You are on page 1of 48

Utorak

www.glassrpske.com 18. januar 2011.


Broj 12.419
Godina LXVIII

Cijena
0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI Stranke i PANORAMA Pobjeda HRONIKA Ranio


daqe bez kandidata mladi}e
dogovora, SNSD-a u zbog galame
ve}ina ~eka tri od pet pored
jo{ 15 dana op{tina zgrade
странa 2 странa 9 странa 14

UIO podnijela
110 izvje{taja INFORMACIJA HRVATSKOG MUP-a O DOGA\AJIMA U BiH U POSJEDU “GLASA“

FOTO: ARHIVA
Buxet
o{te}en za
31 milion
maraka странa 7
Uspjeh rudnika
u Srpskoj

Proizvodwa
ruda metala
ve}a za 57
odsto странa 12
Izabran roman
2010. godine Odavawe po~asti `rtvama u Sijekovcu

HOS VODILE BORBE U


NIN-ova
nagrada
BRODU PRIJE PO^ETKA
RATA U BiH
Jedinice HOS-a, prema podacima na{eg izvora, ne `ele ostati
Gordani samo u Bosanskom Brodu, ve} namjeravaju ra{~istiti barikade
]irjani} na podru~ju Bosanske Posavine, pi{e u strogo povjerqivom
dokumentu MUP-a Hrvatske od 4. marta 1992. godine странa 3
странa 27

Hronologija svih Nezavisno udru`ewe novinara Republike Srpske

FTV priprema teren za


isfabrikovanih prijetwi

ubistva
novinara
iz Srpske
^elni qudi medijskih ku}a
i novinari iz RS, koji su
izvje{tavali o reketirawu
privrednika, na FTV-u
predstavqeni kao fa{isti,
странa 4 saop{tio NUN RS странa 5
2 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Poslije ovih izbora sam razmi{qao da se vratim u struku, svome


in`ewerskom poslu. No, odluka Bo`e Qubi}a i Predsjedni{tva
HDZ-a 1990. me na neki na~in natjerala da ostanem u politici.
Vijesti dana Stjepan Kre{i},
biv{i ~lan Predsjedni{tva HDZ-a 1990.

Fausto Pokar u Zagrebu Predstavnici stranaka bez dogovora i na novom sastanku


Ha{ki tribunal

FOTO: GLAS SRPSKE


zatvara vrata 2013. Izostanci
ZAGREB - Ha{ki sud }e 2013. godine prestati sa radom, pa Predsjednik SNSD-a Milo-
procesuirawe ratnih zlo~ina ostaje primarni zadatak rad Dodik na sastanak nije
dr`ava koje su ve} dokazale da su sposobne da vode procese za mogao da doputuje zbog magle
zlo~ine povezane sa ratovima devedesetih godina pro{log na sarajevskom aerodromu.
vijeka, izjavio je ju~e sudija Ha{kog suda Fausto Pokar. - To ne zna~i da Dodik ne}e
- Nacionalna pravosu|a dokazala su svoju nepristrasnost i do}i za 15 dana. On ne bje-
funkcionalnost. Procesuirawe ratnih zlo~ina bi}e nas- `i ni od sastanaka, ni od
tavqeno i poslije raspu{tawa Ha{kog suda - istakao je Po- medija i boqe bi od mene
kar na stru~nom skupu sudija regiona, koji se odr`ava u prezentovao stavove SNSD-
Zagrebu. a - rekao je @ivkovi}.
Dvadesetak sudija iz zemaqa regiona i Ha{kog suda u~estvu- Lider SDA Sulejman Tihi}
je na skupu o procesuirawu ratnih zlo~ina u okviru projekta otputovao je u Wema~ku, a
“Pravda i ratni zlo~ini“, koji organizuje OEBS, a finansi- lider HDZ-a BiH Dragan ^o-
ra EU. vi} je ranije obavijestio Ba-
Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin smatra {i}a da wemu odgovara da
da objektivnost i nepristrasnost sudova dolazi posebno do sastanak bude odr`an 19.
izra`aja u su|ewima za ratne zlo~ine koja se moraju zasniva- Sastanak u Sarajevu januara.
ti na pretpostavci o nevinosti.

Predsjedni{tvo BiH
O bezbjednosti zgrade
na idu}oj sjednici
~eka jo{ 15 dana
SNSD smatra da ne treba zakazivati konstitutivnu sjednicu Predstavni~kog doma
SARAJEVO - Predsjedni{- bilne marke u apoenima od 10, ad hok, dok se ne defini{e parlamentarna ve}ina, rekao @ivkovi}. Razgovori o
tvo BiH odlu~ilo je ju~e da 20, 50 i 100 KM. formirawu parlamentarne ve}ine skoro na po~etku, smatra Bosi}
pitawe bezbjednosti zgrade te Do ne se na je i odlu ka da
institucije u ~ijoj je podrum- pred sje da va ju }i Pred sje - PI[E: @EQKA DOMAZET Predstavni~kom domu. - Organizovawe sjednice }inu, a prema mi{qewu lide-
skoj prostoriji pro{le se- dni{tva Neboj{a Radmano- glasss@teol.net Poslanik SNSD-a u Pred- bez unaprijed dogovorene skup- ra te stranke Zlatka Lagumy-
dmi ce pro na |e na odre |e na vi} u~estvuje na ceremoniji SA RA JE VO - Pred sje - sta vni ~kom do mu Mi lo rad {tinske ve}ine bila bi pred- ije, nema razloga da se ~eka
koli~ina municije i vojne posve}enoj otvarawu Memo- dni ci i pred sta vni ci 12 @iv ko vi} is ta kao je da sta va za na rod u BiH - konstituisawe Doma naroda da
opreme zaostale iz rata, ra- rijalnog centra holokausta politi~kih stranaka zas- SNSD smatra da ne treba za- naglasio je @ivkovi} i dodao bi se konstituisao Predsta-
zmotri na idu}oj sjednici, ja- Jevreja iz Makedonije. Pred- tupqenih u Pred sta vni - kazivati konstitutivnu sje- da je “pametnije da se sa~eka vni ~ki dom, jer pro ce du ra
vila je Srna. sjedni{tvo BiH usvojilo je ~kom do mu Par la men ta dnicu Predstavni~kog doma ad ovih 15 dana“. izbora Savjeta ministara za-
Predsjedni{tvo BiH odo- informaciju o obuci pripa- BiH ju ~e u Sa ra je vu ni su hok, dok se ne defini{e par- PO ISTEKU visi od Predstavni~kog doma.
brilo je predlo`ene izmjene dnika Oru`anih snaga BiH pos ti gli do go vor o sa zi - lamentarna ve}ina i da nije Za mje nik pred sje dni ka
dizajna nov~anica konverti- u Wema~koj. dobro napraviti privremeno
roka sjednica ili SDA Asim Sarajli} konstato-
vawu nastavka konstituti-
rje{ewe, kao {to su neki pre- novi sastanak vao je da je o~igledno da nema
vne sjednice ovog doma.
Poslije dvo~asovnog raz- dlagali. Predsjednik SDS-a Mla- kapaciteta da sjednica Pred-
govora zakqu~ili su da se sve - Ta privremena rje{ewa den Bosi} istakao je da su sta vni ~kog do ma bu de nas -
parlamentarne stranke u roku mogu konstituisawe institu- razgovori o formirawu par- tavqena, dok je Bo`o Qubi},
od 15 dana izjasne o tome imaju cija, a tu podrazumijevam Pred- lamentarne ve}ine skoro na govore}i u ime HDZ-a 1990. i
li potrebnu parlamentarnu ve- stavni~ki dom, Dom naroda i po~etku i da je problem sukob HDZ-a BiH, ocijenio da ni za
}inu za op{te odlu~ivawe i Savjet ministara, jo{ vi{e da dva koncepta - jednog koji zas- dvije sedmice ne}e biti pos-
entitetsko glasawe i dostave prolongiraju. Ako bismo do- tupa SDP, koji tvrdi da ima tignut dogovor, “ako se razgo-
odgovore organizatoru sastan- bili privremeni kolegijum legitimitet da predstavqa bi- vo ri ne vra te u okvir ko ji
ka - privremenom predsjedava- Predstavni~kog doma mogli lo koji narod i dva HDZ-a, ko- odra`ava duh BiH“.
ju}em Predstavni~kog doma bismo da zapadnemo u dubqu ji smatraju da legitimitet ima Ni pred sje dnik PDP-a
Adnanu Ba{i}u. politi~ku krizu, u kojoj manda- onaj koji ima najve}i broj gla- Mladen Ivani} ne o~ekuje da
Ba{i} je pojasnio da bi tar za Savjet ministara BiH, a sova iz jednog naroda. }e u sqede}ih 15 dana biti ne-
Sjednica Predsjedni{tva BiH mu dostavqawem odgovora bi- potom i Savjet u dogledno vri- Do dao je da ju ~e ni je {to rije{eno, a lider SBB
lo omogu}eno da sazove nasta- jeme ne bi bili dobijeni - is- prihva}en prijedlog SDS-a BiH Fahrudin Radon~i} sma-
Savjet bezbjednosti UN vak konstitutivne sjednice, takao je @ivkovi} poslije da se kolegijumi parlamen- tra da rje{ewe treba tra`iti
na kojoj bi trebalo da bude sastanka. tarnih domova, ako po for- izme|u tri bloka - jednog koji
Zagarantovano su|ewe izabrano rukovodstvo Parla- Prema wegovim rije~ima,
ostavqena je mogu}nost da se
mirawu Doma naroda ne bude
mogu}e formirawe koalici-
~ine SDP i potpisnici wene
platforme, srpskog bloka sas-
menta i komisija za izbor Sa-
Mladi}u i Haxi}u vje ta mi nis ta ra BiH. Ako dobije potpis 22 poslanika je, for mi ra ju po ve li ~i ni tavqenog od SNSD-a i SDS-a
stranke u roku ne dostave od- koji }e ukqu~ivati i entitet- stranaka. i tre}eg bloka u kojem su dva
HAG - Savjet bezbjednosti Ujediwenih nacija donio je govor da imaju parlamentarnu sku ve}inu, kako bi predsjeda- Prijedlog SDP-a bio je da HDZ-a. Od 13 parlamentarnih
odluku da ukoliko ha{ki bjegunci Ratko Mladi} i Goran ve}inu, Ba{i} }e ponovo da vaju}i u pisanoj formi imao tre ba hi tno kon sti tu isa ti stranaka ju~era{wem sastanku
Hayi} ne budu uhap{eni poslije zatvarawa Ha{kog tribu- sazove sastanak predstavnika potvrdu da ima smisla da orga- Predstavni~ki dom ne preju- ni su pri sus tvo va li je di no
nala, ipak mogu biti procesuirani, prenose agencije. 13 stra na ka zas tupqenih u nizuje sjednicu. diciraju}i parlamentarnu ve- predstavnici SBiH.
Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN ustanovqeno je novo
tijelo nazvano Rezidualni mehanizam, koje }e se baviti
ovim slu~ajevima. Inicijativa za izmjenu Ustava RS kojom }e parlament imati do tri potpredsjednika
Za bjekstvo Mladi}a i Hayi}a Ha{ki tribunal najodgo-
vornijom smatra Srbiju. Pripremqen tekst amandmana
www.glassrpske.com
BAWALUKA - Odbor za svoj dio posla o pitawu teksta Poslanici NSRS prihvatili NSRS zastupqeno vi{e po-
ustavna pitawa Narodne skup- ustavnog amandmana. su krajem novembra tu inicija- liti~kih partija i da je sa-
Pitam se {ta }e toliki radnici u dr`avnoj adminis- {ti ne Re pu bli ke Srpske - Predmet }e daqe i}i u tivu i zadu`ili Odbor za usta- vre me ni de mo krat ski
traciji. (NSRS) pripremio je tekst na- NSRS, ali trenutno ne znam vna pitawa da sastavi tekst parlamentarni princip da u
Imaju li ti qudi uop{te {ta da rade, jer ih je svakog crta ustavnog amandmana nakon da li }e biti razmatran na nacrta amandmana. rukovodstvu parlamenta budu
mjeseca sve vi{e. Treba otvarati nova radna mjesta, {to su po sla ni ci usvo ji li idu}oj sjednici - rekla je Jo- U obra zlo `ewu ko je su zastupqeni i predstavnici
ali u preduze}ima. inicijativu za promjenu ~lana ki}eva. klubovi dostavili navedeno je opozicionih partija, ovom iz-
villim.edo@gmail.com 79 Ustava RS kojom se predvi|a PARLAMENT RS da je prijedlogom za izmjenu mjenom se stvara vi{e mogu-
da parlament Srpske ima pred- Ustava propisano da konstitu- }nosti za dosqednu primjenu
sjednika i do tri potpredsje-
uskoro }e razmatrati tivni narodi, ostali i gra|a- Ustava RS, kao i za adekvatniju
Tu`na je istina da mnogo mladih nema paso{ i da ni- amandman
kada nigdje nisu putovali. Zna se da su pare tu najve- dnika umjesto dosada{wa dva. ni ra vno pra vno i bez zastupqenost parlamentarne
}i problem, ali vaqda }e do}i boqa vremena. ^lan Odbora Swe`ana Jo- Promjenu Ustava RS pre- diskriminacije u~estvuju u strukture u rukovodstvu NSRS -
ficho_korach@yahoo.com ki} potvrdila je ju~e “Glasu dlo`ili su klubovi poslanika vr{ewu vlasti u RS. navedeno je u prijedlogu Kluba
Srpske“ da je Odbor zavr{io SNSD-a i SDA-SDP u NSRS. - S obzirom na to da je u poslanika SNSD-a. V. K.
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 3

Pak: Politi~ari u BiH se pona{aju nezrelo


SARAJEVO - U BiH su umjesto nove reformske vlasti na snazi nezrelo vawa onih koji su se nadali da }e izbori donijeti promjene.
pona{awe i govori politi~ara kakvi su bili karakteristi~ni za dosa- - O~ekivalo se da }e poslije izbora stvari i}i boqe - vi{e pragmati-
da{wu politi~ku krizu - izjavila je izvjestilac Evropskog parlamenta ~no, mawe nacionalisti~ki, da }e se na umu imati budu}nost qudi u
za BiH Doris Pak. BiH. Umjesto toga vidim da se doma}i politi~ari sukobqavaju, ~ak ni
Ona je za Radio Slobodna Evropa istakla da su iznevjerena o~eki- ne pregovaraju, {to budi bijes - rekla je Pakova.

Informacija hrvatskog MUP-a o razvoju doga|aja u BiH u posjedu “Glasa Srpske“

HOS vodile borbe u Brodu


prije po~etka rata u BiH

FOTO: ARHIVA
Jedinice HOS-a, prema podacima na{eg izvora, ne `ele ostati
samo u Bosanskom Brodu, ve} namjeravaju ra{~istiti
barikade na podru~ju Bosanske Posavine, pi{e
u strogo povjerqivom dokumentu MUP-a Hrvatske
od 4. marta 1992. godine
PI[E: VAWA [TRBAC rawenih osoba na strani na-
vanjas@glassrpske.com
oru `a nih srpskih ek stre -
BAWALU KA - Pre ma mista. Specijalna jedinica
sa znawima Slu `be za za - MUP-a RBiH, koja je 3. mar-
{ti tu us ta vnog po ret ka ta do{la u Bosanski Brod,
MUP-a Hrvat ske, sna ge povla~i se jer su snage HOS-
HOS-a iz Republike Hrvat- a pre uze le kon tro lu nad
ske brzom i odlu~nom akci- gra dom - pi {e u tom stro-
jom potisnule su formacije go po vjerqivom do ku men tu
srpskih ekstremista iz Bo- MUP-a Hrvatske, koji je u
sanskog Broda. posjedu “Glasa Srpske“.
Navodi se to u Infor- Daqe se navodi da “jedi-
maciji o razvoju doga|aja u nice HOS-a, prema podacima
BiH ko ju je Slu `ba za za - na{eg izvora, ne `ele osta-
{ti tu us ta vnog po ret ka ti samo u Bosanskom Brodu,
Sijekovac jo{ nije obnovqen
MUP-a Hrvat ske 4. mar ta ve} namjeravaju ra{~istiti od ratnih razarawa
1992. godine dostavila ta- barikade na podru~ju Bosan-
da{wem predsjedniku Hrvat- ske Posavine“. ministra MUP-a Hrvatske Brod do|e do sukoba naoru- la direktno ukqu~ena u rat u
ske Frawi Tu|manu. - U informaciji koju jeJerko Vukas daqe se navodi `anih srpskih ekstremista, BiH i prije nego {to je on
Nevladin
- Ima vi {e mrtvih i po tpi sao po mo }nikgdje se nalaze jedinice JNA rezervista Jugoslovenske ar- po ~eo me |u na ro dnim pri -
sektor
i kakva je si- mije i snaga HOS-a, iako je znawem BiH mjesec poslije Velimirovi} je na-
tu aci ja u par la men tar na ko mi si ja ove depe{e. glasio da je ohrabru-
garnizonu odlu~ila da danas od 15 sati Poslije ulaska oru`anih ju}a ~iwenica to {to
u Br~kom, do|e do obustave vatre, te da snaga RH u Posavinu 3. mar- u Hrvatskoj postoji
te do da je se sukobqene snage udaqe na ta, do dao je Ve li mi ro vi}, nevladin sektor, koji
da je “za 500 metara - stoji u Infor- uslijedio je zlo~in u Sije- “hrabro istupa sa
o~ekivati maciji. kovcu, 26. marta, a sve se do- ovim temama“.
da na po - ga |a lo u ko or di na ci ji sa - Nadam se da {to
dru~ju Bo- SPECIJALNA Hrvatskom. vrijeme vi{e prola-
san skog jedinica MUP-a - Prvi komandant odre- zi i istina polako
Bro da do - |en specijalno za to podru~je dobija na snazi, da
Hrvatske 3. marta }e sve ovo o ~emu go-
|e do suko- 1992. u{la u BiH bio je hrvatski general Pe-
ba na o- tar Stipeti}, koji je nepo- vorimo imati uticaja
ru`anih - Informacija hrvatskog sredno rukovodio svim ope- na daqi razvoj situ-
srpskih MUP-a jasno dokazuje da je racijama - naveo je Velimi- acije - naglasio je
ekstremis- specijalna jedinica MUP-a rovi}. Velimirovi}.
ta, re zer - Hrvatske 3. marta 1992. godi- Dodaje da je i ovaj izvje- turama i mu~ewu - rekao je
vis ta JNA ne u ve}em broju pre{la pre- {taj Slu`be za za{titu us- Velimirovi}.
i sna ga ko ri je ke Sa ve i ti me ot- tavnog poretka MUP-a Hr- Velimirovi} o~ekuje da
HOS-a“. voreno demonstrirala namje- vatske dr`avnom rukovodstvu }e svi oni koji su po~inili
- Do sada ru da se Posavina stavi pod dokaz da je postojala linija zlo~ine odgovarati za to.
ni su pri mi - kontrolu Hrvatske - rekao je, izvje{tavawa o de{avawima - Me|utim, pitawe je ka-
je}eni pokre- komentari{u}i ovu infor- na terenu, za {ta su bile za- da }e to do }i na red. U
ti je di ni ca ma ci ju, di re ktor Re pu bli - du`ene bezbjednosne obavje- Hrvatskoj se tek sada po~iwu
Jugoslovenske ~kog centra za istra`ivawe {tajne slu`be. otvarati pitawa ratnih zlo-
ar mi je, ali je ratnih zlo~ina RS Janko Ve- - Sve su to osjetili Srbi ~i na i pro ce su irawa os-
za o~ekivati da limirovi}. koji su bili zarobqeni u lo- umwi~enih, a to sve predugo
na podru~ju op- Isti~e da je ovo jo{ je- gorima i zatvorima u Posa- traje - zakqu~io je Velimi-
Faksimil dokumenta Slu`be za za{titu ustavnog poretka MUP-a Hrvatske {tine Bosanski dan dokaz da je Hrvatska bi- vini i bili izlo`eni tor- rovi}.

Tu`ila{tvo u Osijeku vodi “Vikiliks“ dobio podatke Ru~na bomba ispred Ambasade
istragu protiv Purde o ra~unima u bankama Hrvatske u Berlinu
ZAGREB - @upanijsko tu`ila{tvo u Osijeku saop{tilo je da je LONDON - Biv{i {vajcarski bankar Rudolf Elmer dostavio BERLIN - U paketu koji je ju~e uklowen ispred Ambasade
od dr`avnog tu`ila{tva primilo akta u kojima hrvatskog vetera- je internet stranici “Vikiliks“ detaqe o bankovnim ra~unima Hrvatske u Wema~koj bila je ru~na bomba i prijete}e pismo, sa-
na Tihomira Purdu pravosu|e Srbije tereti za krivi~no djelo ra- oko 2.000 poznatih li~nosti, prenose agencije. op{teno je iz hrvatskog Ministarstva inostranih poslova, pre-
tnog zlo~ina protiv rawenika i bolesnika, prenose hrvatski Elmer je na konferenciji za novinare u Lon- nose agencije.
mediji. donu predao dva kompakt-diska sa podacima U toku je istraga o mogu}em po{iqaocu i razlozima slawa pri-
- Predmet je prioritetan, jer se osumwi~eni nalazi u ekstradi- osniva~u “Vikiliksa“ Yulijanu Asan`u, koji jete}e po{iqke. Ambasada Hrvatske u Berlinu ju~e je otkrila
cionom pritvoru u Zenici - rekao je portparol tu`ila{tva Zvon- je obe}ao da }e sve informacije biti stavqene bombu u paketu koji je stigao posredstvom preduze}a za dostave,
ko Kuhari}. na uvid javnosti. U [vajcarskoj }e za dva dana po~eti su|ewe El- nekoliko dana uo~i posjete hrvatskog predsjednika Ive Josipovi-
Purda je uhap{en 5. januara na grani~nom prelazu Ora{je na meru za kr{ewe Zakona o za{titi tajnosti poslovawa banaka. El- }a Wema~koj. Hrvatska ambasada odmah je obavijestila nadle`ne
osnovu srpske potjernice koja je raspisana jo{ 2007. i sa kojom su mer je otpu{ten iz {vajcarske banke “Julijus Ber” 2002. godine, a wema~ke slu`be, koje su daqim pregledom utvrdile da je rije~ o
tri godine upoznate i vlasti Hrvatske. u me|uvremenu je ve} dostavqao podatke “Vikiliksu“. ru~noj bombi bez upaqa~a.
4 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Komentar dana Hronologija svih


isfabrikovanih prijetwi

Pi{e:
Prof. dr Mile
LASI]

Potjernica FTV-a
za Josipovi}em
Rizikuju}i da se na|em ve} na sqede}oj #Bakirovoj
potjernici#, tamo negdje uz perjanice hrvatskih etno-
politi~ara, s kojima nemam nikakve veze, dakle kao
nekakav #^ovi}ev pla}enik#, #HDZ-ovac od glave do
pete#, #HDZ-ovac u celofanu# ili u najboqem slu~aju
#nedokazani diploma-
@elim ovim mojim ta#, kako me{tri ma-
protestom, kao ni pu la ci je ve}
javni i nezavisni po ~iwu #{u {ka ti#,
radnik, koji moram prokomentari-
sa ti sra mo tni os vrt
priznaje samo FTV-a na do ku ment
autoritet struke i pred sje dni ka Re pu -
savjesti, pokazati bli ke Hrvat ske i
kuda vodi slu`ewe Vla de Re pu bli ke
jednoj ideji ili Hrvatske koji se ti~e Slobodan Vaskovi}
partiji i koju stawa u na{oj zemqi.
vrstu neuva`avawa Obje ove instituci- Svaki put kada bi medi- tu`uje predsjednika RS Mi- Vaskovi}a, novinara “60 mi- (Re zul ta ti po li cij ske
je su ve} po Ustavu RH ji ili istra`ni organi po- la na Je li }a da pri pre ma
realnosti i du `ne kre ira ti spo- nuta“ i urednika bawalu~kog is tra ge o ra zbi je nom sta -
~iwenica kre nu li pi tawe wego vih wegovu likvidaciju i da je 12. “Patriota“, javila je FTV. klu do danas nisu poznati
qnu politiku, a ta su- ne za ko ni tih radwi, kao decembra dao nalog da “poro-
proizvodi Dodala je da je CJB Bawalu- javnosti)
sjedna zemqa je i tzv. {to su utaja poreza ili me- di ca Vas ko vi} mo ra bi ti
nekompetentno ka odbio da zaprimi prijavu
ga rant, boqe re ~e no dijski reket, Slobodan Vas- uni{tena“. Vaskovi} Jeli}a o ovom napadu. Vaskovi}a po- 11.5.2009. FTV je saop-
novinarstvo FTV-a, su po tpi snik Dej ton - kovi} zamjenom teza pravio prijavquje MUP-u i SIPA. dr`ala SDP, koja je optu`i- {tila da je Slobodan Vas-
upravo na primjeru skog mirovnog spora- je `rtvu od sebe. Optu`i- (Vaskovi} optu`uje Je- la vlast RS da se obra~unava kovi} napadnut na putu za
posve proma{enog zuma. vao je sve one koji su se usu- li }a na kon {to je “Elek - sa no vi na ri ma i wiho vim Sarajevo kod Kne`eva. Na-
i neutemeqenog Ne znam ni {ta o di li da o to me go vo re da troprivreda RS“ uskratila porodicama. vodno ga je vrije|ao polica-
auto ru nes tru ~nog i
napada na ~elnike nerazumnog FTV-pam- pripremaju wegovu likvida- reklamirawe u “Patriotu“, (Vaskovi} sina doveo u jac bez oznaka, te ga je, kako
ciju. Medije koji su o tome a poreski inspektori po~e- policiju nekoliko dana po- je tvrdila FTV, “verbalno
susjedne zemqe, te fleta i nije ni va`no pisali optu`ivao je za “me- li kontrolu poslovawa tog slije navodnog napada i bez vrije|ao, prijetio i ~ak kre-
na wenog kako se zove, za takve dijsku pripremu likvidaci- preduze}a) qekarskog nalaza o povre- nuo fizi~ki da ga napadne“.
ambasadora vrste napada su uvijek je“. Ovo je hro no lo gi ja dama). (Ustanovqeno da je auto-
u Sarajevu odgovorni oni koji su “ubistava najugro`enijeg no- 26.12.2006. Vaskovi} ob- mobil u kojem su bili Vas-
po de fi ni ci ji od go - vinara u RS” javquje da je 21.11. navodno 13.7.2008. Slobodan Vas- ko vi} i Dra go mir Ba bi}
vorni u bilo kojoj medijskoj, pa i TV-ku}i. Specifi- na ulici fizi~ki napadnut kovi} i Dragomir Babi} po- za us ta vi la ra dar ska kon -
~nost i tragi~nost ove vrste neodgovornosti je u tome wegov sin Nemawa i da mu je liciji prijavili novinarku trola, jer su vozili mnogo
{to bi FTV trebalo da bude #javni servis# u dijelu 17.5.2005. Slobodan Vas- prije}eno da }e biti isje~en. Cvi je tu Ar se ni} da im je br`e od propisane brzine)
BiH, dakle FBiH, a ona to, na`alost, vi{e nije. kovi}, urednik “Patriota“, Na vo di da mu je sin na pa - prijetila da }e ih “di}i u
U ozna~enom smislu, odgovornost za vezivawe uz je- po dnio je kri vi ~nu pri ja vu dnut i u proqe}e iste godi- vazduh eksplozivom“. Novi- 30.12.2010. Na kon {to
dnu stran ku, ide olo {ko-po li ti ~ku je dno di men zi - protiv generalnog direkto- ne. narka saslu{ana istoga da- su mediji u RS objavili doku-
onalnost ili nestru~nost snose glavni i odgovorni ra RTRS-a Dragana Davido- (Vas ko vi }ev sin Ne - na u Upravi Krim-policije ment u ko jem kom pa ni ja
urednici, direktori, a ne novinar ili voditeq ve- vi }a, di re kto ra pro gra ma mawa tako|e je zaposlen na RS po hitno otvorenoj is- INA uredniku “60 minuta“
~erweg dnevnika, kojeg mi je prosto bilo `ao zbog re- TV RS Mire Loli}-Mo~evi} FTV-u gdje radi u tehni~koj tra zi o na vo dnim pri jet- odo bra va mi to od 30.000
~enica kojima je najavio antihrvatsku pa{kvilu na i ure dni ka IPP Dra {ka slu `bi emi si je “60 mi nu - wama. evra, Bakir Hayiomerovi} je
sjajnom hrvatskom jeziku. Igwati}a u kojoj ih je optu- ta“) gos tu ju }i tim po vo dom na
@elim ovim mojim protestom kao javni i nezavisni `io da su “pokrenuli medij- 16.7.2008. Slobodan Vas- FTV rekao: “Ja se bojim da
radnik, koji priznaje samo autoritet struke i savjes- sku akci ju pro tiv wega sa 27.1.2007. Oko 16 ~asova ko vi} odr`ao pres-kon fe - na ovaj na~in @eqko Kopawa
ti, pokazati kuda vodi slu`ewe jednoj ideji ili par- na mje rom da ga pri si le da Slobodan Vaskovi}, glavni i renciju u Bawaluci na kojoj priprema teren za likvida-
tiji i koju vrstu neuva`avawa realnosti i ~iwenica pres ta ne da pi {e i da mu odgovorni urednik “Patri- je rekao da “diktatorski re- ciju Slobodana Vaskovi}a!“.
proizvodi nekompetentno novinarstvo FTV-a, upravo nanesu {tetu radi osvete“. ota“, is pred zgra de Skup - `im stvara ambijent u ko- (Ostalo je nejasno zbog
na primjeru posve proma{enog i neutemeqenog napa- (Pri ja vu je po dnio na - {tine RS stupio u {trajk jem }e biti ubijen“. ~ega je Hayiomerovi} uop-
da na ~elnike susjedne zemqe, te na wenog ambasadora kon {to je RTRS objavila gla|u. Rekao da je u {trajk (Vas ko vi} ovo izja vio {te pomenuo Vaskovi}a ko-
u Sarajevu. da je protiv Vaskovi}a po- stu pio zbog na vo dnih pri - nakon {to je Dragomir An- ji ni je bio akter ovog
Proglasiti za neprijateqa BiH posebno predsje- krenut proces zbog utaje po- jetwi predsjednika RS Mi- dan saop{tio da mu je tra- medijskog reketa, ni tema
dnika RH gospodina Ivu Josipovi}a, dakle ~ovjeka reza. Vaskovi}eva prijava je lana Jeli}a, kao i kontrole `io 50.000 evra da ga skine emisije)
koji je kao nijedan hrvatski predsjednik prije wega, odba~ena) Poreske uprave RS u “Novom sa “crne liste“ i {to ga je
niti politi~ar u regiji, legitimisao regionalnu sa- ma ga zi nu“, iz da va ~u lis ta za reketirawe u medijima 13.1.2011. FTV za tra -
radwu kao prioritet svoje politike i pretpostavku 27.3.2006. List “Pa - “Patriot“. [trajkovao je optu`io i Brane Suboti}, `i la za {ti tu Slo bo da na
za pribli`avawe EU, ravno je, pak, suludosti i poli- triot“ objavio da direktor oko 24 ~asa, a {trajk preki- biv{i direktor AMS RS) Vas ko vi }a jer je na vo dno
ti~kom sqepilu. RTRS-a Dra gan Da vi do vi} nuo 28.1.2007. uve~e. Podr`a- opet `i vo tno ugro `en.
Neki vrlo sociolo{ki i politolo{ki upu}eni i medijski priprema teren za li su ga Udru `ewe “BH 18.3.2009. Slobodan Vas- Vaskovi} rekao policiji RS
meni bliski qudi, ina~e, ovaj vid patriotizma i bor- egzekuciju Slobodana Vasko- novinari“ i Tawa Topi}. kovi} fizi~ki je napadnut u da mu “opasnost prijeti od
be protivu nacionalizma u jednostranoj ideolo{koj vi}a. “Davidovi} je imao na- (Vrhovni sud RS presu- Trebiwu, javila je FTV. Za @eqka Kopawe, \or|a Da-
mje ru da zlo upo tre bom dio je 20.12.2006. da Vasko- na vo dni na pad Vas ko vi} je vidovi}a, te nekolicine vi-
FTV-ovoj obradi s razlogom zovu #antinacionalisti-
RTRS-a me dij ski pri pre mi vi} mora da plati utajeni optu`io vladiku Grigorija so kih fun kci one ra MUP-a
~ki nacionalizam#, a vrstu patriotizma koja se tim
teren za moju egzekuciju“, za- porez u iznosu od oko 150.000 i glumca Koqu Pejakovi}a. RS“.
putom propagira vide kao #unitarizam#, jer ne uva`a-
mijenio je teze Vaskovi}. KM. Ja vnost u vri je me Rekao je i da sve to ima veze (Vas ko vi} tra `i za -
va bh. realnosti postojawa formiranih nacija i po-
liti~kih naroda u BiH.
(Vas ko vi} je ovo sa op - wegovog {trajka nije znala sa prijete}im pismom koje je {ti tu po li ci je na kon
Usput kazano, da je gospodin Lagumxija samo mawe
{tio na kon {to ga je sin za ovu presudu koja je bila i navodno dobio nekoliko da- {to je \or |e Da vi do vi}
narcisoidan nego {to jeste, da je vi{e proevropski
ubi je nog Ris te Ju go vi }a u povod za {trajk) na ra ni je. Na pu tu pre ma ja vno izja vio da je Vas ko -
odgojen, a ne tako determiniran #kulturom nadbi-
emi si ji RTRS-a 19.3.2006. Qubiwu razbijeno mu je sta- vi} poku {ao da ga re keti-
jawa#, ovu poruku iz Zagreba ne bi ni morali upu}iva-
op tu `io da je me dij ski 24.12.2007. Jutros oko dva klo na auto mo bi lu. Ni ko ra za 10.000 evra. Ove
ti u formi zasebnog dokumenta. Sreo se uostalom s
pripremio ubistvo wegovog sata tri nepoznate osobe su u ni je po vri je |en. FTV je za tvrdwe me di ji ma i po li -
oca) nasequ Obili}evo u Bawalu- “na pad“ op tu `i la vlas ti ci ji pot vrdio Vas ko vi }ev
Josipovi}em, ali nije ni{ta shvatio. (skra}eni ko- ci napale Nemawu Vaskovi- RS. Vaskovi}a je podr`ala ku rir u tom po slu Go ran
mentar preuzet sa dnevnik.ba) 26.12.2006. Vaskovi} op- }a, si na Slo bo da na SDP. Kosti})
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 5

Uzurpacija javnog dobra

FTV priprema teren


Nezavisno udru`ewe novinara Republike Srpske
Umjesto Dnevnika
FTV-a, emitovan
za ubistva novinara Dnevnik SDP-a
MOSTAR - Televizija koja je javni servis i koja bi tre-

iz RS
balo da bude u slu`bi svih gra|ana FBiH, pretvorena je u
televiziju koja se otvoreno stavila u slu`bu jednog ~ovjeka
i jedne stranke i diskreditovawa svih koji ne misle kao taj
~ovjek i ta stranka, objavio je “dnevnik.ba“.
Dnevnik FTV-a, koji je u nedjequ uve~e trajao 20 minuta,
^elni qudi pretvoren je u intervju sa predsjednikom SDP-a Zlatkom
Lagumyijom.
medijskih ku}a i - Poslije ovog vaqa se upitati ~emu slu`i i ima li smi-
novinari iz RS, koji sla postojawe Regulatorne agencije za komunikacije, koja
su izvje{tavali mirno posmatra kako je jedan ~ovjek oteo javno dobro i
pretvorio ga u sredstvo ru{ewa Bosne i Hercegovine, fa-
o reketirawu {izacije Hrvata i Srba - navodi “dnevnik.ba“ i dodaje da
privrednika, na javnom je FTV danas, po ocjenama mnogih, ono {to je beogradska
televizija bila u vrijeme Slobodana Milo{evi}a.
servisu Federacije Govore}i o aferama “reket“ i “medijski reket“ Lagumy-
BiH predstavqeni su ija je po zvao pred sta vni ke par la men tar nih po li ti ~kih
partija da strana~ki lideri i vlasnici najmo}nijih me-
kao fa{isti, {to je dija u BiH donesu zakon o oduzimawu nelegalno ste~ene
otvoren poziv na imovine.
wihov lin~ i uvod u
fizi~ku likvidaciju, Procesi pred Sudom BiH
saop{tio NUN RS Dio snimka koji je objavila FTV FOTO: GLAS SRPSKE Ve}ina se brani
PI[E: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
javnom servisu Federacije U sa op {tewu se daqe da kako prolaze oni koji se o tro{ku dr`ave
BiH pred stavqeni su kao isti~e da je Federalna te- su prot stavqaju toj pro pa -
BAWALU KA - Ne za vi - fa {is ti, {to je otvo ren levizija posqedwih godina gandnoj ma{ineriji pokazu-
sno udru`ewe novinara Re- poziv na wihov lin~ i uvod postala propagandna ma{i- je pri mjer po ro di ce
pu bli ke Srpske po zi va lo u fizi~ku likvidaciju, sa- nerija Zlatka Lagumyije i Vlaisavqevi} iz Sarajeva.
je Regulatornu agenciju za op{tio je ju~e NUN RS. wego vog li ~nog pri ja teqa - Pro fe sor na Fi lo -
komunikacije (RAK) da za- NUN RS isti~e da su i Bakira Hayiomerovi}a. zof skom fa k ul te tu Ugo
kon skim sred stvi ma za us - pri je ove afe re me di ji u Vlaisavqevi}, zbog kriti-
tavi medijski teror ko ji Re pu bli ci Srpskoj bi li NAJBOQI PRIMJER ~kog stava prema izvje{ta-
vr{i Federalna televizi- `rtve vi {e go di{we haj ke progon porodice vawu FTV-a, smijewen je sa
ja nad medijima sa sjedi- Federalne televizije. Vlaisavqevi} ~elne pozicije PEN-a BiH,
{tem u RS po sli je - Na ovaj do sada nevi- a wegova supruga Sawa Vla-
otva rawa afe re “me dij - |en na pad, kao ni pro te - - FTV je na me dij sk u isavqevi}, di re ktor Cen -
skog reketa“, ~iji su akte- klih go di na, Re gu la tor na scenu vratila jezik mr`we tra za k ul tu ru di ja lo ga,
ri Bakir Hayiomerovi} i agen ci ja za ko mu ni ka ci je i klasi~nog progona qudi, progla{ena je fa{istom, a Sud BiH FOTO: ARHIVA
Slobodan Vaskovi}. ni je re ago va la, iako je po samo zato {to ne misle kao NVO-u koji vodi presje~en
SA RA JE VO - Od oko 100 za djelo za koje je zaprije}e-
- ^elni qudi medijskih zakonu bila obavezna, {to oni ili {to pripadaju dru- je dotok svih donacija, zbog
optu`enih za ratne zlo~ine na kazna ve}a od deset godi-
ku}a i novinari iz RS, ko- ozbiqno do vo di u pi tawe gom na ro du, is ti ~e NUN ~ega je pred ga{ewem - na-
pred Sudom BiH samo ~etvo- na moraju imati advokata.
ji su izvje{tavali o reke- svrhu postojawa te dr`avne RS. vodi se u saop{tewu NUN
rica sami pla}aju advokate, Pre ma po da ci ma Su da
ti rawu pri vre dni ka, na agencije, navodi NUN RS. U sa op {tewu se do da je RS.
dok za odbranu ostalih BiH BiH, u toku godine za odbra-
iz dva ja vi {e mi li on ske nu jednog optu`enog potro-
FA[IZAM NA FTV-u iznose, s obzirom na to da {i se ne ko li ko de se ti na
honorar advokata po slu`be- hiqada KM. U taj iznos su
U magazinu FTV-a “60 minu- Uz melodiju antifa{isti~ke noj du `nos ti po pre dme tu ukqu~ena vje{ta~ewa, izla-
ta“ pro{log ponedjeqka di- pjesme “Aj karmela“ Darka iznosi oko 20.000 KM. zak na teren i sli~no, dok
rektor RTRS-a Dragan Rundeka emitovane su foto- U Sudu BiH ~etvorica op- honorar advokata po predme-
Davidovi}, vlasnik “Nezavi- grafije javnih li~nosti, koji- tu`enih i jedan osumwi~e- tu iznosi oko 20.000 maraka,
snih novina“ i “Glasa ma se jasno sa javnog servisa ni sa mi se bi pla }a ju zavisno od u~estalosti zaka-
Srpske“ @eqko Kopawa i FBiH svima wima imputira odbranu - Marko Radi}, Mi- zi vawa gla vnog pre tre sa,
ugledni hrvatski novinar De- fa{izam. roslav Ani}, Mehura Seli- navodi Balkanska istra`i-
nis Kuqi{, te izabrani po- Nakon {to su mediji iz RS mo vi}, Enes Hanyi} i va~ka mre`a.
liti~ki predstavnici srpskog objavili svjedo~ewa privre- Zulfikar Ali{pago. Advokat Zlatko Kne`evi}
i hrvatskog naroda u BiH, uz dnika koje su reketirali no- Razlog za{to BiH pla}a tvrdi da brani “qutu siro-
govor mr`we i klevete ure- vinari “60 minuta“, wihove odbranu ve}ine optu`enih tiwu“, odnosno one koji ne-
dnika, nazvani su fa{istima ~elne qude FTV optu`ila je jeste {to oni tvrde da nema- ma ju nov ca ni za re do vne
uz emitovawe fa{isti~kih da “pripremaju likvidaciju ju novca, a prema Zakonu o posjete porodice, cigarete
simbola. novinara Vaskovi}a“. Denis Kuqi{
kri vi ~nom pos tup ku BiH, ili za autobuske karte kada
optu`eni ili osumwi~eni se brane sa slobode.
Polovina ~lanica UMI-ja potpisala ugovor za reviziju istra`ivawa MIB-a
Revizija ~eka na marketin{ke agencije Ispravka
SARAJEVO - Sedam ~la- vor bi trebalo da potpi{e tri ja vna emi te ra RTRS, koliko }e revizija ko{tati Gre{kom novinara i previdom urednika u ju~era{wem
nica Udru`ewa medijske in- televizija “Pink“, a televi- BHRT i RTV FBiH. i tek ta da bi }e stvo re ni broju “Glasa Srpske“ objavqeno je da je Gojko Vasi}, na-
dustrije potpisalo je ugovor ziji “BN” }emo ugovor po- Ka da ~la ni ce po tpi {u uslovi da zapo~ne revizija. ~elnik Uprave Krim-policije MUP-a Republike Srpske.
o reviziji istra`ivawa gle- slati u Bijeqinu - rekla je ugovor “CESP“-u }e se za re- Va si} je, naime, direktor Polici je RS, a na~elnik
danosti koje je sprovodila \uri}eva i dodala da su ugo- viziju MIB-a uplatiti polo- UGOVOR ME\U Uprave Krim-policije RS je Zoran Mandi}. Izviwavamo
sa ra jev ska fir ma “Ma re co vor me|u prvima potpisala vi na nov ca od 60.000 evra, prvima potpisala se ~itaocima i gospodi Vasi}u i Mandi}u.
Index Bosnia“ (MIB). tri javna emitera
Da bi Centar za prou~a- Redakcija
vawe ogla{avawa u medijima “CESP“ treba da utvrdi
“CESP“ iz Francuske po~eo da li su MIB-ovi pokazateqi
sa revizijom, potrebno je da gle da nos ti, u ko je sumwaju
ugovor potpi{e i preosta- mno ge me dij ske ku }e i na Ministarstvo ekonomije Ju`ne Koreje zatra`ilo je da se
lih osam ~lanica UMI-ja. osnovu kojih je dijeqen mar- dva ~asa iskqu~i grijawe, a slu`benici debqe obuku da bi
Ko or di na tor UMI-ja keting TV ku}ama, bili ta- dali primjer {tedwe energije, prenose agencije.
Sawa \uri} izjavila je da ~ni. Ministarstvo ekonomije zatra`ilo je od svih ministara, us-
za sada jedino marketin{ke Na osnovu spornih poka- tanova i javnih preduze}a da iskqu~e grijawe od 11 do 12
agen ci je ko je su ~la ni ce zateqa gledanosti FTV ima ~asova, a zatim od 17 do 18 radi hitne u{tede energije.
UMI-ja nisu odazvale pozi- dva puta vi{e novca od re- Temperatura u vladinim zgradama treba da bude do 18 ste-
vu da potpi{u ugovor. klama nego BHT1 i RTRS. peni, a zvani~nici }e pratiti temperaturu kako bi utvrdili
- Do kraja sedmice ugo- @. Do. da li se mjere primjewuju.
6 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Po~ela nastava u tri op{tine Livawskog kantona


LIVNO - U Kupresu, Bosanskom Grahovu i Glamo~u ju~e nastave prolongiran je za sedam dana zbog problema sa
Dru{tvo je, sa sedam dana zaka{wewa, po~ela redovna nastava
za oko 800 u~enika osnovnih {kola, javila je Srna.
Odlukom kantonalnog Ministarstva prosvjete, po~etak
grijawem. Nakon {to su pro{le sedmice op{tine Ku-
pres, Bosansko Grahovo i Glamo~ izdvojile sredstva za
nabavku ogreva za {kole, problem grijawa je rije{en.

Sau~e{}a porodici Branka Milanovi}a Stanovnici RS ~esto ne dolaze na zakazane specijalisti~ke preglede
Veliki gubitak za

FOTO: ARHIVA
nauku i kulturu
BAWALUKA - Predsjednik RS Milorad Dodik izrazio
je sau~e{}e porodici ~lana Akademije nauka i Senata RS
Neodgovorni
Branka Milanovi}a i ocijenio da wegova smrt predstavqa
veliki gubitak i za nau~nu i kulturnu javnost Srpske.
- Smrt istaknutog akademika i kwi`evnog teoreti~ara
Branka Milanovi}a predstavqa veliki gubitak za wegovu
pacijenti
porodicu i prijateqe, ali i za nau~nu i kulturnu javnost
RS u cjelini, navodi Dodik u telegramu sau~e{}a.
Telegram sau~e{}a porodici pokojnog akademika Branka
Milanovi}a uputio je i predsjedavaju}i Predsjedni{tva
produ`uju
BiH Neboj{a Radmanovi}.
Branko Milanovi} preminuo je u nedjequ u Bawaluci u 81.
godini `ivota.
liste
Ministarstvo poqoprivrede RS
Za razvoj poqoprivrede ~ekawa
i sela 60.000.000 maraka
Pacijenti u KC Bawaluka
GRA DI [KA - Mi nis tar je Milovanovi}, koji je sa nisu podigli 55 nalaza
poqoprivrede, {umarstva i pomo}nikom ministra za re-
vodoprivrede RS Miroslav sor poqoprivrede i rural-
Milovanovi} izjavio je ju~e nog ra zvo ja Zo ra nom U posqedwa tri mjeseca 2010. godine oko 250 pacijenata koji su zakazali KT i
u Gra di {ci da }e u ra zvoj Kova~evi}evim u odvojenim
poqoprivrede i sela u RS su sre ti ma raz go va rao sa 185 pacijenata na zakazani MR nije se pojavilo. Prema va`e}im cijenama, ovi
ove go di ne bi ti ulo `e no pred sta vni ci ma poqo pri - pregledi ko{taju vi{e od 120.000 KM, rekao Vujnovi}
60.000.000 KM, {to je na vrednih proizvo|a~a u Gra-
PI[E: MARIJANA MIQI] je pacijenti nisu podigli, Pre ma va `e }im ci je na ma, nici oko tri odsto pacije-
pro{logodi{wem nivou, s di{ci.
marijanam@glassrpske.com ovi pregledi ko{taju vi{e nata nije podiglo laborato-
tim {to je mogu} iskorak u Predsjednik Udru`ewa vo- dok oko 140 nalaza klini-
oblasti vo}arstva, javila je }ara RS Dragoja Doj~inovi} BAWALUKA - Pacijen- ~kog tes ta ni je pre uze to. od 120.000 KM - rekao je Vuj- rijske nalaze.
Srna. smatra da bi izradom pra- ti u Srpskoj zbog ne uzi - Pre ma ci je na ma Fon da novi}. - Na ginekolo{kom odje-
- Vla da ne mo `e uti ca ti vilnika kojim bi bili obu- mawa na la za i zdravstvenog osigurawa RS, qewu ove bolnice ima paci-
nepojavqivawa na zakazane ovi pregledi ko{taju vi{e
1.162 NALAZA jenata koji se ne pojave na
na tr`i{te, ali mo`e zaje- hva }e ni ma li i ve li ki
dno sa poqoprivrednicima proizvo|a~i vo}a bili rije- spe ci ja lis ti ~ke pre gle de od 55.000 maraka - kazao je lani nisu podignuta za ka za ne ope ra ci je {to
otkriti probleme i zajedno {eni problemi u vo}arskoj na koje se ~eka i po deset Vujnovi}. u laboratoriji pravdaju odlaskom na opera-
tra`iti rje{ewa - naglasio proizvodwi. mje se ci, pro du `u ju lis te On je na gla sio da se KC Bawaluka ciju u inostranstvo ili pak
~e kawa i stva ra ju ve li ke zbog neodgovornih pacijena- odustajawem od najavqenog
materijalne gubitke bolni- ta koji ne dolaze na zakaza- On je naglasio da je pa- zahvata - rekao je \uri}.
Ministarstvo prosvjete RS cama. ne pre gle de bez po tre be cijent u evropskim zemaqa On je naglasio da je ve-
Preliminarna lista Na~elnica Zavoda za la-
boratorijsku dijagnostiku u
pro du `u ju lis te ~e kawa i
stvaraju veliki materijalni
du`an platiti 30 odsto vri-
je dnos ti pre gle da uko li ko
liki broj pacijenata lani
imao uputnicu za holter, a
po~etkom februara Klini~kom centru Bawalu-
ka Sawa Avram rekla je da
gubici.
- U posqedwa tri mjese-
se ne po ja vi na za ka za ni
pregled.
nisu se pojavili.
\uri} je dodao da, uko-
BAWALUKA - Za stipendiju Ministarstva prosvjete i za 11 mjeseci 2010. godine ca 2010. godine oko 250 pa- Por tpa rol Op {te bol - li ko pa ci jent ne preu zme
kulture Republike Srpske apliciralo je 2.180 studenata nisu podignuta 1.162 nalaza. ci je na ta ko ji su za ka za li nice “Sveti apostol Luka“ holter prema svojoj uputni-
prvog, drugog i tre}eg ciklusa studija, a preliminarna - Uko li ko ni su ima li KT i 185 pacijenata na za- u Do bo ju Qubin ko \u ri} ci, onda bolnica tra`i dru-
rang-lista bi}e objavqena po~etkom februara. osi gu rawe, od pa ci je na ta kazani MR nije se pojavilo. rekao je da lani u ovoj bol- gog pa ci jen ta ~i me se
U Ministarstvu prosvjete istakli su da je preliminarna koji su uradili preglede na- nepotrebno stvaraju velike
rang-lista stipendista iz inostranstva objavqena 5. janu- pla}ena je samo participa- gu`ve.
ara. cija - kazala je Avram. FZO RS U bol ni ci u Is to ~nom
- Nakon {to budu razmotreni eventualni prigovori na Na~elnik Zavoda za ra- Sarajevu rekli su da veliki
preliminarnu rang-listu, bi}e objavqena i kona~na rang- diologiju Klini~kog centra broj pacijenata koji ne do-
Fond zdravstvenog osigu- - Na taj na~in sprije~i}e
lista - kazali su u Ministarstvu. N. L. Bawalu ka Sa {a Vuj no vi} laze na zakazane preglede.
rawa RS apelovao je na se duge liste ~ekawa na
rekao je da se veoma ~esto stanovnike da, ukoliko ne specijalisti~ke preglede u - Ima pa ci je na ta ko ji
susre}u sa neodgovornim pa- planiraju da do|u na zaka- Srpskoj i neko drugi, kome zaka`u specijalisti~ke pre-
ci jen ti ma ko ji ne uzi ma ju zani pregled, o tome oba- je hitno da uradi neki pre- glede na koje se ~eka dugo i
Pravoslavni ura|ene nalaze.
- Trenutno imamo 55 na-
vijeste medicinsko gled do}i }e prije na red - uop{te ne do|u, iako su ovi
pregledi veoma skupi - ka-
osobqe. kazali su u FZO.
kalendar laza magnetne rezonance ko- zali su u ovoj bolnici.

Na putevima Srpske dotrajali i opasni automobili i kamioni

Neispravna skoro polovina vozila


Krstovdan BAWALU KA - Od uku - sto bili su neispravni ure- ~ki neispravno - naglasio za upravqawe.
pno kontrolisano 531 vozi- |aji za upravqawe - rekao je je Pe}anac. - Ne is pra van ure |aj za
lo u pro {loj go di ni u stru~ni saradnik za odnose U Auto-moto savezu ka`u os vjetqavawe i svje tlo snu
Republici Srpskoj, 244 ili sa javno{}u AMS RS Peri- da je sedam vozila imalo ne- si gna li za ci ju ima lo je 20
46 odsto automobila bilo je ca Pe}anac. ispravan ure|aj za ko~ewe, odsto kontrolisanih vozila
Srpska pravoslavna crkva (SPC) i pravoslavni tehni~ki neispravno, poka- dok je kod de vet od sto ut - - dodali su u AMS-u.
vjernici danas slave Krstovdan, kao uspomenu na prve zuju podaci Auto-moto saveza U 30 ODSTO vr|ena neispravnost ure|aja M. ^.
hri{}ane - katihumene ili ogla{ene, koji su primili RS. slu~ajeva
vjeru na samom po~etku hri{}anske propovijedi. Od uku pnog bro ja kon - neispravne ko~nice Autobusi
Prema predawu, prvi koji su primili hri{}ansku trolisanih putni~kih vozi-
vjeru i prve pouke nove vjere pomiwu se kao katihume- la 161 ili 30,32 od sto Dodao je da je u stanica-
Saobra}ajna inspekcija RS prilikom 65 vanrednih te-
ni ili - ogla{eni, dok je u srpskoj crkvi i narodu dan vozila imalo je neispravan ma za tehni~ke preglede kon-
hni~kih pregleda autobusa utvrdila je da je 47 autobusa
kr{tewa prvih hri{ }a na po znat kao - zim ski ure|aj za ko~ewe. tro li sa no i 59 te re tnih
tehni~ki neispravno, prenijela je Srna.
Krstovdan. - Kod 13 odsto utvr|ena vozila.
- Kod 25 autobusa utvr|ena je neispravnost ure|aja za
Zimski Krstovdan slavi se uvijek uo~i Bogojavqewa je ne is pra vnost ure |a ja za - Od ukupno kontrolisa-
zaustavqawe ili upravqawe, {to je zabriwavaju}e - na-
i spada u nepokretne praznike. os vjetqavawe i svje tlo snu nih 59 teretnih vozila, 17
vodi se u izvje{taju inspekcije.
signalizaciju, a kod 6,21 od- ili 29 odsto bilo je tehni-
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 7

Problemi mqekara niska tr`i{na cijena mlijeka i mali podsticaji


GRADI[KA - Predsjednik Udru`ewa poqoprivrednih proizvo- nistrom poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS Mirosla-
|a~a i sto~ara Republike Srpske Vladimir Usorac izjavio je vom Milovanovi}em i pomo}nikom ministra za resor poqopri-
ju~e da su problemi mqekara niska tr`i{na cijena mlijeka te vrede i ruralnog razvoja Zoranom Kova~evi}em, javila je Srna.
mawi podsticaji nego u okru`ewu. Usorac ka`e da je ciq sastanka da uka`u Ministarstvu poqo-
- Trenutna cijena mlijeka ekstra klase je oko 60 feninga po litru, privrede, {umarstva i vodoprivrede u kom pravcu treba da
a podsticaji su 22 feninga - naveo je Usorac u razgovoru sa mi- idu podsticaji za poqoprivrednu proizvodwu.

Zbog sumwe da su po~iwena krivi~na djela UIO u 2010. godini podnijela 110 izvje{taja Vijesti
H1N1

Buxet BiH o{te}en U Srpskoj pet


novooboqelih
BAWALUKA - U Srpskoj

za 31 milion maraka je ju~e registrovano pet no-


vooboqelih od virusa novog
gri pa, rekla je por tpa rol
In sti tu ta za za {ti tu
zdravqa RS Mil ka Mr|a.
Od 110 podnesenih Pre ma wenim ri je ~i ma, u
Klini~kom centru Bawalu-
izvje{taja u toku ka ho spi ta li zo va no je 38
2010. godine, 48 pa ci jen ta, od ~e ga je na
Kli ni ci za in fe kti vne
podneseno u vezi sa bolesti 36 pacijenata, a u
krivi~nim djelom Jedinici intenzivne medi-
cine dva pacijenta. D. K.
poreske utaje, a
visina utajenog Omladinski savjet RS
poreza iznosi oko Obaraju
12,5 miliona Ginisov
maraka, kazao rekord
Kova~evi} BAWALUKA - Omladinski
PI[E: MARINA ^IGOJA savjet Republike Srpske, po-
marinacigoja@glassrpske.com vodom obiqe`avawa Me|una-
ro dne go di ne mla dih,
BAWALU KA - Upra va poku{a}e da se upi{e u Gi-
za indirektno oporezivawe nisovu kwigu rekorda izra-
(UIO) BiH u 2010. godini dom najve}e slike na svijetu,
podnijela je ukupno 110 iz- javila je Srna. Predsjednik
vje{taja o postojawu osno- Omladinskog savjeta Bojan
va sumwe da je po ~iweno Grebenar rekao je da je pro-
ne ko od kri vi ~nih dje la, jekat prili~no ambiciozan,
pri ~e mu je pri ~iwena jer je rije~ o slici na pla-
{teta po buyet BiH oko 31 tnu veli~ine 15 hiqada kva-
milion maraka. Kineski dr`avqani utajili 1,3 miliona maraka FOTO: ARHIVA dra tnih me ta ra, te da se
Por tpa rol UIO Rat ko trenutno tra`i lokacija u
o postojawu osnova sumwe o dr`avqanina Litvanije, gdje
Kova~evi} istakao je da je RS na kojoj bi se pravila ta-
po~iwenom krivi~nom djelu prijavqena {teta po buyet
od 110 podnesenih izvje{ta-
poreske utaje, ~iji izvr{i- BiH iznosi 1,7 miliona ma- Utaja ko velika slika.
ja u toku 2010. godine, 48 po-
oci su dr`avqani Ki ne. raka - kazao je Kova~evi}.
dneseno u vezi sa krivi~nim Ratko Kova~evi} je istakao da postoji nekoliko osnovnih Bawa Vru}ica
Prema Kova~evi}evim rije- Prema wegovim rije~i-
djelom poreske utaje, a visi- na~ina vr{ewa poreske utaje i to davawe la`nih poda-
na uta je nog po re za izno si
~ima, ukupna {teta u ovih ma, u 2009. godini ukupno je
taka, kao {to je podno{ewe PDV prijave sa neta~nim po- Analiza
sedam slu~ajeva procjewuje podneseno 107 izvje{taja o
oko 12,5 miliona maraka.
se na 1,3 miliona maraka. postojawu osnova sumwe da dacima, kori{}ewe la`nih faktura, odnosno uticaja
- Za sedam izvje{taja ~i- neevidentirawe ukupno ostvarenog prometa radi
ji su izvr{ioci osumwi~e-
je po~iweno neko od krivi-
umawewa PDV obveze, iskazivawe PDV-a na ra~unima
propisa
ZA GODINU ~nih djela, pri ~emu je pri-
ni da su po~inili krivi~na dobavqa~a koji nisu obveznici PDV-a, te nepodno{ewe TESLI] - U Bawi Vru-
utajeno duplo ~iwena {teta po buyet BiH }ici kod Tesli}a ju~e je po-
djela poreske utaje i nepla- PDV prijave.
vi{e para oko 14 miliona maraka. ~eo dvo dne vni se mi nar o
}awa po re za pri ~iwena
- Od tog broja, 33 izvje- analizi uticaja propisa u
{teta po buyet BiH iznosi djelo poreske utaje iznosi la po res ke uta je i ne pla -
{ta ja je po dne se no u ve zi Republici Srpskoj.
tri miliona maraka - ista- oko 4,5 miliona maraka. Za }awa po re za pri ~iwena
- Podnesen je i jedan iz- sa kri vi ~nim dje lom po - - Srpska je u ovom poslu jo{ od
kao je Kova~evi}. ~e ti ri iz vje {ta ja ~i ji su {teta po buyet BiH iznosi
vje{taj za po~iwena krivi- reske utaje, a visina utaje- 2006. godine, posredstvom proje-
UIO je pro{le godine izvr{ioci osumwi~eni da 900.000 KM - kazao je Kova-
~na dje la po res ke uta je i nog po re za u 2009. go di ni kta giqotina propisa. Do sada
podnijela sedam izvje{taja su po~inili krivi~na dje- ~evi}.
ne pla }awa po re za pro tiv za pri javqeno kri vi ~no su ura|ena tri pilot-projekta
analize uticaja propisa - rekla
je Srni na~elnik Odjeqewa za
period Broj podnesenih izvje{taja Visina {tete Krivi~no djelo Broj podnesenih izvje{taja Visina {tete analizu uticaja propisa u Mi-
nistarstvu za ekonomske odnose
Poreska utaja 33 4.500.000 KM i regionalnu saradwu RS Gor-
2009. godina 107 14.000.000 KM Poreska utaja i dana Opa~i}-Ze~evi}.
nepla}awe poreza 4 900.000 KM

Poreska utaja 48 12.500.000 KM


Urbanisti~ki zavod
2010. godina 110 31.000.000 KM
Poreska utaja i Goji}eva novi
7 3.000.000 KM
nepla}awe poreza predsjednik
Sindikata
VSTS raspisao konkurs za mjesto glavnog tu`ioca RS BAWALUKA - Sindikalna
organizacija Urbanisti~kog

Prijave kandidata do 28. januara zavoda RS izabrala je ju~e


@ivanu Goji} za novog pred-
sjednika ove organizacije. Go-
BAWALUKA - Konkurs alno i fizi~ki sposobni da objavqivawe nau~nih radova dine, jer jedini kandidat ko- Pored konkursa za glavnog ji}eva je rekla “Glasu Srpske“
za glavnog tu`ioca Republi- obavqaju tu `i la ~ku du - i analizu pravnih problema. ji je mogao da bude imenovan tu`ioca RS, VSTS je raspi- da je ona na ovo mjesto izabra-
~kog tu`ila{tva Republike `nost, da su di plo mi ra ni U NOVEMBRU na tu poziciju Nenad Vrawe{ sao i konkurse za zamjenika na jer dosada{wi predsjednik
Srpske otvoren je za prijave pravnici i da imaju polo- nije dobio podr{ku VSTS-a. glavnog tu`ioca Tu`ila{tva Sindikata Igor Kqaji} vi{e
2010. propao poku{aj nije zaposlen u Zavodu. Ona je
do 28. januara, objavqeno je `en pravosudni ispit. Do izbora novog glavnog BiH, po jednog tu`ioca Repu-
imenovawa tu`ioca naglasila da radnici Zavoda
na sajtu Visokog sudskog i Kao posebni uslovi koji tu`ioca RS tu funkciju }e bli ~kog tu `i la{ tva RS i
tu`ila~kog savjeta (VSTS). }e se razmatrati su stru~no obavqati vr{ilac du`nos- Okru`nog tu`ila{tva u Do- i daqe ostaju pri ranijim sta-
Kan di da ti za gla vnog znawe, radno iskustvo i os- Pro{li konkurs za gla- ti Amor Buki} kome je man- boju i za stru~nog saradnika u vovima, te da o~ekuju da se u
tu `i oca RS tre ba da su tvareni rezultati, te sposo- vnog tu`ioca RS propao je dat is te kao jo{ u apri lu Op{tinskom sudu u Livnu. {to skorije vrijeme odr`i
dr`avqani BiH, intelektu- bnos ti is ka za ne kroz po~etkom novembra 2010. go- 2009. godine. S. T. novo ro~i{te. M. ^.
8 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Boqi uslovi za ~elina~ke sredwo{kolce


^ELINAC - U Sredwoj {koli u ^elincu tokom zimskog ra- jenih od Vlade Srpske za sanaciju {tete nastale u popla-
spusta privedena je kraju rekonstrukcija mokrih ~vorova u vama, a preostali iznos iz redovnih buxetskih prihoda.
Panorama koju je investirano 52.000 maraka. Na~elnik op{tine ^e-
linac Mom~ilo Zeqkovi} rekao je da je cjelokupan iznos
obezbijedila op{tina, i to 40.000 KM iz sredstva dobi-
U~enici i profesori ~elina~ke sredwe {kole u drugom
polugodi{tu ima}e znatno boqe uslove rada.
B. M.

FOTO: K. ]IRKOVI]
Vjen~awa u Kozarskoj Dubici
Mlada pjesnikiwa iz Bratunca
Lani sklopqeno osvaja nagrade u BiH i Srbiji
90 brakova
KOZARSKA DUBICA - U Administrativnoj slu`bi op-
{tine Kozarska Dubica tokom pro{le godine sklopqeno
je 90 brakova, dok je evidentirano 65 razvoda, potvr|eno je u
nadle`nom op{tinskom odjeqewu.
Teodorini
- Broj vjen~anih tokom pro{le godine ne{to je mawi u
odnosu na prethodne, kada je godi{we biqe`eno stotinak
zakqu~enih brakova - precizirala je mati~ar Administra-
tivne slu`be op{tine Kozarska Dubica Mira Bursa}.
stihovi
U istom periodu, mati~ari u Kozarskoj Dubici su evidenti-
rali 65 razvoda, zabiqe`enih na osnovu dostavqenih sudskih
presuda i izvje{taja mati~ara iz drugih op{tina. T. D.
za opomenu
Ordinacija “Hana“ u Prijedoru
Besplatna zdravstvena i utjehu
za{tita za djecu
PRIJEDOR - U privatnoj te voditi u domove zdravqa ili Ve}ina mojih pjesama ima
specijalisti~ko-pedijatrij- pedijatrima u privatnim ordi- duhovno-patriotski sadr`aj,
skoj or di na ci ji “Ha na“ u nacijama sa kojima Fond zdrav-
Prijedoru djeca do {est go- stvene za{tite RS ima ugovor i ali pi{em i qubavne pjesme.
dina imaju pravo na bespla- gdje uz zdravstvenu kwi`icu Stihovi imaju duboku poruku
tnu zdravstvenu za{titu, iako usluge ne}e pla}ati. Prednost
sa tim ve}ina roditeqa jo{ ove privatne ordinacije jeste
i predstavqaju opomenu i
nije upoznata, javila je Srna. to {to pedijatri s djecom rade utjehu, sve zavisi od
Roditeqi djece do {est godi- svakog radnog dana od osam do inspiracije, ka`e Teodora
na mogu da biraju da li }e dije- 20 ~asova i bez pauze. Teodora Ko{arac

Zanimqivost iz Qubiwa PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] 200 li te rar nih ra do va i


krozrs@glassrpske.com
Hercegovac nosi BRA TU NAC - Te odo ra
ve} osvojila nekoliko na-
grada na konkursima u BiH
KRITI^ARI
obu}u broj 56 Ko{arac iz Bratunca, u~e-
ni ca dru gog ra zre da sre -
i Srbiji.
- Ve }i na mo jih pje sa ma
Stru~waci i kwi`evni kri-
ti~ari ocjewuju da je Teodo-
zumqivim i prihvatqivim
rje~nikom stvara pjesni~ke
breni~ke Gimnazije, osim ima duhovno-patriotski sa- ra izuzetno talentovana lavirinte i kompoziciju,
QUBIWE - Sini{a [u{i} iz Qubiwa nosi obu}u broj 56
odli~nog uspjeha isti~e se dr`aj, ali pi{em i qubavne pjesnikiwa, koja jednosta- metriku i rimu sa veoma ja-
i vjerovatno je ~ovjek sa nadu`im stopalima u Hercegovini,
i po pje sni ~kom stva ra - pjesme. Stihovi imaju dubo- vnim, ali “bogatim, ra- snim i dubokim porukama“.
pa je prinu|en da obu}u nabavqa iz inostranstva, javila je
la{tvu. Ova mlada pjesni- ku po ru ku i pred stavqaju
Srna. Ovaj dvadesetosmogodi{wi mladi}, koji je visok dva me-
kiwa napisala je vi{e od opomenu i utjehu, sve zavisi
tra i jedan centimetar i te`ak 160 kilograma, jo{ kao sredwo-
od moje inspiracije - ka`e da mog“ bila jedna od najzapa- srpskog je zi ka u osno vnoj
{kolac imao je problema da nabavi obu}u, iako je tada nosio
Teodora. `enijih, me|u 200 radova iz {koli ocijenili su da imam
broj 52, da bi mu odlaskom u vojsku noga narasla do broja 56.
Dobila je do sada vi{e 80 osnovnih {kola iz Srbije talenta za pisawe, te su me
- Dok sam slu`io vojsku bio sam povla{ten, jer u magaci-
na gra da, ali is ti ~e dvi je, i Republike Srpske. podr`avali u nastojawu da
nima nisu imali moj broj ~izama, pa sam bio jedini vojnik
koje je dobila dok je i{la u neke moje pjesme budu i ob-
koji je nosio patike - ka`e [u{i}. NAPISALA
osno vnu {ko lu “Vuk Ka - javqene - istakla je Teodora.
On ka`e da je ve} odavno prestao da ulazi u prodavnice obu}e,
rayi}“ u Bratuncu. vi{e od 200 Ova skro mna i ti ha
jer mu je vrlo te{ko kada ugleda neki par patika ili cipela ko-
- Na Sve to sav skom literarnih radova sredwo {kol ka ro |e na je
je mu se dopadnu, a unaprijed je svjestan da nema broja za wega.
kwi`evnom konkursu u Beo- 1994. godine u Palama, a u
gradu moje pjesme posve}ene Teodora je, ka`e, zaqub- Bratuncu `ivi od svoje tre-
Svetom Savi na{le su se, dva qena u poeziju. Voli da pi- }e godine. Neke wene pjesme
puta zaredom, me|u tri naj- {e, ali i da ~ita ono {to nalaze se u zbirci poezije
boqe - rekla je Teodora i is- su napisali drugi. “Tamaris 2008“. Teodora pi-
ta kla da je po no sna jer je - Od po~etka {kolovawa {e no ve pje sme i ~u va di -
wena posqedwa pjesma na tom za pi si va la sam svo ja ra - plome i razna priznawa za
konkursu, pod nazivom “Mo- zmi{qawa, preta~u}i ih u stihove koje je do sada napi-
litvu, sve~e, primi celog ro- sti ho ve. Mo ji nas ta vni ci sala.
Sa manifestacije

Zbog lo{ih vremenskih uslova na podru~ju Doboja prazniji ambari


Prinosi p{enice mawi za 70 odsto
DOBOJ - Lo{e vremen- ta - ka`u u Odjeqewu za pri- obavi na planiranih 4.476 `etva nije isplatila, tako
Sini{a [u{i} FOTO: SRNA
ske prilike i poplave koje vre du i dru{ tve ne dje la - hektara. Me|utim, zbog po- da zrno nije moglo da se ko-
Razvoj malih i sredwih preduze}a su la ni za de si le do boj sku tnosti op{tine Doboj. pla va ko je su se do go di le risti ni za sto~nu hranu.
op{tinu uticale su na to da @etva i vr{idba p{e- krajem juna i po~etkom jula,
Za projekte od je ostvareni prinos p{eni- nice i drugih strnih `ita strna `ita su na nekim par- ZRNO
ce za ~ak 70 procenata mawi na dr`avnom i individual- celama potpuno ili u toli- lo{eg kvaliteta
1.500 do 1.600 evra u odnosu na prethodnu godi- nom sektoru trebalo je da se koj mje ri uni {te na da se
FO ^A - Wema ~ka ne vla - }e edukacije i treninzi biti nu. Lo{e su pro{li poqo-
di na or ga ni za ci ja “Help“ besplatno obezbije|eni. - Prinosi su znatno ni- privrednici koji nisu mo-
po~ela je sa implementaci- - Korisnici mogu da budu `i od o~ekivanih i prosje- Mehanizacija gli da pre da ju do voqne
jom pro je kta pod na zi vom sve preduzetno orijentisane ~nih ko ji se pos ti `u na koli~ine p{enice mlinu na
“Ra zvoj ma lih i sredwih osobe sa zdravim idejama za na{em podru~ju. Razlog je i - Problem dotrajalosti poqoprivredne mehanizacije ne- ime duga za preuzeto regre-
preduze}a u Fo~i, Gora`du, zapo~iwawe ili razvoj sop- u tome {to je u vrijeme cvje- {to je ubla`en zbog inicijative Vlade i resornog minis- sirano mineralno |ubrivo.
Rogatici i Novom Gora`du“ stvene ekonomske aktivnos- tawa i opra {i vawa bi lo tarstva o nov~anim podsticajima u visini od 40 Sli~na situacija je i sa
na podru~ju op{tine Fo~a. ti, dok }e im odo bre na dosta ki{e. U ovako nesta- procenata za svaku kupqenu ma{inu, pod uslovom da je prosje~nim prinosom kuku-
Prosje~na vrijednost poje- pomo} biti distribuirana bil noj go di ni ni je mno go podnosilac zahtjeva vlasnik ili zakupac zemqi{ne po- ruza, koji je iznosio oko 3,7
di na ~ne do na ci je je 1.500 iskqu~ivo u vidu materijal- pomogla ni primijewena pu- vr{ine od najmawe tri hektara. Ratari se odlu~uju za ku- tona po hektaru i mawi je u
evra za projekte proizvodwe no-tehni~kih sredstava po- na agrotehnika. Zato su se povinu savremenije mehanizacije da bi ostvarili pore|ewu sa 2009. godinom
vo}a i povr}a i 1.600 evra za tre bnih za dje la tnost - prosje~ni prinosi kretali pove}ane prinose i smawili tro{kove proizvodwe - ka- za 61 procenat, kada je pro-
projekte proizvodwe mlijeka rekla je portparol op{tine od 50 do 350 kilograma po `u u odjeqewu. sje~an prinos iznosio {est
i mlije~nih proizvoda, dok Fo~a Bojana Mari}. R. \. dunumu zrna lo{eg kvalite- tona po hektaru. Sl. P.
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 9

Zvorni~ki RVI najavili mirne proteste pred op{tinom


ZVORNIK - Op{tinsko Udru`ewe ratnih vojnih invalida u duguje 2.700 maraka, a tra`imo i da nam prvim rebalansom
Zvorniku najavilo je za 1. februar mirne proteste pred zgra- budu pove}ana sredstva u ovoj godini, kao i da op{tina pro-
dom op{tine Zvornik ako im na~elnik op{tine ne ispuni zah- na|e finansijska sredstva za participaciju za lijekove - re-
tjeve. kao je predsjednik Udru`ewa Dragislav Mijanovi}.
- Iz pro{le godine od planiranih 8.000 maraka op{tina nam S. S.

Vijesti

FOTO: GLAS SRPSKE


Preliminarni rezultati izbora odr`anih u pet lokalnih zajednica Srpske
Stanogradwa

U tri op{tine Monta`ne


ku}e hit
SARAJEVO - Razvijene za-

pobijedili padne zemqe u izgradwi oda-


vno su zamijenile beton i
ciglu za monta`ne ku}e, koje
za mawe od dva mjeseca nastaju
u fabrikama i sklapaju se na

na~elnici odredi{tu, dok stanovnici


BiH ostaju vjerni klasi~noj
gradwi ku}a. U BiH postoji
nekoliko kompanija koje se

iz SNSD-a
Obe}avam da }u nastaviti da radim na razvoju Srpca, koji je zapo~et
ve} pola vijeka bave izgrad-
wom monta`nih objekata {i-
rom svijeta, a istovremeno u
BiH ima tek jedva jedan odsto
ku}a nastalih monta`nom iz-
prije sedam godina dolaskom SNSD-a na vlast. Prioritet }e biti gradwom, javila je Srna.
zavr{etak izgradwe vodovodnog sistema za sedam brdskih sela,
izgradwa zaobilaznice oko Srpca, ure|ewe mre`e odvodnih Bawaluka
kanala, obezbje|ewe podsticaja za zapo{qavawe, rekao Mikuli} @ivko Mikuli} Registracija
PI[E: SVJETLANA TADI] u radu biti zavr{e- vi iz inostranstva i onih ko-
omladinskih
kandidat iz SDS-a, kojeg su 17.242 upi sa na bi ra ~a na
svjetlanat@glassrpske.com podr`ale i stranke iz opozi- izbo re iza {lo 9.188 ili tak kanalizacione mre`e u ji su glasali u odsustvu. organizacija
DEJAN JOVI^I] MZ Dowi @abar i zavr{e- - Rok za prijem glasova BAWALUKA - Ministar-
cije, Drago ]iri} osvojio 53,27 odsto.
krozrs@glassrpske.com tak Doma kulture u MZ ^ovi} putem po{te je pet dana od stvo porodice, omladine i
4.046 glasova ili 44,76 odsto. I u op{tini [ekovi}i
BAWALU KA - Od pet - Zahvalan sam glasa~ima po bi je dio je kan di dat poqe, te nastavak izgradwe dana odr`avawa izbora. Ut- sporta RS donijelo je Pra-
op{tina u Srpskoj u kojima koji su mi dali povjerewe i SNSD-a Momir Risti}, koji {kole u MZ Lon~ari. vr|e ni re zul ta ti bi }e ob- vilnik o upisu u registar
su se u nedjequ, 16. januara, obe}avam da }u nastaviti da je dobio 2.866 ili 71,81 od- - Radi}u i na obezbje|i- javqeni u roku od deset dana, omladinskih organizacija,
odr`ali izbori za na~elni- radim na razvoju Srpca koji sto gla so va, a kan di dat vawu podsticaja za poqopri- kada }e po~eti da te~e rok od prema kojem su sve omladinske
ke op{tina, u tri su pobije- je zapo~et prije sedam godina SDS-a @eqko Risti} osvo- vrednu proizvodwu, socijalnu tri dana za podno{ewe zah- organizacije, koje imaju sje-
di li kan di da ti Sa ve za dolaskom SNSD-a na vlast. jio je 1.125 ili 28,19 odsto i zdravstvenu za{titu i u~e- tjeva za ponovqeno brojawe - di{te i djeluju na teritoriji
nezavisnih socijaldemokra- Prioritet }e biti zavr{etak glasova. ni~ki i studentski standard rekla je Piri}eva, prenijela Srpske, du`ne da se u roku od
ta (SNSD), a u po jednoj op- izgradwe vodovodnog sistema U Dowem @abaru za na- - istakao je Stevi}. je Srna. 90 dana registruju u Minis-
{ti ni ka dar Srpske za sedam brdskih sela, izgra- ~elnika op{tine izabran je CIK je 15. novembra ra- tarstvu. Omladinske organi-
demokratske stranke (SDS) dwa zaobilaznice oko Srpca, kandidat SNSD-a Stevo Ste- NAJVE]A spisao prijevremene izbore zacije koje ne izvr{e
i Stran ke de mo krat ske ure|ewe mre`e odvodnih ka- vi} sa 721 ili 50,42 odsto izlaznost bira~a u za na~elnike u osam op{tina registraciju u skladu sa Pra-
akcije (SDA). nala, obezbje|ewe podsticaja glasova, a wegov protivkan- Dowem @abaru u BiH, u Osmacima i [eko- vilnikom ne}e imati mogu-
Potvr|uju to objavqeni za zapo{qavawe i u poqo- didat iz SDS-a @eqko Mar- vi}ima zbog opoziva na~el- }nost da konkuri{u za
pre li mi nar ni re zul ta ti pri vre di te pru `awe po - ja no vi} do bio je 658 ili ni ka iz gla sa nog na dobijawe sredstava od Mi-
Centralne izborne komisije U op {ti ni Osma ci za referendumu, a u {est zbog nistarstva porodice, omladi-
dr{ke bor ci ma, 46,01 odsto glasova, dok je ne-
(CIK) BiH. U op {ti ni no vog na ~el ni ka op {ti ne prestanka mandata na~elni- ne i sporta RS, javila je Srna.
penzionerima i ugro`enima zavisni kandidat Savo Jovi-
Srbac pobijedio je kandidat - rekao je Mikuli}. ~i} dobio 51 glas ili 3,57 izabran je Qubo Petrovi} iz cima koji su preuzeli neki
SNSD-a @ivko Mikuli} sa Predsjednik Op{tinske odsto. SDS-a sa 1.314 ili 61,09 od- drugi mandat. Bratunac
osvojena 4.993 glasa ili 55,24 sto glasova, dok je kandidat Pravo glasa je imalo uku-
odsto, dok je wegov protiv-
izbor ne ko mi si je Dra gi ca Stevi} je “Glasu Srpske“
SNSD-a Branislav Bo{ko- pno 145.226 bira~a, a najve}a Povratnici
Vrani} izjavila je da je od rekao da }e wegov prioritet
vi} dobio povjerewe 818 ili izlaznost bira~a na izbore dobili puteve
38,03 odsto glasa~a. U op{ti- bila je u Dowem @abaru, i BRATUNAC - Ministarstvo
Prigovori u Vukosavqu ni Vukosavqe novi na~elnik to 77,81 odsto. U FBiH na- za qudska prava i izbjeglice
bi}e Elvir Hayiomerovi} iz ~elnici su u nedjequ birani BiH izdvojilo je oko ~etiri
Op{tinski odbor SNSD-a Vukosavqe uputio je ju~e CIK-u BiH prigovor na rezultate van- SDA sa osvojenih 1.020 gla- u tri op{tine. U Biha}u je miliona maraka za projekte,
rednih izbora odr`anih ju~e u ovoj op{tini, u kojem tra`i da ne verifikuje izbore te za- sova ili 51 odsto, dok je kan- po bi je dio SDP-ov Al bin koji su u op{tini Bratunac
ka`e nove. didat SNSD-a za na~elnika Musli}, novi na~elnik op- realizovani od 2008. do kraja
U prigovoru je navedeno da je na izborima razlika u broju glasova vrlo mala u korist je- ove op{tine Borislav Raki} {tine Srebrenik bi}e Me- 2010. godine. Ministar za
dnog od dva kandidata, i to u korist kandidata iz reda bo{wa~kog naroda, ali da bi ta osvojio 980 ili 49 odsto gla- hmed Bajraktarevi} iz SDA. qudska prava i izbjeglice BiH
razlika bila obrnuta i to za kandidata iz reda srpskog naroda da je Op{tinska izborna sova. Portparol CIK-a Ma- U op{tini Vogo{}a Edin Safet Halilovi} ju~e je pri-
komisija Vukosavqe omogu}ila jednako pravo da glasaju svi koji imaju va`e}u li~nu kartu ksida Piri} rekla je da je Sma ji} iz SDA osvo jio je sustvovao tehni~kom prijemu
i mjesto prebivali{ta u ovoj op{tini. ostalo da se prebroje glaso- najvi{e glasova. obnovqenih puteva u mjesnim
zajednicama Kowevi} Poqe,
Glogova i Bratunac. K. ].
Sjednica Skup{tine op{tine Prwavor

Borci odgodili blokadu parlamenta Gradi{ka


Osuda napada
PRWAVOR - Samo tri- skog buyeta za ovu godinu. spo la ga li pro {le go di ne, Na ju~era{woj sjednici - Ova kva odlu ka skup - na vjerske
desetak minuta prije po~et- Za ta kav iz gled buyeta spremni smo da organizuje- Skup{tine op{tine odbi- {tin ske ve }i ne ima
ka ju ~e ra{we sje dni ce borci okrivquju predsjedni- mo blokadu rada Skup{tine jen je re ba lans buyeta za iskqu~ivo politi~ke moti- zajednice
Skup{tine op{tine, pred- ka Skup{tine Branu @uni- sve dok se ne udovoqi na{em pro{lu godinu, prema kojem ve, jer sam pri je 30 da na GRADI[KA - Me|ureligij-
stavnici dva bora~ka udru- }a (PDP) i skup {tin sku zahtjevu - rekao je predsje- je os tva ren pri liv u op - odbio pri je dlog SDS-a da sko vije}e (MRV) osu|uje svaki
`ewa u Prwavo ru, u ve }i nu u lo kal nom par la - dnik Odbo ra RVI Dra gan {tin ski buyet ve }i za 1,6 za zamjenika na~elnika op- napad na imovinu vjerskih za-
razgovoru sa na~elnikom op- mentu, koju predvodi Srpska Vrhovac. miliona maraka. {tine predlo`im predsje- jednica i vjerske slu`benike,
{ti ne Dar kom To ma {em, demokratska stranka. dni ka SDS-a Si ni {u izjavio je stru~ni savjetnik
odlu~ili su da odustanu od Ga ta ri }a. Ni sam pris tao MRV BiH Igor Ko`emjakin
NIJE USVOJEN poslije ju~era{we posjete
blo ka de ra da Skup {ti ne.
rebalans buxeta
BUXET na ucje ne skup {tin ske ve -
yamiji Tekija u Gradi{ci, koja
Ru ko vod stva Or ga ni za ci je }i ne, po go to vo to ne bih
porodica poginulih boraca Buxet op{tine za ovu godi- za pro{lu godinu, procedu- uradio kada se zna da zamje- je oskrnavqena u no}i izme|u
i nes ta lih ci vi la i - Aktuelnu krizu, odno- nik na ~el ni ka Sre }ko 10. i 11. januara. Navode}i da je
nu, u vrijednosti od 14,2 ra oko usvajawa buxeta za
Udru`ewa ratnih vojnih in- sno odluke kakve degradira- Auli} kva li te tno obavqa do sada prijavqeno 13 slu~ajeva
miliona maraka, usvojen je 2011. mogla biti po-
va li da na ja vi la su ta kve ju na{e ~lanstvo, proizvela svoju du`nost - rekao je na- napada na vjerske objekte, Ko-
31. decembra, ali bi ju~e- novqena. Kona~nu rije~ o
mje re kao znak ne za do - je skup{tinska ve}ina. Ako ~elnik op{tine Darko To- `emjakin je istakao da je na
ra{wim razvojem doga|aja, ovom dokumentu ima}e Mi-
voqstva, jer su im umawena nam se ne odobre sredstva u ma{. deset mjesta iza{la delegacija
zbog neusvajawa rebalansa nistarstvo finansija RS. MRV-a, javila je Srna.
nov~ana sredstva iz op{tin- visini iznosa kojim smo ra- B. R.
10 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske


(“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03) i Odluke o raspisivawu Konkursa za izbor i
imenovawe ~lana {kolskog odbora iz reda predstavnika lokalne zajednice, u Osnovnoj {koli
“Dositej Obradovi}“ Bawaluka, broj: 07-013-1054/10. od 27.12. i 28.12.2010. godine, Skup{tina
grada Bawaluka raspisuje BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
JAVNI KONKURS
za popunu upra`wenog mjesta
GOVERNMENT
MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL WALFARE
PROJECT COORDINATION UNIT
Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, phone:+387 51 339-439 fax:+387 51 339-665, Web: www.pcuhealth.org
I – jednog ~lana [kolskog odbora Osnovne {kole “Dositej Obradovi}“, iz reda predstavnika lo-
kalne zajednice. Invitation for Bids (IFB)
II – OPIS POSLOVA HEALTH SECTOR ENHANCEMENT PROJECT - HSEP
[kolski odbor je organ upravqawa u {koli. Credit No. IDA 4047 BOS
[kolski odbor obavqa sqede}e poslove: PROCUREMENT OF EQUIPMENT
a) donosi godi{wi program rada {kole i prati wegovo izvr{ewe, FOR FAMILY MEDICINE AMBULANTAS
b) odlu~uje o kori{}ewu finansijskih sredstava {kole u skladu sa zakonskim propisima, IN REPUBLIKA SRPSKA – PHASE IV
v) usvaja izvje{taj o poslovawu {kole i godi{wi obra~un,
g) odlu~uje o kori{}ewu sredstava za investicije i investiciono odr`avawe, BA/RS/HSEP/G/ICB-158/10
d) pokre}e inicijativu za izbor direktora, 1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in dgMarket of February 7, 2005.
|) donosi odluku o raspisivawu konkursa za izbor direktora, 2. The Government of Bosnia and Herzegovina (Federation of Bosnia and Herzegovina and Republika Srpska) has received a credit
e) imenuje direktora {kole u skladu sa zakonom, from the International Development Association (IDA) toward the cost of the Health Sector Enhancement Project, and it intends to
`) donosi statut i druge op{te akte {kole kojima se obavezno propisuje postupak za `albe rad- apply part of the proceeds of this credit to payments under the Contract for Procurement of Equipment for Family Medicine Ambu-
nika i u~enika, lantas in Republika Srpska – phase V (BA/RS/HSEP/G/ICB-158/10).
z) redovno prati i razmatra uspjeh u~enika i preuzima mjere za unapre|ivawe rada {kole (osnov- 3. The Ministry of Health and Social Welfare’s Project Coordination Unit now invites sealed bids from eligible and qualified bid-
noj {koli), ders for submission of bids for Procurement of Equipment for Family Medicine Ambulantas – phase V in Republika Srpska. Equip-
ment should be delivered in Health facilities in Banja Luka, Bijeljina, Foča, Kostajnica, Modriča, Oštra Luka, Prijedor, Ribnik,
i) rje{ava prigovore radnika, te prigovore na odluke o izboru i raspore|ivawu na radno mjesto, Srebrenica, Ugljevik and Zvornik.
j) pokre}e inicijativu za razrje{ewe direktora, 4. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guide-
k) razrje{ava du`nosti direktora {kole u skladu sa zakonom, lines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, May 2004, and is open to all bidders from Eligible Source Countries as de-
l) vr{i imenovawe vr{ioca du`nosti direktora u skladu sa zakonom, fined in the Guidelines.
q) izvr{ava rje{ewa, odluke i zahtjeve Ministarstva, 5. Interested eligible bidders may obtain further information from:
m) prati i kontroli{e sve druge aktivnosti propisane zakonom, statutom i osniva~kim aktom Ministry of Health and Social Welfare
{kole, Project Coordination Unit-HSEP
n) pokre}e postupak kod nadle`nih zdravstvenih ustanova za ocjenu radne i zdravstvene sposobno- Attn: Mr. Marko Stanarevic or
Mr. Velimir Maric
sti radnika, Phone: ++387 51 339 439
w) razmatra i druga pitawa utvr|ena zakonom. or ++387 51 319 162
Fax: ++387 51 339 665
III – MANDAT E-mail: m.stanarevic@pcu.mzsz.vladars.net
^lan {kolskog odbora imenuje se na period na koji je imenovan [kolski odbor O[ “Dositej or E-mail: v.maric@pcu.mzsz.vladars.net
Obradovi}“. and inspect the Bidding Documents at the address given below:
Po isteku mandata, ~lan {kolskog odbora mo`e biti ponovo biran za ~lana {kolskog odbora, Trg Republike Srpske 1
jo{ jedan mandat. Government Building,
Bosnia and Herzegovina VII floor, Office no 23
IV – STATUS 78 000 Banja Luka
Rad ~lana {kolskog odbora je dobrovoqan i ne pla}a se. Republika Srpska
6. Qualifications requirements include: Interested bidders must provide information indicating that they are qualified to perform the
above-mentioned delivery of the goods:
V – OP[TI USLOVI ZA KANDIDATE (a) Financial Capability
Svi kandidati, za upra`wena mjesta iz ta~ke I Konkursa, moraju ispuwavati sqede}e op{te uslove: The Bidder shall furnish documentary evidence that it meets the following financial requirement(s):
1. da su dr`avqani RS ili BiH; - Liquid financial assets and/or credit facilities, net of other contractual commitments and exclusive of any advance payment
2. da su stariji od 18 godina; which may be made under the Contract (supported by a submitted commercial bank statement) and no less than € 100.000.
3. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be, na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou (b) Experience and Technical Capacity
dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u RS, u pe- The Bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate that it meets the following experience requirement(s):
riodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wenog mjesta; • Minimum number of years in supply of medical equipment business:
5 years.
4. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo - na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci, • Service in the Purchaser’s country must be equipped and able to carry out the maintenance and repair of the equipoment,
ili za ka`wiva djela koja ih ~ine nepodobnim za obavqawe poslova na upra`wenim mjestima, od- spare parts-stocking obligations prescribed in the Conditions of Contract and/or Technical Specifications: Problems that
nosno, da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak; cannot be resolved by telephone that are notified within normal working hours (8:00am-6:00pm Monday through Friday),
6. da ne slu`e kaznu, izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju, i da nisu pod qualified service personnel must be able to arrive at the project site within one working day of problem escalation.
optu`nicom tog Suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred Sudom. The maximum acceptable delay for the repair (or replacement) and restoration to full operational use is two working days
from notification.
VI – POSEBNI USLOVI I KRITERIJUMI ZA KANDIDATE or
Bidder’s Statement, signed by the authorized Bidder Representative, that the Bidder, within 60 days of the effective date of the
Svi kandidati za upra`weno mjesto iz ta~ke I Konkursa, moraju ispuwavati sqede}e posebne uslove: contract, will establish its own, proper service in the Purchaser’s country and that the support and services facilities will be en-
1. da imaju najmawe sredwu stru~nu spremu; sured in the Purchaser’s country for minimum 3 years, after the expiration of the warranty period.
2. da imaju prebivali{te na podru~ju jedinice lokalne samouprave. (c) The Bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate that the Goods it offers meet the following usage requirement:
Offered products must meet the requirements of relevant European Directives supported by a submitted copy of Declara-
VII – SUKOB INTERESA tion of Conformity (CE mark) except those itemized below:
(1) ^lanovi {kolskog odbora ne mogu biti lica koja u istoj {koli obavqaju poslove: 16. Snellen visual acuity chart,
a) direktora, 20. Drug cabinet,
b) pomo}nika direktora, 21. Flash light/pencil light,
29. Home visit bag,
v) sekretara, i 32. Kidney bowl,
g) ra~unovo|e. 35. Magnifying glass,
(2) ^lan {kolskog odbora ne mo`e biti lice koje je u rodbinskoj vezi, do tre}eg koqena, sa bilo 37. Desk,
kojim ~lanom {kolskog odbora, direktorom, pomo}nikom direktora, sekretarom ili ra~unovo|om 38. Chair No 1,
{kole u kojoj se {kolski odbor bira. 39. Chair No 2,
(3) ^lan {kolskog odbora ne mo`e biti lice ~iji bi izbor bio u suprotnosti sa Zakonom o 40. Chair No 3,
spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike 41. Room divider,
42. Coat stand,
Srpske“, broj 73/08). 43. Garbage can,
46. Holders and test tubes,
VIII – POTREBNA DOKUMENTA 47. I.V. Infusion pole,
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwewu op{tih i posebnih uslova: 48. Measuring tape.
- kratku biografiju; 7. A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on the submission of a written
- uvjerewe o dr`avqanstvu; Application to the address below and upon payment of a non refundable fee of EUR 100.00 or an equivalent amount in a freely
- ovjerenu kopiju li~ne karte; convertible currency.
The method of payment will be direct deposit to account
- dokaz o tra`enoj stru~noj spremi; Beneficiary customer
- uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, odnosno da se protiv wih ne vodi krivi~ni po- HSEP-IDA 4047
stupak; Trg Republike Srpske 1
- potpisanu i, od nadle`nog organa, ovjerenu izjavu o ispuwavawu uslova iz podta~ki 3. i 5. ta~ke 78000 Banja Luka
V Konkursa; Republika Srpska
- potvrdu o prebivali{tu. Bosnia and Herzegovina
through:
Podnosioci prijave sa kojima se ne stupi u kontakt u odre|enom roku, a nakon roka za podno{ewe Bank Code Account Number
prijave, ne}e biti uzeti u razmatrawe u daqem procesu imenovawa. Account with institution
Sa svim kandidatima, koji u|u u u`i izbor, Komisija za izbor }e obaviti intervju, o ~emu }e kan- IBAN:
didati biti blagovremeno obavije{teni. NLB Razvojna banka a.d. BA39 5620 9980 3880 2065
Imaju}i u vidu ovla{tewa Ombudsmena, koja proisti~u iz ~lana 16. Zakona o ministarskim, vla- Milana Tepica 4 451100-10698634
dinim i drugim imenovawima Republike Srpske, vezano za prigovore na kona~na imenovawa, po- 78000 Banja Luka S.W.I.F.T.
stoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta, te se, iz tog razloga, dokumenta, prilo`ena Republika Srpska RAZBBA22
uz prijave na konkurs, ne}e vra}ati kandidatima. Bosnia and Herzegovina
Intermediary EUR 0009961004 USD 0009961301
IX – ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVE AUD 0009961335 CAD 0009961350
Rok za podno{ewe prijave je 15 dana od dana objavqivawa Konkursa. LHB Internationale Handelsbank Ag LHBIDEFF CHF 0009961319 DKK 0009961376
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Frankfurt Am Main GBP 0009961327 JPY 0009961384
Prijave se mogu dostaviti li~no, ili putem po{te, na adresu: Germany NOK 0009961368 SEK 0009961343
For payment within Bosnia and Herzegovina in local currency
ADMINISTRATIVNA SLU@BA GRADA - Slu`ba za poslove Skup{tine grada i gradona~elnika. Account Number: 562-100-80025770-75
Trg srpskih vladara broj 1. The Bidding Documents will be sent by mail.
sa naznakom 8. Bids must be delivered to the address below at or before 12:00 on February 28, 2011. Electronic bidding will not be permitted.
“KOMISIJA ZA IZBOR“. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend in person at the
address below at 12:30 on February 28, 2011. All bids must be accompanied by a “Bid Security” of EUR 2,000.00 or an equivalent
amount in a freely convertible currency.
IX – Javni konkurs bi}e objavqen u dnevnom listu “Glas Srpske“, “Nezavisnim novinama“, 9. The address referred to above is:
Slu`benom glasniku Republike Srpske, kao i na WEB stranici Administrativne slu`be Grada. Ministry of Health and Social Welfare
Ako Konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. Project Coordination Unit-HSEP
Trg Republike Srpske 1
Broj: 07-013-1054/10. PREDSJEDNIK VII floor, Office no 23
SKUP[TINE GRADA 78 000 Banja Luka
Slobodan Gavranovi}, dipl. pravnik Republika Srpska
Bosnia and Herzegovina
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 11

^lanovi ugqevi~kog KUD-a “Rudar“ priredili koncert za pam}ewe Vijesti


Inspekcija

Igralo i pjevalo Lo{i


uslovi u
objektima
stotine folklora{a HAN PIJESAK - Sani-
tarna inspekcija op{tine
Han Pijesak u pro{loj go-
dini obavila je ukupno 105
kontrola, od kojih su u osam
slu~ajeva uo~ene nepravil-
nosti, te su izdata rje{ewa
za otklawawe nedostataka.
Op{tinski sanitarni in-
spektor Svjetlana ^olovi}
rekla je da se nepravilnos-
ti uglavnom odnose na neod-
go va ra ju }e sa ni tet ske i
higijenske uslove u objekti-
ma, zaposleni nemaju sani-
tar nu kwi`i cu, kao i
istek roka trajawa `ivo-
tnih namirnica. B. M.

“Anglija“
Radionice
za najmla|e
Puna dva ~asa qubiteqi narodnih polaznike
igara, pjesama i no{wi u`ivali su u BIJEQINA - [kola
izvo|ewima mladih ~lanova Dru{tva, stranih jezika “Anglija“ iz
Bijeqine u posqedwoj sedmi-
ali i veterana, koji su pokazali sve ci zimskog raspusta organi-
ono {to su radili za posqedwu godinu Publici priredili praznik za o~i FOTO: R. JELI]
zova}e edukativnu radionicu
sa igricama za svoje najmla|e
PI[E: RADE JELI] dih ~lanova Dru{tva, ali i mnoge krajeve Srbije i BiH. no po sla. Us ko ro po ~iwu {ti ne i tra je za hvaquju }i polaznike. Djeca se na ova-
krozrs@glassrpske.com ve te ra na, ko ji su po ka za li Pokazali su se i kao do- generacijama amatera entu- kvim radionicama, koje se
“Majevi~ki susreti sela“, a
UGQEVIK - ^la no vi sve ono {to su ra di li za bri doma}ini i organizato- zatim i pripreme za odlazak zijasta velikog srca. To je sastoje od vje`bi na intera-
ugqevi~kog Kulturno-umje- posqedwu godinu. Nastu- ri pro {lo go di{weg u Barselonu, gdje }e krajem najmasovnija kulturna orga- ktivnim tablama, zapravo ta-
tni ~kog dru{ tva “Ru - pom su dokazali da su pu- Me |u na ro dnog fes ti va la juna na velikom festivalu nizacija u Ugqeviku i ima kmi~e u nekoliko nivoa i
dar“ priredili su pravi no i kvalitetno radili. folklora koji je u ovoj po- folklora predstavqati sr- preko 350 ~lanova organizo- dobijaju prigodne nagrade i
ma li pra znik za sve Publici su se predsta- dmajevi~koj op{tini okupio psku ba{tinu. vanih po ansamblima i se- poklone. “Anglija“ dva puta u
qubiteqe folklora. vili svi folklor- {est an sam ba la iz pet ze - Kul tur no-umje tni ~ko kci ja ma. Naj broj ni ji su toku {kolske godine organi-
Sva ke go di ne u ni an sam bli, maqa Izraela, Makedonije, dru{tvo “Rudar“ slavi ove folklorni ansambli, zatim zuje ovakve radionice, javila
januaru oni orga- vokalne grupe Ma|arske, Srbije i BiH. godine 35 godina postojawa su tu duva~ki orkestar, sta- je Srna.
ni zu ju Go di{wi i solisti te i rada. Dru{tvo predstavqa ri ji i mla |i, te vo kal na
kon cert i duva~ki or- PRIPREMAJU simbol ove podmajevi~ke op- grupa i izvorne grupe. ^ajni~e
ugqevi~ka Spor- kestar. se za odlazak Usvojen
tska dvorana bu- Mla- u Barselonu
de pu na, ali di momci
Dje~iji ansambli buxet za
ovaj put tri - i dje voj - Ugqevi ~ko kul tur no- 2011. godinu
bi ne su bi le ke, po nos umje tni ~ko dru{ tvo je i
U KUD-u brinu ^AJNI^E - Skup{tina
male da pri- “Ru da ra“ ovogodi{wi dobitnik “Po-
da ovaj vid kul- op{tine ^ajni~e usvojila
me sve pa je ali i veqe op {ti ne Ugqevik“,
turne nado- je buyet za 2011. godinu u
mnogobrojna Ug q e v i - presti`ne nagrade koja se
gradwe stigne iznosu od 1.955.830 maraka,
publika ka, pokaza- svake godine dodjequje povo-
do svih ugqevi- koji je ve}i za 56.000 mara-
kon ce r t li su se i dom krsne sla ve op {ti ne
~kih mali{ana ka u odnosu na prethodnu
posma- na evrop - Svete Petke Paraskeve. Na
pa su posqedwih godinu, javila je Srna.
trala skoj sceni. dodjeli nagrada je istaknu-
godina u skoro - Puwewe buyeta predvi-
sa par- Srpsku to da je KUD na dostojan na-
svim mjesnim za- |eno je od poreskih prihoda
keta. kul tu ru i ~in pre zen to vao ovu
jednicama ove u iznosu od 1.192.250 mara-
Puna dva ~asa qubi- obi~aje ru dar sku op {ti nu, ali i
op{tine ofor- ka i neporeskih prihoda u
teqi na ro dnih iga ra, predstavqali su pro- Srpsku.
mili male dje~i- iznosu od 544.680 maraka -
pjesama i no{wi u`iva- {le godine dva puta u Ve} narednih dana vri-
je folklorne rekao je samostalni stru-
li su u izvo|ewima mla- ^e {koj te sti gli u jedni omladinci ima}e pu-
ansamble. ~ni sa ra dnik za buyet i
finansije op{tine ^ajni-
Problemi pusto{e najve}u tesli}ku mjesnu zajednicu ^e~ava ~e Miroslav Furtula.

^ekaju struju vi{e od ~etiri decenije Bijeqina


Lani ro|eno
TE SLI] - Te sli }ka frastruktura. odlaska stanovni{tva, i da- zna ~aj ni i po boq{a li su objekata kojima gazduje pod
mjesna zajednica ^e~ava ve} Prema rije~ima predsje- nas “tje ra ju“ qude sa ovih kvalitet `ivota ovog dijela povoqnim uslovima i domo- 1.265 beba
godinama ima problema sa dnika Savjeta ove mjesne za- prostora. ^e~ave, ali nezaposlenost je ve kul tu re in ves ti to ri ma BIJEQINA - U mati~ne
odlas kom sta no vni{ tva iz jednice Dejana Kova~evi}a, - Ne{to se u posqedwe problem koji ne}e biti ri- koji bi u wima otvorili ra-
kwige ro|enih u Bijeqini
ovog kraja, a glavni razlog nekoliko doma}instava u za- vri je me po ~e lo ra di ti na je{en ni brzo ni lako. Pre- dna mjesta.
pro{le godine upisano je
za to je nezaposlenost i lo- seocima Cviji}i i Anti}i rje {a vawu ovih pro ble ma, ma nezvani~nim podacima, Dru ga mo gu }nost je za -
1.265 novoro|enih beba, {to
{a ili ne iz gra |e na in - ~ekaju struju vi{e od 40 go- ali ni blizu stvarnim po- blizu 1.000 stanovnika na- po{qavawe u poqoprivredi
je za 93 mawe nego 2009, po-
dina. trebama i predvi|enom di- pus ti lo je ~e ~av ski kraj u po di zawem za sa da ma li ne,
Kova~evi} navodi da je na mi kom - re kao je proteklih 15 godina. vo}waka, plastenika i far- daci su mati~ne slu`be ove
u ovom selu nekada `i- Ko va ~e vi} i is ta kao da je mi, uz subvencije, podsticaje op{tine, javila je Srna. - U
ISELILO mati~nu kwigu umrlih pro-
Zatvorene {kole vje lo vi {e od 5.000 pro gra mom mo der ni za ci je
se oko hiqadu
i povoqne kredite lokalne
{le godine upisano je 956
sta no vni ka, a da - tesli}ke putne mre`e u ovoj zajednice, Vlade RS, fondo-
nas tek polovina godini investirano 400.000 stanovnika va i sli~no. osoba, {to je za 65 vi{e ne-
tog bro ja. Ma lo maraka za asfaltirawe 3,5 - Ve} postoji nekoliko go u 2009. godini - rekla je
Koliko ovo selo stanovnici napu{taju stanovni{tva je kilometara dionice ^e~ava Kova~evi} je obe}ao da farmi i vo}waka koji poka- Srni na~elnik op{tinskog
najboqe pokazuje ~iwenica da su u zaposleno, a lo- - Gorwa ^e~ava, te 375.000 }e radi promjene stawa po- zu ju da se od tog po sla, uz Odjeqewa za op{tu upravu
posqedwih nekoliko godina u ovom {i putevi, vodo- KM za di oni cu Gra di na - ku{ati da zaposli odre|eni ure |e no tr`i {te i po - Nada Stjepanovi} i dodala
kraju zatvorene tri {kole i to u Pla- snab di je vawe i Plane. broj mladih u tesli}koj pri- dr{ku, mo`e pristojno `i- da je lani bilo 420 vjen~a-
nama, Stupi i Gorwoj ^e~avi, a preos- stru ja, ne ka da Prema wegovim rije~i- vre di, a mje sna za je dni ca vjeti - smatra Kova~evi}. nih, {to je za 37 mawe nego
tale rade sa minimalnim brojem |aka. gla vni ra zlog ma, ovi pro je kti su ve oma po nu di }e u za kup ne ke od V. T. 2009. godine.
12 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Kupcima “Telekoma Srbija“ 21. mart rok za dostavqawe ponuda


BEOGRAD - Rok za dostavqawe ponuda za kupovinu 51 odsto finansija Srbije, prenijele su agencije.
akcija “Telekoma Srbija“ produ`en je do 21. marta 2011. Posao na prodaji akcija “Telekoma Srbija“ trebalo bi da
Biznis godine i to na prijedlog privatizacionog savjetnika, kako
bi se zainteresovanim kompanijama dalo dovoqno vremena
za sastavqawe ponuda, saop{teno je ju~e iz Ministarstva
bude zavr{en do kraja qeta, jer je potrebno najmawe ~eti-
ri do pet mjeseci, da budu}i kupac obezbijedi svu potrebnu
dokumentaciju i dozvole, te da uplati novac.

FOTO: ARHIVA
ZVANI^NA KOTACIJA
Sredwi Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica

SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO 6.70 6.52 5,313.25

PRIVATIZACIJSKO INVESTICIONI FONDOVI


Zvani~ni Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 4.00 1.23 23,168.01


6.37
ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR 7.97 1,274.00
3.89
ZIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO 2.37 606.84
Pove}an i broj
radnika u rudnicima
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promet Vrijednost Rudnici u Republici Srpskoj lani ostvarili zna~ajne rezultate
kurs dionica
BH TELEKOM D.D. SARAJEVO
BIHA]KA PIVOVARA D.D. BIHA]
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO
FD SARAJEVO DD SARAJEVO
20.00
10.00
4.77
78.20
0.05
11.11
-2.57
2,640.00
900.00
6,206.71
-2.70 37,562.74
Rast proizvodwe ruda
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 29.90 3.10 2,870.40
RMU BANOVI]I DD BANOVI]I
SOLANA DD TUZLA
[IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO
SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO
34.00
14.00
2.97
15.00
0.00
3.70
2.32
15.38
3,196.00
2,800.00
2,273.00
1,500.00
metala za 57 odsto
Rudnik “Boksit“ iz Mili}i imao je za 65 odsto ve}u proizvodwu rude boksita od
TVORNICA CEMENTA KAKAW D.D. KAKAW 25.00 -7.06 6,968.00
proizvodwe u 2009. godini, a prijedorski Rudnik “Arcelor Mital“ proizvodwom
Prodaja Beogradske autobuske stanice 1,4 milijarde tona rude gvo`|a, ostvario je rast od 26 odsto, kazao Adamovi}
PI[E: MARINA ^IGOJA
Srbija ne}e odgovoriti marinacigoja@glassrpske.com
skih uslova koji su ote`avali
proi zvodwu u ru dni ci ma u
istakao je Adamovi}.
Prema wegovim rije~ima,
da rudarstvo mo`e i treba da
bude zna~ajan pokreta~ pri-
na “Damjanovu“ ponudu BAWALUKA - Sektor ru-
darstva u Republici Srpskoj
sis te mu “Elek tro pri vre de
RS”, os tva re na pla ni ra na
veliki iskorak u pro{loj go-
dini ostvarili su rudnici
vrednih kretawa u Republici
Srpskoj - dodao je Adamovi}.
BEOGRAD - Dr`ava Srbija, koja posjeduje oko 40 odsto za 11 mjeseci pro{le godine proizvodwa koja je omogu}ila koji se bave va|ewem ruda me-
akcija Beogradske autobuske stanice, ne}e odgovoriti ostvario je rast od 7,7 odsto u nesmetan rad termoelektrana tala.
na ponudu za preuzimawe koju je objavila bawalu~ka kom- odnosu na isti period 2009. i ostvarewe rekordnih proi- - Rudnik “Boksit“ iz Mi- “Miqevina“
pa ni ja “Da mjan“, re kao je dr`a vni se kre tar u srpskom godine, a samo u proizvodwi zvodnih rezultata. li}i imao je za 65 odsto ve}u
Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Neboj{a ruda metala zabiqe`eno je proizvodwu rude boksita od Borislav Adamovi} je rekao
]iri}. pove}awe proizvodwe od 57 SMAWENA proizvodwe u 2009. godini. da je poslije vi{egodi{weg
On je ju~e na konferenciji za novinare rekao da postoji odsto. proizvodwa Prijedorski Rudnik “Arcelor zastoja lani pokrenuta proi-
jasno iskazan interes grada Beograda da preuzme vlasni{- Prema podacima Minis- gra|evinskog kamena Mital“ proizvodwom 1,4 mi- zvodwa u Novom rudniku
tvo nad autobuskom stanicom i da }e dr`ava zajedno sa ma- tarstva industrije, energetike lijarde tona rude gvo`|a, os- mrkog ugqa “Miqevina“, ~ije
lim akcionarima razmotriti tu mogu}nost, prenijela je i rudarstva RS sektor proi- - Proizvodwa u Rudniku tvario je rast od 26 odsto - je akcije Vlada RS prodala
Srna. zvodwe tehni~kog gra|evin- “Gacko“ iznosila je preko 2,16 kazao je Adamovi}. pro{le godine.
Ponuda “Damjana“ za preuzimawe Beogradske autobuske skog kamena biqe`i pad, zbog miliona tona, dok je Rudnik Kada su u pitawu plate za- - Ugovorom o prodaji akcija
stanice va`i do danas, do kada bi akcionari trebalo da se mawe potro{we ovog materi- “Ugqevik“ imao proizvodwu poslenih, Adamovi} je nagla- kupac je preuzeo obavezu da u
izjasne da li }e ustupiti svoje akcije ponu|a~u ili ih za- jala u gra|evinskoj industri- od 1,426 miliona tona u pro- sio da je pri mje tan trend idu}e tri godine investira
dr`ati. ji. {loj go di ni. Ru dnik ugqa pove}awa primawa u oblasti vi{e od deset miliona mara-
Preduze}e “Damjan“, ~ija je primarna djelatnost hoteli- Pomo}nik ministra in- “Sta na ri“ proi zvodwom od rudarstva u posqedwe dvije go- ka, uz zapo{qavawe 100 no-
jerstvo, objavilo je krajem pro{le godine da `eli da preu- dustrije, energetike i rudar- 750.000 tona ugqa u 2010. godi- dine, kao i trend rasta broja vih radnika - istakao je
zme 40,31 odsto akcija stanice po cijeni od 760 dinara za stva Borislav Adamovi} ka`e ni prema{io je plan za pro- zaposlenih u pro{loj godini. Adamovi}.
pojedina~nu akciju. da je i pored lo{ih vremen- {lu godinu za 100.000 tona - - Ovi pokazateqi su dokaz

Broj: 15-04/11
Datum: 14.01.2011. god

Obavje{tewe investicionoj javnosti i medijima


Kako je dana 13.1.2011. godine na zvani~noj web bora Dru{tva niti ima bilo kakvu mogu}nost, di- suda u kojoj se utvr|uje odgovornost DZU-a ili bilo • Za Aktiva Fond sa 8,1 milion KM na 15,7 mi-
prezentaciji Bawalu~ke berze objavqeno Rje{ewe rektnu i indirektnu, uticaja na dono{ewe odluka kog od ~lanova Odbora DZU-a. Napomiwemo da je je- liona KM ili za 92%
Komisije za hartije od vrijednosti broj 01-UP-061- predmetnog Fonda, “osnovano sumwaju” da je pove- dina ovla{tena institucija za utvr|ivawe kr{ewa • Za VB Fond sa 6,5 miliona KM na 13,4 miliona
3612/10 kojim se, Dru{tvu za upravqawe investi- zano lice dok istovremeno u svojim redovima, kao zakona Sud {to se i daqe navodi u stavu 2. istog KM ili za 104,78%
cionim fondovima “Aktiva Invest”, privremeno zaposlenog u Komisiji za hartije od vrijednosti RS, ~lana gdje decidno: stoji da: “ukoliko KHOV
zabrawuje pravo raspolagawa imovinom fondova imaju osobu koja je suvlasnik u brokersko dilerskom utvrdi postojawe osnova sumwe o po~iwenom Sve to u periodu u kojem je cjelokupno tr`i{te kapi-
“Aktiva invest fond” i “VB fond”, Uprava dru{tvu registrovanom u Republici Srpskoj sa krivi~nom djelu ili prekr{aju, podnosi prijavu tala Republike Srpske do`ivjelo korekciju od 6,99%
Dru{tva je na hitnoj sjednici odr`anoj dana 4,33% odnosno 4,239% suvlasnik u Dru{tvu za uprav- nadle`nom organu”. (BIRS),
14.1.2011. godine, donijela Odluku (broj 15-03/11 od qawe investicionim fondovima registrovanom u Iz ovoga evidentno proizilazi da je KHOV po ko Tako|e navodimo, da su Fondovi kojima upravqa
14.1.2011. god), o upu}ivawu Obavje{tewa investi- Republici Srpskoj pri ~emu je isto tako Komisija zna koji put, iz samo wima poznatih razloga, Dru{tvo “Aktiva invest”, u protekle dvije godine
cionoj javnosti i medijima, sqede}eg sadr`aja: nadle`na da kontroli{e poslovawe predmetnih iza{la iz okvira svojih ovla{tewa te donijela ostvarili ukupan promet od oko 13 miliona KM.
Uprava Dru{tva bezrezervno podr`ava sve aktivno- dru{tava?! protivzakonito Rje{ewe, protiv kog }e ~lanovi Shodno navedenim pokazateqima Uprava Dru{tva
sti Dru{tva u vezi sa raspolagawem imovinom Uprava Dru{tva jo{ jednom nagla{ava da su sve Uprave po hitnom postupku pokrenuti sudske pro- pita ~lanove Komisije od koga {tite imovinu Fon-
Fondova kojima upravqa. Optu`be Komisije nave- transakcije, navedene u Obrazlo`ewu Rje{ewa Ko- cese. Uprava koristi priliku da uka`e akciona- dova kojima upravqa DZU “Aktiva invest”?
dene u Rje{ewu o privremenoj zabrani prava raspo- misije, ura|ene apsolutno u skladu sa pozitivnim za- rima Fondova kojima Dru{tvo upravqa da }e Uprava Dru{tva obavje{tava akcionare Fondova ko-
lagawa imovinom Fondova kojima upravqa Dru{tvo konskim propisima i internim aktima koji ure|uju odgovornost za eventualne posqedice dono{ewa jima upravqa DZU “Aktiva invest” i kompletnu in-
su apsolutno besmislene, neutemeqene i ni~im doka- na~in izdavawa i realizacije naloga, te Uprava ovakvog Rje{ewa snositi donosioci istog. vesticionu javnost da }e iscrpiti sva raspolo`iva
zane. Ta~no je da je gdin Gli{ovi} Vladimir suvlas- Dru{tva navode Komisije smatra apsolutno pravna sredstva sa ciqem o~uvawa imovine fondova
nik u Dru{tvu “Western Balkan Capital“ sa svega pau{alnim, neprovjerenim, neutemeqenim i nadasve Uprava Dru{tva ne mo`e a da se ne osvrne i na na- kojima upravqa, {to je svojim radom i nesebi~nom
2,37%, me|utim, isto tako je ta~no da gdin Gli{ovi} tendencioznim. vode Obrazlo`ewa u kojima Komisija svoje po`rtvovano{}u u proteklom periodu i dokazala.
nema apsolutno nikakve ingerencije i mogu}nosti Daqe, Uprava Dru{tva isti~e da je Zakonom o Rje{ewe “pravda” navodnom intencijom za{tite
uticaja na bilo koji na~in u smislu dono{ewa po- tr`i{tu hartija od vrijednosti, ~lan 267 stav 1 interesa akcionara Fondova kojima Dru{tvo
slovnih Odluka organa navedenog Dru{tva. ta~ka a.), a na koji se poziva Komisija, predvi|eno upravqa. Podsje}amo ~lanove Komisije i investi-
Uprava Dru{tva postavqa pitawe investicionoj ja- izricawe mjere zabrane obavqawa poslova samo u cionu javnost (samim tim i akcionare fondova), da
vnosti i Komisiji za hartije od vrijednosti RS kako slu~aju da se utvrdi kr{ewe zakona. Upravi Komisija {titi akcionare Fondova kojima
to da za osobu koja je suvlasnik Dru{tva koje Dru{tva je nejasno ko je utvrdio bilo kakvo Dru{tvo upravqa od Dru{tva koje je vrijednost
upravqa sa Fondom “Western Balkan“, i to suvlasnik kr{ewe zakona obzirom da na adresu Dru{tva do imovine Fondova kojima upravqa, u periodu 2008 -
od svega 2,37% pri ~emu nije ~lan niti jednog od- dana{weg dana nije stigla niti jedna sudska pre- 2010. godina pove}alo i to:
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 13

Otvorena poslovnica Hipo banke u Isto~nom Sarajevu


BAWALUKA - Hipo Alpe Adrija banka otvorila je ju~e u Isto- tru “Tu{“, te da zapo{qava osam radnika. Klijentima }e na
~nom Sarajevu novu poslovnicu, a ukupna vrijednost investicije usluzi biti i 24-~asovni bankomat, kao i Hipo kutak za djecu -
je 150.000 maraka. prostor za najmla|e namjenski opremqen edukativnim sadr`aji-
Iz banke je saop{teno da se poslovnica nalazi u tr`nom cen- ma. M. ^. SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
cijena
Vlasti Slavonskog Broda ponovo upozoravaju na zaga|ewe vazduha Тржница а.д. Бања Лука 1,50 0,00 121.329,98
Република Српска - измирење ратне штете 3 36,32 -0,57 18.597,18

Rafinerija radi na Република Српска - измирење ратне штете 1


Република Српска - измирење ратне штете 4
Република Српска - измирење ратне штете 2
Република Српска - стара девизна штедња 3
38,00

36,10
80,62
0,45
35,78 -0,61
0,45
0,00
12.919,24
11.131,48
10.309,35
2.853,14

smawewu zaga|ewa Бирач а.д Зворник


РиТЕ Гацко а.д. Гацко

FONDOVI
0,02 -17,39
0,19 -4,52
1.007,21
69,35

Plan aktivnosti za postepeno smawewe emisije odobrilo je Ministarstvo za prostorno


ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju RS, a po{tivawe wegove realizacije prate Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
cijena
nadle`ni inspekcijski organi, rekla Vuka{inovi}eva ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука 3,25 -0,31 65,00
PI[E: MARINA ^IGOJA
ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука 4,01 0,00 0,00
marinacigoja@glassrpske.com
ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука 3,78 0,00 0,00
BAWALUKA - Rafine- ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука 2,78 0,00 0,00
rija nafte Brod na osnovu ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука 6,10 0,00 0,00
Plana aktivnosti, mjera i ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина 0,05 0,00 220,53
ro ko va za pos te pe no sma- ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале 3,19 0,00 63,80
wewe emisija, odnosno za-
ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука 6,50 0,00 0,00
ga |ewa `i vo tne sre di ne
ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука 3,10 5,80 158,10
prati nivo i kvalitet iz-
ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука 1,50 0,00 0,00
duvnih gasova iz svojih pos-
trojewa. ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина 1,00 0,00 201.000,00
U Ministarstvu indus- ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука 3,11 0,00 0,00
tri je, ener ge ti ke i ru dar - ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука 3,11 0,65 220,81
stva Re pu bli ke Srpske ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука 4,54 0,00 0,00
navode da je Rafinerija jo{
u julu 2009. godine podnije-
la zahtjev za odobrewe ovog
Tesli}
plana.
- Ovaj plan aktivnosti
“[krebi} kompani“
odobrilo je Ministarstvo
za prostorno ure|ewe, gra-
zapo{qava 50 radnika
|e vi nar stvo i eko lo gi ju TESLI] - Fabrika za proizvodwu gorwih dijelova obu}e
RS, a po{tivawe wegove re- i gotove obu}e “[krebi} kompani“ iz Tesli}a zaposli}e 50
ali za ci je pra te na dle `ni novih radnika tokom idu}eg mjeseca, rekao je ju~e direktor
inspekcijski organi - ista- ove firme Dragutin [krebi}.
Postrojewa Rafinerije nafte Brod FOTO: ARHIVA
kla je portparol Ministar- Dodao je da je u proteklih nekoliko mjeseci izgra|ena jo{
stva Ale ksan dra lu za na ve de no pos tro jewe ministarstava u rje{avawe poslije niza upozorewa ne- jedna proizvodna hala, u koju je investirano vi{e od 500.000
Vuka{inovi}. 31. avgust ove godine. problema zaga|ewa vazduha u prestano ponavqa, smatramo maraka i naglasio da bi do kraja godine, osim ovih 50, po-
Ona je podsjetila da se Pred sta vni ci gra da Slavonskom Brodu, za ~ije je da se ovdje radi o me|unaro- sao moglo da dobije jo{ tridesetak novih radnika ~ime bi
radi o postrojewima koja su Slavonski Brod saop{tili zaga|ewe, navode, kriva Ra- dnom incidentu - saop{teno proces proizvodwe bio potpuno zaokru`en.
izgra|ena prije dono{ewa su ju~e da je wihovo Upravno finerija nafte Brod. Ista- je iz uprave Slavonskog Bro- - U ovom kolektivu dnevno se proizvode oko 1.200 pari
Zakona o za{titi `ivotne odjeqewe za gra|evinarstvo, kli su i da je o ovom da. gorwih dijelova obu}e i oko 300 pari gotove obu}e, {to }e
sre di ne i ra ti fi ka ci je prostorno ure|ewe i za{ti- pro ble mu oba vi je {te na i U pismu poslatom pred- se znatno pove}ati uvo|ewem nove linije i novih radnika u
Konvencije ESPO. tu okoline zatra`ilo hitno Delegacija EU u Hrvatskoj. sje dni ku i pre mi jer ki novoizgra|enu halu - rekao je [krebi}.
Do da la je da je ukqu~ivawe predsjednika i Hrvat ske na vo di se da je On je dodao da je plasman robe ove fabrike obezbije|en
posqedwi rok za podno{ewe predsjednika Vlade Hrvat- ZATRA@ILI prekora~ewe H2S bilo ~ak ugovorom sa austrijskom firmom “Gabor“.
zahtjeva za ekolo{ku dozvo- ske, kao i niza nadle`nih pomo} hrvatskih 41 put iznad granice. V. T.
vlasti Vuka{inovi}eva je pod-
sje ti la da }e pre ma do sa -
POSTROJEWA - Podaci o zaga|ewu vaz- da{wim in ves ti ci onim
duha nisu bili dostupni go- ula gawima, kao i pla nom
Rafinerija nafte Brod ra- prema Pravilniku o grani- tovo tri mjeseca, a kada su ulagawa do 2015. godine, Ra- Rafinerija nafte ZIF Aktiva invest fond
nije je demantovala tvrdwe ~nim vrijednostima kvaliteta 10. ja nu ara ko na ~no ob- fi ne ri ja naf te Brod i
da je zaga|ewe vazduha u vazduha i Uredbi o grani-
a.d. Brod a.d. Bawaluka
javqeni, ut vr|e no je da se daqe veliku pa`wu prida-
Slavonskom Brodu prouzro- ~nim vrijednostima radilo o ~estim i velikim vati dostizawu ekolo{kih Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena
kovano radom wihovih pos- zaga|uju}ih materija u vazdu- pre ko ra ~ewima gra ni ~nih standarda i za{tite `ivo-
trojewa. hu koju je donijela Vlada vri je dnos ti. Ka ko se tne sredine. 0,08 23,08% 3,25 -0,31%
- Mjerewa nisu pokazala bi- Hrvatske - naveli su tada u zaga|ewe vazduha od strane
lo kakva prekora~ewa dozvo- saop{tewu iz Rafinerije Rafinerije nafte u Brodu i
qenih grani~nih vrijednosti Brod.
KURSNA
Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 18.1.2011. godine. LISTA
Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)
FTSE 100 INDEX MEMBERS Oznaka za devize Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Zemlja za devize
i efekt. valutu za devize za devize za devize
Naziv kompanije Cijena Promjena EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
Australija AUD 1 1.459083 1.462740 1.466397
LLOYDS BANKING 68.18 -2.05 Kanada CAD 1 1.484847 1.488568 1.492289
VODAFONE GROUP 175.3 1.95 Hrvatska HRK 100 26.380101 26.446217 26.512333
ROYAL BK SCOTLAN 42.65 -0.07 ^e{ka R. CZK 1 0.080170 0.080371 0.080572
BP PLC 502.1 0.52 Danska DKK 1 0.261872 0.262528 0.263184
BARCLAYS PLC 307.8 -1.03 Ma|arska HUF 100 0.710104 0.711884 0.713664
Japan JPY 100 1.775034 1.779483 1.783932
Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS Norve{ka NOK 1 0.250570 0.251198 0.251826
[vedska SEK 1 0.218814 0.219362 0.219910
[vajcarska CHF 1 1.517769 1.521573 1.525377
Naziv kompanije Cijena Promjena Turska TRY 1 0.949178 0.951557 0.953936
V. Britanija GBP 1 2.333382 2.339230 2.345078
BANK OF AMERICA 15.25 3.25 USA USD 1 1.465661 1.469334 1.473007
INTEL CORP 21.08 -0.99 Srbija RSD 100 1.859630 1.864291 1.868952
JPMORGAN CHASE 44.91 1.03
Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
MICROSOFT CORP 28.3 0.39
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com
GENERAL ELECTRIC 18.82 1.17
14 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Pqa~ka{ se predstavqao kao radnik elektrodistribucije


ZENICA - Zeni~anin H. M. (38), uhap{en je u Zenici nakon {to je pretresa ku}e i pomo}nih objekata koje H. M. koristi prona|eno je
otkriveno da se la`no predstavqao kao radnik elektrodistribuci- i oduzeto vi{e predmeta koji su kori{teni prilikom ~iwewa kri-
Hronika je, pa tako ulazio u stanove ve}inom starijih osoba, iz kojih je
krao ve}e koli~ine novca, zlatnog nakita, mobilnih telefona i
nov~anike sa dokumentima, potvr|eno je ju~e u policiji. Poslije
vi~nih djela. On je uhap{en 14. januara, a policija ga povezuje sa
nizom krivi~nih djela kao {to su la`no predstavqawe, te{ke kra-
|e i nedozvoqeno dr`awe oru`ja ili eksplozivnih materija. G. O.

Okru`ni sud u Bawaluci Poslije sva|e u nasequ Brod na Drini u Fo~i

FOTO: GLAS SRPSKE


Optu`eni tvrdi da
nije ubio sugra|anina
PRIJEDOR - Amir Kadiri} (38) iz Prijedora, koji je
optu`en za te{ko ubistvo sugra|anina Besima Hoyi}a
(26), ju~e je u bawalu~kom Okru`nom sudu negirao krivicu
pred sudijom za prethodno saslu{awe Danielom Milovano-
vi}.
Wegov sau~esnik Adis Pelak (26) nije se izjasnio jer
wegov advokat nije mogao da do|e na ro~i{te. Obojica se
nalaze u pritvoru, a prema optu`nici, Hoyi}a su ubili po-
~etkom jula pro{le godine. Oni se terete da su Hoyi}a
u{icama sjekire udarili po glavi, a potom ga sajlom vezali
za automobil i vukli stotinak metara po putu u blizini
obale rijeke Sane. Be`ivotno tijelo mladi}a policija je
prona{la pored rijeke Sane, a do tog mjesta doveo ih je je-
dan od osumwi~enih. N. T.

Kalesija
Gra|ani sprije~ili Zgrada ispred koje
su rawena dvojica mladi}a
lopove da pobjegnu
KALESIJA - Kalesijski
policajci uhapsili su u ne-
djequ oko 12.30 ~a so va u
Kako se nezvani~no sazna-
je, nakon {to su uo~ili ra-
zboj ni ke, ko m{i je su ih
Ranio mladi}e zbog
mjestu Memi}i J. G. (46) i D.
Z. (33) iz distrikta Br~ko,
koje su gra|ani sprije~ili
da po bje gnu na kon {to su
onemogu}ile u bijegu i za-
dr`ale dok na mjesto doga-
|aja nije stigla policijska
patrola.
galame pored zgrade
Milan Jokanovi} osumwi~en da je pucao na mladi}e, od kojih je dvojicu ranio,
provalili u porodi~nu ku}u O slu~aju je upoznat de`ur-
vlasni{tvo I. S. iz koje su ni kantonalni tu`ilac, dok a koji su pjevali i galamili pored wegove zgrade. Prije toga Jokanovi} prijavio
ukrali `ensku torbu, re~e- je policijski uvi|aj obavila
no je u policiji. policija iz Kalesije. G. O. policiji da grupa mladi}a kamewem ga|a u prozore zgrade gdje stanuje
PI[E: GORAN OBRADOVI] Oni su odve ze ni u Dom Stanice javne bezbjednosti mo`e da spava od wih i kad
FOTO: AGENCIJE

gorano@glassrpske.com zdravqa u Fo~i, gdje im je Fo ~a i pro na {li dvi je oni nisu prestaja li, on je
FO ^A - Fo ~an ska po - ukazana pomo} - saop{teno pu{~ane ~aure kalibra 7,62 izvadio pi{toq i po~eo da
licija uhapsila je Milana je iz CJB Isto~no Sarajevo. mm, dok prilikom pretresa puca prema wima.
Jokanovi}a (25) iz Broda stana u kojem Jokanovi} `i- - Pre ma dru goj pri ~i,
na Dri ni kod Fo ~e zbog POSLIJE vi nije prona|en pi{toq - kada je Jokanovi} tra`io od
sumwe da je u no}i izme|u saslu{awa dodao je na{ izvor. mladi}a da se smire i ne ga-
subote i nedjeqe ranio Da- Jokanovi} pu{ten Jo ka no vi} je odra ni je lame, oni su po~eli da baca-
vo ra Kos to vi }a (21) iz na slobodu poznat fo~anskoj policiji, ju ka mewe pre ma zgra di i
Her ceg No vog i @eqka ali nikada nije imao kri- wegovom prozoru. On je po-
Mar ko vi }a (19) iz Fo ~e. Jokanovi} (25) iz mjesta vi~nih prijava. ^etvorica tom zvao policiju i iza{ao
Mjesto gdje se dogodio Poslije saslu{awa u poli- Brod na Dri ni kod Fo ~e mladi}a, koja su navodno na- ispred zgrade, gdje se po~eo
lan~ani sudar prijavio je policiji u no}i pala Jokanovi}a, nemaju po- tu}i s wima. Zatim je izva-
ciji Jokanovi} je pu{ten na
Sarajevo slobodu. izme|u subote i nedjeqe da licijski dosije. dio pi{toq i po~eo da puca
U Cen tru ja vne bez bje - gru pa mla di }a s pu ta ka - Kako se nezvani~no sa- na mladi}e - istakao je po-
U lan~anom sudaru dnos ti Is to ~no Sa ra je vo mewem ga|a u prozore zgrade znaje, grupa mladi}a se to menuti izvor.
rekli su, navode}i inicija- u kojoj on stanuje te da su ga ve ~e vra }a la sa ro |en da na
sedam povrije|enih le, da je policijskoj stani- fizi~ki napali, potvr|eno koji je bio u blizini zgrade
SARAJEVO - Sedam osoba je povrije|eno u saobra}ajnoj ci Fo~a u nedjequ oko 1.55 je u stanici policije Fo~a. gdje se desio incident.
~asova Jokanovi} prijavio Izvor upu}en u istragu - Oni su i{li ulicom i Povrede
nesre}i koja se dogodila ju~e ujutru na magistralnom putu
Sarajevo - Bla`uj, u Bla`uju. da grupa mladi}a kamewem ispri~ao je da je policija pjevali i galamili kada su
ga|a prozore na zgradi u ko- na osnovu izjava Vladimira prolazili pored zgrade Jo- Kako smo saznali u Do-
Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Irfan Nefi} pot- mu zdravqa Fo~a, Da-
vrdio je da je u nesre}i, koja se desila na putu Bla`uj - Sa- joj `ivi. i Dejana Drakule saznala da kanovi}a. Oni su kao i Jo-
- Po li ci ja je na li cu je Jokanovi}, koji je prija- kanovi} bili pod uticajem vor Kostovi} i @eqko
rajevo, u~estvovalo {est automobila i jedan kamion i da je Markovi} su od hitaca
pri~iwena materijalna {teta. mjes ta za te kla Kos to vi }a, vio napad, zapravo pucao na alkohola - ispri~ao je na{
Markovi}a, Vladimira Dra- ~etvoricu mladi}a, pa je on izvor. iz pi{toqa zadobili
- Povrije|eni su preba~eni u bolnicu Ko{evo. Od sedam povrede glave. Imali su
povrije|enih lica, Ekrem Hajdarevi} (42) je zadobio te`e kulu (20) i Dejana Drakulu i uhap{en, saslu{an i po- On je do dao da pos to je
(20), obojicu iz Fo~e. Kos- slije toga pu{ten na slobo- dvije verzije doga|aja. Po je- ve}e ogrebotine, a po-
povrede sa frakturom desne nadlaktice, dok su ostali pu- slije ukazane pomo}i
{teni ku}i - rekla je portparol Klini~kog centra Univer- tovi} i Markovi} su imali du. dnoj je Jokanovi} iza{ao na
vidqive po vre de na ne se ne - Uvi|aj na mjestu doga- prozor i po~eo da galami na pu{teni su na ku}no li-
ziteta u Sarajevu Biqana Jandri}. G. O. je~ewe.
pucawem iz vatrenog oru`ja. |a ja oba vi li su ra dni ci mladi}e da se smire jer ne

Optu`eni za ratni zlo~in negirali krivicu


PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] pred sudijom za prethodno sa- dine, a obojica su bili pripa- Danka Mitrova, 19. septembra U optu`nici je navedeno
ntomasevic@glassrpske.com slu{awe Danielom Milovano- dnici Centra javne bezbjednos- 1995. godine i na silu izveli da su se wih dvojica potom vra-
BAWALUKA - Nenad Ta- vi}. ti Bawalu ka i ra di li u majku i sina. Muharema su ne- tili do ku}e [omi}a, odakle
nasi} (44) i Tihomir Boroja UBILI Po li cij skoj sta ni ci Srbo - prekidno tukli. Potom su ga su Nazifu odvezli u nepozna-
(41) iz Bawaluke, koji su optu- bran, sada Dowi Vakuf. odvezli u bawalu~ko naseqe tom pravcu i ubili. Tijelo Na-
majku, a poku{ali Tanasi} i Boroja se terete Vrbawa, gdje su ga izbacili zife [omi} je prona|eno 25.
`eni za ratni zlo~in protiv
civilnog bo{wa~kog stano-
da ubiju sina da su ubili Nazifu [omi}, a misle}i da je mrtav. ju la 1996. go di ne u kawonu
vni{tva, ju~e su u bawalu~kom Prema navodima u optu- poku{ali da ubiju wenog sina Daqe se navodi da je Muha- Vrbasa u mjestu Tijesno kod
Okru`nom sudu rekli da nisu `nici, koju zastupa okru`ni Muharema. U optu`nici se na- rem bio pri svijesti i da je Bawaluke.
po~inili krivi~no djelo za tu `i lac Bran ko Mi tro vi}, vodi da su oni do{li u ku}u ~uo kad jedan drugom govori Tanasi} i Boroja uhap{eni
koje se terete. oni su zlo ~in po ~i ni li u [omi}a u bawalu~koj ulici “pucaj“, a ovaj mu odgovara “{ta su polovinom decembra pro{le
Da nisu krivi izjavili su Bawaluci u septembru 1995. go- Stepe Stepanovi}a 81, tada }e{ pucati, vidi{ da je gotov“. godine i nalaze se u pritvoru.
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 15

Oskrnavqen hram Svete trojice u Tumarama


LUKAVAC - Nepoznati izvr{ioci oskrnavili su hram Svete trojice u
Tumarama, kod Lukavca, u Federaciji BiH, izjavio je Srni sve{tenik u
Vandali su ulazili u crkvu i to se jasno vidi po ispreturanim stvarima
u crkvi i po otvorenim Carskim dverima, te razmaknutoj zavjesi na
Policija
ovoj crkvi, jerej Slavko Panteli}. Sve{tenik je rekao da je u subotu po- wima - rekao je Panteli}.
slijepodne od svojih parohijana saznao da je provaqeno u crkvu. On je dodao da iz crkve ni{ta nije ukradeno, izuzev ne{to sitnog novca
- Ulazna vrata hrama bila su divqa~ki razbijena i {irom otvorena. koji se nalazio na ikonama i na stolu za prodaju svije}a.

Sud BiH prihvatio kauciju ~lana kriminalne grupe Zijada Turkovi}a Vijesti
Sokolac
Zahitovi} na slobodi Zate~en
u krivolovu

za dva i po miliona KM SO KO LAC - Pri li kom


sprovo|ewa akcije “Lov i
ribolov” policija iz So-
koca zajedno sa radnicima
[umskog gazdinstava “Ro-
Muamer Zahitovi} kao garanciju da ne}e izbjegavati sudski postupak ponudio hipoteku na dvije ku}e manija“ u vrijeme lovostaja
sa zemqi{tem u op{tini Ilixa u nedjequ je zatekla K. V.
sa lova~kom pu{kom, re~e-
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] akti vnos ti u pre du ze }u no je u CJB Isto~no Sara-
ntopmasevic@glassrpske.com
“Kqu~“ Sa ra je vo, po sje }i - jevo.
SA RA JE VO - Mu amer vawa i raz go vo ra sa os- K. V. je no sio pre -
Za hi to vi} iz Tu ti na u umwi~enim u ovom sudskom pravqenu lo va ~ku pu {ku
Srbi ji, je dan od predmetu. Bi}e obavezan da marke “CZ M-48” i ~etiri
osumwi~e nih ~la no va se jednom dnevno javqa na- met ka u na mje ri, ka ko je
kri mi nal ne gru pe Zi ja da dle`noj policijskoj stani- izja vio, da lo vi divqa~.
Tur ko vi }a, bra ni }e se sa ci. Pu{ka je privremeno odu-
slobode, jer je Sud BiH ju- OSUMWI^ENI zeta, a protiv wega }e biti
~e prihvatio dva i po mi- podnesen izvje{taj nadle-
poslije upisa `nom tu`ila{tvu. G. O.
li ona ma ra ka, ko li ko
vrijede dvije ku}e koje je
hipoteke izlazi
po nu dio kao ka uci ju za iz pritvora Bile}a
ukidawe pritvora. Sa uki dawem pri tvo ra
Ku}e sa zemqi{tem koje Zahitovi}u slo`io se i tu- Pucao
je ponudio pod hipoteku os- `ilac Sa{a Sarajli}, jer u kafi}u
umwi~eni nalaze se na po- je, kako je kazao, istraga u BILE]A - Policija iz
dru~ju op{tine Iliya. ovom pre dme tu u poo dma - Bile}e uhapsila je u subotu
Pre ma odlu ci su di je kloj fazi. uve~e @. V. iz Bile}e zbog
Bran ka Pe ri }a, Za hi to vi} Za hi to vi} je sa vo |om sumwe da je to ve~e pucao u
}e iz pri tvo ra bi ti pu - kri mi nal ne gru pe Zi jadom ka fi }u “Ni ke“ u uli ci
{ten na kon {to Sud BiH Tur ko vi }em osumwi~en za Srpske vojske u tom gradu,
dobije upis hipoteke na po- poku{aj iznude akcija pre- saop{teno je iz CJB Tre-
nu|enim nekretninama. duze}a “Kqu~“. biwe.
Pre ma odlu ci su da Za - Tu `i lac Tu `i la{ tva - Na mjesto doga|aja odmah
hitovi} }e na slobodu iza- BiH Oleg ^av ka je na je - je iza {la po li cij ska pa -
}i uz mje re za bra ne - dnom od ra ni jih ro ~i {ta, trola i pregledom kafi}a
na pu {tawa mjes ta bo ra vi - na kojem se odlu~ilo o pro- prona|eno je vi{e tragova
{ta, pu to vawa, po slo vnih du`ivawu pritvora Zahito- nas ta lih na vje ro va tni je
vi }u i osumwi~e nom pucawem iz vatrenog oru-
Esmiru Ferizovi}u, rekao `ja. Pregledom {ireg mjes-
Zarada da su se osumwi~e ni “u ta do ga |a ja pro na |en je i
Muamer Zahitovi} je iznudi akcija slu`ili pi- pi{toq - dodali su u po-
ju~e na su|ewu, odgo- {toqem umjes to he mij skom liciji. J. M.
varaju}i na pitawa olovkom“.
sudije Peri}a odakle Grupa Zijada Turkovi}a Bawaluka
mu nekretnine, rekao je osumwi~e na za svi re pa
da je to zaradio ra- ubis tva Mit ha ta Me ki }a, Objesila
dom u Wema~koj. Ma ri je Sa las-Kor tez, Ma - se starica
- Tamo sam radio od rija Toli}a, Vernera Ajda-
ri ja i Emi ra Hayi}a, BAWALUKA - Nada Ba-
1990. do 2004. godi-
{verc droge, pqa~ku dva i bi} (77) objesila se ju~e u
ne i imao sam devet
po miliona maraka iz Kar- po po dne vnim ~a so vi ma u
gra|evinskih firmi
go-cen tra Me |u na ro dnog porodi~noj ku}i u bawalu-
sa od 200 do 300 za-
aerodroma Sarajevo. ~koj ulici Franca [uber-
poslenih. Tako sam
Osumwi~eni su za poku- ta, sa zna je ne zva ni ~no
zaradio novac - re-
“Glas Srpske“ u bawalu~koj
kao je Zahitovi}. {aj ubis tva Men su ra
On je potvrdio da je policiji.
Aqi~e vi }a i Dra ga na Pe -
tokom boravka u Policija je obavila uvi-
ri{i}a, poku{aj iznude od
Wema~koj osu|en na |aj uz prisustvo mrtvozor-
vlasnika fabrike “Kqu~“,
sedam godina zatvora, nika. Tada je utvr|eno da
prawe nov ca i ispaqewe
koje je odle`ao zbog je nesre}na starica po~i-
projektila iz zoqe na ku}u nila samoubistvo. N. T.
utaje poreza. Anesa Kurbegovi}a. Zijad Turkovi} u Sudu BiH FOTO: ARHIVA

Osumwi~en za Pritvor uhap{enima Pritvor osumwi~enom za


falsifikovawe diploma u akciji “Stranac“ organizovani kriminal
TUZLA - Protiv Mirsada Baru~i}a (52) iz Gorwih Dubrava BR^KO - Osnovni sud Br~ko distrikta odredio je jedno- SARAJEVO - Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomje-
kod @ivinica podnesen je izvje{taj Tu`ila{tvu Tuzlanskog mjese~ni pritvor za osam osoba uhap{enih u policijskoj se~ni pritvor Antoniju ]orluki, osumwi~enom za organi-
kantona zbog sumwe da je po~inio krivi~no djelo falsifi- akciji “Stranac“. “Glas Srpske“ saznaje da je pritvor odre- zovani kriminal, te{ku kra|u, falsifikovawe dokumenata,
kovawe isprava, saop{teno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona, |en: Dra`enu Vasiqevi}u (25), Admiru ^elikovi}u (28), izradu i nabavku oru`ja i sredstava namijewenih izvr{ewu
javila je Srna. Kantonalno tu`ila{tvo je saop{tilo da pos- Mitru Dugi}u (20), Swe`ani Mrkowi} (28), Aleksandru krivi~nog djela, prikrivawe i neprijavqivawe krivi~nog
toji sumwa da je Baru~i} od septembra 2008. do januara 2011. Nikoli}u (20) i licu sa inicijalima O. V., koji se terete djela ili po~inioca, javila je Srna. Na osnovu dokaznog ma-
godine za vi{e osoba izra|ivao i prodavao falsifikovane za neovla{}enu proizvodwu i promet opojnih droga. U pri- terijala sud je utvrdio da postoji osnovana sumwa da je ]or-
saobra}ajne dozvole, fakultetske diplome i druga dokumenta. tvoru }e ostati i Marko Guberini} (29), koji je osumwi~en luka po~inio krivi~na djela koja mu se stavqaju na teret, a
U pretresu Baru~i}eve porodi~ne ku}e i pomo}nih objekata za pomenuto krivi~no djelo i navo|ewe na prostituciju. pritvor mu je odre|en zbog postojawa straha od wegovog bjek-
prona|en je 21 pe~at sa razli~itim natpisima, uglavnom ja- “Iza brave” ostaje i Radoslav @ivanovi} (45), koji je os- stva i zbog toga {to bi, ukoliko bi se na{ao na slobodi,
umwi~en samo za navo|ewe na prostituciju. N. T. mogao da ometa krivi~ni postupak uticajem na svjedoke i sa-
vnih institucija i ustanova BiH.
u~esnike i da uni{ti dokaze.
16 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Srbi ju`no od Ibra su qudi, a ne topovsko meso. Mi smo u septem-


bru predlo`ili platformu za pregovore za srpsku stranu, uz zahtjev

Srbija da predstavnici kosovskih Srba budu punopravni ~lanovi kosovskog


tima. Zato smo sna`no i podr`avali izlazak Srba na izbore.

^edomir Jovanovi}, predsjednik LDP-a

FOTO: ARHIVA
Milorad Veqovi}
Zajedni~ki protiv
prawa novca
BEOGRAD - Direktor policije Milorad Veqovi} izja-
vio je ju~e da me|u imperative i izazove srpske krimina-
listi~ke policije spada i spre~avawe “prawa novca“ i
presijecawe povezanosti organizovanog kriminala i nele-
galnih nov~anih tokova.
Na otvarawu skupa u vezi sa istragama o prawu novca,
Veqovi} je naglasio da je u toj oblasti neophodno usposta-
viti {to boqu regionalnu i me|unarodnu saradwu.
Skup, u formi radionice, podr`ala je australijska fede-
ralna policija, a uz pripadnike MUP-a, BIA, carine i Tu-
`ila{tva Srbije, u wegovom radu u~estvuju i predstavnici
zemaqa u okru`ewu.

Kosovska policijska slu`ba


Te{ke optu`be na ra~un
Ne}e biti rasprave o izvje{taju Dika Martija
Nastavqa sa oduzimawem Ha{ima Ta~ija

novih tablica Analiti~ari o rje{ewu statusa ju`ne srpske pokrajine


KOSOVSKA MITROVI-
CA - Regionalni portparol
Kosovske policijske slu`be
Besim Hoti izjavio je ju~e
brawuje kre tawe vo zi li ma
sa novim registarskim ta-
blicama, koje od po~etka go-
dine izdaje MUP Srbije, sa
Neslagawe SAD i EU
da Ko sov ska po li ci ja nas -
tavqa sprovo|ewe uredbe o
re gis tra ci ji vo zi la i od
vlasnika automobila oduzi-
po ~e tnim slo vi ma gra do va
na Kosovu.
Hoti je, u izjavi Tanjugu,
re kao da je u re gi onu Mi -
u vezi sa Kosovom
ma no ve srpske ta bli ce sa tro vi ce po li ci ja do sa da Evropqanima je stvarno va`no da Kosovo izraste u demokratsku dr`avu koja
oznakama kosovskih gradova. oduzela dva para registar-
Odla ze }i mi nis tar unu - skih tablica i da }e voza~i
po{tuje qudska prava, dok Va{ington i daqe insistira na stabilnosti, smatra
tra{wih po slo va Ko so va biti procesuirani, jer ko- Ker-Lindzi sa Londonskog univerziteta
Bajram Reyepi doneo je ure- sovski zakon “ne poznaje no- PRI[TINA - Poslije gao da imenuje specijalnog lo da je Ha{im Ta~i od kqu- va o izvje{taju specijalnog
dbu kojom se u pokrajini za- ve registarske tablice“. izvje{taja Dika Martija i iz vjes tioca u ve zi sa optu- ~nog zna~aja za spre~avawe izvjestioca Savjeta Evrope
problemati~nih izbora na `bama za trgovinu qudskim takve pobune. Sada su, me|u- Di ka Mar ti ja zbog wego ve
Oliver Duli} Kosovu i Metohiji glavno je organima na Kosovu. tim, Evropqani po~eli da se odluke da se ne pojavi u tom
Nema pregovora pitawe da li }e uop{te po-
~eti razgovori Beograda i NAJVE]A
priklawaju stavu da Pri{ti-
na mo ra da po ~ne da ispu-
komitetu.
List je od izvora u Bri-
sa SNS-om Pri{tine, rekao je za Bi-
Bi-Si Yejms Ker-Lindzi iz
opasnost prijetwe
Albanaca
wava one standarde na koji-
ma se insistiralo prije ne-
selu saznao da je Dik Marti
odbio po ziv Ko mi te ta za
BEOGRAD - Ministar `ivotne sredine i prostornog pla- Evrop skog in sti tu ta pri zavisnosti. Ameri~ki inte- spoqnu politiku Evropskog
nirawa i potpredsjednik DS-a Oliver Duli} izjavio je da u Londonskom univerzitetu. Yejms Ker-Lindzi ka`e resi na Kosovu razlikuju se parlamenta sa obrazlo`ewem
ovom trenutku ne postoje pregovori izme|u DS-a i SNS-a. Pro{lo je 30 dana otkako za Bi-Bi-Si da je u proteklih od evropskih - Evropqanima da mu je “agenda popuwena“.
- Mi smo apsolutno zadovoqni saradwom sa koalicionim je poslanik u Savjetu Evrope 30 dana preovladao stav da su je stvarno va`no da Kosovo - Izvori iz EU ka`u da je
partnerima i siguran sam da }e prva adresa za razgovor bi- Dik Marti objavio izvje{taj Mar ti je ve op tu `be to li ko izraste u demokratsku dr`a- Marti po svemu sude}i izra-
ti me|u na{im koalicionim partnerima - rekao je Duli}. sa te{kim optu`bama na ra- ozbiqne da treba da budu pot- vu koja po{tuje qudska prava, ~u nao da prvo sa ~e ka da
Duli} je, gostuju}i u emisiji “Utisak nedeqe“, ukazao da, ~un kosovskog premijera u os- krijepqene dokazima, odno- dok Va {in gton i daqe in - wegov izvje{taj bude usvojen
kada je rije~ o va`nim pitawima u zemqi, postoje razgovo- tav ci Ha {i ma Ta ~i ja i sno istragom. sistira na stabilnosti - ka- 25. januara na Parlamentar-
ri sa svim politi~kim partnerima, ali oni se de{avaju u Oslobodila~ke vojske Kosova, Sa go vor nik Bi-Bi-Si ja `e on. noj skup{tini Savjeta Evro-
parlamentu i na svakodnevnom nivou. dovode}i ih u vezu sa trgovi- uo~ava razliku u na~inu na U me|uvremenu, pri{tin- pe (koja nije organ EU) gdje
nom qudskim organima otetih koji su na Martijev izvje{taj ski list “Koha ditore“ obja- }e imati pomo} Srbije i Ru-
Srba i Albanaca na Kosovu, reagovale SAD i EU - vode}e vio je da u Komitetu za spoq- sije, a da poslije toga iza|e u
1999. godine. zapadne zemqe su od po~etka nu politiku Evropskog par- februaru pred Evropski par-
Dik Mar ti }e, ka ko je horski ponavqale da Kosovu la men ta da nas ne }e bi ti lament sa ja~om pozicijom -
predvi|eno, 25. januara pred- treba dati nezavisnost jer je odr`ana predvi|ena raspra- pi{e pri{tinski dnevnik.
staviti svoj izvje{taj posla- to preduslov za stabilnost:
nicima Parlamentarne skup- - Ni ko, me |u tim, ni je
{tine Savjeta Evrope, koji htio ja vno da pri zna da su SMIRILI SE DUHOVI
}e se o wemu izja sni ti i, najve}a opasnost po stabil-
Poslije prvih o{trih rea- Ta~ijevih demantija i pri-
eventualno, predlo`iti po- nost zapravo bile prijetwe
kosovskih Albanaca da }e se
kcija, posebno zapadne {tam- jetwi sudskom tu`bom protiv
kretawe pune istrage.
Postoje i nagovje{taji da vratiti nasiqu ako ne dobiju pe, koja je pisala o Kosovu {vajcarskog diplomate, duho-
bi Evropski parlament mo- nezavisnost. Dugo se smatra- kao o kriminalnoj dr`avi, te vi su se donekle smirili.

Oliver Duli} FOTO: TANJUG


Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije
DOBRA
VIJEST VRAWE Uhap{en pripadnik "[akala"
BEOGRAD - Tu`ila{tvo po nalogu tu`ioca za ratne i rezervnog sastava polici- vih ku}a koje su prethodno
Petogodi{wa djevoj~ica
Dijana Marinkovi} iz se- za ratne zlo~ine Srbije sa- zlo~ine Vladimira Vuk~evi- je, na vo di se da je “Ran ko pretresane, pod prijetwom
SMEDEREVO la ]ukovac kod Vrawa op{tilo je ju~e da je u Crnoj }a, u subotu, 15. januara ove Momi} u~estvovao u ubistvu ubistvom, navedeno je u sa-
Od usvajawa Zakona o za- preminula je pod ~udnim Gori uhap{en Ranko Momi}, godine. Ha ki ja i Se li ma Ga {i ja, op{tewu.
brani pu{ewa na javnim okolnostima prije tri da- pripadnik formacije “[a- O~ekuje se da }e on biti kao i u grupnom ubistvu jo{ On je u~estvovao i u oti-
mjestima Republi~ka sa- na na dje~ijem odjeqewu kali“, osumwi~en za ratni izru ~en Srbi ji na osno vu 11 civila“. mawu vrednijih stvari i u
nitarna inspekcija Podu- vrawske bolnice u prisus- zlo~in protiv civilnog sta- Sporazuma o izru~ewu izme- odu zi mawu go to vog nov ca,
|u Srbije i Crne Gore po-
U^ESTVOVAO mo tor nih vo zi la, zla tnog
navskog okruga nije tvu nekoliko qekara, novni{tva po~iwen u selu
]u{ka, 14. maja 1999. godi- tpisanog 29. oktobra 2010. u zlo~inu u selu nakita, satova i drugih dra-
izrekla nijednu kaznenu anesteziologa i medicin-
mjeru jer je, ka`u u inspe- ne na te ri to ri ji op {ti ne godine. ]u{ka gocjenosti, i, potom, u ra-
skog osobqa.
kciji, propis po{tovan. Pe}, na Kosovu i Metohiji, U optu`nici Tu`ila{- Momi} je, kao vo|a gru- seqavawu pre `i vje log ci -
prenijele su agencije. tva protiv Toplice Mila- pe, u oru `a nom na pa du na vilnog stanovni{tva iz se-
Momi}, koji je osumwi- di no vi }a i jo{ osam pri - stanovni{tvo sela ]u{ka, la, s ciqem da se presele u
LO[A ~en za ubistvo najmawe 44 padnika formacije “[aka- u~estvovao u paqewu i izba- Albaniju, saop{tilo je Tu-
VIJEST albanska civila, uhap{en je li“, Teritorijalne odbrane civawu porodica iz wiho- `ila{tvo.
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 17

Predsjednik ^e{ke u ~etvrtak u Beogradu


BEOGRAD - Predsjednik ^e{ke Vaclav Klaus posjeti}e Beograd u }e se prije toga sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadi-
~etvrtak, 20. januara, gdje }e mu biti uru~ena Poveqa o izboru }em. Uru~ivawu Poveqe u zgradi SANU prisustvova}e i predsje-
za inostranog ~lana Srpske akademije nauka i umjetnosti. Klaus dnik Tadi}, najavqeno je iz Pres slu`be predsjednika Srbije.

Jelko Kacin danas predstavqa rezoluciju pred EP Vijesti


Zrewaninski put
Srbija i zvani~no postaje Tri osobe
povrije|ene
u nesre}i
~lan evropske porodice BEOGRAD - Tri osobe su
te`e povrije|ene preksino} u
te{koj saobra}ajnoj nesre}i
Kada sve zemqe ~lanice EU ratifikuju SSP, Srbija }e biti zemqa koja ima {irok dijapazon legalno ko ja se do go di la na
ratifikovanih, verifikovanih odnosa sa EU i sa jasnom evropskom perspektivom, rekao potpredsjednik Zrewaninskom putu blizu Pa-
srpske vlade \eli} dinske skele, izjavila je por-
tpa rol Hi tne po mo }i dr

FOTO: TANJUG
Nada Macura. Nesre}a se do-
godila oko 23.30, kada je auto-
mo bil sle tio sa pu ta i
prevrnuo se, rekla je dr Ma-
cura Tanjugu.

Vojvodina
U Novom
Sadu najve}e
plate
NO VI SAD - Pro sje ~na
plata u Novom Sadu iznosi
gotovo 40.000 dinara (oko 381
evro), dok je prosjek plata u
Vojvodini oko 31.000 dinara
(oko 295 evra) - podaci su Re-
\eli} smatra da je osnovni publi~kog zavoda za statisti-
Jelko Kacin tekst rezolucije pozitivan
ku. - No vi Sad, u stva ri,
predwa~i ispred svih op{ti-
BEOGRAD - Srbija }e od o evrop skoj per spe kti vi vedeni pozitivni pomaci koje - Sada donosimo rezoluci- li}, uo~i odlaska u Strazbur, na u Srbiji, sa prosje~nom
momenta kada sve zemqe ~la- Srbije, koju je predlo`io iz- je Srbija napravila, ali i ju koja pozdravqa sve ono {to gdje je sino} trebalo da se platom od 39.631 dinar, dok je
ni ce Evrop ske uni je, uz vjestilac EP za Srbiju Jelko {ta je to {ta jo{ mora da ura- je do sada bilo napravqeno u obrati Komitetu EP za spo- situacija na periferiji gra-
Evropski parlament, rati- Kacin, zemqa dobije podr{ku di na svom putu ka ~lanstvu u {irem regionalnom smislu: qne poslove i iznese poslani- da i ostatku Vojvodine izra-
fikuju Sporazum o stabili- za sqede}i korak, a to je dobi- EU. to su znatne inicijative pred- ci ma pla no ve Beo gra da za zito lo{a i tu je prosjek tek
zaciji i pridru `i vawu i jawe statusa kandidata do kra- sjednika o poboq{awu odnosa 2011. u pogledu procesa evrop- 31.237 dinara - ka`e urednik
le gal no bi ti pri dru `e na ja ove go di ne, ka zao je SSP sa susjednim dr`avama, ono skih integracija. internet sajta ekonomija.org
~lanica EU, izjavio je ju~e potpredsjednik Vlade zadu`en ratifikovalo {to je napravqeno u vezi s Bazi~ni tekst Rezolucije Miroslav Zdravkovi}.
potpredsjednik Vlade Bo`i- za evropske integracije. 11 zemaqa Kosovom, kao i saradwa sa o Srbiji je pozitivan, ocije-
dar \eli} beogradskim elek- Iz vjes ti lac Evrop skog BiH protiv organizovanog nio je \eli}, najavquju}i bor- Leposavi}
tronskim medijima. parlamenta za Srbiju Jelko Jelko Kacin za B92 ka`e kriminala i korupcije. Ali, bu da “je dan broj mawe
- To }e zna~iti da je Srbi- Kacin predstavi}e Rezoluciju da }e pred evropskim poslani- na drugoj strani, na`alost, povoqnih amandmana“ ne u|e u Zapaqen
ja zemqa koja ima {irok dija- o Srbiji danas, kada to tijelo cima ista}i da Srbija ima po- jo{ uvijek nema restitucije, tekst tog dokumenta. policijski
pazon legalno ratifikovanih, ra ti fi ku je SSP Srbi je i ten ci ja la da u~i ni mno go jo{ uvijek su tu blanko ostav- Pot pred sje dnik srpske
verifikovanih odnosa sa EU EU. vi{e od onoga {to je do sada ke koje su jedine u Evropi, a vlade, koji je u~estvovao i u
automobil
i sa jasnom evropskom perspe- Sporazum o stabilizaciji uradila i pozvati preostale na taj na~in Srbija ne mo`e Ju tarwem pro gra mu TV LEPOSAVI] - Nepoznata
ktivom - rekao je \eli} u emi- i pri dru `i vawu Srbi je i ~la ni ce Uni je da po sli je dobiti status zemqe kandida- “Pink“, rekao je da Srbija ne lica zapalila su tokom vi-
siji “Ka`iprst“ RTV B92. Evropske unije do sada je ra- Evropskog parlamenta i one ta. Zatim imamo i pote{ko}e mo`e da prihvati jednostrano kenda vozilo “sitroen ksara“
Drugi ciq je da kroz Rezo- tifikovalo 13 zemaqa Unije. ratifikuju SSP sa Srbijom. u sprovo|ewu reformi pravo- progla{enu nezavisnost Koso- mitrova~kih registarskih
luciju U tom dokumentu bi}e na- su|a - kazao je on. va i da je potreban kompromis, tablica, vlasni{tvo pripa-
Kacin je rekao da je Rezo- koji bi otvorio vrata Evrope dnika pograni~ne policije u
lucija o Srbiji bitna za wen cijelom zapadnom Balkanu. Leposavi}u, saop{tila je ju-
Datum za put ka EU i da vjeruje da }e Isti~u}i da bi postizawe ~e policija. Regionalni por-
Srbija dati prave i cjelovite istorijskog kompromisa sa ko- tparol Kosovske policijske
pregovore odgovore na pitawa iz upi- sovskim Albancima bilo do- slu`be (KPS) Besim Hoti
tnika Evropske komisije. datni plus za jo{ br`i ulazak izjavio je Tanjugu da se inci-
\eli} je naglasio da je ambicija - Ve} 11 zemaqa ~lanica je u Evropu, on je rekao da je dent dogodio u subotu oko 21
Srbije da dobije i datum za po~etak ratifikovalo SSP i o~ekuje Srbija spremna za dijalog sa ~as i da se za po~iniocima
pregovora za ulazak u EU za se da to u~ini jo{ 16, a na- Pri{tinom, da ima ekipu i intenzivno traga.
proqe}e 2012, podsjetiv{i da je javqeno je da }e to u ~etvrtak platformu i da mora da pre-
centralni strate{ki ciq ulazak u uraditi i Nema~ka - podsjetio govara sa onima koje kosovski Kragujevac
EU. je u me|uvremenu ministar \e- Albanci budu izabrali.
Srbija sa jasnom evropskom perspektivom Ne daju
mjerewe
parcela
Prosvjetari najavquju Visibabe na Negativno o izborima KRAGUJEVAC - Vi{e od
{trajk Fru{koj gori na Kosovu 100 gra|ana okupilo se ju~e
na Korman poqu u blizini
BEOGRAD - Sindikat radnika u prosvjeti Srbije sa- NOVI SAD - Zahvaquju}i neuobi~ajeno toplom PRI[TINA - Kosovski analiti~ari dali Kragujevca da bi sprije~ili
op{tio je ju~e da }e stupiti u {trajk sa potpunom obus- vremenu u prvoj polovini januara, na obroncima pa- su negativnu ocjenu jo{ nezavr{enim parla- premjeravawe parcela na ko-
tavom rada 28. januara i da }e on trajati dok se ne nonske qepotice Fru{ke gore pojavile su se visi- mentarnim izborima na Kosovu i doveli u pi- jima }e biti izgra|ene fa-
ispune {trajka~ki zahtjevi. babe, javila je Srna. tawe legitimnost i stabilnost institucija brike dobavqa~a dijelova za
Predstavnici tog sindikata najavili su da }e zapo~e- Novosa|ani, koji vikendom na Fru{koj gori “uzi- koje }e iz wih proiza}i, objavio je “Doj~e ve- automobile koje }e “Fijat“
ti {trajk toga dana u osam ~asova, odnosno s po~etkom maju vazduh“ za predstoje}u radnu sedmicu, ka`u da su le“. proi zvo di ti u Srbi ji.
rada prve smjene. livade i proplanci prepuni bijelih cvjetova visi- Prema nepotpunim preliminarnim rezulta- Okupqeni gra|ani tvrde da
[trajka~ki zahtjevi odnose se na Prijedlog protokola baba jo{ od Bo`i}a, kao i da im se posebno raduju tima vanrednih parlamentarnih izbora na Ko- su parcele na Korman poqu u
o osnovici za obra~un i isplatu plata zaposlenih u djeca, koja ih beru i nose u grad, da se pohvale druga- sovu najvi{e glasova, oko 32 odsto, osvojila je vlasni{tvu 50 porodica i ne
svim sektorima obrazovawa, koji je taj sindikat 12. no- rima. Temperatura vazduha na Fru{koj gori prekju~e Demokratska partija Kosova Ha{ima Ta~ija, dozvoqavaju da izgradwa po-
vembra pro{le godine dostavio Vladi Srbije i Minis- je dostizala 12 stepeni Celzijusa, {to je rijetka po- ali izbori jo{ nisu zavr{eni, podsje}a wema- ~ne dok ne do bi ju odgo-
tarstvu prosvjete, navodi se u saop{tewu. java zimi, koja je, barem kalendarski, u punom jeku. ~ki radio. varaju}u nadoknadu.
18 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Vlada atmosfera straha. Ka`u qudi da je kao u komunisti~kim vre-


menima koja nisam nikad ni do`ivjela. Odmah poslije sredwe {ko-

Region le oti{la sam u Austriju da u`ivam u potpunoj slobodi.

Mirjana Sanader,
supruga uhap{enog biv{eg hrvatskog premijera

Crna Gora

FOTO: ARHIVA
Austrijski mediji o malverzacijama
Napadi na mitropolita biv{eg hrvatskog generala
Amfilohija
PODGORICA - U Crnoj Gori ne prestaju napadi na mitropo-
lita Amfilohija i zahtjevi za demonta`om osve{tanog pravo-
slavnog hrama Svete trojice na Rumiji, iznad Bara, javio je Tanjug.
Liberalna partija apelovala je na dr`avne institucije da do-
nesu odluku o demonta`i limenog objekta na Rumiji, ~ime }e se,
Zagorec
kako su naveli, demontirati i {tetni uticaj ~iwewa mitropoli-
ta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohija.
U saop{tewu koje je prenijela crnogorska novinska agencija
MINA navodi se da je Amfilohije “kontinuirano u posqedwih
dvadeset godina negirao postojawe crnogorskog naroda, wegove
prodaje
vi{evjekovne kulture, jezika i crkve“.
Crnogorski liberali vjeruju da su jo{ svje`e rane “bratoubila-
~kih ratova“ na prostorima nekada{we Jugoslavije, izazvani {i-
rewem mr`we, straha i homofobije mitropolita Amfilohija
nekretnine
Radovi}a. Zagorec prodao be~ku vilu
Makedonsko-gr~ki spor vrijednu 1,15 miliona evra.
Nezainteresovani Kupac izvjesna austrijska firma
Ban Ki Mun
koja se bavi nekretninama Zagorec osu|en zbog
zloupotrebe ovla{}ewa i polo`aja

BON - Generalni sekretar donski spor mo`e da potraje ZAGREB - Vladimir Za- ~eve firme, ku}u je kupila je dijelom finansirao pre- tvo u Klagenfurtu Zagorca
Ujediwenih nacija Ban Ki jo{ neko vrijeme, a aktuelnom go rec, ko ji se na la zi u jedna “austrijska firma ko- ko Hipo Grup Alpe-Adrije, tereti u procesu Hipo, a on
Mun ni je za in te re so van za generalnom sekretaru UN ni- hrvatskom zatvoru zbog zlo- ja se bavi nekretninama“. a sada je podmireno 800.000 te navode odbija.
rje{avawe spora izme|u Skop- je potreban jo{ jedan problem upotrebe ovla{}ewa i po- evra otvo re nog po tra `i - Zagorec je u martu 2009.
qa i Atine, tvrdi za wema~- - tvrdi Ulu~. lo `a ja, pro dao je svo ju NOVI VLASNIK vawa ban ci za taj kre dit, osu|en na sedam godina za-
ki radio Doj~e vele turski Wema~ki radio je podsjetio be~ku vilu za 1,15 miliona jo{ nije u navodi “Profil“. tvora u Hrvatskoj, a wegov
novinar i izvje{ta~ iz UN da je Ban na prvoj konferen- evra, javqa austrijska no- zemqi{nim kwigama Dr`a vno austrijski advokat Elizabet
u Wujorku Doan Ulu~, doda- ciji za novinare ove godine u vinska agencija APA po- tu`i- Reh smatra da on nevin le`i
ju }i da je Ba nov pri ori tet Wujorku izrazio o~ekivawe u zatvoru.
zi va ju }i se na na vo de Pre ma na vo di ma la{-
rje {a vawe ki par skog pro - da }e ova godina biti dobra za
lista “Profil“. “Pro fi la“, no vi vla - Za gor cu se u Hrvat skoj
blema. rje{avawe kiparskog proble-
Vila se nalazi u uli- snik jo{ nije upisan u sudilo i zbog kra|e dragog
- Ban Ki Mun nema nikakve ma, a da, s druge strane, rje{a-
namjere da sada rje{ava taj vawe makedonsko-gr~kog spora ci Doblinger Kobencl. zemqi{ne kwige. kamewa vrijednog pet mili-
problem, tako da gr~ko-make- ne}e i}i tako brzo. Prema rije~ima Nikola- Ku po vi nu te ona dolara, koje je “prisvo-
usa Va vros - nekre- jio“ 2000. go di ne, ka da je
“Afera Spajs“ kog, ad- tnine ra dio u Mi nis tar stvu od -
vokata Zagorec brane.
Odbijeni zahtjevi Zagor- Prema presudi, Zagorec
mo ra dr`a vi da pla ti pet
odbrane miliona dolara i podmiri
ZAGREB - Optu`no vije}e koje razmatra osnovanost optu`ni- tro {ko ve pos tup ka. Uha -
ce u “aferi Spajs“, u kojoj se osmoricu optu`enih tereti da su p{en je u Be~u, gdje je `ivio
“Podravku” o{tetili za najmawe 400 miliona kuna, ju~e je odbilo od 2000. go di ne, a po sli je
zahtjeve odbrane da se iz spisa izdvoje dokazi za koje smatraju da hap{ewa izru~en je Hrvat-
su nezakoniti. skoj.
Na pro{lom ro~i{tu odbrana je, izme|u ostalog, tra`ila da se
iz spisa, s vi{e od 40 hiqada stranica, kao nezakonito izbaci
kwigovodstveno-finansijsko vje{ta~ewe na kom je zasnovana op- Tra`i kupce
tu`nica.
Advokati smatraju i da je USKOK povrijedio prava optu`enih Prema austrijskoj novin-
te da prije ukqu~ewa biv{eg potpredsjednika Vlade Damira Po- skoj agenciji, Zagorec
lan~eca u ovaj slu~aj nije ni trebao biti nadle`an za istra`i- tra`i kupce i za svoje
vawe navodnih nezakonitosti u “Podravci”. druge nekretnine u Be~u,
me|u ostalima i neka-
FOTO: CROPIX

da{wu po{tansku kance-


lariju na Trgu berze. Sve
te nekretnine Zagorec je
Prodao kupio uz pomo} kredita
be~ku vilu Hipo banke, navodi APA.

Povodom tvrdwi o velikoj koli~ini novca na ra~unima


Sanaderov brat negirao optu`be
ZA GREB - Brat biv {eg nadle`nih organa po ovla{- di{we izvje{taje o poslovawu ~lanova porodice Ive Sana-
Damir premijera Hrvatske Ive Sana- }ewu sudskog rje{ewa, onda je `u pe - na veo je Vin ko Sa- dera, poslije pokretawa is-
Polan~ec
dera, katoli~ki sve{tenik mogao vidjeti da se ne radi o nader. tra ge pro tiv biv {eg
ZAGREB bu za prijem u EU. Vinko Sanader, negirao je da pomenutoj svoti, nego o mawoj, premijera u slu~aju “Fimi-me-
DOBRA KRAW je na wegovim bankovnim ra- i to u vlasni{tvu `upe Gospe ORO^ENI NOVAC dije“, agencija preko koje su
Rumunski predsjeVIJEST
dnik Trajan Na slovena~kom skijali{tu ~u ni ma na |e no oko 405.000 od Otoka u Solinu koja ra~une dat na upravqawe izvla~ene pare iz dr`avnih
Basesku izjavio je da wegova Cerkno poslije pada te{ko evra, prenijele su agencije. u ban ci ima ve} vi {e od preduze}a i ministarstava.
SKOPQE
zemqa ne}e blokirati ni ote- je povrije|ena 16-godi{wa Novac je u vlasni{tvu `u- dvadeset godina, koji su du- Prema hrvatskim mediji- S obzirom na dosada{we
`ava
Matikepris tupawe
donska poliHrvat
cija poske- skija{ica. Iz krawskog re- pe (parohije) i iznos je znatno `e vrijeme oro~eni, a ja sam ma, koji se pozivaju na infor- nalaze iz istrage i na~ine
Evrop skoj uni ji. Pred sje dnik gionalnoga centra za oba- mawi, naveo je Vinko Sanader kao `u pnik opu no mo }en za macije iz crkvenih krugova, na koje je Ivo Sanader raspo-
dnijela je krivi~nu pri-
Rumu u saop{tewu za medije i dodao upravqawe tim novcem - pi{e Vinku Sanaderu su istra`i- lagao ogromnim koli~inama
jani
vujepro
je tiv
ovom R. izja vom `e-
I. zbog vje{tavawe su objavili da
lio da umiri zvani~nike u je djevojka helikopterom da ne zna da li je iko provje- u izjavi. oci na{li oko 405.000 evra na gotovine, skrivene pod razli-
utaje poreza od 15,5 mi- - O svoti novca koji se na-
Briselu i Zagrebu koji su re- prevezena u qubqansku ravao ra~une u banci. razli~itim ra~unima, a dio je ~i tim ime ni ma bli `ih i
liona denera, odnosno Vin ko Sa na der je obja - lazi na ra~unu u vlasni{tvu bio u gotovini. daqih ~lanova porodice, pos-
agovali na prijetwu ministra bolnicu, gdje joj je ukazana
ne{to vi{e od 2,5 mili- snio da se radi o oro~enom `upe i upravqawu wime, upo- Novac je na|en na iznena- toji opravdana sumwa da bi i
spoqnih poslova Teodora Ba- qekarska pomo}.
ona evra, na zaradu koju novcu, kojim je on kao `upnik znat je i Nadbiskupski ordi- |ewe dijela visokih crkvenih taj novac, ili barem wegov
konskog, koji je najavio da }e
je ostvario prodajom
postaviti nove uslove Zagre-
LO[A opunomo}en da upravqa. narijat u Splitu jer smo mi krugova, u okviru osnovne pro- dio, mogao biti povezan sa
starog gvo`|a. VIJEST - Ako je to radio neko iz `upnici du`ni da dajemo go- vjere finansijskog stawa svih Ivom Sanaderom.
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 19

TOP STORIES CNN


Svijet najprije polio benzinom, a potom se zapa-
Ispred Narodne skup{tine u Kairu ju~e se
zapalio Abdu Abdel Moneim (49), {to je
gest koji podsje}a na gest Tuni{anina koji
je pokrenuo nemire u zemqi. “^ovjek se
lio. Policija je intervenisala da bi uga-
sila vatru“, izjavio je neimenovani
zvani~nik.

Marin Lepen - novi vo|a Nacionalnog fronta Vijesti


Silvio Berluskoni

Pobijedi}u Sarkozija Nikad nije


pla}ao seks
RIM - Premijer Itali-

FOTO: AP
Na sqede}im
je Silvio Berluskoni iz-
predsjedni~kim javio je da je u “stabilnoj
izborima 2012. vezi“ otkad se rastao od
supruge, u trenutku kada
pobijedi}u se vodi istraga o navodi-
Nikolu Sarkozija. ma da je maloqetnoj Ma-
rokanki platio za seksu-
U prvom krugu alne usluge. U video-poru-
glasawa bi}u ci svojim pristalicama,
prikazanoj sino} na ita-
druga, a u lijanskoj televiziji, Ber-
drugom krugu luskoni je optu`io sudije
da se pona{aju “nezakoni-
}u postati to i neprihvatqivo“, ne-
predsjednik giraju}i da je ikada pla-
}ao za seks.
Francuske,
samouvjerena je Irska
Lepenova Premijer
LON DON - ^la no vi ne podnosi
francuskog ekstremno de- ostavku
sni ~ar skog Na ci onal nog
fronta izabrali su Marin DA BLIN - Pre mi jer
Le pen, k}er ku osni va ~a Irske Brajan Kauen izja-
stranke @an-Marija Lepe- vio je da ne}e podnijeti
na, za novog lidera, javio je ostavku na mjesto predsje-
Bi-Bi-Si. dnika vladaju}e partije,
Marin Lepen dobila je uprkos kritikama na~ina
na ko ji rje {a va eko nom -
dvi je tre }i ne gla so va na Slavqe simpatizera
partijskom referendumu. Nacionalnog fronta sku krizu i pitawe buyet-
Po{to su saop{teni re- skog deficita. “Vjerujem
zultati glasawa, Marin Le- da je to u najboqem inte-
- @elimo da sami odlu- Potom je ukazala na naj- vim vo| stvom ne pres ta no ti. Mno gi su ga zbog to ga re su dr`a ve i sva ka ko u
pen je odr`ala govor u kojem ~ujemo o tome {ta je dobro ve }e pro ble me ko ji ti {te rastao. osu|ivali da je rasista, a on
je pod sje ti la da se Na ci - najboqem interesu parti-
za na{u zemqu. To je vrlo je- Francusku: - Na sqede }im pred sje - je, uprkos tome, dobijao gla- je u ovom trenutku“, rekao
onal ni front, ka ko je re - dnostavno, to je su{tina de- - Na{a korumpirana po- dni~kim izborima 2012. po- sove.
kla, bori za nezavisnost i je pre ksi no} Kauen na
mo kra ti je od dre vne Gr~ke li ti ~ka kla sa i su per bo- bijedi}u Nikolu Sarkozija. Ma rin Le pen je, ka `u konferenciji za novina-
suverenitet Francuske: do danas. gata{i koji rasprodaju plo- U prvom krugu glasawa bi}u oni koji je boqe poznaju, mo- re, prenio je Rojters.
dove na{eg rada i bogatstvo dru ga, a u dru gom kru gu }u der na `e na, sim pa ti ~na i
Tre}e mjesto na {e zemqe; izi gra vawe postati predsjednik Fran- do padqiva. Ne ro bu je, kao
Prema rezultati- pravde i tiranija nasiqa; cuske - ka`e Marin Le Pen wen otac, pro{losti, vi{e Budimpe{ta
ma nedavnog is- slabqewe na {e kul tu re i koja je, ako ni{ta drugo, od je okrenuta budu}nosti. Uvi- Uhap{eni
ni~im ograni~ena vladavi- oca o~igledno naslijedila jek je u far mer ka ma, ra z-
tra`ivawa,
Marin Le Pen na nov ca; po pu {tawe pred samouvjerenost. vodila se dva puta, ima tro- zbog mete`a
bi na predsje- mawinama koje `ele da nam je djece. Pobornik je abor- u diskoteci
dni~kim izbo- nametnu svoje vrijednosti.
POBORNIK tusa i podr`ava gej prava,
BU DIM PE [TA - Ma -
rima zauzela Mo `e li iko ubi je di ti {to se ne dopada radikal-
Francuze da sve ovo nije is- abortusa, protiv nim ka to li ~kim stru ktu- |arska policija uhapsila
tre}e mjesto sa 13 imigracije je pet osoba zbog ugro`a-
odsto glasova. To je pet tina? rama.
Pristalice 42-godi{we Me|utim, o pitawu imi- vawa qudskih `ivota po-
procenata vi{e nego {to je slije mete`a u diskoteci
wen otac dobijao uo~i izbo- Ma rin Le pen ka `u da }e Ul tra na ci ona lis ti ~ka gracije Marin Lepen dije-
ona ubla`iti imiy partije partija Nacionalni front li stavove svog oca - smatra u Budimpe{ti ovog viken-
ra 2002. godine. Najnovije da kada su `ivot izgubile
ankete pokazuju da ta stranka ko ju ~es to op tu `u ju za ra- je svo jom ek stre mno de sni - da su useqeni ci gra |a ni
sizam. ~arskom politikom godina- drugog reda. tri djevojke. Policija je
ima ve}u podr{ku bira~a nego
Iako pet poku{aja @an- ma zbuwivala i Francuze i To jeste u suprotnosti sa saop{tila da su me|u uha-
godinu uo~i predsjedni~kih
Marija Lepena da se domo- Evropqane. @an-Mari Le- fran cus kim us ta vom, ali p{enima dvojica organi-
izbora na kojima je @an-Mari
gne pred sje dni ~ke fo teqe pen je bez uvijawa optu`i- Marin Le Pen umije da vje- zatora zabave u diskoteci,
Lepen u{ao u drugi krug.
nisu urodili plodom, Naci- vao doseqenike da su krivi {to zapakuje takve stavove i oso be ko je su za ku pi le
Marin Lepen ubla`i}e prostorije kao i di-yej.
imix stranke onalni front je pod wego- za sve, da ih treba protjera- jako je popularna.

DOBRA
VIJEST
AUSTRALIJA
Protestant na ~elu Srbi i Hrvati krali autobuse Poslije savezne dr`ave
vatikanske akademije WEMA^KA
FIRENCA - Italijanska policija uhapsila je u Firenci Kvinslend i dr`ava Vi-
Hrvata Nikolu [eovi}a (25), koji je osumwi~en da je zajedno ktorija na sjeveru Aus-
VATIKAN - Rimokatoli~ki poglavar papa Benedikt [esnaes- sa ~etiri srpska dr`avqanina, te dva italijanska, krao tralije na{la se na
ti izabrao je jednog protestanta, {vajcarskog molekularnog bi- Wema~ka kancelarka An-
autobuse po Italiji, a zatim ih preprodavao u Srbiji. gela Merkel primi}e naj- udaru poplava. Ugro`eno
ologa i jednog od dobitnika Nobelove nagrade za medicinu 1978. Oni su jo{ pro{le godine ukrali ~etiri autobusa, ~ija se je 14.000 qudi, a do sada
godine Vernera Arbera za predsjednika vatikanske Akademije na- vi{e priznawe Ameri~kog
cijena kre}e od 150.000 do 300.000 evra. Dva autobusa su pro- jevrejskog odbora. Nagra- je vi{e od 3.500 stano-
uka. Kako je ju~e naveo portparol Svete stolice vele~asni Kiro na|ena, a dva su najvjerovatnije zavr{ila u Srbiji. vnika evakuisano. Me|u
Benedetini, to je prvi put u ~etvorovjekovnoj istoriji vatikanske du “Svjetlo narodima“ je
Pre ma in for ma ci ja ma ita li jan skog mi nis tar stva, ka- priznawe za doprinos najugro`enijima je grad
Akademije nauke da na wenom ~elu bude neko ko nije katolik. ko prenosi list “Tireno“, u Italiji je u periodu od 2006. kancelarke jevrejskoj zaje- Hor{am.
Ta akademija, ~iji je ~lan Arber postao 1981. godine, poma`e do 2008. godine ukradeno ~ak 1.500 autobusa, a naj~e{}e se
papi da shvati najnovija nau~na dostignu}a u oblastima od gene- dnici u Wema~koj, ob-
radilo o autobusima stranih zemaqa koji su prevozili tu- javqeno je iz sjedi{ta
tike do nuklearne fizike. Drugi nekatoli~ki ~lan Akademije je riste. Ameri~kog jevrejskog LO[A
Rita Levi Montal~ini, italijanska Jevrejka i dobitnik Nobelo- Zasad nije poznato jesu li uhap{eni u~estvovali u ranijim
odbora u Berlinu. VIJEST
ve nagrade za medicinu 1986. kra|ama. Istraga je i daqe u toku.
20 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

[kole u Albaniji
@an-Klod Divalije ponovo na Haitiju
Spor zbog no{ewa

FOTO: AGENCIJE
ferexa
TIRANA - Novi zakon o obrazovawu u kojem }e biti za-
braweno, kako je najavqeno, no{ewe fereya u dr`avnim {kola-
ma izazvao je o{tra reagovawa nevladinih organizacija koje se
bore za vjerske slobode, prenijele su agencije.
Albansko udru`ewe imama tra`i da se u novi zakon ne unosi ta
zabrana po{to je, kako se isti~e, “fereya centralno pitawe vjer-
skog identiteta“.
- Fereya je za nas vi{e od simbola. To je vjerska obaveza, a ne
pitawe izbora - ka`e Justinijan Topuli iz Udru`ewa imama,
prenosi portal “Balkan insajt“.
U Ministarstvu za obrazovawe Albanije ne prihvataju ove kri-
tike i ka`u da }e u dr`avnim {kolama biti zabraweno no{ewe
prekriva~a preko glave.

Be~ka nadbiskupija
Poklonila hram SPC
BE^ - Ri mo ka to li ~ka na - ja presvete Bogorodice u 17.
dbiskupija u Be~u i Srpska kvartu, koji po veli~ini nije
pravoslavna crkvena op{tina odgovarao potrebama pravo-
u glavnom gradu Austrije po- slavnih vjernika.
tpisale su ugovor o poklonu Srpska pravoslavna crkvena
rimokatoli~kog hrama u Noj- op{tina u Be~u je najstarija
lerhenfeldu, saop{tila je ju- crkve na op {ti na Epar hi je
~e ta srpska crkvena op{tina. sredwoe vrop ske. Pri sus tvo
Novi hram, koji je ustupqen Srba u glavnom gradu Austrije Divalije u Port-o-Prensu
srpskoj crkvenoj op{tini u zabiqe`eno je jo{ prije Ve-
Be~u, kako je navedeno, zamije- like seobe Srba krajem 17. vi-
ni}e dosada{wi hram Uspeni- jeka.

Gr~ka
Po~elo su|ewe Hai}ani igrali na ulicama slave}i zbacivawe Divalijea sa vlasti davne 1986.
anarhistima godine, nadaju}i se da se vi{e nikada ne}e vratiti u zemqu iz egzila u Francuskoj
FOTO: AP

PORT-O-PRENS - Biv- Port-o-Pren su. “On je bio da je Divalije umoran poslije


{i diktator Haitija @an- hla dan i po slo van“ dok je napornog puta, a trebalo je da
Klod Divalije, poznat kao i{ao ka paso{koj kontroli i u ponedjeqak odr`i konfe-
Bejbi Dok, vratio se na Ha- nije odmah dao izja vu ve }oj renciju za {tampu.
iti poslije 25 godina egzila, grupi novinara koja ga je ~e- Ha i}a ni su igra li na
{to predstavqa iznena|uju- kala, prenio je AP. ulicama slave}i zbacivawe
}i ko rak u vri je me dok se Di va li jea sa vlas ti da vne
wegova zemqa bori sa poli- SRE]AN 1986. godine, nadaju}i se da
ti~kom krizom i naporima {to se vratio se vi{e nikada ne}e vrati-
da se oporavi od pro{logo- ti u zemqu iz egzila u Fran-
di{weg razornog zemqotre- - On je sre}an {to se vra- cuskoj.
sa, prenose agencije. tio u svoju zemqu, svojoj ku}i - Wego vim odlas kom za -
Obezbje|ewe Divalije je doputovao u izja vi la je Mo na Be ru avo, vr{ilo se mra~no poglavqe
ispred sudnice Godine vladawa
nedjequ avionom “Er Fran- kandidat za Senat iz redova istorije Haitija obiqe`eno u znaku diktature
sa“, a do~ekala ga Divalijeove partije, koja je terorom, represijama i maso-
ATINA - Su|ewe trinaestorici osumwi~enih ~lanova anar- Pre val re kao je no vi na ri-
je grupa prista- do~ekala i razgovarala sa di- vnim ubistvima protivnika
histi~ke gr~ke grupe koja se smatra odgovornom za slawe paketa- ma da Di va li je mo `e da se
li ca u ktatorom na aerodromu. re`ima, koje je zapo~elo jo{
bombi evropskim liderima krajem pro{le godine, po~elo je ju~e u vra ti na Ha iti, ali da }e
Be ru avo pod wegovim ocem, poznatim
Atini. morati da se suo~i sa prav-
je re kla kao Papa Dok. Krajem 2007.
Optu`eni, stari izme|u 19 i 30 godina, od kojih su devetorica dom zbog smrti de se ti na
godine predsjednik
prisutni, a ~etvorici se sudi u odsustvu, odgovara}e na optu`be o hiqada qudi i kra|e miliona
Re ne
pripadnosti teroristi~koj organizaciji, za koje je zaprije}ena dolara.
kazna od deset do 25 godina zatvora.
Proces se vodi pred specijalnim sudom za borbu protiv terori- “Nema
zma, a odr`ava se u jednoj sali zatvora Koridalos, u zapadnom
predgra|u Atine. informacija“
Ispred zgrade zatvora raspore|ene su jake policijske snage. U Francuskoj je predsta-
vnik Ministarstva inos-
tranih poslova rekao da
je vidio vijesti o Divali-
jeovom povratku na Haiti,
ali da “nema informaci-
ja“ o tome, kao i da ne
mo`e da potvrdi da je on
Upam}en po teroru napustio Francusku.

U Brazilu ponovo padaju ki{e


Spasila~kim ekipama sve te`e
TERESOPOLIS - Spasi- stotine qudi po{to su se zva- Teresopolis ima vi{e od rodi~ne odnose i dati nekakav
la~ki napori usporeni su u ni~nici fokusirali na pre- 3.000 qudi koji su ostali bez komfor qudima koji `ive u
Brazilu zbog ponovnih ki{a u `ivjele, do kojih mogu br`e da krova nad glavom usqed kli- op {tin skim pri hva ti li {-
regionu sjeverno od Rio de stignu. zi{ta, prenijela je agenci- tima.
@aneira, broj `rtava poplava Tako|e se prave planovi da ja AP. U Teresopolisu je stradalo
porastao je na 633, dok je u kli- se ti qudi smjeste u {atore na 268 qudi, a spaseno je 110 po-
zi{tima na hiqade qudi osta- kratak rok, a onda u bezbjedni- STOTINE QUDI rodica, ali mnogi qudi se `a-
lo bez krova nad glavom, pre- ji i dostupan trajniji smje{taj zarobqeno le na nedovoqnu pomo} vlade u
nose agencije. u idu}im mjesecima. u klizi{tima dostavqawu hrane i pronala-
Ki{ovito vrijeme i sma- Gradona~elnik Teresopo- `ewu `rtava.
wena vidqivost u oblasti pu- lisa, jednog od najte`e pogo|e- - Oni }e dati porodica- Zdravstvene vlasti su upo-
noj vrleti, strmih padina u nih brazilskih gradova, Horhe ma smje{taj u sqede}ih {est zorile stanovni{tvo na boles-
planinskom dijelu Brazila Ma rio Se dla ~ek izja vio je mjeseci, dok se ne na|e trajnije ti kojima mogu da se zaraze
Jaha~ na kowu neustra{ivo prelazi preko vatre za vrijeme ri-
ote`ali su spasila~ke napore prekju~e da je doneseno vi{e rje{ewe - rekao je Sedla~ek. ukoliko piju ili na drugi na-
tuala “Luminarijas“ koja se na dan Svetog Antonija odr`ava u helikoptera, gdje je u klizi- od 2.000 {atora u koje mo`e da On je dodao da }e {atori ~in do|u u kontakt sa kontami-
{panskom gradi}u San Bartolome de los Pinares. {tima ostalo zarobqeno na se zbrine po deset qudi. barem ponovo uspostaviti po- niranom ki{nicom.
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 21

Neredi u Tunisu jo{ se ne smiruju Vijesti

Uli~ne borbe oko Isto~ni Jerusalim


Novi plan
o izgradwi

predsjedni~ke palate TEL AVIV - Zvani~nici


u Jerusalimu saop{tili su
da ra zma tra ju plan o iz -
gradwi 1.400 novih stano-
va za Je vre je u is to ~nom,
Pripadnici snaga mahom arapskom dijelu gra-
bezbjednosti da, {to je razqutilo Pa-
Tunisa ubili les tin ce ko ji su to
ozna~ili jo{ jednim doka-
nekoliko zom otimawa zemqe. Pales-
naoru`anih qudi tinska strana je odbila da
se vra ti za prego vara~ki
koji su pucali s sto dok Izrael ne zaustavi
krova zgrade iz gradwu na oku pi ra noj
Za pa dnoj oba li i u is to -
u blizini ~nom Jerusalimu.
centralne banke u
glavnom gradu Ju`ni Sudan
TUNIS - Uli~ne borbe Posmatra~i
oko predsjedni~ke palate u pohvalili
Tunisu vo|ene su preksino}.
Vanredno stawe je i daqe na referendum
snazi, javio je Bi-Bi-Si. KARTUM - Referendum o
Ustavni savjet zemqe je nezavisnosti ju`nog Suda-
ranije saop{tio da je zako- na je kredibilan i dobro
nom predvi|eno da predsje- or ga ni zo van, re kli su
dni~ki izbori budu odr`ani evrop ski po sma tra ~i u
u roku od 60 dana, ali neki prvoj ocje ni po sli je gla-
politi~ari smatraju da je to Tenkovi na ulicama glavnog grada FOTO: AGENCIJE sawa. “Po sma tra ~i EU
prerano. Opozicione partije
Neimenovani vojni zva- partije PDP, rekao je bezbje- ocjewuju da je gla sa ~ki
`ele garancije da }e izbori
ni ~nik je re kao tu nis koj dnosni izvor agenciji Roj- proces na referendumu o
biti slobodni.
dr`a vnoj te le vi zi ji da su ters. nezavisnosti ju`nog Suda-
U Tunisu je i daqe nape-
dvojica naoru`anih napada~a Predstavnici policije na vje ro dos to jan i do bro
to. To kom no }i su ko bi su
ubi je ni va trom ko ja je ranije su izjavili britanskoj organizovan“, navedeno je
izbili ispred predsjedni~ke
palate u centru prestonice, ispaqena iz helikoptera. agenciji da dvije osobe uha- u sa op{tewu. Is ti izvor
kao i sjedi{ta glavne opozi- p{ene u vezi s tim inciden- na vo di da je re fe ren dum
cione stranke. PUCWAVA tom imaju {vedski paso{. odr`an u mirnoj atmosfe-
Pripadnici snaga bezbje- oko Narodne banke Funkcioner PDP-a Isam ri.
dnosti Tunisa su kasno pre- [ebi je kazao da su se prekju-
ksi no} ubi li ne ko li ko Prema izvje{tajima agen- ~e popodne, ispred sjedi{ta Bjelorusija
naoru`anih qudi koji su pu- cije AP, oko zgrade Narodne partije, snage bezbjednosti
cali s krova zgrade u blizini banke u centru Tunisa, jedan sukobile s nepoznatim napa- Inauguracija
centralne banke u glavnom blok udaqene od Ministar- da~ima. 21. januara
gradu, javila je tuniska dr`a- stva unutra{wih poslova, du- Po li ci ja je u ne djequ
vna televizija, dok je Rojters `e od jednog sata, tako|e, ~ula uhapsila i {efa obezbje|ewa MINSK - Inauguracija
se pucwava. predsjednika Tunisa i neko- U me|uvremenu, opozici- nakon svrgavawa predsjednika pred sje dni ka Bje lo ru si je
prenio, pozivaju}i se na po-
U me|uvremenu je polici- licinu wegovih kolega, zbog oni lider Moncef Marzuki Zine el Abidina ben Alija. Ale ksan dra Lu ka {en ka
licijske i vojne izvore, da su
ja uhapsila ~etiri osobe s optu`bi da su kovali zavjeru najavio je ju~e da }e se kandi- - Sigurno }u biti kandi- bi}e odr`ana najvjerova-
snage bezbjednosti razmije-
wema~kim paso{em u vezi s protiv dr`avne bezbjednosti, dovati za predsjedni~ke izbo- dat na predsjedni~kim izbo- tnije 21. januara, rekli su
nile vatru s naoru`anim na-
oru`anim incidentom blizu pre ni je li su me di ji u toj re u Tu ni su ko ji }e bi ti ri ma, ali to ni je upi tno. zvani~nici. Luka{enko je
pada~ima koji su pucali sa
sjedi{ta glavne opozicione zemqi. zakazani u roku od dva mjeseca Pitawe je da li }e izbori bi- ponovo izabran za predsje-
krova zgrade.
ti slobodni i fer te da li }e dni ka na izbo ri ma u de -
biti omogu}eno da glasaju svi cembru, koje su opozicija i
“Vikiliks“ mu{karci i `ene - izjavio je u me |u na ro dni po sma tra ~i
intervjuu za Francuski radio opi sa li kao na mje {te ne.
Administracija ameri~kog predsjednika Baraka Obame “Frans info“ Marzuki lider “Administracija predsje-
odbacila je tvrdwe da su otkri}a u tajnim diplomatskim de- Kongresa za Republiku, qevi-
pe{ama SAD, koje je objelodanio sajt “Vikiliks“, o ogro- dni ka odre di }e ko na ~an
~arske partije koja je bila za- datum“, rekao je sekretar
mnoj korupciji u Tunisu izazvala narodni revolt protiv brawena u vri je me Ben
autoritarnog re`ima predsjednika Zina el Abidina ben Centralne izborne komi-
Alijevog re`ima. sije Nikolaj Lazovik.
Alija. On je dodao da je upitno
Portparol Stejt departmenta Pi Xej Krouli rekao je ju~e da li }e biti ukinut izborni
da su Tuni{ani bili svjesni korupcije, nepotizma i rasi- zakon koji je trenutno na sna- Karl Bilt
pni~kog `ivota Ben Alija i wegove porodice mnogo prije
nego {to je “Vikiliks” objavio diplomatske depe{e o tome.
zi, koji je donijet pod dikta- Neuspjeh EU
turom i koji je za diktaturu.
Vojska zauzima polo`aje oko predsjedni~ke palate u sjevernoj
Izraelski ministar odbrane napu{ta laburiste Africi
BRISEL - [vedski mi-
Ehud Barak osniva novu stranku nistar inostranih poslova
Karl Bilt ocijenio je da
je strategija EU prema sje-
JERUSALIM - Minis- prilici ostati bez najumje- Barak je preduzeo ove ko- nova Laburisti~ke partije tvrd stav prema
tar od bra ne Izra ela Ehud renijih ~lanova. rake da predupredi sve ve}e tra`io je od Baraka da se mirovnim pre- ver noj Afri ci “ne us pjeh
Barak najavio je ju~e da }e Barak, biv{i premijer i ne za do voqstvo u stran ci povu~e iz vlade. govorima s Pa- demokratije“ poslije revo-
na pus ti ti La bu ris ti ~ku jedan od najuticajnijih po- zbog wegove podr{ke odnosu Jedan ~lan, Danijel lestincima. lu ci je ja smi na u Tu ni su,
partiju i da }e formirati slanika izra elskog parla - vlade Bewamina Netanija- Ben-Simon, napustio je obja vio je ju ~e me dij ski
no vu stran ku, ~i me je do men ta, tre ba lo bi, pre ma hua prema mirovnom proce- laburiste pro{le sedmi- por tal “EUOb zer ver“.
kraja dovedena podjela me|u o~e ki vawima, da os ta ne u su. ce iz pro tes ta “Sa radwa sa zemqama ju -
laburistima povodom zasto- vladaju}oj koaliciji sa ~e- {to je Barak i `no od Sredozemnog mora
ja u mirovnim pregovorima tiri sqedbenika. KOALICIJA daqe u vladi. posebno je va`na kako bi
sa Palestincima, prenijele Me |u tim, o~e ku je se da bez najumjerenijih La bu ris - te zemqe postepeno otvo-
su agencije. }e preostalih osam laburis- ~lanova ti su najumje- ri le svo je po li ti ~ke i
Par la men tar na ve }i na ti~kih poslanika napustiti re ni ji dio ekonomske sisteme, {to
premijera Bewamina Neta- koaliciju, pa }e Netanijahu Pregovori Izraelaca i vla de Be - bi dalo nadu mladim
ni ja hua ovim po te zom ni je ostati s tijesnom parlamen- Pa les ti na ca za pa li su u wamina Ne- qudi ma i {an su za
do ve dena u pi tawe, ali }e tarnom ve}inom - dr`a}e 66 }orsokak prije vi{e od tri tanijahua bu du }nost“, ka `e
vladaju}a koalicija po svoj od 120 poslani~kih mjesta. mjeseca, i sve ve}i broj ~la- ko ja ima Ehud Barak Bilt.
22 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA
Bawaluka 5 dje~aka 3 djevoj~ice

Nepropisno parkirawe u gradu uzelo maha


GRADSKI
Trotoar na mostu "Venecija"
pretvoren u parkirali{te
VODI^

Parkirawe vozila
Va`ni telefoni na mostu mo`e
Informacije 1185 biti i te kako
Hitna pomo} 124, 230- 620
Vatrogasci 123
opasno, posebno u
CJB 122, 337-100 zimskom periodu,
Ta~no vrijeme 1373 ka`e Ja}imovi}
Meteorolo{ka stanica
PI[E: MARIJA KARAJLI]
307-943 marijak@glassrpske.com
S.O.S. telefon 1264
Pro blem ne do voqnog
(Linija za pomo} `rtvama
broja parking mjesta u gra-
nasiqa u porodici) du sugra|ani ~esto koriste
kao oprav dawe da vo zi la
bolnice ostave gdje stignu, a most
Paprikovac 342-100 “Venecija” i trotoar du`
ulice Majke Jugovi}a najve-
Poliklinika 247-333
}a su nelegalna parkirali-
{ta.
ordinacije Iako je parkirawe vozi-
Deamedik 309-221 la na trotoaru i na samom
Euromedik 219-111 mos tu stro go za braweno,
svakodnevno, a posebno vi-
Intermedik 216-661
kendom, desetine nepropi-
Jelena 324-310 sno par ki ra nih vo zi la
Firena 437-222 onemogu}avaju pje{acima da
hodaju trotoarom. Vikendom most “Venecija” preplavqen parkiranim vozilima FOTO: M. KARAJLI]
prevoz U gradskoj upravi ka`u
da su upoznati sa ovim pro- u Administrativnoj slu`bi }imovi} i dodao da parki- - Primorani smo da ho- pisno parkiranih vozila na
Autobuska stanica 315-355 ble mom te da kon tro li {u grada Branimir Papi}. rawe vozila na mostu mo`e damo saobra}ajnicom i stra- ovoj i drugim sli~nim loka-
@eqezni~ka stanica 301-229 par ki rawe u ovom di je lu Pred sje dnik Udru `ewa biti i te kako opasno, pose- hujemo za sopstveni `ivot cijama ne obavqa dovoqno
Aerodrom Bawaluka 535-210 grada. za unapre|ewe bezbjednosti bno u zimskom periodu. jer je kretawe trotoarom ne- ~esto.
Biletarnica (centar) 315-867 - Ja sno nam je da pro - sao bra }a ja Bawalu ka Mi - mogu}e od automobila koji - Da su kon tro le re do -
blem pos to ji i da se len ko Ja }i mo vi} ka `e da JA]IMOVI]: su bukvalno okupirali pje- vne, sigurno bi bilo mawe
taxi ova kve stva ri kon -
stantno ponavqaju,
nema opravdawa za sla-
bu kontrolu nepropi-
Parkirawe na
mostu veoma opasno
{a~ku zonu. O~ito im nije
dovoqan parking koji se na-
parkiranih vozila na mos-
tu “Ve ne ci ja”. Ako bi ne -
ali isto tako, ovo snog parkirawa. lazi u blizini studentskog kog od ovih voza~a nov~ano
nije jedina loka- - “Crne ta~ke“ za - Gomile snijega jo{ vi- doma, pa moraju da ostavqaju kaznili nekoliko puta, si-
cija koju kontro- parkirawe trebalo {e su `a va ju sao bra }aj ne vozila na mostu - ogor~en je gur no mu vi {e ne bi pa lo
li {e mo - re kao bi da budu konstan- tra ke, a na mos to vi ma se Kosti}. na pamet da parkira vozilo
je {ef Od sje ka tno pod kontrolom, zbog stru jawa vaz du ha po Napomenuo je da je sigu- na tom mjes tu - re kao je
za parkinge po se bno u vri je me pravilu hvata i vi{e leda, ran kako se kontrola nepro- Kosti}.
i ga ra - vi ken da - re - pa ako sao bra }aj ni ca ni je
`e kao je Ja- do voqno po su ta soqu, opa -
snost od saobra}ajne nesre- Kazne
}e je jo{ ve}a - naglasio je
Ja}imovi}. Branimir Papi} ka`e da se kazne za nepropisno parkirawe
Pre ma ri je ~i ma su gra - kre}u od 40 do 90 maraka.
inspekcija |a ni na Zdrav ka Kos ti }a, - Kazne za premje{tawe nepropisno parkiranih vozila kre-
vikendom u ve~erwim ~aso- }u se u zavisnosti od udaqenosti parkiranih vozila, pa ta-
Sanitarna 244-475
vi ma pje {a ci ma je go to vo ko kazna za premje{tawe vozila od dva do deset kilometara
Tr`i{na 348-710 onemogu}en prelazak mosta iznosi 60 plus 30 maraka za prekr{ajni nalog - rekao je
Inspekcija rada 348-730 zbog parkiranih vozila. Papi}.
Milenko Ja}imovi}
Prosvjetna 466-346
Komunalna 306-464 REPERTOAR
Republi~ka uprava za
inspekcijske poslove 213-624 BIOSKOPI ~ka fantazija Muzej lutaka, svakim danom od deset do
MULTIPLEKS “PALAS“ re`ija: Lob Leterman 20 ~asova, ulaz slobodan
Republi~ki devizni
UPOZNAJTE MALE FOKEROVE - komedi- uloge: Xek Blek, Emili Blant, Amanda Pit Izlo`ba plakata, svakim danom od deset
inspektorat 300-434 ja termini: 17.15 ~asova do 20 ~asova, ulaz slobodan
re`ija: Pol Vajc MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO - doma}i MUZEJ SAVREMENE
kvarovi uloge: Robert de Niro, Ben Siler, Xesi- re`ija: Dragan Bjelogrli} UMJETNOSTI RS
ka Alba uloge: Sergej Trifunovi}, Nikola \uri- Izlo`ba “Pra{wavo srce“ autora Sini-
Prijava kvarova 258-686
termini: 17.15, 19.15 i dodatni termini ~ko, Sr|an Todorovi} {e Tomi}a, traje do 30. januara
Kvarovi na telefonima 1275 petkom, subotom i nedjeqom u 12 ~asova termini: 15, 19.30, 21.15, 22.15, svaki MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE
VRLO ZAPETQANA PRI^A - animirani, dan i dodatni termini petkom, subotom i Stalna izlo`bena postavka - “Od prais-
hoteli sinhronizovan nedjeqom u 14 ~asova torije do savremenog doba“
re`ija: Nejten Grenou, Bajron Hauard SEMI NA PUTU OKO SVIJETA - animi- Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“
"Bosna" 215-681
termini: 15.15, 19 ~asova svaki dan, pet- rani, avantura Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina
"Palas" 218-723 kom, subotom i nedjeqom u 13.15 termini: petkom, subotom i nedjeqom u re`ija: Majkl Iptid Izlo`ba “15 godina od potpisivawa Dej-
"Ideja" 217-444 GRIN HORNET - akcioni 12.30 ~asova termini: petkom, subotom i nedjeqom u tonskog mirovnog sporazuma“
"Vidovi}" 217-217; 245-800 re`ija: Majkl Gondri TURISTA - triler 11.30 ~asova NARODNA I UNIVERZITETSKA
"Cezar" 326-400 uloge: Set Roxen, Kameron Dijaz re`ija: Florijan Henkel fon Donersmerk NARODNO POZORI[TE RS BIBLIOTEKA RS
termini: 22.30 ~asova uloge: Xoni Dep, An|elina Yoli, Pol Be- “Narodni poslanik“, komedija Branisla- Izlo`ba “Trajawe Skendera Kulenovi}a
"Grand" 380-105
MEGAUM 3D - animirani tani va Nu{i}a, 50. izvo|ewe, Velika scena, i Me{e Selimovi}a“, autora Danke De-
"Meriot" 222-870; re`ija: Tom Mekgret termini:17.30, 20.45 ~asova ve~eras u 20 ~asova li}, grafi~ki dizajn i priprema plakata
217-801 uloge: Vil Ferel, Bred Pit, Tina Fej GULIVEROVA PUTOVAWA - avanturisti- DJE^IJE POZORI[TE RS Borislav Stan~evi}
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 23

Tr`nica
kupus 1 mrkva 2 tikvice 4 orasi 15 naranxe 1,5 - 2
crni luk 1,5 karfiol 5 mahune 6 kivi 2,5 jabuke 1,5
krompir 0,5 - 1,2 keq 2 pasuq 3-5 gro`|e 4-5 limun 2- 2
{pinat 5 paprike 5 gqive 4 smokve 7 kru{ke 3,5 - 4

FOTO: ARHIVA
GRADSKE VIJESTI
“Buk” ~uva pliva~e
za Krst ~asni
^lanovi Ronila~kog kluba “Buk” obezbje|iva}e pli-
va~e koji }e u~estvovati na manifestaciji plivawa za
Krst ~asni, koja se odr`ava sutra, na Bogojavqewe.
Rekao je ovo za “Glas Srpske” predsjednik Ronila~kog
kluba “Buk” Boris Trnini}.
- Dobili smo od Srpske pravoslavne crkve molbu da
obezbje|ujemo ovu manifestaciju i rado smo to prihvati-
li.
U~esnici koji }e plivati za Krst ~asni mogu da budu
sigurni, jer ako do|e do neke ne`eqene situacije, bi}e-
mo tu da reagujemo - istakao je Trnini}.
J. B.

RK Borac i Zvezda
za Andriju Laki}a
Rukometa{i Borac m:te- po mo gnu dje ~a ku ko jem je
la i Crve ne zvez de odi - samo za prvu fazu lije~ewa
gra }e 26. ja nu ara u potrebno oko 80.000 mara-
Bawalu ci hu ma ni tar ni ka.
me~ za tro go di{weg dje - Humanitarni me~ po~iwe
~aka iz Trna Andriju La- u 17.30 ~asova, a sav prihod
ki }a, ko ji se bo ri sa od pro da tih ula zni ca po
Ve}ina vodovodnih mre`a
ma li gnim tu mo rom na je - cijeni od pet maraka nami-
u selima dotrajala tri. jewen je li je ~ewu ma log
Bawalu~ani }e ovim do- Andrije.
Dio seoskih podru~ja ove godine ima}e sigurnije snabdijevawe vodom biti jo{ jednu priliku da M. K.

Za izgradwu vodovoda
2,3 miliona maraka
Gradskoj upravi svake godine {aqemo zahtjev kojim tra`imo da nam pomognu. Velika
je sramota da ni prostorije MZ, podru~na O[ “Branislav Nu{i}“ i ambulanta
porodi~ne medicine nemaju vodu, ka`e Dragi~evi}
PI[E: SAWA JOKI] ti jo{ pri je dvi je go di ne [ari}. Ve li ka je sra mo ta da ni
sanjaj@glassrpske.com
trajno }e biti rije{en pro- Predsjednik Savjeta gra- pros to ri je MZ, po dru ~na
Vi{egodi{wi problem blem snabdijevawa vodom u |a na MZ Re ka vi ce Du {an O[ “Branislav Nu{i}“ i
gotovo svih sela na podru- pomenutim mjestima - ista- Dragi~evi} ka`e da rje{a- ambulanta porodi~ne medi-
~ju Bawaluke jeste neposto- kao je [ari} i naglasio da vawe dugogodi{weg proble- cine nemaju vodu - naglasio
jawe ili do tra ja la na podru~ju Bawaluke ne pos- ma sa nes ta {i com vo de u je Dragi~evi}.
vodovodna mre`a, a grad }e toji nijedno selo u kome je u Rekavicama ide veoma sporo. U MZ Stri~i}i navode
sa 2,3 miliona maraka, ko- potpunosti regulisano pi- da 90 odsto doma}instava ne- Andrija Laki} FOTO: GLAS SRPSKE
li ko je u ovo go di{wem tawe snabdijevawa vodom. STANOVNICI ma vodu.
buyetu pre dvi |e no za iz -
gradwu vo do vo da u ru ral -
- Iz gradwom cje vo vo da
gradskog “Vodovoda“ djeli-
Mawa~e imaju najvi{e
problema sa vodom
- Na{i mje{tani za pi}e
koriste vodu iz bunara. Ve-
"Vitezovi“ pomogli
nim podru~jima, omogu}iti
normalno snabdijevawe vo-
mi~no uredno snabdijevawe
vodom imaju naseqa Veri}i, - Gradskoj upravi svake
}ina stanovnika odlu~uje se
za izgradwu bazena, za koje je
kraqeva~koj porodici
dom, bar dijelu seoskog sta- Mi {in Han, kao i mjes ta godine {aqemo zahtjev kojim potrebno vi{e od 3.000 ma- ^lanovi Kulturno-umjetni~kog dru{tva “Srpski vi-
novni{tva. prema Prijedoru - istakao je tra `i mo da nam po mo gnu. raka. Skoro svako doma}in- tezovi“ iz Bawaluke posjetili su pro{le sedmice jednu
Pred sje dnik Cen tra za stvo u Stri ~i }i ma ima vi{e~lanu porodicu iz Kraqeva, te su im uru~ili dona-
ra zvoj i una pre |ewe se la najmawe po dva ovakva baze- ciju u iznosu od 2.200 maraka, kao i tonu gra|evinskog
Milenko [ari} ka`e da je ULAGAWA na, pa mo`ete da zamislite materijala.
stawe najgore u naseqima na koliki je to tro{ak. Najgore Rekao je ovo “Glasu Srpske“ predsjednik ovog KUD-a
platou Mawa~e, u Rekavica- Milenko [ari} ka`e da je - Uprkos velikim ulagawima je kada do|u topliji dani, jer Dragi} Majstorovi}.
ma 1, Dowim Kolima i mje- tokom pro{le godine za u ovu oblast, realizacija tada nije dovoqan samo jedan - Ova sredstva su prikupqena tokom na{eg godi{weg
snoj zajednici Stri~i}i. snabdijevawe vodom bawalu- mnogobrojnih projekata je iz bazen - rekao je predsjednik koncerta u decembru pro{le godine.
- Izgradwom regional- ~kih sela utro{eno oko tri pro{le “preba~ena“ u ovu Savjeta gra|ana MZ Stri~i- Veliku pomo} u ovim aktivnostima pru`ili su nam
nih vodovoda koji su zapo~e- miliona maraka. godinu - dodao je [ari}. }i Ranko Sladojevi}. i pri ja teqi iz Tre }eg pje {a dij skog pu ka RS ko ji su
tada obezbijedili smje{taj na{im gostima iz drugih
kulturno-umjetni~kih dru{tava - istakao je Majstoro-
MATI^NI URED vi}.
S. J.
Ro|eni: \uza, k}i Svetozara i Tawe; rija i Gorane; Viktor Tele- sanke; Aleksandar [eato-
Luka Katalina, sin Pe|e i bak, sin Neboj{e i Dani- vi}, sin Dejana i @eqke;
Ma gda le na Mi lo vac, Je le ne; Adri jan ]er ke ta, ele; \or |e Da ki}, sin Teodor Florjan, sin Tibora
PA@WA
k}i Mi lo {a i Mi li ja ne; sin Gorana i Dijane; Kris- Si ni {e i Ne ne; Ma tea i Jelene.
Marko Klincov, sin Ale- tijan Novakovi}, sin Dani- Koqan~i}, k}i Dalibora i
Plakati na autobuskim stanicama
ksandra i Mirjane; Marija ela i Marijane; Lana Yaji}, Jelene; Mirjana Vidovi}, Umrli: Prilikom redovne kontrole na autobuskoj stanici.
Ro si}, k}i Du {a na i k}i Dragana i Jasmine; Da- k}i Miroslava i Sla|ane; Komunalna policija utvrdi- - U toku je postupak utvr|i-
@eqke; So fi ja Ke cman, nilo Zari}, sin Borisa i Danilo Kaji{, sin Milo{a Miqa (Jovica) Peri}, la je ju~e u Kara|or|evoj i vawa identiteta neodgovor-
k}i Miroslava i Mirjane; Lane; Nikolina Nikodino- i Dra ga ne; Lu ka Gla va{, ro|. 1930. go di ne; Te odor ulici Jovana Ra{kovi}a, te nih lica - rekli su u
Stefan Radanovi}, sin Dra- vi}, k}i Qubi{e i Tatjane; sin Ostoje i Ivone; Filip (Uro{) Ivi}, ro|. 1947. go- u bawalu~kom nasequ Lau{ Komunalnoj policiji.
gana i Violete; Nikolina Danilo Kne`evi}, sin Ma- Preradovi}, sin Sa{e i De- dine. nelegalno qepqewe plakata S. J.
24 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Do|e Mujo kod Hase u posjetu... Poslije ve~ere i prija- }i u kupatilo u kadu, bi}e sve u redu - odgovori Mujo i

Razbibriga tnog dru`ewa ponudi mu Haso, da prespava kod wega:


- Kod Fate u krevetu ne mo`e{ spavati, kod mene isto
tako ne, jedino mo`e{ spavati kod Bebe - ka`e Haso.
- Pa ne}u spavati kod bebe! Daj ti meni jastuk pa }u le-
tako u~ini.
Rano ujutro u kupatilo u|e zgodna `ena:
- Zdravo, ja sam Beba - ka`e ona.
- Zdravo, ja sam Idiot! - uzvrati razo~arani Mujo.

Od tra~a do istine
Vjerena mla|ana Mirka
Mla|ana glumica Mirka Vasiqevi} vjerila se sa Vujadinom
Savi}em, sinom proslavqenog fudbalera Duleta Savi}a! Ka-
ko prenose pojedini tabloidi, oni su se vjerili prije desetak
dana u Francuskoj, ta~nije u Bordou, gdje Vujadin igra fudbal Postoje jela koja je-
ve} du`e vrijeme. dnostavno morate zna-
- Prosidba je bila krajwe romanti~na, a wih dvoje se toliko ti da napravite.
vole da im godine nisu bile prepreka za ovako veliki korak. Lazawe su jedno od
Na`alost, nisu mogli sa prijateqima iz Beograda da prosla- wih. Osim toga, ovaj,
ve veridbu, ali je zato glumica odmah posle povratka iz Bor- ve} uobi~ajeni spoj ti-
doa izvela svoje dru{tvo na poznati splav ne bi li sa wima jesta, mqevenog mesa,
podelila sre}nu vest. Ina~e, mo`e se re}i da se Mirka i sira i paradajz sosa je
preselila u Francusku jer je tamo vi{e nego u svojoj zemqi. odli~an izbor za sve
Wih dvoje nisu `eleli da mediji odmah saznaju za veridbu jer koji su nakloweni ita-
ne vole da se pravi pompa oko wihove emotivne veze - rekao lijanskoj kuhiwi. Pre-
je neimenovani izvor blizak paru. ma receptu kojeg vam
Ipak, mladi fudbaler je nedavno izjavio da je zaqubqen do ovom prilikom predla-
u{iju i da mu Vasiqevi}eva nevi|eno nedostaje, ali da se radu- `emo, lazawe su u kom-
je jer }e uskoro binaciji s tuwevinom,
biti ~e{}e uz crvenim pasuqem i
wega. Glumica {ampiwonima, a za
nikada nije pripremu je potrebno
otvoreno pri- oko 60 minuta.
~ala o wihovoj
vezi, ali je nije
Lazawe s tuwevinom,
ni krila, jer je
bilo nemogu}e
pasuqem i gqivama
sakriti qubav
koja traje jo{
od kraja 2009.
godine.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu
razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РОМАНИЈА, ЦИГАРЕ, Д, Е, Ћ, РА, ДЕСНО, РА, ЈЕВРИЋ


РЈЕШЕЊЕ: В, А, МАРАТОНАЦ, БОЕ, АСТРОЛОГИЈА, В, РТ, Г, Д, ОРКА, ИР, ЕКВАТОР, ОР, ЈАСНА, СКАЛА, А, АТРИБУТ, КАС, НОВИТЕТ, АР, ХАВАНА, ЕТА, МА, А, АП, ИН, БИЛА, ИВАН, К, Ћ,
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 25

Prije hirur{ke intervencije paci- A ovaj }e: Pred odlazak u {kolu na ~as vje- Otac ga za~u|eno pogleda i od-
jent mnogo nervozan. Mladi hirurg - Doktore, ovo mi je prva operaci- ronauke Perica pita oca: govori:
ga pita: ja. - Tata, kako se zvala Adamova ta- - Pa Adam nije imao ta{tu. To je
- [ta ti je ~ovje~e? - Pa mo`e{ misliti i meni je! {ta? bio raj, sine moj.

Sastojci
(za 4 osobe)
Priprema HOROSKOP
1. Bijeli luk sitno nasjeckajte i propr`ite, dodajte oci- Cijene u KM Ovan Vaga
350 g gotovih je|eni pasuq i tuwevinu i sjeckane {ampiwone. (21.3 - 20.4) (23.9 - 22.10)
kore 1,5
kora 2. Sve za~inite i kratko propr`ite….
pasuq 1,2 Reagujete brzo i ne- Da vam je lako - ni-
za lazawe 3. Napravite be{amel umak (maslac zagrijte, pa dodajte
tuwevina 2,4 promi{qeno, shodno je, ali {ta da se ra-
3-4 ~ena bra{na, mije{ajte da ne zagori, pa postepeno sipajte di? Ukoliko ste
{ampiwoni 1,8 pripadnosti znaku. Sre}a vas
bijelog mlijeko i mije{ajte da se razbiju grudvice i masa ujedna- racionalno tro{ili psihofizi-
mlijeko 0,8 ipak prati, jer su va{i potezi,
luka ~i. iako spontani i nepro- ~ke potencijale, lak{e }ete is-
bra{no 0,2
1 konzerva 4. Kad se ova masa zgusne, za~inite i dodajte muskatnog mi{qeni, sasvim ispravni. Sa plivati iz problema
maslac 0,4
crvenog ora{~i}a. lako}om rje{avate probleme zdravstvene prirode. Kad vam je
so, biber 0,2
pasuqa 5. Poslije toga, potrebno je da nauqite vatrostalnu po- vezane za daleke krajeve. Usko- lo{e, to stawe prosto odbija
sir 1,2 okolinu od vas ili stvara doda-
(oko 250 g ) sudu i nalijete sa be{amel umakom, pa re|ajte kore za ro slijede ozbiqnija ra{~i{-
2 konzerve lazawe, zatim malo be{amela, pa fil, rendani sir, pa }avawa. tne komplikacije. Ve} sutra bi-
opet be{amel, pa kore, i tako do posqedweg sloja, s tim }e mnogo boqe.
tuwevine
u komadu da posqedwi zavr{ite rendanim sirom…
300 g {ampiwona (Ne treba da {tedite sa be{amelom, jer je fil suvqi, pa Bik [korpija
6 dl mlijeka }e on fino natopiti kore, a lazawe }e biti mekane i so- (21.4 - 20.5) (23.10 - 22.11)

CIJENA
2-3 ka{ike ~ne…) Mogu}i su pogre- Ukoliko budete
bra{na 6. Stavite ih u rernu zagrijanu na 180 - 200 stepeni, {ni postupci i ide-
RU^KA
spremni da ulo`ite
maslac oko 40 minuta dok ne dobiju lijepu boju… je na planu qubavi. dodatni napor, ostvari-
so, biber Poslu`ite ih tople... Prijatno!!! Po`eqno je da u odnosu sa vo- }ete `eqeni ciq. Kad boqe ra-
muskatni qenom osobom stalno budete u zmislite, shvatate da ste se
ora{~i} pripravnosti i spremni za sa- uzalud mu~ili i li{avali, jer
Savjet
150 g sira
trapista U fil mo`ete dodati i malo soka od paradajza pa sa wim
jo{ par minuta ukuvati fil… bi}e so~nije.
9,7 radwu, bar ukoliko `elite da
izbjegnete probleme. Po{to
postoji opasnost od infekcije,
povedite ra~una o imunitetu.
ne samo da ne}ete u`ivati u re-
alizaciji ciqa ve} }ete uvidjeti
da je on neodgovaraju}i, ~ak mi-
noran. Vodolija vam nudi puno
qubavi.

Blizanci Strijelac
(21.5 - 20.6) (23.11 - 20.12)
Pred sebe ste pos- Nagli priliv ener-
tavili previ{e gije, ukoliko ne bude-

Pubertet po~iwe sve ranije


ciqeva, pa postoji {ansa te oprezni, mo`e
da se u wima izgubite. Morate dovesti do povreda. Nastojte da
biti realniji kad su potrebe i ne radite vi{e poslova u isti
mogu}nosti u pitawu, jer }ete mah, jer i preoptere}enost ima
samo tako mo}i da izbjegnete cijenu. Izbjegavajte qude i situ-
Nau~nici iz Kopenhagena utvrdili su zbog ~ega dana{we djevoj~ice iz Evrope probleme nervne prirode i su- acije koje vas ~ine agresivnim.
ranije ulaze u pubertet. Uzrok su kalori~nija hrana i hemikalije kobe sa okolinom. Partner je Na emotivnom planu mogu}a su
nervirawa.
Jo{ prije desetak godi- Holandiji i Italiji pot- uvijek de`urni krivac...
na Amerikanci su tvrdili vrdila su ove podatke. Endo-
da pubertet sti`e sve ranije kri no lo zi iz vje {ta va ju o Rak Jarac
i kod dje~aka i kod djevoj~i- mnogobrojnoj djeci sa sim-
ca. Nau~nici su ovu pojavu ptomima koji nosi prerani (21.6 - 20.7) (21.12 - 19.1)
objasnili time {to je re- pubertet. U neskladu ste sa Ne dozvolite da
gis tro va na sve ve }a go ja - Dr Ri ~ard Stan hop iz sobom i vlastitim depresija zakuca na
znost kod djece, pretjerano Dje~ije bolnice u Londonu potrebama, i to prije va{a vrata. Okrenite
sjedewe pred ra~unarom i sma tra da ovo pred stavqa svega zato {to ste razapeti se hobiju i osobama koje na vas
izme|u `eqa i mogu}nosti. Po- djeluju pozitivno, a odbacite
pre ko mjer no kon zu mi rawe problem jer psihi~ki razvoj
{to je to po~elo do te mjere da od sebe sve ono {to vas ~ini
hor mon ski mo di fi ko va ne ne prati i tjelesni pa se dje- vas optere}uje, smawite potre- deprimiranim. Mogu}i su emo-
govedine. ca ne mogu nositi s izgledom be i aktivirajte se da biste tivni problemi ili ih pak vi
Studija koju su uradili koji pokazuje vi{e godina na{li nove materijalne mogu- vidite tamo gdje ih nema - oni
nau~nici u Kopenhagenu po- nego {to ih oni imaju. }nosti. Mogu}i su problemi sa su samo u va{oj glavi.
kazala je to da je starosna vidom.
dob dje~aka i djevoj~ica u ko- DJECI JE ispoqiti riskantnim pona- kampawe pogor{avaju atmo-
joj ulaze u pubertet sve ni`a. izuzetno va`no da {awem i zloupotrebom alko- sferu jer podsti~u djecu da
Ova promjena u Evropi dogo- se uklope u dru{tvo ho la i nar ko ti ka. Dr stre me zre li jem iz gle du, Lav Vodolija
dila se u vrlo kratkom peri- Stanhop smatra da povi{en smatra Blair. (21.7 - 21.8) (20.1 - 18.2)
odu. - Oni su fizi~ki spre- nivo mu{kog hormona (tes- Kalori~na hrana vjerova- Sa Rakovima Novi izazovi su do-
Kod djevoj~ica, po~etak mni za seksualnu reprodu- tosteron) mo`e dovesti do tno je bar djelimi~no kriva uporno poku{avate bar na~in da izbje-
puberteta u prosjeku je sad za kci ju, ali men tal no agresije kod dje~aka koji su za ovaj trend, ali ne mo`e se da se usaglasite. Ako primi- gnete nervirawa i stresove
jednu godinu ranije - ve} s 11 nesposobni - rekao dr Stan- pre mla di da kon tro li {u sasvim objasniti kako. Na- jetite da ne ide, ne insisti- koji vas ve} neko vrijeme opte-
godina. Za dje~ake, granica hop, dodaju}i da su zbog toga svoje impulse. ime, italijanska studija su- rajte, jer se o~ito radi o re}uju. Emotivna situacija je
se snizila za ~etiri mjeseca rawiviji na poku{aje seksu- Osim toga, djeca su svje- ge ri {e da svje tlost i disharmoniji. Okrenite se zanimqiva: jedna [korpija na
i on u prosjeku sad po~iwe al nog zlos tavqawa i ti - onim osobama sa kojima mo- velika zvona ulazi u va{ `i-
sna razlike izme|u sebe i radijacija iz TV-a i kompju- vot, poku{avaju}i da ga iz ko-
ve} s deset godina. nejyersku trudno}u. `ete da na|ete zajedni~ki je-
svojih vr{waka koji im sad terskih ekrana mo`da potis- rijena promijeni. Nastojte da
zik, Vagama na primjer.
Zasebna istra`ivawa u Kod dje~aka se to mo`e djeluju djetiwasto pa se zbog ku je pro du kci ju hor mo na savladate neosnovan strah.
O~ekuje vas izlazak u javnost.
toga po~iwu dru`iti sa sta- melatonina koji reguli{e
rijima od sebe. Druga grupa unutra{wi biolo{ki sat.
ovakve djece stidi se svog Sma tra se da me la to nin Djevica Ribe
naglog razvoja pa hodaju po- spre~ava preranu pojavu pu- (22.8 - 22.9) (19.2 - 20.3)
grbqeno a skrivaju}i odje- berteta. Osim toga hemikali-
Ula`ete nat~ovje- Zbog ~ega ste pos-
}om uo~qive obline. je, kao {to su ftalat ili
~anske napore da tali tako lako raw-
- Uklopiti se u dru{tvo bisfenol A, koje djeluju na biste postigli mini-
dje ci je izu ze tno va `no - na {e `li jez de, gla vni su ivi? Te{ko je saznawe da
malne rezultate, pa je pitawe nemate na koga da se oslonite
smatra britanski psiholog “kriv ci“ jer oni mo gu da koliko se to isplati. Po- i povjerite nekome ono {to vas
Linda Blair. Ona dodaje da ometaju hormonski razvoj. Svi `eqno je pri~uvati ono ~ega mu~i, ali i drugi su u sli~nim
mnogi psiholo{ki problemi smo mi svakodnevno izlo`e- imate malo, a to je fizi~ka situacijama, pa ne o~ajavaju.
po~iwu ba{ u pubertetu, {to ni ra zli ~i tim he mij skim kondicija. Ne nervirajte se Dakle, niste izuzetak. Poku{aj-
dodatno pogor{ava odras- supstancama, a dje~iji orga- zbog gluposti i poku{ajte da te da se usaglasite sa voqenom
tawe. Nisu samo bubuqice na nizam posebno je rawiv, is- budete oprezniji u komunika- osobom.
licu problem. I reklamne ti~u italijanski stru~waci. ciji sa okolinom.
26 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Jovan Stefani
Du~i}, Majer,
Kultura MOJI
SAPUTNICI
SUMRAK

FOTO: GLAS SRPSKE


Teatar “Slavija“ Fotomonografija "Emir Kusturica &
Premijera “Vreme `ena“ The No Smoking Orchestra – 10 godina"
BEOGRAD - Na sceni teatra Slavija, 15. februara, odr`a-
}e se premijera predstave “Vreme `ena“, javqa B92. Rije~ je o
zabavnoj, samo naizgled lakoj i nepretencioznoj pri~i o vje~noj
temi, od Adama i Eve, pa sve do danas, javqa Tanjug. Me|u polo-
vima oduvijek traje “bespo{tedna“ borba za dominaciju, i htje-
li ne htjeli, moramo da primijetimo da je ovo “mu{ki svijet“.
Pitawe koje ova predstava `eli da postavi je da li tako mora
da bude, ili, u krajwem slu~aju, da li je to uop{te ta~no. @IVOT
“Vreme `ena“ te`i da bude kabaretska predstava, dakle da grupe na
zabavi, opusti i nasmije publiku, ali i da je podstakne na
svjetskoj
razmi{qawe. Dvije mlade `ene, Ceca i Jeca, na {arman-
tan, duhovit i originalan na~in, postavi}e na sceni neko- turneji
liko kqu~nih pitawa i poku{ati da bar malo odmrse ove
komplikovane odnose.

“Kenedi centar“ u Va{ingtonu


Nastupa Dragana
del Monako

Decenija Dragan
Teodorovi} Zeko

"unca unca" zvuka


Da bi se opisalo rije~ima, dovoqno je samo re}i “ludilo“. I upravo to ludilo aparatom
Dragana del Monako je sigurno te`e zabiqe`iti, jer svaki nastup benda zapravo je pravi hepening i svaki put
BEOGRAD - Prvakiwa Ope- `a Bizea, Petra Iqi~a ^aj-
iznova treba prona}i kqu~ni momenat za stvarawe dobre fotografije, rekao Teodorovi}
re Narodnog pozori{ta Dra- kov skog i so lo pje sma ma PI[E: MIRNA PIJETLOVI] zvani~nika i poznatih li- fo to gra fi je na ko ji ma su vrtinskog ritma srpskog ko-
gana del Monako, uz pratwu Franca [uberta. mirnap@glassrpske.com
~nosti iz svijeta filma i prikazani posjetioci konce- la, za pra vo ra spa me }e na
mla dog gi ta ris te Ne mawe Kako je umjetnica izjavila BAWALUKA - Decenija muzike na koncertima grupe. rata, jer je “publika je sasta- “bal kan ska ver zi ja rum be“
Bogunovi}a, odr`a}e ve~eras Tanjugu, na kraju koncerta u postojawa energi~nog “unca Tako su se u monografiji vni dio benda“. koja nekim ~udesnim vezama
solo recital u “Kenedi cen- jednoj od naj~uvenijih svjet- unca“ zvuka Emira Kusturi- na{li Maradona, Yoni Dep, - Ona ~i ni dio na {e spaja rok iskustvo, ciganski
tru“ u Va{ingtonu, javio je skih koncertnih sala, izve{- ce i “The No Smoking Orches- Ni ki ta Mi hal kov, Sal ma ikonografije jer uglavnom {timung i {umadijsku dvoj-
Tanjug. }e i “poneku srpsku pesmu“. tra“ pri~a slikovitu pri~u Hajek, Havijer Bardem i mno- publika svuda aktivno u~es- ku sa {i rim ume tni ~kim
Operska diva impozantne Prva kiwa na ci onal nog atmosfere sa oko 500 konce- gi drugi. Teodorovi} ka`e da tvuje u realizaciji koncerta konceptima 20. veka, dokazu-
umjetni~ke karijere, koju je teatra Del Monako, pored do- rata u vi{e od 30 zemaqa je koncerte ovog benda lak{e i nije ni{ta neobi~no ako je da u vremenu sve ve}ih ne-
ostvarila pjevaju}i sve vode- ma}e publike, stekla je broj- svijeta, koju je svojim foto- opisati rije~ima nego na- se u nekom trenutku na bini razumevawa postoji plesna
}e uloge mecosopranskog fa- ne poklonike i u Egiptu, gdje aparatom zabiqe`io Dra- praviti pravu fotografiju na|e stotinak qudi. Lijepo mu zi ka sa ne odoqivim sa -
ha na nacionalnoj i svjetskoj je tokom pro{le godine ima- gan Teodorovi} Zeko, a sve ko ja }e vjer no pre ni je ti je fotografisati qude svih dr`ajima protiv koje nema
mu zi ~koj sce ni, pu bli ci u la nekoliko izvanredno us- kroz lu ksu zno opremqenu atmosferu. na ci ja na ovoj pla ne ti, odbrane, jer “ne postoje te
SAD predstavi}e se izabra- pje{nih nastupa u Kairskoj fo to mo no gra fi ju “Emir biqe`iti wihove emocije i noge koje mogu ostati mirne“
nim operskim arijama @or- operi. Kusturica & The No Smoking
PUBLIKA reakcije. Tu stvarno ima li- - zapisao je Popovi} u mono-
Orchestra – 10 godina“. aktivni u~esnik jepog i zanimqivog svijeta - grafiji.
Najgledaniji filmovi u SAD Fotomonografija pred- koncerata rekao je Dragan Teodorovi}.

“Grin Hornet 3D“


stavqa `ivot grupe na svjet- Po red re cen zi ja fo to - Srpska
skoj turneji od 2004. do 2006. - Da bi se opisalo rije- gra fa Bra ni sla va Bra ja na

na prvom mjestu godine, a u ovom impresivnom ~ima, dovoqno je samo re}i Ra{i}a (“The Rolling Stone“) U pripremi je i posebno
dokumentu “gospodara ludi- “ludilo“. I upravo to ludi- i Neboj{e Babi}a (“Studio izdawe fotomonografije
la“ nalaze se fotografije lo aparatom je sigurno te`e Orange“), u monografiji se za Republiku Srpsku. U no-
BEOGRAD - Film “Grin Hornet 3D“ zauzeo je prvo mjes- voj kwizi trebalo bi da se
opere “Dom za vje{awe“, ar- zabiqe`iti, jer svaki nas- na{la i recenzija istaknu-
to ameri~ke “boks ofis“ liste, saop{tio je srpski dis- na|e ve}i broj fotografi-
hi va svih iz dawa ben da, tup benda zapravo je pravi tog rok kriti~ara Petra -
tri bu ter “Tak”, ko ji ve} pri ka zu je taj film u srpskim ja sa ovog prostora, jer je
atmosfera iz bekstejya, aero- hepening i svaki put iznova Pece Popovi}a.
bioskopima, javio je Tanjug.
droma, hotela, te zanimqivi treba prona}i kqu~ni mome- - Wiho vih prvih de set Emiru Kusturici i “The No
Ova netipi~na akciona komedija, koju i Bawalu~ani imaju
tre nu ci pri li - nat za stvarawe dobre foto- godina sa “unca unca“ raspo- Smoking Orchestra“ Repu-
priliku da gledaju u multipleksu “Palas“, zaradila je tokom grafije - ka`e Teodorovi}. jasanim zvukom, ritam gitare blika Srpska i te kako bi-
kom po sje te
prvog vi ken da pri ka zi vawa u SAD 34 mi li ona do la ra. Po se bno su za nimqive kod svi rawa brzog dvo ~et - tna na koncertnoj mapi.
mno go broj nih
Film se tako uvrstio na prvo mjesto me|u svim akcionim
komedijama po visini zarade tokom prvog vikenda.
Grin Hornet se prvi put predstavio publici jo{ 1936. go- Dodijeqeni “zlatni globusi“
"Dru{tvenoj mre`i" ~etiri kipi}a
dine, kao lik u jednoj radio emisiji, zatim je postao strip
junak, a 1966. se preselio na male ekrane. Televizijska mre-
`a Ej-Bi-Si emitovala je pri~u o tom heroju sa Van Vili-
jamsom u glavnoj ulozi, dok je Brus Li tuma~ewem lika BEVERLI HILS - Film mi cu u dra mi pri pa la Na ta li u mju zi klu ili ko me di ji do di -
Kejta postao superstar. “Dru{tvena mre`a“ o osniva- Portman za rolu u trileru “Black jeqena je Polu, \amatiju za rolu u
~ima sajta “Fejsbuk“, dobio je Swan“. filmu “Barney s Version“.
u nedjequ uve~e ~etiri “zlatna Bokserska drama “The Fighter“
NAJBOQI dobila je dva “zlatna globusa” za
globusa“, izme|u ostalog u ka-
te go ri ja ma naj boqa dra ma i glumci Kolin Firt i epizodne uloge, koji su pripali
najboqa re`ija, prenose agen- Natali Portman Kristijanu Bejlu i Melisi Leo.
cije. “Dru{tvena mre`a“ je pored
Za najboqeg glumca u drami Film o lezbijskoj porodici nagrada za najboqu dramu i za re-
progla{en je Kolin Firt, za “The Kids Are All Right“ dobio je `iju, koja je dodijeqena Dejvidu
ulo gu bri tan skog kraqa dvije nagrade - za najboqi mjuzikl Fin~eru, dobila i “Zlatni glo-
Yorya [es , tog u fil mu ili komediju i za najboqu glumicu bus” za scenario (Aron Sorkin) i
Natali “The King s Speech“, dok je u mjuziklu ili komediji (Anet Be- za muziku (Trent Reznor i Atikus
Kadar iz filma “Grin Hornet 3D“ Portman nagrada za najboqu glu- ning). Nagrada za najboqeg glumca Ros).
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 27

Klint Istvud: Re`ira}u dok ne umrem


LONDON - Oskarovac Klint Istvud izjavio je da }e snimati validskih kolica - rekao je 80-godi{wi Istvud.
filmove do kraja `ivota, javile su agencije. - Uvijek sam se pitao - Sve zavisi od va{ih sposobnosti i specifi~nog perioda u va-
za{to bi neko poput Bilija Vajldera prestao da re`ira u svojim {em `ivotu. Qudi su na vrhuncu u razli~itom `ivotnom dobu -
{ezdesetim godinama, dok je neko kao Xon Hjuston snimao iz in- dodao je Istvud.

“Ono {to oduvek `eli{“ roman 2010. godine Vijesti


Los An|eles

NIN-ova nagrada Lav Hjuit


rediteqka
LOS AN\ELES - Ame-
ri~ka glumica Yenifer

Gordani ]irjani}
Cijela pri~a se
Lav Hjuit debitova}e kao
rediteqka kasnije ove go-
dine, prenio je sajt Diyi-
tal spaj, javile su agencije.
Glumica je najavila da je
rije~ o adaptaciji pri~e o
oslawa na duhovima “Wait Till Helen
fenomen rijaliti Comes“ autorke Meri Da-
uning Han.
{oua, prisustvo
raznih Muzika
televizijskih Novi
serija koje na lajv album
izvjestan na~in Sinatre
determini{u WUJORK - “Frank Sinatra:
~ovjeka kao Best Of Vegas“ je novi lajv
pojedinca, {to je album Frenka Sinatre koji
}e biti objavqen 15. fe-
Gordana ]irjani} bruara, javile su agencije.
jako dobro Rije~ je o materijalu boks
realizovala u seta “Sinatra: Vegas“ iz
2006. godine. Na wemu se
svom romanu, nalaze pjesme “The Lady Is
rekao [ukalo A Tramp“, “Pennies From He-
aven“ i “Theme From New
York, New York“ snimqene
PI[E: MIRNA PIJETLOVI]
u`ivo tokom nastupa u dvo-
mirnap@glassrpske.com
ranama “The Sands“, “Ca-
BAWALUKA - Dobitnik esars Palace“ i “The Golden
NIN-ove nagrade za roman Nugget“ izme|u 1961. i 1987.
go di ne u 2010. je Gor da na godine. Album }e objaviti
Gordana ]irjani} FOTO: GLAS SRPSKE “Concord Records“.
]ir ja ni} za ro man “Ono
{to odu vek `e li{“ u iz - Ili} i Mladen [ukalo. On je naglasio da je jako zuje na `anrovsku, tematsku, razli~iti“ Veselina Mar-
dawu “Narodne kwige“ iz Profesor doktor Mla- zna~ajno to {to je `iri je- po eto lo {ku ra zno vrsnost, ko vi }a (Stu bo vi kul tu re), Tribine
Beograda, saop{tio je pred- den [u ka lo re kao je za dno gla sno do nio odlu ke, s {to je izuzetno zna~ajno, jer “Gospo|a Olga“ Radovana Be-
sjednik `irija Vasa Pavko- “Glas Srpske“ da su o ovogo- obzirom na to da svaki ~lan se sve vi{e pojavquju trivi- log Markovi}a (Evro- Djun- Prodanovi}ev
vi}. di{-wem dobitniku nagra- ima razli~it pristup i tuma- jalni naslovi raznih “qubi- ti), “Ispod tavanice koja se "Ultramarin"
U ovogodi{wem `iriju de, kao i o cijeloj selekciji ~ewe kwi`evnosti. }a i krimi}a“ - istakao je qu spa“ Go ra na Pe tro vi }a
BEOGRAD - Novi ciklus
su, pored Pavkovi}a, bili i kwi`evnika, odlu~ivale ni- - Koliko nagrada govori [ukalo. (Kompanija Novosti) i “Ka-
kwi`evnih tribina Kul-
Qiqana [op, Ale ksan dar janse. o dobitniku, isto toliko go- Prema wegovim rije~i- men bli za nac“ Zo ra na Pe -
turnog centra Grad otvori-
Roman “Ono {to uvek `e- vori i o onima koji su ove ma, mnogo je i romana umje- trovi}a (Geopoetika). }e danas pisac i slikar
li{“ je pri~a o nesu|enom go di ne odlu ~i va li o woj - tni ~ke proveni jen ci je, Presti`na NIN-ova na- Mileta Prodanovi}, koji
piscu Slobodanu, sakupqa~u kazao je [ukalo. postmodernisti~kih tenden- grada Gordani ]irjani} sve- }e predstaviti svoj roman
kwiga, televizijskom zavi- cije, pa sve do klasi~nih re- ~a no }e bi ti uru ~e na 26. “Ultramarin“/ “Ultramarin
sniku, producentu rijaliti DODJELA alisti~kih pri~a. januara u Skup{tini grada encore“, u izdawu “Stubova
programa. nagrade 26. januara - Sve u svemu, izuzetno je Beograda. kulture“, javqa Tanjug. Ro-
- Roman Gordane ]irja- velika {arolikost, gdje je ja- man se sastoji iz dva dije-
ni} oslawa se na uvo |ewe Ovogodi{wa produkcija ko te {ko odlu ~i ti {ta je Odluka la, kwi`evnog i vizuelnog,
ele me na ta te le vi zij skog romana, prema mi{qewu `i- najboqe, jer je svaki po sebi a razgovor }e upotpuniti
prisustva unutar kwi`evne ri ja, ni je do ni je la ne ka roman razli~it i jedinstven - Ono {to je presudilo da video-prezentacija sa ilus-
fa ktu re. Ci je la pri ~a se izrazito velika djela. Mno- - istakao je [ukalo. Gordana ]irjani} dobije tracijama iz drugog dijela
oslawa na fenomen rijali- gi od romana koji su bili u Na kon kurs za na gra du ovogodi{wu nagradu za ro- kwige, kroz koje }e posjeti-
ti {oua, pri sus tvo ra znih se le kci ji od {e sna est do pristigla su 124 romana ob- man “Ono {to oduvek `e- oce voditi sam autor.
televizijskih serija koje na {est imaju podjednake vrije- javqena u Srbiji tokom 2010. li{“ je pisawe o jednom
izvjestan na~in determini- dnosti, jako su dobri i rela- godine, a u u`em izboru je aktuelnom `ivotnom trenut-
{u ~o vje ka kao po je din ca, ti vno zna ~aj ni za uku pno bilo {est romana. Pored na-
Beograd
ku sa pozicije dana{weg
{to je Gordana ]irjani} ja- stvarala{tvo. gra |e nog, bi li su i “Vrlo ~ovjeka - istakao je ~lan "Zlatni venac"
ko dobro realizovala u svom - Ovo go di{wa pro du - ma lo sve tlos ti“ Vla da na `irija Mladen [ukalo. Madleni
romanu - rekao je [ukalo. kcija od oko 140 romana uka- Ma ti je vi }a (Ago ra), “Mi
Cepter
Pozori{te na Terazijama Novi roman o Xejmsu Bondu BEO GRAD - No vo us ta -
novqeno priznawe za pose-
Jubilej mjuzikla “^ikago“ Avantura u Dubaiju ban do pri nos ra zvo ju
BEOGRAD - Mjuzikl “^ikago“ bi}e zije su prenijeli rediteq Kokan Mlade- kulture kroz mecenstvo i
DUBAI - Nova misija britan- pri~e koju }e objaviti u maju.
izveden ve~eras u Pozori{tu na Terazija- novi} i koreograf Mojca Horvat, go{}a do na tor stvo - na gra da
skog {pi ju na Yej msa Bon da Upra vi teqi za os tav {ti nom
ma 150. put, najavqeno je iz muzi~kog tea- iz Slovenije. “Zlatni venac“ bi}e uru~e-
odvija}e se u Dubaiju, saop{tio pokojnog pisca Ijana Flemin-
tra, javqa Tanjug. A n s a m bl na danas prvoj dobitnici
je autor novog romana o tom taj- ga, “oca” Yej msa Bon da, an ga -
Premijera je bila oktobra 2006. go- ovog spe kta - Madleni Cepter na sve~a-
nom agentu, a javile su agenci- `o va li su Di ve ra da na pi {e
di ne. Na ma ti ~noj sce ni i na gos to - kla, uz duplu, nosti u Zadu`bini Ilije
je. novi roman o tom junaku. To je
vawima u Novom Sadu, Ni{u i ^a~ku ra vno pra vnu M. Kolarca, javio je Tanjug.
Pisac Yefri Diver, koji }e prvi put da je radwa ne ke od
Odluku o prvom laureatu
vidjelo ga je oko 75 hiqada qudi. glu ma ~ku po - napisati roman “Carte Blanche“ pri~a o Bondu smje{tena u Du-
djelu, ima vi- donijela je komisija Mi-
- “^ikago“ }e ostati upam}en i kao o novim Bondovim avanturama, bai.
nistarstva kulture Srbije
prvi mjuzikl u istoriji festivala “Ste- {e od 90 u~e- re kao je da ga je pri vu kao Yefri Diver je objavio vi{e
~iji je predsjednik akade-
rijino pozorje“, gdje je u~estvovao 2007. snika, izabra- “egzo ti ~ni spoj“ pus tiwe i od 20 romana i prema nekima od
mik i kwi`evnica Sve-
godine. nih na velikoj blistavih nebodera. Diver nije wih, kao {to je “Sakupqa~ kos-
tlana Velmar-Jankovi}.
Poznati brodvejski mjuzikl na Tera- audiciji. `elio da oda detaqe o zapletu tiju“, snimqeni su filmovi.
28 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

SRPSKI OBAVE[TAJCI
Feqton (Tenkina zavera) (12)
FOTO: ARHIVA

Kovawe zavjere protiv


kneza Aleksandra
MILAN V. PETKOVI] menika i li~ne prepiske pojedinih uglednih mjanovi}a, Jankovi}a, Rajovi}a i Stani{i}a,
qudi iz Srbije toga perioda mogu}e je potpuno kojima je saop{teno poreklo i namena novca.
Sukob izme|u kneza i saveta, zapo~et 1855. rekonstruisati pripremu, organizaciju i tok Tek posle ovoga, u leto 1857. godine, Tenka pre-
godine, pribli`avao se kulminaciji u drugoj realizacije zavere, pri ~emu su posebno zna~aj- lazi u Zemun i sastaje se sa Milo{em Obreno-
polovini 1857. godine. Naime, krajem septem- ni zapisi koje je ostavio Slobodan Jovanovi} vi}em.
bra te godine, tajne slu`be policije i kne`e- u svojim kwigama o Srbiji toga doba. Zavere-
vi li~ni dou{nici u{li su u trag jednoj nici su isprva mislili da je najboqe da otruju Strani princ na prijestolu
zaveri “protivu Kne`eva `ivota“, u koju su bi- kneza, pa je zbog toga Damjanovi} ukrao otrov
li upleteni predsednik saveta Stefan Stefa- Na tom sastanku Tenka dolazi do uverewa
iz jedne apoteke u Beogradu. Me|utim, kada je da je Milo{ dosta nesre|en i da, verovatno,
novi} Tenka, predsednik Vrhovnog suda Cvetko kasnije odlu~eno da se knez ipak ubije na dru-
Rajovi}, tri savetnika i nekada{wa ministra: ne}e mo}i da odgovori ulozi kneza. Zbog toga
gi na~in, Damjanovi} je dobio zadatak da pro- u`i deo zavereni~kog vo|stva, Tenka, Jankovi}
Paun Jankovi} Ba}a, Pavle Stani{i} i Rado- na|e ubicu. Zaverenici su smatrali da }e on,
van Damjanovi}. Osnovna zamisao zavere bila i Damjanovi}, stvara novi plan, za koji ostali
kao biv{i gradona~elnik Beograda, najboqe zaverenici ne znaju.
je u tome da zaverenici prona|u i anga`uju znati gde i kako treba na}i pogodnog ~oveka.
pla}enog ubicu koji }e izvr{iti atentat na …Postojale su, dakle, dve grupe zaverenika:
Damjanovi} je na{ao Milisava Petrovi}a i u`a - Tenka, Damjanovi} i Jankovi}; {ira -
kneza i usmrtiti ga. Izabran je Milosav Pe- stupio s wim u kontakt. Zatim ga je doveo u
trovi}, seqak iz Kragujeva~kog okruga, koji je Rajovi}, Stani{i} i ostali. U`a grupa, odba-
Beograd i sklonio na skrovito mesto. On mu je civ{i Milo{a, vezala je svoje aktivnosti sa-
zbog jednog ranijeg ubistva `iveo kao hajduk, nabavio i la`ni paso{ i pu{ku. U stvari,
kriju}i se od vlasti. mo za nezadovoqstvo koje je u savetu vladalo
vo|stvo zaverenika ga je bilo zadu`ilo za naj- protiv kneza. Oni su tvrdili pred istra`nim
va`nije etape izvr{ewa atentata. Paun Janko- organima da su svi savetnici, izuzev Jevrema i
Osnovna zamisao zavjere Pla}eni ubica vi} je bio po tpu no sa gla san sa Ten kom i Aleksandra Nenadovi}a (kne`evih ro|aka) i
Izabraniku je izra|en la`ni paso{, dat Damjanovi}em za sve {to je do tada u~iweno i
bila je u tome da pobrinuo se da ubica dobije odgovaraju}u sumu
Miqca Trifunovi}a, bili saglasni da kneza
mu je novac, nabavqeno mu je oru`je i nalo`e- treba zbaciti, te da su o tome vodili ~esto
zavjerenici prona|u i no da ode u Brestovi~ku bawu, gde se knez nala- novaca. On je bio zadu`en i za put i prebaci- razgovore u kojima su mnogi u~estvovali. Ovi
anga`uju pla}enog ubicu zio na odmoru, da ga na|e i ubije iz zasede. vawe Milisava Petrovi}a do Brestovi~ke iskazi zaverenika sla`u se sa jednom zabele-
Radi ve}e sigurnosti, jedan od ni`ih zavere- bawe. Rajovi} i Stani{i} su bili zadu`eni za {kom koja se nalazi u zaostav{tini Alekse
koji }e izvr{iti atentat nika, sve{tenik, zakleo je Petrovi}a na krst rad na prevratu posle ubistva i za tu svrhu su Simi}a, o kojoj pi{e Slobodan Jovanovi}. Si-
na kneza Aleksandra da }e povereni zadatak izvr{iti. Me|utim, raspolagali ve}om koli~inom novaca. Sav po- mi} ne spori da je bilo govora o zbacivawu
Petrovi} nije izvr{io atentat, ve} je po~eo da treban novac je obezbedio biv{i knez Srbije kneza, ali i ako se govorilo, nije se ni{ta ~i-
Kara|or|evi}a. Izabran ucewuje zaverenike za novac, tako da je od wih Milo{ Obrenovi}. nilo. Bilo je razgovora i o tome da se sazove
je Milosav Petrovi}, dobio jo{ oko 1.000 dukata. Sem toga, poverio Narodna skup{tina pa da ona odlu~i o tome da
seqak iz Kragujeva~kog se nekolicini ro|aka, od kojih je jedan oti{ao BILO JE SAVJETNIKA KOJI li treba zbaciti kneza i izabrati drugog. Bilo
u policijsku stanicu i sve prijavio. Zavereni- su se `alili da nema nikoga ko bi je i savetnika koji su se `alili da nema niko-
okruga, koji je zbog jednog ci su odmah uhap{eni i, posle dugih i mu~nih
stekao hrabrosti, pa ubio kneza... ga ko bi stekao hrabrosti, pa ubio kneza...
ranijeg ubistva `ivio kao saslu{awa, priznali da su kovali zaveru, za Ta ideja, da je najboqe ubiti kneza, najvi-
{ta su osu|eni na te{ke kazne. {e se svidela zaverenicima. Dakle, nije tu
hajduk, kriju}i se od vlasti Iz zapisnika sa saslu{awa, zapisa savre- S prole}a 1857. godine, jedan agent Milo- imao udela ni biv{i knez Milo{ Obrenovi},
{a Obrenovi}a do{ao je u kontakt sa Tenkom i niti neki drugi strani element, ve} je, {to je
saop{tio mu da je narod nezadovoqan vladom bila osnovna teza u odbrani zaverenika, u
Interesantno je i zna~ajno kneza Aleksandra Kara|or|evi}a, da Milo{ osnovi bilo ispuwewe `eqa saveta, a preko
dobija mnoge pozive da se vrati u Srbiju i zba-
da je cio zavjereni~ki tim ci Aleksandra, da bi Milo{ev dolazak na
wega i naroda Srbije. Interesantno je da je
daqa istraga i{la u tom pravcu jer se, verova-
bio sastavqen od qudi Nevidqivi presto potvrdila Porta, da }e u Srbiju, kao i u tno, istra`nim organima nije dopala ideja da
koji su po{tovali i Vla{ku i Moldaviju, do}i jedna evropska ko- se u zaveru me{a Milo{ Obrenovi}.
Obavje{tajni rad naj~e{}e misti~no i tajnovito misija koja }e ustanoviti da je zbacivawe … Sami zaverenici se nisu slagali u svo-
slijedili Tomu Vu~i}a zvu~i. Nekada je to mje{avina herojskog, gordog i Aleksandra legalno, i tome sli~no. Tenka je jim iskazima. Paun Jankovi} je rekao da su oni
Peri{i}a, a da je za poni`avaju}eg rada! O tome su i ranije pisali odgovorio da }e rado prihvatiti da radi za dr`ali da je “te`wa naroda za kneza Milo{a“,
neki jugoslovenski i strani autori. A ovo djelo je Milo{a, ali da sav taj posao koji predsto- pa su hteli da idu za narodom. Tenka i Damjano-
finansirawe zavjere pravi pionirski poku{aj i poduhvat u kojem su sa- ji oko obarawa kneza zahteva ulagawe veli- vi} nisu priznavali da su imali veze s Milo-
upotrijebqen Milo{ev brana sva dosada{wa iskustva iz rada srpskih ke sume novaca... Posle nekog vremena, kod {em i tvrdili su da je wihov plan bio da
obavje{tajaca od davnih dana i borbi do kraja Tenke je svratio jedan drugi Milo{ev dovedu jednog stranog princa za vladaoca
novac Prvog svjetskog rata. Ovdje se obja{wava prakti- agent, doktor Pacek, i doneo mu 5.000 duka- Srbije.
~no nevidqiva, a va`na uloga obavje{tajaca. ta. Ova suma je podeqena izme|u Tenke, Da- (Nastavi}e se)

18. januar 1909. godine 18. januar 1919. godine 18. januar 1939. godine

Ro|en Mirovna Umro


Oskar konferencija Dragi{a
Davi~o u Versaju Mi{ovi}
1909 - Ro|en je srpski pi- se partizanima. Djela: 1919 - Francuski predsjednik Mirovnim ugovorom potpisa- 1939 - Od povreda je umro da{woj Kraqevini Jugoslavi-
sac Oskar Davi~o, koji je zbirke pjesama “Vi{wa za vlade @or` Klemanso otvorio nim 28. juna 1919. Wema~ka je srpski qekar Dragi{a Mi{o- ji. Tokom studija u Francuskoj
izme|u dva svjetska rata zidom“, “Nastawene o~i”, je Versajsku mirovnu konfe- preuzela odgovornost za rat, vi}, dva dana poslije sudara u postao je ~lan KP Francuske
pripadao grupi pisaca na- Flora“, “Tropi“, “Kairos“, renciju poslije pobjede sila obavezala se na isplatu ratne Beogradu izme|u tramvaja i i predsjednik Udru`ewa
drealista izrazito lijeve “Trema smrti“, romani Antante nad centralnim sila- {tete i zabraweno joj je na- automobila kojim je prevo`en “Clarte“ (Svjetlost), zbog ~ega
orijentacije. U vrijeme “Pjesma“, “Beton i svici“, ma u Prvom svjetskom ratu. Na oru`avawe. Stvorene su nove u zatvor. Wegova sahrana u mu je ukinuta stipendija pa je
wema~ke okupacije u Drugom “Radni naslov beskraja“, skupu predstavnika 27 dr`ava dr`ave Poqska, Ma|arska, ^e- ^a~ku, kojoj je prisustvovalo medicinu zavr{io u Pragu.
svjetskom ratu interniran “]utawe“, “Gladi“, “Tajne“, pobjednica pravo odlu~ivawa hoslova~ka, Estonija, Letonija, vi{e od 10.000 qudi, bila je Bio je veoma aktivan od 1936.
je u Italiju, odakle je “Bjekstva“, “Zavi~aji“, “Go- imale su samo Velika Britani- Litvanija i Kraqevina Srba, jedna od najve}ih komunisti- do 1938. u stvarawu takozva-
1943. pobjegao i prikqu~io spodar zaborava“. ja, Francuska, SAD i Italija. Hrvata i Slovenaca. ~kih manifestacija u ta- nog Narodnog fronta.
OGLASI GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 29

Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 8. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni


glasnik Republike Srpske” broj 101/04, 42/05 i 118/05), ~lana 8. Zakona o min- Tra`im funkcionalan skladi{ni
istarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 41/03), ~lana 33. stav 1. alineja 8. Statuta op{tine Mili}i prostor u okolini prijedorske petqe,
(“Slu`beni glasnik Op{tine Mili}i”, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08), Odluke o
raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora JU “Sportski centar povr{ine oko 500 m2
Mili}i” Mili}i i Odluke o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe
~lanova Upravnog odbora JU “Narodna biblioteka” Mili}i broj (“Slu`beni glas-
(obavezan pristup {leperima)
nik Op{tine Mili}i“, broj 1/11), Skup{tina op{tine Mili}i raspisuje sa kancelarijama povr{ine oko 70 m2,
sve sa upotrebnom dozvolom.
JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovawe direktora Javne ustanove “Sportski centar Mili}i”
Mili}i i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove “Narodna biblioteka” Mili}i Telefon: 051/302-385
I - Skup{tina op{tine Mili}i raspisuje javni konkurs za izbor i imenovawe:
1. Direktor JU “Sportski centar Mili}i” Mili}i.
2. Tri ~lana Upravnog odbora JU “Narodna biblioteka” Mili}i.
II - Opis poslova
1. Direktor obavqa poslove u skladu sa zakonom i op{tim aktima ustanove.
2. Upravni odbor obavqa poslove u skladu sa zakonom i op{tim aktima ustanove
III - Mandat direktora i ~lanova Upravnog odbora ustanove traje ~etiri (4) godine.
IV - Kandidat treba da ispuwava op{te i posebne uslove:
a) Op{ti uslovi:
1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH,
2. da je stariji od 18 godina, FILOZOFSKI FAKULTET
3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, BAWALUKA
4. da nije otpu{ten iz slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri godine prije dana od
dana objavqivawa javnog konkursa.
5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est
mjeseci ili za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe du`nosti. OGLA[AVA
6. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak i da se na wega ne odnosi ~lan IX,
stav 1. Ustava BiH. JAVNE ODBRANE DOKTORSKIH DISERTACIJA
b) Posebni uslovi:
b.1. Za direktora JU “Sportski centar Mili}i” Mili}i: Kandidat mr Midhat Spahi} brani doktorsku disertaciju “KRAQ STJEPAN
1. visoka stru~na sprema, fakultet dru{tvenog smjera, TOMA[ I WEGOVO DOBA“ dana 14.2.2011. godine (ponedjeqak) sa po~etkom u 11
2. najmawe jedna godina iskustva u struci, ~asova u u~ionici broj 303.
3. poznavawe problematike u oblasti sporta i kulture,
4. organizatorske sposobnosti, Kandidatkiwa mr Aleksandra Hayi} brani doktorsku disertaciju “AFEKTIVNA
5. program rada ustanove za naredni period, VEZANOST I RELIGIOZNOST KOD ADOLESCENATA I ODRASLIH
6. da ne postoji sukob interesa. OSOBA“ dana 24.2.2011. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 12 ~asova u u~ionici broj
103.
b.2. Za ~lanove Upravnog odbora JU “Narodna biblioteka” Mili}i:
1. visoka stru~na sprema, Radovi su na uvidu javnosti u biblioteci Fakulteta svakim radnim danom od 9 do 14
2. najmawe jedna godina radnog iskustva u struci, ~asova.
3. poznavawe problematike u djelatnosti kojom se bavi pravni subjekat,
4. poznavawe sadr`aja i na~ina rada organa upravqawa.

V - Sukob interesa
REPUBLIKA SRPSKA
Kandidat ne mo`e biti biran ukoliko postoji sukob interesa kako je propisano Za- OP[TINA LAKTA[I
konom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske NA^ELNIK
Administrativna slu`ba
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08).
Odjeqewe za prostorno ure|ewe
VI - Potrebna dokumenta
OBAVJE[TEWE
Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i
posebnih uslova: “Obavje{tava se javnog da se Nacrt izmjene “Regulacionog plana za prostor koridora
- uvjerewe o dr`avqanstvu, ne starije od {est mjeseci, magistralnog puta Bawaluka - Gradi{ka na podru~ju op{tine Lakta{i” (kod dje~ijeg
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih, vrti}a u Glamo~anima) stavqa na javni uvid.
- diplomu ili ovjerenu kopiju diplome, Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana stavqa se na uvid u prostorije preduze}a
- uvjerewe o radnom sta`u ili ovjerenu fotokopiju radne kwi`ice, “Projekt” a.d. Bawaluka, ulica Veselina Masle{e broj I/IV i u prijemnu kancelariju
- biografiju sa kretawem u slu`bi, Odjeqewa za prostorno ure|ewe Op{tine Lakta{i (broj 17) svaki radni dan u vre-
- uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od {est mjeseci, menu od 7.30 do 15.30 ~asova.
- program rada ustanove za naredni period, samo kandidati za direktora ustanove, Za vrijeme javnog uvida svako fizi~ko i pravno lice mo`e dati mi{qewe, primjedbe i
- potpisanu i od op{tinskog organa ovjerenu izjavu o ispuwavawu uslova iz stava IV, prijedloge na Nacrt, upisom u svesku koja }e se nalaziti u prostorijama u kojima }e
ta~ka a. podta~ka 4. i 6. i ta~ka b. podta~ka 6. ovog konkursa. Nacrt biti izlo`en ili u formi dopisa Administrativnoj slu`bi Op{tine
Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor }e obaviti intervju o Lakta{i - Odjeqewu za prostorno ure|ewe ili preduze}u “Projekt” a.d. Bawaluka,
~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. ulica Veselina Masle{e broj I/IV.
Kona~no imenovawe }e vr{iti Skup{tina op{tine Mili}i, Izlagawe Nacrta na javni uvid traja}e 30 dana, u vremenu od 26.1 - 24.2.2011. godine”.

VII - Rok za podno{ewe prijava.


Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa javnog konkursa u dnevnom
listu “Glas Srpske”, “Slu`benom glasniku Republike Srpske” i na web stranici
Op{tine Mili}i.
U slu~aju da konkurs ne bude objavqen istovremeno rok za podno{ewe prijava
Izdaje se
ra~una}e se od dana posqedweg objavqivawa.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe u daqem procesu kancelarijski
imenovawa.
Prijave na konkurs se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Op{tina
Mili}i, ul. Jovana Du~i}a br. 2. Mili}i, sa naznakom Komisija za izbor direktora
i skladi{ni prostor
JU“ Sportski centar Mili}i“ Mili}i, odnosno Komisija za izbor ~lanova Up-
ravnog odbora JU “Narodna biblioteka” Mili}i.
O rezultatima konkursa kandidati }e biti obavije{teni u roku od osam dana od dana
u centru grada,
izbora.

REPUBLIKA SRPSKA
uz fizi~ko obezbje|ewe,
OP[TINA MILI]I
SKUP[TINA OP[TINE video-nadzor.
MILI]I

Broj: 01-022-130/10
Datum: 11. januar 2011. godine
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Telefon 051/231-077,
Branislav Spasojevi}
zvati do 16 ~asova.
30 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Oglase, reklame

Oglasi
FAKULTET POLITI^KIH NAUKA i ~ituqe
BAWALUKA
mo`ete predati
dopisni{tvu
GLASA SRPSKE
OGLA[AVA
JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE
Prodajem hitno i povoqno novu ku}u, Povoqno se prodaje ku}a sa oku}nicom, 800
KU]E nezavr{enu, 10h9, P+Pt, sa 1.000 m 2 m2, u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-
Kandidat mr Nikola Gavri} brani doktorsku diser- PRODAJA zemqi{ta u Rami}ima, iznad “Elektro-
prenosa”, tel. 051/437-934; 065/763-941.
908.
U Bawaluci prodajem ku}u spratnicu,
taciju “Dru{tvena misao Ivana A. Iqina” dana [argovac (250 m od O[), prodajem 500 m2 sre|enu i useqivu, ili mijewam za jednosoban
Prodajem ku}u preko puta naseqa Sunce
21.2.2011. godine (ponedjeqak) u 12 ~asova, u u~ionici mo`e zamjena za stanove, tel. 065/685-800. placa - ku}u sa dvosobnim stanom + ili mawi dvosoban stan, uz va{u doplatu, tel.
316, na Fakultetu politi~kih nauka u Bawaluci, trosobanim stanom + 66 m2 poslovnog pros- 066/347-480.
Prodajem ili mijewam ku}u u centru tora + gara`a sa kotlovnicom, cijena 125.000
adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1a. Karlovca, tel. 065/383-606. KM, tel. 065/935-191.
Prodajem useqivu ku}u v.p. (dvije odvojene
stambene jedinice) kod “Kosmosa”, mo`e zam-
Prodajem baraku u Lazarevu 58 metara Prodajem novu monta`nu ku}u, tel. 065/672- jena za stan u Bawaluci, tel. 065/528-247.
kvadratnih, po regulacionom planu, tel.
066/617-780.
680. IZDAVAWE
Prodajem ku}u u Prije~anima 8,5x7,5 m Izdajem renoviran namje{ten sprat ku}e u
Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 m2 P+S+P, u blizini {kole, gra|evinska
placa, 10h9, prizemqe, sprat, potkrovqe nije Trnu, Bawaluka, na du`i period, (grijawe,
dozvola i na placu 495 m2, cijena 65.000 KM, gara`a, dvori{te), tel. 051/347-030.
izgra|eno, tel. 065/448-763. tel. 051/428-008; 065/351-000.
Prodajem u Bawaluci ku}u sa poslovnim Izdajem namje{tenu ku}u kod “Naprije-
Prodajem ku}u - imawe u Sanskom Mostu dovog” stadiona, porodi~nim i zaposlenim
prostorom i placem od 350 m2, kod Zelenog ili mijewam za stan u Bawaluci ili
mosta, tel. 065/698-012. qudima, tel. 065/528-247; 065/972569.
Gradi{ci, tel. 065/915-746; 065/919-363.
Prodajem ku}u u Dervi{ima P+1 sa placem Izdajem nenamje{ten jednosoban stan u
Prodajem useqivu ku}u sa potkrovqem 130 ku}i, poseban ulaz, grijawe na drva, ul. Koste
od 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698- m2, poslovni objekat 100 m2 na placu od 400 m2.
012. Jari}a na Star~evici, tel. 437-698; 065/514-
Vlasni~ki list 1/1 u blizini `utih zgrada, 837.
Prodajem ku}u na sprat s poslovnim pros- tel. 066/606-222.
torom, mawom dvori{nom ku}om, oku}nicom, Izdajem ku}u namje{tenu sa gara`om i li-
Prodajem ili mijewam za stan ku}u u jepim dvori{tem kod Bawaluke, tel. 051/215-
centar Kqu~a, hitno, tel. 065/636-545. Drakuli}u kod {kole, tel. 065/369-000. 158; 065/573-046.
Prodajem useqivu ku}u - dupleks, dimenzija Bawaluka - Lazarevo, prodajem stariju ku}u
13h11 P+1+1 sa garsowerom u potkrovqu, na placu oko 600 m2 uz put Bawaluka - STANOVI
lokal u prizemqu sa centralnim grijawem,
plac 500 m2, ul. Jovice Savinovi}a 101, tel.
Gradi{ka, tel. 065/569-294.
PRODAJA
065/696-353; 065/417-581. Prodajem ku}u u Gradi{ci, naseqe Bok
Jankovac, povr{ine 1.045 m2, tel. 065/843-891. Prodajem jednosoban stan, prvi sprat, 40 m2,
Prodajem ku}u i sve objekte koje posjedujem i
40 dunuma obradive zemqe u Glamo~anima, Prodajem ku}u na parceli na kojoj je kompletno opremqen, prije Venecije mosta,
ulica Rade Jawu{a 60, tel. 585-613; 066/668- predvi|ena izgradwa lamele u nizu ul. Ranka tel. 065/685-800.
355. [ipke 10, vrlo povoqno, tel. 051/303-038, Prodajem garsoweru, 21 m2, prvi sprat u Du-
Prodajem ku}u na sprat, po~etak Srpskih 051/307-514, 065/180-753. bici, strogi centar, mo`e i zamjena za
toplica, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u spratnicu, 6,5h11, sa 400 m2 Bawaluku, tel. 065/685-800.
Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila Prin- zemqi{ta sa aneksom, gara`a 3h6,5, na Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i
cipa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, Lau{u, kod benzinske pumpe “[eva”, tel. preko puta {kole, 58 m2, drugi sprat, tel.
uz put, tel. 065/636-545. 051/437-934; 065/763-941. 065/685-800
Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 Prodajem ku}u na Rakova~kim barama iza Prodajem dvosoban stan, prva zona, ulica
m2, dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice `utih zgrada, cijena 80.000 KM, ul. Doktora Srpska, tel. 051/215-829, zvati od 14 do 17
Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz do- @ivka We`i}a, tel. 065/935-191. ~asova.
govor, hitno, povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem novu ku}u, nedovr{enu, 8h8, P+S, Prodajem namje{ten stan 72 m2 prvi sprat,
Prodajem ku}u na sprat u Rami}ima na devet sa 630 m2 zemqi{ta, u Drago~aju, bli`e cen- ul. Majke Jugovi}a, i dva namje{tena stana po
dunuma zemqe, cijena 50.000 evra, tel. 065/935- tru, tel. 051/437-934; 065/763-941. 57 m2 ul. Ilije Gara{ina. Tel. 065/685-800.
191. Prodajem ku}u VP, 10h10, sa 2.000 m2, u Prodajem ili mijewam za Bawaluku dva
Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i Kotor Varo{u - Tovladi} kod Omladinskog dvosobna stana 40 m2 u Budvi. Ostali uslovi
oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, doma, tel. 065/763-941. po dogovoru, tel. 387 65/400-458.
vlastito centralno grijawe, preko puta Prodajem imawe, zemqi{te 40 dunuma, sa Prodajem trosoban stan 76 m2, na 12. spratu
“Glasa”, ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. ku}om 10h10 i {talom 30h5 m, u Ivawskoj kod u Boriku, Bawaluka. Cijena fiksno 1.350
065/636-545. benzinske pumpe, udaqeno 500 m, tel. 051/437- KM/m2, tel. 387 65/437-336.
Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, 934; 065/763-941.
gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, bliz- Prodajem stanove u ^elincu od 32 i 49 m2,
Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni prostor + nova gradwa, useqivi, tel. 38765/332-828,
ina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah gara`a + stan) ili mijewam za ku}u ili
useqivo, u ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636- 051/551-332.
stan u Bawaluci, Prijedoru, M. Gradu,
545. Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem ili mijewam stan u Zenici -
Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri Radakovo, 60 m2, cijena 76.000 KM, tel.
Prodajem stariju ku}u sa oku}nicom od 450 066/462-735.
trosobna stana s gara`om, oku}nicom, 330 m2, m2 papiri uredni, dozvoqena gradwa, ul.
vlastito centralno grijawe, kod Zavoda dis- Moravska 86 iza "Vitaminke", tel. Prodajem ili mijewam garsoweru u strogom
trofi~ara u ul. Dr Velimira ]orovi}a, 0038513890139; 00385918817515. centru Sarajeva za Bawaluku, tel. 065/589-171.
hitno i povoqno, papiri 1/1, tel. 065/636-545. Prodajem jednosoban stan 38 m2, Borik, Kor-
Prodajem kompletnu dupleks ku}u u Ro-
Prodajem ku}u u Zalu`anima na glavnoj suqama, 250 m2, 45 m2 poslovnog prostora, na duna{ka 8, visoko prizemqe, Bawaluka, tel.
ulici, tel. 065/497-846; 051/216-155. placu od 450 m2, sa dva posebna ulaza, tel. 065/682-818.
Prodajem ku}u na sprat s dva poslovna pros- 065/988-590. Prodajem dvosoban stan 57 m2, u Bara}ima
tora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj Prodajem ku}u na placu 440 m2 + plac 430 m2 kod Mrkowi} Grada, voda, struja, asfalt, tel.
ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah sa gra|evinskom dozvolom, papiri uredni, 051/586-618.
useqiva, tel. 065/636-545. mjesto Drago~aj, udaqena 300 m od {kole, ci- Prodajem u Boriku renoviran jednosoban
Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na jena po dogovoru, tel. 066/832-343; 051/381-332; stan, 40 m2, povoqno, tel. 065/785-526.
sprat + poslovni prostor pekara, s 066/918-229. Prodajem ~etvorosoban stan 76 m2, drugi
dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod Prodajem ku}u i imawe u centru Slatine, sprat, sa dva luksuzno opremqena kupatila,
“Alibabe”, ulica Koste Vojinovi}a, tel. tel. 051/588-046. ~etiri sobe i dva balkona, ul. Desanke Mak-
065/636-545. simovi}, tel. 065/562-426.
Mijewam ku}u na lijepom mjestu u Kara-
Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novo- novcu, sa 500 m2 oku}nice za mawi stan u Prodajem trosoban stan u Boriku, ima dva
gradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i Bawaluci, tel. 051/212-357. lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545.
potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719.
Prodajem ku}u na Paprikovcu, povoqno, Prodajem stan 38 m2, centar, renoviran,
Prodajem ku}u i zemqi{te oko 3.000 m2 u plac 450 m2, zvati od 8 do 16 ~asova, tel. lift, centralno ili mijewam za garsoweru,
^elincu dowem, preko mosta, hitno i povo- 066/235-816.
qno, tel. 065/636-545. tel. 065/870-004.
Prodajem porodi~nu ku}u u dupleksu, 1/1, sa Prodajem stan, ul. Gunduli}eva, povoqno,
Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, mawim dvori{tem i vo}wakom, na atrak-
saniranu, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila tel. 065/631-613.
tivnoj lokaciji, sa tri kupatila, zvati do 16 Prodajem u Obili}evu (Abacija) garsoweru
Principa, hitno, tel. 065/636-545. ~asova, tel. 051/200-022.
Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokaci- 22 m2, prvi sprat, cijena 50.000 KM, tel.
Prodajem ku}u sa dva dvosobna stana 100 m2 065/698-012.
jama, Bawaluka, tel. 065/698-012. zemqe, magistralni put Pale, tel. 057/225-819;
Prodajem ili mijewam ku}u u Jablanu za Prodajem stan, 56 m2, tre}i sprat, ^aire,
057/344-598. Bawaluka, tel. 065/698-012.
mawi stan u Bawaluci. Ku}a je novogradwa, Prodajem imawe u selu Poto~ani, uz magis-
tel. 065/297-732. Prodajem ~etvorosoban stan 110 m2 (kod
tralni put, ku}a, dvori{ni objekti, voda,
Prodajem ku}u u Bawaluci, papiri uredni telefon, {uma, vo}wak, sve u jednom komadu, “Medicinske elektronike”), novogradwa, cen-
1/1, ulica Koste Vojnovi}a, tel. 051/460-568; tel. 051/312-735; 065/315-310. tar, i gra`u 18 m2, cijena povoqna, tel.
065/858-332. 065/524-505.
Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. 1.300 kaplara
Prodajem ku}u, povoqno, tel. 065/631-613. 65, voda, struja, put, cijena 45.000 KM, tel. Prodajem u Bawaluci stan, 52 m2, naseqe
061/241-527. \ure \akovi}a, prvi sprat, tel. 065/698-012.
Bawaluka, Kr~marice, vikend ku}a 8h8 P+S
sa placem 1.800 m2, pomo}ni objekti na lije- Prodajem stariju ku}u sa oku}nicom od 450 Prodajem dva stana po 65 m2 u Boriku, u “Ti-
pom mjestu, cijena 60.000 evra, tel. 051/437- m2, papiri ~isti, dozvoqena gradwa, u ulici taniku”, hitno, tel. 065/636-545.
934; 065/763-941. Moravska 86, iza “Vitaminke”, tel. 385 Prodajem komforan stan 105 m2, klimatizo-
Prodajem ku}u, 9.5 x 10.5 m, ul. Kozarska, 13/890-139; 385 91/881-75-15. van, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar od
novogradwa, dva trosobna stana, veliko Prodajem useqivu ku}u sa visokim pet m, cijena 1.700 KM/m 2, hitno, u
potkrovqe, na placu 890 m2, tel. 061/218-659. potkrovqem na placu 1.300 m2 u Ko~i}evu - Gunduli}evoj ulici, tel. 065/636-545.
Prodajem ku}u u Novoj varo{i sa poslovnim Gradi{ka, ogra|eno, voda, gra|. dozvola, Prodajem dvosoban komforan stan 61 m2,
prostorom i placem od 333 m2, tel. 065/698- dvori{na zgrada, cijena povoqna, tel. drugi sprat, saniran, hitno, povoqno, mogu}
012. 065/417-581. dogovor, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545.
Prodajem ku}u prizemnicu, 14h9, sa placem Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama i Prodajem stan, 48 m2, tre}i sprat (stan je
od oko 950 m2, kod prelaza Trn - Jablan, cijena tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, as- saniran), ul. Cara Lazara - Obili}evo, ci-
85.000 KM, tel. 065/698-012. falt, tel. 066/449-683. jena 90.000 KM, tel. 065/935-191.
OGLASI GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 31

Prodajem ku}u u ulici Gavrila Prin- sprat, ul. Carice Milice 48, tel. Izdajem jednosoban stan, cijena 160 Izdajem jednosoban namje{ten ili ne- Kara|or|evi}a, preko puta Po{te, tel.
cipa (Obili}evo), tel. 065/601-772. 065/920-897. KM, tel. 051/370-088. namje{ten stan, poseban ulaz, tel. 065/775-098.
Prodajem jednosoban i dvosoban stan, Prodajem nov useqiv jednosoban 37 m2 i Izdajem trosoban namje{ten stan u 066/545-653. Dajem u zakup poslovni prostor
tel. 065/497-846; 051/216-155. dvosoban 55 m2, u ul. Kara|or|eva, tel. centru Lakta{a, tel. 065/785-028. Izdajem jednosoban namje{ten stan ul. (kancelarije), koje se nalaze u strogom
Prodajem trosoban stan, 79 m2, drugi 065/524-505. Izdajem jednoj ili dvjema studenki- Natalije Jovi}, tel. 051/352-640. centru grada (obezbije|en parking i
sprat, ul. Mi{e Stupara (kod “Akvane” - Prodajem stan na Star~evici 33 m2, wama ili u~enicama jednosoban Izdajem jednosoban namje{ten stan, stra`arska slu`ba), tel. 066/906-645.
centar), komplet renoviran - povoqno, ~etvrti sprat, renoviran, hitno, tel. namje{ten stan u nasequ P. Prera- odmah useqiv, parking za auto, poseban Izdajem poslovni prostor od 70 m2 za
tel. 065/524-505. 066/357-709. dovi}a, tel. 051/315-530. ulaz, ostalo po dogovoru, Bawaluka, tel. vi{e namjena, ul. Stepe Stepanovi}a,
Prodajem stan, 85 m2, u nasequ Sunca, Prodajem stan u Boriku - Bawaluka, 56 Izdajem jednosoban nenamje{ten stan, 066/535-773. tel. 065/707-190.
tel. 065/519-600. m2, prvi sprat, uredni papiri, 1.800 48 m2, \ure \akovi}a 16 (centralno gri- Izdajem namje{tenu garsoweru u Novoj
Prodajem u Bawaluci stan, 62 m2 + 30 m2 KM/m2, tel. 065/011-065. jawe), tel. 051/351-348; 065/696-796. varo{i, tel. 051/347-371.
ostave, {iri centar, prizemqe, cijena Prodajem garsoweru 23 m2, Herceg Izdajem namje{ten stan, 86 m2, u centru Izdajem jednosoban stan, namje{teno, a Izdaje se
70.000 evra, tel. 065/698-012. Novi, Topla 2 ili mijewam za Beograd, grada, cijena 500 KM + re`ije, tel. mo`e i soba sa dva kreveta, ul. Jovice
Prodajem polovinu nedovr{enog du- tel. 051/211-585; 065/870-004. 065/514-419. Savinovi}a 103 A, tel. 051/355-552.
kancelarijski
pleksa P+I+II+P, 220 m2 korisnog pros- Prodajem dva stana, useqivi, u centru Izdajem studentima namje{tenu gar- POTRA@WA
tora, 215 m2 placa, uredni papiri, 138,00 grada, vel. 82 m2 i 61 m2, cijena po dogov- soweru sa dva le`aja, centralno gri- Hitno potrebna garsowera ili mawi
KM, tel. 065/011-065. oru, papiri uredni - 1/1, tel. 065/986-453. jawe, ul. Gavrila Principa, kablovska, jednosoban stan u u`em centru za
prostor u centru
Prodajem ~etvorosoban stan, 107 m2, Bawaluka - trosoban stanu centru od kod Zelenog mosta u Bawaluci, tel. poslovnu djevojku, internet - obavezno,
drugi sprat, ul. Majke Kne`opoqke 1, ima 79 m2 mijewam za mawi uz nadokandu, tel. 065/900-474. tel. 065/710-543. grada, uz fizi~ko
lift, Bawaluka, tel. 051/251-342; 066/243- 051/463-419. Izdajem ili prodajem namje{tenu gar- Studentu hitno potreban mawi stan u
894. Prodajem garsoweru u Igalu uz more soweru, prvi sprat, u stambenoj zgradi, Bawaluci, tel. 065/341-527.
Prodajem jednosoban stan 40 m2, ul. pored rekreacionog hotela "Milo{e- Srpski Milanovac, tel. 328-220. obezbje|ewe,
Tra`im namje{tenu garsoweru sa gri-
Kozarska br. 6, kod “Glasa”, stan je ren- vi}", tel. 051/224-100. Izdajem nov nenamje{ten stan od 40 m2, jawem, za samce, tel. 065/538-649.
oviran, cijena 72.000 KM, tel. 065/849-556. Prodajem stanove 32 i 56 m2 kod dvo- novoizgra|ena zgrada, Borik, prvi sprat, video-nadzor,
Prodajem jednosoban stan 48 m2, rane Mejdan, useqivo, cijena 2.300 tel. 066/406-225. POSLOVNI
Obili}evo, ul. Sr|e Zlopogle|e, blizina KM/m2, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. Izdajem dva jednosobna stana, jedan PROSTORI higijeni~arsku slu`bu
vrti}a, {kole, fakulteta, cijena 90.000 066/991-166. namje{ten, jedan nenamje{ten, Prijedor,
KM, tel. 065/686-991. Urije, kod dje~ijeg vrti}a i O[ “Petar PRODAJA
Prodajem jednosoban useqiv stan 45 m2
Prodajem ili mijewam za Bawaluku ul. Kosovke djevojke, centar grada, pa- Ko~i}“, tel. 065/377-932. Prodajem poslovni prostor 25 m2 novi i kantinu.
namje{ten stan od 46 m2 u Herceg Novom, piri 1/1, tel. 065/524-505. Izdajem dvosoban namje{ten stan (60 zanatski centar u Prijedoru. Tel.
tel. 065/969-934; 065/561-274. m2) parno grijawe, ul. Skendera Kulen- 065/685-800. Telefon 051/231-077,
Prodajem dvosoban stan 64 m2, prvi
Prodajem dvosoban stan u centru sprat, ul. Save Quboje 12, Star~evica, ovi}a kod “Sindija 3”, tel. 065/870-484, Prodajem poslovni prostor (Zanatski
Bawaluke ul. Milana Tepi}a, 57 m2, drugi tel. 065/227-396. 066/268-848. centar Star~evica), 30 m2, dva izloga,
tel. 065/685-800. zvati do 16 ~asova.
sprat, ima balkon, ostavu i u dobrom KUPOVINA Izdajem dvosoban stan bez centralnog
stawu, hitno, tel. 065/672-496. grijawa, ul. Podgrme~ka - Lau{, cijena Izdajem ili prodajem poslovni pros-
Kupujem garsoweru ili jednosoban 250 KM, vlasnik odsutan, tel. 065/538- tor u Novoj varo{i, pogodan za razne dje-
Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, stan u Bawaluci, pla}awe gotovinom, Izdajem poslovni prostor, 27 m2, u
ul. @ivojina Mi{i}a 43, ili mijewam za 509. latnosti, povr{ine 140 m2, tel. Prijedoru, tel. 051/323-424.
tel. 065/239-082; 065/785-526. 065/527-849.
mawi uz doplatu do 35 m2 Borik ili Nova Izdajem jednoj ili dvjema osobama jed-
varo{, tel. 065/419-294. ZAMJENA nosoban namje{ten stan, tel. 051/315- Prodajem opremqenu pekaru, povoqno,
Izdajem - prodajem poslovni prostor
vlasni{tvo 1/1 TS “^ajavec - Zenit”,
Prodajem jednoiposoban stan 48 m2, Bule- Mijewam stan 62 m2 drugi sprat u 530. tel. 065/631-613. tel. 065/515-384.
var cara Du{ana, Bawaluka, tel. 065/569- Mostaru za sli~an u Bawaluci, stan je Izdajem stan, 74 m2, prizemqe ku}e, Prodajem ili izdajem halu, povoqno,
294. na bo{wa~koj strani. Tel. 065/685-800. Izdajem hitno poslovni prostor 40,50
poseban ulaz, novogradwa, nenamje{ten, tel. 065/631-613. m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz
Prodajem stan u ul. \ure \akovi}a, Mijewam trosoban stan za jednosoban ul. Novaka Piva{evi}a 30 A, kod Prodajem vi{enamjenski objekat put, hitno i povoqno, tel. 065/636-545.
Hiseta, 52 m2, prvi sprat, zvati od osam do uz dogovor, Borik, stan je u dobrom “Eliosa”, tel. 065/075-500. veli~ine 13,5h8,5 m2 na placu od 1.000 m2
16 ~asova, tel. 066/235-816. stawu, zvati od 8 do 11 i od 15 do 21 ~as, Izdajem 100 m2 prostora za skladi{te
Izdajem dvosoban polunamje{ten stan ili mijewam za mawi stan, Milosavci ili zanatski rad, blizu centra,
tel. 051/253-614. ul. J. Ra{kovi}a 110, tel. 065/338-857. kod Lakta{a, tel. 065/522-151.
Prodajem trosoban stan 80 m2 ul. Novice Moslova~ka 12, Bawaluka, tel. 066/642-
Cerovi}a 13 Borik, cijena po dogovoru, Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Izdajem polunamje{tenu garsoweru za- Prodajem poslovni prostor u Obi- 376; 051/308-084.
tel. 051/251-226. Br~kom, za Bawaluku, tel. 065/889-959. poslenim djevojkama u privatnoj ku}i, ul. li}evu (vrlo povoqno), tel. 065/601-772. Izdajem poslovni prostor, 50 m2 + ma-
Prodajem stanove, novogradwa, kod IZDAVAWE Stepe Stapanovi}a 210, tel. 051/429-662. Prodajem ili izdajem poslovni pros- gacinski prostor 25 m2, Danila \oki}a
“Medicinske elektronike” (centar), ci- Izdajem trosoban stan sa centralnim Izdajem jednosoban namje{ten stan u tor 27 m2 u Novoj varo{i, tel. 065/525- bb, Sokolac, tel. 057/448-435; 066/381-919.
jena po dogovoru, mo`e i na rate bez grijawem, tel. 065/841-595. prizemqu ku}e, Lazarevo, na autoputu 010.
`iranata, tel. 065/750-732. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni
Izdajem jednosoban stan sa cenralnim kod kasarne “Kozara”, tel. 065/663-256. Prodajem poslovni prostor 175 m2 u prostor sa centralnim grijawem na
Prodajem stan u centru Bawaluke 68 m2, grijawem, komunalije ura~unate u cijenu, Izdajem zaposlenim `enama ili stu- Bawaluci iza Poliklinike, tel. 065/881- du`i period, povoqno - Petri}evac, tel.
ulica Bana Milosavqevi}a, iznad apoteke cijena 400 KM, tel. 065/525-796. dentkiwama dvosoban namje{ten stan, 644. 065/784-849.
“Biqana”, ekstra raspored, tel. 065/561- naseqe Rosuqe, tel. 066/628-337; 312- Prodajem poslovni prostor od 45 m2,
469.
Izdajem dvosoban namje{ten stan u Izdajem poslovni prostor, 23 m2, preko
zgradi za ~etiri djevojke, le`aj 130 KM, 181. prizemqe, u novoj poslovnoj zgradi na puta Rebrova~ke crkve, kod “Firene” ili
Prodajem stan u Boriku, 76 m2, {esti Obili}evo, uslovi odli~ni, Bawaluka, Izdajem jednosoban stan, djelimi~no Malti, tel. 065/768-669. prodajem povoqno, tel. 065/448-335.
sprat, Korduna{ka, zvati od 8 do 16 tel. 065/297-651. namje{ten, poseban ulaz, centralno gri- IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor 12 m2 na
~asova, tel. 066/235-816. Izdajem trosoban stan u potkrovqu, u jawe, ul. Rade Marjanca 11, tel. 051/218- Lakta{i, izdajem poslovni prostor Bulevaru, zvati od osam do 16 ~asova, tel.
Prodajem stan 77 m2, tre}i (zadwi) ulici Jasimira Mal~i}a 3 kod auto- 175. 160 m2, upotrebna dozvola, pogodno za 066/235-816.
sprat, cijena 1.500 KM/m2, ul. Jovana {kole “Volan”, tel. 065/566-181. Izdajem garsoweru i jednosoban stan
Jan~i}a, tel. 065/935-191.
skladi{te ili mawu proizvodwu, tel. Izdajem poslovni prostor 30 m2, ul.
Izdajem jednoiposoban stan na na Lau{u kod “Sirana”, tel. 065/776-160. 065/294-606; 051/532-250. Nikole Pa{i}a 45, Bawaluka, tel.
Prodajem useqiv jednosoban stan, 45 m2, Star~evici, namje{ten, cijena 300 KM Izdajem stan sa centralnim grijawem, Izdajem poslovni prostor Bulevar 051/454-525; 065/477-421.
prvi sprat, ul. Kosovke djevojke, cijena + re`ije, tel. 065/478-885. Bawaluka, tel. 280-441. Cara Du{ana, 18 m2, pogodno za kance-
1.550 KM/m2, tel. 065/524-505. Povoqno izdajem poslovni prostor, 72
Izdajem ozbiqnim zaposlenim osobama Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u lariju ili trgovinu, tel. 065/685-800. m2, sa upotrebnom dozvolom za ordinacije
Prodajem trosoban stan 73 m2 useqiv + namje{ten jednosoban stan, centralno blizini Klini~kog centra na Pa- Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelari- ili kancelarije, ul. Jovana Ra{kovi}a 7,
ostava 6 m2, ul. Rajka Bosni}a, cijena grijawe, kod Medicinske elektronike, prikovcu, tel. 065/577-639. jskog prostora u Bawaluci: centar, {est tel. 051/303-722; 065/367413.
110.000 KM, hitno, tel. 065/524-505. cijena 500 KM sa re`ijama, tel. 065/512-
Izdajem jednosoban nenamje{ten stan parkinga, klima, alarm, centralno, Izdajem poslovni prostor 100 m2 u
Prodajem stan na Star~evici, 65 m2 ili 811. upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Slatini, pogodan za sve namjene, tel.
na Star~evici, tel. 065/350-615, 051/439-
mijewam za ve}i uz doplatu (Star~evica - Izdajem dvoiposoban namje{ten stan 907. Izdajem kancelarije, namje{teno, tel. 065/973-635.
Borik), zvati poslije 16 ~asova, tel. na Lau{u, ul. Filipa Kqaji}a, tel.
065/693-655. Izdajem jednosoban stan jednoj ili dv- 065/631-613. Izdajem poslovni prostor 45 m2 u cen-
065/497-846; 051/216-155. tru grada. Obezbije|en parking prostor,,
jema u~enicama ili studentkiwama u Izdajem poslovni prostor 22 m2 za sve
Prodajem u novogradwi trosoban stan, Izdajem djevojkama ili samcima nasequ P. Preradovi}a, tel. 065/530-030. namjene upotrebna dozvola, Kara|or|eva tel. 051/309-723; 065/981-655.
100 m2 i ~etvorosoban, 110 m2 (kod “Medi- namje{ten jednosoban stan sa grijawem, 445, Bawaluka, tel. 282-106; 065/635-449.
cinske elektronike”) centar, cijena povo- Izdajem jednosoban namje{ten stan, 40 Izdajem kozmeti~ki salon na Hani-
bli`e centru, tel. 051/351-680; 065/450- {tu, tel. 065/642-438.
qna, tel. 065/524-505. 544. m2, Rosuqe, kod `ute pasarele, tel. Izdajem novosagra|eni poslovni pros-
066/488-811. tor od ukupno 135 m2 u Novoj varo{i (4 Izdajem poslovni prostor 70 m2, ul.
Prodajem dvosoban stan 45 m2 i 53 m2 Izdajem namje{ten dvosoban stan u kancelarije i ~ajna kuhiwa) na spratu i
novogradwa (kod Medicinske elektron- Izdajem namje{ten stan, poseban ulaz, Rade Marjanca 18, Paprikovac, tel. 215-
ulici Stevana Bulaji}a u Obili}evu, poslovni prostor pogodan za apoteku 903.
ike) cijena povoqna, tel. 065/524-505. Bawaluka, tel. 065/442-242; 051/454-057. sa centralnim grijawem, zvati popodne,
tel. 051/438-251; 065/174-145. ili prodavnicu u prizemqu, 40 m2, tel. Izdajem poslovni prostor u centru
Prodajem stan 40 m2 u Mejdanu (novo- Izdajem dvosoban nenamje{ten stan ul. 065/526-335; 065/275-339.
gradwa), tel. 065/601-772. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan, Nove varo{i, tel. 065/604-488.
Carice Milice, Obili}evo, tel. Izdajem u Bawaluci u Boriku lokal
065/363-153. ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije 16, tel. Izdajem poslovni prostor, ugostite-
Prodajem nov useqiv trosoban stan, 77 18,5 m2, ul. Rade Vrawe{evi} 25, za sve qski, kod “Sindija 3”, tel. 065/936-588.
m2, drugi sprat, lift, dva balkona, dva 065/560-398; 065/612-551. namjene, upotrebna dozvola, PTT, cg,
Izdajem polunamje{ten stan u ul. Jo-
WC-a, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/404- vana Ra{kovi}a 110, tel. 065/833-758. Izdajem zaposlenom samcu namje{ten parking, kablovska, klima, tel. 065/525- Izdajem poslovni prostor, 80 m2, u
424. mawi stan u ku}i, naseqe Ko~i}ev vi- 436. Dervi{ima pored “Oriona”, za vi{e
Izdajem dvosoban nenamje{ten stan, jenac, kod zelenog mosta. Centralno gri- namjena, tel. 065/936-588.
Prodajem dvosoban stan u Bawaluci, 50 prizemqe ku}e, na du`i period, ul. Izdajem poslovni prostor od 80 m2,
m2, Milo{a Obili}a 52/5, cijena 90.000 jawe, tel. 38766/265-127. ulica Stepe Stepanovi}a - Bawaluka, Izdajem poslovni prostor na Hani-
Jasimira Mal~i}a 16, kirija 220 KM,
KM, tel. 065/881-644. tel. 051/507-012: 065/816-173. Izdajem dvosoban namje{ten stan u tel. 065/707-190. {tu, tel. 065/028-363.
Prodajem stan na Lau{u, 40 m2, vrlo zgradi u Obili}evu, ima centralno gr, Izdajem poslovni prostor 50 m2, u Izdajem lokal povr{ine 16 m2 u ul.
Izdajem jednosoban namje{ten stan sa kablovsku, blizu univerziteta prednost
povoqno, tel. 065/601-772. centralnim grijawem na Petri}evcu u Obili}evu, Cara Lazara, zvati od 8 do Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a br.
studentkiwama, tel. 065/297-651. 16 ~asova, tel. 066/235-816. 33 (Hani{te), na glavnoj ulici, tel.
Prodajem stan 54 m2 u centru grada kod ku}i, tel. 051/355-830.
[oping centra, na drugom spratu, balkon Izdajem trosoban namje{ten stan u Ro- 066/253-490.
Izdajem dvosoban namje{ten stan kod Izdajem poslovni prostor pogodan za
+ podrum 12 m2, zvati od 8 do 16 ~asova, suqama, tel. 066/235-816. apoteke, predstavni{tva, kancelarije, Izdajem poslovni prostor u centru
“Krajinalijeka” u Lazarevu, ul. Save
tel. 066/357-709. Tekelije 15 i soba sa kupatilom na istoj Izdajem stan i poslovni prostor sa ambulantu i drugo. Grijawe: drvo, cen- Nove varo{i, tel. 065/604-488.
Prodajem dva stana, useqivi, u centru adresi, tel. 066/143-576. centralnim grijawem, namje{ten u Sla- tralno na lo` uqe, klima, struja. Du{ka Izdajem poslovni prostor 30 m2
grada, vel. 82, 61 m2, cijena po dogovoru, Izdajem povoqno jednosoban ne-
tini, povoqno, tel. 065/973-635. Ko{~ice br. 22, Bawaluka, tel. 065/526- prizemqe. RK “Boska” (strogi centar),
papiri 1/1, tel. 065/986-453, 063/995-968. Zaposlenim licima izdajem jednosoban 532; 051/213-177. tel. 065/524-505.
namje{ten stan u nasequ Petri}evac,
Prodajem ili mijewam za ve}i kom- tel. 065/585-883. namje{ten stan, odmah useqiv, parking Izdajem poslovni prostor od 40 m2 u ul.
foran dvosoban stan, 61 m2, u centru, stan za automobile, poseban ulaz, ostalo po Petra Pecije 48, odmah useqiv, tel. 370- GARA@E
Izdajem polunamje{ten jednosoban 298.
je kompletno renoviran i luksuzno
opremqen, tel. 051/316-692; 065/513-838.
stan u Rosuqama, cijena 200 KM, tel. dogovoru, tel. 066/535-773. PRODAJA
065/547-880. Izdajem jednosoban stan kod po{te u Izdajem poslovni prostor, 63 m2, tel.
Prodajem stan 35 m2 na Petri}evcu, `ute Obili}evu, zvati iza 17 ~asova, tel. 065/526-338. Izdajem ili prodajem gara`u kod
zgrade, visoko prizemqe, hitno, zvati od 8 Izdajem poslovnim qudima i stranim MUP-a, tel. 065/497-846; 051/216-155.
organizacijama dvosoban stan, potpuno 063/377-485. Izdajem klimatizovan poslovni pros-
do 16 ~asova, tel. 066/357-709. Izdajem dvosoban namje{ten stan u tor, 16,5 m2, Bawaluka, ul. Majke Jugovi}a Prodajem gara`u, ul. ^arnojevi}a iza
namje{ten, u novoj gradwi u centru
Prodajem jednosoban stan, 37 m2, prvi grada, 700 KM, tel. 065/705-460. Bawaluci, Moslova~ka, eta`no grijawe, br. 30 (“Integralova” zgrada), tel. 33, Obili}evo, Bawaluka, struja, kanal,
sprat, naseqe A. Jaki}a, tel. 065/698-012. cijena 350 KM, tel. 051/436-577; 065/829- 065/441-113. tel. 066/944-700.
Izdajem jednosoban namje{ten mawi
Prodajem nov dvosoban stan 48 m2 i stan sa parking mjestom, poseban ulaz, 733. Izdajem poslovni prostor u TC”Ekva- Prodajem zidanu gara`u, 16,5 m2 kanal,
dvoiposoban 51 m2, `ute zgrade, useqiv, ulica Marka Miqanova 1, Lazarevo, Izdajem dvjema studentkiwama na- tor", prizemqe, vawski izlog, tel. struja, Milo{a Obili}a 56, tel. 255-
cijena 1.750 KM/m 2 sa PDV-om, tel. ogranak ul. Ivana Gorana Kova~i}a mje{tenu garsoweru u Novoj varo{i kod 065/932-596. 673, 065/895-971.
065/524-505. kod broja 177, tel. 065/096-490; 051/380- zgrade Vlade, centr. grijawe, poseban Izdajem poslovni prostor, 83 m2, na Prodajem gara`u u centru grada sa
Prodajem dvosoban stan 48 m2, prvi 940. ulaz, zvati od 7 do 15, tel. 065/406-556. prvom spratu, ul. Kraqa Petra Prvog kanalom 18m2, tel. 065/323-767.
32 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

Izdajem sobu sa upotrebom kupatila, ozbiqan nezaposlen bravar, tel. 066/641- osobe sa podru~ja Prijedora i okoline za
PLACEVI kuhiwe i dnevnog boravka za dva stu- GRA\EVINARSTVO 487. poslove kancelarijske prodaje, tel. 387
PRODAJA denta, tel. 062/054-553. PRODAJA Dajem instrukcije iz matematike i 66/491-299.
Izdajem studentkiwama trokrevetnu fizike osnovcima i sredwo{kolicma, Francuz tra`i djevojku za ku}ne
Hitno prodajem plac u Prije~anima, na sobu sa centralnim grijawem u centru Prodajem rezanu gra|u, brodski pod, povoqno, tel. 065/561-087. poslove, mogu}e stanovawe besplatno
veoma lijepoj lokaciji kod “Lova~kog Bawaluke, tel. 065/986-453; 063/995-968. lamperiju i ostali gra|evinski materi- Pravim metalne ograde, kapije, i plata po dogovoru, sve sa dogovorom,
bara”, ravan teren, 680 m2, kompletna in- Izdajem sobu djevojci, upotreba jal, rasprodaja pilana KPZ Tuwice, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram tel. 065/245-613.
frastruktura, 22.000 KM, tel. 065/161-284; kuhiwe, kupatila, ku}a sa parnim gri- daska 230KM do 31. januara, tel. 387 balkone i ostalo od metala, tel. 051/463- Ako imate SSS ili vi{u {kolu,
387 66/690-777. jawem u blizini carinarnice, tel. 65/541-743. 329; 066/257-534. `elite dobru zaradu, napredak u kari-
Prodajem 800 m2 zemqe u Kuqanima, tel. 051/316-776. Prodajem armiranobetonske stubove, Vodoinstalater nudi usluge. Dajem jeri uz pla}eno {kolovawe, li~nu
065/685-800. Izdajem dvokrevetnu sobu sa central- raznih du`ina za mre`u i bodqikavu garanciju na obavqeni posao, tel. nezavisnost, nazovite i zaka`ite raz-
Prodajem ~etiri placa na Lau{u, tel. nim grijawem i upotrebom kuhiwe i ku- `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. 38765/546-390 i 051/211-763. govor, tel. 066/247-277.
065/685-800. patila, Borik, Rade Vrawe{evi}, tel. Prodajem PVC i alu. stolariju, vrata, Dajem instrukcije iz engleskog jezika
066/898-247. prozori, gara`na vrata, sve po mjeri, osnovcima i sredwo{kolcima, tel. Atraktivna djevojka tra`i
Prodajem dva placa kod {kole u
Motikama od 500 i 1.100 m2, tel. 065/618- POTRA@WA povoqno, tel. 065/304-422. 065/235-403. posao u butiku ili prodavnici,
505 ili 00385 98/262-017. Tra`im cimera u dvokrevetnoj sobi, Dajem ~asove matematike u~enicima i poznavawe rada na ra~unaru,
Prodajem dva placa po 500 kvadrata pri tel. 051/350-735; 066/834-204. USLUGE studentima, vr{im pripreme za pri- tel. 066/195-798 8580.
kraju Petri}evca, Bawaluka pro{ao regu- MOTORNA OSTALO jemne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465-
553; 066/430-105.
VOZILA
lacioni plan, papiri 1/1, tel. 38765/687- Tra`im posao, no}no ~i{}ewe
451. Povoqno kucam diplomske, semi- Studentkiwa matematike i fizike lokala, tel. 066/428-477.
Prodajem pet dunuma zemqe u Bak- PRODAJA narske i magistarske radove, tel. dr`i instrukcije iz matematike i
Zavr{ena SSS gimnazija i apsol-
incima. Put, izvor, potok-pogodno za rib- 065/615-028. fizike, cijena ~asa od 45 minuta je deset
Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa KM, tel. +387 65 194 204. vent na arhitekturi, mu{karac,
wak, tel. 051/504-532; 387 66/264-113. poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za ozbiqan, tra`im bilo kakav posao na
Prodajem u Trnu uz autoput gra|evinsku centralna grijawa, povoqno, tel. Profesor engleskog jezika daje ~asove podru~ju Bawaluke radi finansirawa
Prodajem “ford eskort” karavan, 1.6 i instrukcije, prevodi tekstove i doku-
parcelu, 2.000 m2, tel. 065/785-526. kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., reg- 051/483-144 i 065/670-639. na fakultetu, tel. 065/199-122.
menta, sudski tuma~, prevodilac, tel.
Prodajem plac, 600 m2, sa urbanisti~kom istrovan do decembra 2011. godine, Profesor engleskog jezika daje ~asove 065/938-401. Tra`imo iskusnog konobara u
dozvolom u nasequ ^esma, zvati poslije 16 klima, servo, ABS, el. podiza~i air beg, i prevodi tekstove, tel. 065/229-553 i kafi}u na Hani{tu, tel. 065/250-893.
~asova, tel. 051/307-644. tel. 065/528-238. 051/467-148; 387 65/245-630. Majstor minuta radi sve vrste retro-
vizora za autobuse, kamione i kombi Tra`im osam lakirera za rad u
Prodajem parcelu 2.128 m2, na magistral- Prodajem kamion “mercedes 12-17”, Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe vozila, yipove, te kriva i rezana lakirnici, zvati u toku radnog vre-
nom putu Bawaluka - Prijedor u Pri- hladwa~a, tel 065/318-540. bunara, rad na podru~ju Bawaluke, ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, mena, od osam do 16 ~asova, tel.
jakovcima, dozvoqena gradwa, tel. Prodajem kombi “VW transporter”, g. Kozarske Dubice, Prijedora, Gradi{ke, farovi i za “mercedes”, tel. 065/538-048. 065/770-771; 065/822-299; 051/584-153.
065/609-350. p. '84 i “jugo”, g. p. '90, tel. 051/462-533. Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we
Odgovornoj `eni sredwih godina
Prodajem placeve u ul. Blagoja Pa- Prodajem “fijat bravo” 1,9 TDI, 2001.
iskustvo u radu, tel. 38765/952-183. RAZNA ROBA neophodan posao (vi{egodi{we
rovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, vlas- Dajem instrukcije iz matematike os-
ni{tvo 1/1, tel. 065/279-619.
godi{te, registrovan u odli~nom stawu,
novcima, tel. 051/311-576. PRODAJA iskustvo i poznavawe stranih jezika),
tel. 065/613-412. prednost inostanstvo, tel. 065/697-
Prodajem plac 1.700 m2 u Desnoj Prodajem “audi A8”, 2003, benzin, Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, Prodajem cirkulacionu pumpu “sever” 005.
Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od povoqno, tel. 065/631-613. brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. Subotica 75/55 W, nova neugra|ena, tel.
065/971-583. Djevojka, ekonomski tehni~ar,
Vodovoda, tel. 065/605-445; 051/413-257. 16, tel. 051/318-227.
“Golf 1,6 D”, 81. godina, registrovan tra`i posao u kancelariji, butiku
Prodajem u ^esmi osam dunuma zemqe, do 18.3.2011, lo{ motor, zdrav, 1.200 KM, Rigips moleraj, renovirawe, povoqna Prodajem fiskalnu kasu "altera" ili prodajnoj radwi. Poznavawe rada
tel. 00385 99/574-8734. tel. 066/944-700. cijena, tel. 065/672-680. GPRS terminalom, LCD displej, 600 na ra~unaru i engleskog jezika, tel.
KM, tel. 065/824-048.
Prodajem plac 350 m2 sa urbanisti~kom Prodajem “ ford sijera” 1,6 benzin, Iskusni ku}ni majstor obavqa sve 066/363-302.
dozvolom, Vrbawa, R. Petrovi}a, tel. '86. god., registrovan do 03/11, 1.300 KM, vrste ku}nih poslova, elektro, vodoin- Prodajem dobro o~uvan pi{toq duga Potrebne {najderice i tri radnika
065/644-713. tel. 065/253-370. stalacija, moleraj i ostalo vrlo devetka 7,62 mm, iskqu~ivo licima s za pripremu i tapacirawe elemenata
kvalitetno i profesionalno, tel. dozvolom, cijena 200 KM, tel. 387 65/546-
Prodajem 4.600 m2 zemqi{ta u Jagarama, “Golf 2, 1,3”, 87 g. p., istekla reg., 164.
za namje{taj, tel. 051/584-614.
na asfaltu, u predjelu zv. kula, tel. 065/980-038.
dobar, 1.200 KM, tel. 066/944-700. Potrebna osoba sa VSS, sva zami-
051/437-934. Gradimo kamine, pecane i fontane, Prodajem laser za epilaciju i skidawe nawa, zaposlewe u Austriji, na os-
Prodajem “opel kadet”, benzin, 1,3 i tel. 066/256-211. fleka, ameri~ki, “palomar neo luks”,
Plac od 600 m2 u Herceg Novom - Podi, 1987. g.p., registrovan do marta 2011, 60.000 impulsa. Cijena: 36.000 KM, tel.
novu Zakona o rot-vajs-rot kards, tel.
prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci povoqno, tel. 065/646-068. Nastavnica matematike i fizike daje 066/958-480.
387 65/186-503.
uz dogovor, tel. 065/586-771. instrukcije u~enicima osnovne {kole, Kafe-baru u gradu potrebna kono-
Prodajem “mercedes 190 E” g. p 1987. tel. 051/302-196. Prodajem harmoniku 48 basova marke
Prodajem plac u Drago~aju, tel. 051/462- registracija istekla, cijena 2.500 KM, barica, plata po dogovoru, tel.
“delicija”, tel. 065/971-583. 065/237-113.
587. tel. 065/937-913. Ma{insko cijepawe drva hidrau-
li~nim cjepa~em, rad motornom pilom, Prodajem {iva}u ma{inu industri-
Prodajem vrlo povoqno parcelu za “Kadet suza 1,6 D”, 87. g.p., registrovan tel. 065/345-604. jska, sobnu pe} na uqe nova, stonu
Tra`i se `enska osoba do 40 god. da
vikendicu u ^arda~anima, 4km od godinu, zdrav, lo{ motor, 1.800 KM, tel. bu{ilicu nova i ku}icu za psa, tel. povremeno ~isti namje{ten stan u
Kla{nica, asfalt, struja i voda, tel. 066/944-700. Vr{im usluge kucawa, {tampawa 065/430-148. centru Lakta{a, pla}awe po dogov-
065/276-756. kori~ewa, diplomskih, seminarskih i oru, tel. 065/790-768.
Prodajem motor 1,8 “golf 3”, s klimom, maturskih radova, cijena od 20 do 40 KM, Prodajem doma}u rakiju {qivu u Ba-
Prodajem plac 846m2 u blizini srpske 91. g.p., benzin, tel. 065/391-383. waluci, donosim na probu, tel. 066/829- Potrebna tri sardnika za rad u os-
crkve u Motikama 6,5 km od centra grada, jako povoqno, tel. 065/971-550. igurawu, obuka je obezbije|ena u toku
Prodajem “pe`o 306”, 1.6 benzin, 1996. 204.
tel. 065/961-201. Kre~ewe, gletovawe, tapete, unu- rada, minimum SSS, tel. 065/932-539.
godi{te, registrovan do kraja juna, tra{we fasade, izolacije, laminat, Prodajem kwige “Sukob civilizacija”
Potrebne radnice za rad u dis -
SOBE ura|en veliki servis, tel. 065/456-108. rigips, plo~ice, kao i sanacije i od Hantigtona i “[ahovsku tablu” od
pe~erskom centru, tel. 065/523-048.
Prodajem “golf 1”, g. p. '81, registrovan adaptacije stambenih objekata, tel. B`e`inskog, tel. 066/829-204.
IZDAVAWE do 18.5.2011, cijena 1.200 KM i “kadet 065/343-745. Prodajem rakiju {qivovicu staru tri Potreban grafi~ki dizajner u
suza”, '87. dizel. registrovan do 15. godine, ja~ine 18 gradi, zvati od 18 do 20 {tampariji. Poznavawe Corel i Photo-
Izdajem dvokrevetnu sobu studentki- 10.2011, cijena 1.800 KM, tel. 066/944-700.
Ku}ni majstor vodo i elektroradovi,
~asova, tel. 051/501-139. shop programa, po`eqno poznavawe
popravke i od{topavawe odvoda, ostalo, engleskog. Prednost osobe sa is -
wama, poseban ulaz sa kuhiwom i ku- Prodajem “mercedes” 123-240, godina povoqno i kvalitetno, tel. 065/882.511. Prodajem nov inhalator, profi
patilom, centralno grijawe centar grada, kustvom, tel. 051/325-572.
proizvodwe 1983. motor odli~an, reg. is- Posjedujem licencu za nadzor i wema~ki, tel. 065/513-795.
tel. 387 65/585-524.
Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku
tekla, potrebni mawi radovi na
karoseriji, cijena 1.650 KM, tel.
izvo|ewe poslova grijawa, ukqu~uju}i i Prodajem prijedorsku {qivu, 50 ste- TURIZAM
plinsko. Dajem je na raspolagawe peni, odli~nog ukusa i arome za sve pri-
upotreba kuhiwe, kupatila, kablovska, tel. 065/691-884. izvo|a~ima radova ili investitorima, like, svadbe, kr{tewa, slave, ro|endane PONUDA
065/670-587. Prodajem traktor “ferguson” 533 i tel. 065/706-149; 051/464-725. i ostalo, tel. 065/206-060.
Izdajem namje{tenu sobu djevojci, cen- prikolicu, tel. 065/450-548. Dajem ~asove na harmonici i sinti- Turisti~ka agencija Hilandar or-
Prodajem komplet pr`ionicu kafe ka-
tar, povoqno, zvati od 11 do 19 ~asova, tel. Hitno i povoqno prodajem “pe`o 309” sajzeru, na programu su narodne pjesme i paciteta 30 kg, kombinacija struja-plin, ganizuje pokloni~ko putovawe na
051/216-375. dizel, registrovan, g. p. 1988, tel. kola, Bawaluka, tel. 051/303-011. ili mijewam za automobil, cijena Svetu goru i Hilandar 20.6.2011. go-
Izdajem dvokrevetnu sobu, studentki- 065/369-000. 3.300,00 KM, tel. 065/629-350. dine sa desetodnevnim boravkom u
Pravim sve od `eqeza, ograde, nad-
wama, sve pogodnosti za stanovawe nalazi Prodajem “jugo skalu 45”, registrovanu stre{nice, stala`e, natkrivam balkone, Paraliji. Uplata u {est rata, tel.
Prodajem pleksiglas staklo 60 h 72 5 051/465/210, 065/644-500.
se blizu gradskog mosta kraj Vrbasa, tel. do 19.9.2011, tel. 051/312-980; 065/944-209. gara`na vrata, za{titne re{etke itd., mm debqine, providno, tel. 051/437-794;
065/544-189.
Prodajem “mercedes jumbo 240”, g. p. tel. 065/600-993. 065/773-403. LI^NI
Izdajem dva le`aja studentima, Borik,
Korduna{ka 16, sa centralnim grijawem,
1983, motor odli~an, registracija is- Prodajem dva kau~a, dvije foteqe, TA KONTAKTI
tekla, potrebni mawi radovi na U restoranu "Bawalu~anka" pe}, hrastovo bure za rakiju 85 l, jedan
zvati od osam do 20 ~asova, tel. 051/253- karoseriji, cijena 1.650 KM, tel.
614. veoma povoqno izdajem salu za plasti~ni ormari} za kupatilo, {ah dr-
065/691-884. sahrane, cijena 13 KM po osobi, veni, WC {oqu, umivaonik, tri ~esme Mu{karac 45 godina, neo`ewen,
Izdajem namje{tenu sobu, ul. Zore Prodajem “polo” 1.0 benzin, 2001 g.p., tel. 065/948-436 8657. nove, crijevo sa tu{ baterijom novo, tel. `elio bi da se upozna sa ozbiqnom
Kova~evi} br. 14, tel. 051/355-935. 120.000 km pre{ao, registrovan do okto- 051/216-358; 066/437-725. `enskom osobom radi zajedni~kih
Izdajem namje{tenu sobu u Boriku dv- bra 2011, u odli~nom stawu, cijena 7.000 Instrukcije i privatni ~asovi iz en- izlazaka, tel. 387 66/164-647.
jema u~enicama, bez prisustva vlasnika KM, tel. 065/403-491. gleskog jezika, tel. 051/275-145. ZAPO[QAVAWE @elim da upoznam djevojku, damu, za
stana, tel. 065/337-843. Prodajem “reno senik”, kraj 2002, Dostava svega {to vam padne na pamet povremene susrete, diskretno i uz do-
Izdajem studentu mu{karcu slobodan klima, centralna brava, bord kompjuter, i popravke sitnih vodoinstalaterskih i govor. Ozbiqan, 43 godine, Bawaluka,
le`aj u dvokrevetnoj sobi u Boriku, tel. cijena 5.000 evra, tel. 065/793-992. elektri~nih kvarova u stanu, obavqa Tra`imo samostalne, ambiciozne tel. 387 65/203-491.
051/255-425. Prodajem “VW kombi LT 28”, 1999. g.
Iznajmqujem sobu `enskoj osobi u ku}i 2,5 SDI, u odli~nom stawu, boja bijela,
u blizini carinarnice na Predgra|u, tel. tel. 066/512-934.
066/717-305.
Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama u
blizini Gimnazije, poseban ulaz, cen-
MA[INE
I ALATI
KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
tralno grijawe, tel. 065/228-840; 051/211- PRODAJA Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima),
892. Prodajem {trika}u dvorednu ma{inu
Izdajem studentkiwama sobu sa gri- "Silver - DEED", nova, povoqno, tel. putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,
jawem sa posebnim ulazom, tel. 065/546-
658.
051/896-355; 065/259-468.
Prodajem motornu testeru “stil” 039 m
Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka
Izdajem djevojkama dvokrevetnu sobu i i motornu testeru “husvarna”, tel.
prazan le`aj u drugoj sobi, poseban ulaz, 066/944-700. Tekst:
centralno grijawe, Nova varo{, tel. Prodajem nove privredne i poqo-
051/305-072. privredne ma{ine, mrvilice, {rotil-
Izdajem studentima mu{karcima ice, cirkulare, hoblarice, ma{ine za
dvokrevetnu sobu u Boriku, preko puta mqevewe svih vrsta vo}a i povr}a, i
kampusa i “Akvane”, tel. 051/350-735; druge alatke za doma}instvo, tel.
066/834-204. 051/532-426.
Izdajem sobu sa dva le`aja, central- Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za
nim grijawem i upotrebom kuhiwe dv- metal “metalac” SB'26 profesional Telefon:
jema u~enicama, tel. 051/437-794; 065/773 MK-2, ispravna - kao nova, tel. 063/995-
-403. 968, 065/986-453.
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 33

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 16.1.2011. godine, Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu Posqedwi pozdrav dragom
u 56. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi

BRANKU
od porodica Kova~evi} i
Gavri}.
A-1 GK 41
BRANKU Posqedwi pozdrav dragom ocu

BRANKO JELI^I]U
JELI^I]
od supruge Jasne, k}erke Milice i sina Nikole.
8748 A-8 G
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u utorak, 18.1.2011. godine, u 14 ~asova na Gradskom
grobqu u Bawaluci.
O`alo{}eni: supruga Jasna, k}erka Milica, sin Nikola, brat Slavko sa porodicom, te ostala Tu`nim srcem javqamo da je u ponedjeqak, 17.1.2011. godine,
mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije u 87. godini `ivota, preminuo na{ dragi DRAGANU
8744 B-2 G od k}erke Qubice sa
porodicom.
Posqedwi pozdrav dragom zetu Posqedwi pozdrav 8766 A-1 M
dragom
Posqedwi pozdrav dragom ocu

DRAGAN
BATI \UKI] DRAGANU
Sahrana }e se obaviti u utorak, 18.1.2011. godine, u 13 ~asova na grobqu od k}erke Dragiwe sa
BRANKU u Stri~i}ima. porodicom.
od brata Slavka, snahe Rose i O`alo{}eni: supruga Rada, sin Brane, k}erke Branislava, Qubica, 8766 A-1 M
sinovke Branke. Dragiwa i Stanija, snaha, zetovi, unu~ad i praunu~ad
8766 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom ocu
8744 A-3 G
od punca Jove i punice Ru`e.
Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom ocu
Posqedwi pozdrav
8744 A-8 G dragom striki

Posqedwi pozdrav dragom

DRAGANU
DRAGANU DRAGANU od k}erke Stanije sa porodicom.

od sina Brane sa porodicom. od k}erke Branislave sa 8766 A-1 M


porodicom.
BRANKU 8766 A-1 M 8766 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom djedu

Dana 18.1.2011. godine Dana 17.1.2011. godine


od Branka, Slavice i malog navr{ava se tu`na godina navr{ilo se 40 dana
\or|a. od smrti na{eg dragog supruga od smrti dragog
BRANKU 8744 A-3 G

Posqedwi pozdrav

od svastike Vesne, pa{anca Svete, Mladena i Milana. DRAGANU


8744 A-8 G od unuke Mirele sa porodicom.

8766 A-1 M
Posqedwi pozdrav Nikolinom tati MILE SAVE
[TEKOVI]A VUJI^I]A Posqedwi pozdrav dragom djedu

Supruga Dosta S qubavqu


Tvoja Nada
dr BRANKU 8693 A-2 G 8768 A-2 M
JELI^I]U Tu`no sje}awe na dragog oca
Tu`no sje}awe na dragog oca

od zeta Zrni} Dalibora.


DRAGANU
8745 A-3 G
od unuka Gorana sa porodicom.
Posqedwi pozdrav
BRANKU 8766 A-1 M

JELI^I]U MILU MILU Tu`no sje}awe


na na{eg dragog prijateqa
Sin Sini{a sa porodicom Sin Slavi{a sa porodicom
od Nikolinih drugova i drugarica iz Gimnazije.
8693 A-1 G 8693 A-1 G
8762 A-8 G

Posqedwi pozdrav kumu Posqedwi pozdrav kumu Pomen roditeqima

dr BRANKU
JELI^I]U GOJKA - PRILETA
od prijateqa Zrni} Rajka,
KARA]A
Dragojle i Dragana.
DU[AN JAGODA Aco, Zoka, ^ega i Slobo
8745 A-3 G
BRANI JELI^I]U BRANI JELI^I]U 18.1.2010 - 18.1.2011. 14.7.2006 - 2011.
8762 A-2 G
PALA^KOVI]
od kumova Pala~kovi}. od kumova Umi~evi}. Zauvijek ostaje tuga i bol u na{im srcima.
Va{i najmiliji: sinovi Momir, Qubomir i Marko, k}erke Dragiwa i
8740 A-1 G 8740 A-1 G Qubinka sa porodicama 8742 A-7 G
34 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Tu`ni javqamo prijateqima i kolegama da je dana 16.1.2011. godine Dragi moj deda
u 81. godini `ivota umro na{ dragi

BRANKO
(Vlade)
MILANOVI]
Iako vi{e nisi sa nama, znaj da }e{ zauvijek `ivjeti u na{im srcima i
sje}awima. Ka`u da postoje qudi koji `ive vje~no, a ti si jedan od wih. Os-
tavio si traga ne samo na meni, svojoj unuci kojoj si bio kao otac, i svojim
najbli`ima, nego vjerujem i na svima koji su te poznavali ili bar imali ~ast
da progovore sa tako velikim ~ovjekom. Ka`em velikim, jer si uistinu dosto-
jan te rije~i i ponosna sam {to sam imala takvog Dedu. Poznat po svojim
Sahrana }e se obaviti 18.1.2011. godine u 13 ~asova na Pravoslavnom grobqu {alama, do kraja si ostao nasmijan i takvog }emo te pamtiti.
"Sveti Pantelija". Uvijek }e te voqeti tvoja Jana
Wegovi: supruga Qerka, k}erke Ranka i Rajna, unu~ad Jelena, Dejan i Jana, ze-
tovi Dragan i Terens, snaha Edrien, te ostala rodbina, kumovi i prijateqi

8743 B-5 G 8761 B-5 G


Dana 18. januara 2011. godine Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav na{em dragom profesoru i akademiku
navr{avaju se dvije godine
od smrti na{eg dragog

MILORADA
VLAJI]A
O`alo{}eni: supruga, k}erke, BRANKU
zetovi, unu~ad i ostala rodbina
akademiku BRANKU MILANOVI]U
8731 A-3 G
MILANOVI]U Udru`ewe kwi`evnika Republike Srpske
Tu`no sje}awe 8741 A-8 G
na nama dragu
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav
Kolektiv Ustavnog suda Republike Srpske dragom profesoru dragom profesoru

B-2 F

Dana 16. januara 2011. godine preminuo je ~lan na{e Akademije

JELU BRANKU BRANKU


POLI] MILANOVI]U MILANOVI]U
18.1.1983 - 18.1.2011. od Du{ka Pevuqe sa porodicom. od Ranka Popovi}a sa
8765 A-1 M porodicom. 8765 A-1 M
Weni najmiliji
Tu`no sje}awe na dragog oca Posqedwi pozdrav dragom
8754 A-3 G

Tu`no sje}awe na voqenog oca

akademik BRANKO
MILANOVI]
JOVU VASI
SRETENA (\oke) Komemorativna sjednica odr`a}e se 18. januara 2011. godine u 11 ~asova u Vije}nici Banskog BO@I]A \URICI
MIRI]A dvora.
Sahrana }e se obaviti istog dana u 13 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" 18.1.1991 - 18.1.2011.
19.1.2003 - 19.1.2011. od prijateqica Dragane
S velikom qubavqu i po{tovawem Akademija nauka i umjetnosti Vesna i Drago sa porodicom ]irkovi} i Dragane Medi} iz
~uvamo uspomene na tebe. K}erka Republike Srpske Bawaluke.
Qiqa s porodicom 8761 A-1 G B-2 F 8736 A-2 G 8739 A-2 G
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 35

Posqedwi pozdrav dragom profesoru Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 14.1.2011. godine
u 64. godini `ivota, nakon kratke bolesti preminula na{a draga

MILOSAVKA - ZORA
BRANKU PANTO[
MILANOVI]U 1947-2011.

Sahrana }e se obaviti 19.1.2011. godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci.


Filolo{ki fakultet Bawaluka O`alo{}eni: suprug Mile, k}erke Mira i Qiqa, sin Nedeqko, zetovi, snaha, unu~ad, te os-
tala rodbina, kom{ije i prijateqi
B-2 F 8756 B-2 G
Posqedwi pozdrav akademiku Dana 19.1.2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage Posqedwi pozdrav
kom{inici
Posqedwi pozdrav
dragoj majci

ZORI
JOVANKE ZDRAVKI
BRANKU (ro|. Damjanovi}) od kom{ija Edine i Pere Mak-
simovi} sa porodicom. od sina Qubinka, snahe
MILANOVI]U PAJI] Biqane, unu~adi Jovane, Bojane
i Milo{a.
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na porodi~nom 8757 A-3 G 8760 A-2 G
Kolektiv Banski dvor Kulturni centar grobqu u ^okorskim poqima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
O`alo{}eni: suprug Ratko, k}erke Milena i Nevenka, sinovi Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 17.1.2011.
8755 A-8 G Milenko i @eqko sa porodicama 8752 A-8 G godine u 70. godini `ivota, nakon du`e bolesti preminula na{a draga

Posqedwi pozdrav akademiku Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima


da je dana 14.1.2011. godine u 50. godini `ivota nakon duge i te{ke
bolesti u Americi preminuo na{ dragi

ZDRAVKA (Mile)
WE@I]
1941-2011.
BRANKU NIKOLA (Milorada) YAJI] Sahrana }e se obaviti 18.1.2011. godine u 12.30 ~asova na mjesnom
grobqu u Gorwim Romanovcima kod stare crkve.
MILANOVI]U O`alo{}eni: sin Dalibor, bra}a Qutica, Bogdan, Dragutin, Milutin
i An|elko, sestre Gordana, Dragojla i Mileva, porodice Yaji}, Milo- O`alo{}eni: sin Qubinko, k}erka Swe`ana, snaha Biqana, unu~ad
jevi}, ^avi}, Jawi} i Trti}. te ostala rodbina i prijateqi 8760 A-8 G
istaknutom profesoru, nau~niku i humanisti Kremirawe je obavqeno u gradu Denveru, dr`ava Kolorado SAD.
Profesori i studenti Filozofskog fakulteta Pale Posqedwi pozdrav dragoj majci Tu`no sje}awe na majku
A-8 F 8746 A-8 G

Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je
akademiku i prijatequ dana 17.1.2011. godine u 80. godini `ivota preminuo na{ dragi
biblioteke

ZDRAVKI GORDANU
od k}erke Swe`ane i unuke K}erke Danijela i Silvija
Milene.
8760 A-1 G 8753 A-1 G
akademiku BRANKU
MILANOVI]U Dana 19.1.2011. godine navr{ava se osam godina od smrti na{e drage
BRANKU
@IVKO
MILANOVI]U dragom prijatequ i profesoru,
~iji }emo lik i dobrotu ~uvati BUBI]
Kolektiv Narodne i uni- u trajnoj uspomeni. Sa zah-
valno{}u i po{tovawem, Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u utorak, 18.1.2011. godine u
verzitetske biblioteke Repub- 14 ~asova na Perduvovom grobqu.
like Srpske Savjet i Redakcija ~asopisa
"Nova Zora" Bile}a i Gacko O`alo{}eni: supruga Nada, k}erka Rada, sin @arko, brat Ratko, unuci
Zlatan, Mirjana, Vladimir, Sandra i Aleksandar, zet Hamdija, te os-
8750 A-4 G A-4 UP tala rodbina i prijateqi 8738 A-8 G

Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom dedi
dragom profesoru

GORDANE
BRNI]
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Rebrova~kom
grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
BRANKU BRANKU @IVKU @IVKU O`alo{}ena porodica Brni}
MILANOVI]U 8753 A-8 G
MILANOVI]U od porodice Regoda. od Zlatana i Mirele.
od Mladenka Sayaka sa od Branka Leti}a sa porodicom.
porodicom. 8765 A-1 M 8765 A-1 M 8738 A-1 G 8738 A-1 G
36 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama Posqedwi pozdrav dragom bratu
Posqedwi pozdrav akademiku da je dana 15.1.2011. godine u 67. godini `ivota preminuo na{ dragi

PETRU
od brata Jove, snahe Gospove i
sinovca Bo`idara.
7882 A-1 M
PETAR (Rade) GA[I]
Posqedwi pozdrav dragom bratu
Sahrana }e se obaviti 18.1.2011. godine na grobqu u Kla{nicama.
Povorka kre}e ispred ku}e `alosti u Trnu, ul. Novosadska u 13 ~asova.
O`alo{}eni: supruga Vasilija, sinovi Darko i Dalibor, snahe Svjet-
lana i Kristina, unuci Dejan i Rade, i ostala rodbina i prijateqi.

8777 A-8 M
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom bratu

PETRU
od sestre Borke i sestri~ine
Bojane.
7882 A-1 M

Posqedwi pozdrav dragom


BRANKU PETRU PETRU
od strica Gavre i strine Mir- od brata Janka, snahe Qiqe i
MILANOVI]U jane sa porodicom.
8777 A-1 M
sinovke Branke.
8777 A-1 M
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

PETRU
od ro|aka Novaka i Danke.

7882 A-1 M
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Posqedwi pozdrav dragom ujaku
PETRU PETRU
od strine Cvijete sa porodicom. od brata Mile i snahe Rade sa
porodicom.
8777 A-1 M 8777 A-1 M
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom
B-5 F
PETRU
Dana 18.1.2011. godine navr{ava se {est godina Posqedwi pozdrav dragom
od kada nas napusti na{a voqena supruga i majka od Danijele i Slavi{e
Kova~evi} sa djecom Sarom i
Danijelom. 7882 A-1 M

Posqedwi pozdrav dragom


PETRU PETRU
od brata Ilije i snahe Milice od sestre Boje i zeta Krste sa
sa porodicom. porodicom.
PETRU 8777 A-1 M 8777 A-1 M

od kom{ije Milana Ruwe sa Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav dragom bratu


porodicom. dragom stricu
7882 A-1 M
MILEVA - MILENA (ro|. Gvero) PETRU
Posqedwi pozdrav dragom bratu
POPR@EN od porodice Ante{evi} Momira
i Rade sa djecom.
Tog dana u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Perduvovom 7882 A-1 M
grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
Bila si i ostala na{ ponos. Uvijek }emo te voqeti i nikad te ne}emo
zaboraviti. PETRU Posqedwi pozdrav dragom
Tvoji: suprug Drago, sin Nemawa i snaha Jelena 8737 A-8 G PETRU
od Zorana, Biqane i Gavrila.
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav od Jasne, \or|e i Mihajla
dragom ocu najdra`em dedi Vici Vesi}a. 8777 A-1 M 8777 A-1 M
PETRU
Tu`no sje}awe na dragu
od brata Gorana i snahe Spase
sa djecom.
7882 A-1 M

Posqedwi pozdrav dragom bratu PETRU


AN\U od kom{ije Vinka ^eki}a sa
KUKOQ porodicom.
7882 A-1 M
VIDU VID 17.1.2006 - 17.1.2011.
STANI[QEVI] Posqedwi pozdrav
od sina Mi}e, snahe Svjetlane,
unuka Tamare i Aleksandra i K}erka Du{anka, sin Uro{, snaha Miwa i unuci Igor i Sr|an velikom prijatequ porodice
od wegove mezimice unuke Ene
praunu~adi Marka i Julije. sa porodicom.
8749 A-2 G A2 47N 8781 A-6 M
PETRU
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav [est je godina otkako sa nama nije na{a voqena majka
dragom suprugu i ocu od brata Gostimira.

7882 A-1 M
DU[ANKA
- BUBA
(ro|. Risovi}) BRANKU
LANDEKA MILANOVI]U
VID 18.1.2005 - 18.1.2011.
VIDU STANI[QEVI]
Tvoja beskrajna qubav, blagost i dobrota zauvijek }e grijati na{a srca: Deziderija Perovi}
od supruge Milke i k}erke od unuke Nata{e sa porodicom. tvoj Mile i tvoje Bubice: Nikica, @eqka i Slobo
Vesne. 8749 A-1 G A1 46N 8770 A-6 M 8769 A-3 M
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 37

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama Posqedwi pozdrav Dana 19.1.2011. godine navr{ava se {est tu`nih godina
da je dana 16.1.2011. godine u 93. godini `ivota preminuo na{a dragi dragom ocu i svekru od smrti na{eg dragog

STOJANU

STOJAN (Mirka) GRBI] od sina Ne|e i snahe Zage. MILANA


Sahrana }e se obaviti 18.1.2011. godine u 13 ~asova na Gradskom
8773 A-2 M
SANDI]A
grobqu u Bawaluci.
O`alo{}eni: sin Ne|o, k}erke Smiqa, Milena i Jela, sestra Savka,
bra}a Milan, Stevo, Majo, Bo`o i Lazo, snahe, zetovi, unu~ad, pra- @ivje}e{ vje~no voqen i nezaboravqen u na{im srcima.
Posqedwi pozdrav Otac Mladen, majka Mira, brat Goran, supruga Sawa i k}erke Sowa i
unu~ad, ~ukununuka, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi. dragom ocu Vawa
8773 A-8 M 8758 A-8 G

Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

STOJANU

STOJANU STOJANU od k}erke Milene, zeta Stoleta,


unu~adi Dejana i Oqe sa poro-
od porodice Makivi}. od porodice Filipovi}. dicama.
8773 A-2 M
8773 A-1 M 8773 A-1 M
Posqedwi pozdrav
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom dragom ocu

STOJANU STOJANU
STOJANU
od porodice Jovandi}. od brata Steve sa porodicom.
8773 A-1 M 8773 A-1 M od k}erke Jele, unuka Jadranka i
Sr|ana sa porodicama.
Posqedwi pozdrav dragom 8773 A-2 M

Posqedwi pozdrav
dragom ocu

STOJANU
BRANI
JELI^I]U od k}erke Smiqe, zeta @olija,
unuka Roka i Davora sa porodi-
cama.
od Mile i Branke sa porodicama Jeli~i} i Miri}. 8773 A-2 M

8776 A-8 M Posqedwi pozdrav


dragom dedi
Tu`no sje}awe na na{eg Posqedwi pozdrav dragom
sestri}u, bratu i stricu

BO[KA STOJANU
- BOBU BRANKU od unuka Darka, @eqka, Jelene
GATARI]A JELI^I]U i praunuka Nikole.

Tvoji: Du{ko, Dragica, Sa{a i 8773 A-2 M


Vesna od po ro di ca Po li} iz Ba nat -
8778 A-2 M skog Velikog Sela.
Posqedwi pozdrav
8774 A-3 M dragom svekru i dedi
Posqedwi pozdrav kom{iji
Posqedwi pozdrav
dragom prijatequ

@IVKU STOJANU
od Ostoje Mitrovi}a sa BRANKU
porodicom. od snahe Pace i unuke Marine
8779 A-1 M
JELI^I]U sa porodicom.
od porodice Raduki}.
8783 A-1 M 8773 A-2 M
38 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Perica Stan~eski nas je dva puta obradovao, kada je do{ao u Bo-


rac i kada je pre{ao u “@equ“. Rekao je da ide u posjetu babi, a
Sport mi smo slu~ajno saznali da ona stanuje na stadionu “Grbavica“.
Radmilo [ipovac,
direktor FK Borac

Obiqe`en 15. januar, Me|unarodni dan voza~a

FOTO: AGENCIJE
Slavqe Partizana
Ko{arka{ice Partizana savladale su ekipu ^e-
lika rezultatom 73:64 (20:25, 19:10, 12:17, 22:12) u
15. kolu IWBL regionalne lige. Najefikasnija u ti-
mu “crno-bijelih“ bila je Butulija sa 21 poenom,
Jankovi}eva je postigla 11, a Dabovi}eva deset po-
ena.

Poraz Milojevi}a
Najboqi srpski junior u tenisu Nikola Miloje- Goran
vi} pora`en je u finalu ITF turnira prve kate- Doj~inovi}
gorije u Karakasu. Od Milojevi}a, koji je bio
postavqen za tre}eg nosioca, boqi je bio prvi
favorit turnira Ugo Deqijanes iz Bolivije, ko-
ji je slavio rezultatom 6:4, 6:3.

^lan auto-moto kluba Bawaluka izabran za najboqeg voza~a u BiH u protekloj


godini
PI[E: DU[AN REPIJA pred takmi~ara iz Sarajeva obavezuje da dam sve od sebe sta za ma, te naj ve }e pri -
Ko{arka{i Hemofarma i FMP-a igra}e u
dusanr@glassrpske.com Kre{imira Bodnaruka i Su- u idu}em periodu - rekao je
derbiju ~etvrtfinala Kupa Radivoja Kora}a 9. znawe ko je se mo `e os tva -
februara, a branilac trofeja Partizan mt:s ada Hote, a ~etvrti u ovom Doj~inovi}. ri ti u svi je tu
SA RA JE VO - Vo za~ Auto- izbo ru bio je la ure at iz Pro{la godina bila je auto mo bi li zma - osvo je na
sastaje se sa Mega Vizurom. Radni~ki iz Kragu-
mo to klu ba Bawalu ka Go - 2009. Bo ris Miqevi} iz vrlo us pje {na za Go ra na, “dijamantska kaciga“.
jevca igra sa OKK Beogradom, dok }e protivnik
ran Doj~inovi} progla{en Bawaluke. ko ji je osvo jio {am pi on - Ina~e, ovo je takmi~aru
Crvene zvezde biti poznat poslije me~a Radni-
je za najboqeg voza~a BiH u sku ti tu lu u auto -trka ma iz Bawaluke drugo priznawe
~ki basket - Napredak (Kru{evac).
konkurenciji {est takmi- PRO[LE na brdskim sta za ma, osvo - za najboqeg voza~a, a prvi
~ara. godine osvojio je no dru go mjes to u auto - put za najboqeg je izabran
Fudbalski klubovi Partizan i Boka juniors Tr a d i c i o n a l n i m
imaju odli~nu saradwu, a uskoro bi trebalo “dijamantsku kacigu“ trka ma na kru `nim 2008. godine.
obiqe`avawem 15. januara,
da do|e i do prvih transfera. “Crno-bijeli“ Me|unarodnog dana voza~a i
bi u proqe}nom dijelu sezone mogli da budu mehani~ara, spu{tena je za-
- Vrlo sam po~astvovan Svi dosada{wi dobitnici
ja~i za dvojicu mladih igra~a argentinskog izborom za najboqeg voza~a.
vjesa na pro{logodi{wu ta- Velika je ~ast kada te kole- Nagrada za najboqeg voza~a dodjequje se od 2005. godine, a
velikana, koji }e uskoro do}i na probu u kmi~arsku sezonu, u kojoj je dosada{wi osvaja~i su: Neven Vukasovi} (Sarajevo) 2005.
Humsku. ge izaberu za najboqeg, jer
najvi{e uspjeha imao auto- tada zna{ da stvarno vrije- godine, Mladen [oji} (Modri~a) 2006, Miroslav Josipovi}
mobilista iz Bawaluke Go- di{. Nadam se da }u nasta- (Modri~a) 2007, Goran Doj~inovi} (Bawaluka) 2008, Boris
ran Doj~inovi}. viti sa dobrim rezultatima, Miqevi} (Bawaluka) 2009. i Goran Doj~inovi} (Bawaluka)
On je tri jum fo vao is - 2010. godine.
Foto dana a ova na gra da me do da tno

Radni~ki ulazi u Superligu


Ra dni ~ki je ozbiqan klub ko ji vo de Samo fudbalski klub od zna~ajnijih ko-
ozbiqni qudi, sa vizijom i odgovorno{}u. lektivnih sportova u Kragujevcu nije ~lan
Imamo jasan plan i ciq da se vratimo u Su- elitnog dru{tva i zato mi upiremo svu snagu
perligu. I ne samo da igramo jedno leto, ve} da ne zaostajemo za ko{arka{ima, odbojka-
da se takmi~imo, da poput Spartaka stremi- {i ma, strel ci ma i dru gi ma. Kra gu je vac je
mo evropskim izazovima. Bori}emo se sa svi- sportski grad, qudi vole sport i mi ose}amo
@arko ma jer smo na pra vi li kos tur ti ma od veliku podr{ku u naporu da izborimo ulazak
PAVLOVI], kvaliteta koji }emo samo nadogra|ivati. u Superligu. Orijentacija na dovo|ewe mla-
Bilo bi neozbiqno da prodamo najboqe dih perspektivnih igra~a nastavqena je anga-
direktor FK igra ~e, iako smo ima li dos ta po nu da iz `o vawem na pa da ~a Dan ka Ko va ~e vi }a,
Radni~ki zemqe i inostranstva za Tintora, Kosti}a, reprezentativca Crne Gore i veziste Vuka-
iz Kragujevca Lepojevi}a. Ne mo`e se do rezultata do}i {i na Bo {ko vi }a, a jo{ dvo ji ca igra ~a iz
bez strpqewa i ulagawa. Mi to znamo, tako Brazila i Afrikanac iz Konga sti`u na pro-
Srbiji su potrebni se i pona{amo i zato sam uveren da smo najve- bu, ali trenutno imaju probleme sa vizama pa
}i kandidat za prvaka, iako je BASK pobegao malo kasne. Mi smo najve}a poja~awa ipak do-
centri poput Kragujevca,
pet bo do va. Ni ko ne `e li #tram vaj li gu#, bili iz sopstvenih redova jer su se oporavi-
Kru{evca, Po`arevca, Srbiji su potrebni centri poput Kragujevca, li Karamati} i Radovanovi}. I bez wih smo
Atraktivan potez fudbalera Man~estera Patrisa Evre u me~u
a ne Careva }uprija i Kru{evca, Po`arevca, a ne Careva }uprija i ve}i deo jeseni izgurali dobro, sa wima }e
protiv Totenhema. Banatski Dvor Banatski dvor. Nije to u interesu fudbala. biti mnogo lak{e sti}i do Jelen Superlige.
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 39

Ko{arka{i Igokee slavili u Beogradu “Crno-bijeli“ u novoj ligi


“Mediteranci“
Ponovo savladana zovu Partizan
BEOGRAD - Ko{arka{ki klub Partizan dobio je zvani-
~an poziv za u~e{}e u Mediteranskoj ligi za ~ije osni-

Crvena Zvezda vawe se zala`e biv{i predsjednik FIBA Evropa, Jorgos


Vasilakopulos.
Ligu bi ~inilo 12 timova: Olimpijakos, Panatinaikos i
Aris iz Gr~ke, Fenerbah~e i jo{ dva tima iz Turske, Maka-
Bila je te{ka utakmica sa mnogo kontranapada, otvorenih {uteva ali bi i Hapoel Jerusalim iz Izraela i {ampioni Bugarske i
smo se pokazali kao boqi u ovom me~u i zaslu`eno slavili, rekao ^ejs Kipra. U nekim varijantama pomiwe se i u~e{}e italijan-
skih klubova. Dvanaesti tim bila bi ekipa iz Katara, {to
BEO GRAD - Po bje dom bi bio presedan po{to bi se u istoj ligi takmi~ili izra-
nad Crvenom zvezdom rezul- elski i arapski tim, ali bi tim iz Katara vjerovatno bio i
tatom 81:72 u 17. kolu regi- sponzor lige. Kao rje{ewe pomiwe se da bi me~eve protiv
onal ne ko {ar ka {e NLB izraelskih timova igrali na Kipru.
lige, ekipa Igokee do{la
je do drugog gostuju}eg tri-
jumfa u ovom takmi~ewu, NBA liga
po{to su do sada slavili
sa mo pro tiv Ra dni ~kog u Klipersi vladaju
Kragujevcu.
Junak pobjede Aleksan- "gradom an|ela"
drov~ana nad “crveno-bije- WUJORK - Ekipa Los An- {lo je do ko{kawa izme|u
li ma“ bio je Ame ri ka nac |eles Klipersa savladala je Lamara Odoma i Blejka Gri-
Brajan ^ejs koji je postigao gradskog rivala tim Lejker- fina, zbog ~ega su ~etvori-
20 poena, dok je pogodio ~e- sa re zul ta tom 99:92 i ta ko ca igra~a morala da napuste
tiri trojke iz pet poku{a- bar na kratko prekinuli do- parket “Stejpls centra“.
ja. minaciju slavnijeg kluba iz Erik Gordon ubacio je 30
- Pri je na {eg do las ka “grada an|ela“. poena kod pobjednika, dok je
znali smo {ta }e nas o~eki- Pro{li put, nevjerovatnim za Lejkerse postigao Kobi
vati u Beogradu, jer Crvena ko{em veterana Dereka Fi- Brajant 27 poena.
zvezda nije ona ista ekipa {era, Lejkersi su se provu- Predvo|en Tonijem Parke-
koju smo pobijedili na na- kli, ali ovog puta nije im rom (30 poena) San Antonio
{em terenu na po~etku regi- bilo spasa. Uz to su, kada je je slavio pobjedu nad Denve-
onalne lige. Bila je te{ka sve ve} bi lo ri je {e no do - rom 110:97.
utakmica sa mnogo kontra-
na pa da, otvo re nih {u te va
ali smo se po ka za li kao
boqi u ovom me~u i zaslu`e-
no slavili - rekao je ^ejs.

PARTIZAN
pora`en od Cedevite Donel Harvi (Igokea) FOTO: AGENCIJE

Pomo}ni trener Igokee nad Crve nom zvez dom ko ja znom pu tawom - izja vio je onalnom takmi~ewu.
Dra gan Ba ji} ~es ti tao je igra mno go boqe ne go na Baji}. Naj boqi po je di nac su -
svojim igra~ima na dobroj po ~et ku ta kmi ~ewa, kao i Ko {ar ka {i Par ti za na sreta bio je ko{arka{ do-
igri i pobjedi. zbog ~iweni ce da se pro - po ra `e ni su u Za gre bu od ma}ih Dontje Drejper koji je
- Ova pobjeda dobija na vla~ila pri~a da smo mi i eki pe Ce de vi te sa 84:88 me~ za vr{io sa 23 po ena,
zna~aju po{to je ostvarena oni di rek tni kon ku ren ti (15:23, 24:25, 15:19, 30:21). dok su se kod gostiju istakao
za ispadawe iz lige. Poka- Cedevita je tako prekinula Nejtan Yavai sa 18 poena. Erik Gordon FOTO: AGENCIJE
CRVENA ZVEZDA 72 zali smo da smo boqi i da niz “crno-bi je lih“ od pet
IGOKEA 81 igramo boqe u ovom trenut- uzastopnih trijumfa u regi- Parovi Kup BiH u ko{arci
(15:18, 16:21, 25:15, 25.18) ku i da nam forma ide uzla-
Dvorana: “Pionir“ u Beogradu.
Gledalaca: 3.500.
Tabela U 18. kolu snage }e odmje-
riti, petak, VR[AC: Hemo-
“Pivari“ u Vitezu
1. Union Olimpija17 11 6 1295:1230 28
Sudije: Muhvi}, Vovk, Hordov Rezultati 2. Partizan 17 10 7 1362:1196 27
farm - Cedevita (19 BAWALUKA - Pet utakmica osmine finala ko{arka-
(Hrvatska). ~asova), subota: NOVO {kog Kupa BiH na rasporedu su ve~eras.
U 17. kolu NLB lige posti- 3. Budu}nost 17 10 7 1280:1227 27
MESTO: Krka - Nimburk Me~evi u kojima su se trebali sastati Prijedor - Zriwski
CRVENA ZVEZDA: Cvetkovi} 6, gnuti su sqede}i rezultati: 4. Krka 17 10 7 1305:1252 27
Dr~a 5, Jang 10, Radosavqevi}, 5. Cedevita 17 9 8 1352:1315 26 (16), ZAGREB: Cibona - Za- i Limometal - Bosna ne}e se igrati po{to su ekipe Prije-
Radni~ki - Budu}nost 6. Zagreb 16 10 6 1266:1238 26 greb (17), ZADAR: Zadar - dora i Limometala odustale zbog lo{e finansijske situ-
Balaban, Le{i}, Nedovi} 11, Mi-
lo{evi} 9, Nikoli}, Mar{ 20, 75:68, Cedevita - Parti- 7. Igokea 17 8 9 1279:1265 25 Crvena zvezda (17), POD- acije. Prvenstveni duel izme|u Slavije i Mladosti (66:94)
Majsl 3, Suboti} 8. trener: Mihaj- zan 88:84, [iroki - Hemo- 8. Nimburk 17 8 9 1357:1376 25 GORICA: Budu}nost - [i- ra~unat je i za Kup pa su se ko{arka{i iz Mrkowi} Grada
lo Uvalin. farm 84:90, Crvena 9. Hemofarm 17 8 9 1360:1385 25
roki (19), BEOGRAD: plasirali u ~etvrtfinale. Parovi osmine finala: KA-
IGOKEA: \erasimovi}, Dozet 4, zvezda - Igokea 72:81, Za- 10. Cibona 17 8 9 1296:1357 25
\urica, Na|feji 11, Rako~evi} 2, 11. [iroki 17 8 9 1289:1379 25 Partizan - Union Olimpija KAW: Kakaw - Sloboda (19 ~asova), SARAJEVO: Triland -
greb - Krka 104:82, Nim- (20), nedjeqa: LAKTA[I: [iroki (18), VITEZ: Vitez - Borac Nektar (18), ^ITLUK:
Vitkovac 19, ^ejs 20, Panti} 7, [u- burk - Zadar 91:70, 12. Radni~ki 16 8 8 1320:1349 24
tulovi}, Joksimovi} 5, Florens 2, 13. Zadar 17 5 121319:1379 22 Igokea - Radni~ki (17). Brotwo - ^apqina (18), ZENICA: ^elik - Igokea (19).
Harvi 2. Trener: Slobodan Klipa. Olimpija - Cibona 75:84. 14. C. zvezda 17 5 121269:1401 22 U `enskoj konkurenciji danas od 16.30 ~asova snage }e od-
mjeriti ^elik i Mladi Kraji{nik. Ekipe @eqezni~ara i
Srpski ko{arka{ slomio fibulu Jedinstva ve} su se plasirale u polufinale dok }e se prven-
stveni duel izme|u Igmana i Tomislava, koji je na raspore-
Vujani} {est mjeseci van parketa du 22. januara ra~unati i kao Kup utakmica. M. Z.

ATINA - Ko{arka{ Mi- uta kmi ce a to je ve ~e ras. duelu sa ameri~kim ko{arka- ve}u karijeru, od one koju je Prva ko{arka{ka liga RS
lo{ Vujini} polomio je fi- Partizan sutra igra sa Re- {em Terelom Kestlom. Nakon imao do 30. godine, a ni ta
bulu u prvenstvenoj utakmici alom u Madridu. {to je Amerikancu koji nas- nije nimalo skromna. Slavqe Sutjeske
izme|u wegovog Panioniosa - Nemamo vremena da an- tupa za BiH oduzeo loptu i Vujani} je ju~e trebao da BAWALU KA - Der bi su - {to gosti nisu doputovali i
i AEK-a, tako da ne}e poja~a- ga`ujemo igra~a do po~etka krenuo u kontranapad, Vuja- odradi prvi trening u no- sret 12. kola Prve ko{arka- taj me~ bi trebao biti regis-
ti re do ve KK Par ti zan za Top 16. Za po sle ne znam. ni} se samo sru{io na par- vom-starom klubu, a sa Par- {ke lige Republike Srpske trovan slu`benim rezultatom
is ku {ewa u Top 16. fa zi @ao mi je {to se Milo{u ket, sa bolnom grimasom na ti za nom u se zo ni 2002/03. izme |u Su tjes ke i Ru da ra 20:0 za doma}ina. M. Z.
Evrolige. to desilo. Nema veze sa tim licu. bio naj boqi stri je lac pripao je Fo~acima koji su
U posqedwoj utakmici za da li je trebalo da se vrati u Desetak minuta pro{lo Evrolige, kao reprezentati- Grupa A
trijumfovali nad Ugqevi-
gr~ki klub Vujani} je do`i- Par ti zan, ve} qud ski, kao je od kada je Vujani} na nosi- vac Jugoslavije u~estvovao je ~anima rezultatom 73:64. 1. Servicijum 12 9 3 1018:836 21
vio povredu i mora}e da pa- igra~a - rekao je Todori}. lima iznesen sa parketa. Sa u posqedwem pohodu na zla- 2. Sutjeska 12 9 3 903:833 21
Rezultati 12. kola: Glasi- 3. Gra|anski Bobar12 8 4 952:796 20
uzira sqede}ih {est mjeseci. suzama u o~ima, nesu|eni po- tnu medaqu, 2002. godine, na nac - Dri na Bi ra~ 89:78,
SUTRA 4. Rudar 12 8 4 935:867 20
Sportski direktor Beogra- vratnik me|u “crno-bijele“ SP u Indijanapolisu, a po- Mladost Volf Sekjuriti - 5. Bratunac 12 7 5 970:922 19
|ana, Dragan Todori}, izja- igraju sa Real ko {ar ka {e, pre ve zen je u tom je igrao finale Evro- Fe niks 49:63, Bra tu nac - 6. Radnik 12 7 5 902:901 19
vio je da vi{e nema vremena Madridom bolnicu. li ge sa For ti tu dom, Servicijum 76:72, Radnik - 7. Glasinac 12 7 5 919:930 19
da se anga`uje novi igra~a U vi{e navrata, Vujani} nastupao za Barselonu, Pa- Gra|anski Bobar 92:86, Su- 8. Feniks 12 5 7 840:867 17
pred po ~e tak ta kmi ~ewa u Vujani} se povredio ~e- je ope ri sao li ga men te ko- na ti na ikos, Di na mo Mos - 9. Mladost VS 12 5 7 844:889 17
tjeska - Rudar 73:64. Utakmi- 10. Prijedor 11 3 8 855:899 14
Top 16 fazi Evrolige, po- ti ri mi nu ta i 52 se kun de qena i ti problemi sprije- kvu, Efes Pilsen, Mursiju, ca izme |u Pri je do ra i 11. Derventa 11 3 8 782:841 14
{to rok isti~e 24 ~asa prije prije kraja prve ~etvrtine, u ~ili su ga da izgradi mnogo Panionios... Dervente nije odigrana po- 12. Drina Bira~ 12 0 12 763:1102 12
40 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Odli~an start srpskih tenisera na Australijen openu

FOTO: AGENCIJE
Pi{e:
Slavko
Srbi lako
Kukavi~ije jaje
BASARA

do drugog
Nije lijepo sve {to sija! Niti je vrijedno ono o ~emu
pri~a ve}ina qudi sumwivog morala i ne~iste du{e.
Prqav{tina lako prione na ~ovjeka, ali se te{ko ski-
da... Sapun ko{ta...
Sarajevska `eqa za dominacijom i centralizacijom
kola
komplikovane zemqe kakva je BiH svakim danom dobija
sve ve}e razmjere. U svim sferama `ivota. Ni fudbal
nije zaobi|en.
Tako uz dobro utabane kanale Jusuf Pu{ina `eli da
progura projekat jednog predsjednika tako {to }e sa-
da{wem predsjedniku FS Republike Srpske Miletu
Kova~evi}u ponuditi funkciju predsjednika FS BiH.
Pu {i nin in `ewering je do bro ra zra dio #pa kle ni
plan# ~ija bi se stvarna pozadina vidjela poslije godi-
nu ili dvije predsjednikovawa Kova~evi}a.
Sva sre}a, {ifra #Kukavi~ije jaje# je prepoznata! A
stigla je od onih koji misle jedno, pri~aju drugo, rade
tre}e, a namjere su im pokvarene i zle!
Istorija treba da nas nau~i ne~emu. Za budu}nost mo-
`emo da ma{tamo, ali treba vidjeti sada{wost. Ona
kazuje da predstavnici Fudbalskog saveza Republike
Srpske ni po koju cijenu ne smiju da nasjednu na #monta-
`u# iz Sarajeva. Bio bi to film strave i u`asa.
I }oravi vide #u ~emu je kvaka#. Na`alost, mnogi sa
vidom imaju iskrivqene vrijednosti, ali se nadamo da
}e i ovaj put, kao mnogo puta do sada, dobro savladati
zlo. A pri~e iz fudbalskog Sarajeva mogu da #upale# sa- Novak \okovi}
mo kod onih koji razmi{qaju bez mozga ili su wihove
postupke izazvale druge stvari. Kraj prethodne sezone, kada sam doprineo da Dejvis kup reprezentacija Srbije
Na svu sre}u, sarajevski mu}ak je zasmrdio na pragu prvi put u istoriji osvoji titulu pobedom nad Francuskom, ulio mi je ogromno
svoje ku}e tako da i nije stigao tamo gdje je poslat. Ima
realnosti i pravde! Sarajevske fudbalske `eqe su vi-
samopouzdawe za po~etak ove sezone, istakao \okovi}
{e nego puste! MEL BURN - Srpski 6:3, 6:1, 6:4, dok je \okovi} ogro mno sa mo po uz dawe za pje{niji je bio srpski te-
Pro{lo je vrijeme: inauguri{em te pa te strijeqam. teniseri Viktor Troicki, bio boqi od [panca Mar- po ~e tak ove se zo ne - is ta - niser.
Ko je lud da i daqe igra po tim pravilima? Janko Tipsarevi} i Novak sela Granoqersa sa 6:1, 6:3, kao je \okovi} koji je 2008. Pro ti vnik Tro ic kom u
\okovi} plasirali su se u 6:1. godine osvojio prvi grend sqede}oj rundi prvog ovogo-
ATP lista dru go ko lo Otvo re nog - Kraj prethodne sezone, slem tur nir u ka ri je ri di{weg grend slem turnira

Troicki 27. na svijetu prvenstva Australije.


Troicki je savladao Ru-
ka da sam do pri neo da Dej -
vis kup re pre zen ta ci ja
upravo na Australijen ope-
nu.
bi}e Francuz Nikolas Mau.
On je na star tu po bi je dio
MONTE KARLO - Najboqi srpski teniser Novak \oko- sa Dimitrija Tursunova sa Srbije prvi put u istoriji TIPSAREVI] Argentinca Brajana Dabula
vi} i daqe je sa 6.240 poena tre}eplasiran na ATP listi, 6:2, 3:6, 6:2, 6:0, Tipsarevi} osvoji titulu pobedom nad
igra protiv
sa 6:3, 6:4, 6:4. Mau je trenu-
dok je Viktor Troicki napredovao za tri mjesta i sada je 27. Ni jem ca Mi {u Zve re va sa Fran cus kom, ulio mi je tno 132. te ni ser svi je ta i
Verdaska do sa da ni je igrao pro tiv
teniser na svijetu sa 1.490 bodova.
Janko Tipsarevi} je nazadovao za jednu poziciju i ove se- Federer Novak \okovi} }e se u Troickog. Rival Tipsarevi-
dmice je 49. sa 935. poena, dok je Ilija Bozoqac napredovao sqede }em ko lu sas ta ti sa }u u idu}oj rundi prvog ovo-
Drugi teniser svijeta Roxer Federer briqantno je po~eo od- 81. igra ~em svi je ta Hrva - go di{weg grend slem
za jedno mjesto i zauzima 151. poziciju. Nikola ]iri} je branu titule na Australijen openu po{to je u me~u prvog kola
196. i ima 265 poena. U vo|stvu je [panac Rafael Nadal sa tom Ivanom Dodigom, koji turnira bi}e deveti nosi-
deklasirao Luka{a Lacka sa 6:1, 6:1, 6:3. Roxer }e se u dru- je po bi je dio zemqaka Ivu lac Fernando Verdasko iz
12.390 bodova, ispred [vajcarca Royera Federera sa 9.245 goj rundi sastati sa @ilom Simonom, a zanimqivo je da je
bodova. Kar lo vi }a sa 6:4, 3:6, 6:7, [panije, koji je pobijedio
Francuz u oba dosada{wa okr{aja savladao Federera, i to (5), 6:4, 6:4. Wih dvo ji ca Ni jem ca Raj ne ra [i tle ra
2008. godine na Roxers kupu i na zavr{nom turniru sezone. igrali su samo jednom, a us- sa 6:1, 6:3, 6:2.

Prvo kolo na Australijen openu donijelo iznena|ewa

Kraj za Davidenka i Kverija FOTO: AGENCIJE

MELBURN - Prvi dan zai je pora`ena od ^ehiwe [i tler 6:1, 6:3, 6:2,
takmi~ewa na Australijen Bar bo re Za hla vo ve [tri - @. Simon - J. Sun Lu
ope nu za mno ge fa vo ri te co ve, dok je od Da ni je le 6:7, 6:2, 6:4, 6:2, N.
je po ~eo o~e ki va no do bro. Han tu ho ve boqa bi la Rus - Al ma gro - S. Ro bert
Me |u tim, bi lo je i onih kiwa Regina Kulikova. 6.4, 6:3, 6:7, 7:5, I.
ko ji su se sa ple li ve} na ISPALA Qubi ~i} - P. Lu ~ak 6:3,
prvoj prepreci. 6:3, 7:6, R. Gaske - F. Dan-
To se dogodilo Ameri-
Danijela ~e vi} 6:3, 6:4, 6:4, T. Ro -
kancu Semu Kveriju i Rusu Hantuhova bre do - S. De var man 7:6,
Ni ko la ju Da vi den ku. Kve - Za nimqivi ji re zul ta ti 6:3, 6:4, T. Ber dih - M.
Bojana ri, ko ji je bio pos tavqen prvog ko la u mu {koj i Kru no la 6:4, 6:0, 6:2. @e -
Jovanovski
za 18. no si oca, iz gu bio je `en skoj kon ku ren ci ji: K. ne: M. [arapova - T. Tana-
WTA lista
od Poqaka Luka{a Kubota Ni {i ko ri - F. Fowini sugarn 6:1, 6:3, A. Brijanti
2:3 u setovima i to poslije 6:1, 6:4, 6:7, 6:4, H. Monako - L. Hra dec ka 6:4, 7:5, F.
Skok Bojane Jovanovski tri sa ta i 20 mi nu ta bor -
be. Davidenko je morao da
- S. Grojl 7:6, 7:6, 6:2, L.
Ku bot - S. Kve ri 5:7, 6:2,
Skja vo ne - A. P. San towa
6:7 (4), 6:4, 6:2, D. Ci bul -
LONDON - Najboqa srp- na u polufinale Sidneja na- pru `i ru k u pro ti vni k u. 3:6, 6:1, 8:6, G. Mon fils - ko va - A. Ker ber 6:2, 6:7,
ska teniserka Jelena Janko- predovala je za 19 pozicija i Rus ko ji je tri pu ta bio T. de Ba ker 6:7, 2:6, 7:5, 6:4, K. Ka ne pi - M. Ri ba -
vi} za dr`a la je sa 4.445 sada je 58. sa 1.037 bodova. ~et vrtfi na lis ta tur ni ra 6:2, 6:1, M. Fi{ - V. Ha - rikova 2:6, 6:4, 6:3, K. Vo-
bodova osmo mjesto na WTA Vode}a na listi i daqe je u Mel bur nu po ra `en je od nesku 2:6, 4:6, 6:3, 7:5, 6:3, zni jac ki - @. Dul ko 6:3,
listi, dok je Ana Ivanovi} Dankiwa Karolina Vozni- Nijemca Florijana Majera F. Ma jer - N. Da vi den ko 6:4, N. Li - S. Ar vid son
napredovala za jedno mjesto jacki sa 8.035 poena, ispred 1:3. I u `enskoj konkuren- 6:3, 4:6, 7:6, 6:4, R. Fe de - 6:1, 7:5, K. [prem - [.
i sada je 20. igra~ica svije- Rus kiwe Ve re Zvo nar je ve ci ji bi lo je izne na |ewa. rer - L. Lacko 6:1, 6:1, 6:3, [i pers 4:6, 6:4, 6:2, A.
ta. (6.785) i tre }e pla si ra ne Ispa le su Fran cus kiwa E. Rodik - J. Hajek 6:1, 6:2, Petkovi} - Y. Krejbas 6:1,
Tre}i reket Srbije, Bojana Belgijanke Kim Klajsters, Arvane Rezai (17. nosilac) 6:2, N. Mau - B. Dabul 6:3, 6:2, M. Bar to li - T. Gar -
Jovanovski, poslije plasma- koja ima 6.675 bodova. i Da ni je la Han tu ho va. Re - 6:4, 6:4, F. Ver das ko - R. bin 6:0, 6:0. Nikolaj Davidenko
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 41

Svjetsko prvenstvo za rukometa{e u [vedskoj (13 - 30. januar)

"Orlovi" se zagrijali za derbije


Sada dolaze prave utakmice, jer Ivana Nik~evi}a i drugove
o~ekuje okr{aj sa Danskom, a potom i dueli sa Hrvatskom,
odnosno Rumunijom. Upravo ti me~evi }e odlu~iti koje }e tri
reprezentacije u drugi krug Mundijala u [vedskoj
PRIREDIO: MARKO [UKA
markos@glassrpske.com Veselin
MAL ME - U du elu Vukovi}
dru gog ko la gru pe C
Svjet skog prven stva za Selektor Srbije Veselin
Vukovi} poslije utakmice
ru ko me ta {e u Mal meu
sa Australijom je rekao:
Srbi ja je la ko sa vla da la - @elim da ~estitam Aus-
Aus tra li ju 35:18 (16:8). traliji na dobroj igri.
“Or lo vi“ su ta ko upi - Danski navija~i su bili
sa li jo{ dva, o~e ki va na, uz wih, jer su `eleli da
bo da, ali su i odi gra li ni jom. Upra vo ti me ~e vi nas izmore pred na{ du-
me~eve protiv oba laka ri- }e odlu~iti koje }e tri re- el. U ovom me~u smo ura-
va la u gru pi. Sa da do la ze pre zen ta ci je u dru gi krug dili sve {to smo `eleli,
prave utakmice, jer Ivana Mundijala u [vedskoj. ali su opet bile prime-
Ni k~e vi }a i dru go ve o~e - Se le ktor Srbi je Ve se - tne odre|ene gre{ke. Hte-
ku je okr{aj sa Dan skom, a lin Vu ko vi} imao je pri - li smo da unapredimo
potom i dueli sa Hrvat- li k u da pro tiv neke segmente igre, da svi
skom, odnosno Rumu- “ken gu ra“ is - dobiju priliku i uspeli
smo u tome.

pro ba mno ge kom bi na ci je


na obje stra ne te re na, kao
i sve igra ~e osim gol ma na
Dar ka Sta ni }a, ko ji se
odma rao. Prve go lo ve u
dre su sa na ci onal nim

Rajko Prodanovi} (Srbija) FOTO: AGENCIJE

grbom upi sao je i Mo mir zul tat }e mo vi de ti - re kao do sa i Ham ze. [pan ci su Ru ko me ta {i Hrvat ske
Rni}. je de bi tant Rni}. uta kmi cu pre lo mi li u sa vla da li su Al `ir i ta -
- Bi tno je da po sle Ni jem ci su oprav da li posqedwih de set mi nu ta ko os tva ri li dru gu po bje -
prve dve uta kmi ce ima mo ulo gu fa vo ri ta u me ~u uz po mo} ve }eg is kus tva, du na tur ni ru 26:15.
is to to li ko po be da. Mi - pro tiv Ba hre ina. Od star - ka da su pos ti gli se dam, a Po sli je pro ble ma u prvom,
slim da mo `da ni smo ba{ ta su “pan ce ri“ pos ta vi li pri mi li sa mo tri go la za Hrva ti su u dru gom po lu -
naj boqe odi gra li du - svoj ri tam igre i la ko do - ko na ~nih 21:18. vre me nu sna `nom od bra -
el pro tiv Aus tra li - {li do dru ge po bje de, bi - nom odbi ja li sve na pa de
je, ali je va `no da lo je 38:18. SVJETSKI Afri ka na ca, a po tom do -
se ni ko ni je po vre - U “Spar bank are ni“ je {ampioni la zi li do la ke re ali za ci -
dio. Po be di li smo vi |en odli ~an me~ izme |u Francuzi sigurni je u na pa du. U posqedwem
sa ve li kom ra zli kom, Tu ni sa i [pa ni je. Bi lo je su sre tu dru gog ko la u gru -
{to nam je i bio ciq. pu no preo kre ta i odli - Po sli je Tu ni sa, aktu - pi C Dan ska je fu rio znom
Ima }e mo sna ge i mo }i da ~nih po te za na obje stra - el ni svjet ski prvak Fran - igrom u dru gom po lu vre me -
uz do bru pri pre mu u ne. Ni je vi |e no mno go cus ka je la ko iza {la na nu us pje la da sa vla da ne -
sqede }im me ~e vi ma po ka - go lo va zbog ~vrstih i kraj sa jo{ je dnim pred - ugo dne Ru mu ne 39:30.
Veselin Vukovi}, `e mo sve {to zna mo, a re - odli ~nih od bra na Om bra - sta vni kom Afri ke, Egip -
selektor Srbije tom 28:19. Iza bra ni ci
Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Klo da Ones te, pre dvo |e ni ^etvorica
(Kristianstad/Lund) (Nor~eping/Lin~eping) (Malme/Lund) (Geteborg) fe no me nal nim Ti je ri om Srba
Prvo kolo: Francuska - Tunis Prvo kolo: Island - Ma|arska Prvo kolo: Hrvatska - Rumunija Prvo kolo: [vedska - ^ile Ome je om, ni su se mno go Rukometa{i Australije
32:19 (15:9), Wema~ka - Egipat 32:26 (14:11), Norve{ka - Japan 27:21 (11:13), Danska - Austra- 28:18 (15:8), Ju`na Koreja - Ar- mu ~i li sa “fa ra oni ma“. su iz svojih xepova iz-
30:25 (15:12), [panija - Bahrein 35:29 (18:13), Austrija - Brazil lija 47:12 (21:8), Srbija - Al`ir gentina 25:25 ( 14:11), Poqska - dvojili po 1.400 evra
33:22 (16:8). 34:24 (17:13). 25:24 (13:9). Slova~ka 35:33 (13:9). SRBIJA 35 (16) da bi uop{te doputova-
Drugo kolo: Bahrein - Wema~ka Drugo kolo: Ma|arska - Norve- Drugo kolo: Australija - Srbi- Drugo kolo: ^ile - Ju`na Kore-
AUSTRALIJA 18 (8) li na Svjetsko prven-
18:38 (9:20), Tunis - [panija 18:21 {ka 26:23 (14:16), Japan - Austri- ja 18:35 (8:16), Al`ir – Hrvatska ja 22:37 (12:15), Slova~ka -
[vedska 22:38 (14:15), Argenti- stvo. U sastavu imaju
(7:9), Egipat - Francuska 19:28 ja 33:30 (18:11), Brazil - Island 15:26 (11:11), Rumunija - Danska Dvorana: “Malme arena“
na - Poqska 23:24 (6:11). Gledalaca: 2.000
~etvoricu igra~a sa ju-
(8:12). 26:34 (12:19). 30:39 (16:17). goslovenskih prostora:
Tre}e kolo (danas): [panija - Tre}e kolo (sino}): Slova~ka Sedmerci: Srbija 2 (2), Australi-
Tre}e kolo (sino}): Ma|arska - Tre}e kolo (sino}): Rumunija - Ogwen Latinovi}, Bo-
- Argentina u 16.15, Poqska - ja 4 (3)
Wema~ka u 18.30, Francuska - Ba- Brazil u 16.30, Norve{ka - Aus- Al`ir u 18, Hrvatska - Australi- Iskqu~ewa: Srbija 14 minuta, jan Stojanovi}, Ogwen
^ile u 18.15, [vedska - J. Koreja
hrein u 20.30, Tunis - Egipat u 20.45. trija u 19.10, Island - Japan u ja u 18, Danska - Srbija u 20.15. u 20.15. Australija 12 minuta Mati} i Nemawa Subo-
^etvrto kolo (19. januar): Ba- 21.30. ^etvrto kolo (19. januar): ^etvrto kolo (danas): ^ile - ti}. Wihov kapiten
hrein - Tunis u 18, Wema~ka - Fran- ^etvrto kolo (danas): Japan - Srbija - Hrvatska u 18, Danska - Slova~ka u 16.15, J. Koreja - Po- SRBIJA: Pribak, [e{um 2, Vujin
7 (1), Nik~evi} 3, ]urkovi}, Tos-
Xo{ua Parmenter je
cuska u 18.15, [panija - Egipat Ma|arska u 17, Norve{ka - Brazil Al`ir u 20.15, Australija - Ru- qska u 18.15, Argentina - [ved-
20.30. ki} 1, Stani}, Ili} 4 (1), Marko- ~ak morao da tra`i
u 19.10, Island - Austrija u 21.30. munija 20.30. ska u 20.15.
Peto kolo (20. januar): Egipat - vi} 3, Pejanovi} (10 odbrana, slobodne dane u advo-
Peto kolo (20. januar): Brazil - Peto kolo (20. januar): Al`ir Peto kolo (20. januar): J. Ko-
Bahrein u 18, Wema~ka -Tunis u Japan u 17, Island - Norve{ka u - Australija u 18, Srbija - Rumu-
sedmerac), Prodanovi} 1, Stojko- katskoj firmi za koju
reja - Slova~ka u 16.15, Argenti- vi} 2, Rni} 5, Vilovski 1, Vu~ko-
18.30, Francuska - [panija u 19.05, Austrija - Ma|arska u nija 20.30, Hrvatska - Danska u na - ^ile u 18.15, [vedska -
radi da bi mogao da
vi} 1, Stankovi} 5. Selektor: igra u [vedskoj. A zbog
20.45. 21.30. 20.45. Poqska u 20.15. Veselin Vukovi}.
AUSTRALIJA: Latinovi} (5 od-
na~ina na koji se radu-
Tabela Tabela Tabela Tabela brana), Stojanovi} 4, Blondel, ju svakom golu, odbra-
1. Wema~ka 2 2 0 0 68:43 4 1. Island 2 2 0 0 66:52 4 1. Danska 2 2 0 0 86:42 4 1. [vedska 2 2 0 0 66:40 4 Kalver 3 (1), Fle~er 4 (2), Ho- ni, svima su
2. Francuska2 2 0 0 60:38 4 2. Austrija 2 1 0 1 64:57 2 2. Srbija 2 2 0 0 60:42 4 2. Poqska 2 2 0 0 59:56 4 pner, Tomas, Gronintvud, Heges, Ke- simpati~ni, pa nije ni
3. [panija 2 2 0 0 54:40 4 3. Norve{ka 2 1 0 1 58:55 2 3. Hrvatska 2 2 0 0 53:36 4 3. J. Koreja 2 1 1 0 62:47 3 li 1, Parmenter 3, Krawc, Mati} ~udno {to su pobrali
4. Egipat 2 0 0 2 44:58 0 4. Japan 2 1 0 1 62:65 2 4. Al`ir 2 0 0 2 39:51 0 4. Argentina 2 0 1 1 48:49 1 2, Kodri}, Vinkler (4 odbrane), toliko simpatija u
5. Tunis 2 0 0 2 37:53 0 5. Ma|arska 2 1 0 1 52:55 2 5. Rumunija 2 0 0 2 51:66 0 5. Slova~ka 2 0 0 2 55:73 0 Suboti} 1. Selektor: Taip Rama-
dani.
“Malme areni“.
6. Bahrein 2 0 0 2 40:71 0 6. Brazil 2 0 0 2 50:68 0 6. Australija2 0 0 2 30:82 0 6. ^ile 2 0 0 2 40:65 0
42 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Semafor Fudbaleri Partizana zapo~eli zimske pripreme za drugi dio sezone


Engleska
Rezultati i strijelci 23.
kola: Birmingem - Aston Vi-
la 1:1 (Yonson 49 - Kolins
73), Sanderlend - Wukasl 1:1
(Gijan 90 - Nolan 52), Liver-
pul - Everton 2:2 (Mirele{
29, Kujt 68 - Distan 46, Be-
kford 52), Totenhem - Man-
~ester junajted 0:0. Plasman:
1. Man~ester j. 45 bodova, 2.
Man~ester S. 45, 3. Arsenal
43, 4. ^elzi 38, 5. Totenhem
37, 6. Sanderlend 34...
[panija
Rezultati i strijelci 19.
kola: Valensija - Deportivo
2:0 (Matju 77, Hernandez 90),
Almerija - Real Madrid 1:1
(Uqoa 60 - Granero 77), Bar-
selona - Malaga 4:1 (Inijes-
ta 8, Viqa 18, 74, Pedro 36 -
Duda 68).
Plasman: 1. Barselona 52
boda, 2. Real Madrid 48, 3.
Viqareal 39, 4. Valensija 37,
5. Espawol 34, 6. Atle tik
Bilbao 29...
Wema~ka
Rezultati i strijelci 18.
kola: Ajntraht - Hanover 0:3
(Abdelue 15, [ulc 21, Ja Ko-
nan 89), Kaj zer sla utern -
Keln 1:1 (Moravek 51 - Po-
dolski 29).
Plasman: 1. Borusija D. 46
bodova, 2. Hanover 34, 3. Maj-
nc 33, 4. Bajer 33, 5. Bajern
30, 6. Frajburg 29... Detaq sa prozivke igra~a Partizana

Italija Kre}emo ozbiqno u pripreme, jer mislim da moramo sve rivale do kraja da
U posqedwem me~u 20. kola Spisak igra~a
italijanske Serije A, Le}e i pobedimo, rekao \uri}
Milan odigrali su nerije- Golmani: @ivko @ivkovi},
BEOGRAD - Fudbaleri ostaje pitawe. Smatram da borbi u doma}em {ampionatu. mena. Nameravam da uka`em Radi{a Ili}, Vladimir
{eno, 1:1. Partizana zapo~eli su zim- uvek mo`e boqe i zato nam Spremni smo da u drugi deo vi{e prilika Darku Bra{an-
Rezultat i strijelci: Le}e - Stojkovi}, odbrana: Ale-
ske pripreme za drugi dio sada sledi drugo poluvreme u u|emo sa jo{ vi{e ambicio- cu, dok }e Milo{ Ostoji} i ksandar Lazevski, Xozef
Mi lan 1:1 (Oli ve ra 82 - se zo ne u Je len su per li gi doma}em {ampionatu. Parti- znosti - rekao je Stanojevi}. Ste fan A{kov ski ima ti
Ibrahimovi} 49). Kizito, Stefan A{kovski,
Srbi je. Tre ner aktu el nog zan je pokazao u prethodnih On je istakao da bi voleo priliku da se sada na pripre- Mladen Krstaji}, Vojislav
Plasman: 1. Milan 41 bod, {ampiona izvr{io je pro- {est meseci da mo`e ravno- postoje}em igra~kom kadru da mama doka`u. Rezultat nara-
2. Napoli 37, 3. Lacio 37, 4. Stankovi}, Matija Nasta-
zivku igra~a sa koje su izos- pravno da se nosi sa svima. doda Katlega Mfelu ve} sad u vno ne }e i ne sme da trpi si}, Marko Jovanovi},
Roma 35, 5. Juventus 34, 6. In- ta li Qubo mir Fej sa i Prvenstvo nije gotovo i pre- januaru. rotacije igra~a. Nadam se da
ter 32... Stefan Savi}, Milo{ Os-
Gabrijel Kleverson Kordova dnost od pet bodova ne mora }u slede}eg leta imati dvoji- toji}, Ivan Stevanovi},
Kleo. ni {ta da zna ~i. Kre }e mo KLEO OSTAJE U cu brzih napada~a, isto ta-
Francuska Aleksandar Miqkovi},
U posqedwoj utakmici 20. Zadwi vezni “crno-bije- ozbiqno u pripreme, jer mi- “crno-bijelima“ kvog zadweg veznog i igra~e sredwi red: Sa{a Ili},
kola francuskog Le {ampi- lih“ je jo{ uvijek u Augsburgu slim da moramo sve rivale do na bokovima, pa }e onda do}i Aleksandar Davidov, Ra-
onata Marseq je na “Vele- i o~ekuje se da u ~etvrtak, po- kraja da pobedimo. Partizan - Junski prelazni rok je do pro me na u igri. dosav Petrovi}, Milan
dromu“ savladao Bordo sa 2:1. slije duge pauze, ponovo is- ima jedan od najkompaktnijih prioritet. ^inilo se da je Kada su u pitawu Nemawa To- Smiqani}, Medo Kamara,
Rezultat i strijelci: Mar- tr~i na teren SC “Zemunelo“, timova na Balkanu i u Srbiji Mfela blizu, ali fudbal je mi} i Marko [}epovi}, Sta- Nemawa Tomi}, Stefan
seq - Bordo 2:1 (@iwak 23, dok }e naj boqi stri je lac - rekao je \uri}. `iva stvar. Ne}e biti pro- nojevi} je jasan. Babovi}, Moreira, Darko
Brandao 45 - Modeste 74). “parnog vaqka“ danas biti Poslije predsjednika re~ blem ako Ju `noa fri ka nac - Neca mora mnogo vi{e Bra{anac (i Qubomir
Plasman: 1. Lil 35 bodova, na treningu Partizana. je uzeo najmla|i {ef struke u stigne i na leto iako bih ja da poka`e, dok od [}epovi- Fejsa, koji nije na spisku,
2. PS@ 34, 3. Ren 34, 4. Li- Pri su tnim igra ~i ma i istoriji srpskog {ampiona. vo leo da sa da do |e. }a o~ekujem jasan odgovor na ali se na wega ra~una),
on 34, 5. Marseq 32, 6. Tuluz stru~nom {tabu pred po~etak - O~ekuje nas drugo polu- Ne}e Stanojevi} mnogo mije- pi tawe da li je on pra va napada~i: Kleverson Kor-
30... priprema obratio se predsje- vreme u Jelen superligi, a wati u postavci igre u sqede- “de vet ka“ Par ti za na ili dova Kleo, Ivica Iliev,
dnik kluba Dragan \uri}: svakako da podatak da smo naj- }ih {est mjeseci. moramo na leto da tra`imo Marko [}epovi}, Milo{
Sanderlend - Da li smo mogli boqe i vi- vi{e golova postizali od 75. - Uko li ko os ta nu is ti novog igra~a - zakqu~io je Bogunovi}, Predrag Miji}.
Navija~
{e u prethodnih {est meseci minuta godi pred nastavak igra~i ne}e biti ve}ih pro- Stanojevi}.

u zatvoru Srpski reprezentativac ne razmi{qa o odlasku iz Liverpula


SANDERLEND - Jedan mla-
|i navija~ fudbalskog kluba
Sanderlend na{ao se u pri-
tvoru, po{to je po zavr{etku
utakmice sa Wukaslom utr~ao LI VER PUL - Srpski mislim da nisam skup. Li- ali sam shvatio da je vreme
u teren i gur nuo golmana reprezentativac Milan Jo- verpul me je doveo kao slo- za ne {to dru go. Bio sam
“crno-bijelih“ Stiva Harpera. vanovi} uprkos spekulacija- bo dnog igra ~a, a {to se spre man na koc ku. Sre }an
Policija je odvela navija~a ma o odlasku sa “Enfilda“ ostatka pri~e ti~e, mislim sam ovde i u~ini}u sve da
po{to je Harper poslije kon- ne odus ta je od `eqe da se da nije pristojno razgovara- doka`em da vredim. Ja sam
takta pao na travu. izbori za svoje mjesto u Li- ti o ne~ijoj plati - rekao je borac i `elim da se borim
- On je trenutno u pritvoru. verpulu. Jovanovi}. za svoje mesto u Liverpulu
Nadam se da }e mu na du`e za- On je odbacio mogu}nost - istakao je Jovanovi}.
braniti ulazak na stadion, da se vrati u belgijsku ligu JOVANOVI] Ina~e, pomalo za~u|uju-
po{to on to zaslu`uje – rekao u kojoj se proslavio i tako se osje}a sre}no u }e, u prethodnih 24 sata se
je trener Sanderlenda Stiv demantovao pri~e o prego- Liverpulu Jovanovi} nije spomiwao u
Brus. Trener Wukasla Alan vo ri ma sa An der le htom, a turskim medijima kao poja-
Pardju rekao je da mu se ~ini rekao je da ga ne zanima ni On je do dao da je sre - ~awe Trabzona, ali zato jes-
da je navija~ udario u le|a bilo koji drugi klub. }an u Liverpulu i da vjeru- te u Italiji kao novi ~lan
Harpera, ali da “to nije bilo - Ra no je do no si ti je da }e se wegov sta tus srpske kolonije u Fjorenti-
zlonamjerno“. zakqu~ke. Vreme }e pokazati pro mi je ni ti po sli je pro - ni.
Po zavr{etku utakmice na- da li je dolazak u Englesku mjene trenera. Ipak, wegov zas tu pnik
vija~i su se na tribinama ga- bio pravi izbor. ^itam i ja - Pro veo sam ne ko li ko je rekao da do toga ne}e do-
|ali stolicama. Milan Jovanovi} FOTO: AGENCIJE {ta pi{u tabloidi, ali ja di vnih go di na u Bel gi ji, }i.
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 43

Trener Dragan Spai} izvr{io prozivku fudbalera Leotara FK Borac


Staji}
bolestan
BAWALU KA - Na pa da~
Bor ca Du {ko Sta ji} bi }e
van stroja najmawe sedam da-
na. Peh fudbalera “crveno-
plavih“ je zadesio na samom
startu priprema za novu se-
zonu, jer je dobio ospice.
Ambicije kluba su Ovo je ote `a va ju }a okol -
da se plasira u nost i za {e fa stru ~nog
{taba jeseweg prvaka Pre-
gorwi dio tabele, mijer lige BiH Vladu Jago-
a ako to ne di}a, jer je Staji} jesenas
bio jedan od glavnih {ara-
postignemo, fa u {ampionskoj ma{ine-
ne}emo `aliti riji s Gradskog stadiona.
U ju~era{wim poslijepo-
mnogo, ve} }emo to dnevnim ~asovima u Bawalu-
sigurno uraditi u ku je tre ba lo da do |e i
vezista Sutjeske iz Nik{i-
sqede}oj sezoni, }a Dra `en Me |e do vi} na
rekao Petrovi} finalne razgovore. Ako pre-
govori zavr{e pozitivno, on
PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] bi danas trebalo da potpi{e
chedomil@gmail.com ugovor s Borcem. S. B.
TREBIWE - Trener Le-
otara Dragan Spai} obavio FK Sloboda (MG)
je ju ~e pro ziv ku, ko joj je Reqi} me|u
stativama
prisustvovalo 20 fudbale-
ra. Na prozivci su se fu-
dbalerima obratili novi MRKOWI] GRAD - [ef
pred sje dnik Lu ka Pe tro - stru~nog {taba Slobode iz
vi}, spor tski di re ktor Mrkowi} Grada Darko Nesto-
Rajko ]apin i {ef stru- rovi} u dogovoru s direktorom
~nog {taba. Gojkom \uri}em sla`e igra~ki
- Drago mi je da ste se kadar za proqe}ni dio fudbal-
svi odazva li i da }emo od Detaq s prozivke fudbalera Leotara FOTO: ^. MUCOVI] skog prvenstva Republike
prvog dana mo}i da radimo to me }e mo pri ~a ti vi {e Gorweg Milanovca - kazao predsjednika Luku Petrovi- Nenada Stojanovi}a i Og- Srpske.
pu nom pa rom. Kom ple tne idu}ih dana. Sve {to bude- je Spai}. }a - istakao je ]apin. wena Leki}a, ali je spor- Novo u nizu poja~awa je gol-
pri pre me }e mo oba vi ti u mo radili bi}e u interesu Sa ka drov skim pro mje - Petrovi} je naslijedio tski direktor Rajko ]apin man Kozare iz Gradi{ke Marko
Trebiwu. Radi}emo dva pu- klu ba i svih nas. Odi gra - nama koje su se desile u klu- do sa da{weg pred sje dni ka pot vrdio da oni os ta ju u Reqi} koji bi trebalo da poja~a
ta dnevno i nadam se da }e }e mo {est ili se dam kon - bu pri su tne je upo znao Vla di sla va Vla di ~i }a i u klubu. konkurenciju me|u stativama.
uz va{u pomo} sve pro}i u trolnih utakmica. Ve} smo spor tski di re ktor Raj ko budu}em periodu }e ga ~eka- - Trener Spai} sa pra- Prije wega stigli su Vladimir
naj boqem redu. Bi }e i ne - se do go vo ri li o dvi je, sa ]apin. ti ve li ki broj iza zo va sa vom ra~una na wih. Oni }e Ranki}, Vladan Kujunyi}, Sa{a
koliko novih igra~a, ali o Grbqem i Me tal cem iz kojima se treba izboriti. od prvog dana biti na tre- Stijepi}, Bojan Sladojevi} i
MNOGO - @e lim vam us pje {an ningu, rade sa nama, a sigu- Igor Goli}. S. D.
Igra~ki kadar problema rad u novoj polusezoni. Am- ran sam da }e mo u idu }ih
priti{}e klub bicije kluba su da se plasi- nekoliko dana sve dogovori- “Trofej Bawaluka"
Na sceni
Na prozivci su bili: Bo{ko Milenkovi} i Mladen Kukrika
ra u gorwi dio tabele, a ako ti sa wima - istakao je ]a-
(golmani), Bojan Vu~ini}, Rajko Komneni}, Vladimir Todoro-
generacija
- Vjerovatno znate da su to ne pos ti gne mo, ne }e mo pin.
vi}, @eqko Radovi}, Gavrilo ^orlija, Zdravko [araba, Vla-
se u klubu desile odre|ene `aliti mnogo, ve} }emo to O do las ku na po ~e tak
dimir Mandi}, Sr|an Andri}, Lazar Marjanovi}, Du{ko
Vrane{evi}, Miroslav Prelo, Stevan Duri}, Darko Dre~,
promjene u svim struktura- sigurno uraditi u sqede}oj priprema Zoran Rajovi} je 2001.
ma, kako u rukovode}im ka- sezoni. Mnogo je problema u rekao:
Rade Bo{kovi}, Slobodan Koki}, Miqan Mijanovi}, Darko drovima, menaymentu, ali i klu bu. Sa da{wa upra va }e - Ugovorom sam vezan za BAWALUKA - Generacija
\aji}, Nenad Stojanovi}, Ogwen Leki} i Zoran Rajovi}. samom stru~nom {tabu. Novi nastojati da ih rije{i. Od Le otar do ju na. Tre nu tno fudbalera ro|enih 2001. go-
Iz opravdanih razloga izostali su: Rajko Komneni}, Slobo- trener u stru~nom {tabu je vas tra`im da se borite za imam ne ko li ko po nu da iz dine danas stupa na scenu u
dan Koki}, Stevan Duri} i Ogwen Leki}. Prvog dana pripre- na{ biv{i igra~ i inter- klub, a od nas }ete imati pu- inostranstva i do 25. janu- okviru me|unarodnog turni-
ma na probu je do{ao vezni fudbaler Sa{a Tanasin iz ra “Trofej Bawaluka 2011“.
nacionalac Sini{a Berdo- nu po dr{ku - re kao je Pe - ara }e sve biti poznato. Ako
Vojvodine. U odnosu na pro{lu sezonu nema Nemawe Mijailo- Ta kmi ~ewe po ~iwe u osam
vi}, koji je do sada radio u trovi}. ne budem zadovoqan ponuda-
vi}a, Milana Milutinovi}a, Anela Rami}a, Stanka Radulovi- ~asova susretom grupe A Ba-
omladinskoj {koli. Tako|e, Dugo se pri~alo o tran- ma, osta}u u Leotaru do kra- nat (Vr{ac) - “Piksi“ (Pa-
}a i Marka Tohoqa. Oni mogu da potra`e novu sredinu. na{ klub je do bio no vog sfe ri ma Zo ra na Ra jo vi }a, ja ugovora. le). Prvi dan se za vr{a va
me~om grupe D Petli} (Zre-
Zavr{en 17. turnir u malom fudbalu “Doboj 2011“ wanin) - Proleter (Tesli})

Libero slavio na penale


koja po~iwe u 15.30 ~asova.
Sqede}eg dana, u srijedu,
na programu su zavr{ne bor-
DOBOJ - Libero iz Za- seniori: Srpske {ume - Te- LIBERO 8 (3, 2) be za plasman, a finale je
vi do vi }a po bje dnik je 17. sli} 4:1, Libero - [tampa- MLADI SDS 7 (3, 3) pla ni ra no u 15.35 ~a so va.
bo `i }no-no vo go di{weg rija RIS grafika Doboj 8:8, Drugog takmi~arskog dana u
Strijelci: 1:0 Zatagi} u 2, 1:1 Koki} u 4, ovoj konkurenciji igre po-
tur ni ra u ma lom fu dba lu Grad ska to pla na Do boj - 1:2 Goji} u 9, 1:3 Goji} u 12, 2:3 Zatagi} u
“Doboj 2011“, po{to je u fi- “Bra}a Jeli}“ 0:5, Trebava- 20, 3:3 Zatagi} u 40. minutu.
~iwu tako|e u osam ~asova.
nalu savladao doma}i sastav ekspres Doboj - Mladi SDS Dvorana Sredwo{kolskog centra u Do- Ju ~e su za vr{e na ta kmi -
Mladi SDS sa 8:7. 1:2, polufinale: Srpske {u- boju. ~ewa u prvoj kategoriji dje-
Gledalaca: 400. ~aka ro|enih 2002. godine.
Osim najboqeg strijel- me - Libero 0:1, “Bra}a Je- Sudije: @eqko Mari} i Predrag Jefti}
ca Seldina Zatagi}a, u svo- li}“ - Mla di SDS 1:4, (Doboj).
Organizator ovog me|unaro-
jim re do vi ma Li be ro je fi na le: Li be ro - Mla di dnog turnira na kojem nas-
LIBERO: Be~i}, Gradinovi}, Ad. Fej- tu pa 60 ti mo va je OFK
imao i najboqeg ~uvara mre- SDS 8:7 (3:3, 2:3). zi}, Zatagi}, Kahrimanovi}, Omeragi},
Az. Fejzi}, Osmanovi}, Burekovi}, Zu- Sport tim. S. B.
`e Semira Be~i}a, dok je za TRE]E hri}.
naj boqeg igra ~a tur ni ra MLADI SDS: Bogdanovi}, Be}arevi},
pro gla {en Du {ko Be }a re -
mjesto
Koki}, Ili}, Kvr`i}, Niki}, Dujkovi},
vi} (Mladi SDS). “Bra}i Jeli}“ Goji}, Kquni}.
Osim pe ha ra or ga ni za - Finale pjetli}a: Brat- Dejan Gavri} (Tesli}), gol-
to ra tur ni ra Op {tin skog stvo Gra ~a ni ca - Mla dost man Mu amer Sof ti} i
fudbalskog saveza, Libero Do bo rov ci 4:0 naj boqi: igra~ Amir Mrko vi} (oba
je dobio i nov~anu nagradu strijelac Muhamed Murato- Evrofudbal 1).
Zlatko Spasojevi} i Du{ko Be}arevi} FOTO: S. PUHALO
od 7.000 maraka, a drugopla- vi} (Bratstvo), golman El- Finale kadeta: Polet -
sirani hiqadu maraka. Tre- mir Ibri} (Mla dost) i Evro fu dbal 1 Gra ~a ni ca gla zu re [e {li je 4:2. Naj - komerc - Rekreacija 1:3. Naj-
}e mjes to i 500 ma ra ka igra~ Midhat Miyi} (Evro- 5:2. Naj boqi: stri je lac i boqi: Se mir Pe zer ([e le boqi: stri je lac Da li bor
osvojila je ekipa “Bra}a Je- fudbal). igra~ Bojan \or|i} (Polet), glazure), golman Du{an Ris- [koro i igra~ Dragan Bje-
li}“, koja je nadigrala Sr- Finale pionira: Evro- golman Hasan Ibri} (Evro- ti} i igra~ Mladen Veseli- lanovi} (obojica Rekreaci-
pske {ume Doboj sa 5:2. fu dbal 1 Gra ~a ni ca - Te - fu dbal). Fi na le ju ni ora: novi} (Proda-komerc). ja) i gol man Dra gan Jovi}
Rezultati ~etvrtfinala, sli} 4:3. Najboqi: strijelac Proda-komerc Doboj - @ele Finale veterana: Dejan- Dejan-komerc. Sl. P.
44 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Terzi} negirao krivicu


Po~elo su|ewe biv{em predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije za zloupotrebu polo`aja

Klub je 1997. godine bio pred ga{ewem, Druga liga, ra~un u blokadi, stadion razru{en, zarastao u korov, imali smo samo
~etiri registrovana igra~a i trebalo je da na|emo 20 kvalitetnih igra~a za svega nekoliko dana. Gruba~ je bio kqu~ni ~ovek
za na{ projekat povratak u Prvu ligu, rekao Terzi}
BEOGRAD - Biv{i pred-
sjednik Fudbalskog saveza Kaucija
Srbije Zvezdan Terzi} negi-
rao je ju~e pred Vi{im sudom Tu`ila{tvo se na ju~e-
u Beogradu krivicu za zlo- ra{wem su|ewu saglasilo
upotrebe u transferima fu- sa prijedlogom odbrane da
dbalera i naveo da je od 1997. Terzi} bude pu{ten iz pri-
godine do 2005. godine kao tvora i da se brani sa slo-
direktor OFK Beograda ra- bode uz kauciju od 200.000
dio iskqu~ivo u interesu evra, a o tom prijedlogu na-
kluba. knadno }e odlu~iti sudsko
Terzi} je u odbrani naveo vije}e kojem predsjedava su-
da je fudbaler Vawa Gruba~ dija Danko Lau{evi}.
1998. godine pre{ao u wema- Terzi} je rekao i da je, po-
~ki HSV i da je na zahtjev Ni- {to u optu`nici pi{e da je
je ma ca, ko ji su htje li da o{tetio klub, u decembru
izbjegnu pla}awe poreza, Gru- 2008. godine poslao dopis
ba~eva trogodi{wa plata od OFK Beogradu sa pitawem
milion i 100.000 wema~kih da li je on o{tetio klub, a
maraka prikazana kao obe{te- da je Skup{tina OFK Beo-
}ewe OFK Beogradu. grada tim povodom glasala
- To je uobi~ajena praksa u i donijela odluku da je Ter-
gotovo svim klubovima, jer se zi} unaprijedio klub.
nigde u Evropi ne pla}a porez
na obe{te}ewe. Meni su Nem- Terzi}evi prijateqi ispred sudnice FOTO: AGENCIJE
ci da li dva ~e ka ko je sam
lo veliko nepovjerewe u ban- ligu - rekao je Terzi}. ispunili ciq - rekao je Ter- - Pitao sam Bra{wevi}a:
Optu`eni
unov~io i predao novac Gruba- Krivicu su negirali i optu`e-
karski sistem Srbije. Potom je rekao da je Gru- zi}. “Predsedni~e, da li je to po
~u koji mi je potpisao prizna- ni biv{i direktor OFK Beo-
- Za direktora kluba pos- ba~ev uslov da igra bez plate On je dodao da je glavni zakonu“, on mi je odgovorio
nice da je primio novac i te grada Vladimir Bulatovi} i
tavqen sam direktno iz kopa- za OFK Beograd da u svakom sponzor OFK Beograda bio da jeste, pitao sam i prija-
priznanice postoje u klubu. fudbalski menayer Dra`en
~ki, neiskusan. Klub je 1997. trenutku mo`e da ode iz kluba biznismen Miko Bra{wevi}, teqe koji se mnogo dobro ra-
Tehnologija isplate nije bi- Podunavac, dok je postupak
go di ne bio pred ga {ewem, bez obe{te}ewa, a da obe{te- koji se 2006. godine ubio u zumeju u to i oni su mi rekli
tna, to je svakako bio Gruba~ev razdvojen protiv biv{eg gene-
Druga liga, ra~un u blokadi, }ewe pripadne fudbaleru, ako pri tvo ru kao osumwi~e ni da je u redu i potpisao sam
novac - rekao je Terzi}. ralnog sekretara Zajednice
stadion razru{en, zarastao u ga bude. ~lan “ste~ajne mafije“, kao i taj ugo vor i pre dao ga
On je dodao da taj novac fudbalskih klubova Prve lige
korov, imali smo samo ~etiri - Normalno da sam prihva- da je Bra{wevi} bio predsje- Bra{wevi}u u ruke. Da ni-
nije upla}en na ra~un OFK Milovana Nikodinovi}a, koji
registrovana igra~a i treba- tio takav uslov, svako bi ga dnik Upravnog odbora kluba. sam potpisao, o{tetio bih
Beograda jer bi to transfer je te{ko bolestan i operisan
lo je da na|emo 20 kvalitetnih prihvatio. Gruba~ nas je goto- PREDSJEDNIK klub za 400.000 evra, a ~itava
u~inilo komplikovanijim i je u Klini~kom centru Srbije.
igra~a za svega nekoliko dana. vo sam uveo u Prvu ligu sa 33 Bra{wevi} prodao egzistencija kluba zavisila
dodao da je op{te poznato da Svi se terete za krivi~no dje-
Gruba~ je bio kqu~ni ~ovek za gola i kada je odlazio vi{e je od Bra{wevi}a. Upravni
je devedesetih godina postoja- Pjanovi}a lo zloupotreba slu`benog po-
na{ projekat povratak u Prvu nam nije bio potreban, jer smo odbor je bio prezadovoqan
- Miko mi je juna 2003. kada sam ga obavestio o tran- lo`aja za koje im prijeti
Optu`nica godine rekao da su wegovi sferu Stani}a - kazao je Ter- kazna od dvije do 12 godina
poslovni partneri iz Rusije zi}. zatvora.
U optu`nici Vi{eg tu`ila{tva navodi se da je Terzi} tokom 1998. go-
dine, kao direktor OFK Beograda, uz Nikodinovi}evu pomo}, protiv- zainteresovani da fudbaler Terzi} je nastavio da je u
Crvene zvezde i wegov bli- transferu fudbalera Brani- Beograd tim transferom zara-
pravno prisvojio 1,1 milion tada{wih wema~kih maraka, od dio 40 puta vi{e - rekao je
transfera fudbalera tog kluba Vawe Gruba~a u HSV. Tako|e, u optu- zak ro|ak Mihajlo Pjanovi} slava Ivanovi}a u moskovsku
pre|e u Rusiju i da }e poku- Lokomotivu imao jedino ulogu Terzi}.
`nici se navodi da je Terzi} 2003. godine kao direktor OFK Beogra- Su|ewu su prisustvovali,
da, od transfera fudbalera Sr|ana Stani}a u {ati da Rusima istovremeno fudbalerovog savjetnika i da
pro da i fu dba le ra OFK mu je savjetovao da pre|e u izme|u ostalih, i fudbaleri
moskovski Spartak pribavio preduze}u “In- Mitar Mrkela, Du{ko To{i},
tergrajtid investment“ 1,3 miliona evra. Beo gra da Sr|a na Sta ni }a. Wema~ku, a ne Rusiju “koja je
Posle mi je preneo da je do- periferija“. Ogwen Koroman i Mihajlo
Terzi} se tereti i da je Bulatovi}a sa Pjanovi}.
umi{qajem podstrekivao, dok mu je u tome govoreno da Stani} pre|e u - Igra~i vole da idu i to
Spartak za 400.000 evra - re- je bila Ivanovi}eva odluka. Terzi} se poslije vi{ego-
pomogao Podunavac da, od transfera di{weg bjekstva 11. novembra
Branislava Ivanovi}a u Lokomotivu kao je Terzi}. Agencija “Gardijan“ bila je
Bra{wevi} mu je, me|utim, zainteresovana da otkupi pra- pro{le godine dobrovoqno
pribavi protivpravnu imovinsku ko- predao pravosudnim organima
rist preduze}u “Gardijan vorldvajd“ od prenio i da su Rusi uslovili va na transfer Ivanovi}a za
isplatu 400.000 evra potpisi- 200.000 evra, a ja sam ga doveo Srbi je. Su |ewe Ter zi }u i
dva miliona evra, tokom 2005. godine. wegovim saradnicima bi}e
vawem ugovora od 1,7 miliona iz Srem ske Mi tro vi ce za
evra. 5.000 evra, tako da je OFK nastavqeno 18. marta.

Branislav Ivanovi} Mile Kova~evi} o sarajevskoj “ideji“ da bude predsjednik Fudbalskog saveza BiH

To su ~iste besmislice
@elim da
ostanem
LONDON - Odbrambeni fu-
dba ler ^el zi ja Bra ni slav BAWALUKA - Predsje- tawe sta tu ta, pa tek on da pri~e samo {tete bh. fudba-
Ivanovi} rekao je da se nada dnik Fudbalskog saveza Re- mo `e mo da ras pravqamo o lu.
da }e uskoro produ`iti ugo- publike Srpske izri~ito je ne~ijim `eqama - bio je ja- Stav FSRS je da bez ob-
vor sa engleskim klubom. demantovao pisawe pojedi- san Kova~evi}. zira na pritiske od strane
- @elim da ostanem i nadam nih sa ra jev skih saj to va da Evropske i Svjetske fudbal-
se da }e se uskoro sve re{iti - }e pri hva ti ti fun kci ju SKUP[TINA ske fe de ra ci je tro ~la no
izjavio je Ivanovi} za televi- pred sje dni ka Fu dbal skog FSRS odlu~uje Predsjedni{tvo mora osta-
ziju “Skaj“. sa ve za BiH po sli je uki - o svemu ti i voditi zajedni~ki sa-
Engleski mediji posqedwih dawa tro ~la nog Pred sje - vez. UEFA i FI FA da le su
mjeseci spekulisali su o mo- dni{tva. Prvi ~o vjek “ku }e fu - rok do 31. marta ove godine
gu}em odlasku Ivanovi}a u ne- - Od to ga ne ma ni {ta. dbala“ iz Bawaluke koji se da se usvoji statut i ukine
ki od italijanskih klubova, a To su ~iste besmislice. I ja tre nu tno na la zi na go - tro ~la no Pred sje dni{ tvo,
interesovawe su navodno po- sam u ponedjeqak ujutro sa- di{wem odmoru na Zlatibo- ali je veliko pitawe da li
kazali Juventus i Milan. znao da }u biti predsjednik ru je potom dodao i ovo: }e se taj rok ispo{tovati.
- Razgovaramo o novom ugovo- Fudbalskog saveza BiH. Ne - Stav Fudbalskog save- FS Federacije BiH jo{ ni-
ru, ne mogu da pri~am o de- znam {ta da ka`em. Mislim za Republike Srpske se zna. je sproveo legalne izbore u
taqima, ali stvari se odvijaju da takve pri~e samo {tete Ka ko Skup {ti na FSRS svim svo jim kan to ni ma i
u pravom smeru - naveo je re- fu dba lu u BiH. Mo ra mo, odlu~i, tako }emo se i pona- `upanijama.
prezentativac Srbije. prije svega, da rije{imo pi- {a ti. Po navqam, ova kve S. B. Mile Kova~evi} FOTO: ARHIVA
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 45

Ekipa Kozare po~ela pripreme za proqe}e sa jasnim ciqem FK Famos


“Motoristi“
krenuli
Odbraniti titulu ISTO^NA ILIYA - [ef
stru~nog {taba Fudbalskog
kluba Famos Aleksandar Bo-
@elim idu}e `o vi} ju ~e je u Spor tskom
sezone da Kozara cen tru “Fa mos-Voj ko vi }i“
igra u Premijer izvr{io prozivku igra~a za
proqe}ni dio prvenstva Re-
ligi u BiH. Mi publike Srpske.
}emo vam Pred “motoristima“ je gr~e-
vi ta bor ba za op sta nak, a
omogu}iti uslove, uprava kluba je tokom zimske
a na vama je da se pauze radila na obezbje|ewu
uslova za nesmetan rad tokom
{to boqe priprema i u bitkama za bo-
pripremite i na dove.
- Prevashodan ciq je da obe-
terenu poka`ete zbijedimo opstanak. ^lanovi
svoj kvalitet, Upravnog odbora kluba nasto-
ja}e da stvore uslove za rad i
rekao Petrovi} takmi~ewe. Zbog toga nismo
PI[E: ZORAN VAJKI] ni imali odmora, ve} smo ra-
zvajkic@gmail.com dili danono}no bez obzira na
pauzu i praznike - istakao je
GRADI[KA - Fudbale-
predsjednik Famosa Milo-
ri Kozare, poslije dva i po
mir Mi}i}.
mjeseca pauze nastavili su
Pored wega igra~e je poz-
sa radom kako bi u proqe-
dravio i potpredsjednik klu-
tnom dijelu prvenstva Re-
ba @eqko Samaryija koji je
publike Srpske odbranili
Prvi trening igra~a Kozare FOTO: Z. VAJKI] dodao:
titulu jeseweg prvaka.
Na prvom ovogodi{wem Reqi}. Svi u Ko za ri su di ra“ pred pro ti vni ~kim - Sve do odlaska u [iro- proqe}e - istakao je Marino- - Prozivka je izvr{ena ra-
tre nin gu ni je bi lo ve }ih obradovani {to se na pri- go lom u proqe }nom di je lu ki Brijeg, izme|u 8. i 10. fe- vi}. nije nego uobi~ajeno zbog ne-
igra~kih izmjena u sastavu pre me ja vio i Ogwen sezone. bruara, radi}emo u Gradi{ci Prvo ovo go di{we oku - zavidnog polo`aja na tabeli.
tima. Izostao je Rajko Mi- Gwati} mladi biser gradi- jednom dnevno kako bi igra~i pqawe igra~a pratila je i ma- Radi}emo na ja~awu igra~kog
ti} kome je istekao ugovor {kog fudbala koji je zimus OTI[AO ste kli ne op ho dnu fi zi ~ku la sve~anost. Na zajedni~kom kadra kako bismo ostvarili
i po svemu sude}i on }e ka- bio na meti nekoliko klu- vezista snagu koja }e im biti potre- ru~ku predsjednik kluba Mir- glavni ciq, a on je opstanak u
rijeru nastaviti u Srbiji. bo va, a ra du je i os ta nak u bna da se {to boqe uigraju. ko Petrovi} sa saradnicima Prvoj ligi Republike Srpske.
Rajko Miti} Od no vaj li ja na prvom
Mada je bio na prozivci re- klu bu Mar ka Ma za li ce od Zato smo i ne{to ranije po- pozdravio je igra~e, stru~ni
zer vni gol man Mar ko koga se o~ekuje da “eksplo- Prema informacijama iz okupqawu su se po ja vi li:
~eli pripreme. Ekipa koja je {tab i za`elio uspjeh jo{ je-
Kozare do kraja prelaznog ro- Marko Blagojevi}, Aleksan-
osvojila jesewu titulu ima dnom po dvu kao klup ske
ka 14. februara bi}e anga`o- dar Gutaq, Nikola @ivkovi}
Aduti Marinovi}a kvalitet i na tom planu ne}e- ciqeve. To je {ampionska ti-
va na jo{ dva ili tri no va i Milo{ Pqevaq~i} (Roma-
mo puno mijewati. Mo`da do tula.
Na prvu prozivku javilo se 20 igra~a koji su odradili prvi nija), Neboj{a Div~i} i Bo-
igra~a. [ef stru~nog {taba kraja prelaznog roka dovede- - @elim idu}e sezone da
trening. To su: \or|e Topi}, Slavi{a Uji}, Ogwen Gwati}, {ko Radovi} (Sutjeska).
Vinko Marinovi} vjeruje da mo dva ili tri mla|a igra~a Kozara igra u Premijer ligi u
Nenad Studen, Dejan Koji}, Miodrag Gigovi}, Miqan Baji}, Cjelokupne pripreme bi}e
}e pripreme biti uspje{no kako bi osvje`ili postoje}i BiH. Mi }emo vam omogu}iti
Bojan Spasojevi}, Marko Mazalica, Srboqub Jandri}, Dali- obavqene u Isto~noj Iliyi.
odra|ene i nada se da }e start igra~ki kadar. Najbitnije da uslove, a na vama je da se {to
bor Kozi}, Ogwen Petrovi}, Nemawa Stan~i}, Aleksandar Igra~i Famosa su ju~e odra-
proqe}nog dijela prvenstva igra ~i ovu fa zu pri pre ma boqe pripremite i na terenu
Malba{i}, Sr|an Stojni}, Igor Pilipovi}, Goran Majdanac, dili prvi trening, a danas ih
13. marta Kozara spremno do- ozbiqno shvate i onda ne bi poka`ete svoj kvalitet - poru-
Stefan Toma{, Mile Pa{tar i Dejan Baji}. ~ekaju testirawa. G. I.
~ekati. tre ba lo bi ti pro ble ma na ~io je predsjednik Petrovi}.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

Sun~ano Beograd Boris


DMITRA[INOVI]
U Srbiji }e tokom dana Subotica Maks. 12 oC direktor
biti uglavnom sun~ano Min. 3 oC Mirjana KUSMUK
vrijeme uz lokalnu umje- glavni i odgovorni urednik
Bijeqina
Bawaluka Doboj renu obla~nost vremena. Novi Sad
Minimalne dnevne tem- Darko GAVRILOVI] (zamjenik
Tuzla glavnog i odgovornog urednika)
perature kreta}e se od - Sandra MILETI]
3 na planinama, a u (novosti)
Zvornik Dragana ]OSI]
ostalim krajevima od 0
(dopisnici, dru{tvo, Glas plus)
Zenica do 3, a maksimalne od 9 Beograd Daliborka SEKULI]
Prete`no na planinama, u ostalim (biznis)
Mehmed DIZDAR
sun~ano Sarajevo
krajevima od 10 do 19
(hronika)
stepeni Celzijusa. Vawa POPOVI]
U Republici Srpskoj ujutru (panorama)
}e preovla|ivati umjereno Tawa MILAKOVI]
obla~no vrijeme sa mrazom na (Srbija, region)
Mostar Novi Pazar Ni{ Milenko KINDL
visoravnima i maglom du` ri- (svijet)
jeka na sjeveru i ponegdje na Neda SIMI]-@ERAJI]
istoku. Tokom dana bi}e pre- (kultura)
te`no sun~ano uz lokalno ma- Darko GRABOVAC
Nik{i} (Bawaluka)
lu ili umjerenu obla~nost. Bawaluka Slavko BASARA
Pri{tina
13 oC
Duva}e slab, zapadni i sjeve- (sport)
Trebiwe Maks. Podgorica Tihomir GA^I]
rozapadni vjetar, a na jugu
prete`no jugozapadni vjetar. Min. 4 oC (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ
Jutarwa temperatura vazduha NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici
od -3 na pojedinim visoravni- kraj Drvara, 31. jula 1943. godine.
ma, u ostalim krajevima od 0
Evropske metropole Od 15. septembra 1992. godine od-
lukom Narodne skup{tine RS izlazi
do 6 stepeni Celzijusa. Dne- Amsterdam 5 Budimpe{ta 7 London 3 Prag 7 kao dnevni list Republike Srpske.
vna temperatura vazduha bi}e Atina 13 Bukure{t 8 Madrid 11 Rim 13 Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5.
od 7 do 13, a lokalno na jugu i Berlin 6 Carigrad 6 Minhen 6 Sofija 8 maja 2003. godine.
istoku do 15 stepeni Celziju- Be~ 8 Dablin 3 Moskva -2 Stokholm 0
sa. Bratislava 7 Kopenhagen 2 Oslo 0 Var{ava 4 e-mail: dopisnik@glassrpske.com
Brisel 3 Lisabon 15 Pariz 5 @eneva 7 marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marke-
ting: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka
551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53
46 utorak, 18. januar 2011. GLAS SRPSKE

Antena
Moto-klinci Neumoqiv
Uloge: Bobi Preston, Brenon Uloge: Xud Nelson,
1330 Aleksander, Brent Entoni, 000 Robert Logia,
RTRS Xeri A{er, Alan Ostin Leo Rosi
Re`ija: Ri~ard Gabai PINK BH
Re`ija: Vilijam Lustig
Dva policijska detektiva iz Los An|elesa,
KABLOVSKA cini~ni veteran Maloj i samouvjereni po~etnik
Dejz, rade na hvatawu serijskog ubice, biv{eg po-
licajca Tejlora, koji bira svoje `rtve iz tele-
B 92 fonskog imenika. Ali {to su bli`e rje{avawu
zlo~ina, to su sve vi{e li~no umije{ani.
6.00 Jutarwi program 16.50 Najboqe godine, serija
10.00 Vijesti 18.00 Super genije
10.30 Super genije 18.30 Vijesti
11.00 Otka~ena 19.00 Sun|er Bob,
istorija crtani film
12.00 Bez kontrole, 20.00 Robinzon Kruso, serija
film 21.00 Pi{toq 73, film
14.00 Robinzon Kruso, 23.00 Vijesti
serija 23.30 Misterija holivudske
15.00 Najboqe godine, serija majke, film
16.00 Vijesti 1.00 Otka~ena istorija
16.30 Sportski pregled - Info kanal

Fox Crime Li~ni izazov Evana Hensona, trenera {ampi-


ona u moto-krosu, jeste da spasi moto-stazu svog pri-
6.50 Metlok 17.40 Distrikt jateqa od bezobzirnog biznismena koji namjerava da
7.30 Brojevi 18.30 Rexenesis mu je preuzme. Ko }e biti vlasnik zemqe odlu~i}e
8.20 Wujor{ki 19.10 Bjekstvo samo jedna trka. Problemi po~iwu kada se Evanov
plavci iz zatvora najboqi voza~ povrijedi uo~i trke. Evan pronalazi
9.10 Distrikt 20.00 Brojevi neo~ekivanu zamjenu - {impanzu Kodi koja }e nau~i-
9.50 Odjeqewe 20.40 Medijum ti i wega i djecu da su ~uda ipak mogu}a.
10.40 Bouns 21.30 Idili~ni
11.30 Medijum grad
12.20 Rexenesis 22.20 Dekster RTRS BN RTS 1 RTS 2
13.00 Brojevi 23.10 Bouns
13.50 Wujor{ki 23.50 Zlo~ina~ki 6.00 Jutarwi program 6.30 Jutarwi 6.00 Vijesti 5.50 Koncert za
plavci umovi 9.00 Vijesti program 6.05 Jutarwi program dobro jutro
14.40 Distrikt 0.40 Bjekstvo 9.05 Nodi, 8.00 Dnevnik 6.50 U zdravom tijelu
8.30 Nuki
15.30 Bouns iz zatvora crtani film 8.10 Jutarwi program 7.00 Kuvati srcem
16.10 Medijum 1.20 Rexenesis 9.20 Mala i prijateqi 9.00 Boqi `ivot, 7.30 [umska
17.00 Odjeqewe 2.00 Prevaranti princeza, 8.35 @ivotiwske serija {kola,
Fox Life crtani film
9.30 Mimo i ^arli,
{ale
9.00 Nezaboravne
9.40 U zdravom
tijelu
crtani film
7.35 Pepa prase
7.00 Ko `iv ko mrtav 18.00 Ru`na Beti crtani film 10.00 Vijesti 7.40 Olivija,
biblijske 10.05 Kvadratura
7.30 O~ajne doma}ice 18.50 Svi 9.40 Moja {pijunska crtani film
8.40 Kako sam gradona~elnikovi porodica, pri~e kruga 7.50 Spajdermen,
upoznao va{u qudi serija 10.00 Novosti 10.30 Putopis crtani film
majku 19.30 Doktor Haus 10.30 Rimske 10.20 Kradqivac 11.00 Vijesti 8.10 Aleks, crtani film
9.00 Doktor Haus 20.20 Razvedeni Gari misterije, 11.05 O~ajne 8.20 Enciklopedija
srca,
10.00 Porodi~na praksa 20.50 Kako sam serija doma}ice, za radoznale
11.00 Ko `iv ko mrtav upoznao va{u serija serija
11.00 Karmelita, serija 8.50 Matematika u srcu
11.50 Ru`na Beti majku 12.00 Dnevnik 12.00 Novosti 12.00 Dnevnik 9.10 Vizuelna zaga|enost
12.40 Razvedeni Gari 21.10 Ulica sje}awa 12.20 U fokusu 12.05 Film 12.10 Sport plus 9.30 Enciklopedija
13.00 Kako sam 22.00 [kola 12.20 Gastronomad
13.00 Laka opera 14.00 Novosti 11.00 Trag
upoznao va{u majku za parove 12.30 Prevaranti,
13.30 Moto-klinci, film 14.05 Bela 11.30 Gra|anin
13.30 O~ajne 22.50 Ko je Samanta serija
15.00 Vijesti 11.50 Muzika
doma}ice 23.10 Doktor Haus la|a, 13.20 Arkti~ka
14.00 O~ajne 0.00 Porodi~na 15.10 Dolina sunca, 12.10 Iza naslova
serija serija pri~a, 12.50 Trezor
doma}ice praksa film
16.00 Re.publika 15.00 Jelena, 13.50 Enciklopedija
15.00 Ko `iv 0.50 Svi 15.00 Vijesti
ko mrtav gradona~elnikovi 16.30 Srpska danas serija za radoznale
15.10 Vrijeme je
15.50 Svita qudi 17.00 Karmelita, serija 16.00 Dnevnik 14.20 Matematika u srcu
za bebe
16.30 Parovi 1.40 Ko `iv 18.00 Bawalu~ka 14.40 Vizuelna zaga|enost
16.10 Bela 15.55 Vijesti
17.30 Ko je Samanta ko mrtav panorama 15.10 [kolski program
la|a, 16.00 Bela la|a,
18.40 Mala 15.30 Sportski program
serija
Radio RS princeza,
crtani film
serija
17.00 Kradqivac
17.00 Dnevnik RT
16.00 Ovo je Srbija
16.30 Uzbuna
6.00 Jutarwi program 19.10 Zaigrajmo, Vojvodina
19.00 Upitnik srca, 17.20 [ta radite bre 17.00 Pri~e iz prirode
10.00 Vijesti zapjevajmo, 19.30 Dnevnik 17.20 Putokazi vjere
10.05 Zajedni~ki talas emisija narodne muzike serija 17.30 Beogradska
20.10 Nekad bilo hronika 17.50 Ko{arka:
11.00 Vijesti 20.00 Vijesti 21.10 Mjesto zlo~ina: 18.00 Danas Hemofarm - Cedevita
11.05 Zajedni~ki 20.05 Studiorum 18.20 Oko
Majami, serija u Srpskoj 20.00 TV mre`a
talas 21.00 Vijesti 18.50 Slagalica
21.50 Crna Guja, 18.20 Monitoring 19.30 Dnevnik 20.30 Vrijeme fresaka
12.00 Podnevne 21.05 Ve~e uz radio
serija 19.00 Sport 19.50 Bela la|a, serija 21.00 O~ajne
novosti 22.00 Hronika dana
22.30 Dnevnik 21.00 48 sati - svadba doma}ice, serija
12.10 Zapjevajmo 22.10 Radaguka, fle{
pjesme zlatno doba 23.00 Cirkus, 21.40 Vijesti 21.40 Drugi vijek
serija 19.30 Dnevnik 22.10 Obrazovni program
stare rokenrola 21.50 ^ista~, film
13.00 Vijesti 0.00 Pono}ne vijesti 23.50 No limit 20.00 Jelena, 23.30 Dnevnik 22.40 Svjetski izazov
13.05 U ritmu dana 0.10 No}ni program 0.10 Moto klinci, serija 23.40 Prevaranti, serija 23.10 Likovna kolonija
14.00 Vijesti film 21.00 Crno 0.40 Sjaj trulog 23.30 Muzika
14.05 Svilen konac Frekvencije: 1.30 Nekad bilo
na bijelo novca, serija 0.00 Trezor
15.00 Vijesti Bawaluka - 90,9; 2.30 Crna Guja, 1.30 Malo ubistvo 1.00 Ko{arka:
16.00 Dnevnik Bawaluka, serija 22.00 Sa druge u porodici, Hemofarm - Cedevita
16.20 Muzi~ka Prijedor, 3.00 Dnevnik strane film 2.30 Pri~e iz prirode
kutija Gradi{ka - 92,7; 3.30 Re.publika `ivota 3.00 Vijesti 3.00 Putokazi vjere
17.00 Vijesti Doboj - 90,7; 3.50 Bawalu~ka 3.10 Gastronomad 3.20 Obrazovni program
Petrovo - 93,5; 22.30 Dnevnik
17.05 Aktuelnosti panorama 3.30 Putopis 3.50 Trag
Bijeqina - 89,9; 23.00 Film
18.00 Vijesti I. Sarajevo - 92,8; 4.30 No limit 4.00 Oko 4.20 Drugi vijek
18.05 Mozaik radija RS Han Pijesak - 90,3; 5.10 Cirkus, - Satelitski 4.30 Kvadratura 5.00 Svjetski izazov
19.00 Ve~erwe novosti Fo~a - 87,3. serija program kruga 5.20 Muzika
GLAS SRPSKE utorak, 18. januar 2011. 47

Pi{toq 73 Misterija holivudske majke Nova


Uloge: Danijel Otej, Uloge: Xastin Baterman, 6.40 Na{i najboqi dani, 15.40 Najboqe godine, serija
30
21 00 Olivija Bonami,
Fransis Reno
23 Elizabet Penja,
Endrju Mekkarti
serija
7.30 Gospodin Magu,
16.30
17.00
Gumu{, serija
Vijesti
B92 Re`ija: Olivije Mar{al B92 Re`ija: Dejvid S. Kas St crtani film 17.20 Gumu{, serija
8.00 Bumba, crtani film 18.20 In magazin
Ova zanimqiva pri~a o zlo~inu u visokom ho- 8.10 Graditeq Bob, 19.10 Dnevnik
livudskom dru{tvu nastala je prema krimi noveli crtani film 20.00 Najboqe godine,
spisateqke Lindsi Marakoti. Lusi se bavi ilus- 8.30 Rori, crtani film serija
tracijama i bori se da uspije u poslu. Udata je za 9.30 Slomqena 21.00 Asi, serija
Kita, nekada uspje{nog holivudskog producenta strijela, 22.10 Razbija~, film
koji tra`i sqede}u veliku priliku koja }e mu serija 23.40 Vijesti
omogu}iti da odr`i wihov `ivotni stil dostojan 10.20 Gumu{, serija 0.00 Ubojiti strojevi, film
Beverli Hilsa. Postaju slavniji nego {to su i 11.50 Asi, serija 1.30 Bra~ne vode, serija
sawali, kada u wihovom bazenu osvane le{ biv{e 13.00 In magazin 2.20 Heroji, serija
starlete, a Kit postane glavni osumwi~eni. Sada 13.50 Zauvijek zaqubqeni, 3.00 Ezo TV
Lusi mora da spere qagu s imena svog mu`a i serija 4.00 Ubojiti strojevi, film
prona|e pravog ubicu me|u bogatima i slavnima. 14.40 Slomqeno srce, 5.40 Bra~ne vode, serija
serija 6.00 In magazin

K3
9.30 Vijesti 17.00Hrana i vino
Mra~na kriminalisti~ka drama o policajacu ko- 9.40 Kliford 18.00Op~iweni, serija
ji mora da zanemari svoje demone da bi uhvatio onog 10.00 Hrana i vino 18.40Novosti
pravog - serijskog ubicu. [arl Subra je okorjeli kri- 10.30 Ti si moja sudbina serija 19.30Dnevnik RTS
minalac kome se poslije dvadeset i pet godina zatvo- 11.30 Op~iweni, serija 20.10Rebelde, serija
ra smije{i uslovna sloboda. Osu|en je zbog silovawa 12.00 Vijesti 21.00Utorkom u`ivo
i ubistva i sada je uspio da uvjeri odbor za pomilo- 12.05 Rebelde, serija 22.30Antoni Zimer, film
vawe da se istinski kaje i da `eli da se iskupi. Ka- 13.00 SMS Party 0.30 Astrologija
da Yas tin ~u je da se [arl spre ma da iza |e na 15.00 Vijesti 2.00 Vijesti
slobodu, pi{e mu pismo u kom mu detaqno obja{wava 15.05 Potez 3.00 Na poglavi~inoj
16.00 Ti si moja sudbina farmi, film
za{to bi trebalo da ostane iza re{etaka.
serija 6.00 RTS

HRT 2
PINK BH BHT 1 HRT 1 OBN 6.20 More qubavi, 12.40 Rukomet:
6.00 Sekula i 7.00 Dobro jutro 6.00 Tre}e doba 6.40 Ajron men serija Danska - Srbija
wegove 9.00 Be Ha Te bebe 7.00 Dobro jutro 7.00 Ogi 7.00 Ku}ni svemirci, 14.10 Mala TV
9.10 Ozi Bu, Hrvatska i `ohari crtani 14.40 [kolski program
`ene, film 15.30 @upanijska
crtani film 9.00 @ivot 7.20 Xoni Test
film u Africi, 7.30 Gladijatorska panorama
9.15 ^udesni svijet 8.00 Metajets
8.00 Udri serija akademija, 15.40 Minoes, film
9.30 Nema 8.10 Gusarska
mu{ki 10.00 Vijesti crtani film 17.10 Koko Bil,
problema akademija
7.50 Mala TV crtani film
9.00 Dje~ije 10.00 Vijesti 10.10 Iz pti~je 8.50 Ludo srce, 8.20 Lagodan `ivot 17.20 Hana Montana, serija
interaktivne 10.10 Qubavna perspektive serija Zaka i Kodija, 17.40 Dva i po mu{karca,
11.00 Kod Ane 9.50 Bilo serija serija
igre oluja,
11.10 Debi Trevis jednom 8.50 [kolski 18.10 Puna ku}a Raftera,
10.00 Dvor serija
preure|uje u Turskoj, program serija
11.00 Valentina, 11.00 Moja mala 12.00 Dnevnik serija 9.30 Paulino qeto, 18.50 Iz pti~je perspektive
kuhiwa 12.30 More qubavi,
serija 11.10 Sto za 4 serija 19.40 Hit dana
11.05 Avenija serija
12.00 Info Top 11.50 Info 10.00 Tvoja sam 20.00 Dobra `ena, serija
Okean, 13.10 Puna ku}a
12.10 Siti 12.10 Telering sudbina, 20.50 Sportska groznica, film
serija Raftera, serija 22.30 Mjesto zlo~ina:
13.00 Skrivena
12.20 Sajnfeld, 12.00 Vijesti serija 10.50 Globalno sijelo Majami, serija
kamera
serija 12.10 Dimenzija vi{e 14.00 Vijesti 14.30 Moja desna 11.20 Prizma 23.30 Minoes, film
13.00 Dvor 13.10 Doma}a lektira 14.20 Me|u nama ruka 12.00 Euromagazin 0.50 Muzika
14.00 Info Top 13.40 Gastro kutak 15.00 Moja porodica, 15.20 Gumu{,
14.10 Mje{oviti
14.10 Vijesti serija serija RTL
14.20 Gorko-slatko, 15.20 Proces 16.40 Info
brak, 16.00 Hrvatska u`ivo 6.50 Dva glupa psa, 17.00 Rejmond, serija
serija 16.50 Sto za 4 crtani film 17.20 Bibin svijet,
serija 15.00 Be Ha Te bebe 16.50 Vijesti 17.30 Bilo 7.10 Ritam zona serija
15.00 Danijela, 15.05 Ozi Bu, 17.20 Osmi kat
jednom 9.00 Bibin svijet, 18.00 Magazin
serija crtani film 18.10 Kod Ane
u Turskoj, serija 18.30 RTL danas
15.10 Drama 18.40 Tvoja sam 9.30 Magazin 19.00 Ve~era za pet
15.50 Info serija
sudbina, 10.20 Ve~era za pet 20.00 1001 no},
Top 15.20 Nau~na 18.50 Info
serija
postignu}a 19.00 Smackdown 11.20 1001 no}, serija serija
16.00 Valentina, 19.30 Dnevnik 12.10 Ezel, serija 20.40 Ezel, serija
15.40 Antologija 19.50 Gumu{,
serija 20.00 Hrvatsko 13.00 Klon, serija 21.30 Zaqubqen
bh sevdalinke serija
proqe}e 14.30 An|eo i |avo, do u{iju,
17.00 Dvor 16.30 Gorko-slatko, 21.10 Dejana {ou
21.00 Misija: Zajedno serija film
18.00 Info serija 22.00 Paralele 22.10 Moja desna 16.10 Pod istim krovom, 23.00 Vijesti
Top 17.00 Dru{tvo znawa 22.30 Dnevnik ruka serija 23.20 Bratstvo, serija
18.20 Qubav 17.30 Sve u svemu 23.10 Kraqevi, serija 23.00 Zakon bra}e, 16.30 Kraq Kvinsa, 1.10 Astro {ou
18.40 Du{ko 23.50 Ksena - princeza serija serija 2.00 Delta Force, film
u zale|u, 0.00 Mjesto
Dugou{ko, ratnica, serija
serija zlo~ina: ATV
crtani film 0.40 Dragi Xon,
19.10 Dobar 18.50 Moj prvi izbor serija Las Vegas,
serija 8.00 Jutarwi program 14.30 Vizita
kom{ija 19.00 Dnevnik 1.00 Mjesto zlo~ina:
1.00 Plejbojeve 8.50 Vijesti 15.50 1001 no}, serija
20.00 Dvor 20.00 Crta Majami, serija 9.00 Timi, crtani film 16.50 Indija, serija
1.40 Moja porodica, djevojke
20.40 Birajte 21.00 ^udesna 9.10 Ajron Kid, crtani film 17.50 Kulinarski
serija 1.40 Najseksi
svoj hit istorija 9.30 Fifi, qetopisi
2.10 Dva i po `ene
21.00 Dvor ameri~kog crtani film 18.20 Sasuke ninxa ratnici
mu{karca, svijeta 10.00 Bakugan, crtani film 19.00 Vijesti
dolara 2.10 Info
21.10 Amigi serija 10.20 Ben Ten, crtani film 19.40 Sinema magika hronike
22.00 Vijesti 2.50 Paralele 2.30 Dejana {ou
{ou 10.50 Vinks, crtani film 20.00 1001 no}, serija
22.10 Euroimpuls 3.20 Proces 3.00 Info
22.30 Dvor 11.20 Sirene, crtani film 21.00 Jedan na jedan
22.40 Ruska 3.50 Debi Trevis 3.50 Rat bendova
0.00 Neumoqiv, 11.50 Vijesti 22.00 Vijesti
obe}awa, preure|uje 5.20 Info 12.00 Indija, serija 22.20 Ne umiri sam, film
film film 4.30 Dobra `ena, serija 5.40 ^uvari 13.00 Pali an|eo, serija 0.20 Seks i grad, serija
2.00 Siti 0.20 Sve u svemu 5.20 Osmi kat planeta 14.00 Sasuke ninxa ratnici 1.00 Sport centar
Luda planeta

Engleski fudbaler Dejvid Bekam napisao je pet {taj o tome kako je sletio u grad u 20.30 ~asova i potom imao ma-
stranica sudske izjave kojom odbacuje tvrdwe prosti- sa`u u hotelskoj sobi do ranih jutarwih ~asova.
tutke porijeklom iz BiH Irme Ni}i da je platio - Tra`io sam terapeuta koji }e ostati u mojoj sobi do ranih ju- Bunda
6.000 funti za seks s wom i wenom prijateqicom, tarwih ~asova. Moj bezbjednosni tim je bio sa mnom prije, tokom u ga}ama
pi{e “Daily Mail“. Bekam }e od Irme tra`iti nado- i poslije masa`e i oni imaju detaqan zapisnik o tome. Kada je
knadu od 25.000.000 dolara, a sudska rasprava trebalo terapeut oti{ao, ja sam oti{ao na spavawe - ka`e Bekam. Jedna Amerikanka posjeti-
bi da bude odr`ana 7. februara. U odgovoru na optu`be da je platio 6.000 funti za seks Beks je re- la je ekskluzivnu krznariju
U ~lanku ameri~kog magazina “In Touch“ Ni}i je kao da nikad ne nosi toliki novac kada putuje. gdje joj je za oko zapela je-
tvrdila da se, zajedno sa svojom prijateqicom, sastala - Jedini na~in na koji sam mogao imati 10.000 dolara u gotovi- dna skupocjena bunda. Kako
sa Bekamom u jednom hotelu u Wujorku 16. avgusta ni uz sebe jeste da sam taj novac tra`io i dobio od nekog je nije mogla platiti, odlu-
2007. godine u 22 ~asa, ali Bekam tvrdi da je iz mog tima menayera, ali u avgustu 2007. godine ~ila je ukrasti. Zaposleni
tada boravio sa svojim saigra~ima u je- nisam imao takav zahtjev prema wima - naveo su je zaustavili i tra`ili
dnom drugom wujor{kom hotelu. On je Bekam, koji je potom odbacio i Irmine da vrati bundu. Tvrde}i da
je napisao detaqan izvje- tvrdwe prema kojima su spavali u Londo- ni{ta nije ukrala, podigla
nu ~etiri sedmice kasnije. je haqinu i uvjerila zapo-
On je istakao da je u to vrijeme bio slenike da ispod ne skriva
u posjeti ocu Tedu, koji se oporavqao u plijen. Kasnije je policiji
bolnici od sr~anog udara. Poslije to- priznala da je ukrala bun-
ga je, kako tvrdi, spavao u svojoj ku}i du, ali da je vi{e nema kod
u Hertfor{ajru, tako|e sa svojim ti- sebe, a na dan kada je tre-
mom obezbje|ewa. Dodao je da su mu Ir- balo da ode na sud, mrtva-
mi ne tvrdwe uzro ko va le “te {ke hladna pred policajcima je
emocionalne nevoqe, ukqu~uju}i poni- izvukla bundu iz ga}a.
`ewe, stid, bijes i zabrinutost“.
- Izjavqujem pod prijetwom kazne
za krivokletstvo, prema zakonima SAD,
da je sve {to sam naveo istina - rije~i
su kojima je Bekam zavr{io dokument
potpisan 14. januara.

Rafting na
seks lutkama
Devetnaestogodi{wa djevoj-
ka i wen momak odlu~ili su
da iskoriste poplave koje
vladaju u Australiji i malo
se zabave. Wihova lakomi-
slenost skoro ih je stajala
glave i jako je naqutila hi-
tne slu`be koje su morale
da im prisko~e u pomo}.
Par je poku{ao da pliva u
nabujaloj rijeci Jara uz po-
mo} seks lutaka na naduva-
vawe. Rijeka je prevrnula
djevojku i odnijela joj lutku,
a djevojci je poku{ao da po-
mogne wen momak, ali i
Berni zara|uje, k}erke tro{e prolaznici koji su pozvali
interventne slu`be.
Prvi ~ovjek “formule 1“ Berni Eklston ponosi 140 miliona maraka svoju ku}u u ^elziju. Te dvije ku-
se svojim k}erkama, uprkos wihovoj rastro{nos- }e su najskupqe nekretnine u Velikoj Britaniji i
ti. smje{tene su u najskupqim ulicama.
Milijarder je otkrio da finansijske potrebe - Jako sam ponosan na wih. One su dobre djevojke. Nisu
wegove dvije k}erke i biv{e supruge Slavice zna~e glupe kad je u pitawu novac. To je ne{to na ~emu smo
da }e i daqe “robovati“ u automobilisti~kim wihova majka i ja insistirali - rekao je Eklston.
trkama tokom godina koje dolaze. Prvi ~ovjek “for- Dodao je da obje imaju momke, da putuju te da }e adapta-
mule 1“ potro{io je 243 miliona maraka na Tamaru i cija nekretnina biti dobar posao za Tamaru. Drogirani
Petru. Tamara trenutno privodi kraju ure|ivawe ku}e u - Ima mnogo posla, ali to je dobro. To }e je dr`ati zapo-
Kesington palas gardenu, koju je platila vi{e od 100 slenom i bi}e dobar projekat za wu. Mislim da }e dobro usisiva~
miliona maraka, dok je wena mla|a sestra platila oko zaraditi kada se odlu~i za prodaju - rekao je Berni. Jedna gospo|a iz Grin Beja
jako se iznenadila kada je
za Bo`i} dobila usisiva~ u
NEKAD BILO...K}erka kraqa rokenrola Elvisa Pri- kojem se nalazila gomila
droge. Ta~nije, kilogram
slija, Liza Mari Prisli, podnijela je
POSQEDWA metamfetamina i kilogram
kokaina, sve lijepo zapako-
na dana{wi dan 1996. godine zahtjev
za razvod od Majkla Xeksona. Brak je Poznati komi~ar voli vano i slo`eno u kutiju.
Prema izjavi policije, kri-
trajao jedva 20 mjeseci, a na dan vjen- da obla~i `enski ve{ jum~ari su opijate ubacili
~awa “kraq popa“ rekao je Lizi: “Za-
Glumac Kelsi Gramer navodno voli da obla~i `ensku odje}u, ta~nije u kutiju prije nego {to je
misli, niko nije vjerovao da }emo
dowi ve{ i visoke potpetice. To je samo jedna od wegovih “prqavih“ taj- usisiva~ poslat robnoj ku}i
potrajati.“ Izgleda da su ipak svi os-
ni koje bi wegova biv{a supruga uskoro mogla da podijeli sa javno{}u. u kojoj je kupqen, te su paket
tali bili u pravu, jer je Liza odlu~i-
Petorostruki dobitnik “Emija“ za ulogu psihijatra Frejzera, to radi namjeravali presresti.
la da prekine brak u kojem su, kako je
kako bi za~inio seksualni `ivot, a sebe je u takvim izdawima i ovjeko-
tada izjavio wen portparol, vladale
vje~io na fotografijama koje su navodno zavr{ile u rukama nekih me-
“nepomirqive razlike“. Xeksonov
slu`benik za odnose sa javno{}u tvr- dijskih urednika, tvrdi “RadarOnline.com.“ Wegovu sklonost `enskoj
dio je da on ni{ta nije znao o podno- odje}i, {to je samo mawi detaq wegovog tajnog `ivota, uskoro bi javnos-
{ewu zahtjeva za razvod. Par se ti mogla da otkrije wegova biv{a supruga Kamil.
razveo iste godine 10. decembra, a Ona navodno ~eka da zavr{i brakorazvodna parnica i da se podijeli
Liza ostavila mnogi i danas tvrde da je brak bio bra~na imovina od 120 miliona dolara ne bi li po~ela sa pisawem
kwige. Kako tvrdi “RadarOnline“, ne}e joj nedostajati {kakqivog mate-
“kraqa popa“ namje{ten, te da je slu`io kao medij-
ski paravan Majklu Xeksonu. rijala, a ne postoji ni predbra~ni ugovor koji bi je u tome sprije~io.