You are on page 1of 5

Освітня програма школи ІІІ ступеня

У закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня навчається 88учнів в 4 класах:

10-А 24 11-А 15
10-Б 21 11-Б 28
Разом 45 43

Освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня
освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету
Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного
стандарту базової та повної загальної середньої освіти».
Освітня програма профільної середньої освіти сформована:
- на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ
ступеня затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження
типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиця 2);
Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до
планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для
досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним
стандартом базової та повної загальної середньої освіти.
Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі
взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального
навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660
годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330
годин/навчальний рік.
З метою виявлення інтересів учнів 9 класів стосовно профілю навчання в старшій школі
проводилося орієнтовна діагностична анкета інтересів та анкетування батьків.
За результатами проведених у березні 2020 року анкетувань 68% учнів 9-А класу обрали
математичний профіль, 55% учнів 9-А, Б, В класів обрали історію, як профільний
предмет. Частина учнів обрали біологічний, географічний, правовий, економічний,
української філології профілі.
Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів,
матеріальну базу кабінетів, у старшій школі введено математичний та історичний
профіль.
Навчальні плани розроблено відповідно до Державного стандарту. Містять загальний
обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів,
вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також
передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.
До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна
література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська
освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія»,
«Фізична культура», «Захист України».
Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується
вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»). За
вибором учнів обрано два предмети: інформатика та мистецтво.
З метою виявлення інтересів учнів 9 класів стосовно профілю навчання в старшій школі
проводилося орієнтовна діагностична анкета інтересів та анкетування батьків.
За результатами проведених анкетувань 68% учнів 9-А класу обрали математичний
профіль, 55% учнів 9-А, Б,В класів обрали історію, як профільний предмет. Частина
учнів обрали біологічний, географічний, правовий, економічний, української філології
профілі.
Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів,
матеріальну базу кабінетів, у 10-А,11-А класі введено математичний профіль. В 10-Б, 11-Б
- профільно вивчається історія України
Додаткові години навчального плану, враховуючи особливості організації освітнього
процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-
методичного та кадрового забезпечення закладу, використовується таким чином:
1. Забезпечення профільності навчання:
10-А,11-А (математичний профіль) – виділено по 6 год на вивчення алгебри та
геометрії;
10-Б, 11-Б(профільне вивчення історії України) – виділено5 годин на вивчення
історії: 3, 5год- історія України, 1,5 год – всесвітня історія.
2. Підсилення базових предметів:10-Б, 11-Б – математика по 3 год.(в зв’язку з
обов’язковим ЗНО з математики)
3.З метою розширення профілів та реалізації освітніх потреб учнів вводяться
індивідуальні заняття
- з географії (по 1 год у 10-Б та 11-А, 11-Б);
- з біології (по 1 год у 10-Б та 11-А, 11-Б);
- з історії (по 1 год у 10-Б, 11-Б);
4. З метою формування практичної, пізнавальної творчої, соціальної компетентностей у
10-А класі вводиться курс «Основи науково-дослідницької діяльності» (1 год).
Варіативність змісту профільної середньої освіти реалізується також через запровадження
в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх
потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.
Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.
Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої
освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову
атестацію на 1 вересня поточного навчального року розпочали здобуття профільної
середньої освіти цього ж навчального року.
Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної
середньої освіти за інших умов.
Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми
галузями:
Мови і літератури
Суспільствознавство
Мистецтво
Математика
Природознавство
Технології
Здоров’я і фізична культура
Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних
навчальнихпрограмах.
Таблиця 1 до освітньої програми
укладена згідно до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 22.04.2018 №408 (Таблиця 2)

Навчальний план
ЗОШ ІІІ ступеня з українською мовою навчання
Математичний профіль
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у
класах
10-А 11-А
Базові предмети 27 26
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Зарубіжна література 1 1
Англійська мова 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2 -
Алгебра 6 6
Геометрія 3 3
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика 3 3
Астрономія - 1
Хімія 1,5 2
Фізична культура 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Вибірково - обовя’зкові предмети 3 3
Інформатика 2 2
Мистецтво 1 1
Додатковий час на профільні 8 9
предмети,окремі базові предмети,
спеціальні курси, факультативні курси
та індивідуальні заняття
Основи науково-дослідницької діяльності 1
Індивідуальні заняття з історії України - 1
Індивідуальні заняття з географії - 1
Індивідуальні заняття з біології - 1
Всього використано годин 37 38
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Сумарна кількість годин інваріантної і 38 38
варіативної складових, що фінансується з
бюджету (без урахування поділу класів на
групи)
Таблиця 2 до освітньої програми
укладена згідно до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 22.04.2018 №408 (Таблиця 2)
Навчальний план
ЗОШ ІІІ ступеня з українською мовою навчання
Історичний профіль
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у
класах
10-Б 11-Б
Базові предмети 27 26
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Зарубіжна література 1 1
Англійська мова 2 2
Історія України 1,5 +1,5 1,5 +2
Всесвітня історія 1+0,5 1+1
Громадянська освіта 2 -
Математика (алгебра і початки аналізу та 3+3 3+3
геометрія)
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика 3 3
Астрономія - 1
Хімія 1,5 2
Фізична культура 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Вибірково - обовя’зкові предмети 3 3
Інформатика 2 2
Мистецтво 1 1
Додатковий час на профільні предмети,окремі 8 9
базові предмети, спеціальні курси,
факультативні курси та індивідуальні заняття
Індивідуальні та групові заняття і
консультації
З історії України 0,5 1
З всесвітньої історії 0,5 -
З географії 1 1
З біології 1 1
Всього використано годин 38 38
Гранично допустиме навантаження на 33 33
учня
Сумарна кількість годин інваріантної і 38 38
варіативної складових, що фінансується з
бюджету (без урахування поділу класів на
групи)
Таблиця 3
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ
ДЛЯ УЧНІВ 10 - 11 КЛ. ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІІІ СТУПЕНЯ
(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

№ Назва навчальної програми


Рівень вивчення
п/п
1. Українська мова
Рівень стандарту
2. Астрономія (авторський колектив під керівництвом Рівень стандарту
Яцківа Я. Я.)
3. Біологія і екологія Рівень стандарту

4. Всесвітня історія Рівень стандарту

5. Географія Рівень стандарту

6. Зарубіжна література Рівень стандарту

7. Захист Вітчизни Рівень стандарту

8. Інформатика Рівень стандарту

9. Історія України Рівень стандарту

10. Алгебра і початки аналізу Профільний рівень

11. Геометрія Профільний рівень

12. Мистецтво Рівень стандарту

13. Технології Рівень стандарту

14. Українська література Рівень стандарту

15. Фізика і астрономія (авторський колектив під Рівень стандарту


керівництвом Локтєва В. М.)
16. Фізична культура Рівень стандарту

17. Хімія Рівень стандарту

18. Іноземні мови


Рівень стандарту

You might also like