Nama : Kelas

:

Tarikh :

Masa : Markah :

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Bab 10 : Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia 1.

Ciri-ciri iklim di atas menerangkan iklim jenis A Siberia C gurun panas B Tundra D Khatulistiwa 2.

Senarai di atas menerangkan iklim jenis A Tundra C Savana B Steppe D Gurun panas 3.

Huraian di atas merujuk kepada kawasan bertanda A I C III B II D IV 4.

Senarai di atas menunjukkan ciri iklim di A kutub C Khatulistiwa B kebenuaan D gurun panas 5. Antara berikut, pusat peranginan tanah tinggi yang manakah mempunyai taman tema yang menjadi tarikan pelancong? A Tanah Tinggi Cameron C Bukit Fraser
1

B Tanah Tinggi Genting 6.

D Bukit Bendera

Haiwan X yang dimaksudkan dalam rajah di atas ialah A rusa C muskoxen B karibu D anjing laut 7.

Berdasarkan peta di atas, kawasan yang manakah mengalami kejadian empat musim? A I C III B II D IV 8.

Pernyataan di atas adalah sesuai untuk kawasan A Tanah Tinggi Genting B Bukit Bendera C Kundasang D Lumut 9.

Apakah kesan angin lazim bertanda P yang bertiup antara bulan November hingga Mac di kawasan berlorek? A Banyak nelayan turun ke laut B Nelayan tidak dapat turun ke laut C Hujan turun sedikit dan laut berombak

2

D Pertemuan arus sejuk dan arus panas 10.

Antara berikut, pernyataan yang manakah menyebabkan berlakunya fenomena di atas? A Jumlah hujan tahunan di kawasan B lebih banyak daripada kawasan A B Litupan langit yang lebih cerah di kawasan A berbanding kawasan B C Kelembapan udara di kawasan A lebih tinggi daripada kawasan B D Tiupan angin di kawasan B lebih kencang berbanding kawasan A 11. Antara berikut, jenis iklim yang manakah terdapat di zon panas? I Iklim Savana II Iklim gurun panas III Iklim Mediterranean IV Iklim monsun tropika A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 12. Antara berikut, jenis iklim yang manakah tergolong dalam zon sejuk? A Jenis Tundra B Jenis Steppe C Jenis Siberia D Jenis Mediterranean 13. Pada musim panas, Orang Eskimo membuat khemah daripada kulit anjing laut atau karibu yang dikenali sebagai A igloo B tupik C umiak D kayak 14.

3

Antara berikut, kawasan yang manakah dimaksudkan dengan pernyataan di atas? A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 15. Pembalakan merupakan pekerjaan penting di kawasan Siberia kerana terdapat hutan A pokok tirus B khatulistiwa C Mediterranean D monsun tropika 16. Binatang yang diternak oleh orang nomad di Gurun Thar ialah I unta III keldai II kuda IV karibu A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 17. Mengapakah kegiatan perikanan terhenti semasa tiupan angin monsun? I Hujan lebat III Angin kencang II Laut bergelora IV Taufan melanda A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 18.

Huraian di atas adalah merujuk kepada kawasan yang bertanda AP BQ CR DS 19. Penduduk di Gurun Arab menternak binatang secara berpindah-randah kerana masalah kekurangan I air II rumput III tanah pamah IV tenaga kerja A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

4

20.

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di kawasan berlorek ialah I bersawah padi II menternak lembu III menanam gandum IV menjerat binatang A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 21. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi kegiatan perikanan di Malaysia? A Arus lautan B Suhu yang tinggi C Musim angin monsun D Jumlah hujan tahunan 22. Pilih pernyataan yang benar tentang kehidupan di Gurun Thar. I Mengalami keadaan yang kering II Kejadian ribut pasir sering berlaku III Aktiviti utama penduduk ialah menternak binatang IV Kegiatan pertanian dapat dijalankan sepanjang tahun A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 23. Antara berikut, yang manakah merupakan iklim di kawasan zon panas? I Iklim gurun III Iklim Siberia II Iklim British IV Iklim Khatulistiwa A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 24.

Berdasarkan jadual di atas, tempat tinggal Orang Eskimo yang dimaksudkan dengan Y ialah A tupik C umiak B kayak D harpoon 25. Antara berikut, negara yang manakah menghadapi masalah kekurangan air untuk menjalankan kegiatan pertanian?

5

I India II Kanada III Arab Saudi IV Amerika Syarikat A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 26. Antara berikut, yang manakah ciri iklim Siberia? I Suhu tinggi dan sekata sepanjang tahun II Sejuk dan kering sepanjang tahun III Hujan maksimum pada musim panas IV Mengalami musim panas yang lebih panjang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 27. Antara berikut, kegiatan ekonomi yang manakah akan terhenti jika berlaku hujan yang berpanjangan? I Pelancongan III Perikanan II Pembalakan IV Pertanian A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 28. Antara berikut, iklim yang manakah terletak dalam zon sederhana? I Iklim jenis China II Iklim jenis Steppe III Iklim jenis Siberia IV Iklim Monsun Tropika A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 29. Data dalam jadual di atas, menerangkan keadaan di kawasan yang mengalami iklim A Artik C Khatulistiwa B Siberia D Gurun panas

6

30.

Kegiatan ekonomi yang mungkin dijalankan di kawasan iklim di atas ialah A menternak lembu B menanam gandum C menjerat binatang D menanam buah-buahan 31.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan bertanda AI C III B II D IV 32. Antara berikut, kaum yang manakah terdapat di kawasan Siberia? I Yakut III Inuit II Samoyed IV Badwi A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 33. Antara berikut, faktor yang manakah menerangkan kemungkinan pelbagai jenis tanaman ditanam di Malaysia? A Tanah pamah yang luas B Terdapat hutan yang luas C Terdapat kemudahan pengairan
7

D Iklim panas dan lembap sepanjang tahun 34. Antara hidupan liar di atas, yang manakah terdapat di kawasan tundra?

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 35.

Maklumat di atas menerangkan kawasan yang bertanda AI C III B II D IV 36.

Maklumat di atas menerangkan iklim di A Siberia B Malaysia C Greenland D Gurun Thari 37. Kedudukan Greenland yang berhampiran dengan Kutub Utara menyebabkannya mengalami A empat musim yang nyata B hujan tahunan yang tinggi C suhu sejuk yang melampau D panas dan lembap sepanjang tahun

8

38. Antara berikut, yang manakah merupakan kegiatan ekonomi utama Orang Eskimo di Greenland? I Menangkap ikan II Menjerat binatang III Menternak binatang IV Menanam buah-buahan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 39. Antara berikut, yang manakah merupakan alat pengangkutan bagi penduduk di kawasan Artik? I Andur salji II Kayak III Tupik IV Umiak A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 40. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

41. Antara berikut, aktiviti yang manakah hanya dapat dijalankan semasa cuaca panas dan cerah di Malaysia? I Menuai padi II Menjemur ikan III Mengeringkan kelapa IV membaiki bot nelayan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 42. Aktiviti yang dijalankan oleh penduduk di Gurun Thar semasa musim monsun ialah I menggali perigi III menyemai benih II membaiki rumah IV bercucuk tanam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 43. Antara berikut, aktiviti yang manakah dijalankan oleh penduduk Siberia pada musim sejuk? I Menjerat binatang III Menangkap ikan II Menebang pokok IV Bercucuk tanam A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 44. Mengapakah terdapat perbezaan antara zon iklim? I Terletak di latitud yang berlainan II Kekuatan pancaran matahari III Pengaruh angin tempatan
9

IV Faktor jarak dari laut A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 45.

Antara berikut, pasangan yang manakah benar bagi kawasan iklim dalam peta di atas?

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 46. Antara berikut, faktor yang manakah boleh dikaitkan dengan maklumat di atas? A Suhu yang berbeza B Taburan hujan tahunan C Pengaruh angin monsun D Sinaran cahaya matahari 47.

Pertanian sukar dijalankan di kawasan berlorek kerana A tanihnya kurang subur B bentuk muka bumi yang kasar C iklimnya yang terlampau sejuk D sistem pengangkutan yang mundur 48. Antara berikut, yang manakah merupakan perubahan cara hidup Orang Eskimo yang semakin moden? I Menggunakan senapang untuk memburu
10

II Petempatan kekal yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan III Aktiviti penternakan dijalankan secara komersial IV Menggunakan sampan untuk memburu binatang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 49.

Bunga-bungaan, teh dan sayur – sayuran ditanam di kawasan bertanda A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 50. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi cara hidup berlainan di Malaysia dan Greenland? I Penduduk Malaysia terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik sedangkan penduduk Greenland terdiri daripada satu kaum sahaja II Keadaan bentuk muka bumi dan iklim mempengaruhi cara hidup penduduk kedua-dua kawasan III Bentuk muka bumi kedua-dua kawasan berbeza-beza IV Keadaan iklim kedua-dua kawasan berlainan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan I 51.

11

Penanaman padi secara besar – besaran dijalankan di kawasan bertanda A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 52.

Pernyataan di atas menerangkan kawasan bertanda A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 53. Aktiviti pertanian dapat dijalankan di Malaysia sepanjang tahun kerana I suhu tinggi 27°C II iklim yang panas dan kering III bebas daripada angin monsun IV hujan tahunan melebihi 2 600 mm A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 54. Apakah faktor yang membolehkan kegiatan pertanian dijalankan sepanjang tahun di Malaysia? A Bekalan buruh mencukupi B Sistem pengangkutan yang maju C Kemudahan pengairan yang baik D Iklim panas dan lembap sepanjang tahun 55. Pokok-pokok yang dibalak di kawasan berlorek ialah

I fir

12

II sprus III lavender IV mahogani A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 56. Aktiviti menebang pokok dijalankan pada musim sejuk di Siberia kerana I tanah yang beku dan licin II getah pokok tirus telah beku III balak mudah ditarik ke sungai IV aktiviti penduduk adalah terhad A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 57. Pilih pernyataan yang benar tentang cara hidup Orang Eskimo pada musim sejuk. I Memburu anjing laut II Musim sejuk tinggal di igloo III Andur salji digunakan sebagai kenderaan IV Menggunakan umiak untuk menangkap ikan salmon A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 58.

Maklumat di atas menerangkan keadaan di A Tumpat B Johor Bahru C Pulau Ketam D Kota Kinabalu 59. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan pertanian sukar dijalankan di Gurun Thar? I Tanih yang tandus II Keadaan iklim yang kering III Ribut salji yang sering melanda IV Jumlah hujan yang tidak menentu A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 60. Antara berikut, yang manakah merupakan pengaruh iklim terhadap kegiatan pelancongan di Malaysia? I Suhu 27°C dan sinaran matahari sepanjang tahun II Laut di Pantai Timur Semenanjung Malaysia adalah tenang pada musim Monsun Barat
13

Daya III Suhu di Tanah Tinggi Cameron, Bukit Fraser, dan Tanah Tinggi Genting adalah nyaman IV Laut di Pantai Barat Semenanjung Malaysia bergelora semasa musim Monsun Barat Daya A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

14

Jawapan Bab 10 :
QUESTION NO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 QUESTION NO: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ANSWER: A B D A B D B C B B ANSWER: B A D A C D C A B A QUESTION NO: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 QUESTION NO: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ANSWER: B A B C A B A D A B ANSWER: A C A D D A C A D D QUESTION NO: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 QUESTION NO: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ANSWER: C A D A B B B A A C ANSWER: A A D D A A A A B A

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful