36 กลยุทธิช

์ นะศึก

กลยุทธ์ท่ี 1

ปิ ดฟ้าข้ามทะเล กลยุทธ์นีม
้ ีความหมายว่า สิง่ ทีต
่ นคิดว่าได้ตระเตรียมไว้
อย่างพร้อมมูลแล้ว ก็มักจะมึนชาและประมาทศัตรูได้ง่าย สิง่ ทีพ
่ บเห็น
อยู่เสมอในยามปรกติก็ไม่เกิดความสงสัยอีกต่อไป ทีว
่ า
่ “มืดอยู่ในสว่าง
ไม่อยู่ตรงข้ามสว่าง” ก็คือกลอุบายแจ้งมีอุบายลับ อุบายลับจะปรากฏ
เป็ นจริงขึน
้ ในอุบายแจ้งนัน
้ เอง “สว่าง” คือเปิ ดเผย แจ้งชัด “มืด” คือ
แฝงเร้น ปกปิ ด ความหมายของคำาว่า “สว่าง มืด” ก็คือ ในรูปแบบที ่
เปิ ดเผยอย่างทีส
่ ุด แฝงเร้นไว้ด้วยเนือ
้ หาทีป
่ ิ ดลับทีส
่ ุด การใช้อุบาย
ประสานกันทัง้ มืดและสว่าง ยอมเป็ นกลยุทธ์อันเป็ นปกติวิสัยของค่ต
ู ่อสู้
ในการสัประยุทธ์หำา
้ หัน
่ ซึง่ กันและกัน ทีก
่ ลยุทธ์นีช
้ ือ
่ “ปิ ดฟ้าข้ามทะเล”
ก็คือการสร้างภาพลวงฝ่ าข้ามทะเลไปโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เนือ
้ ร้ต
ู ัว
เมือ
่ ใช้ในด้านการทหาร มิได้หมายถึงการข้ามทะเลด้วยการปกปิ ดเป็ น
เฉพาะ แต่หมายถึงว่าเมือ
่ สองประเทศรบกัน ฝ่ ายหนึง่ ใช้กลยุทธ์สร้าง
ภาพลวงขึน
้ ปกปิ ดความจริง มึนชาฝ่ ายตรงข้าม นีก
้ ็คือกลยุทธ์ใช้การ
พรางตามาปกปิ ดจุดประสงค์ของตนมิให้ฝ่ายตรงข้ามพบเห็นได้ง่าย เพือ

บรรลุภาระหน้าทีท
่ ีไ่ ด้กำาหนดไว้อย่างหนึง่ กลยุทธ์นีส
้ รุปได้ว่า “สำาหรับ
เรือ
่ งทีม
่ ีความเคยชิน มนุษย์เรามักจะปล่อยปละละเลยต่อการ
ระมัดระวัง มิได้ป้องกันให้เข้มงวดกวดขัน
กลยุทธ์ท่ี 2
ล้อมเว่ยช่วยเจ้า กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า เมื่อข้าศึกรวมศูนย์กำาลังพลไว้ ควรจะใช้กล

อุบายดึงแยกข้าศึกออกไป ทำาให้กำาลังพลกระจัดกระจาย ห่วงหน้าพะวงหลัง ครั้นแล้ว
จึงเข้าโจมตี นี้ ก็คือ “ศัตรูรวมมิสู้ศัตรูแยก” และตำาราพิชัยสงครามในสมัยโบราณ ขนาน
นามยุทธศาสตร์การส่งทหารเข้าบุกข้าศึกก่อนเป็ น “ศัตรูแจ้ง” ส่วนยุทธศาสตร์กำาราบ

ข้าศึกทีหลังเป็ น “ศัตรูมืด” ภายในสภาพการณ์ท่ีแน่นอน การบุกข้าศึกทีหลังได้เปรียบ

กว่าการส่งทหารเข้าบุกก่อน กลยุทธ์น้ ี หมายถึงการใช้ศิลปะการต่อสู้ทางการทหารที่เรียก
ว่า “ถ้ามาหลายก็ให้แยก” “ถ้าบุกก็ให้ถอย” “การส่งทหารเข้าบุกก่อนมิสู้ตีโต้ตอบ

ทีหลัง” นี้ เป็ นกลยุทธ์ท่ี “เลี่ยงแน่นตีกลวง เลี่ยงแข็งตีอ่อน เลื่ยงที่สงบตีท่ีปั่นป่ วน

เลี่ยงที่ฮึกเหิมตีท่ีย่อท้อ” เพื่อขับข้าศึกและเข้าบดขยี้ข้าศึกในภายหลังอย่างหนึ่ ง ใน
ตำาราพิสังสงครามซุนวู บทว่าด้วย “จริงลวง” ได้เขียนไว้ว่า “เรารวมเป็ นหนึ่ ง ข้าศึก
แยกเป็ นสิบ เราก็มากข้าศึกก็น้อย” กลยุทธ์น้ ี จึงสรุปว่า “อย่าปะทะกับข้าศึกซึ่งหน้า

ควรใช้ยุทธวิธีวกวนที่เป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายตน แบ่งแยกกำาลังของข้าศึกให้กระจายเป็ น
หลายส่วน แล้วจึงพิชิตเสีย”
กลยุทธ์ท่ี 3

ยืมดาบฆ่าคน กลยุทธ์น้ ี มีความหวายว่า เมื่อศัตรูปรากฏแน่ชัด แต่มิตรยังลังเล สิ่งที่พึง
กระทำาก็คือล่อให้พันธมิตรออกไปปะทะศัตรู นี้ เป็ นกลวิธีอย่างหนึ่ งใช้ความขัดแย้ง ยืม

กำาลังของคนอื่นไปทำาลายศัตรู เพื่อรักษากำาลังตนเองไว้ แต่การยืมเช่นนี้ จะต้องให้แนบ
เนี ยน มิฉะนั้ นแล้วก็ไม่อาจทำาลายศัตรูได้ กลับอาจถูกศัตรูย้อนรอย กลยุทธ์น้ ี ได้ถูกนำา

ไปใช้อย่างกว้างขวาง ใน “จดหมายเหตุราชวงศ์ฮัน
่ หลังประวัติหวางหยุน” มีเรื่อง “ลิโป้
ฆ่าตัง๋ โต๊ะ” ใน “สามก๊ก” ก็มีเรื่อง “ขงเบ้งยืมกำาลังของซุนกวนไปต้านโจโฉที่ผาแดง”
หรือ “โจโฉแตกทัพเรือ” เป็ นต้น กลยุทธ์น้ ี สรุปว่า “เมื่อศัตรูมีทีท่าแจ่มชัด แต่กำาลัง

ของฝ่ ายเรายังมิกล้าแข็ง ควรจะหาทางอาศัยกำาลังของพันธมิตรไปโจมตีศัตรู หลีกเลี่ยง
การสูญเสียของฝ่ ายเรา ด้วยวิธท
ี ้ ังปวง”
กลยุทธ์ท่ี 4

รอซำ้ายามเปลี้ย กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า เมื่อประสงค์จักทำาให้ข้าศึกตกอยู่ในภาวะลำาบาก
ไม่แน่ว่าจะต้องใช้วิธีรบแต่ฝ่ายเดียว อาจจะใช้วิธี "แกร่งเสียอ่อนได้” ตามที่กล่าวไว้ใน
“คัมภีร์อ้ ีจิง สูญเสีย เมื่อให้ได้รบ
ั ชัยชนะก็ได้” ความหมายของ “แกร่งเสีย” ก็คือ เมื่อ

การรุกของข้าศึกดุเดือดยิ่งนั ก ดูภายนอกแล้วเสมือนหนึ่ งเข้มแข็งใหญ่โตเหลือประมาณ
แต่ไม่อาจรบต่อเนื่ องได้ยาวนาน อ่อนเปลี้ยเพลียแรงได้ง่าย “อ่อนได้” ก็คือ ฝ่ ายรับ

ที่ทำาการป้ องกัน ถูกตีกระหนำ่าดูแล้วเหมือนหนึ่ งอ่อนปวกเปี ยก แต่สามารถจะใช้ความ
สงบรอความเปลี้ย บัน
่ ทอนกำาลังข้าศึกไม่ขาดระยะ ทำาให้ตนแปรเปลี่ยนจากฝ่ ายเสีย

เปรียบเป็ นฝ่ ายได้เปรียบ นี้ คือกลอุบายในการยึดกุมเป็ นฝ่ ายริเริม
่ ในสงคราม รอโอกาส

ทำาลายข้าศึกแปรการรับให้เป็ นการรุกอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี มีปรากฏอยู่ในตำาราพิชัย

สงครามหลายเล่ม เช่น “ซุนจือ ว่าด้วยการศึก” "ยุทธวิธีร้อยแปด ว่าด้วยสงคราม” “ว่า
ด้วยการระดมพลเหนื อใต้” “บันทึกจ่อจ้วน” “บันทึกประวัติศาสตร์” “จดหมายเหตุ
ราชวงศ์ฮัน
่ ” ซึ่งใน “ว่าด้วยการระดมพลเหนื อใต้” กล่าวไว้ว่า“ทราบจากตำาราพิชัย

สงครามว่าผู้รบ
ั มักสบาย แต่ผู้รุกมักเหนื่ อยยาก รอซำ้ายามเปลี้ย” ใน “จดหมายเหตุ

ราชวงศ์ฮัน
่ หลัง ประวัติฝงอี้” กล่าวว่า "ผู้บุกกำาลังไม่พอ แต่ผู้รบ
ั มีกำาลังเหลือเฟื อ บัดนี้
รักษาเมืองไว้ก่อน ใช้ความสงบรอความเปลี้ย มิจำาต้องไปรบด้วยเลย” กลยุทธ์น้ ี มาจาก "
ตำาราพิชัยสงครามซุนจื่อ ว่าด้วยการทำาศึก" ความเดิมมีว่า "ใช้ใกล้รอไกล ใช้สบายรอ

เหนื่ อย ใช้อ่ิมรอหิว นี้ คือการสยบผู้แกร่งกว่านั้ นแล" กลยุทธ์น้ ี สรุปว่า “เมื่อศัตรูมีทีท่า

แจ่มชัด แต่กำาลังของฝ่ ายเรายังมิกล้าแข็ง ควรจะหาทางอาศัยกำาลังของพันธมิตรไปโจมตี
ศัตรู หลีกเลี่ยงการสูญเสียของฝ่ ายเรา ด้วยวิธีท้ ังปวง”
กลยุทธ์ท่ี 5
ตีชิงตายไฟ กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า เมื่อข้าศึกอยู่ในภาวะวิกฤติ ควรฉวยโอกาสรุกรบ

โจมตี เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ หรือให้ผู้เข้มแข็งออกโรงเข้าแทรกแซงให้ผู้อ่อนกว่ายอม

สยบด้วย นี้ ก็คือที่เรียกว่า “ใช้ความแกร่งพิชิตความอ่อน” ความหมายเดิมของ “ตีชิงตาม
ไฟ” คือในขณะที่ผู้อ่ ืนถูกเพลิงเผาผลาญห่วงแต่ตัวเอง ไม่ว่างกับเรื่องอื่น ก็ฉวยโอกาส

แย่งชิงเอาของผู้น้ ั นเมาหรือในขณะที่ผู้อ่ ืนตกอยู่ในอันตรายหรือในความลำาบาก ก็รุกลำ้า
เอาผลประโยชน์ของผู้น้ ั นมา เมื่อนำามาใช้ในการทหาร ก็คือสิ่งที่ตำาราพิชัยสงครามของ

