Editura

:

FAMILIEI ET unic. MARGA POPA OCTAVIAN POPA

Director

MIHAELA TUDOR sector 5 P.O. Box

Redactor şef; DORIN Stt, Dr. Staicovici cod 70700 Bucureşti,

telefon; 637.69,00; 638.33 00 executat la Tipografia Familiei str General nr, 90, sector Bucureşti ISBN 973-9059-29-5

ÎNDRUMĂRI UTILE
Acest manual este conceput în vederea unei familiarizări rapide cu limba engleză, sau pentru reîmprospătarea de limbă engleză de către cei care au vorbit-o, dar n-au mâi utilizat-o multă vreme. Manualul este util şi pentru cei ce doresc să facă o călătorie turistică sau de afaceri în ţări vorbitoare de limbă engleză. Lucrarea cuprinde situaţiile de bază stabilite de o comisie europeană specializată în studiile de limbă şi situaţiile de dialog în cele mai diverse domenii. Majoritatea sînt situaţii de contacte sociale obişnuite. Manualul este la fel de practic şi pentru elevii din primul an de engleză, — prin casetele anexate un contact cu limba vie, cu pronunţia. în structura lucrării veţi găsi în toate capitolele patru dialog, cum se exerciţii, ascultaţi cu atenţie. Dialogurile conţin exemple exprimate în forma unei mici convorbiri care este o mostră a felului în care se exprimă în engleză o anumită situaţie: căutarea unei străzi, comandă la hotel sau restaurant, ajutor medical etc. Există, apoi, în Cum se reguli gramaticale sau de flexiune. Exerciţiile din fiecare capitol urmăresc textul imprimat pe casete şi sînt menite familiarizeze pe cel ce ascultă cu dialogurile, cu partenerul de conversaţie, cu pronunţia. Partea intitulată Ascultaţi cu atenţie se referă la caseta nr. 4, care conţine unele dialoguri sau reportaje în care sînt folosite vocabule şi structuri neînvăţate încă în lecţii. Ghidul de conversaţie alăturat este un îndrumar practic, în format de buzunar, uşor de luat cu sine.

STRUCTURA MANUALULUI
în fiecare din capitole găsiţi următoarele secţiuni: Dialoguri Dialogues Cum se spune How to say it Exerciţii Exercises şi, cu capitolul Ascultaţi cu atenţie Listen to this

Dialoguri Dialogues Cuprind exemple de limbă vorbită în forma unor scurte Fiecare dialog este un model pentru cum se vorbeşte engleza în situaţii concrete. Astfel de exemplu într-unui din capitole cum întrebi pentru a afla drumul corect sau în altul cum se vorbeşte despre hobby-uri şi interese comune. în prima coloană găsiţi traducerea în limba română a dialogurilor. Cu acestei traduceri puteţi fi mereu siguri că aţi înţeles totul corect. La dialogurilor există, acolo unde este cazul, probleme de gramatică. 2. Cum se spune • How to say it în această secţiune a fiecărui capitol expresiile tipice, cele mai importante pe care trebuie să le învăţaţi pentru a putea transpune în engleză situaţii asemănătoare cu cele întîlnite în dialoguri. In principiu, aceste expresii sînt prezentate sub formă de tabel. Cu ajutorul acestor tabele puteţi să recunoaşteţi uşor cum un model de construcţie sintactică poate să difere din punct de vedere al conţinutului. De asemenea, veţi întîlni şi probleme de gramatică. 3. Exerciţii • Exercises în cadrul fiecărui capitol întîlniţi o serie de exerciţii. Cu ajutorul lor puteţi să folosiţi structurile învăţate în capitol, mai cursiv şi mai sigur. (Rezolvările exerciţiilor le găsiţi pe casete). Casetele conţin convorbiri incomplete pentru a vă da posibilitatea să preluaţi o parte a dialogului. Sînteţi astfel invitaţi să conversaţi direct pe casetă cu partenerul de dialog şi puteţi în felul acesta să simulaţi o convorbire aproape autentică, iar apoi, cu ajutorul rezolvărilor de la cursului, să verificaţi dacă aţi vorbit corect. 4. Ascultaţi cu atenţie • Listen to this Caseta nr. 5 conţine o serie de exerciţii de relatări scenete. Aceste exerciţii sînt în aşa fel concepute încît să conţină cuvinte, expresii, structuri pe care nu le-aţi învăţat din manual. Trebuie să vă obişnuiţi încetul cu încetul că într-o convorbire cu un englez sau într-o emisiune de televiziune ori de radio limbajul nu este cu grijă ales ca în exerciţiile sau dialogurile din curs. Cu ajutorul acestei casete vă exersaţi capacitatea de a înţelege un conţinut chiar dacă nu cunoaşteţi fiecare cuvînt în parte.

GHIDUL DE CONVERSAŢIE
Este ataşat cursului şi cuprinde principalele expresii şi cuvinte care sînt necesare cînd întreprinzi o călătorie. Este un îndrumar în formă de ghid de buzunar pe care îl puteţi avea oricînd cu dumneavoastră.

CUM FOLOSIŢI MANUALUL?
în primul rînd, ascultaţi dialogurile de pe casete pentru a vă putea concentra asupra textului englez, fără a vă folosi de manual. La a doua ascultare, citiţi din manual textele dialogurilor. De ori simţiţi nevoia, apăsaţi

pe butonul pauză, opriţi caseta şi citiţi în linişte. Dacă doriţi să reveniţi, derulaţi caseta şi reluaţi partea dorită! în al doilea rînd, dublaţi cu voce tare dialogul de pe casetă, lecţie cu lecţie. Opriţi banda şi reluaţi de cîte ori este nevoie, dacă doriţi să ascultaţi o secvenţă anume. Urmăriţi cu atenţie preluarea exactă a pronunţiei şi intonaţiei. Cînd sînteţi sigur că puteţi repeta dialogul, din nou cu voce tare din manual. în al treilea rînd, axaţi-vă pe acele părţi din lecţii intitulate Cum se exprimă. cu şi aflaţi ce însemnează. Eventual ascultaţi din nou dialogurile de pe casete, cuprinzînd situaţiile respective. Găsiţi moduri de exprimare şi reguli gramaticale simple, pentru a vă constitui o bază a limbii engleze. al patrulea rînd, folosiţi componenta exerciţii din fiecare lecţie. în majoritatea cazurilor aveţi de-a face cu o convorbire. Citiţi indicaţiile cu atenţie pentru a şti la care parte a exerciţiului vă referiţi. Soluţiile exerciţiilor le găsiţi pe casete. Lucraţi exerciţiile pasaj cu pasaj. — Daţi răspunsul cu voce tare. — Ascultaţi răspunsul de pe casetă ori utilizaţi soluţiile oferite de manual, soluţia proprie. — După fiecare soluţie, pe casetă este o scurtă pauză. Dacă acea pauză nu vă este suficientă pentru soluţionare, acţionaţi butonul „pauză" al Acordaţi atenţie exprimării şi şi căutaţi să le reproduceţi. Repetaţi de cîte ori simţiţi că este necesar. în al cincilea rînd, ascultaţi încă o dată dialogurile. Veţi remarca faptul că înţelegeţi sensurile fără nici un efort. Repetaţi operaţia de cîte ori este nevoie pentru a înţelege şi a vă exprima corect. Nu vă sfiiţi să vorbiţi cu voce tare. Este cea mai bună formulă de învăţare. în partea a doua a manualului, găsiţi un grup de scenete al căror conţinut este astfel dozat încît numărul vocabulelor să crească de la prima spre ultima scenetă. Este vorba de vocabule pe care încă nu le-aţi învăţat. Nu vă alarmaţi, dacă nu puteţi răspunde imediat unei întrebări. Reascultaţi sceneta de cîte ori este nevoie. Dacă socotiţi necesar, derulaţi puţin caseta înapoi şi ascultaţi din nou, pînă ce, cu ajutorul vocabulelor deja învăţate, puteţi descurca lucrurile şi puteţi da răspunsul. Nu uitaţi să vorbiţi cu voce tarei

Consoanele se pronunţă aproape toate ca în româneşte. palace palat. "e" în cuvinte ca: [bed] pat. village sat. small mic. flag steag. astfel: A se pronunţă "ei" în cuvinte ca: grape [greip] strugure. name [neim] nume. language [laenguidji] limbă. serious [siriăs] serios. din care 5 vocale e. o. un "o" lung (marcat în engleză o. u). 5. member membru. map [maep] hartă.kju] [aă] s [es] t [ti] u [iu] [vi] [eks] y z [zed] kei] I [el] m [em] Pronunţarea cuvintelor este destul de dificilă în limba engleză. toţi. NOTA: Semnul / întîlnit mai sus în cuvîntul English [ingli/] reproduce sunetul românesc "ş". "e" în cuvinte ca: and şi. 4. 5. 3.ALFABETUL Şl UNELE Alfabetul englez se compune din 26 de litere. acuzativ). două y) şi consoane. meter [mită] metru. less [Ies] mai puţin.) în cuvinte ca: tot. red [red] roşu. bad rău. NOTA: Toate vocalele marcate fonetic cu două puncte[:] reprezintă sunet lungi "E" se pronunţă: " i " accentuat în cuvinte ca fever febră. 2. "ă" (marcat în engleză) ca în cuvintele: after după. paper [peipă] 2. dar se pronunţă foarte diferit. De fapt acest sunet în limba engleză este mai mult un sunet între "e" şi "a" care se pronunţă astfel: deschidem gura ca pentru a pronunţa sunetul de fapt sunetul "e". toate. " i " în cuvinte ca: climate climă. în cuvinte ca: her ei (dativ. repeat repeta. 9 . begin [bigin] a începe. ball minge. "ă" în cuvinte ca better mai bun. certain sigur. " i " în cuvinte ca: English englez(esc). toată. i. service serviciu. beggar cerşetor. never niciodată. Literele alfabetului luate singure se pronunţă în modul următor: a b c d e f ei] si] di] i] ai] en] ou] . mică sau „o" scurt ca în cuvintele: what ce. nerve [nov] nerv. 4. 3.

10 . marcat în engleză cu semnul fonetic A. put a pune. moment [moument] moment. shirt [f :t] cămaşă. lesson lecţie. lock a încuia. bill fish peşte. sometimes uneori. season [sizn] anotimp. curl [k :l] ondulat. full [ful] plin. girl [g :l] fată. Saturday :dei] sîmbătă. 4. 2. "u"lung în cuvinte ca: lose [lu:z] a pierde. minute minută. "ou" în cuvinte ca: singur. gold aur. two doi. hunger foamete. tongue limbă. "a" închis spre în cuvinte ca: dust [dAst] praf. whom[hu:m] căruia. în cuvinte ca: duty datorie. 5. music [mjuzik] muzică. Ine [lain] linie. umbrella umbrelă. 2. dirty [d :ti] murdar. nurse [n :s] soră. prove [pru:v] a dovedi. milk lapte. 2. happy [haepi] fericit. 7. nu se pronunţă în cuvinte ca: bacon [beikn] şuncă. cuvinte ca: business afacere. money ni] bani. 6. fiind aproape aspirat de o. ice ghiaţă. merry vesel. time timp. 5. sky [skai] cer. close închis. myself eu însumi. pupil elev(ă). 2. done [dAn] făcut. "Y" se pronunţă: în cuvinte ca: city oraş. Aici nu am folosit transcrierea fonetică. Friday [fraidi] vineri. 3. lung în cuvinte ca: fur[f blană. prisoner [prizn prizonier. pe cine. în cuvinte ca: horse [ho:s] cal. fork [fo:k] lord [lo:d] lord. 6. once [wans] odată. 3. Ca un fel de "a" închis şi scurt. "ai" în cuvinte ca: fly a zbura. 3. rule regulă. cuvintele se pronunţă aproape la fel cum sînt scrise. "O" se pronunţă: în cuvinte ca: dog fog ceaţă. lady doamnă.se în cuvinte ca big mare. purse [p :s] poşetă. în cuvinte ca: Friday vineri. whose [hu:z] a cui. first [f :st] primul. în aşa fel încît să se atingă cu limbii partea posterioară a cerului gurii. ready gata. buttler majordom. [naif] cuţit. open [oupn] deschis 4. storm [sto:m] furtună. (ua) în cuvinte ca one [wan] unu. "ă lung" în cuvinte ca: bird [b :d] pasăre. glove v] mănuşă. scurt în cuvinte ca: nature natură. till pînă. shut a închide. frost ger. Sînt acestea cuvinte în care sunetul "r" nu se aude aproape deloc. "U" se pronunţă: în cuvinte ca: true adevărat. hot fierbinte. "ă"în cuvinte ca: lemmon n sailor marinar tailor 8.

Are you on the phone? Yes. Anne Bardy. folosesc numărul casei Dialog Winston a friend (Fr) Fr W Fr W Fr: Fr Are you living in London? Yes.. Felicity (F). Aveţi telefon? Da. What is your address? 29 Station Road. litere? Dialog 2. What's your number? York 653217. literă cu literă. Care-i numărul? . Mrs.CAP. R: Cum se pronunţă AB: B-A-R-D-Y R: Da. 29 Station Road. Ce număr aveţi? York 653217. Care este adresa d-voastră? Newbury Street Aveţi telefon? Da. Hotel Receptionist (R) AB: My name is Bardy. 1 • — Meeting People UNIT 1 în acest capitol • cum să aflaţi numele. Are you on the phone? Yes. După aţi F: Fr: F: Fr: F: Fr: F: Fr: Where do you live? In York. 11 w Fr W Fr W Fr Fr Locuiţi la Londra? Da. Fr: Unde locuiţi? în York.. • să întrebaţi cum se pronunţă. DIALOGURI: Dialog Anne (AB). AB: Mă numesc Bardy. Ce adresă aveţi? Calea Gării 29. d-nă Bardy. R: How do you spell it? AB: B-A-R-D-Y R: Yes. Anne Bardy. Bardy. What's your address? 134 Newbury Street.. adresa şi numărul de telefon.. • să construiţi expresiile corespunzătoare. What's the number? 8704690. un nume sau un cuvînt. a friend (Fr) F: Fr: F: Fr: F: Fr: F.

Cum se solicită pronunţarea unui cuvînt pe litere. How to ask someone to spell a word. I don't think I know cunosc your name. you do? PF: îmi pare bine de PF: How do you do? HG: Acesta este Alan Jones. HG: And this is Alan Jones. How to ask where someone lives. How do you spell that? 3. How to ask for someone's name. se CUM SE SPUNE Cum se întreabă numele. Peter Fuller. PF: îmi pare bine de cunoştinţă. How do îmi pare bine. My name is Anne Bardy. HG: My name is Henry Gill. Peter Fuller. Peter Fuller (PF) UNIT 1 HG: Scuza{i-m5. ÎN LA IS SE FORMA DE 2. Cum se întreabă unde locuieşte o persoană. Care-i numele dvs? HOW TO SAY IT What's What's your first family surname name? Care este prenumele Nu cred că vă cunosc Numele meu este Anne don't think we've met before.— Meeting People Dialog 4. Nu cred cS va HG: Excuse me. PF: How do you do? HOW DO YOU DO? j Tradus ca mai cuvinte care de data aceasta I Cînd să pe întrebarea (Cap. HG: Numele meu este Henry Gill. PF: Fuller. Henry Gill (HG). Se răspunde cu îmi bine de ce mai face. PF: Fuller. Unde locuiţi? Where do you live? Where are you staying? 12 . 2.

2. o acţiune care este in Forma EXERCIŢII — EXERCISES Exerciţiul Ascultaţi pe casetă cum se pronunţă literele alfabetului şi Spuneţi pe litere: Schmidt. verificaţi Pronunţaţi pe litere numele d-vs. I am not living in. Are you living Yes. 102. 400. 187. 97 100. 115. a. Cu caseta. 109. 28. 86.. 11. 198. Katchimsky. 114. 19. 200. 2. 25. 5.. 110 111. 4. Ascultaţi pe casetă cum sînt pro­ nunţate numerele şi Listen on the cassette to how the numbers are pronunced and repeat them. 13. Spell these names. 112. 3. Müller. 6. Now spell your name. 101. 20 22. 24. 104. 10. 18. Ruckser. I am staying in.. 118.CAP. 117. 14. 75. 108. 176. 120 132. 12. a în prezent. 113. 300. 9. 27.. 143. Listen on the cassette to how the letters of the alphabet are pronounced and repeat them. 17. 64. Care-i adresa? Station Road 29. 116.. 1 Locuiesc la. 119.. 103. 29. 7. 30 42. Hardier. 500 13 . 16. 106. 165. 23. Weber. 53. 15. Check your answers with the cas­ sette. locuiesc la... i am living in. 105. — Meeting I live in. What's your 29 Road. Braun.. 1. No. 107.. 26.

Tu Un prieten: Aveţi (ai) telefon? Tu Un prieten: Ce număr aveţi? Tu Informaţia a) Locuiţi în Bournemouth. York. nume. de telefon. at 5. York. Un prieten. Information b) You are staying in York. precum şi adresa şi număru. Geta Radu Costin Sandu 2 Kogălniceanu st. Bucharest Tel: 90/173846 Imagine you are one of these people. la numărul 31. Numărul de telefon este York Listen to the following gapped conversation on the cassette. răspunsurile cu caseta. Use infor­ mation a) and information b) for your answers. 1 — Meeting People UNIT 1 că una dintre persoanele de mai jos. address and phone number. numele pe litere. Dr. at Larches Avenue. Where are you staying? You: A friend: What's your address? You: A friend: Are you on the phone? You: A friend: What's the number? You: Information a) You are staying in Bournemouth. The phone num­ ber is York 14 . The phone number is Bournemouth 29641. South View 5. 32 Lungă st Braşov Tel: 95/182374 Tel: 92/126348 Check your answers with the cas­ sette. Larches Avenue. Say and spell your name and address and phone number. Virgil Popescu 3 Armenească st. Ascultaţi pe casetă conversaţia care urmează şi răspundeţi la întrebări folosind informaţiile a şi b. A friend: Hello. adresa şi numărul de telefon. Acum spuneţi-vă pe litere propriul dvs. Unde locuieşti? Tu Un prieten: Care-i adresa ta? dvs. Salut. Exercise 3. Now give your own name. and answer the questions. South View.CAP. Telefonul este Bournemouth Informaţia b) Locuiţi în York.

An: să vă cunosc. AFRAID) se pune la română aceste nu Dialogue 3 Henry (HG). I slept badly. acesta este dl. mulţumesc. Agnes. Ce mai faceţi? AN: Foarte bine. Bun venit la Londra. PF: Şi eu. Good evening. • cunoaşterea datei de naştere a unei persoane. mulţumesc. An: Thank you. Dialogue 2 Mrs. Agnes. Welcome to London. Mr. • salutul. d-le Anderson. 2 Formule de Greetings UNIT 2 in acest capitol • cum se face prezentarea. An: HG: Aceasta este soţia mea. How are you this morning? WG: I am very well thank you. Anderson. Mr. Mr. I'm afraid. acesta este domnul Anderson. Cum vă simţiţi în această dimineaţă? WG: Foarte bine. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Henry Gill (HG). Anderson.CAP. Am dormit prost. Gammon. An: How do you do? PF: How do you do? HG: Peter. Mr. Anderson. Domnule Anderson. And how are you? N: Not too well. Gammon (WG). WG: Oh. N: N: Good morning. 15 . thank you. sorry to hear that. Agnes Gill (AG). deasemenea. Mrs. this is Mr. HG: This is my wife. AG. Anderson (An) HG: Peter. THANK YOU fel ca PARE RĂU au toc fix. a neighbour (N) (un vecin) Bună dimineaţa. HG: Helllo. Peter Fuller (PF). Anderson. WG: O. AG: Bună seara. îmi pare rău. Dar dvs. îmi pare rău. Mr Anderson. doamnă Gam­ mon. How are you? An: Very well. Anderson (An) HG: Hello. this is Mr. cum vă simţiţi? N: Nu prea bine.

December Februarie.CAP. December the first. thank you. — EXERCISES Exercise 1 Ascultaţi pe această casetă cum se pronunţă lunile şi Listen on the cassette to how the months are pronounced and repeat them. February twenty sixth. mulţumesc. de naştere? What is your date of birth? 1 Decembrie. 2. Cum se saiută şi cum se răspunde. (26"^). Formule de salut — Greetings CUM SE SPUNE HOW To SAY IT: UNIT 2 Cum se face introducerea: How to make introductions. Hello! — Hello! Salut! Ce mai faceţi? Foarte bine. Grammon de cunoştinţă. Hello! How are you? Very well. Bună seara — Bună seara. How to greet someone. în engleză în datei se pune mai LUNA OATA. February 26 Februarie. 3. Bună dimineaţa — Bună dimineaţa. husband wife i Peter Mrs. 16 . Good evening — Good evening. February the eleventh. How do you do. Good morning — Good morning. Cum se data naşterii How to ask for someone's date of birth Care este data dvs.

1930. Veţi auzi mai numerele cardinale şi apoi pe cele ordinale. 1950. — nineteen Listen to the numbers of the year on the cassette and repeat them. 1970. Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty-one Twenty-two Twenty-three Twenty-four Twenty-five Twenty-six Twenty-seven Twenty-eight Twenty-nine Thirty prin şi Sixteenth Seventeenth Eighteenth Nineteenth Twentieth Twenty-first Twenty-second Twenty-third Twenty-fourth Twenty-fifth Twenty-sixth Twenty-seventh Thirtieth Exercise 3 Ascultaţi pe casetă cum se pronunţă anii care urmează şi şi dvs. 1942. 1980. You will hear the cardinal first and then the ordinal numbers. 17 . 2 Formule de salut — Greetings April May June July August September UNIT 2 January February March October December Exercise 2 numerele pe casetă şi repetaţi-le.CAP. 1984 In fără a se mai se cuvintele şi ex. One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen în First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh Eighth Nineth Tenth Eleventh Twelfth Thirteenth Fourteenth Fifteenth Listen to the numbers on the cassette and repeat them. 1975. 1986. 1960. 1953. 1964. 1940.

CAP. Luaţi loc. Check the answers with the cas­ sette. Verificaţi caseta. What is your surname. . Take a seat. please? You Receptionist: And your first name? You Receptionist: Date of birth? You Receptionist: Thank you. Care este prenumele vă rog? Dvs Recepţia: Dar numele de familie? Dvs Recepţia: Data naşterii? Dvs Recepţia: Mulţumesc. please. 2 Formule de salut — Greetings 4 UNIT 2 pe casetă şi răspunsurile folosind informaţiile a) şi b). Information b) Fritz Popp Receptionist: Good morning. răspunsurile Listen to the gapped conversation on the cassette and answer the questions.1951 Recepţia: Bună dimineaţa. Use information a) and b). Information a) Helga Stein 3.1.

Se găseşte în nord sau în sud? PF: AG: PF: AG: Yes. este Dialogue WB: F: WB: F: WB: F: WB: Winston Bell (WB). Din ce parte sînteţi? Din Sterling. AB: Bună ziua. AB: Numele meu este Bardy. Hotel Receptionist (R) AB: R: AB: R: Good afternoon. madam. Hello. d-le Fuller. Agnes Gill (AG).CAP. doamnă. R: Thank you. Hello. doamnă. Is that north or south? 19 . Good afternoon. Mr$! Fuller. Yes. madam. Felicity (F) WB: F: WB: F: WB: F: WB: Hello. De — ARE YOU FROM? FROM Sînt (vin de I AM Dialogue 3. • cum se fac declaraţiile corespunzătoare. R: Da. what part are you from? From Sterling. Care naţionalitatea AB: Sînt englezoaică. Hello. Bună ziua. De unde anume? Din Richmond. My name is Bardy. Peter Fuller (PF) AG: Spuneţi-mi. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue Anne Bardy (AB). Whereabouts? From Richmond. please? AB: I'm British. d-nă. Where are you from? from London. What nationality are you. Oh. And you? I'm from Tooting. • origine. madam. Şi Eu sînt din Tooting. De -unde sînteţi? Sînt din Londra. 3 în acest capitol învăţaţi cum se întreabă despre: • naţionalitate. sînteţi AG: Tell me. are you ScotPF: AG: PF: AG: Da. R: Mulţumesc.

Sînt. este nu departe de EdinAG: A. I am. — Swiss. nu sînt. Care este naţionalitatea Sînt — român — elveţian Sînteţi — român? — elveţian? — austriac? Da. Nu. Are you — Romanian? — Swiss? — Austrian? Yes. I'm. 2. it's not far from AG: UNIT 3 A nu se confunda cu SCOTCH. sau Scots) beau Scotch CUM SE SPUNE Cum se întreabă naţionalitatea. HOW TO SAY IT What nationality are you? I'm — Romanian. How to ask where a person is from.. No. I'm not. are you Where What part (of Romania) is he she from? He's from I'm Romania Austria Switzerland Bavaria the North. Cum se întreabă o de unde provine.— Nationality PF: Mm. sînt.... PF: Well. da. How to ask about nationality. She's In am — he — is is se folosesc el ea este Bucharest 20 .

Bărbat: De unde sînteţi? Femeie. Jones: încîntat de cunoştinţă. rolul femeii şi folosind următoarele date. Bărbat: De unde anume? Femeie: Din Pe acelaşi model răspundeţi şi dvs. D-le Jones.. Bărbat. Jones. Man. Woman. Whereabouts? Woman. Jones. aceasta este d-na Dl. Man. Dr. Exercise 2 Ascultaţi conversaţia următoare: Bărbat: Hello. Acum spuneţi că proveniţi din Now say that you come from these aceste locuri. — Satu-Mare. Man.CAP. Herr Fräulein Jäger. Bun venit în York. Boldur. Man. Hello. Bărbat: De unde sînteţi? Femeie: Sînt din Bristol. You: Mr. You introduce somebody to Mr. România. places. Mr. . Where are you from? Woman: I'm from Bristol. Now introduce a group of people to Mr. Femeie. this is Mrs. Hello. .. 21 . Woman. .. Frau Weinkauf.. Hello. Bucureşti — Crîngaşi. Herr Schönleben. Exercise 3 Prezentaţi o persoană Jones. . Bihor — Oradea. Hello. Man: Whereabouts? Woman.. Check your answers with the cas­ sette. Verificaţi răspunsurile cu caseta. Pronunţaţi acum numele unor localităţi şi zone din România. Acum prezentaţi un grup de per­ soane d-lui Jones. 3 EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 UNIT 3 pe casetă cum se pronunţă Listen on the cassette to how the numele unor localităţi şi zone din Germany place and names are Germania: pronounced and repeat them. Where are you from? Woman. Jones.. Jones: How do ^^ou do? Wel­ come to York.. Banat. Schwarz... Bărbat. Pronunţaţi acum numele unor localităţi şi zone din România laşi — Cluj — Timişoara — Suceava — Oradea — Transilvania. Weiss. Listen to the following conversa­ tion on the cassette and say that you from tfiese places: Man. From Clifton.. Dvs.. . Femeie: Hello. De unde anume? Femeie. Maramureş Cluj — Mănăştur Listen to the following conversa­ tion.

Well. my wife is at home. And you. Dvs. Sînteţi englez? Da. sînteţi aici cu afaceri? PF: Da. What about you? I'm British. are you here on business? PF: Yes. • cum să formulaţi răspunsurile respective. I'm not. sînt din Tooting. Gill? Have you got any children? AG: Yes. AG: Este şi soţia PF: Nu. am un băiat şi două fete. F: Ei bine. AG: Aveţi copii? PF: Da. nu sînt încă căsătorit. sînteţi? W: Nu. I've got one daughter. W: Eşti căsătorită. Dar dnă aveţi copii? AG: Da.CAP. soţia mea este acasă. i este W: F: W: al sau al regiunii Wales gara nu Un este mai scoţian (Scottish) apoi engiez la fel ca un Veiş. am o fată. nu sînt. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. I'm single. AG: Have you got any children? PF: Yes. too. I'm from Tooting. Felicity? F: Nu. Peter Fuller (PF) AG: Tell me. Fuller. Mrs. AG: Is your wife with you? PF: No. Felicity? No. Fuller. I'm English. • situaţia familială. How to ask a person is 22 . care e şi engiez i sînt toţi tocuitorti insulelor Britanii în afară de care provin din sau Wales Dialogue Agnes Gill (AG). Winston (W) F: W: Are you British? Yes. 4 Familia — Family UNIT 4 în acest capitol • cum să întrebaţi despre familia interlocutorului. I've got one son and two daughters. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue F: W: Felicity (F). Are you? No. Are you married. AG: Spuneţi-mi. I am. sînt englezoaică. Mr. Dar F: Şi eu sînt din Marea Britanie. Cum se întreabă o persoană dacă este căsătorită.

Aveţi copii? fraţi? surori? copii fraţi surori Am Eu am un o copil fiică fiu frate soră Avem Noi avem doi două trei copii fete băieţi fraţi surori Eu Noi nu am nu avem copii fraţi surori we haven't got any three We've We have got two one I've child daughter son brother sister children daughters sons brothers sisters children brothers aveţi? childen How many brothers have got? sisters you Have you got any — children? — brothers? — sisters? 23 . nu sînt. No. răspunde este însă să nu sînt). I am. Yes. Mo. 4 Familia — Family — — — — Da. I 2.CAP. I'm not. Nu. sînt. Cum se întreabă o persoană despre membri How to ask about a person's family. UNIT 4 căsătorit/căsătorită? Are you married? YOU or no).

Fiebiger: Am un fiu şi o fiică. Mrs. D-na Wiison: copii aveţi. Fiebiger: No. Sînteţi aici cu afaceri? Dl. Fiebiger: I've got one son and one daughter. Wilson: Good evening. Fiebiger? Mr. d-le Fiebiger. D-na Wiison: Bună seara. singur. D-na Wiison: Este şi familia cu Dl. Nu au copii. c) D-na Denker este aici cu afaceri. Mrs. La fel şi copiii. b) Dl este aici cu afaceri cu soţia. Mrs Denker is here on business. Check your answers with the cas­ sette.4 Familia Family UNIT 4 sau YOU GOT se pune o enumerate se ei HOW HOW YOU GOT? CM. Fiebiger: Da. Mr Neubert is here on business with his wife. my wife is at home. I am. Mr. Acum alcătuiţi aceeaşi conversaţie folosind informaţiile a) Dl Rijckert este aici în concediu cu soţia şi două fiice. with their son and two daughters. They have no children. Are you here on busi­ ness? Mr. soţia este acasă. Her husband is at home. Wilson: Is your family you? Mr. They have no children. Nu au copii. His wife is at home. Soţul este acasă. Soţia este acasă cu fiul şi cele două fiice. Mr. Use information Mr. Now do the same conversation. So are the children. Wacker is here on business. 24 . Mr. EXERCISE 1 dialogul de pe casetă. sînt. Fiebiger. alone. Verificaţi răspunsurile cu caseta. d) Dl Wacker este aici cu afaceri. Fiebiger: Nu. Mrs. — EXERCISES Listen to this dialogue on the cas­ sette. Fiebiger: Yes. Rijckert is here on holiday with his wife and two daughters.CAP. Wilson: How many children have you got. d-le Fiebiger? Dl.

All Mrs's Simpson questions are missing. Simpson: . Simpson: Good evening. 4 EXERCISE 2 Ascultaţi următoarea conversaţie de pe casetă. eu sînt. EXERCISE 3 dialogul de pe casetă. Toate întrebările d-nei Simpson lip­ sesc.CAP. Green: Am doi fii şi o fiică. întrebare: Aveţi copii? Răspuns: Da. Now do the same conversation. Green: Nu.. b) Aveţi doi băieţi. Mrs. Mr.. d) Aveţi trei fete şi un băiat. 25 .. Listen to the dialogue on the cassette.. Dna Simpson: . d) You have got three girls and a boy. Green: Yes. Verificaţi caseta.. Mrs. răspunsurile Mr. Dl. avem un copil. c) You have got three daughters. b) You have got two boys. Dna. Simpson: . 4 Familia — Family Listen to this gapped conversation on the cassette. Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Dl. Check your answers with the cas­ sette. die Dl. Question: Are you married? Answer: Yes. Green: No. Check your answers with the cas­ sette. dvs. Mr. Mrs. Simpson: .. Green: Da.. Use information a) You have got one of each. Ask them.. Green: We have two sons and a daughter. looking after the children. c) Aveţi trei fete. Mr. Acum alcătuiţi aceeaşi conversaţie folosind informaţiile a) Aveţi unul din fiecare. my wife is at home. întrebare: Sînteţi căsătorit? Răspuns: Da. soţia este acasă avînd grijă de copii. we have got one child. Question: Have you got any children? Answer: Yes. Dna Simpson: Bună seara. I am.

Costă 1. vă rog.70 please. W: Şi aceste două reviste. aş dori nişte flori. please. F: I'd like some aspirins. please? As: Yes.CAP.30 Dialogue 2 Felicity (F). Şi acele două agrafe de păr de acolo. vă rog. 26 . And these two magazines. Shop Assistant (As) F: Mă puteţi ajuta? As: Da F: Aş dori cîteva aspirine. Mai doriţi ceva? HG: Da. HG: like five roses. Will there be any­ thing else? HG: Yes. Sau sînt nişte trandafiri frumoşi acolo. As: Certainly. As: £ 1. like the Mirror. Or there are some beautiful roses over there. Shop Assistant (As) (vînzător) As: Vă pot ajuta? W: Da. aş dori şi patru frezii. Aş dori „Mirror". HG: Aş dori cinci trandafiri. As: Costă 22 penny. As: Vă pot ajuta? HG: Da. 5 La cumpărături — Shopping UNIT 5 in acest capitol • cum să ceva într-un magazin. As: Am aici nişte frumoase. sau THESE — Cînd mai THAT aceea). As: Costă 1.70 F: Can you help me. DIALOGURI — Dialogue 1 Winston (W). Shop Assistant (As) As: Can I help you? HG: Yes. As: I've got some nice freesias here. vă rog. As: Mulţumesc. And those hair grips over there. sir. 22 p. OVER Cînd găsesc în (acesta. As: Desigur.30 As: W: As: W: As: Can I help you? Yes. please. Thank you. like some flowers. That's £ 1. • cum să întrebaţi de preţ. THOSE se foicĂeşte se Dialogue 3 Henry (HG). like four freesias as well. please.

mulţumesc. I'd like some stamps. 5 As: La — Shopping UNIT 5 Mulţumesc. în propoziţiile negative se însă ANY. 27 . săpun pastă de dinţi tutun Aş dori nişte I'd like some soap. flowers. sir.80. a) Doriţi să atrageţi atenţia You want to attract the attention vînzătorului. toothpaste.CAP. Yes madam. You want things you can't count. Cuvîntul se foloseşte în de este vorba de obiecte care se pot număra sau nu. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT Cum se solicită ceea ce magazin. that's all. tobacco.80 £ As: Certainly. Will there be anything else? HG: No. Mai doriţi ceva? HG: Nu. thank you. of the shop assistant. Aş dori nişte You want things you can count. How to say what you want a shop. b) Doriţi obiecte număra. Thank you. ex. postcards. I WANT ANY STAMPS vreau timbre). LIKE SOME STAMPS. Mă Ne puteţi ajuta vă rog? Can you help me us please? Desigur Da domnule doamnă care timbre aspirine flori cărţi poştale se pot Certainly. sir. How much is that? As: That comes to £ 3. Asta e tot. SOAP. costă? As: Costă 3. c) obiecte care nu se pot număra. aspirins.

packet of envelopes.. That's ail. carte poştală. livră (0. pint of beer. magazine. a UNIT 5 obiecte individuale. se You things you buy by the quantity or the container. — No thank you.454 kg) de mere kg de banane pahar cu vin. Will there be anything else? — Yes. pentru toata începe cu o vocală. măr. How to ask for a price.CAP. bottle of milk. plic. envelope. glass of wine. 28 . îngheţată.. as well. revistă. Cum spuneţi dacă mai doriţi sau nu altceva. pound of apples. How to say you want or don't want anything else. apple. e) Doriţi lucruri care se cumpără la cantitate sau în ambalaj halbă cu bere. an ice-cream. I'd like. cu lapte. costă aceea? aceasta? postcard. How much is that this 3. box of matches. asta e tot. mulţumesc. sandviş. Mai doriţi ceva? — Da. 5 La cumpărături — Shopping You like individual items. kilo of bananas. aş mai vrea — Nu. pachet de plicuri cutie cu chibrituri 2. AM Cînd fo){^eşte AN. Cum se întreabă preţul.

CAP. nişte sandvişuri nişte flori nişte aspirine nişte plicuri nişte poştale ilustrate nişte chibrituri nişte ţigări nişte săpun nişte pastă de dinţi Acum spuneţi că doriţi aceste obiecte Verificaţi-vă răspunsurile caseta. 5 La EXERCIŢII — EXERCISES 1 UNIT 5 caseta pentru a pronunţia. Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. pe casetă şi Listen on the cassette to how these things are pronunced and repeat them. Check your answers with the cas­ sette. o halbă cu bere o sticlă cu vin un pahar cu lapte o ceaşcă cu ceai cutie cu ciocolată cutie cu suc de portocale o cutie cu limonada un kg de mere o livră de pere (o. după care repetaţi şi dvs.454 kg) Acum spuneţi că doriţi aceste lucruri. a pint of beer a of wine a glass of milk a cup of tea a box of chocolate a carton of orange juice a can of lemonade a kilo of apples a pound of pears Now say that you want these things. Listen on the cassette to how these things are pronunced and repeat them. de text am 29 . some sandwiches some flowers some aspirins some envelopes some picture postcards. 2 Ascultaţi pronunţia repetaţi şi dvs. some matches some cigarettes some soap some toothpaste Now say that you want these things. Check your answers with the cas­ sette.

Nu. sir? Check your answers with the cassetta * * . doriţi ceva. vă rog. thank you. I'd like five.25. please. d-le? Aceasta costă 1. Will there be anything else.CAP. I'd like some picture postcards. Vă pot ajuta. Can you sort out the conversation he has in a shop? How much is this? Certainly. Ask for them. sir? That comes to E 1.25 Am aici nişte cărţi poştale. I've got some nice postcards here. d-le? Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. răspunsurile ascultînd Here are some things you might need as a tourist. Can I help you. Aş dori nişte cărţi poştale ilustrate. ice-cream guide book hotel list comb hairbrush lipstick Check your answers with the cas­ sette. d-le. sir. mulţumesc. ghid de călătorie ghidul hotelurilor pieptene perie de păr ruj de buze caseta. 5 La — Shopping 5 Exercise 3 iată cîteva obiecte de care s-ar putea să nevoie ca turist. Winston is visiting York and wants to buy some picture postcards. Exercise 4 Winston vizitează oraşul York şi doreşte să cumpere nişte poştale. Aş dori cinci. No. Aţi putea pe baza infor­ maţiilor de mai jos să alcătuiţi con­ versaţia pe care o va avea într-un magazin? Cît costă asta? Desigur.

Barman (Bm) HG: Aş dori o halbă cu bere. Bm: John Smith sau Bass? Bm: John Smith's or Bass? HG: Mm. mulţumesc. Bass please. Bm: O halbă. we haven't. you'll find it over there. I'm just looking. HG: I'd like a pint of beer. tonic. WG: Aveţi şi neagră? WG: And have you got a brown loaf? As: îmi pare rău. sorry. AG: Can I help you? As: No. Bass vă rog. And a gin and tonic. Shop Assistant (As) As: Vă pot ajuta? AG: Nu. Doar privesc. 1. One gin and tonic. Cît WG: I'd like a dozen eggs. Face Bm: One pint. How costă? much is that? — j de BROWN din Noua Zeelandă sau este de la denumire spre deosebire care este sărat. 6 La — Shopping UNIT 6 in acest capitol învăţaţi fraze care v-ar putea fi utile ia cumpărături. JOHN şi BASS două cunoscute de bere Dialogue 3 Agness Gill (AG). of fel ca oricare BROWN BREAD în realitate cea Dialogue 2 Henry Gill (HG). please. As: Yes. Shop Assistant (As) WG: Aveţi unt englezesc? WG: Have you got any English butter? As: Da. nu avem. thank you. 31 . Anything else? WG: Aş dori o duzină de ouă. Altceva? As: No. îl găsiţi acolo. Un gin tonic.90 That'll be £ 1. Şi un gin HG: Oh. please. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs.90. Gammon (WG).CAP.

How to say you do not want to buy things. AG: Coud 1 have six 19 p. 32 l'm just looking (thank you). sir. Noroci Sănătate! W: What's yours? A pint of bitter. . Clerk (CI) îmi puteţi da nişte informaţii? costă un timbru pentru Germania? CI: Scrisoare sau carte poştală? AG: Pentru o scrisoare. CI: A letter to Germany costs p. Here's £ 2. Barman (Bm) W: M: Ce beţi? O halbă de biter.— Dialogue 4 Agnes Gill (AG). Numai privesc (mulţumesc).14. CI: O scrisoare pentru Germania costă penny. Can you give me some information? much is a stamp for Germany? CI: Letter or card? AG: It's for a letter. Cum se spune cînd nu doriţi să cumpăraţi ceva.80 please. dom­ nule. stamps. tuturor 5 Winston (W).80 lată 2 Bm: Vă mulţumesc foarte mult. CI: That'll be £ 1. W: Cheers! Good health! se pahar cu băutură se 0000 TO CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. That'll be £ 1. CI: Asta face 1. please. Milton (M). please. Bm: Thank you very much. Asta face 1. (către barman) Două cu biter. 6 timbre de 19 p. W: (to the barman) Two pints of bitter.14 lire. please. vă rog. — este AG: 6 AG: Excuse me. AG: Vă rog.00.

