ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

BAHAGIAN A

1. Budaya boleh ditakrifkan sebagai
a) Unsur-unsur wariasan yang menjadi identity sesuatu kelompok social
b) Cara hidup yang berasaskan system kepercayaan sesuatu
kelompok sosial
c) Objek meterialyang mencerminkan tamadun sesuatu kelompok social
d) Cara tradisional yang merupakan seni warisan sesuatu kelompok social

2. Kelompok didefinasikan sebagai dua individu yang atau lebuih yang
berinteraksi, saling bergantung dan saling bergabung untuk mencapai
sasaran tertentu. Alas an orang saling bergantung dan bergabung adalah
untuk:
a) Kesejahteraan kendiri
b) Kesejahteraan sekolah
c) Kesejahteraan keluarga
d) Kesejahteraan masyarakat

3. Etnik boleh didefinasikan sebagai kelompok manusia yang
a) Membentuk rumpun bangsa
b) Mengamalkan budaya yang sama
c) Mengamalkan adat resam yang hampir sama
d) Mempunyai persamaan dari segi cirri-ciri fizikal

4. Kelompok social yang mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan
cirri-ciri fizikal-biologikal ytang dunyatakn seperti warna kulit, warna mata,
warna rambut, dan sebagainya dikenali sebagai:
a) Ras
b) Kaum
c) Bangsa
d) Nasionaliti

ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
5. “Bangsa Malaysia” merujuk kepada warganegara yang
a) Menggunakan bahasa pengantar yang sama
b) Mempunyai kepercayaan dan bahasa yang sama
c) Mangamalkan nilai dan budaya yang lebih kurang sama
d) Mempunyai aspirasi dan semangat kebangsaan yang sama

6. Kepelbagaian sosio-budaya mendatangkan implikasi kepada elemen berikut
kecuali :
a) Guru
b) Murid
c) Sekolah
d) Kurikulum

7. Antara berikut makanakh aktiviti paling sesuai dilaksankan oleh guru untuk
meningkatkan kefahaman pelbagai budaya dalam kalangan murid?
a) Aktiviti gotong-royong
b) Pertandingan masakan Tradisional
c) Program memberkasa Bahasa Kebangsaan
d) Pameran tentang kepercayaan dan adat resam

8. - Latihan teknikk dan vokasional
- Penglibatan dalam sector perladangan
- Penglibatan dalam sector perkhidmatan keselamatan

Ciri-ciri diatas menunjukkan ketaksamaan peluang pendidikan dari segi
a) Lokasi
b) Bangsa
c) gender

ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
d) sosio-ekonomi

9. Sabah mempunyai 23 suku kaum dan antara kaum yang terbesar dari
senarai ialah :
a) BISAYA
b) MURUT
c) RUNGUS
d) KEDAYAN

10.Pendidikan inkusif ialah program pendidikan untuk
a) Membantu ibu bapa mengajar anak mereka
b) Melibatkan muriddalam pembelajaran aktif
c) Kanak-kanak berkeperluan khas didalam kelas biasa
d) Melatih guru tentang kanak-kanak berkeperluan khas

11.Iklim bilik darjah yang sihat dari segi emosi penting untuk mewujudkan
suasana yang kondusif dalam proses pengajaran dan pembelajran.
Yang manakan diantara penyataan yang berikut yang menggamberkan
usaha guru dalam mewujudkan iklim tersebut?
a) Membenarkan pelajar memasuki kumpulan pilihannya
b) Bersikap adil dan bertimbangrasa semasa memeriksa tugasan
c) Menggunakan bahan yang bersesuaian dengan kebolehan murid
d) Memastikan murid belajar di dalam bilik darjah yang bersih dan teratur

ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
12.Pengurusan fizikal bilik darjah meliputi aspek keselamatan dengan
mewujudkan peraturan dan amalan bilik darjah. Apakah tujuan peraturan
bilik darjah diwujudkan?
a) Untuk memantapkan disiplin sekolah supaya sentiasa terkawal
b) Untuk menyekat kebebasan yang keterlaluan dikalangan murid
c) Untuk mengawal tingkah laku murid supaya tidak melanggar peraturan
dan budaya sekolah
d) Untuk mengawal dan mencorak tingkah laku yang positif dan mencegah
perlakuan yang tidak diingini

13.Yang manakah yang berikut menerangkan konsep kurikulum pedagogi
releven budaya dan kepelbagaian kelompok.?
i.

Satu program pengajian

ii.

Huraian kandungan pelajaran

iii.

Penyataan wawasan pendidikan

iv.

Pengalaman yang diperoleh pelajar

a) i ii iii
b) i ii iv
c) i iii iv
d) ii iii iv

14.Pengurusan pengajaran dan pembelajran yang berkesan dalam bilik darjah
yang mesra budaya dapat dicapai dengan kaedah dan cara berikut, kecuali
a) Merancang objektif pembelajran yang tepat, jelas dan mampu dicapai
oleh semua murid
b) Menggalakkan murid-murid dari kaum tertentu dan minority terlibat lebih
aktif supaya peranan mereka turut menonjol.
c) Isi pelajaran dan aktiviti yang dijalanakn hendaklah melibatkan interaksi
murid dari pelbagai budaya dan latar belakang.
d) Memberi motivasi yang bersesuaian untuk semua murid pelbagai budaya
supaya mereka dapat memahami perbezaan antara budaya sesame
mereka.

ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
15. Bagaimanakah pengetahuan penilaian berasaskan budaya tentang fitrah
manusia dapat membantu seseorang guru?
a) mewujudkan komunikasi
b) memahami kaunikkan personality murid
c) mendorong murid nberinteraksi dengan rakan sebaya
d) mengembangkan potensi murid ke tahap yang maksimum

16.Kelas bercantum diwujudkan atas sebab-sebab berikut kecuali
a) Bilangan bilik darjah tidak mencukupi
b) Bilangan murid tidak melebihi 145 murid
c) Bilangan semua guru termasuk guru besar kurang 10 orang
d) Bilangan murid dalam bilik darjah kurang daripada 15 orang

17.Penerimaan mesej oelh penerima dari penutur menurut Model Komunikasi
Wilbur Schram (1954) adalah:
a) Sumber-Enkod-Isyarat-Dekod-Destinasi
b) Sumber-Isyarat-Enkod-Dekod-Destinasi
c) Isyarat-Sumber-Enkod-Dekod-Destinasi
d) Destinasi-Isyarat-Sumber-Enkod-Dekod

18.Ciri-ciri komunikiasi berkesan yang boleh ditunjukkan oelh guru adalah
i.

Menjadi pendengar yang baik

ii.

Membantu murid menjawab soalan yang sukar

iii.

Penggunaan bahasa yang mudah difahami dan sopan

iv.

Menggunakan pergerakkan fizikal seperti tangan dan mimik muka

v.

Memberi hadiah kepada murid yang dapat menjawab soalan ujian

ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
a) i ii iii
b) i iii iv
c) ii iii iv
d) Iii iv

19.Merancang pelan tindakan penting untuk mewujudkan persekitaran mesra
budaya.
Antara berikut, tujuan utama pelan tindakan dirancang adalah untuk

a) Mengenalpasti masalah yang wujud
b) Menerapkan nilai-nilai murni di kalangan murid
c) Membuatkan murid berasa selesa dan selamat
d) Mewujudkan rapo yangbaik antara guru dan murid

20.Pelan tindakan yangs esuai untuk mewujudkan persekitaran mesra budaya
berkaitan dengan
a) Penggunaan ICT terkini
b) Teknik dan strategi releven
c) Susun atur kelas kondusif
d) Bhaan bantu mengajar menarik

ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
BAHAGIAN B
1a) Budaya adalah cara hidup yang boleh diterima oleh komunikasi setempat. Ia
meluputi sistem sosial, susun organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan ,
adat resam, sikap dan nilai.
Jelaskan 3 ciri budaya.
i. Boleh dipelajari – diturunkan dari satu generasi ke generasi lain
ii. Boleh dikongsi
iii. Bersifat sejagat.
b) Masyarakat adalah satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan
tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa
mereka adalah hidup bersama (Roucek&Warren,1979).
Jelaskan dua cirri utama masyarakat.
i. Hidup berkelompok
ii. Mempunyai budaya
iii. Sering mengalami perubahan.
2a) Semua kelompok etnik masyarakat tradisional mempunyai kelas social mereka
sendiri.
Senaraikan empat kelas social mesyarakat Melayu tradisional.
i. Raja
ii. Bangsawan
iii. Pembesar
iv. Rakyat bawahan.
b) Terdapat pelbagai pantang larang dari pelbagai kaum yang masih diamalkan
sehinggga hari ini. Pantng larang yang diamalkan ini masih releven dan dapat
diterima oleh masyarakat umum.
Senaraikan enam pantang larang yang terdapat dalam kaum-kaum di Malaysia.
i. Menjahit pada waktu senja
ii. Tidak boleh bersiul
iii. Jangan menyanyi atas dapur
iv. Jangan duduk atas bantal

ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
v. Jangan makan tempat gelap
vi. Jangan asah pensel dua belah
3a) Menurut Max Weber, ada lima kelas social dalam masyarakat yang
menyebabkan wujudnya ketaksamaan peluang pendidikan.
Nyatakan enam faktor yang menyebabkan berlakunya ketaksamaan peluang
pendidikan di Malaysia.
i.

Kelas sosial

ii. Tahap kesihatan
iii. Suasana tempat tinggal
iv. Struktur keluarga
v. Lokasi pertempatan
vi. Kekurangan kemudahan asas/palang guru.

b) isu ketakasamaan peluang pendidikan merupakan antara cabaran utama
Kementerian Pelajaran Malaysia
huraikan dua usaha yang telah dilakukan oelh Kemneterian pelajaran Malaysia
untuk mengurangkan jurang ketaksamaan pendidikan dalam kalangan penduduk
pedalaman.
i. RMT
ii. KWAPM
iii. SPBT
iv. SBTI
4a) jurang pendidikan antara Bandar dan luar Bandar merupakan tinggalan sejarah
pembangunan pendidikan yang tidak setara antara lokasi.
Nyatakan lima pelan tindakan dari segi penyediaan kemudahan fizikal untuk
membantu meningkatkan pendidikan masyarakat luar Bandar.
i. Bilik darjah
ii. Asrama
iii. Rumah guru
iv. Bekalan elektrik 24 jam (64 sekolah rendah)
v. Bekalan air ( 163 buah sekolah)

ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

b) Penubuhan Sekolah Wawasan adalah satu daripada usaha kerajaan Malaysia
untuk mewujudkan perpaduan dalam kelangan penduduk yang perlbagai kaum.
Senaraikan lima kepentingan penubuhan Sekolah Wawasan.
i. Kos pembinaan infrastruktur jimat
ii. Semangat nasionalisme
iii. Kerjasama antara guru dan pentadbir
iv. Murid bekerjasama bersatupadu

ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
BAHAGIAN C
ESEI
1. Kepelbagaian sosio-budaya dalam system masyarakat majmuk banyak
memberi kesan secara langsung kepada perkembangan system pendidikan
serta suasana pembelajaran. Salah satu daripadanya ialah kurikulum
tersirat.

a) Jelaskan lima ciri kurikulum tersirat yang terdapat dlam system pendidikan di
Malaysia pada masa kini.(10M)

Merangkumi pengalaman pembelajaran yang murid perolehdimana mereka belajar

Boleh menjadi objektif prmbelajaran – hasil pembelajaran
bersifat relatif ( berkait)

Sukar diukur secara kuatitatif-Merangkumi nilai-nilai yang
dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum (guru + murid)

Kadangkala kurikulum tersirat terdapat samada pada
matlamat atau objektif sesuatu kurikulum,tetapi tidak tertulis
dalam kandungan kurikulum berkenaan mahupun dalam
penilaian

Kewujudan berbeza-beza,bergantung pada lokasi,persekitaran
dan latar belakang dan perlaksana kurikulum (guru + murid)

b) Bincangkan implikasi-implikasi kurikulum tersirat di sekolah terhadap
masyarakat yang terdiri daripada pelbagai sosio budaya.(10m)

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
..............................................................

ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
..............................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
..............................................................

2. Murid yang datang daripada pelbagai kaum akan membawa keunikkan
budaya mereka yang berbeza ke dalam bilik darjah.

a) Huraikan 5 pendekatan pengajaran dan pembelajran yang sesuai
dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah yang terdiri daripada pelajar
pelbagai budaya.(10m)

Koperatif – aplikasi dalam kelas mengandungi murid
berbagai budaya (ch: bincang kumpulan secara harmonis)

Kolaboratif – kerjasama erat antara dua pihak-(ch: Murid
kerjasama utk capai matlamat pembelajaran)

Mediatif – gunakan alat

Directif – kaedah terus- belajar malui penerangan – diikuti
ujian

Kajian masa depan – bantu murid berfikiran jauh-penting
golongan remaja-murid dari pelbagai latar budaya perlu
main peranan-supaya lebih bermakna dalam hidup mereka

ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

Generatif – galak murid jana ide –kritis dan kreatif – sesuai
dengan budaya mereka

Kontektual – kaitkan bahan P&P dengan situasi dunia
sebenar

b) Bincangkan lima cara yang boleh digunakan oleh guru untuk
mengelakkan proses pembelajran dimonopoli oelh pelajar dari kaum
tertentu sahaja.(10m)
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..............................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..............................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
...............................................................

3. Komunikasi sama ada lisan dan bukan lisan merupakan kunci kejayaan
dalam setiap pengurusan pengajaran dan pembelajran di bilik darjah.

ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
a) Bincangkan lima cara komunikasi bukan lisan yang boleh digunakan oleh
guru ketika melaksankan pengajaran dalam bilik darjah.(10m)

Senyuman

Renungan

Memek muka

Genggaman tangan

Anggukan

Gerak badan

b) Jelaskan lima implikasi terhadap murid sekiranya guru gagal melaksankan
kamonikasi dengan berkesan dalam bilik darjah. (10m)

Murid tidak dapat menerima mesej dengan jelas

Objektif pengajaran tidak tercapai

Murid tidak dapat mendengar dengan jelas

Kawalan kelas kurang berkesan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful