PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU BAND PERNYATAAN STANDARD KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Mendengar dan memberikan

respons dengan cara bertatasusila. DESKRIPSI • Mengecam bunyi dengan teliti, mengajuk dan mengesan arah bunyi dengan betul. • Mendengar dengan teliti dan memberikan respons secara lisan dengan tingkah laku yang sesuai dan sopan. • Berbual dan bersoal jawab dalam situasi formal dan tidak formal menggunakan kosa kata yang tepat. • Berbincang dan memberikan pendapat berdasarkan rangsangan mudah menggunakan bahasa yang sesuai. KEMAHIRAN MEMBACA Menamakan huruf, menyebut suku kata, membaca perkataan dan ayat dengan betul serta memahami bahan yang dibaca. Menyebut huruf vokal dan konsonan. • INSTRUMEN Memberi respons daripada bahan rakaman Main peranan KRITERIA

Perbualan

BAND 1 (ARAS)

Bercerita berdasarkan gambar

Menamakan dan membunyikan huruf vokal serta menamakan huruf konsonan Mengeja dan mem- bunyikan suku kata Mengeja dan mem- batang perkataan

Menyebut suku kata terbuka dan tertutup dengan jelas. Membaca perkataan dengan betul.

1

• •

Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca dan memahami petikan

• • • • •

Membaca ayat Menjawab soalan pemahaman Menulis bentuk huruf Menulis perkataan

KEMAHIRAN MENULIS Menulis ayat mudah mengikut peraturan penulisan.

Menulis huruf dengan kaedah yang betul. Menulis perkataan dengan betul. • Menggunakan tanda bacaan dengan betul.

Meletakkan tanda bacaan iaitu noktah dan huruf besar dalam ayat • Salin ayat semula dengan meletakkan tanda baca yang betul • Menulis ayat

Menulis ayat dengan betul dan kemas.

2

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Mendengar dan memberikan respons tentang sesuatu perkataan dengan bertatasusila. DESKRIPSI • Mendengar dengan teliti, memahami dan menyebut maklumat yang didengar dengan jelas dan sopan. • Berbincang tentang sesuatu perkara secara berpandu dan mengemukakan pendapat dengan sopan. • Menyatakan permintaan menggunakan ungkapan yang sesuai dengan sopan. • Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar dengan tepat dan tertib. KEMAHIRAN MEMBACA Membaca, memahami, mengenal pasti dan mengimbas maklumat. • Membaca bahan dengan sebutan dan intonasi dengan betul. • Membaca dan memahami perenggan dalam petikan dengan lancar. • Membaca, mengingati dan menyenaraikan maklumat dalam perenggan. • INSTRUMEN Mendengar dan menyatakan semula maklumat tersebut Perbualan KRITERIA

BAND 2 (ARAS)

• •

Main peranan Bercerita

• • •

Membaca petikan Merujuk kamus Membaca perenggan Menjawab pemahaman

3

KEMAHIRAN MENULIS Menjana idea dan menulis ayat dalam bentuk perenggan mengikut peraturan penulisan.

• Menggunakan perkataan yang sesuai dalam ayat. • Menggunakan tanda bacaan dengan betul.

Melengkapkan ayat

Meletakkan noktah, koma, tanda soal dan huruf besar pada perenggan • Menyalin perenggan semula dengan meletakkan tanda baca yang betul • • • Membina ayat majmuk Karangan berpandu Melengkapkan petikan dengan penanda wacana Tulisan berangkai

• Mengunakan kata hubung yang sesuai dalam ayat majmuk. • Melahirkan idea dalam bentuk perenggan. • Menggunakan penanda wacana.

• Menggunakan tulisan berangkai dalam ayat dan perkataan dengan kemas dan cantik.

4

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Mendengar dan memberikan respons dengan menyampaikan pendapat secara bertatasusila. DESKRIPSI • Mendengar arahan dengan teliti dan memberikan maklumat yang sesuai menggunakan bahasa yang betul dengan beradab. • Berbual tentang sesuatu perkara secara formal dan tidak formal menggunakan pelbagai jenis ayat dan kata ganti nama diri yang sesuai dengan sopan. • Mengemukakan teguran secara berhemah menggunakan bahasa yang betul. BAND 3 (ARAS) • Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul secara sopan. KEMAHIRAN MEMBACA Membaca, memahami, menyusun dan memindahkan maklumat. • Membaca, memahami dan menyusun maklumat yang tersurat. • Membaca, memahami dan menyusun maklumat yang tersirat. 5 • • • INSTRUMEN Memberi respons terhadap arahan KRITERIA

Perbualan atau berdialog

• •

Main peranan Bercerita dan bersyarah

Membaca petikan Membaca petikan

• Membaca dan memahami pelbagai genre untuk memindahkan maklumat.

Menjawab pemahaman

KEMAHIRAN MENULIS Mengembangkan idea dalam pelbagai genre mengikut peraturan penulisan.

• Membina kerangka untuk menghasilkan penulisan dengan betul. • Menulis ayat topik dan ayat huraian. • Menyusun idea mengikut urutan dalam perenggan. • Menggunakan peribahasa yang sesuai mengikut konteks. • Menggunakan ungkapan hormat dan penghargaan dalam penulisan.

Merangka karangan Menulis ayat Menulis maklumat Menulis peribahasa Menulis karangan berformat

• • •

6

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Mendengar dan memberikan respons serta menyampaikan pendapat secara bertatasusila. DESKRIPSI • Mendengar dengan teliti dan memberikan pendapat yang bernas dengan mengguna-kan bahasa yang betul dan sopan. • Mendengar dengan teliti dan mengenal pasti kelemahan dan kekuatan serta menyatakan pendirian yang jelas menggunakan bahasa yang betul dan sopan. • Mempertimbangkan dan menyaring maklumat yang didengar serta mengemukakan idea secara rasional menggunakan bahasa yang betul dengan beradab. • Menyokong atau menyangkal pendapat dengan mengemukakan bukti yang kukuh menggunakan bahasa yang betul dengan beradab. • INSTRUMEN Perbincangan isu semasa. Perbincangan bahan prosa dan puisi / komentar KRITERIA

Membuat ulasan berdasarkan bahan rangsangan.

BAND 4 (ARAS)

Forum / perbincangan

7

• Menghayati pelbagai genre. KEMAHIRAN MEMBACA Berupaya membaca, menganalisis dan membuat inferens. • Membaca dan memberikan respons terhadap kosa kata yang menggambarkan perasaan. • Membaca dan menganalisis sebutan, nada dan jeda. • Membaca dan membanding beza untuk membuat sesuatu keputusan. KEMAHIRAN MENULIS Berupaya menghasilkan karya pelbagai genre mengikut peraturan penulisan. • Menyusun idea mengikut keutamaan untuk merangka karangan. • Melahirkan idea dalam perenggan dengan menyatakan ayat topik, ayat huraian berserta contoh, dengan memasukkan bahasa kiasan, peribahasa dan bahasa halus ATAU melahirkan idea dalam perenggan dengan jelas dan tersusun. • Menggunakan tatabahasa yang betul dalam ayat. • Memindahkan maklumat daripada grafik kepada teks, teks kepada grafik, prosa kepada puisi dan puisi kepada prosa.

• •

Persembahan Lakonan / drama / main peranan dan MCQ Pemahaman Pemahaman / ringkasan Esei Esei

• •

• •

• •

MCQ / esei Esei / folio

8

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Mendengar dan memberikan respons terhadap pelbagai rangsangan, menginterpretasi dan membanding beza secara bertatasusila. BAND 5 (ARAS) DESKRIPSI • Menghubungkaitkan idea yang didengar untuk membuat perbandingan dan mengemukakan pendapat menggunakan bahasa yang betul dengan beradab. • Membincangkan isu semasa yang relevan menggunakan bahasa yang sesuai secara beradab. • Membuat inferens daripada pelbagai rangsangan yang didengar dan mengemukakan pendapat secara bersopan. • Menghuraikan maklumat daripada pelbagai bahan rangsangan yang didengar dengan mengemukakan sebab dan akibat secara beradab. • INSTRUMEN Pembentangan KRITERIA

Perbincangan / ceramah Pembentangan / ulasan berdasarkan bahan rangsangan Ulasan berdasarkan bahan rangsangan / komentar

9

KEMAHIRAN MEMBACA Berupaya membaca, menilai maklumat dan menghayati keindahan bahasa.

• Membaca dan membuat kesimpulan daripada pelbagai perspektif. • Membaca dan menganalisis untuk menilai maklumat. • Membaca teks yang pelbagai untuk mengesan kecondongan pendapat untuk membuat keputusan. • Membaca pelbagai bahan dan mengesan kosa kata serta ungkapan menarik untuk digunakan dalam situasi baharu.

• • •

Soalan pemahaman KB Soalan pemahaman KB Pemahaman / MCQ

Folio

KEMAHIRAN MENULIS Berupaya menghasilkan karya kreatif dan kritis yang mempunyai kesatuan idea yang utuh.

• Mengemukakan hujah yang bernas dan mengolah idea berserta contoh yang sesuai dan menggunakan peribahasa, rangkai kata atau bahasa halus. • Menghubung kait maklumat untuk menghasilkan idea baru. • Mengedit karya sendiri.

Esei

• •

Esei / jurnal (catatan harian) Folio

10

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Mendengar dan memberikan respons untuk menyampaikan hujah secara kritis dan kreatif, membuat penilaian dan mempengaruhi khalayak secara bertatasusila. BAND 6 (ARAS) DESKRIPSI • Mengemukakan kritikan secara berhemah menggunakan laras bahasa yang sesuai. • Melakukan perundingan secara berhemah menggunakan bahasa yang betul untuk membuat keputusan secara berhemah. • Menggunakan strategi yang sesuai untuk mempengaruhi pihak lain dengan sopan. • Mempertahankan pendirian dengan mengemukakan hujah yang bernas, bahasa yang betul dan beradab. • INSTRUMEN Forum / perbincangan / perbahasan Mesyuarat/forum KRITERIA

• •

Promosi barangan / perkhidmatan / idea Perbahasan / perbincangan

11

KEMAHIRAN MEMBACA Berupaya membaca luas dan menghasilkan karya yang mempengaruhi khalayak.

• Membaca dan membuat penaakulan untuk membuat rumusan. • Membaca pelbagai bahan untuk melahir-kan idea baru. • Membaca pelbagai genre untuk menghasilkan penulisan yang mempengaruhi khalayak.

• • •

Rumusan Jurnal Esei / folio

KEMAHIRAN MENULIS Berupaya menghasilkan karya yang boleh mempengaruhi khalayak.

• Melahirkan idea yang bernas dengan gaya penulisan yang mengesankan perasaan dan mengandungi penghayatan nilai murni. • Menyampaikan taksiran dan tafsiran idea baru. • Mengedit karya orang lain. • Mendapat pengiktirafan.

Esei

Jurnal / catatan harian Folio Penerbitan / aktiviti pertandingan

• •

12