CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE MEDICINA MUNCII Nr……./……….

I. PARTILE CONTRACTANTE 1. CABINET MEDICAL DR. BATFOI DELIA, cu sediul in Tirgu Neamt, str. M.Eminescu, nr.2B, cod fiscal 2530708274785, reprezentata legal de dr. Batfoi Delia si in cadrul serviciilor prin medic primar de medicina muncii DR.ANDRIES MURARU VIORICA, in calitate de PRESTATOR, 2. ......................................................................................., cu sediul in............................................, str. ……………………………., nr……….., reprezentata legal de ………………………...………, avand functia de……………………………………………………. in calitate de BENEFICIAR Incheie prezentul contract de furnizare de servicii medicale de medicina muncii, cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii medicale de medicina muncii pentru salariatii firmei …………………………………………………….de catre PRESTATOR, prin medic primar de medicina muncii dr. ANDRIES MURARU VIORICA. III. DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract se incheie pe o perioada de ……………………..si este valabil incepand cu data de………………………………..Termenul poate fi modificat cu acordul scris al partilor. IV. SERVICII OFERITE DE PRESTATOR I. Atributii generale stabilite prin Codul Muncii a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale; b) supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanatate in munca; c) asigurarea controlului medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii contractului individual de munca; d) propunerea catre angajator pentru schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, determinata de starea de sanatate a acestora; e) stabilirea unui program anual de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca, din punctul de vedere al sanatatii in munca, pentru fiecare angajator. II. Atributii si responsabilitati specifice reglementate prin Legi speciale 1. recomanda investigatiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale si/sau al celor legate de profesie; 2. stabileste diagnosticul bolilor profesionale si al celor legate de profesie; 3. colaboreaza cu specialisti din alte domenii in stabilirea diagnosticului bolilor profesionale;

g) consilierea cu privire la mentinerea in munca a angajatilor varstnici si a celor cu dizabilitati. h) promovarea capacitatii de munca. specificitate si a valorii lor predictive. 18. amenajarea ergonomica a locului de munca. evalueaza aptitudinea pentru munca in relatie cu starea de sanatate si promoveaza adaptarea muncii la posibilitatile angajatilor. adolescenti. Medicul de medicina muncii este total independent din punct de vedere profesional. 10. si singurul raspunzator de deciziile luate. . e) masurile adecvate privind sanatatea si securitatea in munca a angajatilor cu probleme speciale legate de utilizarea de droguri si consumul de alcool. daca este cazul.4. Avand in vedere caracterul independent al profesiei sale. Din acest punct de vedere. consiliaza angajatorul asupra unei bune adaptari a muncii la posibilitatile angajatului in circumstantele speciale ale unor grupuri vulnerabile: femei gravide. 11. la nivelul societatii. 8. periodice. face recomandari privind organizarea muncii. tinand seama de capacitatea si aptitudinile angajatilor de a le executa. indemanarii si antrenamentului in relatie cu cerintele muncii. tine evidenta si supravegheaza bolile profesionale. este. 16. 17. 13. 12. mame in perioada de alaptare. a sanatatii. participa la evaluarea riscurilor privind bolile profesionale si bolile legate de profesie. dupa o prealabila selectie a celor mai adecvate teste. 7. 5. f) consilierea in probleme de reabilitare si reangajare. 9. ceea ce inseamna ca are drept exclusiv de decizie cu privire la aspectele medicale si profesionale. in acelasi timp. d) colaborarea cu specialisti in psihologia muncii in vederea reabilitarii angajatilor cu probleme de sanatate mentala datorate unor factori aferenti procesului muncii si relatiilor interumane de la locul de munca. conform metodologiei elaborate de Ministerul Sanatatii. precum si repartizarea sarcinilor de munca. la reluarea muncii si la incetarea activitatii profesionale in respectivul loc de munca. inregistreaza bolile legate de profesie. 6. stabileste aptitudinea in munca. 14. in sensul ca in nici o imprejurare nu se poate apara invocand dispozitii sau ordine primite de la angajator sau de la persoana ierarhic superioara. b) managementul clinic in procesul de recuperare a capacitatii de munca. viziteaza locurile de munca pe care le are in supraveghere. medicul de medicina muncii este legat de secretul profesional. de adaptare. cu ocazia oricarei examinari medicale. pe baza parametrilor de sensibilitate. conform metodologiei aprobate de Ministerul Sanatatii. varstnici si persoane cu handicap. efectueaza examinari medicale la incadrarea in munca. bolile legate de profesie si supravegheaza bolile cronice in relatia cu munca. c) aplicarea principiilor ergonomiei in procesul de reabilitare. asigurand: a) evaluarea handicapului in relatie cu munca. organizeaza primul ajutor si tratamentul de urgenta si instruieste angajatii cu privire la aplicarea metodelor accesibile lor de prim ajutor si a procedurilor de urgenta. coordoneaza monitorizarea biologica a expunerii profesionale si a efectelor biologice consecutive expunerii. utilizarea in conditii de securitate a substantelor folosite in procesul muncii. consiliaza reprezentantii angajatorului si ai angajatilor asupra programelor de sanatate si securitate in munca. face parte din COMITETUL DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA. 15. declara cazurile de boli profesionale. daca are competenta in acest sens.

e) In situatia in care starea de sanatate a unui angajat si felul muncii pe care o presteaza pot sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti in procesul muncii. formularistica necesara. in continutul acesteia .Sa puna la dispozitie un spatiu adecvat.. f) Medicul de medicina a muncii este obligat sa pastreze informatiile confidentiale privind activitatea angajatorului.... materiale de birotica . cu exceptia celor care reprezinta autoritatea medicala.. prevazute la Cap..... beneficiarul se obliga sa achite prestatorului. in numerar sau prin virament bancar.. In cazul unei situatii particulare de risc..... ... se va inmana numai angajatului in cauza..... necesar desfasurarii activitatii. d) Fisierul medical va fi inaccesibil altor persoane. b) Sunt exceptate cazurile prevazute de lege.. VI. DREPTURILE PRESTATORULUI Prestatorul are dreptul sa primeasca plata pentru serviciile medicale executate pentru beneficiar. IX..III din prezentul contract.Sa nu intervina in influentarea activitatii medicale .Sa puna la dispozitia prestatorului toate informatiile necesare despre personalul angajat intocmeasca lista locurilor de munca cu noxe profesionale .Obligatii privind etica si confidentialitatea serviciului: a) Rezultatele examinarilor medicale efectuate angajatilor se comunica angajatorilor numai in termeni de aptitudine sau inaptitudine. privind actiunile si activitatile sale. ca pret al serviciilor . in conformitate cu prevederile legale..lei /an/ persoana.Sa achite la termen contravaloarea prestatiilor medicale efectuate . c) Orice document medical in care sunt cuprinse date clinice.. VALOAREA SERVICIILOR Pentru activitatea prestata. DREPTURILE BENEFICIARULUI Sa beneficieze de serviciile medicale prevazute in contract. VIII. angajatorul si autoritatile competente sunt informate asupra masurilor necesare pentru protejarea celorlalti angajati.. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA Plata serviciilor se va efectua pentru fiecare persoana. VII. Sa fie reprezentat in fata organelor de control de catre medicul specialist de medicina muncii.... V.sa asigure starea de sanatate a salariatilor prin examene medicale . inclusiv certificatul medical de incapacitate temporara de munca.. rezultate ale unor investigatii si/sau concluzii diagnostice. angajatul si angajatorul sunt informati asupra situatiei. O BLIGATIILE BENEFICIARULUI .. respectiv declararea accidentelor de munca si a bolilor infectioase si parazitare cu risc de transmitere in colectivitate.Sa coopereze cu prestatorul in vedera efectuarii serviciilor medicale in conditii optime si in limitele de timp prevazute de lege. suma de ..sa organizeze si sa participe la evaluarea riscurilor profesionale ale salariatilor beneficiarului .Sa respecte recomandarile privind controlul medical la angajare si periodic .....

......X.... in caz contrar se va apela la instantele competente.. ......... cate u nul pentru fiecare parte..... REPREZENTANT.......LITIGII Orice litigiu aparut intre parti in cadrul acestui contract ........ Prezentul contract s-a incheiat astazi..in doua exemplare.. PRESTATOR..... se va solutiona pe cale amiabila sau .... BENEFICIAR..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful