You are on page 1of 92

Prof. Univ. Dr. ADINA BERCIU­ DRĂGHICESCU                   Lect. Univ. Dr.

    MARIA 
PARIZA 

BIBLIOGRAFIE  ANALITICĂ 
AROMÂNII IN PUBLICAŢIILE CULTURALE 
(reviste, almanahuri, calendare). 
1880­ 1940 

Lista publicaţiilor descrise 

1.  Almanah  macedoromân :  pentru  ştiinţă,  literatură  şi  cultura  poporului  macedo­român  / 
director fondator dr. T. Şunda. – vol. 1 (1900) – vol. 3 (1903). – Constanţa : Tipografia Aurora, 
1900­1903. 3 vol. 
De la vol. 2 (1901­1903) dispare subtitlul şi apare la Bucureşti ; 

2. Almanachul aromânesc Frăţil’ia / editat de Centrul Studenţesc Făţil’ia. Vol. 1 (1927 – vol. 
2 (1928). – Bucureşti : Tipografia România Nouă ; 

3.  Calendarul  Aromânesc  /  comitetul  de  redacţie  doctor  A.  Leonte ;  dr.  George  Murnu,  dr. 
Iuliu Valaori, dr. Dudumi. – Vol. 1 (1910) – vol. 3 (1912). – Bucureşti : Minerva, 1910­1912, 3 
volume; 

4. Dimândarea : revistă naţională de educaţie  şi  cultură / director Ion Foti. – An 1, nr. 1 (iun 


1937) – An 4, nr. 33­35 (feb – apr 1940). – Bucureşti, 1937­ 1940. Periodicitate lunară. 

5. Flambura : organ al Societăţii Părintele Averchie /director G. Ceară.  An 1, nr. 1 (feb 1929 – 
An 2,  nr. 6 (iun 1914). – Redacţia  şi administraţia:  Karaferia [Veria]  . ­  Salonic : Tipografia 
Acquarone, 1912­ 1914; 

6. Flambura Pindului : revistă cultural – naţională / editată de Societatea Studenţilor Români – 
Macedoneni de peste hotare. – Nr.  1 (mar 1929) – nr. 4 (iun 1929. – Bucureşti. 4 numere. 
Periodicitate lunară. 

7. Frăţil’ia : revistă aromânească / condusă de N. Baţaria, profesor la Liceul Român din Bitolia. 
– An 1, nr. 1 (feb 1901) – nr. 17,18 (feb­mar 1903). – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice 
Eminescu. Periodicitate bilunară. 

8. Graiu bun : revistă aromânească / director N. Macedoneanu ; redactor M. Beza. – An 1, nr. 1 


(apr 1906) – An 2, nr. 11+12 (1907). – Bucureşti : Stabilimentul de Arte grafice Universala, 
1907. Periodicitate lunară.
9. Lumina : revistă poporană a românilor din Imperiul Otoman / director Dumitru Cosmulei. – 
An 1, nr. 1 (ian 1903) – An 6, nr. 9 (sep 1908). – Bitolia ( Monastir) ; Bucureşti. Periodicitate 
lunară. 

10. Lumina : revista Liceului Român din Grebena – Grecia. – An 1, nr. 1 (ian –mar 1936 – An 
4, nr. 1­2 (1940). – Grebena (redacţia şi administraţia) : Bucureşti : Tiparul Universitar. 
Periodicitate trimestrială. 

11. Macedonia : revista Românilor din Peninsula Balcanică / fondatori Andrei C. Bagavu, C. 


Cosmescu, C. T. Belemace…­ Nr. 1 (ian 1888) – nr. 9 (oct 1889). – Bucureşti : Po Litografia 
Dor P. Cucu, 1888. Au apărut 9 numere. Periodicitate lunară. 

12. Macedonia : organ săptămânal al Românilor Macedoneni / apare sub direcţia unui comitet. 


– Nr. 1 (1 oct 1901) Nr. 8­9 (10 dec 1901). – Bucureşti, 1901. – Au apărut 9 numere . 
Periodicitate săptămânală. 

13. Revista Aromânească / publicată de Tache Papahagi  şi Victor Papacostea. ­ An 1, nr. 1 
(1929) – An 3 , nr. 2 (1931). ­  Bucureşti : Institutul de Arte Grafice Bucovina. Au apărut 5 
volume. Periodicitate trimestrială. 

14. Revista Pindul : tu limba aromânească / sub direcţiunea unui comitet . – (nov 1898 – sep 


1899). – Bucureşti : Tipografia Heliade. Au apărut 11 numere. Periodicitate lunară. 

15. Revista Pindului – Macedoniei şi a Timocului : folclor – istorie ­ literatură / director C. 
Constante.  Nr. 1­2 (1929 ?). – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice Eminescu S. A. (fără dată.). 
Au apărut 2 numere. 

BIBLIOGRAFIE 

I. AROMÂNII ÎN SPAŢIUL ETNO­GEOGRAFIC. ISTORIE. NOTE DE CĂLĂTORIE 

ARGINTEANU, Ion 
Ce am fost noi macedo­românii : [Studiu istoric] / I. D. Arginteanu. ­ Conferinţă ţinută la 
Liceul român  Bitolia. 
În: Lumina. ­ An. 3, nr. 1(ian 1905), p. 13­17. 

ARGINTEANU, Ion 
Istoria Salonicului / I. Arginteanu. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1904), p. 70­73 . 

ARGINTEANU, Ion 
Vlahofoni şi elenofoni / Ion D. Arginteanu. ­ Propaganda elenistă, privind originea 
aromânilor. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 3 (mar 1905), p. 65­68. 

Aromunii, arromanii sau aromânii : ( Extras din Marea Enciclopedie greacă. Tom.E. p.782) 
:[Traducere în limba română] / de Mihail Hagibira.
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 1 (ian­mar 1936), p. 25­27. 

BATZARIA, Nicolae 
Importanţa elementului aromânesc : [în civilizaţia balcanică] / N.B.. ­ Schiţarea calităţilor 
intelectuale şi morale. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 2 (feb 1924), p. 33­35. 

BATZARIA, Nicolae 
Menirea elementului aromânesc : [în Peninsula Balcanică] / N.B.. ­ Referiri la contribuţiile 
culturale şi economice. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1904), p. 65 ­67. 

BATZARIA, Nicolae 
Români şi greci în Epir / N.B.. ­ Superioritatea numerică a populaţiei aromâneşti şi 
chestiunea dreptului istoric . 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 4 (apr 1904), p. 98­99. 

BATZARIA, Nicolae 
Din trecutul nostru : Istoricul fundărei oraşului Cruşova / N. Baţaria. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 5 (mai1904), p. 148­ 150. 

BATZARIA, Nicolae 
De la aromânii din Serbia : Amintiri din călătorie / N. Baţaria. ­ Cu date statistice şi 
aspecte de viaţă socială. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 7­8 (iul­aug 1904), p. 193­197. 

BATZARIA, Nicolae 
Călătorii pe la aromâni : Bitolia, Resna, Ohrida / N. Baţaria. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 8­9 (nov­dec 1906), p. 161­165. 
. ­ nr. 10 (1907)pp. 210­215. 

BATZARIA, Nicolae 
Primele graie aromâneşti : Torna, torna fratre / N. Baţaria. ­ Comentarii pe marginea celei 
mai vechi mărturii documentare, privind limba română vorbită în sudul Dunării. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 1 (feb 1901), p. 2­3. 

BATZARIA, Nicolae 
Cum eram / N. Baţaria. ­ Despre zonele locuite de aromâni în perioada dominaţiei otomane. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 5 (iun 1901), p. 64­67. 

BĂCILĂ, I.C. 
Hărţi cu privire la elementul românesc din Peninsula Balcanica / I.C. Băcilă. 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 1 (1929), p. 74­80. 

BILCIURESCU, Gr. 
Românii de prin munţii Bulgariei : Impresii de călătorie / Gr. Bilciurescu. ­ Cu fotoportretul 
autorului, Ministrul României la Sofia şi alte fotografii de grup cu aromâni din Giumaia de sus, 
Sitniacovo şi alte localităţi din munţii Rodopi. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 60­65.
CANACHEU, Dumitru 
Comuna Livezi [Macedonia grecească] : [schiţă monografică] / Demetru Canacheu. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 6 (iun 1906), p. 178­180. 

CAPIDAN, Theodor 
Aromânii nomazi din Pind, Tesalia, Acarnania, Etolia, Olimp, peninsula Calcidică şi 
Veria / Th. Capidan. ­ Din studiul "Românii nomazi". 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 91­93. 

CAPIDAN, Theodor 
Rumanen und Aromunem in Bulgarien [de Gustav Weigand] : [Recenzie] / de Th. 
Capidan. ­ Leipzig, 1907. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 10 (1907), p. 230­233. 

CAPRINI, Dumitru 
Riga Fereu : [ biografie] / Dumitru Caprini. ­ Erou în lupta de eliberare a Greciei de sub 
dominaţia otoman, descendent din familia de aromâni Truşină, din Veleştin. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 1(ian­ apr 1937), p.43­ 49. 

CARDAŞ, Gheorghe 
Călători apuseni la Românii din Peninsula balcanică / de Gh. Cardaş. ­ E. M. Cousinery, 
consul francez la Salonic, între anii 1788­1793 şi 1814­1819; Thomas Smart Hughes, călător 
englez, între 
anii 1813­1814. 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 2, nr. 1 (1930), p. 48­60. 

CIARA, Constantin I. 
Un episod din războiul balcanic : Incendierea bisericei româneşti din oraşul Giumaia de sus 
/ Constantin I. Ciara. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 4 (iun 1929), p. 60­62. 

CICMA, N.C. 
Comuna Turia : [Schiţă monografică] / N. C. Cicma, institutor. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 10 (oct 1907), p. 21­23. 

CIOLACHE, Costică St. 
Comuna Beala de jos : [Schiţă monografică] / Costică St. Ciolache, institutor. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr.4 (apr 1908), p. 25­28. 

CIUMETTI, Anton 
Grebena : (creionări) / Anton Ciumetti. ­ Descrierea monografică a localităţii, populată 
preponderent de aromâni. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 4 (oct/ dec 1936), p. 1­9. 

CIUMETTI, Anton 
Recenzii : [" Aromânii Moscopoleni şi comerţul cu Veneţia în secolele al XVII­lea şi al 
XVIII­lea de Valeriu Papahagi] / Anton Ciumetti. ­ Editată de Societatea de Cultură Macedo­ 
Română. 
­Bucureşti, 1935, cu o prefaţă de N. Iorga. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 3 (iul­sep 1936), p. 36­37.
CIUMETTI, Ioan S. 
Călivele ­ Badralexi ică Sel'ia din ghios : [schiţă monografică] / Ioan S. Ciumetti. 
În: Frătilia. ­ An. 1, nr. 8 (seo 1901), p. 126­127. 

CIVICA, P. 
Comunele aromâneşti din cazaua Ianinei / P. Civica. ­ Cu date statistice despre populaţie. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 12 (dec 1903), p. 293­294. 

CIVICA, P. 
Comunele românesci din ţinutul Zagor : [Epir] / P. Civica. ­ Autorul, directorul Şcolii 
Comerciale din Ianina. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 7­8 (iul­aug 1903), p. 167­168. 

CIVICA, P. 
Fărşeroţii sau frâşeroţii din Vilaetul Ianina / P. Civica. ­ Caracteristici fizice şi intelectuale, 
moravuri,port tradiţional. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 7­8 (iul­aug 1904), p. 201­202. 

CIVICA, C. 
Românii din cazaua Premeti ; Românii din sangiacul Berat / P. Civica. ­ Date statistice 
asupra populaţiei şi şcolilor româneşti . 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 4 (apr 1904), p. 114­115. 

CIVICA, P. 
Românii din Epir : Comuna Băiasa / P. Civica. ­ Schiţă monografică. 
În: Lumina. ­ An. 3, nr. 1 (ian 1905), p 17­ 21. 

CONSTANTINESCU, N.A. 
Numerlu a nostru / N. Constantinescu. ­ Statistică comparativă, evidenţiind ponderea 
naţionalităţilor conlocuitoare din Peninsula Balcanică . 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 6 (iun 1906), p. 171­172. 

COROMILAS, Gh. D. 
Vlahii ; Albanezovlahii ; Cuţovlahii : [ Fragmente din "Marea Enciclopedie greacă", vol.3, 
p. 416; vol.V, p. 394 ;vol.14, p.95] :[ traduse ]n limba română] / de Leonida Papavranuşi. ­ 
Părerile 
cărturarilor greci, despre aromâni. 
În: Lumina. ­ nr. 2­3 (mai­sep 1937), p. 28­33. 
. ­ nr. 4 (oct 1937­feb 1938), p. 39­49. 

COSMESCU, C.I. 
Formarea naţionalităţii româneşti / Cosmescu, C.. ­ Pe marginea celei mai vechi dovezi de 
limbă românească, sintagma" Torna, torna fratre", datând din secolul al VI­lea după Hr., 
menţionată de 
cronicarii bizantini Theophanes şi  Theophilact Simocatta. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 11 (nov 1904), p. 307­303. 

COSMULEI, Dimitrie
Numele românilor / D. Cosmulei. ­ Despre numele etnic şi alte porecle date de poparele cu 
care au convieţuit aromânii. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 4 (apr 1905) , p. 122­125. 

DANISCA, P. 
Românii din Vilaietul Scodra (Scutari) : [Albania] / P. Danisca. ­ Date statistice privind 
populaţia aromână. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 11 (nov 1903), p. 265­266. 

DE GAVANA, Ion 
Noul orăşel aromânesc, Dolliani [Grecia] / I. de Gavana. ­ Cu lista familiilor fondatoare, din 
1898. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 26,  (1902), p. 1. 

Descrierea Moloviştei. ­ Localitate cu populaţie aromână în Macedonia sârbească. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 149­­151. 

DIAMANDI AMINCEANU, V. 
Imperiul româno­bulgar : 1186­1280 : [studiu istoric] / V. Diamandi­Aminceanu. ­ Cu 
bibliografia izvoarelor istorice şi a autorilor care au abordat temă. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­ mai 1929), p. 46­47. 

DIAMANDI AMINCEANU, V. 
Despre românii din Thesalia / V. Diamandi Meţovitu. ­ Date despre localităţi, locuitori şi 
aderenţa la şcolile româneşti. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 2 (feb 1903), p. 45­46. 

DIAMANDI AMINCEANU, V. 
Despre aminceanul Floca / V. Diamandi. ­ Figură reprezentativă de celnic, de numele căruia 
se leagă un firman imperial, cu privilegii deosebite pentru comuna Aminciu, la jumătatea sec. al 
16­lea. 
În: . ­ An. 1, nr. 4 (apr 1903), p. 95­96. 

DIAMANDI­SAMARINA, Thanasi 
Samarina : [Studiu monografic] / T.N. Diamandi­Samarina. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 120­135. 

GHICA, Constantin 
Orăşelul Vlaho­Clisura : [Monografie] / Constantin Ghica. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 4 (apr 1904), p. 117­118. 

GHIULAMILA, I. 
Luptele Gopeşenilor cu antarţii : Fragment din Monografia Comunei Gopeşi, Macedonia / 
de dr. I. Ghiulamila. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 100­109. 

GUCI, C. 
Comune româneşti : Furca / C. Guci. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 2 (feb 1906), p. 51­54.
HASDEU, Bogdan Petriceicu 
Toarna, Toarna, fratre / Bogdan Petriceicu Haşdeu. ­ Comentariu istoric asupra celei mai 
vechi mărturii de limbă română vorbită în sudul Dunării, menţionată de cronicarii bizantini în 
sec. VI. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 55­56. 

HASDEU, Bogdan Petriceicu 
Românii din Moravia : [Studiu istoric] / Bogdan Petriceicu Haşdeu. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 58. 

I.D.N. 
Ali Paşa din Ianina : Naraţiune istorică prelucrată după [Vol. "Voyage dans la Grece", Paris, 
1827] / de F.Ch.L. Pouqueville. ­ Referiri şi la pierderile suferite de aromânii din Epir şi Tesalia 
sub guvernatorul otoman Ali Paşa Tepelena. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p.130­152. 

IORGA, Nicolae 
Cum se studiază istoria Românilor din Sud / N. Iorga. ­ Recomandări pentru cercetarea 
Arhivelor din Veneţia. 
În: Flambura Pindului. ­ An.1, nr. 1 (mar 1929), p. 2. 

ISTRATI, C.I. 
Călătorie la Românii din Macedonia / I.C.Istrati. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 29­40. 

Makedonie şi Epir : Statistica : [reprodusă după lucrarea în limba Franceză: Etude sur les 
valaques de L'Empire Ottoman]  / de T. Şunda. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903), p.13­17. 

MEHEDINŢI, Simion 
O socoteală pentru tineret / Simion Mehedinţi. ­ Despre rezistenţa poporului român în faţa 
ameninţărilor străine, de­a lungu istoriei. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 1­10. 

METTA, Constantin 
Consiliile administrative provinciale : [în Imperiul Otoman] / C. Metta. ­ Despre 
administrarea provinciilor locuite de aromâni, în urma drepturilor civile acordate prin Iradeaua 
imperială din 10 
Mai, 1905. 
În: Lumina. ­ An. 3, nr. 12 (dec 1905), p. 356. 

MIHĂILEANU, Ştefan 
Din istoria Romană / Ştefan Mihăileanu. 
În: Macedonia. ­ nr. 4,5,6,7,8 (1889), p.78­81, 93­95,107­108, 126­127, 143. 

MIHĂILEANU, Ştefan 
Raporturi dintre rase în Macedonia / Ştefan Mihăileanu. 
În: Macedonia. ­ nr. 2 (1888), p. 29­31. 

MOSCOPOLEANU, V.
Un document despre Moscopole / V. Moscopoleanu. ­ Reproducerea în limba română a 
documentului descoperit în Arhiva Locumtenenţială a Bibliotecii de stat din Budapesta; a fost 
publicat prima oară 
în Convorbiri Literare, An.37, pp. 951­953. 
În: Lumina. ­ An. 3, nr. 2 (feb 1905), p. 42. 

MUMMIU, I. 
Popor ingrat / I. Mummiu. ­ Contribuţiile spirituale, materiale şi patriotice ale aromânilor în 
Grecia, cu enumerarea elitelor din diverse domenii de activitate. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 6 (iun 1905), p 170­172. 

MURNU, George 
Câteva pagini din trecutul nostru : [Studiu istoric asupra vlahilor sud­dunăreni] / George 
Murnu. 
În: Macedonia. ­ nr. 9 (1889), p. 156­157. 

MURNU, George 
Românii medievali în Epir : [studiu istoric] / G. Murnu. 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 1 (1929), pp. 6­8. 

NĂDEJDE, I. 
Românii şi aromânii / I. Nădejde. ­ Studiu istoric , privind ideea unităţii de neam a românilor 
din nordulşi sudul Dunării. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 63­80. 

NERO, Theodor 
Aromânii din cazaua Florina : [Schiţă monografică]  / Theodor Nero. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 6 (iun 1904), p. 173­174. 

NERO, Theodor 
Comuna Pisuderi : [Schiţă monografică] / T. Nero. 
În: Lumina. ­ nr. 11­12 (nov­ dec 1906). 

NICOLESCU, Dimitrie 
Târnova şi Magarova : [Schiţă monografică] / Dimitrie Nicolescu. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 6 (iun 1904), p. 183­186 . 

ONCIUL, Dimitrie 
Originile Principatelor Române : Pagini istorice / Dimitrie Onciul. ­ Reproducerea textului 
privind rolul românilor din dreapta Dunării la întemeierea Principatelor române,din lucrarea cu 
acelaşi 
titlu. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 35­59. 

LUMINA. REDACŢIA REVISTEI 
Padişahânâz cioc iaşa ! = Mulţi ani trăiască [M.S. Sultanul Abdul Hamid­ Han] / Redacţia 
revistei "Lumina". ­ Reproducerea textului ordonanţei imperiale, publicat în ziua de 10 Mai, 
privind 
acordarea de drepturi administrative şi culturale, pentru populaţia aromână, egale cu ale 
celorlalţi supuşi nemusulmani.
În: Lumina. ­ An 3, nr. 5 (mai 1905), p. 129­131. 

PANAITESCU, P.P. 
Les relations bulgaro­roumaines au Moyen Age : [studiu istoric] / Panaitescu, P.P.. 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 1 (1929), p. 9­31. 

PAPA, Sotir Sterie 
Arderea Cruşovlei / Sterie Papa Sotir. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 142. 

PAPA, Spiridon 
Comuna Ferica (Fieri) şi satele româneşti din împrejurul ei / Spiridon Papa. ­ Note 
monografice. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr.9 (seo 1903), p. 214. 

PAPA­IANUŞI, V. 
Aromânii olimpiani / Vasile Papa Ianuşi. ­ Prezentarea monografică a localităţilor Caterina şi 
Cariţa. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 2 (feb 1903), p. 41­43. 

PAPA­IANUŞI, V. 
Un grai tră cartea "Vlahi i Cuţovlahi" de Mihail Hrisohoulu : [Recenzie] / de V. Papa­ 
Ianuşi. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 5 (mai 1914), p. 10­13. 

PAPA­IANUŞI, V. 
Selia de sus : [monografie] / V. Papaianuşi. 
În: Lumina. ­ nr. 9 (sep 1903), p. 215­218. 

PAPACOSTEA, Victor 
Aromânii la Kraguievatz (Iugoslavia) : [Schiţă monografică de Berivoie Drebniacovici ; 
Recenzie de] / Victor Papacostea. 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 2 (1929), p. 202­204. 

PAPACOSTEA, Victor 
Memoriul Macedoromânilor către Napoleon [al 3 ­ lea, în 1863] : Un proiect de autonomie 
românească în Peninsulă / V. Papacostea. ­ Conjunctura politică în Peninsula Balcanică, privind 
pregătirea 
mişcărilor antiotomane ; Programul aromânului Anastasie Panu, caimacam al Moldovei; Textul 
Memoriului. 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 3, nr. 1­2 (1931), p. 23­34. 

PAPACOSTEA, Victor 
O naraţiune bulgară despre aromânii din regiunea Ohrida ­  Monastir în prima jumătate a 
sec. XIX / Victor Papacostea. ­ Autobiografia luptătorului bulgar Cusman Şapcaref, scrisă in 
1864 la Prilep, Macedonia, editată de profesorul bulgar Iv. Snegarof; Sunt comentate pasajele 
referitoare la aromâni. 
În: Revista aromânească. ­ An.1, nr. 2 (1929), p. 137­147.
PAPAHAGI, Nicolae 
Aminciu sau Meţova : [reportaj] / Nicolae A. Papahagi. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1900), p. 83­84. 

PAPAHAGI, Ilie 
Din Miusachia : [Schiţă monografică] / Ilie Papahagi. ­ Localitate cu populaţie aromânească 
din Albania. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 26, (1902), p. 65­167. 

PAPAHAGI, Nicolae 
"Ce sunt Cuţo­Vlahii" : de prof. Keramopulos : [ Recenzie] / de Nicolae Papahagi. ­ Atena : 
Estia, 1939. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 1­2 (1940), p. 140. 

PAPAHAGI, Valeriu 
Aromânii : după călătorii Apuseni din secolul al XIX­lea : [studiu] / Valeriu Papahagi. ­ 
Comentarii asupra autorilor şi operelor, în ordinea cronologică: William Martin Leake, ofiţer 
britanic ,cu lucrarea " Researches in Greese", apărută în 1814 şi F.C.H.L. Pouqueville, consul al 
Franţei la curtea lui Ali Paşa din Ianina, cu lucrarea "Voyage dans la Grece",1820 . 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 2 (1929), p. 148­161. 

PAPAHAGI, Valeriu 
Când a recunoscut ştiinţa Apuseană latinitatea aromânilor / Valeriu Papahagi. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 2 (mai sep 1937), p. 2­8. 

PAPAHAGI, Valeriu 
Esprit­Marie Cousinery şi aromânii / Valeriu Papahagi. ­ Fragmente traduse în limba 
română şi comentate, din lucrarea autorului francez intitulată "Voyage dans la Macedonie 
contenant des 
recherches sur l'histoire, la geographie et les antiquites de ce pays ", 1831. 
În: Lumina. ­ An 4, nr.1­2 (1940), p. 20­28. 

PAPAHAGI, Valeriu 
Locul aromânilor în istoria neamului nostru / Valeriu Papahagi. ­ Mărturii documentare 
privind relaţiile cu daco­românii. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 3 (iul­ sep 1936), p. 4­7. 

PAPAHAGI, Valeriu 
Originea geografică a aromânilor : Note bibliografice / Valeriu Papahagi. 
În: Revista aromânească. ­ An.1, nr. 1 (1929), p. 56­66. 

PAPAZISI, Pericle 
Beala de sus : [Schiţă monografică] / Pericle Papazisi. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 9 (sep 1906), p. 265­268. 

PAPAZISI, Pericle 
Comuna Poroi de Sus [ vilaetul Salonic] : [schiţă monografică] / Pericle Popazisi. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 5 (mai 1906), p. 129­130.
PAPULI, N. 
Aromânii din Cardiţa (Tesalia) : [Note de călătorie] / N. Papuli. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 4­5 (iul­aug 1906), p. 108­109. 

PAPULI, N. 
Armânii di Tricala (Tesalia) / N.Papuli. ­ Note monografice în dialect . 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 8­9 (1906), p. 186­188. 

PENŢI, Ciuma al 
Prima distrugere a Gramostei / Ciuma al Penţi. ­ Localitate aromânească din Pind, 
incendiată de trupele de başibozuci albanezi, la sârşitul  sec. al XVIII­lea. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 4 (apr 1907), p. 104­109. 

PERDICHI, Lazăr I. 
Shiţă monografică despre comuna românească Doliani / Lazăr I. Perdichi. ­ Localitate 
întemeiată de familii de aromâni fărşeroţi, în 1890,situată în Macedonia grecească. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 4 (oct­dec 1936), p. 25­29. 

PERŢALI, Gheorghe 
Monografia orăşelului Aminciu (Meţova) / Gheorghe Perţali. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 2­3 (mai­sep 1937), p. 2. 

PIAHA, Ioan 
Aromânii din Tinutul Seres / Ioan Piaha, institutor. ­ Studiu monografic, cu date statistice 
despre populaţie . 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 5 (mai 1904), p. 140­142. 

POPESCU­VAIDOMIR N. 
Tracii macedoneni : Cotribuţii la istoria Tracilor sud­dunăreni / N. Popescu­Vaidomir. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p.47­60. 

POPP, Al. 
Armân'il'i di Istria : [studiu istoric] / Al. Popp. 
În: Macedonia. ­ nr. 4 (1889), p. 76­78. 

RUVA, Gheorghe 
Schiţă monogafică asupra comunei Selia : [Grecia] / Gheorghe Ruva. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 1 (ian­mar 1936), p. 28­33. 

RUVA, Gheorghe 
Schiţă monografică asupra comunei Vlaho­Clisura / Gh. Ruva. ­ Aşezare aromânească la 
poalele munţilor Pind, Grecia. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 2 (apr­iun 1936), p. 15­21. 

Sărăcăcianii casă pi ciumag tu munţâl'i Balcani : [Text şi fotografie]. ­ Comunitate de 
aromâni din Grecia, supusă procesului de deznaţionalizare. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 2,  (1902), p. 1. 

STUDENT
România şi Statele Balcanice  / Student. ­ Note şi date economice, politice şi culturale, 
privind România, Turcia, Serbia, Bulgaria, Muntenegru, Grecia. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p.26­42. 

ŞUNDA, T. 
Cuvendă ti Fara armâniului / T. Şunda. ­ Opinii privind originea aromânilor. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903), p. 4548. 

TRACUL, N. 
Vechimea românilor din Pind : [studiu istoric] / N. Tracul. ­ Mărturiile istoricilor privind 
originea locuitorilor epiroţi înainte de epoca romană. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 4 (oct 1937­ feb 1938), p.12­21. 

VERAX 
Popoarele balcanice : Serbia / Verax. ­ Date statistice, privind starea culturală, economică şi 
financiară. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 67­74. 

VOLOAGĂ, N. 
Comuna Perivole : [Schiţă monografică] / I. Voloagă. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 3 (mar 1907), p. 85 ­ 89. 

ZDRULLA, N. 
Mişcarea aromânilor din Pind în 1917 / N. Zdrulla. ­ Trupele italiene în timpul primului 
război mondial şi decoperirea populaţiei româneşti din zonele de ocupaţie Epir şi Zagor; 
Solidaritatea în ideea latinităţii şi constituirea unui Canton aromânesc al Pindului sub protecţia 
Italiei. 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 2 (1929), p. 162­168. 
. ­ An. 2, nr. 1 (1930), p. 61­66. 

ZUCA, Gheorghe 
Comuna Gopeşi : [schiţă monografică] / G. Zuca. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 7­8 (iul­aug 1905), p. 198­200. 

ZUCA, Gheorghe 
Romanl'i : (Strauşli a noştri) / G. Zuca. ­ m. ­ Scurtă descriere a strămoşilor romani, sub 
aspect fizic şi moral, in aromână. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 1 (ian 1903), p. 21­22. 

ZUCA, Gheorghe 
Românii din Tesalia şi Epir / G. Zuca. ­ Date demografice şi argumente privind 
superioritarea elementului aromânesc, faţă de cel grecesc. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 10 (nov 1903), p. 259­260. 

ZUCA, Theodor 
Samarina : [studiu monografic] / Theodor Zuca. ­ Comună aromânească din Pind, Grecia. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 4 (oct­dec 1936), p. 15­22. 

ZUCA, Gheorghe
Si n­alâvdăm câ him armâni / G. Zuca. ­ Scurtă pledoarie asupra superiorităţii gintei latine, 
faţa de elementul grecesc. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr 6 (iun 1903), p. 1­2. 

II.  RELAŢII CU ALTE POPOARE. MIŞCAREA DE EMANCIPARE NAŢIONALĂ CU 
SPRIJINUL STATULUI ROMÂN. FAPTE ŞI OAMENI. 

ARGINTEANU, Ion 
Românii  macedoneni  şi  Liga  Culturală  [din  Bucureşti]  /  I.  Arginteanu.  ­  Chestiunea 
macedo­română după  împărţirea teritorială a provinciei Macedonia şi propuneri de  noi direcţii 
de acţiune din 
partea României. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 4 (iun 1929), p. 56­57. 

ARGINTEANU, Ion 
Viitorul  Românilor  ­  Macedoneni  /  I.  Arginteanu.  –  Chestiunea  macedo­română  după 
primul  război  mondial  şi  ideea  de  atragere  în  Dobrogea  a  macedoromânilor  din  alte  state 
europene şi din America. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2 (apr­mai 1929), p. 27. 

ARGUS 
O  denunţare  infamă  :  Scrisoare  din  Macedonia  :  [  1  octombrie  1901)  /  Argus.  ­  Acuzaţii 
aduse consulului român la Bitolia, Pădeanu Alexandru, pentru degradarea învăţământului şi alte 
prejudicii aduse cauzei naţionale. 
În: Macedonia. ­ An 1, nr. 2 ( 8 nov 1901), p. 1. ­ nr. 4 (22 oct 1901), p. 1. 

BIGLA 
Contibuţii la studiul martirului Ştefan Mihăileanu / Bigla. ­ Conflictele etnice din Balcani 
şi contextul asasinării intelectualului aromân Ştefan Mihăileanu, directorul revistei "Peninsula 
Balcanică", de către bande naţionaliste bulgăreşti . 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 67 ­172. 

BRÂNZEI Constantin 
Cauza aromânească / Const. Brânzei. ­ Indemn la cultivarea valorilor tradiţionale. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 46­48. 

BUCUŢA, Emanoil 
Românii fără drepturi / Emanoil Bucuţa. ­ Referiri la românii din Timoc şi la aromâni. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 83­85. 

CAPIDAN, Theodor 
Rolul  instituţiunilor  noastre  culturale  din  Turcia  /  Th.  Capidan.  ­  Despre  necesitatea 
predării dialectului aromân în şcolile primare. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 11­12 (1907), p. 262­ 269. 

Chestia Aromânilor în streinătate. ­ Reproducerea unui articol publicat în ziarul francez " Le 
Temps", privind politica României în chestiunea macedo­română. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 2 (feb 1904), p. 39­41.
CIARA, Constantin I. 
Câteva  date  asupra  aprigilor  lupte  ale  Românilor  macedoneni  în  contra  grecilor  pe 
terenul cultural şi naţional / Constantin I. Ciara. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 34­37. 

CIARA, Constantin I. 
Jalnica  situaţie  a  Românilor  din  Macedonia  /  Constantin  I.  Ciara.  –  Politica  agresivă  de 
asimilare. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 1 (mar 1929), p. 12. 

CIUMETTI, Cola Gh. 
Guvernul [Venizelos] şi noi românii / Cola G. Ciumetti. ­ Atitudinea guvernului grec faţa de 
chestiunea aromânească, înainte şi după  al doilea Război Balcanic. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 5 (mai 1914), p. 1­3. 

COSTA­HRISICO, V. 
Orientul economic : Relaţiunile României cu Orientul ; Rolul Românilor Macedoneni ; 
Turcia Economică  / V. Costa­Hrisico. 
În: Calendarul aromânesc. ­ ( 1912), p. 68­71. 

CONSTANTINESCU, N. A. 
Aromânii  şi  România  /  N.  A.  Constantinescu.  ­  Despre  datoria  Patriarhiei  româneşti  şi  a 
statului român de a apăra drepturile etniei aromâne din statele balcanice. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 51­56. 

CORVIN, Radu 
Din Macedonia : [ştiri social­politice] / Radu Corvin. 
În: Macedonia. ­ nr.8 (1889), p. 137­140. 

COSTA­FORU, C.G. 
Macedonia!  :  Salutare,  închinată  macedonenilor  /  C.  G.  Costa­Foru.  ­  Exprimarea 
solidarităţii cu cauza cultural­naţională a românilor din Macedonia. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p.91. 

Cronica anului 1911. ­ Evenimente politice, economice, cultural­naţionale referitoare la 
aromâni. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 200­207. 

D­l  Mihail  Mitilineu  :  (fost  Ministru  plenipotenţiar).  ­  Acţiuni  întreprinse  pentru  susţinerea 
chestiunii  aromâneşti  în  Peninsula  Balcanică  în  calitate  de  reprezentant  al  României  la 
Constantinopol. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 30­32. 

DIAMANDI AMINCEANU, V. 
Limba armânească în oraşul Aminciu (Meţova) / V. Diamandi. – Pledoarie pentru folosirea 
limbii materne în biserici şi şcoli. 
În: Revista Pindul. ­ An. 1, nr. 9 (iul 1899), p. 7­8. 

DIMCĂ, Constantin
Martirilor  noştri  /  Constantin  Gh.  Dimcă.  ­  Omagierea  victimelor  mişcării  de  redeşteptare 
naţională. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 152­157. 

DONA, Mitu 
Câteva cuvinte despre chestia Macedo­română / Mitu Dona. ­ Realizări şi sugestiii, privind 
problemele cultural­naţionale ale macedo­românlor. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 160­166. 

Elena Wachman : [Note biografice cu fotoportret]. ­ Omagii de recunoştinţă pentru înzestrarea 
cu obiecte sfinte a primei biserici construite de aromâni în orăşelul Hrupişte (Grecia), în 1863. ­ 
Referiri  la  sorgintea  aromână  a  doamnei,  soţie  a  maestrului  Ed.  Wachman,  directorul 
Conservatorului român din Bucureşti şi sora profesorului universitar C. Disescu . 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1900), p. 81­82. 

FOTI, Ion 
Necesitatea colonizărilor în România : Coloniile macedo­române din Cadrilater / Ion Foti. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 1 (mar 1929), p. 10. 

FRĂŢIL'IA [REDACŢIA REVISTEI] 
Anlu nou 1902 tră Armân'i : [Editorial] / Redacţia Revistei Frăţil'ia. ­ Consideraţii generale 
privind condiţia naţională în contextul politicii fanariote şi îndemn la cultivarea limbii materne. 
În: Frăţilia. ­ An 1, nr. 11 (dec 1901), . 161­163. 

GARELIA, Eftimie 
Ioan Coletti [prim ministru al Greciei] : [Biografie] / Eftimie Garelia. ­ Cu referiri la originea 
sa aromână , din localitatea Siracu. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 3 (iul­sep 1936), p. 8­12. 

HAGI­GOGU, Toli 
Problema  Românilor  de  peste  hotare  depinde  de  înlăturarea  pericolului  rusesc...  /  T. 
Hagi­Gogu,  directorul  revistei  Peninsula  Balcanică.  ­  Cu  explicaţia  hărţii  executată  de  V. 
Papahagi. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 34­37. 

HARET, Spiru 
Un document : [Textul expunerii de motive a proiectului pentru acordarea unui buget de 600 
000lei pentru clădirea de biserici şi şcoli în Macedonia] / de Spiru Haret, ministrul Cultelor şi 
Instrucţiuneipublice. ­ Reproducerea textului din Monitorul oficial : Guvernul României, nr. 10, 
din 2 decembrie 1903. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 11 (nov 1903), p. 261­264. 

IACINT 
V.A.  Ureche  :  [necrolog]  /  Iacint.  ­  Omagiul  românilor  macedoneni  pentru  slujirea  cauzei 
naţional­ culturale. 
În: Macedonia. ­ An 1, n. 8­9 (10 dec 1901), p. 1. 

Ion N. Papiniu : ministru plenipotenţiar al României la Haga : [Biografie şi fotoportret]. ­ Cu 
referiri la la acţiunile de solidaritate cu cauza naţional­culturală a macedo­românilor. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 117­120.
IONESCU, Naum M. 
Andarţil'i Gopeşi / Naum M. Ionescu. ­ Masacrarea populaţiei de către bande de antarţi greci, 
ostile cauzei româneşti. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 206. 

IORGA, Nicolae 
Concepţiunea adevărată a chestiei noastre naţionale [în Macedonia] : Declaraţiile d­lui N. 
Iorga la Cameră / Nicolae Iorga. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 148­150. 

IORGA, Nicolae 
Lichidăm  Macedonia?  /  Nicolae  Iorga.  ­  Atitudine,  privind  evoluţia  chestiunii  macedo­ 
române. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 19­20. 

IORGA, Nicolae 
Pentru  Românii­Macedoneni  :  Strălucitul  discurs  rostit  în  Parlament  de  savantul  nostru 
profesor / N. Iorga. ­ Referiri la aromânii colonizaţi în Cadrilater. 
În:  Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 1 (mar 1929), p. 2. 

Legaţiile şi Consulatele Române în Balcani ; Şcolile româneşti din Peninsula Balcanică [  în 
anul şcolar 1926/1927]. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 140. 

MACEDONEANU, N. 
Pe  căi  culturale  /  N.Macedoneanu.  ­  Pe  marginea  căilor  de  urmat  în  chestiunea  macedo­ 
română. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 2 (mai 1906), p. 17­19. 

MURNU, George 
Românii  şi  grecii  :  [Conferinţă  rostită  cu  ocazia  Centenarului  Independenţei  Greciei,  în 
calitate  de  membru  al  Societăţii  "Amicii  Greciei"]  /  George  Murnu.  –  Despre  ostilităţile  şi 
diferendele existente  în trecut şi despre contribuţiile aromânilor  în  viaţa politică, economică şi 
culturală a Greciei. 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 3, nr. 1­2 (1931), p. 3­9. 

MULER, Iaroslav 
Aromâni,  :    Un  ceh  către  Aromâni  /  Iaroslav  Muler.  ­  Îndemn  la  păstrarea  conşţiinţei 
naţionale şi la propagarea drepturilor de identitate etnică, la nivel european. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 56­57. 

MULŢUMIRI  presei  independente  [din  România].  ­  Despre  chestiunea  macedo­română  şi 


solidaritatea manifestată în formarea  opiniei publice.. 
În: Macedonia. ­ An. 1, nr. 1 (1oct 1901), p. 1. 

NOE, Constantin 
Interesele României în chestia aromânilor / Constantin Noe. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 54.
PAPACOSTEA, Victor 
Conflict aromâno­bulgar la Veles relatat de un diplomat austriac / Victor Papacostea . 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 1 (1929), p. 67­73. 

PAPACOSTEA, Victor 
Documente  aromâneşti  dintre  1860  şi  1870  /  Victor  Papacostea.  ­  Sunt  comentate  şi 
reproduse  şase  documente  de  arhivă,  privind  întemeierea  unui  Institut  Macedo­Român  în 
Bucureşti,  corespondenţa  dintre  arhimandritul  Averchie  şi  Ministerul  Instrucţiunii  Publice  şi 
Cultelor, rapoartele privind pregătirea didactică a primilor elevi aduşi în România . 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 1 (1929), p. 81­87. 

PAPACOSTEA, Victor 
Însemnările  lui  Ioan  Şomu  Tomescu  privitor  la  Arhimandritul  Averchie  /  Victor 
Papacostea.  ­  Date  biografice,  momente  importante  din  acţiunile  arhimandritului,  oameni  cu 
care a colaborat în mişcarea de redeşteptare naţională în ideea românismului. 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr 1 (1929), p. 38­55. 

PERDICHI, St. P. 
Un buiurdiu = (ordin) / St. P. Perdichi. ­ Despre ordinul guvernatorului Mustafa Nuri ­ paşa, 
din 27 iunie, 1838, acordând privilegii administrative şi legislative speciale, pentru locuitorii din 
satul aromânesc Perivole. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. (5 mai 1903), p. 120. 

PETRESCU, Cezar 
Cărţi pentru Românii de departe / Cezar Petrescu. ­ Cu referiri şi la românii din Macedonia. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 26. 

PINETTA, Mihail 
Propaganda politico­culturală­naţională bulgară în Macedonia : Atitudinea duşmănoasă a 
bulgarilor făţă de elementul aromânesc / Mihail Pinetta. ­ Analiza relaţiilor, în cursul secolului 
al 19­lea. – Cu referiri şi la acţiunile propagandistice ale Rusiei în ideea panslavismului. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 89­98. 

PINETTA, Mihail 
Rolul  Rusiei  şi  elementul  aromânesc  în  mişcările  revoluţionare  greceşti  din  Peninsula 
Balcanică : Legenda frăţiei româno­albaneză / Mihai Pinetta. ­ Prezentarea pierderilor suferite 
de aromâni,  pâna la războiul greco­turc din 1896; atacurile başibozucilor albanezi şi distrugerea 
centrelor aromâneşti Moscolpole, Rogotina, Lunca, Nicoliţa. 
În: Almanahul aromânesc Frătil'ia. ­ (1927), p. 72­80. 

Recunoştinţa  noastră  /  T.G.Tabo;  Taşcu  Şunda;  Petru  Vulcan....  –  Pe  marginea  sprijinului 
acordat de autorităţile române, pentru promovarea cauzei naţionale în Macedonia. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol.1, (1900), p. 18. 

Sacrificii  şi  sacrificare.  ­  Articol  acuzator,  privind  declaraţiile  publice  ale  ministrului 
instrucţiunii şi cultelor, Spiru Haret, aspra chestiunii macedo­române. 
În: Macedonia. ­ An. 1, nr. 2 (8 oct 1901), p. 1. 
. ­ nr. 4 (22 oct 1901), p. 1. 

STAN, Vasile
Încă  o  datorie  /  Vasile  Stan.  ­  Despre  importanţa  salvării  elementului  latin  în  Orientul 
european. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 167­170. 

TULLIU, Nuşi 
Către armân'i / Nuşi Tulliu. ­ Îndemn la rezistenţă naţională în faţa ostilităţilor greceşti. 
În: Revista Pindul. ­ An. 1, nr. 4 (feb 1899), p. 1­4. 

TCHACAMA, Dimitrie C. 
Une  perte  douloureuse  :  [Excelenţa  sa  Mareşalul  Omer  Nechet  Pacha]  :  [Necrolog]  / 
Dimitrie C. Tchacama. ­ Despre susţinerea cauzei cultural­naţionale aromâneşti; cu fotoportret. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903), p. 97­98. 

UN CONSERVATOR 
Liberalii  şi  Macedonia.  ­  Politica  ministrului  Instrucţiunii  şi  Cultelor,  Spiru  Haret,  în 
chestiunea macedo­română. 
În: Macedonia. ­ An. 1, nr. 6 (12 nov 1901), p. 2.vezi şi: nr. 7 (18 nov 1901), p. 1;. 

UN MĂGOROVEAN 
Un  aromân  duşman  al  limbil'ei  armâneşti  /  Un  Măgărovean.  ­  Instantaneu  cu  un  aromân 
grecoman stabilit în Bucureşti, Sterie Begna Stilla. 
În: Revista Pindul. ­ An. 1, . 2 (dec 1898), p. 1­4. 

UN VALAQUE... 
S.exc.le marechal Omer Nechet Pacha : comandant de la V Division, comandant general de 
la  frontiere  greco­turque  etc.  :  [Cu  fotoportret]  /  Un  valaque  de  Moscopoli.  ­  Se  exprimă 
recunoştinţa  pentru  protecţia  oferită  aromânilor  din  zona  Epirului,  în  acţiunile  naţional­ 
culturale  . 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 141­142. 

ZAREFOPULOS, P. X. 
Propaganda aromânească relatată de un ziarist grec / P.X. Zarefopulos. ­ Cu referiri şi la 
fotografiile realizate de Tache Papahagi în localităţile aromâneşti pentru Albumul etnografic. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 4 (iun 1929), p. 64­65. 

ZUCA, Gheorghe 
Vizita M.S. Sultanului Mehmed Reşad V la Bitolia / G. Zuca. ­ Cu fotoportretul sultanului ; 
Nu este menţionată data vizitei. 
În: Calendarul aromânesc. ­  (1912), p. 42­46. 

III. ÎNVĂŢĂMÂNT. ŞCOLI  ROMÂNEŞTI IN PENINSULA BALCANICĂ. 
CADRE DIDACTICE 

AMURE, I. 
Llimba română în şcoalele noastre / I. Amure. ­ Învăţământul primar, în Macedonia . 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 3 (mar 1905), p.22.
Apostol  Mărgărit  :  [1832­1903]  :  [Necrolog  şi  fotoportret]  /  Redacţia  revistei.  ­  Cermonia 
înmormântării la Bitolia, 12 octombrie 1903 ; Discursuri ; Scrisorile de condoleanţe primite de 
familie . 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 10 (oct 1903), p. 234­235. 

ARGINTEANU, Ion 
Activitatea Corpului nostru didactic / Ion D. Arginteanu. ­ Referiri  la  "Asociaţia corpului 
didactic  şi  bisericesc  pentru  învăţătura  poporului  român  din  imperiul  otoman",  înfiinţată  la 
Bitolia, in 1902. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 11 (nov 1905), p. 321­ 324. 

ARGINTEANU, Ion 
Cum s­a serbat jubileul :  Raportul despre mersul Liceului [român din Bitolia], în curs de 25 
de  ani  /  Ion  D.  Arginteanu.  ­  Înfiinţat  în  1880  de    Apostol  Mărgărit;  cuprinde  şi  Tabelul 
absolvenţilor şi directorilor. în curs de 25 de ani. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 10 (oct 1905), p. 293­302. 

ARGINTEANU, Ion 
Un  jubileu  naţional  /  I.  D.  Arginteanu.  ­  25  de  ani  de  la  înfiinţarea  Liceului  Român  din 
Bitolia. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 5 (mai 1905), p. 131­132. 

ARGINTEANU, Ion 
Regulamentul Eforiilor [şcolare din Macedonia] / Ion D. Arginteanu. 
În: Lumina. ­ An. 13, nr. 12 (dec 1905), p. 354­355. 

ARGUS 
Scrisoare  din  Macedonia  :  [  24  septembrie  1901,  Bitolia]  /  Argus.  ­  Informare  asupra 
situaţiei şcolilor româneşti în urma rectificării bugetului. 
În: Macedonia. ­ An.1, nr. 1 (1901), p. 1. 

ATANASESCU, Dimitrie 
Cum  s­a  deschis  prima  şcoală  română  :  Conferinţă  /  de  Dimitrie  Atanasescu,  primul 
apostol.  ­  Situaţia  şcolilr  româneşti  din  Macedonia,  din  1864  până  în  1905,  cu  o  statistică  a 
elevilor şi a cadrelor didactice. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 10 (oct 1905), p. 319­330. 

Avela şi şcoala română. ­ Prima şcoală deschisă în 1867 de instututorul Ianule Şomu Tomescu, 
în  localitatea  Avdela,  din  Pind.  ­  Referiri  şi  la  alţi  învăţători,  fruntaşi  ai  mişcării  culturale 
româneşti din  Peninsula  Balcanică:Apostol Mărgărit, Demitrie  Abeleanu,  Cairetti Constantin, 
N. Popilianu, Demetriu Badralexi . 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 1, (1900), p. 39­44. 

BATZARIA, Nicolae 
Adam  Coe  :  [Necrolog]  /  Nicolae  Batzaria.  ­  Profesor  la  liceul  românesc  din  Bitolia, 
susţinător al cauzei românismului în Peninsula Balcanică. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 2­3 (mai­sep 1937), p. 45­46. 

BATZARIA, Nicolae
Şcoli şi dascăli din trecut / N. Baţaria. ­ Amintiri, privind învăţământul în locurile de baştină 
ale aromânilor . 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 4 (apr 1904), p. 121­124. 

BELIMACE, Constantin 
Un dascal şi ună şcolă di 50 de ani nainte : [Amintiri] / C. T. Belemace. ­ Învăţământul în 
localitatea aromânească Mulovişte, prin anii 1845. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 12 (dec 1902), p. 185. 

CAPIDAN, Theodor 
O  lămurire  /  Th.  Capidan.  ­  Pledoarie  pentru  introducerea  limbii  materne  în  instituţiile 
culturale şi şcolile din Macedonia. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 2 (mai 1906), p. 35­37. ­ nr. 4­5 (iul­aug 1906), p.104­106. 

CIONESCU, Steriu N. 
O  scurtă  descripţiune  a  Cruşovei  :  [Macedonia  sărbească]  /  de  Steriu  N.  Cionescu.  ­  Cu 
referiri la situaţia şcolară.­  Autorul, directorul Şcolii comerciale şi Şcolii primare româneşti, din 
localitate. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 93­94. 

CIUMETTI, Anton 
Profesorul Apostol Carafoli : [ Necrolog] / A. C.. ­ Date biografice şi referiri la activitatea sa 
la Gimnaziul din Ianina , Grebena şi Scoala Superioară de Comerţ a României din Salonic; Sunt 
menţionate şi creaţiile dramatice în limba maternă " Piruşana" şi" Furl'i". 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 3 (iul­sep 1936), p. 39­40. 

CIUMETTI, Cola Gh. 
Corpul  Didactic  Primar  în  chestiunea  Redeşteptării  naţionale  aromâneşti  /  Cola  Gh. 
Ciumetti. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 5 (iun 1912), p. 1­2. 

COE, Adam 
Doamnelor  şi  Domnilor  :  Discurs  ocazional /  de  Adam  Coe.  ­  Directorul Liceului  Român 
din Bitolia la aniversarea a 25 de ani de la înfiinţare. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 10 (oct 1905), p. 310­315. 

COSMESCU, C.I. 
Bana al Nicola  Popilian / Cosmu. ­  Biografia şi activitatea profesorului şi publicistului N. 
Popilian, aromân născut la Sel'ia. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 5 (mai 1907), p. 135­138. 

CRONŢ, Gheorghe 
Studenţimea şi cauza Românilor de peste hotare / Gheorghe Cronţ. ­ Autorul, preşedintele 
Centrului studenţesc Bucureşti ; Referiri la panslavismul ce ameninţă românismul balcanic. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 87­88. 

Dimitri Cosmescu : [Biografie] : [Fotoportret]. ­ Iniţiator al chestiunii româneşti în Macedonia, 
întemeietorul şcolii româneşti din comuna natală Gopeşi. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 153.
GRAIU BUN [REDACŢIA REVISTEI] 
Dumitru  Atanasescu  :  [necrolog]  :  [Cu  fotoportret]  /  Graiu  Bun  [Redacţia].  ­  Fruntaş  al 
mişcării  naţional­  culturale  a  aromânilor,  primul  dascăl  în  şcolile  româneşti  din  Peninsula 
Balcanică. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 10 (1907), p. 209­ 210. 

Eforiile [din  Macedonia]. ­ Reglamentul de organizarea administrativă a  şcolilor şi  bisericilor 


din localităţile cu populaţie aromânească , alcătuit la Congresul popular din Bitolia, 1910. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 158­162. 

Eforiile  şcolare.  ­  O  analiză  a  învăţământului  public  românesc  din  Macedonia  în  timpul 
Imperiului Otoman şi sprijinul oficial acordat de guverul de la Constantinopol după 1880. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol1, (1900), p. 75­77. 

EPIROT 
Miseria  în  Epir  :  [Scrisoare  din  Ianina,  7  noiembrie  1901]  /  Epirot.  ­  Situaţia  şcolilor 
româneşti. 
În: Macedonia. ­ An. 1, nr. 7 (18 nov 1901), p. 1 . 

Gheorghe  Magiari  :note  biografice  fotoportret].  ­  Comerciant  aromân  din  Perlep,luptător 


naţionalist, Reprezentant al Eforiei şcolare din Macedonia ; (1845­ 1910). 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 180. 

HARET, Spiru 
Raport  adresat  M.S.  Regelui  asupra  activităţii  Ministrului  Cultelor  şi  Instrucţiunei 
Publice : Bucureşti, 1903 / de Spiru Haret, ministru. ­ Extrase din documentul adresat Regelui 
României, Carol I, cuprinzând 408 pagini text şi 200 pagini, anexe. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 4 (apr 1904), p. 101­105 . 

IACINT 
Martirii  cestiunii  /  Iacint.  ­  Despre  institutori  şi  profesori    ai  şcolilor  româneşti  din 
Macedonia, persecutaţi şi asasinaţi de bande teroriste de antarţi . 
În: Macedonia. ­ An. 1, nr. 2(8 oct 1901), p. 2. 

Inimoşl'i  patrioţ  armân'i  :  Fania  şi  Guşu  Papacosta  /  di  la  Muş­  gagă.  ­  Familie  de 
învăţători, întemeietorii şcolii româneşti din Mulovişte,în 1880 . 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903), p. 40­41. 

MACEDONEANU, N. 
Ceva din ceea ce ni trebue  / N. Macedoneanu. ­ Necesitatea  manualelor şcolare  în dialect 
macedo­român pentru învăţământul din Macedonia. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 3 (iun 1906), p. 1­3. 

MÂNDRESCU S. 
Pentru viitorii noştri apostoli / S. Mândrescu. ­ Burse de studiu în România, acordate de Statul 
român, pentru tineri aromâni din Peninsula Balcanică; Cu fotoportretul autorului. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 27­29. 

MICIBUNA, Menelau 
Problema şcolilor româneşti din Grecia / Menelau Micibuna.
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 48. 

MIHĂILEANU, Ştefan 
D­nul Mărgărit şi şcolile din Macedonia / Ştefan Mihăileanu. 
În: Macedonia. ­ nr. 8 (1889), p. 140­142. 

MIHĂILEANU, Ştefan 
Presa şi d­l Mărgarit [Apostol] / Ştefan Mihăileanu. 
În: Macedonia. ­ nr. 9 (1889), p. 154­155. 

MIHĂILEANU, Ştefan 
Scoala  şi  biserica  din  Ochrida  :  [Macedonia]  /  Stefan  Mihăileanu.  ­  Amintiri  despre 
începuturile învăţământului în limba română, prin anii 1868 şi starea de spirit a populaţiei. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol.1,  (1900), p.45­51. 

MIHĂILEANU, Ştefan 
Şcoala românească din Macedonia şi dl. [Apostol] Mărgărit / Ştefan Mihăileanu. ­ Inspector 
şcolar,promotor al mişcării naţional­culturale în Peninsula Balcanică. 
În: Macedonia. ­ nr. 7 (1889), p. 140­142. 

NICOLESCU, Mihail 
Martirli  armâniului  :  Vangheli  I.  Nicolceanu  (croitor)  di  Belcamen  /  Mihail  Nicolescu.  ­ 
Propaganda  elenistă  şi  persecuţiile  comise  împotriva  întemeietorilor  de  şcoli  româneşti  în 
Macedonia, in anii 1891. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 3,  (1903), p.48­50. 

O  statistică  interesantă  :  [a  absolvenţilor  Liceului  Român  din  Bitolia].  ­  Coloanele  tabelului 
cuprind:  localitatea  natală,  pregătirea  profesională,  rămaşi  în  Macdonia  şi  plecaţi  în 
străinătate. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 186. 

PAPAHAGI, Tache 
Dumitru  Cosmulei  :  1860­1929  :  [Necrolog]  /  de  T.  P..  ­  Român  transilvănean,  militant  al 
cauzei  româneşi  în  Macedonia,  profesor  de  limbă  română  şi  latină  la  Liceul  Românesc  din 
Bitolia, redactor al revistei "Lumina". 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 2 (1929), p. 206. 

Pomul de crăciun şi steaua la Bitolia. ­ Liceul român din Bitolia. 


În: Lumina. ­ An. 1, nr. 1 (ian 1903), p. 37­38. 

Primele şcoli române din Imperiul Otoman. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 32­37. 

Revisorii  noştri  şcolari.  ­  Intelectuali  aromâni  instruiţi  şi  stabiţi  în  România,misionari  ai 
redeşteptării naţionale în locurile de baştină: Elie G. Papahagi, în Albania; Nuşi Tulliu în Epir; 
F.   Capsali, în Macedonia; D.G.Dan, în Salonic. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1(1900), p. 137 . 

RUVA, Gheorghe
Către  fraţii  şi  colegii  din  România  :  Scrisoare  /  Ruva  Gheorghe.  ­  Se  exprimă  dorinţa  de 
colaborare în paginile revistei. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 1 (ian­mar 1936), p. 7­8. 

RUVA, Gheorghe 
Impresii  din  ţară  :  [reportaj]  /  Gh.  Ruva.  ­  Elevii  Liceului  Român  din  Grebena,la 
concursurile "Societăţii Tinerimea Română", din Bucureşti. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 2 (apr­iun 1936), p. 35­49. 

SÈRBESCU, Iulian 
Tineretul  universitar  şi  chestiunea  aromânilor  /  Iulian  Sârbescu.  ­  Propuneri,  în  cadrul 
Congresului General Studenţesc de la Iaşi. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 32­33. 

Sciri şcolare : Absolvenţii ...de la Liceul Român din Bitolia : anul şcolar 1902­1903. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 7­8 (7­8 iul aug 1903), p. 198­200. 

Şcoala  română  din  Gopeşi  şi  Dimitrie  Gh.  Cosmescu  :  fondatorul  ei.  ­  Biografia 
comerciantului  aromân  stabilit  la  Galaţi,  fruntaş  al  mişcării  de  redeşteptare  naţională  (1843­ 
1890).Cu fotoportet. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1n(1900), p. 112, 121­130. 

Şcolile străine : Gimnaziul şi Internatul român din Ianina. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 4 (iun 1929), p. 73. 

Situaţiunea  româneascăin Macedonia : [Tabel]. ­ Statistica şcolilor şi bisericilor româneşti 
în 1910. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 44. 

SOLON 
Învăţământul  din  Macedonia  /  Solon.  ­  Despre  administrarea  bugetului  la  Scoala 
Comercială Română din Salonic. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 4 (iun 1929), p. 71. 

Tablou  statistic  al  Şcoalelor  române  din  Turcia  care  au  funcţionat  în  anul  şcolar  1903­ 
1904. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 5 (mai 1905), p. 155 . 

Tineri macedoneni licenţiaţi şi absolvenţi ai facultăţilor noastre din Bucureşti pregătiţi cu 
cheltuielile Statului pentru a li se încredinţa cultura poporului macedonen. ­ Sunt enumerate, cu 
scurte  note, peste 60 de nume de intelectuali şi studenţi. 
În: Almanah macedo­român. ­ vol. 1, (1900), p. 144­146. 

Un binefăcător : [Demetrie Cazacovici]. ­ Note biografice şi referiri la donaţiile sale destinate 
învăţământului românesc în localitatea natală, Meţova din Grecia. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 148. 

VALE, Titu 
Aspectul pedagogic al unei excursiuni / Titu Vale. ­ Tinerii  Liceului  Român din Grebena, 
vizitând obiective turistice în Grecia, Turcia, Bulgaria şi România   .
În: Lumina. ­ An 1, nr. 2 (apr/ iun 1936), p. 2­14. 

IV. VIATĂ RELIGIOASĂ. BISERICI ROMÂNEŞTI ÎN PENINSULA BALCANICĂ 

CASPER 
Eroina aromână Evantia Margaritti / Casper. ­ Secvenţe din confruntările cu protosinghelul 
grec, declanşate de interdicţia de a se  citi Apostolul în limba română, ]n biserica din  localitatea 
Vlaho Clisura, în anii 1880,. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1900), p. 101­107. 

Chestiunea  Episcopatului  Românilor  din  Pind.  ­  Despre  prima  liturghie  în  limba  română 
oficiată  de  mitropolitul  român  Antimos  în  capela  aromânilor  din  Pera,  în  noembrie  1896  şi 
confruntările  sângeroase ale credincioşilor din alte localităţi, cu clericii greci, pentru a obţine 
dreptul la liturghie în limba maternă. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 2. 

CONSTANTIN, Theodor 
Sbor ţinut de sfinţia Sa Părintele Protoereu Teodor Constantin în biserica  românească 
din Bitule Duminica di pâreasini : 12 februarie. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 3 (mar 1906), p. 69­72. 

Crezul. ­ în grai aromân. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903), p. 9. 

DELASTANICIU 
Biserica română din Cruşova : [cu hramul "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul] / Delastaniciu. ­ 
Despre  prima  slujbă  oficiată  în  limba  română,  în  ianuarie  1893,  de  preotul  român  Nicolae 
Corneti,  protagonist  al  chestiunii  naţional­  culturale  româneşti  în  Peninsula  Balcanică;  cu 
fotografie de grup în faţă bisericii . 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2,  (1902), p. 156­158. 

DELASTANICIU 
Biserica  aromânească  din  Cruşova  /  Delastaniciu.  ­  Contribuţiile  pentru  construirea 
bisericii,  în 1897, şi  eforturile preotului Papa­Nicola  Corneti de a practica  serviciul  liturgic  în 
limba maternă. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 9 (oct 1901), p. 139­141. 

DIMCA, Constantin 
In jurul chestiunei bisericeşti macedo­române / Constantin Dimca. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p.52­58. 

Înviţătura Hristolui  Fericirile. ­ Text religios în grai aromân. 


În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903), p. 18. 

MIHĂILEANU, Ştefan 
Biserica  românească  din  Ochrida  /  Ştefan  Mihăileanu.  ­  Practicarea  serviciului  religios  în 
limba română şi atitudinea Patriarhiei ortodoxe din Constantinopol, prin anii 1870­1880. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 131­137.
PAPAZISSU, Gh. 
Înfiinţarea unei episcopii în Macedonia e necesară ? / Gh. Papazissu. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr ­mai 1929), p. 45. 

PROFIRESCU, Eugen 
Biserica noastră faţă de patriarhie : Rezumat din conferinţa ţinută la Liceul [din Bitolia] / 
de  părintele  Eug.  Profirescu.  ­  Argumente  în  favoarea  serviciului  liturgic  în  limba 
maternă,susţinute  cu  extrase  din  sfânta  Scriptură  şi  poziţia  Patriarhiei  greceşti  din 
Constantinopol. 
În: Lumina. ­ An. 3, nr. 12 (dec 1905), p. 358­3621. 

V. VIAŢĂ SOCIALĂ. DEMOGRAFIE. EMIGRAŢIE 

AROMANESCU 
Industria  lemnului  şi  a  metalului  :  [la  românii  din  Peninsula  Balcanică]  /  Aromanescu.  ­ 
Centre reprezentative. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 5 (mai 1908), p. 2­8. 

ATANASESCU, A. T. 
Atavism / A.T. Atanasescu. ­ Scene din viaţă păstorească. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 1 (ian­apr 1937), p. 9­11. 

BALAMACI, Foţiu G. 
Nunta la fărşeroţi / Foţiu G. Balamaci. ­ Datată 4 octombrie 1902 cu menţiunea "scriată cum 
grescu fărşeroţii". 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 3,  (1903), p. 77­88. 

BARAVACHE, Petre 
Datini de la naştere şi botez : (Clisura) / de P. Baravache. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 11 (dec 1904), p. 340­345. 

BATZARIA, Nicolae 
Agricultura la aromâni / N. B.. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 6 (iun 1904), p. 161­164. 

BELIMACE, Constantin 
De ce nu sunt Românii agricultori ? / C. T. Belemace. ­ Situaţii în localitatea Mulovişte. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 4 (apr 1904), p. 115­116. 

BUCUVALA, I. 
Preparate culinare tradiţionale. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903), p. 93­ 95. 

BUCUŢA, Emanoil 
Cadrilaterul,  o  mică  Macedonie  aromânească  /  Emanoil  Bucuţa.  ­  Prezentarea  situaţiei 
demografice a regiunii. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 80­83.
CHRISTU, V.N. 
Din  viaţa  aromânilor  păstori  /  V.  Christu.  ­  Administraţie,  obiceiuri  şi  moravuri  ale 
populaţiei din comina  Călive sau Ciacaliţa, vilaetul Salonic. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 52. 

COSMESCU, C.I. 
Badralexi  [Alexi]  /  Cosmescu.  ­  Descrierea  portretului  şi  faptelor  unui  celnic  aromân, 
întemeietirul  localităţii  Sel'ia  din  Grecia,  cunoscută  şi  cu  denumirea  populară  "Călivele  al 
Badralexi. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 6 (iun 1907), p. 169­173. 

COSMESCU, C.I. 
Ginsa Paligora  / Cosmescu C.I.. ­ Genealogia familiei aromâne Paligora, din Molovişte. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 8­9 (aug­sep 1907), p. 9­15. 

COSMESCU, C.I. 
Discurs  funebru  ţinut  la  înmormântarea  celnicului  Hristu  Zegă  /  C.  I.  Cosmescu.  ­ 
Căpetenie a familiilor de păstori, din localitatea aromânească Papadia. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 2 (feb 1908), p. 20­23. 

DIAMANDI AMINCEANU, V. 
Aminciu : Produsele, Industria şi comerciul Meţovei : [studiu istoric] / V. Diamandi. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 7­8 (iul­aug 1903), p. 187­189. 

DIAMANDI­SAMARINA, Thanasi 
Celniclu  ş'fălcarea  diastândzi  /  Thanasi  Diamandi­Samarina.  ­  Aspecte  din  organizarea 
socială a aromânilor. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 3,  (1903), p. 96. 

DIMONIE, Ecaterina 
A mul'iariliei armâne : [omagiu] / Ecaterina Dimonie. – Codiţia femeilor aromâne. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903), p. 36­38. 

FORFOLE, Hristu 
Aşezări fărşeroteşti în Epir / Hristu Forfole. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 4 (oct 1937­ feb 1938), p.52­55. 

GHIULAMILA, I. 
Documente  vechi  privitoare  la  Emigrările  aromânilor  /  dr.I.  Ghiulamila.  ­  Comentarea 
migrării  populaţiei  din  localitatea  Gopeş  în  Bulgaria.  Documente  reproduse:    facsimilul 
Ordinului vizirial din 25 martie 1838, prin care s­a întemeiat colonia aromânească din Samakov 
şi traducerea acestuia din  limba turcă, în  limba română  ; Reproducerea  imaginii a două Cruci, 
considerate documente ale emigrării ; fotografia locului pe care s­au construit primele locuinţe 
ale coloniei gopeşene la Samakov . 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 2, nr. 1 (1930), p.19­ 31. 

GRĂDIŞTEANU, Ion C. 
O  politică  a  neamului  /  Ion  C.  Grădişteanu.  ­  Cu  referiri  la  politica  statului  român  de 
colonizare a aromânilor în Cadrilater; Cu fotoportretul autorului.
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 23­25. 

GREZDU 
Tatuajul  la  femeile  din  Belcamen  /  Grezdu.  ­  Însemnarea  în  mijlocul  frunţii  sau  între 
sprâncene, cu o cruce. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 7,8,9 (1908), p. 50. 

LUMEANU 
Industria  agricolă  /  Lumeanu.  ­  Evidenţierea  unor  comune  aromâneşti  din  Peninsula 
Balcanică, care practicau şi agricultura. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 4 (apr 1908), p. 1­7. 

LUMEANU 
Industria  laptelui  :  [la  românii  din  Peninsula  Balcanică]  /  Lumeanu.  ­  Organizare,  produse 
recunoscute în Europa, nume de producători şi negustori. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 2 (feb 1908), p. 1­6. 

LUMEANU 
Industria  lânei  şi  a  celorlalte  materii  textile  :  [la  românii  din  Peninsula  Balcanică]  / 
Lumeanu. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 3 (mar 1908), p. 2­6. 

MACEDONEANU, N. 
Datine şi credinţe din martie  / N. Macedoneanu. ­ Localizare la Bitolia. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1904), p. 68­70. 

METTA, Constantin 
Organizarea noastră economică : [Rezumatul Conferintei cu acelaşi titlu] / de Cons. Metta, 
avocat şi profesor. ­ O analiză a ocupaţiilor curente ale aromânilor : creşterea vitelor, comerţul, 
induştria uşoară, industria casnică. 
În: Lumina. ­ An. 3, nr. 11 (nov 1905), p. 1. 

MURNU, Marioara B. 
Serbarea Paştelui în Macedonia / Marioara B. Murnu. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 87­90. 

NICOLESCU, Dimitrie 
Cauzele decadenţei industriei casnice şi a comerciului  la Românii din Turcia / Dimitrie 
Niculescu. ­ Cu exemple din localităţile Magarova şi Târnova. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 6 (iun 1906), p. 162­166. 

O  liberalitate.  ­  Despre  suma  de  cicizeci  de  mii  de  franci  donată  de  senatorul  din  Austro­ 
Ungaria,  Nicolae  Dumba,  pentru  tipărirea  în  limba  germană  a  operei  arheologului  român 
Grigorie Tocilescu,   privind monumentul de la Adamclisi. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 95. 

PAPACOSTEA, Victor 
Câteva note asupra familiei Sina : (1788­1876) / Victor Papacostea. ­ Emigrarea familiei din 
Moscopole,  1788  ;  Îmbogăţirea  şi  înnobilarea  lui  Gheorghe  Simion  Sina,  de  către  Împăratul
Francisc I ,pentru serviciile aduse Austriei şi Ungariei  în domeniul  finanţelor şi ridicarea unor 
instituţii fundamentale ; legăturile cu Grecia şi România. 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 2, nr. 1 (1930), p. 78­83. 

PAPAHAGI, Nicolae 
Românii şi aromânii în America / Nicolae Papa­Hagi. ­ m. ­ Colonii şi societăţi. 
În: Lumina. ­ An.5, nr. 11­12 (nov­dec 1907), p. 45­47. 

PAPAHAGI, Tache 
Colonizarea Aromânilor : [în Cadrilater] / Tache Papahagi. ­ Contextul politic şi economic 
în Peninsula Balcanică, atitudinea oficialităţilor româneşti, soluţii. 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 2 (1929), p. 111­124. 

PAPAHAGI, Valeriu 
Contribuţii la istoria cărvănaritului la aromâni / Valeriu Papahagi. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 4 (oct 1937­feb 1938), p. 2­10. 

PAPULI, N. 
Din viaţa aromânilor din Grecia / N. Papuli. 
În: . ­ An. 6, nr. 1 (ian 1908), p. 6­9. 

PICOT, Emile 
Românii macedoneni în Austria şi Ungaria / Emile Picot. ­ Referiri la familiile de imigranţi 
moscolpoleni,  la  sfârşitul  sec.  al  XVIII­lea:  Simion  George  Sina,  Nicolae  Dumba,  George 
Tricoupa, Anastase Gabrowski, Emanuel Gojdu, familia Mocioni. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol.2, (1900), p.67­73. 

POPOVICI, Duşan 
Conflictul cu Aromânii în Soborul dela Timişoara din anul 1760 ; Sârbizarea şi dispariţia 
Aromânilor : [fragmente din volumnl] " O ţinţarima"[Belgrad] / de D. Popovici ; traducerea din 
limba  sârbă  de  Al.  I.  Nicolici.  ­  Tematica  cercetărilor  întreprinse  de  istoricul sârb:  Emigrările 
aromânilor  şi  rolul  lor  în  dezvoltarea  economico­socială  şi  culturală  a  Europei  centrale  în 
general şi a Iugoslaviei în special. 
În: Revista aromânească. ­ An.1, nr. 2 (1929), p. 178­183. 

Privilegiul Bisericei ortodoxe "Sf. Gheorghe" din Viena dat de ImpăTăteasa Maria Therezia, 
1776  Martie  2  ;  Raportul  cancelariei  imperiale  din  Viena,  către  Iosif  al  II­lea  prin  care  face 
cunoscut        cererea  epitropiei  bisericei  ortodoxe  "Sf.  Gheorghe"  din  Viena,  de  a  se  înoi 
privilegiul dat de Maria Therezia. 29 Decembrie 1791 : Acte privitoare la Bisericile de rit greco­ 
oriental  din  Viena  [reproduse  integral,  în  limba  germană,  cu  scurte  comentarii]  /  de  Mihail 
Popescu. 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 2, nr. 1 (1930), p. 100­108. ­ An. 3, nr. 1­2 (1931), p. 75­86. 

STOICA, Vasile 
Românii  macedoneni  în  America  /  Vasile  Stoica.  ­  Despre  colaborarea  cu  emigranţii  din 
Transilvania  după  intrarea  României  în  primul  război  mondial  şi  sprijinirea  Ligii  Naţionale 
Române pentru înfăptuirea Unirii. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), . 53­55. 

ŞADIMA, D.
Vlahil'i  di  Turia  /  D.  Şadima.  ­  Repere  istorice  privind  întemeierea  localităţii,  obiceiurile 
locuitorilorşi aspiraţiile naţionale . 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903), p. 58­64. 

ŞUNDA, T. 
Meseriile  aromânilor  /  T.Şunda.  ­  Sunt  menţionate  şi  nume  de    meseriaşi  consacrate  în 
economia europeană. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 86­99. 

Theodor  M.  Craja  :  comerciant  aromân  din  capitală  :  [biografie  şi  fotoportret].  ­  Militant 
naţionalist,  stabilit  la  Bucureşti,preşedintele  Societăţii  coloniei  aromânilor  molovişteni  "Sf. 
Ana", din 
Bucureşti. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 168. 

ŢOVAR, T.A. 
Colonia macedo­română din Sofia : [studiu monografic] / T.A.Ţovar. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 104­112. 

Vasile Dann : (1846­1909) : [necrolog]. ­ Comerciant aromân stabilit în România, susţinător al 
chestiunii cultural­naţonale prin acţiuni filantropice. 
În: Calendarul aromânesc. ­ ( 1912), p.135­136. 

VULCAN, Petru 
Gospodăria  la  Românii  Macedoneni  /  Petru  Vulcan.  ­  Amintiri  din  Bitolia,  locul  natal  al 
autorului. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p.88­89. 

VULOAGA, I. 
Un blestem naţional : Anatema al Balamoti / I. Vuloaga. ­  . 
În: Lumina. ­ An. 3, nr. 1 (ian 1905), p. 25­26. 

ZUCA, Gheorghe 
Cauzele ruinării păstoritului din Pind / G. Z. Zuca. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 4 (apr 1906), p. 93­96. 

ZUCA, Gheorghe 
Industria ţesutului lânei la românii din Pind / G. Z. Zuca. 
În: . ­ An. 4, nr. 5 (mai 1906), p.122­124. 

ZUCA, Gheorghe 
Industria la românii din Pind / G. Z. Zuca. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 7­8 (iul­aug 1906), p. 194­198. 

ZUCA, Gheorghe 
Meseriile, comerţul şi diferite ocupaţiuni la Românii din Pind  / G. Z. Zuca. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 9 (sep 1906), p. 241­245. 

ZUCA, Gheorghe 
Păstoritul şi agricultura la românii din Pind / de G. Z. Zuca.
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 3 (mar 1906), p. 65­69. 

ZUCA, Gheorghe 
Plecarea la iernaic a familiilor din Samarina / G. Zuca. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 9 (sep 1904), p. 233­235. 

ZUCA, Gheorghe 
Românii nestabili din Epir / G. Z. Zuca. ­ Transhumanţa păstorilor. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 6 (iul 1906), p. 172­175. 

ZVERCA, G. 
Comerţul şi industria la aromân'il'i macedoneni / G. Zverca. 
În: Revista Pindul. ­ An. 1, nr. 2 (dec 1898), p. 6­7. 

VI. ETNOGRAFIE. DATINI ŞI CREDINŢE 

Adeţ di la faţere  [Obiceiuri la naştere]. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr 7 (aug 1901), p. 101. 

BATZARIA, Nicolae 
Necesitatea culturei naţionale / N. Baţaria. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 5 (mai 1904), p. 129­131. 

BATZARIA, Nicolae 
Din datinile şi credinţele aromânilor : Lăsatul de sec în Macedonia / Boemus. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 2 (mai 1906), p. 19­23. 

BELIMACE, Constantin 
Credinţe despre ursitoare : [la macedo­români] / C. T. Belemace. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr.5 (mai 1904), p. 143­144. 

BELIMACE, Constantin 
Credinţe populare în luna martie : de la Mulovişte / Constantin Belimace. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 3 (mar 1906), p. 76­77. 

BELIMACE, Constantin 
Credinţe populare referitoar la luna lui Aprilie : (Mulovişte) / Constantin Belimace. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 4 (apr 1906), p. 104­107. 

BELIMACE, Constantin 
Ianuarie (Culujegul) : Credinţe populare din Mulovişte / Constantin T. Belimace. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 1 (ian 1907, p. 6­7 . 

BELIMACE, Constantin 
Credinţe populare din luna Maiu : (Mulovişte) / Constantin Belimace. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 5 (mai 1906), p. 135­136. 

BELIMACE, Constantin 
Credinţe populare din luna iunie (Cireşar) : (din Muloviste) / Constantin Belimace. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 6 (iun 1906), p. 169­172.
BELIMACE, Constantin 
Credinţe populare din luna Iulie : [Mulovişte] / Constantin T. Belimace. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 7­8 (iul­aug 1906), p. 217­219. 

BELIMACE, Constantin 
Credinţe populare la aromânii din Mulovişte ; Credinţe populare din luna lui decembrie / 
Constantin T. Belimace. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 11­12 (ian­dec 1906), p. 327, 343­345. 

BURADA, Theodor 
Datini di la nuntă a poplui armânescu ditru Machidunii / Theodor Burada. 
În: Macedonia, nr. 5,6,7 (1889), p.96­97, 110­114, 128­131 . 

CANACHEU, Dumitru 
Nunta la aromânii din Livezi / Dumitru Canacheu. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 9 (sep 1906), p. 297­301. 

CEARA, George 
Obiceiuri : (de la Grecii de la Nordul Tesaliei) / George Ceara. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 1 (ian 1912), p. 11. 

CIUMETTI, Cola Gh. 
Societatea aromânească "Părintele Averchie" / Cola Gh. Ciotti. ­ Dare de seamă asupra 
activităţii. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 4 (mai 1912), p. 1­2. 

COSMULEI, Dimitrie 
Originea câtorva obiceiuri şi superstiţii de la nunta aromânească / D. Cosmulei. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 1 (ian 1906), p. 4­7. 

COSMULEI, Dimitrie 
Din credinţele şi obiceiurule Romanilor în legătură cu ale Românilor : [studiu] / C. 
Cosmulei. 
În: Lumina. ­ An. 1, r. 4 (apr 1903), p. 98­100. 

Credinţe şi superstiţii / culese de Papleacu Marin. ­ din satul Avdela. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 78­83. 

DAN, I.C. 
Aduţeri aminti : Colinda la Niveasta / I. C. Dan. 
În: Revista Pindul. ­ An 1, nr. 2 (dec 1898), p. 6. 

DIAMANDI AMINCEANU, Vasile 
Datini şi obiceiuri din Aminciu (Meţova) / V. Diamandi. 
În: Lumina. ­ An 2, nr 4 (apr 1905), p. 127. 

HÈCIU, Anastase 
Nunta la aromân'ili di Cruşova / Năstase Hâciu, elev. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 11­12 (nov­dec 1907), p. 29­34.
ILIESCU, Taşcu 
Credinţe şi superstiţii din Cruşova : Despre Dzâne şi Dzâni ; Despre Colinde / T. Iliescu. 
În: Lumina. ­ An.1, nr. 9 (sep 1903), p. 211. 

ILIESCU, Taşcu 
Credinţe şi superstiţii din Cruşova : Pirpiruna ; Taiani Ianismata ; Vurculaci / T. Iliescu. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr.11 (dec 1903), p. 267­269 . 

IOTTA, Naum 
Adeţi de la Isusire şi de la nuntă / Naum Iotta. ­ Obiceiuri la logodnă şi nuntă. 
În: Revista Pindul. ­ An. 1, nr. 8 (iun 1899), p. 5­6. 

MACEDONEANU, N. 
Datine şi obiceiuri din ziua Anului Nou / N. Macedoneanu. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 1 (ian 1904), p. 17­19. 
MACEDONEANU, N. 
Datine şi obiceiuri de la noi : Pirpiruna = (Paparudele) / N. Macedoneanu. ­ Cântecul, cules 
din Cruşova. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 6 (iun 1904), p. 164­ 166. 

MACEDONEANU, N. 
Paştele în Macedonia / N. Macedoneanu. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 4 (apr 1904), p. 100. 

MACEDONEANU, N. 
Taghianilu = [Sânzienele] : Din viaţa noastră / N. Macedoneanu. ­ Obiceiuri specifice 
aromânilor. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 7­8 (iul­aug 1904), p. 197­199. 

NERO, Theodor 
Din bana de la noi : (Numta aromânească) / Theodor Nero, institutor­director. ­ Cu referiri la 
locuitorii comunei Belcamen. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 2 (feb 1904), p. 44­45. 

Obiceiuri la naştere : Datini şi credinţe [la aromâni] / culese de George Samara. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 4 (oct­dec 1936), p. 41­43. 

PAPA­IANUŞI, V. 
Cuvendă aprindu Colinde : [Amintiri] / V. Papa­Ianuşi. ­ m. ­ Obiceiuri specifice la 
sărbătorirea Crăciunului. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 4 (apr 1907), p. 116­119. 

PAPAHAGI, Pericle 
Căluşerii sau Aruguciarii la Aromâni / Per. Papahagi. 
În: Graiu bun. ­ An 1, nr. 4­5 (iul­aug1906), p. 83­88. 

PERŢALI, Gheorghe 
Obiceiuri la căsătorie : în comuna Aminciu (Meţova) / Gheorghe Perţali. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 85­86.
SUPERSTIŢI :[la naştere]. ­ Din colecţia elevului Perţali Gh.din Aminciu. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 2 (mai­sep 1937), p. 25­26. 

SUPERSTIŢII  / adunate de Conomicu Aristotel, din Avdela. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 4 (oct­dec 1936), p. 39­41. 

ZUCA, Gheorghe 
Adeţ di facire = obiceiuri la naştere / G. Zuca. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 1 (ian 1903), p. 4­7. 

ZUCA, Gheorghe 
Barometrul popular = Murmin'ile / G. Zuca. ­ Credinţele aromânilor, legate de schimbarea 
vremii . 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 11 (nov 1904), p. 302­303. 

ZUCA, Gheorghe 
Sărbătorile mari la românii din Pind / G. Zuca. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 10 (nov  1904), p. 268­269. 

ZUCA, Gheorghe 
Superstiţii şi credinţe populare / G. Zuca. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 11 (nov 1904), p. 335­336. 

VII. VIAŢĂ CULTURALĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ. ORGANIZAŢII. PUBLICAŢII. 
PERSONALITĂŢI 

ACTUL  de  fondaţiune  al  [edificiului]  Societăţii  de  Cultură  Macedo­română  .  ­  Cu 
fotografia machetei, datată "luna mai 29 anul 1902". 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 3,  (1903), p. 57. 

B.
Pictorul Ary Murnu : [note şi fotoportret] / B.. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 130. 

BACU, Dumitru 
De  la  "Luminiţa",  Societatea  literară  şi  ştiinţifică  a  elevilor  din  cursul  inferior  :  Anul 
şcolar 1930­1940 : [cronica evenimentelor] / Dumitru Bacu. ­ Liceul Românesc din Grebena. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 133­138. 

BADRALEXI, Leonida 
Iubie  camarade  Bucuţa  Ion  :  [Scrisoare  expediată]  /  de  Leonida  Badralexi.  ­  Relaţiile 
culturale  dintre  elevii  Colegiului  Naţional  "Sfântul  Sava"  din  Bucureşti  şi  elevii  Liceului 
Românesc din Grebena, Grecia. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 1 (ian­apr 1937), p. 50. 

BĂCILĂ, Ioan C.
Tipuri  şi  costume,  vederi  de  la  românii  din  Peninsula  Balcanică  /  Ioan  C.  Băcilă.  ­ 
Enumerarea  titlurilor  de  albume  apărute  în  Europa,  în  secolul  al  XIX­­lea,  reprezentând  şi 
elementul  aromânesc,  prin  costume  şi  hărţi  etnografice;  Lista  bibliografică  a  vederilor  şi 
fotografiilor  realizate  de  fraţii  Ianaki  şi  Milton  Manakia,  existente  în  albume  şi  în  colecţiile 
Academiei Române, Secţia 
Stampelor. 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 2, nr. 1 (1930), p. 82­. 

CACIUPERI, Apostol 
Cronici : de la "Lumina" societatea literară şi ştiinţifică a elevilor. ­ Liceul Românesc din 
Grebena. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 1 (ian­apr 1937), p. 54­57. 

CAPIDAN, Theodor 
Însemnătatea dialectului nostru aromânesc / Th. Capidan. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 4 (apr 1905), p. 106­107. 

CAPIDAN, Theodor 
Conervatizmul dialectului nostru faţă de acela al limbei greceşti : [studiu lingvistic] / Th. 
Capidan. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 4 (apr 1906), p. 97­101. 

CECROPIDE, B. 
Ziarişti aromâni / B. Cecropide. ­ Sunt caracterizaţi ziariştii militanţi:  Batzaria Nicolae, Ion 
Foti, Naum Apostolescu, Constantin Cazana, Biciola Theodor, Victor Papacostea, Sergiu Nibi, 
Toli Hagi Gogu. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 49­50. 

CECROPIDE, B. 
"Frăţil'ia" : [Cerc studenţesc] / B. Cecropide. ­ Acţiuni culturale pentru susţinerea chestiunii 
macedo­române. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 69­70. 

CIUMETTI, Anton 
Cuvânt  de  drum  /  Antonie  Ciumetti.  ­  Programul  revistei  Liceului  român  din  Grebena, 
Grecia. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 1 (ian­mar 1936), p. 2­5. 

CIUMETTI, Anton 
Profesorul Iuliu Valaori : [Necrolog] / Anton Ciumetti. ­ Referiri la activitatea sa în cadrul 
catedrei de filologie comparată a limbilor greaco­latine,la Universitatea din Bucureşti, la 
funcţiile  deţinute  în  Ministerului  Instrucţiunii  şi  la  acţiunile  întreprinse  ca  preşedinte  al 
Societăţii de cultură macedo­române. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 3 (iul­ sep 1936), p. 1­3. 

CONSTANTINESCU, N. A. 
Institutul  de  studii  Sud­est  European  şi  Macedo­Românii  /  N.  A.  Constantinescu.  ­ 
Autorul, Secretar al Institutului înfiinţat în Bucureşti, în 1927, lansează un apel de colaborare cu 
intelectuali macedo­români din ţară şi din alte state. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), . 67­69.
SOCIETATEA STUDENŢILOR MACEDO ROMÂNI 
Cuvânt înainte.[La apaiţia publicaţiei Calendarul armânesc]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 11­18. 

DIRECŢIUNEA [ ALMANAHULUI...] 
Cuvenda Almanahului macedo­român / Direcţiunea. ­ Cuvânt la apariţia volumului "tipărit 
cu  spesele  patriotului  Costa  al  Goga  Mişa  ",  aromân  din  Gopeşi,  emigrat  în  America;  Cu 
fotoportret. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 3,  (1903), p. 11. 

Darea  de  seamă  de  veniturile  şi  cheltuielile  Almanahului  macedo­român  [1902]  ;  Tabelul 
generoşilor subscriitori pentru tipărirea Almanahului ... / Direcţiunea. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 2, ( 1902), p. 7. 

DONA, Mitu 
Societatea de Cultură [Macedo­Română] faţa de chestiunea noastră : Ce a fost, ce este, ce 
poate fi (prin propriile noastre forţe) / Mitu Dona. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 119­139. 

Două noi Societăţi aromâne în Macedonia : Societatea "Dimitrie Bolintineanu"[Liceul din 
Bitolia] ; Societatea Elevilor Şcoalei Comerciale din Salonic. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2,  (1902), p. 150­151. 

Dr.Ghiulamila  :  primul  specialist    de  ortopedie  din  ţară,  consilier  al  Societăţii  [de  cultură 
Macedo­Română] : [fotoportet]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 125. 

Filorusismul  macedonenilor  ­  Despre  înfiinţarea  societăţii  "Confesiunea  ortodoxă 


aromânească Sf. Nicolae. 
În: Macedonia. ­ An. 1, nr. 7 (18 nov 1901, p. 2. 

GALANI, Sotir 
Cronici de la "Lumina" : Societatea literară şi ştiinţifică a elevilor din cursul superior : anul 
1939­1940 / Sotir Galani. ­ Liceul Românesc din Grebena. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­ 2 (1940), p. 127­133. 

GEORGESCU, Ion N. 
Studentul Român­Macedonean, element indispensabil culturei şi organizărei Românilor 
de peste hotare / Ion N. Georgescu. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 150­151. 

GOSCHIN, I. 
Pentru  Institutul  Românilor  de  peste  hotare  /  Ioan  Goschin.  ­  Argumente    pentru  o 
centralizare a cercetărilor, privind sud­estul Europei într­o formă instituţionalizată; referiri şi la 
populaţia aromână. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 88­91. 

Încă  o  instituţiune  românească  în  Macedonia.  ­  Prima  librărie  deschisă  la  Bitolia,  din 
iniţiativa Ministrului Instrucţiunii Publice,Tache Ionescu, pusă sub direcţiunea lui N. Maimuca.
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 96. 

Ioan Neniţescu : doctor în filozofie, inspector al învăţământului, prefect de Tulcea, Cavaler 
al  mai  multor ordine, etc, etc. : [Necrolog]. ­ Despre călătoria ştiinţifică  întreprinsă  în  locurile 
de  baştină ale aromânilor şi lucrarea " De la Românii din Turcia Europeană : studiu etnic şi 
statistic asupra Aromânilor, Bucureşti, 1895; cu fotoportret. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2,  (1902), p. 152­155. 

Kimon Loghi : [pictor aromân] : [Note şi fotoportret]. ­ Referiri la activitatea sa de iniţiator şi 
preşedinte al Societăţii "Tinerimea Artistică" din Bucureşti. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 61. 

La  Macedoine: Avant ­ propos : [Editorial]. 
În: Macedonia. ­ nr. 2,3 (1888), p. 27­28, 51­52. 

MACEDONEANU, N. 
Ce  se  poate  face  în  Turcia  [europeană]  /  N.Macedoneanu.  ­  Se  argumentează  potenţialul 
spiritual conservat în locurile de baştină ale aromânilor, ca sursă valoroasă de inspiraţie pentru 
activităţi intelectuale. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 4­5 (iul­aug 1906), p. 81­82. 

"Macedonia" : [Organ săptămânal al românilor macedoneni]. ­ Programul revistei. 
În: Macedonia. ­ An.1, nr. 1 (1 oct 1901), p. 1. 

MAGIAR, Grigore 
Muzica populară la aromâni : [studiu critic] / Grigore Magiar. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 183­184. 

MÂNDRESCU, S. 
Datoria  tineretului  macedo  ­  român  /  S.  Mândrescu,  profesor  universitar.  ­  Îndemn  la 
implicare  în  politica  colonizării  si  a  sprijinirii  populaţiei  aromâne  din  Peninsula  Balcanică 
pentru obţinerea 
drepturilor culturale, prin intermediul Societăţii de cultură Macedo­română din Bucureşti. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 1 (mar 1929), p. 4. 

MARGARIT, Evanghelie 
Impresii  din  drumul  Pireu­Constanţa  :  (  Cu  ocazia  concursurilor  Societăţii  "Tinerimea 
Română) / Evanghelie Margarit. ­ Elevii Liceului Român din Grebena. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 3 (iul­sep 1936), p. 27­31. 

MIHĂILEANU, Ştefan 
Studiu asupra dialectului Românilor din Macedonia / Ştefan Mihăileanu. 
În: Macedonia. ­ nr. 9 (1889), p. 161­163. 

MURNU, Ary 
Sf. Gheorghe : desen / de A. Murnu. ­ In posesia Alteţei Sale Regale Principesa Maria. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 122. 

N.
D­na Maria Dr. Leonte / N.. ­ Despre acţiunile de binefacere în beneficiul Societăţii ce Cultură 
Macedo­Române întreprinse de soţia chirurgului Dr. A. Leonte,vicepreşedintele societăţii. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 136­137. 

Note de la "Lumina" Societatea literară a elevilor Liceului [Român din Grebena]. ­ Şedinţe, 
şezători,concursuri. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 3 (apr­ iun 1936), p. 50­56. 

O  faptă  patriotică.  ­  Donaţia  de  carte  a  ministrului  plenipotenţiar  al  României  la 
Constantinopol, Triandafir Djuvara, pentru Liceul român din Bitolia. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p.96. 

Precuvântare ; Cătră Fraţl'i a noştri : [Editorialul revistei]. 
În: Macedonia. ­ nr. 1 (1888), p. 3­4, 5. 

Societatea  de  Cultură  Macedo­Română  în  preajma  jubileului  de  30  de  ani.  ­ Înfiinţată  în 
Bucureşti, în 15 aprilie 1880; Se prezintă situaţia materială şi financiară la zi. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 163­167. 

Societatea " Părintele Averchie". ­ Înfiinţată în 1910, la Karaferia, Grecia. 


În: Flambura. ­ An. 1, nr. 2 (mar 1912), p. 1­2. 

Societatea  Studenţilor  Macedo­Români  [din  Bucureşti].  ­  Infiinţată  în  octombrie  1908, 


preşedinte, Constantin Noe. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 113­115. 

Societăţile Aromâneşti. ­ Sunt prezentate 15 societăţi culturale din locaităţile de baştină şi din 
Bucureşti. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 186­189. 

CERCUL "FRĂŢIL'IA" 
Sprijinitorii Almanahului [aromânesc  Frăţil'ia]. ­ Lista  instituţiilor  şi persoanelor, cu  suma 
donată. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 135­137. 

TOPA, Petru T. 
Înfiinţarea Societăţii de Cultură Macedo­ Română : [1879] / Dr. Petru T. Topa. 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 2, nr. 1 (1930), p. 33­35. 

ŢOVARU, S. 
Valeriu  I.  Bologa  :  Medici  aromâni  în  monarhia  Habsburgică,  Cluj.  Cartea  Românească, 
1931] : [Recenzia cărţii] / de S. Ţovaru. 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 3, nr. 1­2 (1931), p. 95­96. 

ŢOVARU, S. 
Un ilustru medic vienez de origină grămostean, primul sifiligraf român : Ioan Nicolide 
din Pind : Nobilis a Pindo, Sacri Romani Imperii Nobilis et Medicinae Doctor (1737­1828) / S. 
Ţovaru. ­ Viaţa, originea, opera medicală. 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 3, nr. 1­2 (1931), p. 32­53.
URECHIA, V.A. 
Vine  carte  de  la  d­l  V.  A.  Urechia  la  "Frăţil'ia"  :  [Reproducerea  în  facsimil  a  textului 
corespondenţei] / de V. A. Urechia. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 6 (iul 1901), p. 87. 

YANARGHIR 
Ioan  Pantazi  :  [biografie  şi  fotoportret]  /  Viaţă  şi  opera  savantului  elenist,  aromân  din 
Cruşova. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2., (1902), p. 159­163. 

ZUCA, Gheorghe 
Casa macedoneană de la Expoziţia jubiliară  din Bucureşti : [organizată în cinstea Regelui 
Carol I, al României] : [Cronică] / de G. Z. Zuca. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 7­8 (sep 1906), p. 259­262. 

8. LITERATURĂ 

8.1. ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ. RECENZII. EVENIMENTE 

ARGINTEANU, Ion 
Biblioteca  populară  aromânească  :  "Părăvulii"  de  N.  Baţaria  [Recenzia  volumului  de 
anecdote cu acelaşi titlu] / de I.D.A.. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 5 (mai 1905), p.143­145. 

BATZARIA, Nicolae 
Din  trecutul  nostru  cultural  :  [  Recenzia  lucrării  "  Noua  pedagogie  sau  Abecedar..  de 
Constantin Ucuta, Viena, 1797, tipografia Marchizilor Pul'iu] /  N. Baţaria. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 11­12 (1907), p. 241­ 244. 

BATZARIA, Nicolae 
Mihail Nicolesco : Din literatura aromânească / N. Baţaria. ­ Biografia şi activitatea poetului, 
militant al cauzei naţionale în Macedonia. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 7­8 (iul­aug 1904), p. 223­226. 

CAIRETTI, C. 
Andrei  C.  Bagav :  1857­1888  : [necrolog]  /  Coretti.  ­  Scriitor, traducător,autor  de  manuale 
şcolare. 
În: Macedonia. ­ nr. 5,6 (1889), p. 98, 117­118. 

CEARA, George 
"Puntea  din  Arta"  şi  "Meşterul  Manole"  /  George  Ceară.  ­  Studiu  comparativ  asupra 
baladelor. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1914), p. 1­4. 

CIOMU, Taşcu 
"Întuneric  şi  lumină"  :  [Piesă  de  teatru  de  I.  Arginteanu]  :  [Recenzie]  /  de  T.  Ciomu.  ­ 
Autorul piesei, profesor la Liceul român din Bitolia.
În: Graiu bun. ­ An 1, nr. 8­9 (nov­dec 1906), p. 205­207. 

COSMESCU, C.I. 
Plânzerea  Voscopoleanlui  /  Cosmu.  ­  Pe  marginea  cântecelor  de  jale,  create  de  aromâni, 
după distrugerea oraşului Moscopole, în sec, al VIII­lea. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 10 (oct 1904), p. 289­291. 

Din  literatura  aromânească  :  Andrei  C.  Bagav  :  [Schiţă  biografică].  ­  (1857­1888);  cu 
fotoportret. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 6 (iun 1904), p. 176­179. 

FOTI, Ion 
Poeţi aromâni : C. Belimace / I.Foti. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 1(ian 1907), p. 55­58. 

FOTI, Ion 
Poezia populară la aromâni : [Studiu] / I. Foti. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 9 (sep 1906), p. 277­282. 

MIHĂILEANU, Ştefan 
C. Marciu Coriolan : [ note biografice] / Ştefan Mihăileanu. 
În: Macedonia. ­ nr. 2 (1888), p. 36. 

MURNU, George 
Mihail Eminescu : [Din "Introducerea" la ediţia de poezii]  / îngrijită de G. Murnu. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 1 (mar 1929), p. 6­7. 

MURNU, George 
Un scriitor greco­macedoromân : Cola Manea (1860­1890) / G. Murnu. ­ Note biografice 
şi comentarea unor creaţii în manuscris. 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 2, nr. 1 (1930), p. 11­13. 

PAPAHAGI, Nicolae 
Dionysos Solomos / Nicolae Papahagi. ­ Biagrafia şi activitatea poetului grec. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 2 (mai­sep 1937), p. 11­15. 

PAPAHAGI, Pericle 
Poezia înstrăinării la aromâni / Pericle Papahagi. 
În: Flambura. ­ An.1, nr. 3 (apr 1912), p. 12. 

PAPAHAGI, Tache 
Cronica literară : [aspra poeziei "Urfănamea di la noi" de Zicu Araia] / de Tache Papahagi. ­ 
Cu reproducerea integrală a poeziei şi date biografice despre autorul versurilor. 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 1 (1929), p. 90­104. 

PAPAHAGI, Tache 
Din  literatura  şi  graiul  aromânilor  :  O  problemă  naţională  /  Tache  Papahagi.  ­  Motivul 
cărăuşiei  în  baladele  aromâne  cu  exemplificări  din  din  varianta  "Miha  şi  Furlu"  de  George 
Murnu. 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 1 (1929), p. 32­37.
PAPAHAGI, Tache 
Marcu  Beza  :  "Dimăndări"  :  Cronică  literară  /  de  Tache  Papahagi.  ­  Cu  reproducerea 
integrală a textului poeziei. 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 2 (1929), p. 183­194. 

PAPAHAGI, Tache 
"Odysseia" lui Homer în limba română de George Murnu. ­Bucureşti : Cultura Naţională, 
1924 : [Recenzia lucrării]  / de Tache Papahagi. 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 2 (1929), p. 195­201. 

PAPASOTIR, S. 
Dumitru Bolintineanu : [Note biografice] / S. Papasotir. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 1 (ian 1907), p. 67­69. 

Poeţii noştri : [Studiu critic]. ­ Scurte referiri la poeţi de sorginte aromână consacraţi în spaţiul 
românesc,în sec. al XIX­lea: D. Bolintineanu, Gr. Haralamb Grandea, M. Niculescu, Andrei C. 
Bagav,C. Belimace, G. Murnu, Petru Vulcan, Nuşi Tulliu, Taşcu Iliescu. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 141­142. 

SCRIMA, Ioan 
Poetul  Zicu  Araia  /  Ioan  Scrima.  ­  Date  biografice  şi  note  critice  asupra  creaţiei  literare  în 
limba maternă. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 1 (ian­ mat 1936], p. 9­18. 

8.2.  POEZIE 

A. ÎN AROMÂNĂ 

ADAM, C.N. 
Stefa ­ Preftu : [Satiră în versuri] / C.N. Adam. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 9 (sep 1906), p. 276. 

ADAM, C.N. 
Bea cafea, bea cafea : [Versuri satirice] / C. N. Adam. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 11­12 (nov­ dec 1906), p. 326. 

ALEXANDRESCU, Grigore 
Ţupata (Toporul) şi pădurea : [Fabulă transpusă în grai aromân]  / de D. Nicolescu. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 2 (feb 1903), p. 44­45. 

ANASTASESCU­DIANA, Dumitru 
Miadză veară : [Pastel] / Diana. 
În: Almanahul aromănesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 63. 

ARAIA, Cuşan 
Căntic : [Iu hiţi voi gion'i cu­aname] / Cuşan Araia. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 131.
ARAIA, Cuşan 
Studenţilor aromâni : [Versuri] / Cuşan Araia. ­ Lirica patriotică. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 99. 

ARAIA, Zicu 
Calea : [Versuri] / Zicu Araia. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 5 (mai1904), p. 152. 

ARAIA, Zicu 
Fară m'şată, învirinată : [Versuri] / Zicu Araia. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 1 (ian­mar 1936), p. 23­24. 

ARAIA, Zicu 
Maş s­him armâni : [Versuri] / Zicu Araia. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 2 (apr­iun 1936), p. 29­30. 

ARAIA, Zicu 
N­doauă sboare s­tră Chiraţa : [Versuri] / Zicu Araia. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 4 (oct­dec 1936), p. 23­24. 

ARAIA, Zicu 
Si­isusi ş'Chiraţa anoastră : [ Versuri] / Zicu Araia. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 1 (ian­ apr 1937), p.14­15. 

ARAIA, Zicu 
Maiulu'n Pind : [Versuri]  / Zicu Araia. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 51. 

ARAIA, Zicu 
Flamburei : [Versuri] / Zicu Araia. ­ Urare închinată revistei, la apariţie. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 3 (apr 1912), p. 4. 

ARAIA, Zicu 
Mirăchi ... : [Versuri] / Zicu Araia. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 6­7 (iun 1912), p. 6­7. 

ARAIA, Zicu 
Nu­i di unlu câ­i di dol'i... : [Anecdotă] / Zicu Araia. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 6­7 (iul­aug 1912), p. 5. 

ARAIA, Zicu 
Ieara'n Pind : [Versuri] / Zicu Araia. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 1 (ian 1914), p.1­2. 

ARAIA, Zicu 
Toamna­n Pind : [Versuri] / Zicu Araia. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 89. 

ARAIA, Zicu
Nasi ali Tine : [Versuri] / Zicu Araia. ­ Lirica patriotică. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 110­111. 

ARAIA, Zicu 
Vangheliţa : [Versuri] / Zicu Araia. ­ Inspirată din viaţa familiilor de păstori aromâni. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 7 (iul 1907), p. 224. 

ARAIA, Zicu 
Toamna 'n Pind : [Versuri] / Zicu a. Araia. 
În: Lumina. ­ An 5, nr. 11­12 (nov­dec 1907), p. 35­38. 

ARAIA, Zicu 
Doi fraţi din Pindu : [Elegie] / Zicu Araia. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 3 (mar 1908), p. 8­9. 

ARGINTEANU, Ion 
Speranţa aromânilor : [Versuri] / Ion. D. Arginteanu. ­ Lirica patriotică. 
În: Lumina. ­ An 10, nr. 10 (oct 1905), p. 315­319. 

BAGAV, Andrei C. 
Baba Dochia = Moaşa Codrughionului : [ legendă] / And. B. C.. 
În: Macedonia. ­ nr. 1 (1888), p. 6­8. 

BAGAV, Andrei C. 
Apa cură chetrili armân : [versuri]. 
În: Macedonia. ­ nr. 5 (1889), p. 99. 

BARAVACHE, Petre 
Puilu chiuro : [Legendă] / Vasile Papaianuşi. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 9 (sep 1903), p. 227­228. 

BARITI, N.P. 
Aslanlu lăndzit : (fabulă) / P.N. Bariti. 
În: Lumina. ­ An.1, 7­8 (iul­aug 1903), p. 197. 

BATZARIA, Nicolae 
Aroşe sunt di sândze : [Anecdotă populară] / N. Baţaria. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 4 (apr 1904), p. 127 . 

BATZARIA, Nicolae 
Picurarlu Hagi­Done : anecdotă populară / N. Baţaria. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 5 (mai 1904), p. 152­153. 

BATZARIA, Nicolae 
Arădzi, doamne ! : [Anecdotă populară] / N. Baţaria. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 6 (iun 1904), p. 179­180. 

BATZARIA, Nicolae 
Vedz că scrie Amirălu : (Anecdotă populară) / N. Baţaria.
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 115. 

BATZARIA, Nicolae 
L'iartă­mi, mul'iare : [anecdotă]  / N. Baţaria. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr, 9 (sep 1904), p. 243­244. 

BATZARIA, Nicolae 
Nu 'ntribam tră cal : [anecdotă] / N. Baţaria. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 10 (oct 1904), p. 274. 

BATZARIA, Nicolae 
Arujirea aduţe Furtutirea : [Anecdotă] / N. Baţaria. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 11 (nov 1904), p. 310. 

BATZARIA, Nicolae 
Dispoti şi tarlu : [anecdotă] / N. Baţaria. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 12 (dec 1903), p. 356. 

BATZARIA, Nicolae 
I­al dipune tâmbărălu : (Anecdote populare) / N. Baţaria. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 2 (mai 1906), . 33. 

BATZARIA, Nicolae 
Chipurlu a li catuşe : (fabulă) / N. Baţaria. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 2 (mai 1906), p. 45. 

BATZARIA, Nicolae 
Cu tihe fuşi, Doamne : (anecdotă populară) / N. Baţaria. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 3 (iul 1903), p. 18­19. 

BATZARIA, Nicolae 
L'i­u plăteaşti Dumidză : (Anecdotă populară) / N. Baţaria. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 4­5 (iul­aug 1906), p. 99­100. 

BATZARIA, Nicolae 
Fă cum îţi tal'ie caplu : [anecdotă] / N. Baţaria. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 6­7 (sep­oct 1906), p. 143. 

BATZARIA, Nicolae 
Seavirle şi Soarele : [Versuri]  / N. Baţaria. 
În: Graiu bun. ­ An., nr. 10 (1907), p. 219­220. 

BATZARIA, Nicolae 
Luplu şi mula : Fabulă / N. Baţaria. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 2 (feb 1906), p. 37­38. 

BATZARIA, Nicolae 
Horiatlu ş­nipărtica : [anecdotă] / N. Baţaria. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 5 (mai 1906), p. 120.
BATZARIA, Nicolae 
Aslanlu şi soţil'i : [anecdotă] / Nicolae Baţaria. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 6 (iun 1906), p. 172. 

BATZARIA, Nicolae 
Vulpea şi Ţaplu : [fabulă] / N. Baţaria. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 7­8 (iul­aug 1906), p. 199. 

BATZARIA, Nicolae 
Hirarlu şi pârmâtarlu : [Versuri] / N. Batzaria. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (aor­mai 1929), p. 51. 

BATZARIA, Nicolae 
Aslanlu, luplu şi vulpea : fabulă / N.Batzaria. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 58­59. 

BATZARIA, Nicolae 
Auşlu şi moartea : [versuri] / N. Batzaria. 
În: almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 60. 

BATZARIA, Nicolae 
Nu s­acaţă armânlu : [Anecdotă] / N. Batzaria. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 48­49. 

BATZARIA, Nicolae 
Diştiptatlu grec : [Anecdotă] / N. Batzaria. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 120. 

BATZARIA, Nicolae 
Diştiptatlu grec : Anecdotă populară / N. Baţaria. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 2 (feb 1904), p. 50. 

BATZARIA, Nicolae 
Cu foartica : [Anecdotă populară] / N. Baţaria. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 5 (iun 1901), p. 69. 

BATZARIA, Nicolae 
Nu armânlu, ma curaua : Anecdotă populară / N. Baţaria. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 6 (iul 1901), p. 88. 

BATZARIA, Nicolae 
Chita la bisearică : (anecdotă populară) / N. Baţaria. 
În: Frătilia. ­ An. 1, nr. 10 (nov 1901), p. 166. 

BELIMACE, Constantin 
Unui poet : [Versuri] / C. I. Belimace. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 4 (apr 1905), p. 105. 

BELIMACE, Constantin
Părinteasca dimăndari ; Picurarlu cătră vruta­l'i : [ Versuri în grai aromân] / Constantin 
Belimace. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 83­84. 

BELIMACE, Constantin 
Legenda Codrughionului ; Albili ş­muşatili = (Ielele) / Constantin Belemace. 
În: Macedonia. ­ nr. 1 (1888), p. 8, 17­20. 

BELIMACE, Constantin 
Vin' ca s­vă ved ; Dimăndarea părintească : [ versuri] / Constantin Belemace. 
În: Macedonia. ­ nr. 4 (1889), p. 75­76, 78. 

BELIMACE, Constantin 
Mailu : [ versuri] / Constantin Belemace. 
În: Macedonia. ­ nr. 5 (1889), p. 95. 

BELIMACE, Constantin 
Curnicea : [baladă] / Del Mace. 
În: Macedonia. ­ nr. 6 (1889), p. 109­ 110. 

BELIMACE, Constantin 
Coada Cap easti la noi ; Dudia : [versuri] / Constantin Belimace. 
În: Macedonia. ­ nr. 7 (1889), p. 128, 133. 

BELIMACE, Constantin 
Nicolae Caragea : [versuri] ; [fotografie] / Constantin Belimace. ­ Omagiu adus marelui 
filantrop al aromânilor, originar din Gopeşi. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 47. 

BELIMACE, Constantin 
Hoara : [Versuri] / Constantin Belimace. ­ Evocarea locurilor natale. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p.42. 

BELIMACE, Constantin 
Căntec / C. Belemace. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 4­5 (iul aug 1906), p. 89. 

BELIMACE, Constantin 
Imn : M. S. Sultanului Abdul Hamid II / C. Belimace. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 1 (ian 1903), p. 3. 

BELIMACE, Constantin 
Lândzitul : [Versuri] / Constantin T. Belimace. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 2 (feb 1906), p. 54. 

BELIMACE, Constantin 
Un cântec / C. Belimace. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 1 (ian 1906), p. 9. 

BELIMACE, Constantin
Un cântic / C. Belimace. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 84. 

BELIMACE, Constantin 
Un suschir : [Elegie] / C. Belimace. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 2 (feb 1903), p. 60. 

BELIMACE, Constantin 
In albumul lui Noe Constantin : [Dedicaţie în versuri] / C. Belimace. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 7­8 (iul­aug 1903), p. 198. 

BELIMACE, Constantin 
Ună păreare de­arău / C. Belimace. ­ Nostalgia locurilor natale. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 4 (apr 1907), p. 101. 

BELIMACE, Constantin 
Poesie din tinereaţă / Constantin T. Belemace. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 1 (feb 1901), p. 7. 

BELIMACE, Constantin 
Călugăriţa : [Versuri] / Constantin T. Belemace. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 2 (mar 1901), p. 30. 

BELIMACE, Constantin 
Ficiorlu crescut tu pădure : [Versuri] / Constantin T. Belemace. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 79­80, p. 79­80. 

Beza, Marcu 
Lară valea... : [Versuri]  / M. Beza. ­ Lirica pastorală. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 4 (apr 1904), p. 110. 

BEZA, Marcu 
Cloputile... : [Versuri] / M. Beza. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 5 (mai 1904), p. 135. 

BEZA, Marcu 
Ma ţi u vrei ? : [Elegie] / M. Beza. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 7­8 (iul­aug 1904), p. 201. 

BEZA, Marcu 
Cântic / M. Beza. ­ Lirica pastorală. 
În: . ­ An 2, nr. 9 (sep 1904), p. 236. 

BEZA, Marcu 
Dorn'i ­n'i ... : [Căntec de leagăn] / M. Beza. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 10 (oct 1904), p. 271. 

BEZA, Marcu 
Minduiri !... : [Elegie] / M. Beza. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 11 (nov 1904), p. 304.
BEZA, Marcu 
La tăruşte : [Versuri] / M. Beza. ­ Lirica pastorală. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 12 (dec  1904), p. 337. 

BEZA, Marcu 
Căntic / Marcu Beza. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 3 (iun 1906), p. 14. 

BEZA, Marcu 
Ună carte : [Versuri] / M. Beza. ­ Lirica patriotică. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 4­5 (iul­aug 1906), p. 103­104. 

BEZA, Marcu 
Cântic / M. Beza. 
În: Graiu bun. ­ An.1, nr. 8­9 (nov­dec 1906), p. 173. 

BEZA, Marcu 
Auşlu : [Versuri] / M. Beza. ­ Lirica patriotică. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 10 (1907), p. 216. 

BEZA, Marcu 
De­acasă : [Versuri] / M. Beza. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 11­12 (1907), p. 245. 

BEZA, Marcu 
Pindului : [Versuri] / M.B.. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 11­12 (1907), p. 276. 

BEZA, Marcu 
Lilicea di­agrâşare : [Versuri] / Marcu Beza. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ ( 1927), p. 88. 

BEZA, Marcu 
Muşata : [Versuri] / M. Beza. ­ Lirica de dragoste. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 6(iun 1903), p. 150. 

BOGA, Leonida 
Tru cărţăle... : [versuri] / L.T. Boga. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 109. 

BOGA, Leonida 
Trandafilu ; Tricură meşi ; Un dumnidză : [Versuri] / L. Th. Boga. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 117, 191, 225. 

BOGA, Leonida 
Sum Yite : [Versuri] / L.Th. Boga. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 147. 

BOGA, Leonida
Mireasa vrăjită : [în formă populară) / Leon Boga. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 9 (sep 1906), p. 302. 

BOGA, Leonida 
Turnatlu dit xeane ş­lilicea : [versuri] / Leonida Boga. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 7 (iul 1907), p. 204. 

BOGA, Leonida 
Stră hoară : [Versuri] / B. L.. ­ Nostalgia locurilor natale. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 8­9 (aug­sep 1907), p. 15­16. 

BUIA, Nicolae 
Petala : (Potcoava) : Anecdotă populară / de N. Buia. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 5 (mai 1903), p. 119. 

CACICU 
Doină aromână / Cacicu din Floru (Epir). 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 80. 

CEANI, Dumitru 
Auşl'ii : [Versuri] / Dumitru Ceani. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 2 (apr­iun 1936), p. 34. 

CEARA, George 
Desrobit : [Elegie] / George Ceara. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 5 (mai 1905), p. 146. 

CEARA, George 
Lumină ! : [Versuri] / George Ceara. ­ Lirica patriotică. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 10 (oct 1905), p. 331­332. 

CEARA, George 
Despărţirea : [Versuri] / George Ceara. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 10 (1904), p. 201. 

CEARA, George 
El moare : [Versuri] / George Ceara. ­ Căntec de jale pentru victimile confruntărilor cu 
bandele greceşti. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 1 (ian 1912), p. 5. 

CEARA, George 
Te­aşteptai : [Versuri] / George Ceara. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 5 (iun 1912), p. 2. 

CEARA, George 
Nă plamină mi­arde : [Versuri] / George Ceara. ­ Nostalgia locurilor natale. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 2 (feb 1914), p. 7. 

CEARA, George 
Mieluşa : [Versuri] / George Ceara.
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 5 (mai 1914), p. 8. 

CEARA, George 
Muma : (elegie) / George Ceara. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 1 (ian 1903), p. 12. 

CEARA, George 
Blăstemul di mumă : [Versuri] / Ceara George. ­ Lirica de inspiraţie folclorică. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 4(apr 1903), p. 98. 

CEARA, George 
Va's toarnă ?... : [Elegie] / G. Ceara. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 7­8 (iul­aug 1903), p. 166. 

CHIALE, Taşcu 
Nu va Mitlu să se 'nsoară : [Anecdotă în versuri] / Taşcu I. Chialle. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 3 (mar 1907), p. 92. 

CIOMU, Taşcu 
Bate vimtul...: [Versuri] / Taşcu Ciomu. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 2 (mai 1906), p. 44. 

CIOMU, Taşcu 
Arăulu : [Versuri] / Taşcu Ciomu. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 3 (iun 1906), p.27. 

CIOMU, Taşcu 
Dorlu ali mami : [Versuri] / Taşcu Ciomu. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 6­7 (sep­oct 1906), p. 139. 

CIUMETTI, Anton 
Pirţia a li Cheauă : [ Satiră] / Anton Ciumetti. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 2 (apr­iun 1936), p. 31­32. 

COŞBUC, George ; ARAIA, Zicu 
Moartea lui Fulger : Traducere [în grai aromân] / de Zicu Araia. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 4  (mai 1912), p. 3­5. 

COŞBUC, George 
Nunta Zamfirei : [Versuri transpuse în grai aromân] / de Zicu Araia. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 5 (mai 1914), p. 9­10. 

COSMESCU, C.I. 
Cireapu ­al Nastradin / C. Cosmescu. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 7­8 (iul­aug 1905), p. 216. 

COSMESCU, C.I. 
Tri Sâm Tudor = (Tudoriţa) : [Versuri] / C. I. Cosmu. ­ Cu comentarii de subsol asupra 
obiceiurilor practicate de aromânii din Gopeşi. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 4 (apr 1904), p. 111.
COSMESCU, C.I. 
Tufa : [Versuri] / Cosmu. ­ Inspirată din obiceiurile la căsătorie, specifice aromânilor Din 
Gopeşi ; Cu note explicative de subsol, privind datina buchetului. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 9 (sep 1904), p. 249. 

COSMESCU, C.I. 
Ursa şi boil'i : Fabulă originală / C.I. Cosmescu. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903), p. 51. 

COSMESCU, C.I. 
Maş un cănticu ; Disaga : [Versuri] / C.I.Cosmescu. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 99­100, 129. 

COSMESCU, C.I. 
Araclu, broasca şi mreana :[ fabulă] / C.I.C.. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 140. 

COSMESCU, C.I. 
Nevol'ia : (din literatura turcească) : [Vesuri] / de Cosmu. ­ Literatură pentru copii. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 1 (ian 1907), p. 7­9. 

COSMESCU, C.I. 
Ună noapti di apriir : [Versuri] / Cosmu. ­ Evocarea locurilor de baştină. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 4 (aor 1907), p. 103­104. 

COSMESCU, C.I. 
La înmormântarea a­l Nicola Popilian : [Epitaf] / Cosmu. ­ Învăţător la Bitolia, militant al 
cauzei româneşti în Peninsula Balcanică. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 5 (mai 1934), p. 134. 

COSMU C. Valeria 
Fuga tru ­ acseani : [Versuri] / Valeria C. Cosmu. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 3 (mar 1907), p. 89­90. 

CUTOVA, Ioan 
Răvaş Pindului : [versuri] / Ioan Cutova. ­ Evocarea locurilor natale. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 2 (mai­sepg 1937), p. 11. 

EMINESCU, Mihai 
Luţeafirlu : [Versuri transpuse în grai aromân după Mihai Eminescu / de Gh. I. Perdichi. 
În: . ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 111. 

FOTI, Ion 
Cântec di dor : [Versuri] / I.Foti. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 1 (ian 1907), p. 77. 

FOTI, Ion 
Picurarlu : [versuri] / I. Foti. ­ Lirica păstorească. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 67.
FOTI, Ion 
S­alină dzeana : [Versuri] / Ioan Foti. ­ Lirica pastorală. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 3 (mar 1906), p. 84. 

FOTI, Ion 
Păstorul înstrăinat : [Versuri] / I. Foti. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 11­12 (nov­dec 1906), p. 343. 

FOTI, Ion 
Plângu di cloput : [Versuri] / I. Foti. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 52. 

FOTI, Ion 
Arăulu = Râul : (după Goethe) : [Versuri] / de I. Foti. 
În: Lumina. ­ An.5, nr. 5 (mai 1907), p. 168. 

FOTI, Ion 
Plngul a picurarlui ; Moi muşată : [Versuri] / I. Foti. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 11­12 (nov­dec 1907), p. 48­49. 

FOTI, Ion 
Cucuţăl di tu livade ; Plângu di cloput : [Versuri] / I. Foti. ­ m. ­ Nostalgia locurilor natale. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 4 (apr 1908), p. 8. 

HAGI­GOGU, Toli 
Graiu di hoare ţi s­aspargu : [Versuri] / T. Hagi­Gogu. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 4 (iun 1929), p. 64. 

HAGI­GOGU, Toli 
Căşarlu cu ghizarlu : Casă pri ciutal'i : [Versuri] / T. Hagi­Gogu. ­ Inspirată din viaţa socială a 
aromânilor. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 71­72. 

ILIESCU, Taşcu 
Vulpea şi biba : [fabulă] / Taşcu Iliescu. ­ Literaura pentru copii. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1904), p. 86. 

ILIESCU, Taşcu 
Birina : [Versuri] / Taşcu Iliescu. ­ Lirica pastorală. 
În: Macedonia. ­ nr. 1 (1888), p. 21­22. 

ILIESCU, Taşcu 
Dumnica ş­ vrutlu a l'ei : [versuri] / Taşcu Iliescu. 
În: Macedonia. ­ nr. 3 (1888), p. 56­57. 

ILIESCU, Taşcu 
Limba strauşească : [Versuri] / Taşcu Iliescu. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 19­20.
ILIESCU, Taşcu 
Ficiori mulţi ma fără hari : [vesuri] / Taşcu Iliescu. ­ Scene din viaţa socială. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 4 (apr 1903), p. 92­94. 

ILIESCU, Taşcu 
Natul dat la paramană : [Parabolă] / T. Iliescu. 
În: Revista Pindul. ­ An. 1, nr. 8 (iul 1899), p. 6. 

IOTTA, Naum 
La murmintu : [Versuri] / I.N. Iotta. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 158­159. 

IOTTA, Naum 
La vatră : [Versuri] / Naum Iota. 
În: Revista Pindul. ­ An. 1, nr. 1 (nov 1898), p. 8. 

IOTTA, Naum 
Di căndu : [Versuri] / Naum Iotta. ­ Lirica de dragoste. 
În: Revista Pindul. ­ An. 1, nr 2 (1898), p. 6. 

IOTTA, Naum 
Costa şi Ciucea : (pastorală) / Naum Iotta. 
În: Revista Pindul. ­ An. 1, nr. 4 (feb 1899), p. 2­8. 

IOTTA, Naum 
Dor di mamă : [Elegie] / Naum Iotta. 
În: Revista Pindul. ­ An 1, nr. 7 (mai 1899), p. 2. 

IOTTA, Naum 
Diparti di­a l'ei gioni : [Versuri]  / Naum Iotta. ­ Lirica de dragoste. 
În: Revista Pindul. ­ An. 1, nr. 8 (iun 1899), p. 3. 

MURNU, George 
Cânticlu a xeanilor / George Murnu. 
În: Lumina. ­ An 2., nr. 3 (mar 1904), p. 70. 

MURNU, George 
La isvor ; Armân'i vă diăştiptaţ ! ; Toamna : [versuri] / George Murnu. 
În: Macedonia. ­ nr. 1,2,3 (1888), p. 20­21, 46­47, 68­70. 

MURNU, George 
Ascâparea al Done ; Soarili şi luna ; Tru aestă lumi : [versuri] / George Murnu. 
În: Macedonia. ­ nr. 8,9 (1889), p. 146­148, 152, 166­167. 

MURNU, George 
Blahava : (o legendă din Pind) / George Murnu. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 11. 

MURNU, George 
Soe armânească : [Versuri] / George Murnu.
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 167­168. 

MURNU, George 
Chita şi Bură : Poemă / G.M.. ­ Lirica haiducească. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 99­105. 

MURNU, George 
Cântic nou / G. Murnu. ­ Lirica patriotică. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 1 (ian 1912), p. 4. 

MURNU, George 
Nu­n'i plândzi , vrută : [Versuri] / George Murnu. ­ Lirica de dragoste. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 1 (mar 1929), p. 5. 

MURNU, George 
Èngusă : [Versuri] / G. Murnu. ­ Nostalgia locurilor natale. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 42. 

MURNU, George 
Sivdae : [Versuri] / George Murnu. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 4 (iun 1929), p. 62­63. 

MURNU, George 
Dor di picurar : [Versuri] / G. Murnu. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 132. 

MURNU, George 
Sgic di moarti : [Versuri] / G, Murnu. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 138. 

MURNU, George 
Dor di turnari : [Versuri] / G. Murnu. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 9 (sep 1903), p. 211. 

NICOLESCU, Dimitrie 
Cum s­adavge minciuna : fabulă / Dimitrie Nicolescu. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 7­8 (iul­aug 1903), p. 183. 

NICOLESCU, Dimitrie 
Examenul: [Versuri] / Dimitrie Nicolescu. ­ Literatura pentru şcolari. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 7­8 (iul­aug 1903), p. 203. 

NICOLESCU, Mihail 
Spune­mi bre gione : [Romanţă populară. Text] / de Michail Nicolescu. ­ Note muzicale 
[s.n.]. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 1 (feb 1901), p. 10. 

NOLLA, Dem. Gh. 
Cântecul ; Înserare pindeană : [versuri] / Dem. Gh. Nolla. ­ Evocarea locurilor natale. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 45,46.
PANAGU, Atanasie 
Di la oi : [versuri] / Atanasie Panagu. ­ Lirica păstoritului. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 121. 

PAPA­IANUŞI, V. 
La dare ; Etă laie : [Proză scurtă] / V. Papa­Ianuşi. ­ Scene din viaţa socială. 
În: Flambura. ­ An 1, nr. 3 (apr 1912), p. 5­7. 

PAPAHAGI, Nicolae 
Fârmaţili dit xeani : [ Versuri] / Nicolae Papahagi. ­ Lirica înstrăinării la aromâni. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 3 (iul­sep 1936), p. 25­26. 

PAPAHAGI, Pericle 
Minciun'i, prefte, cari te­arâse ? : Ghifta şi căciula : [Anecdote] / P. Papahagi. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 2 (mar 1901), p. 24, 27. 

PAPAHAGI, Tache N. 
Munţilor din Pind : [Versuri] / Tache N. Papahagi. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 2 (feb 19140, P. 3. 

PAPAIANI­SAMARINEANU, Athanasi 
Feata di picurar : [Versuri] / Athanasi Papaiani­Samarineanu. ­ Lirica de dragoste. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903), p. 63. 

PAPAZISI, Pericle 
Păstorul de la Pind : [Versuri] / P. Papazisu. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 2 (feb 1908), p. 29­30. 

PAPAZISSU, Emanoil 
Sun firida ta : [Versuri] / Em. Papazissu. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1914), p. 2. 

PAPAZISSU, Emanoil 
Căntiţi di vreari / Em. Papazissu. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 1 (mar 1929), p. 21. 

PERDICHI, Gheorghe 
Toamna ; Dipârtarea : [Versuri] / Gheorghe Perdichi. ­ Lirica înstrăinării la aromâni. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 3 (iul­sep 1936), p. 13,25­24. 

PERDICHI, Gheorghe 
Fărşeroţl'i [ versuri] / Gheorghe Perdichi. ­ Evocarea locurilor natale, din munii Pindului. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 2 (mai­sep 1937), p. 16­17 

PETRESCU, Vangheliu 
Catuşa şi şoarecili : [fabulă] / V. Petrescu. ­ Autorul, institutor la Şcoala de băieţi din Cruşova. 
În: Lumina. ­ An. 1, r. 5 (mai 1903), p. 132. 

PICURARLU
Tarlu ş' sâmârălu : [fabulă] / Picurarlu. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 5 (mai 1914), p. 3­4. 

RUVA, Hristea 
Maş nă limbă : [versuri] / Cristea P. Ruva. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 121. 

SAMARINEANU, A. 
Şoariclu şi Ursa : [fabulă] / A. Samarineanu. 
În: Macedonia. ­ nr. 3 (1888), p. 71. 

SCRIMA, Ioan 
Sonet / Ioan Scrima. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 4 (oct­dec 19 feb 1936), p.10. 

SCRIMA, Nacu 
Dit xeani : [Versuri] / Nacu Scrâma. 
În: Flambura. ­ An.2, nr. 1 (ian 1914), p. 7­9. 

TOMESCU, Aspasia I. 
Curmarea mel'ilor : [Versuri] / Aspasia I. Tomescu. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1914), p. 2. 

TULLIU, Nuşi 
Doina / Nuşi Tulliu. ­ Versuri adaptate după M. Eminescu, dedicate românilor din sudul 
Dunării. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 87. 

TULLIU, Nuşi 
Cătră munte ; Ease luna : [versuri] / Nuşi Tulliu. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 29. 

TULLIU, Nuşi 
Cântece / Nuşi Tulliu. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 2 (mai 1906), p. 24. 

TULLIU, Nuşi 
Di la vatră : [Versuri] / Nuşi Tulliu. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 3 (iun 1906), p. 55. 

TULLIU, Nuşi 
Ghioclu a meu : [Versuri] / Nuşi Tulliu. ­ Lirica de dragoste. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 4­5 (iul­aug 1906), . 89. 

TULLIU, Nuşi 
Cântic / Nuşi Tulliu. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 6­7 (sep­oct 1906), p. 126. 

TULLIU, Nuşi 
Abela : [Versuri] / Nuşi Tulliu. ­ Evocarea locurilor natale.
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 6­7 (sep­oct 1906), p. 154­155. 

TULLIU, Nuşi 
Dispărţărea : [Versuri] / Nuşi Tulliu. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 2 (ian 1912), p. 4. 

TULLIU, Nuşi 
De la Noi : [Versuri] / Nuşi Tulliu. ­ Lirica patriotică. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 2 (mar 1912), p. 2. 

TULLIU, Nuşi 
Răspuns la "Un Cântec" : din "Lumina", nr. 1 : [Versuri] / Nuşi Tulliu. ­ Adresată bardului 
liric al aromânilor, Constantin Belimace, la publicarea versurilor "Un cântic ca di jale". 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 3 (mar 1906), p. 92. 

TULLIU, Nuşi 
Cântece di jale / Nuşi Tulliu. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 6 (iun 1906), p. 167­168. 

TULLIU, Nuşi 
Cântece / Nuşi Tulliu. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 7­8 (iul­aug 1906), p. 222. 

TULLIU, Nuşi 
Fezo : poem / Nuşi Tulliu. ­ Localizare la Băeasa, în munţii Pind. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr 1 (mar 1929), p. 8­9. 

TULLIU, Nuşi 
Ruja : [Versuri] / Nuşi Tulliu. ­ Lirica de dor. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr 1 (mar 1929), p. 15. 

TULLIU, Nuşi 
Arbineşil'i şi Gargala : [versuri] / Nuşi Tulliu. ­ Lirica inspirată din luptele de apărare ale 
căpitanilor aromâni. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 32­33. 

TULLIU, Nuşi 
Doină / Nuşi Tulliu. ­ Nostalgia locurilor de baştină. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 37. 

TULLIU, Nuşi 
Către vimtu ; Armâna ; Sărcăciana ; Seara ; : [Versuri] / Nuşi Tulliu. 
În: Revista Pindul. ­ nr. 1 (nov 1898). 

TULLIU, Nuşi 
Nunta armânească : Fragment din" Maruşa" : [Versuri] / Nuşi Tulliu. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 94­96. 

TULLIU, Nuşi
La fântâna din vuloagă ; Ravdă inimă... ; Ocl'i lăi şi ocl'i albaştri ; Fudulă imna feata : 
[Versuri] / Nuşi Tulliu. ­ Lirica de dragoste. 
În: Revista Pindul. ­ nr. 2 (dec 1898), p. 2,4,7. 

TULLIU, Nuşi 
Trei Armâni : [Versuri] / Nuşi Tulliu. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 146. 

TULLIU, Nuşi 
Pri­un purumbu...[Versuri] / Nuşi Tulliu. ­ Lirica de dor. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 1 (feb 1901), p. 4. 

TULLIU, Nuşi 
Tru muntele di Smolca : [Baladă] / Nuşi Tulliu. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 1 (feb 1901), p. 8­9. 

TULLIU, Nuşi 
Pleacă­ţi fesea...: [Versuri] / Nuşi Tulliu. ­ Lirica de dragoste. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 2 (mar 1901), p. 21. 

TULLIU, Nuşi 
Plăngul aromânului : [Versuri] / Nuşi Tulliu. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 3 (apr 1901), p. 36. 

TULLIU, Nuşi 
Nane ­ nane : [Cântec de leagăn]  / Nuşi Tulliu. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 5 (iun 1901), p. 73. 

TULLIU, Nuşi 
Tu pădure : [Versuri] / Nuşi Tulliu. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 9 (oct 1901), p. 138. 

TULLIU, Nuşi 
Către munte : [Versuri] / Nuşi Tulliu. ­ Nostalgia locurilo natale. 
În: Revista Pindul. ­ An. 1, nr 2 (dec 1898), p. 6. 

TULLIU, Nuşi 
Xanta : [Versuri] / Nuşi Tulliu. 
În: Revista Pindul. ­ An.1 , r, 5 mar 1899), p. 5. 

TULLIU, Nuşi 
Mama şi puilu : (Versuri metrice fără rimă) / Nuşi Tulliu. 
În: Revista Pindul. ­ An 1, nr. 8 (iun 1899), p. 6­7. 

VELO, Nicolae 
Fetica şi caţita : [Versuri] / Nicolae C. Vello. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903), p.48. 

VELO, Nicolae 
Fântâna vrerel'ei : (baladă) / Nic. C. Velo.
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 79­80. 

VELO, Nicolae 
Arderea Gramostil'ei : [Versuri] / Nicolae Velo. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 81­86. 

VELO, Nicolae 
Featele la leagăn : [Versuri] / Nic.C. Velo. ­ Evocarea unor obiceiuri specifice, la sărbătoarea 
Sfântului Gheorghe . 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 95­96. 
Vezi şi:Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 90. 

VELO, Nicolae 
Fântâna Vrearel'ei : [Baladă] / Nic. C. Velo. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 11­12 (oct 1906), p. 306­308. 

VULCAN, Petru 
Odă la moartea lui Alex Lahovary : [versuri] / Petru Vulcan. ­ Fost ministru al României la 
Bitolia. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol.1, .( 1900), p. 19­20. 

VULCAN, Petru 
Idila ; Picurar'lu de la Pind : [Versuri în grai aromân] / Petru Vulcan. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 83. 

VULCAN, Petru 
Nu beau vin, tine mi ştii : Anecdote macedo­române / de Picurarlu di la Pind. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 120. 

VULCAN, Petru 
La şoput : [Versuri] / P. Vulcan. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 31. 

ZDRULLA, N. 
Li trag groasi : [Versuri] / N. Zdrulla. ­ Literatura satirică. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 158. 

ZUCA, Theodor 
Ia spuni gioni picurar : [Versuri] / Theodor Zuca. ­ Lirica păstoritului. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 2 (apr­iun 1936), p. 33. 

ZUCA, Theodor 
Prumuveara : [Versuri] / Theodor Zuca. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 1 (ian­apr 1937), p. 37. 

ZUCA, Theodor 
Toamna tu Pind : [versuri] / Theodor Zuca. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 4 (oct­2937­feb 1938), p. 23. 

ZUCA, Theodor
Luară Giuglu ; Floarea dit Pindu : [versuri] / Theodor Zuca. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 61. 

B. IN LIMBA ROMÂNĂ 

BEZA, Marcu 
Triste neguri : [Versuri] / M. Beza. 
În: Lumina. ­  An. 2. 
. ­ nr. 1 (ian 1904), p. 16 . 

BEZA, Marcu 
Un păianjen... : [Versuri] / M. Beza. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 2 (feb 1903), p. 50. 

BEZA, Marcu 
Căntecul nucului / M. Beza. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 2 (feb 1903), p. 71. 

BLIDARIU, David 
Rugăciune : [ versuri] / David Blidariu. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 18­19. 

BOGA, Leonida 
Primăvara : [Versuri] / de Leon Boga, elev. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 4 (apr 1905), p. 124. 

BOGA, Leonida 
Graiul sfânt ; Amirăril'ia noastră : [Versuri] / L.Boga. ­ Lirica patriotică. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p.25, 169. 

BOGA, Leonida 
Pribeag pădure...: [Elegie] / Leon Boga. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 5 (mai 1908), p. 24. 

CEARA, Constantin 
Galeşul : [Versuri] / Gerge Ceara. ­ Lirica pastorală. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 6 (iun 1905), p. 169. 

CEARA, George 
La târlă : [Versuri] / George Ceara. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1904), p. 75. 

CEARA, George 
Din război : [Versuri] / George Ceara. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 5 (mai 1904), p. 143. 

CEARA, George 
Luntraşul : [Versuri] / George Ceara. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 12 (dec 1904), p. 357.
CEARA, George 
Muguri : [Versuri] / George Ceara. 
În: Lumina. ­ An. 3, nr. 1 (ian 1905), p. 29. 

CEARA, George 
Cântecul păstorului / George Ceara. 
În: Flambura. ­ An 1, nr. 1 (ian 1912), p. 7. 

CEARA, George 
Sub nărazmi : [Versuri] / George Ceară. 
În:  / lambura. ­ An. 1, nr. 2 (mar 1912), p. 9­11. 

CEARA, George 
În floare­i valea horbotată ; Unui erou (sonet) / George Ceara. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 3 (apr 1912), p. 10,11. 

CEARA, George 
Sihastrul : [versuri] / George Ceara. 
În: Flambura. ­ An.1, nr. 3 (apr 1912), p. 14. 

CEARA, George 
Povestea mea ; Miezul zilei ; Culcaţi­vă drăguţe oi : [Versuri] / George Ceara. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 6­7 (iul­aug 1912), p. 20. 

CEARA, George 
Între păstori : [Versuri] / George Ceara. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 2 (feb 1914). 

CEARA, George 
La lună : [Versuri] / George Ceara. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1914), p. 10. 

CEARA, George 
Întâi Maiu : [Versuri] / George Ceara. 
În: Flambura. ­ An. 2nnr. 5 (mai 1914), p. 1. 

CEARA, George 
Sonet / George Ceara. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 1 (ian 1906), p. 26. 

CEARA, George 
Căntecul păstorului / G. Ceara. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 57. 

CEARA, George 
Moartea în toate : [Elegie] / George Ceara. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 4 (apr 1903), p. 102. 

CEARA, George
Seara : [Pastel] / G. Ceara. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 7­8 (iul­aug 1903), p. 174. 

CEARA, George 
Veselie ; Orfana / George Ceara. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 7­8 (iul­aug 1903), p. 185, 187. 

CEARA, George 
Păstorul : [Idilă] / George Ceara. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 10 (oct 1903), p. 253. 

CEARA, George 
Păstoriţa : [Versuri] / George Ceara. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 11 (nov 1903), p. 265. 

CEARA, George 
La nunta : [Versuri] / George Ceara. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 12 (dec 1903), p. 297. 

COSMULEI, Dimitrie 
Idila : [Versuri] / C. Cosmulei. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 1 (ian 1903), p. 18. 

CUTOVA, Ioan 
Mamei :[versuri] / Ioan Cutova. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 4 (oct 1937­feb 1938), p. 11. 

DUMITRESCU, Alex 
Pe drum înspre Avdela : Parodie gen " Peneş Curcanul"[de Vasile Alecsandri] / Alex. 
Dumitrescu. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 118­120. 

FOTI, Ion 
Macedonia : [versuri] / I.Foti. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 105. 

FOTI, Ion 
Un vânt de toamnă : [Versuri] / I. Foti. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 9 (sep 1906), p. 265. 

FOTI, Ion 
Marş : [Versuri] / Ion Foti. ­ Lirica patriotică. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 4 (iun 1929), p. 67. 

FOTI, Ion 
Cântecul zânei munţilor : fragment dintr­o pastorală / Ion Foti. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 30­31. 

LASCAROV­MOLDOVEANU, Al.
Tarlu, vulpea şi leulu : [fabulă] : [Transpunere în aromână] / de Cola Stur. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 1 (mar 1929), p. 19. 

MANEA, Cola 
Străinătatea şi rândunelele : [ Versuri] / Cola Manea. 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 2, nr. 1 (1930), p. 15­17. 

MURNU, George 
Ţerii mele : [Versuri] / George Murnu. ­ Lirica evocării locurilor natale. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1n(1900), p. 138­140. 

MURNU, George 
Marcu Celnicul : [Versuri] / George Murnu. ­ Evocarea luptelor de apărare împotriva 
atacurilor musulmane. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 81. 

MURNU, George 
Călina : [Versuri] / George Murnu. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 121. 

MURNU, George 
Carmen saeculare : [Versuri] / G. Murnu. ­ Lirica patriotică. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 30­31. 

PAPAZISSU, Emanoil 
Îngropare : [Versuri] / E. Papazissu. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 53. 

PAPAZISSU, Emanoil 
Armatolul : [Versuri] / E. Papazissu. ­ Evocarea figurii haiducului aromân. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 130. 

PAPAZISSU, Panait 
Nunta Pandorei : [Versuri] / P. Papazissu. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 1 (mar 1929), p. 11. 

PAPAZISSU, Panait 
Celniclu : [Versuri] / P. Papazissu. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 131. 

COMITETUL DE INIŢIATIVĂ... 
Românii de la Pind recunoscători M.S. Sultanului Abdul ­ Hamid al doilea : [odă] / Comitetul 
de iniţiativă pentru apariţia primului Almanach. ­ Scrisă la emiterea Iradelei Imperiale, dim mai 
1905,privind acordarea drepturilor civile şi culturale ale populaţiei aromâneşti, din Peninsula 
Balcanică. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol.1, (1900), p.16­ 17. 

SCRIMA, Ioan 
Mărţişor : [ Versuri] / Ioan Scrima. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 1 (ian­ apr 1937), p. 37.
SCRIMA, Nacu 
Puşa : [Versuri] / N.D. Scrima. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 132. 

SORICU, I.U. 
Cântec valach / I.U. Soricu. ­ Lirica patriotică. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 28. 

TULLIU, Nuşi 
Căntecul aromânilor / Nuşi Tulliu. ­ Lirica înstrăinării. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 4­5 (iul­aug 1906), p. 112­113. 

TULLIU, Nuşi 
Clori ; Copilul : [Versuri] / Nuşi Tulliu. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 8­9 ( nov­dec 1906), p. 169­170. 

TULLIU, Nuşi 
Cănd durerile... : [Versuri] / Nuşi Tulliu. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 43. 

TULLIU, Nuşi 
Către o statue veche : [Versuri] / Nuşi Tulliu. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 4 (iun 1929), p. 60. 

TULLIU, Nuşi 
Haiducul Pindului : [Versuri] / Nuşi Tulliu. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 40. 

TULLIU, Nuşi 
Pri Amarea  lae : [Versuri] / Nuşi Tulliu. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 8 (sep 1901), p. 117­118. 

8. 3  PROZĂ 

A. IN AROMÂNĂ 

ARAIA, Cuşan 
Tute s­fac : [proză] / Cuşan D. Araia. ­ Scene de convieţuire socială, localizate la Samarina. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 4 (iun 1929), p. 63. 

ARGINTEANU, Ion 
Celnicul Doca di Gramoste / I. Arginteanu. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 4 (iul 1929), p. 66­67. 

B., S. 
Omlu multu analtu şi cu barba lungă lipseaşti s­hibă glar : [Anecdotă populară] / de S. B.. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 2(feb 1906), p. 58.
BAGAV, Andrei C. 
Legenda Piristeril'ei / And.C.B.. 
În: Macedonia, nr. 1 (1888), p. 12­16. 

BAIA, A. P. 
De­a Ghiora : [Amintiri] / A.P.Baia. 
În: Macedonia, nr. 5 (1888), p. 102­103. 

BAl'U, Mandu 
Cicioari tu cinuşi : [ basme aromâne] / de Mandu Bal'u. 
În: Macedonia, nr. 9 (1889), p. 164­166. 

BARAVACHE, Petre 
Mul'iarea are cap di drac : [Proză] / Petre Baravachea. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 6 (iun 1906), p. 175­177. 

BARAVACHE, Petre 
Nă prindu Marţi şi Vineri : [Povestire] / Petre Baravache. ­ Inspirată din credinţele populare. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 7­8 (iul­aug 1904), p. 199­200. 

BARAVACHE, Petre 
Tră­arâdeari : [Schiţă umoristică] / P. Baravache. ­ Cu fotografii. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 9 (sep 1904), p. 247­248. 

BARAVACHE, Petre 
Vârcolaclu Nole : [Schiţă] / Petre Baravache. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 6 (iun 1904), p. 182­183. 

BARAVACHE, Petre 
Ti nare easti sborlu : [Proză umoristică] / P. Baravache. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 11 (nov 1904), p. 206­207. 

BARAVACHE, Petre 
Ţarţarea şi băşnaclu : [Nuvelă] / Petre Baravache. ­ Acţiune inspirată dinviaţa de familie a 
aromânilor din Vlaho­Clisura. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 12 (dec 1903), p. 297­2300. 

BATZARIA, Nicolae 
Dit anil'i aţel'i greil'i : [nuvela] / Boemus. ­ Acţiune inspirată din trecutul istoric, privind 
distrugerea centrului aromânesc Moscopole de către bandele de başibozuci albanezi . 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 1 (ian 1904), p. 12­16. 

BATZARIA, Nicolae 
Kir Costa Niculceanlu : [Amintiri] / N. Baţaria. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 1 (ian 1904), p.6­10. 

BATZARIA, Nicolae
Kir Dimarhul di Almiro : [Nuvelă] / Boemus. ­ Acţiune inspirată din starea de spirit a 
populaţiei, în timpul dominaţiei otomane. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 5 (mai 1904), p. 137­139. 

BATZARIA, Nicolae 
Fără tată : (Nuvelă) / Boemus. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 6 (iun 1904), p. 187­189. 

BATZARIA, Nicolae 
Minte di ficiori : [schiţă] / Nicolae Baţzaria. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 166­167. 

BATZARIA, Nicolae 
Tr­ună noapti di iarnă : [amintiri] / Boemus. ­ Preoţi aromâni şi chestiunea limbii liturgice în 
bisericile din Macedonia. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1904), p. 80­81. 

BATZARIA, Nicolae 
Un martir al ideiei :[proză] / N. Baţaria. ­ Proză inspirată din confrunţările preoţilor aromâni 
cu patriarhia greacă,pentru introducerea limbii materne în biserici; Acţiune localizată la Bitolia 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 3 (iun 1906), p. 26­30. 

BATZARIA, Nicolae 
Cum am cunoscut întâiu pe români : [Povestire autobiografică]  / N. Baţaria. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 6­7 (sep­oct 1906), p. 155­159. 

BATZARIA, Nicolae 
Prima Revistă românească în Turcia : Amintiri / N. Baţaria. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 8­9 (nov­dec 1906), p. 201­ 204. 

BATZARIA, Nicolae 
Ţi dzâţi, lai ? = (Ce zice, mă) : [Amintiri] / N. Baţaria. ­ Secvenţe din întâlnirea aromânilor 
din Cruşova cu scriitorulI. Neniţescu, aflat în călătorie de studiu în Macedonia. 
În: Lumina. ­ An. 2. 
. ­ nr. 2 (feb 1904), p. 52­55. 

BATZARIA, Nicolae 
Nu­i ghine, hil'iu, nu­i ghine : (din bana de la noi) / Boemus. ­ Scene din viaţa familială. 
În: Frăţilia. ­ An. 1 , nr 8 (sep 1901), p. 115­116. 

BATZARIA, Nicolae 
Nathima cari scoase xeana ! : [Schiţă] / Boemus. ­ Drama înstrăinării, în familiile aromânilor. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 11 (dec 1901), p. 170­171. 

BEZA, Marcu 
Puili, mamo !... : [Nuvelă] / M. Beza. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 4 (apr 1904), p. 108­110. 

BEZA, Marcu 
Ica : [Nuvelă] / M. Beza.
În: . ­ An. 2, nr. 6 (iun 1904), p. 180­182. 

BEZA, Marcu 
Surorile : [Nuvelă] / M.Beza. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 7­8 (iul­aug 1904), p. 203­204. 

BEZA, Marcu 
Nivişteana : [Nuvelă] / M. Beza. ­ Acţiune localizată la Salonic. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 12 (dec 1904), p. 352­355. 

BEZA, Marcu 
Cu chiragiazili : [Proză] / Marcu Beza. ­ Proză scurtă,inspirată din viaţa negustorilor aromâni, 
localizată în zona Vlaho­Clisurei. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 2 (mai 1906), p. 25­32. 
. ­ nr. 6­7 (sep­oct 1906), p. 140­142. 

BEZA, Marcu 
Doaule mae : [Amintiri] / M.Beza. ­ Nostalgia copilăriei, cu scene din viaţa de familie. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 6­7 (sep­oct 1906), p. 126­132. 

BEZA, Marcu 
Un Crăciun : Din pole : [Amintiri] / M. Beza. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 8­9 (nov­dec 1906), p. 183­185. 

BEZA, Marcu 
Gardani : [Nuvelă] / M. Beza. ­ Inspirată din viaţa păstorilor aromâni. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 10 (1907), p. 220­227. 

BOGA, Leonida 
Nipoata aveglietorului : [Nuvelă] / Bogă Leon. 
În: . ­ An. 5, nr. 8­9 (aug­sep 1907), p. 16­22. 

BOGA, Leonida 
La hane : Comedie : Actul al 2­lea / Leon Boga. ­ Comedie de moravuri. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 6,7,8 (1908), p. 26­28. 

BUCUVALA, I. 
Muşata din Moscopole : [Nuvelă] / I. Bucovala. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 4 (apr 1905), p. 112­119. 

BUCUVALA, I. 
Nunta ali Maruşe : [Nuvelă] / I. Bucovalla. ­ Acţiune inspiraţa din viaţa socială a aromânilor, 
localizată la Corcea, Albania. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 6 (iun 1905), p. 177­ 180. 

BUIA, Ioaniţiu 
Ună feată diştiptată : [Nuvelă] / Ioaniţiu N. Buia. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 7­8 (iul­aug 1905), p. 216­218 .
BUIA, Ioaniţiu 
Agiucătorlu (comargilu) : Nuvelă / Ioaniţiu N. Buia. ­ Scene din viaţa de familie. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 119­123. 

BUIA, Ioaniţiu 
Mariţa ali Tane : Nuvelă în dialect / Ioaniţiu N. Buia. ­ Acţiune localizată la Magarova. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 128­130. 

CACIUPERI, Apostol 
Niţa : [proză scurtă] / Apostol Caciuperi. ­ Scene inspirate din viaţa de familie a aromânilor. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 4 (oct 1937­feb 1938), p. 23­27. 

CARAGEA, N. 
Praşil'i nu­l'i disgrop : (poveste populară) / N.  Caragea. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 3 (iun 1906), p. 14­16. 

CARAGEA, N. 
Doi mincinoşi : (poveste populară) / N.Caragea. 
În: Graiu bun. ­ An .1, nr. 4­5 (iul­aug 1906), p. 100­101. 

CARAGEA, N. 
Dulţi easti bana : Povestire populară / N. Caragea. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 8­9 (nov­dec 1906), p. 174­176. 

CARANICA, COSTA al 
Vulturu şi vulpea : [Poveste] / Costa al Caranica. 
În: Flambura. ­ An 1, nr. 1 (ian 1912), p. 15. 

CARMEN SYLVA 
Piştireaua­a Ialomiţăl'ei = [Peştera Ialomicioarei] : [Legendă transpusă în aromână] / Carmen 
Sylva. 
În: Macedonia. ­ nr. 2 (1888), p. 31­34. 

Câţe l'i dzâc a greclui Capra ? : [proză satirică]. ­ Avdzâtă di la un Român di Brăila. 


În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903). 

CEARA, A. 
Cândila a banâl'iei : [Proză scurtă] / G. Ceara. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 125­128. 

CEARA, George 
Aprindu Su­Medru : [Nuvelă] / George Ceară. ­ Acţiunea, inspirată din starea de spirit a 
populaţiei aromâne din locurile de baştină în urma plecării tineretului în Vlăhie şi mentalităţile 
privind 
căşătoria cu vlăhuţe (daco­românce). 
În: Flambura. ­ An. 1, r. 2 (mar 1912), p. 3­5. 

CEARA, George 
Şcoala veacl'e : [Amintiri] / George Ceara. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 6­7 (iul­aug 1912), p. 1­4.
CEARA, George 
Căpitanlu : [Nuvelă] / George Ceară. ­ Inspirată din luptele interetnice în locurile de baştină. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 1 (ian 1914), p. 4. 

CEARA, George 
Hagi­ Gadvias : [Proză] / George Ceara. ­ Scene de convieţuire socială localizate la Veria. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 1 (ian 1912), p. 15­16. 

CEARA, George 
Un tilegraf : [Proză] / George Ceara. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 2 (feb 1914), p. 3­4. 

CEARA, George 
Om şi zălape : [Proză] / George Ceară. ­ Inspirată din viaţa păstorilor aromâni. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 3 [mar 1914], p. 4­7. 

CHRISTU, V.N. 
Arâulu blistimatu : [Proză] / V. N. Christu. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 4 (iun 1929), p. 68­69. 

CIUMETTI, S.G. 
Ş' luna are gură : [povestire] / S. G. Ciumetti. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 3 (mar 1905), p. 91­92 . 

CIUMETTI, Sterie 
Lale Cola : [Nuvelă] / Sterie Ciumetti. ­ Scene de viaţă socială. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 7­8 (iul­aug 1903), p.185,192. 

CONSTANTE, C.S. 
Ghiftul la stane : (Nuvelă) / C.S. Constante. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 8 (sep 1901), p.119­120. 

CONSTANTINESCU, A. P. 
Cu huryianiţil'i armân'i : [proză scurtă] / A.P. Constantinescu. ­ Acţiune localizată în locurile 
de baştină. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 140­142. 

COSMESCU, C.I. 
Găl'inile al Baron Sina / N. D. Scrima. ­ Istorisire referitoare la contextul emigrării din 
Moscopole a familiei Sina. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1904), p. 73­74. 

COSMESCU, C.I. 
Diştiptată escu, mamă ! : [Proză scurtă] / C.I. Cosmescu. ­ Acţiune localizată în Gopeşi, 
Macedonia. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 3,  (1903), p. 19­21. 

COSMESCU, C.I.
Adam Olmaiajasân = Nu vei fi om : [Nuvelă] / Cosmescu. ­ Scene inspirate din viaţa socială a 
aromânilor. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 5 (mai 1907), p. 241­242. 

COSMESCU, C.I. 
Tutchi iedâm = [Ca şi cum am mâncat] : [Snoavă] / Cosmescu. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 7 (iul 1907), p. 220­223. 

Di tuti : (isturii şcurti). 
În: Macedonia. ­ nr. 1 (1888), p. 22­23. 

DICKENS, Charles 
Aprindu Crăciun : Fantoma lui Marley : Nuvelă [tradusă în limba aromână] / de I. Bucovala. 
În: Lumina. ­ An. 3, nr. 11 (nov 1905), p. 347­350. 

DONA, Mitu 
A cui s­te dau : [Proză] / Donâ. ­ Scene de viaţă socială. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 5 (mai 1914), p. 5. 

DONA, Mitu 
Neli : [Proză] / Donâ. ­ Inspirată din viaţa păstorior aromâni. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 5 (mai 1914), p. 4­6. 

DRĂCURIILE muliereşti : (Părăvuliile di­al lala Costa). ­ Anecdote inspirate din viaţa familiei 
aromâne. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 48­51. 

DULI, Sterie G. 
Culuşa : [Nuvelă] / Sterie G. Duli. 
În: Flambura. ­ An. 1, r. 6­7 (iul­ aug 1912, p. 15­17. 

DULI, Sterie G. 
Un, care vrea si' nveaţă ţe va s' dzâcă siţî si mută perlu : [Poveste] / tradusă de St. G. Dulli. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 2 (feb 1914), p. 10­13. 

EFTIMIE, Victor ; GULI, Sterie G. 
Tu aumbra dafinilor : [Transpunere în aromână] / de Sterie G. Guli. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 5 (iun 1912), p. 16. 

Fabulă : Omlu cât s­apârysească di soia lui şi s­adună cu xen'il'i, tu nivolie.... ­ Avdzât di la un 
Armân fugat tu Basarabia, Rusia. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 3,  (1903), p. 74. 

FOTI, Ion 
Di ­ aralili a xeanilor : [Nuvelă] / I. Foti. ­ Acţiune localizată la Clisura. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 1 (ian 1906), p. 19­23. 

FOTI, Ion 
Călugăriţa : [Nuvelă] / I. Foti. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 7­8 (iul­aug 1906), p.235­237 .
FOTI, Ion 
Hagiulu : [Nuvelă] / I. Foti. ­ Înstrăinarea tineretului şi starea de spirit a familiilor. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 11­12 (nov­dec 1906), p. 314­319. 

FOTI, Ion 
Fânţâna de la Bileani : [Povestire] / I.Foti. ­ Evocarea locurilor de baştină. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 4 (apr 1907), p. 114­116. 

FOTI, Ion 
Două sufliti : nuvelă / I. Foti. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 4 (apr 1908), p. 8­12. 

GHECIU, C. 
Haida al Nastu : Nuvelă / S. Gheciu. ­ Acţiune inspirată din viaţa socială. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 12 (dec 1903), p. 291­293. 

HAGI­COSTA, N. 
Giudecată îndreaptă : [snoavă] / N. Hagi­Costa. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 2 (mai 1906), . 35. 

HAGI­COSTA, N. 
Căn'il'i s­o mâcă ! : [Proză umoristică] / N. HAGI­COSTA. ­ Scene din viaţa de familie. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 3 (iun 1906), p. 56­61. 

HAGI­COSTA, N. 
Tră timia ta doamne ! :[Proză] / N. Hagi­Costa. ­ Scenă umoristică inspirată din viaţa 
diplomatică a personalităţilor politice greceşti Ioan Coletti şi Carascachi,de sorginte aromână . 
În: Graiu bun. ­ An 1, nr. 4­5 (iul­aug 1906), p. 96­98. 

HAGI­COSTA, N. 
Aghiul Nicola şi auşlu : Povestire populară / N. Hagi­Costa. 
În: Graiu bun. ­ An 1, nr. 6­7 (sep­oct 1906), p. 183­138. 

HAGI­COSTA, N. 
Kir Vasilachi : [Amintiri] / N. Hagi­Costa. ­ Scene de viaţă socială, inspirate din locurile de 
baştină. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 8­9 (nov­dec 1906), p. 178­190. 

HAGI­COSTA, N. 
Ţi dzâţi, lai ? : [Proză satirică] / N. Hagi­Costa. ­ Scene din viaţa socială. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 11­12 (1907), p. 259­261. 

HAGI­COSTA, N. 
Te­arâsiră, bărbate, te­arâseră : [Proză umoristică] / N. Hagi­Costa. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 2 (feb 1904), p.54­57 . 

HAGI­GOGU, Toli 
Din viaţa aromânilor din Cadrilater : Scurt pasagiu din romanul "Că  ţâcoan'ia" / de T. Gh. 
Hagi­Gogu.
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 73­79. 

ILIESCU, Taşcu 
Mama cu hil'iu : (fragment) / Taşcu Iliescu. 
În: Macedonia. ­ nr. 9 (1888), p. 163. 

IOTTA, Naum 
Romana : piesă teatrală în trei acte : [tradusă în limba aromână] / de Iotta Naum Iotta. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 9 (sep 1904), p. 252­259. 

Istorioare muşate. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 3 (mar 1905), p. 92­94. 

Istorioari muşate : Cânele credincios / semnează Furnica. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 4 (apr 1905), p. 55. 

LARUNGU, D. 
Ună carte : [Proză scurtă] / D. Larungu. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 3 (iun 1903), p. 17­19. 

LESSING, E. 
Dumnidză ş' oaia / de E. Lessing ; tradusă în aromână de I. Foti. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 4 (apr 1908), p. 30. 

LICEA, Ion 
Santa : [Proză scurtă] / I. Licea. 
În: Calendarul aromânesc. ­ ( 1912), p. 82­84. 

LICEA, Ion 
Goga ali Chiraţă / I.Licea. ­ Proză inspirată din emigrarea tinerilor aromâni în Vlăhie 
(România). 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 11­12 (1907), p. 254­257. 

METTA, Constantin 
Tri ună rublă : [Schiţă] / Const. Metta. ­ Acţiune localizată la Bitolia. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 7 (aug 1901), p. 104. 

NACU, Sterie 
Ghiftul celnic : [schiţă] / Sterie Nacu. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 6 (iun 1904), p. 190­191. 

NUNTĂ sun Căţut : [Povestire]. ­ Localizare, în zona comunei Veria. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 3 (apr 1912), p. 16. 
. ­ nr. 4 (mai 1912), p. 16. 

P.G.M. 
Chita : (schiţă) / P.G.M.. ­ Scene din viaţă cărvănarilor (chirigiilor)aromâni. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 99­103. 

PAPA­HAGI, P.
Cum s­feaţi Cucuveaua : [Legendă] / P.Papa­Hagi. 
În: Macedonia. ­ nr. 1 (1888), p. 10­12. 

PAPA­IANUŞI, V. 
Cum trec an'ili : [Amintiri din copilărie] / V. Papa­Ianuşi. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 4 (apr 1906), p. 107­109. 

PAPA­IANUŞI, V. 
Buşcul ; La ghiurgândălu : [Proză] / V.Papa­Ianuşi. ­ Scene din viaţa cărvănarilor (cărăuşilor). 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 1 (ian 1912), p.2­4. 

PAPA­IANUŞI, V. 
Lina : [Nuvelă] / N. Papa­Ianuşi. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 2 (1912), p. 7­9. 

PAPA­IANUŞI, V. 
Indezma : [Nuvelă] / V. Papa­Ianuşi. ­ Scene şi portrete din viaţa familiilor aromâne. 
În: Flambura. ­ An.1, nr. 5 (iul 1912), p. 7­9. 

PAPA­IANUŞI, V. 
Bogdana Pepă : [ Nuvelă] / V. Papa­ Ianuşi. ­ Inspirată din emigrările aromânilor în America. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 6­7 (iul­ug 1912) ap. 13­14. 

PAPA­IANUŞI, V. 
Sirma : [Nuvelă] / Vasile Papa Ianuşi. ­ Acţiune inspirată din viaţa şi datinile aromânilor. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 9 (sep  1906), p. 282­286. 

PAPA­IANUŞI, V. 
Schitilu : [Nuvelă] / V. Papa­Ianuşi. ­ Inspirată din viaţa păstorilor aromâni. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 7­8 (iul­aug 1903), p. 171­173. 

PAPA­IANUŞI, V. 
Teta Boacă : [Nuvelă] / Vasile Papaianuşi. ­ Acţiune şi figuri feminine din viaţa socială a 
aromânilor. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 4 (apr 1908), p. 20­23 . 

PAPAZISI, Pericle 
Tri arădeari : [Schiţă umoristică] / Pericle Papazisi. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 1 (ian 1907), p. 28. 

PETRAŞINCU, Nicolae St. 
Cola : (anecdotă populară) / Nicolae St. Petraşincu. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 92­94. 

PETRESCU, Vangheliu 
Părmitlu al Iani Linivosu / Vangheliu Petrescu. 
În: Macedonia. ­ nr. 3 (1888), p. 61­64. 

PETRESCU, Vangheliu 
Fântăna plângului : [Nuvelă] / V.P.. ­ Inspirată din viaţa păstorilor aromâni.
În: Lumina. ­ An 4, nr. 9 (sep 1906), p. 251­253. 

PETRESCU, Vangheliu 
Recreaţia cherdută : (Scenă dramatică) / V. Petrescu. ­ Literatura pentru şcolari. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 9 (sep 1903), p. 222­223. 

PICURARLU 
Leap Amiră : [Poveste] / Picurarlu. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 2(feb 1914), p. 8­10. 

PICURARLU 
Puil'i a corbului : [Versuri] / Picurarlu. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1914), p. 4. 

SARU, Sava 
Di ţi l'i­easte scriată a omului, nu ascapă : [Povestire] / Sava Saru. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 12 (dec 1904), p. 337­339. 

TOLSTOI, Lev 
Axanow : Traducere în limba aromână / de Sterie G. Duli. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 2 (mar 1912), p. 14­15. 

TOLSTOI, Lev 
Treil'i oaspeţ ; Ilia : [Proză] : [Tradusă în limba aromână] / de Sterie G. Duli. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 1 (ian 1914), p. 4,5­8. 

TOMESCU, I.S. 
Di iu vine numa a muntelui Pind ? : [legendă] / I.S. Tomescu. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1904), p. 96. 

TULLIU, Nuşi 
O noapte între haiduci / Nuşi Tulliu. ­ Povestire localizată în munţii Pindului. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 7­8 (iul­aug 1906), p. 164. 

TULLIU, Nuşi 
Aprindu Paşte : (nuvelă) / Nuşi Tulliu. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr.7 (aug 1901), p. 96­98. 

VASILACLU 
Teta Tană : [ Proză] / Văsilaclu. ­ Scene din viaţa familiilor de păstori aromâni. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 3 (apr 1912), p. 5­9. 

VĂSILACLU 
Cum acâţai aclu : [Povestire]. ­ Scene din viaţa păstorilor aromâni. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 6­7 (iul­aug 1912), p. 23­24. 

VASILIU, A. C. 
Aduţeri aminti dit tinireaţă. ­ Acţiune localizată în satul Petrina, Macedonia . 
În: Macedonia. ­ nr. 4 (1889), p. 84­87.
VELO, Nicolae 
Trei sboară scumpe : (Părăvulie di al lala Costa) / Nic. C. Velo. ­ Proză umoristică inspirată 
din viaţa socială a aromânilor. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 53­61. 

VULCAN, Petru 
Furil'i : dramă macedo­română în trei acte / de Petru Vulcan. ­ Acţiune localizată la Târnovo, 
prin anii 1880. 
În: Revista Pindul. ­ An. 1nr. 1 (nov 1898), p. 5­9. 
. ­ nr.8 (iun 1899), p. 3­5 . 

ZEANĂ, I. 
Călătorl'i şi hăngilu : Comedie în dialect într­un singur act / I. Zeană. 
În: Lumina. ­ An.5, nr. 1 (ian 1907, p. 20­26. 

ZOLA, Emile 
Viurusea di la moară : Literatura franceză : [ Traducere în limba aromână] / Di la Ducată. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 6­7 ( iul­ aug), p. 12. 

ZUCA, Gheorghe 
Seana al Biru : [Nuvelă] / G. Z. Zuca. ­ Evidenţierea portretului femeii aromâne, în scene de 
viaţă socială . 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 2 (feb 1906), p. 42­46 . 

B . PROZĂ IN LIMBA ROMÂNĂ ­ INSPIRATĂ DIN VIAŢA AROMÂNILOR 

BATZARIA, Nicolae 
Amintiri din cariera de actor / N. Baţaria. ­ Referiri la elevii Liceului român din Bitolia şi 
reprezentaţiile teatrale jucate în localită  ile aromâneşti. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1904), p. 89­92. 

BATZARIA, Nicolae 
Cum am început să scriu : [Amintiri] / N. Baţaria. ­ Secvenţă autobiografică. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 4­5 (iul­aug 1906), p. 118. 

BATZARIA, Nicolae 
Din vremuri cari trec : [amintiri] / Boemus. ­ Obiceiuri privind nunta la aromâni. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 6­7 (sep­oct 1906, p. 123­125. 

BATZARIA, Nicolae 
Un Crăciun de demult : [Amintiri] / Boemus. ­ Obiceiuri tradiţionale în locurile de baştină ale 
aromânilor. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 8­9 nov­dec 1906), p. 166­169. 

BATZARIA, Nicolae 
Un episod din trecutul comunei noastre [Cruşova] / N. Baţaria. ­ Rezistenţa populaţiei 
aromâne în faţa jafurilor practicate de albanezii Dibreni. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 10 (1907), p. 232­235.
BATZARIA, Nicolae 
Sub migdalii din Nazaret : [Proză] / N. Batzaria. ­ Scene de inspiraţie biblică. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 28­30. 

BUIA, Ioaniţiu 
Dumnidzău nu ­ agârşeaşti : [proză] / Ioaniţiu Buia. ­ Secvenţe din viaţa socială. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 5 (mai 1906), p. 131­133 . 

BUIA, Nicolae 
Ună feată cu minte : [Anecdotă populară] / de Nicolae Buia. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 11 (nov 1903), p. 272­273. 

CACIUPERI, Apostol 
Orfanul : [ povestire] / Apostol Caciuperi. ­ Inspirată din viaţa socială a aromânilor, în locurile 
de baştină. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 4 (oct­dec 1936), p. 11­14. 

CACIUPERI, Apostol 
Cerşetorul orb : [Nuvelă] / Apostol Caciuperi. ­ Acţiune localizată în locurile de baştină. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 1 (ian­apr 1937), p. 39­40. 

DAMAŞOTTI, Gh. 
Cola al Tuşică ş'furlu : [Amintiri] / Gh. Damaşotti. ­ Secvenţe de viaţă socială, localizate la 
Grebena. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 200­205. 

FOTI, Ion 
Aprindu Crăciun : [Eseu] / I. Foti. 
În: Almanahul aromănesc Frăţil'ia. ­  (1928), p. 98­59. 

GHICA, Ioan 
Generalul Coletti de la 1835 : [Amintiri] / Ioan Ghica. ­ Mărturiile privind sorgintea sa 
aromână. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 64­67. 

GOSCHIN, Ioan 
Teatu aromânesc : (Amintiri) / I. Goschin. ­ Acţiune petrecută la Veria şi în localităţile 
învecinate. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 103­105. 

GOSCHIN, Ioan 
Găvana : [reportaj] / I. Goschin. ­ Vale în munţi, lângă localitatea aromânească Doliani. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p.129. 

HENŢESCU, Marioara 
Femeia aromână : [Amintiri] / de Marioara Henţescu. ­ Impresii în urma unei călătorii la 
românii din Macedonia. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 5 (iul 1912), p. 14­17.
LICEA, Ion 
Domnul Dumitreşcu : [Nuvelă] / Ion Licea. ­ Scene din viaţă socială a aromănilor, localizată 
în locurile de baştină. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 171­179. 

MACEDONEANU, N. 
Cum m­am făcut negustor : (Amintiri) / N.Macedoneanu. ­ Acţiune localizată la Bitolia. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 2 (mai 1906), p. 39­43. 

NANU, D. Al. 
Scrisoare ciobanului aromân : [Eseu] / D. Al. Nanu. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 118­119. 

PAPAHAGI, Pericle 
Panurea : fragment din piesa dramatică [cu acelaşi titlu] / de Pericle Papahagi. ­ Scene 
inspirate din luptele de apărare împotriva invaziilor otomane, în locurile de baştină. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 97­101. 

PAPAZISI, Pericle 
Haz şi glume / Perile Papazisi. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 2 (feb 1904), p. 64. 

PAPULI, N. 
Din viaţa aromânilor din Grecia : [Amintiri] / N.Papuli. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 11­12 (1907), p. 271­275. 

TULLIU, Nuşi 
Moş Petre : [amintiri] / Nuşi Tulliu. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 38­42. 

TULLIU, Nuşi 
Suflete amărâte : [istorioară] / Nuşi Tulliu. ­ Acţiune inspirată din viaţa păstorilor, localizată 
în munţii Pindului. 
În: Revista Pindul. ­ An.1, nr. 1 (nov 1898), p. 6­7. 

ZDRULLA, N. 
Întâmplări din vremuri care s­au dus / Nicolae Zdrulla. ­ Localizare într­un orăşel din munţii 
Pindului. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 44. 

ZUCA, Gheorghe 
Auşlu Giuvara = (Bătrânul Giuvara) / G. Z. Zuca. ­ Scene de viaţă şi portrete morale, inspirate 
din viaţa familiilor aromâne din Pind. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 1 (ian 1906), p. 9­14. 

ZUCA, Gheorghe 
Două zile la şcoala greacă : [Amintiri] / G. Z. Zuca. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 11­12 (nov­ dec 1906), p.p. 222­225. 

ZUCA, Gheorghe
O noapte de vară pe muntele Smolcu [Albania] : [Reportaj] / G. Zuca. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 2 (feb 1903), p. 68. 


8.4 FOLCLOR LITERAR. 

Anecdotă populară. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 3,  (1903), p. 67,68,89. 

ARGINTIN, N. 
Giocuri di n'iţ = [jocuri pentru copii] / N.Argintin. 
În: Macedonia. ­ nr. 9 (1889), p. 167. 

Aţeali două surori : (părmithu) / culs de Mandu Baliu. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 6 (iul 1901), p. 90. 

BADRALEXI, George 
Cum s­feaţi cănile : (legendă) / George Badralexi . 
În: Lumina. ­ An. 3, nr. 1 (ian 1905), p. 27. 

BAGAV, Andrei C. 
Bocete = (Miriuloghi) / And.C.B.. 
În: Macedonia. ­ nr. 2 (1888), p. 37­43. 

Buneaţa nu s­agărşeaşte : Basm din popor  / cules de Hagi ­Costa. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 5 (mai1904), p. 155. 

CAIRETTI, C. 
La valea di Ianina : Cântic popular din Macedonia / Coretti. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 61. 

Cântec de la grămostean'il'i di Cociani : la chiptinarea învestil'iei / cules de Dum. Papa­ 
Sterescu. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 6 (iul 1901), p. 86. 

Cântec popular / auzit de la Hristu al Ghiană. ­ Grămoticova. 
În: Graiu bun. ­ An.1, nr. 5­6 (sep­oct 1906), p. 142. 

Cântec popular de la fraţii români din Bulgaria / comunicat de Ion Iordan. ­ Auzit în comuna 
Codozluiu, plasa Rahova. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1900), p. 85. 

Căntece de la nuntă : din Cruşova / culese de Năstase Hâciu. 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 11­12 (nov­dec 1907), p. 35­37. 

Cântece fărşiroteşti / culese de Vangheli D. Atanasescu. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 3 (mar 1905), p. 69.
Cântece populare : [culese din Aminciu, Xirulivad, Vlaho­Clisura,Avdela, Târnova]  / de elevii 
Liceului din Grebena. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 4 (oct­dec 1936), p. 36­39. 

Cântece şi poezii populare. ­ Adunate din localităţile aromâneşti Sel'ia, Avdela, Verria. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. (ian­apr 1937), p. 18­28. 

Cântece şi poezii populare. ­ Cu menţiunea " Din colecţia elevului Apostol Caciuperi, elev, cl. a 
VII­a, lit. origonar din Avdella. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 2 (mai­sep 1937), p. 18­25. 

Cântecul ali Vantie : avdzitu'n Vlaho­Clisura. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 2, (1902), p. 107­108. 

Cântecul lui căpitan Giuvara / de P.N.P.. ­ Cu note informative asupra originii familiei de 


aromâni Giuvara. 
În: Graiu bun. ­ An.1, nr. 8­9 (nov­dec 1906), p. 188. 

Cântic di Gopeşi : Blăstemlu a gionlui ţi fudzi tu xeane / avdzăt di Nicola Papagheorghe. ­ 
Literatura înstrăinării. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903), p. 42. 

Cântic di ligânare / avdzât di la Maria Papagheorghe. ­ din Gopeşi. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol.3,  (1903), p. 61. 

Cântic di Sâmârina / adunat di Pineta Ahile. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol. 3,  (1903), p. 44. 

Cântic muscopolean / cules de Cosmu. ­ Auzit de la Lazăr Funda. 
În: Lumina. ­ An. 3, r. 1 (ian 1905), p. 17. 

Cânticlu a li Americă / de V. Papaianuzi, auzit de la Hagi Hristu Celea . 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 3 (mar 1908), p. 13­14. 

Cânticu ficiurescu : di la vatră / adunatu di Papazi Nijupuleanu. 
În: Macedonia. ­ nr.5 (1889), p. 104. 

Cântiţi di dor : Di la vatră / adunati di C. Cosmescu. 
În: Macedonia. ­ nr. 1 (1888), p.8­10. 

CARAGEA, N. 
Iţido di faptă şi­are plată : (poveste populară) / de N. Caragea. 
În: Graiu bun. ­ An.1, nr. 10 (1907), p. 217­218. 

CARAGEA, N. 
Căpitanlu Cola : (Poveste populară) / de N. Caragea. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 11­12 (1907), p. 249­254. 

Chisi ţalNaun ; Cănticu al Zisi al Nastu : Cântece populare / auzite de la F.C. Balamace. ­ din 
Pleasa.
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr.6­7 (sep­oct 1906)pp. 

Cîntic popular de la fraţii români din Serbia / comunicat de D.Nicolae Papa Gheorghe. ­ Auzit 
în comuna Lucova, plasa Bolevaţ. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 135. 

COSMESCU, C.I. 
Părmislu a li Donă : (folklor) / C. Cosmu. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr.2 (mar 1901), p. 22­24. 
. ­ nr. 3 (apr 1901), p. 41­44. 

Cum s' feaţi pupiza : Legendă populară / de M. Şcodreanu. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 7 (aug 1901), p. 109. 

Dao cânteţe din hoara armânească Mirbei ningă Lamia, districtul Ftiotis  / adunate de N. Papuli. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 10 (nov 1901), p. 159. 

Descântece / Dumitru Baluca. ­ Culese din satele Cochinopolo şi Pytheon , la poalele munţilor 
Olimp. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. (ian­apr 1937), p. 30­37. 

DIAMANDI, G. 
Pri la gorţ si nu­l triţeţi : [Anecdotă populară] / G. Diamandi. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 3 (apr 1901), p. 40. 

Din folclorul aromânesc al Giumaiei­de­Sus : Zicători, Binecuvântări, Blestemuri şi Epitete / 
culese de V. Christu. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 1 (mar 1929), p. 22­23. 

Discântic / adunat di A.P.Baia. 
În: Macedonia. ­ nr. 6 (1889), p. 115. 

Ghicitoare. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2 , (1902), p.84, 99,115,142, 145, 168,172. 

Ghicitori. ­ Culese de Constantin Ceară , din Verria. 
În: Lumina. ­ An. 2, n. 1 (ian­apr1937), p. 16­17. 

Ghicitori. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 72, 96. 

Ghicitori : Pagina folclorului / culese de Nic. Limona. ­ elev din comuna Livezi. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 1­2 (1940), p. 66­68. 

GOETHE, W. 
Piscarlu : [Versuri] / de W. Goethe ; traduse în aromână de I. Foti. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 4 (apr 1908), p. 20­23. 

Îngucitori  [Ghicitori]. 
În: Macedonia. ­ nr. 1,3 (1888), p. 23, 72.
Jocuri de cuvinte copilăreşti / culese de prof. D. Grigorescu. ­ Sunt menţionate localităţile 
aromâneşti Samarina şi Grebena. 
În: Lumina. ­  An 1, nr. 3 (iul­sep 1936), p. 21­22. 

La valea di Ianina : [versuri şi note muzicale]. 
În: Macedonia. ­ nr. 5, 6 (1889), p. 103, 119. 

Legenda Picurarlui / culeasă de Papleacu Marin. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 4 (oct 1937­feb 1938), p. 63­65. 

Miriuloghi : (ali Ghiani Terpu Buşeicu la moartea hil'isui]. 
În: Macedonia. ­ nr. 2 (1888), p. 39­43 . 

Naparti di Laea ­ Amare : ( cântic dit hoara Călivi, Veria). 
În: Macedonia. ­ nr. 9 (1889), p. 161. 

Nu u furai, la!...u loai! : (anecdotă populară) : avdzătâ­ Sărună [Samarina, Grecia] / di 
Andonachi Taheao. ­ Cu două ilustraţii originale de artistul aromân N. Duratzo. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 121. 

Nu va dada s­mi mărită : [ cântec popular cu note muzicale]. 
În: Macedonia. ­ nr. 7 (1889), p. 131 . 

Păcăleli. 
În: Lumina. ­ An. 2, nr. 1 (ian­apr 1937), p. 17. 

Pagina folclorului : Cântece şi poezii populare. ­ Cu menţiunea, culese de elevul Forfole Hristu 
de origine fărşerotească. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 4 (oct 1937­feb 1938), p. 28­38. 

Pagina folklorului : Ghicitori. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 4 (oct­dec 1936), p. 30­32. 

Pagina folklorului : Ghicitori [culese din localităţi aromâneşti] / de elevii Liceului românesc din 
Grebena. ­ Sub îndrumarea şi controlul profesorului T.L. Valea. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 3 (iul­sep 1936), p. 14­20. 

PAPA­IANUŞI, V. 
De la vatră : Cânteclu al Iani al Hristacu / V. Papaianuşi. 
În: . ­ An. 5, nr. 10 (oct 1907), p. 25­27. 

PAPAHAGI, Pericle 
Di ţe fură picurarlu : [Deceuri] / Pericle Papahagi. 
În: Frăţilia. ­ An. 1, nr. 1 (feb 1901), p. 6. 

PICURARLU 
Cum s­feaţi pupăza : [Legendă]. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 3 (apr 1912), p. 9­10.
PICURARLU 
Harlu şi picurarlu : [Legendă]. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 6­7 (iul­aug 1912), p. 19. 

Picurarlu 
Leap amiră : [Poveste] / Picurarlu. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 1 (ian 1914), p. 11­14. 

Picurarlu ş'filozoflu : [Satiră]. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 3. 

Picurarlu şi văcarlu : [legendă populară]. 
În: Flambura. ­ An. 1, nr. 1 (ian 1912), p. 7. 

Poezii populare / culese de Tuşa Gheorghe, Hagi Nicolae şi Zdru Aristide din comuna Cândrova 
şi Sel'ia. 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­2 (1940), p. 71­77. 

POPESCU, Mihai 
Bisericile de rit greco­oriental din Viena / Mih. Popescu. ­ Cu referiri şi apartenenţa 
comunităţii Macedo­Române de biserica "Sf. Gheorghe, printr­o decizie oficială din 1893. 
În: Revista aromânească. ­ An. 1, nr. 2 (1929), p. 125­136. 

Proverbe / culese de C. Belimaci. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 10 (oct 1904), p. 289­291. 

Proverbe aromâneşti / culese de St. P. Perdichi. ­ Din Grebena. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 7­9 (iul­ aug 1904), p. 229. 

Proverbe macedo­române / adunati di Zisi Papazisi di Nijopuli. 
În: Macedonia. ­ nr. 9 (1889), p. 155. 

S­bâneadză lupoan;ia : [Legendă populară] / auzită de Costa. ­ In cazaua Florina. 
În: Lumina. ­ An. 4, nr. 9 (sep 1906), p. 262­265. 

ŞI­inşi feata priimnare ; Nathima­ţ mă­ta la feată : [cântece populare cu note muzicale]. 
În: Macedonia. ­ nr. 8, 9 (1889), p. 153, 152. 

TOMESCU, I.S. 
Cântec de nuntă la Turia / cules de I. S. Tomescu. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 7­8 (iul­ aug 1904), p. 200. 

Tră arâdeari : [umor] / adunati di Tachia. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 194. 

8.4  TEXTE DIN LITERATURA UNIVERSALĂ 

COSTIN, G. G. 
Sărutul păstoriţei : (după Gh. Zalacostas) : [versuri] / G. G. Costin. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 48.
GRIMM, Fraţii 
Feata a li Stă­Mărie : [Poveste tradusă în limba aromână] / de Dulli St. G.. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1914), p. 11­12. 

HEINE, H. 
Un gione vrea nă feată = Un tânăr iubea o fată / de H. Heine ; în aromână de I. Foti. 
În: Lumina. ­ An.6, nr. 3 (mar 1908), p. 19. 

LAMARTINE, Alphonse de 
Ţisătorlu : [traducere în limba aromână] / A.Lamartine. 
În: Macedonia. ­ nr. 5 (1889), p. 99­101. 

PALAMAS, Costis 
Sonetul 29 : din [vol.] Decatetrastihia / Costis Palamas; Traducere de Scrima Ioan. 
În: Lumina. ­ An 2, nr. 1 (1937), p. 13. 

TOLSTOI, LEV 
Lucrul, moartea ş' lângoarea : (isturie) / de Lev Tolstoi ; traducere în aromână de I. Foti. 
În: Lumina. ­ An. 6, nr. 4 (apr 1908), p. 28­30. 

VIRGILIU, P. Maronis 
Bucolica : (Egloga I. 1) : [Traducere în aromână] / de Tachi Papahagi. 
În: Flambura. ­ An. 2, nr. 3 (mar 1914), p. 5­6. 

ZALACOSTA, Gh. 
Mama : [Versuritrduse în limba română] /  de I. Foti. ­ Cu menţiunea de subsol, G. Zalacosta, 
unul dintre poeţii moderni ai Greciei, român din Săracu (Sirako) . 
În: Lumina. ­ An. 5, nr. 5 (mai 1907), p. 133. 

9. LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. ISTORIA LIMBII 

ARGINTEANU, Ion 
Importanţa limbei materne / Ion D. Arginteanu. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 2 (feb 1905), p. 33­341. 

BATZARIA, Nicolae 
Limba a noastră : [studiu] / N. Baţaria. 
În: Frăţilia. ­ An.1, nr. 2 (mar 1901), p. 17. 

CAPIDAN, Theodor 
Dualismul limbei greceşti / Th. Capidan. ­ Studiu lingvistic, privind limba populară şi limba 
cultă, cu referiri şi la înrâuririle avute asupra populaţiei aromâne din provincia Macedonia. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 5­6 (sep­oct 1906), p. 144­151. 

CAPIDAN, Theodor 
Dualismul limbei române la aromâni / Th. Capidan. ­ Se analizează evoluţia fenomenului 
lingvistic în creaţiile literare şi manualele scrise în limba maternă, subliniindu­se efectele 
produse prin renunţarea la limba maternă în şcolile româneşti din Macedonia . 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 8­9 (nov­dec 1906), p. 189­201.
CAPIDAN, Theodor 
Din vechile raporturi lingvistice slavo­române / Th. Capidan. 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 2, nr. 1 (1930), p. 3­ 11. 

CAPIDAN, Theodor 
Ideile lui Ioan Eliade Rădulescu despre dialectul românilor din Macedonia : [studiu] / Th. 
Capidan. 
În: Revista macedoromână. ­ An. 3, nr. 1­2 (1931), p. 10­22. 

Două curente [ de opinie ]. ­ Problema cultivării limbii materne sub forme instituţionalizate şi 
un bilanţ al lucrărilor publicate de scriitori aromâni după 1895. 
În: Macedonia. ­ An 1., nr. 1, p. 2. 

GOSCHIN, I. 
Din spiritul graiului aromânesc : [studiu lingvistic] / I. Goschin. ­ Sunt analizate cuvinte şi 
expresii , sugerând mediul şi ocupaţia de bază , păstoritul. 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 3, nr. 1­2 (1931), p. 66­74. 

GRIGORESCU, D. 
Trăsături comune între macedo­români şi daco­români / D.Grigorescu . ­ Studiu lingvistic 
comparativ. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 2 (apr­ iun 1936), p. 22­ 28. 

PAPACOSTEA, Victor 
"Vocabularul convenţional" al d­lui Hr. Suli : [studiu lingvistic comentat de]  / V. 
Papacostea. ­ Lucrare apărită la Ianina, 1928 ; Este reprodusă integral lista alfabetică a 
cuvinteloraromâneşti descoperite în limba vorbită de grecii din satul epirot Shoreţana. 
În: Revista Macedoromână. ­ An. 2, nr. 2 (1930), p. 32­47. 

PAPAHAGI, Pericle 
Istro­românii : [studiu etimologic] / Pericle Papahagi. 
În: Calendarul aromânesc. ­ ( 1910), p. 62­65. 

PAPAHAGI, Pericle 
Fluierul la români : [studiu etimologic] / Per. Papahagi. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 3 (iun 1906), p. 53­55. 

PAPAHAGI, Pericle 
Mire [daco­română] : Notiţe etimologice / Per. Papahagi. 
În: Graiu bun. ­ An. 1nnr. 8­9 (nov­dec 1906), p. 170­173. 

ROJA, GHEORGHE Constantin 
Măestria ghiovăsirii românesci : cuvânt către români / Constantin Gheorghe Roja. ­ 
Studiu lingvistic în limba greacă şi în limba română. 
În: Macedonia. ­ nr. 9 (1889), p. 158­161. 

ZUCA, Gheorghe 
Limba noastră : [Eseu] / G. Zuca. ­ Elogierea limbii materne. 
În: Lumina. ­ An. 1, nr. 4 (apr 1903), p. 103­104.
10. ILUSTRAŢII. FOTOGRAFII. FOTOPORTRETE 

Aromâncă din Samarina : [fotografie]. ­ Instantaneu în port naţional. 
În: Flambura Pindului. ­ An., nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 47. 

Aromâni  olimpieni  din  Vlaho­Livade  ;  Aromâni  Fărşeroţi  din  Albania  ;  Un  aromân 
Grămostean  din  Hrupişte  ;  O  familie  de  aromâni  fărşeroţi  ;  Aromâni  Epiroţi  din  Samarina  :  [ 
fotografii ]. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 73, 75,77. 

Aromâni Fărşeroţi : [fotografie]. ­ Instantaneu în port naţional. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 83. 

Biserica românească din Cruşova (Macedonia sârbească) : [fotografie]. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai), p. 29. 

Boboteaza la Aromânii din Caraferia : [fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ ( 1912), p. 75. 

Bunica, mama şi fiul : un grup de aromâne din Abela (Epir) : [fotografie]. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 127. 

CAPIDAN, Pericle 
Cap de expresie ; Veşti triste : [pictura] :  Din lucrările d­lui / Per. Capidan. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 4­5 (iul­aug 1906, p. 101, 109. 

Caravană românească în munţii Pindului : [fotografie]. 
În: Graiu bun. ­ An.1, nr. 3 (iun1906), p. 24. 

Casă  de  colonist  din  Cadrilater  ;  Casă  bulgărească  din  Cadrilater  ;  Şcoala  din  Fraşari  ; 
Biserica din Fraşari ; Vedere parţială a satului Fraşari : [Fotografii]. 
În:  Revista  aromânească.  ­  An.  1,  nr.  2  (1929),  p.  113,  114,  115,116­117,118,  119,  120, 
121,122. 

Casă românească din comuna Vlaho ­ Clisura : [fotografie]. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 8­9 (nov­dec 1906), p. 193. 

CIUMETTI, Anton 
Vederi  din  Grebena  :  Liceul  grecesc  ;  Liceul  românesc  ;  Biserica  grecească  ;  Biserica 
română / Anton Ciumetti, fotogr.. 
În: Lumina. ­ An 4, nr.1­ 2 (1940), p. 92. 

Comitetul  de  conducere  al  Soc.  studenţilor  Rom[âni]  Maced[oneni]  de  peste  hotare  : 
[fotografie]. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 39. 

Congresul reprezentanţilor aromâni din Macedonia ţinut la Bitolia în 1910 : [fotografie].
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 37. 

Comuna aromânească Băeasa (Epir) : [fotografie]. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 10 (1907), p. 237. 

Comuna aromânească Molovişte (vilaetul Monastir) : Macedonia : [fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 49. 

Comuna Neveasta (Macedonia) : [fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 119. 

Comuna românească Gopeşi (Macedonia) : Casa familiei Cosmescu ; Şcoala primară română : 
[fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 155. 

Costum românesc din Vlaho­Clisura : (Macedonia grecească) : [fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 51. 

Delegaţia celui de­al doilea Congres popular aromânesc ţinut la Bitolia în 1910 : [fotografie 
de grup]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 59. 

Elevii şcolii române din Sofia (Bulgaria) ca colindari : [fotografie]. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 121. 

Escursioniştii  români  primiţi  la  Resna  (Macedonia)  de  către  Niazi  bey  şi  de  numeroase 
delegaţiuni ale comunităţilor aromâneşti : [fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 41. 

Elevii Liceului român din Bitolia cu steaua : [fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 63. 

Elevii şcoalei primare române din Caraferia : [fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 111. 

Gopeşan înarmat : [fotografie]. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 103. 

Horă românească în comuna Perivole (Macedonia). 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 2­3 (apr­mai 1929), p. 31. 

Internatul Gimnasiului român din Ianina (Grecia) : [Fotografie]. ­ Instantaneu cu grupul de 
elevi. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 4 (iun 1929), p. 73. 

Localul propriu al Liceului Român din Bitolia : [fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 46. 

Localul propriu al Societăţii de cultură Macedo­Română : [fotografie]. ­ Din Bucureşti. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p.119.
LOGHI, Kimon 
Fetiţa : [pictură] / de Kimon Loghi. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 1 (mar 1929), p. 5. 

LOGHI, Kimon 
Poetul ; Portret ; Beduin ; Broboada albă : [pictură] / Kimon Loghi. 
În: almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 74, 78, 85. 

MANAKIA, Ianake 
Bătan'e şi drăşteli unde se îngroaşe şaiacurile şi velenţile : (industria textilă la aromâni) / 
Manakia. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 173. 

MANAKIA, Ianake 
Vederi pitoreşti din Macedonia : Comuna Perivoli ; Comuna Avdela [fotografii] / Manakia. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 94. 

MANAKIA, Ianake 
O caravană aromânească / Manakia. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 108. 

MARCU, N. 
O horă aromânească : (Perivole) : [fotografie] / de N. Marcu. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 110. 

MARVAN, E. 
Un grup de membri ai Cercului studenţesc "Frăţil'ia : [fotografie] / de E. Marvan. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p.18. 

MARVAN, E. 
Hora "Ceacilu" la Samarina : [fotografie] / de E. Marvan. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 96. 

MARVAN, E. 
Serbarea de la 10 Mai la Gimnaziul Român Ianina, 1927 : [fotografie] / E. Marvan. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 168. 

Membrii delegaţiunei poporului Armânesc : [pentru susţinerea libertăţii serviciului liturgic în 
limba maternă, în faţa M.S.Sultanul, în 1892 : [fotografie şi scurt comentariu]. ­  . 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 37. 

Membrii primei delegaţii bisericeşti a aromânilor din anul 1892 : [fotografie de grup]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 118. 

Nasi Diamandi, sprijinitor al mişcării noastre culturale : [fotoportret]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 175. 

O aromâncă la vârsta de 108 ani torcând : [fotografie]. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr 2­3 (apr­mai 1929), p. 35.
O stradă din Bitolia (Macedonia) : [fotografie de epocă]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 121. 

Oraşul Ohrida (Macedonia sârbească) : Cu populaţie numeroasă de aromâni : [fotografie] . ­ În 
notă se menţionează despre reşedinţa Patriarhiei ortodoxe, unde a fost patriarh între 1718­1745, 
Ioasaph,  aromân din Moscopole. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 42. 

Pictorul macedo­român Kimon Loghi în atelierul său : [fotograie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 121. 

Primirea măreaţă făcută de către autorităţile otomane şi aromâni primilor escursionişti români 
din  ţară,  în  oraşul  Bitolia  ;  Excursionişti  români  vizitând  şcoala  militară  turcă  din  Bitolia  ; 
Excursionişti  români  împreună  cu  fraţii  lor  aromâni  la  Deve­hane  (Bitolia)  :  [Fotografii  de 
grup]. 
În: Calendarul aromânesc. ­  (1912), p. 31,33,35. 

Primul local de gimnaziu Românesc la Bitolia : [fotografie]. 
În: Lumina. ­ An  3, nr. 7­8 (iul­aug 1905), p. 392. 

Români macedoneni în portul lor naţional : [fotografii]. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 1 (mar 1929), p. 8. 

Sterie Papa, Toli Papa, C. Pul'iareu, masacraţi de bandele greceşti în Avela, 23 iulie 1905 
: [fotografie]. ­ Instantaneu la funeralii. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 152. 

"Şuţata"Tinerilor Aromâni din Sofia : [fotografie]. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 102. 

Tinere  Aromânce din Adella în port naţional ; Tineri aromâni din Avdella în port naţional : 
[Fotografii] . 
În: Lumina. ­ An 4, nr. 1­ 2 (1940), p. 117. 

Tineri aromâni în costum de sărbătoare (Perivole­Pind) : [fotografie]. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 4 (iun 1929), p. 67. 

Tipuri  de  aromânce  fărşeroate  ;  Aromâni  din  Gopeşi  :  [Fotografie].  ­  Instantaneu  ,în  port 
popular. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 42, 53. 

Vederea Cruşovei în timpul catastrofei din 30 iunie 1903 ; Cruşova după catastrofa din 1903 
: [fotografii]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ ( 1912), p. 92, 93. 

Vederea ruinelor vechiului oraş Moscopole, odiniosră centrul de cultură al aromânilor, distrus 
de Ali Paşa în 1777 : [fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 105.
Veria : Serbarea Bobotezei : [fotografie]. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1828), p. 43. 

Voscopole sau Moscopole ­patria elitei Aromânilor...[ imaginea ruinelor]. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 57. 

FOTOPORTRETE 

Alexandru Coşea, eroul nostru naţional din Gopeşi : [fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 154. 

Alexandru  Lahovary,  fost  Ministru  de  Externe  :  Înfiinţătorul  Consulatelor  române  din 
Macedonia şi sprijinitorul primelor Eforii şcolare : [Fotoportret]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 47. 

Apostol  Mărgărit  :  [Notă  biografică  şi  fotoportret].  ­  Inspector  al  şcolilor  româneşti  din 
Peninsula Balcanică. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 116. 

Buia M. : comerciant aromân din Capitală [Bucureşti] : [fotoportret]. 


În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 173. 

C.I. Cosmescu : profesor la Liceul Român din Bitolia, Preşedintele Soc[ietăţii] de economie 
şi ajutor "Înaintea" din Gopeşi : [fotoportret]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1912), p. 99. 

C.Maşu : Fondatorul şcoalelor române din Veles şi Cumanova. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 103. 

Călugărul Averchie : [fotoportret]. ­ Aromân din Pind, stabilind primul contact cu Alexandru 
Ioan Cuza şi aducând în Bucureşti primul grup de tineri aromâni, deveniţi dascăli  misionari ai 
cauzei  naţionale. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 63. 

CostiI  Cheale,  bătrânul  naţionalist  şi  fruntaş  din  Cruşova,  casier  al  Eforiei  locale  : 
[fotoportret]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 145. 

D­na  Chia  V.  Ciamba  :  prezidentă  de  onoare  a  Societăţii  de  binefacere  a  "  Doamnelor 
aromâne" din Molovişte : [fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 119. 

D. Cicma : fondatorul şcoalei române din Turia...: [fotoportret]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 201. 

Doctor  A.  Leonte  :  Deputat,  preşedintele  soc[cietăţii]  de  cultură  Macedo­Română,  aprig 
susţinător al cauzei naţionale aromâneşti : [fotoportret]. 
În: Calendarul aromănesc. ­ (1912), p. 56.
Dr. P.Pucerea : fost director al Liceului Român din Bitolia, consilier al Societăţii [de Cultură 
Macedo­Română] : [fotoportret]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 166. 

Dr. Taşcu Gh. Trifon : [fotoportret]. ­ Proprietar la Sofia, fondatorul dispensarului din Bitolia, 
1902. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 119. 

Dr.  V.  Dudumi,docent  la  facultatea  de  medicină  din  Bucureşti,  consilier  al  Societăţii  [de 
cultură Macedo­Română] : [fotoportret]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 125. 

G.C. Ionescu : vice­consul al României la Bitolia : [fotoportret]. 
În: Lumina. ­ An 1, nr. 12 (dec 1903), p. 1. 

Gh.  Murnu  :  profesor  la  facultatea  de  litere­  consilier  al  Societăţii  [  de  Cultură  Macedo­ 
Română] :[fotoportret]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 163. 

Guşu Gaga : primul învăţător român în Meglenia...: [fotoportret]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p.49. 

Hristu al Ţega : fărşerot­mare binefăcător naţionalist : [fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 111. 

I.D. Ghiulamila ; A. Leonte ; P. Pucerea ; A. Şunda ; V. Dudumi : {fotoportete]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 49. 

I.P.S.S. Mitropolitul Primat Atanasie : preşedinte de onoare al Societăţii de cultură Macedo­ 
Română : [fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 121. 

I.S. Tomescu :fondatorul şcoalei româneşti la Grebena :[fotoportet]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 203. 

Ioan Neniţescu în Bitolia : [ fotografie de grup cu Lăzărescu Lecanta, director la Gimnaziul din 
Ianina; Ion Ciulli, profesor la Liceul din Bitolia,prin anii 1875]. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2n, p. 67. 

Ion Foti [poet] : [fotoportret]. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 30. 

Ionescu Gh. Buşea fost senator român : marele filantrop al Cruşovei [fotoportret]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ ( 1912), p. 183. 

Jaques Lahovari, fost ministru de externe : Apărător...al aromânilor : [fotoportret] . 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 67. 

Lazăr Duma : inspector general al şcoalelor şi bisericilor române din Turcia : [fotoportret]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 165.
Vezi_şi:Lumina. ­ An. 2, r. 1 (ian 1904), p. 1. 

MANAKIA, Ianake 
D.  Dumitru  Atanasescu  :  [fotoportret]  /  I.D.  Manakia,  fotograf.  ­  Primul  învăţător  în 
Macedonia, la Târnova, 1864, apostol al mişcării de redeşteptare naţională în ideea românităţii ; 
Ilustraţia 
reprezinţa ultima sa fotografie. 
În: Lumina. ­ An 3, nr. 10 (oct 1905), p. 326. 

MANAKIA, Ianake 
Primii  reprezentanţi ai poporului aromânesc în Parlamentul  Imp. Otoman : Senator N. 
Baţaria ; deputat Filip Mişa : [ afiş] / de Foto Manachia. 
În: Calendarul aromânesc. ­  (1912), p. 43. 

MANAKIA, Ianake 
Aromâni din comuna Gramuste : [fotografie] / de Manakia. ­ Instantaneu ,în port tradiţional 
bărbătesc. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 8­9 (nov­dec 1906), p. 177. 

MANAKIA,Ianake 
Spiru  Balamace,  celnic  fărşerot...:  [fotografie]  /  de  Manakia.  ­  Instantaneu,  în  potrt 
tradiţional. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 112. 

Marcu Beza : [fotoportret]. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 88. 

MARVAN, E. 
George Murnu : prof. universitar­Membru al Academiei Române : [fotoportret] / E. Marvan. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1927), p. 21. 

MARVAN, E. 
Nicolae  Caranaum  :  [  fotogafie  cu  familia]  /  E.  Marvin.  ­  Aromân  din  Gramoste,  luptător 
naţionalist, asasinat în 1905. 
În: Almanahul aromânesc Frătil'ia. ­ (1927), p. 114. 

MARVAN, E. 
G. Murnu : [fotoprtret] / E. Marvan. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'ia. ­ (1928), p. 21. 

Mitropolitul baron Andrei Şaguna (de origine aromână) : [fotoportret]. 
În: Flambura Pindului. ­ An. 1, nr. 1 (mar 1929), p. 21. 

N.  Ionescu­  Buşea,  mare  comerciant  aromân  din  Piatra  ­Neamţ  :  [fotoportret]  . ­  Filantrop  şi 
susţinător al mişcării cultural­naţionale, originar din Cruşova. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 143. 

Nicolae  Fleva : (Ministru de domenii). ­ Fotoportret şi scurt comentariu privind  acţiunile  sale 


politice din ţară pentru susţinerea problemei naţionale a aromânilor. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 1, (1900), p. 24 .
Părintele D. Constantinescu, unul dintre primii preoţi aromâni : [fotoportret]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 102. 

Părintele  Haralambie  Balamace  :  preot  aromân  la  Coriţa,  luptător...pentru  câştigarea 


drepturilor noastre bisericeşti : [fotografie]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 170. 

Părintele V. Glodariu : [fotoportret]. ­ Primul director al Liceului Român din Bitolia, militant 
naţional, venit din Transilvania. 
În: Lumina. ­ An 6, nr. 10 (oct 1905), p. 315­319. 

Profesor dr. Toma Ionescu : Decanul facultăţii din Bucureşti şicelebru maestru al chirurgiei : 
[fotoportret]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ ( 1912), p. 64. 

Reprezentanţi  aromâni  în  Parlamentul  Otoman  :  Nicolae  Baţaria,  senator  ;  Dr.Filip  Mişa, 
deputat : [fotoportete]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 141. 

Rîureanu  M.  Ioan  :  [  Notă  biografică  şi  fotoportret].  ­  Scriitor  român,  implicat  în  susţinerea 
cauzei naţional­ culturale a aromânilor. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), p. 114. 

Români  din Perivoli : [fotografie în port tradiţional]. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 2 (mai 1906), p. 29. 

Româncă din munţii Pindului : [fotografie]. ­ Portul tradiţional. 
În: Graiu bun. ­ An. 1, nr. 2 (mai 1906), p. 37. 

Ştefan  Mihăileanu  :  eroul­martir  al  cauzei  naţional  ­  culturale  a  românilor  în  Peninsula 
Balcanică : [ fotoportret şi notă]. 
În: Almanah macedo­român. ­ Vol 2, (1902), . 51. 

T. Hagi­Gogu : [ziarist] : [fotoportret]. 
În: Almanahul aromânesc Frăţil'a. ­ (1927), p. 35. 

Thoma  Dinişchiotu  :  [notă  biografică  şi  fotoprtret].  ­  Comerciant,  stabilit  în  România, 
susţinător al cauzei cultural naţionale macedo­române prin acţiuni filantropice. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1910), p. 123. 

Trifon Gh. : aromân din Sofia, filantrop şi naţionalist...: [fotoportret]. 
În: Calendarul aromânesc. ­ (1911), p. 107.