KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (AMALI

)
IPG KAMPUS BATU LINTANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN PJM 3112 NAMA GURU PELATIH : ««««««««««««««««
KUMP: PISMP SEM 5 ( BM, BC,SN ,KG(BM)

TARIKH MULA

07 MAC 2011

TARIKH HANTAR

21 APR 2011

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan; Menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan; Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan; Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan dengan berkesan; Mengintergrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik, berkesan dan bermakna; Bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan keadaan Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa

Pentaksiran Amali ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 4,5,6 dan 7

OBJEKTIF PENTAKSIRAN AMALI Objektif Pentaksiran Amali Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan 1. 2. Menguji sejauh mana tahap pencapaian pelajar dapat menguasai kemahiran yang telah dipelajari selaras dengan matlamat kurikulum Menggalakkan pelajar berusaha untuk memperbaiki pencapaian dan memantapkan kemahiran dalam bidang pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani dan sukan selepas melalui ujian amali ini Menjadi kayu pengukur untuk menilai tahap pencapaian pelajar dalam bidang pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Jasmni dan sukan

3.

Mereka diperkenalkan kepada permainan tradisional iaitu jenis-jenis permainan tradisional. Menghasilkan satu surat panggilan mesyuarat Menghasilkan satu minit mesyuarat pengelolaan pertandingan permainan tradisional Perlaksanaan Pertandingan i. anda dikehendaki melaksanakan satu pertandinganpermainan tradisional berdasarkan perkara berikut. Ini dapat memperkembangkan pengetahuan mereka dalam konteks pengurusan dan pentadbiran bagi meningkatkan potensi mereka ke arah insan yang seimbang dan harmonis supaya dapat mengamalkan budaya kerja sihat melalui pelbagai bentuk medium kecergasan yang menyeronokkan Sehubungan dengan itu. Biodata ahli kumpulan Fakta berikut Rasional Objektif Tarikh Waktu Lokasi Jawatankuasa pengelola Peraturan Jadual Pertandingan Anggaran perbelanjaan pertandingan Borang kolaborasi Senarai rujukan c. b. lancar dan selamat . Pertandingan dilaksanakan dengan teratur. pentadbiran dan pengelolaan aktiviti Pendidikan Jasmani dan juga sukan. ii iii Jawatankuasa pengelola tidak melebihi 25 orang Menghasilkan satu kertas kerja pengelolaan pertandingan permainan tradisional Kertas kerja yang dihasilkan mestilah dalam bentuk folio yang mengandungi a. Mesyuarat JK Pengelolaan i. Pengurusan Pertandingan Permainan Tradisional dan Laporan PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS Menyediakan Kertas Kerja Pengelolaan Pertandingan Permainan Tradisional i.TAJUK KERJA KURSUS : Amali Pengurusan Permainan Tradisional Amali Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (PJM3112) bertujuan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dari aspek pengursan. peraturan-peraturan permainan tradisional dan pengurusan pertandingan permainan tradisional. Kertas Kerja. d. ii.

Pelaporan dihasilkan secara individu Melaporkan keputusan pertandingan dan membuat refleksi keseluruhan tentang pengelolaan pertandingan dalam bentuk kertas laporan Dokumentasi kertaas laporan hendaklah ditaip menggunakan perisian komputer y Font arial y Saiz 12 y Langkau 1. ii.No. iii.Tajuk AJK .Nama Pelajar .5 y Saiz kertas A4 Format Am Penyediaan Kertas Kerja y y y y y y y y y y Kertas saiz A4 berwarna putih dan hanya sebelah muka surat sahaja digunakan Page Layout Potrait Font Arial Saiz Font 12 Langkau ³spacing¶ 1.Nama Program .Nama Pensyarah . Angka Giliran .Pelaporan Pertandingan i.5 Margin 1´ Align Justify Meletakkan nombor halaman muka surat Setiap tajuk di hitamkan ³bold´ dan mempunyai nombor Penggunaan perkataan inggeris perlu ³Italic´ Format Kulit Luar y y y y Latarbelakang perlu berwarna kuning emas Logo IPG kiri dan IPGKBL kanan Nama IPG di tengah Kulit luar perlu mempunyai butiran berikut: .Nama Jabatan TUGASAN YANG BAIK HARUS MENUNJUKKAN KRITERIA-KRITERIA BERIKUT: y y y y y y y rasional pertandingan diadakan objektif pertandingan tarikh. Kad Pengenalan . waktu dan lokasi pertandingan jawatankuasa pengelola pertandingan peraturan pertandingan jadual pertandingan anggaran perbelanjaan pertandingan .Nama dan Kod Kursus .No.

lancar dan selamat Mempamerkan jadual dan keputusan pertandingan Penyusunan peralatan yang kemas. KURSUS KOD KREDIT Pep BENTUK KERJA KURSUS PROJEK KKP AMALI CATATAN Pengurusan dan Pentadbiran PJM3112 Pendidikan Jasmani dan Sukan 3(2+1) 40 60 .Mesyuarat JK Pengelolaan menyenaraikan y y y y keterangan panggilan mesyuarat tarikh. teratur dan selamat Pelaporan Pertandingan y y y Melaporkan keputusan pertandingan Menyenaraikan kebaikan dan kelemahan yang dikenalpasti semasa perancangan dan perlaksanaan pertandingan Menyenaraikan cadangan penambahbaikan STRUKTUR KOMPONEN PENTAKSIRAN Mata pelajaran Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan semester 5 dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan mengandungi komponen pentaksiran seperti berikut. waktu dan tempat mesyuarat diadakan senarai kehadiran ahli mesyuarat perkara dan hasil keputusan mesyuarat Perlaksanaan Pertandingan y y y Perlaksanaan pertandingan berjalan dengan teratur.

SPESIFIKASI UJIAN AMALI PENGELOLAAN PERTANDINGAN PERMAINAN TRADISIONAL Bil 1. Sikap dan sahsiah Disediakan Oleh : Disahkan Oleh: DANA RAJA A/L NARAYANASAMY Pensyarah Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Kesihatan OOI ENG HONG Ketua Jabatan Jabatan Pendidikan Jasmani Dan . Bidang Pengelolaan pertandingan permainan tradisional Tajuk/ Kemahhiran/ Komponen Yang Dinilai y Menyediakan kertas kerja y Mesyuarat JK Pengelolaan y Perlaksanaan Pertandingan y Pelaporan Pertandingan Markah 20 10 30 30 10 2.

y Panggilan mesyuarat. Mengelolakan satu lawatan sambil belajar. iv. y Semua aspek pengelolaan dicatat. y Minit mesyuarat. ii. Menyediakan kertas kerja. anda dikehendaki mengelolakan satu lawatan sambil belajar ke tempat-tempat seperti berikut:i. a. v. Majlis Sukan Negara. iii. Persatuan-persatuan permainan di peringkat kebangsaan. ii. Surat-menyurat y Memohon kebenaran lawatan iv. b. vi. Majlis Sukan Negeri. Penilaian. Pengelolaan lawatan sambil belajar. Arahan tugasan Dalam kumpulan empat (4) orang. Persatuan-persatuan permainan di peringkat negeri.TAJUK KERJA KURSUS : A 1. Prosedur perlaksanaan i. Institut Sukan Negara. . Mesyuarat. v. iii. Pelaporan.