You are on page 1of 6

Godina I broj 0.

GLASILO "ZELENA POLITIKA" FINANCIRAT ĆE


SE ISKLJUČIVO DONACIJAMA, DA BI SE
SAČUVALA NEZAVISNOST OD INSTITUCIJA.
UKOLIKO STE VOLJNI POMOĆI, SVOJ PRILOG
MOŽETE UPLATITI NA ŽIRO RAČUN UDRUGE
"ZAJEDNICA HUMANITAS"
(IZDVOJENI KONTO) BROJ
2484008-1500180446

Godina I broj 0. | Veljača 201 1 | Ogledni primjerak

PROSLOV
Kad su zadaci najhitniji, treba Glasilo "Zelena politika" i časo- na, na četiri ili više stranica for-
sjesti i razmisliti. pis "Politička ekologija" nastojat mata A4.
Kad smo preopterećeni dnev- će prepoznati, prenijeti i razvijati Financirat će se isključivo do-
nom praksom, treba naći vreme- ono najbolje, što svjetski zeleni nacijama. Svaki prilog je drago-
na za teoriju. Teorija bez prakse pokret promišlja i nudi. U ovom cjen. To je „ekonomija
je jalova – praksa bez teorije je sli- trenutku stožerna koncepcija je darivanja“: sadržaj je dostupan
jepa. Green New Deal (Zeleni novi do- svima, a ako vam se svidi i imate
Uvijek obnavljati svijest o svo- govor/podjela). koju kunu viška, možete pomoći!
jim vrednotama, načelima, vizija- Djelovat ćemo nestranački i Izdavač je udruga „Zajednica
ma. Ne misliti samo o onome što nad-stranački, pozivajući i potiču- Humanitas“, a za ovaj program
činimo, nego i o onome, što je- ći na suradnju sve pojedince, gru- postoji izdvojeni konto na teku-
smo. pe i organizacije, koje mogu ćem računu.
Zeleni nude svoje vizije i nače- pridonijeti osnovnoj zamisli. Pratit Uz ovo glasilo, planiramo i ča-
la, kao osnovu za praktične politi- ćemo djelatnosti stranaka, udru- sopis „Politička ekologija“, koji će
ke. Globalno, regionalno i ga, neformalnih grupa, građan- izlaziti dvaput godišnje.
lokalno. Na osnovu ekološke mu- skih inicijativa i pojedinaca. Zoran Oštrić
drosti, participativne demokraci- Šaljite nam informacije, prijedlo-
je, nenasilja i socijalne pravde. ge, kritike. Želimo optimalno spo-
Nude osnovu za novi dogovor jiti široku participaciju suradnika i
i strategiju. Za našu domovinu Hr- profesionalne uređivačke kriteri- Zašto „privreda“? Danas
vatsku. Za naš dom: planet Zem- je. potisnuti termin mnogo
lja. Mislimo globalno, ali uz prila-
Komunikacijska mreža "Zelena godbu lokalnim prilikama. Djelu- bolje od „gospodarstvo“
politika“ pratit će i poticati djelat- jemo lokalno, ali imajući u vidu ukazuje o čemu se radi:
nosti progresivnih društvenih po- da svaka nacija i svaki pojedi- o privređivanju.
kreta, kritičke teorije društva i nac ima udio u globalnim pro- „Gospodarstvo“ treba
zelene političke opcije. Oni se ba- blemima – i globalnim
ve bitnim problemima od poje- rješenjima. značiti mnogo više,
dinca do planete, te pridonose Ovo je nulti, ogledni broj gla- uključujući socijalne i
rješenjima. sila „Zelena politika“. Početak re- ekološke ciljeve.
Želimo informirati – educirati – dovnog izlaženja predviđen je u
inspirirati. ožujku. Izlazit će svaka dva tjed-
2 Godina I broj 0.

ZELENI KAO POLITIČKA OPCIJA


Pojam "zeleni" javnost u Hrvatskoj vezuje gotovo isklju- • Ekološka mudrost
čivo uz ekološke/okolišne udruge. Malo je birača svjesno • Socijalna pravda
da zeleni postoje u spektru izborne ponude. U svijetu, ze- • Sudionička demokracija
leni politički pokret okuplja 85 stranaka, organiziranih u • Nenasilje
četiri regionalna saveza.
• Afrička zelena federacija (26) Tako su zeleni profilirani kao samosvojna politička op-
• Federacija zelenih stranaka Amerika (13) cija, idejno artikulirana i društveno ukorijenjena. Srpnja
• Azijsko-pacifička zelena mreža(11 ) 2009., zelene političke stranke imale su 234 zastupnika u
• Europska zelena stranka (35) nacionalnim parlamentima u 1 6 europskih zemalja i pet
vaneuropskih (Australija, Brazil, Meksiko, Mongolija i Novi
Iz Hrvatske nema članice; Zelena lista ima status pro- Zeland). Nakon toga broj je povećan (Velika Britanija,
matrača u EZS. Mađarska). Najveći broj glasova za zelene zabilježila je
U intelektualnim i društvenim previranjima 1 960-ih go- Marina Silva, kandidatkinja za predsjednicu Brazila, listo-
dina, ljudi širom svijeta izražavali su nove potrebe, vred- pada 201 0: gotovo 20 milijuna.
note i težnje, koje etablirane političke opcije nisu mogle Treći Globalni zeleni kongres održat će se 29. ožujka
zadovoljiti. Od početka 1 970-ih pojavljuju se nove politič- do 1. travnja 201 2. u Dakaru (Senegal). Domaćin je
ke inicijative, povezane s novim društvenim pokretima Fédération Démocratique des Ecologistes du Sénégal
(ekološki, mirovni, feministički, solidarnost s Trećim svije- (FEDES)
tom itd.). Prva nacionalna stranka nove opcije bila je
Stranka vrednota (The Value Party), osnovana 30. svib-
nja 1 972. na Novom Zelandu. U Europi, prva je bila stran-
ka Narod (People) u Velikoj Britaniji, godine 1 973.. Prvi
mandat u nacionalnom parlamentu osvojili su zeleni u
Švicarskoj 1 979..
Njemački Zeleni (die Grünen) osnovani su 1 980. i ušli u
Bundestag 1 983.. Ističu se svojom relativnom masovnoš-
ću, utjecajem i intelektualnim kapacitetom. Ime "zeleni"
postaje opće prihvaćeno, pa i obje spomenute stranke
danas nose ime "Green Party".
Njemački Zeleni artikulirali su četiri "stupa" zelene poli-
tike, koje su uz neke modifikacije i dodatke svi u svijetu
preuzeli.

Zeleni u svijetu – važne poveznice


Globalnizeleni .................................................. http://www.globalgreens.org/index.php Njemačka:Bundnis90/DieGrünen.................................... http://www.gruene-partei.de/
Europskazelenastranka................................................ http://www.europeangreens.eu/ Francuska:EuropeEcologie–LesVerts.............................................. http://www.eelv.fr/
Austrija:DieGrünen(stranicena"naškom")...... http://www.gruene.at/weitere_sprachen/nasjezik/ Mađarska:Lehetmásapolitika..................................................... http://lehetmas.hu/
Brazil:PartidoVerdedoBrasil.......................................................http://www.pv.org.br/ Meksiko:PartidoVerdeEcologistadeMéxico ............. http://www.partidoverde.org.mx/pvem/
Brazil:MarinaSilva.................................................... http://www.minhamarina.org.br/ SAD:GreenPartyoftheUnitedStates.................................... http://www.gp.org/index.php

Energetika EU do 2050.
Šefovi država i vlada zemalja Europske unije okupili su se na „Energet-
skom samitu“ 4. veljače. Grupa Zeleni/ESS (Europski slobodni savez) u
Europskom parlamentu predočila je, kao prilog raspravi o energetskoj bu-
dućnosti Europe do 2050., „Scenario vizije“, nezavisnu studiju koju je sačinio
Öko-Institut. Studija predstavlja prvi podrobni scenarij o tome kako EU može
postići cilj smanjivanja emisija stakleničkih plinova za 80-95% do 2050. godi-
ne (u odnosu na nivo iz 1 990). Ona također pojašnjava koristi za energetsku
sigurnost i smanjivanje ovisnosti o uvozu energije.
Studija ističe kao ključnu mjeru brzo i drastično smanjivanje korištenja
ugljena, te prelaz na električnu energiju u prometu. Stavljajući prioritet na
štednju i učinkovito korištenje energije, obnovljive izvore i modernizaciju
električnih mreža, EU može postići da većina termoelektrana na ugljen bu-
de isključena do 2030. godine. Nuklearne elektrane, zbog dugog roka
gradnje i golemih kapitalnih ulaganja, tome ne mogu pridonijeti. Europa
može zadržati svoju lidersku poziciju u sektoru zelenih tehnologija, otvoriti
brojna radna mjesta i znatno smanjiti sredstva za uvoz energenata.
Poveznica
http://www.greens-efa.eu/cms/pressreleases/dok/368/36871 5.eu_energy_policy@en.htm
Godina I broj 0. 3

Novo okupljanje za ekologiju i jednakost


Iako su potekle iz progresivnih
društvenih pokreta i njihov su dio, ze-
lene stranke u mnogim zemljama os-
tale su ograničene na usku osnovicu
i skromne rezultate. Mnogi se aktivisti
ne žele angažirati u izbornim borba-
ma i nemaju povjerenja u stranačke
strukture. Nerijetko postoji više kon-
kurentskih stranaka. U Mađarskoj i
Francuskoj 2009.-201 0. realizirane su
političke inicijative šireg okupljanja i
uspješno nastupile na izborima.
U Španjolskoj, osim Katalonije,
dometi Zelenih (Los Verdos) su do-
sad bili skromni. Nedavno je pokre-
nuta inicijativa za šire okupljanje –
nestranačka i nadstranačka, ali poli-
tička. Projekt EQUO okuplja iskusne
stručnjake i aktiviste za političku eko-
logiju i društvenu jednakost. Predvo-
di ih Juan Lopez de Uralde, bivši
direktor španjolskog ureda Green-
peacea, koji je zbog jedne akcije
svojedobno proveo dva mjese-
ca u danskom zatvoru. Formiran
je Savjetodavni odbor od 30
članova i članica različitih struka
i kompetencija.
Paralelno se osniva zaklada
za obrazovanje i diskusiju, te Iz Manifesta EQUO
okupljaju snage za društveno-
politički pokret. Po riječima Ural-
dea, EQUO želi spojiti ljude,
društvene organizacije i stranke
širom zemlje, s ciljem gradnje
NJIHOVE KRIZE, NAŠI ODGOVORI
nove, zelene i progresivne sna-
ge. Okuplja ljude koji vjeruju da a ekonomsku krizu: Održiva ekonomija, financijska reforma, okolišni porez, jačanje socijalne
je drugačiji model društva mo-
guć i potreban. Teorijska promiš- Z zaštite i obnova radničkih prava, održivi prometi gradnja, promocija zelenih radnih mjesta,
ljanja praćena su pragmatičnim promjena makroekonomske paradigme.
ciljem: jačanje društvene pot-
pore za opće izbore 201 2..
ESZ je pružila snažnu podršku. a klimatsku i energetsku krizu: realizacija Protokola iz Kyota, redukcija emisija za 30% do
Su-govornica (Co-Spokeperson)
ESZ Monica Frassoni i supred- Z 2020., pravedna tranzicija na niskougljičnu ekonomiju, kraj nuklearne energije, štednja i
sjednik Zelene grupe u Europ- učinkovitost, stopostotno obnovljiva energija
skom parlamentu Daniel
Cohn-Bendit sudjelovali su na
osnivačkom skupu EQUO u Ma- a krizu okoliša: jačanje okolišnih propisa, zaštita bioraznolikosti i odgovarajuće financiranje,
dridu 27. siječnja. Frassoni ističe
da je „snažna i čvrsta baza u
Z kraj maltretiranja životinja.
južnoj i istočnoj Europi esencijal-
na za razvoj uvjerljive i održive a političku krizu: nulta tolerancija za korupciju, maksimalna transparentnostjavnih poslova,
zelene politike.“ Cohn-Bendit
kaže: „Španjolska socijalistička Z participativna demokracija sa širokim sudjelovanjem civilnoga društva, prospektivna
vlada je ostvarila socijalne refor- demokracija (democracia prospectiva) koja razmatra posljedice i dugoročne odgovornosti
me, ali je donijela pogrešne od-
luke o ekonomiji i ekologiji i prihvaćenih politika.
pogrešno odgovorila na krize."
Novi pokret želi promijeniti ljevi- a globalnu krizu: Reforma međunarodnih financijskih institucija, isčeznuće „poreznih rajeva“
cu, da bi potisnula desnicu.
Dva dana nakon ovoga sku-
pa, održan je sastanak kojem su
Z i porez na financijske transakcije; pomak u politikama EU, usmjerenost prema okolišnoj

se odazvale brojne grupe koje održivosti, zapošljavanju i solidarnosti; okolišna pravda; ispunjenje Milenijskih razvojnih ciljeva i
se pripremaju za lokalne izbore 0,7% za razvoj, razoružanje i miroljubivo rješenje sukoba.
22. svibnja, te je postignut do-
govor o suradnji.
Ovaj model okupljanja mo-
gao biti poticajan i za Hrvatsku.
4 Godina I broj 0.

KAIRSKI GRAD SMEĆA: ŽIVJETI OD KRPEŽA


Revolucije i pobune u Tunisu, Egip-
tu i drugim arapskim zemljama iskaz su
dubokih promjena, kroz koji ta društva
prolaze. U bliskoj budućnosti, povjesni-
čari će ih možda nazvati "četvrti val
demokratizacije".
U Tunisu i Egiptu postoje zelene
stranke. ESZ je priopćenjem od 2. velja-
če pozdravila hrabrost Egipćana i po-
držala zahtjeve za promjenom
političkog režima. „Europska unija mo-
ra radikalno i brzo promijeniti svoju stra-
tegiju prema mediteranskom
području“, kaže se u priopćenju. „EU
ubuduće mora jasno govoriti o netole-
ranciji za diktature i dati jaču podršku
demokratskoj opoziciji.“
Golema većina analiza usmjerena
je na "visoku politiku", nacionalnu i me-
đunarodnu. Gledajući izdaleka, previ-
đaju se "sitni" detalji, koji definiraju
živote milijuna. O jednom takvom deta-
lju govorio je Srećko Horvat u predava-
nju "Grad smeća ili zašto Mubarak
mora pasti", održanom u Zelenoj akciji
u Zagrebu, 2. veljače. Srećko i Ivana Bi-
očina posjetili su Egipat prije mjesec
dana. Jedan dio predavanja bio je o
zajednici Zabbaleen u Kairu. Riječ "zabbal" u arapskom znači Slijede dva razloga zašto Mubarak
"skupljač smeća". Tim se poslom u mora pasti. Umjesto da zapad uči od
Egiptu bavi 60 do 70.000 ljudi, veći- njih, gradske vlasti su 2003. sklopile
nom su koptskih kršćani. Oko 20 do ugovor od 50 milijuna dolara s tri za-
"Krpež! To je slast. To je, 30.000 živi u Kairu, u naselju podno br- padne korporacije za zbrinjavanje
da Mokhatam, gdje je u kamenu iskle- smeća. Pokazalo se da u velikom dje-
istina, večita borba i sana velika crkva. Iz cijelog Kaira, lu grada ne mogu obaviti posao, jer
muškarci na biciklima, kolicima i ma- kamioni ne mogu ući u uličice. To ne
zamorno nadmudrivanje garčićima dovoze smeće u svoju čet- smeta vlastima da svim stanovnicima,
sa moćnim, nevidljivim vrt, koja je doslovno zatrpana pa i samim zabbaleenima, svakog
smećem. Za nas užasan prizor, ali sta- mjeseca uz račun za struju naplaćuju i
neprijateljem. Tu, gde novi su im relativno uredni i za egipat- odvoz smeća. To je, u praksi, za narod,
ske prilike pristojno zarađuju. Žene i „privatizacija“, „deregulacija“, otva-
druge žene popuštaju i djeca otpad sortiraju i pripremaju za ranje prema svijetu, razvoj biznisa.
predaju se toj svemoćnoj recikliranje. Tijekom stotinu godina, ra- Nastojeći uništiti konkurenciju, Mu-
zvili su vještinu i metode. barak je 2009. godine dao zaklati
sili koja sve troši i tanji na Cijela četvrt je velika radionica, ko- 300.000 svinja. Pokolj su izvršili vojnici.
riste brojne tehnologije recikliranja, pre- Povod je bila opasnost od svinjske gri-
vama i koja prati svaki rađujući dnevno oko 3000 tona. Imaju pe, iako od nje nitko u Egiptu nije bio
ljudski život i svaki pokret,
i neke skupe strojeve, vjerojatno dobi- obolio. Kasnije je Mubarak priznao da
vene iz Kine, u koju izvoze dio proizvo- je povod bio lažan, ali je ustvrdio da je
tu za Gospođicu tek počinje da. U tim primitivnim uvjetima, to na dobrobit koptskih kršćana, zbog
ostvaruju zaprepašćujući postotak od higijene.
prava borba." 80 posto recikliranja; Europska unija Na dolje navedenim poveznica-
planira 50 posto za 2020. godinu. Veliki ma, možete pružiti ne samo političku,
(Ivo Andrić: "Gospođica") značaj u zatvaranju ciklusa imale su svi- nego i ekonomsku pomoć zabbale-
nje, koje su prehranjivali organskim ot- enima.
padom.

Poveznice
Narod protiv diktatora i protiv globalnog imperija (s dodatnim poveznicama)...................................................................................................................
................................. http://zoranostriczelenalista.blog.hr/201 1 /02/1 628930389/tunis-i-egipat-narod-protiv-diktatora-i-protiv-globalnog-imperija.html
Deny Cohn-Bendit u EP o situaciji u Egiptu i Tunisu (na francuskom) ...................................................... http://www.youtube.com/watch?v= MjvOuee58FY
Facebook grupa "Solidarnost s egipatskim narodom" ................. http://www.facebook.com/pages/Solidarnost-s-egipatskim-narodom/1 068531 49389904
Zabbaleen Trust ............................................................................................................................................................................ www.zabbaleen.com/
Association for Protection ofEnvironment Cairo. ......................................................................................................................... http://www.ape.org.eg/
Godina I broj 0. 5

Novi dogovor – zeleno gospodarstvo

Sedam točaka zelene politike u Hrvatskoj (nacrt)


Svijet se bio našao u krizi krajem 1 920-ih. Skup mjera,
koje su poduzele najnaprednije zemlje, poznat je po imenu
američke inačice, „New Deal“ (nova dioba ili novi
ugovor/dogovor). Danas, ne samo zelene stranke nego i
UNDP i drugi, razvijaju koncept „Green New Deal“. Za nova
radna mjesta, za napredak demokracije.
„Gospodarstvo“ znači brigu o privrednim, socijalnim i
ekološkim čimbenicima. Zajednički brinuti o svojem
ozemlju kao djelu planete, brinuti o cjelini, predviđati
dugoročno.
Ono što nam se u Hrvatskoj događa, nije ništa izuzetno.
Živimo u „kumovskom kapitalizmu“ (crony capitalism).
Muče nas, uz lokalne varijacije, isti problemi kao i
najrazvijenije i najsiromašnije zemlje svijeta.
Moramo gledati ono najbolje, što se u svijetu nudi.
Preuzimati, prilagoditi, dalje razvijati. Samo najbolje je
dovoljno dobro.
1. Ekologija uvjetuje ekonomiju
Kriza okoliša i resursa neumitno će jačati. Nužne su
široke lepeze mjera, strukturalne promjene, transformacija sredstva za znanost i obrazovanje. Formalno i neformalno
kulture. Europska unija svjetski je lider u mnogim obrazovanje, cjeloživotno učenje. Ne "društvo znanja"
segmentima; Hrvatska je zaglavila u fosilnim obrascima nego društvo učenja. Cjelovito sagledavanje, timski rad
razmišljanja. (što je osobiti problem za naš mentalitet).
Ekološki obziri moraju biti uključeni u sve strategije i
politike kao osnov, a ne dodavani kao ukras. Klimatske 5. Demokracija: sudionička, deliberativna,
promjene i naftni vršak (Peak Oil), održiva energija i prospektivna
zatvoreni krug materijala, čuvanje resursa, zaštita okoliša i
prirodne baštine, moraju postati teme o kojima Poticati kreativne energije svih, osobnu i grupnu
svakodnevno govore saborski zastupnici, ministri, inicijativu (a ne samo poslovno poduzetništvo).
predsjednik države. Odbaciti floskule da „sada nije Demokracija je strukturna nužnost, i to znatno razvijenija od
vrijeme“. današnje. Uključenje svih zainteresiranih (sudionička
demokracija), trezvena diskusija uz uvažavanje svih
2. Realna ekonomija, a ne spekulacije (deliberacija), uvažavanje dugoročnih posljedica naših
čina (prospektivnost).
Globalizirani financijski sustav je „ultranestabilan“. U fazi Odlučno suzbijati suprutne tendencije, koje se nude u
prosperiteta gotovo sav profit ubire uska grupa bogataša, kriznim vremenima, da nam je umjesto vladavine naroda
a kad puknu baloni, plaćaju svi. Regulacija svjetskih potreban „jak vođa“ koji će nas voditi u svjetlu budućnost.
financija kroz porez na financijske transakcije (FTT),
onemogućavanje off-shore "poreznih rajeva" i druge mjere 6. Konflikti i borbe su neizbježni
nužne su, da bismo sustavom mogli upravljati za opću
dobrobit. Monetarna ekonomija mora biti u službi realne. Duboke promjene neminovno izazivaju otpore, osobito
Krize pod 1 i 2 imaju zajednički korijen u neoliberalnom na vrhu. Kratkoročni i posebni interesi obično
kapitalizmu (a možda i u kapitalizmu kao takvom). prevladavaju. U društvu postoje brojni sukobi, a jedan od
Odbaciti monetarističku dogmu, koja još uvijek vlada u ključnih je onaj između kapitala i rada. Vlast kapitala mora
pogledima na ekonomiju svih vodećih stranaka u biti ograničena.
Hrvatskoj. Preispitati zakonski položaj i politiku Hrvatske Nastojati na pridobivanju svakoga, biti spreman na
narodne banke. Monetarna politika treba, zajedno s kompromis kad je moguć, ali ne bojati se konflikta, kad je
fiskalnom, biti stavljena u funkciju održivoga razvoja. nužno. Ne nasjedati na demagogiju "društvene harmonije"
u kojoj uvijek iznova moćnici vladaju, a sirotinja biva
3. Aktivna uloga države u privredi gažena..
Država mora voditi aktivnu politiku kontrole financijskog 7. Protiv nasilja, šovinizma i ekstremizma
sektora, uvoza i trgovine, te poticati realni sektor, njegov
razvoj i transformaciju. Možemo govoriti o Društvena borba, spomenuta u prethodnoj točki,
"reindustrijalizaciji", ali ne bilo kakvoj: tehnologije usklađene morala bi se odvijati u okviru društvenog konsenzusa da su
s točkom 1. Razvoj visokih tehnologija, ali i nekih sasvim nasilje, mržnja i kršenje ljudskih prava nedozvoljivi. Uvijek
jednostavnih i "niskih". imati pred očima cjelinu, spomenutu u točkama 1 i 5.
Iskustvo 20. stoljeća dovoljno nas uči, koliko je pogrešno
4. Društvo učenja i proučavanja potjecnjivati „formalnu“ demokraciju. Uvažavanje
različitosti, aktivno nenasilje. Odlučno se odupirati svim
Nema jednostavnih rješenja, nema "kamena mudraca". političkim ekstremizmima, govoru mržnje i poticanju nasilja.
Potrebnno je mnogo raznolikih znanja i vještina. Jedna od
prvih mjera nove Vlade treba biti trenutno udvostručiti Zoran Oštrić
6 Godina I broj 0.

Zelene stranke u Nužnost poreza na


Hrvatskoj financijske
Na prvim slobodnim izborima 1990. sudjelovali su ad-hoc
koalicija "Europska zelena lista" i udruga "Zelena akcija Split".
Kandidati EZL za Sabor dobili su između dva i osam posto, a
transakcije
za gradske skupštine u Zagrebu i Rijeci u prosjeku oko osam Koncepcija Green New Deal nalazi zajedničke korijene
posto glasova. Prof.dr.sc. Nikola Visković, kao zajednički globalnih ekoloških i ekonomskih problema u vladajućem
kandidat ZAS i SKH-SDP, postao je saborski zastupnik. ekonomsko-financijskom modelu. Svjetski financijski sustav
U okviru EZL sudjelovali su Zelena akcija Zagreb (osnova- suludo je rastao posljednjih desetljeća, oslobođen ograni-
na u siječnju 1990.), Ženska grupa Trešnjevka i drugi društve- čenja koje je postavljao zlatni standard i Bretton Woods
ni aktivisti i aktivistice. Do danas se nije ponovilo slično sustav odnosa među valutama. Financijski sektor ostvaruje
političko okupljanje dijela civilnoga društva. goleme profite, gušeći razvoj realne ekonomije i kočeći
Godine 1996. osnovane su dvije minijaturne zelene stran- mogućnosti poboljšanja života siromaha. Razularene spe-
ke. Kasnije dolazi do cijepanja i osnivanja novih stranaka. kulacije dovode do napuhavanja „balona“, donoseći go-
Također su neke stranke, osnovane pod drugim imenima, leme profite maloj grupi izabranih. Kad baloni puknu, štetu
uzele zeleno ime. Iako su neke u međuvremenu ugašene, snose svi. „Kapitalizam za siromašne, socijalizam za boga-
trenutno je u Registru političkih stranaka RH upisano sedam te.“
"zelenih".
Najjača je Zelena lista (sjedište u Zagrebu, supredsjednici
Milan Lončar i Vlasta Toth), koja je 2009. i 201 0. osvojila 30
mandata u tijelima lokalne i mjesne samouprave u Zagre-
bu, Splitu, Duga Resi, Sisku idr, gotovo uvijek sa samostalnom
listom. Međutim, u stranci je tijekom 201 0. došlo do dva
uzastopna raskola, nakon čega je stranka, isključenjem i is-
tupanjem, izgubila polovicu podružnica i trećinu izabranih
vijećnika i vijećnica.
Zelena lista ostvarila je odlične kontakte s Europskom ze-
lenom strankom još prije osnivanja, a od 2007. ima status
promatrača. Prošle je godine zahtjev za prijem u članstvo
odgođen, jer su predstavnici EZS uočili brojne slabosti.
Zelena stranka (Rijeka, predsjednik Aljoša Babić) i Zelena
Stranka – zelena alternativa (Pula, predsjednik Josip Anton
Rupnik) imaju po jednog zastupnika u županijskim skupština-
ma, zahvaljujući koalicijama sa SDP-om. Zeleni Hrvatske
(Osijek, predsjednik Zdravko Peko) u koaliciji su s HNS, te do-
nedavno i sa HDSSB. Ostale tri stranke su zanemarive. Sustav je, kaže Jeffrey Sax, ultranestabilan. „Međuna-
Sve navedene stranke, osim Zelene liste, djeluju samo lo- rodna financijska tržišta pretvorila su se u monstruma“,
kalno. Zelena stranka je od jeseni 201 0. pojačala aktivnost i konstatirao je u svibnju 2008. Horst Köhler, bivši predsjednik
najavila širenje, ali zasad nema ogranaka van Rijeke. Na MMF-a. To nije slučajno, upozorava nobelovac Paul Krug-
Skupštini, održanoj 29. siječnja 2011., za predsjednika stranke man: R. Reagan, M. Thacher i drugi realiziraii su politički
ponovo je izabran Aljoša Babić, dok su potpredsjednici pos- projekt bogataša.
tali Tihomir Campanelo iz Zagreba i Mile Sokolić iz Karlovca. Već 1 972. g. nobelovac James Tobin uočio je neodrži-
Sokolić je ranije bio supredsjednik Zelene liste, smijenjen u vost sustava i predložio jedan oblik poreza na međunarod-
ožujku 201 0.. Babić kaže: „Dugo smo čekali da se dogodi ne financijske transakcije. Niz sličnih prijedloga danas se
okupljanje zelenih u Hrvatskoj, ali do toga nažalost nije doš- naziva „robinhudovski porez“. Pokret „Europljani za finan-
lo. Ta agonija traje već 15 godina.“ Zato žele postati snaga cijsku reformu“ vodi kampanju da Europska unija uvede je-
pod čijom kapom će se okupiti zeleni, iako ne isključuju ni dan oblik. Europska komisija je protiv, a u Europskom
suradnju s drugim zelenim strankama. parlamentu inicijativu zastupaju socijalisti i zeleni. Jedan
Neki društveni aktivisti sudjelovali su na lokalnim izborima prijedlog bio je na glasovanju u Odboru za ekonomiju i fi-
u okviru nezavisnih lista ili drugih stranaka. U Virovitici su u nancije 1. veljače. Nakon burne rasprave, glasovanje je
razdoblju 1993.-1997. šestero članova Ekološkog društva Viro- bilo 21 -21. Slijedeći pokušaj bit će na plenarnoj sjednici u
vitica bili jedina oporba HDZ-u. Vera Petrinjak Šimek, aktivisti- ožujku.
ca Zelene akcije, vijećnica je Gradske skupštine Zagreba,
izabrana 2009. na Nezavisnoj listi Velimira Sriće. Poveznice
Poveznice: Green New Deal Group .......................... http://www.greennewdealgroup.org/
Green New Deal (prezentacija na hrvatskom).....................................................
Zelena lista.................................................... http://www.zelena-lista.hr/
Zelena stranka........................................... http://www.zelenastranka.hr/ ......http://www.scribd.com/doc/443891 48/Green-New- Deal-28-studeni-201 0
Zeleni Hrvatske................................................... http://www.zelenihr.hr/ Europeans for Financial Reform .........http://europeansforfinancialreform.org/
Zelena alternativa-stranka potrošača. http://www.stranka-potrosaca.hr/
Robin Hod Tax (wikipedija).....http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_hood_tax
ZELENA (G)LISTA I DALJE RUJE .......................................................................
http://alertonline.org/index.php?option= com_content&view= article&id= 31 The Robin Hood Tax................................................... http://robinhoodtax.org/

ZELENA POLITIKA KONTAKT Glavni urednik: Zoran Oštrić Stalni suradnici: Zlatko Burić (njemačko
Elektronsko glasilo za privredu, društvo i ekologiju E-mail: zelenapolitika@gmail.com Grafički urednik: David Karakaš govorno područje), David Karakaš
Izdavač: udruga „Zajednica Humanitas“, Zagreb Mob: +385 (0) 91 /291 2535 Urednik fotografije: Zlatko Ivančok (Mađarska), Ljiljanka Mitoš Svoboda
MB: 21 004220 OIB: 6021 0067923 Web: http://zelpol.wordpress.com/ Marketing: Aleksandar Andrić (politika okoliša), Ivo Škorić (SAD).