2.

0 Lima Aspek Pengurusan Bilik Darjah yang Mesra Budaya
2.1 Pengenalan Pengurusan pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya adalah corak dan suasana pembelajaran di dalam bilik darjah yang kondusif untuk murid yang pelbagai latar bangsa dan budaya. Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya juga adalah turut mengembangkan nilai-nilai murni yang menjadi nadi bagi kehidupan masyarakat yang harmonis dan aman diperingkat nasional dan global. Iklim dan budaya bilik darjah merupakan elemen penting dalam pembinaan perhubungan yang mesra antara pelajarnya yang terdiri daripada pelbagai etnik, ragam, sosiobudaya dan latar belakang.. Ia menjadi penanda awal dalam proses pembentukan para pelajar bagi mencapai kualiti pendidikan secara menyeluruh seterusnya dapat melahirkan modal insan sebagai produk negara yang produktif. Terdapat beberapa aspek dalam

pengurusan bilik darjah yang mesra budaya. Antaranya adalah pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah, sosioemosi, perhubungan antara kelompok etnik, pengurusan pengajaran dan pembelajaran dan kelas bercantum.
2.1.1 Pengurusan Persekitaran Fizikal

Pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah yang mesra budaya adalah amat penting dalam pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid-murid dari pelbagai latar belakang etnik. Persekitaran fizikal adalah suasana di bilik darjah yang terdiri daripada kriteria-kriteria fizikal seperti susun atur dan sebagainya. Dalam pengurusan persekitaran fizikal guru harus memiliki gaya kepimpinan, kemahiran merancang, kekekapan mengurus, kepelbagaian dalam pengajaran dan pembelajaran, kebijaksanaan interpersonal, kemahiran

berkomunikasi, kemahiran kaunseling dan mampu mengendalikan teknologi maklumat dan komunikasi. Selain itu, Peralatan asas bagi sesebuah bilik darjah adalah papan tulis, papan kenyataan, ruang yang selesa, meja dan kerusi untuk guru dan murid, almari, bahan bacaan, bahan bantuan mengajar serta dihiasi dengan kekeriaan dan kebersihan. Kriteria-kriteria fizikal umum untuk

mewujudkan persekitaran

Bilik Darjah yang mesra

budaya adalah terdapat

1. Kepentingan pengurusan ini dapat diaplikasikan oleh guru dengan menggunakan strategi belajar melalui bermain semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada sudut-sudut yang biasa guru juga boleh mewujudkan sudut baru seperi sudut budaya. . Sudut-sudut ini dapat mendedahkan murid-murid kepada pelbagai agama.meja dan kerusi yang sesuai dengan murid dan boleh diubah suai mengikut keperluan aktiviti supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan. televisyen dan multimedia.2 Aspek Pengurusan Sosio-Emosi Aspek sosio-emosi amat penting untuk mewujudkan suatu keadaan yang harmonis dan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesannya. Seterusnya sudut-sudut pembelajaran dan bacaan adalah penting dalam mewujudkan persekitaran yang mesra budaya.kanak-kanak yang sedang membesar berfikiran bahawa bermain itu adalah satu keperluan dan juga membenarkan mereka melakukan aktiviti yang kreatif. kinestetik serta sudut kreativiti dan sebagainya. kebudayaan serta kepercayaan dari pelbagai kaum etnik di negara ini 2. terrdapat sudut-sudut bacaan seperti buku cerita dan majalah pendidikan dan sudut multimedia seperti komputer. Dalam bilik darjah. Guru perlu kreatif dalam mengajar dan mengaitkan isi pelajaran dengan permainan yang menarik dan menyeronokkan.Hal ini kerana. pembelajaran dan kemahiran. Mereka sangat menyukainya sehingga ia dapat menggalakkan interaksi sosial dan dapat mengawal emosi murid itu secara semula jadi dan ini adalah kerana bermain adalah proses spontan yang dapat menghasilkan pengalaman. sudut sejarah dan sudut patriotik. kognitif. Aspek ini akan mempengaruhi pembelajaran murid dan membolehkan murid belajar mengawal emosi. Di samping itu. adat resam. pemikiran dan tindakan supaya dapat menyesuaikan diri dalam bilik darjah. terdapat pelbagai sudut pembelajaran dan aktiviti yang dapat membantu perkembangan intelek murid seperti sudut boneka.

menilai dan membuat tindakan susulan termasuk penambahbaikan. Melalui penerapan kepentingan hubungan etnik ini. peluang dan halangan hendaklah disertai dengan perancangan lima tahun dan perancangan untuk tahun semasa selaras dengan perancangan strategik sekolah.3 Aspek Perhubungan antara kelompok etnik Ia adalah satu aspek yang penting dalam membentuk bilik darjah yang mesra budaya. Hal ini kerana. tajuk kemerdekaan dapat dikaitkan dengan memberitahu murid bahawa dengan adanya pahlawan yang berbagai etnik menentang penjajah dan tokoh yang banyak berusaha untuk memerdekakan negara.4 Aspek Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah aspek terpenting yang perlu diberi perhatian serius agar pembaziran waktu tidak akan berlaku. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran dapat dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sebelum. kelemahan.1. Perhubungan ini boleh dibentuk oleh guru dengan memberi lembaran kerja atau kerja rumah untuk dibincangkan secara berkumpulan. semasa dan selepas proses p&p. ia akan dapat memberi murid peluang untuk memahami isu prasangka dan diskriminasi yang berlaku serta gambaran tentang peranan faktor personaliti dalam menentukan tatalaku anggota masyarakat. Murid akan bertoleransi dalam membuat membuat keputusan yang terbaik dan ia dapat membantu dalam memahami kesan perubahan sosial. melaksana.1. Cara yang lain ialah. kita dapat mencapai kemerdekaan lebih awal daripada yang dijangka. Pelan tindakan strategik bagi mata pelajaran yang diajar perlu disediakan dan aspek kekuatan.Contohnya.2. Ia melibatkan proses-proses seperti merancang. Kesepakatan dalam membuat kerja ini dapat membentuk hubungan etnik yang baik.Pelbagai perkara perlu diambil kira dalam proses p&p jika ia melibatkan pelbagai etnik. 2. ia dikuatiri akan mempengaruhi sikap yang tidak elok antara murid sesama mereka dan juga hubungan murid dengan guru. . Kumpulan ini perlulah dari ahli kumpulan yang berbilang kaum atau berlainan agama. guru mengaitkan apa yang diajar dengan nilai kepentingan hubungan etnik untuk dipelihara demi keamanan negara.

ia melibatkan kesesuaian hasil pembelajaran.Bagi sebelum proses p&p. Bagi semasa proses p&p pula. penilaian dan pengukuran akan dibuat selepas proses p&p. Dalam hal ini. bahan bantu mengajar yang berkesan dan langkah-langkah proses pengajaran yang jelas.1. menyediakan suasana bilik darjah yang kondusif dari segi psikososial dan fizikal untuk murid-murid yang mempunyai latar belakang berbeza dan mengurus disiplin murid dengan mengambilkira kepelbagaian kelompok murid. Contohnya. kaedah pengajaran yang sesuai dengan kepelbagaian budaya murid. mencadangkan pemikiran baru dan mencabar pelajar untuk berfikir pada aras tinggi. guru perlu bertindak adil dengan tidak bersikap pilih kasih. Penggunaan bahan bantu mengajar dan pemilihan sumber pengajaran perlulah sesuai. sumber pengajaran yang mencukupi. Contohnya.Kebiasaannya. guru perlu menerapkan menerapkan nilai-nilai kepelbagaian budaya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. semasa guru mengajar. Penekanan diberikan kepada pengintegrasian pengetahuan. Ia bertujuan untuk mengetahui tahap kefahaman murid terhadap apa yang diajar oleh guru. Pengajaran relevan budaya membantu kesefahaman dan permuafakatan antara guru dan murid supaya kesepaduan perolehan ilmu. guru berbangsa melayu memberi markah yang rendah kepada murid cina yang berjaya menguasai sesuatu pembelajaran dengan baik. kemahiran asas serta nilai murni bagi perkembangan menyeluruh dari kepelbagaian kebolehan dan budaya murid.5 Kepelbagaian Kelompok atau Pedagogi Relevan Budaya Pedagogi yang relevan menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada murid. selamat diguna dan yang paling penting adalah bahan itu mampu membantu guru bukan sahaja berjaya memberi penerangan yang jelas kepada pelajarnya tetapi juga mampu membuat perkaitan antara idea-idea. . menerapkan nilai-nilai kepelbagaian budaya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. guru perlu memastikan strategi pengajaran mestilah relevan dengan penerimaan murid yang pelbagai budaya. 2.

Guru juga boleh menggunakan bahan bacaan yang sesuai dengan budaya setiap murid dan menggalakkan murid membaca dan merentasi bahan rentas budaya. iaitu dengan mengubah corak p&p.kemahiran dan sikap yang holistik boleh mencapai hasrat dikehendaki oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukunegara. pembelajaran berasaskan komputer juga boleh digunakan oleh guru tetapi ia mestilah memanfaatkan guru dan murid.Bukan itu sahaja.Bahan berasaskan komputer juga perlu sesuai dengan budaya dan semua murid perlu diberi peluang dan ruang untuk meneroka alam siber secara luas tetapi guru perlu menerapkan perbezaan individu dan budaya secara positif. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful