Dong Hai Chang (董海川, 1798-1882) Yin Fu ( 尹福, 1842 - 1909) Cao Zhongsheng (1875-1949, he was a student

of Fu Wen Yuan first)
Chi Shixin (gold medal winner in the 1934 open Shandong provincial
tournament)

Zhang Lie (in 1987, he wrote the book "Yin Style Bagua Zhang") Next Chen Xiao Ping has been teaching in the US since 1985. Novell G. Bell teaching in NY Ben Hill teaching in NY

Cui Yun Qing Lu Jing Gui (he wrote a book in 1938 titled Cao style Ba Gua Zhang) Tang Yu Lin (he wrote a book in 1938 titled Cao style Ba Gua Zhang) Zhang Ding Chen Zhang Jin Chen Zhang Shu tang

Cui Zhendong
Cui Hua

Gao Wencheng (1873-1920) Geng Jishan (1860-1928) ) is a cousin of Li CunYi and is also a Xingyi expert.
Teng YunFeng (1873-1941) Rose Li Andy James is teaching in TO, Canada.

Gong Baotian (1871-1943)
Gong Baozai (1904-200) He Jinhan Michael Guen Next Tsui Shen Wei Tu Kun-Yii (teaching in New Jersey) Gong Yuzhai

Jiang Xingwu Liu Qinfu Li Xinghe Liu Yun Chiao (Liu Yunqiao) Su Yu Chang Adam Hsu Leung Kai Chin (Liang Ji Ci) Glenn Gurman is teaching in Vermont. Jason Tsou Yang Shu-Ton Sha Guozheng Kang Gewu Sun Fuying Sun Ruwen Cui Changfa Huang Zhicheng Sun Yuesheng Tian Zhilian Yu Shiyou Wang Daocheng Wang Zhuangfei He Jinkui (son in law) He Zhongqi (son) Lou Shou-Kui Lu Shui Tian (?) Jiu Qingyuan (Ju Qing Yuan) Li Yang Qing (one of his best students) Liu Qing Fu .

Milan) also studied Xing Yi.Liu Yinliang Liu Zhenling Lu Shu Kui Lu Zijian (lived to be 108) Ma Gui (one of his oldest and best students."Porcelain" Yang) Yin Cheng Zhang (his third son. Tian Zi Qian Wang Zeng Qi Yang Junfeng ("Ciqi". most skilled but died young) Yin Yuzhang (his fourth son) Guo Zhongshan Jiang Haoquan Liu Xiwu Pei Xirong Wang Fu Zeng Zengqi Zhang Shouheng (Zhang Shou Hung) Kang Zhensheng Ma Youzhi Yang Kun Yin Yu-Zhang (son of Yin Fu) . also a student of Dong Hai Chun) Men Baozhen (1870-1957) Xie Peiqi (1920 -) He Jinbao Rong Shi (he is of Manchu nationality) Tian Hou Ye Zhou Yong Fu Sebastiano Gulli (Italy.

Zhang Guodong Top Cheng Ting Hua (程庭華. He is training in CA.Jiang Hao-Quan (also a student of Jiang Rong Qiao and Huang BoNien). eldest son.S. Tang (鄧昌成) in Hong Kong Lau Fung Choi (劉鳳彩) now in Tianjin Wu Meng Xia (吳孟俠) Yu I Xien in San Francisco . 1911-1995) in Hong Kong Erle Montaigue (a noted promoter from Australia) C. Shandong Jing Dewai Qiao Hongru Zhang Wanying Cheng Youxin (Second son) Liu Jingru (Liu Tanfeng) Loriano Belluomini who lives in Italy. Chiang Jung Chao Peter Kwok Wong Yi (teaching in China Hand Kung Fu Academy. NJ) Feng Junyi Gao Kexing Wang Peisheng (also studied with Ma Gui) Gao Yi Sheng (高義盛. 1848-1900) Chen Pan-ling (also an expert in Tai Chi) Cheng Yulung (Haiting. 1875-1928) Sun Xikun Next Liu Jian Luo Dexiu Guo Zhushan in Jinan. 1866-1951) He Ko Cai in Hong Kong Ho Ho Choi (何可才.

1905-1979) Zhang Jun Feng (張俊峰) now in Taiwan Ji Fengxiang Cao Shiquan Li Kunshan Li Zhenze Yang Xiaolou Kan Lingfeng Li Hanzhang Li Wenbiao Luo Xingwu (also a student of Hao Enguang) Liu Jingru (1936 . also studied with He Zhongqi ) Liu Bin Liu Shikui Zhang Yuehua Gu Zhenying Tie Enfang Xu Genbiao Teng Entian . Geng Jishan Han Qiying Hon Mu Xi (韓慕俠) Wu MingXi (吳孟俠..Zhang Jun Feng (張俊峰. Aarvo (Bill) now in UK. Chang Chuen-Feng) now in Taiwan Hung I-Mien Alan Pittman (wrote the book Pa Kua. trains in GA) Luo De-xi Herv� Marigliano (training in France) Tucker.

. also studied with He Zhongqi ) Huang Bo-Nien Jiang Hao-Quan (also a student of Jiang Rong Qiao and Yin YuZhang). He is training in CA. Liu Zhenzong Liu Zitai Qin Cheng Sun Lu Tang (1861-1932) Sun Cunzhou (Daughter) Chen Weiming Fu Zhensong Fu Yonghui (son) Fu Sheng Lung (Victor) teaching in Vancouver. Crandall . Lai Zonghong wrote Fu Style Dragon Form Eight Trigrams Palms with Lai Zonghong. BC) Xiang Yucai Wang Zhenting Li Cunyi (also a Hsing Yi expert) Guo Zhushan (also a student of Cheng Tinghua) Hao Enguang Luo Xingwu (also a student of Li Wenbiao) Liu Jingru (1936 .Liu Xinghan John Bracy (Teaching in California) Liu Jingliang Liu Chuang Li Zongquan Zhang Jie Wang Wenkui Su Jin Beo Yang Guo Tai (now teaching in Vancouver. Canada. translated by J.

WA) Yang Mingshan Wang Rongtang Mei Huizhi Li Tailiang Wang Liyuan Wang Zhongyong Cui Xueliang Chen Shunqiang Li Wenzhang Ma Deshan Si Zhen Si Guodong Zhang Changfa Zhang Yongde Jiang Yunzhou Li Shien Zhou Zunfo Zhou Shangzhi Zou Fuwu Zhang Yukui Zhang Zhao Dong (also a student of Dong) . he is training in Seattle. WA) Zheng Huaixian Wan Tongli (Wang Tanglin) Zhang Jie (also.Lin Chaozhen Jin Yunting Jiu Hsin Han Zhang Jie (also. a student of Jiu Hsin Han. a student of Wang Tanglin. he is training in Seattle.

Zhou Yu Xiang (周玉祥) Gao Yisheng (高義盛. Taiji and Tongbei. He is now teaching at the San Ling Centre. 1866-1951) Yan Dehua Top Cheng Dianhua (1848-1935) Cheng Yousheng (His fourth son) Sun Zhijun Sun Huixiang Liu Ziyang Top Chang Chan Kuei (Zhang Zhao Dong. He is a native of Yunnan Province.UK . He was also proficient in Xingyi. He was also a student of Wang Che-Cheng.) Andrea Falk (She is teaching at the Victoria Wushu Center. Canada and she is actively translating some classic Chinese Bagua text into English. Jiang Hao-Quan (1916.??.) Wen Linjun (1960. 1859-1940) He is also a student of Cheng Ting Hui Chiang Jung Chiao Han Muxia Han Qi Next Guo Shufan Wu Mengxia Wang Ziren Jiang Rongqiao (1891-1974) Huan Dahaig (Teaching in Shanghai.) Yuan Qiqiang Li Jianqiu Liu Huhai Wang Juncheng . he also a student of Yin Yu-Zhang and Huang BoNien. He is now teaching in CA. USA) Sha Guozheng (1904-1992.) Ted Truscott is teaching in Langford.Zhang Zhankui.

1863-1932) An Guoliang Chen Delu Da Mingliang Next Dong Wenxiu Fu Zhenlun Gao Qisheng Gao Qingfeng Gao Qingyun Geng Ziyu Guo Gumin (郭古明) Gao Ziying Gao Ziwu Hu Zibin Jia Yian Li Ziming (1902-1993. (created Northa American Tang Shou Dao and co-Authored a book on Liang style Ba Gua) Di Guoyong Li Gong Cheng (1942) ONG Ming Thong (now in Montreal. Chairman of the International Cheng-ming Kung-fu ) Zhang Daoxin Zhang Yutin Top Liang Zhen Pu (梁振圃.. Vince. Canada) . was teaching in WA) Wang Fu-lai (1941 -. extremely famous in Taiwan and Japan) Hidemine (Buh�) Jibiki (1927. QC.李子鸣) Black.Wang Shu Jin (1904-1981. Japan) Chao Piao Sheng (teaching in Argentina) Sato Kinbei (trains in jujitsu) Tchoung Ta Tchen (1911-2000.

Ma Chuanxu Ma Ling Sui Yunjian (Beijing) Bryant Fong (teaching in CA) Sun Hunyan Wang Tong Wang Shitong Zhang Huasen Zhang Quanliang Zhao Dayuan Zuoteng Jinbinwei Li Jianhua Li Jingbao Li Mengrui Li Tongtai Li Wancai Liu Huating Liu Baoding Liu Hegui Liu Jincai Lu Ermazi Ma Laopang Qin Laodu Su Sanpang Tian Zhenfeng Wang Chaoren Wang Chengzhai Wang Fengxiu .

Xia Songling Zhang Donghai Zhao Shikui Top An Fen Chen Ban Chen Chunlin Feng Guanglian Fan Zhi Yong (1840 .1967) Wang Gang Wang Yuan Next Wang Zengku Wen Dasheng Yi Shilin Zhao Zhihai Top Fu Zhenhai Gu Buyun Gu Yushan Guo Tonghai Guo Yuting He Liu He Wu Jia Fengming Top Jiao Chunfang Jiao Yulong Ju Qingyuan Kui Yu . 1884 .1922) Fan Fenglan (daughter.

1921) Gao Yi Sheng (?) Jiang Hao-Quan Top Li Shounian Li Wanyou Li Yonggui Liang Le Liang Shizhen Liang Yuzhen Top Liu Baozhen (1861 .1922) Guo Mengshen Guo Zhenya Wang Shutian Zhang Xiangyu Hei Liu Liu Laoqing Top Liu De Kuan Gao Wencheng (Gao Kexing) Wang Peisheng Geng Jishan Lau Tsoi San Wu Junshan Top Liu Dengke Liu Dianjia Liu Feng Chun (1855 .Li Changsheng Li Cun Yi (1849 .1922) .

Tiao Chunxiu Wang Zhongxian Xu Yusheng also studied Yang Style Taiji ? Zhou Yuxiang Yan Dehua published Baguazhang Combat Applications (Old Boxing Manuals Series) in 1936 Top Gao Yi Sheng first defeated by Zhou before becoming his student Liu Jinyin Liu Yinzhang Lu Chengde Ma Cunzhi Top Ma Gui (1854 -1940) Fu Wen Yuan Cao Zhong Sheng (also a student of Yin Fu) Fu Zhen Song (傅振嵩. CA) Nick Gracenin (now in PA) Yen Zhi Dan Li Huang Sheng Liang Qiang Ya (now in Oakland. Also proficient in XingYi. Next Di Yung Ji Fu Yong Hui (son) Fu Sheng Lung (now in Victoria. BC. CA) Liang Ru Chu Lin Chao Zhen . Consider to be one of the Five Northern Tigers.Fu Huaqiu Li Jianhua also studied Chan Style with Chan Fake? Liu Wenhua is the son of Liu Qilan. Canada) Mark Bow Sim (now in Boston. 1881-1953) also a student of Sun Lu Tang.

TX) Wang Peishang Luo Shuhuan Zhang Yun Xie Peiqi (1920 . CA) Liao Guo Cun Johnny Lee Kwong Ming (moved to Dallas.) Top Ma Wei Chi (1851 .Bryant Fong Li Zhi Han Lin Yong Yi Liu Hung Chieh (1905�1986) B. Frantzis Sun Bau Kang (a general in the Chinese republic.) Liu Xiao Ling (1950 . K.1880) Yan Ju-Lin Top Peng Liangui Qin Yukuang Qing Shan Quan Kai Ting (first student and a Manchu) Ruan Zhengu Shen Changshou Top Shi Ji Dong (1835-1908) adopted son in law Han Fushun from Cheng NanPeng village in Ji County. Hebei Wu Junshan promoted Wu Style Baguazhang Fu Shuyun . escape to Hong Kong during the civil war) Li Xiao Quan Liang Quang Ya (now in El Cerrito.

later a student of Jiang Rong-Qiao) . Song Longfu Song Shirong (1849-1927) Top (He is a Xinyi expert before training with Dong. 1866-1951) He studied with Song for several years but Top Top only learn the basics from him.) Song Yongxiang Song Shutang (nephew) Wang Peisheng Top Song Ziyun Sun Tianxing Wang Deyi Wang Hongbing Wang Huaiqing Top Wang Lide (Wang Li-Te) Wang Che-Cheng Sha Guozheng (1904-1992.He Fusheng Lin Sui author of Orthodox Baguazhang Yang Rongben Cao Rongting Di Zhaolong is more than 91 years old. He recent published "Secret Wudang Baguazhang" Peng Zhaokuang Top Shi Ting Shuang Fu Si Gentiao Si Yuangong Top Song Chang Rong Gao Yi Sheng (高義盛.

Top Wang Tingjie Wang Xiaosheng Wang Yuntai Wang Zhi Wei Ji Xiang Wen Zhi Top Wu Ying (1853-1912) Bai Fu Tao Dali Wu Yao (1873-1966) Wu Tong (1899-1962) Song Biao Xi Erqing Yun Liansheng Wu Tong Top Wu Maoting Xi Zhang Xia Mingde Xiao Mensheng Xu Henian Yang Junfeng Zhang Huaishan Zhang Jinkui Zhang Jun Zhang Yimin Zhang Yingshan Zhang Ze .

Park Bok Nam (teaching in Stafford.student: Gao Yi Sheng (高義盛. Ching-Yuen linerage unknown but claim to be over 300 years old Li family Nine Dragon Baguazhang Li Zhang-Lai(Grandfather) Frank Li Longdaoe (Sichuan Province) John Painter (Teaching in Texas with a branch in Canada) Top Yin-Yang Bagua Pi Yun and Jing Yun linerage unknown Tian Hou-Jie . VA) Top Nine Dragon Bagua Li. 1866-1951) Li Qing Wi (1894-????) linerage unknown Lu Shui-Tian (1894 .Zhao Yunxiang Zhong Xiangpin Top Pi Cheng Xia (Taoist) • • Dong Hai Chang Song Yi Yan .1978) student of Lou Shou-Kui (?) went to Korea during the Chinese Civil War.

Tian Hui (Family style finally made public in the book "Yin-Yang BaGua Zhang") Xie Shoude (now teaching in Australia) .