Sfântul Maslu

Una din cauzele principale ale deprim rii i descuraj rii omului este boala. De multe ori deprim rile sau boala nu pot fi învinse cu mijloace omene ti, ci cu ajutorul pe care îl prime ti de la Dumnezeu, cum ne-a ar tat Mântuitorul Hristos, Care vindeca boala i neputin a din popor. Taina Sfântului Maslu î i are originea, prin Apostoli, de la Hristos însu i. Dup cum ne spune Pr. Prof Dumitru Popescu în lucrarea ,,Omul f r r d cini: ,,În Taina Sfântului Maslu se împ rt e te credinciosului bolnav harul t m duirii i al înt ririi suflete ti i u urarea durerii trupe ti´1. Uneori harul lui Dumnezeu lucreaz mai mult sau mai pu in direct asupra trupului, pentru vindecarea lui, de i chiar i în acest caz se produce înt rirea sufleteasc i iertarea p catelor celui bolnav. Alteori, vindecarea se produce mai mult prin înt rirea puterilor suflete ti, dar prin harul acestei Taine se are în vedere, în mod principal, vindecarea trupului, dup cum ne spune marele teolog Nichifor Crainic în cursul s u de teologie mistic ,,Sfin enia - împlinirea umanului´2. Existen a omului este nespus de complex primul rând , harul lucreaz i este cu neputin ca trupul s

fie separat de suflet. Cu toate c Taina Sfântului Maslu are în vedere trupul, în i asupra sufletului, fiindc lucrarea harului aupra sufletului se extinde i asupra trupului. În rug ciunile Sfântului Maslu, preotul cere de la Hristos t m duirea de patimi, eliberarea sim urilor de înrâuririle rele i alungarea vr jma ului, pentru ca
1

Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Omul f r r d cini, Editura Nemira, Colec ia Alfa i Omega, 2001, p. 78; Nichifor Crainic, Sfin enia împlinire a umanului, Editura Trinitas, 1993, p. 151;

2

i tot atât de important este faptul c la s vâr irea Sfântului Maslu iau parte mai mul i preo i.i pune în mi care for ele. mai mult decât în Taina Poc in ei. care se roag împreun cu preo ii. p. dup cum este important prezen a la aceast slujb a credincio ilor. Taina Sfântului Maslu arat . Bucure ti. P rintele Dumitru Staniloaie ne spune în Dogmatica sa: . 3.. aduna i în numele Lui. care se c ie te i cere iertare de la Dumnezeu pentru p catele lui. Dumitru St niloae.Pe cât de imposibil este s se separe trupul de suflet. Teologia Dogmatic Ortodox . este i El în mijlocul lor. Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. ci prin faptul c to i cei ce vin i intr în comuniune cu semenul lor bolnav vin în comuniune cu Hristos. Care a vindecat oameni pentru propria lor credin sau pentru credin a altora i a spus c unde sunt doi sau trei i dragoste reciproc . vol. Prof. 123. în al doilea rând. Prin ungerea sensibil cu untdelemn. Insisten a cu care se cere. prin comuniunea în rug ciune ca s t m duiasc pe unul dintre m dularele ei de suferin a în care se afl . arat c patimile sunt r d cinile p catelor la care se refer Taina Sfântului Maslu. 1997. pentru ca s poat tr i o via curat i închinat slujirii lui Dumnezeu. Dr. Aceast comuniune îi d omului putere nu numai prin ce are Biserica omenesc. prin care lucreaz puterea nev zut a Sfântului Duh. suflet i trup. De aceea în Taina Sfântului Maslu este important credin a bolnavului. c vindecarea se acord omului întreg. Taina Sfântului Maslu caut s vindece pe cel bolnav prin restaurarea comuniunii lui cu Dumnezeu i cu semenii. prin preo i. ca s tr iasc în s n tate i cur ie.bolnavul devenit s n tos trupe te i suflete te. 3 . Prin aceasta se arat voin a Bisericii de a. prin credin Pr. t m duirea bolnavului de patimile suflete ti o dat cu t m duirea trupului. tot atât de greu este s se separe omul de influen a for elor rele nevazute´3.

Cu privire la Taina Sfântului Maslu. .Dogmatica´ p rintelui Dumitru Staniloae spune despre Taina Sfântului Maslu c vindec suferin a celor bolnavi prin adâncimea comuniunii lor cu Hristos i cu Biserica4.." (Marcu. p. beneficiind de foarte pu ine studii i analize pân acum... poate. amintind de împ r ia cerurilor. ce vorbesc clar despre formele primare în care se s vâr ea Sfântul Maslu. i se vor 4 Ibidem. versetul 13: ÄSi scoteau mul i demoni i ungeau cu untdelemn pe mul i bolnavi i-i vindecau´. Participarea la aceast slujb este oricând benefic i constituie din anumite puncte de vedere o necesitate intrinsec a vie ii cre tinilor. cea mai Äsmerita´ tain ..... Este. Taina Sfântului Maslu ocup un loc deosebit în rândul slujbelor ortodoxe. exist dou cuvinte cheie în Noul Testament. unde nu mai exist boli i suferin e. Bolnavul trebuie s în eleag clar faptul c boala sa nu este un chin inutil. Aceast Tain sfin ii apostoli o s vâr esc dup Învierea Domnului. 16. potrivit cuvintelor Mântuitorului: ". pe bolnavi mâinile ve i pune îns n to i. Taina Sfântului Maslu aduce cu sine un caracter profund eshatologic. 125.. ci o poart spre des vâr ire. Aici este vorba despre trimiterea apostolilor de Mântuitorul la propov duire i vindec rile f cute de ace tia. Primul dintre ele se afl în Evanghelia dup Marcu la capitolul 6. Denumirea de ÄTaina a trupului´ i-a fost dat de p rintele Dumitru St niloae. ca Tain a Bisericii.în numele Meu ve i scoate demonii. 17-18). unul dintre cei mai profunzi tâlcuitori pe care îi putem lectura. îndat dup Cincizecime.

Episodul sl b nogului din Capernaum este o ilustrare a rolului misiunii .i patul i mergi la casa ta ". Iisus r spunde c boala se datore te fie p catelor proprii. ia. se adreseaz sl b nogului spunându-i: "Scoal -te-. f r insisten . extrem de frecvent petrecut din opera mesianic Sfântul în rândurile mul imilor. pe care Iisus le proclam în fa a c rturarilor: "S ti i c putere are Fiul Omului pe p mânt a ierta p catele". 2-6. capitolul 5. Marcu 2. din respectivele versete evanghelice c Iisus le-a dat putere chiar înainte de a-i fi preg tit pe deplin pentru înfruntarea lumii spre care plecau: " i a chemat la Sine pe cei doisprezece i a început s -i trimit doi câte doi i le-a dat putere asupra duhurilor" (Marcu 6. Rezult . 3.Cel venit s vindece omenirea de p cat . 14-15).7). Evangheliile noteaz aceast practic . este prezentat în Evanghelie ca f când parte a lui Hristos. pe care i-a numit apostoli. ca pe un fapt curent. Ungerea cu untdelemn a bolnavilor este dezvoltat esen ial în cel lalt pasaj cheie. aflat în Epistola Sfântului Iacov. 13). versetele 14-15: ÄEste cineva . trebuie s vedem instituirea Tainei de Însu i Hristos. Aceast activitate vindec toare. ceea ce ne arat petrece ( 9. În darul acordat apostolilor. care înso eau pe Iisus. ne arat propov duiasc i s aib Evanghelist Marcu c Mântuitorul " i-a rânduit pe cei doisprezece. de a vindeca bolnavi i a alina suferin ele. c se consecin a a faptului i-a iertat p catele. Chiar de la începutul activit ii Sale. Iar ei "scoteau mul i demoni i ungeau cu undelemn pe mul i bolnavi i-i vindecau" (Marcu 6. 3-12).Întrebat despre procesul îmboln virii i al îns n to irii unora dintre cei veni i la El s -i vindece.este singurul capabil dea vindecarea iertarea p catelor. fie celor ale p rin ilor. ca sa fie cu El i s -i trimit s putere s vindece bolile i s alunge demonii (cap. ca pe o consecin fireasc a "trimiterii" apostolilor. Iar El . dup care. ca o Evanghelia.

i rug ciunea credin ei va mântui pe cel bolnav i Domnul îl va ridica. i monofizite. frecven a acestei practici t m duitoare. V. adaug elementul m rturisirii. scopul tainei con ine o bipolaritate: vindecarea omului ca întreg."a dreptului" . a a cum o vedem notat fugitiv i în Evanghelii. 5 Silvestru Episcop de Canev. cu caracter de Tain . ungându-l cu untdelemn. p streaz pân în prezent i Sfântul Maslu în rânduiala celorlalte Taine. Aici se g sesc men ionate pe scurt elementele constitutive i scopurile tainei. urm tor. cât i suflete te. pp. ungerea cu untdelemn sfin it în "numele Domnului".5051. Versetele 14-16 din Epistola soborniceasc a Sfântului Apostol Iacov reprezint pentru noi confirmarea categoric a practic rii Maslului în primele comunit i cre tine5. iar versetul 16. Teologia Dogmatic Ortodox . Ulterior. care s se roage pentru bolnavi. Totodat . O confirmare a vechimii Maslului i a prezen ei lui între Tainele sfin itoare ale cre tinilor este i faptul c Bisericile nestoriene . i de va fi f cut p cate se vor ierta lui³. din primele trei-patru secole cre tine. vol. Chiar dac nu este enun at ca o defini ie. . Rug ciunea i ungerea cu untdelemn sunt i ele atestate clar. 2001. trebuie chema i preo ii Bisericii. iertarea p catelor celui bolnav. de unde provine practica conform c reia Taina nu poate fi înf ptuit de un singur preot decât în cazuri cu totul excep ionale. Editura Credin a Str mo easc . este atestat de un num r impresionant de Sfin i P rin i i scriitori biserice ti. Astfel. ca un act adiacent în vederea "cur irii" i pune accentul pe rug ciunea st ruitoare a celor prezen i .bolnav între voi? S cheme preo ii Bisericii i s se roage pentru el. în numele Domnului.pe lâng cea a preo ilor. atât trupe te. Maslul are în versetele Epistolei Sfântului Apostol Iacov toate elementele constitutive ale Tainei: apelarea la preo i. care s-au desp r it înc din secolul V de Biserica Ortodox .

aparent insignifiante. sl biciuni care explic adeseori hr nite printr-o obi nuin i boala trupului. Taina ofer o putere sporit împotriva patimilor care au pus st pânire asupra sufletului 6 Pr. Îns nu cele pe care nu le-am m rturisit pentru c nu am vrut. îns . neglijat . prin conlucrare cu harul redobândit. volumul III. care se pierd adeseori în cea a indefinitului´6.i rânduri. P catele m runte. Nu este suficient s participi la Taina Sfântului Maslu pentru a te vindeca. dar el n-a avut timp s topeasc . Bolnavului care beneficiaz de aceast Sfânt Tain i se recomand întotdeauna s se spovedeasc i s se împ rt easc . îndelungat cu p catul. Teologia Dogmatic Ortodox . ÄTaina trupului³. În dese i o dorin mai mare de a. pentru c scopul ei con ine o extraordinar centralitate a trupului uman. pentru c taina nu ac ioneaz într-un mod magic. Aceasta nu este. Dumitru St niloae. nu pot fi re inute toate i m rturisite. bolnavul cap t mai mult o pace sufleteasc duce propria cruce. Sfântul Maslu terge acele pete mici. 1997. Sau. din ne tiin sau uitare. p. Vindecarea celui bolnav i ridicarea din patul durerii pare a avea o preeminen asupra vindec rii sale suflete ti. 174. cotidiene. Vindecarea trupeasc nu este garantat . Acest lucru este înt rit de p rintele Dumitru St niloae: ÄSpovedania anterioar Maslului a adus bolnavului iertare de p catele m rturisite. bolnavul nu a putut descrie în mod corespunz tor aceste sl biciuni. Ceea ce este frapant legat de vindecarea sufleteasc este faptul c Taina Sfântului Maslu terge p catele pe care nu le-am m rturisit. trebuie ca aceast vindecare trupeasc s coincid cu apropierea mai strâns de Biseric i celelalte Sfinte Taine. De asemenea. pe care noi. . poate. Bucure ti. ci acelea de care am uitat definitiv.Taina Sfântului Maslu este numit de p rintele Dumitru St niloae. Prof. nu le-am observat. Dr. Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. sl biciunile p c toase.

doar o consecin suflete ti. Caracterul ecleziologic al acestei Taine se v de te înc mai mult în aceast practic . . ea are întotdeauna un sens. atunci când acest lucru este posibil.celui bolnav. ele reprezint singurele c i prin care Dumnezeu poate vorbi celui bolnav. acordându-se iubirii prietenilor sau a familiei harul sfin itor al t m duirii celui iubit. Ca i în multe cazuri. Participarea comunitar la rug ciunea pentru vindecare apare mai pregnant. de aceea se poate spune c Maslul are i un caracter peniten ial. c ci mult poate rug ciunea st ruitoare a celor iubitori. Uneori este greu s îi faci pe oameni s în eleag acest lucru. decât atunci când boala se dovede te i celelalte încerc ri de vindecare nu au dat rezultate. Durerile inutile de mai înainte sunt convertite: bolnavul sufer pentru propria des vâr ire. pogoramântul Bisericii opereaz a patimilor i aici. Dar în Maslu prevaleaz se duce s insistent aportul comunitar în rug ciunea cu cel neputincios care este ajutat s scape de povara bolii care-L ap sa. Iar sensul ei cel mai acut este acela de a trezi con tiin a persoanei afectate. Bolile nu ne sunt date ca pedepse trupe ti aspre pentru p catele noastre. Uneori. Taina Sfântului Maslu aduce cu sine un caracter profund eshatologic. A a cum afirm teologul francez R. al lor. cu care este adesea socotit "complementar ". În Taina Spovedaniei este evident caracterul individual al rela iei preot-penitent. C ci nimeni nu solicite slujirea bolnavului. Boala fizic este. Béraudy. atât de necesar în buna desf urare a m rturisirii. ignorat poate anterior. o direc ie c l uzitoare pentru cel aflat în suferin . Ceea ce aduce Taina Sfântului Maslu este un sens. amintind de împ r ia cerurilor. ceea ce o deosebe te de Taina spovedaniei. M rturisirea este implicat în Taina Maslului. Bolnavul trebuie s în eleag clar faptul c boala sa nu este un chin inutil. ci o poart spre des vâr ire. în dese rânduri. Cu toate c boala survine f r vreun motiv fizic sau afectiv clar. unde nu mai exist boli i suferin e.

a a cum se spune despre fiul risipitor. Bineîn eles. Dac Dumnezeu vrea s îl vindece. Indiferent cât de s n to i ne credem sau suntem. lucrul acesta se va întâmpla. depinde esen ial de dou lucruri: voia lui Dumnezeu i voia celui bolnav. înt rirea sufleteasca. Bolnavul era pierdut i a înviat. vindecând omul de povara egoismului i a singur t ii. dup ce s-a invocat prin rug ciuni speciale mila lui Dumnezeu prin puterea Sfântului Duh asupra celui bolnav. iertarea p catelor. Cine fie reda i comunit ii Bisericii. 12). dar boala une te. ci cei bolnavi³ (Matei 9. Taina Sfântului Maslu este lucrarea sfânt s vâr it în numele Sfintei Treimi. Boala se face purt toare a unui sens extraordinar. Partea v zut const din ungerea cu untdelemn sfin it. trebuie s ne amintim de r spunsul dat de Mântuitorul fariseilor: ÄNu cei s n to i au nevoie de doctor. dar nu se va petrece niciodat f r credin a puternic a bolnavului i dorin a de a-l sluji ca un cre tin adev rat pe Dumnezeu. Maslul arat Biserica drept Trup al lui Hristos.Totodat . ci se constituie în a a-numitul ÄMaslu de ob te³. atunci când Taina Sfântului Maslu nu are un caracter particular. Comunitatea are i ea ocazia s se roage pentru m dularul . bolnavii au ocazia s bolnav i s sufere împreun cu el. De aceea. Patimile separ . Bolnavul este readus în mijlocul celor de care patimile l-au desp r it. într-o manifestare practic . Taina Sfântului Maslu este un test al iubirii i reg sirii. trebuie s con tientiz m c Taina Sfântului Maslu nu este o practic magic . fie trupeasc sau sufleteasc . de c tre preo ii Bisericii. clar . Trebuie s particip m la Taina Sfântului Maslu chiar dac suntem s n to i? La aceast întrebare exist un singur r spuns: da. prin care se împ rt e te credinciosului bolnav harul nev zut al t m duirii sau u ur rii suferin elor trupe ti. Vindecarea omului. mort i s-a aflat.

vindecarea trupeasc i sufleteasc . fie deloc (cum Hirotonia spre exemplu este inaccesibil femeilor). Maslul. asta nu înseamn c nu avem nevoie de vindecare sufleteasc . numit în cadrul Tainei i Äuntdelemn al înnoirii³. i constituie din Taina Sfântului Maslu este o tain repetabil . fiind trecut cu vederea de unii credincio i. În primul rând este un simbol al lucr rii Duhului Sfânt. la tulburarea sufletului. C s toria. oamenii obi nuiesc s aduc de regul trei elemente esen iale: pâine. foarte pe scurt. cu excep ia unui singur lucru: a doua na tere.rude. Mirungerea nu ne sunt accesibile decât fie o dat în via (cu excep ia C s toriei. Taina Sfântului Maslu nu se poate confunda cu Taina Mirungerii i nici cu miruirea. Taina Mirungerii este singura care asigur a doua na tere a omului. Hirotonia. asemenea apei. Aceste rug ciuni aproape coincid. În rest. Euharistia i Spovedania sunt tainele accesibile în mod repetat. prezent în Taina . sau pentru r spuns bun la dreapta judecat (judecata particular i apoi cea ob teasc ). Materia central a tainei este. Taina Mirungerii împ rt e te credinciosuA¬lui harul pentru cre terea duhovniceasc . prieteni . Taina Sfântului Maslu se savarsestea la cererea bolnavului sau apropia ilor s i . iar Taina Maslului ocup locul cel mai smerit. Trebuie s amintim de ce se folose te untdelemnul. Botezul.se poate considera s n tos pe deplin i nu are nevoie de Doctorul sufletelor i al trupurilor poate s ignore pentru totdeauna aceast slujb .în vederea îns n to irii sau în perspectiv eshatologic : iertarea p catelor care au dus la suferin . La ÄMaslul de ob te³. O alt leg tur exist cu sfin irea Sfântului i Marelui Mir. precum bine ti i. Oricum am încerca s punem problema. f in i untdelemn. în unele cazuri!). untdelemnul. Întrebarea este: cine se afl într-o astfel de situa ie? Chiar dac nu suntem bolnavi fizic. participarea la aceast slujb este oricând benefic anumite puncte de vedere o necesitate a vie ii cre tinilor.

se pune Evanghelia pe capul bolnavului sau este atins de capul fiec rei persoane. tâlcuind acest pasaj. chiar Ilie vrând s arate închipuirea Treimii. Astfel. în care sunt amintite efectele tainei i modul în care Dumnezeu lucreaz asupra celor afla i . Nu doar materia fizic poate fi considerat aici. iar in unele cazuri se accepta si 5 sau 3. fie îndemnuri la virtute. la savarsirea Tainei Sfantului Maslu este nevoie de 7 preoti. La finalul tainei. în cadrul tainei apar 7 pericope din Apostol i 7 din Evanghelie. c ci mai întâi se în elege puterea Treimii i al doilea. atinge celelalte scopuri ale Mirungerii: izgonirea demonilor. de regul . înt rire trupeasc i sufleteasc . Sfântul Simeon al Tesalonicului. 14). precum i acela de a mirui dup fiecare pericop evanghelic rostit constituie manifestarea concret a lucr rii harice. fiecare amintind fie vindec ri. fie datoria de a p stra o comunitate atent la nevoile aproapelui. Un alt motiv pentru alegerea untdelemnului este men ionarea sa expres de Sfânta Scriptur în cadrul tainei. Exist în suferin . lucru recomandat de majoritatea manualelor de practic liturgic . când a înviat pe fiul cel mort al celei din Sarepta. Acest gest. i aceasta nu este afar din buna cuviin . F ina i untdelemnul sfin ite la Taina Maslului pot fi utilizate pentru a prepara turte pentru cel bolnav.Maslului. Num rul preo ilor slujitori este o m rturie a comuniunii întru Hristos. ci i cuvintele tainei i gesturile preo ilor. dac este Maslu de ob te. Taina Sfantului Maslu nu poate fi savarsita de catre un singur preot deoarece este vorba de o tradi ie transmis înc de la textul scripturistic al Sfântului Apostol Iacov: Äs cheme preo ii Bisericii³ (5. s-a i 7 rug ciuni rostite dup fiecare text din Sfânta Scriptur . spune urm toarele: ÄUnde sunt preo i pu ini cheam numai trei. cur irea p catelor. iar in cazuri exceptionale poate fi savarsit si de catre doi preoti.

în prezent. mai pu ini. Dr. 2002. c ci zice: Äs se cheme preo ii Bisericii . de nevoie. de altfel. p rintele Ene Brani te spune: ÄAceast practic este admisibil numai în cazuri de mare nevoie (lips de preo i). Maslul este numit de apuseni "extrema unctio". s nu se fac de un preot. Cu toate acestea. trebuie a p zi a ez mântul cel dintâi. p.iar nu un preot . s r cind de efectele ei vindec toare. în mod practic e foarte greu. s vâr itor în Taina Maslului este soborul (de cel pu in doi preo i). în pustie i în locuri îndep rtate etc. Numai un preot îns s nu fac Maslu. Astfel. cum ar fi.. i de doi preo i i. pe câmpul de r zboi ori în satele r zle e. i de trei ori a c zut peste dânsul. Ene Brani te. s fac singur toat slujba. în situa ii cu totul excep ionale. Liturgica special . În urma Conciliului II Vatican se recunoa te necesitatea aplic rii acestei Taine chiar înainte 7 8 Sfântul Simeon al Tesalonicului. care e foarte lung ³8 Deci. dar cu toate c nu scrie. de munte. c ci toate cele de la P rin i sunt ale Duhului. ritualul ungerii este efectuat de preot.i s roage pentru dânsul. dac nu chiar imposibil. pentru un singur preot. Editura Alfa i Omega. care sunt primul ei scop. întrucât ei nu-l aplic aceast Tain decât muribunzilor. de vreme ce nu scrie num rul. ungându-l cu untdelemn³ 7. în Biserica Romano-Catolic . asemenea i pentru Maslu. N-avem trebuin mult asupra num rului. dar sfin irea untdelemnului este rezervat doar treptei ierarhice superioare. Sfântul Maslu poate fi s vâr it. i un singur preot poate îndeplini rânduiala slujbei. 31-32.rugat de trei ori. . pentru a ar ta mai mult credin i chiar mai mul i a cerceta i osârdie. c ci precum pentru arhierei scrie s nu se hirotoneasc de c tre unul. iar. Al ii cheam de apte. 348. pp. de ex. Tratat asupra tuturor dogmelor credin ei noastre. i toate câte sunt rânduite a se zice s le zic . volumul II.. Prof. adic trei. Pr.

Se poate efectua Maslul i la patul bolnavului. dac nu sunt cauza bolii respective. Se cere. care. Cântarea a opta aminte te celor de fa : " Sabie împotriva diavolilor este pecetea Ta. în prezen a bolnavului. s nu se ating de acesta ce. fiind vorba: de familie. când acesta este intransportabil. f .".i însemneaz sim urile cu ungere dumnezeiasc . în cântarea a patra se spune: "Însemnând acum pe robii T i. pe lâng ajutorul Mântuitorului i cel al Maicii Domnului. încheindu-se cu cererea . Mântuitorule". Dimitrie. A a. trebuie spus c în practic ea are loc de preferin în Biseric i.. cu bucuria pece ii Tale. Biserica a ad ugat i cereri de înl turare a puterilor r ului. cum i în cânt rile care înso esc ungerea cu untdelemnul sfin it. dup cum este permis s se fac Maslul în Biseric în absen a bolnavului. St pâne. de pild . din care se va prepara ceva ce va gusta cel bolnav. În ceea ce prive te locul i timpul când se s vâr e te Taina. sau prieteni care împreun se vor ruga pentru cel în suferin alimentele sfin ite. iar cântarea a asea continu : "Demonii cei cumpli i. i al celor dintre sfin i care sunt cunoscu i pentru generozitatea i deosebitele vindec ri ca Sfin ii: Nicolae. dar ducându-se elemente vestimentare din care se vor unge cu f in i untdelemn. pentru a-i spori suferin a. i-i vor duce obiectele i În toate aceste situa ii rolul comunit ii este major. Cosma i Damian etc.. ca ungerea s aib loc nemijlocit. Mântuitorule. dac este posibil. S amintim c lumea protestant nu recunoa te acestei ungeri caracterul de Tain . se folosesc oricum de starea de sl biciune a omului în acea situa ie... Pantelimon.de amenin area mor ii. i sim urile lor intrare de netrecut i de necuprins pentru toate puterile cele potrivnice. În rug ciunea a doua.

Nu poate suferi trupul..20). Dar aceast comuniune îi d puteri omului nu în Hristos.". Uneori chiar faptul c un bolnav nu poate cere direct s i se fac Maslul. i nici invers. Toat gama de solicit ri este prezentat în aceast lung slujb . f r participarea la suferin a sufletului care-l locuie te. el are drept scop vindecarea persoanei în suferin . prin participarea i a altora prezen i în Biseric . . în corp material i în suflet imaterial. Dar cre tinul nu poate ignora dubla manifestare a persoanei umane. spre remedierea st rii de 9 Molitfelnic. 162-163. pp. vin cu credin vindecat toat boala i neputin a i a biruit moartea.. c de câte ori. 2002. înainta i nou . bolnavul prinde de asemenea putere de refacere trupeasc i sufleteasc .. Iar promisiunea Lui.. prin mijlocirea credincio ilor prieteni sau rude. Nu poate persista o boal fizic . "din aceast larg comuniune i semn al dragostei. De aceea. fie puterile r ului îl împiedic s cear s vâr irea Tainei Sfântului Maslu.adresat în cântarea a noua c tre Mântuitorul: " i izb ve te de chinuri i de dureri i ap r de s ge ile celui viclean pe robii T i"9. rânduit de Biseric lui Hristos pentru îns n to irea credincio ilor. ci în primul rând prin faptul c to i cei ce vin într-o comuniune cu semenul lor bolnav. f r s -i transmit acestuia o neputin complex psiho-fizic sunt adunate în ritualul Tainei Maslului toate felurile de rug ciuni pe care le-au rostit sfin ii. Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. doi sau trei cre tini se vor aduna i se vor ruga Lui. Pentru acest sufleteasc într-un trup.i d seama. cu sau f r manifestata dorin a celui bolnav. care a numai prin ceea ce are omene te în ea... indic pentru cei din jur c acesta este bolnav suflete te în a a m sur încât nu. El va fi prezent (Matei 18. pe care îl dau mai mul i oameni. În ceea ce prive te Maslul. ne încredin eaz de eficacitatea Tainei asupra celor c rora ea se aplic .

nu pun i cere de la i tare ce se afl în mâna mea cea p c toas peste capul celui ce a venit la tine cu poc in aceast Sfânt Evanghelie. Duhul Sfânt de care ne vorbe te Sfântul Apostol Pavel în Epistola I c tre Corinteni 6.Caut dintru în l imea Ta cea sfânt . i-L s l luie te pe dânsul întru robul T u (N)´.Apostol´ din rânduiala acestei Sfinte Taine. este închipuit i transmis prin untdelemnul sfin it de preo i. Iisuse Hristoase. zicând : . asigurând "izb virea de rele a celor ce a teapt de la Tine mântuirea" (rug ciunea a 4-a) sau. ca s se pun în eviden voin a Sa de a mântui i trupul i de a-l în l a în Împ r ia lui Dumnezeu.. Fiule i Cuvântul lui Dumnezeu Celui viu. 16-17. A adar. în ceasul acesta. Îndurate i Multmilostive. efectul Maslului se produce net g duit. împreun cu ceilal i preo i o ine deschis deasupra capului persoanei bolnave. La finalul Tainei Sfântului Maslu preotul ia Sfânta Evanghelie i o d bolnavului s o s rute.3. cu care se unge trupul celui bolnav. mântuindu-ne pe noi p c to ii i nevrednicii robii t i. 19. ci s se întoarc tine prin noi iertare p catelor. rostind urm toarea rug ciune: ÄÎmp rate Sfinte. cu darul Sfântului Duh. se cere lui Hristos îns n to irea bolnavului. Dup aceasta. ci pun mâna Ta cea puternic i s fie viu.. cum spune Sergiu Bulgakov: "Ungerea poate s s vâr easc sau întoarcerea la s n tate sau cre terea puterii necesare unei mor i cre tine. fie în mod nev zut. În cuprinsul aceleia i rug ciuni preotul se adreseaz Mântuitorului Hristos. Care nu voie ti moartea p c tosului.dezechilibru în care se poate g si o fiin ei. uman în multiplele situa ii ale existen ei În rug ciunea celui de-al doilea . pe care slujitorii cei împreun cu mine o in deschis pe . fie sub forma îns n to irii fizice a subiectului Sfintei Tainei. pe temeiul întrup rii Sale.

Care ai poruncit s iert m de aptezeci de ori câte apte celor ce cad în p cate. 2002. pentru c precum este slava Ta. a a este i mila Ta. . cu cinci sau cu sapte preoti. Fiecare a dus o via diferit . Însu i i pe robul T u acesta (N). Sfântul Maslu se face. Iar credinciosii bolnavi si rudele lor. Astfel Taina Sfântului Maslu este prin excelent Taina rânduit pentru îns n to irea trupului. C Tu e ti Dumnezeul nostru. Manase a fost idolatru. trebuie sa vina la Sfântul Maslu cu mare credinta în Dumnezeu. dar a p c tuit ucigând i s vâr ind adulter. în zilele de post cu trei. care participa la aceasta taina si doresc cu adevarat sa-si usureze suferinta trupului si a sufletului. Cel ce prin a lui Manase. Dumnezeule. dar s-a poc it când a fost luat rob de babiloneni. postiti si întariti cu multe rugaciuni 10 Molitfelnic. 166-167. Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. spovediti. Sfântul Prooroc David a fost un om drept. acum i pururea i în vecii vecilor. Mântuitorul nostru.capul robului T u (N). cinstea i închin ciunea. pp. împacati cu toti. M dularele trupului sunt unse de apte ori în semnul Sfintei Cruci ca simbol al darurilor lui Dumnezeu i al odihnei ve nice. trecându-i cu vederea toate gre elile lui. Aceste dou exemple arat c Dumnezeu prime te pe oricine a gre it i se poc ie te de relele sale. proorocul T u Natan ai d ruit iertare lui David care s-a poc it de p catele sale i ai primit rug ciunea cea de poc in care se poc ie te de gre elile sale. Amin³ 10 Cele dou exemple ale împ ra ilor vechi-testamentari David i Manase nu sunt întâmpl toare. prime te-l cu tiuta Ta iubire de oameni. i m rog împreun cu dân ii i cer iubirea Ta de oameni cea milostiv i care nu ine minte r ul. de obicei. i ie se cuvine toat slava. Tat lui i Fiului i Sfântului Duh.

împreun cu lecturile cele mai pline de îndurare. în Taina Sfântului Maslu. De aceea. El poate fi folosit numai în scopuri curate i evlavioase..imediate sau mai îndep rtate . cea în care Biserica este cel mai mult activ . moment în care omul se va g si în cea mai inevitabil cump n i grea lupt Fiind binecuvântat de preo i cu chemarea lui Dumnezeu. cânt ri. pentru c orice boal grea este un preludiu al mor ii . ca i apa Botezului.al desp r irii sufletului de trup. dac supravie uie te. trebuie p strate cu cinste în loc ales. ale Sfintei Fecioare i ale Sfin ilor "doctori f r de argin i". a vindeca r nile. Taina Sfântului Maslu este.sau s -l deschid comuniunii cu semenii. Biserica "face un efort maxim" s -l preg teasc pentru situa ia de comuniune cu Hristos .Despre Sfântul Maslu´ ne îndrum ca untdelemnul r mas de Sfântul Maslu. la starea de deplin capacitate în misiunea la care orice cre tin este chemat. Apostol Iacov aminte te dou : vindecarea par ial sau integral a suferin elor trupe ti i iertarea p catelor.acest untdelemn este sfin it i plin de darul dumnezeiesc al Duhului Sfânt. invoc ri ale Persoanelor treimice. s-a i rânduit acest mare num r de slujitori i mare num r de rug ciuni. Sfântul Simeon al Tesalonicului în lucrarea sa . de la neputin . ca i f ina binecuvântat atunci. angajat fiind în readucerea unuia din membrii ei. a cur i întin ciunea p catului i a împ rt i mila i îndurarea lui Dumnezeu.dac omul moare .Efectele harice ale Sfântului Maslu sunt mai multe. dintre toate Sfintele Taine. El are puterea de a sfin i sufletul i de a t m dui trupul. aici. a izgoni bolile. dintre care Sf. Se obi nuie te ca din f in i untdelemnul de la Sfântul Maslu s se .

În unele p r i.11 Rugându-ne neîncetat pentru noi i pentru semenii no trii afla i în nevoi cerem ajutorul Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 183-184. cap 283. sa ne d ruiasc pace. 11 Sfântul Simeon al Tesalonicului. pp.fac u turt din care se d bolnavului s m nânce. din aceast f in se fac prescuri pentru Sfânta Liturghie. . izb vire de p cate i mântuire sufletelor noastre. Despre Taina Sfântului Maslu.

7. Tratat asupra tuturor dogmelor credin ei noastre. 6. Ene. 2002. Sfânta Scriptur . 1982. 2002. 2001. Nichifor. Pr. volumul II. Editura Credin a Str mo easc . Crainic. Sfântul Simeon al Tesalonicului. Silvestru ± Episcop de Canev. Colec ia Alfa i Omega. Liturgica special . Popescu. Tratat asupra tuturor dogmelor credin ei noastre. Sfin enia ± împlinire a umanului. Brani te. 2001. Sfântul Simeon al Tesalonicului. 3. Prof. Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Dr. Editura Alfa i Omega. 5. Omul f r r d cini. Editura Nemira. Dumitru. volumul II. 4. Dr. Bucure ti. Pr. vol. V. Teologia Dogmatic Ortodox . Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Molitfelnic. Editura Trinitas. 2.Bibliografie: 1. Prof. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful