FARDU AIN DAN FARDU KIFAYAH 1. Pengertian fardu Ain & Fardu Kifayah serta contoh setiap satu.

FARDU AIN Pengertian : Perkara yang wajib ditunaikan oleh setiap individu Islam. Berdosa jika tidak ditunaikan Pengertian: Perkara yang wajib dilaksanakan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam. Jika tidak ada yang melaksanakannya, semua anggota masyarakat berdosa Contoh: Menguruskan jenazah, Solat berjamaah, Menguasai ilmu dan kemahiran dlm bidang yg diperlukan spt bidang pembuatan makanan, pakaian,pertanian, perubatan,teknologi maklumat dll FARDU KIFAYAH

Contoh : Solat Fardu, Puasa, Zakat, Haji dll

Umat Islam hendaklah melaksanakan bukan sahaja tuntutan Fardu Ain tetapi juga tuntutan Fardu Kifayah. Antara faktor umat Islam Ditindas hari ini adalah krn mereka mengabaikan tuntutan fardu kifayah. 2.Kepentingan fardu ain & fardu kifayah & akibat mengabaikan Fardu Ain &Fardu Kifayah Kepentingannya Fardu Ain: • Kpd Individu: - Melahirkan individu yg bertanggungjawab serta taat kepada perintah dan larangan Allah - Melahirkan individu yang berilmu, beramal & berfikiran positif - Hidup bermaruah dan dipandang mulia - Melahirkan individu yg sentiasa peka dgn perkembangan umat Islam. Fardu Ain

• Kpd Masyarakat: - Masy akan mengamalkan cara hidup islam dalam semua aspek
kehidupan - Masy akan mendapat keberkatan & keredaaan Allah - Amar makruf & Nahi munkar dapat dilaksanakan dengan berkesan dalam masy • Kepada Negara: - Melahirkan warga negara yg berdisiplin & berakhlak mulia - Syiar Islam dapat ditegakkan di seluruh negara - Negara aman dan harmoni Akibat mengabaikan Fardu Ain kepada diri: • Mendorong seseorang utk melakukan larangan Allah • Jiwa sentiasa tidak tenteram dan mudah digoda oleh syaitan • Berakhlak buruk

Apakah Faedah yang akan dicapai oleh negara .Melahirkan individu muslim yg berilmu dan beramal • Fardu Kifayah Kpd Masyarakat : Dapat memenuhi keperluan masy Islam sesuai dgn tuntutan syariat Masy Islam akan bertambah maju dlm semua bidang kehidupan Masy hidup dlm harmoni & bersatu padu Masy Islam dipandang mulia & disegani oleh masy lain Kpd Negara : • . (4M) Terangkan 3 faedah fardu ain kepada individu ( 6M) 3. Merupakan perkara yang diwajibkan ke atas setiap individu muslaim 2.Ekonomi negara bertambah mantap . Nyatakan perbezaan di antara Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Merupakan perkara yang diwajibkan ke atas sebahagian dari anggota masy 2.Negara bertambah maju dlm segenap bidang . Jelaskan 3 faedah fardu Kifayah kepada masyarakat (6M) 5.• Hidup tidak mendapat keberkatan dan keredaan Allah Kepentingan Fardu kifayah : • Kpd Individu : . Meliputi ibadat yang berkait secara langsung dengan Allah FARDU KIFAYAH 1. terutama bidang ilmu pengetahuan & ekonomi • Hidup dalam kemiskinan disebabkan tidak mempunyai ilmu dan kemahiran • Dipandang rendah oleh masyarakat dan negara luar PERBEZAAN FARDU AIN & FARDU KIFAYAH FARDU AIN 1.Negara sentiasa aman dan makmur Akibat Mengabaikan Fardu Kifayah : • Ketinggalan dalam semua bidang. Dosa dikenakan ke atas diri individu yang tidak melaksanakannya 3. Dosa dikenakan ke atas semua anggota masy jika ia tidak dilaksanakan 3 Meliputi ibadat yang mempunyai pertalian sesama manusia SOALAN LATIHAN : 1.Melahirkan individu yg rajin dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu pengetahuan .Melahirkan individu yg mahir dan pakar dlm suatu bidang ilmu dan kemahiran . Berikan 3 akibat kepada individu yang mengabaikan fardu ain (6M) 4.jika Fardu Kifayah dapat dilaksanakan oleh umat Islam (4M) . 2.Negara dihormati dan disegani kerana merealisasikan tuntutan Islam .

Nyatakan 3 kesan buruk akibat mengabaikan fardu kifayah (6M) .6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful