identitas.

trigonometri

1. Buktikanlah:
a.
β
β β
β β
-2sin2 =
3 sin - sin
5 cos - 3 cos
b.

(qed) -2sin2 =
cos2
cos2 sin2 2 -
=
sin 2 2cos
sin 4 2sin -
=
β
β
β β
β β
β β

c.
tan4x =
cos6x + cos4x - cos2x
sin6x + sin4x - sin2x

(qed) tan4x =
1) - (2cos2x cos4x
1) - (2cos2x sin4x
=
cos4x - cos2x 2cos4x
sin4x - cos2x 2sin4x
=
d.

) (
2
1
tan
) - (
2
1
tan
=
sin sin
sin - sin
β α
β α
β α
β α
+
+

(qed)
) (
2
1
tan
) (
2
1
tan
=
) (
2
1
tan ) (
2
1
cot =
) (
2
1
cos ) (
2
1
2sin
) (
2
1
sin ) (
2
1
2cos
=
β α
β α
β α β α
β α β α
β α β α
+

− +
− +
− +
3. Buktikanlah bahwa:
1
α
α α
α α
tan3 =
cos2 + cos4
sin2 sin4 +
(qed) tan3 =
cos3
sin3
=
cos cos3 2
cos sin3 2
=
α
α
α
α α
α α
2
x
cot =
cosx - 1
sinx
identitas.trigonometri
a.
2
x
tan =
cosx + 1
sinx
b.
(qed)
2
x
tan
cos 1
cos 1
) cos 1 (
cos 1
) cos 1 (
sin
2
2
2
2
·
+

·
+

·
+
·
x
x
x
x
x
x
5. Buktikanlah identitas trigonometri berikut:
a.
2
x
tan =
cosx + sinx + 1
cosx - sinx + 1

(qed)
2
x
tan
x)
2
1
cos + x
2
1
(sin x
2
1
cos 2
x)
2
1
sin x
2
1
(cos x
2
1
sin 2
x
2
1
cos 2 + x
2
1
cos x
2
1
sin 2
x
2
1
sin 2 1 - x
2
1
cos x
2
1
2sin + 1
1 - x
2
1
cos 2 + x
2
1
cos x
2
1
sin 2 + 1
x)
2
1
sin 2 - (1 - x
2
1
cos x
2
1
sin 2 + 1
2
2
2
2
·
+
·
+
·
·
b.
2 =
cosx
cos3x
-
sinx
sin3x
2
(qed)
2
x
cot
cos 1
cos 1
) cos 1 (
cos 1
) cos 1 (
sin
2
2
2
2
·

+
·


·

·
x
x
x
x
x
x
identitas.trigonometri
(qed) 2 =
cos sin
cos sin 2
cos sin
2 sin
cos sin
) 3 sin(
sinxcosx
cos3x sinx - cosx sin3x
x x
x x
x x
x
x x
x x
·
·

·
·
7. Buktikan juga bahwa:
a.
y sin - x cos = y) - y).cos(x + cos(x
2 2
(qed) y sin - x cos =
) sin 2 1 1 cos 2 (
2
1
=
) 2 sin 2 (sin
2
1
=
2 2
2 2
y x
y x
− + −
+
b.
siny.cosy + sinx.cosx = y) - y).cos(x + sin(x
) ( cos sin cos sin
) cos sin 2 cos sin 2 (
2
1
) 2 sin 2 (sin
2
1
=
qed y y x x
y y x x
y x
+ ·
+ ·
+
c.
y cos y sin - cosx sinx = y) - (x y).sin + (x cos
) ( cos sin cos sin
) cos sin 2 cos sin 2 (
2
1
) 2 sin 2 (sin
2
1
=
qed y y x x
y y x x
y x
− ·
− ·

9. Buktikanlah:
3
.
2
1
tan 1
2
1
tan 1
= cos
2
2
α
α
α
+

identitas.trigonometri
a.
α
α
α
2
1
tan + 1
2
1
2tan
= sin
b.
) (
2
1
tan 1
2
1
tan 2
=
2
1
tan 1
2
1
cos
1
.
2
1
cos
2
1
sin 2
=
2
1
sec
2
1
sec
. in =
2
2
2
2
2
qed
s
α
α
α
α
α α
α
α
α
+
+
11. Buktikan juga:
a.
α
α
α α
α α
α
cos2
sin2 - 1
=
sin + cos
sin - cos
= ) - tan(45
b.
4
(qed)
2
1
tan 1
2
1
tan 1

2
1
tan 1
2
1
tan 2
2
1
tan 1
=
2
1
tan 1
2
1
sec
2
1
sin 2
2
1
sec
=
2
1
tan 1
2
1
sec )
2
1
2sin - 1 (
=
2
1
sec
2
1
sec
. cos =
2
2
2
2 2
2
2 2 2
2
2 2
2
2
α
α
α
α α
α
α α α
α
α α
α
α
α
+

·
+
− +
+

+
α
α
α α
α α
α
cos2
sin2 1
=
sin - cos
sin cos
= ) - tan(45
+ +
identitas.trigonometri

(qed)
2 cos
sin2 - 1
=
2 cos
cos 2sin - 1
=
sin cos
) sin - (cos
=
sin cos
sin - cos
.
sin cos
sin - cos
=
(qed)
sin cos
sin - cos
=
cos
sin cos
cos
sin - cos
=
cos
sin
1
cos
sin
- 1
=
tan + 1
tan - 1
=
2 2
2
α
α
α
α α
α α
α α
α α
α α
α α
α α
α α
α α
α
α α
α
α α
α
α
α
α
α
α

− +
+
+
+
13.


(qed)
2
1
.sin
2
1
.sin
2
1
-4.sin =
)
2
1
sin .
2
1
(2sin
2
1
-2sin =
) ) (
2
1
cos - ) (
2
1
(cos
2
1
-2sin =
2
1
cos
2
1
sin 2 ) (
2
1
cos
2
1
-2sin =
2
1
cos
2
1
2sin + ) (
2
1
)cos (
2
1
2sin =
γ β α
β α γ
β α β α γ
γ γ β α γ
γ γ β α β α
+ −
+ −
− +

15.
5
γ
β α
γ
β α
γ
β α
γ β α
γ β α
2
1
cos )
2
cos(
2
1
sin )
2
sin(
2
1
2
-
0°. = + +
: note *
·
+
− ·
+
− ·
+
· +
γ β α γ β α
γ β α

2
1
sin
2
1
sin
2
1
-4.sin = sin + sin + sin
: h buktikanla maka 0°, = + + Jika
γ β α
γ β α
γ β α
γ β α
γ β α
γ β α
cos ) cos(
) 180 cos( ) cos(
sin ) sin(
) 180 sin( ) sin(
180
: , 180
: *
− · +
− · +
· +
− · +
− · +
· + +
note
h buktikanla Jika

γ
β α
γ
β α
γ
β α
2
1
sin
2
) (
cos
2
1
cos
2
) (
sin
2
1
90
2
) (
·
+
·
+
− ·
+
(qed)
2 cos
sin2 1
=
2 cos
cos sin 2 1
=
sin cos
) sin (cos
=
sin cos
sin cos
.
sin cos
sin cos
=
(qed)
sin cos
sin cos
=
cos
sin cos
cos
sin cos
=
cos
sin
- 1
cos
sin
1
=
tan - 1
tan 1
=
2 2
2
α
α
α
α α
α α
α α
α α
α α
α α
α α
α α
α α
α
α α
α
α α
α
α
α
α
α
α
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
identitas.trigonometri
a.
γ β α γ β α cos cos cos 2 2 sin sin sin
2 2 2
+ · + +
) ( cos cos cos 2 2
) cos cos cos 4 4 (
2
1
) 1 cos cos cos 4 3 {
2
1
)} 1 cos cos cos 4 ( 3 {
2
1
}] 1 )) cos cos 2 ( cos 2 {( 3 [
2
1
}] 1 ))) cos( ) (cos( cos 2 {( 3 [
2
1
}] 1 ) cos 2 ) cos( cos 2 {( 3 [
2
1
)} 1 cos 2 ) cos( ) cos( 2 ( 3 {
2
1
)} 2 cos 2 cos 2 (cos 3 {
2
1
) 2 cos 1 2 cos 1 2 cos 1 (
2
1
2
2 cos 1
2
2 cos 1
2
2 cos 1
2
2
qed γ β α
β α γ
β α γ
β α γ
β α γ
β α β α γ
γ β α γ
γ β α β α
γ β α
γ β α
γ β α
+ ·
+ ·
+ + ·
− − − ·
− − − ·
− + + − − − ·
− + − − − ·
− + − + − ·
+ + − ·
− + − + − ·

+

+

·
b.
γ β α γ β α cos sin sin 2 sin sin sin
2 2 2
· − +
6
identitas.trigonometri
) ( cos sin sin 2
) sin sin cos 4 (
2
1
) 1 sin sin cos 4 1 {
2
1
)} 1 sin sin cos 4 ( 1 {
2
1
}] 1 )) sin sin 2 ( cos 2 {( 1 [
2
1
}] 1 ))) cos( ) (cos( cos 2 {( 1 [
2
1
}] 1 ) cos 2 ) cos( cos 2 {( 1 [
2
1
)} 1 cos 2 ) cos( ) cos( 2 ( 1 {
2
1
) 2 cos 2 cos 2 cos 1 (
2
1
2
2 cos 1
2
2 cos 1
2
2 cos 1
2
2
qed γ β α
β α γ
β α γ
β α γ
β α γ
β α β α γ
γ β α γ
γ β α β α
γ β α
γ β α
·
·
− + ·
+ − − ·
+ − − ·
+ + − − − − ·
+ − − − − ·
+ − − + − ·
− − − ·+

·
c.
γ β α
γ β α
γ β α
sin sin sin
cos cos cos 1
cot cot cot
+
· + +
7
) (
sin sin sin
cos cos cos 1
sin sin sin
) sin sin sin sin cos (cos cos 1
sin sin sin
sin sin ) (cos( cos 1
sin sin sin
) sin sin cos ( cos 1
sin sin sin
cos sin sin cos 1
sin sin sin
cos sin sin sin
sin
cos
sin sin
) sin(
sin
cos
sin sin
cos sin sin cos
sin
cos
sin
cos
sin
cos
2
2
qed
γ β α
γ β α
γ β α
β α β α β α γ
γ β α
β α β α γ
γ β α
β α γ γ
γ β α
γ β α γ
γ β α
γ β α γ
γ
γ
β α
β α
γ
γ
β α
β α β α
γ
γ
β
β
α
α
+
·
+ − +
·
+ + +
·
+ − +
·
+ −
·
+
·
+
+
·
+
+
·
+ + ·
identitas.trigonometri
d.
1 cot . cot cot . cot cot . cot · + + γ β γ α β α
) ( 1
tan tan
tan tan
tan tan
tan tan 1 1
tan tan
tan tan 1
tan tan
1
tan tan
tan tan 1
cot . cot
)
tan tan
tan tan
.(
tan tan
tan tan 1
cot . cot
)
tan
1
tan
1
).( cot( cot . cot
) cot ).(cot cot( cot . cot
) cot( . cot ) cot( . cot cot . cot
qed · ·
+ −
·

− ·

− ·
+
+

− ·
+ + − ·
+ + − ·
+ − + + − + ·
β α
β α
β α
β α
β α
β α
β α
β α
β α
β α
β α
β α
β α
β α
β α
β α
β α β α
β α β α β α
β α β β α α β α
e.
γ β α γ β α
2
1
cot .
2
1
cot .
2
1
cot
2
1
cot
2
1
cot
2
1
cot · + +
γ β α
γ β α γ γ
γ
γ
β α
γ
γ
γ
β α
β α
γ
γ
β α
α β β α
γ
γ
β
β
α
α
2
1
sin
2
1
sin
2
1
sin
2
1
cos
2
1
sin
2
1
sin
2
1
cos
2
1
sin
2
1
sin
2
1
cos
2
1
sin
2
1
sin
2
1
cos
2
1
sin
2
1
cos
2
1
sin
2
1
sin
) (
2
1
sin
2
1
sin
2
1
cos
2
1
sin
2
1
sin
2
1
sin
2
1
cos
2
1
sin
2
1
cos
2
1
sin
2
1
cos
2
1
sin
2
1
cos
2
1
sin
2
1
cos
+
·
+ ·
+
+
·
+
+
·
+ + ·
8
identitas.trigonometri
γ β α
β α β α γ
γ β α
β α γ γ
2
1
sin
2
1
sin
2
1
sin
)
2
1
sin
2
1
sin ) (
2
1
(sin
2
1
cos
2
1
sin
2
1
sin
2
1
sin
)
2
1
sin
2
1
sin
2
1
(sin
2
1
cos
+ +
·
+
·
) (
2
1
cot
2
1
cot
2
1
cot
2
1
sin
2
1
sin
2
1
sin
2
1
cos
2
1
cos
2
1
cos
2
1
sin
2
1
sin
2
1
sin
)
2
1
sin
2
1
sin
2
1
sin
2
1
sin
2
1
cos
2
1
(cos
2
1
cos
qed γ β α
γ β α
β α γ
γ β α
β α β α β α γ
·
·
+ −
·
f.
1
tan tan
cot cot
tan tan
cot cot
tan tan
cot cot
·
+
+
+
+
+
+
+
+
β α
β α
α γ
α γ
γ β
γ β
γ β α
γ
γ
β α
β α β α
γ β α
γ
γ
β
β
α
α
γ β α
γ β α
β α α γ γ β
β α
β α
β α
α γ
α γ
α γ
γ β
γ β
γ β
tan tan tan
cos
sin
cos cos
sin cos cos sin
tan tan tan
cos
sin
cos
sin
cos
sin
tan tan tan
tan tan tan
tan tan
1
tan tan
1
tan tan
1
tan tan
tan tan
tan tan
tan tan
tan tan
tan tan
tan tan
tan tan
tan tan
+
+
·
+ +
·
+ +
·
+ + ·
+
+
+
+
+
+
+
+
·
9
identitas.trigonometri
) ( 1
sin sin
sin sin
sin sin
cos cos sin sin cos cos
sin sin
cos cos ) cos(
sin sin
cos cos ) cos(
sin sin
cos cos cos
sin sin sin
) cos cos (cos sin
sin sin sin
cos cos sin sin cos
sin sin sin
cos cos sin ) sin( . cos
sin sin sin
cos cos sin ) sin cos cos (sin cos
cos cos cos
sin sin sin
cos cos cos
cos cos sin ) sin cos cos (sin cos
tan tan tan
cos cos cos
cos cos sin ) sin cos cos (sin cos
qed · ·
+ + −
·
+ + −
·
+ + −
·
+
·
+
·
+
·
+ +
·
+ +
·
+ +
·
+ +
·
β α
β α
β α
β α β α β α
β α
β α β α
β α
β α β α
β α
β α γ
γ β α
β α γ γ
γ β α
β α γ γ γ
γ β α
β α γ β α γ
γ β α
β α γ β α β α γ
γ β α
γ β α
γ β α
β α γ β α β α γ
γ β α
γ β α
β α γ β α β α γ
g.
γ β α γ β α γ β α
2
1
1 cos .
2
1
1 cos .
2
1
1 cos
2
1
cos .
2
1
cos .
2
1
cos 3 sin sin sin
3 3 3
+ · + +
10
identitas.trigonometri
) (
2
1
cos
2
1
cos
2
1
cos 3
2
3
cos
2
3
cos .
2
3
cos
)
2
1
cos
2
1
cos 2 .
2
1
cos 2 (
4
3
)
2
3
cos .
2
3
cos 2 .
2
3
cos 2 (
4
1
)}
2
cos
2
(cos
2
sin 2 {
4
3
)}
2
3 3
cos
2
3 3
)(cos (
2
3
sin 2 {
4
1
)
2
) (
cos
2
) (
sin 2
2
cos
2
sin 2 (
4
3
)
2
) ( 3
cos
2
) ( 3
sin 2
2
3 3
cos
2
3 3
sin 2 (
4
1
)) sin(
2
cos
2
sin 2 (
4
3
)) ( 3 sin
2
3 3
cos
2
3 3
sin 2 (
4
1
) sin sin (sin
4
3
) 3 sin 3 sin 3 (sin
4
1
sin
4
3
3 sin
4
1
sin
4
3
3 sin
4
1
sin
4
3
3 sin
4
1
4
sin 3 3 sin
4
sin 3 3 sin
4
sin 3 3 sin
qed γ β α γ β α
β α γ β α γ
β α β α β α β α β α
β α
β α β α β α
β α β α β α β α β α
β α
β α β α
β α
β α β α
γ β α γ β α
γ γ β β α α
γ γ β β α α
+ ·
+ − − ·
+
+
− +
+
+
+

+ − ·
+ +
+

+
+
+ +
+
− +
− ·
+ +
− +
+ + +
− +
− ·
+ + + + + − ·
+ − + − + − ·


+


+


·
17. buktikanlah rumus tangen berikut:

) (
2
1
tan
) (
2
1
tan
β α
β α

+
·

+
b a
b a
11
4
sin 3 3 sin
sin
sin 4 sin 3 3 sin
: *
3
3


·
− ·
α α
α
α α α
note
) ( 3 sin 3 sin
) ( 3 180 3
) ( 3 540 3
) ( 180
180
β α γ
β α γ
β α γ
β α γ
γ β α
+ ·
+ − ·
+ − ·
+ − ·
· + +
γ β α
γ β α
γ β α
γ β α
2
3
cos ) (
2
3
sin
)
2
3
270 sin( ) (
2
3
sin
) 180 (
2
3
sin ) (
2
3
sin
) 180 (
2
3
) (
2
3
− · +
− · +
− · +
− · +
identitas.trigonometri
) (
) (
2
1
tan
) (
2
1
tan
) (
2
1
sin ) (
2
1
cos 2
) (
2
1
cos ) (
2
1
sin 2
sin sin
sin sin
sin 2 sin 2
sin 2 sin 2
qed
R R
R R
β α
β α
β α β α
β α β α
β α
β α
β α
β α

+
·
+ +
+ +
·

+
·

+
·
19. Buktikanlah bahwa dalam setiap ∆ ABC berlaku persamaan:
a.
γ β γ β cos cos ) cos( c b a + · −
) ( cos cos
cos sin 2 . cos sin 2 .
2 sin 2 sin
) 2 sin 2 (sin
2
1
. 2
) cos( ) sin( 2
) cos( sin 2
qed c b
R R
R R
R
R
R
γ β
γ γ β β
γ β
γ β
γ β γ β
γ β α
+ ·
+ ·
+ ·
+ ·
− + ·
− ·
b.
γ
β α
2
1
sin
) (
2
1
cos −
·
+
c
b a
12
identitas.trigonometri
) (
2
1
sin
) (
2
1
cos
2
1
cos
2
1
sin 2
) (
2
1
cos
2
1
cos 2
sin
) (
2
1
cos ) (
2
1
sin 2
sin
sin sin
sin 2
sin 2 sin 2
qed
R
R R
γ
β α
γ γ
β α γ
γ
β α β α
γ
β α
γ
β α

·

·
− +
·
+ ·
+
·
c.
γ
β α
2
1
cos
) (
2
1
sin −
·

c
b a
) (
2
1
cos
) (
2
1
sin
2
1
cos
2
1
sin 2
) (
2
1
sin
2
1
sin 2
sin
) (
2
1
sin ) (
2
1
cos 2
sin
sin sin
sin 2
sin 2 sin 2
qed
R
R R
γ
β α
γ γ
β α γ
γ
β α β α
γ
β α
γ
β α

·

·
− +
·
− ·

·
21. Buktikan juga bahwa identitas berikut berlaku untuk setiap ∆
ABC:
a.
0 ) sin( ) sin( ) sin( · − + − + − β α α γ γ β c b a

13
identitas.trigonometri
) ( 0
0 . 2
)) sin cos sin
cos sin sin sin cos sin cos sin sin sin cos sin cos sin (sin 2
)) sin cos cos (sin sin
) sin cos cos (sin sin ) sin cos cos (sin (sin 2
)) sin( sin ) sin( sin ) sin( (sin 2
) sin( sin 2 ) sin( sin 2 ) sin( sin 2
qed
R
R
R
R
R R R
·
·

+ − + − ·

+ − + − ·
− + − + − ·
− + − + − ·
β α γ
β α γ α γ β α γ β γ β α γ β α
β α β α γ
α γ α γ β γ β γ β α
β α γ α γ β γ β α
β α γ α γ β γ β α
b.
γ
β α
β α
cos
cos cos
cos cos
·


a b
b a
) ( cos
) cos(
) sin(
) sin( ) cos( 2 .
2
1
) sin(
) sin( ) cos( 2 .
2
1
) sin(
) 2 sin 2 (sin
2
1
) cos sin cos (sin
2 sin
2
1
2 sin
2
1
cos sin cos sin
cos sin cos sin
cos
cos sin 2 cos sin 2
cos sin 2 cos sin 2
qed
R R
R R
γ
β α
β α
β α β α
β α
β α β α
β α
β α
α β β α
β α
β α α β
β β α α
γ
β α α β
β β α α
·
+ − ·
− −
− +
·
− −
− +
·
− −

·
− −

·


·
·


·
23. Buktikan bahwa ∆ ABC sama kaki jika:
a.
γ β α cos sin 2 sin ·
) (
0
0 sin ) sin(
0 sin cos cos sin
cos sin 2 sin cos cos sin
cos sin 2 ) sin(
kaki sama ∆ ·
· −
· −
· −
· +
· +
γ β
γ β
γ β
γ β γ β
γ β γ β γ β
γ β γ β
b.
α β cos cos b a ·
14
identitas.trigonometri
) (
0
0 sin ) sin(
0 cos sin cos sin
cos sin cos sin
cos sin 2 cos sin 2
kaki sama
R R
∆ ·
· −
· −
· −
·
·
β α
β α
β α
α β β α
α β β α
α β β α
c.
γ α β α β cos cos sin sin cos
2
a c b a + · +
) (
sin sin
) sin( sin
cos sin cos sin sin
cos sin cos sin ) sin (cos sin
cos sin cos sin sin sin cos sin
cos sin 2 cos sin 2 sin sin sin 2 cos sin 2
2 2
2 2
2
kaki sama
R R R R
∆ ·
·
+ ·
+ ·
+ · +
+ · +
+ · +
β α
β α
α γ α
γ α α γ α
γ α α γ β β α
γ α α γ β α β α
γ α α γ β α β β α
d.
α β β α
2 2
cos sin cos sin ·
0 ) 1 sin )(sin sin (sin
0 ) sin (sin ) sin (sin sin sin
) sin (sin sin sin sin sin
sin sin sin sin sin sin
sin sin sin sin sin sin
) sin 1 ( sin ) sin 1 ( sin
cos sin cos sin
2 2
2 2
2 2
2 2
· + −
· − + −
− · −
− · −
− · −
− · −
·
β α α β
α β α β β α
α β β α β α
β α β α β α
β α β β α α
α β β α
α β β α
1. 2.
e.
γ β β α
2
1
cos 2 sin sin sin a c ·
15
1 sin sin
0 1 sin sin
− ·
· +
β α
β α
) (
sin sin
0 sin sin
kaki sama ∆ ·
·
· −
α β
α β
α β
identitas.trigonometri
) (
2
2
cos ) (
2
1
sin
cos
2
1
sin
2
1
cos cos sin 2 sin
2
1
cos
2
1
sin 2
2
1
cos 2 sin sin sin
2
1
cos 2 sin sin 2 sin sin sin 2
kaki sama
R R
∆ ·
· +
·
+
· +
·
·
·
·
β α
β β α
β
β α
β β α
β γ
γ β β β γ γ
γ β β γ
γ β α β α γ
25.
α
α α
α α
α α
α α
tan2 2 =
sin cos
sin cos
-
sin cos
sin cos
+


+
) ( tan2 2
2 cos
2 sin 2
2 cos
) 2 sin 1 2 sin 1
2 cos
) 2 sin 1 ( 2 sin 1
2 cos
) 2 sin sin (cos 2 sin sin cos
sin cos
) sin (cos ) sin (cos
2 2 2
2
2 2
qed α
α
α
α
α α
α
α α
α
α α α α α α
α α
α α α α
·
·
+ − +
·
− − +
·
− + − + +
·

− − +
·
27.
( ) ( ) α α α α 3 tan 3 240 tan 120 tan tan · + + + +
16
identitas.trigonometri
( ) ( )
( )
) ( 3 tan 3
tan 3 1
tan tan 3 3
tan 3 1
tan 3 tan 9
tan 3 1
tan 3 tan 3 tan 3 tan tan tan
tan 3 1
tan 3 tan 3 3 tan tan 3 tan 3 3 tan tan 3 tan
tan 3 1
3 tan
tan 3 1
3 tan
tan
2
3
2
3
2
3
2
2 2 2
qed α
α
α α
α
α α
α
α α α α α α
α
α α α α α α α α
α
α
α
α
α
·


·


·

− + + + +
·

+ − − + + + + + −
·

+
+
+

+ ·
29.

α α α α α α 3 sin 2 cos sin 4 6 cos 4 cos 2 cos 1 · − + −
( )
( )
( )
) ( 3 sin 2 cos sin 4
2 cos 3 sin 2 sin 2
sin 5 sin sin 2
sin 5 sin 2 sin 2
sin 5 sin 2 sin 2 1 1
2
2
qed α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
·
·
+ ·
+ ·
− − + − ·
31.

7
3
sin
7
sin
7
cos
7
3
sin
7
2
sin
7
3
cos
7
2
sin
7
sin
7
2
cos
π π
π
π π
π
π π
π
· +
7
3
sin
7
2
sin
7
sin
7
2
sin
2
1
7
3
sin
2
1
7
sin
2
1
7
2
sin
2
1
7
3
sin
7
2
sin
7
sin
7
2
sin
2
1
7
4
sin
2
1
7
sin
2
1
7
5
sin
2
1
7
3
sin
7
2
sin
7
sin
7
sin
7
3
cos
7
3
sin
7
2
cos
π π π
π π
π
π π
π
π π π
π π π π
π π π
π π π π

,
`

.
|
− + +
,
`

.
|

·
− + +
·
+
·
17
identitas.trigonometri
) (
7
3
sin
7
sin
7
cos
7
3
sin
7
2
sin
7
sin
7
cos
7
2
sin 2
2
1
7
3
sin
7
2
sin
7
sin
7
2
sin
2
1
7
3
sin
2
1
7
sin
2
1
7
2
sin
2
1
qed
π π
π
π π π
π π
π π π
π π π π
·
]
]
]

·
− + +
·
33.

2 cos 36 cos 96 cos 64 6 cos 2
2 4 6
− + − · α α α α
( )
( )
( )
( )
) ( 2 cos 36 cos 96 cos 64
1 cos 18 cos 48 cos 32 . 2
} 1 cos 9 cos 24 cos 16 . 2 .{ 2
} 1 cos 3 cos 4 . 2 { 2
) 1 3 cos 2 .( 2
3 2 cos 2
2 4 6
2 4 6
2 4 6
2
3
2
qed − + − ·
− + − ·
− + − ·
− − ·
− ·
·
α α α
α α α
α α α
α α
α
α
35.
2
tan
2 cos cos 3 2
2 sin sin α
α α
α α
·
+ +
+
) (
2
tan
) 1 )(cos 1 cos 2 (
) cos 2 1 ( sin
1 cos 3 cos 2
) cos 2 1 ( sin
1 cos 2 cos 3 2
cos sin 2 sin
2
2
qed
α
α α
α α
α α
α α
α α
α α α
·
+ +
+
·
+ +
+
·
− + +
+
·
37.
3
cos
7
cos
7
sin
6
sin 2
2 2 2
α α α α
− · −
) (
3
cos
7
cos
)
7
cos 1 (
3
cos 1
2
2
qed
α α
α α
− ·
− − − ·
18
3
cos 1
6
sin 2
6
2 cos 1
6
sin 2
6
sin 2 1
6
2 cos
: *
2
2
2
α α
α α
α α
− ·
− ·
− ·
note
identitas.trigonometri
39. Pada segitiga ABC diketahui hubungan:
β cos . 2
2 2
bc b a · −
.
Buktikan:
β α 3 ·
.
( )
( )
( )
( )
( )
) ( 3
2
2 sin sin
2 sin cos sin cos sin
cos sin 2 cos sin 2 cos sin cos sin
cos sin 2 cos sin 2 sin
cos cos sin 2 . 2 sin 2
cos cos 2
cos cos 2
cos . 2 cos . 2
2
2 2 2
qed
R R
b c
bc c
bc b bc c b
β α
β β α
β β α
β α β β α
α β β β α β β α
α β β β β α
α β β γ
α β
α β
β α
·
· −
· −
· −
+ · +
+ · +
+ ·
+ ·
+ ·
· − − +
41. Jika pada segitiga ABC diketahui hubungan
) (
2
b a a c + ·
.
Buktikan:
α γ 2 ·
.
) ( 2
sin ) sin(
sin cos sin sin cos
sin cos sin 2 sin cos cos sin
sin cos sin 2 ) sin(
sin cos sin 2 sin
sin 2 cos sin 2 . 2 sin 2
cos . 2
) cos . 2 (
cos . 2
2 2 2
qed
R R R
a a b
ab a b b
ab a ab b a
γ α
α α γ
α α γ
α γ α γ α
α γ α γ α γ α
α γ α γ α
α γ α β
α γ α β
γ
γ
γ
·
· −
· −
· −
· − +
· − +
· −
· −
· −
· −
+ · − +
43. Pada segitiga ABC diketahui hubungan
β cos . 2
2 2
bc b a · −
.
Buktikan:
( )( )
2 2
bc b a b a · − +
.
19
α cos . 2
: *
2 2 2
bc c b a
note
− + ·
identitas.trigonometri
( )( ) ( )
( )( )
( )( ) ) (
2
) (
) (
2
. 2
2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 3 2 2
2 2 3 2 2
2 2 3 2 2
2 2 2
2 2
2 2 2
2 2
qed b a a b bc
a ab b a b bc
a b ab a ab b a b bc
ab b a b a bc
bc b a b ab a
bc b a b b a a
a
c a b b
b a
ac
c a b
bc b a
− + ·
+ − + ·
+ − + − + ·
− − + ·
− − · + −
− − · − −

− −
· −

,
`

.
|

− −
· −
45. Diketahui
γ β α dan ,
sudut-sudut segitiga ABC dan
) cos 1 ( cot sin α γ α + ·
. Buktikan segitiga ABC sama kaki!
) (
cos cos
cos ) cos(
cos ) cos(
cos ) sin sin cos (cos
cos sin sin cos cos
cos cos cos sin sin
sin
cos cos cos
sin
sin
cos cos
sin
cos
sin
) cos 1 (
sin
cos
sin
) cos 1 ( cot sin
kaki sama ∆ ·
·
· +
· + −
· − −
· + −
+ ·
+
·
+ ·
+ ·
+ ·
γ β
γ β
γ α γ
γ α γ
γ γ α α γ
γ γ α α γ
α γ γ γ α
γ
α γ γ
α
γ
α γ
γ
γ
α
α
γ
γ
α
α γ α
47. Pada segitiga ABC diketahui
β α β α sec . sec 1 tan tan · +
. Buktikan
segitiga ABC sama kaki.
20
ac
c a b
ac
b c a
b c a ac
ac c a b
note
2
cos
2
cos
cos 2
cos . 2
: *
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2

− −
·
− +
·
− + ·
− + ·
β
β
β
β
identitas.trigonometri
) (
0
0 cos ) cos(
1 cos cos sin sin
cos cos
1
cos cos
cos cos sin sin
cos cos
1
1
cos cos
sin sin
sec . sec 1 tan tan
kaki sama ∆ ·
· −
· −
· +
·
+
· +
· +
β α
β α
β α
β α β α
β α β α
β α β α
β α β α
β α
β α β α
49. Pada segitiga ABC diketahui
β α β α sec . sec tan tan · +
. Buktikan
segitiga ABC siku-siku.
) ( 90
90
90 sin ) sin(
1 sin cos cos sin
cos cos
1
cos cos
sin cos cos sin
cos cos
1
cos
sin
cos
sin
sec . sec tan tan
siku siku − ∆ ·
· +
· +
· +
·
+
· +
· +
γ
β α
β α
β α β α
β α β α
β α β α
β α β
β
α
α
β α β α
51. Pada segitiga ABC diketahui
β α γ β α sin sin 2 sin ) sin (sin
2 2
· − +
.
Buktikan segitiga ABC siku-siku.
) ( 2 cos 1 2 cos 2 cos
1 ) ( 2 cos 1 2 cos 1 2 cos
) 1 ) (cos(
2
1
) 1 2 (cos
2
1
) 1 2 (cos
2
1
sin sin 2 ) ( sin sin sin 2 sin sin
sin sin 2 sin ) sin (sin
2 2
2 2
β α β α
β α β α
β α β α
β α β α β α β α
β α γ β α
+ · − +
− + · − + −
− + − · − − − −
· + − + +
· − +
β γ α
γ β α
γ β α
β α β α
β α β α β α
β α β α β α
· +
· −
· −
+ · −
+ · − +
− + · − − +
) cos( ) cos(
) cos( ) cos(
) ( cos 2 ) cos( ) cos( 2
1 ) ( cos 2 1 ) cos( ) cos( 2
2
2
21
identitas.trigonometri
) ( 90
180 2
180
180
siku siku − ∆ ·
·
· +
· + +
β
β
β β
γ β α
53. Dalam suatu segitiga ditentukan bahwa sisi dan sidutnya
memenuhi hubungan:
α α
2 2
sin . 2 ) cos 1 ( c b a · +
dan
) sin (tan sec ) tan (sin sec α β γ γ α β − · −
. Apakah keistimewaan segitiga
tersebut.
) (
0
) cos( 0 cos
sin sin cos cos 1
sin sin 2 sin sin cos cos 1
sin sin 2 ) cos( 1
sin sin 2 cos 1
sin . sin 2 . sin 2 . 2 ) cos 1 ( sin 4
sin . 2 ) cos 1 (
2 2 2
2 2
kaki sama
R R R
c b a
β γ
γ β
γ β
γ β γ β
γ β γ β γ β
γ β γ β
γ β α
α γ β α α
α α
·
− ·
− ·
+ ·
· + −
· + −
· +
· +
· +
) ( 90
90
180 ) ( 2
180
180
sin ) sin(
sin 2 ) sin( sin
sin 2 ) sin( ) sin(
sin 2 cos sin 2
cos sin sin sin cos sin
cos sin sin sin cos sin
cos
cos sin sin
.
cos
1
cos
sin cos sin
.
cos
1
) sin
cos
sin
(
cos
1
)
cos
sin
(sin
cos
1
) sin (tan sec ) tan (sin sec
0
siku siku − ·
· +
· +
· + + +
· + +
+ ·
· −
· −
· − +
· − + +
·
− · −
− · −

·

− · −
− · −
α
γ β
γ β
γ β γ β
γ β α
γ β α
γ β α
γ β α
γ β α γ
γ β α β α
γ β α
β α γ γ β α
β α β γ γ α
β
β α β
γ γ
γ γ α
β
α
β
β
γ γ
γ
α
β
α β γ γ α β
Keistimewaan segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku sama
kaki.
22
identitas.trigonometri
55. Untuk segitiga ABC diketahui c R b a . 2
2 2
· − . Sudut manakah
yang tumpul?
) ( 90
90
90 sin ) sin(
1 sin cos cos sin
1 cos sin 2 sin cos cos sin
1 cos sin 2 ) sin(
2 cos sin 2 . 2 sin 2
. 2 cos 2
. 2 cos 2
. 2 cos 2
. 2
2
2 2 2
2 2
tumpul
R R R
R b c
c R bc c
c R b bc c b
c R b a
β α
β α
β α
β α β α
α β β α β α
α β β α
α β γ
α
α
α
+ ·
· −
· −
· −
· − +
· − +
· −
· −
· −
· − − +
· −
57. Dalam segitiga ABC,
. 2 : ) 1 3 ( : , 120 − · ·
°
CA BC γ
Carilah
β α dan

tanpa daftar.
C BC=a
CA=b
° °
· + · 60 , 120 β α γ
A B
23
1
2
0
0
°
·
·
·
− · −
− ·

− ·


·

·

·
45
1 cot
3
2
1
cot 3
2
1
2
1
3
2
1
2
1
cot 3
2
1
2
1
3
2
1
sin
sin
2
1
cos 3
2
1
2
1
3
2
1
sin
) 60 sin(
2
) 1 3 (
sin 2
sin 2
2
) 1 3 (
2
) 1 3 (
β
β
β
β
β
β β
β
β
β
α
R
R
b
a
CA
BC
°
°
°
·
· +
·
15
60
45
α
β α
β
identitas.trigonometri
59. Jika pada suatu segitiga ABC berlaku persamaan
β β γ
2 4
cos 8 1 cos 8 cos + − − ·
. Buktikan:
a.
α β
3
1
·
1 ) 2 (sin 2 cos
1 ) sin cos 2 ( 2 cos
1 sin cos 8 cos
1 ) cos 1 ( cos 8 cos
cos 8 1 cos 8 cos
2
2
2 2
2 2
2 4
− ·
− ·
− ·
− − ·
+ − − ·
β γ
β β γ
β β γ
β β γ
β β γ
) (
3
1
3
4
4 cos cos
) 2 sin 2 1 ( ) cos(
1 2 sin 2 cos
2
2
qed α β
β α
β β α
β β α
β β α
β γ
·
·
· +
· +
− − · + −
− ·
b.
c b
b a
. 2
cos
2 2

· β
24
identitas.trigonometri
( )
( ) ( )
( )
) ( cos
sin 2
cos sin 2
sin 2
2 sin
sin 2
3 sin
sin sin 2
sin sin
sin sin 8
sin sin 4
2
2 2 2
qed
R
R
β
β
β β
β
β
β
β β
γ β
β α β α
γ β
β α
·
·
·

·
− +
·

·
c.
2
2
) (
.
b a
c b
b a

· +
( )
( ) ( ) [ ]
( ) ( ) [ ]
2
2
2
2
2 2
2 2
2
2 2
3
2
1
cos 3
2
1
sin 4
sin sin 2
2
1
cos
2
1
sin 2
sin sin 2
) sin (sin 4
sin sin 2 . 4
sin 2 sin 2
sin 4 . sin 2
β β β β
γ β
β α β α
γ β
β α
γ β
β α
γ β
+ −
·
+ −
·

·

·
R
R
R
R R
R R
R R
25
α β
α β
·
·
3
3
1
: *note
α β
α β
·
·
3
3
1
: *note
identitas.trigonometri
( )
( )
( )
( )
( )
) (
sin sin 2
sin 3 sin 2
cos 2 sin 2 . 2
cos cos sin 2 . 4
cos sin 4 . 2
sin
cos sin 2
. 2
2 cos sin
2 cos 2 sin 4
.
2
2 cos sin
2 cos 2 sin 2
.
2
2 cos sin
4 sin
.
2
2 cos sin
sin
.
2
2 cos sin
sin
.
2
2 cos sin
sin sin
.
2
2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
2
qed b a
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
+ ·
+ ·
+ ·
·
·
·
·
·
·
·
+
·
·
·
β α
β β
β β
β β β
β β
β
β β
β β
β β
β β
β β
β β
β
β β
β α
β β
γ
β β
γ β
61. Buktikan bahwa segitiga ABC sama kaki atau siku-siku apabila
γ α β cot . cot .
2
1
sin . c c a + ·
.
( )
0
sin
sin
cos cos
0
sin
cos sin
.
2
1
cos cos
sin sin cos cos
sin
cos sin
.
2
1
sin sin
cos
sin
cos sin
.
2
1
sin sin
cos
sin
cos sin
.
2
1
sin sin
sin
cos
. sin 2
sin
cos
. sin 2 .
2
1
sin sin 2
2
1
·
,
`

.
|

· −
+ − ·
+ − ·
+ ·
+ ·
α
γ
β α
α
α γ
β α
β α β α
α
α γ
β α
β α
α
α γ
β α
γ
α
α γ
β α
γ
γ
γ
α
α
γ β α R R R
26
identitas.trigonometri
) ( 90
90 cos cos
0 cos
siku siku − ∆ ·
·
·
α
α
α
( )
) (
0
) sin( 0 sin
) sin( 0
cos sin cos sin 0
cos sin cos sin cos sin 2
sin cos sin 2
sin sin cos 2
sin sin cos
sin
sin
cos
0
sin
sin
cos
2
1
2
1
2
1
kaki sama ∆ ·
− ·
− ·
− ·
− ·
+ ·
+ ·
·
·
·
· −
β α
α β
α β
α β
β α α β
α β β α β α
β α β α
γ α β
γ α β
α
γ
β
α
γ
β
63. Buktikan bahwa segitiga ABC sama kaki atau mempunyai
sebuah sudut 60
o
apabila
β
α
α
β
2
1
cos
sin
.
2
1
cos
sin
.
a
c a
b
c b +
·
+
27
identitas.trigonometri
β
γ α β
α
γ β α
β
γ α γ α
α
γ β γ β
β
γ α
α
γ β
β
α
α
γ α
α
β
β
γ β
β
α
α
β
2
1
cos
) (
2
1
cos
2
1
cos 2
2
1
cos
) (
2
1
cos
2
1
cos 2
2
1
cos
) (
2
1
cos ) (
2
1
sin 2
2
1
cos
) (
2
1
cos ) (
2
1
sin 2
2
1
cos
sin sin
2
1
cos
sin sin
2
1
cos
sin
.
sin 2
sin 2 sin 2
2
1
cos
sin
.
sin 2
sin 2 sin 2
2
1
cos
sin
.
2
1
cos
sin
.

·

− +
·
− +
+
·
+
+
·
+
+
·
+
R
R R
R
R R
a
c a
b
c b
) (
) (
2
1
) (
2
1
) (
2
1
cos ) (
2
1
cos
kaki sama ∆ ·
− · −
− · −
− · −
α β
γ α γ β
γ α γ β
γ α γ β
28
γ α β
γ α γ β
γ α γ β
γ α γ β
2
) (
2
1
) (
2
1
) (
2
1
cos ) (
2
1
cos
· +
+ − · −
− − · −
− − · −
) 60 ( 60
180 3
180 2
180
° °
°
°
°
·
·
· +
· + +
sudut sebuah memiliki γ
γ
γ γ
γ β α

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful