You are on page 1of 16

PLUSY dlaBIZNESU

GazetaInformator.pl

Kędzierzyn-Koźle

Śląskie Porozumienie
Gospodarcze ŚLASK.ONLINE
Racibórz zaprasza do bezpłatnych
konsultacji prawnych
Wodzisław Śląski

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XV | 9 grudnia 2020 | Nr 17 (322)

REGION ZDROWIE

Polacy umierają częściej Zapraszamy na bezpłat- rozważyć najkorzystniej-


ne konsultacje prawne dla sze scenariusze pozwa-
Pacjenci boją się zakażenia koronawirusem w placówcach medycznych, przedsiębiorców poświęco- lające na uniknięcie po-
a w tych panuje organizacyjny chaos. ne jednej z najważniejszych
zmian podatkowych, które
dwójnego opodatkowania
dochodów pochodzących
wejdą w życie już w zbliża- ze spółek komandyto-
KATARZYNA PRZYPADŁO nieskuteczne, Rzecznik Praw są dla realizacji świadczeń niedokrwiennej serca, w tym jącym się 2021 r. czyli opo- wych. Jest kilka możliwo-
Pacjenta rekomenduje zgło- w związku z zapobieganiem zawału. Na następnym miejscu datkowaniu spółek koman- ści zmiany formuły pro-
Od wiosny znacznie spa- szenie problemu na infolinię i przeciwdziałaniem zwalcza- są choroby naczyń mózgowych. dytowych. wadzenia biznesu, w tym
dła liczba porad i hospitaliza- NFZ. Masz prawo skorzystać niem COVID-19. Są to od- Podejrzewam, że te grupy osób Obecnie podatek przypadku można brać
cji. Przyczyny tej sytuacji nie z wizyty bezpośredniej – in- działy: chirurgiczny, chirur- będą licznie reprezentowana w spółce komandytowej pod uwagę w szczególno-
są dokładnie zbadane, ale naj- formowała fundacja. gii urazowo-ortopedycznej, w statystyce zgonów za 2020 płaci się tylko raz – od do- ści przekształcenie spół-
prawdopodobniej złożyła się ginekologiczno-położniczy, r., bo jak donosili lekarze, to chodu z działalności któ- ki komandytowej w spół-
na nią nadmierna obawa pa- Pacjenci: „otwórzcie wewnętrzny I, wewnętrzny II, właśnie ci pacjenci znacznie ry przypada na wspólni- kę jawną, z o.o., czy też
cjentów przed zakażeniem się przychodnie!” pulmonologiczny, neurolo- rzadziej zgłaszali się na bada- ka. W związku ze zmianą zmianę charakteru człon-
koronawirusem w placówce Prośby te spotykają się giczny, anestezjologii i inten- nia. Powodem były trudności przepisów, od przyszłego kostwa w spółce. Decyzja
medycznej, a także trudności jednak z oburzeniem pa- sywnej terapii, pediatryczny w dostępie do specjalistów, roku zyski spółek koman- w zakresie dalszej formy
z dotarciem do pomocy i or- cjentów. „Nie odkładajcie le- oraz zakaźny. ale także strach przed zakaże- dytowych zostaną jednak prowadzenia działalno-
ganizacyjny chaos. Liczba zgo- czenia na później? To jakiś niem. Kolejne miejsce zajmuje dwukrotnie opodatkowa- ści musi być jednak prze-
nów, nie tylko z powodu CO- żart?”, „Otwórzcie przychod- Duży skok zgonów rak płuca, a jak szacują eksper- ne podatkiem dochodo- myślana i przede wszyst-
VID-19, znacząco wzrosła. nie, to wtedy ludzie zaczną Podczas posiedzenia Sej- ci amerykańscy prowadzący wym – pierwszy raz na kim musi uwzględniać
się leczyć”, „Jak można odło- mowej Komisji Zdrowia wi- światowe badanie Globalnego etapie generowania zysku rodzaj i rozmiar prowa-
Apel ministra zdrowia żyć leczenie na później, sko- ceminister zdrowia Sławomir Obciążenia Chorobami, na na- przez spółkę, a drugi na dzonej działalności, jak
i Fundacji MyPacjenci ro przychodnie pozamykane. Gadomski przedstawił dane stępnym miejscu w bieżącym etapie wypłaty pieniędzy również istniejące ryzyka.
– Apelujemy, że hasło A pseudolekarze robią jakieś obrazujące spadek korzystania roku w Polsce mogą się zna- wspólnikom. Ustawodaw- Warto więc już teraz roz-
„zostań w domu” nie dotyczy teleporady”, „A jak i gdzie ma- z opieki zdrowotnej od 1 stycz- leźć zgony spowodowane CO- ca przewidział w prawdzie ważyć kwestię dalszego
kontynuacji leczenia, nie doty- my się leczyć, u mnie brak le- nia do końca sierpnia tego roku VID-19. Od dawna żadna cho- możliwość skorzystania charakteru prowadzonej
czy sytuacji, gdy źle się czuje- czenia już zbiera żniwo, więc w porównaniu do tego same- roba zakaźna nie plasowała się z częściowego zwolnie- działalności. W ramach
my. Lekarza trzeba odwiedzać skończcie pier***ć, jak to wam go okresu roku poprzedniego. na tak wysokim miejscu wśród nia przychodów z udziału organizowanego spotka-
– powiedział minister zdro- zależy na czyimś zdrowiu” – Okazało się, że znacząco spadła przyczyn zgonu Polaków – po- w zyskach spółek koman- nia uzyskają Państwo in-
wia Adam Niedzielski podczas to kilka z komentarzy Czytel- liczba wizyt u lekarzy pierw- wiedział prof. Bogdan Wojty- dytowych jednak przed- formacje na temat tego
jednej z konferencji praso- ników, które znalazły się pod szego kontaktu i specjalistów niak z Narodowego Instytu- miotowe zwolnienie w jaki sposób uniknąć
wych. Przyznał też, że epide- apelem na Facebooku. – w POZ było to 103 mln po- tu Zdrowia Publicznego-PZH obejmie wyłącznie 50% nadchodzącego podwój-
mia koronawirusa wywoła- O problemie dowiedział rad w tym roku wobec 116 mln w rozmowie z Interią. przychodów uzyskanych nego opodatkowania oraz
ła negatywne konsekwencje się Narodowy Fundusz Zdro- porad w ubiegłym. Wystawio- przez komandytariusza – jak przeprowadzić prze-
w systemie ochrony zdrowia. wia. Jego kontrolerzy roz- no o kilka tysięcy mniej kart Co może zrobić pacjent? nie więcej jednak niż 60 kształcenie spółki ko-
– Z jednej strony są to ogra- poczęli więc akcję, podczas uprawniających do szybkiej Pacjenci jednak nie są ska- tyś zł i obwarowane jest mandytowej w sposób
niczenia zrozumiałe, bo część której dzwonią do przychod- diagnostyki w kierunku nowo- zani na przychodnie, które za- szeregiem dodatkowych bezpieczny pod względem
łóżek szpitalnych została prze- ni, podając się za pacjentów tworu, o ponad połowę mniej mknęły się w obawie przed wymogów przewidzianych podatkowym oraz jakie
znaczona dla pacjentów covi- i sprawdzając, jak działają było pacjentek korzystających epidemią koronawirusa. Kie- w ustawie. dodatkowe obowiązki
dowych, a przedtem służyła POZ. Gdy w rejestracji nikt nie z programów profilaktyki raka dy lekarz POZ lekceważy swo- Z uwagi na wprowa- wiążą się z takim prze-
pacjentom z innymi schorze- odbiera telefonu lub nie udaje szyki macicy i piersi. je obowiązki, a pacjent nie mo- dzane zmiany warto więc kształceniem.
niami. Ale z drugiej strony wi- umówić się na wizytę jeszcze Niepokojąca jest także licz- że znaleźć nawet podstawowej
dzimy też pewne ograniczenia, tego samego dnia, placówka ba zgonów. Od 31 sierpnia do pomocy, należy zawiadomić Konsultacje prowadzi: radca prawny Martyna Michta.
które uzasadnienia nie mają. otrzymuje pismo z informa- 1 listopada tego roku w Pol- NFZ. Można także zmienić
Wynikają one z wprowadze- cją, że może zostać obciążona sce zmarło ponad 84 tys. osób przychodnię. Wystarczy złożyć
nia teleporady, która tak się karą umowną „z tytułu nieza- wobec ponad 68 tys. w tym podpisaną deklarację do nowej
rozwinęła, że zdominowała tę pewnienia bieżącej rejestracji samym okresie 2019 r. Nie placówki, ze starej nie trzeba
możliwość kontaktu bezpo- świadczeniobiorców”. Kontro- wszystkie są związane z zakaże- się wypisywać. Dwa razy w ro-
średniego z lekarzem – mówił lerzy dzwonią do przychodni niem SARS-CoV-2, nawet jeśli ku jest to możliwe bezpłatnie.
Adam Niedzielski. w całej Polsce. się przyjmie, że ich liczba jest Deklarację otrzymamy w reje-
Swój apel wystosowała Jak wygląda sytuacja niedoszacowana – w tym okre- stracji danej przychodni. Musi
także Fundacja MyPacjenci. – w raciborskim szpitalu? Pla- sie z powodu COVID-19 zmarło ona zostać osobiście podpisana
Pacjencie – jeśli jesteś w trak- cówka na mocy decyzji Mi- ok. 3 700 osób. Szczegóły po- przez pacjenta. Zapisz się na PLUSYdlaBIZNESU.pl
cie leczenia czy diagnostyki, nistra Zdrowia jest szpita- znamy dopiero za kilkanaście Chorujący na nowotwo-
nie przerywaj ich. Nie baga- lem tzw. „covidowym”. Ma miesięcy, ponieważ takie infor- ry mieszkańcy województwa
telizuj objawów innych cho- uruchomioną stronę czystą macje GUS publikuje raz w ro- śląskiego i całej Polski mogą
rób. Nie odkładaj leczenia na z wydzieloną liczbą łóżek, na ku. Prawdopodobnie jednak natomiast skorzystać z akcji
później. Jeśli czujesz się źle, które przyjmowani są tylko są to zgony związane głównie #ONKOTAXI Fundacji Onko-
skontaktuj się ze swoją przy- pacjenci w trybie planowym z chorobami układu krążenia, logicznej Alivia, która do wy-
chodnią, poradnią, lekarzem na oddziały: ginekologiczno- udarami i nowotworami. czerpania swoich środków za-
rodzinnym lub innym specja- -położniczy, chirurgii ura- – Zwykle najwięcej Pola- pewnia bezpłatny dojazd do
listą. Jeśli nie możesz dodzwo- zowo-ortopedycznej, otola- ków umiera z powodu chorób ośrodka, w którym leczony jest
nić się do swojej przychodni, ryngologiczny, okulistyczny układu krążenia, czyli serco- pacjent. W pierwszej edycji
sprawdź możliwość kontaktu i chirurgiczny. Pozostałe od- wo-naczyniowych, a doprecy- udało się zapewnić bezpieczny
przez e-mail – jeśli to będzie działy i łóżka przeznaczone zowując – z powodu choroby dojazd ponad 2250 osobom.
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 9 grudnia 2020, nr 17 (322) << GazetaInformator.pl
ŻORY WALKA Z PLASTIKIEM

Plastik nie do pieca!


Żory włączyły się w kampanię edukacyjno-społeczną, której celem jest przypominanie o szkodliwości spalania
odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu.

Fot. materiały prasowe


KATARZYNA CICHOŃ równie różnorodne, nieprze-
widywalne i często bardzo
Kampania edukacyjno- szkodliwe - podkreślają ini-
-społeczna pt. „Plastik nie do cjatorzy akcji.
pieca – piec nie do plastiku”
jest prowadzona od kilku lat Co w tym złego?
przez Fundację Plastics Eu- Szkodliwość spalania od-
rope Polska. W ramach akcji padów w gospodarstwach do-
na monitorach w autobusach, mowych, w piecach i kotłach
tramwajach i kolejach dojaz- centralnego ogrzewania, ko-
dowych w różnych regionach minkach czy przydomowych
Polski emitowany jest krótki paleniskach na otwartej prze-
animowany spot, który ilu- strzeni, wynika z trzech głów-
struje hasło kampanii. nych przyczyn. Proces spalania
przebiega w zbyt niskiej tem-
Niska emisja peraturze (180-500°C), czas
Na zdecydowanej części spalania jest krótki oraz cały
terytorium Polski za zanie- proces prowadzony bez dosta-
czyszczenie powietrza od- tecznego nadmiaru powietrza.
powiada głównie tzw. niska Skutkiem takiego spalania są
emisja, czyli emisje z pojaz- liczne szkodliwe produkty, np.
dów oraz z domowych pale- tlenek węgla (czad), dioksyny,
nisk i kotłowni. Nadal ogrom- uważane za jedne z najbardziej
ny problem stanowi spalanie toksycznych substancji che-
odpadów w piecach - mi- micznych, tzw. związki WWA
mo wielu akcji społecznych o silnych właściwościach rako-
i edukacyjnych świadomość twórczych czy inne niebezpiecz-
społeczna wciąż wydaje się ne dla zdrowia i środowiska ga-
za mała. Spalając plastik nie zy, takie jak tlenki siarki i azotu
tylko marnujemy surowiec do oraz chlorowodór. W wyniku
recyklingu, ale także emituje- GUS w 2018 roku selektywna odpadów tworzyw sztucz- wynika, że ze spalania w go- podejście mieszkańców, któ- niecałkowitego spalania odpa-
my do powietrza pyły i inne zbiórka wszystkich odpadów nych wykazała, że dla odpa- spodarstwach domowych wy- rzy często uzasadniają swoje dów w niskich temperaturach
szkodliwe substancje, które komunalnych wyniosła tyl- dów zbieranych selektywnie twarzane jest prawie czte- postępowanie praktyką prze- powstaje również duża ilość
przyczyniają się do zwiększe- ko ok. 29%. To zdecydowa- poziom recyklingu może być rokrotnie więcej pyłów niż kazywaną z pokolenia na po- drobnych pyłów, które są nie-
nia zanieczyszczenia powie- nie za mało, by osiągnąć cele nawet 10 razy większy niż dla łącznie emituje sektor pro- kolenie. zmiernie szkodliwe dla ukła-
trza. wyznaczone w pakiecie GOZ, odzyskanych ze strumienia dukcji i transformacji ener- Nie zdają sobie jednak du oddechowego człowieka
takie jak np. recykling 50% odpadów zmieszanych - in- gii. Do takiego stanu rzeczy sprawy z tego, że obecnie od- z uwagi na bardzo małe wy-
Słabe postępy w Polsce odpadów komunalnych w ro- formują autorzy kampanii. przyczynia się nie tylko pa- padów jest dużo więcej i są to miary cząstek (na poziomie
W Polsce, pomimo wie- ku 2025. Kluczem do sukce- lenie paliwem niskiej jako- materiały o znacznie bardziej mikronowym i submikrono-
lu zmian legislacyjnych, nie su jest poprawa systemów Problem w gospodar- ści, ale także spalanie odpa- złożonym i różnorodnym wym), ponadto są one nośni-
widać zdecydowanych po- selektywnej zbiórki i techno- stwach domowych dów w piecach, kominkach składzie niż kilkadziesiąt lat kami zawartych w odpadach
stępów w zagospodarowaniu logii sortowania. Jedna z naj- Z raportu GUS „Ochrona czy na wolnym powietrzu. temu. W związku z tym pro- metali ciężkich - wyjaśniają
odpadów. Według raportu nowszych analiz dotyczących Środowiska w Polsce 2019” Problemem jest również złe dukty ich spalania mogą być autorzy kampanii.

RYBNIK – SMOG

Rybnik walczy o oddech


Od 2015 do 2019 roku na walkę z niską emisją Miasto wydało 100 mln zł.
Fot. Pixabay

Rybnik nosi haniebne W końcówce roku pula dni droga do czystego powietrza mieszkańców przeznaczono
miano jednego z najbardziej z przekroczeniami nie zosta- jest długim, zbyt długim mar- 16,3 mln zł. Wymieniono 861
zanieczyszczonych miast ła jeszcze wyczerpana. Do tej szem. W tej sprawie to zawsze „kopciuchów”, a termomoder-
w regionie pod względem ja- pory w Rybniku były 34 takie będzie za długo, ponieważ gra nizacji poddano 91 budynków.
kości powietrza. Magistrat dni. toczy się o nasze zdrowie i ży- Plany na przyszłość są równie
poinformował o pierwszych cie. Jasne, że temat powinien ambitne - do termomoderni-
efektach podjętych działań, Coraz bliżej normy być już dawno załatwiony. zacji i wymiany źródeł ogrze-
ale do czystego powietrza Dane ze stacji monitorin- Jednak te dane pokazują, że wania pozostało 19 miejskich
jeszcze długa droga. gu na ul. Borki pokazują jed- dni z przekroczeniami mamy budynków, to szkoły, przed-
W Rybniku jest 18,5 tysią- noznaczny trend, następuje coraz mniej. Wszystkim tym, szkola, domy kultury, obiek-
ca domów jednorodzinnych, spadek średniorocznego stę- którzy z wielką nadzieją czeka- ty sportowe i OSP. Jak infor-
w 14 tysiącach domów trzeba żenia pyłu PM10 i jest szansa, ją na głęboki oddech w sezonie muje magistrat, pozyskiwane
wymienić piece. Jest sporo do że w tym roku po raz pierwszy grzewczym przypominam, że są środki zewnętrzne na upo-
zrobienia, nim mieszkańcy Miasto osiągnie normę. Cieszy zgodnie z uchwałą antysmo- ranie się z największym wy-
miasta będą mogli oddychać także spadek liczby dni z prze- gową do grudnia 2021 roku zwaniem dla miasta, czyli li-
dobrym powietrzem, jednak kroczeniem normy dobowej trzeba wymienić kotły, które kwidacją 2626 „kopciuchów”
już dziś są widoczne zmiany - pyłu PM10. Widać, że trend tów, ale ostrzega przed hur- ne pieniądze w nowy piec albo są użytkowane powyżej 10 lat. w budynkach należących do
informuje rybnicki magistrat. nasilił się znacznie po wpro- raoptymizmem. - To nie jest przyłączenie do gazu czy cie- Ten ruch też powinien znacz- Zakładu Gospodarki Miesz-
Prawo reguluje dozwolo- wadzeniu zapisów uchwały informacja, z której jestem pła sieciowego, bo i tak jest źle nie poprawić sytuację – pod- kaniowej. Aktualnie trwa-
ną ilość dni w ciągu roku z za- antysmogowej. Obecnie trwa dumny. To nie jest komuni- – komentuje Piotr Kuczera. sumowuje prezydent Rybnika. ją intensywne prace w dziel-
nieczyszczonym powietrzem - boom związany z wymianą ko- kat, który ma odtrąbić suk- – Powietrze w Rybniku nadal nicy Boguszowice Osiedle.
nie może ona przekraczać 35 tłów i pieców. Pierwszy termin ces. To wiadomość pokrze- jest bardzo złe, ale przed kilko- Walka trwa W ostatnich tygodniach za-
dni. W Rybniku zwykle ten nakazujący wymianę określo- piająca, taką mam nadzieję, ma laty było jeszcze gorsze, co Od 2015 do 2019 roku na kład podpisał umowy na ter-
limit był wyczerpywany już nych urządzeń grzewczych już dla wszystkich tych, którym pokazują te dane. Jest widocz- walkę z niską emisją Miasto momodernizacje i wymiany
w lutym i z upływem kolej- za rok - 31 grudnia 2021 roku. się wydaje, że nic się nie zmie- ny progres i to jest ogromnie wydało 100 mln zł. Pozyska- źródeł ogrzewania dla budyn-
nych miesięcy do końca roku nia. Którzy są sfrustrowani, bo ważne, bo w czytelny sposób no 88 mln zł ze środków ze- ków w Boguszowicach i Nie-
wielokrotnie był przekroczo- Długa droga do sukcesu wydaje im się, że niepotrzeb- pokazuje, że nasze działa- wnętrznych, wydano 82 mln zł dobczycach.
ny. W tym roku po raz pierw- Prezydent Piotr Kuczera nie się starają, niepotrzebnie nia mają sens. Oczywiście, że na termomodernizacje budyn-
szy można mówić o poprawie. cieszy się z pierwszych efek- zainwestowali ciężko zarobio- w polskim systemie prawnym ków miejskich. Na dotacje dla C

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 9 grudnia 2020, nr 17 (322) Wiadomości 3
RACIBÓRZ – KOMUNIKACJA REGION KRAINA GÓRNEJ ODRY

NOWY ROZKŁAD JAZDY Raczek Modraczek maskotką


PKP. JAKIE ZMIANY
W RACIBORZU? Krainy Górnej Odry
Kraina Górnej Odry - marka turystyczna Subregionu Zachodniego.

Fot. Katarzyna Przypadło

Fot. Muzeum Śląskie


KATARZYNA CICHOŃ nej Odry atrakcjach tury-
stycznych skierowanych dla
Konferencja podsumo- rodzin z dziećmi. Podczas
wująca Konkurs na Projekt dwudziestominutowej pre-
i Nazwę Maskotki Marki lekcji asystent ds. promocji
Turystycznej Krainy Górnej marki turystycznej Krainy
Odry odbyła się 27 listopa- Górnej Odry – Adam Mie-
Pociągi do Zielonej Góry, Wschodnia, pojedzie aż do Bia- da w formie online. Celem ra przywołał najważniejsze
Lublina i Białegostoku czy łegostoku, zmieni się też jego go- wydarzenia było ogłosze- obiekty i lokacje warte od-
powrót połączenia do Berli- dzina odjazdu – z 6:27 na 8:46. nie wyników konkursu oraz wiedzenia w gronie rodziny.
na – to jedne ze zmian, jakie W rozkładzie pozostają IC Mo- przedstawienie zwycięskie- Są to m.in. Graniczne Me-
zajdą w rozkładzie jazdy. ravia i TLK Galicja. go projektu i nazwy przy- andry Odry czy rzeka Ruda,
Od 13 grudnia będzie obo- W Chałupkach i Wodzisła- szłej maskotki. Na konkurs które dają ogromne możli-
wiązywał nowy rozkład jazdy wiu Śląskim będą zatrzymywa- wpłynęło 49 projektów ma- wości rekreacyjne. Cieka-
pociągów. Jakie zmiany czekają ły się pociągi czeskiego prywat- skotek i 45 propozycji na- W skład Komisji Konkursowej weszli: Adam Wawoczny, wym miejscem na terenie
pasażerów z Raciborza i okolic? nego przewoźnika Leo Express. zwy maskotki. Konkurs Urszula Kiraga, Adam Miera, Agnieszka Sikorska, Maciej Krainy Górnej Odry jest też
W przypadku pociągów Ko- W piątkowe i niedzielne wieczo- został dofinansowany z bu- Puzon, Justyna Reclik i Marta Lach. Pojezierze Palowickie, któ-
lei Śląskich, którymi z Raciborza ry będzie można dojechać do dżetu Samorządu Woje- re rozciąga się między miej-
można bezpośrednio dojechać Krakowa, powrót do Bohumina wództwa Śląskiego. scowościami Czerwionka-
do Chałupek, Rybnika, Kato- w sobotę i poniedziałek. W se- Wyniki ogłosił Związek -Leszczyny i Żory. To piękne
wic czy Bielska-Białej, zmiany zonie wakacyjnym z tych miej- Gmin i Powiatów Subre- tereny pokryte lasami i sta-
będą dotyczyły głównie godzin scowości będzie można też poje- gionu Zachodniego Woje- wami, które świetnie nadają
odjazdów i przyjazdów. Będzie chać nad morze – TLK Wydmy wództwa Śląskiego z siedzi- się na wycieczki rowerowe,
też dodatkowy pociąg do Chału- do Łeby i Helu, TLK Wolin do bą w Rybniku, zarządzający a dodatkowo oferują takie
pek o godz. 22:07. W przypadku Świnoujścia i TLK Pirat do Ko- marką turystyczną Kraina atrakcje jak Chatka Shre-
przewoźnika PolRegio, wożą- łobrzegu. Górnej Odry. Konkurs na ka czy Gichta huty „Wale-
cego raciborzan do Kędzierzy- 13 grudnia Koleje Śląskie Projekt i Nazwę Maskotki ska”. Dalej zaprezentowano
na-Koźla, Opola i Wrocławia, uruchamiają połączenie z Ka- Marki Turystycznej Krainy liczne szlaki rowerowe, Po-
pojawią się także wydłużone towic do Krakowa, podróż po- Górnej Odry wygrały: Lin- cysterski Zespół Klasztor-
relacje. Pociąg, który odjeżdża trwa nieco ponad godzinę. da Piechaczková za projekt no-Pałacowy, Kolejkę Wą-
przed godz. 5:00 do Wrocła- Lepsze skomunikowanie woj. „RACZEK ODRACZEK” oraz skotorową i Dziecięcy Park
wia, pojedzie aż do Zielonej Gó- śląskiego z małopolskim będzie Hanna i Milena Szachoń za Po ogłoszeniu wyników odbyła się prezentacja pluszowej Linowy Stacyjkowo w Ru-
ry, a trzy z tych kończących bieg możliwe dzięki wykorzystaniu propozycję nazwy maskot- maskotki „RACZKA MODRACZKA”. dach, Rezerwat Przyrody
w Kędzierzynie-Koźlu pojadą do pierwszych efektów dobiegają- ki „mODRAczek”. Komisja Łężczok, muzeum w Raci-
Wrocławia. Będzie też dodatko- cej końca modernizacji linii E30. Konkursowa postanowiła, borzu z prawdziwą mumią
wy pociąg do stolicy woj. dolno- Z ogólnopolskich cieka- że nowa maskotka zostanie prosto z Egiptu, Arboretum
śląskiego w weekendy. Ciągle wostek – między Warszawą stworzona na bazie projektu Bramy Morawskiej z mini
trwa remont stacji Kędzierzyn- a Trójmiastem pociągi katego- Lindy Piechaczkovej z lekko zoo, ścieżką dendrologiczną
-Koźle, pociągi będą więc jeździ- rii EIP, czyli Pendolino, pojadą zmienioną nazwą nawiązu- i zaczarowanym ogrodem.
ły przez Sławięcice. z prędkością 200 km/h. Podróż jącą do propozycji Hanny Warte odwiedzenia z dzieć-
Kilka zmian szykuje PKP ze stacji Warszawa Central- i Mileny Szachoń. Tak po- mi są także: Muzeum Ognia
Intercity. Z Raciborza znów bę- na do Gdańska Głównego zaj- wstał „RACZEK MODRA- w Żorach, Amerykański
dzie można dojechać bezpośred- mie w przypadku najszybszego CZEK”. Park Rozrywki Twin Peaks,
nio do Berlina – pociąg Nigh- przejazdu 2 godz. i 32 min., a do Rodzinny Park Rozrywki
tjet z Wiednia będzie odjeżdżał stacji Gdynia Główna – 2 godz. Atrakcje Trzy Wzgórza w Wodzisła-
o godz. 3:00. Pojawi się również i 59 min. dla najmłodszych Dziecięcy Park Linowy Stacyjkowo w Rudzie będzie idealny wiu Śląskim, Park Senso-
pociąg do Lublina przez Katowi- Szczegóły oraz dokładne Podczas konferencji mó- dla aktywnych i spragnionych emocji pociech. To jeden ryczny w Rydułtowach czy
ce, Kraków i Rzeszów, TLK Roz- godziny odjazdów i przyjazdów wiono także o znajdujących z dwóch parków obok Leśnej Przygody w Radlinie, która Obserwatorium Astrono-
tocze, o godz. 4:43. Racibórz można sprawdzić na plakatach się na terenie Krainy Gór- z kolei sprawdzi się przy starszych dzieciach. miczne w Czernicy.
straci za to połączenie z Pragą – na stacjach lub na portalpasa-
z rozkładu znika IC Cracovia. IC zera.pl.
Pilecki, który do tej pory jeździł
w relacji Racibórz – Warszawa KP

RACIBÓRZ – REKREACJA

NOWE DROGI ROWE-


ROWE W RACIBORZU
W Raciborzu powstał doku- z którego korzystać będą rodzi-
ment prezentujący planowane ny z dziećmi, mieszkańcy do-
i projektowane trasy na terenie jeżdżający do pracy na rowerze,
miasta. Celem jest połączenie ra- jak i turyści – wyjaśnia Dariusz
ciborskich ścieżek rowerowych Polowy. – Musimy spojrzeć na
i skomunikowanie ich z droga- infrastrukturę rowerową w mie-
mi poza Raciborzem. ście całościowo. Planując nowe
Na polecenie prezydenta trasy, trzeba brać pod uwagę
Raciborza Dariusza Polowe- projekty i plany inwestycyjne
go przeprowadzona została in- także innych zarządców dróg
wentaryzacja istniejących ście- w mieście oraz gmin sąsiednich Zaczarowany Ogród w Arboretum Brawy Morawskiej Park Rozrywki Trzy Wzgórza w Wodzisławiu Śląskim
żek rowerowych w mieście oraz w ramach prowadzonych uzgod- w Raciborzu. Znajduje się tam również mini zoo i wieża to idealne miejsce dla sympatyków rowerów, rolek czy
powstał dokument prezentujący nień. Dopiero wtedy możliwe widokowa. wrotek.
planowane i projektowane tra- jest właściwe rozpoznanie m.in.
sy na terenie miasta. Celem jest trudności realizacyjnych i plano- Fot. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

połączenie raciborskich ścieżek wanie tras w logiczny sposób –


rowerowych i skomunikowanie dodaje prezydent. R E K L A M A

ich z drogami poza Raciborzem. Aktualnie realizowane bu-


– Możemy pochwalić się dowy ścieżek w mieście to m.in.:
wieloma odcinkami ścieżek ro- budowa kontynuacji ścieżki Ra-
werowych, jednak nie zawsze cibórz – Markowice – odcinek
tworzą one sensowne trasy. To od zjazdu na Łężczok do przy-
efekt przypadkowych i nieprze- stanku autobusowego przy ul.
myślanych decyzji. Moje dzia- Władysława Łokietka, 500 m;
łania ukierunkowane są na po- ciąg rowerowo-pieszy na lewo-
łączenie ścieżek w jeden ciąg brzeżnych bulwarach.
komunikacyjny. Ideałem było-
by wygenerowanie produktu, KP
4 Publicystyka 9 grudnia 2020, nr 17 (322) << GazetaInformator.pl
REGION AKCJA SPOŁECZNA

Smog oczami młodych


Młoda wolontariuszka Klaudia Szubert mówi ostro o kopciuchach: Jesteście siewcami śmierci!
W dyskusji o smogu i jako- KS: Smog to „cichy zabójca” konsekwencji może mieć za- Moim zdaniem edukacja

Fot. materiały prasowe


ści powietrza warto posłuchać i nie ma co do tego żadnych nieczyszczone powietrze i za- ekologiczna buduje poczu-
głosu młodych. To w nich na- złudzeń! Na początku listo- chęcam do noszenia maseczek cie odpowiedzialności i daje
dzieja na zmianę stereoty- pada, normy w Wodzisławiu z filtrem. Bardzo się cieszę, że młodzieży chęci do działania.
pów, przyzwyczajeń i wresz- Śląskim, w którym miesz- moje posty trafiają do ludzi, Młodzi ludzie mają wiedzę
cie jakości powietrza. Klaudia kam, były przekroczone aż a moje argumenty ich prze- i świadomość problemów eko-
Szubert – aktywistka, społecz- o 2752%! I boję się pomyśleć, konują! I nie będę milczeć na logicznych. Chcą przyswajać
nik, wolontariuszka i zaanga- jak będą wyglądały te wskaź- temat smogu, dopóki ten pro- wiedzę i zapobiegać skutkom
żowana ekolożka podkreśla: niki, gdy przyjdzie zima! Przy blem nie zniknie. katastrofy klimatycznej. Do-
– Ekologia jest przedmiotem tak zanieczyszczonym powie- rośli raczej stwierdzają, że to
pokoleniowej troski. I nie ma trzu, nie ma mowy o wyjściu Jak oceniasz edukację wszystko bzdury, że kiedyś też
litości dla kopciuchów, któ- o spacer! ekologiczną w polskiej był smog i jakoś wszyscy żyli,
rym mówi: – Jesteście siew- Gdy chodziłam jeszcze do szkole? Czy Twoim zda- także nie ma powodu do zmar-
cami śmierci! Macie krew na szkoły i została wprowadzo- niem buduje ona poczucie twienia i zmiany.
rękach! na dwuzmianowość, często odpowiedzialności i mocy Podkreślę jeszcze raz, że
wracałam do domu wieczo- sprawczej młodych? oczywiście nie wszyscy doro-
Co dla Ciebie, dla Twoje- rami. Za każdym razem nor- śli tacy są! Niemniej jednak
go pokolenia oznacza eko- my smogu były przekroczone, KS: Gdy chodziłam do gim- pokolenie starszych ignoruje
logia? a całą drogę dusiłam się jego nazjum, to uczęszczałam do ekologię i zaprzecza skutkom
zapachem. Po powrocie do klasy o profilu ekologicznym. katastrofy klimatycznej. I to
Klaudia Szubert: Ekolo- domu ubrania, włosy, wszyst- Mieliśmy kilka razy w tygo- jest smutne.
gia oznacza dla mnie przede ko śmierdziało. Nosiłam ma- dniu osobny przedmiot o na- Klaudia Szubert od wielu lat jest zaangażowana w dzia-
wszystkim troskę o naszą pla- seczkę antysmogową za każ- zwie ekologia. Uczyliśmy się Żyjemy w jednym z naj- łalność charytatywną na rzecz dzieci i zwierząt. Inicjator-
netę i jednocześnie los przy- dym razem, gdy wracałam ze jak segregować śmieci, a tak- bardziej zanieczyszczo- ka i realizatorka spektakularnego projektu „760 pomy-
szłych pokoleń. Jest ona bardzo szkoły, a filtr, jak można się że rozmawialiśmy o tym, czym nych regionów Europy. słów na 760-lecie Wodzisławia”. Ekolożka podkreślająca
ważna w moim życiu i staram domyślić, w bardzo szybkim można palić w piecu. Pozna- Czy młodzi mają jakiś wagę czystego powietrza. Za swoją działalność została
się, jak mogę, aby poprawić czasie stawał się czarny. waliśmy różne sposoby na pomysł na walkę ze smo- wyróżniona przez miesięcznik Glamour. Człowiek Roku
stan naszego środowiska. Mam koleżankę, która pomaganie naszej planecie giem? Co mogłabyś zapro- tuWodzisław 2018.
Według mnie, dla mło- choruje na astmę i co roku, i mieliśmy nawet ekologicz- ponować w tej kwestii?
dzieży ekologia jest jak naj- gdy zaczyna się sezon grzew- ne zeszyty, które zostały po-
bardziej przedmiotem poko- czy, nawet kilka razy w ciągu darowane szkole. Nasze gim- KS: Przede wszystkim należy No i najważniejsza jest przez swoich sąsiadów. Zgło-
leniowej troski i uważam, że miesiąca trafia do szpitala ze nazjum miało nawet ogródek, przeznaczyć większą ilość pie- edukacja! Ciągle, gdzie tyl- szenia kopcących budynków
są oni bardziej świadomi za- względu na zanieczyszczone którego pielęgnowały osoby niędzy na dopłaty do fotowol- ko się da, należy informować przyjmowane są poprzez for-
grożenia, które nas czeka niż powietrze. należące do klasy ekologicz- taiki kosztem wymiany kotłów, o skutkach zanieczyszczonego mularz na stronie www.karny-
dorośli! Nie rozumiem ludzi, któ- nej. Chodziliśmy również do które i tak prędzej czy później powietrza. Im więcej akcji spo- kopciuch.pl. Organizatorem
Spójrzmy, chociaż na rzy palą w domu śmieci i nie parku miejskiego, gdzie gra- muszą odejść w niepamięć. łecznych tym lepiej! akcji Karny Kopciuch jest gru-
Młodzieżowe Strajki Klima- zdają sobie sprawy z tego, że biliśmy liście i zbieraliśmy Więcej budynków użytku pa medialna tuPolska. Akcję
tyczne, które odbywają się niedaleko na spacerze są ich kasztany, które ktoś później publicznego powinno być wy- Co chciałabyś powiedzieć wspierają partnerzy – firmy
w całej Polsce i gdzie głos dzieci, że być może żona jeź- odbierał i przeznaczał na po- posażonych w pełni w energię wszystkim tym, którzy i organizacje ekologiczne: Pro-
zabierają młodzi, ale bardzo dzi na rowerze, a sąsiadka karm dla dzików. No ale wia- z odnawialnych źródeł. z braku wiedzy bądź igno- jekt Wyjście Smoga, Rybnicki
mądrzy ludzie. Oni wiedzą, siedzi na ławce z koleżanką domo, że to była klasa typowo Należy również sadzić rancji trują swoich sąsia- Alarm Smogowy, Kancelaria
że to najprawdopodobniej i naraża się na utratę zdrowia. ekologiczna także taki kieru- drzewa i krzewy o dużych li- dów, spalając w piecach Adwokacka Jarosława Recka,
właśnie naszemu pokoleniu Niedawno również uka- nek oceniam wspaniale i bar- ściach. Rośliny są bardzo sku- np. śmieci? Słońce+, 499.pl, Yoobee, Re-
przyjdzie zmierzyć się z naj- zały się badania prowadzone dzo się cieszę, że taki istnieje. teczne w walce zanieczyszcze- gionalna Izba Gospodarcza
cięższymi efektami zaniedbań wśród dzieci mieszkających W klasach o innych profilach niami powietrza. KS: Jesteście siewcami śmier- w Katowicach, Martis Con-
klimatycznych. Zmagamy się w Rybniku. Okazało się, że nie mówi się o ekologii zapew- Bardzo fajną akcją by- ci! Toksyczny dym, który sulting, Agencja Star Manager
ze smogiem, zalewa nas gi- miały one w moczu „czar- ne aż tak dużo, ale nie jest to ły darmowe autobusy i po- produkujecie, zabija dzieci Izba Gospodarcza w Wodzisła-
gantyczna fala odpadów! Za- ny węgiel”. A w porównaniu temat pomijany. ciągi, gdy normy smogu były bawiące się na podwórku. Do- wiu Śląskim, Prevac oraz Mia-
powiadany jest brak wody z badanymi ze Strasburga Jeśli chodzi o szkoły po- znacznie przekroczone. War- prowadza do poronienia ko- sto Rybnik.
oraz migracje klimatyczne! stężenie było większe nawet nadgimnazjalne, to tam jednak to wtedy zrezygnować z jaz- bietę w ciąży. Zabija starszą
Dlatego cieszę się, że młodzi o 900%!!! Pomyślcie, ile sub- najwięcej czasu jest poświęco- dy samochodem i jednocze- panią, która codziennie mija Partnerami medialnymi
ludzie są tego świadomi. stancji rakotwórczych mu- ne na przygotowanie uczniów śnie zredukować ilość spalin. wasz dom, chodząc na zaku- akcji są: Rybnik.com.pl, tu-
szą mieć w sobie te rybnic- do matury. Mimo wszystko, te- Przede wszystkim żyjmy ha- py. Z każdym spalonym przez Wodzisław.pl, tuŻory.pl, tu-
Czy Ty i Twoi rówieśnicy kie dzieci, które brały udział maty na temat ochrony środo- słem „Nie reagujesz, akcep- was odpadem, wydłuża się ko- Jastrzębie.pl, ŚląskiBiznes.pl,
odczuwacie skutki smo- w badaniu?! To jest przera- wiska i smogu były poruszane tujesz!“. Jeśli wiemy, że nasz lejka do onkologa. Macie krew Dziennik Zachodni, Naszemia-
gu? Rozmawiacie o tym? żające! na lekcjach wychowawczych. sąsiad pali śmieci, reagujmy! na rękach! sto.pl, tuWroclaw.com, Wolny
Jak reagujecie na komu- Poprzez media spo- No i chyba w każdej szkole Wierzę, że wysokie kary pie- Akcja społeczna Kar- Rynek, Raciborz.com.pl, Plu-
nikaty o przekroczeniach łecznościowe staram się zbierane są nakrętki, baterie niężne pomogą w redukcji ny Kopciuch to akcja pomo- sydlabiznesu.pl, Gazeta Infor-
norm jakości powietrza? uświadamiać innym, jakie i elektrośmieci. smogu. cy obywatelom zatruwanym mator.

WODZISŁAW ŚLĄSKI – SEGREGACJA ODPADÓW

O dwóch takich, co segregowali


Nowa kampania ekologiczna Wodzisławia Śląskiego ma zwrócić uwagę na segregację biodegradowalnych odpadów.
Fot. UM Wodzisław Śląski

Prezydent Mieczysław cjalna podstrona www. że wspólnie z pracownika-


Kieca oraz jego zastępca eko.wodzislaw-slaski.pl/o- mi wodzisławskiego Urzędu
Wojciech Krzyżek w ramach -dwoch-takich-co-segrego- uznano, że warto zaangażo-
nowej kampanii będą pod- wali. wać się w działania, dając
kreślać rolę segregacji od- Jak mówi prezydent nie tylko wiedzę, ale również
padów biodegradowalnych miasta Mieczysław Kieca, przedstawiając wszystko
poprzez kilkuminutowe fil- zdecydowano się na taką w dość niecodzienny sposób.
my publikowane co tydzień formę informowania o no- Filmy z udziałem pre-
w sieci. wym systemie śmieciowym zydenta oraz jego zastępcy
Poza filmami w planach w w mieście, mając nadzie- można zobaczyć na miejskim
jest również kilkutygodnio- ję, że taka kampania infor- fanpage’u w portalu Face-
wy konkurs z nagrodami. macyjna zwiększy potrzeby book. Na specjalnie urucho-
Mieszkańcy Wodzisławia segregacji odpadów. Zawsze mionej podstronie znajdzie-
będą mogli nagrywać krót- bowiem warto walczyć o śro- my informacje o prawidłowej
kie filmy pokazujące drugie dowisko w którym żyjemy. segregacji bioodpadów
życie odpadów. Długo myślano nad spo- i możliwości kompostowa-
W związku z kampanią sobem przyciągnięcia uwagi nia, ale także liczne lifehacki
„O dwóch takich, co segre- większej liczby mieszkań- na to, jak wykorzystać fusy
gowali” w różnych dzielni- ców na kwestie segregacji, z kawy, obierki z warzyw czy
cach Wodzisławia Śląskie- odpadów bio i recyklingu. czerstwy chleb.
go pojawiły się billboardy I zastępca prezydenta Woj-
Prezydent Mieczysław Kieca (po prawej) oraz jego zastępca Wojciech Krzyżek. i plakaty. Ruszyła też spe- ciech Krzyżek podkreśla, c
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 17/2020 GazetaInformator.pl 9 grudnia 2020 nr 17 (322)
REGION EDUKACJA

Online o edukacji w Subregionie Zachodnim


Wyzwania systemu edukacji w dobie zmian rynkowych oraz sytuacji kryzysowych – Wodzisławski Dzień Przedsiębiorczości.
W drugiej części opraco- torów do współpracy z praco-
wania zagadnień poruszonych Problematyka debaty: dawcami. W przypadku Sub-
podczas debaty, jaka odbyła regionu Zachodniego jest to
się w dniu 19.11.2020 z okazji Debata o tym, jakie wyzwania stoją przed instytucjami rynku pracy oraz systemem edukacji w kontekście zmian ryn- prowadzone bardzo dobrze od
Wodzisławskiego Dnia Przed- kowych takich jak dynamicznie zmieniające się zawody, technologie, narzędzia pracy, oczekiwania młodego pokolenia, wielu lat. Chciałbym też wspo-
siębiorczości, prezentujemy potrzeby pracodawców, zwłaszcza w niepewnym czasie kryzysu gospodarczego. mnieć iż zapotrzebowanie na
stanowiska i wyzwania stojące Próba zebrania problematyki edukacji przyszłych kadr (uczenie się  przez całe życie, konieczność podnoszenia efektyw- zawody jest ogłaszane od lute-
przed lokalnym systemu edu- ności nauczania dualnego, zdobywania kwalifikacji i nabywania kompetencji) oraz w kontekście zmian rynkowych oraz go do MEN. Prognoza ta, która
kacji. sytuacji awaryjnych takich jak pandemia koronawirusa). obok barometru zawodów jest
podstawą do tego jakie kierun-
Ireneusz Burek: Pytania ki kształcenia wprowadzać.
do dyrektorów szkół kształcą- Nowy zawód może być wpro-
cych przyszłe kadry: Jakie wi- wadzony jedynie na wniosek
dzą Państwo możliwości roz- odpowiedniego ministra, do
woju kompetencji uczniów we którego należy dana branża
współpracy z biznesem. Jakie i powinien być poprzedzony
są możliwości żeby absolwent wnioskiem grupy pracodaw-
wszedł na rynek pracy odpo- ców którzy widzą potrzebę
wiednio przygotowany? jego wprowadzenia do klasy-
fikacji zawodów szkolnictwa
Maria Lach, Dyrektor Ze- branżowego. Zatem dość wy-
społu Szkół Ekonomicz- soko postawiona jest tutaj ro-
nych w Wodzisławiu Ślą- la pracodawców.
skim: Szkoła zawodowa, która
kształci współcześnie to prze- Ireneusz Burek: Jakie
strzeń na współpracę z pra- wsparcie jest udzielane dorad-
codawcą, idealna i konieczna. Uczestnicy debaty: com zawodowym przez Kura-
Szkoła od dawna na co dzień Kuratorium Oświaty w Katowicach   torium Oświaty - Delegaturę
i bardzo realnie współpracuje Zbigniew Martyniak – Kuratorium Oświaty w Katowicach – Wydział Jakości Edukacji w Rybniku?
z Powiatowym Urzędem Pracy Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku
oraz lokalnymi pracodawcami. Mariola Juraszek – Morawska – doradca Mariola Juraszek- Moraw-
Od 7 lat działa Forum Przedsię- Instytut Badań Edukacyjnych w Katowicach  ska, Kuratorium Oświa-
biorczości dla Pracodawców. Aleksandra Wojciechowska  ty, Delegatura w Rybni-
Niemożliwe jest kształcenie Wojewódzki Urząd Pracy ku: Myślę, że takim słowem
uczniów na lokalny rynek pra- Grzegorz Sikorski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy klucz, które w tym wszystkim
cy nie poznawszy się uprzed- Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim jest najistotniejsze jest ela-
nio na terenie szkoły. Forum Anna Słotwińska – Plewka – dyrektor PUP   styczność. Pomiędzy wszyst-
Przedsiębiorczości polega na Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim kim zainteresowanymi, w tym
tym że regionalni, ale nie tylko, Anna Wilkowska – doradca zawodowy również rodzicami uczniów.
pracodawcy zostają zaproszeni Zespół Szkół Technicznych w Rybniku Doradztwo zawodowe to klucz
do współpracy. Forum łączy ze Piotr Tokarz – dyrektor do wszystkich działań. Może-
sobą pracodawców i nauczycie- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegow Wodzisławiu Śląskim my jako Kuratorium Oświa-
li. Dzieli odpowiedzialność na Beata Elsner – wicedyrektor ty uczestnicząc w spotkaniach
pracodawcę i szkołę do przy- Zespół Szkół Ekonomicznych Wodzisław w szkołach aktywnych, prezen-
gotowania ucznia do wejścia Maria Lach – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim tować dobre praktyki, pokazać
na rynek pracy. Istotne jest działanie innych placówek,
działanie w formie patronatów, Moderator debaty: zmiany profilu kształcenia. Nie
które realizowane jest na tere- Ireneusz Burek – Prezes Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE, redaktor naczelny portalu wszyscy dyrektorzy bowiem
nie konkretnej firmy. Ucznio- PLUSYdlaBIZNESU.pl wiedzą, jak rozpocząć współ-
wie działają na rzecz konkret- pracę z przedsiębiorcami.
nej firmy, są przygotowani do
udziału w zagranicznych sta- i Ustawicznego w Wodzi- nastawienie firm na kształce- cy i o zawodach. Organizowa- ry będzie wychodził naprzeciw Ireneusz Burek: Zamyka-
żach. Początkowo uczeń, który sławiu Śląskim: Ogranicze- nie. Górnictwo powoli przesta- ne jest dużo różnego rodzaju potrzebom nauczycieli w za- jąc dziś debatę na temat wy-
wyjeżdża na staż zagraniczny, niem jest obecny, pandemicz- je istnieć. Szkoła kształci w ta- przedsięwzięć skierowanych kresie różnych przedmiotów, zwań dla edukacji przyszłych
zostaje przygotowany u swo- ny czas, istnieją obawy że kich branżach jak mechatronik, do doradców różnych placó- także tych zawodowych. kadr, podczas której mówimy
jego pracodawcy, który jest też praktyki mogą się nie odbyć. elektryk, automatyk. Problem wek edukacyjnych. Zwłaszcza o nabywaniu kwalifikacji, da-
jego opiekunem. Pracodawca Młodzież zdobywa kompeten- w tym że firmy nie są w stanie w związku z tym że w 2019 Ireneusz Burek: Jak sys- jemy głos Instytutowi Badań
szkoląc ucznia i przygotowując cje, zgodnie z oczekiwaniami przyjąć już aż 30 uczniów, jak zmieniło się Rozporządzenie tem edukacji monitoruje ja- Edukacyjnych w Katowicach,
go do pracy, często zapewnia pracodawcy. kiedyś. Są one bowiem znacz- odnośnie doradztwa zawodo- kość kształcenia kompetencji, który od kilku lat wdraża mi-
sobie również przyszłego pra- nie mniejsze wego., które zobowiązuje do- kształcenia branżowego przy- nisterialny projekt oparty na
cownika. Nieraz jeszcze przed IB: Jak ocenia Pani wpływ na- radców do kierowania tego szłych pracowników na każdym Zintegrowanym Systemie
zakończeniem roku szkolne- uki zdalnej na jakość kształce- Ireneusz Burek: Jakie za- rodzaju usług już od samego ze szczebli edukacji? Jak kura- Kwalifikacji.
go uczniowie mają już podpi- nia zawodowego? Część zajęć dania organizuje Powiatowy początku edukacji. Stąd też torium wspiera doradztwo za-
sane umowy o pracę. Nauczy- praktycznych nie ma bowiem Ośrodek Doskonalenia Na- PODN organizuje swoje dzia- wodowe i systemy kształcenia Aleksandra Wojciechow-
ciel musi mieć świadomość, że możliwości się odbyć. uczycieli w zakresie doradz- łania w taki sposób by były dualnego? ska, Instytut Badań Edu-
przygotowuje ucznia nie tyl- twa zawodowego w kontekście one skierowanie do wszystkich kacyjnych w Katowicach:
ko do nauki zawodu, ale także BE: Nauczanie zdalne powo- współpracy z biznesem? W ja- grup w postaci targów eduka- Zbigniew Martyniak, Wy- Mówimy dziś o efektach ucze-
wyposaża go w kompetencje duje trochę problemów, na- ki sposób przedstawia się obec- cyjnych, zwiedzania zakładów dział Jakości Edukacji, Ku- nia się, o kompetencjach które
i umiejętności które pozwo- tomiast nauczyciele dzielą się nie organizacja pracy Powiato- oraz konkursów zawodoznaw- ratorium Oświaty w Kato- nabywamy na różnych etapach
lą mu na elastyczne podejście swoim doświadczeniem i pre- wego Ośrodka Doskonalenia czych wraz z pracodawca- wicach: Działamy w ramach kształcenia. Zintegrowany Sys-
do rynku pracy. Niezbędne zentują wykonywanie zadania Nauczycieli w obecnej pande- mi skierowanych do uczniów kompetencji i przepisów pra- tem Kwalifikacji pozwala nam
jest uświadomienie uczniom, praktycznego. Są prowadzone micznej rzeczywistości? szkół ponadpodstawowych, wa poza tym niewiele możemy zamienić nabyte kompetencje
że człowiek uczy się przez całe zajęcia także w formie stacjo- podstawowych i przedszkoli. zrobić pomijając niektóre dzia- na kwalifikacje rynkowe. Kwa-
życie. narnej w małych grupach dla Anna Wilkowska, do- Bardzo ważne jest by doradz- łania (np. Festiwal Zawodów). lifikacje rynkowe adresowane
klas kończących. radca zawodowy: Dzięki two było procesem. Ponadto W ramach tych działań moż- są dla tych, którzy wchodzą
Ireneusz Burek: Jakie są współpracy PODN ze szkoła- Ośrodek Szkolenia Nauczycie- na opracować przepisy które na rynek pracy oraz tych, któ-
ograniczenia, tzw. „wąskie gar- Piotr Tokarz, dyrektor, Ze- mi ponadpodstawowymi oraz li organizuje szkolenia dla na- umożliwią, dadzą narzędzia rzy na rynku pracy już są. Uła-
dła” w problematyce spotkań spół Szkół Technicznych pracodawcami istnieje moż- uczycieli, a także współpracuje osobom na pierwszej linii tj. twiają one przekwalifikowanie
z biznesem? w Rybniku: Widzę kilka za- liwość wyposażenia uczniów z IBE co skutkuje wypracowa- w szkołach do określenia w ja- się i są szybką odpowiedzią na
grożeń i problemów. Od 2007 w określone umiejętności niem materiałów dla nauczy- kim kierunku edukacje prowa- pytania o wykwalifikowanych
Beata Elsner, wicedyrek- roku współpracujemy z biz- i kompetencje tzw. potencjał cieli i doradców zawodowych. dzić i na jakim poziomie jako- pracowników w zawodach de-
tor, Powiatowe Centrum nesem, początkowo zwłaszcza osobowy oraz w jak najszerszą Staramy się również o projekt ściowym. W wyniku różnych ficytowych m.in. wymienia-
Kształcenia Zawodowego z branżą górniczą. Zmienia się wiedzę o sobie, o rynku pra- organizowany przez ORE, któ- dyskusji zobligowano dyrek- nych w barometrze zawodów.
II PLUSY dlaBIZNESU 9 grudnia 2020, nr 17 (322) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

Z APYTA J O kasy fiskalne on-line ji „1234”


s bonus o wartości 1230 zł (brutto) w promoc
*)

Tylko u na

Wszechstronny system kasowy dla Twojej firmy


• ułatw sobie pracę dzięki pomysłowemu oprogramowaniu, działającemu na platformie
Android i współpracującemu z nowoczesnym sprzętem
• obsługuj system kasowy w sposób intuicyjny, prosty, bez konieczności skomplikowanej
instalacji i konfiguracji
ib.pl
• obserwuj w czasie rzeczywistym informacje o przychodach, zysku, produktach, zapasach
Wszystkie atuty w ręku! magazynowych oraz działaniach pracowników

20 03

47, 697 212 351 Elastyczne plany abonamentowe Dotykačka


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

System kasowy Dotykačka usprawnia pracę System kasowy Dotykačka doskonale sprawdza
i podnosi efektywność małych i średnich się we wszystkich typach placówek handlowych
restauracji, barów, kawiarni i cukierni oferujących zróżnicowany asortyment towarów
• zestawienia sprzedaży i historia rachunków • zdalne zarządzanie bazą towarową
• kontrola stanów magazynowych i raporty sprzedaży • szerokie możliwości raportowania sprzedaży
• mapa stołów; możliwość parkowania rachunków • brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników, produktów
• systemy rabatowe; happy hours i wystawionych dokumentów
• kontrola uprawnień użytkowników • współpraca z czytnikami i wagami; obsługa kodów PLU i EAN
• obsługa aplikacji Mobilny Kelner • obsługa kart rabatowych i bonusowych

Dotykačka jest efektywnym wsparciem dla firm Dotykačka to kompletny system kasowy oraz
usługowych - niezależnie od profilu i miejsca nowoczesny sprzęt współpracujący z wieloma
działalności urządzeniami i akcesoriami. Wybierz zestaw
odpowiadający Twoim potrzebom.
• mobilne rozwiązania kasowe
• intuicyjna i łatwa obsługa • zarządzanie rezerwacjami
• bogaty wybór kompatybilnych urządzeń i akcesoriów • możliwość parkowania rachunków
• brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników, produktów • automatyczna wycena usług czasowych (np. minutowa)
i wystawionych dokumentów • zarządzanie stanami magazynowymi
• stały dostęp do aktualizacji oprogramowania i sterowników • obsługa programów rabatowych i lojalnościowych
• współpraca z zewnętrznymi systemami (API)

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 9 grudnia 2020, nr 17 (322) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION BIZNES

Ministerstwo nie przesunęło obowiązku kas online dla gastronomii


Branża gastronomiczna liczyła na kolejne przesunięcie obowiązku wymiany kas fiskalnych. Niestety rząd, mimo
ograniczeń w prowadzeniu działalności z powodu Covid, podtrzymał stanowisko, że wymiana kas musi odbyć się
do 31.12.2020. Jak optymalnie przeprowadzić wymianę kasy fiskalnej w celu osiągnięcia korzyści swojej firmy.
Wychodzimy z propo- trzebowania, różne modele Szeroka oferta urządzeń zł brutto) oraz inne korzyści.
zycją rozmowy o możliwo- kas lub moduły). Możliwość – dopasowanie do indy- O szczegóły promocji „1234” BINGO MAX - listopadowy
ściach jakie warto wziąć pod podłączenia drukarki kuchen- widualnych potrzeb pytaj handlowców.
uwagę przy zakupie nowego nej do drukowania zamówień W stałej sprzedaży ponad debiut firmy POSNET
urządzenia fiskalnego. Wy- na kuchni (wybrane modele). 30 różnych kas fiskalnych Dostępność kas „od ręki”
mieniając bowiem starą kasę i drukarek fiskalnych online. - ale to nie znaczy,
na nawet prosty system ga- Rozwiązanie Wszystkie urządzenia są już że należy zwlekać!
stronomiczny istnieje moż- prostego systemu na rynku od wielu lat, obecnie Bazując na wieloletnim
liwość zdalnego zarządzania gastronomicznego zostały przystosowane do po- doświadczeniu, możemy przy-
restauracją, sprawdzania ra- Prosty system gastrono- łączenia z Centralnym Repozy- puszczać, że pod koniec roku
portów, rozliczania kasje- miczny, intuicyjne przyjmo- torium Kas. Nasza pełna oferta produkcja urządzeń nie bę-
rów, monitorowania zamó- wanie zamówień, wydruki na CentrumKasFiskalnych.pl dzie wystarczająca, co może
wień i wiele, wiele innych! na kuchni. Dostępny również przełożyć się na opóźnienia
Warto też wiedzieć, że nawet zdalnie poprzez przeglądarkę. 700 zł zwrotu za zakup w dostawach. Ponadto, aby
do niektórych najprostszych Możliwość zdalnego kontrolo- kasy fiskalnej online obsłużyć wszystkich Klientów
kas fiskalnych online można wania, edytowania i zarządza- Podatnikom, których Mi- z należytą starannością w na-
podłączyć drukarkę kuchen- nia systemem przez właści- nisterstwo obligatoryjnie szej firmie pojawią się dłuższe
ną oraz inne peryferia, które ciela. Wbudowane narzędzia zmusiło do wymiany urządzeń terminy realizacji wdrożeń.
usprawnią pracę restauracji analityczne. Połączenie z do- fiskalnych na online przysłu- Proponujemy nie czekać na
baru czy kebabu. Proponu- wolną drukarką online i pe- guje zwrot na zakup urządze- ostatni moment i wybrać się
jemy aby zmiany przepisów ryferiami. Możliwość konfi- nia fiskalnego w wysokości do nas w wolnej chwili, cho-
wykorzystać na usprawnie- gurowania zestawów i funkcji 700zł - pomagamy w otrzyma- ciażby po to, żeby zapoznać
nie pracy, rozbudowaniu według potrzeb i specyfikacji niu zwrotu. się z ofertą i wybrać optymal-
funkcji, lepszą analizę biz- restauracji. ne urządzenie dla Państwa
nesu. Terminal płatniczy biznesu.
W naszej ofercie naj- Rozwiązanie systemu do kasy online za 21 zł Ireneusz Burek
prostsze i najlepsze rozwią- gastronomicznego POS miesięcznie! właściciel SOFT-IB
zania na rynku, dopasowane z zapleczem W ofercie posiadamy ter-
do potrzeb branży; Rozbudowany system minale płatnicze z możliwo-
- oferujemy urządzenia fi- gastronomiczny oferujący ścią integracji z kasą fiskalną
skalne polskich producen- kompleksowe rozwiązania lub systemem gastronomicz-
tów z gwarancją realizowaną stosowane w każdego ro- nym. Podatnicy, którzy do
w Polsce dzaju gastronomii, dowol- tej pory nie posiadali termi- ib.pl
- posiadamy sprawdzone na możliwość przystosowa- nala płatniczego (minimum
rozwiązania nia, konfiguracji i integracji 12 miesięcy) mogą skorzystać
- jesteśmy lokalną, rodzinną z zewnętrznymi systemami z programu Polska Bezgotów-
firmą z 25 letnim doświad- (m.in. zamówienia interne- kowa, dzięki której przysługu- SOFT-IB Ireneusz Burek
czeniem i dużym zapleczem towe), obsługa magazynów, je im dowolny terminal płat- ul. Klasztorna 12
- posiadamy placówki w Ra- dostaw, receptur, rozliczania niczy na 12 miesięcy bez opłat.
47-400 Racibórz
ciborzu, Kędzierzynie-Koźlu kasjerów, kierowców, rozbu- Koszt po okresie promocji
Tel. 32 415 98 18
i Wodzisławiu Śląskim dowanych raportów. Wraz to jedynie 21zł miesięcznie
- gwarantujemy wsparcie z programem zapleczowym i tylko 0,75% (lub 23zł mie- ul. św. Jana 16
przed i posprzedażowe (mo- umożliwia pełną obsługę fir- sięcznie i 0,65%) od kwoty 44-300 Wodzisław Śląski
bilny, kilkuosobowy serwis) my wraz z prowadzeniem transakcji – nawet bank nie Tel. 32 440 89 88
księgowości lub pełnym pobije naszej oferty na termi-
Rozwiązanie oparte na eksportem danych do pro- nale płatnicze! ul. W. Planetorza 9/2
prostej kasie fiskalnej gramów księgowych. Jed- 47-200 Kędzierzyn
ONLINE norazowa opłata za licencję Promocja firmy z cenie Tel. 77 482 67 47
Prosta kasa fiskalna on- oprogramowania, bez abona- kasy fiskalnej
line, połączenie z repozyto- mentów. Kupując kasę fiskalną on- softib.pl
rium po kablu LAN, WiFi lub line w naszej firmie, otrzy- centrumkasfiskalnych.pl
poprzez wbudowany moduł PONADTO w ofercie masz pakiet reklamy o warto-
GPRS (w zależności od zapo- naszej firmy: ści 1000,00 zł netto (1230,00 Artykuł sponsorowany

FAWAG lite ONLINE ELZAB K10


ONLINE Producent urządzeń fiskalnych, firma POSNET, kil-
ka dni temu podczas spotkania partnerów handlo-
wych (online) zaprezentował najważniejsze zmiany
na rynku fiskalnym.
Lockdown spowodowany pandemią Covid-19 kilka
miesięcy temu spowodował duże zamieszanie w ogól-
nokrajowym programie wymiany kas fiskalnych po-
przedniej generacji na tzw. kasy online (kasy te łączą
się automatycznie z systemem informatycznym fisku-
sa). Branżą, która od połowy roku miała obowiązek
wdrożyć nowe rozwiązania, jest gastronomia. Z uwa-
gi na zamknięcie placówek ministerstwo przesunęło
datę tego obowiązku na 31.12.2020. Niefortunnie,
mamy do czynienia z ponownym załamaniem bizne-
POSNET ERGO ELZAB MINI su we wspomnianej branży, co powoduje niepewność
i przesuwanie decyzji o inwestowaniu w nowe urzą-
ONLINE ONLINE dzenia. Na kilka tygodni przed końcem roku, termin
jednak jest nadal obowiązujący.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku PO-
SNET zaprezentował nową generację kasy BINGO
– najpopularniejszej kasy w swoim segmencie (315
tys. sprzedanych urządzeń). Wersja MAX, obok pra-
cy online posiada ogromne możliwości współpracy
z peryferiami, co pozwala na zbudowanie sieci wspo-
magającej obsługę m.in. mniejszych placówek gastro-
nomicznych (czytniki kodów kreskowych, drukarki
zamówień, terminal płatniczy).

SOFT-IB autoryzowany partner POSNET


Rozwiązania gastronomiczne oparte mogą być na prostych kasach fiskalnych online.
IV PLUSY dlaBIZNESU 9 grudnia 2020, nr 17 (322) << GazetaInformator.pl
REGION KORONAWIRUS

Koronawirus a praca. Jakie ograniczenia aktualnie obowiązują?


Zakrywanie ust i nosa zależne od pracodawcy czy obowiązkowa kwarantanna już w dniu skierowania na test – to jedne z ostatnich zmian
związanych z ograniczeniami dotyczącymi epidemii.
W życie weszły przepisy duje się więcej niż jedna osoba, osób uprawiających sport w ra- cjonują wyłącznie w ścisłym działalności rozrywkowej obej- zapewnienia przez zakłady
nowego rozporządzenia Ra- będą zobowiązani do obowiąz- mach współzawodnictwa. Nie reżimie sanitarnym. W skle- mującej obsługę stoków nar- pracy osobom zatrudnionym,
dy Ministrów z dnia 1 grudnia ku zakrywania ust i nosa. mogą także działać dyskoteki pach, galeriach handlowych, ciarskich oraz wypożyczanie niezależnie od podstawy
2020 r. w sprawie ustanowie- Do treści nowego rozporzą- i kluby nocne, a usługi hotelar- placówkach pocztowych obo- sprzętu rekreacyjnego. prawnej zatrudnienia, ręka-
nia określonych ograniczeń, dzenia powrócił zapis dotyczą- skie są udostępnianie jedynie wiązuje limit osób: 1 osoba na wiczek jednorazowych lub
nakazów i zakazów w związ- cy obligatoryjnego zasłaniania gościom przebywających w po- 10 m² – gdy obiekt jest mniej- Obowiązkowa środków do dezynfekcji rąk,
ku z wystąpieniem stanu epi- ust i nosa w odniesieniu do dróży służbowej, sportowcom szy niż 100 m², 1 osoba na 15 kwarantanna już w dniu a także odległości między sta-
demii. Jakie są najważniejsze pracowników, którzy wykonu- oraz personelowi medycznemu m² – gdy obiekt jest większy skierowania na test nowiskami pracy wynoszącą
zmiany w zakresie dotychczas ją bezpośrednią obsługę intere- i pacjentom. Usługi gastrono- niż 100 m². Nadal obowiązują Od 28 listopada zmienio- co najmniej 1,5 m, chyba że
obowiązujących ograniczeń, santów lub klientów, w czasie miczne obowiązuje działalność godziny dla seniora – od po- no również regulacje dotyczące jest to niemożliwe ze względu
które są istotne w szczególno- jej wykonywania. ograniczona do możliwości re- niedziałku do piątku w godz. obowiązku poddania się kwa- na charakter działalności wy-
ści z punktu widzenia przed- W celu zabezpieczenia alizacji usługi „na wynos” i „na 10:00-12:00. Obejmują one rantannie. Aktualnie w sytuacji, konywanej w zakładzie pracy,
siębiorcy? przedsiębiorstwa przed ewen- dowóz”. Nie dotyczy to działal- sklepy spożywcze, drogerie, gdy otrzymamy skierowanie a pracodawca zapewnia środ-
tualnymi konsekwencjami ności prowadzonych na terenie apteki oraz punkty pocztowe. na wykonanie testu od leka- ki ochrony osobistej związane
Pracodawca decyduje związanymi z potencjalną kon- szkół i placówek oświatowych Osoby przebywające w obiek- rza podstawowej i nocnej opie- ze zwalczaniem epidemii.
o maseczkach w pracy trolą, jak również dla ujedno- – pod warunkiem zajmowania tach handlowych mają obo- ki zdrowotnej, już w dniu, gdy Ustawodawca w najnow-
Od 28 listopada obowiąz- licenia procedur obowiązują- co drugiego stolika i zapewnie- wiązek nosić jednorazowe rę- lekarz skieruje nas na wyko- szej wersji rozporządzenia
kowe stało się noszenie mase- cych w zakładzie pracy, zaleca nia odległości 1,5 m. kawiczki lub stosować środki nanie testu, jesteśmy zobowią- nie przesądził wprost, czy
czek w miejscu pracy. Przepis się wystosowanie oficjalnego Salony fryzjerskie i kosme- do dezynfekcji rąk – zapew- zani do poddania się kwaran- pracodawca jest zobligowany
wywołał duże kontrowersje, stanowiska pracodawcy, w któ- tyczne, salon tatuaży i percingu nione przez sklep. Placówki tannie. Zgodnie z brzmieniem do zapewnienia swoim pra-
rząd zdecydował się więc na rym poinformuje on pracow- mają możliwość prowadzenia są zobowiązane do informo- rozporządzenia kwarantanna cownikom środków służą-
zmiany. Obowiązek zasłania- ników o zakresie stosowania działalności wyłącznie w reżi- wania o limicie osób obowią- jest zawieszona na czas wyko- cych do zasłonięcia ust i no-
nia ust i nosa w zakładach pra- obowiązku zakrywania ust mie sanitarnym, tj. 1,5 m odle- zującym na terenie obiektu nania testu, tj. droga do miejsca sa jak maseczki czy przyłbice.
cy przy pomocy odzieży lub jej i nosa na terenie zakładu pra- głości pomiędzy stanowiskami oraz podejmować środki za- pobrania wymazu oraz powrót Dokonując analizy regulacji
części, maski, maseczki przy- cy. oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 pewniające przestrzeganie te- do domu. Zawieszenie okresu obowiązującego rozporządze-
łbicy albo kasku ochronne- stanowisko – nie licząc obsługi. go limitu. Sale zabaw zlokali- kwarantanny lub izolacji ma nia, należy mieć na względzie
go dotyczy teraz każdej osoby Najważniejsze W przypadku działalności zowane w galeriach i parkach miejsce również w sytuacji, gdy również brzmienie przepisów
przebywającej na terenie zakła- ograniczenia branżowe kulturalnej oraz projekcji fil- handlowych nadal pozostają musimy udać się do lekarza. kodeksu pracy, a w szcze-
du pracy, jeżeli w pomieszcze- Ograniczenia obejmują mów lub nagrań dopuszczalne zamknięte. W takim przypadku nie ma ko- gólności art. 207 w zw. z art.
niu przebywa więcej niż jedna wiele branż. Wytyczne będą są jedynie działania niezbędne Targi, wystawy, konfe- nieczności i zgłaszania swojej 2076 kodeksu pracy, zgodnie
osoba – chyba że pracodawca obowiązywały co najmniej do do przygotowań wydarzeń ar- rencje, kongresy dopuszczal- nieobecności do sanepidu. z którymi pracodawca jest zo-
postanowi inaczej. Regulacja 27 grudnia. tystycznych np. próby czy ćwi- ne są wyłącznie w formie on- bowiązany w szczególności
weszła w życie w dniu 2 grud- Baseny, aquaparki, siłow- czenia – bez udziału publiczno- -line. Prowadzenia wesołych Kontynuacja obowiąz- do zapewnienia bezpiecznych
nia. Aktualne brzmienie prze- nie, kluby i centrum fitness są ści, a także zwiedzanie lasów, miasteczek, pokojów zaga- ków zakładów pracy warunków pracy swoim pra-
pisów pozostawia więc w gestii zamknięte. Zakaz prowadzenia parków i ogrodów zabytko- dek, domów strachu, miejsc w zakresie środków bez- cownikom.
pracodawcy podjęcie decyzji, działalności nie dotyczy wy- wych należących do instytucji do tańczenia, parków rozryw- pieczeństwa
czy pracownicy, którzy przeby- mienionych miejsc wykonu- kultury. ki, sale zabaw jest zakazane. W treści nowego rozporzą- Artykuł opracowany
wają na terenie zakładu pracy jących działalność leczniczą, Sklepy i usługi w galeriach Wyjątkiem jest wprowadze- dzenia podtrzymano funkcjo- we współpracy z KRPM Legal
w pomieszczeniach, gdzie znaj- a także przeznaczonych dla i parkach handlowych funk- nie możliwości prowadzenia nujący dotychczas obowiązek Martyna Michta
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 9 grudnia 2020, nr 17 (322) PLUSY dlaBIZNESU V
RACIBÓRZ REKREACJA

Lodowisko w Raciborzu powstanie w przyszłym roku


Tafla lodowiska będzie miała wymiary 20×50 m. Powstanie też duży parking.

katarzyna przypadło i wszystkich pomieszczeń – mó- duży parking, znacznie większy do łyżew. Pojawią się też: szat- dachu pokrytego tworzywem. w okolicy 4,8 mln zł – wyjaśnia
wi prezydent Dariusz Polowy. niż pierwotnie planowałem, któ- nia z automatycznym dostępem Po sezonie zimowym będzie to Dariusz Polowy
Prezydent Miasta Racibórz Po wizji lokalnej, analizach ry oprócz lodowiska zabezpieczy dzięki opasce elektronicznej – miejsce na salę zabaw i rekreacji Jak podkreśla magistrat,
Dariusz Polowy rusza z progra- i dyskusjach z projektantem, potrzeby: aquaparku, stadionu, nie będzie problemów z pilno- dla dzieci. Plac parkingowy bę- przedstawiana inicjatywa
mem „Racibórz – czas na in- uwzględniając specyfikę loka- całego kompleksu OSiR-u, ale waniem kluczyka, węzły sani- dzie liczył 59 miejsc. stanowi odpowiedź na real-
westycje”. – Zapowiadałem je lizacji oraz potrzeby mieszkań- również sąsiadującego Zam- tarne, w tym również dla osób PFU zawiera również kosz- ne potrzeby mieszkańców,
w moim programie wyborczym ców, prezydent podjął decyzję ku Piastowskiego – dopowiada niepełnosprawnych, pomiesz- torys przedsięwzięcia. Wyno- którzy muszą korzystać z te-
już w 2018 r., ale także nie tak o powiększeniu tafli w stosun- prezydent. czenia techniczne i garaż wraz si on 5,7 mln zł. Jest to kwota go typu obiektów sportowych
dawno pod koniec września te- ku do lodowiska w Ostrowie Według PFU powstanie bu- z elektryczną bezemisyjną rolbą, ostrożnościowa, w ostatnim cza- w okolicznych miastach, np.
go roku przedstawiłem główne Wielkopolskim do rozmiarów dynek z punktem obsługi, w któ- sala na organizację uroczystości sie kwoty po przetargach są za- w Pszowie. – Dlatego proszę
założenia mojego projektu. Te- 20×50 m oraz powiększeniu rym będzie można zakupić bilety połączonych z jazdą na łyżwach, zwyczaj niższe od planowanych raciborzan o pełne wsparcie
raz przyszedł czas na prezentację powierzchni budynku obsługi i wynająć łyżwy. System rozli- przeszklona, ogrzewana antre- w kosztorysie PFU. – Jako przy- tej inicjatywy, jednocześnie
większej ilości szczegółów. Dys- klientów. czania czasu korzystania z lodo- sola, która umożliwi osobom kład przytoczę bulwary lewo- informuję, że decyzja o budo-
ponujemy Programem Funk- – Przesuniemy lokalizację wiska i innych usług będzie się towarzyszącym obserwowanie brzeżne, gdzie kosztorys opiewał wie lodowiska będzie musiała
cjonalno-Użytkowym, w skrócie płyty lodowiska bliżej granicy opierał o opaskę elektroniczną z góry osób jeżdżących po tafli na kwotę 3 mln zł, a po przetar- być przegłosowana przez radę
PFU, czyli dokumentem będą- działki, dzięki czemu uzyskamy – nie będzie sztywnych godzin lodowiska, a także trybuna przy gu cena wyniosła tylko 2 mln zł, miejską. Szanowni raciborza-
cym zbiorem fachowych wytycz- dużo więcej miejsca na parking. wejścia, jak to jest na innych lo- lodowisku z miejscami siedzą- a więc 33% taniej. Jestem prze- nie, uprzejmie proszę o do-
nych dla projektu budowlanego Dodatkowo ułatwimy komu- dowiskach. Ta sama opaska bę- cymi. Do dyspozycji przybyłych konany, że w przypadku plano- pingowanie swoich radnych,
i przyszłego wykonawcy czego nikację pieszych od strony bul- dzie służyła również do otwie- będzie ogólnodostępne wi-fi. Ta- wanego lodowiska sytuacja bę- tak aby ten znaczący projekt
jako inwestor od niego oczeku- warów i planowanej kładki nad rania i zamykania szafek na fla lodowiska będzie całkowicie dzie podobna. Kwota z przetargu został zatwierdzony w budże-
jemy. Dokument ten oprócz wi- Odrą. Dzieci będą mogły szybko ubrania. W wypożyczalni będzie obudowana dachem i ścianami będzie niższa od kosztorysowej cie na rok 2021 – apeluje pre-
zualizacji elewacji pokazuje rów- i bezpiecznie przejść z rynku na duża liczbą par łyżew z nowocze- o konstrukcji lekkiej kratownicy w PFU o co najmniej 15%, wtedy zydent Raciborza Dariusz Po-
nież dokładny plan lodowiska lodowisko. Zyskujemy bardzo snymi suszarkami i ostrzarnią stalowej i półokrągłym kształcie cena końcowa będzie oscylowała lowy.
R E K L A M A RACIBÓRZ – MODA

Dobrze dobrana bielizna


to podstawa
W sklepie Agnieszki Gołki indywidualnie dobierzesz
bieliznę, która zapewni komfort i zdrowie.
Sklep z bielizną Pani szy krój. Sklep przy Ogrodowej znę okolicznościową. Jest tak-
Agnieszki to gwarancja do- 30 oferuje szeroki wybór bieli- że szeroki wybór rajstop oraz
brej jakości i indywidualnego zny najlepszych polskich pro- skarpet.
podejścia do klienta. Dobra- ducentów takich jak Samanta, Dużym atutem sklepu jest
na bielizna nie tylko podkre- Alles, Vena, Niplex, Gaia, Gor- również oryginalność. – Ma-
śla nasze atuty i dodaje pew- senia czy Ava. W ofercie znaj- my zupełnie inny towar niż
ności siebie, ale wpływa także duje się bielizna w rozmiarze sklepy sieciowe czy markety.
na stan zdrowia. Odpowiedni od miseczki A do L oraz obwo- Nie można porównać naszej
rozmiar miseczki czy obwód dach od 65 do 110 cm. Asorty- bielizny z tą ze sklepów, któ-
zagwarantują prawidłowe pod- ment jest ciągle poszerzany, re handlują wszystkim – za-
trzymanie biustu, co zbawien- przez co każda kobieta znaj- chęca właścicielka.
nie wpłynie na stan kręgosłu- dzie w sklepie coś dla siebie. Sklep jest świetnym miej-
pa. Specjalistki, które zawsze Oprócz biustonoszy w sklepie scem także dla mężczyzn,
służą pomocą, określą właści- można kupić piżamy, halki, którzy znajdą w nim bieliznę
wy rozmiar i dopasują najlep- bieliznę wyszczuplającą i bieli- dzienną i nocną. Dla wszyst-
kich tych, którzy dbają o swo-
je kobiety i chcą im podaro-
wać prezent, przygotowano
bony podarunkowe na do-
wolną kwotę. Taki upominek
z pewnością przypadnie do
gustu każdej kobiecie.

Z okazji Świąt Bożego Na-


rodzenia oraz nadchodzą-
cego Nowego Roku skła-
damy najserdeczniejsze
życzenia.

Bielizna
ul. Ogrodowa 30
47-400 Racibórz

Tel. 32 415 58 44

Artykuł sponsorowany
VI PLUSY dlaBIZNESU 9 grudnia 2020, nr 17 (322) << GazetaInformator.pl
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ KOMUNIKACJA WODZISŁAW ŚLĄSKI KOMUNIKACJA

Coraz bliżej Kolej+ Wodzisław Śląski przed


Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę wniosków
zgłoszonych do Programu Kolej+. Wśród propozycji, które
wielką szansą
zakwalifikowały się do drugiego etapu jest Jastrzębie-Zdrój. Budowa przystanku w centrum Wodzisławia Śląskiego
zakwalifikowała się do drugiego etapu programu Kolej+.

Fot. Pixabay

Fot. Wiktor Bandała/UM Wodzisław Śląski


katarzyna cichoń Celem budowy nowe- wysokości Galerii Karuzela
go przystanku jest przede pojawił się kilka lat temu. Wię-
katarzyna cichoń gramu i zajął wysokie miej- - To bardzo dobra infor- Obiekt zajął II miejsce wszystkim lepsza komunika- cej rozmawiano o nim przy
sce na liście projektów. Jest macja dla naszego miasta. w kategorii Nagroda Publicz- cja w Wodzisławiu Śląskim. okazji uruchomienia połączeń
Realizacja Programu Kolej więc szansa na otrzymanie Od lat zabiegamy o przywró- ności w konkursie Dworzec Pasażerowie kolei będą mogli Wodzisław Śląski – Rybnik.
Plus pozwoli przywrócić połą- dofinansowania i utworzenie cenie kolei do Jastrzębia- Roku 2020. korzystać z połączeń kolejo- Wówczas Miasto informowa-
czenia kolejowe do miast, któ- połączenia kolejowego Ja- -Zdroju - komentuje Anna W drugim etapie samo- wych, zwłaszcza tych o zasię- ło o wymianie korespondencji
re nie mają dostępu do kolei. strzębie - Pawłowice - Żory - Hetman, prezydent Jastrzę- rządy będą miały dwana- gu lokalnym, w bliskości Sta- między prezydentem Wodzi-
Głównym celem Programu Czerwionka-Leszczyny – Ka- bia-Zdroju. - Cieszymy się, ście miesięcy na opracowanie rego Miasta, urzędów i wielu sławia i PKP PLK. Wynikało
jest uzyskanie lub uspraw- towice. że nasz głos wreszcie został wstępnego studium plani- szkół. Takie rozwiązanie mo- z niej, że miasto byłoby skłon-
nienie połączeń miejscowo- Realizacja jastrzębskie- usłyszany i wzięty pod uwa- styczno-prognostycznego. Aby że znacząco zwiększyć prze- ne sfinansować inwestycję do
ści liczących powyżej 10 tys. go projektu na początek ma gę. Chciałam jednocześnie wypracować jednolity standard mieszczanie się osób przez pewnego poziomu. Mieczy-
z miastami wojewódzkim. kosztować dwa miliony zł. przypomnieć, że Jastrzębie- koncepcji, samorządy będą centrum miasta. Będzie też sław Kieca pozostał w kontak-
W programie tym swoje szan- Tyle wyniesie wykonanie pro- -Zdrój wyraziło wraz z Żo- pracowały na udostępnionych dogodnym rozwiązaniem dla cie z PLK. Na jednym z posie-
se dostrzega także Jastrzębie- jektu i studium wykonalności rami, Pawłowicami i Czer- przez PLK dokumentach prze- uczniów czy klientów wielu in- dzeń komisji wspólnej rządu
-Zdrój, które jest od kilku lat zadania. 800 tys. zł zadekla- wionką-Leszczynami zgodę targowych dla inwestycji punk- stytucji. Wraz z przystankiem i samorządu dowiedział się
kolejowo wykluczone. rowało województwo, pozo- na partycypację w kosztach towych lub liniowych. Po tym powstałaby cała infrastruktura o konsultowaniu przez PLK
Linie Regionalne Koleje stałe 1,2 mln zł zostało podzie- wykonania projektu i stu- etapie projekty będą podlegały towarzysząca, jak miejsca po- Krajowego Programu Kole-
Śląskie wraz z Marszałkiem lone na samorządy. Wstępnie dium wykonalności tego za- ocenie wielokryterialnej, której stojowe, miejsca dla osób nie- jowego do 2023 r. Wysłał do
Województwa Śląskiego zło- Jastrzębie-Zdrój zapłaci 500 dania. W przyszłorocznym wynikiem będzie utworzenie pełnosprawnych, chodnik czy spółki pismo z wnioskiem
żyły wniosek do rządowego tys. zł, Żory - 350 tys. zł, Paw- budżecie zaplanowaliśmy na listy rankingowej projektów oświetlenie. o przystąpienie do projekto-
programu Kolej+. Złożony łowice 200 tys. zł, a Czerwion- ten cel pół miliona złotych - i kwalifikacja ich do realizacji Temat przystanku kole- wania przystanku oraz 1,2-ki-
wniosek spełnił kryteria pro- ka-Leszczyny - 150 tys. zł. informuje Anna Hetman. w programie Kolej Plus. jowego w centrum miasta na lometrowego odcinka torów.

JASTRZĘBIE - ZDRÓJ – INWESTYCJE RACIBÓRZ – KOMUNIKACJA

86 mln zł na inwestycje Linia kolejowa Racibórz – Racła-


Mimo pandemii Jastrzębie-Zdrój realizuje inwestycje za grube miliony. wice Śląskie w kolejnym etapie
programu Kolej Plus
Fot. Łukasz Parylak/UM Jastrzębie-Zdrój

Kryteria i cele programu spełnia 79 propozycji. Teraz zadaniem


samorządów będzie m.in. opracowanie wstępnych studiów plani-
styczno-prognostycznych projektów zwiększających dostępności
do kolei.
PKP Polskie Linie Kole- nienie lepszego dostępu do łecznych. Istotne będzie także
jowe S.A. zakończyły ocenę kolei. przedłożenie dokumentu po-
formalną wniosków zgłoszo- Wnioskodawcy dostar- twierdzającego zabezpiecze-
nych do Programu Uzupeł- czyli wymagane informa- nie finansowania minimum
niania Lokalnej i Regional- cje o projektach, m.in. dane 15% wartości inwestycji oraz
Prawie 86 milionów zło- Zdrojowy jest wizytówką Ja- niu. Doświetlono przejścia nej Infrastruktury Kolejowej o uwarunkowaniach społecz- deklaracji właściwego orga-
tych to wartość inwestycji, strzębia-Zdroju. Sukcesywnie dla pieszych i wyremontowa- Kolej Plus do 2028 r. Wśród nych, zakładanych efektach nizatora przewozów odnośnie
jakie w tym roku były reali- go rewitalizujemy. W tym ro- no szereg chodników. Dłu- 79 propozycji, które spełniły projektów wraz ze wska- uruchomienia i finansowania
zowane w Jastrzębiu-Zdroju. ku wyremontowaliśmy główny gą listę inwestycji zamyka- wymagania formalne naboru zaniem oczekiwanych cza- przewozów min. 4 pary pocią-
Mimo skromniejszego budże- plac i alejki do niego przylega- ją modernizowane szkoły. i zostały zakwalifikowane do sów przejazdu, szacunko- gów przez 5 lat. Po tym etapie
tu spowodowanego pandemią jące. W trakcie jest moderni- Wszystkie miejskie budynki II etapu, znalazła się rewita- wych kosztach oraz ujęciu projekty będą podlegały oce-
Miasto postanowiło nie re- zacja budynku Łazienki III, w Jastrzębiu-Zdroju są przy- lizacja linii kolejowych nr projektów w dokumentach nie wielokryterialnej, której
zygnować z miejskich inwe- a już niebawem ruszy budo- jazne środowisku, bowiem 177 i 294 Racibórz – Racła- strategicznych. Samorzą- wynikiem będzie utworzenie
stycji. W tym roku zakończo- wa reprezentacyjnego placu stare kopciuchy zostały zastą- wice Śląskie. dy zadeklarowały także wo- listy rankingowej projektów
no budowę, popularnego już, zdrojowego. Tak przywraca- pione alternatywnymi źródła- Dzięki realizacji Pro- lę współfinansowania inwe- i kwalifikacja ich do realizacji
Żelaznego Szlaku Rowerowe- my świetność historycznym mi ciepła. W przyszłym roku gramu Kolej Plus będącego stycji. W drugim etapie będą w programie.
go. W ślad za nim uruchomio- zakątkom Jastrzębia–Zdro- TBS Daszek będzie budował pod egidą Ministerstwa In- miały 12 miesięcy na opra- Program Kolej Plus zapla-
no kilkanaście dodatkowych ju - wyjaśnia prezydent Anna kolejne mieszkania, ruszy frastruktury możliwe będzie cowanie wstępnego studium nowano do realizacji do 2028
inwestycji, które umożli- Hetman. także budowa Centrum Post- przywrócenie połączeń ko- planistyczno-prognostyczne- r. Jego realizacja wpłynie na
wią rowerzystom przejazd industrialnego Dziedzictwa lejowych do miast, które nie go. Aby wypracować jedno- poprawę warunków życia
przez miasto bez schodzenia Bezpieczeństwo „Łaźnia Moszczenica”, prze- mają dostępu do kolei. Jego lity standard koncepcji, sa- mieszkańców i wzrost atrak-
z dwóch kółek. Żelazny Szlak Miasto inwestuje także budowa Reprezentacyjnego głównym celem jest uzyska- morządy będą pracowały na cyjności wielu regionów Pol-
Rowerowy już po miesiącu od w bezpieczeństwo mieszkań- Placu Zdrojowego w Parku nie lub usprawnienie połą- udostępnionych przez PLK ski. Program jest wart 6,6 mld
otwarcia stał się atrakcją tu- ców. Na same remonty i prze- Zdrojowym, modernizacja czeń miejscowości liczących dokumentach przetargowych zł, w tym 5,6 mld zł stanowią
rystyczną miasta, tak samo budowę dróg wydano ponad nowej siedziby Powiatowego powyżej 10 tys. z miasta- dla inwestycji punktowych środki budżetu państwa i ok.
jak Park Zdrojowy, który wy- 36 milionów złotych. W trak- Urzędu Pracy oraz przebudo- mi wojewódzkim. Program lub liniowych. Ponadto wnio- 1 mld środki jednostek samo-
piękniał dzięki nakładom fi- cie jest budowa wiaduktu na wa ulicy Wolności. przyczyni się do elimino- skodawcy pozyskają niezbęd- rządu terytorialnego.
nansowanym na inwestycje Alei Piłsudskiego oraz ron- wania wykluczenia komu- ne dokumenty, opinie oraz
w nim realizowane. – Park da na pobliskim skrzyżowa- c nikacyjnego poprzez zapew- wnioski z konsultacji spo- kp
GazetaInformator.pl >> 9 grudnia 2020, nr 17 (322) PLUSY dlaBIZNESU VII
ŻORY KOMUNIKACJA

Żorski powód do dumy


Centrum Przesiadkowe znalazło się wśród najlepszych przestrzeni publicznych w województwie śląskim.

Fot. Kamil Sławiński / zory.pl


- Zależy nam na zwiększeniu atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów i wzroście bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Celem inwestycji jest także rozwój
infrastruktury zachęcającej do wykorzystania roweru jako ekologicznego środka komunikacji, a tym samym promowanie alternatywnych wobec samochodu form przemieszczania
się – mówił krótko po otwarciu Centrum Przesiadkowego prezydent Miasta Żory Waldemar Socha.

KATARZYNA CICHOŃ są Stowarzyszenie Architek- wicemarszałek Wojewódz- ny – rewitalizacja obszaru Powiatu Bieruńsko-Lędziń- dę Specjalną za oświetlenie
tów Polskich oddział Kato- twa Śląskiego Dariusz Sta- funkcjonalnego doliny rzek skiego w Lędzinach oraz w obiekcie i terenu wokół
Żorskie Centrum Prze- wice i Towarzystwo Urbani- rzycki, oceniło inwestycje, Przemszy i Brynicy, Stre- Amfiteatru Muszelka w Par- niego, a także zostało nagro-
siadkowe zostało ponownie stów Polskich oddział śląski. po czym przyznało Nagro- fa Aktywności w Chorzowie ku im. Jacka Kuronia w So- dzone w XII edycji Plebiscy-
docenione przez ekspertów. Do tegorocznej edycji kon- dy i Wyróżnienia Marszałka oraz Powiatowe Centrum snowcu. tu Polska Architektura XXL.
Tym razem otrzymało bo- kursu zgłoszono 42 reali- Województwa Śląskiego. Przesiadkowe w Pszczynie. Budowę Centrum Prze-
wiem wyróżnienie Marszał- zacje z obszaru wojewódz- W kategorii obiekt użytecz- Ojcowie sukcesu siadkowego w Żorach zreali-
ka Województwa Śląskiego twa. Większość obiektów Nagrodzeni ności publicznej Nagrodę Projekt architektonicz- zowano w latach 2018-2019
w kategorii obiekt użytecz- miała charakter usługowo- W kategorii przestrzeń Marszałka Województwa ny Centrum Przesiadko- r. w ramach projektu pn.
ności publicznej w XXI -edukacyjny i rekreacyjno- publiczna główną nagro- Śląskiego otrzymały Siemia- wego w Żorach opracowali „Mobilni Żorzanie – syste-
edycji konkursu Najlepsza -sportowy i jest związana dę zdobyło Open Air Mu- nowice Śląskie za rewitali- projektanci z Laboratorium mowe rozwiązania w zakre-
Przestrzeń Publiczna Woje- z wypoczynkiem, integracją seum w Cieszynie. Trzy zację zabytkowej pływalni Architektury: Anna Małek, sie mobilności miejskiej”,
wództwa Śląskiego. Organi- społeczną oraz aktywnością równorzędne wyróżnie- miejskiej. Trzy równorzęd- Tomasz Błażyca, Bartosz który otrzymał dofinanso-
zatorem konkursu Najlepsza rodzinną. Jury konkursu, nia Marszałka Wojewódz- ne wyróżnienia Marszałka Garczarczyk i Paweł Maryń- wanie w wysokości 7 092
Przestrzeń Publiczna Woje- składające się z członków twa Śląskiego zdobyły Park Województwa Śląskiego zo- czuk. To nie pierwsze wyróż- 336,10 zł, ze środków Re-
wództwa Śląskiego jest Za- Wojewódzkiej Komisji Urba- Miejski w Siewierzu zreali- stały przyznane dla Centrum nienie tego obiektu. W tym gionalnego Programu Ope-
rząd Województwa Śląskie- nistyczno-Architektonicz- zowany w ramach projektu Przesiadkowego w Żorach, roku żorskie Centrum Prze- racyjnego Województwa Ślą-
go, a współorganizatorami nej, któremu przewodniczył Zagłębiowski Park Linear- Centrum Usług Społecznych siadkowe otrzymało Nagro- skiego na lata 2014-2020.

Sprzedam
nieruchomość
GABINET MONTAŻ
w Raciborzu
BIOENERGOTERAPII
– schorzenia kręgosłupa I NAPRAWA
i narządów ruchu
o pow. 23,5 ara z domem, – stany bólowe ŻALUZJE
warsztatem samochodowym – choroby wewnętrzne
Racibórz, ul Mickiewicza 18
ROLETY
oraz garażami (wysoki i niski)
(3 piętro) MOSKITIERY
Tel. 698 300 561 Rejestracja tel. 32 755 21 31 TEL. 604 729 874
PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibórz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
VIII Ekologia 9 grudnia 2020, nr 17 (322) << GazetaInformator.pl
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Zużywamy 1,7 razy więcej zasobów, niż Ziemia jest w stanie odtworzyć
Postępująca urbanizacja, a także dotychczasowe modele produkcji i konsumpcji powodują, że przyroda ulega degradacji
w tempie szybszym niż kiedykolwiek wcześniej. Aby odwrócić ten trend, potrzeba pilnych działań ze strony nas wszystkich.

Fot. pexels.com
KATARZYNA PRZYPADŁO bów naturalnych biosfery przez ności rocznie. Szacuje się, że Życie według zasad 5R
światowy ślad ekologiczny, a na- w Polsce ilość ta wynosi aż 235 ma na celu zmniejszenie ilo-
Jak wynika z szacunków stępnie mnożąc przez liczbę dni kg, a do kosza najczęściej trafia ści odpadów wytwarzanych
Global Footprint Network, 7,8 w roku. W tym roku przypadł on 1/2 kupionego pieczywa oraz przez gospodarstwa domo-
mld ludzi zużywa znacznie wię- na 22 sierpnia, podczas gdy 30 lat 1/3 warzyw i wędlin. Produkcja we, ograniczenie konsumpcji,
cej zasobów, niż Ziemia jest temu wypadał 19 grudnia. Świa- żywności stanowi obciążenie zmniejszenie liczby nieprze-
w stanie w naturalny sposób od- towa konsumpcja jest więc na dla środowiska, między innymi myślanych zakupów i marno-
nowić i emituje znacznie więcej wysokim poziomie wynoszącym poprzez nakłady wody i ener- wania żywności. Konsekwent-
odpadów, niż może wchłonąć. 1,7 zasobów planety. gii, które są marnotrawione ne wdrożenie wszystkich 5
Szacuje się, że na obecnym po- Jak podaje Eurostat, Po- wraz z wyrzuconą żywnością. zasad do codziennego życia
ziomie konsumpcji zużywamy lacy nie odbiegają znacząco od Wyrzucenie do kosza 1 kg wie- nie jest łatwe. Wymaga od nas
ekwiwalent 1,7 zasobów pla- średniej unijnej. Jak wynika przowiny wiąże się ze zmarno- zmiany przyzwyczajeń oraz re-
nety. Nadmierna eksploatacja z raportu „Konsumenci a go- nych, ekologicznych i indywi- twarzanie ścieków i odpadów. waniem ok. 6 000 litrów wody zygnacji z wielu udogodnień,
Ziemi prowadzona przez ludzi spodarka obiegu zamkniętego”, dualnych. Taka konsumpcja Uświadomienie sobie wszelkich użytej do jej wyprodukowania, z których korzystamy każde-
poważnie osłabia zdolność przy- kupujemy dużo za dużo, nie li- zaspokaja potrzeby wtórne, do wpływów związanych z kon- a 1 kg wyrzuconego chleba to 1 go dnia. Dlatego wielu stosuje
rody do podtrzymywania życia, cząc się z kosztami ekologiczny- których zaliczamy pragnienia sumpcją jednego produktu po- 600 litrów wody. zasadę „less waste”, czyli stop-
funkcjonowania społeczeństw mi. A przecież nasze codzienne związane z pożądaniem wła- winno skłaniać do nabywania niowo ogranicza wytwarzania
i gospodarek. Postępująca urba- nawyki i wybory konsumenckie dzy, prestiżu, dominacji, wpły- dóbr rzeczywiście potrzebnych Co możemy zrobić odpadów. Już samo wyhamo-
nizacja, a także dotychczasowe mają istotny wpływ na środowi- wów i wyższej pozycji społecz- oraz tych, których wytworze- jako konsumenci? wywanie konsumpcji istotnie
modele produkcji i konsumpcji sko i walkę ze zmianami klima- nej. Często sprowadza się ona nie jest możliwie neutralne dla Zmiana sposobu myślenia wpływa na ilość wytwarza-
powodują, że przyroda ulega de- tu, które stają się coraz bardziej do stylu życia, który nastawiony środowiska – komentuje dr inż. i naszych przyzwyczajeń wyma- nych odpadów. Obecnie zale-
gradacji w tempie szybszym niż odczuwalne także w Polsce. jest w głównej mierze na konsu- Krystian Szczepański, Dyrektor ga wysiłku, jednak dla naszej dwie 43% z nas decyduje się na
kiedykolwiek wcześniej. Aby mowanie i posiadanie. Instytutu Ochrony Środowiska planety jest to niezwykle istot- naprawę popsutej elektroniki
odwrócić ten trend, potrzeba Czym jest konsumpcja? - Człowiek wytwarzając – Państwowego Instytutu Ba- ne. Coraz większą popularno- i 37% na serwis sprzętu AGD .
pilnych działań ze strony nas Termin „konsumpcjonizm” produkty wpływa na środowi- dawczego realizującego projekt ścią cieszy się idea „zero waste”, Optymizmem napawa fakt, że
wszystkich. pochodzi od łacińskiego sło- sko – bezpośrednio i pośrednio Klimada 2.0. co dosłownie oznacza „zero od- coraz częściej decydujemy się
Co roku wyznaczany jest wa „consumptio” oznaczają- – na wiele sposobów: poprzez Marnotrawstwo odbija się padów”. Jej najważniejszą zasa- przekazywać niepotrzebne już
dzień długu ekologicznego, czyli cego „spożycie” i jest pojęciem zużywanie zasobów środowi- nie tylko na domowym budże- dą jest 5R: nam sprzęty innym osobom.
data, w której zapotrzebowanie określającym postawę człowie- ska przyrodniczego, takich jak cie, ale ma swoje konsekwencje 1. Refuse – Odmawiaj Danie produktom drugiego
i zużycie przez ludzkość surow- ka polegającą na nadmiernym woda, minerały, gleba, ale też ekonomiczne, społeczne i eko- 2. Reduce – Redukuj życia bądź zakup ich z drugiej
ców naturalnych przekracza zdol- i nieusprawiedliwionym zdo- emisje zanieczyszczeń do wo- logiczne wykraczające poza wy- 3. Reuse – Użyj ponownie ręki, realnie przyczynia się do
ność ich dostarczenia lub odtwo- bywaniu dóbr materialnych dy, gleby, powietrza oraz za- miar indywidualny. 4. Recycle – Przetwarzaj zmniejszenia wpływu naszych
rzenia w ciągu roku przez Ziemię. oraz usług przy jednoczesnym kłócenie struktur i procesów W Europie jedna osoba wy- i przerabiaj decyzji zakupowych na środo-
Wylicza się go, dzieląc ogół zaso- ignorowaniu kosztów społecz- przyrodniczych, wreszcie wy- rzuca średnio ok. 179 kg żyw- 5. Rot – Kompostuj wisko.

WODZISŁAW ŚLĄSKI – EKOLOGIA RACIBÓRZ – EKOLOGIA

Kamienice odzyskały dawny blask Autobus elektryczny SOR


Z centrum Wodzisławia Śląskiego zniknęły 34 piece węglowe, na ulicach Raciborza
12 kuchenek węglowych oraz jeden kominek węglowy.
Nowy elektryczny autobus SOR do 7 stycznia będzie na testach
Fot. UM Wodzisław Śląski

W ramach projektu „Eko-


-Starówka” sześć kamienic znaj-
w Raciborzu.
dujących się na Starym Mieście

Fot. UM Racibórz
w Wodzisławiu Śląskim przeszło Do raciborskiego Przed-
kompleksową termomoderni- siębiorstwa Komunalnego
zację wraz ze zmianą źródła ich na testy trafił autobus elek-
ogrzewania. Kamienice, które tryczny SOR. Do 7 stycznia
zostały objęte pracami remon- będzie woził pasażerów ko-
towymi, to: Kościelna 10, Ko- rzystających z usług racibor-
ścielna 8, Kościelna 4, Kościelna skiej komunikacji miejskiej.
2, Opolskiego 4, Sądowa 4. Ma pojemność 70 miejsc, 11
Jesienią 2018 r. spółka Do- metrów długości i 200 km za-
maro przystąpiła do wykonania sięgu na jednym ładowaniu.
zadania. Pierwszy etap moder- To nie prototyp,
nizacji zakładał zaprojektowa- szeroki. Przeprowadzono ter- mieszkańców. Z drugiej zaś uzy- a autobus produkcji seryjnej.
nie elewacji oraz dachów kamie- momodernizację budynków skaliśmy efekt ekologiczny. To Sprawdza się w wielu miej-
nic. Przeprowadzono wówczas wraz ze zmianą pokrycia da- bardzo istotne połączenie. Dzię- scowościach w Czechach,
uzgodnienia z wojewódzkim chów, wzmocnieniem ich kon- ki inwestycji zlikwidowaliśmy skąd pochodzi. Autobusy tej
konserwatorem zabytków, aby strukcji, dociepleniem ścian 34 piece węglowe, 12 kuchenek marki są dobrze znane kie-
móc zrealizować wszystkie pra- budynków, obróbkami blachar- węglowych oraz jeden kominek rowcom autobusów komu-
ce z dużą dbałością o detale hi- skimi, wymianą stolarki okien- węglowy – mówi prezydent Mie- nikacji miejskiej w Racibo-
storyczne. Kolejny etap zaś po- nej i drzwiowej zewnętrznej, czysław Kieca. rzu. Wprawdzie starsze i bez
legał na wyłonieniu pierwszego przygotowaniem instalacji C.O., Łączny zakres finansowy za- elektrycznego zasilania – ale
wykonawcy. podłączeniem kamienic do ener- dania to ponad 2,24 mln zł. autobusy tego producenta
Kapitalny remont sześciu gii cieplnej oraz wymianą oświe- W miejskich kamienicach jeżdżą po raciborskich uli-
kamienic zlokalizowanych na tlenia na energooszczędne LED. znajdujących się na Starym Mie- cach od 10 lat. PK Racibórz
Starym Mieście rozpoczął się – Nie ulega wątpliwości, że ście został do wymiany tylko je- przymierza się do wymiany
w październiku 2019 r. Inten- „Eko-Starówka” to projekt wie- den kocioł węglowy i dwa piece taboru autobusowego. Trwa
sywne prace trwały przez ca- lokierunkowy. Z jednej strony węglowe żeliwne. rekonesans – analizowane takiej inwestycji. Kierunek powietrza i redukcję hałasu.
ły rok, a efekty są już widocz- poprawiła się estetyka miejskich są możliwości pozyskania działań to autobusy nisko-
ne. Zakres prac był bardzo kamienic oraz komfort życia ich KP funduszy na dofinansowanie emisyjne w trosce o czystość KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
GazetaInformator.pl >> 9 grudnia 2020, nr 17 (322) Ekologia 5
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Sejm obniżył poziomy recyklingu.


Ekolodzy i recyklerzy zaniepokojeni zmianami
Zmiany mogą uderzać w rynek odpadów i przyczyniają się do wzrostu masy odpadów zagospodarowywanych
w sposób niezgodny z zasadami recyklingu poprzez spalanie lub składowanie.

Fot. unsplash.com
KATARZYNA PRZYPADŁO r., 35% za 2023 r., 45% za gu. Informowały, że osią- nia na rzecz zmniejszenia ilo-
2024 r. i dopiero 55% za 2025 gnięcie poziomu recyklingu ści wytwarzanych odpadów
19 listopada Sejm RP r. W obecnie obowiązującej w wysokości 50% całkowitego ogółem. Kluczowe są działa-
przyjął projekt ustawy o zmia- ustawie gminy powinny osią- strumienia odpadów komu- nia prewencyjne: wycofanie
nie ustawy o utrzymaniu czy- gnąć 50% już w bieżącym ro- nalnych liczonych wg nowych z rynku produktów i opako-
stości i porządku w gminach ku. Projektowane zmiany za- zasad wymaga przygotowania wań trudnych i nienadają-
oraz niektórych innych ustaw. kładają recykling w 2025 r. na kraju pod względem infra- cych się do recyklingu, wspar-
Uchwalony projekt ustawy poziomie 55%, co jest zgodne strukturalnym, zabezpiecze- cie wielorazowych rozwiązań
zawiera poziomy przygoto- z zapisami znowelizowanej dy- nia instalacji prowadzących tj. butelek, pieluszek, skle-
wania do ponownego użycia rektywy odpadowej, ale poja- recykling odpadów surowco- pów typu second-hand, pro-
i recyklingu odpadów komu- wiają się pytania, czy będzie to wych oraz bioodpadów. mowanie picia wody z kra-
nalnych, które gminy będą zo- możliwe przy tak drastycznym – Założone cele rosną nu, ograniczenie odpadów
bowiązane osiągnąć w latach obniżeniu poziomów na naj- w tempie nawet 10% w ska- w instytucjach publicznych,
2021-2035. Samorządy alar- bliższe lata. Tak sformułowa- li roku do 2025 r. Co będzie przeciwdziałanie marnowa-
mują, że osiągnięcie wyma- ne zapisy mogą uderzać w ry- możliwe tylko pod warun- niu żywności i wiele innych
ganych poziomów recyklingu nek odpadów i przyczyniają kiem zdecydowanych, rady- – dodała Joanna Kądziołka
odpadów komunalnych liczo- się do wzrostu masy odpadów kalnych i szybkich działań ze Stowarzyszenia Zero Wa-
nych na nowych zasadach mo- zagospodarowywanych w spo- w celu usprawnienia obo- ste Polska.
że przekraczać ich możliwości sób niezgodny z zasadami re- wiązku selektywnej zbiór- Jak tłumaczy Stowa-
budżetowe i skutkować kara- cyklingu poprzez spalanie lub ki, zobowiązań ROP, w tym rzyszenia Polski Recykling,
mi. Przedstawiciele branży re- składowanie. systemu kaucyjnego, oraz obecnie obserwujemy zma-
cyklingu i ekolodzy obawiają – Polski rząd przede 2 mld zł za 2021 rok. Nie stać Samorządy zrzeszone natychmiastowego wzmoc- gania wielu gmin z dużym
się, że obniżenie poziomów wszystkim powinien skupić nas na spalanie odpadów ani w Unii Metropolii Polskich nienia infrastruktury recy- wzrostem opłat za odbiór od-
w najbliższych latach pozbawi się na wykorzystaniu perspek- ekonomicznie, ani środowi- postulowały utrzymanie do klingu, w tym frakcji orga- padów od mieszkańców. To
ich surowca do produkcji. tywy 2021-2027 na sfinanso- skowo. Recykling materiało- 2024 r. metodologii oblicza- nicznej – mówi Piotr Barczak m.in. konsekwencja zmian
Pomimo że zmieni się me- wanie Zielonej Transformacji, wy jest neutralny klimatycznie nia poziomów bazującej na z European Environmental w prawie, które doprowadziły
todologia ich wyliczania, kon- której jako polski recykling je- i przynosi korzyści dla wszyst- dotychczasowych rozwiąza- Bureau. do likwidacji tzw. szarej strefy
trowersje wzbudziło określe- steśmy częścią. Niższe pozio- kich grup społecznych – za- niach do czasu wdrożenia – W celu osiągnięcia tak funkcjonującej na rynku od-
nie bardzo niskich poziomów my recyklingu to olbrzymie uważa prezes Stowarzysze- i upowszechnienia technolo- wysokiego wskaźnika w 2025 padów, w tym procederu nie-
recyklingu na kolejne lata: koszty dla budżetu przez Pla- nia Polski Recykling Szymon gii umożliwiających osiąganie r. rząd i samorządy powinny legalnego składowania odpa-
20% za 2021 r., 25% za 2022 stic Tax, który wyniesie nawet Dziak-Czekan. wyższych poziomów recyklin- podjąć zdecydowane działa- dów na dzikich wysypiskach.

RACIBÓRZ – EKOLOGIA WODZISŁAW ŚLĄSKI – EKOLOGIA

Modernizacje kolejnych kamienic Pojemniki na bioodpady i zużyte


w Raciborzu w przyszłym roku baterie w Wodzisławiu Śląskim
W przyszłym roku zmodernizowane zostaną kamienice przy Potrzebujesz pojemnika na bioodpady? Zgłoś zapotrzebowanie.
ulicach Skłodowskiej, Fabrycznej i Mysłowickiej. Planowane

Fot. UM Wodzisław Śląski


W ramach opłaty za gospo-
jest też odnowienie kamienicy przy ul. Hulczyńskiej 134. darowanie odpadami komunal-
nymi miasto Wodzisław Śląski
W działaniach miasta na W przyszłym roku z udzia- jewództwa Śląskiego. Projekt na wniosek właściciela jednoro-
2021 r. priorytetowa nadal po- łem środków z Programu przewiduje docieplenie bu- dzinnej nieruchomości wyposa-
zostaje ochrona środowiska. Operacyjnego Infrastruktura dynku, wymianę okien i drzwi ża w 240-litrowy pojemnik do
Prezydent Raciborza Dariusz i Środowisko zmodernizowane zewnętrznych, wymianę źró- zbierania bioodpadów. Aby go
Polowy obok realizacji Pro- zostaną trzy kamienice, dzięki dła ciepła z węglowego na ga- otrzymać, należy wysłać wnio-
gramu Ograniczania Niskiej czemu podniesiony będzie stan- zowe wraz z instalacjami c.o. sek na piśmie do urzędu miasta
Emisji stawia na modernizację dard 47 mieszkań. To kamieni- i gazową. Ponadto zaplanowa- bądź na adres e-mail: pojemnik-
zasobów komunalnych. – Ten ce przy ulicach Skłodowskiej, no wymianę instalacji wodnej bio@wodzislaw-slaski.pl.
kierunek to konsekwentne re- Fabrycznej i Mysłowickiej. Za- i kanalizacyjnej oraz drenaż Dozwolny jest odbiór bio- on również wyposażony w brą- wego. Jest to działanie zgodne
alizowanie mojego programu kres prac obejmuje docieplenie opaskowy. odpadów z brązowych pojem- zowy pojemnik, a opłata mie- z ideą „zero waste”. Zakłada
wyborczego „Dziesiątki Polo- ścian, stropów, dachu, wymia- – Modernizacja nieefek- ników stanowiących własność sięczna zmniejszy się o 1,46 zł ona jak najmniejsze wytwarza-
wego”, jak i wdrażanie wnio- nę okien i drzwi zewnętrznych tywnych energetycznie, za- właściciela nieruchomości. Po- na mieszkańca. Aby otrzymać nie śmieci, a co za tym idzie –
sków wypracowanych przez i części instalacji. Kluczowa dla niedbanych i kosztownych jemniki te muszą natomiast więcej informacji, należy kon- działanie na rzecz środowiska
miejską komisję ds. czystego ochrony powietrza i jakości ży- w utrzymaniu kamienic to je- spełniać warunki techniczne taktować się z pracownikami naturalnego.
powietrza. Zgodnie z moim cia mieszkańców jest wymiana den z frontów walki z niską określone w uchwale rady miej- Referatu Gospodarowania Od- W październiku na tere-
poleceniem Miejski Zarząd pieców węglowych – na ogrze- emisją i sposób na poprawę skiej w „Regulaminie utrzyma- padami – tel. 32 45 90 453, 32 nie wodzisławskiego parku
Budynków w tym roku wyko- wanie gazowe w przypadku ul. warunków mieszkaniowych nia czystości i porządku na tere- 45 90 455. miejskiego, a także na terenie
nał dokumentacje techniczne Fabrycznej 4, a na ul. Skłodow- raciborzan. Choć rozpisany na nie miasta”. Natomiast w Rodzinnym Trzech Wzgórz zainstalowano
wraz z kosztorysami dla kilku- skiej i Mysłowickiej przyłącze- lata, sprawia, że nieszczelne Właściciel nieruchomości Parku Rozrywki Trzy Wzgórza również metalowe serca służą-
nastu raciborskich kamienic. nie do miejskiego PEC-u. okna, przestarzałe instalacje jednorodzinnej, który zadekla- pracownicy Służb Komunal- ce do zbioru nakrętek. Jedno
To kilkadziesiąt segregatorów Również w 2021 r. do mo- centralnego ogrzewania i stare ruje kompostowanie bioodpa- nych Miasta postawili własno- z nich zostało już całkowicie
pełnych projektów, które da- dernizacji planowana jest ka- kotły węglowe powoli odchodzą dów w przydomowym kom- ręcznie wykonane pojemniki zapełnione i opróżnione. Na-
ją nam możliwość sięgania po mienica przy ul. Hulczyńskiej w niepamięć. Korzystają na tym postowniku, jest zwolniony na zużyte baterie. Zostały one krętki zebrane w pojemniku
środki zewnętrzne. Mówimy 134. Miasto złożyło wniosek wszyscy: mieszkańcy i środowi- z obowiązku posiadania pojem- wykonane z materiałów, które w I turze zostaną przekazane
o 210 mieszkaniach w zasobie o dofinansowanie tego zada- sko – tłumaczy magistrat. nika na bioodpady. Jeśli zdekla- pozostały po innych zadaniach na rehabilitację Lilianki Sówki.
komunalnym gminy – tłuma- nia ze środków Regionalnego ruje korzystanie z przydomowe- – z pozostałości rur stosowa-
czy prezydent. Programu Operacyjnego Wo- KP go kompostownika, nie zostanie nych do odwodnienia drogo- KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 9 grudnia 2020, nr 17 (322)
Z regionu
REGION ZDROWIE

Globalna solidarność,
wspólna odpowiedzialność.
Światowy Dzień AIDS
Na świecie żyje blisko 38 mln osób zakażonych HIV. To liczba
zbliżona do liczebności populacji Polski. Codziennie około
6 tys. mieszkańców naszego globu zakaża się HIV, a około
4,5 tys. umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS.

Fot. pexels.com
katarzyna przypadło

Co roku 1 grudnia świat


jednoczy się, aby okazać
wsparcie osobom żyjącym
z HIV i chorym na AIDS. Sym-
bolem tego dnia jest czerwona
kokardka, obecna w przestrze-
ni publicznej, prasie, w Inter-
necie. Każdy, kto solidaryzuje
się z osobami zakażonymi HIV
i chorymi na AIDS, tego dnia
przypina czerwoną kokardkę.
W tym roku hasło „Rock Red
Ribbon” (w wolnym przekła-
dzie „Przypnij, noś czerwoną
kokardkę”) wzmacnia prze- ły systemy opieki zdrowotnej w bardzo późnym stadium, czę-
kaz, że osoby żyjące z HIV są w tej dziedzinie i wspierają re- sto pełnoobjawowego AIDS.
pełnoprawnymi członkami akcję na COVID-19. Na koniec października
społeczeństwa, mają prawo do Zakażenie HIV nie jest wy- 2020 r. leczeniem ARV w Pol-
normalnego życia, mogą uczyć rokiem. Dzięki leczeniu anty- sce objętych było około 13 351
się, pracować, żyć w rodzinach, retrowirusowemu i szybkiemu pacjentów, w tym 96 dzieci
być naszymi sąsiadami, przyja- wykryciu wirusa w organizmie i 48 kobiet w ciąży. Leczenie
ciółmi. można przeżyć długie lata. jest prowadzone i finansowane
Światowy Dzień AIDS ob- Wprowadzenie leczenia anty- w ramach Programu polityki
chodzony jest z inicjatywy retrowirusowego spowodowało zdrowotnej Ministra Zdrowia
Światowej Organizacji Zdrowia spadek zakaźności, spadek licz- pn. „Leczenie antyretrowiru-
od 1988 r. Jest jedną z ośmiu by zachorowań na AIDS oraz sowe osób żyjących z wirusem
najważniejszych kampanii na spadek śmiertelności z powodu HIV w Polsce na lata 2017–
rzecz zdrowia publicznego pro- AIDS w krajach rozwiniętych. 2021”.
wadzonych przez tę organiza- W Polsce po trzydzie-
cję. stu pięciu latach od wykrycia
W 2020 r. hasło Świato- pierwszego zakażenia szacuje
wego Dnia AIDS, promowa- się, że nawet 30-35 tys. osób
ne przez UNAIDS, Program żyje z wirusem HIV. Duża
Narodów Zjednoczonych ds. część z tych osób nie wie o fak-
Walki z AIDS na świecie, brzmi cie swojego zakażenia – nie zna
„Globalna solidarność, wspólna swojego statusu serologicznego
odpowiedzialność” („Global so- – i może nieświadomie zakażać
lidarity, shared responsibility”). innych. Według danych Na-
Podczas gdy uwaga całego rodowego Instytutu Zdrowia
świata skupiła się na pokona- Publicznego – Państwowego
niu pandemii COVID-19, ha- Zakładu Higieny od wdrożenia
sło to nabrało szczególnego badań w 1985 r. do 31 grudnia
znaczenia. Globalna solidar- 2019 r. zakażenie stwierdzono
ność i wspólna odpowiedzial- u 25 544 osób.
ność skłaniają nas do spojrze- Niepokojącym faktem jest
nia na działania podjęte w celu wykrywanie w Polsce coraz
zapobiegania HIV i zwalcza- większej liczby zakażeń HIV,
nia AIDS na nowo. Inwestycje podczas gdy w innych krajach
zmierzające do zapewnienia naszego regionu, oprócz Euro-
leczenia i opieki osobom zaka- py Wschodniej, liczby te sukce-
żonym HIV i chorym na AIDS sywnie maleją. Również zanie-
poczynione w ciągu ostatnich pokojenie budzi fakt, że około
kilku dziesięcioleci wzmocni- 50% zakażeń jest wykrywanych
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
9 grudnia 2020, nr 17 (322)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA

#KulturaZDostawąDoDomu od RCK Mamy nadzieję, że pomogliśmy!


Ponadto cały czas zapraszamy Was do odwiedzania naszego
Raciborskie Centrum Kultury nie zwalnia tempa. Grudzień Facebooka (szukajcie nas pod: Raciborskie Centrum Kultury)
to szczególny miesiąc i chcemy go przeżywać razem z Wami! – tam znajdziecie wszystkie tutoriale i materiały, które z wiel-
Wierzymy, że w życiu ważne ką pieczołowitością dla Was przygotowujemy.
są małe rzeczy, takie dzię-
ki którym codzienność jest Zapraszamy!
trochę bardziej znośna. Dla- Godziny otwarcia kasy RCK RDK (ul. Chopina 21):
tego w ten przedświąteczny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:00 - 13:00
czas przychodzimy do Was we wtorki i czwartki w godz. 10:00 - 16:00.
z pomysłami na dekoracje
i prezenty!
Szczególnie zapraszamy do
oglądania naszych filmów,
na których nasza utalento-
wana instruktorka – Patry-
cja Kretek, pokazuje jak za
małe pieniądze udekoro-
wać swój dom. Przepiękna
gwiazda z torebek śniada-
niowych, krasnal z mopa,
świecąca choinka z karto-
nu czy śnieżynka z kleju na
gorąco to nasze dotychcza-
sowe propozycje, a w ko-
lejnych dniach z pewnością
ukażą się nowe. taktujcie się z wystawcą. Ciągle możecie sami zareklamować
Sen z niejednych powiek swoją twórczość – pokażcie w komentarzu pod wspomnia-
spędza słowo: PREZENTY! nym postem co robicie.
Nie martwcie się – przyno- Pomysł nr 2 – prezent wykonany samodzielnie. Nie od dziś
simy Wam kilka rozwiązań. wiadomo, że takie prezenty są najlepsze – czasami nieideal-
Pomysł nr 1 – rękodzieło od ne ale przez to wyjątkowe. Jeśli nie macie pomysłu to pomo-
lokalnych twórców. Takich że Wam nasza druga przezdolna instruktorka – Agnieszka
upominków nie znajdziecie Patalong. W jej filmach znajdziecie instrukcje jak zrobić cie-
nigdzie. Na naszym profilu płą, dzierganą czapkę czy prostą ale efektowną bransoletkę.
na Facebooku znajdziecie Pomysł nr 3 – pamiątka związana z naszym miastem. W ka-
specjalny post, w którym sie RCK RDK przy ulicy Chopina 21 możecie od dzisiaj za-
rękodzielnicy oferują swoje kupić raciborskie pamiątki po okazyjnych cenach. Każdy
produkty. Jeśli coś Wam się miłośnik historii Raciborza na pewno ucieszy się takiego
spodoba, bezpośrednio kon- prezentu.
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

RACIBÓRZ – KULTURA

TEATR TETRAEDR NAJLEPSZY


W OGÓLNOPOLSKICH PREZENTACJACH TEATRÓW POSZUKUJĄCYCH
Fot. Teatr Tetraedr

dowaną przez zarząd woje-


wództwa podkarpackiego te-
atrowi Tetraedr z Raciborza
za spektakl „Gwoli jakiejś ta-
jemnicy” w reżyserii Grażyny
Tabor.
A tak o samym poby-
cie opowiada teatr Tetra-
edr: „Dane nam było jeszcze
we wrześniu zagrać „Gwo-
li jakiejś tajemnicy” wg W.
Gombrowicza w sali wypeł-
nionej po brzegi publiczno-
ścią. Dane nam było do wo-
li posiedzieć w Kantorówce
wśród scenografii „Wielopo-
la, Wielopola”, powłóczyć się
po zakamarkach tego świata,
pogadać z Miejscowymi, po-
gapić się na pejzaż okalający
ryneczek Wielopolski, po-
czuć, jak inaczej płynie czas
w tych stronach, no i do-
świadczyć gościnności orga-
nizatorów. Za to wszystko
dziękujemy!”

KP

Zobacz zapowiedzi

11. Ogólnopolskie Pre- borskiemu teatrowi Te- deusza Kantora Kantora- kursowych. Obejrzało je jury 29 listopada jury doko-
zentacje Teatrów Poszu- traedr I miejsce. lia zgłoszono 11 spektakli w składzie: Bogdan Renczyń- nało oceny wszystkich obej-
kujących o Nagrodę im. Do XI Ogólnopolskich teatralnych, komisja kwali- ski, Czesław Drąg i Andrzej rzanych prezentacji teatral-
Tadeusza Kantora „Kan- Prezentacji Teatrów Poszu- fikacyjna do ścisłego finału Piecuch od 19 września do 29 nych i postanowiło przyznać
toralia” przyniosły raci- kujących o Nagrodę im. Ta- wybrała pięć prezentacji kon- listopada. I miejsce i nagrodę ufun-
Reklama 9 grudnia 2020, nr 17 (322) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

You might also like