Peranan pendidikan dalam pembangunan nasional halatuju pendidikan negara Umum mengetahui bahawa falsafah pendidikan negara yang

dirumuskan pada tahun 1988 dan disebut dalam Akta Pendidikan 1996 berbunyi: Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara. Pendidikan adalah aset penting dalam pembangunan nasional. Pendidikan memainkan peranan yang besar dalam pembangunan modal insan dan juga eknomi. 1. Membentuk warganegara yang beraklak mulia dan masyarakat Malaysia yang bebas daripada gejala sosial seterusnya mewujudkan negara yang aman dan damai. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dan segi keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatupadu, demokratik, liberal dan dinamik. Pendidikan membentuk para pelajar yang mempunyai kecemerlangan dari segi Pengetahuan, Kemahiran, Nilai-nilai yang prograsif, Sikap mengejar kemajuan, Bakat, Bermaklumat, Daya saing yang tinggi, Patriotik. Pendidikan memupuk nilanilai kewarganegaraaan supaya hasrat untuk mewujudkan perpaduan rakyat dan identiti kebangsaan boleh dicapai. Pendidikan menghasilkan insan yang mempunyai daya ketahanan yang tinggi bagi memenuhi aspirasi dan kehendak individu, masyarakat dan negara

terlatih. Selain daripada pembangunan fizikal dan ekonomi. Menyediakan tenaga kerja yang mencukupi dan boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Peranan pendidikan dalam era ekonomi ialah membendung masalah pengangguran keusahawanan berasaskan pengetahuan yang mereka miliki. produktif. potensi dan sebagainya. separuh mahir.2. Mereka juga dapat menjadi pekerja yang memberi sumbangan dan yang dapat produktif meneroka kepada bidang pembangunan negara. Membentuk golongan usahawan muda pendidikan membentuk golongan usahawan muda yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Buruh dalam konteks ini merangkumi tenaga kerja profesional. dan tidak mahir yang menjadi penggerak kepada kemajuan ekonomi.mahir. berdaya maju. mempunyai sifat . 3. Modal manusia meliputi pengetahuan. kreatif. pembangunan modal manusiamerupakan satu kepentingan strategi dalam era k-ekonomi iaitu perubahan ekonomi disebabkan oleh ICT. kepakaran. serta berpotensi menjana pelbagai peluang pekerjaan. 4. Pelaburan ke atas modal manusia juga boleh memberi kesan langsung terhadap pembasmian kemiskinan.ketahanan diri. mempunyai daya saing. Peranan pendidikan ialah mendorong minat golongan muda supaya dapat melibatkan diri secara aktif dan progresif dalam menangani perubahan ekonomi. Pendidikan membolehkan wujudnya tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan. kemahiran. kualiti personal. Pekerja atau buruh merupakan satu faktor yang panting kepada pengeluaran dankemajuan ekonomi.Pelaburan ke atas modal manusia merupakan satu pelaburan yang penting kepada sesuatu masyarakat atau negara. inovatif. berbakat. Menjana Pembangunan Modal Manusia (Human Capital) Pendidikan adalah asas utama bagi membentuk masyarakat berpengetahuan atau. melahirkan tenaga mahir dan profesional dan membentuk golongan yang berilmu pengetahuan yang boleh menjadi penggerak kepada ekonomi. Dasar pendidikan yang lebih liberal yang memberi peluang yang lebih terbuka kepada semua golongan untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran perlu digubal bagi mencapai matlamat ini. bakat. Pendidikan .

tahap modenisasi yang rendah. Pengetahuan ekonomi merupakan satudaripada keperluan pendidikan kenegaraan. kadar buta huruf yang tinggi. tahap pendidikanyang rendah. serta pembaziran masa dan tenaga dengan pulangan yang rendah. OIeh sebab itu generasi muda perlu didedahkan dan menguasai berbagai-bagai pengetahuan dan kemahiran tentang ekonomi supaya mereka dapat memainkan peranan yang konstrukcif dalam era kekonomi. sanggup berjuang. mempunyai semangat patriotik. Kemunduran dan kemiskinan yang dialami oleh kebanyakan negara membangun. masyarakat dan juga negara. pengurusan dan perancangan sumber manusia sertai sumber lain kurang cekap dan kurang menguntungkan. Membentuk usahawan muda adalah satu strategi penting bagi membenteras kemiskinan. Usaha ini juga dapat membangunkan semula masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan memastikan pcrtumbuhan mampan. 5. .menyediakan rangka tindakan membentuk dan melahirkan golongan usahawan muda yang berpengetahuan. termasuk Malaysia adalah disebabkan produktiviti yang rendah. pengagihan kekayaan dan pendapatan melalui ekonomi dan menggalakkan pertumbuhan ekuati ekonomi. tidak berpengetahuan. berani mengambil risiko. menangani masalah pengangguran di kalangan siswazah dan golongan muda. Pendidikan dan profesion perguruan juga perIu rnembentuk warganegara yang progresif dan dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi yang menjamin kesejahteraan dan kebajikan hidup mereka. komited untuk mengangkat maruah bangsa dan negara melalui kemajuan ekonomi. berminat memajukan diri dalam ekonomi. mengambil cabaran dalam ekonomi. Mendidik dan memberi kesedaran tentang kepentingan ekonomi Pendidikan berperanan dalam memberikan kesedaran generasi muda tentang kepentingan ekonomi yang mempengaruhi masa depan mereka. Dengan melahirkan masyarakat berpengetahuan corak penggunaan tenaga dan modal manusia akan menjadi peransang kepada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. taraf pembangunan teknologi yang tidak cekap. kurang daya usaha dan ikhtiar. kurang daya kreatif dan inovatif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful