Biografija Velimira Abramovića in a čemu on radi. Diplomirao 1975.

filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu; magistrirao 1983. teoriju kulture na Fakultetu političkih nauka i odbranio doktorsku disertaciju Problem kontinuiteta u prirodnoj filozofiji Lajbnica i Boškovića na Filozofskom fakultetu Univerziteta Kiril i Metodije u Skoplju, u oblasti filozofije nauke (ontologije i gnoseologije). Usavršavao se 1984. u Kopenhagenu, 1987. i 1999. u Amsterdamu i 2000. u Giessenu, Nemačka. Profesor po pozivu na Univerzitetu u Padovi, Italija, Visokoj školi za arhitekturu Bauhaus, Dessau, Nemačka, Odseku za istoriju i teoriju pozorišta Univerziteta u Giessenu, Nemačka i Visokoj državnoj školi vizuelnih umetnosti Rijksacademie u Amsterdamu, Holandija. Izabran u zvanje docenta 1989, vanrednog profesora 1993, a od 2002. godine je redovni profesor na Katedri za teoriju i istoriju Akademije umetnosti BK, za predmete Istorija filma, Teorija Filma i Estetika. Učestvovao na brojnim simpozijumima i držao predavanja i kurseve u zemlji i inostranstvu iz oblasti teatrologije, savremene teorije filma, savremenih medija, teorije vizuelnih umetnosti, pitagorijske estetike, istorije filma. Održao plenarna predavanja po pozivu na Simpozijumu o kosmologiji, Padova, Italija, Simpozijumu o avangardnoj upotrebi savremenih medija, Dessau, Nemačka, i na Ruskom Temporološkom seminaru Univerziteta Lomonosov, Moskva. Korespodent je i predsednik sekcije za Holandiju i Belgiju Tesla Memorial Society iz Njujorka. Jedan je od osnivača fondacije Stichting International Academy of Universal Science u Amsterdamu, gde je izabran za potpredsednika i gostujućeg profesora. U toku 2002. formuliše osnovu svojih filozofskih pogleda na stvarnost i logički i metodološki zasniva Ontologiju vremena kao novu granu Evropske metafizike, koja Vreme postavlja za Biće (sveta). Predavanje Vreme kao noumen ili neprostorni entitet - uslov filmske recepcije, u organizaciji Međunarodnog filmskog festivala u Roterdamu, Holandija održano 1999. štampano je u celini. Objavio stručnu recenziju An Important Contribution from a Serbian Film Theoretician za Leksikon filmskih teoretičara u časopisu Balkan Media (Sofija, Bugarska). Član redakcije naučno filozofskog časopisa Delfis, Moskva. Bavi se književnošću, poezijom, prozom i kritikom. Objavio zbirke pesama Emsep i Male pesme; roman Duh Balkanije, filozofsku studiju Lajbnicovo i Boškovićevo shvatanje kontinuiteta. Bibliografija radova do 1998. obuhvata 175 naslova koji se bave problemima umetnosti, filma i televizije. Radovi su mu objavljeni na engleskom, ruskom, španskom i italijanskom jeziku u vodećim međunarodnim časopisima Scienca e Storia (Milano), New Energy Technologies (Moskva), Delfis, kao i knjigama Artist Body (Milano) i Umetnost naše epohe (Centar za modernu umetnost Santiago de Compostela). Član Udruženja književnika Srbije i Estetičkog društva Srbije.