You are on page 1of 106

DOOR UM SADJAAD

Introductie

In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Alle lof en dank is aan Allaah, de Heer van de hemelen en de aarde en alles wat bestaat.
De Heer van het universum, Die de beste beloning geeft aan degenen die Hem vrezen
en groot verlies aan de overtreders. We prijzen Hem en smeken Hem om Zijn hulp en vergeving.
We zoeken toevlucht bij Hem tegen het slechte in onszelf en het slechte in onze daden.
Degene die door Allaah is geleid kan door niemand misleid worden en degene die misleid is door
Allaah kan door niemand geleid worden. Ik getuig dat niemand het recht heeft om aanbeden te
worden, behalve Allaah Alleen. Verder getuig ik dat Muhammad -salla-llaahu ‘alaihi wa-sallam-
Zijn ware Profeet en Boodschapper is, de leider van de Boodschappers en leidraad van de gelovigen.
Wij plaatsen al het vertrouwen in Allaah Alleen, Allaah is voldoende voor ons en Hij is de beste
Helper. Er is geen kracht om het slechte te weerstaan behalve via Allaah, noch enige kracht om goed
te doen behalve via Hem Alleen. Moge Allaah Zijn vrede en zegeningen aan de laatste Profeet
Muhammad schenken en aan zijn nobele en pure familie en aan al zijn nobele metgezellen en
degenen die zijn voetstappen volgen tot aan de Dag des Oordeels.
Allaah, de Verhevene zegt in soerah Ali-‘Imraan 3: 102:

“O jullie die geloven, vrees Allaah vol ware godsvrees voor Hem,
en sterf niet anders dan als moslims.”

1
En in soerah An-Nisaa’ 4: 1:

“O mensen, vrees jullie Heer Die jullie uit een enkele ziel schiep.
En Die daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voort
komen. En vrees Allaah in Wiens naam jullie elkaar (om hulp) vragen.
En onderhoud de familiebanden. Voorwaar, Allaah is de Waker over jullie.”

“O jullie die geloven! Vrees Allaah en spreek (altijd) de waarheid.


Hij zal jullie aansporen tot het verrichten van goede daden en jullie zonden vergeven.
En wie Allaah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt; waarlijk, die heeft een geweldige triomf
behaald.”
Soerah Al-Ahzaab 33: 70-71.

De meest waarachtige spraak is die van Allaahs Boek (de Qur’aan) en de beste leiding is die van
Muhammad -salla-llaahu ‘alaihi wa-sallam-. Het ergste kwaad zijn toevoegingen en iedere
toevoeging (in religie) is een bid’ah en iedere bid’ah is een misleiding en iedere misleiding en iedere
vorm van misleiding is in het vuur.

Onze missie: zuivering en welgemanierdheid

Het juiste islamitische geloof en de juiste islamitische daden dienen van Allaahs Boek en de soennah
van Zijn Boodschapper af te stammen en dienen geleid te worden door de kennis en het begrip
van de sahaabah. (de metgezellen van de Profeet) Dit is het duidelijke pad van leiding dat Allaah voor
de mensen heeft geschetst en dat leidt naar hun onmiddellijke en fundamentele succes en geluk.
Helaas zijn de meeste moslims in verschillende mate van dit prachtige pad weg gegaan.
Dus dient ieder serieus werk om de islaam weer onder de moslims tot leven te brengen twee
elementen te bevatten:

1) Zuivering: het proces om dit pad van belemmeringen en onduidelijkheden te zuiveren en


mensen er naar toe te leiden.

2) Welgemanierdheid: het regelmatige, aanhoudende proces van mensen leren hoe op dit pad
te leven en eraan trouw te blijven en zich aan haar bevelen te houden.

Deze twee elementen waren centraal in de Profeets missie. In soerah Ad-Djumu’ah 62: 2 staat:

“Hij is Degene Die bij degenen die ongeletterd zijn een Boodschapper uit hun midden zond,
die hun Zijn verzen voordroeg, en die hen reinigde, en die hun het Boek en de Wijsheid onderwees,
terwijl zij daarvoor in duidelijke dwaling verkeerden.”

2
Hierdoor realiseren we ons de noodzaak om aan het Nederlands sprekende publiek verantwoorde
schrijfwerken aan te bieden die het begrip van de islaam verbeteren. Het presenteren hiervan omvat
twee aspecten:

1) Gezuiverde islamitische leerstellingen.

2) Praktische leidraad om ze toe te passen.

Waarlijk, dit is de missie die we aannemen en dit boek is een nederige stap in die richting.

1) Zuivering

Zuivering (of ‘tasfiyah’) is vereist met betrekking tot onze bronnen van islamitische kennis,
ons geloof en onze praktijken.

a. Het zuiveren van onze bronnen van kennis

Overleveringen die vals aan de Profeet of zijn metgezellen zijn toegeschreven mogen niet als
bronnen van kennis of basis voor daden worden gebruikt. In feite behoren dit soort overleveringen
tot de voornaamste oorzaken van het afwijken van de ware islaam. Daarom is het zuiveren van onze
kennis van de zwakke en bedachte overleveringen een essentiele taak die volledig in onze studie en
ons onderwijs moet worden opgenomen. Rasuulullaah prees degenen die er naar streven om de
islamitische kennis te zuiveren toen hij zei:

“Deze kennis zal door de betrouwbare individuen van iedere generatie worden gedragen.
Zij zullen er de wijzigingen van de extremisten, de leugens van de leugenaren en de verkeerde
interpretaties van de arrogante uit weg halen.”
Al-Baihaaqie, Ibn ‘Adiyy en anderen, overgeleverd door Abu Hurairah, Ibn Mas’ud en andere
metgezellen. Hasan verklaard door shaikh al-Albaanie. (Mishkaat ul-masaabih nr. 239)

b. Ons geloof zuiveren

Het geloof van vele moslims is besmet met de misverstanden die van filosofische argumenten komen
en onislamitische meningen. Daarom vraagt het nodige zuiveringsproces het zuiveren van ons geloof
zodat het alleen gebaseerd is op betrouwbare teksten van de Qur’aan en de soennah en schoon is
van iedere vorm van shirk (iets of iemand naast Allaah plaatsen). Zo was het geloof van de sahaabah
welke Allaah heeft geprezen in soerah Al-Baqarah 2: 137:

“Als zij dan geloven in het gelijke van waarin jullie geloven, dan volgen zij waarlijk de leiding.”

c. Onze daden zuiveren

Veel moslims mengen hun religieuze praktijken en daden van aanbidding met bid’ahs (toevoegingen)
die niet door Allaah of Zijn Boodschapper zijn goed gekeurd. Daarom is er een enorme
inspanning nodig om de daden van aanbidding van de moslims zo te zuiveren dat ze zich aanpassen

3
met betrouwbare teksten van de Qur’aan en de soennah, met het begrip en het praktiseren van de
sahaabah en het verwerpen van bid’ahs. Dit is het enige acceptabele pad van leiding,
zoals Allaah in soerah An-Nisaa’ 4: 115 zegt:

“En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de leiding hem duidelijk is geworden en een
andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd
had en Wij zullen hem in de Hel binnen leiden. En dat is de slechtste bestemming!”

2) Welgemanierdheid

Welgemanierdheid (of ‘tarbiyyah’) is om ons geloof en onze daden op zuivere kennis te vestigen.
Tarbiyyah gaat hand in hand met zuiveren.

a. Ware volgelingen van de eerste drie generaties metgezellen worden.

De bovenstaande discussie over het zuiveren van ons geloof en onze daden, dient te worden
uitgebreid met het opvoeden van onszelf en onze gemeenschap volgens de zuivere leringen,
waarbij we ernaar dienen te streven om ware volgelingen te worden van onze grote salaf;
de sahaabah. In soerah At-Tawbah 9: 100 zegt Allaah:

“En de allereerste (moslims) van de muhaadjiroen (emigranten vanuit Madinah) en de Ansaar


(bewoners van Madinah die de muhaadjiroen hielpen) en degenen die hen volgden in goede
daden: Allaah heeft welbehagen met hen en zij hebben welbehagen met Hem.
Hij heeft voor hen Tuinen (in het Paradijs) bereid waar onder door de rivieren stromen,
zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning.”

De sahaabah waren de vrome mensen die door Allaah werden gekozen om Zijn Profeet te
vergezellen. Dus zij verlieten de valse religie van hun voorvaders en vereenzelvigden zichzelf met de
Profeet, leerden direct van hem en vestigden met hem de eerste en beste islamitische gemeenschap
en droegen zijn leerstellingen nauwkeurig en volledig over aan andere mensen. Wanneer de moslims
de sahaabah tot hun ware rolmodellen maken, zullen zij geneigd zijn om de waarheid onpartijdig te
gaan zoeken en niet langer eigenwijs vast te houden aan vooringenomen sektes en wetscholen.

b. Het uitnodigen naar de zuivere religie

Een essentieel deel van het proces van welgemanierdheid is alle mensen -zowel moslims als niet-
moslims- uit te nodigen naar de pure en onvervalste religie. Dit dient te gebeuren door goede
voorbeelden te laten zien, onszelf met goede manieren te bekleden en waardevolle, effectieve en
vriendelijke benaderingen te bewerkstellingen, welke van belang zijn vanwege de boodschap die we
dragen. Allaah zegt in soerah Ali-‘Imraan 3: 104:

4
“En laat er uit jullie een groep voort komen die uitnodigt tot het goede en oproept tot
deugdelijkheid en (die) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die welslagend zijn.”

Hierbij helpen is een plicht voor iedere moslim volgens zijn/haar beste vermogen,
zoals Allaah in soerah Al-Maa’idah 5: 2 beveelt:

“Ondersteun elkaar bij het goede (‘al birr’) en taqwaa’ en help elkaar niet in zonde en
overtreding.”

Dit is de enige weg om Allaahs acceptatie te verkrijgen en geluk en succes te bereiken.


Allaah zegt in soerah Al-‘Asr 103: 1-3:

“Bij de tijd. Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden
verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.”

En dit is de manier om te midden van de gelovigen een ware en eerlijke compassie te vestigen die
een sterke, verenigende oorzaak ten grondslag heeft. Allaah zegt in soerah Ali-‘Imraan 3: 103:

“En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allaah en wees niet verdeeld.”

c. De islamitische oplossing presenteren

Uitnodigen naar de waarheid houdt het vinden van realistische islamitische oplossingen voor
veelomvattende problemen in. Er is geen twijfel dat Allaahs leiding de enige allesomvattende weg is
voor het oplossen van problemen van de mensen zowel op individueel als maatschappelijk niveau.
Allaah zegt in soerah Al-Maa’idah 5: 49:

“En oordeel (O Muhammad ) onder hen met wat Allaah neer gezonden heeft, en volg niet hun
begeerten.”

Waarlijk, we zoeken Allaahs leiding en hulp en we smeken Hem om ons in staat te laten zijn om
onszelf en onze gemeenschappen te zuiveren en op te voeden op een manier die Hem het meest
tevreden stelt. Aamien.

Deel 1: De omgang en relaties tussen jongens en meisjes.

De spreuk ‘verliefd, verloofd, getrouwd’ is een Nederlands gezegde en geen islamitische, voor zover
ik weet. Toch is hij ook van toepassing op de moslimjeugd, al blijft het vaak bij verliefd en verloofd
en volgt het trouwen nooit. Sommige moslimjongeren willen graag trouwen maar kunnen dat niet,
omdat hun ouders materieel of cultureel gezien hoge eisen stellen.
Anderen ‘willen zich nog niet binden’ maar willen ondertussen wel iemand hebben waarmee ze

5
lichamelijk en emotioneel kunnen delen. Vooral in deze tijd waarin de communicatie tussen ouders
en jongeren slecht is en waarin er zoals veel jongeren zelf zeggen ‘muren zitten’ tussen de
gezinsleden, is de behoefte aan iemand die er voor je is heel groot. Bijna iedere moslimjongen of
meisje heeft wel een relatie gehad voordat hij of zij uiteindelijk trouwt.
Vaak weet men daar thuis helemaal niets van. Bovendien leven we in een tijd waarin er heel snel
wordt gescheiden. Ongeveer tien jaar geleden trouwden best veel moslimjongeren hier in
Amsterdam, maar de meesten zijn nu weer alleen. De jongeren zijn soms maar een half jaar of
hooguit twee jaar getrouwd en gaan dan alweer uit elkaar. Er zijn ook veel abortussen vanwege
seksuele omgang zonder huwelijk. Het hoogste percentage abortussen in klinieken komt van
islamitische meisjes. Wanneer gaan we wakker worden? Een van mijn leerlingen schreef:

O mijn lieve zus! Waarom nou die kus?


Waarom zoek je liefde bij een jongen? Waar ben je toch aan begonnen?
Zomaar een jongen van de straat, die toch alleen maar vreemd gaat.
Hij kijkt alleen naar je borsten en billen; is dit wat we voor onze zusters willen?
Laat je niet inpalmen door zijn mooie praatjes, want hij vertelt iedereen dezelfde verhaaltjes.
Je zegt tegen je moeder: “Ik ben bij een vriendin.”
Je trekt je mooiste kleren aan en hebt er helemaal zin in.
Samen alleen in een kamer zegt hij: “No spang,
ik vraag snel je hand wees maar niet bang.”
Je gaat uit de kamer en denkt: wat heb ik gedaan?
Waar is het nou precies mis gegaan?
Een paar dagen daarna zie je hem weer,
hij zegt: “Ik ben klaar met jou, ik hoef je niet meer,
geef terug al mijn doekoe en die bling bling,
je wist toch allang dat ik bij jou weg ging?”
Je loopt huilend op straat, helemaal alleen,
je denkt: als die jongen was er geen een.
Een andere zuster loopt op jou af;
je ziet haar al vanuit de verte, met haar mooie glimlach.
Er zijn geen woorden nodig; ze ziet het in je ogen.
Ze zegt: “Ik heb die jongen toch al nooit gemogen!”
Verricht oprecht berouw bij jouw Heer;
Hij zal je iets beters geven en nog veel meer!”

Ik hoop daarom dat dit schrijfwerk jongeren bewust zal maken van waar zij zich in bevinden
en hen de kracht zal geven om vervolgens de juiste richting op te gaan. Allaah heeft ons immers
gevraagd om zelf verandering teweeg te brengen en gezegd dat Hij dat niet zal doen.
Wanneer je dit omwille van Hem doet zal Hij je vervolgens steunen.
De meeste jongeren willen genieten en ‘vrij zijn’, maar hun ego en hun omgeving kunnen degene die
zijn begeertes niet beheerst naar de verkeerde richting brengen. Daarom is de periode van de
puberteit een bijzondere periode waarin je beproefd wordt. De Profeet Muhammad heeft
gezegd:

6
“Op de Dag van de Opstanding zal de dienaar slechts zijn ondergang kennen nadat hij ondervraagd
is over vier zaken: zijn leven; hoe hij dit doorgebracht heeft, zijn jeugd; hoe hij deze besteed heeft,
zijn bezittingen; hoe hij ze verdiend en uitgegeven heeft en zijn kennis; hoe hij deze toegepast
heeft.”
Hadieth Sahieh verklaard door shaikh al-Albaanie in Sahieh al-Djaamie nr. 7299.

Zoals we zien heeft de Profeet de periode van de jeugd apart genoemd.


In deze periode ontwikkelt het kind zich naar volwassenheid en ontwikkelt zijn karakter en krijgt het
zijn eigen boek waarin al zijn daden worden opgeschreven. De veilige muren waarbinnen het kind
zich bevond vallen weg en het kind komt opeens in de harde wereld te staan.
Dit in contact komen met ‘de buitenwereld’ brengt allerlei uitdagingen met zich mee.
Hoe zal de puber hiermee om gaan? Wat zal hij kiezen en wat zal hij weigeren?
Hoe zal hij zichzelf gaan vormen? Hij zal zich los maken van zijn ouders, misschien zelfs wel van de
opvoeding die zij hem hebben gegeven en alleen hij zelf is nu verantwoordelijk voor zijn daden.
De plicht van de ouders is vervuld en hij zal zelf ondervraagd worden over deze periode van zijn
leven. We zien ook dat de shaytaan dan begint in te werken op de gevoelens en gedachten van de
jongeren, zoals hij beloofd heeft: (soerah Al-‘Araaf 7: 16, 17)

“OMDAT U MIJ HEBT DOEN AFDWALEN, ZAL IK HEN OP UW RECHTE WEG BELEMMEREN.
DAARNA ZAL IK ZEKER TOT HEN KOMEN, VAN VOOR HEN EN VAN ACHTER HEN
EN VAN HUN RECHTERZIJDE EN VAN HUN LINKERZIJDE.”

Vele jongeren worden door hem verleid en beginnen rondom hun twaalfde, dertiende levensjaar te
roken, blowen, seksueel te experimenteren en eventueel zichzelf ook met drank te bedwelmen.
Snel geld maken op een onrechtvaardige manier en de ander gebruiken voor eigen belang slaan
plotseling toe. Op een gegeven moment denk iemand: ‘Hoe ben ik hierin verzeild geraakt?
Hoe ben ik zover afgedwaald?’ Er is geen twijfel dat de vijandschap tussen de mens en de shaytaan
zal voortduren tot aan het aanbreken van het Uur. In soerah Al-Maa’idah 5: 91 lezen we:

“VOORWAAR, DE SHAYTAAN WIL SLECHTS VIJANDSCHAP EN HAAT TUSSEN JULLIE TEWEEG


BRENGEN MET BEHULP VAN BEDWELMENDE MIDDELEN EN HET GOKKEN EN JULLIE WEERHOUDEN
VAN HET GEDENKEN VAN ALLAAH EN VAN HET GEBED.”

Wat herkenbaar! Waar zijn vele jongeren in terecht gekomen? Hasjies, gokken, de salaah verlaten,
niet meer met du’aa de deur uit gaan en het huis binnen komen etc. Wat maakt het onze harten
bedroefd als we de realiteit onder ogen zien.
In soerah An-Nisaa’ 4: 118 zegt de shaytaan:

“IK ZAL VAN UW DIENAREN WAARLIJK EEN VASTGESTELD AANTAL NEMEN.”

7
Iedere jongere en iedere oudere heeft zelf een eigen keuze. Het zijn je eigen daden voor of tegen je
eigen ziel. De een kiest de shaytaan als vijand, de ander neemt hem als vriend.
In soerah An-Nahl 16: 99-100 staat:

“VOORWAAR, HIJ HEEFT GEEN MACHT OVER DEGENEN DIE GELOVEN EN OP HUN HEER
VERTROUWEN. ZIJN MACHT IS SLECHTS OVER DEGENEN DIE HEM ALS VRIEND NEMEN
EN DEGENEN DIE HEM ALS DEELGENOOT TOEKENNEN.”

Het staat zonder enige twijfel vast dat de seksuele begeerte een van de sterkste en diepste gevoelens
van de mens is. Clips, muziek, romans en films draaien voor een groot gedeelte allemaal om liefde,
seksualiteit en de relatie tussen twee mensen. In islaam kan deze relatie alleen binnen een huwelijk
plaats vinden. Dat weten de meesten wel, maar velen leven hier helaas niet naar!
De vrije omgang van meisjes met jongens en andersom, welke in het Arabisch ‘al ikhtilaat’ wordt
genoemd zien we overal om ons heen. Wanneer je je in de islaam gaat verdiepen zul je zien dat de
islaam alle deuren dicht doet die tot onzedelijkheid leiden om te voorkomen dat er misbruik wordt
gemaakt van vooral meisjes en om geboorte van onwettige kinderen te voorkomen.
Ieder kind heeft immers recht om te weten wie zijn vader en wie zijn moeder is.

Wanneer je op straat loopt kun je de player activiteiten goed zien. Jongens met dure Prada
schoentjes die twee maanden studiefinanciering en een vernedering achter de kassa van Mac Donald
hebben gekost. Meiden met strakke heupbroeken, waar de string bovenuit steekt.
Strakke truitjes waardoorheen de bh duidelijk te zien is. Het doet denken aan de ‘hadieth-Djibriel’
waarin de Profeet Muhammad heeft gezegd:

“Er zijn twee soorten van de bewoners van het Vuur die ik nog niet gezien heb;
vrouwen die gekleed gaan maar toch naakt zijn; die afgedwaald zijn en anderen misleiden.
Hun hoofden lijken op de bulten van kamelen; leunend naar een kant.
Zij zullen het Paradijs niet binnen gaan, noch de geur ervan ruiken.”
Sahieh Muslim.

Veel jongens van tegenwoordig worden helemaal gek als je naar hun zus kijkt, laat staan wanneer je
haar als onderwerp in een onderlinge conversatie naar voren haalt. Tegelijkertijd zal dezelfde jongen
die rood zal zien om zijn zusje, met zoveel minachting naar andermans zusje kijken.
Altijd de player willen zijn, niet voor iets dat minder is uitgemaakt willen worden en vooral;
boven alles, de aandacht op hun eigen persoon vestigen, vooral als het op vrouwen aankomt,
want het ‘regelen’ van meisjes/vrouwen schijnt een topprestatie te zijn.
Geen meisje? Dan ben je een looser; en hoe meer; hoe hoger de player-rang; des te hoger het
aanzien.

Veel van deze jongens beseffen niet dat ze datgene wat zij thuis het meest beschermen,
op straat weer totaal afbreken. Het gedrag dat veel jongens er thuis bij hun arme zussen in proberen
te rammen, breken ze op straat weer af bij het zusje van een leeftijdsgenoot die thuis precies
hetzelfde doet. Het is bekend dat meisjes op zichzelf af reageren en jongens op de ander;

8
meestal op hun dus. Meisjes worden heel gemakkelijk voor ‘hoer’ uitgemaakt, terwijl men niet eens
erbij nadenkt wat deze benaming eigenlijk inhoudt. Allemaal roepen ze luidkeels dat je je moeder
moet eren; je zussen moet beschermen en respecteren omdat de islaam dat voorschrijft.
Ook roepen ze dat de islaam voorschrijft dat mannen en vrouwen gelijk aan elkaar zijn,
maar eenmaal buiten de deur valt deze gedachtegang in duigen.

De echte player houdt er een meisje op na, waarmee hij naar eigen zeggen op een dag zal trouwen;
die is alvast gereserveerd. Daarnaast heeft hij meestal nog een Nederlandse vriendin of eentje van
een andere afkomst; ‘die is voor in bed tot ik getrouwd ben’ krijg je vaak als excuus te horen.
Om maar niet te spreken van het aantal Marokkaanse meiden dat hij er daarnaast nog weer op na
houdt om zijn ‘player-touch’ niet kwijt te raken. Want een man zonder die touch is toch geen man
meer? Tijdens islamitische feesten zie je ze dan vaak in djellaba’s rondlopen om even te laten zien
dat ze wel degelijk iets aan hun religie doen. Alleen door het dragen van een djellaba, ja echt!
Met zijn vrienden durft hij dan van gedachtegang te wisselen over waarom meisjes tegenwoordig zo
gemakkelijk te regelen zijn, niet beseffend dat hij en zijn soortgenoten er juist de oorzaak van zijn dat
sommige meiden zich na verloop van tijd zo gaan gedragen! Waarom? Omdat ze allemaal de hoop
hebben verloren op een echte MAN die hen kan geven waar zij recht op hebben.

Niet beseffend dat zijn ‘vrienden’ zijn zus(je) op dezelfde manier benaderen en behandelen zoals hij
met elk ander meisje doet. Er zijn meisjes die goed van zich af weten te bijten, maar er is ook een
groep die gewoonweg gevoelig is voor bepaalde acties en woorden die een jongen kan produceren
en die een beetje naïef zijn. Met naïviteit is niks mis, daar ben je mens voor, maar met het misbruik
dat veel jongens hiervan maken wel. We zullen respect voor meisjes moeten gaan hebben,
die in islaam als ‘de akker van haar man’ worden gezien. Sterker nog, dat respect zou voor iedere
vrouw moeten opgaan, ongeacht afkomst of religie. Het gaat er niet alleen om, om meisjes in hun
waarde te laten, maar ook jezelf. Men verlaagt zich naar een ongekend dieptepunt door verkeerd om
te gaan met de gevoelens van een meisje, terwijl zij net zoveel aandacht en waardering wenst als een
jongen en net zo behandeld wil worden als hoe een jongen zijn moeder, zus of dochter behandelt
(of hoort te behandelen). Er wordt niet veel gevraagd maar er wordt nog minder geboden.
Meisjes worden te snel gewantrouwd.

Jongens moeten beseffen dat ze er de oorzaak van zijn dat veel meisjes en vrouwen zijn hoe ze zijn.
Dat er een voorganger is geweest die ‘de akker’ vertrapt heeft en diepe wonden heeft achtergelaten.
Dan is het juist aan de man in kwestie om deze wonden te doen helen in plaats van nog dieper uit te
graven! Een vrouw heeft een man nodig om een vrouw te kunnen zijn en andersom.
Scholen richten zich meer op de presentatie van jongeren dan op hun spirituele en emotionele
ontwikkeling. Psychisch staan jongeren er alleen voor en hebben zij alleen elkaar en dat is niet
genoeg. De islamitische gemeenschap blijft ongevoelig en doet niks en is niet in staat om oplossingen
voor de problemen van de jongeren te vinden.

Vrijheid in de omgang tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen is niets nieuws en bestond

ook in de tijd van de Profeet Muhammad. Iemaam Ahmad heeft een hadieth verzameld die
overgeleverd is door de metgezel Umaamah die zei:

9
“Een jonge man kwam naar de Boodschapper van Allaah en zei:
“O Rasuulullaah! Schenk mij toestemming voor zinaa (seks zonder huwelijk).”
Dus keerden de mensen zich tot hem en berispten hem zeggende: “Houd je mond! Wat is dit?”
Toen zei de Boodschapper van Allaah tegen hem: “Kom dichtbij me.”
Dus kwam hij en zat dichtbij Rasuulullaah die toen tegen hem zei:
“Zou je willen dat iemand zinaa met je moeder zou doen?” Hij antwoordde:
“Nee! Wallaahi, moge Allaah mij voor u offeren!”
Toen zei Rasuulullaah: “Noch wensen de mensen dat voor hun moeders.”
Toen zei de Boodschapper van Allaah tegen hem: “Zou je willen dat iemand zinaa met je
dochter zou doen?” Hij antwoordde: “Nee! Wallaahi, moge Allaah mij voor u offeren.”
Toen zei de Boodschapper van Allaah tegen hem: “Noch wensen de mensen dat voor hun
dochters.” Toen zei hij tegen hem: “Zou je willen dat iemand zinaa met je zus zou doen?”
Hij antwoordde: “Nee! Wallaahi, moge Allaah mij voor u offeren.”
Toen zei hij tegen hem: “Noch wensen de mensen dat voor hun zusters.”
Toen zei hij: “Zou je willen dat iemand zinaa met je tante (‘khaala’ zus van moeder) zou doen?”
Hij antwoordde: “Nee, Wallaahi, moge Allaah mij voor u offeren.”
Hij antwoordde: “Noch wensen de mensen dat voor hun tantes.”
Toen zei de Boodschapper van Allaah tegen hem: “Zou je willen dat iemand zinaa met je
andere tante (‘ammaa’ zus van vader) zou doen?” “Nee, Wallaahi, moge Allaah mij voor u
offeren.” “Noch wensen de mensen dat voor hun tantes” zei hij.
Toen plaatste de Boodschapper van Allaah zijn hand op hem en zei:
“O Allaah! Vergeef hem zijn zonde, reinig zijn hart en bescherm zijn geslachtsdeel. (tegen zinaa )
Naderhand heeft de jongen zich nooit slecht gedragen.”
Sahieh verklaard door shaikh Zain-ud-Deen Al-‘Iraaqie.

Deze overlevering is toepasbaar in alle tijden en in alle culturen en alle werelddelen en niets is
minder waar dan de boodschap die zij bevat. Wat een voorbeeld van rahmah (compassie, genade) is
de Profeet! Denk na over hoe de moslims om je heen zouden reageren of hoe je zelf zou
reageren! De Profeet liet de jongen zich in anderen verplaatsen en dat is compassie, waar de hele
islaam om draait. Mannelijkheid en menselijkheid bevinden zich in het ‘nee’ kunnen zeggen tegen de
nafs (het ego) als dat nodig is.

Zinaa is niet alleen geslachtsgemeenschap

Allaah heeft ons niet alleen maar opgedragen om te bidden of te vasten maar Hij heeft ook een
systeem voor ons opgezet dat aanbidding, strafwetten, huwelijk, erfenissen, sociale relaties etc.
omvat. Het biedt leiding aan de mensen voor de problemen van vandaag de dag en het helpt vooral
problemen te voorkomen. Zo komt zinaa ook aan de orde in de Qur’aan en de ahaadieth.
Zinaa betekent seksuele gemeenschap tussen een man en vrouw die niet getrouwd zijn.

10
Zinaa is niets anders dan iets slechts, en zinaa met een getrouwde vrouw is het ergst omdat hiermee
haar mans eer wordt aangetast. Allaah zegt in soerah Al-Israa’ 17: 32:

“EN KOM NIET DICHTBIJ ONWETTIGE SEKS. WAARLIJK HET IS EEN ‘FAAHISHAH.’
(EEN GROTE ZONDE: IETS DAT DE GRENZEN OVERSCHRIJDT) EN EEN SLECHTE WEG.”

Ieder persoon hier op aarde wil bemind worden, geliefd zijn en geliefkoosd worden.
Wanneer meisjes de puberteit bereiken gaan hun harten vaak uit naar de liefde van jongens.
Rassuulullaah heeft in een betrouwbare hadieth verzameld door Abu Daawuud en An-Nasaa’ie
gezegd:

“Alle kinderen van Aadam zijn geneigd om op de een of andere manier zinaa te plegen.
De zinaa van de tong is onwettig spreken, de zinaa van de handen is het aanraken, de zinaa van de
benen is het lopen naar zaken die Allaah verboden heeft. De ziel van de mens is van nature tot
overspel geneigd; maar de geslachtsdelen zijn het gereedschap dat het wel of niet toepast.”

Of het nu gaat om overspel waarbij de man of de vrouw getrouwd zijn of niet getrouwd zijn,
de islaam beschouwt zinaa als een grote zonde en waarschuwt ons om er ver vandaan te blijven.
Hoeveel meiden zijn niet bij jongens in bed beland via de blikken en ‘onschuldige aanrakingen?’
Hoeveel meiden hebben niet dagenlang stress gehad omdat hun menstruatie uit bleef?
Ibn ‘Abbaas heeft een soortgelijke hadieth overgeleverd waarin Rasuulullaah heeft gezegd:

“De zinaa van het oog is een blik, de zinaa van de tong is het spreken en de zinaa van de gedachte
is het wensen en hopen; vervolgens zullen de geslachtsdelen er wel of niet naar handelen.”
Al-Bukhaarie (11/ 26) en Muslim (4/ 2046).

Al-Haafidh Ibn Haadjar heeft gezegd:

“Zinaa wordt niet altijd met de geslachtsdelen zelf in verband gebracht


maar kan ook betrekking hebben op andere lichaamsdelen, zoals de ogen enzovoort.”

Ibn Battaal heeft gezegd:

“Kijken en spreken worden zinaa genoemd omdat zij naar echte zinaa leiden.
Dit is waarom gezegd is dat de geslachtsdelen ernaar handelen of niet.”

Ibn ‘Abbaas vertelde in een hadieth verzameld door iemaam Ahmad: (1/ 211)

11
“...en ik keek naar haar, waarna Rasuulullaah mij aan keek en mijn gezicht wegdraaide van haar
gezicht. Ik keek weer naar haar en hij draaide mijn gezicht naar de andere kant, tot hij dat drie keer
had gedaan en ik hield maar niet op.”

En Ibn ‘Abbaas zijn vader zei:

“O Rasuulullaah, waarom draaide je het hoofd van je neef weg?”


Hij zei: “Ik zag een jonge man en een jonge vrouw en hoe kon ik hun veilig zien voor shaytaan?”

Misschien zeggen we: “Het is maar een blik, dat zegt niks, ik weet van mezelf dat het daarbij blijft.”
Maar wie kent de mens beter? Degene Die hem gemaakt heeft of degene die gemaakt is?
Allaah kent de mens zijn natuur; zijn zwakheden; zijn neigingen, daarom heeft Hij regels voor ons
gemaakt om ons te leiden. In soerah An-Nur 24: 30 zegt Allaah:

“ZEG (O MUHAMMAD) TEGEN DE GELOVIGE MANNEN DAT ZIJ HUN OGEN NEERSLAAN
EN HUN KUISHEID BEWAKEN; DAT IS REINER VOOR HEN.
ALLAAH IS ALWETEND OVER WAT ZIJ BEDRIJVEN.
EN ZEG TEGEN DE GELOVIGE VROUWEN, DAT ZIJ HUN OGEN NEER SLAAN
EN HUN KUISHEID BEWAKEN, EN HUN SIERAAD NIET TONEN, BEHALVE WAT DAARVAN ZICHTBAAR
IS.* EN ZIJ MOETEN HUN SLUIERS OVER HUN BOEZEMS DRAGEN EN HUN SCHOONHEID NIET
OPENLIJK TONEN.”

* ‘Behalve wat daarvan zichtbaar is’ betekent volgens de tafsir (18/ 84) van shaikh Ibn Djurair het
gezicht en de handen.

Geleerden zeggen dat het hart soldaten heeft, zoals een koning dat heeft. De soldaten van het hart
zijn de ogen, oren, de mond en de andere lichaamsdelen. Dus wanneer we onze ogen niet neer slaan,
zijn dat geen goede soldaten en kunnen in het hart schade aanrichten. Niemand kan ontkennen dat
vreemd gaan altijd met de ogen begint. Wanneer iemand met een blik van verlangen naar iemand
anders kijkt, gaat er een signaal naar het hart, het hart geeft een signaal aan de hersencellen,
die op hun beurt weer een signaal via de wervelkolom aan het geslachtsdeel doorgeven!
Op dat moment wordt de seksuele lust opgewekt, waardoor de kans op versieren en charmes bloot
geven vergroot wordt. Alles begint met de intentie en Allaah kijkt bij je handelingen niet naar je
lichaam of uiterlijk, maar naar je hart. Rasuulullaah heeft in een hadieth Sahieh gezegd:

“Er is een gedeelte in je lichaam dat wanneer het goed is, het hele lichaam goed laat zijn
en wanneer het slecht is, het hele lichaam slecht laat zijn; dat is het hart.”

Ibn al-Qayyim heeft gezegd:

12
“De gedachte verdringen is eenvoudiger dan het verdringen van verlangens en lusten.
Wanneer zij een onvoorwaardelijke lust geworden zijn, zal de persoon onbekwaam zijn om ze terug te
dringen. Hij is er zelf de oorzaak van als hij de gedachte niet terugdringt op het moment dat ze nog
zwak is.”

De gedachte is als een vogel die we zien vliegen. Als we hem met rust laten en er geen acht op slaan,
dan zal hij wegvliegen, maar als je erop jaagt en hem vangt, dan zal hij bij jou blijven.
Denk na over het verhaal van de Profeet Yuusuf die door Allaah met het mooiste uiterlijk werd
geschapen van alle mensen:

“TOEN ZIJ HEM ZAGEN, WAREN ZIJ VAN HEM ONDER DE INDRUK EN VERWONDDEN ZIJ HUN
HANDEN EN ZIJ ZEIDEN: “VERHEVEN IS ALLAAH, DIT IS GEEN MENS, DIT IS NIETS DAN EEN NOBELE
ENGEL.”

En we weten dat engelen heel mooi zijn! Toen de vrouw van de ‘Aziz hem probeerde te verleiden
zocht hij toevlucht bij Allaah, waardoor zij ervoor zorgde dat hij in de gevangenis terecht kwam.

“EN VOORZEKER, ZIJ BEGEERDE HEM. ALS HIJ GEEN TEKEN VAN ZIJN HEER HAD GEZIEN,
ZOU HIJ HAAR HEBBEN BEGEERD. ZIJ ZEI: “IK HEB HEM GEPROBEERD TE VERLEIDEN TEGEN ZIJN
WIL, WAAROP HIJ WEIGERDE. MAAR ALS HIJ NIET DOET WAT IK HEM BEVEEL, DAN ZAL HIJ ZEKER
GEVANGEN GEZET WORDEN EN ZAL HIJ ZEKER TOT DE VERNEDERDEN BEHOREN.”
HIJ ZEI: “MIJN HEER, GEVANGENSCHAP IS MIJ LIEVER DAN DAT WAAR ZIJ MIJ TOE UITNODIGT.”

Kun je je te midden van ons, mensen voorstellen die liever in de gevangenis zitten dan zichzelf aan
zinaa over te geven? Het verhaal van Yuusuf bevat voor ons diepe lessen. Kijk hoe de situatie was
waar hij zich in bevond. Iedere man heeft van nature een zwak voor de vrouw, vooral op jonge
leeftijd. Yuusuf was jong, niet getrouwd, in een vreemd land en de vrouw die hem verleidde had een
rang en schoonheid. Ze begeerde hem, probeerde hem te verleiden terwijl hij bij haar thuis was en
ook nog eens bij haar in dienst was. Hij kende haar goed omdat hij haar slaaf was.
Vervolgens dreigde zij hem met gevangenisstraf zoals we hiervoor hebben gelezen, waartoe zij
gemakkelijk in staat was als vrouw van de ‘Aziz, die een hoge ambtenaar aan het hof was.
Maar Yuusuf vreesde Allaah en verkoos lijden boven de zonde en dit weerhield hem van de zonde en
Allaah steunde hem met Zijn hulp, zoals we lezen in soerah Yuusuf 12: 24:

“EN VOORZEKER, ZIJ BEGEERDE HEM. ALS HIJ GEEN TEKEN VAN ZIJN HEER HAD GEZIEN,
ZOU HIJ HAAR HEBBEN BEGEERD.”

“ZO WAS HET, OPDAT WIJ HET KWAAD EN ZEDELOOSHEID VAN HEM ZOUDEN AFWENDEN.
EN VOORWAAR, HIJ IS EEN VAN ONZE OPRECHTE DIENAREN.”

13
Deze woorden wijzen erop dat hoe meer we Allaah oprecht dienen en gehoorzamen, hoe meer Hij
ons iemaan en standvastigheid geeft en hoe meer we recht hebben op Zijn bescherming en steun.
De zoon van ‘Umar ibn Al-Khattaab heeft een hadieth overgeleverd waarin Rasuulullaah
vertelt over drie mannen die op reis gingen en ‘s nachts in een grot gingen overnachten.
De grot werd afgesloten door een rotsblok dat voor de ingang viel.
De mannen zeiden tegen elkaar dat ze alleen uit de grot konden worden bevrijd wanneer ieder van
hun Allaah zou aanroepen en daarbij zijn rechtschapen daden zou noemen. Een van de mannen zei:

“O Allaah, mijn oom had een dochter die mij meer geliefd was dan alle andere mensen.
(in een andere overlevering staat: “Ik hield van haar zoals alleen een man van zijn vrouw kan
houden.”) Ik zocht toenadering tot haar, maar ze hield zich afzijdig. Later werd zij
(door hongersnood) getroffen in een jaar van schaarste en kwam daarom naar mij toe.
Ik gaf haar honderdtwintig dinaar op voorwaarde dat ze mijn wens (verlangen) niet zou weigeren.
Ze accepteerde het. Toen ik tussen haar benen stond (om mijn verlangens te bevredigen) zei ze:
“Taqiellaah (vrees Allaah), verbreek mijn zegel niet behalve met recht. (binnen het huwelijk).”
Op dat moment verliet ik haar, ondanks het feit dat zij nog steeds het meest geliefd van alle
mensen voor mij was. Ik liet bovendien het goud dat ik haar had gegeven bij haar achter.
O Allaah, als ik dit slechts omwille van Uw Aangezicht heb gedaan, verlos ons dan uit deze
situatie.”
Deel van een hadieth uit Riyaad us Saalihien; Sahieh Al-Bukhaarie.

Het proberen te voorkomen van zinaa.

Allaah heeft ons bevolen om de vallen van shaytaan te vermijden; shaytaan en iemands ego (nafs)
zullen iemand nadat hij een stap in de verkeerde richting heeft gezet blijven aansporen om slechte
daden te doen. Men moet nadenken over hoe serieus het is om een vrouw aan te raken;
de Profeet heeft gezegd:

“Wanneer iemand van jullie in het hoofd geslagen zou worden met een naald dan zou dat beter
voor hem zijn dan een vrouw aan te raken die voor hem niet toegestaan is om aan te raken.”
At-Tabaraanie.

Is er iemand die puurder in zijn hart is dan Rasuulullaah? En toch zei hij:

“Ik schud geen handen met vrouwen.”


Iemaam Ahmad 6/ 357 en zie: Sahieh al-Djaamie. 7054.

De hadieth verwijst naar de bestraffing van het aanraken, dus wat zou de straf zijn voor ergere daden
zoals zoenen en omarmen? Een oprechte gelovige die werkelijk naar Allaah en al djannah verlangt
kijkt niet of de zonde groot of klein is en of de zonde wel of niet ‘een hadd’ (bestraffing) draagt.
We zien vele moslims die deze soennah ‘overdreven’ vinden en ‘extremistisch’ maar een moslim
dient de soennah te volgen in ieder opzicht; ieder gebied. Ibn ‘Abbaas heeft gezegd:

14
“Er is geen grote zonde als iemand om vergeving vraagt
en er is geen kleine zonde als een persoon volhoudt ermee door te gaan.”

En Bilaal ibn Sa’d zei:

“Kijk niet naar hoe klein de zonde is, maar denk aan de Grootheid van Degene Die je ongehoorzaam
bent geweest.”

De straf voor onwettige seksuele gemeenschap

Waarom volgt er in de Sharie’ah een dergelijke zware straf hierop? Dat heeft vooral te maken met de
rechten van het onwettige kind dat hieruit voort kan komen. Denk maar na over een kind dat
opgroeit en niet weet wie zijn vader is. Volgens de Sharie’ah is het voor een moslim niet toegestaan
om te beweren tot een andere vader te behoren dan zijn eigen vader.
Sa’d en Abu Bakr hebben overgeleverd dat Rasuulullaah heeft gezegd:

“Degene die bewust beweert aan iemand anders dan zijn vader toe te behoren,
zal het paradijs niet mogen binnen treden.”
Sahieh Al-Bukhaarie, zie Fath ul-Baarie 8/ 45.

Hoeveel baby’s worden niet onwettig geboren? In 1979 werd dit aantal geschat op 600.000,
waarvan de moeders minderjarige meisjes waren, dat was in 1979, hoeveel zullen het er nu zijn?
Een getrouwde man die zinaa doet verdient volgens de Sharie’ah de ergste straf, welke steniging is,
zodat ieder deel van zijn lichaam lijdt zoals eerst ieder deel genoot. En degene die niet getrouwd is
verdient maximaal honderd zweepslagen, terwijl het schandaal van deze straf aanschouwt wordt en
waarna hij uit de stad verbannen wordt voor tenminste een jaar. Dit is wat betreft de islamitische
wetgeving, ook al word deze in bijna geen een land meer toegepast. In ‘de barzakh’ (de wereld van
de doden) is de straf voor degenen die zinaa deden dat zij naakt in een oven zullen zijn die een brede
bodem heeft en een smalle bovenkant, met vuur onderin. Zij zullen schreeuwen en wanneer de hitte
van het vuur toe neemt zullen zij nog meer schreeuwen en omhoog rijzen tot zij bijna uit de
bovenkant komen en wanneer het vuur verminderd zullen ze terug vallen. Dit zal zich herhalen tot
het Uur der opstanding plaatst zal vinden. (zie: Al-Bukhaarie (7047)

Samuurah ibn Djuundub heeft de hadieth overgeleverd die verzameld is door iemaam
Al-Bukhaarie waarin Rasuulullaah dit in een droom zag terwijl hij vergezeld werd door de
engelen Djibriel en Miekaa’iel. Wat zelfs nog erger is, is wanneer een man met zinaa doorgaat,
zelfs wanneer hij oud wordt en de dood nadert en Allaah geeft hem de kans om berouw te tonen.
Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

15
“Er zijn drie mannen waar Allaah op de Dag der Opstanding niet tegen zal spreken,
noch hen prijzen, nog ernaar kijken en hen zal een pijnlijke bestraffing treffen:
een oude man die zinaa doet, een koning die liegt en een arme man die arrogant is.”
Sahieh Muslim 1/ 102-103.

Zijn wij vergeten dat Allaah in soerah Foeshilaat 41: 20-21 zegt:

“TOTDAT WANNEER ZIJ HAAR (DE HEL) BEREIKEN, HUN OREN, HUN OGEN EN HUN HUIDEN TEGEN
HEN ZULLEN GETUIGEN WEGENS WAT ZIJ DEDEN. EN ZIJ ZULLEN TEGEN HUN HUIDEN ZEGGEN:
“WAAROM GETUIGEN JULLIE TEGEN ONS?” ZIJ ZULLEN ZEGGEN:
“ALLAAH HEEFT ONS DOEN SPREKEN, DEGENE DIE ALLE DINGEN HEEFT DOEN SPREKEN.”

Zijn wij hier niet bang voor? Schamen wij ons niet? Anas bin Maalik heeft overgeleverd:

“We waren bij Rasuulullaah toen hij begon te lachen en zei: “Weten jullie waar ik om lach?
Wij antwoordden: “Allaah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Hij zei:

“Ik lach om het gesprek tussen de dienaar en zijn Heer op de Dag der Opstanding.
Hij zal zeggen: “O mijn Heer! Hebt U mij niet beschermd tegen onrechtvaardigheid?”
“Jawel” zal Hij antwoorden. En de dienaar zal zeggen: “Dan aanvaard ik voor mijzelf enkel een
getuige van mijzelf.” Allaah zal dan zeggen: “Vandaag volstaat het dat jij je eigen getuige bent en
dat de edele schrijvers (de engelen) getuige zijn.” Dan wordt zijn mond verzegeld en wordt er tegen
zijn ledematen gezegd: “Spreek!” En ze zullen spreken over zijn daden. Dan zal hij de toestemming
krijgen om te praten en zeggen: “Verdwijn, wee jullie! Ik was jullie aan het verdedigen!”
Sahieh Muslim (2969).

De deuren die openen naar zinaa

Tegenwoordig zijn alle deuren van immoreel gedrag open en het verrichten van zonden is heel
gemakkelijk en gewoon voor de mensen geworden. ‘At-tabaroedj’ (het vertonen van vrouwelijke
schoonheid en het spelen daarmee) is wijdverspreid en wordt ook normaal gevonden.
Onbedekt naar buiten gaan en vrije omgang met het andere geslacht hebben zijn voor moslims net
zo normaal geworden als voor niet-moslims. Mogelijkheden om elkaar te ontmoeten zijn overal
aanwezig, niemand keurt het af. Roken en blowen zijn normaal bij vele moslimjongeren.
Abortussen vinden in het geheim plaats, moeders regelen bij de dokter een maagdenvliesherstel en
onwettig geboren kinderen worden voor adoptie of pleegzorg afgestaan zodat de familie niets van
‘deze schande’ hoeft te weten. En wij moslims, wij doen niets om dit zinkende schip te redden!
Wij ouders zijn zelf ziek en kunnen het zelf niet eens aan! Wie reikt uit naar de moslimjongeren als zij
met hun ouders niet kunnen communiceren, leerkrachten hebben die geen moslim zijn?
Ze hebben alleen elkaar, maar dat is meer om te ‘chillen’. Dus wie is er dan voor de innerlijke
gevoelswereld? Het isolement waarin de jongeren zich verward voelen en geen leiding vinden komt
onder anderen door de nalatigheid van de ouderen en doordat sommigen onder hen totaal geen

16
aandacht besteden aan de jongeren en niet naar hen luisteren, zelfs niet wanneer zij het juiste
zeggen. Het is onze plicht dat wij met de jongeren zijn, dat wij kijken naar het geen waarin zij zich
bevinden en dat wij de zaken rondom hen waarnemen die hen beïnvloeden en wat de oorzaak is van
hun afwending van het vasthouden aan hun religie? Wat betreft het feit dat wanneer we van
sommigen onder hen zaken horen die niet gepast zijn, wij hen allen dan de rug toekeren, hen
loslaten en geen zorg dragen voor hun situatie en met verachting naar hen kijken; dit zorgt voor veel
kwaads en afstand tussen de jongeren en de ouderen en degenen die praktiseren en degenen die dat
niet doen, waardoor de shayaatien hen leiden naar waar zij willen! We dienen ons in de ander te
verplaatsen en rahmah te hebben, want Rasuulullaah kwam als een rahmah voor de mensen en
de djinns; een rahmah voor de gehele schepping, zelfs voor de dieren! We hebben moeder Theresa
als een voorbeeld van rahmah gezien, waar zijn de moslims die de Profeet hierin volgen?

In hadieth Djibriel noemt Rasuulullaah als een van de tekenen van het Uur dat vrouwen gekleed
maar toch naakt zullen lopen. Alsof we dat nu niet overal om ons heen zien! En hoeveel van onze
moslimzusters doen hieraan mee! Hoeveel moslimmeiden en vrouwen hebben misschien wel een
lapje stof om hun haar heen gebonden; als een zogenaamde hidjaab, maar hun lichaamsdelen zijn
geparfumeerd, onthuld en benadrukt en hun gedrag bestaat uit geflirt! Rasuulullaah heeft
gezegd:

“Een vrouw die parfum opdoet en dan naar buiten gaat te midden van de mensen waardoor zij
haar geur kunnen ruiken is een zaaniyah.”
Iemaam Ahmad 4/ 418 en Sahieh al-Djaamie 105.

En hij zei ook:

“Iedere vrouw die parfum draagt en dan naar de moskee gaat waardoor men haar geur ruikt,
haar gebeden zullen niet worden geaccepteerd zolang zij geen ghusl verricht zoals zij dat doet
wanneer zij djanaabah (na seksuele omgang) is.”
Iemaam Ahmad 2/ 444 en Sahieh al-Djaamie 2703.

Islaam leert ons dat een vrouw haar parfum kleur maar weinig geur moet hebben.
Zinaa is een van de belangrijkste verboden daden en een van de grootste zonden ‘al kabaa’ir’
genoemd na shirk! (iets of iemand naast Allaah aanbidden)
Allaah zegt in soerah Al-Foerqaan 25: 68-70:

“EN DIE GEEN ZINAA VERRICHTEN, WANT WIE DAT DOET ZAL EEN BESTRAFFING ONDERVINDEN.
VOOR HEM ZAL DE BESTRAFFING VERMENIGVULDIGD WORDEN OP DE DAG DER OPSTANDING
EN HIJ ZAL DAARIN VERNEDERD LEVEN, BEHALVE DEGENE DIE BEROUW TOONT EN GELOOFT EN
GOEDE DADEN VERRICHT. VOOR DIEGENEN WISSELT ALLAAH HUN ZONDEN IN VOOR GOEDE
DADEN. EN ALLAAH IS VERGEVENSGEZIND, MEEST BARMHARTIG.”

17
Rasuulullaah heeft gezegd:

“Er is na shirk geen grotere zonde in de ogen van Allaah dan een druppel sperma die een man in de
baarmoeder van een vrouw die niet wettig voor hem is brengt.”
Al-Bukhaarie; kitaab ul-Huduud.

In soerah Ar-Ra’d 13: 8 staat:

“ALLAAH WEET WAT IEDERE VROUW DRAAGT EN WAT DE BAARMOEDERS VERMINDEREN OF WAT
ZIJ VERMEERDEREN.”

Is het niet zo dat Rasuulullaah heeft gezegd dat de beste vrouwen degenen zijn die veel kinderen
baren, zodat zijn ummah groter zal worden? Hoe pijnlijk is dan de situatie waar wij in zitten?
De jongeren van zijn ummah verwekken kinderen van zinaa en dit is precies wat hij bedoelde toen hij
zei:

“Het laatste deel van mijn ummah zal bestaan uit degenen die uit zinaa zijn voort gekomen.”

Abu ad-Darda heeft overgeleverd dat Rasuulullaah bij de deur van een tent een slavin
tegen kwam die in een ver gevorderde staat van zwangerschap verkeerde.
Hij zei: “Misschien woont de man met haar samen.” Ze zeiden: “Ja.” Daarop zei Rasuulullaah:
“Ik had besloten hem te vervloeken met een dergelijke vloek die samen met hem naar het graf kan
gaan. Hoe kan hij het nog ongeboren kind bezitten en datgene dat niet wettig voor hem is.”
Sahieh Muslim.

‘Abdullaah ibn Mas’ud heeft overgeleverd:

“Ik vroeg Rasuulullaah: “Welke zonde is het ergste bij Allaah?”


Hij zei: “Aan Allaah een deelgenoot toekennen terwijl Hij jou geschapen heeft.”
Ik vroeg: “Welke daarna?” Hij zei: “Je kind doden uit angst dat hij met jou eet.” (d.w.z: armoede)
Ik vroeg: “Wat daarna?” Hij zei: “Zinaa begaan met de vrouw van je buurman.”
Al-Bukhaarie (8/ 492) en Muslim (1/ 90).

Wanneer een vrouw zinaa doet terwijl haar man afwezig is voor aanbidding of het zoeken naar
kennis of voor djihaad, dan is de zonde een combinatie van zonden.
Buraidah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah heeft gezegd:

18
“De vrouwen van de mudjaahidien zijn zo heilig en verboden voor degenen die achter blijven als
hun eigen moeders. Er is geen man van degenen die achter blijven aan wie de mudjaahidien zijn
familie toevertrouwt maar hij bedriegt hem vervolgens (door het verrichten van zinaa) of hij zal op
de Dag der Opstanding worden vastgehouden en degene die hij bedroog zal zoveel hij wil van zijn
goede daden afnemen, dus wat denken jullie?”
Sahieh Muslim.

Als degene die zinaa doet getrouwd is, is de zonde nog erger dan wanneer hij niet getrouwd is,
en als hij een oude man is is de zonde nog groter dan wanneer hij jong zou zijn en zijn bestraffing is
zoals de Profeet genoemd heeft in de hadieth over de drie die Allaah nooit zal aankijken,
noch prijzen op de Dag der Opstanding en die een pijnlijke bestraffing zullen ondergaan.
Wanneer de zonde ook nog eens in een heilige maand of op een heilige plek gepleegd is of op een
tijdstip dat bijzonder is bij Allaah, dan is de zonde een combinatie van zonden!
En in soerah Al-Israa’ 17: 32:

“EN NADER GEEN ZINAA; VOORWAAR ZINAA IS EEN ZEDELOOSHEID EN EEN SLECHTE WEG.”

Iemaam Al-Qurtubie heeft gezegd:

“De geleerden hebben gezegd dat de zin ‘en nader geen zinaa’ krachtiger is dan te zeggen
‘en verricht geen zinaa’ omdat het betekent dat je zelfs niet dichtbij de zinaa moet komen.”

Dit betekent dat men geen daden moet verrichten die in de buurt van zinaa komen of ertoe leiden,
zoals het alleen zijn met iemand van het andere geslacht. ‘Umar ibn Al-Khattaab heeft
overgeleverd dat de Profeet gezegd heeft:

“Telkens wanneer een man alleen met een vrouw is (waar hij mee kan trouwen) dan is shaytaan de
derde.”
At-Tirmidhie (3118).

Het is dus voor een man niet toegestaan om met een vrouw waarmee hij zou kunnen trouwen alleen
in een huis, kamer of auto te zijn, en hiertoe behoort ook de vrouw van zijn broer, want Rasuulullaah
heeft gezegd dat de broer van je man als ‘al mawt’ (de dood) is voor jou; m.a.w. hij bestaat niet
voor je wat de omgang betreft. Logisch ook want in heel veel culturen was (en soms is) het de
gewoonte dat een vrouw na de dood van haar man met zijn broer trouwt, o.a. vanwege zijn
kinderen. Een vrouwelijke patiënt moet ook voorkomen met een mannelijke dokter alleen te zijn,
enzovoort. En in een andere hadieth overgeleverd door ‘Abdullaah ibn Amr ibn Al-Aas zegt
Rasuulullaah:

19
“Na deze dag moet geen man het huis van iemand anders binnen gaan terwijl de man er niet is,
behalve wanneer hij samen met een of twee personen is.”
Al-Bukhaarie.

De Profeet zei tegen ‘Aa’ishah:

“Wees op je hoede voor onbeduidende daden, want Allaah zal er zeker rekenschap over vragen.”
Ibn Maadjah (4243). Sahieh verklaard door shaikh al-Albaanie in Sunan Ibn Maadjah (4243).

Wanneer je doorgaat met het verrichten van zonden neemt dit de verafschuwing van de zonden uit
het hart weg, zodat het een gewoonte wordt.

Stoppen met zinaa

Iedereen weet hoeveel zinaa er verricht wordt etc. maar nu vraag je jezelf af: hoe stop ik hiermee?
Je Dien zal jou hierbij helpen! Wanneer je de prachtige kennis tot je neemt zul je vanzelf naar
gehoorzaamheid aan Allaah, berouw, Hem dienen en tevreden stellen verlangen!
Herinner wat Allaah in soerah Al-Foerqaan 25: 70 zegt over degenen die zinaa hebben gedaan:

“BEHALVE DEGENE DIE BEROUW TOONT EN GELOOFT EN GOEDE DADEN VERRICHT.


VOOR DIEGENEN WISSELT ALLAAH HUN ZONDEN IN VOOR GOEDE DADEN.”

Ibn Mas’ud heeft overgeleverd:

“Een man kuste een vrouw en kwam daarna naar Rasuulullaah en vertelde hem hierover,
aldus werd deze openbaring (soerah Hoed 11: 114) aan de Profeet geopenbaard:

“EN VERRICHT JE GEBEDEN OP DE TWEE EINDEN VAN DE DAG EN IN SOMMIGE UREN VAN DE
NACHT* VOORWAAR, DE GOEDE DADEN WISSEN DE SLECHTE DADEN UIT.
DAT IS EEN HERINNERING VOOR DEGENEN DIE ZICH LATEN HERINNEREN.

De man zei: “Geldt deze aanwijzing voor mij alleen?” Rasuulullaah zei:
“Het is voor al degenen van mijn volgelingen die in een zelfde situatie komen.”
Sahieh Al-Bukhaarie.

*d.w.z: de vijf verplichte gebeden.

20
In de Sahiehain vinden we een hadieth overgeleverd door Ibn ‘Abbaas waarin sommige van de
mushrikien (afgodendienaren) veel gedood hadden en veel zinaa hadden gepleegd en naar
Rasuulullaah kwamen en zeiden:

“Wat jij zegt en waar je ons naar oproept is goed, als je ons maar kon vertellen dat wat we gedaan
hebben ongedaan zal worden gemaakt.”
Toen werden de woorden geopenbaard: (soerah Al-Foerqaan 25: 68)

“EN DEGENEN DIE NAAST ALLAAH EEN ANDERE GOD AANROEPEN EN DIE NIEMAND DODEN,
WAARVAN HET DODEN DOOR ALLAAH VERBODEN IS, BEHALVE VOLGENS HET RECHT.
EN DIE GEEN ZINAA PLEGEN.”

En:

“ZEG: “O MIJN DIENAREN DIE BUITENSPORIG ZIJN TEGENOVER ZICHZELF,


(DOOR ZONDEN EN SLECHTE DADEN TE VERRICHTEN), WANHOOPT NIET AAN DE GENADE VAN
ALLAAH.”

Bidden helpt als een schild tegen het slechte, door voor onze Heer te staan worden we ons bewust
van onze daden. Rasuulullaah heeft gezegd dat onze iemaan weg is wanneer we zonden begaan,
zoals blijkt uit de hadieth die overgeleverd is door Abu Hurairah, waarin Rasuulullaah zei:

“Degene die zinaa doet is geen gelovige zolang als hij het doet en geen dief die steelt is een
gelovige, zolang als hij steelt en geen dronkaard die wijn drinkt is een gelovige zolang als hij
drinkt.”
Sahieh Muslim deel 1.

Rasuulullaah heeft in een andere hadieth Sahieh gezegd:

“Wanneer een man zinaa verricht, zal geloof uit hem gaan totdat het als een wolk boven hem is,
en wanneer hij stopt komt zijn geloof bij hem terug.”
Abu Daawuud, At-Tirmidhie. Sahieh verklaard door shaikh al-Albaanie in Sahieh Abu Daawuud.

Degene die zinaa heeft gedaan moet dus snel tawbah (berouw) verrichten en zijn zonde niet aan
anderen bekend maken, zoals Rasuulullaah (over zinaa) heeft gezegd:

“Voorkom dit vieze ding (zinaa) dat Allaah heeft verboden, en degene die een van dit soort zonden
verricht, laat hij zichzelf bedekken met de bedekking die Allaah hem heeft gegeven.”
Al-Baihaaqie. Sahieh verklaard door shaikh al-Albaanie in As-Silsilah as-Sahiehah. 663.

21
En Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Allaah bedekt niet alleen in deze wereld, maar Allaah zal ook op de Dag der Opstanding
bedekken.”
Sahieh Muslim.

Hiermee wordt het bedekken van de zonden bedoeld. De ware gelovige is immers degene die zich er
altijd van bewust is dat hij in de aanwezigheid van de Alwetende leeft en dat niets verborgen is voor
Zijn Ogen Die alles zien. Dus wanneer iemand zinaa doet heeft hij op dat moment geen gods
bewustzijn, zelfs al is het maar voor even. Want als hij zich bewust zou zijn van Allaah en de straf
voor zijn zonde, zou hij Zijn grenzen niet overtreden! Maar omdat Allaah de zonde bedekt houdt voor
anderen moet men er zelf niet over vertellen. Men kan wel met bedekkende termen in het algemeen
erover praten wanneer men aan een vertrouwenspersoon advies wil vragen.
Soms moet men ook wel ‘to the point’ komen omdat het probleem anders niet duidelijk kan worden
gemaakt. Maar de bedoeling is dat men niet zijn zonden verspreidt zonder zich te erover te schamen
en alsof het normaal is waardoor anderen het dan ook normaal gaan vinden en de zonde zich
misschien gaat verspreiden. Het is zoiets als jongens die ‘opscheppen’ dat ze meisjes gebruiken.
De zonde is zinaa, is onrecht en Allaah heeft onrecht haraam verklaard voor Zichzelf en Zijn dienaren,
mar de jongen vindt zichzelf stoer en denkt iemand te zijn en steekt vervolgens andere jongens aan.
Rasuulullaah heeft in een hadieth uit de Sahiehain gezegd:

“Mijn gehele ummah zal vergeven worden, behalve degenen die openbaar maken.
Er is sprake van openbaar maken, wanneer iemand in de nacht een daad heeft gepleegd en Allaah
dit voor hem bedekt heeft gehouden. Wanneer hij ‘s morgens wakker wordt zegt hij:
“Ik heb dat en dat gedaan.” Hij brengt de nacht met de bedekking van zijn Heer door en staat op
om de bedekking van zijn Heer weg te nemen.”
Al-Bukhaarie (6069) en Muslim (2990).

In deze tijd is het normaal dat jongeren relaties hebben. Het probleem is wel degelijk de omgeving en
de vriendenkring. Veel meiden zijn via hun vriendinnen in onwettige relaties terecht gekomen,
hetzelfde geldt voor jongens. Een van mijn leerlingen had een broer die drugs had gesmokkeld en
hiervoor had vast gezeten in Marokko en in Nederland. Toen hij vrij kwam en weer thuis kwam ging
ik met zijn zusje naar hun woning toe. Ik had boeken over de islaam en islamitische kleren en
parfums voor hem gebracht als cadeau van alle meisjes in de moskee. Het was bedoeld als uiting van
steun en handwijzer naar het goede pad. Ik vroeg hem of niemand van al die vijfentwintig
Marokkaanse jongens ooit had gezegd dat ze moesten stoppen of dat het verkeerd was wat ze
deden? “Niemand” antwoordde hij. Ondertussen stonden dezelfde ‘vrienden’ van vroeger al voor de
deur en nodigden hem uit om op hetzelfde pad verder te gaan. Ze wilden hem laten vergeten dat hij
berouw getoond had en het slechte schoonschijnend voor hem maken en het goede onaantrekkelijk
laten lijken. Ga maar een voor een je vrienden na. Is er onder hen iemand waarvan je op de Dag van
de Opstanding zal zeggen wat in soerah Al-Foerqaan 25: 28 staat:

22
“EN GEDENK DE DAG WAAROP DE ONRECHTVAARDIGE OP ZIJN HANDEN BIJT, TERWIJL HIJ ZEGT:
“HAD IK MAAR EEN WEG MET DE BOODSCHAPPER GENOMEN! WEE MIJ!
HAD IK MAAR NIET ZO IEMAND ALS BOEZEMVRIEND GENOMEN!”

Zijn je vrienden echte vrienden voor je, waar je zowel in het wereldse leven als in het hiernamaals
mee samen wil zijn? Voor wie je wenst wat je voor jezelf wenst en die voor jou wensen wat zij zelf
graag willen? Zijn dit vrienden waar je nooit meer zonder wil zijn omdat ze je alleen maar goeds
hebben gegeven? Weet dat we zullen zijn met degenen van wie we houden, zoals de Profeet zei:

“De mens zal samen zijn met degenen van wie hij houdt.”
Sahieh Al-Bukhaarie (6168) en Muslim (2640).

Fataawa over telefoongesprekken voeren

Aan shaikh Ibn Djibrien werd gevraagd wat de regel is voor een jongen en een meisje die telefonisch
gesprekken met elkaar voeren. Hij antwoordde: “Het is niet toegestaan met een vrouw waar mee je
zou kunnen trouwen een gesprek te voeren dat verlangens opwekt en geflirt. Dit is zowel telefonisch
als op een andere manier niet toegestaan. Allaah heeft in soerah Al-Ahzaab 33: 32 gezegd:

“WEES NIET ZACHT IN SPRAAK OPDAT DEGENE IN WIENS HART EEN ZIEKTE IS BEWOGEN ZAL
WORDEN TOT VERLANGEN.”

Maar er zit geen kwaad in wanneer de gesprekken zakelijk en beperkt zijn.”

Een van onze zusters schreef: “Ik heb een prachtige jongen leren kennen op mijn werk.
Op de een of andere manier begonnen we te bellen. We spraken over van alles en nog wat,
ik wist niet wat ik ervan moest denken, maar ik ging er gewoon mee door. Van het een kwam het
ander en hebben we over verliefdheid gesproken. We gingen elkaar steeds vaker bellen, soms wel
twee of drie uren lang. Ik wist wel dat het de verkeerde kant op ging maar het voelde zo goed zo
heerlijk om zijn stem te horen en om met elkaar te lachen en zelfs te huilen. Hij leerde me zoveel
over islaam en spoorde me aan om naar lezingen te gaan. Mijn jongere zusje zei:
“Waar ben je mee bezig? Je gaat naar de moskee en ondertussen doe je zo met die jongen?”
“Maar we zeggen toch niets tegen elkaar? Ik spreek toch niet met hem af?” zei ik.
Vervolgens keek mijn jongere zusje mij teleurgesteld aan. Op dat moment voelde ik dat het niet goed
was wat ik deed.”

Hoe denkt islaam over onderwerpen zoals verliefdheid, iemand beloven te gaan trouwen?
Shaikh ul islaam Ibn Taymiyyah antwoordde hierop:

“Wie een giftige wond is opgelopen dient een medicijn te gebruiken dat het gif eruit kan halen en de
wond dicht kan maken, door o.a. de volgende adviezen op te volgen:

23
- Door te trouwen, want Rasuulullaah heeft gezegd:

“Wie naar de schoonheid van een vrouw kijkt, dient zijn lusten op zijn vrouw uit te oefenen;
want wat die vrouw heeft heeft zijn eigen vrouw ook.”
Muslim kitaab an-nikaah.

- Door de gebeden op tijd in de moskee te bidden en smeekgebeden te verrichten en Allaah om


verlossing te vragen in het laatste gedeelte van de nacht. En men moet de volgende du’aa meerdere
keren herhalen:

“Yaa Muqallibal quluub, thabbit qalbie ‘alaa Dienak.


Yaa Musarrifal quluubie, sarrif qalbie ilaa taa’atika wa taa’ati rasoelik.”

“O Draaier van de harten, maak mijn hart standvastig op Uw Dien!


O Degene Die de harten naar een bepaalde kant wendt, wendt mijn hart naar gehoorzaamheid aan U
en Uw Boodschapper.”

- Door afstand te nemen van de plek waar de desbetreffende persoon woont of komt.”
Uit: ‘Ah’kaam az-zawaadj’ van shaikh ul islaam ibn Taymiyyah.

Wat moet je doen als je merkt dat je aan zinaa denkt?

Antwoord:

- “Het kunnen slechts gedachten zijn die in je opkomen, zonder dat je ooit van plan was om er iets
mee te doen. Iemand kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden, maar het is beter om
van deze gedachten af te komen, zodat ze niet leiden tot iets anders.
- Het zou ook een vaststaande gedachte kunnen zijn die vergezeld gaat met een plan en een intentie.
In dit geval moet diegene zich haasten om hiermee op verschillende manieren om te gaan;
- zoals serieus nadenken om te gaan trouwen want dit is de natuurlijke bescherming die de Sharie’ah
voor de man en de vrouw biedt.
- Vasten als je niet kan trouwen, en moslims zouden moeten streven om hun iemaan te versterken,
- zorg te hebben voor het kiezen van de juiste vrienden,
- wegblijven van alles wat mogelijk lusten zou kunnen opwekken; een van de meest
vanzelfsprekende zaken is het kijken naar dingen die haraam zijn.
- Het gedenken van de straf voor zinaa en dat de kwade gevolgen veel erger zijn dan het korte
plezier.”

Wat te doen na het plegen van zinaa?

Vraag:

24
“Ik ben een meisje en heb seks voor het huwelijk gehad, ik ben mijn maagdelijkheid dus verloren,
tot mijn spijt. Ik ben altijd best gelovig geweest maar mijn liefde voor hem heeft alles veranderd;
ik was bang om hem kwijt te raken, vandaar dat ik met hem naar bed ben geweest, nu heb ik niets
meer met hem, nu ben ik alleen ontmaagd! Ik schaam me hier heel erg voor, ik hoop dat Allaah het
mij kan vergeven, wat moet ik nu doen? Welke islamitische man wil nog met mij trouwen?
Wat als mijn ouders er achter komen? Kunt u mij raad geven? Sommige meisjes laten zich
‘dichtnaaien’ voordat ze trouwen zodat ze zogenaamd als maagd het huwelijk in gaan, moet ik dit nu
ook doen?”

Antwoord:

“Alle lof zij Allaah die het beste voor Zijn dienaren wil, Hij de Verhevene heeft berouw opgesteld;
degenen die zondes begaan kunnen door berouw te tonen de vergeving van Allaah ontvangen,
mits zij aan de volgende punten voldoen: onmiddellijke stop zetting van de zonde, spijt van wat men
begaan heeft, teruggave van de rechten van de slachtoffers of hun om vergeving vragen.

Ik raad je aan, zuster, om berouw te tonen aan Allaah en Zijn weg te volgen door de verplichtingen
die Allaah je heeft opgelegd te praktiseren. Ik vraag Allaah de Verhevene jou vergeving te schenken,
ons en alle moslims boven en beneden de grond.

Het herstellen van het maagdenvlies is niet toegestaan, omdat men zodoende de toekomstige
echtgenoot bedriegt tevens mag niemand ‘de ‘awrah’* van een vrouw zien, behalve wanneer er
een ziekte is die een onderzoek of penetratie vergt. Een man die een oprechte vrouw zoekt zal niet
kijken naar haar maagdelijkheid. Als een vrouw volgens de islaam is dan zal ze geaccepteerd worden
door iedere oprechte man. Toon berouw aan Allaah en leef zoals Allaah van je verwacht, dan zal Hij
inshaa’ Allaah je zonden vergeven. Wat betreft het wel of niet vertellen van wat je gedaan hebt aan
je toekomstige; berouw veegt wat voorheen gebeurd is schoon, mits men zich aan de vier eerder
genoemde regels houdt, die gebaseerd zijn op de Qur’aan en de soennah. Je hoeft de begane zondes
niet aan je toekomstige man te vertellen. Iedere dienaar is een zondaar maar de succesvolle dienaar
is degene die van zijn zonden en begane fouten leert en berouw toont aan Allaah.
“Goede daden wissen slechte daden uit, dat is het onderricht voor degenen die zich laten
onderrichten.”

(* ‘De ‘awrah’ betekent de lichaamsdelen die bedekt moeten zijn. Een moslimvrouw mag alleen haar
lichaam naakt tonen aan haar echtgenoot, aan niemand anders. Voor moslimvrouwen en haar vader
en schoonvader, broers, zonen van haar man mag zij alleen haar hoofd tot en met de hals tonen.
Haar onderarmen en onderbenen. Voor ieder ander dient alles bedekt te zijn, behalve haar gezicht
en handen. (zie surah An-Nur) Dit is de wetgeving van Allaah Subhaana wa Ta ‘Aala.)

Ik heb zinaa gedaan, hoe sta ik nu voor Allaah in gebed?

“Ik weet dat zinaa een immorele en slechte daad is en ik schaam me te erg om voor Allaah in gebed
te staan na ghusl voor djanaabah (seksuele onreine staat) te verrichten na zinaa gedaan te hebben.
Ik smeek Allaah om vergeving. Geloof me; ik voel me niet blij en tevreden binnenin mijzelf om wat ik

25
doe maar ik probeer mijn bewustzijn te kalmeren. Moet ik terug keren tot bidden terwijl ik zinaa
doe?”

Antwoord:

“Zonder twijfel is zinaa een van de grootste zonden, een van de ergste misdaden; een van de meest
slechte, immorele daden. Allaah zegt:

“WAARLIJK, HET IS EEN FAAHISHAH; EEN GROTE ZONDE DIE NAAR DE HEL LEIDT.”

Zelfs de apen die zinaa doen in hun apengemeenschap straffen elkaar hiervoor, zoals blijkt uit de
overlevering van ‘Amr ibn Maimoen in Sahieh Bukhaarie:

“In de tijd van djaahiliyyah zag ik een aap die zinaa had gedaan, dus verzamelden de andere apen
zich en gooiden stenen naar hem en ik stenigde met hen.”
Al-Manaaqib 5360.

Hoe kan een volwassen moslim die door Allaah vereerd is met de islaam, tevreden zijn met het feit
dat hij zichzelf begeeft op het niveau van dieren en beesten? Hoe serieus deze zonde is blijkt niet
alleen uit de straf in deze wereld maar ook uit die in het hiernamaals, welke veel erger is!
(dat blijkt uit de hadieth over de droom met de twee engelen en de klei oven ‘tannoer’ genoemd.)

Als iemand sterft terwijl hij zinaa doet, wat zal zijn situatie dan zijn? Wat zal hij tegen zijn Heer
zeggen wanneer hij voor Hem staat ter beoordeling? Is dit de manier om voor de ontelbare,
oneindige zegeningen van Allaah te bedanken? Is dit de manier om voor een gezonde gezondheid te
bedanken? Denk je dat Allaah het niet ziet wanneer je een grote zonde begaat?
Allaah zegt in soerah ‘Ali-‘Imraan 3: 5:

“WAARLIJK, NIETS IN HEMELEN OF DE AARDE IS VOOR ALLAAH VERBORGEN.”

Weet je niet dat deze lichamelijke vermogens waarmee jij je Heer ongehoorzaam bent,
tegen jou zullen getuigen op de Dag der Opstanding? Heb je de woorden niet gehoord in soerah
Foessilat 41: 20:

“TOTDAT, WANNEER ZIJ HAAR (DE HEL) BEREIKEN, HUN OREN, EN HUN OGEN EN HUN HUIDEN
TEGEN HEN ZULLEN GETUIGEN, VANWEGE WAT ZIJ PLACHTEN TE DOEN.
EN ZIJ ZULLEN TEGEN HUN HUIDEN ZEGGEN: “WAAROM GETUIGEN JULLIE TEGEN ONS?”
ZIJ ZULLEN ZEGGEN: “ALLAAH HEEFT ONS DOEN SPREKEN, DEGENE DIE ALLE DINGEN HEEFT DOEN
SPREKEN.”

26
Ons antwoord aan jou is dat je je met haast tot berouw moet wenden, heel erg spijt moet hebben
over wat je gedaan hebt, het direct moet opgeven; ook alles wat ertoe leidt. D.w.z: je lichaam niet
ten toon stellen, niet alleen zonder mahram met een man zijn, niet gemengd zijn met degenen met
wie je dat niet hoort te doen. Shaytaan heeft je overwonnen door jou het idee te geven dat je je
gebed moet opgeven op basis van valse gegevens. Want het gebed opgeven is kufr of ongeloof in
Allaah. Djaabir bin ‘Abdullaah heeft overgeleverd dat hij de Profeet hoorde zeggen:

“Tussen een man en kufr en shirk is het verlaten van het gebed.”
Sahieh Sunan At-Tirmidhie van al-Albaanie.

Je moet veel om vergeving vragen en bidden en tawbah hebben en du’aa maken, en proberen
nederig te zijn, want Allaah zegt in soerah Al-‘Ankaboet 29: 45:

“EN ONDERHOUD DE SALAAT. VOORWAAR, DE SALAAT WEERHOUDT VAN DE GRUWELDAAD


EN HET VERWERPELIJKE.”

Je moet niet denken dat berouw te moeilijk is of dat Allaah je berouw nooit zal accepteren,
want shaytaan weet hoe hij de zaadjes van wanhoop in je hart moet zaaien. Weet dat het berouw
van degene die berouw toont door Allaah geaccepteerd zal worden en dat hij zijn slechte daden in
goede daden zal veranderen.”

“Ik heb zinaa gepleegd.”

Vraag:

“Ik heb fouten in mijn leven gemaakt, de grootste fout is toch wel dat ik zinaa heb gepleegd.
Nu is dat een geheim dat ik met me mee moet dragen en dat is moeilijk en zwaar.
Mijn verloofde weet het nu wel, maar in de eerste instantie wilde ik het hem ook niet vertellen.
Het was en is nog steeds een hele opgave om hem aan te kijken. Ik wil het graag aan mijn ouders
vertellen maar de gevolgen die daaraan verbonden zijn, zijn meer dan ik aan kan.
Mijn eerste vraag is of mijn ouders door Allaah aangesproken zullen worden over mijn gedrag.
Ze hebben mij ‘goed’ opgevoed en aan hen heeft het ook niet gelegen. Verder bid ik elke dag en voel
ik ook iemaan en taqwaa’ in mij. Het punt is dat ik mijzelf zo snel door een situatie laat meeslepen en
dan weet ik niet eens meer hoe ik in een dergelijke situatie ben beland. Ik probeer mezelf te
verbeteren, maar het is een moeilijk proces vooral omdat ik weet dat ik al fouten heb gemaakt.
Je denkt dan al snel: ‘Wat maakt het nu nog uit?’ Ik voel me af en toe lager dan laag en smeriger dan
smerig. Ik ben bang dat Allaah mij vervloekt heeft en er helemaal geen hoop meer is voor mij.
Zijn mijn gebeden nog wel geldig, terwijl ik een leugenachtige tong heb en zinaa gepleegd heb?
Hoe kan ik mijn vicieuze cirkel doorbreken?”

Antwoord:

27
“Allaah de Verhevene zegt in soerah Az-Zoemar 39: 53 van de Qur’aan:

“ZEG: “O MIJ DIENAREN DIE BUITENSPORIG ZIJN TEGENOVER ZICHZELF,


WANHOOPT NIET AAN DE GENADE VAN ALLAAH. VOORWAAR, ALLAAH VERGEEFT ALLE ZONDEN.”

Berouw tonen wordt aanvaard wanneer men aan de volgende voorwaarden voldoet:

- intentie zuiveren; de intentie hebben om afstand van de desbetreffende zonde te nemen;


alleen omwille van Allaah en omdat Allaah het verafschuwt.
- Spijt van de begane zonde hebben.
- onmiddellijk van de zonde afstand nemen.
- vastbeslotenheid om het niet weer te doen.
- Dat het berouw tonen op tijd gebeurd:

In soerah An-Nisaa’ 4: 18 staat:

“ER IS GEEN AANVAARDING VAN BEROUW VOOR DEGENE DIE DICHTBIJ DE DOOD IS
EN HIJ ZEGT DAN PAS: “VOORWAAR, NU HEB IK BEROUW.”

Beste zuster, moge Allaah jou vergeven, de woorden van Allaah (over degenen die zinaa doen)
in soerah Al-Foerqaan 25: 69-70 zijn duidelijk en alles omvattend:

“VOOR HEM ZAL DE BESTRAFFING VERMENIGVULDIGD WORDEN OP DE DAG DER OPSTANDING


EN HIJ ZAL DAARIN EEUWIG VERNEDERD LEVEN. BEHALVE DEGENE DIE BEROUW TOONT
EN GELOOFT EN GOEDE DADEN VERRICHT; VOOR DIEGENE WISSELT ALLAAH HUN ZONDEN IN
VOOR GOEDE DADEN.”

“Het is toch niet erg als ik stiekem een vriendin heb?”

Vraag:

“Ik weet dat het hebben van een vriendin de familiebanden kapot maakt, maar hoe zit het als wij
gewoon stiekem vrienden zijn, terwijl niemand het weet? Op deze manier kunnen wij gewoon samen
zijn totdat we gaan trouwen en we garanderen dat we geen zinaa zullen doen.”

Antwoord:

“Een vriendin nemen maakt niet alleen de familiebanden kapot, het vernietigt ook de samenleving en
diegenen die dit doen worden met Allaahs woede en straf bedreigd. Het feit dat de vrager zegt:
‘terwijl niemand het weet’ is vreemd; hoe kan hij zijn Heer vergeten, Die alles weet wat verborgen en
geheim is en wat niet voor ogen zichtbaar is en wat zich verscholen heeft binnen in de harten?
Ons advies aan jou is jezelf te disciplineren om Allaah te gehoorzamen en altijd eraan te denken dat
Hij naar je kijkt; heb vrees voor Allaah wat betreft de mensen hun eer; streef naar de Dag waarop je

28
je Heer met je daden zult ontmoeten. Herinner dat je zussen hebt en een vrouw en dochters zal
hebben; wil je dat er met hun gebeurt wat jij nu doet met de dochters van de moslims?

Herinner dat je het resultaat van je zonden in sommige familieleden terug zal zien als een straf van je
Heer. Je moet goede, godvrezende vrienden zoeken en jezelf bezig gaan houden met daden waar
Allaah van houdt en waar Hij tevreden mee is. Geef aandacht aan het goede en laat alles wat slecht is
los en zorg ervoor dat de meeste tijd van jouw jeugd wordt doorgebracht in het gehoorzamen van
Allaah, het vergaren van kennis, naar lessen gaan, tot het goede aansporen etc.
Realiseer je dat er jongens en meisjes zijn die jonger dan jou zijn en de hele Qur’aan kennen,
begrijpen en naleven.”

Iemand verstoten na het plegen van zinaa

Vraag:

“Mijn zusje heeft overspel gepleegd en hierdoor is ze ook zwanger geraakt. Ze is door de familie
verstoten en heeft alleen nog haar vriend over. Omdat ik aan het kind denk spreek ik soms ergens
met haar af waar ik haar geld geef zodat zij goed voor zichzelf kan zorgen. Mag ik haar eigenlijk wel
helpen ook al heeft ze gezondigd of moet ik haar straffen en haar verstoten? Mag je eigenlijk wel je
eigen vlees en bloed verstoten?”

Antwoord:

“We raden u aan om uw zusje niet af te stoten, maar haar juist bij te staan.
Laat haar Allaah gedenken zodat zij berouw toont en terug keert naar Zijn Barmhartigheid en
Genade. Geef advies aan je zusje en help je zusje met het aanbidden van Allaah,
want hoeveel mensen zijn terug gekeerd naar Allaah na het begaan van een zonde.
Dit heeft hun geleid naar een beter begrip van hun schepping.”

-------------------------------

Er werd mij in een godsdienstles die ik aan meisjes van dertien jaar op een islamitische basisschool
gaf gevraagd: “Juf, waarom moet een meisje dat verkracht of misbruikt is uitgestoten of uit huis
geplaatst worden?” Dertien jaar! Tranen sprongen in mijn ogen en ik antwoordde dat islaam dat ook
niet zegt. Hierover gaat het volgende gedicht:

Meisje zonder naam

Pas zag ik in een donker hoekje een droevig meisje staan,


maar toen ik vroeg naar haar naam,
haalde ze moedeloos haar schouders op
en fluisterde: “Dat is waarom ik me verstop.”
Ik vroeg haar natuurlijk: “Waarom;
is die dan vreselijk stom?”

29
“Nee”, zei ze zacht, “ik wil hem niet uitspreken,
want dat zou het laatste stukje van mijn hart breken.”
Ik vroeg: “Wat is daarvan de reden?”
“Een man begon mij uit te kleden”,
fluisterde haar prachtige stemmetje zacht,
“Die man die heeft mij verkracht.
Onthoud me maar als een meisje zonder naam,
dat je droevig in het donker hebt zien staan,
omdat ze haar mooie naam verafschuwt;
omdat er een man was die haar in het duister heeft geduwd.”

Een persoonlijk verhaal

Steeds opnieuw vragen we ons af waarom we liefde en aandacht bij het andere geslacht zoeken.
Misschien omdat we thuis iets gemist hebben of omdat er veel jaloezie en wantrouwen heerst onder
meisjes. Of omdat er niet echt gepraat wordt. Hoe dan ook zoeken we ‘het’ bij jongens.
Alle verhalen die we van andere meisjes horen die door jongens misleid zijn en gebruikt zijn,
horen we met een oor aan; dat zal ons nooit overkomen, want hij meent het met mij;
hij houdt van mij zoals niemand anders; hij zal nooit met mijn gevoelens spelen.

Ja, het is haraam, dat weten we heus wel allemaal, maar tussen ons tweeën is het serieus!
Ik twijfel er niet aan dat het tussen ons zal uit gaan. Hij heeft het me beloofd, gezworen!
Nee, uitgaan zal het nooit; maar wat een schande als dat zou gebeuren! Ik heb immers alles aan hem
gegeven; mijn eer, mijn liefde, mijn bezit, mijn geloof. Ik heb hem boven Allaah verkozen.
Onze liefde is echt. Maar is dat wel zo? Allaah gaf mij schaamte, eer, geloof, gedragsregels en
geloofscodes om na te leven. En toch heb ik alles opgegeven voor een mens. Ik weet wel dat als je
niemand om je heen hebt die je liefde en aandacht geeft je het bij een jongen gaat zoeken.

Want hij is de enige persoon die je dit geeft, dus dat is de reden dat je het bij hem zoekt.
Je vader zie je immers nooit, je moeder is niet als een vriendin om mee te praten, je broer wil de
baas over je zijn, misschien slaat hij je ook net als de anderen. Je vriendinnen zijn je vriendinnen
wanneer het goed met je gaat, wanneer je problemen hebt kun je hen niet in vertrouwen nemen.
Maar hij is er voor je op elk moment. Je kunt met hem lachen, hij luistert naar je en troost je,
zelfs huilt hij soms om je. Hij geeft je lichamelijke geborgenheid, veiligheid te midden van deze harde
wereld. Maar veel jongens willen meer van je dan je denkt. Het gebeurt heel geleidelijk, je hebt het
bijna niet door. Ze maken er gebruik van dat je problemen hebt en dat je niemand hebt om mee te
praten! Ik ken genoeg verhalen van meisjes die ongewenst zwanger zijn geraakt en abortus hebben
gedaan. Zeg niet dat het jou nooit zal overkomen, liefde maakt blind zeggen ze, en dat is ook zo.
Want je vergeet alles en iedereen om je heen en offert alles voor hem op en bedriegt omwille van
hem. Je vergeet je ouders, je studie je vriendin en het belangrijkste van alles; je vergeet je Heer!

Een tweede persoonlijk verhaal

30
Via een vriendin had ik een jongen leren kennen, mijn eerste indruk van hem was dat hij lief was en
niet een dergelijk type die ‘meer’ van een meisje wil. We gingen ongeveer twee maanden met elkaar
om toen plotseling die eerste zoen kwam; zo uit het niets. Ik had nooit op die manier aan hem
gedacht. “En nu?” zei hij. “Ik weet het niet” zei ik. In de tijd daarna groeiden we steeds meer naar
elkaar toe; we waren steeds vaker samen en ik werd verliefd op hem. We deden veel leuke dingen
maar hadden geen plek om samen te zijn omdat we allebei nog bij onze ouders woonden.

Op een dag zei hij dat hij een hotelkamer wou huren om eindelijk met zijn tweeën te kunnen zijn,
ik was verliefd, wilde ook met hem zijn en ging dus mee. We waren daar, lagen samen op bed,
muziek op, praten, lachen en kussen. Maar hij ging verder en voordat ik het wist had ik niets meer
aan behalve mijn slipje. Ik zei: “Je weet wel dat ik niet verder kan gaan.” Maar hij antwoordde:
“Maak je geen zorgen, ik houd toch van je.” Hij kuste me verder en mijn slipje ging ook uit.
Toen hij nog verder wou gaan riep ik dat ik het niet wou en begon te huilen omdat hij niet naar me
luisterde. Hij zei: “Niet huilen, het zal geen pijn doen; ik zal het rustig aan doen.”
Ik duwde hem weg en zei: “Nee!” Ik lag daar, hij keerde zijn rug boos naar mij toe, ik lag daar zonder
kleding, zonder mijn maagdelijkheid en zonder mijn geliefde vriend. Ik wilde armen om mij heen en
voelde me zo alleen, ik wou getroost worden, maar hij had alleen een ding gewild.
Is dit nu ‘ik houd van je’ of ‘ik wil je even gebruiken?’

LET GOED OP OF HIJ ECHT VAN JE HOUDT, WANT DAN WACHT HIJ TOT HIJ MET JE TROUWT!

Een derde persoonlijk verhaal

Soms vraag ik mezelf af hoe het zover heeft kunnen komen. Mijn hart snakte naar iets, maar ik weet
niet precies wat. Ik kwam een jongen tegen; een lieve, aardige jongen die mij heel goed begreep.
Hij wist wat ik voelde en hoeveel pijn ik had. Van hem kreeg ik te minste aandacht; bij hem voelde ik
me bijzonder. Ik maakte deze jongen duidelijk dat ik geen relatie voor het huwelijk wou en ondanks
dat ging het door tussen ons. Mijn ouders waren trots op mij, ze hadden er geen idee van, wat voor
geheim hun dochter met zich mee droeg. Het ergste was toen mijn menstruatie weg bleef.
Ik belde hem op en vertelde het hem. Ik was bang voor mijn ouders. Bang voor Allaah.
Waarom had ik het tot zover laten komen?

Met tranen kocht ik een zwangerschapstest. Met een sidderend hart wachtte ik op de uitslag.
Gelukkig niet zwanger! Ik belde hem om hem het nieuws te vertellen en zei dat ik hem wou zien;
nu, meteen. Ik zei dat ik ermee wou stoppen, dat ik het pad naar Allaah wou volgen, en ik vroeg hem
om mee te doen. Hij keek me aan en zei dat hij daar nog te zwak voor was en dat nog niet kon.
Ik zei dat hij wel met me door kon gaan maar dan in halaal. Ik hield zielsveel van deze jongen en ik
wist dat de kans groot was dat ik hem kwijt zou raken. Hij zei dat hij erover na moest denken.
Later belde hij me op en zei: “Sorry, wat we deden was verkeerd, maar ik ben er nog niet klaar voor.”
Mijn hart was kapot, tranen stroomden over mijn gezicht. Hij liet me in de steek.
Hij had me misbruikt, pijn gedaan. Hoeveel jongens zijn niet zo? Ze pakken je en misbruiken je en
gooien je dan in een heel diep donker gat.”

Een vierde persoonlijk verhaal

31
Ik ben een meisje dat nooit vaderliefde heeft gekend, waardoor ik heel gevoelig ben en altijd heel
snel verliefd werd. Ik vond het heerlijk wanneer ik aandacht van jongens kreeg; ik zocht bij hen de
liefde die ik nooit van mijn vader had gehad. De eerste jongen waar ik iets mee krijg kwam op mijn
pad toen ik heel zwak was; ik had veel ruzies met mijn vader en zocht daarom troost bij deze jongen.
Ik was wel geïnteresseerd in islaam; dat was echt belangrijk voor mij. Iedere keer wanneer ik met
deze jongen was samen geweest ging ik thuis op mijn kamer huilen en in mijn gebed nog meer
huilen, ik was namelijk wel intiem met hem. Gelukkig ben ik niet zover gegaan dat ik geen maagd
meer ben. Deze jongen wou steeds meer, maar ik wou graag volgens islaam trouwen met hem.
Ik begon een hoofddoek te dragen en het ging steeds aan en uit tussen ons; ik viel steeds weer voor
hem. Ik wou zo graag dat hij zich meer in islaam ging verdiepen. Al mijn energie en kracht stopte ik in
hem en ik bereikte er niets mee. Op een gegeven moment drong het tot me door dat het hem er
alleen om ging dat hij intiem met me wou zijn. Zoveel mensen hadden mij gewaarschuwd,
maar ik luisterde niet omdat ik van hem hield. Ik hoop dat Allaah mij zal vergeven.

Een vijfde persoonlijk verhaal

Zinaa. Iedereen denkt dan aan meisjes met strakke heupbroeken en make-up en open shirtjes en
jongens die ‘players’ zijn. Maar het kan ook iemand overkomen die gesluierd gaat en veel van islaam
houdt, maar dezelfde psychische klap heeft gehad als een meisje dat zich niet bezig hield met islaam.

Dat gebeurde er met mij. Ik trouwde volgens islaam met een moslim man die in het wit liep.
Ik zag eerst zijn uiterlijk en niet genoeg zijn innerlijk. Ik betrapte hem op vreemd gaan,
in mijn huis, in mijn bed. Ik vergaf hem een keer, twee keer en het werd de reden waarom ik besloot
bij hem weg te gaan. Toen ging ik doen wat hij met mij had gedaan; ik ging met verschillende
mannen naar bed; vanuit woede, frustratie, pijn. Ik weet niet. Ik wou een man die met mij leefde
volgens de Qur’aan; een man die vrees had voor Allaah. Eerst kon ik niet verwerken wat er met me
gebeurd was, omdat ik van hem had gehouden en hij mijn eerste man was. Ik kon niet over hem
heen komen. Uiteindelijk hertrouwde ik en genas mijn huwelijk de wond die ik in mijn hart met me
mee droeg.

Dus..................
Weet dat een man
ook anders zijn kan
dan jij had gedacht
of ooit had verwacht.
Wees voorbereid,
gebruik eerst je tijd
om islaam te leren,
voordat je je gaat keren
tot de prins op het paard!
Je bent teveel waard.
Hij zal je op handen dragen
als hij eerst om je hand komt vragen

32
Dan is hij pas echt een man
die jouw liefde krijgen kan.
En anderen hoeven jou niet te voelen,
weet wat ze bedoelen:
“O liefje, stil maar, huil niet meer,
leg jouw hoofd nu hier maar neer,
op mijn schouder of mijn arm,
dan maak ik je straks lekker warm!
Heb je het koud?
Vind je het erg als ik je vast houd?
Ik begrijp je; voel je aan,
ik zal altijd voor je klaar gaan staan.
O je haren zijn zo zacht!
en je billen zijn zo’n pracht!”
Dus meisjes; blijf niet dromen;
Laat ze niet meer aan je komen!
Heb jullie trots en jullie eer,
anders doet het straks zo zeer.
wat je hebt laten gebeuren;
je zult het altijd betreuren!
Kies voor de weg van islaam;
dat zal jou beschermen gaan
Allaah gaf jou gouden wetten
Gebruik ze dan ook om op te letten!

De man die onschendbaar voor vuur was.

Een van onze vrome broeders vertelde: “Op een dag zag ik hoe een ijzersmid kokend heet ijzer met
zijn handen aan het bewerken was en dat dit hem helemaal geen pijn deed. Ik zei tegen mezelf:
“Dit moet wel een rechtgeleide dienaar zijn, aangezien het vuur hem niet kan schaden.”
Ik kwam dichterbij en groette hem. Hij groette mij terug. Waarop ik hem vroeg:
“Bij Degene Die jou begunstigd heeft met deze gave, verricht een smeekbede voor mij.”
De man begon toen te huilen en zei tegen mij: “Bij Allaah, mijn broeder, ik ben niet zo goed als jij van
mij denkt.” Ik zei toen tegen hem: “O broeder, niemand behalve rechtgeleide mensen kunnen dit
doen.” Hij zei: “Er gaat een merkwaardig verhaal hieraan vooraf.”
Ik zei: “Als je het me wilt vertellen, graag.” Hij zei: “Goed. Op een dag was ik hier in deze smederij van
mij aanwezig toen plotseling een vrouw de zaak binnenliep. Zij was zeer aantrekkelijk.
Nog nooit heb ik een vrouw met een zodanig mooi gezicht gezien. Zij vroeg mij: “O broeder, heb je
iets te geven in de Naam van Allaah?” Toen ik naar haar keek was ik helemaal weg van haar en zei:
“Als jij met mij naar huis gaat dan zal ik je alles geven wat je wilt.” Lang bleef zij naar mij staren om
vervolgens te vertrekken. Zij bleef dagen weg, maar kwam terug en zei:
“Onder dwang van omstandigheden zie ik mij genoodzaakt om op jouw voorstel in te gaan.”
Hierop sloot ik de zaak en liep met haar naar huis. Eenmaal thuis aangekomen zei zij:
“Ik heb mijn kinderen in een benarde positie achtergelaten. Zou het mogelijk zijn dat jij mij te minste

33
nu iets geeft zodat ik dit naar hen toe kan brengen. Dan beloof ik later terug te komen.”
Hierop gaf ik haar wat geld en ik deed haar plechtig beloven terug te zullen komen. Dit deed zij ook.
Een uur later was zij terug. Ik liet haar binnen en deed de deur achter ons dicht. Waarop zij vroeg:
“Waarom heb je de deur dicht gedaan?” Ik antwoordde: “Uit vrees voor de mensen.”
Hierop vroeg zei: “Waarom vrees je dan niet de Heer van de mensen?”
Ik zei tegen haar: “Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Genadevolle.”

En ik stormde op haar af en merkte vervolgens dat zij beefde en dat tranen over haar wangen rolden.
Ik vroeg haar toen: “Waarom beef je en huil je zo?”
Zij antwoordde: “Uit vrees voor Allaah, de Almachtige” en zei vervolgens tegen mij:
“Als je mij laat gaan omwille van Allaah dan verzeker ik jou dat Allaah jou in het wereldse leven en in
het Hiernamaals niet zal straffen met het Vuur.”

Ik stond vervolgens op, gaf haar alles wat ik bij mij had en zei: “Ik laat je gaan, uit vrees voor Allaah.”
Toen zij vertrok werd ik overmand door slaap. In mijn slaap zag ik een mooie vrouw die op haar
hoofd een kroon van rode robijnen droeg. Zij zei tegen mij: “Moge Allaah jou namens ons belonen
met het goede.” Ik vroeg haar toen: “Wie ben jij?” Zij antwoordde: “Ik ben de moeder van het meisje
dat jij hebt laten gaan omwille van Allaah, de Verhevene. Moge Allaah jou in dit wereldse leven en in
het Hiernamaals behoeden voor het Vuur.” Daarna werd ik wakker en sindsdien schaadt vuur mij niet
en ik hoop dat het mij in het Hiernamaals ook niet zal schaden.”

Een jongedame in de woestijn

Een groep studenten ging samen met een aantal docenten op excursie. Het was een reis waar veel te
bezichtigen viel en de studenten moesten verslag maken van alles wat zij zagen tijdens dit uitstapje.
In het begin trokken de studenten onder begeleiding van een docente er in groepjes op uit, maar na
een tijdje ging ieder zijn eigen kant op. Onder de studentes was een jongedame die zo erg op ging in
het vastleggen van de bezienswaardigheden dat zij hierdoor ver afdwaalde van de groep.

Na uren besloten de docenten met de bus te vertrekken terwijl zij de jongedame achterlieten zonder
dat zij dit doorhadden. Toen de jongedame na verloop van tijd terugkeerde naar de verzamelplaats
kwam zij erachter dat iedereen al vertrokken was. Tevergeefs riep zij nog om haar heen maar
niemand was er meer die haar kon horen. Zij besloot om te gaan lopen in de hoop dat zij een dorp
zou tegenkomen. Na een lange tijd te hebben gelopen en gehuild zag zij een kleine verlaten hut en
besloot aan te kloppen. Een jongeman van eind twintig deed de deur open en vroeg haar verbaasd:
“Wie ben jij?” Zij antwoordde:

“Ik ben een studente die hier op excursie met school is gekomen, maar zij hebben mij achtergelaten
en ik weet de weg niet terug.” Hij zei toen: “Je bent in een afgelegen gebied terechtgekomen,
waar jij naar toe moet is helemaal de andere kant op.”

Hij bood haar daarop aan om binnen te komen en de nacht in zijn hut door te brengen waarna hij
haar in de ochtend zou helpen om thuis te komen. Zij mocht van hem op het bed slapen terwijl hij
aan de andere kant van de kamer op de grond zou gaan slapen. De man maakte met behulp van een
laken een scheidingswand tussen hem en de jongedame. De jongedame was vervolgens op bed gaan

34
liggen en bedekte uit angst zichzelf volledig, behalve haar ogen om in de gaten te houden wat de
man deed.

De man zat aan de andere kant een boek te lezen en opeens gooide hij het boek dicht.
Zijn blik richtte zich op de kaars die voor hem stond en na een tijdje plaatste hij zijn vinger voor een
periode van vijf minuten boven de kaars. Het kon niet anders dan dat hij zijn vinger had verbrand.
Dit ritueel verrichtte hij met al zijn vingers terwijl het meisje huilend en vol angst toe keek.

Zij dacht bij zichzelf: “Dit moet een djinn zijn die rituele handelingen verricht.”
Geen van beiden kon die nacht slapen. De volgende dag bracht de man de jongedame naar huis en
eenmaal thuis aangekomen vertelde zij in een shocktoestand het verhaal over de man aan haar
vader. Als gevolg van de angst die zij die nacht had doorstaan werd zij de dagen daarop ziek en
verliet haar kamer niet.

De vader van de jongedame besloot daarom op zoek te gaan naar de jongeman.


Eenmaal de jongeman te hebben gevonden, vroeg hij hem de weg te wijzen zonder te vertellen wie
hij was. Toen de vader met hem aan het praten was merkte hij op dat beide handen van de
jongeman in verband omwikkeld waren. Hij vroeg hem naar de reden hiervan.
De jongeman antwoordde: “Twee nachten terug kwam er een mooie jongedame aan mijn deur en
moest noodgedwongen de nacht bij mij doorbrengen.

De shaytaan probeerde mij te verleiden tot het plegen van een zonde. Uit vrees iets te doen waar ik
spijt van zou krijgen besloot ik mijn vingers te verbranden, de ene na de andere om daarmee mijn
seksuele verlangens weg te branden. Ik wilde er alles aan doen om mijzelf niet aan de jongedame te
vergrijpen. Dat zou mij namelijk meer pijn doen dan wanneer ik mijn vingers zou verbranden.”

De vader was zeer onder de indruk van de jongeman en nodigde hem uit om met hem mee te komen
naar zijn huis. Hij besloot om de jongeman met zijn dochter te laten trouwen, zonder dat de
jongeman doorhad dat de dochter van deze man dezelfde mooie jongedame was die bij hem de
nacht had doorgebracht. Op deze wijze beloonde Allaah de jongeman voor het feit dat hij niet toegaf
aan de shaytaan door zich te vergrijpen aan deze mooie jongedame met een huwelijksleven met
dezelfde mooie vrouw.

Als het algemene doel voor de mens het aanbidden van Allaah is, dan moet het leven in het geheel
van zijn aspecten beschouwd worden als een gevolg van die aanbidding. Het huwelijk is een daad van
aanbidding van Allaah; de seksuele daad uitvoeren met je echtgenote is een daad van aanbidding,
net zoals het baren van kinderen. Rasuulullaah heeft gezegd:

“…en in de lichamelijke gemeenschap van een van jullie met zijn echtgenote is een sadaqah..”
Overgeleverd door Abu Dharr en verzameld door Muslim.

Dus we moeten onszelf onder controle houden of voor de wegen van halaal kiezen door te trouwen.
Het gezin is biedt volgens islaam de beste structuur om geluk, veiligheid, trouw en afhankelijkheid
aan de man, vrouw en de kinderen te bieden, daarom is het belangrijk dat het beschermd wordt

35
tegen allerlei vormen van bedreigingen en een daarvan is zinaa. Wanneer wij ons hiermee bezig
houden zal dit voortgaan bij onze kinderen, zoals iemaam Ash-Shafie’i zei:

“Wees kuis, zo zullen jullie vrouwen zich onthouden van wat verboden is en vermijd wat de moslim
onwaardig is. Vreemd gaan is een schuld. Dus als je deze schuld aan gaat, weet dan dat je familie
ervoor zal betalen. Als iemand ontucht pleegt, zullen ze ontucht plegen met iemand van je familie,
in je eigen huis. Als je intelligent bent, begrijp het dan!”

Dus als je de eer van anderen durft aan te tasten kan het zijn dat je zusje of dochter hetzelfde zal

overkomen. De Profeet heeft gezegd:

“De zanie (degene die zinaa verricht) pleegt geen zinaa terwijl hij mu’mien is.”
Al-Bukhaarie (2475) en Muslim (57).

In de tijd van djaahiliyyah; de tijd voor de islaam waren er vier soorten huwelijken, waarvan er drie

werden afgeschaft door de Profeet omdat via die huwelijken een kind niet wist wie zijn echte
vader was, er wanorde in de maatschappij ontstond, de vrouw als productiemiddel werd gebruikt en
het onrecht tegenover zowel het kind als de vader als de stiefvader als de moeder was.
‘Aa’ishah heeft overgeleverd:

“Voorzeker, het huwelijk in de tijd van de djaahiliyyah bestond uit vier soorten, een daarvan is het
huwelijk dat wij vandaag de dag kennen. Een man vraagt een andere man om met een vrouw
- die onder zijn voogdij valt of zijn dochter is- te verloven. Vervolgens geeft hij haar een bruidschat
en trouwt hij met haar. Een ander huwelijk, de man zei tegen zijn vrouw, wanneer ze rein werd van
haar menstruatie: “Ga naar die en die persoon en word zwanger van hem” waarna haar man haar
vermeed en haar niet meer aanraakte, totdat bleek dat zij zwanger was van de man met wie zij
gemeenschap heeft gehad. En als de zwangerschap duidelijk was, (kon) haar dan gemeenschap
met haar hebben als hij dit wilde. Hij (de echtgenoot) deed dit slechts voor het verkrijgen van
kinderen (van een bepaalde stam). Deze vorm van huwelijk werd ‘istibdaa’ genoemd.
Een ander huwelijk; een groep van minder dan tien mannen verzamelden zich bij een vrouw opdat
zij allen geslachtsgemeenschap met haar hadden. Als zij zwanger raakte en beviel, riep zij de
mannen na een aantal nachten bijeen. Niemand van de mannen kon weigeren om bij haar bijeen
te komen. Zij zei dan tegen hen: “Jullie weten wat jullie gedaan hebben, en ik ben bevallen.
Hij is jouw zoon, o die en die!” Zij noemde dan de naam van wie zij wilde dat hij de vader van het
kind werd. Het kind werd dan aan hem toegeschreven en hij kon dit niet weigeren.
En de vierde (vorm van) huwelijk; veel mannen verzamelden zich en hadden gemeenschap met een
vrouw die niemand weigerde. Dit waren prostituees. Zij plaatsten vlaggen boven hun deuren als
teken (van hun bezigheid). Wie hen wenste, trad bij hen binnen. Als een van hen zwanger raakte en
beviel, kwam dan iedereen (die gemeenschap met haar heeft gehad) bij haar bijeen.
Zij riepen dan ‘al-qaafah’ (iemand die gespecialiseerd was in het bepalen van de afkomst van het
kind d.m.v. bepaalde eigenschappen die zich bij het kind bevinden). Daarna schreven zij het kind
aan degene toe van wie zij van mening waren dat hij de vader was, waarna het kind hem

36
gedwongen werd toegeschreven en het zijn kind werd genoemd; dit kon hij niet weigeren.

Toen de Profeet met de waarheid werd gestuurd, verklaarde hij alle huwelijksvormen van de
djaahiliyyah nietig, behalve het huwelijk dat de mensen vandaag de dag kennen.”
Al-Bukhaarie, Abu Daawuud en Al-Baihaaqie.

Iemand kwam bij een geleerde en zei dat hij zichzelf niet onder controle kon houden.
De geleerde gaf hem een vijf stappen plan om hem te helpen veranderen, hopelijk zal dit jullie ook
helpen:

“Als je de volgende keer van plan bent om Allaah weer niet te gehoorzamen, eet dan niet van wat Hij
jou schenkt.” “Maar wat moet ik dan eten? Alles op deze aarde is toch door de Schepper ervan aan
ons beschikbaar gesteld?” “Dus jij vindt het goed om te eten van wat Allaah jou schenkt, terwijl jij
Hem ondertussen niet gehoorzaamt?” “En als je de volgende keer Hem weer ongehoorzaam bent,
verlaat dan Zijn aarde.” “Maar dat is nog moeilijker, waar moet ik dan heen?”
“Dus je denkt dat het goed is om op Zijn aarde te leven, maar Hem tegelijkertijd niet te
gehoorzamen?” “En als je de volgende keer van plan bent om Allaah niet te gehoorzamen, ondanks
Zijn geschenken aan jou, zoek dan een plek waar Hij jou niet kan zien en bega je zonden dan maar.”
“Wat bedoel je? Hij hoort en ziet alles; niets is voor Hem verborgen.” “Dus het is goed om Hem niet te
gehoorzamen, terwijl je weet dat Hij je ziet?” “Wanneer de engel des doods voor jou komt,
zeg dan tegen hem dat hij jou meer tijd moet geven om berouw te tonen en goede daden te
verrichten.” “Maar hij zal niet naar mij luisteren!” “Dus als je de dood niet kunt ontlopen en hij zal je
geen extra tijd geven, en je weet niet wanneer de dood komt, waarom hoop je er dan op om gered te
worden?” “Genoeg!Genoeg! Ik vraag Allaah Subhaanahu wa Ta’ Aala om mijn zonden te vergeven!”

De verhalen die we net van de meisjes gehoord hebben zijn genoeg om de praktijk te zien van waar
Allaah en Zijn Boodschapper over spreken. Zien we niet wat voor verdriet en moeilijkheden deze
‘liefde’ en deze begeertes hebben veroorzaakt? Het is een wet van Allaah om degenen die Hem
ongehoorzaam zijn in dit wereldse leven te bestraffen. Behoren de seksueel overdraagbare
geslachtziektes hier niet toe? Hoe zit het met de aids-epidemie die zich nog steeds uitbreidt?
Iedere minuut sterven mensen aan aids, inclusief kinderen!

‘Abdullaah ibn ‘Amr ibn Al-‘Aas heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah heeft
gezegd:

O Muhaadjiroen! (degenen die geëmigreerd zijn) Er bestaan vijf kenmerken, als jullie daardoor
beproefd worden zullen jullie de volgende straffen kennen. Ik zoek toevlucht bij Allaah tegen het
feit dat jullie erdoor getroffen worden: Als zedeloosheid bij een volk verschijnt, in die mate dat ze
deze openlijk verrichten, zullen de pest en de kwalen die hun voorgangers nooit gekend hebben,
zich onder hen verspreiden. Als ze maten verminderen en gewichten verlagen, zullen ze door
droogte en schaarste worden getroffen en een regering die hen onrechtvaardig behandelt.
Als ze weigeren om de zakaah over hun bezittingen te betalen, zal de regen uit de hemel hen
ontzegd worden. En mochten er geen beesten meer leven, dan zou het helemaal niet meer over hen

37
regenen. Als ze het verbond van Allaah en dat van Zijn Boodschapper verbreken,
zal Allaah een vijand op hen af sturen die niet tot hen behoort en die een deel van hun bezittingen
zal roven. Zolang hun leiders ten slotte niet volgens het Boek van Allaah heersen en niet naar het
goede zoeken van wat Allaah geopenbaard heeft, zal Allaah hen tegen elkaar opzetten.”
Ibn Maadjah (4019) Sahieh verklaard door shaikh al-Albaanie in as-Silsilah as-Sahiehah. (106)

Sufyaan At-Thawrie zei toen hem gevraagd werd of hij aan het huilen was vanwege zijn zonden:

“Mijn zonden zijn minder zwaar dan dit hier, ik huil eerder omdat ik bang ben voor een slecht
levenseinde.”

Jongens en meisjes; zonen en dochters van de ummah van Rasuulullaah, denk na over de kans
dat je kunt sterven terwijl je met iemand in bed ligt, terwijl je je geest bedwelmt met alcohol of
jointjes om niet meer te hoeven voelen. Hoe vernederend zal dit einde voor jou zijn?
De manier waarop je sterft zo zal je worden opgewekt. Denk na over in hoeverre het volgen van jouw
lusten je hart heeft beïnvloed en je iemaan heeft verminderd.
Ibn Mas’ud heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd:

“Bij Degene naast Wie er geen god is, er zullen onder jullie mensen zijn die de werken van de
bewoners van het paradijs verrichten, totdat er slechts een el tussen hen en het paradijs is.
Dan is het Boek (het goddelijk bevel) hem voor (wat voor hem bepaald is vindt plaats)
en pleegt hij de werken van de bewoners van de hel en treedt de hel binnen.”

Dit is een deel van een hadieth uit Al-Bukhaarie (3332) en Muslim (2643), en de hadieth noemt ook
het tegenover gestelde, dus dat iemand de daden van de bewoners van de hel verricht maar eindigt
met de daden van de bewoners van het paradijs, subhaanAllaah. De ene mens is bezig met geld en
andere begeerten, de andere mens is bezig met het Hiernamaals. Als diegene aan dit wereldse leven
denkt, is hij begaan met de toestand van de ummah van Rasuulullaah en zijn gebreken en zijn
zonden. Als de dood van een mens nadert, herinnert hij zich alles en wat hem al die tijd bezig hield
verschijnt voor hem. Zijn zonden worden een bron van spijt. Onze liefde voor onze geliefden mogen
we niet boven onze liefde voor Allaah plaatsen. Ibn Al-Qayyim (rahimahullaah) zei in zijn beschrijving
van de toestand van dergelijke mensen:

“Als hij zou moeten kiezen tussen zijn goedkeuring en die van Allaah, dan zou hij de goedkeuring van
zijn geliefde verkiezen boven die van zijn Heer. Zijn geliefde ontmoeten is aangenamer voor hem dan
zijn Heer te ontmoeten. Hij wil liever dicht bij zijn geliefde zijn dan dicht bij zijn Heer.
Hij ontvlucht zijn woede meer dan dat hij de woede van zijn Heer ontvlucht. Ook zorgt hij ervoor dat
zijn Heer kwaad wordt, door zijn geliefde tevreden te stellen en de belangen en behoeftes van zijn
geliefde voorrang te geven boven de gehoorzaamheid aan zijn Heer. Als hij dan tijd overhoudt en nog
een beetje geloof heeft, besteedt hij de overgebleven tijd in gehoorzaamheid aan Allaah.

38
Maar als de behoeften en belangen van zijn geliefde steeds aanhouden, zal hij al zijn tijd daaraan
besteden en hij zal de zaak van zijn Heer achterwege laten. Aan zijn geliefde geeft hij in alle
vrijgevigheid de duurste en waardevolste zaken, maar voor zijn Heer bewaart hij (als hij al iets voor
hem bewaart) enkel de laagste en meest verwerpelijke zaken. Zo wijdt hij aan zijn geliefde zijn geest
en zijn hart, zijn aandacht en zijn tijd en ook het meeste van zijn geld, terwijl hij zijn Heer aan de kant
heeft geschoven. Hij heeft Hem inderdaad openlijk de rug toegekeerd en begint te vergeten om Hem
te gedenken. Als hij ten dienste van Hem in het gebed staat, vraagt zijn tong Hem vurig, terwijl zijn
hart vurig zijn geliefde vraagt. Ook richt hij zijn lichaam richting de qiblah terwijl hij zijn hart naar zijn
geliefde richt. Hij ontvlucht het ten dienste staan van zijn Heer alsof hij tijdens zijn gebed op gloeiende
kolen staat, zo zwaar is het gebed voor hem en zo erg stoort het hem om het te verrichten.
Maar als het moment gekomen is om zijn geliefde ten dienste te staan, wijdt hij zich daar met hart en
ziel aan, blij om dit te doen. Hij geeft zijn geliefde raad met een licht hart, zonder dit zwaar of lang te
vinden.”
Ighaatat al-lahfaan, deel 2. p. 151-152.

We kunnen na dit alles tot de volgende conclusies komen:

- Aantrekking tussen de geslachten kan plaats vinden onder alle omstandigheden,


ongeacht hoeveel mannen en vrouwen dat ontkennen. De aantrekking kan beginnen binnen
de grenzen van de Sharie’ah en eindigen met het overschrijden van deze grenzen.
- Ook al beschermt een persoon zichzelf (door een huwelijk), hij heeft geen garantie dat hij
veilig is voor de valstrikken van de shaytaan.
- Ook al is een persoon in staat om zichzelf te garanderen en hij werkt samen met het andere
geslacht binnen redelijke grenzen, hij kan de gevoelens van de andere partij niet garanderen.

Het mengen van mannen en vrouwen is de voornaamste reden waardoor families breken en harten
worden gebroken. In een enquête van psycholoog Henk Noort, die via internet zeventienhonderd
mannen en vrouwen anoniem naar hun seksleven vroeg, zegt een kwart van de mannen en zelfs
zevenentwintig procent van de vrouwen dat ze wel eens vreemd zijn gegaan.
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) blijkt dat een op drie huwelijken in
echtscheiding eindigt, een op drie noemt overspel als reden voor hun echtscheiding en in Nederland
scheiden jaarlijks tussen de 35.000 en 37.000 mensen en maakt een op de zes kinderen onder de
eenentwintig jaar een scheiding van de ouders mee. Een op de vijf gescheiden vaders heeft geen
contact meer met zijn kinderen. Drie van de vier gescheiden vrouwen met kinderen leven in
armoede! Uit het landelijk Nederlands onderzoek blijkt dat vijfentwintig procent van de vrouwen
voor hun zestiende levensjaar geconfronteerd is geweest met seksueel misbruik.
Er vinden jaarlijks duizenden verkrachtingen en aanrandingen plaats. Er zijn veel Marokkaanse
meisjes die me de afgelopen jaren hebben verteld dat ze als kind seksueel misbruikt zijn geweest op
vakantie in Marokko, vaak door eigen neef of oom! Zoals we al eerder hebben gezien draagt Allaah
ons op om ver weg te blijven van al datgene wat zinaa nadert. Abu Hurairah zei dat de Profeet
heeft gezegd:

39
“De beste rijen van de mannen zijn de eerste en de slechtste is de laatste.
En de beste der rijen van de vrouwen is de laatste en de slechtste is de eerste.”
Muslim nr. 664.

Dit is het grootste bewijs dat de wet van islaam (de Sharie’ah) het ontmoeten en mengen van
mannen vrouwen verbiedt. Hoe verder de mannen van de rijen van de vrouwen zijn, des te beter,
en andersom. Als deze omgangsvorm al in de moskee geldt waar men voor aanbidding komt,
dan geldt het al helemaal op andere plaatsen!

Deel 2: Partnerkeuze, huwelijksfeest en de tijd daarna.

Woman was made from the rib of man.


She was not created from his head to top him,
Nor from his feet to be stepped upon.
She was made from his side to be close to him.
From beneath his arm to be protected by him,
Near his heart to be loved by him.

Allaah heeft deze wereld met wetten geschapen; zo hebben we eten en drinken nodig om in leven te
blijven en lucht om in te ademen. Zo zijn regen en zon nodig om planten en bomen te laten groeien.
De donkere nachten zijn nodig om rust in te vinden; zowel voor het lichaam als voor de geest.
Zelfs de bloemen sluiten dan hun bladeren. Allaah heeft alles in paren geschapen, zodat er
nakomelingen kunnen komen, zoals in soerah An-Nisaa’ 4: 1 staat:

“O MENSEN! WEES JULLIE BEWUST VAN JULLIE HEER


DIE JULLIE UIT EEN ENKELE ZIEL HEEFT GESCHAPEN,
DAARUIT ZIJN METGEZELLIN SCHIEP,
EN UIT HEN BEIDEN VELE MANNEN EN VROUWEN.”

En in soerah Al-Hudjuraat 49: 13:

“O MENSEN! WIJ HEBBEN JULLIE GESCHAPEN UIT EEN MAN EN EEN VROUW
EN HEBBEN JULLIE TOT NATIES EN STAMMEN GEMAAKT ZODAT JULLIE ELKAAR ZULLEN LEREN
KENNEN.”

En in soerah An-Nahl 16: 72:

“ALLAAH HEEFT VANUIT JULLIE ZELF METGEZELLINNEN GEGEVEN


EN HEEFT JULLIE VANUIT HUN KINDEREN EN KLEINKINDEREN GESCHONKEN,
EN JULLIE VOORZIEN VAN GOEDE DINGEN.”

40
Islaam moedigt een moslim aan om te trouwen

In de meeste islamitische teksten wordt voor huwelijk en trouwen het woord ‘nikaah’ gebruikt.
In het Arabisch betekent dit: geslachtsgemeenschap, maar omdat geslachtsgemeenschap uit het
huwelijk voort komt, wordt het ook voor huwelijk gebruikt. Rasuulullaah droeg jongeren op om
jong te trouwen en adviseerde degenen die daar niet toe in staat zijn om te vasten.
Ibn Mas’ud heeft overgeleverd:

“We waren met de Profeet terwijl we jong waren en nog geen bezittingen hadden.
Dus zei Rasuulullaah: “Jonge mannen, laat degene die het zich kan veroorloven trouwen,
want het helpt de blik neer te slaan en de geslachtsdelen te beschermen, en laat degene die het
zich niet kan veroorloven vasten, want vasten helpt (het verlangen) onder controle te houden.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

Deze hadieth laat zien dat het speciaal voor jongeren aanbevolen is om te trouwen, omdat zij een
sterke drift hebben. ‘Degene die het zich kan veroorloven’ wijst op degene die ‘al-baa’ah’ kan dragen
en ‘al-baa’ah’ betekent hier in de eerste instantie de financiele draagkracht, maar in de meeste
gevallen omvat het zowel de financiele als ook de lichamelijke draagkracht. Dus als iemand aan beide
aspecten voldoet dient hij te trouwen. De Profeet legt vervolgens de achterliggende reden uit;
namelijk dat het de blik helpt neerslaan en de kuisheid te beschermen. Vandaar het volgende:

Allaah heeft hulp beloofd aan de moslim die trouwt

Wanneer een moslim trouwt om daarmee zonden te voorkomen en de soennah te volgen zal Allaah
hem steunen. Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah heeft gezegd:

“Er zijn drie mensen die recht op Allaahs hulp hebben: de mudjaahid fisabilillaah (degene die strijdt
voor Allaah Zijn Zaak), al mukaatib (een slaaf die met zijn meester een contract maakt om zijn
vrijheid te verkrijgen) die zichzelf wil vrijkopen, en degene die trouwt om zijn seksualiteit te
beschermen.”
Verzameld door Ahmad, At-Tirmidhie, An-Nasaa’ie en anderen.

En in een andere hadieth die Abu Hurairah heeft overgeleverd zegt Rasuulullaah hetzelfde:

“Degene die trouwt met als doel datgene wat Allaah verboden heeft te voorkomen, heeft recht op
Allaahs hulp.”
Verzameld door Ibn ‘Adiyy.

Het gevaar van vrijgezel blijven

41
Dit vreemde verschijnsel is steeds meer aanwezig in de islamitische ummah, vooral in het Westen
waar individualisme de maatschappij vormt en niet familieleven of cultuur of stamverband.
We hebben ook eerder gezegd dat de hoeveelheid scheidingen enorm is toegenomen.
De gevolgen die de moslims hiermee teweeg brengen kunnen enorme invloed op de islamitische
ummah hebben. Islaam is een levenswijze waarin –anders dan bij andere geloven - het belang van de
gemeenschap voorop staat. Wat voor effect heeft het op de gemeenschap als mannen en vrouwen
alleen blijven? Het antwoord op deze vraag vind je gauw genoeg als je naar een niet-islamitische
maatschappij kijkt. Geen moslim wil de ummah zien vervallen tot levensstijlen als die van Pompei en
andere steden die kompleet verwoest werden door Allaah vanwege hun ongehoorzaam- en
verdorvenheid! Bovendien is trouwen de weg van vrijwel alle profeten die Allaah stuurde.
In soerah Ar-Ra’d 13: 38 zegt Allaah:

“EN WIJ HEBBEN WAARLIJK BOODSCHAPPERS VOOR U (MUHAMMAD ) GESTUURD,


EN WIJ SCHONKEN HEN ECHTGENOTES EN NAKOMELINGEN.”

Rasuulullaah heeft gezegd dat het van zijn soennah is om te trouwen dus degenen die dit
nalaten zijn geen ware volgelingen van hem. ‘Aa’ishah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah
zei:

“An-nikaah is een soennah van mij; en degene die niet mijn soennah volgt behoort niet tot mijn
volgelingen. Trouw, want ik zal laten zien dat jullie uit een groter aantal bestaan dan andere naties
op de Dag des Oordeels. Degene die bezit heeft moet trouwen en degene die het niet heeft moet
vasten, want vasten is een zelfbeheersing.” (van verlangens)
Verzameld door Ibn Maadjah.

Voordelen van de nikaah

Een vrome vrouw helpt haar man zijn Dien (Islaam) sterk te maken. Zij helpt hem en steunt hem en
adviseert hem. Anas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Wanneer Allaah iemand vanuit Zijn voorzieningen een vrome vrouw schenkt,
heeft Hij hem (daarmee) geholpen de helft van zijn Dien (Islaam) te beschermen.
Laat hem dan angst en godsvrees hebben wat de andere helft betreft.”
Verzameld door At-Tabaraanie en Al-Haakim.

Ibn ‘Umar en Ibn ‘Amr hebben overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Dit leven is een tijdelijke verblijfplaats en het beste van deze verblijfplaats is een vrome vrouw.”
Verzameld door Muslim, Ahmad en An-Nasaa’ie.

42
Liefde en rahmah (genade) heeft ieder mens nodig om zijn leven gelukkig en geborgen te laten zijn.
Een van de grote gunsten die Allaah aan de mensen heeft geschonken is de liefde en de rahmah die
Hij tussen de twee echtparen heeft geplaatst. In soerah Ar-Rum 30: 21 zegt Allaah:

“EN VAN ZIJN TEKENEN IS DAT HIJ VOOR JULLIE VANUIT JULLIE ZELF ECHTGENOTEN SCHIEP
WAARIN JULLIE MOGEN WONEN (IN VREUGDE EN VEILIGHEID)
EN HIJ PLAATST LIEFDE EN RAHMAH TUSSEN JULLIE,
WAARLIJK DAARIN ZIJN TEKENEN VOOR HEN DIE NADENKEN.”

Bovendien is er een wonderlijk gevoel van nabijheid en eenheid tussen een getrouwde man en
vrouw, vergelijkbaar met kleding om een lichaam heen. Allaah zegt in soerah Al-Baqarah 2: 187:

“ZIJ ZIJN KLEDING VOOR JULLIE EN JULLIE ZIJN KLEDING VOOR HEN.”

Rasuulullaah heeft gezegd in een hadieth overgeleverd door Ibn ‘Abbaas:

“Voor degenen die van elkaar houden, heeft niets bewezen zo goed te zijn als an-nikaah.”
Verzameld door Ibn Maadjah, Al-Haakim en anderen.

Een goede manier om goede daden te vermeerderen

Nikaah is niet alleen een toegestane manier om iemands verlangens te bevredigen, maar is ook een
manier om goede daden te vermeerderen en zegeningen te krijgen.
Abu Dharr heeft overgeleverd dat:

“Sommige Sahaabah (metgezellen van de Profeet) kwamen klagen:


“O Rasuulullaah de rijke mensen hebben alle zegeningen weggenomen.
Zij bidden zoals wij doen, en vasten zoals ons en ze geven sadaqah (liefdadigheid) van hun extra
geld.” Rasuulullaah antwoordde: “Maar heeft Allaah jullie niet datgene gegeven waar jullie
sadaqah mee kunnen geven? Waarlijk, iedere tasbieh is een sadaqah (‘Subhaan Allaah’ zeggen).
Iedere takbier is een sadaqah (‘Allaahu Akbar’ zeggen). Iedere tahliel is een sadaqah
(‘Laa ilaaha il Allaah’ zeggen). Iedere tahmied is een sadaqah (‘Al-hamdulillaah’ zeggen).
Het goede bevelen is een sadaqah. Het slechte verbieden is een sadaqah. En seksuele gemeenschap
(met je vrouw) is een sadaqah.” De metgezellen vroegen: “O Rasuulullaah, zal iemand van ons
zijn behoefte bevredigen en daar een beloning voor krijgen?” Hij antwoordde:
“Stel dat hij het in haraam (zinaa) zou doen, zou dat niet in een belasting voor hem eindigen?”
Zij antwoordden: “Ja, inderdaad.” Hij vervolgde: “Daarom als hij het in halaal doet, krijgt hij er
‘adjr (zegeningen) voor.” Rasuulullaah noemde toen nog een aantal andere liefdadigheden en
beëindigde het, zeggende: “En dat alles mag worden bedekt met twee rak’aah ad-duhaa in het
einde van de ochtend.”
Verzameld door Muslim, Ahmad en anderen.

43
In een vergelijkbare hadieth heeft Abu Dharr overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Het wordt van iedere persoon verwacht om op elke dag waarop de zon opkomt een sadaqah voor
zichzelf te offeren.” Abu Dharr vroeg: “O Rasuululaah, hoe kan ik sadaqah geven terwijl ik
geen geld heb?” Hij antwoordde: “Dat is (mogelijk) omdat tot de deuren van sadaqah behoren:
Takbier (‘Allaahu Akbar’ zeggen), Subhaan Allaah, Alhamdulillaah, Laa ilaaha il Allaah,
astaghfirullaah. Het goede bevelen, het slechte verbieden; doornen, botten, stenen van de weg
halen, een blinde man leiden, een dove en domme man helpen horen en begrijpen,
iemand die iets heeft verloren het helpen terug te vinden als je weet waar het is.
Rennen, met de kracht in je benen, om iemand te helpen die om hulp vraagt.
Iets optillen, met de kracht van je armen, voor iemand die zwak is. Seksuele gemeenschap met je
vrouw hebben. Dat zijn allemaal vormen van sadaqah die je voor jezelf verricht."
Verzameld door Ahmad, Ibn Hibbaan en An-Nasaa’ie.

Het huwelijk maakt het voor iemand mogelijk om harmonieus te leven volgens de natuurlijke aard
waarin Allaah de mensen heeft geschapen. Zoals eerder gezegd is, is alleen blijven en niet trouwen
een onnatuurlijke daad. Sa’d bin Abi Waqqaas en Samurah bin Djundub hebben
overgeleverd:

“Rasuulullaah verbood het om niet te trouwen.”


Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

Abu Umaamah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah heeft gezegd:

“Trouw, zodat ik blij zal zijn met jullie grotere aantal dan andere naties en praktiseer geen
onthouding zoals de christenen.”
Verzameld door Al-Baihaaqie en anderen.

Een blijvende verbondenheid

Wanneer een getrouwd stel een goede relatie heeft, gebaseerd op iemaan en taqwaa’
(geloof en godsvrees) zal hun relatie doorgaan tot in het Hiernamaals. Een vrouw zal, wanneer zij
meerdere keren getrouwd is geweest, met haar laatste man zijn.
Abu ad-Darda heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Iedere vrouw die hertrouwt nadat haar man is overleden, zal met de laatste van haar mannen
zijn.” (in het Hiernamaals)
Verzameld door At-Tabaraanie.

En een soortgelijke hadieth is overgeleverd door ‘Aa’ishah waarin Rasuulullaah zei:


44
“Een vrouw is voor de laatste van haar mannen.”
Verzameld door Ibn Khuzaimah, Ibn Hibbaan en anderen.

De ummah versterken

Wanneer een gemeenschap zich uitbreidt op de juiste, toegestane manier; namelijk via nikaah,
beschermt het zodoende tegen ziektes en beschermt het de relatie tussen ouders en kinderen,
wat een sterke gemeenschap als gevolg heeft. Wanneer men losbandige seksuele relaties heeft
welke zwangerschappen tot gevolg hebben, weten kinderen vervolgens niet wie hun vader is.

Partnerkeuze

Rasuulullaah heeft mannen aangeraden om rechtschapen, gelovige vrouwen te huwen.


Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Een vrouw kan je om vier redenen huwen: schoonheid, rijkdom, sociale status of Dien (religie).
Kies degene met Dien; wees dan succesvol.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

Thawbaan heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Laat ieder van jullie een dankbaar hart hebben (tegenover Allaah), en een tong die dhikr doet
(Allaah herinnert) en een gelovige (‘mu’minah’) vrouw die hem steunt wat betreft zijn zaken voor
al-Aakhirah.” (voor het Hiernamaals)
Verzameld door Ahmad, At-Tirmidhie en anderen.

Het advies en de begeleiding van ouders wordt zeer op prijs gesteld bij het maken van een
partnerkeuze. Dit om twee belangrijke redenen: ouders hebben het beste met hun kinderen voor en
ouders hebben meer levenservaring en mensenkennnis.

Geluk of ellende qua huwelijk

Een gelovige vrouw is een van belangrijkste bronnen van geluk in deze wereld.
Sa’d bin Waqqaas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Er zijn vier bronnen van geluk en vier bronnen van ellende. De vier bronnen van geluk zijn:
Een goede vrouw die jou voldoening geeft als je naar haar kijkt en wanneer je weg bent vertrouw
je haar wat haar zelf betreft en jouw bezittingen. Een gemakkelijk rijdier (vervoersmiddel) dat jou
in staat stelt bij je metgezellen te komen. Een ruim huis met veel voorzieningen. Goede buren.

45
En de vier bronnen van ellende zijn: Een slechte vrouw die jou ontmoedigt als je naar haar kijkt,
die haar tong tegen je gebruikt en wanneer je weg bent vertrouw je haar niet wat haar zelf en
jouw bezittingen betreft. Een slecht rijdier (vervoersmiddel) dat jou vermoeit als je het slaat en als
je het met rust laat brengt het je niet naar je vrienden. Een klein huis met weinig voorzieningen.
Slechte buren.”
Verzameld door Al-Haakim.

Maagdelijkheid

Dit is geen voorwaarde voor het huwelijk, maar een aanbevolen kwaliteit.
‘Abdullaah bin Mas’ud heeft overgeleverd dat Rasuulullaah heeft gezegd:

“Trouw maagden, (‘al abkaar’) want zij hebben zoetere monden (taalgebruik) en meer vruchtbare
baarmoeders en zijn makkelijker tevreden te stellen met weinig bezittingen.”
Verzameld door At-Tabaraanie.

Het voordeel van een maagd is dat zij geen herinneringen heeft aan een andere man.
Maar het voordeel van een vrouw die dat niet is, is dat zij waarschijnlijk beter voor kinderen kan
zorgen wanneer de man die heeft. (omdat hij weduwenaar is of gescheiden.)
Djaabir bin ‘Abdullaah heeft overgeleverd dat zijn vader negen meisjes naliet toen hij stierf
(hij stierf in de oorlog van Uhud, Djaabir was toen negentien jaar). Spoedig daarna trouwde
Djaabir een vrouw die geen maagd was en toen Rasuulullaah hem ontmoette vroeg hij hem:
“Ben je getrouwd, O Djaabir? Hij antwoordde: “Ja.” Hij vroeg hem: “Is zij maagd (‘bikr’) of geen
maagd (‘tayib’)?” Hij antwoordde: “Geen maagd.” Hij zei toen: “Had je niet beter een maagd
kunnen overwegen, die met jou speelt en jij met haar en zij lacht met jou en jij met haar?”
Djaabir antwoordde: “Het is zo dat mijn vader veel dochters na liet toen hij stierf.
Ik wou niet nog een jong meisje zoals hun zelf aan hen toevoegen, dus trouwde ik een volwassen
vrouw om voor hen te zorgen en op hen te letten.” Rasuulullaah zei toen:
“Je hebt inderdaad een goede beslissing gemaakt, moge Allaah dat ruimschoots voor jou belonen.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

Het is belangrijk met een vrouw te trouwen die kinderen kan baren.
Ma’qil bin Yasaar overleverde dat een man naar Rasuulullaah ging en zei:
“Ik heb een respectvolle en knappe vrouw ontmoet, maar zij kan geen kinderen krijgen, zal ik met
haar trouwen?” Hij zei: “Nee!” Nadat hij het hem nog twee keer had gevraagd zei hij:
“Trouw met een vrouw die ‘waduuda’ (liefdevol) is en ‘waluuda’ (veel kinderen kan baren),
want ik zal (op de Dag des Oordeels) verheugd over jullie aantal zijn.”
Verzameld door Abu Daawuud en An-Nasaa’ie.

46
De mensen van fiqh hebben over het wedijveren (in het aantal volgelingen) van de Profeet met
andere profeten gezegd:

“Men dient de vrouw te trouwen die bekend staat om haar vruchtbaarheid; of door zichzelf als zij al
eerder getrouwd was geweest en bekend staat om het baren van veel kinderen,
of door haar verwanten zoals haar moeder en haar zus, als zij nog niet eerder getrouwd was.”

*ps: Geboortebeperking is toegestaan wanneer beide echtgenoten of een van hen in een bepaalde
periode een middel gebruikt dat de zwangerschap voorkomt. Dit is toegestaan wanneer beide
echtgenoten hier tevreden mee zijn. Bijvoorbeeld: als de vrouw zwak of ziek is en de zwangerschap
en bevalling haar nog zwakker of zieker zullen maken. De metgezellen van de Profeet pasten
coitus interruptus (geslachtsgemeenschap die onderbroken wordt voor de zaaduitstorting) toe en de
Profeet verbood hun dit niet.

Een liefdevolle houding

Het is het beste om met een vrouw te trouwen van wie verwacht kan worden dat ze een liefdevolle,
zorgzame houding ten opzichte van haar man heeft. Dit is normaal gesproken mogelijk om in te
schatten door te kijken naar het milieu waarin zij leeft en de familie waar zij vanaf komt.
Ibn ‘Abbaas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Jullie vrouwen die van de bewoners van het Paradijs zullen zijn, zijn degenen die liefdevol voor
hun mannen zijn, draagsters van veel kinderen en bezorgd.” (over hun mannen.)
Verzameld door Tammaam Ar-Raazie, Ibn ‘Asaakir en anderen.

Tevredenheid

Een belangrijke eigenschap die in een vrouw gezocht moet worden is tevredenheid.
Een ontevreden vrouw zal haar man pushen om van alles te doen om haar maar tevreden te stellen.
Een andere belangrijke eigenschap is naïviteit en onschuld, wat meer aanwezig is bij een maagd
vanwege haar mindere levenservaring.

Schoonheid

Schoonheid, rijkdom, en aanzien worden allemaal in de voorheen genoemde hadieth van Abu
Hurairah genoemd als kwaliteiten die op de tweede plaats komen, die niet in plaats van
vroomheid gezocht moeten worden. Maar we kunnen ze niet compleet negeren; vooral schoonheid
niet. Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

47
“De beste van de vrouwen is degene die hem (haar man) tevreden stelt als hij naar haar kijkt;
hem gehoorzaamt wanneer hij haar iets opdraagt en die zichzelf of haar geld niet tentoon stelt aan
waar hij niet van houdt.”
Verzameld door Ahmad, An-Nasaa’ie en Al-Haakim.

Dit tevreden stellen heeft ten eerste te maken met haar vroomheid en gehoorzaamheid en ten
tweede met haar lichamelijke schoonheid.

Verenigbaar zijn, bij elkaar passen

Het is belangrijk een partner te kiezen die bij je past. ‘Aa ‘ishah heeft overgeleverd dat
Rasuulullaah zei:

“Maak een goede keuze voor jullie ‘nutfah’, (sperma) trouw degenen die passend zijn en laat jullie
dochters met hen (die passend zijn) trouwen.”
Verzameld door Ibn Maadjah, Al-Haakim en anderen.

Dat wil zeggen dat mannen goed moeten nadenken over wie de geschikte vrouw is als moeder voor
hun nageslacht. En zelfs wie geschikte mannen zijn voor hun dochters en dus voor hun kleinkinderen
en het daar uit voort komende nageslacht! En een passende partner kiezen wil zeggen;
qua Dien (Islaam) en qua karakter. Een man of vrouw die dit niet bezit is geen geschikte kandidaat.
Vervolgens spelen leeftijd, taal en culturele achtergrond, financiële status en familieachtergrond mee
in de beslissing. Maar deze komen op de tweede plaats; Dien en karakter moeten op de eerste plaats
komen. Helaas kijken mensen vaak eerst naar rijkdom in plaats van iemaan, taqwaa’ en aqiedah
(geloof, godsvrees en geloofsleer). Bovendien zoeken veel moslimvrouwen een man die een groot
eigen huis heeft en een hoge opleiding en genoeg geld op zijn bank. Moslims worden niet gevraagd
in armoede te leven maar materie is een minder belangrijke factor die nooit met Dien vergeleken
mag worden. We moeten vertrouwen op Allaahs belofte, zoals in soerah An-Nur 24: 32 staat:

“LAAT DE ONGEHUWDEN VAN JULLIE TROUWEN EN DE VROMEN VAN JULLIE MANNELIJKE EN


VROUWELIJKE BEDIENDEN. ALS ZIJ ARM ZIJN, ZAL ALLAAH ZE VERRIJKEN VANUIT ZIJN GUNSTEN.”

Verloving

Wanneer een man een geschikte huwelijkspartner heeft gevonden is de volgende stap om haar hand
vragen bij haar of haar familie. We noemen dit ‘khitbah.’ (spreek uit: ‘gitbah.’)
Als de vrouw het aanzoek accepteert dan zijn ze verloofd. Deze ‘verloving’ telt als een wederzijdse
belofte dat een huwelijk zal volgen en de belofte breken zonder geldige reden zou een immorele
daad van oneerlijkheid zijn. Een geldige reden kan zijn dat een van beiden een serieus probleem bij
de ander ontdekt waar diegene zich eerder niet van bewust was. Absolute eerlijkheid wordt dan ook
van beide partijen verwacht zodat ze elkaar niet onnodig in problemen brengen.

48
Waarheden achterhouden die belangrijk zijn om te weten is een zondige daad en werkt het
vertrouwen tegen.

Een veel voorkomende bid’ah

Dit wil zeggen: een gewoonte die geen oorsprong heeft in de Qur’aan of de soennah,
is dat wereldwijd moslims wanneer het aanzoek van de man geaccepteerd wordt hun handen gaan
opheffen en soerah Al-Faatihah gaan reciteren. Verder hebben moslims allerlei andere niet
toegestane zaken aan de khitbah toegevoegd:

- Na de verloving en voor het huwelijkscontract staat de familie het toe dat de jongen en het meisje
samen uitgaan, zonder dat er anderen bij zijn en ze daarbij elkaar aanraken en kussen.
Begrepen moet worden is dat ze pas halaal (toegestaan) voor elkaar zijn vanaf het huwelijkscontract!
- Sommige mensen gebruiken de verlovingstijd als een ‘proefperiode’ waarin ze hun partners
uitproberen om te zien of ze het lang met elkaar kunnen uithouden. Hierbij begaan ze veel zonden,
groot en klein; inclusief zinaa (seksueel niet toegestaan contact), en vele van zulke verlovingen
eindigen in uit elkaar gaan. (Wat als het meisje ‘per ongeluk’ zwanger is geraakt?)
Deze periode duurt vaak maanden, zelfs jaren.
- In veel landen maken moslims bovendien een feest van de verloving; terwijl het van de mensen hun
ogen weg moet blijven omdat het geen legale consequenties als gevolg heeft!
Wat voor reputatie zal vooral het meisje bij mensen hebben?
- De verloofden wisselen ‘verlovingsringen’ uit, en de man geeft de vrouw nog meer sieraden cadeau.
Dit gebruik komt van de christenen en hoort niet bij ons geloof.

Bovendien worden er vaak foto’s uitgewisseld. Ten eerste zijn foto’s van wezens met zielen verboden
in islaam en alleen in bepaalde situaties toegestaan. En in die bepaalde situaties moeten ze aan
voorwaarden voldoen; zoals niets laten zien wat niet toegestaan is. (zonder hoofddoek, make-up
etc.) En over foto’s die in handen van andere mensen zijn heb je totaal geen controle; je weet niet
wat mensen er mee doen. Dus het antwoord op de vraag of dit mag zal duidelijk zijn.
- Verder wordt tijdens de ‘zogenaamde proefperiode’ tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van
correspondentie via internet. Het gevaar hierbij is dat ieder een te mooi en onrealistisch beeld over
zichzelf geeft en je dus op een vertekend beeld vertrouwd.

Het kijken naar een vrouw

Man en vrouw mogen wel met elkaar praten, maar moeten zich hierbij aan de regels houden om
zodoende problemen te voorkomen. Ook mogen ze naar elkaar kijken, zodat ze kunnen weten of ze
de juiste beslissing nemen. Abu Hurairah heeft overgeleverd dat hij met Rasuulullaah was
toen er een man naar hem toe kwam die met een van de vrouwen van de Ansaar
(bewoners, ook wel ‘Helpers’ genoemd van Madinah) wou trouwen. Rasuulullaah vroeg hem:
“Heb je naar haar gekeken?” Hij antwoordde: “Nee.” Hij zei: “Kijk naar haar, want er is iets
met de ogen van de Ansaar; ze zijn klein.”
Verzameld door Muslim, An-Nasaa’ie en anderen.

49
En Al-Mughirah bin Shu’bah en Anas bin Maalik hebben overgeleverd dat Al-Mughirah met
een vrouw wou trouwen, dus zei Rasuulullaah tegen hem:
“Ga naar haar kijken; de kans zal dan groter zijn dat er harmonie tussen jullie tweeën zal zijn.”
Verzameld door Ahmad, Al-Haakim en anderen.

Muhammad bin Maslamah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Wanneer het in iemands hart komt dat hij met een vrouw khitbah wil, is het toegestaan voor hem
om naar haar te kijken.”
Verzameld door Ibn Maadjah, Ahmad en anderen.

En Djaabir bin ‘Abdullaah heeft overgeleverd dat hij Rasuulullaah hoorde zeggen:

“Als iemand van jullie khitbah doet met een vrouw, als hij zoveel van haar kan zien dat het hem
overtuigt om met haar te trouwen, moet hij dat doen.” Nadat Djaabir dit advies had toegepast zei
hij: “Daarna wou ik een vrouw trouwen, dus verstopte ik me om haar te observeren, totdat ik dat
had gezien wat mij ertoe bracht om haar te trouwen.”
Verzameld door Abu Daawuud, Ahmad en anderen.

Wanneer een man naar een vrouw kijkt moet het zijn met de reden dat hij met haar wil gaan
trouwen. Om andere redenen kijken is een zonde en moet dus vermeden worden.
Abu Humaid As-Saa’idie heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Wanneer iemand van jullie een vrouw verloofd, is het voor hem toegestaan naar haar te kijken,
als dat alleen is omdat hij haar wil huwen, zelfs als zij niet weet (dat hij naar haar kijkt).”
Verzameld door Ahmad en At-Tabaraanie.

Het kijken moet zonder aanrakingen zijn en zonder dat de man helemaal alleen met de vrouw is
(‘khulwah’ genoemd in het Arabisch) en kijken is alleen naar datgene wat een vrouw aan vreemden
laat zien; dus haar gezicht en handen. Sommige geleerden staan het toe dat de man meer dan dat
van de vrouw mag zien, maar het is toch niet aanbevolen die mening te volgen omdat mannen met
verkeerde intenties zodoende misbruik van onschuldige vrouwen kunnen maken.

Advies vragen

Voordat de belangrijke beslissing om te trouwen wordt genomen is het belangrijk mensen met
kennis om advies te vragen. Vaak wordt ook via via uitgezocht hoe iemand bekend staat.
Het advies moet eerlijk en oprecht zijn; maar mag nooit als roddelen zijn. Een van de Sahaabiyaat

50
Faatimah bint Qays ging naar Rasuulullaah en vertelde hem dat twee mannen haar een
huwelijksaanzoek hadden gedaan; Abu Djahm en Mu’aawiyah, Rasuulullaah adviseerde haar:
“Wat Abu Djahm betreft; hij is wreed tegenover vrouwen en neemt nooit de stok van zijn schouder
(d.w.z: hij is altijd op reis). En wat Mu’aawiyah betreft; hij is een arme man zonder geld,
trouw Usaamah bin Zayd.” Zij wou dat niet, maar de Profeet herhaalde: “Trouw Usaamah bin
Zayd.” Zij ging verder: “Toen trouwde ik met Usaamah, Allaah had veel goeds in hem gestopt en ik
was heel gelukkig met hem.”
Verzameld door Muslim, Abu Daawuud en anderen.

Istikhaarah

Een moslim dient ‘salaat ul-istikhaarah’ verrichten voordat hij aan een belangrijke onderneming
begint. Aangezien het huwelijk een van de belangrijkste beslissingen is die iemand neemt is het
belangrijk dat zowel de man als de vrouw istikhaarah verrichten voordat ze elkaar hun laatste woord
geven. Djaabir bin ‘Abdullaah heeft overgeleverd dat de Profeet zijn metgezellen leerde om
het te verrichten in al hun zaken, zoals hij hen Qur’aan leerde. De du’aa van istikhaarah vind je in alle
du’aa boekjes en spreek je uit bij twee vrijwillige rak’aah die je kan bidden wanneer je wilt en met
welke soerahs je maar wilt. Het is een verkeerde opvatting dat je het voor het slapen moet verrichten
en je in een droom wel zult zien wat je moet doen. Misschien verhindert Allaah de zaak die iemand
wou doen en de persoon vindt het erg, daarom vraagt hij in deze du’aa of Allaah hem tevreden wil
maken met wat het ook wordt.

Advies om alleen met moslimvrouwen te trouwen

Een moslimvrouw mag alleen met een moslimman trouwen, en een moslimman mag niet met een
mushrik (dat is iemand die naast Allaah iets of iemand aanbidt) trouwen.
Iedere niet-moslim is een mushrik; een christen die zegt dat Jezus de zoon van Allaah is en een jood
die zegt dat ‘Uzayr dat is. En welke vorm van shirk is nou erger dan dat? Allaah heeft de moslimman
toegestaan met joodse en christelijke vrouwen te trouwen maar onder voorwaarden.
Deze vrouwen moeten namelijk kuis zijn; dus nooit seksuele onwettelijke omgang met mannen
gehad hebben. Een kuise vrouw is een die als een diamant in haar huis verbleef; ze was nooit
verwikkeld in kussen, aanrakingen of wat voor relaties dan ook met mannen anders dan haar
echtgenoot. Een niet moslimvrouw heeft geen geloof dat haar zal tegen houden om zonden te
begaan, bovendien wordt in de open Westerse cultuur van nu seksuele omgang al op jonge leeftijd
getolereerd, zelfs gestimuleerd. Maagdelijkheid is daarom heel erg moeilijk te vinden bij jonge
vrouwen en meisjes in het Westen. Sommige mensen zullen zeggen: “Maar als een christelijke vrouw
nu berouw toont over haar verleden?” De eerste conditie hiervoor is ikhlaas (oprechtheid).
De enige vorm van berouw is, door islaam te omarmen. (om islaam niet om het huwelijk)
Zelfs toen islaam volop kracht en dominantie had, was ‘Umar Ibn Al-Khattaab tegen trouwen
met vrouwen ‘van het Boek.’ (christelijk en joods)

51
Abu Waa’il heeft overgeleverd dat Hudhaifah met een joodse vrouw trouwde.
‘Umar schreef hem dat hij haar moest scheiden. Hij schreef hem terug:
“Als dit niet is toegestaan zal ik haar scheiden.” ‘Umar schreef: “Ik beweer niet dat het niet
toegestaan is, maar ik ben bang dat jullie (moslims) snel zullen omgaan met de prostituees te
midden van hen. (als iedereen hier makkelijk mee omgaat.)”
Verzameld door Al-Baihaaqie en Sa’id bin Mansur.

Djaabir werd gevraagd over het trouwen met joodse en christelijke vrouwen, hij antwoordde:

“We trouwden met hen in tijden van gevechten toen we met Sa’d bin Abi Waqqaas in al-Kufah
waren. Dat was omdat we toen bijna geen moslim vrouwen konden vinden, maar toen we terug
kwamen van de gevechten scheidden we hun.”
Verzameld door As-Shaafie’i en Al-Baihaaqie.

Conclusie

In deze tijd zijn de moslims zwak en hebben een ondergeschikte positie; zelfs in hun eigen landen.
Wanneer iemand een niet-moslim trouwt zal hij er niet toe in staat zijn een islamitische sfeer in zijn
huis te creëren, met als gevolg dat zijn kinderen niet met islaam zullen opgroeien.
Talloze moslimmannen zijn weg gegaan bij hun niet-moslim vrouwen (vriendinnen helaas) die hun
kinderen niet islamitisch opvoeden en wier kleinkinderen al helemaal geen islaam meer zullen
hebben; dit is een daad van ongehoorzaamheid; een grote zonde, bepaald door de man zelf voor zijn
nageslacht. Het zal wel duidelijk zijn dat dit genoeg als reden is om zulke huwelijken te verbieden.
Daarom moeten moslim mannen godsvrees hebben en alleen moslim vrouwen huwen die goede
metgezellen zullen zijn en hem helpen zijn kinderen volgens islaam op te voeden.

Deel 3: Het huwelijk; ‘an nikaah’

Er zijn vele bronnen in de islaam te vinden die het belang van het huwelijk bevestigen.
Zowel in de Qur’aan als in de soennah zien we dit belang telkens weer terugkomen.
Al vanaf de schepping, het eerste begin van de mensheid zien we dat Allaah alles in paren geschapen
heeft. Zoals we in de Qur’aan kunnen lezen, schiep Allaah Aadam en daarna schiep Hij een vrouw
voor Aadam, Hawaa (Eva). Hij liet hen samen leven en uit hen kwamen vele volkeren voort;
miljarden mensen. Allaah zegt in soerah An-Nisaa’ 4: 1:

“O MENSEN, VREES JULLIE HEER, DIE JULLIE UIT EEN ENKELE ZIEL SCHIEP EN DIE DAARUIT ZIJN
ECHTGENOTE SCHIEP EN UIT HEN BEIDEN VELE MANNEN EN VROUWEN DEED VOORTKOMEN.”

Het huwelijk behoort tot de soennah van de boodschappers

52
Het huwelijk is een gebruik dat dus al vanaf het begin van de schepping van de mens nageleefd
wordt. Voorgaande Profeten trouwden en ook onze Profeet trouwde.
In soerah Ar-Ra’d 13: 38 staat:

“EN VOORZEKER, WIJ HEBBEN VOOR JOU BOODSCHAPPERS GEZONDEN


EN WIJ MAAKTEN VOOR HEN ECHTGENOTES EN NAKOMELINGEN.”

De Profeet zei:

“Voorwaar, ik trouw met vrouwen. Wie zich dus van mijn soennah afkeert hoort niet bij mij.”
Al-Bukhaarie (5063) en Muslim (1401).

Om deze reden hebben de geleerden gezegd:

“Het trouwen in de aanwezigheid van seksuele verlangens is beter dan vrijwillige aanbidding.”

Dit is vanwege de vele gunsten die uit het huwelijk voortkomen. Door te trouwen voldoen we dus
aan de soennah van de Profeet en we beschermen onszelf tegen de verdorvenheden die
vandaag de dag wijdverspreid zijn: relaties, vreemdgaan, geslachtsziekten, ongewenste
zwangerschappen en dergelijke. In plaats daarvan biedt het huwelijk een plek voor liefde,
genegenheid en veiligheid en het zorgt ervoor dat men op een toegestane manier zijn of haar
behoeften kan vervullen. Het huwelijk is een heel serieuze zaak, waarbij de intentie goed dient te
zijn. Rasuulullaah heeft in een hadieth overgeleverd door Abu Hurairah gezegd:

“Er zijn drie zaken die serieus moeten worden genomen: an-nikaah (het huwelijk), at-talaaq
(de scheiding) en ridja'at (een vrouw terugnemen na talaaq).”
Verzameld door Abu Daawuud, At-Tirmidhie en anderen.

De taalkundige betekenis van ‘nikaah’ is een huwelijksovereenkomst en het betekent ook het
seksueel benaderen van de vrouw. Abu ‘Alie al-Qaalie zei:

“De Arabieren hebben een mooi verschil gemaakt waardoor men onderscheid kan maken tussen de
bedoeling van de huwelijksovereenkomst en de benadering van de vrouw. Wanneer zij zeggen:
‘hij verrichtte de ‘nikaah’ bij die en die of de dochter van die en die,’ bedoelen ze de
huwelijksovereenkomst. Maar wanneer zij zeggen: ‘hij verrichtte de ‘nikaah’ met zijn vrouw of
echtgenote,’ bedoelen ze niets anders dan de geslachtsgemeenschap en de seksuele benadering.”

In de islamitische wetgeving betekent ‘nikaah’:

‘De verbintenis tussen een man en een vrouw met als doel het genieten van elk van hen van de ander
en het vormen van een vroom gezin en een gezonde en veilige samenleving.’

53
De voorwaarden voor het huwelijk

De islamitische wetgeving heeft voorwaarden vastgesteld voor contracten en overeenkomsten,


zonder deze voorwaarden kunnen de contracten niet worden voltooid.

De toestemming van de vrouw is een voorwaarde voor het huwelijk

‘Aa’ishah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Neem de vrouwen hun toestemming wat betreft hun geslachtsdelen (d.w.z: nikaah).”
Verzameld door Ahmad en An-Nasaa’ie.

Abu Musaa Al-Ash’aarie heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Wanneer iemand van jullie zijn dochter wil geven om te trouwen, moet hij om haar toestemming
vragen.”
Verzameld door At-Tabaraanie (in al-Kabir) en Abu Ya’laa.

Ibn ‘Abbaas heeft overgeleverd:

“Een ‘bikr’ (maagd) kwam bij Rasuulullaah en vertelde hem dat haar vader haar tegen haar
wil had uitgehuwelijkt. Rasuulullaah gaf haar de keuze (om het huwelijk wel of niet door te
laten gaan).”
Verzameld door Ibn Maadjah.

‘Aa ‘ishah heeft overgeleverd dat een jonge vrouw bij haar kwam en vervolgens zei:
“Mijn vader heeft mij aan de zoon van zijn broer gegeven om zo zijn sociale- of financiële positie te
verbeteren, terwijl ik niet wil trouwen.” ‘Aa’ishah zei tegen haar: “Ga even zitten totdat
Rasuulullaah terug komt.” Toen hij kwam vertelde ze hem wat er was. Rasuulullaah
stuurde iemand naar de vader van de vrouw om te komen. Nadat de vader was gekomen vroeg de
Profeet de vrouw wat zij wou. Zij antwoordde: “O Rasuulullaah, ik ga akkoord met datgene
wat mijn vader gedaan heeft; maar het enige wat ik wou weten is of vrouwen instemmingsrecht in
deze zaak (het huwelijk) hebben.”
Uit: Sunan An-Nasaa’ie.

En Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

54
‘Ath-thayyib’ (een vrouw die getrouwd is geweest) mag niet gehuwd worden zonder haar
aanwijzingen en ‘al-bikr’ (een maagd) mag niet gehuwd worden zonder haar toestemming;
en haar zwijgen houdt haar toestemming in.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

En Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“De mening van een weesmeisje (die maagd is) moet gevraagd worden wat haar zelf (trouwen)
betreft; als ze stil blijft geldt dat als haar toestemming; en als zij haar weigering toont,
mag ze niet tegen haar wil gedwongen worden.”
Verzameld door Abu Daawuud, An-Nasaa’ie en anderen.

In soerah An-Nisaa’ 4: 19 staat:

“O JULLIE DIE GELOVEN, HET IS JULLIE NIET TOEGESTAAN DE VROUWEN TEGEN HUN WIL TE
ERVEN.”

Het collectief 'European Muslim Network', en zijn (voormalige) voorzitter, Tariq Ramadan,
steunden in de lente van 2008 een Europese campagne 'tegen huwelijksdwang'.
De aanzet kwam uit Rotterdam, met een project van SPIOR (Stichting Platform Islamitische
Organisaties Rijnmond), de koepelorganisatie van islamitische organisaties in Rotterdam en
Omstreken. Het merendeel van de moskeeën in Rotterdam is aangesloten bij SPIOR, evenals
algemene sociaal-culturele organisaties, jongerenorganisaties en vrouwenorganisaties.
Uit het persbericht van SPIOR, bij de lancering van de Europese campagne op 14 mei '08 in
Rotterdam:

"Het project ‘Hand in hand tegen huwelijksdwang’, een lokaal initiatief van SPIOR, richt zich primair
op de moslimgemeenschap. Hoewel de islam gedwongen huwelijken verbiedt, komt het ook onder
moslims nog voor. Het feit dat huwelijksdwang niet is toegestaan in de islam, is voor veel mensen een
eyeopener. Dit besef is een aanzet tot gedragsverandering. De publicatie over huwelijksdwang van
SPIOR is voor de Europese campagne vertaald naar het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans en
wordt gedistribueerd in zes Europese landen. De publicatie bevat informatie over de antropologische
achtergrond van gedwongen huwelijken, de visie van de islam, de relatie met eergerelateerd geweld
en de ervaringen in Rotterdam met het aanpakken van dit probleem."

In een Engelse nota is SPIOR iets explicieter over het probleem:

"For SPIOR, the Muslim umbrella organisation in Rotterdam, the Netherlands, the fact that Muslim
girls were running away from home out of fear of being forced to marry, was the reason to start a
project against forced marriages in 2004. The goal was the prevention of forced marriages by raising
awareness about the issue, changing attitudes and promoting better communication between

55
Muslim parents and children."

In de zelfde periode waarschuwde de Koning Boudewijnstichting voor het gevaar van gedwongen
huwelijken voor meisjes die op vakantie vertrekken naar het land van herkomst van hun familie,
vooral naar Turkije en Marokko. Dat vond wel zijn weg in de Vlaamse pers. De Boudewijnstichting
herhaalde zijn actie in 2009 met een nieuwe editie van haar brochure 'Vakantietijd: huwelijkstijd?'
Het onderwerp blijft dus zeer actueel. In de jaren zestig van de vorige eeuw kwamen veel migranten
Nederland binnen. Dat waren allemaal jonge mensen die hier in Nederland gingen werken.
Veel van die mensen zijn destijds uitgehuwelijkt. Nu zie je dat de volgende generatie dat
uithuwelijken niet meer wil, of in ieder geval niet meer wil zonder dat ze het zelf zien zitten.
Als het gaat om uithuwelijken met een partner die je aanstaat, dan vinden we het allemaal goed.
Dan wordt het ook een eigen keuze. Maar als die eigen keuze er niet is, dan zeggen we dat het niet
kan. De tweede en derde generatie migranten is dus eigenlijk een overgangsgeneratie.
Die generaties maken nu de overgang van uithuwelijken naar eigen keuze. De oudere generatie zit
nog in het oude familiesysteem. Dat kan je hen niet verwijten. Uithuwelijken was destijds een goede
manier om tot huwelijken te komen. Het gaat dus niet om een achterlijk gebruik, maar om een
gebruik dat samenhangt met de samenleving waarin je woont en waar je ouders vandaan komen.
Je ziet dat ook uit onderzoeken naar gedwongen huwelijken en partnerkeuze. Steeds meer
migranten vinden dat jongeren hun huwelijkspartner zelf moeten kiezen en dat ze zelf ook
verantwoordelijkheid dragen voor die keuze. Je ziet ook wel dat een broer een vriend aan zijn zus
koppelt. Dit is een duidelijke verschuiving van gearrangeerde partnerkeuze naar een romantisch
huwelijk. Natuurlijk komt het nog voor dat jongeren gedwongen worden te trouwen met iemand die
ze niet zien zitten. Dat moet dan ook tegengegaan worden, vooral omdat de consequenties ernstig
en groot kunnen zijn. Maar begrip voor de oudere generatie die die omslag moet maken kan geen
kwaad. Dat betekent niet dat je een gedwongen keuze moet accepteren."
Dit wil overigens niet zeggen dat de boodschap was dat ouders en familie helemaal geen rol kunnen
hebben in de partnerkeuze van kinderen. Een zogenoemd gearrangeerd huwelijk is, indien gewenst,
mogelijk zolang er maar geen sprake is van dwang en de betrokken kandidaten echt de keuze krijgen
om ermee in te stemmen of het af te wijzen.

De vrouw haar wali (tweede voorwaarde).

De condities van de wali zijn de volgende: zijn verstand dient goed te zijn, hij dient volwassen te zijn,
vrij (geen slaaf), hij dient van dezelfde religie als de bruid te zijn; een niet-moslim kan niet de wali van
een moslima zijn. Hij dient een man te zijn en een goed karakter te hebben en niet corrupt te zijn.
Een vrouws wali is haar vader, dan degene die haar vader voor zijn dood heeft aangewezen,
dan haar opa van vaders kant of overgrootvader, dan haar zoon, dan haar opa’s zoon en kleinzonen,
dan haar (volle) broer van beide ouders, dan haar broer via haar vader, dan de zonen van haar volle
broer van haar vader, dan haar oom (haar vaders broer via beide ouders), dan haar vaders broer via
de vader, dan de zonen van haar vaders broer via beide ouders, dan de zonen van haar vaders broer
via de vader, dan degene die het dichtst nabij is etc. zoals het geval is bij erfenis.

Een vrouw mag zichzelf niet ten huwelijk geven zonder de instemming van haar wali (voogd).
De voogdij (‘wilayah’ genoemd) geldt niet voor de broers van moederskant en ook niet voor hun

56
zonen, of de vader van de moeder of haar broers, want zij zijn niet van de vaders kant.
De wali draagt een heel grote verantwoordelijkheid met betrekking tot degene die Allaah onder zijn
hoede heeft geplaatst. Zij is namelijk een ‘amaanah’(een toevertrouwde zaak) bij hem welke hij naar
een veilige bestemming moet brengen. De wilayah mag alleen via een iemaam of islamitische
rechtbank aan iemand anders dan de vader worden gegeven. ‘Aa‘ishah heeft overgeleverd dat
Rasuulullaah zei:

“Er is geen nikaah zonder wali; de ‘sultaan’ (of islamitische autoriteit) is de wali van degene die
geen wali heeft.”
Verzameld door Ahmad, Abu Daawuud en anderen.

Abu Musaa’ Al-Ash’aarie, ‘Abdullaah bin ‘Abbaas, Djaabir bin ‘Abdullaah en Abu Hurairah hebben
overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“An-nikaah is niet geldig zonder wali.”


Verzameld door Abu Daawuud, At-Tirmidhie en anderen. Sahieh verklaard door al-Albaanie.

De wali mag geen vrouw zijn: Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Een vrouw mag geen andere vrouw ten huwelijk weggeven noch mag een vrouw zichzelf
(onafhankelijk) ten huwelijk weggeven.”
Verzameld door Ibn Maadjah, Al-Baihaaqie en anderen.

Een veel voorkomende gewoonte die erin is geslopen in vele niet-islamitische landen,
is dat een vrouw die geen moslim mahram als wali heeft zelf haar wali uitkiest, en hem vervolgens als
intiem vertrouwenspersoon benadert. Deze vrouwen denken dat hun wali’s positie permanent is, en
maken contact met hem voor ieder groot of klein probleem, waardoor de relatie vrij intiem wordt.
De wali heeft als enige plicht de vrouw te vertegenwoordigen en haar belangen te behartigen wat
betreft het huwelijkscontract. Als dat eenmaal gedaan is, is zijn plicht voorbij.
Het huwelijk sluiten zonder de aanwezigheid van de wali (of zijn vertegenwoordiger) maakt het
huwelijk ongeldig. ‘Aa’ishah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Welke vrouw ook trouwt zonder haar wali’s toestemming, haar huwelijk is ‘baatil’ (ongeldig),
haar huwelijk is baatil, haar huwelijk is baatil. Als hij (de echtgenoot) gemeenschap met haar heeft
(terwijl het huwelijk niet geldig is), is de bruidschat haar recht vanwege de toegang die hij tot haar
geslachtsdeel heeft gehad.”
Verzameld door Ahmad, Abu Daawuud en anderen.

Aan shaikh Munaadjid werd door een zuster de volgende vraag gesteld:

57
“Wat houdt een wali die nodig is voor de nikaah ceremonie precies in? Ik ben een moslima en ik wil
weten of mijn oudere broer geschikt is voor deze rol?”

De shaikh antwoordde: “Alhamdulillaah. Er zijn drie condities voor het huwelijkscontract in islaam:
Beide partijen dienen vrij te zijn van obstakels die ervoor kunnen zorgen dat het huwelijk niet geldig
is, zoals bijvoorbeeld mahrams van elkaar zijn (familieleden die niet met elkaar mogen trouwen,
of deze relatie nu via bloed of borstvoeding (‘radaa’) is of dat de man geen moslim is en de vrouw is
wel moslim etc. Er dient een verzoek of aanzoek (‘iedjaab’) van de wali van degene die voor hem in
de plaats handelt te zijn, die tegen de bruidegom dient te zeggen: “Ik laat die en die met jou
trouwen” of soortgelijke woorden. Er dient een uitdrukking van acceptatie te zijn (‘qabuul’) zoals:
“Ik accepteer het” of soortgelijke woorden.

De voorwaarden van een nikaah (huwelijks) contract zijn als volgt:


De bruid en bruidegom dienen beiden geïdentificeerd te worden door hun namen te noemen of hen

te beschrijven. De bruid als de bruidegom dienen tevreden met elkaar te zijn, want de Profeet
zei:

“Geen vrouw die eerder getrouwd was (weduwe of gescheiden) mag worden getrouwd tenzij zij
gevraagd is over haar wensen (zij dient haar wensen duidelijk uit te spreken), en geen maagd mag
gehuwd worden totdat haar toestemming wordt gevraagd (tot zij of in woorden of door stil te
blijven toestemt).” Zij vroegen: “O Rasuulullaah hoe wordt haar toestemming gegeven
(omdat zij zich zal schamen)?”Hij zei: “Door haar zwijgen.”
Al-Bukhaarie 4741.

Degene die het contract voor de vrouw maakt dient haar wali te zijn, omdat Allaah de wali’s deze
taak heeft gegeven wat het huwelijk betreft, zoals in soerah An-Nur 24: 32 staat:

“EN HUW DEGENEN ONDER JULLIE DIE ALLEENSTAAND ZIJN.”

En omdat de Profeet zei:

“Iedere vrouw die zonder toestemming van haar wali trouwt, haar huwelijk is ongeldig,
haar huwelijk is ongeldig.”
At-Tirmidhie 1021 e.a. Sahieh hadieth.

Het huwelijkscontract moet met getuigen zijn, omdat Rasuulullaah zei:

“Er is geen huwelijkscontract behalve met een wali en twee getuigen.”


At-Tabaraanie; Sahieh ul-Djaamie 7558.

58
Het is ook belangrijk dat het huwelijk wordt aangekondigd, zoals de Profeet zei:

“Kondig huwelijken aan.”


Ahmad, hasan in Sahieh ul-Djaamie 1027.

Twee getuigen (derde voorwaarde).

‘Aa’ishah, ‘Imraan bin Husain en Abu Musaa Al-Ash’aarie hebben overgeleverd dat Rasuulullaah
zei:

“An-nikaah is niet geldig zonder wali en twee waarheidsgetrouwe getuigen.”


Verzameld door Ahmad, Ibn Hibbaan en anderen.

Deze getuigen moeten alles duidelijk kunnen horen; ook de instemming van de vrouw.
De huwelijkssluiting (‘idjaab qaboel’ = verklaring van instemming) kan thuis gebeuren, maar na het
`Asr-gebed in de moskee wordt als beter beschouwd. Het verdient aanbeveling om een geschreven
huwelijksovereenkomst op te stellen. Een 'islamitisch' huwelijk thuis of in een moskee is in Nederland
niet voldoende, want het biedt de vrouw geen enkele rechtszekerheid. Daarom gaat men naast een
islamitisch huwelijk vaak ook nog een huwelijk aan bij de burgelijke stand of laat men bij een notaris
een samenlevingscontract op stellen. In feite kan een burgelijk huwelijk of een samenlevingscontract,
aangevuld met een mahr, een korte khutbah en smeekbeden en in het bijzijn van twee
moslimgetuigen volstaan als 'islamitisch' huwelijk. Het islamitische huwelijk alleen is eigenlijk al
voldoende, het is wat het echtpaar zelf wil. Het voldoet aan alle criteria die aan een islamitisch
huwelijk gesteld worden.

De bruidsschat; ‘de mahr’

De mahr is de bruidsgift die in de spreektaal ‘djihaaz’ wordt genoemd. De mahr is voor de vrouw
gevestigd door het huwelijk, ongeacht of deze als voorwaarde wordt gesteld of deze wordt
stilgezwegen. De mahr wordt gedefinieerd als:

‘Het bezit dat aan een vrouw wordt gegeven als gevolg van de huwelijksovereenkomst.’

De bruidsschat is een verplichting van de man ten opzichte van zijn vrouw. Het is het recht van de
vrouw, daarom mag alleen zij het innen en niet haar vader of beide ouders. En wanneer de man
nadien van de vrouw wenst te scheiden mag hij deze mahr niet terug nemen.
De bruidegom behoort zijn vrouw een bruidsschat (mahr) te geven die overeenkomstig is met zijn
financiële middelen en met de wensen van de vrouw. Een geschenk is niet geldig als het geld geleend
is, want een huwelijk met schulden beginnen is geen goede basis voor een stabiele relatie.
De bruidsschat wordt vaak gezien als financiële reserve voor de vrouw ingeval van scheiding of voor
het geval haar man komt te overlijden. In veel islamitische landen worden zulke hoge bedragen

59
geëist dat jongemannen nauwelijks in staat zijn die op te brengen en zich diep in de schulden moeten
steken om te kunnen trouwen. De verplichting schiet zo zijn doel voorbij, want enerzijds ondermijnt
het de financiële situatie van het gezin en anderzijds leidt het ertoe dat veel mensen lang
ongetrouwd blijven, wat de kans op ongewenste seksuele relaties vergroot.
Aangezien in Nederland de alimentatie na een scheiding bij wet is geregeld en de vrouw meestal
deelt in het pensioen van de man, is een aanzienlijke bruidsschat als financieel vangnet hier niet
noodzakelijk.

De mahr kan zowel uit geld als goud als sieraden, kleding of andere spullen bestaan.
Het kan ook iets zijn waar de vrouw profijt van zal hebben, zoals blijkt uit de hadieth van Sahl bin Sa’d
die heeft overgeleverd dat een vrouw zich ten huwelijk aanbood bij Rasuulullaah.
Toen hij toonde dat hij geen interesse had vroeg een man die erbij aanwezig was: “O Rasuulullaah!
Laat haar met mij trouwen!” Rasuulullaah vroeg hem: “Heb je iets (om haar te geven)?”
Hij zei: “Nee.” Rasuulullaah zei: “Geef haar teminste een ijzeren ring.” Maar dat kon hij zich nog
steeds niet veroorloven. De Profeet vroeg hem: “Heb je iets uit de Qur’aan met je?” (kun je je iets
uit de Qur’aan herinneren?) Hij antwoordde: “Ik ken die en die soerahs.” Rasuulullaah zei toen:
“Ga, (heb haar als vrouw), ik huw haar met jou voor het deel Qur’aan dat jij kent.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

Dit hield in dat hij het zijn vrouw niet gewoon leerde; maar dat zij er ook samen naar handelden en
leefden; en dan is dat waardevoller dan geld of goud. Hoe minder de mahr is hoe beter.
‘Uqbah bin ‘Amr heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“De beste huwelijken (of bruidschatten) zijn de gemakkelijkste.”


Verzameld door Abu Daawuud, Ibn Maadjah en anderen.

‘Aa’ishah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Waarlijk, een teken van zegeningen voor een vrouw is dat haar khitba, haar bruidsschat en haar
baarmoeder (zwangerschap) allemaal gemakkelijk zijn gemaakt.”
Verzameld door Ahmad, Al-Haakim en anderen.

We hoeven niet hele dure bruidschatten te geven want dat deed de Profeet ook niet.
Anas heeft overgeleverd:

“Rasuulullaah trouwde met Safiyyah en als mahr gaf hij haar haar vrijheid.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

60
Abu Salamah ‘Abd ur-Rahmaan heeft overgeleverd dat hij aan ‘Aa’isha vroeg:
“Hoeveel was de ‘sadaaq’ (een ander woord voor ‘mahr’) van Rasuulullaah?”
Zij antwoordde: “Zijn sadaaq voor zijn vrouwen was twaalf en half ‘awqiyahs’.”
(‘awqiyah’ is meervoud van ‘awaaq’ wat een oud gewicht gelijk aan 40 dirham is.)
Verzameld door Muslim en anderen.

Muslim heeft in zijn Sahieh overgeleverd dat een man tegen de Profeet zei:

“Voorzeker, ik heb een vrouw gehuwd.” De Profeet vroeg hem:

“Hoeveel heb je haar geschonken (aan mahr)?” De man antwoordde: “Vier awaaq.” (160 dirham)
daarop zei de Profeet: “Voor vier awaaq lijkt het alsof jullie zilver uit de zijde van deze berg
houwen. We hebben niets om aan jou te geven. Maar wellicht zenden wij jou op een expeditie
waarin je wat bezittingen verwerft.”
Muslim (1424).

An-Nawaawie zegt in ‘al-Minhaadj’, zijn commentaar op Sahieh Muslim, over deze overlevering:

“De betekenis van deze woorden is dat het afkeurenswaardig is om een hoge mahr te geven,
gezien de (krappe) situatie van de echtgenoot.”

Abu al-‘Adjfaa’ heeft overgeleverd dat ‘Umar eens een khutbah gaf waarin hij zei:
“Wees niet overdadig met ‘sadaqaat an-nisaa’ (de bruidsschatten voor de vrouwen).
Als dat op een nobele daad in dit leven zouwijzen of op taqwaa’ voor Allaah in het Hiernamaals,
dan zou de Profeet dat het meest van jullie waard zijn geweest. Desondanks gaf hij niet zulke
bruidschatten aan zijn vrouwen, noch ontvingen zijn dochters meer dan twaalf awqiyahs.”
Verzameld door Abu Daawuud, An-Nasaa’ie en anderen.

Het eisen van hoge bruidsschatten en het wedijveren hierin weerhoudt het huwelijk van vele
mannen en vrouwen. Bovendien wordt er niet naar de gevolgen gekeken. Soms hebben de mahr en
de bruiloft zoveel geld gekost dat het echtpaar vervolgens jaren lang in schulden leeft of op een klein
zolderkamertje of bij de ouders thuis moet verblijven. Wanneer de band tussen de echtgenoten
slecht wordt en de bruidsschat en het feest heel duur waren is de kans klein dat de man haar op een
goede manier zal los laten. Terwijl het makkelijker is om haar te laten gaan wanneer de bruidsschat
laag was. Na het huwelijkscontract heeft de vrouw het recht haar eigen (familie)naam te blijven
gebruiken. Ook behoudt zij het recht om zelf over haar eigen vermogen en/of inkomsten te
beschikken.

61
Het huwelijkscontract

Het schrijven van het huwelijkscontract is geen voorwaarde voor het huwelijk; het is eerder een
belangrijk papier wat nodig kan zijn in de toekomst. Ibn Mas’ud en Djaabir hebben overgeleverd
dat het aanbevolen is ‘khutbat ul-Haadjah’ (de bekende opening du’aa die de Profeet altijd zei
wanneer hij met mensen was; iemaams zeggen het ook vaak o.a aan het begin van de
vrijdagmiddagpreek; hij staat ook vaak in het begin van islamitische boeken; als begin van de
huwelijksceremonie te lezen. (zie het begin.) Het is belangrijk het huwelijk bekend te maken;
zoals ‘Abdullaah bin Az-Zubair heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Verkondig an-nikaah.”
Verzameld door Ahmad, Ibn Hibbaan en anderen.

De huwelijksnacht

Nadat het huwelijkscontract is gesloten zijn de man en vrouw halaal voor elkaar en volgt de
huwelijksnacht. Het is aanbevolen dat wanneer een man zijn vrouw in de huwelijksnacht benadert,
hij lief en vriendelijk tegen haar is; kijk maar hoe de Profeet met ‘Aa’ishah omging toen zij
op heel jonge leeftijd met hem trouwde: Asmaa bint Yazid ibn As-Sakan heeft overgeleverd:

“Ik verfraaide ‘Aa’ishah voor Rasuulullaah, riep hem daarna om haar ongesluierd te zien.
Hij kwam, zat naast haar en bracht een grote beker melk waaruit hij dronk.
Daarna bood hij het aan ‘Aa’ishah aan, maar zij liet hoofd zakken en voelde zich verlegen.
Ik berispte haar en zei tegen haar: “Neem van de hand van de Profeet.” Ze nam het vervolgens en
dronk wat. Toen zij de Profeet tegen haar: “Geef wat aan jouw metgezellin.” Op dat moment zei ik:
“O Rasuulullaah neem het liever zelf en drink en geef het dan uit uw hand aan mij."
Hij nam het, dronk wat en bood het toen aan mij aan. Ik ging zitten en zette het op mijn knieën.
Toen begon ik het rond te draaien en volgde het met mijn lippen ten einde de plek te raken waar
de Profeet had gedronken. Daarna zei de Profeet over sommige vrouwen die daar met mij
waren: “Geef hen wat.” Maar zij zeiden: “Wij willen niet.” (hebben er geen trek in)
De Profeet zei: “Combineer geen honger met liegen.”
Verzameld door Ahmad en Al-Humaidi.

Het plaatsen van de mans hand op zijn vrouws hoofd en du’aa zeggen

Het is ook soennah dat de echtgenoot zijn hand op zijn vrouws hoofd plaatst. Dit doet hij tijdens de
eerste gelegenheid dat ze alleen samen zijn, waarbij hij Allaahs Naam noemt en om zegeningen
vraagt. Zoals in de overlevering van Rasuulullaah staat:

“Wanneer iemand van jullie een vrouw huwt moet hij haar voorhoofd vasthouden,
Allaah de Meest Verhevene noemen en om Zijn zegeningen smeken, zeggende:

62
“O Allaah, ik vraag U om het goede in haar en het goede waarmee U haar geschapen heeft en ik
zoek toevlucht bij U tegen het slechte in haar en het slechte waarmee U haar geschapen heeft.”

(“Allaahoemah innie as’aloeka min khairahaa wa khaira maa djabalthahaa ‘alaihi


wa a’udhuubika min sharrihaa wa sharri maa djabaltahaa ‘alaihi.”)
Verzameld door Al-Bukhaarie, Abu Daawuud, Ibn Maadjah, Al-Haakim, Al-Baihaaqie en Abu Ya’laa.

Het bidden van man en vrouw samen

Het is aan bevolen voor de man en de vrouw om samen twee raka’ah in hun huwelijksnacht te
bidden. Dit is door de eerste generaties van moslims overgeleverd, zoals in de twee volgende
overleveringen: Abu Sa’ied Mawla Abu Asyad zei:

“Ik trouwde terwijl ik een slaaf was. Ik nodigde een aantal van de metgezellen van de Profeet uit;
onder hen waren Ibn Mas’ud, Abu Dharr en Hudhaifah. Toen de ‘iqaamah (oproep tot het
gebed) voor de salaat werd geroepen, maakte Abu Dharr aanstalte om te gaan leiden.
Toen iedereen tegen hem zei: “Nee!” vroeg hij: “Is dat zo?” En zij zeiden: “Ja.” Vervolgens stapte ik
naar voren en leidde het gebed hoewel ik een slaaf (in bezit) was. Zij onderwezen mij na de salaah
en zeiden: “Wanneer jouw bruid bij je komt, bid twee raka’ah (met haar). Vraag Allaah vervolgens
om jou het goede van haar te schenken en je tegen het kwade van haar te beschermen en dan is
het verder aan jou en aan je bruid.”
Verzameld door Ibn Abi Shaibah en Abdur Razzaaq.

En overgeleverd door Shaqieq die zei:

“Een man genaamd Abu Hariez kwam bij ‘Abdullaah bin Mas’ud en zei:
“Ik ben net getrouwd met een jonge maagd en ben bang dat zij mij zal verachten.”
‘Abdullaah ibn Mas’ud zei tegen hem: “Waarlijk, liefde (tussen twee gehuwden) is van Allaah
en haat is van shaytaan, die datgene wat Allaah heeft toegestaan verachtelijk wenst te maken.
Dus als jouw vrouw naar jou tot komt, zeg haar twee raka’ah achter jou te bidden.”

In een andere versie wordt nog toegevoegd:

“ ‘Abdullaah ging door en zei: “O Allaah, geef Uw zegeningen aan mij in mijn vrouw en aan
haar in mij. O Allaah, verenig ons zolang als U ons verenigt in het goede en laat ons uit elkaar gaan
als U datgene naar ons toestuurt dat beter is.”
Verzameld door Ibn Abi Shaibah en At-Tabaraanie en Abdur-Razaaq.

Wat zeg je tijdens seksuele gemeenschap?

63
Het is sterk aangeraden en soennah om een smeekbede te verrichten en Allaah te vragen om
bescherming voor het nageslacht tegen de shaytaan. Wanneer er dan een zwangerschap voortkomt
uit deze geslachtsgemeenschap, zal het kind beschermd zijn tegen shaytaan, inshaa’Allaah.
De smeekbede die verricht dient te worden, is:

“In de Naam van Allaah, O Allaah, houd de shaytaan weg van ons en houd hem weg van dat
waarmee U ons voorziet.”

Ibn ‘Abbaas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah heeft gezegd:

“Als iemand van jullie zijn vrouw wil benaderen en “Bismillaah, Allahoema djannib nash- shaytaan
wa djannib ish -shaytaana maa razaqtanaa” zegt, en het is bepaald dat zij dan een kind krijgen,
zal shaytaan het nooit iets doen.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

Onvruchtbaarheid

Een man of een vrouw kan getroffen worden door onvruchtbaarheid, waardoor zwanger worden niet
mogelijk is. Dit is voor veel getrouwde paren een grote beproeving die meestal veel verdriet en
onbegrip met zich mee brengt. Echter is het belangrijk om ook in deze situatie volste vertrouwen te
hebben in Allaah. Alles gebeurt met Zijn Wijsheid en wij kennen vaak niet de wijsheid achter zaken
die ons overkomen. Het zou beter voor ons zijn om ons in tijden van moeilijkheden en verdriet tot
Allaah te richten en Hem om hulp te vragen. Dit is ook beter voor ons, want Hij is tot alles in staat en
dit laat Hij ons ook zien in de Qur’aan. Allaah laat ons hierin prachtige voorbeelden zien van mensen
onvruchtbaar waren, maar uiteindelijk toch begunstigd werden met een zwangerschap.
Allaah zegt bijvoorbeeld in de Qur’aan in soerah ‘Ali Imraan 3: 38-40: over Zakariyaa, wiens vrouw
onvruchtbaar was:

“DAAR SMEEKT ZAKARIYAA ZIJN HEER. HIJ ZEI: “O MIJN HEER, SCHENK MIJ VAN U EEN GOED
NAGESLACHT, VOORWAAR, U BENT HET DIE DE SMEEKBEDE HOORT.”
TOEN RIEPEN DE ENGELEN TOT HEM, TOEN HIJ IN DE GEBEDSRUIMTE IN GEBED STOND:
“VOORWAAR, ALLAAH BRENGT JOU EEN VERHEUGENDE TIJDING: (DE GEBOORTE VAN) YAHYAA,
ALS EEN BEVESTIGING VAN HET WOORD VAN ALLAAH, ALS EEN LEIDER, EEN INGETOGENE,
EEN PROFEET, BEHORENDE TOT DE RECHTSCHAPENE.” HIJ ZEI: “O MIJN HEER, HOE KAN IK EEN
JONGEN (VERWEKKEN) TERWIJL IK OUD GEWORDEN BEN EN MIJN VROUW ONVRUCHTBAAR IS?”
HIJ (ALLAAH) ZEI: “ZO DOET AALLAAH WAT HIJ WIL.”

En in een ander vers in soerah Al-Anbiyaa’ 21: 98-90:

“EN (GEDENK) ZAKARIYAA TOEN HIJ ZIJN HEER AANRIEP: “MIJN HEER, LAAT MIJ NIET ALLEEN
(ZONDER NAGESLACHT) EN U BENT DE BESTE VAN DE ERFGENAMEN.” TOEN VERHOORDEN WIJ
HEM EN SCHONKEN HEM YAHYAA EN WIJ MAAKTEN ZIJN VROUW GESCHIKT OM TE BAREN.
VOORWAAR, ZIJ WEDIJVERDEN IN GOEDE DADEN EN RIEPEN ONS AAN, VERLANGEND

64
(NAAR ONZE GENADE) EN VOL ONTZAG (VOOR ONZE BESTRAFFING).
EN ZIJ WAREN NEDERIG TEGENOVER ONS.”

Hetzelfde gebeurde bij Profeet Ibraahiem. Lees maar in soerah Ibraahiem 14: 39:

“ALLE LOF IS AAN ALLAAH, DIE MIJ ISMAA’IEL HEEFT GESCHONKEN ONDANKS MIJN OUDERDOM.
VOORWAAR, MIJN HEER VERHOORT ZEKER DE SMEEKBEDEN.”

De beschikking ligt bij Allaah. Hij bepaalt alles, zoals Hij in soerah Ash-Shu’araa 42: 49-50 zegt:

“AAN ALLAAH BEHOORT DE HEERSCHAPPIJ VAN DE HEMELEN EN DE AARDE.


HIJ SCHEPT WAT HIJ WIL EN HIJ SCHENKT MEISJES AAN WIE HIJ WIL EN HIJ SCHENKT JONGENS AAN
WIE HIJ WIL OF HIJ SCHENKT HUN JONGENS EN MEISJES. EN HIJ MAAKT ONVRUCHTBAAR WIE HIJ
WIL. VOORWAAR, HIJ IS ALWETEND, ALMACHTIG.”

Duu’a waarbij men om vruchtbaarheid smeekt

In deze verzen in de Qur’aan staan ook twee smeekbeden vermeld die gebruikt kunnen worden bij
onvruchtbaarheid. Het gaat hier om de woorden waarmee Zakariyaa zijn Heer smeekte om een
nageslacht:

“O mijn Heer, schenk mij van U een goed nageslacht, voorwaar, U bent het die de smeekbede
hoort.”

“Rabbie hab lie mil ladoenka dhurriyyaten tayyibaten innaka samie’u ad-du’aa.” (3: 38)

En een andere smeekbede is:

“Mijn Heer, laat mij niet alleen (zonder nageslacht) en U bent de beste van de erfgenamen.”

“Rabbie, laa tadharnie farden wa anta khayroe l-waarithien.” (21: 89)

Shaikh bin Baaz heeft in zijn boek gesteld dat deze smeekbeden gebruikt mogen worden bij
onvruchtbaarheid.

Hoe benadert een man zijn vrouw?

Het is voor een moslim man toegestaan zijn vrouw te benaderen in haar geslachtsdeel vanuit iedere
richting (positie) die hij wenst. Hierover zegt Allaah in soerah Al-Baqarah 2: 223:

“JULLIE VROUWEN ZIJN ZOALS EEN AKKER VOOR JULLIE; DUS BENADER JULLIE AKKER WANNEER EN
HOE JULLIE WENSEN.”

65
Akker verwijst ook symbolisch naar de baarmoeder van de vrouw; omdat zowel een akker als de
baarmoeder vruchtbaar zijn. En in een andere hadieth overgeleverd door Djaabir staat:

“De joden waren gewend om te zeggen dat als een man in het geslachtsdeel van zijn vrouw
-maar dan van achteren- naar binnen ging, hun kind scheel zou worden! Toen openbaarde Allaah
de Aayah:

“JULLIE VROUWEN ZIJN ALS EEN AKKER VOOR JULLIE; DUS BENADER JULLIE AKKER WANNEER OF
HOE JULLIE WENSEN. ‘

Rasuulullaah zei:

“Van voren of van achteren, zolang het in het geslachtsdeel is!”


Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

Alleen de opening waar kinderen uit komen

Duidelijk zal nu zijn dat de andere opening niet toegestaan is voor de man om naar binnen te gaan.
Dat is ook niet een opening die vergeleken kan worden met een akker; omdat er hier niet sprake is
van vruchtbaarheid. Khuzaimah ibn Thaabit heeft overgeleverd dat een man Rasuulullaah
vroeg over het van achteren naar binnen gaan bij vrouwen of het van achteren naar binnen gaan
van een man bij zijn vrouw en de Profeet antwoordde: “Halaal” (toegestaan).

Toen de man zich omdraaide om te vertrekken, riep de Profeet hem of bevool om hem terug te
roepen en zei: “Wat zei je? In welke van de twee openingen bedoelde je? Als wat jij bedoelde van
achteren in haar vagina was; dan ja. Maar als jij bedoelde: van achteren in haar anus, dan nee.
Waarlijk, Allaah is niet beschaamd over de waarheid; ga jullie echtgenotes niet binnen in hun
anussen.”
Verzameld door As-Shaafie’i, Al-Baihaaqie en anderen.

En: “Allaah kijkt niet naar degene die bij zijn vrouw in haar anus komt.”
An-Nasaa’ie, At-Tirmidhie en Ibn Hibbaan.

En: “Vervloekt zijn degenen die tot hun vrouwen komen in hun anussen.”
Abu Daawuud, Ahmad en anderen.

En: “Nee!” (niet op iedere manier die je wilt) behalve in een opening (de vagina).”
Ahmad, At-Tirmidhie en anderen.

66
En: “Degene die seksuele gemeenschap heeft met een menstruerende vrouw, of een vrouw in haar
anus, of een waarzegger benadert en gelooft in wat hem verteld is, heeft niet geloofd in wat
geopenbaard werd aan Muhammad.”
Verzameld door Abu Daawuud, At-Tirmidhie en anderen.

Wanneer een man met zijn vrouw naar bed is gegaan en er naar verlangd om het nog een keer te
doen, is het aanbevolen tussendoor wudhuu’ te maken, zoals Rasuulullaah heeft gezegd:

“Als een van jullie tot zijn vrouw komt en dan een andere keer wenst tot haar terug te keren,
laat hem dan tussen de twee keren wudhuu’ doen.”

Of in een andere versie staat:

“Dezelfde wuduu’ die hij doet voor het gebed; want waarlijk, het zal zijn terugkeer versterken.”
Verzameld door Muslim, Ibn Abi Shaibah en anderen.

(De rituele wassing) De wudhuu’ verrichten na seksuele omgang

‘Aa’ishah heeft overgeleverd:

“Wanneer Rasuulullaah ook maar wilde slapen of eten terwijl hij in een staat van djanaabah
(na seksuele omgang en voor de grote wassing) was, waste hij zijn geslachtsdelen en deed
wudhuu’ zoals voor het gebed.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

Ibn ‘Umar heeft overgeleverd dat ‘Umar zei:

“O Rasuulullaah kunnen we wanneer we in een staat van djanaabah zijn gaan slapen?”
De Profeet antwoordde: “Ja, nadat jullie wudhuu’ nemen.”
Verzameld door Muslim en Al-Bukhaarie.

Begrepen moet worden dat de staat van djanaabah (bij beiden) ontstaat zodra het topje van het
mannelijk geslachtsdeel het vrouwelijk geslachtsdeel raakt: hij hoeft dus nog niet eens verder bij haar
naar binnen te zijn gegaan, want Rasuulullaah heeft in een andere hadieth Sahieh gezegd:

“Wanneer de twee besneden (geslachts) delen elkaar raken wordt ghusl waadjib.” (verplicht.)

67
Of door zaadlozing (op welke manier dan ook) en bij een orgasme, ook al is er geen gemeenschap,
en door gemeenschap zelf natuurlijk. Wudhuu’ is dus sterk aanbevolen, maar niet verplicht,
zoals blijkt uit de volgende hadieth, overgeleverd door ‘Aa’ishah waarin zij zei:

“Hij bracht de nacht in een staat van djanaabah door totdat Bilaal in de ochtend kwam
om de Adhaan te roepen. Toen stond hij op, baadde, terwijl ik keek naar het water dat van zijn
hoofd af droop, en ging naar buiten. Toen hoorde ik zijn stem in het fadjr-gebed, daarna vaste hij.”
Mutarrif zei: “Ik zei tegen Aamir: “In de maand Ramadhaan?” Hij zei: “Ja, in Ramadhaan en in
andere (maanden) dan Ramadhaan.”
Verzameld door Ibn Abi Shaiba, Ahmad en anderen.

Het nadeel -als je geen wuduu’ doet, is echter dat daardoor de engelen bij je wegblijven,
zoals uit deze hadieth blijkt. Ammaar ibn Yasir heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Er zijn drie waarbij de engelen niet zullen komen, het lijk van een ongelovige, een man die parfum
van vrouwen draagt en iemand die gemeenschap heeft gehad totdat hij wudhuu’ doet.”
Verzameld door Abu Daawuud, Ahmad en anderen.

Het verrichten van de wudhuu’volgens de soennah

Voordat men de wudhuu´ verricht dient men ‘de tasmiyah’ te verrichten, dat wil zeggen het
uitspreken van ´Bismillaah.´ Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah heeft
gezegd:

“Er is geen wudhuu’ voor degene die de Naam van Allaah niet ervoor gedenkt.”
Hasan, deze hadieth is overgeleverd door iemaam Ahmad en is da’ief verklaard door iemaam Ahmad,
Al-Bukhaarie en Abu Ishaaq Al-Huwaynie, maar hasan verklaard door al-Albaanie in Irwaa’ al-ghaliel
hadietnr. 81.

Met het gedenken van Allaah wordt het uitspreken van `Bismillaah´ bedoeld, wat een voorwaarde is
van de wudhuu´ omdat de hadieth hasan is verklaard. Sommige geleerden zeggen dat dit slechts is
aanbevolen en in het algemeen geldt voor iedere nobele zaak die je verricht.
Humraan heeft overgeleverd dat ‘Uthmaan om water vroeg, vervolgens waste hij zijn
beide handen (tot de polsen) drie keer, daarna spoelde hij zijn mond, snoof in en snoof uit,
vervolgens waste hij zijn gezicht drie keer, vervolgens waste hij drie keer zijn rechterkant tot aan
zijn elleboog. Vervolgens waste hij zijn linkerkant op dezelfde manier. Vervolgens wreef hij over
zijn hoofd, vervolgens waste hij drie keer zijn rechtervoet tot aan zijn enkel, vervolgens waste hij
zijn linkervoet op dezelfde wijze. Vervolgens zei hij: “Ik zag Rasuulullaah de wassing
verrichten op de manier waarop ik de wassing heb verricht.”
Sahiehain.

68
We dienen de volgorde aan te houden die in de ahaadieth wordt genoemd. Deze hadieth bewijst dat
men iedere handeling van de wassing drie keer behoort te verrichten, behalve het wrijven over het
hoofd en de oren, dat mag slechts een keer.

‘Ali ibn Abie Taalib heeft wat betreft het wassen van het hoofd overgeleverd:

“En hij veegde een keer over zijn hoofd.”


Abu Daawuud, At-Tirmidhie en An-Nasaa’ie. Sahieh verklaard door shaikh al-Albaanie.

Het wrijven over het hoofd kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, zoals uit de ahaadieth
blijkt, namelijk van voren naar achteren en weer terug en andersom: ‘Abdullaah ibn Zayd ibn ‘Aasim
heeft gezegd:

“En Rasuulullaah wreef over zijn hoofd; hij ging met zijn handen naar voren en weer terug.”
Sahiehain.

En in een andere uitspraak bij de twee iemaams:

“Hij begon met de voorkant van zijn hoofd en ging met zijn handen tot aan zijn achterhoofd,
vervolgens keerde hij met zijn beide handen terug naar de plaats waar hij begon.”

Wat de manier van het wassen van de oren betreft heeft ‘Abdullaah ibn ‘Umar gezegd:

“Vervolgens wreef hij over zijn hoofd en liet zijn beide wijsvingers in zijn oren gaan en wreef met
zijn beide duimen over de achterkant van zijn oren.”
Overgeleverd door Abu Daawuud en An-Nasaa’ie, Sahieh verklaard door Ibn Khuzaimah.

‘Abdullaah ibn Zayd heeft gezegd: “Hij veegde met ander water dan het water waarmee hij
over zijn hoofd wreef over zijn oren.”
Overgeleverd door Ad-Daaraqutnie en Al-Haakim, Sahieh verklaard door Al-Baihaaqie.

Men mag dus volgens deze ahaadieth zowel met nieuw water als met hetzelfde water de oren
reinigen. Men dient bij het verrichten van de wudhuu’ tot voorbij de ellebogen te gaan, zoals in een
hadieth die door Waa’il ibn Hidjr is verhaald staat:

“En hij waste zijn armen totdat hij voorbij zijn elleboog ging.”
Iemaam Al-Bazzaar en iemaam At-Tabaraanie.

69
En Djaabir ibn ‘Abdullaah heeft overgeleverd:

“Hij draaide met zijn hand het water over zijn elleboog.”
Iemaam Ad-Daaraqutnie.

In een hadieth van Tha’labah ibn ‘Ubaad die zijn vader aan hem overleverde staat:

“Vervolgens waste hij zijn armen totdat het water over zijn ellebogen stroomde.”
Iemaam At-Tahaawie en At-Tabaraanie.

En in een hadieth die door Humraan is verhaald staat:

“Hij spoelde zijn mond en snoof in en snoot vervolgens het water uit zijn neus met zijn linkerhand.
Hij deed dat drie keer.”

Abu Daawuud heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd:

“En overdrijf bij het insnuiven, behalve wanneer men vast.”

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah heeft gezegd:

“Wanneer iemand van jullie ontwaakt dient hij zijn neus drie keer met water te reinigen.
Voorwaar, shaytaan overnacht in de binnenkant van zijn neus.”
Sahiehain.

Het is aanbevolen om met de pink tussen de tenen te wassen, zoals blijkt uit de hadieth van iemaam
At-Tirmidhie die heeft overgeleverd van Al-Mustawrid ibn Shaddaad:

“Ik zag Rasuulullaah terwijl hij de wassing verrichtte; hij wreef met zijn pink tussen zijn tenen.”
Abu Daawuud en At-Tirmidhie. Sahieh verklaard door shaikh al-Albaanie.

Mannen zijn verplicht om met hun vingers door hun baarden te strijken, omdat de baard bij het
gezicht hoort. Dit blijkt uit de uitspraak van Anas ibn Maalik die heeft overgeleverd:

“Wanneer Rasuulullaah de wudhuu’ verrichtte nam hij een handpalm vol water, stak het
onder zijn onderkaak en streek daarmee zijn baard en zei: “Zo heeft mijn Heer mij bevolen te

70
doen.”
Abu Daawuud. Sahieh verklaard door al-Albaanie.

‘Abdullaah As-Sanaabihie heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Voorwaar, wanneer de gelovige dienaar de wassing verricht en zijn mond spoelt,


treden zijn zonden uit zijn mond en wanneer hij uitsnuift treden zijn zonden uit zijn neus en
wanneer hij zijn handen wast treden de zonden uit zijn handen, zij treden van onder zijn nagels.
En wanneer hij over zijn hoofd wrijft treden de zonden uit zijn hoofd totdat ze uit zijn oren treden.
En wanneer hij zijn voeten wast treden de zonden uit zijn voeten totdat ze uit de nagels van zijn
voeten treden. Vervolgens worden zijn lopen naar de moskee en zijn gebed als een naafilah
(=benaming van de aanbevolen gebeden) voor hem geschreven.”
Al-Muwatta van Iemaam Maalik, Ahmad, Abu Daawuud, An-Nasaa’ie e.a.
Sahieh verklaard door shaikh al-Albaanie.

Bij het verrichten van de wudhuu’ mogen we geen water verspillen, zoals blijkt uit vers 27 van soerah
Al-Israa’:

“VOORWAAR, DE VERKWISTERS ZIJN DE BROEDERS VAN DE SHAYAATIEN.”

‘Umar heeft overgeleverd: “Rasuulullaah heeft gezegd:

“Wie van jullie de wudhuu’ volledig verricht en daarna het volgende zegt:
“Ash-hadu allaa-ilaaha illa-llaah, wahdahu laa sharieka lah, wa ash-hadu anna Muhammadan
‘abduhoe wa rasuuluh” voor hem zulen de aht deuren van het Paradijs worden geopend en hij mag
via een van deze deuren binnen treden.”
At-Tirmidhie. Sahieh verklaard door al-Albaanie.

En in een uitspraak van iemaam Muslim: “Allahoemma-dj’alnie minat-tawaabiena wa-dj’alnie,


mina-l-mutatahhirien.” (O Allaah, maak mij tot een van de berouwvollen en degenen die zich
reienigen.)
Sahieh Muslim.

We mogen geen andere smeekbeden tijdens of na de wudhuu’ verrichten, want de Profeet heeft
dat niet overgeleverd. Wudhuu’ op de juiste manier verrichten in moeilijke omstandigheden
betekent wudhuu’ maken in situaties waarin dit onplezierig is. Een voorbeeld hiervan kan een
situatie zijn waarbij iemand door tegenspoed wordt getroffen en hij wordt daardoor haastig. In dit
geval dient hij geduldig te zijn en zich te haasten om de wudhuu’ te verrichten als een teken van
iemaan, zoals Allaah in soerah Al-Baqarah 2: 45 zegt:

71
“EN VRAAGT (ALLAAH) OM HULP DOOR MIDDEL VAN GEDULD EN DE SALAAH.
EN VOORWAAR, DAT IS ZWAAR, BEHALVE VOOR DE KHAASHI’IEN.”

Baden (‘ghusl’) na seksuele omgang

Douchen of baden: in het Arabisch ‘ghusl’ genoemd, wordt sterk aanbevolen na afloop, en is beter
dan alleen wudhuu’ maken. Abi Raafie heeft overgeleverd dat de Profeet in een nacht bij al
zijn vrouwen langs ging en in ieder huis van hun baadde. De overleveraar vroeg de Profeet:
“Had je niet een keer (op het einde) kunnen baden?” Rasuulullaah antwoordde:

“Deze manier is zuiverder, schoner, beter.”


Verzameld door Abu Daawuud, An-Nasaa’ie, Hasan en anderen.

De ghusl

Allaah de Meest Verhevene zegt in soerah An-Nisaa’ 4: 43:

“O JULLIE DIE GELOVEN, NADER HET GEBED NIET ALS JULLIE IN STAAT VAN SEKSUELE ONREINHEID
(‘DJANAABAH’) ZIJN, TOTDAT JULLIE JE RITUEEL GEREINIGD HEBBEN.”

De Profeet heeft in een hadieth verzameld door iemaam Muslim gezegd:

"Water na het water" (d.w.z het verrichten van de ghusl na zaadlozing. Het eerste genoemde water
is het water waarmee men zich reinigt en de tweede is het sperma.

Er is ook overgeleverd door Um Salama in de Sahiehain dat Um Soelaym zei:

"O, Boodschapper van Allaah, Allaah schaamt zich niet van de waarheid, is de vrouw verplicht
om de grote wassing te verrichten als zij een natte droom heeft gehad? Hij zei:
"Ja, als ze het water heeft gezien."

‘Aa’ishah heeft overgeleverd:

“Wanneer Rasuulullaah vanwege seksuele gemeenschap baadde, waste hij eerst zijn handen,
goot vervolgens met zijn rechterhand water over zijn linkerhand en waste zijn geslachtsdelen.
Vervolgens verrichtte hij wudhuu’ zoals voor het gebed wordt gedaan.
Daarna nam hij wat water en plaatste en bewoog zijn vingers door de wortels van zijn haar.
En wanneer hij vond dat deze genoeg doordrengt waren, goot hij drie handen vol over zijn hoofd

72
en goot vervolgens water over zijn lichaam en waste daarna zijn voeten.”
Sahieh Muslim (616) Kitaab al-haid.

Ibn ‘Abbaas heeft overgeleverd via Maimunah, zijn moeders zus, dat zij zei:

“Ik plaatste water dichtbij Rasuulullaah om een bad te nemen vanwege seksuele
gemeenschap. Hij waste de palmen van zijn handen twee of drie keer en plaatste toen zijn hand in
het vat en goot water over zijn geslachtsdelen en wate ze met zijn linkerhand. Hij sloeg zijn hand
vervolgens tegen de aarde en wreef het met kracht en verrichtte toen wudhuu’ voor het gebed en
goot toen drie handen vol water over zijn hoofd en waste vervolgens zijn hele lichaam, waarna hij
opzij ging van die plek en zijn voeten waste en toen bracht ik een handdoek (zodat hij zijn lichaam
kon drogen), maar hij gaf het terug.”
Sahieh Muslim (620) Kitaab al-haid.

‘Aa’ishah heeft verhaald: “Wanneer de Boodschapper van Allaah een bad nam vanwege
seksuele gemeenschap vroeg hij om een vat en nam er een handvol water uit en waste eerst de
rechterkant van zijn hoofd, dan links, en nam dan een handvol (water) en goot het over zijn hoofd.”
Sahieh Muslim (623).

Djaabir bin ‘Abdullaah heeft verhaald:

“Wanneer de Boodschapper van Allaah een bad nam vanwege seksuele gemeenschap goot hij
drie handenvol water over zijn hoofd. Hasan bin Muhammad zei tegen hem (de overleveraar):
“Mijn haar is dik.” Djaabir merkte op: “Ik zei tegen hem: “O zoon van mijn broeder, het haar van
Rasuulullaah was dikker dan jouw haar en fijner dan de jouwe.”
Sahieh Muslim (642).

Umm Salama heeft overgeleverd:

“Ik zei: Rasuulullaah, ik ben een vrouw die dichtgevlochten haar op mijn hoofd heeft,
dien ik het los te maken als ik ga baden vanwege seksuele gemeenschap? Hij zei:
“Nee, het is voldoende voor jou om drie handen vol water over je hoofd te gooien en dan water
over jezelf te gieten en je zult gereinigd zijn.”
Sahieh Muslim (643).

In de hadieth die verhaald is door ‘Abd al-Razaaq worden menstruatie en seksuele gemeenschap
genoemd.

73
Het gezamenlijk baden van man en vrouw

In islaam is het geen probleem wanneer de man en zijn vrouw samen douchen en dus elkaar bloot
zien; dat blijkt uit de volgende overleveringen: ‘Aa’ishah heeft overgeleverd:

“Ik baadde samen met Rasuulullaah met een enkel vat water dat tussen ons stond,
zodat onze handen er samen in botsten. Hij had de gewoonte me op te jagen zodat ik zei:
“Laat wat voor mij!”

Ze voegde eraan toe: “Wij bevonden ons in een staat van djanaabah.” (d.w.z: na seksuele omgang)
Verzameld door Al-Bukhaarie en Muslim.

Mu’aawiyah Ibn Haida heeft overgeleverd:

“Ik zei: “O Rasuulullaah, wat van onze naaktheid is toegestaan en op welke moeten we
passen?” De Profeet antwoordde: “Bewaak je naaktheid, behalve voor je vrouw of degenen
die je rechterhand bezitten.” (dus is het toegestaan voor beide echtgenoten naar elkaar te kijken;
ook naar elkaars geslachtsdelen.) Hij zei: “O Rasuulullaah, hoe zit het als mensen met elkaar
zijn?” De Profeet antwoordde: “Als je er zeker van kunt zijn dat niemand ooit je naaktheid ziet,
doe dat dan.”Hij zei: “O Rasuulullaah, hoe zit het met iemand die alleen is?”
De Profeet antwoordde: “Allaah verdient jouw schaamte meer dan de mensen.”
Verzameld door Ahmad, Abu Daawuud, At-Tirmidhie en anderen.

Het verbod op seksuele gemeenschap tijdens menstruatie

Dit verbod staat duidelijk in de Qur’aan in soerah Al-Baqarah 2: 222:

“ZIJ VRAGEN JOU OVER DE MENSTRUATIE VAN DE VROUW.


ZEG: DIT IS EEN ‘ADHA’ (SCHADELIJK IETS);
BLIJFT DUS WEG VAN VROUWEN TIJDENS HUN MENSTRUATIE
EN NADER HEN NIET TOTDAT ZIJ SCHOON ZIJN.
MAAR ALS ZIJ ZICH HEBBEN GEREINIGD,
BENADER HEN DAN ZOALS ALLAAH JULLIE BEVOLEN HEEFT.
WANT ALLAAH HOUDT VAN DEGENEN DIE ZICH VOORTDUREND NAAR HEM KEREN
EN HIJ HOUDT VAN DEGENEN DIE ZICH VOORTDUREND ZUIVER EN SCHOON HOUDEN.”

Anas bin Maalik heeft overgeleverd:

“Wanneer een van de vrouwen van de joden haar periode had, zetten zij haar uit haar huis en zij
aten, dronken of sliepen niet met haar. Toen Rasuulullaah hierover werd gevraagd,
openbaarde Allaah het vers:

74
“ZIJ VRAGEN JOU OVER DE MENSTRUATIE VAN DE VROUW. ZEG: DIT IS EEN ADHA;
BLIJFT DUS WEG VAN VROUWEN TIJDENS HUN MENSTRUATIE.”

Vervolgens zei de Profeet:

“Blijf met hen in het huis en doe alles, behalve gemeenschap.”


Verzameld door Muslim, Abu ‘Auwaana en Abu Daawuud.

Wat toegestaan is tijdens de menstruatie

Uit de vorige hadieth blijkt al dat alles mag behalve de geslachtsgemeenschap zelf.
Een tweede hadieth overgeleverd door ‘Aa’ishah:

“Wanneer we onze periodes hadden, beval de Profeet ons een taillekleed om te doen,
zodat haar echtgenoot vervolgens met haar kan genieten.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

Op gezag van een van de vrouwen van de Profeet die zei:

“Wanneer de Profeet iets van zijn vrouwen wilde terwijl zij haar periode had,
plaatste hij een kleed over haar geslachtsdelen en deed vervolgens wat hij wilde.”
Verzameld door Abu Daawuud.

Wanneer is gemeenschap na de menstruatie toegestaan?

Als zij schoon wordt van het menstruatiebloed; d.w.z dat het bloeden volledig gestopt is, en zij heeft
de plaats waar het bloed vandaan komt gewassen, of ze neemt wudhuu’ of het volledige rituele bad:
ghusl dan is dit weer toegestaan. Alledrie deze handelingen maken het toegestaan.
Dit is gebaseerd op wat Allaah in soerah Al-Baqarah 2: 222 heeft gezegd. (zie voorheen)
Ibn Hazm, Ataa, Qataadaa, Al-Awzaa’ie en Daawuud Az-Zaahirie en Mudjaahid nemen allen dit
standpunt in, zoals Ibn Hazm heeft gezegd:

“Alle drie zijn een reiniging, dus welke zij gebruikt na haar periode; daarna is zij wettig voor haar
echtgenoot.”

‘Coïtus interruptus’ is toegestaan

Coïtus interruptus is, zoals het woord al zegt, het onderbreken van de gemeenschap door middel van
het terugtrekken van het mannelijke geslachtsdeel uit die van de vrouw voor het moment van de

75
zaadlozing. Dit moet echter wel met de toestemming van de vrouw plaatsvinden omdat het haar
genot onderbreekt. Djaabir heeft overgeleverd:

“Wij deden aan coïtus interruptus (‘azl’ genoemd), gedurende de tijd van Qur’aan openbaringen.”
Verzameld door Al-Bukhaarie en Muslim.

En in een andere versie zei hij:

“Wij praktiseerden coïtus interruptus gedurende het leven van Rasuulullaah en hij verbood het
ons niet.”
Verzameld door Muslim, An-Nasaa’ie en At-Tirmidhie.

En in een andere overlevering van Djaabir:

“Een man kwam bij Rasuulullaah en zei:

“Ik heb een slavin die ons bedient en onze dadelbomen water geeft. Soms ga ik naar haar, maar wil
niet dat ze zwanger van me wordt.” De Profeet zei: “Doe coïtus interruptus als je wil, maar wat
bepaald is voor haar zal komen.” Na enige tijd kwam de man weer bij de Profeet en zei:
“Zij is zwanger geworden!” De Profeet zei tegen hem: “Ik vertelde je dat datgene wat bepaald is
voor haar zal komen.”
Verzameld door Muslim, Abu Daawuud en anderen.

Waarom wordt er een jongen of een meisje verwekt?

Thawbaan, de bevrijde slaaf van Rasuulullaah heeft overgeleverd in een deel van een hadieth
waarin een geleerde van onder de joden verschillende vragen kwam vragen:

“Ik ben gekomen om je over het kind te vragen.”

Hij zei: “De voortplantende substantie (‘al maa’a’) van een man is wit en die van een vrouw
geel en als zij seksuele gemeenschap hebben en het water overheerst het water van de vrouw
(of komt erop), is het een mannelijk kind dat met Allahs bevel verwekt wordt en wanneer de
substantie van de vrouw overheerst over die van de man (of erop komt), wordt een vrouwelijk kind
gevormd met de wil van Allaah.” De jood zei: “Wat u gezegd heeft is waar; waarlijk u bent een
Profeet.”Hij ging toen weg. Rasuulullaah zei: “Hij vroeg me over bepaalde dingen waar ik niets
van wist tot Allaah me er kennis over gaf.”
Sahieh Muslim deel 1. Kitaab al-haid. p.182.

76
Waarom lijkt het kind op de vaders of de moeders kant?

‘Aa’ishah heeft overgeleverd dat een vrouw aan Rasuulullaah vroeg:

“Moet een vrouw ghusl verrichten als ze ‘een natte droom’ heeft gehad en ze het water ziet?”
Hij zei: “Ja.” ‘Aa’ishah zei tegen haar: “Moge Allaah jou een van de verliezers maken.”
Rasuulullaah zei: “Laat haar, dit (water) is de oorzaak van (het feit) dat kinderen op een van
de ouders lijken. Wanneer het water van de vrouw boven dat van de man komt, lijken de kinderen
op hun ‘akhwaal’ (familie van de moeder) en wanneer het water van de man boven dat van de
vrouw komt dan lijken de kinderen op hun ‘ooms’ (of familie van de vader).”
Sahieh Muslim.

Wat moet de man na de huwelijksnacht doen?

Het is aanbevolen dat hij vrienden en broeders en familieleden opzoekt en zij hem, zoals blijkt uit de
volgende hadieth, waarin Rasuulullaah hetzelfde deed. Overgeleverd door Anas:

“Rasuulullaah gaf een feest in de ochtend na de huwelijksnacht met Zainab, waarbij hij de
moslims met brood en vlees voedde tot ze voldaan waren. Daarna ging hij naar de Moeders der
gelovigen (zijn andere vrouwen), groette hen en bad voor hen, wat zij in vriendelijkheid terug
deden. Dit is de manier die hij gewend was te doen na de huwelijksnacht.”
Verzameld door Ibn Sa’d en An-Nasaa’ie.

Wanneer er ten tijde van de Profeet een huwelijk plaatsvond, was hij gewend om smeekbeden
voor het bruidspaar te verrichten. Zo feliciteerde de Profeet Djaabir met zijn huwelijk door te
zeggen:

“Moge Allaah jouw vrouw en huwelijk voor jou zegenen.”


Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

Een andere du’aa bij een huwelijk is:

“Moge Allaah jullie huwelijk zegenen en Zijn zegeningen aan jullie schenken en jullie
samenbrengen in het goede.”
Abu Daawuud, Ibn Maadjah en At-Tirmidhie.

En zo komen we terecht bij het feest: de ‘walimah’ genoemd.

77
Nadat het huwelijkscontract is gesloten moet de man een feest geven; ‘al walimah’ genoemd.
Het bestaat uit een maaltijd die de man aan familie en vrienden geeft. Dit is gebaseerd op de hadieth
overgeleverd door Buraidah ibn Al-Haseeb die zei:

“Toen ‘Ali de hand van Faatimah (de dochter van de Profeet) vroeg, zei hij dat
Rasuulullaah zei: “Een huwelijk (of een bruidegom) moet een walimah hebben.”
Verzameld door Ibn Sa’d, At-Tabaraanie en Ibn ‘Asakir.

De walimah kan eventueel drie dagen gehouden worden; na de eerste huwelijksnacht; want dit is de
soennah van Rasuulullaah. Anas heeft een hadieth overgeleverd waarin hij zei:

“De Profeet kampeerde tussen Khaybar en Madinah voor drie nachten; zijn huwelijk met Safiyyah
volbrengend. Ik nodigde de moslims voor zijn walimah uit en het bevatte geen vlees of brood.
Leren kleden werden op de grond gespreid en dadels en droge yoghurt en boter werden neergezet
en de mensen aten zich vol.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

Deze hadieth laat tegelijk zien dat de walimah geen maaltijd met vlees hoeft te zijn. En in een andere
overlevering ook van Anas:

“De Profeet trouwde Safiyyah en haar vrijheid was haar bruidschat. Hij gaf het feest voor drie
dagen.”
Verzameld door Abu Ya’laa en anderen.

Helpen met de voorbereidingen

Het is aanbevolen voor de rijken of rijkeren om met de voorbereidingen van het huwelijksfeest mee
te helpen; dat is gebaseerd op een hadieth overgeleverd door Anas over het huwelijk van
Rasuulullaah met Safiyyah:

“Toen we op de weg waren, bereidde Umm Sulaim haar (Safiyyah) voor hem en bracht haar
‘s nachts naar hem toe, en dus werd de Profeet de volgende ochtend als een nieuwe bruidegom
wakker. Toen zei hij: “Laat degene die iets heeft het brengen.”

Anas ging verder:

“En dus werden de leren eetmatten uitgespreid en de ene man bracht gedroogde melk, de ander
dadels, een ander boter en dus maakten ze ‘hais’ (een mix van deze dingen). De mensen aten van
deze hais en dronken van het regenwater dat ze dichtbij verzamelden; en zo was het huwelijksfeest

78
van de Profeet.”
Verzameld door Al-Bukhaarie en Muslim.

Het verbod om alleen rijke mensen uit te nodigen

Het is niet toegestaan alleen de rijken en niet de armen uit te nodigen, omdat Abu Hurairah.
Ibn ‘Abbaas en Ibn ‘Umar hebben overgeleverd dat Rasuulullaah heeft gezegd:

“Het slechtste voedsel is het voedsel van het huwelijksfeest waar alleen de rijken zijn uitgenodigd,
en de armen worden weggehouden. En degene die een uitnodiging niet accepteert is
ongehoorzaam geweest aan Allaah en Zijn Profeet.”
Verzameld door Muslim en anderen.

Zoveel mogelijk mensen uitnodigen om vervolgens met zijn allen te eten is heel gezegend: uit de
hadieth overgeleverd door Djaabir bin ‘Abdullaah waarin Rasuulullaah heeft gezegd:

“Het meest geliefde voedsel bij Allaah is waar vele handen bij samen komen.”
Verzameld door Ibn Hibbaan, Al-Baihaaqie en anderen.

En Wahshiyy bin Harb heeft overgeleverd dat een man tegen Rasuulullaah zei:

“O Rasuulullaah , wij eten, maar voelen ons niet voldaan.” Hij vroeg: “Eten jullie mogelijk
apart?” De man antwoordde: “Ja!” Rasuulullaah zei toen: “Verzamel jullie om jullie eten en
zeg Allaahs Naam; het zal dan gezegend voor jullie zijn.”

En een andere hadieth die laat zien dat eten met mensen Allaahs zegeningen brengt is overgeleverd
door ‘Umar waarin Rasuulullaah zegt:

“Eet samen, en niet apart, want zegeningen komen met gezelschap.”


Verzameld door Ibn Maadjah.

Voeden is een daad van aanbidding

We moeten ons realiseren dat anderen te eten geven een daad van aanbidding is:
‘Abdullaah bin ‘Amr bin Al-‘Aas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei, nadat hem
gevraagd werd: “Welke daden zijn superieur in islaam?”

79
“Het is eten aan de mensen geven en degenen die je kent evenals die je niet kent groeten.”
Verzameld door Al-Bukhaarie en Muslim.

En Suhaib heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“De besten van jullie zijn diegenen die voedsel geven (aan anderen) en de salaam beantwoorden.”
Verzameld door Ahmad, Al-Haakim en anderen.

Geen verspilling van voedsel

Omdat het voeden een daad van aanbidding is moet alleen Allaahs tevredenheid gezocht worden:
iemand moet geen duur feest met een overdaad aan voedsel geven voor de show.
Herinner de ahaadieth over hoe de metgezellen regenwater dronken en met elkaar eten
verzamelden! Al-Mughirah bin Shu’bah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Allaah haat drie eigenschappen: roddelen, geld verspillen en bedelen.”


Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

En Djundub bin ‘Abdullaah en Ibn ‘Abbaas hebben overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Degene die iets doet om gehoord te worden, Allaah laat de mensen over hem horen
(op de Dag des Oordeels), en degene die iets doet om gezien te worden,
Allaah laat de mensen zijn zonden zien. (op de Dag des Oordeels.)”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

De verplichting om op een uitnodiging in te gaan

Degenen die voor het feest worden uitgenodigd moeten hieraan gehoor geven; er zijn verschillende
ahaadieth hierover, waaronder:

“Bevrijd de gevangene, accepteer de uitnodiging en bezoek de zieken.”


Verzameld door Al-Bukhaarie.

En: “Wanneer iemand van jullie op een feest wordt uitgenodigd, zou hij het moeten bijwonen;
of het nu een huwelijksfeest of anders dan dat is. Degene die uitnodigingen niet accepteert is
Allaah en Zijn Profeet ongehoorzaam geweest.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

80
Misschien kan iemand niet op de uitnodiging ingaan omdat hij al op een andere walimah
(tegelijkertijd) is uitgenodigd, of omdat de reis erg lang is er naar toe, of omdat hij een belangrijke
afspraak op dat moment heeft. Iemand mag een uitnodiging afslaan wanneer hij weet dat er op dat
feest allerlei haraam dingen zijn. Ibn ‘Umar heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Degene die in Allaah en de Laatste Dag gelooft, mag niet aan een tafel zitten waarop ‘khamr’ *
wordt benuttigd.”
(*d.w.z: alcohol of hasjiesj: ‘khamr’= al datgene wat iemands geest benevelt.)

Aslam, de bediende van ‘Umar heeft overgeleverd dat ‘Umar naar ash-Shaam (Syrië en omgeving)
ging waar een van de Christelijke leiders eten in een kerk maakte en ‘Umar en andere metgezellen
uitnodigde. ‘Umar zei: “Waarlijk, wij gaan jullie kerken niet binnen vanwege alle afbeeldingen die
erin zijn.”
Verzameld door Al-Baihaaqie.

En Al-Awzaa’ie zei:

“Wij wonen geen walimah bij waarin drums of fluiten zijn.”


Verzameld door Abu Al-Hasan Al-Harbie.

De bruid mag de mannelijke gasten bedienen

Er is niets mis mee wanneer de bruid hun dient, als ze maar volledig bedekt is volgens de regels van
islaam en er geen slechte gevolgen verwacht worden. Haar bedekking houdt in:

- haar hele lichaam moet bedekt worden, behalve haar gezicht en handen,
- het materiaal moet niet versierd of mooi; aantrekkelijk zijn,
- het mag niet doorzichtig zijn,
- het moet wijd zijn; zodat de lichaamsvormen niet zichtbaar zijn,
- ze moet nooit parfum in het openbaar dragen,
- ze moet geen kleding die op mannenkleding lijkt dragen,
- of de kleding van niet-moslims,
- of uiterlijk vertoon.

Dit is gebaseerd op de volgende hadieth overgeleverd door Sahl ibn Sa’ad die zei:

“Toen Abu Asyad As-Saa’idiy trouwde, nodigde hij de Profeet en zijn metgezellen uit.
Niemand maakte het eten klaar, noch serveerde het aan hen, behalve zijn vrouw Umm Asyad.
Ze had dadels geweekt in een stenen vijzel sinds de vorige nacht. Toen de Profeet zijn eten op
had, schonk ze het speciaal voor hem in en hield het hem voor. En dus was zijn vrouw die dag
degene die de gasten diende en zij was de bruid!”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

81
De echtgenoot wordt een mahram (d.w.z: hij wordt onhuwbaar voor hen, contact is met hen
toegestaan, zelfs zonder hidjaab) voor de moeder van zijn echtgenote, haar grootmoeder en
overgrootmoeder etc. Hij wordt ook mahram van haar dochters als ze die heeft, de dochters van
haar zonen, de dochters van haar dochters etc zodra hij gemeenschap met zijn echtgenote heeft
gehad. De vader van echtgenoot wordst ook de mahram van de vrouw, evenals de opa en
overgrootopa en zijn zonen en kleinzonen.

Cadeaus geven

Cadeaus geven; vooral iets wat echt mooi is, is altijd goed: Abu Hurairah heeft overgeleverd dat
de Profeet zei:

“Geef elkaar cadeaus; dat zal jullie van elkaar laten houden.”
Verzameld door Abu Ya’laa, Al-Baihaaqie en Al-Bukhaarie.

Zingen en de duff slaan

Het is voor de man toegestaan om de vrouwen toestemming te geven om op zijn bruiloft de duff
(trommel zonder belletjes) te slaan en erbij te zingen. Maar begrepen moet worden dat dit door
alleen vrouwen wordt gedaan en voor vrouwen alleen; dus de mannen die tegenwoordig zingen en
muziek maken en dansen, is tegen de soennah in! Er zijn verschillende ahaadieth hierover:
Ar-Rubai’ bint Mu’awwadh heeft overgeleverd:

“De Profeet kwam mijn huis na mijn huwelijksnacht binnen en zat op mijn mat,
zo dichtbij als jij nu bij mij zit. (degene die de hadieth van haar heeft overgeleverd ).
Toen begonnen een paar van onze dienstmeisjes op de duff te slaan en te zingen over onze
voorouders die sneuvelden in de strijd van Badr. Toen zei een van hen:
“En te midden van ons is een Profeet die weet wat morgen zal brengen.”

De Profeet zei tegen haar: “Laat dit en ga terug naar wat je hiervoor zong.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Al-Baihaaqie en anderen.

En Aamir ibn Sa’ad Al-Bajliy heeft overgeleverd:

“Ik bezocht Qardha ibn Kaab en Abu Mas’ud en (en hij noemde de naam van iemand anders die ik
me niet kan herinneren), en ik zag dienstmeisjes op de duff slaan en zingen.
Ik zei: “Zijn jullie allemaal in stille acceptatie hiervan, en jullie zijn van de metgezellen van de
Boodschapper van Allaah?” Zij zeiden: “Waarlijk, hij gaf ons toestemming hiervoor op bruiloft
feesten en ook voor het huilen om de doden, zolang het niet weeklagen is.”
Verzameld door Al-Haakim, Al-Baihaaqie, An-Nasaa’ie en anderen.

82
‘Aa’ishah heeft overgeleverd dat zij een vrouw naar haar echtgenoot bracht; een van van de Ansaar.
De Profeet zei tegen haar:

“O ‘Aa’ishah, hadden jullie geen enkele zang? Waarlijk, de Ansaar houden van zulke dingen.”
Verzameld door Al-Bukhaarie.

Duidelijk is dat de meeste bruiloften van tegenwoordig ver weg zijn van al datgene wat hier
beschreven was volgens de soennah van onze geliefde Profeet. Mannen en vrouwen willen het liefst
samen feest vieren, met dans en muziek, en vrouwen pronken het liefst met hun lichamelijke
aantrekkingskracht; gebruiken make-up, parfum, strakke kleding, nephaar en dansen op zogenaamde
an-nashied, met alle gevolgen van dien. Moge Allaah ons leiden en helpen terug te keren naar de
ware soennah!

De scheiding

De talaaq is het scheiden van de echtgenote, met woorden of schriftelijk of met een aanwijzing.
Het is niet toegestaan dat de man zijn vrouw scheidt terwijl zij haar mentruatie heeft, noch nadat hij
gemeenschap met haar heeft gehad na haar menstruatie. Als hij wil scheiden van haar dient hij dan
eerst te wachten tot zij menstrueert en vervolgens schoon is en dan pas mag hij haar talaaq geven.
Ibn ‘Abbaas heeft gezegd:

“Hij dient niet van haar te scheiden terwijl zij menstrueert en niet in een periode van reinheid waarin
hij gemeenschap met haar heeft gehad. Maar hij laat haar totdat zij menstrueert en weer rein wordt,
dan kan hij van haar scheiden.”

De echtgenoot mag geen drie scheidingen in een keer geven, dit is verboden. Na de scheiding volgt
een voorgeschreven wachtperiode, welke de ‘iddah’ wordt genoemd, wanneer de man al met zijn
vrouw gemeenschap heeft gehad. Is er geen gemeenschap geweest dan hoeft dit niet.
De iddah bestaat uit drie menstruatieperioden of drie maanden wanneer zij niet meer mensrueert.
Als blijkt dat zij zwanger is duurt de wachtperiode totdat zij het kind baart. Na drie scheidingen is de
vrouw niet meer toegestaan voor de echtgenoot tenzij ze eerst met een andere man is getrouwd,
met hem gemeenschap heeft gehad en vervolgens van hem scheidt.

Rechten en plichten binnen het huwelijk

Een eerlijke relatie

In het huwelijk hebben zowel de man als de vrouw bepaalde rechten en verantwoordelijkheden.
Het huwelijk zal gelukkig en succesvol zijn wanneer beiden hun verplichtingen zo goed mogelijk na
komen en elkaars rechten beschermen. Sommige verantwoordelijkheden gelden voor de man en de
vrouw op dezelfde manier; bijvoorbeeld de plicht om in Allaah te geloven en Zijn bevelen te

83
gehoorzamen en soortgelijk zijn zij beiden verantwoordelijk voor hun eigen daden.
Zo wordt van hun beiden verwacht islaam te leren, Allaah te aanbidden en anderen op te roepen
naar Zijn weg. Man en vrouw krijgen gelijkwaardige beloningen voor hun gehoorzaamheid aan Allaah
en gelijkwaardige straf voor ongehoorzaamheid of het begaan van zonden.
Allaah zegt in soerah An-Nahl 16: 97:

“WIE HET GOEDE DOET, MAN OF VROUW, EN HIJ GELOOFT, VOORWAAR, AAN HEM GEVEN WIJ
EEN GOED LEVEN. EN WIJ ZULLEN HEN ZEKER BELONEN MET HUN GOEDE BELONING VOLGENS HET
BESTE WAT ZIJ PLACHTEN TE DOEN.”

En Allaah zegt in soerah Ali-‘Imraan 3: 195:

“VOORWAAR, IK DOE HET WERK VAN DE WERKENDEN VAN JULLIE NIET VERLOREN GAAN,
OF HET NU MAN OF VROUW IS; JULLIE KOMEN UIT ELKAAR VOORT.”

Wanneer je man en vrouw met elkaar vergelijkt in islaam, moet je je ten eerste realiseren dat islaam
twee mensen niet gelijk maakt terwijl zij van natuur verschillend zijn. Er zijn zaken waarin er aan de
man voorkeur boven de vrouw wordt gegeven en andersom. Het is dus eigenlijk geen zaak van
gelijkheid maar van eerlijkheid. Gelukkige mensen zijn degenen die dit begrijpen en accepteren,
in plaats van het te negeren of uit te dagen. Allaah zegt in soerah An-Nisaa’ 4: 32:

“EN VERLANGT NIET NAAR DATGENE WAARMEE ALLAAH SOMMIGEN VAN JULLIE BOVEN ANDEREN
HEEFT BEVOORRECHT: VOOR DE MANNEN IS ER EEN AANDEEL IN WAT ZIJ GEDAAN HEBBEN
EN VOOR DE VROUWEN IS ER EEN AANDEEL IN WAT ZIJ HEBBEN GEDAAN.”

Natuurlijk verschil

Bepaalde taken en plichten worden dus speciaal de vrouw toegekend, vanwege haar vrouwelijke
aard en anderen worden de man toegekend vanwege zijn mannelijke aard. In een van de laatste
toespraken van Rasuulullaah , zijn afscheidspreek (op ‘Arafah), herinnert hij de mensen hieraan.
‘Amr bin Al-Ahwas Al-Djushamie heeft overgeleverd dat hij Rasuulullaah hoorde zeggen:

“Waarlijk! Zorg goed voor de vrouwen, want zij zijn onder jullie hoede en jullie beschikken niet over
meer dan dat van hun, tenzij zij een duidelijke zonde verrichten; als zij dat doen, laat hun dan
alleen slapen en sla hun licht; wanneer zij jullie gehoorzamen behandel hen dan niet langer slecht.
Waarlijk! Jullie hebben rechten op jullie vrouwen en jullie vrouwen hebben rechten op jullie.
Jullie recht op hun is dat zij niet iemand die jullie niet mogen toestaan in jullie woningen te zitten.
Waarlijk! En hun recht op jullie is dat jullie goed voor hen zijn wat betreft hun kleding en voedsel.”
At-Tirmidhie, An-Nasaa’ie en Ibn Maadjah. Hasan verklaard door shaikh al-Albaanie.
Sahieh ul-Djaamie. Nr.7880 en Irwa’ul-Ghalil nr. 2030.

84
Verantwoordelijkheid

Zowel de man als de vrouw heeft een grote verantwoordelijkheid om een familie eenheid op te
bouwen. Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Iedere ziel van de nakomelingen van Aadam is ‘sayeed’ (meester); de man is de meester van zijn
familie, en de vrouw is de meesteres van haar huis.”
Ibn us-Sunni en Abu Bakr il-Muqrie. Hasan verklaard door al-Albaanie.
As-Sahiehah nr. 2041 en Sahieh ul-Djamie nr. 4565.

Omdat beiden meesters en dragers van verantwoordelijkheden zijn, worden beiden door Allaah ter
verantwoording geroepen. Ibn ‘Umar heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Ieder van jullie is een verantwoordelijkheid toevertrouwd en ieder van jullie zal ondervraagd
worden over zijn verantwoordelijkheid. De leider is verantwoordelijk (voor zijn volk) en zal over zijn
verantwoordelijkheid gevraagd worden. De man is verantwoordelijk voor zijn familie en zal over
zijn verantwoordelijkheid gevraagd worden. De vrouw is verantwoordelijk voor haar mans huis en
zal over haar verantwoordelijkheid gevraagd worden. De slaaf is verantwoordelijk voor het bezit
van zijn meester en zal over zijn verantwoordelijkheid gevraagd worden.
En een man is verantwoordelijk voor zijn vaders bezit en zal over zijn verantwoordelijkheid
gevraagd worden. Dus, ieder van jullie heeft een verantwoordelijkheid en ieder van jullie zal over
zijn verantwoordelijkheid gevraagd worden.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

Het is enorm belangrijk dat zowel man als vrouw goed begrijpen wat voor grote
verantwoordelijkheid er op hun beide schouders rust. Dat zal hun helpen om hard te werken en goed
samen te werken, zodat ze voorbereid zullen zijn te antwoorden wanneer zij ondervraagd zullen
worden.

Goede manieren

Goede manieren zijn karakteriserend voor de islaam; zij zijn de reden achter de boodschap van
Rasuulullaah. Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Ik ben slechts (door Allaah) gestuurd om de goede manieren (‘al akhlaaq) compleet te maken.”
Ibn Sa’d, Al-Haakim en anderen. Sahieh verklaard door al-Albaanie.
Sahieh ul-Djaamie.nr. 2349 en As-Sahiehah nr. 45.

En hij was de beste persoon om ons dat te leren, want Allaah heeft hem in soerah Al-Qalam 68: 4
beschreven als:

85
“EN VOORWAAR, JIJ BESCHIKT OVER EEN HOOGSTAAND KARAKTER.”

De beste mensen na de Profeet zijn degenen met de beste manieren.


‘Abdullaah bin ‘Amr heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Inderdaad, van de besten van jullie zijn degenen met de beste manieren.”
Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

En ‘Abdullaah bin ‘Umar heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“De besten te midden van de gelovigen zijn degenen met de beste manieren.”
Ibn Maadjah en Al-Haakim. Sahieh verklaard door al-Albaanie.
Sahieh ul-Djaamie nr.128 en As-Sahiehah nr.1374.

Een moslim moet in alles wat hij doet goede manieren hebben. ‘Aa’ishah heeft overgeleverd dat
Rasuulullaah zei:

“Inderdaad, een gelovige verblijft (in djannah) vanwege zijn goede manieren, op het niveau van
iemand die vast en in het nachtgebed staat.”
Abu Daawuud en Ibn Hibbaan. Sahieh verklaard door al-Albaanie. Sahieh ul-Djaamie nr.1932.

Goede manieren zorgen ervoor dat een gelovige de liefde van Rasuulullaah waard is en zijn
nabijheid in djannah. Djaabir bin ‘Abdullaah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Inderdaad, van degenen onder jullie waar ik het meeste van houd, en die het dichtst bij mij zijn in
rust op de Dag der Opstanding, zijn degenen met de beste manieren".
At-Tirmidhie. Sahieh verklaard door al-Albaanie. Sahieh ul-Djaamie nr.2201 en As-Sahiehah nr.791.

En Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“De dingen die er meestal voor zorgen dat de mensen de djannah binnen gaan zijn:
Taqwaa’ (bewust zijn van Allaah) en goede manieren. En de dingen die er meestal voor zorgen dat
mensen het Vuur binnen gaan zijn:de mond en het geslachtsdeel.”
At-Tirmidhie, Ahmad en Ibn Maadjah. Hasan verklaard door al-Albaanie. As-Sahiehah nr. 977.

We moeten niet alleen tegenover mensen die niet zo dicht bij ons staan goede manieren hebben,
nee juist tegenover degenen die ons nabij zijn. De twee echtgenoten moeten op de beste manier met

86
elkaar omgaan die zij kunnen. In het dagelijkse leven, te midden van de familie is het ware karakter
van ieder zichtbaar omdat men dan de schijn laat verdwijnen die zoveel mensen naar de buiten
wereld op houden. Juist man en vrouw dienen zo goed mogelijk met elkaar om te gaan omdat hun
bijzonder dicht bij elkaar en nauw met elkaar verbonden zijn. Abu Hurairah heeft overgeleverd
dat Rasuulullaah heeft gezegd:

“De gelovigen met de meest complete iemaan zijn degenen met de meest verfijnde manieren.
En de besten van jullie zijn degenen die het beste voor hun vrouwen zijn.”
At-Tirmidhie en Ibn Hibbaan. Sahieh verlaard door al-Albaanie. Sahieh ul-Djaamie nr.1232 en
As-Sahiehah nr.284.

Oprechtheid en eerlijkheid

Allaah prijst degenen die eerlijk en oprecht zijn op vele plaatsen in Zijn Boek; oprechtheid is een
eigenschap van de gelovigen (zie bijvoorbeeld: soerah At-Tawbah 9: 119) en liegen een karakter
eigenschap van de hypocrieten. De Profeet heeft eerlijkheid ook geprezen en legde uit dat het naar
djannah leidt. ‘Abdullaah ibn Mas’ud heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Inderdaad, oprechtheid leidt naar ‘al birr’ (het goede), en het goede leidt naar al djannah.
Inderdaad, iemand zal doorgaan met het praktiseren van eerlijkheid tot hij bij Allaah genoteerd
staat als as-siddiq’(meest oprecht).

En inderdaad, liegen leidt tot onzedelijkheid, en onzedelijkheid leidt naar het Vuur.
Inderdaad, iemand zal doorgaan met het praktiseren van leugens tot hij bij Allaah staat genoteerd
als een leugenaar.”
Al-Bukhaarie, Muslim e.a.

Oprechtheid en eerlijkheid zorgen voor vertrouwen tussen het echtpaar, wat enorm belangrijk is
voor het succes van welke relatie dan ook, maar vooral in het huwelijk. Er zijn alleen uitzonderingen
in bepaalde situaties, zoals zal blijken uit de volgende ahaadieth: Umm Kulthum bint ’Uqbah
(de vrouw van ‘Abdur-Rahmaan bin ‘Awf ) heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Ik beschouw hem niet als liegend: een man die verzoening brengt tussen mensen die verschillen,
en iets uitspreekt wat niet waar is alleen maar om verzoening tot stand te brengen;
een man die iets uitspreekt wat niet waar is tegen de vijand tijdens oorlog; en een man die met zijn
vrouw kletst, of een vrouw die met haar man kletst.”
Abu Daawuud, Sahieh verklaard door al-Albaanie in As-Sahiehah nr: 545. en Sahieh ul-Djaamie nr.
7170.

Asmaa bint Yazid heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

87
“Liegen mag je niet doen, behalve in drie gevallen:wanneer een man met zijn vrouw kletst om haar
te plezieren, (tegen de vijand) liegen in oorlog en liegen om verzoening tot stand te brengen tussen
mensen die het oneens met elkaar zijn.”
At-Tirmidhie e.a. Hasan verklaard door al-Albaanie. As-Sahiehah nr.545 en Sahieh ul-Djaamie nr.
7723.

Uit de boven genoemde ahaadieth kun je opmaken dat liegen tussen twee echtgenoten alleen is om
plezier te doen. Bijvoorbeeld dat de man zegt dat zijn vrouw het lekkerste eten kookt of de beste
sfeer in huis schept of dat de vrouw zegt dat ze voortdurend naar haar man verlangt of dat ze elkaar
verhalen voor vermaak vertellen enz. En zelfs in die situaties is het beter om leugens te voorkomen,
je kunt altijd nog uitspraken doen die twee dingen kunnen betekenen, waarvan een waar is en boven
alles staat eerlijkheid en vertrouwen; maar we praten over wat toegestaan is.

Nederigheid

Ook nederigheid behoort tot het karakter van een moslim. Allaah beveelt zelfs Zijn Boodschapper
om nederigheid aan de gelovigen te tonen. (zie Ash-Shu’aara 26: 215)
‘Iyaad bin Himaar heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Inderdaad, Allaah heeft aan mij geopenbaard dat jullie nederigheid moeten tonen, zodat niemand
onder jullie trotsheid tegenover een ander voelt en niemand van jullie mag iemand anders onrecht
aandoen.”
Verzameld door Muslim, Abu Daawuud e.a.

Dit moeten de man en vrouw allebei goed begrijpen. Zij moeten nederig ten opzichte van elkaar zijn;
de een mag zich niet beter dan de ander voelen door afkomst,bezit, schoonheid, voorouders, sociale
positie enz.

Genade en vriendelijkheid

Man en vrouw dienen altijd bereid te zijn om te vergeven en dingen door de vingers te zien en elkaar
te leiden. Iemand die genade heeft is het waard Allaahs genade te mogen ontvangen;
‘Abdullaah bin ‘Amr heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“De genadevollen zijn genade gegeven door de Genadevolle (ar-Rahmaan).


Toon rahmah aan degenen die op de aarde zijn en Degene boven de hemelen zal jou rahmah
schenken.”
Verzameld door Ahmad, Abu Daawuud e.a. Sahieh verklaard door al-Albaanie.
Sahieh ul-Djaamie nr.3522 en as-Sahiehah nr.925.

88
Vergevingsgezindheid

We hebben een groot voorbeeld in Allaahs Boodschapper, die nooit wraak nam nadat hem iets
was aangedaan. ‘Aa’ishah heeft overgeleverd:

“Ik zag Rasuulullaah nooit wraak nemen wanneer hem iets was aangedaan, behalve wanneer
Allaahs verboden waren overtreden. Wanneer een van Allaahs verboden was overtreden werd hij
daar heel boos om. Ook wanneer hem een keuze tussen twee zaken werd gegeven koos hij de
makkelijkste van die twee, tenzij het een zonde inhield.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim e.a.

Onderdukking voorkomen

Man en vrouw moeten eerlijk en rechtvaardig met elkaar om gaan en onderdrukking van de ander in
welke vorm dan ook vermijden. Onderdrukking is een grote zonde en Allaah bestraft het in beide
levens. Djaabir bin ‘Abdullaah en ‘Abdullaah bin ’Umar hebben overgeleverd dat Rasuulullaah
zei:

“Voorkom onderdrukking, want onderdrukking komt uit in diepe donkerte op de Dag der
Opstanding.”
Verzameld door Muslim en anderen.

Niemand heeft het recht een ander te onderdrukken en ieder van ons moet oppassen voor de duaa
van een onderdrukt persoon ( iemand die ‘madhlum’ is), want Anas bin Maalik heeft
overgeleverd dat Rasuulullaah heeft gezegd:

“Voorkom de duaa (tegen jou) van degene die madhlum is, zelfs als hij een kaafir was,
want er is geen barriere tussen die duaa (en Allaah.)”
Verzameld door Ahmad, Abu Ya’laa en anderen. Hasan verklaard door al-Albaanie.
As-Sahiehah nr. 767 en Sahieh ul-Djaamie nr. 119.

En onderdrukking wordt nooit vergeten en is nooit ongestraft. Abu Hurairah heeft overgeleverd
dat Rasuulullaah zei:

“Degene die zijn broeder onderdrukt heeft wat betreft zijn eer of bezit moet hem vandaag om
vergeving vragen, voordat het op een Dag van hem wordt genomen wanneer er geen dinaars of
dirhams zijn: als hij goede daden heeft zullen sommige ervan in de hoeveelheid van zijn
onderdrukking worden genomen; en als hij geen goede daden heeft worden sommige van zijn
(onderdrukte) metgezels zonden op hem geladen.”
Verzameld door Al-Bukhaarie en Ahmad.

89
Slecht taal gebruik vermijden

Het huwelijksleven moet schoon blijven van al datgene wat vuil is van de straat; ten eerste tussen de
man en vrouw en vervolgens ten opzichte van de kinderen. We dienen een taalgebruik te hebben
wat Allaah en Zijn Boodschapper en de gelovigen tevreden stelt.
‘Aa’ishah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“O ‘Aa’ishah! Wees niet onzedelijk. Waarlijk, Allaah houdt niet van een verdorven persoon die
onzedelijkheid aantrekkelijk maakt.”
Verzameld door Al-Bukhaarie en Muslim.

De Profeet was nooit onzedelijk in zijn taal gebruik, noch luid in de markten, hij strafte niet om
wat hem persoonlijk was aangedaan, maar vergaf en gaf excuses.

Ruzies en argumenten voorkomen

Dit moet serieus vermeden worden, omdat het de band tussen man en vrouw schaadt.
Beiden moeten voor ogen houden dat het niet altijd verstandig is je mening te bewijzen en de
winnaar in ieder argument te zijn. Iets opgeven omwille van een goed huwelijk is beter.
Allaah belooft een huis in djannah voor degene die stopt met argumenteren, ook al weet hij dat hij
gelijk heeft; Abu Umaamah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Ik ben degene die garant staat voor een huis in de buitenranden van djannah voor degene die
stopt met argumenteren, zelfs als hij gelijk heeft; en een huis in het centrum van djannah voor
degene die stopt met liegen, zelfs ook al maakt hij een grapje; en een huis op de hoogste plek in
djannah voor degene die goede manieren heeft.”
Verzameld door Abu Daawuud en Diyaa ul-Maqdisie. Hasan verklaard door al-Albaanie.
Sahieh ul-Djaamie nr. 1464 en As-Sahieh nr. 273.

Op een goede manier problemen oplossen

Soms begrijpen man en vrouw elkaar verkeerd, zijn er misvattingen of meningsverschillen.


Sommige van deze verschillen kan de een van de ander of beiden van elkaar doen weg keren en laten
zoeken naar oplossingen die het huwelijk kunnen beeindigen. Maar het is hun aanbevolen eerst
verzoening te zoeken en Allaah beschouwt dit als het beste wat je kan doen:
In soerah An-Nisaa’ 4: 128 staat:

“EN INDIEN EEN VROUW VAN HAAR ECHTGENOOT SLECHTHEID OF AFKEER VREEST,
DAN IS ER GEEN ZONDE VOOR HEN INDIEN ZIJ ONDERLING TOT EEN VERZOENING KOMEN
EN DE VERZOENING IS BETER, MAAR MENSEN WORDEN DOOR GIERIGHEID GEKENMERKT.”

90
Communicatie en gezelschap

Het is heel belangrijk dat beiden een hoog niveau van communicatie tussen hun in stand houden.
Zij moeten hun vreugde, zorgen en verdriet met elkaar delen. Dat versterkt hun band van liefde en
genegenheid en vervult de betekenis van ‘wonen en thuis zijn bij elkaar.’

Regels voor afstand tussen beiden

Er zijn bepaalde situaties waarin het toegestaan is om afstand van een moslim te nemen als een
vorm van straf. Zoals het verlaten van het bed omdat de vrouw ongehoorzaam is, maar het mag pas
toegepast worden nadat er minder erge manieren aan vooraf zijn gegaan, en wetend dat het maar
voor tijdelijk is. Langdurig afstandelijk tegenover elkaar zijn brengt hardheid en opstandigheid in de
harten en is daarom verboden. Abu Hurairah, Ibn ‘Umar, Abu Ayyub en andere metgezellen
hebben overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Het is voor een moslim niet toegestaan zijn broeder langer dan drie dagen te verlaten
(los te laten).”
Overgeleverd door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

En Hishaam bin ‘Amir heeft overgeleverd dat hij Rasuulullaah hoorde zeggen:

“Het is voor een moslim niet toegestaan om een andere moslim voor meer dan drie (nachten) los te
laten. Inderdaad, beiden dwalen van de rechte weg af, terwijl zij doorgaan elkaar te negeren.
Degene die het eerst verzoening zoekt, zal dit als boetedoening voor zijn zonden hebben.
En inderdaad wanneer zij in die toestaan van uit elkaar zijn sterven, zullen zij nooit beiden djannah
binnen treden. En wanneer een van hen salaam aan de ander geeft, en diegene weigert zijn salaam
en vrede te accepteren, zal een engel degene die groette met salaam antwoorden, terwijl een
shaytaan de andere antwoordt (vanwege zijn zwijgen).
Verzameld door Ahmad, Al-Bukhaarie (in al-Adab ul-Mufrad) en anderen.
Sahieh verklaard door al-Albaanie (Irwaa ul-Khalil nr. 2029.)

Elkaar steunen

Man en vrouw dienen er alles voor te doen om hun huwelijk succesvol te maken, dat wil zeggen dat
zij elkaar emotioneel en lichamelijk op alle manieren steunen. Wanneer een van beiden een
toegestane daad verricht,is het voor de ander aanbevolen hem of haar bij staan, en wanneer een van
beiden een verplichte daad verricht is het voor de ander verplicht om te steunen.
Allaah zegt in soerah Al-Maa’idah 5: 2:

“HELP ELKAAR IN ‘AL BIRR’ (HET GOEDE) EN TAQWAA’ EN STEUN ELKAAR NIET BIJ ZONDE
EN OVERTREDING EN HEB TAQWAA’ VOOR ALLAAH.”

91
Niet elkaar steunen in ongehoorzaamheid aan Allaah

Uit de hiervoor genoemde aayah kunnen we opmaken dat wanneer een van beiden een daad
verricht die afkeurenswaardig (‘makruh’ ) is, het afkeurenswaardig voor de ander is hierbij steun te
geven. En wanneer een van beiden een verboden daad verricht, is het hierbij verboden voor de
ander om steun te verlenen. ’Ali heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Gehoorzaamheid mag niet aan een mens gegeven worden wanneer het ongehoorzaamheid aan
Allaah inhoudt. Gehoorzaamheid moet alleen in het goede zijn.”
Verzameld door Muslim, Al-Bukhaarie en anderen. Sahieh verklaard door al-Abaanie.
As-Sahiehah nr.179,180.

Elkaar steunen in het verrichten van daden van aanbidding

Iedere moslim wordt soms zwakker of minder consequent in het verrichten van bepaalde daden van
aanbidding. Steun en hulp van de ander helpt hem weer sterk te worden en te vertrouwen.
Wie is hier nou meer geschikt voor dan iemands eigen huwelijkspartner?

Het gezin beschermen

Zoals we eerder gezegd hebben, dragen de man en de vrouw een grote verantwoordelijkheid in het
gezinsleven. Een deel van deze verantwoordelijkheid is het gezin beschermen tegen schade en
vernieling. Dat lukt alleen wanneer het gezin goed leert wat islaam ons zegt en weg blijft van het
kwade van shaytaan en zijn volgelingen. Daarom moeten de man en vrouw elkaar bijstaan en
steunen in het leiden van hun kinderen naar de djannah en weg van het Vuur.
Allaah zegt in soerah At-Tahriem 66: 6:

“O JULLIE DIE GELOVEN! BEHOED JULLIE ZELF EN JULLIE GEZINSLEDEN VOOR DE HEL,
DIE ALS BRANDSTOF MESNEN EN STENEN HEEFT.”

Met betrekking tot deze aayah heeft ‘Ali gezegd:

“Leer hen goede manieren en onderwijs hun.”


(tafsir Ibn Kathir.)

En Ibn ‘Abbaas zei:

“Verricht daden in gehoorzaamheid aan Allaah, vermijd ongehoorzaamheid aan Allaah,


en beveel jullie families om daden te verrichten in herinnering (aan Allaah),
Allaah zal jullie dan tegen het Vuur beschermen.”
(tafsir Ibn Kathir)

92
Het goede bevelen en het slechte verbieden

Het echtpaar dient dit ten eerste naar elkaar toe te doen en daarna naar anderen toe.
In soerah At-Tawbah 9: 71-72 zegt Allaah:

“EN DE GELOVIGE MANNEN EN DE GELOVIGE VROUWEN ZIJN ELKAARS HELPERS.


ZIJ ROEPEN OP TOT HET BEHOORLIJKE EN VERBIEDEN HET VERWERPELIJKE EN ZIJ ONDERHOUDEN
DE SALAAH EN GEVEN DE ZAKAAH EN ZIJ GEHOORZAMEN ALLAAH EN ZIJN BOODSCHAPPER.
ZIJ ZIJN DEGENEN DIE ALLAAH ZAL BEGENADIGEN.”

Elkaars wensen vervullen

Een van de belangrijkste doelen van het huwelijk is bescherming van kuisheid.
In het algemeen geldt dit meer wat de man betreft, maar het geldt ook net zo goed voor de vrouw;
want het is haar mans taak om haar op de beste manier die hij kan te bevredigen.
Vandaar dat het voor beiden een plicht is deze plicht ten opzichte van de ander na te komen.
Zij moeten er allebei alles (wat toegestaan is)voor doen om de ander te beschermen tegen de
verleidingen van shaytaan.

De mans verplichtingen tegenover zijn vrouw

De vrouw haar rechten

Voordat islaam in Makkah ontstond had de vrouw een heel slechte positie; de Arabieren zagen in de
geboorte van een meisje een slecht teken en begroeven haar vaak levend om van haar af te zijn.
De vrouw haar positie en haar rechten werden alleen met Allaah Zijn ware leiding gevestigd,
welke Zijn boodschappers keer op keer door de eeuwen heen brachten.
In islaam is de vrouw eerder de wederhelft van de man in plaats van zijn minderwaardige.
‘Aa’ishah, Anas en Umm Sulaym hebben overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Waarlijk de vrouwen zijn ‘sjaqaa’qoe’ (volle zusters) van de mannen.”


Verzameld door Ahmad, Abu Daawuud en anderen. Sahieh verklaard door Al-Albaanie.
Sahieh ul-Djaamie nr. 1983, 2333.

De rechten van de vrouw zijn door Allaah bepaald en niemand mag ze overtreden om welke reden
dan ook. Al-Miqdaam heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Inderdaad, Allaah beveelt jullie om goed voor de vrouwen te zijn.


Waarlijk, zij zijn jullie moeders, dochters, en tantes. Inderdaad, een man van ‘ahl-ul-kitaab’
(de joden en christenen) kon getrouwd zijn met een vrouw die nauwelijks wist hoe ze een touw
moest trekken en ondanks dat wou geen van beiden scheiden van zijn metgezel.”
Verzameld door at-Tabaraanie in al-Kabir. Door al-Albaanie Hasan verklaard.
Da’ief ul-Djaamie nr.1763.

93
Dat de vrouw lichamelijk minder sterk is dan de man, mag voor hem geen enkele reden zijn om over
haar rechten heen te stappen. Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Ik waarschuw jullie sterk voor de rechten van de twee zwakken: de wees en de vrouw.”
Verzameld door Ahmad, Ibn Maadjah en anderen. Hasan verklaard door al-Albaanie
As-Sahiehah nr.1015 en Sahieh ul-Jamie nr. 2447.

De rechten van de vrouw vervullen is een teken van taqwaa’. Het is een groot vertrouwen dat een
man aan Allaah geeft en Allaah zal hem hierover ondervragen. Djaabir heeft overgeleverd dat
Rasuulullaah zei:

“Heb taqwaa’ voor Allaah wat betreft de vrouwen. Inderdaad jullie namen hun (om mee te
trouwen) via een verbond met Allaah (‘amaana’) en hadden toegang tot hun geslachtsdelen met
Allaahs woord (toestemming). Zij hebben een recht op jullie; dat jullie hun onderhouden met
voedsel en kleding op een manier die passend is.”
Verzameld door Muslim en Abu Daawuud, deel van Djaabirs lange hadieth die de hadj van de Profeet
beschrijft.

Bescherming; een belangrijke taak van de man

Veiligheid en geborgenheid zijn heel erg belangrijk voor ieder mens; je hebt het nodig om je veilig te
voelen wil je normaal functioneren en je taken geregeld kunnen uitvoeren.
Gewoonlijk is de vrouw zwakker en kijkt naar haar man voor bescherming.
In soerah An-Nisaa’ 4: 34 zegt Allaah:

“DE MANNEN ZIJN DE TOEZICHTHOUDERS OVER DE VROUWEN OMDAT ALLAAH DE EEN BOVEN DE
ANDER HEEFT BEVOORRECHT EN OMDAT ZIJ VAN HUN EIGENDOMMEN (AAN HUN VROUWEN)
UITGEVEN.”

Dit vers laat zien dat Allaah leiderschap (‘qawaamah’) aan de man heeft gegeven, i.v.m. bepaalde
kwaliteiten die hij bezit waardoor hij dit het beste kan doen. Een van de belangrijkste kwaliteiten van
een leider is dat hij het vermogen heeft zijn volgelingen te beschermen en voor hen een sfeer van
veiligheid en harmonie te scheppen. Bescherming is een algemene term die het lichamelijke,
emotionele, spirituele en al het overige overlapt. De man moet ernaar streven zijn vrouw op al deze
gebieden te beschermen.

‘Ghayrah’; jaloezie.

Als uiting van een man zijn liefde voor zijn vrouw hoort hij ‘ghayrah’ voor haar te voelen;
dat is een grote bezorgdheid om haar situatie en het verlangen om haar te beschermen tegen al
datgene dat haar pijn kan doen, al zijn het slechte woorden of blikken. Maar ghayrah moet niet

94
wantrouwen worden zonder reden, of om gebreken bij haar te willen vinden.
Djaabir bin ‘Atik heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Inderdaad, daar is een vorm van ghayrah waar Allaah van houdt en een vorm die Allaah haat.
Ghayrah waar Allaah van houdt is die welke gebaseerd is op toegestaan wantrouwen.
En ghayrah wat Allaah haat is die zonder geldig wantrouwen.”
Verzameld door Ahmad, Abu Daawuud en anderen. Hasan verklaard door al-Albaanie.
Irwaa’ul-Khalil nr.1999.

Iemand zonder ghayrah wordt ‘ad dayyoeth’ genoemd. Een man die dayyoeth is heeft geen gevoel
van bescherming of respekt t.o.v. zijn vrouw, zo iemand mag het Paradijs niet binnen gaan.

Haar geheimen bewaren

Het is absoluut verboden voor een man om zijn vrouw haar geheimen openbaar te maken, vooral
privezaken die mensen normaal gesproken niet weten, behalve hij; zoals lichamelijke kenmerken,
bepaalde reacties wat intimiteit betreft enz. Abu Sa’eed al-Khudrie heeft overgeleverd dat
Rasuulullaah zei:

“Inderdaad,tot degenen die de meest treurige positie hebben voor Allaah op de Dag der
Opstanding behoort een man die,nadat hij persoonlijk zijn vrouw heeft benaderd en zij hem
persoonlijk benaderd heeft, haar geheimen bekend maakt.”
Verzameld door Muslim, Abu Daawuud en anderen.

Financiele steun

Een van de grootste verantwoordelijkheden van de man ten opzichte van zijn vrouw en gezin is hun
financieel te voorzien. Deze verantwoordelijkheid is een van de redenen waarom Allaah de man als
het hoofd van het gezin heeft aangewezen, zoals we in soerah An-Nisaa’ 4: 34 hebben gelezen.
Djaabirs hadieth die we voorheen ook genoemd hebben, laat zien dat Rasuulullaah zei:

“Zij (jullie vrouwen) hebben een recht op jullie; dat jullie hun voorzien van voedsel en kleding op de
juiste manier.”
Verzameld door Muslim en Abu Daawuud.

Volgens zijn vermogen

De financiele steun die van de man verwacht wordt hangt af van wat hij kan.
Allaah zegt in soerah Al-Baqarah 2: 286:

“ALLAAH BELAST NIEMAND BOVEN ZIJN VERMOGEN.”

95
Er wordt niet van de man verwacht dat hij meer geeft dan hij heeft, noch dat hij te weinig geeft
terwijl hij voldoende heeft. Allaah zegt in soerah Al-Baqarah 2: 236:

“EN GEEF HEN (GESCHEIDEN VROUWEN) EEN GESCHENK; DE RIJKE VOLGENS ZIJN VERMOGEN EN
DE ARME VOLGENS ZIJN VERMOGEN. EEN REDELIJK GESCHENK; ALS EEN PLICHT VOOR DE
WELDOENERS.”

En in soerah At-Talaaq 65: 7 zegt Allaah over het steunen van de gescheiden vrouwen in hun ‘iddah’
(wachtperiode):

“LAAT DE WELVARENDE VOLGENS ZIJN WELVAART BESTEDEN EN DEGENE WIENS VOORZIENINGEN


BEPERKT ZIJN, LAAT HEM BESTEDEN VAN WAT ALLAAH HEM HEEFT GEGEVEN.”

Zelfvoorziening

Het is het beste dat een man er alles voor doet om zelf onafhankelijk zijn vrouw en gezin te kunnen
helpen, voordat hij anderen om hulp gaat vragen. Abu Hurairah heeft overgeleverd dat
Rasuulullaah zei:

“Wallaahi, het is voor iemand van jullie beter in de ochtend te vertrekken, hout voor vuur te
verzamelen, het op zijn rug te dragen en te verkopen om zichzelf te voorzien en er sadaqah van te
geven dan naar iemand toe te gaan en hem te vragen; en hij zal of geven of weigeren.
Dat is omdat de bovenste (gevende) hand beter is dan de onderste (nemende) hand.
En begin (te geven aan) degene voor wie je verantwoordelijk bent.”
Iemand vroeg: “Voor wie ben ik verantwoordelijk, O Rasuulullaah?” Hij antwoordde:
“Jouw vrouw behoort tot degenen voor wie je verantwoordelijk bent, evenals jouw slavin en jouw
kind.”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

Een broeder die in het Westen woont mag niet leunen op sociale inkomsten terwijl hij zelf verdient,
kijk maar naar wat de hier boven genoemde hadieth zegt. Het is ook niet te accepteren wanneer een
man twee of meerdere vrouwen heeft en ze allemaal van uitkeringen laat leven, terwijl hij zelf geen
verantwoordelijkheid wil dragen, zijn plichten niet wil na komen en zelfs in sommige gevallen het
geld neemt en voor zijn eigen belangen besteedt!

Hoog beloonde sadaqah

Vrouw en kinderen financieel steunen is niet alleen een plicht voor de man maar ook sadaqah voor
hem. ’Amr bin Umayyah Ad-Damrie heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

96
“Wat een man ook geeft aan zijn vrouw, het is voor hem als een sadaqah.”
Ahmad. Sahieh verklaard door al-Albaanie. As-Sahiehah nr.1024 en Sahieh ul-Djaamie nr. 5540.

Abu Mas’ud al-Ansaarie heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Wanneer een moslim aan zijn familie uitgeeft en daarbij Allaah’s beloning zoekt,
wordt het voor hem als sadaqah beschouwd.”
Verzameld door Muslim en Al-Bukhaarie en anderen.

Sa’d bin Abi Waqqaas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah heeft gezegd:

“Inderdaad, wat voor geld je ook uitgeeft aan je familie, je zult ervoor beloond worden,
zelfs voor een hap voedsel dat je naar jouw vrouws mond brengt.”
Verzameld door Muslim, Al-Bukhaarie en anderen.

Al-Miqdaam bin Ma’di Yakrib heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Waar je jezelf ook mee voedt, het is sadaqah voor jou, waar je je kind ook mee voedt,
het is sadaqah voor jou, waar je je vrouw ook mee voedt, het is sadaqah voor jou, en waar je je
dienaar ook mee voedt, het is sadaqah voor jou.”
Verzameld door Ahmad, At-Tabaraanie (in al-Kabir) en Al-Bukhaarie. (in al-Adab ul-Mufrad)
Sahieh verklaard door al-Albaanie. As-Sahiehah nr. 452.

De beste manier van uitgeven

De eerste zorg van een man moet die van zijn vrouw en kinderen zijn, zelfs voordat hij geld op de
Weg van Allaah uit geeft. Djaabir bin Samurah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Wanneer Allaah iemand van jullie iets goeds geeft, moet hij het ten eerste aan zichzelf en zijn
familie uitgeven.”
Verzameld door Muslim, Ahmad en anderen.

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Van de dinaar die je uitgeeft voor Allaah’s zaak (djihaad), de dinaar die je besteedt om een slaaf
te bevrijden, de dinaar die je uitgeeft als sadaqah aan een behoeftige, en de dinaar die je aan je
familie uitgeeft,is degene die de meeste beloning opbrengt diegene die je aan je familie uitgeeft.”
Verzameld door Muslim.

97
Voldoende steun is een recht van een vrouw

Wanneer een man zijn vrouw en kinderen financieel niet genoeg steunt, terwijl hij dat wel kan,
mag zij zonder zijn toestemming van zijn geld nemen wat zij nodig heeft.
‘Aa’ishah heeft overgeleverd dat Hind bint ‘Utbah (Mu’aawiyah’s moeder) bij Rasuulullaah
kwam en zei:

“O Rasuulullaah! Inderdaad, Abu Sufyaan is een gierige man. Hij geeft mij en mijn kinderen niet
wat wij nodig hebben, behalve wat ik zonder dat hij het weet van hem neem.”
Hij zei: “Neem van zijn geld op een redelijke manier, zoveel als voldoende is voor jou en jouw
kinderen.”
Verzameld door Muslim.

Het niet nakomen ervan is en grote zonde

Dat is het voor de man die deze rechten van zijn vrouw gewoon negeert.
’Abdullaah bin ‘Amr heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Het is genoeg zonde voor jullie wanneer jullie geen steun geven aan degenen waarvoor je
verantwoordelijk bent om die te voeden.”
Verzameld door Muslim.

Allaah zegt over moeders die hun mannen hun kinderen zogen in soerah Al-Baqarah 2: 233:

“EN OP DE VADER RUST DE PLICHT VAN HET VOORZIEN IN HUN VOEDSEL EN KLEDING,
VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN.”

Mu’aawiyah bin Haydah al-Qushayrie heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Een vrouws recht op haar man is dat hij haar voedt wanneer hij eet, haar kleedt wanneer hij
zichzelf kleedt,voorkomt om in haar gezicht te slaan, voorkomt om haar te verachten
(met woorden en daden), en voorkomt om haar in de steek te laten, behalve in hetzelfde huis.”
Verzameld door At-Tabaraanie (in al-Kabir), Al-Haakim en anderen.
Sahieh verklaard door shaikh al-Albaanie. As-Sahieh ul-Djaamie nr. 3149 en Irwaa’ul-Khalil nr. 2033.

In een andere overlevering zegt Mu’aawiyah dat hij aan Rasuulullaah vroeg:

“Wat is het recht dat zijn vrouw op hem heeft?” Hij antwoordde: “(Haar recht op jou is) dat je haar
voedt wanneer je jezelf voedt, kleedt wanneer je jezelf kleedt, voorkomt om haar in het gezicht te
straffen,voorkomt om haar te slaan, en voorkomt om haar in de steek te laten, behalve binnenin
hetzelfde huis- vooral omdat jullie zo intiem met elkaar zijn geworden- behalve wanneer het om

98
dingen gaat waarbij het toegestaan is om haar te straffen.”
Verzameld door Ahmad, Abu Daawuud en Ibn Maadjah. Sahieh verklaard door al-Albaanie.
Sahieh ul-Djaamie nr. 3149 en Irwaa ul-Khalil nr. 2033.

Goede behandeling en zachtheid zijn een plicht van de man

De vrouw heeft het recht gerespecteerd en goed behandeld te worden.

Dit is geen gunst die hij haar bewijst, nee, het is een plicht die hem is opgelegd via goddelijk bevel.
Wat de man niet onder controle heeft (ingevingen in zijn hart) mag de manier waarop hij zijn vrouw
behandeld niet beinvloeden. Allaah beveelt in soerah An-Nisaa’ 4: 19:

“EN LEEF IN GOEDHEID MET HEN (JULLIE VROUWEN); ZELFS WANNEER JULLIE AFKEER VAN HEN
HEBBEN KAN HET ZIJN DAT JULLIE AFKEER VAN IETS HEBBEN TERWIJL ALLAAH DAARIN VEEL GOEDS
HEEFT GELEGD.”

Op een goede manier met de vrouw om gaan is een teken van een goed karakter en
rechtschapenheid. Rasuulullaah gaf zelf het perfecte voorbeeld van hoe een gelovige zijn vrouw
moet behandelen. ‘Aa’ishah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“De besten van jullie zij degenen die het beste voor hun familie zijn en ik ben het beste van jullie
voor mij familie.”
Verzameld door At-Tirmidhie, Ibn Hibbaan en anderen. Sahieh verklaard door al-Albaanie.
As-Sahiehah nr. 285.

Abu Hurairah, Ibn ‘Abbaas en anderen hebben overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“De besten temidden van jullie zijn degenen die het beste voor hun vrouwen zijn (of familie).”
Ahmad, At-Tirmidhie en anderen. Sahieh verklaard door al-Albaanie. Sahieh ul-Djaamie nr. 3265,
3266, 3316.

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“De gelovigen die het meest compleet in hun geloof zijn, zijn degenen met de beste manieren.
En de besten van hun zijn degenen die het beste zijn (in behandeling) naar hun vrouwen toe.”
Verzameld door At-Tirmidhie en Ibn Hibbaan. Sahieh verklaard door al-Albaanie. As-Sahiehah nr.284.

De vrouw haar gevoelige aard begrijpen

99
Zowel lichamelijk als emotioneel heeft de vrouw een heel gevoelige aard. Dit te begrijpen helpt een
man om haar op de juiste manier te behandelen. Anas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah
eens samen met zijn vrouwen en Umm Sulaym op reis was. Hij had voor de vrouwen een
kamelenleider uit Ethiopie die Anjashah werd genoemd. Terwijl hij de kamelen dreef zong hij
rijmende liederen en zijn gezang zorgde ervoor dat de kamelen van de vrouwen sneller gingen lopen.
Dus vertelde Rasuulullaah hem:

“Wee jij O Anjashah! Ga langzaam in jouw (zingen onder het) drijven van de (breekbare) vaten.”
Verzameld door Muslim, Al-Bukhaarie en anderen.

Volgens een groot aantal geleerden, inclusief Al-Bukhaarie, Al-Qurtubie en Al-‘Asqalaanie bedoelde
Rasuulullaah hier twee dingen mee:

1) De vrouwen hebben een gevoelige aard en zijn zwak gebouwd, en te snel gaan zou ervoor kunnen
zorgen dat zij vallen of op andere manieren pijn krijgen.

2) De vrouwen zijn emotioneel van aard en worden dus gemakkelijk door poezie en zang in
verroering gebracht, wat hun harten kan beinvloeden en fitnah kan veroorzaken.

De vrouw haar gedrag begrijpen en er goed mee om gaan

Iedereen is wel eens boos of geirriteerd, ook de vrouw als echtgenote. Iemand moet dat niet als
reden voor wraak gebruiken, maar het juist licht nemen of vrolijk op reageren, dat is na het
voorbeeld van de Profeet. ‘Aa’ishah heeft overgeleverd in een hadieth verzameld door
Muslim, Al-Bukhaarie en Ahmad dat Rasuulullaah tegen haar zei:

“Inderdaad, ik weet wanneer je blij met me bent en wanneer je boos bent; wanneer je blij met me
bent zeg je (terwijl je zweert) “Nee, bij de Heer van Muhammad” en wanneer je boos bent zeg je:
“Nee, bij de Heer van Ibraahiem.” Zij antwoordde: “Ja, inderdaad, wallaahi, O Rasuulullaah!
Ik laat niets (wanneer ik boos ben), behalve jouw naam.”

De vrouw haar verschillende aard begrijpen

Wanneer een vrouw een fout maakt, dient haar man geduldig te zijn en vriendelijk, zich realiserend
dat wat een fout lijkt misschien niet zo is. De vrouw heeft een andere aard dan de man en kan daden
daardoor anders zien dan de man dat ziet. De Profeet heeft uitgelegd dat de vrouw (Hawwaa)
origineel uit de mans (Aadams) rib werd geschapen. Van nature is de rib krom, vandaar dat de vrouw
haar natuur nooit zal overeenstemmen met die van de man. Eveneens is er vanuit de vrouw haar
zienswijze iets krom in de man zijn natuur; wat inhoudt dat zijn daden nooit honderd procent
overeenkomen met die van haar. Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah op
droeg:

100
“Zorg goed voor vrouwen, want de vrouw werd uit een kromme rib geschapen, en het meest
kromme deel van een rib is het bovenste einde. Wanneer je erop staat om het recht te maken zal je
het breken; en wanneer je het laat, zal het krom blijven. Zorg dus goed voor vrouwen.”
Verzameld door Muslim en Al-Bukhaarie.

De verwijzing in deze hadieth naar de rib zijn bovenste uiteinde schijnt naar het hoofd te verwijzen,
welke belangrijke zintuigen zoals zien, horen, spreken bevat. Bovendien is het hoofd dat deel van het
lichaam waar het denken plaats vindt. Ibn Haadjar zei:

“Het kan zijn dat hij dit als voorbeeld gaf voor het bovenste deel van de vrouw,
want haar bovenste deel is haar hoofd; het bevat haar tong waar schade vandaan komt.”
Fath ul-Baarie nr.5186.

Dit betekent dat het verschil tussen man en vrouw is, dat zij zaken die denkwerk vereisen
verschillend benaderen; de manier waarop vrouwen dingen benaderen en de manier waarop zij
emotioneel reageren onder verschillende omstandigheden, is heel anders dan die van een man.
De hadieth legt uit dat wanneer een man een vrouw dwingt haar gewoontes te veranderen,
het net is alsof hij de rib recht buigt, waardoor hij zal breken, en dit breken betekent scheiden.
Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“De vrouw werd uit een rib geschapen. Ze zal niet recht zijn volgens jouw weg. Als je van haar wilt
genieten, moet je van haar geniet met haar kromming. En als je probeert haar recht te maken zal
je haar breken en haar breken is haar scheiden.”
Verzameld door Muslim en At-Tirmidhie.

Kijken naar haar beste kant

We hebben de conclusie kunnen trekken dat een man sommige van zijn vrouws fouten door de
vingers moet zien, zolang het geen zonden zijn. Onze Profeet heeft ons immers uitgelegd dat het
veranderen van sommige van de vrouw haar manieren moeilijk en zelfs onmogelijk is.
Een vrouw is niet perfect, net als de man. Om het huwelijk succesvol te maken moet de man haar
vergeven en het een en ander door de vingers zien waar hij niet zo van houdt, terwijl hij de kanten
die hij van haar lief heeft voor ogen moet houden. Allaah zegt in soerah An-Nisaa’ 4: 19:

“EN WANNEER JULLIE AFKEER VAN HEN HEBBEN, DAN KAN HET ZIJN DAT JULLIE AFKEER HEBBEN
VAN IETS TERWIJL ALLAAH DAAR VEEL GOEDS IN HEEFT GELEGD.”

En Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

101
“Laat een gelovige man een gelovige vrouw niet haten; wanneer hij van iets in haar karakter niet
houdt, zal hij tevreden zijn met iets anders in haar karakter.”
Verzameld door Muslim en Ahmad.

Alleen naar de slechte kant kijken en ondertussen de goede kant negeren, is een duidelijke weg naar
vernieling van het huwelijk. Wanneer mannen dit feit ontkennen zullen depressie en lijden het
huwelijk gaan vervullen en zal dit leiden tot een scheiding.

Plezier met de echtgenote maken

Het is aanbevolen voor de man om met zijn vrouw te spelen en toegestane leuke dingen met haar te
doen om blijdschap en vreugde in haar hart te brengen. Djaabir bin ‘Abdullaah en Djaabir bin ‘Umair
hebben overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Alles wat niet herinnering aan Allaah in houdt is vergeefs, zinloos en verspilling, behalve vier
daden. Een man die zijn vrouw vermaakt, een man die zijn paard traint, een man die tussen de
twee posten loopt (onder het boogschieten) en een andere man leren zwemmen.”
Verzameld door An-Nasaa’ie. Sahieh verklaard door shaikh al-Albaanie. Sahieh ul-Djaamie nr.4534.

Salaams geven aan de vrouw en de familie

Het is verplicht voor een moslim salaam te geven aan andere moslims wanneer hij die tegen komt.
Dus tegen de eigen familie ook. In plaats van niet-islamitische groeten zoals:
‘Hoi, goede morgen, doei-doei’, dienen moslims de gezegende groet van islaam te gebruiken.
Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Inderdaad, islaam heeft landkenmerken en minaretten zoals straat minaretten;


hiertoe behoort: geloven in Allaah en niets met Hem vereenzelvigen (in aanbidding)
het gebed verrichten, de zakaat geven, in Ramadhaan vasten, hadj verrichten naar het Huis,
het goede bevelen en het kwade verbieden, je familie groeten met salaam wanneer je hen ontmoet
en de mensen met salaam groeten wanneer je langs hen komt. Degene die iets van dit loslaat heeft
zeker een deel van islaam losgelaten, en degene die dat allemaal los lat heeft zeker zijn rug naar
islaam gekeerd.”
Verzameld door Ibn Salaam (in: Al-iemaan), Al-Haakim en anderen. Sahieh verklaard door shaikh
al-Albaanie As-Sahiehah nr.333.

Gezelschap en intimiteit

De vrouw heeft recht op haar man voor emotionele en lichamelijke bevrediging; het is niet voor een
man toegestaan om zijn vrouw te verwaarlozen zodat zij niet van zijn liefde en aandacht kan

102
genieten. ‘Abdullaah bin ‘Amr bin Al-‘Aas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah tegen hem
zei:

“O ‘Abdullaah, is mij niet verteld dat jij de dagen vast en de nachten in gebed staat?
Doe dat niet, want als je zo zou doen dan zou je oog moe worden en je lichaam zal ziek worden.
Vast dus op sommige dagen en breek je vasten op andere dagen; en sta op voor het nachtgebed en
slaap. Want waarlijk, jouw lichaam heeft een recht op jou, je ogen hebben een recht op jou en
jouw vrouw heeft een recht op jou. Inderdaad het zal voldoende voor jou zijn om drie dagen van
iedere maand te vasten, want je krijgt voor iedere goede daad tien keer de waarde ervan;
dat zal hetzelfde als de hele tijd vasten zijn.”

‘Abdullaah zei: “Maar ik voel in mijzelf kracht om meer te doen.”

Hij antwoordde:

“Vast dan op de manier waarop Allaahs profeet Daawuud vastte,* en voeg er niet de helft van de
tijd aan toe. (dus ieder dag vasten).”
Muslim, Al-Bukhaarie en anderen.

*Daawud vastte een dag wel en een dag niet; om en om dus.

Dienen en helpen

Ook al is het vooral de taak van de vrouw om alles in huis goed te verzorgen, het betekent niet dat de
man niet meehelpt in huis. Integendeel; haar helpen is een expressie van zijn liefde en zijn
genegenheid. Een excuus als ‘ik heb geen tijd’ is onterecht, want Rasuulullaah was de drukste
van alle mannen en ondanks dat hielp hij zijn familie altijd! Hij bracht Allaahs Boodschap over,
leidde het leger, leidde de moslims, zorgde voor al zijn vrouwen enz.
Al-Aswad heeft overgeleverd dat hij ’Aa’ishah vroeg: “Wat deed de Profeet thuis?”

Zij antwoordde: “Hij diende zijn familie en wanneer het tijd was om te bidden ging hij naar buiten
om te bidden.”
Verzameld door Al-Bukhaarie.

‘Aa’ishah antwoordde ook op dezelfde vraag:

“Hij deed als andere mannen; hij repareerde zelf zijn kleren, molk zijn geit en bediende zich zelf.”
Verzameld door Ahmad, Al-Bukhaarie (in al-Adab ul-Mufrad) en anderen.
Sahieh verklaard door shaikh al-Albaanie. As-Sahiehah nr.671.

Waarschuwen; besrispen

In soerah An-Nisaa’ 4: 34 lezen we:

103
“EN WAT BETREFT HEN (ECHTGENOTES) WAARVAN JULLIE ONGEHOORZAAMHEID VREZEN;
VERMAAN HEN, (ALS DAT NIET HELPT) NEGEER HEN (IN BED) EN (ALS DAT NIET HELPT) SLA HEN
(LICHT). INDIEN ZIJ JULLIE DAN GEHOORZAMEN, ZOEK DAN GEEN VOORWENDSEL (OM HEN LASTIG
TE VALLEN).”

Deze passage uit de Qur’aan dient als een aanmaning aan mannen om zich in te houden en bij
onenigheid eerst alles te proberen om tot overeenstemming te komen. Eerst wijst hij haar terecht,
als dat niet helpt laat hij haar alleen in bed. En pas daarna zou hij haar - licht - mogen slaan.
Dat is, gezien de tijd waarin de Qur’aan is geopenbaard, al een verstrekkende verbetering,
want vrouwen werden toen nog gezien als lijfeigenen waar een man over mocht beschikken.
Ze kon buitgemaakt worden in oorlogen, ze kon vererfd worden, meisjes werden soms direct na de
geboorte gedood. Waarschuwingen geven is de methode die een man bij zijn vrouw hoort toe te
passen. Allaah waarschuwt de mannen wat hun houding ten opzichte van de vrouwen betreft;
geen een man mag zijn vrouw slecht behandelen, anders zal Allaah rekening met hem hebben.
Laqit bin Sabirah heeft overgeleverd dat hij tegen Rasuulullaah zei:

“O Boodschapper van Allaah! Ik heb een vrouw die iets in haar tong heeft.”
(aanvallend taalgebruik) De Profeet stelde voor: “Talaqhaa.” (scheid van haar)
Hij zei: “Ik heb kinderen met haar en we zijn lange tijd samen geweest.”
Hij zei:“Waarschuw haar; als er goeds in haar is, zal ze gehoorzamen en sla je vrouw niet zoals
je een slavin zou slaan.”
Verzameld door Abu Daawuud, Ibn Hibbaan en anderen. Sahieh verklaard door shaik al-Albaanie.
Al-Mishkaat nr.3260 en Sahieh ul-Djaamie nr.5870.

Wanneer waarschuwen niet helpt en de vrouw gaat door met het verkeerde gedrag, mag de man
naar de volgende stap gaan, wat haar alleen in bed laten is. Dit werkt heel krachtig omdat het
meestal een vrouw door elkaar schudt omdat ze het heel erg vindt dat haar man haar op dat
moment afwijst en alleen laat slapen; meestal is deze houding van haar man genoeg voor haar om te
veranderen. Rasuulullaah heeft meerdere keren deze methode toegepast bij zijn vrouwen.

Toestemming om heel licht te slaan

Als de eerste twee stappen niet werken mag de derde stap worden toegepast; hij mag haar licht
slaan. De manier van slaan moet heel zacht zijn. Het mag geen pijn doen of plekken op het lichaam
achter laten; haar gezicht, haar hoofd en onderbuik moeten vermeden worden.
’Amr bin Al-Ahwas Al-Djushamie heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Waarlijk, zorg goed voor de vrouwen, want zij zijn onder jullie hoede en jullie bezitten niet meer
dan dat, tenzij zij een duidelijke zonde begaan. Als zij dat doen laat hun dan alleen slapen en sla
hun licht. Wanneer ze je dan gehoorzamen, behandel ze dan niet langer zo.”

104
Verzameld door At-Tirmidhie, An-Nasaa’ie en Ibn Maadjah. Hassan verklaard door al-Albaanie
Sahieh ul-Djaamie nr.7880 en Irwa ul-Ghalil nr.2030.

‘Ataa heeft overgeleverd dat hij Ibn ‘Abbaas vroeg: “Wat betekent licht slaan?”
Hij antwoordde: “Het is slaan met een siwaak stokje of een soortgelijk iets.”
Al-Qurtubie’s ‘Al-Djaamie li-Ahkaam il-Qur’aan’ 5: 172.

Iemand kan zich afvragen wat licht slaan nu voor zin heeft. Het antwoord is dat een vrouw een
gevoelige aard heeft, de geringste uiting van onhoffelijkheid tegenover haar zal haar beinvloeden en
ervoor zorgen dat ze gaat nadenken over haar gedrag. Aan de andere kant, als licht slaan geen effect
op haar heeft, zal hard slaan het helemaal niet hebben. We moeten in gedachten houden dat de
bedoeling van slaan corrigeren is, en herinneren, en niet om wraak te nemen of pijn te doen.
Ook al is het voor een man toegestaan om zijn vrouw in bepaalde situaties te slaan, het is afgekeurd
in islaam en wordt gezien als een daad van wanhoop. Iyaas bin ‘Abdullaah ad Dawsie heeft
overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

“Sla de dienaressen van Allaah (de vrouwen) niet.”

Later kwam ‘Umar naar de Profeet toe en zei: “De vrouwen zijn opstandig tegenover hun
mannen.” Dus gaf hij de mannen toestemming om hun te slaan. De volgende dag kwamen heel
veel vrouwen naar de huizen van de vrouwen van de Profeet om te klagen.
Dus zei hij tegen de mensen:

“Inderdaad, een groot aantal (van zeventig) vrouwen zijn naar de huizen van Muhammads familie
gekomen, allemaal klagend dat hun mannen hun slaan. Wallaahi, je zult zien dat degenen
(die hun vrouwen slaan) niet de besten van jullie zijn.”
Verzameld door Abu Daawuud, Ibn An-Nasaa’ie en anderen. Sahieh verklaard door al-Albaanie.
Sahieh ul-Djaamie nr.5137.

Ons grote voorbeeld; Rasuulullaah sloeg nooit zijn vrouwen. ‘Aa’ishah heeft overgeleverd:

“Rasuulullaah heeft nooit met zijn hand een vrouw, een slaaf, of iemand anders geslagen,
behalve tijdens djihaad (strijden) voor Allaahs zaak.
Verzameld door Muslim en anderen.

Het is onbegrijpelijk hoe een man zijn vrouw hard kan slaan en dan van haar verwacht om met hem
intiem te zijn. ‘Abdullaah bin Zam’ah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

105
“Hoe kan iemand van jullie zich tot zijn vrouw wenden en haar slaan zoals hoe hij een kameel slaat,
en dan aan het einde van de dag met haar de liefde bedrijven?”
Verzameld door Al-Bukhaarie, Muslim en anderen.

Vele mannen misbruiken hun vrouwen en praten hun gedrag goed onder het mom van ‘je moet
gehoorzaam zijn aan je man.’ Discipline geeft geen ruimte voor misbruiken. Een man die zijn vrouw
misbruikt is een onderdrukker en wat wij genoemd hebben over onderdrukkers slaat op hem.
Bovendien heeft een misbruikte vrouw het volledige recht om om rechtvaardigheid en straf voor
haar man te vragen.

Ik smeek Allaah om dit werk tot een van de zaken te laten behoren
die mijn weegschaal zwaarder zullen maken met goede daden
en dat dit werk tot een van mijn ‘sadaqaat djaariyah’ mogen behoren,
wanneer ik straks in mijn graf lig.

Ik vraag Allaah om al onze daden zuiver voor Zijn Aangezicht te maken,


overeenkomstig aan Zijn welbehagen, aamien.

Soebh’aanaka ‘llaahoemma wa bieh’amdieka,

Ash-hadoe allaa iellaha iellaa ant,

Astaghfieroeka wa atoeboe ielayk.

106