“ซุนจือ ว่าด้วยอุบาย” กล่าวไว้ว่า “ชิงเอาในยามปั ่ นป่ วน” หรือที่ “ว่าด้วยอุบาย” ของตู้
มู่นักการทหารอีกคนหนึ่ งกล่าวไว้ว่า “เมื่อข้าศึกวุ่นว่ายปั ่ นป่ วย อาจฉวยโอกาสช่วงชิงมา

ได้” กลยุทธ์น้ ี แต่เดิมมาจากตำาราพิชัยสงครามของซุนจื่อ “ว่าด้วยอุบาย” ที่วกล่าวไว้วา่

“ชิงเอาในยามปั ่ นป่ วน” ฉะนั้ น กลบยุทธ์น้ ี จึงเป็ นกลอุบายที่ฉวยโอกาสในยามที่ข้าศึกอยู่
ในภาวะวิกฤติ เข้ารุกรบโจมตีอย่างหนึ่ ง ที่กล่าวว่า “เมื่อข้าศึกมีภัย ให้ฉกฉวยเอา

ประโยชน์” มิได้จำากัดอยู่แต่เพียงในด้ายการทหาร หากจะนำาไปใช้ได้ท้ ังทางการเมือง
เศรษฐกิจและอื่นๆ อย่างกว้างขวาง จะได้ผลหรือไม่อย่างใดก็ข้ ึนอยู่กับผู้ใช้ ในบางครั้งยัง
อาจจะใช้วิธีการต่างๆ ทำาให้ข้าศึกเกิดวิกฤติ ให้เกิดความระแวงสงสัยในกันและกัน

ตอกยำ้าความประหวัน
่ พรัน
่ พรึงทางจิตใจให้หนั กหน่วงยิ่งขึ้น เพื่อบันทอนพลังสู้รบของ
ข้าศึก เป็ นต้น หลังจากนั้ นจึงฉวยโอกาสชิงเอาชัยนี้ ก็นับอยู่ในการใช้กลยุทธ์น้ ี ด้วย

กลยุทธ์น้ ี จึงสรุปว่า “เมื่อข้าศึกประสบกับความยากลำาบากทั้งภายในและภายนอก จักต้อง

รุกโจมตีอย่างไม่ปรานี ฉวยโอกาสอันดีน้ ี กระหนำ่าซำ้าเติมอย่างให้ต้ ังตัวติดและพิชิตเอาชัย
อย่างได้ช้า”
กลยุทธ์ท่ี 6
ส่งเสียบุรพาฝ่ าตีประจิม กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า ตามคำาอธิบายของ “คัมภีร์อ้ ีจิง ปั ่ น

ป่ วน” คำาว่า “ดุจจมในปลัก” ก็คือตกอยู่ในภาวะที่รวมตัวอยู่ในที่เดียวกัน แต่ขยับตัวหรือ
กระจายแนวออกต่อตีมิได้ มีอันตรายที่จะพังพินาศได้ทุกเวลา ประดุจฝูงสัตว์ท่ีขาด

หัวหน้า มิมีการบัญชาที่ถูกต้อง ก็จักต้องพ่ายแพ้ไม่ช้าก็เร็ว หรืออีกในหนึ่ ง ในระหว่างสง
ครามาหรือการสัประยุทธ์ใดๆ ก็ดี เมื่อการบัญชาการของข้าศึกสับสนอลหม่าน มิอาจ

วินิจฉัยหรือป้ องกันได้อย่างถูกต้องทันท่วงที จนเกิดเหตุอันไม่คาดฝั นขึ้น พึงฉวยโอกาส
ที่ข้าศึกวุ่นวายไร้การควบคุม ทำาลายเสีย ที่ว่า “ส่งเสียงบูรพาฝ่ าตีประจิม” ยังหมายถึงกล

อุบายที่เห็นอยู่ทางตะวันออกหยกๆ แต่กลับวกไปอยู่ทางตะวันตก ส่งเสียงทางนี้ แต่ตีทาง
โน้น ทำาทีถอยแต่กลับรุก ทำาทีรุกแต่กลับถอย ลวงล่อข้าศึกอย่างแนบเนี ยน ทำาให้ข้าศึก
เกิดความเข้าใจผิด แล้วฉวยโอกาสเข้าพิชิตเอาชัยแก่ข้าศึกอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี มีอยู่ใน

ตำาราพิชัยสงครามหลายเล่มด้วยกัน เช่น “ซุนจือ ว่าด้วยภูมิประเทศ” “ยุทธ์วิธรี ้อยแปด

ว่าด้วยสงครามเสียง” “ไหวหนานจื่อ การฝึ กยุทธวิธี” เป็ นต้น ในเล่มหลังนี้ กล่าวว่า “ดัง
นั้ นมรรควิธีแห่งการใช้ทหาร แสดงให้เห็นว่าอ่อนแต่ปะทะด้วยแข็ง แสดงให้เห็นว่าเปราะ

แต่ปะทะด้วยแกร่ง เมื่อจะรวบ พึงกระจาย เมื่อจักไปประจิม ควรทำาทีไปบูรพา” หรือ “คั
มภีร์ทวั ่ ไป ว่าด้วยการศึกหลายเลขหก” ของตู้อ้ ิวก็กล่าวไว้ว่า “ส่งเสียงว่าตีทางบูรพา แต่
ที่แท้ตีทางประจิม” กลยุทธ์น้ ี สรุปว่า “ที่ว่าส่งเสียบูรพาฝ่ าตีประจิม ก็คือโดยภายนอก

โดยผิวเผิน ทำาให้ดูเสมือนหนึ่ งว่าจะบุกทางนี้ อย่างจริงจัง แต่ท่ีแท้แล้วกลับบุกอีกด้าน
หนึ่ ง ทำาให้ข้าศึกหลงผิด แล้วพิชิตเอาชัยบนความหลงผิดนั้ น”
กลยุทธิเ์ ผชิญศึก

กลยุทธ์ท่ี 7

มีในไม่มี กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า ให้ใช้ภาพลวงล่อหลอกข้าศึก แต่มิใช้จะล่อลวงจนถึง
ที่สุด หากแต่เพื่อแปรเปลี่ยนจากลวงเป็ นจริง ทำาให้ข้าศึกเกิดความหลงผิด ที่วา่ “ลวง”
ก็คือ “หลอกลวง” ที่ว่า “มืด” ก็คือ “เท็จ” จากมืดน้อยไปถึงมืดมาก จากมืดมากแปร

เปลี่ยนเป็ นสว่างแจ้ง ก็คือใช้ภาพลวงปกปิ ดภาพจริง ผันจากเท็จลวงให้กลายเป็ นแท้จริง

แท้ นี้ เป็ นเรื่องในการศึกเท็จลวงและแท้จริงแท้สลับกันเป็ นฟั นปลา ในจริงมีเท็จ ในเท็จ
มีจริง “มีในไม่มี” หมายถึงกลอุบายซึ่ง “จริงในเท็จ” ที่ใช้ภาพลวงล่อหลอกข้าศึก ให้

ข้าศึกเกิดความหลงผิดอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี มีอยู่ใจตำาราพิชัยสงครามชื่อ “อุ้ยเหลียวจือ

อำานาจศึก” ซึ่งกล่าวว่า “อำานาจศึกอยู่ท่ีวิถีอันทำาได้ ผู้มีจักไม่มี ผู้ไม่มีจักมี” ในบทที่ 34
ของ “คัมภีร์เหล่าจื่อเล่มหลัง” ก็กล่าวไว้วา่ “สรรพสิ่งใต้หล้าเกิดจากมี บางก็เกิดจาก

ไม่มี” กลยุทธ์น้ ี สรุปว่า “เมื่อจักสัน
่ คลอนจิตใจของข้าศึก มิควรว่วู าม ควรใช้ยุทธวิธีจริง
เท็จเท็จจริงกลับลวงกันไป ทำาให้ข้าศึกเกิดความสับสนวุ่นวาย พึงจับจุดอ่อนของข้าศึก
ยืนหยัดจนถึงวาระที่สำาคัญที่สุด ครั้นแล้วก็รุกโจมตีอย่างถึงแก่ชีวิต”
กลยุทธ์ท่ี 8

ลอบตีเฉินชัง กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า ในการศึก ใช้โอกาสที่ฝ่ายข้าศึกตัดสินใจจะรักษา
พื้ นที่ แสร้งทำาเป็ นจะโจมตีด้านหน้า แต่เข้าจู่โจมในพื้ นที่ท่ีข้าศึกไม่สนใจอย่างมิได้คาดคิด
ใน “คัมภีร์อ้ ีจิง ประโยชน์” เรียกว่า “เข้าจู่โจมดุจพายุ” ซึ่งก็คือกลวิธีวกวนลอบเข้าจู่โจม
อย่างเป็ นฝ่ ายกระทำา เข้าตีข้าศึกโดยมิได้ระวังตัว เอาชนะอย่างมหัศจรรย์อย่างหนึ่ ง

กลยุทธ์น้ ี สรุปว่า “เมื่อคู่ศึกทั้ง 2 ฝ่ ายตั้งประจัญหน้ากัน จงใจสร้างเป้ าหมายให้ฝ่ายตรง
ข้ามเพ่งเล็ง รอจนเมื่อฝ่ ายตราข้ามวางกำาลังใหญ่ป้องกันไว้ ณ ที่น้ ั นแล้ว จึงรุกรบโจมตี

เอาเป้ าหมายอื่น ซึ่งก็คือการใช้จุดอ่อนแห่งภาวะจิตมนุ ษย์ โจมตีในจุดที่ฝ่ายตรงข้ามมิได้
คาดคิดมาก่อนแล้วมิได้ระมัดระวังตัว จึงได้มาซึ่งชัยชนะในการรุกรบ”
กลยุทธ์ท่ี 9
ดูไฟชายฝั ่ ง กลยุทธ์ นี้ มีความหมายว่า เมื่อประสบกับภาวะที่ข้าศึกแตกแยกวุ่นวายปั ่ น

ป่ วนอย่างหนั ก พึงรอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสงบ หากข้าศึกใช้ความป่ าเถื่อนแก่กัน
ต่างพิพากเข่นฆ่ากัน แนวโน้มก็จักพาไปสู่ความวินาศเอง ในเวลาเยี่ยงนี้ จำาต้องปฏิบัติให้
คล้อยตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพข้าศึก ตระเตรียมไว้ก่อนล่งหน้า เพื่อดำาเนิ นการให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ชิงมาซึ่งชัยชนะโดยใช้การเปลี่ยน แปลงอย่างฉับพลันของทาง

ฝ่ ายข้าศึกให้เป็ นประโยชน์ นี้ คือความหมายของคำาว่า “คล้อยเพื่อเคลื่อนตาม คล้อยตาม
จึงเคลื่อน” ใน “คัมภีร์อ้ ีจิงว่าด้วยสงบ” ซึ่งก็คือกลอุบายที่ยึดถือการแปรผันของข้าศึก
เปลี่ยนแปลงตามสภาพ เพื่อเอาประโยชน์อย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี เดิมมาจากตำาราพิชัย

สงคราม “ซุนจื่อ ว่าด้วยการศึก” ที่วา่ “ใช้ความสงบรอความปั ่ นป่ วน ใช้ความเงียบรอ

ความวุ่นวาย” ใน “บันทึกประวัติศาสตร์ ประวัติจางอี๋” ก็ได้บันทึกเรื่องของเปี้ ยนจวงจื่อ