Customer: And have you got any envelopes? 33 Clientul: Mă puteţi ajuta? Desigur. Clientul: Aveţi şi plicuri? . you'll them over there. Clientul: Aveţi cărţi poştale ilustrate? Vînzătorul: Da. Yes. Customer: Have you got any pic­ ture Shop Ass. Customer: Can you help me? Shop Ass. How to ask about postage. le găsiţi acolo. 19 p. pe casetă Listen to the dialogue on the cassette (repeat it if you want). stamps? 0 carte poştală 0 scrisoare pt. Anglia? letter How much is a postcard to Romania? to Ec countries? to Britain? un timbru pentru Doresc cinci timbre Could have a stamp for a card to Romania a letter two five 14 p.CAP. România? pt. 6 La cumpărături Shopping UNIT 6 2. ţările CE? pt. o scrisoare Cît costă o carte poştală pt. Certainly. Cum se la poştă. România de de penny penny EXERCIŢII — EXERCISES EXERCISE 1 Ascultaţi dialogul de dacă doriţi).

Acestea sînt nişte caiete cu timbre first class — pentru expedieri expres şi second class — pentru expedieri normale. them Shop Ass: No. 34 . nu avem. We haven't.:. you'll over there. sorry. — a book of second class stamps. EXERCISE 2 comandaţi într-un băuturi: bitter — o halbă gin tonic — un pahar bitter — 0.. UNIT 6 Shop Ass: No. Check your answers with the cas­ sette. Vînzătorul: Regret. să cumpăraţi următoarele: c): a) pastă de dinţi aspirine b) ciocolată pere c) mere flori Verificaţi-vă răspunsurile ascuttînd caseta. Vînzătorul: Da. le găsiţi acolo. Acum rolul şi întrebările care lipsesc. Vînzătorul: Desigur.5 halbă suc de citrice — o sticlă Coca-cola suc de portocale whisky şi sifon — un pahar Verificaţi cu caseta. nu avem. take your part in the gapped conversation. Doriţi să birt want to order the following drinks in a pub: bitter — a pint gin tonic — a glass bitter — 1/2 a pint lager and lime — a bottle Coca-cola orange juice whisky and soda — a glass Check your answers with the cas­ sette. sorry. You want to buy the following a)-c): toothpaste aspirins chocolates pears apples flowers.. Dvs. Shop Ass: Certainly.— Regret. Shop Ass: Yes. EXERCISE 3 în Anglia timbrele poştale se cumpără astfel: — a book of first class stamps. we haven't.

Ask for them and ask for the price. Check your answers with the cas­ sette. şi întrebaţi de preţ. — two first class stamps (două timbre pentru expres) and three second class stamps (trei timbre pentru expediere normală). Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta.CAP. să cumpăraţi aceste timbre. stamps — trei timbre de penny four 14 p. stamps — patru timbre de 14 penny Desigur se pot solicita timbrele şi după valoarea lor. — ten air mail stamps (zece timbre pentru expediere par. . 6 La cumpărături — Shopping UNIT 6 Three p.avion). You want to buy these stamps.

îmi amintesc că este acolo o catedrală minunată. It's in the south east of London. And the North Yorkshire Moors. Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). Unde este Este în Londrei. W: What's the weather like? G: Well. Este încîntător. It's lovely. Alteori este umed. Cum este? Este o simplă suburbie. trebuie să mergeţi acolo. Cum este vremea? Ei. we are. aren't you? HG: Yes. Sînteţi din Londra? Da. It's lovely. WG: It's a beautiful city. Yorkshire's in the north east of England. it is. G: Where's Tooting? W. Nimic special. sîntem. W. And there are some very pretty villages. There's a wonderful cathedral I remember. • să întrebaţi unde sînt situate. bine. isn't it? G: Yes. HG: Yes. You should go. And sometimes it's wet. • să faceţi recomandări în legătură cu ele. nu-i aşa? Da. Uneori este frumos. este schimbătoare. What's it like? W: It's just a suburb. WG: You're from York. Henry Gill (HG) WG: HG: WG: HG: WG: Sînteţi din York. Cred că este un oraş frumos. şi North Yorkshire Sînt şi nişte sate foarte frumoase. Sometimes it's fine. Nothing special. nu-i aşa? Da W: G: W: G: W: G: W: Ce mai aveţi pe acolo? Acolo sînt şi Dales. De unde sînteţi? Sînt din Unde este asta? Este un orăşel în Yorkshire. Are you from London? W: Yes. Localităţi — Places UNIT in acest capitol învăţaţi: • să vorbiţi despre localităţi. I believe. DIALOGURI — DIALOGUES 1 Winston W: G. it's changeable. I'm from Tooting. W: What's it like there? G: There are the Dales. Where's that? It's a small town in Yorkshire. 36 . • să întrebaţi de ele şi de descrierea lor. este încîntător. este în Angliei.CAP. Da. where are you from? I'm from Coxwold. sînt din Tooting. G: W: G: W: G: a (G) W: G: W: G: W: Hello.

the Minster. How to ask where places are. Trebuie să WG: plăcea. the Lake District. on the Thames. WG: I'd love to. WG: Este vreme bună în acest anotimp? HG: Da. Scotland. it like What is the country like? nice — plăcut beautiful — frumos flat — neted hilly — colinar mountainous — muntos wooded — împădurit . CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT Cum se întreabă unde se găseşte o localitate. London. Domul. the Rhine. Cum se cere descrierea How to ask for a Cum este acolo? Cum este zona? nice beautiful flat hilly mountainous wooded a There's beautiful large an interresting old forest cathedrall lake large — mare old — vechi forest — pădure lake — lac 37 localităţi. the coast (of Scotland). — Places UNIT 7 HG: Yes. Salcombe? Where's (unde este) York? in near Hamburg. 7 HG: Da. it's lovely in the spring. primăvara este frumos. 2. WG: Is the weather nice at this time of the year? HG: Yes.CAP. You should go. the Alps. the Midlands. of the region.

Vremea este frumoasă? cold hot wet spring autumn summer winter snow rain in winter — Places UNIT 7 river — beach — ştrand. 4. I hear you're from Passau. Gammon is very interested in Germany. 3. Sînteţi din Hamburg. That's in the north of Germany. 7 park is a There are river beach parks rivers beaches 3. Example: Where is Lübeck? Lübeck is in the north of Germany. e) Exercise 1 — EXERCISES Mrs. isn't it? Whereabouts is Ulm? I have not heard of Oldenburg. How to ask about climate. Schmidt. Exemplu: Unde este Lübeck? Lübeck este în nordul Ger­ maniei. Răspundeţi la întrebările ei. nu-i aşa? Unde este Ulm? Nu am auzit de Oldenburg. Mr. Unde este asta? 2. Where's that? So you're from Hamburg. . 1. Am auzit că sînteţi din Passau. unde este acesta? 38 1.CAP. Is the weather nice? spring — primăvară summer — vară autumn — toamnă winter — iarnă There's (a lot of) summer snow — zăpadă rain — ploaie a lot of — mult (ă. Cum este vremea? Vremea este frumoasă. Answer her questions. where is that? Dna este foarte interesată de Germania. plajă What's the weather like? The weather is fine/nice. 2. Asta este în nordul Germaniei. Cum se despre climă. d-le Schmidt. i.

UNIT 7 Munich is in the south. Wagner: There is a beautiful cathedral. Este pe Severn. Check your answers with the cas­ sette. unde este acesta? 8. München este la sud. aşa? 6. Canterbury/south east/cathedral 4. Avon/theatre 6. Un american: Cum este? Dl. presupunînd că dvs. Am auzit de Kiel. 3. It's on the river Severn. Trebuie să Un american: Mm. 7. 39 . Cambridge/north of London/University 5. Wagner: Este acolo o catedrală frumoasă. Wagner: It's in the south-west of England. assuming you have been to the following places. perhaps I will one day. Exercise 3 dialogul de pe casetă Un american: Unde este Wor­ cester? Dl. American: Where's Worcester? Mr. Bremen este la nord? — Places 5. west/sea/beachers Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Listen to this dialogue on the cas­ sette. You should go. poate voi merge într-o zi.7 5. Lake District/mountains 7. where is it? 8. isn't it? Is Augsburg in the north or in the south of Germany? I've heard of Kiel. aţi fost în următoarele localităţi. Now do the same or a similar conversation with an American. American: Mm. Augsburg este în nordul sau sudul Germaniei? 7. Listen to this dialogue on the cas­ sette. York/north east/river Ouse/Minster 2. American: What's it like? Mr. Acum alcătuiţi aceeaşi conversaţie sau una similară cu un american. Wagner: Este în Angliei. Is Bremen in the north? Exercise 2 dialogul de pe casetă.

Take the first street on the left. It's opposite the cinema. Mergeţi drept înainte. Go straight on (ahead). HG: Mulţumesc. Este pe stînga. îmi puteţi spune care este drumul spre cea mai apropiată staţie de metrou? W: Da. AG: Thank you. Winston (W) AG: Scuzaţi-mă. HG: Thank you. Există o cabină telefonică pe dreapta. AB: La ce distanţă este? W: Aproximativ 200 (1 lard 0. Dialogue 3 Agnes Gill (AG). Este vizavi de cinema. Există o farmacie prin apropiere? W: Da. Go along here.8 în Căutînd drumul — Finding the way UNIT 8 cum să puneţi întrebări în legătură cu drumul. 40 HG: Excuse me. AB: How far is it? W: About 200 yards. .9 m) AB: Mulţumesc foarte mult. este acolo. AG: Excuse me. Can you help me? Is Există în o toaletă there a ladies' toilet near here? pentru femei? W: Da. Winston (W) HG: Scuzaţi-mă. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs (WG). Winston A6: Scuzaţi-mă. Mergeţi drept înainte. is there a chemist near here? W: Yes. There's a phone box (booth) on the right. W: Yes. Can you tell me the way to the nearest tube station? W: Yes. is there a phone box (booth) near here? W: Yes. există în apropiere o cabină telefonică? W: Da. It's on the left. O luaţi pe prima stradă la stînga. AB: Excuse me. Dialogue 2 Anne Bardy (AB). Mă puteţi ajuta? WG: Excuse me. it's over there. Winston (W) WG: Scuzaţi-mă. AB: Thank you very much. AG: Mulţumesc. Dialogue 4 Henry Gill (HG).

CAP

drumul — Finding the way

UNIT 8

Dialogue 5 Henry Gill (HG), a woman (Wo)
Wo: îmi spune unde este Pear Tree Avenue? HG: Nu. Regret. Nu ştiu. Nu sînt de aici. (Sînt străin aici). Wo: Excuse me. Can you tell me Pear Tree Avenue is? HG: No. I'm sorry. I don't know. I'm a stranger here.

Dialogue
Wo:

Winston (W), a woman (Wo)
Wo: Excuse me. Can you tell me the way to the Post Office? W: Yes, Go to the traffic lights. Turn into Duke Street. It's next to the theatre. Wo: How far is it? W: About 500 yards. Wo: Thank you.

îmi puteţi spune care este spre poştă? W: Da. Mergeţi pînă la semafor. Cotiţi pe Duke Este Teatru. Wo: La ce distanţă este? W: Aproximativ 500 yarzi. (450 m). Wo: Mulţumesc.

CUM SE SPUNE

HOW TO SAY IT

Cum se întreabă dacă ceva este prin apropiere. How to ask if something is near. Is there (există) a phone box post office bank 2. Cum se întreabă drumul. How to ask ask the way. Can you drumul spre) me the way to the Youth Hostel? theatre? station? post office? nearest tube station? toilet? bank? (îmi puteţi spune care este near here? (în apropiere)

apropiat(a)

41

CAP 8

Căutînd drumul — Finding the way
Station Road

UNIT

Can you (îmi

me where spune unde)

Pear Tree Avenue the Health Centre the corner.

is?

Go

along here straight on

to

the bridge. the traffic lights. corner bridge pod traffic light semafor

first Take the second third (right) Turn (left) into Stonegate Piccadilly Coney Street next to opposite on the over there. straight on. next to book shop librărie over there pe aici straight on drept înainte. se întreabă cît de departe se află locul căutat. How to ask how far away something is. the bank? How far is the post office? it? About 200 500 five ten 42 metres. yards. minute's walk. the post office. the book shop. the cinema. left right to turn a coti, a întoarce (street) on the left right left right stîng(a) dreapta

CAP 8

Căutînd drumul — Finding the way
— EXERCISES

UNIT 8

Exercise 1
dialogul de pe casetă. Henry: Ştiu că poşta e aproape de aici. Soţia: Henry, neam rătăcit. Voi întreba pe cineva. Scuzaţimă. îmi puteţi spune care este drumul spre poştă? că sînteţi Henry şi puneţi întrebările necesare pentru a găsi locurile următoare. banca 2. biroul obiectelor pierdute 3. teatrul 4. staţia 5. oficiul de turism 6. podul Listen to the dialogue on the cas­ sette. Henry: I know the post office is near here. Wife: Henry, we're lost! I'll ask some­ one. Excuse me. Can you tell me the way to the Post Office? Imagine you are Henry and ask the necessary questions to find these places. the bank 2. the lost property office 3. the theatre 4. the station 5. the tourist office 6. the bridge

Exercise 2
DI şi Dna Jones vizitează Londra pentru prima oară. Ei au nişte dificultăţi. Ascultaţi dialogul de pe casetă. Dna Jones: Ah, dragă! Trebuie să găsim o toaletă. Dl Jones: Scuzaţi-mă, există o toaletă aproape de aici. Imaginaţi-vă că sînteţi Dl Jones. întrebaţi ce aveţi nevoie. Dna Jones: Trebuie să găsim o poştă. 2. Trebuie să găsim o staţie de autobuz. 3. Trebuie să găsim o bancă. 4. Trebuie să găsim o staţie de metrou. 5. Trebuie să găsim parcare. 6. Trebuie să găsim o cabină telefonică. 7. Trebuie să găsim o farmacie. Mr and Mrs Jones are visiting London for the first time. They are having some difficulties. Listen to the dialogue on the cassette. Mrs Jones: Oh, dear! We must find a toilet. Mr Jones: Excuse me, is there a toilet near here? Imagine you are Mr Jones. Ask for what you need. Mrs Jones: We must find a post office. 2. We must find a bus stop. 3. We must find a bank. 4. We must find a tube station. 5. We must find a car park. 6. We must find a phone box. 7. We must find a chemist. 43

CAP

Căutînd drumul — Finding the way

UNIT 8

Exercise 3
fată răspunsuri care vi s-ar putea da cînd de drum. Citiţi-le şi găsiţi întrebările care au fost puse. Apoi ascultaţi conversaţia pe casetă. 1. A: ... B: O cabină telefonică? îmi pare rău, nu sînt de pe aici. 2. A: ... B; Da. peste pod. Apoi drept înainte. 3. A: ... B: Da. Este o staţie de autobuz în Tanner Row. 4. A: ... B; Youth Hotel? Da. Este în Water End. 5. A: ... B: Este o farmacie în Parliament Street, cred. 6. A; ... B: Da. Mergeţi drept înainte şi o luaţi pe a doua la dreapta. Aceea e Piccadilly. 7. ... B: Minster. Da. Mergeţi pînă la şi cotiţi la stînga. 8. A: ... B: Museum Street? Nu, regret, nu ştiu. Here are some answers you may be given when asking the way. Read them and work out the questions which were asked. Then listen to the conversation on the cassette. 1. A: ... B: A telephone box? I'm sorry, I'm a stranger here. 2. A: ... B: Mickiegate? Yes. Go over the bridge. Then it's straight on. 3. B: Yes. There's a bus stop in Tan­ ner Row. 4. A: ... B: The Youth Hostel? Yes, it's in Water End. 5. A: ... B: There-s a chemist in Parliament Street, I think. 6. A: ... B: Yes. Go straight on and take the second on the right. That's Pic­ cadilly. 7. A: ... B: The Minster? Yes. Go to the traffic lights turn left. 8. A: ... B: Museum Street? No, I'm sorry, I don't know.

Thanks very much. aici nu aveţi voie să parcaţi. what's the matter? Look. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Henry Gill (HG). Hello. Can 1 borrow your bicycle. please? I'm late for work. Ne: Asta văd. You are not allowed to park here. EITHER 2 Felicity (F). either. F: Vă mulţumesc foarte mult. HG: Asta e absolut NOT TO HG: HG: Excuse me. HG: Can 1 park here? W: No. în şi 45 . F: Pot împrumuta şi farul? Ne: Da. Felicity. Winston (W) (Mai tare) Scuzaţimă. Ne: F: Ne: Ne: F: Ne: F: (knocking on her neighbour's door) Mr Simpson.CAP 9 Permisiunea — Permission UNIT 9 in capitol • cum să permisiunea. Felicity. Here it is. I've got a puncture. în ordine. Ne: Bună. That's all right. F. a neighbour (Ne) F: (bătînd la uşa vecinului) D-le Simpson. HG: Pot parca aici? W: Nu. lată-l. (Louder) Excuse me. Ne: în ordine. Ce s-a întîmplat? F: Priviţi. HG. too? Yes. HG: This is absolutely impossible. • cum să răspundeţi ta cum să întrebaţi dacă este permis. HG: Pot parca acolo? W: Nici acolo nu aveţi voie să parcaţi. F: Pot împrumuta bicicleta vă rog? Sînt în la serviciu. sir. Can I borrow your bicycle lamp. W: Yes. Can I park over there? W: You are not allowed to park over here. Am o pană. W: Da. that's all right. So I see.

Totuşi poţi lua maşina. desigur. Desigur că puteţi. M: Winston. (incredulously): t can't? No. slams the door) Hu: Oh. Wi: Nu! nu-i nimic. nu poţi. then? Hu: No. (picks up the receiver dials) Hello. Hu: I am sorry. nu. Ne: Hello! Dvs. WG: Vă foarte mult. Can I borrow/ some sugar. Milton locuieşte la Winston. please? Ne: Yes. hell! Dialogue 5 Winston (W). You beast! Can I have some money for taxis. M: Thank you. Nu am bani. Aici este Milton Grace. Dialogue 4 young wife (Wi). (neîncrezătoare): Nu pot? Nu. Wi: Nu-ţi pasă! uşa) Hu: Oh. drace! (pleacă afară. Of course you can. may I use your phone. (merge să caute zahărul). That's very kind of you. (Gîndindu-se mai bine). Just a (goes to get the WG: Thank you very much. Atunci pot avea ceva bani pentru taxi? Hu: Nu. M: Winston. I'm sorry. (Think­ ing better of it) You can take the car. dnă Gammon? WG: Da. voi merge pe Hu: pare rău. Foarte amabil din partea dvs. You can't. young husband (Hu) tînăra soţie Pot lua maşina azi. Alo. (ridică receptorul şi face numărul). a neighbour (Ne) WG Mrs Hello! Mrs Mac­ Donald! Ne: Is that you. This is Milton Grace. From Plymouth. M: Mulţumesc. O clipă. please? W: Yes. of course. dragă? Regret. Din Plymouth. pot împrumuta zahăr. Wi: No! It doesn't matter I'll walk. 46 . Wi: Hu: Wi Hu: Wi: tînărul soţ Wi: Hu: Wi: Hu: Wi: Can I take the car today. darling? No. after all. Mrs Gammon? WG Yes. He wants to renew an old acquain­ tance. Milton is staying with Winston. vă rog? Ne: Da. you're not! (goes out. No. I haven't got any cash. pot folosi telefonul tău? W: Da. El doreşte să reia relaţiile cu o veche cunoştinţă. Eşti o bestie.CAP 9 Permisiunea — Permission Hello! Dnă 9 Dialogue 3 Mrs Gammon (WG).

Good-bye. La revedere. Lucky man! Now. te rog? Da. The bathroom is over there. a face duş CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. Am o diseară. era Anne. . Cum se cere şi cum se acordă permisiunea. How to ask permission and how to give permission. am împrumut iau Pot să văd folosesc maşina scaunul bicicleta haina de ploaie ziarul maşina de bărbierit umbrela nişte zahăr? have Can May borrow take see use the this your car? chair? bicycle? raincoat? newspaper? razor? umbrella? some sugar? 47 acesta? aceasta? dvs. Yes. Norocosuie! Acum pot face un duş. I have an appointment for tonight. of course.CAP Permisiunea Permission UNIT 9 Pot veni să vă văd? Diseară? (pauză) Pot veni la 8? Mulţumesc. este acolo TO A W: M: (pause) May I come and see you? Tonight? (pause) May I come about 8? Thank you. (Replaces receiver) that was Anne. may I take a shower. (Pune telefonul la loc) Winston. desigur.

puteţi. regret. Certainly not! EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 permisiunea să luaţi cu împrumut următoarele lucruri: Exemplu: Pot să împrumut ziarul Ask permission to borrow the following things: Example: May I borrow your newspaper? bicicleta — bicycle ziarul newspaper maşina rie — haina de ploaie — raincoat 2 Ascultaţi întrebările de pe casetă. Nu. Yes. of course.CAP 9 Pot să Este Permisiunea — Permission stau să vin cu dvs. mă tem că nu. Fiţi dacă puteţi. Nu. Somebody will ask you if he can borrow certain things. Nu. Reply truthfully. Yes. merg să vă însoţesc you? Can May sit come UNIT 9 you? Da. of course (you can) Yes. No. mă tem că nu se poate. No. No. all right. sincer. Nu. Cu siguranţă nu! i I pot: Yes. all That's all right. That's all right. nu puteţi. you can't. Da. I'm afraid you can't. Este în 48 Listen to the on the cassette. No. în ordine. Este în regulă. Be polite if you Here are some expressions for you to use. Cineva vă întreabă dacă poate să împrumute anumite lucruri. desigur. Da. . I'm sorry. I'm afraid not. Da. în ordine. Aici sînt expresii a fi folosite.

Pot lua cu împrumut bicicleta ta? 2. No. Perhaps your answers are different from the author's. Sigur. No. I'm afraid not. Can I borrow your razor? 3. . Now answer questions. Pot lua cu împrumut peria ta de cap? 5. Nu. No. Certainly not. Pot lua cu împrumut pieptenele tău? 4. Can I borrow your toothbrush? a. Can I borrow your pen? Check your answers with the cas­ sette. Can I borrow your comb? 4.Can I borrow your trousers? 10.Can I borrow your motorcar? 9. No. Can I borrow your hairbrush? 5. Pot lua cu împrumut peria ta de dinţi? 8. Pot lua cu împrumut motocicleta ta? 9. Pot lua cu împrumut pasta ta de dinţi? 7. you can't. Can I borrow your lipstick? 6. Pot lua cu împrumut rujul tău de buze? 6. Pot lua cu împrumut pantalonii tăi? Pot lua cu împrumut stiloul tău? Verificaţi răspunsurile cu caseta. Can I borrow your toothpaste? 7. mă tem că nu puteţi. să fie diferite de cele ale autorului. regret. nu. Pot lua cu împrumut aparatul tău de bărbierit? 3. S-ar putea ca răspunsurile dvs. I'm sorry. nu puteţi. Nu. mă tem că nu. I'm afraid you can't. Can I borrow your bicycle? 2. Acum răspundeţi la întrebări. Nu.CAP 9 Permisiunea — Permission UNIT 9 Nu.

Dialogue 4 Milton (M). Tussaud. Dialogue 3 Felicity (F). M: Ne puteţi spune cînd să M: Can you tell us when to get off? Co: în ordine. vă rog. vă rog. . please. Doresc un taxi. M: Mulţumesc.50 (gives ticket) AB: Mulţumesc. WG: Thank you. WG: A single to Waterloo. please. Conductor (Co) F: Sheen Lane. How vă rog. Taxi Operator (TO) (dispecer) La telefon On the phone AG: Alo. Dialogue 2 Anne Brady (AB). Co: O. vă rog.60. please. F: Thank you. please. vă rog. Dialogue 5 Agness Gill (AG). Clerk (CI) AB: Un bilet dus-întors pentru AB: A return to Heathrow.50 £ (dă biletul) CI: £ 4. învăţaţi: • să spuneţi unde doriţi să mergeţi. costă? much is it? CI: 4. I want a taxi. Clerk (CI) (funcţionar) WG: Un bilet dus pentru Waterloo. M: Thank you. (gives ticket) F: Mulţumesc. Co: Costă 1.CAP.10 £ (dă biletul) CI: £ 2. • să cumpăraţi bilete pentru trafic.K. costă? much is it? CI: 2. Co: 60 penny (dă biletul) Co: 60 p.60 Co: £ 1. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gammon (WG). F: Sheen Lane. 10 Călătoria — Travei 10 In acest capitol. 50 AG: Hello.10 (gives ticket) WG: Mulţumesc. please. Conductor (Co) M: Două bilete pînă la Madame M: Two to Madame Tussaud's. • să comadaţi un taxi. How Heathrow. AB: Thank you.

TO: The car will be there in 10 minutes. Anne Bardy (AB). When is the next flight? TA: The next flight is at And arrives at Book me on that. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT Cum se spune unde doriţi să mergeţi How to say where you want to go. Clasa economică. 51 .CAP. That's £ 275. vă rog. Goodbye. Here's my credit (my bank card) TA: Thank you. I'll check if that's OK. Mulţumesc. TO: Unde? AG: La gară. imediat. AB: I'll write you a cheque. Cînd este următorul avion? Următorul avion (zbor) este la Şi soseşte la Un bilet pentru acesta. Travel Agent (TA) Dialogue 6 (funcţionar la agenţia de voiaj) AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: Doresc să merg la Geneva. TA: Just a minute. please. TO: Maşina va fi acolo în zece minute. lată cartea mea de credit. TA: Single or return? AB: Single. 10 Călătoria — Travei UNIT 10 TO: Care este adresa dvs? AG: Adresa mea este Pear Tree Avenue. Nu. Dus sau dus-întors? Dus. Mulţumesc. AG: Thank you. TA: Yes. La ce oră se face înregistrarea? Verificarea este nu mai tîrziu de Şi numărul zborului? BA 578. AG: La revedere. please. That's all right.30. AB: And the flight number? TA: BA 578. TA: Economy? AB: No. AB: What time is check-in? TA: Check-in is no later than 15. first class. Vă completez un cec. I want to fly to Geneva. AB: Thank you. TO: What's your address? AG: My address is 31 Pear Tree Avenue. clasa Un moment. TO: Where to? AG: To the station. right away. Da. please. Costă 275 vă rog. să verific dacă este în ordine.

atunci necesar sâ numai ta please. dus dus-întors dus-întors în aceiaşi zi călătorii.CAP. a) în autobuz sau într-o metrou. suficient care în cazul mai biletelor dorite. Oxford Street Marble Arch Heathrow Two Three to Oxford Street Marble Arch please. Cum se cumpără un How to buy a ticket. 10 Doresc Călătoria să merg să merg cu avionul la Travel Edinburgh München Birmingham UNIT 10 Edinburgh I want to fly 2. b) în gară Un Două trei bilete A single return singles Two Three returns day-returns to York Cardiff Bournemouth please. to München Birmingham de a) on a bus or at a tube station b) at the station York spre Cardiff Bournemouth vă rog 52 .

Mrs Bridge is going to visit Bour­ nemouth. şi Dna Davies urmează să locuiască la Leeds. Dna Wright şi fiica sa urmează să viziteze Brighton. Alexander is going to live in York. Mr and Mrs Philips are going to live in Bradford. Doriţi un bilet dus-întors.CAP. Listen to the following conversa­ tion on the cassette. Dl şi Dna Philips urmează să locuiască la Bradford. Dna Bridge urmează să viziteze Bournemouth. Mr and Mrs Melton are going to live in Ipswich. 53 . Mr Davies is going to live in Edin­ burgh.DI şi Dna Jones urmează să viziteze Glasgow. Aveţi nevoie de un bilet dus. Dl Carter şi secretara sa ur­ mează să viziteze Manchester. You need a single ticket. şi Dna Melton urmează să locuiască la Ipswich. Miss Coulson is going to visit Not­ tingham.. You would say: I want a single to York. Veţi spune: Doresc un dus spre York. Imaginaţi-vă că doriţi să mergeţi la Birmingham pentru o întîlnire. Veţi spune: Un dus-întors spre Birmingham. please.. Mr Carter and his secretary are going to visit Manchester. Imagine that you want to visit Birmingham for a meeting. Mr and Mrs Jones are going to visit Glasgow. vă rog. 6. Imagine that you wish to travel to York because you are going to live there. You want a return ticket. Dl Davies urmează să locuiască la Edinburgh. You would say: A return to Birmingham. Coulson urmează să viziteze Nottingham. Conductorul: Ţineţi-vă! Un bărbat: Pînă la Madame Tussaud. 10 Călătoria — Travel EXERCIŢII — EXERCISES 10 Exercise 1 că să călătoriţi în York pentru că urmează să locuiţi acolo. What do these people say? Mr. Conductor: Hold tight! Man: Madame Tussaud's please. vă rog. Ce spun aceste persoane? Alexander urmează să York. Mrs Wright and her daughter are going to visit Brighton. Exercise 2 Ascultaţi următoarea conversaţie de pe casetă. Mr and Mrs Davies are going to live in Leeds.

CAP. 10

Călătoria — Travel

UNIT 10

Conductorul: 80 penny Un bărbat: îmi spune cînd trebuie să cobor, vă rog? Conductorul: în regulă. Un bărbat: Mulţumesc. că doriţi să mergeţi în următoarele locuri. Ce aţi spune? 2. 3. 4. 5. Marble Arch Buckingam Palace Tower Bridge Piccadilly Circus Leicester Square răspunsurile cu caseta. 6. 7. 8. 9. 10.

Conductor: 80 p. Man: Can you tell me when to get please? Conductor: Ok. Man: Thanks. Imagine that you want to go to the following places. What would you say? Oxford Street. Regent's Park King's Cross Parliament Square Hill Gate Check your answers with the cas­ sette.

Exercise 3
Doriţi să cu avionul la Hamburg. Funcţionarul de la agenţia de voiaj vă pune cîteva întrebări. Ascul­ taţi întrebările de pe casetă şi răspundeţi la ele. Funcţionarul: Da, domnule. Vă pot ajuta? Dvs: Doresc să merg cu avionul la Hamburg. Cînd e următorul zbor? Funcţionarul: Următorul avion e la ora 14,45 şi ajunge la 17,15. Dvs: Un bilet pentru acesta, vă rog. Funcţionarul: Dus sau dus-întors? Dvs: Dus. Funcţionar: Clasa sau turist? Dvs: Turist, vă rog. Ce număr de zbor? Funcţionarul: Lufthansa 043. Dvs: Mulţumesc. Imitaţi conversaţia de mai sus, preluînd şi rolul funcţionarului pe cel al călătorului Utilizaţi informaţiile de mai jos. 54 You want to fly to Hamburg. The clerk asks you some questions. Listen to the questions on the cassette and answer them. Clerk: Yes, sir. Can I help you? You: I want to fly to Hamburg. When is the next flight? Clerk: The next flight is at 14.45 and arrives at You: Book me on that, please. Clerk: Single or return? You: Single. Clerk: First Class Tourist Economy? You; Tourist Economy, please. What is the flight number? Clerk: Lufthansa 043. You: Thank you. Imitate the above conversation, taking the part of the clerk in addition to that of the traveller (you). Use the following information.

CAP. 10
BA BA BA BA BA BA BA BA BA

Călătoria — Travel
Arrival 10.50 10.55 16.20 21.10 19.10 22.40

UNIT 10

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Departure 950 Bucharest (Economy) 08.55 960 Stuttgart (Economy) 928 Köln/Bonn (First Ciass)08.45 Frankfurt (Economy) 13.45 704 Wien (First Class) 14.15 720 Zürich (Economy) 862 Paris (Economy) 988 Berlin (Economy) 20.00 924 Rome (Economy) 16.55

CAP.

Probleme de exprimare — Language Problems

UNIT 11

în acest capitol
• cum să vă cînd nu înţelegeţi ceva; • cum să solicitaţi traducerea unui cuvînt sau a unei propoziţii; • cum să solicitaţi repetarea celor spuse.

DIALOGURI — DIALOGUES
Dialogue 1 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
AG: Pot împrumuta „biro"-ul Fo: Regret, nu înţeleg „biro". Ce este „biro"? AG: Biro este un pix. Un creion cu bilă. Pot să îl împrumut, vă rog? Fo: Da, acum înţeleg. Da, bineînţeles.

un străin

AG: Can f borrow your biro, please? Fo: I'm sorry. I don't understand What's a „biro" AG: A biro is a pen. A ballpoint pen. Can I borrow it, please? Fo: Oh, I understand now. Yes, of course.

Dialogue 2 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
AG: Poţi da drumul la te rog? Fo: Mă tem că înţeleg. Vă rog să repetaţi. AG: Puteţi da drumul la „telly, vă rog. „Telly" înseamnă televizor Asta e un telly. Fo: A, înţeleg. AG: Can you switch on the please? Fo: I'm afraid I don't understand you. Please say it again. AG: Can you switch on the please? „Telly" means That's a telly. Fo: Oh, I see.

Dialogue 3 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
AG: Fo: AG: Fo: AG; Fo: Nu doriţi o cană cu ceai? Poftim? Nu doriţi o cană cu ceai? Spuneţi, vă rog, mai rar. Ce înseamnă AG: Fo: AG: Fo: AG: Fo: How about a cup of tea? I beg your pardon? How about a cup of tea? Please say that slowly. How-about-a-cup-of-tea? What's the meaning of about"? AG: It means you like" or you

AG: înseamnă „aţi dori" sau

56

CAP.

Probleme de — Language Problems
Nu,

11

Fo: O,

Fo: Oh, I understand." No, thank you.

Dialogue 4 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
Fo: Scuză-mă, Agnes, cum se numesc aceia în engleză? AG: Aceia sînt papuci de casă. Fo: Dar aceştia cum se numesc? AG: Aceasta este o pereche de pantaloni. Noi spunem pereche de pantaloni". Fo: Excuse me, Agnes. What are those called in English? AG: Those are slippers. Fo: And what's this called? AG: That's a pair of trousers. We say "a pair of trousers".

Dialogue 5 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
Fo: (arătînd spre o reclamă Guiness) Cum se pronunţă acest cuvînt? AG: Acesta este pronunţat Guin­ să spui şi tu. Fo: Guinness. AG: Este corect. Este foarte bine. Fo: (Pointing to a Guiness ment) How do you pronounce that word? AG: That's pronounced: Guinness. Try and say it. Fo: Guinness. AG: That's right. That's very good.

ARE THOSE CALLED \H do call tfioi&e...?. fimtoa

CUM SE SPUNE
Cum se spune cînd nu înţelegeţi. How to say you don't understand. Poftim? I beg your pardon? Mă tem ce spuneţi

HOW TO SAY IT

I'm afraid I'm sorry I don't understand

you I don't understand that biro

îmi pare nu înţeleg aceea rău Eu nu

57

. Cum se solicită o traducere. Cum se întreabă numele obiectelor. Cum se solicita repetarea. .. slowly. in Romanian? — It's .CAP. How to ask what things are called. in Romanian.. Care este înţelesul Aţi putea explica Dacă nu vă supăraţi să explicaţi 58 "telly" înseamnă televiziune. the word What's that a „biro" 5. Vă rog spuneţi asta Please say repeat Daca nu supăraţi vă repetaţi spuneţi pe litere spuneţi din nou. Would mind you repeating spelling saying it again? that? mai rar puţin mai clar it that asta. How to ask for repetition. is What are this that those called in English? That's called a.. Cum se sensul unui cuvînt. 11 Probleme de exprimare — Language Problems UNIT 11 2. Those are called e denumit sînt denumite 4. a little more clearly WOULD YOU • — vă se foloseşte pentru a fi mat adesea în uneori de şi a întări 3.. How to ask for a translation. How to ask for a meaning.

Cineva vă vorbeşte: neclar. spuneţi pe litere. — Somebody speaks to you: too fast. — ask for slower repetition. — cereţi să vă spună pe litere sau să repete. Would you mind spelling 59 . prea repede. Engleza (foarte bine) Do speak you Romanian? English? Yes. — You could use these expres­ sions: I'm sorry. nu înţeleg. 4. I COULD YOU şi WOULD YOU MIND nu Mai simplu se poate spune 6. Please say it again. cu accent. — ask for spelling or repetition. I don't understand. româna? engleza? vorbesc nu vorbesc Da. 4. 2. Dacă nu vă supăraţi. Vă rog să spuneţi din nou. — How to trace the fault. — cereţi să repete mai rar. with an ac­ cent. 3. Spuneţi că nu înţelegeţi. — ask for clearer repetition. Mă tem că nu înţeleg ce spuneţi. Cum se întreabă despre limbile vorbite. Puteţi folosi aceste expresii: 1. Regret. Probleme de exprimare — Language Problems "telly"? UNIT 11 What's the meaning of Could you explain Would you mind explaining — "Telly" means television. Nu. I do Eu speak don't speak English (very well) EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 Cum se descoperă eroarea. — Say you don't understand. I'm afraid I don't what you are saying.CAP. 3. to ask about languages. 2. — cereţi să repete mai clar.

Dacă nu vă supăraţi. Cereţi o ex­ plicaţie. Decideţi ce doriţi să spuneţi. nu înţeleg. Acum ascultaţi caseta şi ce doriţi să Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. isn't he? B: I'm sorry. 5. Fiecare propoziţie are un cuvînt sau o expresie pe care poate nu o înţelegeţi. Listen to the cassette. Probleme de exprimare — Language Problems UNIT 11 5. Dacă nu te superi. 6. Would you mind repeating that a little more clearly? Now listen to the cassette and decide what you want to say. A: înseamnă membru al parlamentului. Listen to the cassette. Ascultaţi caseta. . 6. explică-mi această expresie. Ask for an explanation. din nou mai rar. I don't understand. A: Johnson is an M. repetaţi mai clar. Vă rog.CAP. Please say it again slowly. Exercise 2 Ascultaţi caseta. Exemplu: A: Johnson este aşa? B: Regret. Would you mind explaining that expression? A: means Member of Parliament. Check your answers with the cas­ sette.. Decide what you want to say.P. Each sen­ tence has a word or an abbrevia­ tion which you may not under­ stand.

A: Vă place? AB: Da. La un arhitect. DIALOGURI — DIALOGUES 1 (A) Antony. sînteţi amîndoi în domeniul artistic. but Suzie only works partAB: Does she like her job? A: Oh. Este foarte interesantă. Ce face sora Este dansatoare. AB: ii place munca ei? A: O. îmi place foarte mult. O. For an arhitect. G: Oh. A: AB: A: AB: A: What do you do? I'm a secretary. I like it very much. or a temporary job? It's permanent. Da. so you're both in show busi­ ness. What do you do? Sînteţi chelneriţă aici? Da. Greta (G) J: G: Are you a waitress here? Yes. într-adevăr. Where do you work? I work in town. A: Do you like it? AB: Yes. A: Yes. Dialogue 3 J: G: J: G: J: (J). 12 Profesii — Jobs UNIT 12 în acest capitol învăţaţi: • să vorbiţi despre profesii. AB A: AB A: AB AB: So you are an actor? A: Yes. On the other side of the road. 61 . yes. Unde lucraţi? Lucrez în oraş. Ce faceţi Sînt portar. Anne Bardy (AB) A: AB: A: AB: A: Ce faceţi Sînt secretară. J: I'm a porter. da. Unde lucraţi? La hotel Pe cealaltă parte a străzii. AB: Oh. Where do you work? J: In the Hotel Vista. dar Suzie lucrează numai jumătate de normă. O. Este o muncă permanentă sau temporară? AB: Este permanentă. very much. Anne Bardy (AB) Deci sînteţi actor. A: Da. It's very interesting. Is it a permanent. da. that's right. • să întrebaţi unde lucrează şi cu ce se ocupă o persoană.CAP. AB: What does your sister do? A: She's a dancer. Dialogue 2 Antony (A). foarte mult. yes.

salariul e foarte prost aici. Rock Ce face sora dvs. 12 G: J: G: Profesii G: J: G: Jobs UNIT 12 Vă place munca în ordine. CUM SE SPUNE secretară barman Ce Sînt actor om de afaceri inginer HOW TO SAY IT secretary a barman actor business­ man engineer What do you do? m an Cum se întreabă de ocupaţia cuiva. to ask someone's occupation. Do you like your job? It's all right. Yes. Da. Dl. dar salariul e prost. the pay's very bad here. Joe Greta? Ea este El este actor (actriţă) om de afaceri dansator(oare) arhitect(ă) chelner(iţă) Sînteţi Este el ea Mary John 62 actor electrician? Are you he she Mary John a an She's He's a an What does Mr Rock your sister Joe Greta actor (actreess) businessman dancer architect (waitress) electrician? waiter actor student? dancer? do? .CAP. but the pay's bad.

3. A cînd ce urmează începe cu cînd substantivul ce urmează cu o 2. AN o persoana unde lucrează. at home. in the Theatre. 00 NOT LIKE MY JOB. YOU DO LIKE YOUR (DOES NOT) JOB. 12 Profesii Jobs UNIT 12 I I I AM A observaţi că înaintea este A/AN. se întreabă How to ask where somebody works. How to ask if somebody likes a job. verbul DO. It's interesting. care aici ca auxiliar. Cumconsoană. (îţi/vă place munca (HER) JOB. 63 . I place) DO YOU Forma se conjugă astfel la prezent: YOU DO HE DOES ex. I DO YOU HE MY YOUR în engleză cu verbul 00 care se WE DO YOU DO THEY DO munca mea). Do you Does she like your his her job? I like it very much. de conjugat la forma sa de Tot verbul DO se construieşte şi forma negativă. do you Where he does she Mary George work? I work He works She works in Selfridges. suportă flexiunea de număr şi persoană. for Slim & Trim. (Lui/ei munca pe care o DOES HE/SHE LIKE JOB? (îi munca lui/el?) De remarcat la persoana singular.CAP. for an architect. Cum este întrebata o persoană daca îi place munca pe care o face. In the Hotel Vista.

1. Ascultaţi caseta pentru a vedea cum se pronunţă şi actor — actor actress — actriţă architect — arhitect bus driver — şofer de autobuz businessman — om de afaceri clerk funcţionar doctor — doctor driver — şofer electrician — electrician engineer inginer Here is the list of some jobs. AEG 2. electrician postman — poştaş undertaker teacher teacher — profesor typist typist — dactilograf(ă) . Philips Now say your husband or wife works for the same companies. Now say that your brother or sister works for these companies. Rowntree Mackintosh 8. lucrează la aceleaşi societăţi. lucrează la aceste societăţi. Acum că fratele sau sora dvs... businessman student architect postman waitress engineer actress housewife 64 Now say that you are working in one of these professions. 9. Say you work for the following firms. housewife — gospodină mechanic — mecanic nurse — asistentă/soră medicală policeman — poliţist shop assistant vînzător(oare) student — student undertaker — antrepenor de pompe funebre waiter — chelner waitress — chelneriţă 3 Acum spuneţi că aveţi una din aceste meserii. BMW 7. Listen on the cassette to how they are pronunced and repeat them. Exemplu: Eu lucrez la AEG. Sînt.. 6. I'm a. 5. Example: I work for AEG. Siemens 4.CAP. 12 Profesii — Jobs — EXERCISES UNIT 12 Exercise 1 Spuneţi că lucraţi la firmele de mai jos. Benz Acum spuneţi că soţul sau soţia dvs. BOSCH 3. Exercise 2 lată o listă cu unele profesiuni.. an.

thank you very Would you wait outside. please. Vă rog să aşteptaţi afară. Listen to the interview questions on the cas­ sette and answer them. Int: Vă place? Dvs: Int: Este temporară sau per­ manentă? Dvs: Int: Bine. Ascultaţi întrebările din inter­ viul de pe casetă şi răspundeţi la ele. won't you? Now what's your name? You: Int: And your first name? You: Int: Are you British? You: Int: I see. Unde locuiţi? Dvs: Int: Ce faceţi? Int: Unde lucraţi? Imagine that you are applying for a job in Britain.CAP. . Cum vă numiţi? Dvs: Int: Prenumele? Dvs: Int: Sînteţi englez? Dvs: Int: Da. Where do you live? You: Int: What do you do? You: Int: Where do you work? You: Int: Do you like it? You: Int: Is it pemanent or temporary? You: Int: Well. 12 Profesii — Jobs Now say what you doing. UNIT 12 are really Acum spuneţi ce profesie aveţi în realitate. vă mulţumesc. Exercise 4 Imaginaţi-vă că solicitaţi o slujbă în Anglia. Int: Come in and sit down. Intervievatorul — Veniţi şi luaţi loc.

There are six.CAP. stau la hotel. da. A: How many rooms are there? AB: Six. Do you live in a house or in a flat? AB: In a flat. I'm staying in a hotel. AB: Are you in a B&B place? A: No. De cînd locuiţi acolo? Stau acolo de o săptămînă. Locuiţi într-o casă sau într-un AB: într-un aparament. AB: I hope it's in a good situation. A: E mare. Antony (A) AB A: AB A: AB A: AB A: AB A: Unde staţi în prezent? In York. într-o casă mare. este lîngă gară. yes. unde călătorul poate şi Comparaţi ale 1 şi 2. A: Cîte camere sînt acolo? AB: Sînt şase. O. it's near the station. A: Mm. In a big house. Sper că are o poziţie bună. în centrul A: A. Da. That's big. Dialogue 2 Anne Bardy (AB). yes. AB. da. A: Yes. Bead de a locui la (prívate — cameră mc mici. Where are you staying? A: In York. AB. De cînd locuiţi acolo? AB: De zece ani. That's very convenient. A: Unde locuiţi? AB. (A) A: do you live? AB: In the centre of York. WHERE DO UVE? Unde WHERE ARE YOU Unde Staţi? locuiţi în 66 cu preţuri sensul de . Oh. it is. DIALOGURI— DIALOGUES Dialogues 1 Bardy (AB). A: Oh. Acasă — Home UNIT 13 în acest capitol • să despre casa • să întrebaţi pe cineva unde locuieşte şi de cînd locuieşte acolo. How long have you been living there? AB: For ten years. How long have you been living there? A: I've been staying there for a week. • să construiţi propoziţiile corespunzătoare. este. A. Sînteţi într-o pensiune? Nu. Asta e foarte convenabil.

ea? Where Londra centrul York-ului Stuttgart I Live He lives in She do you Where does John London the centre of York Stuttgart Mary live? b) for the time being are you is he she 67 staying? . 1 Where ARE you la prezent progresiv. How to ask where a person lives. 13 Acasă Home UNIT primul care că stă în York. Aţi închiriat-o? Ma: Nu. locuieşte el. a) permanent a) permanently locuiţi dvs Unde locuieşte John? Mary? Eu locuiesc El locuieşte Ea b) pentru moment Unde locuiţi dvs. o unde locuieşte. I just rent a room. •WG:How/ long have you been living there? Ma: For about six weeks. young man (Ma) Where do you live? Ma: I live in a house in Ealing. am închiriat numai o cameră.CAP. Dialogue 3 Mrs (WG). WG: Do you rent it? Ma: No. WG. ştiind că Antony este în York cu afaceri şi stă acolo pentru moment Where are you staying? \ DO you — verbul este Ia simplu. Cum se întreabă o persoană unde locuieşte. WG: Unde locuiţi? Locuiesc într-o casă în Ealing. WG: De cînd staţi acolo? Ma: De aproape şase săptămîni. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. Această întrebare se pune cînd se doreşte să se ştie în ce oraş sau sat anume locuinţa. In al doilea dialog Anne întreabă.

Nu. with friends. acolo? j ests vorba despre o a început şi se have you been living there?" cînd . 3 săptămîni. I live in rent have rents has a flat. in York. No. Cum se întreabă o persoană ce fel de Locuieşti el. How to ask how long someone has been living in the present accomodation. house. 6 zile living have been staying there for 2 years. 3. 3 weeks 6 days. HOW LONG HAVE YOU BEEN LIVING THERE? 2 ani. ea locuieşte Acasă — Home la un hotel în York la prieteni She are. ea Do you does he she Eu am cu chirie am El are cu chirie Ea are 0 casa 0 cameră He She un apartament live in într-o într-un apartament a house? a flat? Da. Locuiesc Stau acolo de luni. 2.CAP. I do. ( 68 I Cu HAVE BEEN se construieşte o propoziţie în care şi în prezent. I don't. am is staying UNIT 13 in a hotel. Locuieşte casă? Locuiesc Yes. Cum se întreabă o persoană de cînd locuieşte în respectiva locuinţă. 13 Eu locuiesc El. months. room.

Now ask somebody else where all these people live. 69 . 13 Acasă — Home EXERCIŢII — EXERCISES UNIT 13 Exercise 1 lată o listă cu diferite tipuri de Ascultaţi pe casetă cum se pronunţă şi repetaţi. bungalow cottage bed-sitting room Now look at the following tion: Mr and Mrs Hill — terraced Jane — room Anne — flat Use this list and ask all people: Do you live in Take the role of those people and answer with: Yes.. locuieşte. Listen on the cas­ sette to how they are pronouned and repeat them. he does. Exemplu: Locuieşte dl Smith într-o vilă? Da. terraced house semi-detached house detached house Acum priviţi Here's a list of various types of accomodation. Acum întrebaţi pe altcineva cum locuiesc aceste persoane. Do you remember these expres­ sions? They are on the cassette. Example: Mr Smith. I live in a cottage. I/we don't. I/we do. do you live in a terraced house? No. locuiţi într-o casă lipită de alta? Nu. locuiesc într-o vilă. Unde locuiţi? Ce fel de casă aveţi? Locuiţi singur(ă) (e) (I) De cînd locuiţi acolo? Sper că are o poziţie bună. Example: Does Mr Smith live in a cottage? Yes. I/we live in a. No. Where do you live? What sort of house do you have? Do you live alone? How long have you living there? I hope it's in a good place. Exercise 2 Vă amintiţi de aceste expresii? Sînt şi ele pe casetă.. informaţii: Mr Smith — cottage Mr and Mrs Miller — flat Mrs Brown — semi-detached house şi întrebaţi toate aceste persoane cum locuiesc: Locuiţi Luaţi rolul fiecăruia şi răspundeţi prin: nu locuim Exemplu: Die Smith.CAP. too.

locuiesc într-un mic apartament. Mr Johnson has been living for ten years in a semi-detached house in Richmond. Now a colleague is asking you. Dacă aveţi nevoie de ajutor. da. Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Luaţi ambele roluri şi folosiţi expresiile de mai sus. yes. Henry: ? Colleague: Oh. Henry: Colegul: De trei săptămîni. Henry: Colleague: No. Henry: Colegul: In Leeds. Ascultaţi întrebările de pe casetă şi răspundeţi. It is not very convenient. it's near the shops. Acum că cu una din persoanele de mai jos. în Manchester. b) Angela Chilson stă de trei luni într-o cameră mobilată în Ealing. If you need help listen to the answers on the cas­ sette. Henry: Colegul: O. a) Johnson locuieşte de zece ani într-o casă semi-separată din Richmond. I live in a small flat. Angela Chilson has been staying for three months in a bed-sitting room in Ealing. este aproape de magazine. Henry: Colleague: In Leeds. Can you dis­ cover Henry's questions? Listen to the cassette and take Henry's role. Nu este prea convenabil. c) John Painter împarte un apartament de şase luni cu un prieten. John Painter has been sharing a flat with a friend for six months in Manchester. Listen to his/her questions on the cassette and answer them. Colleague: Hello. Henry: Colegul: Nu. 13 Acasă — Home UNIT 13 Now imagine you are talking to one of people. ascultaţi răspunsurile de pe casetă. Puteţi descoperi întrebările lui Henry? Ascultaţi caseta şi luaţi rolul lui Henry. there is no station or bus stop nearby.CAP. Check your answers with the cas­ sette. and is asking him about his accomodation. nu există prin apropiere gară sau staţie de autobuz. Exercise 3 Henry discută cu un coleg de birou şi îl întreabă unde locuieşte. 70 . Henry: Colleague: For three weeks. Colegul: Hello. Acum colegul (colega) vă întreabă. Take both parts and use the expressions given above. Henry is talking to a business colleague.

WG: Unde este toaleta? E: La etaj. Şi este şi o sufragerie. Aceasta este camera de zi? E: Da. WG:And upstairs? There are three bedrooms and a bathroom. How many bedrooms are there? There are five bedrooms upstairs and downstairs there is a large And there is a diningroom. WG: Mm. WG: Există şi o grădină? E: Există şi o grădină mică în spate. WG: Şi la etaj? E: Sînt trei dormitoare şi o baie. cum este casa lui Este fantastică. WG: I do like your house. Is this the living-room? E: Yes. e foarte frumoasă. Margaret (M) F: M: F: M: F: M: F: M: Margaret. Unde? La ţară. Really? Why? It's a huge house. spune-mi. Eleanor (E) WG: îmi place casa dvs. Asta e tot? F: M: F: M: F: M: F: M: Margaret. WG: Hm. Is that all? 71 F: F: . there is a small garden in the back. E: The dining room is and the kitchen is downstairs. Where? In the country. It's very nice. WG: Is there a garden? E: Yes. dormitoare are? La etaj sînt cinci dormitoare iar la parter e o cameră de zi mare. 14 in acest In the House să discutaţi despre şi case. What's Mary's house like? It's fantastic. Where's the toilet? E: Upstairs. într-adevăr? De ce? Este o casă imensă. UNIT 14 DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gammon (WG). too. Dialogue 2 Felicity (F). tell me.CAP. E: Sufrageria este la parter şi bucătăria este de asemenea la parter.

este? Este la parter. F: W: Have you got a Yes. am închiriat un aparta­ ment în Tooting. 14 In M: the House UNIT 14 Nu. There are three rooms. F. F. I rent a flat in Tooting. F: Furnished? W: Oh. Winston (W) F: W: F: W F: W F: W un apartament? Da. mobilate. What's it like? W: Well. there's a huge garden. ele? mare(i) drăguţ(e) mobilat(e) What are What's Mary's house it the bedrooms they like? o casă fantastic(ă) fantastic It's a very nice huge super house flat room Este un apartament foarte frumos(oasă) o cameră imens(ă) super 72 . on the ground floor. too. Mai există şi o grădină imensă.CAP. ATENŢIE No. yes. IN THE COUNTRY la Dialogue 3 Felicity (F). How many rooms have you got? W. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT Cum se solicită descrierea locuinţei. Cum este Cum sînt casa lui Mary? ea? dormitoarele ei. Cîte camere aveţi? Sînt trei camere. How to ask for description of accomodation. Mobilate? A da.

living room{s). Cum se întreabă camere sînt. at the back. there is. Imagine that the houses shown below belong to you.CAP. Este 0 Sînt două trei patru cameră(e) cameră(e)de zi baie(băi) toaletă(e) There one two three four Yes. at the front. în casă — Inside the House Where are la etaj kitchen The toilet living-room IS Unde upstairs. 73 . Is there a one two are three four No. How to ask how many rooms there Cîte camere băi sînt? How many rooms bathooms is (only) are are there? Este numai una Sînt două trei patru Da. toilet(s). (s). there isn't. There is — EXERCISES Exercise 1 Imaginaţi-vă că locuinţele de mai jos vă Răspundeţi la întrebările care urmează. nu este. Answer the following questions. downstairs. room(s). on the goundfloor Bucătăria Toaleta Camera de zi la parter este în în spate la parter 2. Nu.

4. Is 1. 74 Imagine that the houses shown above belong to you. 5. 5. . the House there there there there there there there there a a a a a a a a a kitchen? bathroom? toilet? living room? bedroom? lift? garage? garden? dining room? UNIT 14 bucătărie? baie? toaletă? cameră de zi? dormitor? lift? sufragerie? © Garden Exercise 2 că locuinţele de mai sus vă aparţin. 8. spunînd ce camere sînt. saying what rooms there are. 14 2. 3. Give a full description of each one. Is 9. 6. Daţi o descriere completă a fiecăreia. Este Este Este Este Este Este Este Este Este In Is Is Is Is Is Is 7.CAP. 3. 7. 4. Is 8. 9. 2.

listen to the cassette for the first description. Exercise 3 Descrieţi propria dvs casă. you need help. . Describe your own house.CAP. 14 In the House UNIT 14 Dacă necesitaţi caseta cu prima descriere.

WG: Execuse me.10. Excuse me. CI: When do you want to go? AB. Cînd doriţi să mergeţi? Mîine dimineaţă. Nu. Tr. I SEE — se în în care ceea ce spus deja. Do you go Clifton? Co: No. UNIT 15 DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 on a bus: a traveller (Tr). merge. • să întrebaţi cînd şi încotro merg autobuzele sau trenurile. Acest tren merge la Birmingham International? CI: Da. Cînd ajunge acolo? Ajunge la Schimbaţi la Birmingham. Change at Birmingham. Dialogue 2 at the station: Mrs Gammon (WG). Mulţumesc. I want to get to Derby. AB: When does it get there? CI. Dialogue 3 Anne Bardy (AB). Trebuie să luaţi nr. You need a number 19. înţeleg. CI: Can I help You? Yes. Clerk (CI) CI: AB: CI: AB: CI: AB: CI: Vă pot ajuta? Da. thank you. New Street. 19. Vreau să ajung la Derby. CI: There is a train at 9 o'clock. Da. it does. New Street. WG: Mulţumesc. Este un tren la ora 9. It gets there at 12. Tomorrow morning. I see.Trenuri şi autobuze Trains and Buses In acest capitol • să despre mijloacele de transport. Conductor(Co) autobuz: un călător şoferul Scuzaţi-mă. Tr: to YOU A NUMBER WANT A NUMBER prescurtată de la You need/want to take a number You want sau want to este o formă politicoasă de a pe cineva să facă un anume lucru. Mergeţi la Clifton? Co. 76 . Tr: Oh. Clerk (CI) WG: Scuzaţi-mă. Does this train go to Birmingham International? CI: Yes. Thank you.

Into Durham 6. Unde? Durham. AG: Is there a train to Peterborough this morning? CI: 9.CAP. w w CI Dialogue 5 Anne Bardy (AB).40 la Durham la 6. there's nothing else. . nu mai este nimic. AG: Există şi ceva între? CI: Nu. W: CI W CI W Good afternoon. Clerk (CI) AG: Există în dimineaţa aceasta un tren spre Peterborough? CI: 9. I want to get to Durham. Into Peterborough :14.06.35. Thanks. To where? Durham. 5. 15 Trenuri şi autobuze — Trains and Buses UNIT 15 Dialogue 4 Winston (W). Clerk.40.06.40.35. (CI) W: CI Bună Doresc să la Durham. Into Peterborough AG: Is'there one a bit later? CI: 11.50. 5. AG: Is there anything between? CI: No. La Peterborough la AG: Este unul mai tîrziu? CI: La Peterborough la 14.50.

No..CAP. Merge acest tren acest autobuz în centrul oraşului? la la Piccadilly Circus? Do you this tram Does this bus the 33 merge Care go to the city centre? Manchester? Piccadilly Circus? autobuz/tren Excuse me. How to ask for the time of departure and arrival. it's straight through.. pleacă? Cînd soseşte? ajunge? El pleacă El soseşte El ajunge La ce oră este Hammersmith? următorul tren Peterborough? spre York? 3. Which bus/train goes Cum se întreabă ora plecării sau sosirii. e direct. Cum se întreabă dacă trebuie să How to ask if you have to change. When does it leave? arrive? get there? Do I have to change? Change at Derby. . Cum se întreabă unde pleacă un autobuz sau un tren. Trebuie să schimb? Schimbaţi la Derby. How to ask where a bus/train goes to. 15 Trenuri şi autobuze — Trains and Buses CUM SE SPUNE HOW TO SAY UNIT 15 1. 78 It leaves It arrives It gets there What time Hammersmith? is the next Peterborough? train to York? at. Nu.

Acest tren Acest autobuz mergeţi merge How many sentences can you make? în centrul oraşului? la Manchaster? în Piccadilly Circus? Weston-Super-Mare Clifton? Do you Does this train Does this bus the city centre? go to Manchester? Piccadilly Circus Weston-Super-Mare Clifton? Exercise 3 Imaginaţi-vă că sînteţi turist la Imagine you are a tourist in LonLondra. doriţi să mergeţi la Richmond. 2. staţia autobuzului 33. Sînteţi într-un autobuz şi doriţi să mergeţi în Oxford Street. 3. 79 . What do you say in these următoare? situations? Sînteţi în. Care sînt întrebările train — Cambridge train — York bus — Reading train — Bristol You want to know when the next buses or trains go to these places.CAP. Credeţi că numărul 23 merge la Piccadilly Circus. Trenuri şi autobuze Trains and Buses — EXERCISES UNIT 15 Exercise 1 să ştiţi cînd pleacă următoarele trenuri şi autobuze spre localităţile de mai jos. What are your questions? bus — Chatham bus — Leeds train — Edinburgh train — Glasgow Exercise 2 Cîle propoziţii puteţi face? Dvs. Ce spuneţi în situaţiile don.

Nici nu este necesar. Este nr. care trebuie să vă ajute să înţelegeţi mai bine limba engleză. 15 Trenuri şi autobuze Trains and Buses UNIT 15 4. Ştiţi că un autobuz merge la Marble Arch. 13 merge la Madame Tussaud's. Mai întîi veţi putea obţine unele informaţii importante. dar care? Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Pe casetă sînt nişte texte. Care este autobuzul care merge la King's Cross? Nu ştiţi ce autobuz merge la Grădina Zoologică. Ascultaţi scenetele 1 şi 2 de ori pînă veţi putea răspunde la întrebări. 6.00 direct în York? — Amîndoi merg clasa întîi ori a doua? . — Cui îi plăteşte Andrew biletul pînă la York? — Merge trenul de ora 10. 7. La început poate nu veţi înţelege totul. 5.CAP. 8. 29 cel care merge la Turnul Londrei? Nu sînteţi prea sigur că nr.

nu te scuza. este. you know. 16 Relaţii personate — Dealing with People UNIT 16 în acest capitol • cum să vă exprimaţi scuzele. W: Da. F: într-adevăr. numai 12 E: E: I'm sorry to hear about Bosun. El a fost pentru dvs. E: He was a wonderful friend of yours. is she? Is Tom a friend of yours? W: Yes. • expresii de mulţumire. (Pause) F: Who's that girl over there? W: That's Isobel. Ce vîrstă avea? WG: Nu era foarte bătrîn. Let's have a drink. You don't have to apologize. too.CAP. isn't she? W: I really wouldn't know. I can't dance any more. Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). F: Hai să bem ceva. F: Este destul de atrăgătoare. W: Bine. W: Yes. ştii. un prieten minunat. (Pauză) F: Cine este fata aceea de acolo? W: Este Isobel. I'm tired. F: Regret. I'm sorry. aduc două coca. F. Only 12. WG:1 don't know what I shall do without him. este o idee bună. nu-i aşa? W: într-adevăr nu ştiu. Prietena lui Tom. Winston (W) Oh. E: How old was he? WG: He was not very old. W: It's all right. W: E în regulă. W: Good. da. E. E. • expresii uzuale. he is. Ce ai dori? F: Aş dori o Coca. that't a good idea. wasn't he? WG: Oh. I'll get two cokes. What would you have? F: I'd like a coke. 81 . Tom's girlfriend. nu-i aşa? WG: O. F: Oh. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogues 1 F: (F). F: She's rather attractive. yes. Tom este un prieten tău? W: Da. Şi eu sînt obosit. WG: Nu ştiu ce să fac fără el. Nu mai pot dansa. he was. a fost. Eleanor (E) îmi pare rău că aflu de Bosun.

I'm tired. Cum se mulţumeşte. 82 . 16 personate — Dealing with People UNIT 16 Asta e o vîrstă foarte bună a age for a dog. Thank you very much. 2. about your father. Simpson. Mr. your wife. Imi pare rău că Tim aflu despre tatăl tău soţia ta I'm so sorry to hear Tim. I suppose so. It's/that's very kind of you. Cum se exprimă simpatia de un prieten.CAP. pentru un nu? isn't WG: Da. HE WAS — forma de trecut de la HE Trecut I AM I WAS YOU ARE YOU WERE HE IS HE WAS SHE IS SHE WAS IT WAS WE ARE YOU WERE THEY ARE THEY WERE E: CUM SE SPUNE Cum se scuză faţă de un prieten. How to express thanks. about the food. 3. cred. WG: Yes. de îmi pare terribil de foarte într-adevăr so I'm terribly very really sorry rău HOW TO SAY IT că nu dansez foarte bine că am întîrziat sînt obosit în privinţa mîncării can't dance very well. — Vă mulţumesc foarte mult Sînteţi foarte amabil(ă). How to express sympathy with a friend. I'm late. How to apologize to a friend.

ai/ale HERS ei. Cum se întreabă despre How to £sk for identification. ai ale mele YOUR a ta. HER MY meu. ale tale. al vostru. YOUR. tăi. acesta? Cine este celălalt cealaltă Este Numele lui. How to ask for names.lor Ca adjective determină substantiv. ale voastre. tăi a/al lui. voştri lor. tale — HER ei OUR nostru. ale noastre. ei 5. posesive (cele ce substantiv) au următoarele forme: MINE — a/al meu. ai noştri YOURS — a voastră. al tău. Alice Alan your his her my your his her girl-friend boy-friend best-friend friend? I MY. al/ai lor 83 . voştri. ele OURS — al nostru. voastre .CAP. HIS. Alice Este Alan Alice Ea Alan El este iubita mea iubitul meu prietenul(a) ta? lui? ei? Alice She Alan He este băiat? fată? That's His name Her is Who is that? the other boy? girl dintre oameni. mele YOUR ta. mei. Cum se numele. 16 personate — Dealing with People UNIT 16 4. noastră.

Relaţii personate Dealing with People Sînt şi Alice prietenele tale? este prietenul tău? a mea Alan El a ta este un (o) a (ă) Helen a ei a lui a lui Alice Este Alice Alan prietenul(a) fratele fiul Alice Ea Alan El sora este fiica prietenul colegul ajutorul şeful lui Ron lui Helen lui Mason mamei Alice She Alan He is Mary's Fred's Ron's Helen's Mason's lui Mary? mamei tale? Mary Alice Alan Mary's your UNIT 16 Are Polly and Alice friends of yours? Is Tom a friend of yours? friend? brother son sister daughter (best) friend colleague assistant my mother's boss prietena pentru persoane se formează în limba lui substantivului EXERCISES Exercise 1 Aici este o listă de activităţi pe care le puteţi avea în timpul liber Ascul­ taţi pe casetă cum se pronunţă şi repetaţi. 84 Here is a list of activities do in your spare time. the cassette to how pronounced and repeat you could Listen on they are them .

They are on the cassette. pe casetă cum se pronunţă These are the members of a family. 16 Relaţii personale — with People UNIT 16 dance — a dansa swim a înota ride a bicycle — a merge bicicleta drive — a şofa type — a play tennis — a juca tenis play football a juca fotbal play the piano a cînta la pian the guitar — a cînta la chitară lata cîteva modalităţi de a cere Here are some ways of apologizscuze. ing. husband — wife father — mother grandfather — grandmother son — daughter brother — sister grandson — granddaughter THE JONES FAMILY Peter m. the following questions. Exercise 2 ~ Aceştia şi soţ — soţie tată mamă bunic — bunică fiu — fiică frate — soră nepot — nepoată (de bunic) Familia Jones sînt membri unei familii. Sînt şi ele pe casetă. Look at this family tree a. tivităţile de mai sus. Listen on the cassette to how they are pronounced and repeat them. I'm really sorry îmi pare într-adevăr rău. 85 . I'm very sorry îmi pare foarte rău. Acum cereţi-vă scuze pentru că nu Now apologize for not being aţi putut îndeplini niciuna din acto do the activities given above.. Mary Jill m. David Simpson Jean Joan John Brian m. too.CAP. I'm so sorry îmi pare atît de rău I am terribly sorry îmi pare teribil de rău. Betty Wright Andrew George Alan answer Priviţi acest arbore genealogic şi la întrebările ce Cine este ..

Who's Exercise 3 Aici sînt cîteva expresii cu ajutorul Here are some expressions to cărora pot fi descrise persoanele. chipeşă Peter — 30. cam durdulie. foarte atrăgătoare — păr scurt — 40. înalt Isobel — 20. Dacă vă face plăcere. If you really enjoy it. cassette. Who's Brian 7. Who's 4. Who's 6. too. foarte drăguţă Chris — 18. păr închis la culoare. They are on the Acestea sînt şi ele pe casetă. listen to the entire dialogue from the beginning. First try to answer the questions. Sceneta 3 — De unde vine — Ce profesie are ea? — Andrew este pentru sau împotriva Now listen on the cassette the NOT YOU AGAIN dialogue.CAP. mustaţă blondă Lowenna — 16. păr scurt. păr lung. Mai încercaţi să răspundeţi la întrebări. ascultaţi tot textul de la început. 16 Relaţii personate — Dealing with People Jean? Andrew? David Simpson? Betty Wright? 5. o's 3. nu prea înaltă. Who's Joan? UNIT 16 Who's 2. închis la culoare. atrăgător — drăguţ chipeş attractive-pretty — handsome tall — short înalt — scund dark hair — fair curly hair păr de culoare închisă — — short hair — long hair păr blond — păr ondulat — scurt— lung slim — fat — plump slab — gras — durduliu Now describe the following Acum descrieţi persoanele care ur­ people: mează: ondulat Anne — 50. Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Acum ascultaţi pe casetă textul NOT YOU AGAIN. describe people. mic. arheologiei? 86 .

A: Şi cine este acela? AB: Este Mă inter­ esează foarte mult baletul. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Anne Bardy (AB). I am. Şi mă interesează maşinile italiene. AB: E drăguţ. A: I see you're intersted in ballet. AB: (dryly) How nice. A: And who is that? AB: That's Rudolf Nureyev. Dialogue 2 Felicity. 17 Pasiuni — Interests UNIT 17 in acest capitol • să despre pasiuni. Antony (A) A: Ce apartament frumos aveţi. Are you intersted in ballet. Winston? W: Yes.CAP. A: Văd că te interesează baletul. Ai maşină? Da. Anthony? A: No. Mă interesează foarte mult italiana. F: 87 . AB: Mulţumesc. I'm very interested in Italian. And I'm inter­ ested in Italian cars. (Pointing) Who's in this photo? AB: That's Margot Fonteyn. isn't it? A: It's really an apartment. Antony? A: Nu. (E un apartament pe cinste). Are you interested in foreign lan­ guages. Winston? Da. De ce? (Cum aşa) îmi place bucătăria italiană. (F). • să discutaţi despre ce vă place şi ce nu vă place. Te interesează baletul. I'm very interested in ballet. I collect photographs of ballet dancers. Winston (W) F: W: F: W: F: W: Te interesează limbile străine. Why is that? W: I Italian food. I've got an old Fiat. A: What a lovely flat you have. mi-e teamă că nu. I'm afraid not. AB: Ai vreun hobby? A: Pescuitul este pasiunea mea preferată. AB: (sec) Ce frumos. F: Have you got one? W: Yes. AB: Thank you. AB: Do you have a hobby? A: Fishing is a favourite hobby of mine. Colecţionez fotografii cu balerini. nu-i aşa? A: Este un veritabil apartament. am un Fiat vechi. AB: It is nice. (indicînd) A cui este această fotografie? (Cine e în această AB: Este Margot Fonteyn.

So: Aici nu există ceai. e cald. Cum este întrebată o persoană ce o interesează.No. Doreşti nişte bere? WG: p. WG: Bine. mother. limbile? dansul? Vă (te) interesează muzica? plimbarea? baletul? languages? dancing? Are you interested in music? walking? ballet? Yes. her son (So) (fiul ei) Dumnezeule. no. I don't like wine either. Can I have some orange juice? So: Me too. water then. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. Would you like some beer? WG: Oh. WG: place vinul. nu. îmi este sete. Vom bea nişte suc de portocale. mother. So: There's no tea here. Şi mie. ME TOO — „şi eu" (de asemenea) WG: So: WG: So: goodness. Aş putea bea un suc de porto­ cale? So: Şi eu. mother? know I like tea. So: Of course. apă. 17 Pasiuni — Interests UNIT 17 Dialogue 3 Mrs. Bosun likes milk. So: Me too. WG: I'm thirsty. So: Do you like wine. mother? WG: No. I don't like beer. atunci apă. it's hot. mamă? WG: Ştii că îmi place ceaiul. So: That's right. Ge-ai dori să bei. No. Nu. mamă. it is. nu-mi place nici vinul. I'm not. WG: Lui Bosun îi place So: Aici nu există lapte. . water.CAP. într-adevăr. Da. We'll have some orange juice. Gammon (WG). nu-mi place berea. What would you like to drink. este. I am . So: There's no milk here. mamă. mamă? WG: Nu. I'm afraid not. Mi-e teamă că nu. How to ask what someone is interested in. So: Desigur.

pictura. photography. of mine. ţările străine. 17 Pasiuni — fotografia. it is. teatrul. it's not. cars. 89 . a mea. Care este pasiunea dvs? pictura Este cititul muzica folk painting reading music folk Muzica folk Cititul Pictura music Reading Painting is isn't a favourite hobby este nu este pasiunea favorită a hobby pasiune a dvs? a lui? a ei? What's your hobby? Da of yours? of his? of hers? Yes. the theatre. of theirs. No.CAP. foarte mult (deloc) (very) (not) She's painting interested in cards. a lor. UNIT Mă îl interesează jocul de cărţi. foreing countries. maşinile.

fructele. legumele... Yes. carnea. I'd like 90 . some. ceaiul? Vă place puiul? vita? tea? Do you chicken? beef? Ce mîncare vă place? mîncarea italiană... Da.. alcohol. Mulţumesc. Yes. fish. don't. ceaiul. don't drink vegetables. beer. alcoolul. ceai? peşte? whisky? îngheţată? tea? fish? a an Ce doriţi să un. 17 Interests UNIT 2. No. 3.. nişte. like don't like Italian food. do not like meat.0.CAP. Aş dori mîncaţi? beţi? whisky? ice-cream? What would you like to eat? drink? a. tea. 0 some Would you like . Nu.... like. would. îmi place.... No. Nu. Cum se pro How to est food and nişte un şi băutura. Mie îmi place nu îmi place nu-mi place nu beau peştele.. do. thank you. fruit. Cum se întreabă despre preferinţele culinare..

Jill and Jane are interested in. te interesează pescuitul? Bill is very energic. Take the part of Bill and/or Priscilla and answer the questions. Bill. Priscillei nu-i place să stea afară. te interesează gătitul? Priscilla. preferă de interior. Check your answers with the cassette. Now say what Jim. Verificaţi răspunsurile cu caseta. are you interested in painting? Bill.CAP. Bill. A social researcher is them. te interesează teatrul? Priscilla. Bill. are you interested in the theatre? Priscilla. she prefers indoor hobbies. te interesează pictura? Bill. Prisciila does not like to be outside. are you interested in fishing? 91 . are you interested in reading? Bill. te interesează să cînţi? Bill. Luaţi rolul lui Bill şi/sau al Priscillei şi răspundeţi la întrebări. He likes to be outside in the fresh air. are you interested in cards? Priscilla. Listen on the cassette to how they are Jane: (plimbare cu autostop) playing tennis tenisul fisliirig pescuitul Jill: singing (cîntatul) playing the guitar cînta la chitară) dancing dansul Acum spuneţi ce îi interesează pe Jim. Ascultaţi pe casetă cum se pronunţă. 17 — Interests EXERCIŢII — EXERCISES UNIT 17 Exercise 1 lată o listă cu hobby-uri interesante. te interesează lectura? Bill. are you interested in singing? Bill. Un cercetător în ştiinţe sociale îi vievează. te interesează să călătoreşti? Priscilla. te interesează cărţile de joc? Priscilla. Jim: reading (cititul) riding (călăritul) swimming înotul Bill: driving (şofatul) amateur acting (actor amator) coolfing gătitul Here is a list of some interesting hobbies. are you interested in cooking? Priscilla. are you intersted in travelling? Priscilla. Exercise 2 Bill este foarte plin de li place să stea afară la aer curat. şi Jane.

Check your answers with the cassette. Verificaţi-vă răspun­ surile pe casetă. îmi place brînza foarte mult. Do you like fish? No. Pasiuni Interests UNIT 17 Bill. Dar vă place orice altceva. Let us have a glass of wine. nu-mi place peştele. mă tem că nu pot mînca pui. It is important to do this politely. Assume that you're a strict vegetarian and also a teetotaller. Would you prefer some milk? Shall we have an ice-cream? Would you care for an orange? Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi acum textul pînă cînd veţi putea răspunde la întrebări. Would you like a piece of cake? Can I offer you a boiled egg? How about a steak? Shall we have a pint of beer? Would you prefer an orange juice? I can recommend this cheese. şi ascultaţi exemplele de mai jos: Vă place peştele? Nu. Răspundeţi la întrebările de mai jos în mod corespunzător. Look and listen to the examples below. Vă place brînza? Da. I'm afraid I can't eat chicken. te interesează călăritul? Bill. are you interested in horseriding? Exercise 3 Uneori este necesar să se spună că unei persoane nu-i place o anumită E important ca acest lucru să se facă în mod politicos. Answer the questions below ap­ propriately. NOI AGAIN! Sceneta 4 Este N/lerete căsătorită? Cine plăteşte cafeaua? Andrew cunoaşte bine Copenhaga? 92 . Vă place puiul? Nu. Preferaţi nişte lapte? Am putea servi nişte îngheţată? Doriţi o portocală? Sometimes it is necessary to say that one does not like a certain food. I don't like fish. Do you like phicken? No. But you like everything else. Would you like a Wiener Schnitzel. Do you like cheese? Yes. I like cheese very much. Doriţi o bucată de prăjitură? Vă pot oferi un ou fiert? Ce spuneţi de o Bem o halbă cu bere? Preferaţi un suc de portocale? Vă pot recomanda această un şniţel vienez? Să bem un pahar cu vin. Presupuneţi că sînteţi un vegetarian convins şi un antialcoolic.CAP.

Walter (Wa) RM: Bună seara. • să vă întrebaţi partenerul ce doreşte. sir. cred că voi lua un coctail de raci. HG: Bună seara. I've reserved a table. domnule. I think I'll have a rump steak. Pe ce nume? HG: RM: Pentru persoane? HG: O masă pentru doi. Un atricot este categoric prea mult pentru mine. or a T-Bone steak? AG: Oh. RM: For how many people. „Giovanni". For what time? HG: Have you got a table for 8 o'clock? RM: Yes. • să comandaţi într-un restaurant. Gill. RM: Oh. In what name? HG: Gill. vă rog. DIALOGURI — DIALOGUES Agnes Gill (AG). darling? 93 . sir. Veniţi pe aici. HG: Would you like a rump steak. e foarte bună. (Pause) HG: Good evening. Gill. Ce iei ca fel pricipal? AG: Mi-ar plăcea o friptură. HG: Vrei o fleică sau un antricot? AG: Cred că aş dori o fleică. please. mulţumesc.CAP. Pentru ce oră. sir. (Pauză). vă rog. please. Giovanni's. Yes. domnule. domnule. Tu ce ai vrea. I think I'll have a prawn cocktail. HG: Bună seara. Este bună aceasta? HG: Da. HG: Good evening. Doresc să rezerv o masă pentru astă seară. RM. RM: Da. îmi place supa de tomate. RM: Da. 18 La restaurant — Eating out UNIT. What would you like. I love tomato soup. Will this be all right? HG: Yes. (Pause) HG: What would you like to start with. Dar tu? HG: Cred că voi lua nişte supă. I to reserve table for tonight. (Pauză) HG: Cu ce ai vrea să începi. 18 în acest capitol învăţaţi: • să comandaţi o masă. What would you have for a main dish? AG: I'd like a steak. pe ce nume? HG: Gill. How about you? HG: I think I'll have some soup. thank you. sir? HG: A table for two. HG: Aveţi o masă pentru ora 8? RM: Da. Mr. Am rezervat o masă. very good. Come this way. darling? AG: Mm. Henry Gill (HG) 1 Restaurant Manager (RM). A T-Bone steak is definitely too much for me. RM: Yes. draga mea? AG: Mm. what name was it? HG: Gill. dragă? RM: Good evening. RM: Da. yes.

coctail de raci. What would you like to Cred că aş dori aş vrea . some fish. Wa: Have you chosen a wine. în regulă. mulţumesc. bere. domnule? HG: Am dori să comandăm acum. vinul. HG: I'm not sure. Why don't you have a Dover Sole. pahar cu vin roşu. Wa: Yes. legume? Doriţi ceva anume? de 94 început? Da. HG: Yes. Nu. the wine. AG: De ce nu iei nişte calcan? place peştele. eat? drink? Cum se întreabă o persoană ce doreşte să How to ask what people would like to eat and drink. beer. Wa: ales vinul.CAP. sir? HG: Ah. Iar eu nişte supă de roşii.. AG. voi lua nişte peşte. 18 HG: Nu sînt sigur. Ce să mîncaţi? beţi? o un nişte friptură. HG: A. da. I'll have some fish (Pause) HG: Waiter! Wa: Yes. I'd like think I'll have a steak. sir. yes. 18 La restaurant — Eating out UNIT. You like fish. peşte. prawn cocktail. HG: Da.. And I'll have some tomato soup. I do. (Pauză) HG: Chelner! Wa: Da. HG: My wife will have a prawn cocktail. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT sau să bea. HG: mea va lua un coctail de raci. vă rog.. sir? HG: We would like to order now. domnule. glass of red wine.. All right. Wa: DA.

. next Tuesday. vă rog. Cum se spune cînd nu How to say you are not sure.La restaurant — Eating out Would you like any vegetables? anything 2. doresc. A lager rump steak Two doreşte.30? 8 pm? I want to reserve a tonight. Nu ştiu. How to order food and drink. Doresc să rezerv la noapte. Mi-e indiferent. mind. Nu sînt sigur(ă). don't am not sure. table for this evening. a) foarte oficial very formal Soţia mea Eu b) obişnuit ceaiuri Două Un. o masă pentru diseară. No. I'd like. please. else? to start with? sigur.. Cum se comandă şi băutura. My wife will have 95 . How to reserve a table in a restaurant.30? 8 pm? For what time? Have you got a table for 7. 18 Yes.. Cum se rezervă o masă la restaurant. 3. informal teas coca-cola of beer glass of red wine please. o coca-cola pahare cu bere pahar cu vin roşu halbă friptură 4. tomorrow. know UNIT. Pentru ce oră? Aveţi o masă pentru 7.. marţea viitoare. thank you.

Menu £ 1. Conversation 1 Dvs. Nu uitaţi să cereţi lista cu vinuri. Construiţi două conversaţii diferite cu chelnerul conform infor­ maţiilor date mai Veţi avea nevoie de de la pagina Cînd veţi decide ce veţi spune.75 Homemade Pate — de casă 96 .CAP. When you have decided what to say. aţi rămas după concediu fără bani. De aceea doriţi să comandaţi pentru cete mai ieftine antreuri şi cel mai ieftin fel de mîncare. încît nu mai doriţi desert şi comandaţi cafea şi bomboane. Check your answers with the cassette. de aceea comandaţi numai apă. CONVERSAŢIA 2 cu un coleg de afaceri la masă şi doriţi să îl uimiţi. 18 Pentru O masă două pentru trei Pe ce nume? Care este numele? please. Nu vă puteţi permite nici vin. Work out two different conversations with the waiter ac­ cording to the information given below. In final sînteţi de sătui. Imagine that you are in a res­ taurant.75 Egg Mayonnaise — maioneză £ 1. For how many people? A table for two three UNIT. de aceea comandaţi pentru amîndoi cele mai scumpe antreuri şi cel mai scump mai bun fel de mîncare cu carne. împreună cu prietenul dvs. work through each exercise using the gapped conversation on the cas­ sette. You will need to refer to the menu on page 96. 18 La restaurant — Eating out persoane? vă rog. In what name? What name is it? EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 că într-un res­ taurant. răspunsurile cu caseta.95 Melon Pearls with Orange segments — pepene cu portocale £ 2. lucraţi fiecare completînd conversaţiile de pe casetă.

50 Soup of the Day — supa zilei £ 7. garnished with Gherkins.50 Minute Sirloin Steak with Tomato and Garlic Sauce — Muşchi cu sos £ Medallion of Prime Fillet of Beef with Brandy and Mustard Sauce.25 Smoked Mackerel and Brandy Mousse — Macrou afumat £ 3.95 Thinly sliced Parma Ham — Pepene cu şuncă £ 3.95 Sliced poached Salmon with warm Mayonnaise.75 Scallops and Prawns in a Creamy Lobster and Brandy Sauce — cu sos £ 5.95 Chicken Escalope with Port and Mushrooms — Escalop de pasăre cu £ 6.CAP. Parsley and Cream — Ciuperci cu pătrunjel şi £ 1.25 Hot sauted Mushrooms with Garlic.95 Sliced fillets of Pork with Marsala Wine Sauce — Friptură de porc la tavă cu sos de £ 8.95 Marinated Trout served with — Păstrăv cu muştar English Mustard Dressing £ 3. NOT YOU AGAIN! Sceneta 5 Unde lucrează Andrew? are o locuinţă mare sau mică? Care este Meretei? masă pentru două trei vă rog.50 Roast End of Lamb served with Mint and Tarragon Sauce — de miel cu sos de mentă tarhon £ 9. flavoured with freshly grated Nutmeg — medalion de vită Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi sceneta de atîtea ori pînă ce veţi putea răspunde la întrebări. 18 La restaurant — Eating out UNIT.75 Prawn Balmoral — Coctail de raci £ 3. A table for three two please 97 . 18 £ 2. Capers and Parsley — somon cu maioneză £ 7.95 Fillets of baked with prawns and lopped with Cheese Sauce — file de calcan cu raci şi de £ 8.

Bardy. AB: I'll take it. Pentru nopţi? Pentru o noapte. Bună ziua. în regulă. AB. rings) Re: Clifton Hill Hotel. please. Aveţi o cameră pentru 5 mai? Cu un pat sau dublă? De o persoană. Doriţi să confirmaţi rezervarea în scris? Da. Restaurant Manager (RM) (phone rings) RM: Taj Mahal. Anne Bardy. Re: Thank you. Cu baie? Da. AB: Hello.CAP. dnă Bardy. Re: Goodbye. Re: What name is it please? AB: Mrs. cu baie. Mrs. of course. Re: Yes. Da. costă? 55 lire pe noapte. Re: AB: Re: AB: Re: AB: Re: AB: Re: AB: Re: AB: Re. Have you got a room for May Re: Single or double? AB: Single. . O voi lua. Mulţumesc. I've got a single room. How much is it? Re: £ 55 a night. with a bath. Will you confirm the booking in writing? AB: Yes. bed and breakfast. vă rog. Hotel. AB: Goodbye. Pe ce nume? Dna Anne Bardy. TAKE iT prescurtată de la I TAKE Forma pe viitor a în limba engleză se formează prin I verbelor de infinitiv de shall este specific | singular în cazul în este se will şl pentru Dialogue 2 (suna telefonul) RM: Taj Mahal. desigur. Hotel Receptionist (Re) (sună telefonul) AB: Re: AB: Re: AB. Re: How many AB: For one night. Re: Right. am o cameră de o per­ soană. cu mic dejun. AB: With a bath? Re: Yes. La La revedere. 19 in acest capitol Hoteluri Hotels UNIT 19 să comandaţi o cameră la hotel DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Anne Bardy (AB). 98 Gill (HG).

Clerk (CI) A: CI. What HG. sir. please? A: Brown. 14 nopţi. The Windsor este reţinut în întregime. 1 Septembrie. Oh. La ce hotel? Windsor Cînd doriţi să mergeţi? La 1 Septembrie. yes. Eugenia este prea scump. and Mrs Brown. Yes. RM. Pe ce nume. The Eugenia is too expensive. A. Where? A: Edinburgh. Da. Da. Yes. CI: Doresc să fac o rezervare pentru o vacanţă în Scoţia. A: I'll take the Hotel Annabel. I can recom­ mend the Eugenia too. A: CI. CI: When would you like to go? A: September. Voi lua la hotel Annabel. in the Hotel Eugenia. La ora 8. Da. Sovereign? 1 want a double room. Unde? Edinburgh. A: CI: A: A: . CI: 7 nights or 14 nights? A: CI: What name. What time? HG. Şapte nopţi sau 14. Bună seara. Edinburgh. Mr. HG: Good Have you got a table for tomorrow evening? Yes. RM. Puteţi lua o cameră la hotel Annabel. Lâ ce oră? HG. RM. domnule. CI. Frumos loc. O masă pentru doi. (phones) Hello. (Pauză) Scuzaţi-mă un moment. CI. (telefonează) Alo. Dl şi dna Brown. For how many? HG. the 1st. vă rog? Brown. CI. Ce nume. A. Which hotel? A: Windsor. o masă pentru seară? RM. Sovereign? Doresc o cameră dublă. Edinburgh. sir. CI. A. da. (Pause) CI: Excuse me a moment. Hotel Windsor in Edinburgh. Completely booked? Hotel An­ nabel? Hotel Eugenia? (Talking to Antony) CI: Mr Brown. HG. A table for two. Dialogue 3 Antony (A). A: What is Hotel Annabel like? CI: I can recommend it.19 Hoteluri Hotels UNIT HG. A lovely place. Hotel Windsor din Edinburgh. Gill. the Windsor is com­ pletely booked. 14 nights. Sau la hotelul Eugenia Cum este hotelul Annabel? pot recomanda. September the 1st. Cîte persoane? HG. You can have a room in the Hotel Or. 8 o'clock. în întregime reţinut? Hotel Annabel? Hotel Eugenia? cu Antony) Mr Brown. A. Vă pot recomanda şi hotel Eugenia. Gill. A. I want to book a holiday in Scot­ land. RM.

. 19 Hoteluri — Hotels CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT UNIT Cum se rezervă o cameră. These numbers indicate the type of room you want to reserve.....mai to January. . How to reserve a hotel room. Aceste vă indică tipul de cameră pe care o doriţi.CAP. with bath room without for May nights for two nrafrts from May May 3rd two to EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 Doriţi să rezervaţi o cameră. You want to book a room... May. a) Ce fel de cameră 0 cameră simplă dublă cu fără baie duş a) What kind of room single double b) when for? room with without bath shower b) pentru cînd ianuarie pentru 17 mai 21 august c) pentru timp January for May August c) for how one night for two three a week From January 5 May d) putting it ail together nights the tenth seventh o noapte pentru două trei 0 săptămînă De la 5 ianuarie pînă la .ianuarie 1 mai d) toate împreună I'd like Have you got single double ..

06 — — — — — 05..11 28. 8. 1. Check your answers with the cas­ sette. Hotel Receptionist: Clifton Hill Hotel You: . Recepţia hotelului: Clifton Hill Hotel .01 13. 3.3 (1) d) 2 (1w) (2) e) (3) Numerele între paranteze indică tim­ pul de dorit.07 27. 20. Check your answers with the cassete.CAP. E pe casetă. răspunsurile cu caseta.01 (2). Take your part in the following gapped conversation. Exercise 2 Doriţi să rezervaţi o cameră pentru o anumită perioadă. Luaţi-vă rolul în conversaţia care urmează.02 08.08 04. Hotel Receptionist: Single or 101 . 30. 10.06 Exercise 3 Doriţi să rezervaţi o cameră la hotel.11 30.. Recepţia hotelului: Simplă sau dublă? You want to book a hotel room...12 27. You want to book a room for a certain length of time. 19 1 2 3 4 5 Hoteluri Hotels UNIT 19 a single room (cameră de o persoană) a double room (cameră dublă) with bathroom (cu baie) with a shower (cu duş) with a television set cu televizor) The numbers in brackets indicate how long you want to stay.3 (1) i) 2 . a) 1 f) 1—3 (1w) (1) b) 22 . Now ask for these rooms. (3) (5) (2) (4) (1w) 02.02 15. (1). It's on the cassette. 2. (1). 7. (1w). 5.08 09. Verificaţi-vă răspunsul cu caseta.05 10.03 (4). 9. 4. 12.07 23.5 (2) (2) h) 2 .05 6. Example: (1) one night (o noapte) three nights (trei nopţi) (3) one week (o săptămînă) (1w) Acum cereţi aceste camere.4 (1) c) 1 .

Recepţia hotelului: Da. Hotel Receptionist: Yes. Hotel Receptionist? Right. You: ... am o cameră simplă. please? You: . You: .CAP. Hotel Receptionist: Goodbye. Recepţia hotelului: 55 £ pe noapte cu mic dejun. ... Recepţia hotelului: Care este numele. Hotel Receptionist: What name is it please? You: ... 19 Hoteluri Hotels Hotel Receptionist: nights? How 19 many hotelului: Pentru cîle nopţi? Dvs. . Recepţia hotelului: Mulţumesc. Hotel Receptionist: Thank you... cu atenţie — Listen To This Acum ascultaţi ultima scenetă a textului NOT YOU AGAIN! Dacă doriţi ascultaţi încă o dată tot textul de la început.. Hotel Receptionist: £ 55 a night... Recepţia hotelului: Bine... .. cu baie... Will you confirm the booking in writing.. .. I've got a single room. Hotel Receptionist: Yes... You: . You: .. Recepţia hotelului: Da. vă rog? . vă rog? . Sceneta 6 — Ce este de văzut în York? — Şi-a găsit Merete un adăpost? . . Recepţia hotelului: La revedere. Vă veţi da seama cît de mult înţelegeţi.. bed and breakfast.. Dvs.. Vreţi să confirmaţi rezervarea în scris. with bath...

sir. TA: Da.CAP. Ziua de naştere a fiului meu e pe 20 noiembrie. TA: Here's an application form. AA: Da. When do you want to travel? month. You must send it to the Venezuelan Embassy. WG: Vai de mine. Dar eu o recomand. Dialogue 2 Henry Gill (HG) AA Man (AA) HG: Doresc să-mi iau maşina pe continent. dear. AA: Yes. He works in Caracas. Which countries do you want to visit? 103 . madam. Ce ţări doriţi să vizitaţi? HG: Good morning. I have a vaccination certifi­ cate? TA: No. But I always recommend it. My son's birthday is on the 20th of November. îmi trebuie şi o asigurare de călătorie? TA: Nu aveţi nevoie de asigurare de călătorie. good. • să formaţi propoziţiile corespunzătoare. domnule. 20 Instrucţiuni — Regulations UNIT 20 în acest capitol învăţaţi: • să întrebaţi dacă este sau nu necesar să se facă un anumit lucru. I've got one. TA: Trebuie să aveţi un paşaport valabil. DIALOGURI — DIALOGUES Mrs Gammon (WG). must have a for Venezuela. Trebuie să îl trimiteţi la Ambasada Venezuelei. that isn't necessary. Travel Agent (TA) Dialogue 1 (funcţionar la oficiul de voiaj) WG: Doresc să rezerv un bilet pentru Caracas. WG: O. WG: Da. WG: Mulţumesc. WG: I want to book a flight to Caracas. doamnă. WG: Trebuie să am certificat de vaccinare? TA: Nu. trebuie să aveţi viză pentru Venezuela. Nu am. lată un formular. Thank you. Cînd doriţi să călătoriţi? WG: Luna viitoare. TA. Must I have a travel insurance? TA: You needn't have a travel in­ surance. Must I have a visa? TA: Yes. am unul. I want to take my car to the continent. El lucrează în Caracas. Trebuie să am viză? TA: Da. nu este necesar. I haven't got one. TA: You must have a valid WG:Yes. WG: Oh. bine. TA: Yes.

— Da trebuie. Cum se întreabă dacă trebuie să se facă ceva anume. să am un paşaport valabil? o asigurare? have Must we get a valid a visa? a travel insurance? — Yes. Must I have a „Green Card"? AA: Yes. Trebuie Nu e necesar permis internaţional. mulţumesc. HG: Of course. paşaport. thank you. MUST trebuie. Nu e necesar. MUST că must se foloseşte you 104 . AA: Pentru Cehoslovacia trebuie să aveţi un permis de conducere internaţional. a passport. you must. How to ask if you must do something. HG: Yes. a vaccination certificate. HG: în regulă. HG: Right.CAP. AA: You must have a valid Or a Visitor's Passaport. — No. You must needn't have get an International Driving Permit. Trebuie să obţin o viză? certificat de vacinare. DO. HG: Da. Sau un paşaport de vizitator. înţeleg. HG: Desigur. aveţi nevoie de cartea verde. you needn't. I see. 20 Instrucţiuni — Regulations UNIT 20 HG: Germania şi AA: Trebuie să aveţi un paşaport valabil. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. a "Green Card". Cartea verde. HG: Germany and Czechoslovakia. — Nu. Trebuie să am car­ tea verde? AA: Da. you need a „Green Card". AA: And for Czechoslovakia you must have an International Driving Per­ mit.

Trebuie să îmi iau umbrela. ochelari de soare periuţă de dinţi costum de baie paşaport bilete de care aţi bani hartă rachetă ghete umbrelă Here is a list of things you might need. Aveţi de gînd să faceţi o călătorie la ţară. sunglasses money toothbrush map bathing suit tennis racket passport boots tickets umbrella Care dintre aceste lucruri trebuie să le luaţi cu Exemple: Plouă.CAP. 5. 6. Este cald şi doriţi să mergeţi la bazinul de înot. 20 — Regulations — EXERCISES UNIT 20 Exercise 1 lată o listă de obiecte putea avea nevoie. see Felicity. 7. Which of the things you see in the list must you take with you? Exemple: It's raining. Vreţi să vă petreceţi concediul în străinătate. Cerul este senin. What does he have to do on each day? Exemplu: Ce trebuie să facă Winston Exemple: What must Winston do duminică? Trebuie s-o vadă on Sunday? He must pe Felicity. 10. Doriţi să jucaţi tenis. Plouă. Duminică — Sunday — see Felicity — văzut Felicity Luni — Monday — fetch car — scos maşina Marţi — Tuesday — go to Birmingham mers la Birmingham Miercuri — Wednesday buy Felicity a necklace — cumpărat Felicity colier Joi — Thursday — buy tennis racket — cumpărat rachetă de tenis Vineri — Friday — get up at 6 a. Rămîneţi la de săptămînă la prieteni. la ţară. Vreţi să mergeţi la teatru.m. 1. 9. I must take my umbrella Ce trebuie să luaţi cînd mergeţi la cumpărături. 8. Doriţi să jucaţi fotbal. Exercise 2 Look at a page from Winston's diary. 3. 2. — sculat Sîmbătă Saturday — stay in bed (tired) de stat în pat (obosit) la o pagină din agenda lui Ce trebuie să facă în fiecare zi? . 4.

CAP. Ascultaţi a t e n ţ i e — Listen to this Ascultaţi acum încă o dată tot texul împreună cu uitima scenetă. Anne is already going on Friday. Exemplu: Must I bring my tennis racket? No. you needn't bring your tennis racket. Anne a strîns tot ce ie-ar putea trebui şi a cu ea. Sîmbătă dimineaţa Henry sună la telefon să o întrebe ce ar putea lua cu el. Asculaţi caseta şi luaţi rolul lui Anne. Exemplu: Trebuie să-mi iau racheta? Nu. Henry has to stay until Saturday afternoon. Listen to the cassette and take the role of Anne. Anne has collected everything he might need and taken it with her. Anne pleacă deja de vineri. tells him that she has organized everything. nu e nevoie să-ţi iei racheta. Henry şi Anne au să viziteze nişte prieteni la sfîrşit de săptămînă. 20 Instrucţiuni — Regulations UNIT 20 Ce trebuie să facă Winston duminică? Ce trebuie să facă Winston luni? Ce trebuie să facă Winston marţi? Ce trebuie să facă Winston miercuri? Ce trebuie să facă Winston joi? Ce trebuie să facă Winston vineri? Ce trebuie să facă Winston sîmbătă? What must Winston do on Sun­ day? What must Winston do on Mon­ day? What must Winston do on Tues­ day? What must Winston do on Wed­ nesday? What must Winston do on Thursday? What must Winston do on Friday? What must Winston do on Satur­ day? Exercise 3 Henry and Anne have decided to visit some friend at the weekend. Henry trebuie să stea acasă pînă sîmbătă Deoarece Henry este distrat cînd aranjează lucrurile. As Henry is very care­ less at getting things ready. NOT YOU AGAIN Scenetele 7—9 — Unde va fi găzduită Merete? — Unde şi-a rezervat cameră? — cine mai este la hotel? . Anne îi spune că ea a organizat totul. On Saturday morning Henry rings up to find out what he should bring with him.

Să mergem să înotăm. Eu nu pot înota atît (prea) bine. Bine. W formă prescurtată de la LET urmat de la Dialogue 2 Mrs MacDonald MD: Fi: MD: Fi: MD: Fi: Unde este John astăzi? La rîu. Da. Can you swim? Yes. Let's ask her. Winston (W). atunci e în regulă. Let's go. it's a lovely day. 21 Jocuri şi sporturi — Games and Sports UNIT. Let's go swimming. Does he often go fishing? Oh. (reluctantly): Well. Ştii să înoţi? destul de bine. 21 in acest capitol învăţaţi: • să faceţi propuneri. MD: Why don't you go with him? . Mary (M) F: W: F: W: F: W: F: M: Este o zi frumoasă. întotdeauna sînt singură. Mary. that's a good idea. Can Mary swim? I don't know. merge cam de cinci ori pe săptămînă. ştie să înoate? Nu ştiu. F: W: F: W: F: W. Hai să mergem la înot. Mary. e o zi frumoasă. • să cereţi unei persoane să întreprindă un anumit lucru • să întrebaţi dacă o persoană practică sau nu un anumit sport.CAP. e o idee bună. Să o întrebăm. Merge adesea la pescuit? O. What's he doing there? He's fishing. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). all right then. F: M: W: W It's a lovely day. I'm always alone. (ezitînd). he goes about five times week. I can swim quite well. Nu face (n-are impor­ tanţă). Ce face acolo? Pescuieşte. I can't swim that well. • să întrebaţi şi să vorbiţi despre de des se poate face un anumit lucru. MD: De ce nu mergi cu el? Mrs Fisher (Fi) MD: Fi: MD: Fi: MD: Fi: Where's John today? At the river. Yes. Să mergem. That doesn't matter. Let's go swim­ ming.

HOW TO SAY IT cards. Nu. He plays every Saturday. 21 Oh. Cum se tu Ştii Ştie el ea Mary o persoana dacă practică vreun să înoţi schieze? joace tenis? joace squash? bridge? Da. HE EVERY SATURDAY în acest caz simplu (Simple fiind vorba de o acţiune care la intervale regulate de CUM SE SPUNE Cum se propune cuiva o activitate. tennis. Where's Bill today? MD: It's Saturday. HE'S PLAYING petrece la o dată apropiată. And he trains twice a week. for a walk swimming 2. squash. How to ask if someone can do . Fi: Does he often play football? MD. la plimbare. SATURDAY. I'm not interested in fishing. squash.Jocuri şi sporturi Games and Sports Nu mă interesează Unde este astăzi? MD: E Joacă Fi: Joacă adesea fotbal? MD: Joacă în fiecare sîmbătă. I'm not interested in se este la prezent progresiv (Present toc frecvent. Fi: Why don't you go with him? MD: Oh. He's playing football. tenis. How to suggest to do something. Şi se antrenează de două ori pe Fi: De ce nu mergi cu e(? MD: Nu mă interesează Fi: Fi: UNIT. cărţi.

Mergeţi Merge Eu Noi El Ea merge adesea să joc tenis mă antrenez la înot la pescuit joacă tenis se antrenează la schi? la pescuit? jucaţi fotbal? Does he/she Do you often go skiing? go fishing? play football? în fiecare sărbătoare. Yes. No.Jocuri şi sporturi Games and Sports you Can he she Mary L Eu Tu El Ea ştiu ştii ştie să swim? ski? play tennis? play squash? play bridge? înot schiez joc tenis joc squash relativ bine destul de bine deloc foarte bine swim You He She can can't ski play tennis play squash a little. very well. de 2 ori pe sătămînă. How to ask how often someone can do something. UNIT. 21 3. sîmbăta. at all. de 5 ori pe săptămînă. zilnic. fairly well. Cum este întrebată o persoană dacă face deseori un sport. . quite well. I/he/she can. I/he/she can't.

about 5 times a week. every Saturday. bridge. sometimes) se pun întotdeauna între subiect I always have at 7. twice a week. merge joacă să înoate. El lungi cum sînt lui every Monday etc) îşi au tocul în timp ce adverbele scurte (often. Ea Fiul meu Eleanor adesea uneori rar niciodată She My son Eleanor often sometimes seldom never Î • I şi verb.30. 21 play train We He She go goes plays tennis trains adesea uneori rar niciodată mergem jucăm Eu Noi la schi la înot bridge tenis să schieze. We often sometimes seldom never go swimming play tennis. UNIT. tennis. 110 There are two ways of suggesting to a person that you do some­ thing. go shopping. skiing. . 1 go to the cinema every Saturday.21 şi sporturi — Games and Sports tennis swimming fishing every holiday. goes plays swimming. every day. ECERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 Există două modalităţi de a propune unei persoane să faceţi împreună ceva. bridge. tenis.

înotul. Make some proposals to Matthew and Madeleine. Madeleine. shall we play football? Yes. You meet Madeleine. hai să jucăm fotbal. Suggest to another person that you do the activities shown below. Exercise 3 ÎI pe Matthew. OK. You: Madeleine. Here are some example conversations: You: Matthew. a citi a călări a înota a fotografia a conduce maşina a cînta la chitară a dansa a drumeţi Shall we go for a walk? Let's play tennis. a cînta. nu ştiu să joc cărţi. Madeleine: Nu. Ei îi place dansul. O întîlniţi pe Madeleine. Faceţi cîleva propuneri lui Matthew şi nişte exemple de conversaţie: Dvs: Matthew. Lui îi place să joace fotbal şi îi place să schieze şi să meargă la plimbare. a dansa. swimming. No. călăria şi tenisul.CAP. a găti. I can't play cards. riding and playing tennis. She likes dancing. Propuneţi lui Matthew ca împreună să: a) jucaţi fotbal b) călăriţi You meet Matthew. Suggest to Matthew that you: a) play football b) go riding 111 . a cînta la chitară. a juca cărţi. OK. a juca tenis. 21 Mergem la plimbare? Să jucăm tenis. unei alte persoane să împreună următoarele activităţi. a schia. He likes play­ ing football and cards. 21 Jocuri şi sporturi — Games and Sports UNIT. a conduce maşina. Dvs: Să jucăm cărţi. He enjoys skiing and going for walks. Exemplu: Ştii să înoţi? Mary ştie să înoate? Ask someone if he/she can do these things. let's play cards. Example: Can you swim? Can Mary swim? a călări. read ride (go riding) swim (go swimming) take a photo drive a car (go for a drive) play the guitar dance (go dancing) hike (go hiking) Exercise 2 întrebaţi o persoană dacă poate face aceste lucruri. Da.

Compare your conversation with the one on the cassette. 21 Jocuri şi sporturi — Games and Sports c) play cards d) play tennis e) go swimming UNIT. 21 c) jucaţi cărţi d) jucaţi tenis e) să înotaţi Apoi propuneţi a) să b) să să d) să e) să mergeţi la dans mergeţi la înot jucaţi fotbal călăriţi propose to Madeleine a) go dancing b) go skiing go for a swim d) play football e) go riding you: Comparaţi conversaţia dvs. Ascultaţi cu atenţie — Listen to this! în acest capitol începe un nou text. Ascultaţi scenetele 1 şi 2 pînă cînd veţi găsi răspunsurile la următoarele întrebări: OBEY" Scenetele 1—2 — Cum sărbătoreşte Tom vacanţa? — îi convine lui Tom ca Jo să vină cu prietenul ei? — De obicei Alan merge cu maşina? * * * .CAP. cu cea de pe casetă.

ÄA MAN (AA) AG: Ce înseamnă zgomotul aces­ ta? HG: Nu ştiu. AA: Unde vă aflaţi? HG: La o milă de Londra. HG: Drace! Fierbem! AG: Opreşte imediat! HG: E un telefon aici în spate. Thank I'VE BROKEN DOWN — forma prescurtată de la I HAVE DOWN. AG: Look at the temperature gauge. AA: Trimit pe cineva HG: AG: What's that noise? HG: I don't know. este la o acţiune începută în trecut cu consecinţe în prezent şi poate in viitor. I'VE BROKEN MY rupt piciorul (nu vindecat I MY LAST YEAR Mi-am rupt anul 1 trecut 113 acolo . AA: I'll get someone there right HG. AA: What colour? HG: Red. I've broken down. 22 Urgenţe — Emergencies UNIT. AA: De la ce număr sunaţi? HG: 528. AA: What make of car is it? HG: A BMW. HG: Damn! We're boiling! AG: Stop quickly! HG: There's a telephone back there. Henry Gill (HG). AG: Priveşte indicatorul temperatură.CAP. AA: What is the number of the phone you are calling from? HG: 528. AA: Are you a member of the AA? HG: Yes. AA: Ce culoare? HG: Roşie. AG: Be quick! HG: Hello. AA: (la telefon) Care este numărul maşinii HG: E 481 AA: Ce marcă este? HG: Un BMW. • să stabiliţi o DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Agness Gill (AG). AA: (on the phone): what is your car number? HG: E 481 GVY. 22 în acest capitol • să solicitaţi ajutor în cazul în care maşina vă este în pană. AA: Sînteţi membru AA? HG: Da. AG: Grăbeşte-te. HG: Alo! Sînt în pană. AA: Where are you? HG: About a mile away towards Lon­ don.

Mrs. Gill.15? WG: Da. Jones. I'll come at this evening. Re: Da. When would you like to come? WG: Is he free this morning? Re: No. Jackson. Gammon. Is that the Health Centre? Re: Yes. Gammon.pot ешщ o Cum se fixează o How to make an appointment. . yes. Re: La revedere. Thank you. Re: Goodbye. Cînd doriţi să veniţi? WG: Este liber în această dimineaţă? Re: Nu. doamnă Gammon. Centrul de sănătate Re: Da. 22 Past — Emergencies 22 h englesă se. good morning. Receptionist (Re) Alo. Who is that speaking? is Winifred Gammon speak­ ing. Re: Yes. Aş dori o programare la doctorul Jack­ son. dnă. îmi pare rău. Can you come this evening at WG:Oh. Este în ordine. Puteţi veni diseară la 6. That's all right. bună Cine sînteţi? WG: Aici Winifred Gammon.CAP.|jne ЫсШтхш cont de ace^ aspect Tn li^ieNef^eel Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). afraid he's booked right up this morning. Aş dori să fixez Aş dori o întîlnire cu doctorul. Gammon. Dr. are lista completă pentru această dimineaţă. Mrs. CUM SE SPUNE I HOW TO SAY IT se folosesc în cazul tn care sa Se mai poate щялпе şl can i have an «$>poifftroent . I should like an appointment with Dr. Mr. WG WG (telephoning): Hello. Mrs. Smith. Vin diseară la Mulţumesc.

Receptionist: Goodbye. Msr. too.. Gammon :(doriţi o întîlnire cu dr.. Jackson).15?) Mrs Gammon: (puteţi veni la această oră). Dr Jones. Chaffers) 115 Mrs Gammon: (Asiguraţi-vă că vorbiţi cu cabinetul . Este pe casetă. (La revedere d-nă Gammon). Cine-i la telefon?) Mrs. Good morning. Mrs Gammon: (asiguraţi-vă că vorbiţi cu centrul de sănătate) Receptionist: Yes. Receptionist: No. Mrs Gammon. Yes. d-nă Gammon. — veni la.. 2 de pe casetă? Atunci completaţi spaţiile goale cu ceea ce trebuie să spună Dna Gammon. Now try this conversation in the same way. Do you remember dialogue 2 on the cassette? Then complete de role of Mrs Gammon in the gapped conversation.. Who is that speaking? (Bună dimineaţa.. Smith. Receptionist: Yes. I come afraid he's/she's booked up. It's on the cassette. dr. afraid he's booked right up this morning. Exercise 2 Acum încercaţi această conversaţie în acelaşi mod.. Gill. Puteţi veni diseară la 6.CAP.. Mrs Gammon. Pot veni la. Can you come this evening at (Mi-e teamă că e ocupat. ment with UNIT. You can come at/on. 22 Urgenţe — Emergencies the doctor. he/she is. Can you EXERCISES — Exercise 1 Vă amintiţi de dialogul nr.. cînd doriţi să veniţi?) Mrs Gammon: (în această dimineaţă). I want to make an appoint­ I'd Este el (ea) liber la . he she Can come on day or free at — Da este. When would you like to come? (Da.

Complete the gapped dialogue. Listen again to dialogue number Then imagine that you have broken down on the motorway. Mrs. 22 Urgenţe Emergencies UNIT..: Nu.. It's recorded on the cassette. on the M5.. AA: De la ce număr de telefon sunaţi? .. AA Man: What colour? You: .. AA: Trimit pe cineva acolo . AA Man: Where are you? You: AA Man. AA Man: What is your car num­ ber? You: . AA: Care este numărul maşinii ... I'll get someone there right away.. registration number NEA-RX 104.. 23. You drive a red Ford Escort. Telefonaţi de la cabina 23. 10 miles from Bristol... situată la mile de Bristol. Exercise 3 Ascultaţi din nou dialogul Apoi imaginaţi-vă că sînteţi în pană pe autostradă. Completaţi spaţiile goale din dialog. travelling towards London.45?) (Puteţi) Goodbye. Can you come tomorrow afternoon at 4. cine-i la telefon?) (solicitaţi o programare) Yes. Conduceţi un Ford Escort roşu cu numărul NEA-RX 104... You are telephoning from call box no. AA: Ce fel de maşină este? . AA: Ce culoare? Reprez. Are you a member of the AA? You: No. AA Man: What make of car is it? You: .CAP. (aveţi o pană) Reprez.. (La revedere d-nă Gammon). would you like to come? (Da d-nă Gammon. Reprez AA: Unde sînteţi? Reprez. AA Man: What is the number of the phone you are calling from? You: . în drum spre Londra pe M5. Gammon.. I'm afraid he's booked up tomorrow morning.45? (Nu. Reprez. is (Bună ziua. mi-e teamă că e ocupat. AA Man. 22 Receptionist: Mrs Gammon Receptionist: Mrs Gammon Receptionist: Mrs Receptionist: Good afternoon. Reprez. Este înregistrat pe casetă. sînt membru ADAC. Reprez. AA: Sînteţi membru AA? Dvs.. but I am a member of the ADAC. puteţi veni după amiază la 4. You: . cînd doriţi să veniţi?) dimineaţă) No. Mrs Gammon.

CAP. 4. too. Do this exercise again. 22 Urgenţe — Emergencies You: Thank you. UNIT. De această dată imaginaţi-vă că aveţi un Porsche de culoare galbenă cu numărul HH-AN 273. Călătoriţi pe A 64 şi sînteţi la 5 mile de Harrogate. Scenetele 3. Imagine this time that you are driving a yellow Porsche. 22 Repetaţi exerciţiul. you are miles from Harrogate. This dialogue is on the cassette. Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi aciim scenetele 3—5 ale textului I'LL OBEY şi răspundeţi ta întrebări. registration num­ ber HH-AN 273: you are travelling on the A 64. 5 Ce s-a întîmplat cu Jo? Pe cine a sunat ea? Cum şi-au petrecut concediul Alan şi Jo? . you are phoning from box 78. Şi acest dialog este pe casetă. Sunaţi de la postul telefonic 78.

Hu: I'm terribily sorry. it's my best plate! A present from Auntie Gwen. As: Yes. it is very old. Faults UNIT 23 DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 young wife (Wi). HG: AG: HG: AG: Drace. As: Care e necazul? 118 As: Radio Rentals. WG: Bună seara. (A few hours later) HG: This Flymo. Assistant (As) As: Radio Rentals. s-a stricat! Ce s-a întîmplat? Acest s-a stricat. Wi: Ce stîngaci eşti! Wi: What happened? Hu: I've broken a plate. HG: How much? As: About £ 50. it's broken down. darling. E ceva în neregulă cu televizorul meu. HG: How much is that new machine over there? As: That one costs £ sir. It's broken down. este tava mea cea mai bună. dragă. Wi: Oh. I can get you a new one. it's broken down. you're so clumsy! Dialogue 2 Henry Giii (HG). HG: Mă voi (O să mă mai gîndesc). the cylinder has gone. Wi: Oh.CAP. cilindrul e stricat. Agnes Gill (AG). domnule. young husband (Hu) Wi: Ce s-a Hu: Am spart o tavă. 23 în acest • să vă • să • să învă|a|i: obiectul care nu funcţionează. HG: Cît costă? As: Aproximativ 50 poate 60 HG: Cît costă maşina aceea nouă de acolo? As: Aceea costă 141 E. Perhaps £ 60. Dar este foarte vechi. Vă pot pune unul nou. la reparat un obiect. As: What's the trouble? . Wi: O. (Cîteva ore mai tîrziu) HG: AG: HG: AG: Assistant (As) Damn. What's the matter? This Flymo. As: Da. HG: Acest Flymo s-a stricat. Well. Un cadou de la mătuşa Hu: îmi pare teribil de rău. evening. Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). There's something wrong with my television set. HG: I'll think about it.

23 WG: As: WG: As: Defecţiuni Faults UNIT 23 Nu este bună culoarea. face un zgomot ciudat. 2.CAP. As: Yes. As: Anything else? it's making a strange noise. Cum se spune că un obiect stricat How to say that something is broken Am spart o farfurie o vază Maşina Flymo Siguranţa Cilindrul Bateria E ceva în televizorul meu s-a dus stricat The I've have car flymo fuse cylinder battery There is something wrong with my television set car has broken down gone broken a plate a vase neregulă cu maşina mea 119 . WG: Mulţumesc. Poate veni astă seară? Nu vreau să pierd As: Să văd ce pot face. Thank you. I see. CUM SE SPUNE Cum se exprimă regretul How to express your concern îmi pare teribil de îngrozitor de foarte rău HOW TO SAY IT terribly I'm awfully very sorry. Trimit imediat pe cineva. Good bye. I'll get someone there right away. Mai are ceva? Da. La revedere. colours are wrong. Da. thank you. Wg: Mulţumesc. Can he come this evening? I don't want to miss As: I'll see what I can do.

you may have to telephone for assistance. The shop assistant's part is recorded on the cassette. de bărbierit nu mai funcţionează bine. vă rog? E ceva în neregulă la uscătorul meu de păr. de fotografiat nu poate regla bine. As: înţeleg. T: îl puteţi repara? As: Să văd ce pot face. As: Good day. Shop Assistant (As) Tourist (T) — turistul vînzătorul Listen to the dialogue on the casette As: Bună ziua. în se nu un Your wrist watch loses time.CAP. Maşina dvs. T: Can you help me. please? There is something wrong with my hairdrier. As: Care este necazul? T: Face un zgomot ciudat. Luaţi locul turistului. doamnă. Reprezentant AA = AA Official Conducător auto Driver If your car breaks down. Citiţi acest dialog model şi pe casetă. Read the following model dialogue and listen to it on the cassette. Ceasul dvs. de mînă rămîne urmă. 3. Partea vînzătorului este înregistrată pe casetă. T: Cît timp va dura pînă As: mîine la aceeaşi oră. T: Can you put it right? I'll see what we can do. The alarm on your alarm clock doesn't work. Aparatul dvs. T: Thank you. As: I see. . 23 Defecţiuni — Faults EXERCIŢII — EXERCISES UNIT 23 EXERCISE 1 Ascultaţi dialogul de pe casetă. 1. 5. Your camera won't focus properly. 2. se strică va trebui să telefonaţi după ajutor. As: What's the trouble? T: It's making a funny noise. de dictat face zgomot ciudat. Maşina dvs. Your razor won't shave properly. 4. madam. T: Mulţumesc. Take the role of the tourist. Your dictating machine makes a funny noise. T: Mă puteţi ajuta. EXERCISE 2 Dacă maşina dvs. T: How long will it take you to mend it? As: Come back at this time tomorrow. Soneria ceasului deşteptător funcţionează.

AA Official: Ce marcă de maşină aveţi? Driver: Un Volkswagen Polo AA Official: Cum vă numiţi? Driver: Mă numesc Herzog. AA Official: Ce s-a întîmplat cu maşina d-le Herzog? Driver: Cureaua ventilatorului s-a stricat. HER­ ZOG. Your Mercedes 190 has broken down between Birmingham and Coventry. 23 Defecţiuni — Faults 23 AA Official: Automobiliştiior. S-a spart parbrizul. Bună dimineaţa. Trimitem pe cineva acolo cîl de curînd posibil. 2. AA Official: Sînteţi memebru AA. Maşina dvs. Provide the part of the tourist according to the information given below.CAP. pe baza informaţiilor de mai jos. Mr Herzog? Driver. Can you help me. 3. AA Official: What sort of car have you got? A Volkswagen Polo. 4. 4. Credeţi că bateria s-a descărcat. You think that the battery has gone. please? Driver. The engine is making a funny noise. Radia­ torul este spart. Mercedesul dvs. Motorul face un zgomot ciudat. The fan belt has gone. sînt membru ADAC. The part of the AA Oficial is recorded on the cassette. 100 s-a defectat între Shrewsbury şi Hereford. AA Official. Your Vauxhall Astra has broken down just outside Edinburgh. Herzog? Driver: Nu. We will have someone there as soon as possible. Sierra s-a defectat între Leeds şi Bradford. Stay with your car. 3. AA Official: Are you a member of the Automobile Association. Mr Herzog? Driver: No. Your Audi has broken down between Shrewsbury and Hereford The radiator has broken. 2. AA Unde sînteţi? Driver: între Harrogate şi York. AA Official: What's your name. Luaţi rolul turistului. good morning. How may I help you? Driver: Good morning. What's the matter with your car. Fordul dvs. Vauxhall Astra s-a defectat tocmai dincolo de Edin­ burgh. AA Official. but I'm a member of the ADAC. Your Ford Sierra has broken down between Leeds and Bradford. My name is HERZOG. The wind screen has broken. vă rog? AA Official: Ce sa întîmplat? Driver: Sînt în pană. sir. Rolul reprezentantului AA este înregistrat pe casetă. Audi-ul dvs. AA Official: Automobile Associa­ tion. s-a între Birmingham şi Coventry. Vă putem Driver: Bună dimineaţa. AA Official: Rămîneţi lîngă maşină. Mă puteţi ajuta. 121 . please? AA Official: What's the matter? Driver: I have broken down. AA Official: Where are you? Driver: Between Harrogate and York.

făcînd o gaură (burnt a hole in the bedspread). 626 s-a defectat între Keswick şi Lancaster. puteţi asculta de la început tot textul şi chiar de mai multe ori pînă ce veţi putea răspunde la întrebările de mai jos: — Ce s-a petrecut în timpul concediului? — Ce a neliniştit-o pe Jo? — Credeţi că nunta va avea loc? . Your Ford Escort has broken down between Bristol and Chipping Sod­ bury. Dacă doriţi. f. The exhaust pipe has broken. 6. Aţi ars cuvertura patului. accidents. very Acum scuzaţi-vă pentru următoarele Now apologize for the following accidente. Escort s-a defectat între Bristol şi Chipping S-a spart ţeava de eşapament. terribly awfully sorry. The windscreen wipers don't work. Aţi pierdut cheia uşii de la intrare (lost your front door key). Ştergătorul de parbriz nu 6. Aţi călcat peste pisică (trodden on the Example: I'M Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi acum ultimele scenete ale textului de ascultat. Fordul dvs. Aţi vărsat vin pe faţa de masă (spilt wine on the tablecloth) c. (Let the bath water overflow). Aţi spart o vază. a. 23 Defecţiuni — Faults UNIT 23 5. Mazda dvs. Aţi lăsat apa să se reverse din cadă. d. e.CAP. EXERCISE 3 Uneori au loc accidente şi trebuie să vă cereţi scuze politicos. 5. Your Mazda 626 has broken down between Keswick and Lancaster. (broken a vase) b. I've broken a cup. Sometimes accidents happen and then you have to apologize polite­ ly.

Now then. Dr: You must stay in bed for a couple of days. The nurse will put a com­ press on it. doctor. W: Mulţumesc. Vă doare? W: Da.CAP. W: No. And I've got a nasty headache. F: Ph: F: Ph: F: Ph: F. care este problema? W: Cred că mi-am luxat glezna. Şi fără fotbal deloc. When did this start? It started during the night. And no more football. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). I see. Dr: înţeleg. I'll give you something for the diarrhoea. • să descrieţi simptomul unei boli. F: How many should I take? Ph: The instructions are on the bottle. Thank you. Cîte trebuie să iau? Instrucţiunile sînt pe flacon. e foarte dureros. W: Nu. what's the trouble? I think I've sprained my ankle. Ph: Scuzaţi-mă. Ph: Excuse me. Dr: înţeleg. Have you got some­ thing for an upset stomach? What's the matter I've got a touch of diarrhoea. Pharmacist (Ph) (At the Pharmacy) F: Ph: F: Ph: F: Ph: F: Ph: F. Dr: Trebuie să staţi în pat cîteva zile. Mulţumesc. Doctor (Dr) Dr: Deci. Dr: Cum aţi W: Mă doare cînd merg. Sora vă va pune o compresă. 24 Boala — Illness UNIT 24 In acest capitol învăţaţi: • să spuneţi că sînteţi bolnav. Vă voi da ceva împotriva diareei. Dr: W: Dr: W: Dr: W: Dr: . Este o de a recomanda YOU HAD BETTER: face bine Este o des în unei persoane să facă un anume Dialogue 2 Winston (W). yes. deloc. And you had better buy some aspirins for the headache. How would you describe it? It hurts when I walk. Cînd a început? A început în timpul nopţii. Aveţi ceva pentru un stomac deranjat? Despre ce este vorba exact? Am o uşoară diareee şi am o afurisită de durere de cap. I see. Şi aţi face bine să cumpăraţi nişte aspirine contra durerii de cap. Are you in pain? It is very painful. W: Thank you. • să solicitaţi mijloacele de combatere a unei anumite boli.

I am sick Mi-e rău. 24 Boala — Illness CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT UNIT La doctor At the doctor a) Cum se spune că bolnav.CAP. HAVE YOU GOT A PAIN? . Care problema? necazul? What's the trouble? matter? bolnav bolnav (cu vomă) I am ill Sînt bolnav. slăbit ill b) Cum se descriu simptomele. Vă doare ceva? capul dintele spatele pieptul braţul degetul stomacul glezna genunchiul piciorul degetul picior de la mă doare mă supără b) How to describe symptoms. a) How to say you are ill. unwell indispus faint leşinat.

the sore throat When did the pain this last night. earache. cold. diarrhoea. 3 days ago.00? Da nu Yes.00. cough. temperatură. durere de ureche. începe ora 9? Does start at 9. A a început? noaptea start? Cînd a început durerea aceasta noaptea trecută A început ieri acum 3 zile WHEN DID THIS IT STARTED LAST NIGHT Aceasta este o formă a trecutului simplu formează la regulate Acest timp exprimă o acţiune încheiată şi negative ca ale se Prezent începe adesea la show often starts at 9. UNIT Am un o durere de dinţi. It Cînd a When did it 125 . It started yesterday. stomac deranjat. diaree. I've got a toothache.00 yester­ nu a it Yesterday it A Did the day? a Yes. headache. tuse. durere de gripă.CAP. durere de stomac. (fever). it doesn't Cînd it start? Past Tense) care se -ed formei de Formele cu verbul DO aici Trecut teri a ia ora at la start at 9. ft does/No. sore throat. the flu. an stomachache. 24 Boala — Illness durere de cap. durerea în gît upset stomach.

genunchiul 4. 24 2. 5. head leg foot hand back 6. urechea 3. EXERCISE 2 Ce spuneţi dacă: 2. un stomac deranjat? gripă? diaree? a sore throat? Have you got un upset stomach? anything for the flu? diarrhoea? EXERCISES EXERCISE 1 că vă dor următoarele părţi ale corpului: 6. spatele Dacă doriţi. 3.CAP. Aveţi o durere de ureche? Aveţi temperatură? V-aţi luxat glezna? diaree? Aţi pe genunchi? cu caseta. 5. Aveţi o durere de dinţi? Aţi mîncat prea multe cireşe? Aţi băut prea mult vin Tuşiţi. braţul capul 7. piciorul 8. 2. What would you say if: Verificaţi-vă . 4. stomacul 2. Boala — Illness o durere în ceva pt. At the pharmacy. your your your your your Say the following parts of your body hurt. ascultaţi pe casetă cum se 1. 4. 3. Check your answers with the cas­ sette. mîna dintele 5. La farmacie. 8. your arm your stomach your ear your knee your tooth If you want to. a. 7. 7. 6. gamba 9. 9. listen to the pronun­ ciation on the cassette first. 9.

You have had diarrhoea since yesterday. Make up the part of the patient and read the part of the doctor. d. You have had a bad back for three weeks. 24 EXERCISE 3 Boala — Illness UNIT 24 rolul pacientului în dialogul partea pacientului şi citiţi partea doctorului. You have had a cough for a week. a. Play the role of the patient in the following dialogue. completînd spaţiile goale. Say you have a sore throat.CAP. d. Now. You have had a temperature for 2 days. a. (Spuneţi că vă doare 5. Aveţi diaree de ieri. (Salutaţi 3. When did it start? (Cînd a început?) 6. Tuşiţi de o săptămînă. (Vă voi da ceva de durere în Now listen to the gapped conver­ sation on the cassette and take the role of the patient. Aveţi o durere de spate de trei săptămîni. Aveţi temperatură de 2 zile. b. Ascultaţi modelul pe casetă. Patient 1. Say it started two days ago. c. Listen to the on the cassette. Greet the doctor. . then. (Spuneţi că a început acum două zile) Acum ascultaţi de pe casetă şi luaţi rolul pacientului. c. Doctor 2. b. what's the trouble? (Atunci care-i necazul?) 4. I will give you something for the sore throat.

HG: Thanks. PF: Vei sta la hotel? HG. Les vacances. I want to go to Paris. just for a few days. vom lua o rulotă. Travel Agent (TA) TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: Bună ziua. Nu. 25 in acest capitol Concediul — Hoii'days să vorbiţi despre planurile dvs de vacanţă. voi merge în Franja. Are you going by train and hovercraft? Or are you going to fly? . Can I help you? Yes. Mergeţi cu trenul şi cu vehicul cu pernă de aer? Ori mergeţi cu avionul? TA: AB. Are you going to stay in the North? Or go South? HG: If the weather's good. Bună ziua. Veţi sta în nord? Ori mergeţi în sud? HG: Dacă vremea va fi bună vom sta în Bretagne. les vacances! PF: Er. madam. Good afternoon. numai pentru zile. PF: Well. WE'RE o condiţie Dialogue 2 Anne Bardy (AB). NOT IF THE WEATHER GOOD. Les vacances. 25 DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Peter Fuller (PF). vom merge pe Coasta de Azur. Pentru timp? A. we're going to go to the Cote d'Azur. But if it's not. Vă pot ajuta? Da. PF: Bine. les vacances! PF: Ei. TO VERB este cu ajutorul căreia se exprimă I AM TO STAY A ARE YOU TO STAY A HOTEI? YES. sper să o vreme HG: Mulţumesc. TA: AB: TA: AB: TA: Good afternoon. I hope you have a good time. Da. For how long? Oh. Dar dacă nu va fi. PF: That's a good idea. PF: Are you going on a holiday this year? HG: Yes. AM/NO. doamnă. da. Yes. yes.CAP. we're going to stay in Brittany. PF: Are you going to stay in a hotel? HG: No. I'm going to France. PF: Asta e o idee bună. we're going to take the caravan. să merg la Paris. Henry Gill (HG) PF: Mergi în concediu în acest HG: Da.

Călătorie plăcută. The return fare to Paris by air is AB: What does it cost by trains and hovercraft? TA: By train and hovercraft it costs about E 70. Cum se întreabă în legătură cu proiectele. AB: Mulţumesc. TA: Da. madam. madam. AB: Thank you. TA: Yes. UNIT 25 AB: Well. TA: Da. CUM SE SPUNE HOW TO SAY 1. călătoria dusla Paris cu avionul costă lire. TA: Yes. AB: I'll go by train then. I hope you have a good journey.Concediul — Holidays AB: Ei bine. if it's not too expensive. doamnă. AB: Cît costă cu trenul şi cu cu pernă de aer? TA: Cu trenul şi cu vehicolul cu pernă de aer costă aproximativ 70 lire. AB: Atunci voi merge cu trenul. dacă nu este prea scump. doamnă. voi merge cu avionul. How to about Dvs El Ea intenţionează să staţi să stea să mergeţi să meargă să jucaţi să joace stay going to he she play acasă în România în sud la Exter fotbal tenis anul acesta? Are you at home in Romania south to Exter football tennis tomorrow? this year? Ce aveţi are el ea intenţia să faceţi? facă? What are is he she going to do? . I'm going to fly.

Vienna — train 2. Example: London — plane Anul viitor intenţionez să vizitez Next year I'm going to visit Lon­ Londra. You are going to travel by de transport de mai jos. Bornholm — 3. Intenţionez să merg cu avionul. Paris — car 7. 25 Eu I intenţionează să Ea Noi Concediul să stăm acasă mergem Franţa vizităm prieteni Holidays UNIT stay at home go to France play tennis visit friends intenţionăm să jucăm tenis Dacă vremea este este prea bună cald intenţionez să merg scump în Franţa the weather is good If It's not too hot I'm going to go expensive to France — EXERCISE 1 lată mijloace de transport: Here are some means of travelling: a merge cu avionul go by plane trenul train vaporul boat maşina car Urmează să vizitaţi aceste locuri. Copenhagen — train 4.CAP. the transport given below. . Rome — car 8. I'm going to travel by plane. Cairo — plane. don. London — plane 5. Now it's your turn. Acum este rîndul dvs. — boat 6. You are going to visit these Urmează să călătoriţi cu mijloacele places.

CAP. (Spuneţi ce Intenţionaţi să faceţi în concediu. 25 EXERCISE 2 Concediul — Holidays UNIT 25 Ascultaţi dialogul de pe casetă. What are you going to do when you are on holiday? (Ce intenţionaţi să faceţi în con­ cediu?) Listen to the dialogue on the cassette. Are you going atone? (Mergeţi 7. în spaţiile libere dvs. Say where you are going. (Spuneţi cu cine mergeţi) 8. — De ce sînt nemulţumiţi locuitorii din — Este Godiva de aceeaşi părere cu soţul ei privinţa impozitelor? — Ce face Godiva la 131 .) 6. Ascultaţi tot textul de ori pînă pe baza informaţiilor obţinute. with gaps for you to insert Role B. Then talk about your holiday plans. (Spuneţi unde mergeţi) 4. The cassette has a recording of the role A. Rolul A este înregistrat pe casetă. 2. Say who are going with. Say how long you intend to stay. Role B. How are you going to travel? (Cum veţi călători?) 9. Say how you intend to travel.) Ascultaţi cu atenţie — to this Pentru acest capitol caseta conţine o scurtă scenetă de ascultat. în legătură cu concediul. (Spuneţi cît timp veţi sta. veţi putea răspunde la întrebări. How long are you going to stay? (Cît intenţionaţi să staţi?) 5. Apoi discutaţi despre planurile dvs. urmează să introduceţi rolul Role A Where are you going on holiday this year? (Unde mergeţi în concediu anul acesta?) 3. (Spuneţi cum veţi călători) what you intend to do on holiday.

O. Hi! Is that Felicity? Yes. See you tomorrow. Pe mîine. La intrarea în Town Hali la 7. Winston.CAP. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). F: Bine.30. I'll look forward to that. Constance (C) AB: C: AB: C: AB: York Alo. W: La revedere. tu eşti.K.30. what are you doing tomor­ row evening? Tomorrow. There's a concert of folk music at the Town Hall. Where are you? . 2 Anne Bardy (AB). W: F: W: 8762940. Hello. O. Thanks very much. Felicity? Da. Nimic. ce faci mîine seară? F: F: W: W: F: W: F. Anne! Is that you? Who's that speaking? It's me.30. Nothing. Felicity. York Hi. A. F: OK. W: Ne la 7. I'll meet you at 7. Mulţumesc foarte mult. Well. Felicity. there. La revedere. Anne. how nice to hear from you. Constance. Let me see. Constance. Unde eşti? AB: C: AB: C: AB. Winston (W) F: F: W: 8762940? Alo.30. WHAT ARE YOU DOING TOMORROW EVENING? Ce faci mîine seară? în engleză se foloseşte foarte mult forma prezentului progresiv a verbelor în unei în cadrul unui program viitor.K. Aştept cu nerăbdare. Constance. Would you like to go? That would be lovely. ce bine că te aud. F: W: E un concert de muzică folk la Ţi-ar plăcea să mergi? F: Ar fi frumos. Bună. Where? At the Town Hall entrance. F: fi/lîine? Să văd. At the Town Hall entrance at 7. unde? W: La intrarea în Town Hail. Goodbye. tu eşti? Cine e la telefon? Sînt Constance. 26 Invitaţii — Invitations UNIT 26 în acest capitol învăţaţi: • să despre o • să formulaţi o invitaţie în mod politicos. Good bye. Winston.

Thanks very much. AB: La revedere. That's marvellous. with Hugo. I'll meet you at the theatre at 7 o'clock. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. Nimic. Ce mai faceţi? C: Sîntem bine. AB: Constance. Mulţumesc foarte mult. altă dată. perhaps. AB: Ne vedem mîine la teatru la 7. este într-adevăr păcat. AB: O. de ce? AB: E un spectacol cu „Hamlet" la teatrul Ţi-ar plăcea să mergi? C: Ar fi frumos. I'm going to meet some friends of Hugo's. C: Da. Poate altădată. ce faci mîine seară? C: Mîine? Să văd. How to ask if somebody is free to accept an invitation Ce intenţionaţi să faceţi mîne? Aveţi treabă Sînteţi ocupat Sînteţi liber astă la de săptămînă (de Ce aveţi de gînd? What are you doing Are you doing anything busy free tomorrow? this evening? at the week-end? Nothing What do you have in mind? 133 . Some other time. what are you doing tomorrow evening? Tomorrow? Let me see. Mă tem că nu pot merge. Mă cu nişte prieteni de-ai lui Hugo. El este aici cu afaceri. Cum se întreabă o persoană dacă este liberă să primească o invitaţie. then. Good bye. AB. E minunat. Wait a minute. Good bye. Yes. Atunci. C: Un moment. I'm afraid we can't go. Well. la revedere. that's a real pity. Constance. some other time. Nothing. He's here business. 26 C: — Invitations C: AB: C: AB: C: AB: C: AB: C: AB: C: C: UNIT 26 Sînt în York acum. cu Hugo.CAP. Why? There's a ance of „Hamlet" at the Royal Would you like to go? That would be lovely. I'm in York right now. How are you both? We're fine.

ocupat Mi-e teamă că am trebuie nu pot indisponibil o întîlnire să merg la Bristol să merg să vin busy. 26 invitaţii — Invitations UNIT 26 2. Ce păcat! Poate I'm I'm afraid have can't 134 . to go to Bristol. go. an engagement. not free. concert Este un film cu Hamlet concert There's a film performance of Hamlet at the Town Hall Theatre That would be lovely. to say you to do.CAP. la Town Hall Ar fi frumos Vă mulţumesc foarte mult 3. Thank you very much. Cum se exprimă ce aţi dori să faceţi. How to say you can't go. come. What a pity! Some other time per­ haps. Cum vă exprimaţi cînd nu puteţi merge.

Ce-ar fi diseară? Da. nu. Ce-ar fi vineri? Ar fi frumos Unde să ne Poţi să mă iei? In faţă la cinema. Urmăriţi şi vedeţi puteţi alcătui. nu la *Să ieşim la un restaurant. 135 . with an Follow the arrows and see how many conversations you can up. La intrare Cînd? Cînd ne întîlnim? Să spunem că înainte de 8.CAP. hai. 26 Invitaţii — EXERCIŢII — EXERCISES UNIT 26 EXERCISE 1 Sînt trei puncte de plecare marcate cu un asterisc. Ce-ar fi sîmbătă? Mi-e teamă că nu sînt Ce păcat. *Să mergem la o There are three starting points. La ce oră? Da. Mi-e teamă că sînt ocupat(ă) vineri. Cînd? *Să mergem la cinema? Vai. I Aştept cu nerăbdare. e în regulă. In regulă.

When? we go to a cinema? Oh.Invitaţii — Invitations *Let's go to pub. When shall we meet? Let's just say before 8 O. I'm afraid I'm busy on Friday.K. How about Yes. let's. no. EXERCISE 2 Prietenul(na) dvs. Ce 136 Your friend is telephoning to ask you to go out. What do you say? . vă telefonează pentru a vă invita să Ceea ce spune el/ea e înregistrat pe casetă. Yes. What Saturday? That would be lovely Where shall we meet?i Could you pick me up? In front of the cinema. What time? I'm looking to that. that's At the entrance. What your friend says is recorded on the cassette. not to a pub! *Let's go out to a restaurant. UNIT How about this evening? I'm afraid I'm not free. What a pity.

Your friend. Refaceţi conversaţia. Town Hall You: Your friend: You. . At the entrance. De data aceas­ ta prietenul (a) vă sugerează întîlnirea la ora 8.30. De data aceas­ ta prietenul(na) vă invită să mergeţi la dans. De această dată dansul este la Hammersmith Palais. This time your friend suggests meeting at 8 o'clock. Do the conversation again. Do the conversation again. This time the dance is at the Hammersmith Palais. You: Do the conversation again. This time your friend suggests meeting at Ham­ mersmith Underground Station. Dvs: conversaţia. UNIT 26 Prietenul: Ce faci mîine seară? Dvs: Prietenul: E un concert de muzică folk la Town Hall. Refaceţi conversaţia. Your friend: You: Your friend: Good bye. Vrei să mergi? Dvs: Prietenul: Ne întîlnim la 7. What are you doing tomorrow evening? There's a concert of folk music at the Town Hall. Would you like to go? I'll meet you at 7.30. De data aceas­ ta prietenul (a) vă sugerează întîlnirea la staţia de metrou Ham­ mersmith.26 Invitaţii Invitations Your friend: You. This time your friend asks you to go to a dance. Do the conversation again. Refaceţi conversaţia. Dvs: Prietenul: La intrare la Town Hall Dvs: Prietenul: La revedere.

Are you off tomorrow? J.30? J. (scoţîndu-şi şapca şi ştergînduşi fruntea). J: W: J. La ce oră să vin? AB: O. Jerry. OK.K. unde ne întîlnim? AB: Să ne întîlnim la mine acasă? Apoi luăm autobuzul. What time shall I come? AB: Oh. O. Constance AB: Constance. OK. Mulţumesc Dom­ nului că e vineri. come about 1 o'clock. Till 8 o'clock. Hello. mîine sînt curse de cai în York. How about 10. What time? W. Tomorrow? W. Yes. Eşti liber mîine? Da. W: What about playing tennis? J. Ai avut o zi bună? Nu prea rea. Să ne întîlnim la club? Da. W. OK. a sau AT DAY prescurtare de ia D$d you a good CLUB La 2 Anne Bardy (AB).CAP. where shall we meet? AB: Shall we meet at my place? Then we can get the bus. W. J: O. W: Shall we meet at the Club? J. J: Bună.30? La OK. C: That's good idea.K. J W: J. • să propuneţi o întîlnire unei persoane. Yes. W. AB: Constance. С: Bine. Good day? Not bad. La ce oră? Ce zici de 10. C: OK. DIALOGURI — DIALOGUES 1 Winston (W). vino pe la 1. just the two of us. • să fixaţi data şi locul întîlnirii. 27 Intîlniri — Meetings UNIT 27 în capitol învăţaţi. Ce-ai zice să jucăm tenis? Mîine? Da. pînă la 8. Jerry (J) W: J: W: J. W: J. Shall we go? C: You and me? AB: Yes. it's York races tomor­ row. Mergem? С: Tu şi cu mine? AB: Da. Thank God it's Friday. С: E o idee bună. (taking off his helmet and mopping his brow). Yes. numai noi două. .

What time shall we meet? about in 20 minutes? El: Yes. Tu eşti. And you. în la este în care to la de o îi spus în asked me 3 Mrs Gammon (WG). WG: Ne întîlnim pe pajişte. peste 20 de minute. 1 o'clock. la Se joacă o piesă bună la teatru. A ME T O 0K. Da. El: Yes. Peste 20 de minute. Eleanor? Da. Ies în oraş cu Jim. La ce oră WG: Peste 20 de minute? El: Da. Peste 20 de minute. I'll see you soon. Winifred. Yes. la revedere. I'm going out Jim. El: Goodbye. Shall we go for a walk on the common? El: On. Hello. Thank you for inviting me. în unde firaisf<»Tn^e în SEE în prezent Pe El: WG: El: WG: El: EI: 878. WG: Atunci. I'm feeling very well. 27 C: — Meetings C: UNIT 27 Bine. that is a good idea. It's a lovely day. WG: Mergem la o plimbare pe pajişte? El: A. WG: Is that you. M-a invitat la cină.CAP. în regulă. That's all right. El: Da. îţi mulţumesc pentru invitaţie. Pe curînd. E o zi frumoasă.5961. thanks. El: La revedere. este. WG: E în regulă. este o idee bună. WG: I'll see you on the common. Dar tu? WG: Da. El: Da. There's a good play on at the theatre. then. Bună. Ce mai faci? Foarte bine. C: Sper să ai o seară plăcută. Eleanor? El: Yes. He's asked me to dinner. in 20 minutes. all right. isn't it? El: Yes. Mi-e teamă că nu sînt liberă. Goodbye. WG:Yes. C: I hope you have a nice time. Would you like to go? AB: I'm afraid I'm not free. I would like to go for a walk. WG: How are you? El: I'm very well. mă simt foarte bine. Eleanor (El) 878.5961. it is. in 20 minutes. Mi-ar plăcea să merg la o plimbare. El: Yes. Se joacă piesă. In 20 minutes. nu? El: Da. Ai vrea să mergi? AB. o au fost .

— Nu. 27 — Meetings CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT UNIT 27 se fixează o întîlnire. Mi-e temă că nu sînt liber(ă). Ar fi frumos. Cum se propune o acţiune în comun. Este în regulă. How to make an appointment or a date. Cum se propune ora/data la care urmează să aibă loc acţiunea Te Să ne peste 20 minute într-o jumătate de oră la ora 2 ora 5. race concert play on tonight tomorrow E o idee bună. that's a good idea. este (puţin) prea b. How to propose a time. appointment întîlnire oficială date întîlnire între prieteni a. о cursă Este un concert о piesă Să mergem. I'm afraid. not free.CAP. Ai dori să mergi? Shall we Would you like to go? jucăm tenis mergem la o plimbare jucăm tenis mergem la o plimbare play tennis go for a walk playing tennis going for a walk mîine? mñne astă seară There's a a. Să Ce-ar fi să Shall we What about tonight? tomorrow? b.30 140 . Oh. How to propose to do something together.

141 . Prietenul: La ce oră ne întîlnim? Dvs: Te întîlnesc la ora 10.30 UNIT 27 That's OK. Say you will meet your friend at the following times. 12. No.30 c. EXERCIŢII — EXERCISES EXERCISE 1 că cineva vă întreabă la ce oră trebuie să vă Propuneţi o oră potrivită. Suggest an appropriate time. b. Where's that? Where shall we meet? — At the club.45 g. Unde este asta? — Yes.30 — At 6. Friend: What time shall we meet? You: I'll meet you at 10 o'clock. 14. Unde ne întîlnim? — La club. — Da. How to propose the place. 15.00 h. — That's all right.45 f.30 Imagine someone asks you what time you should meet. 27 I'll meet you Shall we meet at Intîlmri — Meetings 20 minutes half an hour two o'clock? 5. OK. a.17.л CAP.30 d. c. 19. e. 19. 16. Spuneţi că vă veţi întîlni prietenul la următoarele ore. . That's (a bit) too early/late Cînd La ce oră să ne întîlnim? When What time shall we Cum se propune Să te întîlnesc Ne putem în faţa teatrului? la club? ia mine/tine acasă? Shall meet you Сап we meet in front of the theatre? at the club? at my/your flat? — La 6.în regulă.

27 EXERCISE 2 fntîlniri — Meetings UNIT 27 că cineva vă întreabă să vă Propuneţi un loc corespunzător.00 Post Office — West Road — Number 22 bus stop — Crown Lane — Marks & Spencer — Damask Street — 19. Jane: în regulă.30. Now do similar conversations using the following information: Odeon — Street/Breakspear Road — 20. What time shall we meet? Peter: At 7. Peter: Are you doing anything tomor­ row? Jane: Nothing. Why? Peter: There's a good film at the Odeon.CAP. La ce oră ne întîlnim? Peter: La 7. Where shall we meet? Peter: Can we meet at the Plough? Jane: I'm sure where that is. Suggest an appropriate place. Ne vedem atunci.30. Would you like to go? Jane: That would be lovely. Peter: Este la capătul Colchester Road colţ cu Straight Road. Friend: Where shall we meet? You: Can we meet at the Theatre? Say you will meet your friend in the following places. Peter: Faci ceva mîine? Jane: Nimic. Ascultaţi-o cu atenţie. a) cinema d) pub b) station corner of King Street and Parliament Street EXERCISE 3 Această conversaţie este înregistrată pe casetă. Jane: Bine. Peter: It's at the end of the Col­ chester Road at corner of Road. c) bus stop Betty's Spuneţi că vă veţi întîlni prietenul în următoarele locuri. Acum alcătuiţi conversaţii similare folosind următoarele informaţii: a) b) c) d) e) This conversation is recorded on the Cassette. De ce? Peter: E un film bun la Odeon. Example: Imagine someone asks you where you should meet. Vrei să mergi? Jane: Ar fi Unde ne întîlnim? Peter: Ne putem întîlni la Plough? Jane: Nu sînt sigură unde este asta. Hospital — Road — 15. Listen to it carefully. Jane: OK.00 Entrance to St. Jane: I'll see you then.00 .

27 — Meetings Ascultaţi cu atenţie — Listen to this UNIT 27 Ascultaţi relatarea de cîte ori doriţi şi reţineţi informaţiile pe baza cărora s-au alcătuit întrebările: THE LOCH NESS MONSTER.CAP. Unde trăieşte monstrul? Care este porecla monstrului? Cine este în final monstrul. după opinia studenţilor de la Birmingham? Există el într-adevăr? .

OF Caut o de TO LOOK FOR a căuta a pair of de a pair of shoes. domnule. As: Da. caut o pereche de mănuşi. Cred că astea mi se potrivesc. dar o măsură mai mare As: Da. doamnă. madam. I want something in leather. but in blue? As: I'm very sorry. ce măsură? AB: Am măsura 7. Thank you.CAP. I'm looking for a pair of gloves. As: Yes. madam. AB: Can I try them on? As: Of course. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Anne Bardy (AB). La revedere. As: La revedere. o pereche de pantofi a pair of pereche de a pair of o pereche de colanţi Dialogue 2 Henry Gill (HG). AB: I think I need this sort of thing. As: Goodbye. . Shop Assistant (As) HG: Bună ziua. As: Good afternoon. sînt foarte frumoase. AB: înţeleg. madame. Doresc ceva de piele. sir. As: Yes. dar As: îmi pare foarte rău. avem de culoare albastră. lată măsura AB: Da. 144 HG: Good afternoon. AB: Pot să le încerc? Desigur. madam. As: Da. lată cîteva mănuşi de piele măsura 7. doamnă. I'll leave it then. We haven't got them in blue. As: lată cîteva de măsura 7. What size? AB: I take size 7. legate de cumpărarea unor obiecte de şi a unor cadouri. Mulţumesc. I'M LOOKING FOR A As: Can I help you? AB: Yes. Have you got this size. AB: Oh. Goodbye. madam. but a larger size. îmbrăcămintea — Clothes UNIT 28 în acest capitol cum să formulaţi cererile dvs. Here are some leather gloves in size 7. doamnă. AB: I see. madam. AB: O. nu. As: Bună ziua. Shop Assistant (As) As: Vă pot fi de folos? AB: Da. atunci le las. doamnă. no. AB. As: Here are some in size 7. Here's a size AB: Yes. As: Yes. they are very nice. Aveţi aceeaşi măsură.

CAP. FOR HAVE YOU dintre HG: I'm looking for something for my wife. sir. HG: Pot încerc? As: Da. domnule. like that. dom­ nule. o rochie? Aveţi un pulovăr? o cravată? o pereche de pantofi? colanţi? negative şi dress? Have you got a pullover? tie? pair of shoes? tights? 2. HG: Iau o sticlă de o uncie. sir. 28 îmbrăcămintea mea. Cît costă? As: 5 lire uncia (28. Ce culoare Ce măsură Ce material căutaţi? vă trebuie? doriţi? What colour What size What material do you are you looking for? need? want? 145 . As: Da. HG: (mirosind) îmi place. As: Yes. sir. HG: (sniffing) Mmm. HG: I'll take an ounce bottle. Have you anything in mind? HG: She already has a lot of jewellery. V-aţi gîndit la ceva? HG: Ea are deja o mulţime de bijuterii. domnule. As: How about a bottle of perfume. HG: What do you recommend? As: Tropical Sunset is very popular at the moment. How much is it? As: £ 5 an ounce.35 gr). How to ask for an article of clothing. sir. Clothes UNIT 28 HG: Caut ceva pentru As: Da. As: Yes. sir. Caut — şi fipfKlit se în şi any în Cum se solicită un obiect de îmbrăcăminte. As: Ce ziceţi de o sticlă cu parfum? HG: Ce-mi recomandaţi? As: „Tropical Sunset" este foarte popular în momentul acesta. Thank you. HG: Can I try it? As: Yes. Mulţumesc. How to describe what you want. domnule. Cum ceea ce doriţi. sir.

Cred trebuie Aveţi că acest dar o măsură în de mai mică? mai mare? albastru? verde? nylon? mătase? smaller. 28 îmbrăcămintea — Clothes roşu. in green. de de piele. Cum se solicită o sugestie. galben. silk. larger. red. wool.CAP. blue. leather. yellow. Doresc îmi trebuie Vreau 34 măsura 36 38 3. nylon. Something in UNIT 28 Ceva albastru închis. soţia mea Caut ceva un cadou pentru un copilaş 0 tînără un domn I think I need Have you got this sort but a size . Cum se cere ceva How to ask for something different. dark blue. How to as when vou need advice.

Here are two model conversations. something a present a baby.50.CAP. întrebaţi care este preţul fiecăruia. You don't buy anything for yourself. a young girl. f IT pronume personal. Exemple: lată o fustă foarte frumoasă. 28 îmbrăcămintea — Clothes my wife. leave it. since you are thinking of a present for your wife you only buy those things which are suitable for your wife. Would you wrap it. a gentleman. Some other shopping phrases. Mă uit numai. în Oxford Street aţi găsit un boutique foarte frumos. Ele sînt pe casetă. Deoarece vă la un cadou pentru soţia cumpăraţi numai acele obiecte care se potrivesc. I'm just looking. You have found a nice boutique in Oxford Street. Sales Girl: Here is a very nice skirt. The sales girl offers you a number of things and you ask the price of them. să îl/o/n/le împachetaţi? Cît costă? Nu cred că îl/o voi lua. îl/o las. However.50 O iau. too. vă oferă mai multe obiecte iar dv. Can I try it? Can I try on? I'll take it/them. persoana obiecte şi — EXERCISES Exercise 1 Imaginaţi-vă că sînteţi un om de afaceri care vizitează Londra. lată două modele de conversaţie. please? How much is it? How much are they? I don't think take it. They are on the cassette. Cît costă? Vînzătoarea: 12. Nu cumpăraţi nimic pentru dv. You: How much is it? Sales Girl: £ 12. . Imagine you are a businessman visiting London. UNIT 28 I'm looking for for Alte propoziţii utilizate la cumpă­ rături. have it. Pot să încerc? Pot să îl/le/îi încerc? îl/o/îi/le iau.

I'll leave it. What about this dress? 9. mulţumesc. What about this silk blouse? 7. lată o pereche de butoni foarte frumoşi. How much does it cost? 148 .CAP. Now do similar conversations. I like that. Exercise 2 Studiaţi acest model de conversaţie cu atenţie. lată o pereche de şosete frumoase. 4. îmi place. Client: Yes. Acum alcătuiţi conversaţii similare. What about some earrings? Here is a very nice pair of cuff links. Do you like this waistcoat? 6. Vînzătoarea: Vă pot fi de folos? Clientul: Caut un pulovăr. thank you. 8. Clientul: Da. Cît costă? Study this model conversation carefully. lată o cămaşă foarte frumoasă. Can 1 suggest this necklace? 5. Here is a nice pair of socks. Această cravată este foarte frumoasă. 4. Vă place această vestă? 6. Here is a very nice shirt. 3. Sales Girl: 1. Sales Girl: This tie is very nice. Sales Girt: Cant I help you? Client: 1 am looking for a pullover. Vînzătoarea: Ce măsură vă trebuie? Clientul: îmi trebuie măsura 40. N-o iau. Este deasemeni pe casetă. Ce spuneţi de aceasă bluză de mătase? 7. Vînzătoarea: Acesta este foarte elegant. Sales Girl: Which colour do you want? Client: Light blue. You: How much is it? Sales Girl: E 6. Vă pot propune acest colier? 5. Vînzătoarea: Vă place această fustă? 2. Sales Girl: What material are you looking for? Client: Wool.00. No. Ce spuneţi de nişte cercei? 10. 8. This tie is very nice. Do you like this skirt? 2. 3. 28 îmbrăcămintea Clothes UNIT 28 Cravata asta este foarte frumoasă costă? Vînzătoarea: 6 Nu. Vînzătoarea: Ca material căutaţi? Clientul: Lînă. Vînzătoarea: Ce culoare doriţi? Clientul: Albastru deschis. Sales Girl: What size do you need? Client: I need size 40. Ce spuneţi de această rochie? 9. Sales Girl: This is very elegant. It is on the cassette too.

Nu uitaţi să întrebaţi preţul. Cabina de probă este acolo. Luaţivă rolul în conversaţia de pe casetă. 28 îmbrăcămintea — Clothes UNIT 28 lată obiecte de îmbrăcăminte pe care doriţi să le cumpăraţi. That is the only size we have in brown. 4. 2. Vînzătoarea Bună seara. 3.CAP. What about this brown pair? Certainly. Cumpăraţi o pereche de să vă rolul în conversaţie? Pe casetă este imprimat rolul vînzătoarei. 3. A silk blouse-size 16 a nice shade of pink. Imagine you are a lady customer in a boutique. 149 . 2. I'll just look. O cravată de mătase. I'm very sorry madam. doamnă. A nice elegant suit (skirt and pure wool-grey or size Exercise 3 Imaginaţi-vă că sînteţi o clientă întrun boutique. you provide your side of the conversation? There is a gapped conversation on the cassette. The changing room is over there. Ce spuneţi de această pereche Desigur. doriţi probaţi. What size? What color are you looking for? Here is a very nice pair of red trousers. Un costum (fustă şi bluză) frumos şi pură-gri sau verdemăsura Here are some clothes you want to buy. Clienta Customer Căutaţi o pereche de pantaloni. Este singura măsură maro pe care o avem. You're buying a pair of trousers. Măsura 26. Vă plac. No. Nu. doamnă. Ce măsură? Ce culoare căutaţi? lată o pereche de pan­ taloni roşii foarte frumoşi. madam. Să mă uit. too. Prea mici — ceva mai mari? Mulţumiţi şi vă rămas bun. Luaţi rolul clientei. Nu vă plac. O fustă din bumbac-roşu măsura 14. Roşu sau maro. O bluză de mătase-măsura cu nuanţe de roz. îmi pare foarte rău. can I help you? Yes. 4. A skirt made of cotton-dark red-size Don't forget to ask for the price. Take your part in the gapped conversation. A silk tie. Sales Good afternoon. vă pot fi de folos? Da.

please? V: Just a moment. of course. I'm afraid he's not here at the mo­ ment. Da. Este 794713? V. • să lăsaţi un mesaj pentru cineva. Phillips. a voice (V) AB: Alo.29 Telefonul — Telephoning UNIT 29 în acest capitol • să vă la telefon. • să solicitaţi persoana dorită. aici John Smith. Scuzaţi-mă că v-am deranjat. HG. Mi-e teamă că nu este aici pentru moment. AB. No. Nu. please. please? V: Yes. La revedere. AB: Can I speak to Mr. V: în regulă. AB: Pot vorbi cu dl. AB: I'm sorry to have troubled you. La revedere. Phillips. Phillips. Mulţumesc. PHILLIPS? a Dialogue 2 Henry Gill (HG). HG. AB: that 794713? V: No. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogues 1 Anne Bardy (AB). Goodbye. AB: Hello. Hello. AB. AB. Cred că aveţi un număr greşit. Nu face nimic. Phillips? I think you must have a wrong number. V: That's quite all right. John Smith speaking. please? Mr. Yes. a voice (V) V: Alo. This is 794715. V: That's quite all . I'll ask him to do that. HG: Peter Smith este acolo? V: Un moment vă rog. aici este 794715. CAN SPEAK TO după a TOArS Pot cu Phillips? se pune ALRIGHT această expresie se foloseşte ta o scuză. desigur. HG: Thanks. HG: Would you take a message for him. HG: Is Peter Smith there. Vreţi să-i spuneţi să sune pe cînd se întoarce? Henry Gill. V: Hello. HG: Would you ask him to phone Henry Gill when he gets in? V: Henry Gill. vă rog? V: Dl. AB: Goodbye. îl voi ruga să facă acest lucru. HG: Vreţi să preluaţi un mesaj pentru el.

La telefon Winston Bell. That's really annoying. Alo. aici e James Smith Mary Brown HOW TO SAY IT Hello (this is) James Smith speaking Mary Brown . La revedere. How to say who you are. W: Vă mulţumesc foarte mult. W: Will you ask Milton to phone me? J: Who is that speaking. într-adevăr supărător. J: I'm very sorry. Pot vorbi cu Milton Cine? Pot vorbi cu Milton Brown? Milton nu-i aici. Jim (J) J: W: J: W: J: W: J: Jim French. W: Pot lăsa un mesaj? J: Un moment. Nu pot face nimic. J: La revedere. W: să-i lui Milton să mă sune? J: Din partea cui? W: Winston Bell. J: Can you spell that. I'll ask Milton to phone you. îi voi spune lui Milton să vă telefoneze. 29 Telefonul — Telephoning HG: Goodbye. ftu este aid. W. I can't do anything about it. Goodbye. V: Goodbye. IS HE Este aici? CUM SE SPUNE Cum se spune sînteţi. J: OK. J: Puteţi spune pe litere. J: OK. Mai A MESSAGE? Pot un Dialogue 3 Winston (W). please? W: This is Winston Bell speaking. UNIT 29 HG: La revedere. W: Can I leave a message? J: Just a moment. J: And what's your number? W: My number is 8725963. W: This is Winston Bell here. J: Goodbye. Can I speak to Milton? J: Who? W: Can I speak to Milton Brown? J: Milton isn't in. please? W: W-i-n-s-t-o-n B-e-l-l. W: Thank you very much. WOULD YOU A unei persoane CAN I forma cu altei persoane. îmi pare rău. MILTON IN aid. V: La revedere.CAP. vă rog? W: W-i-n-s-t-o-n J: Şi ce număr aveţi? W: Numărul meu este 8725963. J: Jim French speaking.

is not in. I'll . him Milton her spune cere să. Numai o clipă. Just a moment please. here. Yes. Jones Mr. I am sorry . You have a wrong number. Pot vorbi cu Dr.. of course. Aveţi un număr greşit. vă rog. Vreţi să preluaţi Pot lăsa Would you take Can I leave un mesaj vă rog? Da. a message please? să-i spuneţi lui lui Milton cereţi tell ei Vreţi vă rog Would you please ask Da voi Yes.. tell him/her ask him/her. How to ask to speak to someone. aici.. Cum se lasă un How to leave a message. că. that..... Can you phone again later? There is no Mr.. Just a moment.CAP. desigur... Nu este aici.. să. Jones Mrs.. Regret. Green Vă rog? Un moment.. Puteţi suna mai Nu e nici un Mr. Cum solicitaţi să vorbiţi cu cineva.. Green Please? 3. 29 Telefonul Telephoning UNIT 2.. Can May speak to Dr.

spuneţi că doriţi să vorbiţi cu dl.. întrebaţi dacă numărul este corect. Apoi răspunsurile cu caseta. tinichigiul. Doriţi să vorbiţi cu Mr. check your answers with the cassette. Spuneţi că doriţi să vorbiţi cu dl. North Lane. Prezentaţi-vă.. Exercise 1 Featherstone.CAP. — Tyres Recreation Road. Poate încercaţi cu un partener. G.. Prezentaţi-vă.. York 768598 Sunaţi pe dl. întrebaţi dacă aveţi numărul corect. Smith. Green. Stroker. Domestic and Commercial 7. Prezentaţi-vă. Haxby. Exercise 3 Bryan Stroker. Aţi greşit şi cereţi scuze... Doriţi să-i lăsaţi un mesaj. Veţi suna mai 153 . Exercise 4 Row Opticians Opticians) Victor Grove. Pickering 74136 Sunaţi la firma Featherstone Tyres. Ripon. perhaps with a partner. Ripon 3484 Sunaţi la întrebaţi dacă aveţi numărul corect. Plumbing & Heating Engineer. Ecercise 2 Shaver and Electric Repair Centre Mount Parade. Brown. Harrogate 506745 Sunaţi firma Shaver and Electric Repair Centre. Prezentaţi-vă. 29 Telefonul — Telephoning UNIT 29 EXERCIŢII — EXERCISES Sunaţi la telefon Making Telephone Calls în următoare veţi fi solicitaţi să alcătuiţi diferite conversaţii telefonice cu numerele date.. Aflaţi că nu este acolo.. In the following exercises we will ask you to make various telephone calls to the given. Try to do them. Nu este acolo.

răspunsurile cu caseta. Persoana doreşte să vorbească cu Mr.CAP. numărul de telefon. întrebaţi persoana dacă doreşte să lase un mesaj. Vă prezentaţi şi întrebaţi cine este la telefon. Dacă doriţi. Miller pe care nu îl cunoaşteţi. Prezentaţi-vă. puteţi prelua ambele roluri. But if you want. Mary Mitchell nu este acolo şi rugaţi să sune mai tîrziu. Sunaţi la Mr. North Yorkshire. Vă prezentaţi şi spuneţi numărul dvs.. Ascultaţi cu atenţie • Listen to this Ascultaţi textul integral al casetei şi răspundeţi la întrebări. Concentrate on your part.. The Square. de mai multe ori. Exercise 8 Sună telefonul. Check your answers with the cassette. Valuers & Estate Agents. întrebaţi dacă aveţi numărul corect. you can take both parts as well. Dacă este necesar. de telefon. Primiţi telefon Receiving Telephone Calls în exerciţiile care urmează veţi primi telefoane. Vă prezentaţi. Johnstone. Nu este acolo. Smith nu este acolo. Presupuneţi că are un număr greşit. Dar Mr. Persoana doreşte să vorbească cu Mary Mitchell. Exercise Sună telefonul. Auctioneers. THE ABOMINABLE SNOWMAN Unde trăieşte Yeti? Care este dovada existenţei lui Yeti? Cum se numesc băştinaşii din acea regiune? . Rugaţi să vă sune el mai tîrziu. Persoana doreşte să vorbească cu Mr. de" telefon şi arătaţi persoanei că nu are numărul bun. Fiţi atenţi la rolul dvs. Spuneţi din nou numărul dvs. 29 Exercise 5 Telefonul — UNIT 29 James Johnstone. 322382 în the following exercises you will receive some telephone calls. Smith. Exercise 7 Sună telefonul.

Wa: Ce culoare are? HG: Este maro. SB: Sergent. Ce culoare are? Este albastru. At: Is this it? AB: Oh. And it's got a zip. Miss? lost my suitcase. Wa: What sort of camera is it? HG: It's an old Leica. it's brand new. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogues 1 Anne Bardy (AB). At: Acesta este? AB: O. • să unde şi cînd s-a întîmplat. are un etui din piele. Constable. What colour it? It is blue. yes. Şi are fermoar. madam.CAP. Wa. 30 Obiecte pierdute — Loss UNIT 30 în acest • să o pierdere sau un furt. What's it like? It's made of leather. Waiter (Wa) HG: Scuzaţi-mă. Cum arată? Este din piele. it's got a leather case. Este nou-nouţ. Mi-am uitat aparatul de fotografiat. . Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). AB: At: AB: At: AB: At: AB: At: AB: Can you me. Lost Property Office Attendant (At) AB: At: AB At: AB At: AB At: Mă puteţi ajuta? Da. da. dnă. E nou? Da. domnişoară. Vă mulţumesc foarte mult. să faceţi o descriere a obiectului dispărut. Sergent Brad­ bury. SB: Sergeant. Wa: What colour is it? HG: It's brown. Da. WG: (very worried): Oh. I've forgotten my camera. Wa: Has it got a case? HG: Yes. Yes. yes. Thank you very much. HG: Oh. Wa: Are etui? HG: Da. Sergeant Bradbury (SB) WG (foarte poliţist. Wa: Is this it? HG: Oh. it new? Yes. excuse me. da. please? Yes. Dialogue 2 Henry Gill (HG). Acesta este? HG: O. Mi-am pierdut geamantanul. Sergeant Brad­ bury. Wa: Ce fel de aparat este? HG: Un Leica vechi. Thank you very much. Vă mulţumesc foarte mult.

madam. He's called Bosun. SB: All right. WG: But only my Bosun comes when I call him. WG (chemînd): Bosun. Se numeşte Bosun. Un pudel negru. sergent. dnă. Oh thank Sergeant. sergeant. SB: Lots of dogs are called Bosun. What sort of dog is he? WG: He's a poodle. A poodle. SB: în regulă.CAP. 30 Obiecte pierdute — Loss UNIT 30 WG: îmi pare rău. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT i to (â pierde) to (a to teke (a lua) to to put (a Prezentul Perfect took âiole put to to a (a put saw ieft a (a avea) had ftad prin la \ (a Aceste to (a to (a to (a i to flve (a worked . SB: Mulţi cîini se numesc Bosun. doarnnă. doamnă. madam. WG: But Bosun comes when I call him. SB: Avem mai mulţi pudeli aici. WG: I'm sorry. WG (calling): Bosun! Bosun! There he is. WG: Dar Bosun vine cînd îl chem. I've lost my dog. SB: We've got several poodles. sergent. WG: Dar numai Bosun al meu vine cînd îl chem eu. madam. What's its name? WG: Bosun. madam. SB: Most dogs come when you call them. madam. Ce fel de cîine este? WG: E un pudel. dnă. SB: Your dog. SB: Mulţi cîini vin cînd sînt chemaţi. SB: Cnnle d-nă? Cum îl cheamă? WG: Bosun. lată-l mulţumesc. Mi-am pierdut cîinele.

Am Cineva mi-a pierdut aparatul foto paşaportul furat cheile punga cecurile de călătorie have Someone has lost forgotten taken stolen my our camera passport suitcase keys purse traveller's cheques 2. Yesfffird^ i i<3«t my amera Ieri rrú-am pkmM aparaffijt foto. pus Unde l-aţi văzut ultima oară pierdut Where did you put last see lose it? them? . How to say where you lost something. şi my nu have la purse? acţiunea care a loc pierdui $e din Cum se aduce la cunoştinţă o pierdere sau un furt. Cum unde pierdut obiectul.Obiecte pierdute — Loss 'trmog0fi& la your UNIT did pierdut se în sau de se ex. How to report a loss or a theft.

How to describe what you have lost. pierdut Cînd valiza dvs? văzut ultima oară punga dvs? lose When did you last see suitcase? your purse? ieri acum aceasta it them săptămîna trecută yestersay 10 minutes ago last week Eu Noi am văzut am avut am pierdut saw had We lost acesta 4. Cum faceţi descrierea obiectului pierdut. acesta? Puteţi descrie aceasta? aparatul foto? Can you describe it? them? the camera? leather. 4. How to say when you have lost something. 30 Obiecte pierdute — Loss lăsat restaurant. made of They're rubber. la metrou masă left the restaurant it in the tube the table them on the beach pe plajă văzut ultima oară UNIT Eu l-am Noi le-am avut last saw We had 3. silver. Cum arătaţi cînd pierdut obiectul.CAP. .

ceasul de mînă — wrist watch Exercise 2 Studiaţi conversaţiile care urmează. legătura cu chei — bunch of keys. I lost my suitcase. In the tube. Scuzaţi-mă mi-am pierdut Funcţionarul: îi puteţi descrie? Study the following conversations. umbrela — umbrella 7. Este. bricheta — cigarette lighter. 30 Obiecte Culoare alb(e) (i) maro — Loss Măsură mic(à) (i) Formă UNIT 30 Este Sînt nou moclern(e) cam vechi(e) lung(ă) (zi) (e) pătrat(ă) fti) (e) Age brand new They're modern old Colour white brown Size large small Shape short long round square — EXERCISES Exercise 1 Spuneţi că aţi pierdut următoarele obiecte: paşaport — passport 2. Excuse me. carnetul cu cecuri de voiaj — book of traveller's cheques. it is. Clerk: Where did you lose it? You. valiza — suitcase 3. Sînt înregistrate pe casetă. 8. punga — purse Say you have lost the following things: 5. Clerk: Can you describe it? It's new. You. I've lost my glasses. You: Excuse me. Clerk: Can you describe them? . Dvs. da. Thank you. Mulţumesc. Clerk: Is this it? Oh yes. 6.CAP. Funcţionarul: Unde aţi pierdut-o? în metrou. They are recorded on the cas­ sette. 4.: Scuzaţi-mă mi-am pierdut valiza Funcţionarul: O puteţi descrie? E nouă. Funcţionarul: Este aceasta? Oh.

presupunînd aţi pierdut urmă­ toarele obiecte: — umbrela — nouă — autobuz 73 — portofel — nou nouţ — toaletă — poşeta — piele — cafenea — pungă — conţinînd permis de conducere şi cheile maşinii — autobuz nr. Clerk: Where did you lose them? In the number bus. Rucksack — glasses. Clerk: Are these your glasses? You: Oh yes. Take your part in similar conversations. assuming that you have lost the follow­ ing articles: umbrella — new-no. 30 Sînt noi. bani. — Ochelari de soare — nou nouţi — la coafor — Pereche de mănuşi — piele al­ bastră — la restaurant new.CAP. Funcţionarul: Aceştia sînt ochelarii da. Obiecte — Loss UNIT 30 Unde pierdut? în autobuzul nr. cheile maşinii — pe plaje. — Rucsac — ochelari. Mulţumesc. 73 bus wallet — brand new — toilet handbag — leather café purse — containing driving licence and keys — bus no. Thank you. car keys on the beach Sunglasses — brand new — in the hairdresser's Pair of gloves — blue leather — in the restaurant Exercise 3 BIROU DE OBIECTE PIERDUTE DIN LONDRA Luni Obiectul găsit Culoare aproximativă geantă maro veche paşaport de culoare închisă mărunţiş Unde a fost Tate Gallery Marţi sacoşă aibă nouă sticlă cu vin 6 ouă o cheile casei portofel Afară la Cross la Royal umbrelă neagră nouă Joi ceas de mînă aur nou Toaleta de 160 . money. Ei sînt. Luaţi-vă rolul în conversaţii similare. They are.

Look at the information given above. Can you tell me what's in it? You: All my clothes are in it. I've lost my suitcase. La muzeul figurilor de ceară — Madame Tussaud. Informaţiile de mai sus le veţi folosi la alcătuirea unei conversaţii după modelul celei de pe casetă. nou nouţă. 161 .CAP. Is it new? Yes. Funcţionarul: îmi puteţi spune unde aţi pierdut-o. What colour is it? It's brown. mi-am pierdut valiza. Clerk: Can you tell me where you lost it? You: At Madame Tussaud's. yes. Funcţionarul: îmi puteţi spune ce conţine. Funcţionarul: Vă pot ajuta. 30 Obiecte pierdute — Loss LONDON TRANSPORT LOST PROPERTY Monday Wednesday Carrier bag White New umbrella Black New UNIT Thursday Wrist watch Gold New Item found Colour Aproximate age Contents Handbag Brown Old Passport Bottle of wine Dark glasses Six eggs Small change Loaf of bread House keys Wallet Tate gallery Outside Mark's Spencer's King's Cross Men's toilet Royal Hotel Where found următoarea pe casetă. please? Yes. Funcţionarul: Asta este? Oh da. and complete the conversa­ tion. vă mulţumesc foarte mult. thank you very much. toate hainele mele. Clerk: You: Clerk: You: Clerk: You: Clerk: Can I help you. Clerk: Is this it? You: Oh. Funcţionarul: Ce culoare are? Este maro. Decide what thing you have lost. Funcţionarul: Este nouă? Da. it's brand new. Listen to the conversation on the cassette. vă rog? Da.

îl puteţi repara pînă săptămîna viitoare? As: Nu pot promite. CUM SE SPUNE HOW TO SAY 1. I'll do my best. între 6 £ şi 7 F: O. As: Good morning. bluza Aş dori să mi se cureţe coase repare aparatul foto pantalonii antofii radioul my I'd like to this have these shirt camera shoes radio cleaned repaired trousers mended . Fac tot posibilul. 31 în Serviciile — Services UNIT 31 să duceţi obiecte la reparat sau ia curăţat. As: Have you got the guarantee? F: No. As: Can I see it? What's the matter with it? F: It makes a funny noise. Shop F: Bună As: Bună dimineaţa. F: All right. bine. As: Voi face tot posibilul. F: Cît credeţi că va costa? As: Nu ştiu exact. F: Assistant (As) F: Good morning. F: in regulă. Oh dear. Dar nu pot promite nimic. vă rog. F: Aş dori să-mi reparaţi acest radio. Between £ 6 and £ 7. please. Cum se solicită reparatul sau curăţatul unor obiecte. As: De unde l-aţi cumpărat? F: L-am cumpărat de aici. How to ask for things to be cleaned or mended. F: I'd like to have this radio repaired. Can you have it ready by next week? As: I can't promise. As: Where did you buy it? F: I bought it here. F: How much do you think it'll cost? As: I don't know exactly. All right.CAP. I'm afraid I haven't. As: Pot văd? Ce s-a cu el? F: Face un zgomot straniu. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). As: Aveţi certificatul de garanţie? Nu mi-e teamă că am. în regulă. but I can't promise As: I'll anything. my best.

— It has a stain. All your clothes are dirty and all your break­ ables are broken. Ce s-a întîmplat cu acesta? aceştia? What's wrong with it? What's the matter them? — It's broken. 3. 2. Refaceţi tot ce aţi pierdut. How to general faults. Ce spuneţi? You had an accident on the way home and fell off your bicycle. You go to the various shops. — Nu mai — Nu funcţionează. Poate fi acesta Pot fi gata mîine? săptămînă viitoare? aceştia pe la 5 Can you it tomorrow? have them ready by 5 o'clock? next week? EXERCIŢII — EXERCISES 1 Propoziţiile următoare au fost ames­ tecate. Aş dori să mi se calce cămaşa. Aş dori să mi se coase părul. 5. I'd like to have this film ironed. 5. Aş dori să mi se developeze pianul. I'd like to have my shoes cut. I'd like to have my suit repaired. — It doesn't go any more. I'd like to have my hair mended. How to when something will be ready. Cum se întreabă cînd va fl gata operaţia. Aş dori să mi se calce filmul. Aş dori să mi se repare costumul. 7. — It doesn't work. Aş dori să se acordeze acest radio. 31 Serviciile — Services UNIT 31 descrieţi defectele. Le puteţi pune în ordine? Traducerea lor vă poate ajuta 1. — Face un zgomot ciudat. I'd like to have this radio tuned. Can you sort them out? The translation might help you. What do you say? 163 . 6. 3.CAP. 3. 6. You have to set about restoring the damage. Toate hainele vă sînt murdare şi toate obiectele fragile vi s-au spart. — E spart. — It makes a funny noise. Mergeţi în diverse magazine. Exercise 2 Aţi avut un accident în drumul spre casă şi aţi căzut de pe bicicletă. 4. 2. I'd like to have my piano developed. Aş dori să mi se taie pantofii. These seem to have got mixed up. I'd like to have my shirt pressed 7. — Are o pată.

Arnold este o persoană foarte activă şi face singur anumite lucruri.CAP. Pantalonii mei sînt — Services UNIT 31 My coat is very dirty. My watch is broken. După părerea aceleaşi funcţii ca 164 Brown şi a d-nei Gammon femeile pot ocupa . Aş dori. 3. Aş dori. Cămaşa mea este murdară. comod. Aş dori să fie 2. My shirt is dirty. I am going to wash the car. veţi spune că doriţi să vi se facă aceleaşi lucruri în felul dvs. Exercise 3 că o persoană foarte comodă. I'd like to have the car washed. I am going to wash my shirts. My camera is damaged. Intenţionez să fac ordine în bucătărie. I am going to clean my shoes. să calc pantalonii.. 1 am going to brush my suit. Aparatul meu foto este stricat... I'd like. Dvs... Intenţionez să-mi fac pantofii. I'd like to have it cleaned. 2. Intenţionez să-mi perii costumul. 5.. WOMEN AT WORK 1. caseta pentru a afla ce urmează să facă Arnold. Apoi dvs. I'm going to wash my car. I am going to tidy up the kitchen. 4. I am going to mend the fuse. Intenţionez să curăţ ferestrele. Pălăria mea s-a murdărit.. 6.. 6. Ceasul meu este spart. Intenţionez să repar siguranţa. Example: Arnold: You: Imagine that you are a very lazy person indeed. Intenţionez să-mi spăl cămaşa. 4. Arnold: Intenţionez să-mi spăl maşina. Intenţionez să fac patul. Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi radio-reportajul şi încercaţi ca pe baza informaţiilor obţinute să la întrebări. Prietenul dvs. Your friend Arnold is very active and does things himself. Intenţionez să-mi repar maşina de tuns iarba. You can then get the same things done in your lazy way. I am going to make the bed. 3. însă doriţi ca alţii să facă pentru dvs. Listen to the cassette to see what Arnold is going to do. I am going to clean the windows. My trousers are all creased. My hat has got dirt on it. You want to have everything done for you. I'd like to have it. I am going to press the trousers. Haina mea e foarte murdară. I am going to repair my lawnmower. 5.

31 Serviciile — Services UNIT 31 2.CAP. Ce măsuri sînt prevăzute în Protection Act"? 3. Care este părerea Davidson în problema divorţurilor în societatea de azi? .

W: Ce făcea el? Wo: El traversa drumul. W: Eraţi în urma maşinii acestei doamne? M: Da. He was travelling too fast. W: Are you the driver of this car. (indignat) Nu e adevărat. Dialogue 2 Winston (W). DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Winston (W). Yes. W: Can you tell me what happened. Mergeam destul de încet. acest om conducea în urma mea şi Mergea prea repede. W: îmi puteţi spune ce s-a W: Can you tell me what happened? Wo: Conduceam de-a lungul „Strand"-ului şl am văzut un băiat care traversa pe zebră. I was going quite slowly. on my left. Wo: I was driving along the Strand and I saw a boy on the zebra crossing. Were you following this lady's car? Yes. I braked. W: How fast were you going. madam? Wo: Well.CAP. and hit me. în stînga mea. doamnă? Wo: Ei bine. . M: (indignantly) That's not true. Am frînat. doamnă? madam? Wo: Da. a man (M). sir? domnule? Da. a woman (Wo) W: Sînteţi acestei maşini. Mergeam de-a lungul M: Yes. sir? M: I was quite slowly. W: What was he doing? Wo: He was crossing the road. I am. W: Are you the driver of this car. About 25 miles an hour. • Să descrieţi un accident. W: Sînteţi şoferul acestei maşini. a woman (Wo) W: îmi puteţi spL ne ce s-a întîmplat. W: Cît de repede mergeaţi? M: Rulam destul de încet. Ea era în faţă. I was driving along the Strand. 32 Accidente Accidents UNIT în acest capitol • să anunţaţi un accident. She was in front of me. sir? domnule? M: Da. W: Asta tot. a man (M). 25 mile pe oră. W: Is that all. Wo: Yes. this man was behind me.

W: What happened then. W: Scuzaţi-mă. ea era destul de departe de mine. madam. Da. Vorbesc cu domnul acesta. but I hit her. How far? About 30 to 40 feet.CAP. Mâi relataţi ce făcut sau cealaltă pînă la un anumit j punct. I lovit. dar am izbit-o. I'm speaking to this gentleman. trecutul Conduceam lungul I was driving şi am fost and I was hit. desigur. Wo: That's not true. Wo. sir? M: This lady swerved to the right suddenly. o progresiv i în cazul cînd relataţi că ceva s-a întîmplat în timp ce dvs. He was crossing the road and I El traversa strada şi am I Progressive): I WAS I WAS WERE HE/SHE WAS WE WERE DRIVING ALONG THE STRAND YOU WERE CROSSING THE STRAND WERE THE STRAND . W: Excuse me. W: Cît de departe? Aproximativ 30 pînă la 40 picioare (1 foot 30 Nu este adevărat. doamnă. săvîrşeaţi o acţiune. dom­ nule? Această doamnă a virat brusc la dreapta. she was quite far away from me. 32 Conduceaţi aproape de ea? Nu. officer. Am frînat cît am putut de repede. W: W: M: W: M: Accidents UNIT 32 Were you driving near her? No. Wo: Yes. domnule El conducea foarte aproape de mine. I breaked as quickly as possible. CUM SE SPUNE HOW TO REPORT AN HOW TO SAY IT anunţaţi un accident să relataţi ce s-a întîmplat. He was driving near me. w: Ce s-a atunci. of course. La timpul prezent veţi folosi prezentul progresiv.

32 Cum Accidente unde eraţi şi ce Accidents cînd s-a UNIT 32 accidentul. How to say what (suddenly) happened. Un/o Acest maşină om băiat car That man bus boy A a traversat strada a oprit a venit de după colţ a virat la dreapta crossed the street (suddenly) stopped came round the corner turned right (brusc) Această autobuz 168 ... Eu eram pe zebră El era pe trotuar Ea you were and what you were doing when the accident I at/on the zebra crossing mergeam de-a lungul conduceam la colţul was on the pavement She going along.. driving round the corner of He autobuz maşină biciletă Noi Ei întorceam traversam ajungeam urmăream conduceam în acest acestui acestei We were They turning into. that overtaking following driving behind car.. bicycle.CAP. bus. How to say happened. 2. Cum se relatează ce s-a întîmplat (brusc).

a) Ealing Road b) Broad Street — pavement c) High Street/Graven Gardens d)Wagon Road — pavement e) Old Church Road/Wellington Avenue f) Victoria Road Exercise 2 Acum dvs. b) Ballards Lane/Nether Street c) Hamspark Road d) Avenue e) Common Hall Lane/New Road f) Goldhawk Road/King Street Exercise 3 Pe casetă este imprimat rolul poliţis­ tului în conversaţie. 169 .CAP. Then speak your part in the gaps on the cassette. Examples: Exemple: Clifton Road — pavement Clifton Road — trotuar I was on the pavement in Clifton Eram pe trotuar pe Road Road. Studiaţi cu atenţie întrebările lui pentru a putea formula răspunsurile apoi com­ spaţiile goale de pe casetă. Now you were travelling in a car. Use the following informations. On the cassette you will hear the policeman's part of the conversation. Folosiţi Imagine that you have to answer a policeman's questions about where you were when an accident happened. Eram la colţul dintre Clifton Road I was at the comer of Clifton Road şi New Street and New Street. Gardens a) Albion Street. Exemple: Newton Road Examples: Newton Road Conduceam de-a lungul străzii New­ I was driving along Newton Road ton. Study his questions carefully in order to work out what you wish to say. 32 Accidente Accidents UNIT 32 EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 că trebuie să răspundeţi întrebărilor unui privind locul unde fost cînd a avut loc accidentul. I was turning from High Street into Viram din High Street în Craven Craven Gardens. călătoriţi cu maşina.

CAP. 32 Ce se întîmplă aici? îmi puteţi spune unde eraţi cînd s-a produs accidentul? Unde mergeaţi? Ce s-a întîmplat? Ce s-a întîmplat apoi? Ce fel de maşină era? l-aţi văzut numărul? — Accidents Policeman going on here? Can you tell me where you were when the acci­ dent happened? Where were you going? What happened? What happened then? What sort of car was it? Did you see the number? UNIT 32 Dvs. — you Eraţi pe trotuar Mergeaţi la gară Un biciclist a venit de după colţ Maşina răsturnat pe biciclist Un Porsche roşu Din păcate nu Ascultaţi cu atenţie — to this Ascultaţi acest reportaj de atîtea ori pînă cînd veţi putea răspunde la următoarele întrebări. TRISTAN DA Cine au fost primii locuitori ai insulei Tristan da Cunha? Ce are Maria împotriva traiului în Anglia? Cum este clima în insulele Tristan da Cunha? .

WG: Oh. W: Was that hotel good? F: Yes. WG: îmi pare rău. Felicity? Da. a fost splendid. W: Was there a good view? F: Yes. ce păcat. Acum bea o ceaşcă cu cafea şi te vei simţi mai bine. dear. we had a super room with a balcony. E: Thank you. E: Şi preţul a fost într-adevăr prea ridicat. And the other guests weren't very friendly. ce păcat! E: Am avut o cameră dublă. E: Oh. Eleanor. not a single room. cu balcon. Ai avut o privelişte frumoasă? Da. WG: Vai. vai. WG: Vai. E: Şi ceilalţi oaspeţi nu au fost prea WG: Vai dragă. Ai avut un concediu plăcut? E: Nu prea bun. îmi pare rău. am avut vedere la mare. WG: Vai. it was great. Şi scările erau prea abrupte. we had a view of the sea. . my dear. 33 în acest capitol Vacanţe — UNIT 33 să relataţi despre cum aţi petrecut concediul: DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gammon (WG). that is a pity. oh dear. The hotel room was terribly noisy. The weather was awful! I'm sorry. E: E: E: WG:Oh. I'm sorry. 171 W: Ai avut un concediu frumos. Did you have a nice holiday? Not very good. WG:Dear. draga mea. E: Mulţumesc. Eleanor (E) WG: Eleanor. Hotelul a fost bun? Da. E: Camera de la a fost teribil de zgomotoasă. That is a pity. dragă. E: And there was something wrong with the lift. vai! E: Şi a fost ceva şi cu liftul. dear. nu una cu un pat. E: And the price was really too high. E: Vremea a fost îngrozitoare. E: And I had a double room. Dialogue 2 Winston W: F: W: F: W: F: Felicity (F) Did you have a good holiday. WG: Oh. am avut o cameră superbă. Now have a nice cup of coffee and then you'll feel better. Felicity? F: Yes. And the stairs were so steep. WG: Vai.CAP.

CAP.
W:

33

Vacanţe — Holidays

UNIT 33

Feljcjty, minunat. Şi de bronzată. A fost vreme bună? F: Mulţumesc. Am avut o vreme foarte bună. W: Soarele a fost foarte fierbinte? F: Da, a fost. La amiază era prea cald. W: Dar mîncarea? F: Mîncarea a fost excelentă. Şi foarte ieftină.

W: Felicity, you look wonderful! And so Was the weather good? F: Thank you. We very good weather. W: F: Was the sun very hot? Yes, it was. At midday, it was sometimes too hot. F: What about the food? The food was excellent and very cheap.

CUM SE SPUNE

HOW TO SAY IT

1. Cum se relatează despre concediul de anul trecut.

How to tell about last year's holiday. a. Cum se spune unde aţi fost. a. How to say where you went. în Eu Noi pe coastă am fost în zona lacurilor în în Franţa b. Cum descrieţi locul unde aţi fost cazat. Eu Noi un (frumos) am stat la o pensiune un camping pe cont propriu Eu semi pensiune am avut pensiune Noi o privelişte frumoasă un We
I

Alps. went to the coast. Lake District. to Italy. France. b. How to describe your accomodation. (nice) hotel. stayed bed & breakfast place. a We campsite. (self catering apartment.) half board had We full board a nice view a

CAP. 33
c. Eu am avut Cum

Vacanţe — Holidays
vremea soare averse vînt furtună zăpadă niciodată abia uneori adesea We never hardly ever sometimes often c.

UNIT

How to describe the weather. sunshine had showers rain wind •Storm fog snow

Noi n-am avut ploaie

d. Cum se spun toate împreună foarte ieftin(ă) Hotelul Camera Vremea a fost cam scump(ă) excelent(ă) (destul) de bun(ă) rău (rea) îngrozitor(oare)

d. How to sum it up. food hotel The room weather very cheap rather was excellent (fairly) good bad awful

EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1
Imaginaţi-vă că următoarele ţări. Imagine you went to the following countries. Example: Italy Am fost în Italia. I went to Italy. a. Italy — Italia b. Greece — Grecia c. Spain — Spania d. Wales — Ţara Galilor e. France — Franţa f. Denmark — Danemarca g. The Pyrenees — munţii Pirinei h. Yougoslavia — Jugoslavia aţi fost în

173

CAP. 33 Exercise 2

Vacanţe — Holidays

UNIT 33

Şi vremea? A fost neschimbată. Example: a) b) c) d) e) Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic

a a a a

And the weather? It didn't change at all. A fost furtună în fiecare zi. We had storm every day. soare. plouat. bătut vîntul. fost ceaţă. nins.

Exercise 3
Ascultaţi pe casetă conversaţia în care lipsesc întrebările puse de Winston. Le puteţi formula? Winston:Ai avut un concediu plăcut Felicity? Felicity: Da, a fost grozav. Felicity: Da, am avut o cameră grozavă cu balcon. Felicity: Da am avut vedere la mare. Felicity: Mulţumesc, am avut o vreme foarte bună. Felicity: Mîncarea a fost excelentă şi foarte ieftină. Listen to the gapped conversation on the cassette. Can you ask Winston's questions? Winston: Did you have a good holiday Felicity? Felicity: Yes, was great. Felicity: Yes, we had a super room with a balcony. Felicity: Yes, we had a view of the sea. Winston:... Felicity: Thank you, we had a very good weather. Felicity: The food was excellent and very cheap.

Exercise 4
Veţi auzi pe casetă întrebări privind ultima vacanţă de vară. Presupuneţi că sînteţi una din per­ soanele de mai jos şi răspundeţi la întrebări. 1. Unde aţi fost anul trecut în con­ cediu? 2. Unde aţi stat? (locuit) On the cassette you will hear some questions about your last summer holiday. Assume that you are the people indicated below, and give the answers to the questions which they would give. Where did you go on holiday Jast year? 2. Where did you stay?

CAP. 33
3. 4.

Vacanţe — Holidays
3. What was the weather like? 4. What was the food like?

33

Cum a fost vremea? Cum a fost mîncarea?

a) Mr Wilson — Italia — camping — cald — excelentă. b) Mrs Shaw — Scoţia — hotel — averse — destul de bine. c) Mr and Mrs Sanderson — Grecia — pe cont propriu — apartament — soare — ieftin d) Mrs Best — Suedia — Camping — ploaie — scump

unde sînt alimentele. P: Dacă nu te superi. R: That's just what you'll get. the water's nearly boiling. of course. îmi dai laptele. please dear? R: There isn't much left in this bottle. P: Atunci îl voi bea numai cu lapte. I'm afraid. P: Never mind. te rog? R: Nu prea mai este în sticla asta. then. R: Şi asta vei căpăta. R: Şi nici bucăţi de zahăr nu mai sînt. mic P: Have you put the kettle on? R: Yes. Oricum prefer ceaiul. se compune şi eventual un fiert. I'll do the bacon and sausages. Dacă pregăteşti pîinea prăjită eu voi face costiţa cu cîrnaţil. Rosemary (R) P: Ai pus ceainicul la încălzit? Da. Mi-ar plăcea un veritabil mic dejun. Would you mind passing the milk. te rog. anyway. P: I'll just take it with milk. there doesn't seem to be much left of the marmelade. P: Nu-i nimic. Here you are. yes. UNIT 34 in acest capitol • să cunoaşteţi unele • să alcătuiţi un mic dejun şi să DIALOGURI — DIALOGUES Peter (P). 3 4 Micul dejun — ale micului dejun englezesc. How many slices would you like? P: Two. Apa aproape fierbe. P: Nu te deranja. Ai ceva gem? R: Da. please. fac eu. de fructe cesé cu cafea sau fr^jMă tile . Şi doi nu pare să fie nici marmeladă. poftim. And two sausages. I'll open another. And there aren't many sugar lumps left either. felii doreşti? P: Două. P. Voi deschide alta.CAP. If you prepare the toast. I'd like a real breakfast. P: Don't bother. Would you like coffe or tea? There isn't much coffee left. Vrei cafea sau ceai? teamă că nu prea este cafea. I'll do it myself. Have you got any jam? R: Oh. prefer tea. desigur.

Nu. a lot of. apă este în ceainic? 3. please.. 3. Repetaţi răspunsul.. raft mijloc. Have you got any teaspoons? Clues: yes. There aren't . but never mind. Unde ţii farfuriile? Where — indicating position.. bottles of milk did you order? I ordered five bottles because there isn't . middle shelf 2.. but someone must have stollen our milk. Asta va costa bani. next to knives. How .. Ai linguriţe de ceai? Soluţia: da. on the top shelf. instrucţiuni. Verificaţi răspunsurile cu caseta. cupboard... 2. Check your answers with the cassette... There isn't . 4..CAP.. — indicînd poziţia. P: Where's the sugar? I can't find it. Nu e lume pe stradă.. Now you give the instructions. Crte sticle cu lapte aţi comandat? Am comandat cinci sticle nu mai am lapte deloc. cîrnaţi ai cumpărat? 5. Where are the knives? Clues: right-hand drawer.. vă rog. Unde sînt cuţitele? Soluţia: sertar dreapta. 8.. 4. dar nu contează. water is in the kettle? Not . 7. cuţite. sausages have you bought? Not . 8. using the clues. How . 2. dar cineva ne-a furat laptele. Where do you keep the plates? 177 .. How . tea left. 3. dulap. spaţiile goale cu 1. 34 Micul — Breakfast UNIT 34 EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 Ascultaţi de pe casetă şi many. R: It's in the cupboard. Nu. Repeat the answer. Nu mai este ceai. only six.. Unde este marmelada? Soluţia: dulap. folosind soluţiile date. 6. money. people in the street.. milk left. 4. 2. pe raftul de sus.. Acum daţi dvs. P: Unde este laptele? găsesc. That'll cost . numai şase.. Exercise 2 Unde este.. Where is the marmelade? Clues:cupboard. R: Este în dulap. 7.

bottom shelf. 6. Can you tell me where you've put the milk? Where is the frying-pan? . Mai sînt plicuri de ceai? Soluţia: colţul din stînga sus. Unde ţii ceştile şi farfurioarele? Soluţia: dulap. The answers on the tape are only ex­ amples. 5. raftul din fund. cup­ board. bottom shelf food processor. 34 Micul dejun — Breakfast UNIT 34 dulap. 7. Răspunsurile de pe bandă sînt numai exemple. 6. îmi poţi spune unde ai pus laptele? Unde este tigaia? Clues: cupborad. mixer.CAP. bucătărie. raft în fund. 5. Now think of your own kitchen. Acum gîndiţi-vă la propria dvs. Are there any more tea-bags? Clues: top left-hand corner. Unde sînt furculiţele? 8. Where are the forks? 8. A mai rămas brînză? 9. 7. dulap. Is there any cheese left? 9. Where do you keep the cups and the saucers? Clues: cupboard.

PM. luaţi loc. I've got your application form here in front of me and I'd like to ask you a few general questions. ever since we moved to Cheltenham. DIe Richards.CAP. Yes. PM: Şi acum aş dori să vă întreb PM: ceva despre experienţa dvs. PM: Şi de ce căutaţi o nouă slujbă? A: Am lucrat la un proiect de relaţii A: publice timp de doi ani dar nu mai văd nici o perspectivă de promovare în actuala mea întreprindere. Mr Richards. 35 interviu pentru obţinerea UNIT unei — Job interview DIALOG — DIALOGUE 35 Dialogue Alan (A). PM: Atunci căutaţi o responmai mare? PM Good morning. Richards. first if you don't mind. aici. Vă rog. And now I'd like to ask you a bit about your work experience so far. Mr Richards. ne-am mutat acolo de 3 A: ani. that you live in Cheltenham. I've been married for ten years now. A: Richards. That's all right.. please have a seat. PM: Din cerere văd că locuiţi în Cheltenham. but I don't see any further prospects for promotion within my present com­ pany. Personnel Manager (PM) Bună A: PM: Da. I can see from your application form. aş dori să întreb chestiuni generale mai dacă nu vă supăraţi. and we have two children. could you tell me your full name? A: Alan Richards. sînt căsătorit de 10 ani şi avem doi copii. Richards. A: în regulă. Mr ehm. PM: And you're married? A: Yes. Yes. you're looking for more then? . PM: Şi sînteţi căsătorit? A: Da. A: PM: Am numai iniţialele dvs. De cînd lucraţi la ac­ tualul dvs patron? A: Am lucrat la Ancova trei ani de cînd ne-am mutat la Cheltenham. Mr Richards. în profesie. în faţă. îmi puteţi spune numele complet? A: Richards. A: Da. PM: I've only got your initials here.. am cererea dvs. How long have you been working with your present employer? A: I've been working with Ancova for 3 years now. we moved there three years ago. PM: And why are you looking for a new job? I've been involved in a public-rela­ tions project for two years. PM: So.

se EXERCIŢII — EXERCISES Rugăm răspundeţi întrebărilor de pe casetă folosind „for" şi „since". să scriu şi să traduc materiale publicitare. De cînd pe acea bicicletă? Please answer the questions on the cassette. PM: And this project. Sînteţi 5. 6. Răspunsurile de pe bandă sînt numai exemple. 7. patron? 2. apartament? 3. Locuiţi de mult în actualul dvs. tell me a bit more it. pare foarte interesant şi sînt sigur că firma noastră vă va oferi şansa pe care o căutaţi. plan publicity cam­ paigns. îmi puteţi spune mai multe în ceea ce priveşte poziţia? PM: Da. Nu mai aveţi maşină? 7. desigur. The answers on the tape are only ex­ amples. How long have you been with your present employer? Have you lived in your present flat for a long time? Do you move very often? Are you married? Have you got a pet? Haven't you got a car anymore? How long have you been riding that bicycle? 2. of course. A: I've had to organize press-con­ ferences. 1.CAP. PM: Oh. A: Yes. that sounds very interesting and I'm sure our company would offer you the chance you are looking for. mai mult despre acest proiect al relaţiilor publice. write and translate adver­ tising brochures. that's right. campanii publicitare. PM: Da. 3. Could you tell me a little more about the position? PM: Yes. Aveţi vreun animal de casă? 6. A: Va fi nevoie să organizez con­ de presă. . A: îmi pare foarte bine să aud asta. A: I'm very pleased to hear that. 35 Interviu pentru obţinerea UNIT unei slujbe — Job interview A: 35 Da. 5. and I hope to get more experience on the PR side. freoA in tirrçjul cu km trecut FOR Şi SINCE. Vă mutaţi foarte des? 4. 4. De cînd lucraţi la actualul dvs. using and „since". aşa este şi sper să capăt mai multă în domeniul relaţiilor publice.

încă. nu-i aşa? J: Da. So I've just got time to dust the bookshelf I help you with the washing. R: Drăguţ din partea ta. R: And I'll polish the shoes. J:în regulă. Jill? J: Not yet. R: Ah. I started the windows. deci ferestrele. R: { know. Dacă tata îl ducea la reparat luna trecută. Bine. but I've hardly any time to do the housework. ce-ar fi să mă ajuţi să întind rufele? J: Atunci să lăsăm aspiratorul? R: Da. their daughter Jill (J) R: Ai şters praful de pe raftul cu J: Nu. Dar el a insistat să îl repare singur J: Şi bineînţeles n-a reuşit. dragă. dear. it would have been a lot easier to clean them this time. the vacuum cleaner doesn't work. so you're cleaning the windows first. R: Yeah. not unless you want to take the carpets out into the garden and beat them. R: Ştiu. Yes. eu voi spăla între timp vasele. I'll do the dishes in the meantime. R: That's nice of you. If Dad had taken it to be repaired last month it would have been back by now. R: A. But he insisted on repairing it himself. what about helping me hang out the whashing instead? J: Shall we just leave the vacuum cleaning now? R. dar maşina de spălat nu a terminat încă. you know that Dad's like well. 36 Treburi gospodăreşti — DIALOG — DIALOGUE UNIT 36 Dialogue Rosemary (R). these windows are really if you'd cleaned them more often. ştii cum e tata. aren't you? J: Yes.CAP. J: aceste ferestre sînt întradevăr murdare. mummy. but the washing machine hasn't finished yet. am început cu ferestrele. J: Mum. R: Aşa este. numai dacă vrei să duci carpetele în grădină să le scuturi. Peter (P). J: And of course he never got around it. mamă. R: Have you already dusted the book­ shelf. . J: Mm. ar fi fost cu mult mai uşor de curăţat de data aceasta. dacă le-ai fi curăţat mai des. acum ar fi fost acasă. aspiratorul nu funcţionează. Astfel că am încă timp să şterg praful de pe raftul cu cărţi înainte de a te ajuta la rufe. J: Puh. R: Şi eu voi curăţa pantofii. R: I know. R: dar abia am să fac gospodăria. J: All right.

Dacă şi-ar fi . şi dacă duceai aspiratorul ia reparat sau îl reparai tu însuţi. everybody. consultat cartea de bucate.dacă ar fi făcut pantofii. tată. Completările sînt în partea dreaptă. I promise I'll take it to the shop In lecţie in cazul in în forma trecută a este ia mult propoziţia principală verbul se pune ia y HAD TAKEN the vacuum cleaner to be repaired last it WOULD HAVE BEEN back EXERCISES — now... 3... încercaţi să găsiţi perechile corecte şi apoi spuneţi cu voce tare întreaga frază. I'm sorry.if Mary had consulted the cook book... the language course .. Promit că îl voi duce la magazin P: Hello. Exercise 1 Veţi găsi mai jos un număr de propoziţii incomplete. la asta! Dacă iţi ştergeai picioarele înainte de a intra. dar într-o ordine inversată... P: O.. Check your answers with the cassette. 2. Try to find the correct match and then say the whole sentence. The appropriate endings are opposite but in the wrong order. ...aş curăţat vîndut maşina ferestrele..he would have worked through heard the news.I would clean the windows. nu Da. anul trecut. I'm sorry. J: Bună ziua. Dacă ar fi . P: OK îmi pare rău. Verificaţi răspunsurile cu caseta. If he had sold his car last year. and if you'd taken the vacuum cleaner to be repaired or repaired it yourself. nu! Mama şi cu mine am lucrat ore întregi şi abia am terminat de şters duşumeaua.. P: Oh. îmi pare rău. Dacă şi-ar fi . . In your book you will find a couple of incomplete senteces.. Dad.CAP. 1. R: Yes. If he had .. 1 didn't think. no! Mum and I have been working for hours and we have just finished mopping the floor! Just look at that! If you'd wiped your feet before you came in you wouldn't have dirtied the floor. nu ai fi murdărit duşumeaua. 2. Treburi — Housework UNIT 36 P: Bună ziua tuturor. 3. Oh.. carpetele ar fi fost de asemenea aspirate..ar fi ascultat insistat pe cursul ştirile. de limbi străine. Ah.. too.. P: OK. 1.. the carpets would been done.. J: Hi. he had cleaned his shoes.

36

Treburi —

36

4. Dacă aş fi avut ...dacă s-ar fi 4. If I had had ...if he had aşteptat să plouă. time... expected it to rain. 5. Dacă Joe ar fi ...podeaua nu ar 5. If Joe had ...the floor ascultat radioul... fi fost iar listen to the wouldn't be dirty murdară. radio... again. 6. Budinca ar fi ...ar fi învăţat o 6. The pudding ...he would have avut un gust mai mulţime. have been tasted learned a lot. 7. Pantofii ar fost lustruiţi... 8. El şi-ar fi luat o umbrelă... fi ...dacă aş fi găsit peria. 7. The shoes would have been polished... ...ar fi obţinut 8. He would have 1000 de lire mai taken an um­ mult pe ea. brella... ...if I had found the brush. ...he'd have got a thousand pounds more for it.

Exercise 2
Acum spuneţi ce s-ar fi întîmplat. Răspunsurile de pe casetă sînt numai propuneri. Dacă aş fi ştiut că ieri a fost ziua de naştere a lui 2. Dacă aş fi văzut oferta specială... 3. Dacă aş fi ştiut că restaurantul era deschis... 4. Dacă aş fi ştiut că poştaşii sînt în 5. Dacă aş fi ştiut că Judy şi cu au făcut toată 6. Dacă mi-aş fi amintit titlul fil­ mului... 7. Dacă mi-ai fi spus că mag­ netofonul tău a fost stricat... 8. Dacă nu aş fi fost de ocupat... Now you say what would have hap­ pened. The answers on the tape are only suggestions. If I had know that it was Rose-Mary's birthday yesterday... 2. If I had seen the special offer... 3. If I had known that the restaurant was open... 4. If had known that the postmen were on strike... 5. If I had known that Judy and Jill had done ail the housework... If I had remembered the title of the film... 7. If you had told me that your recorder was broken... 8. If I hadn't been so busy...

Exercise 3
Acum formulaţi condiţii imposibile. răspunsurile de pe casetă sînt numai propuneri. Aş fi mîncat friptura dacă... Now you formulate the impossible con­ dition; the answers on the tape are only suggestions. 1. I would have eaten the steak if... 183

CAP. 36

Treburi gospodăreşti —
2. 3. 4. 5.

UNIT 36

2. 3. 4. 5.

Aş Aş Aş Aş

fi fi fi fi

luat autobuzul jucat badminton dacă... curăţat casa dacă... răspuns la telefon dacă...

6. Aş fi curăţat pantofii dacă... 7. Aş fi cunoscut înţelesul cuvîntului dacă... 8. Aş fi ştiut mai mult despre

I would have taken the bus if... I would have played badminton if... I would have cleaned the house if... I. would have answered the phone if... 6. I would have cleaned my shoes if... 7. I would have known the meaning of the word if... 8. I would have known about the country if...

in grădină

Gardening

37

DIALOG — DIALOGUE
Dialogue Rosemary (R), Peter (P)
Trebuie să facem ceva cu grădina noastră, Peter. Dacă am petrece mai mult timp în ea, ar arăta într-adevăr cu mult mai bine. Da, cred că ai dreptate, dragă. Deci, de ce să nu facem puţin grădinărit în această dupăDacă coseşti gazonul, eu mă voi ocupa de buruieni. în regulă, mai voi cosi gazonul şi apoi voi tunde gar­ dul. Şi eu voi merge la magazin să cumpăr seminţe şi bulbi. Da, dar grăbeşte-te. Dacă pleci acum, vei fi înapoi pentru masa de prînz. R: We to do something about our garden, Peter. If we spent more time on it, it would really look a lot better. Yes, I think you're right, dear. So, why don't we do some gardening this afternoon? If you mow the lawn first, I shall do the weeding. Ail right, I'll mow the lawn first and then I'll cut the hedge. And I'll go to the garden-centre and buy some seeds and bulbs. Yes, but If you leave now, you'll be back for lunch.

P:

P:

R: P: R: P:

R: P; R: P:

EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1
Exprimaţi condiţii probabile urmînd exemplul anterior şi verificaţi răspun­ surile cu caseta. Răspunsurile de la numerele pot fi diferite de ale dvs. Dacă типе e o zi frumoasă mă voi duce la înot. 2. Dacă vine acasă devreme, ea ne va vizita astă seară. 3. Dacă Marea este prea scumpă, voi petrece vacanţa îh Portugalia Express probable conditions following the example overleaf and check your answers with the cassette. Your answers to numbers may differ from the examples on the tape. 1. If it's a nice day tomorrow I ... for a swim. 2. If Mary is home early, she ... us tonight. 3. If Great Britain is too expensive, I ... my holiday in Portugal.

CAP. 37
4. Dacă se strică televizorul 5. Dacă este închisă cafeneaua 6. Dacă întîrziu la serviciu

— Gardening

UNIT 37

4. If the television breaks down... 5. If the pub is closed... 6. If I am late to work...

Exercise 2
Exprimaţi acum condiţii improbabile folosind timpul trecut şi condiţionalul. Din nou, răspunsurile dvs. pentru numerele pot diferi de cele de pe casetă. Observaţi că este adesea prescurtat. Dacă am pleca la 8 am sosi înainte de amiază. Dacă ne-am cumpăra o maşină de tuns iarba, lucrul în grădină ar fi mai uşor. Dacă am planta floarea soarelui, soarele ar străluci întotdeauna în grădina noastră. Dacă aş cîştiga un milion de lire la Dacă mi-aş pierde serviciul... Dacă mi s-ar strica maşina pe autostradă... Now express improbable conditions using the past tense and the condition­ al. Again your answers to numbers differ from the examples on the tape. Please note that would is often abreviated I would I'd If we left at eight, we... before noon. 2. If we bought a lawnmower, garden­ ing ... easier. 3. If we planted sunflower, the sun always ... in our garden. 4. If I won a million pounds in the lottery... 5. If I lost my job... 6. If my car broke down on the motor­

2. 3. 4. 5. 6.

Asta-i camera ta. shall I bring my bag up? P: No. R: Deci iată-ne. R: Yes. P: Am o mulţime de idei privind ceea ce am putea face împreună. their nephew R: Bună. las-o. Am putea urmări un meci de cricket sau am putea juca golf. R: Este plăcerea noastră. I've already got lots of ideas of things we could do We could watch a cricket match or play golf. P: Bun venit la Cheltenham. mă descurc eu. P: Or we could even go to Gloucester and visit the cathedral. This is your room then. Or how about visiting the race course. R: So. you musn't do that. R: Oh. R: Welcome to Cheltenham. B: Hi. poate ar trebui să deschid o fereastră.38 Avem musafiri — Guests 38 în acest capitol unele funcţiuni ale verbelor modale ajutătoare. Ce-ai spune să mergem la curse? Ţi-ar plăcea? B: Este nemaipomenit. mătuşă Rosemary. B: OK. Cred că puţin aer proaspăt nu strică. dar este puţin neaerisit aici. I'll carry it up for you B: Oh thank you. R: Come on up. îmi pare bine că te văd. ţi-o aduc eu mai B: Mulţumesc. nu trebuie să te deranjezi. P: Oh. here we are. I'll show you your room. that's fantastic. I think a bit fresh air can't do any harm. B: Hi aunt Rosemary. Peter (P). B: What kind of tree is that? You could almost climb onto it from here. hi Brian. P: Nu. just leave it. DIALOG — DIALOGUE Dialogue Rosemary (R). R: Da. nice to see you. este încîntătoare. it's lovely. nu trebuie să faci aşa ceva. B: Bună. B: E nemaipomenit că voi sta aici în următoarele două săptămîni. but it's a bit stuffy in here. it's our pleasure. P: Sau am putea chiar să mergem la Gloucester să vizităm catedrala. would you like that? B: Ah. R: Hai sus arăt camera. perhaps I should open a window. it's great that I can stay for the next two weeks. B: Ce fel de pom este acesta? Aproape te poţi căţăra în el de aici. Să-mi aduc sus sacoşa? P: Nu. but you needn't bother. Sună foarte frumos. P: No. Brian. Brian. I can manage. Brian. B: OK. that sounds super. B: Oh. Do you know what happened to your cousin last year? . B: O. Nu ştii ce i s-a întîmplat vărului tău anul trecut? (B) R: Oh.

MIGHT.or b) the question: Would you like to . R: Well. lată pentru pat. mă voi în el. R: Cina este la 7./să privim/să jucăm.. deci aş B: might come down a bit if putea coborî mai that's all right. B: acest am multe de COULD. vedem mai tîrziu. really? Well.. B: So just make yourself at home and R: Deci ca acasă şi ne R: I'll see you later.30 so if you want to freshen up a bit we'll see you doreşti să te răcoreşti puţin... Baia The bathroom is next door. Yes. căzut şi şi-a luxat glezna. Astfel. Yes. SHALL. „We could watch a cricket match". I don't think I'll need that long. for example: „We could watch a cricket match". Ce-ar fi să ne întîlnim? Voi P: outside in the garden somewhere. două prosoape şi un săpun. B: Thanks. ele sînt EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 în text spune Peter că are o mulţime de idei în legătură cu ce ar putea să facă. în propoziţia WE COULD EVEN GO TO De fefe»tte Í a cere după cum aţi COME DOWN A cap. To suggest such ideas you could use the following structures: a) We could go. Fine. that would be nice. 188 In the text Peter says he has a lot of ideas of things they could do. B: Mulţumesc. I promise I won't climb onto it. ne downstairs. deci dacă R: Dinner's at 7. au funcţiuni. ce? B: No. dacă e bine aşa. You'll este alături. de la parter. ar fi plăcut. so I B: Nu cred că va dura mult./watch/play. Why don't you join me? I'll be P: Bine. Thanks. B: Da.38 Avem musafiri — Guests UNIT 38 B: Nu. R: Bine.. B: A.. B: Da...30. De ex. here are the blankets for your bed. adevărat. Este toată a ta have it all to yourself because we deoarece noi o folosim pe cea use the one downstairs. Pentru a propune astfel de idei puteţi folosi următoarele construcţii: a) Am putea jucăm sau b) Ţi-ar plăcea să mergem. fi pe undeva prin grădină. promit că nu B: Oh. vedem jos. what? P: Cînd s-â căţărat în acest copac P: When he onto that tree one una din crengi s-a rupt şi el a of the branches broke off and he fell and sprained his ankle. Bine. two towels and a bar of soap.

8. can also be used to ask permission to do something. watch a cricket match Now use structure b) 6. 3. să urmărească o întrecere de canotaj 4. play badminton 10. Solicitaţi permisiunea să: 2. go to a tennis tournament 9. să joace bedminton să meargă la înot Exercise 2 Verbele auxiliare can. play volleyball 7. 4. and might is the most formal. 6. Ask permission to: 2.CAP. using first structure a). Then repeat this process begin­ ning with no. 4 apoi aceeaşi procedură de ia 5 la 8. 6. Can este mai puţin oficial iar might este foarte oficial. 3. 5. 8. să meargă la un turnir de tenis 9. 7. go swimming The following auxiliaries: can. să joace voleibal 7. să urmărească un meci de Acum folosiţi construcţiile b): 6. 5. să joace tenis de masă 3. rugby 2. go skating 5. watch the ice-hockey on tv 8. Now you ask permis­ sion starting with the least formal in no. să urmărească la meciul de pe 8. folosind prima construcţie: a): să joace rugby 2. să meargă la patinaj 5. use the bathroom smoke (in here) come early use your car play in the garden watch tv get a drink have a shower . 7. 1 şi cu cel mai oficial la nr. Acum cereţi per­ misiunea începînd cu cel mai puţin oficial pentru nr. could. play table-tennis watch the rowing-contest 4. Can is the least formal. 5. 1 and ending with the most formal in no. may. să folosiţi baia să fumaţi (înăuntru) veniţi devreme să folosiţi maşina să vă jucaţi în grădină să vă uitaţi la tv să căpătaţi o băutură să faceţi un duş you suggest sports to a visitor of yours. 4. 4. 38 Avem musafiri — Guests 38 Acum unui musafir dvs. might se pot folosi pentru a o permisiune. may.

pe care aţi solicitat-o la telefon. înţeleg. 39 Ajutoare la copii — Babysitting cuvintele UNIT 39 tn capitol ANY. L: Linda. J: A. You must be. I thought she might like that. Good afternoon. And I've already got some experience looking after babies. They ususally do. I'm Linda. I see you've got a pushchair there. da. pînă cînd cineva mi-a sugerat că aş putea începe să ceva bani din aceasta. You are 16. . cred că va plăcea acest lucru. dai drumul pentru o jumătate de şi s-a încălzit. J: Oh. o problemă. aşa m-am gîndit şi eu. If she wakes up. J: Ah. Ai 16 ani. E prea mare deja pentru căruţ? Da. please? J: Of course. no problem. te rog? J: Desigur. L: In regulă. Well. ONE. she's six months old now and a bit too heavy for that. I thought so. the babysitter you telephoned for. Da. Văd că aveţi aici un scaun pe rotile. Linda. nu-i aşa? L: Da. and her tea is in a bottle which put in a microwave. desigur.. Caroll is sleeping in her cot right now.CAP.. Judy (J). da. mai tînără mi-am imaginat. are şase luni acum şi e puţin prea grea pentru acesta. And there are some nappies over there. but if she wakes up. Bună ziua Trebuie să fii. She's too old for the pram then? J: Yes.. Sînt Linda. L. Linda. First at home and then for friends of my parents. Acolo sînt şi nişte scutece. J: Da. Dacă se trezeşte. dar dacă se trezeşte poţi s-o pui în scaunul cu rotile şi o poţi împinge puţin. într-adevăr îi place foarte mult. DIALOG — DIALOGUE Dialogue Alan (A). L: Yes.. 1 see. De obicei le place. Come on in. A: Could you open the door. acasă şi apoi la prietenii părinţilor mei. she's really fond of that. you can always put her in the pushchair and wheel her around a little. Intră.. until some­ body suggested that I start earning a little money with It. Well. aren't you? L: Yes. Dar am deja o oarecare experienţă în îngrijirea copiilor. J: O. of course I am.. Linda (L) A: Vrei să deschizi uşa. L: Linda. you look a lot younger than I thought. Caroll doarme în pătuţul ei acum şi ceaiul ei este într-o sticlă pe care am pus-o în cuptorul cu microunde. bine. yes. you could turn it on for half a minuté and heat it up. Ei. J: Yes. L: All right.

J: în regulă. ne vedem mai tîrziu. and when do you think you will be back? My mother woulkd like me to be home before midnight. Crema este lîngă acesta. J: Bine. that's kind of you. so you'll definitely be home by 12 o'clock. of course. Este şi o sliclâ de ulei pentru sugari deschisă în sertar şi încă una pe acolo. A: I think we should be going. Bye. Linda. and there are some crisps on the table over there. yes. desigur. în dreapta scutecelor. Pa.CAP. J: Well. L: Oh. My husband can take you home after­ wards. See you later Linda. Linda. A: Cred că ar trebui să mergem. too. everything will be fine. L: Nice to meet you. J: Da. J: Serveşte-te cu tot ce doreşti din frigider — sînt şi ceva biscuiţi pe masă acolo. A: Pleased to meet you. Are there any anywhere? J:Yes. Linda. good. L: O. totul va fi bine. dragă. deci sigur vei fi acasă pe la ora 12. J: Help yourself to anything you like from the fridge. here he comes. have you got everything you need? L: Yes. thank you. mai întîi voi termina temele cu condiţia să nu se trezească Caroll. J: Ah. J: Yes. this is my husband. vin. Şi cînd că veniţi înapoi? Mama mea doreşte ca eu să fiu acasă înainte de miezul nopţii. The cream is right next to it. And there's an open bottle for babies and another one on the shelf over there. Ea e Linda. Linda. I've got to my homework first. Linda. Mai tîrziu poate mă voi uita la TV. L: Bine. Te poţi uita la TV sau citi. 39 — la copii Babysitting 39 L: A. ce drăguţ din partea dum­ neavoastră. 191 . bine. just make yourself at home. mulţumesc. L: Şi mie îmi pare bine. ca acasă. L: Bine. This is Linda. L: Ah. da. L: Fine. L: Well. I'm coming. we should be back around 11 or quarter past at the latest. ai tot ce iţi trebuie? L: Da. Acesta este soţul meu. babysitnoastră. Sînt şi prosoape? J: Da. J: All right then. că vine. A: îmi pare bine că te cunosc. provided that Caroll doesn't wake up. Alan. right next to the nappies. Later on I might watch some TV. Alan. Well. noi vom fi înapoi pe la ora sau cel tîrziu Soţul meu te poate duce după aceea acasă. You can watch TV or read. our Babysitter. J: A.

39 — la Babysitting 39 EXERCIŢII — EXERCISES Linda doreşte să ştie: ARE THERE ANY TOWELS ANYWHERE? Judy THERE SOME OVER SOME şl ANY stnt cuvinte cu se de în se SOME iar în cele interogative sau se foloseşte în cazul in la întrebare se aşteaptă răspuns pozitiv. Would you like . 1. There's some cream in the bathroom.. Is there.. Doresc copiii nişte dulciuri? Doreşti nişte suc? Fill in the gaps to ask five neutral questions first and then three to which you expect a positive answer. 3. Sînt nişte portocale pe masă acolo. se tot Aceeaşi regulă se aplică şi cum sînt Exercise 1 Completaţi spaţiile goale pentru a răspunde la cele 5 întrebări neutre şi apoi la celelalte 3 la care aşteptaţi răspunsuri pozitive... Au spus ceva despre accident? 3. Este nişte cremă în baie. Nu mai este ulei pentru sugari.. There are some napies on the chest of drowers. about the accident? 3.. There isn't any baby-oil left.. 8. Did they say .. Could I have .. Este cineva acasă? 5. at home? 5. 192 You will hear some sentences on the tape with SOME and ANY. juice? Exercise 2 Veţi asculta pe bandă cîteva propoziţii în care sînt folosite cuvin­ tele SOME şi ANY. 4. Change them into the opposite. tea left? 2. 2. aveţi nişte ulei pentru sugari? 6. have you baby oil? 6. 2.. A mai rămas ceai? 2.. Sînt nişte scutece pe scrin.. 1. Is .CAP. Aş putea avea ceva de mîncare? 7. în opusele lor. Would the kids like. 4.. got any question? 4.. 3. Excuse me. Are cineva vreo întrebare? 4. Has. to eat? 7.-There are some oranges on the table over there. . 1.

7. Acest frigider nu funcţionează. Acest cărucior de copil este verde. 4. I've spent some time in Paris. celelalte sînt pe balcon. aş putea avea unul nou? . 6. dar Alan are unul nou. Nu am văzut pe nimeni. 2. 3. 6. 7. Am numai o carte de bucate aici. Translated the following sentences. Nu e nimeni la birou. Acest restaurant nu este prea bun. Peter has planted some new flowers in this garden. 8.CAP. Televizorul lui Peter este foarte vechi. dar noi avem unul albastru. celelalte sînt în locuinţa nouă. bottle of baby one the rfie^ of drawers ioc repeta în cea Exercise 3 următoarele fraze. isn't anybody in office. I seen anyone. Am petrecut nişte timp la Paris. 5. 8. Peter a plantat cîteva flori noi în grădina lui. dar ştiu unul mai bun. în dulap este numai o ceapă. 6. 5. 39 — la Babysitting UNIT 39 5.

Sure. A: That's really great that you have come over to help us with the renovations. Well. A. Altfel ar putea cădea pe trandafiri. pe oamenii care trec prin faţa casei. You can throw the old tiles into the backyard. Judy. 1 could try and fix that if you want. salut Peter. Peter. would you? OK Judy. I'll see what I can do. P. I know it's always nice if somebody gives you a hand when you're renovating. Să văd ce pot face. and there is plenty to do. A: Yes. aş încerca să o fixez dacă vrei. Well. Bine. Oh. J: There's someone at the door. on people passing by in front of the house. P: Well. Vrei să te duci? A. P: Văd că ai cumpărat un covor. Coşarul a spus că e o cărămidă desprinsă în şemineu şi o ţiglă spartă pe acoperiş. P: I'll be careful. Otherwise you might drop them on the roses. Alan. şi sînt atîtea de făcut. First we'll paper the wall on the right and we'll paint the wall on the P: And I see you ve bought a wall-towall carpet as well. nu te superi nu-i aşa? P. A: timp vom începe să zugrăvim camera de Mai întîi vom tapeta peretele din dreapta şi apoi vom vopsi peretele stînga. P. you wouldn't mind. apoi urci pe scăriţă pînă la pod şi apoi pe Poţi arunca ţiglele vechi curtea spate. Bine. in the meantime we'll start redecorating the living-room. J: Oh. A: Este într-adevăr grozav că ai venit aici să ne ajuţi ia renovări. Mergi sus la etaj. Cum ajung acolo sus? J. or worse. ştiu că este mereu foarte bine dacă cineva dă o mînă de ajutor cînd faci renovări. How do I get up there? J: You go upstairs. P: regulă. P: Ei bine. sau mai rău. A: Da. J: O. Sigur. . and then up the ladder through the loft. P: Hi. P: Salut. hi Peter. — Renovating UNIT unele prepoziţii pe care le-aţi DIALOG — DIALOGUE Dialogue Alan (A) Judy (J) Peter (P) J: E cineva la uşă. Would you mind going? A. here I am keeping my promise. and out onto the roof. Alan. cum am promis. The chimney sweep said there was a brick loosen on the chimney and a broken tile the roof. Alan.40 in acest capítol să de-a lungul acestui curs. Voi fi atent.

Toate gata... tapetul şi adezivul... 3.. against are called prepositions. 2. And it's quite heavy. 5. — EXERCISES acum aţi şi folosit o mulţime de cuvinte mici care fac legătura între obiecte. paint... curtea din spate. in. in.. 3. in front of. don't fall. the roof you must go . da. the course you have used many small words to link things up. Peter poate arunca ţiglele vechi.. Listen to the text on the tape and then fill in the gaps using the correct prepositions. J. balustradă.. There are trees all. behind. balustrada este destul de puternică. There is a brick loose. vop­ seaua.. casei.. masa. P: OK. the house.. şemineu şi o ţiglă spartă. In order to get . Sînt copaci care cresc casei. J: And we're in here. Be careful. sînt pe acoperiş. Şi este destul de greu. Ascultaţi textul de pe casetă şi înlocuiţi spaţiile goale cu prepoziţiile cores­ punzătoare.. knife and table.. roller. 8. the house. the 4. Să începem atunci.CAP. behind. There is a big garden. Everything ready. acoperişul casei. so that the children don't to play the street. P: And you've laid all that weight against the banister? Oh yes. acoperiş trebuie să ajungi. 6.. Noi înăuntru. 1.. don't worry about me... P: Şi ai pus toată această greutate pe balustradă? J: O. Peter can throw the old tiles .. the house. around. P: Nu-mi de grijă. A: OK. These words such as at. . the loft. the banister's strong enough.. 8. A: In ordine. Curtea din spate este .. E o cărămidă desprinsă . against se numesc prepoziţii. 5. aşa copii nu mai trebuie să se joace stradă. 7.. 6. pod. 2. it's about twice as big as the old one.. about. the chimney and a broken tile.. Este o grădină mare. Let's get started then. The backyard is . casei.... Alan and Judy are growing roses.. When you come back downstairs.. on. the house. 40 J: Da. Renovating UNIT J: Yes. P: No. Fii atent să nu cazi. about. on the roof. the balustrade.. Cînd vii înapoi la parter vedea covorul cel nou care se sprijină ... in front of. Pensula. rola. on. Aceste cuvinte precum at. P: OK. Alan şi Judy cultivă trandafiri .. wallpaper and paste. you can see that the carpet is leaning . 4.. around. e aproape de două orí mai mare cel vechi.. Pentru a ajunge . Paintbrush.. casă.. 7... the house. the roof.

Clerk: Yes. Clerk: Smoking or non-smoking. Who shall I make it out to? Clerk: Rail. Do you require a smoker or a non-smoker? Oh. Andrew: What time does it arrive? Clerk: Into York sir.. Andrew: (slowly) 8th February. sir. I should like a return ticket to York. £ 25.TEXTE DE ASCULTAT Not you again Characters Andrew Fothergill Scene One King's Cross Travel Centre Andrew: I want a single to York. sir? Andrew: Non-smoker. fifty. Thank you very much. please. five. The 10 o'clock goes straight through to York. madam. is at 10 o'clock. The 10 o'clock arrives in York at Do I you. sir. Andrew: Will you take a cheque? Clerk: Yes. I don't smoke. madam. Yes. Non-smoker. four. Five pounds change. two. What time does the next train leave? Clerk: The next train to York. Can I see your bank card. madam. British Rail. sir. twenty. please. How much will that be? One Second-Class Return from Cross to York is £ 45. One. sir. Are you travelling First or Second Class? Second Class. Scene Two Merete: Clerk: Merete Clerk: Merete Clerk: Clerk: Merete Clerk: Merete Merete Clerk: Clerk: Merete: Clerk: Clerk: 196 Excuse me. here you are. Andrew: Do I have to change? Clerk: No. madam. madam. Can you tell me what time the train arrives in Yes. Thank you very much. Yes. Have you got a bank card? Andrew: Of course I've got a bank card. madam. How much is that? Clerk: 25. Andrew: Thank you very much.. forty. Thank you very much. please. £ 25.. the train goes through direct. madam. please? Andrew: Yes. Yes. (counting) Ten. sir. thirty. Thank have to change anywhere? No. (Hands over cheque) Is that all right? Clerk: Yes.. First or second class? Andrew: Oh. Fifty pounds. that's all right. . sir. three. madam. sir. Second Class.

Oh. Thank you very much. I was born in London but I work In York. What sort of business are you in. Andrew: Yes. Andrew. you must mean Tivoli. Andrew: I think it's rather a waste of money — saving old buildings. it is. I do hope you enjoy your visit. I hope you won't mind my asking. There Is no ticket in the seat. I'm sure you can sit there. Andrew. where do you come from? Andrew. Andrew. Oh. of course. And of course there is the Little Mermaid. . Merete. Yes. Are you travelling far? Merete: Yes. There is that lovely garden In Copenhagen. Andrew. wonderful Copenhagen. Andrew: Do you build very modern buildings? Merete: Yes. What brings you to York? Merete: There Is an international conference for architects. It's pleasant enough I suppose. I work at the University. Andrew Fothergill. This is my first visit. isn't there? Merete: Ah. Merete. Oh. The Mermaid. Sometimes I design very modern buildings but I am also interested in conserving old buildings. I think It is free. Merete: That's right. Andrew: Are you by any chance Scandinavian? Merete: I'm Danish. No. Andrew. Are you travelling to York on business? Merete. Merete. Andrew. if I may ask? I'm an architect. that's right. Wonderful. Now you must tell me your name. Merete: How can you say that? Aren't you proud of your historic city? 197 Andrew.Scene Three Merete: Excuse me. So am I. I'm British. Andrew. What is your name? Merete. how very interesting. Yes. Andrew. but you also have an Institute of Advanced Architectural Studies — that's where going. Merete: Thank you very much. I am. You are not British. The Minster and so on. Merete. Ah. It would be far to knock them build new ones. I live in York. my name is Fothergill. How do you do? Merete: How do you do? Andrew. indeed. Is that a Danish name? Merete. My name is Brammer. I'm going to York. Yes. Merete. Were you born in York? Andrew. are you? Merete: No. I'm not. I'm from Copenhagen. Oh. is this seat free? Andrew. That is why I'm coming to York. yes. Copenhagen. Yes. Tivoli. Yes. I hope you don't mind my asking. how interesting. I'm very interested in that. Merete Brammer. Andrew. But speaking as a businessman it's a great problem living in a city with archaeological remains and houses have to be preserved. I am sure I shall. Merete. That's quite right. Tell me. Andrew. They are having a conference in the King's Manor about conservation. Andrew. What part of Denmark are you from? Merete. Andrew. Andrew. How interesting. We have a lot of old buildings in York. Must I have a seat reservation? Andrew: No.

Merete: What do you mean? Andrew: Well. Andrew: i buy you a cup of coffee? Merete: No. sir. Merete: But surely you want to your national heritage. I just want a cup of coffee. So perhaps you had better do something to conserve It. . 198 Merete. Merete: Why not? Andrew: It seems that there are the remains of some Roman emperor's palace underneath the place where I want to put my supermarket. I'm divorced. Teagirl. Would you like a cup of tea? Merete: you very much. Merete: Well I hope you will remember that many tourists come to York in order to admire your national heritage. Andrew: Well this Englishman has a sense of business and I will remember this at your conference. cups of coffee please. Have you got any children? Merete: Yes. Scene Four Andrew: I hope I didn't upset you. What about you? Andrew: Well. I haven't met the right woman yet. You said earlier that you were Danish and come from Copenhagen. Andrew. Andrew: I hope you don't mind my asking. Andrew: I insist. Thank you very much. Merete. I thought the English had a sense of history. Merete. Andrew. How much is that? 95 p. I am sure there are enough supermarkets already in York. I have a son and a daughter. Merete: But that is extremely Interesting. Merete. Are you married? Merete: No. Surely you want to preserve It. English biscuits are very good. Andrew. Merete. but I can't get permission to build. Merete: That is quite all right. Merete: Well I am very surprised.) Two cups of coffee and a packet of biscuits. Andrew: I can't say that the Romans are my national heritage. the store. Here is your cup of coffee. Andrew: No. Where is that? What's suburbthere? It is a it like of Copenhagen. I have. I don't. My business is to make money and to make it as quickly as possible. Merete: Very well then. a little while ago I was talking a lot about business and profits. I'm single. Andrew. With milk and sugar. I never eat biscuits. Would you like a No. Andrew. Andrew. please.y. Oh. i m sure are. I shall lose two or three million pounds If let these damned archaeologists stop me building. miss. you. I will buy my own coffee. What a p:. I would prefer coffee. Where do you come from? I beg your pardon? I just wanted to know where you come from. All the same. Andrew.Merete: How do you mean? Andrew: I to build a new branch of Safeline. (To the tea girl. I come from Frederiksberg. A cup of coffee. Thank you very much.

Merete: I see. Merete: Yes. Merete. I live in a flat. We are on the Yorkshire coal field here. it's quite nice. How many rooms has it got? Merete: It has a kitchen and a bathroom and three bedrooms. i am the manager of the Superline market. . Tell me. it is. That sounds very large. Andrew. Andrew: Where do you work? Merete: I work in the centre of Copenhagen. Andrew. What do you do? Andrew. Is it a permanent job? Merete. They use coal. of course I do. they're not nuclear. It is one of the nicest places in Copenhagen.Merete: It is a very pleasant part of and there is a park with a palace in it. Yes. Andrew. and then there is a 199 large lounge and a dining room. (shortly) Yes. Merete: Do you enjoy your work? Andrew. Ticket CollectorCan I see your ticket. do. Excuse me. have you ever been to Denmark? Andrew: No. Really? Do you enjoy your work? Andrew. Andrew: Do you work for yourself or are you an employee? Merete. I have thirty women working for me. There are beautiful lakes. here it is. What sort of flat do you have? Merete: I have a very nice flat in Frederiksberg. Scene Five Merete: What's that over there? Andrew: Oh. Andrew: It sounds very nice. How long have you been living in Copenhagen? Merete: I've living there for the last thirty years. May I see your ticket. Merete: I have already seen three power stations like that. Merete: What a pity. madam? Merete: I beg your pardon? Ticket Collector:Your ticket. Ticket Collector:(Clips ticket) Thank you sir. Supermarket work is very interesting. Are they nuclear power stations? Andrew: No. it is. yes. Yes. Andrew. can you tell me where the toilet is? Andrew: Yes. madam. Ticket Collector:(Clips ticket) Thank you much. Do you live in a house? Merete. Do you like your work as an architect? Merete. that's a power station. I haven't. Merete: Ah. No. please? Andrew: Here you are. Andrew. I work with a number of other architects in a team. Merete: Thank you very much. along the carriage to the end of the corridor and you find the toilets at the end.

I love football. I don't know. Merete: Tell me.Merete: It Is a very nice flat. we are. and if I am lucky. You had better go ask the Tourist Information Office. Merete: Yes. that's right. I'm afraid I'm not interested in railways. Andrew: What about you? Do you like pop music? Merete: No. what a pity. Merete: Have you seen the museum? Andrew: No. I am fond of music. Merete: Really? Andrew: Do you have any hobbles? Merete: Yes. 200 Merete: Is It very expensive? . I'm not interested in that sort of thing. In Copenhagen 1 often go to The Opera and the ballet. At least. I am going to find a room In a hotel for the next two or three weeks. Merete: What? You come from York and are not interested in the Vikings. Merete: Thank you very much for the idea. The Minster What else is there that I should see? Andrew: I think you should see the National Railway Museum. The houses are very expensive. Andrew: Perhaps it is. Andrew: Ah. Merete: The Vikings? Of course they came from Denmark. I'm afraid I don't. Do you know a good one? Andrew: There is the Viking Hotel. This is York. do you live? Andrew: Until now I have been sharing a flat with another man. You are interested in the Vikings. Merete: What is the Andrew: It is a museum about the life of the Vikings when they came to York. Merete: I'm sure it must be interesting. But I am tired of that so I am looking for a house. Andrew: I don't come from York. I must see this museum. Andrew: Yes. I'm not very interested in football. There are lots of trains and engines there. I go to watch York Football Team every Saturday. Scene Six Andrew: Look over there. Andrew: Oh. they did. perhaps you should go there. Merete: I think we're arriving. not in classical music. Andrew: Is that where they came from? Merete: Yes. I just work there. Andrew: The Minster. what do you think I should see while I am In York? I know there is a fine cathedral. It's somewhere in the middle of York. We'll be in York soon. But I like pop music. I'm not. Merete: I have to find a hotel. Merete: Is it easy to buy a house in York? Andrew: No. Isn't there anything else? Andrew: Well there is the museum If you're interested in old things. Are you interested in football? Merete: No. what a pity. I shall find a suitable house which I might buy. Andrew: Really? Merete: Are you interested in music? Andrew: No. That is the York College of Arts and Technology. it's quite difficult. afraid not. That means we're arriving. Can you tell me where the museum is? Andrew: No.

just a moment. for the telephone call. Merete: Yes. Receptionist: Room 23 madam. You have reserved a room through the Tourist Information Office. Here is the key. Merete: That's right. Thank you Merete) I have the hotel room for you. it's you. Receptionist: It is a single room at £ 10 per night and breakfast. and breakfast. that sounds very good.. £ 10 bed and breakfast. How long do you want to stay? Merete: Just two or three nights. madam. Clerk: The name is Brammer. madam. For three nights. Will that be all right? Merete: Yes. madam? Merete: A single room. Clerk: What class of hotel are you looking for? Merete: I can't afford too much money. Merete Brammer. Scene Seven Merete: Can you help me? I am looking for a hotel. I suggest you go to the Tourist Information Office. Can you give me any advice? Andrew: Yes. yes. Receptionist: Ah. That will be 50 p. Scene Eight At the hotel Merete: My name is Brammer. Merete: Then I must find something else.. madam? Merete: The name Is Brammer. madam. Thank you very much.Andrew: Yes. Clerk: What name shall I say. . Merete: Here you are. I believe it is quite expensive. Clerk: May I suggest the Belle Vue Hotel? Merete: How much Is that? Clerk: It costs £ 10 a night. Merete: That's right. Belle Vue Hotel? Have you a single room for three nights? (To Merete) They have a room at £ 10 per night bed and breakfast. please it for me. of course. Can you reserve me a room in that hotel? Clerk: Will you want a single room or a double room. Andrew: Haven't we met before? Merete: Oh. Clerk: Yes. Clerk: Yes.

Jo: Did you have a nice time in London? Tom: Yes. I always ride if possible. yes. It is run by John Bills and his sister. She Is 17. Isn't it dangerous? 202 Alan: No. but has come for the Christmas vacation. I occasionally walk to work. John has a daughter called Jo. but I never walk further than necessary. no. . He always drinks too much. surely you can come alone. There is a village called in North Yorkshire not far from the city of Ripon. Tom: Jo. Hi there. It would nice if you could bring a bottle of and can you make some cakes? Jo: Yes. Tom: Oh. Come about eight. and the younger called Chris. then. Wing has two sons. Jo: Can I bring my new boyfriend? Tom: Who's that? Jo: name is Alan Howson. so there. When do you want to have it? Tom: Chris and I think Wednesday should be a good evening. It's good to see you. When you get back? Tom: Last night. Jo. it's Alan: What are you doing tomorrow? Jo: I'm not sure. I can't stand Jo: He a. I don't know about that. Can you come for a ride with me instead? Jo: Oh. Jo? Jo: Oh. Jo: If I can't bring Alan. Tom is away studying at London University. Tom: That's arranged.I'LL OBEY fUnlts 21—23) Speaker: We're going to listen to some scenes in the life of two Yorkshire families. You are lazy. Do you want me to bring anything? Tom: Yes. of course it's not dangerous. He's nicer than you think. Would you like to come? Alan: Oh. Mrs. Scene One Tom. who is aged 22. and wants to have a party. The oldest is Tom. Jo: What? You never go for a walk. well. I suppose you must then. Alan: Well. who is 18. I want to have a party. I'll make some jam tarts. I can come on Wednesday. Scene two Alan: Are you enjoying the party. Tom: Surely not that Alan Howson with the old motor bike? He's awful. Jo: But I haven't got a helmet. Jo is short for Joanna. Perhaps I shall go for a walk along the river with Tom and Chris. I normally go everywhere on my motor bike. Tom: I can't him. Jo: Well he's my boyfriend I want to bring him. Jo: That's a good idea. I never walk in the country. Are you free? Jo: Yes. Wing. That's what they're to do. Jo: Tom. In this village there is a garage and filling station known as Bells and Wing. super. I'm not coming at all.

About a week. John. Scene Five Kate. (Sound of telephone dialling) Is that Doctor Jackson's surgery? It's my niece. Bills. I expect. sorry to hear about that. Jo. Can you get me a new petrol gauge? John Bills. That's all understand.30. (Pause) Yes. love? Jo. John: Did you get very wet? Jo: Yes. and the motor made a funny noise and then stopped. it will We can go to a disco in York. I can't stop I've got to go to the garage. Wait until I take the thermometer out. Alan. John Bills: What time did you get home last night? Alan: I'm sorry Jo was so late. I did. Thank you. She's got a very high temperature and a very bad cough. You've got a Your is nearly 103. Well. How much do you think it will cost? John Bills. It hurts here in my chest and I've got a terrible headache. I'll meet you at 6. I'll bring you a cup of tea in a minute. Scene Four John: What's the matter. and it was very cold. but then I have to go back to the garage. Auntie Kate. OK. John Bills: What make of motor bike is it? Alan. Alan. thanks Dad. (Pause) Yes. Scene Three good fun. I've taken her 203 . I'll meet you at 7 o'clock at the garage. The motor bike broke down. I've got the most awful headache. I feel terrible. Yes. John Bills. Now open mouth and put it under your tongue. She has a pain in her chest. I can get you a new one. Come on. love? Jo. Alan. I'll get the doctor. Here's the thermometer. How 7 o'clock? Alan: All right. (Katherine Wing comes in) Kate: What's the matter. wasn't it? Jo: Yes.Alan: I've got two helmets. About £ 10. John Bills: What's the matter with it? I think the petrol gauge has We were about three miles from Ripon. Let's take your temperature. Yes. Can we meet at the garage? Alan: Certainly. John. Jo: No. Mr. Don't talk now. Oh. How long will it take you to get it? John Bills. It was raining last night. Thank you very much. and I'm sorry that Jo was so late last night. ask Auntie Kate to come and look after Jo. 1 think it is serious. I can lend you one of mine. You are obviously Jo. It's an old Honda. Jo. Jo: OK. Now you stay bed. And you've got a terrible cough. that's a early. Kate: Oh.

I've made a note of that. Oh. We have a site for that week. Did you have a nice holiday? Jo: Oh. Kate: That seems a very short time. Yes. that's a surprise. I'll send it off to you today. You'll be coming with a tent. We had sun day. (Pause) Bills and (Pause) Thank you very much. sir. What name is it. Good. Kate: That's lovely.It's 103. sir. Not really. sir. A deposit of £ 20 will secure you the site for that week. That's all right. Auntie Kate. You'd better come and sit down and tell me the news. The summer comes and they decide to go away on holiday together. we had a wonderful time Auntie Kate. Keswick. Thank you much. H-O-W-S-O-N. dear. Speaker: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Alan: Telephone Alan: Telephone Alan: Telephone Voice: Voice: Voice: Voice: Jo recovers. Jo: Alan's asked me to marry Auntie Kate. I see. We've planned everything. Will you be coming by public transport. it isn't. Hello. Kate: Well. is that Keswick 2419? Is that the "Sunny" Camp Site? Yes. the weather was wonderful. he is a very nice boy. sir. Kate: You certainly look very pleased with yourself. I do hope you'll be very happy. sir. How long have you known him? Jo: I've known him since the party. Kate. dear. the one we had before Christmas. Cumbria. sir. or do you have your own vehicle? I shall be coming motor bike. do you think Alan and I could get married at All Saints? 204 . Jo: Yes. yes. Alan wants to come and talk to Dad about the wedding. I want to book a for the week of August 7th. I'm sure we shall. What about the following week beginning August 14th? Yes. Jo: Oh. (Pause) Could Doctor Jackson come and see her during the day? (Pause) I shall be at the garage all day. yes. sir. Scene Six Kate Wing: There you are. it was marvellous. what do you think? I've got some wonderful news to tell you. Kate: It looks as though you had good weather. Jo. "Sunny" Camp Site. We're completely booked. Thank you. Can you give me the full address? The Warden. There are just one or two things though that I really have to talk to you and Dad about. Would you please reserve It for me? Yes. Goodbye. Goodbye. Kate: Well. I'm sorry. What? You've been talking about the wedding already? Jo: Oh yes. How about Alan? Did he enjoy the holiday too? Jo: Yes. Will you be coming with a tent or a caravan? A tent. please? The name Is Howson. I'll expect him later on during the morning. no. Jo: Dad. Jo: Oh. Goodbye. From her fever and her friendship with Alan deepens.

You'd better about it. What it? Well. I will (thoughtfully) Yes. love? What have you been thinking? Well. you needn't say "obey" these I'm sure that's not absolutely necessary. when the time gels a bit nearer. And of course he will remember that you used to sing in the choir. But I think we should agree about things. What do 1 have to do? The best thing would be to go and see the vicar and talk to him about it. Why do you ask? Well. but it needn't be a gold one. Alan. he must give you a ring. Well. Well I hope we will agree. I don't want to say but Alan says I must.John. Not these days anyway. in the Prayer Book it says that I have to say that I'll obey you. 1 say: obey? No. musn't he? Well. love. Do you think I can wear a white dress? I'm sure you can if you want to. Someone's got to be the head of the family and have the last word. There's another question I'd like to ask you. Yes. you will be the one to decide. Does it matter that I don't go to church anymore? Well. Well that's something you'll have to sort out him.. tell me. they can if they want to. Well you had better get used to the idea that I'm not going to say "I'll obey". I'm sure that the vicar will want to have a talk with you and Alan about the meaning of getting married. Yes. I will think about Alan. so there. but if we don't. . many people married in church who don't go regularly. Have you.. And Tom and Chris can wear full morning dress. I've been thinking about the marriage service. Well someone has to. Jo: Alan: Jo: Alan: Jo. that's right. You mean that if we don't agree. Jo: That would be nice. Alan must give me a gold ring. what is it? Come on then. Do you mind? Of course I mind. You'll have to talk to the vicar about it. Daddy. I don't want to say "I'll obey". Why not? I just don't think H's right. John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Alan: Jo: Jo: Alan. Yes.

Aelreda: Please don't make us pay. no! (Pause) Scene Two Leofric and Godiva Godiva: My Lord. If you do not pay. 206 . Leofric: My lady Godiva. But we paid our taxes last month. Eric: But we have no money. I will take this and make her work until the money is paid. Aelreda. Now you must pay again. Aelreda. People pay too many taxes. Egrin: This girl is strong. another twenty pieces of silver. it is the people. my lord. Egrin: No money! Then you'll have to sell some chickens or some pigs. the tax collector. Earl of Mercia. Edwina: Go and look out of the window. Aelreda: Oh. they are very unhappy. He's got some men with him. I don't know. mother. you'll have to send her out to work. The year is the year when the Lady Godiva rode on horseback through the streets of the town. Eric: Yes Egrin.LADY GODIVA (Unit 25) Characters (wife of Eric) Eric of daughter) (tax collector) Godiva (wife of Leofric) Leofric (Earl of Radio Announcer Tom Ranulf (reporter for Eric and Edwina are living in tlieir house in Conventry with their daughter. I call upon you pay your taxes. Edwina: What shall we do? Eric: We have to open the (opens the door) Egrin: In the name of Leofric. Then that will be your last chance. what is the matter? Godiva: My lord. I will Egrin. You look sad. Egrin: I will return next week. Eric? Eric. Scene One Inside Eric's house (Loud l<nocl<ing on door) Edwina: (frightened) Who's that. Leofrid: Not taxes again! Every day you say the same. Don't you understand I must have my money! Godiva: But the people can't pay anymore. Egrin: Last month you paid twenty pieces of silver. Aelreda: It's Egrin.

I see a figure approaching on horseback. Tom Ranulf: This is Tom Ranulf speaking to you from the first floor window of the town hall here in must be 5.. (whistles) She's — she's naked! 207 .. Saturday 10th June 1061. You can stop the people paying taxes if you will. others are covering their eyes with their caps. We are going over now to. My lord. In the distance.. Tom Ranulf. But my lord. which they must pay. Here is the twelve o'clock news. (more and more surprised) The crowd are falling silent. Her long hair is falling over her shoulders. (Interrupting) Enough! I have heard enough about taxes. Many are turning to face the house behind them. I will do anything. at noon.. broadcasting on 104 nrietres.Leofric: Godiva: Leofric: Godiva: Leofric: Godiva: Leofric: Ah.. wife of Leofric. what do I have to do? Ride on horseback through the market place on Saturday. One day they'll attack us. our reporter in the market place. News has reached us that the people of Coventry are complaining about the heavy taxes.000 people gathered here this morning to hear a message from Leofric.. A spokesman for Earl Leofric said this morning that an announcement about future taxes would be made at noon in the market place. about the taxes we shall have to pay. The horse is coming nearer... Godiva. Oh! Good Lord! How extraordinary. and about the people. you can't understand. I can just make out who is sitting on it.. I must beseech you.. some are bowing their heads. Now I see more clearly. Tell me. The French are strong. this is my last word. It's our lady Godiva. you're a woman. (questioningly) My lord? — naked! (horrified) Oh! (pause) Scene Three Radio Announcer: This is the Coventry Local radio station. they cannot pay anymore. My lord. Earl of Mercia. We need an army.

Suddenly. that in fact it's now called "Nessie". going from Inverness to Glasgow. Interviewer: How long would you say the animal was? Mrs MacKay: It's difficult to say. Many thousands of people have seen it. swimming very fast. We were driving along the road beside Loch Ness. The interesting thing is that all the descriptions are the same. It had big humps on its back. we came round a corner. that's right. which looked like a boat. then it went under the water. which was splashing on the water. I was with my husband. I was with my father in the car and we were coming home at night. very cold. Mrs MacKay. In and again in 1932 there were reports. Everybody says it's between seven and ten metres long.. so it's a perfect home for large water creatures. Many people certainly hope that there is. It has a long neck and a head like a snake. Most people see the Monster when it's in the water. and we 208 saw this. and very dark. Interviewer: Could you see anything else? Mrs MacKay: Yes. but sometimes it comes on to the land. but strangely.. Unfortunately. and a head which looked like a snake. Mr and Mrs MacKay saw the animal. It is also very. the water never freezes. The people who hope that there is a monster there cal it "Nessie". They described a very large animal. my husband saw an enormous animal in the Interviewer: What did it look like? Mrs MacKay: It had a long neck. Mr Smith.THE LOCH NESS MONSTER (Unit 27) Characters Interviewer (BBC) Mrs John Dixon (ex-student at Birmingham University) Mr Smith Is there a monster in Loch Ness in Scotland? Many people think so. Yes. and we were in the car. I think that you live near Loch Ness? Mr Smith: Yes. it also had a very long tail. this thing on the Interviewer. can you tell us what you saw? Mrs MacKay: Yes. Tell me. So many people have seen it. It is a lake 36 km long and the water is very deep. that's right. Interviewer: How long was it there for? Mrs MacKay: It wasn't there tor very long. What was it like? . Many fish live there. Many people believe that a large creature does indeed live there. Mrs MacKay: Well. We saw it for perhaps two or three minutes. People saw this animal in the water. or perphaps ten metres long. Go on. I should think eight. Interviewer: Loch Ness is in Scotland. Interviewer: And is it true that you've seen the Loch Ness Monster? Mr Smith. and this is most unusual. there are no good photographs of it. Interviewer: Go on. and the skin is a very dark colour. Interviewer: Mr and Mrs MacKay are not the only people to have seen the Monster. In 1933. It was in 1952. Interviewer: What did you see? Mrs MacKay: Suddenly.

Mr Dixon. large animals. Plesiosaurs became extinct Interviewer: sixty-five million years ago. You won't believe this. about ten metres long our sonar Interviewer: beam. So. Mr Dixon. Interviewer: Tell me what you saw. But. John Dixon: We saw two strange. that's right.. we had some sonar equipment. we saw them clearly for about ten minutes. in 1972 you were a student at the Birmingham University.. they dived very deep. some students from Birmingham University came to try and find the Monster. That was the year we went to try and find Interviewer: Tell me what you found. or is there a family of Monsters.We turned the car round as fast as we could.. but that't impossible! Plesiosaurs. Interviewer: Can you tell me quickly what that is? Mr Dixon: You use sonar equipment for marking pictures using sound waves. . but to us they looked like Plesiosaurs.. John Dixon: Yes. it had a long neck — several metres Jong What did you do? big flippers. and we drove Interviewer: Scientists are also very interested in In 1973. Mr Dixon: Yes. in the middle of Scotland? Mr Smith: Interviewer: Mr Smith: Well. John Dixon: Can you tell me how long you saw them for? Interviewer: Yes. They moved very fast. who or what is "Nessie"? Is there one Monster. Mr Dixon: Well. I know what you are going to say. and can "Nessie" be a Does this mean that there are some prehistoric monsters still living amongst us. John Dixon: Anything else? Interviewer: Yes. John Dixon: Can you tell me what they looked like? Interviewer: Yes.

Lady: can I ask a question? Shipton: Yes. madam. 2nd Lady: No. sir. May I continue. the Yeti. Lady's voice: That's a likely story! Chairman: Please sir.THE ABOMINABLE SNOWMAN (Unit 29) Characters Narrator Chairman Shipton Voices Narrator: Chairman: The scene is the Royal Geographical Society in London. until three weeks ago. Chairman: Mr Chairman. We were high Voice: up on the slopes of Mount Everest in deep snow. order Chairman: As you well know. What I do know is that the Sherpas are very frightened of the Yeti. he reported by radio that he had found footprints in the snow. and of course. as it is called. Mr Shipton. Several weeks ago. Lady: They believe that it is well over two metres high. That is what I thought myself. as you know. Chairman: Shipton: It's a hoax. And so it is! A legend. the Shipton: most interesting feature is its enormous feet. Shipton: Ladies and Gentlemen. has ever attacked Shipton: humans? Voice: I'm afraid I cannot answer that question. sir. say. Mr Shipton is. madam. sir. They think also that it is very fierce and Shipton: wild. carry on. if it exists. Mr footprints in the snow. Ladies and Gentlemen. if it is true. Voice: Order! Order. as he is called by the Sherpas. There have been reports about Voice: the Yeti since the year when the first footprints were found. you say that the Yeti is over two metres high. I simply don't know. The Sherpas also say that Voice: its body is covered with hair. Mr Chairman? Yes. Mr Shipton. The time is October Order! Ladies and Gentlemen. when Michael Ward. As I Please. the leader of our expedition to the Himalayas. we are all very interested. madam. the Sherpas believe that the Yeti has the body of an Shipton: ape and the face of a human. can I ask if the Yeti. that we have brought him back from Nepal to report to us here at the Society. order please! Ladies and Gentlemen. Another Sherpa Tensing and myself suddenly saw footprints. That is surely bigger than the biggest ape? Shipton: It is indeed very large. I wouldn't like to meet it on a dark night. you all know about the Abominable Snowman. 210 (sarcastically) If it exists! As you say. Many Shipton: people say that it is nothing more than a legend. I have great pleasure in introducing to you Mr Eric Shipton. These were of such a strange nature. madam. weresaw a line ofShipton. Ladies and Gentlemen. as you know. The man is a liar. I must ask you to be quiet. How big we they? . the Sherpas believe that it is well over two metres high.

Mr Shipton? When did you find these footprints? It was in the middle of the morning. We did. Each print clearly showed the toes and the heel. eleven o'clock as I And was the light good? Was the sun out? Yes. the Himalayan Yeti. fell us some more about these footprints. Mr Chairman. Are you saying that these footprints went for two kilometres? There must have been hundreds of prints. the weather was perfect. . A footprint of the Abominable Snowman. That is quite correct. Mr Chairman. Mr Chairman. sir. Mr Shipton. Can you describe them. The footprints went on for a good two kilometres. Yes. sir. sir.We measured them very carefully. There were hundreds of footprints and we could see each of them very clearly. That means that they were made by a very large animal. The animal must have been very large indeed. Chairman: Shipton: Must have a policeman! Perhaps I could ask a question here. and I now have the pleasure in showing you an enlarged photograph on one of the footprints. Go on. Did you take any photographs? Yes. before we lost them in the rocks. You are right. and they were well over twelve inches Voice: Chairman: Shipton: Chairman: Shipton: Chairman: Shipton: Voice: Shipton: Chairman: Shipton: Voice: Shipton: Voice: Shipton. How far apart were the foot prints? They were one and a half to two metres apart. Mr Shipton? Yes. and the footprints were very clear indeed.

and very few people lived to an old age. Why is it that so few women get as managers? Chairman: Thank you very much for that question. when women have more freedom and equality than ever before. timid. and my question is. and specializes in loans to industry. who is a personnel director for an engineering firm in the Midlands. and it was necessary for families to have as many children as possible. Then we have Mrs Rosemary Francis. caller. Chairman: Thank you very much. Let me repeat it. good morning. Of course. my name is Joan Bennet. nearly all jobs were done by human beings. will you tell us your name. but human nature changes very slowly. one of the reasons. Mrs Gammon. What was the caller's name again? Chairman: Joan Bennet. Now for our first caller. 212 Chairman: Do you agree with these views. She began work as a bank clerk. For the next fifteen minutes we shall be bringing you our regular Monday morning phone-in-programme. know from my own experience. Mr Brown: I'm to say that the most important reason in my opinion is because many people still think that a woman's most important job is to have children. Above all. what would you like to say about this subject? Mrs Gammon. and they are thought to be about other people. Why is it that so few women get jobs as managers? Mr Brown. Many people saw children as the best. and has recently appointed two young women to managerial positions in the company. these conditions have changed. the only insurance for old age. Mr Simpson. given to panic. Before we had machines. there are many who have strong prejudices against them. To discuss this topic with me we have Mrs Winifred Gammon. in fact. I think.WOMEN AT WORK Equality in employment (Unit 31) Characters Telephone callers Chairman Quentin Simpson Mrs Gammon (Retired teacher) Rosemary Francis (Bank executive) Mr Brown (Personnel for Moss Engineering Ltd) Chairman: Joan Bennet Gillian Morrison Mr Davidson Good morning. They are supposed to gossip a great deal. men gossip just . is because men belive that women are too emotional. Mrs Gammon: I think that one of reasons why women don't get many top jobs. Women are supposed to be emotional. Mrs Gammon? Mrs Gammon: No. I certainly do not. This week our topic is "Women at work". please? Joan Bennet: Yes. who is a retired teacher having spent many years teaching in a girl'school in North London. but she tells me that what begun as a soon turned into a career. why women don't get many top jobs is because people think that they are unable to keep a secret. only to women. Even today. It is quite wrong to attach these characteristics as much as women Ido. She is now a top executive for a leading bank. and that they have no sense of humour. In the old days. Mrs Bennet. Hello. Finally. many children died soon after being born. we have Peter Brown.

and this is a development which ought to be stopped. but I will ask our panel members to reply. until the baby is born. Mrs Francis: Rosemary Francis? Yes. It also says that women must have the same holidays as men. but they do have a right to get back to the same Mr Brown: Gillian: employer. then her employer must offer her an alternative job. thank you for that question. An employer cannot give a woman the sack for becoming pregnant. Mrs Francis? I think Mr Davidson is talking nonsense.Thank you very much for those views. Yes. bonuses and luncheon vouchers. Mr Brown? It's Miss Morrison. such as shift work. one aspect of the Employment Protection Act concerns maternity. Women also have the right to get their job back. In this society we are trying to ensure that women are equal to men in every respect. my name Is Davidson. Can you tell me what this means in Chairman: practice. and it towomenparticular that they Why Is able to is the jobs are so few now bank managers? should Chairman: . Who is our caller now? Good Chairman. This would have the added advantage of reducing unemployment. thank you very much. Joan Bennet: Yes. Mrs Morrison. and must have Mr Davidson: the same conditions of work. In the remaining few minutes of this programme. that is a difficult question for us to answer. If she has a job which would be dangerous for a pregnant woman. I would like to ask the panel why they don't come out with truth and say that more girls should be prepared to stay at home when they Mrs Francis: get married and look after their children. Mr Brown: Thank you. My question is this: Isn't it true that the number of divorces this is going up every year? Don't the of the panel know that there is already a very large number of broken homes. I'm sorry. Have you anything to add. since many women are taking away the jobs that men ought to be doing. and of children living with only one parent? Aren't the members of the panel aware that juvenile crime is becoming a very serious problem in this country? Now the reason for all this is that far too many women are going out to work. up to twenty-nine weeks after the baby is They may not get Chairman: exactly the same job. Mrs Bennet. Mrs Morrison. It's about sex discrimination legislation. Mr Davidson. to seekitemployment. I would simply like to add that the Equal Pay Act also says that women must have the same pay as men. There are more married women Chairman: at work in this country than in any other country in Europe. and I live in Tunbridge Wells. and that Chairman: women's work must be given the same value as a man's job. isn't it? Well. Chairman: We have another question now. Who is our caller? Gillian: My name is Gillian Morrison. and I should like to hear something about sex discrimination legislation. Well. This means that they should be freeWhy have that there which upmeans in have been done only by men. I think we have time for one more short question. such as being a radiologist. actually. I hope that you found them interesting. I just want to say that I am very saddened to hear all the comments by the members of your panel. please. and moreover I think he knows 213 that he is talking nonsense.

Mr Brown? This will have to be a short answer. None of us can be happy about the large number of divorces. one possibility is that men. or the very high figure for children living with one parent. or some men at any rate. you will have to think again. I agree with Rosemary. while their wives go out to work. Rosemary hasn't answered the first part of the caller's question. Until next week. I'm afraid. you know. Well. Mr Davidson. There we have to bring our programme to an Thank you very much for calling. we cannot try to solve this problem by discriminating against women in employment.Chairman: Mr Brown: Chairman: it that there are hardly any women members of Parliament? Why is it that there are so few women head teachers in our comprehensive schools? Does Mr Davidson think that it is because women are incapable of doing these jobs? Women in our society must be free to make their own decisions. . and not have a family at all. and then there is the possibility that some women may want to devote themselves to a job. Other women may wish to work at the same time as bringing up a young family. No. Is there anything that you would like to say. and none of us can be content to see the large number of broken homes. Some may wish to stay at home to bring up their children. Thank you Rosemary. However. It seems to me that there is a case to be answered. But the most important thing is that they should be free to make their own choice. may wish to stay at home and look after the children. Of course. at the same time. Thank you very much. I'm afraid that you will have to learn to be more up-to-date.

The of the island is fascinating. We don't need money on Tristan. The tiny population settled down and had large families. and the frost and the snow. I am. right in the middle of the ocean. It is a group of three tiny island. I don't like the cold. The only village was In danger. Yes. Maria. Radio Reporter: Tell me. the people of Tristan da Cunha are to return to the tiny island. We find it very worring to think all the time about money. and they have lived here since that Now most of them are to go back to their island. also came to on the island. Radio Reporter: Here today at the Port Of Southampton.TRISTAN DA CUNHA (UnK 32) Characters Radio Reporter Maria Maria's father Tristan Da Cunha is one of the loneliest places In the world. Radio Reporter: Well. Maria's father: Could is small island. and the entire population of 264 people had to be taken away from the island in fishing They were brought here to England. A small group of English soldiers came to the Island in the year after the end of the war against Napoleon. Radio Reporter: Are you going go back with the others to Tristan da Cunha? Maria: Yes. You're going back to Tristan da Cunha too? 215 Maria's father. why are you going back to the lonely island? Don't you like the life here? Maria: Well. that's right. together with some women. and It's circular in shape. Several years later. Yes. and they left again in One particular soldier whose name was William Glass. I am. and the biggest one is called Tristan. Ityouatell us something about the island of Tristan? . In the volcano in the middle of the island began to erupt. Radio Reporter. They only stayed for a year. Yes. tell me. They came from another Island called St Helena which is 1. in the Middle of the South Atlantic. and the people we are here to see for the last time are the descendants of those families. decided that he would remain on the island with his wife and two children. Radio Reporter: I have here also Maria's father. Are there any other reasons? Maria. Radio Reporter: You don't have money? Maria. How did you like it in England? Maria: Well. some sailors. right in the middle of the South Atlantic Ocean. But it's not home. leaving the Glass family on the tiny island. I don't like the weather very much.500 miles to the north. So all the other soldiers sailed away. It's all right. however. Tristan. I have with me here a young woman who will soon be sailing away to live in one of the loneliest places In the whole world. We never have any frost on Tristan.

Radio Reporter: How big is about six miles across. it's only a small Radio Reporter: village. which live on the rocks. In the middle there is a volcano. . Radio Reporter: That's about 2. They don't want our civilization. there are lots of birds which live on the island and the sea is Radio Reporter: full of fish. but there's never any frost. and its called Edinburgh. and we have lots of cattle and sheep and geese. Well. Well. Maria's father: It which is over 6. There's a lot of rain. and that's 1. We also go out and catch lobsters. Maria's father: What do you have to eat? We grow potatoes and apples.800 miles to the east. it's not really a town.000 metres. Maria's father: Tell me. which are a great Radio Reporter: delicacy. What's the weather like? Maria's father: Well. The nearest mainland is the cape of Good Radio Reporter: Hope. And so the people of Tristan da Cunha are going back to their island. and there are many seals. but mild. They are taking one doctor and one dentist with They are returning to a life of wind and rain and loneliness. I wish you the very best of luck in your journey back to your island. the climare is damp. Maria's father: Where do you live? There is only one town.000 feet high. Radio Reporter: Are there any animals on the island? Maria's father: Well. too. where is the nearest civilization? That's a long way away.

Articolul UN. wife. genul e indicat cu ajutorul cuvintelor a Frenchman — a an Englishman — an Englishwoman substantivelor se formează de regulă adăugîndu-se terminaţia -s. de exemplu: Masculin Feminin boy băiat girl fată frate sister soră cock cocoş hen găină father tată mother mamă husband soţ soţie man bărbat woman femeie nephew nepot niece nepoată son fiu daughter fiică uncie unchi aunt mătuşă b. t. studentă. terminate în sh şi ch. husband. window. waiter — waitress. La numele locuitorul unei ţări. profesoară pupil — elev. elevă doctor — doctor. unele substantive terminate în f sau fe formează pluralul schimbînd f în v şi primind terminaţia es (deci 217 . Excepţii. cuprinzînd substantive care denumesc obiecte şi animale: dog. prince — princess. b) genul feminin. d) genul comun (common gender) cuprinzînd substantive care au aceeaşi formă şi pentru feminin şi pentru masculin: teacher — profesor. elephant. king. Este acelaşi pentru toate genurile. Se adaugă un sufix: actor — actress. c. O este A înaintea cuvintelor care încep cu o consoană (a şi AN înaintea cuvintelor care cu vocală (an inkpot). pentru substantive care denumesc persoane de sex feminin: girl. purse. SUBSTANTIVUL Există patru genuri: a) genul masculin. cuprinzînd care denumesc persoane de sex masculin: boy. substantivelor la Acest -s se pronunţă z în afară de cazurile cînd este precedat de f. waitress. student — student. c) genul neutru. Deosebirea dintre substantivele masculine şi feminine se face în următoarele feluri: a. Se cuvinte diferite. k.NOŢIUNI DE GRAMATICĂ ARTICOLUL Articolul în limba engleză este THE pentru toate genurile. woman. p. la singular şi la plural.

se întreabă dacă are o anumită însuşire. o.leaves wolf knife — knives wife — wives 2. Ex: thick gros Comparativul de superioritate: se formează de regulă prin adăugarea sufixului iar superlativul relativ prin adăugarea sufixului -est articulat Această regulă este valabilă în cazul adjectivelor monosilabice şi al unora formate din două silabe. z adaugă la plural -es: Ex: glass — glasses box — boxes match — matches brush — brushes potato — potatoes 4. c. cînd are funcţie de nume predicativ.. ch. Ex. Substantivele terminate în s. Ex: baby — babies cherry — cherries dictionary — dictionaries lady — ladies. (a deveni. 3. Substantivele terminate în precedat de o consoană formează pluralul pe y în i şi primind -es (deci ies). b. Ex. în speţă în dicţionarele explicative. Există substantive care se abat de la toate aceste reguli şi formează pluralul în mod diferit. cînd adjectivul este însoţit de un complement. de obicei prin schimbarea vocalei din rădăcini: mouse — mice woman — women goose — geese louse — lice tooth — teeth child — children foot — feet ox — oxen man — men Ex. x. a new exercise book — un caiet nou Sînt cazuri cînd se pun în urma substantivului. ex. a full of wine un pahar plin cu vin. a părea.. şi anume. neavînd flexiune de gen sau număr. cînd într-o interogativă. The lemmon is yellow — Lămîia este galbenă. sh. ADJECTIVUL Adjectivele calificative care se pun pe substantiv pentru a-i arăta însuşirea. . adică nu e unit direct cu substantivul ci e despărţit de acesta prin verbul "a fi" sau alt verb copulativ. Is that book interesting? Cartea aceea e interesantă? Gradele de ale în formarea gradelor de comparaţie ale adjectivelor se porneşte totdeauna de la POZITIV. se află de obicei înaintea substantivului pe care îl determină. a semăna). a. formată cu auxiliarul a fi. de fapt forma de bază a adjectivului.

noastră.. mele Your — tău. mei. cea. avînd în vedere faptul că a intrat în raza vulgară a vocabularului. their teacher — profesorul lor.. Ex: heavy — heavier — the heaviest. o dublează la comparativ şi superlativ: Ex: big — bigger — the biggest — Unelebun(ă) adjective au forme diferite la comparativ şi superlativ. cei. voastre Their — lor Ex: my book — cartea mea. -est. Articolele cel. la superlativ. schimbă pe y în i înaintea lui -er şi -est.. less thick than mai puţin gros decît. — Adjectivele monosilabice terminate în consoană. atunci rămîne neschimbat: Ex: gay — gayer the gayest (vesel) NOTA: Acest adjectiv este foarte rar folosit în ultimul timp în sensul lui propriu. — Adjectivele terminate în -e mut suprimă această vocală înaintea terminaţiilor -er. My — meu. ta. sau cu ajutorul adverbului less. than not as thick as/not so thick as nu de gros ca. de inferioritate se formează folosind not so as. as.. our classroom — clasa noastră. voştri.. noastre Your — vostru. cele se traduc în engleză prin THE. tale His — lui Her — ei Our — nostru. . Ex: large — larger — the largest fine — finer — the finest — Adjectivele terminate în -y precedat de o consoană. Ex: as thick as la fel de gros ca. noştri. voastră. good better the best bine well better the best rău bad worse the worst bolnav ill worse the worst much more the most many more the most puţin little less the least ADJECTIVELE POSESIVE Se pun întotdeauna înaintea substantivului. your glasses — ochelarii tăi...positive Comparative of Superlative thick thicker the thickest easy easier the easiest Comparativul de egalitate se formează prin încadrarea adjectivului în as. mea. tot de gros ca. Dacă y este precedat de o vocală. tăi..

a mea.)That is very dirty. a ta. ale lui. pe tine. ale mele. I-. aceea THESE acestea. aceasta THAT acela. a lui. te. aceia. îi SHE HER — i-. le se pun întotdeauna în urma verbului. ai tăi HIS — al lui. care. A se vedea diferenţa: is large and clean. cu menţiunea că pronumele înlocuieşte substantivul. îmi YOU — ţi. Adjectivele interogative: WHAT ce. ai mei YOURS — al tău. 1 thank you Eu îţi mulţumesc (ţie) Pronumele reflexive: MYSELF eu pe mine YOURSELF tu pe tine însuţiAnsăţi HIMSELF el însuşi/pe el însuşi HERSELF ea însăşi/pe ea însăşi OURSELVES noi înşine. vă. te. ne. (pron. WE US pe noi. mă. ai lui 220 . pe ea. Ex: He gives me el îmi dă.) Această fereastră este mare şi curată. pe ele însele ONESELF pe sine însuşi (însăşi) Ex: I shall go there myself Mă vol duce (chiar) eu însumi acolo Pronumele demonstrative: Sînt identice ca formă cu adjectivele demonstrative. lor Pronumele personale corespunzătoare formelor româneşti mi(îmi). pe voi. pe ei. le-. pe mine. nouă YOU YOU — V-. pe noi înşine YOURSELVES voi înşivă. o. vouă THEY THEM — i-. ele însele. -o. HE HIM — i-. îl. PRONUMELE Pronumele I YOU personale ME mă. aceştia THOSE acelea. pe voi înşivă THEMSELVES ei înşişi. pe ei înşişi. ale tale. pe el.ADJECTIVELE DEMONSTRATIVE singular apropiere THIS THESE THAT THOSE depărtare THIS acesta. în timp ce adjectivul stă pe lîngă acesta. ţi(îţi). Aceea este foarte murdară. Pronumele posesive: MINE meu. (adj. WHICH Care dintre Au aceleaşi forme pentru toate genurile şi numerele.

a voastră. ai ei OURS — a noastră. a lor. ai nostru. ai voştri. ale lor Numerale cardinale şi ordinale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cardinal one three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty-one twenty-two thirty Ordinal the first the second the third the fourth the fifth the sixth the seventh the eighth the nineth the tenth the eleventh the twelfth the thirteenth the fourteenth the fifteenth the sixteenth the seventeenth the eighteenth the nineteenth the twentieth the twenty-first the twenty-second the thirtieth the the fiftieth the sixtieth the seventieth the eightieth the ninetieth the hundredth 12 13 14 15 20 21 22 30 40 50 fifty 60 sixty 70 seventy 80 eighty 90 ninety 100 one hundred hundred sută thousand mie million milion billion miliard VERBUL Verbe regulate: Cele mai multe verbe în limba engleză sînt regulate şi se conjugă astfel: Indicativ prezent: I ask We ask You ask You ask He asks They ask asks 221 .a ale ei. ai noştri YOURS — al vostru. ai lor. ale voastre THEIRS — al lor. ale noastre.

You do not ask. iar pentru restul persoanelor se foloseşte auxiliarul WILL 222 . Verbele terminate în „o" primesc de asemenea terminaţia -es: Ex: he goes. We do not ask. în cazul verbelor terminate în ch. Ex: She catches. celelalte neschimbate. he dresses. She does not ask. terminaţia la persoana a lll-a va fi -es.La indicativul prezent numai persoana a singular primeşte un -s. He does not ask. Verbele terminate în y precedat de o consoană. They do not ask. Forme contrase: not don't does not doesn't Forma interogariv-negativă: Don't 1 ask? Don't we ask? Don't you ask? Don't you ask? Doesn't he ask? Don't they ask? Doesn't she ask? Cu excepţia verbelor auxiliare HAVE şi toate verbele în limba engleză se conjugă la formele simple interogative şi negative cu ajutorul auxiliarului DO/DOES. x. schimbă pe y în şi primesc terminaţia -es. sh. Ex: he coppies. she does Forma interogativă: Do I ask? Do we ask? Do you ask? Do you ask? Does he ask? Do they ask? Does she ask? Forma negativă: 1 do not ask. Past Tense La Imperfect şi Perfect Simplu verbele regulate primesc terminaţia -ed: I asked We asked You asked You asked He asked They asked She asked Forma negativă: I did not ask We did not You did not ask He/She did not ask They did not ask. ss. Forma contrasă: did not didn't Forma interogativă: Did I ask? Did we ask? Did you ask? Did you ask? Did he ask? Did they ask? Did she ask? Forma interogativ-negativă: Didn't I/you/he/she/we/they ask? Future Tense Viitorul se exprimă cu ajutorul auxiliarelor urmate de infinitiv: Pentru persoana I singular şi plural se foloseşte auxiliarul SHALL.

1 shall ask You will ask He will ask She will ask Forma negativă: We shall ask You will ask They will ask I shall not (shan't) ask He will not (won't) ask. Condiponalul prezent se formează cu ajutorul auxiliarelor SHOULD/WOULD. I should not ask. Forma interogativă: Shall I ask? Will he ask? (Past Perfect) se formează cu ajutorul auxiliarului HAVE la trecut. această vocală se suprimă înaintea lui -ing. You would not ask. sitting şezînd Participiul trecut se formează prin adăugarea terminaţiei -ed formei de infinitiv a verbului regulat: ask — asked Conjugarea progresivă Cînd dorim să exprimăm o acţiune prezentă. urmate de infinitivul verbului de conjugat. Ex: to ask a întreba. Ex: to smoke a fuma. trecută sau viitoare în desfăşurare. îşi dublează consoana finală. plus participiul prezent al verbului de conjugat (forma -ing): Ex: I am asking eu întreb I was asking eu întrebam Conjugarea verbelor auxiliare to have şl to be TO HAVE (a avea) Indicativ prezent I have We have You have He/she has They have Imperfectul şi perfectul simplu: I had We had You had had They had 223 . Participiul prezent se formează adăugînd terminaţia -ing la forma de infinitiv a verbului. Ex: to sit a şedea. smoking fumînd. asking întrebînd La verbele terminate în -e. You would have asked. Eu întrebasem de cartea aceea înainte ca tu să afli titlul. se întrebuinţează forma progresivă. Verbele terminate într-o consoană precedată de vocală accentuată. Această formă de conjugare se formează verbul auxiliar to be la timpul respectiv. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat: Ex: I should have asked. deci HAD plus participiul trecut al verbului de conjugat: Ex: I had asked about that book before you even heard its title. Condiţionalul trecut se formează de la condiţionalul prezent al verbului to have.

cărora li se adaugă astfel: bad — badly general — generally hard — hardly 224 TO BE (a fi) Indicativ prezent: .I had had Viitorul: I shall have You will have Condiţionalul prezent: I should have We would have trecut: I should have had We would have had Imperativul: Let me have Let him (her) have Let us have Let them have prezent: Having Participiul trecut: Had We had had You had had He/She had had They had had I am We are You are You are They are He/She is Imperfectul: f was We were You were You were They were He/She was Mai-mult'Ca-perfectul: I had been We had been You had been They had been He/She had Viitorul: I shall be You will be I should be Condiponalul prezent: We would be Condiţional trecut: I should have been He would have been Let me be Imperativul: Let him/her be Let us be Let them be Participiul prezent:Being Participiul Been ADVERBUL: Majoritatea adverbelor se formează din adjective.

TO. IN. A friend of mine un prieten meu). Ex: considerable — considerably probable — probably simple — simply Adjectivele terminate în -y precedat de o consoană. verbele se pun la participiul prezent: Ex: After giving după ce a dat. schimbă pe y în i înaintea terminaţiei -ly. without making fără a face. WHICH. pronumele care urmează se pune în cazul acuzativ. OF. before the window în faţa ferestrei. BY. rapid little mic. după prepoziţie. BEFORE. In limba engleză. . De asemenea. puţin Gradele de comparaţie La adverbe gradele de sînt aceleaşi ca la şi se formează în aceleaşi moduri. WITHOUT. Pozitiv Comparativ Superlativ badly worse the worst far farther the farthest further the furthest late later the latest the last ultimul little less the least well better the best sînt cuvinte scurte care fac legătura între părţile de bază ale vorbirii. după prepoziţiile AFTER.quick — quickly real — really usual — usually Adjectivele terminate în -le schimbă devenind adverbe. Ex: easy — easily happy — happily Unele adjective sînt identice cu adverbele: fast repede. iar substantivul primeşte (ex.

CÎTEVA VERBE NEREGULATE Simple Present Simple Past Present Perfect beat (a bate) I beat begin (a începe) I begin bring (a aduce) I bring burn (a arde) I bum build (a construi) I build buy (a cumpăra) I buy catch prinde) I catch come (a veni) He catches cut tăia) I come do (a face) I cut drink ( bea) I do drive (a şofa) He does eat (a mînca) I drink feel (a simţi) I drive find (a găsi) I eat fly (a zbura) I feel forget {a uita) I find get (a obţine) fly give (a da) He flies go (a merge) I forget I get hear. a consuma) II spend steal sit swim (a înota) swim I sleep take (a lua) I take tear (a I speak I tear tell (a spune) I tell think (a I think throw (a arunca) I trow understand (a înţelege) I understand 226 I beat I began I brought I burnt I built I bought I caught I came I cut I did I drank I drove I ate I felt I found I flew I forgot I got I gave I went I heard I kept I left I lit I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I made met put read ran said saw sold sent sat slept spoke spent spread stole swam took tore told thought threw I understood I've beaten I've begun I've brought I've burnt I've built I've bought I've caught I've come I've cut I've done I've drunk I've driven I've eaten I've felt I've found flown I've forgotten I've got I've given I've gone I've heard I've kept I've left I've lit I've made I've met I've put I've read I've run I've said seen I've sold I've sent I've sat I've slept I've spoken spent I've spread stolen I've swum I've taken I've torn I've told I've thought I've thrown I've understood .(a auzi) I give keep (a păstra) I go leave (a He goes (a părăsi) I hear light (a aprinde) I keep make (a face) I leave meet (a I light put (a pune) read (a citi) I make run (a alerga) meet say spune) I put see (a vedea) I read sell (a vinde) I run send (a trimite) I say sit (a şedea) I see sleep (a dormi) I sell speak (a vorbi) spread (a răspîndi) I spread send spend fura) steal (a(a cheltui.

wake (a trezi) wear (a win (a withdraw (a retrage) write (a scrie) I I I I I wake wear win withdraw write I I I I I woke wore won withdrew wrote I've I've I've I've I've woken worn won withdrawn written .

Cap. Cap. 40 Renovări Anexe — Texte audio Nu tu mereu (Cap. Cap. 37 în grădină Cap. Cap. Cap. Cap. 25 Vacanţa Cap. La restaurant 19 Hoteluri 20 Instrucţiuni 21 Jocuri şi sporturi 22 Urgenţe Cap. Cap. Cap. 31 Serviciile Cap. Cap. Cap. Cap. 32 Accidente Cap. 29 Telefonul Cap. 24 Boala Cap. 23 Defecţiuni Cap. 28 îmbrăcămintea Cap. 39 Ajutoare la copii CAP. 38 Avem musafiri Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. 34 Micul dejun Cap. 26 Cap. 30 Obiecte pierdute Cap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Formule de salut Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 1 Meeting People 2 Greetings 3 Nationality 4 Family 5 Shopping 6 Shopping 7 Places 8 Finding Way 9 Permission 10 Travel Language Problems 12 Jobs 13 Home Inside the House Trains and Buses Dealing with People 17 Interests 18 Eating Out 19 Hotels 20 Regulations 21 Games and Sports 22 Emergencies 23 Faults 24 Illness 25 Holidays 26 Invitations 27 Meetings 2 8 Clothes 29 Telephoning 30 Loss 31 Services 32 Accidents 33 Holidays 34 Breakfast 35 Job Interview 36 Hausework 37 Gardening 38 Guests 39 Babysitting 40 Renovating 15 18 22 27 32 41 46 52 62 67 72 76 82 88 93 98 102 123 133 145 157 161 166 171 174 181 185 187 190 Not You Again (Units 15—20) Obey (Units 229 .CUPRINS Familia La cumpărături La cumpărături Localităţi Căutînd drumul Permisiunea Călătoria Probleme de exprimare 12 Profesii Acasă în casă Trenuri şi autobuze Relaţii personale 17 Mici pasiuni 18. Cap. Cap. 33 Concediul Cap. Cap. Cap. 36 gospodăreşti Cap. Mă voi supune (Cap. Cap. 35 Interviu pentru serviciu Cap. 27 întîlniri Cap.

32) verbe neregulate Lady Godiva (Unit 25) The Long Ness Monster (Unit 27) The Abominable Snowman (Unit 29) Women at Work (Unit 31) Tristan da Cuhna (Unit 32) CONŢINUTUL CELOR ŞASE CASETE Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta 230 Cap. 32 Cap. 25) Monstrul din Long Ness (Cap. 27) îngrozitorul Om de Zăpadă (Cap. 40 Ghid de Texte de Texte de ascultat ascultat 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 6A 6B . 17 Cap. 27 Cap. 15 Cap. 27 Cap. 4 Cap. 36 Cap. 33 Cap. 22 Cap. 17 Cap. 4 Cap. 29) Femeile şi munca (Cap. 37 Cap. 22 Cap.Lady Godiva (Cap. 1 Cap. 9 Cap. 9 15 Cap. Tristan da (Cap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times