STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN STRATEGI  Merujuk kepada cara bagaimana guru ingin mencapai matlamat pengajarannya.

Ianya merangkumi beberapa aspek urutan dan susunan maklumat dan membuat keputusan bagaimana mencapainya (Dick & Carey, 1996) KAEDAH  Kaedah pengajaran pula adalah cara menyampaikan maklumat atau menjalankan aktiviti pengajaran. PANDUAN BAGI MENJADIKAN KAEDAH PENGAJARAN BERKESAN. 1. Kuliah Bagaimana anda boleh menngunakan kuliah dengan berkesan? Kaedah ini tidak sesuai digunakan sepanjang waktu pengajaran. Waktu kuliah yang menggunakan kaedah ini biarlah pendek, selain itu pastikan pelajar yang mengikuti pelajaran dengan kaedah ini mengetahui cara mengambil nota. Panduan bagi merancang penggunaan kaedah ini adalah; i. Pengenalan kepada kuliah supaya menarik minat ii. Nyatakan rangka isi kuliah iii. Beri definisi kepada terminology yang tidak biasa dengan pelajar iv. Mesti fleksibel, beri ruang pelajar komen, kemukakan soalan v. Sususn maklumat kuliah mengikut susunan logic vi. Sediakan contoh bagi menjelaskan idea utama vii. Gunakan alat Bantu viii. Elakkan bercakap tanpa henti melebihi 15 minit dalam satu masa ix. Perhatikan bahasa tanpa lisan yang ditunjukkan oleh pelajar x. Buat kesimpulan diakhir kuliah 2. Perbincangan Perbincangan merupakan suatu kemahiran, beberapa panduan bagi membolehkan kaedah ini dilaksanakan dengan berjaya; i. Kenali pelajar anda, tentukan pelajar mana akan dipanggil bercakap kemudian diperluaskan kepada pelajar lain ii. Perancangan bagi memastikan perbincangan dibawa ke hala tuju yang betul iii. Pelajar kenal antara satu sama lain iv. Hargai semua soalan dank omen v. Mulakan dengan soalan terbuka, yang boleh membawa pelbagai jawapan vi. Elakkan daripada pelajar hanya memberi maklumat vii. Pastikan setiap orang berpeluang melibatkan diri viii. Sekali sekala guru membuat rumusan, dan akhirnya segala yang diperolehi hendaklah dihubungkan dengan soalan asal yang kemukakan 3. Demontrasi Demontrasi adalah kaedah di mana guru menunjukkan sesuatu kepada pelajar atau kelompok pelajar. Demontrasi peril diikuti dengan pelajar berpeluang melakukannya. Panduan dalam merancang demontrasi;

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

Tulis langkah-langkah demontrasi Pastikan setiap pelajar terlibat Kumpul bahan demontrasi dan cuba sekurangnya sekali Sediakan soalan semasa demontrasi Ianya dapat dilihat oleh semua pelajar Terangkan langkah kepada pelajar satu persatu Beri puluang mencubanya Buat ulasan keseluruhan

4. Sumbangsaran Sumbangsaran adalah cara yang berkesan bagi mendapatkan banyak maklumat daripada pelajar dan tentukan idea mana yang paling sesuai. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah i. Definisikan masalah yang hendak diselesaikan ii. Beri masa untuk pelajar memberi idea, pelajar digalakkan beri idea iii. Tidak benar kritik atau tertawakan idea orang lain iv. Pilih idea yang dikehendaki dan pastikan semua setuju 5. Main Peranan Main perana melibatkan perlakuan yang diimagenasikan. Lakonan secara spontan. Bagaimana kaedah ini boleh digunakan? i. Nyatakan objektif pembelajaran ii. Bincang peranan yang dimainkan termasuk hubungan antara peranan iii. Terangkan situasi dan latar belakang iv. Lakonkan peranan v. Buat perbincangan dan rumusan 6. Lawatan Lawatan biasanya didefinisikan sebagai membawa pelajar ke tempat tertentu dengan tujuan tertentu. Tujuan lawatan adalah melihati sesuatu situasi atau amalan yang tidak boleh dibawa ke dalam bilik darjah. Apakah yang guru perlu lakukan? i. Kebenaran daripada pentadbir dan ibubapa ii. Tujuan dimaklumkan kepada pelajar iii. Disiplin pelajar iv. Pengangkutan sesuai v. Surat terima kasih vi. Rumusan dan penilain lawatan 7. Inkuiri Ia merupakan kaedah saintifik yang merujuk kepada proses penyoalan, mencari pengetahuan dan maklumat atau mengkaji sebab sesuatu fenomena boleh berlaku. Elemen yang terdapat dalam kaedah ini adalah; i. Masalah- adalah asas kaedah ini, sepatutnya ‘benar berlaku’ ii. Latar belakang maklumat iii. Bahan iv. Soalan memandu v. Hipotesis- dibuat hasil daripada soalan memandu vi. Memungut data dan analisis vii. Kesimpulan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful