U UN NI IV VE ER RS SI IT TA AT TE EA A T TR RA AN NS SI IL LV VA AN NI IA A D DI IN N B BR RA AŞ ŞO OV V

F FA AC CU UL LT TA AT TE EA A D DE E M MA AT TE EM MA AT TI IC CĂ Ă Ş ŞI I I IN NF FO OR RM MA AT TI IC CĂ Ă


A
A
L
L
G
G
O
O
R
R
I
I
T
T
M
M
I
I
C
C
A
A
G
G
R
R
A
A
F
F
U
U
R
R
I
I
L
L
O
O
R
R

C CU UR RS S F FO OR RM MA A S SC CU UR RT TĂ Ă L LA A I ID D


T TI IT TU UL LA AR R: : P PR RO OF F. . D DR R. . C CI IU UR RE EA A E EL LE EO ON NO OR RREPROGRAFIA UNIVERSITĂŢII “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

Cuprins
1 Not ¸iuni introductive 1
1.1 Vocabularul de baz˘a ˆın teoria grafurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Clase de grafuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Operat ¸ii cu grafuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4 Reprezentarea grafurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.5 Complexitatea algoritmilor ˆın teoria grafurilor . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6 Aplicat ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.6.1 Ret ¸ele de comunicat ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 Parcurgeri de grafuri 25
2.1 Parcurgerea generic˘a a grafurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Parcurgerea BF a grafurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.3 Parcurgerea DF a grafurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.4 Aplicat ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.4.1 Sortarea topologic˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.4.2 Componentele conexe ale unui graf . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4.3 Componentele tare conexe ale unui graf . . . . . . . . . . . . . . 38
3 Arbori ¸si arborescent ¸e 41
3.1 Cicluri ¸si arbori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2 Arbori part ¸iali minimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.2.1 Condit ¸ii de optimalitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.2.2 Algoritmul generic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.2.3 Algoritmul Prim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2.4 Algoritmul Kruskal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.2.5 Algoritmul Boruvka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3 Arborescent ¸e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.4 Aplicat ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.4.1 Proiectarea unui sistem fizic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.4.2 Transmiterea optim˘a a mesajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.4.3 Problema lant ¸ului minimax ˆıntre oricare dou˘a noduri . . . . . . 56
i
ii CUPRINS
4 Distant ¸e ¸si drumuri minime 57
4.1 Principalele probleme de drum minim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.2 Ecuat ¸iile lui Bellman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.3 Algoritmi pentru distant ¸e ¸si drumuri minime . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.3.1 Algoritmul Dijkstra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.3.2 Algoritmul Bellman-Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.3.3 Algoritmul Floyd-Warshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.4 Aplicat ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.4.1 Ret ¸ele de comunicat ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.4.2 Problema rucsacului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.4.3 Programarea proiectelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Capitolul 1
Not ¸iuni introductive
1.1 Vocabularul de baz˘a ˆın teoria grafurilor
Avertiz˘am cititorul c˘a terminologia din Teoria Grafurilor nu este complet unitar˘a.
Vom p˘astra, ˆın cea mai mare parte, terminologia consacrat˘a ˆın literatura romˆan˘a de
specialitate.
Definit ¸ia 1.1. Se nume¸ste graf orientat un triplet G = (N, A, g) format dintr-o
mult ¸ime N de elemente numite noduri sau vˆarfuri, dintr-o familie A de elemente numite
arce ¸si dintr-o aplicat ¸ie g : A → N N numit˘a funct ¸ie de incident ¸˘a, prin care fiec˘arui
element a ∈ A i se asociaz˘a o pereche ordonat˘a (x, y) ∈ NN cu x = y; dac˘a elimin˘am
condit ¸ia x = y atunci arcul de forma (x, x) se nume¸ste bucl˘a, iar G se nume¸ste graf
general orientat.
ˆ
In continuare vom presupune c˘a graful orientat Geste finit, adic˘a mult ¸imea nodurilor
N = ¦. . . , x, . . .¦ este finit˘a ¸si familia arcelor A = (. . . , a, . . .) este un ¸sir finit. Cardi-
nalul mult ¸imii N notat [N[ = n, se nume¸ste ordinul grafului orientat G.
Un graf orientat G = (N, A, g) se reprezint˘a grafic ˆın modul urm˘ator:
i. fiecare nod x ∈ N se reprezint˘a printr-un punct sau cerculet ¸ ˆın plan;
ii. fiecare arc a ∈ A, a = (x, y) se reprezint˘a printr-o linie care une¸ste cele dou˘a noduri
¸si pe care se afl˘a o s˘ageat˘a cu sensul de la x la y.
Exemplul 1.1. Graful din figura 1.1. este de ordinul 8.
Fig.1.1
1
2 CAPITOLUL 1. NOT¸ IUNI INTRODUCTIVE
Observat ¸ia 1.1. Reprezentarea grafic˘a a unui graf orientat G = (N, A, g) nu este
unic˘a.
ˆ
In primul rˆand nodurile se pot plasa ˆın plan la ˆıntˆamplare.
ˆ
In al doilea rˆand nu
este obligatoriu ca arcele s˘a fie segmente de dreapt˘a.
Exemplul 1.2. Cele trei grafuri din figura 1.2. reprezint˘a acela¸si graf.
Fig.1.2
Definit ¸ia 1.2. Dou˘a grafuri orientate, G
1
= (N
1
, A
1
, g
1
) ¸si G
2
= (N
2
, A
2
, g
2
) se numesc
izomorfe, dac˘a exist˘a o biject ¸ie φ : N
1
→N
2
cu proprietatea c˘a aplicat ¸ia ψ : A
1
→A
2
,
definit˘a prin ψ(x
1
, y
1
) = (φ(x
1
), φ(y
1
)), (x
1
, y
1
) ∈ A
1
, (φ(x
1
),
φ(y
1
)) = (x
2
, y
2
) ∈ A
2
, este o biject ¸ie.
Exemplul 1.3. Grafurile G
1
= (N
1
, A
1
, g
1
) ¸si G
2
= (N
2
, A
2
, g
2
) prezentate ˆın figura
1.3 sunt izomorfe.
Fig.1.3
Dac˘a definim biject ¸ia φ prin φ(1) = 4, φ(2) = 3, φ(3) = 5, φ(4) = 6, φ(5) = 1, φ(6) =
2, atunci ψ(1, 2) = (φ(1), φ(2)) = (4, 3), ψ(1, 4) = (φ(1), φ(4)) = (4, 6), ψ(1, 6) =
(φ(1), φ(6)) = (4, 2) etc. este evident biject ¸ia ψ : A
1
→A
2
.
Definit ¸ia 1.3. Dac˘a oricare pereche ordonat˘a (x, y) ∈ N N este imaginea a cel mult
q, q > 1, elemente din A, atunci G = (N, A, g) se nume¸ste multigraf orientat.
1.1. VOCABULARUL DE BAZ
˘
A
ˆ
IN TEORIA GRAFURILOR 3
Exemplul 1.4.
ˆ
In figura 1.1. avem un multigraf orientat cu q = 2.
ˆ
In paragrafele ¸si capitolele urm˘atoare ne vom ocupa de grafuri orientate cu q = 1.
ˆ
In acest caz funct ¸ia g este injectiv˘a ¸si familia A este o mult ¸ime. Un astfel de graf se
nume¸ste digraf ¸si se noteaz˘a G = (N, A).
Definit ¸ia 1.4. Se nume¸ste graf neorientat un triplet G = (N, A, g) format dintr-
o mult ¸ime N de elemente numite noduri sau vˆarfuri, dintr-o familie A de elemente
numite muchii ¸si dintr-o aplicat ¸ie g : A → {
2
(N) numit˘a funct ¸ie de incident ¸˘a, prin
care fiec˘arui element a ∈ A i se asociaz˘a o pereche ¦x, y¦ ∈ {
2
(N); dac˘a consider˘am
g : A →{
(2)
(N), unde: {
(2)
(N) = {
2
(N) ∪ {
1
(N), atunci aplicat ¸ia g asociaz˘a fiec˘arui
element a ∈ A, fie o pereche de noduri ¦x, y¦ ∈ {
2
(N) care se noteaz˘a [x, y] sau [y, x],
fie un nod ¦x¦ ∈ {
1
(N) care se noteaz˘a [x, x] ¸si se nume¸ste bucl˘a, iar G se nume¸ste
graf general neorientat.
ˆ
In continuare vom presupune c˘a graful neorientat G este finit, adic˘a mult ¸imea
nodurilor N este finit˘a ¸si familia muchiilor A este un ¸sir finit.
Un graf neorientat G = (N, A, g) se reprezint˘a grafic la fel ca ˆın cazul grafurilor
orientate cu deosebirea c˘a o muchie a = [x, y] se reprezint˘a printr-o linie care une¸ste
cele dou˘a noduri f˘ar˘a s˘ageata care precizeaz˘a sensul ˆın cazul arcului. De asemenea, la
fel ca ˆın cazul grafurilor orientate se definet ¸e izomorfismul a dou˘a grafuri neorientate.
Definit ¸ia 1.5. Dac˘a oricare pereche [x, y] ∈ {
2
(N) este imaginea a cel mult q, q > 1,
elemente din A atunci G = (N, A, g) se numet ¸e multigraf neorientat.
Exemplul 1.5. Dac˘a se elimin˘a s˘ageata de pe fiecare arc al grafului din figura 1.1,
atunci fiecare arc (x, y) devine o muchie [x, y] ¸si graful devine un multigraf neorientat
cu q = 3.
ˆ
In paragrafele ¸si capitolele urm˘atoare ne vom ocupa de grafuri neorientate cu q = 1.
ˆ
In acest caz funct ¸ia g este injectiv˘a ¸si familia A este o mult ¸ime. Un graf neorientat cu
q = 1 se nume¸ste graf simplu ¸si se noteaz˘a G = (N, A).
ˆ
In majoritatea problemelor prezentate ˆın continuare, se presupune c˘a graful este
orientat. De aceea, vom prezenta definit ¸iile pentru grafurile orientate. Definit ¸iile pentru
grafurile neorientate se pot deduce, ˆın cele mai multe cazuri, cu u¸surint ¸˘a din definit ¸iile
corespunz˘atoare pentru grafuri orientate. Totu¸si, vom face unele preciz˘ari referitoare
la unele definit ¸ii pentru grafurile neorientate.
Definit ¸ia 1.6. Fie un arc a = (x, y) ∈ A. Nodurile x, y se numesc extremit˘at ¸ile
arcului, nodul x este extremitatea init ¸ial˘a ¸si y extremitatea final˘a; nodurile x ¸si y se
numesc adiacente.
Evident c˘a, pentru o muchie a = [x, y] ∈ A, nu se pot preciza extremitatea init ¸ial˘a
¸si extremitatea final˘a.
Definit ¸ia 1.7. Fie un arc a = (x, y) ∈ A. Nodul x se nume¸ste predecesor al nodului
y ¸si nodul y se nume¸ste succesor al nodului x. Mult ¸imea succesorilor nodului x este
mult ¸imea V
+
(x) = ¦y[(x, y) ∈ A¦ ¸si mult ¸imea predecesorilor nodului x este mult ¸imea
V

(x) = ¦y[(y, x) ∈ A¦. Mult ¸imea V (x) = V
+
(x) ∪ V

(x) se nume¸ste vecin˘atatea
nodului x. Dac˘a V (x) = ∅, atunci x se nume¸ste nod izolat.
Exemplul 1.6. Pentru 2 - graful din figura 1.1. avem V
+
(4) = ¦2, 5¦, V

(4) =
¦2¦, V (4) = ¦2, 5¦.
Definit ¸ia 1.8. Se spune c˘a nodul x este adiacent cu submult ¸imea N

⊂ N, dac˘a x / ∈ N

¸si x ∈ V (N

), V (N

) = ∪¦V (y)[y ∈ N

¦.
4 CAPITOLUL 1. NOT¸ IUNI INTRODUCTIVE
Observat ¸ia 1.2. Conceptul de digraf se poate defini ¸si prin perechea G = (N, Γ),
unde N = ¦. . . , x, . . .¦ este mult ¸imea nodurilor ¸si Γ aplicat ¸ia multivoc˘a Γ : N →
{(N), Γ(x) = V
+
(x), x ∈ N. Cele dou˘a definit ¸ii sunt echivalente.
ˆ
Intr-adev˘ar, dac˘a
digraful este dat sub forma G = (N, A), atunci Γ(x) = V
+
(x), x ∈ N. Reciproc, dac˘a
digraful este dat sub forma G = (N, Γ), Γ(x) = V
+
(x), x ∈ N, atunci se determin˘a
E
+
(x) = ¦(x, y)[y ∈ V
+
(x)¦, x ∈ N ¸si A = ∪¦E
+
(x)[x ∈ N¦. De asemenea, se
define¸ste Γ
−1
(x) = V

(x), x ∈ N. Recursiv avem
Γ
2
(x) = Γ(Γ(x)), . . . , Γ
k
(x) = Γ

Γ
k−1
(x)

, . . .
¸si analog
Γ
−2
(x) = Γ
−1

−1
(x)), . . . , Γ
−k
(x) = Γ
−1

Γ
−(k−1)
(x)

, . . .
Un nod y ∈ Γ
k
(x) se nume¸ste descendent al nodului x ¸si un nod z ∈ Γ
−k
(x) se
nume¸ste ascendent al nodului x.
Exemplul 1.7. Fie digraful din figura 1.4.
Fig.1.4
Dac˘a digraful este dat sub forma G = (N, A) cu N = ¦1, 2, 3¦, A = ¦a
1
, a
2
, a
3
, a
4
¦ =
¦(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3)¦, atunci Γ(1) = V
+
(1) = ¦2, 3¦, Γ(2) = V
+
(2) = ¦1, 3¦, Γ(3) =
V
+
(3) = ∅ ¸si am obt ¸inut digraful sub forma G = (N, Γ).
Dac˘a digraful este dat sub forma G = (N, Γ) cu N = ¦1, 2, 3¦, Γ(1) = ¦2, 3¦, Γ(2) =
¦1, 3¦, Γ(3) = ∅, atunci E
+
(1) = ¦(1, 2), (1, 3)¦, E
+
(2) = ¦(2, 1), (2, 3)¦, E
+
(3) = ∅ ¸si
A = E
+
(1) ∪ E
+
(2) ∪ E
+
(3) = ¦(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3)¦ = ¦a
1
, a
2
, a
3
, a
4
¦.
Definit ¸ia 1.9. Dou˘a arce se numesc adiacente dac˘a au cel put ¸in o extremitate ˆın
comun.
Definit ¸ia 1.10. Fie arcul a = (x, y) ∈ A. Se spune c˘a arcul a este incident c˘atre
exterior la nodul x ¸si incident c˘atre interior la nodul y. Mult ¸imea arcelor incidente
c˘atre exterior la nodul x este E
+
(x) = ¦a
i
[ a
i
= (x, y) ∈ A¦, mult ¸imea arcelor inci-
dente c˘atre interior la nodul x este E

(x) = ¦a
j
[ a
j
= (y, x) ∈ A¦ ¸si mult ¸imea arcelor
incidente la nodul x este E(x) = E
+
(x)∪E

(x). Num˘arul ρ
+
(x) = [E
+
(x)[ se nume¸ste
semigradul exterior al nodului x, num˘arul ρ

(x) = [E

(x)[ se nume¸ste semigradul in-
terior al nodului x ¸si num˘arul ρ(x) = ρ
+
(x) +ρ

(x) se nume¸ste gradul nodului x.
1.1. VOCABULARUL DE BAZ
˘
A
ˆ
IN TEORIA GRAFURILOR 5
Exemplul 1.8. Se consider˘a multigraful orientat din figura 1.1. Avem ρ
+
(3) =
3, ρ

(3) = 1, deci ρ(3) = 3 + 1 = 4.
Dac˘a G = (N, A, g) este un graf neorientat atunci ρ(x) = ρ
+
(x) = ρ

(x).
ˆ
In cazul
ˆın care G = (N, A, g) este multigraf orientat atunci ρ
+
(x) ≥ [V
+
(x)[, ρ

(x) ≥ [V

(x)[
¸si ˆın care G = (N, A) este un digraf relat ¸iile sunt verificate cu egalit˘at ¸i. Evident c˘a
dac˘a x este nod izolat atunci ρ(x) = 0. Un nod x cu ρ(x) = 1 se nume¸ste perdant. Dac˘a
toate nodurile lui G au acela¸si grad ρ atunci G se nume¸ste graf ρ - regulat. Un graf
0-regulat se nume¸ste graf nul ¸si un graf 3-regulat se nume¸ste graf trivalent sau cubic.
Definit ¸ia 1.11.
ˆ
Intr-un graf orientat G = (N, A, g) se nume¸ste lant ¸ de la nodul x
1
la
nodul x
k+1
, o secvent ¸˘a L = (x
1
, a
1
, x
2
, . . . , x
k
, a
k
, x
k+1
), x
i
∈ N, i = 1, . . . , k + 1, a
i

A, i = 1, . . . , k, cu proprietatea c˘a fiecare arc a
i
este de forma (x
i
, x
i+1
) sau (x
i+1
, x
i
).
Dac˘a a
i
= (x
i
, x
i+1
) , atunci a
i
se nume¸ste arc direct al lant ¸ului ¸si dac˘a a
i
= (x
i+1
, x
i
),
atunci a
i
se nume¸ste arc invers al lant ¸ului. Num˘arul de arce din secvent ¸˘a este, prin
definit ¸ie, lungimea lant ¸ului L. Lant ¸ul L se nume¸ste simplu dac˘a fiecare arc a
i
din
secvent ¸˘a este utilizat o singur˘a dat˘a ¸si se nume¸ste elementar dac˘a fiecare nod x
i
din
secvent ¸˘a este utilizat o singur˘a dat˘a. Dac˘a x
k+1
= x
1
atunci lant ¸ul simplu L se nume¸ste
ciclu ¸si se noteaz˘a

L.
Un lant ¸ poate fi reprezentat ¸si ca o secvent ¸˘a de arce L = (a
1
, . . . , a
k
) ¸si ˆın cazul
cˆand G = (N, A) este digraf ca o secvent ¸˘a de noduri L = (x
1
, . . . , x
k+1
).
Exemplul 1.9. Se consider˘a graful orientat din figura 1.1. Secvent ¸a L = (1, a
1
, 2, a
8
, 4,
a
3
, 2, a
6
, 3, a
2
, 2, a
8
, 4) = (a
1
, a
8
, a
3
, a
6
, a
2
, a
8
) este un lant ¸, dar nu este nici lant ¸ simplu,
nici lant ¸ elementar. Secvent ¸a L = (1, a
1
, 2, a
3
, 4, a
4
, 2, a
2
, 3, a
6
, 2) = (a
1
, a
3
, a
4
, a
2
, a
6
)
este un lant ¸ simplu, dar nu este lant ¸ elementar. Secvent ¸a L = (1, a
1
, 2, a
6
, 3, a
7
, 5, a
9
, 4) =
(a
1
, a
6
, a
7
, a
9
) este un lant ¸ elementar.
Not ¸iunea de lant ¸ se poate defini ¸si ˆıntr-un graf neorientat G = (N, A, g) ca o secvent ¸˘a
L = (x
1
, a
1
, x
2
, . . . , x
k
, a
k
, x
k+1
) cu proprietatea c˘a fiecare muchie a
i
din secvent ¸˘a este
de forma a
i
= [x
i
, x
i+1
] ¸si lant ¸ul poate fi reprezentat ¸si sub forma L = (a
1
, . . . , a
k
). Un
lant ¸ L = (x
1
, a
1
, x
2
, . . . , x
k
, a
k
, x
k+1
), al grafului orientat G = (N, A, g), ˆın care fiecare
arc a
i
este arc direct, adic˘a este de forma a
i
= (x
i
, x
i+1
), se nume¸ste lant ¸ orientat sau
drum ¸si se noteaz˘a prin D. Un lant ¸ simplu orientat cu x
k+1
= x
1
se nume¸ste ciclu
orientat sau circuit ¸si se noteaz˘a prin

D. Not ¸iunile de drum ¸si circuit au sens numai
pentru grafuri orientate.
Exemplul 1.10. Se consider˘a graful orientat din figura 1.1. Secvent ¸a D = (1, a
1
, 2, a
3
, 4,
a
8
, 2, a
2
, 3, a
6
, 2, a
3
, 4, a
8
, 2) = (a
1
, a
3
, a
8
, a
2
, a
6
, a
3
, a
8
) este un drum, dar nici drum sim-
plu, nici drum elementar. Secvent ¸a D = (1, a
1
, 2, a
3
, 4, a
8
, 2, a
2
, 3, a
7
, 5) = (a
1
, a
3
, a
8
, a
2
, a
7
)
este un drum simplu, dar nu este un drum elementar. Secvent ¸a D = (3, a
6
, 2, a
4
, 4, a
9
, 5) =
(a
6
, a
4
, a
9
) este un drum elementar.
ˆ
In paragrafele urm˘atoare vom considera, ˆın general, lant ¸uri ¸si drumuri elementare,
dar f˘ar˘a a mai specifica de fiecare dat˘a atributul ”elementar”, ci numai ˆın cazurile cˆand
este necesar.
Definit ¸ia 1.12. Se spune c˘a graful orientat G

= (N

, A

, g

) este un subgraf al grafului
orientat G = (N, A, g) dac˘a N

⊆ N ¸si A

⊆ A. Dac˘a N

⊆ N ¸si A

= (N

N

) ∩ A
atunci G

= (N

, A

, g

) se nume¸ste subgraf indus ˆın G de mult ¸imea de noduri N

. Dac˘a
N

= N ¸si A

⊆ A atunci G

= (N

, A

, g

) se nume¸ste subgraf part ¸ial al lui G.
6 CAPITOLUL 1. NOT¸ IUNI INTRODUCTIVE
Concepte similare se pot defini ˆın mod analog ¸si pentru grafuri neorientate.
Fie G = (N, A) un digraf cu mult ¸imea nodurilor N = ¦1, . . . , n¦ ¸si mult ¸imea arcelor
A = ¦1, . . . , m¦. Matricea de adiacent ¸˘a asociat˘a digrafului G este matricea
M = (m
ij
)
n×n
unde
m
ij
=

1 dac˘a (i, j) ∈ A
0 dac˘a (i, j) ∈ A
Evident c˘a au loc relat ¸iile:
ρ
+
(i) =
n
¸
j=1
m
ij
, i ∈ N, ρ

(j) =
n
¸
i=1
m
ij
, j ∈ N.
Matricea de incident ¸˘a asociat˘a digrafului G este matricea M = (m
ij
)
n×m
unde
m
ij
=

1 dac˘a j ∈ E
+
(i)
−1 dac˘a j ∈ E

(i)
0 dac˘a j ∈ E(i)
ˆ
In acest caz au loc relat ¸iile:
ρ
+
(i) =
¸
j|m
ij
>0
m
ij
, i ∈ N, ρ

(i) =
¸
j|m
ij
<0
[m
ij
[, i ∈ N.
Exemplul 1.11. Pentru digraful din figura 1.4. avem:
M =

0 1 1
1 0 1
0 0 0
¸
¸
¸, M =

1 1 −1 0
−1 0 1 1
0 −1 0 −1
¸
¸
¸
Se remarc˘a faptul c˘a matricea de incident ¸˘a M are pe fiecare coloan˘a un 1, un -1, ¸si
n −2 zerouri.
Dac˘a G = (N, A) este un graf simplu neorientat atunci
m
ij
=

1 dac˘a [i, j] ∈ A,
0 dac˘a [i, j] ∈ A
¸si
m
ij
=

1 dac˘a j ∈ E(i),
0 dac˘a j ∈ E(i)
Evident c˘a ˆın cazul unui graf simplu neorientat matricea de adiacent˘a M este si-
metric˘a, adic˘a m
ij
= m
ji
pentru i = 1, . . . , n ¸si j = 1, . . . , n.
1.2. CLASE DE GRAFURI 7
1.2 Clase de grafuri
O clas˘a de grafuri este alc˘atuit˘a din grafuri cu propriet˘at ¸i particulare.
Definit ¸ia 1.13. Se spune c˘a digraful G = (N, A) este simetric dac˘a oricare ar fi
(x, y) ∈ A implic˘a (y, x) ∈ A.
Cu alte cuvinte, digraful G = (N, A) este simetric dac˘a orice pereche de noduri
adiacente este legat˘a prin arce ˆın ambele sensuri.
Definit ¸ia 1.14. Se spune c˘a digraful G = (N, A) este antisimetric dac˘a oricare ar fi
(x, y) ∈ A implic˘a (y, x) ∈ A.
Deci, digraful G = (N, A) este antisimetric dac˘a orice pereche de noduri adiacente
este legat˘a cel mult printr-un singur arc.
Exemplul 1.12. Digraful reprezentat ˆın figura 1.5(a) este simetric ¸si digraful reprezen-
tat ˆın figura 1.5(b) este antisimetric.
Fig.1.5
Definit ¸ia 1.15. Se spune c˘a digraful G = (N, A) este pseudosimetric dac˘a ρ
+
(x) =
ρ

(x) pentru fiecare nod x ∈ N.
Orice digraf simetric este ¸si pseudosimetric. Reciproca nu este adev˘arat˘a.
Exemplul 1.13. Digraful reprezentat ˆın figura 1.5(a) este simetric deci este ¸si pseudosi-
metric, iar cel reprezentat ˆın figura 1.5(b) este antisimetric, dar nu este pseudosimetric.
Digraful reprezentat ˆın figura 1.6(a) este pseudosimetric, dar nu este simetric ¸si nici
antisimetric, iar cel reprezentat ˆın figura 1.6(b) este antisimetric ¸si pseudosimetric.
Definit ¸ia 1.16. Se spune c˘a digraful G = (N, A) este nesimetric dac˘a exist˘a un arc
(x, y) ∈ A pentru care (y, x) ∈ A.
Cu alte cuvinte, digraful G = (N, A) este nesimetric dac˘a nu este simetric. Orice
graf antisimetric este nesimetric. Reciproca nu este adev˘arat˘a. Orice graf pseudosi-
metric care nu este simetric este nesimetric. Reciproca nu este adev˘arat˘a.
Definit ¸ia 1.17. Se spune c˘a digraful G = (N, A) este complet dac˘a oricare ar fi
(x, y) ∈ A implic˘a (y, x) ∈ A.
Un graf simplu neorientat G = (N, A) cu n noduri care este complet se noteaz˘a cu
K
n
¸si are n(n −1)/2 muchii.
8 CAPITOLUL 1. NOT¸ IUNI INTRODUCTIVE
Fig.1.6
Exemplul 1.14. Digraful din figura 1.5(b) este antisimetric deci este nesimetric ¸si
digrafurile reprezentate ˆın figura 1.6 sunt pseudosimetrice care nu sunt simetrice, deci
sunt nesimetrice. Digraful din figura 1.7(a) este nesimetric, dar nu este nici antisimetric
¸si nici pseudosimetric.
Fig.1.7
Digraful reprezentat ˆın figura 1.5(b) este complet. Graful K
4
este reprezentat ˆın
figura 1.7(b).
Definit ¸ia 1.18. Se spune c˘a digraful G = (N, A) este graf turneu dac˘a este antisimetric
¸si complet.
Denumirea de graf turneu se justific˘a prin faptul c˘a un astfel de graf poate reprezenta
un turneu sportiv ˆın care fiecare juc˘ator (echip˘a) joac˘a cˆate un meci cu tot ¸i (toate)
ceilalt ¸i (celelalte) juc˘atori (echipe).
Definit ¸ia 1.19. Se spune c˘a digraful G = (N, A) este tranzitiv dac˘a oricare ar fi
(x, y) ∈ A ¸si (y, z) ∈ A implic˘a (x, z) ∈ A.
Exemplul 1.15. Digraful reprezentat ˆın figura 1.5.(b) este un graf turneu ¸si de aseme-
nea este tranzitiv.
Definit ¸ia 1.20. Se spune c˘a digraful G = (N, A) este o clic˘a dac˘a este simetric ¸si
complet.
1.2. CLASE DE GRAFURI 9
Denumirea de clic˘a se justific˘a prin faptul c˘a un digraf simetric ¸si complet poate
reprezenta o coalit ¸ie sociologic˘a, politic˘a etc. Not ¸iunea de clic˘a are sens ¸si pentru grafuri
neorientate, astfel graful K
n
este o clic˘a.
Definit ¸ia 1.21. Se spune c˘a digraful G = (N, A) este bipartit dac˘a mult ¸imea nodurilor
N admite o partit ¸ie ˆın dou˘a submult ¸imi N
1
¸si N
2
(N
1
= ∅, N
2
= ∅, N
1
∩ N
2
= ∅, N
1

N
2
= N), astfel ˆıncˆat orice arc (x, y) ∈ A are una dintre extremit˘at ¸i ˆın N
1
, iar cealalt˘a
extremitate ˆın N
2
.
Un digraf bipartit se noteaz˘a G = (N
1
, N
2
, A) ¸si se caracterizeaz˘a prin inexistent ¸a
ciclurilor care cont ¸in un num˘ar impar de arce. Un graf neorientat bipartit ¸si complet
G = (N
1
, N
2
, A) cu [N
1
[ = n
1
¸si [N
2
[ = n
2
se noteaz˘a K
n
1
,n
2
.
Exemplul 1.16. Digraful reprezentat ˆın figura 1.8(a) este o clic˘a.
ˆ
In figura 1.8.(b)
este reprezentat graful K
2,3
.
Fig.1.8
Definit ¸ia 1.22. Se spune c˘a digraful G = (N, A) este planar dac˘a este posibil s˘a-l
reprezent˘am pe un plan astfel ˆıncˆat oricare dou˘a arce s˘a se ˆıntˆalneasc˘a eventual numai
ˆın extremit˘at ¸ile lor.
Analog se define¸ste un graf simplu neorientat planar. Arcele (muchiile) unui graf
planar G = (N, A) determin˘a contururi care m˘arginesc regiuni numite fet ¸e. Exist˘a o
singur˘a regiune din plan f˘ar˘a contur numit˘a fat ¸˘a nem˘arginit˘a.
Exemplul 1.17. Digraful reprezentat ˆın figura 1.5(b) este planar, deoarece poate fi
reprezentat ca ˆın figura 1.9.
Fet ¸ele 1,2,3 sunt fet ¸ele m˘arginite, iar fat ¸a 4 este fat ¸a nem˘arginit˘a. Exemple de
grafuri neplanare minimale sunt K
5
¸si K
3,3
.
O alt˘a clas˘a de grafuri este alc˘atuit˘a din grafuri asociate unui graf dat.
ˆ
In paragraful 1.1. s-a definit subgraful G

= (N

, A

) al unui graf dat G = (N, A).
Definit ¸ia 1.23. Se spune c˘a digraful G = (N, A) este complementarul digrafului
G = (N, A) dac˘a N = N ¸si A = ¦(x, y) [ x, y ∈ N, x = y, (x, y) / ∈ A¦.
Analog se define¸ste complementarul unui graf simplu neorientat. Operat ¸ia de com-
plementare este involutiv˘a, adic˘a complementarul complementarului este graful init ¸ial.
10 CAPITOLUL 1. NOT¸ IUNI INTRODUCTIVE
Fig.1.9
Exemplul 1.18. Digraful reprezentat ˆın figura 1.10(b) este complementarul digrafului
reprezentat ˆın figura 1.10.(a)
Definit ¸ia 1.24. Se spune c˘a digraful G
−1
= (N
−1
, A
−1
) este inversul digrafului
G = (N, A) dac˘a N
−1
= N ¸si A
−1
se obt ¸ine din A prin inversarea sensului arcelor.
Fig.1.10
Operat ¸ia de inversare este involutiv˘a, adic˘a inversul inversului este graful init ¸ial
((G
−1
)
−1
= G). Graful autoreciproc (G
−1
= G) este simetric.
Exemplul 1.19. Digraful reprezentatˆın figura 1.11(b) este inversul digrafului reprezen-
tat ˆın figura 1.11(a).
Fig.1.11
1.3. OPERAT¸ II CU GRAFURI 11
1.3 Operat ¸ii cu grafuri
Definit ¸ia 1.25. Suma cartezian˘ a a dou˘a digrafuri G
1
= (N
1
, A
1
) ¸si G
2
= (N
2
, A
2
) este
notat˘a G
1
+G
2
¸si este digraful G = (N, A) definit astfel:
N = N
1
N
2
= ¦x
1
x
2
[x
1
∈ N
1
, x
2
∈ N
2
¦,
A = ¦(x
1
x
2
, y
1
y
2
)[x
1
, y
1
∈ N
1
, x
2
, y
2
∈ N
2
,
x
1
= y
1
¸si (x
2
, y
2
) ∈ A
2
sau x
2
= y
2
¸si(x
1
, y
1
) ∈ A
1
¦.
Definit ¸ia 1.26. Produsul cartezian al dou˘a digrafuri G
1
= (N
1
, A
1
) ¸si G
2
= (N
2
, A
2
)
este notat G
1
G
2
¸si este digraful G = (N, A) definit astfel:
N = N
1
N
2
= ¦x
1
x
2
[x
1
∈ N
1
, x
2
∈ N
2
¦,
A = ¦(x
1
x
2
, y
1
y
2
)[x
1
, y
1
∈ N
1
, x
2
, y
2
∈ N
2
,
(x
1
, y
1
) ∈ A
1
¸si (x
2
, y
2
) ∈ A
2
¦.
Suma cartezian˘a ¸si produsul cartezian a dou˘a grafuri simple neorientate se definesc
analog ca pentru dou˘a digrafuri. De asemenea suma cartezian˘a ¸si produsul cartezian
a p grafuri, p > 2, se definesc asem˘an˘ator ca pentru dou˘a grafuri. Exemplul 1.20.
Digraful reprezentat ˆın figura 1.13(a) este suma cartezian˘a a digrafurilor reprezentate
ˆın figura 1.12.
Fig.1.12
Arcul (x
1
x
2
, x
1
y
2
) ∈ A deoarece x
1
= x
1
¸si (x
2
, y
2
) ∈ A
2
; arcul (x
1
x
2
, y
1
x
2
) ∈ A
deoarece x
2
= x
2
¸si (x
1
, y
1
) ∈ A
1
etc. Digraful reprezentat ˆın figura 1.13(b) este
produsul cartezian al digrafurilor reprezentate ˆın figura 1.12.
Arcul (x
1
x
2
, z
1
y
2
) ∈ A deoarece (x
1
, z
1
) ∈ A
1
¸si (x
2
, y
2
) ∈ A
2
; arcul (y
1
y
2
, z
1
x
2
) ∈ A
deoarece (y
1
, z
1
) ∈ A
1
¸si (y
2
, x
2
) ∈ A
2
etc.
1.4 Structuri de date utilizate ˆın reprezentarea grafurilor
Performant ¸a unui algoritm utilizat pentru rezolvarea unei probleme din teoria grafu-
rilor depinde nu numai de structura algoritmului utilizat ci ¸si de modul de reprezentare
ˆın calculator a topologiei grafului.
12 CAPITOLUL 1. NOT¸ IUNI INTRODUCTIVE
Fig.1.13
Fie un digraf G = (N, A) cu N = ¦1, . . . , n¦ ¸si A = ¦1, . . . , m¦. Se consider˘a funct ¸ia
valoare b : A → ' ¸si funct ¸ia capacitate c : A → '
+
. Funct ¸ia valoare b reprezint˘a fie
funct ¸ia lungime, fie funct ¸ia cost etc. Funct ¸iile b, c etc. se pot defini ¸si pe mult ¸imea
nodurilor.
Definit ¸ia 1.27. Un digraf G = (N, A) pe care s-a/s-au definit funct ¸ia b sau/¸si funct ¸ia
c se nume¸ste ret ¸ea orientat˘a ¸si se noteaz˘a fie G = (N, A, b), fie G = (N, A, c), respectiv
G = (N, A, b, c).
Analog se define¸ste o ret ¸ea neorientat˘a.
ˆ
In acest paragraf se vor prezenta cele mai uzuale structuri de date utilizate pentru
reprezentarea ret ¸elelor. Pentru reprezentarea unei ret ¸ele este necesar, ˆın general, s˘a
memor˘am dou˘a tipuri de informat ¸ii:
a) informat ¸ii privind topologia ret ¸elei;
b) informat ¸ii privind funct ¸ia b sau/¸si funct ¸ia c.
ˆ
In acest paragraf se prezint˘a reprezent˘arile ret ¸elelor orientate. Reprezent˘arile cores-
punz˘atoare ret ¸elelor neorientate sunt similare cu reprezent˘arile ret ¸elelor orientate. La
sfˆar¸situl acestui paragraf sunt prezentate pe scurt ¸si reprezent˘arile ret ¸elelor neorientate.
Reprezentarea prin matricea de adiacent ¸˘a const˘aˆın memorarea matricei de adiacent ¸˘a
M = (m
ij
)
n×n
unde
m
ij
=

1 dac˘a (i, j) ∈ A
0 dac˘a (i, j) ∈ A
Dac˘a este necesar s˘a memor˘am funct ¸ia b sau/¸si funct ¸ia c, atunci memor˘am matricea
valoare
B = (b
ij
)
n×n
1.4. REPREZENTAREA GRAFURILOR 13
unde
b
ij
=

b(i, j) dac˘a (i, j) ∈ A,
0 dac˘a (i, j) ∈ A
sau/¸si matricea capacitate
C = (c
ij
)
n×n
unde
c
ij
=

c(i, j) dac˘a (i, j) ∈ A,
0 dac˘a (i, j) ∈ A
Reprezentarea prin matricea de incident ¸˘a const˘a ˆın memorarea matricei de incident ¸˘a
M = (m
ij
)
n×m
unde
m
ij
=

1 dac˘a j ∈ E
+
(i),
−1 dac˘a j ∈ E

(i),
0 dac˘a j ∈ E(i)
Exemplul 1.21.Consider˘am ret ¸eaua orientat˘a din figura 1.14.
Fig.1.14
Matricele M, B, C, M sunt urm˘atoarele:
M =

0 1 1 0 0
0 0 0 1 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 1
0 0 1 1 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
, B =

0 25 35 0 0
0 0 0 15 0
0 45 0 0 0
0 0 15 0 45
0 0 25 35 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
14 CAPITOLUL 1. NOT¸ IUNI INTRODUCTIVE
C =

0 30 50 0 0
0 0 0 40 0
0 10 0 0 0
0 0 30 0 60
0 0 20 50 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
, M =

1 1 0 0 0 0 0 0
−1 0 1 −1 0 0 0 0
0 −1 0 1 −1 0 −1 0
0 0 −1 0 1 1 0 −1
0 0 0 0 0 −1 1 1
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
Matricele M, B, C au fiecare n
2
elemente ¸si numai m elemente nenule. Matricea
M are nm elemente ¸si numai 2m elemente nenule (pe fiecare coloan˘a cˆate 2 elemente
nenule, un 1 ¸si un -1). Rezult˘a c˘a reprezentarea prin matrice asociate ret ¸elei este
eficient˘a numai ˆın cazul ret ¸elelor dense (m n). Pentru ret ¸elele rare (m < n
2
) este
eficient s˘a utiliz˘am liste de adiacent ¸˘a sau liste de incident ¸˘a.
Lista nodurilor adiacente c˘atre exterior nodului i este V
+
(i) = ¦j[(i, j) ∈ A¦ ¸si lista
arcelor incidente c˘atre exterior nodului i este E
+
(i) = ¦(i, j)[j ∈ V
+
(i)¦.
Consider˘am c˘a listele V
+
(i) ¸si E
+
(i) sunt ordonate, ¸si avem [V
+
(i)[ = [E
+
(i)[ =
ρ
+
(i), i = 1, . . . , n.
Reprezentarea prin liste de adiacent ¸˘a poate fi utilizat˘a ˆın una din urm˘atoarele dou˘a
variante:
- reprezentarea cu ajutorul tablourilor;
- reprezentarea cu ajutorul listelor simplu ˆınl˘ant ¸uite.
Reprezentarea cu ajutorul tablourilor const˘a ˆın a defini dou˘a tablouri unidimension-
ale. Primul tablou, notat P, are n+1 elemente ¸si reprezint˘a o list˘a de pointeri. Tabloul
P se define¸ste astfel:P(1) = 1, P(i +1) = P(i) +ρ
+
(i), i = 1, . . . , n. Al doilea tablou,
notat V , are m elemente ¸si reprezint˘a o list˘a de noduri. Tabloul V cont ¸ine nodurile j
din lista V
+
(i), ˆın ordinea stabilit˘a, ˆıntre locat ¸iile P(i) ¸si P(i + 1) −1, i = 1, . . . , n.
Reprezentarea cu ajutorul tablourilor poate fi realizat˘a ¸si prin utilizarea unui tablou
bidimensional
T =
¸
T(1, 1) . . . T(1, p)
T(2, 1) . . . T(2, p)
¸
unde p = n+m. Elementele T(1, k), k = 1, . . . , p sunt noduri ¸si elementele T(2, k), k =
1, . . . , p sunt pointeri. Prima linie a tabloului T se define¸ste astfel:
T(1, k) =

k, pentru k = 1, . . . , n,
V (k −n), pentru k = n + 1, . . . , p
Elementul T(1, k) reprezint˘a:
- nodul k, dac˘a 1 ≤ k ≤ n,
- un nod j din V
+
(i), dac˘a n +P(i) ≤ k ≤ n +P(i + 1), i = 1, . . . , n.
A doua linie a tabloului T se define¸ste astfel:
T(2, k) =

n +P(k), dac˘a V
+
(k) = ∅, pentru k = 1, . . . , n
0, dac˘a V
+
(k) = ∅, pentru k = 1, . . . , n
k + 1, dac˘a T
(
1, k) = j nu este ultimul nod din V
+
(i)
pentru k = n +P(i), . . . , n +P(i + 1) −1, i = 1, . . . , n
0, dac˘a T
(
1, k) = j este ultimul nod din V
+
(i)
pentru k = n +P(i), . . . , n +P(i + 1) −1, i = 1, . . . , n
1.4. REPREZENTAREA GRAFURILOR 15
Elementul T(2, k) = 0 reprezint˘a adresa (coloana) din T(1, k

), adic˘a k

= T(2, k):
- a primului nod j din V
+
(k), dac˘a 1 ≤ k ≤ n,
- a urm˘atorului nod j

a lui j = T(1, k) din V
+
(i), dac˘a n + P(i) ≤ k < n + P(i +
1) −1, i = 1, . . . , n.
Reprezentarea cu ajutorul listelor simplu ˆınl˘ant ¸uite const˘a din n liste, fiecare list˘a
corespunde la un nod i ¸si are ρ
+
(i) locat ¸ii. Fiecare locat ¸ie corespunde unui arc (i, j)
¸si cont ¸ine mai multe cˆampuri: un cˆamp pentru memorarea nodului j, un cˆamp pen-
tru memorarea pointerului care indic˘a leg˘atura la urm˘atoarea locat ¸ie ¸si eventual un
cˆamp sau dou˘a cˆampuri pentru b(i, j) sau/¸si c(i, j). Dac˘a locat ¸ia este ultima din lista
ˆınl˘ant ¸uit˘a atunci prin convent ¸ie ˆın cˆampul pointerului punem valoarea 0. Deoarece
avem n liste, una pentru fiecare nod i cu ρ
+
(i) locat ¸ii, este necesar un tablou unidi-
mensional, notat CAP, cu n elemente ce cont ¸ine pointeri care indic˘a prima locat ¸ie din
fiecare list˘a ˆınl˘ant ¸uit˘a. Dac˘a ρ
+
(i) = 0 atunci CAP(i) = 0.
Exemplul 1.22. Considerˆand ret ¸eaua din figura 1.14 avem urm˘atoarele reprezent˘ari
cu ajutorul tablourilor ¸si cu ajutorul listelor simplu ˆınl˘at ¸uite:
V
+
(1) = ¦2, 3¦, ρ
+
(1) = 2, V
+
(2) = ¦4¦, ρ
+
(2) = 1, V
+
(3) = ¦2¦, ρ
+
(3) =
1, V
+
(4) = ¦3, 5¦, ρ
+
(4) = 2, V
+
(5) = ¦3, 4¦, ρ
+
(5) = 2; P = (1, 3, 4, 5, 7, 9), V =
(2, 3, 4, 2, 3, 5, 3, 4); n = 5, m = 8, n +m = 5 + 8 = 13.
T =
¸
1 2 3 4 5 2 3 4 2 3 5 3 4
6 8 9 10 12 7 0 0 0 11 0 13 0
¸
Reprezentarea prin liste de adiacent ¸˘a revine la descrierea matricei de adiacent ¸˘a
linie cu linie.
ˆ
In mod similar se poate descrie matricea de incident ¸˘a coloan˘a cu coloan˘a
utilizˆand liste de incident ¸˘a.
16 CAPITOLUL 1. NOT¸ IUNI INTRODUCTIVE
Reprezentarea prin liste de incident ¸˘a const˘a ˆın utilizarea tabloului unidimensional
P al pointerilor ¸si a unui tablou bidimensional notat E. Dac˘a reprezent˘am o ret ¸ea
G = (N, A, b) sau o ret ¸ea G = (N, A, c) atunci tabloul E are trei linii ¸si m coloane
¸si dac˘a reprezent˘am ret ¸eaua G = (N, A, b, c) atunci tabloul E are patru linii ¸si m
coloane. Fiecare coloan˘a k, corespunde unui arc (i, j) ¸si anume E(1, k) = i, E(2, k) =
j, E(3, k) = b(i, j) sau c(i, j) dac˘a ret ¸eaua este G = (N, A, b) sau G = (N, A, c) ¸si
E(1, k) = i, E(2, k) = j, E(3, k) = b(i, j), E(4, k) = c(i, j) dac˘a ret ¸eaua este G =
(N, A, b, c). Tabloul E cont ¸ine arcele din E
+
(i), ˆın ordinea stabilit˘a, ¸si informat ¸iile
asociate acestor arce, de la coloana P(i) inclusiv pˆan˘a la coloana P(i +1) −1 inclusiv.
Exemplul 1.23. Consider˘am ret ¸eaua reprezentat˘a ˆın figura 1.14 Tablourile P ¸si E
sunt urm˘atoarele:
P = (1, 3, 4, 5, 7, 9)
E =

1 1 2 3 4 4 5 5
2 3 4 2 3 5 3 4
25 35 15 45 15 45 25 35
30 50 40 10 30 60 20 50
¸
¸
¸
¸
¸
Un alt avantaj al reprezent˘arii prin liste de adiacent ¸˘a sau liste de incident ¸˘a este
c˘a permite reprezentarea ret ¸elelor care cont ¸in arce paralele, adic˘a arce care au aceea¸si
extremitate init ¸ial˘a ¸si aceea¸si extremitate final˘a.
Reprezentarea prin liste de adiacent ¸˘a este avantajoas˘a cˆand este implementat˘a ˆıntr-
un limbaj care are posibilitatea s˘a lucreze cu liste ˆınl˘ant ¸uite (PASCAL, C).
ˆ
In acest
caz topologia ret ¸elei se poate modifica u¸sor. Reprezentarea prin liste de incident ¸˘a
are avantajul c˘a are nevoie de mai put ¸in˘a memorie decˆat reprezentarea prin liste de
adiacent ¸˘a. Alegerea unei reprezent˘ari depinde de problema de rezolvat ¸si de limbajul
ales.
O ret ¸ea neorientat˘a G = (N, A, b, c) se transform˘a ˆıntr-o ret ¸ea orientat˘a
¯
G =
(
¯
N,
¯
A,
¯
b, ¯ c) cu
¯
N = N,
¯
A = ¦(i, j), (j, i) [ [i, j] ∈ A¦, funct ¸iile
¯
b ¸si ¯ c sunt definite ˆın
raport cu problema de rezolvat ¸si
¯
G se reprezint˘a prin una din metodele descrise mai
sus.
1.5 Not ¸iuni de complexitatea algoritmilor ˆın teoria grafu-
rilor
ˆ
In acest paragraf se va nota cu r| cel mai mic ˆıntreg mai mare sau egal cu r pentru
r ∈ '.
Fie un digraf G = (N, A) cu [N[ = n noduri ¸si [A[ = m arce. Se consider˘a
funct ¸ia valoare b : A → ' ¸si funct ¸ia capacitate c : A → '. Funct ¸ia valoare b
reprezint˘a fie funct ¸ia lungime, fie funct ¸ia cost etc. Fie b = max¦b(x, y)[(x, y) ∈ A¦
¸si c = max¦c(x, y)[(x, y) ∈ A¦.
Definit ¸ia 1.28. Prin problem˘a se ˆınt ¸elege o funct ¸ie total definit˘a P : I → F, unde I
este mult ¸imea informat ¸iilor init ¸iale (datele de intrare ale problemei) ¸si F este mult ¸imea
informat ¸iilor finale (datele de ie¸sire ale problemei).
Se presupune c˘a mult ¸imile I ¸si F sunt nevide ¸si cel mult num˘arabile.
1.5. COMPLEXITATEA ALGORITMILOR
ˆ
IN TEORIA GRAFURILOR 17
Exemplul 1.24.
ˆ
In ret ¸eaua G = (N, A, b) se poate formula problema drumului minim,
iar ˆın ret ¸eaua G = (N, A, c) problema fluxului maxim.
Definit ¸ia 1.29.Se nume¸ste instant ¸˘a a problemei P, precizarea problemei P(i) pentru
o valoare specificat˘a i ∈ I.
Pentru o instant ¸˘a P(i) se va folosi ¸si notat ¸ia p, iar prin abuz de notat ¸ie uneori vom
scrie p ∈ P.
Exemplul 1.25.
ˆ
In problema drumului minim ˆın ret ¸eaua G = (N, A, b), pentru a
defini o instant ¸˘a a acestei probleme este necesar s˘a specific˘am topologia digrafului
G = (N, A), nodurile surs˘a ¸si destinat ¸ie ¸si funct ¸ia b.
Un algoritm este o procedur˘a care rezolv˘a pas cu pas o instant ¸˘a p, p ∈ P.
Definit ¸ia 1.30.Se spune c˘a algoritmul α rezolv˘a problema P dac˘a algoritmul determin˘a
solut ¸ia oric˘arei instant ¸e p ∈ P.
Un algoritm α care rezolv˘a instant ¸a p va porni de la o codificare a informat ¸iei init ¸iale
i ∈ I ¸si va furniza o codificare a rezultatului.
Definit ¸ia 1.31. Se nume¸ste dimensiunea problemei P un num˘ar natural notat d(p), p ∈
P, care reprezint˘a lungimea unei codific˘ari binare a informat ¸iei init ¸iale.
ˆ
In general, d(p) este un num˘ar natural care reprezint˘a dimensiunea structural˘a a
informat ¸iei init ¸iale, deoarece lungimea codific˘arii binare a unei informat ¸ii init ¸iale va fi
m˘arginit˘a de o funct ¸ie avˆand ca argument dimensiunea sa structural˘a.
Exemplul 1.26. S˘a consider˘am o problem˘a care are ca dat˘a de intrare un digraf
G = (N, A) reprezentat prin matricea sa de adiacent ¸˘a M. Pentru aceast˘a problem˘a
trebuie log n| bit ¸i pentru codul num˘arului n ¸si n
2
bit ¸i pentru reprezentarea matricei.
Dimensiunea problemei, este log n|+n
2
. Pentru n suficient de mare se poate considera
dimensiunea problemei egal˘a cu n
2
.
Exemplul 1.27. S˘a consider˘am o problem˘a care are ca dat˘a de intrare, o ret ¸ea G =
(N, A, b). Presupunem c˘a pentru reprezentarea digrafului G = (N, A) se folosesc listele
de adiacent ¸˘a P (lista de pointeri) ¸si V (lista nodurilor). Dac˘a not˘am cu ρ
+
(i) semigradul
exterior al nodului i ∈ N, atunci lista P este un tablou unidimensional ce are n + 1
elemente cu P(1) = 1 ¸si P(i+1) = P(i)+ρ
+
(i), i = 1, 2, . . . , n. Lista V este un tablou
unidimensional ce are m elemente ¸si V (P(i)) pˆan˘a la V (P(i +1) −1) cont ¸in succesorii
nodului i. Rezult˘a 1 ≤ P(i) ≤ m + 1, i = 1, . . . , n + 1 ¸si 1 ≤ V (i) ≤ n, i = 1, . . . , m.
Deci pentru a descrie aceast˘a problem˘a sunt necesari:
log n| bit ¸i pentru codificarea lui n;
log m| bit ¸i pentru codificarea lui m;
(n + 1)log(m+ 1)| bit ¸i pentru codificarea elementelor tabloului P;
mlog n| bit ¸i pentru codificarea elementelor tabloului V ;
mlog b| bit ¸i pentru codificarea valorilor numerice b(x, y), (x, y) ∈ A.
Rezult˘a c˘a dimensiunea problemei este log n| + log m| + (n + 1)log(m + 1)| +
mlog n| + mlog b|. Pentru m ¸si n suficient ¸i de mari se poate considera c˘a problema
are dimensiunea mlog n|.
ˆ
In continuare se vor prezenta diferite abord˘ari ale complexit˘at ¸ii unui algoritm.
Resursele de calcul asociate execut ¸iei unui algoritm sunt spat ¸iul de memorie ¸si
timpul necesar de execut ¸ie. Ne vom ocupa numai de resursa timp, deoarece progresele
tehnologice din ultima perioad˘a conduc la o sc˘adere a important ¸ei memoriei folosite de
algoritm.
18 CAPITOLUL 1. NOT¸ IUNI INTRODUCTIVE
Vom nota T

α
(p) timpul de execut ¸ie necesar algoritmului α pentru rezolvarea instant ¸ei
p, p ∈ P. Acest timp reprezint˘a num˘arul pa¸silor efectuat ¸i de algoritm pentru rezolvarea
instant ¸ei p. Un pas al unui algoritm α este o operat ¸ie elementar˘a (instruct ¸iune elemen-
tar˘a).
ˆ
In general, operat ¸iile elementare sunt: operat ¸ii de atribuire, operat ¸ii aritmetice
(+, -, , /), operat ¸ii logice (comparat ¸ii). Se presupune, c˘a execut ¸ia unei instruct ¸iuni ele-
mentare nu depinde de m˘arimea operanzilor ¸si de timpul de memorare a rezultatelor.
Aceasta ˆınseamn˘a c˘a resursa timp este studiat˘a independent de sistemul de calcul pe
care se face implementarea algoritmului.
ˆ
In literatura de specialitate exist˘a trei tipuri de abord˘ari ale complexit˘at ¸ii unui al-
goritm α: analiza empiric˘a, analiza cazului mediu ¸si analiza cazului cel mai defavorabil.
Obiectivul analizei empirice const˘a ˆın studierea comport˘arii ˆın practic˘a a unui al-
goritm. Se scrie un program pentru algoritmul respectiv ¸si se testeaz˘a performant ¸ele
programului pe diferite clase de instant ¸e ale problemei. Aceast˘a analiz˘a are cˆateva deza-
vantaje majore: (1) performant ¸ele unui program depind de limbajul de programare, de
calculatorul folosit ¸si de priceperea programatorului care a scris programul; (2) de obi-
cei aceast˘a analiz˘a este mare consumatoare de timp ¸si este scump˘a; (3) compararea
algoritmilor prin aceast˘a analiz˘a poate s˘a conduc˘a la rezultate eronate.
Obiectivul analizei cazului mediu const˘a ˆın studierea comport˘arii ˆın medie a unui
algoritm, care presupune rezolvarea urm˘atoarelor dou˘a etape: (a) precizarea unei
distribut ¸ii de probabilitate pe mult ¸imea instant ¸elor p, p ∈ P; (b) determinarea me-
diei variabilei aleatoare T

α
(p), T
m
α
(k) = M(¦T

α
(p) [ p ∈ P, d(p) = k¦).
Analiza cazului mediu are, de asemenea, dezavantaje majore: (1) ˆın general, este dificil
s˘a se determine o distribut ¸ie de probabilitate corect˘a pe mult ¸imea instant ¸elor p, p ∈ P;
(2) aceast˘a analiz˘a depinde de distribut ¸ia de probabilitate aleas˘a; (3) ˆın general, deter-
minarea mediei T
m
α
(k) se reduce la calculul unor sume finite care sunt evaluate cu mari
dificult˘at ¸i. Totu¸si aceast˘a analiz˘a este folosit˘a ˆın cazul cˆand algoritmul are performant ¸e
bune pentru majoritatea instant ¸elor ¸si pentru un num˘ar mic de instant ¸e, care apar rar
ˆın practic˘a, algoritmul funct ¸ioneaz˘a prost sau foarte prost.
Analiza cazului cel mai defavorabil elimin˘a multe din dezavantajele prezentate mai
sus. Aceast˘a analiz˘a const˘a ˆın a determina T
α
(k) = sup¦T

α
(p)[p ∈ P, d(p) = k¦.
Rezult˘a c˘a analiza cazului cel mai defavorabil: (1) furnizeaz˘a o margine superioar˘a
pentru num˘arul operat ¸iilor elementare (instruct ¸iunilor elementare) necesare algoritmu-
lui α pentru rezolvarea oric˘arei instant ¸e p, p ∈ P; (2) este independent˘a de calculatorul
pe care se face implementarea algoritmului; (3) face posibil˘a compararea algoritmilor;
(4) are ¸si avantajul c˘a T
α
(k) se determin˘a mai u¸sor decˆat T
m
α
(k). Totu¸si, analiza cazului
cel mai defavorabil nu este perfect˘a. Un dezavantaj major este faptul c˘a T
α
(k) poate fi
determinat˘a de instant ¸e ”patologice” care apar destul de rar ˆın practic˘a. Dar avantajele
acestei analize dep˘a¸sesc dezavantajele ¸si de aceea este cea mai folosit˘a metod˘a pentru
a m˘asura performant ¸ele unui algoritm.
Deoarece determinarea exact˘a a lui T
α
(k) este uneori dificil˘a, iar pe de alt˘a parte,
aceasta ar ˆınsemna considerarea unor detalii de implementare, se vor c˘auta margini
superioare ¸si inferioare pentru T
α
(k), se va studia comportarea sa asimptotic˘a.
ˆ
In cele ce urmeaz˘a se vor introduce notat ¸iile O, Ω, Θ ¸si se vor defini algoritmii
polinomiali ¸si cei exponent ¸iali.
1.5. COMPLEXITATEA ALGORITMILOR
ˆ
IN TEORIA GRAFURILOR 19
Fie funct ¸ia f : ^ →^. Se folosesc urm˘atoarele notat ¸ii:
O(f) = ¦g[g : ^ →^, ∃ r
1
∈ '

+
, ∃k
0
∈ ^ : g(k) ≤ r
1
f(k), ∀ k ≥ k
0
¦;
Ω(f) = ¦g[g : ^ →^, ∃ r
2
∈ '

+
, ∃k
0
∈ ^ : g(k) ≥ r
2
f(k), ∀ k ≥ k
0
¦;
Θ(f) = ¦g [ g : N →N, g ∈ O(f) ∩ Ω(f)¦.
Se obi¸snue¸ste ca ˆın loc de a scrie g ∈ O(f) s˘a se foloseasc˘a notat ¸ia g = O(f) (similar
pentru Ω ¸si Θ).
Definit ¸ia 1.32. Se nume¸ste complexitatea timp (sau simplu complexitate) a algoritmu-
lui α comportarea asimptotic˘a a lui T
α
(k).
Definit ¸ia 1.33. Se spune c˘a o problem˘a algoritmic˘a P are complexitatea O(f(k))
dac˘a exist˘a un algoritm α care rezolv˘a problema P ¸si algoritmul α are complexitatea
T
α
(k) = O(f(k)).
Definit ¸ia 1.34. Se spune c˘a o problem˘a algoritmic˘a P are complexitatea Ω(f(k)) dac˘a
orice algoritm α care rezolv˘a problema P are complexitatea T
α
(k) = Ω(f(k)).
Definit ¸ia 1.35. Se spune c˘a un algoritm α pentru rezolvarea problemei P este optimal
dac˘a problema P are complexitatea Ω(T
α
(k)).
Demonstrarea optimalit˘at ¸ii unui algoritm α pentru o problem˘a P este o activitate
foarte complicat˘a. Exist˘a foarte put ¸ine rezultate de acest fel.
Definit ¸ia 1.36. Se nume¸ste algoritm polinomial un algoritm α cu complexitatea
O(f(k)) unde f(k) este un polinomˆın k. Un algoritm care nu este polinomial se nume¸ste
exponent ¸ial.
Exemplul 1.28. Presupunem c˘a o operat ¸ie elementar˘a necesit˘a pentru execut ¸ie 10
−6
secunde, adic˘a O(1) = 10
−6
secunde.
ˆ
In tabelul de mai jos sunt prezentate com-
plexit˘at ¸ile timp pentru cˆateva funct ¸ii, unde m ˆınseamn˘a minute, z ˆınseamn˘a zile ¸si s
ˆınseamn˘a secole.
n n n
5
2
n
n
n
20 0, 33 10
−6
m 5, 33 10
−2
m 1, 66 10
−2
m 3 10
10
s
40 0, 66 10
−6
m 0, 17 10
1
m 1, 27 10 z . . .
Exemplul 1.29. S˘a consider˘am graful G = (N, A) cu N = ¦1, . . . , n¦, A = ¦1, . . . , m¦
reprezentat prin matricea sa de adiacent ¸˘a M. Unele probleme de teoria grafurilor
necesit˘a calcularea matricei M
n−1
, unde prin M
i
not˘am, ˆın acest exemplu, puterea
boolean˘a de ordinul i a matricei M. Deci problema P const˘a ˆın calculul matricei
M
n−1
.
Dintr-un exemplu prezentat mai sus rezult˘a c˘a dimensiunea problemei este n
2
.
Dac˘a avem de efectuat produsul boolean a dou˘a matrice boolene (cu elemente 0 ¸si
1) B ¸si C p˘atratice de dimensiune n, atunci pentru calculul matricei produs D = B
˙
C
trebuie determinate toate elementele d
ij
= b
i1
˙
c
1j
˙
+. . .
˙
+b
in
˙
c
nj
, unde
˙
,
˙
+ reprezint˘a
ˆınmult ¸irea boolean˘a, respectiv adunarea boolean˘a. Convenim s˘a consider˘am ca operat ¸ie
elementar˘a perechea ordonat˘a (
˙
,
˙
+). Rezult˘a c˘a, pentru calculul unui element d
ij
sunt
necesare n operat ¸ii elementare. Deci pentru calculul celor n
2
elemente d
ij
sunt necesare
n
3
operat ¸ii elementare. Fie:
n −1 =
k
¸
i=0
a
i
2
i
, a
k
= 0, a
i
∈ ¦0, 1¦.
20 CAPITOLUL 1. NOT¸ IUNI INTRODUCTIVE
ˆ
In acest caz avem M
n−1
= M
a
0
˙
(M
2
)
a
1
˙
. . .
˙
(M
2
k
)
a
k
. Acest produs boolean
cont ¸ine cel mult log(n −1)| ˆınmult ¸iri boolene, deoarece dac˘a a
i
= 0 atunci (M
2
i
)
a
i
=
U (matricea unitate) ¸si nu se mai efectueaz˘a ˆınmult ¸irea. Consider˘am cazul cel mai
defavorabil cu a
i
= 1, i = 0, . . . , k, k = log(n −1)| −1 (2
k
< n−1 < 2
k+1
) ¸si k =
log(n −1)| (n −1 = 2
k
). Algoritmul necesit˘a atunci
1) calculul matricelor booleene:
M, M
2
= M
˙
M, . . . , M
2
k
= M
2
k−1
˙
M
2
k−1
ce reprezint˘a k ˆınmult ¸iri booleene de matrice booleene;
2) calculul matricelor booleene:
M
3
= M
˙
M
2
, M
7
= M
3
˙
M
4
, M
15
= M
7
˙
M
8
, . . .
ce reprezint˘a k ˆınmult ¸iri booleene de matrice booleene.
Deci pentru a calcula M
n−1
trebuie s˘a efectu˘am, ˆın cazul cel mai defavorabil, 2k
ˆınmult ¸iri booleene de matrice booleene. Cum pentru ˆınmult ¸irea boolean˘a a dou˘a ma-
trice booleene sunt necesare n
3
operat ¸ii elementare, rezult˘a c˘a pentru calculul matricei
M
n−1
sunt necesare 2n
3
k operat ¸ii elementare. Deoarece k = log(n − 1)| − 1 ¸si di-
mensiunea problemei este n
2
, rezult˘a c˘a algoritmul pentru calculul matricei M
n−1
are
complexitatea O(n
3/2
log n).
Referitor la problemele din teoria grafurilor, ˆın practica curent˘a, se exprim˘a com-
plexitatea unui algoritmˆın funct ¸ie de m, n, b, c. Cum problema este din teoria grafurilor
se consider˘a c˘a algoritmul pentru calculul matricei M
n−1
are complexitatea O(n
3
log n).
ˆ
In teoria grafurilor, referitor la complexitatea algoritmilor, avem urm˘atoarele not ¸iuni
specifice. Dac˘a complexitatea algoritmului este O(f(n, m, log b, log c)), unde f(n, m,
log b, log c) este o funct ¸ie polinomial˘a de n, m, log b, log c, atunci se spune c˘a algorit-
mul este polinomial. Un algoritm polinomial se spune c˘a este algoritm tare polinomial
dac˘a f este o funct ¸ie polinomial˘a numai de n ¸si m ¸si algoritm slab polinomial altfel.
ˆ
In general, algoritmii tare polinomial sunt preferat ¸i fat ¸˘a de algoritmii slab polinomial,
deoarece ei pot rezolva probleme cu valori arbitrar de mari pentru funct ¸iile b ¸si c. Re-
marc˘am faptul c˘a definit ¸ia algoritmului polinomial din teoria grafurilor se ˆıncadreaz˘a
ˆın definit ¸ia algoritmului polinomial pentru cazul general (Definit ¸ia 1.36). De asemenea,
conform definit ¸iei 1.36, un algoritm din teoria grafurilor este exponent ¸ial dac˘a nu este
polinomial. De exemplu, O(2
n
), O(n!), O(m n c) sunt complexit˘at ¸i pentru algoritmi
exponent ¸iali. Se spune c˘a un algoritm este pseudopolinomial dac˘a f este o funct ¸ie poli-
nomial˘a de m, n, b, c. Algoritmii pseudopolinomiali constituie o subclas˘a important˘a a
clasei algoritmilor exponent ¸iali.
Evident, c˘a sunt preferat ¸i algoritmii polinomiali fat ¸˘a de algoritmii exponent ¸iali ¸si
ˆın cadrul algoritmilor exponent ¸iali sunt preferat ¸i algoritmii pseudopolinomiali.
ˆ
In continuare se vor prezenta anumite reguli de calcul pentru O, Ω, Θ. Mai ˆıntˆai
s˘a preciz˘am c˘a relat ¸iile O, Ω, Θ pot fi considerate ca relat ¸ii ˆıntre funct ¸ii: O este relat ¸ia
”este dominat˘a asimptotic de”, Ω este relat ¸ia ”domin˘a asimptotic pe” ¸si Θ este relat ¸ia
”are acela¸si ordin de m˘arime ca”. Se constat˘a u¸sor c˘a relat ¸iile O ¸si Ω sunt relat ¸ii de
preordine (reflexive ¸si tranzitive) ¸si c˘a relat ¸ia Θ este o relat ¸ie de echivalent ¸˘a (reflexiv˘a,
simetric˘a ¸si tranzitiv˘a). Regulile de calcul pentru O, Ω, Θ sunt urm˘atoarele:
1.5. COMPLEXITATEA ALGORITMILOR
ˆ
IN TEORIA GRAFURILOR 21
1) Reflexivitatea relat ¸iilor O, Ω, Θ:
a)f = O(f), b)f = Ω(f), c)f = Θ(f).
2) Simetria relat ¸iei Θ:
g = Θ(f) implic˘a f = Θ(g).
3) Tranzitivitatea relat ¸iilor O, Ω, Θ:
a)g = O(f) ¸si f = O(h) implic˘a g = O(h),
b)g = Ω(f) ¸si f = Ω(h) implic˘a g = Ω(h),
c)g = Θ(f) ¸si f = Θ(h) implic˘a g = Θ(h).
4) Fie c ∈ '

+
:
a)g = O(f) implic˘a cg = O(f),
b)g = Ω(f) implic˘a cg = Ω(f),
c)g = Θ(f) implic˘a cg = Θ(f).
5) Fie g
1
≥ g
2
sau g
1
≤ g
2
:
a)g
1
= O(f
1
) ¸si g
2
= O(f
2
) implic˘a g
1
+g
2
= O(max(f
1
, f
2
)),
b)g
1
= Ω(f
1
) ¸si g
2
= Ω(f
2
) implic˘a g
1
+g
2
= Ω(min(f
1
, f
2
)),
c)g
1
= Θ(f
1
) ¸si g
2
= Θ(f
2
) implic˘a g
1
+g
2
= Θ(max(f
1
, f
2
)).
6) Fie g
1
≥ g
2
:
a)g
1
= O(f
1
) ¸si g
2
= O(f
2
) implic˘a g
1
−g
2
= O(f
1
),
b)g
1
= Ω(f
1
) ¸si g
2
= Ω(f
2
) implic˘a g
1
−g
2
= Ω(f
2
),
c)g
1
= Θ(f
1
), g
2
= Θ(f
2
) ¸si f
1
= Ω(f
2
), f
2
= O(f
1
) implic˘a g
1
−g
2
= Θ(f
1
).
7) Fie g
1
≥ g
2
sau g
1
≤ g
2
:
a)g
1
= O(f
1
) ¸si g
2
= O(f
2
) implic˘a g
1
g
2
= O(f
1
f
2
),
b)g
1
= Ω(f
1
) ¸si g
2
= Ω(f
2
) implic˘a g
1
g
2
= Ω(f
1
f
2
),
c)g
1
= Θ(f
1
) ¸si g
2
= Θ(f
2
) implic˘a g
1
g
2
= Θ(f
1
f
2
).
Aceste reguli sunt consecint ¸e evidente ale definit ¸iilor.
Deseori se pot compara funct ¸iile f ¸si g calculˆand
lim
n→∞
g(n)
f(n)
.
Se obt ¸in urm˘atoarele propriet˘at ¸i:
lim
n→∞
g(n)
f(n)
= c > 0 implic˘a g = Θ(f) (1.1)
lim
n→∞
g(n)
f(n)
= 0 implic˘a g = O(f) ¸si g = Θ(f) (1.2)
lim
n→∞
g(n)
f(n)
= ∞ implic˘a g = Ω(f) ¸si g = Θ(f) (1.3)
Aceste propriet˘at ¸i rezult˘a din definit ¸ia limitei: de exemplu pentru proprietatea (1.1)
avem: ∀ > 0, ∃n
0
∈ ^ astfel ˆıncˆat ∀n ≥ n
0
avem

g(n)
f(n)
−c

< sau ∀ > 0, ÷ n
0
∈ ^
astfel ˆıncˆat ∀n ≥ n
0
avem
(c −)f(n) < g(n) < (c +)f(n).
Reciprocile propriet˘at ¸ilor (1.1), (1.2), (1.3) sunt false.
ˆ
In cazul cˆand nu exist˘a limit˘a,
trebuie revenit la definit ¸iile O, Ω, Θ pentru a putea compara g ¸si f. De exemplu, dac˘a
22 CAPITOLUL 1. NOT¸ IUNI INTRODUCTIVE
f(n) = 2n, g(n) = n pentru n = 2k + 1 ¸si g(n) = 2n pentru n = 2k, atunci limita de
mai sus nu exist˘a, dar g ∈ Θ(f) deoarece pentru orice n avem
1
2
f(n) ≤ g(n) ≤ f(n).
1.6 Aplicat ¸ii
1.6.1 Ret ¸ele de comunicat ¸ii
O ret ¸ea de comunicat ¸ie se poate descrie printr-o ret ¸ea G = (N, A, b, c). Astfel, pot
fi descrise traseele dintre localit˘at ¸i pe ¸sosele, autostrad˘a sau cale ferat˘a, traseele din
localit˘at ¸i ale autobuzelor, troleibuzelor sau tramvaielor, traseele aeriene sau maritime,
ret ¸elele cristalografice, geografice, topografice, cartografice, cadastrale, hidrografice, de
irigat ¸ii, de drenaj, de alimentare cu ap˘a, gaze sau energie electric˘a, de termoficare,
telefonice, telecomunicat ¸ii, telegrafice, radio, televiziune, calculatoare. De asemenea
repartit ¸iile de materiale sunt ret ¸ele de comunicat ¸ii, fluxuri tehnologice, programele de
investit ¸ii, de organizare a muncii, sistemul informat ¸ional. Totodat˘a sunt ret ¸ele aparatul
circulator al sˆangelui, sistemul nervos, sistemul limfatic etc.
Exemplul 1.30.
ˆ
In figura 1.15 este reprezentat˘a ret ¸eaua G = (N, A, b) a traseelor pe
¸sosele din judet ¸ul Bra¸sov, unde fiecare nod x ∈ N reprezint˘a un ora¸s din judet ¸, o muchie
[x, y] ∈ A reprezint˘a faptul c˘a ora¸sele x, y sunt conectate printr-o ¸sosea modernizat˘a ¸si b
reprezint˘a funct ¸ia distant ¸˘a. S-a considerat ret ¸eaua G = (N, A, b) neorientat˘a, deoarece
pe o ¸sosea [x, y] se circul˘a ˆın ambele sensuri. Pe fiecare muchie s-a trecut distant ¸a ˆın
kilometri.
Fig.1.15 B - Bra¸sov; B - Bran; C - Codlea; F - F˘ag˘ara¸s; P - Predeal; R - Rˆa¸snov; R -
Rupea; S - S˘acele; V - Victoria; Z - Z˘arne¸sti
1.6. APLICAT¸ II 23
Exemplul 1.31.
ˆ
In digraful din figura 1.16. este schematizat˘a circulat ¸ia sˆangelui ˆın
corpul omenesc.
Fig.1.16 1 - auricul drept; 2 - ventricul drept; 3 - auricul stˆang;
4 - ventricul stˆang; 5 - pl˘amˆani; 6 - membre superioare;
7 - cap; 8 - trunchi celiac; 9 - membre inferioare.
Dac˘a pentru o persoan˘a ar exista arcul (1, 3), atunci aceast˘a persoan˘a ar avea boala
lui Roger, iar dac˘a pentru o persoan˘a se instituie comunicarea direct˘a de la nodul 4 la
nodul 2, ˆın digraf ar ap˘area arcul (4, 2), atunci persoana decedeaz˘a.
Multe alte aplicat ¸ii ale grafurilor vor fi prezentate ˆın capitolele urm˘atoare.
24 CAPITOLUL 1. NOT¸ IUNI INTRODUCTIVE
Capitolul 2
Parcurgeri de grafuri
Problema parcurgerii unui digraf G = (N, A), N = ¦1, . . . , n¦, A = ¦1, . . . , m¦
are urm˘atoarea formulare: s˘a se genereze mult ¸imea W ⊂ N a nodurilor y pentru care
exist˘a drum de la un nod surs˘a dat s la nodul y ˆın digraful G. Dac˘a exist˘a drum, ˆın
digraful G, de la nodul surs˘a s la nodul y atunci se spune c˘a nodul y este accesibil din
nodul s.
Algoritmii pe care ˆıi vom prezenta pentru rezolvarea problemei parcurgerii unui di-
graf G sunt metode sistematice de vizitare a nodurilor y accesibile din s. Fiecare iterat ¸ie
a execut ¸iei oric˘arui algoritm de parcurgere stabile¸ste pentru fiecare nod apartenent ¸a la
una din urm˘atoarele trei st˘ari:
• nevizitat;
• vizitat ¸si neanalizat, adic˘a un nod vizitat ai c˘arui succesori au fost part ¸ial vizitat ¸i;
•vizitat ¸si analizat, adic˘a un nod vizitat ai c˘arui succesori au fost ˆın totalitate vizitat ¸i.
Dac˘a nodul x este vizitat ¸si neanalizat, exist˘a arc (x, y) ¸si nodul y este nevizitat,
atunci se poate vizita nodul y.
ˆ
In acest caz se spune c˘a arcul (x, y) este arc admisibil
¸si dac˘a nodul y este vizitat explorˆand arcul (x, y) se spune c˘a nodul x este predecesorul
parcurgere al nodului y.
ˆ
In acest capitol se vor prezenta urm˘atorii algoritmi pentru parcurgerea unui di-
graf: algoritmul generic, algoritmul BF ¸si algoritmul DF. Ace¸sti algoritmi utilizeaz˘a
urm˘atoarele notat ¸ii comune:
U mult ¸imea nodurilor nevizitate;
V mult ¸imea nodurilor vizitate ¸si neanalizate;
W mult ¸imea nodurilor vizitate ¸si analizate;
p tabloul predecesor, care este unidimensional cu n elemente.
2.1 Parcurgerea generic˘a a grafurilor
Se folosesc notat ¸iile precizate mai sus ¸si ˆın plus not˘am cu o tabloul ordine care este
unidimensional ¸si are n elemente.
Algoritmul parcurgerii generice (algoritmul PG) este urm˘atorul:
25
26 CAPITOLUL 2. PARCURGERI DE GRAFURI
(1) PROGRAM PG;
(2) BEGIN
(3) U := N −¦s¦; V := ¦s¦; W := ∅;
(4) FOR tot ¸i y ∈ N DO p(y) := 0;
(5) k := 1; o(s) := 1;
(6) FOR tot ¸i y ∈ U DO o(y) := ∞;
(7) WHILE V = ∅ DO
(8) BEGIN
(9) se selecteaz˘a un nod x din V ;
(10) IF exist˘a arc(x, y) ∈ A ¸si y ∈ U
(11) THEN U := U −¦y¦; V := V ∪ ¦y¦;
p(y) := x; k := k + 1; o(y) := k
(12) ELSE V := V −¦x¦; W := W ∪ ¦x¦;
(13) END;
(14) END.
Teorema 2.1 Algoritmul PG este convergent ¸si la terminarea execut ¸iei determin˘a
mult ¸imea tuturor nodurilor care sunt accesibile din nodul surs˘a s ˆın digraful G = (N, A) .
Demonstrat ¸ie Din liniile (10), (11) ¸si (12) ale algoritmului rezult˘a c˘a toate nodurile
introduse ˆın V sunt eliminate dup˘a ce sunt analizate. Deci dup˘a un num˘ar finit de
iterat ¸ii se obt ¸ine V = ∅ ¸si execut ¸ia algoritmului se opre¸ste. Pentru a ar˘ata c˘a la ter-
minarea execut ¸iei, algoritmul determin˘a mult ¸imea tuturor nodurilor care sunt accesibile
din nodul surs˘a s ˆın digraful G = (N, A), trebuie s˘a ar˘at˘am c˘a la terminarea execut ¸iei
algoritmului mult ¸imea W este:
W = ¦y[y ∈ N ¸si exist˘a drum de la s la y¦ .
Din liniile (10), (11) ¸si (12) ale algoritmului rezult˘a c˘a ˆın V sunt introduse numai
noduri y care sunt accesibile din s ¸si c˘a dup˘a ce un nod x ∈ V a fost analizat el este
eliminat din V ¸si introdus ˆın W. Deoarece algoritmul se opre¸ste cˆand V = ∅ rezult˘a
c˘a W cont ¸ine toate nodurile y ∈ N care sunt accesibile din s ¸si introduse ˆın V . S˘a
ar˘at˘am c˘a W cont ¸ine toate nodurile y ∈ N care sunt accesibile din s. Prin reducere la
absurd s˘a presupunem c˘a exist˘a un drum D = (y
1
, y
2
, . . . , y
k−1
, y
k
) cu y
1
= s, y
k
= y
ˆın G ¸si y / ∈ W. Rezult˘a c˘a y
k
/ ∈ V . Deoarece y
k
/ ∈ V ¸si (y
k−1
, y
k
) ∈ A deducem c˘a
y
k−1
/ ∈ V , astfel y
k
ar fi fost introdus ˆın V . Continuˆand procedeul vom deduce ˆın final
c˘a s = y
1
/ ∈ V . Aceasta contrazice faptul c˘a ˆın linia (3) a algoritmului init ¸ializ˘am
V :=¦s¦. Rezult˘a c˘a y ∈ V , deci y ∈ W ¸si teorema este demonstrat˘a.
Teorema 2.2 Algoritmul PG are complexitatea O(m) .
Demonstrat ¸ie Din liniile (10) , (11) ¸si (12) ale algoritmului rezult˘a c˘a fiecare nod
al digrafului G este introdus ¸si eliminat din V cel mult o dat˘a. Deoarece execut ¸ia
algoritmului se termin˘a cˆand V = ∅ deducem c˘a algoritmul execut˘a cel mult 2n iterat ¸ii.
Fiecare arc (x, y) ∈ A este explorat cel mult o dat˘a pentru identificarea arcelor admisi-
bile. Deci complexitatea algoritmului PG este O(m+n) = O(m).
Un digraf
´
G =

´
N,
´
A

se nume¸ste arborescent ¸˘a cu r˘ad˘acina s dac˘a este f˘ar˘a cicluri
¸si ´ ρ

(s) = 0, ´ ρ

(x) = 1 pentru toate nodurile x din
´
N cu x = s.
2.1. PARCURGEREA GENERIC
˘
A A GRAFURILOR 27
Subgraful G
p
= (N
p
, G
p
) cu N
p
= ¦y ∈ N [ p (y) = 0¦ ∪ ¦s¦ , A
p
= ¦(p (y) , y) ∈
A [ y ∈ N
p
−¦s¦¦ se nume¸ste subgraf predecesor al digrafului G = (N, A). Dac˘a N
p
= W
¸si G
p
este o arborescent ¸˘a atunci G
p
se nume¸ste arborescent ¸˘a parcurgere. Arcele din A
p
se numesc arce arborescent ¸˘a.
Teorema 2.3 Algoritmul PG determin˘a elementele tabloului p astfel ˆıncˆat subgraful
predecesor G
p
= (N
p
, A
p
) este o arborescent ¸˘a parcurgere.
Demonstrat ¸ie Din liniile (10) , (11) ¸si (12) ale algoritmului rezult˘a c˘a p (y) := x nu-
mai dac˘a y este accesibil din s. Evident c˘a la terminarea execut ¸iei algoritmului avem
N
p
= W. Din modul cum sunt definite N
p
¸si A
p
rezult˘a c˘a G
p
este o arborescent ¸˘a.
Deci subgraful predecesor G
p
este o arborescent ¸˘a parcurgere a digrafului G = (N, A).
Observat ¸ia 2.1. Mult ¸imea W este ˆın general o submult ¸ime a mult ¸imii nodurilor N.
Pentru parcurgerea ˆıntregului digraf G = (N, A) se utilizeaz˘a algoritmul parcurgerii
totale generice (algoritmul PTG). Algoritmul PTG este urm˘atorul:
(1) PROGRAM PTG;
(2) BEGIN;
(3) U := N −¦s¦ ; V := ¦s¦ ; W := ∅;
(4) FOR tot ¸i y ∈ N DO p (y) := 0;
(5) k := 1; o (s) := 1;
(6) FOR tot ¸i y ∈ U DO o (y) := ∞;
(7) WHILE W = N DO
(8) BEGIN
(9) WHILE V = ∅ DO
(10) BEGIN
(11) se selecteaz˘a un nod x din V ;
(12) IF exist˘a arc (x, y) ∈ A ¸si y ∈ U
(13) THEN U := U −¦y¦ ; V := V ∪ ¦y¦ ; p (y) := x;
k := k + 1; o (y) := k
(14) ELSE V := V −¦x¦ ; W := W ∪ ¦x¦ ;
(15) END;
(16) se selecteaz˘a s ∈ U; U := U −¦s¦ ; V := ¦s¦ ;
k := k + 1; o (s) := k;
(17) END;
(18) END.
Este evident c˘a algoritmul PTG are complexitatea tot O(m) ¸si c˘a vectorul p deter-
min˘a una sau mai multe arborescent ¸e parcurgere.
Observat ¸ia 2.2. Din modul cum se calculeaz˘a o (y) := k, ˆın linia (11) a algoritmului
PG sau ˆın liniile (13) sau (16) a algoritmului PTG, rezult˘a c˘a y este al k-lea nod vizitat
ˆın parcurgerea digrafului G = (N, A).
Observat ¸ia 2.3. Algoritmul PG sau PTG poate fi aplicat ¸si grafurilor neorientate.
ˆ
In acest caz subgraful predecesor G
p
= (N
p
, A
p
) este tot o arborescent ¸˘a sau mai multe
arborescent ¸e.
Observat ¸ia 2.4. Drumul unic de la nodul surs˘a s la un nod y din arborescent ¸a par-
curgere G
p
= (N
p
, A
p
) este furnizat de urm˘atoarea procedur˘a:
28 CAPITOLUL 2. PARCURGERI DE GRAFURI
(1) PROCEDURA DRUM(G, s, y);
(2) BEGIN;
(3) se tip˘are¸ste y;
(4) WHILE p (y) = 0 DO
(5) BEGIN
(6) x := p (y);
(7) se tip˘are¸ste x;
(8) y := x
(9) END;
(10) END.
Dup˘a ordinea de selectare ¸si ad˘augare a nodurilor la mult ¸imea V se cunosc mai multe
moduri de parcurgere a unui digraf G = (N, A). Cele mai uzuale moduri de parcurgere
sunt:
• parcurgerea se face ”mai ˆıntˆai ˆın l˘at ¸ime”, ˆın englez˘a breadth first (BF);
• parcurgerea se face ”mai ˆıntˆai ˆın adˆancime”, ˆın englez˘a depth first (DF).
2.2 Parcurgerea BF a grafurilor
Fie digraful G = (N, A) cu nodul surs˘a s ¸si T
x
mult ¸imea drumurilor de la nodul
surs˘a s la nodul x ∈ N. Num˘arul de arce ce compun un drum D
x
∈ T
x
define¸ste
lungimea acestui drum pe care o not˘am l (D
x
). Distant ¸a de la nodul s la nodul x se
define¸ste ˆın modul urm˘ator:
d(x) =

min¦l(D
x
) [ D
x
∈ T
x
¦ dac˘a T
x
= ∅
∞ dac˘a T
x
= ∅
Un drum
´
D
x
∈ T
x
cu l

´
D
x

= d (x) se nume¸ste cel mai scurt drum de la nodul
surs˘a s la nodul x.
Observat ¸ia 2.5. Pentru orice arc (x, y) ∈ A avem d (y) ≤ d (x) + 1.
ˆ
Intr-adev˘ar dac˘a T
x
= ∅ atunci d (x) = ∞¸si inegalitatea se p˘astreaz˘a. Dac˘a T
x
= ∅
atunci evident T
y
= ∅. Fie
´
D
x
un cel mai scurt drum de la s la x, deci l

´
D
x

= d (x).
Mult ¸imea T
y
poate cont ¸ine un drum D
y
astfel ˆıncˆat l (D
y
) < d (x) + 1. Conform
definit ¸iei distant ¸ei avem d (y) ≤ l (D
y
) ¸si rezult˘a c˘a d (y) < d (x) + 1. Avem egalitate
cˆand un drum cel mai scurt
´
D
y
de la s la y are lungimea d (y) = l

´
D
y

= d (x) +1, de
exemplu
´
D
y
=
´
D
x
∪ ¦(x, y)¦.
ˆ
In algoritmul parcurgerii BF (algoritmul PBF) se folosesc acelea¸si notat ¸ii ca ˆın
algoritmul PG cu deosebirea c˘a ˆın locul tabloului ordine o se utilizeaz˘a tabloul lungime
l care este unidimensional ¸si are n elemente. Mult ¸imea nodurilor vizitate ¸si neanalizate
V este organizat˘a, ca structur˘a de date, ca o coad˘a.
Algoritmul PBF este urm˘atorul:
2.2. PARCURGEREA BF A GRAFURILOR 29
(1) PROGRAM PBF;
(2) BEGIN;
(3) U := N −¦s¦ ; V := ¦s¦ ; W := ∅;
(4) FOR tot ¸i y ∈ N DO p (y) := 0;
(5) l (s) := 0;
(6) FOR tot ¸i y ∈ U DO l (y) := ∞;
(7) WHILE V = ∅ DO
(8) BEGIN
(9) se selecteaz˘a cel mai vechi nod x introdus ˆın V ;
(10) FOR (x, y) ∈ A DO
(11) IF y ∈ U
(12) THEN U := U −¦y¦ ; V := V ∪ ¦y¦ ; p (y) := x;
l (y) := l (x) + 1;
(13) V := V −¦x¦ ; W := W ∪ ¦x¦ ;
(14) END;
(15) END.
Teorema 2.4 (1) Algoritmul PBF calculeaz˘a elementele tabloului l astfel ˆıncˆat d (y) ≤
l (y) , y ∈ N;
(2) Dac˘a la iterat ¸ia k oarecare a algoritmului PBF avem V = ¦x
1
, . . . , x
r
¦ ˆın aceast˘a
ordine, atunci l (x
r
) ≤ l (x
1
) + 1 ¸si l (x
i
) ≤ l (x
i+1
) , i = 1, . . . , r −1.
Demonstrat ¸ie (1) Utiliz˘am induct ¸ia dup˘a k num˘arul de iterat ¸ii ale ciclului WHILE.
Init ¸ial l (s) := 0, l (y) := ∞ pentru y ∈ U ¸si evident d (y) ≤ l (y) , y ∈ N. Presupunem
c˘a la iterat ¸ia k avem d (y) ≤ l (y)pentru y ∈ N. La iterat ¸ia k + 1 pot exista cazurile:
(c1) Exist˘a arc (x, y) admisibil ((x, y) ∈ A ¸si y ∈ U).
ˆ
In acest caz l (y) = l (x) +1 ¸si
d (y) ≤ d (x) + 1 ≤ l (x) + 1 = l (y) ( l (x) pentru x ∈ V nu se modific˘a). Deci pentru
toate arcele (x, y) ∈ A ¸si y ∈ U avem d (y) ≤ l (y). Pentru celelalte noduri y, conform
ipotezei induct ¸iei, avem d (y) ≤ l (y), deoarece la iterat ¸ia k +1 l (y) nu se mai modific˘a.
(c2) Nu exist˘a arc (x, y) admisibil ((x, y) / ∈ A sau y / ∈ U).
ˆ
In acest caz la iterat ¸ia
k + 1 nu se modific˘a nici un element l (y) ¸si conform ipotezei induct ¸iei d (y) ≤ l (y)
pentru y ∈ N.
(2) Utiliz˘am induct ¸ia dup˘a k num˘arul de iterat ¸ii ale ciclului WHILE. Init ¸ial V := ¦s¦.
Deci x
1
= s, x
r
= s ¸si l (s) < l (s) + 1, l (s) = l (s) . Presupunem c˘a la iterat ¸ia k avem
l (x
r
) ≤ l (x
1
) +1 ¸si l (x
i
) < l (x
i+1
), pentru i = 1, . . . , r −1. La iterat ¸ia k +1 pot exista
cazurile:
(c1) Exist˘a arc (x, y) admisibil ((x, y) ∈ A ¸si y ∈ U).
ˆ
In acest caz V = ¦x
1
, . . . , x
r
,
x
r+1
¦, x
1
= x, x
r+1
= y. Astfel l (x
r+1
) = l (y) = l (x) + 1 = l (x
1
) + 1. De
asemenea, avem l (x
r
) ≤ l (x
1
) + 1 = l(x) + 1 = l (y) = l (x
r+1
) ¸si inegalit˘at ¸ile
l (x
i
) ≤ l (x
i+1
) , i = 1, . . . , r −1 au r˘amas nemodificate.
(c2) Nu exist˘a arc (x, y) admisibil ((x, y) / ∈ A sau y / ∈ U).
ˆ
In acest caz V = ¦x
2
, . . . , x
r
¦.
Avem l (x
r
) ≤ l (x
1
) +1 ≤ l (x
2
) +1 ¸si inegalit˘at ¸ile l (x
i
) ≤ l (x
i+1
) , i = 1, . . . , r −1 au
r˘amas nemodificate.
Teorema 2.5. Algoritmul PBF este convergent ¸si determin˘a:
(1) mult ¸imea tuturor nodurilor care sunt accesibile din nodul surs˘a s;
(2) elementele tabloului l astfel ˆıncˆat l (y) = d (y) pentru y ∈ N.
30 CAPITOLUL 2. PARCURGERI DE GRAFURI
Demonstrat ¸ie Convergent ¸a ¸si punctul (1) se demonstreaz˘a la fel ca Teorema 2.1.
Punctul (2) se demonstreaz˘a prin induct ¸ie dup˘a k num˘arul iterat ¸iilor ciclului WHILE.
Fie mult ¸imea N
k
= ¦y ∈ N [ d (y) = k¦. Pentru k = 0 avem N
0
= ¦s¦ ¸si deci d (s) =
l (s) = 0. Presupunem afirmat ¸ia adev˘arat˘a pentru k. Afirmat ¸ia pentru k + 1 rezult˘a
cu u¸surint ¸˘a, deoarece, ˆın conformitate cu Teorema 2.4 punctul (2), un nod y ∈ N
k+1
este vizitat plecˆand de la un nod x ∈ N
k
numai dup˘a ce toate nodurile din N
k
sunt
vizitate. Deci, dac˘a y ∈ N
k+1
¸si este vizitat explorˆand arcul (x, y), x ∈ N
k
, atunci,
l (y) = l (x) + 1 = d (x) + 1 = k + 1 = d (y) .
Teorema 2.6. Algoritmul PBF are complexitatea O(m).
Demonstrat ¸ie Evident c˘a algoritmul PBF are aceea¸si complexitate ca a algoritmului
PG, adic˘a O(m).
ˆ
In parcurgerea BF, dac˘a N
p
= W ¸si subgraful predecesor G
p
= (N
p
, A
p
) este o
arborescent ¸˘a atunci G
p
se nume¸ste arborescent ¸˘a parcurgere BF.
Teorema 2.7. Algoritmul PBF determin˘a elementele tabloului p astfel ˆıncˆ at subgraful
predecesor G
p
= (N
p
, A
p
)este o arborescent ¸˘a parcurgere BF.
Demonstrat ¸ie Se demonstreaz˘a analog cu Teorema 2.3.
Observat ¸ia 2.6. Algoritmul parcurgerii totale BF (algoritmul PTBF) se obt ¸ine din
algoritmul PBF analog cum s-a obt ¸inut algoritmul PTG din algoritmul PG.
Observat ¸ia 2.7. Drumul unic de la nodul surs˘a s la un nod y din arborescent ¸a par-
curgere BF este un cel mai scurt drum de la nodul surs˘a s la acela¸si nod y din digraful
G, conform punctului (2) al Teoremei 2.5.
Observat ¸ia 2.8. Algoritmul PBF sau PTBF se poate aplica ¸si grafurilor neorientate.
ˆ
In acest caz subgraful predecesor G
p
= (N
p
, A
p
) este o arborescent ¸˘a sau mai multe
arborescent ¸e.
Observat ¸ia 2.9. Drumul unic de la nodul surs˘a s la un nod y din arborescent ¸a par-
curgere BF se poate determina cu PROCEDURA DRUM prezentat˘a ˆın Observat ¸ia 2.4.
Exemplu 2.1. Se aplic˘a algoritmul PBF digrafului din figura 2.1.
Fig.2.1
Init ¸ializ˘ari: s = 1, U = ¦2, 3, 4, 5, 6¦ , V = ¦1¦ , W = ∅, p = (0, 0, 0, 0, 0, 0) ,
l = (0, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞).
Iterat ¸ia 1: x = 1, (1, 2) ∈ A, 2 ∈ U : U = ¦3, 4, 5, 6¦ , V = ¦1, 2¦ ,
p = (0, 1, 0, 0, 0, 0) , l = (0, 1, ∞, ∞, ∞, ∞) ; (1, 3) ∈ A,
3 ∈ U : U = ¦4, 5, 6¦ , V = ¦1, 2, 3¦ , p = (0, 1, 1, 0, 0, 0) ,
l = (0, 1, 1, ∞, ∞, ∞) ; V = ¦2, 3¦ ; W = ¦1¦.
2.3. PARCURGEREA DF A GRAFURILOR 31
Iterat ¸ia 2: x = 2, (2, 4) ∈ A, 4 ∈ U : U = ¦5, 6¦ , V = ¦2, 3, 4¦ ,
p = (0, 1, 1, 2, 0, 0) , l = (0, 1, 1, 2, ∞, ∞) ; (2, 5) ∈ A,
5 ∈ U : U = ¦6¦ , V = ¦2, 3, 4, 5¦ , p = (0, 1, 1, 2, 2, 0) ,
l = (0, 1, 1, 2, 2, ∞) ; V = ¦3, 4, 5¦ ; W = ¦1, 2¦.
Iterat ¸ia 3: x = 3, V = ¦4, 5¦ , W = ¦1, 2, 3¦.
Iterat ¸ia 4: x = 4, (4, 6) ∈ A, 6 ∈ U : U = ∅, V = ¦4, 5, 6¦ ,
p = (0, 1, 1, 2, 2, 4) , l = (0, 1, 1, 2, 2, 3) ; V = ¦5, 6¦ ; W = ¦1, 2, 3, 4¦.
Iterat ¸ia 5: x = 5, V = ¦6¦ , W = ¦1, 2, 3, 4, 5¦.
Iterat ¸ia 6: x = 6, V = ∅, W = ¦1, 2, 3, 4, 5, 6¦.
N
p
= ¦1, 2, 3, 4, 5, 6¦ = W.
Arborescent ¸a parcurgere BF este prezentat˘a ˆın figura 2.2.
Fig.2.2
Drumul unic de la nodul 1 la nodul 6 se obt ¸ine cu PROCEDURA DRUMˆın modul
urm˘ator:
y = 6 este ultimul nod al drumului;
Iterat ¸ia 1: x = p (6) = 4, y = 4.
Iterat ¸ia 2: x = p (4) = 2, y = 2.
Iterat ¸ia 3: x = p (2) = 1, y = 1.
Drumul este: 1, 2, 4, 6.
2.3 Parcurgerea DF a grafurilor
ˆ
In algoritmul parcurgerii DF (algoritmul PDF) se folosesc acelea¸si notat ¸ii ca ˆın
algoritmul PG cu deosebirea c˘a ˆın locul tabloului unidimensional ordine o se utilizeaz˘a
tablourile timp unidimensionale t
1
¸si t
2
care au fiecare n elemente. Mult ¸imea nodurilor
vizitate ¸si neanalizate V este organizat˘a, ca structur˘a de date, ca stiv˘a.
Algoritmul PDF este urm˘atorul:
(1) PROGRAM PDF;
(2) BEGIN;
(3) U := N −¦s¦ ; V := ¦s¦ ; W := ∅;
(4) FOR tot ¸i y ∈ N DO p (y) := 0;
(5) t := 1; t
1
(s) := 1; t
2
(s) := ∞;
(6) FOR tot ¸i y ∈ U DO t
1
(y) := ∞; t
2
(y) := ∞;
32 CAPITOLUL 2. PARCURGERI DE GRAFURI
(7) WHILE V = ∅ DO
(8) BEGIN
(9) se selecteaz˘a cel mai nou nod x introdus ˆın V ;
(10) IF exist˘a arc (x, y) ∈ A ¸si y ∈ U
(11) THEN U := U −¦y¦ ; V := V ∪ ¦y¦ ; p (y) := x;
t := t + 1; t
1
(y) := t
(12) ELSE V := V −¦x¦ ; W := W ∪ ¦x¦ ; t := t + 1; t
2
(x) := t;
(13) END;
(14) END.
Din liniile (10), (11), (12) ale algoritmului PDF rezult˘a c˘a elementul t
1
(y) reprezint˘a
momentul cˆand y devine nod vizitat ¸si neanalizat ¸si elementul t
2
(x) reprezint˘a momen-
tul cˆand x devine nod vizitat ¸si analizat.
Deoarece algoritmul parcurgerii totale DF (algoritmul PTDF) are multiple aplicat ¸ii,
se va studia ˆın continuare acest algoritm.
Algoritmul PTDF este urm˘atorul:
(1) PROGRAM PTDF;
(2) BEGIN;
(3) U := N −¦s¦ ; V := ¦s¦ ; W := ∅;
(4) FOR tot ¸i y ∈ N DO p (y) := 0;
(5) t := 1; t
1
(s) := 1; t
2
(s) := ∞;
(6) FOR tot ¸i y ∈ U DO t
1
(y) := ∞; t
2
(y) := ∞;
(7) WHILE W = N DO
(8) BEGIN
(9) WHILE V = ∅ DO
(10) BEGIN
(11) se selecteaz˘a cel mai nou nod x introdus ˆın V ;
(12) IF exist˘a arc (x, y) ∈ A ¸si y ∈ U
(13) THEN U := U −¦y¦ ; V := V ∪ ¦y¦ ; p (y) := x;
t := t + 1; t
1
(y) := t
(14) ELSE V := V −¦x¦ ; W := W ∪ ¦x¦ ;
t := t + 1; t
2
(x) := t;
(15) END;
(16) se selecteaz˘a s ∈ U; U := U −¦s¦ ; V := ¦s¦ ;
t := t + 1; t
1
(s) := t;
(17) END;
(18) END.
Fie mult ¸imea S = ¦s [ s ∈ N, s selectate ˆın linia (3) ¸si linia (16)¦.
Teorema 2.8. Algoritmul PTDF este convergent ¸si determin˘a mult ¸imile nodurilor
accesibile din s, s ∈ S.
Demonstrat ¸ie. Se demonstreaz˘a la fel ca Teorema 2.1.
Teorema 2.9 Algoritmul PTDF are complexitatea O(m).
2.3. PARCURGEREA DF A GRAFURILOR 33
Demonstrat ¸ie. Evident c˘a algoritmul PTDF are aceea¸si complexitate ca a algoritmu-
lui PTG, adic˘a O(m).
Un digraf
´
G =

´
N,
´
A

se nume¸ste p˘adure dac˘a este format din una sau mai multe
arborescent ¸e. Un graf neorientat
´
G =

´
N,
´
A

se nume¸ste p˘adure dac˘a este format din
unul sau mai mult ¸i arbori.
ˆ
In parcurgerea total˘a DF, dac˘a subgraful predecesor G
p
= (N
p
, A
p
) , N
p
= ¦y [ p(y)
= 0∪S, A
p
= ¦(p (y) , y ) [ y ∈ N
p
−S¦ este o p˘adure ¸si N
p
= W, atunci G
p
se nume¸ste
p˘adure parcurgere DF.
Teorema 2.10. Algoritmul PTDF determin˘a elementele tabloului p astfel ˆıncˆat sub-
graful predecesor G
p
= (N
p
, A
p
) este o p˘adure parcurgere DF.
Demonstrat ¸ie. Se demonstreaz˘a analog ca Teorema 2.3.
Teorema 2.11.
ˆ
In orice parcurgere total˘a DF a unui digraf G = (N, A) pentru oricare
dou˘a noduri x ¸si y, una din urm˘atoarele trei condit ¸ii este ˆındeplinit˘a:
(c1) intervalele [t
1
(x), t
2
(x)] ¸si [t
1
(y), t
2
(y)] sunt disjuncte;
(c2) intervalul [t
1
(x), t
2
(x)] include strict intervalul [t
1
(y), t
2
(y)] ¸si x este un ascendent
al lui y ˆın p˘adurea parcurgere DF;
(c3) intervalul [t
1
(x), t
2
(x)] este inclus strict ˆın intervalul [t
1
(y), t
2
(y)] ¸si x este un des-
cendent al lui y ˆın p˘adurea parcurgere DF.
Demonstrat ¸ie. Exist˘a patru posibilit˘at ¸i de considerat:
(p1) t
1
(x) < t
1
(y) ¸si t
2
(x) < t
1
(y). Rezult˘a t
1
(x) < t
2
(x) < t
1
(y) < t
2
(y), adic˘a (c1).
(p2) t
1
(x) < t
1
(y) ¸si t
2
(x) > t
1
(y). Rezult˘a c˘a x este mai vechi decˆat y ˆın V ¸si deci x
va fi introdus dup˘a y ˆın W. Evident c˘a x este ascendent al lui y ˆın p˘adurea parcurgere
DF ¸si t
2
(x) > t
2
(y), adic˘a (c2).
(p3) t
1
(x) > t
1
(y) ¸si t
1
(x) > t
2
(y). Rezult˘a t
1
(y) < t
2
(y) < t
1
(x) < t
2
(x), adic˘a (c1).
(p4) t
1
(x) > t
1
(y) ¸si t
1
(x) < t
2
(y). Rezult˘a c˘a x este mai nou decˆat y ˆın V ¸si deci x
va fi introdus ˆınaintea lui y ˆın W. Evident c˘a x este descendent al lui y ˆın p˘adurea
parcurgere DF ¸si t
2
(x) < t
2
(y) , adic˘a (c3).
Parcurgerea total˘a DF poate fi utilizat˘a la clasificarea arcelor digrafului G = (N, A)
ˆın raport cu p˘adurea parcurgere DF.
ˆ
In aceast˘a clasificare exist˘a dou˘a clase de arce:
• arce arborescent ¸˘a;
• arce nonarborescent ¸˘a.
Mult ¸imea arcelor arborescent ¸˘a, notat˘a P, este P = A
p
. Aceste arce introduc, ˆın
timpul parcurgerii totale DF a digrafului G = (N, A), noduri ˆın mult ¸imea nodurilor
vizitate ¸si neanalizate V . Mult ¸imea arcelor nonarborescent ¸˘a, notat˘a P, este P = A−A
p
.
Aceste arce introduc, ˆın timpul parcurgerii totale DF a digrafului G = (N, A), noduri
ˆın mult ¸imea nodurilor vizitate ¸si analizate W.
Clasa arcelor nonarborescent ¸˘a P este alc˘atuit˘a din trei subclase:
• arce de ˆınaintare;
• arce de revenire;
• arce de traversare.
Mult ¸imea arcelor de ˆınaintare, notat˘a I, este alc˘atuit˘a din acele arce (x, y) pentru
care nodul x este un ascendent al nodului y ˆın p˘adurea parcurgere DF. Mult ¸imea arcelor
de revenire, notat˘a R, este alc˘atuit˘a din acele arce (x, y) pentru care nodul x este un
descendent al nodului y ˆın p˘adurea parcurgere DF. Mult ¸imea arcelor de traversare,
34 CAPITOLUL 2. PARCURGERI DE GRAFURI
notat˘a T, este alc˘atuit˘a din acele arce (x, y) pentru care nodul x nu este nici ascendent
nici descendent al nodului y ˆın p˘adurea parcurgere DF. Aceste trei mult ¸imi de arce
nonarborescent ¸˘a sunt disjuncte dou˘a cˆate dou˘a ¸si P = I ∪ R ∪ T.
Teorema 2.12.
ˆ
Intr-o parcurgere total˘a DF a unui digraf G = (N, A), arcul (x, y)
este:
(1) un arc arborescent ¸˘a sau de ˆınaintare dac˘a ¸si numai dac˘a t
1
(x) < t
1
(y) < t
2
(y) <
t
2
(x);
(2) un arc de revenire dac˘a ¸si numai dac˘a t
1
(y) < t
1
(x) < t
2
(x) < t
2
(y);
(3) un arc de traversare dac˘a ¸si numai dac˘a t
1
(y) < t
2
(y) < t
1
(x) < t
2
(x).
Demonstrat ¸ie. Rezult˘a din Teorema 2.11 ¸si definit ¸iile clasific˘arii arcelor.
Observat ¸ia 2.10. Algoritmul PDF sau PTDF se poate aplica ¸si grafurilor neorientate.
ˆ
In acest caz subgraful predecesor G
p
= (N
p
, A
p
) este tot o arborescent ¸˘a respectiv o
p˘adure.
ˆ
Intr-o parcurgere total˘a DF a unui graf neorientat G = (N, A) avem I = ∅
¸si T = ∅.
ˆ
Intr-adev˘ar, fie [x, y] ∈ A ¸si presupunem f˘ar˘a a restrˆange generalitatea c˘a
t
1
(x) < t
1
(y).
ˆ
In acest caz, nodul x este introdus ˆınainte de nodul y ˆın V ¸si dup˘a nodul
y ˆın W. Dac˘a muchia [x, y] este explorat˘a de la x la y, atunci [x, y] devine un arc arbore
(x, y). Dac˘a muchia [x, y] este explorat˘a de la y la x, atunci muchia [x, y] devine un arc
de revenire (y, x), deoarece x este nod vizitat la acest timp.
Exemplul 2.2. Se aplic˘a algoritmul PTDF digrafului reprezentat ˆın figura 2.3.
Fig.2.3
Init ¸ializ˘ari: s = 1, U = ¦2, 3, 4, 5, 6, 7, 8¦, V = ¦1¦, W = ∅,
p = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), t = 1, t
1
= (1, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞),
t
2
= (∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞).
Iterat ¸ia 1: x = 1, (1, 2) ∈ A, 2 ∈ U : U = ¦3, 4, 5, 6, 7, 8¦, V = ¦1, 2¦,
p = (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0), t = 2, t
1
= (1, 2, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞).
Iterat ¸ia 2: x = 2, (2, 3) ∈ A, 3 ∈ U : U = ¦4, 5, 6, 7, 8¦, V = ¦1, 2, 3¦,
p = (0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0), t = 3, t
1
= (1, 2, 3, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞).
Iterat ¸ia 3: x = 3, (3, 4) ∈ A, 4 ∈ U : U = ¦5, 6, 7, 8¦, V = ¦1, 2, 3, 4¦,
p = (0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0), t = 4, t
1
= (1, 2, 3, 4, ∞, ∞, ∞, ∞).
Iterat ¸ia 4: x = 4 : V = ¦1, 2, 3¦, W = ¦4¦, t = 5, t
2
= (∞, ∞, ∞, 5, ∞, ∞, ∞, ∞).
Iterat ¸ia 5: x = 3 : V = ¦1, 2¦, W = ¦4, 3¦, t = 6, t
2
= (∞, ∞, 6, 5, ∞, ∞, ∞, ∞).
Iterat ¸ia 6: x = 2, (2, 5) ∈ A, 5 ∈ U : U = ¦6, 7, 8¦, V = ¦1, 2, 5¦, p = (0, 1, 2, 3, 2, 0, 0, 0), t =
7, t
1
= (1, 2, 3, 4, 7, ∞, ∞, ∞).
2.4. APLICAT¸ II 35
Iterat ¸ia 7: x = 5 : V = ¦1, 2¦, W = ¦4, 3, 5¦, t = 8, t
2
= (∞, ∞, 6, 5, 8, ∞, ∞, ∞).
Iterat ¸ia 8: x = 2 : V = ¦1¦, W = ¦4, 3, 5, 2¦, t = 9, t
2
= (∞, 9, 6, 5, 8, ∞, ∞, ∞).
Iterat ¸ia 9: x = 1 : V = ∅, W = ¦4, 3, 5, 2, 1¦, t = 10, t
2
= (10, 9, 6, 5, 8, ∞, ∞, ∞).
Actualiz˘ari: s = 6, U = ¦7, 8¦, V = ¦6¦, t = 11, t
1
= (1, 2, 3, 4, 7, 11, ∞, ∞)
Iterat ¸ia 10: x = 6, (6, 7) ∈ A, 7 ∈ U : U = ¦8¦, V = ¦6, 7¦, p = (0, 1, 2, 3, 2, 0, 6, 0),
t = 12, t
1
= (1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, ∞).
Iterat ¸ia 11: x = 7 : V = ¦6¦, W = ¦4, 3, 5, 2, 1, 7¦, t = 13, t
2
= (10, 9, 6, 5, 8, ∞, 13, ∞).
Iterat ¸ia 12: x = 6, (6, 8) ∈ A, 8 ∈ U : U = ∅, V = ¦6, 8¦, p = (0, 1, 2, 3, 2, 0, 6, 6),
t = 14, t
1
= (1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 14).
Iterat ¸ia 13: x = 8 : V = ¦6¦, W = ¦4, 3, 5, 2, 1, 7, 8¦, t = 15, t
2
= (10, 9, 6, 5, 8, ∞, 13, 15).
Iterat ¸ia 14: x = 6 : V = ∅, W = ¦4, 3, 5, 2, 1, 7, 8, 6¦, t = 16, t
2
= (10, 9, 6, 5, 8, 16, 13, 15).
ˆ
In figura 2.4 se prezint˘a p˘adurea parcurgere DF format˘a din dou˘a arborescent ¸e par-
curgere DF ¸si se prezint˘a intervalele [t
1
(x), t
2
(x)] .
Fiecare dreptunghi ˆın care este ˆınscris un nod x acoper˘a intervalul [t
1
(x), t
2
(x)] .
Tabloul predecesor este p = (0, 1, 2, 3, 2, 0, 6, 6).
Fig.2.4
ˆ
In figura 2.5 se prezint˘a redesenat graful din figura 2.3. Toate arcele arbore ¸si de
ˆınaintare sunt orientate de sus ˆın jos. Pe fiecare arc se specific˘a clasa la care apart ¸ine.
2.4 Aplicat ¸ii
2.4.1 Sortarea topologic˘a
Teorema 2.13. Un digraf G = (N, A) este f˘ar˘a circuite dac˘a ¸si numai dac˘a orice
parcurgere total˘a DF a lui G nu produce arce de revenire.
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a digraful G este f˘ar˘a circuite. Prin reducere la absurd
presupunem c˘a o parcurgere total˘a DF a lui G produce arce de revenire (R = ∅). Fie
arcul (z, x) ∈ R.
ˆ
In acest caz nodul z este un descendent al nodului x ˆın p˘adurea
parcurgere DF. Deci exist˘a un drum D de la x la z ˆın G. Atunci

D= D ∪ ¦z, x¦ este
un circuit ˆın G ¸si aceasta contrazice ipoteza c˘a digraful G este f˘ar˘a circuite.
36 CAPITOLUL 2. PARCURGERI DE GRAFURI
Fig.2.5
Reciproc, presupunem c˘a o parcurgere total˘a DF a digrafului G nu produce arce de
revenire (R = ∅). Prin reducere la absurd presupunem c˘a G cont ¸ine un circuit

D. Fie
x primul nod vizitat din

D ¸si fie arcul (z, x) ∈

D. Deoarece nodurile x, z ∈

D rezult˘a
faptul c˘a exist˘a un drum D de la x la z. De asemenea x fiind primul nod vizitat din

D
rezult˘a c˘a nodul z devine un descendent al nodului x la p˘adurea PDF. Deci (z, x) este
un arc de revenire ce contrazice ipoteza R = ∅.
Sortarea topologic˘a a unui digraf G = (N, A) f˘ar˘a circuite const˘a ˆıntr-o ordonare
liniar˘a a nodurilor din N astfel ˆıncˆat dac˘a (x, y) ∈ A atunci x apare ˆınaintea lui y ˆın
ordonare.
Algoritmul sortare topologic˘a (algoritmul ST) se obt ¸ine din algoritmul PTDF f˘acˆand
urm˘atoarele dou˘a complet˘ari:
(1) ˆın partea de init ¸ializ˘ari (liniile (3)-(6)) se init ¸ializeaz˘a o list˘a a nodurilor;
(2) ˆın linia (16) dup˘a calculul lui t
2
(x), nodul x se introduce la ˆınceputul listei.
La terminarea algoritmului ST, lista furnizeaz˘a sortarea topologic˘a a digrafului
G = (N, A) f˘ar˘a circuite ¸si nodurile x sunt plasate ˆın list˘a ˆın ordinea des-cresc˘atoare a
timpilor t
2
(x).
2.4.2 Componentele conexe ale unui graf
Definit ¸ia 2.1 Un digraf G = (N, A) se nume¸ste slab conex sau conex dac˘a pentru
oricare dou˘a noduri diferite x, y exist˘a un lant ¸ care are aceste dou˘a noduri drept ex-
tremit˘at ¸i.
Not ¸iunea de conexitate are sens ¸si pentru grafuri neorientate.
Definit ¸ia 2.2. Se nume¸ste component˘a conex˘a a unui digraf G = (N, A) un subgraf
G

= (N

, A

) al lui G, care este conex ¸si care este maximal ˆın raport cu incluziunea
fat ¸˘a de aceast˘a proprietate (oricare ar fi x ∈ N

= N − N

, subgraful G

x
generat de
N

x
= N

∪ ¦x¦ nu este conex).
O component˘a conex˘a G

= (N

, A

) a unui digraf G = (N, A) se poate identifica
cu mult ¸imea N

care genereaz˘a subgraful G

.
2.4. APLICAT¸ II 37
Deoarece ˆın problema conexit˘at ¸ii sensul arcelor nu conteaz˘a se va considera c˘a
grafurile sunt neorientate. Dac˘a G = (N, A) este digraf atunci i se asociaz˘a graful
neorientat
´
G = (
´
N,
´
A), unde
´
N = N,
´
A = ¦[x, y] [ (x, y) ∈ A ¸si /sau (y, x) ∈ A¦. Este
evident c˘a G ¸si
´
G au acelea¸si componente conexe.
Algoritmul componentelor conexe (algoritmul CC) este o adaptare a algoritmului
PTDF aplicat unui graf neorientat G = (N, A). Nu se calculeaz˘a tablourile timp t
1
, t
2
¸si prin p not˘am o variabil˘a scalar˘a a c˘arei valoare reprezint˘a num˘arul componentelor
conexe. Algoritmul CC este urm˘atorul:
(1) PROGRAM CC;
(2) BEGIN
(3) U := N −¦s¦; V := ¦s¦; W := ∅; p := 1; N

= ¦s¦;
(4) WHILE W = N DO
(5) BEGIN
(6) WHILE V = ∅ DO
(7) BEGIN
(8) se selecteaz˘a cel mai nou nod x introdus ˆın V ;
(9) IF exist˘a muchie [x, y] ∈ A ¸si y ∈ U
(10) THEN U := U −¦y¦; V := V ∪ ¦y¦; N

:= N

∪ ¦y¦
(11) ELSE V := V −¦x¦; W := W ∪ ¦x¦;
(12) END;
(13) se tip˘aresc p ¸si N

;
(14) se selecteaz˘a s ∈ U; U := U −¦s¦; V := ¦s¦; p := p + 1;
N

:= ¦s¦;
(15) END;
(16) END.
La terminarea algoritmului pot exista cazurile:
(c1) se tip˘are¸ste o singur˘a component˘a conex˘a ¸si ˆın acest caz graful G = (N, A) este
conex;
(c2) se tip˘aresc mai multe componente conexe ¸si ˆın acest caz graful G = (N, A) nu este
conex, obt ¸inˆandu-se toate componentele conexe ale lui G.
Teorema 2.14. Algoritmul CC determin˘a componentele conexe ale unui graf neorien-
tat G = (N, A).
Demonstrat ¸ie. La terminarea execut ¸iei ciclului WHILE se determin˘a mult ¸imea N

a
tuturor nodurilor accesibile printr-un lant ¸ cu aceea¸si extremitate, nodul s. Mult ¸imea
N

genereaz˘a evident o component˘a conex˘a G

= (N

, A

). Deoarece la terminarea
execut ¸iei algoritmului avem W = N rezult˘a c˘a algoritmul CC determin˘a toate compo-
nentele conexe ale lui G = (N, A).
Teorema 2.15. Algoritmul CC are complexitatea O(m).
Demonstrat ¸ie. Algoritmul CC are aceea¸si complexitate cu a algoritmului PTDF,
adic˘a O(m).
Exemplul 2.3. Fie digraful din figura 2.6. Pentru a determina componentele conexe
ale acestui digraf se transform˘a ˆıntr-un graf neorientat reprezentat ˆın figura 2.7 c˘aruia
i se aplic˘a algoritmul CC.
38 CAPITOLUL 2. PARCURGERI DE GRAFURI
Fig.2.6
Fig.2.7
Init ¸ializ˘ari: s = 1, U = ¦2, 3, 4, 5, 6, 7, 8¦, V = ¦1¦, W = ∅, p = 1, N

= ¦1¦.
Iterat ¸ia 1: x = 1, [1, 2] ∈ A, 2 ∈ U : U = ¦3, 4, 5, 6, 7, 8¦, V = ¦1, 2¦, N

= ¦1, 2¦.
Iterat ¸ia 2: x = 2, [2, 3] ∈ A, 3 ∈ U : U = ¦4, 5, 6, 7, 8¦, V = ¦1, 2, 3¦, N

= ¦1, 2, 3¦.
Iterat ¸ia 3: x = 3, [3, 4] ∈ A, 4 ∈ U : U = ¦5, 6, 7, 8¦, V = ¦1, 2, 3, 4¦, N

= ¦1, 2, 3, 4¦.
Iterat ¸ia 4: x = 4 : V = ¦1, 2, 3¦, W = ¦4¦.
Iterat ¸ia 5: x = 3 : V = ¦1, 2¦, W = ¦4, 3¦.
Iterat ¸ia 6: x = 2, V = ¦1¦, W = ¦4, 3, 2¦.
Iterat ¸ia 7: x = 1 : V = ∅, W = ¦4, 3, 2, 1¦.
Se tip˘aresc p = 1 ¸si N

= ¦1, 2, 3, 4¦
Actualiz˘ari: s = 5, U = ¦6, 7, 8¦, V = ¦5¦, p = 2, N

= ¦5¦.
Iterat ¸ia 8: x = 5, [5, 6] ∈ A, 6 ∈ U : U = ¦7, 8¦, V = ¦5, 6¦, N

= ¦5, 6¦.
Iterat ¸ia 9: x = 6, [6, 8] ∈ A, 8 ∈ U : U = ¦7¦, V = ¦5, 6, 8¦, N

= ¦5, 6, 8¦.
Iterat ¸ia 10: x = 6, [8, 7] ∈ A, 7 ∈ U : U = ∅, V = ¦5, 6, 8, 7¦, N

= ¦5, 6, 8, 7¦.
Iterat ¸ia 11: x = 7 : V = ¦5, 6, 8¦, W = ¦4, 3, 2, 1, 7¦.
Dup˘a ˆınc˘a trei iterat ¸ii se obt ¸ine V = ∅, W = ¦4, 3, 2, 1, 7, 8, 6, 5¦ se tip˘aresc p =
2, N

= ¦5, 6, 8, 7¦ ¸si execut ¸ia algoritmului se opre¸ste.
2.4.3 Componentele tare conexe ale unui graf
Definit ¸ia 2.3 Un digraf G = (N, A) se nume¸ste tare conex dac˘a pentru oricare dou˘a
noduri x, y exist˘a un drum de la x la y ¸si un drum de la y la x.
Not ¸iunea de tare conexitate are sens numai pentru grafuri orientate.
2.4. APLICAT¸ II 39
Definit ¸ia 2.4. Se nume¸ste component˘a tare conex˘a a unui digraf G = (N, A) un
subgraf G

= (N

, A

) al lui G care este tare conex ¸si care este maximal ˆın raport cu
incluziunea fat ¸˘a de acest˘a proprietate (oricare ar fi x ∈ N

= N − N

, subgraful G

x
generat de N

x
= N

∪ ¦x¦ nu este tare conex).
O component˘a tare conex˘a G

= (N

, A

) a unui digraf G = (N, A) se poate identifica
cu mult ¸imea N

care genereaz˘a subgraful G

.
Definit ¸ia 2.5. Se nume¸ste digraf condensat asociat digrafului G = (N, A) digraful
´
G =

´
N,
´
A

,
´
N = ¦N

1
, . . . , N

p
¦,
´
A = ¦

N

i
, N

j

[ N

i
, N

j

´
N, exist˘a (x, y) ∈ A
cu x ∈ N

i
, , y ∈ N

j
¦, unde N

i
, . . . , N

p
sunt componentele tare conexe ale digrafului
G = (N, A).
Algoritmul componentelor tare conexe (algoritmul CTC) este urm˘atorul:
(1) PROGRAM CTC;
(2) BEGIN
(3) PROCEDURA PTDF(G);
(4) PROCEDURA INVERSARE(G);
(5) PROCEDURA PTDF(G
−1
);
(6) PROCEDURA SEPARARE(G
−1
);
(7) END.
Procedurile din program rezolv˘a urm˘atoarele probleme:
PROCEDURA PTDF(G) aplic˘a algoritmul PTDF digrafului G;
PROCEDURA INVERSARE(G) determin˘a inversul G
−1
al digrafului G;
PROCEDURA PTDF(G
−1
) aplic˘a algoritmul PTDF digrafului G
−1
, unde nodul s este
selectat ˆıntotdeauna astfel ˆıncˆat t
2
(s) > t
2
(x), x ∈ U
−1
− ¦s¦ cu t
2
calculat ˆın PRO-
CEDURA PTDF(G);
PROCEDURA SEPARARE(G
−1
) extrage nodurile fiec˘arei arborescent ¸e parcurgere DF
din p˘adurea parcurgere DF obt ¸inut˘a ˆın PROCEDURA PTDF (G
−1
) pentru separarea
componentelor tare conexe.
Se spune c˘a nodul r(x) ∈ N este ascendent r˘ad˘acin˘a al nodului x ˆın parcurgerea to-
tal˘a DF a digrafului G = (N, A) dac˘a r(x) este accesibil din x ¸si t
2
(r(x)) = max¦t
2
(z) [ z
este accesibil din x¦.
Teorema 2.16.
ˆ
In oricare parcurgere total˘a DF a unui digraf G = (N, A) :
(1) toate nodurile din aceea¸si component˘a tare conex˘a apart ¸in la aceea¸si arborescent ¸˘a a
p˘adurii parcurgere DF;
(2) pentru orice nod x ∈ N, ascendentul r˘ad˘acin˘a r(x) este un ascendent al lui x ˆın
p˘adurea parcurgere DF ¸si nodurile x, r(x) se g˘asesc ˆın aceea¸si component˘a tare conex˘a.
Demonstrat ¸ie. Se recomand˘a cititorului comentariile bibliografice din acest capitol.
Teorema 2.17. Algoritmul CTC determin˘a componentele tare conexe ale unui digraf
G = (N, A).
Demonstrat ¸ie. Se bazeaz˘a pe Teorema 2.16.
Teorema 2.18. Algoritmul CTC are complexitatea O(m).
Demonstrat ¸ie. Algoritmul CTC are aceea¸si complexitate cu a algoritmului PTDF,
adic˘a O(m).
40 CAPITOLUL 2. PARCURGERI DE GRAFURI
Exemplul 2.4. Fie digraful din figura 2.8. Pentru a determina componentele tare
conexe ale acestui digraf se aplic˘a algoritmul CTC.
Fig.2.8
PROCEDURA PTDF determin˘a p = (5, 0, 0, 3, 2, 7, 3, 7), t
1
= (13, 11, 1, 8, 12, 3, 2, 5),
t
2
= (14, 16, 10, 9, 15, 4, 7, 6). Init ¸ial s = 3 ¸si apoi s = 2.
PROCEDURA INVERSARE determin˘a inversul G
−1
al digrafului G¸si este reprezen-
tat ˆın figura 2.9.
Fig.2.9
PROCEDURA PTDF aplicat˘a digrafului G
−1
determin˘a: p
−1
= (2, 0, 0, 3, 1, 7, 0, 0),
t
−1
1
= (2, 1, 7, 8, 3, 12, 11, 15), t
−1
2
= (5, 6, 10, 9, 4, 13, 14, 16) ¸si nodurile s au fost selectate
astfel ˆınˆat t
2
(s) > t
2
(t), , x ∈ U
−1
−¦s¦.
PROCEDURA SEPARARE determin˘a componentele tare conexe reprezentate ca
noduri ale digrafului condensat
´
G = (
´
N,
´
A), din figura 2.10.
Fig.2.10
Capitolul 3
Arbori ¸si arborescent ¸e
3.1 Cicluri ¸si arbori
ˆ
In acest paragraf se va lucra cu cicluri ¸si cicluri elementare.
Fie digraful G = (N, A) cu N = ¦1, . . . , n¦ ¸si A = ¦a
1
, . . . , a
m
¦. Pentru un ciclu

L vom nota cu

L
+
mult ¸imea arcelor directe ¸si prin

L

mult ¸imea arcelor inverse ale
ciclului. Unui ciclu

L i se poate asocia un vector

l
=


e
1
, . . . ,

e
m

, unde

e
i
=

−1 dac˘a a
i


L

,
1 dac˘a a
i


L
+
,
0 dac˘a a
i


L
ˆ
In acest paragraf un ciclu

L va fi identificat uneori cu vectorul

l
pe care ˆıl define¸ste,
iar orice sum˘a de cicluri

L
1
+. . . +

L
s
va fi suma lor vectorial˘a

l
1
+. . . +

l
s
.
Teorema 3.1. Orice ciclu

L al digrafului G = (N, A) este o sum˘a de cicluri elementare
f˘ar˘a arce comune.
Demonstrat ¸ie. Cˆand se parcurge ciclul

L se obt ¸in cicluri elementare

L
i
(i = 1, . . . , s

) ,
de fiecare dat˘a cˆand se ajunge ˆıntr-un nod deja ˆıntˆalnit. Ciclurile elementare nu au
arce comune deoarece ciclul

L nu are arce care se repet˘a.
Definit ¸ia 3.1. Se spune c˘a ciclurile

l
1
, . . . ,

l
s
sunt independente dac˘a egalitatea r
1

l
1
+. . . + r
s

l
s
= 0 cu r
1
, . . . , r
s
numere reale implic˘a r
1
= r
2
= . . . = r
s
= 0, altfel se
spune c˘a ciclurile

l
1
, . . . ,

l
s
sunt dependente.
Definit ¸ia 3.2. Se spune c˘a ciclurile

l
1
, . . . ,

l
s
formeaz˘a o baz˘a de cicluri dac˘a sunt
cicluri elementare independente ¸si oricare alt ciclu

l
se poate exprima sub forma

l
=
r
1

l
1
+. . . +r
s

l
s
cu r
1
, . . . , r
s
numere reale.
Num˘arul s al ciclurilor care formeaz˘a o baz˘a este dimensiunea subspat ¸iului liniar
S◦
l
al lui '
m
generat de ciclurile digrafului G = (N, A).
41
42 CAPITOLUL 3. ARBORI S¸I ARBORESCENT¸ E
Exemplul 3.1. Fie digraful din figura 3.1. Ciclul

L= (a
1
, a
4
, a
9
, a
8
, a
7
, a
6
) este suma
ciclurilor elementare f˘ar˘a arce comune

L
1
= (a
1
, a
4
, a
6
) ¸si

L
2
= (a
9
, a
8
, a
7
) sau

l
=

l
1
+

l
2
cu

l
= (1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, −1, −1),

l
1
= (1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0),

l
2
= (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, −1, −1).
Fig.3.1
Evident c˘a ciclurile

l
,

l
1
,

l
2
sunt dependente.
Definit ¸ia 3.3. Se nume¸ste num˘ar ciclomatic al digrafului G = (N, A) cu n noduri, m
arce ¸si p componente conexe num˘arul ν(G) = m−n +p.
Teorema 3.2. Subspat ¸iul S◦
l
al lui '
m
, generat de ciclurile digrafului G = (N, A),
admite o baz˘a format˘a din ν(G) cicluri elementare independente.
Demonstrat ¸ie. Vom ar˘ata c˘a digraful G admite ν(G) = m−n +p cicluri elementare
independente. Pentru aceasta vom construi un ¸sir de grafuri part ¸iale G
i
= (N, A
i
) ale
digrafului G = (N, A) cu ν(G
i
) = m
i
− n + p
i
cicluri elementare independente. Acest
¸sir se construie¸ste cu algoritmul urm˘ator.
(1) PROGRAM CICLURI;
(2) BEGIN
(3) A
0
:= ∅;
(4) FOR i := 1 TO m DO A
i
:= A
i−1
∪ ¦a
i
¦;
(5) END.
Prin induct ¸ie dup˘a i vom ar˘ata c˘a G
i
= (N, A
i
) admite ν(G
i
) = m
i
− n + p
i
ci-
cluri elementare independente. Pentru i = 0 avem A
0
= ∅ ¸si obt ¸inem m
0
= 0, deci
ν(G
0
) = 0. Deoarece p
0
= n rezult˘a c˘a ν(G
0
) = m
0
−n +p
0
.
Presupunem afirmat ¸ia adev˘arat˘a pentru i ¸si o demonstr˘am pentru i + 1.
La iterat ¸ia i + 1 poate exista unul din cazurile:
(c1) arcul a
i+1
nu ˆınchide un nou ciclu elementar. Deci ν(G
i+1
) = ν(G
i
) ¸si m
i+1
=
m
i
+ 1, p
i+1
= p
i
−1. Rezult˘a ν(G
i+1
) = m
i
−n +p
i
= m
i+1
−n +p
i+1
.
3.1. CICLURI S¸I ARBORI 43
(c2) arcul a
i+1
ˆınchide un nou ciclu elementar

L
k
. Deoarece arcul a
i+1
apart ¸ine
ciclului elementar

L
k
¸si nu apart ¸ine ciclurilor elementare independente

L
1
, . . . ,

Lk−1
obt ¸inute pˆan˘a la aceast˘a iterat ¸ie, rezult˘a c˘a ciclurile elementare

L
1
, . . . ,

Lk−1
,

L
k
sunt
independente. Rezult˘a c˘a ν (G
i+1
) = ν (G
i
) + 1, m
i+1
= m
i
+ 1, p
i+1
= p
i
. Deci
ν (G
i+1
) = m
i
−n +p
i
+ 1 = m
i+1
−n +p
i+1
.
Deci afirmat ¸ia este adev˘arat˘a pentru orice i. La terminarea execut ¸iei algoritmului
avem G
m
= G, m
m
= m, p
m
= p ¸si ν(G) = ν(G
m
) = m
m
−n +p
m
= m−n +p.
ˆ
In continuare vom ar˘ata c˘a G nu admite mai mult de ν(G) = m − n + p cicluri
elementare independente. Fie

L un ciclu elementar diferit de ciclurile

L
1
, . . . ,

L
ν
con-
struite cu algoritmul de mai sus. Din modul cum au fost determinate ciclurile ele-
mentare

L
1
, . . . ,

L
ν
rezult˘a c˘a oricare ar fi un arc a
j
al ciclului

L exist˘a cel put ¸in un

L
i
, i ∈ ¦1, . . . , ν¦, astfel ˆıncˆat a
j
apart ¸ine ciclului

L
i
. Deci exist˘a o relat ¸ie r
1

l
1
+. . . +r
ν

l
ν
+r

l
= 0 f˘ar˘a ca r
1
= . . . = r
ν
= r = 0. Aceast˘a relat ¸ie implic˘a faptul c˘a ci-
clurile

L
1
, . . . ,

L
ν
, L sunt dependente. Am demonstrat c˘a dim

S◦
l

= ν(G) = m−n+p.
Definit ¸ia 3.4. Se spune c˘a un digraf G

= (N, A

) este un arbore dac˘a este un digraf
f˘ar˘a cicluri ¸si conex. Se spune c˘a digraful G

= (N, A

) este o p˘adure dac˘a fiecare
component˘a conex˘a a lui G

este un arbore.
Din definit ¸ie rezult˘a c˘a o p˘adure este un digraf G

= (N, A) f˘ar˘a cicluri. Not ¸iunile
de arbore ¸si p˘adure au sens ¸si pentru grafuri neorientate.
Exemplul 3.2. Digraful reprezentat ˆın figura 3.2. este o p˘adure compus˘a din doi
arbori. Orientarea arcelor poate fi ignorat˘a.
Fig.3.2
44 CAPITOLUL 3. ARBORI S¸I ARBORESCENT¸ E
Teorema 3.3. Fie G

= (N, A

) un digraf cu n ≥ 2. Propriet˘at ¸ile urm˘atoare sunt
echivalente ¸si caracterizeaz˘a un arbore:
(1). G

este f˘ar˘a cicluri ¸si conex;
(2). G

este f˘ar˘a cicluri ¸si are n −1 arce;
(3). G

este conex ¸si are n −1 arce;
(4). G

este f˘ar˘a cicluri ¸si dac˘a se adaug˘a un singur arc ˆıntre oricare dou˘a noduri
atunci graful obt ¸inut
¯
G

=

N,
¯
A

cont ¸ine un ciclu unic;
(5). G

este conex ¸si dac˘a se elimin˘a un arc oarecare, atunci digraful obt ¸inut
´
G

=

N,
´
A

nu este conex;
(6). G

are un lant ¸ unic ˆıntre oricare dou˘a noduri ale lui.
Demonstrat ¸ie. (1) ⇒ (2). Din (1) rezult˘a c˘a ν(G

) = 0 ¸si p

= 1. Deci m

−n+1 = 0,
de unde m

= n −1. Deducem c˘a G

este f˘ar˘a cicluri ¸si are n −1 arce.
(2) ⇒ (3). Din (2) rezult˘a c˘a ν(G

) = 0 ¸si m

− n + p

= n − 1 − n + p

= 0, de unde
p

= 1. Deducem c˘a G

este conex ¸si are n −1 arce.
(3) ⇒(4). Din (3) rezult˘a p

= 1 ¸si m

= n−1. Deci ν(G

) = m

−n+p

= n−1−n+1 = 0
¸si G

este f˘ar˘a cicluri. Digraful
¯
G

= (N,
¯
A

) are ¯ p

= p

= 1, ¯ m

= m

+ 1 = n ¸si
ν

¯
G

= ¯ m

−n + ¯ p

= 1. Rezult˘a c˘a
¯
G

are un singur ciclu.
(4) ⇒ (5). Din (4) rezult˘a ν(G

) = 0 ¸si p

= 1.
ˆ
Intr-adev˘ar, dac˘a p

> 1 atunci arcul
ad˘augat la A

poate lega dou˘a componente conexe ¸si
¯
G

nu cont ¸ine ciclu. Din ν(G

) = 0
¸si p

= 1 rezult˘a m

= n − 1. Digraful
´
G

= (N,
´
A

) are ´ m

= m

− 1 = n − 2, ν(
´
G

) =
0, ´ p

= 2 ¸si deci
´
G

nu este conex.
(5) ⇒(6). Dac˘a G

este conex atunci ˆıntre oricare dou˘a noduri exist˘a un lant ¸. Deoarece
´
G

este neconex rezult˘a c˘a lant ¸ul este unic.
(6) ⇒ (1). Dac˘a ˆıntre oricare dou˘a noduri ale lui G

exist˘a un lant ¸ unic atunci este
evident c˘a G

este conex ¸si f˘ar˘a cicluri.
Teorema 3.4. Un digraf G = (N, A) admite un subgraf part ¸ial G

= (N, A

) care este
un arbore dac˘a ¸si numai dac˘a G este conex.
Demonstrat ¸ie. Obt ¸inem subgraful part ¸ial G

= (N, A

) cu urm˘atorul algoritm:
(1) PROGRAM ARBORE1;
(2) BEGIN
(3) A
m
:= A;
(4) FOR i := m DOWNTO n DO
(5) BEGIN
(6) se selecteaz˘a un arc a din A
i
care nu deconexeaz˘a G
i
;
(7) A
i−1
:= A
i
−¦a¦;
(8) END;
(9) END.
Se obt ¸ine G

= (N, A

) = (N, A
n−1
). Din modul cum este construit G

rezult˘a c˘a
el este conex ¸si are n −1 arce. Deci G

este arbore.
Reciproca este evident˘a.
Deoarece arborele G

construit ˆın Teorema 3.4 are aceea¸si mult ¸ime de noduri ca a
digrafului G se nume¸ste arbore part ¸ial al lui G.
3.2. ARBORI PART¸ IALI MINIMI 45
Observat ¸ia 3.1. Un arbore part ¸ial G

= (N, A

) al digrafului G = (N, A) se poate
construi ¸si cu algoritmul urm˘ator:
(1) PROGRAM ARBORE2;
(2) BEGIN
(3) A
0
:= ∅;
(4) FOR i := 0 TO n −2 DO
(5) BEGIN
(6) se selecteaz˘a un arc a din A
i
= A−A
i
care nu formeaz˘a
ciclu ˆın G
i
;
(7) A
i+1
:= A
i
∪ ¦a¦;
(8) END;
(9) END.
Se obt ¸ine G

= (N, A

) = (N, A
n−1
). Deoarece G

este f˘ar˘a ciclu ¸si are n − 1 arce
el este un arbore.
Teorema 3.5. Dac˘a G = (N, A) este un digraf conex, G

= (N, A

) este un arbore
part ¸ial al lui G ¸si A

= A − A

, atunci oricare arc a
i
∈ A

determin˘a cu arcele din
A

un ciclu unic

L
k
¸si ciclurile

L
1
, . . . ,

L
s
obt ¸inute ˆın acest mod cu toate arcele din A

formeaz˘a o baz˘a de cicluri a digrafului G.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a arcul a
i
∈ A

, atunci digraful
¯
G

= (N,
¯
A

) cu
¯
A

= A

∪ ¦a
i
¦
cont ¸ine un ciclu

L
k
conform propriet˘at ¸ii (4) din Teorema 3.3. Ciclurile

L
1
, . . . ,

L
s
obt ¸inute ˆın acest mod sunt independente, deoarece fiecare ciclu

L
k
cont ¸ine un arc a
i
care nu este cont ¸inut de celelalte cicluri. Num˘arul acestor cicluri este s = [A

[ =
[A[ − [A

[ = m− (n − 1) = m− n + 1 = m− n + p = ν(G). Deci ciclurile

L
1
, . . . ,

L
s
formeaz˘a o baz˘a de cicluri.
Teorema 3.5 ne furnizeaz˘a un algoritm pentru a construi o baz˘a de cicluri a unui
digraf conex G.
Exemplul 3.3. Fie digraful G = (N, A) reprezentat ˆın figura 3.1. Un arbore part ¸ial
G

= (N, A

), A

= ¦a
1
, a
2
, a
3
, a
5
¦ al digrafului G este reprezentat ˆın figura 3.3. Avem
A

= ¦a
4
, a
6
, a
7
, a
8
, a
9
¦.
Se obt ¸in ciclurile

L
1
= (a
1
, a
4
, a
2
),

L
2
= (a
1
, a
5
, a
9
, a
2
),

L
3
= (a
1
, a
5
, a
8
, a
3
),

L
4
=
(a
2
, a
6
),

L
5
= (a
2
, a
7
, a
3
).
3.2 Arbori part ¸iali minimi
3.2.1 Condit ¸ii de optimalitate
Se consider˘a un graf neorientat ¸si conex G = (N, A) cu N = ¦1, . . . , x, . . . , n¦,
A = ¦1, . . . , a, . . . , m¦ ¸si o funct ¸ie b : A → ' care asociaz˘a fiec˘arei muchii a ∈ A un
num˘ar real b(a) numit valoarea acestei muchii, care poate reprezenta lungime, cost etc.
Deoarece graful G = (N, A) este conex, el admite un arbore part ¸ial G

= (N, A

).
46 CAPITOLUL 3. ARBORI S¸I ARBORESCENT¸ E
Fig.3.3
Valoarea unui arbore part ¸ial G

= (N, A

), notat˘a b (G

) , este prin definit ¸ie
b

G

=
¸
A

b(a).
Dac˘a not˘am cu /
G
mult ¸imea arborilor part ¸iali ai grafului G, atunci problema ar-
borelui part ¸ial minim este urm˘atoarea: s˘a se determine G

∈ /
G
astfel ˆıncˆat b (G

) =
min¦b (G

) [ G

∈ /
G
¦.
Dac˘a elimin˘am o muchie arbore oarecare a = [x, x] din A

atunci se obt ¸ine o partit ¸ie
a mult ¸imii nodurilor N = X ∪ X, x ∈ X, x ∈ X.
Mult ¸imea de muchii
[X, X]
a
= ¦[y, y] [ [y, y] ∈ A, y ∈ X, y ∈ X¦
se nume¸ste t˘aietur˘a generat˘a de eliminarea muchiei arbore a = [x, x] sau cociclu generat
de eliminarea muchiei arbore a = [x, x].
Pentru problema arborelui part ¸ial minim se pot formula condit ¸ii de optimalitate
ˆın dou˘a moduri: condit ¸ii de optimalitate ale t˘aieturii ¸si condit ¸ii de optimalitate ale
lant ¸ului.
Teorema 3.6. (Condit ¸iile de optimalitate ale t˘aieturii)
Fie G = (N, A) un graf neorientat ¸si conex. Un arbore part ¸ial G

= (N, A

) al grafului
G este minim dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru fiecare muchie arbore a = [x, x] ∈ A

, avem:
b[x, x] ≤ b[y, y] pentru toate muchiile [y, y] ∈ [X, X]
a
(3.1)
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a arborele part ¸ial G

= (N, A

) al grafului G = (N, A)
este minim. Prin reducere la absurd presupunem c˘a nu sunt satisf˘acute condit ¸iile
(3.1). Atunci exist˘a o muchie arbore a = [x, x] ∈ A

¸si o muchie nonarbore [y, y] ∈
[X, X]
a
cu b[x, x] > b[y, y]. Arborele part ¸ial G

= (N, A

) cu A

= A

− ¦[x, x]¦ ∪
¦[y, y]¦ are valoarea b (G

) = b (G

) −b[x, x] + b[y, y]. Deoarece b[x, x] > b[y, y] rezult˘a
b (G

) < b (G

) . Aceast˘a relat ¸ie contrazice faptul c˘a arborele part ¸ial G

este minim.
Deci condit ¸iile (3.1) sunt satisf˘acute.
3.2. ARBORI PART¸ IALI MINIMI 47
Presupunem c˘a sunt satisf˘acute condit ¸iile (3.1). Prin reducere la absurd pre-
supunem c˘a arborele part ¸ial G

= (N, A

) nu este minim. Atunci exist˘a un arbore
part ¸ial G

0
= (N, A

0
) cu b (G

0
) < b (G

) . Deoarece A

0
= A

, exist˘a o muchie a =
[x, x] ∈ A

¸si a = [x, x] / ∈ A

0
. Muchia a = [x, x] genereaz˘a t˘aietura [X, X]
a
¸si un ciclu

L
a
cu muchiile din A

0
(vezi figura 3.4). Atunci exist˘a o muchie [y, y] ∈

L
a
astfel ˆıncˆat
[y, y] ∈ [X, X]
a
, [y, y] ∈ A

0
¸si [y, y] / ∈ A

. Deoarece condit ¸iile (3.1) sunt satisf˘acute
avem b[x, x] ≤ b[y, y]. Arborele part ¸ial G

= (N, A

) cu A

= A

−¦[x, x]¦∪¦[y, y]¦ are
valoarea b(G

) = b(G

) −b[x, x] +b[y, y]. Rezult˘a b(G

) ≤ b(G

) ¸si G

are ˆın comun cu
G

0
cu o muchie mai mult decˆat G

. Iterˆand acest procedeu se obt ¸ine un ¸sir de arbori
part ¸iali G

, G

, . . . , G

0
cu b(G

) ≤ b(G

) ≤ . . . ≤ b(G

0
). Deci obt ¸inem b(G

) ≤ b(G

0
)
care contrazice presupunerea c˘a b(G

0
) < b(G

). Rezult˘a c˘a arborele part ¸ial G

este
minim.
Fig.3.4
ˆ
Intre dou˘a noduri y, y ∈ N exist˘a un lant ¸ unic L

yy
ˆın arborele part ¸ial G

= (N, A

)
al grafului neorientat ¸si conex G = (N, A).
Teorema 3.7. (Condit ¸iile de optimalitate ale lant ¸ului)
Fie G = (N, A) un graf neorientat ¸si conex. Un arbore part ¸ial G

= (N, A

) al grafului
G = (N, A) este minim dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru fiecare muchie nonarbore [y, y] ∈ A

,
avem
b[x, x] ≤ b[y, y] pentru toate muchiile [x, x] ∈ L

yy
(3.2)
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a arborele part ¸ial G

= (N, A

) al grafului G = (N, A)
este minim. Prin reducere la absurd presupunem c˘a nu sunt satisf˘acute condit ¸iile
(3.2). Atunci exist˘a o muchie nonarbore [y, y] ∈ A

¸si o muchie arbore [x, x] ∈ L

yy
cu b[x, x] > b[y, y]. Arborele part ¸ial G

= (N, A

) cu A

= A

− ¦[x, x]¦ ∪ ¦[y, y]¦ are
valoarea b(G

) = b(G

)−b[x, x]+b[y, y]. Rezult˘a c˘a b(G

) < b(G

) care contrazice faptul
c˘a arborele part ¸ial G

este minim. Deci condit ¸iile (3.2) sunt satisf˘acute.
Presupunem c˘a sunt satisf˘acute condit ¸iile (3.2). Fie o muchie arbore oarecare a =
[x, x] ∈ A

¸si [X, X]
a
t˘aietura generat˘a de muchia a. Se consider˘a o muchie oarecare
nonarbore [y, y] ∈ [X, X]
a
. Atunci exist˘a lant ¸ul unic L

yy
ˆın G

astfel ˆıncˆat [x, x] ∈ L

yy
(vezi figura 3.4). Condit ¸iile (3.2) implic˘a faptul c˘a b[x, x] ≤ b[y, y]. Deoarece muchiile
[x, x], [y, y] sunt oarecare rezult˘a c˘a sunt satisf˘acute condit ¸iile (3.1). Conform Teoremei
3.6 arborele part ¸ial G

este minim.
48 CAPITOLUL 3. ARBORI S¸I ARBORESCENT¸ E
Observat ¸ia 3.2. Suficient ¸a Teoremei 3.7 a fost demonstrat˘a utilizˆand suficient ¸a Teo-
remei 3.6. Aceasta stabile¸ste echivalent ¸a dintre condit ¸iile de optimalitate ale t˘aieturii
¸si condit ¸iile de optimalitate ale lant ¸ului.
ˆ
In continuare se prezint˘a algoritmi pentru determinarea arborelui part ¸ial minim.
Mai ˆıntˆai se prezint˘a algoritmul generic. Ceilalt ¸i algoritmi sunt cazuri speciale ale
algoritmului generic.
3.2.2 Algoritmul generic
Fie G = (N, A, b) o ret ¸ea neorientat˘a ¸si conex˘a cu mult ¸imea nodurilor N = ¦1, . . . , n¦
¸si mult ¸imea muchiilor A = ¦1, . . . , a, . . . , m¦, a = [x, x].
(1) PROGRAM GENERIC;
(2) BEGIN
(3) FOR i := 1 TO n DO
(4) BEGIN
(5) N
i
:= ¦i¦; A

i
:= ∅;
(6) END;
(7) FOR k := 1 TO n −1 DO
(8) BEGIN
(9) se selecteaz˘a N
i
cu N
i
= ∅;
(10) se selecteaz˘a [y, y] cu b[y, y] := min¦b[x, x] [ x ∈ N
i
, x / ∈ N
i
¦;
(11) se determin˘a indicele j pentru care y ∈ N
j
;
(12) N
i
:= N
i
∪ N
j
; N
j
:= ∅; A

i
= A

i
∪ A

j
∪ ¦[y, y]¦; A

j
= ∅;
(13) IF k = n −1
(14) THEN A

:= A

i
;
(15) END;
(16) END.
Teorema 3.8. Algoritmul generic determin˘a un arbore part ¸ial minim G

= (N, A

)
al grafului G = (N, A).
Demonstrat ¸ie. Prin induct ¸ie dup˘a k, num˘arul de iterat ¸ii ale ciclului FOR de la linia
(7) la linia (15), vom ar˘ata c˘a G

i
= (N
i
, A

i
) este cont ¸inut ˆıntr-un arbore part ¸ial minim
al lui G

. Pentru k = 0 (ˆınainte de prima iterat ¸ie a ciclului) avem G

i
= (¦i¦, ∅) ¸si
afirmat ¸ia este adev˘arat˘a. Presupunem afirmat ¸ia adev˘arat˘a pentru execut ¸ia a k − 1
iterat ¸ii ale ciclului FOR. Aceasta ˆınseamn˘a c˘a G

i
= (N
i
, A

i
), determinat dup˘a execut ¸ia
a k−1 iterat ¸ii ale ciclului FOR este cont ¸inut ˆıntr-un arbore part ¸ial minim G

= (N, A

)
al lui G

.
Dup˘a execut ¸ia a k iterat ¸ii ale ciclului FOR, referitor la muchia [y, y] selectat˘a ˆın
linia (10), pot exista cazurile:
(c1) [y, y] ∈ A

;
(c2) [y, y] / ∈ A

.
ˆ
In cazul (c1) demonstrat ¸ia prin induct ¸ie dup˘a k s-a terminat.
ˆ
In cazul (c2), exist˘aˆın
G

un lant ¸ unic L

yy
. Deoarece y ∈ N
i
¸si y / ∈ N
i
, evident c˘a exist˘a o muchie [x, x] astfel
ˆıncˆat [x, x] ∈ L

yy
cu x ∈ N
i
¸si x / ∈ N
i
. Conform Teoremei 3.7 avem b[x, x] ≤ b[y, y].
3.2. ARBORI PART¸ IALI MINIMI 49
Pe de alt˘a parte, muchia [y, y] este selectat˘a ˆın linia (10) astfel ˆıncˆat b[x, x] ≥ b[y, y].
Rezult˘a c˘a b[x, x] = b[y, y]. Arborele part ¸ial G

= (N, A

) cu A

= A

−¦[x, x]¦∪¦[y, y]¦
are valoarea b(G

) = b(G

) − b[x, x] + b[y, y] = b(G

). Deci G

este un arbore part ¸ial
minim al lui G ¸si cont ¸ine G

i
= (N
i
, A

i
) .
Evident c˘a pentru k = n −1 G

i
= (N
i
, A

i
) are N
i
= N, [A

i
[ = n −1 ¸si G

= G

i
este
arborele part ¸ial minim al grafului G.
Observat ¸ia 3.3. Nu se poate da complexitatea precis˘a a algoritmului generic, deoarece
ea depinde atˆat de modul de selectare a mult ¸imii N
i
ˆın linia (9) cˆat ¸si de modul de
implementare.
ˆ
In algoritmii care vor fi prezentat ¸i ˆın continuare se precizeaz˘a selectarea din liniile
(9) ¸si (10) ale algoritmului generic.
3.2.3 Algoritmul Prim
Fie G = (N, A, b) o ret ¸ea neorientat˘a ¸si conex˘a cu mult ¸imea nodurilor N = ¦1, . . . , n¦
¸si mult ¸imea muchiilor A = ¦1, . . . , a, . . . , m¦, a = [x, x]. Graful G este reprezentat prin
listele de incident ¸˘a E(x). Algoritmul utilizeaz˘a dou˘a funct ¸ii: v : N → ' ¸si e : N → A
pentru a selecta mai u¸sor muchia [y, y] din linia (10) a algoritmului generic.
(1) PROGRAM PRIM;
(2) BEGIN
(3) v(1) := 0; N
1
:= ∅; A

:= ∅; N
1
:= N −N
1
;
(4) FOR i := 2 TO n DO
(5) v(i) := ∞;
(6) WHILE N
1
= N DO
(7) BEGIN
(8) v(y) := min¦v(x) [ x ∈ N
1
¦;
(9) N
1
:= N
1
∪ ¦y¦; N
1
:= N
1
−¦y¦;
(10) IF y = 1
(11) THEN A

:= A

∪ ¦e(y)¦;
(12) FOR [y, y] ∈ E(y) ∩ [N
1
, N
1
] DO
(13) IF v(y) > b[y, y]
(14) THEN BEGIN v(y) := b[y, y], e(y) := [y, y];END;
(15) END;
(16) END.
Teorema 3.9. Algoritmul Prim determin˘a un arbore part ¸ial minim G

= (N, A

)
al grafului G = (N, A).
Demonstrat ¸ie. Algoritmul Prim s-a obt ¸inut f˘acˆand urm˘atoarele dou˘a modific˘ari ˆın
algoritmul generic:
• ˆın linia (9) se selecteaz˘a ˆıntotdeauna N
1
;
• selectarea muchiei [y, y] ˆın linia (10) se face cu ajutorul funct ¸iilor v ¸si e.
Deci, conform Teoremei 3.8 algoritmul Prim este corect.
Teorema 3.10. Algoritmul Prim are complexitatea O

n
2

.
50 CAPITOLUL 3. ARBORI S¸I ARBORESCENT¸ E
Demonstrat ¸ie. Ciclul WHILE se execut˘a de n ori.
ˆ
In fiecare iterat ¸ie se execut˘a,
ˆın linia (8), n
1
comparat ¸ii cu n
1
= [N
1
[ ¸si 1 ≤ n
1
< n. Ciclul FOR se execut˘a de cel
mult n −1 ori. Rezult˘a c˘a algoritmul Prim are complexitatea O

n
2

.
Exemplul 3.4. Fie ret ¸eaua G = (N, A, b) reprezentat˘a ˆın figura 3.5(a). S˘a se de-
termine un arbore part ¸ial minim G

= (N, A

) al grafului G = (N, A) cu algoritmul
Prim.
Iterat ¸ia 1: v(1) = 0, N
1
= ¦1¦, A

= ∅; v(2) = 35, e(2) = [1, 2], v(3) = 40, e(3) =
[1, 3.]
Iterat ¸ia 2: v(2) = 35, N
1
= ¦1, 2¦, A

= ¦[1, 2]¦; v(3) = 25, e(3) = [2, 3], v(4) =
10, e(4) = [2, 4.]
Iterat ¸ia 3: v(4) = 10, N
1
= ¦1, 2, 4¦, A

= ¦[1, 2], [2, 4]¦; v(3) = 20, e(3) =
[4, 3], v(5) = 30, e(5) = [4, 5.]
Iterat ¸ia 4: v(3) = 20, N
1
= ¦1, 2, 4, 3¦, A

= ¦[1, 2], [2, 4], [4, 3]¦; v(5) = 15, e(5) =
[3, 5].
Iterat ¸ia 5: v(5) = 15, N
1
= ¦1, 2, 4, 3, 5¦, A

= ¦[1, 2], [2, 4], [4, 3], [3, 5]¦; [N
1
, N
1
] =
∅.
Fig.3.5
Arborele part ¸ial minim G

= (N, A

) obt ¸inut este reprezentat ˆın figura 3.5(b).
3.2.4 Algoritmul Kruskal
Fie G = (N, A, b) o ret ¸ea neorientat˘a ¸si conex˘a cu mult ¸imea nodurilor N = ¦1, . . . , n¦
¸si mult ¸imea muchiilor A = ¦1, . . . , a, . . . , m¦, a = [x, x].
(1) PROGRAM KRUSKAL;
(2) BEGIN
(3) SORTARE (G);
(4) A

:= ∅;
(5) FOR i := 1 TO m DO
(6) IF a
i
nu formeaz˘a ciclu cu A

;
(7) THEN A

:= A

∪ ¦a
i
¦;
(8) END.
3.2. ARBORI PART¸ IALI MINIMI 51
(1) PROCEDURA SORTARE (G);
(2) BEGIN
(3) se ordoneaz˘a muchiile din A astfel ˆıncˆat A = ¦a
1
, . . . , a
m
¦
cu b(a
1
) ≤ . . . ≤ b(a
m
);
(4) END;
Teorema 3.11.Algoritmul Kruskal determin˘a un arbore part ¸ial minim G

= (N, A

) al
grafului G = (N, A).
Demonstrat ¸ie. Algoritmul Kruskal s-a obt ¸inut folosind procedura SORTARE ¸si
condit ¸ia din linia (6) pentru select˘arile din linia (9) ¸si (10) din algoritmul generic.
Deci, conform Teoremei 3.8 algoritmul Kruskal este corect.
Observat ¸ia 3.4. Complexitatea algoritmului Kruskal depinde de modul de imple-
mentare a procedurii din linia (3) ¸si a condit ¸iei din linia (6). Astfel complexitatea
poate fi O(max(mlog n, n
2
)) sau O(mlog n) etc.
Exemplul 3.5. Fie ret ¸eaua G = (N, A, b) reprezentat˘a ˆın figura 3.5(a). S˘a se de-
termine un arbore part ¸ial minim G

= (N, A

) al grafului G = (N, A) cu algoritmul
Kruskal.
Procedura SORTARE ordoneaz˘a muchiile din A ¸si se obt ¸ine A = ¦[2, 4], [3, 5], [3, 4],
[2, 3], [4, 5], [1, 2], [1, 3]¦.
Iterat ¸ia 1: A

= ¦[2, 4]¦
Iterat ¸ia 2: A

= ¦[2, 4], [3, 5]¦
Iterat ¸ia 3: A

= ¦[2, 4], [3, 5], [3, 4]¦
Iterat ¸ia 4: [2, 3] formeaz˘a ciclu cu A

Iterat ¸ia 5: [4, 5] formeaz˘a ciclu cu A

Iterat ¸ia 6: A

= ¦[2, 4], [3, 5], [3, 4], [1, 2]¦
Iterat ¸ia 7: [1, 3] formeaz˘a ciclu cu A

.
Arborela part ¸ial minim G

= (N, A

) obt ¸inut este prezentat ˆın figura 3.5(b).
3.2.5 Algoritmul Boruvka
Fie G = (N, A, b) o ret ¸ea neorientat˘a ¸si conex˘a cu mult ¸imea nodurilor N = ¦1, . . . , n¦
¸si mult ¸imea muchiilor A = ¦1, . . . , a, . . . , m¦, a = [x, x]. Funct ¸ia valoare b : A → ' are
toate valorile muchie diferite.
(1) PROGRAM BORUVKA;
(2) BEGIN
(3) FOR i := 1 TO n DO
(4) N
i
:= ¦i¦;
(5) A

:= ∅; M := ¦N
1
, . . . , N
n
¦;
(6) WHILE [A

[ < n −1 DO
(7) BEGIN
(8) FOR N
i
∈ M DO
(9) BEGIN
(10) se selecteaz˘a [y, y] cu b[y, y] := min¦b[x, x] [ x ∈ N
i
, x / ∈ N
i
¦;
52 CAPITOLUL 3. ARBORI S¸I ARBORESCENT¸ E
(11) se determin˘a indicele j pentru care y ∈ N
j
;
(12) A

:= A

∪ ¦[y, y]¦;
(13) END;
(14) FOR N
i
∈ M DO BEGIN N
i
:= N
i
∪ N
j
; N
j
:= N
i
; END;
(15) M := ¦. . . , N
i
, . . . , N
j
, . . . [N
i
∩ N
j
= ∅, ∪N
i
= N¦;
(16) END;
(17) END.
Mult ¸imile N
j
din operat ¸ia N
i
:= N
i
∪N
j
executat˘aˆın linia (14) sunt cele determinate
ˆın linia (11).
Teorema 3.12. Algoritmul Boruvka determin˘a un arbore part ¸ial minim G

= (N, A

)
al grafului G = (N, A).
Demonstrat ¸ie. Este evident c˘a algoritmul Boruvka este o variant˘a a algoritmului
generic. Ipoteza c˘a funct ¸ia valoare b are toate valorile muchie diferite asigur˘a c˘a nu
se creeaz˘a cicluri ˆın G

= (N, A

) ˆın timpul execut ¸iei ciclului WHILE. Deci, conform
Teoremei 3.8 algoritmul Boruvka este corect.
Teorema 3.13. Algoritmul Boruvka are complexitatea O(mlog n).
Demonstrat ¸ie. Deoarece num˘arul componentelor conexe N
i
din M este cel put ¸in
ˆınjum˘at˘at ¸it la fiecare iterat ¸ie, ciclul WHILE este executat de cel mult log n ori. Operat ¸iile
din liniile (10), (11) au complexitatea O(m). Deci algoritmul Boruvka are complexitatea
O(mlog n).
Observat ¸ia 3.5. Algoritmul Boruvka este cunoscut ˆın literatura de specialitate ¸si sub
numele de algoritmul Sollin.
Exemplul 3.6. Fie ret ¸eaua G = (N, A, b) reprezentat˘a ˆın figura 3.5(a). S˘a se de-
termine un arbore part ¸ial minim G

= (N, A

) al grafului G = (N, A) cu algoritmul
Boruvka.
Init ¸ial A

= ∅, M = ¦¦1¦, ¦2¦, ¦3¦, ¦4¦, ¦5¦¦.
Iterat ¸ia 1.
N
1
, [y, y] = [1, 2], N
j
= N
2
, A

= ¦[1, 2]¦;
N
2
, [y, y] = [2, 4], N
j
= N
4
, A

= ¦[1, 2], [2, 4]¦;
N
3
, [y, y] = [3, 5], N
j
= N
5
, A

= ¦[1, 2], [2, 4], [3, 5]¦;
N
4
, [y, y] = [4, 2], N
j
= N
2
, A

= ¦[1, 2], [2, 4], [3, 5]¦;
N
5
, [y, y] = [5, 3], N
j
= N
3
, A

= ¦[1, 2], [2, 4], [3, 5]¦;
M = ¦N
4
= ¦1, 2, 4¦, N
5
= ¦3, 5¦¦;
Iterat ¸ia 2.
N
4
, [y, y] = [4, 3], N
j
= N
5
, A

= ¦[1, 2], [2, 4], [3, 5], [4, 3]¦;
N
5
, [y, y] = [3, 4], N
j
= N
4
, A

= ¦[1, 2], [2, 4], [3, 5], [4, 3]¦;
M = ¦N
5
= ¦1, 2, 3, 4, 5¦¦.
Arborele part ¸ial minim G

= (N, A

) obt ¸inut este prezentat ˆın figura 3.5(b).
3.3 Arborescent ¸e
Definit ¸ia 3.5. Un nod r ∈ N al unui digraf G = (N, A) se nume¸ste nod r˘ad˘acin˘a dac˘a
pentru orice alt nod x ∈ N exist˘a un drum de la r la x.
3.3. ARBORESCENT¸ E 53
Observat ¸ia 3.6. Not ¸iunea de nod r˘ad˘acin˘a are sens numai pentru grafuri orientate.
Un nod r˘ad˘acin˘a nu exist˘a ˆıntotdeauna.
Exemplul 3.7. Nodul 1 al digrafului reprezentat ˆın figura 3.6 este un nod r˘ad˘acin˘a.
Fig.3.6
Definit ¸ia 3.6. Un digraf G = (N, A) se nume¸ste quasi-tare conex dac˘a pentru oricare
dou˘a noduri x, y ∈ N exist˘a un nod z ∈ N (care poate coincide cu x sau cu y) de la
care pleac˘a un drum care ajunge ˆın x ¸si un drum care ajunge ˆın y.
Observat ¸ia 3.7. Un digraf tare conex este quasi tare conex, dar reciproca nu este
adev˘arat˘a. Un digraf quasi tare conex este conex, dar reciproca nu este adev˘arat˘a.
Definit ¸ia 3.7. Un digraf G

= (N, A

) se nume¸ste arborescent ¸˘a dac˘a este f˘ar˘a cicluri
¸si quasi tare conex.
Exemplul 3.8. Digraful reprezentat ˆın figura 3.6 este o arborescent ¸˘a.
Teorema 3.14. Un digraf G = (N, A) admite un nod r˘ad˘acin˘a dac˘a ¸si numai dac˘a el
este quasi tare conex.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a digraful G admite un nod r˘ad˘acin˘a atunci el este quasi tare
conex deoarece pentru oricare dou˘a noduri x, y ∈ N exist˘a un nod z (de exemplu nodul
r˘ad˘acin˘a r) de la care pleac˘a un drum care ajunge ˆın x ¸si un drum care ajunge ˆın y.
Dac˘a digraful G = (N, A), [N[ = n este quasi tare conex, atunci exist˘a un nod
z
1
de la care pleac˘a un drum care ajunge ˆın x
1
¸si un drum care ajunge ˆın x
2
; exist˘a
un nod z
2
de la care pleac˘a un drum care ajunge ˆın z
1
¸si un drum care ajunge ˆın x
3
.
Continuˆand acest procedeu exist˘a un nod z
n−1
de la care pleac˘a un drum care ajunge
ˆın z
n−2
¸si un drum care ajunge ˆın x
n
. Este evident c˘a nodul r = z
n−1
este nod r˘ad˘acin˘a
al digrafului G = (N, A).
Teorema 3.15. Fie G

= (N, A

) un digraf de ordinul n ≥ 2. Propriet˘at ¸ile urm˘atoare
sunt echivalente ¸si caracterizeaz˘a o arborescent ¸˘a:
(1). G

este f˘ar˘a cicluri ¸si quasi tare conex;
(2). G

este quasi tare conex ¸si are n −1 arce;
(3). G

este un arbore ¸si admite un nod r˘ad˘acin˘a r;
(4). G

cont ¸ine un nod r ¸si un drum unic de la nodul r la oricare alt nod x ∈ N;
(5). G

este quasi tare conex ¸si prin eliminarea unui arc oarecare se obt ¸ine digraful
´
G

=

N,
´
A

care nu este quasi tare conex;
54 CAPITOLUL 3. ARBORI S¸I ARBORESCENT¸ E
(6). G

este conex ¸si cont ¸ine un nod r astfel ˆıncˆat ρ

(r) = 0, ρ

(x) = 1 pentru oricare
nod x = r;
(7). G

este f˘ar˘a cicluri ¸si cont ¸ine un nod r astfel ˆıncˆat ρ

(r) = 0, ρ

(x) = 1 pentru
oricare nod x = r.
Demonstrat ¸ie.
(1) ⇒ (2). Dac˘a (1) este adev˘arat˘a, atunci G

este conex ¸si f˘ar˘a cicluri, adic˘a G

este
un arbore. Deci G

are n −1 arce ¸si (2) este adev˘arat˘a.
(2) ⇒ (3). Dac˘a (2) este adev˘arat˘a, atunci G

este conex ¸si are n − 1 arce, adic˘a G

este un arbore.
ˆ
In plus, conform Teoremei 3.14 G

admite un nod r˘ad˘acin˘a r ¸si (3) este
adev˘arat˘a.
(3) ⇒ (4). Dac˘a (3) este adev˘arat˘a, atunci exist˘a un drum de la nodul r la oricare alt
nod x ∈ N. Deoarece G

este arbore rezult˘a c˘a acest drum este unic.
(4) ⇒ (5). Dac˘a (4) este adev˘arat˘a, atunci nodul r este un nod r˘ad˘acin˘a ¸si conform
Teoremei 3.14 G

este quasi tare conex. Fie un arc oarecare (x, y) ∈ A

. Construim
digraful
´
G

= (N,
´
A

), unde
´
A

= A

− ¦(x, y¦). Prin reducere la absurd, presupunem
c˘a digraful
´
G

este quasi tare conex. Deci ˆın
´
G

exist˘a un drum D
1
de la un nod z la
nodul x ¸si un drum D
2
de la nodul z la nodul y. Rezult˘a c˘a ˆın G

exist˘a dou˘a drumuri
de la z la y(D
2
¸si D
3
= D
1
∪¦(x, y)¦). Prin urmare exist˘a dou˘a drumuri de la r la y ce
contrazice (4). Deci
´
G

nu este quasi tare conex ¸si (5) este adev˘arat˘a.
(5) ⇒ (6). Dac˘a (5) este adev˘arat˘a, atunci G

este conex ¸si conform Teoremei 3.14,
admite un nod r˘ad˘acin˘a r. Deci ρ

(r) ≥ 0 ¸si ρ

(x) ≥ 1 pentru oricare nod x = r.
Dac˘a ρ

(r) > 0, atunci exist˘a cel put ¸in un arc (y, r) ∈ A

. Digraful
´
G

= (N,
´
A

) cu
´
A

= A

− ¦(y, r)¦, admite evident nodul r ca nod r˘ad˘acin˘a, adic˘a
´
G

este quasi tare
conex ce contrazice (5) ¸si deci ρ

(r) = 0. Dac˘a ρ

(x) > 1, atunci exist˘a cel put ¸in dou˘a
arce (y, x), (z, x) ˆın A

. Aceasta ˆınseamn˘a c˘a exist˘a cel put ¸in dou˘a drumuri distincte de
la r la x. Digraful
´
G

= (N,
´
A

) cu
´
A

= A

−¦(y, x)¦ admite nodul r ca nod r˘ad˘acin˘a,
adic˘a
´
G

este quasi tare conex ce contrazice (5) ¸si deci ρ

(x) = 1. Rezult˘a c˘a (6) este
adev˘arat˘a.
(6) ⇒ (7). Dac˘a (6) este adev˘arat˘a, atunci num˘arul de arce al digrafului G

= (N, A

)
este m

=
¸
N
ρ

(x) = n − 1, adic˘a G

este un arbore. Rezult˘a c˘a G

este f˘ar˘a cicluri
¸si (7) este adev˘arat˘a.
(7) ⇒ (1). Dac˘a (7) este adev˘arat˘a, atunci nodul r este evident un nod r˘ad˘acin˘a. Con-
form Teoremei 3.14 digraful G

este quasi tare conex ¸si (1) este adev˘arat˘a.
Teorema 3.16. Un digraf G = (N, A) admite un subgraf part ¸ial G

= (N, A

) care este
o arborescent ¸˘a dac˘a ¸si numai dac˘a el este quasi tare conex.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a digraful G admite un subgraf part ¸ial G

care este o arborescent ¸˘a
atunci el admite un nod r˘ad˘acin˘a r ¸si conform Teoremei 3.14 digraful G este quasi tare
conex.
Reciproc, dac˘a digraful G este quasi tare conex, atunci conform propriet˘at ¸ii (5) din
Teorema 3.15 se poate obt ¸ine un subgraf part ¸ial G

= (N, A

) care este o arborescent ¸˘a
cu procedura urm˘atoare:
3.4. APLICAT¸ II 55
(1) PROCEDURA ARBORESCENTA;
(2) BEGIN
(3) A

:= A;
(4) FOR i := 1 TO m DO
(5) IF prin eliminarea arcului a
i
∈ A

noul digraf r˘amˆane quasi
tare conex
(6) THEN A

:= A

−¦a
i
¦
(7) END.
3.4 Aplicat ¸ii
Problema arborelui part ¸ial minim apare ˆın aplicat ¸ii ˆın dou˘a moduri: direct ¸si in-
direct.
ˆ
In aplicat ¸iile directe se dore¸ste conectarea unor puncte prin leg˘aturi care au
asociate lungimi sau costuri. Punctele reprezint˘a entit˘at ¸i fizice ca utilizatori ai unui
sistem sau componente ale unui cip care trebuie conectate ˆıntre ele sau cu un alt punct
ca procesorul principal al unui calculator.
ˆ
In aplicat ¸iile indirecte problema practic˘a nu
apare evident ca o problem˘a a arborelui part ¸ial minim ¸si ˆın acest caz este necesar s˘a
model˘am problema practic˘a astfel ˆıncˆat s˘a o transform˘am ˆıntr-o problem˘a a arborelui
part ¸ial minim.
ˆ
In continuare se vor prezenta cˆateva aplicat ¸ii directe ¸si indirecte ale
arborelui part ¸ial minim.
3.4.1 Proiectarea unui sistem fizic
Proiectarea unui sistem fizic const˘a ˆın proiectarea unei ret ¸ele care conecteaz˘a an-
umite componente. Sistemul fizic trebuie s˘a nu aib˘a redundant ¸e ceea ce conduce la
determinarea unui arbore part ¸ial minim. Se prezint˘a ˆın continuare cˆateva exemple.
1. Conectarea terminalelor din tablourile electrice astfel ˆıncˆat lungimea total˘a a firelor
folosite s˘a fie minim˘a.
2. Construirea unei ret ¸ele de conducte care s˘a lege un num˘ar de ora¸se astfel ˆıncˆat
lungimea total˘a a conductelor s˘a fie minim˘a.
3. Conectarea telefonic˘a a unor comune dintr-o zon˘a izolat˘a astfel ˆıncˆat lungimea total˘a
a liniilor telefonice care leag˘a oricare dou˘a comune s˘a fie minim˘a.
4. Determinarea configurat ¸iei unei ret ¸ele de calculatoare astfel ˆıncˆat costul conec-t˘arii
ˆın ret ¸ea s˘a fie minim.
Fiecare dintre aceste aplicat ¸ii este o aplicat ¸ie direct˘a a problemei arborelui part ¸ial
minim.
ˆ
In continuare se prezint˘a dou˘a aplicat ¸ii indirecte.
3.4.2 Transmiterea optim˘a a mesajelor
Un serviciu de informat ¸ii are n agent ¸i ˆıntr-o anumit˘a t ¸ar˘a. Fiecare agent cunoa¸ste
o parte din ceilalt ¸i agent ¸i ¸si poate stabili ˆıntˆalniri cu oricare din cei pe care ˆıi cunoa¸ste.
Orice mesaj transmis laˆıntˆalnirea dintre agentul i ¸si agentul j poate s˘a ajung˘a la inamic
cu probabilitatea p(i, j). Conduc˘atorul grupului vrea s˘a transmit˘a un mesaj confident ¸ial
tuturor agent ¸ilor astfel ˆıncˆat probabilitatea total˘a ca mesajul s˘a fie interceptat s˘a fie
minim˘a.
56 CAPITOLUL 3. ARBORI S¸I ARBORESCENT¸ E
Dac˘a reprezent˘am agent ¸ii prin noduri ¸si fiecare ˆıntˆalnire posibil˘a dintre doi agent ¸i
printr-o muchie, atunci ˆın graful rezultat G = (N, A) dorim s˘a identific˘am un ar-
bore part ¸ial G

= (N, A

) care minimeaz˘a probabilitatea intercept˘arii dat˘a de expresia
(1 −
¸
A
(1 −p(i, j))) . Deci vrem s˘a determin˘am un arbore part ¸ial G

= (N, A

) care
maximizeaz˘a (
¸
A
(1 −p(i, j))) . Putem determina un astfel de arbore dac˘a definim
lungimea arcului (i, j) ca fiind log (1 −p(i, j)) ¸si rezolvˆand problema arborelui part ¸ial
maxim.
3.4.3 Problema lant ¸ului minimax ˆıntre oricare dou˘a noduri
ˆ
Intr-o ret ¸ea G = (N, A, b), definim valoarea unui lant ¸ L
zz
de la nodul z la nodul z
ca fiind valoarea maxim˘a a muchiilor din L
zz
. Problema lant ¸ului minimax ˆıntre oricare
dou˘a noduri const˘a ˆın a determina ˆıntre oricare dou˘a noduri z, z un lant ¸ de valoare
minim˘a.
Problema lant ¸ului minimax apare ˆın multe situat ¸ii. De exemplu, consider˘am o nav˘a
spat ¸ial˘a care trebuie s˘a intre ˆın atmosfera P˘amˆantului. Nava trebuie s˘a treac˘a prin zone
cu temperaturi diferite pe care le putem reprezenta prin muchii ˆıntr-o ret ¸ea. Pentru
a ajunge pe suprafat ¸a P˘amˆantului trebuie aleas˘a o traiectorie astfel ˆıncˆat temperatura
maxim˘a la care urmeaz˘a s˘a fie expus˘a nava s˘a fie minim˘a.
Problema lant ¸ului minimaxˆıntre oricare dou˘a noduri din ret ¸eaua G = (N, A, b) este
o problem˘a a arborelui part ¸ial minim. Fie G

= (N, A

) un arbore part ¸ial minim al
grafului G = (N, A) ¸si L

zz
lant ¸ul unic de la z la z ˆın G

. Dac˘a [x, x] este muchia din L

zz
cu valoarea maxim˘a atunci lant ¸ul L

zz
are valoarea b [x, x] . Muchia a = [x, x] genereaz˘a
t˘aietura

X, X

a
¸si conform condit ¸iilor de optimalitate ale t˘aieturii avem
b [x, x] ≤ b [y, y] pentru toate muchiile [y, y] ∈

X, X

a
Oricare alt lant ¸ L
zz
de la z la z cont ¸ine o muchie [y, y] ∈

X, X

a
¸si valoarea acestui
lant ¸ este, conform condit ¸iilor de mai sus, cel put ¸in b [x, x] . Rezult˘a c˘a L

zz
este un lant ¸
de valoare minim˘a de la z la z. Deci lat ¸ul unic dintre oricare dou˘a noduri din G

este
un lant ¸ de valoare minim˘a dintre oricare dou˘a noduri din G.
ˆ
In continuare se prezint˘a dou˘a aplicat ¸ii ale arborilor binari.
Capitolul 4
Distant ¸e ¸si drumuri minime
4.1 Principalele probleme de drum minim
Se consider˘a un digraf G = (N, A) cu N = ¦1, . . . , n¦, A = ¦a
1
, . . . , a
m
¦ ¸si o funct ¸ie
valoare b : A → ' care asociaz˘a fiec˘arui arc a ∈ A un num˘ar real b(a) numit valoarea
arcului a. Aceast˘a valoare poate fi interpretat˘a ca lungime sau cost etc.
Vom nota cu D
xyk
un drum ˆın digraful G de la nodul x la nodul y ¸si cu T
xy
=
¦D
xy1
, . . . , D
xyr
¦ mult ¸imea acestor drumuri.
Valoarea unui drum D
xyk
= (a
1
, . . . , a
q
) , notat˘a b (D
xyk
), este num˘arul b (D
xyk
) =
b(a
1
) +. . . b(a
q
).
Definit ¸ia 4.1. Un drum D
xyp
cu valoarea b (D
xyp
) = min¦b (D
xyk
) [ D
xyk
∈ T
xy
¦
se nume¸ste drum de valoare minim˘a sau drum minim. Valoarea b (D
xyp
) a drumului
minim D
xyp
se nume¸ste distant ¸˘a de la nodul x la nodul y ¸si o not˘am d(x, y).
Exist˘a dou˘a probleme cu dificult˘at ¸i privind aceast˘a definit ¸ie. Prima, poate s˘a nu
existe drum de la nodul x la nodul y ¸si a doua, poate exista drum D
xyk
cu valoare
arbitrar de mic˘a. Prima problem˘a poate fi rezolvat˘a dac˘a se define¸ste d(x, y) = ∞.
A doua problem˘a provine din posibilitatea existent ¸ei circuitelor de valoare negativ˘a ˆın
ret ¸eaua G = (N, A, b).
Exemplul 4.1.
ˆ
In ret ¸eaua reprezentat˘a ˆın figura 4.1, putem determina un drum de
valoare arbitrar de mic˘a de la nodul 1 la nodul 5 utilizˆand circuitul de valoare negativ˘a
(2, 3, 4, 2), ori de cˆate ori este necesar.
Fig.4.1
57
58 CAPITOLUL 4. DISTANT¸ E S¸I DRUMURI MINIME
Vom presupune c˘a ret ¸eaua G = (N, A, b) nu cont ¸ine circuite cu valoare negativ˘a.
Principalele probleme de drum minim care apar ˆın aplicat ¸ii practice sau sunt sub-
probleme ˆın rezolvarea altor probleme de optimizare ˆın ret ¸ele sunt urm˘atoarele:
(PDM1) Determinarea unui drum minim D
stp
de la un nod precizat s la un alt nod
precizat t ¸si a valorii b (D
stp
) .
(PDM2) Determinarea unui drum minim D
syp
de la un nod precizat s la nodul y ¸si a
valorii b (D
syp
), pentru toate nodurile y ∈ N, y = s.
(PDM3) Determinarea unui drum minim D
xyp
de la un nod x la nodul y ¸si a valorii
b (D
xyp
), pentru toate nodurile x, y ∈ N, x = y.
Dac˘a G

= (N

, A

) este un graf neorientat ¸si b

: A

→ '
+
, atunci problemele de
lant ¸ minim din ret ¸eaua neorientat˘a G

= (N

, A

) pot fi reduse la problemele de drum
minim din ret ¸eaua orientat˘a G = (N, A, b) cu N = N

, A = ¦(x, y), (y, x) [ [x, y] ∈ A

¦
¸si b(x, y) = b(y, x) = b

[x, y].
PDM1 se poate rezolva utilizˆand un algoritm de rezolvare a PDM2 la care se adaug˘a
un test suplimentar de oprire; PDM3 se poate rezolva iterˆand dup˘a s un algoritm de
rezolvare a PDM2. Exist˘a ˆıns˘a algoritmi eficient ¸i care rezolv˘a direct PDM3. De aceea
ˆın acest capitol se vor prezenta algoritmi de rezolvare pentru PDM2 ¸si PDM3.
Observat ¸ia 4.1. Dac˘a d(x, y) = ∞ atunci consider˘am c˘a exist˘a un drum D
xyk
cu
b (D
xyk
) = ∞.
4.2 Ecuat ¸iile lui Bellman
Fie ret ¸eaua orientat˘a G = (N, A, b) ¸si presupunem c˘a G nu cont ¸ine circuite cu
valoare negativ˘a. Pentru reprezentarea ret ¸elei G se va folosi matricea valoare adiacent ¸˘a
B = (b
ij
) cu i, j ∈ N, unde
b
ij
=

b(i, j) dac˘a i = j ¸si (i, j) ∈ A;
0 dac˘a i = j;
∞ dac˘a i = j ¸si (i, j) / ∈ A.
F˘ar˘a a restrˆange generalitatea presupunem c˘a nodul s este nodul 1. Dac˘a D
1jp
=
((1, h), . . . , (k, i), (i, j)) este un drum minim de la nodul 1 la nodul j, atunci D
1ip
=
((1, h), . . . , (k, i)) este un drum minim de la nodul 1 la nodul i, altfel contrazicem faptul
c˘a D
1jp
este drum minim. Astfel distant ¸ele u
j
= d(1, j) trebuie s˘a satisfac˘a ecuat ¸iile
lui Bellman:
u
1
= 0, u
j
= min¦u
i
+b
ij
[ i = j¦, j = 2, . . . , n. (4.1)
F˘ar˘a a restrˆange generalitatea, putem presupune c˘a nodul 1 este un nod r˘ad˘acin˘a
al ret ¸elei orientate G.
Teorema 4.1. Dac˘a ˆın ret ¸eaua orientat˘a G = (N, A, b) nodul 1 este nod r˘ad˘acin˘a ¸si
G cont ¸ine numai circuite

D cu b


D

> 0 atunci G cont ¸ine o arborescent ¸˘a part ¸ial˘a
G

= (N, A

) cu nodul r˘ad˘acin˘a 1 ¸si drumul unic de la 1 la oricare alt nod j din G

este
un drum minim D
1jp
din G.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a ˆın ret ¸eaua orientat˘a G = (N, A, b) nodul 1 este nod r˘ad˘acin˘a
atunci conform Teoremei 3.14 ¸si Teoremei 3.16, G admite o arborescent ¸˘a part ¸ial˘a
4.3. ALGORITMI PENTRU DISTANT¸ E S¸I DRUMURI MINIME 59
G

= (N, A

) cu nodul r˘ad˘acin˘a 1. Consider˘am un nod j ¸si determin˘am un drum
D
1jp
, u
j
= b (D
1jp
) , cu urm˘atorul procedeu. Deoarece sunt verificate ecuat ¸iile (4.1),
select˘am un arc (i, j) astfel ˆıncˆat u
j
= u
i
+ b
ij
.
ˆ
In continuare select˘am un arc (k, i)
astfel ˆıncˆat u
i
= u
k
+ b
ki
etc. pˆan˘a cˆand se ajunge la nodul 1. Presupunem prin
reducere la absurd c˘a nu se ajunge ˆın nodul 1. Aceasta este posibil dac˘a procedeul
conduce la un circuit

D= (v, w, . . . , q, v). Avem urm˘atoarele ecuat ¸ii:u
v
= u
q
+ b
qv
=
. . . = u
v
+b
vw
+. . .+b
qv
. Rezult˘a c˘a b(

D) = b
vw
+. . .+b
qv
= u
v
−u
v
= 0, care contrazice
ipoteza c˘a ret ¸eaua G cont ¸ine circuite

D cu b


D

> 0. Deci procedeul determin˘a un
drum D
1jp
cu u
j
= b (D
1jp
) . Astfel, aplicˆand procedeul pentru toate nodurile j, pentru
care nu s-a determinat deja un drum D
1jp
, se obt ¸ine arborescent ¸a part ¸ial˘a G

= (N, A

)
cu proprietatea din enunt ¸ul teoremei.
Urm˘atoarea teorem˘a ˆınt˘are¸ste rezultatul din Teorema 4.1.
Teorema 4.2. Dac˘a ˆın ret ¸eaua orientat˘a G = (N, A, b) nodul 1 este nod r˘ad˘acin˘a
¸si G nu cont ¸ine circuite

D cu b


D

< 0, atunci G cont ¸ine o arborescent ¸˘a part ¸ial˘a
G

= (N, A

) cu nodul r˘ad˘acin˘a 1 ¸si drumul unic de la 1 la oricare alt nod j din G

este
un drum minim D
1jp
din G.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a ˆın ret ¸eaua orientat˘a G = (N, A, b) nodul 1 este nod r˘ad˘acin˘a,
atunci conform Teoremei 3.14 ¸si Teoremei 3.16, G admite o arborescent ¸˘a part ¸ial˘a
G

= (N, A

) cu nodul r˘ad˘acin˘a 1. Consider˘am un nod j ¸si un drum minim D
1jp
=
((1, h), . . . , (k, i), (i, j)) . Atunci avem:
d(1, j) = d(1, i) +b(i, j).
Deoarece nodul j a fost selectat arbitrar, putem s˘a select˘am un arc (i, j) care verific˘a
condit ¸ia anterioar˘a pentru orice nod j = 1.
ˆ
In acest mod putem alege n−1 arce ¸si fie A

mult ¸imea acestor arce. Este evident c˘a ˆın digraful G

= (N, A

) sunt verificate relat ¸iile
ρ
−1
= 0, ρ

(j) = 1, j = 2, . . . , n. Rezult˘a c˘a G

= (N, A

) este o arborescent ¸˘a part ¸ial˘a
cu nodul r˘ad˘acin˘a 1. Drumul unic de la 1 la j din G

este un drum minim D
1jp
din G,
deoarece fiecare arc din A

verific˘a condit ¸ia de mai sus.
4.3 Algoritmi pentru distant ¸e ¸si drumuri minime
4.3.1 Algoritmul Dijkstra
Fie ret ¸eaua orientat˘a G = (N, A, b) cu b : A →'
+
.
ˆ
In acest caz ecuat ¸iile lui Bellman
(4.1) pot fi rezolvate cu algoritmul Dijkstra. Lista nodurilor adiacente c˘atre exterior
nodului x este V
+
(x) = ¦y [ (x, y) ∈ A¦. Algoritmul Dijkstra este urm˘atorul:
(1) PROGRAM DIJKSTRA;
(2) BEGIN
(3) W := N; d(s) := 0; p(s) := 0;
(4) FOR y ∈ N −¦s¦ DO
(5) BEGIN
(6) d(y) := ∞; p(y) := 0;
(7) END;
60 CAPITOLUL 4. DISTANT¸ E S¸I DRUMURI MINIME
(8) WHILE W = ∅ DO
(9) BEGIN
(10) se selecteaz˘a un nod x ∈ W astfel ˆıncˆat d(x) este minim˘a;
(11) W := W −¦x¦;
(12) FOR y ∈ W ∩ V
+
(x) DO
(13) IF d(x) +b(x, y) < d(y)
(14) THEN BEGIN d(y) := d(x) +b(x, y); p(y) := x; END;
(15) END;
(16) END.
Teorema 4.3. Algoritmul Dijkstra determin˘a distant ¸ele d(s, y) ¸si drumurile minime
D
syp
, y ∈ N, y = s, ˆın raport cu nodul surs˘a s din ret ¸eaua orientat˘a G = (N, A, b) cu
b : A →'
+
.
Demonstrat ¸ie. Din modul cum este calculat˘a ˆın algoritm valoarea d(y) rezult˘a c˘a
d(y) reprezint˘a valoarea unui drum de la nodul s la nodul y din ret ¸eaua G. Deci are
loc relat ¸ia d(s, y) ≤ d(y) pentru fiecare nod y ∈ N. Trebuie s˘a ar˘at˘am c˘a d(s, y) = d(y)
pentru fiecare y ∈ N. Pentru aceasta vom demonstra prin induct ¸ie dup˘a ordinea ˆın care
nodurile sunt eliminate din W c˘a d(y) ≤ d(s, y) pentru fiecare nod y ∈ N.
Primul nod eliminat este s ¸si evident c˘a d(s) = 0 = d(s, s). Presupunem c˘a d(y) ≤
d(s, y) pentru toate nodurile y care au fost eliminate din W ˆınaintea nodului z. Fie
D
szp
= (x
0
, x
1
, . . . , x
k−1
, x
k
) un drum minim de la x
0
= s la x
k
= z. Atunci pentru
h = 1, . . . , k avem
d (s, x
h
) =
h
¸
i=1
b (x
i−1
, x
i
)
Fie j indicele maxim astfel ˆıncˆat x
j
a fost eliminat din W ˆınaintea lui z. Deoarece
x
j+1
∈ W, x
j+1
∈ V
+
(x
j
) rezult˘a c˘a dup˘a eliminarea lui x
j
din W avem d(x
j+1
) ≤
d(x
j
) +b (x
j
, x
j+1
) . Aceast˘a inegalitate se p˘astreaz˘a ¸si cˆand este eliminat nodul z din
W, deoarece d(x
j
) r˘amˆane nemodificat˘a (x
j
/ ∈ W) ¸si d (x
j+1
) poate numai s˘a descreasc˘a.
De asemenea, din ipoteza induct ¸iei avem d (x
j
) = d (s, x
j
) . Astfel
d (x
j+1
) ≤ d (x
j
) +b (x
j
, x
j+1
) = d (s, x
j
) +b (x
j
, x
j+1
) = d (s, x
j+1
) ≤ d(s, z) (4.2)
Pot exista urm˘atoarele dou˘a cazuri:
(c
1
) j = k −1.
ˆ
In acest caz x
j+1
= x
k
= z. Din relat ¸ia (4.2) rezult˘a d(z) ≤ d(s, z);
(c
2
) j < k − 1.
ˆ
In acest caz x
j+1
= x
k
= z. Dac˘a d(s, z) < d(z), atunci din relat ¸ia
(4.2) rezult˘a c˘a d(x
j+1
) < d(z). Conform liniei (10) din algoritm deducem c˘a x
j+1
este
eliminat din W ˆınaintea lui z. Aceasta contrazice modul de alegere a indicelui j. Astfel
¸si ˆın acest caz avem d(z) ≤ d(s, z).
Am demonstrat c˘a d(y) = d(s, y) pentru fiecare y ∈ N, y = s. Orice drum minim
D
syp
de la nodul s la nodul y se determin˘a cu elementele tabloului predecesor p.
Teorema 4.4. Algoritmul Dijkstra are complexitatea O

n
2

.
Demonstrat ¸ie. Pentru selectarea nodului x ∈ W astfel ˆıncˆat d(x) este minim˘a sunt
necesare cel mult n−1 comparat ¸ii. Ciclul FOR se execut˘a de cel mult n−1 ori. Ciclul
WHILE se execut˘a de n ori. Deci algoritmul are complexitatea O

n
2

.
4.3. ALGORITMI PENTRU DISTANT¸ E S¸I DRUMURI MINIME 61
Observat ¸ia 4.2. Algoritmul Dijkstra poate s˘a conduc˘a la rezultate eronate dac˘a
ret ¸eaua G = (N, A, b) cont ¸ine ¸si arce cu valoare negativ˘a, chiar dac˘a nu cont ¸ine cir-
cuite cu valoare negativ˘a.
ˆ
In acest caz estimarea din relat ¸ia (4.2) nu mai este valabil˘a
ˆıntotdeauna. De exemplu, dac˘a se aplic˘a algoritmul Dijkstra ret ¸elei reprezentate ˆın
figura 4.2 se determin˘a drumul minim D
13p
= (1, 3) cu b(D
13p
) = 1.
Fig.4.2
ˆ
In realitate D
13p
= (1, 2, 3) cu b(D
13p
) = 0.
Algoritmul lui Dijkstra poate fi implementat ˆın mai multe moduri ˆın funct ¸ie de
structurile de date utilizate. Astfel, fiecare implementare poate avea o alt˘a complexi-
tate. Aceste aspecte vor fi prezentate ˆın ultimul paragraf al acestui capitol.
Exemplul 4.2. Se consider˘a ret ¸eaua reprezentat˘a ˆın figura 4.3. S˘a se aplice algoritmul
Dijkstra acestei ret ¸ele.
Fig.4.3
Init ¸ializ˘ari: W = ¦1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8¦, d = (0, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞), p = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
Iterat ¸ia 1: x = 1, W = ¦2, 3, 4, 5, 6, 7, 8¦, d = (0, 28, 1, 2, ∞, ∞, ∞, ∞), p = (0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0);
Iterat ¸ia 2: x = 3, W = ¦2, 4, 5, 6, 7, 8¦, d = (0, 9, 1, 2, ∞, ∞, 27, ∞), p = (0, 3, 1, 1, 0, 0, 3, 0);
Iterat ¸ia 3: x = 4, W = ¦2, 5, 6, 7, 8¦, d = (0, 9, 1, 2, ∞, ∞, 26, 29), p = (0, 3, 1, 1, 0, 0, 4, 4);
Iterat ¸ia 4: x = 2, W = ¦5, 6, 7, 8¦, d = (0, 9, 1, 2, 18, ∞, 19, 29), p = (0, 3, 1, 1, 2, 0, 2, 4);
Iterat ¸ia 5: x = 5, W = ¦6, 7, 8¦, d = (0, 9, 1, 2, 18, 26, 19, 25), p = (0, 3, 1, 1, 2, 5, 2, 5);
Iterat ¸ia 6: x = 7, W = ¦6, 8¦, d = (0, 9, 1, 2, 18, 26, 19, 20), p = (0, 3, 1, 1, 2, 5, 2, 7);
Iterat ¸ia 7: x = 8, W = ¦6¦, d = (0, 9, 1, 2, 18, 26, 19, 20), p = (0, 3, 1, 1, 2, 5, 2, 7);
Iterat ¸ia 8: x = 6, W = ∅, d = (0, 9, 1, 2, 18, 26, 19, 20), p = (0, 3, 1, 1, 2, 5, 2, 7).
62 CAPITOLUL 4. DISTANT¸ E S¸I DRUMURI MINIME
S˘a determin˘am D
18p
. Avem p(8) = 7, p(7) = 2, p(2) = 3, p(3) = 1 ¸si D
18p
=
(1, 3, 2, 7, 8) cu b(D
18p
) = d(1, 8) = d(8) = 20.
Arborescent ¸a part ¸ial˘a G

= (N, A

) este reprezentat˘a ˆın figura 4.4.
Fig.4.4
4.3.2 Algoritmul Bellman-Ford
Fie ret ¸eaua orientat˘a G = (N, A, b) cu b : A → ' ¸si G nu cont ¸ine circuite

D cu
valoarea b(

D) < 0.
ˆ
In acest caz ecuat ¸iile lui Bellman (4.1.) pot fi rezolvate cu algo-
ritmul Bellman-Ford. Lista nodurilor adiacente c˘atre interior nodului y este V

(y) =
¦x [ (x, y) ∈ A¦. Algoritmul Bellman-Ford este urm˘atorul:
(1) PROGRAM BELLMAN-FORD;
(2) BEGIN
(3) d(s) := 0; p(s) := 0;
(4) FOR y ∈ N −¦s¦ DO
(5) BEGIN
(6) d(y) := ∞; p(y) := 0;
(7) END;
(8) REPEAT
(9) FOR y ∈ N DO
(10) d

(y) := d(y);
(11) FOR y ∈ N DO
(12) IF V

(y) = ∅
(13) THEN BEGIN
(14) se selecteaz˘a x ∈ V

(y) astfel ˆıncˆat d

(x) +b(x, y)
este minim˘a;
(15) IF d

(x) +b(x, y) < d

(y)
(16) THEN BEGIN d(y) := d

(x) +b(x, y);
p(y) := x; END;
(17) END;
(18) UNTIL d(y) = d

(y) pentru toate nodurile y ∈ N;
(19) END.
4.3. ALGORITMI PENTRU DISTANT¸ E S¸I DRUMURI MINIME 63
Teorema 4.5. Algoritmul Bellman-Ford determin˘a distant ¸ele d(s, y) ¸si drumurile min-
ime D
syp
, y ∈ N, y = s, ˆın raport cu nodul surs˘a s din ret ¸eaua orientat˘a G = (N, A, b)
cu b : A →' ¸si G nu cont ¸ine circuite

D cu valoarea b(

D) < 0.
Demonstrat ¸ie. Mai ˆıntˆai preciz˘am c˘a liniile de la (12) la (17) sunt echivalente, refer-
itor la valorile d(y) cu
d(y) = min¦d

(y), min¦d

(x) +b(x, y) [ x ∈ V

(y)¦¦.
Dac˘a not˘am cu d
0
(y) valorile definite ˆın liniile (3), (6) ¸si prin d
k+1
(y) valorile calculate
ˆın timpul iterat ¸iei k + 1 a ciclului REPEAT, atunci conform celor precizate mai sus
avem
d
k+1
(y) = min¦d
k
(y), min¦d
k
(x) +b(x, y) [ x ∈ V

(y)¦¦.
Prin (D
syi
) not˘am num˘arul de arce ale drumului D
syi
de la nodul s la nodul y ¸si prin
T
sy
mult ¸imea acestor drumuri. Vom ar˘ata prin induct ¸ie dup˘a k faptul c˘a
d
k
(y) = min¦b (D
syi
) [ D
syi
∈ T
sy
, D
syi
≤ k¦.
Pentru k = 0 afirmat ¸ia este evident adev˘arat˘a. Presupunem c˘a afirmat ¸ia este adev˘arat˘a
pentru k. S˘a ar˘at˘am c˘a
d
k+1
(y) = min¦b

D

syi

[ D

syi
∈ T
sy
, D
syi
≤ k + 1¦.
Avem min¦b

D

syi

[ D

syi
∈ T
sy
, D
syi
≤ k + 1¦ =
= min¦min¦b

D

syi

[ D

syi
∈ T
sy
, D
syi
≤ k¦,
min¦b

D

syi

[ D

syi
∈ T
sy
, D
syi
= k + 1¦¦ =
= min¦d
k
(y), min¦d
k
(x) +b(x, y) [ x ∈ V

(y)¦¦ = d
k+1
(y).
Dac˘a G nu cont ¸ine circuite

D cu valoarea b(

D) < 0, atunci un drum minim de la s la y
poate s˘a cont ¸in˘a cel mult n −1 arce. Deci condit ¸ia din linia (18) este satisf˘acut˘a dup˘a
cel mult n iterat ¸ii ale ciclului REPEAT ¸si d(y) = d(s, y) pentru tot ¸i y ∈ N, y = s.
Un drum minim D
syp
de la nodul s la nodul y se determin˘a cu elementele tabloului
predecesor p.
Teorema 4.6. Algoritmul Bellman-Ford are complexitatea O(mn).
Demonstrat ¸ie.
ˆ
In Teorema 4.5 am ar˘atat c˘a ciclul REPEAT se execut˘a de cel mult
n ori. O iterat ¸ie a ciclului REPEAT are complexitatea O(m). Deci algoritmul are
complexitatea O(mn).
Observat ¸ia 4.3. Dac˘a elimin˘am liniile (9),(10),(18), ˆınlocuim ˆın linia (8) REPEAT
prin FOR k = 1 TO n DO ¸si valorile d

(x), d

(y) prin d(x) respectiv d(y), atunci
se obt ¸ine posibilitatea test˘arii existent ¸ei unui circuit de valoare negativ˘a ˆın ret ¸eaua
G = (N, A, b).
ˆ
Intr-adev˘ar, dac˘a dup˘a execut ¸ia algoritmului exist˘a un arc (x, y) astfel
ˆıncˆat d(x) + b(x, y) < d(y), atunci ˆınseamn˘a c˘a d(x) descre¸ste nelimitat, lucru posibil
numai dac˘a un drum D
sxi
cont ¸ine un circuit

D cu b(

D) < 0.
Exemplul 4.3. Se consider˘a ret ¸eaua reprezentat˘a ˆın figura 4.5.
64 CAPITOLUL 4. DISTANT¸ E S¸I DRUMURI MINIME
Fig.4.5
AvemV

(1) = ∅, V

(2) = ¦1, 3¦, V

(3) = ¦1, 5¦, V

(4) = ¦1¦, V

(5) = ¦2¦, V

(6) =
¦5, 7¦, V

(7) = ¦2, 3, 4¦, V

(8) = ¦4, 5, 6, 7¦.
Init ¸ializ˘ari: d = (0, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞), p = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).
Iterat ¸ia 1: d

= (0, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞);
y = 1 : d(1) = 0, p(1) = 0;
y = 2 : x = 1, d(2) = 28, p(2) = 1;
y = 3 : x = 1, d(3) = 1, p(3) = 1;
y = 4 : x = 1, d(4) = 2, p(4) = 1;
y = 5 : x = 2, d(5) = ∞, p(5) = 0;
y = 6 : x = 5, d(6) = ∞, p(6) = 0;
y = 7 : x = 2, d(7) = ∞, p(7) = 0;
y = 8 : x = 4, d(8) = ∞, p(8) = 0;
S-a obt ¸inut d = (0, 28, 1, 2, ∞, ∞, ∞, ∞), p = (0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0).
Iterat ¸ia 2: d

= (0, 28, 1, 2, ∞, ∞, ∞, ∞),
d = (0, 9, 1, 2, 37, ∞, 26, 29), p = (0, 3, 1, 1, 2, 0, 4, 4).
Iterat ¸ia 3: d

= (0, 9, 1, 2, 37, ∞, 26, 29),
d = (0, 9, 1, 2, 28, 34, 19, 27), p = (0, 3, 1, 1, 2, 7, 2, 7).
Iterat ¸ia 4: d

= (0, 9, 1, 2, 18, 34, 19, 27),
d = (0, 9, 1, 2, 18, 26, 19, 20), p = (0, 3, 1, 1, 2, 5, 2, 7).
Iterat ¸ia 5: d

= (0, 9, 1, 2, 18, 26, 19, 20),
d = (0, 9, 1, 2, 18, 26, 19, 20), p = (0, 3, 1, 1, 2, 5, 2, 7).
4.3.3 Algoritmul Floyd-Warshall
Fie ret ¸eaua orientat˘a G = (N, A, b). Se pune problema rezolv˘arii PDM3, adic˘a
determinarea distant ¸ei d(i, j) ¸si a unui drum minim D
ijp
ˆıntre oricare dou˘a noduri
i, j ∈ N, i = j. Dac˘a b : A → '
+
, atunci PDM3 se poate rezolva iterˆand dup˘a s ∈ N
algoritmul Dijkstra ¸si se obt ¸ine un algoritm cu complexitatea O

n
3

. Dac˘a b : A →
' ¸si G nu cont ¸ine circuite

D cu valoarea b(

D) < 0, atunci PDM3 se poate rezolva
iterˆand dup˘a s ∈ N algoritmul Bellman-Ford ¸si se obt ¸ine un algoritm cu complexitatea
O

mn
2

. Algoritmul Floyd-Warshall rezolv˘a PDM3 ˆın cazul b : A →' ¸si G nu cont ¸ine
circuite

D cu valoarea b(

D) < 0. Acest algoritm are complexitatea O

n
3

. Evident c˘a
4.3. ALGORITMI PENTRU DISTANT¸ E S¸I DRUMURI MINIME 65
algoritmul Floyd-Warshall este mai avantajos ˆın rezolvarea PDM3 decˆat iterarea dup˘a
nodul s a algoritmului Dijkstra sau a algoritmului Bellman-Ford.
Consider˘am ret ¸eaua orientat˘a G = (N, A, b) reprezentat˘a prin matricea valoare
adiacent˘a B = (b
ij
) , i, j ∈ N cu
b
ij
=

b(i, j) dac˘a i = j ¸si (i, j) ∈ A;
0 dac˘a i = j;
∞ dac˘a i = j ¸si (i, j) / ∈ A.
Algoritmul Floyd-Warshall determin˘a matricea distant ¸elor D = (d
ij
) , i, j ∈ N ¸si
matricea predecesor P = (p
ij
) , i, j ∈ N.
(1) PROGRAM FLOYD-WARSHALL;
(2) BEGIN
(3) FOR i := 1 TO n DO
(4) FOR j := 1 TO n DO
(5) BEGIN
(6) d
ij
:= b
ij
;
(7) IF i = j AND d
ij
< ∞
(8) THEN p
ij
:= i
(9) ELSE p
ij
:= 0
(10) END;
(11) FOR k := 1 TO n DO
(12) FOR i := 1 TO n DO
(13) FOR j := 1 TO n DO
(14) IF d
ik
+d
kj
< d
ij
(15) THEN BEGIN d
ij
:= d
ik
+d
kj
; p
ij
:= p
kj
; END;
(16) END.
Un drum minim D
ijp
de la nodul i la nodul j se determin˘a cu algoritmul urm˘ator:
(1) PROGRAM DRUM;
(2) BEGIN
(3) k := n; x
k
:= j;
(4) WHILE x
k
= i DO
(5) BEGIN
(6) x
k−1
:= p
ix
k
;
(7) k := k −1;
(8) END;
(9) END.
Drumul minim este D
ijp
= (x
k
, x
k+1
, . . . , x
n−1
, x
n
) = (i, x
k+1
, . . . , x
n−1
, j) .
Teorema 4.7. Algoritmul Floyd-Warshall determin˘a matricea distant ¸elor D ¸si ma-
tricea predecesor P ale ret ¸elei orientate G = (N, A, b) cu b : A → ' ¸si cu proprietatea
c˘a G nu cont ¸ine circuite

D cu valoarea b(

D) < 0.
66 CAPITOLUL 4. DISTANT¸ E S¸I DRUMURI MINIME
Demonstrat ¸ie. Fie D
0
, P
0
matricele definite ˆın liniile (3) la (10) ¸si D
k
, P
k
matricele
calculate ˆın liniile (11) la (15) la iterat ¸ia k. Prin induct ¸ie dup˘a k ar˘at˘am c˘a D
k
=

d
k
ij

este matricea valorilor drumurilor minime de la i la j avˆand nodurile interioare din
¦1, . . . , k¦. Pentru k = 0 avem D
0
= B ¸si afirmat ¸ia este evident adev˘arat˘a. Pre-
supunem afirmat ¸ia adev˘arat˘a pentru k − 1. Liniile (14),(15) la iterat ¸ia k sunt echiva-
lente cu d
k
ij
= min¦d
k−1
ij
, d
k−1
ik
+d
k−1
kj
¦. Din ipoteza inductiv˘a ¸si principiul optimalit˘at ¸ii
lui Bellman rezult˘a c˘a D
k
=

d
k
ij

este matricea valorilor drumurilor minime de la i
la j avˆand nodurile interioare din ¦1, . . . , k¦. Deoarece G nu cont ¸ine circuite

D cu val-
oarea b(

D) < 0 ¸si ˆın conformitate cu cele precizate mai sus rezult˘a c˘a D
n
este matricea
distant ¸elor. De asemenea, din modul cum se determin˘a p
ij
rezult˘a c˘a P
n
este matricea
predecesor cu ajutorul c˘areia se determin˘a drumurile minime D
ijp
.
Teorema 4.8. Algoritmul Floyd-Warshall are complexitatea O

n
3

.
Demonstrat ¸ie. Evident.
Observat ¸ia 4.4. Dac˘a se define¸ste b
ii
= ∞, i ∈ N, atunci elementul d
ii
< ∞
reprezint˘a valoarea unui circuit minim ce trece prin i. Dac˘a b
ii
= 0, i ∈ N ¸si se
renunt ¸˘a la ipoteza restrictiv˘a c˘a oricare circuit

D are valoarea b(

D) ≥ 0, atunci se
obt ¸ine posibilitatea test˘arii existent ¸ei circuitelor de valoare negativ˘a ˆın ret ¸eaua orien-
tat˘a G = (N, A, b).
ˆ
Intr-adev˘ar, dac˘a d
ii
< 0 atunci ret ¸eaua cont ¸ine un circuit de
valoare negativ˘a care trece prin nodul i.
Exemplul 4.4. Se consider˘a ret ¸eaua reprezentat˘a ˆın figura 4.6.
Fig.4.6
D
0
=

0 2 4 ∞ 3
2 0 8 ∞ 1
6 2 0 4 3
1 ∞ ∞ 0 5
∞ ∞ ∞ 1 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
, P
0
=

0 1 1 0 1
2 0 2 0 2
3 3 0 3 3
4 0 0 0 4
0 0 0 5 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
D
1
=

0 2 4 ∞ 3
2 0 6 ∞ 1
6 2 0 4 3
1 3 5 0 4
∞ ∞ ∞ 1 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
, P
1
=

0 1 1 0 1
2 0 1 0 2
3 3 0 3 3
4 1 1 0 1
0 0 0 5 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
4.4. APLICAT¸ II 67
D
2
=

0 2 4 ∞ 3
2 0 6 ∞ 1
4 2 0 4 3
1 3 5 0 4
∞ ∞ ∞ 1 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
, P
2
=

0 1 1 0 1
2 0 1 0 2
2 3 0 3 3
4 1 1 0 1
0 0 0 5 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
D
3
=

0 2 4 8 3
2 0 6 10 1
4 2 0 4 3
1 3 5 0 4
∞ ∞ ∞ 1 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
, P
3
=

0 1 1 3 1
2 0 1 3 2
2 3 0 3 3
4 1 1 0 1
0 0 0 5 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
D
4
=

0 2 4 8 3
2 0 6 10 1
4 2 0 4 3
1 3 5 0 4
2 4 6 1 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
, P
4
=

0 1 1 3 1
2 0 1 3 2
2 3 0 3 3
4 1 1 0 1
4 1 1 5 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
D
5
=

0 2 4 4 3
2 0 6 2 1
4 2 0 4 3
1 3 5 0 4
2 4 6 1 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
, P
5
=

0 1 1 5 1
2 0 1 5 2
2 3 0 3 3
4 1 1 0 1
4 1 1 5 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
S˘a determin˘am drumul minim D
52p
: x
5
= 2, x
4
= p
52
= 1, x
3
= p
51
= 4, x
2
=
p
54
= 5, deci D
52p
= (5, 4, 1, 2) cu b(D
52p
) = b(5, 4) +b(4, 1) +b(1, 2) = 1 +1 +2 = 4 =
d(5, 2).
4.4 Aplicat ¸ii
4.4.1 Ret ¸ele de comunicat ¸ii
O ret ¸ea G = (N, A, b) poate reprezenta o ret ¸ea de comunicat ¸ie cu nodurile N ¸si
rutele directe ˆıntre noduri formˆand mult ¸imea arcelor A. Dac˘a b(a) reprezint˘a lungimea
arcului a, atunci PDM1, PDM2, PDM3 definite ˆın paragraful 4.1 reprezint˘a probleme
naturale care se pun ˆın astfel de ret ¸ele: determinarea drumului/drumurilor cel/celor
mai scurt/scurte. Un exemplu concret a fost prezentat ˆın paragraful 1.6.
O problem˘a special˘a const˘a ˆın determinarea drumului cel mai sigur de la nodul s la
nodul t. Dac˘a p(i, j) este o probabilitate de funct ¸ionare a arcului (i, j) ∈ A atunci,
presupunˆand c˘a arcele funct ¸ioneaz˘a independent unele de altele, probabilitatea de
funct ¸ionare a drumului D este: p(D) =
¸
D
p(i, j). Considerˆand b(i, j) = −logp(i, j),
problema drumului minim de la s la t semnific˘a determinarea drumului cel mai sigur
de la s la t.
4.4.2 Problema rucsacului
Problema rucsacului este un model clasic ˆın literatura cercet˘arilor operat ¸ionale.
68 CAPITOLUL 4. DISTANT¸ E S¸I DRUMURI MINIME
Un excursionist trebuie s˘a decid˘a ce obiecte s˘a includ˘a ˆın rucsacul s˘au ˆın vederea
unei c˘al˘atorii. El are de ales ˆıntre p obiecte, obiectul i are greutatea g
i
(ˆın kilograme) ¸si
o utilitate u
i
adus˘a de introducerea obiectului i ˆın rucsac. Obiectivul excursionistului
este s˘a maximizeze utilitatea c˘al˘atoriei astfel ˆıncˆat greutatea obiectelor introduse ˆın
rucsac s˘a nu dep˘a¸seasc˘a g kilograme. Aceast˘a problem˘a a rucsacului are urm˘atoarea
formulare ca problem˘a de programare ˆın numere ˆıntregi:
max
p
¸
i=1
u
i
x
i
p
¸
i=1
g
i
x
i
≤ g
x
i
∈ ¦0, 1¦ pentru i = 1, . . . , p
Aceast˘a problem˘a se poate rezolva utilizˆand metode ale program˘arii dinamice.
ˆ
In con-
tinuare vom formula problema rucsacului ca o problem˘a de drum optim ˆıntr-o ret ¸ea.
Aceast˘a aplicat ¸ie pune ˆın evident ¸˘a leg˘atura dintre modelele de programare dinamic˘a
discret˘a ¸si problemele de drum optim ˆıntr-o ret ¸ea.
Asociem problemei rucsacului o problem˘a de drum optimˆıntr-o ret ¸ea G = (N, A, b)
care se define¸ste ˆın modul urm˘ator. Mult ¸imea nodurilor este N = N
0
∪N
1
∪. . . ∪N
p

N
p+1
, unde N
0
= ¦s¦, N
i
= ¦i(0), . . . , i(g)¦, i = 1, . . . , p, N
p+1
= ¦t¦. Submult ¸imile
de noduri N
0
, N
1
, . . . , N
p
, N
p+1
reprezint˘a straturi ale mult ¸imii nodurilor: N
0
stratul
corespunz˘ator nodului surs˘a s, N
1
, . . . , N
p
straturile corespunz˘atoare obiectelor 1, . . . , p
¸si N
p+1
stratul corespunz˘ator nodului stoc t. Nodul i(k) are semnificat ¸ia c˘a obiectele
1, . . . , i au consumat k unit˘at ¸i din capacitatea rucsacului. Nodul i(k) are cel mult dou˘a
arce incidente c˘atre exterior, corespunz˘atoare urm˘atoarelor dou˘a decizii:
(1) nu se include obiectul i + 1 ˆın rucsac;
(2) se include obiectul i + 1 ˆın rucsac, dac˘a k +g
i+1
≤ g.
Arcul corespunz˘ator primei decizii este (i(k), (i + 1)(k)) cu b (i(k), (i + 1)(k)) = 0 ¸si ar-
cul corespunz˘ator celei de a doua decizii (cu condit ¸ia k+g
i+1
≤ g) este (i(k), (i + 1)(k+
g
i+1
) cu b (i(k), (i + 1)(k +g
i+1
)) = u
i+1
. Nodul surs˘a s are dou˘a arce incidente c˘atre
exterior: (s, 1(0)) cu b(s, 1(0)) = 0 ¸si (s, 1(g
1
)) cu b(s, 1(g
1
)) = u
1
corespunz˘atoare celor
dou˘a decizii de a nu include sau de a include obiectul 1 ˆın rucsac. Se introduc ¸si arcele
(p(k), t) cu b(p(k), t) = 0, k = 0, . . . , g.
Fiecare solut ¸ie admisibil˘a a problemei rucsacului define¸ste un drum de la nodul
surs˘a s la nodul stoc t; solut ¸ia admisibil˘a ¸si drumul au aceea¸si utilitate. Invers, fiecare
drum de la nodul surs˘a s la nodul stoc t define¸ste o solut ¸ie admisibil˘a a problemei
rucsacului cu aceea¸si utilitate.
Exemplul 4.5. Ilustr˘am formularea prezentat˘a mai sus pentru o problem˘a a rucsacului
cu patru obiecte care au greut˘at ¸ile ¸si utilit˘at ¸ile indicate ˆın tabelul de mai jos.
i 1 2 3 4
u
i
40 15 20 10
g
i
4 2 3 1
4.4. APLICAT¸ II 69
Figura 4.7 arat˘a ret ¸eaua G = (N, A, b) asociat˘a problemei rucsacului presupunˆand
c˘a rucsacul are capacitatea de g = 6.
Fig.4.7
Drumul D = (s, 1(0), 2(2), 3(5), 4(5), t) implic˘a solut ¸ia care include obiectele 2 ¸si 3
ˆın rucsac ¸si exclude obiectele 1 ¸si 4.
Corespondent ¸a dintre problema rucsacului ¸si ret ¸eaua asociat˘a G = (N, A, b) arat˘a c˘a
dac˘aˆın ret ¸eaua G se determin˘a un drum de utilitate maxim˘a (drum maxim) de la nodul
surs˘a s la nodul stoc t se rezolv˘a problema rucsacului. Putem transforma problema
drumului maximˆıntr-o problem˘a de drum minim prin definirea costurilor arcelor egale
cu valorile negative ale utilit˘at ¸ilor arcelor. Deoarece ret ¸eaua G = (N, A, b) este o ret ¸ea
secvent ¸ial˘a (arcele sunt de la stratul N
i
la stratul N
i+1
, i = 0, 1, . . . , p,) ea nu cont ¸ine
circuite ¸si deci ˆın G nu exist˘a circuite

D cu b(

D) < 0. Astfel problema drumului minim
ˆın ret ¸eaua G poate fi rezolvat˘a cu algoritmul Bellman-Ford, eventual u¸sor modificat.
4.4.3 Programarea proiectelor
Pentru executarea unui proiect complex (de exemplu, construct ¸ia unui baraj, a unui
centru comercial sau a unui avion), diferitele activit˘at ¸i trebuie s˘a fie bine coordonate
pentru a evita pierderea de timp ¸si bani. Problemele practice sunt complexe datorit˘a
restrict ¸iilor de utilizare concurent˘a a resurselor (oameni, utilaje etc.) de c˘atre diversele
activit˘at ¸i. Ne limit˘am la cazul simplu unde avem restrict ¸ii pe secvent ¸a cronologic˘a a ac-
tivit˘at ¸ilor: exist˘a unele activit˘at ¸i care nu pot ˆıncepe ˆınaintea termin˘arii altor activit˘at ¸i.
70 CAPITOLUL 4. DISTANT¸ E S¸I DRUMURI MINIME
Se cere s˘a se determine un plan de organizare a proiectului astfel ˆıncˆat timpul total
de execut ¸ie s˘a fie minim. Dou˘a metode foarte similare pentru rezolvarea acestei pro-
bleme, numite Critical Path Method (CPM) ¸si Project Evaluation and Review Technique
(PERT) au fost dezvoltate ˆıntre anii 1956 ¸si 1958 de dou˘a grupuri diferite. CPM a fost
introdus de E.I. du Pont de la Nemours & Company pentru programarea proiectelor de
construct ¸ii ¸si PERT a fost introdus de Remington Rand de la U.S. Navy pentru pro-
gramarea cercet˘arii ¸si dezvolt˘arii activit˘at ¸ilor din cadrul programului rachetei Polaris.
CPM - PERT este bazat˘a pe determinarea drumurilor maxime ˆıntr-o ret ¸ea orientat˘a
f˘ar˘a circuite. Vom utiliza o formulare ˆın care activit˘at ¸ile proiectului sunt reprezentate
prin noduri; alternativ, se pot reprezenta prin arce.
Asociem proiectului o ret ¸ea orientat˘a G = (N, A, b) ˆın modul urm˘ator. Mult ¸imea
nodurilor N = ¦1, . . . , n¦ este mult ¸imea activit˘at ¸ilor proiectului. Mult ¸imea arcelor
este A = ¦(i, j) [ i, j ∈ N, activitatea j urmeaz˘a imediat dup˘a (nu exist˘a activit˘at ¸i
intermediare) activitatea i¦. Dac˘a τ
i
este timpul de execut ¸ie al activit˘at ¸ii i, atunci
valoarea arcului (i, j) este b(i, j) = τ
i
. Observ˘am c˘a G este f˘ar˘a circuite, deoarece altfel
activit˘at ¸ile dintr-un circuit niciodat˘a nu pot s˘a ˆınceap˘a.
ˆ
In acest caz G cont ¸ine cel
put ¸in un nod y cu ρ

(y) = 0 ¸si cel put ¸in un nod x cu ρ
+
(x) = 0. Construim ret ¸eaua
extins˘a
¯
G = (
¯
N,
¯
A,
¯
b) unde
¯
N =
¯
N
1

¯
N
2

¯
N
3
,
¯
N
1
= ¦s¦,
¯
N
2
= N,
¯
N
3
= ¦t¦,
¯
A =
¯
A
1

¯
A
2

¯
A
3
,
¯
A
1
= ¦(s, y) [ y ∈
¯
N
2
, ρ

(y) = 0¦,
¯
A
2
= A,
¯
A
3
= ¦(x, t) [ x ∈
¯
N
2
, ρ
+
(x) =
0¦,
¯
b(s, y) = 0, (s, y) ∈
¯
A
1
,
¯
b(x, y) = b(x, y), (x, y) ∈
¯
A
2
,
¯
b(x, t) = τ
x
, (x, t) ∈
¯
A
3
. Nodul
surs˘a s este nod r˘ad˘acin˘a al ret ¸elei
¯
G ¸si consider˘am
¯
G sortat˘a topologic.
Not˘am cu
¯
d(i) timpul cel mai devreme posibil la care poate s˘a ˆınceap˘a activi-
tatea i. Deoarece toate activit˘at ¸ile predecesoare activit˘at ¸ii i au fost terminate, obt ¸inem
urm˘atorul sistem de ecuat ¸ii:
¯
d(s) = 0,
¯
d(j) = max¦
¯
d(i) +
¯
b(i, j) [ (i, j) ∈
¯
A¦.
Acest sistem de ecuat ¸ii este similar sistemului ecuat ¸iilor lui Bellman ¸si descrie dru-
murile maxime din
¯
G. La fel ca ˆın cazul sistemului ecuat ¸iilor lui Bellman sistemul de
mai sus are solut ¸ie unic˘a ¸si poate fi rezolvat recursiv deoarece
¯
G este sortat˘a topologic.
Timpul minim de execut ¸ie al proiectului este T =
¯
d(t) valoarea maxim˘a a drumului de
la s la t. Dac˘a proiectul este terminat la timpul T, timpul cel mai tˆarziu T(i) la care
putem ˆıncepe activitatea i este dat recursiv de
T(t) = T, T(i) = min¦T(j) −
¯
b(i, j) [ (i, j) ∈
¯
A¦.
Astfel, T(t) − T(i) este valoarea drumului maxim de la i la t. Evident, consider˘am
T(s) = 0. Rezerva de timp a activit˘at ¸ii i este r(i) = T(i)−
¯
d(i). Toate activit˘at ¸ile i avˆand
rezerva r(i) = 0 se numesc activit˘at ¸i critice, deoarece ele trebuie s˘a ˆınceap˘a la timpul
T(i) =
¯
d(i), astfel orice ˆıntˆarziere a lor conduce la ˆıntˆarzierea execut ¸iei proiectului.
Observ˘am c˘a fiecare drum maxim de la s la t cont ¸ine numai activit˘at ¸i critice; pentru
acest motiv fiecare astfel de drum este numit drum critic.
ˆ
In general exist˘a mai multe
drumuri critice.
Exemplul 4.6. Consider˘am simplificat construct ¸ia unei case. Lista activit˘at ¸ilor, a
timpilor necesari acestor activit˘at ¸i ¸si activit˘at ¸ile predecesoare fiec˘arei activit˘at ¸i sunt
prezentate ˆın tabelul de mai jos.
4.4. APLICAT¸ II 71
Nod Activitate Timp Activitate predecesoare
1 Preg˘atirea ¸santierului de lucru 3 -
2 Furnizarea materialelor de construct ¸ii 2 -
3 S˘aparea ¸sant ¸urilor pentru fundat ¸ie 2 1,2
4 Construirea fundat ¸iei 2 3
5 Construirea zidurilor 7 4
6 Construirea suporturilor acoperi¸sului 3 5
7 Acoperirea acoperi¸sului 1 6
8 Instalat ¸ii exterioare casei 3 4
9 Tencuire exterioar˘a 2 7,8
10 Punerea ferestrelor 1 7,8
11 Punerea tavanelor (plafoanelor) 3 5
12 Preg˘atirea gr˘adinii 4 9,10
13 Instalat ¸ii exterioare casei 5 11
14 Izolarea peret ¸ilor 3 10,13
15 Zugr˘avirea peret ¸ilor 3 14
16 Mutarea 5 15
Ret ¸eaua orientat˘a
¯
G = (
¯
N,
¯
A,
¯
b) este reprezentat˘a ˆın figura 4.8.
Fig.4.8
Utilizˆand sistemul de ecuat ¸ii de mai sus calcul˘am consecutiv
¯
d(s) = 0,
¯
d(1) =
0,
¯
d(2) = 0,
¯
d(3) = 3,
¯
d(4) = 5,
¯
d(5) = 7,
¯
d(8) = 7,
¯
d(6) = 14,
¯
d(11) = 14,
¯
d(13) =
17,
¯
d(7) = 17,
¯
d(9) = 18,
¯
d(10) = 18,
¯
d(12) = 20,
¯
d(14) = 22,
¯
d(15) = 25,
¯
d(16) =
28,
¯
d(t) = 33. Analog calcul˘am T(t) = 33, r(t) = 0; T(16) = 28, r(16) = 0; T(15) =
25, r(15) = 0; T(12) = 29, r(12) = 9; T(14) = 22, r(14) = 0; T(9) = 27, r(9) =
9; T(10) = 21, r(10) = 3; T(7) = 20, r(7) = 3; T(13) = 17, r(13) = 0; T(6) = 17, r(6) =
3; T(11) = 14, r(11) = 0; T(5) = 7, r(5) = 0; T(8) = 18, r(8) = 11; T(4) = 5, r(4) =
0; T(3) = 3, r(3) = 0; T(1) = 0, r(1) = 0; T(2) = 1, r(2) = 1; T(s) = 0, r(s) = 0. Astfel,
72 CAPITOLUL 4. DISTANT¸ E S¸I DRUMURI MINIME
activit˘at ¸ile critice sunt s, 1,3,4,5,11,13,14,15,16,t ¸si ele formeaz˘a (ˆın aceast˘a ordine)
drumul critic (care este, ˆın acest caz, unic).

Tema 1


Să se enunţe algoritmii PRIM şi KRUSKAL pentru arborele parţial
minim şi să se aplice graful neorientat de mai jos. Valorile muchiilor sunt
numerele întregi din intervalul [1,9] şi se aleg de către student.Tema 2


Să se enunţe algoritmii DIJKSTRA şi FLOYD-WARSHAL pentru
drumul minim şi să se aplice digraful de mai jos. Valorile arcelor sunt
numere întregi din intervalul [1,9] şi se aleg de către student.

Observaţie: Deoarece tipologiile grafului neorientat şi a digrafului sunt
aceleaşi pentru toţi studenţii, valorile pe fiecare muchie respective arc
vor diferi de la student la student.
Termen: 15 ianuarie al anului universitar curent.
5
6
4 7
3
2
1
5
6
4 7
3
2
1
Precizări

Pe CD sunt informaţii privind disciplina Algoritmica grafurilor
prevăzută în planul de învăţământ în anul II, semestrul 1 pentru
specializarea Informatică ID.
CD-ul conţine următoarele:
1. Temele de casă;
2. Conţinutul cursului
*
şi aplicaţii în două variante:
- varianta normală;
- varianta redusă.
Studentul care studiază pentru examen varianta normală poate să
obţină la examen nota maximă 10 (zece).
Studentul care studiază pentru examen varianta redusă poate să
obţină la examen nota maximă 8 (opt).

Titular disciplină: prof. dr. mat. Eleonor Ciurea


*Cursurile sunt scrise în limbajul Latex

Cuprins
1 Notiuni introductive ¸ 1.1 Vocabularul de baz˘ ˆ teoria grafurilor . . . a ın 1.2 Clase de grafuri . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Operatii cu grafuri . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 1.4 Reprezentarea grafurilor . . . . . . . . . . . . 1.5 Complexitatea algoritmilor ˆ teoria grafurilor ın 1.6 Aplicatii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 1.6.1 Retele de comunicatii . . . . . . . . . ¸ ¸ 2 Parcurgeri de grafuri 2.1 Parcurgerea generic˘ a grafurilor . . . . . a 2.2 Parcurgerea BF a grafurilor . . . . . . . . 2.3 Parcurgerea DF a grafurilor . . . . . . . . 2.4 Aplicatii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 2.4.1 Sortarea topologic˘ . . . . . . . . . a 2.4.2 Componentele conexe ale unui graf 2.4.3 Componentele tare conexe ale unui 1 1 7 11 11 16 22 22 25 25 28 31 35 35 36 38 41 41 45 45 48 49 50 51 52 55 55 55 56

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . graf

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

3 Arbori ¸i arborescente s ¸ 3.1 Cicluri ¸i arbori . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 3.2 Arbori partiali minimi . . . . . . . . . . . . . . ¸ 3.2.1 Conditii de optimalitate . . . . . . . . . ¸ 3.2.2 Algoritmul generic . . . . . . . . . . . . 3.2.3 Algoritmul Prim . . . . . . . . . . . . . 3.2.4 Algoritmul Kruskal . . . . . . . . . . . . 3.2.5 Algoritmul Boruvka . . . . . . . . . . . 3.3 Arborescente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 3.4 Aplicatii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 3.4.1 Proiectarea unui sistem fizic . . . . . . . 3.4.2 Transmiterea optim˘ a mesajelor . . . . a 3.4.3 Problema lantului minimax ˆ ¸ ıntre oricare i

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dou˘ a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noduri

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . ¸ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Ecuatiile lui Bellman . . . . . . .3. . .2 Algoritmul Bellman-Ford . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Algoritmi pentru distante ¸i drumuri minime ¸ s 4. . . . . . . ¸ ¸ 4. . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Principalele probleme de drum minim . . .4. 4. .ii 4 Distante ¸i drumuri minime ¸ s 4.1 Retele de comunicatii . . . . . . . . .2 Problema rucsacului . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . 4. CUPRINS 57 57 58 59 59 62 64 67 67 67 69 . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. .3 Programarea proiectelor . . . . . . .4 Aplicatii . . . . . . . . . . . . .4. . . . . .1 Algoritmul Dijkstra . . . . . . . . . . ¸ 4. . . .3 Algoritmul Floyd-Warshall . . . . . . .

g) format dintr-o ¸ s multime N de elemente numite noduri sau vˆrfuri. a ¸ ın ii. x. fiecare nod x ∈ N se reprezint˘ printr-un punct sau cerculet ˆ plan. s a a a Exemplul 1. Graful din figura 1. . . Se nume¸te graf orientat un triplet G = (N.1 Vocabularul de baz˘ ˆ teoria grafurilor a ın Avertiz˘m cititorul c˘ terminologia din Teoria Grafurilor nu este complet unitar˘. x) se nume¸te bucl˘. ¸ s Un graf orientat G = (N.1. . . adic˘ multimea nodurilor In a a ¸ N = {.Capitolul 1 Notiuni introductive ¸ 1. . a a a Vom p˘stra.) este un ¸ir finit. y) se reprezint˘ printr-o linie care une¸te cele dou˘ noduri a s a ¸i pe care se afl˘ o s˘geat˘ cu sensul de la x la y. ˆ cea mai mare parte.1. A. . iar G se nume¸te graf ¸ s a s general orientat. . .1. A. y) ∈ N × N cu x = y. g) se reprezint˘ grafic ˆ modul urm˘tor: a ın a i. . a = (x. ˆ continuare vom presupune c˘ graful orientat G este finit. Cardias s nalul multimii N notat |N | = n.} este finit˘ ¸i familia arcelor A = (. dac˘ elimin˘m a a a a conditia x = y atunci arcul de forma (x. a. . prin care fiec˘rui s ¸ a ¸ ¸a a element a ∈ A i se asociaz˘ o pereche ordonat˘ (x. terminologia consacrat˘ ˆ literatura romˆn˘ de a ın a ın a a specialitate. dintr-o familie A de elemente numite ¸ a arce ¸i dintr-o aplicatie g : A → N × N numit˘ functie de incident˘. Fig. .1. fiecare arc a ∈ A. se nume¸te ordinul grafului orientat G. .1 1 . este de ordinul 8. Definitia 1.

a φ(y1 )) = (x2 . 2) = (φ(1).1. 3). φ(2)) = (4.2. a a Exemplul 1.1.3. (φ(x1 ).2 CAPITOLUL 1. este o bijectie. Dac˘ oricare pereche ordonat˘ (x. g1 ) ¸i G2 = (N2 . A2 . s . reprezint˘ acela¸i graf.3 Dac˘ definim bijectia φ prin φ(1) = 4. 6) = (φ(1).3 sunt izomorfe. g) se nume¸te multigraf orientat.1. y2 ) ∈ A2 . q > 1. A. ˆ al doilea rˆnd nu unic˘.2. A2 . ¸ Exemplul 1.2. φ(6) = a ¸ 2. dac˘ exist˘ o bijectie φ : N1 → N2 cu proprietatea c˘ aplicatia ψ : A1 → A2 . φ(2) = 3. ψ(1. φ(3) = 5. g2 ) se numesc ¸ a s izomorfe. φ(5) = 1. elemente din A. 2) etc. g1 ) ¸i G2 = (N2 . φ(6)) = (4. g) nu este ¸ a ˆ primul rˆnd nodurile se pot plasa ˆ plan la ˆ amplare. A1 . atunci G = (N. φ(4) = 6. 4) = (φ(1). Fig.3. atunci ψ(1. 6). este evident bijectia ψ : A1 → A2 . NOTIUNI INTRODUCTIVE ¸ Observatia 1. a s Fig. A. A1 . y1 ) = (φ(x1 ). Cele trei grafuri din figura 1. Dou˘ grafuri orientate.2 Definitia 1. φ(4)) = (4. (x1 . a a ¸ a ¸ definit˘ prin ψ(x1 . φ(y1 )). y1 ) ∈ A1 . G1 = (N1 . Reprezentarea grafic˘ a unui graf orientat G = (N. In a a ın ıntˆ In a este obligatoriu ca arcele s˘ fie segmente de dreapt˘. Grafurile G1 = (N1 . y) ∈ N × N este imaginea a cel mult ¸ a a q. g2 ) prezentate ˆ figura s ın 1. ψ(1. ¸ Definitia 1.

avem un multigraf orientat cu q = 2.1. ˆ paragrafele ¸i capitolele urm˘toare ne vom ocupa de grafuri neorientate cu q = 1. Un graf neorientat cu In ¸ as ¸ q = 1 se nume¸te graf simplu ¸i se noteaz˘ G = (N. Nodurile x. dintr-o familie A de elemente ¸ a numite muchii ¸i dintr-o aplicatie g : A → P2 (N ) numit˘ functie de incident˘.8. atunci aplicatia g asociaz˘ fiec˘rui ¸ a a element a ∈ A. In s a ˆ acest caz functia g este injectiv˘ ¸i familia A este o multime. A). In s a ˆ acest caz functia g este injectiv˘ ¸i familia A este o multime. vom face unele preciz˘ri referitoare a s a la unele definitii pentru grafurile neorientate. Fie un arc a = (x. V − (4) = {2}.1. s s a ˆ majoritatea problemelor prezentate ˆ continuare. De asemenea. vom prezenta definitiile pentru grafurile orientate. ın ¸ a Definitia 1. dac˘ x ∈ N ¸ a ¸ a / ¸i x ∈ V (N ). Se nume¸te graf neorientat un triplet G = (N. ¸ Exemplul 1. Pentru 2 . cu u¸urint˘ din definitiile ın s ¸a ¸ corespunz˘toare pentru grafuri orientate. Se spune c˘ nodul x este adiacent cu submultimea N ⊂ N .1. pentru o muchie a = [x.5. Definitia 1. A.graful din figura 1. Dac˘ oricare pereche [x. fie o pereche de noduri {x. y) ∈ A. VOCABULARUL DE BAZA ˆ TEORIA GRAFURILOR 3 Exemplul 1. se presupune c˘ graful este In ın a orientat. y} ∈ P2 (N ) care se noteaz˘ [x. s s a Definitia 1. V (4) = {2. q > 1. avem V + (4) = {2. ˆ continuare vom presupune c˘ graful neorientat G este finit. Fie un arc a = (x. x] ¸i se nume¸te bucl˘. A. a fie un nod {x} ∈ P1 (N ) care se noteaz˘ [x. 5}. y] ∈ P2 (N ) este imaginea a cel mult q. A).5. ˆ figura 1. Dac˘ V (x) = ∅. y) ∈ A. A. iar G se nume¸te a s s a s graf general neorientat. nodul x este extremitatea initial˘ ¸i y extremitatea final˘. g) format dintr¸ s o multime N de elemente numite noduri sau vˆrfuri.˘ IN 1. y] ¸i graful devine un multigraf neorientat s cu q = 3. Un astfel de graf se In ¸ as ¸ nume¸te digraf ¸i se noteaz˘ G = (N. y) ∈ A} ¸i multimea predecesorilor nodului x este multimea ¸ s ¸ ¸ − (x) = {y|(y. y] ∈ A. y] se reprezint˘ printr-o linie care une¸te a a s cele dou˘ noduri f˘r˘ s˘geata care precizeaz˘ sensul ˆ cazul arcului. Evident c˘. Nodul x se nume¸te predecesor al nodului ¸ s y ¸i nodul y se nume¸te succesor al nodului x. y) devine o muchie [x.6. y se numesc extremit˘¸ile ¸ at arcului.1. De aceea. s a Definitia 1. Dac˘ se elimin˘ s˘geata de pe fiecare arc al grafului din figura 1.4. adic˘ multimea In a a ¸ nodurilor N este finit˘ ¸i familia muchiilor A este un ¸ir finit. x) ∈ A}. V (N ) = ∪{V (y)|y ∈ N }. Multimea V (x) = V + (x) ∪ V − (x) se nume¸te vecin˘tatea V ¸ s a nodului x. dac˘ consider˘m a a a a g : A → P(2) (N ). Multimea succesorilor nodului x este s s ¸ multimea V + (x) = {y|(x. ¸ Definitia 1.6. as s Un graf neorientat G = (N. prin s ¸ a ¸ ¸a care fiec˘rui element a ∈ A i se asociaz˘ o pereche {x. y] sau [y. Totu¸i. unde: P(2) (N ) = P2 (N ) ∪ P1 (N ). g) se numete multigraf neorientat. nu se pot preciza extremitatea initial˘ a ¸ a ¸i extremitatea final˘. g) se reprezint˘ grafic la fel ca ˆ cazul grafurilor a ın orientate cu deosebirea c˘ o muchie a = [x. a s Exemplul 1. nodurile x ¸i y se ¸ a s a s numesc adiacente.7. Definitiile pentru ¸ ¸ grafurile neorientate se pot deduce. In ˆ paragrafele ¸i capitolele urm˘toare ne vom ocupa de grafuri orientate cu q = 1. y} ∈ P2 (N ). la a aa a a ın fel ca ˆ cazul grafurilor orientate se definete izomorfismul a dou˘ grafuri neorientate. s . x].4. ˆ cele mai multe cazuri. a a a atunci fiecare arc (x. ¸ a elemente din A atunci G = (N. atunci x se nume¸te nod izolat. 5}.

Γ(x) = V + (x). Γk (x) = Γ Γk−1 (x) . (2. a4 } = a {(1.4 Dac˘ digraful este dat sub forma G = (N. Γ(x) = V a E + (x) = {(x. 3}. Γ). Num˘rul ρ+ (x) = |E + (x)| se nume¸te a s semigradul exterior al nodului x. s ¸ Dac˘ digraful este dat sub forma G = (N.10.} este multimea nodurilor ¸i Γ aplicatia multivoc˘ Γ : N → ¸ s ¸ a P(N ). 2). dac˘ a a digraful este dat sub forma G = (N. . x ∈ N . . 3}. atunci Γ(x) = V + (x). a4 }. 3}. . . Definitia 1. Definitia 1. . Γ). . . Un nod y ∈ Γk (x) se nume¸te descendent al nodului x ¸i un nod z ∈ Γ−k (x) se s s nume¸te ascendent al nodului x. 3). x ∈ N . 1). De asemenea. s Exemplul 1. (2. x) ∈ A} ¸i multimea arcelor dente c˘tre interior la nodul x este E a s ¸ j j incidente la nodul x este E(x) = E + (x)∪E − (x). . 3}. a3 . A = {a1 . dac˘ a + (x). Reciproc. .2. Γ(3) = V + (3) = ∅ ¸i am obtinut digraful sub forma G = (N. (1. Γ(1) = {2. E + (3) = ∅ ¸i s A = E + (1) ∪ E + (2) ∪ E + (3) = {(1. Γ) cu N = {1. Γ−k (x) = Γ−1 Γ−(k−1) (x) . x. Se spune c˘ arcul a este incident c˘tre ¸ a a exterior la nodul x ¸i incident c˘tre interior la nodul y. Γ(2) = V + (2) = {1. 2). 3)}. ˆ a ¸ Intr-adev˘r. Cele dou˘ definitii sunt echivalente. (1. a2 . (2. .7. a3 . NOTIUNI INTRODUCTIVE ¸ Observatia 1. Multimea arcelor incidente s a ¸ c˘tre exterior la nodul x este E + (x) = {ai | ai = (x. se s define¸te Γ−1 (x) = V − (x). A). 3)} = {a1 . . Γ(2) = a {1. atunci Γ(1) = V + (1) = {2. atunci se determin˘ digraful este dat sub forma G = (N. . multimea arcelor incia ¸ − (x) = {a | a = (y. Conceptul de digraf se poate defini ¸i prin perechea G = (N. .1. E + (2) = {(2. (2. . 1).4 CAPITOLUL 1. Dou˘ arce se numesc adiacente dac˘ au cel putin o extremitate ˆ ¸ a a ¸ ın comun. a2 . 3}.9. 3). Fie arcul a = (x. atunci E + (1) = {(1. x ∈ N . y) ∈ A. . . x ∈ N ¸i A = ∪{E + (x)|x ∈ N }. 1). s a s . Recursiv avem s Γ2 (x) = Γ(Γ(x)). Γ). 3)}. . 3}. (2. y) ∈ A}. (1. x ∈ N . Γ(3) = ∅. Fie digraful din figura 1. A) cu N = {1. 2. num˘rul ρ− (x) = |E − (x)| se nume¸te semigradul ina s terior al nodului x ¸i num˘rul ρ(x) = ρ+ (x) + ρ− (x) se nume¸te gradul nodului x. Fig. y)|y ∈ V + (x)}. . 3)}. .4. 2). . ¸ s unde N = {. 2. ¸i analog s Γ−2 (x) = Γ−1 (Γ−1 (x)).

ak ). a6 . A . A . Un s ¸ s lant L = (x1 . 3. i = 1. a8 ) este un lant. xk+1 ) cu proprietatea c˘ fiecare muchie ai din secvent˘ este a ¸a de forma ai = [xi . k + 1. Exemplul 1. xk . .˘ IN 1. Avem ρ+ (3) = a − (3) = 1. a4 . 4) = ¸ ¸ ¸ (a1 . ¸ Notiunea de lant se poate defini ¸i ˆ ¸ ¸ s ıntr-un graf neorientat G = (N.10. a6 . . . a7 . A) este un digraf relatiile sunt verificate cu egalit˘¸i. . a3 . atunci ai se nume¸te arc direct al lantului ¸i dac˘ ai = (xi+1 . A. g) este multigraf orientat atunci ρ+ (x) ≥ |V + (x)|. a1 . . . Lantul L se nume¸te simplu dac˘ fiecare arc ai din ¸ ¸ ¸ s a secvent˘ este utilizat o singur˘ dat˘ ¸i se nume¸te elementar dac˘ fiecare nod xi din ¸a a as s a secvent˘ este utilizat o singur˘ dat˘. a ¸ a3 . A) este digraf ca o secvent˘ de noduri L = (x1 . a3 . 2.1. Secventa L = (1. 2. deci ρ(3) = 3 + 1 = 4. o secvent˘ L = (x1 . a8 . a8 . xi ).regulat. a7 . Un nod x cu ρ(x) = 1 se nume¸te perdant. . ˆ general. ˆ cazul a In ˆ care G = (N. . g) se nume¸te lant de la nodul x1 la ¸ s ¸ nodul xk+1 . 2. g). A.9.8. a1 . Num˘rul de arce din secvent˘ este. g) dac˘ N ⊆ N ¸i A ⊆ A. ak ) ¸i ˆ cazul ¸ s ¸a s ın cˆnd G = (N. Un graf s s 0-regulat se nume¸te graf nul ¸i un graf 3-regulat se nume¸te graf trivalent sau cubic. 2. . al grafului orientat G = (N. a2 . a3 . ¸ ¸ nici lant elementar. . 3. g ) se nume¸te subgraf partial al lui G. se nume¸te lant orientat sau a s ¸ drum ¸i se noteaz˘ prin D. 3. x2 . Un lant simplu orientat cu xk+1 = x1 se nume¸te ciclu s a ¸ s orientat sau circuit ¸i se noteaz˘ prin D. . a2 . dar nu este nici lant simplu. s s s ˆ Definitia 1. xi ). VOCABULARUL DE BAZA ˆ TEORIA GRAFURILOR 5 Exemplul 1. xk+1 ). 3. a2 . xi+1 ) . 2. 5) = (a1 . 3. a ¸ a8 . a1 . . a1 . Secventa D = (1. xi+1 ). a6 ) ¸ ¸ este un lant simplu. . .11. a2 . adic˘ este de forma ai = (xi .1. a4 . a3 . 5. 3. ci numai ˆ cazurile cˆnd aa a ın a este necesar. 2. a2 . a6 . 2. . Se consider˘ multigraful orientat din figura 1. 4. ak . xk . . . g ) se nume¸te subgraf indus ˆ G de multimea de noduri N . . xi ∈ N. 2. 2) = (a1 . xk+1 ). dar nu este un drum elementar. . a7 ) ¸ este un drum simplu. A . 2. . a8 . a2 . a6 . 4. a3 . Secventa D = (1. 4. ˆ paragrafele urm˘toare vom considera. a3 . Secventa L = (1. a4 . a6 . a1 . . a7 . a1 .1. . . cu proprietatea c˘ fiecare arc ai este de forma (xi . 2. Notiunile de drum ¸i circuit au sens numai s a ¸ s pentru grafuri orientate. ak . Secventa L = (1. dar nu este lant elementar. Dac˘ a s a toate nodurile lui G au acela¸i grad ρ atunci G se nume¸te graf ρ . i = 1. a6 . ak . a9 ) este un lant elementar. In a ın ¸ s dar f˘r˘ a mai specifica de fiecare dat˘ atributul ”elementar”. a Dac˘ ai = (xi . 4. . Se consider˘ graful orientat din figura 1. nici drum elementar. a6 . . a1 . lungimea lantului L. Dac˘ xk+1 = x1 atunci lantul simplu L se nume¸te ¸a a a a ¸ s ciclu ¸i se noteaz˘ L. Se spune c˘ graful orientat G = (N . g ) este un subgraf al grafului ¸ a orientat G = (N. a3 . Evident c˘ s ın ¸ at a dac˘ x este nod izolat atunci ρ(x) = 0. Secventa D = (3. . Dac˘ N ⊆ N ¸i A = (N × N ) ∩ A a s a s atunci G = (N . xi+1 ) sau (xi+1 . ai ∈ ¸a A. 2) = (a1 . prin s ¸ a ¸a definitie. a8 ) este un drum. A. xk+1 ). Dac˘ s ın ¸ a N = N ¸i A ⊆ A atunci G = (N . ρ Dac˘ G = (N. a9 . a8 . 4. 4. s a Un lant poate fi reprezentat ¸i ca o secvent˘ de arce L = (a1 . a9 . xi+1 ] ¸i lantul poate fi reprezentat ¸i sub forma L = (a1 . 5) = ¸ (a6 . x2 . dar nici drum simplu. 4) = (a1 . g) ca o secvent˘ ¸a L = (x1 . ρ− (x) ≥ |V − (x)| ın ¸i ˆ care G = (N. a2 . A. s s ¸ ◦ ◦ . a4 . A. . A.1. ˆ care fiecare ¸ ın arc ai este arc direct. . a ¸a Exemplul 1. . a8 . k. 2. 2. a1 . a s ¸ s a atunci ai se nume¸te arc invers al lantului. . a2 . a6 . g) este un graf neorientat atunci ρ(x) = ρ+ (x) = ρ− (x). x2 . a8 . lanturi ¸i drumuri elementare. Intr-un graf orientat G = (N. a8 . xk . . a3 . . a3 . a9 ) este un drum elementar. Se consider˘ graful orientat din figura 1.12. Definitia 1.

NOTIUNI INTRODUCTIVE ¸ Concepte similare se pot defini ˆ mod analog ¸i pentru grafuri neorientate. n ¸i j = 1. . adic˘ mij = mji pentru i = 1. . . ρ− (i) = j|mij <0 |mij |. i ∈ N. . . a 0 dac˘ [i. ρ− (j) = i=1 mij . . j ∈ N. m}. . j) ∈ A a ρ+ (i) = j=1 mij . a 0 dac˘ j ∈ E(i) a 1 dac˘ [i. a a s . j] ∈ A. . n.4. . j] ∈ A a Evident c˘ ˆ cazul unui graf simplu neorientat matricea de adiacent˘ M este sia ın a metric˘.11. i ∈ N. 0 0 0   1 1 −1 0   0 1 1  M =  −1 0 −1 0 −1   Se remarc˘ faptul c˘ matricea de incident˘ M are pe fiecare coloan˘ un 1. . Matricea de incident˘ asociat˘ digrafului G este matricea M = (mij )n×m unde ¸a a 1 dac˘ j ∈ E + (i) a −1 dac˘ j ∈ E − (i) a mij =   0 dac˘ j ∈ E(i) a ˆ acest caz au loc relatiile: In ¸ ρ+ (i) = j|mij >0    mij . Matricea de adiacent˘ asociat˘ digrafului G este matricea ¸a a M = (mij )n×n unde mij = Evident c˘ au loc relatiile: a ¸ n n 1 dac˘ (i. . Pentru digraful din figura 1. ¸i a a ¸a a s n − 2 zerouri. A) este un graf simplu neorientat atunci a mij = ¸i s mij = 1 dac˘ j ∈ E(i). j) ∈ A a 0 dac˘ (i. A) un digraf cu multimea nodurilor N = {1. . ın s Fie G = (N.6 CAPITOLUL 1. Exemplul 1. n} ¸i multimea arcelor ¸ s ¸ A = {1. . . . un -1. i ∈ N. Dac˘ G = (N. avem: 0 1 1   M =  1 0 1 . .

13. Se spune c˘ digraful G = (N. Reciproca nu este adev˘rat˘. a Cu alte cuvinte. Se spune c˘ digraful G = (N. x) ∈ A.16.5 Definitia 1. digraful G = (N. ın Fig. Se spune c˘ digraful G = (N. CLASE DE GRAFURI 7 1.1. A) este simetric dac˘ orice pereche de noduri a adiacente este legat˘ prin arce ˆ ambele sensuri. Cu alte cuvinte. a Un graf simplu neorientat G = (N. a a a at Definitia 1.13. Se spune c˘ digraful G = (N.17. A) este simetric dac˘ oricare ar fi ¸ a a (x.6(a) este pseudosimetric. y) ∈ A pentru care (y. y) ∈ A implic˘ (y. A) este complet dac˘ oricare ar fi ¸ a a (x. a Exemplul 1. A) este antisimetric dac˘ oricare ar fi ¸ a a (x. A) este pseudosimetric dac˘ ρ+ (x) = ¸ a a ρ− (x) pentru fiecare nod x ∈ N .14.5(a) este simetric deci este ¸i pseudosiın s metric. dar nu este pseudosimetric. digraful G = (N.5(b) este antisimetric. ın s Definitia 1. a ın Definitia 1. Digraful reprezentat ˆ figura 1. A) cu n noduri care este complet se noteaz˘ cu a Kn ¸i are n(n − 1)/2 muchii.5(b) este antisimetric. Se spune c˘ digraful G = (N. x) ∈ A.2. A) este nesimetric dac˘ exist˘ un arc ¸ a a a (x. x) ∈ A. Digraful reprezentat ˆ figura 1.5(a) este simetric ¸i digraful reprezenın s tat ˆ figura 1. iar cel reprezentat ˆ figura 1. iar cel reprezentat ˆ figura 1. dar nu este simetric ¸i nici ın s antisimetric.12. y) ∈ A implic˘ (y. Reciproca nu este adev˘rat˘. digraful G = (N. Reciproca nu este adev˘rat˘. a a Definitia 1. s a a Exemplul 1. x) ∈ A. Orice graf pseudosia a metric care nu este simetric este nesimetric. ın Digraful reprezentat ˆ figura 1.1. Orice digraf simetric este ¸i pseudosimetric.6(b) este antisimetric ¸i pseudosimetric.15. a Deci. Orice a graf antisimetric este nesimetric. y) ∈ A implic˘ (y. A) este antisimetric dac˘ orice pereche de noduri adiacente a este legat˘ cel mult printr-un singur arc.2 Clase de grafuri O clas˘ de grafuri este alc˘tuit˘ din grafuri cu propriet˘¸i particulare. s . A) este nesimetric dac˘ nu este simetric.

5(b) este antisimetric deci este nesimetric ¸i s digrafurile reprezentate ˆ figura 1.1.20. deci ın sunt nesimetrice. A) este graf turneu dac˘ este antisimetric ¸ a a ¸i complet. . A) este o clic˘ dac˘ este simetric ¸i ¸ a a a s complet. A) este tranzitiv dac˘ oricare ar fi ¸ a a (x. s Fig. NOTIUNI INTRODUCTIVE ¸ Fig.19. Se spune c˘ digraful G = (N. s a Exemplul 1.8 CAPITOLUL 1. Graful K4 este reprezentat ˆ ın ın figura 1.14.5.1. Digraful din figura 1. z) ∈ A.6 sunt pseudosimetrice care nu sunt simetrice. Definitia 1. Definitia 1.7(b). s Denumirea de graf turneu se justific˘ prin faptul c˘ un astfel de graf poate reprezenta a a un turneu sportiv ˆ care fiecare juc˘tor (echip˘) joac˘ cˆte un meci cu toti (toate) ın a a a a ¸ ceilalti (celelalte) juc˘tori (echipe).18. y) ∈ A ¸i (y. Digraful reprezentat ˆ figura 1. z) ∈ A implic˘ (x.6 Exemplul 1. Se spune c˘ digraful G = (N.7(a) este nesimetric.7 Digraful reprezentat ˆ figura 1.15.5(b) este complet. Digraful din figura 1.(b) este un graf turneu ¸i de asemeın s nea este tranzitiv. Se spune c˘ digraful G = (N. dar nu este nici antisimetric ¸i nici pseudosimetric. ¸ a Definitia 1.

y) | x.3 sunt fetele m˘rginite. iar fata 4 este fata nem˘rginit˘. A) este complementarul digrafului ¸ a G = (N.5(b) este planar. astfel ˆ at orice arc (x. y ∈ N. A) cu |N1 | = n1 ¸i |N2 | = n2 se noteaz˘ Kn1 .1. a a a a ˆ paragraful 1. A) este bipartit dac˘ multimea nodurilor ¸ a a ¸ N admite o partitie ˆ dou˘ submultimi N1 ¸i N2 (N1 = ∅. Exist˘ o a a ¸ a singur˘ regiune din plan f˘r˘ contur numit˘ fat˘ nem˘rginit˘. Notiunea de clic˘ are sens ¸i pentru grafuri ¸ a a ¸ a s neorientate. A ) al unui graf dat G = (N.23. Se spune c˘ digraful G = (N . Fig. iar cealalt˘ ıncˆ at ın a extremitate ˆ N2 . politic˘ etc. CLASE DE GRAFURI 9 Denumirea de clic˘ se justific˘ prin faptul c˘ un digraf simetric ¸i complet poate a a a s reprezenta o coalitie sociologic˘. Digraful reprezentat ˆ figura 1. x = y. N2 . s-a definit subgraful G = (N . s a Exemplul 1.1. Arcele (muchiile) unui graf s planar G = (N. ın Fetele 1. In Definitia 1. A) este planar dac˘ este posibil s˘-l ¸ a a a reprezent˘m pe un plan astfel ˆ at oricare dou˘ arce s˘ se ˆ alneasc˘ eventual numai a ıncˆ a a ıntˆ a ˆ extremit˘¸ile lor. A) determin˘ contururi care m˘rginesc regiuni numite fete.3 . y) ∈ A}. (x.17. N1 ∩ N2 = ∅.16. Operatia de coms ¸ plementare este involutiv˘.8. adic˘ complementarul complementarului este graful initial. ˆ figura 1.22. y) ∈ A are una dintre extremit˘¸i ˆ N1 .21. A) ¸i se caracterizeaz˘ prin inexistenta a s a ¸ ciclurilor care contin un num˘r impar de arce.3 . Digraful reprezentat ˆ figura 1. ın Un digraf bipartit se noteaz˘ G = (N1 .(b) ın a In este reprezentat graful K2.9. A) dac˘ N = N ¸i A = {(x. deoarece poate fi ın reprezentat ca ˆ figura 1. s O alt˘ clas˘ de grafuri este alc˘tuit˘ din grafuri asociate unui graf dat.1. Exemple de ¸ ¸ a ¸ ¸ a a grafuri neplanare minimale sunt K5 ¸i K3. ın at Analog se define¸te un graf simplu neorientat planar.8 Definitia 1.2. A).2. Se spune c˘ digraful G = (N. Un graf neorientat bipartit ¸i complet ¸ a s G = (N1 .n2 . Se spune c˘ digraful G = (N. a a ¸ .8(a) este o clic˘. a Definitia 1. astfel graful Kn este o clic˘. N1 ∪ ¸ ın a ¸ s N2 = N ). a s / Analog se define¸te complementarul unui graf simplu neorientat. N2 . a aa a ¸a a a Exemplul 1. N2 = ∅.

10. Graful autoreciproc (G−1 = G) este simetric.11(a). Se spune c˘ digraful G−1 = (N −1 .24.11 .18.10 CAPITOLUL 1.19.10 Operatia de inversare este involutiv˘. A) dac˘ N −1 = N ¸i A−1 se obtine din A prin inversarea sensului arcelor.1. Exemplul 1. Digraful reprezentat ˆ figura 1.9 Exemplul 1. Digraful reprezentat ˆ figura 1. A−1 ) este inversul digrafului ¸ a G = (N. NOTIUNI INTRODUCTIVE ¸ Fig.10(b) este complementarul digrafului ın reprezentat ˆ figura 1.1.(a) ın Definitia 1. adic˘ inversul inversului este graful initial ¸ a a ¸ ((G−1 )−1 = G).11(b) este inversul digrafului reprezenın tat ˆ figura 1. a s ¸ Fig. ın Fig.1.

y2 ∈ N2 . x2 . s Suma cartezian˘ ¸i produsul cartezian a dou˘ grafuri simple neorientate se definesc as a analog ca pentru dou˘ digrafuri. z1 ) ∈ A1 ¸i (y2 .13(b) este s ın produsul cartezian al digrafurilor reprezentate ˆ figura 1. z1 x2 ) ∈ A s deoarece (y1 .25.26. x2 ∈ N2 }. arcul (x1 x2 .3 Operatii cu grafuri ¸ Definitia 1. De asemenea suma cartezian˘ ¸i produsul cartezian a as a p grafuri. OPERATII CU GRAFURI ¸ 11 1. Digraful reprezentat ˆ figura 1. x2 .13(a) este suma cartezian˘ a digrafurilor reprezentate ın a ˆ figura 1. Suma cartezian˘ a dou˘ digrafuri G1 = (N1 . arcul (y1 y2 . A) definit astfel: a s N = N1 × N2 = {x1 x2 |x1 ∈ N1 . se definesc asem˘n˘tor ca pentru dou˘ grafuri. Produsul cartezian al dou˘ digrafuri G1 = (N1 . p > 2. z1 ) ∈ A1 ¸i (x2 . A) definit astfel: s N = N1 × N2 = {x1 x2 |x1 ∈ N1 . y2 ) ∈ A2 . A1 ) ¸i G2 = (N2 . A1 ) ¸i G2 = (N2 . (x1 .4 Structuri de date utilizate ˆ reprezentarea grafurilor ın Performanta unui algoritm utilizat pentru rezolvarea unei probleme din teoria grafu¸ rilor depinde nu numai de structura algoritmului utilizat ci ¸i de modul de reprezentare s ˆ calculator a topologiei grafului. x2 ) ∈ A2 etc. y2 ) ∈ A2 . s s Definitia 1. z1 y2 ) ∈ A deoarece (x1 . ın . ın Arcul (x1 x2 . y2 ) ∈ A2 sau x2 = y2 ¸i(x1 . y1 y2 )|x1 .20. y1 x2 ) ∈ A s deoarece x2 = x2 ¸i (x1 . y1 ) ∈ A1 ¸i (x2 . x2 ∈ N2 }. s 1. y1 ) ∈ A1 }.3. y2 ∈ N2 .12. Exemplul 1. y1 ∈ N1 .1.1. x1 y2 ) ∈ A deoarece x1 = x1 ¸i (x2 . A = {(x1 x2 . y1 ) ∈ A1 etc. y1 ∈ N1 . A = {(x1 x2 . y1 y2 )|x1 . A2 ) este ¸ a a s notat˘ G1 + G2 ¸i este digraful G = (N. y2 ) ∈ A2 }. a a a Digraful reprezentat ˆ figura 1.12. x1 = y1 ¸i (x2 . ın Fig. A2 ) ¸ a s este notat G1 × G2 ¸i este digraful G = (N.12 Arcul (x1 x2 .

Un digraf G = (N.1. as s a ¸ Reprezentarea prin matricea de adiacent˘ const˘ ˆ memorarea matricei de adiacent˘ ¸a a ın ¸a M = (mij )n×n unde mij = 1 dac˘ (i. Definitia 1. ˆ general. . m}. NOTIUNI INTRODUCTIVE ¸ Fig. A. . n} ¸i A = {1.13 Fie un digraf G = (N. Pentru reprezentarea unei retele este necesar. ¸ ¸ s ¸ ˆ acest paragraf se prezint˘ reprezent˘rile retelelor orientate. c etc. j) ∈ A a Dac˘ este necesar s˘ memor˘m functia b sau/¸i functia c. b. Reprezent˘rile coresIn a a ¸ a punz˘toare retelelor neorientate sunt similare cu reprezent˘rile retelelor orientate. se pot defini ¸i pe multimea ¸ ¸ ¸ s ¸ nodurilor. Functia valoare b reprezint˘ fie s ¸ ¸ a functia lungime. s ¸ a ˆ acest paragraf se vor prezenta cele mai uzuale structuri de date utilizate pentru In reprezentarea retelelor. . . respectiv s ¸ as a G = (N. Functiile b. ¸ ¸ b) informatii privind functia b sau/¸i functia c. atunci memor˘m matricea a a a ¸ s ¸ a valoare B = (bij )n×n . Analog se define¸te o retea neorientat˘. s˘ ¸ ¸ ın a memor˘m dou˘ tipuri de informatii: a a ¸ a) informatii privind topologia retelei. A. A. Se consider˘ functia s a ¸ valoare b : A → ¸i functia capacitate c : A → + . fie G = (N.12 CAPITOLUL 1. A) pe care s-a/s-au definit functia b sau/¸i functia ¸ ¸ s ¸ c se nume¸te retea orientat˘ ¸i se noteaz˘ fie G = (N. c). A) cu N = {1.27. j) ∈ A a 0 dac˘ (i. La a ¸ a ¸ sfˆr¸itul acestui paragraf sunt prezentate pe scurt ¸i reprezent˘rile retelelor neorientate. . c). . b). . fie functia cost etc. .

14 Matricele M.21. B. j) ∈ A. C. a 0 dac˘ (i. M sunt urm˘toarele: a     M =   0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0         .1. j) ∈ A a 13 Reprezentarea prin matricea de incident˘ const˘ ˆ memorarea matricei de incident˘ ¸a a ın ¸a M = (mij )n×m unde 1 dac˘ j ∈ E + (i).4.14. j) dac˘ (i. a −1 dac˘ j ∈ E − (i). REPREZENTAREA GRAFURILOR unde bij = sau/¸i matricea capacitate s C = (cij )n×n unde cij = c(i.1. a ¸ a Fig. a mij =   0 dac˘ j ∈ E(i) a    Exemplul 1.B =      0 25 35 0 0 0 0 0 15 0 0 45 0 0 0 0 0 15 0 45 0 0 25 35 0        . a 0 dac˘ (i.Consider˘m reteaua orientat˘ din figura 1. j) ∈ A a b(i. j) ∈ A. j) dac˘ (i.

. . dac˘ a pentru V + (k) = ∅. . Tabloul s a a P se define¸te astfel:P (1) = 1. . n + P (i + 1) − 1. Matricea s M are nm elemente ¸i numai 2m elemente nenule (pe fiecare coloan˘ cˆte 2 elemente s a a nenule. are m elemente ¸i reprezint˘ o list˘ de noduri. Prima linie a tabloului T se define¸te astfel: s T (1. ρ Reprezentarea prin liste de adiacent˘ poate fi utilizat˘ ˆ una din urm˘toarele dou˘ ¸a a ın a a variante: . p sunt pointeri. . . . . . .    0. . . p) unde p = n+m.reprezentarea cu ajutorul tablourilor. k) = dac˘ a dac˘ a dac˘ a pentru 0. 1) . . k) = k. . . p sunt noduri ¸i elementele T (2. k = 1. . p k= Elementul T (1. . ˆ ordinea stabilit˘. . n + P (i + 1) − 1. . i = 1. B. P (i + 1) = P (i) + ρ+ (i). p) T = T (2. s 1. ınl˘ ¸ Reprezentarea cu ajutorul tablourilor const˘ ˆ a defini dou˘ tablouri unidimensiona ın a ale. n . . .nodul k. . n. j)|j ∈ V + (i)}.14 CAPITOLUL 1. . dac˘ n + P (i) ≤ k ≤ n + P (i + 1). . Rezult˘ c˘ reprezentarea prin matrice asociate retelei este s a a ¸ eficient˘ numai ˆ cazul retelelor dense (m a ın ¸ n). . . . Al doilea tablou. . . s notat V . . Elementele T (1. . . T (2. 1) . a A doua linie a tabloului T se define¸te astfel: s   n + P (k). k) reprezint˘: a . k). . notat P. arcelor incidente c˘tre exterior nodului i este E a Consider˘m c˘ listele V + (i) ¸i E + (i) sunt ordonate. pentru k = 1. . pentru k = 1. n. n T ( 1. ¸i avem |V + (i)| = |E + (i)| = a a s s + (i). n V + (k) = ∅. . . .         T (2. n. ¸ s Reprezentarea cu ajutorul tablourilor poate fi realizat˘ ¸i prin utilizarea unui tablou as bidimensional T (1. k) = j este ultimul nod din V + (i) k = n + P (i).un nod j din V + (i). . pentru k = n + 1. k) = j nu este ultimul nod din V + (i) k = n + P (i). . . . are n + 1 elemente ¸i reprezint˘ o list˘ de pointeri. . . . pentru k = 1. i = 1. V (k − n).M =      1 1 0 0 0 0 0 0 −1 0 1 −1 0 0 0 0 0 −1 0 1 −1 0 −1 0 0 0 −1 0 1 1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 1 1        Matricele M. . n T ( 1. i = 1. i = 1. . . k). . . ˆ ın a ıntre locatiile P (i) ¸i P (i + 1) − 1. . .reprezentarea cu ajutorul listelor simplu ˆ antuite. C au fiecare n2 elemente ¸i numai m elemente nenule. j) ∈ A} ¸i lista a s + (i) = {(i. . .     k + 1. Pentru retelele rare (m ¸ n2 ) este eficient s˘ utiliz˘m liste de adiacent˘ sau liste de incident˘. . dac˘ 1 ≤ k ≤ n. n. . Primul tablou. un 1 ¸i un -1). . T (1. i = 1. . . . . a . . NOTIUNI INTRODUCTIVE ¸     C=   0 30 50 0 0 0 0 0 40 0 0 10 0 0 0 0 0 30 0 60 0 0 20 50 0         . i = 1. a a ¸a ¸a Lista nodurilor adiacente c˘tre exterior nodului i este V + (i) = {j|(i. Tabloul V contine nodurile j s a a ¸ din lista V + (i). n.

V + (2) = {4}. . un cˆmp pens ¸ a a a tru memorarea pointerului care indic˘ leg˘tura la urm˘toarea locatie ¸i eventual un a a a ¸ s cˆmp sau dou˘ cˆmpuri pentru b(i. 4). dac˘ 1 ≤ k ≤ n. fiecare list˘ ınl˘ ¸ a a corespunde la un nod i ¸i are ρ+ (i) locatii. Fiecare locatie corespunde unui arc (i. 7. . V = (2.1.14 avem urm˘toarele reprezent˘ri a ¸ a a cu ajutorul tablourilor ¸i cu ajutorul listelor simplu ˆ a¸uite: s ınl˘t V + (1) = {2. una pentru fiecare nod i cu ρ+ (i) locatii. 9). ρ+ (5) = 2. fiecare list˘ ˆ antuit˘. . n = 5. . j) sau/¸i c(i. ρ+ (4) = 2.a primului nod j din V a . 3. dac˘ n + P (i) ≤ k < n + P (i + a a 1) − 1. Dac˘ locatia este ultima din lista a a a s a ¸ ˆ antuit˘ atunci prin conventie ˆ cˆmpul pointerului punem valoarea 0. P = (1. ˆ mod similar se poate descrie matricea de incident˘ coloan˘ cu coloan˘ In ¸a a a utilizˆnd liste de incident˘. 3. 1 2 3 4 5 2 3 4 2 3 5 3 4 6 8 9 10 12 7 0 0 0 11 0 13 0 T = Reprezentarea prin liste de adiacent˘ revine la descrierea matricei de adiacent˘ ¸a ¸a linie cu linie. Dac˘ ρ a ınl˘ ¸ a a Exemplul 1. k) = 0 reprezint˘ adresa (coloana) din T (1. 3}. i = 1. V + (3) = {2}. 3. Deoarece ınl˘ ¸ a ¸ ın a avem n liste. 4}. 5. 5}. k ). ρ+ (1) = 2. Reprezentarea cu ajutorul listelor simplu ˆ antuite const˘ din n liste. adic˘ k = T (2.22. j) s ¸ ¸ ¸i contine mai multe cˆmpuri: un cˆmp pentru memorarea nodului j. 4. notat CAP . V + (5) = {3. 3. REPREZENTAREA GRAFURILOR 15 Elementul T (2. V + (4) = {3. 5. k): a a + (k). 2. k) din V + (i). a ¸a . Considerˆnd reteaua din figura 1. cu n elemente ce contine pointeri care indic˘ prima locatie din ¸ a ¸ + (i) = 0 atunci CAP (i) = 0. m = 8. n + m = 5 + 8 = 13. ρ+ (2) = 1. .4. este necesar un tablou unidi¸ mensional. n. ρ+ (3) = 1. 4.a urm˘torului nod j a lui j = T (1. j).

O retea neorientat˘ G = (N. j) dac˘ reteaua este G = (N. 5. A. adic˘ arce care au aceea¸i a ¸ ¸ a s extremitate initial˘ ¸i aceea¸i extremitate final˘. c) atunci tabloul E are patru linii ¸i m s a a ¸ s coloane. c) ¸i a ¸ s E(1. corespunde unui arc (i. Alegerea unei reprezent˘ri depinde de problema de rezolvat ¸i de limbajul ¸a a s ales. j). In a ınl˘ ¸ caz topologia retelei se poate modifica u¸or. A) cu |N | = n noduri ¸i |A| = m arce. functiile b ¸i c sunt definite ˆ ¸ s ın raport cu problema de rezolvat ¸i G se reprezint˘ prin una din metodele descrise mai s a sus. k) = c(i.28. E(3. k) = a s j. A. c) cu N = N. j) sau c(i. 7. ˆ ordinea stabilit˘. Consider˘m reteaua reprezentat˘ ˆ figura 1. b) sau G = (N. j). Dac˘ reprezent˘m o retea s a a ¸ G = (N. s Definitia 1. y) ∈ A}. ¸ as s a Reprezentarea prin liste de adiacent˘ este avantajoas˘ cˆnd este implementat˘ ˆ ¸a a a a ıntrˆ acest un limbaj care are posibilitatea s˘ lucreze cu liste ˆ antuite (PASCAL. A. j) dac˘ reteaua este G = a ¸ (N. 1.14 Tablourile P ¸i E a ¸ a ın s sunt urm˘toarele: a P = (1. y) ∈ A} a ¸ ¸ ¸i c = max{c(x. b. b. k) = b(i. Se consider˘ s a functia valoare b : A → ¸ ¸i functia capacitate c : A → . A = {(i. (j. A. Functia valoare b s ¸ ¸ reprezint˘ fie functia lungime. Prin problem˘ se ˆ ¸elege o functie total definit˘ P : I → F . j] ∈ A}. k) = b(i. NOTIUNI INTRODUCTIVE ¸ Reprezentarea prin liste de incident˘ const˘ ˆ utilizarea tabloului unidimensional ¸a a ın P al pointerilor ¸i a unui tablou bidimensional notat E. Fiecare coloan˘ k. C). E(2. ¸ s Se presupune c˘ multimile I ¸i F sunt nevide ¸i cel mult num˘rabile. Tabloul E contine arcele din E + (i). 3. y)|(x. i) | [i. E(2. c) atunci tabloul E are trei linii ¸i m coloane ¸ s ¸i dac˘ reprezent˘m reteaua G = (N. 9)     E= 1 1 2 3 4 4 5 5 2 3 4 2 3 5 3 4 25 35 15 45 15 45 25 35 30 50 40 10 30 60 20 50      Un alt avantaj al reprezent˘rii prin liste de adiacent˘ sau liste de incident˘ este a ¸a ¸a c˘ permite reprezentarea retelelor care contin arce paralele. j) ¸i anume E(1.5 Notiuni de complexitatea algoritmilor ˆ teoria grafu¸ ın rilor ˆ acest paragraf se va nota cu r cel mai mic ˆ In ıntreg mai mare sau egal cu r pentru r∈ . A. c) se transform˘ ˆ ¸ a a ıntr-o retea orientat˘ G = ¸ a (N . k) = i. A. A. b) sau o retea G = (N. k) = i.16 CAPITOLUL 1. de la coloana P (i) inclusiv pˆn˘ la coloana P (i + 1) − 1 inclusiv. b. Fie b = max{b(x. E(3. Fie un digraf G = (N. unde I ¸ a ınt ¸ a este multimea informatiilor initiale (datele de intrare ale problemei) ¸i F este multimea ¸ ¸ ¸ s ¸ informatiilor finale (datele de ie¸ire ale problemei). y)|(x. 4. a a Exemplul 1. Reprezentarea prin liste de incident˘ ¸ s ¸a are avantajul c˘ are nevoie de mai putin˘ memorie decˆt reprezentarea prin liste de a ¸ a a adiacent˘. fie functia cost etc. A. E(4. b. ¸i informatiile ¸ ın a s ¸ asociate acestor arce. a ¸ s s a .23. c). k) = j.

¸ (n + 1) log(m + 1) biti pentru codificarea elementelor tabloului P . Pentru aceast˘ problem˘ ¸a a a 2 biti pentru reprezentarea matricei.30. ¸ log m biti pentru codificarea lui m. iar prin abuz de notatie uneori vom ¸a s ¸ ¸ scrie p ∈ P . p ∈ ¸ s a P . b). COMPLEXITATEA ALGORITMILOR ˆ TEORIA GRAFURILOR IN 17 Exemplul 1. Pentru m ¸i n suficienti de mari se poate considera c˘ problema s ¸ a are dimensiunea m log n .25.29. A). a Exemplul 1. i = 1.26. . n + 1 ¸i 1 ≤ V (i) ≤ n. o retea G = a a a a ¸ (N. y). b). trebuie log n biti pentru codul num˘rului n ¸i n ¸ a s ¸ Dimensiunea problemei. .1. ˆ problema drumului minim ˆ reteaua G = (N.24. A) reprezentat prin matricea sa de adiacent˘ M . pentru a In ın ¸ defini o instant˘ a acestei probleme este necesar s˘ specific˘m topologia digrafului ¸a a a G = (N. In ¸ iar ˆ reteaua G = (N. 2. Lista V este un tablou s unidimensional ce are m elemente ¸i V (P (i)) pˆn˘ la V (P (i + 1) − 1) contin succesorii s a a ¸ nodului i. d(p) este un num˘r natural care reprezint˘ dimensiunea structural˘ a In a a a informatiei initiale. Presupunem c˘ pentru reprezentarea digrafului G = (N. Rezult˘ 1 ≤ P (i) ≤ m + 1.5. ˆ reteaua G = (N. ˆ continuare se vor prezenta diferite abord˘ri ale complexit˘¸ii unui algoritm. ¸ m log n biti pentru codificarea elementelor tabloului V . Exemplul 1. Dac˘ not˘m cu ρ+ (i) semigradul ¸a s a a exterior al nodului i ∈ N . . n. A. A) se folosesc listele a de adiacent˘ P (lista de pointeri) ¸i V (lista nodurilor). precizarea problemei P (i) pentru ¸ s ¸a o valoare specificat˘ i ∈ I. a s Deci pentru a descrie aceast˘ problem˘ sunt necesari: a a log n biti pentru codificarea lui n. ¸ Rezult˘ c˘ dimensiunea problemei este log n + log m + (n + 1) log(m + 1) + a a m log n + m log b . deoarece lungimea codific˘rii binare a unei informatii initiale va fi ¸ ¸ a ¸ ¸ m˘rginit˘ de o functie avˆnd ca argument dimensiunea sa structural˘. nodurile surs˘ ¸i destinatie ¸i functia b. atunci lista P este un tablou unidimensional ce are n + 1 elemente cu P (1) = 1 ¸i P (i+1) = P (i)+ρ+ (i). S˘ consider˘m o problem˘ care are ca dat˘ de intrare un digraf a a a a G = (N. (x. . A. i = 1. Se nume¸te dimensiunea problemei P un num˘r natural notat d(p). c) problema fluxului maxim.Se nume¸te instant˘ a problemei P . . y) ∈ A. ¸ m log b biti pentru codificarea valorilor numerice b(x. .27. a a ¸ a a Exemplul 1. . . Ne vom ocupa numai de resursa timp. a Pentru o instant˘ P (i) se va folosi ¸i notatia p. . ın ¸ Definitia 1. Pentru n suficient de mare se poate considera dimensiunea problemei egal˘ cu n2 . b) se poate formula problema drumului minim. p ∈ P . In a at Resursele de calcul asociate executiei unui algoritm sunt spatiul de memorie ¸i ¸ ¸ s timpul necesar de executie. A. deoarece progresele ¸ tehnologice din ultima perioad˘ conduc la o sc˘dere a importantei memoriei folosite de a a ¸ algoritm. m. A. care reprezint˘ lungimea unei codific˘ri binare a informatiei initiale. este log n +n2 . . as ¸ s ¸ Un algoritm este o procedur˘ care rezolv˘ pas cu pas o instant˘ p. s Definitia 1. .Se spune c˘ algoritmul α rezolv˘ problema P dac˘ algoritmul determin˘ ¸ a a a a solutia oric˘rei instante p ∈ P. S˘ consider˘m o problem˘ care are ca dat˘ de intrare. . a a ¸a Definitia 1. i = 1. ¸ a ¸ Un algoritm α care rezolv˘ instanta p va porni de la o codificare a informatiei initiale a ¸ ¸ ¸ i ∈ I ¸i va furniza o codificare a rezultatului.31. a a ¸ ¸ ˆ general. .

c˘ executia unei instructiuni ele¸ ¸ a ¸ ¸ mentare nu depinde de m˘rimea operanzilor ¸i de timpul de memorare a rezultatelor. algoritmul functioneaz˘ prost sau foarte prost. dezavantaje majore: (1) ˆ general. s a ˆ cele ce urmeaz˘ se vor introduce notatiile O.18 CAPITOLUL 1. a a a a Obiectivul analizei cazului mediu const˘ ˆ studierea comport˘rii ˆ medie a unui a ın a ın algoritm. de asemenea. Aceast˘ analiz˘ are cˆteva deza¸ a a a vantaje majore: (1) performantele unui program depind de limbajul de programare. Totu¸i. a a a aceasta ar ˆ ınsemna considerarea unor detalii de implementare. care apar rar ¸ s a ¸ ˆ practic˘. operatii logice (comparatii). d(p) = k}). Un dezavantaj major este faptul c˘ Tα (k) poate fi a a determinat˘ de instante ”patologice” care apar destul de rar ˆ practic˘. este dificil ın s˘ se determine o distributie de probabilitate corect˘ pe multimea instantelor p. iar pe de alt˘ parte. se vor c˘uta margini a superioare ¸i inferioare pentru Tα (k). (3) ˆ general. Analiza cazului mediu are. (b) determinarea me¸ ¸ ¸ m diei variabilei aleatoare Tα (p). a s Aceasta ˆ ınseamn˘ c˘ resursa timp este studiat˘ independent de sistemul de calcul pe a a a care se face implementarea algoritmului. Θ ¸i se vor defini algoritmii In a ¸ s polinomiali ¸i cei exponentiali. p ∈ P . a ¸ Deoarece determinarea exact˘ a lui Tα (k) este uneori dificil˘. operatiile elementare sunt: operatii de atribuire. p ∈ P . a (4) are ¸i avantajul c˘ Tα (k) se determin˘ mai u¸or decˆt Tα (k). (2) de obis cei aceast˘ analiz˘ este mare consumatoare de timp ¸i este scump˘. Totu¸i aceast˘ analiz˘ este folosit˘ ˆ cazul cˆnd algoritmul are performante at s a a a ın a ¸ bune pentru majoritatea instantelor ¸i pentru un num˘r mic de instante. Dar avantajele a ¸ ın a acestei analize dep˘¸esc dezavantajele ¸i de aceea este cea mai folosit˘ metod˘ pentru as s a a a m˘sura performantele unui algoritm. a s Obiectivul analizei empirice const˘ ˆ studierea comport˘rii ˆ practic˘ a unui ala ın a ın a goritm. -. Ω. p ∈ P . de ¸ calculatorul folosit ¸i de priceperea programatorului care a scris programul. analiza cazului s a a s a m s cel mai defavorabil nu este perfect˘. care presupune rezolvarea urm˘toarelor dou˘ etape: (a) precizarea unei a a distributii de probabilitate pe multimea instantelor p. ˆ general. a ¸ a ¸ ¸ (2) aceast˘ analiz˘ depinde de distributia de probabilitate aleas˘. (3) compararea a a s a algoritmilor prin aceast˘ analiz˘ poate s˘ conduc˘ la rezultate eronate. analiza cazului mediu ¸i analiza cazului cel mai defavorabil. Se scrie un program pentru algoritmul respectiv ¸i se testeaz˘ performantele s a ¸ programului pe diferite clase de instante ale problemei. se va studia comportarea sa asimptotic˘. (2) este independent˘ de calculatorul a ¸ a pe care se face implementarea algoritmului. detera a ¸ a ın m minarea mediei Tα (k) se reduce la calculul unor sume finite care sunt evaluate cu mari dificult˘¸i. Aceast˘ analiz˘ const˘ ˆ a determina Tα (k) = sup{Tα (p)|p ∈ P. Un pas al unui algoritm α este o operatie elementar˘ (instructiune elemen¸ ¸ a ¸ tar˘). ˆ literatura de specialitate exist˘ trei tipuri de abord˘ri ale complexit˘¸ii unui alIn a a at goritm α: analiza empiric˘. Tα (k) = M ({Tα (p) | p ∈ P. Se presupune. /). (3) face posibil˘ compararea algoritmilor. ın a ¸ a Analiza cazului cel mai defavorabil elimin˘ multe din dezavantajele prezentate mai a sus. s ¸ . a a a ın Rezult˘ c˘ analiza cazului cel mai defavorabil: (1) furnizeaz˘ o margine superioar˘ a a a a pentru num˘rul operatiilor elementare (instructiunilor elementare) necesare algoritmua ¸ ¸ lui α pentru rezolvarea oric˘rei instante p. NOTIUNI INTRODUCTIVE ¸ Vom nota Tα (p) timpul de executie necesar algoritmului α pentru rezolvarea instantei ¸ ¸ p. p ∈ P . . Acest timp reprezint˘ num˘rul pa¸ilor efectuati de algoritm pentru rezolvarea a a s ¸ instantei p. operatii aritmetice a In ¸ ¸ ¸ (+. d(p) = k}.

S˘ consider˘m graful G = (N. Se spune c˘ o problem˘ algoritmic˘ P are complexitatea O(f(k)) ¸ a a a dac˘ exist˘ un algoritm α care rezolv˘ problema P ¸i algoritmul α are complexitatea a a a s Tα (k) = O(f (k)). ∀ k ≥ k0 }. ∗ +. atunci pentru calculul matricei produs D = B ×C s a ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ trebuie determinate toate elementele dij = bi1 ×c1j + . . . a Definitia 1. . ¸ Exemplul 1. Se obi¸nue¸te ca ˆ loc de a scrie g ∈ O(f ) s˘ se foloseasc˘ notatia g = O(f ) (similar s s ın a a ¸ pentru Ω ¸i Θ). unde m ˆ at a ¸ ınseamn˘ minute. 17 × 101 m 2n 1. ˆ acest exemplu. 19 ∃k0 ∈ N : g(k) ≤ r1 f (k). . Deci pentru calculul celor n2 elemente dij sunt necesare ¸ n3 operatii elementare. . unde prin M i not˘m. z ˆ a ınseamn˘ zile ¸i s a s ˆ ınseamn˘ secole.33. ai ∈ {0. ˆ tabelul de mai jos sunt prezentate coma In plexit˘¸ile timp pentru cˆteva functii. a a Dac˘ avem de efectuat produsul boolean a dou˘ matrice boolene (cu elemente 0 ¸i a a s ˙ 1) B ¸i C p˘tratice de dimensiune n. Se folosesc urm˘toarele notatii: ¸ a ¸ O(f ) = {g|g : N → N .32. Convenim s˘ consider˘m ca operatie ¸ a a a a ¸ elementar˘ perechea ordonat˘ (×. Definitia 1. a Demonstrarea optimalit˘¸ii unui algoritm α pentru o problem˘ P este o activitate at a foarte complicat˘.. g ∈ O(f ) ∩ Ω(f )}. 66 × 10−6 m n5 5. n}. . A) cu N = {1. respectiv adunarea boolean˘. ∃k0 ∈ N : g(k) ≥ r2 f (k). Exemplul 1. s Definitia 1. Unele probleme de teoria grafurilor ¸a n−1 .35. . +). puterea necesit˘ calcularea matricei M a a ın boolean˘ de ordinul i a matricei M . Rezult˘ c˘. ∃ r1 ∈ Ω(f ) = {g|g : N → N . Se nume¸te complexitatea timp (sau simplu complexitate) a algoritmu¸ s lui α comportarea asimptotic˘ a lui Tα (k).28. ∃ r2 ∈ ∗ +. Dintr-un exemplu prezentat mai sus rezult˘ c˘ dimensiunea problemei este n2 . +bin ×cnj . + reprezint˘ a ˆ ınmultirea boolean˘. a Definitia 1. Se spune c˘ o problem˘ algoritmic˘ P are complexitatea Ω(f (k)) dac˘ ¸ a a a a orice algoritm α care rezolv˘ problema P are complexitatea Tα (k) = Ω(f (k)). Presupunem c˘ o operatie elementar˘ necesit˘ pentru executie 10−6 a ¸ a a ¸ secunde. 33 × 10−2 m 0. A = {1. Se nume¸te algoritm polinomial un algoritm α cu complexitatea ¸ s O(f (k)) unde f (k) este un polinom ˆ k. ∀ k ≥ k0 }.. ak = 0. Exist˘ foarte putine rezultate de acest fel. 27 × 10 z nn 3 × 1010 s . . 1}. m} a a reprezentat prin matricea sa de adiacent˘ M . . . Se spune c˘ un algoritm α pentru rezolvarea problemei P este optimal ¸ a dac˘ problema P are complexitatea Ω(Tα (k)). . COMPLEXITATEA ALGORITMILOR ˆ TEORIA GRAFURILOR IN Fie functia f : N → N . 66 × 10−2 m 1. Fie: ¸ k n−1= i=0 ai 2i .36.34.5. Un algoritm care nu este polinomial se nume¸te ın s exponential. adic˘ O(1) = 10−6 secunde. unde ×. a a ¸ Definitia 1. Θ(f ) = {g | g : N → N. pentru calculul unui element dij sunt a a ˙ ˙ a a necesare n operatii elementare.1. Deci problema P const˘ ˆ calculul matricei a a ın M n−1 .29. a n 20 40 n 0. 33 × 10−6 m 0.

Ω. ˆ cazul cel mai defavorabil. m.36. Consider˘m cazul cel mai ¸ a defavorabil cu ai = 1. Algoritmul necesit˘ atunci log(n − 1) (n − 1 = 2 a 1) calculul matricelor booleene: ˙ M. . . Deoarece k = log(n − 1) − 1 ¸i di¸ s 2 .36). ¸ Deci pentru a calcula M n−1 trebuie s˘ efectu˘m. ¸ Evident. Regulile de calcul pentru O. Dac˘ complexitatea algoritmului este O(f (n. deoarece dac˘ ai = 0 atunci (M 2 )ai = ¸ a U (matricea unitate) ¸i nu se mai efectueaz˘ ˆ s a ınmultirea. log c)). k. i = 0. m. m. O(n!). ˆ practica curent˘. a log b. log c. rezult˘ c˘ pentru calculul matricei ¸ a a M n−1 sunt necesare 2n3 k operatii elementare. log b. algoritmii tare polinomial sunt preferati fat˘ de algoritmii slab polinomial. referitor la complexitatea algoritmilor. 2k a a ın ˆ ınmultiri booleene de matrice booleene. Θ pot fi considerate ca relatii ˆ a a a ¸ ¸ ıntre functii: O este relatia ¸ ¸ ”este dominat˘ asimptotic de”. . ın ¸ ¸ ˆ continuare se vor prezenta anumite reguli de calcul pentru O. atunci se spune c˘ algorit¸ a a mul este polinomial. n. ce reprezint˘ k ˆ a ınmultiri booleene de matrice booleene. M 2 = M ×M. ¸ 2) calculul matricelor booleene: ˙ M 3 = M ×M 2 . . avem urm˘toarele notiuni In a ¸ specifice. se exprim˘ comın a a plexitatea unui algoritm ˆ functie de m. b. . Mai ˆ ai In ıntˆ s˘ preciz˘m c˘ relatiile O. De exemplu. . log b. Ω. c. k = log(n − 1) − 1 (2k < n − 1 < 2k+1 ) ¸i k = s k ). Ω. O(2 at exponentiali. Referitor la problemele din teoria grafurilor. Cum problema este din teoria grafurilor ın ¸ se consider˘ c˘ algoritmul pentru calculul matricei M n−1 are complexitatea O(n3 log n). n. Se spune c˘ un algoritm este pseudopolinomial dac˘ f este o functie poli¸ a a ¸ nomial˘ de m. ˙ M 7 = M 3 ×M 4 . ın ¸ ¸ conform definitiei 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE ¸ ˆ acest caz avem M n−1 = M a0 ×(M 2 )a1 × . unde f (n. Ω este relatia ”domin˘ asimptotic pe” ¸i Θ este relatia a ¸ a s ¸ ”are acela¸i ordin de m˘rime ca”. M 2 = M 2 k k−1 ˙ ×M 2 k−1 ce reprezint˘ k ˆ a ınmultiri booleene de matrice booleene. rezult˘ c˘ algoritmul pentru calculul matricei M n−1 are mensiunea problemei este n a a complexitatea O(n3/2 log n). Cum pentru ˆ ¸ ınmultirea boolean˘ a dou˘ ma¸ a a trice booleene sunt necesare n3 operatii elementare. . c. Re¸ s marc˘m faptul c˘ definitia algoritmului polinomial din teoria grafurilor se ˆ a a ¸ ıncadreaz˘ a ˆ definitia algoritmului polinomial pentru cazul general (Definitia 1. O(m · n · c) sunt complexit˘¸i pentru algoritmi polinomial. ˙ M 15 = M 7 ×M 8 . log c) este o functie polinomial˘ de n. . De asemenea. . a ¸ a s s ˆ general. a a ˆ teoria grafurilor. b. Θ. un algoritm din teoria grafurilor este exponential dac˘ nu este ¸ ¸ a n ). Se constat˘ u¸or c˘ relatiile O ¸i Ω sunt relatii de s a a s a ¸ s ¸ preordine (reflexive ¸i tranzitive) ¸i c˘ relatia Θ este o relatie de echivalent˘ (reflexiv˘. Un algoritm polinomial se spune c˘ este algoritm tare polinomial a dac˘ f este o functie polinomial˘ numai de n ¸i m ¸i algoritm slab polinomial altfel.20 CAPITOLUL 1. s s a ¸ ¸ ¸a a simetric˘ ¸i tranzitiv˘). Acest produs boolean ˙ ˙ ˙ In i contine cel mult log(n − 1) ˆ ¸ ınmultiri boolene. . . ×(M 2k )ak . Algoritmii pseudopolinomiali constituie o subclas˘ important˘ a a a a clasei algoritmilor exponentiali. c˘ sunt preferati algoritmii polinomiali fat˘ de algoritmii exponentiali ¸i a ¸ ¸a ¸ s ˆ cadrul algoritmilor exponentiali sunt preferati algoritmii pseudopolinomiali. . Θ sunt urm˘toarele: as a a . In ¸ ¸a deoarece ei pot rezolva probleme cu valori arbitrar de mari pentru functiile b ¸i c. .

s a c)g1 = Θ(f1 ) ¸i g2 = Θ(f2 ) implic˘ g1 · g2 = Θ(f1 · f2 ). b)f = Ω(f ). s a b)g1 = Ω(f1 ) ¸i g2 = Ω(f2 ) implic˘ g1 + g2 = Ω(min(f1 . Θ: ¸ a)g = O(f ) ¸i f = O(h) implic˘ g = O(h). De exemplu. Ω.1).1) at a ¸ g(n) avem: ∀ > 0. at In a a a trebuie revenit la definitiile O. ∃n0 ∈ N astfel ˆ at ∀n ≥ n0 avem f (n) − c < sau ∀ > 0. a 3) Tranzitivitatea relatiilor O. s a 6) Fie g1 ≥ g2 : a)g1 = O(f1 ) ¸i g2 = O(f2 ) implic˘ g1 − g2 = O(f1 ).1) (1. COMPLEXITATEA ALGORITMILOR ˆ TEORIA GRAFURILOR IN 1) Reflexivitatea relatiilor O. s a c)g1 = Θ(f1 ). f2 )). s a c)g1 = Θ(f1 ) ¸i g2 = Θ(f2 ) implic˘ g1 + g2 = Θ(max(f1 . Ω. s a b)g1 = Ω(f1 ) ¸i g2 = Ω(f2 ) implic˘ g1 · g2 = Ω(f1 · f2 ). Ω. 2) Simetria relatiei Θ: ¸ g = Θ(f ) implic˘ f = Θ(g).1. dac˘ ¸ s a . s a 4) Fie c ∈ ∗ : + a)g = O(f ) implic˘ cg = O(f ). a 5) Fie g1 ≥ g2 sau g1 ≤ g2 : a)g1 = O(f1 ) ¸i g2 = O(f2 ) implic˘ g1 + g2 = O(max(f1 . Θ pentru a putea compara g ¸i f . (1. f2 )). s a 7) Fie g1 ≥ g2 sau g1 ≤ g2 : a)g1 = O(f1 ) ¸i g2 = O(f2 ) implic˘ g1 · g2 = O(f1 · f2 ). (1. f2 )).2) (1. a b)g = Ω(f ) implic˘ cg = Ω(f ). s a b)g = Ω(f ) ¸i f = Ω(h) implic˘ g = Ω(h). ˆ cazul cˆnd nu exist˘ limit˘. s a b)g1 = Ω(f1 ) ¸i g2 = Ω(f2 ) implic˘ g1 − g2 = Ω(f2 ). a c)g = Θ(f ) implic˘ cg = Θ(f ). n0 ∈ N ıncˆ astfel ˆ at ∀n ≥ n0 avem ıncˆ (c − )f (n) < g(n) < (c + )f (n). s a c)g = Θ(f ) ¸i f = Θ(h) implic˘ g = Θ(h). g2 = Θ(f2 ) ¸i f1 = Ω(f2 ). s a Aceste reguli sunt consecinte evidente ale definitiilor.5. c)f = Θ(f ). f2 = O(f1 ) implic˘ g1 − g2 = Θ(f1 ). Θ: ¸ a)f = O(f ). ¸ ¸ Deseori se pot compara functiile f ¸i g calculˆnd ¸ s a g(n) .2). Reciprocile propriet˘¸ilor (1. n→∞ f (n) lim Se obtin urm˘toarele propriet˘¸i: ¸ a at g(n) = c > 0 implic˘ g = Θ(f ) a n→∞ f (n) g(n) lim =0 implic˘ g = O(f ) ¸i g = Θ(f ) a s n→∞ f (n) g(n) lim =∞ implic˘ g = Ω(f ) ¸i g = Θ(f ) a s n→∞ f (n) lim 21 (1.3) Aceste propriet˘¸i rezult˘ din definitia limitei: de exemplu pentru proprietatea (1.3) sunt false.

o muchie s ¸ s a s ¸ [x. sistemul informational. V . R s a a s as Rupea. NOTIUNI INTRODUCTIVE ¸ f (n) = 2n. dar g ∈ Θ(f ) deoarece pentru orice n avem 2 f (n) ≤ g(n) ≤ f (n). fluxuri tehnologice. troleibuzelor sau tramvaielor. gaze sau energie electric˘. A. calculatoare. b. F .Bra¸ov. radio. y sunt conectate printr-o ¸osea modernizat˘ ¸i b a a s s as reprezint˘ functia distant˘. telegrafice. programele de ¸ ¸ ¸ investitii. A. sistemul limfatic etc. B .22 CAPITOLUL 1. Fig. y] ∈ A reprezint˘ faptul c˘ ora¸ele x. Pe fiecare muchie s-a trecut distanta ˆ s a ın ¸ ın kilometri. A. R .6 1. topografice. de organizare a muncii. traseele aeriene sau maritime.Victoria.Codlea. de drenaj. at retelele cristalografice. traseele din at s a a localit˘¸i ale autobuzelor. ¸ a a telefonice. ˆ figura 1.Rˆ¸nov. cartografice. C . atunci limita de s 1 mai sus nu exist˘. Z . pot ¸ ¸ ¸ fi descrise traseele dintre localit˘¸i pe ¸osele. sistemul nervos. Totodat˘ sunt retele aparatul ¸ ¸ a ¸ circulator al sˆngelui.1 Aplicatii ¸ Retele de comunicatii ¸ ¸ O retea de comunicatie se poate descrie printr-o retea G = (N. hidrografice. de termoficare. S-a considerat reteaua G = (N. cadastrale. De asemenea ¸ repartitiile de materiale sunt retele de comunicatii. a 1. S . c). de alimentare cu ap˘. televiziune.6.30.15 B . de ¸ irigatii. autostrad˘ sau cale ferat˘. b) neorientat˘. a Exemplul 1.S˘cele. geografice.Z˘rne¸ti a a s . unde fiecare nod x ∈ N reprezint˘ un ora¸ din judet.1.15 este reprezentat˘ reteaua G = (N. P . Astfel. telecomunicatii. b) a traseelor pe In a ¸ ¸osele din judetul Bra¸ov.F˘g˘ra¸.Bran. deoarece a ¸ ¸a ¸ a pe o ¸osea [x.Predeal. g(n) = n pentru n = 2k + 1 ¸i g(n) = 2n pentru n = 2k. y] se circul˘ ˆ ambele sensuri.

3 . iar dac˘ pentru o persoan˘ se instituie comunicarea direct˘ de la nodul 4 la a a a nodul 2. este schematizat˘ circulatia sˆngelui ˆ In a ¸ a ın corpul omenesc. ¸ ın a .1.1.16. ın a a Multe alte aplicatii ale grafurilor vor fi prezentate ˆ capitolele urm˘toare. Dac˘ pentru o persoan˘ ar exista arcul (1. ˆ digraf ar ap˘rea arcul (4. 2 . 3).trunchi celiac.auricul stˆng.ventricul stˆng. a a a 7 .6. 6 .ventricul drept. 8 . 5 . atunci aceast˘ persoan˘ ar avea boala a a a a lui Roger.16 1 . APLICATII ¸ 23 Exemplul 1.cap.pl˘mˆni. a 4 .membre inferioare. 2).auricul drept.membre superioare. Fig. atunci persoana decedeaz˘. 9 . ˆ digraful din figura 1.31.

NOTIUNI INTRODUCTIVE ¸ .24 CAPITOLUL 1.

s Algoritmul parcurgerii generice (algoritmul PG) este urm˘torul: a 25 . m} are urm˘toarea formulare: s˘ se genereze multimea W ⊂ N a nodurilor y pentru care a a ¸ exist˘ drum de la un nod surs˘ dat s la nodul y ˆ digraful G. N = {1. a s a s atunci se poate vizita nodul y.1 Parcurgerea generic˘ a grafurilor a Se folosesc notatiile precizate mai sus ¸i ˆ plus not˘m cu o tabloul ordine care este ¸ s ın a unidimensional ¸i are n elemente. adic˘ un nod vizitat ai c˘rui succesori au fost ˆ totalitate vizitati. ¸ V multimea nodurilor vizitate ¸i neanalizate. 2. A). y) este arc admisibil In a ¸i dac˘ nodul y este vizitat explorˆnd arcul (x. ˆ a a ın a a ın digraful G. . care este unidimensional cu n elemente.Capitolul 2 Parcurgeri de grafuri Problema parcurgerii unui digraf G = (N. Algoritmii pe care ˆ vom prezenta pentru rezolvarea problemei parcurgerii unui diıi graf G sunt metode sistematice de vizitare a nodurilor y accesibile din s. Fiecare iteratie ¸ a executiei oric˘rui algoritm de parcurgere stabile¸te pentru fiecare nod apartenenta la ¸ a s ¸ una din urm˘toarele trei st˘ri: a a • nevizitat. s a a ın ¸ Dac˘ nodul x este vizitat ¸i neanalizat. y) se spune c˘ nodul x este predecesorul s a a a parcurgere al nodului y. . ˆ acest caz se spune c˘ arcul (x. ¸ s p tabloul predecesor. y) ¸i nodul y este nevizitat. . . A = {1. ˆ acest capitol se vor prezenta urm˘torii algoritmi pentru parcurgerea unui diIn a graf: algoritmul generic. Ace¸ti algoritmi utilizeaz˘ s s a urm˘toarele notatii comune: a ¸ U multimea nodurilor nevizitate. de la nodul surs˘ s la nodul y atunci se spune c˘ nodul y este accesibil din a a nodul s. algoritmul BF ¸i algoritmul DF. n}. . . ¸ s W multimea nodurilor vizitate ¸i analizate. Dac˘ exist˘ drum. . exist˘ arc (x. s a a ¸ ¸ •vizitat ¸i analizat. adic˘ un nod vizitat ai c˘rui succesori au fost partial vizitati. • vizitat ¸i neanalizat. .

astfel yk ar fi fost introdus ˆ V . Teorema 2. V := {s}. Deci complexitatea algoritmului PG este O (m + n) = O (m). V := V ∪ {y}.2 Algoritmul PG are complexitatea O (m) . FOR toti y ∈ U DO o(y) := ∞. Rezult˘ c˘ y ∈ V . BEGIN U := N − {s}. algoritmul determin˘ multimea tuturor nodurilor care sunt accesibile ¸ a ¸ din nodul surs˘ s ˆ digraful G = (N. ¸ a ın Demonstratie Din liniile (10). deci y ∈ W ¸i teorema este demonstrat˘. (11) ¸i (12) ale algoritmului rezult˘ c˘ toate nodurile ¸ s a a introduse ˆ V sunt eliminate dup˘ ce sunt analizate. . . Deoarece yk ∈ V ¸i (yk−1 .26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) CAPITOLUL 2. Demonstratie Din liniile (10) . END. ρ − (x) = 1 pentru toate nodurile x din N cu x = s. (11) ¸i (12) ale algoritmului rezult˘ c˘ fiecare nod ¸ s a a al digrafului G este introdus ¸i eliminat din V cel mult o dat˘. FOR toti y ∈ N DO p(y) := 0. . Prin reducere la aa a ¸ absurd s˘ presupunem c˘ exist˘ un drum D = (y1 . ¸ WHILE V = ∅ DO BEGIN se selecteaz˘ un nod x din V . Deci dup˘ un num˘r finit de ın a a a iteratii se obtine V = ∅ ¸i executia algoritmului se opre¸te. Aceasta contrazice faptul c˘ ˆ linia (3) a algoritmului initializ˘m a / a ın ¸ a V :={s}. Continuˆnd procedeul vom deduce ˆ final / ın a ın c˘ s = y1 ∈ V . s . yk−1 . Pentru a ar˘ta c˘ la ter¸ ¸ s ¸ s a a minarea executiei. ¸ k := 1. . W := W ∪ {x}. Deoarece executia s a ¸ algoritmului se termin˘ cˆnd V = ∅ deducem c˘ algoritmul execut˘ cel mult 2n iteratii. Rezult˘ c˘ yk ∈ V . y2 . A) . a a a a ¸ Fiecare arc (x. yk ) ∈ A deducem c˘ ın s / a a / / s a yk−1 ∈ V . S˘ a ¸ s ın a ar˘t˘m c˘ W contine toate nodurile y ∈ N care sunt accesibile din s. o(s) := 1. a IF exist˘ arc(x. trebuie s˘ ar˘t˘m c˘ la terminarea executiei a ın a aa a ¸ algoritmului multimea W este: ¸ W = {y|y ∈ N ¸i exist˘ drum de la s la y} . A se nume¸te arborescent˘ cu r˘d˘cina s dac˘ este f˘r˘ cicluri s ¸a a a a aa ¸i ρ − (s) = 0. k := k + 1. (11) ¸i (12) ale algoritmului rezult˘ c˘ ˆ V sunt introduse numai s a a ın noduri y care sunt accesibile din s ¸i c˘ dup˘ ce un nod x ∈ V a fost analizat el este s a a eliminat din V ¸i introdus ˆ W . PARCURGERI DE GRAFURI PROGRAM PG. A). s a Din liniile (10). p(y) := x. W := ∅. END.1 Algoritmul PG este convergent ¸i la terminarea executiei determin˘ s ¸ a multimea tuturor nodurilor care sunt accesibile din nodul surs˘ s ˆ digraful G = (N. y) ∈ A este explorat cel mult o dat˘ pentru identificarea arcelor admisia bile. o(y) := k ELSE V := V − {x}. yk ) cu y1 = s. Deoarece algoritmul se opre¸te cˆnd V = ∅ rezult˘ s ın s a a c˘ W contine toate nodurile y ∈ N care sunt accesibile din s ¸i introduse ˆ V . y) ∈ A ¸i y ∈ U a s THEN U := U − {y}. Un digraf G = N . a a s a Teorema 2. yk = y a a a ˆ G ¸i y ∈ W .

Algoritmul PTG este urm˘torul: a (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) PROGRAM PTG. ¸ Observatia 2.˘ 2. Algoritmul PG sau PTG poate fi aplicat ¸i grafurilor neorientate. END.3 Algoritmul PG determin˘ elementele tabloului p astfel ˆ at subgraful a ıncˆ predecesor Gp = (Np . FOR toti y ∈ N DO p (y) := 0.2. a k := k + 1. Ap = {(p (y) . ¸ WHILE W = N DO BEGIN WHILE V = ∅ DO BEGIN se selecteaz˘ un nod x din V . ¸a Demonstratie Din liniile (10) .4. o (y) := k ELSE V := V − {x} . V := V ∪ {y} . a ¸ Observatia 2. y) ∈ A | y ∈ Np −{s}} se nume¸te subgraf predecesor al digrafului G = (N.3. Ap ) este tot o arborescent˘ sau mai multe In ¸a arborescente. s a a ¸a Deci subgraful predecesor Gp este o arborescent˘ parcurgere a digrafului G = (N. A). V := {s} . Este evident c˘ algoritmul PTG are complexitatea tot O (m) ¸i c˘ vectorul p detera s a min˘ una sau mai multe arborescente parcurgere. Multimea W este ˆ general o submultime a multimii nodurilor N . y) ∈ A ¸i y ∈ U a s THEN U := U − {y} . END. Arcele din Ap s ¸a s ¸a se numesc arce arborescent˘. ¸a Observatia 2. o (s) := k. U := U − {s} . Din modul cum se calculeaz˘ o (y) := k. o (s) := 1.1. FOR toti y ∈ U DO o (y) := ∞. U := N − {s} . k := k + 1. A). V := {s} . END. Ap ) este furnizat de urm˘toarea procedur˘: a a . a IF exist˘ arc (x. Drumul unic de la nodul surs˘ s la un nod y din arborescenta par¸ a ¸ curgere Gp = (Np . A) se utilizeaz˘ algoritmul parcurgerii a totale generice (algoritmul PTG). BEGIN. ¸a Teorema 2. (11) ¸i (12) ale algoritmului rezult˘ c˘ p (y) := x nu¸ s a a mai dac˘ y este accesibil din s. Dac˘ Np = W s a ¸i Gp este o arborescent˘ atunci Gp se nume¸te arborescent˘ parcurgere. ¸ k := 1. rezult˘ c˘ y este al k-lea nod vizitat ın a a ˆ parcurgerea digrafului G = (N. ¸ ¸ ın ¸ ¸ Pentru parcurgerea ˆ ıntregului digraf G = (N. ın Observatia 2. se selecteaz˘ s ∈ U . Gp ) cu Np = {y ∈ N | p (y) = 0} ∪ {s} . ¸ s ˆ acest caz subgraful predecesor Gp = (Np . p (y) := x.1. Evident c˘ la terminarea executiei algoritmului avem a a ¸ Np = W . ˆ linia (11) a algoritmului ¸ a ın PG sau ˆ liniile (13) sau (16) a algoritmului PTG. PARCURGEREA GENERICA A GRAFURILOR 27 Subgraful Gp = (Np . W := W ∪ {x} . W := ∅. Ap ) este o arborescent˘ parcurgere. A). Din modul cum sunt definite Np ¸i Ap rezult˘ c˘ Gp este o arborescent˘.

ıntˆ ın a ın a 2.2 Parcurgerea BF a grafurilor Fie digraful G = (N. a a a Algoritmul PBF este urm˘torul: a . ˆ englez˘ depth first (DF). Pentru orice arc (x. Dup˘ ordinea de selectare ¸i ad˘ugare a nodurilor la multimea V se cunosc mai multe a s a ¸ moduri de parcurgere a unui digraf G = (N. ca structur˘ de date. Fie Dx un cel mai scurt drum de la s la x. END. ˆ englez˘ breadth first (BF). de a exemplu Dy = Dx ∪ {(x. A). Avem egalitate ¸ ¸ s a a cˆnd un drum cel mai scurt Dy de la s la y are lungimea d (y) = l Dy = d (x) + 1. Multimea Dy poate contine un drum Dy astfel ˆ at l (Dy ) < d (x) + 1. a s WHILE p (y) = 0 DO BEGIN x := p (y). s. ıntˆ ın at ın a • parcurgerea se face ”mai ˆ ai ˆ adˆncime”. se tip˘re¸te x. Distanta de la nodul s la nodul x se a ¸ define¸te ˆ modul urm˘tor: s ın a d(x) = min{l(Dx ) | Dx ∈ Dx } dac˘ Dx = ∅ a ∞ dac˘ Dx = ∅ a Un drum Dx ∈ Dx cu l Dx = d (x) se nume¸te cel mai scurt drum de la nodul s surs˘ s la nodul x. Conform ¸ ¸ ıncˆ definitiei distantei avem d (y) ≤ l (Dy ) ¸i rezult˘ c˘ d (y) < d (x) + 1. PARCURGERI DE GRAFURI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROCEDURA DRUM (G. a s y := x END.5. y).28 CAPITOLUL 2. y)}. se tip˘re¸te y. y) ∈ A avem d (y) ≤ d (x) + 1. a Observatia 2. Cele mai uzuale moduri de parcurgere sunt: • parcurgerea se face ”mai ˆ ai ˆ l˘¸ime”. ca o coad˘. Multimea nodurilor vizitate ¸i neanalizate s ¸ s V este organizat˘. deci l Dx = d (x). BEGIN. ˆ algoritmul parcurgerii BF (algoritmul PBF) se folosesc acelea¸i notatii ca ˆ In s ¸ ın algoritmul PG cu deosebirea c˘ ˆ locul tabloului ordine o se utilizeaz˘ tabloul lungime a ın a l care este unidimensional ¸i are n elemente. A) cu nodul surs˘ s ¸i Dx multimea drumurilor de la nodul a s ¸ surs˘ s la nodul x ∈ N . ¸ ˆ Intr-adev˘r dac˘ Dx = ∅ atunci d (x) = ∞ ¸i inegalitatea se p˘streaz˘. Dac˘ Dx = ∅ a a s a a a atunci evident Dy = ∅. Num˘rul de arce ce compun un drum Dx ∈ Dx define¸te a a s lungimea acestui drum pe care o not˘m l (Dx ).

ˆ acest caz V = {x1 . a (c2) Nu exist˘ arc (x. V := V − {x} . Pentru celelalte noduri y. Algoritmul PBF este convergent ¸i determin˘: s a (1) multimea tuturor nodurilor care sunt accesibile din nodul surs˘ s. y) admisibil ((x. ıncˆ . . i = 1. y) ∈ A ¸i y ∈ U avem d (y) ≤ l (y). (2) Utiliz˘m inductia dup˘ k num˘rul de iteratii ale ciclului WHILE. pentru i = 1. y) ∈ A ¸i y ∈ U ). i = 1. ¸ a ¸ a a ¸ Initial l (s) := 0. Deci pentru a toate arcele (x. a Teorema 2. r − 1 au s at r˘mas nemodificate. . . ¸ a (2) elementele tabloului l astfel ˆ at l (y) = d (y) pentru y ∈ N. a / / In Avem l (xr ) ≤ l (x1 ) + 1 ≤ l (x2 ) + 1 ¸i inegalit˘¸ile l (xi ) ≤ l (xi+1 ) . r − 1. l (y) := ∞ pentru y ∈ U ¸i evident d (y) ≤ l (y) . . xr = s ¸i l (s) < l (s) + 1. ˆ acest caz la iteratia a / / In ¸ k + 1 nu se modific˘ nici un element l (y) ¸i conform ipotezei inductiei d (y) ≤ l (y) a s ¸ pentru y ∈ N . conform s ipotezei inductiei. FOR toti y ∈ N DO p (y) := 0.2. a ın FOR (x. . a s In xr+1 }. . U := N − {s} . . y) admisibil ((x. ¸ l (s) := 0. y) admisibil ((x. FOR toti y ∈ U DO l (y) := ∞. W := W ∪ {x} . Initial V := {s}. . y ∈ N . V := {s} . y) ∈ A sau y ∈ U ). . y) admisibil ((x. xr . La iteratia k + 1 pot exista s ¸ cazurile: (c1) Exist˘ arc (x. . . y) ∈ A DO IF y ∈ U THEN U := U − {y} . atunci l (xr ) ≤ l (x1 ) + 1 ¸i l (xi ) ≤ l (xi+1 ) . . a ¸ a a ¸ ¸ Deci x1 = s. 29 Teorema 2. x1 = x.5. . xr } ˆ aceast˘ a ¸ ın a ordine. De asemenea. r − 1. xr }. r − 1 au r˘mas nemodificate. . . . ˆ acest caz l (y) = l (x) + 1 ¸i a s In s d (y) ≤ d (x) + 1 ≤ l (x) + 1 = l (y) ( l (x) pentru x ∈ V nu se modific˘). . l (y) := l (x) + 1. xr+1 = y. Presupunem ¸ s c˘ la iteratia k avem d (y) ≤ l (y)pentru y ∈ N . Presupunem c˘ la iteratia k avem s a ¸ l (xr ) ≤ l (x1 ) + 1 ¸i l (xi ) < l (xi+1 ). W := ∅. La iteratia k + 1 pot exista cazurile: a ¸ ¸ (c1) Exist˘ arc (x.2. avem l (xr ) ≤ l (x1 ) + 1 = l(x) + 1 = l (y) = l (xr+1 ) ¸i inegalit˘¸ile s at l (xi ) ≤ l (xi+1 ) . ¸ ¸ a (c2) Nu exist˘ arc (x. ˆ acest caz V = {x2 . . . . . . END. y ∈ N . l (s) = l (s) . V := V ∪ {y} . BEGIN. p (y) := x. y) ∈ A sau y ∈ U ). Astfel l (xr+1 ) = l (y) = l (x) + 1 = l (x1 ) + 1. PARCURGEREA BF A GRAFURILOR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PROGRAM PBF. . s Demonstratie (1) Utiliz˘m inductia dup˘ k num˘rul de iteratii ale ciclului WHILE. avem d (y) ≤ l (y). . y) ∈ A ¸i y ∈ U ). i = 1. . . ¸ WHILE V = ∅ DO BEGIN se selecteaz˘ cel mai vechi nod x introdus ˆ V . END. . (2) Dac˘ la iteratia k oarecare a algoritmului PBF avem V = {x1 .4 (1) Algoritmul PBF calculeaz˘ elementele tabloului l astfel ˆ at d (y) ≤ a ıncˆ l (y) . deoarece la iteratia k + 1 l (y) nu se mai modific˘. .

2. 6} .4 punctul (2). 1. Afirmatia pentru k + 1 rezult˘ ¸ a a ¸ a cu u¸urint˘. ∞. Presupunem afirmatia adev˘rat˘ pentru k. 1. Pentru k = 0 avem N0 = {s} ¸i deci d (s) = ¸ s l (s) = 0. a ın ¸ Exemplu 2. Drumul unic de la nodul surs˘ s la un nod y din arborescenta par¸ a ¸ curgere BF este un cel mai scurt drum de la nodul surs˘ s la acela¸i nod y din digraful a s G. 3) ∈ A. x ∈ Nk . (1. Teorema 2. 0.1. ¸ s ˆ acest caz subgraful predecesor Gp = (Np . 2 ∈ U : U = {3.7. ¸a Demonstratie Se demonstreaz˘ analog cu Teorema 2. ¸ ¸ s a Punctul (2) se demonstreaz˘ prin inductie dup˘ k num˘rul iteratiilor ciclului WHILE. a ˆ parcurgerea BF. 0. 0. atunci. 0. ∞.1 Initializ˘ri: s = 1. 1. 1. W = ∅. a Fig. ˆ conformitate cu Teorema 2. ∞. un nod y ∈ Nk+1 s ¸a ın este vizitat plecˆnd de la un nod x ∈ Nk numai dup˘ ce toate nodurile din Nk sunt a a vizitate. 4. 2} . ∞). conform punctului (2) al Teoremei 2.1.1.6. ∞. 3} . ¸ Observatia 2. ∞. p = (0. a s a l (y) = l (x) + 1 = d (x) + 1 = k + 1 = d (y) . dac˘ Np = W ¸i subgraful predecesor Gp = (Np . 1.9. U = {2. 3. 2) ∈ A. 1. PARCURGERI DE GRAFURI Demonstratie Convergenta ¸i punctul (1) se demonstreaz˘ la fel ca Teorema 2. 4. 3} . Ap ) este o arborescent˘ sau mai multe In ¸a arborescente.6. dac˘ y ∈ Nk+1 ¸i este vizitat explorˆnd arcul (x. ¸ a l = (0. ∞) . 0. l = (0. ∞. 0) . Ap ) este o In a s arborescent˘ atunci Gp se nume¸te arborescent˘ parcurgere BF. 3 ∈ U : U = {4. Algoritmul PBF determin˘ elementele tabloului p astfel ˆ at subgraful a ıncˆ predecesor Gp = (Np .3. V = {1. 0. 5. Deci. Demonstratie Evident c˘ algoritmul PBF are aceea¸i complexitate ca a algoritmului ¸ a s PG. Algoritmul PBF sau PTBF se poate aplica ¸i grafurilor neorientate. deoarece. Iteratia 1: x = 1. Ap )este o arborescent˘ parcurgere BF. adic˘ O (m). ∞. a ¸ a a ¸ Fie multimea Nk = {y ∈ N | d (y) = k}. . y). ¸a s ¸a Teorema 2. 0) . l = (0.2.5. W = {1}. 0) . ∞) .4. 0. ¸ p = (0. V = {2.7. Drumul unic de la nodul surs˘ s la un nod y din arborescenta par¸ a ¸ curgere BF se poate determina cu PROCEDURA DRUM prezentat˘ ˆ Observatia 2. 0. ∞. Observatia 2.30 CAPITOLUL 2. ∞. (1. 6} . 5. Se aplic˘ algoritmul PBF digrafului din figura 2. ¸ a Observatia 2. V = {1. 5. V = {1} . p = (0. 0.8. ¸ Observatia 2. Algoritmul parcurgerii totale BF (algoritmul PTBF) se obtine din ¸ ¸ algoritmul PBF analog cum s-a obtinut algoritmul PTG din algoritmul PG. 6} . Algoritmul PBF are complexitatea O (m).

U := N − {s} . 4}. p = (0. 5} .2. 4. 5 ∈ U : U = {6} . W = {1. ¸ Iteratia 2: x = p (4) = 2. y = 1. 4) . ¸ p = (0. 1. V = {4. W := ∅. V = {2. ¸ Iteratia 4: x = 4. s a a a Algoritmul PDF este urm˘torul: a (1) (2) (3) (4) (5) (6) PROGRAM PDF. t2 (y) := ∞. 1. 4 ∈ U : U = {5. 2. W = {1. ¸ a ın 31 Fig. 4. 6} . ca stiv˘. BEGIN. 5} . 2. 5. 2. ¸ t := 1. V := {s} . y = 4. ¸ .3 Parcurgerea DF a grafurilor ˆ algoritmul parcurgerii DF (algoritmul PDF) se folosesc acelea¸i notatii ca ˆ In s ¸ ın algoritmul PG cu deosebirea c˘ ˆ locul tabloului unidimensional ordine o se utilizeaz˘ a ın a tablourile timp unidimensionale t1 ¸i t2 care au fiecare n elemente.2. 2. W = {1. 4. 2. (2. 5}. 1. 2. 5. V = {5. 6} = W . FOR toti y ∈ N DO p (y) := 0. 0) . ¸ Iteratia 6: x = 6. V = {6} .3. 6} . l = (0. l = (0. 4) ∈ A. 1. ca structur˘ de date. 3) . 2. ¸ p = (0. V = {2. 1. 3. W = {1. Multimea nodurilor s ¸ vizitate ¸i neanalizate V este organizat˘. 4. 3}. ∞) .2 Drumul unic de la nodul 1 la nodul 6 se obtine cu PROCEDURA DRUM ˆ modul ¸ ın urm˘tor: a y = 6 este ultimul nod al drumului. 5. Iteratia 1: x = p (6) = 4. y = 2. 6. 4} . 2. Arborescenta parcurgere BF este prezentat˘ ˆ figura 2. 2. t1 (s) := 1. 1. 0) . 5} . ∞. ¸ Iteratia 3: x = p (2) = 1. 3. 6 ∈ U : U = ∅. (4. W = {1. ¸ Drumul este: 1. t2 (s) := ∞. 2. 2}. PARCURGEREA DF A GRAFURILOR Iteratia 2: x = 2. 2. 3. 3. 1. V = {4. 4. ∞) . 1. 5) ∈ A. 1. 2. l = (0. 4. 6} . 3. 6}. 3. 1. 0. (2. Iteratia 5: x = 5. Iteratia 3: x = 3. 2. 1. 2. FOR toti y ∈ U DO t1 (y) := ∞. V = ∅. 2. 2. 1. 2.2. ¸ Np = {1. V = {3. 6) ∈ A.

. se selecteaz˘ s ∈ U . t := t + 1. ın Algoritmul PTDF este urm˘torul: a (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) PROGRAM PTDF. t := t + 1. END. (11). W := W ∪ {x} . Din liniile (10). t2 (s) := ∞. a ın IF exist˘ arc (x. U := U − {s} . Algoritmul PTDF este convergent ¸i determin˘ multimile nodurilor s a ¸ accesibile din s. W := W ∪ {x} . t1 (s) := t. t := t + 1. Se demonstreaz˘ la fel ca Teorema 2. s ∈ S. t1 (s) := 1. Demonstratie. ¸ t := 1. t := t + 1. t1 (y) := t ELSE V := V − {x} . V := V ∪ {y} .1. a t := t + 1.9 Algoritmul PTDF are complexitatea O (m). END. (12) ale algoritmului PDF rezult˘ c˘ elementul t1 (y) reprezint˘ a a a momentul cˆnd y devine nod vizitat ¸i neanalizat ¸i elementul t2 (x) reprezint˘ momena s s a tul cˆnd x devine nod vizitat ¸i analizat. ¸ WHILE W = N DO BEGIN WHILE V = ∅ DO BEGIN se selecteaz˘ cel mai nou nod x introdus ˆ V . V := {s} . W := ∅. y) ∈ A ¸i y ∈ U a s THEN U := U − {y} .32 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) CAPITOLUL 2. ¸ se va studia ˆ continuare acest algoritm. s selectate ˆ linia (3) ¸i linia (16)}. t2 (x) := t. ¸ a Teorema 2. Fie multimea S = {s | s ∈ N. y) ∈ A ¸i y ∈ U a s THEN U := U − {y} . p (y) := x. V := {s} . FOR toti y ∈ N DO p (y) := 0.8. PARCURGERI DE GRAFURI WHILE V = ∅ DO BEGIN se selecteaz˘ cel mai nou nod x introdus ˆ V . END. BEGIN. END. t2 (y) := ∞. U := N − {s} . t1 (y) := t ELSE V := V − {x} . p (y) := x. V := V ∪ {y} . ¸ ın s Teorema 2. a ın IF exist˘ arc (x. a s Deoarece algoritmul parcurgerii totale DF (algoritmul PTDF) are multiple aplicatii. t2 (x) := t. END. FOR toti y ∈ U DO t1 (y) := ∞.

In orice parcurgere total˘ DF a unui digraf G = (N. ın ¸ s Clasa arcelor nonarborescent˘ P este alc˘tuit˘ din trei subclase: ¸a a a • arce de ˆ ınaintare. ¸ ˆ parcurgerea total˘ DF. Multimea arcelor ın a ¸ de revenire. Evident c˘ x este ascendent al lui y ˆ p˘durea parcurgere a ın a ın a DF ¸i t2 (x) > t2 (y). s a a (p2) t1 (x) < t1 (y) ¸i t2 (x) > t1 (y). Rezult˘ t1 (x) < t2 (x) < t1 (y) < t2 (y). Exist˘ patru posibilit˘¸i de considerat: ¸ a at (p1) t1 (x) < t1 (y) ¸i t2 (x) < t1 (y). s a (p3) t1 (x) > t1 (y) ¸i t1 (x) > t2 (y). t2 (x)] include strict intervalul [t1 (y). noduri ın ˆ multimea nodurilor vizitate ¸i analizate W . • arce de revenire. s a a (p4) t1 (x) > t1 (y) ¸i t1 (x) < t2 (y). notat˘ R. t2 (x)] ¸i [t1 (y). A) a a ˆ raport cu p˘durea parcurgere DF. A se nume¸te p˘dure dac˘ este format din ¸ s a a unul sau mai multi arbori. a Teorema 2. • arce de traversare. A). este alc˘tuit˘ din acele arce (x. Ap ) este o p˘dure parcurgere DF. Se demonstreaz˘ analog ca Teorema 2. notat˘ P . y) pentru care nodul x este un a a a descendent al nodului y ˆ p˘durea parcurgere DF. atunci Gp se nume¸te a s s p˘dure parcurgere DF.3. este alc˘tuit˘ din acele arce (x. ¸ a ˆ Teorema 2. adic˘ O (m). s ¸ ¸a a Aceste arce introduc.10. notat˘ P . Aceste arce introduc. ¸a • arce nonarborescent˘. Algoritmul PTDF determin˘ elementele tabloului p astfel ˆ at suba ıncˆ graful predecesor Gp = (Np . adic˘ (c1). una din urm˘toarele trei conditii este ˆ a s a ¸ ındeplinit˘: a (c1) intervalele [t1 (x). s a Parcurgerea total˘ DF poate fi utilizat˘ la clasificarea arcelor digrafului G = (N. t2 (y)] sunt disjuncte. A). Rezult˘ c˘ x este mai vechi decˆt y ˆ V ¸i deci x s a a a ın s va fi introdus dup˘ y ˆ W . este P = Ap . ˆ timpul parcurgerii totale DF a digrafului G = (N. A) pentru oricare a dou˘ noduri x ¸i y. a Un digraf G = N . y ) | y ∈ Np − S} este o p˘dure ¸i Np = W . Np = {y | p(y) In a a = 0 ∪ S. este P = A−Ap . Multimea arcelor de ˆ ¸ ınaintare. Multimea arcelor de traversare. t2 (y)] ¸i x este un desın s cendent al lui y ˆ p˘durea parcurgere DF. ın a ¸ . adic˘ (c2). t2 (x)] este inclus strict ˆ intervalul [t1 (y). notat˘ I. ˆ aceast˘ clasificare exist˘ dou˘ clase de arce: ın a In a a a • arce arborescent˘. ın a (c3) intervalul [t1 (x). PARCURGEREA DF A GRAFURILOR 33 Demonstratie. Ap = {(p (y) . dac˘ subgraful predecesor Gp = (Np . Rezult˘ t1 (y) < t2 (y) < t1 (x) < t2 (x). adic˘ (c1). noduri ˆ multimea nodurilor ın ¸ vizitate ¸i neanalizate V . Evident c˘ algoritmul PTDF are aceea¸i complexitate ca a algoritmu¸ a s lui PTG. ın a Demonstratie.3. Rezult˘ c˘ x este mai nou decˆt y ˆ V ¸i deci x s a a a ın s va fi introdus ˆ ınaintea lui y ˆ W . A se nume¸te p˘dure dac˘ este format din una sau mai multe s a a arborescente. adic˘ (c3). Un graf neorientat G = N .11. Ap ) . y) pentru a a a care nodul x este un ascendent al nodului y ˆ p˘durea parcurgere DF. ¸a Multimea arcelor arborescent˘. Evident c˘ x este descendent al lui y ˆ p˘durea ın a ın a parcurgere DF ¸i t2 (x) < t2 (y) . a Demonstratie. s (c2) intervalul [t1 (x). Multimea arcelor nonarborescent˘. t2 (y)] ¸i x este un ascendent s al lui y ˆ p˘durea parcurgere DF.2. ˆ ¸ ¸a a ın timpul parcurgerii totale DF a digrafului G = (N.

8}. A) avem I = ∅ a a ¸i T = ∅. Exemplul 2. nodul x este introdus ˆ t1 (x) < t1 (y). 2. 0. Iteratia 4: x = 4 : V = {1. ∞. ∞. ∞. Iteratia 3: x = 3. ∞). V = {1. 3}. 2. Rezult˘ din Teorema 2. 1. 2. ∞. 0. 0). 6. 3. Intr-o parcurgere total˘ DF a unui digraf G = (N. Algoritmul PDF sau PTDF se poate aplica ¸i grafurilor neorientate. 2}. 5) ∈ A. ∞. 0.34 CAPITOLUL 2. 7.3 Initializ˘ri: s = 1. t2 = (∞. (2. 2. ∞). as a Demonstratie. Intr-o parcurgere total˘ DF a unui graf neorientat G = (N. 2) ∈ A. t1 = (1. 0). y] este explorat˘ de la y la x. ∞. 0. 0. 2. 0. PARCURGERI DE GRAFURI notat˘ T . t1 = (1. 3. 0. In ınainte de nodul y ˆ V ¸i dup˘ nodul ın s a y ˆ W . ∞. ¸ p = (0. U = {2. 7. Iteratia 1: x = 1. p = (0. A). ∞. ∞. 0. 6. ∞). 2. t = ¸ 7. 2. 0. y] devine un arc arbore ın a a (x. ∞. 7. a ın Fig.2. 4. y). ¸ a s ¸ a Observatia 2. t = 4. 3. 0. 3}. 4 ∈ U : U = {5. ∞. ∞. ∞. t1 = (1. (1.10. 4. Ap ) este tot o arborescent˘ respectiv o In ¸a ˆ p˘dure. V = {1. 8}. Se aplic˘ algoritmul PTDF digrafului reprezentat ˆ figura 2. ∞. 3) ∈ A. 1. ∞). ∞. ∞). y) pentru care nodul x nu este nici ascendent a a a nici descendent al nodului y ˆ p˘durea parcurgere DF. x). 2. ∞. Iteratia 2: x = 2. V = {1. ∞). Aceste trei multimi de arce ın a ¸ nonarborescent˘ sunt disjuncte dou˘ cˆte dou˘ ¸i P = I ∪ R ∪ T. Dac˘ muchia [x. 8}. ∞. 0. t1 = (1. y] este explorat˘ de la x la y. 2 ∈ U : U = {3. este alc˘tuit˘ din acele arce (x. y) a este: (1) un arc arborescent˘ sau de ˆ ¸a ınaintare dac˘ ¸i numai dac˘ t1 (x) < t1 (y) < t2 (y) < as a t2 (x). ¸a a a as ˆ Teorema 2. V = {1. ∞. ¸ Iteratia 6: x = 2. 0). t = 2. 7. ∞. ∞. ¸ Iteratia 5: x = 3 : V = {1. ∞. 2. (3. . ∞. ¸ s ˆ acest caz subgraful predecesor Gp = (Np . t2 = (∞. ∞. ∞. 5. ∞. ∞). 8}. ∞. 0. ∞. (2) un arc de revenire dac˘ ¸i numai dac˘ t1 (y) < t1 (x) < t2 (x) < t2 (y). W = {4. 3.3. 4}. 0. 5. 3. atunci [x. 0. 0. 2. 0. ∞. t = 1. t = 3. 5 ∈ U : U = {6. 3. 2}. deoarece x este nod vizitat la acest timp. 5. 2. 0. 5. 5. 6. 7. Dac˘ muchia [x. ∞. 6. ∞. W = {4}. 0. ¸ p = (0. arcul (x. 1. 0). ¸ a p = (0. 6. 4. 1. atunci muchia [x. 2. 8}. as a (3) un arc de traversare dac˘ ¸i numai dac˘ t1 (y) < t2 (y) < t1 (x) < t2 (x).12. 3 ∈ U : U = {4. W = ∅. y] ∈ A ¸i presupunem f˘r˘ a restrˆnge generalitatea c˘ a s aa a a ˆ acest caz. V = {1}. t = 5. 0. ∞). t = 6. ∞. t1 = (1. 0).11 ¸i definitiile clasific˘rii arcelor. ∞. t2 = (∞. 3}. 3. ∞. ¸ p = (0. fie [x. ∞. ˆ s Intr-adev˘r. ∞. 0. y] devine un arc a a de revenire (y. 5}. 4. (2. 4) ∈ A.2. 7.

5. 7. 7. 13. ¸ ˆ figura 2. W = {4. t = 8. V = {6}. 11.1 Aplicatii ¸ Sortarea topologic˘ a Teorema 2. 2. 8.4 se prezint˘ p˘durea parcurgere DF format˘ din dou˘ arborescente parIn a a a a ¸ curgere DF ¸i se prezint˘ intervalele [t1 (x). 6. ∞. 6}. ∞). 5. ∞. 2. W = {4. p = (0. t = 9. Fie a a arcul (z. 11. 0. 2. V = {6. U = {7. ˆ acest caz nodul z este un descendent al nodului x ˆ p˘durea In ın a parcurgere DF. 9. s a Fiecare dreptunghi ˆ care este ˆ ın ınscris un nod x acoper˘ intervalul [t1 (x). 3. 2}. 2. 8}. 8. t2 (x)] . 15). 6. x} este a ın un circuit ˆ G ¸i aceasta contrazice ipoteza c˘ digraful G este f˘r˘ circuite. 2. ¸ t = 14. Iteratia 13: x = 8 : V = {6}. 4. 13. 6). 4. 3. 7. 3. 1. 7) ∈ A. 8) ∈ A. ∞. 1}. t1 = (1. Deci exist˘ un drum D de la x la z ˆ G. 6. 9. 11. ∞. 6). 9. 8. 5. ın a ¸ 2. ∞). ¸ Iteratia 14: x = 6 : V = ∅. ¸ Iteratia 12: x = 6. ¸ Iteratia 8: x = 2 : V = {1}. 3. 16. 2. t = 16. 6. 4. 3. 5. 8 ∈ U : U = ∅.3. 9. ∞). Prin reducere la absurd ¸ a aa presupunem c˘ o parcurgere total˘ DF a lui G produce arce de revenire (R = ∅). 7. W = {4. ¸ Actualiz˘ri: s = 6.2.4. 8}. 5. 8}. ∞. 3. 2}. 13. a Tabloul predecesor este p = (0. ∞). t = 11. p = (0. ın s a aa ◦ . 5.13. 2. ∞. 0). 6. ¸ t = 12. t = 10. 6. t2 = (10. Fig. 6. V = {6. 2. a Demonstratie. 6. t2 = (∞. 3. Iteratia 11: x = 7 : V = {6}. (6. 3. ∞. t = 15. t = 13. 2. W = {4. 5. t2 = (10. 2. W = {4. t1 = (1. 2. 5. 3. Atunci D= D ∪ {z. ∞). Pe fiecare arc se specific˘ clasa la care apartine. ¸ Iteratia 9: x = 1 : V = ∅. 3. W = {4. t1 = (1. 1.4 2. ∞. 9. (6. t2 = (∞. 1. t2 = (10. 8. 7 ∈ U : U = {8}. 8. Toate arcele arbore ¸i de In a s ˆ ınaintare sunt orientate de sus ˆ jos. 1. Un digraf G = (N. 12. 0. 7}. 3.5 se prezint˘ redesenat graful din figura 2. 12. 5. 8.4. 6. APLICATII ¸ 35 Iteratia 7: x = 5 : V = {1. A) este f˘r˘ circuite dac˘ ¸i numai dac˘ orice a a a s a parcurgere total˘ DF a lui G nu produce arce de revenire. 1. ∞. ∞. 1. 5}. x) ∈ R. 14). Presupunem c˘ digraful G este f˘r˘ circuite. 0.2. ∞) a Iteratia 10: x = 6. 15). 7. t2 = (10. 7}. 8. t2 (x)] . 2. 2.4 ˆ figura 2. 3. 5. 5.

¸ a . Sortarea topologic˘ a unui digraf G = (N. Deci (z. ◦ ◦ ◦ 2. A) se nume¸te slab conex sau conex dac˘ pentru ¸ s a oricare dou˘ noduri diferite x. A ) al lui G. y exist˘ un lant care are aceste dou˘ noduri drept exa a ¸ a tremit˘¸i. z ∈D rezult˘ s a ◦ faptul c˘ exist˘ un drum D de la x la z. lista furnizeaz˘ sortarea topologic˘ a digrafului a a G = (N.4. y) ∈ A atunci x apare ˆ a ıncˆ a ınaintea lui y ˆ ın ordonare.2. x) este a a a un arc de revenire ce contrazice ipoteza R = ∅. ¸ s Definitia 2. nodul x se introduce la ˆ ın a ınceputul listei.2. O component˘ conex˘ G = (N . Algoritmul sortare topologic˘ (algoritmul ST) se obtine din algoritmul PTDF f˘cˆnd a ¸ a a urm˘toarele dou˘ complet˘ri: a a a (1) ˆ partea de initializ˘ri (liniile (3)-(6)) se initializeaz˘ o list˘ a nodurilor. Se nume¸te component˘ conex˘ a unui digraf G = (N. A) un subgraf ¸ s a a G = (N . PARCURGERI DE GRAFURI Fig. Prin reducere la absurd presupunem c˘ G contine un circuit D.5 Reciproc. A ) a unui digraf G = (N.1 Un digraf G = (N. care este conex ¸i care este maximal ˆ raport cu incluziunea s ın fat˘ de aceast˘ proprietate (oricare ar fi x ∈ N = N − N . A) se poate identifica a a cu multimea N care genereaz˘ subgraful G . A) f˘r˘ circuite const˘ ˆ a aa a ıntr-o ordonare liniar˘ a nodurilor din N astfel ˆ at dac˘ (x. A) f˘r˘ circuite ¸i nodurile x sunt plasate ˆ list˘ ˆ ordinea des-cresc˘toare a aa s ın a ın a timpilor t2 (x).36 CAPITOLUL 2. x) ∈D. ın ¸ a ¸ a a (2) ˆ linia (16) dup˘ calculul lui t2 (x). Deoarece nodurile x. at Notiunea de conexitate are sens ¸i pentru grafuri neorientate. La terminarea algoritmului ST. presupunem c˘ o parcurgere total˘ DF a digrafului G nu produce arce de a a ◦ revenire (R = ∅). Fie a ¸ x primul nod vizitat din D ¸i fie arcul (z.2 Componentele conexe ale unui graf Definitia 2. De asemenea x fiind primul nod vizitat din D a a rezult˘ c˘ nodul z devine un descendent al nodului x la p˘durea PDF. subgraful Gx generat de ¸a a Nx = N ∪ {x} nu este conex).

a ın IF exist˘ muchie [x. a s s Algoritmul componentelor conexe (algoritmul CC) este o adaptare a algoritmului PTDF aplicat unui graf neorientat G = (N. Fie digraful din figura 2. A) este a s a a a s ın conex. N := N ∪ {y} ELSE V := V − {x}. Algoritmul CC determin˘ componentele conexe ale unui graf neoriena tat G = (N. Algoritmul CC este urm˘torul: a (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) PROGRAM CC. p := p + 1.15. V := {s}. Multimea ¸ s ¸ N genereaz˘ evident o component˘ conex˘ G = (N . a Exemplul 2. BEGIN U := N − {s}. Teorema 2. A) este digraf atunci i se asociaz˘ graful a a neorientat G = (N . p := 1. WHILE W = N DO BEGIN WHILE V = ∅ DO BEGIN se selecteaz˘ cel mai nou nod x introdus ˆ V . END. Nu se calculeaz˘ tablourile timp t1 . A). ¸ s adic˘ O(m). A ). A).4. a . V := {s}. (c2) se tip˘resc mai multe componente conexe ¸i ˆ acest caz graful G = (N. Algoritmul CC are complexitatea O(m). Demonstratie. y) ∈ A ¸i /sau (y. APLICATII ¸ 37 Deoarece ˆ problema conexit˘¸ii sensul arcelor nu conteaz˘ se va considera c˘ ın at a a grafurile sunt neorientate. Dac˘ G = (N. y] ∈ A ¸i y ∈ U a s THEN U := U − {y}. A). Este s evident c˘ G ¸i G au acelea¸i componente conexe. y] | (x. V := V ∪ {y}. U := U − {s}. unde N = N. W := ∅.14. obtinˆndu-se toate componentele conexe ale lui G. x) ∈ A}.2. La terminarea algoritmului pot exista cazurile: (c1) se tip˘re¸te o singur˘ component˘ conex˘ ¸i ˆ acest caz graful G = (N.3. A). A = {[x.6. nodul s. La terminarea executiei ciclului WHILE se determin˘ multimea N a ¸ ¸ a ¸ tuturor nodurilor accesibile printr-un lant cu aceea¸i extremitate. W := W ∪ {x}. A) nu este a s ın conex. se tip˘resc p ¸i N . Demonstratie. Deoarece la terminarea a a a executiei algoritmului avem W = N rezult˘ c˘ algoritmul CC determin˘ toate compo¸ a a a nentele conexe ale lui G = (N. a s se selecteaz˘ s ∈ U . N = {s}. a N := {s}. END.7 c˘ruia ın a i se aplic˘ algoritmul CC. ¸ a Teorema 2. t2 a ¸i prin p not˘m o variabil˘ scalar˘ a c˘rei valoare reprezint˘ num˘rul componentelor s a a a a a a conexe. END. Pentru a determina componentele conexe ale acestui digraf se transform˘ ˆ a ıntr-un graf neorientat reprezentat ˆ figura 2. Algoritmul CC are aceea¸i complexitate cu a algoritmului PTDF.

3}.2. ¸ Iteratia 7: x = 1 : V = ∅. 3. 7. W = {4. [1. 3 ∈ U : U = {4.3 Componentele tare conexe ale unui graf Definitia 2. 7}.38 CAPITOLUL 2. 5} se tip˘resc p = a ınc˘ ¸ ¸ a 2. 7}. 6. 7}. 2. 2. a s Notiunea de tare conexitate are sens numai pentru grafuri orientate. 6. 3] ∈ A. 8}. 7} ¸i executia algoritmului se opre¸te. N = {5. [3. 8}.4. 3. 8}. 1. ¸ . 7. V = {1}. ¸ Iteratia 3: x = 3. 3}. 8}. 8 ∈ U : U = {7}. 8}. [6. 4 ∈ U : U = {5. 6. 7. 1}. 2}. 3. 2 ∈ U : U = {3. W = {4}. 8}. V = {5. ¸ Iteratia 10: x = 6. [2. 7 ∈ U : U = ∅. p = 1. 6. V = {1. N = {1. 7. 2}. N = {1}.2. a Iteratia 8: x = 5. 8. N = {5. 2. 2. 8] ∈ A. V = {5}. 4} a s Actualiz˘ri: s = 5. 7] ∈ A. 3. 2. N = {5. 4. [8. 5. 6. U = {2. s ¸ s 2. 6}. PARCURGERI DE GRAFURI Fig. 3. W = {4. 3. 7. 4}. 8. V = {5. W = {4. 3. 4}. 4] ∈ A. 7. 6}. 6. ¸ Iteratia 6: x = 2. 2. 2. V = {1. 2] ∈ A. 6. 8. 6.7 Initializ˘ri: s = 1. ¸ Iteratia 11: x = 7 : V = {5. N = {5. 2}. 5. 6.6 Fig. U = {6. N = {1. ¸ Iteratia 2: x = 2. 4. V = {1. 5. 8}. 3}. 8}. N = {1. W = ∅. 2. 1. ¸ a Iteratia 1: x = 1. 8. V = {1}. 2}. ¸ Iteratia 5: x = 3 : V = {1. 8}. 2. 6. ¸ Iteratia 9: x = 6. W = {4. W = {4. 3. 3}. N = {5}. p = 2.3 Un digraf G = (N. ¸ Iteratia 4: x = 4 : V = {1. V = {5. 6] ∈ A. ¸ Se tip˘resc p = 1 ¸i N = {1. [5. 6. y exist˘ un drum de la x la y ¸i un drum de la y la x. ¸ Dup˘ ˆ a trei iteratii se obtine V = ∅. A) se nume¸te tare conex dac˘ pentru oricare dou˘ ¸ s a a noduri x. 6 ∈ U : U = {7.

2. Demonstratie. Se recomand˘ cititorului comentariile bibliografice din acest capitol. A ) al lui G care este tare conex ¸i care este maximal ˆ raport cu s ın incluziunea fat˘ de acest˘ proprietate (oricare ar fi x ∈ N = N − N . N = {N1 . Procedurile din program rezolv˘ urm˘toarele probleme: a a PROCEDURA PTDF(G) aplic˘ algoritmul PTDF digrafului G.16.17. . Se nume¸te component˘ tare conex˘ a unui digraf G = (N. y) ∈ A a cu x ∈ Ni . ascendentul r˘d˘cin˘ r(x) este un ascendent al lui x ˆ a a a ın p˘durea parcurgere DF ¸i nodurile x. Algoritmul CTC determin˘ componentele tare conexe ale unui digraf a G = (N. Np sunt componentele tare conexe ale digrafului G = (N. . . PROCEDURA SEPARARE(G−1 ) extrage nodurile fiec˘rei arborescente parcurgere DF a ¸ −1 ) pentru separarea din p˘durea parcurgere DF obtinut˘ ˆ PROCEDURA PTDF (G a ¸ a ın componentelor tare conexe.4. A) se poate identifica a a cu multimea N care genereaz˘ subgraful G . . a PROCEDURA PTDF(G−1 ) aplic˘ algoritmul PTDF digrafului G−1 . a (2) pentru orice nod x ∈ N. x ∈ U −1 − {s} cu t2 calculat ˆ PROıncˆ ın CEDURA PTDF(G). ˆ Teorema 2. . PROCEDURA SEPARARE(G−1 ). ¸ a Teorema 2. . APLICATII ¸ 39 Definitia 2. O component˘ tare conex˘ G = (N . Nj ∈ N . unde Ni . ¸ a Teorema 2. a .4. Algoritmul componentelor tare conexe (algoritmul CTC) este urm˘torul: a (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) PROGRAM CTC. r(x) se g˘sesc ˆ aceea¸i component˘ tare conex˘. Se spune c˘ nodul r(x) ∈ N este ascendent r˘d˘cin˘ al nodului x ˆ parcurgerea toa a a a ın tal˘ DF a digrafului G = (N. BEGIN PROCEDURA PTDF(G). unde nodul s este a selectat ˆ ıntotdeauna astfel ˆ at t2 (s) > t2 (x). PROCEDURA PTDF(G−1 ). Algoritmul CTC are aceea¸i complexitate cu a algoritmului PTDF. A) un ¸ s a a subgraf G = (N . Se nume¸te digraf condensat asociat digrafului G = (N. A = { Ni . a PROCEDURA INVERSARE(G) determin˘ inversul G−1 al digrafului G.5. Se bazeaz˘ pe Teorema 2. A ) a unui digraf G = (N. Np }. In oricare parcurgere total˘ DF a unui digraf G = (N. ¸ s adic˘ O(m). Algoritmul CTC are complexitatea O(m). END. Nj | Ni . Demonstratie. . A) : a (1) toate nodurile din aceea¸i component˘ tare conex˘ apartin la aceea¸i arborescent˘ a s a a ¸ s ¸a p˘durii parcurgere DF. A) dac˘ r(x) este accesibil din x ¸i t2 (r(x)) = max{t2 (z) | z a a s este accesibil din x}. A . A).18. a s a ın s a a Demonstratie. . subgraful Gx ¸a a generat de Nx = N ∪ {x} nu este tare conex). PROCEDURA INVERSARE(G).16. ¸ a Definitia 2. . A) digraful ¸ s G = N . exist˘ (x. y ∈ Nj }. A).

0. ¸ s PROCEDURA INVERSARE determin˘ inversul G−1 al digrafului G ¸i este reprezena s tat ˆ figura 2. 7. 7. ınˆ PROCEDURA SEPARARE determin˘ componentele tare conexe reprezentate ca a noduri ale digrafului condensat G = (N . x ∈ U −1 − {s}. 7. 2. 0. 3.40 CAPITOLUL 2. 4. 1. 8. ın Fig. 12. t1 = (13. 15. 15). 6). 0. . 7). 5). 0). 7. 10. 3.4. 4. 3. 16) ¸i nodurile s au fost selectate s 2 astfel ˆ at t2 (s) > t2 (t). PARCURGERI DE GRAFURI Exemplul 2.2. 0. 14. 0. 9. Fie digraful din figura 2. 9.10. 3. 1. 10.10 . t−1 = (5. 6. 11. 16. A). Pentru a determina componentele tare conexe ale acestui digraf se aplic˘ algoritmul CTC.2. a t2 = (14. Initial s = 3 ¸i apoi s = 2. 3. din figura 2. 1.2. 13. 11. 12.9. 2. 8.8.8 PROCEDURA PTDF determin˘ p = (5. a a = (2.9 PROCEDURA PTDF aplicat˘ digrafului G−1 determin˘: p−1 = (2. t−1 1 Fig. a Fig.

. A). = rs = 0. . . . . . . . + rs ls cu r1 . S◦ al lui l 41 . In ıl s ◦ ◦ ◦ ◦ iar orice sum˘ de cicluri L1 + . . Pentru un ciclu s ¸ s ¸ L vom nota cu L+ multimea arcelor directe ¸i prin L− multimea arcelor inverse ale ◦ ◦ ◦ ◦ ciclului. . a 0 dac˘ ai ∈L a ◦ ˆ acest paragraf un ciclu L va fi identificat uneori cu vectorul l pe care ˆ define¸te. . . Num˘rul s al ciclurilor care formeaz˘ o baz˘ este dimensiunea subspatiului liniar a a a ¸ m generat de ciclurile digrafului G = (N. s ) .1. . . . . Unui ciclu L i se poate asocia un vector l = e1 . . . ¸ a ¸ de fiecare dat˘ cˆnd se ajunge ˆ a a ıntr-un nod deja ˆ alnit. . .1 Cicluri ¸i arbori s ˆ acest paragraf se va lucra cu cicluri ¸i cicluri elementare. + Ls va fi suma lor vectorial˘ l1 + . + ls . . . In s Fie digraful G = (N. . . . altfel se a ◦ ◦ spune c˘ ciclurile l1 . . n} ¸i A = {a1 .1. . . . . ls sunt dependente. a ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Definitia 3. . A) este o sum˘ de cicluri elementare a f˘r˘ arce comune. + rs ls = 0 cu r1 . a ◦ ◦ Definitia 3. . am }. Se spune c˘ ciclurile l1 . A) cu N = {1. . a a ◦ Teorema 3. Ciclurile elementare nu au ıntˆ ◦ arce comune deoarece ciclul L nu are arce care se repet˘. . rs numere reale. . . em . . a a Demonstratie.2. . . ls formeaz˘ o baz˘ de cicluri dac˘ sunt ¸ a a a a ◦ ◦ cicluri elementare independente ¸i oricare alt ciclu l se poate exprima sub forma l = s ◦ ◦ r1 l1 + . . Cˆnd se parcurge ciclul L se obtin cicluri elementare Li (i = 1. unde    −1 dac˘ a       ◦ ◦ ◦ ◦ ei = ◦ ai ∈L− . . . .Capitolul 3 Arbori ¸i arborescente s ¸ 3. Se spune c˘ ciclurile l1 . rs numere reale implic˘ r1 = r2 = . ls sunt independente dac˘ egalitatea r1 l1 ¸ a a ◦ + . . . . Orice ciclu L al digrafului G = (N. ◦ ◦ ◦ 1 dac˘ ai ∈L+ .

Prin inductie dup˘ i vom ar˘ta c˘ Gi = (N. ARBORI SI ARBORESCENTE ¸ ¸ ◦ Exemplul 3. A) cu ν(Gi ) = mi − n + pi cicluri elementare independente. m ¸ s a arce ¸i p componente conexe num˘rul ν(G) = m − n + p.3.1 ◦ ◦ ◦ Evident c˘ ciclurile l . A) cu n noduri. Ai ) admite ν(Gi ) = mi − n + pi ci¸ a a a cluri elementare independente. Vom ar˘ta c˘ digraful G admite ν(G) = m − n + p cicluri elementare ¸ a a independente. 0.1. a . generat de ciclurile digrafului G = (N. 1. BEGIN A0 := ∅. Subspatiul S◦ al lui m . a7 ) sau l =l1 + l2 aa s cu l = (1. a6 ) este suma ◦ ◦ ciclurilor elementare f˘r˘ arce comune L1 = (a1 . Ciclul L= (a1 . END. 1. 1. 0. Ai ) ale s ¸ digrafului G = (N. −1. Fie digraful din figura 3. Rezult˘ ν(Gi+1 ) = mi − n + pi = mi+1 − n + pi+1 . Deci ν(Gi+1 ) = ν(Gi ) ¸i mi+1 = s mi + 1. l1 . a4 . Se nume¸te num˘r ciclomatic al digrafului G = (N. a6 ) ¸i L2 = (a9 . a7 . s s a (1) (2) (3) (4) (5) PROGRAM CICLURI. 1. ¸ a a s a La iteratia i + 1 poate exista unul din cazurile: ¸ (c1) arcul ai+1 nu ˆ ınchide un nou ciclu elementar. Pentru aceasta vom construi un ¸ir de grafuri partiale Gi = (N. l1 = (1. 1.42 CAPITOLUL 3. 0. A). 0. Deoarece p0 = n rezult˘ c˘ ν(G0 ) = m0 − n + p0 . Acest ¸ir se construie¸te cu algoritmul urm˘tor. a4 .1.3.2. a8 . 0). 0. Pentru i = 0 avem A0 = ∅ ¸i obtinem m0 = 0. s a Teorema 3. −1. 0. l2 sunt dependente. a8 . −1). −1). a9 . a a Demonstratie. 0. ¸ l admite o baz˘ format˘ din ν(G) cicluri elementare independente. 0. 0. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Fig. deci s ¸ ν(G0 ) = 0. 0. pi+1 = pi − 1. l2 = (0. 0. 0. a a Presupunem afirmatia adev˘rat˘ pentru i ¸i o demonstr˘m pentru i + 1. 0. a Definitia 3. 1. FOR i := 1 TO m DO Ai := Ai−1 ∪ {ai }.

. . CICLURI SI ARBORI ¸ ◦ 43 (c2) arcul ai+1 ˆ ınchide un nou ciclu elementar Lk . Lk−1 . . mi+1 = mi + 1. .3. Notiunile ¸ a a a aa ¸ de arbore ¸i p˘dure au sens ¸i pentru grafuri neorientate. Lk−1 s ¸ ◦ ◦ obtinute pˆn˘ la aceast˘ iteratie. Din modul cum au fost determinate ciclurile ele◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ mentare L1 . . . . . ν}. mm = m. Digraful reprezentat ˆ figura 3. Deci a a ν (Gi+1 ) = mi − n + pi + 1 = mi+1 − n + pi+1 . Am demonstrat c˘ dim S◦ = ν(G) = m−n+p. . a Fig. s ˆ continuare vom ar˘ta c˘ G nu admite mai mult de ν(G) = m − n + p cicluri In a a elementare independente. Lk sunt ¸ a a a ¸ a a independente. .2 . . + rν lν +r l = 0 f˘r˘ ca r1 = . . La terminarea executiei algoritmului ¸ a a ¸ avem Gm = G. astfel ˆ at aj apartine ciclului Li . . .2. . pi+1 = pi . . .4. a a Din definitie rezult˘ c˘ o p˘dure este un digraf G = (N. . . a l Definitia 3. . . . s a s Exemplul 3. Rezult˘ c˘ ν (Gi+1 ) = ν (Gi ) + 1. Aceast˘ relatie implic˘ faptul c˘ ciaa a ¸ a a ◦ ◦ ◦ clurile L1 .1. . Se spune c˘ digraful G = (N. Deci exist˘ o relatie r1 l1 ıncˆ ¸ a ¸ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ + . . Orientarea arcelor poate fi ignorat˘. Deci afirmatia este adev˘rat˘ pentru orice i. pm = p ¸i ν(G) = ν(Gm ) = mm − n + pm = m − n + p. Lν rezult˘ c˘ oricare ar fi un arc aj al ciclului L exist˘ cel putin un a a a ¸ Li . . A ) este un arbore dac˘ este un digraf ¸ a a f˘r˘ cicluri ¸i conex. .3. Lν construite cu algoritmul de mai sus. = rν = r = 0.2. Fie L un ciclu elementar diferit de ciclurile L1 . Se spune c˘ un digraf G = (N. A ) este o p˘dure dac˘ fiecare aa s a a a component˘ conex˘ a lui G este un arbore. Lν . . A) f˘r˘ cicluri. . Deoarece arcul ai+1 apartine ¸ ◦ ◦ ciclului elementar Lk ¸i nu apartine ciclurilor elementare independente L1 . L sunt dependente. rezult˘ c˘ ciclurile elementare L1 . este o p˘dure compus˘ din doi ın a a arbori. i ∈ {1.

Din (1) rezult˘ c˘ ν(G ) = 0 ¸i p = 1. Din ν(G ) = 0 a a s ¸ ¸i p = 1 rezult˘ m = n − 1. ARBORI SI ARBORESCENTE ¸ ¸ Teorema 3.44 CAPITOLUL 3. s Reciproca este evident˘. a a ¸ (6) ⇒ (1). Un digraf G = (N. ¸ ¸ (5). s ¸ . a Deoarece arborele G construit ˆ Teorema 3. G este conex ¸i dac˘ se elimin˘ un arc oarecare. Din (3) rezult˘ p = 1 ¸i m = n−1. A contine un ciclu unic. Din (2) rezult˘ c˘ ν(G ) = 0 ¸i m − n + p = n − 1 − n + p = 0. A nu este conex. Deci ν(G ) = m −n+p = n−1−n+1 = 0 a s ¸i G este f˘r˘ cicluri. a a Ai−1 := Ai − {a}. (6). G este conex ¸i are n − 1 arce. Deducem c˘ G este f˘r˘ cicluri ¸i are n − 1 arce. G este f˘r˘ cicluri ¸i dac˘ se adaug˘ un singur arc ˆ a a s a a ıntre oricare dou˘ noduri a atunci graful obtinut G = N. s (4). Fie G = (N. G are un lant unic ˆ ¸ ıntre oricare dou˘ noduri ale lui. a Demonstratie. A) admite un subgraf partial G = (N. dac˘ p > 1 atunci arcul a a ad˘ugat la A poate lega dou˘ componente conexe ¸i G nu contine ciclu. END. Deoarece a a ¸ G este neconex rezult˘ c˘ lantul este unic.3. a aa s (2) ⇒ (3). as a Demonstratie. A ) are m = m − 1 = n − 2. p = 2 ¸i deci G nu este conex. FOR i := m DOWNTO n DO BEGIN se selecteaz˘ un arc a din Ai care nu deconexeaz˘ Gi . ˆ a s Intr-adev˘r.4. Dac˘ G este conex atunci ˆ a ıntre oricare dou˘ noduri exist˘ un lant. ν(G ) = s a 0. Se obtine G = (N. An−1 ). Obtinem subgraful partial G = (N. BEGIN Am := A. Digraful G = (N. a a (4) ⇒ (5). A ) un digraf cu n ≥ 2. A ) are p = p = 1. Dac˘ ˆ a ıntre oricare dou˘ noduri ale lui G exist˘ un lant unic atunci este a a ¸ evident c˘ G este conex ¸i f˘r˘ cicluri. a s aa Teorema 3. s (5) ⇒ (6). Propriet˘¸ile urm˘toare sunt at a echivalente ¸i caracterizeaz˘ un arbore: s a (1). Din (4) rezult˘ ν(G ) = 0 ¸i p = 1. a a s (2). Din modul cum este construit G rezult˘ c˘ ¸ a a el este conex ¸i are n − 1 arce.4 are aceea¸i multime de noduri ca a ın s ¸ digrafului G se nume¸te arbore partial al lui G. END. A ) care este ¸ un arbore dac˘ ¸i numai dac˘ G este conex. Deci m − n + 1 = 0. (1) ⇒ (2). m = m + 1 = n ¸i s aa s ν G = m − n + p = 1. de unde a a s p = 1. G este f˘r˘ cicluri ¸i conex. Rezult˘ c˘ G are un singur ciclu. Deci G este arbore. Deducem c˘ G este conex ¸i are n − 1 arce. ¸ a a s de unde m = n − 1. atunci digraful obtinut G = s a a ¸ N. a a s (3). a s (3) ⇒ (4). A ) cu urm˘torul algoritm: ¸ ¸ ¸ a (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) PROGRAM ARBORE1. A ) = (N. Digraful G = (N. G este f˘r˘ cicluri ¸i are n − 1 arce.

a5 } al digrafului G este reprezentat ˆ figura 3. . Avem ın A = {a4 . 3. . Num˘rul acestor cicluri este s = |A | = ¸ a |A| − |A | = m − (n − 1) = m − n + 1 = m − n + p = ν(G). A = {a1 . . L3 = (a1 . Dac˘ arcul ai ∈ A . Dac˘ G = (N. ¸ . Ciclurile L1 . Fie digraful G = (N. . a7 . a a Demonstratie.5. L5 = (a2 . Se obtine G = (N. A ) al digrafului G = (N. Teorema 3. . . A) reprezentat ˆ figura 3. Exemplul 3. . END. . . a7 . A) se poate ¸ ¸ construi ¸i cu algoritmul urm˘tor: s a (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) PROGRAM ARBORE2. . Deoarece G este f˘r˘ ciclu ¸i are n − 1 arce ¸ aa s el este un arbore. a6 . a2 ). atunci digraful G = (N. A ) este un arbore a partial al lui G ¸i A = A − A . A ) = (N.3. a Deoarece graful G = (N.1. Ls obtinute ˆ acest mod cu toate arcele din A s ¸ ın formeaz˘ o baz˘ de cicluri a digrafului G. care poate reprezenta lungime. a5 .2 3.3. atunci oricare arc ai ∈ A determin˘ cu arcele din ¸ s a ◦ ◦ ◦ A un ciclu unic Lk ¸i ciclurile L1 . a2 ). a a Teorema 3. . .1 Arbori partiali minimi ¸ Conditii de optimalitate ¸ Se consider˘ un graf neorientat ¸i conex G = (N. . .2. a9 . . . . L4 = ¸ (a2 . A ) cu A = A ∪ {ai } ¸ a ◦ ◦ ◦ contine un ciclu Lk conform propriet˘¸ii (4) din Teorema 3. .3.2. cost etc. END. . G = (N. a. . ARBORI PARTIALI MINIMI ¸ 45 Observatia 3. Ls formeaz˘ o baz˘ de cicluri. L2 = (a1 . ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Se obtin ciclurile L1 = (a1 . Un arbore partial ın ¸ G = (N. a s A = {1. m} ¸i o functie b : A → s ¸ care asociaz˘ fiec˘rei muchii a ∈ A un a a num˘r real b(a) numit valoarea acestei muchii.5 ne furnizeaz˘ un algoritm pentru a construi o baz˘ de cicluri a unui a a digraf conex G. a4 . A) este un digraf conex. ın Ai+1 := Ai ∪ {a}. . . BEGIN A0 := ∅. . . . FOR i := 0 TO n − 2 DO BEGIN se selecteaz˘ un arc a din Ai = A − Ai care nu formeaz˘ a a ciclu ˆ Gi . a3 ). An−1 ). a3 . n}. . . A ).1. a2 . Ls ¸ at ◦ obtinute ˆ acest mod sunt independente. A) cu N = {1. a6 ). Deci ciclurile L1 . a8 . Un arbore partial G = (N. . a9 }. deoarece fiecare ciclu Lk contine un arc ai ¸ ın ¸ care nu este continut de celelalte cicluri. a3 ).3. A ). el admite un arbore partial G = (N. a5 . A) este conex. x. a8 .

A) un graf neorientat ¸i conex.1).1) Demonstratie. x] sau cociclu generat s a a a de eliminarea muchiei arbore a = [x.46 CAPITOLUL 3. Dac˘ not˘m cu AG multimea arborilor partiali ai grafului G. x] ∈ A . y]} are valoarea b (G ) = b (G ) − b[x. x] + b[y. avem: as a b[x. x ∈ X. pentru fiecare muchie arbore a = [x.3.3 Valoarea unui arbore partial G = (N. Atunci exist˘ o muchie arbore a = [x. Un arbore partial G = (N. y]. x]. x ∈ X. y] | [y. A) ¸ a ¸ este minim.6.1) sunt satisf˘cute. este prin definitie ¸ a ¸ b G = A b(a). x] > b[y. x] ≤ b[y. y] ∈ a s [X. notat˘ b (G ) . ARBORI SI ARBORESCENTE ¸ ¸ Fig. Pentru problema arborelui partial minim se pot formula conditii de optimalitate ¸ ¸ ˆ dou˘ moduri: conditii de optimalitate ale t˘ieturii ¸i conditii de optimalitate ale ın a ¸ a s ¸ lantului. y] rezult˘ a b (G ) < b (G ) . a ¸ a ¸ Deci conditiile (3. ¸ Multimea de muchii ¸ [X. y] ∈ A. Prin reducere la absurd presupunem c˘ nu sunt satisf˘cute conditiile a a ¸ (3. y] pentru toate muchiile [y. X]a = {[y. Arborele partial G = (N. A ). A ) al grafului G = (N. A ) cu A = A − {[x. ¸ a . y ∈ X. ¸ Teorema 3. Dac˘ elimin˘m o muchie arbore oarecare a = [x. x] > b[y. Deoarece b[x. X]a (3. x] ∈ A ¸i o muchie nonarbore [y. A ) al grafului s ¸ G este minim dac˘ ¸i numai dac˘. Aceast˘ relatie contrazice faptul c˘ arborele partial G este minim. x] din A atunci se obtine o partitie a a ¸ ¸ a multimii nodurilor N = X ∪ X. y] ∈ [X. y]. Presupunem c˘ arborele partial G = (N. y ∈ X} se nume¸te t˘ietur˘ generat˘ de eliminarea muchiei arbore a = [x. atunci problema ara a ¸ ¸ borelui partial minim este urm˘toarea: s˘ se determine G ∈ AG astfel ˆ at b (G ) = ¸ a a ıncˆ min{b (G ) | G ∈ AG }. x]} ∪ ¸ {[y. (Conditiile de optimalitate ale t˘ieturii) ¸ a Fie G = (N. X]a cu b[x.

3. Un arbore partial G = (N. x] ∈ A ¸i a = [x. x]} ∪ {[y. x] ≤ b[y. x]} ∪ {[y. . x] > b[y. Conform Teoremei a a a ¸ 3. Atunci exist˘ lantul unic Lyy ˆ G astfel ˆ at [x. y]. A) ¸ a ¸ este minim. Conditiile (3. Presupunem c˘ arborele partial G = (N. y]. Arborele partial G = (N. y]} are ¸ valoarea b(G ) = b(G ) − b[x.1).2) sunt satisf˘cute. x] + b[y. X]a . pentru fiecare muchie nonarbore [y. x] ∈ Lyy a s cu b[x. ARBORI PARTIALI MINIMI ¸ 47 Presupunem c˘ sunt satisf˘cute conditiile (3. Deci obtinem b(G ) ≤ b(G0 ) ¸ ¸ care contrazice presupunerea c˘ b(G0 ) < b(G ). y] ∈La astfel ˆ at a [y. Arborele partial G = (N. . x] ∈ Lyy Demonstratie. y] sunt oarecare rezult˘ c˘ sunt satisf˘cute conditiile (3. Deoarece muchiile ¸ a a [x. x]. A ) al grafului G = (N. y]. Deoarece conditiile (3. y ∈ N exist˘ un lant unic Lyy ˆ arborele partial G = (N. y] ∈ [X. Muchia a = [x. y] ∈ [X. Deci conditiile (3. x] ∈ Lyy a ¸ ın ıncˆ (vezi figura 3. y]. ¸ .4 ˆ a ¸ ın ¸ Intre dou˘ noduri y. ◦ ◦ Fig. y] ∈ A0 ¸i [y.4). as a avem (3. y]. Iterˆnd acest procedeu se obtine un ¸ir de arbori a a ¸ s partiali G . X]a ¸i un ciclu ıncˆ La cu muchiile din A0 (vezi figura 3. A0 ) cu b (G0 ) < b (G ) . A) este minim dac˘ ¸i numai dac˘. x] ∈ A ¸i [X. A ) a al grafului neorientat ¸i conex G = (N. Atunci exist˘ un arbore a ¸ a partial G0 = (N. y] ∈ A . .1) sunt satisf˘cute / ¸ a s avem b[x.2) implic˘ faptul c˘ b[x.6 arborele partial G este minim. s Teorema 3.3. Rezult˘ b(G ) ≤ b(G ) ¸i G are ˆ comun cu a s ın G0 cu o muchie mai mult decˆt G . Atunci exist˘ o muchie nonarbore [y. x]+b[y. X]a .2) b[x. Fie o muchie arbore oarecare a = a a ¸ [x. Prin reducere la absurd prea a ¸ supunem c˘ arborele partial G = (N. x] ≤ b[y.2). y]} are ¸ valoarea b(G ) = b(G )−b[x. Rezult˘ c˘ arborele partial G este a a a ¸ minim. x] ≤ b[y.2. Atunci exist˘ o muchie [y.2). . A). A) un graf neorientat ¸i conex. G0 cu b(G ) ≤ b(G ) ≤ . y] ∈ A ¸i o muchie arbore [x. Deoarece A0 = A . . y] ∈ A . [y. X]a t˘ietura generat˘ de muchia a. a ¸ ¸ a Presupunem c˘ sunt satisf˘cute conditiile (3.4). (Conditiile de optimalitate ale lantului) ¸ ¸ Fie G = (N. exist˘ o muchie a = ¸ a s / a a s [x. [y. Prin reducere la absurd presupunem c˘ nu sunt satisf˘cute conditiile a a ¸ (3. Rezult˘ c˘ b(G ) < b(G ) care contrazice faptul a a c˘ arborele partial G este minim. A ) cu A = A − {[x. x] genereaz˘ t˘ietura [X. y] pentru toate muchiile [x. G . Se consider˘ o muchie oarecare s a a a nonarbore [y. A ) al grafului s ¸ G = (N.1). x] ∈ A0 . . A ) nu este minim.7. A ) cu A = A − {[x. ≤ b(G0 ).

A. . BEGIN FOR i := 1 TO n DO BEGIN Ni := {i}. a se selecteaz˘ [y. . / ˆ cazul (c1) demonstratia prin inductie dup˘ k s-a terminat.2 Algoritmul generic Fie G = (N. x] ≤ b[y. Ai = Ai ∪ Aj ∪ {[y.7 avem b[x. Presupunem afirmatia adev˘rat˘ pentru executia a k − 1 ¸ a a ¸ a a ¸ iteratii ale ciclului FOR. . y] ∈ A . A ) a ¸ al grafului G = (N.6. Aceasta ˆ ¸ ınseamn˘ c˘ Gi = (Ni . x] astfel ¸ s / a a ˆ at [x.7 a fost demonstrat˘ utilizˆnd suficienta Teo¸ ¸ a a ¸ remei 3. x ∈ Ni }. determinat dup˘ executia a a a ¸ a k − 1 iteratii ale ciclului FOR este continut ˆ ¸ ¸ ıntr-un arbore partial minim G = (N. A ) ¸ al lui G . END. y] ∈ A .8. referitor la muchia [y.2. y]. . a. Nj := ∅.48 CAPITOLUL 3. a Ni := Ni ∪ Nj . Ceilalti algoritmi sunt cazuri speciale ale ıntˆ a ¸ algoritmului generic. Aceasta stabile¸te echivalenta dintre conditiile de optimalitate ale t˘ieturii s ¸ ¸ a ¸i conditiile de optimalitate ale lantului. a = [x. Dup˘ executia a k iteratii ale ciclului FOR. . y]}. Ai ) este continut ˆ a a ¸ ıntr-un arbore partial minim ¸ al lui G . Prin inductie dup˘ k. Pentru k = 0 (ˆ ınainte de prima iteratie a ciclului) avem Gi = ({i}. Demonstratie. Algoritmul generic determin˘ un arbore partial minim G = (N. . a / se determin˘ indicele j pentru care y ∈ Nj . vom ar˘ta c˘ Gi = (Ni . . (c2) [y. . x]. ARBORI SI ARBORESCENTE ¸ ¸ Observatia 3. . . FOR k := 1 TO n − 1 DO BEGIN se selecteaz˘ Ni cu Ni = ∅. Teorema 3. . b) o retea neorientat˘ ¸i conex˘ cu multimea nodurilor N = {1. . END. Ai := ∅. s ¸ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) PROGRAM GENERIC. Aj = ∅. IF k = n − 1 THEN A := Ai . evident c˘ exist˘ o muchie [x. s ¸ ¸ ˆ continuare se prezint˘ algoritmi pentru determinarea arborelui partial minim. ˆ cazul (c2). In a ¸ Mai ˆ ai se prezint˘ algoritmul generic. ıncˆ s / . y] := min{b[x. ∅) ¸i ¸ s afirmatia este adev˘rat˘. END. Suficienta Teoremei 3. y] cu b[y. Deoarece y ∈ Ni ¸i y ∈ Ni . exist˘ ˆ In ¸ ¸ a In a ın G un lant unic Lyy . num˘rul de iteratii ale ciclului FOR de la linia ¸ ¸ a a ¸ (7) la linia (15). A). m}.2. n} ¸ as a ¸ ¸i multimea muchiilor A = {1. x] ∈ Lyy cu x ∈ Ni ¸i x ∈ Ni . Ai ). pot exista cazurile: (c1) [y. y] selectat˘ ˆ a ¸ ¸ a ın linia (10). x] | x ∈ Ni . Conform Teoremei 3. 3.

x] = b[y.2. .3. a = [x. y] ∈ E(y) ∩ [N1 . END. x] + b[y. y] ˆ linia (10) se face cu ajutorul functiilor v ¸i e. Algoritmul utilizeaz˘ dou˘ functii: v : N → ¸i e : N → A ¸a a a ¸ s pentru a selecta mai u¸or muchia [y.9. N1 := ∅. Ai ) are Ni = N. . muchia [y. y]. ˆ algoritmii care vor fi prezentati ˆ continuare se precizeaz˘ selectarea din liniile In ¸ ın a (9) ¸i (10) ale algoritmului generic. A.3 Algoritmul Prim Fie G = (N. x] ≥ b[y. ¸ Observatia 3. A ) a ¸ al grafului G = (N. WHILE N1 = N DO BEGIN v(y) := min{v(x) | x ∈ N 1 }. ARBORI PARTIALI MINIMI ¸ 49 a ın ıncˆ Pe de alt˘ parte.8 algoritmul Prim este corect. x]. a. . y]. . Algoritmul Prim determin˘ un arbore partial minim G = (N. Deci G este un arbore partial minim al lui G ¸i contine Gi = (Ni . . s 3. e(y) := [y. N 1 := N 1 − {y}. BEGIN v(1) := 0. y]} a a ¸ ¸ are valoarea b(G ) = b(G ) − b[x. IF y = 1 THEN A := A ∪ {e(y)}. m}. s ¸ Evident c˘ pentru k = n − 1 Gi = (Ni . FOR i := 2 TO n DO v(i) := ∞. Deci. deoarece ¸ a ea depinde atˆt de modul de selectare a multimii Ni ˆ linia (9) cˆt ¸i de modul de a ¸ ın a s implementare. Ai ) . ın ¸ s • selectarea muchiei [y.2. y] = b(G ). Teorema 3. conform Teoremei 3. N 1 := N − N1 . Demonstratie. . Arborele partial G = (N. . Algoritmul Prim s-a obtinut f˘cˆnd urm˘toarele dou˘ modific˘ri ˆ ¸ ¸ a a a a a ın algoritmul generic: • ˆ linia (9) se selecteaz˘ ˆ ın a ıntotdeauna N1 . Teorema 3. a Rezult˘ c˘ b[x. n} ¸ as a ¸ ¸i multimea muchiilor A = {1. y]. y] THEN BEGIN v(y) := b[y. y] din linia (10) a algoritmului generic. s (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) PROGRAM PRIM. N1 := N1 ∪ {y}. b) o retea neorientat˘ ¸i conex˘ cu multimea nodurilor N = {1. Graful G este reprezentat prin s ¸ listele de incident˘ E(x). |Ai | = n − 1 ¸i G = Gi este a s arborele partial minim al grafului G.3. N 1 ] DO IF v(y) > b[y. . .END.10. Nu se poate da complexitatea precis˘ a algoritmului generic. y]. A ) cu A = A −{[x. y] este selectat˘ ˆ linia (10) astfel ˆ at b[x. FOR [y. A). END. A := ∅. . . Algoritmul Prim are complexitatea O n2 . x]}∪{[y. . .

4]}. 2]. ¸ ¸ ın 3. . e(4) = [2. A := ∅.4. 4]. . N1 = {1. v(5) = 30. 2].3. v(3) = 25. N1 = {1. . S˘ se de¸ a ın a termine un arbore partial minim G = (N.5 Arborele partial minim G = (N. 5}. . e(5) = [4. A ) al grafului G = (N. ¸ a In ¸ a ˆ linia (8). 2. b) o retea neorientat˘ ¸i conex˘ cu multimea nodurilor N = {1. 2. [N1 .5(a). Iteratia 1: v(1) = 0. [2. s ¸ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) PROGRAM KRUSKAL. . . 3]. 4].50 CAPITOLUL 3. A = {[1. 2}. [4. 3]. 4.] Iteratia 4: v(3) = 20. 2]. . ˆ fiecare iteratie se execut˘. A. END. 3}. Fie reteaua G = (N. b) reprezentat˘ ˆ figura 3. . N1 = {1}.2. v(2) = 35.] Iteratia 2: v(2) = 35. 3. x]. m}. A ) obtinut este reprezentat ˆ figura 3. 4}. n} ¸ as a ¸ ¸i multimea muchiilor A = {1. N1 = {1. [3. Fig. . Rezult˘ c˘ algoritmul Prim are complexitatea O n2 . Ciclul WHILE se execut˘ de n ori. 5]. 5. . v(4) = ¸ 10. A. 2. a. v(3) = 20. . FOR i := 1 TO m DO IF ai nu formeaz˘ ciclu cu A . A = {[1. Ciclul FOR se execut˘ de cel ın ¸ s a mult n − 1 ori. a a Exemplul 3. a = [x.5(b). BEGIN SORTARE (G). 4. e(5) = ¸ [3. e(3) = ¸ [4. n1 comparatii cu n1 = |N 1 | ¸i 1 ≤ n1 < n. v(5) = 15. 2]}. A = {[1. 3. [4. 5]}. 4. 3]. [2. . ARBORI SI ARBORESCENTE ¸ ¸ Demonstratie.4 Algoritmul Kruskal Fie G = (N. A = ∅. a THEN A := A ∪ {ai }. A = {[1. 2]. 3]}. N 1 ] = ¸ ∅. A) cu algoritmul ¸ Prim. e(3) = ¸ [1. Iteratia 5: v(5) = 15. N1 = {1.] Iteratia 3: v(4) = 10. e(2) = [1. . v(3) = 40. e(3) = [2. [2.

poate fi O(max(m log n. . A) cu algoritmul ¸ Kruskal. [3. [1.5(b). . . . Fie reteaua G = (N. . A := ∅. . Algoritmul Kruskal s-a obtinut folosind procedura SORTARE ¸i ¸ ¸ s conditia din linia (6) pentru select˘rile din linia (9) ¸i (10) din algoritmul generic.5. a = [x. . Procedura SORTARE ordoneaz˘ muchiile din A ¸i se obtine A = {[2. n Exemplul 3. [1. ¸ a s Deci. a . . . . b) o retea neorientat˘ ¸i conex˘ cu multimea nodurilor N = {1. a s ¸ [2. Observatia 3.8 algoritmul Kruskal este corect. 5]. m}. 3]}. Functia valoare b : A → are s ¸ ¸ toate valorile muchie diferite. [3. A ) al a ¸ grafului G = (N. x]. 4]. 4]} ¸ Iteratia 4: [2. 5]. S˘ se de¸ a ın a termine un arbore partial minim G = (N. n} ¸ as a ¸ ¸i multimea muchiilor A = {1.3. M := {N1 . y] := min{b[x. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM BORUVKA. 3] formeaz˘ ciclu cu A . ¸ ¸ ın 3. BEGIN FOR i := 1 TO n DO Ni := {i}. [4. [3.4. . y] cu b[y. conform Teoremei 3. [3. 4]. ARBORI PARTIALI MINIMI ¸ 51 (1) (2) (3) (4) PROCEDURA SORTARE (G). . A. am } a ıncˆ cu b(a1 ) ≤ . 3]. Iteratia 1: A = {[2. . 4].2. [3. WHILE |A | < n − 1 DO BEGIN FOR Ni ∈ M DO BEGIN / se selecteaz˘ [y. A). 2]} ¸ Iteratia 7: [1. ≤ b(am ). . [3. . A ) al grafului G = (N. A ) obtinut este prezentat ˆ figura 3. 4]} ¸ Iteratia 2: A = {[2. . 3] formeaz˘ ciclu cu A ¸ a Iteratia 5: [4. 4].5(a). x ∈ Ni }. END. a. b) reprezentat˘ ˆ figura 3. . BEGIN se ordoneaz˘ muchiile din A astfel ˆ at A = {a1 . 5]} ¸ Iteratia 3: A = {[2.11. [3.5 Algoritmul Boruvka Fie G = (N. ¸ a Arborela partial minim G = (N. 5]. 4]. Nn }. 4]. 5] formeaz˘ ciclu cu A ¸ a Iteratia 6: A = {[2. Teorema 3. 5]. . x] | x ∈ Ni . Astfel complexitatea s ¸ 2 )) sau O(m log n) etc. 2]. [1. . . . A.Algoritmul Kruskal determin˘ un arbore partial minim G = (N. Demonstratie.2. Complexitatea algoritmului Kruskal depinde de modul de imple¸ mentare a procedurii din linia (3) ¸i a conditiei din linia (6). .

5}}. Ipoteza c˘ functia valoare b are toate valorile muchie diferite asigur˘ c˘ nu a ¸ a a se creeaz˘ cicluri ˆ G = (N. [y. END. 5]}. {4}. Deoarece num˘rul componentelor conexe Ni din M este cel putin ¸ a ¸ ˆ ınjum˘t˘¸it la fiecare iteratie. [3. [2.13. A = {[1. [y. . y]}. . S˘ se de¸ a ın a termine un arbore partial minim G = (N. y] = [3.5. 4]. Multimile Nj din operatia Ni := Ni ∪Nj executat˘ ˆ linia (14) sunt cele determinate ¸ ¸ a ın ˆ linia (11). 4]. 2]. 2]. Nj := Ni . y] = [1. 2]. 2.5. Iteratia 2. Algoritmul Boruvka determin˘ un arbore partial minim G = (N. A = {[1. END. Algoritmul Boruvka are complexitatea O(m log n). A ) ˆ timpul executiei ciclului WHILE. [y. . [2. 4}. Exemplul 3. [2. . [y. 4].5(b). y] = [4. . {5}}. [2. 4. y] = [3. Un nod r ∈ N al unui digraf G = (N. 3. 4]. N5 . 5]. A = {[1. 3]. Ni . 2]. 5]}. A) cu algoritmul ¸ Boruvka. Initial A = ∅. 5]}. 5]. N5 = {3. [y. a . ¸ N4 . 2]. Arborele partial minim G = (N. 2].6. Nj = N4 . Observatia 3. Nj = N3 . A = {[1. Nj = N5 . 5}}. Nj = N2 . y] = [4.3 Arborescente ¸ Definitia 3. [3. 2. ∪Ni = N }. [2. END. Nj = N4 . {3}. y] = [5. Nj = N2 . Fie reteaua G = (N. N3 . |Ni ∩ Nj = ∅. [y. M = {N4 = {1. [3. N2 . 2]}. 4]. a A := A ∪ {[y. . M = {{1}. A = {[1. 3]. 3]}.8 algoritmul Boruvka este corect. . A). A = {[1. Nj = N5 . 2].52 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) CAPITOLUL 3. EN D. A ) obtinut este prezentat ˆ figura 3. y] = [2. 5]. 2]. Nj . [y. [4. A ) a ¸ al grafului G = (N. Algoritmul Boruvka este cunoscut ˆ literatura de specialitate ¸i sub ¸ ın s numele de algoritmul Sollin. 4]}. Deci algoritmul Boruvka are complexitatea O(m log n). b) reprezentat˘ ˆ figura 3. Demonstratie. FOR Ni ∈ M DO BEGIN Ni := Ni ∪ Nj . A) se nume¸te nod r˘d˘cin˘ dac˘ ¸ s a a a a pentru orice alt nod x ∈ N exist˘ un drum de la r la x. ciclul WHILE este executat de cel mult log n ori. Demonstratie.5(a). M := {. 4]. .12. ın Teorema 3. [3. ARBORI SI ARBORESCENTE ¸ ¸ se determin˘ indicele j pentru care y ∈ Nj . (11) au complexitatea O(m). ¸ ¸ ın 3. A. [3. ¸ N1 . . Este evident c˘ algoritmul Boruvka este o variant˘ a algoritmului ¸ a a generic. N4 . Deci. . A = {[1. Teorema 3. M = {N5 = {1. {2}. ¸ Iteratia 1. 3]}. conform a ın ın ¸ Teoremei 3. A ) al grafului G = (N. Operatiile a at ¸ ¸ din liniile (10). 4]. N5 . [4. [2.

Fie G = (N.3. Un digraf quasi tare conex este conex.14. Propriet˘¸ile urm˘toare at a sunt echivalente ¸i caracterizeaz˘ o arborescent˘: s a ¸a (1). a ın s ın Continuˆnd acest procedeu exist˘ un nod zn−1 de la care pleac˘ un drum care ajunge a a a ˆ zn−2 ¸i un drum care ajunge ˆ xn . ARBORESCENTE ¸ 53 Observatia 3. ¸ s (5). Un digraf G = (N. dar reciproca nu este ¸ adev˘rat˘. ın a a a Fig. s a a a (4). A care nu este quasi tare conex. a ın s ın Observatia 3. a a a a ın s ın Dac˘ digraful G = (N. A) admite un nod r˘d˘cin˘ dac˘ ¸i numai dac˘ el a a a as a este quasi tare conex. exist˘ a ın s ın a un nod z2 de la care pleac˘ un drum care ajunge ˆ z1 ¸i un drum care ajunge ˆ x3 . atunci exist˘ un nod a a z1 de la care pleac˘ un drum care ajunge ˆ x1 ¸i un drum care ajunge ˆ x2 .3. a a a a Definitia 3. G este quasi tare conex ¸i are n − 1 arce. Exemplul 3. ın ¸a Teorema 3. A). Un digraf G = (N. G este quasi tare conex ¸i prin eliminarea unui arc oarecare se obtine digraful s ¸ G = N.6 este o arborescent˘. A) se nume¸te quasi-tare conex dac˘ pentru oricare ¸ s a dou˘ noduri x.6.6 este un nod r˘d˘cin˘. Un digraf G = (N.3. s Exemplul 3. a a s (2).7. Nodul 1 al digrafului reprezentat ˆ figura 3. y ∈ N exist˘ un nod z (de exemplu nodul a a r˘d˘cin˘ r) de la care pleac˘ un drum care ajunge ˆ x ¸i un drum care ajunge ˆ y. A). G contine un nod r ¸i un drum unic de la nodul r la oricare alt nod x ∈ N .7. Dac˘ digraful G admite un nod r˘d˘cin˘ atunci el este quasi tare ¸ a a a a conex deoarece pentru oricare dou˘ noduri x. y ∈ N exist˘ un nod z ∈ N (care poate coincide cu x sau cu y) de la a a care pleac˘ un drum care ajunge ˆ x ¸i un drum care ajunge ˆ y. Teorema 3. A ) se nume¸te arborescent˘ dac˘ este f˘r˘ cicluri ¸ s ¸a a aa ¸i quasi tare conex.6 Definitia 3. Notiunea de nod r˘d˘cin˘ are sens numai pentru grafuri orientate. . |N | = n este quasi tare conex. Demonstratie. G este un arbore ¸i admite un nod r˘d˘cin˘ r. ¸ ¸ a a a Un nod r˘d˘cin˘ nu exist˘ ˆ a a a a ıntotdeauna. Este evident c˘ nodul r = zn−1 este nod r˘d˘cin˘ ın s ın a a a a al digrafului G = (N.6.8. A ) un digraf de ordinul n ≥ 2. Un digraf tare conex este quasi tare conex. s (3).15. dar reciproca nu este adev˘rat˘. G este f˘r˘ cicluri ¸i quasi tare conex. Digraful reprezentat ˆ figura 3.7.

A ) cu a a ¸ A = A − {(y. unde A = A − {(x. G este f˘r˘ cicluri ¸i contine un nod r astfel ˆ at ρ− (r) = 0. atunci G este conex ¸i are n − 1 arce. ρ− (x) = 1 pentru a a s ¸ ıncˆ oricare nod x = r. atunci nodul r este un nod r˘d˘cin˘ ¸i conform a a a a a as Teoremei 3. Dac˘ (4) este adev˘rat˘. s a a (2) ⇒ (3). Rezult˘ c˘ G este f˘r˘ cicluri a a a aa ¸i (7) este adev˘rat˘. A) admite un subgraf partial G = (N.15 se poate obtine un subgraf partial G = (N. x). a a a s Dac˘ ρ− (r) > 0. (z. Un digraf G = (N. atunci G este conex ¸i f˘r˘ cicluri.16. adic˘ G este un arbore. presupunem c˘ digraful G este quasi tare conex. ¸a as a Demonstratie. a a a adic˘ G este quasi tare conex ce contrazice (5) ¸i deci ρ− (x) = 1. x) ˆ A . Dac˘ digraful G admite un subgraf partial G care este o arborescent˘ ¸ a ¸ ¸a atunci el admite un nod r˘d˘cin˘ r ¸i conform Teoremei 3. Dac˘ (6) este adev˘rat˘. s a a (5) ⇒ (6).14. y}). atunci num˘rul de arce al digrafului G = (N. y)}). atunci exist˘ cel putin dou˘ s a a ¸ a arce (y. conform Teoremei 3. Deoarece G este arbore rezult˘ c˘ acest drum este unic. Rezult˘ c˘ ˆ G exist˘ dou˘ drumuri s a a ın a a de la z la y(D2 ¸i D3 = D1 ∪ {(x. A ) care este ¸ o arborescent˘ dac˘ ¸i numai dac˘ el este quasi tare conex. admite evident nodul r ca nod r˘d˘cin˘. Deci ρ− (r) ≥ 0 ¸i ρ− (x) ≥ 1 pentru oricare nod x = r. Dac˘ (7) este adev˘rat˘. Digraful G = (N. a a (4) ⇒ (5). Deci ˆ G exist˘ un drum D1 de la un nod z la a ın a nodul x ¸i un drum D2 de la nodul z la nodul y. (7). Fie un arc oarecare (x. s a a (7) ⇒ (1). A ) care este o arborescent˘ ¸ ¸ ¸a cu procedura urm˘toare: a . s a a Teorema 3. Digraful G = (N. Construim digraful G = (N. atunci conform propriet˘¸ii (5) din a at Teorema 3. x)} admite nodul r ca nod r˘d˘cin˘.14 digraful G este quasi tare conex ¸i (1) este adev˘rat˘. adic˘ G a a a s a este un arbore. Reciproc. Rezult˘ c˘ (6) este a s a a adev˘rat˘. a a a s admite un nod r˘d˘cin˘ r. dac˘ digraful G este quasi tare conex. Dac˘ (1) este adev˘rat˘. adic˘ G este quasi tare a a a a conex ce contrazice (5) ¸i deci ρ− (r) = 0. A ) cu A = A − {(y. a a (3) ⇒ (4). Dac˘ (2) este adev˘rat˘. ˆ plus. atunci exist˘ un drum de la nodul r la oricare alt a a a a nod x ∈ N. a a (6) ⇒ (7).14 G admite un nod r˘d˘cin˘ r ¸i (3) este In a a a s adev˘rat˘. Prin reducere la absurd. Dac˘ (5) este adev˘rat˘. Deci G nu este quasi tare conex ¸i (5) este adev˘rat˘. Aceasta ˆ ın ınseamn˘ c˘ exist˘ cel putin dou˘ drumuri distincte de a a a ¸ a la r la x. ρ− (x) = 1 pentru oricare s ¸ ıncˆ nod x = r.54 CAPITOLUL 3. Dac˘ (3) este adev˘rat˘. ARBORI SI ARBORESCENTE ¸ ¸ (6). atunci nodul r este evident un nod r˘d˘cin˘. A ) a a a a este m = N ρ− (x) = n − 1. r) ∈ A .14 digraful G este quasi tare a a a s conex. atunci G este conex ¸i conform Teoremei 3. G este conex ¸i contine un nod r astfel ˆ at ρ− (r) = 0. atunci exist˘ cel putin un arc (y. A ). Demonstratie. adic˘ G este a a a s aa a un arbore. Cona a a a a a form Teoremei 3. r)}. Prin urmare exist˘ dou˘ drumuri de la r la y ce s a a contrazice (4). y) ∈ A . Dac˘ ρ− (x) > 1. ¸ (1) ⇒ (2).14 G este quasi tare conex. Deci G are n − 1 arce ¸i (2) este adev˘rat˘.

j). ˆ continuare se vor prezenta cˆteva aplicatii directe ¸i indirecte ale ¸ In a ¸ s arborelui partial minim. In a a ¸ 3. Conectarea terminalelor din tablourile electrice astfel ˆ at lungimea total˘ a firelor ıncˆ a folosite s˘ fie minim˘. Se prezint˘ ˆ continuare cˆteva exemple.2 Transmiterea optim˘ a mesajelor a Un serviciu de informatii are n agenti ˆ ¸ ¸ ıntr-o anumit˘ ¸ar˘. 55 3. BEGIN A := A.4. a .4. Conduc˘torul grupului vrea s˘ transmit˘ un mesaj confidential a a a ¸ tuturor agentilor astfel ˆ at probabilitatea total˘ ca mesajul s˘ fie interceptat s˘ fie ¸ ıncˆ a a a minim˘. Fiecare agent cunoa¸te at a s o parte din ceilalti agenti ¸i poate stabili ˆ alniri cu oricare din cei pe care ˆ cunoa¸te. APLICATII ¸ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) PROCEDURA ARBORESCENTA. Determinarea configuratiei unei retele de calculatoare astfel ˆ at costul conec-t˘rii ¸ ¸ ıncˆ a ˆ retea s˘ fie minim. ˆ aplicatiile directe se dore¸te conectarea unor puncte prin leg˘turi care au In ¸ s a asociate lungimi sau costuri. a a a a 4. ın ¸ a Fiecare dintre aceste aplicatii este o aplicatie direct˘ a problemei arborelui partial ¸ ¸ a ¸ ˆ continuare se prezint˘ dou˘ aplicatii indirecte. ¸ a ın a 1.3. Conectarea telefonic˘ a unor comune dintr-o zon˘ izolat˘ astfel ˆ at lungimea total˘ a a a ıncˆ a a liniilor telefonice care leag˘ oricare dou˘ comune s˘ fie minim˘. minim.4. Construirea unei retele de conducte care s˘ lege un num˘r de ora¸e astfel ˆ at ¸ a a s ıncˆ lungimea total˘ a conductelor s˘ fie minim˘.4 Aplicatii ¸ Problema arborelui partial minim apare ˆ aplicatii ˆ dou˘ moduri: direct ¸i in¸ ın ¸ ın a s direct. ¸ ¸ s ıntˆ ıi s Orice mesaj transmis la ˆ alnirea dintre agentul i ¸i agentul j poate s˘ ajung˘ la inamic ıntˆ s a a cu probabilitatea p(i. In ¸ a apare evident ca o problem˘ a arborelui partial minim ¸i ˆ acest caz este necesar s˘ a ¸ s ın a model˘m problema practic˘ astfel ˆ at s˘ o transform˘m ˆ a a ıncˆ a a ıntr-o problem˘ a arborelui a partial minim. Sistemul fizic trebuie s˘ nu aib˘ redundante ceea ce conduce la a a ¸ determinarea unui arbore partial minim. a a a 3.1 Proiectarea unui sistem fizic Proiectarea unui sistem fizic const˘ ˆ proiectarea unei retele care conecteaz˘ ana ın ¸ a umite componente. a a 2. FOR i := 1 TO m DO IF prin eliminarea arcului ai ∈ A noul digraf r˘mˆne quasi a a tare conex THEN A := A − {ai } END. ¸ 3. Punctele reprezint˘ entit˘¸i fizice ca utilizatori ai unui a at sistem sau componente ale unui cip care trebuie conectate ˆ ıntre ele sau cu un alt punct ˆ aplicatiile indirecte problema practic˘ nu ca procesorul principal al unui calculator.

j))) . 3. ARBORI SI ARBORESCENTE ¸ ¸ Dac˘ reprezent˘m agentii prin noduri ¸i fiecare ˆ alnire posibil˘ dintre doi agenti a a ¸ s ıntˆ a ¸ printr-o muchie. A ) un arbore partial minim al a ¸ ¸ grafului G = (N. X ¸i conform conditiilor de optimalitate ale t˘ieturii avem a a b [x. definim valoarea unui lant Lzz de la nodul z la nodul z ¸ ¸ ca fiind valoarea maxim˘ a muchiilor din Lzz . x] . Nava trebuie s˘ treac˘ prin zone ¸ a a ın a a a a cu temperaturi diferite pe care le putem reprezenta prin muchii ˆ ıntr-o retea. consider˘m o nav˘ ¸ ın ¸ a a spatial˘ care trebuie s˘ intre ˆ atmosfera P˘mˆntului.3 Problema lantului minimax ˆ ¸ ıntre oricare dou˘ noduri a ˆ Intr-o retea G = (N. ¸ a a ˆ continuare se prezint˘ dou˘ aplicatii ale arborilor binari. j)) ¸i rezolvˆnd problema arborelui partial s a ¸ maxim. b) este a ¸ o problem˘ a arborelui partial minim. X a s Oricare alt lant Lzz de la z la z contine o muchie [y. a a a a a a Problema lantului minimax ˆ ¸ ıntre oricare dou˘ noduri din reteaua G = (N. j) ca fiind log (1 − p(i. Problema lantului minimax ˆ a ¸ ıntre oricare dou˘ noduri const˘ ˆ a determina ˆ a a ın ıntre oricare dou˘ noduri z. cel putin b [x. a Problema lantului minimax apare ˆ multe situatii. Deci vrem s˘ determin˘m un arbore partial G = (N. atunci ˆ graful rezultat G = (N. A. Fie G = (N. X ¸i valoarea acestui ¸ ¸ a lant este. A) dorim s˘ identific˘m un arın a a bore partial G = (N. Deci latul unic dintre oricare dou˘ noduri din G este a ¸ a un lant de valoare minim˘ dintre oricare dou˘ noduri din G. A. A ) care a a ¸ maximizeaz˘ ( A (1 − p(i. y] pentru toate muchiile [y. Pentru ¸ a ajunge pe suprafata P˘mˆntului trebuie aleas˘ o traiectorie astfel ˆ at temperatura ¸ a a a ıncˆ maxim˘ la care urmeaz˘ s˘ fie expus˘ nava s˘ fie minim˘. Putem determina un astfel de arbore dac˘ definim a a lungimea arcului (i. In a a ¸ . x] genereaz˘ a ¸ a s ¸ a t˘ietura X. A ) care minimeaz˘ probabilitatea intercept˘rii dat˘ de expresia ¸ a a a (1 − A (1 − p(i. Dac˘ [x. y] ∈ X. j))) . Muchia a = [x.56 CAPITOLUL 3. conform conditiilor de mai sus. De exemplu. Rezult˘ c˘ Lzz este un lant ¸ ¸ ¸ a a ¸ de valoare minim˘ de la z la z. x] este muchia din Lzz s ın a ¸ cu valoarea maxim˘ atunci lantul Lzz are valoarea b [x. b).4. A) ¸i Lzz lantul unic de la z la z ˆ G . x] ≤ b [y. z un lant de valoare a ¸ minim˘. y] ∈ X. x] .

4. ¸ Exemplul 4.4.1 57 . y) = ∞. 2). ˆ reteaua reprezentat˘ ˆ figura 4. . n}. este num˘rul b (Dxyk ) = a a b(a1 ) + . . . a a a a s A doua problem˘ provine din posibilitatea existentei circuitelor de valoare negativ˘ ˆ a ¸ a ın reteaua G = (N. . notat˘ b (Dxyk ). . poate exista drum Dxyk cu valoare s arbitrar de mic˘. Prima problem˘ poate fi rezolvat˘ dac˘ se define¸te d(x. a a Vom nota cu Dxyk un drum ˆ digraful G de la nodul x la nodul y ¸i cu Dxy = ın s {Dxy1 . . Un drum Dxyp cu valoarea b (Dxyp ) = min{b (Dxyk ) | Dxyk ∈ Dxy } ¸ se nume¸te drum de valoare minim˘ sau drum minim. y).1. . .1. Prima. am } ¸i o functie a s ¸ valoare b : A → care asociaz˘ fiec˘rui arc a ∈ A un num˘r real b(a) numit valoarea a a a arcului a. Definitia 4. aq ) . . Dxyr } multimea acestor drumuri. .Capitolul 4 Distante ¸i drumuri minime ¸ s 4. . poate s˘ nu a a at a ¸ a existe drum de la nodul x la nodul y ¸i a doua. . putem determina un drum de In ¸ a ın valoare arbitrar de mic˘ de la nodul 1 la nodul 5 utilizˆnd circuitul de valoare negativ˘ a a a (2. . ¸ Valoarea unui drum Dxyk = (a1 . A = {a1 . A) cu N = {1. b). 3. a Fig. . s ¸a s a Exist˘ dou˘ probleme cu dificult˘¸i privind aceast˘ definitie. b(aq ). Valoarea b (Dxyp ) a drumului s a minim Dxyp se nume¸te distant˘ de la nodul x la nodul y ¸i o not˘m d(x. ori de cˆte ori este necesar. . .1 Principalele probleme de drum minim Se consider˘ un digraf G = (N. . A.1. Aceast˘ valoare poate fi interpretat˘ ca lungime sau cost etc. .

. b) nu contine circuite cu valoare negativ˘. . ın s Observatia 4. n. j) dac˘ a    bij = i = j ¸i (i. (i. j)) este un drum minim de la nodul 1 la nodul j. x) = b [x. j ∈ N.16.1. atunci problemele de a s lant minim din reteaua neorientat˘ G = (N . b) nodul 1 este nod r˘d˘cin˘ ¸i a ın ¸ a a a as G contine numai circuite D cu b D ¸ ◦ ◦ > 0 atunci G contine o arborescent˘ partial˘ ¸ ¸a ¸ a G = (N.1) F˘r˘ a restrˆnge generalitatea. s PDM1 se poate rezolva utilizˆnd un algoritm de rezolvare a PDM2 la care se adaug˘ a a un test suplimentar de oprire. i). y) = b(y. . y = s. PDM3 se poate rezolva iterˆnd dup˘ s un algoritm de a a rezolvare a PDM2. atunci D1ip = ((1. (4. A. 4. unde   b(i. Dac˘ ˆ reteaua orientat˘ G = (N. y). . Demonstratie. A ) pot fi reduse la problemele de drum ¸ ¸ a minim din reteaua orientat˘ G = (N. A. s (PDM2) Determinarea unui drum minim Dsyp de la un nod precizat s la nodul y ¸i a s valorii b (Dsyp ).58 CAPITOLUL 4. (k. x = y. (y. altfel contrazicem faptul c˘ D1jp este drum minim. y) = ∞ atunci consider˘m c˘ exist˘ un drum Dxyk cu ¸ a a a a b (Dxyk ) = ∞. j) ∈ A. . s 0 dac˘ i = j. A. pentru toate nodurile x. A. h). a s / F˘r˘ a restrˆnge generalitatea presupunem c˘ nodul s este nodul 1. Pentru reprezentarea retelei G se va folosi matricea valoare adiacent˘ a ¸ ¸a B = (bij ) cu i. h). b) cu N = N . .2 Ecuatiile lui Bellman ¸ Fie reteaua orientat˘ G = (N. i)) este un drum minim de la nodul 1 la nodul i. y ∈ N. Dac˘ d(x. y] ∈ A } ¸ a ¸i b(x.1. A = {(x. (PDM3) Determinarea unui drum minim Dxyp de la un nod x la nodul y ¸i a valorii s b (Dxyp ). j) trebuie s˘ satisfac˘ ecuatiile a ¸ a a ¸ lui Bellman: u1 = 0. putem presupune c˘ nodul 1 este un nod r˘d˘cin˘ aa a a a a a al retelei orientate G. b) ¸i presupunem c˘ G nu contine circuite cu ¸ a s a ¸ valoare negativ˘. a ∞ dac˘ i = j ¸i (i. (k. ¸ Teorema 4. Exist˘ ˆ a algoritmi eficienti care rezolv˘ direct PDM3. . . Astfel distantele uj = d(1. j) ∈ A.14 ¸i Teoremei 3. . pentru toate nodurile y ∈ N. DISTANTE SI DRUMURI MINIME ¸ ¸ Vom presupune c˘ reteaua G = (N. Dac˘ ˆ reteaua orientat˘ G = (N. uj = min{ui + bij | i = j}. b) nodul 1 este nod r˘d˘cin˘ ¸ a ın ¸ a a a a atunci conform Teoremei 3. j = 2. a ¸ ¸ a Principalele probleme de drum minim care apar ˆ aplicatii practice sau sunt subın ¸ probleme ˆ rezolvarea altor probleme de optimizare ˆ retele sunt urm˘toarele: ın ın ¸ a (PDM1) Determinarea unui drum minim Dstp de la un nod precizat s la un alt nod precizat t ¸i a valorii b (Dstp ) . A. Dac˘ G = (N . . A ) este un graf neorientat ¸i b : A → + . G admite o arborescent˘ partial˘ s ¸a ¸ a . De aceea a ıns˘ ¸ a ˆ acest capitol se vor prezenta algoritmi de rezolvare pentru PDM2 ¸i PDM3. . A ) cu nodul r˘d˘cin˘ 1 ¸i drumul unic de la 1 la oricare alt nod j din G este a a a s un drum minim D1jp din G. Dac˘ D1jp = aa a a a ((1. . y]. x) | [x.

3. A ) cu nodul r˘d˘cin˘ 1. . A. BEGIN W := N . i) + b(i. Rezult˘ c˘ b(D) = bvw +. b) nodul 1 este nod r˘d˘cin˘ a ın ¸ a a a a ¸i G nu contine circuite D cu b D s ¸ ◦ ◦ < 0. putem s˘ select˘m un arc (i. i). ˆ acest caz ecuatiile lui Bellman ¸ a In ¸ (4. w. (i. . a a ınt˘ s Teorema 4. Deci procedeul determin˘ un a drum D1jp cu uj = b (D1jp ) . Demonstratie. . d(s) := 0. atunci G contine o arborescent˘ partial˘ ¸ ¸a ¸ a G = (N. j)) . Consider˘m un nod j ¸i un drum minim D1jp = a a a a s ((1. Astfel. p(y) := 0. ρ− (j) = 1. END. a ¸ 4. Rezult˘ c˘ G = (N. . Consider˘m un nod j ¸i determin˘m un drum a a a a s a D1jp . h). ˆ continuare select˘m un arc (k. . Dac˘ ˆ reteaua orientat˘ G = (N. A ) sunt verificate relatiile ¸ a ın ¸ ρ−1 = 0.16. j). . Atunci avem: d(1.+bqv = uv −uv = 0. A. b) nodul 1 este nod r˘d˘cin˘. v). Drumul unic de la 1 la j din G este un drum minim D1jp din G.+bqv . Aceasta este posibil dac˘ procedeul a ın a ◦ conduce la un circuit D= (v. Deoarece nodul j a fost selectat arbitrar. q. (k. .1). . . ˆ acest mod putem alege n − 1 arce ¸i fie A ¸ a In s multimea acestor arce. j = 2. pˆn˘ cˆnd se ajunge la nodul 1. p(s) := 0. G admite o arborescent˘ partial˘ s ¸a ¸ a G = (N.2. ¸ a ın ¸ a a a a atunci conform Teoremei 3. A ) cu nodul r˘d˘cin˘ 1 ¸i drumul unic de la 1 la oricare alt nod j din G este a a a s un drum minim D1jp din G.1 Algoritmi pentru distante ¸i drumuri minime ¸ s Algoritmul Dijkstra Fie reteaua orientat˘ G = (N. . FOR y ∈ N − {s} DO BEGIN d(y) := ∞. . ¸ Urm˘toarea teorem˘ ˆ are¸te rezultatul din Teorema 4. i) a ıncˆ In a astfel ˆ at ui = uk + bki etc. . ALGORITMI PENTRU DISTANTE SI DRUMURI MINIME ¸ ¸ 59 G = (N. A.3. . A ) cu nodul r˘d˘cin˘ 1. j) astfel ˆ at uj = ui + bij . . se obtine arborescenta partial˘ G = (N. b) cu b : A → + . . uj = b (D1jp ) . = uv +bvw +. Avem urm˘toarele ecuatii:uv = uq + bqv = a ¸ . cu urm˘torul procedeu. Algoritmul Dijkstra este urm˘torul: nodului x este V a (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) PROGRAM DIJKSTRA.1. a ¸ select˘m un arc (i. . j) care verific˘ a a a conditia anterioar˘ pentru orice nod j = 1.14 ¸i Teoremei 3. pentru a care nu s-a determinat deja un drum D1jp . . Presupunem prin ıncˆ a a a reducere la absurd c˘ nu se ajunge ˆ nodul 1. A ) este o arborescent˘ partial˘ a a ¸a ¸ a cu nodul r˘d˘cin˘ 1.1) pot fi rezolvate cu algoritmul Dijkstra. Lista nodurilor adiacente c˘tre exterior a + (x) = {y | (x. n. care contrazice a a ipoteza c˘ reteaua G contine circuite D cu b D a ¸ ¸ ◦ ◦ ◦ > 0. . aplicˆnd procedeul pentru toate nodurile j.4. y) ∈ A}. Este evident c˘ ˆ digraful G = (N.3 4. A ) ¸ ¸ ¸ a cu proprietatea din enuntul teoremei. Dac˘ ˆ reteaua orientat˘ G = (N. j) = d(1. Deoarece sunt verificate ecuatiile (4. a a a deoarece fiecare arc din A verific˘ conditia de mai sus. .

Atunci pentru h = 1. Fie Dszp = (x0 . Aceasta contrazice modul de alegere a indicelui j. Aceast˘ inegalitate se p˘streaz˘ ¸i cˆnd este eliminat nodul z din a a as a W. Pentru aceasta vom demonstra prin inductie dup˘ ordinea ˆ care ¸ a ın nodurile sunt eliminate din W c˘ d(y) ≤ d(s. ˆ acest caz xj+1 = xk = z. xh ) = i=1 b (xi−1 . a ıncˆ a W := W − {x}. Din modul cum este calculat˘ ˆ algoritm valoarea d(y) rezult˘ c˘ ¸ a ın a a d(y) reprezint˘ valoarea unui drum de la nodul s la nodul y din reteaua G. Ciclul ¸ a WHILE se execut˘ de n ori. . b) cu ın a ¸ a +.4. FOR y ∈ W ∩ V + (x) DO IF d(x) + b(x. s). y = s. Deci algoritmul are complexitatea O n2 . s ın Am demonstrat c˘ d(y) = d(s. END. a . z) < d(z). Demonstratie. Teorema 4. p(y) := x. a Teorema 4. .2) Pot exista urm˘toarele dou˘ cazuri: a a ˆ acest caz xj+1 = xk = z. . y) < d(y) THEN BEGIN d(y) := d(x) + b(x. z). Orice drum minim a Dsyp de la nodul s la nodul y se determin˘ cu elementele tabloului predecesor p. xj ) + b (xj . y ∈ N. . x1 . xk ) un drum minim de la x0 = s la xk = z. Pentru selectarea nodului x ∈ W astfel ˆ at d(x) este minim˘ sunt ¸ ıncˆ a necesare cel mult n − 1 comparatii. Presupunem c˘ d(y) ≤ s a a d(s. y) ¸i drumurile minime a ¸ s Dsyp . xj+1 ) . Deoarece xj+1 ∈ W. a a a / s a a De asemenea. y) ≤ d(y) pentru fiecare nod y ∈ N.60 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) CAPITOLUL 4. z). y = s. xj+1 ) = d (s. y) pentru fiecare y ∈ N. Deci are a ¸ loc relatia d(s. y) = d(y) ¸ a aa a pentru fiecare y ∈ N. a Primul nod eliminat este s ¸i evident c˘ d(s) = 0 = d(s. In ¸ a (c2 ) j < k − 1.3. xj ) . y) pentru toate nodurile y care au fost eliminate din W ˆ ınaintea nodului z. xj+1 ) ≤ d(s.2) rezult˘ c˘ d(xj+1 ) < d(z). deoarece d(xj ) r˘mˆne nemodificat˘ (xj ∈ W ) ¸i d (xj+1 ) poate numai s˘ descreasc˘. DISTANTE SI DRUMURI MINIME ¸ ¸ WHILE W = ∅ DO BEGIN se selecteaz˘ un nod x ∈ W astfel ˆ at d(x) este minim˘. y) pentru fiecare nod y ∈ N. Astfel ¸i ˆ acest caz avem d(z) ≤ d(s. . . END. din ipoteza inductiei avem d (xj ) = d (s.2) rezult˘ d(z) ≤ d(s. Algoritmul Dijkstra are complexitatea O n2 . k avem h d (s. Algoritmul Dijkstra determin˘ distantele d(s. xi ) Fie j indicele maxim astfel ˆ at xj a fost eliminat din W ˆ ıncˆ ınaintea lui z. atunci din relatia In a ¸ (4. xk−1 . Trebuie s˘ ar˘t˘m c˘ d(s. . y). A. Ciclul FOR se execut˘ de cel mult n − 1 ori. ˆ raport cu nodul surs˘ s din reteaua orientat˘ G = (N. Astfel ¸ d (xj+1 ) ≤ d (xj ) + b (xj . . xj+1 ∈ V + (xj ) rezult˘ c˘ dup˘ eliminarea lui xj din W avem d(xj+1 ) ≤ a a a d(xj ) + b (xj . xj+1 ) = d (s. (c1 ) j = k − 1. Conform liniei (10) din algoritm deducem c˘ xj+1 este a a a eliminat din W ˆ ınaintea lui z. b:A→ Demonstratie. Dac˘ d(s. z) (4. END. Din relatia (4.

¸ Iteratia 8: x = 6. p = (0. 9. ¸ Iteratia 7: x = 8. d = (0. 5. 3. 5. 2. 1. 4). 1. 3. 7). 1. 19. Astfel. 3. p = (0. 9. 7. 1. 0. d = (0. ∞). 5. ∞. W = {2. 2.3 Initializ˘ri: W = {1. 4. 8}. p = (0. W = {5. dac˘ se aplic˘ algoritmul Dijkstra retelei reprezentate ˆ a a ¸ ın figura 4. 20). W = {2. 0). d = (0. ∞. 0. 6. 8}. d = (0. 5). 2. d = (0. 18. Algoritmul Dijkstra poate s˘ conduc˘ la rezultate eronate dac˘ ¸ a a a reteaua G = (N. ∞. 2. De exemplu. chiar dac˘ nu contine cir¸ ¸ s a a ¸ cuite cu valoare negativ˘. 19. 1. 3. 3. 1. 6. 1. ∞. p = (0. 9. 2.2.2 se determin˘ drumul minim D13p = (1. 1. ¸ a Iteratia 1: x = 1. W = {6. 3) cu b(D13p ) = 1. W = {2. 8}. d = (0. 26. 29). 9. 19. 2. 7. W = ∅. 2. 9. 0. 1. 2. ALGORITMI PENTRU DISTANTE SI DRUMURI MINIME ¸ ¸ 61 Observatia 4.4. 2. ¸ . p = (0. 4. p = (0. 26. 20). fiecare implementare poate avea o alt˘ complexia tate. p = (0. ¸ Iteratia 2: x = 3. 1. d = (0. 3. 1. ˆ acest caz estimarea din relatia (4. 0. 5. ¸ Fig. 1. ın Exemplul 4. 2. 7. 28. 2. 18. 6. Se consider˘ reteaua reprezentat˘ ˆ figura 4. 2. 1. ¸ Iteratia 5: x = 5. 2. ∞. 2. 3.4. ∞. 1.2.4. 1. 4. ¸ Iteratia 3: x = 4. b) contine ¸i arce cu valoare negativ˘. 9. ∞). 1. ∞. ∞. 26. 2. 8}. 1. ∞. S˘ se aplice algoritmul a ¸ a ın a Dijkstra acestei retele. 7. 0. 2. 0). 2. 5. 1. 3. 18. 0). 0. 18. 1. 2. p = (0. 4. 2. W = {6}. 29). 0. 1. 1. 3. 3. 5. 0. 0. 4). 20).2) nu mai este valabil˘ a In ¸ a ˆ ıntotdeauna. 1. ¸ Iteratia 4: x = 2. 5. 7. 9.3. 5. d = (0. 8}. ∞. 18. 0. ∞. ¸ Iteratia 6: x = 7.2 ˆ realitate D13p = (1. 0. 0. A. In Algoritmul lui Dijkstra poate fi implementat ˆ mai multe moduri ˆ functie de ın ın ¸ structurile de date utilizate. 26. 7). 7. 8}. 1. 7). 6. ∞. ∞. 2. ∞. 27. 25). p = (0. Aceste aspecte vor fi prezentate ˆ ultimul paragraf al acestui capitol. 19. 3) cu b(D13p ) = 0. 0. ∞). 1. 19. 0. 1. W = {6. 26. a Fig. 8}.3. 6. d = (0.

¸ ¸ a a ın Fig. DISTANTE SI DRUMURI MINIME ¸ ¸ S˘ determin˘m D18p . 7. y) ∈ A}. Algoritmul Bellman-Ford este urm˘torul: a (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) PROGRAM BELLMAN-FORD. y) < d (y) THEN BEGIN d(y) := d (x) + b(x.4.2 Algoritmul Bellman-Ford ◦ Fie reteaua orientat˘ G = (N. FOR y ∈ N DO IF V − (y) = ∅ THEN BEGIN se selecteaz˘ x ∈ V − (y) astfel ˆ at d (x) + b(x. p(y) := x.3.62 CAPITOLUL 4. p(3) = 1 ¸i D18p = a a s (1. UNTIL d(y) = d (y) pentru toate nodurile y ∈ N . BEGIN d(s) := 0. Lista nodurilor adiacente c˘tre interior nodului y este V − (y) = a {x | (x. 3.1.) pot fi rezolvate cu algoIn ¸ ritmul Bellman-Ford. REPEAT FOR y ∈ N DO d (y) := d(y). Avem p(8) = 7. b) cu b : A → ¸ a ¸i G nu contine circuite D cu s ¸ ◦ valoarea b(D) < 0. . END. ˆ acest caz ecuatiile lui Bellman (4. a IF d (x) + b(x. p(7) = 2.4 4. END. Arborescenta partial˘ G = (N. p(y) := 0. A. END. 8) = d(8) = 20. p(2) = 3. END. 8) cu b(D18p ) = d(1. 2. p(s) := 0.4. y) a ıncˆ este minim˘. A ) este reprezentat˘ ˆ figura 4. FOR y ∈ N − {s} DO BEGIN d(y) := ∞. y).

y) pentru toti y ∈ N. Dac˘ not˘m cu d0 (y) valorile definite ˆ liniile (3). ◦ ◦ Pentru k = 0 afirmatia este evident adev˘rat˘. atunci s se obtine posibilitatea test˘rii existentei unui circuit de valoare negativ˘ ˆ reteaua ¸ a ¸ a ın ¸ ˆ G = (N. Algoritmul Bellman-Ford determin˘ distantele d(s. A. dac˘ dup˘ executia algoritmului exist˘ un arc (x. Intr-adev˘r. atunci conform celor precizate mai sus ın ¸ avem dk+1 (y) = min{dk (y).4.3. Prin (Dsyi ) not˘m num˘rul de arce ale drumului Dsyi de la nodul s la nodul y ¸i prin a a s Dsy multimea acestor drumuri. min{d (x) + b(x. y = s. Dsyi ≤ k + 1} = Dsyi ≤ k}. Observatia 4. Algoritmul Bellman-Ford are complexitatea O(mn).(18). a ¸ Exemplul 4. min{b Dsyi | Dsyi ∈ Dsy . y = s. y) astfel a a a ¸ a ˆ at d(x) + b(x. b). y) | x ∈ V − (y)}}. min{dk (x) + b(x. y) ¸i drumurile mina ¸ s ime Dsyp .6.5. (6) ¸i prin dk+1 (y) valorile calculate a a ın s ˆ timpul iteratiei k + 1 a ciclului REPEAT. Dac˘ elimin˘m liniile (9). Mai ˆ ai preciz˘m c˘ liniile de la (12) la (17) sunt echivalente.3. O iteratie a ciclului REPEAT are complexitatea O(m). y) < d(y). y) | x ∈ V − (y)}}. refer¸ ıntˆ a a itor la valorile d(y) cu d(y) = min{d (y). Presupunem c˘ afirmatia este adev˘rat˘ ¸ a a a ¸ a a pentru k. | Dsyi ∈ Dsy . Se consider˘ reteaua reprezentat˘ ˆ figura 4.5. b) ın a ¸ a cu b : A → ¸i G nu contine circuite D cu valoarea b(D) < 0. Deci algoritmul are ¸ complexitatea O(mn). S˘ ar˘t˘m c˘ a aa a dk+1 (y) = min{b Dsyi Avem min{b Dsyi | Dsyi ∈ Dsy . s ¸ Demonstratie.(10). A. Vom ar˘ta prin inductie dup˘ k faptul c˘ ¸ a ¸ a a dk (y) = min{b (Dsyi ) | Dsyi ∈ Dsy . ˆ raport cu nodul surs˘ s din reteaua orientat˘ G = (N. min{dk (x) + b(x. atunci un drum minim de la s la y a ¸ poate s˘ contin˘ cel mult n − 1 arce. ALGORITMI PENTRU DISTANTE SI DRUMURI MINIME ¸ ¸ 63 Teorema 4. ˆ ¸ a a ınlocuim ˆ linia (8) REPEAT ın prin FOR k = 1 TO n DO ¸i valorile d (x). Teorema 4.3. Dsyi = k + 1}} = = min{dk (y). ˆ Teorema 4. Dsyi ≤ k + 1}.5 am ar˘tat c˘ ciclul REPEAT se execut˘ de cel mult ¸ In a a a n ori. ¸ s ¸ Un drum minim Dsyp de la nodul s la nodul y se determin˘ cu elementele tabloului a predecesor p. Deci conditia din linia (18) este satisf˘cut˘ dup˘ a ¸ a ¸ a a a cel mult n iteratii ale ciclului REPEAT ¸i d(y) = d(s. Dsyi ≤ k}. Dac˘ G nu contine circuite D cu valoarea b(D) < 0. d (y) prin d(x) respectiv d(y). atunci ˆ ıncˆ ınseamn˘ c˘ d(x) descre¸te nelimitat. = min{min{b Dsyi | Dsyi ∈ Dsy . lucru posibil a a s numai dac˘ un drum Dsxi contine un circuit D cu b(D) < 0. Demonstratie. y ∈ N. y) | x ∈ V − (y)}} = dk+1 (y). a ¸ a ın ◦ ◦ ◦ ◦ .

9. Iteratia 3: d = (0. ∞. 27). 7}. ∞. ∞. ¸ d = (0. 37. 2. 34. ∞. 0. 1. DISTANTE SI DRUMURI MINIME ¸ ¸ Fig. p(1) = 0.4. ∞. 1. ∞. 19. 2. p = (0. ∞). 20). 0. 1. 5. p = (0. y = 6 : x = 5. p(4) = 1. p = (0. S-a obtinut d = (0. 1. ¸ d = (0. Evident c˘ a ◦ ◦ ◦ ◦ . 0. Algoritmul Floyd-Warshall rezolv˘ PDM3 ˆ cazul b : A → ¸i G nu contine a ın s ¸ circuite D cu valoarea b(D) < 0. V − (5) = {2}. ∞. V − (2) = {1. y = 3 : x = 1. 2. 1. 2. 0. atunci PDM3 se poate rezolva iterˆnd dup˘ s ∈ N a a a algoritmul Dijkstra ¸i se obtine un algoritm cu complexitatea O n3 . d(6) = ∞. d(4) = 2. d(8) = ∞. 0). 0. 26. 18. 1. 2. 3. 20). p(3) = 1. 1. 2. 1. 4. 4). 19. 3. 28. 3. Iteratia 4: d = (0. y = 5 : x = 2. ¸ d = (0. 1. p = (0. ¸ y = 1 : d(1) = 0. 26. b). 0. 5. 1. 9. d(5) = ∞. 34. 27). p(6) = 0. y = 7 : x = 2. p = (0. 2. Acest algoritm are complexitatea O n3 . ¸ d = (0. 2. ∞). 6. 5}. 29). 28. p(2) = 1. V − (8) = {4. 1. 2. ∞. ∞. p(7) = 0. 2. ¸ Iteratia 2: d = (0. 0. ∞. ∞. ∞. ∞. 1. Dac˘ b : A → s ¸ a ¸i G nu contine circuite D cu valoarea b(D) < 0. 5. 0. j ∈ N. 2. 26. 9. 29). 20). 0. ∞). 26. 2. 1. 9. 7). 1. 7.64 CAPITOLUL 4. ∞. ∞. 1. 9. 37. 4}. 2. 2. V − (6) = {5. ∞. 0).3 Algoritmul Floyd-Warshall Fie reteaua orientat˘ G = (N. ∞. ∞. 4. p(8) = 0. ¸ a Iteratia 1: d = (0. ∞. 9. 1. 9. y = 4 : x = 1. 19. 28. Iteratia 5: d = (0. 18. 19. i = j. Initializ˘ri: d = (0. j) ¸i a unui drum minim Dijp ˆ ¸ s ıntre oricare dou˘ noduri a i. p = (0. V − (4) = {1}. 1. A. 1. 26. 18. d(2) = 28.3. atunci PDM3 se poate rezolva s ¸ iterˆnd dup˘ s ∈ N algoritmul Bellman-Ford ¸i se obtine un algoritm cu complexitatea a a s ¸ O mn2 . ∞. p(5) = 0. 7). 1. 3. ∞). y = 8 : x = 4. d(3) = 1. y = 2 : x = 1. 0. V − (7) = {2. 19. Se pune problema rezolv˘rii PDM3. 7). 2. d(7) = ∞. 2. 3}. 7}.5 Avem V − (1) = ∅. Dac˘ b : A → + . V − (3) = {1. 1. adic˘ ¸ a a a determinarea distantei d(i. 3. 18.

k := k − 1. Drumul minim este Dijp = (xk . xk+1 . WHILE xk = i DO BEGIN xk−1 := pixk . a ¸ ◦ ◦ . xn−1 . j) ∈ A. IF i = j AND dij < ∞ THEN pij := i ELSE pij := 0 END. BEGIN FOR i := 1 TO n DO FOR j := 1 TO n DO BEGIN dij := bij . FOR k := 1 TO n DO FOR i := 1 TO n DO FOR j := 1 TO n DO IF dik + dkj < dij THEN BEGIN dij := dik + dkj . a ∞ dac˘ i = j ¸i (i. i. BEGIN k := n. . j ∈ N cu a   b(i.4. j) ∈ A. END. s 0 dac˘ i = j. pij := pkj . . (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) PROGRAM FLOYD-WARSHALL. END. . b) reprezentat˘ prin matricea valoare a ¸ a a adiacent˘ B = (bij ) . . Teorema 4. A. END. xk+1 . a s / Algoritmul Floyd-Warshall determin˘ matricea distantelor D = (dij ) . Un drum minim Dijp de la nodul i la nodul j se determin˘ cu algoritmul urm˘tor: a a (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) PROGRAM DRUM. i.3. END. i. .7. xk := j. . Consider˘m reteaua orientat˘ G = (N. b) cu b : A → ¸i cu proprietatea ¸ s c˘ G nu contine circuite D cu valoarea b(D) < 0. j ∈ N ¸i a ¸ s matricea predecesor P = (pij ) . j) dac˘ a    bij = i = j ¸i (i. Algoritmul Floyd-Warshall determin˘ matricea distantelor D ¸i maa ¸ s tricea predecesor P ale retelei orientate G = (N. ALGORITMI PENTRU DISTANTE SI DRUMURI MINIME ¸ ¸ 65 algoritmul Floyd-Warshall este mai avantajos ˆ rezolvarea PDM3 decˆt iterarea dup˘ ın a a nodul s a algoritmului Dijkstra sau a algoritmului Bellman-Ford. xn−1 . j ∈ N. . . xn ) = (i. A. j) .

a ¸ a ın Fig. Pk matricele ¸ ın s calculate ˆ liniile (11) la (15) la iteratia k. Pentru k = 0 avem D0 = B ¸i afirmatia este evident adev˘rat˘. atunci se ¸a a a obtine posibilitatea test˘rii existentei circuitelor de valoare negativ˘ ˆ reteaua orien¸ a ¸ a ın ¸ ˆ tat˘ G = (N. . k}. i ∈ N. Prin inductie dup˘ k ar˘t˘m c˘ Dk = dk ın ¸ ¸ a aa a ij este matricea valorilor drumurilor minime de la i la j avˆnd nodurile interioare din a {1. . A. dik + dk−1 }. . dac˘ dii < 0 atunci reteaua contine un circuit de a a a ¸ ¸ valoare negativ˘ care trece prin nodul i. din modul cum se determin˘ pij rezult˘ c˘ Pn este matricea ¸ a a a predecesor cu ajutorul c˘reia se determin˘ drumurile minime Dijp . Pres ¸ a a supunem afirmatia adev˘rat˘ pentru k − 1. Fie D0 . Dac˘ se define¸te bii = ∞. . Din ipoteza inductiv˘ ¸i principiul optimalit˘¸ii as at ij ij kj lui Bellman rezult˘ c˘ Dk = dk a a ij este matricea valorilor drumurilor minime de la i ◦ la j avˆnd nodurile interioare din {1. Evident. .66 CAPITOLUL 4. k}. a Exemplul 4. . Liniile (14).4. atunci elementul dii < ∞ ¸ a s reprezint˘ valoarea unui circuit minim ce trece prin i. Algoritmul Floyd-Warshall are complexitatea O n3 . Intr-adev˘r. ¸ Observatia 4. .  1 ∞ ∞ 0 5  ∞ ∞ ∞ 1 0 0 2 4 ∞ 3 2 0 6 ∞ 1    6 2 0 4 3 . P0 matricele definite ˆ liniile (3) la (10) ¸i Dk . Deoarece G nu contine circuite D cu vala ¸ ◦ oarea b(D) < 0 ¸i ˆ conformitate cu cele precizate mai sus rezult˘ c˘ Dn este matricea s ın a a distantelor. .  1 3 5 0 4  ∞ ∞ ∞ 1 0       P0 =        P1 =    0 2 3 4 0 0 2 3 4 0 1 0 3 0 0 1 0 3 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 5 0 0 3 0 5 1 2 3 4 0 1 2 3 1 0               .4. i ∈ N ¸i se a a s ◦ ◦ renunt˘ la ipoteza restrictiv˘ c˘ oricare circuit D are valoarea b(D) ≥ 0. Demonstratie.8. Dac˘ bii = 0. De asemenea. a a Teorema 4.(15) la iteratia k sunt echiva¸ a a ¸ k−1 lente cu dk = min{dk−1 . Se consider˘ reteaua reprezentat˘ ˆ figura 4.6     D0 =        D1 =    0 2 4 ∞ 3 2 0 8 ∞ 1    6 2 0 4 3 . DISTANTE SI DRUMURI MINIME ¸ ¸ Demonstratie. b).4.6.

PDM2. ın O problem˘ special˘ const˘ ˆ determinarea drumului cel mai sigur de la nodul s la a a a ın nodul t. Dac˘ b(a) reprezint˘ lungimea a ¸ a a arcului a. atunci PDM1. 4. x2 = a a p54 = 5. ¸ a problema drumului minim de la s la t semnific˘ determinarea drumului cel mai sigur a de la s la t. j). probabilitatea de a a ¸ a functionare a drumului D este: p(D) = D p(i. 2).6.1 Aplicatii ¸ Retele de comunicatii ¸ ¸ O retea G = (N. Considerˆnd b(i. a ¸ presupunˆnd c˘ arcele functioneaz˘ independent unele de altele. 2) = 1 + 1 + 2 = 4 = d(5.4. 4. j) = −logp(i.2 Problema rucsacului Problema rucsacului este un model clasic ˆ literatura cercet˘rilor operationale. 1) + b(1. j) este o probabilitate de functionare a arcului (i. j).  1 3 5 0 4  ∞ ∞ ∞ 1 0        P2 =        P3 =        P4 =        P5 =    0 2 2 4 0 0 2 2 4 0 1 0 3 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 1 0 1 0 3 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 3 3 3 0 5 5 5 3 0 5 0 0 3 0 5 3 3 3 0 5 1 2 3 1 0 1 2 3 1 0 1 2 3 1 0 1 2 3 1 0                                D4 =        D5 =    0 2 4 1 2 0 2 4 1 2 2 0 2 3 4 2 0 2 3 4 4 8 3 6 10 1    0 4 3 .4. deci D52p = (5.4.  1 3 5 0 4  ∞ ∞ ∞ 1 0 0 2 4 8 3 2 0 6 10 1    4 2 0 4 3 . APLICATII ¸     D2 =        D3 =    67 0 2 4 ∞ 3 2 0 6 ∞ 1    4 2 0 4 3 . x4 = p52 = 1.  5 0 4  6 1 0 4 6 0 5 6 4 2 4 0 1 3 1 3 4 0     . PDM3 definite ˆ paragraful 4. 2) cu b(D52p ) = b(5. A. j) ∈ A atunci. 4. Dac˘ p(i.4 4. ın a ¸ .    0 2 2 4 4 0 2 2 4 4 S˘ determin˘m drumul minim D52p : x5 = 2. b) poate reprezenta o retea de comunicatie cu nodurile N ¸i ¸ ¸ ¸ s rutele directe ˆ ıntre noduri formˆnd multimea arcelor A.4.1 reprezint˘ probleme ın a naturale care se pun ˆ astfel de retele: determinarea drumului/drumurilor cel/celor ın ¸ mai scurt/scurte. x3 = p51 = 4. Un exemplu concret a fost prezentat ˆ paragraful 1. 1. 4) + b(4.

Aceast˘ problem˘ a rucsacului are urm˘toarea a as a a a a formulare ca problem˘ de programare ˆ numere ˆ a ın ıntregi: p max i=1 p ui xi gi xi ≤ g i=1 xi ∈ {0. A. . ∪ Np ∪ s ın a ¸ Np+1 . DISTANTE SI DRUMURI MINIME ¸ ¸ Un excursionist trebuie s˘ decid˘ ce obiecte s˘ includ˘ ˆ rucsacul s˘u ˆ vederea a a a a ın a ın unei c˘l˘torii. . ın a Arcul corespunz˘tor primei decizii este (i(k). Nodul i(k) are cel mult dou˘ at a arce incidente c˘tre exterior. p. 1(g1 )) = u1 corespunz˘toare celor s a dou˘ decizii de a nu include sau de a include obiectul 1 ˆ rucsac. . p Aceast˘ problem˘ se poate rezolva utilizˆnd metode ale program˘rii dinamice. . (i + 1)(k)) = 0 ¸i ara s cul corespunz˘tor celei de a doua decizii (cu conditia k +gi+1 ≤ g) este (i(k). i au consumat k unit˘¸i din capacitatea rucsacului. Ilustr˘m formularea prezentat˘ mai sus pentru o problem˘ a rucsacului a a a cu patru obiecte care au greut˘¸ile ¸i utilit˘¸ile indicate ˆ tabelul de mai jos. N1 . s Exemplul 4. Np+1 = {t}. . 1(g1 )) cu b(s. ¸ Asociem problemei rucsacului o problem˘ de drum optim ˆ a ıntr-o retea G = (N. Se introduc ¸i arcele a ın s (p(k). solutia admisibil˘ ¸i drumul au aceea¸i utilitate. . . . corespunz˘toare urm˘toarelor dou˘ decizii: a a a a (1) nu se include obiectul i + 1 ˆ rucsac. (i + 1)(k)) cu b (i(k). 1(0)) cu b(s. (i + 1)(k + gi+1 )) = ui+1 . obiectul i are greutatea gi (ˆ kilograme) ¸i ın s o utilitate ui adus˘ de introducerea obiectului i ˆ rucsac. Np straturile corespunz˘toare obiectelor 1. dac˘ k + gi+1 ≤ g. Np+1 reprezint˘ straturi ale multimii nodurilor: N0 stratul a ¸ corespunz˘tor nodului surs˘ s. . fiecare a ¸ as s drum de la nodul surs˘ s la nodul stoc t define¸te o solutie admisibil˘ a problemei a s ¸ a rucsacului cu aceea¸i utilitate. Submultimile ¸ de noduri N0 . . t) = 0. . . . Multimea nodurilor este N = N0 ∪ N1 ∪ . . ˆ cona a a a In tinuare vom formula problema rucsacului ca o problem˘ de drum optim ˆ a ıntr-o retea. . unde N0 = {s}. . . . . g. t) cu b(p(k). .68 CAPITOLUL 4. . . ın (2) se include obiectul i + 1 ˆ rucsac. . Invers. . i(g)}. Nodul surs˘ s are dou˘ arce incidente c˘tre a a a exterior: (s. Fiecare solutie admisibil˘ a problemei rucsacului define¸te un drum de la nodul ¸ a s surs˘ s la nodul stoc t. b) ¸ care se define¸te ˆ modul urm˘tor. Obiectivul excursionistului a ın este s˘ maximizeze utilitatea c˘l˘toriei astfel ˆ at greutatea obiectelor introduse ˆ a aa ıncˆ ın rucsac s˘ nu dep˘¸easc˘ g kilograme. 1(0)) = 0 ¸i (s. . N1 . i = 1. Np . . . (i + 1)(k+ a ¸ gi+1 ) cu b (i(k). . El are de ales ˆ aa ıntre p obiecte. . Ni = {i(0). . . p a a a ¸i Np+1 stratul corespunz˘tor nodului stoc t. ¸ Aceast˘ aplicatie pune ˆ evident˘ leg˘tura dintre modelele de programare dinamic˘ a ¸ ın ¸a a a discret˘ ¸i problemele de drum optim ˆ as ıntr-o retea. Nodul i(k) are semnificatia c˘ obiectele s a ¸ a 1. at s at ın i ui gi 1 40 4 2 15 2 3 20 3 4 10 1 . . 1} pentru i = 1. k = 0. .5. .

4.4. APLICATII ¸

69

Figura 4.7 arat˘ reteaua G = (N, A, b) asociat˘ problemei rucsacului presupunˆnd a ¸ a a c˘ rucsacul are capacitatea de g = 6. a

Fig.4.7 Drumul D = (s, 1(0), 2(2), 3(5), 4(5), t) implic˘ solutia care include obiectele 2 ¸i 3 a ¸ s ˆ rucsac ¸i exclude obiectele 1 ¸i 4. ın s s Corespondenta dintre problema rucsacului ¸i reteaua asociat˘ G = (N, A, b) arat˘ c˘ ¸ s ¸ a a a dac˘ ˆ reteaua G se determin˘ un drum de utilitate maxim˘ (drum maxim) de la nodul a ın ¸ a a surs˘ s la nodul stoc t se rezolv˘ problema rucsacului. Putem transforma problema a a drumului maxim ˆ ıntr-o problem˘ de drum minim prin definirea costurilor arcelor egale a cu valorile negative ale utilit˘¸ilor arcelor. Deoarece reteaua G = (N, A, b) este o retea at ¸ ¸ secvential˘ (arcele sunt de la stratul Ni la stratul Ni+1 , i = 0, 1, . . . , p,) ea nu contine ¸ a ¸ circuite ¸i deci ˆ G nu exist˘ circuite D cu b(D) < 0. Astfel problema drumului minim s ın a ˆ reteaua G poate fi rezolvat˘ cu algoritmul Bellman-Ford, eventual u¸or modificat. ın ¸ a s
◦ ◦

4.4.3

Programarea proiectelor

Pentru executarea unui proiect complex (de exemplu, constructia unui baraj, a unui ¸ centru comercial sau a unui avion), diferitele activit˘¸i trebuie s˘ fie bine coordonate at a pentru a evita pierderea de timp ¸i bani. Problemele practice sunt complexe datorit˘ s a restrictiilor de utilizare concurent˘ a resurselor (oameni, utilaje etc.) de c˘tre diversele ¸ a a activit˘¸i. Ne limit˘m la cazul simplu unde avem restrictii pe secventa cronologic˘ a acat a ¸ ¸ a tivit˘¸ilor: exist˘ unele activit˘¸i care nu pot ˆ at a at ıncepe ˆ ınaintea termin˘rii altor activit˘¸i. a at

70

CAPITOLUL 4. DISTANTE SI DRUMURI MINIME ¸ ¸

Se cere s˘ se determine un plan de organizare a proiectului astfel ˆ at timpul total a ıncˆ de executie s˘ fie minim. Dou˘ metode foarte similare pentru rezolvarea acestei pro¸ a a bleme, numite Critical Path Method (CPM) ¸i Project Evaluation and Review Technique s (PERT) au fost dezvoltate ˆ ıntre anii 1956 ¸i 1958 de dou˘ grupuri diferite. CPM a fost s a introdus de E.I. du Pont de la Nemours & Company pentru programarea proiectelor de constructii ¸i PERT a fost introdus de Remington Rand de la U.S. Navy pentru pro¸ s gramarea cercet˘rii ¸i dezvolt˘rii activit˘¸ilor din cadrul programului rachetei Polaris. a s a at CPM - PERT este bazat˘ pe determinarea drumurilor maxime ˆ a ıntr-o retea orientat˘ ¸ a f˘r˘ circuite. Vom utiliza o formulare ˆ care activit˘¸ile proiectului sunt reprezentate aa ın at prin noduri; alternativ, se pot reprezenta prin arce. Asociem proiectului o retea orientat˘ G = (N, A, b) ˆ modul urm˘tor. Multimea ¸ a ın a ¸ nodurilor N = {1, . . . , n} este multimea activit˘¸ilor proiectului. Multimea arcelor ¸ at ¸ este A = {(i, j) | i, j ∈ N, activitatea j urmeaz˘ imediat dup˘ (nu exist˘ activit˘¸i a a a at intermediare) activitatea i}. Dac˘ τi este timpul de executie al activit˘¸ii i, atunci a ¸ at valoarea arcului (i, j) este b(i, j) = τi . Observ˘m c˘ G este f˘r˘ circuite, deoarece altfel a a aa activit˘¸ile dintr-un circuit niciodat˘ nu pot s˘ ˆ at a a ınceap˘. ˆ acest caz G contine cel a In ¸ putin un nod y cu ρ− (y) = 0 ¸i cel putin un nod x cu ρ+ (x) = 0. Construim reteaua ¸ s ¸ ¸ extins˘ G = (N , A, b) unde N = N1 ∪ N2 ∪ N3 , N1 = {s}, N2 = N, N3 = {t}, A = a A1 ∪ A2 ∪ A3 , A1 = {(s, y) | y ∈ N2 , ρ− (y) = 0}, A2 = A, A3 = {(x, t) | x ∈ N2 , ρ+ (x) = 0}, b(s, y) = 0, (s, y) ∈ A1 , b(x, y) = b(x, y), (x, y) ∈ A2 , b(x, t) = τx , (x, t) ∈ A3 . Nodul surs˘ s este nod r˘d˘cin˘ al retelei G ¸i consider˘m G sortat˘ topologic. a a a a ¸ s a a Not˘m cu d(i) timpul cel mai devreme posibil la care poate s˘ ˆ a a ınceap˘ activia tatea i. Deoarece toate activit˘¸ile predecesoare activit˘¸ii i au fost terminate, obtinem at at ¸ urm˘torul sistem de ecuatii: a ¸ d(s) = 0, d(j) = max{d(i) + b(i, j) | (i, j) ∈ A}. Acest sistem de ecuatii este similar sistemului ecuatiilor lui Bellman ¸i descrie dru¸ ¸ s murile maxime din G. La fel ca ˆ cazul sistemului ecuatiilor lui Bellman sistemul de ın ¸ mai sus are solutie unic˘ ¸i poate fi rezolvat recursiv deoarece G este sortat˘ topologic. ¸ as a Timpul minim de executie al proiectului este T = d(t) valoarea maxim˘ a drumului de ¸ a la s la t. Dac˘ proiectul este terminat la timpul T , timpul cel mai tˆrziu T (i) la care a a putem ˆ ıncepe activitatea i este dat recursiv de T (t) = T, T (i) = min{T (j) − b(i, j) | (i, j) ∈ A}. Astfel, T (t) − T (i) este valoarea drumului maxim de la i la t. Evident, consider˘m a T (s) = 0. Rezerva de timp a activit˘¸ii i este r(i) = T (i)−d(i). Toate activit˘¸ile i avˆnd at at a rezerva r(i) = 0 se numesc activit˘¸i critice, deoarece ele trebuie s˘ ˆ at a ınceap˘ la timpul a T (i) = d(i), astfel orice ˆ arziere a lor conduce la ˆ arzierea executiei proiectului. ıntˆ ıntˆ ¸ Observ˘m c˘ fiecare drum maxim de la s la t contine numai activit˘¸i critice; pentru a a ¸ at acest motiv fiecare astfel de drum este numit drum critic. ˆ general exist˘ mai multe In a drumuri critice. Exemplul 4.6. Consider˘m simplificat constructia unei case. Lista activit˘¸ilor, a a ¸ at timpilor necesari acestor activit˘¸i ¸i activit˘¸ile predecesoare fiec˘rei activit˘¸i sunt at s at a at prezentate ˆ tabelul de mai jos. ın

4.4. APLICATII ¸

71

Nod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Activitate Timp Preg˘tirea ¸antierului de lucru a s 3 Furnizarea materialelor de constructii 2 ¸ S˘parea ¸anturilor pentru fundatie a s ¸ ¸ 2 Construirea fundatiei ¸ 2 Construirea zidurilor 7 Construirea suporturilor acoperi¸ului 3 s Acoperirea acoperi¸ului s 1 Instalatii exterioare casei ¸ 3 Tencuire exterioar˘ a 2 Punerea ferestrelor 1 Punerea tavanelor (plafoanelor) 3 Preg˘tirea gr˘dinii a a 4 Instalatii exterioare casei ¸ 5 Izolarea peretilor ¸ 3 Zugr˘virea peretilor a ¸ 3 Mutarea 5

Activitate predecesoare 1,2 3 4 5 6 4 7,8 7,8 5 9,10 11 10,13 14 15

Reteaua orientat˘ G = (N , A, b) este reprezentat˘ ˆ figura 4.8. ¸ a a ın

Fig.4.8 Utilizˆnd sistemul de ecuatii de mai sus calcul˘m consecutiv d(s) = 0, d(1) = a ¸ a 0, d(2) = 0, d(3) = 3, d(4) = 5, d(5) = 7, d(8) = 7, d(6) = 14, d(11) = 14, d(13) = 17, d(7) = 17, d(9) = 18, d(10) = 18, d(12) = 20, d(14) = 22, d(15) = 25, d(16) = 28, d(t) = 33. Analog calcul˘m T (t) = 33, r(t) = 0; T (16) = 28, r(16) = 0; T (15) = a 25, r(15) = 0; T (12) = 29, r(12) = 9; T (14) = 22, r(14) = 0; T (9) = 27, r(9) = 9; T (10) = 21, r(10) = 3; T (7) = 20, r(7) = 3; T (13) = 17, r(13) = 0; T (6) = 17, r(6) = 3; T (11) = 14, r(11) = 0; T (5) = 7, r(5) = 0; T (8) = 18, r(8) = 11; T (4) = 5, r(4) = 0; T (3) = 3, r(3) = 0; T (1) = 0, r(1) = 0; T (2) = 1, r(2) = 1; T (s) = 0, r(s) = 0. Astfel,

1.11.72 CAPITOLUL 4.5.t ¸i ele formeaz˘ (ˆ aceast˘ ordine) at s a ın a drumul critic (care este.4. DISTANTE SI DRUMURI MINIME ¸ ¸ activit˘¸ile critice sunt s.13.3. ˆ acest caz.14. ın .16.15. unic).

9] şi se aleg de către student. Termen: 15 ianuarie al anului universitar curent. Valorile arcelor sunt numere întregi din intervalul [1. Valorile muchiilor sunt numerele întregi din intervalul [1. 2 5 1 4 7 3 6 Observa ie: Deoarece tipologiile grafului neorientat şi a digrafului sunt aceleaşi pentru to i studen ii.Tema 1 Să se enun e algoritmii PRIM şi KRUSKAL pentru arborele par ial minim şi să se aplice graful neorientat de mai jos. valorile pe fiecare muchie respective arc vor diferi de la student la student.9] şi se aleg de către student. . 2 5 1 4 7 3 6 Tema 2 Să se enun e algoritmii DIJKSTRA şi FLOYD-WARSHAL pentru drumul minim şi să se aplice digraful de mai jos.

Eleonor Ciurea *Cursurile sunt scrise în limbajul Latex . Temele de casă. Studentul care studiază pentru examen varianta normală poate să ob ină la examen nota maximă 10 (zece).varianta normală. Con inutul cursului* şi aplica ii în două variante: . semestrul 1 pentru specializarea Informatică ID. mat. .varianta redusă. dr. Studentul care studiază pentru examen varianta redusă poate să ob ină la examen nota maximă 8 (opt). 2.Precizări Pe CD sunt informa ii privind disciplina Algoritmica grafurilor prevăzută în planul de învă ământ în anul II. Titular disciplină: prof. CD-ul con ine următoarele: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful