JANUARI 2011 MPW143/2143 PENGAJIAN ISLAM

NO. MATRIKULASITE NO.KAD PENGENALAN NO. TELEFON E-MEL

: 800229065108001 : 800229065108 : 013-9583575 : nurshida

PUSAT PEMBELAJARAN

: PPT. KUALA TERENGGANU

ISI KANDUNGAN .

Al-Quran dalam surah al-Maaidah. Secara jelasnya. bermaksud ³ Dan hendaklah kamu tolong-menolong di atas perkars kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong di atas perkara dosa dan permusuhan´. Dari segi tafsiran Syara¶ ia adalah satu kumpulan untuk saling jamin menjamin dan bantu membantu antara satu sama lain ketika para peserta kumpulan tersebut ditimpa sesuatu musibah. secara terangnya turut menyatakan galakan oleh Allah kepada manusia untuk mengamalkan sikap tolong-menolong. Tanggal 15 Jun 1972 merupakan tarikh penting bermulanya pengumuman terhadap penerokaan dan kajian yang dibuat ke atas kontrak insurans konvensional. Sememangnya objektif tersebut adalah diiktiraf oleh Islam. Di dalam konteks ini. Secara amnya. . Dalam Islam. Pada tarikh tersebut. pemahaman dari maksud ini merupakan satu agenda yang penting. masyarakat telah banyak didedahkan dengan Sistem Perlindungan yang berteraskan Syariah atau lebih dikenali sebagai Sistem Takaful. sesuatu ganjaran akan diberi kepada pihak yang sanggup menerima pemindahan risiko ini. Dalam perniagaan takaful. Kedua-duanya merupakan instrumen untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik kerana ditimpa musibah. Pengertian Takaful adalah satu perkataan yang berasal dari perkataan Arab µAl-Kafala¶ iaitu bermaksud µSaling jamin menjamin¶.Objektif insurans dapatlah diungkapkan sebagai golongan ramai yang bernasib baik membantu golongan yang tidak bernasib baik. tolong-menolong atau menyediakan bantuan amatlah digalakkan. maisir bermaksud judi dan riba. Ia diterapkan kepada semua peserta yang mengambil perlindungan takaful untuk berniat ikhlas bagi saling jamin-menjamin di kalangan mereka ketika ditimpa musibah. Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dalam persidangan yang kelimanya telah memutuskan iaitu insurans nyawa sebagaimana yang dijalankan oleh syarikat-syarikat insurans yang ada pada masa ini adalah suatu muamalah yang fasid rosak tidak sah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dari segi aqadnya kerana mengandungi unsur-unsur gharar iaitu tidak ketentuan.1. perkataan takaful akan disandarkan kepada Sistem Insurans yang berteraskan prinsip Islam.0 PENGENALAN Dewasa ini. kedua-dua instrumen ini merupakan satu cara yang moden untuk memindahkan risiko yang berlaku dan sudah menjadi kebiasaan. objektif dalam industri takaful sebenarnya mempunyai persamaan dengan industri insurans konvensional. ayat 2.

iaitu sejakzaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun dulu lagi. Konsep ini pada hakikatnya mengambarkan satu rancangan insurans yang berasaskan perpaduan. Konsep kedua berbentuk AlAqilah dimana diwujudkan di kalangan saudara mara orang yang didakwa membunuh untuk membantunya membayar gantirugi Ahli qabilah atau suku kaum atau kariah ahli-ahli masyarakat membantu ahli-ahli yang ditimpa musibah seperti kematian atau pembunuhan dan ketika Tabarru¶ iaitu peserta membuat derma ikhlas pada satu tabung dengan niat untuk saling bantu-membantu sesama peserta yang di dalam kesusahan. Ia mengandungi tiga konsep asas takaful iaitu konsep pertama bersifat Al-Qasamah diwujudkan bagi menbantu keluarga pembunuhan apabila tidak diketahui siapa pembunuhnya atau keterangan saksi yang layak mengenalpasti pembunuhnya tidak diperolehi dimana dikehendaki seseorang yang dituduh dikehendakai bersumpah dengan nama Allah sebanyak 50 kali atau satu kali untuk 50 orang. Dengan demikian definisi takaful ialah sistem insurans secara Islam.w.Takaful merupakan salah satu konsep insuran yang berdasarkan muamalat Islam yang berlandaskan hukum syariah untuk mengalakkan tolong-menolong dan perpaduan di kalangan para peserta. Pada zaman Nabi. 2. sebagai institusi kewangan yang bergerak berdasarkan syariat hukum Islam dalam bentuk moden merupakan bidang perniagaan yang baru diterokai berdasarkan sejarah pada tahun 1979. rasa tanggungjawab dan hubungan persaudaraan antara sesama peserta yang berdasarkan konsep tabarru¶ iaitu derma yang ikhlas kerana Allah s. Konsep ini sebenarnya telah pun diamalkan sejak lebih 1400 tahun oleh masyarakat Arab zaman Jahiliyyah. antara sistem Takaful yang digunakan oleh baginda ialah al-Qasamah dalam urusan perniagaan lebih kurang persamaannya dengan Takaful AM jika dilihat pada masa kini dan al-Aqilah iaitu urusan kebajikan lebih kurang menyerupai .0 SEJARAH TAKAFUL Takaful sebenarnya telah lama diamalkan.t kepada tabung yang diuruskan secara profesional oleh syarikat Takaful bertujuan membantu mana-mana peserta yang ditimpa musibah. Satu lagi konsep yang berkait rapat iaitu konsep ta¶min ijtima¶i iaitu wang tabungan yang berpunca daripada pemberian penyumbang-penyumbang akan digunakan oleh syarikat pengurusan tersebut bagi tujuan mencari keuntungan melalui perniagaan dan pelaburan.

Apabila Empayar Islam mengalami kemerosotan. Pada tahun 1985. sistem Takaful ini mula lenyap. HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Sdn Bhd. Kesimpulan daripada sejarah ini. Takaful menpunyai lapan ciri-ciri utama yang diamalkan pertama adalah berdasarkan sistem Islam iaitu golongan ramai yang bernasib baik membantu golongan yang tidak bernasib baik. Sistem Takaful ini berkembang pesat dengan kehebatan Empayar Islam. Ini merupakan satu konsep yang di iktiraf oleh Islam berdasarkan dalam pengertian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 bermaksud ³Dan hendaklah kamu tolongmenolong di atas perkara kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong di atas . Bhd. Etiqa Takaful.a memperkenalkan Takaful Marin. Hong Leong Tokio Marine Takaful.MAA Takaful. dan pada tahun yang sama.setelah itu insuran menguasai pasaran dunia hampir 500 tahun dan apabila penjajah membawa masuk ke negara kita. Akhirnya. sebanyak lapan syarikat Takaful telah pun berdaftar dan mematuhi Akta Majlis Pengawasan Syariah. Prudential BSN Takaful Berhad. Hanya lapan syarikat ini sahaja yang menyediakan Perlindungan Ilam iaitu CIMB Aviva Takaful Berhad. Pada tahun 1979. dan mula mengalami proses kemodenan apabila Khalifah Umar r. Negara Sudan adalah sebuah negara Islam yang kecil. mereka membawa memperkenalkan kepada negara kita sistem Insurans dari Barat ini. Di London pada tahun 1583. para ulamak seluruh dunia bersidang bersama pakar-pakar ekonomi Islam termasuk Malaysia.Takaful Keluarga yang diamalkan kini. Akta Takaful 1985 digubal dan penubuhan Syarikat Takaful Malaysia mula ditubuhkan sehingga tahun 2008. Syarikat Takaful Malaysia Berhad dan Takaful Ikhlas Sdn. insurans merupakan ciptaan manusia yang berkonsepkan "jual-beli" dan perniagaan untuk mengaut keuntungan manakala Takaful adalah bersumberkan Wahyu dan berteraskan nilai-nilai Islam iaitu Tabarru' bermaksud derma dan Ta'wun iaitu kerjasama. Setelah kajian dibuat dengan teliti bersama dengan hujah yang jelas. barat memperkenalkan Insurans pada kurun ke-15 yang berasaskan konsep jualbeli. melahirkan semula Takaful.akhirnya mereka bersepakat mengeluarkan fatwa bahawa insurans konvensional adalah haram dan Takaful adalah dibenarkan.

Unsur riba juga terdapat dalam uruniaga pinjaman dari polisi yang ditawarkan kepada peserta dalam produk insuran hayat dalam sistem kemudahan pinjaman ini. Dalam erti kata yang lebih tepat. Seterusnya ia mestilah bercirikan kepada pelaburan halal iaitu wang peserta akan dilaburkan di kuanter-kuanter pelaburan yang halal dan diluluskan oleh Majlis Pengawasan Syariah contoh bentuk pelaburan yang dijalankan adalah bon kerajaan(Al-qardul Hassan). harta pembangunan dan pembiayaan perumahan serta sekuriti saham yang tersenerai di kaunter yang diluluskan oleh syariah. Seterusnya Takaful mestilah bercirikan tiada unsur riba kerana elemen riba wujud dalam penjanaan keuntungan pelaburan dan insurans yang akan digunakan dalam pembayaran pampasan kepada pemegang polisi. Sumbangan At-Tabarru¶at merupakan ciri kedua iaitu Tabarru¶at adalah perkataan Arab yang bermaksud menderma secara ikhlas iaitu peserta mestilah berniat ikhlas ketika menyumbang bagi bantu-membantu sesama peserta yang lain jika mereka menghadapi musibah. Ini kerana dana-dana tabungan kebanyakkannya dilaburkan di dalam instrumen kewangan seperti bon dan juga saham yang kerap melibatkan syarikat-syarikat yang berurusniaga dengan kegiatan sistem perbankan konvensional. Penubuhan Majlis Pengawasan Syariah ditubuhkan untuk menasihati pengendalian tentang perniagaan Takaful untuk memastikan yang ia tidak terlibat dalam apa-apa unsur yang tidak diluluskan berdasarkan Akta Takaful 1984. Syarikat terpaksa menetapkan kadar Tabarru¶at kerana ingin memastikan Tabarru¶at yang disertai oleh semua peserta tidak terjejas bagi memberi keadilan kepada semua pihak. Tiada unsur Maisir para ulama menyatakan Maisir dan Gharar merupakan kaitan yang amat rapat. Bersyarat adalah dimana setiap peserta yang ingin menyertai takaful mestilah menderma sesuai dengan risiko yang dibawanya. semua peserta tersebut bersetuju untuk saling bantu-membantu dikalangan mereka ketika ditimpa kemalangan. Dalam industri Takaful. akaun simpanan di bank(Al-Mudharabah). At Tabarru¶at yang diperkenalkan ialah Al-Tabarru¶at yang bersyarat. syarikat akan mengenakan bayaran faedah kepada peserta yang membuat pinjaman. projek pelaburan(Al-Bai Bithaman Ajil). Jelas sekali faedah tersebut merupakan riba yang dilarang dalam Islam. Ini bererti jika sesuatu transaksi itu mengandungi unsur gharar maka dengan .perkara dosa dan permusuhan´ ia merupakan bukti utama betapa sikap saling bantu-menbantu merupakan salah satu akhlak mahmudah iaitu sifat terpuji. justeru itu seseorang peserta yang membawa risiko yang besar maka kadar yang mesti disumbangkan mestilah sepadan dengan risiko tersebut.

Nisbah ditentukan tetapi nilai tidak dapat ditentukan Nisbah . Bersistemkan Al-Mudaharabah iaitu Mudharabah bererti perkongsian untung diantara peserta dan syarikat. Di dalam kontrak insurans terdapat unsur ketidakpastian iaitu tidak dapat dipastikan samada dapat atau tidak bayaran yang dijanjikan tidak diketahui kadar bayarannya dan tidak diketahui bila masanya. peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya.0 FAKTOR YANG MENYEBABKAN KURANG PENYERTAAN ORANG ISLAM DALAM SISTEM TAKAFUL. Maisir iaitu Judi dalam kontrak insurans wujud bila mana.7% pasaran rakyat Malaysia yang telah ditembusi (MTEN. Walaupun perkembangan industri takaful di peringkat antarabangsa agak memberansangkan. . Ini menunjukkan bahawa masih ramai lagi rakyat Malaysia terutamanya Muslim belum menpunyai apa-apa perlindungan takaful.2003). ini sesuatu yang agak menyedihkan. peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungani tidak berlaku dan syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima. kefahaman masyarakatdan kekurangan promosi serta produk atau polisi yang ditawarkan oleh syarikat. Tiada unsur Gharar maksud Gharar ialah "Ketidakpastian". Industri takaful pula walaupun berkembang pesat tetapi penembusan pasarannya hanyalah sekitar 7% sahaja(Bernama. Daripada keseluruhan industri insurans. pembahagian untung bergantung kepada aqad yang telah dibuat contohnya nisbah 80:20 atau 50:50 atas keuntungan diantara peserta dan syarikat. Ia juga perlu mendapat Kelulusan dari Bank Negara Malaysia. Jumlah orang Islam yang menyertainya pula adalah kurang daripada 20%. Ketidakpastian dalam transaksi muamalah ialah terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain.sendirinya unsur judi turut ada.27 April 2009). kefahaman agama. tahap penembusan takaful berbanding nisbah masyarakat Malaysia dan Muslim khususnya masih lagi rendah dan belum memuaskan. 3. hanya 34. Kaitan antaranya adalah terlalu rapat dan saling berkait.Faktor-faktor atau beberapa aspek utama yang menjadi penghalang penyertaan orang Islam dalam sistem Takaful antaranya ialah dari segi aspek kewangan.

Melalui kajian oleh Zarina Noor (2006) menunjukkan kefahaman pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam dalam aliran pendidikan tinggi agama juga masih lagi di tahap rendah. Malahan mereka menganggap Takaful adalah tidak berbeza berbanding skim insurans konvensional lain. . oleh itu bagaimana hendak diharapkan terhadap masyarakat biasa yang tidak menpunyai pendidikan tinggi agama. orang Islam kebanyakkannnya tidak menpunyai lebihan pendapatan untuk melaburkan wang mereka dalam menyertai takaful. Fakulti Pendidikan Universiti Teknilogi Malaysia. Kebanyakkan dari mereka menganggap Takaful ini tidak penting sepertimana ibadat khusus yang lain. nelayan. buruh dan sebagainya merupakan faktor yang menghalang penyertaan golongan Islam ( Hussin Salamon & Maisarah Mat Saat. 2010). Faktor seterusnya adalah kefahaman agama orang Islam berkaitan Takaful juga menjadi penghalang penyertaan mereka dalam menyertai Takaful.Berdasarkan satu kajian yang telah dibuat bertajuk Aspek kewangan merupakan faktor penghalang kepada penyertaan orang Islam dalam Takaful merupakan peratusan pencapaian yang tertinggi iaitu 66.7% responden bersetuju bahawa orang Islam menpunyai pendapatan yang rendah kerana majoriti di antara mereka bekerja sendiri contohnya sebagai petani. Pendapatan yang diperolehi cukup untuk membiayai keperluan keluarga sahaja malahan jika ada lebihan pendapatan pun ia masih lagi tidak mampu untuk menyertai skim takaful berikutan ketiadaan skim kelompok atau skim bayaranyang mudah untuk golongan yang berpendapatan rendah. Malahan mereka juga hanya banyak menfokuskan kehidupan mereka dengan mengerjakan ibadat khusus juga segelintir daripada mereka tidak menyertai Takaful berpendapat bahawa setiap yang berlaku adalah takdir dan ketentuan Allah dan mereka tidak memerlukan kepada Takaful kerana mereka percaya segala rezeki mereka adalah ditentukan oleh Allah. Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful