Slu bene novine Federacije BiH , 43/99

ZAKON O RADU
I - OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom ureduje se zakljucivanje ugovora o radu, radno vrijeme, place, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zakljucivanje kolektivnih ugovora, mirno rjesavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa, ako drugim zakonom nije drugacije odredeno. Clan 2. Zakljucivanjem ugovora o radu izmedu poslodavca i zaposlenika zasniva se radni odnos. Clan 3. Poslodavac, u smislu ovog zakona, je fizicko ili pravno lice koje zaposleniku daje posao, te mu za obavljeni rad isplacuje placu i izvrsava druge obaveze prema zaposleniku u skladu sa ovim zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Clan 4. Zaposlenik, u smislu ovog zakona, je fizicko lice koje u radnom odnosu licno obavlja odredene poslove za poslodavca i po tom osnovu ostvaruje prava i obaveze u skladu sa ovim zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Clan 5. Lice koje trazi zaposlenje, kao i lice koje se zaposli, ne moze biti stavljeno u nepovoljniji polozaj zbog rase, boje koze, pola, jezika, vjere, politickog ili drugog misljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, rodenja ili kakve druge okolnosti, clanstva ili neclanstva u politickoj stranci, clanstva ili neclanstva u sindikatu, te tjelesnih i dusevnih poteskoca. Clan 6. Zaposlenik ima pravo na zdravstvenu zastitu i druga prava u slucaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti, kao i pravo na druge oblike socijalne sigurnosti, u skladu sa zakonom.

Clan 7. Zaposlenik - zena ima pravo i na posebnu zastitu za vrijeme trudnoce, porodaja i materinstva. Zaposlenik stariji od 15, a mladi od 18 godina (u daljem tekstu: maloljetnik), uziva posebnu zastitu. Clan 8. Zaposlenik, kome prestane radni odnos, prijavom sluzbi za zaposljavanje, ostvaruje pravo na zdravstvenu zastitu u slucaju bolesti i invalidnosti, pravo na materijalno osiguranje i druga prava za vrijeme nezaposlenosti, u skladu sa zakonom. Clan 9. Zaposlenici imaju pravo, po svom slobodnom izboru organizirati sindikat, te se u njega uclaniti, u skladu sa statutom ili pravilima tog sindikata. Poslodavci imaju pravo, po svom slobodnom izboru, da formiraju udruzenje poslodavaca, te da se u njega uclane, u skladu sa statutom ili pravilima tog udruzenja.Sindikat i udruzenja poslodavaca mogu se osnovati bez ikakvog prethodnog odobrenja. Clan 10. Zaposlenici odnosno poslodavci slobodno odlucuju o svom stupanju ili istupanju iz sindikata, odnosno udruzenja poslodavaca. Zaposlenik odnosno poslodavac ne moze biti stavljen u nepovoljniji polozaj zbog clanstva ili neclanstva u sindikatu odnosno udruzenju poslodavaca. Clan 11. Djelatnost sindikata odnosno udruzenja poslodavaca ne moze se trajno ni privremeno zabraniti. Clan 12. Pitanja iz oblasti radnih odnosa, ureduju se i propisom kantona, u skladu sa ovim zakonom. Clan 13. Na sva pitanja koja su u vezi sa ugovorom o radu, a koja nisu uredena ovim ili drugim zakonom,primjenjuju se opci propisi obligacionog prava. II - ZAKLJUCIVANJE UGOVORA O RADU Clan 14.

Ugovor o radu zakljucuje se u pismenoj formi. Ako poslodavac ne zakljuci sa zaposlenikom ugovor o radu u pismenoj formi ili mu u roku od 15 dana od dana pocetka rada ne uruci pismenu potvrdu o zakljucenom ugovoru, smatra se da je sa zaposlenikom zakljucio ugovor o radu na neodredeno vrijeme. Poslodavac moze u roku od jedne godine dokazati da ugovor o radu nije zakljucio sa zaposlenikom, odnosno da zaposlenik u smislu stava 2. ovog clana nikada nije radio kod poslodavca. Potvrda iz stava 2. ovog clana mora sadrzavati osnovne podatke iz ugovora o radu, posebno one o stranama, pocetku rada i placi. Clan 15. Ugovor o radu moze da zakljuci lice koje je navrsilo 15 godina zivota i koje ima opcu zdravstvenu sposobnost utvrdenu od nadlezne zdravstvene ustanove.Maloljetnik ne moze zakljuciti ugovor o radu za obavljanje poslova koji mogu ugroziti njegovo zdravlje, moral ili razvoj. Smatra se da invalidno lice koje je osposobljeno za obavljanje odredenih poslova, ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova. Clan 16. Ako su zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, odredeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, ugovor o radu moze zakljuciti samo lice koje ispunjava te uvjete. Clan 17. Strani drzavljani mogu zakljuciti ugovor o radu pod uvjetima utvrdenim zakonom. 1. Probni rad Clan 18. Prilikom zakljucivanja ugovora o radu moze se ugovoriti probni rad. Probni rad iz stava 1. ovog clana ne moze trajati duze od tri mjeseca. Ako je ugovoren probni rad, otkazni rok iznosi najmanje sedam dana. 2. Ugovor o radu na neodredeno i odredeno vrijeme Clan 19. Ugovor o radu zakljucuje se na neodredeno vrijeme, ako ovim zakonom nije drugacije odredeno. Clan 20. Ugovor o radu moze se zakljuciti na odredeno vrijeme u slucajevima: · sezonskih poslova, · zamjene privremeno odsutnog zaposlenika,

· rada na odredenom projektu, · privremenog povecanja obima poslova, i · drugim slucajevima utvrdenim kolektivnim ugovorom. Ugovor o radu zakljucen na odredeno vrijeme prestaje istekom roka utvrdenog tim ugovorom za svaki pojedinacni slucaj iz stava 1. ovog clana. 3. Sadrzaj zakljucenog ugovora o radu Clan 21. Ugovor o radu sadrzi, narocito, podatke o: 1. nazivu i sjedistu poslodavca ; 2. imenu, prezimenu, prebivalistu odnosno boravistu zapo-slenika; 3. trajanju ugovora o radu ; 4. danu otpocinjanja rada; 5. mjestu rada; 6. radnom mjestu na kojem se zaposlenik zaposljava i kratak opis poslova; 7. duzini i rasporedu radnog vremena; 8. placi, dodacima na placu, naknadama, te periodima isplate; 9. trajanju godisnjeg odmora; 10. otkaznim rokovima kojih se mora pridrzavati zaposlenik i poslodavac; 11. druge podatke u vezi sa uvjetima rada utvrdenim kolektivnim ugovorom. Umjesto podataka iz stava 1. tac. 7. do 11. ovog clana, moze se u ugovoru o radu naznaciti odgovarajuci zakon, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu, kojim su uredena ta pitanja. Clan 22. Ako se zaposlenik upucuje na rad u inozemstvo zakljucuje se pismeni ugovor o radu prije odlaska zaposlenika u inozemstvo. Ugovor iz stava 1. ovog clana sadrzi, pored podataka iz clana 21. ovog zakona, i podatke o: 1. trajanju rada u inozemstvu; 2. valuti u kojoj ce se isplacivati placa i drugim primanjima u novcu i naturi na koja zaposlenik ima pravo za vrijeme rada u inozemstvu; 3. uvjetima vracanja u zemlju. 4. Podaci koji se ne mogu traziti Clan 23. Prilikom zakljucivanja ugovora o radu poslodavac ne moze traziti od zaposlenika podatke koji nisu u neposrednoj vezi sa prirodom radnih aktivnosti koje zaposlenik obavlja. Clan 24.

ako zakonom. poslodavac moze lice koje zavrsi skolovanje za takvo zanimanje. Prijem pripravnika Clan 26. propisom kantona ili ugovorom o radu nije drugacije odredeno. bez zasnivanja radnog odnosa ( volonterski rad ). ovog clana ureduju se kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. osposobljavanje ili usavrsavanje za rad. koristiti ili dostavljati trecim licima. ovog clana moze trajati najduze godinu dana. Poslodavac moze zakljuciti ugovor o radu sa pripravnikom. Volonterski rad iz stava 1. omoguciti zaposleniku obrazovanje. Nacin i trajanje volonterskog rada i polaganje strucnog ispita ureduje se zakonom. III . propisom kantona ili pravilnikom o radu. osim ako je to odredeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa. Ugovor o radu sa pripravnikom zakljucuje se na odredeno vrijeme. a najduze godinu dana. Nakon zavrsenog pripravnickog staza. pripravnik polaze strucni ispit. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. obrazovati se. OSPOSOBLJAVANJE I USAVRSAVANJE ZA RAD Clan 25. i 2.OBRAZOVANJE. osposobljavati i usavrsavati za rad. Poslodavac je obavezan prilikom promjena ili uvodenja novog nacina ili organiziranja rada. u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada. 2. Period volonterskog rada iz stava 1. ovog clana racuna se u pripravnicki staz i u radno iskustvo kao uvjet za rad na odredenim poslovima. Ugovor o volonterskom radu zakljucuje se u pismenoj formi. primiti na strucno osposobljavanje za samostalan rad. Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje se skolovalo. u skladu sa potrebama rada. Poslodavac moze. Ako je strucni ispit ili radno iskustvo utvrdeno zakonom ili pravilnikom o radu. ako zakonom nije drugacije odredeno. obradivati. osigurava se odmor u toku rada pod istim uvjetima kao i za zaposlenike u radnom odnosu i prava po osnovu osiguranja za slucaj . omoguciti zaposleniku obrazovanje. Volonterski rad Clan 28. 1. Uvjeti i nacin obrazovanja. u skladu sa zakonom. osposobljavanja i usavrsavanja za rad iz st. Zaposlenik je obavezan. uvjet za obavljanje poslova odredenog zanimanja. za vrijeme obavljanja volonterskog rada. radi strucnog osposobljavanja za samostalan rad.Licni podaci zaposlenika ne mogu se prikupljati. 1. Clan 27. osposobljavanje i usavrsavanje za rad. Licu.

Trudnica. ako da pismenu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad. nije moguce zastititi zaposlenika od stetnih utjecaja. Nije dozvoljen prekovremeni rad maloljetnih zaposlenika.. Na poslovima na kojima. skraceno radno vrijeme u smislu st. zaposlenik. a najvise do 10 sati sedmicno. majka odnosno usvojilac sa djetetom do tri godine zivota i samohrani roditelj odnosno usvojilac sa djetetom do sest godina zivota. i 4. Clan 31. Clan 30. IV . u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ako prekovremeni rad zaposlenika traje duze od tri sedmice neprekidno ili vise od 10 sedmica u toku kalendarske godine. o prekovremenom radu poslodavac obavijestava organ nadlezan za poslove inspekcije rada kantona (u daljnjem tekstu: inspekcija rada kantona). 3. Poslovi iz stava 1. Pri ostvarivanju prava na placu i drugih prava po osnovu rada i u vezi sa radom. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. moze raditi prekovremeno. u skladu sa kolektivnim ugovorom. uveden suprotno st.povrede na radu i profesionalne bolesti. obavezan je da radi duze od punog radnog vremena (prekovremeni rad ). 1. radno vrijeme se skracuje srazmjerno stetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenika. ovog clana. naknada i sl. U slucaju vise sile (pozar. Clan 32. i 2. potres. Puno radno vrijeme zaposlenika traje najduze 40 sati sedmicno. ovog clana i trajanje radnog vremena utvrduju se pravilnikom o radu i ugovorom o radu. poplava) i iznenadnog povecanja obima posla. ovog clana izjednacava se sa punim radnim vremenom. uz primjenu mjera zastite na radu. Inspekcija rada kantona zabranit ce prekovremeni rad. Zaposlenik koji je zakljucio ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom. 2. moze zakljuciti vise takvih ugovora kako bi na taj nacin ostvario puno radno vrijeme. na zahtijev poslodavca. kao i u drugim slicnim slucajevima neophodne potrebe. osim prava koje zavisi od duzine radnog vremena (placa.RADNO VRIJEME Clan 29. Zaposlenik koji radi sa nepunim radnim vremenom ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao i zaposlenik sa punim radnim vremenom. Ugovor o radu moze se zakljuciti i za rad sa nepunim radnim vremenom. u skladu sa zakonom. 1.). ..

puno radno vrijeme moze se preraspodjeliti tako da tokom jednog perioda traje duze. a u poljoprivredi izmedu 22 sata i 5 sati ujutro. tako da zaposlenik radi nocu uzastopno najvise jednu sedmicu. ovog clana nije neophodan. ne moze biti duze od 40 sati u sedmici. Ako je rad organiziran u smjenama. V . Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena. O nocnom radu iz stava 4. maloljetni zaposlenici privremeno mogu biti izuzeti od zabrane nocnog rada u slucaju havarija. osigurava se izmjena smjena. na osnovu saglasnosti nadleznog organa kantona. Clan 35. takvo radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom. Clan 36. Zaposlenici . kao i na poslodavce koji zaposljavaju samo clanove svoje obitelji. smatra se nocnim radom. propisom kantona ili kolektivnim ugovorom nije drugacije odredeno. Zeni se moze narediti nocni rad i bez prethodne saglasnosti. a za sezonske poslove najduze 60 sati sedmicno. a tokom drugog perioda krace od punog radnog vremena.Clan 33. s tim da prosjecno radno vrijeme ne moze biti duze od 52 sata sedmicno.ODMORI I ODSUSTVA . zabranit ce nocni rad. Rad u vremenu izmedu 22 sata uvecer i 6 sati ujutro iduceg dana. prosjecno radno vrijeme tokom kalendarske godine ili drugog perioda odredenog kolektivnim ugovorom. Ako inspekcija rada kantona ocijeni da nocni rad iz stava 4.zeni moze se narediti nocni rad u industriji u slucaju zastite interesa Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). smatra se nocnim radom. vise sile i zastite interesa Federacije. Ako priroda posla to zahtijeva. Zabrana iz stava 1. poslodavcem ili vise poslodavaca odnosno udruzenjem poslodavaca. rad u vremenu izmedu 20 sati uvecer i 6 sati ujutro iduceg dana. ako je dobijena saglasnost federalnog ministra nadleznog za rad (u daljnjem tekstu: federalni ministar) nakon prethodnog konsultiranja sa sindikatom. rad u vremenu izmedu 19 sati uvecer i 7 sati ujutro iduceg dana. Za maloljetne zaposlenike u industriji. Za maloljetne zaposlenike koji nisu zaposleni u industriji. Clan 34. Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena. ako je takav rad neophodan zbog vise sile ili sprjecavanja kvara na sirovinama. smatra se nocnim radom. Izuzetno. Zabranjen je nocni rad zena u industriji. ovog clana obavjestavaju se nadlezni organ kantona i inspekcija rada kantona u roku 24 sata od uvodenja ovog rada. ovog clana ne odnosi se na zene koje obavljaju rukovodece i tehnicke poslove i zene zaposlene u zdravstvenoj ili socijalnoj sluzbi. Zabranjen je nocni rad maloljetnih zaposlenika. ako za odredeni slucaj zakonom. odnosno da ne postoji visa sila ili opasnost od kvara na sirovinama.

Zaposlenik koji radi u punom radnom vremenu. i 2. Clan 42. ovog clana ne uracunava se u radno vrijeme. Izuzetno. 1. Poslovi i trajanje odmora iz stava 3. uz primjenu mjera zastite na radu. Izuzetno. . ima pravo na placeni godisnji odmor u trajanju od najmanje 18 radnih dana. za vrijeme rada na sezonskim poslovima. Odmori Clan 37. zaposlenik ima pravo na odmor iz stava 1. Zaposlenik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada izmedu dva radna odnosa duzi od osam dana. poslodavac je duzan zaposleniku. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. dnevni odmor i sedmicni odmor. Clan 38. Nacin i vrijeme koristenja odmora iz st. Zaposleniku se ne moze uskratiti pravo na odmor u toku rada. omoguciti odmor iz stava 1. ovog clana ureduju se zakonom. Zaposlenik. Clan 39. Vrijeme odmora iz st.1. kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. ovog clana u trajanju od najmanje 10 sati neprekidno. osigurava mu se jedan dan u periodu odredenom prema dogovoru poslodavca i zaposlenika. na njegov zahtjev. stice pravo na godisnji odmor nakon sest mjeseci neprekidnog rada. a ako je neophodno da radi na dan svog sedmicnog odmora. Zaposlenik ima pravo na sedmicni odmor u trajanju od najmanje 24 sata neprekidno. Zaposlenik ima pravo na dnevni odmor izmedu dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno. Maloljetni zaposlenik ima pravo na godisnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana. i 2. a za maloljetne zaposlenike u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno. ovog clana u trajanju od jednog sata za jedan dan u toku radne sedmice. 1. ima pravo na godisnji odmor u trajanju od najmanje 30 radnih dana. propisom kantona. nije moguce zastititi od stetnih uticaja. Clan 41. ima pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od najmanje 30 minuta. Zaposlenik. Clan 40. ovog clana ureduje se kolektivnim ugovorom. za svaku kalendarsku godinu. koji radi na poslovima na kojima se.

vrijeme praznika u koje se ne radi. Zaposlenik ima pravo na placeno odsustvo i u drugim slucajevima i za vrijeme utvrdeno propisom kantona. Ako zaposlenik koristi godisnji odmor u dijelovima. braca i sestre. ureduje se kolektivnim ugovorom. majka. ne smatra se prekidom rada iz stava 1. Clanom uze obitelji. prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine. Clan 43. Ako je rad organiziran u manje od sest radnih dana u sedmici. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. pastorce i dijete bez roditelja uzeto na izdrzavanje). Clan 45. usvojilac. vanbracno. Trajanje godisnjeg odmora duze od najkraceg propisanog ovim ili drugim zakonom. Clan 44. Odsustva sa rada Clan 46. ovog clana. maceha. Godisnji odmor moze se koristiti u dva dijela. kao i drugo vrijeme odsustvovanja sa rada koje se zaposleniku priznaje u staz osiguranja. ovog clana. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. dedo i nana (po ocu i majci). Odsustvo sa rada zbog privremene nesposobnosti za rad. u skladu sa kolektivnim ugovorom. u smislu stava 1. a drugi dio najkasnije do 30.Ako zaposlenik nije stekao pravo na godisnji odmor u smislu stava 1. Zaposlenik se ne moze odreci prava na godisnji odmor. Zaposleniku se ne moze uskratiti pravo na godisnji odmor. materinstva. Zaposlenik ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu place do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini . . pravilnikom o radu i ugovorom o radu. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drugacije uredeno. usvojeno. ocuh. ako kolektivnim ugovorom. U trajanje godisnjeg odmora ne uracunava se vrijeme privremene nesposobnosti za rad. Zaposlenik ima pravo koristiti jedan dan godisnjeg odmora kad on to zeli. otac. uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog koristenja. porodaja supruge. juna naredne godine. dijete (bracno. ovog clana. niti mu se izvrsiti isplata naknade umjesto koristenja godisnjeg odmora. pri utvrdivanju trajanja godisnjeg odmora smatra se da je radno vrijeme rasporedeno na sest radnih dana. vojne sluzbe i drugog odsustva koje nije uvjetovano voljom zaposlenika. odnosno domacinstva. Clan 47. teze bolesti i smrti clana uze obitelji. ima pravo na najmanje jedan dan godisnjeg odmora za svaki navrseni mjesec dana rada.placeno odsustvo u slucaju: stupanja u brak. smatraju se: supruznici odnosno vanbracni supruznici. 2.

u skladu sa zakonom. te sprjecava nastanak nesrece. VI . radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba. Clan 49. niti se zena moze rasporediti da obavlja narocito teske fizicke poslove. Zaposlenik ima pravo da odbije da radi ako mu neposredno prijeti opasnost po zivot i zdravlje zbog toga sto nisu provedene propisane mjere zastite na radu i o tome je duzan odmah obavijestiti inspekciju rada kantona. Zeni se ne moze narediti. Zastita zene i materinstva Clan 52. Federalni ministar posebnim propisom utvrdit ce poslove iz stava 1. Clan 50. Maloljetnik ne moze da radi na narocito teskim fizickim poslovima. ugrozavaju njen zivot i zdravlje. Inspektor rada kantona zabranit ce rad maloljetnika na poslovima u smislu stava 1. Zastita maloljetnika Clan 51. odobriti odsustvo sa rada bez naknade place . Izuzetno. ni na ostalim poslovima koji bi mogli stetno i sa povecanim rizikom da uticu na njegov zivot i zdravlje. poslodavac je duzan omoguciti zaposleniku odsustvo do cetiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini. s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu place . ovog clana prava i obaveze zaposlenika koji se sticu na radu i po osnovu rada. s obzirom na njegove psihofizicke osobine. Poslodavac je duzan osposobiti zaposlenika za rad na nacin koji osigurava zastitu zivota i zdravlja zaposlenika. radovima pod zemljom ili pod vodom.ZASTITA ZAPOSLENIKA Clan 48. na njegov zahtjev. Poslodavac je duzan omoguciti zaposleniku da se upozna sa propisima o radnim odnosima i propisima iz oblasti zastite na radu u roku od 30 dana od dana stupanja zaposlenika na rad.Poslodavac moze zaposleniku. s obzirom na njene psihofizicke osobine. miruju.neplaceno odsustvo. te druge poslove koji. ovog clana. radove pod zemljom ili pod vodom. 2. Za vrijeme odsustva iz stava 1. . 1. Poslodavac je duzan da osigura potrebne uvjete za zastitu na radu kojima se osigurava zastita zivota i zdravlja zaposlenika. ovog clana. razvoj i moral.placeno odsustvo.

a obavezno 28 dana prije porodaja. iz stava 1. studente. zabrana rada iz stava 1. zena ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu place. moze biti rasporedena na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja koje je utvrdio ovlasteni lijecnik. ovog clana. ovog clana ne moze imati za posljedicu smanjenje place zene. Zenu. stav 1. moze koristiti krace porodajno odsustvo. na osnovu nalaza ovlastenog lijecnika. odnosno dojenja djeteta. ne koristi porodajno odsustvo 28 dana prije porodaja. st. ili joj zbog tog stanja otkazati ugovor o radu. Privremeni raspored iz stava 1. Clan 55. Zena za vrijeme trudnoce. osim u slucajevima iz clana 54.Izuzetno. Na osnovu nalaza ovlastenog lijecnika zena moze da otpocne porodajno odsustvo 45 dana prije porodaja. zena sa djetetom najmanje do jedne godine zivota ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena. Clan 53. Clan 54. zena. na osnovu svog pismenog zahtjeva. Clan 57. trece i svako slijedece dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navrsene dvije godine zivota . zena ima pravo na porodajno odsustvo od jedne godine neprekidno. ovog zakona u slucaju smrti majke. Clan 56. a za blizance. i 3. Za vrijeme trudnoce. ovog clana ne odnosi se na zene koje obavljaju rukovodece poslove i poslove zdravstvene i socijalne zastite. a za blizance. u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. ako majka napusti dijete ili ako je iz opravdanih razloga sprijecena da koristi to pravo. 1. poslodavac moze premjestiti u drugo mjesto rada. pripravnike i volontere koji tokom skolovanja ili strucnog osposobljavanja moraju dio vremena provesti u podzemnim dijelovima rudnika. odnosno usvojilac moze da koristi pravo iz clana 55. te na zene koje povremeno moraju ulaziti u podzemne dijelove rudnika radi obavljanja poslova koji nisu fizicke prirode. ovog zakona. ili je. Ako zena bez svoje krivice. porodaja i njege djeteta. ima pravo da te dane iskoristi poslije porodaja. trece i svako slijedece dijete zena ima pravo na porodajno odsustvo od 18 mjeseci neprekidno. Otac djeteta. ovog clana. Poslodavac ne moze odbiti da zaposli zenu zbog njene trudnoce. Izuzetno. ali ne krace od 42 dana poslije porodaja. samo uz njen pismeni pristanak. rasporediti na druge poslove. Nakon isteka porodajnog odsustva. Ako poslodavac nije u mogucnosti da osigura rasporedivanje zene u smislu stava 1.

koja nakon koristenja porodajnog odsustva radi puno radno vrijeme. Vrijeme odsustva iz stava 1. Za vrijeme odsustvovanja sa rada u smislu stava 1. Zena. ovog clana. zaposlenik ima pravo na naknadu place. u slucaju smrti oba roditelja. ako propisom kantona nije predvideno duze trajanje ovog prava. ovog clana moze da koristi i usvojilac. ovog clana moze koristiti i zaposlenik . odnosno lice koje se stara o djetetu. Ako zena rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porodajnog odsustva. ako je to predvideno kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. i 58. Clan 60. pravo na naknadu place. Pravo iz stava 1. zaposlenik ima za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi. za koje vrijeme joj pripadaju sva prava po osnovu porodajnog odsustva. ako roditelji napuste dijete ili ako ne mogu da se brinu o djetetu. prava i obaveze iz radnog odnosa. potrebna pojacana briga i njega. Clan 59.djeteta. na osnovu nalaza ovlastenog lijecnika. ima pravo da produzi porodajno odsustvo za onoliko vremena koliko je. jedan od roditelja ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do tri godine zivota djeteta. ako je djetetu. Za vrijeme koristenja porodajnog odsustva. potrebno da se oporavi od porodaja i psihickog stanja prouzrokovanog gubitkom djeteta. miruju. a najmanje 45 dana od porodaja odnosno od smrti djeteta. ovog clana racuna se u puno radno vrijeme. Pravo iz stava 1. ako zena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu. kao i odsustva iz clana 59. ovog clana zena moze koristiti do navrsene jedne godine zivota djeteta. u skladu sa zakonom. Clan 61. 57. Za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena iz cl. Clan 63. prema nalazu nadlezne zdravstvene ustanove. Clan 62. ima pravo da odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju po sat vremena radi dojenja djeteta. u skladu sa zakonom. Nakon isteka godine dana zivota djeteta. . Pravo iz stava 1. Jedan od roditelja moze da odsustvuje sa rada do tri godine zivota djeteta.otac djeteta. ovog zakona. prema nalazu ovlastenog lijecnika. ovog zakona. Clan 58.

ima prednost pri strucnom obrazovanju. u slucaju da se radi o samohranom roditelju ili da su oba roditelja zaposlena. prekovremeno i ne moze mu se promijeniti mjesto rada. otkazati ugovor o radu zaposleniku kod kojega postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti. Clan 67. na osnovu nalaza nadlezne zdravstvene ustanove. ovog clana. VII . koji koristi pravo iz stava 1. ovog clana. Clan 65. pripada pravo na naknadu place.PLACE I NAKNADE PLACA . 3.Jedan od roditelja djeteta sa tezim smetnjama u razvoju (teze hendikepiranog djeteta) ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena. ako za to nije dao svoj pismeni pristanak. ima pravo da se vrati na poslove na kojima je radio prije nastupanja privremene nesposobnosti za rad ili na druge odgovarajuce poslove. bolesti ili profesionalne bolesti. Ako nadlezna zdravstvena ustanova ocijeni da kod zaposlenika postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti. Roditelju koji koristi pravo iz stava 1. osposobljavanju i usavrsavanju koje organizira poslodavac. Clan 66. U slucajevima i za vrijeme iz stava 1. samo uz prethodnu saglasnost vijeca zaposlenika. a za koga nakon lijecenja i oporavka nadlezna zdravstvena ustanova ili ovlasteni lijecnik utvrdi da je sposoban za rad. ne moze se narediti da radi nocu. ovog clana. pod uvjetom da dijete nije smjesteno u ustanovu socijalno . obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad. poslodavac ne moze otkazati ugovor o radu. u skladu sa zakonom. Zaposlenik je duzan. poslodavac mu je duzan u pismenoj formi ponuditi druge poslove za koje je zaposlenik sposoban. koji je pretrpio povredu na radu ili obolio od profesionalne bolesti. Povreda na radu. Poslodavac moze. Zaposlenik. Zastita zaposlenika privremeno ili trajno nesposobnog za rad Clan 64. bolest ili profesionalna bolest ne mogu stetno utjecati na ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa. poslodavac ne moze zaposleniku otkazati ugovor o radu koji je zakljucen u skladu sa ovim zakonom i na odredeno vrijeme. Zaposleniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti. Roditelju.u roku od tri dana od dana nastupanja nesposobnosti za rad.zdravstvenog zbrinjavanja. Zaposlenik koji je privremeno bio nesposoban za rad zbog povrede ili povrede na radu. za vrijeme dok je privremeno nesposoban za rad.

te uvjeti i nacin njenog uskladivanja. ako za to vrijeme nije rasporeden na druge odgovarajuce poslove. utvrduje se zakonom. Period iz stava 1. Kolektivnim ugovorom. Pojedinacne isplate place nisu javne. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. te za rad nedjeljom i praznikom ili nekim drugim danom za koji je zakonom odredeno da se ne radi. ovog clana za koji se naknada isplacuje na teret poslodavca. Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu utvrduje se najniza placa. Poslodavac kojeg obavezuje kolektivni ugovor ili pravilnik o radu. privremena nesposobnost za rad. Zaposlenik koji odbije da radi. porodajno odsustvo. prekovremeni rad i nocni rad. Clan 69. Zastita place i naknade place . placeno odsustvo i sl. za vrijeme dok se ne provedu propisane mjere zastite na radu. Prilikom isplate place poslodavac je duzan zaposleniku uruciti pismeni obracun place. privremeni zastoji u proizvodnji i sl. propisom kantona. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Naknada place Clan 72.). u skladu sa kolektivnim ugovorom. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu odreduju se periodi isplate place. Clan 70. ne moze zaposleniku obracunati i isplatiti placu manju od place utvrdene kolektivnim ugovorom. Clan 71. Zaposlenik ima pravo na povecanu placu za otezane uvjete rada. kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu (godisnji odmor.1. koji ne mogu biti duzi od 30 dana. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. jer nisu provedene propisane mjere zastite na radu. Place Clan 68. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Zaposlenik ima pravo na naknadu place za period u kojem ne radi zbog opravdanih slucajeva predvidenih zakonom. 2. u skladu sa kolektivnim ugovorom. kolektivnim ugovorom. Zaposlenik ima pravo na naknadu place za vrijeme prekida rada do kojeg je doslo zbog okolnosti za koje zaposlenik nije kriv (visa sila. ima pravo na naknadu place u visini kao da je radio. Place zaposlenika utvrduju se kolektivnim ugovorom. propisom kantona.). 3.

za svoj ili tudi racun sklapati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac. Na ustupanje prava na izum iz stava 1. Zaposlenik je duzan da obavijesti poslodavca o izumu odnosno tehnickom unapredenju kojeg je ostvario na radu ili u vezi sa radom. Podatke o izumu odnosno tehnickom unapredenju zaposlenik je duzan da cuva kao poslovnu tajnu koju ne moze saopciti trecem licu bez odobrenja poslodavca. te da mu pismeno ponudi ustupanje prava u vezi sa tim izumom.Clan 73. ovog clana. ovog clana na odgovarajuci nacin primjenjuju se odredbe obligacionog prava. ovog clana. bez odobrenja poslodavca. izjasni o ponudi zaposlenika.ZABRANA TAKMICENJA ZAPOSLENIKA SA POSLODAVCEM Clan 77. pod uvjetom da se u roku od 30 dana od dana obavjestenja iz stava 1.IZUMI I TEHNICKA UNAPREDENJA ZAPOSLENIKA Clan 75. su izumi odnosno tehnicka unapredenja. nakon prestanka ugovora o radu. Zaposlenik ne moze. Izumi odnosno tehnicka unapredenja u smislu stava 1. a za ostale obaveze moze se prisilno obustaviti najvise jedna trecina place zaposlenika. ako je izum u vezi sa djelatnoscu poslodavca. svoje potrazivanje prema njemu naplatiti uskracivanjem isplate place ili nekog njenog dijela. odnosno uskracivanjem isplate naknade place ili dijela naknade place. IX . Najvise polovica place ili naknade place zaposlenika moze se prisilno obustaviti radi ispunjenja obaveze zakonskog izdrzavanja. ovog clana. zaposlenik je duzan da obavijesti poslodavca. odnosno tehnickog unapredenja iz stava 1. Clan 76. Poslodavac ima pravo preceg otkupa izuma. zaposlenik ne . bez saglasnosti zaposlenika. Poslodavac ne moze. Poslodavac je duzan da se u roku od mjesec dana od dana obavjestenja iz stava 1. Clan 74. a najduze dvije godine od dana prestanka tog ugovora. odredena zakonom. O svojem izumu koji nije ostvaren na radu ili u vezi sa radom. izjasni o ponudi zaposlenika. VIII . ovog clana. Clan 78. Poslodavac i zaposlenik mogu ugovoriti da se odredeno vrijeme.

smatra se da su svi zaposlenici podjednako odgovorni i stetu naknaduju u jednakim dijelovima.moze zaposliti kod drugog lica koji je u trzisnoj utakmici sa poslodavcem i da ne moze za svoj ili za racun treceg lica. ovog clana poslodavac je duzan isplatiti zaposleniku krajem svakog kalendarskog mjeseca. Uvjeti i nacin prestanka zabrane takmicenja ureduju se ugovorom izmedu poslodavca i zaposlenika. Clan 82. . pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu moze se predvidjeti da se visina naknade stete utvrduje u pausalnom iznosu. Naknadu iz stava 1. Ako se naknada stete ne moze utvrditi u tacnom iznosu ili bi utvrdivanje njenog iznosa prouzrokovalo nesrazmjerne troskove. Clan 79. sklapati poslove kojima se takmici sa poslodavcem. svaki zaposlenik odgovara za dio stete koju je prouzrokovao. za stetu odgovaraju solidarno.NAKNADA STETE Clan 81. Clan 83. ovog clana moze biti sastavni dio ugovora o radu. Ako je prouzrokovana steta mnogo veca od utvrdenog pausalnog iznosa naknade stete. duzan je stetu naknaditi. Ako je vise zaposlenika prouzrokovalo stetu krivicnim djelom sa umisljajem. kao i nacin utvrdivanja pausalnog iznosa i organ koji tu visinu utvrduje i druga pitanja u vezi sa ovom naknadom. Ugovorena zabrana takmicenja obavezuje zaposlenika samo ako je ugovorom poslodavac preuzeo obavezu da ce zaposleniku za vrijeme trajanja zabrane isplacivati naknadu najmanje u iznosu polovine prosjecne place isplacene zaposleniku u periodu od tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. Visina naknade iz stava 1. Ako se za svakog zaposlenika ne moze utvrditi dio stete koju je on prouzrokovao. poslodavac moze zahtijevati naknadu u visini stvarno prouzrokovane stete. Clan 80. X . Zaposlenik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajnje nepaznje prouzrokuje stetu poslodavcu. Ako stetu prouzrokuje vise zaposlenika. Ugovor iz stava 1. ovog clana uskladuje se na nacin i pod uvjetima utvrdenim kolektivnim ugovorom.

poslodavac je duzan zaposleniku naknaditi stetu po opcim propisima obligacionog prava. moguc je samo ako poslodavac ne moze zaposliti zaposlenika na druge poslove ili ga ne moze obrazovati. 3. Poslodavac moze otkazati ugovor o radu uz propisani otkazni rok. sporazumom poslodavca i zaposlenika. 9.Zaposlenik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajnje nepaznje prouzrokuje stetu trecem licu. kad zaposlenik navrsi 65 godina zivota i 20 godina staza osiguranja. odnosno osposobiti za rad na drugim poslovima. 2. Clan 85. . otkazom poslodavca odnosno zaposlenika. 8. Ako zaposlenik pretrpi stetu na radu ili u vezi sa radom. ovog clana.danom stupanja na izdrzavanje kazne. ako se poslodavac i zaposlenik drugacije ne dogovore. odlukom nadleznog suda koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa. a stetu je naknadio poslodavac. 4. danom dostavljanja pravosnaznog rjesenja o utvrdivanju gubitka radne sposobnosti . u slucaju prestanka potrebe za obavljanjem odredenog posla zbog ekonomskih. ovog zakona. Clan 84. 5. vaspitna ili zastitna mjera u trajanju duzem od tri mjeseca . kao i u slucaju kada zaposlenik nije u mogucnosti da izvrsava svoje obaveze iz radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti za obavljanje tih poslova. 2. Otkaz ugovora o radu Clan 87. 6. iz clana 98. tehnickih ili organizacijskih razloga. XI . duzan je poslodavcu naknaditi iznos naknade isplacene trecem licu.pocetkom primjene te mjere. Nacin prestanka ugovora o radu Clan 86. smrcu zaposlenika. Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu utvrduju se uvjeti i nacin smanjenja ili oslobadanja zaposlenika od obaveze naknade stete.PRESTANAK UGOVORA O RADU 1. Otkaz zbog gubitka radne sposobnosti iz stava 1. Ugovor o radu prestaje: 1. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na odredeno vrijeme. 7. ako zaposleniku bude izrecena mjera bezbjednosti. ako zaposlenik bude osuden na izdrzavanje kazne zatvora u trajanju duzem od tri mjeseca .

ovog zakona. Ako poslodavac namjerava da otkaze ugovor o radu. odluka o otkazu ugovora o radu je nistavna. u slucaju iz clana 88. 3. otkaze ugovor o radu. bez obaveze postivanja propisanog otkaznog roka.Clan 88. Ako poslodavac otkazuje ugovor o radu zbog ponasanja ili rada zaposlenika. osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano ocekivati od poslodavca da to ucini. obavezan je omoguciti zaposleniku da iznese svoju odbranu. kada. nastavak radnog odnosa nije moguc. . Ugovor o radu. u smislu ovog zakona. obavezan je da dokaze postojanje opravdanog razloga za otkaz. obavezan je da o tome pribavi misljenje vijeca zaposlenika. Ako poslodavac nije pribavio misljenje vijece zaposlenika. moze se otkazati u roku od 15 dana od dana saznanja za cinjenicu zbog koje se daje otkaz. Clan 91. Poslodavac odnosno zaposlenik moze otkazati ugovor o radu. stav 1. ovog clana. Ako zaposlenik odnosno poslodavac otkazuje ugovor o radu iz razloga navedenih u clanu 88. Poslodavac. stav 1. Ugovorna strana. poslodavac moze zaposlenika pismeno upozoriti na obaveze iz radnog odnosa i ukazati mu na mogucnost otkaza za slucaj nastavka krsenja tih obaveza. Clan 93. koja u slucaju iz clana 88. Forma i trajanje otkaznog roka Clan 94. ima pravo od strane koja je kriva za otkaz da trazi naknadu stete koja je nastala neizvrsavanjem preuzetih obaveza iz ugovora o radu. samo uz prethodnu saglasnost sindikata. stava 1. zbog krsenja obaveza iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu. Clan 89. moze otkazati ugovor o radu sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja njegove duznosti i sest mjeseci nakon obavljanja te duznosti. ovog zakona. Clan 90. Clan 92. Prije otkazivanja ugovora o radu iz stava 1. ovog zakona.

odnosno poslodavcu kojem se otkazuje. · mogucnost pronalazenja zaposlenja kod drugog poslodavca. Zaposlenik koji osporava dati otkaz. Ako sud utvrdi da je otkaz poslodavca nezakonit. Program iz clana 98. Clan 95. ovog zakona sadrzi. Poslodavac koji zaposljava vise od 15 zaposlenika. ovog clana. Otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora o radu Clan 97. Poslodavac je obavezan. tehnickih ili organizacijskih razloga otkaze ugovor o radu najmanje petorici zaposlenika. moze traziti da sud donese privremenu mjeru o njegovom vracanju na rad. 4. · mogucnost zaposljavanja zaposlenika na druge poslove. u pismenoj formi. · mogucnost promjene u tehnologiji i organizaciji rada u cilju zbrinjavanja viska zaposlenika. 5. Otkazni rok pocinje da tece od dana urucenja otkaza zaposleniku odnosno poslodavcu. a koji u periodu od sest mjeseci ima namjeru da zbog ekonomskih. Clan 99. Clan 96. Program zbrinjavanja viska zaposlenika Clan 98. na zahtijev poslodavca. · mogucnost prekvalifikacije ili dokvalifikacije zaposlenika. poslodavac je obavezan da mu isplati naknadu place i prizna sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznog roka. prestane sa radom prije isteka propisanog otkaznog roka.Otkaz se daje u pismenoj formi. obrazloziti otkaz zaposleniku. · broj i kategoriju zaposlenika koji ce se pojaviti kao visak. primjenjuju se i u slucaju kada poslodavac otkaze ugovor i istovremeno ponudi zaposleniku zakljucivanje ugovora o radu pod izmjenjenim uvjetima. Ako zaposlenik. . Otkazni rok ne moze biti kraci od 15 dana niti duzi od sest mjeseci. Otkaz se dostavlja zaposleniku. zadrzava pravo da pred nadleznim sudom osporava dopustenost takve izmjene ugovora. Ako zaposlenik prihvati ponudu poslodavca iz stava 1. poslodavac ce vratiti zaposlenika na rad i isplatiti naknadu place u visini place koju bi zaposlenik ostvario da je radio. narocito: · razloge nastanka viska zaposlenika. do okoncanja sudskog spora. Odredbe ovog zakona koje se odnose na otkaz. s tim da se konkretna duzina otkaznog roka ureduje kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. duzan je izraditi program zbrinjavanja viska zaposlenika.

· mogucnost skracivanja radnog vremena. poslodavac ili drugo ovlasteno lice odredeno statutom ili aktom o osnivanju. osim ako se ugovor otkazuje zbog krsenja obaveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane zaposlenika. O pravima i obavezama zaposlenika iz radnog odnosa odlucuje. Zaposlenik koji je sa poslodavcem zakljucio ugovor o radu na neodredeno vrijeme. ovog clana. . s tim da se ne moze utvrditi u iznosu manjem od jedne trecine prosjecne mjesecne place isplacene zaposleniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. Izuzetno. ovog clana poslodavac je obavezan dostaviti na konsultiranje vijecu zaposlenika i obavezan je izjasniti se vijecu zaposlenika o njegovim misljenjima i prijedlozima. Ako kod poslodavca nije formirano vijece zaposlenika. ovog clana. Program iz stava 1. Otpremnina Clan 100. ako je to lice nezaposleno. kolektivnim ugovorom i drugim propisima. moze im se otkazati ugovor o radu. Clan 102. Nacin. XII . poslodavac ne moze u roku od dvije godine zaposliti drugo lice koje ima istu kvalifikaciju ili isti stepen strucne spreme. Ako je poslodavac fizicko lice moze pismenom punomoci ovlastiti drugo poslovno sposobno punoljetno lice da ga zastupa u ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom. poslodavac i zaposlenik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade. utvrduju se pismenim ugovorom izmedu zaposlenika i poslodavca. ovog clana nije moguce zaposlenicima osigurati zaposlenje. 2.OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA 1. ovog clana utvrduje se kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. u skladu sa ovim zakonom. umjesto otpremnine iz stava 2. 6. Otpremnina iz stava 1. o programu iz stava 1. ovog clana. Odlucivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa Clan 101. za svaku navrsenu godinu rada kod tog poslodavca. Ako programom iz stava 1. osim lica iz stava 4. ovog clana. a kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada. ima pravo na otpremninu u iznosu koji se odreduje u zavisnosti od duzine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa tim poslodavcem. uvjeti i rokovi isplate otpremnine iz st. ovog clana poslodavac se konsultira sa sindikatom i obavezan je da se izjasni o misljenjima i prijedlozima sindikata. U slucaju otkaza iz stava 4. i 3.

XIII . odnosno od dana saznanja za povredu prava.PRAVILNIK O RADU Clan 107.U ostvarivanju pojedinacnih prava iz radnog odnosa zaposlenik moze zahtijevati ostvarivanje tih prava kod poslodavca. ). podjele. zahtjevati od poslodavca ostvarivanje tog prava. Ako poslodavac u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahtijeva zaposlenika iz stava 1. Apsolutna zastara potrazivanja iz radnog odnosa nastupa za tri godine od dana nastanka potrazivanja. prodaje. Propust zaposlenika da zahtijeva naknadu stete ili drugo novcano potrazivanje iz radnog odnosa u rokovima iz st. zbog nasljedivanja. ovog clana ne udovolji tom zahtjevu. u skladu sa kolektivnim ugovorom. nema za posljedicu gubitak prava na to potrazivanje. U slucaju promjene poslodavca ili njegovog pravnog polozaja (npr. postupak i druga pitanja znacajna za rad arbitraze. moze u roku od 15 dana od dana dostave odluke kojom je povrijedeno njegovo pravo. Poslodavac koji zaposljava vise od 15 zaposlenika donosi i objavljuje pravilnik o radu. organizacija rada i druga pitanja znacajna za zaposlenika i poslodavca. Zastita prava iz radnog odnosa Clan 103. pripajanja. ako zakonom nije drugacije odredeno. u kom slucaju rok od 15 dana za podnosenje zahtjeva sudu. kojim se ureduju place. Zaposlenik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa. Clan 106. promjene oblika drustva i dr. moze se predvidjeti postupak mirnog rjesavanja radnog spora. 1. tece od dana okoncanja tog postupka. u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Kolektivnim ugovorom odnosno sporazumom ureduje se sastav. 2. Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. zaposlenik moze u daljem roku od 15 dana traziti zastitu povrijedenog prava pred nadleznim sudom. u skladu sa ovim zakonom. O donosenju pravilnika o radu poslodavac se obavezno konsultira sa vijecem zaposlenika . u skladu sa zakonom. Clan 104. ovog clana. pred nadleznim sudom i drugim organima. ugovori o radu prenose se na novog poslodavca. spajanja. Rjesavanje nastalog radnog spora stranke u sporu mogu sporazumno povjeriti arbitrazi. Clan 105.do 3.

o zakljucivanju kolektivnog ugovora mogu pregovarati samo oni sindikati odnosno poslodavci koji imaju punomoc od svakog pojedinacnog sindikata odnosno poslodavca. odredenu djelatnost. Ako je u pregovaranju i zakljucivanju kolektivnog ugovora zastupljeno vise sindikata odnosno vise poslodavaca. sindikat ima obaveze i ovlastenja koja se odnose na ovlastenja vijeca zaposlenika. Pravilnik iz stava 1. za podrucje jednog ili vise kantona. vise poslodavaca ili udruzenje poslodavaca. Nacin i postupak formiranja vijeca zaposlenika. Ako kod poslodavca nije formirano vijece zaposlenika. a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Clan 112. u skladu sa zakonom. ureduju se zakonom. a na strani poslodavca moze biti poslodavac. Na strani zaposlenika kod zakljucivanja kolektivnog ugovora moze biti sindikat ili vise sindikata. kao i druga pitanja vezana za rad i djelovanje vijeca zaposlenika. Kolektivni ugovor moze se zakljuciti za teritoriju Federacije.odnosno sindikatom. XV . imaju pravo da formiraju vijece zaposlenika. koje ce ih zastupati kod poslodavca u zastiti njihovih prava i interesa. ovog zakona. Vijece zaposlenika odnosno sindikalni povjerenik moze od nadleznog suda zatraziti da nezakonit pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi nevazecim. XIV .KOLEKTIVNI UGOVORI Clan 111. Zaposlenici kod poslodavca koji redovno zaposljava najmanje 15 zaposlenika.SUDJELOVANJE ZAPOSLENIKA U ODLUCIVANJU . odnosno vlada kantona.VIJECE ZAPOSLENIKA Clan 108. ovog clana objavljuje se na oglasnoj tabli poslodavca. Vijece zaposlenika formira se na zahtijev najmanje 20 % zaposlenika ili sindikata. u skladu sa njihovim statutom. Clan 109. moze biti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije ). Do formiranja udruzenja poslodavaca na strani poslodavca kod zakljucivanja kolektivnog ugovora iz clana 111. Clan 110. jednog ili vise poslodavaca. .

Postupak dostave kolektivnih ugovora iz stava 1. kolektivni ugovor primjenjivace se do zakljucivanja novog kolektivnog ugovora. sastav i nacin postupanja tijela ovlastenih za mirno rjesavanje kolektvnih radnih sporova. u skladu sa zakonom i drugim propisima. Kolektivni ugovor moze se zakljuciti na neodredeno ili odredeno vrijeme. Kolektivnim ugovorom ureduju se i pravila o postupku kolektivnog pregovaranja. Clan 118. Ako postoji interes Federacije. na koje se kolektivni ugovor prosiruje. Kolektivnim ugovorom ureduju se prava i obaveze strana koje su ga zakljucile. Ako kolektivnim ugovorom nije drugacije odredeno. a koja nisu ucestvovala u njegovom zakljucivanju ili mu nisu naknadno pristupila. Na izmjene i dopune kolektivnih ugovora primjenjuju se odredbe ovog zakona koje vaze i za njihovo donosenje. federalni ministar je obavezan zatraziti misljenje sindikata. Clan 115. Clan 117. Odluka o prosirenju vaznosti kolektivnog ugovora moze se opozvati na nacin utvrden za njezino donosenje. Clan 114. te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom.Clan 113. ovog clana federalnom ministarstvu . Kolektivni ugovor zakljucuje se u pismenoj formi. Zakljucen kolektivni ugovor. Clan 116. nakon isteka roka na koji je zakljucen. kao i za strane koje su mu naknadno pristupile. za teritoriju Federacije ili podrucje dva ili vise kantona dostavljaju se federalnom ministarstvu nadleznom za rad (u daljem tekstu: federalno ministarstvo). a svi ostali kolektivni ugovori dostavljaju se nadleznom organu kantona. poslodavca ili vise poslodavaca odnosno udruzenja poslodavaca. Prije donosenja odluke o prosirenju vaznosti kolektivnog ugovora. Kolektivni ugovor je obavezan za strane koje su ga zakljucile. te njegove izmjene i dopune. Odluka o prosirenju vaznosti kolektivnog ugovora objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". federalni ministar moze prosiriti primjenu kolektivnog ugovora i na druga pravna lica za koja se ocjeni da je to potrebno.

. Clan 120. objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". Mirenje Clan 122. primjeni. Mirenje iz stava 1. i to: predstavnika poslodavaca. ovog clana provodi mirovno vijece. pravilnikom ce propisati federalni ministar. a formira se za period od dvije godine. Mirovno vijece moze biti formirano za teritoriju Federacije. Otkaz kolektivnog ugovora obavezno se dostavlja svim ugovornim stranama. Clan 121. sprovodi se postupak mirenja. odnosno nadlezni kantonalni ministar. Mirovno vijece iz stava 2.ako strane nisu dogovorile nacin mirnog rjesavanja spora. ovog clana donosi pravila o postupku pred tim vijecem. Strane kolektivnog ugovora mogu pred nadleznim sudom zahtijevati zastitu prava iz kolektivnog ugovora. Clan 119. Clan 123. Clan 124. odnosno za podrucje kantona. Kolektivni ugovor moze se otkazati na nacin i pod uvjetima predvidenim tim kolektivnim ugovorom. snosi federalno ministarstvo. zakljucen za teritoriju Federacije. Troskove za clana mirovnog vijeca sa liste koju utvrduje federalni ministar. Kolektivni ugovor. u skladu sa ovim zakonom. a za podrucje jednog ili vise kantona u sluzbenom glasilu kantona. izmjeni ili dopuni odnosno otkazivanju kolektivnog ugovora ili drugog slicnog spora vezanog za kolektivni ugovor (kolektivni radni spor). XVI . vrsi federalno ministarstvo.MIRNO RJESAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA 1. U slucaju spora o zakljucivanju. Administrativne poslove za mirovno vijece formirano za teritoriju Federacije.odnosno nadleznom organu kantona. sindikata i predstavnika kojeg izaberu strane u sporu sa liste koju utvrduje federalni ministar. Mirovno vijece za teritoriju Federacije sastoji se od tri clana.

STRAJK Clan 128. moze mu se dati otkaz. Ako se zaposlenik ponasa suprotno clanu 128. ovog zakona ili ako za vrijeme strajka namjerno nanese stetu poslodavcu. nacin rada i druga pitanja koja se odnose na rad tog mirovnog vijeca. Zaposlenik ne moze biti ni na koji nacin prisiljavan da sudjeluje u strajku. Protiv arbitrazne odluke zalba nije dopustena. stav 2. u skladu sa zakonom. Clan 127. drugom propisu. . u skladu sa propisom kantona. odnosno nadlezni organ kantona. u smislu clana 128. Imenovanje arbitara i arbitraznog vijeca i druga pitanja u vezi sa arbitraznim postupkom ureduju se kolektivnim ugovorom ili sporazumom strana. ovog zakona. Sindikat ima pravo pozvati na strajk i provesti ga sa svrhom zastite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa svojih clanova. Clan 125. Strane u sporu mogu rjesavanje kolektivnog radnog spora sprorazumno povjeriti arbitrazi. a ako ga prihvate. Strane u sporu mogu prihvatiti ili odbiti prijedlog mirovnog vijeca.Formiranje mirovnog vijeca za podrucje kantona. Clan 129. pravilima sindikata o strajku i kolektivnim ugovorom. Zaposlenik ne moze biti stavljen u nepovoljniji polozaj od drugih zaposlenika zbog organiziranja ili sudjelovanja u strajku. 2. Strajk se moze organizirati samo u skladu sa Zakonom o strajku. njegov sastav. kolektivnom ugovoru i na pravicnosti. XVII . osim ako strane u sporu ne odluce drugacije. O ishodu i rezultatima mirenja strane u sporu obavjestavaju u roku od tri dana od dana zavrsetka mirenja federalno ministarstvo. Arbitraza temelji svoju odluku na zakonu. Arbitraza Clan 126. prijedlog ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora. odnosno prije provodenja drugog postupka mirnog rjesavanja spora o kojem su se strane sporazumjele. ureduju se propisom kantona. Arbitrazna odluka mora biti obrazlozena. Strajk ne moze zapoceti prije okoncanja postupka mirenja predvidenog ovim zakonom. Arbitrazna odluka ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora. stav 2.

Ekonomsko . Radna knjizica Clan 133. nacin upisivanja podataka. U provodenju nadzora inspektor rada ima ovlastenja utvrdena zakonom i na osnovu zakona donesenih propisa. odnosno vlade kantona.socijalno vijece. Ekonomsko . nadzor iz stava 1.socijalno vijece iz stava 2. poslodavac i vijece zaposlenika mogu zahtijevati od inspektora rada provodenje inspekcijskog nadzora.socijalno vijece moze se formirati za teritoriju Federacije odnosno podrucje kantona. ovlastenja i druga pitanja od znacaja za rad ovog vijeca. obavlja federalni. sindikata i poslodavaca. odnosno kantonalni inspektor rada. kojim ce se urediti: sadrzaj. Ekonomsko . XX . te podsticanja zakljucivanja i primjene kolektivnih ugovora i njihovog uskladivanja sa mjerama ekonomske i socijalne politike. u skladu sa zakonom.NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU Clan 131.POSEBNE ODREDBE 1. Radnu knjizicu izdaje opcinski organ uprave nadlezan za poslove rada. kojim ce urediti nacin donosenja odluka iz svog djelokruga rada. Federalni ministar donijet ce propis o radnoj knjizici. Nadzor nad primjenom ovog zakona i na osnovu njega donesenih propisa.EKONOMSKO . Radna knjizica je javna isprava.SOCIJALNO VIJECE Clan 130. moze se formirati ekonomsko . sindikat. Clan 132. XIX .XVIII . postupak zamjene i izdavanja novih .socijlano vijece iz stava 2. odnosno ineresa zaposlenika i poslodavaca. U cilju ostvarivanja i uskladivanja ekonomske i socijalne politike. ovog clana obavlja federalni inspektor rada. Zaposlenik. ovog clana donosi poslovnik o radu. ovog clana osniva se sporazumom zainteresiranih strana kojim se ureduje sastav. postupak izdavanja. Ako se radi o preduzecu ili ustanovi od interesa za Federaciju. Ekonomsko .socijalno vijece temelji se na trostranoj saradnji Vlade Federacije. Zaposlenik ima radnu knjizicu.

pod uvjetima: 1. zaposlenik predaje radnu knjizicu poslodavcu. Na dan prestanka ugovora o radu. da privremeni i povremeni poslovi ne predstavljaju poslove za koje se zakljucuje ugovor o radu na odredeno ili neodredeno vrijeme. u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju . oblik i nacin izrade. Licu koje obavlja privremene i povremene poslove osigurava se odmor u toku rada pod istim uvjetima kao i za zaposlenike u radnom odnosu i druga prava. ovog clana ne moze se uvjetovati potrazivanjem koje poslodavac eventualno ima prema zaposleniku. Clan 135. nacin vodenja registra izdatih radnih knjizica. 2. U potvrdi iz stava 1. Zaposleniku za vrijeme sluzenja vojnog roka i sluzenja u rezervnom sastavu (u daljem tekstu: vojna sluzba) prava i obaveze iz radnog odnosa miruju. stav 2. Ugovor iz stava 1. ovog clana. a zaposlenik vraca poslodavcu potvrdu iz stava 1.radnih knjizica. nacin. o cemu poslodavac izdaje zaposleniku pismenu potvrdu. Na dan kada pocne da radi. Pored radne knjizice iz clana 134. poslodavac je duzan zaposleniku vratiti i druge dokumente i na njegov zahtjev izdati potvrdu o poslovima koje je obavljao i trajanju radnog odnosa. Utjecaj vojne sluzbe na radni odnos Clan 138. 2. . sa punim ili nepunim radnim vremenom i da ne traju duze od 60 dana u toku kalendarske godine. poslodavac je duzan vratiti zaposleniku radnu knjizicu. ovog zakona zakljucuje se ugovor u pismenoj formi. 3. Vracanje radne knjizice iz stava 2. Clan 137. rok izvrsenja poslova i iznos naknade za izvrseni posao. Privremeni i povremeni poslovi Clan 136. ovog clana sadrzi: vrstu. Za obavljanje poslova iz clana 136. Za obavljanje privremenih i povremenih poslova moze se zakljuciti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova. ovog zakona. ovoga clana ne mogu se unositi podaci koji bi zaposleniku otezavali zakljucivanje novog ugovora o radu. Clan 134. Zaposlenik koji nakon zavrsetka vojne sluzbe zeli da nastavi rad kod istog poslodavca. da su privremeni i povremeni poslovi utvrdeni u kolektivnom ugovoru ili u pravilniku o radu. kao i druga pitanja predvidena propisom o radnoj knjizici.

ovog zakona. 5. kao i lice koje zaposli stavlja u nepovoljniji polozaj (clan 5. Prava utvrdena ovim zakonom u vezi sa vojnom sluzbom imaju i lica na sluzbi u rezervnom sastavu policije. od zaposlenika trazi podatke koji nisu u neposrednoj vezi sa radnim odnosom (clan 23. sa zaposlenikom ne zakljuci ugovor o radu (clan 2. Novcanom kaznom od 1. 3. ovog zakona. s tim da se prosjecna placa dovede na nivo place koju bi zaposlenik ostvario da je radio. prava i obaveze iz radnog odnosa. Ako zaposleniku prestane radni odnos u smislu stava 3. zakljuci ugovor o radu na odredeno vrijeme suprotno clanu 20. ovog clana.KAZNENE ODREDBE Clan 140. ovog zakona. Na zaposlenika iz stava 1.000. miruju. zaposleniku ne uruci pismenu potvrdu u skladu sa clanom 14. ovog zakona.00 KM do 10. Ako poslodavac ne moze vratiti zaposlenika na rad. ovog clana. a poslodavac je duzan primiti zaposlenika na rad u roku od 30 dana od dana obavijesti zaposlenika. Prava zastupnika .). 9. a ugovor o radu ne sadrzi propisane podatke (clan 22.duzan ga je o tome obavijestiti u roku od 30 dana od dana prestanka vojne sluzbe. st. ako: 1. obraduje. tehnickih ili organizacijskih razloga u smislu clana 98. KM kaznit ce se za prekrsaj poslodavac .pravno lice. ovog clana. koji je obavijestio poslodavca u smislu stava 2. Zaposlenika. ovog clana shodno se primjenjuju odredbe iz clana 138. zakljuci ugovor o radu koji ne sadrzi podatke propisane ovim zakonom (clan 21. 2. a najduze cetiri godine od dana izbora odnosno imenovanja. 6. poslodavac ne moze u roku od godinu dana zaposliti drugo lice koje ima istu kvalifikaciju ili isti stepen strucne spreme.). duzan mu je isplatiti otpremninu utvrdenu u clanu 100. . 4. Zaposleniku izabranom. grada i opcine i zaposleniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu.).000.). do 5. ovog clana. 2. zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova u smislu stava 3. uputi zaposlenika na rad u inozemstvo. 7. 4.ovog zakona. prikuplja.). na njegov zahtjev. odnosno imenovanom na neku od javnih duznosti. XXI .00. u organe Bosne i Hercegovine. osim lica iz stava 1. poslodavac je duzan rasporediti na poslove na kojima je radio prije stupanja u vojnu sluzbu ili na druge odgovarajuce poslove. koristi ili dostavlja trecim licima podatke o zaposleniku. Federacije Bosne i Hercegovine. zakljuci ugovor o radu kojim je ugovoreno trajanje pripravnickog staza duze od zakonom predvidenog (clan 26. (clan 24. organe kantona. lice koje trazi zaposlenje.). osim ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova zbog ekonomskih.poslanika i funkcionera Clan 139. 8.).

).). 14. ugovor o volonterskom radu ne zakljuci u pismenoj formi (clan 28. od zaposlenika zahtijeva da na poslovima. od zaposlenika zahtijeva da radi duze od punog radnog vremena (prekovremeni rad) suprotno clanu 32.). maloljetnom zaposleniku naredi prekovremeni rad (clan 32. 26. ovog zakona.). premjesti zenu suprotno clanu 54. 12. 17.). 16. premjesti na druge poslove (clan 53.) 35.). 30. 32. 13. stav 3. ne postupi po zabrani inspektora rada kantona kojim se zabranjuje prekovremeni rad (clan 32.). radi duze od skracenog radnog vremena (clan 31). naredi prekovremeni rad (clan 32. stav 4. usljed cega je privremeno nesposoban za rad (clan 64. maloljetniku naredi nocni rad (clan 36. ). bez njegovog pismenog pristanka. ne omoguci zeni odsustvo sa rada uz naknadu place (clan 54. 33. zaposleniku ne omoguci koristenje placenog odsustva (clan 46. 29.ovog zakona. poslodavac ne ponudi zaposleniku druge poslove (clan 66. 20.).). na kojima se uz primjenu mjera zastite na radu nije moguce zastititi od stetnih uticaja. stav 4. stav 1. 18.). zeni odnosno ocu djeteta ne omoguci da radi polovinu punog radnog vremena (clan 57. zaposli zenu na poslovima na kojima je zenama zabranjen rad (clan 52. jednom od roditelja djeteta sa tezim smetnjama u razvoju (teze hendikepiranog djeteta) odnosno usvojiocu onemoguci da koristi pravo iz clana 63. zbog trudnoce odbije zaposliti zenu. stav 1. stav 1. ovog zakona (clan 56. 27. 36. 38. rasporedi maloljetnika da radi na poslovima suprotno clanu 51. ovog zakona. stav 2. 24. stav 1. zeni zaposlenoj u industriji naredi nocni rad suprotno clanu 35.). ovog zakona.).). ovog zakona. 37. 19.). stav 1. ocu djeteta odnosno usvojiocu ne omoguci koristenje prava iz clana 55. majci sa djetetom do tri godine starosti ili samohranom roditelju sa djetetom do sest godina zivota. u toku rada (clan 37.stav 2. ovog zakona.). otkaze zaposleniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti. 23. sklopi ugovor o radu u kojem je puno radno vrijeme ugovoreno u trajanju duzem od zakonom propisanog (clan 29. 11. odnosno isplati mu naknadu umjesto koristenja godisnjeg odmora (clan 45. stav 1. 28.). trudnici. . zaposleniku ne omoguci koristenje dnevnog i sedmicnog odmora (cl. ili je suprotno odredbama ovog zakona. otkaze joj ugovor o radu. i 39. zaposleniku ne omoguci koristenje odmora.) 15. onemoguci zeni da odsustvuje sa posla radi dojenja djeteta(clan 59. ne omoguci zeni da koristi porodajno odsustvo (clan 55.). jednom od roditelja odnosno usvojiocu ne omoguci da koristi pravo pod uvjetima propisanim clanom 58. 21. zaposleniku ne omoguci koristenje godisnjeg odmora u najkracem trajanju odredenom ovim zakonom (clan 41. stav 5.). 25. 31. 38.10. 34.). ne obavijesti inspektora rada kantona o prekovremenom radu o kojem ga je duzan obavijestiti (clan 32. ne vrati zaposlenika na poslove na kojima je prije radio ili na druge odgovarajuce poslove (clan 65. zaposleniku uskrati pravo na godisnji odmor. 22. stav 2.

ovog zakona ne zakljuci sa zaposlenikom ugovor o radu. ovog zakona. poslodavac otkaze ugovor o radu zaposleniku kod kojeg postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti suprotno clanu 67. 2.).stav 2.). Za prekrsaj iz stava 1. u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ne uskladi pravilnik o radu (clan 141. ovog clana ucinjen prema maloljetnom zaposleniku najnizi i najvisi iznos novcane kazne uvecava se dvostruko. zakljuci ugovor o radu sa drugim zaposlenikom (clan 99. ovog zakona.fizicko lice novcanom kaznom od 500. Za prekrsaj iz stava 1.). 48. stav 1. stav 2. Clan 142. i 3.). Ako je prekrsaj iz stava 1. 46. 58. stav 6. 52.00 KM.). u roku od tri mjeseca iz clana 142. ne omoguci zaposleniku da iznese svoju odbranu (clan 90.500.). ne izradi program zbrinjavanja viska zaposlenika u skladu sa clanom 98. u roku od sest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu. ovog zakona. stav 2. zaposli drugo lice suprotno clanu 143. 55. 40. ne isplati placu u roku utvrdenom u clanu 70. 53. Poslodavci su duzni uskladiti pravilnike o radu sa odredbama ovog zakona.39. osposobljavanju i usavrsavanju (clan 66.PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE Clan 141. i 137. stav 1. 42.). 47. 136. 50. ovog zakona.).00 KM. novcanom kaznom od 200. 49. 54. ne uruci otkaz zaposleniku u pismenoj formi (clan 94. stav 1. ovog zakona.). ugovor o radu prestane suprotno clanu 87. ovog zakona. ovog clana kaznit ce se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice. postupi suprotno clanu 93. postupi suprotno odredbama cl. . poslodavac svoje potrazivanje prema zaposleniku naplati suprotno clanu 74. 41. isplati placu manju od utvrdene kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu (clan 69. pri izradi programa viska zaposlenika ne konsultira vijece zaposlenika odnosno sindikat (clan 99. 51. XXII . ovog zakona. odbije zaposleniku vratiti radnu knjizicu (clan 134. poslodavac stavi u nepovoljniji polozaj zaposlenika zbog organiziranja ili sudjelovanja u strajku (clan 129. st.ovog zakona. onemoguci ili pokusa onemoguciti federalnog odnosno kantonalnog inspektora rada u provodenju nadzora (clan 131. stav 5. 57. ne ispuni obaveze prema zaposleniku iz clana 96.00 KM do 1. ovog clana kaznit ce se poslodavac .). 45. 56. ovog zakona. poslodavac ne da prednost zaposleniku pri strucnom obrazovanju.00 KM do 2.000. 44. 43.

Zaposlenici. ostaje u radnom odnosu na neodredeno odnosno odredeno vrijeme. poslodavac ne moze u roku od jedne godine zaposliti drugo lice koje ima istu kvalifikaciju ili isti stepen strucne spreme. a u ovom vremenskom razdoblju nije zasnovao radni odnos kod drugog poslodavca smatrat ce se.i 2. uvjeti i rokovi isplate otpremnine iz st. Ugovor iz stava 1. u skladu sa ovim zakonom . Izuzetno. a smatra da ugovor koji mu je ponudio poslodavac nije u skladu sa stavom 3. i 5. ako je to lice nezaposleno. Za vrijeme cekanja posla zaposlenik ima pravo na naknadu place u visini koju odredi poslodavac. ovog clana. Zaposlenik. ako poslodavac prije isteka ovog roka zaposlenika ne pozove na rad. Ako zaposlenik prihvati ponudu poslodavca. osim lica iz st. kojem poslodavac ne ponudi ugovor o radu iz stava 1. ovog clana. godine i koji se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona pismeno ili neposredno obratio poslodavcu radi uspostavljanja radno-pravnog statusa. Ako zaposleniku prestane radni odnos u smislu stava 4. 4. takoder. koju objavljuje Federalni zavod za statistiku. moze pred nadleznim sudom da ospori valjanost ponude poslodavca u roku od 15 dana od dana prihvatanja ponude. umjesto otpremnine poslodavac i zaposlenik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade. ovog clana. jos najmanje jednu polovinu prosjecne place. ostat ce u tom statusu najduze sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. a koji po ovom zakonu nemaju pravo na mirovanje radnog odnosa. ako odredbama ovog zakona ta pitanja nisu drugacije uredena. ovog clana ne bude pozvan na rad u roku iz stava 1. Nacin. Clan 144. ovog clana. ovog clana.i 2. ovog clana. ciji radni odnos miruje u skladu sa propisima koji su vazili do dana stupanja na snagu ovog zakona. .zaposlenikom na cekanju posla. prestaje mu radni odnos u roku od 30 dana od dana dostave ugovora o radu na zakljucivanje. Zaposlenik koji se zatekao u radnom odnosu 31. ovog clana ne moze biti nepovoljniji od uvjeta pod kojima je radni odnos zasnovan. ovog clana. imaju pravo da se vrate na poslove koje su prije obavljali ili na druge odgovarajuce poslove u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. utvrduju se pismenim ugovorom izmedu zaposlenika i poslodavca. decembra 1991.Poslodavci su duzni u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona ponuditi zaposleniku zakljucivanje ugovora o radu. Ako zaposlenik na cekanju posla iz st. Ako zaposlenik ne prihvati ponudu poslodavca da zakljuci ugovor o radu u skladu sa stavom 1. Clan 143. odnosno pod kojima su bili uredeni radni odnosi zaposlenika i poslodavca do dana zakljucivanja ugovora iz stava 1. 1. prestaje mu radni odnos. do navrsenih pet godina staza osiguranja. uz pravo na otpremninu najmanje u visini tri prosjecne place isplacene na nivou Federacije u prethodna tri mjeseca. Zaposlenik koji se na dan stupanja na snagu ovog zakona zatekao na cekanju posla.1. a za svaku narednu godinu staza osiguranja. ovog clana.

a najduze za vrijeme od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. do dana stupanja na snagu ovog zakona. u skladu sa ovim zakonom. Clan 151. Danom stupanja na snagu ovog zakona. Propisi. nacin i uvjete uskladivanja najnize place. zavrsit ce se po odredbama propisa koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona. Clan 150. koji su predvideni za sprovodenje ovog zakona. Do uredivanja placa kolektivnim ugovorom. u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. . Odluka o visini najnize place iz stava 1. ako je to za zaposlenika povoljnije. Clan 149. donijet ce se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. zapoceti prije stupanja na snagu ovog zakona. Clan 146. ovog zakona. Do donosenja propisa iz clana 147. Nadlezni organi kantona donijet ce propise. na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa o radnim odnosima i placama koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije. Postupci ostvarivanja i zastite prava zaposlenika.Clan 145. Vlada Federacije utvrdit ce. uz prethodno konsultiranje strana u zakljucivanju kolektivnog ugovora. osim propisa iz clana 148. visinu. ovog zakona. Clan 148. Clan 147. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". primjenjivat ce se propisi koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog clana objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

i 2. 3) ukoliko utvrdi da su navodi tuzbe osnovani. tjelesnih i dusevnih poteskoca u pogledu angaziranja. kao i lice koje se zaposli. u smislu ovog zakona. jezika. vjere. U slucajevima krsenja odredaba iz st. Clan 3. U Zakonu o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH". obrazovnom ili fizickom polozaju. mijenja se i glasi: "Poslodavac. uvjeta i zahtjeva rada. U smislu stava 1. imovnog stanja. obrazovanja. ukoliko je to moguce. broj 43/99) clan 3. mijenja se i glasi: "Lice koje trazi zaposlenje. pod uvjetom da je poslodavac ili lice koje osigurava strucno usavrsavanje ulozilo razumne napore za prilagodjavanje posla ili obuke u kojoj se nalazi takvo lice ili za osiguravanje odgovarajuceg drugog zaposlenja ili usavsavanja. clanstva ili neclanstva u politickoj stranci. Clan 4. ne moze biti stvljeno u nepovoljniji polozaj zbog rase. sud ce naloziti. Clan 5. 3. koje se prave u dobroj vjeri. ukoliko podnosilac tuzbe podnese ocigledan dokaz diskriminacije koja je zabranjena odredbom ovog clana. u smislu ovog zakona. je fizicko lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu". . da bi se osigurala primjena odredaba ovoga clana. ovog clana. ne iskljucuju se razlike: 1. 2. Lice cija prava su povrijedjena moze zbog povrede prava podnijeti tuzbu nadleznom sudu. pola. 2. vracanje na prethodno radno mjesto. rodjenja ili kakve druge okolnosti. unapredjenja. a zasnovane su na nesposobnosti lica da obavlja poslove predvidjene za odredjeno radno mjesto ili da savlada program potrebnog stucnog usavrsavanja. politickog ili drugog misljenja. je fizicko ili pravno lice koje zaposleniku daje posao na osnovu ugovora o radu". mijenja se i glasi: "Zaposlenik. 1. ukljucujuci zaposlenje. socijalnom. koje se prave u dobroj vjeri. Clan 2. clanstva ili neclanstva u sindikatu. a zasnovane su na zahtjevima koji se odnose na odredjeni posao. ovog clana: 1. otkazivanja ugovora o radu ili drugih pitanja koja proisticu iz radnog odnosa. nacionalnog ili socijalnog porijekla.Slu bene novine Federacije BiH 32/00 Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Clan 1. boje koze. aktivnosti koje za svoj cilj imaju poboljsanje polozaja lica koja se nalazi u nepovoljnom ekonomskom. tuzeni je duzan da podnese dokaz da takva razlika nije napravljena na osnovu diskriminacije.

Poslodavcima ili udruzenjima poslodavaca koji djeluju u sopstveno ime ili putem nekog drugog lica. zagovaranje ili pruzanje pomoci sindikatu sa ciljem kontroliranja takvog sindikata." Clan 8. Clan 12. Clan 8. zabranjuje se: 1. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu mogu se utvrditi povoljnija prava od prva utvrdjenih ovim zakonom.". Clan 9. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu ne mogu se utvrditi manja prava od prava utvrdjenih u ovom zakonu. dodaje se novi clan 10a. Iza clan 10. ako zakonom nije drugacije predvidjeno. Clan 7. U clanu 11. Clan 7. . mijenja se i glasi: "Kolektivnim ugovorom. clana ili zastupnika. Kolektivnim ugovorom. 2. Clan 5. Clan 14. Sindikatu koji djeluje u sopstveno ime ili putem bilo kojeg lica. brise se. funkcioniranje ili upravljanje udruzenjem poslodavalaca. Clan 11. brise se. na pocetku recenice dodaje se rijec "Zakonita". Clan 4. Clan 6. Clan 13.osiguravanje ili ponovno uspostvljanje svih prava iz radnog odnosa koja proizilaze iz ugovora o radu. funkcioniranje ili upravljanje sindikatom. mijesanje u uspostavljanje. Clan 6. clana ili zastupnika. brise se." Clan 10. zabranjeno je mijesanje u uspostavljanje. koji glasi: "Clan 10a. osim ako to nije izricito predvidjeno ovim ili drugim zakonom. brise se. Clan 12. brise se.

Clan 17. nazivu i sjedistu poslodavca. 2. narocito. na neodredjeno vrijeme. 4. vremenskog perioda od 15 dana izmedju ugovora o radu sa istim poslodavcem. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. prebivalistu odnosno boravistu zaposlenika. 6. kolektivnim ugovorom. u stav 2. 7. Ugovor o radu koji ne sadrzi podatak u pogledu trajanja smatrat ce se ugovorom o radu na neodredjeno vrijeme. 2. Clan 16. mijenja se i glasi: "Ugovor o radu ne moze se sklopiti sa licem koje nije navrsilo 15 godina zivota. Ugovor o radu u pismenoj formi sadrzi. trajanju ugovora o radu. odsustva sa rada u skladu sa zakonom. 2. Ako zaposlenik izricito ili precutno obnovi ugovor o radu na odredjeno vrijeme sa istim poslodavcem. mjesto rada. Ugovor o radu na odredjeno vrijeme ne moze se sklopiti za period duzi od dvije godine. brise se. mijenja se i glasi: "Ugovor o radu zakljucuje se: 1. na odredjeno vrijeme.Clan 15. 3. rijec "tri" zamjenjuje se rijecju "sest". u skladu sa zakonom. porodjajskog odsusta. radno mjesto na koje se . pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. bolovanja. mijenja se i glasi: "Ugovor o radu zakljucuje se u pismenoj ili usmenoj formi. godisnjeg odmora. Clan 20. Clan 16. 5." Clan 18. Lice izmedju 15 i 18 godina zivota (u daljem tekstu: maloljetnik) moze se zaposliti pod uvjetom da od ovlastenog lijecnika ili nadlezne zdravstene ustanove pribavi potvrdu kojom dokazuje da ima opcu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova". Clan 17. mijenja se i glasi: "Prekidom ugovora o radu iz clana 19. odnosno izricito ili precutno zakljuci s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na odredjeno vrijeme na period duzi od dvije godine bez prekida. imenu i prezimenu. takav ugovor smatrat ce se ugovorom o radu na neodredjeno vrijeme. Clan 15. odsustva s posla uz suglasnost poslodavca. Clan 21. 3. 5. 6. podatke o: 1. osim ako kolektivnim ugovorom nije drugacije utvrdjeno. ovoga zakona ne smatraju se prekidi nastali zbog: 1. Clan 14. kolektivnim ugovorom. ako kolektivnim ugovorom nije drugacije odredjeno. periodu izmedju otkaza ugovora o radu i dana povratka na radno mjesto na osnovu odluke suda ili drugog organa. Clan 19. 4. danu otpocinjanja rada. stav 4. Clan 13. U clanu 18. brise se.

i 5. placi. 11." Dosadasnji st. 2. u roku od jednog mjeseca od dana kada zaposlenik utpocne da radi kod poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na neodredjeno vrijeme. iza stava 2. najkasnije na dan kada zaposlenik otpocne da radi za poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na odredjeno vrijeme. kolektivni ugovor ili pravilnik o radu. 9. mijenja se i glasi: "Ako je rad organiziran u smjenama. 8. postaju st. rijeci: "i 4" zamjenjuje se rijecima: "4. 10. prije odlaska zaposlenika u inozemstvo. Ako poslodavac ne zakljuci ugovor o radu sa zaposlenikom u pismenoj formi iz clana 21. U stavu 6. ovog zakona. tacke 7. 3.druge podatke u vezi sa uvjetima rada utvrdjenim kolektinim ugovorom. Pismenu izjavu iz stava 1. ako to nije drugacije utrdjeno kolektivnim ugovorom. duzini i rasporedu radnog vremena. naknadama. 7.zaposlenik zaposljava i kratak opis poslova. do 11. stav 2. valuti u kojoj ce se isplacivati placa i drugim primanjima u novcu i naturi na koja zaposlenik ima prava za vrijeme boravka u inozemstvu. raditi prekovremeno i to u trajanju od jos najvise 10 sati sedmicno." Clan 20. Clan 24. kojim su uredjena ta pitanja. koji glasi: "Clan 21a." Clan 21. 3. takav ugovor smatrat ce se ugovorom zakljucenim na neodredjeno vrijeme. dodacima na placu." Clan 23. trajanju godisnjeg odmora. uvjetima vracanja u zemlju. 4. mijenja se i glasi: "Ako se zaposlenik upucuje na rad u inozemstvo. izmjena smjena se uredjuje kolektivnim ugovorom. te periodima isplate. ovog clana poslodavac je duzan uruciti zaposleniku: 1. mora se postici pismena saglasnost u pogledu slijedecih uvjeta ugovora: 1. Ako poslodavac ne uruci pismenu izjavu o ugovoru o radu na odredjeno vrijeme. ovog zakona. ovog clana. 2. 4. Umjesto podataka iz stava 2. otkaznim rokovima kojih su se duzni pridrzavati zaposlenik i poslodavac. moze se u ugovoru o radu naznaciti odgovarajuci zakon.." Clan 22." Clan 19. koji glasi: "Zaposlenik moze dobrovoljno. U clanu 32. i 5. trajanju rada u inozemstvu. Clan 22. . brise se. stav 2. Clan 35. i 6. Iza clana 21. 5. dodaje se novi stav 3. U clanu 34. ili ako poslodavac dokaze da je ugovor o radu bio zakljucen na odredjeno vrijeme. duzan je da zaposleniku uruci pismenu izjavu koja sadrzi podatke iz clana 21. dodaje se novi clan 21a. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. na zahtjev poslodavca..

ako se. rijeci: "i 3. Clan 32. Clan 40. porodjaja i njege djeteta. Zena moze koristi krace porodjajno odsustvo." Clan 28. brise se. Clan 55. ako: 1. Poslodavac moze otkazati ugovor o radu u slucajevima iz stava 1. Clan 26. Na osnovu nalaza ovlastenog lijecnika zena moze da otpocne porodjajno odsustvo 28 dana prije ocekivanog datuma porodjajaa. ili 2. iza rijeci: ""staza osiguranja" dodaju se rijeci: "odnosno navrsi 40 godina staza osiguranja". Clan 30." Clan 27. Clan 52. Clan 25. stav 1. mijenja se i glasi: "Za vrijeme trudnoce. rijeci: "kao i odsustva iz clana 59. osim u slucaju ako je zaposlena na rukovodecem mjestu koje ne zahtijeva fizicki rad ili u sluzbama zdravstvene i socijalne zastite. s obzirom na velicinu. ovog zakona. ovog clana. ali ne krace od 42 dana poslije porodjaja. kapacitet i ekonomsko stanje poslodavca i . U clanu 56." brisu se. stav 2. stav 1. Clan 31. U clanu 62." brisu se. na pocetku recenice rijec "Izuzetno" brise se. mijenja se i glasi: "Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposlenika uz propisani otkazni rok. mijenja se i glasi: "Zena ne moze biti zaposlena na poslovima pod zemljom (u rudnicima). je takav otkaz opravdan iz ekonomskih. tehnickih ili organizacijskih razloga. Clan 76.U clanu 38. odnosno ako zena mora provesti izvjesno vrijeme na obuci pod zemljom ili mora povremeno ulaziti u podzemni dio rudnika u cilju obavljanja zanimanja koje ne ukljucuje fizicki rad. Clan 29. tacka 3. Clan 87. zaposlenik nije u mogucnosti da izvrsava svoje obaveze iz radnog odnosa. brise se. U clanu 86. zena ima pravo na porodjajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno.

U slucaju otkazivanja ugovora o radu iz stava 1. Clan 38. a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano ocekivati od posodavca da nastavi radni odnos. . 1. rijeci: "clana 88.. ne moze osnovano ocekivati od poslodavca da zaposli zaposlenika na druge poslove ili da ga obrazuje odnosno osposobi za rad na drugim poslovima. ugovor o radu se ne moze otkazati bez prethodnog pismenog upozorenja zaposleniku.mogucnosti zaposlenika. kao da je ugovor nezakonito otkazan od strane poslodavca. poslodavac je duzna. Zaposlenik moze otkazati ugovor o radu bez davanja predvidjenog otkaznog roka. koji glasi: "Clan 88a. i 88a. bez obaveze postivanja otkaznog roka. ovog clana zaposlenik ima sva prava u skladu sa zakonom. dokazati postojanje razloga za otkaz." Clan 35. 1. st. ovog clana sadrzi opis prijestupa ili povrede radne obaveze za koje se zaposlenik smatra odgovornim i izjavu o namjeri da se otkaze ugovor o radu bez davanja predvidjenog otkaznog roka za slucaj da se takav prijestup ponovi. mijenja se i glasi: "U slucaju otkazivanja ugovora o radu u smislu clana 88." zamjenjuju se rijecima: "cl. Pismeno upozorenje iz stava 2. u slucaju spora pred nadleznim sudom." Clan 33. i 2. rijec "sindikata" zamjenjuje se rijecima: "federalnog ministarstva nadleznog za rad (u daljem tekstu: federalno ministarstvo)". brise se. a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano ocekivati od zaposlenika da nastavi radni odnos. brise se." Clan 37. Clan 36. 88. u slucaju da je zaposlenik odgovoran za tezi prijestup. dodaje se novi clan 88a. mijenja se i glasi: "Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposleniku. Clan 88. i 2. u slucaju da je poslodavac odgovoran za prijestup ili povredu obaveza iz ugovora o radu. ovog zakona. ili za tezu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu. ovog clana".". stav 1. U slucaju laksih prijestupa ili laksih povreda radnih obaveza iz ugovora o radu. U clanu 89. Stav 2. Clan 92. Clan 34. Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu mogu se utvrditi vrste prijestupa ili povreda radnih obaveza iz st. Clan 91. Iza clana 88. stav 1. U clanu 93.

" Clan 42. Clan 99.broj i kategoriju zaposlenika za cije je ugovore predvidjen otkaz. mijenja se i glasi: "Otkazni rok ne moze biti kraci od sedam dana u slucaju da zaposlenik otkazuje ugovor o radu. ovog zakona: 1. Clan 95. st. 2. Otkazni rok pocinje da tece od dana urucenja otkaza zaposleniku odnosno poslodavcu. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. . rasporedjivanje zaposlenika na drugo radno mjesto kod istog poslodavca. zasniva se na aktu u pismenoj formi koji je pripremio poslodavac. mijenjaju se i glase: "Ako sud utvrdi da je otkaz nezakonit moze poslodavca obavezati da: 1. a koji u periodu od naredna tri mjeseca ima namjeru da zbog ekonomskih. zapocinje najmanje 30 dana prije davanja obavijesti o otkazu zaposlenicima na koje se odnosi. Clan 98. .otpremninu na koju zaposlenik ima pravo u skladu sa zakonom. mjere. ali najmanje peterici zaposlenika.Clan 39. isplatiti zaposleniku: naknadu place u visini place koju bi zaposlenik ostvario da je radio. pravilnikom o radu i ugovorom o radu moze se utvrditi duze trajanje otkaznog roka". poslodavac namjerava da zaposli zaposlenike sa istim kvalifikacijama i stepenom strucne . mijenja se i glasi: "Obaveza konsultiranja u smislu clana 98. Zaposlenik koji osporava otkazivanje ugovora o radu moze traziti da sud donese privremenu mjeru o njegovom vracanju na rad. Clan 40.druge naknade na koje zaposlenik ima pravo. . ni kraci od 14 dana u slucaju da poslodavac otkazuje ugovor o radu. . ovog zakona. mijenja se i glasi: "Poslodavac koji zaposljava vise od 15 zaposlenika.mjere za koje poslodavac smatra da bi mogle pomoci zaposlenicima da nadju zaposlenje kod drugog poslodavca. . privremeno skracivanje radnog vremena). a ako kod poslodavca nije formirano vrijece zaposenika. U clanu 96. za koje poslodavac smatra da se pomocu njih mogu izbjeci neki ili svi predvidjeni otkazi (npr. Kolektivnim ugovorom. prekvalifikacija gdje je to potrebno. slijedece podatke: . .naknadu stete za pretrpljenu stetu. 2.mjere za koje poslodavac smatra da se mogu poduzeti u cilju prekvalificiranja zaposlenika radi zaposljavanja kod drugog poslodavca. do okoncanja sudskog spora. Akt u pisanoj formi iz stava 1. sa sindikatom koji predstavlja najmanje 10% zaposlenika. ovog clana dostavlja se vijecu zaposlenika ili sindikatu prije pocetka konsultiranja.razloge za predvidjeno otkazivanje ugovora o radu. kolektivnim ugovorom. vrati zaposlenika na posao. na njegov zahtjev. narocito. kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. u smislu clana 98. Ako u periodu od jedne godine od otkazivanja ugovora o radu. na poslove na kojima je radio ili druge odgovarajuce poslove i isplati mu naknadu place u visini place koju bi uposlenik ostvario da je radio i naknadi mu stetu. ili 2. a sadrzi. Clan 41. duzan se konsultirati sa vijecem zaposlenika. i 3. tehnickih ili organizacijskih razloga za vise od 10% zaposlenika otkaze ugovore o radu. u skladu sa zakonom.

dodaje se novi clan 139a.spreme. Ukoliko se postupak ne okonca u skladu sa stavom 4. ako: . stav 1.00 KM do 3. ovog clana u razumnom roku. Clan 48." Clan 43.000. U clanu 118. Clan 44. Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. stav 2. prije zaposljavanja drugih lica æe ponuditi zaposlenje onim zaposlenicima ciji su ugovori o radu otkazani.). u poglavlju XXI KAZNENE ODREDBE. iza rijeci: "pravilnikom o radu" dodaju se rijeci: "ili ugovorom o radu".00 KM kaznit ce se za prekrsaj poslodavac .000. rijeci: "federalnom ministarstvu nadleznom za rad (u daljem tekstu: federalno ministarstvo) zamjenjuje se rijecima: "federalnom ministarstvu". u kom slucaju rok za podnosenje zahtjeva nadleznom sudu tece od dana okoncanja ovog postupka.sa zaposlenikom ne zakljuci ugovor o radu (clan 2. Podnosenje zahtjeva iz staa 1." Za prekrsaj iz stava 1. U clanu 105.fizicko lice novcanom kaznom od 1.000. iza rijeci: "novog poslodavca" dodaju se rijeci: "uz saglasnost zaposlenika. ovog clana ne sprjecava zaposlenika da trazi zastitu povrijedjenog prava pred nadleznim sudom. rijeci: "radnog odnosa" zamjenjuju se rijecima: "ugovora o radu"." Clan 47. moze se predvidjeti postupak mirnog rjesavanja radnog spora. ovog clana kaznit ce se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice novcanom kaznom od 500.pravno lice.). moze zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava.00 KM. Clan 46.stavlja u nepovoljniji polozaj lice koje se zaposli i lice koje trazi zaposlenje (clan 5. . .00 KM do 1. odnosno od dana saznanja za povredu prava iz radnog odnosa.500. Novcanom kaznom od 1. U clanu 100. mijenja se i glasi: "Zaposlenik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa. Iza clana 139. koji glasi: "Clan 139a. U clanu 101.00 KM do 10. ovog clana kaznit ce se poslodavac . zauposlenik ima pravo da podnese tuzbu nadleznom sudu"..000. u skladu sa zakonom. Zaposlenik moze podnijeti tuzbu pred nadleznim sudom zbog povrede prava iz radnog odnosa u roku od jedne godine od dana dostave odluke kojom je povrijedjeno njegovo pravo. Clan 45. stavk 1.00 KM". Za prekrsaj iz stava 1. Clan 103.

. rjesava Federalna komisija za imolementaciju clana 143. ovog clana.00 . ovog zakona". Dosadasnja tacka 26. . prestaje mu radni odnos. Iza clana 143. Clan 51. 143b. i 3. brise se.58. st. uz pravo na otpremninu koja se utvrdjuje na osnovu prosjecne mjesecne place isplacene na nivou Federacije. . zaposli zenu na poslovima pod zemljom (u rudnicima) suprotno clanu 52. st.preko 20 godina 3. 27. 48. stav 4.". i 7. niti mogu imati bilo kakav politicki mandat. postaju st. sud ce ustupiti zahtjev na nadlezno postupanje kantonalnoj komisiji i donijeti odluku o prekidu postupka". ovog zakona".. ovog clana ne bude pozvan na rad u roku iz stava 1. Dosadasnje tac. .. koja postaje tacka 1. koju formira kantonalni ministar nadlezan za poslove rada (u daljem tekstu: kantonalni ministar). U clanu 143. 45. i 8. 1. Clanovi komisije moraju biti nezavisni i objektivni i ne mogu se birati iz reda izabranih duznosnika. i 59. postaju tac. ovog zakona. . .000. U dosadasnjoj tacki 15.. koje postaju tac. koja postaje tacka 12. ovog clana isplacuje se zaposleniku za ukupan staz osiguranja.33 . na dan stupanja na snagu ovog zakona. . Tacka 3. 7. brisu se.. ovog clana pomnozi sa koeficijentom. i 2. (u daljem tekstu: Federalna komisija). 13. i 47. postaju tac. 1. i to za: staz osiguranja koeficijent . "Clan 143b. mijenja se i glasi: "1. mijenjaju se i glase: "49. mijenja se i glasi: "26." Iza stava 4. 143a. Tacka 4. koja postaje tacka 23. 2. i 2. postaju tac. i 2. mijenja se i glasi: "Ako zaposlenik na cekanju posla iz st. Ako je pred nadleznim sudom pokrenut postupak koji se odnosi na prava zaposlenika iz clana 143. 5. U slucaju da kantonalna komisija ne izvrsava funkciju radi koje je formirana." zamjenjuje se rijecima: "st. ne konsultira se sa vijecem zaposlenika u skladu sa clankom 98.Clan 49. postupi suprotno odredbama clana 99. postaju tac.25. ovog zakona". Zaposlenik koji smatra da je poslodavac povrijedio njegovo pravo koje je utvrdjeno u clanu 143.do 5 godina 1. i 2. 46. Dosadasnja tacka 14. i 143c. ovog zakona". dodaje se novi stav 5. Dosadasnje tac.66 . Clan 50. 24. rijeci: "10. koju objavljuje Federalni zavod za statistiku. rijeci: "stav 1." zamjenjuje se rijecima: "stav 6. koja postaje tacka 10.". u zagradi rijeci: "stav 5. 51. .od 5 do 10 godina 2. Zakona o radu (u daljem tekstu: kantonalna komisija). 6. Federalna komisija preuzet ce nadleznosti kantonalne komisije. koji glase: "Clan 143a.12. "50. dodaje se novi cl. koju formira federalni ministar. 6. U clanu 140. stav 1. 1.9.00 KM". Tacke 1. 5. Dosadasnje tac. Dosadasnje tac. a utvrdjuje se tako da se prosjecna placa iz stava 4. Clanove Federalne odnosno kantonalne komisije imenuje federalni odnosno kantonalni ministar na osnovu njihovog profesionalnog iskustva i iskazane sposobnosti za izvrsavanje ove funkcije. U dosadasnjoj tacki 13. zaposleniku ne uruci pismenu izjavu u skladu sa clanom 21a. 55. 49. postaje tacka 11. 16.000.22.od 10 do 20 godina 2. 1. O zalbama izjavljenim protiv rjesenja kantonalne komisije. koji glasi: "Otpremnina iz stava 4.00 Dosadasnji st.48.00 KM" zamjenjuju se rijecima: "7. Dosadasnje tac. moze u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnijeti zalbu kantonalnoj komisiji za implementaciju clana 143.

zavrsit ce se po odredbama propisa koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije prije stupanja na snagu ovog zakona." "Clan 143c. . traziti od odgovarajucih organa vlasti i poslodavaca da dostave sve relevantne informacije: Odluke federalne odnosno kantonalne komisije su: 1. saslusati zaposlenika. Zakona o radu. Federalna odnosno kantonalna komisija moze: 1. Clan 53. Clan 55. poslodavca i njihove predstavnike.Federalno ministarstvo odnosno nadlezni organ kantona snosit ce troskove Federalne odnosno kantonalne komisije. 3. Ovaj zakon ne odnosi se na konacne odluke koje je sud donio u periodu prije stupanja na snagu ovog zakona u primjeni clana 143. Ovaj zakon ne odnosi se na ugovore i isplate nastale izmedju poslodavca i zaposlenika u primjeni clana 143. v.r. 3. izuzimajuci clan 143. v. pozvati svjedoke i vjestake.r Predsjedatelj Zastupnickog doma Parlamenta Federacije BiH ." Clan 52. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". pravno utemeljene. zapoceti prije stupanja na snagu ovog zakona. dostavljene podnosiocu u roku od sedam dana. Enver Kreso. Predsjedatelj Doma narodaParlamenta Federacije BiH Niko Lozancic. Clan 54. ako je to za zaposlenika povoljnije. 2. Zakona o radu. Zakona o radu prije dana stupanja na snagu ovog zakona. Postupci ostvarivanja i zastite prava zaposlenika. 2. konacne i podlijezu sudskom preispitivanju u skladu sa zakonom.

dnevni odmor izme u dva uzastopna radna dana i sedmi ni odmor.Slu bene novine Federacije BiH . U toku obavljanja pripravni kog sta a pripravnik ima pravo na nov anu naknadu u iznosu najmanje 80% od najni e pla e. a koje je. Kopiju ugovora poslodavac dostavlja nadle noj slu bi za zapo ljavanje u roku od pet dana od dana zaklju enja ugovora radi evidencije i kontrole. broj 29/03 ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O RADU lan 1. Pripravnikom se smatra lice sa zavr enom srednjom ili vi om kolom. br. mijenja se i glasi: "Poslodavac mo e zaklju iti ugovor o obavljanju pripravni kog sta a sa pripravnikom na onoliko vremena koliko traje pripravni ki sta propisan za zanimanje na koje se odnosi. odnosno fakultetom koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju. lan 28. poslodavac mo e lice koje zavr i kolovanje za takvo zanimanje primiti na stru no osposobljavanje za samostalan rad. obavezno polo iti stru ni ispit ili mu je za rad u zanimanju potrebno prethodno radno iskustvo. mijenja se i glasi: "Ako je stru ni ispit ili radno iskustvo utvr eno Zakonom ili Pravilnikom o radu. U Zakonu o radu ("Slu bene novine Federacije BiH". Kopiju ugovora poslodavac dostavlja nadle noj slu bi za zapo ljavanje u roku od pet dana od dana njegovog zaklju ivanja radi evidencije i kontrole. uvjet za obavljanje poslova odre enog zanimanja. Pripravnik ima pravo na odmor u toku radnog dana. ovisno od stru ne spreme pripravnika. bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad). Ugovor se zaklju uje u pisanoj formi. 43/99 i 32/00) lan 26. Poslodavac i pripravnik mogu se dogovoriti i o ve em iznosu nov ane naknade." lan 2. a zdravstveno osiguranje osigurava nadle na slu ba za zapo ljavanje. Poslodavac osigurava pripravnika za slu aj povrede na radu i profesionalne bolesti. prema Zakonu. . Ugovor sa volonterom zaklju uje se u pisanoj formi.

" lan 4. Predsjedavaju i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Slavko Mati . mijenjaju se i glase: "6. Radi osiguranja za slu aj povrede na radu ili profesionalne bolesti. poslodavac pla a nadle noj slu bi za zapo ljavanje 35 % od najni e pla e za svakog volontera. prema Zakonu.Volonterski rad mo e trajati onoliko vremena koliko je propisano trajanje osposobljavanja. U lanu 140. ugovor o obavljanju pripravni kog sta a ne zaklju i u pisanoj formi ili ne dostavi kopiju ugovora nadle noj slu bi za zapo ljavanje u roku od pet dana od dana zaklju enja ugovora ( lan 26. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine". 7. r. za odre eno zanimanje. Predsjedavaju i Predstavni kog doma Parlamenta Federacije BiH Muhamed Ibrahimovi . Volonter ima pravo na odmor u toku radnog dana. dnevni odmor izme u dva uzastopna radna dana i sedmi ni odmor. ovog lana ra una se u pripravni ki sta i radno iskustvo kao uvjet za rad na odre enim radnim mjestima ili za polaganje stru nog ispita. . ugovor o volonterskom radu ne zaklju i u pisanoj formi ili ne dostavi kopiju ugovora nadle noj slu bi za zapo ljavanje u roku od pet dana od dana zaklju enja ugovora ( lan 28." lan 3. s. s. Trajanje volonterskog rada iz stava 3. r. u stavu 1. i 7.).). Volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvr eno propisima za nezaposlena lica. ta . 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful