I~PYMA TynOY

~IONY[IO[ [OAOMO[

~~vo E1S Ln EnEU8Epiav 01 EnEU8EpOl nOnl0pKn~tvol H rUVaiKa Lns Z6KU8os

rlO t.ov auyypa<pta KOl "CO tpyo tou

7

Yuvcs ElS tnv EnEU8EpiGV 13

01 EnEu8EpOl Ilofnopknuevoi 69

H rUV01KO HIS ZOKu8os 141

[5J

rlO "tOV cruyypacpta Kal "to tpyo "tOU

H ~Wrl tou b.lOVUoiou Lonw~ou OEV unnp~E ~OKPO ou"('E lOlOl"('EPWS nnouOla OE YEYOVOW. 11' our.o KOl 010- ~opcpw8nKE ~1O onOKnnpn uusortovto vupco ana outnv.

E~wya~o "(.EKVO "COu ~aKuv81VoO «ovtr NlKOnaOU LOnw~ou KOl t ns unnpetprds "COU AYYEnlKns NiKnn (1798), ow OEKO "COU XPOVlO BpioKEWl ot nv Itorito onou, ~EXPl KOl L.O EiKooi "COU XPOVlO, nEpmwvEl t is EYKuKnlEs oriouoss r.ou. To 1818 (~E «onoro npotc nOlrl~a"(.o 0"(,15 onOOKEuES "(.ou) Enlo"CpEcpEl o"Cn ZOKuv80. b.EKO XPOV10 ~E"('O, 0"(,0 1828, EYK08io"('o"('Ol ornv KEpKUpO.

MlO oiKn nou "COV cncoxortef cvoueoo ow 1834 KOl "(,0 1838 (OE oXEon ~E "(.nv na"(.plKrl Knnpovo~lO Kal ~E OV"Ci01KO tov E"CEpo8ann tou oOEAcpa Iodvvn !\EOVWpOkn) oofvetm 0"(,1 WV "(.pau~a"Ci~El ljJUXl KO. To YEYOVOS ElVOl 0"(,1 WV ono~EvwVEl ana tn untepo WU, n anoia uuoot.npice "COV Ioxivvn ws VO~l uo vio "COU Nl KOnaOU Lonw!lou unv wn~wvws va ouonovnoei, or.nv KnE10Lrl EnWVnOlOKrl «nvovto, ot: 0 locvvns ntov or.nv npay uct: xotnto YlOS "COU epootn tns !\EQVWpOKn CEYlVE ou ~uyos "COU !lEL.O "COV 8ova"CO "COU N. LOnWIJOu).

[7J

!1EV yvwpi~OU~E"ClS nOnH1KES WU m:n0l8rlOE1S napa OE upmss vpouuts , 'lows W rno xopoxt.nprot.i KO YEYOVOS, OE oxson ~E t nv nOnnlKrl tou ovojn ~n, va ElVOl 0 Ev80uOlao~os nou EKCPPO~El ow 1848 vio t.nv EK6iw~n trov Auotptcxrov ana t n Bopero Iturrio anna Kal n EUV01Krl "Cou o"Coon 0"C0 Ku~a E~EYEPOEWV nou WpO~El t nv Euponn t ov i610 xpovo.

o Lonw~6s E~noE uio uovoxi Krl ~Wrl ~E W OUV-CpOCP10 niywv cpinwv. 'E~noE ws npovuct: KOS nomtns KOl 610- VOOUj.1EVOS. BiwVE tnv KOSE ot.ivpn, W KOSE YEYOVOS, WS W BoSn tns ljJUXrlS WU, ~E aywvia KOl ~oxSo vro va W BanEl ow xcptf. KavEls 6i1nos nomtns uos 6EV EypaljJE ~avo KOl ~ava a"CEnElw"CEs noponnoYEs trov i61WV KE1- ~EVWV ~EXPl va KaWnrl~El or.nv "C£nE1a EKcppaon.

H nOlnIlKn IOU E~Enl~n OKOnOlJSnOE ~JlO nopEio cpuorortovtxn vro to lO"COPlKO KOl nOY0"CExVlKO nnaiOlo tns snoxns: to npotc t ns Bnunto xoponnpi~El uro KnaolKi~ouoo "Coon, BaSI.nalo nrpvo ctov POIJOVIlOIJO KOl KawnnYE1, uno t.nv sniopcon tris EnnnvlKrls Enavriotcons , OE j.110 tsxvn nonu npooornkn KOl touto xpova nonO «ESvlKn»: ~la "CExvn nou ESE"CE ljJnno "cov nnxu "C600 ow neoiexouevo. ~E WUS E8v1KOUS KOl nonnl KOUS or.oxous nou ES£"CE, 000 KOl or.n uopon, ~E tov aBlaow, E~nvEUo~EvO notnt ixo tns or ixo.

01 ESVl «ot, KOl VWVl xo i, KOl nofnt : Koi O"COXOl WU LonWllou ouunukvovovrrn OWV 'YfJVOV £75 WV EiJEU-

[8J

eeoiov ~E anopo~lnno tpono. LuvnSlO~EVOl Ko8ws efucotz OL1S YVWOLES npotes OtPOCPES tou noinuctcs, ouvrieos OYVOOU~E t nv ~EyonE1w6n nomt i Kn ouvoun K01 ouvo~a tnv nOlnl1Kn onn8Ela nou nEp1ExE1 to unortorno EPYO. 0 ovovvoctns ctnv nopouco EK600n EXE1 t nv EUKOlpia va ovmpE~E1 OE ortoxrtnpn tnv uoKpOOKEnrl ouvaeon KOl va npooE~E1 tnv onotuteouot i KOtnW rov OUVEXWV nopououooetov, tn 6pa~at1 xctnto 1:WV oknvov, t n opoot ucotnto trov nOlnt1KWV E1- KOVWV, t n 6uva~n LOU onoKnnpW~EVoU EPYOU -onos vio napoBC:ly~a ot.nv nc:p1ypacpn tris ipuxortovios IWV norteurottov t nv ope tns ucxns:

Oupovos Yl' cutous 6EV etvrn, OuM nEnayo, ouM vn-

rl' outous 6Rous, to nay ElVOl Ma~w~E:vo ovrouo EKEl.

Tnv 1610 enoxn 0 LoRw~os YPOCPE"j "Co notnuc vto tOY 80va"C0 LOU nop60u Bupwva. Autn lnv nYE"C1Krl qiuotovvouic tau pO~OVtlO~OU Sa ~l~nSEi 0 i610S ~E tov /viuttpo, EVel) ~E tn oct ipi Krl Tpixa, tov KpnrJKo KOl to BEu"CEpo oxeotccuo HuV EiJ£u8£pwv tloittopknfJEVWV Sa nRnOlooEl t n ot ixoupvio tou Epotorou.oo.

07 EiJ£u8£P07 noiJ70pKn1JEV07 unepsofvouv to ESV1 KO rutofmo: to SE~a nnEov EBw ElVOl n anuYlOtn ovepornvn Bourmon. AnRo to SE~a BEv KavEl toy nointn. Tov nomtn «otoxuprovei n noinon. ItixOl onos 01 nopokd-

[9J

teo EXOUV xopoxtct w: av£~hnna vpouucto ornv EAnnV1Kri Ipa~lJmEia os unOO£lYlJa tns noint rkns tsxvns:

- «AnocppoToK1W-e£ KonE, vic nES onoure "[1' OE5;»

- «Nux-eo Y1o~6"[n 80uIJ0"[0, vux"[o onop~Evn ~a-

YlO! »

K1 0 noyos etvoi cnrtos, cnrtouotntos. IcixOl onois oULOi, ~lnaVE Ko-eEu8Eiav or.nv KopOla "COU ovovvootn, OUYK1VOUV oixws va nlYwvouV, Enl"CpEnOlJV en OKEljJn 6ixws va cpnuopouv, 6nIJ10upyouv E1 KOVES nou EVWvouv LOV ovovvoorn IJE t n ouunovt ucn q.lnEl pi a IOU KOO~OU.

hnv nopouoo EKooon 0 ovovvoior.ns 80 onortouor: t o EPYO IJEOO ana "CO "[pia oxcorriouuto nou acpnOE 0 [on(i.l~os, oxeoirioucto onou 0 nc mt ns cp-eOVEl ot o onovzro t ns vpo.pns LOU:

'AKPO toutooou orornn ot.ov KOlJnO SOOlnEuE1' RaRd nouRi, notpvci onupi, K1 n uovc W ~nnEUEl. To ~a"[l0 n netvo EIJOUPlOE' 01:0 uot ro n udvo ~VEE1' 0"CEKE1 0 [oun1w-ens 0 «ortos nopouspo KOl KnalEl: «Epuo WUCPEK1 OKO"CE1VO, T,l a' EXW yw ow XEP1; onou au IJOU'Y1VES SapO K1 ° Avopnvos to ~tP(1».

MEoa ana "CO XP10110Vl KO tou SlwlJaW ° [onw~6s So q.nWEUO"[Ei anna nomuctc, 6nws 1:0 [IS uovoxtiv KOl "[0 A7/J7ilio Potioot auo. rClpw ow 1847 EnlOlPECPEl OLO

[10J

1.11 KPO notnuo. [lOY n6pcpupo 1::0 eE~O dVOl n yonuu"[lKrl KOl OUVGIJO tpouepn ouon K1 n Man IOU oveponou 0' outriv. Ta nE~a IOU tpya sfvm E~ioou onucvtiKG: [lOY jj iaitovo, 6ivE1 ~10 E~Ol pEll Krl E1 «ovo IOU yRu)OOl KOU npor3nn~a1:Os o t nv Erin6ea, EVW Ol::IlV EcplOnLl Kn rUVOiKO WS ZOKuBos, cvt 1IJE"Cwnl~El "CO ~fltnuo "CWV cplAoWUPKWV optor.oxpnttov ueoo cno uio npoorit i Krl nou "CO Ka81O"Ca KnaolKo opictoupvnuo t ns cuyxpovns noyo"cExvios ~as.

o [onwlJos rlE8aivE1 ow 1857, oonvovtos rnoo t.ou XEl povpotpo Eni XE1 povpdqxov KOI rlOpannoyts Eni noparlnoywv ow KUP10"[EPO fpya "[QU. To {pyo tou ouos , napa "CIlV onoro OIlOOnaO~m:1KOW"Ca WU, lOWS KOl XGpn 0' outnv, nopourvet unooE1 vpo noi nt ixris lEXVIlS KOl olOpKrls ovccopo orlcov lWV YEVEWV !-lETa ana EKEiVOV.

[11J

v

1.

IE yvwpi~w an6 tnv K611Jn Tou ona8lou ~nv ~po~cpn, IE yvwpi~w an6 tnv oum, nou ~E Bia ~E~pOEl ~nv yn.

2.

An' ~a K6KKaRa ByaR~tvn Twv ERRnvwv W lEPO,

KOl oav npoto ovopcucuevn, xotpe, to xotpe, EREU8EplO!

3.

EKEl ueoc EKaWl KOUOES nlKpa~EVn, evtponortri,

K' tva ot.ouo oxcptepouoes , 'ERa noRl, va cou nn.

[15J

6.

7.

4.

'APYEH: vOR8n EKdvn n IJEpa, KOl ntov 6na Olwnnno,

rlO-ci "CO 'OK1a(E n <poBEpa, KOl "CO nnOKWVE n oKnoB10.

K' EnEES' n6-CE, o! n6-CE Byovw To KE<pon1 an6 -c's EPlJ1ais;

KOl cnoxptvovto an6 n6vw KnOljJOl s, onuoOl s, qxovof S !

5.

8.

~uo-cuxns! nopnyopio M6vn oou EIJEVE, va nEs nEpOOIJEVO IJEyonEio,

KOl 01 nvovtcs co va KnOl S.

T6-c' wnKWVES "CO BnElJlJo MEa'S -co Kn01lJo-co BoR6,

KOl E1S t.o pouxo oou EOW~' otuo, nnn80s oilJo Ennnv1K6.

9.

[16J

ME "CO pouxc OlIJO"CWIJEVa, ::::tpw 6-C1 EBYOlVES KPU<pO, No vupeuns E1S "CO ~EVO ~nno XEP10 ouvo-co.

KOl aKop-CEpE1, KOl OKOP-CEPE1 $lnEnEu8Epn non1o,

'Eva EK"CUnOE r.' anno XEP1 An6 -cnv anEnn101o,

[17J

10.

Movaxn ~ov Bp6~0 EnnpES, E~avan8ES ~ovaxn·

I1Ev efv' £UKonOlS Ol 8UPOlS, Eav n xpEia ~alS Koup~ann.

11.

'Annas aou EKna4J£ E1S W a~ne'la, Ann' ovcooon Ka~~la·

~nnos aou E~a~E Bon8Ela,

KOl or YEnaaE cPpl no!

12.

'AnnOl, W1~E! 's t n outpopo aou Onou Exaipov~o nonu,

IUPE v a B p n S ~ a n alB 1 a a 0 u, I U P E, EnEyav 01 oxrmpof.

[l8]

13.

(j)EUYE1 oniaw to nOBaP1, KOl ofiovitnvopo nor.et

'H tnv netpo, n t.o xoptnpi, Ilou tnv B6~a oou Ev8u~£l.

14.

TanE1V6~a~n aou YEPVE1 H W1 aa8nl a KEcpann,

Iav cp~WXOU nou 8upo6EpVE1, K' EiVOl Bdpos tou n ~wn.

15.

NOl· anna trope ovt tnofteuei Ka8E ~EKVO aou ~E op~n, nou aKa~anaUa~a yUpEU8

'H t nv vi xn, n tnv Oovn.

[19]

16.

19.

An' ~a K6KKana Byon~Evn Twv Ennnvwv W lEPO,

KOl oov npotc avBpElw~Evn, Xoi pe, w xoi pe, EnEU8EplC]!

'OnOl Ol tonci oou 0' EKpo~av, XOlPEH0VWS OE 8EP~O,

KOl W ot.oucto Ecpwvo~av

'000 0l080VHO n KapBlo.

17.

20.

M6nl s EiBE t nv opun oou

o oupov6s, nou vio ~'s exaoous. E1S ~nv yn ~nv ~n~plKn aou 'E~PECP' OV81O KOl KOpnOlJS,

ECPWVa~aVE ws t.' oot.eptu Tou Iovlou KOl W vnoio, KOl eonxoocve W XEPlO rlO vo 6Ei~ouvE xopo,

18.

21.

EyonnvEUOE' KOl Exu8n Kmax8ovlO uto Bon,

KOl ~OU Pnya oou anEKpi8n llofteuokpcxtn n cpwvn.

M' ortov nou 'VOl ortuotouevo To Ka8Evo ~EXV1Ka,

KOl E1 S W uetono YPO~~EVO

'EXE1' ljJ E U t poE n E U 8 E P 1 O.

[20J

[21J

[22]

25.

22.

fKopOlaKO xoponoln8n

KOl "[OU BOOlynwv n yn, KOl "CO otorpo Ev8u[Jn8n nOU U1V EOEvav KOl out n.

E1SW Kivn[Ja LOU OEiXVE1, nWS La [JEnn eiv' ouvctc

KOl 's tau Aivciou 1:0 Ku~a pnxvr:

Mia an186BoAn [JoLla.

23.

26.

An' t.ov Ilupvo tou cpwva~El, Ia va AEn os xrnpetro,

KOl tnv xntn tou Clva~El To 1\1OVLOPl W Ioncvo.

IE ~OVOiYEl an6 La vrqm KOl to [JOLl 1:OU Arr.ou,

llou cpLEpa KOl VUXlO 8ptCPEl ME La anAaxva LOU I"Lanou'

24.

27.

EAocplaa8n Lns AyyAias

To 8npio, KOl oepvei [uSUS K01:0 "L' oKpa tns Pouaios To [JouYKpia~aLo "L'S opyns.

KOl 's £OE KaLayup~EVOS, flaLi ncvtc oe tnoef ~ 'EKPW~', EKPW~E 0 oxcouevos No or BAalim, ov nunopn.

[23J

[24J

31.

28.

Anno EOU BEV ounnoYE1EoOl napE~ nou 80 npotonds

!J.EV fllnEis, KOl BEV KOUV1EOOl LL01S BP1010is 6nou OYPolKas.

!J.UOWXla WU, os ouotuxio IOU, Onorovou 8EnEl BPE8n

LW 1J0XOiPl oou onokdtou, KOl'S EKEi VO OVI ictoan.

29.

32.

LOV tov Bpdxov onou ocpi VEl Ko8E OKo80pw vepo

E1S La n6B10 LOU va xuvn EUKon6oBuowv ocpp6,

To 8npio n' OVOVOY1ELOl, nws tou nEinouv W 1J1 KPO, nEplOpi~nOl, nHE1ELOl, AilJo ovsoomvo BlljJO.

30.

33.

Onou OcpiVEl OVEIJO~Onn, KOl xono~l, KOl Bpoxn,

No LOU BEPVOUV Inv IJEyonn, Tnv OlWVlOV «opuqm.

TPEXE1, IPEXEl ana to Boon, To nOYKoBlO, to Bouvd,

KOl 6nou cp8oon, 6nou nepcon, 1Jpi xn, 80VOIOS, t:pIJ10·

[25J

36.

37.

34.

EP~lla, Oovctcs , KOl <ppiKn, 'Onou EnEpaOES K' EOU'

.:::i<pos E~W an6 t nv 8nKn, nnEOV av6pEiav oou npotevet.

[OU npoBaivouvE KOl tpi~ouv, flO va 1M S nws El v' nonnc!. IJ.Ev okous nou CPOBEpi~ouv :A.v6PES [.lUP10l KOl n0l6lCJ;

35.

38.

160u sunpos OOU 0 t.o ixos OtEKEl Tns aenias Tpmornt ods

Topo tpouou aOtpOnEnEKl

No tns pn~ns n18u[.los.

Alva [.lotla, niva ctouoto 8a oas [.lElVOUVE ovorxto, flO va KnaUOEtE to ooucto, Ilou 80 va Bpn n ouuoopd.

39.

MEvan6~uxo to [.lOtl

IJ.E"iXVEl ncvto enos V1KE1, KOl as ElV' cpucto VE[.lotn, Kal nOnE[.lla xnanon.

KotEBai vou VE, KOl avocpcEl Tou nOnE[.lOU avana[.lnn·

To toUCPEKl avoBE1, ootpdqn.et, t\O[.lnEl, KOcptEl to ona8i.

[26J

[27]

[28J

43.

40.

flO"C"] n urixn E01:o8n oftfvn: /\iyo "[0 otucto YlO"Ci;

Tov exepov ewpw va cpuyn, KOl 's "CO «cctpo V' oVEBn.

Anoxpfvovtm, KOl n udxn '[COl OPXi~El, onou IJOKP10 An 6 poxn EKEl 'oe poxn AvnBouu~E cpOBEpO.

41.

44.

ME1::PO ... sfv' onEl poi Ol cpEuy6wl, Onou CPEUYOVWS 6ElnlOuv·

To no13wflo"CO 's tnv nnanl MXOVL', Wa1::E v' oVE130UV.

AKOUW KOUCP10 "CO WUcpEKlO, AKOUW al-1i~l flo onosi WV, AKOUW ~uno, OKOUW nEflEKlo, AKOUW l:pi~lflO 60V1::1WV.

42.

45.

EKE] IJEaO OKOpU:PEl1::E Tnv oceuvotn cpeopo·

No, aos cp80VE1· onOKp18n1::E Iws vUKL6s tn aK01::E1v10.

A! 1::1 VUKLO ntov EKElVn, nOU 1::nVCpEflE1 0 nOY1alJ6s; Annos unvos 6EV Eyivn nOpE~ 8ovo1::oU n1Kp6s.

[29J

[30J

49.

46.

Tns OKnVr1S n ope, 0 cones, 01 «pouvcis, n WpOXr1,

a OKnnp6~uxos 0 1:p6nos Tou norteuou, KOl 01 «mvot,

'ann ucupn ~uppnYK1o(Ej, Moupn n EV1:0CP10 OUV1:poq)lO, l:ov W pOlJXO onou OKEnll(El Ta KpEBo1:1a to 01:EPVO.

47.

50.

KOl 01 Bpovtof s, KOl 1:0 OKo1:o61, Onou ovtfokoctr n CPW1:10, EnapOO1:alVaV 1:0V o6n

llou aKap1:£pElE 1:0 OKUnl0.

T600l, 1:6001 avw~Wlj£VOl EnHElOUV1:O an6 t.nv yn, '0001 eiv' o61Ka otpovusvo:

An6 t.oupxtxnv opvri.

48.

51.

T' OKapltpE1E.- EcpaivoV1:' rlOK101 Avopteuntm vuuvot,

K6pOlS, ytPOV1:ES, vEOvioK01, Bptcpn oxoun E1S 1:0 Bu~i.

T60a ntcptOUVE 1:0 8EplO~tVG a01:GXlO E1S tOUS ovpousLXE66v 6na EKE1G 1:a ~tpn EOK£no~ovw an' cutous.

[31J

54.

55.

52.

8a~nocpEYYE1 KaVEV' 001:PO, K01 aVaBEUOVW ~a~i, AvaBaivov1:as 1:0 KOO1:PO

ME VEKpWOl~n cuorm.

ME La pona tous YUPEUOUV, 'Onou efv' ofucto nnX1:0,

K01 !JEO' 's t ' cfucto XOPEUOUV ME Bpuxfouotn Bpoxvo,

53.

56.

'E1:01 XO~OU E1 S t nv nEBl06a, MEa' 's W oooos W nUKv6, 'OLaV 01:EnVn uiov oxvooc MlOocpEyyapo xrtouo,

KOl XOPEUOVLaS pavi~ouv E1S 1:ous'Ennnvas KOV1:0.

KOl La 01:rl81O tous Eyyi~ouv ME La XEPlO La ljJUxpO.

57.

Eov 01 OVE[.JOl [.JEO' 's 1:' oBE1a

Ta KnaB10 ~OUYKOCPUOOUV, LElOUVLOl, OElOUVLOl La !Jaup061O, Onou 01 KnwvOl aVL1 xtunouv.

EKE16 W EYY10!Ja nnvctvei Ba810 !JEO' 's La OW81KO, '08EV ann n nunn ByaivE1,

KOl oxpo 01080vOVL01 oonrtoxvro.

[32J

[33J

[34J

61.

58.

T6"LE au~aiVEl "LOU nOnE~OU Q xop6s "LpO~aK"L1KO,

rov "LO oK6pnlo~a "LOU ovt~ou L"LOU nEAoou "Lnv ~ova~lo.

Tns KGpBlOS kturnrris Bpovtrive MEo' 's W O"Ln81OCOUS opvc, Kal ~a xtpla onoO XOU~OVE flEPlO06"CEPO efv' yopy6.

59.

62.

K"LunoOv 6Aol anovou KO"LOU Ko8E K"LOnn~a nou EByn

EivE K"LOnn~a 8avo"Lou, Xwpis va BEU"LEpw8n.

Oupav6s Yl' GUWOS BEV ElVOl, Quat ntAayo, ouBt yn·

fl' outous ortous , "LO nav ElVOl Ma~w~Evo cvtouo EKEl.

60.

63.

Ko8E oouo lBpwVE1, pEEl· I\ES KOl EKEl8EV n uruxn,

An' "La utoos nou t nv KaiEl, floAE~6El va nE"Lax8n.

Toon n uovnto KOl n ~oAn, flou O"LOXa~EW1, un nos An6 ~ia ~EP16 KOl an' oAAn !:J.EV uctvn eves ~wvwv6s.

[35J

[36J

67.

64.

Ku~~a XEpla an£nnlO~Eva nWS 8£pi~ouv£ ~wais! Xa~ou nE~~ouv£ KO~~Eva Xepio, n6BlO, K£~ai1ais,

nOlOS a~iv£l £K£l tov tone, ndp£~ orov ~annw8n;

~£v al08ovov~al ~ov Kono,

KOl nES K' eivm eis tnv cpxn.

65.

68.

KOl nannaOKOlS, KOl ona8ia, M£ ortooxoprncto uuorid,

KOl ~£ onooxrotc Kpavia 2:W81 KG naXWplO~G,

Onl vootsuov 01 OKunOl, KOl Anna £~wva~av, Anna'

KOl r.ov XplO~lOVWV W x£li1n

<D co t 1 a £~wva~av, ~ ro ~ 1 G.

66.

69.

Ilpoooxn Ka~~lG tiev KaV£l kovets, OX1, ers tnv o~ayn. naVE novto eunpos ! O! ~8aV£1, <D8aV£1' EWS notr 01 okotrouof

Asovtopoqruxo exturnouvto, nGVW £~wva~av ~ W t; 1 a.

KOl 01 uropof «otooxoprnouvto, nav~a OKou~ov~as Anna'

[37]

72.

73.

70.

llovtou <poSOS, KOl "CpOIJOpa, KOl qxovots, KOl ctcvovuotllovtou KAoljJa, ncvtou ovtcpo, KOl naV1:0U ~EljJUX10IJOi.

Tns ouvris opoocto cept,

I'1EV <pUOOS trope EOU nA16 L1:WV ljJEu66mo1:wv 1:0 cotrpi(J)uoa, qiuon El S tn DAYPO.

71.

74.

'H1:OV tooor l nnEOV to B6Al E1S 1:' aU1:10 6EV tous AaAd' 'OAOl XOIJOU EKEhon' 6AOl E1S 1:nv 1:E1:ap1:nV auyn.

An' 1:a K6KKoAa SyoAIJEVn Tov EAAnvwv 1:0 lEPO,

KOl oav npoto OV6PE1WIJEVn, XaipE, w XOiPE, EAEU8EplO!

75.

LOV n01:01J1 1:0 ailJo Eyivn, KOl KuflOEl 's t nv AaYKo61o, KOl 1:' osoo xopto mvri, AilJo aV1:is Yla 1:nv 6p0010.

Tns Kopiv80u 160u KOl 01 Ka~.mOl· I'1EV AOlJn' nAlOS uovcxo

E1S tous nrtotnvous. OEV AOrmE1 E1S 1:' OlJnEAlO, E1S 1:0 VEpO.

[38J

[39J

78.

79.

76.

E1S "COV nouxov 0l8Epa Topo a8wa OEV ovtnxst Ta RaRn~al:a n ~ROYEpa, Ta BER60~a1:O 1:0 apvi.

'DAOl EKElVOl 1:0 ~OBOUVl:Ol, KOl ~E nritnuo tuqirto

E1S t nv K6p1V80 anOKnE10UVl:0l, Kl 6nOl X6VOVl:0l an' EOW.

77.

80.

TpEXOUV 6p~a1:O X'ln160ES, [av "CO KU uo El S 1:0 YlOn6·

AnA' Ol ovopeio: nannnKap60Es I'1Ev umtpouv 1:OV ap18~6.

[tEnvEl 0 6YYEnos l:OU onE8pou llefvo KOl Oovot i K6,

nou ~E oxn~o Ev6s oKEnE8pou nEpn01:OUV ovtcuo Ol ouo-

81.

o tpOK60l0l! onKw8ntE K01 ~avan8HE 's E~6s

To n01016 OOS 8En' 10r1n n600 ~0l6~oUVE ~E OOS.

KOl nEO~EVO El S 1:0 xoptripio AnE80ivovE novtou

To 8nl[.l[.lEVO cnouetvopto Tns ouvris K01 1:OU xouou.

[40J

[41J

84.

85.

82.

KOl eou a8ova-cn, sou 8Ela, Ilou 6-Cl 8ti'lE1S nunopets , E1S WV «ouno, Ei'lEu8Epia, Mmw~Evn ncpnctef S !

H ljJuxn uou avayaAnlo~El, nWS 0 xoptpos Ka8E~lOS rnu KoBu~aow HOl pO~El

rona ovopeios, KOl EnEu8EplOS.

83.

86.

L-cnv OKlO xEponlaO~EvalS, hnv OKlO BnEnw K' EYW KP1Vooox-cun01S nap8tvolS, 'Onou KOVOUVE xopo-

MEa' , s to xopto 's to nounouolO To not.npt OEV Bcot.o. ~lnEnEu8Epa -cpayouola

Lav tov nivoapo EK(.pWVW.

87.

LWV xop6 ynuKoyupi~ouv Gpaia uor.to EPWT,l KO,

KOl E1S t nv oupo Kupad~ouv Maupa, ortoxpuon pannlO.

An' to K6KKana Byanptvn Twv Ennnvwv W lEPO,

KOl oav npoto avopElwptvn, Xmpe, w xofpe, EnEu8EplO!

[42J

[43J

90.

91.

88.

nflYES E1S "CO MwonA6YY1 Tnv n~Epa ~OU XP10~OU,

MEpa 1l0U ov8, aav 01 n6yyOl, 110 "CO ~EKVO lOU 8mu.

E1S t nv WOIlE~a 0l[.JCDVE1, KOl to aUYVE<pO to axv6 l upro vupco "LnS nUKVWVE1 nOU okopndei W 8U~1O"L6.

89.

92.

LOU nn8E eunpos nalJnOKOIlWVwS H 8pnaKEia IJ' Eva awup6,

KOl "LO Bonuno K1VWVWS

'OIlOU avEi' tov oupav6,

Avpot KOEl tnv ljJanlJw6la, OIlOU EBiBa~Ev aU"Ln·

BnEnEl tnv qxotcvovto L"LOUS Ayious EIJIlp6s xU"Ln.

93.

L aU"L6, E<pwva~E, "LO xWlJa Lcoaou ortopan, EnEu8Ep10·

KOl <p1nwvws aou 1:0 ot.ouo MnaivE1 IJEa' 's t nv EKKnnOlo.

floroi Eiv' outot 'nou nnnOlO~OUV ME nonnn noBoBonn,

K1 OPlJa"L' cpucto wpo~ouv; EnaOX"LnKES Eou.

[44J

[45J

[46J

97.

94.

A! TO CPWS nou os O1:oni~El, Lav nfriou cpEyyoBonn,

KOl ~aKp68Ev amv8npi~El, M:v sfvm, 6Xl, an6 tnv vn-

ME qxovn nou KawnEi8El, llpoxroprovtos o~.nnEis·

«Ln~Ep', omOW1, evevvnon, «NOl, 1:OU «ocuou 0 Autprctris ,

95.

98.

t\O~ljJl V EXEl ortn cpnoyw6n XEinos, ~ETwno, ocp8an~6s' (})WS 1:0 XEP1, qxos 1:0 n6Bl, Kl 6na yupw cou EivOl ocos.

«AUl:6s nEYE1 ... Arpouvxpooantr«Eyw EiiJ' A n cp a, 0 ~ E y a E,-{(0. «Ilcote, nou 8' anoKpucp8nl:E

« EaEi S onol, av opv: a8w;

96.

99.

To ana8i oou ovt ronkovei s , Tpia nornucto nctos,

LOv 1:OV nuevo ~EyanwvEl S, KOl E1S 1:0 l:EWP1:O «tunes-

«(})n6ya oxotuntnv aas BPEXW, « llou fl' outnv av aLlYKp18n «Ketvn n KOl:W onou aos EXW

« LOv 6pOOlO efnEl BpE8n'

[47J

100.

103.

« Kmm:pWYE1, ooov rnv oxi~a, «T6nous ouetpo uljJnAous,

« XWPOl s, 6pn, an6 t nv pi~a, «Zoe, KOl 6EV6po, KOl Ovntous ,

H yn a108oVE1:01 1:nv 1:6on Tou XEP10U oou ov6payo81o, nou 6An 8EAE1 Ocvnttorm Tnv ~lo6xp101:n onopo.

101.

104.

« KOl 1:0 nov W KaWKoi E1, « KOl 6EV OW~EW1 nvon,

« nOpE~ WU OVE~OU nou nVEE1 «MEa' 's t n otrixtn tn AEn1:rl)).

Tnv otoeovovtoi, KOl a<ppi~ouv Ta VEPO, KOl 1:' aYPolKw ~UV01:0 vo uoupuoupfrouv,

Iav va pUO~E1:0 8np16.

102.

105.

Kdnotos n8EAE epotrion:

Tou Ouuou t.ou efom a6EA<prl; nOlOS Eiv' O~lOS va V1 knon. 'H ~E OE va uetpnen:

KaKOpi~l K01, nou n01:E

Tou AXEAwou ~EO' 's tnv pen Ka1 n16E~la nOAE~01:E

An6 1:nv Ko-ca6po~rl

[48J

[49J

[50J

109.

106.

Na anO<pUYHE! W KU[1a

'E VEl VE 6no <pOU OKW1:6· EKEl EUpnKa1:E W [1Vn[1a, llptv va EUpn1:E oqioviouo.

noios 's tov ouvtpoqiov annWVEl XEP1, WOOV va Bon8n8n·

llofos r nv ocpxo WU BaYKWVE1, '000 onou va VEKpw8n·

107.

110.

Bnao<pn[10El, OKOU~El, [1ouYKpf~El Ko8E napuyyas Ex8pou,

KOl to peuuo yapyapi(El

TOlS BnaO(pn~lOlS 1:0U Ouuou.

KE<panafs anEnnlO~Evals, ME 1:a ~01:1a nE1:aX1:0,

Kmo 1:' cotpo onKW~EVOlS 110 WV U01:Epn oopo.

108.

111.

L:<panEpo 1:E1:panoBf(ou v nnn80s anoya, KOl op80 Tpo~ao~Eva Xnl[111:pf(ouv, KOl nor.ouv E1S W KOp~lO.

L:BuaOl, - au~afvovws n nporn Tou AXEnwou vepcoupun, --

To xnl ~hplO~a, KOl 01 Kp61:0l, KOl wu av8pwnou 01 vovvuouot.

[51J

112.

115.

'E-COl v' oxouo va Bouu~n Tov Ba8uv OKEav6,

KOl 's "LO KUj.1a "LOU va nvi~n Ko8E OnEpj.1a Ayapnv6'

Ko8E nE-cpa j.1vnj.1a as YEvn'

KOl n Gpnoxefo, K' n EnEU8EplO M' opvondtnuo as nnvofvn ME"La~u "LOUS, KOl as j.1E"LPO.

113.

116.

KOl EKEi nou 'VOl n Avia Locpia, MEa' tous n6cpous "LOUS En-Co, 'Dna t ' dipuxo xoputc, Bpuxoouvtpiqrto, YUj.1VO,

'Eva nEiljJavo aVEBaivEl TEV"CW-c6, rnotounto.

Kl onno ~ocpvou Ka-CEBaivEl, KOl BEV oofvetrn KOl nn16.

114.

117.

[52]

KOl XEl p6u:p' ovpi EUEl

KOl CPOUOKWVEl 0 notouosIldvtc, novto nEplooEUEl nonucpnoi OBlOj.1a KOl acpp6s.

LWplOj.1EVa va W onpw~n H «otcpo "LOU 8£Ou,

Kl an' EKEi va W j.1a~w~n o aBEncp6s tou (J)EvyaplOu.

[53]

118.

121.

A! ylOd BEV EXW ttepo Tnv CPWVrlCOU Mwuorl; MEyarl6cpwva, t nv ooo

'Onou eofsuouvto 01 urontof,

KOl nnoouv 6nOlS 01 K6pOlS ME 1:'S aYKorlals aV01KT.ais, Tpovouorovtos , oveocopoi s, ME 1:0 tuuncvo K' EKE10is.

119.

122.

Tov 8E6v EUXaplO1:0UOE

LWU rlErlaOU tnv nuooa eunpos, KOl "CO n6ylO nxortovouoe Avapi8~n1:os na6s.

LE yvwpi~w ana T.nV xoum Tau Ona81OLJ t nv 1:pO~EPrl, LE yvwpi~w an6 r nv oum nOU ~E Bia ~E1:p6c:l t nv yn.

120.

123.

AKnou8oEl tnv opuovio H aBEncprl tou Aopov,

H npotpnt.iooo Mapia,

M' Eva tuunovov tepnvov.

E1S outnv, efv' ~aKouopEVO I'1EV Vl KEl EOOl EGU n01:E· 'Ouos , 6Xl, OEV efv' ~EVO KOl to ntnayo vto OE.

[54J

[55J

"

'I

124.

127.

To ctoixeiov aUT.6 ~annwvEl KUlJaT.' cnetpo E1S tnv yn, ME W onoia t nv nEpl~wvEl, K' efvm E1K6va oou nalJnpn.

I1EV V1KE1EOOl, etv' ~aKOUOIJEVO, hnv ~npov EOU nOT.E·

'OIJWS, 6Xl, OEV eiv' ~EVO

KOl to nEflayo vic OE.

125.

128.

ME BpuxiolJaT.o oanEuEl Ilou T.pOIJO~El n oxenKo8E ~uno K1VOUVEUEl KOl nlIJ1WVO OVo~nT.Ei.

nEpVOUV dneipo W ~opT.la, KOl oav n6yyos OT.PUIJWXT.O To T.PEXOUIJEVO KOT.OpT.la, Ta oflotpouoxorto novid.

126.

129.

ootvet ' EnElT.O n yannvn KOl to nOIJljJ11J0 tou nfnou, KOl W XPWIJOW ovootve:

Tou ynauK6T.0T.ou oupavou.

LU W1S ouvolJais oou onpoxveis, KOl aYKano OEV Eiv' nonnais, nOnElJwVWS, anna OlWXVE1S,

Alina nofpvcis, anna KOlS.

[56J

[57J

130.

133.

ME Enl8U[l1O va tnpc/ns l1uo [lEyana OE 8wpw, KOl 8avoOl uov 11VO~El S Evavliov IOUS KEpauv6.

EKpUcp60[l1 yav Ol cpinOl

ME I'S Ex8pous lOUS In I\a[lnpn, Kal lOUS flpE[laV la xEinn, ldvOVlOS to E1S W cplili.

131.

134.

nlOVE1, au~aiVE1, KOKK1Vi~El, KOl otlKG) VEl uio Bpovtn,

KOl W nfnao xpW[lad~El

ME Ol uotoxpon Bacpn.

KElais trns OOCPVOlS, nou eokopnnot.e. Topo nnfov OEV W1S notst,

KOl W XEP1, 6nou EcplnnOIE,

nnEOV, a! nnEov OEV EunOYEi.

132.

135.

llvtvovt.' 6nOl 01 norteucoxot, KOl OEV [lVEOKEl Eva xoput XopOU, OKlO IOU llotptdpxn, nOU OE nEm~av EKEl.

'DnOl KnauOlE· an080IJEVOS

D apxny6s tns EKKnn010S KRauolE, KnaUOT.E· KPE[lOOptvos Oo6v vc rove qiovnris.

[58]

[59J

136.

139.

'EXEl 0i10VOl K1:O "CO 01;6~a n' copms npotc EixE yEU8n

T' 'AYlOV Atuo, 1:' 'AylOV LW~a· AES nws 8E va ~avaByn.

H Kap010 ouxvoonopo/ei ... ni1nv 1:1 Bi1tnw; oofsopo

Na ooncoo pE npOO1:0t,E1 ME 1:0 ooxturto n 8EO.

137.

140.

H Ka1:0pa nou EixE orprion Aiyo np1v va a01Kn8n

E~ onoiov OEV noi1Epnon, km nunopef va norieun.

KU1:1:0E1 vupco E1S t nv Euprorm TPE1S cpo pais u' ovnouxid npooni1wvEw1 «ctorn

L1:nV EAAooa, KOl opxivd.

138.

141.

Tnv ckouo. BPOV-COE1, OEV nauE1 E1S 1:0 ntAayo, E1S tnv yn,

KOl ~ouYKpi~ovws avoBE1

Tnv ouovtov ootpcnri.

«naAAnKop1a ~OU! 01 noflt~ol «Fro oas 6AOl efvm xopc, «KOl 1:0 y6va oas OEV 1:ptPE1 «L1:0US Klvouvous E~npOO1:o.

[60J

[61J

142.

145.

({An' was onouoxpofvei ({ Ka8E ouvoun Ex8p1 K11· ({AAA' ovtxntn uto f1EVEl

«Ilou W1S OacpVOlS oos f1ood·

«KE16 to oxrintpo, nou OOS OEiXVEi, ({'EXE1 aAn8ElO wpaio 8u)P-IO.

({Mnv 1:0 rnootr, viot t pnxve:

« EWE OaKPUO 8A1BEpO.

143.

146.

«Mia, nou otcv oocv AtJKOl ({ =:ovoPX60U:VE (£owl,

({ KOUPOOf1EVOl on6 r.nv vi xn «Ax! tov vouv cos tupovvei.

({An6 ot.ouo 01100 cp80V0E1, ({noAAnKaplO, as unv nw8n, «nws 1:0 XEP1 oos Kl:UnaEl

({ Tou oOEAcpou t nv KEcpoAn.

144.

147.

«H i'.lx6vOlO nou BOO-eaE1 iEvo oKnn-epo n oonEpn· ({ K08EV6s x0f1oYEAaE1,

({nap -eo AEYOV-eOS, K01 au.

«Mnv E1llOUV 's 1-0V o-eOX00f10 LOlJS « To ~EVO E8vn oAn8lVa·

({ E a v f11 00 U V t; a 1 a v a f1 E a 6 1: 0 U 5, ({i'. E v 1: 0 U S 11 p e n E 1 E A E U 8 E P 1 a.

[62J

[63J

148.

151.

«T£1:01O orpnot.eve qipovt Ioo«'Ono 1:0 otuo onou xu8n

«Fro Opnokeio, K01 vic nctp iou, «'OIlOlOV EXEl tnv -C11ln.

«0 OKOUOIlEVOl E1S t nv ovopefo l «kotootriotr EVa otoupo,

«KOl cpwvo~af IlE Ilia

«Booifteis , KU-c-ca~-c' EOW.

149.

152.

«Eto ctuo outc, nou OEV novetr.e «Ito notp ioc, vic 8pnOKE1G,

«Los opKi~w, 0YKonlO08n-CE,

«Lov OOtRCP10 YKop610Ka.

«To onueto nou opooxuvdts « EivE -COUW, KOl Y-I' cuto «Mo-CWIlEVOUS llaS KU-c-catE «Etov ovovo tov oKnnpo.

150.

153.

« n600v REi net, 01:OXa08ntE, «nOOo OKOlln va nop8n' «Ilovto n v ixn, ov Evw8ntE, «nOVtO EOOS 8' oKonou8n.

«AKOT.OnOUOw to Bpi~ouv

«To oKuRla, KOl 1:0 norouv «KOl to tEKVO H1U ocpovi~ouv, «KOl rnv rnor.n ovcvertouv.

[64J

[65J

154.

157.

«E~ mt tos 1:OU conopan, Ex68n «Ail-lo 08wo XPlOl:10Vl K6,

«Ilou CPWVO~El on6 "[0 So8n

«Tns VUK"C6s· N a E K 0 1 K new.

«Ti 80 KOI-lElE; 8' ooncte «No cnoxt.noouev EI-lEiS «I\W8Epiov, n 80 UlV nuo"CE «E~ ortfns nornt : xns:

155.

158.

«I1EV OKOU"cE, EOEiS E1K6vES «Tou 8mu, "CE1:01O qxovn:

HTwpo EnEPOOOV OlWVES, «KOl OEV EnOljJE ot rvun.

«Touto oviows I-lEnElo"CE, «Ioou, sunpos oos 1:OV houp6· « Bam nEi s! EnoIE, Eno"CE,

«KOl «tunnocts K' EOW».

156.

«I1EV OKOU"CE; E1S Ko8E I-lEPOS « Iov 1:OU ASEn KOWSOO·

«I1EV Eiv' rpuonuo t.ou OEPOS, «Ilou OCPUpi~El E1S W I-lOnnlo.

[66J

[67]

'1

i i

Etoxoouof tou Ilomtri'

E<DAPMOIE :II THN n~EYMATIK~N MOP,(})H 1:nv,101:opia 1:0U <pU1:0U, 1:0 onoiov opxrvori ana 1:0 onopo, KOl yupi~El E1S aU1:6v, a<pou nEplEn8n, WS Ba8~ous ~El:UnlY~Ou, 6nEs 1:ES <pU1:1KES ~OP<PES, onnaOrl t n pi~a, 1:0V KOPIJ6, 1:0 <punna, 1:' oven KOl 1:0US «opnous. E<pOPIJOOE t nv, KOl OKEljJOU Ba8H] t nv Un601:00lCOU UnOKE1IJEVOU KOl tn uoprpn tns trxvns. np60E~E WOTE 1:0U1:0 1:0 EPYO va YEVEl:Ol 6ixws nooos va OlOK6n1:E- 1:01.

Mia IJE01:rl KOl wpaia onuoxput io lOEWV, 01 onoiES va nopoourivouv OUOlaOl:1KO 1:OV E1S 1:ES aio8nm:s oopor.o Movopxn. T61:E EiVOl ann8lV6 notnuo. 0 Movcpxns , onou [.lEVEl KPU[.lIJEVOS vio 1:ES ai 08nOfS, Ka] YVWpi~El:Ol uovov an6 to nVEupa, !JEoa £1 S "CO onctov EYEVVrl8nKE, EiVOl E~W ono t nv nEpl<pEpEla 1:0U

[ll]

KOlPOU' aRno uto cnuoxpct.to lOEWV EVEPVEi 0l08n"Lo ~Eoa E1S "La 6pla "LOU Kalpou.

LKEljJOU Ba810, KOl aw8Epo, (~i a qiopc VlO novtc) tn epum t ns IOEas, npiv npovuor.onomons "LO no in~a. Eis OU"L6 8a EVoopKw8n "LO OUmaO"L1KW"LEPO KOl uljJnR6"LEpO nEplEx6~EVO "Lns aRn8lvns aV8pWrllVnS ouons, n na"Lpioo KOl n niO"L1S.

o 8E~Efllwons pu8~6s tou noinuotcs as EiVOl, an6 t nv cpxn os "LO "LEnOS, "LO KOlV6 Ka1 "LO KUplO (Proprio), ouppicouevo KOl WU"L10~EVa ~E tn yRwooo- as EPyO~HOl ("[0 nofnuo) aOloKona vio t nv ann- 8lVnv ouoio, aRRo E1S tponov W01:E va un "LO «etcnoBouv El~n 01 vors 01 vuuvcoucvci KOl Ba8Eis. E1S "Lou"[o 8a ep800n "L1VOS ~E "Lp6nov onn6, nnouolov ouos an6 omillaw, 8PEepOVWS tn Mopepn IlE tunous Onll0"L1KoUS' n.x. E"LOlIl086vo"Los, - xpuoonnyn, - xpuoonpcoivc, K.O.

o 8EIlEnlwons puuuos as oeunw8n E1S "LO KEV"LPO ens E8vl KO"LmOS, KOl as UljJWVHOl K08Ha, EVW "LO vonuo, ana W onoio nnvo~El n llotnoi, KOl "LO onoio aU"Ln unnpetct, annwvEl Ba8IJn06v "LOUS KUKnous "LOU.

'Ono 1:0 llotnuo as EKeppo~n "LO Nonuo, oodv eves aU"LoUnapx"Los KOOPOS, pa8npa"L1KO B08ponoynllEvos, rntouoios KOl Ba8us. MEoa E1S aU"L6 "LO opouo uovc xo oUYXWPEl1:Ol va npofrvnon 1:1VOS, PE W oloepopa oxonouao EepEupnllaw, 1:ES nnEov pEyanEs KOl epOBE-

[72J

"

I

pES EV"LUnWoEs. AU1:D BEV EVlVE n01:E apKELO Kano. '0001 EooKipooav va W KOpOUV (res 0 Eupurions, KOl p' aU1:0V 01 nEplO061:EPOl "LWV VEW"LEPWV, 01 onoi 01 ElVOl nOl01G "LOU), eueivcv E~W ana t nv IOEa, KOl onoios EXEl vouv OEV W unoceoei.

E1S "LO notnuc "LOU XPEOUS2 paKplVn npEnEl va etVOl n epplX1:n aywvia pEoa E1S t n ouctuxto KOl E1S 1:0US n6vous, 6nws EKEl8E epovEpw8n and pcxtn KOl GY10 n 010VOn"L1Kn Kal n81Kn napooEloOS.

llpovporonotnoe toutn tnv 10Ea: onOl 01 ovspornvo: oeouot, - nctpos , - aOEnepou, - vuvcnxos , - Pl~WPEVOl E1S W yn, KOl pE outous 0 Ev80umaoll6s tns 00- Eas' - "LOUS apnol,HOl n yn, KOl totoutotoonos avaYKO~OV"LOl va EmKEnGOOUV E1S W B08n tns tnv ovuoouvn tns qiuxns WUS. E1S tov now tns E1K6vas novto n Ennooa pE 1:0 IlEnnov tns. An6 t nv opxn os 1:0 1:Enos nEpVOVE an6 n6vov E1S novov EWS WV OKPOV novo- 1:6"LE EWEEE n 80naooa, KOl n ljJuxn tous EnnEE E1S tnv ntxpo, KOl apEKnl~av WOGV pE8uopEVOl. T01:E 0 exepos tous ~n"[Ei v' annaEomo1:noouv. 0 'AylOS Auvouct Ivos nEVEl, 61:1 0 Itoupos EivOl n Ka8Eopa tns ann8lVns 00- rpfus- EnEl6fl 600 0 Inoous E1S "CpE1S xpovous EoioaEE ue 1:0 EuoyytRlO, ona avoKEcpanalwoE E1S 1:pE1S WPES ondvou El S W Etoupo.

'EV"LOVES OUVOPES, 01 onotes EHUni~oV1:Ol E1S epuen KOE8vl KO opvovc, El S j.1f a pl Kpn vn- OUvaj.1ES j.1EYO-

[73J

nES K08E noyns, 01 onotes qlljJUXWVOUV to ~E"CUnlY~O, onou oxorrinouo to npoxopef ~EyonU1:Epo. Evw ou~o"" VEl, KO~E W01:E OVO~EOO El S "CES Vl «noopss EVOV"Cl ES 6UVO~ES va eupt OKHOl n evauunoi t ns nepcouevns 66~os. - 01 A6EncponOllol. - MEnt"CnOE Kana t:n rpurn tns 16EOS, KOl "Co unepeum K6 KOl YEVVnIl K6 Boeos tns as nno~n E~W "Co CPUOl K6 ~EPOS, KOl route as "CE8n oBiao1:a E1S 6pyova E8vlKa.

Anna 6nws cp800n "ClVOS eis r.outc, ovovxn va ~EnE"Cnon "Cov unoo"Ca"C1K6v nOKlov, onou 80 Byann E~W to oouoto, ~EO' on6 W onoia cutes 80 cpOVEpWen ~E EKElVO cvono muevos. KOl ueco E1S OU"CO W OW~o"Ca as EKcppo08n, E1S 6na "Co ~Epn "cou EPYOU, n E8vlK6"Cns 600 "Co 6uvo"C6 nAEov EK"cE"Ca~Evn. T010Utotponos n MHacpuOl Kn EYlVE <Dum Kn.

napE Kal ou~nn~E 6uva"Co ~iav nVEU~a1:1Kn 6uVQ~l, KOl KaW~EplOE tnv El S "C600us xopoxtnpes , av- 6pwv KOl YUVOl KWV, E1S lOUS onoious v' ovtonoxp i VWV"COl E~npOK"CWS W novto. LKEljJOU Kana av "COUlO 80 YEvn pouovt rko, n av ElVOl ouvct.o, KnaoOlKa n E1S Ei60s ~lx"C6, anna V6~1~0.Tou 6EUIEPOU Ei60us OKPO nap06Ely~a ElVOl 0 'Ounpos , lOU npot.ou 0 r.Ei·Konnp, tou tpttou 6EV yvwpi~w.

H onoriutn unap~l tou nomuctos as etvrn noftuonuovr.n- - ~ia an6 "CES onunotes: n ~lKpn yn, EWS "Co"CE 6ixws 66~a, 6ixws ovouo, 610 ~lOS UljJWVE"COl E1S

[74J

'1

1:0 OKPO "Cns 66~as, npW1:a ~E "Co va onKw8n, Kal enerto KOl ~E "Co va Bootoxeri, cnoxpouovtcs noAAEs 6UVO~ES, KOl an6 EKEl nEcp"CEl E1S tn B08uIO"Cn 6uotuxic. Toroutctponros ufo evor.ns noAAwv 6UVO~EWV cpaVEpWVHOl E1S HIV loo~uyia ttov uoprpov. To vonuo ElVOl novto to cute an6 t nv opxriv os to tsAos, 6nou n nt~l 01 uototooxtouevo - Kl t"COl "CW 6V"Cl K08E nE~l EBynKE ueot n an6 "Co vonuo, KOl "Co tpyo 6EixVETOl utojn K6, OlJ~cpWVO ~E "Co nVEU!-1a tns rEV1- K6"CnIos, nou "Co EytvvnOE.

To notnuo as exn uoouutn ljJuxn, n onoia anoppEn an6 lOV 8E6, KOl ceou oouctonomsef E1S W opyova KOlPOU, tonou, E8vlK6"Cn"Cos, ynwooos, ~E tous 61OCPOPH1KOUS ot.oxoouous , oroenucto, KnioEs K.a. (as ytvn EVOS P1Kp6s OWpO"c1K6s K60pos lKav6s va "Co qicvepoon), "CEllOS Efll O"CPECPEl El S tov 8E6·

LE Bu86 nEcp"CEl an6 Bu86 os nou 6EV ntov annos, EKEi8' EBynKE ovfxntos.

Koha~E va oxnuor.tons Ba8~n66v ooov utov ovaf308pa an6 6UOK0i1iEs, "CES onotss 80 unepfsouv EKEiVOl Ol MEyanOl, pE 600 Ol otosnoes onoppouoouv an6 "CO E~W"cEPlK6, "CO onoia n tous tpofsouv pE "CO KOnnn "COUS, n tous Bla~ouv ue t nv ovovxn KOl pE lOV noVO, EWS E1S tn BEB0l6l:nw tou 8avo"Cou, anna E~OlPE"CWS PE t nv eveuunoi tris nspoouevns 66~as. 'ana cute, 600 !-1Eyanu"cEpa etvrn KOl nnEov 61acpopa, E1S

[75J

~600 u~nR6~Epo 0~uRon6Bl o~aivouv ~nv EREu8Epia, ~Eo~nv an6 ~o XPEOS, 6nRaBn, an' 60a nEplEXE1 n H81Kn, n Opnoxefc, n Ilctptoc, n nORH1Kn K.O.

KO~E WO~E 0 iJ1Kp6s KUKRos ~foa E1S tov onoio «iV1E~0l n nornopxnuevn norn , va ~EoKEno~n E1S tnv ot.uooqxnpo t ou "CO ~EyaRuIEpa OU~CPEPOVW Ins ERRo6as, vio tnv URl Krl 8Eal onou a~i~El 1600 vio EKEiVOUS onou 8tRouv va t n BaoI6~ouv, 600 vro EKEiVOUS, onou 8ERouv va t nv cpnofouv, -KOl, vio t nv n81 Kn 8Eal, 1:0 ~EyaRuIEpa oU~CPEPOVW Ins Avaponorntos. TOlOUT.Olp6nws n unoseoi 6EVHOl ~E 10 naYK60~1O oU01;n~a.- IOEs lOY npo~n8Ea KOl EV YEVE1 W ouvvpouuoto IOU Aioxurtou. - As rpovn «r- 8apo n ~lKp6lns IOU 16nou, Kal 0 010EPEV10S Ka1 couvtpuptos KUKRos onou tnv EXEl KRE10~tvn. TOlOUtotponcos an6 tn ~l «potnto WU tonou, 0 onoios noREUE1 ~E ~Ey6RES EVOV-C1ES ouvoues , 8EnEl tByouv 01 MEyoRES Ou oi ES.

MEiVE OW8Ep6s E1S toutn t nv U4mRn 8E01. H 8Ri~i -COUS 0IEKEW1 E1S -CO va 8U~OUV-C0l tnv EUlUXlO~E:Vn Ka~60woi "[OUS, 68EV tnpEnE va BRao-cnon to KaR6 Ins nctp icos. Topo Olc8avOVIOl 6-C1 8a xdoouv W ncvto- 10 01 080VOVIOl Ba8~nB6v, KOl enousvros OR1- KWS. H nEiva OE ~naivE1 E1S tov KUKRov El~n uovov os E~W-CEP1 Kn 6(JVa~l, t nv onoia unspvi KOUV Ka8ws 6RES ~ES OrmES.

[76J

LKEljJOU t nv loo~uvia txov BUVO~EWV, fJHa~U avopWV K01 YUV01KWV. EKEivOl as 0l08ovWV"C0l ORa, KOl as V1 KOVE 6Ra, ~E t nv ouoiav E~unvn· routes as vtKOVE KOl aU-CEs, oRR' ooov vuvctxes.:'

[77J

,

i'

LXE6iaa~a npoto

1

TOTEL ETAPAXTHKANE TA l:08IKA MOY, KOl EnEya nos np8E wpa va ~EljJUXnO(j)· Kl EupE8nKa OE OKOIE1V6 reno KOl BPOVIEp6, nou EOKlpWLJOE oav Knwvi 01:0- pl ow ~uno nou anE8El ovrlnvopc, ooov W xoxrlo ow vepo nou avaBp6~El· etor.es EKaIonaBa nos EKEivo nIOVE 1:0 Mwon6YY1· anna 6EV ESnma ~nu: W KOOIPO, ~nIE W oIpaI6nE60, ~nIE In nl~vn, ~nIE In 8onao- 00, ~nIE In yn nou enctouvo, ~rlIE tov oupav6· EKaIOOKEna~E orto IO novto ~aupilla KOl niooa, ylO~OW nO~ljJl, Bpovtri, KOl aOlpOnEnEK1· KOl UljJwoa IO XEpic !JOU KOl IO udt io uou va KOVW 6EYlOl, KOl 1600 !JEO' OInv Kanvina lJia IJEyonn yuvaiKa IJE ~6pElJa uoupo oav IOU naYOLI W otuo, 6nou n oni8a EYY1~E Kl EoBEV6IOUVE· KOl IJE CPWVrl, nou uou EcpaivovIOv nos VlKOEl t nv topcxn IOU nOnEIJOU, 0pXlOE·

[79J

«To xopa~a En~pa ~ou'Hnlou ~o Bp6~0 KpqJWVWS tn nupa tn BiKOln ctov W~0,4 Kl an' 6nou xapo~El os 6nou Bu80,

~a ~o~la ~ou BEV EiBav ~6nov EvBo~6~EPOV an6 route to anc.uvoKl».

2

llopouepo O~EKEl

o ovtpos , KOl KnaiEl·5 apyo to ~OU<PEKl onxovei, KOl nEE1:

« LE touto to XEPl

t t KOVE1S WU;

o cxepos uou to ~EPEl nos uou Ei am Bopu».

Tns ~ovvas c.us naupa! ~a ~EKva ~P1YUPOU <p8ap~Eva KOl uoupc, oav noxious ovEipou·

[80J

"

nanEi to nouitdx: o~ou n6vou ~n yn, KOl BpioKEl onElpoKl, KOl ucvvo cp80vEi.

3

rpOl KOUV va wpo~n

~ou Ex8pou ~ov aEpa urov onRn, nou ~OlO~E16 t ' ovtfrtortou nepo-

KOl ~ocpvou net retm

~E tpouou nanlo· nonnnwpa vpoi K1E~0l,

Kl 0 K60~os Bpovtc.

4

A~EPl uvov ovtos

t ' Aponn to 0~6~a OCPUpi~El, nepvovtos or.ou MOPKOU t.o xouoBlOBaivEl, Kl' ayonl ~annwvn' EKEi,

[81J

'I

nou EBYrlK' n f,lEyonn ~OU Mn6ipov ~uxn.

5

npoBaivEl KOl KpO~El to E8vn oktcouevo.

6

KOl c.v nefvo KOl cpp-fKn! BE OKOU~El oKunl!

7

KOl n uepo npofxrivri, to vsqno ouvtptfser

va, n vuxto nou ByaivEl, Kl octspi BEv KpuBE1.

[82]

rXE6faa~a 6EU~EPO

1

AKPA TOY TA<DOY LIOnH otov KOf,lnO BaOlnEuEl· nanEl nouRi, nai pvei onei pi, K' n uovvo to ~nnEUE1. 7

to f,lO~la n nEiva euouptoe- am uotro n uovvo f,lVEEI· O~EKEl 0 LOUn1l0InS 0 Kan6s nopouepc, KOl KnalEl· «EPf,lO ~OUCPEKl OKO~E1V6, t i 0' EXc.v 'yc.v a-co xspi: 6nou au f,lOUYlVES Bopu, Kl 0 Ayapnv6s to ~EpEl».8

2

To Mwon6YYl EnwE tnv OV01~1· 0 no mtns napaOWl VEl t nv <Dual, E1S In onYf,ln nou EivOl opototcpn os utc Buva!J1, n onoia, !JE 6na r.' anna KOl UR1-

[83]

KO KOl n81KO evcvt.ic, npoonoeet va 6Elnloon -eOUS noruopxnuevous. 160u 01 hoxao~oi -eOU nointn:

H ~W~ nou avao~aivE-eal ~E 6nEs -ens -eES xapEs, avaBpu~oVLas onou8E, vee, naxwplO-e~, nepixuvopevn E1S 6na La ovto- n ~w~ aKEpOln, an' 6na tns cpuons TO uepn 8tnEl va KawBann WV av8pwm vn lIiUX~· 80- naooa, yn, oupav6s, OUYXWvEu~Eva, crnqxiveio KOl Bo- 80S ouvxoveuuevo, La onoia nonl nornopkouv tnv av- 8pwmvn <plJOl or.nv srnqxiveio KOl E1S to B080s tns.

H oprnot.ns tns ouons, nou tous neprtpi yUpi~El, au~aivEl E1S -eOUS Ex8pous tnv ovunouovnoto va nopouv t n xopruouevn yn, KOl E1S tous nofnopxouueVOUS -eov novo 6-e1 80 -en xooouv.

o Anpifms IJE tov Epoto XOPEUOUV KOl YEnouvE,

Kl 60' cvsio Byaivouv KOl «cpnot -e60' dpucto OE KnElOuvE.

!\EUK6 BOUVOKl npobcto K1VOU~EVO BEflo~El,

KOl ~EO' or.n 8anaooa Ba810 ~aVanELl b:m nonl, Kl on6nEuKo EOUO~l~E ~E t ' oupovou La Kannn.

KOl ~EO' or ns ni~vns to vepri, 6n' E<p8aoE u' oonouoc,

EnOl~E ~E tov ~OK10 tns yano~lO netortouoo,

nou EuwBlOOE tov unvo tns usoc otov ovpio «ptvo.

[84J

~ !

I

To OKOUnnKaKl BpioKELal 's ope yAUKEla Kl EKEiVO.9

MaYE~a n <pUOl S Kl 6VEl po otnv O~OP<Pla KOl xopi, 10 n ucupn nrtpc oA6xpuon KOl to ~Ep6 xoptcpi-

~E xiAl ES BPUOES XUVELOl, ~E xiAl ES yAWOOES KpEVE1·ll onoios ncsovn onuepo xiA1ES <pOPES nE8aivEl.

TpE~' n lIiUX~ KOl ~aowxo yAUKa -eOV eouto t ns ,

3

Evw aKOUELOl to poveut uco tpovouo: tns dvo ifns , onou K1VBuVEUEl va ~unv~on E1S -eOUS noruopxnuevous t nv ovorm t ns ~W~S tooov, WO-eE va onl YOO-eElIin n ovtpeto tous, eves -eWV EAA~vwv noneudpxcov oortrn~El Kpa~OVWS WUS 6flAous E1S ouusourno, KOl n oBnouevn KAayy~, 6nou ByaivEl ~EO' an6 to oouvctrouevo o-e~80s -eOU, <p8aVOVlas E1S lO Ex8plK6 o-eal6nEBo ncpoxivr: Eva V Aporm va Ka~n o.t : nepivpooouv 01 OdXOl 4-12.

« 2:OAmyya, K6ljJ' lOU tpcvouorou La ~aylO ~E Bia, YUVOlK6s, YEPOVWS, nOlB10lJ, un K6l1iouV tnv ovtpsfo».

Xa~Evn, aAi~ovo! Kl OKVrl tn oaAmyya YP01KOc:l·

[85J

anna nos cp8avEl otov Ex8p6 KOl K08' nxw ~unvaEl; fEnlO ow oxoprno O1:paIEU[.la oooopo YEvvoBonlEIOl, K' n nepmotxtpo odrlmvvo ueooupovis nEl:1E"C0l· Kal [.lE XapOU[.lEVn nvon "Co 0"Cn80s "Co xop"Co"Co,

t ' ap08u[.l0, "Co ouvcto, Kl 6no lJ!UXES vioudto, Bopovtcs vupou ortovupo. oriovupo KOl nepc,

tov ouopeo tpi KU[.ll OE KOl ~OO"cEPOV aEpa·

"CEnOS [.laKpE10 oEPVEl nanla, oav "Co nEOOU[.lEV' ootpo.

Tpovn nanla, tpouou nanla, pnt n K01:0 "Co KO- 0"CpO.12

4

M6nlS EnaUOE "Co ocrtrnouo 0 Aporms , ufo uuproqxevn Bon oxouvetm E1S W Ex8plK6 0"Cpa"C6nEBo, KOl n Biyna tou KOO"CPOU, oxvn oav "Co Xopo, nEEl HvV Ennnvwv· «MnaivEl 0 Ex8p, K6s orortos ». To nUKv6 BoOOS E[.lElVE okfvnto E1S "CO VEPO, 6nou n EnniBa endVI.EXE va,Bn "CO cplnlKO KapoBlO. T6"CE 0 exepos E~avavEWOE t nv «pouvn, KOl E1S outriv ovt ibonoov 01 vE6cp8ao"col [.lEO' an6 "Co KapoBla. ME"CO "Cau"Ca [.lia aKa"Conauo"Cn Bpov"Cn EKavE "Cov aEpa va "CpE[.ln nonnn ope, KOl E1S out.nv tnv tpikuufu,

[86J

H uoupn yn OKl pto ois xoxrlo [.lto' 010 vspo no. BpO~El.

- Eo s EKElVn In onYjJrl 01 nornopknusvo i >.CV UnO[.,lElVEl nortrtous OYWVES [.,lE «inotcv Enrrfoo vc cp800n 0 cpln1 K6s ot.ortos , KOl va ouvtptum lOwS co; OlBEPEVlO KUKnO onou r.ous m:pl~wvEl·LWp(J one. Exaoav K08E Enni6a, KOl 0 Ex8p6s LOUS [O~El VO We; 'c xapion tn ~wn, av aniia~ofllOlfioouv, n UOU:PlVi~ LCU; ovrtctoon tous onooctxvei MapIUpES.

5

................................... LInV nE10lJwlJ£vn Ii

ocp66pa oKl pt.ouv jJaKplo nofiu 10 ntrloyu r U i

BpaXOl,13

KOl "CO vrtukoxcpcpctc, KOl [.,lEO' oIG ~Eorw£pl'~L ., K1 orov 8onwoouv 1.U vepn, KI orov fByoC. t' oot.epio.

CDoBoLWCOl vupou to vnoro, nopoxortouv K01 Ki1oivt:, K' 01 ~EVOl vouxfmpo: [.,laKplO mxpoivovtoi KG! ii{vc:;\ «Apornds all, fannou vous, onael TOUPK1C1S lJO' niBl,1I

rlEnayO [.lEya Bpo~' 0 Ex8p6s npos 1O <pTwx6 :<rJnuB'I» .

[87]

6

'Eves nOnE:lJapxos ~o<pvou onouoxputvetoi an6 t.ov KUKAo 6nou efvrn ouvaYIJEVOl E1S oUIJBouAlO vio to YlOUPOUOl, vrctf tov mAOKWOE n Ev8ulJnOl, tpouspn E1S EKEivn t nv ope tns dkpcs ouotuxtos , ct i E1S EKEivo -eo i610 IJEPOS, E1S -eES AOlJnPES npEpES -ens viKns, EixE nEOEl KonlaopEvos an6 -eov nOAEIJ1K6v ovovo, KOl outou mpw-eOKoUOE, an6 "CO xEiAn t ns ayannpEvns -eOU, -eov av-eiAaAo -ens 66~as -eOU, n onoia EWS torr EiXE pEiVEl ovvrcotn E1S t nv anArl KOl -eanElvn ~uxn -eou.

MaKplO an' 6n' ntn' ovt iorporpos Kl aKivmos eornan-

1J6v£ 0<p06po Bpovt.okonouv tuppcttouevo ot.nan«EKEi 'p8E to XpU06-eEPO an6 IO ovEi pete IJOU'

IJE t ' opuoto 6Aa Bp6vwoa tucrlos tou xonou XOpOU. CDwvn 'ns: - 0 opouos oou yAUK6s KOl 1J00xoBoAlOpEVOS·18

or.nv KE<paAn OOU KPEPE"COl 0 nfncs lJaYEIJEVOS .19 naAAnKapo, KOl IJOP<POV1E, YE10 OOU, KaAE, xopo oou l OKOU! vnoio, 0-eEP1ES tns yns, EIJa8av t ' ovouo 00u.20 Foutos, ax! nouv' 0 60~ao-e6s K' n 8Ei"K10 8WP10 WU; H aYKOAn !J' E-ePEIJ' ovoi x "[11 Ka-eo "CO vovctc tou. 21 'EPP1~E xcuou w xcpt ro !JE t.' S Ei6noEs tou «oouou

[88J

'I

n «opooio tpeuouevn .

Xopd tns EoBnE t n qxovn, nouv' tope onooonuevncue, xpuc' 6VEl po, KOl au pE tn oaBaVWIJEvn.22 E6w 'VOl xpEia va Ka-eEBw, va o<pi~w to ona8i 1J0u, npiv 6AOl xcoouv tn ~wn, K' EY' 6An tn nvon 1J0u' "CO Aiya onoucrvdpic tris nEivas KOl t ' s ovtpsfus ,

...................................................................

rK6A<pl va tdxro ow nAwp6, KOl va "'CO By6flw nEpa, nou IJ' EKpa~av IJ' onovtoxn, <piAo, a6EA<p6, nctspo- 6p61J' ootpoqitc va oxiow tous 's exepous KaAo 8PEPPEVOUS

0' exepous noAnous, noAA' O~loUS, noAAo oopuuKWIJEVOUS,23

No uefvns, xouo nctpixo, vio IJlOn-e6 nooopt-

H uoupn netpo oou xpuon KOl to ~Ep6 XOp-eOP1».

«8UPES avoi~-e' oA6xpUOES vio tn yAUKE10V EAni6a».

7

Kpu<pn xopo 'otpoue 's WE KO-el Kan6, 'XEl 0 VOUS oou· nES, vo to ~EIJUOwpw-ens 8ES t.' a6En<ponOnou 00U;24 ~uxn IJEyOAn KOl yAUKE10, pao xopcs 0' to RE:w· 8aulJo~w -eES vuvcfxes pas, KOl ot.' ovouo tous pVEW.

[89J

EcpoBn8nKa «mote un OE1A1000UV, K01 -CES mopetnpnco a010Kona,

K01 ~ocpVOU t ns EcpovnKE O"LO 0"C6~a W BOIJBOK1. K1 oAnn £lnE xouoveruovtos va olnyn8n K08E pia t ' 6VElp6 tns.

Fro n BUVO!-ll OEV ElV' 's aU"CES toio IlE "L' onAo Bwpa.

An6lj.JE, EVW eixov "La nop08upa OVOlX"CO vro t n OpOOlO, pia an' aU"LES, n VEW"LEpn, EnnYE va to KA£l on, anna uto onnn t ns £lnE' «'OX1, n010i !-lOU' dqmor va 'unn n !-lUPW010 an6 to cpoyn"Co' efvrn xpeto va ouvnstoouue

Kl 6RES Ecpwva~av lJo(i, K' einov nos £loov Eva. Kl' 6"Ll onoocooov ~a(i va nouv W OVE1POl:-0 "COUS, Eina, va lOW t n YVW!-ln "LOUS or.nv LJIlVOCPOVLOOlO "LOUS.25

MEyoAo npouo n unouovn l ...

Ax! uos tnv Enqll.jJE 0 8E6s' KAEl enocupous K' EK£lvn.

K01 !-lia EinE' «Nou ECPOlV6"LOUV 6"c1 6AOl qtEis, OVCPES K01 vuvctkes , n01010 K01 YEPOl, n[.lOO1:E no"COIJ"IO, norc jJ1 KPO, nero !-lEyofla, K1' EIP{:XOjJE avoueco E1 S "C6noLJs CPW"CElVOUS, E1 S tonous OKOIEl VOUS, OE AaYKcolO, OE YKPq.lOUS, cnovou KOWLJ, K1' enerto Ecp8cflJa[.lE Ilo(i OIn 86Aaooa !-lE noARfl opun.

EIlEi S npEIlEl va EXOUIlE unouovn, ov K01 spxovtov 01 !-lUPW01ES.

An' 600 oiv' n 80Aoooa, an' 60' n yn, 0 ospos ».

km uec' OIn 80Aaooo yAu KO Buotouoov "CO VEPO uos ».

K1 E-c0l REYOVWS qlO"COVOl~E "LO nap08upo, K01 n noRRn jJUPW010 trov opoudttov exuvor.ouv ueon, K1 EY16jJ10E W O(.0!-l0"L10. K01 n npo tn EinE' «K01 "Co ocPOKl !-laS noREjJo(1». - Mia oAAn EOCEKE 0l!-l0 E1S "Co EI01jJ080va"L0 na10i Ins,

K1' ocp' OE IO XEP1 IOU n0101OU, Kl' eoonooe RlYOK1,

K01 uto OEUIEpn £lnE'

« Eyw '00 OOcpVES. - K' EYW CPWS

- K' EYW 's CPWI10 uiov ouopon n' OOIPOCPWV W llanillO Ins».

K01 ocpOU 6AES EOlnyn8nKov "CO ovetpcto "COLJS, EKc:lVn, rlOUXE IO n010i n01jJ080vOIO, EinE' «lots, K01 E1S IO ovrtpoto OjJOYVWIlOUjJE, Ka8ws E1S t n 8t-

[90J

[91J

nnOl KOl E1 S ofto 1:' anna epvc». KOl 6nES 01 annES EOU\Jcpwvnoav, Kl E1:P1yup10av \JE cvdrm 1:0 nOloi tns , nOUXE ~EljJUxnOE1.

Ioou, aU1:ES 01 yuvaiKES CPEPOV1:01 8auf.jao1:o· au- 1:ES E1VOl \JEyan6ljJuxES, KOl nEVE 61:1 lJa8aivouv an6 ucs: OE oEln1o~ouv, \JonOV61:1 1:0US EnOp8nKE n Enni- 00, nou eixov, va vevvnoouv 1:EKVa vic tn 06~a KOl Y1a t nv eutuxic. Ef.lEis nOln6v unopouue va \Jo80u\JE an' OU1:ES, KOl va tzs na1:pEuou\JE ECDS tnv U01:Epnv ope. - flES \JOU KOl au trope vict f Ex8ES, U01:EP' an6 to oUj..lBounlO, EVW E01:EK6j..la01:E OlwnnRoi, ano\JaKpu8nKEs 1:apaYI-lEVos'

Ka8ws EK£l ornv Apnrno .

XUVHOl OVa Epa 1:0 oKuni r.ns oiljJoS RuoOlao\JEvo. MEa' otnv ljJuxn tnv aYPOlKo 00 oni8a ow CPW1:10 WS. KOl ouxvo toun' n apo8u\Jn KOl 1:pioBa8n ljJuxn 1:OU:

KOl-ln01, Bouvd Kapn6cpopa, KOl Rij..lvn wpaia KOl nRoU01a».

«' L 1:0UCPEK1 anRo~av KOl ona8i 1:0 of xt.u KOl 1:' ayKi01:p1» .

«Movva KaRn naRRnKap1wv, KOl KO\JE t n 01 Kn OOU».27

«A1WVlO n8ER' n1:OVE 0 n6vos K' n vtponn uou».

No uou 1:0 nns va 1:WXW 'yw YKoflcp101:OUp6 01:0V oon.26

9

Exa\JOYERaOE nlKPO, K1 oRou8EVE KOl1:0~E1'

K' ovet noRu 1:0 BflEcpapa 1:0 oOKpua va Bao1:o~ouv.

E1:OU1:' £lv' U01:Epn VUX1:10' 6na 1:' a01:Ep1a BYOVE1' oftovuxr.is aVEBOlvE n oEnOl, 1:0 n1Bov1.

8

o Aponns, 1:pOBnY\JEvos on6 1:n j..lUPW010 nou Eoxopnouos 1:0 8uj..liaj..lo, nEpiEPYOS KOl ovunouovos , \JE B1a01:1KO nctnucto nnn01o~E1 E1S 1:0 tstxos.

Ilcpuotnivetm 0 I\JrlpoT\J floods ounnoY1~6j..lEVOS tn on\JaV1:1K61:nw t ns yns, tnv onoia 8EnE1 va KUplEljJn, KOl 1:0V n6vo KOl tnv EV1:pOnn 1:0U av OEV 1:0 Ka1:0p- 8won.

KOl cnovou, cvcvxn cpoB£pfl! oKuni OEV "COu 'nUX1:0E1.

KOl aKpoo~EW1' anna t n VUX1:l Kn yannvn OEV ovt iOKoBE j..ln1:E qxovn, \Jn1:£ KnOljJa, IJnu:: ovoor.evovpos-

[92J

[93J

n8EnE nns or: ElXE nOUOEl n ~wn· 01 npWES ElV01 EVW~EVOl KOl ~EOO ~OUS, fl6Y10 nEVE.

flO tnv ouovictntc, nou ~6nls W XWpOE1·

ow ~O~lO K01 oro npooono qxrivovt.' 01 otoxcouot tous-

tous nEEl ~Ey6flo KOl nonno n ~ploB08n ljJUxn ~OUS. Avcnn KI EPWWS Konou to onrtdxvo ~OUS ~lVO~OUV· W onrtdxvo ~OUS K' n 8onoooo nO~E OEV nouxozouvynuKElo K' EnElJ8Ep' n ljJuxn 00 VOWVE Byon~Evn, K' UljJWVOV ~E xouoveno tnv 6ljJl tn cp80p~Evn28

K' EnE10tl EKE-ivos OpyOiJOE oR-iya va Owar. t nv onoxpun,

6AES Oln yn to y6va~a Ex~Onnoav 0~np6s ~ou,

K' EBoowav 6nES Kat' outov tn xouqrto OnKWpf\',, KOl ~E rn Kp6 x01-l6yc:no U1V 64Jl t.n c.p8apptvn,

00 v08Efi' Eonfloxvo 0 8E6s BpEOn lVWiJi 's U:Cl\lf~;.

11

10

01 YUV01KES, E1S tES ono res EWS IOIE Eix.c:: ocvn ouoro uevortouruxto ~E taus OV1:PES, otov OtwvtOl V,(ji OUIES, OE1Ala~ouv nlyaKI KOl Knaiv[· 08EV npoxopei n np6~1' o16~1 6na tn cpEpoil-lOW U)V YUVOlKWV uvt ixHJnOUV E1S t nv Kap010 ttov norlqna~66wv, KG] auIn EiVOl n uotcptvn E~WIEplK{l 6uvapl, IiOU taus KGWnOnE[10fl, an6 t nv onotov, os an' OnES H:S oni1Es, outot Byoivouv EnEU8EpOl.

Acpou EKOljJaV tc KPEBBo~lO, 01 vuvcuces nopoxc nouv ~OUS OV~PES va ~ES cqmoouv va KO~OUVE ovtc~O, E1S t.o onnnoto, tnv uotrpvn OEnOl. Ml' an' au~ES, n vepovt.otepn, !-,llnEi vic U:S annES· «J\KOUOE, n016i ~OU, K01 touto on6 to 0~6~0 ~OU.

12

Ilouu' 6nn «itou an6 tn yn Kl EVa unout.oouvi an' E~W,

OpKi~ouv OE otn otcxt: outn .

K01 ow KPEBBotlO t ' ctuxo ~E to osuvo OtEcpOV1· V' oeriote oos nopoxortouv va ~PE~OU~E 's EKElVO, va KO~OU~' ouo tov otspvo X01PHlO~6 K01 epnvo».

ElVOl npooconono muevn n llctptoo, n MEyann Mnctpo, 8Eav8pwnn, WaLE va 0l086VE1:0l 6na to nosnuc~O, K01 Ka80pi(mnos 1:0 E1S tnv ~Ey6fln ljJuxn t ns va avanVEn tnv napaOQOo·

[94J

[95J

nonnES nnnYES K1 EvnUKOVOV viet.' EOW~' OYlOllUPOS'

MEVE1 cvpunvn llEPO KOl VUXW, KOp-eEPC0VWS to -eEnOS -eOU oyWVOS' 6EV W CPOBO-eOl W 1l0l610cnS un 6E1n1000UV' E1S W 1l0-e1O t ns EiVOl CPOVEPO W nAtov onoxpuco tns uruxns -eOUS'

hou -eEKVOU OUPP1~0 W vou, 8mu tns 1l0VVOS urit r:

n6vo, EPYO, vonuo .

An6 W npoto llinnllo ot.ov oYYEnOKpOU1l6 -eOU.

110 touto ou-en etvoi

'Houxn VlO tn VVWlln -eOUS, onA' 6X1 VlO tn Moipo, KOl uec' ot.nv o-epioB08n ljJuxn 0 n6vos tns 'nrtnullUPO,

EnE16n BnEnE1 -eOV exepov donovoov, onovov on6 to nonu neiouo, KOl KownoBoivEl 6-e1 ov to Erieos EXUVE llEO' o-eo onnoxvo -eou 6nous -eous 8nooupous tou, toutoi

TplOV"Cocpunno 'VOl 8Ei'KO or.nv K6nom neouevo.

[96]

r :

13

MEVOUV 01 1l0PWPES llE to 1l0-e1O npOOnnWl1EVO E1S r.nv ovor.orm, vo cpE~n vto VOBYOUVE O-eO YlOUpOUm, KOl n cpOBEpn OU yn,

Mvn08n-c1, KUP1E, - EiVOl KOV-eO' Mvn08n-e1, KUP1E, EcpOVn!

E ' ;;) , 29

nourov W cp11110 ctn yn ..

ow 0-en810 KOl 0-e0 npooono, ow XEP10 KOl ow n661O.

MlO cpOUXW XW110 vo KPO-eW KOl vo ow8w l1' EKEiVO.

I60u, OE10110S K01 BPOV-el0116S, K' EBoo-eouvOV OK0110,

nou 0 KUKnOS cp80VEl 0 CPOBEp6s l1E -eOV ocpp6 ow O-e6110,

Kl' soxf 08n 0l1EOWS, K1' EBonE otns Movvos W no- 60P10

t ns ndvos KOl t ou [xonool1ou] W nivo cnour iVOPlO'

t.' On0l1E1VOP10 OVEYVlOVO KOl KOW-eP0110011EVO, -eo yovo-eo KOl -eo on08lo -eo l10-eoKunl0l1Evo.

[97]

14

18

To pa"Cl uou E"CPEXE pOV10, Kl ounpos tou BEV E8wpo, Kl EXOOO outo "Co 8Ei"K6 npooono vio nonAn cope, n' OOWOl.jJE YEA10 oeovoto, norvvto: tns xopos WU, 0"C0 cpws tris Koilwouvns WU, 0"c0 (PWS tns ouop CP10S IOU ..

LUXVO "CO 0"Cn81O EKOUpOOO, note tnv KoAwouvn.

19

o YlOS oou xptvos [JE BpOOlO rpevvopoctofttouevos.

15

20

'EXE 60£s EX' n Avoconn Kl 60ES LUXES n !1UOl.

LWV unvo tns [JoUp[JOUP1~E tnv KnOljJO tns tpuvovos.

16

21

M' 6Rov nou "C6"CE ooonEu"Cos 0"C0 YOU IJ' 0 V10S w"Cn8n,

K-" Eixf COV nnlO npootono KOl co CPEYYOPl 0"Cn8n.3iJ

AVO~lE BouilE "COU XP10"COU, KO"COU "Co y6vo"Co OOU.

22

17

rlO «otto KEl xooun OElO[JOU B0810 otov totxo nEpo,31 KOl Byoivouv OV810 nAOU[J10"cO, KOl "Cpt[JOUV O"COV oepo-

AouAouBo pUP10, nou Konouv xpuo6 [JEnlOooA6i', oonpo, yOAO~lO, K6KK1VO, KOl KpuBoUVE tn xrton.

Kl av81 ~E ptoo [JOU n ~Wtl p' 6Ao "CO nAOU1:lO nWXEl.

[98]

[99]

23

Xl A100ES nxo: ouetpntor, noAu Ba810 ctn xt i 01.32 n AvatoAn t.' opx ivuvs K' EtEAE1WVE to n llU01. Kdno i an6 tnv Avctonri, Kl an6 tn llU01 KonOl' K08' nxos EixE KOl xopd, K08E xopd Kl' ovdnn.

24

KOVE mila K' EiVOl ljJlAES, KOVE BapE1ES KOl nepn, oav tOU Ma;'ou tES EUW01ES ylOll6~av tOV cepe.

25

H 6ljJl ounpos uou qxnvctm, KOl ueo' ow 80Aaoo' 6Xl ouopqm os EiVOl r.' 6VE1PO 11' 6Aa to 1l0YlO noxei-

26

Xpuo' 6VE1PO n8EAnOE to nEAayo v' oqmon,

to nEAayo, nou nOtOUVE xwpis va to ouvxuon.

[100J

'I

27

Kl ECPUYE to xpuo' 6VE1PO WS CPEUYOUV 6Aa t.' oAAa.

28

'Htov IlE oevo tpE1S xopes otnv rnxpo CPUtpwIlEVES, cutes vic IlEVa ot n xap6 tpE1S rrixpes Pl~WIlEVES.

29

'GAOl oav eves, VOl, xtunouv, ouros EOU oav ortous.

30

Tou n6vou eotpsurov 01 nnYES an6 to OW81KO 1l0U, EOtpWO' 0 vous, Kl aVEBnKa n6Al OtoV EOUtO 1l0U.33

31

To yAUK6 ontt i tns ~wns, nouxs xap6 KOl o6~a.

[101J

32

37

flopdnovo xouos KOlPOU 's 6-e1 kovets K1 a xoon.

Onouv' EPll1a KOl OKo-eE1v1a KOl WU 8avawu onitr."

33

38

xopc ow udt io 1l0U va 1Bw W nonuovormuevc, nou IlWBE1~E okrtnp' 6VE1PO ow odfiovo KnElOllEva.

To nornopkouusvo Mmon6Y1 EXEl -eP1YUPOU xovtoxo, nWcpOYE K6KKono norlu tou Toupxou KOl t ' Apcrm."

34

39

................................. KOl Ilao Bias

t t IlWo-eE1nEs, xpucormvn t ns Hovtoouvoufos:

X8ES npotoxdpnxe to qxos KOl tov ynuK6v cepo.

35

40

Ectpoo", EBEx8' n 8anoooo OVtPES P1l(JOK1VBuvous, K' EBEx8nKE ow Boen tous tov oupov6 K1' EKEiVOUS.

nOn1 1l0U ~inooE t ' cut i ynuKE10s CPWVrlS ovspos , K' EnnooE t ' cotpo tns vuxtos KOl t;' cotpo t ns nueoos.

36

41

nov-e' ovorxtd, nov-e' dvpunvc, W udt ro tris uruxris uou.

Ortfvo qxcs KOl llaKP1V6 Of IlEya okotos K' EPIlO.36

[102]

[103]

42

K1 6nou n Boufm tous oucopc, Kl onou to n601 xapos.

43

[E Bu86 nE<p-CE1 an6 Bu86 cos nou OEV ntov annos· EKEi8' EBynKE ovtkntcs.

44

oos nou nctei xopouuevo tov I\on KOl to Xcpo.

45

o ap18~6s -cou Ex8pou,

T60' ootpc OEV EYVWP10E 0 -cpioBa80s 0l8tpas.

[104J

46

H Ennioa nEpvaE1 an6 opixtriv epnuio ~E

Ta xpuconpcorvo <p-CEpa vioudto noUnOUOaK1a.

47

Xavov-ca1 -c' av8n -ca nonna, noux' aonpa ~E -ca <punna.

48

rlO va uou ~E~uo-cnpEu8n to orvtvuoto to 8Eia.

49

[' EnEYx' n netpo nou «pctcis, KOl KnE1 <pwvn K1 outnvn.

50

MEa' ot ' l\ylO Bnuo tns uiuxns.

[105J

51

H ouvolJl oou nEFloyo, K' n 8EFlnoi 1J0u Bp6xos.

52

LtOV K601J0 WUW\! XUVHOl KOl 's 6FlFlous K00j.10US cp8aVC:l.

53

ME CPOUOKWfjEVO IO ncvio nrprupovc Kl wpoia.

54

Ilorlrtof 'VOl 01 ap61J01 nwxC:-1 0 VOUS.

55

H Bon tou Ex8pl KOl) orporoneoou llopOlJm6~HOl IJC: 1::0V 6VEj.10,

0110U nc:pv6E1 to ntFloyos KOl K6BE1:al ow Bp6xo.

[106J

56

1<01 tn -eplcpuFlFl1 Ex6pwOE K01 t o nepi KOKFl661, K1 Ex6pC:UE, K1 EBEFlo~c:, oto qiouvtoito FllB661.

57

o yn .

o oupav6s OE npooxortct, K' n K6Flom Bpuxi~E1.

58

KOl j.1E W pouxo oflououpo oov tou Flayou W ofuo.

59

KOl -eES O-e6pOXES nvoEs -eES noFluoyonnlJEVEs.

60

01 'EFlFlnvEs, IJE t nv EFlni Bo va cp860n 0 cpl Fll K6s

[107J

ctonos, KOn:O(OUV 1:0V IJOKPlV6 ~OO1:EPOV opfcovto K1 EUXOV1:Ol:

No 86nwvE ow 1J01:10 1:0US IJE K01:1, nou npofxrivei.

61

K' enot i OE 1J0u tnv ljJuxn nou X6PWOEV OIJEOWS

[108]

"

rxE6fao~a tptto

1

MHTEPA, MEfAAOlllYXH [TON noso KOl O1:n B6~0, K1 OV 01:0 Kpucp6 IJU01:np10 (ouv novto to nOlB10 oou

IJE nOY101J6 KOl IJ' 6VE1PO,3! n xop' EXOUV W 1J0no, W 1J01:10 tonto, va 0' icouv IJEO' ow nOVEplJO BOoos, nou ~ocpvou oou 1:p1 YUPlOE 1:' 080VOl::0 nooopio

( «o ito) IJE cpunno r.ns Anunpns , IJE cpunno 1:0U BotWVE!

1:0 8Ei"K6 oou nctnuo BEV OKOUOO, BEV ElBa, ctcpoxn oov oupov6s IJ' 6no W Konnn noxci,

nou IJEpn 1:600 CPOiVOV1:Ol KOl IJEpn 'VOl KPUIJIJEVO· anna, 8EO, BEV nunopo v' OKOUOW tn cpwvn OOU, K' Eu8us EYW tou EnnnV1 KOU K601J0U va tn xopiow; .6.6~0 x' n ucupn nE1:pO wu KOl W ~np6 XOP1:0p1.

[l09]

(H 0111 ilI10V-COEl r i-. I()V uointn, KOl LOV npootc(El V(I lVaRn t nv lI()ill()(JKfo t.ou MmonoyylOU).

2

'Epvo KOl R6ylO, ot.oxoouct, - O-CEKOflOl KOl K01- -CO~W -

nounouoo IJUPlO, Rounouoo, nou KpuBouv to XOp-COP1,

Kl conpo, yonO(lO, K6KK1VO, KoRouv xpuoo pERioOl. EKEieE IJE tous oOERcpous, EOWeE IJE to X6po. - MEa' ow XOPOIJ01:O OUXVO, KOl IJEO' 01:0 pmnlJEplO, KOl 00 80nwoouv 1:0 VEPO, KOl t ' cotpo 00 nrtn- 8uvouv,

Eocpvou OK1PWUV 01 OKpOYlOnlES, 1:0 nEnoyo K' 01 BpOXOl.3i3

«Apnrnds 0"(1, ronnou VOUS, B6Rl TOUPK10S, t orn 'l\yy{iou! 39

n6nEIJO IJEYO nOnEIJO, Bop£i to KoRuBoKl·

Kl onlO! OE Riyo EEOK£no 1:0 niyo 0-Crl8l0 IJEVOUV.40 o80vo-Crl '001, nou nO-CE, Bpovt n, BEV nouxo~El S;» _4l

L:-cnv nnwpn, nou OK1P-C0, vuptos, tou 1:0 'ne 0 EEvas voutns.

L1Elnl(](Ouv vupou 1:0 vncio, nopoKonouv KOl KnoivE,

[110J

KOl IJE nl BOVlO OEXE1:Ol 42 KOl CPWW WV KonIJ6 -COUS a oTOup086nw-cos voos KOl "(0 cp"(wx6 EWKKnrlOl. To utoos 6IJwS EBvonE K' EKElVQ t n (j)WVrl -COU 43: «ljJopou, t ' OVKiO-CPl fl' drpnor s , oRRou va piEns OIJE» .

MEa' 01:0 XOPOIJOTO OUXVO, KOl IJEO' ow uronuspiu, Kl 61:OV 80Rwoouv W VEPO, Kl otcv nnn8uvouv t ' oorpo,

Eocpvou OK1P-COUV 01 OKpoVlOnlES, TO nERoyo K' 01 Bpdxo i.

rEpOS IJOKP10, n' oni8wOE ot.' OyKiO-CPl tn (Wrl WU, to nETOEE, t ' oot.oxnoe, KOl nEpl"(plYUPVWVTOS44: «Aporncs O-Cl, r-oRRou vous, B6nl TOUPK10S, r orn 'AVVRou!

nEnovo IJEY', orituovov ' BopEi to KonuBoKl·

OE Riynv ope EEOKEno TO nivo otrien IJEVOUV· oscvct.' etom, nou, Bpovt.n, nO-CE OEV nouXO(E1S; nOVEpnIJ10 tns vvopos 1J0u, 8Enw IJ' EIJE va KnOljJnS».

3

L1EV tous Bopoiv' 0 n6REIJOS, oRR' EVlVE nvon -COUS,

. Kl EIJn6oloIJO BEV Ei VOl

[111J

O~ES KOP001ES vo ~POYOUOOUV, KOl O~O n01010 VO noi~ouv .45

4

An6 ~O ~OUpO OUYVE<PO Kl on6 tn uoupn niooo,

onR' nfuos , onR' oopctos 0l8EPOS «oouoccpos o oturtos <pOVEPWVHOl, ~E KO~OU ~O~W~EVO

tc nonnnKoplO to Kono, ~' cncvou In onuctc,

nou ~OUp~OUpi~El KOl ~lnEi KOl W Lwup6v onnWVEl nov~6yupo OIOV 6~op<pov OEPO Ins ov~pEios,

Kl' 0 oupov6s KO~OPWVE, K' n yn XEPOKPOIOUOE· K08E <pwvn xivouuevn KOIO IO <pWS ~lnouoE,

K' EOK6pno IO IP10EUYEVO nounouolo ~ns oyonns: «Ouopon, nrtouorc, Kl' dnoptri, KOl oEBooIn, Kl' oyio! » .46

5

An6 Inv onElpnv EP~lO IO ~OI10 ~08n~Evo xouovetdoov Kl OO~pOljJOV, K' Einov to uoupo xEinn: «Ilmof, otnv nopto XOipEOOl ~E In Bon, nou OIEPVE1S·

[112J

pnpootri, nOYE, OIOV «uvnvo, KOWKO~.mis kcnvt~E1S·

ynopE, OIpEl06<pnouvIoo ~EPVOS, copo, oornvxoKOUK1» .

KOl IWPO 00, I' cpoeuuo nctnu' opvonopovtos, KO~O W KOO1:pO W ~l Kp6 nonl kottri, KOl 0<PiYYE1, O<PiYYEl O~EVO tn on08n IOU OW noBw~EvO ctneos, n' OypOiKOE ~EOO Inv KOp010 ~Eyonn KOl In 8nilj.JlY

6

o nEl pcouos

'Eot.no' 0 'Eportos xop6 ~E IOV ~ov86v Anpirm,

K' n <pUOlS nupe tnv Konn KOl In ynuKElo tns ope, KOl ~EO' or.nv OKlO, nou <pOUV1:WOE, KOl KnEl OpOOlES KOl uooxous,

OVOKOUOIOS Kl nonolO~6s KOl nw08u ~lO~EVOS. 48 NEPO K080plO KOl ynuKo, VEPO xcpn.ouevo, XUVOV1:Ol ~EO' ctnv oBuooo In uooxosornourvn. KOl noipVOUVE IO uooxo Ins, Kl oqrivouv tn ope- 010 IOUS,

Kl oufto OIOV nnlO oEixvovws to nftout io t ns rmyns IOUS,

[113J

-cptXOUV EOW, -eptXOUV EKd, KOl KOVOUV OOV onoo VW.49

E~' avaBpu~El K' n ~wn 's yn, 's oupav6, OE xuuo. Afirlo or.ns ill~vns t o VEp6, n' oxivnto 'VOl Kl conpc,

oxtvrrt.' 6nou Kl av 16r1S, KOl «itoonp' os WV now, ~E ~1 «pov nOK10V ovvopov tnOlf,' n netortouoo, nou £UWOlaOE -eOV unvo t ns ueoo OWV OYP10 xptvo.>?

ArlacpponOK1w-eE KarlE, vic nes On64JE -e1 dOES; Nuxtn vioudtn 8aulJaw, vuxto oncpurvn 110yw 1 Xwpis nooros yns, oupav6s KOl 80naoo va nVEvE, ouo' 600 KOV' n ~Erllooa KOV-eO etc rloUrlOUOOK1, vupou OE KOCl ctopoxo, n' oonpi~El I1to' ot n fiiuvn,

IJOVaXO avaKoH08nKE t.o orpovvufto CPEVYOP1,

K1 ouopon ByaivE1 KOPOOlO vtuusvn ~E to qxo s -eOU.51

7

'Ep~a v' "CO 11 dt 10 , nou Kafids, XpUOE ~wns oEpa.52

[114 J

8

E1S to no inuo EV' on6 "CO onuovt.ucotepo npooono ntnv ~lo xopn, opoovn, t nv onoia 01 annES nflEov nnl K1Wl1EVES vuvofxes dxav aVa8pE4JE1, KOl tnv ovonouocv 6AES cis 8uya-eEpa tous. nEcp-eEl El S t.ov n6nEI10 eves trov EVOO~O-eEPWV ovevrotcoov, tov onoiov au-en ElXE ovormoei E1S tov KOlp6 t ns EUWxtos- WO-eE an6 t.o OKPO t ns EAnioas n KapOlo t ns Bu8i~£"col E1S t nv nunn' fupioKEl ouros napnyopia K01CO~OVLOS t.' ovcnnuevc npooono KOl to U4Jnn6 naPOOEl ypa trov oRRwv YUVOl KWV. Auto opxouv va 010- ocor Ioouv ornooonnotr t out o t.o «ouudt i, E1S to onoiov n Ev80UOla0l1EVn vee otpnpetrn VOEPWS npos tov 'AYYERo, -eOV onoiov dOE ot.' 6VElp6 r.ns va t.ns npocoepn tn cpu:po t.ou yUP1~El EnEl"CO npos -eES yuVOiKES va -eOUS Elnn, 6-el ou-en -eo 8EnEl -eo cp-eEPO npnvuct.ucos , oRR' 6Xl vic va cpuyn, oArlo vto va to Kpa-en KnElopEvO EKEi KOV-eO -eOUS, KOl va nEpl~Evn pa~i tous t nv wpa tou Oovrrtou. Mno touto ovctpeXEl n oovrccto t ns El S anrla nepoousvo- nos t nv enopnvopouoov, EVW EKEhno dppootn, «01 utripcXES nvoss 01 noftuovonnueves » -eWV onrlwv YUVOl KWV 6nou EKOl pOUVWV kovto tns- KOl -eEnOS nos EiXE lod -eOV VEOV va xopeun, E1S tn xnpuoouvn nuepo tns vi-

Kns.

[115J

'Ayyl ilL, uovov 01:' 6VE1PO rJOU 6ivE1S "CO qrCEPO OOU; }!.' ()V0rJ' Aut ou, nou 0' turntooe, t ' aYYE16 "['s IprJ10S "CO 8EnEl.

10

160u, nou "CO crpupoxonro OWV cvorxtov ospo, xwpis q:llni, xmpet.iouo, uut tri, BaoinlOOES rJOU! Ta 8Enw 'yw, va toxo 'vw, va "CO Kpmw KnEl0rJEva, E6w n' ovcrms "[PEXOUVE BPUOES xapnWrJEVES. 53

Kl cxouo nou 'nEVEL-E' «Ilouftf, vnuKElo nouv' n cpwvn OOU!»

An60vonORE1E 0"[n80s rJ0U, noiv W ona8i OE extonKanES nvoes nopnvopro ot n BapElo vuxto K' EPrJn54•

rJE oas va nEOW ow ona8i, Kl OrJnO"[E VOrJOl npctn! To 0"[paB6 CPEOl 0"[0 xop6 t ' OV81O 01::' out.i owni~El ,

"CO uot to 6Eixvouv EPW"co VlO tov onovou K60rJo, KOl ctn 8WP10 tou efv' ouopeo "[0 cpws KOl rJaVErJEVO! 55

CDEUYW t ' an6you t nv opun KOl "[OU ona81OU "[OV -cp6~1O.

T' OVEipou ~o-cala n18urJ10, Kl 6VE1PO au-cn 'v n

i610 !

EYUP10E n napO~Evn -COU K60~ou "CO~16Eu-cpa,

uouns ~E 8do xa~6YEno BPE~EVO u' Eva 60KPU56:

K6~' -co vEp6 o-cn ~ovva -COU, ~noo' -co o-co nEpl-

B6nl,

0"[0 nEplB6nl tris uruxris "[0 ~00xava8pEllrJEvoY

11

Mia trov YUVOlKWV npoocpEUYEl E1S to o toxcouo tou snvotou, ws uovn occncio t.ns ~E tn xopc, t.nv onoiav oioaovctm to nOUnOK1,

Onou '6E OKlOS napo6EloO, KOl t nvr XOlPE"COEl ~E "[ou CP-CEPOU -co oonayo Kal ~E KavEvav nxo,

9

Ta onnoxvo uou K' n 8anaooa nO-CE 6EV nouxo/ouv, Kl 60' OV81O 8PECPEl Kl «opnous -c60' opucto OE KnElouvE.

E1S "[nv o-Cly~nv onou Elval Konlao~Evo an6 ~aKP1V6 w~i6l, E1S tn cpn6ya KanoKOlplVOU nnlOU.

[116]

[117]

12

KOl BAEnw nepc "CO nOlOH] KOl tes ovtpovuvrrixes vupou or.n cpn6ya n' dvcuov, KOl enl BEPO t.n 8ptljJav58

~' ayann~tva npo~a-co, Kal ~E aE~vo KPEBBo-C10, aKiVnIES, aa-CEvaX-CES, oixws va piEouv OOKpU·

K' Eyyi~' n ani8a ""CO ~annlo K01 ""CO nElw~tva pouxo ynnyopa, or.cxt.n, va rpovns , 01 CPOUX-CES va YlOuioouv.

13

Eiv' t-COl~a otnv oonovon nrinuuupo trov opucuov Op61J0 vo axiaouv "CO anaelO, K' EnEu8EpOl va ~£i-

VOUV,

EKt:l8E ~E -cOUS aOEncpous, £OW8E ~E to Xdpo ,

14

(Mio vuvctko E1S to YlOUPOUOl)· Iouoexio -COUPKl xo ana810! -co EEpoKona~o nEpvO.

[118J

15

l:av nfnos, 6nou Eocpvou aKEl nuxvo KOl uoupo vtcpn,

t ' 6pos Bapt:i kctopoxc KOl orrit io lots ot.n xn6n.59

[119J

[120]

I:nIJElOOOElS

~OU 16KwBou noAuA6

1. To Anooncoucto tou nomuctos To Mr-:oon6YV7, ntci 07 EnEU8Ep07 non 70pKnfJEV07, ovnKOUV eis tpio 01o<popn1 K6 LX£016o~ow. To opxcrot.epo m.ov, ws ocfvetcn, OUVe£~EVO eis £ioos npoqint ucou Opnvou £lS ~o nEo1~o ~ou M£ooAoYV10U, K01 AUP1K6 £lS ~o oxnuo- to o£u~£po neptrxt i K~n£po ouvesuo KOl ernK6, eis to onoiov £lKovi~ov~o to noanucto H0V y£vvoiwv ovcviotooov cis tes UO~£PlVES n~Ep£s t ns nornopxfus EWS nou EKO~OV to YlOUPOUOl· to tpttc, ~ov6nAoo~o ~ou O£U~EPOU K01 £lS ~o ~E~PO K01 £lS tnv uoptpn.

E1S t nv ~6~1, t nv onoiov EOWOO ei s W Anoon6- ouuto lOU K68£ Lx£016o~ows, oKoAou8noo tnv totop1 Kn OUVEX£lO, 6nou nutn etvm oovepn.

[121]

L110CPOp£S ~£nEI£S £lS to notnuo n£plEXOUV W xcipovporpo- 10US or.oxuouous IOUIOUS, £1 S nanl Kn ynwooa vpouuevous. avaYKo08nKa va ~nacppoow KOl va 10US npo tofr», WS eroovrovriv, E1S W tp io I:x£- 6100~aw, 610 ouo novous. npWIOV 611 W vonuctn KaS' EOuIa ElVOl a~16noya· 6£lh£pov, 6Il outc ElVOl occv n ljJuxn rvos nrtoouotos , IOU onoi ou 6£v OW~ovlal El~n Konola ~Efln aI£n£lonoinla.

EivOl ouotos IJEIacppaOIJEVa an6 t nv nonlKnv 600 anna n£~6 onOVIWVIOl E1S W Ix£6100p. B' KOl I".

2. Ai1nn cmvpoon t nv onoiov n8£n£ KaI' opxcs va Bonn £lS IO noin~a.

3. Iw xsrpovpotpo IOU no mtn £upESnKav, ~£XU)PlOIO, KOl 01 E~ns 6uo ot.oxoouot.

«AKOnou8nOE OW8Epa lOUIO. A.vo~EOa E1S W IpO~EPO n nunnpo npovuoto, 0CP1XIO 6E~EVO, ~io onfioualOIn ~lKpn KOVIunlO IEpnVrl (n oVliolpocpa), KO- 8ws n erxovo (OU tn KPOU xnwpou BOIOU El S 10US cneipous ouuous t ns ACPPl KnS».

«H TExvn Olwnnnn nOlpEUEl In <DuOl, KOl lOUIn, ws OVlo~OlBn Ins ~aKplvns oyonns, £Bon8nKE YUpvn va xopEun E~npOOlo Ins. EKElvES 01 MOPCPES

[122]

,

OVI1Xlunnoov 8S IO YOU Ins Ttxvns, KOl au In IES EXOP10E IWV ovaponov».

4. Baolwvws In nupo KOl ~WKPOU~' n nupa

n 6iKOln OlOV W~O

5. LouRlw·cns KOl Knoi£l.

6. XopEvn YP01KOVE OIOU Ex8pou lOY OEpa ~lav annn, oav voval I' av-einanou nEpa.

LKnnp6 nsp: nai~El

OIOU Ex8pou IOV aEpo.

H onovepoun ~OlO~El I' ovIfnanou nepo.

7. EK08noE EKlnon6noE ynuK6cpwvo nouftoxi.

H uoupn uovvo IO cp80vd rues nup' Eva oneipox).

[123]

'Hp8E, EK1AonBnOE yAUKO nourtl nou w~lBEUE1, nupe onerpt Kl ermpe "CO, K' n f.lOVVO 1:0 ~nAEUE1.

«M6vE Eovoivro KOl cp80vw nourti 01:0 nETOf.lO 1:0U, KOl OW onElpOKl nwBpnKE, KOl on yAUKE10 xopo WU».

«noAuv KOlp6 1:0 B601:0~0 f.lfoo 01:nv fpf.ln 0YKoAn, K' Ecp86vEOO uncpo nourrt, noufspe oncipt Kl EAoA(1».

8. KOl W WUcpfKl to rncto onKwvEl f.l' apy6 XEP1: «Epuo ' au f.lWYlVES Bopu- 0 Ayopnv6s to ~EP(1».

Epuios onout KOl OK01:El V10S, OOV 1:1 0' EXW 01:0 XEP1;

E1S opX0l61:EPO XElp6ypocpo, K01:6m tou or.Ixou 6 [1:0U lou cnoonoouctos ] oxoftoueouv 01 E~ns:

LoAmyyo, lBou, xwpis nvori OU1:0USLOUS noxious KpO~El·

K1VOUV1:' OVOKOW Kl OKOUV utov oAAn nou tns f.lOlO~El. fEAlO ocpoBp6 1:0 1:0UPK1KO 01:p01:EUf.l0 OUVEnOiPVE1, K' n ovcvotcotpo o@myyo tpouou AoA10 ~EOEPVEl. Xouevn oonrnvvo, 1:1 8ES Kl OU1:0US 1:0US nOKlOUS KpO~E1S;

[124 J

'!

I

KOl au 1:1 8ES ovt inspo nou OOV nxw tns f.lOlO~E1S;

LwnOlVE, ooAmyya oxvnpn, n' aU1:0US 1:0US nOK1- OUS KpO~El S,

KOl au, oKAnpn, n' ovtfnepo WOOV nxo tns f.lOlO~E1S.

AVaK01:WVOV1:Ol, Kl vouv opyoi, ouAAoYlOf.lfvOl,

nou ooAm yya 1:0US fKpO~E AEn1:n, f.ll xpn, xouevnKOl YP1KOUV nep' ovtfnepo utov oAAn nou tns f.lOlO~El.

9. Kal f.lEO' O1:ns Aif.lvns 1:0 VEPO, f.lE n680 Kal f.l' oonouoo,

EnOl~E ue 1:0V nokto t ns 'BwBo1:n netonouoo, onou E~EVUX1:lOE ouopco ueoo 01:0V OyplO «ptvoKOl 1:0 oKouAnKl BpioKE"COl 's ope yAUKE10 K' EKElVO.

EKEl 'XE ue 1:0V noxto tns n AEcp1:EpiBa ...

6A' aYP16KplVOU 'BwBlfs, 6n' ElXE ~EVUX1:nOE1.

10. 6VE1PO f.lE "CO f.lOylO 1:OU novtou 0f.lOPCP10 KOl xnpi.

11. OE xiA1ES BPUOES XUVE"COl OE xiA1ES yAWOOES KPEVEl

f.lE xiA1ES BPUOES XUVEW1, f.lE xfrno uovto BEVEl.

[125J

Kl 6~0l0 ot ' ov8pwnou "InV 4Juxn n CPUOl Kou:BofvEl.

H <pUOlS

nnYO(El on6 nOnnES rmves ~E 6no r ns to uovio.

12. LrlKW, Konn uou oanmyyo! KOl Bp6vIO XEPl XEP1' EBw 'VOl K6pES oByon~Es, Kl onpovoi veoi, KOl ytpOl.

Xouzvn, anf~ovov! Kl' oxvn "In oorlrnvvo YPOlKOE1' an no IlWS <p80VEl ovt tnepo KOl t nv nxw ~unvOE1; fEnlO ot.o oxoprno a~pO-CEU~O t ' Ex8pou YEvvoBo- 111 E-COl ,

K' n ovoYEnoa-cpo oortrnvvo ueooupovis nE"ClE-COl' Kl' EnEu8Epn, xopouuevn, YlJPOU BOPEf, KOl nepo nxonovtst otov dneipo KOl K080p6v OEpO.

KOl -CEnos ndvtov ~oKplVn OEPVEl nanlO, aav ootpo, utoous nonlO, tpouou nonlO, pntn KO-CO "CO «iotpo.

«LOnmyyo, BOPEl yl1nyopo , .

-co ~OY10 K64J' -COU -CpOyOUB10U, ~n K64JoUV -cnv cvtpet a».

ftfllO or.' Ex8pou 'CO otpcteu uo occoco YEvvoBofll etoi.

'AoBw-co YEnlo a-co nno-cu otpcconeco YPOl Kl E-cm .

[126J

KOl BopEi vupou EnEu8Epo tov K080p6 OEPO,

u' nxous nonl1ous nonl1w 110Y1W Kl opo nOl1nn KOl nepo.

K' EnEu8Epn KOl np6axopn vupou BopEfs KOl nepo tp: KU~lOE «oouos nxot "COV ~oa-CEpov OEpO.

nnn~~upo nxof -cplKu~laov -cov ~oa-CEpov OEpO.

/\OY1WV nxot rumuuuptoov tov ~oa~Epov OEpO.

K6a~os nxof nnn~~uplaov -cov ~oa-CEpov OEpO.

K6a~os nxof a-cov K080p6, a-cov onElpov OEPO' '(Enos BopEf tpouou nonlo KOl XUVHOl, aov dctpo.

Tou ~OKPOU -CEnOS n aKnnpn aEpvEl nonlo, aov tcotoo, tpouou 4Jnnn XUVEl nonlo KOl Byov' nxous nonnn C0pO.

XUVEl KnOyyn xopouuevn ~OKP10 ncvtou, aov ootpo -CEnos BOPEf -cp6~ou nonlo pn-cn KO-CO 'Co Koa-cpo.

K' nxoBoA6El Bpov-c6<pwvo KO-CO 'CO uoupo «ioroo

[127J

13. norlno uepovuxt: EOK1PWV W nEnoyo Kl 01 8pOXOl,

14. on6 "CO 8yonmll0 "COU nnlOu ow KUIlOW OVOIlIlEVO.

15. KOl W vnooxio ortovupo nopcxoftouv KOl "CPEuouv,

16. «Apcrnds O"Cl, ronnou VOUS, on08i TOUPK10S lloni81,

nEnoyo IlEYO 8po~' 0 cxepos npos "Co or.oxo KOnu81 ».

Anovou etc KO"COO"CPWIlO 01 Konoi VOU"CES nEVE, KOl to vnookro ortovupo nopokortouv, KOl KnoivE,

17. TOUPK10 IlE ouvou: Apomo, IlE vou Itortot KOl ronnOl ,

0' E~WO' 0 exepos 00 nEnoyo IlE 6ixws OKpoYlonl. Toupkopornd IlE 6uVOlll.

Anoy' Apdrm, ronnou vous, TOUPKOU 06nyo lloni81

18. CDwvn ' ne 0 6p61l0S oou 61l0PCPos KOl nounou- 60 onoPIlEvoS.

nEp86nl 0 6p61l0S nou nO"CEl S Kl' 0 nnlOs 1l0YEIlEVOS. o 6p61-10S uooxouonntos Kl' 0 nrnos 1l0YEIlEVOS.

[128J

19. hEKEl ow XWIlO nou nO"CEl S 0 runes no"CpEIlEVOS,

20. AKou! 0"CEP1ES, vnoro t ns yns, nxouv IlE "C' ovouo oou.

21. H oYKonn Il' Enox"Copl~E. ..

22.Tns 66~os 6VE1PO xpuoo, 1:1 8ES IlE KOl au t.opo:

23. LE nonnoOs nOKous IlE nonu utoos, 8pocpn, KOl nuooo.

nOlyvi61 "Co nou 0"Co8n IlE, "cEPOO"ClO "Co nou IlEVE1' 01 exepot XOP"CO"COl Kl' 0~101, nonnoi KOl 8UIlWIlEVOl.

24. Kpucpn xopo 0' mnoKwoE, IlOO nEEl "Co npocon6 oou,

vto va tnv ~Elluo"CnpEu8ns O"COV 06Encponon6 OOU.

Biyno nou onoure E8iynl~ES ...

KO"COE, KOl "C' 06Encpononou ynuKo ~Elluo"CnpEljJOu.

Biyno, vto nES "C1 0"C08nKE onoure, nonnnKopl, vrc K08no' 06EncpononE, KOl ~Elluo"CnpEljJE uou.

25. Eonou60~0 tn yvwlln tous otnv unvoqxrvtrxnd tous.

[129J

To nOlJXE ° vous reus 'Co okono otnv unvoocvtu- 016 tous.

26. No t oxto YKoncpl KOl otoupo KOl 1l£00 O'CO uvn 1l0U pl.

l'in BEV EllinnOE no tr WU tceou n netpo ...

27. Movvo tpovn nonnnKOpH.0V, KOl KOllE tn Bl Kn OOU.

28. K' uunovov ow xouovato UlV oun tn cp80PIl£vn.

29. L'CES 8llPES nOljJ'CE W cplnlo, flO4J'CE otn yn KOl OIJEU:.

30. Ax! Ylo'Ci IlOUPS' 0 V10S unpooto IJE t.n 8ElK10 8WP10 'COU,

K' EnOlt,E pE W cpws tou nrnou, Kl cutes IJE "CO Ilonnlo WU.

31.X60~w OEWPOU nou Byov' ovaous KOl 'CPEIJOUV ctov OEpO.

32. EKpUcpovoBpu~E B0810 Kl EY161J1~E tn X"ClO1. TpioB080 EKpUcpovoBpu~E Kl' En6'Cl~E t n X'Ci01. KpucpovoBpu~El 'CpioB080, KOl nnnrwupi~' n Xd01. KpucpovoBpu~El tpt oB080 Kl' Ex6p'C0l VE tn Xt f 01.

[130J

, I

I

33. Tou n6vou EO'CPElVOV 01 nnves on6 W cpunnoKopBlO,

KOl IJEOO nanl EYUPlOE ljJuxn KOl KonoKopBlO.

34. Onouv' EpIJ10 KOl OKO'CE1V10 KOl KOW1K10 tou xcpou.

35. K' EBEx8n K6KKono nonu ...

36. Ini80 1J1 Kpn KOl 1J0KplVn OE CPOBEp6 oxotntn. M1Kpn CPW'C10 KOl 1J0KplVn ...

37. Aovrouos Kl EPYO K1 6VElpO.

38. To n£noyo f,ocpvou IJOKP10 uouvvobofto KOl OE1- E1:01.

39. Ax! 'C' anoyo tns APOfllOS Kono XOnlVWIJEvO, KOl IJE 'Cou ToupKou 'C' OPlJo'Co vous I'Conou KOl faRRou.

40. IE fllyo IJ£VOUV 6cppox'CO 'CO Aiyo 0"Ln81O nWXE1,

41. AKoil-ln'Cn '001 nou nots, Bpovt.n BEV nouxceeis:

42. KOl BEXHOl pE A1BoV1ES ...

[131J

43. To uioos ouros EByafk tnv Ex8pa tns ljJuxns "LOU: « lIJapou, "LO 6i xtu n' oonoes, va nos aAAou va pi~ns». Kt 0 <p86vos Ei6E Kl EPP1~E tns a61Klos "LO ~ioos. «KaAo 'xoues, nepneovn, 's EOE va O"LEP~' 0 K60~os, va 1M "LO 6ixw n' O<pnOES nos nos aAAou va pi~ns». Kl 0 <p86vos EOa"l""L"LEljJE trw 061 K10 "LOU uioous-

« ofxtu, ljJapou nepncovn, va nos aAAou va pi~ns».

44. lIJapos ~aKplo n' ani8woE O"L' ovxiotp: tn ~wn "LOU, "L' aO"L6XnOE tptoeuvevo, K' E<pwva~E OKW~EVOS.

45. . W naAAnKopla

O"LOV noxto t ns onefpcxtns KOl onuotos ,

KOl u' 6Aa "L' cpucto Bpov"LOUV "Lu<pAo "LOU xonou xo~ou,

KOl xo~ou ~' 6Aa "L' opucto Bpov"LOUV w<pAo "LOU xonou, K' euepofvovtm to ~O"LlO "LOUS, K' EU"LUXnOav K01- "LWVWS

"LES KopaolEs va "Lpayou60uv, Kal "La na1610 va nai~ouv .

KOl xouou ~' 6Aa "L' opucto Bpov"LOUV w<pAo "LOU K6nou.

46. AAA' nAlOs uevcs Kl oofmctos , 0l8Epas KOouoeopos

[132J

"

aAA' nA1Os, aAA' a~E"Lpn"LOS 0l8Epas ... aAA' nA1Os, aAA' aKA6vlO"LOS ...

aflA' MilOS, aAA' otcpcxos ...

nOU uoupuoupfon, KOl ~lAEi KOl "LO haup6 "LEV"LWVEl O"LOV ouopco Kl' otdooxov EAc:u8EP10S osoo.

["LES 6~OP<PES, K' EAEU8EPES, K' EUWX10~EVES aUpES.

Kl 0 Oupav6s tn BA6yoUVE, K' n yn tn xmpetouoe. . .. ovepornvn ~lA10, KOl OE O"LE<pOVl nAEKEl

to nnouoio KOl "LPlOEuYEva "LOU n680u flouAou66Kla.

... n nposuun yAUKE10 qxovn OE KpO~El, oxopnovtos to "LPlOEuYEva "L'S ovdrms AouAou6aKlO.

Av ixnt ' EioOl, Kl' ouopen, KOl oEBao"Ln, K1' ayia.

47. IEPVE1S, n0l6oKl, O"Ln pnuorc, KOl 0"LEPVE1S tn qxovn oOU·

vpo: KW OE, yAOpE, nou ~EPVOS <pAOUV"LOl a 0"LPE1- 610U O"LO Bpdxo:

lwuAE10 'XE1S, vouuvoodrnvko, KOl BAEnw "LOUS ocoous oou.

:=EPVWVWS W <pAouv"L060"CpE16a, yAapE, BapEis "LO Bpoxo.

mOpE, 0"LpE166<pflouV"Loa ~EPVOS, noAuv ocoo, oafli yKl.

[133J

Kctoxourris 0 «uvnvos floV6 'BE VO Konvf~n. MOKP10 noV6 'B' 0 «uvnvos «rtcxounts v' oxvfzn. Tcopo IlE tnv novovpio 8WP10 toncivouevn

«ortd, KOl OcpfYVEl W on08f oto floBwllEVO ornaos, nou ilEa' 0VPol KOE tnv ljJuxn IlEvofln KOl tn 8flf un , KOl -ewpa

nOnE Boprovtos IlE to vou KO-eO t.o cpws, KOl noflE «ortovtos , KOl t ' Op08UllO nritnu' cpvonopovtcs, «rtcnrtokove: W onoef cto floBwllEVO otneos,

n' OVPOfKOE IlEOO tnv KopB10 IlEv6fln KOl In 8flfljJl. Ko-eo -eo KOO-epO "Co IllKp6, KOl IlE -eo Buo -eou XEP10

OcpfVVEl OCP1X-eO t n on08n tou ...

48. 0 Epto tos Ex6pEljJE IlE tov ~ov86v Anpffln,

K' n CPU01S 6fln BpfoKEWl ilEa' or.n VflUKE10 t ns wpo.

E1S t.' oupovou t nv nflo-ewmo KOl ow KPUCPO tou Bo-eou

ovckouotoi Kl flonBl ouof KOl fll voau 1l1OpEVOl.

hou P0010IlEVOU ... ilEa' ctov nUKv6 KpUljJ1WVO, OVOKOUO-eOl KlflonBlollof KOl fllv08ull1OllEVOl.

KOl CPEPVOUV 01 ospnoes, xoptdtci vEpo-e~ov8n, OVOKOUO-eous KlnonBlollouS KOl flln08ulllollEVOUS.

[134J

'I

LE vn, OE KUIlO, OE VlOfl6, IlE p6Bo, IlE VlOcpU flfll, (n6Bl, Kup' 'Epww, xpuoo ) -ewpo nou eotnos xop6

IlE tov ~ov86v Anpfrtn.

hn opdxt.n ilEa' ot n qiouvt.cn.ri, xoprttouevn trope,

onou BpOOl ES KOl uooxous KflEl, K' n CPUOlS nupe r.nv Konn

KOl t n VflUKE10 tns opo.

LlPOOlES KOl uooxous KflEl Kl cutes o Bo-eos CPOUV-eWIlEVOS,

KOl uec' okouot.nks VflUK6s OVOKOUO-eOS KlflonBloll6s KOl flm08u III 0IlEVOS.

49. Evw [E~w8EV] opcrctnto VEPO xoprnouevo nEcp"LOUVE uec' or.nv oBuooo l cn uooxobofnouevn l. KOl xotpvovtm to uooxo tns KOl Bfvouv t n Bpo- 010 WUS,

Il' 6flo -eo nflouolonopoxo Koflo -ens VEPOIlOVVOS, KOl to VEPO onouod/ouvr KOl KOVOUV OOV onoovio.

KOl nofpVOUVE 1:0 uooxo tns VIO In BpOOlO n' ocpfvouv.

[135J

NEPOK1, n' an60vonan£1 S, KOl pES ue onouco O"C' ovSn,

oou 6ivoUVE "CO uooxo WUS vto tn 6pOOlO n' acpfVE1S.

hn niflvn KnEl KO"Cl nEuK6 61nnwvws W CPEYYOpl. Kon nEu K6 Kl ctopoxo wni~El "CO CPEYYOP1,

EK£1 nou n niflvn CPOUOKWOE O"CO otpovvurio CPEYvopt,

ouxvo "CO cpws tou cpEyyaplOu KO"Cl nEuK6 wni~El K' EBynKE «opn SEi"K10 KOl cpEyyapovwflEvn.

50. Anna or.ns niflvns W vspo n' aoon£uL6 'VOl Kl oonpo

aoonEU"C' 6nou Kl av rons , KOl Kt1"CaOnp' os tov ncto,

flE fll «pov nOK10V EnOl~E xpuon netortouoourto, noux' Euw6ioEl "C's unvous t ns usoo otov dvp io «ptvo.

nOU nepcov Euw61 K10 VUXW O"COV ovpio «ptvo. Onouxr O"C' aYP16KplVOU tous uooxous ~Evux"CnOE1. [An6 "Co otouo tou nomtn.]

nOU flEoa ctov aYP16KplVO ynuKo 'XE ~Evux"CnOEl. !\EUK6 BOUVOKl np6Baw nou OE1E"C0l KOl BErlO~El, KOl uec' ctns niflvns W VEPO otpotc, ynuKo, «cSOPlO,

EnOl~E flE tov noxto tns- yano~lO netortouoo,

nou £UW6100E tov unvo tns flEoa ctov cvpto xpfvo. L"Cns Epvns niflvns "Ca VEPO on60"Cpw"Ca KaSopla.

LE K(l"Cl onovou ctcpoxo n' aonpi~El flEa' or.n niuvn,

eouxvovoxutroanks "Co otpovvurto cpEyyOpl,

Kl ouopqm ByaivEl «opooic on6naflnpn ow cpws tou. K' ouopon Byai VEl kopootd KOl SEi· K10 oto qxos tou. K' ouopcn ByaivEl «opooto ctnuevn flEa' 01:0 qxos tou.

52. Avcnnuevo OE Kan£1, opoodtc OE xai" 6EUE1, ynuK6s aEpas KaSap6s, flooxoBonlEs xop"Co"Cos,

Kl ovdxouotous Klnan610flouS KOl rnnoeuutouevous.

rnUKO xai·6EuEl 6pOOEp6s tns Euw610S aEpas

u' aVOKOUO"COUS Klnan61Oflous KOl runoauuiouevous.

51. rlO nES, anacpponoKlw"CE, ot n niflvn cnoure t.' £16Es.

Eou noxiov EXE1S anacpp6, KOl nES an6ljJE t ' E16ES.

Kan£1s, XpUOE t ns Euw610S, tns OflOPCP10S oepo. Mn flE xai·6Euns, 6POOEPE tns OflOPCP10S oepo.

[136J

[137]

53. CD"[EPO 'xete, n' aVEYYlOxW novr.ou netouv, AyyU10l.

ltovtou nstouv Kl etv' ocp8apw, AYYEnOl, W CP"[Epo oos-

0"[' ovou' Autou, nou "[onilaoE, t ' aYYE16 "['s EP~lOS W 8€:ilEl.

160u, ~' oonouoo co oop», ~' ailOl~apYlo "CO oofvvco, va tcxro Bw, KOl va W KilE1W, va W Kpa"[w KilElouevo,

EocD [lOU "[PEXOUVE vio ~E yilUKE1ES ay6nns BpuOES.

Kl a~€:ows W ooupoxono orov aVOlxI6 ospo. xcopts cplAi, xrnpet iouo, xwpis ~a"[lo va Bwow. 'OXl cplni, xmpet touo, ~r1"[E PO"[la va Bwow.

54. napnYOPla KanEs nvoEs, ~UXr1 "[ns tp~ns vuxtcs.

rnUKES nvoss nopnvopio ...

'Eonpw~' cnoure KO"[a aas W xepio nouxcv 8EplJn' uopnvopio KanEs nvoes ot.n uoupn vuxto Kl epun.

55. To 0"[paB6 CPEal 01:0 xop6 t.' aV810 0"[' out t o"[oili(El,

o"[OXOO"[lKa W lJana tou "[P1YUPOU BEV KOna(ouv,

[138J

n

KOl 6Eixvouv tnv ovonn tous vic tov cnovou K60ll0. Ax! or.n 8WPla "[au 'v 6ll0PCPO "[0 qxos KOl ~OyEIJEVO.

Bavou ovdrm ow ~nna W P01:lO K' n 8WP10 tou, Kl onovou t ns ElV' ouopoo "[0 qxos KOl fWYEIJEVO.

Ta ~O"[lO XUVOUV EPWW KaIa "[OV OVOU K60~0, 6nou tov anacpp6BEvE ot n yn ~E "[0 xop6 tou, KOl ot n 8(uPla tou ...

I'1€:V' Enacppa tov oupav6 otn yn IJE "[0 xop6 "[au.

56. Mou ne iJ 8£10 XaIJ6YEno on' EOW~' Eva BaKPU'

57. ho nEplBonl tns ~uxfls "[0 uooxovootnuevo. ho nEplB6nl t.ns ~UXr1S "CO uooxouornouevo.

58. iUpou or.n cpn6yo. n' ovcqiov KOl t nv etptvupioov,

Kono(ouv Bixws KivnlJo, KOna(ouv Bixws 6aKPU, t ' ovonnpsvo npouotc KOl W OEPVa KpEBBono'

L"[n cpn6yo PEOO n' OVOlVav KOl tnv erpivuotoov. KOl IJEO' or.n cpA6ya, n' ovouiov IJE W B1KO tous XEP10

[139J

Kon;o~ov 6ixws kfvnuo, KOn;O~OV 6ixws 60KpU.

AKivn1:ES, 060KPUT:ES, KOn;WV1:OS, ~EnE1:WV1:OS,

kotr ovtos ~EO' oxtvntrs, 060KPU1:ES KOl1:WV1:OS.

59. T' 6pos BopEi K01:0POXO OK1WV1:0S 1:0 veon 0 nruos,

KOl CPOVEPO OOl! YEVOV1:01 1:0 Oni1:10 ~EO' O1:n xrton.

H rUVOfKO ~ns Z6KUBos*

* H nopouco EK600n ens Fuvoixas ens ZOKu8os civm On01:fnEOj.JO ouYKpl1:1 KrlS w:nEens 1:WV EK60n KWV uno6Ei~EWV YV(u01:WV oonWj.JlO1:Wv. BoOi~E1:Ol or.nv nop6nnnnn ov6yvwon 1:WV Aucovpatpcov Epviov j.JE 1:1S yvw- 01:ES (jl1noiloY1KES EK66oE1S 1:WV I\ivou nonien, EnEvns Tocvt oovovftcu, L1:UnlOVOU AnE~iou EVW 6100rOUpWVE1:0l KOl j.JE tnv npor.n (OE nEp1061- K6) «xpnot.txn» 60K1j.Jrl oUlOU lOU KE1j.JEVOU on6 lOV r.n. LoBBi6n.

[140J

I

o IEpo~6vaxos nlKpafvE~al

1. Eyw, ~10VU010S IEpo~6vaxos, EYKO~OlKOS o~o ~wKnnOl t ou Ayiou Aurnou, vic va nEplYPo\VW 6,~1 oWXO~OU~Ol, nEYw:

2. 'O~l Eyupl~a an6 W IJOVaOVlpl tou Ayiou L110VUoiou, 6nou etxo ncei vic va ~lnnow ~E Eva Kan6YEPO vic K(JLl unoueoes \VUX1KES KOl vrc oEnm:s vio r.o E8vos nou nonE~oEl.

3. KOl ntove KanOKai pi, KOl ntov n opo onou 80- nwvouvE W VEPO, KOl efxo cp800El ow Tpia nnyoolO, KOl ntcv EKEl W1YUPOU n yn 6no VEPO, ylOd nove 01 vuvofxes KOl ouxvoByOVOUVE.

4. Eotopritnoo OE Eva an6 to Tpia nnyoolO, KOl orn-

[142J

[143J

8wvov1:OS 1:0 XEPlO ~OU ow <plnlO-cp6 -cOU nnvocrou, EOKUlJ1a va lOW av rlWUV nonu VEp6'

5. KOl "CO £loa ws tn ~E:on KOl eino: «Ll6~a 001 0 8E-

vic nonnnwpa, KOl 0l0-cov8nKa ~Eyonn nax-copa, YlO-cl £loa nws nuouvo O-CEVE~EVOS va nlYOO-CElJ1W, KOl KOv-co o-cov nlav6 ~OU oox-cuno EBana -co al~0-Clv6 -COU ctnv iOlO 8Eon.

os-

6. ynuKElo n OpOOlO nou O-CEPVEl vic 1:0 onrtdxvo tou ovsponou W KanoKaipl, w:yana 1:0 Epya Tou, KOl ~Eyonn n oqixopior i a tou ovaponou.

11. E~vEoKavE -co nOln6v anoKo-cou an6 -co ~o-Cla ~ou -co -cpia oox-cuna ~ovaxo, Kal -co Ex-cunouoa aVrlouxa onovou ow qnfnntpo, vio va Bon8rlow to vou uou va EUPEl KOVE -CpE1S OiKOlOUS.

7. KOl 01 OiKOlOl Ka-co tnv 8Eia ipa<pn n600l eivct:» KOl ounnoyi~ov1:OS outo, Enai~aVE 1:0 uor rc uou 01:0 xepio uou onou rl1:OVE ornerouevo ow qninotpo.

12. Anna EnE10n ooxivnoovc "CO OW81 KO 110U va "CpE~OUVE oav tn 8anaooa nou OEV nouxo~El nO-CE,

8. Kal 8Enov-cas va ~E-CPrlOW ~E -co oox-cuna -cous OiKOlOUS, oorikooo an6 to <plnlO"Cp6 to XEP1 ~OU W ~EpBi, KOl KOHWV1:OS "CO oox-cuna t ou OE~lOU dna: « Tdxo va EiVOl non no; »

13. oonxooo "CO tpto uou epuc, KOl EKa~a W O"COUp6 ~OU.

9. KOl apxivnoa KOl WUYKpEva tov ap181J6 -cWV 01- Kaiwv onou Eyvwp1~a, ~E au-co "CO nEV"CE ooxwna, KOl BpioKOV"COS nws £"LOU"CO EnEplOOEuaVE, Enly60-CElJ1a W oox-cuno -co nlav6, KpuBov-cos -co avo~Eoa o-co <p1nla-cp6 Kal o-cnv anano~n ~OU.

14. 'EnEHa, 8Enov"COs va ap18~now tous OOlKOUS, sxooo W Eva XEPl ~ES otnv -COEnn tou pcoou ~OU, KOl -co onno avo~Eoa o-co ~WVOPl ~OU, Yla-ci EKa-conaBa, ofriuovov, nws "CO 60xwna 6EV EXPElO~6v"coVE on6-CEno!

15. Kal 0 vous ~ou E~anio-cnKE an6 -co ~Eyonov ap18~6' cutes ~E nopnvopouos W va BnEnw nws Ka8Evas KO-Cl Kan6 EixE anovou -cOU.

10. KOl EO-CEKa KOl E8Ewpouoa "CO teoorpo 60xwna

[144J

[145J

KOl aKOUOO Eva YEnlO CPOBEPO ~ES ot.o nnya61 KOl Ei60 npoBon~Evo 6uo KEp0-Co.

18. eneiro nou EO-ca8nKO va oui'lnOYlO-ew Kana, UljJW- 00 1:0 KEcpanl IJOU KOl 1:0 XEPlO IJOU 01:OV OupOVO KOl ECPWVO~O: «8E IJOU, K01:OnoBoivw nws YUPEUW EVa KrlWvi ona-c 1 IJES 01:0 8EPIJO)).

« E6w KaWU)), EinE, «fino che dura 'sta macchinetta, SEnEl EXW KOl EYW 0 KOnlJEVOS va nopnyopnSw ~0IJourli~ov1:Os' 1:0 KOKO OOU etvrn 1:0 KOnO 1J0u.

19. KOl Ei60 nos EnalJnOVE ononovou uou ono t ' cotpo, KOl E~6vOlf,0 t nv AnHpono60 onou IJE euepotVEl noftu.

noipvw tn uopqm t ou XpUOOCPlOU, t ns YUVOlKOS, -cOU OKn ntpou, 1:OU ot ixou »,

KOl K08ws KaVEl 0 av8pwnos nou O-cpiCPEl 1:0 ~OUO-COKl 1:OU pensando a cosa che e certo che riusctra, cosi egli palpava la punta del suo corno e non sapevo il perche.

20. KOl EB100-enKO va kivnoco vio 1:0 ~wKnnOl lOU Ayiou Aurnou, ylOd Ei60 nws exooouspnoo- KOl n8Eno va cp80OC0, vto va nEplypOljJW tn luvofxo tns ZOKu80s.

21. KOl 160u, kcuto 6w6EKOpio ljJWpOOKUno nou n8EnovE va 1J0u eunocfoouve W 6po1J0'

'EOKOOE EVa KOKO YEnlO nou IJ' EKOIJE KOl OVO-cpiXlO- 00 KOl EYl VE oqxrvtos.

22. KOl IJn 8EnOV1:OS EYW va 1:0 Knw-cooBonnow, vto va unv Eyyi~w t nv ljJWPO KOl 1:0 ctucto nou 'XOVE, ectoxuot.nxuvs nos 1:0 OK10~OUIJ0l'

16. KOl 1J0u np8E 01:0 vou IJOU nepoot.epo ana onous outous n luvctxo t ns ZOKu80s, n onofo nOnEIJOEl va Bnocp-CEl "[GUS onnous pE tn ynwooo KOl ~E 1:0 EPYO- 1:0, KOl n1:OV Ex8plOOO 80VOOlIJn lOU E8vous.

23. KOl npsove BoBi~ov1:OS OlIJO-CEPO uou- OIJWS EYW EKOIJw8nKO nos OKUCP-CW va nopo netpo-

17. KOl YUPEUOV1:OS vOl6w EOV IJEOO OE outn t nv ljJuxn, E1S t nv onoiov oVOBpO~El n KOKio 1:OU I01:Ovo, ov EnEoE nO-CE n onE8uIJ10 -cOU nOpOIJ1KPOU Konou,

24. KOl ECPUYOV Dna KOl E~E8uIJOlVOV 1:0 KOKOpi~lKO ljJWP100IJEVO tn nuooo tous , 1:0 EVa 60YKWVOV1:OS 1:0 anno.

[146J

[147J

25. Anna svos onou £BlO<pEVI£U£ «inoto an6 to 4JWpooxurto, ennpe KOl outos Ilia nstpo-

II

26. KOl BOVOVlOS 0 08£Os vic onlloBl to K£<p6fll £IlE lOU l'llOVUOlOU lOU Iepouovcxou, B£v to rntuxe- YlOIi an6 In Bia In Il£yonn Il£ t nv onoiav niva~£ t nv netpo, eotpobondtnos KO"l Enw£.

H ruvaiKO ~ns ZOKu90s. o Ispouovoxos non£IlO£l va napnyopn8d

27. 'Elm £yw E<p8aoa ow K£nni IOU Ayiou !\UnlOU ouvoB£IlEVOS an6 I£S uupoctes IOU KOllnou, an6 to ynuK6lp£xa vepc, KO"l an6 lOV ootpobortov oupav6, 0 onoios eqxnvotouvo ononovou an6 t o K£<ponl 1l0U Ilia Avootoon.

1. To nOl n6v, 10 koput Ins luvm K6s ntove III Kp6 KOl nopuevo.

2. KOl to otneos oK£B6v novto onuoceucvo an6 I£S aBBEn£s nou EBav£ vic va pouontocv to InxIlK6, KOl cnoxdtou expeuovtove BUo BU~lO oodv «cnvoooxoun£s.

3. KOl outo W III Kp6 xoput enepnctouoe yopy6wto, KOl 01 cpuof Ins comvovrove ~EKn£iBwwl.

4. Eix£ W 1l0UlPO Ins In Ilop<pn tou KananoBlOU, Kal EBn£nEs Eva Il£yono 1l0KPO, av £Koila~£s an6 lnv oxpn lOU nnvouvrou (LlS tnv dkpn IOU K£<panlOU·

[148J

[149J

5. E1S t nv onoto rlWVE uto nnE~iBo otpovvuftoceuevn KOl ononcvou EVO Xt.EVl 8E6pot.O.

6 .. KOl onoros n8EnE Ol~WOEl t nv m80~rl vio va ~Etpnoci t.n YUVOiKO, fl8En' EUPEl to tEtOPt.O tOU KOPlllOU cto KE<panl.

12. KOl EOtPl<pOyupi~ovE EBw KOl EBEKd YUPEUOVtOS to KOK6, KOl to Bpi OKOVE KOl 6nou BEV ntouv.

l3. KOl ~ES ow uct.io rns 001:'pO<P1:E EVa «onoiov 1:1 nou 0' EKOVE va otoxcotcts 61:1 n 1:pEnoBo n EiVOl niyo nou tnv oonoe n KOV1:.EUEl VO tnv «utpunoet.

7. KOl t.O lloyouR6 t ns E~EPVOUOE odvpio. n61:E ~wvtov6 KOl n6t.E novlBl00llEVO KOl pOpOllEVO.

14. KOl toutn ntov n KOTOl K10 t ns uruxns t ns tns novnpns KOl t ns oucptcorms.

8. KOl OV01YE Ko8E Riyo Eva llEyanO 01:6llG Y10 v' OVOYEnaOEl tous annous, KOl tBE1XVE W KclWU oovrio, W unpoot ivd tn KPO, nou EO~iyoVE pc: 1:0 ononovou nou 'WVE nc:uK6ww KOl uoxpto.

15. KOl E<pOVEPWVE r nv novnpio KOl I-llnWV1:OS KOl ouonrovtos .

9. KOl u' oflov nou '"COVE V10, 01 ~nniYYOl KOl 1:0 ~E1:WnO KOl W <ppUBlO KOl n KOHBoolo t ns uut ns rlt.OVE YEpovt.i01:1KO·

16. KOl 6wv euutouoe KPU<pO Y10 vo BnOljJEl t n <pfl[In IOU oveponcu, EflOlO~E n <pwvn tns flE t.O ljJ18uPlOl-JO TOU ljJ081OU, nor.nuevo on6 TO n6Bl tou KnE<p1:n.

10. nona YEpovd01:1 KG, cutes ~EXWplO1:0 or.ov oKOUprlOlJOE 1:0 KE<ponl tns E1S W yp680 to BE~i PERHWVWS t nv novnpio.

17. KOl 6wv E~lnE1E ouvotc, E<pOlV61:OUVO n <PWVrl t ns , EKdvn onou KOVOUV 01 oveponoi Y10 va OVOYE"" Rooouv 1:0US onnous.

1l. KOl outn n 8WP10 n YEPOv1:101:lKn flWVE ~(JJVWveusvn on6 BUo ~O1:l0 nO[lnpo KOl ortououpc, «m 1:0 EVa rlWVE ornvo Gnnn8Wpl KO.

18. KOl u' ortov touto, o tcv nt.ouv uovoxn, enriYOlVE OWV K08pE<p1:n KOl KOn:.WVWS EYERoUVE KOl EKnmE.

[150J

[151J

19. KOl E8opPE1E nws etvrn n oporor.cpn an' 60ES etvoi ow Ecp-eovnoa'

27. AAAo, mElon ovpixouve nou t nv EAEyav coxnIJn, EBAocp-enKE n cplAautia tns , KOl EKP1IJO-elOE"

20. KOl ntov, vic va XWpi~El ovopovsvo KOl aOEACPlO, Em6E~lO oav to Xopo.

28. KOl ow -eEAos OEV EiXE KPOW K. tft,

21. KOl orov tBAmE otov unvo t ns W wpaio KOPI-li r.ns aOEAcpns r.ns , E~unvaE tpoucouevn.

22. 0 cp86vos, W utoos, n unourio, n lVW-elO, r ns etpcbouocve ncvto tc OW8l KO"

23. oav tn BpwIJ6nOlOa t ns YEHOV10S, onou to BAEnEl s ~EV-eEpoAoi' 0I-lEVa KOl AEpWI-IEVa va onuotvouv to onuovtpo tou ncvnvupiou, KOl BoupAi~ouv tov KO- 01J0.

24. AAAo, 1J1Awvws ndvto vio to KaKo ttov oAAwv YUVOl KWV, EOWOE 0 vous tns KOl enupoanke.

25. KOl orceovotouvo uto «inoio yAuKooa E1S W va tn ~avaIJEAHOEl uovoxn t ns.

26. M' oriov t.outo EBao-e16-eouva an6 to KaKo EPyaw.

[152J

[153J

III

0, M,ao~oyyf~,craEs

"nws n6f:l t.o [eVOS; nws neve 01 60uilE1ES;» krn acpnOE co «oum IOU KOl [1E W XEPl EOuxv6KOBE tOV OEPO orizzontalmente. « Ei6ES VO pooaVE tnv «ito KOl 0 OEPOS

VO OUVErlOiPVEl to nounoufto:

Etrn nOEl to [eVOS».

1. KOl EOUVEBnKE aU-CES tes n~EpES, onou 01 IoupKOl enoruopxououv to MlOon6YY1, KOl auxv6 oftnuspvi S KOl xrmotr ortnvuxti S Et:PE~E n ZOKu80 an6 1:0 xo v6vla~a t:o nonu.

2. Kal ~t:avE Et:6t:ES onou Kon01ES yuvaiKEs Mlaortovv it.roes enepnntououv t:P1YUPW, YUPEUOVWS vic COUS OV6PES "COUS, vic to noioio "COUS, vio t ' aBEnq>la "COUS, nou enorteuouonve.

[154]

[155]

3. Lcnv opxn evtpenovtcve va 'BYOUVE KOl enpoOIJEvaVE to oKotaBl vic v' annwoouv to XEP1, t:nE1Br1 BEV ntove lJa8nlJEvEs'

4. KOl dxavE Bounous KOl dxavE OE nonnEs nEBlaBES yiBlO KOl nposcto KOl BalBo nonna.

KOl n yn EtpEIJE cnokctou an6 to n6Bla ucs ,

11. KOl 01 ni1Eov nouotroxm EByavaVE to OBOnaKl 1:0US KOl 1:0 BivaVE KOl EKaVOVE to ctcupo taus K01- ta~OVtOs Kata to MloonOYVl Kal Knaiovtas.

5. AKonou8ws EBla~6vtOVE KOl eouxvotnpdcrve ana 1:0 napE8upl tOY nnlO note va BaOlnEljJEl vto va 'Bvouve.

6. Anna otcv eneprooeuove 01 xpetes EXaOaVE t nv vtporm, stpexovs oimurpvi s.

7. KOl OWV £Koupa~6vwvE, EKa80vwvE 01:' OKPOY10r11, KOl ouxvo conxovove 1:0 KE<p0r11 v' oxouoouve, YlOti E<poB6vtaVE unv nEoEl to MloonoYY1.

8. KOl 1:ES EBn£nE 0 K6oIJoS va tPEXOUVE to tptctpo- 1:0, 1:0 otcupoopotno, to orritro, to OVWYE10 KOl 1:0 xoIJWYE10, tES EKKnnoiEs, to ~wKnnOla, YUPEUOVtGS.

9. KOl EnaBoivav£ xpnuoro, novio vio tOUS naBwIJEVOUS.

10. KOl BEV tous EnEYE xovevos 1:0 OX1, YlO"Ii 01 pW1:no£s 1:WV YUVOl KWV nWVE 1:ES nEpOO1:EP£S <pOpES OUV1:P0<pEUIJEVES on6 tES KavovlEs tou MloonOYYlou,

[156J

[157]

IV

AAfi6 EY6.> EXW 6ouAE16. AKOUa'l:E; t:XW 6ouAE16.

1. 001:600 n luvotxo r ns ZOKu80s c:lXE ow vovoto tn 8Evmtpa t ns KOl mOnE:iJaE va t nv KanomooEl VlO-e1 n8Enc: vo '~.lnEl EKEl nou '-COVE to KpEBon, KOl n Iuvotxo 6EV n8En£.

2. 'EBanE, to nOln6v, t o ~oupnoBl to 1.1Onnlo t ns anoniow an6 1:' cur.io, VlO-ei n ovnouxio t ns 1:0 'XE nno~El, KOl {nEVE qnnwv-cos W udt.io t ns 8UV01:p6s t ns:

3. «MO-elO uou, lVUXrl uou, va VE:VE1S Kann, va nav-r:PEUIElS, KOl va Bvcivoups KOl va iJnaiVOUiJE, KOl va BflEnoUiJE 10V K6oiJO KOl va Ka86iJaOlE iJa~i ala napE8uPl KOl va 61OBo~oUPE In 8da fpacpn KOl In XanliJO».

[158J

[159J

4. KOl crpou t nv ExCnOEljJE KOl tns <pinnaE W 1-10- t io KOl W xEina, rnv o<pnoE cnovou or.nv Ka8iKna nEOVT.OS t ns: «No KOl Eva Ka8pE<pT.OK1, KOl KOlT.O~OU nou Ei 0' ouopon KOl I-I0U 1-I000~El S ».

10. KOl onES euefvove OlwnnnES KOl aKlVnT.ES· anno I-lia efne: «/\1-1' EXE1S oiKlO, EioOl OT.nV nctptoo oou KO"I OT.O orrit i OOU, KOl EI-lEi S Ei l-IaOT.E ~EVES KOl ono OnpW~ll-lO 8EnOUI-IE. J\KOU, i OWS T.O MlOonOYYl Vl K0E1, i cos nE<pT.El».

5. KOl n xopn, nou OEV ntove l-Ia8nl-lEVn I-IE W Kana, nouxooe, KOl ana tn xopo tns EOOKpUOE.

11. KOl ET.OT.ES n l uvctxo t ns ZOKu80s t nv avdOKOljJE KOl anoKpi8nKE: (( kupo oaoKona, Dna W XOOET.E, anna ana EKEiVO nou oxouto n ynwooa oris EI-I£lVE.

6. KOl n luvctxo exfvnoe vro va nOEl EKEi nou EiVOl t.o KPEBOT.l, anna OKOUOE I-IEyonn topcxn n001Wv, onou nOVT.OT.ES aO~alVE.

7. KOl EOWI-I0T.nOE KOlT.O~OVWS KaT.O t n 80pa KOl <pOUOKWVOVWS W POU800VlO r.ns.

12. Eil-lm ot nv norpioo I-I0u KOl ow ontt i I-I0u; KOl n ocevt to OOU, OEV noouvo ornv nctptoo oou KOl ow orrit i OOU;

8. KOl 1000, napEOlO~OUVT.Ol ounces r ns 01 yuvaiKES tou MlOonoyylOO· EBanavE "CO oE~i tous ow otri- 810 KOl enpooxuvnoove- KOl EI-IElVOVE cuonnftes KOl oxtvrrces.

13. KOl T.l oas EnElnE, KOl T.l KaKo EiomE ana "COV TOOPKO; I1E oas o<pnvE ocntc, oourtous. neptfsorno: KOl, oo~a 001 a SEOS, EiXHE nEpOOT.Epa ana EKEiva nou EXW EYW.

9. « KOl ET.Ol 00, nos, Tl KOVOUI-IE; So nai~OUI-IE; Tt Opi~ET.E, KUPOOES; EKOPET.E ovefsofvovtcs toon topoxn I-IE W ouptoncnour oo, nou nOYlo~w nos np8ET.E va I-I0U OWOET.E npoctoves ».

14. Ias Eina EYW toos, va XWnnOT.E T.OV TOOPKO, nou EPXOOT.EVE tropo a' qlE va uou YUpEljJET.E KOl va I-IE BpioET.E; 'Ena oloonE!

15. NaioKE! EBynKET.E o~w va KOI-IHE nannnKapiEs!

EnOnEI-IOOOET.E! '0I-l0P<P0 npduo nou n8ER' nOT.EVE pE

[160J

[161J

LOUCPEK1 KOl ~E BEnEOl! 'H EBOVE"CE KOl Bpad; KOl KO- 1:1 EKO~E1:E ot.nv opxn, victf enripets to dtuxo nod AnKOplO t ns TOUPK10S ~OcpVOU.

22. «KOl E1:Ol, ~EPW KOl ~lAw KOl EYW, VOl n 6X1; KOl tropo Ba 1:1 aKap1:EpEl1:E; EBpnKE"CE iows euxoptor.non va ~E aKOU1:E va ~lAw;

16. KOl ruos qm6pE1E n01:E LOU va unooteutef 1:EWlO npoBooia; To '8EAE 0 8E6s; I1Ev avaK01:wv601:EVE ~E ooutov ueoo KOl vux to:

23. EOEls BEV EXE"CE oAAn BouAE10 napa va ljJw~o~m01:E' KOl, va nouue tnv aAn8E1 a, Ol:::OXO~OU~Ol nws 8E vo 'VOl ~ia Oopdnoipn. vic onoiov BEV V"CpEnE"COl. 24. AnAo EYW EXW BouAE10. Axouc' 1:E; Exo BouAE10)). KOl cpwvo~OVtoS 1:ELOlO, BEV ntove nAEov 1:0 tpmtaouo pnoupfxi, aAAo ecovnxe coctn.

17. T600 KOVE1 K1 EYW ~ES OLO ~n~Epw~a va ~nn~w 1:0 ~axaip1 01:0 Aa1~6 TOU aV1:p6s ~ou (nou va 1:6VE nopE1 0 111ooAos).

18. KOl tope nou BAEnE"CE nws nove to npouctd oas KaKO, 8EA1:E va nEOE1 1:0 Bopos anovou ~ou.

25. rlOd aonKw8nKE ~E ~EyoAo 8u~6 otnv oKpn 1:WV nociov, KOl ~6A1S OYY1~E LO notopo- KOl EypuAwoE to ~O1:lO, KOl 1:0 oBAaqno ~O1:1 epovnxe aAAn8wp1 KO, KOl 1:0 aAAn8wplKo EOla~E. KOl EyivnKE oav t nv npoowniBa t nv uunvn onou XUVOUVE 01 ~wypOcpOl oro np6- owna 1:WV VEKPWV vio va ...

19. KaAn, ~a t nv aAn8E1a! AUP10 nEcpl:::E1 LO MlOOA6YY1, BOVOUVE OE l:::o~n tnv EAAoBa tn ~oupAn Ol BaOlA10BES, E1S LOUS onoious EXW 6AES uou l:::ES EAniBEs.

20. KOl 6001 ~EVOUVE an6 LOV ~EA08pE~6, EPXOVl:::Ol otn ZOKu80 va LOUS 8PEljJOU~E, KOl ~E tnv KOlA10 YlOudr.n ucs Bpi~OUVE)).

26. KOl onoios r nv [BAmE va ~avop8E1 ct.nv npot n t ns uopon, EAEYE: «0 I1HJBoAos iows t nv EiXE aBpo~E1, aAno EpnovwoE KOl t nv conoa, vio to ~ioos nou EXE1 l:::OU K60~ou)).

21. AEOVWS, eoormor ofrivo, KOHO~OVWS ~ES ow ~Ol:::la l:::ES yuvaiKEs l:::OU M100noYY10u.

27. KOl n 8Eyal:::Epa t ns KOHO~OVl:::OS tnv Ecpwva~E' KOl Ol BounOl E~aol:::6xnoav tnv nEiva LOUS, KOl 01 YU-

[162]

[163]

votxes tou MlOORoyylOU EKa-eEBnKav xopts va «iuouVE topoxn.

34. KOl n l uvotko E-e6-eES qJnnKE ow owpa t ns , EKd 6nou ntovr to KPEBa-el.

28. E-e6-eES n Iuvotxo tns ZaKu80s, Bdvovtns triv anaRa~n anavou o-env KaPOla -ens Kal avao-eEva~ov-eas ouvctri, dnE:

35. 'EYlVE ~EyaRn oitorm, KOl OE Rfyo aKOUOa to KPEBa-el va -epf~El· npoto Rfyo KOl «otorn noRu· KOl ovoueoo ow -cpf~l uo EByafvavE Raxavlao~aw KOl yoyvuouot

29. «Ilrcs uou xtuncet, 8E uou, n KaPOla, nou uou EnRaoEs -e600 KaRn!

36. Ka8ws KaVOUV 01 BaO-ea~Ol, otov 01 KaK6wxOl EXOUV Bapos E1S t nv nfidt.n tous avun6cpopw.

30. ME ouvxucove cutes 01 nopves I 'ORES 01 yuvafKES t ou «oouou eivrn nopves-

37. KOl Ecpuya an6 t nv netpo tou oKavoaRou, EYW L1lOVUOlOS Iepouovoxos- KOl 6-el EBYOlva an6 tn 8upa tou omt iou, onovtnto tov ovopo t ns rUVOlK6s, onou avEBOlvE.

31. aRRa WU, «opn uou, OEV 8E va '001 n6pvn oav -env aOERcpn ~ou Kal oav -eES aRRES yuvafKEs -eou -e6- nou uou.

32. KaRRlO 8ava-eos! KOl WU, uot io uou, eokioxtnxss- ERa, otcoou nouxn, viot i av ovcceut.ets an6 au-en -env Ka8fKRa, Kpa~W EU-eUS onfow EKEfvES -eES o-epfyyREs KOl OE -epWVE».

33. KOl 01 OOuROl dxav naVEl ow ~aYEpE16, xopts va Kap-eEpEoOUV t nv npootcvn r.ns rUVOlK6s, KOl EKd aPXlOaV va ~lRouv vic t nv ndva tous.

[164J

[165J

v

01 M10oRoyyf"C10ES ...

1. KOl aKi'lou8noa -CES vuvotxes tou MlOOi'lOyylOU, 01 onctcs eotpoenxove or.' oxpovtorn, KOl EYW nuouvo an6 niow an6 uio oprixtn KOl EKoim~a ~ES orn cpi'l6- yo -cou ~Eon~Eplou an6vou o-co nEi'lao, EKEi OlO Llaupouevo, KOl KOVEl ~Eyoi'ln yai'lnvn or.n ouon, Bvovo : vtos to OE10~6, onou etpexove or.n opdxtn 01 BOOlEpi-COES.

2. Kal Ko8£ ~ia tBanE IO XtPl Kal tByanE 6,Il Kal av E~6~w~E· KOl EKo~avE Eva owp6.

3. KOl uto «opn ~lKpn, aBElo~ovms 6,-Cl KOl av £1- XE, £1nE: «AKOUOlE ouoopc, t t ucs EinE outn n yuvofko! Axouot.nke nO-CE an6 TOUPKO, an6 Aponn.»

[167J

4. KOl n uovo tns, Bdvovtris t ns W XEPl ow 0-e6- uo: «Ki'lEio' W», tns Elm:, «xm unv emets notz ftovo an' au-eo. Eow or.n ZOKu80 uos £KO!-laV£ KaR6 KOl to oKuR10 tous ».

KOl uio oRRn: «11£v to ~EP£lS t i ElX£ nou tnv E8RlB£ n xonusvn Kl au-en ... »

10. KOl £BpE8nKa or OKO-e£lV6 tono KOl Bpovt.epo, nou WKlp-eOUO£ oav KRwvi O-eOPl ot.o !-luRo nou aRE- 8£1 ovrtnvopc ocov t.o xoxR6 ot.o vepo nou ovobpc~£l.

11. Et.or.es £Ka-eanaBa nois £K£lvo ntcve to MlOOR6YY1.

5. KOl !-lia oxouo cnfkovovtcs W XEPl KOl lJ!nRoq:>i~ovws W YlOR6: «Ao£Rq:>oo£s», £q:>wva~£·

12. ARRo O£V EBRma !-In-c£ W KOO-CPO, !-In-c£ W otpntoneoo, !-In-c£ tn ni!-lvn, !-In-c£ tn 80naooa, !-In-c£ tn yn nou endtouvc, untr tov oupav6.

6. «oxoutr, av np8£ nO-CE an6 W MlOon6YYl -CE-COlos 0£1O!-l6s oav KOl tropo- toos V1KO£1, toos nEq:>-C£l».

7. KOl exivnoo vio va q:>uyw, KOl £loa an6 ntoco an6 t nv £KKnnoia !-lia vpioufto. onou ElX£ ot.noei ovoueoo ow xopto !-llKPO K£poKla, KOl EKOl£ nlBovl· KOl to K£pdxtc ctnv npocivdoo £n0l-lnav£ KOl W nlBovl aVEBOlve.

13. nonlOpK10!-lEVOUS KOl nornopxntes KOl 6na to Epya -cous, Kal 6na -co nov-ca -co £Ka-caoKEna~£ I-Iaupino KOl niooa vioudtn nOI-llJ!n, Bpovt.n KOl ootponede«t.

8. KOl oonkove to ~£p6x£pa naipvovws an6 W nlBOVl KOl Knaiovws, KOl ovooeuovtos W ~£oov-ClaO!-lEvo ot.ouo mapaKon£l£.

14. KOl ulJ!WOO "CO XEP10 I-I0u KOl to 1-I0-C1O I-I0u xo-co -cov oupav6 Y10 vo KOVW oEnon !-l£ 6nn -cn 8£PI-I6- trrto t.ns uruxns KOl £lOa q:>W-Cl0I-IEVn an6 uiov oxotonouotn om80Bonn 1-110 !-l£Yann vuvotko !-l£ 1-110 nupa ow XEPl KOl Eva copeuo !-lou po, oav t.ou noyau t.o ofuo, 6nou n uupto oni8a EYY1~£ KOl wB£v6wuva.

9. Etot.es etopoxt.nxove to OW81KO !-lOU KOl En£ya nos np8£ n ope vo ~£lJ!uxnow.

15. KOl eorouotnoe ovcepo I-I£s ctnv «mvoupo KOl exottoe tn I-I0xn.

[168J

[169J

16. KOl ~E qxovn nou EV1KOUOE tnv topoxn tou nontpou KOl nou eomvo touvo nos oxouotove ow nepaw t ns EAA06as EljJaAAE:

21. Trope 6 1:1 EnaljJE nou HEAE1woaVE 1.0 KEpOK1a KOl W f11BOvl. I\ES 01 6lKOl ucs va EKEp6EOaVE;»

«To ~01:1a pou 6EV Ei6av 1:6nov Ev60~61:EPOV an6 touto t o aAwvoK1! »

22. KOl EKfvnoa ~E to xopo pES otnv Kap610 ~OU va <puyw. KOl n YPlOuAa, snrrto nou uou <piAnoE 1:0 XEpi, KOVOVWS uio ~HovOla, dnE: «KOl 1:1 ncvopevo nou 'VOl to XEP1 OOU!».

17. KOl 61:1 dXE ano1:EAE1W~Eva to A6ylO tns n 8EO EYlVEV coovtn. 01 6lKoi uos exovove <pOBEPES <pWVES vic tn vtxn nou EKo~avE.

18. KOl 01 61 xof pes KOl 6Aa ~OU evfvcv ooovtc, KOl to OW8lKO uou noA1 <pOBEPO etopoxtn xcvr, KOl uou <povnKE vio uio 01:1y~n nos EKOU<p08nKa KOl E01:paBw- 8nKa.

19. KOl OE Aiye d6a ounpos uou t n YPlOuAa KOl W KEPOK10 ntcv A1w~Eva KOl E~dvavE to 01:EPVO A1Wucto ow XOp1:0p1a, KOl t.o A1BoV1 A1W~EVO, onou !JOU EAEYE EKdvn:

20. «L'.6~o 001 0 8E6s, Ispouovoxe- EAm nos K01:1 oou 'p8E. E' EKpa~a, 0' sxouvrio, KOl 6EV OKOUYES t.in01:ES, KOl to uct to oou EOW~01:n~av otov ospo, EVW ttopn ow 01:EPVO n yns EOK1PWUOE oav W xoxrto ow vepo nou avaBpo~El.

[170J

[171J

VI

To Mt~~ov~o YEv6~EVO nop6v H KoKfo ElVOl to ~t~os

1. KOl EKoiw~a "CplYUPOU, KOl OEV ESnma ttnotss, KOl etno:

2. «0 KUplOS OEV 8EnEl va lOW anno»· KOl yupi~ovtcs t o npooono 6nou ntcv 01 nnO-CES ~OU ekfvnon vio va now OWV 1\1 Aumo.

3. Anna cxouoo va "CpE~El n yn cnoxctou an6 to n6- Ola ~OU, Kal nnn80s ao-cpanEs EY16~0~av -cov aEpa, ndvto au~aivovws tn vopvornto KOl tn nO~ljJn·

4. -c600, nou Eonpw~a ounpos to xspio uou Ka8ws KOVEl 0 oveptonos onou OEV EXEl W qxos tou.

[173J

5. KOl EBpE8nKa oniow ana Eva Ko8pEqn:n, ovcue- 00 0' outove KOl ot.ov "COlxO' KOl 0 Ka8pEqn:ns ElXE tov lVnno "LOU Bw~aws.

11. KOl avao"cEvo~OVWs Ba810 KOl Ka8ws KOVEl 0 ov8pwnos onou Bpi OKHOl YEnao~Evos, aypi xnoo uuPWB10 ana nEllVavo'

6. KOl pro cpwvn ouvorn KOl ovrtnvopn I-JOU EBoPEOE t nv oxoun nEYov"COs:

12. KOl EBynKa onoxet, KOl EKoiw~a "cP1YUPOU KOl ElBa.

7. «0 .6.lOVUOlE IEp0l-J0vaxE, to ~Ennovw 8E va YEVEl trope vic OE nopov- aKap"CEpEl KOl BntnE1S EKBixnrn v "COU 8mu».

13. EiBa cvt ixpu ana tov Ka8pEcp-en, ot nv ckpn t ns KOjJEpas, Eva KPEBo"Cl KOl KOV-CO ow KPEBo"Cl Eva qxosKOl cootvctouvo nws BEV ntouvo ~ES ow KPEBo"Cl t tnO"CES, KOl oncvou nonnn uuvo Kounou~w"Cn.

8. KOl 1-J1O onnn qxovn, ouotos nEn"Cn, uou EI-JOUpI-JOuP10E ow ~EpBi ~OU out i "CO iBlO n6ylO, "Cpauni~ov"COs.

14. KOl oncvou ow npooxoporto etoo 00 I-Jia KEcpann oxtvntn KOl nEn"Cn, oav EKElVES nou KOVOUVE 01:0 xepro r.ous KOl ow 0"Cn81O WUS 01 nEilayioOl I-JE "Co BEn6vl.

9. KOl outn n BEu"CEpn CPWVrl ntove EVOU YEPOU nou nE8avE KOl eixo vvoptoer- OI-JWS E8aujJa~a viot t ntcv n npor.n qiopo nou ckouo r.nv lVuxn tou oveponou va "Cpauni~El. KOl oxouco Eva tp ito ucupuoupm.o nou eoorvotouvo uro qiuonuut id I-JES o tov Kaila~lwva, ouos BEV ckouoo nOYla.

15. KOl etno IJEOa uou: «0 KUplOS uou EO"CElnE HOUt n t n 8Ea, vic ou~Bono OKO"CE1VO tns eEnnons WU».

10. Kal EKoi"Ca~a avoEpa Yla va ~avoi~w nou8Ev EByaivavE aU"CES 01 CPWVES, KOl BEV ElBa nope tous Buo xov"Cpous Kal jJaKpious nEpovouS nou EByaivavE ana tov toixo, ctous onoious oxouunouor 0 Ka8pEcp"Cns BE~EVOS ana "Cn I-JEon.

16. 110 WUW EYW, nopokouovtos 8EpI-JO tov KUPlOV va KowBEX"CEl va ~E Bon8noEl yl a va KownoBw cute W oUI-JBono, eofutooo W KPEBo"Cl.

17. KOl ovovoneru«; nos KO"Cl ovooeutnxe I-JES ow OEV"COVlO "CO nEpw~Eva, ~Ev"cEponoi'ojJEVO KOl Oll-JmWI-JEva.

[174 J

[175J

18. Kal K01~a~OV~as Kanu~Epa o~nv E1K6va ~ou npooxerportou, etopcxtnxove W OW81Ka [lOU, YlOti an6 Eva xfvnuo nou EKa[lE [lE W ctouo evvoptoc t n fuvaiKa ~ns ZaKu80s nou EK01[l6~ouva OKEnaO[lEVn an6 to osvtovi WS t.o nm uo, 6nn cp8ap[lEvn an6 t.o t nxt ixo.

VII

H EKOfKnan: OEV oou ofvw IJfl1:E Eva lI'fxafio

1. Anna EKanOKoha~a EKElVOV ~OV unvo, KOl EKa~6naBa nou n8EnE BaO~a~El niyo, vto va OWOEl tono tou annouvou, nou 'VOl XWP1S oveipcto.

2. KOl EnEl Br1 EKEl ueoo OEV ntove OU~E cpiNOS, ou~E olK6s, outs victpos. OU~E nvsuct ucos , EYW, .6.10- VUOlOS Iepouovoxos , EOKUljJa, KOl [lE W KaNa tns ENEyo va ~E[lONoyn8El.

3. KOl outn E[llOaVOl~E to ot.ouo t ns KOl EOE1~E W 66v~1O tris, aKNou8wvws va «oructoi.

4. KOl 100U, n npot n qxovn, n ovvoptotn, nou [lou 'ns etc oE~i auti: « H ouotuxn 8PECPEl nona cto vou

[176]

[177]

t ns CPOUPKES, cpunaKES, KOl TOUPKOUS nou V1KOVE KOl lpm KOUS onou ocpO~OV-eOl.

5. Toutn tn ot.ivun 6nEnEl otov unvo tns, to npovuo nou novtctrs anE8u~ouVE: nvouv t nv aBEncpn t ns nou BlaKovEuEl, KOl vio touto t nv EiBES -ewpa nou excuovotooe» .

10. KOl Edva~E to XEPl 6~w an6 to KPE60-el, 00 vto va B1W~El ucxpio t nv aBEncpn t ns nou t.ns omvotouva nos nn8E va BlaKOVEljJEl.

6. KOl n BEu-eEpn qxovri, nou Eyvwpl~a, E~avaEina to iBlO n6ylO -epauni~ov-cos, KOl KOVOV-COS Eva owp6 6pKOUS Ka8ws EOuvn80uOE:

11. KOl E~EOKEnOO-enKE OKEB6v 6nn an6 to nEpw~Evo oevtovi, KOl EcpovnKE Eva iporpovdt oourto nou ntov OKEnaO~EVO an6 t nv «porno KOl epxetm eves aVE~Oot.potnpourtos KOl to ~EOKEnO~El.

7. «Ann8Ela, uo, uo, ucocd t nv navayia, oxouc' EBw, aaaann8Ela, ~~~~o t.ov Al NlK6na, OKOUO' EBw, annnnn8Ela, OKOUO' EBw, uo tov Al Lnu-onu-pli-Bwva, ann8Ela, uo t ' oxpa-xpa-xpa-xpa-xpa-xpav--co uuot.npio rou Bmu».

12. Anna onpoxvovtcs W XEPl tns 6~w an6 to KPEBdt t vic va B1W~El tnv aBEncpn t ns cxtunnor OE ~la xcoo nEea~EVOU, nou EupE8nKE EKEi ~ocpvou, KOl EK6- nnxs to 6VE1PO t ns ouoptcorms.

13. KOl OVOl~E to ~6-e1O rns- KOl 6nEnov-cos tnv KO- 00 ovctptxroce, ylOd eoktdxt.nxe unv tn 60nouvE EKEi o-eoxo~ov-eos -enVE nE8a~Evn.

KOl lBou nanl to uoupuoupnto nou eeorvotouvo n cpuon~a-elo ~ES o-eov KaAa~lwva.

14. KOl EW1~a~6wuva va CPWVO~El ouvoto vic va BEi~El nws BEV EnE8avE' anna lBou, npoBaivEl an6 tnv «ioo uto KEcpann vuvcfkeio cp8ap~Evn KOl au-en an6 to tnxtrK6, nou aYKano KOl nnEov nnl Klw~Evn, nonu tns E~OlO~E.

8. ::::ocpvou n luvctxo EByanE W XEPl an6 to ocvtoVl KOl exturmce, KOl 01 ~UYES aonKw8nKavE.

9. KOl ovoucoo otn Boun onou EKovavE, okouoo t n cpwvn t ns fUVOl K6s oriou Ecpwva~E: «'O~w, n6pvn, an6 Bw' BE oou Bivw ~n-eE Eva ljJixano! ».

15. TpaB1E-e0l ow ~EpB10 wu KpEBmlOu, anna EX-eUnnor tn uoupn tns OE ~iav annn «ioo KOl 6~w an6 au-en Eva KEcpanl YEPOU' KOl ntove EKE1VOU nou Eyvwpl~a.

[178J

[179J

noAq.lOEl va q>UYEl an6 1:0 n6BlO "COU KPEBatlOU, aAAo roou, a' Eva npooxeporto K6KK1VO, nou Hlva~6"COuva Eva nOlB6Kl· KOl Hlva~6"COuva oav "LO !.llOOOKO"LW!.lEVO nourri.

20. KOl dpxioo va ouAAoYlO1:W onovou O1:n BlKOlOouvn 1:0U 8£OU, nou 8E vri 'VOl outn tnv nuepo ouVOU01!.ln· KOl "CO !.l01:1 (npoOnAW!.lEVO O"COV Ka8pEq>"Ln) eunoctotnxe an6 "CO AOY10!.l6.

KOl "CO npooono "COU YEPOU ntov oav "COV 1:~h~l «oKal 1:ns nalBouAas oav 1:nv EKAE1~n 1:0U q>Eyyaplou· KOl t ns ypaias oav 1:' dvpro !.lWOVUX1:O.

21. AAAo aKoAou8ws 0 AOY10!.l6s eunootctruce an6 "CO !.l01:1.

22. EnE1Bn, ctpupovupfcovtos EYW EnEHa 1:0 uc- 1:1a EBw KOl EKEi, Ka8ws KOVEl 0 ov8pwnos nou ouftAoyi~EWl npouo BUOKOAo nou nOAE!.lOEl va KawAoBE1·

16. KOl E1:Ol evvoproc 61:1 E!.lEAAE t ns fUVOl K6s BpE8d, nprv ~E~uxnoEl, ovcueoo 01:0V nctepo t ns , 01:n !.lava 1:ns Kal 01:n K6pn 1:ns.

23. EiBa an6 t nv KAE1Bwv61:pouna nou K01:1 eunoBl~E 1:0 cos- KOl EBoo"LOUVE noAAnwpa KOl EnEHa E~avcqxn v6"COu va·

17. KOl Eq>pl~a KOl E01:pl~a ot nv ovt ixpu ueoto "CO npooono uou, KOl E~avooavE "CO !.l01:1 uou O"COV Ka8pEo t n, 0 onoios BEV EBE1XVE napa t n fuvaiKa uovcxn KOl E!.lE KOl 1:0 cos.

24. KOl oxouor.ouvo aKoAou8ws Eva uoupuoupnto or.nv oAAn «iucoo KOl BEV EKawAoBOlva t inotes- KOl E~aVaKOi1:a~a 01:0 !.lEpOS 1:0U opo!.la1:os.

18. Itctf to ooucto 1:WV oAAwv Buo nouxooove 01:0 uvnuctc tous, an6 1:0 onoia 8a nE1:OX1:OUV orov BopeOEl n IoAm yya·

25. Ka1 n1:aVE !.lEyoAn olwnn, Kal BEV OKOUES va BouT~El !.In"LE !.l1O !.luya an6 1:600 nAn80s· y10d ntove 6AES !.la~W!.lEVES E1 S "COV Ka8pEq>w·

19. !.la~i u' E!.lE 1:0 lllOVUOlO 1:0V Iepouovoxo. !.la~i !.lE tn Iuvotko tns ZOKu80s, !.la~i !.lE 6Aa 1:0 1:EKVa "COU ABo!.l O1:n !.lEyoAn KOlAoBa "LOU Iwoaq>08.

26. 0 onoios E1S noAAo !.lEpn mapOO"LEVE 1:0 xpw!.la 1:0U nEnAou nou "CO BOVOUVE 61:OV AEinEl vio nona KavEvas an6 t n q>a!.lEA10.

[180J

[181J

VIn

To ~CJ)V6Pl

1. Anf16 n uovc t ns , xwpis va KOH6~E1 Ka-e6 t nv 8upa, xopts va KOH6~E1 t n 8Eya-eEpa tris , xwpis va KOH6~E1 xovevov, opxfvnor:

2. «Etoutn tn a-e1y~n to ~6-e1 KOl to out f tou ncr- 610U aou aE nopouovcuei an6 t.nv KnE16wv6-epouna KOl aE cnouokpcivsr. vict t aK16(HOl to KaK6 aou· KOl E-eOl EKa~Es KOl EGU u' E~E.

3. 110 touto a66waa t nv «rtopo uou, vovct rouevn KOl ~EnnEKn, E1S t nv rrixpc t ns ipuxns uou, orov oonucivov 6nEs 01 EKKnnOlEs t nv nuepo t ou llooxc-

4. a' t nv ~av66wao tno wpo npiv ~EljJUXnaW, KOl trope a' tnv ~ava6ivw, KaK6 KOl ov6n060 8nnuK6·

[182]

[183]

5. KOl n -epi6lllnn «ctcpo 8EnEl ElVOl ann8lVn KOl EVEpyn-elKn ow kopuf oou KOl ot nv uruxri oou, Ka8ws ElVOl ann8lVo KOl evspvnt i KO or.ov cpOl VOUf,lEVO KOl o-eov a6pa-e0 K6of,lo -ea -epia Ilpoowna-ea -ens Ayias Ipidoos » ,

IX, ~Ol:EPOV

H rUvafKa tns ZOKu8os ~aBafvEl l:n O'tEpvn l:ns 8apona~n

6. Etrn REovws EByanE Eva ~WVOPl nou nWVE tou av6p6s t ns , to xouxournce tpe: S CPOPES KOl to IlE-ea~E f,lES o-ea f,lou-epa -ens.

7. E-c6-eES 0 YEPOS ava6Eu8nKE f,lES o-env Kooa -eou, oorucooe W 66x-cuno Ka-eo t.n 8EymEpa tou KOl etpounlOE t nv «otopo tou etrn ofrivo oxioxtd.

KOl n n0l60una aapox8nKE ow K6KK1VO noooxecono oav to f,llOOOKO-eWf,lEVO nourtt, KOl E~aVOKaf,lE 6uva-e6-eEpo -eo f,lOUpf,lOUplOf,la -eou Kanaf,llWvos.

1. KOl 0 nor.epns KOl n uovo KOl n Ouvct.epo EY1- vav ocpaV"CEs. E-e6-eES n luvotxo uovcxo OKOUOE 6Uvaun va f,lnOpEOE1 va netcxtef

2. KOl Exu8nKE rmoovtos ljJnno, oav t ' cotpo to KanoKaip1 nou o-eov aEpa xuvE-eal 6EKa OpiES oo-epo. 3. KOl exturmos otov Ka8pEcp-en, KOl 01 f,lUYES ECPUyavE KOl EBou"'~avE ow np6own6 t ns KOUnOUf,lw-eES.

4. KOl au-en nOYlo~oVWS nois ntcv 01 YOVEOl t ns , nou t nv copcxvove an6 to uoutpo, E-cPEXE E6w KOl EKEl

[184 J

[185J

5. aVOlyoKnElC.0VWS t n couxtc, KO-Cl vo 'BPEl vic 01OcpEV"CElJ)n' KOl EBprlKE "CO ~WVOP1, KOl ~E KEiVO cpX10E va xrundei-

vn, uuvoxcouo t ou omtoruou, t ciunfto tns voupouvas, yai'ooupa, «ponoftovo, OKO"Crl!

11. No, -CEnos ncvtrov, 6,"Cl oou cnporpnrnpo- KOl 01 xfrno: oou nvormuevor: I'1EV 06~E1VE unte OlOKOPl va OlaKovEUE1S ~E oaO-co!

6. KOl 600 extunouoe, -c600 01 ~UYES EBouT~avE, KOl -c600 outn EKOIO"Cp6~a~E, 600 nou -CEnos novtcov Exaoe to vou tns on6-CEna' KOl tnv oqmos 0 VOUS, anna W no8n OEV tnv oenoove: n unouric, n okftnpot.n, n «rKia, to ovovertoouo.

12. Eiom ow XEPlO ~OU. T1 8EnEls va oou KO~W; lJ)UXl K6; Tcopo 0' t.o KOVW».

7. 11O-ci -CPEXOVWS ~E "CO nouK6~100, nou n qnfldpyupn to 'XE KO~El KoV"C6, EP1~E "CO ~O"Cl tns orov «c- 8pEcp-cn'

13. 'Er.o: nEoV"Cas, EKa~E Eva vupo KOl EBaR8nKE ~E ~Eyonn nuoa va XOPEUE1, KOl W nouxcuioo EBp10K6- touvo ow npooono t ns . KOl W ~ann10, uoupo KOl nlyow~Eva, EnEYEs nois EiVOl cplo6rlOuna onou YEVOv"cOl avo~E06 -cous KOI..l~O-Cla anovou O-COV KoupVlax-c6.

8. KOl EOw~o-cn~E KOl OEV EYVWP10E tov EOu-c6 r ns KOl onnwoE W oox-cun6 tns KOl avaYEnaoE:

14. KOl otn ~EOW tou xopou EKavE ~E W ~WVOP1 ~la 8nn1o, KOl 0 xop6s EBooW~E 600 va KO~El tn 8nnlo.

9. «0 «oput l 0 «opu i: Tt nouxoutoo ! E! kornrtnBaivw EYW' KOl nOlOS novnp6s unopef va ~OU KpUlJ)E1 t nv novnpia tou: EKEiVO W noukrnnoo ~E KOVEl va «rwnoBu) nws Ka~wvHOl -cpEna vio vd 'v' E-c0l~0 va Kp1 uot f OEL

15. KOl EinE: «AKnou8a ~E anoniow an6 "COV Ka8pEo tn, va oou KO~W t o lJ)UX1K6. No lOW a oou ~EiVEl CPWVrl va nets nws c:i~0l uouprin.

10. Anna noros vo 'VOl; Ma t nv anrl8E1a nou t ns ~OlO~El oniyo: Aa! Eio' EOU, unounoxopuo, Bpouonop-

16. 11O-ci EPXE-COl «inou-kdnou 0 vciocpos 0 YlOtpos , onou 80 0' EXEl KOl EKEiVOS, KOl t ou oxoprpf'ot.nxe nws eium dppoctn».

[186J

[187J

17. KOl EnnYE oniow an6 t ov Ka8pE<p-cn, KOl t nv cxouo va KOVEl IJEyonn topoxri.

18. KOl n topcxn EnalVE KOl EOKaoE Eva YEnlO IJEyono nou ovt iboutoe n KOIJEpa, KOl IJE cpwvn nV1IJEVn an6 t nv euxcpiotnon <pwva~E: «No, 1J0-C1O 1J0u, 1:0 lVUXl K6!»

24. KOl enepuoo nrpo. II! 1() K! q)(li~1 oxurpr.o KOl o-coxaOIJEVO, va now va t nv U'JP(d.

25. KOl oxouoo 01:0 IJE-cwno «inotov "LI 1I0lJ III XI.II rmos Kl EnEOa ~a<pvl OIJEVOS t.' ovcoxefto.

E quando la donna faceva il riso mi ricordai 1:OU 8EOKa-copa1:Ou.

E m' alzai di la e vidi sotto la misera una figura di nano, nou EKa86-couva W olnnon601 u' Eva tcunoupo 01:0 XEP1, E-COlIJOS va "LOV oonuovrr. KOI fOW1- <pOyUpl~E W 1J0-C1O "LOU nou 'WVE uoupo KOI KOnG 00 OUO «ovtufno, enos KOVOUV 01 no mtdces tnxorrs npoona8wv-cas va Byonouv E~W -C1S 8aulJa"LoupyiEs tous KOl IJEVOUV 6nol IJE t nv novnpid t.ou L'llaB6nou.

19. T6"LE EnEOa IJE to y6vaw XOIJOU KOl EKaIJa BEnon, vic va t nv KOIJEl 0 KUplOS va unv ElVOl E~W <PPEVWV, KOVE vio to niyo aK6IJn noxei va ~noEl.

20. KOl u:nE1WIJEvn n BEnon, EKoiw~a XOIJOU ontow an6 tov Ka8pE<p-cn, o-coxo~ov-cos t nve nlyw~Evn. KOl BEV ntov EKEi.

E facendo io il segno dell a Croce tre 0 quattro volt.e, rapidamente i1 nanotto EIJEy6ilWVE, KOl 0 tounoupcs- KOl tou E~E<pU"LpWVav 1:0 KEpaw KOl EIJEYOnwvav -c600, nou to BE~i EO-cunwoE tnv dkpn tou an6 novou ow OKEt1lO t ns rUVOlK6s, KOl E"COnOipl~E oav -co oiBEPO -co aValJlJEVO IJES O"LO vEp6.

21. KOl ororovanko W ctuo 1J0u va tpobnxtef an6 to Iloyouno IJOU'

22. KOl EnEOE t o KE<ponl onovou ow o-en81O uou, KOl dna IJEoa IJOU:

KOl aU"L6s EKaIJw8nKE nos OEV ovovovietor, anna EYW 8UIlwVWS E1S t nv opxn, nou EO-CP1<pOyUpl~E t nv dxpn tou iBlOU KEPOWU, EKmonaBa 1:0 EPYO 1:OU 1'.10- B6nou nou an6 -e6"LES EIlEnE-eouoE. Kal apxivnoE "LO tpcvouo: KOl 1:0 OUv-cp6<PEUE IlE 1:OV tounoupo. EKOU-

23. «0 8E6s ~EPEl nou E<PUYE n ouoruxn EVW enupaK6ilEla Yl' outriv IlE tn 8EPIln tns lVuxns 1l0U».

[188J

[189J

VOUOE 1:0 KE<pONl 1:OU tcxo va OUV1:pO<p£ljJEl tn ~OU01- Krl, KOl 1:0 kopuf 1:0 <pOUPK10~£VO EOUV1:p6<pEUE Ef, avovxns Ko8E xfvnuo. KOl 1:0 1:paVOUBl £NEVE £1:01 ...

26. KOl dBa t nv luvouco t ns ZOKu80s nou EKPEuctouvo KOl EKU~01:1~E.

[190J