You are on page 1of 1

NOMBRE: NATURALEZA: GENERACIÓN:

JUGADOR: CONDUCTA: REFUGIO:


CRÓNICA: CLAN: CONCEPTO:
ATRIBUTOS
FÍSICOS SOCIALES MENTALES
Fuerza________________
OOOOO Carisma_______________
OOOOO Percepción_____________
OOOOO
Destreza______________
OOOOO Manipulación___________
OOOOO Inteligencia____________
OOOOO
Resistencia____________
OOOOO Apariencia______________
OOOOO Astucia________________
OOOOO
HABILIDADES
TALENTOS TÉCNICAS CONOCIMIENTOS
Alerta_________________
OOOOO Armas C. C.___________
OOOOO Academicismo_________OOOOO
Atletismo______________
OOOOO Armas de Fuego________
OOOOO Ciencia________________
OOOOO
Callejeo_______________
OOOOO Conducir_____________OOOOO Finanzas_______________
OOOOO
Empatía______________
OOOOO Etiqueta_______________
OOOOO Informática_____________
OOOOO
Esquivar________________
OOOOO Interpretación__________
OOOOO Investigación____________
OOOOO
Expresión______________
OOOOO Pericias_______________
OOOOO Leyes__________________
OOOOO
Intimidación___________
OOOOO Seguridad_____________
OOOOO Lingüística_____________
OOOOO
Liderazgo______________
OOOOO Sigilo________________
OOOOO Medicina_______________
OOOOO
Pelea__________________
OOOOO Supervivencia_________
OOOOO Ocultismo______________
OOOOO
Subterfugio_____________
OOOOO Trato con Animales____
OOOOO Política_________________
OOOOO
VENTAJAS
TRASFONDOS DISCIPLINAS VIRTUDES
____________________
OOOOO ____________________
OOOOO Conciencia/Convicción___
OOOOO
____________________
OOOOO ___________________OOOOO
____________________
OOOOO ___________________OOOOO
____________________
OOOOO ___________________OOOOO Autocontrol/Instinto______
OOOOO
____________________
OOOOO ___________________OOOOO
____________________
OOOOO ____________________
OOOOO
____________________
OOOOO ____________________
OOOOO Coraje_________________
OOOOO

MÉRITOS/DEFECTOS HUMANIDAD/SENDA SALUD


__________________________ ___________________________ Magullado É
___________________________ oooooooooo Lastimado -1 É
____________________________ Lesionado -1 É
____________________________ FUERZA DE VOLUNTAD Herido -2 É
____________________________ Malherido -2 É
____________________________
oooooooooo Tullido -5 É
____________________________ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Incapacitado É
____________________________
RESERVA DE SANGRE EXPERIENCIA
____________________________
____________________________ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
___________________________
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

Related Interests