Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

DIRECłIA GENERALĂ EDUCAłIE ŞI ÎNVĂłARE PE TOT PARCURSUL VIEłII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA MATEMATICĂ

- Bucureşti 2010

2 . Aceste competenŃe sunt: • cunoaşterea conŃinuturilor ştiinŃifice de specialitate.11.Anexa nr. ale unei situaŃii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora. contextual cuprinse în enunŃuri matematice. utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaŃii concrete. cantitative sau calitative. NOTĂ DE PREZENTARE Programa pentru disciplina Matematică se adresează absolvenŃilor învăŃământului superior de specialitate şi profesorilor care se prezintă la Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în unităŃile de învăŃământ preuniversitar. Programa pentru concurs este elaborată luând în considerare şi programele şcolare în vigoare din învăŃământul preuniversitar. 2 la OMECTS nr.2010 A. Programa este în concordanŃă cu profilul absolventului de învăŃământ superior care urmează să fie încadrat în învăŃământul preuniversitar. calitativ. Din această perspectivă. să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităŃii didactice. 5620/ 11. COMPETENłE ALE PROFESORULUI DE MATEMATICĂ Pe lângă conŃinuturile ştiinŃifice de specialitate şi cele de metodica predării matematicii. structural. relaŃii matematice şi corelarea lor în funcŃie de contextul în care au fost definite. • aplicarea conceptelor de bază şi a principiilor didacticii generale şi ale metodicii predării matematicii în gimnaziu şi în liceu în contexte educaŃionale specifice. exprimarea caracteristicilor matematice. probată prin: identificarea unor date. programa vizează competenŃe pe care profesorul de matematică trebuie să şi le formeze. prelucrarea datelor de tip cantitativ. respectiv programele pentru evaluările şi examenele naŃionale la disciplina Matematică. aspectele fundamentale vizate prin această programă sunt: • cunoaşterea conŃinuturilor ştiinŃifice fundamentale şi a conexiunilor pe care Matematica le are cu alte discipline studiate în învăŃământul preuniversitar. competenŃele şi conŃinuturile din programă fiind stabilite în conformitate cu abordarea curriculară sistemică a activităŃilor didactice. B.

Metoda inducŃiei matematice. Şiruri recurente. C. a două numere întregi. ℤ. FuncŃii reale de variabilă reală monotone. teoria probabilităŃilor şi statistică) PropoziŃii.Anexa nr.m.c. Principiul includerii şi excluderii. FuncŃii inversabile. participative. ℝ ). Cuantificator universal şi cuantificator existenŃial.m. MulŃimi finite şi mulŃimi infinite. Teorema fundamentală a aritmeticii. Operatori logici. Compunerea funcŃiilor. OperaŃii cu mulŃimi. asigurarea concordanŃei între strategii de evaluare. c. TEMATICA ŞTIINłIFICĂ PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ Algebră (cu elemente de logică matematică. MulŃimi. • aplicarea principiilor didacticii matematicii şi a cunoştinŃelor de metodica predării matematicii. prin integrarea cunoştinŃelor din diferite domenii. RelaŃii binare. Algoritmul lui Euclid pentru determinarea c.m.d. RelaŃii de ordine. combinări. periodice.m. aranjamente. RelaŃii de echivalenŃă. EcuaŃii diofantice: ax + by = c. x2 + y2 = z2. 2 la OMECTS nr.11. Numere prime. Predicate. Criterii de divizibilitate.c a două sau mai multor numere întregi. conŃinuturi şi instrumente de evaluare.m. 5620/ 11. teoria mulŃimilor. Teorema împărŃirii cu rest.d. Numere cardinale.2010 analizarea şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaŃiiproblemă. Şiruri. OperaŃii cu funcŃii reale. Probleme de numărare.m. adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturi şi la competenŃele vizate. bijective. surjective. Progresii aritmetice şi progresii geometrice. MulŃimi de numere ( ℕ. C. FuncŃii injective. inversa unei funcŃii. aritmetică.c. Binomul lui Newton. ℚ. 3 . modelarea matematică a unor situaŃii variate. prin construirea unor demersuri didactice interactive. operaŃii. pare. Numere naturale şi numere întregi. Permutări. clase de echivalenŃă. competenŃe. impare. stimulative. Divizibilitate. probate prin: capacitatea de proiectare a unui demers didactic pentru ciclul gimnazial sau liceal..m. MulŃimi numărabile şi mulŃimi nenumărabile. FuncŃii.

Inelul polinoamelor de o nedeterminată. OperaŃii cu matrice. asociere în divizibilitate. ProbabilităŃi condiŃionate. elemente simetrizabile. comutativitate.m.11. subinel. raŃionali. DependenŃă liniară. Determinantul de ordin n. Teorema de caracterizare a rădăcinilor multiple pentru un polinom cu coeficienŃi într-un corp de caracteristică zero. modulul şi conjugatul unui număr complex.Anexa nr. Teorema lui Lagrange. Inel integru. inversa 4 . teorema lui Euler. FuncŃie polinomială. Asociativitate. subcorp. Interpretări geometrice ale operaŃiilor cu numere complexe. Inelul claselor de resturi modulo n. subspaŃiu. RelaŃiile lui Viète. c. complecşi. Descompunerea unei permutări în produs de cicli disjuncŃi. TranspoziŃie. Lema chineză a resturilor. Polinoame ireductibile. sistem de generatori. Puteri cu exponent raŃional şi puteri cu exponent real. teorema lui Wilson. Scheme clasice de probabilitate (Poisson şi Bernoulli). Sumele lui Newton. Evenimente independente.m. Grup de permutări. Teorema lui Cauchy.m. Lege de compoziŃie. Grupul unităŃilor unui inel. Bază a unui spaŃiu vectorial.c.d. izomorfism de grupuri. cu coeficienŃi într-un inel comutativ. Caracteristica unui inel. Teorema împărŃirii cu rest pentru polinoame cu coeficienŃi într-un corp comutativ. Corp.c.2010 Evenimente aleatoare. element neutru.m. Rădăcinile de ordinul n ale unui număr complex. AplicaŃii în geometrie ale numerelor complexe. Determinantul produsului a două matrice. Polinoame cu coeficienŃi întregi. Indicatorul lui Euler. Variabile aleatoare.m. subgrup. Derivata formală a unui polinom. Polinoame simetrice. Rădăcinile unui polinom cu coeficienŃi într-un corp comutativ.m. FuncŃia exponenŃială şi funcŃia logaritmică. izomorfism de corpuri. Radicalul de ordinul n dintr-un număr real.d. Matrice inversabilă. Gradul unui polinom. Probabilitatea unui eveniment în cazul evenimentelor elementare egal probabile (cazul finit). ProprietăŃi ale determinanŃilor. Teorema fundamentală a algebrei. Forma algebrică. AplicaŃie liniară. 2 la OMECTS nr. a două sau mai multor polinoame. Mica teoremă a lui Fermat. Grup ciclic. Numere complexe. 5620/ 11. Transpusa unei matrice. Inel unitar. OperaŃii cu numere complexe. Ordinul unui element într-un grup. independenŃă liniară. Rădăcini multiple. Matrice cu elemente într-un inel comutativ. izomorfism de inele. Monoid. divizori ai lui zero. a două polinoame. şi c. Morfism de corpuri.m. Forma trigonometrică a unui număr complex. operaŃii cu evenimente. grup. Formula lui Moivre. Divizibilitate.c. Teorema lui Bézout. teorema fundamentală a polinoamelor simetrice. EcuaŃii binome. reali. Morfism de inele. algoritmul lui Euclid pentru aflarea c. Morfism de grupuri. SpaŃiu vectorial. Formula lui Taylor pentru polinoame cu coeficienŃi într-un corp de caracteristică zero. Signatura unei permutări.

romb. conul circular drept. triunghi. Teorema lui Cramer. Segment. Puterea unui punct faŃă de un cerc. Corpuri poliedrale: prisma. mediatoare. arce şi unghiuri în cerc. Patrulatere: paralelogram. Teorema lui Menelaus şi teorema lui Ceva. piramida. Reprezentarea grafică a datelor statistice. InegalităŃi relative la laturile şi unghiurile unui triunghi. poligoane regulate. 5 . Drepte paralele în plan. dreaptă paralelă cu un plan. Cercul. Geometrie şi trigonometrie PoziŃii relative ale punctelor. axioma de paralelism. 2 la OMECTS nr. Graf. Medii. Dreaptă perpendiculară pe un plan. DistanŃa dintre două puncte. RelaŃii metrice într-un triunghi. 5620/ 11. FrecvenŃă. trunchiul de con circular drept. lungimea unui drum. semiplan. ProiecŃii. Sisteme omogene. Sisteme de ecuaŃii liniare. trapez. pătrat. bisectoare) şi concurenŃa lor. trunchiul de piramidă. Linii importante într-un triunghi (mediane. Coarde.2010 unei matrice. Dispersie. Drepte paralele în spaŃiu. Cercul înscris şi cercul circumscris unui triunghi. plane perpendiculare. Poligoane înscrise sau circumscrise unui cerc. Asemănarea triunghiurilor. graf arbore. Date statistice.11. înălŃimi. Metoda lui Gauss de rezolvare a sistemelor de ecuaŃii liniare. Unghiul unei drepte cu un plan. axă radicală a două cercuri. unghiul a două plane. a unghiurilor şi a triunghiurilor. SecŃiuni cu un plan. plane paralele. DistanŃă. Lungimea unui segment. Rangul unei matrice cu elemente într-un corp comutativ. poligon. semidreaptă. DistanŃa de la un punct la un plan. măsura unui unghi. Teorema lui Thales. Aria discului şi aria sectorului circular. Unghiul a două drepte. teorema celor trei perpendiculare. a bisectoarelor şi a înălŃimilor unui triunghi.Anexa nr. drepte perpendiculare. Corpuri de rotaŃie: sfera. Arii şi volume. Aria suprafeŃelor poligonale plane. Teorema Kronecker-Capelli. distanŃa dintre două drepte. Calcularea lungimii medianelor. Lungimea cercului şi lungimea arcului de cerc. Eşantionare. perechi de unghiuri congruente formate de o secantă cu două drepte paralele. CongruenŃa segmentelor. dreptelor şi planelor. poligon convex. drumuri. unghi. Perpendiculara comună a două drepte necoplanare. Matricea asociată unei aplicaŃii liniare. cilindrul circular drept. dreptunghi. Suma măsurilor unghiurilor într-un triunghi.

Studiul monotoniei şi al convexităŃii cu ajutorul derivatelor. Teorema lui Rolle. funcŃii concave. Criterii de existenŃă a limitei: criteriul cleştelui. Teorema lui Darboux. OperaŃii cu limite de funcŃii. DistanŃa de la un punct la un plan. DiscontinuităŃi ale funcŃiilor monotone şi discontinuităŃi ale funcŃiilor cu proprietatea lui Darboux. FuncŃii mărginite. Determinarea unghiurilor dintre drepte. Dreapta reală încheiată. Repere carteziene pe dreaptă. Tangente la cerc. Derivate de ordin superior. ex. Derivabilitate. FuncŃii convexe. Teoremele lui l'Hospital. criteriul rădăcinii. MulŃimi deschise.Anexa nr. criteriul raportului. puncte de întoarcere. EcuaŃii trigonometrice şi sisteme de ecuaŃii trigonometrice. OperaŃii cu vectori: adunarea. cazuri de nedeterminare. derivata funcŃiei inverse. paralelism şi perpendicularitate în plan şi în spaŃiu. OperaŃii cu funcŃii derivabile. CondiŃii de coliniaritate. ConvergenŃa şirurilor Cauchy. aderente. FuncŃii continue pe intervale. axioma lui Cantor. plane. şirul sumelor parŃiale ale seriei armonice generalizate. a parabolei. Şiruri de numere reale. Puncte interioare. Subşir. EcuaŃii ale planului. condiŃii de coplanaritate. EcuaŃii ale dreptelor în plan şi în spaŃiu. compacte. elipsă. ProprietăŃi ale funcŃiilor derivabile. Continuitate uniformă. drepte şi plane. Tangenta la graficul unei funcŃii într-un punct. ln(1 + x). puncte unghiulare. MulŃimi mărginite şi mulŃimi nemărginite. Teorema lui Cauchy. Locuri geometrice. AplicaŃii ale trigonometriei în geometrie. formule fundamentale. ConvergenŃa şirurilor monotone şi mărginite. Proprietatea lui Darboux. în plan şi în spaŃiu. Puncte de discontinuitate. Formula lui Taylor cu restul lui Lagrange. (1 + x)a. OperaŃii cu funcŃii continue. a hiperbolei. parabolă. cos x. înmulŃirea cu numere reale. de acumulare. produsul scalar şi produsul vectorial. VecinătăŃi. FuncŃii reale de o variabilă reală. Volumul unui tetraedru. cazuri de nedeterminare. închise. DistanŃa de la un punct la o dreaptă în plan şi în spaŃiu. criteriul majorării. Aria unui triunghi. Teorema lui Lagrange. EcuaŃiile cercului. OperaŃii cu şiruri care au limită. Limita unui şir. Continuitate. Vectori de poziŃie. 6 . Puncte de extrem local.2010 Vectori în plan şi în spaŃiu. Lema Stolz-Cesarò. definiŃii echivalente. Teorema lui Fermat. Şiruri remarcabile: şiruri cu limita e. 2 la OMECTS nr.11. hiperbolă. 5620/ 11. Teorema lui Weierstrass. FuncŃii trigonometrice. Trecerea la limită în inegalităŃi. funcŃii trigonometrice inverse. Limite de funcŃii. Analiză matematică MulŃimea numerelor reale: structura de ordine. puncte de inflexiune. Dezvoltarea în serie Taylor pentru funcŃiile sin x. EcuaŃia carteziană redusă a elipsei.

. Dincă A.2010 Integrabilitate Riemann. Năstăsescu C. EDP.: Algebră pentru perfecŃionarea profesorilor. Radu N.: Probleme practice de geometrie.: Geometrie. Şerbănescu D.: Numere complexe. 2002 13. Ştefănescu C. Onofraş E. Bucureşti. Brânzei D. Zalău.edu.. vol. Popa E. Rezolvarea ecuaŃiilor diferenŃiale cu variabile separabile.. Marcus S. Panaitopol L. 1983 6. Editura UniversităŃii din Bucureşti. Colojoară I. Brânzei D. Brânzei D. EDP. 7 .. NiŃă C. 1983 7. Gica Al. (coord.. Teorema de medie. Bucureşti.11. Bucureşti. Zalău. 1983 5. 5620/ 11. Zanoschi A.. Editura Gil..: Probleme de teoria numerelor şi combinatorică.Anexa nr. Bucureşti. 1986 8. 1983 2. 1990 10.: Analiza matematică. Nicula V. Integrarea funcŃiilor monotone şi a funcŃiilor continue.: Analiză matematică. Editura Scorpion. 1980 9. a ecuaŃiilor diferenŃiale liniare de ordinul I şi a ecuaŃiilor diferenŃiale de ordinul al II-lea cu coeficienŃi constanŃi. 1983 3.. 2005 Editura Paralela 45. Panaitopol L. teorema de existenŃă a primitivelor funcŃiilor continue. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE PENTRU TEMATICA ŞTIINłIFICĂ DISCIPLINA MATEMATICĂ *** Manuale şcolare alternative aprobate pentru disciplina Matematică. Editura Academiei.: Fundamentele aritmeticii şi geometriei. Bucureşti.. Papuc D. Editura Gil.. Becheanu M. Bucureşti. Dinculeanu N. Nicolescu L... NiŃă C. D. probleme cu vectori. Primitive... Bucureşti. Editura Tehnică. Bucureşti. Miron R. 1993 11.: Analiză matematică. 2001 12. Nicolescu M. Vraciu C. AplicaŃii ale calculului integral în geometrie.. Metode de calcul al integralelor. conform Catalogului manualelor şcolare valabile în învăŃământul preuniversitar.: Bazele algebrei... Formula Leibniz-Newton. Ion I. 2 la OMECTS nr. Miron R. Culegere de probleme. EDP. Bucureşti. criteriul lui Darboux. www. Purdea I. AniŃa S..ro 1. Piteşti. 2003 4. EDP. I.: Bazele raŃionamentului geometric. Editura Academiei. Boskoff V.: Elemente de teoria numerelor. Editura Academiei.): Geometrie pentru perfecŃionarea profesorilor.

Proiectarea curriculumului la decizia şcolii (aprofundare/ extindere/ opŃional ca disciplină nouă): structură. clasificări. alternative. modalităŃi de adecvare la grupuri Ńintă diferite. 8 . 3. Neagu Mihaela: Statistică şi probabilităŃi – curs introductiv pentru elevi. TEMATICA PENTRU METODICA PREDĂRII MATEMATICII I. łiŃeica G. a progresului şi a rezultatelor şcolare. studenŃi şi profesori. 2. Bucureşti. III. caracterizare. integrarea lor în procesul de predare-învăŃare-evaluare. erori de evaluare şi modalităŃi de minimizare a lor. Tipologia itemilor: definiŃie. competenŃe specifice etc. Evaluarea: obiective. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăŃare-evaluare la Matematică 1. obiectivitate şi aplicabilitate. Evaluarea procesului instructiv-educativ.: Culegere de probleme de geometrie. valorizarea activităŃii elevului 1. reguli de proiectare. EDP. programe şcolare. 1965. 2003 15. Metode didactice specifice matematicii. caracteristici. funcŃii didactice). Metode de evaluare: tradiŃionale. grup): clasificare. Proiectarea activităŃii didactice: planificarea calendaristică. manuale şcolare şi auxiliare curriculare. metode de învăŃare centrate pe elev. calităŃi ale instrumentelor de evaluare: validitate. 2. Mijloace de învăŃământ (tipuri.Anexa nr. II. Editura Sigma. fidelitate. Tomescu I. organizarea şi desfăşurarea activităŃii didactice 1. 1981 16. Proiectarea. Voica C. alŃi termeni de referinŃă ai curriculumului naŃional: cadru de referinŃă. Bucureşti. condiŃionări. Bucureşti. 5620/ 11. Singer Mihaela. 3. E. competenŃe generale. 2 la OMECTS nr. Forme de organizare a activităŃii didactice (frontal. caracterizare. proiectarea unei unităŃi de învăŃare. individual.. 2. 3.: Probleme de combinatorică şi teoria grafurilor.11. funcŃii.2010 14. Componentele curriculumului naŃional: planuri-cadru. tipuri de evaluări. Editura Tehnică.

Elemente de didactică aplicată pentru clasa a VIII-a. Iaşi.: Evaluarea progresului şcolar. Bucureşti. Savu I. 2003 7.Colegiul NaŃional M. Editura Polirom. 2000 2. Sibiu . Editura Sigma. Brânzei D. Bucureşti. www. Bucureşti . ş. Bucureşti . 2 la OMECTS nr. Bucureşti. Cristea S.: Fundamentele pedagogiei. 2002 10. Editura Paralela 45. Iaşi. 2003 6.Şcoala Superioară Comercială N. 5620/ 11. Bucureşti. Editura Humanitas EducaŃional.Colegiul NaŃional M. Editura Polirom. SNEE.11. De la teorie la practică. 2004 9. Editura SC Aramis Print.. Iaşi. Săvuică M. 1983 3. a.Colegiul NaŃional Sf.: Ghidul profesorului de matematică – Concursul pentru ocuparea posturilor didactice . 2009 5.ro *** Planurile-cadru în vigoare pentru matematică. 2002 *** Curriculum naŃional. Editura Polirom. ClujNapoca.Anexa nr. Polya G. www. Eminescu. Iaşi . Piteşti.Colegiul NaŃional I. Dragomir Mariana: Managementul activităŃii didactice. Viteazul.: Comunicarea eficientă. Lazăr. Bucureşti.edu. Metode de interacŃiune eficientă.: Descoperirea în matematică. Bucureşti. Singer Mihaela. Bucureşti 9 . EDP. Cucoş C.. Bucureşti. 2000 *** Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de matematică primar – gimnaziu. Editura Sigma. Bucureşti .Sava. Pânişoară O.2010 F. Programe şcolare în vigoare pentru matematică.ro 1. Editura ProGnosis.: Metodica predării analizei matematice. 2003 Grupul de lucru pentru elaborarea programei Cristian ALEXANDRESCU Mihai BĂLUNĂ Bogdan CRISTESCU Gabriela STREINU-CERCEL Nicu SUCIU Adrian TROIE . EDP. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE PENTRU METODICA PREDĂRII MATEMATICII *** Ghid de evaluare pentru matematică. Bucureşti.Kretzulescu.Colegiul NaŃional Gh.: Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Catană Aurelia. 2001 *** Ghid metodologic aria curriculară Matematică şi ŞtiinŃe ale naturii – liceu.edu. Creangă. Stănăşilă O. 2010 4. Voica C. Editura SC Aramis Print.: ÎnvăŃarea matematicii. Brânzei Rodica: Metodica predării matematicii. Editura Eurodidact. Stoica A.2004. 1971 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful