You are on page 1of 16

GazetaInformator.

pl

Kędzierzyn-Koźle

Racibórz

Wodzisław Śląski

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XV | 23 grudnia 2020 | Nr 18 (323)

REGION SMOG

Rybnik i Wodzisław Śląski


liderami smogowych miast
Wielkie Płuca w centrum Raciborza pokażą problem smogu.

Fot. Zielony Racibórz


KATARZYNA PRZYPADŁO

Wraz z rozpoczęciem je-


sieni i sezonu grzewczego po-
wrócił problem smogu. Mimo
licznych działań problem ten
jest ciągle poważny w wielu
miejscowościach. Jak wyni-
ka z raportu „Jakość powie-
trza w Europie - 2020” Euro-
pejskiej Agencji Środowiska,
Polska znajduje się w nie-
chlubnym rankingu krajów
UE, w których zanieczyszcze-
nie powietrza jest największe.
W Polsce odnotowuje się tak-
że coraz większą liczbę zgo-
nów z powodu smogu.

Zanieczyszczenia
trafiają do naszych płuc
11 grudnia na skwerze Postęp zabrudzenia Wiel- kryty białą półprzepuszczalną smogowanych miejscowości
ks. Prałata Stefana Pieczki kich Płuc można na bieżąco tkaniną. Wentylatory umiesz- w Polsce, biorąc pod uwagę za-
w Raciborzu stanęły Wielkie obserwować na Facebooku czone z tyłu płuc przepusz- nieczyszczenie powietrza pod
Płuca. Jest to instalacja imi- Raciborskiego Alarmu Smo- czają przez nie powietrze, co względem benzo(a)pirenu. Li-
tująca płuca, pokryta śnież- gowego. – Od wczoraj bierze- sprawia, że płuca „oddychają”. derem w 2019 r. był Nowy Targ,
nobiałym materiałem, który my udział w ogólnopolskiej Po pewnym czasie na białej w którym stężenie przekroczy-
po zakończeniu akcji, czy- akcji uświadamiającej pro- materii zaczynają osadzać się ły normy o 1800%. Na dru-
li 14 dni później, stanie się blem smogu. Pewnie zdążyli- zanieczyszczenia powietrza. gim miejscu znalazł się Rybnik,
ciemnoszary. Uświadomi to ście zauważyć Wielkie Płuca W podobny sposób zanieczysz- gdzie normy były przekroczone
problem smogu, konsekwen- na skwerze Pieczki. Niestety, czenia trafiają do naszych płuc. o 1300%. Problem zanieczysz-
cje wpływu zanieczyszczo- jak na miasta „top smogowe” Nasze doświadczenia z po- czonego powietrza dotyczy także
nego powietrza na zdrowie, przystało, również dzisiejsze przedniego roku pokazują, że wsi – na piątej pozycji jest Go-
a także przepisów, które już odczyty nie pozwalają nam zo- w ciągu dwóch tygodni pracy dów, w którym mieszka niecałe
wkrótce wymuszą wymianę stać w tyle. W pierwszej dobie instalacji materia pokrywają- dwa tysiące osób.
źródeł ciepła starszej gene- działalności Płuc można za- ca płuca staje się ciemnoszara. W rankingu miejscowo-
racji. – Płuca będą filtrować uważyć delikatne przyszarze- Dzięki tej instalacji mieszkań- ści z największą liczbą dni
miejskie powietrze i pokażą, nie tkaniny. Przy ponad 500% cy Polski będą mogli zobaczyć, z przekroczeniem dobowego
czym oddychacie – a to tylko (PM 2.5) oraz prawie 300% czym oddychają – tłumaczy poziomu dopuszczalnego py-
dwa tygodnie z całego sezonu (PM 10) normy w powietrzu to rzecznik PAS Piotr Siergiej. łu PM10 w 2019 r. pierwsza
grzewczego... – zapowiada raczej nie dziwi... – pisze RAS. jest Pszczyna z 106 takimi
stowarzyszenie Zielony Ra- - Zanieczyszczenia powie- Rybnik, Godów i Wodzi- dniami, podczas gdy normą
cibórz, które zorganizowa- trza są bardzo często niewi- sław Śląski w niechlub- jest 35 dni. Wiceliderem jest
ło akcję wraz z Raciborskim doczne i tym samym lekce- nym rankingu ponownie Rybnik – 89 dni.
Alarmem Smogowym dzięki ważone. Na naszej instalacji Państwowy Monitoring Na czwartym miejscu znalazł
współpracy z Polskim Alar- zamontowaliśmy dwumetro- Środowiska co roku przygoto- się Wodzisław Śląski – 86, na
mem Smogowym. wy model ludzkich płuc po- wuje ranking najbardziej za- szóstym Godów – 79.

R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 23 grudnia 2020, nr 18 (323) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ SPRAWY KONTROWERSYJNE

Nowy żłobek miejski to nóż w plecy


W Raciborzu ważniejsza od dobra dzieci jest polityka - zarzuty wobec prezydenta Raciborza kierowane
przez właścicieli prywatnych żłobków.
KATARZYNA CICHOŃ Opieki nad Dziećmi, które pro- W liście otwartym poru- oraz ok. 12 osób w firmach
wadzi między innymi placów- szono też kwestie ekonomicz- współpracujących, a pozosta-
List otwarty od niepu- kę opieki nad dziećmi od 20 ne. „Pragnę zaznaczyć, że pro- łe, mniejsze, placówki niepu-
blicznych placówek opieki nad tyg. do lat 3 w Raciborzu przy gram MALUCH+, z którego bliczne będą musiały zwolnić
dziećmi na poziomie żłobko- ul. Ogrodowej. Możemy za- Prezydent pozyskał część środ- porównywalną, jeśli nie więk-
wym w Raciborzu to reakcja gwarantować miejsca dla 100 ków na budowę nowego żłobka szą, liczbę pracowników.
na plany prezydenta Dariusza dzieci. Na dzień 1.12.2020 r. nakłada na beneficjenta obo- Na końcu listu otwartego
Polowego związane z budową w placówce, która ma bardzo wiązek utrzymania 60% obło- M. Suprowicz pyta retorycz-
nowego żłobka. W 2021 roku dobrą opinię wśród rodziców, żenia miejsc w placówce przez nie, dlaczego rodzic, wybie-
powstanie bowiem w Racibo- bogatą ofertę zajęć i przede 5 lat, w przeciwnym razie do- rając placówkę niepubliczną
rzu nowy, publiczny żłobek. wszystkim stawiającą na do- finansowanie podlega propor- ma płacić więcej za opiekę nad
– Stworzymy w nim komfor- bro i bezpieczeństwo znajduje Jak pisze M. Suprowicz korzystania wolnych miejsc cjonalnie zwrotowi” - zauważa dzieckiem od rodzica, który
towe warunki dla 100 dzieci, się 46 podopiecznych w wieku osobiście informował o ta- opiekuńczych. Jak widać bez M. Suprowicz. Jego zdaniem wybiera placówkę miasta, sko-
a rodzicom umożliwimy po- żłobkowym. Taka ilość dzieci kiej sytuacji prezydenta Polo- większych rezultatów” – pisze można więc założyć, że ce- ro płacą oni takie same podat-
wrót na rynek pracy. Na budo- w naszej placówce stawia nas wego i ówczesnego naczelni- autor listu. ny czesnego będą dużo niższe ki i są równymi obywatelami
wę żłobka miasto pozyskało 3 na granicy opłacalności, jak ka wydziału oświaty Roberta Mariusz Suprowicz nie niż w placówkach niepublicz- Raciborza. Zastanawia się też,
miliony 300 tys. zł dofinanso- widać mamy 54 miejsca wol- Myśliwego na spotkaniu na ukrywa, że czuje się oszuka- nych. Autorzy listu uważają, czy w czasach niżu demogra-
wania z programu Maluch+. ne. Z informacji, które pozy- przełomie 2018 i 2019 roku, ny, a nawet, jak sam pisze, że powstanie nowego żłobka ficznego warto wydać ponad
To najwyższe dofinansowanie skałem w innych placówkach kiedy to podkreślał potrzebę okradziony, bowiem stworzył spowoduje ekonomiczną li- dwa miliony złotych z budżetu
przyznane w województwie niepublicznych w Raciborzu wyrównania cen czesnego. placówkę opieki nad dzieć- kwidację praktycznie wszyst- miasta na dopłatę do budowy
śląskim i czwarta co do wiel- również nie mają pełnego ob- „Na tym spotkaniu zapytałem mi na prośbę i zaproszenie kich placówek niepublicznych nowego żłobka zamiast prze-
kości kwota w skali całego kra- łożenia, co stanowi ogółem po- również o plany Prezydenta Miasta w 2017 roku, angażu- w mieście, ponieważ w swoich znaczyć te pieniądze na pod-
ju. Budowa drugiego publicz- nad 65 wolnych miejsc. Na tej Polowego w związku z budo- jąc niemałe środki ptywatne. obiektach będą miały za ma- wyższenie dopłaty do miejsc
nego żłobka w Raciborzu jest podstawie można twierdzić, wą nowej placówki miejskiej Jak sam podkreśla, ufał, że po ło dzieci i tym samym za mało w niepublicznych placówkach,
spełnieniem kolejnego punktu że Prezydent Polowy mija się i dopłatami miasta do poby- drugiej stronie ma poważne- pieniędzy na utrzymanie. które już istnieją, co spowodu-
programu wyborczego „10-tka z prawdą mówiąc, że jest li- tu dzieci w niepublicznych go partnera w postaci Miasta, M. Suprowicz podkreśla, je jego zdaniem wyrównanie
Polowego” – informował 10 sta 80 dzieci oczekujących na placówkach, w odpowiedzi a współpraca i partnerstwo że w Raciborzu brakuje wspie- opłaty czesnego i likwidację
grudnia raciborski magistrat. miejsca w żłobku lub opieku- wszyscy właściciele usłysze- potrwa dłużej niż tylko do rania lokalnej przedsiębiorczo- rzekomych kolejek oczekują-
Mariusz Suprowicz, współ- nie dziennym, tym bardziej, że li, że „wszystko zostaje bez kolejnych wyborów. „W cza- ści. „Moim zdaniem w naszym cych.
właściciel Raciborskiego Cen- miasto nie koordynuje w ża- zmian”. Prezydent Polowy sie pandemii, gdzie powinni- mieście najważniejsza jest po- M. Suprowicz w imieniu
trum Opieki nad Dziećmi, den sposób przekazywania czy zapewniał nas o tym, że ni- śmy liczyć na wsparcie władz lityka a nie, cytując Prezyden- wszystkich niepublicznych
przekazał list otwarty do rad- informowania gdzie są wolne czego nie będzie zmieniał. Po miasta, władze te postano- ta, „dobro dzieci” i następne placówek opieki nad dzieć-
nych Miasta Racibórz, w któ- miejsca dla dzieci. Prawdopo- zmianie Naczelnika Wydziału wiły wbić placówkom niepu- wybory, przed którymi fajnie mi na poziomie żłobkowym
rym, w imieniu wszystkich nie- dobnie jeśli takie dzieci są zapi- Oświaty również wielokrotnie blicznym nóż w plecy. Ponie- będzie przeciąć wstęgę i po- w Raciborzu poinformował,
publicznych placówek opieki sane na liście oczekujących do zwracałem uwagę na różni- waż istniejący żłobek miejski kazywać co się zrobiło nowe- że wszyscy są gotowi na spo-
nad dziećmi na poziomie żłob- placówki miejskiej, są to dzie- cę w czesnym i konieczności od zawsze stosuje z zarzą- go, nie mówiąc o tym, co przy tkania i rozmowy z radnymi
kowym w Raciborzu, wypowie- ci będące w obecnej chwili pod jej wyrównania, co spowo- dem miasta dumping cenowy okazji zniszczono, a wszystko Miasta Racibórz, by bronić
dział się na temat decyzji o bu- opieką placówek prywatnych, duje wolny wybór dla rodzi- w stosunku do placówek nie- to dla dobra władzy” - czyta- swoich placówek i miejsc pra-
dowie nowego żłobka. lecz ze względu na niższą ce- ca w dostępności do miejsc publicznych, więc oczywiste my w liście otwartym. Autorzy cy. Pełną treść listu otwarte-
„Nazywam się Mariusz Su- nę czesnego czekają na wolne opieki. Wielokrotnie mówi- jest, że miejski zawsze będzie przypominają, że tylko w Raci- go można znaleźć na portalu
prowicz, jestem współwłaści- miejsce w żłobku miejskim” – łem o zacieśnieniu współ- tańszy” – pisze Mariusz Su- borskim Centrum Opieki nad raciborz.com.pl pod adresem
cielem Raciborskiego Centrum czytamy w liście. pracy z miastem w celu wy- prowicz. Dziećmi straci pracę 25 osób https://tiny.pl/764qz.

WODZISŁAW ŚLĄSKI – BIZNES

Odmienne spojrzenia na rozwój przedsiębiorczości


Radny Adrian Jędryka chce zmniejszenia środków na działalność Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Fot. Adrianna Sikorska

Wodzisławski Inkubator powinien koncentrować się przedsiębiorczości - odpo- ku, ale prezes Izby Gospo-
Przedsiębiorczości działa od na „inkubacji” nowych biz- wiada szef Inkubatora. darczej poprosił o przeana-
2017 roku. W ubiegłym roku nesów. - Najprawdopodob- K. Dybiec przypomina za- lizowanie sytuacji. - Pan
konkurs na jego prowadze- niej w 2021 roku większość pisy strategii rozwoju miasta Jędryka nie brał pod uwa-
nie wygrała Izba Gospodar- przedsięwzięć nadal będzie na lata 2014-2020+. - Nasze gę żadnych informacji ze-
cza z Krzysztofem Dybcem organizowanych w formule stowarzyszenia działają bar- wnętrznych, jak działa In-
na czele. Radny Adrian Ję- online. A to oznacza mniej- dzo prężnie, przy tym bu- kubator, jakie są plany czy
dryka (Prawo i Sprawiedli- sze koszty funkcjonowania. dżecie, który teraz posiada- opinie przedsiębiorców - za-
wość) złożył w ostatnim cza- Dlatego będę przekonywał my, takie organizacje tworzą uważa K. Dybiec.
sie wniosek o poprawki do pozostałych radnych, że najwięcej imprez, integracji
projektu uchwały w sprawie kwota 50 tysięcy złotych na i najbardziej wpływają na W nowej rzeczywistości
przyjęcia „Rocznego progra- działalność inkubatora jest rozwój społeczeństwa oby- - Pomimo pandemii
mu współpracy z organiza- wystarczająca - uważa rad- watelskiego. Obcinanie ja- w 2020 roku Inkubator prze-
cjami pozarządowymi oraz ny A. Jędryka. kichkolwiek kwot, nawet prowadził kilkadziesiąt webi-
podmiotami wymienionymi w tej trudnej sytuacji, wy- nariów, szkoleń i konsultacji
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia- Wspierać lokalny biznes daje się niezgodne ze strate- eksperckich, z których ko-
łalności pożytku publiczne- Prezes Izby Gospodar- gią rozwoju miasta - uważa rzystały początkujące firmy
go i o wolontariacie na rok czej Krzysztof Dybiec, przy- Krzysztof Dybiec. i doświadczeni przedsiębior-
2021”. Jego zdaniem środki znaje, że z zaniepokojeniem Prezes Izby Gospodar- cy - wylicza Krzysztof Dybiec
na działalność Inkubatora obserwuje propozycje doty- czej odpowiedział na zarzut i dziwi się zarzutom, że In-
powinny zostać ograniczone czące ograniczenia kosztów radnego Jędryki w kwestii kubator bardzo mocno zaan-
do 50 tys. złotych. organizacji pozarządowych. - wspierania przedsiębiorców gażował się w opracowanie
Radny Adrian Jędry- W 2020 roku na organizację z dłuższym stażem. - Inkuba- planu rozwoju gospodarcze-
ka podkreśla, że Inkubator wydarzeń były przeznaczo- - Czy tak to powinno wyglądać? Czy zmiany w naszym tor nie prowadzi jakichś swo- go starówki. - Czy głos przed-
wspierał nie tylko nowo po- ne 34 tys. złotych, więc nie mieście powinny zależeć od poglądów jednego radnego? ich działań, tylko dokładnie siębiorców nie powinien być
wstające firmy, ale i przed- wiem skąd się wzięła kwota Czy są tu firmy, które korzystały ze wsparcia inkubato- wyznaczone i sprecyzowane w tej sprawie najważniejszy?
siębiorców z dłuższym sta- obniżenia budżetu inkuba- ra? Takie, które korzystały z webinarów? Czy jesteście zadania z dokładnie określo- – pyta retorycznie.
żem. Ponadto angażował się tora o 50 tysięcy. W czasach zadowoleni z tego, że inkubator wspiera i obsługuje grupę nymi kwotami - informuje Uchwała w tej sprawie
w przedsięwzięcia takie jak kryzysu gospodarczego mia- kupujlokalne? Wspiera działania ekobazaru? Czy jest to Krzysztof Dybiec. będzie głosowana na sesji
rozwój wodzisławskiej sta- sto powinno jeszcze bardziej zgodne ze strategią rozwoju miasta na 2014-2020? Czy nie Na ten moment nie wia- Rady Miasta 21 grudnia.
rówki. Jego zdaniem, jak sa- wspierać lokalny biznes, warto konsultować działań z tymi, których to dotyczy? - domo kto będzie prowadził
ma nazwa mówi, Inkubator a nie ciąć środki na rozwój pyta w mediach społecznościowych Krzysztof Dybiec. Inkubator w przyszłym ro- C

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 23 grudnia 2020, nr 18 (323) Wiadomości 3
PIETROWICE WIELKIE – INWESTYCJE RYBNIK INWESTYCJE

DWORZEC KOLEJOWY Kropla w morzu potrzeb


W NOWEJ ROLI
Rybnik otrzymał 10 mln zł rządowej dotacji na budowę hospicjum stacjonarnego.

Fot. Gmina Pietrowice Wielkie


To jedynie niewielka część kwoty, o jaką wnioskowało miasto.

Fot. UM Rybnik
Wartość zadania to prawie 4 mln. zł. Całość prac zakończona
zostanie na początku 2022 roku.

W budynku dawne- tość zadania to prawie 4 mln.


go dworca PKP powstanie zł, Na realizację gmina pozy-
Centrum Usług Społeczno- skała 2,5 mln złotych z Euro-
ściowych. pejskiego Fundusz Rozwoju
Rozpoczęły się prace Regionalnego.
związane z przebudową budy- Zakres robót budowla-
nek dworca kolejowego w Pie- nych obejmuje przebudowę
trowicach Wielkich. Centrum pomieszczeń budynku, dosto-
Usług Społecznościowych sowując go do potrzeb nowej
(CUS), które powstanie w tym funkcji. Zmianie nie ulegnie
miejscu będzie służyło akty- bryła budynku ani jego kubatu- Projekt rybnickiego hospicjum - widok wejścia głównego.
wizacji społeczno-zawodo- ra. Budynek zostanie dostoso-
wej, realizowane będą tam wany do potrzeb osób niepełno- katarzyna cichoń Ogrom inwestycji lęgniarek pracujących w me- nalnym przychodzi taki mo-
usługi edukacyjne, opiekuń- sprawnych. Roboty budowlane Budynek hospicjum stacjo- dycznym hospicjum domo- ment, że wsparcie udzielane
cze i doradcze, warunkujące obejmują w głównej mierze: W ramach Rządowe- narnego, którego dokumenta- wym. Jej misją jest niesienie w domu nie wystarcza. Po-
prawidłowe funkcjonowanie zmianę układu ścian i funkcji go Funduszu Inwestycji Lo- cja projektowa jest w trakcie pomocy chorym i ich rodzi- trzebne jest całodobowe za-
społeczności gminnej. CUS pomieszczeń, wykonanie czę- kalnych Rybnik wnioskował realizacji, powstanie na terenie nom oraz promowanie wo- bezpieczenie z udziałem per-
stanie się miejscem spotkań, ściowo nowych stropów, wyko- w sumie o 288 mln zł dota- przy ul. Barbórki w dzielnicy lontariatu. Fundacja oprócz sonelu medycznego, co jest
zdobywania wiedzy oraz akty- nanie nowej klatki schodowej cji na realizację 13 różnych Niedobczyce. Koncepcja pro- działań na rzecz opieki palia- możliwe tylko w formie sta-
wizacji społecznej, stanowiąc wraz z zainstalowaniem windy inwestycji. Wśród nich, poza jektu wyłoniona została w trak- tywnej i hospicyjnej realizu- cjonarnej. Pacjenci z Rybnika
bezpośrednie uzupełnienie osobowej, termomoderniza- budową hospicjum, były też cie ubiegłorocznego konkursu. je szereg zadań społecznych, i okolic nie mają takich moż-
działań gospodarczo–spo- cję budynku, wymianę stolarki budowa kanalizacji sanitar- W związku z planowaną budo- edukacyjnych i profilak- liwości jak choćby mieszkań-
łecznych. okiennej i drzwiowej, wymianę nej przy ul. Jankowickiej oraz wą miasto już poniosło niemałe tycznych. W 2016 r. zarząd cy Żor i Gliwic – tłumaczyła
pokrycia dachowego, wykona- przy lotnisku, przebudowa nakłady: 178 zł to łączny koszt fundacji rozpoczął starania Sylwia Figura-Kluszczyńska.
Zadanie za 4 mln zł nie nowych wewnętrznych in- ulic Rudzkiej i Sportowej, bu- organizacji i nagród w konkur- zmierzające do wybudowa-
Na realizację Gmina Pie- stalacji budynku z kotłownią dowa kolejnego odcinka Drogi sie na projekt budynku i 1,1 mln nia w Rybniku hospicjum sta- Coraz więcej
trowice Wielkie pozyskała gazową, kompleksowe wyposa- Regionalnej, modernizacja za- zł – koszt dokumentacji projek- cjonarnego. Fundacja ściśle potrzebujących
środki zewnętrzne z Regional- żenie budynku i zagospodaro- bytkowego budynku „Juliusz”, towo-kosztorysowej oraz nad- współpracuje z medycznym NZOZ Puls Med, który
nego Programu Operacyjnego wanie terenu wokół budynku. budowa budynku mieszkalno- zoru autorskiego. Szacunkowa hospicjum domowym pro- prowadzi w Rybniku hospi-
Województwa Śląskiego na la- Gmina posiada zatwierdzony -usługowego przy ul. Hallera, wartość działki, którą miasto wadzonym przez Przychod- cjum domowe, rocznie świad-
ta 2014 – 2020 w ramach dzia- projekt budowlany i pozwole- przebudowa budynku na po- przeznaczy pod inwestycję to nię Puls-Med w Rybniku. Od czy ponad 2000 wizyt pielę-
łania „Rozwój mieszkalnictwa nie na budowę wydane w paź- trzeby MDK, przebudowa bu- 2,5 mln zł. marca 2016 r. fundacja posia- gniarskich i około 500 wizyt
socjalnego, wspomaganego dzierniku 2019 roku. dynku przy ul. Przemysłowej, Szacowany koszt budowy da status organizacji pożytku lekarskich. Dojazdy persone-
i chronionego oraz infrastruk- a także termomodernizacja obiektu to 21,8 mln zł. Przygo- publicznego. lu hospicjum domowego do
tury usług społecznych”. War- kp budynków oświatowych – SP towanie, uruchomienie i roz- pacjentów to dystans 170 km
15, 16 i 24 oraz przedszkoli 2, strzygnięcie przetargu na robo- Hospicjum stacjonarne dziennie, 850 km tygodniowo,
PIETROWICE WIELKIE – INWESTYCJE 20, 18 i 32. ty budowlane planowane jest Czym różni się hospi- a 40 800 km rocznie. Liczba
- Choć otrzymane 10 mln na wrzesień - październik 2021 cjum domowe od stacjonar- pacjentów przyjętych do ho-
PSZOK NA FINISZU zł cieszy, jest tylko kroplą
w morzu inwestycyjnych po-
roku, zaś realizacja robót bu-
dowlanych na październik 2021
nego? - Mówimy tu o dwóch
różnych świadczeniach w ra-
spicjum domowego działa-
jącego w ramach NZOZ Puls
trzeb Rybnika. Ta lista ryb- - maj 2023 roku. mach opieki paliatywnej, ale Med to ponad 200 osób rocz-
Fot. Gmina Pietrowice Wielkie

nickich inwestycji jest po- Przypomnijmy, że uchwa- oba przewidują podobny za- nie. Porównując liczbę złożo-
twierdzeniem, że potrzeby łę intencyjną w sprawie budo- kres pomocy. Chodzi m.in. nych wniosków z liczbą przyję-
samorządów są ogromne, wy hospicjum rybniccy radni, o opiekę medyczną ze strony tych pacjentów, okazuje się, że
a środków zawsze za ma- na wniosek prezydenta miasta, lekarzy, pielęgniarek, psycho- w minionym roku aż 40 cho-
ło. Wnioskowaliśmy o kwotę podjęli podczas sesji rady mia- logów, fizjoterapeutów, lecze- rych nie doczekało się profe-
288 mln zł na rozwojowe in- sta w lutym 2018 r. Inicjatorem nie farmakologiczne, leczenie sjonalnej pomocy medycznej.
westycje dla naszego miasta, budowy hospicjum była rybnic- bólu czy zapobieganie powi- Miesięczny kontrakt NZOZ
dostaliśmy 10 mln zł. Pienią- ka Fundacja Puls-Med Blisko kłaniom. Zasadnicza różni- Puls Med z NFZ na świadcze-
dze z dotacji na budowę ho- Ciebie, która docelowo popro- ca jest taka, że hospicjum nia w ramach hospicjum do-
spicjum są dla nas ważne, ale wadzi wybudowany i przekaza- domowe to pomoc choremu mowego obejmuje 16 pacjen-
warto zwrócić uwagę, że „resz- ny przez miasto budynek. i jego rodzinie na miejscu, tów. W kolejce na miejsce
tę” do tej inwestycji, jak za- natomiast hospicjum stacjo- w hospicjum domowym czeka
wsze, dołoży samorząd. Cały, O fundacji narne umożliwia realizację średnio 10 osób - wylicza ryb-
szacunkowy koszt budowy to Fundacja Puls-Med Blisko opieki wyręczającej w specja- nicki magistrat, pokazując ska-
Trwa budowa Punktu renu i wykonaniem nawierzch- blisko 22 mln zł – mówi pre- Ciebie powstała w lipcu 2013 listycznej placówce. W opiece lę problemu i faktyczną potrze-
Selektywnej Zbiórki Odpa- ni z kostki, zamontowano wagę zydent Rybnika Piotr Kuczera. roku z inicjatywy lekarzy i pie- nad osobami w stanie termi- bę realizacji tej inwestycji.
dów Komunalnych, która oraz wykonano już część ogro-
ma na celu dostosowanie dzenia. Zakończono też roboty WODZISŁAW ŚLĄSKI – INWESTYCJE
obiektu do obowiązujących związane z wykonaniem kanali-
przepisów prawnych.
Obiekt powstaje przy ul. Fa-
brycznej, czyli będzie tam, gdzie
zacji deszczowej. Trwają roboty
elektryczne oraz porządkowa-
nie terenu w obrębie placu. Za-
3,36 mln zł na przebudowę PSZOK
dotychczas. Wartość zadania to montowana została brama oraz
Fot. UM Wodzisław Śląski

prawie 984 tys. zł, kwota dofi- posadowiony kontener socjal- Urząd Miasta Wodzisław Przebudowany ma zostać do-
nansowania wynosi 836 tys. zł. ny i wiata na kontenery. Całość Śląski pozyskał sto procent tychczasowy budynek gospodar-
Na realizację Gmina pozyskała prac budowlanych ma się za- środków, o jakie wniosko- czy. Ma on zostać przekształco-
środki zewnętrzne z Regional- kończyć przed świętami. W ko- wał. ny na PSZOK. Zadanie obejmuje
nego Programu Operacyjnego lejnych etapach obiekt zostanie Wodzisław Śląski otrzyma modernizację infrastruktury to-
Województwa Śląskiego na la- wyposażony w kontenery oraz 3 mln 360 tys. zł z Rządowego warzyszącej (utwardzenie placu,
ta 2014 – 2020. pn.: “Budowa inne elementy wyposażenia. Funduszu Inicjatyw Lokalnych odbudowa instalacji wewnętrz-
punktu selektywnej zbiórki od- Gmina planuje, że całość wypo- na przebudowę PSZOK. nej) oraz zakup sprzętu (koparka,
padów komunalnych w Pietro- sażenia uda się zgromadzić do - Staraliśmy się o środki na samochód typu hakowiec). Urząd
wicach Wielkich”. Roboty bu- końca stycznia. Później prze- niezbędną przebudowę PSZOK. starał się właśnie o 3,36 mln zł
dowlane realizuje firma Der-Pol prowadzona będzie kampania I otrzymamy! Z Rządowego Fun- dotacji na to zadanie - komentuje
z Bogdanowic. edukacyjna. duszu Inwestycji Lokalnych Mia- prezydent Mieczysław Kieca.
Obecnie zakończono prace sto Wodzisław Śląski dostanie 3
związane z utwardzeniem te- c mln 360 tys. zł. c
4 Publicystyka 23 grudnia 2020, nr 18 (323) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ JAKOŚĆ ŻYCIA

Mieszkańcy walczą o ulicę Bema


„To jest brak logiki”, „ul. Bema nie należy ruszać”, „prosimy, żeby nie zabetonowywać naszego miasta”
– mówią mieszkańcy o projekcie poszerzenia drogi.

Fot. UM Racibórz
katarzyna przypadło pozostanie dwukierunkowa, Miastem, w którym od
zostały zaprojektowane chod- kilku lat wdrażane są roz-
W październiku grupa niki po obu jej stronach, zato- wiązania uspokajające ruch,
mieszkańców Raciborza zło- ki postojowe dla samochodów co zmniejsza liczbę wypad-
żyła w Urzędzie Miasta Ra- i ścieżka rowerowa od strony ków i ich ofiar, jest Jaworzno,
cibórz petycję do prezydenta parku Roth. Zmianie nie ule- nominowane przez Komisję
Dariusza Polowego, w któ- gnie także pas zieleni izolacyj- Europejską do Europejskiej
rej domaga się usunięcia ka- nej od strony parku. Nagrody Urban Road Safe-
jaków ze stawu z Parku im. – Odnośnie stwierdzenia ty Award. W czym tkwi sku-
Miasta Roth i wyraża kate- prezydenta, że droga nie zo- teczność działań? – Przede
goryczny sprzeciw dla posze- stanie poszerzona, a jedynie wszystkim nie robimy tego
rzenia ul. Bema. 2 grudnia zostanie ujednolicona szero- polskimi metodami. Zajmu-
otrzymała odpowiedź. – Pan kość, to typowa mowa wpro- jemy się drogami w sposób
prezydent stwierdził, że kaja- wadzająca zamieszanie i pró- absolutnie swój. Polscy kie-
ki zostają w parku, bo szkolą ba ukrycia, że przewężenie rowcy nie różnią się od tych
dzieci i młodzież. Jak widać, na długości 150 m między na zachodzie Europy, gdzie
nieważne, że kajaki przega- ul. Jeziorową a Wandy ma bezpieczeństwo jest zdecydo-
niają ze stawu kaczki z ich zostać poszerzone, bo samo- wanie wyższe – tłumaczy za-
dziećmi. Nieważne, że kaja- chody mają zostać przesunię- stępca dyrektora Miejskiego
ki zaburzają spokój nie tylko te z parkowania równoległe- Przebudowa ul. Bema w Raciborzu ujęta jest na liście zadań rekomendowanych przez wo- Zarządu Dróg i Mostów w Ja-
kaczkom, ale i odpoczywa- go na drodze na parkowanie jewodę śląskiego do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto z FDS chce worznie Tomasz Tosza.
jącym w nim mieszkańcom. równoległe na obecnych także wyremontować ul. Cecylii i Marii Rodziewiczówny. Wartość całkowita tych inwe- Według eksperta na ul.
Prezydent stwierdził, że trawnikach kosztem ich za- stycji to ponad 9 mln zł. Dofinansowanie z FDS wynosić będzie co najmniej 50% tej kwoty. Bema po przebudowie będą
mieszkańcy mogą dzwonić betonowania. Stwierdzając, Zadania planowane są do realizacji w latach 2021-2022. ginąć ludzie. – Widząc tę uli-
na policję lub SM, jeśli jest że pozostanie pas zieleni od cę, moją pierwszą myślą było,
zakłócenie spokoju w parku strony parku, równocześnie Co na to mieszkańcy? – km/h, nawet do 30 km/h. To przedszkole, jest park, a bę- co by tu można było zawęzić
i że dotychczas nie było skarg unika stwierdzenia wprost, To jest brak logiki. Wspólno- wyrzucanie w błoto pieniędzy dą organizować sobie wyścigi jeszcze bardziej. Poszerzenie
– oburza się jeden z autorów że po drugiej stronie uli- ty mieszkaniowe mają gara- publicznych – stwierdza je- – mówi mieszkaniec ul. Sta- ulicy doprowadzi do rady-
petycji. cy wszystkie trawniki w ilo- że podziemne, za ogródkami den z mieszkańców ul. Bema. szica. – Mamy tak mało zie- kalnego pogorszenia bezpie-
W sprawie przebudowy ści 300m² mają iść pod be- działkowymi jest dom, który – Korzystam z wielu lat leni w mieście, że prosimy, czeństwa. Jeśli będzie równy
ul. Bema Dariusz Polowy po- ton. Szkoda, że prezydent nie ma swoje garaże, nie można z ul. Bema i uważam, że nie żeby nie zabetonowywać na- asfalt, to zwiększą się prędko-
informował, że projekt prze- wspomniał tak jak na spo- mówić tutaj o jakimkolwiek należy jej ruszać. Kostka, szego Raciborza. Jeśli nie da ści. Przy przedszkolu można
budowy ulicy nie przewiduje tkaniu z mieszkańcami cen- braku miejsc postojowych. którą jest wyłożona, powo- się wyeliminować ruchu, uli- by zrobić wyniesione przej-
poszerzenia jezdni, a jedynie trum, że po przebudowie ul. Poza tym dopiero co wyre- duje, że samochody nie mo- ca powinna być choć jedno- ście dla pieszych. Nie budo-
ujednolicenie jej szerokości; Bema mieszkańcy mogą mieć montowano ul. Kościuszki gą rozwijać dużej prędkości. kierunkowa. Jestem bardzo wałbym zatoki – samochody
pas drogowy będzie optymal- pretensje, bo wtedy wzrośnie i ruch jest tutaj spokojniej- Jeśli zostaną utworzone za- często w parku, w różnych parkujące na jezdni spowal-
nie zagospodarowany zgod- tam ruch i prędkości oraz szy. Jedyne, co trzeba tu- toczki, a droga będzie zalana godzinach, i naprawdę jest niają ruch. Ta ulica ma być
nie z oczekiwaniami miesz- liczba samochodów – ocenia taj zrobić, to postawić znak asfaltem, to tutaj dopiero bę- za głośno – skarży się jedna kameralna – twierdzi Tomasz
kańców tej ulicy. Jezdnia autor petycji. ograniczenia prędkości do 40 dziemy mieć cyrk – jest tutaj z raciborzanek. Tosza.

RACIBÓRZ – INWESTYCJE

6 milionów dla Raciborza Pominięci przy rozdaniu

Fot. materiały prasowe


Z pozyskanych środków Miasto sfinansuje inwestycję
skierowaną do dzieci i młodzieży w obszarze
edukacyjnym i naukowym.
Fot. UM Racibórz

Posłanka Gabriela Lenartowicz stara się dotrzeć do informacji, skąd pochodzą środki
przeznaczone na RFIL. - Środki te mają być przeznaczone na zapobieganie, przeciwdzia-
łanie i zwalczanie COVID-19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych, także w samorzą-
dach. To są środki celowe. I choć ten fundusz nazywa się jako celowy, to takim funduszem
nie jest, musiałby mieć plan finansowy i wtedy byśmy się dowiedzieli, skąd się biorą w tym
funduszu pieniądze i jak są wydawane. Pieniądze te pochodzą z wpłat publicznych, środków
pochodzących z Unii Europejskiej oraz bezzwrotnych środków EFTA. Uczciwie byłoby więc
nie mówić o rządowych pieniądzach, a europejskich - mówiła na konferencji prasowej Ga-
briela Lenartowicz. Posłanka wystosowała też interpelację do ministra finansów, pytając,
jaka jest podstawa prawna takiego wydatkowania środków.
G. Lenartowicz analizuje, jakie były kryteria podziału. Na konferencji prasowej przyto-
czyła, czego dotyczyły wnioski gmin z powiatu raciborskiego. Jej zdaniem przy podzia-
le funduszy pominięto samorządy, które nie są przyjazne Zjednoczonej Prawicy, a hojnie
obdarowano te, które sprzyjają rządowi. Posłanka przytoczyła, o co wnioskował Powiat
Dariusz Polowy z symbolicznym czekiem na 6 mln złotych z Rządowego Funduszu Raciborski czy Gminy Pietrowice, Krzanowice i Rudnik, które nie pozyskały środków z Rzą-
Inwestycji Lokalnych. dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Były to między innymi takie zadania jak budo-
wa parkingu przy szpitalu rejonowym czy budowa windy dla osób niepełnosprawnych w
Wśród projektów, które było to prawie 4,5 mln zł. Środki inny charakter. Miasto mogło gminie Rudnik. - Jakie są kryteria i kto o tym decydował? - zastanawia się G. Lenartowicz.
otrzymały dofinansowanie w te już są wydatkowane na inwe- aplikować o środki wskazu-
ramach Rządowego Funduszu stycje realizowane przez Miasto, jąc już konkretne inwestycje,
Inwestycji Lokalnych (RFIL) jako wkład własny do przedsię- których wartość nie mogła być ocenie wniosków uwzględ- Wydziału Rozwoju, która od- nerowano listę kilkudziesięciu
znalazło się Miasto Racibórz, wzięć finansowanych ze źródeł niższa od 400 tys zł. Ponieważ niane, chcieliśmy by nasze powiedzialna była za przygo- pomysłów, które można zre-
które pozyskało w tym naborze zewnętrznych, w tym inwestycji był to pierwszy tego typu na- wnioski miały zróżnicowany towanie wniosków. alizować. Ostatecznie złożono
6 mln zł. drogowych, termomoderniza- bór o środki w ramach RFIL i charakter, co miało zwiększyć Jak poinformował pre- 7 wniosków na przedsięwzię-
W sumie Racibórz z Rządo- cji budynków komunalnych czy w jego ramach nie było ściśle nasze szanse na pozyskanie zydent Dariusz Polowy, w cia o łącznej szacowanej war-
wego Funduszu Inwestycji Lo- budowy windy zewnętrznej. określonych preferowanych dla Miasta dofinansowania i pierwszej kolejności przepro- tości 55,5 mln zł.
kalnych pozyskał już ponad 10 - Kolejny nabór ogłoszo- przedsięwzięć, a jedynie pew- tak też się stało – mówi Anna wadzono wewnętrzną diagno-
mln zł. W pierwszym naborze ny przez premiera miał nieco ne kryteria, które będą przy Kobierska-Mróz, Naczelnik zę potrzeb Miasta oraz wyge- c
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 18/2020 GazetaInformator.pl 23 grudnia 2020 nr 18 (323)
REGION BIZNES

Tarcza branżowa uchwalona


Nowe przepisy mają wesprzeć firmy branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii.

Fot. Freepik.com
Ustawa przewiduje kilka- nowane zmiany upoważniają Pracodawca będzie mógł pozostałej działalności usługo-
dziesiąt regulacji, m.in.: zwol- także Radę Ministrów, aby mo- skorzystać z proponowanego wej w zakresie rezerwacji, gdzie
nienie z ZUS, jednorazowe do- gła w drodze rozporządzenia wy- rozwiązania wyłącznie w sytu- indziej niesklasyfikowanej. Pod
datkowe świadczenie postojowe, dłużyć okres zwolnienia z tytułu acji, gdy stwierdzi, że pracownik kodem tym działają np. agenci
dotacja dla mikro i małych przed- nieopłaconych składek, jak rów- ma zostać zatrudniony na stano- IATA, którzy zajmują się sprze-
siębiorstw, dofinansowanie wy- nież objąć pomocą także kolej- wisku, którego warunki odpo- dażą biletów lotniczych.
nagrodzeń pracowników w kwo- ne/inne branże, jeżeli będzie te- wiadają tym opisanym w skiero- - Zwolnienie z ZUS za listopad
cie 2000 zł przez 3 miesiące czy go wymagała sytuacja. waniu na badania lekarskie. 2020 dla PKD 93.19.Z, czyli po-
zawieszenie opłaty targowej Ułatwienia w zatrudnieniu zostałej działalności związanej ze
w 2021 r. Szacuje się, że z nowych Dodatkowe jednorazowe będą dotyczyć także pracowni- sportem, która obejmuje także
instrumentów skorzysta 270 tys. świadczenie postojowe ków zatrudnianych na innych działalność przewodników gór-
firm. Łączna kwota miesięcznego Nowelizacja przewiduje stanowiskach niż administracyj- skich.
wsparcia dla przedsiębiorców to wprowadzenie jednorazowego no-biurowe. Ten sam lub inny - Jednorazowe, dodatkowe po-
ponad 4,5 mld zł. Dofinansowa- dodatkowego świadczenia po- pracodawca, u którego zatrud- stojowe dla PKD 93.19.Z, czyli
niem wynagrodzeń objętych zo- stojowego dla osób, które pro- niałby się przyszły pracownik, nie pozostałej działalności związa-
stanie około 1 mln pracowników. wadziły na dzień 30 września Dotacji będą udzielać powia- końca trzeciego kwartału 2019 r., będzie musiał kierować go na ba- nej ze sportem, która obejmuje
Ten instrument został przewi- 2020 r. jeden z określonych towe urzędy pracy, na podstawie - nie spełnia przesłanek do ogło- dania wstępne, w przypadku gdy także działalność przewodników
dziany na okres 3 miesięcy. rodzajów działalności. Świad- wniosków złożonych wyłącznie szenia upadłości, o których mo- zatrudnienie nastąpi w ciągu 180 górskich.
czenie postojowe przysługuje drogą elektroniczną, za pomocą wa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 dni (a nie jak obecnie 30 dni) po - Przedłużenie przyznanej pomo-
Które branże otrzymają w wysokości 80% minimalnego serwisu praca.gov.pl. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. rozwiązaniu lub wygaśnięciu po- cy w postaci zwolnienia z ZUS
pomoc? wynagrodzenia, obowiązującego Zgodnie z przepisami rząd – Prawo upadłościowe, przedniego stosunku pracy. oraz świadczenia postojowego
O wsparcie będą mogły ubie- w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł. będzie mógł drogą rozporządze- - nie jest wobec niego prowadzo- Rozwiązanie to będzie także na drodze rozporządzenia ułatwi
gać się firmy reprezentujące Warunkiem jego otrzymania nia upoważnić powiatowe urzę- ne postępowanie restrukturyza- dotyczyć osób podejmujących przyznanie kolejnego wsparcia
branże: jest uzyskanie w październiku dy pracy do przyznania kolejnej cyjne lub likwidacyjne. pracę równolegle u innego pra- dla branży turystycznej.
• gastronomiczną, lub w listopadzie 2020 r. niższe- ewentualnej dotacji, jeżeli będzie Wnioski o przyznanie świad- codawcy. Natomiast nie znajdzie
• kulturalno-rozrywkową (estra- go, o co najmniej 40%, przycho- tego wymagała sytuacja. czeń na rzecz ochrony miejsc ono zastosowania w przypadku Do kiedy można składać
dową, targową, fotograficzną, fil- du z tej działalności w stosunku będą składane w formie elek- osób przyjmowanych do wyko- wnioski o dofinansowanie?
mową, muzealną), do przychodu uzyskanego odpo- Dofinansowanie wynagro- tronicznej do wojewódzkiego nywania prac szczególnie nie- Rozwiązania tarczy bran-
• sportową (fitness, siłownie, wiednio w październiku albo li- dzeń pracowników urzędu pracy, właściwego ze bezpiecznych. żowej dotyczą 3 miesięcy. Jeśli
rekreacja, baseny, aquaparki, stopadzie w 2019 r. Świadczenia na rzecz ochro- względu na siedzibę przedsię- Aby ułatwić przedsiębiorcom będzie to konieczne, w odpo-
uzdrowiska), Podobnie jak w przypadku ny miejsc pracy będą przyzna- biorcy. i pracownikom zrealizowanie ba- wiednim czasie rząd podejmie
• sprzedaży detalicznej (targowi- świadczenia postojowego wpro- wane, w wysokości 2000 zł Rada Ministrów będzie mo- dań lekarskich pracowników, po decyzje o przedłużeniu wsparcia
ska, bazary), wadzonego wiosną tego roku, miesięcznie, do wynagrodze- gła w drodze rozporządzenia odwołaniu stanu epidemii lub dla przedsiębiorców. Możliwe
• turystyczną (organizatorzy tu- będzie ono wynosić 80% mini- nia pracownika zatrudnionego zdecydować o przyznaniu do- stanu zagrożenia epidemiczne- będzie też poszerzenie pomocy
rystyki, hotele i podobne obiek- malnego wynagrodzenia, a dla w pełnym wymiarze czasu pracy finasowania do wynagrodzeń go, wydłużono okresy i terminy o kolejne branże. Wydłużona zo-
ty zakwaterowania, przewodnicy osób rozliczających się w formie (do wynagrodzenia pracowni- w kolejnych okresach, jeżeli bę- związane z wykonywaniem (za- stanie też możliwość skorzysta-
górscy, piloci wycieczek i prze- karty podatkowej – 50% mini- ka zatrudnionego na część etatu dzie tego wymagała sytuacja. wieszonych) profilaktycznych nia z już funkcjonujących form
wodnicy turystyczni, rezerwacja malnego wynagrodzenia. proporcjonalnie do wymiaru cza- badań pracowników do 180 dni. pomocowych. Przedsiębiorstwa,
biletów), Tym razem wsparcie kiero- su pracy). Dofinansowanie ma Zawieszenie opłaty które wiosną nie spełniły wa-
• transportową (firmy autokaro- wane jest do konkretnych branż. przysługiwać także do wynagro- targowej Rozwiązania dla branży runków, a dopiero teraz po raz
we, taksówkarze), Dlatego konieczne będzie załą- dzenia osób zatrudnionych na Tarcza branżowa zakła- turystycznej pierwszy odczuły pogorszenie sy-
• edukacyjną, czenie do wniosku dodatkowych podstawie umów cywilnopraw- da również zawieszenie pobo- Kluczowe rozwiązania tarczy tuacji gospodarczej, nadal mogą
• cateringową, dokumentów, czyli oświadczenia nych. Jedni i drudzy muszą być ru opłaty targowej w 2021 r. branżowej dla branży turystycz- skorzystać z dofinansowania do
• usług pralniczych. o rodzaju przeważającej działal- jednak zatrudnieni co najmniej 3 Opłata ta pobierana jest niemal nej to: wynagrodzeń, mikropożyczek
Pełna lista działalności go- ności (PKD) oraz oświadczenia miesiące przed złożeniem wnio- wyłącznie od drobnych przed- • Dodatkowe postojowe (mak- i postojowego. Mogą to zrobić do
spodarczych, które obejmie o spadku przychodów. sku o przyznanie świadczeń. siębiorców, nieposiadających in- symalnie trzy razy) dla organi- 30 czerwca 2021 r.
możliwość skorzystania z do- W myśl nowelizacji rząd bę- Dofinansowanie nie będzie frastruktury handlowej, dokonu- zatorów turystyki oraz gesto- Obecne przepisy ustawy
tacji dostępna na portalu PLU- dzie mógł, w drodze rozporzą- przysługiwać dla tych pracow- jących sprzedaży osobiście, przy rów obiektów hotelarskich, przy antycovidowej z marca br. nie
SYdlaBIZNESU pod adresem dzenia, przyznać ewentualną ników, których wynagrodzenie pomocy członków rodziny lub spadku przychodu uzyskanego wskazują wprost terminu za-
https://tiny.pl/76bh5. wypłatę kolejnych świadczeń za uzyskane w miesiącu poprzedza- pojedynczych pracowników. Dla w miesiącu kalendarzowym po- kończenia naborów wniosków
inne okresy rozliczeniowe, a tak- jącym miesiąc, w którym złożono takich podmiotów konieczność przedzającym miesiąc złożenia o wsparcie dla przedsiębiorców.
Zwolnienie z płacenia że objąć pomocą kolejne/ inne wniosek o przyznanie świadczeń uiszczania choćby niewysokich wniosku o co najmniej o 75% Oznacza to, że na wydatkowanie
składki ZUS branże, jeżeli będzie tego wyma- na rzecz ochrony miejsc pracy, opłat jest odczuwalnym obcią- w stosunku do przychodu uzy- środków z Funduszu Pracy na
Ustawa wprowadza zwolnie- gała sytuacja. było wyższe niż 300% przecięt- żeniem, a ich zawieszenie będzie skanego w tym samym miesiącu finansowanie działań w 2020 r.
nie z obowiązku opłacania należ- nego miesięcznego wynagro- konkretnym wsparciem. kalendarzowym w 2019 r. powiatowe i wojewódzkie urzę-
nych składek na ubezpieczenia Dotacja do 5 tys. zł dzenia z poprzedniego kwartału Utrata wpływów z tego ty- • Zwolnienie z ZUS za lipiec – dy pracy mają czas do 31 grudnia
społeczne i ubezpieczenie zdro- O dotację w wysokości do 5 ogłaszanego przez Prezesa Głów- tułu zostanie w pełni zrekom- wrzesień 2020 r. dla organizato- 2020 r. Z analizy środków wy-
wotne, na Fundusz Pracy, Fun- tys. zł będą mogli się starać mi- nego Urzędu Statystycznego. pensowana wszystkim gmi- rów turystyki, przy spadku przy- danych przez powiatowe urzędy
dusz Solidarnościowy, Fundusz kro i mali przedsiębiorcy. Z wy- Aby skorzystać ze świadczeń nom, w wysokości dochodów chodu uzyskanego w miesiącu pracy wynika jednak, że zdecy-
Gwarantowanych Świadczeń liczeń wynika, że otrzyma ją ok. na rzecz ochrony miejsc pracy, z tej opłaty osiągniętych przez kalendarzowym poprzedzają- dowana większość podmiotów
Pracowniczych i Fundusz Eme- 240 tys. przedsiębiorców, łącz- przedsiębiorca będzie musiał gminę w 2019 r. Pieniądze bę- cym miesiąc złożenia wniosku uprawnionych do otrzymania
rytur Pomostowych, za okres od nie na kwotę ok. 1,2 mld zł. Bę- spełnić następujące warunki: dą wypłacane z góry za cały rok, o co najmniej o 75% w stosunku wsparcia już z niego skorzystała.
dnia 1 listopada 2020 r. do dnia dzie mogła mieć formę pomocy - prowadzić na 30 września 2020 do 31 marca 2021 r. ze środków do przychodu uzyskanego w tym Propozycja przedłużenia
30 listopada 2020 r. bezzwrotnej pod warunkiem wy- r. działalność gospodarczą nale- Funduszu Przeciwdziałania Co- samym miesiącu kalendarzo- udzielania pomocy na 2021 r.
Zwolnienie z obowiązku konywania działalności gospo- żącą do wyżej wymienionych vid-19. Łączny koszt rekompen- wym w 2019 r. zgodna jest z decyzją Komisji
opłacania wyżej wymienionych darczej przez 3 miesiące od dnia branż, oznaczoną jako rodzaj saty wyniesie do 139 mln zł. • Zwolnienie z ZUS za listopad Europejskiej, która wydłużyła
świadczeń wymaga spełnienia udzielenia wsparcia. przeważającej działalności, 2020 r. dla PKD 79.90.A , czyli możliwość stosowania środków
następujących warunków: Aby skorzystać z dotacji, - przychód z tej działalności uzy- Ułatwienia w zatrudnianiu dla pilotów wycieczek i przewod- pomocowych.
- prowadzenie na dzień 30 wrze- trzeba będzie spełnić następują- skany w jednym z trzech mie- pracowników ników turystycznych.
śnia 2020 r. jednego z określo- ce warunki: sięcy poprzedzających miesiąc Tarcza wprowadza ułatwie- • Jednorazowe, dodatkowe po- Data wejścia w życie
nych rodzajów działalności, - na 30 września 2020 r. wyka- złożenia wniosku był niższy o co nia w zatrudnianiu pracowni- stojowe dla PKD 79.90.A , czyli przepisów tarczy branżowej
- zgłoszenie do 30 czerwca pod- zać jedną z określonych rodza- najmniej 40%, w stosunku do ków w czasie trwającej pandemii dla pilotów wycieczek i przewod- Regulacje dotyczące dofinan-
miotu jako płatnika składek, jów działalności, przychodu uzyskanego w mie- Covid-19. Zgodnie z wprowa- ników turystycznych. sowania do wynagrodzenia pra-
- wykazanie, że przychód uzy- - na 30 września 2020 r. nie siącu poprzednim lub w analo- dzonymi zmianami, pracownik, • Zwolnienie z ZUS za listopad cowników oraz dotacji zaczną
skany w listopadzie 2020 r. mieć zawieszonej działalności gicznym miesiącu roku poprzed- który ma aktualne orzeczenie le- 2020 r. dla PKD 79.90.C, czyli obowiązywać po upływie 3 dni
był niższy o co najmniej o 40% gospodarczej, niego, karskie o braku przeciwwskazań pozostałej działalności usługo- od momentu publikacji treści
w stosunku do przychodu uzy- - przychód z działalności uzyska- - nie zalegał w regulowaniu zobo- do pracy na stanowisku admi- wej w zakresie rezerwacji, gdzie tarczy branżowej w Dzienniku
skanego w listopadzie 2019 r. ny w październiku lub listopa- wiązań podatkowych, składek na nistracyjno-biurowym, będzie indziej niesklasyfikowanej. Pod Ustaw. Z kolei przepisy dotyczą-
W przypadku, gdyby przed- dzie 2020 r. powinien być niższy ubezpieczenia społeczne, ubez- mógł być zatrudniony na takim wskazanym kodem działają np. ce zwolnienia z płacenia składki
siębiorca opłacił składki jeszcze co najmniej o 40%, w stosunku pieczenie zdrowotne, Fundusz stanowisku u kolejnego praco- agenci IATA zajmujący się sprze- ZUS oraz dodatkowego świad-
przed pozytywnym rozpatrze- do przychodu uzyskanego od- Gwarantowanych Świadczeń dawcy, bez konieczności kiero- dażą biletów lotniczych. czenia postojowego wejdą w ży-
niem jego wniosku, będą one powiednio w październiku albo Pracowniczych, Fundusz Pracy wania go na kolejne wstępne - Jednorazowe, dodatkowe po- cie po upływie 14 dni od ich pu-
podlegały zwrotowi. Zapropo- listopadzie 2019 r. lub Fundusz Solidarnościowy do badania lekarskie. stojowe dla PKD 79.90.C, czyli blikacji w Dzienniku Ustaw.
II PLUSY dlaBIZNESU 23 grudnia 2020, nr 18 (323) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

Z APYTA J O kasy fiskalne on-line ji „1234”


s bonus o wartości 1230 zł (brutto) w promoc
*)

Tylko u na

Wszechstronny system kasowy dla Twojej firmy


• ułatw sobie pracę dzięki pomysłowemu oprogramowaniu, działającemu na platformie
Android i współpracującemu z nowoczesnym sprzętem
• obsługuj system kasowy w sposób intuicyjny, prosty, bez konieczności skomplikowanej
instalacji i konfiguracji
ib.pl
• obserwuj w czasie rzeczywistym informacje o przychodach, zysku, produktach, zapasach
Wszystkie atuty w ręku! magazynowych oraz działaniach pracowników

20 03

47, 697 212 351 Elastyczne plany abonamentowe Dotykačka


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

System kasowy Dotykačka usprawnia pracę


i podnosi efektywność małych i średnich
restauracji, barów, kawiarni i cukierni
Spokojnych Świąt
• zestawienia sprzedaży i historia rachunków
Bożego Narodzenia
• kontrola stanów magazynowych i raporty sprzedaży oraz dni obfitujących
• mapa stołów; możliwość parkowania rachunków w sukcesy
• systemy rabatowe; happy hours
• kontrola uprawnień użytkowników w Nowym Roku
• obsługa aplikacji Mobilny Kelner
życzy załoga
SOFT-IB
Dotykačka jest efektywnym wsparciem dla firm
usługowych - niezależnie od profilu i miejsca
działalności
• mobilne rozwiązania kasowe
• intuicyjna i łatwa obsługa
• bogaty wybór kompatybilnych urządzeń i akcesoriów
• brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników, produktów
i wystawionych dokumentów
• stały dostęp do aktualizacji oprogramowania i sterowników

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 23 grudnia 2020, nr 18 (323) PLUSY dlaBIZNESU III
R E K L A M A
IV PLUSY dlaBIZNESU 23 grudnia 2020, nr 18 (323) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 23 grudnia 2020, nr 18 (323) PLUSY dlaBIZNESU V
R E K L A M A

Na czas zbliżających się Świąt


życzę, by w każdej rodzinie
panowały radość oraz pokój.

Niech Narodzone Boże Dziecię


daje siłę i odwagę, byśmy
potrafili budować wspólnotę
miłości, której tak bardzo
potrzebuje współczesny świat.

Radosnego świętowania, wiele


zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku!

Ewa Maria Gawęda


Senator RP
VI PLUSY dlaBIZNESU 23 grudnia 2020, nr 18 (323) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 23 grudnia 2020, nr 18 (323) PLUSY dlaBIZNESU VII
R E K L A M A

GABINET
BIOENERGOTERAPII
– schorzenia kręgosłupa
i narządów ruchu
– stany bólowe
– choroby wewnętrzne
Racibórz, ul Mickiewicza 18
(3 piętro)
Rejestracja tel. 32 755 21 31

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibórz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

MONTAŻ Sprzedam
I NAPRAWA nieruchomość
ŻALUZJE w Raciborzu
o pow. 23,5 ara z domem,
ROLETY warsztatem samochodowym
MOSKITIERY oraz garażami (wysoki i niski)

TEL. 604 729 874 Tel. 698 300 561

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
VIII Ekologia 23 grudnia 2020, nr 18 (323) << GazetaInformator.pl
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Konkurs „TAK dla czystego powietrza” rozstrzygnięty


Na konkurs wpłynęło łącznie 217 prac uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych
z województwa śląskiego.

Fot. WFOŚiGW w Katowicach


KATARZYNA PRZYPADŁO Konkurs skierowany był
do uczniów szkół podstawo-
Wojewódzki Fundusz Ochro- wych i podopiecznych świetlic
ny Środowiska i Gospodarki środowiskowych z terenu wo-
Wodnej w Katowicach rozstrzy- jewództwa śląskiego. Podzie-
gnął konkurs plastyczny „TAK lono go na pięć kategorii wie-
dla czystego powietrza”. Ju- kowych: A: 6-7 lat, B: 8-9 lat,
ry przyznało łącznie 25 nagród C: 10-11 lat, D: 12-13 lat oraz
i wyróżnień w pięciu katego- E: 14-15 lat. Łącznie wpłynęło
riach wiekowych. Nagrodami są 217 prac konkursowych. Naj-
m.in. drony, hulajnogi i czytniki większą konkurencję miała
e-booków. Na konkurs wpłynęło grupa B, w której zgłoszone
łącznie 217 prac uczniów szkół zostały 74 prace. 57 prac zna-
podstawowych i podopiecznych lazło się w kategorii C, a 44
świetlic środowiskowych z woje- w kategorii D. 23 prace zna-
wództwa śląskiego. lazły się w najniższej wiekowo
– Jednym z priorytetowych kategorii A, a 19 – w katego-
działań Funduszu jest eduka- rii E.
cja ekologiczna wśród najmłod- – Tak olbrzymie zainte-
szych. Takie konkursy promują resowanie tym konkursem
wśród dzieci i młodzieży posta- przeszło nasze najśmielsze
wy proekologiczne, uświadamia- oczekiwania. Żebyśmy mogli
ją młodemu pokoleniu o tym, ja- wszystkie prace zobaczyć jed-
ka jest rola i miejsce człowieka nocześnie, byliśmy zmuszeni
w środowisku, kształtują odpo- ułożyć je na jednym z naszych
wiedzialny stosunek do świata, korytarzy. Wszystkie prace są
roślin i zwierząt, promują życie przepiękne, tym bardziej więc
w harmonii ze środowiskiem trudno było wybrać te naszym
naturalnym. Pokazują też, jak zdaniem najlepsze – mówi
bardzo szkodliwa dla naszego przewodnicząca jury Alek-
zdrowia i życia jest niska emisja sandra Kuszka, dyrektor Biu-
– tłumaczy Adam Lewandow- ra WFOŚiGW w Katowicach.
ski, zastępca prezesa WFOŚiGW Pierwsza edycja konkursu
w Katowicach. odbyła się w 2019 roku.

PIETROWICE WIELKIE – EKOLOGIA REGION – EKOLOGIA

Termomodernizacja budynków 2,5 mln zł na Zielone Pracownie


w Pietrowicach Wielkich Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu szkolnej pracowni
na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych,
Bardziej ekologiczne stały się budynki przy ul. 1 Maja 11, 1 Maja geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.
16 i Fabrycznej 21.
Ruszyła siódma edycja otrzymać – wyjaśnia Tomasz Zgłoszenia w konkursie „Zie-
Fot. UG Pietrowice Wielkie

Termomodernizację przeszło konkursów „Zielona Pracow- Bednarek, prezes WFOŚiGW lona Pracownia_Projekt’2021”
kilka budynków mieszkalnych nia_Projekt’2021” oraz „Zie- w Katowicach. przyjmowane są do 31 stycznia
wielorodzinnych w Pietrowicach lona Pracownia’2021” organi- Łączna maksymalna kwo- 2021 roku.
Wielkich – przy ul. 1 Maja 11, zowanych przez Wojewódzki ta dotacji w obu konkursach W marcu przyszłego ro-
1 Maja 16 i Fabrycznej 21. Fundusz Ochrony Środowiska może teraz sięgnąć 50 tys. zł. ku rozpocznie się natomiast
Główny zakres prac obej- i Gospodarki Wodnej w Kato- W konkursie „Zielona Pracow- przyjmowanie wniosków
mował: ocieplenie styropianem wicach. Konkursy adresowa- nia_Projekt’2021” wysokość w konkursie „Zielona Pracow-
ścian zewnętrznych i cokołów, ne są do szkół podstawowych nagrody wynosi do 10 tys. nia’2021”. Najlepsze z nich bę-
ocieplenie dachów lub stropów i średnich z terenu wojewódz- zł, nie może jednak przekro- dą mogły zostać dofinansowa-
wełną mineralną w zależności twa śląskiego. Wysokość do- czyć 20%. kosztu całkowitego ne kwotą w wysokości nawet
od konstrukcji dachu, wymianę tacji została tym razem zna- wdrożenia projektu. 40 tys. zł.
rynien i rur spustowych, wyko- cząco podwyższona. Fundusz Konkurs jest skierowa- Na dotacje w siódmej edy-
nanie obróbek blacharskich oraz przeznaczy na ten cel łącznie ny do szkół podstawowych cji obu konkursów Fundusz
opasek wokół budynków. Dodat- blisko 2,5 mln zł. Zgłoszenia i średnich z terenu wojewódz- przeznaczy łącznie blisko 2,5
kowo we wszystkich budynkach na projekt pracowni przyjmo- twa śląskiego, które nie po- mln zł.
wymieniona zostanie instalacja wane są do 31 stycznia. siadają pracowni utworzo- Pierwsza edycja konkur-
centralnego ogrzewania i za- – Poziom Zielonych Pra- nych ze środków WFOŚiGW sów „Zielona Pracownia_Pro-
montowane kotły gazowe, które cowni, które powstają w szko- w Katowicach. Przedmiotem jekt” i „Zielona Pracownia”
zastąpią tradycyjne ogrzewanie łach województwa śląskiego, konkursu jest stworzenie pro- odbyła się w 2015 r. Od tego
węglowe. jest naprawdę bardzo wysoki. jektu szkolnej pracowni na po- czasu, dzięki dotacjom WFO-
Koszty robót budowlanych Ale docierały do nas głosy, że trzeby nauk przyrodniczych, ŚiGW w Katowicach, powsta-
dla poszczególnych budynków projektu „Termomodernizacja wództwa śląskiego” w ramach środki, które przeznaczaliśmy biologicznych, ekologicznych, ło 308 Zielonych Pracowni. Na
są następujące: ul. 1 Maja 11 - budynków mieszkalnych wie- Programu Operacyjnego Infra- na zaprojektowanie i zbudo- geograficznych, geologicznych ich utworzenie Fundusz wydał
338 130,78 zł, ul. 1 Maja 16 - 428 lorodzinnych wraz z budową struktura i Środowisko 2014- wanie nowoczesnych pracow- czy chemiczno-fizycznych. ponad 10,5 mln zł.
737,29 zł, ul. Fabryczna 21 - 435 wewnętrznej instalacji gazowej 2020 w wysokości 969 948,39 zł. ni, nie są wystarczające. Dla- Oceniany będzie pomysł na Więcej szczegółów na stro-
947,55 zł. w Pietrowicach Wielkich, ul. 1 Całość zadania wraz z dokumen- tego postanowiliśmy wyjść zagospodarowanie pracowni nie www.wfosigw.katowice.pl/
Na realizację inwestycji Maja 11, 1 Maja 16, Fabrycznej 21, tacja kosztowała 1,284 mln zł. naprzeciw tym oczekiwa- – jej funkcjonalność, innowa- zielona-pracownia.html.
gmina Pietrowice Wielkie otrzy- działanie: Kompleksowa likwida- niom i podwyższyliśmy kwo- cyjność rozwiązań, różnorod-
ma dodatkowe środki w ramach cja niskiej emisji na terenie woje- KP tę dotacji, którą teraz można ność pomocy dydaktycznych. KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
GazetaInformator.pl >> 23 grudnia 2020, nr 18 (323) Reklama 5
R E K L A M A
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 23 grudnia 2020, nr 18 (323)
Z regionu
REGION ZDROWIE

Ryby nie tylko na święta


Czy karp to najlepszy wybór do potraw wigilijnych,
czy może warto postawić na inne ryby?

Fot. pexels.com
katarzyna przypadło

W Wigilię najpopular-
niejsze dania w polskich do-
mach mają zazwyczaj jeden
wspólny składnik – karpia.
80% jego rocznego spożycia
przypada na grudzień, ryba ta
od lat kojarzy się ze świętami
Bożego Narodzenia i chociaż
z pewnością jest wiele powo-
dów, dla których to właśnie
ona króluje na wigilijnym sto-
le, to warto pochylić się nad
wartościami zdrowotnymi tej
i innych ryb goszczących na
naszych talerzach.
20 grudnia obchodzimy
Dzień Ryby, nieprzypadko-
wo przypadający na kilka dni samopoczucie. Karpie są źró- lapia oraz panga. Są to ryby gościem na stole ze względu na
przed Wigilią Bożego Naro- dłem witamin z grupy B oraz hodowane w Azji w fatalnych fakt, że w jej mięsie kumulują
dzenia. Święto to promować niezbędnych minerałów. warunkach, w ogromnym ści- się toksyny i metale. Wynika
ma humanitarne traktowanie Według badań nauko- sku – z 1 hektara stawu ho- to z tego, że tuńczyk jest rybą
pływających stworzeń i znie- wych najzdrowszymi rybami dowlanego pozyskuje się 750 długożyjącą – odławiane mo-
chęcać do kupowania żywych są jednak tłuste ryby morskie, kilogramów karpia, a pangi... gą być dopiero tuńczyki oko-
karpi trzymanych w ciasnych z ekologicznych hodowli, takie 100 ton, faszerowane antybio- ło 40-letnie. W niewielkich
pojemnikach. Przy okazji jak sardynka, makrela, śledź, tykami. Ich wartości odżywcze ilościach sprawdzi się jednak
można też zastanowić się, czy łosoś czy halibut. Zawierają są bardzo skromne, dostarcza- wspaniale, również ze wzglę-
na pewno karp to najlepszy one jeszcze więcej drogocen- ją niewiele witamin i zdrowych du na jego walory smakowe
wybór do potraw wigilijnych, nych nienasyconych kwasów kwasów. Lepiej zdecydować i niską kaloryczność.
czy może warto postawić na tłuszczowych niż karpie, a po- się na inne gatunki ryb. Warto jeść ryby, w szcze-
inne ryby? Karp jest tzw. rybą nadto witaminy – A, D, E i wi- Tuńczyk również nale- gólności te z lokalnych ho-
średniotłustą i zawiera sporo taminy z grupy B oraz amino- ży do chętnie spożywanych dowli lub świeże ryby morskie.
nienasyconych kwasów tłusz- kwasy. Warto wybierać różne przez Polaków ryb, najczęściej Unikajmy niskowartościowych
czowych omega-3 i omega-6, ryby z tej grupy i urozmaicać w postaci różnego rodzaju produktów z Azji i dbajmy
których w diecie nie powin- menu. konserw i gotowych dań. Jest o nasze zdrowie, wybierając
no brakować, gdyż kwasy te Na drugim biegunie znaj- to również ryba bardzo boga- ryby bogate w składniki od-
wpływają korzystnie na mózg dują się całkiem popularne ta w substancje odżywcze, ale żywcze, aby posiłek był smacz-
i serce, poprawiając również w polskiej kuchni ryby – ti- nie powinna być zbyt częstym ny i zdrowy.
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi
apowiedzi 7
23 grudnia 2020, nr 18 (323)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA Artykuł sponsorowany

Raciborskie Centrum Kultury życzy Wam spokojnych świąt Bożego Narodzenia! Życzymy sobie i Wam zdrowia,
radości i szybkiego powrotu do normalności. Żebyśmy znów mogli Was zaprosić w nasze całkowicie nieinternetowe progi.
WESOŁYCH ŚWIĄT!!!
#KulturaZDostawąDoDomu od RCK polepszyć swój wokal? Nie ma problemu – tutoriale z Joanną „Ballada o Brzeziu” w reżyserii Grażyny Tabor, które również
Gwiazdka już za rogiem! W Waszych domach z pewnością Skowyrą na pewno Wam w tym pomogą. A może kochacie ta- znalazło się na wspomnianej stronie.
pachnie świeżo upieczone ciasto a pięknie przystrojona cho- niec? Nasze dwie utalentowane instruktorki SKAZY: Manuela Partnerem w realizacji programu była Szkoła Podstawowa nr
inka wprawia Was w cudowny nastrój. Czy czegoś jeszcze po- Krzykała i Magdalena Mosek pokażą Wam jak odpowiednio 3 im. K.K. Baczyńskiego w Brzeziu.
trzeba? TAK! Raciborskie Centrum Kultury od kilku tygodni przygotować swoje ciało do tanecznego ruchu. W części teatral-
przygotowywało dla Was materiały, które pomogą spędzić nej dla dzieci znajdziecie instrukcje jak razem z Waszymi po- 3. Dekoracje świąteczne DIY
świąteczne, długie wieczory w kreatywny sposób. Oto kilka ciechami stworzyć scenografię lub zbudować teatr pudełkowy. Macie jeszcze trochę czasu aby przystroić swój dom pięk-
naszych pomysłów: Do dzieła! Atrakcji wystarczy na całe święta! nymi dekoracjami za grosze! Nasi instruktorzy w tym ro-
ku bardzo się postarali i przygotowali dla Was filmy z in-
1. Filmy projektu „Kultura: on/off ” 2. Sentymentalna podróż w przeszłość, czyli projekt strukcjami jak krok po kroku stworzyć niepowtarzalne, a co
Od czerwca do października 2020 roku RCK realizowało pro- „Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy. Kamienie graniczne najważniejsze – tanie ozdoby bożonarodzeniowe. I tak po-
jekt „Kultura: on/off ” dofinansowany ze środków Narodowego Brzezia”. jawiły się: podświetlana gwiazda z torebek śniadaniowych,
Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Pro- krasnal z mopa, banalnie proste śnieżynki z kleju na gorąco
jekt miał na celu wprowadzić kulturę do sieci w czasach, kie- czy świecąca choinka z kartonu. Wciągnijcie w tę kreatywną
dy kina, teatry i inne instytucje kulturalne zostały zamknięte zabawę swoich bliskich – gwarantujemy radośnie spędzony
dla odwiedzających. Nasza formuła składała się z 4 bloków te- czas. A może w niektórych obudzi się nowy rękodzielniczy
matycznych: teatr jednego aktora, teatr tańca, teatr dla dzieci talent? Kto wie…
oraz warsztaty wokalne i koncert piosenki aktorskiej. W każdej
części znalazła się wiedza praktyczna oraz teoretyczna, z której 4. Kultura ponad wszystko!
każdy może skorzystać. I właśnie to jest najistotniejsze – filmy My dobrze wiemy, że wśród czytelników Gazety Informatora
instruktażowe ciągle znajdują się na naszym kanale na Youtu- znajdują się koneserzy dobrej książki, filmu i muzyki. Dla Was
be (szukajcie nas pod: rckredaktor). Lubicie śpiewać i chcecie mamy coś specjalnego: polecenia książkowe, muzyczne oraz ki-
nowe! Od prawie dwóch miesięcy staramy się Wam przybliżać
twórczość młodych polskich muzyków. Wielokrotnie pojawiał
się u nas zespół Kwiat Jabłoni. Nie zabrakło również objawie-
Pomysł na realizację projektu zrodził się wśród mieszkańców nia ostatnich lat, czyli Ralpha Kaminskiego. W kąciku „Poczy-
Brzezia. W ramach przedsięwzięcia stworzona została strona tajmy” znalazły się takie powieści jak: „Bóg rzeczy małych”
internetowa: www.brzeski-parafianin.pl, na której znajdziecie Arundhati Roy, „O życiu” Reinholda Messnera czy „Madame”
spacer online pt. KAMIENIE GRANICZNE BRZEZIA z etiu- Antoniego Libery. W kinie domowym królował u nas w ostat-
dami teatralnymi w 5 ważnych dla historii Brzezia punktach. nim czasie Krzysztof Kieślowski.
Możecie obejrzeć tam 5 wywiadów online przeprowadzo- Oj macie co czytać, słuchać i oglądać przez następny miesiąc!
nych z potomkami bohaterów z zaznaczeniem postaci, zna-
nych z walki o polskość w ostatnim 100-leciu brzeskiej histo- Wszystkie materiały znajdziecie na naszym Facebooku
rii. Zwieńczeniem projektu było przedstawienie teatralne pt. (czekamy na Was pod: Raciborskie Centrum Kultury).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

RACIBÓRZ – EDUKACJA

NIE DLA E-NAUCZANIA


Fot. materiały prasowe

ją uwagę na problemy, jakie oświatowo-wychowawczych


generuje pozbawianie mło- jest nieuzasadnione. „W opi-
dych ludzi normalnego na- nii licznych lekarzy i eksper-
uczania, opieki i wychowania tów epidemia koronawiru-
oraz przeniesienie tych za- sa nie jest groźna dla dzieci
dań, w części należących do i młodzieży oraz zdrowych
szkoły, całkowicie na rodzi- osób dorosłych w wieku pro-
ców i opiekunów prawnych. dukcyjnym. Przyznał to nawet
Zdalne nauczanie wymusza Minister Edukacji Narodo-
wielogodzinne korzystanie wej Pan Dariusz Piontkow-
ze sprzętu elektronicznego ski, stwierdzając na początku
oraz izolację społeczną, co października 2020 r. w me-
w konsekwencji ma nega- diach, że szkoły odpowiadają
tywny wpływ na rozwój emo- za jedynie ok. 2 procent za-
cjonalno-społeczny. Niszczy każeń koronawirusem i nie
ogólny rozwój fizyczny dzie- są ogniskiem zarażeń. Jedno-
ci i młodzieży. Nie pozosta- cześnie minister zaprzeczył,
je obojętne dla organizacji że w planach rządu jest po-
życia całych rodzin, również nowne zamknięcie szkół. Mi-
w aspekcie finansowym – mo to niedługo ponownie do
tłumaczy Adam Mazurek. tego doszło. Mając na uwadze
„Oddzielną kwestią za- dobro polskich uczniów i po-
mykania szkół jest dezorga- wyższe argumenty, żądamy
nizacja życia milionów pol- natychmiastowego powrotu
skich rodzin. Pozbawianie wszystkich polskich uczniów
dzieci i młodzieży edukacji, do szkół oraz zakończenia fik-
opieki, wychowania powodu- cyjnej edukacji zdalnej” czyta-
je, że funkcje te muszą przej- my na końcu listu.
mować rodzice i opiekuno-
wie prawni. Tym samym C
rodziny tracą możliwość peł-
nego zarobkowania, a co za
tym idzie utrzymania. Wie-
Zobacz zapowiedzi
le rodzin zostało też narażo-
nych na dodatkowe wydatki
związane z e-nauczaniem np.
Ogólnopolski Strajk Dzieci do szkół. sprzęt komputerowy, wyższe
rachunki za prąd, internet” -
50 miejscowości wzię- żanowic 14 grudnia uczestni- nopolskiego Strajku Dzieci – Rodzice i uczniowie do- czytamy w liście do Kurato-
ło udział w akcji, by poka- czyły w akcji „Zdjęcie uczniów do szkół. Jego zdaniem zdal- magają się natychmiastowe- rium Oświaty.
zać problemy, jakie gene- przed urzędem lub szkołą”, ne nauczanie ma negatywny go powrotu wszystkich dzieci W liście wskazano po-
ruje zdalne nauczanie. koordynowanej przez Adama wpływ na rozwój emocjonal- do szkół, bez zbędnych wy- wody, dla których zamyka-
Dzieci z Raciborza i Krzy- Mazurka, organizatora Ogól- no-społeczny dzieci. magań sanitarnych. Zwraca- nie szkół i innych placówek
Reklama 23 grudnia 2020, nr 18 (323) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

You might also like