You are on page 1of 40

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota Berbincang tentang sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan melabelkan gambar rajah sudut pandangan orang ketiga serba tahu dalam karya yang dikaji. Contoh: Cerpen ‘Wisata’ karya Arena Wati

A
Arena Wati (Pengarang)

Penghulu Deraman

P

B C

Okamato Koga

Adnan

A. B, C = Watak P = Pengarang

36

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota Berbincang tentang sudut pandangan orang ketiga terbatas dan melabelkan gambar rajah sudut pandangan orang ketiga terbatas dalam karya yang dikaji. Contoh: Cerpen ‘Gajah Putih’ karya Zakaria Ali

A
Zakaria Ali (Pengarang)

Pelajar Tingkatan

2

P

B C

Panglima TUDM Gajah Putih

A, B, C = Watak P = Pengarang

Berbincang tentang kesesuaian sudut pandangan dengan w atak-w atak dalam karya.

37

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 9.0 Menganalisis nilai kem anusiaan, dan pengajaran dalam karya prosa 9.1 Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya. Menjelaskan pengajaran dalam karya. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. Merujuk sumber yang pelbagai. Berbincang tentang definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. Bersoal jaw ab untuk mengenal pasti nilai kemanusiaan dan pengajaran berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan LPG Jadual Nilai Kemanusiaan dan Pengajaran.

9.2

ii. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam karya. iii. Memadankan pengajaran dengan peristiw a dalam karya.

9.3

9.4

38

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Mengenal pasti nilai kemanusiaan dalam karya berserta alasan.

Nilai Kemanusiaan 1. Memberi pertolongan 1.

Pengajaran Kita hendaklah membantu orang y ang berada dalam kesusahan.

ii. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya. iii. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya.
2. 3.

2. 3.

Berbincang untuk menentukan nilai kemanusiaan dan pengajaran berdasarkan peristiw a dengan menggunakan LPG Jadual Nilai Kemanusiaan dan Pengajaran.
Peristiwa Nilai Kemanusiaan Pengajaran

Aras 3 i. Menjelaskan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya mengikut keutamaan. Mengadakan kuiz sastera dalam kelas. Melakonkan satu peristiw a daripada karya yang dikaji dan pelajar lain mengesan nilai kemanusiaan serta menjelaskan pengajaran.

ii. Membuat inferens tentang pengajaran berdasarkan w atak dan peristiw a dalam karya.

39

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota Menyenaraikan nilai kemanusiaan yang terdapat dalam karya dengan menanda senarai semak dan menyusun mengikut keutamaan.
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. Nilai Kemanusiaan Susun ikut keutamaan Alasan

Menjalankan aktiviti main peranan berdasarkan satu peristiw a dalam cerita.

40

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota Menyatakan pengajaran daripada peristiw a yang dilakonkan. Contoh : Cerpen `Paku Payung dan Limau Mandarin’ karya Azizi Hj. Abdullah
Peristiwa Pengajaran

Peristiwa Midun melawat cikguny a di hospital dan memberikan sebiji limau.

41

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 10.0 Menghasilkan dan m em persem bahkan karya kreatif Aras 1 10.1 Menyenaraikan dan memilih idea daripada sumber yang pelbagai. 10.2 Mengemukakan idea dalam bentuk lisan dan lakaran. 10.3 Menyusun dan memilih peristiw a yang sesuai dengan jalan cerita. 10.4 Menulis cerita menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 10.5 Menyunting dan menilai karya yang telah dihasilkan. 10.6 Mempersembahkan karya kreatif. i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota CONTOH PROSES KREATIF PENGHASILAN SEBUAH CERPEN 1. Pengem bangan
Melakar peta cerita
+ + + Jenis dadah nama saintifik dadah kesan + jenis motosikal + perlumbaan haram

Menceritakan semula peristiw a berdasarkan pembacaan, tontonan, pengalaman, dan pengaksesan maklumat.

ii. Menyatakan peristiw a dan idea berdasarkan sumber yang pelbagai. iii. Mengemukakan w atak dan perw atakan berdasarkan sumber yang pelbagai. iv. Mengisahkan urutan peristiw a berdasarkan sumber yang pelbagai. v. Mengenal pasti latar berdasarkan sumber yang pelbagai. vi. Mengenal pasti nilai kemanusiaan dan pengajaran berdasarkan sumber yang pelbagai.

terjebak dengan dadah

terpengaruh dengan rakan lepak ditipu/ terpeday a

Ramalan Remaja lari dari rumah Penyelesaia

Sebab

Kesan
balik kampung insaf ibu bapa susah hat hidup menderita Nota + = ilmu bantu

dipenjarakan
suasana penjara sistem di penjara

42

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menentukan tema dan persoalan, w atak dan perw atakan dalam karya.

2.

Pem ilihan Idea Menyenaraikan beberapa idea yang diperoleh daripada sumber yang pelbagai. Memilih satu idea yang paling menarik. Contoh: Remaja lari dari rumah

ii. Melengkapkan binaan plot dengan menyusun peristiw a mengikut urutan. iii. Menyesuaikan latar dengan peristiw a, w atak dan perw atakan, gaya bahasa serta tema dan persoalan. iv. Menghubungkaitkan ilmu bantu dengan cerita yang hendak ditulis. Aras 3 i. Menulis karya kreatif dengan menggabungkan imaginasi dan realiti, menerapkan ilmu bantu, nilai kemanusiaan dan pengajaran dengan menggunakan gaya bahasa yang tepat, indah, dan menarik, serta format yang sesuai. ii. Memurnikan karya yang dihasilkan.

1. WATAK UTAMA Remaja (Nama : Maria) Usia : 17 tahun Gagal peperiksaan Cepat marah Mudah merajuk Sensitif Degil

2. LATAR Masa: T empoh - 3 bulan T empat: Di rumah Maria (kampung) Di bandar Di penjara Masyarakat Melayu Islam Bandar (K.L) 4. WAT AK Ayah Ibu Maria Jefri T ini

3. PERIST IWA DALAM PLOT KRONOLOGI T elah dimarahi ibu kerana lemah dalam pelajaran. Curah perasaan kepada Jefri Jefri mempengaruhi Maria untuk mengikut ke bandar Maria terjerumus(GRO) Ditimpa kemalangan Insaf MESEJ Jangan bertindak mengikut perasaan

iii. Menilai karya yang dihasilkan.
iv. Mempersembahkan karya yang dihasilkan di hadapan khalayak.

43

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran 3.

Cadangan Aktiviti / Nota Menyenaraikan dan Menyusun Peristiwa Penyusunan peristiw a

Peristiwa 1 Peristiwa 2 Peristiwa 3 Peristiwa 4 Peristiwa 5 Peristiwa 6 Peristiwa 7

: : : : : : :

Maria selalu dimarahi oleh ibuny a kerana lemah dalam pelajaran Maria berkawan baik dengan seorang pemuda y ang bernama Jef ri Jef ri memujuk Maria agar mengikutny a ke bandar

Peleraian cerita Maria insaf setelah ay ah menziarahnya di hospital

Nota: Murid mengembangkan cerita berdasarkan lakaran peta cerita.

44

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota 4. Penulisan Cerita Aktiviti : Menulis cerita
Latar Cerita : Watak Utama :Watak :Sampingan Penyataan Masalah : Peristiwa 1 : Peristiwa 2 : Peristiwa 3 Peristiwa 4 Peristiwa 5 Peristiwa 6 Peleraian cerita Tema : : : : : : Maria insaf setelah ayah menziarahinya di hospital : Kota Metropolitan Kuala Lumpur Kampung Maria Jefri Ibu Masalah remaja lari dari rumah Maria selalu dimarahi oleh ibunya kerana lemah dalam pelajaran Maria berkawan baik dengan seorang pemuda yang bernama Jefri Jefri memujuk Maria agar mengikutnya ke bandar Imbas kembali( 1) Imbas kembali( 2) Permula an cerita Teknik Plot

: :

Contoh gaya bahasa Air matanya berguguran bagaikan mutiara Kata-kata ibunya benar-benar menghiris hatinya Ah! aku benar-benar kecewa! Bisik hatinya

Nilai Kemanusiaan dan Pengajaran daripada cerita: i. ii.

45

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran
Nota

Cadangan Aktiviti / Nota

Penulisan cerpen perlu mengikut format penulisan yang betul. Setiap dialog baharu ditulis dalam perenggan baru, walaupun satu perkataan. Dialog dan monolog ditulis dengan menggunakan tanda pengikat kata, manakala monolog dalaman tidak perlu menggunakan tanda tersebut.

5.

Pem urnian Karya Menyemak aspek penggunaan bahasa. Mengubah bahagian yang tidak sesuai. Memikirkan kesesuaian tajuk dengan cerita. Menggugurkan unsur negatif dan sensitif dalam cerita. Mengkreatifkan kata, ungkapan, dan ayat. Membetulkan ejaan dan menyemak tatabahasa. Membetulkan format penulisan.

Nota: Menyemak hasil penulisan cara bertutur dengan rakan. Pendekatan prosa menulis karangan boleh diaplikasikan.

46

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran 1.

Cadangan Aktiviti / Nota Persem bahan Cerita Aktiviti: Membaca cerita di hadapan kelas.

Teater pembaca Teater bercerita Lakonan

47

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menilai karya dengan menggunakan LPG Jadual Penilaian Karya.
Tandakan ( / ) * ** *** Kurang menarik Sederhana Menarik Tajuk cerpen : ___________ Pengarang : _____________ Cerpen mengisahkan: ______ ________________________ ________________________

Watak yang paling menarik : ______________________ ______________________

Tema dan persoalan : ____________________ ____________________

Saya suka cerpen ini kerana ____________________________ _ ____________________________

Pengajaran yang saya peroleh daripada cerpen ini ialah ___________________________ ___________________________

48

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

C. DRAMA
Drama merupakan hasil karya prosa yang ditulis dalam bentuk skrip dan kebiasaannya untuk dipentaskan. Pada peringkat ini, drama dikaji berdasarkan skrip di samping mementaskannya. Genre drama ini dikaji berasingan daripada prosa yang lain kerana drama mempunyai ciri yang agak berbeza dari segi penulisan bentuk skrip dan teknik penulisan kerana drama mempunyai elemen prolog, babak, adegan, episod, dan epilog. Hasil Pem belajaran 1.0 Menghuraikan definisi, jenis, ciri, teknik, dan peranan dram a 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Menyatakan definisi drama. Menerangkan jenis drama. Menerangkan ciri drama. Menerangkan teknik drama. Menghuraikan peranan drama dalam masyarakat. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan definisi drama. Merujuk sumber yang pelbagai. Mempertontonkan dan memperdengarkan rakaman drama pentas, drama televisyen, dan drama radio. Melakonkan semula adegan yang menarik yang telah ditonton. Bersoal jaw ab tentang definisi jenis, dan ciri drama. Membaca skrip drama untuk mengenal pasti prolog babak, adegan, episod dan epilog.

ii. Menyenaraikan jenis drama. iii. Menyenaraikan ciri drama. iv. Menyatakan definisi prolog, babak, adegan, episod dan epilog. v. Menyatakan peranan drama dalam masyarakat.

49

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan jenis drama.

Aktiviti main peranan: Mew aw ancara aktivis drama untuk mendapatkan maklumat tentang jenis, ciri dan peranan drama dalam masyarakat.

ii. Menerangkan ciri drama. iii. Memberikan contoh prolog, babak, adegan, episod, dan epilog berdasarkan drama. iv. Menjelaskan peranan drama dalam masyarakat. Aras 3 i. Membandingkan jenis drama dan ciri drama.

ii. Menghuraikan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog dalam drama. iii. Menghuraikan peranan drama dalam masyarakat.

50

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 2.0 Menerangkan biodata pengarang dram a yang dikaji 2.1 Menerangkan butirbutir peribadi pengarang. Menjelaskan latar belakang kepengarangan, sumbangan, dan kejayaan pengarang.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan nama, tarikh lahir dan tempat kelahiran pengarang. Merujuk pelbagai sumber yang pelbagai. Mew aw ancara tokoh drama. Mempertontonkan rakaman w aw ancara dengan tokoh drama. Menghasilkan buku skrap tentang tokoh drama. Aras 2 i. Menyatakan nama pena pengarang. Mengakses maklumat tentang tokoh drama daripada internet.

2.2

ii. Menyatakan latar belakang pendidikan dan kerjaya pengarang. iii. Menyenaraikan hasil karya pengarang.

ii. Menyenaraikan bidang penulisan pengarang. iii. Menyatakan sumbangan lain pengarang.

51

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan anugerah yang diterima oleh pengarang.

ii. Menyatakan perkembangan terkini pengarang. iii. Menjelaskan keistimew aan pengarang.

Secara kumpulan, setiap hari catatan tentang maklumat pengarang ditulis di atas kertas mehjung atau buku tugasan. Nota: Dari semasa ke semasa maklumat ini akan bertambah.

52

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 3.0 Menjelaskan pem ikiran dan persoalan dalam dram a Aras 1 3.1 Menerangkan definisi pemikiran dan persoalan drama. Menghuraikan pemikiran dalam drama. Menghuraikan persoalan dalam drama. i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyatakan definisi pemikiran.

Merujuk sumber yang pelbagai. Bersoal jaw ab tentang definisi pemikiran dan persoalan dalam drama. Melakonkan satu peristiw a berdasarkan drama yang dikaji untuk mengesan persoalan.

ii. Menyatakan definisi persoalan. iii. Mengenal pasti pemikiran dalam drama. iv. Menyenaraikan persoalan dalam drama. Aras 2 i. Menyenaraikan jenis pemikiran dalam drama.

3.2

3.3

3.4

Menghubungkaitkan antara pemikiran dan persoalan dalam drama yang dikaji dengan realiti masyarakat.

Berbincang untuk menentukan pemikiran drama berdasarkan beberapa persoalan yang telah dikenal pasti.

ii. Menjelaskan pemikiran dalam drama. iii. Menerangkan persoalan dalam drama.

53

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan kaitan persoalan dengan pemikiran dalam drama.

Berdiskusi tentang kesesuaian pemikiran dan persoalan dalam drama yang dikaji dengan realiti kehidupan masyarakat.

ii. Mengulas kesesuaian pemikiran dan persoalan dalam drama yang dikaji dengan realiti masyarakat.

54

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 4.0 Menganalisis w atak dan perw atakan dalam dram a Aras 1 4.1 4.2 4.3 Menerangkan definisi w atak dan perw atakan. Menerangkan jenis w atak dalam drama. Menghuraikan perw atakan luaran dan dalaman w atak dalam drama. Membandingkan w atak-w atak dalam drama. i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyatakan definisi w atak dan perw atakan dalam drama.

Merujuk sumber yang pelbagai. Mempertontonkan rakaman drama. Bercerita tentang w atak dan perw atakan dalam drama yang ditonton. Melengkapkan LPG Jadual Watak dan Perw atakan berdasarkan drama yang dikaji secara berkumpulan: Kumpulan A : Watak Rustam Kumpulan B : Watak Datuk Sinda Maharaja Kumpulan C : Datuk Putih Kumpulan D : Jauhari Contoh Drama ‘Bujur Lalu Melintang Patah’ karya Kala Dew ata
Perwatakan Luaran 1. 2. 3. 4. 5. Jauhari Watak 1. 2. 3. 4. 5 Perwatakan Dalaman

ii. Menyatakan jenis w atak dalam drama. iii. Mengenal pasti w atak dalam drama. iv. Menyenaraikan sifat luaran w atak dalam drama. v. Menyenaraikan sifat dalaman w atak dalam drama. vi. Menyatakan peranan w atak dalam drama.

4.4

55

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan jenis w atak dalam drama.

ii. Mengkategorikan w atak dalam drama. iii. Menjelaskan sifat luaran w atak dan sifat dalaman w atak dalam drama. iv. Menerangkan peranan w atak dalam drama.

56

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota Mengenal pasti persamaan dan perbezaan w atak dengan menggunakan LPG Banding Beza.
BANDING BEZA

PERSAMAAN

PERBEZAAN

Status sosial

Sifat luaran Sifat dalaman

PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING Persamaan = Perbezaan = KESIMPULAN

57

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan konflik, sikap, dan perasaan w atak dalam drama.

ii. Menyatakan persamaan dan perbezaan w atak dalam drama. iii. Menghuraikan peranan w atak dalam drama. iv. Menerangkan cara pengarang menggambarkan w atak dan perw atakan dalam drama.

Membincangkan w atak dan perw atakan dalam drama yang dikaji dengan menggunakan: i. Teknik Kerusi Panas ii. Teknik Debat Murid main peranan sebagai penceramah untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk `Cara Pengarang Menggambarkan Watak dan Perw atakan Dalam Drama Yang Dikaji'. Melakonkan w atak berdasarkan kad peranan.

58

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 5.0 Menghuraikan plot dalam dram a 5.1 5.2 5.3 Menerangkan definisi plot. Menerangkan jenis plot. Menjelaskan binaan plot dalam drama yang dikaji. Menghuraikan teknik plot dalam drama yang dikaji. Menerangkan definisi prolog, babak, adegan, episod, dan epilog. Menghubungkaitkan babak, adegan, dan episod dengan plot dalam drama yang dikaji. Menghuraikan peranan teknik plot dalam drama yang dikaji.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan definisi plot. Merujuk sumber yang pelbagai. Bersoal jaw ab tentang definisi dan jenis plot. Berbincang untuk menentukan peristiw aperistiw a penting dalam drama berdasarkan LPG Carta Aliran Peristiw a. Contoh: Drama `Bujur Lalu Melintang Patah’ karya Kala Dew ata
Peristiwa 1 Peristiwa 6

ii. Menerangkan jenis plot. iii. Melakar rajah binaan plot. iv. Memberi definisi dan menyenaraikan teknik plot dalam drama yang dikaji. v. Memberi definisi prolog, babak, adegan, episod, dan epilog. vi. Mengenal pasti jenis plot dalam drama yang dikaji.

5.4

5.5

Jauhari balik dari perantauan dan berjumpa dengan Rustam

5.6

Peristiwa 2 Mawar keluar berjumpa Jauhari yang sedang berbual dengan Rustam.

Peristiwa 5

5.7

Peristiwa 3

Peristiwa 4

59

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog, dalam drama yang dikaji.

Berbincang tentang teknik plot dan melengkapkan LPG Binaan Plot berdasarkan peristiw a penting.

ii. Melengkapkan dan melabelkan rajah binaan plot dalam drama yang dikaji. iii. Menjelaskan definisi imbas kembali, imbas muka, saspens dan kejutan.
Pergaduhan Rustam dengan Jauhari

Klimaks Peleraian K2
Mawar berjumpa Jauhari

K1

Eksposisi
Jauhari balik dari perantauan

K - Konflik

60

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyusun urutan peristiw a dalam drama.

Berbincang untuk memberi penilaian tentang plot drama yang dikaji dengan yang munasabah.

ii. Menghuraikan teknik imbas kembali, imbas muka, saspens, dan kejutan dalam drama. iii. Menghuraikan peranan teknik dalam plot drama.

61

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 6.0 Menghuraikan latar dalam dram a 6.1 Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam drama. Menerangkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam drama. Menghubungkaitkan antara latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dengan peristiw a dalam drama.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan definisi latar. Merujuk sumber yang pelbagai. Bersoal jaw ab tentang definisi latar dan jenis latar dalam drama. Melengkapkan LPG Jadual Latar. Contoh: Drama ‘Bujur Lalu Melintang Patah’ karya Kala Dew ata
Peristiwa 1. Jauhari berj umpa dengan Mawar dan ditegur oleh Sinda Maharaj a 2. Latar Masa Tengah hari Latar Tempat Rumah Datuk Putih Latar Masyarakat Masyarakat yang mementingkan adat

ii. Menyatakan jenis latar. iii. Menyenaraikan latar masa, latar tempat dan latar masyarakat dalam drama. iv. Menyatakan kaitan latar dengan peristiw a dalam drama.

6.2

6.3

3.

Aras 2 i. ii. Menghuraikan latar dalam drama. Menjelaskan latar yang paling ketara dalam drama. Bersoal jaw ab tentang latar dalam drama yang dikaji.

62

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menghuraikan kaitan latar dengan pemikiran dalam drama.

ii. Menjelaskan kesesuaian latar dengan peristiw a dalam drama. iii. Menyatakan cara pengarang menggambarkan latar dalam drama.

Perbincangan tentang kaitan antara latar dengan pemikiran, kesesuaian latar dengan peristiw a, dan cara pengarang menggambarkan latar.

63

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 7.0 Menganalisis gaya bahasa dalam dram a Aras 1 7.1 7.2 7.3 Menerangkan definisi gaya bahasa. Menghuraikan aspek gaya bahasa. Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam drama. Menjelaskan penggunaan dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam drama. Menganalisis aspek unsur bahasa dalam drama. i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyatakan definisi gaya bahasa.

Merujuk sumber yang pelbagai. Bersoal jaw ab tentang definisi gaya bahasa. Mencatat atau menyebut gaya bahasa yang menarik daripda filem melayu lama yang ditonton Melengkapkan LPG Jadual Gaya Bahasa berdasarkan petikan drama yang dikaji. Contoh : Petikan drama `Tun Seri Lanang’ karya Shahrom Husain
Dialek Bahasa Asing Bahasa Arkaik Bahasa Istana Tuanku Patik Peribahasa Macam pelepah melampaui pucuk

ii. Memberikan definisi dan menyenaraikan aspek gaya bahasa. iii. Mengecamkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam drama. iv. Mengesan dialog monolog, dan monolog dalaman, dalam drama . v. Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, simile, metafora, personifikasi dan pengulangan dalam drama.

7.4

7.5

Nota : Tugasan berkumpulan

64

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyenaraikan contoh metafora, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam drama.

Berbincang untuk mengenal pasti dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam drama. Melengkapkan LPG Jadual Unsur Bahasa berdasarkan petikan drama yang dikaji. Contoh : Petikan drama ‘Bujur Lalu Melintang Patah’ karya Kala Dew ata
Unsur Bahasa Kata ganda Sinkof Simile Metafora Pengulangan Personifikasi Hiperbola Inversi Paradoks Perlambangan lautan garang kerana kau …tiga ibarat menyambung panjang Contoh

ii. Menerangkan dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam drama. iii. Mencipta contoh dialog, monolog, dan monolog dalaman berdasarkan situasi.

Nota : Tugasan berkumpulan

65

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan keistimew aan drama yang dikaji berdasarkan aspek gaya bahasa.

Melakonkan dialog, monolog, dan monolog dalaman berdasarkan pelbagai situasi dan konflik. Contoh: i. Situasi ayah menasihati anaknya. ii. Situasi ibu memujuk bayinya yang sedang menangis. iii. Situasi seseorang yang kehilangan orang yang dikasihi. Perbincangan tentang keistimew aan drama berdasarkan aspek gaya bahasa.

ii. Menghasilkan dialog, monolog, dan monolog dalaman berdasarkan konflik w atak.

66

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 8.0 Menganalisis nilai kem anusiaan dan pengajaran dalam dram a 8.1 Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam drama. Menjelaskan pengajaran dalam drama. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam drama.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. Merujuk sumber yang pelbagai. Bersoal jaw ab tentang definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. Berbincang untuk melengkapkan LPG Jadual Nilai Kemanusiaan dan Pengajaran. Contoh : Drama `Bujur Lalu Melintang Patah’ karya Kala Dew ata
Peristiwa Pertunangan Mawar dengan seorang pemuda daripada suku Seri Melenggang y ang ditentukan oleh lembaga adat. Nilai Kemanusiaan Bekerjasama Pengajaran Kita hendaklah menghormati adat.

8.2

ii. Mengenal pasti nilai kemanusiaan dalam drama. iii. Memadankan pengajaran dengan peristiw a dalam drama.

8.3

8.4

67

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam drama.

ii. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam drama. iii. Membina pengajaran berdasarkan nilai kemanusiaan dalam drama.

Berbincang untuk menentukan pengajaran berdasarkan peristiw a-peristiw a negatif dalam drama.

68

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan nilai kemanusiaan dan pengajaran mengikut keutamaan.

ii. Membuat inferens tentang pengajaran berdasarkan w atak dan peristiw a dalam drama.

Berbincang dalam kumpulan untuk mencungkil nilai kemanusiaan dan pengajaran berdasarkan tindakan w atak dalam drama yang dikaji dengan menggunakan LPG Jadual Nilai Kemanusiaan dan Pengajaran. Contoh : Drama “Bujur Lalu Melintang Patah”
Watak Datuk Sinda Maharaja Tindakan Watak Menegur perbuatan Jauhari dan Mawar duduk berdua-duaan di rumah Datuk Putih Nilai Kemanusiaan Keberanian (menegur) Pengajaran Kita hendaklah sentiasa berusaha menjauhi perbuatan y ang mungkar

Jauhari

Mawar

69

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 9.0 Menghasilkan skrip drama dan m em persem bahkan dram a. 9.1 9.2 Menyenaraikan dan memilih idea. Mengemukakan idea dalam bentuk lisan dan lakaran. Menyusun dan memilih peristiw a yang sesuai dengan jalan cerita. Menyesuaikan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog dengan jalan cerita. Menulis skrip drama. Menyunting dan menilai skrip drama. Mempersembahkan dan menilai drama.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menceritakan semula peristiw a berdasarkan pembacaan, tontonan, pengalaman, dan pengaksesan maklumat. CONTOH PROSES KREATIF PENGHASILAN SEBUAH DRAMA SEBABAK. 1. Pem ilihan Idea Menyenaraikan beberapa idea yang diperoleh daripada sumber yang pelbagai. Memilih satu idea yang paling menarik. Contoh: Kisah Tun Teja dilarikan oleh Hang Tuah.

ii. Merajahkan peristiw a dan idea berdasarkan sumber. iii. Mengemukakan w atak dan perw atakan berdasarkan sumber. iv. Mengisahkan urutan peristiw a berdasarkan sumber. v. Mengenal pasti latar berdasarkan sumber. vi. Mengenal pasti nilai kemanusiaan dan pengajaran berdasarkan sumber.

9.3

9.4

9.5 9.6 9.7

70

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota Pengem bangan Idea

2.

Menentukan pemikiran dan persoalan, serta w atak dan perw atakan dalam karya yang ditulis.

ii. Melengkapkan binaan plot dengan menyusun peristiw a mengikut urutan. iii. Menyesuaikan peristiw a dengan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog. iv. Menyesuaikan latar dengan peristiw a, w atak dan perw atakan, gaya bahasa, serta pemikiran dan persoalan. v. Menghubungkaitkan antara ilmu bantu dengan cerita yang ditulis.

Hang Tuah menurut perintah Raja

Tun Teja terkena ubat guna-guna

Tun Teja berpisah dengan tunangnya

2

Kesan Tun Teja jatuh cinta kepada Hang Tuah

1

Sebab

Tun Teja dilarikan oleh Hang Tuah

3 4
Peleraian Tun Teja bergaduh dengan Hang Tuah Tun Teja berkahwin dengan Sultan

Ramalan

Tun Teja berkahwin dengan Sultan

Hang Tuah beri sirih jampi pembenci

Tun Teja melarikan diri

Nota: Ilmu bantu: - Sejarah - Perubatan Tradisional - Adat istiadat Masyarakat Melayu

Hang Tuah berkahwin dengan Tun Teja

71

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menulis karya kreatif dengan menggabungkan imaginasi dan realiti, menerapkan ilmu bantu, nilai kemanusiaan dan pengajaran dengan menggunakan gaya bahasa dan format yang sesuai.

3.

Menyenaraikan dan Menyusun Peristiwa Penyusunan Peristiw a

Peristiwa 1 Peristiwa 2 Peristiwa 3 Peristiwa 4 Peristiwa 5 Peristiwa 6 Peristiwa 7

: Tun Teja meny atakan rasa cintany a kepada Hang Tuah : Hang Tuah meny atakan Tun Teja adalah untuk Sultan : Tun Teja merajuk dan cuba terjun ke laut : Tun Teja duduk termenung sambil terkenang akan tunangny a : : : Tun Teja berkahwin dengan Sultan Melaka

ii. Memurnikan karya yang dihasilkan. iii. Mempersembahkan drama yang dihasilkan. iv. Menilai karya yang dihasilkan.

72

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran 4.

Cadangan Aktiviti / Nota Penulisan Skrip Dram a Sebabak Menulis skrip berdasarkan LPG Jalan Cerita.
Latar Cerita Watak Utama Watak sampinga n Prolog (Syair) : : : Di atas kapal pada abad ke-15 Tun Teja Hang Tuah Nenek Kebayan Sultan Tersebutlah kisah dilema Tun Teja, Dipikat Hang Tuah untuk baginda, Kepada jejaka ingin bermanja, Terbelah hatinya terima sahaja. Tun Teja menyatakan rasa cintanya kepada Hang Tuah `Aduhai Kandaku Tuah, betapa luas samudera raya, luas lagi hasrat adinda’. `Apakah gerangan bicaramu tuan’. `Ah….kanda, bunga menanti untuk disunting namun kumbang duduk menyepi’. Hang Tuah menyatakan bahawa Tun Teja adalah untuk Sultan. Tun Teja merajuk dan cuba terjun ke laut Adegan 3 Adegan 4 Adegan 5 Epilog : : : : Tun Teja bersetuju berkahwin dengan Sultan Melaka Tun Teja duduk termenung sambil terkenang akan tunangnya Imbas kembali Teknik Plot

:

Adegan 1

:

Permula an cerita

Adegan 2

:

73

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran 5.

Cadangan Aktiviti / Nota Pem urnian Skrip Dram a Menyemak aspek penggunaan bahasa. Mengubah adegan yang tidak sesuai. Memikirkan kesesuaian tajuk dengan cerita. Menggugurkan unsur negatif dan sensitif. Mengkreatifkan kata, ungkapan dan ayat. Membetulkan ejaan dan menyemak tatabahasa. Membetulkan format penulisan drama. Nota: Semak hasil penulisan secara bertukar dengan rakan. 6. Persem bahan Drama Mementaskan drama `Dilema Sang Puteri’. Pelajar membuat penilaian drama yang dipentaskan menggunakan LPG Carta Penilaian.

74

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota Menilai persembahan drama dengan menggunakan LPG Carta Penilaian
Tandakan ( / ) * ** *** Kurang menarik Sederhana Menarik
Taj uk Drama : ________________ Pengarang : _________________ Cerita ini mengisahkan: ____________________ ____________________

Watak wira/wirawati : ___________________ ___________________

Adegan paling menarik : ___________________ ___________________

Pengajaran yang saya peroleh daripada drama ini ialah ______________________ ______________________

Saya suka drama ini kerana: _______________________ _______________________

Nota: LPG ini boleh digunakan untuk menilai teks drama yang dikaji.

75