Slu bene novine Federacije BiH , 43/99

ZAKON O RADU
I - OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom ureduje se zakljucivanje ugovora o radu, radno vrijeme, place, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zakljucivanje kolektivnih ugovora, mirno rjesavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa, ako drugim zakonom nije drugacije odredeno. Clan 2. Zakljucivanjem ugovora o radu izmedu poslodavca i zaposlenika zasniva se radni odnos. Clan 3. Poslodavac, u smislu ovog zakona, je fizicko ili pravno lice koje zaposleniku daje posao, te mu za obavljeni rad isplacuje placu i izvrsava druge obaveze prema zaposleniku u skladu sa ovim zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Clan 4. Zaposlenik, u smislu ovog zakona, je fizicko lice koje u radnom odnosu licno obavlja odredene poslove za poslodavca i po tom osnovu ostvaruje prava i obaveze u skladu sa ovim zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Clan 5. Lice koje trazi zaposlenje, kao i lice koje se zaposli, ne moze biti stavljeno u nepovoljniji polozaj zbog rase, boje koze, pola, jezika, vjere, politickog ili drugog misljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, rodenja ili kakve druge okolnosti, clanstva ili neclanstva u politickoj stranci, clanstva ili neclanstva u sindikatu, te tjelesnih i dusevnih poteskoca. Clan 6. Zaposlenik ima pravo na zdravstvenu zastitu i druga prava u slucaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti, kao i pravo na druge oblike socijalne sigurnosti, u skladu sa zakonom.

Clan 7. Zaposlenik - zena ima pravo i na posebnu zastitu za vrijeme trudnoce, porodaja i materinstva. Zaposlenik stariji od 15, a mladi od 18 godina (u daljem tekstu: maloljetnik), uziva posebnu zastitu. Clan 8. Zaposlenik, kome prestane radni odnos, prijavom sluzbi za zaposljavanje, ostvaruje pravo na zdravstvenu zastitu u slucaju bolesti i invalidnosti, pravo na materijalno osiguranje i druga prava za vrijeme nezaposlenosti, u skladu sa zakonom. Clan 9. Zaposlenici imaju pravo, po svom slobodnom izboru organizirati sindikat, te se u njega uclaniti, u skladu sa statutom ili pravilima tog sindikata. Poslodavci imaju pravo, po svom slobodnom izboru, da formiraju udruzenje poslodavaca, te da se u njega uclane, u skladu sa statutom ili pravilima tog udruzenja.Sindikat i udruzenja poslodavaca mogu se osnovati bez ikakvog prethodnog odobrenja. Clan 10. Zaposlenici odnosno poslodavci slobodno odlucuju o svom stupanju ili istupanju iz sindikata, odnosno udruzenja poslodavaca. Zaposlenik odnosno poslodavac ne moze biti stavljen u nepovoljniji polozaj zbog clanstva ili neclanstva u sindikatu odnosno udruzenju poslodavaca. Clan 11. Djelatnost sindikata odnosno udruzenja poslodavaca ne moze se trajno ni privremeno zabraniti. Clan 12. Pitanja iz oblasti radnih odnosa, ureduju se i propisom kantona, u skladu sa ovim zakonom. Clan 13. Na sva pitanja koja su u vezi sa ugovorom o radu, a koja nisu uredena ovim ili drugim zakonom,primjenjuju se opci propisi obligacionog prava. II - ZAKLJUCIVANJE UGOVORA O RADU Clan 14.

Ugovor o radu zakljucuje se u pismenoj formi. Ako poslodavac ne zakljuci sa zaposlenikom ugovor o radu u pismenoj formi ili mu u roku od 15 dana od dana pocetka rada ne uruci pismenu potvrdu o zakljucenom ugovoru, smatra se da je sa zaposlenikom zakljucio ugovor o radu na neodredeno vrijeme. Poslodavac moze u roku od jedne godine dokazati da ugovor o radu nije zakljucio sa zaposlenikom, odnosno da zaposlenik u smislu stava 2. ovog clana nikada nije radio kod poslodavca. Potvrda iz stava 2. ovog clana mora sadrzavati osnovne podatke iz ugovora o radu, posebno one o stranama, pocetku rada i placi. Clan 15. Ugovor o radu moze da zakljuci lice koje je navrsilo 15 godina zivota i koje ima opcu zdravstvenu sposobnost utvrdenu od nadlezne zdravstvene ustanove.Maloljetnik ne moze zakljuciti ugovor o radu za obavljanje poslova koji mogu ugroziti njegovo zdravlje, moral ili razvoj. Smatra se da invalidno lice koje je osposobljeno za obavljanje odredenih poslova, ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova. Clan 16. Ako su zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, odredeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, ugovor o radu moze zakljuciti samo lice koje ispunjava te uvjete. Clan 17. Strani drzavljani mogu zakljuciti ugovor o radu pod uvjetima utvrdenim zakonom. 1. Probni rad Clan 18. Prilikom zakljucivanja ugovora o radu moze se ugovoriti probni rad. Probni rad iz stava 1. ovog clana ne moze trajati duze od tri mjeseca. Ako je ugovoren probni rad, otkazni rok iznosi najmanje sedam dana. 2. Ugovor o radu na neodredeno i odredeno vrijeme Clan 19. Ugovor o radu zakljucuje se na neodredeno vrijeme, ako ovim zakonom nije drugacije odredeno. Clan 20. Ugovor o radu moze se zakljuciti na odredeno vrijeme u slucajevima: · sezonskih poslova, · zamjene privremeno odsutnog zaposlenika,

· rada na odredenom projektu, · privremenog povecanja obima poslova, i · drugim slucajevima utvrdenim kolektivnim ugovorom. Ugovor o radu zakljucen na odredeno vrijeme prestaje istekom roka utvrdenog tim ugovorom za svaki pojedinacni slucaj iz stava 1. ovog clana. 3. Sadrzaj zakljucenog ugovora o radu Clan 21. Ugovor o radu sadrzi, narocito, podatke o: 1. nazivu i sjedistu poslodavca ; 2. imenu, prezimenu, prebivalistu odnosno boravistu zapo-slenika; 3. trajanju ugovora o radu ; 4. danu otpocinjanja rada; 5. mjestu rada; 6. radnom mjestu na kojem se zaposlenik zaposljava i kratak opis poslova; 7. duzini i rasporedu radnog vremena; 8. placi, dodacima na placu, naknadama, te periodima isplate; 9. trajanju godisnjeg odmora; 10. otkaznim rokovima kojih se mora pridrzavati zaposlenik i poslodavac; 11. druge podatke u vezi sa uvjetima rada utvrdenim kolektivnim ugovorom. Umjesto podataka iz stava 1. tac. 7. do 11. ovog clana, moze se u ugovoru o radu naznaciti odgovarajuci zakon, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu, kojim su uredena ta pitanja. Clan 22. Ako se zaposlenik upucuje na rad u inozemstvo zakljucuje se pismeni ugovor o radu prije odlaska zaposlenika u inozemstvo. Ugovor iz stava 1. ovog clana sadrzi, pored podataka iz clana 21. ovog zakona, i podatke o: 1. trajanju rada u inozemstvu; 2. valuti u kojoj ce se isplacivati placa i drugim primanjima u novcu i naturi na koja zaposlenik ima pravo za vrijeme rada u inozemstvu; 3. uvjetima vracanja u zemlju. 4. Podaci koji se ne mogu traziti Clan 23. Prilikom zakljucivanja ugovora o radu poslodavac ne moze traziti od zaposlenika podatke koji nisu u neposrednoj vezi sa prirodom radnih aktivnosti koje zaposlenik obavlja. Clan 24.

ako zakonom. osigurava se odmor u toku rada pod istim uvjetima kao i za zaposlenike u radnom odnosu i prava po osnovu osiguranja za slucaj . Ako je strucni ispit ili radno iskustvo utvrdeno zakonom ili pravilnikom o radu. ako zakonom nije drugacije odredeno. 1. Poslodavac moze zakljuciti ugovor o radu sa pripravnikom. osim ako je to odredeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa. i 2. Volonterski rad iz stava 1. u skladu sa potrebama rada. Ugovor o radu sa pripravnikom zakljucuje se na odredeno vrijeme. Poslodavac moze. u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada. za vrijeme obavljanja volonterskog rada. bez zasnivanja radnog odnosa ( volonterski rad ). OSPOSOBLJAVANJE I USAVRSAVANJE ZA RAD Clan 25. osposobljavanje ili usavrsavanje za rad. radi strucnog osposobljavanja za samostalan rad. ovog clana ureduju se kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Clan 27. Uvjeti i nacin obrazovanja. propisom kantona ili ugovorom o radu nije drugacije odredeno. Ugovor o volonterskom radu zakljucuje se u pismenoj formi. osposobljavanja i usavrsavanja za rad iz st. u skladu sa zakonom. Nakon zavrsenog pripravnickog staza. Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje se skolovalo. omoguciti zaposleniku obrazovanje.Licni podaci zaposlenika ne mogu se prikupljati. uvjet za obavljanje poslova odredenog zanimanja. obrazovati se. ovog clana racuna se u pripravnicki staz i u radno iskustvo kao uvjet za rad na odredenim poslovima. 1. primiti na strucno osposobljavanje za samostalan rad. omoguciti zaposleniku obrazovanje. Poslodavac je obavezan prilikom promjena ili uvodenja novog nacina ili organiziranja rada. pripravnik polaze strucni ispit. osposobljavati i usavrsavati za rad. Volonterski rad Clan 28. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. ovog clana moze trajati najduze godinu dana. III . Zaposlenik je obavezan. osposobljavanje i usavrsavanje za rad. propisom kantona ili pravilnikom o radu. obradivati. poslodavac moze lice koje zavrsi skolovanje za takvo zanimanje. Period volonterskog rada iz stava 1. Prijem pripravnika Clan 26. Licu. Nacin i trajanje volonterskog rada i polaganje strucnog ispita ureduje se zakonom. a najduze godinu dana. 2. koristiti ili dostavljati trecim licima.OBRAZOVANJE.

radno vrijeme se skracuje srazmjerno stetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenika. naknada i sl. IV . uz primjenu mjera zastite na radu. ako da pismenu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad. Na poslovima na kojima. o prekovremenom radu poslodavac obavijestava organ nadlezan za poslove inspekcije rada kantona (u daljnjem tekstu: inspekcija rada kantona). Nije dozvoljen prekovremeni rad maloljetnih zaposlenika. majka odnosno usvojilac sa djetetom do tri godine zivota i samohrani roditelj odnosno usvojilac sa djetetom do sest godina zivota. u skladu sa zakonom. Zaposlenik koji radi sa nepunim radnim vremenom ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao i zaposlenik sa punim radnim vremenom. Clan 30. 3. Pri ostvarivanju prava na placu i drugih prava po osnovu rada i u vezi sa radom. i 4. 1. potres. i 2. Zaposlenik koji je zakljucio ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom. ovog clana izjednacava se sa punim radnim vremenom. U slucaju vise sile (pozar. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. . u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. a najvise do 10 sati sedmicno.. ovog clana i trajanje radnog vremena utvrduju se pravilnikom o radu i ugovorom o radu. obavezan je da radi duze od punog radnog vremena (prekovremeni rad ). Inspekcija rada kantona zabranit ce prekovremeni rad. moze zakljuciti vise takvih ugovora kako bi na taj nacin ostvario puno radno vrijeme.RADNO VRIJEME Clan 29. uveden suprotno st. u skladu sa kolektivnim ugovorom.. poplava) i iznenadnog povecanja obima posla. osim prava koje zavisi od duzine radnog vremena (placa. Ugovor o radu moze se zakljuciti i za rad sa nepunim radnim vremenom. ovog clana.povrede na radu i profesionalne bolesti. nije moguce zastititi zaposlenika od stetnih utjecaja. Ako prekovremeni rad zaposlenika traje duze od tri sedmice neprekidno ili vise od 10 sedmica u toku kalendarske godine.). Clan 31. Clan 32. Trudnica. 2. kao i u drugim slicnim slucajevima neophodne potrebe. skraceno radno vrijeme u smislu st. Poslovi iz stava 1. zaposlenik. na zahtijev poslodavca. moze raditi prekovremeno. 1. Puno radno vrijeme zaposlenika traje najduze 40 sati sedmicno.

Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena. Zabranjen je nocni rad maloljetnih zaposlenika. vise sile i zastite interesa Federacije.Clan 33. Za maloljetne zaposlenike u industriji. ne moze biti duze od 40 sati u sedmici. Clan 34. Ako priroda posla to zahtijeva. kao i na poslodavce koji zaposljavaju samo clanove svoje obitelji. Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena. O nocnom radu iz stava 4. ovog clana nije neophodan. takvo radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom. maloljetni zaposlenici privremeno mogu biti izuzeti od zabrane nocnog rada u slucaju havarija. tako da zaposlenik radi nocu uzastopno najvise jednu sedmicu. Zabranjen je nocni rad zena u industriji. prosjecno radno vrijeme tokom kalendarske godine ili drugog perioda odredenog kolektivnim ugovorom. smatra se nocnim radom. rad u vremenu izmedu 19 sati uvecer i 7 sati ujutro iduceg dana. zabranit ce nocni rad. poslodavcem ili vise poslodavaca odnosno udruzenjem poslodavaca. Izuzetno. na osnovu saglasnosti nadleznog organa kantona. a u poljoprivredi izmedu 22 sata i 5 sati ujutro. Zaposlenici . Clan 36. ako je takav rad neophodan zbog vise sile ili sprjecavanja kvara na sirovinama. s tim da prosjecno radno vrijeme ne moze biti duze od 52 sata sedmicno. Ako je rad organiziran u smjenama. smatra se nocnim radom. Ako inspekcija rada kantona ocijeni da nocni rad iz stava 4.ODMORI I ODSUSTVA . ovog clana ne odnosi se na zene koje obavljaju rukovodece i tehnicke poslove i zene zaposlene u zdravstvenoj ili socijalnoj sluzbi. Za maloljetne zaposlenike koji nisu zaposleni u industriji. rad u vremenu izmedu 20 sati uvecer i 6 sati ujutro iduceg dana.zeni moze se narediti nocni rad u industriji u slucaju zastite interesa Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). a tokom drugog perioda krace od punog radnog vremena. osigurava se izmjena smjena. puno radno vrijeme moze se preraspodjeliti tako da tokom jednog perioda traje duze. odnosno da ne postoji visa sila ili opasnost od kvara na sirovinama. Zeni se moze narediti nocni rad i bez prethodne saglasnosti. ako je dobijena saglasnost federalnog ministra nadleznog za rad (u daljnjem tekstu: federalni ministar) nakon prethodnog konsultiranja sa sindikatom. ovog clana obavjestavaju se nadlezni organ kantona i inspekcija rada kantona u roku 24 sata od uvodenja ovog rada. a za sezonske poslove najduze 60 sati sedmicno. V . Zabrana iz stava 1. Rad u vremenu izmedu 22 sata uvecer i 6 sati ujutro iduceg dana. propisom kantona ili kolektivnim ugovorom nije drugacije odredeno. smatra se nocnim radom. ako za odredeni slucaj zakonom. Clan 35.

nije moguce zastititi od stetnih uticaja. ovog clana ne uracunava se u radno vrijeme. Zaposlenik ima pravo na sedmicni odmor u trajanju od najmanje 24 sata neprekidno. ovog clana u trajanju od jednog sata za jedan dan u toku radne sedmice. propisom kantona. ima pravo na placeni godisnji odmor u trajanju od najmanje 18 radnih dana. Zaposlenik. osigurava mu se jedan dan u periodu odredenom prema dogovoru poslodavca i zaposlenika. na njegov zahtjev.1. Clan 38. a za maloljetne zaposlenike u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno. za svaku kalendarsku godinu. Zaposleniku se ne moze uskratiti pravo na odmor u toku rada. 1. zaposlenik ima pravo na odmor iz stava 1. Zaposlenik. Clan 41. Izuzetno. i 2. a ako je neophodno da radi na dan svog sedmicnog odmora. Odmori Clan 37. Clan 39. Zaposlenik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada izmedu dva radna odnosa duzi od osam dana. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. koji radi na poslovima na kojima se. uz primjenu mjera zastite na radu. stice pravo na godisnji odmor nakon sest mjeseci neprekidnog rada. Maloljetni zaposlenik ima pravo na godisnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana. ima pravo na godisnji odmor u trajanju od najmanje 30 radnih dana. i 2. Zaposlenik ima pravo na dnevni odmor izmedu dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno. poslodavac je duzan zaposleniku. Poslovi i trajanje odmora iz stava 3. . ovog clana ureduje se kolektivnim ugovorom. dnevni odmor i sedmicni odmor. ovog clana u trajanju od najmanje 10 sati neprekidno. ovog clana ureduju se zakonom. kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Nacin i vrijeme koristenja odmora iz st. Izuzetno. omoguciti odmor iz stava 1. Clan 42. 1. ima pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od najmanje 30 minuta. Vrijeme odmora iz st. Clan 40. Zaposlenik koji radi u punom radnom vremenu. za vrijeme rada na sezonskim poslovima.

majka.Ako zaposlenik nije stekao pravo na godisnji odmor u smislu stava 1. Ako zaposlenik koristi godisnji odmor u dijelovima. Clan 47. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drugacije uredeno. U trajanje godisnjeg odmora ne uracunava se vrijeme privremene nesposobnosti za rad. ovog clana. materinstva. vanbracno. Clan 45. u skladu sa kolektivnim ugovorom. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. pastorce i dijete bez roditelja uzeto na izdrzavanje). ocuh. . Odsustvo sa rada zbog privremene nesposobnosti za rad. braca i sestre. maceha. ovog clana. juna naredne godine. kao i drugo vrijeme odsustvovanja sa rada koje se zaposleniku priznaje u staz osiguranja. Zaposlenik ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu place do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini . Zaposlenik ima pravo koristiti jedan dan godisnjeg odmora kad on to zeli. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. usvojilac. Clan 43. ovog clana. odnosno domacinstva. pri utvrdivanju trajanja godisnjeg odmora smatra se da je radno vrijeme rasporedeno na sest radnih dana. dedo i nana (po ocu i majci). ako kolektivnim ugovorom. Trajanje godisnjeg odmora duze od najkraceg propisanog ovim ili drugim zakonom. vojne sluzbe i drugog odsustva koje nije uvjetovano voljom zaposlenika. niti mu se izvrsiti isplata naknade umjesto koristenja godisnjeg odmora. vrijeme praznika u koje se ne radi. 2. uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog koristenja. porodaja supruge. ima pravo na najmanje jedan dan godisnjeg odmora za svaki navrseni mjesec dana rada. smatraju se: supruznici odnosno vanbracni supruznici. a drugi dio najkasnije do 30. teze bolesti i smrti clana uze obitelji. ureduje se kolektivnim ugovorom. ne smatra se prekidom rada iz stava 1. Zaposlenik se ne moze odreci prava na godisnji odmor. Odsustva sa rada Clan 46. dijete (bracno. u smislu stava 1. Godisnji odmor moze se koristiti u dva dijela. Zaposleniku se ne moze uskratiti pravo na godisnji odmor. Clanom uze obitelji. prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine. usvojeno.placeno odsustvo u slucaju: stupanja u brak. Clan 44. Zaposlenik ima pravo na placeno odsustvo i u drugim slucajevima i za vrijeme utvrdeno propisom kantona. Ako je rad organiziran u manje od sest radnih dana u sedmici. otac.

poslodavac je duzan omoguciti zaposleniku odsustvo do cetiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini. 1. niti se zena moze rasporediti da obavlja narocito teske fizicke poslove. Clan 50. odobriti odsustvo sa rada bez naknade place . Zaposlenik ima pravo da odbije da radi ako mu neposredno prijeti opasnost po zivot i zdravlje zbog toga sto nisu provedene propisane mjere zastite na radu i o tome je duzan odmah obavijestiti inspekciju rada kantona. ugrozavaju njen zivot i zdravlje. Inspektor rada kantona zabranit ce rad maloljetnika na poslovima u smislu stava 1. Zastita maloljetnika Clan 51. s obzirom na njene psihofizicke osobine. Federalni ministar posebnim propisom utvrdit ce poslove iz stava 1.neplaceno odsustvo. te druge poslove koji. Za vrijeme odsustva iz stava 1. Maloljetnik ne moze da radi na narocito teskim fizickim poslovima. radove pod zemljom ili pod vodom. s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu place . Izuzetno. Poslodavac je duzan osposobiti zaposlenika za rad na nacin koji osigurava zastitu zivota i zdravlja zaposlenika. . Zeni se ne moze narediti. na njegov zahtjev. te sprjecava nastanak nesrece. VI . Poslodavac je duzan omoguciti zaposleniku da se upozna sa propisima o radnim odnosima i propisima iz oblasti zastite na radu u roku od 30 dana od dana stupanja zaposlenika na rad. u skladu sa zakonom. Zastita zene i materinstva Clan 52. s obzirom na njegove psihofizicke osobine.placeno odsustvo. 2. Poslodavac je duzan da osigura potrebne uvjete za zastitu na radu kojima se osigurava zastita zivota i zdravlja zaposlenika. ovog clana. ovog clana. radovima pod zemljom ili pod vodom. ovog clana prava i obaveze zaposlenika koji se sticu na radu i po osnovu rada. Clan 49. razvoj i moral.Poslodavac moze zaposleniku.ZASTITA ZAPOSLENIKA Clan 48. miruju. radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba. ni na ostalim poslovima koji bi mogli stetno i sa povecanim rizikom da uticu na njegov zivot i zdravlje.

a obavezno 28 dana prije porodaja. Nakon isteka porodajnog odsustva. Za vrijeme trudnoce. Clan 53. rasporediti na druge poslove. ovog clana ne odnosi se na zene koje obavljaju rukovodece poslove i poslove zdravstvene i socijalne zastite. odnosno usvojilac moze da koristi pravo iz clana 55. trece i svako slijedece dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navrsene dvije godine zivota . Zena za vrijeme trudnoce. moze biti rasporedena na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja koje je utvrdio ovlasteni lijecnik. Ako zena bez svoje krivice. ili je. Clan 56. studente. Clan 55.Izuzetno. Ako poslodavac nije u mogucnosti da osigura rasporedivanje zene u smislu stava 1. moze koristiti krace porodajno odsustvo. Na osnovu nalaza ovlastenog lijecnika zena moze da otpocne porodajno odsustvo 45 dana prije porodaja. 1. zena ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu place. na osnovu svog pismenog zahtjeva. Privremeni raspored iz stava 1. ovog zakona u slucaju smrti majke. Clan 54. i 3. ovog clana ne moze imati za posljedicu smanjenje place zene. stav 1. a za blizance. ako majka napusti dijete ili ako je iz opravdanih razloga sprijecena da koristi to pravo. a za blizance. ili joj zbog tog stanja otkazati ugovor o radu. ovog clana. pripravnike i volontere koji tokom skolovanja ili strucnog osposobljavanja moraju dio vremena provesti u podzemnim dijelovima rudnika. Poslodavac ne moze odbiti da zaposli zenu zbog njene trudnoce. Clan 57. Izuzetno. iz stava 1. poslodavac moze premjestiti u drugo mjesto rada. te na zene koje povremeno moraju ulaziti u podzemne dijelove rudnika radi obavljanja poslova koji nisu fizicke prirode. ovog zakona. st. samo uz njen pismeni pristanak. osim u slucajevima iz clana 54. odnosno dojenja djeteta. zena. u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. zena ima pravo na porodajno odsustvo od jedne godine neprekidno. zena sa djetetom najmanje do jedne godine zivota ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena. ne koristi porodajno odsustvo 28 dana prije porodaja. na osnovu nalaza ovlastenog lijecnika. Zenu. Otac djeteta. zabrana rada iz stava 1. ima pravo da te dane iskoristi poslije porodaja. ali ne krace od 42 dana poslije porodaja. trece i svako slijedece dijete zena ima pravo na porodajno odsustvo od 18 mjeseci neprekidno. porodaja i njege djeteta. ovog clana.

ovog clana moze koristiti i zaposlenik . prema nalazu ovlastenog lijecnika. Clan 61. ovog zakona. jedan od roditelja ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do tri godine zivota djeteta. potrebna pojacana briga i njega. prava i obaveze iz radnog odnosa.otac djeteta. u slucaju smrti oba roditelja. Nakon isteka godine dana zivota djeteta. Clan 60. Zena. ako je djetetu. Za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena iz cl. kao i odsustva iz clana 59. ako propisom kantona nije predvideno duze trajanje ovog prava. za koje vrijeme joj pripadaju sva prava po osnovu porodajnog odsustva. koja nakon koristenja porodajnog odsustva radi puno radno vrijeme.djeteta. potrebno da se oporavi od porodaja i psihickog stanja prouzrokovanog gubitkom djeteta. ovog clana racuna se u puno radno vrijeme. u skladu sa zakonom. zaposlenik ima pravo na naknadu place. Pravo iz stava 1. Clan 63. . ako roditelji napuste dijete ili ako ne mogu da se brinu o djetetu. ima pravo da produzi porodajno odsustvo za onoliko vremena koliko je. zaposlenik ima za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi. Za vrijeme odsustvovanja sa rada u smislu stava 1. Vrijeme odsustva iz stava 1. 57. Za vrijeme koristenja porodajnog odsustva. Clan 58. odnosno lice koje se stara o djetetu. Ako zena rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porodajnog odsustva. Clan 62. ovog zakona. i 58. ako zena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu. Jedan od roditelja moze da odsustvuje sa rada do tri godine zivota djeteta. miruju. ovog clana moze da koristi i usvojilac. pravo na naknadu place. ima pravo da odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju po sat vremena radi dojenja djeteta. ako je to predvideno kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Clan 59. ovog clana zena moze koristiti do navrsene jedne godine zivota djeteta. prema nalazu nadlezne zdravstvene ustanove. a najmanje 45 dana od porodaja odnosno od smrti djeteta. Pravo iz stava 1. Pravo iz stava 1. u skladu sa zakonom. na osnovu nalaza ovlastenog lijecnika. ovog clana.

Clan 66. osposobljavanju i usavrsavanju koje organizira poslodavac. Clan 65. Zaposlenik koji je privremeno bio nesposoban za rad zbog povrede ili povrede na radu. prekovremeno i ne moze mu se promijeniti mjesto rada.u roku od tri dana od dana nastupanja nesposobnosti za rad.Jedan od roditelja djeteta sa tezim smetnjama u razvoju (teze hendikepiranog djeteta) ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena. U slucajevima i za vrijeme iz stava 1. Povreda na radu. na osnovu nalaza nadlezne zdravstvene ustanove. bolest ili profesionalna bolest ne mogu stetno utjecati na ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa. bolesti ili profesionalne bolesti. u slucaju da se radi o samohranom roditelju ili da su oba roditelja zaposlena. u skladu sa zakonom.PLACE I NAKNADE PLACA . Poslodavac moze. Zaposlenik je duzan. Zaposlenik. koji koristi pravo iz stava 1. ima prednost pri strucnom obrazovanju. ovog clana. Zaposleniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti. samo uz prethodnu saglasnost vijeca zaposlenika. otkazati ugovor o radu zaposleniku kod kojega postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti. Zastita zaposlenika privremeno ili trajno nesposobnog za rad Clan 64. a za koga nakon lijecenja i oporavka nadlezna zdravstvena ustanova ili ovlasteni lijecnik utvrdi da je sposoban za rad. koji je pretrpio povredu na radu ili obolio od profesionalne bolesti. pod uvjetom da dijete nije smjesteno u ustanovu socijalno . ovog clana. Roditelju. poslodavac ne moze zaposleniku otkazati ugovor o radu koji je zakljucen u skladu sa ovim zakonom i na odredeno vrijeme. pripada pravo na naknadu place. ako za to nije dao svoj pismeni pristanak. Roditelju koji koristi pravo iz stava 1.zdravstvenog zbrinjavanja. za vrijeme dok je privremeno nesposoban za rad. ovog clana. poslodavac mu je duzan u pismenoj formi ponuditi druge poslove za koje je zaposlenik sposoban. poslodavac ne moze otkazati ugovor o radu. ima pravo da se vrati na poslove na kojima je radio prije nastupanja privremene nesposobnosti za rad ili na druge odgovarajuce poslove. obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad. VII . ne moze se narediti da radi nocu. 3. Clan 67. Ako nadlezna zdravstvena ustanova ocijeni da kod zaposlenika postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti.

prekovremeni rad i nocni rad. Clan 70. 2. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Zaposlenik koji odbije da radi. ima pravo na naknadu place u visini kao da je radio. za vrijeme dok se ne provedu propisane mjere zastite na radu. Place Clan 68. u skladu sa kolektivnim ugovorom. ne moze zaposleniku obracunati i isplatiti placu manju od place utvrdene kolektivnim ugovorom. Prilikom isplate place poslodavac je duzan zaposleniku uruciti pismeni obracun place. Zaposlenik ima pravo na naknadu place za vrijeme prekida rada do kojeg je doslo zbog okolnosti za koje zaposlenik nije kriv (visa sila. Zaposlenik ima pravo na naknadu place za period u kojem ne radi zbog opravdanih slucajeva predvidenih zakonom. Kolektivnim ugovorom. Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu utvrduje se najniza placa. utvrduje se zakonom.1. propisom kantona.). pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. ako za to vrijeme nije rasporeden na druge odgovarajuce poslove. Poslodavac kojeg obavezuje kolektivni ugovor ili pravilnik o radu. te za rad nedjeljom i praznikom ili nekim drugim danom za koji je zakonom odredeno da se ne radi. privremena nesposobnost za rad. 3.). Clan 71. propisom kantona. Naknada place Clan 72. privremeni zastoji u proizvodnji i sl. jer nisu provedene propisane mjere zastite na radu. koji ne mogu biti duzi od 30 dana. u skladu sa kolektivnim ugovorom. Clan 69. kolektivnim ugovorom. Place zaposlenika utvrduju se kolektivnim ugovorom. porodajno odsustvo. te uvjeti i nacin njenog uskladivanja. ovog clana za koji se naknada isplacuje na teret poslodavca. Period iz stava 1. placeno odsustvo i sl. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Zaposlenik ima pravo na povecanu placu za otezane uvjete rada. Zastita place i naknade place . Pojedinacne isplate place nisu javne. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu odreduju se periodi isplate place. kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu (godisnji odmor.

izjasni o ponudi zaposlenika. nakon prestanka ugovora o radu. a za ostale obaveze moze se prisilno obustaviti najvise jedna trecina place zaposlenika. ovog clana na odgovarajuci nacin primjenjuju se odredbe obligacionog prava. bez saglasnosti zaposlenika. ako je izum u vezi sa djelatnoscu poslodavca. bez odobrenja poslodavca. Poslodavac ima pravo preceg otkupa izuma. Clan 76. za svoj ili tudi racun sklapati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac. a najduze dvije godine od dana prestanka tog ugovora. Zaposlenik ne moze. Poslodavac ne moze. Zaposlenik je duzan da obavijesti poslodavca o izumu odnosno tehnickom unapredenju kojeg je ostvario na radu ili u vezi sa radom. odnosno tehnickog unapredenja iz stava 1. odnosno uskracivanjem isplate naknade place ili dijela naknade place. zaposlenik ne . VIII . O svojem izumu koji nije ostvaren na radu ili u vezi sa radom. Clan 78. izjasni o ponudi zaposlenika. odredena zakonom. pod uvjetom da se u roku od 30 dana od dana obavjestenja iz stava 1. IX .ZABRANA TAKMICENJA ZAPOSLENIKA SA POSLODAVCEM Clan 77. Clan 74.IZUMI I TEHNICKA UNAPREDENJA ZAPOSLENIKA Clan 75. su izumi odnosno tehnicka unapredenja. Poslodavac je duzan da se u roku od mjesec dana od dana obavjestenja iz stava 1. Izumi odnosno tehnicka unapredenja u smislu stava 1. Podatke o izumu odnosno tehnickom unapredenju zaposlenik je duzan da cuva kao poslovnu tajnu koju ne moze saopciti trecem licu bez odobrenja poslodavca. ovog clana. te da mu pismeno ponudi ustupanje prava u vezi sa tim izumom. ovog clana. ovog clana. Najvise polovica place ili naknade place zaposlenika moze se prisilno obustaviti radi ispunjenja obaveze zakonskog izdrzavanja. Poslodavac i zaposlenik mogu ugovoriti da se odredeno vrijeme. ovog clana.Clan 73. svoje potrazivanje prema njemu naplatiti uskracivanjem isplate place ili nekog njenog dijela. Na ustupanje prava na izum iz stava 1. zaposlenik je duzan da obavijesti poslodavca.

pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.moze zaposliti kod drugog lica koji je u trzisnoj utakmici sa poslodavcem i da ne moze za svoj ili za racun treceg lica. Zaposlenik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajnje nepaznje prouzrokuje stetu poslodavcu. Ako se naknada stete ne moze utvrditi u tacnom iznosu ili bi utvrdivanje njenog iznosa prouzrokovalo nesrazmjerne troskove. ovog clana moze biti sastavni dio ugovora o radu. sklapati poslove kojima se takmici sa poslodavcem. Ugovor iz stava 1. Ako je vise zaposlenika prouzrokovalo stetu krivicnim djelom sa umisljajem. .NAKNADA STETE Clan 81. Ugovorena zabrana takmicenja obavezuje zaposlenika samo ako je ugovorom poslodavac preuzeo obavezu da ce zaposleniku za vrijeme trajanja zabrane isplacivati naknadu najmanje u iznosu polovine prosjecne place isplacene zaposleniku u periodu od tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. Clan 79. Ako stetu prouzrokuje vise zaposlenika. svaki zaposlenik odgovara za dio stete koju je prouzrokovao. kao i nacin utvrdivanja pausalnog iznosa i organ koji tu visinu utvrduje i druga pitanja u vezi sa ovom naknadom. Visina naknade iz stava 1. ovog clana uskladuje se na nacin i pod uvjetima utvrdenim kolektivnim ugovorom. Clan 80. poslodavac moze zahtijevati naknadu u visini stvarno prouzrokovane stete. Clan 82. Ako se za svakog zaposlenika ne moze utvrditi dio stete koju je on prouzrokovao. X . ovog clana poslodavac je duzan isplatiti zaposleniku krajem svakog kalendarskog mjeseca. smatra se da su svi zaposlenici podjednako odgovorni i stetu naknaduju u jednakim dijelovima. za stetu odgovaraju solidarno. Clan 83. duzan je stetu naknaditi. Uvjeti i nacin prestanka zabrane takmicenja ureduju se ugovorom izmedu poslodavca i zaposlenika. Naknadu iz stava 1. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu moze se predvidjeti da se visina naknade stete utvrduje u pausalnom iznosu. Ako je prouzrokovana steta mnogo veca od utvrdenog pausalnog iznosa naknade stete.

ako se poslodavac i zaposlenik drugacije ne dogovore. ovog zakona. ako zaposlenik bude osuden na izdrzavanje kazne zatvora u trajanju duzem od tri mjeseca . 5. danom dostavljanja pravosnaznog rjesenja o utvrdivanju gubitka radne sposobnosti . sporazumom poslodavca i zaposlenika. Poslodavac moze otkazati ugovor o radu uz propisani otkazni rok. Ako zaposlenik pretrpi stetu na radu ili u vezi sa radom. odlukom nadleznog suda koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa. Clan 84. tehnickih ili organizacijskih razloga. Nacin prestanka ugovora o radu Clan 86. odnosno osposobiti za rad na drugim poslovima. otkazom poslodavca odnosno zaposlenika.danom stupanja na izdrzavanje kazne. moguc je samo ako poslodavac ne moze zaposliti zaposlenika na druge poslove ili ga ne moze obrazovati. Clan 85. Otkaz ugovora o radu Clan 87. 3. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na odredeno vrijeme. poslodavac je duzan zaposleniku naknaditi stetu po opcim propisima obligacionog prava.PRESTANAK UGOVORA O RADU 1. 4. ovog clana. kao i u slucaju kada zaposlenik nije u mogucnosti da izvrsava svoje obaveze iz radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti za obavljanje tih poslova. 2. 6. Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu utvrduju se uvjeti i nacin smanjenja ili oslobadanja zaposlenika od obaveze naknade stete. 2. XI .Zaposlenik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajnje nepaznje prouzrokuje stetu trecem licu. Otkaz zbog gubitka radne sposobnosti iz stava 1. vaspitna ili zastitna mjera u trajanju duzem od tri mjeseca . 9. . a stetu je naknadio poslodavac. 7. iz clana 98. smrcu zaposlenika. Ugovor o radu prestaje: 1. ako zaposleniku bude izrecena mjera bezbjednosti. u slucaju prestanka potrebe za obavljanjem odredenog posla zbog ekonomskih. 8. duzan je poslodavcu naknaditi iznos naknade isplacene trecem licu. kad zaposlenik navrsi 65 godina zivota i 20 godina staza osiguranja.pocetkom primjene te mjere.

Clan 91. Poslodavac. moze otkazati ugovor o radu sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja njegove duznosti i sest mjeseci nakon obavljanja te duznosti. bez obaveze postivanja propisanog otkaznog roka. ovog zakona. Forma i trajanje otkaznog roka Clan 94. u smislu ovog zakona. samo uz prethodnu saglasnost sindikata. Clan 92. Ako poslodavac nije pribavio misljenje vijece zaposlenika. Prije otkazivanja ugovora o radu iz stava 1. Ako poslodavac namjerava da otkaze ugovor o radu. . nastavak radnog odnosa nije moguc. ovog zakona. obavezan je da o tome pribavi misljenje vijeca zaposlenika. 3. osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano ocekivati od poslodavca da to ucini. obavezan je da dokaze postojanje opravdanog razloga za otkaz. koja u slucaju iz clana 88. otkaze ugovor o radu. zbog krsenja obaveza iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu. ovog clana. ima pravo od strane koja je kriva za otkaz da trazi naknadu stete koja je nastala neizvrsavanjem preuzetih obaveza iz ugovora o radu. stav 1. Clan 93. odluka o otkazu ugovora o radu je nistavna. Poslodavac odnosno zaposlenik moze otkazati ugovor o radu. Ugovorna strana. Clan 89. Ugovor o radu.Clan 88. Ako poslodavac otkazuje ugovor o radu zbog ponasanja ili rada zaposlenika. Clan 90. u slucaju iz clana 88. ovog zakona. Ako zaposlenik odnosno poslodavac otkazuje ugovor o radu iz razloga navedenih u clanu 88. poslodavac moze zaposlenika pismeno upozoriti na obaveze iz radnog odnosa i ukazati mu na mogucnost otkaza za slucaj nastavka krsenja tih obaveza. obavezan je omoguciti zaposleniku da iznese svoju odbranu. stav 1. moze se otkazati u roku od 15 dana od dana saznanja za cinjenicu zbog koje se daje otkaz. stava 1. kada.

Ako sud utvrdi da je otkaz poslodavca nezakonit. ovog zakona sadrzi. Ako zaposlenik. prestane sa radom prije isteka propisanog otkaznog roka. Poslodavac je obavezan. Clan 95. tehnickih ili organizacijskih razloga otkaze ugovor o radu najmanje petorici zaposlenika. moze traziti da sud donese privremenu mjeru o njegovom vracanju na rad. primjenjuju se i u slucaju kada poslodavac otkaze ugovor i istovremeno ponudi zaposleniku zakljucivanje ugovora o radu pod izmjenjenim uvjetima. · mogucnost prekvalifikacije ili dokvalifikacije zaposlenika. u pismenoj formi. poslodavac je obavezan da mu isplati naknadu place i prizna sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznog roka. Otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora o radu Clan 97. Poslodavac koji zaposljava vise od 15 zaposlenika.Otkaz se daje u pismenoj formi. 4. duzan je izraditi program zbrinjavanja viska zaposlenika. · mogucnost pronalazenja zaposlenja kod drugog poslodavca. . Otkaz se dostavlja zaposleniku. Zaposlenik koji osporava dati otkaz. Odredbe ovog zakona koje se odnose na otkaz. odnosno poslodavcu kojem se otkazuje. obrazloziti otkaz zaposleniku. Clan 99. Program zbrinjavanja viska zaposlenika Clan 98. Otkazni rok pocinje da tece od dana urucenja otkaza zaposleniku odnosno poslodavcu. · mogucnost zaposljavanja zaposlenika na druge poslove. poslodavac ce vratiti zaposlenika na rad i isplatiti naknadu place u visini place koju bi zaposlenik ostvario da je radio. · mogucnost promjene u tehnologiji i organizaciji rada u cilju zbrinjavanja viska zaposlenika. na zahtijev poslodavca. ovog clana. · broj i kategoriju zaposlenika koji ce se pojaviti kao visak. Ako zaposlenik prihvati ponudu poslodavca iz stava 1. s tim da se konkretna duzina otkaznog roka ureduje kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. a koji u periodu od sest mjeseci ima namjeru da zbog ekonomskih. Program iz clana 98. narocito: · razloge nastanka viska zaposlenika. zadrzava pravo da pred nadleznim sudom osporava dopustenost takve izmjene ugovora. do okoncanja sudskog spora. Clan 96. Otkazni rok ne moze biti kraci od 15 dana niti duzi od sest mjeseci. 5.

ovog clana utvrduje se kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. ovog clana. Izuzetno.· mogucnost skracivanja radnog vremena. kolektivnim ugovorom i drugim propisima. ovog clana poslodavac je obavezan dostaviti na konsultiranje vijecu zaposlenika i obavezan je izjasniti se vijecu zaposlenika o njegovim misljenjima i prijedlozima. osim ako se ugovor otkazuje zbog krsenja obaveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane zaposlenika. poslodavac i zaposlenik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade. o programu iz stava 1. . ovog clana. poslodavac ili drugo ovlasteno lice odredeno statutom ili aktom o osnivanju. a kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada. Clan 102. s tim da se ne moze utvrditi u iznosu manjem od jedne trecine prosjecne mjesecne place isplacene zaposleniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. Otpremnina iz stava 1. O pravima i obavezama zaposlenika iz radnog odnosa odlucuje. ovog clana. umjesto otpremnine iz stava 2. utvrduju se pismenim ugovorom izmedu zaposlenika i poslodavca. ako je to lice nezaposleno. za svaku navrsenu godinu rada kod tog poslodavca. ovog clana poslodavac se konsultira sa sindikatom i obavezan je da se izjasni o misljenjima i prijedlozima sindikata. poslodavac ne moze u roku od dvije godine zaposliti drugo lice koje ima istu kvalifikaciju ili isti stepen strucne spreme. osim lica iz stava 4. Odlucivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa Clan 101. 2. ovog clana nije moguce zaposlenicima osigurati zaposlenje. i 3. uvjeti i rokovi isplate otpremnine iz st. Ako programom iz stava 1. Ako je poslodavac fizicko lice moze pismenom punomoci ovlastiti drugo poslovno sposobno punoljetno lice da ga zastupa u ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom. Nacin. ima pravo na otpremninu u iznosu koji se odreduje u zavisnosti od duzine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa tim poslodavcem. U slucaju otkaza iz stava 4. 6. XII . Ako kod poslodavca nije formirano vijece zaposlenika. Otpremnina Clan 100.OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA 1. Program iz stava 1. ovog clana. u skladu sa ovim zakonom. moze im se otkazati ugovor o radu. Zaposlenik koji je sa poslodavcem zakljucio ugovor o radu na neodredeno vrijeme.

Kolektivnim ugovorom odnosno sporazumom ureduje se sastav. XIII .do 3.PRAVILNIK O RADU Clan 107. zaposlenik moze u daljem roku od 15 dana traziti zastitu povrijedenog prava pred nadleznim sudom. Propust zaposlenika da zahtijeva naknadu stete ili drugo novcano potrazivanje iz radnog odnosa u rokovima iz st. u kom slucaju rok od 15 dana za podnosenje zahtjeva sudu. ako zakonom nije drugacije odredeno. odnosno od dana saznanja za povredu prava. U slucaju promjene poslodavca ili njegovog pravnog polozaja (npr. Clan 104.U ostvarivanju pojedinacnih prava iz radnog odnosa zaposlenik moze zahtijevati ostvarivanje tih prava kod poslodavca. zbog nasljedivanja. podjele. ). postupak i druga pitanja znacajna za rad arbitraze. u skladu sa ovim zakonom. u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. pripajanja. ugovori o radu prenose se na novog poslodavca. 2. Poslodavac koji zaposljava vise od 15 zaposlenika donosi i objavljuje pravilnik o radu. spajanja. nema za posljedicu gubitak prava na to potrazivanje. pred nadleznim sudom i drugim organima. promjene oblika drustva i dr. u skladu sa zakonom. Rjesavanje nastalog radnog spora stranke u sporu mogu sporazumno povjeriti arbitrazi. u skladu sa kolektivnim ugovorom. Zaposlenik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa. 1. Apsolutna zastara potrazivanja iz radnog odnosa nastupa za tri godine od dana nastanka potrazivanja. Zastita prava iz radnog odnosa Clan 103. organizacija rada i druga pitanja znacajna za zaposlenika i poslodavca. ovog clana ne udovolji tom zahtjevu. Ako poslodavac u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahtijeva zaposlenika iz stava 1. kojim se ureduju place. tece od dana okoncanja tog postupka. moze u roku od 15 dana od dana dostave odluke kojom je povrijedeno njegovo pravo. O donosenju pravilnika o radu poslodavac se obavezno konsultira sa vijecem zaposlenika . Clan 105. prodaje. moze se predvidjeti postupak mirnog rjesavanja radnog spora. ovog clana. Clan 106. zahtjevati od poslodavca ostvarivanje tog prava. Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

imaju pravo da formiraju vijece zaposlenika. odnosno vlada kantona.odnosno sindikatom. XIV . . Clan 109. Pravilnik iz stava 1. o zakljucivanju kolektivnog ugovora mogu pregovarati samo oni sindikati odnosno poslodavci koji imaju punomoc od svakog pojedinacnog sindikata odnosno poslodavca. Zaposlenici kod poslodavca koji redovno zaposljava najmanje 15 zaposlenika. a na strani poslodavca moze biti poslodavac. odredenu djelatnost. koje ce ih zastupati kod poslodavca u zastiti njihovih prava i interesa. Nacin i postupak formiranja vijeca zaposlenika. Ako kod poslodavca nije formirano vijece zaposlenika. Clan 112. ovog clana objavljuje se na oglasnoj tabli poslodavca. moze biti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije ). sindikat ima obaveze i ovlastenja koja se odnose na ovlastenja vijeca zaposlenika. Ako je u pregovaranju i zakljucivanju kolektivnog ugovora zastupljeno vise sindikata odnosno vise poslodavaca. ureduju se zakonom.VIJECE ZAPOSLENIKA Clan 108. kao i druga pitanja vezana za rad i djelovanje vijeca zaposlenika. a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja. XV . Do formiranja udruzenja poslodavaca na strani poslodavca kod zakljucivanja kolektivnog ugovora iz clana 111.SUDJELOVANJE ZAPOSLENIKA U ODLUCIVANJU . za podrucje jednog ili vise kantona. Kolektivni ugovor moze se zakljuciti za teritoriju Federacije.KOLEKTIVNI UGOVORI Clan 111. u skladu sa njihovim statutom. Clan 110. Vijece zaposlenika formira se na zahtijev najmanje 20 % zaposlenika ili sindikata. u skladu sa zakonom. ovog zakona. vise poslodavaca ili udruzenje poslodavaca. Na strani zaposlenika kod zakljucivanja kolektivnog ugovora moze biti sindikat ili vise sindikata. Vijece zaposlenika odnosno sindikalni povjerenik moze od nadleznog suda zatraziti da nezakonit pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi nevazecim. jednog ili vise poslodavaca.

u skladu sa zakonom i drugim propisima. ovog clana federalnom ministarstvu . Clan 115. Clan 114. na koje se kolektivni ugovor prosiruje. Kolektivni ugovor je obavezan za strane koje su ga zakljucile. federalni ministar moze prosiriti primjenu kolektivnog ugovora i na druga pravna lica za koja se ocjeni da je to potrebno. federalni ministar je obavezan zatraziti misljenje sindikata. te njegove izmjene i dopune. Kolektivnim ugovorom ureduju se prava i obaveze strana koje su ga zakljucile. Prije donosenja odluke o prosirenju vaznosti kolektivnog ugovora. kao i za strane koje su mu naknadno pristupile. Ako postoji interes Federacije. kolektivni ugovor primjenjivace se do zakljucivanja novog kolektivnog ugovora. Zakljucen kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor zakljucuje se u pismenoj formi. Na izmjene i dopune kolektivnih ugovora primjenjuju se odredbe ovog zakona koje vaze i za njihovo donosenje.Clan 113. Ako kolektivnim ugovorom nije drugacije odredeno. Odluka o prosirenju vaznosti kolektivnog ugovora moze se opozvati na nacin utvrden za njezino donosenje. a svi ostali kolektivni ugovori dostavljaju se nadleznom organu kantona. Kolektivnim ugovorom ureduju se i pravila o postupku kolektivnog pregovaranja. a koja nisu ucestvovala u njegovom zakljucivanju ili mu nisu naknadno pristupila. poslodavca ili vise poslodavaca odnosno udruzenja poslodavaca. Postupak dostave kolektivnih ugovora iz stava 1. Clan 118. te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom. nakon isteka roka na koji je zakljucen. sastav i nacin postupanja tijela ovlastenih za mirno rjesavanje kolektvnih radnih sporova. za teritoriju Federacije ili podrucje dva ili vise kantona dostavljaju se federalnom ministarstvu nadleznom za rad (u daljem tekstu: federalno ministarstvo). Odluka o prosirenju vaznosti kolektivnog ugovora objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". Clan 117. Clan 116. Kolektivni ugovor moze se zakljuciti na neodredeno ili odredeno vrijeme.

Mirenje Clan 122. izmjeni ili dopuni odnosno otkazivanju kolektivnog ugovora ili drugog slicnog spora vezanog za kolektivni ugovor (kolektivni radni spor). sprovodi se postupak mirenja. ovog clana provodi mirovno vijece. Mirovno vijece iz stava 2.ako strane nisu dogovorile nacin mirnog rjesavanja spora. Mirenje iz stava 1. Kolektivni ugovor moze se otkazati na nacin i pod uvjetima predvidenim tim kolektivnim ugovorom. Troskove za clana mirovnog vijeca sa liste koju utvrduje federalni ministar. u skladu sa ovim zakonom. XVI . snosi federalno ministarstvo. i to: predstavnika poslodavaca. Clan 123. Administrativne poslove za mirovno vijece formirano za teritoriju Federacije. odnosno za podrucje kantona. Otkaz kolektivnog ugovora obavezno se dostavlja svim ugovornim stranama. Strane kolektivnog ugovora mogu pred nadleznim sudom zahtijevati zastitu prava iz kolektivnog ugovora. Mirovno vijece za teritoriju Federacije sastoji se od tri clana. . odnosno nadlezni kantonalni ministar. Clan 124. primjeni. a za podrucje jednog ili vise kantona u sluzbenom glasilu kantona. a formira se za period od dvije godine. sindikata i predstavnika kojeg izaberu strane u sporu sa liste koju utvrduje federalni ministar.MIRNO RJESAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA 1. U slucaju spora o zakljucivanju. ovog clana donosi pravila o postupku pred tim vijecem. Clan 121. Clan 119. Kolektivni ugovor. pravilnikom ce propisati federalni ministar. Mirovno vijece moze biti formirano za teritoriju Federacije. Clan 120. objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". vrsi federalno ministarstvo.odnosno nadleznom organu kantona. zakljucen za teritoriju Federacije.

Arbitrazna odluka ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora. moze mu se dati otkaz. Protiv arbitrazne odluke zalba nije dopustena. u skladu sa zakonom. u smislu clana 128. Ako se zaposlenik ponasa suprotno clanu 128. Sindikat ima pravo pozvati na strajk i provesti ga sa svrhom zastite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa svojih clanova. kolektivnom ugovoru i na pravicnosti. Strajk ne moze zapoceti prije okoncanja postupka mirenja predvidenog ovim zakonom. Imenovanje arbitara i arbitraznog vijeca i druga pitanja u vezi sa arbitraznim postupkom ureduju se kolektivnim ugovorom ili sporazumom strana. Clan 129. prijedlog ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora. stav 2. Strajk se moze organizirati samo u skladu sa Zakonom o strajku. ureduju se propisom kantona. stav 2. drugom propisu. 2. Arbitraza temelji svoju odluku na zakonu. Strane u sporu mogu rjesavanje kolektivnog radnog spora sprorazumno povjeriti arbitrazi. O ishodu i rezultatima mirenja strane u sporu obavjestavaju u roku od tri dana od dana zavrsetka mirenja federalno ministarstvo. ovog zakona. a ako ga prihvate. Arbitraza Clan 126. osim ako strane u sporu ne odluce drugacije. Zaposlenik ne moze biti stavljen u nepovoljniji polozaj od drugih zaposlenika zbog organiziranja ili sudjelovanja u strajku. pravilima sindikata o strajku i kolektivnim ugovorom. u skladu sa propisom kantona. Arbitrazna odluka mora biti obrazlozena. ovog zakona ili ako za vrijeme strajka namjerno nanese stetu poslodavcu. Zaposlenik ne moze biti ni na koji nacin prisiljavan da sudjeluje u strajku. nacin rada i druga pitanja koja se odnose na rad tog mirovnog vijeca. odnosno nadlezni organ kantona. njegov sastav.STRAJK Clan 128. odnosno prije provodenja drugog postupka mirnog rjesavanja spora o kojem su se strane sporazumjele.Formiranje mirovnog vijeca za podrucje kantona. . Clan 125. Clan 127. XVII . Strane u sporu mogu prihvatiti ili odbiti prijedlog mirovnog vijeca.

socijalno vijece moze se formirati za teritoriju Federacije odnosno podrucje kantona.EKONOMSKO . Radna knjizica Clan 133.XVIII . Ekonomsko .SOCIJALNO VIJECE Clan 130. sindikat. u skladu sa zakonom.NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU Clan 131.POSEBNE ODREDBE 1. odnosno vlade kantona. odnosno ineresa zaposlenika i poslodavaca. Ako se radi o preduzecu ili ustanovi od interesa za Federaciju. Zaposlenik ima radnu knjizicu. Clan 132. ovog clana donosi poslovnik o radu. ovlastenja i druga pitanja od znacaja za rad ovog vijeca. postupak zamjene i izdavanja novih . nadzor iz stava 1. Ekonomsko . ovog clana obavlja federalni inspektor rada. Radnu knjizicu izdaje opcinski organ uprave nadlezan za poslove rada. sindikata i poslodavaca.socijalno vijece. Ekonomsko . te podsticanja zakljucivanja i primjene kolektivnih ugovora i njihovog uskladivanja sa mjerama ekonomske i socijalne politike. U provodenju nadzora inspektor rada ima ovlastenja utvrdena zakonom i na osnovu zakona donesenih propisa.socijalno vijece temelji se na trostranoj saradnji Vlade Federacije. Radna knjizica je javna isprava. postupak izdavanja.socijalno vijece iz stava 2.socijlano vijece iz stava 2. XX . kojim ce se urediti: sadrzaj. Zaposlenik. Nadzor nad primjenom ovog zakona i na osnovu njega donesenih propisa. moze se formirati ekonomsko . obavlja federalni. Federalni ministar donijet ce propis o radnoj knjizici. nacin upisivanja podataka. XIX . odnosno kantonalni inspektor rada. kojim ce urediti nacin donosenja odluka iz svog djelokruga rada. U cilju ostvarivanja i uskladivanja ekonomske i socijalne politike. ovog clana osniva se sporazumom zainteresiranih strana kojim se ureduje sastav. poslodavac i vijece zaposlenika mogu zahtijevati od inspektora rada provodenje inspekcijskog nadzora. Ekonomsko .

ovoga clana ne mogu se unositi podaci koji bi zaposleniku otezavali zakljucivanje novog ugovora o radu. Clan 137. Za obavljanje poslova iz clana 136. Utjecaj vojne sluzbe na radni odnos Clan 138. u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju . Zaposleniku za vrijeme sluzenja vojnog roka i sluzenja u rezervnom sastavu (u daljem tekstu: vojna sluzba) prava i obaveze iz radnog odnosa miruju. Na dan prestanka ugovora o radu. kao i druga pitanja predvidena propisom o radnoj knjizici. da su privremeni i povremeni poslovi utvrdeni u kolektivnom ugovoru ili u pravilniku o radu.radnih knjizica. Clan 135. rok izvrsenja poslova i iznos naknade za izvrseni posao. . o cemu poslodavac izdaje zaposleniku pismenu potvrdu. sa punim ili nepunim radnim vremenom i da ne traju duze od 60 dana u toku kalendarske godine. 2. Vracanje radne knjizice iz stava 2. oblik i nacin izrade. ovog clana ne moze se uvjetovati potrazivanjem koje poslodavac eventualno ima prema zaposleniku. 2. Pored radne knjizice iz clana 134. nacin. da privremeni i povremeni poslovi ne predstavljaju poslove za koje se zakljucuje ugovor o radu na odredeno ili neodredeno vrijeme. zaposlenik predaje radnu knjizicu poslodavcu. 3. Za obavljanje privremenih i povremenih poslova moze se zakljuciti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova. ovog zakona zakljucuje se ugovor u pismenoj formi. nacin vodenja registra izdatih radnih knjizica. a zaposlenik vraca poslodavcu potvrdu iz stava 1. Zaposlenik koji nakon zavrsetka vojne sluzbe zeli da nastavi rad kod istog poslodavca. Licu koje obavlja privremene i povremene poslove osigurava se odmor u toku rada pod istim uvjetima kao i za zaposlenike u radnom odnosu i druga prava. poslodavac je duzan vratiti zaposleniku radnu knjizicu. ovog clana sadrzi: vrstu. ovog zakona. Privremeni i povremeni poslovi Clan 136. Ugovor iz stava 1. pod uvjetima: 1. U potvrdi iz stava 1. stav 2. Clan 134. Na dan kada pocne da radi. ovog clana. poslodavac je duzan zaposleniku vratiti i druge dokumente i na njegov zahtjev izdati potvrdu o poslovima koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.

). ovog clana.00 KM do 10. obraduje. ovog clana.000. zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova u smislu stava 3. poslodavac je duzan rasporediti na poslove na kojima je radio prije stupanja u vojnu sluzbu ili na druge odgovarajuce poslove. zakljuci ugovor o radu koji ne sadrzi podatke propisane ovim zakonom (clan 21. 2. 6. Na zaposlenika iz stava 1. KM kaznit ce se za prekrsaj poslodavac . s tim da se prosjecna placa dovede na nivo place koju bi zaposlenik ostvario da je radio. ako: 1. Ako poslodavac ne moze vratiti zaposlenika na rad. ovog zakona. odnosno imenovanom na neku od javnih duznosti. zakljuci ugovor o radu kojim je ugovoreno trajanje pripravnickog staza duze od zakonom predvidenog (clan 26. ovog zakona. prava i obaveze iz radnog odnosa. duzan mu je isplatiti otpremninu utvrdenu u clanu 100. ovog clana. prikuplja. grada i opcine i zaposleniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu. a poslodavac je duzan primiti zaposlenika na rad u roku od 30 dana od dana obavijesti zaposlenika.ovog zakona.KAZNENE ODREDBE Clan 140. ovog clana.). tehnickih ili organizacijskih razloga u smislu clana 98. 9. 7. st. koristi ili dostavlja trecim licima podatke o zaposleniku. . 4. Federacije Bosne i Hercegovine.). Zaposlenika. od zaposlenika trazi podatke koji nisu u neposrednoj vezi sa radnim odnosom (clan 23. Novcanom kaznom od 1. ovog zakona. (clan 24. osim lica iz stava 1.). ovog clana shodno se primjenjuju odredbe iz clana 138. 8. Zaposleniku izabranom.00. kao i lice koje zaposli stavlja u nepovoljniji polozaj (clan 5. 5. ovog zakona. sa zaposlenikom ne zakljuci ugovor o radu (clan 2.). na njegov zahtjev. miruju. u organe Bosne i Hercegovine. osim ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova zbog ekonomskih.). 2.000. Ako zaposleniku prestane radni odnos u smislu stava 3.pravno lice. poslodavac ne moze u roku od godinu dana zaposliti drugo lice koje ima istu kvalifikaciju ili isti stepen strucne spreme. a ugovor o radu ne sadrzi propisane podatke (clan 22. a najduze cetiri godine od dana izbora odnosno imenovanja. organe kantona. XXI . zakljuci ugovor o radu na odredeno vrijeme suprotno clanu 20. Prava zastupnika . uputi zaposlenika na rad u inozemstvo. zaposleniku ne uruci pismenu potvrdu u skladu sa clanom 14. lice koje trazi zaposlenje.). 3. koji je obavijestio poslodavca u smislu stava 2.duzan ga je o tome obavijestiti u roku od 30 dana od dana prestanka vojne sluzbe.poslanika i funkcionera Clan 139. do 5. 4. Prava utvrdena ovim zakonom u vezi sa vojnom sluzbom imaju i lica na sluzbi u rezervnom sastavu policije.

10. 17.).) 35. 28.).). stav 1. ovog zakona.). 25. na kojima se uz primjenu mjera zastite na radu nije moguce zastititi od stetnih uticaja. stav 4. 37. stav 1.). 14. 19. ugovor o volonterskom radu ne zakljuci u pismenoj formi (clan 28. ovog zakona.). zaposli zenu na poslovima na kojima je zenama zabranjen rad (clan 52. stav 3. maloljetnom zaposleniku naredi prekovremeni rad (clan 32. ili je suprotno odredbama ovog zakona. u toku rada (clan 37. 30. 34.ovog zakona.). ne obavijesti inspektora rada kantona o prekovremenom radu o kojem ga je duzan obavijestiti (clan 32.stav 2. 22.). premjesti na druge poslove (clan 53. 31. 18. zaposleniku ne omoguci koristenje odmora. 16. jednom od roditelja odnosno usvojiocu ne omoguci da koristi pravo pod uvjetima propisanim clanom 58. ovog zakona. ovog zakona (clan 56. zeni zaposlenoj u industriji naredi nocni rad suprotno clanu 35. ovog zakona. zaposleniku uskrati pravo na godisnji odmor. stav 4. i 39. premjesti zenu suprotno clanu 54. 38. stav 1. 13.).). 24. usljed cega je privremeno nesposoban za rad (clan 64. ne omoguci zeni odsustvo sa rada uz naknadu place (clan 54.). 32. od zaposlenika zahtijeva da na poslovima.). 29.). bez njegovog pismenog pristanka. ne omoguci zeni da koristi porodajno odsustvo (clan 55. otkaze joj ugovor o radu.). sklopi ugovor o radu u kojem je puno radno vrijeme ugovoreno u trajanju duzem od zakonom propisanog (clan 29. otkaze zaposleniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti. stav 5. stav 1. ). zeni odnosno ocu djeteta ne omoguci da radi polovinu punog radnog vremena (clan 57. majci sa djetetom do tri godine starosti ili samohranom roditelju sa djetetom do sest godina zivota.). maloljetniku naredi nocni rad (clan 36. zaposleniku ne omoguci koristenje placenog odsustva (clan 46. 21. 26.) 15. zaposleniku ne omoguci koristenje dnevnog i sedmicnog odmora (cl. ne vrati zaposlenika na poslove na kojima je prije radio ili na druge odgovarajuce poslove (clan 65.). zbog trudnoce odbije zaposliti zenu.). odnosno isplati mu naknadu umjesto koristenja godisnjeg odmora (clan 45. stav 1. 38. onemoguci zeni da odsustvuje sa posla radi dojenja djeteta(clan 59. naredi prekovremeni rad (clan 32. stav 2. 23. ocu djeteta odnosno usvojiocu ne omoguci koristenje prava iz clana 55. ne postupi po zabrani inspektora rada kantona kojim se zabranjuje prekovremeni rad (clan 32. 33.).). rasporedi maloljetnika da radi na poslovima suprotno clanu 51. od zaposlenika zahtijeva da radi duze od punog radnog vremena (prekovremeni rad) suprotno clanu 32. 20. zaposleniku ne omoguci koristenje godisnjeg odmora u najkracem trajanju odredenom ovim zakonom (clan 41. 12. 11. . trudnici. ovog zakona. stav 2. 36. poslodavac ne ponudi zaposleniku druge poslove (clan 66. radi duze od skracenog radnog vremena (clan 31). stav 1. jednom od roditelja djeteta sa tezim smetnjama u razvoju (teze hendikepiranog djeteta) odnosno usvojiocu onemoguci da koristi pravo iz clana 63. 27.

stav 1.500. ovog zakona. u roku od tri mjeseca iz clana 142. ne isplati placu u roku utvrdenom u clanu 70. Za prekrsaj iz stava 1.000. ne ispuni obaveze prema zaposleniku iz clana 96. Za prekrsaj iz stava 1. 2. Ako je prekrsaj iz stava 1. poslodavac ne da prednost zaposleniku pri strucnom obrazovanju. pri izradi programa viska zaposlenika ne konsultira vijece zaposlenika odnosno sindikat (clan 99.). 48.). isplati placu manju od utvrdene kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu (clan 69.00 KM. ovog zakona. stav 1. novcanom kaznom od 200. u roku od sest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.). odbije zaposleniku vratiti radnu knjizicu (clan 134. u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ne uskladi pravilnik o radu (clan 141. ovog zakona. onemoguci ili pokusa onemoguciti federalnog odnosno kantonalnog inspektora rada u provodenju nadzora (clan 131. poslodavac svoje potrazivanje prema zaposleniku naplati suprotno clanu 74. i 3.). stav 6.). poslodavac otkaze ugovor o radu zaposleniku kod kojeg postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti suprotno clanu 67. zakljuci ugovor o radu sa drugim zaposlenikom (clan 99. 56. postupi suprotno clanu 93. 41. st. postupi suprotno odredbama cl. stav 2. ovog clana kaznit ce se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice. zaposli drugo lice suprotno clanu 143.). 46. ovog zakona. 136.fizicko lice novcanom kaznom od 500. 42. ovog zakona. ne uruci otkaz zaposleniku u pismenoj formi (clan 94. 47. 55. 45. .).). ovog zakona. 49.00 KM. stav 5. stav 2. stav 1. 44. 54.). osposobljavanju i usavrsavanju (clan 66.00 KM do 1. 51.00 KM do 2. ovog clana ucinjen prema maloljetnom zaposleniku najnizi i najvisi iznos novcane kazne uvecava se dvostruko. Poslodavci su duzni uskladiti pravilnike o radu sa odredbama ovog zakona. 53.stav 2. ovog zakona ne zakljuci sa zaposlenikom ugovor o radu.). ugovor o radu prestane suprotno clanu 87. ovog clana kaznit ce se poslodavac .PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE Clan 141. 57. ne izradi program zbrinjavanja viska zaposlenika u skladu sa clanom 98. ne omoguci zaposleniku da iznese svoju odbranu (clan 90. ovog zakona.39. 58. Clan 142. 40. poslodavac stavi u nepovoljniji polozaj zaposlenika zbog organiziranja ili sudjelovanja u strajku (clan 129.ovog zakona. 52. i 137. 43. 50. XXII . ovog zakona.

Ako zaposlenik na cekanju posla iz st.i 2. uz pravo na otpremninu najmanje u visini tri prosjecne place isplacene na nivou Federacije u prethodna tri mjeseca. i 5. a u ovom vremenskom razdoblju nije zasnovao radni odnos kod drugog poslodavca smatrat ce se. utvrduju se pismenim ugovorom izmedu zaposlenika i poslodavca. 4. jos najmanje jednu polovinu prosjecne place. koju objavljuje Federalni zavod za statistiku. Ako zaposlenik ne prihvati ponudu poslodavca da zakljuci ugovor o radu u skladu sa stavom 1. u skladu sa ovim zakonom . ako poslodavac prije isteka ovog roka zaposlenika ne pozove na rad. Izuzetno.i 2. ako odredbama ovog zakona ta pitanja nisu drugacije uredena. Clan 143. Ako zaposlenik prihvati ponudu poslodavca. Zaposlenik koji se zatekao u radnom odnosu 31. umjesto otpremnine poslodavac i zaposlenik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade. ostat ce u tom statusu najduze sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Za vrijeme cekanja posla zaposlenik ima pravo na naknadu place u visini koju odredi poslodavac. ovog clana. takoder. a smatra da ugovor koji mu je ponudio poslodavac nije u skladu sa stavom 3. Ugovor iz stava 1. Clan 144. . a koji po ovom zakonu nemaju pravo na mirovanje radnog odnosa. kojem poslodavac ne ponudi ugovor o radu iz stava 1. ovog clana. ako je to lice nezaposleno. ovog clana. prestaje mu radni odnos u roku od 30 dana od dana dostave ugovora o radu na zakljucivanje. Zaposlenici. ovog clana. odnosno pod kojima su bili uredeni radni odnosi zaposlenika i poslodavca do dana zakljucivanja ugovora iz stava 1. imaju pravo da se vrate na poslove koje su prije obavljali ili na druge odgovarajuce poslove u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog clana. ovog clana. ovog clana ne bude pozvan na rad u roku iz stava 1. ovog clana ne moze biti nepovoljniji od uvjeta pod kojima je radni odnos zasnovan. poslodavac ne moze u roku od jedne godine zaposliti drugo lice koje ima istu kvalifikaciju ili isti stepen strucne spreme. godine i koji se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona pismeno ili neposredno obratio poslodavcu radi uspostavljanja radno-pravnog statusa.1. do navrsenih pet godina staza osiguranja.zaposlenikom na cekanju posla. decembra 1991. ovog clana.Poslodavci su duzni u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona ponuditi zaposleniku zakljucivanje ugovora o radu. a za svaku narednu godinu staza osiguranja. moze pred nadleznim sudom da ospori valjanost ponude poslodavca u roku od 15 dana od dana prihvatanja ponude. Nacin. ciji radni odnos miruje u skladu sa propisima koji su vazili do dana stupanja na snagu ovog zakona. prestaje mu radni odnos. 1. ostaje u radnom odnosu na neodredeno odnosno odredeno vrijeme. uvjeti i rokovi isplate otpremnine iz st. Zaposlenik koji se na dan stupanja na snagu ovog zakona zatekao na cekanju posla. Ako zaposleniku prestane radni odnos u smislu stava 4. osim lica iz st. Zaposlenik. ovog clana.

Do donosenja propisa iz clana 147. zapoceti prije stupanja na snagu ovog zakona. Nadlezni organi kantona donijet ce propise. osim propisa iz clana 148. zavrsit ce se po odredbama propisa koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".Clan 145. Clan 148. Odluka o visini najnize place iz stava 1. ako je to za zaposlenika povoljnije. u skladu sa ovim zakonom. u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Postupci ostvarivanja i zastite prava zaposlenika. donijet ce se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa o radnim odnosima i placama koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije. ovog clana objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". Vlada Federacije utvrdit ce. primjenjivat ce se propisi koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona. Do uredivanja placa kolektivnim ugovorom. Clan 146. . do dana stupanja na snagu ovog zakona. Clan 150. koji su predvideni za sprovodenje ovog zakona. Propisi. Clan 151. Clan 147. Clan 149. ovog zakona. visinu. nacin i uvjete uskladivanja najnize place. uz prethodno konsultiranje strana u zakljucivanju kolektivnog ugovora. Danom stupanja na snagu ovog zakona. a najduze za vrijeme od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

ovog clana. aktivnosti koje za svoj cilj imaju poboljsanje polozaja lica koja se nalazi u nepovoljnom ekonomskom. nacionalnog ili socijalnog porijekla. Clan 3. je fizicko ili pravno lice koje zaposleniku daje posao na osnovu ugovora o radu". koje se prave u dobroj vjeri. 2. a zasnovane su na nesposobnosti lica da obavlja poslove predvidjene za odredjeno radno mjesto ili da savlada program potrebnog stucnog usavrsavanja. i 2. Lice cija prava su povrijedjena moze zbog povrede prava podnijeti tuzbu nadleznom sudu. Clan 2. da bi se osigurala primjena odredaba ovoga clana. kao i lice koje se zaposli. tuzeni je duzan da podnese dokaz da takva razlika nije napravljena na osnovu diskriminacije. mijenja se i glasi: "Zaposlenik. boje koze. tjelesnih i dusevnih poteskoca u pogledu angaziranja. rodjenja ili kakve druge okolnosti. koje se prave u dobroj vjeri. 3. jezika. sud ce naloziti. clanstva ili neclanstva u politickoj stranci. unapredjenja. u smislu ovog zakona. vracanje na prethodno radno mjesto. pod uvjetom da je poslodavac ili lice koje osigurava strucno usavrsavanje ulozilo razumne napore za prilagodjavanje posla ili obuke u kojoj se nalazi takvo lice ili za osiguravanje odgovarajuceg drugog zaposlenja ili usavsavanja. ukljucujuci zaposlenje. je fizicko lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu". U smislu stava 1. otkazivanja ugovora o radu ili drugih pitanja koja proisticu iz radnog odnosa. ovog clana: 1. 3) ukoliko utvrdi da su navodi tuzbe osnovani. 2. ne iskljucuju se razlike: 1. obrazovnom ili fizickom polozaju. u smislu ovog zakona. U slucajevima krsenja odredaba iz st. ne moze biti stvljeno u nepovoljniji polozaj zbog rase. mijenja se i glasi: "Poslodavac. ukoliko podnosilac tuzbe podnese ocigledan dokaz diskriminacije koja je zabranjena odredbom ovog clana. clanstva ili neclanstva u sindikatu. U Zakonu o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH". politickog ili drugog misljenja. uvjeta i zahtjeva rada. mijenja se i glasi: "Lice koje trazi zaposlenje. obrazovanja. a zasnovane su na zahtjevima koji se odnose na odredjeni posao. . ukoliko je to moguce. imovnog stanja. socijalnom. vjere.Slu bene novine Federacije BiH 32/00 Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Clan 1. Clan 4. 1. Clan 5. broj 43/99) clan 3. pola.

mijesanje u uspostavljanje. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu ne mogu se utvrditi manja prava od prava utvrdjenih u ovom zakonu. zabranjuje se: 1. brise se." Clan 8. mijenja se i glasi: "Kolektivnim ugovorom." Clan 10. osim ako to nije izricito predvidjeno ovim ili drugim zakonom.osiguravanje ili ponovno uspostvljanje svih prava iz radnog odnosa koja proizilaze iz ugovora o radu. ako zakonom nije drugacije predvidjeno. clana ili zastupnika. Clan 11. dodaje se novi clan 10a. Clan 9. Clan 7. Poslodavcima ili udruzenjima poslodavaca koji djeluju u sopstveno ime ili putem nekog drugog lica. koji glasi: "Clan 10a. zabranjeno je mijesanje u uspostavljanje. clana ili zastupnika. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu mogu se utvrditi povoljnija prava od prva utvrdjenih ovim zakonom. funkcioniranje ili upravljanje sindikatom. Clan 7. brise se. brise se. Iza clan 10. zagovaranje ili pruzanje pomoci sindikatu sa ciljem kontroliranja takvog sindikata. Clan 14. Clan 12. Sindikatu koji djeluje u sopstveno ime ili putem bilo kojeg lica. Clan 4. U clanu 11. 2. na pocetku recenice dodaje se rijec "Zakonita". Clan 13. Clan 5. funkcioniranje ili upravljanje udruzenjem poslodavalaca. Clan 6. brise se. Kolektivnim ugovorom. Clan 6. . brise se. Clan 8.". Clan 12.

U clanu 18. Clan 21. radno mjesto na koje se . rijec "tri" zamjenjuje se rijecju "sest". Ugovor o radu na odredjeno vrijeme ne moze se sklopiti za period duzi od dvije godine. stav 4. mijenja se i glasi: "Ugovor o radu zakljucuje se u pismenoj ili usmenoj formi. na neodredjeno vrijeme. 5. kolektivnim ugovorom. 6." Clan 18. Clan 13. bolovanja. brise se. Ugovor o radu u pismenoj formi sadrzi. 6. trajanju ugovora o radu. kolektivnim ugovorom. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Clan 16. 3. ako kolektivnim ugovorom nije drugacije odredjeno. narocito. prebivalistu odnosno boravistu zaposlenika. mijenja se i glasi: "Prekidom ugovora o radu iz clana 19. odsustva s posla uz suglasnost poslodavca. Clan 19. 2. takav ugovor smatrat ce se ugovorom o radu na neodredjeno vrijeme. 2. ovoga zakona ne smatraju se prekidi nastali zbog: 1.Clan 15. Lice izmedju 15 i 18 godina zivota (u daljem tekstu: maloljetnik) moze se zaposliti pod uvjetom da od ovlastenog lijecnika ili nadlezne zdravstene ustanove pribavi potvrdu kojom dokazuje da ima opcu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova". 4. 3. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Clan 16. Ugovor o radu koji ne sadrzi podatak u pogledu trajanja smatrat ce se ugovorom o radu na neodredjeno vrijeme. mijenja se i glasi: "Ugovor o radu zakljucuje se: 1. porodjajskog odsusta. godisnjeg odmora. 2. u skladu sa zakonom. mijenja se i glasi: "Ugovor o radu ne moze se sklopiti sa licem koje nije navrsilo 15 godina zivota. danu otpocinjanja rada. nazivu i sjedistu poslodavca. Clan 15. na odredjeno vrijeme. vremenskog perioda od 15 dana izmedju ugovora o radu sa istim poslodavcem. 5. periodu izmedju otkaza ugovora o radu i dana povratka na radno mjesto na osnovu odluke suda ili drugog organa. Clan 17. Clan 17. Ako zaposlenik izricito ili precutno obnovi ugovor o radu na odredjeno vrijeme sa istim poslodavcem. brise se. odsustva sa rada u skladu sa zakonom. Clan 14. imenu i prezimenu. Clan 20. 4. odnosno izricito ili precutno zakljuci s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na odredjeno vrijeme na period duzi od dvije godine bez prekida. podatke o: 1. 7. mjesto rada. u stav 2. osim ako kolektivnim ugovorom nije drugacije utvrdjeno.

druge podatke u vezi sa uvjetima rada utvrdjenim kolektinim ugovorom. tacke 7. U clanu 32.zaposlenik zaposljava i kratak opis poslova. izmjena smjena se uredjuje kolektivnim ugovorom. rijeci: "i 4" zamjenjuje se rijecima: "4. dodaje se novi clan 21a." Clan 22. na zahtjev poslodavca. i 6." Clan 19. Umjesto podataka iz stava 2. kojim su uredjena ta pitanja. 5. Ako poslodavac ne zakljuci ugovor o radu sa zaposlenikom u pismenoj formi iz clana 21. najkasnije na dan kada zaposlenik otpocne da radi za poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na odredjeno vrijeme. 11. ovog zakona. trajanju godisnjeg odmora. 2. naknadama. dodaje se novi stav 3. brise se. Clan 24. 9. te periodima isplate. koji glasi: "Zaposlenik moze dobrovoljno. u roku od jednog mjeseca od dana kada zaposlenik utpocne da radi kod poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na neodredjeno vrijeme. 4. kolektivni ugovor ili pravilnik o radu. 4. duzini i rasporedu radnog vremena. duzan je da zaposleniku uruci pismenu izjavu koja sadrzi podatke iz clana 21. 8. placi. 3.. ako to nije drugacije utrdjeno kolektivnim ugovorom. dodacima na placu. valuti u kojoj ce se isplacivati placa i drugim primanjima u novcu i naturi na koja zaposlenik ima prava za vrijeme boravka u inozemstvu. mijenja se i glasi: "Ako je rad organiziran u smjenama. U stavu 6. raditi prekovremeno i to u trajanju od jos najvise 10 sati sedmicno. 10. . pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. ovog zakona. trajanju rada u inozemstvu. moze se u ugovoru o radu naznaciti odgovarajuci zakon. ili ako poslodavac dokaze da je ugovor o radu bio zakljucen na odredjeno vrijeme. uvjetima vracanja u zemlju. Iza clana 21. i 5." Dosadasnji st. ovog clana poslodavac je duzan uruciti zaposleniku: 1. do 11. i 5. stav 2. 3. stav 2. iza stava 2. U clanu 34. mora se postici pismena saglasnost u pogledu slijedecih uvjeta ugovora: 1. takav ugovor smatrat ce se ugovorom zakljucenim na neodredjeno vrijeme. Pismenu izjavu iz stava 1. Clan 22." Clan 23. ovog clana." Clan 21.. Clan 35. otkaznim rokovima kojih su se duzni pridrzavati zaposlenik i poslodavac. koji glasi: "Clan 21a. Ako poslodavac ne uruci pismenu izjavu o ugovoru o radu na odredjeno vrijeme. 2." Clan 20. mijenja se i glasi: "Ako se zaposlenik upucuje na rad u inozemstvo. postaju st. prije odlaska zaposlenika u inozemstvo. 7.

Clan 87. mijenja se i glasi: "Zena ne moze biti zaposlena na poslovima pod zemljom (u rudnicima). Zena moze koristi krace porodjajno odsustvo." Clan 27. U clanu 62. Clan 25. na pocetku recenice rijec "Izuzetno" brise se. stav 1. rijeci: "i 3." Clan 28. stav 1. kapacitet i ekonomsko stanje poslodavca i . Clan 52. ovog zakona. osim u slucaju ako je zaposlena na rukovodecem mjestu koje ne zahtijeva fizicki rad ili u sluzbama zdravstvene i socijalne zastite. zena ima pravo na porodjajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno. Clan 32. U clanu 86.U clanu 38. Na osnovu nalaza ovlastenog lijecnika zena moze da otpocne porodjajno odsustvo 28 dana prije ocekivanog datuma porodjajaa." brisu se. Poslodavac moze otkazati ugovor o radu u slucajevima iz stava 1. Clan 29. brise se. iza rijeci: ""staza osiguranja" dodaju se rijeci: "odnosno navrsi 40 godina staza osiguranja". s obzirom na velicinu. Clan 55. Clan 30. tehnickih ili organizacijskih razloga. tacka 3. Clan 31. ako: 1. mijenja se i glasi: "Za vrijeme trudnoce." brisu se. mijenja se i glasi: "Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposlenika uz propisani otkazni rok. je takav otkaz opravdan iz ekonomskih. odnosno ako zena mora provesti izvjesno vrijeme na obuci pod zemljom ili mora povremeno ulaziti u podzemni dio rudnika u cilju obavljanja zanimanja koje ne ukljucuje fizicki rad. ovog clana. brise se. ako se. ili 2. porodjaja i njege djeteta. Clan 76. zaposlenik nije u mogucnosti da izvrsava svoje obaveze iz radnog odnosa. rijeci: "kao i odsustva iz clana 59. Clan 26. stav 2. ali ne krace od 42 dana poslije porodjaja. Clan 40. U clanu 56.

stav 1. U clanu 89. ovog clana sadrzi opis prijestupa ili povrede radne obaveze za koje se zaposlenik smatra odgovornim i izjavu o namjeri da se otkaze ugovor o radu bez davanja predvidjenog otkaznog roka za slucaj da se takav prijestup ponovi.. 88. Stav 2. st. ovog clana". kao da je ugovor nezakonito otkazan od strane poslodavca. a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano ocekivati od posodavca da nastavi radni odnos. dodaje se novi clan 88a. i 2. koji glasi: "Clan 88a. Clan 34. Clan 88. brise se. Clan 38. u slucaju spora pred nadleznim sudom. mijenja se i glasi: "Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposleniku. U slucaju laksih prijestupa ili laksih povreda radnih obaveza iz ugovora o radu. brise se.mogucnosti zaposlenika. rijeci: "clana 88. poslodavac je duzna. Zaposlenik moze otkazati ugovor o radu bez davanja predvidjenog otkaznog roka. U clanu 93." Clan 37.". u slucaju da je poslodavac odgovoran za prijestup ili povredu obaveza iz ugovora o radu. . i 88a. ovog clana zaposlenik ima sva prava u skladu sa zakonom. 1. Pismeno upozorenje iz stava 2. Clan 36. ugovor o radu se ne moze otkazati bez prethodnog pismenog upozorenja zaposleniku. Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu mogu se utvrditi vrste prijestupa ili povreda radnih obaveza iz st. rijec "sindikata" zamjenjuje se rijecima: "federalnog ministarstva nadleznog za rad (u daljem tekstu: federalno ministarstvo)". U slucaju otkazivanja ugovora o radu iz stava 1. ili za tezu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu. Clan 91. bez obaveze postivanja otkaznog roka. Iza clana 88. 1. ovog zakona. u slucaju da je zaposlenik odgovoran za tezi prijestup. i 2." zamjenjuju se rijecima: "cl." Clan 33. stav 1. dokazati postojanje razloga za otkaz. ne moze osnovano ocekivati od poslodavca da zaposli zaposlenika na druge poslove ili da ga obrazuje odnosno osposobi za rad na drugim poslovima." Clan 35. a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano ocekivati od zaposlenika da nastavi radni odnos. Clan 92. mijenja se i glasi: "U slucaju otkazivanja ugovora o radu u smislu clana 88.

prekvalifikacija gdje je to potrebno. .mjere za koje poslodavac smatra da bi mogle pomoci zaposlenicima da nadju zaposlenje kod drugog poslodavca. . ali najmanje peterici zaposlenika. 2. U clanu 96. . vrati zaposlenika na posao. a koji u periodu od naredna tri mjeseca ima namjeru da zbog ekonomskih. Otkazni rok pocinje da tece od dana urucenja otkaza zaposleniku odnosno poslodavcu. narocito. . tehnickih ili organizacijskih razloga za vise od 10% zaposlenika otkaze ugovore o radu. duzan se konsultirati sa vijecem zaposlenika. na njegov zahtjev. kolektivnim ugovorom. mijenja se i glasi: "Otkazni rok ne moze biti kraci od sedam dana u slucaju da zaposlenik otkazuje ugovor o radu. ili 2. . pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Clan 40.razloge za predvidjeno otkazivanje ugovora o radu.druge naknade na koje zaposlenik ima pravo. zapocinje najmanje 30 dana prije davanja obavijesti o otkazu zaposlenicima na koje se odnosi. Kolektivnim ugovorom. . ovog zakona: 1. Clan 99. ovog clana dostavlja se vijecu zaposlenika ili sindikatu prije pocetka konsultiranja. Clan 41.broj i kategoriju zaposlenika za cije je ugovore predvidjen otkaz. pravilnikom o radu i ugovorom o radu moze se utvrditi duze trajanje otkaznog roka". Akt u pisanoj formi iz stava 1. a sadrzi.otpremninu na koju zaposlenik ima pravo u skladu sa zakonom. mijenjaju se i glase: "Ako sud utvrdi da je otkaz nezakonit moze poslodavca obavezati da: 1. a ako kod poslodavca nije formirano vrijece zaposenika. i 3. isplatiti zaposleniku: naknadu place u visini place koju bi zaposlenik ostvario da je radio. mijenja se i glasi: "Poslodavac koji zaposljava vise od 15 zaposlenika. rasporedjivanje zaposlenika na drugo radno mjesto kod istog poslodavca. kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. poslodavac namjerava da zaposli zaposlenike sa istim kvalifikacijama i stepenom strucne . zasniva se na aktu u pismenoj formi koji je pripremio poslodavac." Clan 42. sa sindikatom koji predstavlja najmanje 10% zaposlenika. Clan 98. mijenja se i glasi: "Obaveza konsultiranja u smislu clana 98. u skladu sa zakonom.mjere za koje poslodavac smatra da se mogu poduzeti u cilju prekvalificiranja zaposlenika radi zaposljavanja kod drugog poslodavca. ovog zakona. st. za koje poslodavac smatra da se pomocu njih mogu izbjeci neki ili svi predvidjeni otkazi (npr. Clan 95. do okoncanja sudskog spora. privremeno skracivanje radnog vremena). mjere. Zaposlenik koji osporava otkazivanje ugovora o radu moze traziti da sud donese privremenu mjeru o njegovom vracanju na rad.Clan 39. slijedece podatke: . u smislu clana 98. 2.naknadu stete za pretrpljenu stetu. na poslove na kojima je radio ili druge odgovarajuce poslove i isplati mu naknadu place u visini place koju bi uposlenik ostvario da je radio i naknadi mu stetu. ni kraci od 14 dana u slucaju da poslodavac otkazuje ugovor o radu. Ako u periodu od jedne godine od otkazivanja ugovora o radu.

" Clan 43. U clanu 118. Clan 48.00 KM do 3. moze zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava. ovog clana ne sprjecava zaposlenika da trazi zastitu povrijedjenog prava pred nadleznim sudom. mijenja se i glasi: "Zaposlenik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa. u kom slucaju rok za podnosenje zahtjeva nadleznom sudu tece od dana okoncanja ovog postupka." Clan 47. moze se predvidjeti postupak mirnog rjesavanja radnog spora. Podnosenje zahtjeva iz staa 1. u poglavlju XXI KAZNENE ODREDBE. koji glasi: "Clan 139a." Za prekrsaj iz stava 1.000.00 KM do 10. Zaposlenik moze podnijeti tuzbu pred nadleznim sudom zbog povrede prava iz radnog odnosa u roku od jedne godine od dana dostave odluke kojom je povrijedjeno njegovo pravo. Iza clana 139. Ukoliko se postupak ne okonca u skladu sa stavom 4. U clanu 101. ovog clana kaznit ce se poslodavac . prije zaposljavanja drugih lica æe ponuditi zaposlenje onim zaposlenicima ciji su ugovori o radu otkazani. ovog clana u razumnom roku. stav 2.sa zaposlenikom ne zakljuci ugovor o radu (clan 2. ovog clana kaznit ce se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice novcanom kaznom od 500.fizicko lice novcanom kaznom od 1. Clan 46.00 KM do 1. U clanu 105.. . iza rijeci: "pravilnikom o radu" dodaju se rijeci: "ili ugovorom o radu".000.spreme.000. stavk 1. .000. rijeci: "federalnom ministarstvu nadleznom za rad (u daljem tekstu: federalno ministarstvo) zamjenjuje se rijecima: "federalnom ministarstvu". Clan 45.). rijeci: "radnog odnosa" zamjenjuju se rijecima: "ugovora o radu".). Za prekrsaj iz stava 1.500.00 KM kaznit ce se za prekrsaj poslodavac . u skladu sa zakonom. iza rijeci: "novog poslodavca" dodaju se rijeci: "uz saglasnost zaposlenika. Clan 44. U clanu 100.00 KM. stav 1.pravno lice.stavlja u nepovoljniji polozaj lice koje se zaposli i lice koje trazi zaposlenje (clan 5. zauposlenik ima pravo da podnese tuzbu nadleznom sudu". ako: . Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. odnosno od dana saznanja za povredu prava iz radnog odnosa. dodaje se novi clan 139a.00 KM". Novcanom kaznom od 1. Clan 103.

(u daljem tekstu: Federalna komisija). U dosadasnjoj tacki 13. .". i 143c. koji glasi: "Otpremnina iz stava 4. 24.00 KM" zamjenjuju se rijecima: "7. Tacka 3. postaju st. 2. U dosadasnjoj tacki 15.preko 20 godina 3. postaju tac.33 . postaju tac.25. 13. Zaposlenik koji smatra da je poslodavac povrijedio njegovo pravo koje je utvrdjeno u clanu 143.66 . ovog clana ne bude pozvan na rad u roku iz stava 1. i 7.12. ovog zakona"... mijenja se i glasi: "1.. zaposleniku ne uruci pismenu izjavu u skladu sa clanom 21a.Clan 49. ovog clana pomnozi sa koeficijentom. Clanovi komisije moraju biti nezavisni i objektivni i ne mogu se birati iz reda izabranih duznosnika. 5. st. 143a. ovog clana. . koje postaju tac. . Zakona o radu (u daljem tekstu: kantonalna komisija). postupi suprotno odredbama clana 99.. koja postaje tacka 23. ne konsultira se sa vijecem zaposlenika u skladu sa clankom 98. Clan 51." zamjenjuje se rijecima: "stav 6. rijeci: "10. i 47. koju formira federalni ministar. 6. i 59. ovog zakona". i 8. a utvrdjuje se tako da se prosjecna placa iz stava 4. mijenja se i glasi: "26. U clanu 143. 143b. 46.. . .000." Iza stava 4. ovog zakona. 1.00 . ovog clana isplacuje se zaposleniku za ukupan staz osiguranja. moze u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnijeti zalbu kantonalnoj komisiji za implementaciju clana 143. koja postaje tacka 1. U clanu 140. dodaje se novi stav 5. Tacka 4. 6. mijenjaju se i glase: "49. rijeci: "stav 1. brisu se. U slucaju da kantonalna komisija ne izvrsava funkciju radi koje je formirana. koju objavljuje Federalni zavod za statistiku. "50. i 2. u zagradi rijeci: "stav 5. i 2. Federalna komisija preuzet ce nadleznosti kantonalne komisije. stav 4. i 2.od 10 do 20 godina 2. Dosadasnja tacka 26. koja postaje tacka 12. i to za: staz osiguranja koeficijent . Dosadasnje tac.000. i 2. Ako je pred nadleznim sudom pokrenut postupak koji se odnosi na prava zaposlenika iz clana 143. i 3. 16. "Clan 143b. postaju tac. 1. ovog zakona".58.do 5 godina 1. Clan 50. ovog zakona".od 5 do 10 godina 2. niti mogu imati bilo kakav politicki mandat. prestaje mu radni odnos. . postaju tac. 49. Dosadasnja tacka 14. Tacke 1. 51. uz pravo na otpremninu koja se utvrdjuje na osnovu prosjecne mjesecne place isplacene na nivou Federacije. postaje tacka 11. koji glase: "Clan 143a. 5. mijenja se i glasi: "Ako zaposlenik na cekanju posla iz st.9. rjesava Federalna komisija za imolementaciju clana 143.22. 1. Iza clana 143.00 Dosadasnji st. Dosadasnje tac. stav 1. O zalbama izjavljenim protiv rjesenja kantonalne komisije. sud ce ustupiti zahtjev na nadlezno postupanje kantonalnoj komisiji i donijeti odluku o prekidu postupka". na dan stupanja na snagu ovog zakona. 55." zamjenjuje se rijecima: "st. 48. Dosadasnje tac. dodaje se novi cl. Dosadasnje tac.". . 7. 45.00 KM". Clanove Federalne odnosno kantonalne komisije imenuje federalni odnosno kantonalni ministar na osnovu njihovog profesionalnog iskustva i iskazane sposobnosti za izvrsavanje ove funkcije. brise se. 1. Dosadasnje tac. zaposli zenu na poslovima pod zemljom (u rudnicima) suprotno clanu 52. 27.48. koja postaje tacka 10. koju formira kantonalni ministar nadlezan za poslove rada (u daljem tekstu: kantonalni ministar). st.

traziti od odgovarajucih organa vlasti i poslodavaca da dostave sve relevantne informacije: Odluke federalne odnosno kantonalne komisije su: 1. pravno utemeljene. Zakona o radu. Ovaj zakon ne odnosi se na ugovore i isplate nastale izmedju poslodavca i zaposlenika u primjeni clana 143. Clan 53. Zakona o radu. Zakona o radu prije dana stupanja na snagu ovog zakona. . v. 2. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". Clan 54. Federalna odnosno kantonalna komisija moze: 1. 2. pozvati svjedoke i vjestake.Federalno ministarstvo odnosno nadlezni organ kantona snosit ce troskove Federalne odnosno kantonalne komisije.r. 3.r Predsjedatelj Zastupnickog doma Parlamenta Federacije BiH . 3. izuzimajuci clan 143. ako je to za zaposlenika povoljnije. Postupci ostvarivanja i zastite prava zaposlenika. dostavljene podnosiocu u roku od sedam dana. konacne i podlijezu sudskom preispitivanju u skladu sa zakonom." "Clan 143c. Ovaj zakon ne odnosi se na konacne odluke koje je sud donio u periodu prije stupanja na snagu ovog zakona u primjeni clana 143. v. zavrsit ce se po odredbama propisa koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije prije stupanja na snagu ovog zakona." Clan 52. Clan 55. zapoceti prije stupanja na snagu ovog zakona. Predsjedatelj Doma narodaParlamenta Federacije BiH Niko Lozancic. saslusati zaposlenika. Enver Kreso. poslodavca i njihove predstavnike.

lan 28. a koje je. ovisno od stru ne spreme pripravnika. uvjet za obavljanje poslova odre enog zanimanja. br. prema Zakonu.Slu bene novine Federacije BiH . Ugovor se zaklju uje u pisanoj formi. U toku obavljanja pripravni kog sta a pripravnik ima pravo na nov anu naknadu u iznosu najmanje 80% od najni e pla e. Poslodavac i pripravnik mogu se dogovoriti i o ve em iznosu nov ane naknade. mijenja se i glasi: "Poslodavac mo e zaklju iti ugovor o obavljanju pripravni kog sta a sa pripravnikom na onoliko vremena koliko traje pripravni ki sta propisan za zanimanje na koje se odnosi. Kopiju ugovora poslodavac dostavlja nadle noj slu bi za zapo ljavanje u roku od pet dana od dana njegovog zaklju ivanja radi evidencije i kontrole. Kopiju ugovora poslodavac dostavlja nadle noj slu bi za zapo ljavanje u roku od pet dana od dana zaklju enja ugovora radi evidencije i kontrole. Poslodavac osigurava pripravnika za slu aj povrede na radu i profesionalne bolesti. U Zakonu o radu ("Slu bene novine Federacije BiH". Pripravnikom se smatra lice sa zavr enom srednjom ili vi om kolom. . mijenja se i glasi: "Ako je stru ni ispit ili radno iskustvo utvr eno Zakonom ili Pravilnikom o radu." lan 2. odnosno fakultetom koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju. Pripravnik ima pravo na odmor u toku radnog dana. bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad). 43/99 i 32/00) lan 26. Ugovor sa volonterom zaklju uje se u pisanoj formi. dnevni odmor izme u dva uzastopna radna dana i sedmi ni odmor. poslodavac mo e lice koje zavr i kolovanje za takvo zanimanje primiti na stru no osposobljavanje za samostalan rad. obavezno polo iti stru ni ispit ili mu je za rad u zanimanju potrebno prethodno radno iskustvo. a zdravstveno osiguranje osigurava nadle na slu ba za zapo ljavanje. broj 29/03 ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O RADU lan 1.

6." lan 4." lan 3. 7. ugovor o obavljanju pripravni kog sta a ne zaklju i u pisanoj formi ili ne dostavi kopiju ugovora nadle noj slu bi za zapo ljavanje u roku od pet dana od dana zaklju enja ugovora ( lan 26. s. Radi osiguranja za slu aj povrede na radu ili profesionalne bolesti. s. prema Zakonu. u stavu 1.Volonterski rad mo e trajati onoliko vremena koliko je propisano trajanje osposobljavanja.). i 7. za odre eno zanimanje. ta . Volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvr eno propisima za nezaposlena lica. Predsjedavaju i Predstavni kog doma Parlamenta Federacije BiH Muhamed Ibrahimovi .). dnevni odmor izme u dva uzastopna radna dana i sedmi ni odmor. poslodavac pla a nadle noj slu bi za zapo ljavanje 35 % od najni e pla e za svakog volontera. r. Volonter ima pravo na odmor u toku radnog dana. ovog lana ra una se u pripravni ki sta i radno iskustvo kao uvjet za rad na odre enim radnim mjestima ili za polaganje stru nog ispita. mijenjaju se i glase: "6. . r. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine". Trajanje volonterskog rada iz stava 3. ugovor o volonterskom radu ne zaklju i u pisanoj formi ili ne dostavi kopiju ugovora nadle noj slu bi za zapo ljavanje u roku od pet dana od dana zaklju enja ugovora ( lan 28. U lanu 140. Predsjedavaju i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Slavko Mati .