You are on page 1of 16

Indgåelse af aftaler

Tilbagekaldelse
Udpegelse af medkontrahent
Tilbud eller opfordring
Accept
Udpegelse af
medkontrahenten
 Hvem er medkontrahenten?/Hvem er
tilbuddet rettet mod?
 Et løfte kan være rettet mod:
 En ubestemt kreds
 Almenheden
 Én bestemt addressat

 Slagtilbud

 U 1991.43 H (Marabou-dommen)
 HR’s flertal (6/9):
 Adressat?
Udpegelse af
medkontrahenten
 A/S og ApS
 Eraftalen indgået med kapitalselskabet eller
med ejeren?
 Ex)
 Aftale: NN –VE (murermester Viggo Elmersen)
 VE ejer ”Viggo Elmersen ApS”
Relevant idet selskabsdeltagerere ikke hæfter
personligt
 Udelukker ikke, at ApS el. et A/S er medkontrahent, at
selskabsbetegnelsen ikke fremgår af aftalen
 U 1985.953 V –Ikke personlig hæftelse uanset
manglende selskabsbetegnelse
Tilbud eller opfordring til at
gøre tilbud?
 Tilbud

At afgive tilbud afføder et haltende retsforhold


(jf. tidligere)
 Opfordring til at gøre tilbud
At opfordre modparten til at gøre tilbud, i stedet
for selv at afgive ét, begrænser det haltende
retsforhold
 En
opfordring til at gøre tilbud er en
anmodning om at fremkomme med et tilbud
opfordring til at gøre tilbud -
AFTL § 9
 AFTL § 9:
1. pkt. Har nogen i henvendelse, som ellers ville
være at anse som tilbud, anvendt ordene »uden
forbindtlighed«, »uden obligo« eller lignende
udryk, anses henvendelsen alene som opfordring
til at gøre tilbud i overensstemmelse med dens
indhold.
 Der er tale om en henvendelse, som ellers
ville være at anse som et tilbud
 Forskellen ligger i forbeholdet, som anført i 1. pkt.
 AFTL § 9 eller alene princippet i AFTL § 9?

 Kan ske ved konkret henvendelse eller bredt


opfordring til at gøre tilbud -
AFTL § 9
 AFTL § 9:
2. pkt.”Fremkommer et sådant tilbud
inden rimelig tid fra nogen, som
henvendelsen er rettet til, og må
modtageren gå ud fra, at det er
fremkaldt ved henvendelsen, skal han
uden ugrundet ophold give
tilbudsgiveren meddelelse, hvis han
ikke vil antage det. Undlader han
dette, anses tilbuddet for antaget.”
 ”uden ugrundet ophold give tilbudsgiveren
meddelelse”
Tilbud eller opfordring til at
gøre tilbud?
 Udstilling af prismærkede varer
 = Tilbud
 U 1985.877 H (de udstillede fjernsyn)
 Fona havde placeret fem ens, fabriksnye fjernsyn i
deres udstillingsvindue i to søjler klos op af
hinanden
 Tre af dem stod oven på hinanden og på det øverste
af dem stod der et prisskilt som angav kontantpris
på 1.695 kr.
 fejl – rengøringen havde sat skiltet der!
 1.695 kr. er under indkøbspris for sådan et fjernsyn

 På de øvrige 2 fjernsyn skiltedes med pris på kr.


5.421 kr.
Tilbud eller opfordring til at
gøre tilbud?
 Annoncer, prislister, kataloger mv. (s. 56)
 Fx reklamer, kataloger prislister o.l.
 HR: Opfordring til at gøre tilbud (princippet i AFTL §
9)
 U: Tilbud (undtagelsesvis!)

 Elektronisk handel m.v. (s. 57 f.)


 Udbud af varer på internettet
 Formentlig tilbud, men skal bedømmes konkret.
 Udbyder kan hurtigt fjerne tilbuddet, hvis varen er
udsolgt (samspil mellem lager og de udbudte varer)
Accept

 Overblik:

Mundtlige tilbud:
 Skal accepteres straks, medmindre anden frist er
fastsat, jf. AFTL § 3, stk. 2.

Skriftlige tilbud:
 Acceptfristen enten angivet i tilbuddet, jf. AFTL § 2
eller
 Accept skal foreligge ”inden udløbet af det tidsrum,
som ved tilbuddets afgivelse af ham kunne påregnes at
ville medgå”, jf. § 3, stk. 1.

En accept indeholder både et løfte og et påbud


Accept
AFTL § 2 – fastsat acceptfrist
 AFTL § 2 – fastsat acceptfrist
 Stk. 1: Har tilbudsgiveren fastsat en frist for
antagelse af tilbudet, må antagende svar være
kommet frem til ham inden fristens udløb.

 Har tilbudsgiver (TG) fastsat en frist for antagelse af


tilbudet (accepfrist) skal accepten være kommet frem
inden fristens udløb
 ”kommet frem” irt. accept?
For sent svar anses som nyt tilbud jf. AFTL § 4, stk. 1.

 Ved at fastsætte tidspunkt for acceptfristens udløb


AFTL § 2 – fastsat acceptfrist

AFTL § 2 – fastsat acceptfrist


 Stk.2. Fristen regnes, hvis tilbudet er gjort i brev, fra
den dag, brevet er dateret, og hvis det er gjort i
telegram fra den tid på dagen, da telegrammet er
indleveret til afsendelsesstedets telegrafstation.
 Stk. 2 angiver kun fortolkningsregler for et par
praktiske tilfælde
 Stk. 2’s regel om telegram finder analog anvendelse
på andre forsendelsesformer, hvor tidspunktet på
dagen fremgår af meddelelsen, hvis (og kun hvis!) man
af selve anvendelsen af den pågældende
forsendelsesform kan indlægge at tilbudsgiver ønsker
svar hurtigt (hensynet bag bestemmelsen)
 Telefax, mail etc. er i dag så almindelige
AFTL § 2 – fastsat acceptfrist

 Fortolkning – beregning af acceptfrister


 ”inden” skal normalt læses som ”indenfor”, dvs. man
indeholder den nævnte dato i den rettidige periode
for accept
 ”Inden 1. marts”
 ”Inden X dage”
• Beregning: tæl frem fra datoen efter brevets datering

 ”Inden 8 dage”
• I dag beregnes dette på samme måde, som ovenfor.

 Manglende datering
 Fejldatering
 Fejlekspedition
AFTL § 3
– Den legale acceptfrist
 AFTL §3
 Stk. 1: Gøres tilbud i brev eller telegram, uden at der
fastsættes nogen frist for antagelse, må antagende
svar være kommet frem til tilbudsgiveren inden
udløbet af det tidsrum, som ved tilbudets afgivelse
af ham kunne påregnes at ville medgå. Ved
beregningen af dette tidsrum forudsættes, når ikke
andet følger af omstændighederne, at tilbudet
kommer frem i rette tid, samt at svaret afsendes
uden ophold, efter at den, til hvem tilbudet er
rettet, har haft rimelig betænkningstid, og at det
ikke forsinkes undervejs. Er tilbudet gjort i telegram,
skal antagelsen sendes telegrafisk, hvis den ikke på
anden måde kommer lige så tidligt frem.
AFTL § 3
– Den legale acceptfrist
 Såfremt tilbudsgiver ikke selv har angivet en
acceptfrist, finder den legale acceptfrist i
AFTL § 3 anvendelse.
 AFTL § 3 finder også anvendelse på andre
forsendelsesformer end brev og telegram

Den legale acceptfrist =


1) planmæssig befordringstid for tilbud
+
2) rimelig betænkningstid for modtageren
AFTL § 3, stk. 2
Tilbud til nærværende person
 AFTL §3
Stk.2. Tilbud, som fremsættes mundtlig uden at
give frist for antagelse, må antages straks.
 Sondring

Tilbud til nærværende eller fraværende person


 Mundtlige tilbud skal accepteres straks (medmindre
der er givet frist for antagelse)
 ”straks”?
Til Næste gang
Torsdag
 d.+ 10/2
Læs s. 66-89 dommenkl.
UfR8-11
1988.72 V om
standardvilkår

 Opgaver – se aula i næste uge

 Tak for nu! 