You are on page 1of 47
rane ERM. C006. (0! sriznmimaaeor PO Iona. Uosnata BUD2ETOWA CMH RABKAZDRJ A 2021 ROK. Ne ‘RADY aMELSHIEH WRABCE ORY 2 nn 2001 tia pase at et. 2 ph 4p 91h) 2) way din 8 are 199 o amore pion (De aaa pon) wee ata) mt S212 12, 22 14 238, Fassia tt wt manny dein 2 ea 2009.0 arsed iene Ce 22019 80 pi) ‘Rd toh w Ratio Zdrau uehaa co mate 4 1. Untala ale dct tet gene ole 04736 ‘cocoa besnes: 70004 97,3521 arco) mows 8191 7238021, pezaeentu Ne 2 4. Use sg pdt bude wigczn wo 92008 40.82, ‘hat letace na ea vey 74316 17,32, ie obj yt toes pol btatonyeh whee) 440184702 x ene ‘aydatnawyngrodzeis shad ih aezane 27002 256,002! pi zigane x sig znd ston edna Dotomych 1641421421 by writer zsanbiogce 669 40,0021 hyd bade cs et cay 23 676 232.021 (wiki oie dug psteantgo 70 008,002; Sean na progeny Imansware ue aedkow, nyc mown wa. tt 23, w ene etek atenjanoa somaya wyeineg® 04 6760721 ‘nop yt porgeca gra 640 728,082 loins nalgargecie 17692632642, wey hw weno zak inti whe er etd ye mame ana pt3, wente ear) x ela ESSER eyteiego wince rose BOTT HTB sh jw zl 2 1760269261 a 22090 10 programy arowane ath jas ss. +. Retain mie dctodan yl sano panovany df bts wre 1213 6 yall int paycodenlpckaenom: chan otynak oon wyatt 440 612002, lt f ‘Sgr ete moe te mens ‘Rela w cre uous w wyekosal2 Tov 9.003 “ae eres acer eit py oer sae ae aes {oo coneaat a |. Usa sp gang ho prod busta wysvake 18 272 76682 cago: ‘zach pyc esp nn oun 40 000.0021 ‘2}pryetady jadnosick eanoradstanfishene zewAczytany okt lrtnych a, recur Binet wynkaanch sesczen ocho wpe ra ianeonanyh wiaanyeh 2 ei acer yon tet oedionn wcagnyeh wach 279 872002 ‘apryemoyfenoteh semaragsteaihage 2witagoychzroelcznia sdk kretlch reset {eso enact puesryeh Ventana Telco ogame, proj NO Tens ronnwonoge wlan eh taku w yen 1030400 2 Uses cena hal rorstodow boda whale 9 88 38,021 kway Nr a8 4. Unt sl nt abowigza Wc iui, yo aca m_smvmie vom ons tt wa gti syste va ste wal cach ety et ~ 6 ety sy hry pcyezkzoagonych om sanecuanle prafcewege dtc ~€o ety 1 800600002. 2 Upon Bortz aber do zag zbowiea yap ite het ato t,o eat ons Tena peeks wks chigy ests eheng gu user Wel) Pegs rate) Gey Reza ss ‘woe: ‘precrey cg bute na mah specie woes 280002007 2c cm ons sah wh aon ane, noe weno sz ca ire Fe nat ncn i rd er Serta See gael naman tier bn eaten eae ge ee gt vacate ret tae, See een oncement iodoiis eapbaon ong soon canton 7 Sa ets menace cer me ete tnt Re Sat mae ne pose oer ee eae a ee ge a oe yd alsa x fansonai heny ho ss ‘va utteds incom anwar ty dla vein wok 200 ok wale NE. so ai batts Gin cbom plana key wpahonrmeahonyeh epoch agen Ne 1 ‘yaa tte os cl edna nas omgencych Gy Rab 2 w cae eo RSIAat wi at te sa eg OA dan enainwt te {Soars e0zt~ Zpmain esalgeziom Ne om, ita siplan pzychadt Rosen samrzgdonego alas bueawogo zg 2 laze Ne 1. on, 1. Upowatin se Buemiiza Ral Za do: *)dokonwano aren w bude w gna i wpe wpa, neh i letons w af.257 toy ancach pabienyehw hm eae x runes wanna aygrpein Fens Pray. 2 Gokonyvenia2ran w pal tot pat ieee 26 2) 2piarg yet Ab wyskanon poll pkanywanyeh zhuttts Hob eiopfch ay to ib pogo yn bats ©) zwotm pattern baa Hot erpehich 2,Upowati sp Butz Rab Zo do przkaeywania ocr jdnosbudsouyeh vpeuiod odoin rset sane wy egy ‘cree wy no wages ssc ncn nena granoeh reno wei, 2} bbe wpa onto zaz aye 2 ear za aoe jothoatbudatowe 513 Waskresewyhonwana bu 202 rk upowatia cg Bums Rab: ‘zeae ha 202 eon path razon pecowone fet itt do Kwty 2) thorn vt ete} but zoe wonych eb bubalowje a chnkachw ey nk i bank prom cain cas, 4 ‘yon Lay ponieza i Bunzom Rab Zot $16, wala whol wel zchen pagel, z6e9 cboiauaey ob dle 1 yezla 202%. i podacs scans Drom Ueedorym lore Maeplions prtemaso un teint mara roan (nt ede De = OK apd Prchlodam projekt ackwaty Rady Migisigj "Tt tectay crnatinaracl ae Qed Buono Rabbi aren w daa Ades 1212 peel Vale Prac ‘ateeoy pe LUCHWALA BUDZETOWA CGaivy RABKAZOROJ NA 2021 ROK RADY MIEJSKIE] W RABCE zoROWU zénia 220 Na pdt at 18 st. 2 ptt 9c), aay dia 8 mea 19%. 0 samorgdre ginny (Dz. ‘220nGe, yo 713-2 pdm amin) oz art 89.1 a2 a 15, a 212 0S T-2 w222 Us oh, a239, ft 254 us 1-2, a.264 ts atawy ia 27 seria 2009." iaansach pulicanych (Dz. 22019. ox 8692 pn m) ‘Rada Mijka w RabceZéroju uchwala co nasty st 1. Ustia sig doonoaybussat laane huccie 4736 1) doctody esses: 76604 197,821 2) dechody maahowe 8191 723,802 yak zalgezia Nr 148 2 wy: s2 4. Ustala sp ath budttaw ace) kwece, 92008 440,8321,w tym +) wydat lenge na laczna kote T4316 817,322, tre bem 2) my bens esnste zetoyeh whi acne) 4 016 47,24 x czapn ‘net ne wynagiezei sacl od ich nalieane 27 6022660021, = mylene reales sada statowyeh dnote buczeowych 16 wy na cote zadans izgce 5 033 800,001 5) jet na eidezenia na ac cb Naycanych 28076 232,021 dat na obsluge hg pusicanego 700 00,00, ‘dat oa programy fnanscrane zudsalem dock, OMG mows wa ust pk? 13, w exe Sagas eleasa20dahpdroeh samorms entoraineao 40 576022 1 wylty a orga guaran 640736092 2) wth ajattowe na cznaloote 17692 632.812, why: 2) wath nainmestyo i zaky iwestyyie w know 47 692 692612 = coego na programy frarsowane calm srodkow ory mows w at us pit 23, <2g6clzvgzane 2 realzaraZacan feos Eameraadutentrainego aere| ese ® 877 $75,002 kw 2algeznu 2 21422 ss. 1. Rtn mipeydochodas | mydttami sanow planowary deft buds w kwocte— 1213 58860 21, Ky zostanle pokey preychodam pochodzacy 2 2ecagreyehpeeyezek ihre w wyokotel 4400 612.0 2 slewykorzystayen rodkturpleriganyeh_na_rachinks ietacym budtels, wynkagcyeh 2 rolezena ocnoddw iwydatow nim fateowsnych zwizanyeh ze szcrgohyzasedary whorywania Dulas ‘Skresionym wodromyonuetawash w whoa 2763 872,02 +2 wyhalgeych x ecezena trou oheslnychw at 1 pl. 2 vlan 0 nanech pungent ty a"realace’ programa, pros uo zadanafnaneowarege.zudsalom jer srodkéw Ww wys0kote 4 1. Ustla si cara hole pxyctodw budastuw wysckokel 1427287668 212 czeg0: +) zzaciagnityen potyezek eedow na yrhu kejonym 8400 000.0021 2) paychody jednostek eamonaa teytoanese 2 nlewjtorystanyer Sod plenganych na rachunku ezacym buds, wynkayacyn 2eticzena.dochoaow Iwydahow ml atsovaryen zWaranyen 20 rezeganyn zosadon mjtonynans budieu okey w odgonychutawach 2758 97200 2 2) prayenody jodnostek samoraéy terforainese zwynkaigeyeh ztozlerena trod okoslonyeh art Sus. 4 ple 2utewy ofreneacy pubbearyen (dolacs na realzace progam, peek Mb 2asana Tansowanego 2 udzser yeh oakow w wysorotl 10800468 2. 2 Ustala slg acang te roctodéu budetu w kwoce 3989 388,021 - jak zalgcznku Nr 55 1. Ustala si tnt zobowiga 2 uh ‘hregjow posyezck zaiggayen na stnsnsowanle planowansge detyts udaety wwysskots 44008120021 2)hreaytow I pozyezk zaciqgarych na spite wezetni zacggieyeh pazyezek Lhrdytiw ~ 60 hwy 3000 38800 a 5) freytow poayezak zciganych a snansowanepraxjowego det ~ do kway 1 000 000,002 2 Upowaania ele Buia Reb Zcu do zacqgaiazobonigzat 1) yh ptyezsk hej ckelonyen Ian wyrikajgyn zu pt 42. hénch cblazenia w obese ich spay nie moa pretrocyé widhoscl augu Ivoszon dbstg! du usaonych w Wiser) Prognade Faraone] Gminy Rabk.Za, 86 Twerny 3 4) raze oping budzetu na wy ropreeuisiane whwecie 250 000,00 zene lows a rezasy sasah winch rae zaqsane Myeyowee wwystok st. 2 dochodow ication wyotezia se 1. dochody iwydaté ziqzane2redizaslezadah aeconych 2 zlresu asinstadrzadowe imych zadot teconyeh ustawam = 2g6ane 2 zagcankat Ni 2. doctody wyatt na zadana realzowane na podstowle poczumieh ub umbw zinryi jecroskami semored teloranege epoch zaicanirs Ne 3. doctody z plat 2 yt wysawani zezwolet na spredaz napléw akaholouych \wydatli bude na taslacre rade iresbnysh w Grin Progamie Paki |Preecwdznalania Uasleznaniom god ‘Felgcatoor Nee, 4, dochody 2 tau ola kara kaaytanie 20 trosonsha oraz wy zwigzane 2 faansowaniem achrony ‘sodowiake | goepodart wods}= zyni zaaezkiom We 7 5. dochody ztylu plat 20 gospedaronanie ofpadar Komunalnyni rae wy zwgzane 2hkosran ‘uncorowart sytomu gospocarovanta edpacam Koruny egednez zalgeziher Ni, 6. dochody zoplat 2a korystnle przaz przsweénkéw | opera publczrego tanspotw ztiorwego _praysarnon ior poozenyan na dogeeh amaqceanych przez Gmine Ra 24} ore yah Fah Udemanie 2godniez zgczntion Ni se, \Wydat budestuGinycbejruplanowane ky doar uae wok 2021 jaw zalgczn Hr 10 ss ‘Wydate budztu Gminy being plenomane kot mydatcn majgthonych ~ gochez zlgeznem N11 510. ‘wy beseetu ober soa do aspen} fdostk ponecnlzych GminyRabka-Zé6 aca] Kode 130678502 tym ros rt ust tawy 2 la 71 ego 2014 funduszu scecken”w zne voce 13067850 a1-"2gednez zalgzniiom Nr 1 su sal sip plan przyctodn kszom sarorzasowego zakia budetowego - zgodlezzalgczitem Nr 13, sn 1. Upowaania sl Burievaa Rash oj do: 1) dokonywania sian w budteie, w gfniach dah w planle wy dat. injch nit okrotlonew of 257 stony ‘ofnansach pubenjch, wm ice 2 prznleslnam wydekdw na wyragrozzenia 22 osunlu Pr), 2) dokonywania xan w lai doenodw i yas zuizanyeh 26 1) mang kot hb waysaniarplanoési prastazywaeych z butte tedkou eurpelsicn ole many te ie pogereza ym budzety )smianarn\ wraalzadprasdiguaigca fhansowanepo 2 uz Srodkbw esrepeisich abo srodkén, ‘heron mowa waft Sus pe usay Zola 27 sen 2009 fransoch pbleznch, oe zm tee pogorza wy buet ) 2woem patotlezymanyh 2 buat troskow uropelskch 2, Upowazni sie Busta Reb Zio do pzekszywanaherouikom odnosokbudeetowych uprawnie do dokanywaria ponies w plane wysakow beaacyeh ‘} wobble yeation na wyearezeni ‘aad dich nlzzane —w grancach zd west, 2) wobble myeaion rnd igzanych 2 feslzacazada slautowych jest budeetone 51. Wealrsiewykonywani bude na 2021 rok upowséna sip BurmistrzaRabki Zé do 1) zaciagaia wk 2024 eye Ipatyezak na snansowenie prestcinveg0 defy bude do kwoly $000 00000 2. 2) kowariaw vakiereatzah busts czasowo wolych érodkéw butastonych na rachurkach winnyn barks bark powadeaey obsioge uae ou. \WykonanieUchusty powoza ig Buristzoui Ratha 515. crusta wchodsi w2jcia 2 diam podgca, zmoca, cbowiszyaca od dia 1 syznia 2021. | polegs ‘glaze Deiennta UegdowymWojewedsive Mlopeege. Zatz Ne 1 Jo vty Ne ay Mj w Race Zoe Plan dochodéw budzetu Gminy Rabka-Zdr6j na 2021 rok Dalat | Rozdziat | § Nazwa Plan opélem a a 5 Bitace = nae —tamnoe omen cg eon emacs a ace en lh 200 oat Geapta a 179080 ‘nym sya cay sect ne raacuae wy rt emer ca oto, mo 20 py 2 timation sod mayen Sa creo | Poti, ose aorqouysiegs ry cnet 20000 ‘iczrjh go shure rans plan oe eh om O | lence 70 espa missions 7aeom00 ‘nym ca econ na naeonane wetter telstra od yeh 000 0005 Geaptta gant nructemedans 760000 ‘ayy cn edn na naan wt elec as ranswanyhe wsanem eed, OES 00 ronan Bat 1p | sso | vir cots yu sytowni icy ones 0090 i ug atm emoran tae oreo | Elzanjan do ser nest puscanyeh es een om 8 ‘zasenop0 aco 0 | Were zaa : - ~twomna0 oa | Wy aac "e090 a ising ra Brie ‘ym ad bod rma pin list shire ro oes sie Sowers TH ‘reds wowbeie - "as 70050) vey yeu dt) tot a fenaawanie won ‘een sda rareoranych= zai soca, aay ‘mova Sst p31 zac tzymane zbutetupaaa na ele Zea ‘ezneyon tens oat ene) ar yh Sah SESS ne ec gn, no pono) body eee sara nine wigan xmas, hn fase somes acoso yeh a onc osawan toy in rit min poet pon) ‘ea aU ag Twa a eae wy ra ‘Seafarers wo ane co ov 2 ya kos ogee oat komai i ‘on opomish 1800000 rr speach ovo a Wey zane ccs 200000 Proceso sare mong st e180 wy ye tc to teanaovaie mow na siete aaenanye un 9 yeh 161500 Sana dotnanacuanie een sada Bessech ani emo (wow gr, sao poms grape pri) sama Fleyalane nye rece ste1s00 m8 zy acne ony ean a ty 351700 ‘wy yt ng tot na frnaawarie yma il tiaras wc eo, 000 sey naczechxaren watz patos ane eho rate wm 2 yl ta) dn na feanaovaie wy na (gsr sen ee eh | Mowotor out tpt ‘te ctw czar bucetpra na rele zen [ogres sien nants ae oar Pye sah esha oman gn sc oman pI) 2. ‘ora nous 00.90 ‘nym yn ca ow na ansowne woo ne ‘alengy sot ezwowsyeh iso Seah, 0 RE) oso Tonnwae Sat T212 rere Pot chrome foo00 | ‘ays yh ta etna Senso ast na ‘llage sada rmconapehs uae Sedo 27 ono ona Su p23 Sel cae cyano: tes ptt naelzce ah zon | Deters taven sonnel agen on ry tare a EES i thon pn, ean pve ay) 1 ‘erpleczten pitene oon pztowpearave roam ‘yz yu ceo na trarzonane wren ra tate aah runaways wien eo, OBES 00 waver Sem Tp 716 ‘202 gies ine) t0on0.00 ‘aymz yl cng oth na feaacnania wpa ‘alate unevareh asnem wos 00, 200 novowar sot ines caro | Vpn = cen mando ingen tor Henge el ea aye choy ent rye, of 26 faye od 186 vont nsponciane ssosewaed brome cm yer sr 07425, Snteae ihn ym: yh dt od n tensonente sana ‘eka dreary usane woo© KO 90 ovowot Sat tt? e001 yy posit soxbosnege ot ayer 000.90 rym: yet dt oso n thonouane sow ne Etienne on wot koe 0 sso | Wve 2pm of tot ozo oth yznch soon ‘picego wm ay poss coro | Yip xe oiomnon wp sooo py 2 peu ope, pcs sone, poss os caret sos [eral pose opaoaneos aco premmen | 748 200 rycen genes ‘ay yas etc too a teanaoware myo na ‘elec aca franeawanyes use ec, ye ono forowse Su Ta13 310 | vw pods of rchotci usr. ~ | e220 | Web peat ene 5000 0530 | vw = pda oopo sos0000 ca | vp 2 poh od todo anepereye 248.0000 0800 | vw 2 psa of carats owinramych ‘so0000 coro | Yee sn esteem hh pow tan py 2px nope, pd etoge, pda pack 18 ‘Stn poss oes eynopreimyen oe pavow! | 430731825 ‘Samos nb terror ‘nym z yy cag oon na franaowae wt ‘Slang aaa ranean uatbom een, aay 0 ‘rower Suet p13 310 Ww poah of nirutianote 39065000 520 | vw 2 psn reno ‘000000 330 Ww pda siege 2000000 (m0 | Whim 2 poled oan vnapedonyah 3060090 - c2e0_| vp 2 pos od spat dro 278.25 cos70_ | vii 2 ey oposacana pon 002000 aco. | VO 2 oy atowshowa potirn|w grinch spoeno ‘sede sate gry acowcoe ‘180 | Wey ony twnowe) 000000 40 | vy 2 ety jaws 2.00000 sco | vi 2 ps of cyroteowinnraenych 229000 coro. | Yeo ed minor hee a ve ope ronments cet nsom anes spimtn | Scueas ac TT eam Rana ‘meeting aon anon ow 7 o_o #0 a oan oe | worse pect sean ooo | yr sptnsecns nnn attonen | si 00 can | Sina ape ree ese eit sl ira tae so_| =e onions eno | Sc = com |More emenn es ton! mam = vt ato annw penis senor donesttpatin | 19727000 vgn ann ron nin seco eon soto oo coe | yrs pote er anh ‘aa on xn | soy spo one sommon ma a mwowaon gr inion nmr tn meatier ete, om Reece vot Cctctnmcne nr oing Seneca | gear ‘exytonainego ‘= ‘gms yo a om etre te re, ooo mateo | pi aa ‘ears ost conn te ot an esnssoco ey yu dla te a ansowale myo na aftercare venon wo one oo 720 _|Sibvene opie buat pas | eeaaeeaco sate Rane rokeene tance 4178000 ng yu dla tog feaaawane mt na ‘etlza sate ranean wom wom, Syeh ono ‘mower Sat p33 2a70_| Daag x wide poiswa da rinudiowstomch eet e0n0 ven! cateromrenaaea sens tn a aia 2are00 wy yeas ac teow ne feanaowene wy ra rs arco ot, 00 2120 | Sewengjeogdne2 buze patina 2470200 oo tite erowanle 1 50802160 yn dtc et a arco "lea naa raneonsyon wane wos, 9 Haye anv 12590 rowan Sipe S13 vor Soy pottanone 72580 ny yt dotg tc ansowanie mye no ‘gt nee wae wan oe aareasea yy ng ray ssn mao Sat ‘sr edesok sonore eoraage Mayet row veo | Pecuncs doseer raion poten os aor 00 ‘isin hehe ee ee — (520 Wey zozotsych ce coe70_| vp 2 een docs ‘ata oboe rao programa tanec 2 wen esc ecropesch rz Sawa artnet Ses 3 ney | pete slant pirat wrarachbwaet Boke wana (Srepjech restart vare4 ‘eerie ag cote w anach progr franevarych ui ‘Seatac oe eto, ohh moa Wa Sa 3 zoso_| pits gus pats wraecn boas Schon somes Sopp cmp meres Seroraoge 09 (stay prt w coach pada wy 2 dol hb raansowaie denne eles sah arene wean wack 2 aye 0 rrovewet Susp 212 220 | phy pit satay = wytovaneredeegs 420000 ‘uncle szymane zbusety pata na rele ‘2030 | aogeh adobe mining, ero 11170690 Peston lyn ty dle tra earsownie wine ng leech raneonayche usc wos, ome oo rrovawot Sux tpi 312 260 | pny oa zk nyctanansprsctonego ‘100090 Wenn 2 ru craw sinew rlaomeh Slat corey | Pati, ons sanerea yhoo nye echt no Ezanych Go ser Taso pubenyeh ren ro © Fosstmym charters 830 [Weim 2h 800000 (0820 | etry 2 pxneaih os 1 280,00 0570. Wey 2 ane ocd 40,90 Dae cme azymane buses pata narelaage 2n00 | wpe xd ayn gee, ec sr995100 Fomtono sane) Dace come azn iy ra adic alzowae 2310. | Ripuiome peocames amon) mnay eds saz, 0.0000 (eherare eos Posse spegahe ‘40,90 ym yt dng bun re eon yo etesgp ena areeneress isa ed, 9 Hag 0 Somatccse LC : vr se eee aa] ore amn90 10108 sormoe Mi oes ere ow Shot san? Da concrete ae cose | eases tes gs ga see sree Sapna Deas gre ayes a eta ovo | Seiten sett tee reds nc cones 90 nom one Pot etre woe wy yn dg emcee tyme ‘Reine ee ooo fas rr - am oa oes epesne rn2eea0 ‘yz ya td rou re MSs aera owe sora an sea Doms sen sour ‘ys ig time en ninefstnemays ote res eyes ao Soma a? 70 | pnt ote zoser0 esas Fatbraacs nite fvaccrotn © pny spline 2030500 eet wien wih ae} ee wn ya ft ton rou re ‘Sesser ey oxo ‘age cle otzymare zbucotu pata na elas 2000 | Woaryh and tetecyeh min ewan hin wee 2030500 atooamenyen Led ‘Geepaczen emery eon sane ‘nym yl dag rod na fracas toa nao to, 0 ace cole atzynane zbustetpass rarely ‘25a0_| cep sada beh pm vison gr, Sn ame | Foals pine exons ie sae stooco ym zy ta seow no ransoware wy na Walz aa raneoarychs usm sea, ore oon one an Sust tpt?) Dace come atzymane bude pate na rete ano _| ary snco tacyn pm owe gun, as sroaagea vty) esate Obed pemecy secre swaszaco eum 2 yay ag secon na ransovaie myo na ‘atest arsowanych# is sec yeh ono ‘monet Suet pnc213 sao | vei x pzotch ode 00.00 ‘eae cle czymane zu pa narelza zea ow | bsstjsrs tacos arn) gene) sez nye sa sy ston0 ne pin aiom gn, pon Poon) age clue zymane bude pfs na eleas | 2020 | wary esi techni ero goin, wc 186.3200 Peston ze ‘Uo opus apegatayeane ai ephatene nai lyn ty dlc tetra ara dn ng ‘elt sade ranean wdcmom aoc 9 aye 00 owas Tp 313 20 | Wir — a 0 Panos ste dyna sos71900 em yy oar eaneoune enna eer aS ink 0 ah owe azyman Due pasta na esac 20 | rasp snl betrorh orn eon gw ON ‘o21000 Powatoamrnye eats Prana dose 3380 vem yu ta stow tmargonele psn ‘eae an arco uae wean» oo irovewor Sut tm 13 | | Web = ay exon 7 BEAw 5 fins asrero700 wm yh cc tor rsownl ws na SER Sairauste i tone oo sso Suzan meron 170470000 ym a coon teangowen wrt ra ‘alata anecwareh selon seo 9 yh co oven Sut toa 720 | were 2 pcos zk 20000 Dc cee zyme: tet pfs rai ars anton adrian op undo cone nam ao gh 2000 | Eiastom owaiowrgnin) swears recesqnawascaa | 152872200 Bossi reac an pre ween et eat dts oz acs mora sanyeh a0 | peceanolanemonav at Ielutny pobar ued ESSE ot nadir ents Swocezena zine, tacea2hrouszy anes nea ssn Ste sea a oerpecearo eran enone? e-o0<6700 ‘Serpesena ogee sayy cota ei a aesowane wt na slicker oe od, yeh ono 0220 | vp 2 pzaten ede 20000 tage come czynane butte psa na ese Za4 besggens sen adnate oat hh eh 2010 | Feconyen gine wacom gan satan oman grimy) | © 8 °0702 ‘echo nash samen wore mazar saan | Sines aannsrauconn samen sn0000 ‘canyon sans py 20 amt dota ore te kort zo | teegeie peeracaiom is way anys arcane ae Soca ong mowawrant ex cuany paar ‘evamai ub w roomate wscok soe \Wepeane sy 4s 2000 veya yaa dota sein a ansowane wy ra inc nacre oe st eh 00 cae rane: bt past nesta 2328 ‘ojo. | bemtche tases snag tee arena pean ‘eth at oem gn con onan) sre seo warizn ogc ny ariao0 r Fates mare saserr eine az tony ret Fates exh nonin yn tg to a ronal mys na ‘cl angen sewn wo Roe 0 ‘eta exowe suzy bute pte ne rez zon owe |tuonjensraton sane aden ery Sah ion se ine ete gn, on pos arenm) ‘ sis ram pena ato a9 somone ‘ym ya dota edn feaaouania wan mat tenge soa sc 000 ‘Dotage cxtoweotzyrane z gy na zadaie Dezace resizowane zato_| mp pom (ato mer nathan someaas 002000 | Borage oo cesta tommorow sts s0490 sy yt da ta emu io esata ladon eon ssomna0 Soot ms? Cena cb ene samo ‘yas ug edn row ne eerie beh 00 aso Yn nyse et termes sesosjan0 seein seen ati Se soon czy it e000 ym yl in arcu i ninetdirdcra ote oats otaes ao teevitrarn | Wy zane cow 200000 yon paver rosy ti ssona0 ynzyamaen macnn rn tn mane ne sae le eh sscanco Moncey ‘Dotacje celowe w ramach programéw fnanscwanych z udeiaiern a fea apatneeOon incre wana zon | Sibentia? act Santa serene mms ac sso Eads ecb soci a epanageh Someries cone ‘ete a lgar:gemron eo pa ar sooxo20 Sonar tsa ym yt dina ron tin ange ae oy oo eNotes -womnad lence | resoerar38 ‘omy a kn onc inne CAN a tn sure ‘nalathowe pote mien ‘osseanae 2 yu dtc ator earconai wean na icles acuryswsan y 9 ayh ronson San pl apt gant nerschontsant ‘yn yu dot atv oarsonaio dan nt tela ney vbw oan a> seen ay 2 yt opaogo nadyl pave west rz prams ‘Sikora wicatoge nniemose ‘00n0.00 ‘tage cowe w anach progam fansowyeh = una oat avon et atmo ren os wa bust 3 i ib sty, plete waa cute kon open rentsnanjon paseo aera ‘oops ‘tage cle mach progam fans ila Focdn verano new osyeh howe wat Ss 3 Di stb ew, un psnesvvamach uaotodon Sipe eon ern oer seen ‘twit nychomaio ayy cot to a anaouaie ‘fees rareongch zai Sedan, 9 Haye oua dix tps | ‘Soy pastanowe ny yu ct tot a nnsowane mye na ‘cee arene ueaen won oa ‘tag coe weed pari tranonye uae ‘edd vopoch oe sett, okey mome we St 3 bust ai ata, planota wren be ope retary ene onl sre ‘eperanene| tae ewe rate roan tanec 2 util ‘esitu aropuch ra wes, okyeh mews We Sat 3 vaso_| Sisson ab enotwyamarh bay beckon exe920 ‘Seopeaen rezone rea eel emer ‘eyoraness 0 Cspot komunana| oor dois 2m07310 ‘nym ya cian ne massa wow na renames wan St, yh amore 0008 ‘ceo pone tnelayezego tna 2078100 ny =v dol tot a aneurin na ‘eee rcneyuaeaen an 9H 272073100 ‘tag cle w amoeh pogo transoweh usa ‘edd euopach ee tatu, okey mova wo st 3 cosy | pat alo tty Mb panotelw tamarh pote seaon 1 75962860 es etre yer ‘aymz ya tag edn nance wow ik a emer ce ton, > 200 oa iy pau 76890] ‘wymz ya cn ocho ne answers wystow a acne ee staan 00 aco | Racers ietetel hast sea es 177821100 ‘kip iestonyen ares sates ran peck yn dota to a ara dow ng sel gt rc a ot, 7 291200 ogétem: 84735 86115, ‘stm ys dota sroakéw na nscale wy dat ne IafznclesndehnaneowanyenTeazalom srohowo yeh | 6 76964840, inowavw Sut pat zt “isd e}s] |e] [eye] = |e eles lala} = fe =) [stale sfsls| tis a] iF att it wnt} A ZtZ=.-+ 2 e/=/= = BP PPP PP me fame ie fo nee ew elif =_ 22a = ES BEE = .|+|S|22/= i . ea ww be Pe eee ey f iti: : i a [s]sis/s|a] & : a | i : PP pays ye i t it i i a lalslslelal 3 : t aie EP PEARED Pepe] bP eaMPD ep wg |b EP WRRED PP? uw fi] EERE Ea + TELE [EP RRRRREy Pa flit! Ud) pall) bed de | a Utell | AGE Pat | URNS) By ] i i a] laa) et i i zz |= ss Bia = == = Z/2|3 =|. |=|2/2/4|/= Fle} | il se osraninceeerraivste SEs Eee = | Z22=)./-|= mszy zasspAahe Zz sesia=s 2 ==. = = ell] _ olen] C _c= “ Zaz Ne do uy Ne Rady Miike w Race Zc Przychody i Rozchody Budzetu Gminy Rabka- Zdré] na 2021 rok s Nazwa Plan |. Planowane DOCHODY (94 735 864,15 [IL Pianowane WYDATKI ‘92 009 449,83 Ii, Defioyt budzetu 273 588,68 PRZYCHODY -razem wim reyohodyjodrostoksamorzadu teryforalnogoz nlowykorzystanych ‘rodkaw peniznyeh na rachunk biezacym budzot,woynikajgcych z 1905 |roziezonia dochodbw'! uytatko nimi mansowanyeh rmiazanyen ze | 2 763.972,00 ‘zozogdnymnzasadsnl vykonywania budzotu okesionym W erobnych ustawach w yn: Fed Raydo Faas La 2763 972,00 (a8 anak eet nae way azn Ha ‘Srocomehwat Sut pit 2 wow o anon pater dg areata 1906 | fosrems rjet ue ah aneouege# aaa eh ecw pm ‘dk na reaizage projekt "Malopotakie any 109 004,68 axa | BEYeoXY = xaSnayh ety ea76w ma yekuhaowm™ aa Vi ROZCHODY -razem 2 3.999 988,00 wim: (02 _| Splata orzymanych Hajouych poayezek TreaytOn 3999 388,00 96 008 837,83 | BURMISTRZ, nd och acai Ne do uty Ne Rady Moshe) w Rabe Zac Pian dochodéw i wydatktw na zadani econe 2 zakresu administracrqdowsnnych zadad reconych ‘Gminie ustewaml w 202 De [Row | NAZWA Pan | Pan ocho na | wydatiow na wean” "Sear 0 ‘inst pales 46376900 10375900, a_| [tgs tae ‘eben evn etree WO 700 " zor0 | Sine on ee betta one seSocte Mares ante te ‘Ste Sts ns oon on an seaream Fenton sto ec wt - iama0| Ter dwt Sto 78 iraq ncn ron way aso [| Kone eon pnw oa geome astro] asirgo ssi Spey ee opr rd T senoo) Bema ‘dochody bietace, w tym: - 3517.00 2010 | Sei syle batten en ete arts aan ashe Pron recur caret seri00 png sca tice wt sam and oe ww ser ‘Yemeposen ema mae : ee ‘a aru ong aay at 2ore0| 7 ‘bron now ‘oma “sno me te ‘onesie can boc wm ‘onan sore | Saeeatn ay estan mane SSS vite Zar ante oRhe ‘ln Sle nna pi an conon zai) no sat se wt 0 ‘Pept te. 0 ‘a em ne eng a 00 ‘te spectra 1164590| Fusco ws me ‘iesnmo) sane eshte: ssc 2ovo | Sings ne para eee Sa eee tare cate Se {fesse nee acon Psion si si000 ioepieaeee yt wi 1154000 L TREAT IAT easyer ‘5020 855 Rodina £22245 997,00 | 22 245 97,00 a Siac WINER 5207000] 16287 5000 haa ac, 2000 | Stage lous sbrymone 2 basaty pfs areata ‘Sot negyen fares amos ryote yeh ‘ian frugronsresoage socerens | 1628723000, ‘yeremawcepe senonecoge poo: pfs ‘tema ae! yon sew ye 16287 000 ‘plo drose utztonych, wy a *2964100 ‘ppg soo od ch raleane 125 2100 1) wpdazizoe 2 eaten ih stony 68 32000 1 buzena necro tycych oo vesea | | Swaderon rons svar tae Bimeriajrego arabes re weepoceaomenfane! | gavsee7.00| 636568700 fomone terion sakes | teeta wm | sasesrao | zo | sng coloecozymana 7 Baa pfiiva ra ela edo ewes Foes eat reqs er oh so secon ao vga am, hom 8s e.00 owatonna wenuibense. we | “e3esea790| ‘Sons ety, wom a a rayne ics oe ratzone ~seaa090 _) wy ana 2 real state 2a 53200 L 2 bwacrena nonce an 581605500 se ‘Warn ny ‘asin | 54525000 decd baton, wim | 0000 210 | tage clas azn by pafsva ma ela ‘ea ac, wi Fora art beet w ye wyagraens aaa od ch nleare 0) wrt aca zeae ssn 00h 2) Sara nae ex feyerych ae Sinai ezpezo zontal by blast sae odano "ese? Feet any oir onsen cee 22 08007 Feblrjece sid spcnon moana apeem zee | 2781000 (Stanyana¢ wena ter Suatlens! ‘opacaow ds pane Stags Soe csjone Be pam marae ado ech Faresy gant aoe Oa ye ade ccgeh oni ston gi, oe ze100 ‘stows run sono 200 - ‘ease, wr asia ‘Fass pane oztoe,w yo zsiom ye rezone ez ade zrsio00 ‘oG6ueM 72.48 41900 lan dochodow i wyathéw ne zdanle econo 2 zakrosu administra radowe | nych za zeconyeh De | Reade. | 6 WAZWA Pian doctodw na 200 6 ‘Admiibtnca publlezna _— 480,00, Tt ayy wow “6000 coo | poy neh eat - 0,00 a8 Rossing +2000 00 a ‘widen racine, saz = aT tineiajneg arr tne werdeczric onentane! | 1299900 fonones epoca eee 190 | phy = uu zwei weeny taza x indicy [O° | seaeae ‘201000 ogétem 112490,00, BU} ery bus ebgczni Ne 5 do ue Ne Rady Mise w Rebee Zr Plan dochodéw i wydatkéw na zadania realizowane na podstawie porozumier lub ‘uméw 2 innymi jednostkami samorzadu terytorialnego na 202 r. s.pockooy Plan dochodéw De. | Rozde. | § Nazwa eset 855 Rodzina 410 000,00 85516 ‘System oplekl nad dzleémi w wicku do lat 40,000.00, w tym dechody biezace 10,000.00, 2810 | 1 doug colowe arzymane 2 aminy na zadania beta roalzowene na podstenie prezumiet (um6w) ‘migdey odnostvam!samorzadu eryoalnego 10.600,0) Ogétem ‘10 000,00 2. WYDATKI Plan woydatkw be. | Rozte | § Nazwa "na 2024 855 Rodzina 40.000,00 35516 ‘System opiak nad dziogmi w wioku do Tat 3 *10.000.00 ‘w tym wydatki biedac 10.000,00 7 tego dotacia na zadania biezace: +0.000.00 "2880 | 1, dotaca pocmitowa z budzotu ca jodhostek rizatcznyeh do dolore fnansbw publcznyeh pocnes) Ogétam 410 000,00, Pan dochoutw yt wydawanazezwoeh ma sproda ~Zagcznik Nr 6 do ueway Nr acy Moje) Raboe 210 0 atoholonych, rz pan wy na realzale ap ade hrtionyenw mayen opr Prof Peete Urteaiom na 2021 rk Dalat | Roses. Wyszeregdtieie an ocnodow | oeectemeeastmmmmericraiaee | am _nioposiada)gcych oscbowosci prawne| oraz wydatki zwiazane z ich poborem ene SS a [Teena meat mira aa =| “freee oa = ee i | wd case tenn Ome =o * Bec a a eonoe _ona reindeer ‘su ates a ay ae ‘iki oma epee cpp a ose sors maaan te cy eon et tn BURMISTRZ bn | Lderoi aigeznt NET do uehwaly Rady Mle w Rabo Zér lan dochodw 2 tu opt kar 2a korzystanle ze érodowiska oraz plan wydatkow zwlqzany 2 finansomanien sehony Srodowiska | gospodars wodne) ra 2021 rok oociety = [ee = oo S| ees a ache = wy (wae mean z route Sd opal 80019 | gras horzyoanl ze Srodowisha, ooeoe Deady ga ae | vee a ‘oom ze ‘e000 it = [pe we nn 2k oe |__| eopoartatorunine oda dont ‘women ces | Pomme a pare pnp opted vom da be ws ‘worn Et emt teh ‘eomeo ve zs a a) at ‘womne0 ae oo syRyisTE $ Sot ir Léesok ti/ Zatz Ne do uetwaly Ne Rady he w Rabo Zee lan dochodw 2 iytula opt za gospodarowanle odpadsi Komunalny oraz lan wy datkow zulazany 2 koztamtfuntcfonwanis systema gospodaroventa odpadam Komunalnyn w Gminiena 2021 role Dochody os | Rone Nazwa Panna 2021 ot ry ‘Goepodarka Koruna Toehronadrodowiaka oanaraaa 0002 GorpodsiaogpataKonunalnyd aa372A0| ocho Bitaee wm ‘esse 7200 ‘pay nyc ay ell ployee oars sara Iertaranog ma padsowi cdc len ane 37200 RAZeN - “| ase 7200 yaa [Rests ave TY Pana 2 ee 00 “GoapodartaKanunaina fcivona srodowiska 1433837200 "90002 | Cospodarkaodpadan Kamunalnyn 44338 37200 yaa Dezgce wim 4998 37200 dt jodnstokbudotnych 430037200 ia os od nich natezane pen eTae nda ewiqzane 2 realzagl ich slatutowych zadar __4234 402,00 | raze ‘a0 37200 BURMISTE! mY Leseek Soar Zatcznik NF do ucowaly Nr Rady skew Reboe Zr Dochody 2 oplat za korzysianie przez przewosnikéw | operatoréw publicznego transporty zblorowego 2 praystankéw | dworcéw polozonych na drogach zarzadzanych przez Gming Rabka- “2dr eraz wydathi na leh ureymanio na 2021 rok Dochody ve | Reza, | Nszwa Pan na 2021 roe Dochody od oF6h prawnych od oa6b fzycznyeh od innych 756 jednostek nieposiadajgcyeh osobowosel prawne) oraz 25,000,00 ‘wydatl lgzane 2 ich poboror \Wlywy 2 Innych oplt stanowiacych dochody jednostek 76618 | samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw eel ‘Dochody Biezace w tym: 25 000,00, pty 2 Inyeh okalnych opal pobleranych przez lednosthi Ps omnen] ‘samoregd oryoranego na podstawie odrebnych ustaw i LI RAZEM 25 000,00 wyatt oz | Roz Nazwa Plan na 2021 rok 900 ‘Gospodarke komunalna iochrona érodowiska 26 000,00 (90003 | Oczyszezanio niast | wsi 25 000,00, Wiydat biozace w tym 25 000,00 dat jodnostek buaztomyeh w ym: 25,000.00 ydatlzwiazane 2 reaiizaci ich statutowych zed 25,000.00 —~frazen —_ 26 000,00 ode nf Leszek ata Ne 1040 vey Ne Racy Mite w Rabo Zac Zestawioneplanownnych dota udelelanych 2 budietu Gminy Rabka-Zr6 w roku 2021 iajednostek |_jodnostok De. | Ronde Nazwa Rode tac zbudtety | ektore, | Shera paibieenyeh | fnanaée, puieznyeh 00 | | Transport teamed or “an | Dra ine wb pa ag aoa apace TRAN ‘cna ody ator! ‘tread eneoraone ne ‘rareono wy eb 01200 iresierire ehupoe cage F eoora | ber mtese pws) aa is cans a pa ransone ‘Sta may jeresham! ‘treowan wench So arrose inwesyensapon nme = Tuysiva sseoo.00 ‘005 | asin ‘soosce ‘Gomera ent “in ioe FR RS ‘Sraoas porary some Sipe ep a {Sah econ eres ‘0000 Eeneogon porcapy Saco poy pticrege oor ‘wate Twychowan ‘60000 | 322360000] OT | Sea wows 58500000 a amine bce di ‘terol pcort sor oy aeccate sw (eqn ecu sorte e500 ‘Sorepe spon acbe aera aoe | Pe ‘mew | teem ‘ia alone wataane aia ssieibeeetencogs ra ‘esis poceunenanc ng (owsar moan 650000 cameos ‘ain poems Fam = eputteret ork osome + soo0o ‘sma | OS] ey wows 800000 pd ‘Sa en gear ne osetwiptenomenow my [trot sonora Stone _| ‘eae poanitowe ua ds ener) jesneah tr 1600000 ‘ores | Resa zh ‘monte sesonani ‘oe arc ral poeta sarich cs 28500090 fossa - ag poariawa = beet sfosbeeenc oer ss 90 ai | Rasa ain 7 maps soso ‘Reching enanza au ‘ate roy dace 2000000 pesto ‘age peanone zor da ice eae ese eet frewoazana par soc ps [Enq atest serene 250000 ‘artamep is paz ste ‘ean casa inn 50090 ‘stat |Wezesg snore ‘ooh deo 600000 = “aga prove zoe Spain nro sora s0oot0 a8 Roding 000,00 280 00000 | pra ao) ‘500000 26860000 ‘tae eiwe przsarane are [Esnoskam sonar sean ‘age ptcows x wt da [strona neascraryeh go sera 2xa20000 fans poco 0 expecta nama 308 00000, "Re | Daven awe 0 0000 ‘Shretayerepe na ‘600000 ‘ura rochrona ‘rida 41250 000,00) 65 000,00 «casos teow ‘ata | Fors snsoaw aman svete ‘oc cane Fac ea ‘ota arrange, eisaone noi 9 ty inet ane oa ‘omar pewateacym (Eoaabod pony polcrego ‘ae | Dany abaaT Eo ga perinons 7 waar ae - ‘amorous vay 0.00000 are | BaaaH oom “ga pareve baa gs —— fsmerasonl wey ky 2s Katara ayezna 0 000.0 "S| Zsa wastes to. aaa 20.09 ie owe Fae eozaa eyerness one tecrene octane Endo soon do rete: ome Srprsngan eae ‘ted psy pteego ‘ogétem deine S70 0552 wh [das sions FEET O} | dtage etme wy Bae | Songs ewe wznteoe eeoaal non cw w a5 waes2| [sao or th il Sod alga Ne 1 do uehuaty He Rady Mlk w Rabo Zc ea 2020" Plan wydetkow majatkowych budzetu Gminy Rabka-Zdré} na 2021 r or patente Tari 1S | og pblezm wow wen wm - Thay a8 12 Rt 8 i Zao FORGE TIO aaa ‘ETT Boe pIezw poate ions wom 7 | es aa 17 Os eT ESE TaN BORGO ‘momen ss Kalra ome aici pee ative ‘Zeman cppemton ye Rtasime-tipmen tt || Shahan Raita cporo naan ‘womou0 1 tao alot 187 Ra 2- Pac iy Staats pone ansoe ‘1963200 0 Bao acts wo Ta oo Te BOF WRG LIT Toromnan 12 Ponsa go. 200 Rab 20 aan 13 Penson op Bron Raes i socom apres doin st Su ae 2 ke ‘seats nace wi orto wcmas aka mae 36d fata One he wor oo aan zowoco “ess000 [7 | Sa ro1z0 716 | seeds gan TneehonaIT 376140 | “Tesi art [shoe weapons waa EW ome 2 li les wo oat sob oOo PO ‘Tene ater payee pasoworetos pore ‘o7sta0 aay sey soxomo0 Fi zap ssn 00 7 ape FO TO RTI ooo 75 ken oats pe 5000000 (napttnanos Gr bc ‘oo 000 sor 67 season 2 sone 1.2 ono sow Sele Peston 4 Rabo er mmm 1.3 Temomadereash boson sony ree Cy aia Za a 14 Buon zotow Rize ro 0 ‘Geaposra minans eho roses 3009 67.18 || ons oan paws amostryenege Tat 303 7.18 wom “wesc — so03 8 | ide i ena re Gy ia Zac pope wang | a {redraw ae i 4.2 i igen are Gin Aaa 2 pope mong ane ‘ier a azo 19 Bopatnery ma nee Sooacan Earp Mabon ee ‘a8 ar Toevons eect nroaoneg 100 000,00 "IS | Peron ase 00 000 wom “Twos 30 0000 SR TI asa ra RG SIF one aoa rw Face Zag ay Wek co ‘atrs yea ‘00000 W250 | Obey sporiowe ‘32000000 wiv “Ties ‘200000 1 ot a RS IO PL oomnoo "Lz Pb Bia Spoons a Tana Pani FW Rabe ZO 2000 a | Perot cirod? 2000000 wine _ “west — 1 pki pie op We Ma paw Ca cote BU eran wid bh Leszek Swider Zagat NE 12 do uel Nr Rady Mike w Race Zao ‘Wydati jodnostek pomoeniezych Gminy Rabka-Zaréj na 2024 ‘radi do dysponyel dost pemecninyeh - Raz: noses why odie sleckigo (a2 ut utany ohntezv sec) whaece 190671 2) edz ant w ee 003 |. Solctue CHABOWNA Kota og 43 805021 ae tut any ohne ames in aR oe | onde, a oto poe} ear | i | tae o “rape et zeenno| 290000) 080 ‘wos | Brat wwungrane animes [om a ae eemeon | co000| 000 taste awoon0| 2000100) om “gmoney doousetacmarsiom © | ~ nena | asene0| aan on osperaKominaia shana rodonaha seisao| senso) om ors} Wass este a a) a a) Te RETR THE Seon| 7 omena| ame ‘A. mat zie etn sont ates | Seana} eso) ono re ee “omen! emg) ——_eo0| Peon ar ‘oma | —avemam0| ano | ramon wm zacnnca| 2000900 000 a ncenco| 2000900) 000 | caterer nom te o eon) ono ol ies A560 om 2. stna PONCE tog 869502 om Ti aut wy ofan sc: wana Nazwa ednst pomoenins “Goepogsria gram! eruchomoscani ‘Tipo gone wm 1. at neste zakup an ‘sista vyehonnle Sato potawowe ey zn wa esi bucelmych, wm 11 yawn 2 e5t999 stato zc) rae ea TSP PS Rasim Soe ROZANWKR Knots olan 4 8588021 wo: a2 tao facurn s9sons08 4 ran wo be | Ronee az jot pomoznes wamne | oi, | tease | oe eines, | Transpo azn “aseso)aassns0) mo Drop women ‘ass.s0| a3s50<0) om Ti a WOT 1355050| —aasstso| om ‘times ‘5050 4955020) om "Prue do do sea Cantntaw Razowest | as en 30 | an etano | 000 Ramm ‘ssns0/ aassns0 | mb Bi Zac Ne 13. vay Ne Rady Miike w Rance Zo Plan praychodw | hosstow samorzadowego zalady butietowogo na rok 2021, zw estes | nyc | Pn oe lc Z feat oon | suena Seances Tene hate ror || canes sean ssonze| 421001080) serosa DOT ap sain ‘ieoma0 | ae anas ‘syst 11800080 2 pion cesin owas 2 paces woe] rae om 2 pmeuasoson “owom sot ‘ya acm crrcy ‘rpg ato mch ara 2m a _ canna nton soma) ta00mm | tavema| ——orsre| a ees neh Objsirieni do projektu vchwaly budietowe) Gminy Rabka-Zdé} na 2021 rok-pozmianach ~wigkezoraogdiny pan dochodw o hut 1799 751,002 teu worowadzeniadofinansowanis adania, Preebudowa best sprtewepo pry ul ana Pv Iw Rade Zérou~kwota 980 803,00 2! worowadzenie dofinansowana zadania, Budowaipeebudowa zewngternych obektow lekkoatetycenych pry ul Jona Poa il Rabe-2éoju ~hwota 796 008,00 _2wiehstono wplywy2 podathu od ceynnotleyinoprawnych kwota 22 940,02 2. tihezono ogsny plan wyditkow o kuotg 3629 751,00e 2 tu wprowadzenia do budietu zadaia. Praebudows bolskasportowego pray ul lanaPawalw Rabce- 2roju~ hata 500 00,0021 worowadzenie do budtety2edanla , Sudowa | prebucowa zewnetrznychobikiow leltoatetycanjch pry ul. JanaPauta hw Rabce-Zirju hwota 2700 000,00 x wprowadzenia do budtetu zasaia” Budowa placu zabaw w Rdzawce” hwo 410 000,0 - wprowadtono Sri na zadaie ,Rétneobize wot —rabezfshasolankajrablafshiprclom Jako elementy driedsetwa peryodniczego poste stowackogopogranicia" —lwota 197510021 23, 2wigszono praychodyo kate 1 #30000 2 teu: - ntytu acagnigea eed ey krajowyn kota ~1 420000000, « xpraychodw 2 niewyhoreystanyeh Srodkéwplenigenych na rachunkubiesacymbudiet, ‘wynlajqeyh 2 rorkezena dockodau i wyeatkow ni flnansowanychzwigzanch ze szczegdlnymt ‘asadam wykonywanla budtet~ rod Fundustu nwstc} Lokalych ~ ots 410 000,002. 4. 2wighsone defi budtetwo ogsina hwo 1830 09000 5. W awigek zmianamlobredonyniw pkt- zea sig zalgeznik He 3 6. 2mieia sig zalgarik Nr 5 ln dachodw tytulu wydawania zerwole na spreeda napojéw alioholowyeh, ora plan wydathow na eaizaigzada obreionych w Grinnym Programe Proflktyi | Pzecivilaria Uzaletnieniom na 2021 rok, Popraezinny poi kwot n zadanla 17 .tmenia sg zlgcank tr 1 Plan wath malathowych na 202104, 2g0dnie 2 2mianami \wymienionymi w pkt.2 uasadienia ‘8. awigsku z wprowedonyazmianam| zmianie ue § 5 ust. 1 uchwaly wk zmieniono ity ni: Decca BURMISTRZ, : Moeotalad