You are on page 1of 2

Lifehacking

“Lifehacking maakt je
bewust dat je kunt kíezen”
Alles wat je werk en je privé plezieriger en vlotter laat verlopen, valt tegenwoordig onder de
definitie van lifehacking. Martijn Aslander pakte de trend enkele jaren geleden op, lanceerde
lifehacking.nl en behoort intussen tot de meest gevraagde sprekers in het circuit. “Je zou
mij chief marketing van lifehacking of zoiets kunnen noemen. Ik ben de evangelist, ik draag
het uit”, zegt Aslander.

42 43
EASYCRATIE
Martijn Aslander noemt zichzelf deskundige boek: “Je hoeft niet eerst CEO of manager en een apparaat. Iedereen kan daar
op het gebied van de netwerk- en informa- te worden om het bedrijf of de afdeling te bij, desnoods in de openbare biblio- “Het begint met filteren,
tiesamenleving. Een professionele lifehacker verbeteren. Stel het doel centraal en niet de theek. De hele wereld ligt daarmee
die het gedachtegoed uitbreidde tot lifehac- ‘regeltjes om de regeltjes’. Wacht niet op de open, potentieel. Helaas weten met vragen stellen.”
king.nl, de Lifehacking Academy en ook volgende verkiezingen of op de volgende mensen niet hoe ermee om te gaan,
ecohacking.nl, een open platform waar het directievergadering, maar kom nu in actie.” hoe hun leven ermee te verrijken.
accent ligt op vooral praktische duurzaam- Makkelijker gezegd dan gedaan, zou je zeg- Pure onwetendheid over de echte
heidstips en -ideeën. gen. Maar Martijn Aslander volhardt: “Het is mogelijkheden die internet ons
Het concept van lifehacking heeft Martijn lastig om grote, logge organisaties om te brengt. Het is er, maar we kijken Je lijkt verbaasd? met anderen. Mogelijkheden die ze
Aslander inmiddels doorgetrokken naar or- vormen, maar daar gaat het ook niet om. eroverheen.” “In zekere zin wel. Ik kan toevallig gisteren niet hadden, of beter ge-
ganisaties. In zijn nieuwe boek ‘Easycratie, Mij gaat het om de positieve kracht die vrij- heel goed praten over de gedachte zegd: die ze gisteren niet kenden.”
de toekomst van werken en organiseren’ komt als zo’n organisatie mensen hun gang Wat missen we dan? achter lifehacking. Aan het begin van
legt hij uit hoe in grote, logge organisaties laat gaan. Voor mijn part door een aparte “Bijvoorbeeld dat internet volop gra- zo’n spreekbeurt vraag ik soms waar- Waardoor ze beter kunnen
vaak een verstikkende bureaucratie heerst, club op te richten buiten de organisatie: een tis oplossingen biedt voor dingen om de mensen zijn gekomen. Wie is kiezen.
die het onmogelijk maakt om belangrijke ‘special projects’ club die als een soort waar mensen en organisaties nu nog hier vrijwillig en waar hoop je op? “Waardoor ze vooral de enorme mo-
vraagstukken op te lossen. “Er zijn genoeg speeltuin voor ideeën dient. Creëer ruimte grif geld voor betalen. Dat zoiets als Dan blijkt dat ze inspiratie zoeken. gelijkheden beter herkennen. Dat is
mensen die de oplossingen al hebben, maar en mensen gaan groeien! ‘See what hap- Twitter veel meer kan zijn dan een Blijkbaar hebben ze die vonk nodig een leerproces. Ik krijg veel mailtjes
door regels, hiërarchieën én door een gebrek pens’, dat gebeurt te weinig. Dat is beter communicatie-instrument waarmee om over de muren van hun leven en van mensen dat ze hun werk en le-
aan samenwerking wordt de uitvoering vaak dan de veilige weg te kiezen, want die je met elkaar kunt kletsen. In werke- hun afdeling te kijken. Om het leven ven na mijn speech anders zijn gaan
onnodig belemmerd. Easycratie is een nieu- brengt geen vernieuwing. De maatschappij lijkheid kun je Twitter gebruiken om te versimpelen. Een bepaalde manier bekijken. Lifehacking maakt je ervan
we manier van werken, organiseren én sa- met al z’n uitdagingen vraagt om zo’n ma- ongelooflijk snel in contact te komen van denken en benaderen.” bewust dat je kunt kíezen. Bij de
menwerken die dwars door bestaande orga- nier van organiseren. Zorg, duurzaamheid, met miljoenen mensen over de hele bijeenkomst van vandaag was een
nisatiestructuren heen gaat. Samen met onderwijs, we hebben genoeg uitdagingen. wereld, als je iets relevants te mel- Waar doe je het voor? stand waar een bedrijf promotie
andere gepassioneerde professionals leer je De nieuwe ideeën die nodig zijn om die op den hebt. Twitter is een ‘ambient- “Ik vind het leuk om mezelf te ont- maakte voor back-uppen van infor-
het verschil te maken, ongeacht je plaats in te lossen, kunnen niet landen omdat bu- achtig’ organisme aan het worden, wikkelen en dingen te leren. Om een matie, tegen lage kosten. Ik denk
de ouderwetse hiërarchie.” Want, zo stelt de reaucratische organisaties volledig zijn dicht- waardoor de mensheid in een grote bijdrage te leveren aan andermans dan meteen: ben je gek, op internet
promotietekst van de uitgever over het getimmerd.” gezamenlijke cadans kan raken. leven, aan organisaties. Blijkbaar zijn allerlei partijen te vinden die het
Maar Twitter is geen netwerk. Het is verzin ik telkens dingen die voor voor niks doen! Zo ben ik de hele
een communicatiesysteem met een anderen iets toevoegen. Noem het dag bezig. Hé, dat kan handiger, dat
44 geweldig potentieel. Dat kun je in- lifehacken, ik noem mijzelf ook wel kan simpeler en zelfs goedkoper. Ik 45
zetten om vraagstukken op te lossen eens een ‘connector’, hoewel ik het word daar wel eens gek van en mijn
die de hele wereld aangaan. Voed- liever omschrijf als ‘het verbinden omgeving ook. Vroeger al, ik was
seltekorten, watertekorten en over- van mensen, informatie en ideeën’. altijd die eigenwijze jongen die altijd
schotten: de kennis, de expertise is Soms heb ik nieuwe woorden nodig betere en slimmere manieren vond.
er om deze vraagstukken op te los- om te duiden wat ik bedoel. Als ik Toegegeven, het werkte niet altijd.
Tekst: Arjen van der Sar Lifehacking, dat is handiger werken, scherp en fris, met onder andere de Wat laat je de mensen eigenlijk sen. Ik vind dat het potentieel om al het woord ‘netwerken’ gebruik, dan En niet elk handigheidje is automa-
Fotografie: Hollandse Hoogte slimmer je leven inrichten. Gebruik rubrieken algemeen, kantoor, per- zien? die kennis en mensen te verbinden valt dat meteen weer in een ouder- tisch een verbetering. Maar de inten-
Illustratie: Rhonald Blommestijn maken van sluipweggetjes in soft- soonlijke ontwikkeling, thuis en spul- “Het is net als met e-mail: dat zijn we onvoldoende wordt benut. De tech- wets bakje, waarbij mensen de ver- tie om het leven met sites, URL’s en
ware en op het internet, van geniale len. Een mix van nieuw gereedschap een keer gaan doen, niemand heeft nieken zijn er.” keerde associaties hebben.” ideeën handiger, eenvoudiger en
gratis diensten en apps en van nut- en boerenslimheden voor het opspo- het ons geleerd. Als je niet weet dat daardoor beter te maken, die is er
tige gadgets. De term komt van de ren, organiseren, kiezen, filteren en het anders kan, dan ga je het ook De lifehacker als idealist? Nieuwe woorden voor een altijd geweest. En ik deel die kennis
Britse technologiejournalist Danny delen van informatie. niet anders doen. Want de meeste “Zo is het met lifehacking.nl in elk nieuwe werkelijkheid? graag met anderen.”
O’Brien. Hij werd tot de taalkundige Dat is in Neerlands congres- en semi- mensen zijn gewend om alleen te geval niet begonnen. Ik begreep toen “Als iemand in z’n eentje een hune- Het congrescentrum is inmiddels
vondst ‘life hack’ geïnspireerd door narland op dit moment hot stuff, zo denken langs formele lijnen, in hiërar- ook al niets van computers en was bed wil bouwen, dan is dat onmoge- helemaal leeggestroomd. Martijn
een groep zeer productieve program- merken wij als wij Aslander in zijn chieën. Zo zijn velen gewend dat je in blij met handige tips. Ik ben zulke tips lijk. Met acht man wil de grote steen Aslander steekt af en toe de hand
meurs die creatief bedachte scripts tegenwoordige natuurlijke habitat een bedrijf of instelling niet zomaar je gaan verzamelen op een site en had misschien wel in beweging komen. op als toehoorders die onderweg
gebruikten, ‘slimmigheidjes’ om hun opzoeken: een podium in een volle eigen tooltjes mag downloaden. En de mazzel dat anderen ook gingen Maar met tienduizend man lukt dat naar het NS-station zijn hem op ons
werk gedaan te krijgen. Sindsdien is zaal in Amersfoort, bij een van de vooral gewend om niet buiten de lijn- ‘posten’. De zeventig betrokken au- zeker. Fictie wordt realiteit, omdat terras herkennen. Sommigen roepen
lifehacking een term die al snel aan 160 spreekbeurten die hij per jaar tjes te denken, om vragen te stellen teurs verdienen de credits want zij één mens in staat was een krachtig hem “bedankt”, of “heel inspire-
alles wordt gekoppeld wat op enigs- houdt. Zijn publiek van vandaag over hoe het werken in organisaties houden de site in de lucht. Verder beeld en doel te schetsen dat ande- rend” toe. De spreker glimlacht be-
zins oorspronkelijke wijze ons leven werkt vooral bij overheden. Door zijn misschien ook anders kan. Mensen hebben we geen organisatie, geen ren in beweging brengt. Die mensen leefd en mompelt iets als “bedankt
efficiënter en effectiever maakt, ons ongeschoren hoofd en de informele zijn vergeten dat ze keuzes kunnen kantoor, formeel bestaan we niet gingen in dat beeld geloven. Zo zie voor het luisteren”.
helpt kiezen. kleding dissoneert de spreker op het maken. En die keuzes zijn belangrijk, eens! Als je in klassieke termen ik mezelf: ik creëer een nieuwe wer-
Dat lifehacking ook in Nederland eerste gezicht nogal met zijn toe- want we leven in de meest spannen- spreekt, zou je mij chief marketing kelijkheid. Daarbij benader ik de za- Benieuwd wat ze morgen met je
zo’n vlucht heeft genomen, komt hoorders. Desalniettemin heerst er de tijd éver.” van lifehacking of zoiets kunnen noe- ken anders dan anders. Hoe? ‘No eye-openers gaan doen?
ook door de bevlogenheid van Mar- stilte en ontzag in de zaal. Ademloos men. Ik ben de evangelist, ik draag fear’. Ik ben bevlogen als het gaat “Mijn verhaal gaat over mogelijkhe-
tijn Aslander. Lifehacking.nl is een wordt geluisterd naar de man die Spannend, in welk opzicht? het uit. Maar ik heb geen discipelen, om dingen die iedereen kan. Wat ik den. Pak maar wat je nodig hebt en
site over ‘slimmer werken en slim- geen opleiding afmaakte en nog “We hebben het goed, er is genoeg, ben geen goeroe met volgelingen of doorgeef, is kennis waarmee ande- manifesteer je. Het begint met leren
mer leven’ die inmiddels gevuld is nooit een baan had en eerder infor- ons land is relatief veilig, we kunnen zo. Ik zie wel dat mijn voortdurend ren de informatie in hun bestaan be- filteren, met vragen stellen. En dan
met honderden tips & tricks. Zeven- matiedenker en -filosoof is dan con- ons ontplooien. Het enige wat we zoeken naar mogelijkheden, voor an- ter kunnen filteren en toepassen. komen de ideeën vanzelf.”
tig auteurs houden lifehacking.nl sultant of adviseur. nodig hebben is een lijn met het web deren een eye-opener kan zijn.” Waardoor ze beter samenwerken

You might also like