1http://www.docstoc.

com/docs/25307050/PROIECT-DE-LECTIE-Psihologie

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI Facultatea INGINERIE ECONOMIE I BUSINESS Catedra TEORIE ECONOMIC PROGRAMUL practicii economico-tehnologice pentru anul doi de studii, FIEB, specialitatea Marketing i logistic Chi in u U.T.M 2007 2 I MARKETING

Programul a fost discutat i recomandat pentru editare la edin a catedrei Teorie Economic proces verbal nr. 9. ef catedr TEM conf. univ.dr. A. Gangan i Marketing din 9 mai 2007,

Autori: conf. univ.dr. A. Gangan lector superior V. Childescu lector asistent O. Calmîcov Redactor : Irina Enache

Bun de tipar 01.06.07. Hârtie ofset. Coli de tipar 1,0

Formatul hârtiei 60x84 1/16. Tipar Riso. Tirajul 75 ex. Comanda nr.93

U.T.M., 2004, Chi in u, bd. tefan cel Mare, 168. Sec ia Redactare i Editare a U.T.M.

comerciale i din sfera serviciilor.2068. .2007 3 NOT INFORMATIV Scopul practicii economico-tehnologic const în aprofundarea i consolidarea cuno tin elor teoretice. Logistica m rfurilor 3. În corespundere cu planul de înv de 4 s pt mâni. 2.M. din sfera serviciilor etc. agroindustriale. Cercet ri de marketing 2. © U. Studen ilor. Aprofundarea cuno tin elor în domeniul teoriei i practicii marketingului. A lua cuno tin de particularit ile func ion rii întreprinderilor mânt durata practicii este industriale. însu irea deprinderilor profesionale i preg tirea studen ilor pentru a activa independent în domeniul marketingului. Practica este prev zut de planul de preg tire a speciali tilor la specialitatea Marketing i logistic i se desf oar la întreprinderile industriale. Reclama i rela iile cu publicul. Practica se efectueaz dup studierea disciplinelor cu profil economic.. 9/9. Sisteme informa ionale în marketing 4. comerciale.T. precum i a disciplinelor de specialitate: 1.Chi in u. Marketingul industrial 5. str. Teoria comport rii consumatorului 6. 4 OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PRACTICII DE PRODUC IE 1.

selectarea i preg tirea informa iei necesare elabor rii tezelor anuale. institu ii financiare care aplic în activitatea lor tehnologii i utilaj modern.3. magazine universale. 4. Culegerea. încheierea contractului i repartizarea studen ilor la obiectul practicii se efectueaz de c tre catedra Teorie Economic i Marketing . A lua cuno tin de sistemul informa ional de marketing în cadrul întreprinderilor. organizeaz munca conform principiilor tiin ifice: întreprinderi industriale. burse angro. magazine mari specializate. Obiectele practicii sunt întreprinderile de diferite forme organizatorico-juridice. OBLIGA IUNILE STUDENTULUI PRACTICANT Studentul în perioada practicii economico-tehnologic e obligat: . însu irea tehnicilor i metodelor marketingului. 5. Catedra asigur studen ilor programa practicii i controleaz îndeplinirea acesteia. inând seama de condi iile de activitate ale întreprinderii (anexa 1). companii de asigurare etc. Obiectul concret al practicii de produc ie i conduc torul din cadrul catedrei este numit prin ordinul rectorului UTM. conduc torii practicii din cadrul întreprinderii i catedrei. 5 Conducerea general metodico-didactic a practicii este efectuat de c tre eful catedrei. În baza prezentei programe. elaboreaz un plan calendaristic de desf urare al practicii. împreun cu studen ii. Studierea procesului de management al marketingului. Alegerea obiectului practici. b nci.

În ultima zi de practic . S in instructajul necesar înainte de începerea practicii. luând . i La sfâr itul practicii jurnalul trebuie s fie semnat de conduc torul întreprinderii i confirmat prin tampil . 6 S completeze regulat agenda practicii de produc ie i s îndeplineasc programul practicii. S se familiarizeze cu normele de tehnic a securit ii muncii. OBLIGA IUNILE CONDUC TORULUI DE LA CATEDR S asigure preg tirea la timp a documentelor necesare pentru organizarea i desf urarea practicii. Împreun cu conduc torul de la întreprindere i studentulpracticant s alc tuiasc graficele individuale ale practicii. în prima zi de practic pentru a perfecta actele necesare ce atest prezentarea studentului la locul practicii de produc ie. cu o i apreciere de la obiectul practicii. S se familiarizeze cu con inutul programului practicii.S primeasc la catedr agenda i programul practicii. s prezinte darea de seam practicii la catedra Teorie Economic caracteristic i jurnalul i Marketing . Periodic s informeze despre gradul de îndeplinire al programului practicii conduc torului practicii de la catedr . indicând toate activit ile îndeplinite. s prezinte conduc torului practicii de la întreprindere darea de seam jurnalul pentru a fi controlat i apreciat . Cu trei zile înainte de expirarea termenului practicii. S respecte programul de lucru i ordinea în cadrul întreprinderii. S se prezinte la întreprindere obiectul practicii. S sus in darea de seam la data stabilit de catedr .

OBLIGA IUNILE CONDUC TORULUI DE LA CATEDR S asigure organizarea în grup sau cu fiecare student în parte a instructajului referitor la normele de tehnica securit ii. s ofere consulta ia necesar . structura. S controleze respectarea. inclusiv asigurarea studen ilor practican i cu locuri de munc . S contribuie la crearea condi iilor necesare pentru îndeplinirea programului practicii. de c tre studen ii practican i. Caracteristica general a întreprinderii: .în considera ie programul i condi iile concrete de lucru ale întreprinderii. CON INUTUL PRACTICII 1. S controleze regulat mersul îndeplinirii. S ia cuno tin cu darea de seam despre practic a fiec rui student. regimului de lucru al întreprinderii. S -i familiarizeze pe studen i practican i cu direc iile de activitate a întreprinderii. a disciplinei muncii. nivelul 8 de îndeplinire a programului practicii i nota cuvenit . iar în cazul necesar s asigure rezolvarea problemelor ap rute i consult rile necesare. 7 S controleze periodic îndeplinirea de c tre studen i a programului practicii. regimul de lucru. inclusiv deplasarea de la un loc de munc la altul. Împreun cu conduc torul de la catedr s întocmeasc graficul de efectuare a practicii de c tre fiecare student. a programului practicii. indicatorii economici. avizul respectiv fiind adeverit cu tampila întreprinderii. subdiviziunile. apreciind autenticitatea informa iei prezentate. de c tre studen i.

profesiogramele) 4.analiza sortimentului de produse. .analiza profitului i rentabilit ii a întreprinderii. 9 3. func iile conform fi elor de post. . Diagnosticul economico-financiar al întreprinderii Caracteristica i locul întreprinderii în domeniu. . Analiza conducerii i organiz rii activit ii de marketing la întreprindere (organizarea compartimentului de marketing i sarcinile acestuia.analiza utiliz rii resurselor umane. telefon. avantaje i dezavantaje competetive) Analiza rela iilor cu clien ii (ponderea clientelei fidele în totalul . Analiza activit ii externe a întreprinderii. fax) 2. comer . . Analiza micromediului de marketing: Analiza rela iilor cu furnizorii Analiza rela iilor cu intermediarii Evaluarea mediului concuren ial (num rul concuren ilor.analiza utiliz rii capacit ii de produc ie. cota de pia . turism. complexul industrial) Forma organizatorico-juridic a întreprinderii Tipul propriet ii Num rul de angaja i Localizarea (plasamentul) Rechizitele întreprinderii (adres .analiza utiliz rii resurselor materiale. . structura intern .Domeniul de activitate (produc ie. Analiza indicatorilor de baz : .analiza costului de produc ie. sfera servicii.

strategiile rela iilor preferen iale practicate) Analiza rela iilor cu organismele publice 5.clien ilor efectivi. se scrie pe tot parcursul practicii. Dup con inut. conduc torul practicii de la catedr verific darea de seam indicând toate aspectele ei pozitive i negative. Sus inerea practicii se va efectua public pân la 25 septembrie. pe m sura studierii anumitor probleme conform unui plan elaborat de autor. ORGANIZAREA I SUS INEREA D RILOR DE SEAM DESPRE PRACTIC Asupra tuturor activit ilor prev zute de acest program. darea de seam const din: foaia de titlu (completat în conformitate cu anexa 2) cuprins con inutul de baz încheiere (puncte tari. puncte slabe. În termenul stabilit.5. Activitatea de cercetare: Identificarea problemelor de marketing la întreprindere Organizarea i desf urarea unei cercet ri de marketing de birou sau de teren de sine st t tor. 10 Darea de seam . aprecierea calit ii documentelor i a gradului de îndeplinire a programului . avizul conduc torului de la întreprindere i programul practicii care trebuie prezentate la catedr pân la 10 septembrie anul urm tor de studiu. Darea de seam este înso it de jurnalul practicii. studentul practicant întocme te individual o dare de seam de 20-25 pagini cu caracterul de 14 i intervalul 1. recomand ri) anexe. Dup evaluarea cuno tin elor studentului.

. facultatea Inginerie economic specialitatea Marketing i logistic i Business . 11 Anex 1 PLANUL CALENDARISTIC de desf urare a practicii economico-tehnologice al studentului anului II univ.practicii se acord nota cuvenit . (numele prenumele) (denumirea întreprinderii) Durata de la______________ pân la __________ Conduc torul practicii (de la întreprindere) ___________________ Conduc torul practicii (de la catedr ) ____________________ ____ __________200_ Data Locul de munc Con inutul activit ii efectuate Conduc torul de la întreprindere 12 .

FIEB.Anex 2 MINISTERUL EDUCA IEI I TINERETULUI UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI Facultatea INGINERIE ECONOMIC Catedra TEORIE ECONOMIC RAPORT privind practica economico-tehnologic la _______________________________________________ (denumirea obiectului practicii) a studentului(ei)___________________________________ numele. prenumele) Chi in u 2007 13 I BUSINESS I MARKETING UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI PROGRAMUL practicii economico-tehnologice pentru anul doi de studii.specialitatea Marketing i logistic Chi in u 2007 14 . anul) Conduc torul practicii (de la catedr ) (numele. prenumele) (grupa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful