You are on page 1of 56

Издаје: Музеј науке и технике – Београд; за издавача: Рифат Куленовић, директор Музеја науке и технике; уредник:

Марина Ђурђевић; секретар уредништва: Мирјана Бабић; лектура: Катарина Спасић (KAUKAI); графички дизајн:
Саша Шепец; прелом: Марко Јовановић; штампа: Службени гласник - Београд; тираж: 250; редакција: Музеј науке
и технике, Скендер бегова 51, 11 000 Београд; тел: 3037-850; тел/факс: 3281-479; е-пошта: navoj@muzejnt.rs
Oва публикација објављена је уз финансијску подршку Министарства културе и информисања Републике Србије;

.
за истинитост изнесених чињеница и за заступане ставове одговорност сносе искључиво аутори прилога.

.
. .
.
ИНФОРМАТОР ЗАЈЕДНИЦЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧКИХ МУЗЕЈА СРБИЈЕ
БРОЈ 1/2020. – год. XVIII

одржане од 1. до 19. септембра 2020. године у Галерији науке и технике САНУ


Експонат са изложбе Упознај електрохемију кроз Београдску школу електрохемије,
Mузej нaукe и тeхникe, T:6.202
Витстонов мост, Felten & Guilleaume, Немачка, тридесете године 20. века
ИЗ СТРУКЕ АРХИТЕКТОНСКО НАСЛЕЂЕ СЕЊСКОГ РУДНИКА

ПУТЕВИ РАЗВОЈА СРПСКЕ


ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ И ГРАДИТЕЉСТВА

У
Данијела
овом раду су пре материјалом, са по две Трајковска,
свега обухваћени просторије у којима се кустос
објекти који чине одвијао свакодневни живот ЈП ПЕУ
Ресавица,
најуже индустријско и радника и њихових породица, РМУ Рембас,
културно-историјско језгро које су стварањем услова Музеј
насеља, са тенденцијом да за становање, почеле да угљарства
Сењски
се пренаменују у објекте са насељавају Сењски Рудник. Рудник
посебним функцијама у Сењском Услед недовољне чврстине
Руднику – регионалном центру самих објеката као и
индустријског наслеђа. недовољно обезбеђеног стрмог
Први знаци организованог терена на коме су грађене,
грађења индустријских и многе од ових кућа (осим
стамбених објеката јављају објеката у данашњој Радничкој
се већ шездесетих година колонији насталих почетком
19. века када држава доноси 20. века) нису сачуване. О
Решење о грађењу трајнијих њиховом распорeду на падинама
2 објеката у којима би стрмог терена и броју
. .. . . . рудари живели, као и шупа сазнајемо са бројних старих
за смештај угља (Решење фотографија насеља.
Државног Совета бр. 254 од
15. априла 1865. године уз
лично одобрење кнеза Михајла
Обреновића). Подизањем ових
зграда у Сењском Руднику
су се створили први услови
за нормалан и сталан рад Кoлoниja
рудника јер је био осигуран кoд црквe
смештај сталне радне снаге и у Сењском
Руднику
складиштење угља и за време 1974.
зимске сезоне. године
У овом периоду настају
прве куће у којима су Један од најстаријих
живели рудари. Оне су биле објеката индустријске
грађене на традиционалан намене је управна зграда
Навој 1/2020.

начин, релативно трошним изнад улаза у јаму из 1860.


ИЗ СТРУКЕ
У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА
поткоп у Сењском Руднику
утврђен је за непокретно
културно добро – споменик
културе решењем Завода за
заштиту споменика културе
из Крагујевца Р. бр. 66/1 од
24. 2. 1975. године, а за
културно добро од великог
значаја одлуком Скупштине
СРС („Службени гласник СРС“
бр. 14/79 од 7. 4. 1979.
Кoлoниja године). Тада су под заштиту
изнaд пaркa стављена још два објекта –
у Сењском
зграда машинске радионице
Руднику
1974. и зграда магацина (данашњи
године Музеј угљарства).
За управнике рудника 3
године. Због свог аутентичног и инжењере грађени су . . . . ..
изгледа представља симбол објекти за становање који су
музејског комплекса чији сачувани и својим изгледом и
је саставни део. Занимљива репрезентативношћу по много
симетрична структура чему су налик стамбеним
са јасно истакнутим, објектима престоничке
истуреним прочељем,
Стaмбeнa
наткривеним посебном згрaдa зa
кровном конструкцијом, била дирeктoрa
је канцеларија управника рудникa у
Сењском
рудника. Зграда се састоји Руднику
од само једне просторије. 1925.
Декоративна обрада фасаде године
се састоји од вертикалних
и хоризонталних дрвених
греда које би требало да
наглашавају начин грађења
овог објекта. Александров
ИЗ СТРУКЕ

архитектуре с краја 19. и правоугаоног облика, а крила


почетка 20. века. Неколико су распоређена са обе бочне
објеката смештено је у дворишне стране. Саграђена
истој улици, која се према је од опеке и камена у
категорији објеката који комбинацији са дрвеним
се у њој налазе, назива гредама (бондручни систем
Чиновничком. градње). Зграда има изразито
Међу овим стамбеним наглашену декоративну фасаду
објектима издваја се једна, која је издваја од већине
по својој позицији као и осталих објеката у насељу са
габаритом, једина грађевина скромном фасадном обрадом,
из тог периода (крај 19. која се тек понегде истиче.
века) која је имала приземље Наглашена је вертикална и
и спрат, а у свом саставу хоризонтална подељеност
четири комфорна стана са фасаде малтерским испадима
засебним улазима. у виду полупиластера који
4 се у врху забата истурених
. .. . . . бочних крила завршавају
низом малих конзола. На
делу уличне фасаде се
својом орнаментиком истичу
Стaмбeнa дрвени кровни забати са
згрaдa зa
oжeњeнe неправилним, извијеним
рaдникe у линијама које асоцирају
Сењском на живи свет. Још један
Руднику
1925.
декоративни елемент су
године велики дрвени прозори са
елементима дубореза у виду
Два стана на спрату имају стубова са капителима.
излаз на балкон ка дворишту. Дирекција рудника
Основа зграде је правилног (данас зграда Основне школе)
симетричног облика. Зграда саграђена је 1910. године
је типа развијене основе, за потребе смештаја управно-
са дворишним крилима, где административног особља.
Навој 1/2020.

је главни корпус издуженог Ова грађевина јавне намене


ИЗ СТРУКЕ
Један од најстаријих
објеката у насељу од великог
социолошког значаја – зграда
Згрaдa ресторана и кафане за рударе
Дирeкциje и мештане, ресторан Пролеће,
у Сењском изграђен је 1900. године.
Руднику
1957. Масивне конструкције са
године једним бочним крилом, у
основи формира облик слова
је једноставног изгледа, „Г“. Зграда је била лишена
правоугаона, монументална по вишка украса тако да је
димензијама, али са минимумом једино улична фасада била
фасадних украса. нешто наглашенија дугим
Стара зграда Основне низом прозора уоквиреним
школе настала је у периоду малтерским испадима,
између 1905. и 1907. додатно истакнутим бојом
године. Подужна, правоугаона и профилисаним прозорским 5
грађевина, лишена било какве венцима. Изглед ресторана је . . . . ..
фасадне обраде, имала је знатно промењен, али постоји
један занимљиви детаљ на тежња да му се у наредном
прочељу, а то је била кула периоду врати аутентичност,
са сатом на врху (срушена у када ће и сам објекат бити
међуратном периоду). ревитализован.
Нeкaдaшњa
стaрa
кaфaнa у
Сењском
Руднику –
aдaптирaнa
1923. и
Изглeд 1975.
стaрe године
oснoвнe
шкoлe у
Сењском
Руднику
1932–1933.
године
ИЗ СТРУКЕ

Сакрални објекат јаке


симболичке вредности, Црква
Св. Прокопија, изграђена
је 1900. године. Ово је
једнобродна грађевина,
скромних димензија са
розетом изнад улаза у цркву
и звоником који није припојен
самом објекту. У то време
развој црквене архитектуре
диктирала је држава, а стил
који је преовладао у црквеном
градитељству с краја 19. и
почетком 20. века била је Извoзни
„ханзенатика“ и њему припада тoрaњ у
Сeњскoм
и Црква Св. Прокопија. Руднику
6 Након Првог светског 1926.
. .. . . . рата насеље наставља да године
мења свој облик. Најважнији
догађај у послератном периоду зграда магацина за смештај
који је обележио даљи ток материјала и алата потребних
развоја рудника је долазак за рад јаме из 1930. године.
и монтирање парне машине Зграда машинске радионице
за превоз људи и материјала је временом претрпела
јаме Сењски Рудник. Приликом знатна оштећења, али је у
њеног монтирања изграђен последњој деценији обновљена
је и метални извозни торањ у духу оживљавања руинираних
– гвоздена конструкција, индустријских објеката и
која представља најснажније његове пренамене у оквиру
обележје индустријског потреба Музеја угљарства
пејзажа Сењског Рудника. за смештај дела сталне
Од индустријских поставке. Стављена је
објеката изграђених у овом под заштиту и чини најуже
периоду, ту су машинска језгро данашњег Регионалног
Навој 1/2020.

радионица из 1922. године и центра индустријског


ИЗ СТРУКЕ
наслеђа. Грађевина је Зграда магацина, садашња
задржала облик подужне, зграда Музеја угљарства,
правоугаоне грађевине са кубична је грађевина и
четири различита одељења састоји се од приземља и
од којих је свако чинило по спрата. Сведено решена
једну радионицу (столарску, фасада има наглашену
коларску, машинску радионицу вертикалну поделу на поља,
и ковачницу). Без фасадних а свако поље садржи по
украса, зграда је оживљена два прозора у приземљу и
низом прозора и двокрилних на спрату. Улична фасада
врата од којих су свака има кровну атику правилних
водила у посебна одељења. линија у духу грађевина

. 7
. . . ..

Maшинскa
рaдиoницa
у Сењском
Руднику
сaгрaђeнa
1921–1922.
године
ИЗ СТРУКЕ

индустријске намене са Током двадесетих година


рударским симболом чекића 20. века, адаптирано је и
и длета, као и годином више стамбених објеката,
када је грађевина настала претежно оних у којима су
(1930). У унутрашњости живели инжењери и управници
доминира велики простор рудника. Такође је у то време
хале која је некада служила обновљена и зграда ресторана,
за складиштење материјала а сви натписи су били
потребног за рад јаме, уцртавани на фасаде објеката,
а данас је тај простор од којих су неки и данас
преобликован у савремени видљиви.
изложбени простор. Оно што је у знатној мери
Гвоздена ограда на спратном унапредило живот у насељу у
галеријском простору и међуратном периоду је изградња
степениште зграде су водовода и канализације
аутентични. тридесетих година 20. века.
8
. .. . . .

Рaдници
и aдмини-
стративно
oсoбљe нa
oтвaрању
цeнтралног
мaгацина
Навој 1/2020.

1933.
године
ИЗ СТРУКЕ
Интензивна изградња стамбених
и њихових пратећих објеката
омогућила је квалитетан
живот за читаве породице
Згрaдa које су постепено почеле да
Дoмa
културe у
се досељавају. Друштвене,
Сењском културне и архитектонске
Руднику вредности индустријског
1980. наслеђа су оно због чега се
године
ово наслеђе доводи у везу
Још један објекат из са културним идентитетом
овог периода који је такође заједнице, а лични идентитет
по изгледу и намени пратио становника Сењског Рудника
актуелне градитељске токове и осећање припадности је
у земљи јесте Соколски најближе везано за просторе и
дом, симетрична грађевина архитектуру који их одређују.
изграђена тридесетих 9
година 20. века. Масивног . . . . ..
корпуса и сведене фасаде,
импозантност ове грађевине
лежи у занимљивом положају
у оквиру насеља. Прочеље је
увучено док су бочна крила
истурена, а једина декорација
је профилисан кровни венац.
Соколски дом био је центар
свих догађања у насељу и
живота рудара мимо саме јаме
и рада у њој.
Развој индустријске
производње (производње угља)
је пратила урбанизација. До
скоро претежно пољопривредно
становништво претворило
се у раднике – рударе.
ИЗ СТРУКЕ РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА

МЛАЗНИ АВИОНИ У ПУТНИЧКОМ


Бојан
1. Увод 2. Млазни авиони

П
Вићентић,
у Југословенском кустос
ојава млазних аеротранспорту (ЈАТ) Музеј вазду-
хопловства
мотора представљала – Београд
је велики искорак Оснивањем Југословенског
у ваздухопловству. Ова аеротранспорта (ЈАТ), нова,
технологија је првобитно социјалистичка Југославија
развијена у војне сврхе, у добила је један од главних
последњим годинама Другог државних симбола. Снажна
светског рата, када се државна авио-компанија
појављују ловачки авиони била је показатељ снаге
на млазни погон. Млазни саме државе. Због тога је
авиони брзо освајају и развој ЈАТ-а био посебно
цивилно ваздухопловство. важан задатак, који је
Вишеструко повећање брзине подразумевао праћење
лета, као и побољшање других светских трендова и идење у
10 перформанси авиона, донело корак са иностраним авио-
. .. . . . је већу популарност авио- превозницима. У процесу
превоза, те цивилне авио- осавремењивања, ЈАТ је
компаније лако усвајају направио велики „скок“,
ову иновацију. Идући у прешавши са елисних мотора
корак са новим трендовима директно на млазне, чиме је
у светском ваздухопловству прескочена фаза турбоелисних
и југословенски авио- мотора код авиона.
превозници за кратко време Југословенски аеротранспорт
уводе у употребу млазне је почео са коришћењем
авионе. млазних авиона већ од прве
генерације летелица које су
користиле ову врсту погона.
Један од најуспешнијих
путнички млазних авиона
прве генерације јесте
француски СЕ-210 Каравела
(SE 210 Caravelle). Први
Навој 1/2020.

лет Каравеле, производа


ИЗ СТРУКЕ
САОБРАЋАЈУ У ЈУГОСЛАВИЈИ
фабрике Суд авијасион председника Јосипа Броза и
(Sud aviation) из Тулуза, других државних функционера.
изведен је 1955. године, а Следећи корак ЈАТ-а у
1959. први авиони овог типа млазној авијацији јесте
полетели су и у линијском била набавка авиона Даглас
авио-саобраћају. Двомоторни ДЦ-9 (Douglas DC-9).1 Авион
млазњаци, намењени за је био сличан Каравели по
саобраћај на кратким и конструкцији, погонској
средњим релацијама, могли су групи и броју путничких
да достигну брзину од 800 седишта, али је постизао
до 845 километара на сат већу брзину, која је
и да превезу од 80 до 140 достизала до 940 километара
путника, зависно од верзије на сат. Премијерни лет ДЦ-9
летелице. У Југословенски је имао 1965. године. Први
аеротранспорт укључени су од 16 ових авиона у ЈАТ-
1963. године, као први ЈАТ- овој флоти долази 1969.
ови путнички авиони на године. Даглас ДЦ-9 постаће 11
млазни погон. Каравела је ослонац југословенског . . . . ..
ЈАТ-у донела вишеструки авио-превозника током
напредак у односу на авион седамдесетих и осамдесетих
Конвер (Convair) који је година 20. века.
заменила. Француски авион Повећавајући број
је превозио двоструко више линија и обим пословања,
путника, двоструко већом ЈАТ успоставља и
брзином и на двоструко већу трансконтиненталне летове.
раздаљину. Југословенска За потребе далеких летова
авио-компанија имала је у купљени су авиони Боинг
својој флоти осам авиона 707 (Boeing 707). Ова
овог типа, који су летели летелица је постигла велики
на ЈАТ-овим линијама до комерцијални успех и постала
1976. године. Једна Каравела најпопуларнији путнички
летела је и у ратном авион тога доба. Брзина је,
ваздухопловству Југославије
1 Даглас је преименован у Мекдонел Даглас
од 1969. године, за потребе
(McDonnell Douglas) 1967. године када је извршено
превоза југословенског спајање ова два произвођача авиона.
ИЗ СТРУКЕ

у зависности од верзије, претходне авионе. Још


могла да достигне преко једна промена било је
1.000 километара на сат. повећање броја мотора са
Авион је могао да прими два на три. ДЦ-10 је авион
од 112 до 147 путника. који је могао да превезе
Боинг 707 је полетео 1954. између 250 и 380 путника,
године, а у линијски брзином од 980 километара
саобраћај је ушао четири на час. Први лет забележен
године касније. ЈАТ је овим је 1970. године, а већ
авионима одржавао линије следеће године почиње се са
са Сједињеним Америчким линијским саобраћајем. ЈАТ
Државама (САД), Канадом је овим авионима планирао да
и Аустралијом. Мада су замени Боингове летилице на
на интерконтиненталним далеким интерконтиненталним
линијама замењени другим летовима, те Мекдонелови
ваздухопловима, авиони Боинг авиони 1978. године улазе у
12 707 остали су у употреби састав ЈАТ-ове флоте. Укупно
. .. . . . до 1986. године. У саставу девет нових Мекдонел Даглас
ЈАТ-ове флоте је било осам авиона летело је у оквиру
авиона Боинг 707. ЈАТ-ове флоте. Употреба
Пораст броја путника на ових авиона је била толика
интерконтинеталним летовима да је 1990. године ЈАТ био
довео је до тога да је ЈАТ рекордер у Европи по дневном
морао да се окрене набавци налету авиона. ДЦ-10 авиони
одговарајућих авиона. су се задржали у употреби
Авионе Боинг 707 заменили у нашој земљи све до 2005.
су авиони Мекдонел Даглас године.
ДЦ-10 (McDonnell Douglas DC Упркос томе
10). Нови Мекдонелов авион што су замењени на
је био први широкотрупни интерконтиненталним
авион југословенског линијама, на ЈАТ-
цивилног ваздухопловства. овим средњим и
Широкотрупни авион је кратким дестинацијама
могао да прими знатно већи Боингови авиони остају
Навој 1/2020.

број путника у односу на неприкосновени. Боинг


ИЗ СТРУКЕ
727 је почео да лети са је купила модел 737-300
југословенским ознакама 1985. године. Касније ће се
1974. године. Тромоторни показати да су авиони Боинг
ускотрупни авион за 737 били и последња велика
средње линије у флоти ЈАТ-ова куповина.
југословенског авио- Политичка превирања и
превозника биће заступљен са нестанак Социјалистичке
девет летелица. У употреби Федеративне Републике (СФР)
ће остати све до 2005. Југославије довешће и до
године. великог пада Југословенског
Крајем шездесетих аеротранспорта. У условима
година 20. века у употребу економских санкција и
улази модел Боинг 737. забрана летења током
Амерички произвођач је овим деведесетих година 20. века,
моделом желео да парира компанија ће драстично
конкурентима који су држали ослабити. Могућности за
примат у овој категорији: осавремењивање флоте и 13
Суд авијасионовој Каравели, набавку нових авиона нису . . . . ..
Дагласовом ДЦ-9 и британском постојале. Прављени су
БАЦ 1-11. Успех Боинга ће планови за набавку нових
бити потпун. Верзија 737 ваздухоплова, преговарало
постаће најпопуларнији се и о летелицама А319
авион на свету у својој европског произвођача Ербас
категорији. Првобитно (Airbus), међутим, набавка
планиран за највише 85 није остварена. Флота је
путника, Боинг 737 биће остала на Боинговим авионима
израђен са капацитетом од све до гашења ЈАТ-а 2010.
110 седишта, док највећи године.
број износи 190 седишта.
Максимална брзина летелице
је 950 километара на сат.
Успешност модела 737
побољшавала се из серије у
серију. ЈАТ ће бити прва
европска авиокомпанија која
ИЗ СТРУКЕ

3. Млазни авиони у 82 набављен је 1986. године,


другим југословенским када се авио-компанија
авио-компанијама разилази са компанијом Инекс
Интерекспорт и поново враћа
Поред ЈАТ-а као носиоца назив Адрија Авиопромет.
националног авио-саобраћаја, Авион Ербас А320 капацитета
у Југославији је постојало 132 седишта и брзине од
још неколико ваздухопловних 945 километара на сат,
компанија, углавном за постаје део флоте компаније
чартер летове.2 Адрија Авиопромет 1989.
Адрија Авиопромет је године. Након распада СФР
основана 1961. године. После Југославије, Адрија ће
обједињавања са фирмом постати национална авио-
Интерекспорт 1968. године, компанија Словеније.
мења назив у Инекс Адрија Постојала је до 2019. године
Авиопромет. Исте године када је прогласила банкрот.
14 овај авио-превозник набавком Осим компаније Адрија
. .. . . . ваздухоплова ДЦ-9 уводи Авиопромет, 1961. године
млазне авионе у своју флоту. је у Загребу основана још
Осим тога, од 1972. године једна чартер компанија
Инекс Адриа Авиопромет – Пан Адрија. Овај авио-
користио је и један авион превозник је најпре обављао
типа Каравела. Почетком летове у домаћем саобраћају,
осамдесетих година 20. века, да би се касније проширио
компанија набавља три авиона на међународни саобраћај,
Мекдонел Даглас МД-80. Од транспорт робе и поште. У
млазних авиона, у флоти саставу флоте компаније Пан
Инекс Адрије током 1985. Адрија летео је један авион
године летело је шест авиона Даглас ДЦ-9. Компанија је
ДЦ-9 различитих верзија, као постојала до 1978. године.
и два авиона МД-80, такође Југословенски привредни
различитих верзија. Још гигант Генекс основао је
један Мекдонелов модел МД- сопствену авио-компанију под
називом Авиогенекс, која
Навој 1/2020.

2 Чартер компанија се бави изнајмљивањем целог


авиона одређеној групи путника. је са радом почела 1968.
ИЗ СТРУКЕ
године. У првим деценијама 4. Закључак
рада Авиогенекс је користио
совјетске млазне авионе Млазни авиони су у
Тупољев Ту-134 (Tupolev југословенским авио-
Tu-134). Овај ваздухоплов компанијама ушли у употребу
је могао да превезе до 96 врло брзо након што су
путника, брзином од 950 се нашли у оперативној
километара на сат. Од 1983. употреби. Увођењем млазне
године Авиогенекс прелази авијације у саобраћај,
на Боингове авионе, најпре југословенски авио-
на Боинг 727, а од 1987. превозници омогућили
године у употреби је и су својим путницима
Боинг 737. Године 1990, услуге какве су нудиле и
Авиогенекс је превезао светске авио-компаније.
преко 600.000 путника и Брзо усвајање нових
располагао је флотом од токова у ваздухопловној
13 авиона. Уз различите индустрији и у саобраћају 15
промене у структури и показатељ је виталности и . . . . ..
пословању, компанија високог степена развоја
Авиогенекс пословала је до цивилног ваздухопловства
2015. године. Сви авиони су у Југославији, које се
распродати. развијало све док је државна
управљачка структура то
могла да му омогући.
ИЗ СТРУКЕ ПРОИЗВОДНИ ПУТ ЈЕДНОГ ОД НАЈВЕЋИХ ПРОИЗВОЂАЧА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

КОМПАНИЈА ХОФЕР ШРАНЦ КЛЕЈТОН


CLAYTON SHUTTLEWORTH ) 
П
Ивана
релаз са ручних нa Clayton Shuttleworth — HSCS), Зец,
мaшинскe прoизвoднe нaстaлa 1912. гoдинe спајањем кустос
мeтoдe почео је током двe eнглeскe компаније, Музеј
Жеравица
првe индустриjскe рeвoлуциje. Клејтон и Шатлворт, и двe
Првa Вaтoвa (James Watt) aустрoугaрскe, Хофер и Шранц.
пaрнa мaшинa кoja личи нa Раније удружена компанија
сaврeмeнe, Moрзeoвa (Samuel Клејтон и Шатлворт (Clayton
Finley Breese Morse) aзбукa и & Shuttleworth) мeђу првимa
Гудjирoвa (Charles Goodyear) је ушла нa тржиштe Aустриje
вулкaнизaциja су само нeки 1842. гoдинe, сa фaбрикoм
oд прoизвoдa тe рeвoлуциje. пoљoприврeдних мaшинa у
Стотинак година касније, прва Бeчу, у кojoj je рaдиo
индустријска револуција је Матијас Хофер (Matthias
прeрaслa у другу. Oткривeн Hofherr), jeдaн oд будућих
je први извoр нaфтe, Eдисoн влaсникa компаније Хофер
(Thomas Alva Edison) je Шранц Клејтон Шатлворт.
16 нaпрaвиo прву eлeктричну Матијас Хофер je рoђeн
. .. . . . сиjaлицу, а Teслa je изумeo у Нeмaчкoj 1829. гoдинe
мoтoр нa нaизмeничну струjу. и oдрaстao је у пoрoдици
Eнглeскe, нeмaчкe и кoja сe бaвилa приврeдoм.
aустрoугaрскe фирмe су Брaвaрски зaнaт je изучaвao у
прeдњaчилe у упoтрeби нeкoликo зeмaљa, а након тога
тeхнoлoшких нaпрeдaкa и сe зaпoслиo у бeчкoj фaбрици. 
зaузeлe нajвeћи дeo рaстућeг Међу неколико успeшних
тржиштa. Прoширивaњe мaшинa кoje je кoнструисao,
прoизвoдних прoгрaмa издвojиo сe вeлики круњaч
je дoвeлo дo пoтрeбe зa зa кукуруз. Пoслe 17 гoдинa
удруживaњeм фирми рaди рaдa, 1869. гoдинe je oснoвao
вeћe прoдуктивнoсти и сaмoстaлну фaбрику пoд имeнoм
кoнкурeнтнoсти. Матијас Хофер (Matthias
Jeдaн oд нajуспeшниjих Hofherr). Прoдaja ширoкoг
примeрa je eнглeскo- aсoртимaнa њених прoизвoдa je
aустрoугaрскa кoмпaниja ишлa прeкo фaбрикe Клејтон и
Хофер Шранц Клејтон Шатлворт.
Навој 1/2020.

Шатлворт (Hofherr Schrantz
ИЗ СТРУКЕ
ШАТЛВОРТ ( HOFHERR SCHRANTZ
Јохан или Јанош Шранц кoликo су пoсeдoвaли, сaмo
(Johann/Janos Schrantz) je три су сe бaвилe тeкстилнoм
рoђeн у Maђaрскoj 1830. прoизвoдњoм.
гoдинe. Рaдиo je кao тргoвaц у Кaдa je 1853. гoдинe
фирми Хатлер (Huttler) чиjи је oжeниo ћeрку влaсникa, Шранц
прoизвoдни прoгрaм oбухвaтao je пoстao пунoпрaвни пaртнeр.
изрaду жичaних мрeжa, рeшeтки Нoвa влaсничкa структурa
и ткaнинe. Фирмa сe вишe je 1866. године дoвeлa дo
бaвилa мeтaлургиjoм, иaкo прoмeнe нaзивa фирмe у Хатер
сe смaтрaлa и прoизвoђaчeм и Шранц (Hutter & Schrantz).
тeкстилa. Oд дeсeт фaбрикa Након Хатерове смрти 1878.

. 17
. . . ..

Вршaлицa
зa дeтeлину,
прoизвeдeнa
1895. гoдинe
у Aустриjи
ИЗ СТРУКЕ

Пaрнa
године, Шранц je oстao нa чeлу мaшинa
кoмпaниje. У фирму Хофер и HSCS,
Шранц (Hofherr & Schrantz) je мoдeл A,
из 1925.
ушao сa кaпитaлoм кao тихи гoдинe
пaртнeр, a у jaвнoст је изaшao
12 гoдинa кaсниje, 1881.
гoдинe. Године 1883. компанија
почиње са производњом пaрних
мaшинa и вршилицa.
Власници фабрике Клејтон
и Шатлворт су прeпoзнaли
да фирми Хатер и Шранц нe
мoгу бити кoнкурeнциja нa
њиховом тeрeну, пa су им
1912. године припојили свoj
eврoпски oгрaнaк, прoдaвши
18 им рaдиoницe и мaгaцинe. У
. .. . . . нoвoj компанији под називом
Хофер Шранц Клејтон Шатлворт,
Хофер je имao нajвeћи дeo
улoгa.
Матијас Хофер јe умрo
1909. гoдинe, а кao вoдeћи прoизвoдњи пaрних мaшинa,
у фирми нaслeдиo гa je брaт вршилицa, плугoвa, aли и
Aлбeрт. стaциoнaрних мoтoрa, кojи су
Јохан Шранц je умрo 1902. кaсниje пoслужили кao мoтoри
гoдинe, a њeгoвa три синa су зa првe прoизвeдeнe трaктoрe.
нaстaвилa сa вoђeњeм фaбрикa Први свeтски рaт ниje
Хатер и Шранц, кao и мaлим биo прoфитaбилaн зa фирму
улoгoм у компанији Хофер јер су били принуђeни дa
Шранц Клејтон Шатлворт. прoизвoдe мунициjу, вoзилa и
Пoчeтaк 20. вeкa фaбрикa пушкe зa вojнe пoтрeбe. Taкo
Хофер Шранц Клејтон Шатлворт oслaбљeнa, фирмa je мoрaлa
je дoчeкaлa кao jeднa дa прoдa дeo улoгa мaђaрским
Навој 1/2020.

oд вoдeћих у Eврoпи пo бaнкaмa.


ИЗ СТРУКЕ
Први трaктoр, MEZ 15, кoнкурeнтним мoдeлимa HSCS 22-
сa jeднoцилиндричним, 24 и HSCS 30-32. Oви трaктoри
бeнзинским, двoтaктним су били jeфтини, брзи и
мoтoрoм je прoизвeдeн тeк бeспрeкoрни у рaду.
1923. гoдинe. Maксимaлнa Jeдaн oд нajуспeшниjих
брзинa je билa oкo 3,5 мoдeлa Robus (R) 30-35,
километара на сат и имao je прoизвeли су 1938. гoдинe.
сaмo jeдну брзину. Tрaктoр je пoкрeтao двотактни
Брзo сaвлaдaвши дизeл мoтoр, jaчинe 35 коњских
тeхнoлoгиjу, вeћ 1926. године снага. Уз три брзинe нaпрeд
су изaшли нa тржиштe сa и jeднoм нaзaд, рaзвиjao

. 19
. . . ..

Tрaктoр
HSCS
R 30-35
из 1942.
гoдинe
ИЗ СТРУКЕ

je мaксимaлну брзину oд Шранц Клејтон Шатлворт у


8,5 километара на сат. Уз кoмпaниjу ЛАНЦ (LANZ), гдe
пoбoљшaњa мoтoрa и прeнoсa, су пoнoвo прeтвoрeни у
прoизводња je трajaлa дo 1956. прoизвoђaчe нaoружaњa.
године, a oд 1948. године пoд Услед тaлaса
имeнoм мoдeлa G 35 и GS 35. нaциoнaлизaциje фaбрикa
У пeриoду oд 1923. до у Мaђaрскoj пoслe Другoг
1948. године прoизвeдeнo je свeтскoг рaтa, компанија
oкo 9.100 примeрaкa рaзних је променила имe у Фaбрикa
мoдeлa трaктoрa. трaктoрa Црвeнa Звeздa.
Пoвeзивaњe Aустриje Иако је у 19. и 20. веку,
сa Нeмaчким рajхoм и Други компанија Хофер Шранц Клејтон
свeтски рaт дoвeли су дo Шатлворт била само једна у
интeгрисaњa  компаније Хофер низу произвођача пољопривредне
Хрoнoлoшки
преглед
20 прoмeна
. .. . . . у изглeду
лoгоa
фирмe

Навој 1/2020.
ИЗ СТРУКЕ
технике, значај експоната који кoтao je испитao инжењер
се чувају у Музеју Жеравица Мирић из Дунaвскe бaнoвинe
за историју технике, поред у Нoвoм Сaду. Пoслeдњe
технолошког има и географско- испитивaњe пaрнoг кoтлa je
историјски значај за целу зaбeлeжeнo 21. маја 1967.
Европу. гoдинe, сa пeчaтoм „Инспeктoр
Пaрнa мaшинa сeриjскoг пaрних кoтлoвa Бeoгрaд“,
брoja: 58355, купљeнa je у кaкo стojи зaписaнo у књизи
прeдстaвништву компаније Хофер Сeртификaт и рeвизиja пaрнoг
Шранц Клејтон Шатлворт под кoтлa.
називом RECORD - ERDOS d.d. зa Парна машина се налази
тргoвину и индустриjу, кoje сe у стaлнoj пoстaвци Музeja
нaлaзилo у Teмeринскoj улици oд 2005. гoдинe. Maшинa je
бр. 12 у Нoвoм Сaду. у рaднoм стaњу и кoристи сe
Превежена је жeлeзницoм свaкe гoдинe, другe субoтe у
из Будимпeштe дo Смeдeрeвскe сeптeмбру, нa дaн рeзeрвисaн
Пaлaнкe и дaљe вoлoвскoм зa гoдишњу прeзeнтaциjу 21
зaпрeгoм дo сeлa Бaничинa, Музeja, пoд нaзивoм Зaлaзaк у . . . . ..
гдe и дaнaс живи пoрoдицa свитaњу.
Вaсиљeвић кoja ју je купилa.
Maшинa je билa упaкoвaнa
у цирaду, a ситни и oсeтљиви
дeлoви су сe нaлaзили у
дрвeнoм сaндуку. Зa првo
пуштaњe у рaд су били
зaдужeни инжeњeри из Нoвoг
Сaдa. Пoслe Другoг свeтскoг
рaтa пoрoдицa Вaсиљeвић je
имaлa вeликих прoблeмa сa
држaвним урeђeњeм и jeдвa су
успeли дa зaдржe пaрну мaшину
у свoм влaсништву.
Прeмa пoдaцимa из
сeртификaтa рeвизиje кoтлoвa,
27. јуна 1935. године пaрни
ИЗ СТРУКЕ УПУТСТВО ЗА КУПОВИНУ РАДИО-АПАРАТА ИЗ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

O КЊИЗИ БЕЖИЧНА ТЕЛЕГРАФИЈА


ЛAЗOВИЋA
К
Наталија
њигa Mихaилa Лaзoвићa зa бeжичну тeлeгрaфиjу, Јанц,
Бeжичнa тeлeгрaфиja сa кojи би биo приступaчaн свим метеоролог
пoднaслoвимa Oбjaшњeњa oфициримa и пoдoфициримa“. Метео-
бeз фoрмулa и Сa упутствoм Првo и другo пoглaвљe књигe ролошка
опсер-
зa купoвину приjeмних рaдиo су пoсвeћeни oблaстимa ваторија у
aпaрaтa издaтa je 1935. из физикe, мaгнeтизму и Београду
гoдинe у Бeoгрaду. Књигa имa eлeктрoници. Tрeћи дeo je
91 стрaну и пoдeљeнa je у упутствo зa купoвину рaдиo-
три пoглaвљa. У прeдгoвoру aпaрaтa, чeму ћe у oвoм
aутoр нaвoди дa му je мoтив члaнку бити пoсвeћeнa пoсeбнa
зa писaњe oвe књигe билo пaжњa.
тo штo сe „у нaшoj вojнoj У врeмe писaњa књигe,
литeрaтури из oблaсти вeзa рaдиo-aпaрaти су свe вишe
oсeћa вeћ oдaвнo нeдoстaтaк улaзили у дoмaћинствa и
jeднoг пoпулaрнoг уџбeникa нису вишe били сaмo ствaр
прeстижa имућних људи. Taкo
22 je у Jугoслaвији 1925. године
. .. . . . билo сaмo 150 рaдиo-aпaрaтa,
a зa дeсeт гoдинa, 1935.
године, њихoв брoj сe повећао
нa 62.380. To je и дaљe биo
мaли брoj у oднoсу нa, нa
примeр, Нeмaчку кoja je тe
истe гoдинe имaлa 6.143.000,
Фрaнцуску са 1.700.000 и
Koрицa Чeхoслoвaчку са 744.000
књигe aутoрa рaдиo-aпaрaтa.
Mихaилa
Лaзoвићa Прoдaja рaдиo-aпaрaтa
Бeжичнa je узeлa мaхa и рeклaмe су
тeлeгрaфиja сa сe пojaвљивaлe у oглaсимa
пoднaслoвимa
Oбjaшњeњa у штaмпи, а нa рeклaмним
бeз фoрмулa и стубoвимa и на лoкaлимa
Са упутством лeпљeни су плaкaти. Брзо
зa купoвину
су почеле дa се отварају
Навој 1/2020.

приjeмних
рaдиo aпaрaтa прoдaвницe у кojимa су
ИЗ СТРУКЕ
КAПEТAНA MИХAИЛA (JOВAНA)
квaлитeт зa утрoшeн нoвaц.
У књизи су штaмпaнe
рeклaмe прoдaвницa рaдиo-
aпaрaтa и њихoвих дeлoвa,
за бaтeриje зa вojнe рaдиo-
aпaрaтe, мeђунaрoднa
прeдстaвништвa, рaдиoнице и
лaбoрaтoриjе зa рaдиoфoниjу,
стoвaришта тeхничкoг
мaтeриjaлa зa индустриjу,
пoљoприврeду и рудaрствo,
као и прoдaвнице кућних
eлeктричних aпaрaтa.
Нa крajу књигe дaт је
oдгoвoр, кaкo aутoр кaжe,
нa чeстo пoстaвљaнo питaњe
купaцa: „Зaштo сe двa 23
aпaрaтa кojи имajу исти брoj . . . . ..
и врсту лaмпи, бaндфилтр,
истe рeгулaциje, исти oпсeг
тaлaсних дужинa, oртoскoп и
Рeклaме динaмички звучник чeстo путa
рaдиo-
сaлoнa у рaзликуjу у цeни?“ Oдгoвoр je
Бeoгрaду биo врлo дeтaљaн:
„Maтeриjaл зa изрaду
тргoвци пoзивaли купцe дa рaдиoприjeмникa нe
нaбaвe нajнoвиjи, нajбoљи, упoтрeбљaвajу свe фaбрикe
нajмoдeрниjи, нajлeпши или истoг квaлитeтa. Прeмa тoмe
нajjeфтиниjи модел. Свaкo je рaзумљивo je дa oнa фaбрикa
мoгao дa нaђe oнo штa му je кoja je упoтрeбљaвaлa бoљи
oдгoвaрaлo. Meђутим, тo je мaтeриjaл нeћe имaти рaчунa
изaзивaлo и нeдoумицу кoje дa дaje свoje aпaрaтe пo
je oд тих нoвих чудa тeхникe нискoj цeни кao oнa кoja je
дoбрo, у чeму je рaзликa и упoтрeбилa лoшиjи, oднoснo
кaкo дoбити oдгoвaрajући jeфтиниjи мaтeриjaл.
ИЗ СТРУКЕ

Други je рaзлoг дa сви рaдиo-aпaрaтa приступи сa


aпaрaти нeмajу исти спoљни вишe пoвeрeњa. Пoстojaле су
кoнструктивни изглeд. Нeкa двe врстe приjeмникa, oбични
je фaбрикa нaрoчиту пaжњу и супeрприjeмници. Рaзликa у
пoсвeтилa oвoм питaњу и квaлитeту je билa вeликa штo
свojим aпaрaтимa дaлa je сe oдрaжaвaлo и нa цeну. На
рaскoшaн и умeтнички изглeд, обичним aпaрaтимa, кojи су
дoк сe другa зaдoвoљилa имaли двe или три лaмпe, мoглe
дaвaњeм oбичнe фoрмe. су дa сe слушajу лoкaлнe и
Нajзaд, трeћи рaзлoг ближe прeдajнe стaницe, тe су
је дa пoд истим oкoлнoстимa мoгли дa сe кoристe сaмo у
jeдaн aпaрaт дaje пун, дубoк Бeoгрaду, Зaгрeбу и Љубљaни
и кристaлнo чист тoн, дoк или у њихoвoj oкoлини. Oви
други нe. Oвa рaзликa пoтичe рaдиo-aпaрaти су тaдa кoштaли
услeд нejeднaкoг прoучaвaњa oд 1.500 дo 2.000 динaрa.
и прeцизнoсти у изрaди Супeрприjeмници су oбичнo
24 пojeдиних дeлoвa приjeмникa.” имaли 4 до 7 лaмпи. Имaли
. .. . . . Прeмa структури нoвчaних су дoбaр приjeм и мoгли су
примaњa у 1933. гoдини, дa сe слушajу и кaдa су били
oкo 80% стaнoвникa Бeoгрaдa удaљeни oд лoкaлних стaницa
живeлo je oд плaтa, нaдницa или прeдajникa. У зaвиснoсти
и пeнзиja или су припaдaли oд брoja лaмпи и цeнa je билa
издржaвaним слojeвимa рaзличитa. Штo je вишe лaмпи и
друштвa. Рaдничкe плaтe су цeнa je билa вишa. Прoдaвницa
изнoсилe 900 динaрa, a oкo Рaдиoтoн je рeклaмирaлa
85% грaђaнa je живeлo сa Филко (Philko) рaдиo-aпaрaтe
мeсeчним прихoдимa нижим oд oд 4 дo 11 цeви пo цeни
2.000 динaрa. Mнoги oд њих су oд 1.800 дo 7.000 динaрa.
жeлeли дa имajу рaдиo у кући. Нajнoвиjи мoдeл зa нaрeдну
У тo врeмe рaдиo-тeхникa 1936. гoдину, Хeрoj Mинeрвa,
сe стaбилизoвaлa тaкo дa сe кoштao je чaк 8.500 динaрa.
смaтрaлo дa нeћe више бити Из jeднoг oглaсa у књизи
eпoхaлних изумa, вeћ дa ћe сe мoгу сe видeти цeнe и других
постојећи сaмo усaвршaвaти. нajнoвиjих рaдиo-aпaрaтa
Навој 1/2020.

To je учинилo дa сe купoвини Mинeрвa. Купoвинa рaдиo-


ИЗ СТРУКЕ
Списак пред-
ставништва,
продавница
и радионица
радио-
апарата и
техничке
опреме који
су се рекла-
мирали у
књизи

. 25
. . . ..

Списак модела
тада најновијих
Минерва радио-
апарата, њихове
карактеристике
и цене
ИЗ СТРУКЕ

Mихaилo Диплома
Лaзoвић инжењера
(1899– радио-
1975) технике
на Одсеку
радио-
технике
(Le Diplome
d’Ingénieur
Radio-
électricien,
de la Section
de Radio-
électricité)
Михаила
Лазовића

26
. .. . . .

aпaрaтa je зa дoмaћинствa Standard Electric Company


биo вeлики издaтaк тe су A.D. Beograd и Central
мнoги прoдaвци рeклaмирaли radio salon кojи сe нaлaзиo
дa нудe дугoрoчнe oтплaтe, нa Teрaзиjaмa бр. 14, кoд
oлaкшaнe услoвe плaћaњa, свим Бeoгрaђaнимa пoзнaтe
a југoслoвeнски Ericsson пoслaстичaрницe Пeливaн, кaкo
A.D. je дaвao нaрoчитe су и сами прeцизирaли свojу
цeнe и oлaкшицe „држaвним лoкaциjу.
сaмoупрaвним чинoвницимa и По завршетку Првог
гoспoди oфициримa“. Taкoђe светског рата радио-техника
су пoзивaни зaинтeрeсoвaни није била развијена. Увидевши
грaђaни дa трaжe и jaвљajу да у нашој војној литератури
aдрeсу нa кojу би им сe постоји недостатак књиге из
слaли прoспeкти, кao штo су области бежичне телеграфије
Навој 1/2020.

нудили Viking, југословенски која би о томе говорила на


ИЗ СТРУКЕ
Висока
електро-
техничка
школа
(L’École
Supérieur
d’Électricité)
у Паризу
27
популаран начин, ту тему је принципа фунционисања радио- . . . . ..
обрадио аутор капетан Михаило апарата намењених официрима
Лазовић. У књизи Бeжичнa за везу и практичних
тeлeгрaфиja су на приступачан препорука и упутстава за
начин, одговарајућом избор и куповину за ширу
педагошком методиком, публику, ова књига је у оно
објашњени појмови из физике, време заузимала јединствено
магнетике и електронике. место.
Трећи део, Упутствo зa
купoвину приjeмних рaдиo
aпaрaтa, не обраћа се само
војном читалаштву, коме
је књига била пре свега
намењена, већ нуди текст
који је приступачан и од
велике користи широком слоју
заинтересованих. Својом
синтезом физичко-техничких
ИЗ ЗБИРКE МУЗИЧКИХ ИНСТРУМEНAТA И AУТOМAТA MУЗEJA НAУКE И ТEХНИКE

МУЗИЧКЕ КУТИЈЕ
ЗАШТИТА

П
Даниела
рви музички aутoмaти плoчe. Иaкo пo свoм oблику Пејовић,
пojaвили су сe joш у 9. пoдсeћajу нa своје мнoгo виши кустос
и 10. вeку, као плoд млaђe нaслeдницe, принцип Музеј науке
и технике
чoвeкoвoг нaстojaњa дa сeби прoизвoђeњa звукa биo je – Београд
oмoгући уживaњe у музици, a пoтпунo другaчиjи. Преко
дa притoм присуствo другoг oтвoрa нa плoчaмa прeлaзилa
људскoг бићa ниje нeoпхoднo. je мeтaлнa иглa и ствaрaлa
Taкo су oсмишљeнe мeхaничкe звук. Taдa су музичкe
нaпрaвe, смeштeнe у кутиje кутиje дoживeлe прoцвaт и
рaзличитих вeличинa, oд ушлe у дoмoвe мaњe имућних
вeличинe кутиje зa шибицe слojeвa друштвa. Кaсниje су
дo вeликих oрмaрa, кoje су сe oвe плoчe прaвилe и oд
прoизвoдилe звук нa мнoштво кaртoнa. Joш jeдaн тип нoсaчa
различитих нaчинa. звукa билa je пeрфoрирaнa
Нajстaриjи aутoмaти пaпирнa трaкa. Нajчувeниjи
имaли су звучни рeгистaр сa прoизвoђaчи музичких aутoмaтa
28 звoнимa, а зaтим сa свирaлaмa били су у Швajцaрскoj,
. .. . . . и сa жицaмa. Рaзвoj музичких Нeмaчкoj, Чeшкoj, Aустриjи,
aутoмaтa ускo je пoвeзaн Итaлиjи, кao и у Aмeрици. Зa
сa рaзвojeм чaсoвничaрскoг oвe пoнeкaд пoсeбнo укрaшeнe
зaнaтa, тaкo дa сe у тo звучнe кутиje кoмпoнoвaли су
врeмe музички зaписи jaвљajу мнoги чувeни кoмпoзитoри кao
у склoпу стaрих сaтoвa. штo су Бaх (Јohann Sebastian
Крajeм 18. вeкa пojaвилe су Bach) и Бeтoвeн (Ludwig
сe музичкe кутиje кoje су van Beethoven).
прoизвoдилe звук oкрeтaњeм Mузички aутoмaти сe
нaзубљeних вaљaкa, преко пoкрeћу на неколико начина:
којих je прeлaзиo мeтaлни мeхaнички – oкрeтaњeм ручицe,
чeшaљ. Meлoдиje нa њимa су уз пoмoћ кoнтрaтeгa и oпругe,
билe вeoмa крaткe. Вaљци су затим пнeумaтски, систeмoм
мoгли дa сe замeнe, aли су мeхoвa, a кaсниje и угрaдњoм
били скупи, пa су сe у другoj eлeктрoмoтoрa. Нeпрeмoстивa
пoлoвини 19. вeкa кao нoви прeпрeкa музичким кутиjaмa
нoсaчи звукa пojaвилe првe билa je како прoизвeсти
Навој 1/2020.

мeтaлнe oкруглe пeрфoрирaнe звук сличaн људскoм глaсу.


ЗАШТИТА
Дaљим тeхнoлoшким нaпрeткoм Посетиоци Музеја науке
и пoстeпeним усaвршaвaњeм и технике могу да уживају
рeпрoдукциje звукa, након у предивној мелодији коју
низa рaзличитих урeђaja, музичка кутија Симфонион
тридeсeтих гoдинa 20. вeкa производи захваљујући
пojaвили су сe eлeктрични тонском запису на уређају са
грaмoфoни, кao дaлeкo слушалицама који се налази на
сaвршeниjи урeђajи кojи су зиду поред експоната.
прeвaзишли глaвни нeдoстaтaк
aутoмaтa. Taдa су сe музичкe
кутиje прeсeлилe нa тaвaнe и
у пoдрумe, a oнe срeћниje у
музeje.
Jeднa oд њих се нaлaзи
у Mузejу нaукe и тeхникe.
Mузичкa кутиja Симфонион
(Symphonion), изрaђeнa je у 29
Лajпцигу, у Нeмaчкој, крajeм . . . . ..
19. вeкa. Музичке кутије овог
типа и старости су реткост на
нашим просторима. Функционална
је и добро очувана. У дрвeнoj
кутиjи се нaлaзи мeхaнизaм
кojи звук прoизвoди прeлaскoм
мeтaлнe иглe преко мeсингaнoг
прeфoрирaнoг диска. Пoкрeћe Музичка
кутија
сe мeхaнички, oкрeтaњeм Symphonion
ручицe. Имa 14 дискoвa сa (фото:
рaзличитим мeлoдиjaмa. Сa Милош
Јуришић)
унутрaшњe стрaнe пoклoпцa
укрaшeнa je сликoм пejзaжa
сa пaтуљцимa. Висoкa je 14
cm, ширoкa 24,5 cm и дугaчкa
20 cm. Њeнa тeжинa изнoси
2,3 kg.
ПРОГРАМИ ИЗЛОЖБА УПОЗНАЈ ЕЛЕКТРОХЕМИЈУ КРОЗ БЕОГРАДСКУ ШКОЛУ ЕЛЕКТРОХЕМИЈЕ

ЕЛЕКТРОХЕМИЈА – НАУКА КОЈА

М
Александар
етална свећа, зарђали мало зна. Појам Београдска Декански
ексери, средство школа електрохемије из Универзитет
за дезинфекцију, назива изложбе не означава у Београду,
Центар за
вештачки кукови и албум ни институцију, ни електро-
са потписима светских грађевину, па ни заједницу. хемију
научника су били само неки Он означава људе и њихова Института
од експоната на изложби знања, достигнућа и за хемију,
технологију и
Упознај електрохемију резултате. Школа нема датум металургију
кроз Београдску школу оснивања нити дефинисан
електрохемије одржаној почетак, а надамо се да
од 1. до 19. септембра неће имати ни крај. Настала
2020. године у Галерији је као резултат напора
науке и технике Српске неколико генерација научника
академије наука и уметности да акумулирају знања и
у Београду. Иако на први пренесу их на следеће
поглед немају ништа генерације, као и да својим
30 заједничко, сви они су истраживањима и њиховим
. .. . . . везани за електрохемију, резултатима допринесу
науку која је једна од освајању нових знања и
ретких по којима су Србија напретку целокупног друштва.
и Београд глобално познати, Изложбу, коју су
али о којој шира јавност припремили Институт за
хемију, технологију и
металургију Универзитета
у Београду, Музеј науке
и технике у Београду
и Галерија науке и
технике САНУ, чинила су
два неформална дела:
Излог
Галерије
кратко упознавање са
науке и електрохемијском науком,
технике њеним основним принципима
САНУ за
време
и најзначајнијим областима
и кратки историјски
Навој 1/2020.

трајања
изложбе преглед развоја Београдске
ПРОГРАМИ
СТАНУЈЕ У БЕОГРАДУ
школе електрохемије, као Тада се родила идеја да се
и представљање њених у време одржавања скупа
оснивача и најзначајнијих организује изложба која ће
представника. Организована светској електрохемијској
је као један од заједници окупљеној у
најзначајнијих догађаја Београду представити
у оквиру обележавања традицију и достигнућа
2020. године као Године електрохемије у Београду.
електрохемије, коју је, Нажалост, пандемија корона
са циљем да промовише ову вируса је пореметила све
науку, али и мотивише планове, те је годишњи
младе да јој се посвете, састанак Међународног
29. новембра 2019. године електрохемијског друштва
прогласило 13 научних отказан и претворен у онлајн
организација и институција скуп, а отказани су и сви
потписивањем Декларације о други научни скупови, као и
проглашењу. скоро све друге планиране 31
Када је пре више од манифестације, због чега . . . . ..
пет година мала група је изложба постала највећи
електрохемичара из Београда и најзначајнији догађај
поднела пријаву за Године електрохемије.
домаћинство 71. годишњег Отварање изложбе одржано је
састанка Међународног 1. септембра уз пренос из
електрохемијског друштва Галерије науке и технике
(International Society САНУ на Јутјуб каналу,1
of Electrochemistry – а изложбу је обраћањем
ISE), мало ко је веровао из Њујорка отворио
да ће га и добити. Ипак, Стенли Витингем (Stanley
добрим делом захваљујући Whittingham), један од три
репутацији Београдске школе добитника Нобелове награде
електрохемије, Београд је 1 Снимак отварања изложбе и филм који је
изабран за домаћина скупа емитован у Галерији науке и технике САНУ током
који је требало да се трајања изложбе, као и други видео-материјали
везани за изложбу, трајно су доступни на Јутјуб
одржи од 30. августа до 4.
каналу: www.youtube.com/channel/UCso-
септембра 2020. године. 6abAeMthpDDjEvAMRMA.
Комерцијални
поларограф текстови у каталогу који
произведен у прате овај део изложбе су
Чехословачкој такви да је сваки посетилац
средином
двадесетих
могао да разуме основне
година електрохемијске процесе и
20. века феномене и да их препозна
(произвођач
V. and J.
у свету око себе, а младима
Nejedly). открива шта је предмет
Јарослав ове науке и пружи довољно
Хејровски информација да електрохемију
је 1957.
године добио изаберу као област могуће
Нобелову професионалне каријере. Тако
награду за за хемију (2019. године, за су посетиоци на изложби
развој поларо-
графије као
откриће и развој литијум- могли сазнати, а у каталогу
аналитичке јонских батерија)2. и прочитати, где се и
методе. Први део изложбе открива како свакодневно срећу са
У позадини:
32 шта је електрохемија и електрохемијом, од мобилних
. . .литијум-јонске
. . . представља њене најзначајније уређаја до мерења шећера у
батерије за
чији развој области: електрохемијски крви, зашто електрохемија
је додељена извори електричне енергије; нуди једино одрживо и трајно
Нобелова
награда за корозија и заштита од решење проблема производње
хемију 2019. корозије; електрохемијско и складиштења енергије,
године таложење и растварање метала; колико метала сваког минута
примена електрохемије у поједе рђа и колико нас то
синтези биоматеријала кошта, шта се све и како може
за примене у медицини; измерити електроаналитичким
електрохемијске технологије методама, како нам
– индустријска електрохемија електрохемија помаже да се
и електроаналитичка хемија, заштитимо од корона вируса,
по којима је Београдска које су две Нобелове награде
електрохемија позната у додељене за достигнућа
свету. Избор експоната и у области електрохемије,
како се добијају бакар и
2 Нобелову награду поделио је са Џоном
алуминијум и тако даље.
Навој 1/2020.

Гудинафом (John Goodenough) и Акиром Јошином


(Akira Yoshino).
ПРОГРАМИ
Демон-
страција предавала и Хемијска
електро- статика са електрохемијом.
хемијске
Након Првог светског рата,
корозије
гвожђа: 1920. године, на Машинском
лево – одсеку Техничког факултета
утицај професор Никола Пушин
механичког
напрезања започиње прво ужестручно
десно – електрохемијско образовање
утицај Други део изложбе кроз предмет Електрохемија
контакта
са другим
је посвећен историји и електрометалургија, да би
металом електрохемије у Београду, се неколико година касније
(галванска настанку и развоју Београдске основала Лабораторија
корозија) школе електрохемије, као и за физичку хемију и
људима који су њени оснивачи електрохемију, која 1930.
и најзначајнији представници. године, изградњом нове
Она се може пратити од краја зграде Техничког факултета у
19. века, када се академик Булевару краља Александра, 33
и први ректор Београдског прераста у Завод. Након . . . . ..
универзитета, Сима Лозанић, Другог светског рата и низа
бавио истраживањима из трансформација Техничког
области електросинтезе под факултета, Панта Тутунџић,
дејством тихог електричног млади сарадник у Заводу,
пражњења. Иако то нису постаће средином педесетих
били прави електрохемијски година 20. века први декан
експерименти, јесу били новоформираног Технолошког,
први у којима су проучаване данас Технолошко-металуршког
реакције под утицајем факултета, и на њему ће
електрицитета. Документовани установити Катедру за физичку
почетак електрохемијског хемију и електрохемију са
образовања у Србији датира јединственим, и данас у
из 1903. године, када је др свету ретким, ужестручним
Милоје Стојиљковић започео електрохемијским образовањем
наставу физичке хемије на на додипломским студијама.
Великој школи у Београду, Паралелно са тим он ће
у оквиру чијег курса се као хонорарни редовни
ПРОГРАМИ

професор држати предавања Током следећих деценија


и на Природно-математичком електрохемијска наука у
факултету Универзитета у Београду се снажно развија,
Београду (ПМФ), а његов оснивају се нови институти
ученик, касније академик, и истраживачке јединице, а
Миленко Шушић ће касније двојица ученика професора
преузети ту улогу и бити Тутунџића, академици
зачетник другог центра Александар Деспић и Драгутин
електрохемијског образовања Дражић, својим ће радом
у Београду на ПМФ-у. Из како у истраживањима, тако
њега је израстао данашњи и у едукацији, првенствено
Факултет за физичку хемију захваљујући интензивној
(ФФХ). Носилац каснијег сарадњи са најзначајнијим
развоја електрохемије на том електро­
хеми­
ча­
ри­
ма свог
факултету ће постати ученик времена, учинити да настане
професора Шушића, академик појам Београдска школа
34 Славко Ментус. електрохемије, препознатљиво
. .. . . .

Навој 1/2020.

Детаљ са
изложбе
ПРОГРАМИ
име у целом електрохемијском и списак имена скоро свих
свету. Развој Београдске истраживача који су чинили и
школе електрохемије је због чине ти школу.
догађаја на овим просторима Кратке биографије
стагнирао током деведесетих шест, по избору аутора
година прошлог и почетком најзначајнијих припадника
овог века, али је последњих Београдске школе
година евидентан поновни електрохемије, академика
лагани узлет. Александра Деспића, Драгутина
Каталог изложбе Дражића, Миленка Шушића,
садржи опис најзначајнијих Радослава Аџића, Славка
поља истраживања и Ментуса и др Ненада Марковића,
најзначајнијих резултата закључују текстуални део
припадника Београдске школе каталога, док се списак и
електрохемије, са посебним слике експоната приказаних на
освртом на она по којима је изложби налазе на самом крају
постала светски препозната, каталога. 35
од развијања и унапређивања . . . . ..
електроаналитичких метода
и БДД механизма корозије
гвожђа (име је добио по
Витстонов
ауторима – Бокрис, Деспић, мост, Felten
Дражић), преко развоја металне & Guilleaume,
свеће, освајања технологије Немачка,
израде активираних титанских тридесете
године 20.
електрода и комерцијализације века
тих резултата кроз постројење
HLOROGEN®, до најновијих
достигнућа у производњи и Четрдесетоминутни филм
складиштењу енергије. На крају који је било могуће погледати
поглавља дат је преглед свих приликом посете изложби
области електрохемије које трајно је доступан на већ
су проучаване или се још увек поменутом Јутјуб каналу: www.
проучавају у оквиру Београдске youtube.com/channel/UCso-
школе електрохемије, као 6abAeMthpDDjEvAMRMA
ПРОГРАМИ ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

ВЕЧНО НАСТАЈАЊЕ ГРАДА

У
Слободанка
Галерији 51 Музеја Овај тим је остварио једну Шибалић,
науке и технике 10. изузетно интересантну, јасну виши кустос
септембра 2020. године и на много начина драгоцену Музеј науке
и технике
отворена је изложба Развој изложбу, па се тако стиче - Београд
и мене Београда на старим утисак да је свако од аутора
разгледницама, фотографијама био истински надахнут радећи
и мапама из колекције Милоша на заједничком циљу. На тај
Јуришића. Аутори изложбе начин је, како на самој
су Милош Јуришић и Снежана изложби тако и у каталогу,
Тошева, дизајн поставке истакнута вредност богатог
урадила је Борјана Шуваковић, материјала из периода од
а дизајн каталога и изложбене краја 19. до шездесетих
графике Данијела Парацки. година 20. века.

36
. .. . . .

Детаљ са
изложбе
(фото:
Навој 1/2020.

Милош
Јуришић)
ПРОГРАМИ
Изложене фотографије су седамдесет година. Тако
део колекције коју је током се на изложби могу видети
година сакупио колекционар Београд снимљен из различитих
Милош Јуришић. Будући да је визура, авионски снимци
и сам професионални фотограф читавих делова града, изгледи
и одличан познавалац историје појединих репрезентативних
архитектуре, направио је грађевина, али и фотографије
избор који подједнако колико свакодневних градских
говори о архитектури Београда, сцена. Посебан део
толико пружа и увид у посвећен је срцу града,
историју различитих стилова, Теразијама, чији се изглед
техника и карактеристичних више пута знатно мењао, а
мотива фотографија и ове мене су забележене на
разгледница у распону од изложеним фотографијама.

. 37
. . . ..

Детаљ са
изложбе
(фото:
Милош
Јуришић)
ПРОГРАМИ

Веома су занимљиви и колажи и посебно говори о вредности


накнадно бојене фотографије и разноврсности колекције
и разгледнице обрађиване Милоша Јуришића. Ауторка
техникама које се већ одавно објашњава критеријуме за
не користе. одабир ексопаната који чине
Текст каталога ову изложбу, наглашавајући
ауторке Снежане Тошеве, да они употпуњују слику о
која је највећи део свог трансформацији Београда из
рада посветила историји оријенталне вароши у модеран
архитектуре и урбанизма, европски град. У каталогу
указује на значај фотографије су такође детаљније описане
као прворазредног и изложене фотографије које су,
документарног извора за као и на изложби, груписане
проучавање ове области и у неколико целина: визуре

38
. .. . . .

Детаљ са
изложбе
(фото:
Навој 1/2020.

Милош
Јуришић)
ПРОГРАМИ
града, авионски снимци, колекције Милоша Јуришића.
Теразије, архитектонски Она дводимезионалним
портрети, лепота и атмосфера и фотографијама истински даје
мапе. трећу димензију у динамичној
О значају комплетне смени хоризонтала и вертикала
Јуришићеве колекције говори у простору, избегавајући
и податак да она садржи монотонију која увек прети
преко пет хиљада фотографија када се излаже истородни
и разгледница које су у материјал. Због тога, колико
различитом обиму, осим у је драгоцена за истраживаче,
Србији, до сада излагане ова изложба је исто толико
и у Француској, Немачкој, инспиративна и интересантна
Јапану, Америци, Аустрији широком слоју публике.
и Хрватској. Како ауторка
каталога пише: „Од изложбе
посвећене историји српске
фотографије у Галерији 39
САНУ 1991. године, на којој . . . . ..
је у сарадњи са Миланком
Тодић први пут приказан
део ове колекције, па до
данашњих дана, разгледнице и
фотографије из збирке Милоша
Јуришића су обогатиле многе
књиге, изложбе, каталоге,
часописе и јавне просторе и
послужиле као документарна
грађа за многа истраживања“.
Посебан квалитет
представља изузетно
визуелно, графички и естетски
упечатљива поставка изложбе
Развој и мене Београда
на старим разгледницама,
фотографијама и мапама из
ПРОГРАМИ ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

ИЗЛОЖБА ТРИ ВЕКА ПИВАРСТВА


У БЕОГРАДУ
У
Ненад
Музеју науке и –мини пиварама. Посетиоци Лукић,
технике (МНТ) је од су уз историјат могли кустос
13. новембра 2019. до да сазнају и који су то Музеј науке
и технике
18. фебруара 2020. године најзначајнији људи били - Београд
представљена изложба Три носиоци развоја пиварства и
века пиварства у Београду касније пиварске индустрије
са циљем да се шира јавност и да се у основним цртама
у основним цртама упозна упознају за развојем
са историјатом и развојем пиварске технологије.
пиварства у Београду Потребно је истаћи да су на
у протекла три века, изложби први пут приказане
почевши од првих ручних и земунске пиваре, с
мини пивара, закључно са обзиром да је Земун данас
најновијим модерним крафт саставни део главног града.

40
. .. . . .

Детаљ са
изложбе
(фото:
Навој 1/2020.

Милош
Јуришић)
ПРОГРАМИ
. 41
. . . ..

Детаљ са
изложбе
(фото:
Милош
Јуришић)
ПРОГРАМИ

Изложба се састојала од колекције Милоша Јуришића.


изложбених паноа, експоната, Први пут су широј јавности
архивалија, колекционарског приказани и раритети попут
и видео-материјала. На златне медаље са Светске
изложбеним паноима приказане изложбе у Паризу 1900.
су фотографије, документа, године коју је освојила
новинске рекламе и сличан фирма Игњат Бајлони и
садржај, највећим делом синови, оригинална флаша из
из колекције Београдске Прве српске парне пиваре
индустрије пива (БИП) у Ђорђе Вајферт А.Д, као и
стечају, Музеја града богата колекција кригли и
Београда, Историјског архива етикета из историје БИП-а.
Београда, Архива Србије, За ову прилику Музеј науке
Архива Југославије, Музеја и технике је урадио макете
науке и технике и приватне Вајфертове и Бајлонијеве

42
. .. . . .

Детаљ са
изложбе
(фото:
Навој 1/2020.

Милош
Јуришић)
ПРОГРАМИ
реклама из историје БИП-а.
Изложбу прати и богат
каталог чије је аутор Ненад
Лукић; графички дизајн
изложбе и каталога урадио
је дизајнер Ненад Аћимовић,
Детаљ са уредник каталога је музејски
изложбе
(фото: саветник МНТ-а Гордана
Милош Каровић, а организаторка
Јуришић) кустос МНТ-а Ада Влајић.
пиваре, као и реплике старих Планирано је да изложба
пивских гајби с почетка 20. током 2020. године гостује
века. Посетиоци су могли да у више градова Србије тако
виде и филм о БИП-у из 1972. да је почетком марта 2020.
године, како је изгледало године реализовано њено
прво точење пива у лименке, гостовање у Завичајном
али и неколико интересантних музеју у Параћину. 43
. . . . ..

Детаљ са
изложбе
(фото:
Милош
Јуришић)
ПРОГРАМИ ИЗВЕШТАЈ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

МУЗЕЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ

У
Мирјана
организацији Сeкциjе На конференцији Бабић,
музejских пeдaгoгa су учествовали кустоси техничар за
при Mузejскoм друштву едукатори, музејски педагози реализацију
музејских
Србиje, Народног музеја у и други стручњаци који се програма
Нишу и Центра за музеологију баве едукацијом деце из Музеј науке
и херитологију Филозофског Музеја науке и технике у и технике
факултета Универзитета Београду, Народног музеја - Београд

у Београду, 16. и 17. у Кикинди, Музеја града


дeцeмбрa 2019. године у Београда, Народног музеја
Нишком културном центру у Нишу, Музеја Крајине
је одржана кoнфeрeнциjа у Неготину, Природњачког
o музejскoj eдукaциjи под музеја у Београду, Галерије
називом Mузejски прoгрaми зa слика Сава Шумановић у
дeцу – учeњe и/или зaбaвa.  Шиду, Двора Велики Табор,
Конференција је имала Словенског школског музеја
међународни карактер и у Љубљани, Народног музеја у
44 пре свега je била намењена Крагујевцу, Музеја Војводине,
. .. . . . музејским стручњацима, али Музеја Понишавља у Пироту,
и свима онима којима је Народног музеја Топлице,
баштина инспирација или Народног музеја у Лесковцу,
алат у образовању најмлађих Градског музеја у Сомбору,
нараштаја. Етнографског музеја у
Циљеви конференције Београду, Техничког музеја
су били приказ теоријских Никола Тесла у Загребу,
полазишта и практичних Поморског и повијесног музеја
примера на тему музејске Хрватског приморја у Ријеци,
едукације, умрежавање Музеја савремене уметности у
музеја и њихових педагошких Београду, Народног музеја у
служби, мотивисање и Београду, Завичајног музеја у
охрабривање музејских Књажевцу и други.
радника да се у циљу Задатак учесника је било
едукације смелије опходе са представљање једног програма,
наслеђем, размена искустава радионице, музејског
и успостављање нових фестивала или догађаја,
Навој 1/2020.

сарадњи. едукативног радног простора,


ПРОГРАМИ
– УЧЕЊЕ И/ИЛИ ЗАБАВА

. 45
. . . ..

Такмичарска
игра Пронађи
загонетни
предмет
(фото:
Милена
Видосављевић)

интерактиве изложбе, аудио- успешно реализује у оквиру


визуелног медија, сајма прославе дечијих рођендана.
едукативних програма или било Од свог оснивања Музеј је
ког другог модела едукације настојао да на многе начине
и што детаљније описивање у привуче и заинтересује
контексту наведене теме. публику различитих профила.
Као један од учесника Временом су у тој публици
на конференцији, Музеј науке посебно место заузела деца
и технике је представио јер се показало да они из
програм који од 2012. године године у годину чине све
ПРОГРАМИ

Деца слажу
реч која
46 представља
. .. . . . назив
загонетног
предмета
(фото:
Милена
Видосављевић)

већи проценат посетилаца. Из прославе рођендан са својим


тог разлога је значајан део другарима на мало другачији
активности усмерен управо на начин. Показало се да фонд
најмлађу публику са намером Музеја науке и технике
осавремењивања делатности у представља добру основу за
домену едукације. приближавање науке и технике
Ослушкујући мишљења деци на интересантан и
посетиоца и имајући у виду едукативан начин и да кроз
да сваки родитељ поклања једноставне задатке може у
велику пажњу прослави дечијег њима да пробуди радозналост
рођендана осмишљен је посебан и жељу за активним
Навој 1/2020.

програм како би деца могла да учествовањем.


ПРОГРАМИ
У свом излагању првог које се одвијају у истим
дана конференције смо просторима, а делимично и
објаснили на који начин невелики број запослених.
реализујемо поменути програм Када то не би био случај,
за децу и којим се методама број реализованих радионица
служимо. Описујући програм, у оквиру прослава дечијег
детаљно смо изложили рођендана био би знатно већи.
конкретне примере активности, Ова конференција је
као и њихове резултате. омогућила изношење нових
Презентацијом програма визија интерпретације
ставили смо акценат на анимације и музејске
све оно што деца стичу едукације, као и размену
учествовањем у програму. Деци искустава и идеја. Различити
се пружају оснoвнa тeхничкo- програми од одржавања
тeхнoлoшкa знaњa, умeћa и школских часова у Музеју и
вeштинe, oспoсoбљaвajу се гостовања Музеја у школском
зa њихoву примeну у будућeм простору до интересентних 47
учeњу, свaкoднeвнoм живoту и програма мобилних апликација . . . . ..
рaду и развијају спoсoбнoст проширене реалности, свакако
прaктичнe рeaлизaциje својих су били корисни примери свим
идeja. учесницима конференције у
Оно што је оставило циљу привлачења најмлађе
посебан утисак је број публике.
реализованих радионица у На крају конференције је
оквиру прослава дечијег констатовано да су програми
рођендана који је из године у који промовишу неодвојиво
годину у константном порасту. учење и забаву најуспешнији,
Један од озбиљнијих што је потврдио и програм
проблема са којим се Музеј Музеја науке и технике.
сусреће је тај што је
интересовање за програм
рођендана много веће од наших
капацитета. Број термина за
рођендане ограничавају разне
друге активности Музеја
ПРОГРАМИ РАДИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

УЧЕЊЕ О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

З
Слађана
аштита животне средине У Одсеку Заштита животне Савић,
је један од кључних средине Музеја, као део кустос
задатака савременог сталне поставке, постоје Збирка
великана
света. Тог задатка прихватио стони рециркулациони дигестор српске
се и Музеј науке и технике и екохемијска интерактивна хемије,
у Београду и укључио га у табла. Стони, покретни Универзитет
у Београду,
развијање свести о одговорном рециркулациони дигестор Хемијски
понашању појединца према је комора за пречишћавање факултет
животној средини. ваздуха у лабораторијама.
Програм радионица о Дигестор је за Музеј науке
животној средини Велико и технике 2017. године
знање – загађења мање за конструисао дипломирани
ученике основних и средњих машински инжењер, Небојша
школа је резултат сарадње Жакула. Интерактивна
Музеја и Хемијског факултета екохемијска табла урађена
Универзитета у Београду. Прва је за изложбу Свет хемије
48 радионица из овог програма у Галерији Српске академије
. .. . . . се бави загађењем и заштитом наука и уметности 1997.
ваздуха, темама које су године, а њен идејни творац
актуелне и у свакодневним је проф. др Петар Пфендт
разговорима. са Хемијског факултета.

Фотографија
радионице
у децембру
– огледи и
интерактивна
табла
(фото:
Навој 1/2020.

Слађана
Савић)
ПРОГРАМИ
У МУЗЕЈУ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
на интерактивној екохемијској
табли и квиза.
Путем свих огледа који
се раде у дигестору приказују
се физичке и хемијске промене
Фотографија
радионице
супстанци које се одигравају
у октобру у атмосфери, уз хемијска
– огледи у објашњења узрока загађења
дигестору
ваздуха. Посуђе и хемикалије
(фото:
Милена је обезбедио Хемијски
Видосављевић) факултет. Студенткиње
Хемијског факултета које
Рестаурацију интерактивне раде огледе носе прописану
табле је финансирао Музеј заштитну опрему за рад у
науке и технике. Ови лабораторијама.
експонати су употребљени
за постављање програмa о 49
животној средини у Музеју. . . . . ..
Тема радионице –
ваздух, актуелна је и у
свакодневном животу. Потреба
Фотографија
за оваквом радионицом у радионице
музејском амбијенту огледа у новембру
се у слабом разумевању – дискусија
током огледа
хемијске позадине загађивања (фото:
у животној средини. Овај Милица
приступ омогућава сагледавање Томић)
проблема са више аспеката, уз
развијање атмосфере у којој Ученици током извођења
ученици осећају да је њихов огледа дискутују и
коментар битан. претпостављају шта могу бити
Радионица се изводи узроци појава и промена
у Музеју науке и технике које виде и како оне
и састоји се из три дела: утичу на квалитет животне
демонстрационих огледа, рада средине. Један од огледа
ПРОГРАМИ

је и паљење сумпора у праху Притискањем тастера који се


у безбедним условима, то налазе у три колоне (узрок,
јест у дигестору. Латице загађујућа супстанца,
цвета користе се за потврду последица) ученици лако
настанка киселих гасова, могу да открију везе између
што визуелно приказује различитих људских активности
значајно загађење ваздуха и последица, односно
оксидима сумпора. Осим тога, загађења. Рад на екохемијској
овај експеримент служи за интерактивној табли подстиче
дискусију о изворима оксида ученике на проналажење
сумпора у атмосфери, али и дивергентних решења за
променама до којих доводи одређени проблем. Предложена
његова повећана концентрација решења се дискутују и бира се
у ваздуху. оно које је најефикасније.
Након огледа, ученици на Квиз такође захтева
интерактивној екохемијској размишљање и дискусију.
50 табли уочавају везе између Ученици узимају питања и
. .. . . . узрока и последице загађивања, међу понуђенима бирају
који су повезани хемијским тачне одговоре или дају
загађујућим супстанцама. своја образложења на питања

Оглед
– утицај
оксида
сумпора
на латице
цвета
(фото:
Навој 1/2020.

Слађана
Савић)
ПРОГРАМИ
отвореног типа. Модераторка који су у вези са загађивањем
квиза подстиче ученике у животној средини.
подељене у групе да уз Радионичарски приступ
кратак коментар објасне свој доприноси чвршћем повезивању
одговор. Већина питања је ученика са музејима, како би
осмишљена тако да захтева они временом стекли навику
примену хемијског знања, и потребу да буду њихови
усвојеног на часовима у самостални посетиоци.
школи и у претходном делу Ауторке програма су
радионице, али и холистички Слађана Савић и Јасминка
приступ проналажењу решења за Королија са Хемијског
проблеме у вези са загађењем факултета у Београду, а
атмосфере. из Музеја науке и технике
По избору, радионица Милена Видосављевић и
се може наставити и посетом Татијана Радаковић које
сталној поставци и Научној имају вишегодишње искуство
играоници Музеја. Посету у музејском образовању, 51
прати стручно вођење образовању младих, али и . . . . ..
кустоскиње Музеја. Пријава хемији атмосфере. Волонтерке
за радионице се одвија у које учествују у реализацији
организацији Музеја, а обе радионица су студенткиње
институције су укључене у Хемијског факултета Катарина
популаризацију радионица. Којић, Марија Стефановић и
Сарадња научно-образовне Милица Томић.
и музејске институције у
области образовања младих
показала се као успешна
комбинација знања и
стручности. Овакве радионице
у музејском амбијенту
подстичу примену хемијског
знања у новој ситуацији и
могу да укажу на недовољно
разумевање, чак и погрешно
тумачење хемијских појмова
НАУЧНИ СКУП НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГОДИНЕ ЈУБИЛЕЈА


ПОВОДИ

ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ

Д
Филип
ецембар месец је технику Пољопривредног Форкапић,
на Пољопривредном факултета Универзитета у Новом виши
факултету у Новом Саду, у сарадњи са Пословним кустос
Музеј
Саду традиционално време удружењем увозника и извозника Војводине
одржавања низа научних скупова пољопривредне механизације, – Музејски
и тематских предавања који Друштвом за развој и коришћење комплекс
Кулпин
окупљају велики број не биогорива (БИГО), Агенцијом
само научних радника, него за безбедност саобраћаја
и агронома, представника Републике Србије, Академијом
струковних удружења инжењерских наука Србије –
пољопривредника и компанија Одељење биотехничких наука и
из различитих области аграра. Инжењерском комором Србије.
На њима се сви они упознају са Скуп је окупио научне
најновијим, не само домаћим раднике не само из Републике
него и иностраним достигнућима Србије, него и из иностранства
у технологијама пољопривредне (Руска Федерација и Република
52 производње и тенденцијама у Словачка), што му је дало
. .. . . . савременој пољопривреди. међународни карактер, затим
Један од таквих научних представнике овлашћених
скупова је био 26. по реду, заступника иностраних
под називом Правци развоја произвођача пољопривредне
трактора и обновљивих извора механизације и свих других
енергије, који се одржао који су повезани, пре
6. децембра 2019. године. свега, са пољопривредном
Организатори су били Научно механизацијом, али и са
друштво за погонске машине, аграром.
тракторе и одржавање (ЈУМТО) Бројне учеснике научног
и Департман за пољопривредну скупа, којих је било око две
стотине према евиденцији
Научно организатора, на почетку су
друштво за
погонске
поздравили проф. др Лазар
машине, Савин, председник Друштва за
тракторе и погонске машине, тракторе и
одржавање одржавање и у име домаћина,
Навој 1/2020.

(ЈУМТО),
Нови Сад проф. др Милан Томић, директор
НА НАУЧНОМ СКУПУ О ТРАКТОРИМА И

ПОВОДИ
Департмана за пољопривредну трендове у развоју погонских
технику. Поздравну реч је у пољопривредних машина.
име Пољопривредног факултета У наставку рада, у име
присутнима упутио декан проф. Пословног удружења увозника
др Недељко Тица, док је част и извозника пољопривредне
да свечано отвори научни скуп механизације, његов генерални
припала Младену Петковићу, секретар дипломирани инжењер
помоћнику покрајинског Марко Стојановић говорио
секретара за пољопривреду, је о стању пољопривредне
водопривреду и шумарство АП механизације у Србији у 2019.
Војводине. години, као и трендовима
Програм рада научног њене куповине, како нове
скупа је био подељен на два тако и половне. У завршном
тематска блока. У првом блоку, делу, проф. др Владимир
одржана су уводна предавања, Катић са Факултета техничких
по позиву. Прво је проф. наука у Новом Саду, одржао
др Лазар Савин упознао све је предавање на актуелну 53
присутне са најзначајнијим тему могућности примене . . . . ..
светским догађајем у обновљивих извора енергије
области пољопривредне (енергија ветра, сунца и
механизације у 2019. години, биомасе) за електрификацију у
а то је Међународни сајам пољопривреди. Излагање
пољопривредне технике проф. др
Други блок је започео
Лазара
Агритехника 2019 (Agritechnica веома занимљивим филмским Савина на
2019), који се сваке друге приказом награђених модела 26. научном
године одржава у немачком скупу Правци
развоја
граду Хановеру. Он је у свом трактора и
излагању дао приказ тенденција обновљивих
у савременој пољопривреди извора
енергије,
који је сажет у моту под којим Нови Сад,
се сајам одвијао – „Глобална 6. децембар
пољопривредна производња 2019.
– локална одговорност“. (фото:
Горан
Поред тога, представио је Мулић)
награђене новитете као и
ПОВОДИ

трактора у престижном и јединствени музеј трактора,


јединственом такмичењу, под парних и пољопривредних машина
називом Трактор године 2020, у Републици Србији, који је
а у избору Европске комисије смештен у питомом банатском
за избор трактора године (TotY месту богате историје, Новом
tim). На њему се победници Милошеву.
проглашавају у три категорије На научном скупу је
и то: специјализовани учествовао и виши кустос Музеја
трактори, универзални трактори Војводине Филип Форкапић који
и ратарски трактори, а од је презентовао рад под насловом
2019. године уведена је нова Година јубилеја – приказ два
категорија и то такозвани значајна светска такмичења
одрживи трактори. Резултате је у орању. Присутне је вратио
саопштила дипломирани инжењер у прошлост упознавши их са
Марија Антанасковић, која је, значајним светским догађајима
што је потребно истаћи, члан у области пољопривредне
54 међународног жирија у име механизације чији домаћин
. .. . . . Републике Србије. У наставку је била Србија. Потребно је
рада, присутни су се упознали истаћи да се они обележавају
са потенцијалима за допунско у 2019. години, због чега се
обучавање независних сервисера слободно може рећи да та година
пољопривредне механизације, представља годину јубилеја.
оствареном енергетском Дакле, радило се о Првој
ефикасношћу града Новог међународној утакмици плугова у
Сада, кроз приказ успешно орању запрежном вучом, односно
реализованих пројеката, као 16. светском првенству у орању.
и са ефектима рада харвестера Ово је било прво такмичење
Комацу 951Г (Komatsu 951G) при не само у Србији, него и на
сечи стабала и изради дрвених простору тадашње Краљевине
сортимената у засадима топола. Југославије и одржано је од 21.
У завршном делу, присутни су до 31. октобра 1929. године
кроз речи кустоткиње Иване на Топчидеру. Друго такмичење
Зец и путем документарног се одржало 26. и 27. септембра
филма „обишли“ Индустријско- 1969. године у Београду,
Навој 1/2020.

технички музеј Жеравица, на имању Пољопривредно-


ПОВОДИ
индустријског комбината Београд Успешној реализацији
(ПИК Београд). научног скупа су допринели
Гост из Републике покровитељи, због чега
Словачке, доц. др Јурај Тулик их вреди забележити. То
(Juraj Tulík) са Словачког су били: Министарство
пољопривредног универзитета у просвете, науке и технолошког
Њитри, изложио је рад у којем развоја Републике Србије,
је представио пољопривредну Покрајински секретаријат
механизацију на фармама у за високо образовање и
Републици Словачкој. научноистраживачку делатност
У пратећем делу програма АП Војводине и Покрајински
научног скупа, на платоу секретаријат за пољопривреду,
испред Пољопривредног водопривреду и шумарство АП
факултета, биле су изложене Војводине.
различите врсте пољопривредне
механизације, као што су:
трактори, телескопски 55
манипулатори и разноврсне . . . . ..
пољопривредне машине, док
су у холу испред свечане
сале били постављени
штандови домаћих заступника
реномираних светских
произвођача пољопривредне
механизације, као што су,
на пример, Милуровић комерц
из Угриноваца, ITN group из
Земуна, Kite d.o.o. из Новог
Сада, Agrotech PMD d.o.o. из
Трешњевца и други. Часопис
Трактори
Сви научни и стручни и
радови су објављени у часопису погонске
Трактори и погонске машине, машине,
који је изашао у три свеске, у Нови
Сад,
пет бројева. 2019.
ЧЛАНОВИ ЗАЈЕДНИЦЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧКИХ МУЗЕЈА СРБИЈЕ Заједницa

НАВОЈ ЛИЧНО
научно-
техничких
ИНФО

музеја
Србије
МУЗЕЈ АУТОМОБИЛА ИНСТИТУТ ГОША Д.O.O. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“-
Бoгдан Петковић, директор Мирко Личина, директор ПТТ МУЗЕЈ
контакт особа: Братислав Петковић контакт особа: Оливера Илић Мира Петровић, в. д. директора
Мајке Јевросиме 30 Милана Ракића 35 контакт особа: Татјана Секулић
11 000 Београд 11 000 Београд Мајке Јевросиме 13
тел: 011 30 34 625; факс: 011 32 44 078 тел: 011 2413 332 11 000 Београд
е-пошта: info@automuseumbgd.com е-пошта: olivera.ilic@institutgosa.rs тел: 011 3063 278; 011 3065 196
е-пошта: pttmuzej@ptt.rs
МУЗЕЈ ВАЗДУХОПЛОВСТВА - БЕОГРАД ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА
мајор Драшко Живковић, в.д. начелника Jугoслaв Пaнтeлић, директор
контакт особа: Мирјана Новаковић контакт особа: Саша Бањовић РТС – ЗБИРКА ТЕХНИЧКИХ УРЕЂАЈА ТВБ
Мунишевић Узун Mиркoвa 1 РЕДАКЦИЈА ЗА ИСТОРИОГРАФИЈУ
11 271 Сурчин 11 000 Београд Илија Церовић, в. д. директора
Аеродром „Никола Тесла” тел: 011 2622 555; Телевизије Србије
п. фах 35 е-пошта: kinarhiv@kinoteka.org.rs контакт особа:Милена Јекић Шотра
тел: 011 2670 992; факс: 011 2698 209 Таковска 10
е-пошта: muzej.rv@mod.gov.rs МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 11 000 Београд
Ивoнa Jeвтић, в.д. директора тeл: 011 6551 064; 064 861-1516

НАВОЈ : информатор Заједнице научно-техничких музеја Србије / уредник Марина Ђурђевић. - Српско изд. -
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ- ХЕМИЈСКИ контакт особа: Радмила Аџић е-пошта: polavekatvb@rts.rs
ФАКУЛТЕТ Крунска 51
ЗБИРКА ВЕЛИКАНА СРПСКЕ ХЕМИЈЕ 11 000 Београд МУЗЕЈ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ „БОР”
Горан Роглић, декан тел: 011 2433 886 Небојша Димитријевић, директор
контакт особа: Слађана Савић е-пошта: info@ tesla-museum.org контакт особа: Драгана Игњатовић

(Београд : Службени гласник). - 24 cm


Студентски трг 12-16 Моше Пијаде 19
11 000 Београд УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - 19 210 Бор
тел: 064 561 3918 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ тел: 030 423 560; факс: 030 422 145
е-пошта: zbirka@chem.bg.ac.rs ЗБИРКА СТАРИХ НАУЧНИХ е-пошта: muzejrim@mts.rs
sladjana@chem.bg.ac.rs ИНСТРУМЕНАТА
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕКСПЕРИМАНТАЛНУ ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА, РМУ „РЕМБАС”
ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ – ПСИХОЛОГИЈУ МУЗЕЈ УГЉАРСТВА – СЕЊСКИ РУДНИК
МУЗЕЈ ВОДА „НИКОЛА МИРКОВ“ Mиoмир Дeспoтoвић, декан Марко Вуковић, дирeктoр
Славко Врнџић, директор контакт особe: Александар Костић и контакт особа: Данијела Трајковска
контакт особа: Љиљана Табаков Оливер Тошковић 35 234 Сењски рудник
Булевар Михајла Пупина 25 Чика Љубина 18-20 тел: 035 620 735; фaкс: 035 627 846
21 000 Нови Сад 11 000 Београд е-пошта: danijelatrajkovska@yahoo.com
тeл: 021 461 140; 461 141 тел: 011 2630 542; факс: 011 2639 356
е-пошта: ljtabakov@vodevojvodine.rs е-пошта: akostic@f.bg.ac.rs „ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД” - КРАГУЈЕВАЦ
otoskovi@f.bg.ac.rs МУЗЕЈ „СТАРА ЛИВНИЦА“

. - Београд : Музеј науке и технике, 2003-


“ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АД - ЖЕЛЕЗНИЧКИ Младен Петковић, директор
МУЗЕЈ - БЕОГРАД МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ – МУЗЕЈСКИ контакт особа: Марија Милошевић
Страхиња Вуковић, директор КОМПЛЕКС КУЛПИН Косовска 4

Годишње. - Има издање на другом језику: Navoj


контакт особа: Страхиња Вуковић Tиjaнa Стaнкoвић-Пeштeрaц, директор 34 000 Крагујевац
Немањина 6 контакт особа: Филип Форкапић тел: 034 337 786
11 000 Београд Трг Ослобођења 7 е-пошта: protokol@zastava-arms.rs
тел: 011 36 10 334 21 472 Кулпин

Народна библиотека Србије, Београд

ISSN 1451-6705 = Навој (Српско изд.)


е-пошта: muzej@srbrail.rs тел: 021 2286 456; 021 2286 716 ХРЕЉА - ЗБИРКА ЈЕРОПЛАНА CIP - Каталогизација у публикацији
е-пошта: poljmuz@mts.rs Марио Хреља, оснивач збиркe
ГOШA ХOЛДИНГ КOРПOРAЦИJA AД У poljoprivredni.muzej@gmail.com контакт особа: Марио Хреља

(English ed.) = ISSN 1820-4988


СТEЧAJУ - МУЗЕЈ ИНДУСТРИЈЕ „ГОША” Краљице Јелене 10

COBISS.SR-ID 110943756
Жељко Мијушковић, пoвeрeник МУЗЕЈ „ЖЕРАВИЦА“ 11 000 Београд
стечајнoг управника Чедомир Жеравица, власник тел: 066 509 2176
контакт особа: Жељко Мијушковић контакт особа: Ивана Зец е-пошта: hrelja@live.com
Индустријска 70 Аркадија Попов 56
11 420 Смедеревска Паланка 23 273 Ново Милошево МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ - БЕОГРАД
тел: 069 8294 488 тел: 064 009 32 09; 064 685 32 34 Рифат Куленовић, директор
2003, бр. 1-

е-пошта: zeljko_mijuskovic@yahoo.com е-пошта: info@muzejzeravica.org контакт особа: Maринa Ђурђeвић


Скендербегова 51
11 000 Београд
62

тел: 011 3037 850; фaкс: 011 3281 479


е-пошта: mnt@muzejnt.rs
. . .

You might also like