ว่า “นั งภูดูเสื่อกัดกัน” “ได้เสือ 2 ตัวเพียงดำาเนิ นการครั้งเดียว” ซึ่งก็คล้ายคลึงกับกลยุทธ์
นี้ กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “เมื่อข้าศึกเกิดความปั ่ นป่ วนภายใน ให้รอดูการเปลี่ยนแปลงโดย

สงบ ให้ข้าศึกเกิดความปั ่ นป่ วน ก้าวไปสู่ความพินาศเอง ที่ว่า “ไฟ” ในกลยุทธ์น้ ี ก็หมาย
ถึงการบาดหมางภายในฝ่ ายข้าศึก เช่นเกิดมีคนทรยศหรือไส้ศึก หรือความปั่ นป่ วน ใน

ช่วงเวลานี้ เอง การคอยสังเกตการณ์อยู่ด้วยความสงบ แล้วค่อยตักตวงเอาในภายหลังจึง
เป็ นกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุด”
กลยุทธ์ท่ี 10
ซ่อนดาบบนรอยยิ้ม กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า จะต้องทำาให้ขา้ ศึกเชื่อว่าเรามิได้

เคลื่อนไหวอะไรเลย จึงสงบไม่เคลื่อนเช่นกัน ทั้งเกิดความคิดมึนชาขึ้น แต่เรากลับ
ดำาเนิ นการตระเตรียมเป็ นการลับ รอคอยโอกาส เพื่อที่จะออกปฏิบัติการ โดยฉับพลัน

ทันที แต่ต้องระวังมิให้ข้าศึกล่วงรู้ก่อน อันจะทำาให้สภาพการณ์เกิดเปลี่ยนแปลงไป “แข็ง
ในอ่อนนอก” คือภายนอกนั้ นดูละมุนละไม แต่ภายในนั้ นเต็มไปด้วยความแข็งแกร่ง

“ซ่อนดาบในรอยยิ้ม” ความเดิมหมายถึงโดยผิวเผินก็อ่อนโยน แต่ภายในนั้ นมากด้วย

เล่ห์ เมื่อนำามาใช้ ก็คือกลยุทธ์ท่ี นอกอย่างในอย่าง แจ้งอย่างลับอย่าง ภายนอกแสดง
ความอ่อนละมุน แต่ภายในแฝงไว้ด้วยการเอาเป็ นเอาตายอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี มีอยู่ใน

“จดหมายเหตุราชวงศ์ถังเก่า ประวัติหลี่อ้ ีฝู่” ซึ่งกล่าวว่า “ภายนอกของอี้ฝู่นอบน้อยถ่อม
ตน พบใครใบหน้าก็ย้ ิมย่องผ่องใส แต่เป็ นคนที่เห็นแก่ตัว เชือดคอคนได้ในทางลับ

ต้องการได้อำานาจ จัดให้ผู้อ่ ืนศิโรราบด้วยตน หากไม่พึงพอใจใคร ก็จักทำาลายเสียโดย

พลัน ดังนั้ นคนจึงโจษจันกันว่า อี้ฝู่มีดาบเป็ นรอยยิ้ม” กลยุทธ์น้ ี สรุปว่า “พยายามทำาให้
ฝ่ ายข้าศึกเข้าใจว่าฝ่ ายเรา มิได้มีการตระเตรียมแต่อย่างใดเลย จึงสูญเสียความระมัดระวัง
แต่ฝ่ายเรากลับวางแผนอย่างลับๆ เมื่อตระเตรียมพร้อมแล้วก็ให้รวบหัวรวบหางพิชิต

เอาชัยในทันที แต่ไม่ควรจะให้ข้าศึกรู้ตัวก่อนเป็ นอันขาด อันอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรค์ท่ี

ไม่จำาเป็ นขึ้น ที่ว่า “ซ่อนดาบในยิ้ม” ก็คือ “ปากหวานใจคด” ใบหน้านั้ นยิ้มแย้มแจ่มใส
แต่ในใจแฝงไว้ด้วยความเหี้ยมเกรียมที่จะเอาชีวิตกัน”
กลยุทธ์ท่ี 11

หลี่ตายแทนถาว กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า เมื่อการพัฒนาของสถานการณ์มิเป็ นผลดีแก่
ตน จักต้องเกิดความเสียหายอย่างหลียกเลี่ยงไม่พัน เพื่อที่จะแปรความเสียเปรียบเป็ น

ความได้เปรียบ ก็จะต้องยอมเสีย “มืด” เพื่อประโยชน์แก่ “สว่าง” ซึ่งก็หมายความว่าจำา

ต้องเสียสละส่วนหนึ่ ง เสียค่าตอบแทนน้อย เพื่อแลกกับชัยชนะทัว่ ทุกด้าน “หลี่ตายแทน
ถาว” ความหมายเดิมเป็ นการเปรียบเทียบความรักใคร่ช่วยเลือกกับระหว่างพี่น้อง แต่

เพื่อใช้ในการทหารหรือในกรณี อ่ ืนๆ ก็เปรียบเทียบเป็ นการทดแทนซึ่งกันและกัน อันเป็ น
กลอุบายที่ให้ ก. เข้าแทนที่ ข. หรือให้ ข . แทนที่ ก. อย่างหนึ่ ง ที่วา่ “เสียกำาเอากอบ”

หรือ “เสียบ่าวเอานาย” ก็เป็ นกลอุบายในทำานองนี้ คำาๆ นี้ เดิมมาจากกวีนิพนธ์บนหนึ่ ง
ชื่อ “ไก่ขัน” ใน "ชุมนุ มกวี่นิพนธ์กู่เล่อฝ่ ู” ความหมายว่า “ต้นถาวเกิดที่ปากบ่อ ต้นหลี่
โตเคียงมาก หนอนบ่อนไชต้นถาวหลี่ตายแทนถาว ต้นไม้ยังตายแทนกัน พี่น้อยไฉนไย

จึงลืม?” กลยุทธ์น้ ี สรุปว่า “ในขณะที่ 2 ฝ่ ายประจันหน้ากันอยู่ ไม่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะต้อง
ประสบความสูญเสีย จักไม่บาดเจ็บล้มตายเลยหาได้ไม่ ในขณะที่กำาลังของทั้งสองฝ่ าย

ทัดเทียมกัน ใครจะอยู่ใครจะไปยังมิอาจรู้ได้ ก็ควรจักยอมเสียคาตอบแทนไปบ้างแต่น้อย
เพื่อแลกมาซึ่งผลประโยชน์ใหญ่ท่ีสุด จึงถูก”
กลยุทธ์ท่ี 12

จูงแพะติดมือ กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า แม้จะเป็ นความเลินเล่อของข้าศึกเพียงเล็กน้อย
เราก็พึงฉกฉวยเอาประโยชน์ แม้จะเป็ นชัยชนะเพียงเล็กน้อย ก็จะต้องชิงเอามาให้ได้

“มืดน้อย” หมายถึง ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ ของข้าศึก “สว่างน้อย” หมายถึงชัยชนะ
เล็กๆน้อยๆของฝ่ ายเรา “จูงแพะติดมือ” หมายถึง อาศัยความประมาทแม้เพียงเล็กน้อย
ของฝ่ ายตราข้าม ชิงเอาผลประโยชน์มาเป็ นของเราเสีย กลยุทธ์น้ ี เป็ นกลอุบายที่ใช้ช่อง

อันเป็ นจุดอ่อนข้าศึก ขยายพลังของตนเองออกไป เหมือนหนึ่ งจูงแพะของฝ่ ายตรงข้าม

ติดมือเราไปด้วย ช่วงชิงมาซึ่งชัยชนะอย่างสะดวกใจสบายกายอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี เดิมมา
จาก “คัมภีร์จิงเลี่ย ว่าด้วยการเคลื่อนพล” ซึ่งกล่าวไว้วา่ “คอยจ้องหาจุดอ่อนของข้าศึก

ฉกฉวยเอาประโยชน์ให้ทน
ั ท่วงที” กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “โอกาสแม้จะน้อยแสนน้อยก็ควร
จะใช้ให้เป็ นประโยชน์ ชัยชนะแม้จะเล็กแสนเล็กก็ควรจะช่วงชิงมาให้ได้ “จูงแพะติดมือ”
ก็คือการใช้กลอุบายที่อีกฝ่ ายหนึ่ งมิสำาเหนี ยกหรือมิได้รู้สึกตัว ฉะนั้ นจึงย่อมจะตกหลุม
พรางถูกบัน
่ ทอนหรือได้รบ
ั ความสูญเสียอย่างยับเยินโดยมิได้คาดคิด”
กลยุทธิเ์ ข้าตี

กลยุทธ์ท่ี 13

ตีหญ้าให้งูต่ ืน กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า เมื่อมีส่ิงใดพึงสงสัย ควรจังส่งคนสอดแนมให้รู้
ชัด กุมสภาพข้าศึกได้แล้ว จึงเคลื่อน นี้ เรียกว่า “สงสัยพึงแจ้ง สังเกตจึงเคลื่อน” ใน

“คัมภีร์อ้ ีจิง ซำ้า” ได้อธิบายไว้ว่า “ใช้มรรควิธีเดิมกลับไปมา 7 วัน เมื่อละเอียดแล้ว จึง
เข้าใจสิ่งนั้ นได้” ความหมายของคำานี้ ก็คือ ต่อสิ่งใดก็ตามจังต้องสังเกตซำ้าแล้วซำ้าอีก จึง
จะสามารถจำาแนกแยกแยะมันได้ถูก ที่ว่า “ซำ้าซาก คืออุบายรู้มืด” นั้ น เมื่อนำามาใช้ใน

การทหาร หมายถึงใช้วิธีการสอดแนมหลายครั้งหลายหน อันเป็ นวิธีสำาคัญในการเข้าใจ

สภาพข้าศึก ค้นพบศัตรูท่ีแฝงเร้นอยู่ ความหมายของ “ตีหญ้าให้งูตื้น” ก็คือแม้เราจะตี
หญ้า แต่งูท่ีซ่อนอยู่ในหญ้าก็ต่ ืนตกใจ นี้ เป็ นกลอุบายที่ใช้การสอดแนม แจ้งชัดในสภาพ
ข้าศึกที่เราโอบล้อมอยู่ แล้วตียังจุดหนึ่ งซึ่งจะกระเทือนไปทั้งแนว หลักจากนั้ นจึงทำาลาย

ข้าศึกให้แหลกลาญไปทีละส่วนอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “เมื่อสภาพของข้าศึกยังไม่

ชัดแจ้งแก่เรา เราไม่ควรจะปฏิติการอย่างลวกๆ จะต้องหาทางสืบทราบสภาพของข้าศึกให้
ถ่องแท้ ครั้งเมื่อทราบเจตนาของฝ่ ายตรงข้ามแล้ว จึงออกโจมตี เยี่ยงเดียวกับงูที่ซ่อนอยู่
ในหญ้า ควรจะใช้ไม่ตีพงหญ้าไปรอบๆ เพื่อให้งูปรากฏให้เห็น แล้วจึงจับเอาในภายหลัง
ไม่จำาเป็ นต้องบุกเข้าไปจับจนถึงรังงูให้เปลืองแรง
กลยุทธ์ท่ี 14
ยืมซากคืนชีพ กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า ผู้ท่ีมีความสามารถและมีบทบาทนั้ น จะใช้อย่าง

ผลีผลามมิได้ ส่วนผ้ท
ู ่ีไร้ความสามารถ ก็มักจะมาของความช่วยเหลือจากเรา การใช้ผู้ท่ีไร้
ความสามารถ มิใช้เพราะว่าเราต้องการจะใช้เขา หากแต่เพราะเขาต้องการพึ่งเรา คำาว่า

“เด็กไร้เดียงสา” มาจาก “คัมภีร์อ้ ีจิง ไร้เดียงสา” “ยืมซากศพคืนชีพ” ความหมายเดิม
เปรียบกับของที่ตายแล้ว แต่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาใหม่โดยใช้อีกรูปแบบหนึ่ ง แต่เมื่อใช้ใน
สงครามหรือในการต่อสู้อ่ ืนใด ก็หมายถึงกลยุทธ์การใช้พลังทีสามารถจะใช้ได้ท้ ังปวงมา

บรรลุซ่ึงเจตนารมณ์ของเราอย่างหนึ่ ง ในประวัติศาสตร์แต่กาลก่อน ในระหว่างการผลัด

เปลี่ยนแผ่นดิน จักมีผู้แกล้วกล้าตั้งตัวเป็ นใหญ่ข้ ึนมามากมาย ซึ่งมักจะแอบอ้างพระนาม
ของกษัตริย์และราชทายาที่สูญชาติเป็ นเครื่องมือ ป่ าวร้องชักชวนให้กู้ชาติแล้วได้ชาติไป
ครองในภายหลัง นี้ ก็คือการใช้กลยุทธ์ข้างต้น การใช้กำาลังสนั บสนุ นผู้อ่ ืนเข้าโจมตีหรือ
ป้ องกันแทนเขาโดยที่มีเจตนาจะเข้าควบคุมผู้น้ ั น ก็นับอยู่ในกลยุทธ์น้ ี เช่นเดียวกัน

กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “ยืมซากคืนชีพ หมายถึงใช้ส่ิงที่ใช้ไม่ได้แล้วในทางเป็ นจริง หรือฉวย

โอกาสทุกอย่างเท่าที่จะสามารถจักหยิบฉวยได้ ให้เป็ นประโยชน์ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย

บางประการของตน ให้รอดพ้นจากความหายนะ เพื่อที่จะได้ยืนผงาดขึ้นมาใหม่ในวันหน้า
หรือไม่วันใดก็วันหนึ่ ง
กลยุทธ์ท่ี 15
**ล่อเสือออกจากถำ้า** กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า จะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงของ

ฤดูกาลอันเป็ นเงือนไขตามธรรมชาติ เช่น หนาว ร้อน ฝน แจ้ง เป็ นต้น ให้เป็ น

ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างและเพิ่มความยากลำาบากให้กับข้าศึก ในขณะเดียวกัน ก็
ใช้ภาพลวงที่เราจงใจสร้างขึ้น ล่อให้ขา้ ศึกออกจากแนวป้ องกัน หลังจากนั้ นก็โจมตีหรือ
ทำาลายเสีย “ไปยากก็ลวงให้มา” คำานี่ มาจาก “คัมภีร์อ้ ีจิง ยาก” ความว่า “ยาก คือยาก

ลำาบาก อันตรายอยู่ ณ เบื้ องหน้า เห็นภัยก็หยุด นั บได้ว่าร้"ู “มา” มีความหมายว่าเคลื่อน
ย้ายข้าศึกหรือให้ข้าศึกเคลื่อนที่ ในขณะที่สองทัพประจันหน้ากัน จักรุกเข้าตีข้าศึกที่มี

การเตรียมพร้อมก็ให้ลำาบากนั ก การที่จะเข้าตีจุดแข็งของข้าศึก มิใช้แต่จะชนะได้โดยยาก
ซำ้ายังจะเป็ นอันตรายแก่ตนอีกด้วย “ล่าเสือออกจากถำ้า” ก็คือกลอุบายที่ล่อหลอกข้าศึก

ให้ออกมาจากที่ต้ ังอันแข็งแกร่ง แล้วโจมตีทำาลายเสียอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “เมื่อ
ใคร่ทำาลายหรือได้ตัวข้าศึกจึงต้องรอโอกาสที่เหมาะสม ประกอบด้วยเงื่อนไขทางธรรมชาติ
บวกด้วยมาตรการที่คนเราสร้างขึ้น ถ้าแม้นบุ่มบ่ามเข้าไปในอาณาเขตของข้าศึกอย่างพลี
พลาม ก็มิอาจเห็นตัวข้าศึก ซำ้ายังอาจจะถูกลอบตีในที่ลับอีกด้วย ได้ไม่เท่าเสีย ดังนั้ น
การใช้อุบายล่อให้ขา้ ศึกออกมาจากเขตของตนแล้วบทขยี้เสีย จึงควร”
กลยุทธ์ท่ี 16

แสร้งปล่อยเพื่อจับ กลยุทธ์น้ ี หมายความว่า ถ้าบีบคั้นจนเกินไปนั ก สุนัขก็จักสู้อย่างจน
ตรอก ปล่ายข้าศึกหนี ก็จักทำาลายความเหิมเกริมของข้าศึกได้ ทว่าต้องไล่ตามอย่าละ

เพื่อบัน
่ ทอนกำาลังของข้าศึกให้กระปลกกะเปลี้ย ครั้นเมื่อสิ้นเรีย
่ วแรงใจก็มิคิดต่อสู้ด้วย
แล้ว จึงจับ อันเป็ นการรบที่ไม่เสียเลือดเนื้ อ อีกทั้งทำาให้ข้าศึกแตกสลายไปเอง “รอ ฟั ง

ตัว สว่าง” มีอยู่ใน “คัมภีร์อ้ ีจิง รอ” “รอ” หมายถึงการรอคอยอย่างอดทน “ฟั งตัว” ก็คือ
ไก่ฟักไข่จนเป็ นลูกไก่ หมายถึง "ได้" ส่วน "สว่าง" ก็คือแสดงสว่าง หมายถึง “ชัยชนะ”

ความหมายของกลยุทธ์น้ ี ทั้งคำาก็คือ เมื่อสองทัพประจันหน้ากัน จักต้องใช้ความอดทนรอ
์ ้วยใจ นี้ ก็คือกลอุบายปล่อยป่ านยาว
คอย ให้ใช้วิธีการอันแยบยล ให้ข้าศึกมาสวามิภักดิด

ตกปลาตัวโตอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี มีอยู่ใน “คัมภีร์เหลาจื่อ บทต้น” บรรยายไว้ว่า “เมื่อจัก
เอา จะต้องให้” ในบันทึก “ไท่ผิงเทียนว๋อ อักษรศาสตร์” ก็มีอธิบายไว้ว่า “เมื่อจักจับให้
ปล่อย เมื่อจักเร็วให้ช้า รอเมื่อหย่อนยานจึงตี มิมีท่ีไม่ชนะ” กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “แสร้ง
ปล่อยเพื่อจับ จุดประสงค์อยู่ท่ี “จับ” “ปล่อย” เป็ นวิธีการ “จับ” คือจับทาง “ใจ” ให้

ยินยอมอ่อนน้อมทั้งกายและใจ ผู้ถูกจับ “ใจ” จักกลายเป็ นข้าทาสบริวารของอีกฝ่ ายหนึ่ ง
์ รี” ของตนเอง กลยุทธ์น้ ี จึงเป็ น
อย่างไม่ลืมหูลืมตา จนกว่าจะเกิดความสำานึ กใน “ศักดิศ

กลยุทธ์อันชาญฉลาด ในการบัน
่ ทอนจิตใจสู้รบและขวัญของข้าศึก ด้วยวิธีการทั้งแจ้งและ
ลับอย่างหนึ่ ง อันได้ผลเกิดความคาดหมาย นั้ นแล”
กลยุทธ์ท่ี 17

โยนกระเบื้ องล่อหยก กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า ใช้ส่ิงที่คล้ายคลึงกันไปล่อข้าศึก ให้ขา้ ศึก
ต้องอุบายพ่ายแพ้ไป การใช้กลยุทธ์น้ ี กำาหนดขึ้นตามสภาพรูปธรรมของข้าศึก ในตำารา

พิชัยสงครามชื่อ "ร้อยยุทธการพิสดาร การรบที่ได้ประโยชน์” กล่าวไว้วา่ “เมื่อประมือกับ
ข้าศึก ขุนพลฝ่ ายตราข้ามโง่เง่ามิรู้พลิกแพลง จักล่อด้วยประโยชน์ เขาละโมบใน

ประโยชน์ มิรู้ผลร้าย ก็ซุ่มทหารลอบตีได้ ข้าศึกจักพ่ายนี้ คือ “ล่อด้วยประโยชน์” “โยนก
ระเบื้ องล่อหยก” คำานี้ เดิมมาจากเรื่องราวของกวีสมัยราชวงศ์ถัง 2 คน ชื่อ ฉางเจี้ยน

และ จ้าวกู่ กล่าวคือ ฉางเจี้ยนนิ ยชมชอบและยกย่องบทกวีของจ้างกู่มาช้านาน ครั้นเมื่อ
ทราบว่าจ้าวกู่เดินทางมาเมืองซูโจว ก็คาดคะเนว่าคงจะไปเที่ยว ณ วัดหลิงเอี๋ยนสื้ อ ฉาง
เจี๋ยนจึงเขียนบทกวีไว้ 2 คำาบนผนั งวัด เมื่อจ้าวกู่มาเห็นเข้า ก็ต่อบทกวีน้ ี อีก 2 คำา จึง

กลายเป็ นกวีท่ีครบถ้วนสมบูรณ์และสวยงาม ไพเราะจับใจยิ่งนั ก แต่เนื่ องจากบทกวีของ

ฉางเจี้ยนด้อยกว่าของจ้าวกู่ คนทั้งหลายจึงเรียกบกวีของฉางเจี้ยนเป็ นเสมือนหนึ่ ง “กระ
เบื้ อง” แต่หากแม้นมิมี “กระเบื้ อง” ที่ฉางเจี้ยนเอาไปล่อไว้ ไฉนเลยจะมาซึ่ง “หยก”

ของจ้าวกู่ ที่ต่อ “กระเบื้ อง” ชของฉางเจี้ ยนจนกลายเป็ นบทกวี่มีค่าลำ้าที่ทุกคนยกให้”
กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “วิธีหลอกลวงข้าศึกมีมากมาย ที่แยบค่ายที่สุดมิมีใดเกิน ความละม้าย
แม้น” หรือ “ความเหมือน” ทีเ่ รียกว่า “กระเบื้ อง” หมายถึงสิ่งที่ไม่มีค่างวด ส่วน “หยก
” นั้ นเป็ นจิดาสูงค่าอันพึงปรารถนาของผู้คนทั้งหลาย ที่วา่ “โยนกระเบื้ องล่อหยก” ก็คือ
ใช้ส่ิงของที่มีค่าน้อยไปล่อสิ่งของที่มีค่าสูง กระเบื้ องกับหยกนั้ น มองผ่านๆก็มีส่วนที่

คล้ายคลึงกันอยู่ นั กการทหารผู้มีความชำานาญในกลศึก ก็สามารถจะใช้ความ “ละม้าย

แม้น” ความ “เหมือน” ความ “คล้ายคลึง” ของทั้งสองสิ่งสร้างความสับสนฉงนใจให้แก่
ข้าศึก ฉวยโอกาสที่ข้าศึกกำาลังวุ่นวายหรือหลงกลจู่โจมเอาชัยโดยพลัน”
กลยุทธ์ท่ี 18

จับโจรเอาหัวโจก กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า จักต้องตีข้าศึกในจุดที่เป็ นหัวโจของกองทัพ
เพื่อสลายพลังของข้าศึก “มังกรสู้บนปฐพี ก็อับจนหมดหนทาง” เปรียบประดุจมังกรใน

ทะเล ขึ้นมาสู้กับศัตรูบนพื้ นแผ่นดิน ก็จักปราชัยแก่ข้าศึกโดยง่าย คำานี้ เดิมพบใน “คัมภีร์
อี้จิง ดิน” ซึ่งแฝงความนั ยว่า “จับโจรให้เอาตัวหัวโจก” อันเป็ นกลอุบายใช้วิธี “ตีงูให้ตี

หัว” เพื่อสยบข้าศึกอย่างหนึ่ ง “จับโจรเอาหัวโจก” มาจากบทกวีของตู้ผู่ กวีอมตะแห่งอุค
ราชวงศ์ถังของจีน ความว่า “น้าวเกาทัณฑ์ต้องให้ตึง ลูกเกาทัณฑ์ควรจะยาว ยิงคนควร

ยิงม้า จับโจรเอาหัวโจก” กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “ความหมายที่แท้ของกลยุทธ์น้ ี คือให้โจมตี
ส่วนที่สำาคัญที่สุดของข้าศึก เพื่อไห้ได้รบ
ั ชัยชนะอย่างสิ้นเชิง ในการบัญชาการรบ จะต้อง

สันทัดในการขยายผลของการรบให้ใหญ่หลวงยิ่งขึ้น อย่าได้ปล่อยโอกาสที่จะได้รบ
ั ชัยชนะ
ให้หลุดลอยไปเป็ นอันขาด หากคิดง่ายๆแต่เพียงว่า ขอให้โจมตีข้าศึกถอยไปได้เท่านั้ นก็
พอใจแล้ว แต่ไม่ทำาลายกำาลังหลักของข้าศึก จับตัวผู้บัญชาการหรือทลายกองบัญชาการ
ของข้าศึกให้ย่อยยับไปแล้ว ก็จะเหมือนดัง่ ปล่อยเสือเข้า
กลยุทธิต
์ ิดพัน

กลยุทธ์ท่ี 19

ถอนฟื นใต้กระทะ กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า เมื่อเปรียบเทียบกำาลังกันแล้ว มิเหนื อกว่า
ข้าศึก พิงหาทางบันทอนความฮึกเหิมลงเสีย “ดุจฟ้ าอยู่เหนื อนำ้า” ตามคำาอธิบายของ

“คัมภีร์ 64 ทิศ ปฏิบัติ” “นำ้า” หมายถึงความแกร่ง “ฟ้ า” หมายถึงความอ่อน รวมแล้ว
หมายความว่า เอาอ่อนชนะแข็ง ซึ่งก็คือพึงใช้วิธีอ่อนพิชิตแข็ง ฉกฉวยโอกาสทำาลาย
กำาลังส่วนหนึ่ งของข้าศึกไปเสีย ให้พ่ายไปสิ้นในภายหลัง ที่วา่ “ดุจฟ้ าอยู่เหนื อนำ้า”

เปรียบเทียบเป็ นการแก้ปัญหาให้ส้ ินไปโดยพื้ นฐาน กลยุทธ์น้ ี เป็ นอุบายในการบัน
่ ทอน
พลังของข้าศึกที่ละส่วน จนทำาลายข้าศึกเป็ นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดได้อย่างหนึ่ ง คำานี้ เดิม
มาจากหนั งสือเรื่อง “ไหวหนานจื่อ” ความว่า “เทนำ้าร้อนลงในนำ้าเดือด มิอาจหยุดเดือด
จักต้องรู้ลักษณะของมัน ทอนไฟจึงหยุด” ใน “ฎีกาประท้วงราชวงศ์เหลียง” สมัยเว่อ
เหนื อก็ว่า “ถอนฟื นจึงหยุดเดือด ตัดหญ้าพึงถอนราก” กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “ใน

สถานการณ์ศึกซึ่งติดพันชุลมุนเป็ นอย่างยิ่งนั้ น การรบด้วยภาวะจิตจักเป็ นยุทธวิธีท่ีดีท่ีสุด

และเป็ นโอกาสที่จะรบให้ชนะ กล่าวอีกนั ยหนึ่ งก็คือ เมื่อใคร่ประสงค์จะทำาลายกำาลังของ
ข้าศึก ก็จักต้องทำาลายกำาลังหลัก ทำาลายหัวใจของข้าศึกเป็ นเบื้ องแรก ในเวลาเช่นนี้

จิตใจของแม่ทัพนายกอง ก็คือ “ฟื น” เมื่อถอน “ฟื้ น” ออกแล้ว นำ้าใน “กระทะ”ก็จัก “เ
ดือด” ต่อไปมิได้ฉันนั้ น
กลยุทธ์ท่ี 20

กวนนำ้าจับปลา กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า เมื่อข้าศึกเกิดความปั ่ นป่ วนในกองทัพของตน
เราจักต้องฉวยโอกาสความวุ่นวาย มิรู้ท่ีจะทำาประการใดของข้าศึกนี้ แย่งยึดเอาผล

ประโยชน์มา หรืออีกนั ยหนึ่ ง “เอาชัยจากความปั ่ นป่ วน” ดุจดังพายุฝนกระหนำ่ายาม
คำ่าคืน ที่ตำ่าก็จักขังนำ้า ผู้คนจักเข้าสู่นิทรารมณ์ อันเป็ นปกติวิสัยของธรรมชาติมนุ ษย์

“กวนนำ้าจับปลา” ก็คือกวนนำ้าให้ขุ่น ให้ปลางุนงง ลงจับก็ง่าย อันนั บเป็ นกลยุทธ์ฉวย
โอกาสเข้าตีเอาชัย เมื่อข้าศึกกำาลังชุลมุนปั ่ นป่ วนอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “ปลาไม่

เห็นทิศทางเมื่อนำ้าขุ่น คนแยกจริงเท็จไม่ออกยามชุลมุน จึงเกิดช่องว่างอันมากหลายที่จะ
เอาประโยชน์ได้ “กวนนำ้าจับปลา” ย่อมหมายถึงในสงครามชุลมุนแห่งการแก่งแย่งอำานาจ
กันนั้ น ควรฉวยโอกาสใช้กำาลังที่อ่อนแอโลเลให้คล้อยตามความประสงค์ของตน ที่สำาคัญ
คือเอาเท็จพรางจริง กวนนำ้าให้ขุ่นโดยเจตนา แล้วรีบซำ้าเติมเอาชัยแก่ศึกเสีย ดังนี้
กลยุทธ์ท่ี 21
จักจัน
่ ลอกคราบ กลยุทธ์น้ ี มีความหวายว่า รักษาไว้ซ่ึงแนวรบเยี่ยงเดิม ให้ดูน่าเกรงขาม

เหมือนเก่า ฝ่ ายมิตรก็มิสงสัย ฝ่ ายข้าศึกมิกล้าผลีผลาม ครั้นแล้ว จึงถอนตัวอย่างปกปิ ด
เคลื่อนกำาลังหลักให้หลบเลี่ยงไป “เลี่ยงเพื่อสลาย ลวง” คำานี้ มาจาก “คัมภีร์อ้ ีจิง ลวง” “
เลี่ยง” ก็คือหลบหลีก “ลวง” ก็คือทำาให้งงงวย นี้ นั บเป็ นกลยุทธ์ถอยทัพอย่างไม่กระโตก
กระตาก เพื่อเป้ าประสงค์ท่ีกำาหนดไว้ หรือหลีกเลี่ยงความสูญเสียอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี

สรุปได้ว่า “จักจัน
่ รอกคราบ เป็ นวิธีสะบัดให้หลุดพ้นจากการเผชิญหน้ากันข้าศึก ด้วยการ
เคลื่อนย้ายหรือถอยทัพ ทีว่ ่า “ลอก” มิใช้อย่างตื่นตระหนก อย่างขวัญหนี ดีฝ่อ แต่ยังคง
ไว้ซ่ึงรูปโฉมภายนอก ทว่าได้ถอดเนื้ อหาออกไปหมดสิ้นแล้ว หนี แสดงว่าไม่หนี ปกปิ ด

ข้าศึก เพื่อให้หลุดพ้นจากห้วงอันตราย วิธีการ “ลอกคราบ” มีหลายแบบหลายอย่าง เนื้ อ
แท้ก็คือการใช้เล่ห์กลหลอกลวงข้าศึก เป็ นพฤติการณ์ท่ใี ช้การพรางตา ปลอมปนความ
จริงเอาตัวรอดนั้ นเอง”

กลยุทธ์ท่ี 22

ปิ ดประตูจับโจร กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า ต่อข้าศึกอ่อนแอจำานวนน้อย พึงโอบล้อมแล้ว
ทำาลายเสียให้ส้ ิน เพื่อมิให้เป็ นภัยแก่เราในภายหลัง “ปล่อย มิเป็ นคุณซึ่งติดพัน” มาจาก

“คัมภีร์อีกจิง ปล่อย” “ปล่อย” ในที่น้ ี หมายถึงการแตกกระจายออกเป็ นกองเล็กกองน้อย
ของข้าศึก กำาลังก็อ่อนเปลี้ยจนไร้สมรรถนะที่จะสู้รบแล้ว “ติดพัน” หมายถึงการไล่

ติดตามไม่ลดละทั้งใกล้และไกล “มิเป็ นคุณซึ่งติดพัน” ก็คือ ต่อข้าศึกกองเล็กกองน้อย
ปล่อยให้หนี ไปได้ แม้จะเล็ก แต่ก็สามารถย้อยกลับมาสร้างความยุ่งยากแก่เรา จนเราต้อง
ไล่ติดตามเพื่อทำาลายเสีย เช่นนี้ มิเป็ นประโยชน์แก่เรา ความหมายเดิมของ “ปิ ดประตูจับ
โจร” ก็คือ เมื่อโจรเข้าตีชิงในบ้าน ปิ ดประตูบ้านจึงจะจับโจรไว้ได้ ส่วนความหมายทาง

ด้านการทหารและอื่นๆ ก็อุปมาว่าเป็ นกลยุทธ์โอบล้อมทำาลายข้าศึกกองย่อยๆให้ส้ ิน เพื่อ
มิให้ก่อกวน ทำาอันตรายแก่เราได้ในภายหลังอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “เมื่อจักจับ

โจร พึงตัดทางหนี โอบล้อมไว้ให้แน่นหนา หากโจรเข้าในเมือง จงปิ ดประตูเมืองให้สนิ ท
มิให้ทางเล็กรอดออกไปได้ จึงจักถูกจับได้โดยละม่อม กลับกัน พบโจรก็ไล่ ไม่ปิดประตู
เมือง ไล่เหนื อไปใต้ โจรก็พ้นไป โจรที่หนี พ้น ย่อมจักย่ามใจ จักย้อยกลับมาอีกพร้อม

ด้วยพรรคพวก หากปิ ดทางหนี โจรจะมิกล้า อู๋จ่ ือกล่าวไว้ว่า "โจรที่ไม่คำานึ งถึงความตาย

หากซ่อนตัวตามสุมทุมพุ่งไม้ในป่ ากว้าง ก็พอจักทำาให้กำาลังซึ่งติดตามมาเป็ นพ้นคนอก
สัน
่ ขวัญแขวน ลมพันใบไม้ไหวก็แตกตื้ น เพราะมิรู้ว่า โจรจะปรากฏตัวออกมาจู่โจมเอา
ชีวิตเมื่อใด จับโจร จึงควรระวังมิให้เป็ นปลาลอดร่างแห”
กลยุทธ์ท่ี 23

คบไกลตีใกล้ กลยุทธ์น้ ี หมายความว่า เมื่อถูกจำากัดโดยสภาพแวดล้อม ควรตีเอาข้าศึกที่
อยู่ใกล้ตัว จึงจะเป็ นประโยชน์แก่ตน โจมตีข้าศึกที่อยู่ไกล จักเป็ นผลร้ายแก่ตน “เปลว

ไฟลอยขึ้น นำ้าบึงไหลลง” หมายความว่า การผูกมิตรนั้ น แม้ความคิดเห็นจะไม่ตรงกัน ก็
สามารถที่จะร่วมมือกันได้ชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง คำานี้ มาจาก “คัมภีร์อ้ ีจิง ต่าง” ความว่า “เปล
งไฟลอยขึ้น นำ้าบึงไหลลง บุรุษจักร่วมกันเพราะความผิดแผก” ดังนั้ น ต่อข้าศึกใกล้และ
ไกล พึงมีนโยบายที่แตกต่างกัน นี้ เป็ นกลยุทธ์ท่ีผูกมิตรกับรัฐไกล เพื่อเอาชัยต่อรัฐใกล้
อย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “นี้ เป็ นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแยกสลายหรือป้ องกันการร่วม

มือกันของฝ่ ายตรงข้าม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการตีให้แตกที่ละส่วน ที่คำาโบราณจีนเคย
กล่าวไว้ ว่า “ญาติไกลมิสู้มิตรใกล้” นั้ นตรงกันข้ามกับกลยุทธ์น้ ี แท้ท่ีจริงแล้ว ในความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศในปั จจุบัน ความขัดแย้งกับประเทศไกลมักจะเกิดน้อย กับ

ประเทศใกล้กับจะมากว่า เพราะอาจจะมีการกระทบกระทั้งกันในเรื่องผลประโยชน์และ
อื่นๆอีกนานาประการ กลยุทธ์น้ ี จึงเป็ นหลักปรัชญาในการแสวงหาประโยชน์พร้อมทั้ง
ป้ องกันตัวไปด้วยในขณะเดียวกัน สุดแต่ผู้ใดจักใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน”
กลยุทธ์ท่ี 24

ยืมทางพรางกล กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า ประเทศเล็กที่อยู่ในระหว่าง 2 ประเทศใหญ่เมื่อ
ถูกข้าศึกบังคับให้สยบอยู่ใต้อำานาจ เราพึงให้ความช่วยเหลือโดยพลัน เพื่อให้ประเทศที่

ถูกข่มเหงเชื่อถือ ต่อประเทศที่ตกอยู่ในความยากลำาบาก การช่วยเหลือแต่เพียงทางวาจา
มิได้มีการกระทำาที่เป็ นจริง ย่อมจะได้รบ
ั ความไว้วางใจจากผู้ท่ีรอดความช่วยเหลือ “ทุกข์
จักมิเชื่อเพียงวาจา” มาจาก “คัมภีร์อ้ ีจิง ทุกข์” ความเต็มว่า “เมื่ออยู่ในทุกข์ จักไม่เชื่อ
ใครโดยง่าย จึงมิเชื่อเพียงวาจา” อันนั บเป็ นกลยุทธ์ในการหลอกยืมทางผ่าน เพื่อบรรลุ

การให้ยึดครองอีกฝ่ ายที่เราประสงค์อย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “ปั ญหาของกลยุทธ์น้ ี
อยู่ท่ีคำาว่า “ยืมทาง” ถ้ายืมทางได้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็สำาเร็จ เพราะฉะนั้ น ผ้ท
ู ่ีใช้กลยุทธ์ยืม
ทาง จักอ้างเหตุผลในการยืมทางให้ดี เพื่อปกปิ ดจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของตน ความจริง

คำาว่า “ศัตรูบังคับให้(อีกฝ่ ายหนึ่ ง)สยบ เราพึงแสดงท่าที” นั้ น ก็คือฉวยโอกาสที่ “อีกฝ่ าย
หนึ่ ง” เพลี่ยงพลำ้า เรายืมมือเข้าไปช่วย แล้วเอาประโยชน์จากนี้ อันที่จริงการกระทำาดังนี้
เป็ นพฤติการณ์ท่ีไร้คุณธรรมอย่ายิ่ง แต่ในสงครามหรือการต่อสูงใดๆ ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปั จจุบันเรามักจะเป็ นปรากฏการณ์เช่นนี้ อยู่ทวั่ ไปในชีวิตจริง เพราะเหตุว่า แต่ละฝ่ ายย่อม
จะเริม
่ ต้นจากผลประโยชน์ของตนเองเป็ นใหญ่ หากปราศจากเสียซึ่งการร่วมมืออันถาวร

ก็จักไม่มีการช่วยเหลือที่แท้จริง มิตรและศัตรู คำามัน
่ สัญญากับการปฏิบัติจึงพึงจำาแนกให้
ชัด พิจารณาให้ถ่องแท้ มิฉะนั้ นแล้ว หากเห็นแก่ได้ถ่อยเดียวก็จักสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง
แม้กระทั้งชีวิตตน”
กลยุทธ์ร่วมรบ

กลยุทธ์ท่ี 25

ลักขื่อเปลี่ยนเสา กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า ต่อกำาลังที่ร่วมรบด้วยข้าศึกกับเราหรือต่อ
ข้าศึกจักต้องหาทางเปลี่ยนแปลงแนวรบฝ่ ายนั้ นอยู่เสมอ ถอดถอนเคลื่อย้ายกำาลังสำาคัญ

ของฝ่ ายนั้ นไป รอให้ฝ่ายนั้ นอ่อนแอต้องประสบกับความพ่ายแพ้จึงฉวยโอกาสแปรกำาลัง
ฝ่ ายนั้ น ให้กลายมาเป็ นของเรา แล้วควบคุมกำาลังของฝ่ ายนั้ นไว้ใต้การบัญชา “หยุดซึ่ง

กงล้อ” มาจาก “คัมภีร์อ่ีจิง มิทัน” อันหมายความว่ารถคันหนึ่ งนั้ นสำาคัญที่ล้อ ถ้าหยุดล้อ
ได้ก็สามารถบังคับให้เคลื่อนที่ไปตามความประสงค์ของเรา อันเป็ นกลยุทธ์กลืนกำาลังของ

พันธมิตรหรืสลายกำาลังของข้าศึกอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “กลยุทธ์น้ ี มีความหมาย 2
นั ย หนึ่ งหมายถึงการหาทางสับเปลี่ยนกำาลังหลักของพันธมิตรชัว่ คราวที่เป็ นศัตรูโดยเนื้ อ
แท้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำาลายหรือกลืนกินพันธมิตรนั้ นเสีย ซึ่งในสมัยศักดินา

โบราณ มักจะชอบกระทำากันเป็ นนิ จ โดยมิได้คำานึ งสัจวาจาหรือศิลธรรมแต่ประการใด อีก
นั ยหนึ่ งหมายถึงเป็ นกลยุทธ์ในการโยกย้ายกำาลังหลักของฝ่ ายข้าศึก โดยใช้กลลวงต่างๆ
นานา ทำาให้ข้าศึกต้องเปลี่ยนแนวรบหรือเคลื่อนย้ายกำาลังไปตามความประสงค์ของเรา

ครั้งแล้วจึงเข้าตีจุดอ่อนข้าศึก เพื่อให้ได้รบ
ั ชัยชนะ ดังนั้ น ผ้บ
ู ัญชาการทีชาญฉลาดจึงมิใช้
แต่จะสันทัดในการใช้กำาลังพลของฝ่ ายตนเท่านั้ น หากยังต้องสันทัดในการเคลื่อนย้าย
หรือกระจายกำาลังของฝ่ ายข้าศึกด้วยกลยุทธ์ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนอีกด้วย”
กลยุทธ์ท่ี 26
ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหว กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า เมื่อผู้ท่ีเข้มแข็งกว่าหรือรัฐใหญ่รงั แกผู้ท่ี

อ่อนแอหรือรัฐเล็กแล้ว ก็ควรจะใช้วิธีการตักเตือนให้เกรงกลัว ถ้าแม้นเราแสดงความเข้ม
แข็งให้ประจักษ์ ก็จักได้รบ
ั การสนั บสนุ นจากผู้อ่อนแอ ถ้าเรากล้าใช้ความรุนแรง ก็จัก

เป็ นที่ยอมรับนั บถือแก่ผู้อ่อนแอ “แกร่งจึงต้อนรับ เสี่ยงจึงยอมสยบ” เดิมาจาก “คัมภีร์
อี้จิง แม้ทัพ” ความเต็มว่า "แกร่งจึงต้อนรับ เสี่ยงจึงยอมสยบ นี้ คือหนทางปกครองแผ่น
ดินราษฎรจึงขึ้นต่อ” ความหมายของ "ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหว" ตรงกับสุภาษิตไทยเราคำาว่า

“ตีวัวกระทบคราด” แต่เมื่อใช้ในการสัประยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็ นทางการทหารหรืออื่นๆ ก็เป็ น

กลยุทธ์ท่ีมีความหมายในทำานองสร้างเกียรติภูมิของตนขึ้นด้วยวิธี “ฆ่าไก่สอนลิง” เพื่อให้
ฝ่ ายอื่นที่อ่อนแอกว่าหรือผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชายอมสยบด้วยอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี สรุป

ได้ว่า “เพื่อที่จะดำาเนิ นตามแผนการที่ได้วางไว้ จักต้องใช้มาตรการเด็ดขาด จึงจะสามารถ
ได้รบ
ั ผลตามที่ได้กำาหนด แต่ความเด็ดขาดนั้ น ใช้ว่าจะต้องอาศัยกำาลังความรุนแรงเสมอ

ไป อาจดำาเนิ นด้วยวิธีการหนึ่ งใด ที่ทำาให้ฝ่ายตรงข้างตระหนั กในเจตนา ยอมสยบแต่โดย
ดี เพราะจนปั ญญาที่จะต่อตีด้วยเรา นั้ นเอง”
กลยุทธ์ท่ี 27

แสร้าทำาบอแต่ไม่บ้า กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า ยอมแสร้งทำาเป็ นโง่ มิเคลื่อนไหว อย่าทำา
เป็ นสู่รู้ทำาบู่มบ่าม คำาว่า “ดุจดัง่ อสนี บาตหยุดฟาดฟั น” เก็บความมาจาก “คัมภีร์อ้ ีจิง

หยุด” ความว่า “อสนี บาตฤดูหนาวแฝงกายอยู่ใต้พื้นพสุธา จักแผดร้องก้องนภาคราฤดู

ใบไม้ผลิ” ซึ่งความหมายว่า ผ้ท
ู ่ีมีสติปัญญามิพึงแสดงตัว แต่พึงเตรียมการทั้งปวงอย่าง
ลับๆ ประหนึ่ งคมดาบอยู่ในฝั ก มิปรากฏให้เห็น ครั้งเมื่อถึงกาลอันควร ก็จักคำารนคำาราม
เหมือนสายฟ้ า ที่จะกระหนำ่าพสุธาให้แตกสลายไปฉะนั้ น นี้ นั บเป็ นกลยุทธ์หลอกลวง

มึนชาข้าศึก แสดงความบ้าใบ้ทางภายนอก แต่ต่ ืนตัวโดยตลอดอยู่ภายใน ดำาเนิ นการ
อย่างลับและพลิกแพลงเพื่อเอาชนะข้าศึกอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี มีส่วนละม้ายคล้ายกับ

สำานวนไทยเราที่วา่ "หน้าไหว้หลังหลอก" หรือ "ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก" ในบางแง่

บางมุม กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “ยามเมื่อสถานการณ์ไม่เป็ นผลดี ควรจะสะกดกลั้นตัวเองไว้
แสร้งทำาเป็ นโง่เง่า อวดฉลาดยิ่งจะไม่เป็ นผลดีแก่ตน นี้ เป็ นวิธีรรู้ ก
ั ษาตัวรอดอย่างหนึ่ งใน

ยามปั ่ นป่ วน คนฉลาดมักจะใช้วิธีการนี้ ป้ องกันตัวและวางแผนเอาชนะศัตรู คนที่ดูโง่เขลา
นั้ น โดยภายนอกก็อาจจะเห็นเป็ นเต่าตุ่น แต่ท่ีแท้แล้วภายในนั้ นคมกริบ รู้เขารู้เรา พึง
ถอยก็รู้จักถอย มิดันทุรงั รุกไปโดยไม่ดูตาม้าตาเรือ ดังนั้ นจึงสามารถที่จะเป็ นฝ่ ายริเริม

กระทำาในการทั้งปวง เพราะเข้าใจในเหตุการณ์อย่างรู้แจ้งแทงตลอด และรอจังหวะที่จะ

บุกกระหนำ่ามิยอมให้ศัตรูต้ ังตัวติดตลอดเวลา กลยุทธ์น้ ี มักจะพบเห็นบ่อยๆ โดยทัว่ ไป ผู้
ใดใช้เป็ นด้วยความสันทัดจัดเจน ผู้น้ ั นย่อมจะได้รบ
ั ผลสำาเร็จ และเป็ นผู้ทีน่ากลัวสำาหรับ
ฝ่ ายตรงข้ามที่มิรู้แจ้งในกล”
กลยุทธ์ท่ี 28

ขึ้นบ้านชักบันได กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า จงใจเปิ ดจุดอ่อนให้ข้าศึกเห็น สร้างเงื่อนไข
และล่อหลอกให้ข้าศึกเข้าตี ครั้นแล้วตัดขาดส่วนหน้าที่คอยสมทบ และส่วนหลังที่เป็ น

กำาลังหนุ น บีบให้ข้าศึกเข้าไปในปากถุงที่เปิ ดอ้าไว้รบ
ั หรือในวงล้อมหลุมพรางที่วางดักไว้
“เจอพิษ มิควรที่” มีใน “คัมภีร์อ้ ีจิง ขบ” เปรียบประดุจเคี้ยวกระดูกหรือเนื้ อเหนี่ ยว รัง

แต่จะทำาให้ฟันชำารุดเสียหาย หรือเหมือนดัง่ มักได้ในสิ่งที่มิควรได้ ย่อมจักนำามาซึ่งความ
วิบัติฉะนั้ น “ขึ้นบ้านชักบันได” มีความหมายอย่างเดียวกันกับ “ข้ามคลองรื้ อสะพาน” นี้
คือกลยุทธ์ท่ีใช้ผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ ล่อลอกให้ข้าศึกพินาศไปทั้งกองทัพอย่างหนึ่ ง

กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “ขึ้นบ้านชัดบันได” มีความหมายค่อยข้างกว้าง หนึ่ งในนั้ นก็คือใช้ผล
ประโยชน์เล็กน้อย ล่อให้ข้าศึกเข้าปิ้ ง แล้วทำาลายเสียให้ส้ น
ิ ซึ่งก็หมายความว่าเมื่อข้าศึก

บุกเข้าในอาณาเขตของเรา เราจงใจจะเปิ ดทางตันให้กับเขา เมื่อข้าศึกหลงกลตกอยู่ใน

วงล้อม ก็จะตื่นตระหนกเดินไปตามหนทางที่เราเปิ ดไว้ให้ เมื่อเราตัดทางรุกและทางถอย
ข้าศึกก็จนด้วยเกล้า ถ้าไม่ยอมจำานน ก็เหลืออยู่แต่ทางตายถ่ายเดียว ในกลยุทธ์น้ ี ที่

สำาคัญคือ “บันได้” จงใจให้ขา้ ศึกเห็นจุดอ่อนและมุ่งมัน
่ จะใช้จุดอ่อนให้เป็ นประโยชน์แต่
ตน นี้ ก็คือ “บันได” ถ้าไม่มี “บันได้” ดังกล่าว กลยุทธ์น้ ี ก็ยากที่จะได้รบ
ั ผล”
กลยุทธ์ท่ี 29
ต้นไม้ผลิดอก กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า ใช้แนวรบของมิตรมาสร้างแนวรบที่เป็ น

ประโยชน์แต่เราขึ้น แม้กำาลังจะน้อย แต่ก็สามารถทำาให้ดูเหมือนใหญ่โต ดุจเดียวกับนก
อินทรีที่ผกผินอยู่ในอากาศ ปี กขนกางเหยียดมีท่วงท่าน่าเกรงขาม คำาว่า “นกใหญ่โผบิน
ปี กนกช่วยพาสง่างาม” มากจา “คัมภีร์อีจิง รุก” หมายความว่า นกใหญ่เหินฟ้ า อาศัย

สองปี กอันแข็งแรง บินร่อนซอกซอนไปตามปุยเมฆ มิมีส่ิงกีดขวาง อันคล้ายกับสำานวน
ไทยที่ว่า “ปี กหนั กกวักละประโยชน์” กลยุทธ์น้ ี มองอีกแง่หนึ่ ง ก็จะเหมือนกับคำาว่า

“สร้างสถานการณ์ให้เป็ นประโยชน์” หรือ “ยืมมือที่สาม” เมื่อใช้ในการทหาร ก็เป็ น

กลยุทธ์ในการยืมกำาลังผู้อ่ ืน มาเสริมกำาลังตนให้ดูแข็งแกร่งขึ้น เพื่อสยบข้าศึกอย่างหนึ่ ง
กลบยุทธ์น้ ี จึงสรุปได้ว่า “ทีวา่ “ต้นไม้ผลิดอก” ก็คือทำาให้ต้นไม้ซ่ึงที่แท้ไม่มีดอก สามารถ
ผลิดดอกออกสะพรัง่ ให้เห็นโดยใช้วิธีเอาดอกไม้ปลอมไปติดไว้ที่ต้นนั้ น ซึ่งหากไม่พินิจ

พิจารณาให้ดี ก็จะไม่รู้ว่าเป็ นของปลอม และอาศัยสิ่งนี้ หมุนเปลี่ยนสภาพการณ์ให้กลาย
มาเป็ นผลดีแก่เรา หรืออีกนั ยหนึ่ งก็คือ ยืมสิ่งอื่นมาบังหน้า ให้ข้าศึกเกิดความเข้าใจผิด
แล้วฉวยโอกาสเคลื่อนไหวให้เป็ นไปตามความประสงค์ นั้ นเอง”
กลยุทธ์ท่ี 30
สลับแขกเป็ นเจ้าบ้าน กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า เมื่ออีกฝ่ ายหนึ่ งเปิ ดช่องให้สอดแทรก

ควรแทรก กุมจุดสำาคัญหรือหัวใจของอีกฝ่ ายไว้ “ค่อยผันสู่ชัยชนะ” พบได้ใน “คัมภีร์อ้ ีจิง
รุก” ซึ่งมีความเต็มว่า “สรรพสิงในใต้หล้า เคลื่อนอย่างใจร้อนจักเสีย สงบแต่คล้อยตาม
จักได้ ค่อยๆผันไปช้าๆ จักเป็ นคุณ เคลื่อนดังนี้ จึงจะมีผล” อันหมายความว่า การตอก

ลิ้มเข้าไปในฝ่ ายตรงข้าม เพื่อยึดอำานาจการบัญชาการนั้ น จัดต้องค่อยเป็ นค่อยไป ดังนี้
จึงจะบรรลุซ่ึงชัยชนะได้ “สลับแขกเป็ นเจ้าบ้าน” ความหมายเดิมก็คือ เจ้าบ้านต้อนรับ

แขกไม่เป็ น แขกจึงชิงกลับมาเป็ นฝ่ ายต้อนรับเจ้าบ้านเสียเอง อันเป็ นกลยุทธ์เปลี่ยนจาก

ฝ่ ายถูกกระทำาเป็ นฝ่ ายการะทำาอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า "สลับแขกเป็ นเจ้าบ้าน" ก็คือ
แขกแย่งเป็ นเจ้าบ้านเสียเอง เปลี่ยนฐานะจากฝ่ ายถูกกระทำา เป็ นฝ่ ายกุมอำานาจการกระ

ทำา และบงการให้สถานการณ์เป็ นไปตามความประสงค์ ในขณะที่ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบ
จะต้องยอมเป็ น "แขก" ชัว่ คราว เพื่อช่วงชิงเวลาสะสมกำาลัง อาศัยชัยชนะเล็กๆน้อยๆ

ครั้งแล้วครั้งเล่าโดย "เจ้าบ้าน" จำายอมต้องกลับกลายเป็ น "แขก" เพราะมิมีปัญญาที่จะ
ต้านทานได้เลย ฉะนี้
กลยุทธ์ยามพ่าย

กลยุทธ์ท่ี 31

กลสาวงาม กลยุทธ์น้ ี หมายความว่า สำารับข้าศึกที่มีกำาลังเข้มแข็ง พึงสยบแม่ทัพเสียก่อน
ต่อแม่ทัพที่เฉลียวฉลาด ก็โจมตีจุดอ่อนทางใจ ให้มีอุปสรรค ส่วนแม่ทัพที่ย่อนย่อท้อแท้
ไพร่พลที่กำาลังถดถอย ก็จักเสื่อมโทรมแพ้พ่ายไปเอง “บัญชาศัตรูได้ จักรักษาตัวรอด”

มาจาก “คัมภีร์อ้ ีจิง รุก” หมายความว่า ต่อข้าศึกที่เข้มแข็ง มิพึงใช้กำาลังเข้าปะทะ ควร
อาศัยจุดอ่อนของฝ่ ายนั้ น แทรกซึมและสลายเสีย ต่อตัวเอง พึงสามัคคีเป็ นนำ้าหนึ่ งใจ
เดียวกัน รักษาและเสริมสร้างกำาลังของตนเอง แปรเปลี่ยนสภาพการณ์ เพื่อเอาชนะ

ข้าศึก กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “เมื่อข้าศึกมีความเข้มแข็งดุจกำาแพงเหล็ก มิมีจุดอ่อนที่จะ
ทะลวงเข้าไปได้ วิธีเอาชนะแต่เพียงหนึ่ งเดียว ก็คือจะต้องแทรกซึมเข้าไปภายในของ

ข้าศึก ดุจดัง่ หนอนกินลูกแอปเปิ้ ลเจาะไซจากภายในออกมายังภายนอก จนเน่าไปทั้งลูก
ฉะนั้ น และขุนทัพย่อมเป็ นหัวใจของกองทัพ เป็ นประมุขของไพร่พล ถ้าขุนทัพถูกทะลวง
จุดอ่อนจนหลงไหนในรูป รส กลิ่น เสียแล้วไซร้ ก็จะมีอันเป็ นไป ไร้สมรรถภาพ จังมิ
พ่ายแพ้หาได้ไม่”
กลยุทธ์ท่ี 32
กลปิ ดเมือง กลยุทธ์น้ ี หมายความว่า กำาลังเราอ่อนยิ่งจงใจแสดงให้เห็นว่า มิได้มีการ
ป้ องกันเลย ทำาให้ข้าศึกฉงนสนเท่ห์ ในสภาวะที่ขา้ ศึกมีกำาลังมาก เรามีน้อย การใช้

กลยุทธ์เช่นนี้ ก็มีความพิสดารพันลึกเป็ นทวีคูณ “ท่ามกลางแข็งกับอ่อน” มาจาก “คัมภีร์
อี้จิง แก้” ใช้ควบกับคำาว่า “พิสดาร ซ่อนพิสดาร” ซึ่งหมายความว่า ในขณะที่ข้าศึกแข็ง
แรงเราอ่อน ให้จัดกำาลังโดยใช้กลยุทธ์ “กลวงยิ่งทำากลวง” แสดงให้เห็นถึงความพิสดาร
ในกลศึกที่ข้าศึกคาดคิดไม่ถึง อุบายนี้ เป็ นกลยุทธ์ในการใช้วิธีเปิ ดเมืองหรือปล่อยเมือง

วางโล่ง ทำาให้ขา้ ศึกเกิดความงงงวย ใช้ท้ ังเท็จและจริง ล่อหลอกให้ขา้ ศึกถอยไป เพราะมิ

รู้ตื้นลึกหนาบางอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี จึงสรุปได้ว่า “เท็จเท็จจริงจริง มักมีอยู่ในการศึก

ข้าศึกฉวยโอกาสยามเราอ่อนกำาลังเราก็จงใจแสร้งทำาให้อ่อนปวกเปี ยกลงไปอีก จนข้าศึก
ฉุนใจฉวนสงสัย เข้าใจผิดคิดว่าเราพร้อมรบแต่แสร้งลวง เพื่อล่อหลอกให้ตนหลุมพราง

นี้ ถือเป็ นสงครามจิตวิทยา โดยมิได้ใช้กำาลังที่แท้เอาชนะข้าศึก แต่ด้วยการพินิจพิจารณา
ภาวะจิตของแม่ทัพข้าศึก เอาชนะด้วยอุบายอันแยบยล จนข้าศึกหวัน
่ เกรมถอยทัพกลับ
ไป โดยเรามิต้องพ่ายแพ้เสียทหารไปแม้แต่สักคนในยามคับขัน”
กลยุทธ์ท่ี 33

กลไส้ศึก กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า เมื่อข้าศึกสร้างอุบายเพื่อให้ฝ่ายเราเกิดแตกแยก เราก็
พึงซ้อนกลสร้างแผนลวงให้ข้าศึกเกิดร้าวฉาน ให้ข้าศึกระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน ที่เรา

สามารถใช้เป็ นประโยชน์ได้ “มีผู้แฝงอยู่ภายใน ไม่เสียหายแก่เรา” มาจาก “คัมภีร์อ้ ีจิง
ช่วย” หมายความว่า เนื่ องจากมีการช่วยเหลือมาจากภายในของข้าศึก จึงเป็ นประโยชน์
แก่ฝ่ายเรา เราจึงมีความมัน
่ ใจที่จะตีข้าศึกให้ย่อยยับไป ตู้มู่ กวีจีนโบราณซึ่งเคยทำาคำา

อธิบายแก่ “ตำาราพิชัยสงความซุนจือ” ในสมัยราชวงศ์ถังกล่าวไว้ว่า “ข้าศึกส่งไส้ศึกมาดู
เรา เราพึงล่วงรู้ก่อน หรือติดสนบนด้วยเงินหนา กลับมาให้เราใช้ หรือแสร้งทำาไม่รู้

ปล่อยข่าวลวงให้ตายใจ ดังนี้ ไส้ศึกของข้าศึก ก็จึงถูกเราใช้” กลยุทธ์น้ ี จึงสรุปได้ว่า “เมื่อ
ฝ่ ายตรงข้ามีความระแวงสงสัย พึงทำาให้เกิดความระแวงสงสัยเพิ่มขึ้นเป็ นทวีคูณ ซื้ อคน
ขายตัว หรือใช้ไส้ศึกให้เป็ นประโยชน์แก่เรา ซุนจื่อเคยแนะนำาว่า พึงเอาชนะโดยไม่ต้อง
รบ ทีสำาคัญคือใช้วิถีทางการทูต การใช้อุบายบวกกับกลยุทธ์ไส้ศึก ให้ข้าศึกแตกร้าว
วุ่นวายปั ่ นป่ วนภายนี้ เอง จึงจะชนะได้โดยง่าย”
กลยุทธ์ท่ี 34
กลทุกข์กาย กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า โดยสามัญสำานึ ก คนเราทุกคนไม่ทำาร้ายตัวเองหาก
บาดเจ็บ ก็เชื่อว่าคงถูกทำาร้าย ถ้าแม้นสามารถทำาเท็จให้เป็ นจริง ให้ศัตรูเชื่อไม่สงสัย กล
์ ล ทว่าการทำาให้ศัตรูเชื่อ ก็พึงเข้าใจในจุดอ่อนของศัตรู ทำาเท็จให้
อุบายก็จะสัมฤทธิผ

จริงจัง ให้เชื่อจริงแท้ “อาศัยจุดอ่อนแห่งจิต ลู่ตามจึงพิชิต” คำานี้ มาจาก “คัมภีร์อ้ ีจิง
ปิ ด” หมายความว่า อาศัยความไร้เดียงสาของทารก ล่อหลอกโดยโอนอ่อนผ่อนตามไปก็
จังลวงให้บรรลุประสงค์ได้ กลยุทธ์น้ ี เป็ นอุบายใช้การทำาร้ายตัวอง ให้ศัตรูหลงชื่อ เพื่อ
มึนชาแล้วพิชิตศัตรูอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “คำาโบราณของจีนมีกล่าวไว้วา่

“ร่างกาย เส้นผม และผิวหนั ง ได้มาจาก บิดามารดา มิควรทำาลาย นี้ คืออันดับแรกแห่ง

ความกตัญญู” คำาคำานี้ เป็ นทัศนคติท่ีฝังลึกอยู่ในมโนธรรมของชาวจีนมาช้านาน ดั้งนั้ นการ
์ ก่ศัตรูด้วยอุบาย จึงมักจะได้รบ
จะทำาร้ายร่างกายของตนเอง ยอมสวามิภักดิแ
ั ความเห็นใจ
ให้ความเชื่อถือซึ่งเป็ นกลยุทธ์ท่ีล้ ำาลึกกว่า “กลไส้ศึก” เคยได้รบ
ั ความสำาเร็จอย่างงดงาม
มามากหลายตั้งแต่โบราณกาล”
กลยุทธ์ท่ี 35
กลลูกโซ่ กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า เมื่อกำาลังศัตรูเข้มแข็งกว่าหลายเท่า จักปะทะด้วยมิได้
เป็ นอันขาด พึงใช้กลอุบายนานา ให้ศัตรูต่างถ่วงรั้งซึ่งกันและกันทำาลายความแกร่งของ
ศัตรู หรือร่วมมือกับพลังต่างๆทั้งมวล ร่วมกันโจมตี เพื่อขจัดความฮักเหิมของศัตรูไป
“แม่ทัพผู้ปรีชา จักได้ฟ้าอนุ เคราะห์” มาจาก “คัมภีร์อ้ ีจิง แม่ทัพ” อันความหมายว่า

แม่ทัพผู้ปรีชา ย่อมสามารถจะบัญชาการศึกได้อย่างคล่องแคล่วดุจดัง่ คล้อยตาม “ความ

ประสงค์ของฟ้ า” จักต้องได้รบ
ั ชัยชนะเป็ นมัน
่ คง กลยุทธ์น้ ี เรียกว่า “กลลูกโซ่” นี้ หมาย
ถึงอุบายที่ใช้ซ้อนๆกัน ตั้งแต่สองอุบายขึ้นไป เพื่อเอาชัยชนะแก่ศัตรูอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี
สรุปได้ว่า “การใช้กลยุทธ์ เป็ นวิธีการที่ดีท่ีสุดในการเอาชนะศัตรู ซุนจื่อเคยกล่าวไว้ว่า “ผู้
ที่ใช้กลอุบาย มิควรใช้เพียงหนึ่ งเดียว หากควรประกอบด้วยอุบายนานา ถือ หลายอุบาย

เป็ นหนึ่ งกลยุทธ์ หรือร้อยพ้นอุบายเป็ นหนึ่ งกลยุทธ์ นี้ คือกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุด” และดั้งนั้ น จึง
เป็ นดุจดังคำาที่ว่า “แม่ทัพผู้ปรีชา จักได้ฟ้าอนุ เคราะห์น้ ั นเอง”
กลยุทธ์ท่ี 36
**หนี คือยอดกลยุทธ์** กลยุทธ์น้ ี มีความหมายว่า เมื่อรบกับข้าศึก หากข้าศึดแข็งเราอ่อน

อาจจะถอยร่นอย่างรวดเร็ว เพื่อหลบเลี่ยงการปะทะเสียก่อน ดังที่มีคำากล่าวไว้ใน “คัมภีร์
อี้จิง แม่ทัพ” ว่า “ถอยหนี มิผิด เป็ นวิสัยแห่งสงคราม” ซึ่งชี้ชัดว่า การถอยหนี่ ในการทำา
สงครามนั้ น มิใช้ความผิดพลาด หากแต่เป็ นเรืองธรรมดาเสียสามัญในการบที่มักจะ

พบเห็นเสมอ การถอนเช่นนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในยามที่เราเป็ นฝ่ ายเสียเปรียบ
และเพื่อชิงโอกาสตอบโตภายหลังมิใช่ถอยหนี อย่างพ่ายแพ้หมดรูป ตีโต้กลับมิได้อีก ใน

ตำาราพิช้ ัยสงครามชือ “ไหวหนานจื่อ ฝึ กการยุทธทหาร” เคยกล่าวไว้ว่า “แข็งจึงสู้ อ่อนก็
หนี ” ในตำาราพิชัยสงครามอีกเล่มหนึ่ งชื่อ “ปิ งฝ่ าหยวนจีได้” ก็กล่าวไว้ว่า “แม้นหลบ

แล้วรักษาไว้ได้ ก็พึงหลบ” ใน “ซุนจื่อ บทกลยุทธ์” ก็กล่าวไว้เช่นกันว่า “แข็งพึงเลี่ยง

เสีย” กลยุทธ์น้ ี สรุปได้ว่า “ภายใต้สภาพการณ์ท่ีไม่เป็ นผลดี จะต้องหลีกเลี่ยงกับการสู้รบ
ขั้นแตกหักกับข้าศึก ทางออกจึงมีอยู่ 3 ทาง ยอมจำานน เจตจาสงบศึก ถอยหนี เมื่อ

เปรียบเทียบกันแล้ว การยอมจำานนคือการพ่ายแพ้อย่างถึงที่สุด การขอเจรจาสงบศึกคือ
การพ่ายแพ้ครึง่ หนึ่ ง ถอยหนี กลับอาจจะแปรเปลี่ยนมาเป็ นชัยชนะได้ ดั้งนั้ นจึงได้เรียก

ชื่อกลยุทธ์น้ ี เป็ น “หนี คือยอดกลยุทธ์” ถอยหนี พึงถอยเลี่ยงอย่างมีแผนเป็ นฝ่ ายกระทำา

ซึ่งมีเนื้ อหาที่เป็ นคุณ มิใช้แต่หนี อย่างไม่ลืมหูลืมตา เมื่อทัพอ่อนเผชิญทัพแข็ง มักจะใช้
วิธีหนี เพื่อกระจายกำาลังข้าศึก เพื่อสร้างโอกาสกลับมาสู่ชัยชนะนั้ นเอง”
(SG.9979)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful