GRAFICÃ ªI DESIGN

Reprezentarea ºi cotarea roþilor dinþate ºi angrenajelor
dr. ing. Lucian Raicu

Roþi dinþate
Roþile dinþate sunt organe de maºini alcãtuite din corpuri de rotaþie sau de altã formã, prevãzute cu danturã exterioarã sau interioarã. Ele se utilizeazã la transmiterea miºcãrii de rotaþie ºi a momentului de torsiune, prin contactul direct al dinþilor, realizându-se astfel un raport de transmitere (raportul dintre turaþia roþii conducãtoare ºi a celei conduse) constant sau variabil. Pãrþile componente ale unei roþi dinþate sunt (Fig. 2):

• coroana, partea pe care se aflã dantura; • butucul, partea cu care se fixeazã pe
care fac legãtura dintre butuc ºi coroanã. Termenul de roatã dinþatã este folosit ca termen generic ºi în cazul organelor dinþate având forme specifice ºi denumiri particulare (cremalierã, melc etc.).

• discul sau spiþele, care sunt elementele

arbore;

Fig. 1

• roþi dinþate cu danturã simplu înclinatã; • roþi dinþate cu danturã multiplu înclinatã

Clasificarea roþilor dinþate
Clasificarea roþilor dinþate se poate face: a) Dupã forma suprafeþei de rostogolire:

(în V, în W, în Z); • roþi dinþate cu danturã curbã. c) Dupã poziþia danturii faþã de corpul roþii:

Elementele geometrice ale danturii
Noþiunile de bazã, simbolurile ºi definiþiile corespunzãtoare pentru elementele geometrice ale danturii sunt date de SR 915/1:1994, STAS 915/2-81, STAS 915/3-81, STAS 915/4-81, STAS 915/5-81 ºi STAS 915/6-81. În figurã sunt reprezentate principalele elemente geometrice ale danturii ºi anume:

• roþi dinþate cu danturã exterioarã; • roþi dinþate cu danturã interioarã.
d) Dupã forma profilului dintelui:

• roþi dinþate cilindrice (caz particular: • • • • •

cremaliere); roþi dinþate conice (caz particular: roþi plane); roþi dinþate hiperboloidale; melci ºi roþi melcate; roþi dinþate eliptice; roþi dinþate spirale etc. b) Dupã forma ºi direcþia flancului dinþilor:

epicicloidã, hipocicloidã); • roþi cu alte profile ale dinþilor (danturã cu profil în arc de cerc, danturã cu bolþuri etc.) Curba cea mai utilizatã la realizarea profilului unui dinte este evolventa, datoritã avantajelor ce le oferã în angrenare ºi a execuþiei uºoare.

• roþi cu danturã evolventicã; • roþi cu danturã cicloidalã (cicloidã,

• profilul dintelui este linia de intersecþie a

• roþi dinþate cu danturã dreaptã;

unui dinte cu o suprafaþã frontalã; • flancul dintelui este porþiunea de suprafaþã de-a lungul dintelui, cuprinsã între suprafaþa de cap ºi suprafaþa de picior; • cercul de cap (vârf) cu diametrul da diametrul de cap - se obþine prin intersecþia cilindrului de cap cu un plan perpendicular pe axa roþii;

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

40 | Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001)

25m. cuprins între doi dinþi alãturaþi. 1 1. .75 2 2. se obþine prin intersecþia cilindrului de divizare cu un plan perpendicular pe axa roþii. Gama modulilor este stabilitã prin STAS 822-82. lãþimea golului ed este arcul de cerc mãsurat pe cercul de divizare. Relaþii de calcul modulul: m=d/z=p/π grosimea dintelui: sd=p/2=mπ /2. 8 Regulile de reprezentare a roþilor dinþate cilindrice ºi conice. mãrginitã de suprafaþa de cap. 7 • • • • • • cercul de divizare cu diametrul d.5 4 4. 2¸ 9). 2. 4 o roata melcatã. • cercul de bazã cu diametrul db. pasul unghiular t este raportul dintre circumferinþa.. cuprins între douã profile frontale ale unui dinte. . al cãrui contur se traseazã cu linie continuã groasã. considerând cã planul de secþionare trece prin douã goluri diametral opuse (Fig 2. se obþine prin intersecþia cilindrului de picior cu un plan perpendicular pe axa roþii. inaltimea piciorului dintelui: hf =1. în Fig. iar în Fig. • în secþiune longitudinalã roata dinþatã se reprezintã ca ºi cum ar avea un numãr par de dinþi. în tabelul 1 se prezintã un extras din gama modulilor. 7). diametrul cercului de baza: db =d cosα. a cremalierelor. 5.Gama modulilor (în mm) . 4. diametrul cercului de cap (de varf): da =d + 2 ha =m (z+2) diametrul cercului de picior: df = d .5 1.25 1. prin cercul de divizare (Fig. pasul circular: p =sd +ed =mπ =π d/z. În Fig. inaltimea dintelui: h=ha+hf =2.GRAFICÃ ªI DESIGN Seria I Seria II .125 1. pasul circular p reprezintã lungimea arcului de cerc mãsuratã pe cercul de divizare între douã flancuri consecutive. Cremalierele ºi melcii se reprezintã nesecþionate în proiecþie longitudinalã. Suprafaþa de divizare se reprezintã cu linie-punct subþire astfel: • în proiecþie pe un plan perpendicular pe axa roþii.5 2. înãlþimea dintelui h reprezintã distanþa radialã între cercul de cap ºi cercul de picior... este cercul pe care ruleazã dreapta generatoare a profilului în evolventã.25m. lãþimea golului: ed=p/2=mπ /2..extras unghiul de presiune într-unul din punctele în care flancul intersecteazã cilindrul de divizare (a =20° pentru profilul standardizat).5 6 7 . • înãlþimea capului dintelui (de divizare) ha reprezintã distanþa radialã între cercul de cap ºi cercul de divizare. • unghiul de înclinare al elicei (unghiul de înclinare al danturii) b este unghiul ascuþit dintre tangenta la elice ºi generatoarea cilindrului care cuprinde elicea. 2 s-a reprezentat o roatã dinþatã cilindricã. • unghiul de presiune de divizare a este Tab. 5 Fig.5 5 5.. roþilor melcate. Reprezentarea roþilor dinþate Fig. Regulile de bazã sunt urmãtoarele: • roata dinþatã se reprezintã în vedere ca o Fig.75 3 3.375 1.. 5 s-a reprezentat o roatã de lanþ. Flancurile dinþilor Dinþi înclinaþi dreapta stânga Dinþi în V Simbol Tab. • în secþiune transversalã se reprezintã numai cremalierele (Fig. 7). 3. roþilor de lanþ ºi roþilor de clichet sunt stabilite de STAS 734-82. la roþile conice (Fig. grosimea dintelui sd este arcul de cerc mãsurat pe cercul de divizare. inaltimea capului dintelui: ha=1m.. 6 Fig. 3 o roatã dinþatã conicã.5). în Fig. 5). 9 • înãlþimea piciorului dintelui (de divizare) Fig. Dinþi curbi • numãrul de dinþi z este numãrul total de dinþi pe toatã circumferinþa unei roþi dinþate (chiar ºi în cazul în care aceasta nu este dinþatã decât pe un sector).. melcilor. exprimatã în unitãþi de unghi ºi numãrul de dinþi. 6) ºi melcii (Fig. 2 hf reprezintã distanþa radialã între cercul de picior ºi cercul de divizare. piesã plinã nedinþatã. • modulul m reprezintã porþiunea din diametrul de divizare ce revine unui dinte (sau raportul dintre pasul circular exprimat în mm ºi numãrul π).2 hf = m (z -2. • suprafaþa de cap (vârf) se reprezintã cu linie continuã groasã atât în secþiune cât ºi în vedere (Fig. 3) se reprezintã Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001) | 41 .25 2. diametrul cercului de divizare: d =m z. cu dantura dreaptã. 1 . • cercul de picior cu diametrul d f .

Desenele de execuþie ale roþilor dinþate trebuie sã cuprindã toate cotele ºi elementele necesare pentru definirea elementelor constructive ºi pentru prelucrarea ºi controlul danturii. iar parametrii geometrici ai melcului de referinþã sunt definiþi de STAS 6845-82. orientarea înclinãrii dintelui (forma liniei flancurilor). diametrul alezajului (valoarea nominalã ºi abaterile limitã). 4) cercul de divizare pe planul median al roþii. • în cazul cremalierelor (Fig. al sectoarelor dinþate (Fig. raza sau teºitura muchiilor suprafeþei de cap. printr-un simbol trasat cu linie continuã subþire (Fig. 2. STAS 821-82 stabileºte caracteristicile profilului de referinþã folosit la definirea danturii roþilor dinþate cilindrice cu danturã dreaptã sau înclinatã exterioarã sau interioarã. 3. 10 Fig. Forma liniei flancurilor se indicã în apropierea liniei de axã. 11 Fig. în evolventã.. prin generatoarele suprafeþei de divizare. 5). • în proiecþie pe un plan paralel cu axa roþii. în proiecþie longitudinalã. 12 Indicarea pe desen a elementelor roþilor dinþate. 16 42 | Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001) . Profilul de referinþã pentru angrenaje conice cu dinþi drepþi este stabilit de STAS 6844-80. Fig. 6) ºi a roþilor cu sector dinþat (Fig. 9) suprafaþa de divizare se reprezintã pe toatã lungimea pãrþii danturate. rugozitatea suprafeþei flancurilor dinþilor (înscrisã convenþional pe generatoarea cilindrului de divizare). 4 mm. toleranþele de poziþie ºi bazele de referinþã faþã de care sunt indicate. Principalele simboluri utilizate sunt prezentate în tabelul 2. 15 Fig. 2). utilizate în industria constructoare de maºini. 13 Fig. În cadrul reprezentãrii roþilor dinþate cilindrice (Fig.GRAFICà ªI DESIGN cercul de divizare exterior. Suprafaþa de picior se reprezintã numai în secþiune longitudinalã cu linie continuã groasã (Fig. 9) se traseazã golurile din poziþiile extreme.. lãþimea danturii. care depãºesc linia de contur a roþii cu 2 . 10. 6). pe reprezentarea în vedere. 14 abaterile limitã). cu modulul cuprins între 1 mm ºi 50 mm. La reprezentarea cremalierelor (Fig. iar suprafaþa de picior se reprezintã ºi în vedere cu linie continuã subþire. a suprafeþei Fig. 8) ºi al roþilor având un sector dinþat (Fig. ºi 11) se indicã urmãtoarele elemente stabilite prin STAS 5013/1-82: • diametrul de cap (valoarea nominalã ºi • • • • • • Fig. 4. iar la cele melcate (Fig.

cercul maxim al conului de cap etc. dacã tabelul este folosit ca atare. • baza de aºezare. 17 Lungimea peste N dinþi/ Numãrul N de dinþi WN/N Coeficientul frontal radiale al deplasãrii de tangenþiale profil Coarda de divizare/ înãlþimea la coarda de divizare Coarda constantã normalã/ s cn / h cn înãlþimea la coarda constantã normalã Lungimea peste role/ diametrul rolei MR/dR Coarda de divizare normalã/ înãlþimea la coarda de divizare sn / h an normalã Diametrul de divizare Unghiul conului de divizare Lungimea generatoarei de divizare Unghiul conului de picior Unghiul piciorului dintelui Treapta de precizie ºi jocul Unghiul dintre axe Roata conjugatã d δ R δf θf Σ Lungimea peste bile/ diametrul bilei MB/dB Lungimea între role/ diametrul rolei MR/dR Lungimea între bile/ diametrul bilei MB/dB Diametrul de divizare Treapta de precizie ºi jocul Distanþa între axe Unghiul dintre axe Roata conjugatã Numãrul de dinþi Numãrul desenului d a Σ z - Fig. • semiunghiul conului suplimentar exterior. a alezajului. cercul de divizare. 15) se indicã. Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001) | 43 . 18 Numãrul de z dinþi Numãrul desenului - cilindrului de cap. abaterile limitã). a suprafeþei cilindrului de cap.. 18. 3 Elementele danturii roþilor dinþate cilindrice Tab. conform STAS 5013/4-82. 13) STAS 5013/3-82 mai indicã ºi: Tab. 12. la maximum 20 mm. de linia de chenar orizontalã ºi cu dimensiunile indicate în Fig. 4 Elementele danturii roþilor dinþate conice baza de aºezare (numai pentru roþi cu construcþie asimetricã) etc. 12. În tabelele 5 ºi 6 sunt prezentate elementele danturii pentru melci. 14) se mai indicã. vârful conului de divizare. În tabel se prevãd ºi cinci rânduri libere pentru înscrierea de indici de precizie pe care proiectantul îi considerã importanþi pentru calitatea angrenajului. În cazul roþilor dinþate conice se folosesc douã forme de dinþi ºi anume: dinþi cu înãlþime descrescãtoare (Fig. • rugozitatea suprafeþei flancurilor active ale cap. conform STAS 5013/4-82 elementele: • distanþa de la secþiunea medianã a roþii la • diametrul de cap (valoarea nominalã ºi • lungimea generatoarei cilindrului de cap. În tabelele 3 ºi 4 sunt prezentate elementele danturii pentru roþi dinþate cilindrice. a suprafeþei frontale. • raza sau teºitura muchiilor cilindrului de danturii (înscrisã convenþional pe generatoarea cilindrului de divizare). în rubricile corespunzãtoare din coloana în care se înscriu valorile ºi datele se traseazã o linie orizontalã. a ºi b) ºi dinþi cu înãlþime constantã (Fig. Alte elemente necesare pentru prelucrarea danturii se înscriu într-un tabel aºezat în colþul din dreapta-sus al desenului. În Fig. respectiv roþi melcate. c). 17 o roatã de lanþ conform STAS 5013/5-91. Rândurile din tabele care nu corespund cazului respectiv se eliminã sau. • raza de curburã a secþiunii axiale a suprafeþei de cap. respectiv conice.GRAFICÃ ªI DESIGN Modulul Modulul normal Modulul frontal Numãrul de dinþi Profilul de referinþã Unghiul de înclinare de divizare Sensul înclinãrii danturii Coeficientul deplasãrii de profil m mn mt z β x Modulul Modulul normal Modulul frontal Modulul normal median Numãrul de dinþi Profilul de referinþã m mn mt mnm z - Unghiul de înclinare de divizare β m median Sensul înclinãrii danturii Coeficientul deplasãrii de profil radiale tangenþiale xr xt xrt xtt s / ha Coeficientul normal al deplasãrii de xn profil Coeficientul frontal al deplasãrii de xt profil Fig. Pentru roþile dinþate conice (Fig. 16 s-a reprezentat o cremalierã conform STAS 5013/2-82 iar Fig. • Pentru roata melcatã (Fig. • distanþa de la baza de aºezare la. Pentru melcul cilindric (Fig. • semiunghiul conului de cap.

23 Fig. generatoarele suprafeþei de rostogolire se prelungesc pânã la intersecþia cu axa roþii respective (Fig. 25 44 | Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001) . 23 ºi 24). 6 . 24 Fig. 22). 20 Unghiul de pantã al elicei de γ 0 referinþã Sensul înclinãrii danturii - Coarda normalã de referinþã/ s /h înãlþimea la coarda normalã de 0 n 0 n referinþã Diametrul de referinþã Coeficientul diametral Pasul elicei Treapta de precizie ºi jocul Distanþa între axe în angrenaj Roata conjugatã d0 q pz a Numãrul de z dinþi Numãrul desenului - Numãrul de z dinþi Numãrul desenului Tab. 21 . Roþile dinþate care formeazã angrenajele se reprezintã respectând regulile de reprezentare a roþilor dinþate dar ºi cu urmãtoarele precizãri: roata conjugatã în zona de angrenare (Fig. 21 Tab. 5 .Elementele danturii melcilor Reprezentarea angrenajelor Angrenajele se reprezintã conform regulilor stabilite prin STAS 734-82.GRAFICÃ ªI DESIGN Modulul axial Modulul normal Numãrul de dinþi Tipul melcului Melcul de referinþã mx mn z Modulul frontal Numãrul de dinþi Melcul generator Sensul înclinãrii danturii Coeficientul deplasãrii de profil Diametrul de divizare Treapta de precizie ºi jocul Distanþa între axe în angrenaj Roata conjugatã mt z x d a Fig.Elementele danturii roþilor melcate Fig. Simbolul reprezentând orientarea dinþilor se indicã numai pe una din roþile care formeazã angrenajul. • În cazul angrenajelor conice. 19 Fig. • Nici una din roþile dinþate care formeazã angrenajul nu se considerã acoperitã de Fig.

20. nu ca o elipsã. 23) ºi roata melcatã într-un angrenaj melcat (Fig. Bucureºti 1999 • Xxx . În reprezentarea convenþionalã a unei secþiuni în zona angrenãrii. dinþii în contact sunt definiþi cu ajutorul a trei linii continue groase ºi a unei linii întrerupte. Suprafaþa de rostogolire a roþii înclinate se reprezintã prin convenþie . în aceastã zonã a . Editura Bren. 332 3776/458. conform Fig. Bucureºti 1981 SC ICTCM SA OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARÃ PENTRU INDUSTRIE. Olteniþei 103. Raicu L. • dacã ambele roþi care formeazã un angrenaj sunt reprezentate în secþiune atunci una din roþile angrenajului (roata condusã) (Fig. în trei proiecþii. 22 s-a reprezentat un angrenaj cu roþi dinþate conice cu dinþi drepþi. Bibliografie • Marin D. 22 În Fig. Adîr V. OP 8 Tel. Fig. 21 s-a reprezentat un angrenaj cilindric cu dantura exterioarã dreaptã. 22 ºi 25). MANAGEMENT REDACÞIA ªI DIFUZAREA 75651 Bucureºti. respectiv cremaliera într-un angrenaj cu cremalierã (Fig. 24) se considerã acoperite parþial de roata conjugatã (conducãtoare). Editura Tehnicã. 23 s-a reprezentat un angrenaj cu cremalierã în trei proiecþii iar în Fig.ro Puntea din spate a unui autovehicul Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001) | 45 . În Fig. conform Fig. Bucureºti 1984 • Drãghici I.Desen tehnic industrial. . ºa. Angrenajele cilindrice încruciºate au reprezentarea roþii cu axa înclinatã faþã de planul de proiecþie. CERCETARE. sector 4. 495 sau direct 332 4301. Editura Tehnicã.: 332 3770. În Fig...Îndrumar de proiectare în construcþia de maºini. 25. Alte reguli de reprezentare a angrenajelor sunt: • dacã una din roþi este situatã în întregime în faþa celeilalte ea se reprezintã acoperind roata respectivã (Fig.în proiecþie transversalã ca un cerc. Fax: 332 0775. în douã proiecþii precum ºi etapele de realizare graficã a angrenajului conic.GRAFICÃ ªI DESIGN angrenãrii se observã jocul la cap (la picior) al danturii.. Generatoarea suprafeþei de vârf a roþii conduse (în zona angrenãrii) se reprezintã cu linie întreruptã. • o secþiune în zona dinþilor în angrenare se reprezintã ca în Fig. ªos. 24 un angrenaj melcat în doua proiecþii. 332 3195 E-mail: oid@mec. 21 ºi 22). Dobre D.ictcm. 20.. Standarde angrenaje ºi reductoare.Organe de maºini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful