UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” din SIBIU FACULTATEA DE INGINERIE “HERMANN OBERTH”

POPESCU LIZETA

TEHNOLOGIA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

2008

CUPRINS
Introducere..... .........................................................................................................................1 1. Tehnologia electrotehnică........................................................................................................5 1.1. Indicatorii tehnico-economici ai procesului de fabricaŃie..................................................8 1.2. Tipurile de procese de producŃie........................................................................................9 1.3. Etapele proceselor tehnologice ........................................................................................12 1.4. Alegerea procesului optim de fabricaŃie ..........................................................................14 1.5. Normarea muncii .............................................................................................................16 1.6. Pregătirea tehnică a fabricaŃi............................................................................................21 2. DocumentaŃia tehnologică .....................................................................................................27 2.1. Standardizarea documentaŃiilor tehnologice....................................................................29 2.2. Etapele de proiectare a proceselor tehnologice de fabricaŃie...........................................30 2.3. Stabilirea tipului producŃiei..............................................................................................32 2.4. Alegerea variantei economice de proces tehnologic........................................................35 2.5. Elaborarea documentaŃiei tehnologice.............................................................................36 2.6. Diagrame tehnologice ......................................................................................................40 2.7. Tipizarea proceselor tehnologice .....................................................................................42 3. Preciza dimensională .............................................................................................................45 3.1. Dimensiuni, abateri, toleranŃe şi ajustaje .........................................................................45 3.2. LanŃuri de dimensiuni ......................................................................................................56 3.3. Calitatea suprafeŃelor prelucrate ......................................................................................58 3.4. Definirea şi clasificarea suprafeŃelor de orientare ...........................................................61 3.5. Calculul erorilor de bazare...............................................................................................63 3.6. Scule, dispozitive, verificatoare (SDV) ..........................................................................69 3.7. Precizia de prelucrare.......................................................................................................72 3.8. Erori de fabricaŃie ............................................................................................................75 4. Procese tehnologice ...............................................................................................................79 4.1. Procesul tehnologic de elaborare a cuprului ....................................................................80 4.2. Procesul tehnologic de confecŃionare a cristalelor artificiale ..........................................83 4.3. Procesul tehnologic de tăiere ...........................................................................................85 4.4. Procesul tehnologic de deformare la rece ........................................................................90 4.5. Procesul tehnologic de impregnare..................................................................................94 4.6. Procesele tehnologice ale materialelor electroizolante ....................................................99 4.6.1. Procesul tehnologic de armare a izolatoarelor ..........................................................112 4.6.2. Procesul tehnologic de acoperire cu pelicule electroizolante ...................................115 4.7. ProtecŃia anticorozivă.....................................................................................................116 4.7.1. InfluenŃa factorilor externi asupra echipamentelor electrice ....................................118 4.7.2. Acoperiri de protecŃie a echipamentelor electrice .....................................................119 4.8. Procesul tehnologic de asamblare..................................................................................135 4.8.1. Metode de asamblare ................................................................................................136 4.8.2. Organizarea proceselor tehnologice de asamblare....................................................138 4.8.3. Tehnologia inscripŃionărilor......................................................................................140 4.9. Controlul tehnic de calitate a proceselor tehnologice .....................................................143

5. Tehnologia echipamentelor electrice ...................................................................................149 5.1. Tehnologii de fabricaŃie a contactelor electrice .............................................................150 5.2. Tehnologia de fabricaŃie a căilor de curent din bare rigide ...........................................160 5.3. Tehnologia de fabricaŃie a legăturilor electrice flexibile ...............................................163 5.4. Tehnologia de fabricaŃie a bobinelor de curent (serie) .................................................164 5.5. Tehnologii de fabricaŃie a bobinelor de tensiune (derivaŃie) ........................................167 5.5.1. Tehnologia fabricării bobinelor cilindrice pe carcase...............................................181 5.5.2. Tehnologia fabricării bobinelor fără carcasă ............................................................183 5.5.3. Tehnologia bobinării toroidale..................................................................................184 5.5.4. Tehnologia impregnării bobinelor ............................................................................184 5.5.5. Controlul calităŃii bobinei .........................................................................................187 5.6. Tehnologia de fabricaŃie a miezurilor magnetice...........................................................188 5.6.1. Procesul tehnologic de fabricare a miezurilor magnetice masive.............................190 5.6.2. Procesul tehnologic de fabricare a miezurilor magnetice de c.a...............................191 5.6.3. Procesul tehnologic de fabricaŃie a miezurilor magnetice din tole ...........................193 5.6.4. Procesul tehnologic de fabricaŃie a miezurilor magnetice spiralizate.......................198 5.6.5. Procesul tehnologic al miezurilor magnetice obŃinute prin presare..........................200 5.7. Tehnologia de fabricaŃie a rezistenŃelor electrice de putere...........................................201 5.7.1. Tehnologia de fabricaŃie a elementelor de rezistenŃă neliniară pentru descărcătoare206 5.7.2. Tehnologia de asamblare a rezistenŃelor...................................................................207 5.8. Tehnologia de fabricaŃie a elementelor termoreglabile .................................................208 6. Modernizarea proceselor tehnologice .................................................................................213 6.1. Clasificarea maşinilor unelte utilizate în industria electrotehnică .................................213 6.2. Celule şi linii de fabricaŃie .............................................................................................217 6.3.Tehnologia prelucrării mecanice pe maşini cu comandă numerică ................................219 6.4. Tehnologie electronică...................................................................................................224 6.4.1. Tehnologia lipirii pentru circuite SMT .....................................................................226 6.4.2. Componente SMD .....................................................................................................234 6.4.3. Tehnologia de fabricaŃie a tranzistoarelor.................................................................241 6.4.4. Tehnologia circuitelor integrate................................................................................244 6.5. Procese tehnologice neconvenŃionale ............................................................................246 Bibliografie .........................................................................................................................251

producŃia de echipamente şi maşini electrice a crescut de 3. Dezvoltarea industrială. 7% din totalul personalului şi peste 10% din export. iniŃiatoarele proceselor de inovare tehnologică. şi spre o accelerată modernizare a tehnologiilor de fabricaŃie prin import şi implementare de noi tehnologii. porneşte de la premiza că toate statele dezvoltate.B.INTRODUCERE România parcurge. în economia europeană şi în circuitul economic mondial. ca urmare a revigorării industriei prelucrătoare (ritm superior celui realizat pe ansamblul industriei). în prezent. În prezent. rezultă că industria are o influenŃă determinantă asupra evoluuŃei economico-sociale a României. în sensul deplasării de la „electrotehnica clasică" spre una care se grefează pe noile dezvoltări din electronică. după statisticile europene. care vizează implementarea unei economii de piaŃă eficientă. un proces complex de tranziŃie şi reformă mult mai dificil decât s-a presupus iniŃial. se produc modificări în stractura produselor realizate. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană modernizarea economiei impune restructurarea sistemului de producŃie în ansamblul. şi în special al industriei ca ramură cu ponderea şi rolul cel mai important. ponderea industriei electrotehnice în cadrul industriei prelucratoare româneşti este de circa 6% din producŃie.I. prin valoarea adaugată la realizarea unui produs. şi se numără printre sectoarele industriale cu productivităŃile cele mai ridicate. 1 . şi peste 96% din export. Industria electrotehnică este o parte a industriei prelucrătoare şi în prezent. fizica corpului solid şi tehnologia informaŃiei. pe baza modernizării tehnologiilor de fabricaŃie şi a inovării tehnologice a condus la creşterea producŃiei industriale. într-un termen cât mai scurt. Actualmente. modernizarea şi relansarea economică a Ńării. Creşterea productiviăŃii muncii.7 ori în ultimii 10 ani. reflectă capacitatea de valorificare a potenŃialului creativ şi al forŃei de muncă. ceea ce a condus la modificarea structurii acestui sector al economiei naŃionale. AgenŃii economici din domeniul industriei electrotehnice s-au reorientat către produse cerate pe pieŃele internă şi externă. cu standarde ridicate de viaŃă şi cu pondere importantă în comerŃul mondial. eficienŃa activităŃii industriale şi a serviciilor pentru industrie determină locul fiecărui stat în cadrul economiei mondiale. în principal. Industria are o pondere de peste 30% în P. postindustrială. În industria electrotehnică şi electronică românească. sunt state cu o industrie puternică şi competitivă. Pornind de la faptul că industria reprezintă factorul cheie pentru însănătoşirea. şi integrarea. În condiŃiile trecerii la societatea informaŃională. a treia industrie ca pondere. reprezintă. în contextul economic al Ńării noastre.

producŃia de acumulatori. echipamente şi aparate telefonice. renunŃând la domenii în care şansele de dezvoltare sunt reduse. tehnica încercărilor. baterii şi pile electrice. CapacităŃile de producŃie de care dispune industria electrotehnică şi electronică sunt constituite din unităŃi productive. producŃia de componente electrice pentru vehicule. industria electrotehnică românească încearcă să se adapteze noilor politici mondiale privind globalizarea. cu un potenŃial endogen de dezvoltare. creşterea productivităŃii. şi acordând o mai mare atenŃie colaborărilor internaŃionale care să-i asigure productivitate ridicată. calitate şi pieŃe de desfacere. ceea ce implică folosirea unui sortiment foarte variat de materiale. problemele de calitate. maşinile şi echipamentele electrice. productia de fire şi cabluri electrice şi optice. organizate. producŃia de aparate pentru distribuŃia şi transportul electricităŃii. verificare. Domeniile în care se prevăd creşteri substanŃiale într-un viitor apropiat sunt: materialele electrotehnice. generatoare şi transformatoare electrice. Gradul de integrare orizontală şi verticală a producŃiei industriei electrotehnice este determinat de realităŃile şi condiŃionările dintre industria electrotehnică şi ramurile economiei şi industriei româneşti. 2 . Problemele cu care se confruntă industria electrotehnica românească astazi sunt legate de instruirea personalului. într-o pondere semnificativă. pe grupe de produse. producŃia de aparatura şi instrumente optice şi fotografice. la fiecare agent economic. Rezultă că o caracteristică a industriei electrotehnice o constitue eterogenicitatea crescută şi faptul că beneficiază din plin de impulsurile de dezvoltare ale tehnologiilor de ultimă oră.000 tipovariante de produse. Dar pentru concretizarea acestor perspective de dezvoltare ale industrieie electrotehnice este nevoie nu doar de soluŃii tehnice. Industria electrotehnică realizează un număr de peste 200. metrologia industrială. specializarea în zone de influenŃă ale industriei electrotehnice în care exista condiŃii reale de a fi competitivă. Industria electrotehnică din România constituie prin potenŃialul său o opŃiune de dezvoltare industrială pe termen mediu şi lung. fabricarea de maşini şi echipamente electrocasnice. reglare şi control. ProducŃia industriei electrotehnice se regăseşte. producŃia de aparatura şi instrumente de măsură. în general. în urmatoarele grupe de produse şi servicii: producŃia de motoare. şi compatibilitatea electromagnetică. productia de aparatura şi instrumente medicale.În plan internaŃional. productia de emiŃătoare radioteleviziune. precum şi a unui numar extrem de mare de procedee şi tehnologii de fabricaŃie. fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice. ci şi de utilizarea unei noi viziuni economice şi de o startegie moderrnă de dezvoltare a acestui sector industrial. producŃia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat. având în structura lor fabrici/secŃii/ateliere specializate. de prelucrări generale şi de montaj specific. dar şi cele legate de costuri şi competitivitatea pe pieŃele externe.

Exportul a avut o evoluŃie ascendentă. în timp ce ponderea populaŃiei este de 0. care nu a putut fi acoperită din producŃia internă şi a condus la o majorare semnificativă a importului. Referitor la integrarea industriei electrotehnice în economia naŃională.000 miliarde de dolari. toate grupele de produse înregistrând creşteri de peste 45% în special la următoarele produse: motoare electrice. Nivelul cererii de produse din domeniul industriei electrotehnice pe plan mondial depăşeşte ca volum 2. ceea ce îi confera un grad ridicat de integrare orizontală şi o poziŃie importantă în dezvoltarea infrastructurii economiei. Olanda etc. fundamentate pe prognozele Comisiei Europene. 2-3% în industria electrotehnică şi 3-5% la producŃia de aparate de uz casnic. 3 . cablaje auto şi componente pentru telecomunicaŃii. aceasta asigură echipamente electrice pentru: infrastructura energetică. Europa şi Japonia. precum şi cele destinate realizării de instalaŃii şi echipamente pentru producerea energiei din resurse regenerabile. SituaŃia pe subsectoare industriale este diferenŃiată. FranŃa. Peste 80% din exportul sectorului electrotehnic autohton este localizat în Ńările U.4 miliarde de euro. În ansamblu. Italia. având o înglobare intensă de servicii cu caracter industrial. metalurgie etc. în paralel cu pierderea continuă a competitivităŃii produselor indigene pe piaŃa internă.Majoritatea activităŃilor ei se situează în zona finală a lanŃurilor productive.E. implică realizarea unor strategii sectoriale. în vederea creşterii competitivităŃii acesteia şi integrarii mediul economic european.15% din volumul pieŃei mondiale. infrastructura informaŃională şi de comunicaŃii.). Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană începând cu 1 ianuarie 2007 se impune ca o cerinŃă „sine qua non” alinierea legislaŃiei şi standardelor României din domeniul industriei electrotehnice la cele europene. agricultură şi dezvoltarea altor sectoare (construcŃii de maşini. piaŃa internă a industriei electrotehnice şi electronice este estimată la aproxinativ 2. Deschiderea pieŃei interne după anul 1990 a determinat o cerere însemnată de produse electrotehnice.35% din cea a lumii. Pe baza potenŃialului acestei industrii. Restructurarea şi modernizarea selectivă a industriei electrotehnice. O pondere importantă în industria electrotehnică o vor avea activităŃile legate de reabilitarea mediului în zonele industriale afectate de poluare. infrastructura de transport feroviar.). se poate estima un ritm mediu anual de creştere pe termen mediu de aproximativ 6-7% pentru producŃia electrotehnică şi 1015% pentru export. transformatoare de putere. (Germania. infrastructura sanitară. astfel se prevăd ritmuri medii de creştere de circa 8-10% în industria electronică. chimie. reprezentând circa 0. Cererea este concentrată în principal (peste 65%) în polii de dezvoltare: SUA. rutier şi naval.

Asigurarea competitivităŃii industriei electrotehnice se va face în condiŃiile înnăspririi concurenŃei ca urmare a adoptarii Codului Vamal UE. îmbunatăŃirea în continuare a mediului de afaceri. modul de întocmire a documentaŃiei tehnologice. măsuri pentru trecerea la societatea informaŃională şi conectarea industriei româneşti la proiecte europene. a globalizarii comerŃului şi internaŃionalizării afacerilor. de reciclare şi refolosire a deşeurilor şi materialelor precum şi prevenirea generării de deşeuri. scăderea costurilor şi un management comnpetitiv.Pentru perioada următoare. Introducerea în acest curs a teoriei generale a proceselor tehnologice este necesară pentru a defini bazele sale ştiinŃifice. Cursul de Tehnologia Echipamentelor Electrice îşi propune să prezinte bazele teoretice ale eleborării tehnologiei de fabricaŃie a echipamentelor electrice. fapt care permite să se socotească tehnologia produselor electrotehnice ca o ştiinŃă complexă. reducerea fiscalităŃii legată de costul forŃei de muncă. obligativitatea de a gestiona deşeurile industriale. proiectarea unor produse de înaltă calitate. demararea marilor proiecte de infrastructură şi a sistemelor trans-frontaliere de transport fluide energetice pe distanŃe mari. 4 . Toate cele expuse mai sus demonstrează că rezolvarea problemelor tehnologiei produselor electrotehnice se bazează pe un foarte important volum de cunoştinŃe ale ştiinŃelor exacte şi aplicative care descriu diferitele aspecte ale fabricaŃiei acestora. diversificarea şi modernizarea serviciilor. precum şi trecerea efectivă a sistemului cercetăriidezvoltării din Ńara noastră la o structură operaŃională de tip european şi susŃinerea cercetării aplicative. pentru a putea construi modelele matematice ale proceselor şi pentru a efectua analiza şi sinteza acestora. concomitent cu optimizarea parametrilor tehnici ai acestora. a intrării Chinei şi Rusiei în OrganizaŃia Mondială a ComerŃului. adoptarea unui pachet coerent de politici pentru continuarea procesului de ajustare structurală la nivel de sectoare industriale. perspectivele de dezvoltare economică ale industriei electrotehnice româneşti este condiŃionată de: continuarea procesului de implementare a legislaŃiei europene din domeniul electrotehnic şi monitorizarea legislaŃiei armonizate. de sinteză. La toate aceste provocări ce stau în faŃa industriei electrotehnice româneşti se poate face faŃă doar prin îmbunătăŃirea tehnologiilor de fabricaŃie a produselor. principalele procese tehnologice folosite la fabricaŃia maşinilor şi echipamentelor electrice şi factorii care influenŃează calitatea produselor electrotehnice. De mare importanŃă pentru rezolvarea problemelor prelucrărilor şi creşterii duratei de viaŃă a materialelor prelucrate în cursul proceselor tehnologice şi montate în produsele electrotehnice este utilizarea celor mai noi teorii ale fizicii solidului şi a teoriei dislocaŃiilor.

fizice. nici un proces tehnologic neputând fi considerat ca inutil. Tehnologia este o ştiinŃă în continuă modificare şi dezvoltare. depozitarea. Pentru fabricarea produselor electrotehnice este necesar un proces de producŃie în decursul căruia se realizează transformarea semifabricatelor în piese şi produse finite. termice. specificarea şi evaluarea rezultatelor obŃinute în astfel de sisteme. parte componentă a ingineriei industriale. chimiei şi folosirea acestora pentru obŃinerea unor anumite proprietăŃi determinate ale pieselor prelucrate. chimiei. fiind legată direct de producŃie. Ingineria tehnologică. Conducerea şi găsirea soluŃiilor optime ale proceselor tehnologice se pot face în condiŃii deosebit de bune dacă se aplică metodele matematice ale analizei sistemelor complexe. Procesele tehnologice pot fi: de fabricaŃie. subordonat unui sistem de conducere. reuniŃi în interacŃiunile tehnologice complexe ale proceselor de fabricaŃie. adică necesită activitatea dirijată a unui colectiv de oameni pentru obŃinerea unui anumit gen de produse. reglajul. sociale. au un caracter complex şi se bazează pe prelucrarea unui schimb larg de informaŃii. Rezolvarea problemelor prelucrărilor mecanice. Din acest motiv producŃia produselor electrotehnice trebuie privită ca un mare sistem. în care un colectiv de oameni. Denumită şi „ştiinŃa aplicării ştiinŃelor“. Ingineria industrială se ocupă cu proiectarea. programare liniară. teoria jocurilor şi soluŃiilor statistice. electrotehnicii. de calitate dată. elaborarea şi determinarea proceselor. urmărirea şi perfecŃionarea proceselor tehnologice necesare pentru a realiza un produs finit. prin care se realizează recondiŃionarea (repararea) produselor. în urma cărora rezultă produse noi. care fac apel la capitole ca: teoria probabilităŃilor. lucrează cu instalaŃiile şi utilajele de obŃinere a produselor finite. TEHNOLOGIA ELECTROTEHNICĂ Tehnologia electrotehnică este ştiinŃa care se ocupă cu studiul. Ea se bazează pe cunoştinŃe şi experienŃă de specialitate în ştiinŃele matematice. încărcarea şi ambalarea. chimice şi de alte genuri (aplicate în tehnologiile moderne) necesită cunoaşterea temeinică a tuturor realizărilor în domeniile: fizicii. controlul. sau de reparaŃie.1. se ocupă cu proiectarea. mecanicii şi a altor ştiinŃe. perfecŃionarea şi aplicarea în practică a sistemelor integrate alcătuite din oameni. teoria deservirii în masă şi modelarea matematică. 5 . Acest proces de producŃie include obŃinerea din materii prime şi semifabricate a pieselor prin diferite moduri de prelucrare. electronicii. tehnologia constituie un complex de discipline care studiază aplicarea practică a legilor fizicii. RelaŃiile şi legăturile reciproce ale diferitelor elemente ale unui astfel de sistem. asamblarea. precum şi pe principiile şi metodele inginereşti de analiză şi proiectare pentru prognozarea. transportul. metodelor şi procedeelor de prelucrare a materialelor (substanŃelor) în vederea obŃinerii unor produse necesare societăŃii în condiŃii tehnico-economice optime. materiale şi echipamente.

dimensiunilor. fie în întreg volumul acestuia (tratament de volum). – piesele. cât şi procese auxiliare. verificatoarelor (SDV). efectuate pentru obŃinerea de materiale semifabricate sau piese. efectuate pentru realizarea la un obiect semifabricat sau piesă. prin gradul înalt de utilizare a materialelor. Procesul de fabricaŃie este un proces tehnico-economic complex. Procese tehnologice de suprafaŃare. etc. procesul tehnologic cuprinde: A. B. etc. poziŃiilor reciproce şi calităŃii suprafeŃelor.Procesul de fabricaŃie reprezintă totalitatea acŃiunilor şi procedeelor folosite pentru transformarea materiei prime şi a semifabricatelor în produse finite. cum sunt: construcŃia şi întreŃinerea sculelor. cum ar fi: obŃinerea semifabricatelor. cu impurităŃi (elaborare primară). Procese tehnologice de asamblare. prin modificarea formei. livrarea produselor. fie cu un conŃinut redus de impurităŃi (elaborare secundară). proprietăŃilor materialului sau semifabricatului.. prelucrarea lor mecanică. controlul tehnic al dimensiunilor şi calităŃii etc. 4. sau pentru acoperirea piesei sau semifabricatului cu un strat de material cu proprietăŃi diferite. repararea şi întreŃinerea utilajelor. dimensiunilor. – asigurarea unor prelucrări şi verificări uşoare în timpul confecŃionării produsului. – forma şi calitatea materialului se aleg având în vedere necesitatea obŃinerii unor costuri minime. asamblarea pieselor prelucrate. Procese tehnologice de elaborare. efectuate pentru a extrage metale sau aliaje industriale. Procese tehnologice de prelucrare. care cuprinde atât procese de bază. Asamblările pot fi rigide sau nerigide. Procesul tehnologic este acea parte a procesului de fabricaŃie prin care se realizează operaŃiile de modificare a formei. Procese tehnologice de confecŃionare. ConstrucŃia tehnologică. în vederea obŃinerii piesei în concordanŃă cu condiŃiile tehnice impuse. Procese tehnologice de tratament. 6 . activităŃi de conducere. fie doar la suprafaŃă (tratament de suprafaŃă). Caracteristicile unei construcŃii tehnologice sunt: – produsul să fie simplu. care pot fi: 1. 2. – utilizarea celor mai productive procese tehnologice. sau părŃi ale acestora să nu fie executate cu precizie nejustificat de mare. fie brute. fiind totodată cea mai economică dintre construcŃiile tehnologice. corespunzător unui anumit volum al producŃiei. este construcŃia care corespunde tuturor condiŃiilor de exploatare. Structura procesului de fabricaŃie mai include activităŃi de pregătire a proceselor de bază şi auxiliare. În general. 3. într-un strat relativ redus ca şi grosime. a unor modificări în material. acoperirile de protecŃie. transportul uzinal. efectuate pentru modificarea proprietăŃilor fizico-chimice ale unui material. dispozitivelor.

– materiale semifabricate. este o parte componentă a procesului tehnologic. obŃinute prin procese de confecŃionare. Utilajul tehnologic trebuie să asigure un minim de efort fizic şi psihic din partea operatorilor. pentru mai multe clase de procese tehnologice. prin transformarea fizico-chimică a substanŃelor pe drumul ce porneşte de la resursele naturale până la produsul finit.– asigurarea locurilor de muncă cu SDV-uri corespunzătoare şi stabilirea unui flux judicios de circulaŃie a pieselor. – piese obŃinute prin procese de confecŃionare. la care operatorii realizează pornirea. constituite din totalitatea pieselor montate ce alcătuiesc un sistem tehnic destinat să fie utilizat (funcŃional). alimentarea şi evacuarea corpurilor supuse prelucrării. tratament sau elaborări. 7 . Materialele utilizate în procesele de fabricaŃie. Produsele. se clasifică în: – materiale de fabricaŃie. Astfel. de dimensiuni adecvate ambalării şi funcŃionării (piesele pot fi elementare sau combinate). OperaŃia tehnologică. Metoda tehnologică. şi manual sau mecanizat operaŃiile de fabricare sau de deservire. – automate. – unificarea. comun dintr-un punct de vedere esenŃial. Tipul şi destinaŃia utilajului tehnologic defineşte gradul de mecanizare a procesului tehnologic. utilajele tehnologice pot fi: – neautomate. fiind o activitate ordonată şi limitată în timp. preparare. ambalare si suprafaŃare. la care operatorii efectuează manual operaŃiile de pornire şi oprire. Utilajul tehnologic. – semiautomate. dar nu constituie substanŃa produsului finit. După locul pe care îl ocupă în procesul de fabricaŃie. efectuată fără întrerupere de către un operator sau grup de operatori (echipă de lucru) la un singur loc de muncă. supraveghează funcŃionarea utilajelor. constituie un mod sistematic şi unitar de executare a operaŃiilor unui proces tehnologic. este constituit din mijloacele prin intermediul cărora se realizează transformările fizico-chimice ale substanŃei supuse prelucrării. asupra unui sau mai multor obiecte supuse prelucrării. care sunt corpuri solide. normalizarea şi standardizarea pieselor componente. obŃinute prin procese de extracŃie. materialele pot fi: – materiale brute. – ansambluri. constituite din materiile prime supuse transformărilor fizico-chimice şi care se regăsesc în produsul finit. – materiile auxiliare. care ajută la fabricarea produselor. la care operatorii efectuează manual operaŃiile de conducere. sunt bunuri materiale obŃinut în urma unor procese de fabricaŃie. oprirea şi supravegherea utilajelor.

sau prin cantitatea de produse obŃinute în unitatea de timp. faza se subdivide în treceri. Ciclul este constituit din intervalul de timp măsurat de la începutul până la sfârşitul prelucrării. Randamentul. se măsoară prin timpul necesar executării unu proces tehnologic. este cantitatea de piese sau produse ce se confecŃionează pe o durată determinată (pe schimb. este necesară cunoaşterea unor indicatori tehnico-economici.) Ritmul de lucru al linie tehnologice se determină ca fiind raportul dintre fondul real de timp disponibil Ftd şi planul de producŃie Pfp (planul de fabricaŃie piese) – care trebuie executate pe linia tehnologică respectivă. 8 . mânuiri.2. Unitatea de măsură este om × ore. pe lună etc.Faza este o subdiviziune a operaŃiei tehnologice.). La rândul ei. etc. pe zi. cu o sculă sau un set de scule. este raportul dintre cantitatea de produs obŃinut şi cantitatea de materie primă folosită. Se măsoară în maşină × ore. Indicatorii tehnico-economici ai procesului de fabricaŃie În vederea caracterizării economice a proceselor tehnologice. este capacitatea de producŃie a unei instalaŃii sau a unei linii tehnologice. Volumul de muncă (manopera). Se distinge volumul de muncă efectiv şi cel calculat. Consumul specific. se măsoară prin timpul în decursul căruia utilajul sau utilajele sunt ocupate sau trebuie să fie ocupate cu executarea procesului tehnologic. raportată la o unitate fundamentală oarecare (masă. Productivitatea liniei tehnologice se exprimă prin numărul de piese obŃinute la capătul liniei în unitatea de timp (de exemplu oră) şi se calculează cu relaŃia: Q= Pfp/Ftd (buc/oră) (1. care se execută complet şi dintr-o singură aşezare pe maşina-unealtă. care se exprimă prin cantitatea de materiale intrate în fabricaŃie. în unitatea de timp. după cum urmează: Capacitatea de producŃie. care caracterizează instalaŃia sau linia tehnologică respectivă.) Rezultă că productivitatea liniei tehnologice este egală cu inversul ritmului de lucru al acesteia. Volumul maşină serveşte pentru calcularea necesarului de utilaje corespunzător unui proces tehnologic. în intervalul de timp egal cu fondul de timp disponibil: R= Ftd / Pfp (min/buc) (1. număr piese). la o instalaŃie sau linie tehnologică. ProducŃia specifică. mişcări. Planul de producŃie. la o operaŃie sau la toate operaŃiile (la producŃia de serie). Volumul maşină.1. volum. exprimat în procente. în scopul menŃinerii sau îmbunătăŃirii calităŃii producŃiei. este reprezentat de cantitatea de materii prime necesară pentru obŃinerea unei anumite cantităŃi de produs.

adeseori chiar unicate. care se repetă cu regularitate după un anumit interval de timp. efortul de organizare şi conducere a procesului de fabricaŃie este mare. Ciclul de fabricaŃie este riguros stabilit şi respectat. ProducŃia de masă se referă la zeci de mii ÷ milioane bucăŃi. Tipurile de procese de producŃie În funcŃie de volumul de producŃie. productivitatea fabricaŃiei. Calificarea muncitorilor este mai redusă. caracterul utilajelor. Amplasarea utilajului se face pe grupe de tipuri de maşini. nivelul de pregătire al procesului tehnologic. calificarea muncitorilor. Costul fabricaŃiei este ridicat. Nomenclatura fabricatelor este redusă şi este formată din piese mai mult sau mai puŃin asemănătoare.). deoarece chiar atunci când se repetă fabricaŃia. Pentru caracterizarea acestor tipuri se iau în considerare următorii factori: cantitatea produselor fabricate. tinzând către o anumită specializare. ProducŃia în serie este aceea la care piesele se execută pe loturi. Productivitatea este mai mare decât la producŃia individuală. care reprezintă intervalul de timp necesar pentru realizarea unui produs şi se determină F cu relaŃia: R = a ⋅ η [min] (1. se deosebesc trei tipuri de producŃie: individuală. ProducŃia de masă se caracterizează prin continuitate. dată de ritmul producŃiei. Consumurile materiale sunt ridicate. economicitatea fabricaŃiei.2. 1000 buc. depinzând de nomenclatura produselor şi de mărimea loturilor. De obicei documentaŃia tehnologică nu se elaborează amănunŃit. şi se caracterizează prin aceea că la fiecare loc de muncă se execută întotdeauna aceleaşi operaŃi sau faze. Asamblările de regulă se fac manual.). nomenclatura fabricatelor. pentru a putea executa o gamă variată de lucrări care nu se repetă periodic.). pe grupe de piese.3) N 9 . sau după metoda combinată. din care motiv utilajele şi dispozitivele au un ridicat caracter de universalitate. de serie şi de masă. ProducŃia individuală constă în confecŃionarea de piese într-un număr foarte redus de exemplare. încărcarea lor fiind redusă. Nomenclatura fabricaŃiei se reduce uneori la un singur produs. mijlocie (cca. Amplasarea utilajelor se face pe tipuri de maşini-unelte. produsele în general nu sunt standardizate. ci se întocmeşte după procesele tehnologice ale unor lucrări similare.1. Nu se poate preciza ciclul de fabricaŃie. timpul de repetare este foarte mare. sculelor şi dispozitivelor. cu o nomenclatură foarte largă şi variată. ciclul de fabricaŃie. ProducŃia este eterogenă. productivitatea muncii este redusă. sau mare (mii de buc. Economicitatea fabricaŃiei este mai mare în comparaŃie cu producŃia individuală. modul de amplasare al utilajelor. iar muncitorii sunt cu calificare superioară. Acest tip de producŃie poate fi de serie mică (sub 1000 buc. Caracterul utilajelor oscilează între universal şi specializat. Procesul tehnologic se întocmeşte şi se execută pe loturi de piese.

Procesele tehnologice se elaborează detaliat. Din punct de vedere al formei organizatorice liniile tehnologice pot fi clasificate după cum urmează: . O astfel de linie tehnologică automată poate fi organizată nu numai în atelierele mecanice de prelucrare ci şi în atelierele de asamblare. cu ciclu automat. deoarece se împarte la un număr foarte mare de piese executate... etc. Cheltuielile de investiŃii. faze. iar piesele care sunt lucrate la o operaŃie sunt trecute imediat la operaŃia următoare. în ordinea succesiunii operaŃiilor.în care: R – ritmul de producŃie. La fiecare operaŃie sau fază timpul de prelucrare trebuie să fie acelaşi. pe operaŃii. Utilajul este specializat. Aceste linii formează baza construirii atelierelor (secŃiilor) automatizate. Fa – fondul anual de timp al utilajului.0. η – coeficientul de încărcare al utilajului (0. Ciclul de lucru al liniei tehnologice automate este în strânsă concordanŃă cu ritmul de producŃie al produsului respectiv. în bucăŃi.94. de tratamente termice. . După metoda de organizare a producŃiei se deosebesc: producŃia fără flux şi producŃia în flux. etc.Linia tehnologică automată complexă este aceea pe care se execută tota-litatea operaŃiilor de prelucrare a unor piese date începând cu intrarea materialului în întreprindere şi terminând cu ieşirea pieselor finite din linie. Liniile tehnologice automate complexe stau la baza construirii fabricilor automatizate. 10 . în minute. în minute. N – programul anual de fabricaŃie. sau un multiplu al ritmului de producŃie. cu ajutorul unor instalaŃii speciale de transport. Pe liniile tehnologice automate se poate prelucra o singură piesă sau se pot prelucra mai multe piese asemănătoare (mai ales pe liniile tehnologice automate din atelierele de vopsitorie. ProducŃia de masă se caracterizează prin folosirea pe scară largă a SDV-urilor speciale. tratamente termice. nu influenŃează decât foarte puŃin costul fabricaŃiei. DiferenŃierea şi specializarea la maximum a operaŃiilor admit întrebuinŃarea unor muncitori cu calificare redusă. mişcări şi mânuiri. de vopsire. ProducŃia în flux se caracterizează prin faptul că operaŃiile tehnologice sunt amplasate pe anumite locuri de muncă în ordinea normală de realizare a lor.Linia tehnologică automată este aceea pe care se efectuează prelucrarea parŃială sau completă a unei piese (sau uneori a mai multor piese ce se aseamănă dimensional şi ca formă geometrică). ProducŃie fără flux – este metoda de producŃie la care piesele se fabrică pe loturi pentru fiecare operaŃie tehnologică. impuse de organizarea producŃiei. iar utilajul este de regulă amplasat pe grupe de maşini de acelaşi fel.).95).

Linia tehnologică trebuie să aibă un domeniu larg de utilizare. 11 .Linia tehnologică unitară cu flux continuu este aceea pe care se organizează prelucrarea unui singur tip de piese în mod continuu. La maşinile unelte din linie există o schemă de reglaj. în concordanŃă cu ritmul producŃiei de piese. Transportul piesei în lungul liniei tehnologice poate fi mecanizat cu ajutorul diferitelor transportoare cu bandă. fixarea şi desprinderea pieselor în dispozitive.Pe astfel de linii tehnologice automate toate operaŃiile de prelucrare. se face automat. control precum şi transportul. În cazul când piesele din lotul care urmează a fi lansat pe linia tehnologică sunt diferite faŃă de cele din lotul precedent. . Ritmul liniei este în concordanŃă cu ritmul producŃiei produsului respectiv. De exemplu. Întreaga linie este deservită de numai câŃiva muncitori care în general urmăresc şi asigură buna funcŃionare a liniei. Liniile tehnologice cu flux variabil formează baza de organizare a producŃiei pe linii tehnologice în producŃia de serie.Linia tehnologică multiplă cu flux continuu este aceea pe care se organi-zează prelucrarea simultană a unui grup de câteva tipuri de piese diferite. Liniile tehnologice cu flux continuu formează baza de organizare a producŃiei în flux tehnologic în producŃia de masă şi de serie mare. nu se efectuează automat nici fixarea piesei pentru prelucrare. Transportul. care este foarte des întâlnită în fabricaŃia produselor electrotehnice. de asemenea. . în concordanŃă cu ritmul producŃiei întregii întreprinderi. însă asemă-nătoare din punct de vedere constructiv şi tehnologic. fără a fi nevoie de o reglare a acestora pentru fiecare piesă în parte. Utilajele din linia tehnologică sunt echipate cu dispozitive cu un grad mare de universalitate. cu lanŃ suspendat sau căi cu role.Linia tehnologică cu flux variabil este aceea pe care se organizează prelucrarea în loturi de piese. linia tehnologică trebuie să aibă posibilitatea de reglare rapidă pentru prelucrarea lotului respectiv de piese. care permite prelucrarea tuturor pieselor fixate pe maşinile unelte respective. Transportul piesei pe linia tehnologică de la un loc de muncă la altul nu se face automat. Astfel de linii tehnologice există într-un număr mai mare sau mai mic aproape în toate uzinele electrotehnice din Ńara noastră. la maşina de găurit prevăzută cu un cap multiax pot fi burghiate simultan un număr oarecare de piese fixate în acelaşi dispozitiv sau în dispozitive diferite. pe utilaje dispuse în ordinea succesiunii operaŃiilor procesului tehnologic. cum se întâmplă pe liniile tehnologice automate. în ordinea succesiunii operaŃiilor procesului tehnologic. fixarea şi desprinderea piesei nu sunt automatizate. .

Proiectarea unui reper se va axa pe linia tipizării reperelor. În această etapă se realizează cantităŃi mici de produs. etapa ce constă în punerea la curent asupra problemei ce ne interesează prin studiu bibliografic. 12 . prin acordul dintre beneficiar şi producător. avizarea standardului tehnic de ramură sau a caietului de sarcini (activităŃi aferente compartimentului de proiectare).3. Cercetarea de laborator. în care se trece la organizarea unei producŃii ritmice şi planificate. Elaborarea proiectului de prototip va avea la bază o conlucrare strânsă a inginerului proiectant cu inginerul tehnolog. Etapa de producŃie. prin care se apreciază viabilitatea invenŃiei şi rezultatele ce pot fi obŃinute. programând îndeosebi cercetări ce nu au putut fi executate pe instalaŃia pilot. prin care se verifică experimental ipotezele teoretice. Proiectarea instalaŃiei industriale. este etapa la care se trece dacă ce cercetarea de laborator a dat rezultate promiŃătoare. – Realizarea modelului experimental (activităŃi aferente compartimentului de cercetare). în vederea micşorării preŃului de cost şi a îmbunătăŃirii calităŃii producŃiei. Documentarea. Cercetarea în instalaŃia pilot. Etapele proceselor tehnologice Etapele de asimilare a unui nou proces tehnologic sau a unui produs nou sunt: InvenŃia. în ceea ce priveşte valoare parametrilor tehnico-economici ai produsului (eventual întocmirea standardului tehnic de ramură sau a caietului de sarcini). Cercetarea în instalaŃii semiindustriale. aşa încât să se asigure funcŃionalitatea produsului în condiŃiile respectării criteriilor de economicitate şi dotării uzinale existente. în sensul îndeplinirii următoarelor cerinŃe: – dimensiunile suprafeŃelor vor fi compatibile cu practicile uzinale existente. La asimilarea în fabricaŃie a unui produs nou sunt parcurse următoarele etape: – Definitivarea temei de proiectare. forjate sau matriŃate vor fi lăsate suficiente adaosuri pentru a permite corecŃii în cazul eventualelor abateri la asamblare sau distorsiuni suferite în urma tratamentului termic. la perfecŃionarea continuă a acestui nou proces sau produs. Această etapă este strâns legată de documentare. se schiŃează planul cercetării experimentale şi se evaluează costul cercetării. etapă ce reprezintă apariŃia unui nou proces tehnologic ca rezultat al unor observaŃii şi cercetări sistematice. constituie o etapă de încercări mai ample. InstalaŃia pilot. execuŃia şi omologarea prototipului. – la piesele turnate. faza în cursul căreia se elaborează studiul tehnico-economic şi proiectul de execuŃie. Cercetarea economică prealabilă. are rolul de a da proiectanŃilor date complete şi precise asupra noii tehnologii sau asupra noului produs. cu respectarea conceptului de tehnologicitate.1. în vederea analizei calitative şi pentru a furniza datele necesare proiectării industriale. – Elaborarea proiectului de prototip.

forŃă de muncă.– pentru o asamblare corectă vor fi prevăzute suficiente degajări şi căi de acces. preŃ de cost şi timp de fabricaŃie. lungimea fluxului tehnologic să fie cât mai redusă şi fără intersecŃii şi strangulări în fabricaŃie. – Lansarea în fabricaŃie. pe cât este de grav ca din cauza unei deficienŃe a proiectului produsul să nu poată funcŃiona corespunzător. lansându-se totodată în permanenŃă produse noi. care să permită o prelucrare raŃională în ceea ce priveşte economisirea materialului. Într-o societate dinamică. după care să se facă 20 copii ale fiecăruia. utilizarea SDV-urilor universale şi specializate adecvate scopului. execuŃia şi omologarea seriei zero. cantitate. caracteristicile produselor existente sunt în continuă schimbare. preŃ de cost. cuiva îi revine răspunderea de a preciza care dintre metode va fi folosită. O altă variantă constă spre exemplu în execuŃia după model pe maşini speciale. Procesele realizabile în întreprindere. În toate etapele de asimilare a unui proces tehnologic sau produs. stabilirea utilajelor şi a regimurilor de lucru optime din punct de vedere economic şi tehnic. măsurile de tehnica securităŃii muncii trebuie să constituie o preocupare deosebită. În orice întreprindere sunt de obicei posibile mai multe căi de realizare a unui produs. sau se execută un „model“ după care se realizează 100 de copii. care se poate defini ca fiind o metodă sistematică de a determina procesul sau procesele optime pentru a executa un produs sau a presta un serviciu. În consecinŃă. raŃionalizarea normelor de manoperă. respectiv folosirea deşeurilor. analiza procesului tehnologic constituie un aspect important al asigurării succesului oricărei activităŃi economice sau productive. prescrierea celor mai eficiente puncte şi metode de control pentru evitarea rebuturilor. Este tot atât de grav ca produsul să nu poată fi realizat la un preŃ competitiv pe piaŃă. pentru a produce 100 copii ale unei piese se poate confecŃiona de cinci ori câte un original. 13 . După ce s-a întocmit proiectul unui produs este necesar să se precizeze care este cel mai bun procedeu de a-l executa la capacitatea dorită şi în condiŃiile cerute. SDV-uri. etc. Presupunând că ar exista posibilitatea de a recurge la oricare din aceste procese. – Asigurarea pregătirii fabricaŃiei: necesar de materiale. luând în considerare parametrii referitori la calitate. utilaje. De exemplu. Deoarece ca urmare a progresului tehnic se constată creşterea în proporŃie geometrică a numărului aspectelor tehnologice. Omologarea seriei zero. Vor apărea ca inerente unele modificări ale proiectului de execuŃie sau a elementelor de tehnologie. – Stabilirea procesului tehnologic va avea în vedere: proiectarea operaŃiilor tehnologice într-o succesiune coordonată. omologarea SDV-urilor şi a utilajelor nestandardizate. a primului ciclu de fabricaŃie sau a ciclului pilot va avea în vedere aplicarea noii tehnologii. se impune analiza acestora. – elaborarea documentaŃiei tehnologice corespunzătoare procesului tehnologic (activitatea aferentă compartimentului de proiectare tehnologică).

Rareori se întâlnesc într-o singură unitate toate procesele tehnologice competitive.4. şuruburile. indiferent de cunoştinŃele şi experienŃa celui care o face. un procedeu este mai bun decât celelalte. Turnarea oŃelului faŃă de forjare. Deseori din exterior se oferă piesa sau subansamblurile la un preŃ de cost mai coborât decât preŃul de cost la care s-ar realiza în întreprinderea interesată. De obicei se recurge la executanŃi din exterior. ca urmare a schimbării costului forŃei de muncă. Procese realizabile în exterior. chimică sau cu ultrasunete etc. sudura faŃă de turnare. prin ştanŃare. poate fi mai convenabil ca unele prelucrări speciale. care se modifică de la zi la zi. CantităŃile limitate din produse specializate. unul va fi mai convenabil în raport cu celelalte. de exemplu. Alegerea unui proces tehnologic depinde de numeroşi factori. Când un analist alege procesul specific unei fabrici el trebuie să aibă în vedere desfăşurarea lui pe termen lung. etc. este necesar să se recurgă la o metodă sistematică. sinterizate. Tehnologul are răspunderea de a determina care este cel mai bun proces tehnologic aplicabil. Pentru a fundamenta elaborarea unei decizii între două sau mai multe procese tehnologice. Aprecierea sumară nu este suficientă. de turnare în ceară. prin care cheltuielile de producŃie sunt deformat prezentate. La fel. Ar fi deci eficient ca acestea să fie cumpărate de la furnizor şi nu produse în întreprindere.Dintre toate procesele. având în vedere parametrii economici. cum sunt lagărele. Alegerea procesului optim de fabricaŃie Nu există un proces optim unic pentru orice fel de aplicaŃie a unui proiect funcŃional dat. laminarea faŃă de alezare. 1. altfel competiŃia va arăta că decizia lui nu a fost corectă. ca de exemplu forjarea sau tratamentul termic să fie executate în exterior. De exemplu. De asemenea. Pentru aceasta este necesar ca el să fie informat asupra tuturor proceselor ce se practică în propria întreprindere. prelucrare mecanică. formare din folii stratificate.. producătorul trebuind să cunoască potenŃialul de care dispun aceştia. a modificării cantităŃilor propuse sau a apariŃiei altor tipuri de utilaje. există mai multe posibilităŃi de a face o gaură într-o placă: prin găurire. sau rondelele pot fi de regulă achiziŃionate de la furnizori la un preŃ mai scăzut decât cel la care s-ar produce în propria fabrică. precum şi în alte întreprinderi. strunjirea faŃă de rectificare. Între procesele tehnologice este o competiŃie intensă. Analizele tehnologice trebuie să se sprijine pe metode contabile corecte. sau al materialelor. care elimină procedeele neeconomice. toate ilustrează aceste competiŃii. În ansamblul condiŃiilor date. prin găurire şi alezare. turnarea de precizie faŃă de prelucrarea mecanică. paletele unei turbine de gaz pot fi executate prin procese de forjare. 14 . prin eroziune electrică. fiecare din acestea prezentând avantaje şi dezavantaje particulare.

. Analistul trebuie să găsească elemente cantitative pentru fiecare factor pozitiv sau negativ.. Numărul variantelor de realizare a produsului este n = 3 × 5 × 2 = 30 variante.1... Înregistrarea cauzelor alegerii serveşte la urmărirea performanŃelor şi a preŃului de cost. . A şi B printr-unul din cinci procese tehnologice şi dintr-un material din trei posibile.. Qnm 15 Qi1 Qi2 Qn1 Qn2 .. În aceste situaŃii un formular de analiză poate cuprinde: enunŃarea problemei. includerea în analiză a încă unui nou procedeu nu conduce la creşterea numărului de variante doar cu încă una. În diagrama din figura 1. Astfel. Dacă se are în vedere un al patrulea material: Mg.... numărul variantelor creşte la n = 4 × 5 × 2 = 40 variante. Nn) stările naturii proiectului (parametrii proiectului) se poate alcătui următoarea matrice: Parametrii Tehnologia S1 S2 . Metoda este utilă pentru alegerea materialelor... cu menŃionarea proceselor tehnologice. fie că sunt controlabili sau nu.. Qim .. clase de toleranŃe.. Qnj . preŃ de cost etc. . materiale. pentru a preciza care este cea mai eficientă tehnologie. care caracterizează câte o anumită soluŃie constructivă şi tehnologică. . N2.. Sn) şi cu N (N1.. Si .). . . Utilizarea matricelor pentru tabelarea informaŃiei. ... Sn P1 N1 Q11 Q12 P2 N2 Q12 Q22 . Qij . care cuprinde toŃi factorii care depind de proiect sau de situaŃie. proceselor şi utilajelor.Este greu pentru un analist. ci numai de ce este pozitiv sau de ce este negativ.. problema alegerii celui optim poate lua proporŃii. prelucrat prin aceleaşi procese.. . forme geometrice. Metoda aceasta nu poate arăta categoric dacă ceea ce se are în vedere este pozitiv sau negativ.. Pentru a tabela într-o formă prelucrabilă informaŃia necesară.. Pj nj Q1j Q2j .. Se aplică atunci când numărul variantelor de realizare a unei operaŃii este relativ mic (2-3). cu avantajele şi dezavantajele lor. aferentă fiecărui proces de bază posibil. Să presupunem că dispunem de „n“ procese aplicabile (strategii) şi „m“ parametrii diferiŃi ai proiectului (dimensiuni.. Pe măsura creşterii numărului proceselor tehnologice posibile. să aibă suficientă experienŃă în ceea ce priveşte toate aceste procese.. se recomandă elaborarea unei matrice... indiferent de maturitatea gândirii lui.. Notând fiecare strategie cu simbolul S (S1. astfel încât însumarea acestora să ofere o bază ştiinhŃifică pentru decizia luată... se prezintă un exemplu de variantă de realizare a unui produs în două forme posibile. S2..... Pm Nm Q1m Q2m . . Analiza procesului pe baza unor variante.

Este convenabil să se înscrie şi valorile probabile P ale stării naturii proiectului N. Norma tehnică de timp nu este constantă. în condiŃiile aplicării metodelor de lucru corespunzătoare tehnicii moderne. Ńinând seama şi de experienŃa în lucru a muncitorilor. 1.5. dacă nu luăm în considerare toate stările naturii proiectului. La intersecŃiile fiecărui rând (strategia) cu o coloană (starea naturii produsului) se poate stabili o măsură rezultantă (Qij). Se referă în esenŃă la timpul consumat pentru realizarea unui produs. respectiv norma tehnică de prelucrare. schimbându-se funcŃie de automatizarea şi nivelul tehnic al operatorilor.2.0005 este de 0. prin compararea cărora se poate reŃine strategia şi starea optimă. Criteriile de normare tehnică a muncii le constituie norma tehnică de timp. funcŃie de îmbunătăŃirea condiŃiilor tehnico-organizatorice ale locului de muncă.15. ar fi posibil să estimăm că probabilitatea ca o piesă să fie produsă cu toleranŃa de 0. Forjare Al Turnare sub presiune Forma A Zinc Laminare Extrudare Forma B Alamă Presare Figura 1. se prezintă structura timpului de muncă consumat pentru realizarea unui produs. Normarea muncii Normarea tehnică este o operaŃie care permite stabilirea economicităŃii unui proces tehnologic destinat realizării unui produs. 16 . iar probabilitatea de a fi produsă într-un câmp de toleranŃe de la 0. Evident.0007 este de 0. matricea se poate simplifica. ci doar cele mai semnificative. În diagrama din figura 1. 0005 la 0. Norma tehnică de timp se stabileşte în funcŃie de posibilităŃile de exploatare ale utilajelor şi altor mijloace de producŃie. Norma tehnică de timp este timpul necesar pentru executarea unei operaŃii tehnologice în condiŃii tehnico-organizatorice dintre cele mai favorabile.1 Variante de realizare a unui produs De exemplu.05.

curăŃenie. etc. repartizarea mai judicioasă a mişcărilor pe cele două mâini. timpul de pregătire-încheiere. creşteri obŃinute fără cheltuieli. prin raŃionalizarea mişcărilor se pot obŃine creşteri importante ale productivităŃii muncii. Se realizează prin: 1. iluminat. pe faze. În final se face o analiză globală comparativă a tuturor timpurilor urmăriŃi. Norma tehnică de timp se stabileşte printr-un calcul precis. Fotografierea zilei de lucru.Norma tehnică de timp se stabileşte prin trei procedee: a) Pe bază de calcul analitic: este o metodă ştiinŃifică. însumându-se timpii necesari pentru executarea de către muncitor şi utilaj a fiecărui element al operaŃiei. 17 . timpii de deservire. treceri ale regimurilor de aşchiere. – descompunerea fazelor în mişcări şi mânuiri. Cronometrarea trebuie realizată asupra unui muncitor cu pregătire profesională medie şi în condiŃii tehnico-organizatorice şi de mediu optime. răspândită. Se scot în evidenŃă timpii suprapuşi cu timpul de bază. – stabilirea normei tehnice de timp pentru operaŃia cronometrată. felul în care este consumat timpul de lucru de către muncitor. sculelor şi dispozitivelor. aprovizionare cu semifabricate etc. timpul de oprire al utilajului. – studierea corectitudinii mişcărilor executate de către muncitor. referitoare la: încălzire. de peste 10%. pe o parte din schimb. stabilindu-se procentele pentru fiecare element component al normei tehnice de timp. pentru un utilaj sau mai multe utilaje. – cronometrarea tuturor timpilor. Se urmăresc: încărcarea utilajului. 2. Rezultă că în orice domeniu în care predomină munca manuală. în condiŃiile folosirii la maximum a posibilităŃii de exploatare a maşinilor şi sculelor. deficienŃele de ordin tehnic şi organizatoric care apar. Analiza şi raŃionalizarea mişcărilor se face Ńinându-se cont de regula „economiei de mişcări“. prin eliminarea mişcărilor inutile. sau cu cheltuieli mici de producŃie. Pentru stabilirea normelor de timpi prin cronometrare se parcurg următoarele etape: – analiza operaŃiei. Cronometrarea. din punct de vedere al structurilor. care se poate realiza pe un schimb. precum şi regula „compunerii şi descompunerii“ mişcărilor. asupra unui muncitor sau a unui grup de muncitori. amplasarea mai judicioasă la locul de muncă a pieselor. Se constată şi se consemnează: timpul real de lucru.. care este o metodă de studiere mai aprofundată a elementelor componente ale timpului necesar pentru executarea unei operaŃii sau numai a unei părŃi a operaŃiei. ordine. pierderile de timp.

Norma tehnică de timp se stabileşte prin interpolare. să asigure productivitatea ridicată şi o calitate corespunzătoare a produselor. c) Pe bază comparativă: constă în considerarea timpilor necesari prelucrării unei alte piese care interesează. 18 . să se poată aplica practic în condiŃiile de muncă impuse. Structura timpului de muncă b) Pe bază de calcul statistic: conform acestei metode nu se calculează timpii necesari executării elementelor operaŃiei. Norma de timp trebuie să fie reală. ci se stabileşte timpul mediu consumat la executarea unor operaŃii similare şi considerarea acestora drept norme de timp. timpi care au fost stabiliŃi pe bază de calcul analitic.2.Timp de muncă Timp productiv Timp de pregătire-încheiere Timp operativ Timp deservire loc de muncă Timp neproductiv Timp de întreruperi reglementare Timp de odihnă şi necesităŃi fiziologice Timp de muncă neproductiv Timp de întreruperi ne– reglementare Timp de întreruperi dependente de executant Timp Timp de auxibază liar Timp de deservire tehnică Timp de deservire organizatorică Timp de muncă manuală Timp de muncă manual-mecanică Timp de supraveghere a funcŃionării utilajului Timp de întreruperi condiŃionate de tehnologie şi organizarea muncii Timp de întreruperi independente de executant Figura 1.

va – viteza de avans.6) De aceea.9) 19 . reglarea sculelor la cotă. adică modificarea formei.. timpii de deservire şi timpul de odihnă şi necesităŃi fireşti formează timpul unitar: Tu = To + Tdt + Tdo + Ton [min] (1. Timpul de deservire tehnică Tdt este timpul necesar pentru schimbarea sculelor (fie a celor uzate. relaŃia normei tehnice de timp se mai poate scrie: T Tn = Tu + pî [min] (1. reglarea de compensare.4) n în care: Tn – este timpul normat pe operaŃie. pornirea şi oprirea sistemului de răcire-ungere. Tb – timpul de bază (în maşină).2. n – lotul de piese care se prelucrează la aceeaşi maşină în mod continuu. în mm/min. mai ales în cazul producŃiei de serie mică şi unicate). etc.8) va în care: lc – este lungimea de calcul. spre exemplu. apropierea şi îndepărtarea sculei. în norma tehnică de timp intră o sumă de timpi.5) Suma dintre timpul efectiv. măsurarea sau controlul periodic al dimensiunilor.Conform diagramei din figura 1. T astfel: Tn = Tb + Ta + Tdt + Tdo + Ton + pî [min] (1. Tdt – timpul de deservire tehnică. este: l Tb = c ⋅ i [min] (1. sau operativ: To = Tb + Ta [min] (1. pornirea şi oprirea maşinii-unelte. Suma dintre timpul de bază şi timpul auxiliar se mai numeşte şi timp efectiv. fie din necesităŃi tehnologice). dimensiunilor. în mm. în min/lot. Tpî – timpul de pregătire-încheiere. Timpul de deservire tehnică se dă în normative. Tdo – timpul de deservire organizatorică.7) n Timpul de bază Tb este timpul în care are loc modificarea stării semifabricatului. i – numărul de treceri. RelaŃia generală de calcul a timpului de bază pentru o prelucrare mecanică. prin procente K1 % din timpul de bază: Tdt = K1 ⋅ Tb [min] 100 (1. ascuŃirea sculelor uzate (atunci când aceasta se realizează de muncitorul care prelucrează piesa respectivă. proprietăŃilor fizico-mecanice. Timpul auxiliar Ta este timpul afectat pentru: prinderea şi desprinderea semifabricatului. Ton – timpul de odihnă şi necesităŃi fireşti.

prinderea dispozitivelor şi a sculelor pe maşina unealtă. strălucire. aşezarea şi curăŃirea sculelor la începutul şi sfârşitul zilei de lucru. Durata elementelor muncii intelectuale depinde de diverşi factori. orice proces intelectual presupune perceperea de către organele senzoriale a anumitor semnale.a. Astfel. sculelor şi predarea lor (în cadrul sculăriilor). în timp ce la cercetători. inovatori. ş.12) T Norma tehnică de prelucrare se determină pe minut. la începutul schimbului şi se indică în tabele normative. transmiterea deciziei către organele motoare şi îndreptarea atenŃiei în altă parte. eliberarea deciziei. O analiză a elementelor muncii intelectuale nesuprapusă cu cea fizică ne arată că acestea pot fi defalcate într-o serie de procese mai mici. Spre exemplu. Tpî este timpul necesar pentru: primirea desenelor şi a instrucŃiunilor de lucru. proiectanŃi. de culoare. Procesele muncii intelectuale pot presupune şi operaŃii de aduceri aminte. separarea lor funcŃie de destinaŃii. predarea lucrului executat şi a restului de materiale. 1 [buc / timp] (1. Inversul normei tehnice de timp se numeşte norma tehnică de prelucrare. N= 20 . etc. Restul timpilor menŃionaŃi se acordă pentru fiecare piesă din lot. de regulă ponderea muncii intelectuale nesuprapusă cu cea fizică reprezentând 20-50%. elementele muncii intelectuale nesuprapuse cu cele fizice reprezintă mai puŃin de 20%. elementele muncii intelectuale se suprapun cu cele ale muncii fizice. mărime ce caracterizează productivitatea muncii şi care se măsoară în „bucăŃi/timp“. efectuarea unor calcule. elementele muncii intelectuale pot depăşi 50%. În marea majoritatea a proceselor de muncă.11) 100 Timpul de pregătire-încheiere. Spre exemplu.Timpul de deservire organizatorică Tdo este timpul afectat pentru: curăŃirea şi ungerea utilajelor. memorizări. durata de percepere a semnalului depinde de gradul de iluminare a obiectului. desprinderea dispozitivelor. contrastul cu mediul înconjurător. funcŃie de specificul diferitelor activităŃi. Timpul de deservire organizatorică se ia în procente K2 % din timpul efectiv: K Tdo = 2 ⋅ Te [min] (1.10) 100 Timpul de odihnă şi necesităŃi fireşti Ton se dă de asemenea în procente K3 % din timpul efectiv: K Ton = 3 ⋅ T0 [min] (1. îndepărtarea aşchiilor. la un contabil. Timpul de pregătire-încheiere se acordă odată pentru întregul lot de piese. fără a creşte prea mult peste această cifră. transmiterea lor la creier. ca şi mişcarea în cadrul muncii fizice. reglarea iniŃială.

raŃionale a acestora şi a factorilor care o influenŃează. ştie direcŃia din care apare. volumul informaŃiei care revine de la un grup de cuvinte. OperaŃia are următoarele elemente: urmărirea textului. 21 .6. cifrelor şi altor semne. Pregătirea tehnică a fabricaŃiei În realizarea unui aparat electric punctul de plecare îl constituie concepŃia constructivă a acestuia. Referitor la aceşti factori se exemplifică operaŃia intelectuală „reacŃia la semnal“. distanŃa între cuvinte. depinzând de numărul literelor dintr-o silabă. dar nu cunoaşte momentul şi direcŃia din care apare. modul cum este scris textul. după cum şi un proiect bun poate fi compromis de o tehnologie necorespunzătoare. Elementele procesului intelectual Timp pentru un semnal [10–4. precum şi concepŃia tehnologică referitoare la căile de realizare a aparatului electric. timpul fiind funcŃie de uşurinŃa selectării literelor şi semnalelor. Elementele finale ale operaŃiei „citire“ sunt luarea deciziei şi transmiterea comenzii la organele motoare. OperaŃia „citire“ mai poate cuprinde elemente ca „memorarea“. rezultă că timpul de percepere va fi mai mare.min] 6 2 25 25 2 60 Perceperea semnalului Transmiterea impulsului la creier SelecŃia semnalelor Elaborarea deciziei Transmiterea impulsului la muşchi Suma Un alt exemplu: analiza operaŃiunii intelectuale „citire“. prin defalcarea în elemente componente. forma şi claritatea caracterelor. ş. Între concepŃia constructivă a produsului şi cea tehnologică există o strânsă legătură şi interdependenŃă. min] 6 2 4 4 2 18 Timp pentru 6 semnale [10–4. b) Executantul aşteaptă un semnal. Un exemplu de „reacŃie la semnal“ este prezentat în tabelul următor pentru situaŃia în care operatorul trebuie să perceapă un semnal şi respectiv 6 semnale.a. Se disting trei cazuri calitativ diferite: a) Executantul se aşteaptă la semnal. 1.S-au elaborat tabele pentru normarea proceselor muncii intelectuale. O construcŃie necorespunzătoare nu poate fi îmbunătăŃită printr-o tehnologie chiar excepŃional de bine pusă la punct. „aducerea aminte“. lungimea cuvintelor. va rezulta un timp mic de reacŃie la semnal. precizarea succesiunii normale. destinaŃia cititului. c) Executantul nu se aşteaptă la semnal. prelucrarea în creier a informaŃiei. dar nu cunoaşte momentul. rezultă un timp de reacŃie foarte mare.

se prezintă etapele ce trebuiesc parcurse de la concepŃia constructivă şi tehnologică a unui produs până la lansarea lui în fabricaŃie.3. 22 Fişa de calcul proiect de execuŃie Normativul pe întreprindere Fişa Lista limită matemano.riale peră Lansa. care predau întreprinderii toată pregătirea tehnică. verificată prin realizarea prototipului şi a seriei zero. Pregătirea tehnică poate fi realizată fie de institute specializate.Serv. Fişa Lista teh. care dispun executarea produsului conform comenzilor de fabricaŃie. re Apromat. Mat. Etapele pregătirii tehnice a fabricaŃiei Lansarea în fabricaŃie constituie ultima etapă a pregătirii fabricaŃiei şi se face de către serviciile de planificare. ConcepŃie constructivă Calcule Normare constructive ConcepŃie tehnologică ConcepŃie tehNormare SDV nologică Manop. procedându-se la defalcarea lucrărilor pe om şi maşină. constructor şef. Aceste etape constituie pregătire tehnică a fabricaŃiei. Comenzile de fabricaŃie lansate în secŃiile productive sunt analizate. etc.SDV nologică Biroul tehnic al fabricii Atelierul prototipuri Realizare fază unica prototip serie zero Laborator Omologare fază unică Punerea în fabricaŃie Figura 1.În diagrama din figura 1. corelate cu planul de producŃie. fie de serviciile întreprinderii specializate în pregătirea fabricaŃiei: tehnolog şef. şi vizioman. mecanic şef.3. nare Proiecte SDV SecŃie SDV .

Un criteriu important în alegerea tehnologiilor de fabricaŃie îl reprezintă şi criteriul ecologic: un impact minim asupra mediului ambiant..La proiectarea proceselor tehnologice de fabricaŃie trebuie să se respecte două principii de bază: principiu tehnic şi principiul economic. Impactul enviromental al tehnologiilor de fabricaŃie este legiferat la nivel european şi naŃional şi constitue o constrângere majoră care a eliminat numeroase tehnologii din fabricaŃie (de exemplu: compuşii cloruraŃi. Conform principiului tehnic. În conformitate cu principiul economic. eliberându-l prin mecanizare şi automatizare de prestarea unor munci grele şi obositoare. materiale. etc) 23 . care asigură în egală măsură condiŃiile tehnice. se alege varianta caracterizată printr-un cost minim. a formei geometrice şi a poziŃiei reciproce a suprafeŃelor. care sunt de bază. calitatea suprafeŃelor etc. Alături de criteriile tehnic şi economic. adică piesele să se obŃină la un cost şi volum de muncă minime. deci să asigure respectarea condiŃiilor tehnice prevăzute în desenele de execuŃie ale pieselor. aliajele de lipit cu plumb. energie. care impune proiectarea unor procese tehnologice ce asigură condiŃii de muncă cât mai uşoare pentru personalul de deservire. Respectarea condiŃiilor tehnice prescrise şi a condiŃiei de economicitate a fabricaŃiei reprezintă. procesul tehnologic trebuie să asigure respectarea condiŃiilor privitoare la precizia dimensiunilor. În cazul mai multor variante de procese tehnologice pentru aceeaşi piesă. factorii decisivi pentru proiectarea unui proces tehnologic optim. execuŃia pieselor trebuie să se realizeze cu cheltuieli minime de muncă. de obicei. trebuie luat în considerare şi criteriul social.

Ce înŃelegeŃi printr-o operaŃie tehnologică? 32. Care sunt Ńările cele mai dezvoltate din punctul de vedere al industriei electrotehnice? 12. Ce ameninŃări externe există la adresa industriei electrotehnice româneşti? 15. Ce înŃelegeŃi printr-un material? 29.-ul Ńării noastre? 6. Ce înŃelegeŃi printr-o metodă tehnologică? 30. Ce înŃelegeŃi printr-un utilaj tehnologic? 31. ClasificaŃi procesele tehnologice după scopul lor. Cum se realizează modernizarea industriei electrotehnice? 8. Ce înŃelegeŃi printr-un plan de producŃie? 36. Care sunt destinaŃiile exportului de produse electrotehnice româneşti? 13. Ce înŃelegeŃi prin societate informaŃională (postindustrială)? 4. Ce înŃelegeŃi prin echipament electric? 2. ClasificaŃi procesele tehnologice de prelucrare. Ce înŃelegeŃi prin inginerie tehnologică? 22.I. Ce înŃelegeŃi prin proces tehnologic? 20. Ce pondere are industria electrotehnică în P. Ce înŃelegeŃi prin integrarea pe orizontală a industriei electrotehnice româneşti? 11.Pe baza noŃiunilor tehnice prezentate în capitolul „Procese tehnologice” şi pentru a verifica temeinicia cunoştiinŃelor studiate vă rog să răspundeŃi la următoarele întrebări: 1. Ce înŃelegeŃi printr-o manoperă? 34. Ce pondere are industria în P. 27. Ce înŃelegeŃi prin capacitatea de producŃie? 24 . Ce înŃelegeŃi printr-un produs? 28. Ce înŃelegeŃi printr-o fază tehnologică? 33. Ce înŃelegeŃi prin construcŃie tehnologică? 24. Ce factori condiŃionează dezvoltarea pe termen scurt şi mediu a industriei electrotehnice româneşti? 14. Ce cuprinde teoria proceselor tehnologice a echipamentelor electrice? 16.I. Ce înŃelegeŃi prin inginerie industrială? 21.-ul Ńării noastre? Dar în exportul ei? 5. Ce pondere are industria electrotehnică în exportul Ńării noastre? 7. Ce înŃelegeŃi prin proces de fabricaŃie? 19. 23. Ce înŃelegeŃi prin tehnologie electrotehnică? 17. 26. ClasificaŃi procesele tehnologice de asamblare. Câte produse realizează industria electrotehnică românească? 9. Care sunt caracteristicile tehnice ale unei construcŃii tehnologice? 25. Ce grupe de produse şi servicii furnizează industria electrotehnică românească? 10.B. Ce înŃelegeŃi prin proces de producŃie? 18. Ce înŃelegeŃi printr-un ciclu tehnologic? 35. Ce înŃelegeŃi prin industrie electrotehnică? 3.B.

47. Ce criterii stau la baza alegerii proceselor tehnologice? 59. DefiniŃi randamentul unui proces tehnologic. 41. DefiniŃi linia tehnologică automată. Ce înŃelegeŃi prin consumul specific? 39. Care este structura timpului de muncă? 65. Ce caracteristici are producŃia individuală? 44. Ce înŃelegeşi prin proces tehnologic realizabil într-o întreprindere? 58. Ce timpi compun timpul neproductiv a unui proces tehnologic? 70. Care sunt etapele de asimilare în producŃie a unui nou produs? 56. Ce caracteristici are producŃia de serie? 45. 53. Ce caracteristici are producŃia de masă? 46. Ce înŃelegeŃi prin norma tehnică de prelucrare? 64. DefiniŃi linia tehnologică multiplă cu flux continuu. În ce constă lansarea în producŃie a unui produs? 25 . Care sunt etapele de pregătire tehnică a fabricaŃiei? 75. Ce factori influenŃează durata de percepere a unui semnal? 74. Care sunt etapele cronometrării pentru stabilirea normei de timp? 68. ClasificaŃi liniile tehnologice după forma organizatorică? 49. DefiniŃi linia tehnologică unitară cu flux continuu. Ce înŃelegeŃi prin timp de bază a unui proces tehnologic? 71. Ce înŃelegeŃi prin producŃia specifică? 38. Ce metode de alegere a procesului de fabricaŃie optim cunoaşteŃi? 61. Ce înŃelegeŃi prin timp auxiliar a unui proces tehnologic? 72. Care sunt etapele de asimilare a unui nou proces tehnologic sau a unui nou produs? 55. Ce procedee de stabilire a normei de timp cunoaşteŃi? 66. 43. Ce înŃelegeŃi prin timp de deservire tehnică a unui proces tehnologic? 73. 42. DefiniŃi producŃia de masă cu flux. DefiniŃi ritmul de lucru al liniei tehnologice. În ce constă „fotografierea” zilei de muncă? 67. Ce înŃelegeŃi prin norma tehnică de timp? 63. 48. Ce metode de analiză a variantelor tehnologice cunoaşteŃi? 60. DefiniŃi productivitatea liniei tehnologice. ClasificaŃi tipurile de procese de producŃie.37. 52. 50. DefiniŃi linia tehnologică cu flux variabil. 54. Ce rol are normarea tehnică? 62. 51. Ce înŃelegeŃi prin „seria zero” a unui produs? 57. DefiniŃi producŃia de masă fără flux. 40. Ce timpi compun timpul productiv a unui proces tehnologic? 69. DefiniŃi linia tehnologică automată complexă.

În ce constă principiul ecologic ce trebuie respectat la proiectarea unui tehnologic? 80. În ce constă principiul tehnic ce trebuie respectat la proiectarea unui tehnologic? 77. În ce constă principiul social ce trebuie respectat la proiectarea unui tehnologic? 79. În ce constă principiul economic ce trebuie respectat la proiectarea unui tehnologic? 78.76. Ce tehnologii poluante au fost eliminate din industria electrotehnică? proces proces proces proces 26 .

a) Compartimentul tehnologic efectuează proiectarea tehnologiei pe fişe tehnologice (în cazul producŃiei de serie) sau pe planuri de operaŃii (în cadrul producŃiei de masă). se fabrică prototipul. documente în care sunt trecute toate detaliile legate de efectuarea fiecărei operaŃii. tăier. etc. Aceste consumuri se stabilesc pe unitatea de produs. sau are ingineri tehnologi care lucrează împreună cu proiectanŃii. b) Compartimentul de materiale calculează consumurile specifice pentru materialele prevăzute de proiectant. dispozitive. de exemplu materialul care cade prin găurire. Conform proiectului care cuprinde desenele de execuŃie. în urma cărora se fac observaŃiile şi remedierile necesare pentru a se obŃine un produs corespunzător calitativ. transport. decupare. În figura 2. 2) consum specific brut – care este greutatea materialului în stare neprelucrată. etc. putem considera că serviciul tehnologic este organizat separat de cel de proiectare. Cum atribuŃiile tehnologilor sunt oricum bine stabilite şi distincte de ale proiectanŃilor. documentaŃie de proiectare – desenele şi nomenclatoarele produsului – care se transmit serviciului tehnologic. fiind obŃinut din consumul specific net prin adăugarea pierderilor tehnologice de material (transformate inerent în deşeuri de prelucrare). 3) consum de aprovizionare – care este mai mare decât consumul brut cu pierderile ce revin pe unitatea de produs datorită rebuturilor admisibile. pierderilor de depozitare. ceea ce corespunde de fapt. Serviciul tehnologic are următoarele compartimente: a) tehnologic. b) de materiale (sau de consumuri specifice). DOCUMENTAłIA TEHNOLOGICĂ Proiectul unui nou produs electrotehnic se elaborează pe baza standardelor sau a normelor interne existente. cu stabilirea atribuŃiilor celor care se ocupă de proiectarea tehnologiei în atelierele de proiectare mixte. strunjire. Se definitivează apoi. c) de normare tehnică.2. d) de proiectare SDV-uri (scule. Acesta este supus încercărilor de omologare prototip. Se definesc: 1) consum specific net – care este greutatea reperului în stare finită. verificatoare). sunt exemplificate (prin haşurare) porŃiunile din semifabricat care reprezintă pierderi tehnologice. la fiecare loc de muncă. Serviciul tehnologic poate fi organizat distinct de serviciul proiectare.1. 27 .

). destinate produsului nou proiectat. şabloane de găurit. . verificatoarele. utilajele. SDV-urile pot fi speciale sau standardizate. adică timpul necesar efectuării fiecărei faze şi operaŃii. gradul de îndemânare necesar executării procesului tehnologic respectiv şi timpul în care este posibil să fie realizat.). c) Compartimentul de normare tehnică stabileşte norma tehnică de timp. etc. sculele.dispozitivele – construcŃii auxiliare. SecŃia matriŃerie a întreprinderii va executa sculele nestandardizate. Încălcarea prescripŃiilor notate în documentaŃia tehnologică poate conduce la compromiterea calităŃii produselor. cuŃit de strung. Compartimentul proiectare SDV-uri se ocupă de cele speciale.).verificatoarele – care servesc pentru controlul pieselor executate. burghiu. Valoarea manoperei se calculează înmulŃind norma tehnică de timp cu retribuŃia corespunzătoare în lei /oră pentru fiecare categorie de muncă. având ca scop verificarea concepŃiei tehnologice şi omologarea seriei de SDV-uri. . respectiv planurile de debitare la cele aprovizionate sub formă de bare. În urma proiectării. După omologarea seriei zero se trece la lansarea în fabricaŃie a noului produs. cele standardizate fiind cumpărate ca atare de la întreprinderi specializate. respectarea cu stricteŃe a tuturor prescripŃiilor documentaŃiei tehnologic este legea de bază a producŃiei. etc. dispozitivele. Pe baza documentelor tehnologice se determină timpul necesar lucrărilor.Pierderi tehnologice e material Tot compartimentul de materiale stabileşte planurile de tăiere la materialele aprovizionate sub formă de tablă sau benzi. Cu aceste scule se execută seria zero. ajutătoare în procesul de prelucrare (dispozitive de prindere. procesele tehnologice sunt înscrise în documentele tehnologice.Figura 2.1. De aceea. d) Compartimentul de proiectare SDV – proiectează: . Standardul STAS 6269-80 stabileşte conŃinutul documentaŃiei tehnologice. etc. 28 . În acestea se notează modul de obŃinere al pieselor şi produselor.sculele – o construcŃie care este utilizată în mod activ în procesul tehnologic. se înzestrează locurile de muncă. se planifică şi se furnizează materialele şi semifabricatele. ele dând modificarea formei (ştanŃă. echipamentele tehnologice necesare (maşinile.

Totalitatea documentelor tehnologice poate fi împărŃită în trei grupe: . Tot în această grupă se încadrează şi documentaŃia tehnologică ce conŃine datele de sinteză asupra înzestrării tehnologice.Forma documentaŃiei tehnologice poate diferi pentru diferite ramuri ale industriei electrotehnice. ConstrucŃiile tehnologice trebuie să respecte o serie de norme şi reguli de calitate. cum sunt: F3 – Materiale electrotehnice F30 – GeneralităŃi F31 – Conductoare neizolate 29 . simbolurile. iar grupele din cadrul sectoarelor sunt notate cu câte o cifră. precum şi instrucŃiuni tehnologice de control. în Ńara noastră sunt în vigoare normele internaŃionale stabilite de Comitetul Electronic InternaŃional (CEI). .a. permiŃând interschimbabilitatea comodă. în care domeniile de standardizare (sectoarele) sunt notate cu câte o literă. etc. În producŃia electrotehnică documentul tehnologic de bază este fişa tehnologică pe reper. adaptarea unor domenii mai restrânse de clase de precizie. a operaŃiilor care necesită respectarea unui anumit regim sau legate de folosirea unei instalaŃii sau a unui utilaj special. realizată prin standardizare.1. subansamblurilor şi produselor. a SDV-urilor normalizate. electrotehnică şi electronică constituie sectorul F. ş. prevăzute în standarde.documentaŃia tehnologică de sinteză care reflectă întregul proces tehnologic al prelucrării unor subansamble sau ansamble (de exemplu planul de succesiune al operaŃiilor şi toate datele funcŃionării unei benzi tehnologice). utilizarea raŃională a materialelor. protecŃie şi securitate. gradului de folosire a reperelor normalizate. standardele referitoare la domeniul energetică. În domeniul construcŃiei echipamentelor electrice. 2. Standardele din România sunt clasificate într-un sistem alfa numeric. ş. în funcŃie de specificul producŃiei. Standardizarea documentaŃiilor tehnologice Foarte importantă pentru elaborarea documentaŃiei tehnologice este tipizarea proceselor tehnologice pe baza unificării obiectelor producŃiei. . dar caracterul documentaŃiei este acelaşi. desenele. Prin standarde se stabilesc de asemenea nomenclatura. terminologia. scăderea costului de fabricaŃie.a.documentaŃia tehnologică ce fixează procesul tehnologic al desfăşurării operaŃiilor unor piese (fişa tehnologică în cazul producŃiei de serie) sau chiar al unei singure operaŃii efectuate asupra piesei (planul de operaŃie în cazul producŃiei de masă). Tipizarea constructivă a reperelor.instrucŃiuni tehnologice necesare pentru executarea operaŃiilor complicate. notaŃiile caracteristice. Spre exemplu. care are o serie de grupe şi subgrupe. asigură o productivitate sporită proceselor tehnologice.

a. 2. Proiectul va cuprinde aşadar un memoriu de calcul şi materialul grafic însoŃitor. dintre grupele acestui sector unele având importanŃă deosebită în tehnologia de fabricaŃie a aparatelor electrice. Pentru procesele prezentate în continuare se vor face menŃiunile adecvate referitoare la normele şi regulile STAS ce trebuiesc respectate.m. Etapele de proiectare a proceselor tehnologice de fabricaŃie Proiectarea se realizează în două etape: a) Studiul preliminar pentru determinarea variantelor optime. pentru condiŃii tehnico-organizatorice uzinale impuse. Analiza variantelor de prelucrare a pieselor în vederea adaptării soluŃiilor optime. conducte şi conductoare de bobinaj F33 – Izolatoare F34 – Materiale izolante F4 – Maşini şi aparate electrice F40 – GeneralităŃi F45 – Aparataj electric de joasă tensiune F46 – Aparataj electric de înaltă tensiune ş. desenele de ansamblu şi pe subsansambluri.m. documentaŃia tehnică auxiliară (cataloage de maşini unelte şi SDV-uri. este posibilă atunci când tehnologul dispune de următoarele date preliminare: proiectul de execuŃie al produsului (borderoul de desene. normele şi normativele privind normarea tehnică. programul sau planul anual de producŃie pentru produsul respectiv şi necesarul de piese de schimb. desenele de execuŃie ale pieselor de prelucrat şi a celor conjugate). b) Elaborarea documentaŃiei tehnologice.a. Verificarea succesiunii logice a asamblării se face. 30 . de asemenea. STAS-uri).d. La prelucrarea mecanică este necesar şi desenul de execuŃia al semifabricatului.d. pe un ansamblu model. etc. ce cuprinde standarde referitoare la industria chimică. utilajul tehnologic existent sau ce urmează a fi achiziŃionat.2. eventual o piesă model.F32 – Cabluri. Un alt exemplu este sectorul L. cum este spre exemplu grupa materialelor plastice: L5 – Materiale plastice L50 – GeneralităŃi L51 – Metode de analiză şi încercări L52 – Materiale termoplaste L53 – Materiale termorigide L54 – Produse fabricate din materiale termoplastice ş.

viteza şi lungimea transportului principal). alegerea formei organizatorice de montaj. viteză de aşchiere) pe baza calculului analitic sau a tabelelor şi nomogramelor – Stabilirea definitivă a regimurilor de aşchiere 31 . rugozitatea şi duritatea suprafeŃelor) impuse piesei finite şi a tehnologicităŃii fabricării ei. – Stabilirea caracterului producŃiei de piese. Alegerea variantei optime a procesului de obŃinere a semifabricatului ConŃinutul capitolului din proiect 2 3. avans. tratamentele termice (termo-chimice) şi controlul tehnic de calitate – Alegerea utilajelor şi SDV-urilor – Alegerea preliminară a regimurilor de lucru (adâncime. utilajul şi SDV-uri în cadrul secŃiei de montaj. Etapele de proeictare a unui proces tehnologic de fabricaŃie Titlul capitolului 1 A. calculul ritmului şi productivităŃii liniei tehnologice de prelucrare mecanică sau a mărimii lotului (serie) – Analiza comparativă a procedeelor concurente de semifabricare şi adoptarea variantei optime –Întocmirea planului de operaŃii pentru executarea semifabricatului – Precizarea valorilor preliminare ale adaosului de prelucrare mecanică – Studiul traseelor similare – Stabilirea succesiunii logice a oparaŃiilor de prelucrare mecanică. determinarea normelor tehnice de timp şi proiectarea liniei tehnologice de asamblare (numărul de posturi de asamblare. stabilirea structurii generale a schemei de montaj şi a schemei fluxului de asamblare din secŃie. Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică 4.Procesele tehnologice de asamblare cuprind: analiza destinaŃiei produsului sau agregatului de asamblat şi a condiŃiilor tehnice impuse în desenele de execuŃie ale unităŃilor şi sistemelor de asamblare.1. Determinarea regimurilor optime de aşchiere şi a normelor tehnice de tip – Analiza rolului funcŃional şi a condiŃiilor tehnice (precizia. ConŃinutul memoriului tehnic al proiectului 1. determinarea estimativă a costului asamblării efectuate. Stabilirea tipului de producŃie şi analiza tehnologică a desenului de execuŃie a piesei 2. Tabelul 2. completarea planurilor de operaŃii şi elaborarea ciclogramei asamblării. calculul necesarului de forŃă de muncă.

foaia pentru calculul timpilor.Titlul capitolului 1 5. gradul de concentrare sau diferenŃiere a operaŃiilor depind de tipul producŃiei: individuală.3. a gradului de echipare cu dispozitive şi scule speciale. Stabilirea tipului producŃiei SoluŃiile adoptate în proiectarea tehnologiei de fabricaŃiei cum ar fi: stabilirea gradului de specializare a maşinilor-unelte. Calculul necesarului de forŃă de muncă.] N (2. Alegerea variantei economice de proces tehnologic ConŃinutul capitolului din proiect 2 – Calculul necesarului de forŃă de muncă şi utilaje – Calculul necesarului de SDV-uri – Calculul consumului de materiale – Calculul timpului de bază total şi a manoperei totale a procesului tehnologic – Calculul cheltuielilor curente pentru o piesă – Costul amortizării şi întreŃinerii sculelor speciale. desenele tehnologice pentru: semifabricatelor şi de execuŃie a SDV-urilor.1) 32 . de utilaje. fişe de consum specific de materiale. Elaborarea a) planul de operaŃii şi fişa film a traseului tehnologic de documentaŃiei fabricare. Materialul grafic al proiectului 1. de masă. Pentru stabilirea tipului producŃiei. cu relaŃia: R= Fr [min/ buc. a verificatoarelor şi sculelor – Determinarea programului de fabricaŃie critic şi alegerea variantei economice B. fişe de manoperă specifice şi fişe de consum de SDV-uri b) fişa tehnologică sau fişa de lucru a) fabricaŃie în serie mare şi în masă b) fabricaŃie în serie mică sau individuală 2. se calculează ritmul de fabricaŃie al piesei considerate. de serie. SDV-uri şi materiale 6.

care se succed la anumite intervale de timp. k – coeficient de utilizare a fondului nominal de timp. prelucrarea piesei se va organiza după principiile producŃiei de serie. În acest caz. Norma de timp medie orientativă se determină astfel: se stabileşte în mod sumar procesul tehnologic. se face cu relaŃia: n opt = Bp ⋅ N C   c + p ⋅e  2    (2.3) Fr = 60 ⋅ Fn ⋅ m ⋅ k [min] în care: Bp reprezintă cheltuielile corespunzătoare timpului de pregătire-încheiere consumat cu lansarea în fabricaŃie a fiecărui lot. În acest caz..1) se compară cu norma de timp medie a pricipalelor operaŃii de prelucrare ale piesei.96 pentru trei schimburi de lucru). în ore. exclusiv cheltuieli de pregătire-încheiere). se aleg câteva operaŃii caracteristice şi se determină normele de timp pentru operaŃiile alese. exprimat în bucăŃi. atunci prelucrarea piesei se va face după principiile producŃiei de masă. Pentru producŃia de serie este necesar să se calculeze mărimea optimă a lotului de piese lansate în fabricaŃie simultan. m – numărul de schimburi de lucru. în lei/an. Dacă mărimea ritmului de fabricaŃie R este cu mult mai mare decât norma de timp orientativă a operaŃiilor (de peste 2 ori mai mare). în lei.2) în care: Fn este fondul nominal anual de timp de lucru al utilajului. pe fiecare loc de muncă se repartizează o singură operaŃie care se execută în permanenŃă şi se va asigura o încărcare suficient de mare a maşinilor-unelte. fie prin analogie cu piese similare prelucrate în întreprindere. în lei/buc. pentru un schimb de lucru. în lei/buc. N – planul de producŃie anual pentru piesa considerată.98 pentru două schimburi şi 0. se determină astfel: (2. Calculul lotului optim nopt. se adoptă prelucrarea pe loturi de piese cu diferite tipodimensiuni. Cp – costul prelucrării (retribuŃii directe plus cheltuieli indirecte. Ritmul de fabricaŃie R calculat cu relaŃia (2.în care: Fr este fondul anual real de timp de lucru al utilajului. c – costul unei piese până la intrarea în prelucrare. e – pierderile datorate imobilizării mijloacelor circulante în perioada de timp necesară prelucrării lotului de piese. Fondul anual real de timp de lucru al unei maşini unelte. în buc. Ca mărime optimă a lotului se consideră numărul pieselor din lot care asigură cele mai reduse cheltuieli totale de producŃie pe unitatea de produs. Dacă mărimea ritmului de fabricaŃie R calculat este apropiată sau mai mică decât norma de timp medie orientativă. 33 . în min. din cauza încărcării insuficiente a utilajului cu prelucrarea pieselor de o singură tipodimensiune. fie cu ajutorul normativelor grupate pe timpi de muncă. care Ńine seama de pierderile de timp pentru repararea maşinilor-unele (k = 0.

În această etapă se calculează şi coeficienŃii de utilizare a materialului (mai ales la materialele scumpe. Ultimele operaŃii sunt.d (2. programul de producŃie şi utilajul disponibil. La controlul tehnologic al desenelor. După controlul tehnologic al desenului de execuŃie. 34 . care servesc la prelucrarea ulterioară a unei suprafeŃe trebuie să fie mai precisă decât cea precedentă (degroşare. de regulă. se analizează desenul de execuŃie în privinŃa posibilităŃii de aplicare a unei tehnologii raŃionale de fabricaŃie. tehnologul alege semifabricatul optim. Se verifică corectitudinea cotării piesei. de asemenea.d este toleranŃa la dimensiunea d a semifabricatului. forma constructivă şi dimensiunile piesei de uzinat. condiŃiile tehnice şi condiŃiile de funcŃionare în subansablul din care face parte. să fie notate între paranteze şi fără toleranŃe (conform STAS 6857). dacă piesa are o construcŃie tehnologică. Dacă se constată că cerinŃele de precizie şi rugozitatea suprafeŃelor sunt mai ridicate decât este necesar pentru funcŃionarea normală a piesei.Înainte de a începe proiectarea. materialul.4) în care: Ts. Tf. pe scurt. Itinerarul tehnologic adoptat trebuie să îndeplinească condiŃia de realizare a coeficientului global de precizie. netezire). Prelucrarea mecanică va începe. cele care au precizia cea mai mare şi rugozitatea minimă. cu suprafeŃele bazei măsurate. εg. tehnologul poate propune modificarea lor. numărul de cote pe desenul de execuŃie trebuie să fie minim. La controlul tehnologic al desenului se constată.d este toleranŃa finală a piesei la aceeaşi dimensiune. El reprezintă raportul: ε g = Ts . tehnologul trebuie să studieze desenul de execuŃie al piesei. tratament termic şi control se realizează pe baza unor principii de bază: primele operaŃii ale procesului tehnologic sunt destinate creării bazelor tehnologice. se verifică dacă vederile şi secŃiunile sunt suficiente pentru definirea completă a piesei. Determinarea succesiunii şi structurii operaŃiilor de prelucrare mecanică. Toate modificările considerate necesare la controlul tehnologic al desenelor de execuŃie se adoptă cu acordul proiectantului produsului. Nu este admisă existenŃa pe desen a cotelor care formează un lanŃ de dimensiuni închis. după crearea bazelor tehnologice. În acest sens. finisare. În cazul în care sunt necesare cote informative. adică dacă permite fabricarea prin cele mai economice procedee tehnologice. cu toleranŃe. precizia cerută semifabricatului. deficitare) şi se elaborează desenul semifabricatului în varianta optimă. dacă este asigurată tehnologicitatea construcŃiei.d / Tf . dar suficient pentru execuŃia şi verificarea piesei. Se analizează dacă condiŃiile tehnice caracterizează suficient de complet piesa din punct de vedere al preciziei de prelucrare. şi totodată. luând în considerare.

Structura operaŃiilor se stabileşte Ńinându-se cont de principiile concentrării sau divizării operaŃiilor. Utilajele folosite sunt în general universale. succesiv. costurile C n = f (n lot ) au alura dreptelor C1n şi C2n (figura 2. costul reglării maşinilor pentru întregul lot de piese etc. ε i = Ti−1 / Ti . Concentrarea (suprapunerea în timp) a prelucrării unor suprafeŃe ale piesei pe aceeaşi maşină-unealtă determină mărirea productivităŃii prelucrării şi se recomandă în producŃii de serie mare sau de masă.d coeficientul global se obŃine cu expresia: ε g = ∏ εi (2.5) unde εi sunt coeficienŃii de precizie obŃinuŃi prin operaŃiile succesive de prelucrare mecanică „i“. în producŃia de serie mică şi mijlocie. sau prelucrarea fiecărei suprafeŃe a piesei printr-o operaŃie elementară. denumit program de fabricaŃie: B − B2 n cr = 1 (2. Considerând două variante de proces tehnologic. iar B – cheltuielile constante raportate la întregul lot nlot (investiŃii. OperaŃiile diferenŃiate sunt mai puŃin productive şi se utilizează la uzinarea pieselor noi sau a celor încărcate prin sudare sau metalizare.). format din nlot piese. aer comprimat etc. 35 .). (2.) care se intersectează în punctul de abscisă ncr.6) în care A reprezintă cheltuielile curente pentru fiecare piesă prelucrată (retribuŃiile muncitorilor direct productivi. cu atât cheltuielile curente pentru fiecare piesă sunt mai mici.2. care se execută cu o sculă combinată sau cu mai multe scule simple. în una sau mai multe faze. cheltuielile pentru consumul de energie electrică. B1 > B2. Alegerea variantei economice de proces tehnologic Costul unui lot. utilaje şi SDV-uri speciale. este: C n = Anlot + B [RON ] .4. Principiul concentrării operaŃiilor constă în reunirea într-o singură operaŃie a mai multor prelucrări elementare. Principiul divizării operaŃiei constă în prelucrarea cu o singură sculă.Pentru un itinerar tehnologic destinat executării unei piese date la dimensiunea d şi toleranŃa Tf. costul materialului.7) A 2 − A1 Conform graficului se constată că cu cât cheltuielile cu investiŃiile sunt mai mari. A1 < A2. simultan. 2.

– producŃia pentru care este valabilă fişa tehnologică.5. Ea trebuie să cuprindă datele: – date generale. Procesul tehnologic trebuie să conŃină următoarele date asupra tuturor operaŃiilor: – numărul operaŃiei. Determinarea pe cale grafo-analitică a programului critic de fabricaŃie 2. 36 . – numărul de bucăŃi prelucrate simultan. – numărul fişei tehnologice. – produsul şi numărul de piese de produs. – timpul normat: unitar şi de pregătire. corespunzătoare timpilor unitari şi de pregătire. – numărul comenzii de lucru. – valoarea manoperei pe operaŃie. – data întocmirii fişei tehnologice. denumirea operaŃiei. – indicaŃii tehnologice sumare. – categoria de calificare a muncitorului. starea. – date privind conŃinutul procesului tehnologic pe operaŃii. – numele tehnologului şi normatorului. – maşina-unealtă şi SDV-urile. – numărul reperului.Cn Cn2 = A2n – B2 B1 B2 ncr Cn1 = A1n – B1 nlot Figura 2. se prezintă principalele documente tehnologice care se completează la proiectarea proceselor tehnologice de prelucrare mecanică. – materialul semifabricatului (masa. Fişa tehnologică ilustrează un proces tehnologic elaborat sumar şi se întocmeşte pentru producŃiile de unicate şi serie mică. STAS-ul). Elaborarea documentaŃiei tehnologice În tabelul 2. – atelierul.2.2. – schiŃa piesei (în cazuri speciale) Datele generale sunt următoarele: – întreprinderea şi secŃia în care se execută prelucrarea.

schiŃa piesei. a dimensiunilor. Desene de execuŃie pentru scule. cuprinde file pe operaŃii în care se dau: denumirea şi caracteristicile piesei: schiŃa piesei cu indicarea suprafeŃelor prelucrate în operaŃia respectivă. 3. Fişa de lucru singular Formular de evidenŃă primară cuprinzând: caracteristicile piesei. Foaia pentru calculul timpului 5. 2. utilajul sau locul de muncă. verificatoare şi elementele lor. unele indicaŃii sumare de lucru etc. a materialelor şi condiŃiilor tehnice pentru scule.Tabelul 2. Formular de evidenŃă primară cuprinzând: denumirea şi caracteristicile piesei. ConŃinutul 3 Formulare de evidenŃă primară cuprinzând: caracteristicile piesei (denumire. dispozitive şi verificatoare. desfăşurarea operaŃiilor principale pentru executarea lor. regimul de aşchiere. Se foloseşte la fabricaŃie în serie mare şi de masă. elementele normei de timp. fără detalierea operaŃiilor. desfăşurarea operaŃiilor cu unele date pentru executarea acestora (secŃia sau atelierul. dispozitive. utilajul cu caracteristicile lui.DocumentaŃia tehnologică Denumire 1 1. Fişa de operaŃii 4. dispozitive şi verificatoare Stabilirea formei. Stabilirea sumară a desfăşurării procesului tehnologic de prelucrare prin aşchiere. material. Desene de execuŃie pentru scule. timpul normat. schiŃa piesei cu indicarea suprafeŃelor prelucrate în faza respectivă. pasă. cu amănunte mai puŃine decât în fişa tehnologică. Se foloseşte la fabricaŃia individuală. Fişa tehnologică Scopul 2 Stabilirea desfăşurării procesului tehnologic de prelucrare prin aşchiere. cât şi pentru fabricaŃia în serie mică sau individuală a unor piese amplificate Stabilirea tehnico-ştiinŃifică a normelor de timp pentru fazele operaŃiilor. pentru piese nu prea complicate. Se foloseşte la fabricaŃia de serie mică. număr desen etc. Stabilirea detaliată a procesului tehnologic de prelucrare prin aşchiere cu amănunte mai multe decât în fişa tehnologică. datele amănunŃite ale executării fiecărei faze.2. desfăşurarea fazelor operaŃiei respective.) Volum format din formulare de evidenŃă primară. 37 .).

necesar. denumirea şi caracteristicile materialului necesar. dispozitive sau vericific de scu. denumirea şi caracteristicile tipului de maşină sau locului de lucru. 9. pe unitatea de produs. denumirea şi nr. încărcarea utilajelor şi locurilor de lucru pentru fabricarea unităŃii de produs. necesar pentru fabricarea unităŃii de produs finit. denumirile. Formular de evidenŃă primară cuprinzând: denumirea produsului. 38 .ficatoare normale sau le. Stabilirea încărcării unui tip de maşină sau loc de lucru.rea unităŃii de produs. Extras de materiale Stabilirea consumului unui material dat pentru fabricarea de produs 7. denumirile reperelor prelucrate la tipul de maşină sau locul de lucru respectiv. Denumirea produsului. Extras de manoperă Stabilirea consumului total de materiale. consumurile specifice pe unitatea de produs.scule.6. tipurile şi dimensiunile sculelor. net şi brut. baza pentru calculul forŃei de muncă şi al numărului necesar de maşini şi utilaje. Formulare de evidenŃă primară cuprinzând denumirea produsului. nu şi la părŃi componente ale operaŃiei. Fişă de Stabilirea consumurilor de consum spe. denumirea şi caracteristicile utilajelor şi locului de lucru. Fişă de consum specific de materiale 8. Se constată că elaborarea fişei tehnologice se poate face şi cu ajutorul calculatorului. care are înmagazinate în memorie variantele tehnologice realizabile în întreprindere pentru executarea reperului respectiv. Formular de evidenŃă primare cuprinzând: denumirea produsului. dispoziti. dispozitivelor sau verificatoarelor. ficatoare (norme sau speciale) Formular de evidenŃă primară cuprinzând: denumirea produsului şi caracteristicile materialului. Fişa tehnologică conŃine deci informaŃii tehnologice la nivelul operaŃiei.speciale. pentru verificave sau veri. consumurile specifice pentru fabricarea unităŃii de produs. de bucăŃi pentru reperele competente ale produsului. încărcarea tipului de maşină sau locului de muncă. 10. Fişă de manoperă specifică Stabilirea pe tipuri de utilaj şi locuri de lucru a manoperei pe unitate de produs. numărul de operaŃii executate la fiecare reper.

rugozitate. Are ca scop de a pune la îndemâna muncitorilor un proces de prelucrare astfel stabilit. norma de timp etc. scutind muncitorul sau maistrul de a adopta soluŃii de moment. – instrucŃiuni suplimentare. marcarea suprafeŃelor care se prelucrează în operaŃia respectivă. Conturul suprafeŃelor neprelucrate în operaŃia respectivă se trasează cu linie subŃire. condiŃiile tehnice impuse (de precizie dimensională. toleranŃele tehnologice şi rugozitatea suprafeŃelor. materialul şi STAS-ul. – numele celor care au realizat şi aprobat procesul tehnologic. pentru aceste suprafeŃe se indică dimensiunile tehnologice (intermediare). regimul de aşchiere. 39 . mare sau de masă. verificatoarele. încât succesiunea operaŃiilor şi fazelor de lucru să fie univoc şi complet determinate. Totalitatea filelor de operaŃii. precizia şi STAS-ul. Planul de operaŃii conŃine. toate fazele tehnologice active şi principalele faze auxiliare. – denumirea operaŃiei şi numărul ei în procesul tehnologic. Nerespectarea lor înseamnă abateri de la disciplina tehnologică şi conduc la scăderea calităŃii produselor. Conturul suprafeŃelor prelucrate la operaŃia respectivă se trasează pe schiŃa operaŃiei cu linie continuă groasă. schema de orientare şi fiecare a semifabricatului). secŃia. dispozitivele. atelierul în care se execută prelucrarea. – numărul de semifabricate prelucrate simultan. – datele privind conŃinutul operaŃiei. – maşina-unealtă (firma şi modelul). domeniul de măsurare. – simbolul produsului. care poate fi prezentată pe una sau mai multe file ale planului de operaŃii. ca şi fişa tehnologică două categorii de date: – întreprinderea. Pentru fiecare operaŃie se completează câte o filă. Elementul principal al planului este operaŃia.Planul de operaŃii este sinteza unui proces tehnologic detaliat în cele mai mici amănunte şi este specific producŃiilor de serie mijlocie. care se referă la prelucrarea aceleaşi piese. formează planul de operaŃii. – schiŃa operaŃiei. – dispozitivele de prindere a semifabricatelor şi sculelor aşchietoare. – numărul şi definirea fazelor componente ale operaŃiei. – sculele aşchietoare necesare: tipul. indicarea aşezărilor şi poziŃiei piesei în decursul prelucrării. – condiŃiile de răcire-ungere. cu detalierea operaŃiei pe faze. IndicaŃiile din planul de operaŃii trebuie respectate întocmai. de formă sau poziŃie reciprocă. trebuie să conŃină: schiŃa semifabricatului în poziŃia de lucru. – mijloacele de control. stabilirea indicaŃiilor tehnologice amănunŃite pentru executarea fiecărei faze: sculele. tipul. inactive. – denumirea piesei şi numărul reperului.

6. pentru fiecare fază. – timpii de bază. Studiind această diagramă pentru diferite variante tehnologice. viteza de aşchiere. de odihnă şi unitari – pe operaŃie. numărul de treceri. Din numeroasele scheme de asamblare cea mai răspândită este schema de asamblare tip evantai. în acelaşi timp la verificarea justeŃei unei tehnologii alese. şi cele de calcul. 1.3. s-a exemplificat o astfel de diagramă pentru un reper k. O astfel de schemă este simplă şi intuitivă dar ea nu reprezintă succesiunea asamblării. turaŃia. – timpii de bază şi timpii auxiliari pentru fazele active şi auxiliare. se poate alege aceea variantă care asigură un parcurs cât mai simplu şi mai economic. Diagrame tehnologice Diagramele tehnologice servesc la organizarea producŃiei dar. În figura 2. – dimensiunile de realizat (prelucrat). Diagrama circuitului reperelor şi subansamblelor în procesul de fabricaŃie.Diagrama compunerii reperelor în produs Produsul se asamblează din subansamble de diferite ordine şi din repere. 2. Diagrama circuitului reperelor şi subansamblelor în procesul de fabricaŃie Această diagramă indică parcursul subansamblelor şi reperelor în atelierele prescrise de procesul tehnologic. pentru a cărui prelucrare sunt necesare şapte operaŃii notate cu cifre romane în dreptul celor şapte ateliere ale întreprinderii considerate. 2.– parametrii regimului de aşchiere şi parametrii de reglare al maşinii-unelte: adâncimea de aşchiere. Atelier Reper Subansamb lu Reper k 1 I 2 II 3 4 III V 5 I 6 7 V VII Figura 2. 40 . avansul de aşchiere. Dacă pe această schemă sunt indicaŃii privind operaŃiile tehnologice. care arată din ce piese şi subansamble se face asamblarea (vezi laborator). auxiliari. evitându-se întoarcerile prin ateliere. – timpul de pregătire-încheiere pe lot. de deservire tehnică. În principal se folosesc trei tipuri de diagrame.3. de deservire organizatorică. – calificarea muncitorului (categoria de încadrare). atunci ea se numeşte schemă tehnologică de asamblare.

în cazul unei programări calendaristice judicioase ale producŃiei. Diagrama programării calendaristice Acest tip de diagramă se poate face pe loturi de piese şi arată care este ordinea temporală în care trebuiesc efectuate operaŃiile în procesul de producŃie pentru a reduce la minim ciclul de fabricaŃie. Tipizarea proceselor tehnologice Analiza proceselor tehnologice pentru piese asemănătoare. evidenŃiază existenŃa unor elemente comune ale proceselor tehnologice.7. putându-se elabora procese tehnologice nu pentru fiecare piesă separat. 2. Reperele care-l compun necesită timpi diferiŃi. Data calendaristică Reper (subansamblu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 29 30 Reper 1 Reper 2 Reper 3 Subans. 1 … Subans. Folosind această diagramă şi corelând-o cu încărcarea utilajelor tehnologice ale întreprinderii se poate obŃine un ciclu de fabricaŃie minim.4 Diagrama programării calendaristice. Se obŃine astfel un proces tehnologic corelat cu posibilităŃile atelierelor şi secŃiilor întreprinderii.4 este reprezentată o astfel de diagramă. optim din punct de vedere al economicităŃii sale şi cu program minim de fabricaŃie.3. 41 . În figura 2. Ele vor trebui să fie gata în ziua în care începe asamblarea acestui subansamblu. k … Ansamblu general Figura 2. Subansamblul 1 are de exemplu o durată de fabricaŃie de 2 zile. ci pe tipuri de piese. Programarea fiecărui reper şi subansamblu se face la data necesară pentru obŃinerea în timp util a asamblării şi funcŃie de încărcarea utilajului tehnologic.

– să aibă toate operaŃiile procesului tehnologic comune. În cazul producŃiei de serie mică este mai avantajoasă folosirea tehnologiei de grup decât a tehnologiei tipizate. avansate. – să aibă mai multe operaŃii comune. Apoi. Tipizarea proceselor tehnologice de prelucrare mecanică prezintă următoarele avantaje: – uniformizează tehnologica de fabricaŃie a pieselor similare. – simplifică şi accelerează elaborarea noilor procese tehnologice etc. – reglaje comune ale maşinilor-unelte.Prima etapă a tipizării proceselor tehnologice este clasificarea pieselor în clase şi grupe. – scurtează ciclul de pregătire a fabricaŃiei. Din grupa de piese se alege o piesă caracteristică. – permite folosirea unor procese tehnologice de grup mai eficiente în producŃia individuală şi de serie mică. Dacă nu există o piesă complexă reală. care conŃine toate suprafeŃele elementare ce se prelucrează ale pieselor din grupa respectivă şi care se numeşte piesă complexă. de prelucrare. Grupele de piese pot fi constituite în aşa fel încât: – să aibă o singură operaŃie comună a procesului tehnologic. – favorizează introducerea procedeelor moderne. Caracteristica principală a tehnologiei de grup constă în elaborarea proceselor tehnologice pentru un grup de piese. pentru a căror prelucrare sunt necesare: – maşini-unelte de acelaşi tip. 42 . – oferă posibilitatea introducerii unui echipament tehnologic de mare productivitate cu reglări simple de la o piesă la alta. efectuată în aşa fel încât piesele din grupă să aibă un plan comun de prelucrare a principalelor suprafeŃe. Procesul tehnologic de grup se elaborează pentru piesa complexă. – permite folosirea pe scară mai largă a mijloacelor de mecanizare şi automatizare. se proiectează proceselor tehnologice tip şi pe baza acestora se elaborează procesul tehnologic concret de prelucrare mecanică pentru fiecare piesă în parte. cu folosirea de dispozitive şi scule comune. Avantajele aplicării tehnologiei de grup sunt: – elimină marea varietate de procese tehnologice pentru piese asemănătoare din punct de vedere constructiv-tehnologic. – echipament tehnologic comun. se imaginează una convenŃională. Aplicarea tehnologiei de grup are la bază clasificarea pieselor. proiectându-se un reglaj de grup.

Ce înŃelegeŃi prin plan de operaŃii? 20. Ce înŃelegeŃi prin plan de succesiune al operaŃiilor? 21. Ce înŃelegeŃi prin adausuri tehnologice? 10. Ce înŃelegeŃi prin tehnologicitatea construcŃiei unei piese? 33. Care este documentaŃia tehnologică de bază în industria electrotehnică? 19.Pe baza noŃiunilor tehnice prezentate în capitolul „DocumentaŃia tehnologică” şi pentru a verifica temeinicia cunoştiinŃelor studiate vă rog să răspundeŃi la următoarele întrebări: 1. Ce rol are compartimentul de normare tehnică? 11. Care este legea de bază a producŃiei? 16. Cum se alege semifabricatul optim? 34. Din ce documnete este formată documentaŃia tehnologică? 17. Ce înŃelegeŃi prin consum specific net al unui produs? 6. Ce rol are standardizarea documnetaŃiei tehnologice? 24. Care sunt primele operaŃii tehnologice? 37. Ce înŃelegeŃi prin interschimbabilitatea reperelor? 23. Ce înŃelegeŃi prin scule într-un proces de fabricaŃie? 14. Ce rol are secŃia matriŃerie? 13. Ce înŃelegeŃi prin consum de aprovizionare al unui produs? 8. Ce înŃelegeŃi prin instrucŃiune tehnologică? 22. Ce înŃelegeŃi prin pierderi tehnologice? 9. Cum se determină fondul anual real de timp de lucru al unei maşini unelte? 29. Ce rol are compartimentul de materiale? 5. Ce înŃelegeŃi prin itinerar tehnologic? 36. Ce criteriu stă la baza alegerii tipului de fabricaŃie? 28. Cum sunt codificate standardele româneşti din domeniul electrotehnic? 25. Ce înŃelegeŃi prin fişă tehnologică? 18. Ce se verifică la controlul tehnologic al desenelor de execuŃie? 32. Ce compartimente conŃine serviciul tehnologic? 3. Cum se determină succesiunea operaŃiilor tehnologice? 35. Ce înŃelegeŃi prin dispozitive într-un proces de fabricaŃie? 15. Ce rol are compartimentul de proiectare SDV-uri? 12. Ce date preliminare sunt necesare tehnologului pentru elaborarea documentaŃiei tehnologice? 26. Ce rol are compartimentul tehnologic din cadrul serviciului tehnologic? 4. Ce înŃelegeŃi prin lot optim de fabricaŃie? 30. Care sunt ultimele operaŃii tehnologice? 43 . Care sunt etapele de proiectare tehnologică? 27. De cine depinde lotul optim de fabricaŃie? 31. Ce rol are serviciul tehnologic? 2. Ce înŃelegeŃi prin consum specific brut al unui produs? 7.

Ce avantaje prezintă aplicarea tehnologiei de grup? 44 . Ce rol are diagrama programării calendaristice? 57. Ce date trebuie să conŃimă documentaŃia procesului tehnologic? 51. Ce rol are tipizarea proceselor tehnologice? 58. Ce avantaje prezintă tipizarea proceselor tehnologice de prelucrare mecanică? 59. În ce constă principiul divizării operaŃiilor tehnologice? 41. Ce scop are şi ce conŃine fişa de manoperă specifică? 50. Ce rol are diagrama circuitului reperelor şi subansamblelor în procesul de fabricaŃie? 56. Ce scop are şi ce conŃine foaia de calcul al timpului? 46. Ce scop are şi ce conŃine fişa de operaŃii? 45. Ce scop are şi ce conŃine extrasul de material? 47. Ce conŃine un plan de operaŃii? 53. Ce rol au diagramele unui proces tehnologic? 54. Ce tipuri de diagrame tehnologice cunoaşteŃi? 55. Ce scop are şi ce conŃine extrasul de manoperă? 49. Ce scop are şi ce conŃine fişa tehnologică? 43.38. În ce constă principiul concentrării operaŃiilor tehnologice? 39. Ce scop are şi ce conŃine fişa de consum specific de material? 48. Ce este un plan de operaŃii? 52. Ce avantaje prezintă concentrarea operaŃiilor tehnologice? 40. Ce scop are şi ce conŃine fişa de lucru singular? 44. În ce condiŃii se poate aplica tehnologia de grup? 60. De cine depinde costul de fabricaŃie al unui lot de piese? 42.

În al doilea rând trebuie notată utilizarea activă a calculatoarelor în proiectarea şi fabricarea produselor electrotehnice. – Dimensiunea efectivă E este valoarea dimensiunii obŃinute prin prelucrare şi evidenŃiată prin măsurare.3. PRECIZIA DIMENSIONALĂ Asigurarea preciziei tehnologice a produselor electrotehnice pune probleme legate de determinarea erorilor de producŃie. Pentru rezolvarea cu succes a problemelor tehnologice este necesar să se facă apel la multe ramuri ale ştiinŃei contemporane. 3. care determină în general mărimea piesei: – Dimensiunea nominală N este valoarea de bază în caracterizarea unei anumite dimensiuni şi este înscrisă pe desenul de execuŃie.) – Abaterea superioară As este egală cu diferenŃa dintre dimensiunea maximă şi dimensiunea nominală: As = Dmax – N (3. abateri. Bazele acestei direcŃii de perspectivă sunt metodele teoriei programării liniare. corectarea corespunzătoare a proceselor tehnologice.2. înŃelegând prin aceasta şi conducerea automată activă a proceselor tehnologice.) 45 . şi deci necesită aplicarea unor metode de măsură şi de construcŃie a proceselor tehnologice optime. adică descrierea matematică a tuturor laturilor procesului tehnologic în scopul obŃinerii relaŃiilor analitice precise care determină legătura lor reciprocă. – Dimensiuni limită sunt cele două dimensiuni scrise de proiectant pe desen sub forma abaterilor şi anume: – dimensiunea limită maximă – Dmax (sau Lmax) – dimensiunea limită minimă – Dmin (sau Lmin) Dacă dimensiunea efectivă iese în afara dimensiunilor limită. neliniare şi teoria deservirii în masă (teoria aşteptării). Dimensiuni. În ceea ce priveşte direcŃiile de perspectivă ale dezvoltării tehnologiei trebuie notat în primul rând abstracŃia matematică. piesa poate fi rebut.1. analiza lor. toleranŃe şi ajustaje Dimensiunea este caracteristica geometrică liniară. Deosebit de importantă este utilizarea calculatoarelor la optimizarea proceselor tehnologice.1. – Abaterea efectivă A este diferenŃa dintre dimensiunea efectivă şi dimensiunea nominală: A=E–N (3.

pentru alezaj şi notaŃii cu litere mici.) – Câmpul de toleranŃă este zona cuprinsă între dimensiunea maximă şi dimensiunea minimă.b). b – pentru alezaje.3. – asamblări cu strângere (figura 3.3. 46 dmin N Dmin N Ai . D sau L.– Abaterea inferioară Ai este egală cu diferenŃa dintre dimensiunea minimă şi dimensiunea nominală: Ai = Dmin – N (3.4. ConvenŃional. Dimensiuni şi abateri.a) când diametrul alezajului este mai mare decât diametrul arborelui. în asamblările cu suprafeŃe cilindrice.1 sunt reprezentate diametrele şi abaterile arborelui şi ale alezajului. iar suprafaŃa cuprinsă – arbore. d sau l pentru arbore.1. În figura 3.2 – toleranŃe şi câmpul de toleranŃă.) – ToleranŃa T este intervalul de variaŃie a dimensiunilor limită: T = Dmax – Dmin = As – Ai (3. corespunzător cărora se vor folosi notaŃii cu litere mari.2. suprafaŃa cuprinzătoare se numeşte alezaj. as As ai dmax Dmax a b Figura 3. ToleranŃa T şi câmpul de toleranŃă După raportul în care se găsesc diametrele alezajului şi arborelui se disting: – asamblări cu joc (figura 3.3. Câmp de toleranŃă T dmax dmin Figura 3. a – pentru arbori. când diametrul arborelui este mai mare ca diametrul alezajului. iar în figura 3.

6) J min = D min − d max = A i − a s ToleranŃa jocului Tj = Jmax – Jmin = T + t – Strângerea S (figura 3.3.Jocul J (figura 3.8) Smin = d min − D max = a i + A s ToleranŃa strângerii Ts = Smax – Smin = T + t – Ajutajul este raportul în care se găsesc două piese montate una în alta.5.3. În funcŃie de dimensiunile limită ale alezajului şi arborelui se disting două valori limită ale jocului: J max = D max − d min = A s − a i (3. din punctul de vedere al jocului sau al strângerii. b – cu strângere. când primul este mai mare ca al doilea: S=d–D (3.7) Ca şi la joc.4. Există trei tipuri de ajustaje: – ajustaje cu joc.) J S d = diametrul efectiv al arborelui d = diametrul efectiv al arborelui a b Figura 3.a) 47 .3. când primul este mai mare decât al doilea: J=D–d D = diametrul efectiv al alezajului D = diametrul efectiv al alezajului (3.a) este diferenŃa dintre diametrul efectiv al alezajului şi diametrului efectiv al arborelui. Tipuri de asamblări.b) este diferenŃa dintre diametrul efectiv al arborelui şi diametrul efectiv al alezajului. la care diametrul oricărui alezaj este mai mare decât diametrul oricărui arbore (figura 3. a – cu joc. pentru strângere se disting două valori limită: Smax = d max − D min = a s + A i (3.

b) – ajustaje intermediare. diferitele feluri şi grupe de ajustaje realizându-se prin amplasarea convenabilă a câmpului de toleranŃă al piesei de reunitare. Dmin (alezaj) Jmin . unde Td este toleranŃa arborelui.– ajustaje cu strângere.c) dmin (aarbore) Dmax (alezaj) dmin (arbore) Jmax Dmax (alezaj) Smax Smin b Smin Dmin (alezaj) dmax (arbore) 48 dmax (arbore) a Smax c Figura 3.5. presupune asamblările realizate cu arbori având câmpurile de toleranŃă tangente la linia de referinŃă cu abaterea lor superioară. unde TD este toleranŃa alezajului.b). AiD = 0 şi abaterea superioară AsD = TD. Asd = 0 şi abaterea inferioară Aid = Td. Tipuri de ajustaje: a) cu joc.4.a) presupune asamblările realizate cu alezaje al căror câmp de toleranŃe este tangent la linia de referinŃă. b) cu strângere. b) Sistemul de ajustaje cu arbore unitar (figura 3. În toate sistemele de toleranŃe există două sisteme de ajustaje: a) Sistemul de ajustaj cu alezaj unitar.5.4. la care pot rezulta atât asamblări cu joc cât şi asamblări cu strângere (figura 3. (figura 3.4. (linia zero) cu abaterea sa inferioară. obŃinându-se prin amplasarea convenabilă a câmpului de toleranŃă al piesei neunitare. c) intermediere. diferitele grupe şi feluri de ajustaje. la care diametrul oricărui arbore este mai mare decât diametrul oricărui alezaj (figura 3.

deoarece arborii se execută mai uşor decât alezajele.5.Talezaj Linia zero N af a Tarbore af Linia zero N b Figura 3. b) sistemul arbore unitar. 49 af af . Abaterea fundamentală poate fi pozitivă sau negativă. iar cealaltă abatere egală cu toleranŃa respectivei piese. spre exemplu la prelucrarea locaşurilor în care se montează rulmenŃii. Conform definiŃiilor sistemelor de ajustaje. în practică. În general. Alegerea unuia sau altuia dintre cele două sisteme de ajustaje depinde de următoarele elemente: – felul produselor executate. Linia zero în reprezentări este linia de referinŃă faŃă de care se măsoară abaterile: poziŃia ei este determinată de dimensiunea nominală N. cel mai utilizat este sistemul cu alezaj unitar. valoarea şi determinând tipul ajustajului (cu joc. tangentă la linia de referinŃă. intermediar sau cu strângere). pe când piesa neunitară are o abatere egală cu abaterea fundamentală aj (vezi figura 3. – posibilitatea de prelucrare ale uzinei. rezultă că piesa unitară are întotdeauna o abatere egală cu zero. Sisteme de ajustaje: a) sistemul alezaj unitar.5) iar cealaltă abatere egală cu suma algebrică dintre abaterea fundamentală şi toleranŃa piesei neunitare. Sistemul cu arbore unitar se utilizează mai rar. – tipul de producŃie (de serie sau individuală).

.. având ca simboluri literele mari A. cât şi repartizarea lor pe tipuri de ajustaje.Sistemul ISO (International Organization for Standardization) prevede 28 de poziŃii ale câmpurilor de toleranŃă faŃă de linia zero.. În figura 3. PoziŃiile câmpurilor de toleranŃă şi repartizarea lor pe timpuri de ajustaje: a) alezaje.... c. C.1 sunt reprezentate atât simbolizarea şi poziŃiilor câmpurilor de toleranŃă.6 şi tabelul 3. B. b. Z pentru alezaje şi litere mici a. z pentru arbori. +µm Ajustaje cu joc Ajustaje intermediare Ajustaje cu strângere zc +µm A zb za B C CD D u v s t kmn p r js j h PR x y z 0 Dimensiunea nominală nominalălezaj) Linia zero E EF F FG g fg G H JS J K MN f ef e d cd 0 S T U V X Y Z ZA ZB c b a ZC –µm –µm Figura 3.6.. . b) arbori 50 .

tg α este coeficientul unghiurilor dreptei considerate din diagramă.9) în care: TD. Exemplu ∅ 20 .7. se prezintă modul de variaŃie a preciziei de execuŃie. În figura 3. EF8 E7 Exemple: ∅180 – ajustaj cu joc. Alte exemple de inscripŃionare a ajustajelor cu alezaj unitar (vezi tabelul 3.d = tg α3 D. h9 h7 ZA11 ∅100 – ajustaj cu strângere.5): H8 H7 H5 ∅ 20 – ajustaj cu strângere. care se scrie deasupra liniei ce urmează mărimii cotei. 51 . h11 S-a arătat că toleranŃa unei piese se stabileşte Ńinându-se seama de factorul funcŃional.d este toleranŃa dimensiunii D sau d.1. corespunzător poziŃiilor câmpurilor de toleranŃă date în tabelul 3. sunt date relaŃiile pentru calculul abaterilor fundamentale ale arborilor din grupa de diametre de la 1-500 mm. în 3 mm . Simbolizarea poziŃiilor câmpurilor de toleranŃă Alezaje A B C CD D E EF F FG G H JS J K M N P R S T U V X Z ZA ZC Arbori a b c cd d e ef f fg g h js j k m n p r s t u v x za zb zc Ajustaje cu joc intermediare cu strângere În tabelul 3.1. după literele care simbolizează poziŃiile câmpurilor de toleranŃă. iar sub linie se trece simbolul H7 câmpului de toleranŃă al arborelui. în µm. în µm. simbolul ajustajului este „h“. care se scrie sub linia ce urmează cotei. Conform figurii 3. ∅120 – ajustaj intermediar. simbolul sistemului de ajustaj este „H“. Pe baza celor arătate.Tabelul 3. b) Dacă piesa unitară este arborele. alegându-se valoarea maximă a toleranŃei care asigură funcŃionarea piesei în bune condiŃiuni. ∅35 – ajustaj intermediar.2. c6 Clasele de precizie se trec sub formă cifrică.7. ∅105 – ajustaj cu c6 jc8 sc5 strângere. depinzând de felul şi tipul prelucrării. toleranŃa unei dimensiuni se poate calcula cu relaŃia: TD . funcŃie de dimensiunile arborelui. d [µm] (3. inscripŃionarea ajustajelor se realizează astfel: a) Dacă piesa unitară este alezajul.

85 D) as = – 1.25 D) aj = + (IT + 1.6 3 D aj = + 2.5 D as = 0 fără formulă as = – 0.44 as = – 11 D0.4 D) aj = + (IT + 0.41 as = media geometrică a abaterilor as pentru aşezările e şi f as = – 5.34 aj = + (IT7 + 0 la 5) aj = media geometrică a abaterilor aj pentru aşezările p şi s aj = + (IT8 + 1 la 4) aj = + (IT7 + 0.6 D) aj = + (IT + 2.3 D) as = – 3.8 D as = – 5.2 as = media geometrică a abaterilor as pentru aşezările c şi d as = – 16 D0.8 3 D (I7 – IT6) aj = 5 D0.15 D) aj = + (IT + 4 D) aj = + (IT + 5 D) 52 .2 D0.5 D as = – (140 + 0. Abaterile fundamentale în µm pemtru ∅ = 1-500 mm Dimensiuni Arbore până la 120 a până la 120 până la 160 b peste 160 până la 40 c de la 1-500 cd d e ef f fg g h j5 al j7 j8 la j16 calităŃi până la k3 şi de la k8 k4 la k7 m n p r s t u v x y z za zb zc Formula as = – (263 + 1.0 D) aj = + (IT + 2.5 D0.0 D) aj = + (IT + 1.Tabelul 3.63 D) aj = + (IT + 1.5 D) aj = + (IT + 3. aj = – IT/2 până la 50 peste 50 de la 1 la 500 aj = 0 aj = 0.5 IT as = + IT/2.2.41 as = media geometrică a abaterilor as pentru aşezările f şi g as = – 2.

3. i = x 3 d – unitatea de toleranŃă.9) sub forma: tg α 3 Td = ⋅ x d = cx ⋅ i (3.. prezentate în tabelul 3. Alezare de precizie. este împărŃit în 13 grupe.001⋅ ∅ [µm] (3. diametrul de calcul al unităŃii de toleranŃă se calculează făcând media cu limita inferioară..10) x unde: x – numărul de ordine al clasei de precizie. 53 . Rectificare de precizie. În tabelul 3. Precizia diferitelor prelucrări 1. Dacă diametrul nominal coincide cu o limită. Găurire de precizie. tg α Cx = – numărul unităŃilor de toleranŃă.i (3. Scriem relaŃia (3.12) Intervalul de diametre de la 1. pentru clasele de precizie normale 5-16.7.Td [µm] 400 360 320 280 240 200 160 120 80 40 3 1 2 3 4 5 10 50 100 200 400 3 d [mm] Figura 3. Strunjire cu diamant. 2. se indică numărul unităŃilor de toleranŃă Cx. 3..11) Valoarea unităŃilor de toleranŃă în sistemul ISO pentru diametre: 1 < ∅ < 500 mm. x Mărimea câmpului de toleranŃă se mai notează cu ITx şi este: ITx = Cx. ci la media aritmetică sau geometrică a celor două limite de interval în care se încadrează cota nominală. 4. este: i = 0.4.453 ∅ + 0. La calculul lui „i“ diametrele se consideră nu la valoarea lor nominală.500 mm.

iar numărul unităŃilor de toleranŃă.Tabelul 3.11) şi tabelelor 3. până la 3 2.45 3 100 + 0. conform tabelului 3. între 30 şi 50 7. între 50 şi 80 Nr. respectiv IT10. şi 3. [mm] 8. între 250 şi 315 12.5 este: 50 + 30 ∅= = 40 mm.45 3 40 + 0. între 180 şi 250 11.3. Să se calculeze mărimea câmpului de toleranŃă pentru un arbore de diametru ∅ = 110 mm.4. între 120 şi 180 10. abaterile piesei unitare (alezajului) sunt: – Abaterea inferioară: AiD = 0 – Abaterea superioară: AmD = IT7 = 16 (0. executat în clasele de precizie IT6.4. între 315 şi 400 13. între 3 şi 6 3. Intervalul de diametre nominale crt. între 6 şi 10 4. Intervalul de diametre nominale crt.2 = 140 µm H7 B. 54 . între 400 şi 500 Tabelul 3. între 18 şi 30 6. avem: 80 + 120 – diametrul de calcul: ∅ = = 100 mm 2 – numărul unităŃilor de toleranŃă C6 = 10. între 10 şi 18 5. Conform relaŃiei (3.001 ⋅ 40) = 25 µm S-a avut în vedere că diametrul de calcul.4 este 2 C7 = 16. între 80 şi 120 9. C10 = 64 – câmpul de toleranŃă IT6 = C6⋅i =10 (0.2 ⋅ 2 = 22 µm IT10 = C10 ⋅ i = 64 ⋅ 2. Să se calculeze abaterile ajustajului ∅50 m6 Indicele H ne arată că ajustajul este cu alezaj unitar. [mm] 1.3. iar indicele m ne arată că este un ajustaj intermediar. conform tabelei 3.001 ⋅ 100)=10. Ca urmare. Intervale principale la diametre de la 1-500 mm Nr.Numărul unităŃilor de toleranŃă Clasa de precizie 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Numărul unităŃilor de 7 10 16 25 40 64 100 160 250 400 640 1000 toleranŃă Pentru a exemplifica cele prezentate în acest capitol vă prezint următoarele aplicaŃii practice: A.

83 50 = 10 µm – Abaterea superioară este suma între abaterea fundamentală şi câmpul de toleranŃă: A sd = A f + IT6 = 10 + 10(0. Ais = –386 µm. Asd = Af = –324 µm AsS = 40 µm. Să se calculeze şi să inscripŃioneze pe desen abaterile ajustajului ∅140 H7 g6 ∅140H7 ∅140H7 ∅140g6 ∅140g6 ∅140+0. se obŃine: AiD = 0 . Figura 3. InscripŃionarea ajustajului ∅140 55 . 026 0 012 Figura 3.. 025 ∅500. este: A id = A f − 2.026 ∅140−0.Abaterile piesei neunitare (arborelui) sunt: – Abaterea inferioară. egală cu abaterea fundamentală.8.2. H7 b8 D.8.001 ⋅ 40) = 26 µm InscripŃionarea pe desen a acestui ajustaj este redată în figura 3. Să se calculeze abaterile ajustajului ∅180 Procedându-se ca la exemplul nr.453 40 + 0. în condiŃiile specificate..005 −0 025 H7 g6 Asemănător se pot calcula.8. conform tabelului 3. InscripŃionarea ajustajului ∅50 H7 m6 C.9. ∅500. orice tipuri de ajustaje.

distanŃe dintre axe şi suprafeŃe. cu a căror creştere se realizează şi creşterea lui L0.. L2. + Lnr) – L0 = 0 respectiv L 0 = ∑ L im − ∑ Lir i =1 i = j+1 j n L2 d L1 (3.2. prin creşterea cărora L0 se reduce. Se disting: – lanŃuri de dimensiuni ale piesei considerată individual (fig..14) 56 D .. În figura 3. Ln. diametre. L2.10. L1 este dimensiunea componentă măritoare L2.10. – dimensiuni componente reducătoare. LanŃuri de dimensiuni LanŃurile de dimensiuni sunt o succesiune anumită de cote care formează un contur închis. 3. Aceste cote pot defini distanŃe dintre suprafeŃe. – dimensiunile de închidere L0.. dimensiunile componente L1. + Ljm – (L(j+1)r + . .a) – lanŃuri de dimensiuni de asamblare (fig..10.b).. Ln se clasifică în: – dimensiuni componente măritoare . L0 b J L1 L2 L1 a L3 L4 Figura 3. Ln. 3... L3. După felul cum se comportă faŃă de dimensiunea de închidere L0. .13) (3.3..10. Lr. sau oricare alte dimensiuni constructive sau montaj ale unei piese. Orice lanŃ de dimensiuni este format din: – dimensiuni componente: L1. L4 sunt dimensiuni componente reducătoare.. LanŃuri de dimensiuni a) LanŃ de dimensiuni pentru o piesă b) LanŃ de dimensiuni pentru un ansamblu EcuaŃia lanŃului de dimensiuni este următoarea: L1m + .

. T2. Ai0). T0 impusă de precizia funcŃională a aparatului.. Tn..22) rezultă: L 0 max = ∑ Lim max − ∑ L ir min i=1 j i = j+1 n j n (3. L2 min.. şi abaterile dimensiunii de închidere (L0. .19) A i 0 = ∑ A i (i )m − ∑ A s ( i )r 1 j+1 57 . să se determine mărimea dimensiunii de închidere. să se determine toleranŃele dimensiunilor componente T1. . .Se impune rezolvarea următoarelor două tipuri de probleme: a) Cunoscându-se dimensiunile componente L1... Ai1). ele sunt exprimate între o valoare maximă (L1 max.16) L 0 min = ∑ L im min − ∑ L ir max i =1 i = j+1 respectiv: T0 = L 0 max − L 0 min = ∑ Ti i =1 n (3.18) ObŃinându-se: A s 0 = ∑ A s ( i )m − ∑ A i ( i )r i =1 j j+1 n j n (3.15) (3... astfel ca relaŃia lanŃului de dimensiune să fie îndeplinită.. L2 max. .Ln precum şi abaterile şi toleranŃele acestora (As1. As0... Ain)... Pentru fiecare dimensiune avem realaŃia: T1 = L1 max − L1 min . Tn = L n max − L n min T0 = L 0 max − L 0 min Din relaŃiile (3. Ln max) şi una minimă (L1 min. T0. toleranŃa acesteia. Ln min).. Ai2). . Tn.. respectiv T1.21) şi (3. b) Cunoscându-se toleranŃa dimensiunii de închidere.. Deoarece lungimile elementelor componente sunt tolerate.. (Asn. (As2..17) Pentru calculul abaterilor elementelor de închidere se pleacă de la definiŃia abaterilor: A s0 = L 0 max − L 0 = ∑ Li m max − ∑ L ir min − ∑ L im − ∑ L ir 1 j j+1 1 j j+1 j n j n A i0 = L 0 min − L 0 = ∑ L im min − ∑ L ir max − ∑ Lim − ∑ L ir 1 j+1 1 j+1 n n (3.

.RelaŃia (3.21) putându-se calcula clasa de precizie. + i n = ∑ i i 1 n (3. Aşadar.. T0.22) i0 Clasei de precizie Cx astfel calculată i se aduc o serie de corecŃii. în acelaşi timp parametrii fizico-mecanici ai stratului superficial diferă de cei ai materialului de bază. + C x n i n (3. sunt standardizate micro-geometria sau rugozitatea suprafeŃelor. de precizia proprie a fiecărei dimensiuni şi altele. toate fiind prezentate în figura 3. Calitatea suprafeŃelor prelucrate Prin utilizarea diferitelor procedee de prelucrare mecanică. Pentru determinarea toleranŃei elementelor componente. considerată aceeaşi pentru toate dimensiunile componente: T Cx = 0 (3. care Ńin cont de clasele de precizie admis. Rugozitatea suprafeŃei. se pleacă de la relaŃia (3. cunoscând toleranŃa dimensiunii de închidere.24) conduce la importanta concluzie referitoare la faptul că toleranŃa dimensiunii de închidere este suma toleranŃelor dimensiunilor componente. în limitele unei secŃiuni transversale. de degroşare. Caracteristicile stratului superficial influenŃează în mod hotărâtor asupra comportării în exploatare a piesei noi sau recondiŃionate. înscrise pe desenele de execuŃie ale pieselor..11. = C x n i 0 = i1 + i 2 + .. calitate stratului superficial este o caracteristică complexă ce cuprinde atât parametrii geometrici. direcŃia urmelor de prelucrare mecanică şi abaterile micro-geometrice ale formei. cât şi proprietăŃile fizico-mecanice şi chimice ale stratului. Rezultă că alegerea toleranŃelor care asigură funcŃionalitatea piesei sau ansamblului trebuie făcută cu respectarea legăturii date de relaŃia (3. ondulaŃii (abateri de ordinul 2) şi rugozitatea (abateri de ordinul 3 şi 4).. ci doar rezolvări parŃiale.20) Se admite iniŃial că toate elementele componente ale lanŃului de dimensiuni sunt în aceeaşi clasă de precizie.3. se obŃin suprafeŃe cu asperităŃi având caracteristici geometrice specifice. convenŃional. C x 0 = C x1 = C x 2 = C x 3 = . starea geometrică. Astfel. fără abateri de formă şi fără ondulaŃii. ideal. finisare sau superfinisare. Conform STAS 5740/1-75 abaterile geometrice se grupează în: abateri de formă (de ordinul 1).. 58 . În prezent nu există criterii generale pentru aprecierea calităŃii stratului superficial.17) scrisă astfel: C0i 0 = C x1 i1 + C x 2 i 2 + .17). 3. care reprezintă ansamblul micro-neregularităŃilor care formează relieful suprafeŃei reale obŃinute prin prelucrare se defineşte.

11. ordinul 4) Hm Cota maximă Cota minimă Figura 3.5. urme sculă (abat. ordinul 3) A P0 Detaliul A Pm Smulgeri. Rz.001 < H0/p0 <0.Structura stratului Transformări fizice şi structurale perficial superficial determinate de efectele termice la aşchiere Tensiunile interioare Ecruisări sau transformări remanente structurale neuniforme . Parametrii ce caracterizează stratul superficial Grupe de caracteristici Caracteristici geometrice ale suprafeŃei exterioare Denumirea caracteristicii Macro-neregularităŃi Simbolul Cauzele apariŃiei erorilor DeformaŃii şi erori la prelucrarea mecanică. Reprezintă 30-50% din toleranŃă OndulaŃii H0 VibraŃiile 0.02 Rugozitate R0. Abaterile formei suprafeŃei Tabelul 3.Abateri de formă (ordinul 1) OndulaŃii (ordinul 2) Rugozitate 59 Profil normal (fără abateri) StriaŃiuni.02 < Hm/pm < 1 Caracteristici Intensitatea ecruisării DeformaŃia plastică în timpul fizico-mecanice stratului superficial aşchierii ale stratului su. rizuri (abat. AcŃiunea sculei aşchietoare Rmax asupra suprafeŃei prelucrate: 0.

60 .05 0.4 0.8 1. Dacă se utilizează alte clase de rugozitate (Rs sau Rmax) se trece şi simbolul acestora. Valorile preferenŃiale ale lui Ra şi Rz Lungimea de referinŃă [µm] 0.Conform STAS 5730/1/2/3-75 rugozitatea se determină cu nul din parametrii: abaterea media aritmetică a profilului.5 Pe desenul de execuŃie al pieselor se trece semnul de notare al rugozităŃii.013 0. c – valoarea numerică a lungimii de bază.08 0.6 3. Rz.5 1 2 4 8 12. Ra.025 0.5 25 50 100 Rz [µm] 0. rugozitatea medie măsurată în zece puncte.1 0.2 6. f – alŃi parametrii de prelucrare (dacă este cazul).6.5 25 50 100 200 400 0. a cărui formă generală este: b c(f) d a e unde: a – valoarea numerică în clasa Ra. Rmax. pentru o lungime de referinŃă 1 sunt date în tabelul 3. d – simbolul notării orientării micro-neregularităŃilor.25 Ra [µm] 0. tratamentul etc. Valorile preferenŃiale pentru Ra.2 0. Rz. dacă nu se utilizează cea standardizată. b – procedeul tehnologic.6..125 0.063 0. e – valoarea numerică a adaosului de prelucrare. înălŃimea maximă a neregularităŃilor.3 12.8 2. Tabelul 3..25 0.

liniilor sau punctelor piesei faŃă de care se orientează alte piese sau suprafeŃe ale aceleiaşi piese. reprezintă suprafeŃele.3 ⊥ 1 0. Semifabricatul de prelucrat. liniile sau punctele de care se proiectează (orientează) poziŃia altor elemente ale piesei sau altor piese ale subansamblului. Baza constructivă. De asemenea.12). în funcŃie de rolul pe care îl au în piesa finită. 3. considerat ca solid rigid. bazele tehnologice pot fi principale sau auxiliare. Exemplu de notare arugozităŃii. în stare liberă are şase grade de libertate. la prelucrare sau la măsurare. al operaŃia care se execută. Definirea şi clasificarea suprafeŃelor de orientare PoziŃia reciprocă corectă a două suprafeŃe se defineşte cu ajutorul bazelor. Prin bază de înŃelege totalitatea suprafeŃelor. Baza de măsurare. tehnologice şi de măsurare. liniile sau punctele care determină poziŃia semifabricatului faŃă de tăişul sculei. Ca baze tehnologice se pot folosi suprafeŃe prelucrate sau neprelucrate.5/Rmax = 6.4. Baza tehnologică. liniile sau punctele faŃă de care se măsoară dimensiunile obŃinute prin prelucrare.12. prin respectarea unor principii de orientare. rectificat 2. reprezintă suprafeŃele. În figura 3. reprezintă suprafaŃa sau totalitatea suprafeŃelor care determină poziŃia piesei considerate faŃă de alte piese ale ansamblului.12 se arată schema de orientare a unei piese de forma unui paralelipiped. Baza de cotare. sau la rezolvarea lanŃurilor de dimensiuni. PoziŃia lui se determină complet prin şase mărimi independente (coordonate). Se definesc mai multe categorii de baze: constructive.Se prezintă un exemplu concret de notare a rugozităŃii (figura 3.5 Figura 3. 61 . reprezintă suprafeŃele. Cu ajutorul bazei tehnologice se asigură orientarea precisă a semifabricatului pentru a obŃine poziŃia corectă. de montare. Ea serveşte drept element de referinŃă în calculele de rezistenŃă. cinematice.

3′.z 6′ 6 5′ 4′ 0 4 5 1 2 3 x 2′ y 1′ 3′ Figura 3. materializată prin punctele 4′. operaŃia efectuată înainte de aşezare. determinând poziŃia semifabricatului faŃă de planul x0y. 62 . luând semifabricatului ultimul grad de libertate. Se trasează axele de simetrie. b) Aşezarea pe masa maşinii unelte după trasare. 5′. PoziŃia spaŃială a unui corp solid rigid. 2′. prin care se elimină semifabricatului două grade de libertate. se numeşte bază tehnologică de ghidare. SuprafaŃa care determină poziŃia semifabricatului prin două coordonate. SuprafaŃa prin intermediul căreia piesa se aşează pe masa maşinii-unelte sau în dispozitiv. se numeşte bază tehnologică de aşezare. SuprafaŃa care determină poziŃia semifabricatului printr-o singură coordonată.13. liniile care indică limitele de prelucrare. se numeşte bază tehnologică de reazem. cu verificarea poziŃiei semifabricatului faŃă de masa maşinii unelte. Această metodă de aşezare necesită un timp îndelungat şi este specifică producŃiei individuale şi de serie mică. materializată prin punctul 6′. eliminând trei grade de libertate. determinată prin punctele 1′. cuprinse într-un plan perpendicular pe x0y – ghidând semifabricatul în lungul axei de coordonate. Orientarea şi fixarea semifabricatelor în vederea prelucrării mecanice se poate realiza prin: a) Aşezarea direct pe masa maşinii-unelte sau în dispozitiv universal.

Recurgându-se la folosirea bazelor tehnologice. deoarece proiectantul cotează piesele pornind de la bazele constructive. deoarece complică constructiv dispozitivul de fixare a piesei. Asigură o precizie de prelucrare bună. 2 = XT2 25±0. 3. + 150 0. Deoarece în decursul prelucrării bazele tehnologice devin şi baze de măsurare. se micşorează timpii auxiliari şi se creează posibilităŃi pentru mecanizarea şi automatizarea procesului de prelucrare mecanică. timp redus pentru aşezare şi fixare. a) Calculul cotei tehnologice O importanŃă foarte mare o are corelaŃia ce trebuie să existe între baza constructivă şi cea tehnologică. c) Aşezarea semifabricatelor în dispozitive. Calculul erorilor de bazare Nu întotdeauna este raŃională utilizarea bazelor constructive ca baze de aşezare. Nu mai este necesară trasarea şi verificarea poziŃiei semifabricatului. care nu trebuie să conducă nici la micşorarea preciziei şi nici la mărirea acesteia.5. 2 + 150 0. Cu ajutorul dispozitivelor se uşurează utilizarea unor regimuri de aşchiere mai intense.3 + 250 0 . se introduc însă erori numite „de bazare“.14.Trasarea asigură semifabricatului adaosul de prelucrare suficient şi permite verificarea poziŃiei semifabricatului. scumpind nejustificat costul acesteia. se impune schimbarea bazei de cotare. care se transmit nemijlocit asupra preciziei executării piesei.3 a b Figura 3.05 100.15 0 25±0. OperaŃia de trasare necesită un volum mare de muncă şi calificare ridicată.05 + 250 0 . Exemplu de calcul a cotei tehnologice XT1 63 . care au rolul de a orienta semifabricatul în poziŃie corectă faŃă de scula aşchietoare şi apoi a-i asigura fixarea.

se consideră că este format din câmpul de dispersie al erorii de orientare.25) 10 i a = a 25 − a sx adică: 0. Eroarea totală de prelucrare. se stabileşte folosind metoda rădăcinii pătrate din suma pătratelor abaterilor elementare. 64 .10 mm (3. εT. Cota funcŃională este în acelaşi timp şi cota tehnologică X T2 .14.05 − X T1 (3.15 din figura 3.15 = 25 ± 0.14.a.10 mm (3.27) a sx = −0.15 = 0. funcŃie de forma curbei de distribuŃie.05 − a ix (3. + 10 0 0 . determină prin câmpul ei de dispersie. Cota tehnologică X T1 nu se mai + suprapune cu cota funcŃională C f = 10 0 0. ε0. 3.05 mm Deci cota tehnologică X T1 are valoarea: 05 X T1 = 15−0. iar în fig. εb şi din câmpul de dispersie al tuturor celorlalte erori de prelucrare ce apar în timpul procesului de prelucrare mecanică. Pentru calculul cotei tehnologice X T1 . b) Determinarea erorilor de orientare şi fixare admisibile Eroarea de orientare admisibilă se determină din condiŃia ca eroarea totală de prelucrare să nu depăşească toleranŃa de dimensiune.. În figura 3.15 şi în acest caz trebuie calculată. se aplică metoda de rezolvare a lanŃurilor de dimensiuni.26) 0 = −0.05 − a sx de unde: a ix = −0.28) −0 Prin prescrierea acestei cote în schiŃa operaŃiei şi realizarea ei rezultă cota + funcŃională 10 0 0. atunci când aceasta nu se suprapune peste cota funcŃională.În continuare se prezintă un exemplu de calcul al cotei tehnologice.14. deoarece bazele de cotare funcŃională şi tehnologică se suprapun.23) Între dimensiunile nominale scriem relaŃia: 10 = 25 − N x (3.a se prezintă cotarea funcŃională a unei piese prismatice.b cotarea tehnologică a aceleiaşi piese.24) De unde rezultă Nx = 15 mm RelaŃiile între abateri sunt: s a 10i = a s − a ix 25 (3.

se stabileşte că eroarea de orientare admisibilă este: ε ba = 2 2 (T − η − γ )2 − K 0 ε 0 Kb (3. T: 2 2 T ≥ K 2ε2 + K 0ε0 + η + γ b b (3. 65 . Dacă în calculul erorii totale de prelucrare se iau în considerare şi erorile constante. eroarea dimensională provocată de abaterile de la forma geometrică a suprafeŃei prelucrate (γ).32) Dacă se consideră că forma curbelor de distribuŃie este identică. η – mărimea economică a erorii de prelucrare obŃinută la o operaŃie tehnologică similară (în lipsa altor date se poate considera că η = precizia economică medie) Pentru ca schema de orientare să fie acceptată este necesară să se satisfacă condiŃia: ε br ≤ ε ba (3. cum ar fi: deplasarea centrului abaterilor şi erorile constante.33) (3. cu suficientă precizie. cum ar fi: deplasarea centrului abaterilor ca urmare a reglajului efectuat (η).În aceste condiŃii: 2 2 εT = K 2ε2 + K 0ε0 (3. se calculează: ε ba = T − η în care: T – toleranŃa dimensiunii de obŃinut în urma prelucrărilor mecanice.15). stabilită funcŃie de schema de orientare.35) în care: εbr – eroarea de orientare reală. eroarea totală de prelucrare va fi: 2 2 eT = K 2ε2 + K 0ε0 + η + γ b b (3.34) În practică.30) Punând condiŃia stabilită iniŃial.29) b b în care: Kb = coeficientul dispersiei relative a distribuŃiei erorilor de orinetare.31) De aici. atunci: ε ba = 2 (T − η)2 − ε 0 (3. γ = 0. după care eroarea totală de prelucrare nu trebuie să depăşească toleranŃa la dimensiune. K0 = coeficientul dispersiei relative al celorlalte erori ce apar la prelucrarea mecanică. Kb = K0 = 1 şi că erorile dimensionale provocate de abaterile de la forma geometrică a suprafeŃei de prelucrare se găsesc la limita de toleranŃă. Se consideră o schemă generală de orientare (figura 3.

X2

X1

1

H

Figura 3.15. Schema teoretică de orientare După prelucrare, trebuie să rezulte dimensiunea H, prelucrarea efectuându-se pe un sistem tehnologic reglat în prealabil, L = ct. În această situaŃie, suprafaŃa plană (1) reprezintă baza de măsurare, iar suprafaŃa plană (2) baza de aşezare. PoziŃia bazei de măsurare în raport cu baza tehnologică de aşezare, pentru obŃinerea dimensiunii H, depinde de dimensiunile X1, X2, X3, ..., Xn şi de dimensiunea constantă L, care poate să fie formată din mai multe constante A, B, ..., N. Se poate scrie: H = f(x1, x2, ..., xn, A, B, ..., N) (3.36) Eroarea de orientare se determină ca diferenŃă totală a funcŃiei, astfel: ∂f ∂f ∂f dH = ⋅ dx1 + ⋅ dx 2 + ... + ⋅ dx n (3.37) ∂x1 ∂x 2 ∂x n Rezultă că precizia orientării depinde de precizia dimensiunilor care leagă baza de măsurare tehnologică de aşezare, deci de vectorul de legătură dintre cele două baze tehnologice. Pentru aceasta, ca regulă generală: – se determină vectorul de legătură între baza de măsurare şi baza de aşezare:
L = f(x1, x2, ..., xn) (3.38) – se face diferenŃiala totală a funcŃiei vectorului de legătură, la care mărimile diferenŃiale se înlocuiesc prin creşteri finite: ∂f ∂f ∂f ∆L = ⋅ ∆x1 + ⋅ ∆x 2 + ... + ⋅ ∆x n (3.39) ∂x1 ∂x 2 ∂x n Această relaŃie e valabilă pentru prelucrarea unui semifabricat. Pentru prelucrarea unui lot de piese trebuie să se Ńină seama de câmpurile de împrăştiere pentru fiecare dimensiune, prin coeficientul dispersiei relative şi de abaterea admisibilă a fiecărei dimensiuni, care este toleranŃa ei. Eroarea de orientare reală se determină aplicând metoda rădăcini pătrate din suma pătratelor abaterilor:
66

Xn

2

L = const.

 ∂f  2 2  ∂f  2 ε br = K   ∂x  T1 + ... + K n  ∂x  Tn     1  n
2 1

2

2

(3.40)

în care: T1, T2, ..., Tn = toleranŃa dimensiunilor x1, x2, ..., xn care leagă cele două baze tehnologice; K1, K2, ..., Kn = coeficienŃii dispersiei relative. Dacă se consideră K1 = K2 = ... Kn = K
 ∂f  2 ε br = K ∑   ∂x  ⋅ Ti  i =1  i 
h 2

(3.41)

relaŃia care stabileşte erorile de orientare reale. Erorile de fixare depind de schema de orientare a semifabricatului, de sistemul de prindere în dispozitiv, de mărimea, direcŃia, sensul şi punctul de aplicaŃie a eforturilor de fixare, erorile de fixare pot să apară datorită următoarelor cauze: – deformaŃiile elastice ale semifabricatelor, produse de eforturile de fixare; – deformaŃiile elastice ale elementelor dispozitivului, sub acŃiunea eforturilor de fixare; – deformaŃiile de contact (locale); în zonele de contact a elementelor de orientare şi fixare a dispozitivului cu suprafaŃa semifabricatului. DeformaŃiile de contact (locale) se determină experimental în funcŃie de efortul specific de fixare, q [N/mm2]: (3.42) Y = C ⋅ qn [µm] în care: C este o constantă care depinde de proprietăŃile fizico-mecanice ale stratului superficial şi de rugozitatea suprafeŃelor de contact; n – coeficient exponenŃial subunitar. Dacă aceste deformaŃii sunt constante de la prelucrarea unui semifabricat la altul, nu vor influenŃa precizia prelucrării mecanice. Eroarea de prelucrare datorită eforturilor de fixare, εr, se defineşte ca diferenŃă între poziŃia maximă şi minimă pe care o ocupă baza de măsurare, sub acŃiunea eforturilor de fixare, pe direcŃia dimensiunii de obŃinut: ε r = (Ymax − Ymin ) cos α (3.43)
Eroarea de orientare şi fixare reprezintă suma vectorială a erorii de orientare reale şi a erorii de fixare: ε i = ε br + ε f (3.44) Când vectori sunt coliniari, sumarea se face algebric. Pentru eroarea de orientare şi fixare a unui lot de piese, considerând că erorile de orientare şi de fixare urmează legea distribuŃiei normale, se foloseşte metoda rădăcinii pătrate din suma pătratelor abaterilor: ε i = ε 2 + ε f2 (3.45) br
67

Exemple numerice: A. Se consideră schema de bazare din figura 3.16, conform căreia baza tehnologică de aşezare RT coincide cu baza de măsură BM. Pentru executarea dimensiunii L se cere să se verifice dacă eroarea de orientare reală εbr este mai mică decât cea admisibilă εba. Se cunosc erorile de reglaj η = 0,04 mm şi de prelucrare ε0 = 0,09 mm.
B′M

H

BT ≡ BM

Fig. 3.16. Schemă de bazare Se calculează eroarea de orientare admisibilă, conform relaŃiei (3.33):
ε ba =
2 (T − η)2 − ε 0 = (0,15 − 0,04 )2 − (0,09 )2

Se calculează eroarea de orientare reală, conform relaŃiei (3.41). Deoarece baza tehnologică coincide cu cea de măsură, dimensiunea L nu depinde de dimensiunea x. dL = 0 şi din relaŃia (3.33) rezultă: ε br = 0 < ε ba Ca urmare, dx Aşadar, schema de bazare aleasă asigură precizia impusă de executarea dimensiunii L. B. Se consideră aceeaşi schemă din figura 3.16, cu acelaşi erori de reglaj şi prelucrare, cu deosebirea că baza tehnologică ET nu mai coincide cu baza de măsură B'M. Se cere de asemenea să se verifice corelaŃia dintre eroarea de orientarea reală şi cea admisibilă. Conform relaŃiei (3.33), similar exemplul numerică anterior, se obŃine: ε ba = 0,063 mm Deoarece baza tehnologică nu mai coincide cu cea de măsurare, avem relaŃia: dL L = x – H şi deci =1 dx
Conform relaŃiei (3.41), în care K = 1, obŃinem: ε br = 1 ⋅ (0,2 ) = 0,2 mm
2

20–0,5
= 0,063 mm

68

Rezultă: εbr > εba Conform acestei scheme nu se poate asigura precizia necesară execuŃiei dimensiunii L. Pentru asigurarea preciziei impuse fie se trece la schema de bazare anterioară, fie se acceptă o precizie admisibilă mai mare, ceea ce poate impieta funcŃionarea piesei, fie se reduce toleranŃa cu care se execută dimensiunea x, ceea ce scumpeşte prelucrarea. În general se caută pe cât posibil baza tehnologică să coincidă cu cea de măsură, ceea ce asigură o eroare de orientare nulă.

3.6. Scule, dispozitive şi verificatoare (SDV)
Tehnologia de execuŃie a unui produs impune folosirea unui echipament tehnologic (scule, dispozitive, verificatoare) care să asigure o productivitate ridicată, calitatea execuŃiei şi reducerea costului de producŃie. Scula aşchietoare reprezintă elementul de execuŃie care, în mişcarea sa relativă faŃă de o piesă, generează o suprafaŃă prin îndepărtarea adaosului de prelucrare sub formă de aşchii. În funcŃie de construcŃia şi destinaŃia lor, sculele aşchietoare se clasifică astfel: a) după operaŃia de prelucrare: – cuŃite, pentru operaŃii de strunjire, rabotare, mortezare; – freze, pentru operaŃii de frezare; – scule pentru prelucrarea găurilor, pentru operaŃii de burghiere, alezare, adâncire, lărgire şi lamare; – broşe, pentru operaŃii de broşare interioară şi exterioară; – scule pentru operaŃii de filetare; – scule pentru operaŃii de danturat şi canelat roŃi dinŃate şi axe canelate; – scule abrazive, pentru operaŃii de polizare şi rectificare; – scule pentru operaŃii de lăcătuşerie – pile, dălŃi şi pânze de ferăstrău; – scule pentru prelucrări neconvenŃionale; – scule pentru prelucrări optice. b) după materialul din care se execută: – scule din oŃel carbon de scule şi aliate; – scule cu plăcuŃe din carburi metalice şi materiale mineralo-ceramice; – scule din materiale abrazive; – scule din materiale extradure. O sculă aşchietoare trebuie să satisfacă următoarele condiŃii: – duritatea părŃii active să fie mai mare cu 5-6 unităŃi Rockwell faŃă de duritatea materialului de prelucrat; – să permită regimuri de aşchiere mari, în scopul unei productivităŃi ridicate; – să-şi menŃină capacitatea de aşchiere un timp cât mai îndelungat; – să aibă o stabilitate termică ridicată;
69

– să asigure precizia dimensională şi calitatea suprafeŃelor prelucrate; – să poată fi executată prin tehnologii simple, cu consum redus de material, manoperă şi energie; – să poată fi recondiŃionată şi ascuŃită uşor; – să permită o montare şi demontare uşoară pe maşina unealtă. Materialele folosite la fabricarea sculelor aşchietoare sunt: 1. OŃeluri carbon pentru scule, standardizate în STAS 1700-80, au un conŃinut bogat de carbon (0,6...1,4%) fără nici un element de aliere şi au simbolul OSC urmat de cifre care indică în zecimi de procent, conŃinutul de carbon (ex. OSC 7). Duritatea sculei, după tratamentul termic, este cuprins între 60...64 HRC, dar la temperaturi de 200...250 °C tăişul nu mai aşchiază, pierzându-şi duritatea, fapt pentru care viteza de aşchiere nu poate depăşi 20 m/min. Datorită adâncimii mici a stratului călit (3-8 mm) şi a faptului că răcirea la călire se face de regulă în apă (cauză a deformările şi fisurilor), oŃelul carbon pentru scule nu este indicat la executarea sculelor cu secŃiuni mari şi variaŃii bruşte de secŃiune. 2. OŃeluri aliate, standardizate în STAS 3611-80 şi 7382-80 care, pe lângă procentul ridicat de carbon pe care-l au (0,7...2.2% C), conŃin elemente de aliere ca: wolfram, crom, molibden, nichel, vanadiu etc., care conferă acestora calităŃi superioare oŃelurilor carbon pentru scule. După valoarea procentului elementului în care oŃelul aliat este cel mai bogat, ele se împart în: – oŃeluri slab aliate, la care procentul maxim al elementului de aliere este de cca. 6%; – oŃeluri bogat aliate, a care acest procent este mai mare de 10-12%. OŃeluri slab aliate sunt superioare oŃelurilor carbon pentru că îşi păstrează duritatea până la temperaturi de 350-400 °C, putând fi folosite la prelucrări cu viteze de aşchiere de 30-35 m/min, oŃelurile bogat aliate, cunoscute sub denumirea de oŃeluri rapide, simbol Rp, îşi păstrează duritatea până la temperaturi de 150-400 °C, putând fi folosite la prelucrări cu viteze de aşchiere de până la trei ori mai mari decât sculele confecŃionate din oŃel carbon de scule. 3. Carburi metalice, obŃinute prin sintetizarea unui amestec de carburi metalice de wolfram, titan, tantal etc., într-un liant metalic, de regulă cobaltul. Materialul obŃinut este livrat sub formă de plăcuŃe care se fixează pe capul sculei prin lipire (brazare) sau mecanic. Datorită durităŃii mari pe care le prezintă (peste 85 HRC), rezistenŃă mare la uzură şi o foarte mare stabilitate termică (peste 900 °C) aceste materiale permit viteze de aşchiere foarte mari în comparaŃie cu celelalte materiale din care se execută sculele aşchietoare.

70

) îl constituie tratamentul termic. 5. 71 . Dintre dispozitivele cele mai utilizate se menŃionează: a) Elementele de aşezare (reazem). nitrură de titan) sau cu un strat dublu (carbură de titan. utilizarea lor fiind limitată numai la prelucrări de finisare şi fără şocuri. Dintre elementele de aşezare principale cele mai des folosite în practică sunt: cepurile. plăcuŃele. de prelucrare mecanică. ceea ce permite prelucrări cu viteze de aşchiere de 200-600 m/min. rezistenŃa la uzură etc. bolŃurile. Întrucât precizia şi calitatea suprafeŃelor elementelor de aşezare ale dispozitivelor influenŃează direct precizia de prelucrare a semifabricatului. obŃinute prin sinterizare din oxid de aluminiu pur (Al2O3) sau din amestec cu unele carburi metalice (carbura de titan) sub formă de plăcuŃe. Dezavantajul pe care-l prezintă este cu au fragilitate foarte mare. de asamblare sau control. – mecanisme de contrare şi fixare. care asigură poziŃia constantă a piesei în timpul prelucrării prin aplicare unor forŃe de strângere. Elementele de aşezare principale servesc la sprijinirea şi orientarea piesei în vederea prelucrării şi preiau un număr de grade de libertate corespunzător schemei de bazare stabilită. Reazemele auxiliare servesc la sprijinirea suplimentară a piesei în vederea creşterii rigidităŃii la prelucrare. conurile. materiale extradure. În această categorie intră diamantul şi nitrura cubică de bor. dispozitivul realizează orientarea şi fixarea piesei pe maşina unealtă în raport cu scula de prelucrat. Dispozitivul este o componentă auxiliară a unui sistem tehnologic care serveşte la efectuarea unei operaŃii. – precizia dimensională de formă şi poziŃie reciprocă ale suprafeŃelor reazemelor să fie menŃinută în timp. sub formă de mono şi policristale. Sunt caracterizate printr-o rezistenŃă la uzură foarte mare. ele nepreluând grade de libertate. întrucât orice abatere poate influenŃa precizia de prelucrare a pieselor. La prelucrarea mecanică. sau poate servi la fixarea şi ghidarea sculei. sau carbură de wolfram peste care se depune diamant). care pot fi principale sau auxiliare. durabilitatea. ForŃele de strângere se pot realiza folosind: – elemente şi mecanism de strângere. peste care se pune oxid de aluminiu. o stabilitate la cald foarte ridicată (până la 1100 °C).Au apărut plăcuŃe din carburi metalice acoperite superficial cu un strat foarte rezistent la uzuri (carbură de titan. care se închid prin elementele de reazem. prismele. 4. se impune ca aceste elemente să îndeplinească următoarele condiŃii: – suprafeŃe de contact ale reazemelor cu semifabricate să fie rezistente la uzură. Acest tratament constă în călire urmată de revenire. o duritate foarte ridicată (90-92 HRC). Unul din factorii care influenŃează calitatea unei scule aşchietoare (duritatea. Materiale mineralo-organice. b) Elemente şi mecanisme de centrare şi strângere.

72 . micrometru. Controlul cu calibre este foarte productiv şi nu necesită controlori cu înaltă calificare.). Comparativ cu controlul cu mijloace universale (şubler. încă în faza de proiectare se prescriu anumite limite – câmp de toleranŃă – în care să se încadreze piesele prelucrate. Controlul se poate face de către muncitor în timpul lucrului (autocontrol). fără scară gradată. sau după prelucrare. comparatoare cu cadran etc. determinate după desenul de execuŃie. încadrându-le în trei grupe: piese bune. Precizia de prelucrare Prin precizia de prelucrare se înŃelege gradul de apropiere a dimensiunilor. ci se verifică numai dacă piesele au fost executate între limitele prescrise.8-1. rebuturi recuperabile şi rebuturi irecuperabile.7. destinate controlului limitativ al abaterilor dimensionale de formă sau poziŃie. profiluri etc. călit şi revenit la 55. Cunoscând faptul că în practica de producŃie nu există posibilităŃi pentru reproducerea exactă a caracteristicilor de calitate a unui lot de produse. – precizia poziŃiei reciproce a suprafeŃelor. sau de beneficiari. utilizând calibre de verificare. iar în cazul dispozitivelor din elemente modulate pe maşini-unelte şi SDV-uri speciale. Calibrele se execută la o precizie mult mai mare decât precizia suprafeŃelor pieselor pe care le verifică. exterioare şi interioare.2 mm. Precizia de prelucrare conŃine: – precizia dimensiunilor piesei reale (prelucrate) în raport cu dimensiunile din desenul de execuŃie.85 HRC. Tehnologia de execuŃie a elementelor de aşezare se realizează în special cu maşini unelte şi SDV-uri universale. Verificatoarele (calibrele). utilizând calibre de recepŃie. OŃelul folosit este OLC 15 care se cementează pe 0. de controlul tehnic de calitate. la controlul cu ajutorul calibrelor nu se poate stabili valoarea numerică a dimensiunii controlate. filetate.. toleranŃă la dimensiunile calibrelor fiind în general de 3-10 ori mai mică decât toleranŃa la diametrele pieselor verificate. formei şi poziŃiei reciproce a suprafeŃelor prelucrate faŃă de valorile lor nominale. 3. Se pot controla suprafeŃe cilindrice şi conice. sunt mijloace de măsurare şi control. utilizând calibre de fabricaŃie. – precizia formei geometrice (gradul de corespondenŃă a figurilor geometrice ale piesei reale faŃă de acelea ale piesei exacte). caneluri. care permit o rezistenŃă suficientă la suprafaŃă după călire şi revenire şi o tenacitate ridicată a restului de material. Materialele de execuŃie pentru elementele de aşezare sunt în general oŃelurile de cementare.. recomandându-se la producŃia de serie şi masă.– alegerea de soluŃii constructive de reazeme care să permită o execuŃie simplă şi o montare şi demontare uşoară pe corpul dispozitivului în caz de uzare.

. notate în ordinea descrescândă a preciziei (în ordinea crescândă a toleranŃei) cu numere.. sau la faza de realizare practică şi se numeşte precizie tehnologică. prevede 18 trepte de „precizie“. Trebuie combătută tendinŃa de a prescrie precizii mai ridicate decât este necesar. Alegerea preciziei cu cese se execută piesele este de mare importanŃă. În acest scop s-a introdus noŃiunea de precizie economică.7. Tabelul 3. 1 .). Sistemul ISO (International Organisation for Standardisation). reglementat prin 11 standarde. turnate etc.7 Alegerea treptelor de precizie Domeniul de utilizare Precizia ISO Mecanica de precizie 01 – 0 ConstrucŃia de SDV-uri 1–4 ConstrucŃia de maşini şi aparate electrice 5–9 Piese cu dimensiuni libere (forjate.05 0.În funcŃie de etapele care se analizează. 0 . adoptat şi în Ńara noastră. 2 . precizia se referă la faza de proiectare şi se numeşte precizie funcŃională. Costul % 100 75 50 25 0 0. 73 . 16.13 Precizia execuŃiei [mm] Figura 3.02 0.10 0. STAS 8100-68. deoarece costul prelucrării variază foarte mult cu aceasta (figura 3.) 12 – 16 În tabelul 3. care se obŃine pentru un procedeu tehnologic în condiŃii normale de producŃie.17. domeniul de utilizare a treptelor de precizie ISO este indicat. astfel: 01 . se prezintă precizia economică pentru câteva procedee de prelucrare. în tabelul 3. informativ.. 3 . . VariaŃia costului prelucrării funcŃie de precizia de execuŃie În industria construcŃiilor de maşini şi aparate electrice.8.17.

...14 11.10 7.12 8.12 11.8 7 9...7 8.....8 Precizia economică la diferite procedee de prelucrare Procedeul de prelucrare mecanică Rabotare Burghiere Adâncire Alezare Broşare Frezare cilindrică şi frontală de degroşare de finisare de degroşare de finisare de degroşare de finisare de degroşare de finisare de degroşare de finisare foarte fină de degroşare de semifinisare de finisare cu diamant de degroşare de finisare foarte fină de degroşare de finisare foarte fină medie foarte fină cu tarod cu cuŃit prin rabotare prin frezare prin rectificare prealabilă medie foarte fină de finisare foarte fină Indice de precizie Economic 12.9 7 7 6 9...10 7.13 9..8 12 10.10 7.13 11.....10 8..7 7 7 6 7 6 Limita ce se obŃine 11 10 9 6 7 8 Strunjire interioară Rectificare rotundă 7 6 7 6 6 Rectificare plană 6 Honuire Filetare interioară Prelucrarea danturii 6 7 6 Lepuire 6 Rodare 6 74 ....9 12.Tabelul 3...........9 7..11 8.10 6.10 7 9..9 6...11 7....13 11..........9 8..

Erorile întâmplătoare sunt provocate de: imprecizia fixării piesei. Erorile care apar ca urmare a oscilaŃiilor proceselor fizico-chimice ale producŃiei se pot subîmpărŃi în: .constructive .3. Prin precizia de prelucrare (executare) se înŃelege gradul coresponden-Ńei caracteristicilor obŃinute a pieselor sau subansamblelor maşinilor electrice funcŃie de condiŃiile tehnice date. Erorile de producŃie la rândul lor. de inconstanŃa compoziŃiei materialelor utilizate şamd. în rotunjirea valorilor obŃinute. vibraŃii. de abaterile adausurilor. iar metoda statistică pe teoria probabilităŃilor şi statistică matematică. Analiza preciziei la proiectarea operaŃiilor de bază ale procesului tehnologic constă în studierea cauzelor apariŃiei erorilor şi mijloacelor eliminării şi preîntâmpinării lor. Erori de producŃie sunt acele erori care apar în procesul executării elementelor maşinilor electrice şi asamblării lor. 75 . sarcină) de exploatare şi unei insuficient de atentă verificare preliminară a proiectului constructiv al maşinii electrice înaintea lansării lui în producŃie.întâmplătoare. Erorile întâmplătoare sunt erori care au pentru diferitele elemente ale lotului valori diferite. Erori de fabricaŃie O caracteristică importantă a proceselor de producŃie este atingerea preciziei necesare a executării lor care se determină prin mărimile admise ale erorilor primare. în utilizarea datelor aproximative pentru diferiŃi coeficienŃi. proiectării şi elaborării înzestrării tehnologice pentru realizarea lor. Metoda de calcul se bazează pe folosirea dependenŃei matematice între mărimea erorii şi cauza ce o provoacă. se împart în: . al căror caracter de variaŃie nu poate fi determinat fără metode statistice. Erorile constructive sunt acele erori care apar în procesul proiectării maşinilor electrice.sistematice .8. Erorile sistematice sunt provocate de cauze care acŃionează determinat. Erorile constructive pot apare de asemenea ca rezultat al evidenŃierii insuficiente a condiŃiilor reale (temperatură. de neuniformitatea prelucrării. dispozitivelor. ToleranŃele de producŃie care caracterizează gradul preciziei produsului tehnologic se determină prin două metode: de calcul şi statistică. Cauzele acestor erori constau în înlocuirea formulelor precise cu unele aproximative. Valoarea acestor erori şi semnul deviaŃiei lor faŃă de valoarea nominală sunt constante în timp. Să examinăm factorii de bază ce provoacă erori de producŃie.de producŃie.

Pentru a se exclude influenŃa erorilor dispozitivului asupra preciziei de prelucrare a pieselor.Erori provocate de deformaŃiile în sistemul maşină-dispozitiv-piesă-sculă sub influenŃa forŃelor ce acŃionează asupra acestui sistem. 5.Erori provocate de deformări datorate temperaturii.Erori provocate de devieri conştient admise faŃă de schema precisă a procesului prelucrării. În erorile cauzate de imprecizia maşinilor. erorile profilului şabloanelor se reflectă asupra profilului piesei ce se prelucrează. sau când reglorul citeşte greşit dimensiunea indicată de instrumentul de măsură. dispozitivelor şi instrumentelor intră: erorile maşinilor unelte la mersul în gol. 76 . Trebuie avute în vedere de asemenea impreciziile care apar ca urmare a uzurii maşinilor. Erorile create de deformaŃiile sistemului maşină-dispozitiv-piesă-sculă (MDPS). InfluenŃa uneia sau altei imprecizii a maşinii asupra preciziei prelucrării (executării) se poate elimina într-o serie de cazuri. instrumentelor şi SDV-urilor. toate piesele din lotul respectiv vor avea în plus sau în minus această eroare sistematică de măsură. la reglarea la dimensiune a maşinii unelte. erorile SDV-urilor şi şabloanelor de copiat. 2. La prelucrarea pe maşini unelte de copiat. sub acŃiunea forŃei de tăiere. 3.Erori provocate de impreciziile utilajelor. Impreciziile admise ale maşinilor noi la mersul în gol (aşa numitele norme de precizie ale maşinilor) şi metodele încercării lor la precizie sunt expuse în normele şi standardele corespunzătoare. apar din cauză că acest sistem (MDPS) nu este absolut rigid. Impreciziile dispozitivelor în care sunt fixate piesele pentru prelucrare.Erorile sistematice în funcŃie de cauzele care le produc se pot împărŃi în grupele: 1. Preciziile admise ale dispozitivelor sunt de asemeni reglementate de către norme. Erorile cu caracter metodic sunt proprii metodei date de obŃinere a piesei şi sunt condiŃionate de imposibilitatea teoretică a asigurării preciziei date. 4. provoacă asupra pieselor o eroare sistematică. iar mărimea lor este aleasă astfel încât ele însumate cu alte toleranŃe să nu depăşească toleranŃa admisă. cu ajutorul compensatoarelor. Erorile provocate de deviaŃiile conştient admise faŃă de schema precisă a decurgerii procesului tehnologic pot să fie admise în acele cazuri când aceste abateri permit să se simplifice şi să se ieftinească procesul prelucrării.Erori metodice. Eroarea instrumentelor de măsură şi eroarea măsurării se reflectă în mod direct asupra preciziei de prelucrare. Sub acŃiunea eforturilor aplicate acestui sistem în el se petrec deformaŃii care sunt una din principalele cauze ale erorilor de prelucrare. În cazul când măsurarea se face cu un instrument uzat. constantă. dispozitivele se execută cu o precizie mai mare decât precizia impusă pieselor pentru care ele au fost construite.

detensionarea naturală sau artificială a pieselor înainte de prelucrarea mecanică prin aşchiere şi între operaŃii face parte integrantă din procesul tehnologic. care produce deformări termice ale sculelor şi pieselor prelucrate. Ele se produc în primul rând din cauza deformării neuniformităŃilor pe suprafaŃa de îmbinare. Ce rol are determinarea preciziei dimensionale a unui produs? 2. c) operaŃii de tratamente termice. c) oscilaŃiilor temperaturii din încăpere. Pentru eliminarea cât mai completă a tensiunilor interne se impune ca prelucrările de finisare să se facă cu adâncimi mici de aşchiere. Tensiunile interne pot apare în urma prelucrării prin aşchiere din cauza ecruisării suprafeŃei prelucrate. se pot calcula în principiu cu metodele obişnuite ale calculului rezistenŃei materialelor. Care sunt cele mai noi metode de analiză a preciziei dimensionale? 77 . b) operaŃii de prelucrare mecanică. deformaŃii ale diferitelor piese ale maşinilor şi dispozitivelor. sub acŃiunea eforturilor de strângere şi a eforturilor de tăiere şi de asemeni deformările pieselor maşinii şi dispozitivelor. Datorită influenŃei mari ce o pot avea tensiunile interne o problemă importantă a proceselor tehnologice de prelucrare este eliminarea lor. La prelucrarea prin rectificare este bine ca ultimele treceri să se facă în „gol“. Erorile provocate de deformările datorate temperaturii se produc sub acŃiunea: a) căldurii care se degajă prin frecările între diferitele piese ale maşinii. sudare. etc. Tensiunile interne pot apare la: a) operaŃii pregătitoare: turnare. Principalele cauze care provoacă deformaŃii în locurile de cuplare ale pieselor şi subansamblelor maşinii sunt deplasările elastice la îmbinări. De aceea. b)căldurii debitate în procesul tăierii. b) deformaŃii în locurile de cuplare ale pieselor şi subansamblelor. Din cauza acestor deformaŃii se schimbă dispunerea reciprocă a părŃilor maşinii ceea ce are mare influenŃă asupra preciziei prelucrării. Aceste tensiuni interne se redistribuie în timpul desfăşurării procesului tehnologic pe măsură ce prelucrarea se apropie de sfârşit.Toate deformaŃiile sistemului se pot împărŃi în două categorii: a) deformaŃii ale pieselor prelucrate. Pe baza noŃiunilor tehnice prezentate în capitolul „Precizia dimensională” şi pentru a verifica temeinicia cunoştiinŃelor studiate vă rog să răspundeŃi la următoarele întrebări: 1. Deformările pieselor prelucrate.. mai ales în urma prelucrării de degroşare. Tensiunile interne pot influenŃa atât de mult asupra preciziei de prelucrare şi aspra formei geometrice a pieselor încât nu trebuiesc neglijate la proiectarea produsului tehnologic.

9. Ce înŃelegeŃi prin bază: constructivă. 22. 34. 12. 17. de măsură sau tehnologică? Ce înŃelegeŃi prin eroare? ClasificaŃi erorile sistematice. 37. 20. 14. 36. 19. 7. 28. 29. 16. 8. 5. Care sunt cauzele erorilor sistematice? Care sunt cauzele erorilor întâmplătoare? Ce înŃelegeŃi prin cotă funcŃională? Ce înŃelegeŃi prin precizia de prelucrare? ClasificaŃi preciziile dimensionale. Ce înŃelegeŃi prin dimensiune nominală? Ce înŃelegeŃi prin dimensiune efectivă? Ce înŃelegeŃi prin dimensiune limită? Ce înŃelegeŃi prin abatere efectivă? Ce înŃelegeŃi prin abatere superioară? Ce înŃelegeŃi prin abatere inferioară? Ce înŃelegeŃi prin toleranŃă? Ce înŃelegeŃi prin câmp de toleranŃă? Ce înŃelegeŃi prin arbore? Ce înŃelegeŃi prin alezaj? Ce înŃelegeŃi prin asamblare cu joc? Ce înŃelegeŃi prin asamblare cu strângere? Ce înŃelegeŃi prin jocul asamblării? Ce înŃelegeŃi prin toleranŃa jocului? Ce înŃelegeŃi prin ajustaj cu joc? Ce înŃelegeŃi prin ajustaj cu strângere? Ce înŃelegeŃi prin ajustaj intermediar? Ce sisteme de toleranŃe cunoaşteŃi? Ce tip de sistem de toleranŃe este recomandat? Ce înŃelegeŃi prin linia zero? Ce înŃelegeŃi prin ISO? Câte poziŃii ale câmpurilor de toleranŃă prevede ISO? ExemplificaŃi. 10. 13. 6. 31. 35. 23. 38. 30. 11. 18. De ce depinde precizia unei prelucrări? Ce înŃelegeŃi printr-un lanŃ de dimensiuni? Ce lanŃuri de dimensiuni cunoaşteŃi? Ce abateri dimensionale cunoaşteŃi? Ce înŃelegeŃi prin rugozitatea unei suprafeŃe? DaŃi exemple de cotare. 24.3. 26. 39. 15. 25. 40. 4. 33. 21. 32. 27. Ce deformaŃii pot apare într-un proces de prelucrare? 78 . de cotare. Ce înŃelegeŃi prin bază? Ce rol are bazarea? ClasificaŃi bazele.

procesul tehnologic de realizare a obiectului producŃiei sau a părŃilor sale componente constă dintr-un complex de procese tehnologice particulare de execuŃie a pieselor şi subansamblelor. dacă o trecere se execută cu alt regim de aşchiere atunci trecerea respectivă devine fază. Procesele tehnologice particulare constau din operaŃii tehnologice separate. se îndepărtează câte un strat de material. forma piesei brute. O operaŃie poate fi constituită din una sau mai multe faze. cu o sculă sau cu un complet de scule cu un anumit regim de aşchiere.4. Într-o fază de prelucrare mecanică adaosul de prelucrare de pe suprafaŃa piesei (sau de pe suprafeŃele piesei. Piesa fixată în dispozitiv poate fi prelucrată într-una sau mai multe poziŃii faŃă de sculele cu care se face prelucrarea ei. Procesul tehnologic reprezintă acea parte a procesului de producŃie în decursul căreia variază starea calitativă a obiectului producŃiei sau a diferitelor părŃi componente ale acestuia (piese. OperaŃia tehnologică este elementul de bază al planificării industriale. reglare şi încercare. Pe baza însumării timpilor diferitelor operaŃii se determină necesarul de forŃă de muncă. Toate trecerile se execută cu acelaşi regim de aşchiere. dacă se prelucrează simultan mai multe suprafeŃe ale piesei) poate fi îndepărtat dintr-o singură trecere sau din mai multe treceri. de către unul sau câŃiva muncitori. OperaŃia tehnologică este acea parte a procesului tehnologic care se îndeplineşte neîntrerupt la un singur loc de muncă. OperaŃia se poate executa dintr-o singură aşezare sau din câteva aşezări ale piesei în dispozitiv sau pe masa maşinii. subansamble de orice ordin şi ansamblul general – produsul electrotehnic). procese tehnologice de asamblare. poziŃia relativă a pieselor sau realizează asamblarea lor. Faza este acea parte a operaŃiei în care se execută complet dintr-o singură aşezare şi poziŃionare a piesei o suprafaŃă sau mai multe suprafeŃe simultan. dimensiunile. se planifică încercarea utilajelor etc. PROCESE TEHNOLOGICE La executarea echipamentelor electrice. calitatea stratului superficial. La fiecare trecere a sculelor pe suprafaŃa (sau pe suprafeŃele) piesei care se prelucrează. 79 . a subansamblelor de orice ordin şi a reperelor se folosesc diferite procedee fizice şi chimice care modifică proprietăŃile materialelor. Din acest motiv. Această acŃiune de prindere a piesei în dispozitiv sau pe masa maşinii în vederea prelucrării sau asamblării face parte din operaŃia respectivă şi se numeşte aşezare. asupra unuia sau câtorva obiecte ale muncii.

Faza şi trecerea la rândul lor sunt formate din una sau mai multe mânuiri. În figura 4. 4. Materiile prime cuprifere oxidice şi sulf-oxidice. Procesul tehnologic de elaborare a cuprului Baza de materii prime necesare obŃinerii cuprului o constituie produsele miniere (70%) şi deşeurile industriale (30%). de asamblare. Ele sunt determinate în modul cel mai clar în prelucrările mecanice. cuprind următoarele etape principale: a) concentrarea prin flotaŃie. La elaborarea procesului tehnologic se stabilesc. Aceasta presupune determinarea volumului de muncă atât al procesului în ansamblu cât şi al părŃilor sale componente. de protecŃia suprafeŃei. Procedeele pirometalurgice. Mânuirea reprezintă totalitatea mişcărilor efectuate de muncitor în timpul desfăşurării lucrului. Pentru a exemplifica gama foarte largă de procese tehnologice utilizate la fabricarea echipamentelor electrice. vom prezenta câteva dintre acestea în acest capitol.1. pornind de la echipamentul existent cele mai avantajoase regimuri ale îndeplinirii sale. c) topirea pentru mată: în cuptoare cu vatră. în cuptoare cu cuvă. f) rafinarea electrolitică a cuprului. hidro-electrometalurgice. pe utilaje. datorită concentraŃiei mari de Cu se prelucrează de regulă prin metoda pirometalurgică.1. Materiile prime cuprifere sulfuroase asigură cca 90% din producŃia mondială de cupru şi sunt prelucrate în principal prin metoda pirometalurgică. de impregnare.şi electrometalurgice. piro-hidro-electrometalurgice. 80 . respectiv prin procedee combinate: piro-electrometalurgice. Prelucrarea acestora se realizează prin procedee piro-. e) rafinarea termică a cuprului de convertor. care au în general un conŃinut scăzut de Cu. conŃinutul şi noŃiunea elementelor operaŃiei variază. în suspensie. procedeele pirometalurgice de obŃinere a cuprului. d) convertizarea matelor. hidro. În funcŃie de genul procesului tehnologic: de prelucrare dimensională. topire continuă într-un singur agregat. cel mai des folosite. se prelucrează în special prin metode hidro-metalurgice. b) prăjirea parŃială a concentratelor. sunt prezentate schematic. La fel şi deşeurile industriale. în cuptoare electrice.

ma. mată în cuptor cuvă Topire continuă Convertizare Cupru de convertizor (>98. 81 .3÷5% Cu) Sfărâmare şi concentrare Concentrate (10-40% Cu) (1) (4) (3) (2) Aglomerare (5) Prăjire Uscare Uscare Uscare Topire pt.Topire în tă în cuptor cu tă în cuptor suspensie vatră electric Mată (30-60% Cu) Topire pt.1.5% Cu) Rafinare termică (>99. Procedeele pirometalurgice de obŃinere a cuprului.MINEREURI SULFUROASE (0.Topire pt.99% Cu) Turnare în anozi Procedee uzuale Procedee rare Procedee în dezvoltare Rafinare electrolitică Turnare continuă SEMIFABRICATE Figura 4. ma.

c) purificarea soluŃiilor.99% Cu) Figura 4. este prezentat în figura 4.2.2. printr-un proces de topire în mediu reducător urmat de rafinarea în convertizoare şi eventual rafinarea electrolitică. fină. b) solubilitatea minereurilor. Fluxul tehnologic. etc. 82 . Deşeuri sărace (10-40% Cu) Cocs + SiO2 Prafuri volatile (50% Zn) Topire Cupru brut (70-85% Cu) Prafuri volatile stanioase 15-20% Cu Aliaje Cu-Sn (70-80% Cu) Convertizare Zgură convertizor Cuplu blister (>95% Cu) Rafinare termică ScoarŃe anodice Turnare în anozi Rafinare electrolitică Catozi (>99. Fluxul tehnologic de obŃinere a cuprului din deşeuri.). d) extracŃia cuprului din soluŃie. de obŃinere a cuprului din deşeuri. asemănător.Deşeurile industriale cuprifere se prelucrează. Procedeele hidrometalurgice de extracŃie a cuprului includ următoarele faze tehnologice: a) pregătirea minereurilor (sfărâmarea primară.

germaniu. adică mata reprezintă un produs intermediar în tehnologiile de obŃinere a cuprului. din soluŃie. a căror cantitate. – hexaflortitan-amoniac (NH4)2TiFl6. efectuate în site speciale cu excentric. la rafinarea electrolitică şi la extracŃia cuprului din soluŃii prin electroliză (procedeul electrochimic).) reprezintă o tehnologie modernă care oferă posibilitatea obŃinerea unor cantităŃi mari. precum şi alte sulfuri. Alaunul astfel obŃinut se prezintă sub formă de cristale foarte fine. oxizi (în special Fe3O4) etc. Alaunul se obŃine din sulfat de aluminiu prin dizolvare în apă. prezentându-se sub forma unor cristale aciculare roşii. în care se barbotează amoniac. ReacŃia de formare a alaunului are loc la 100 °C. diferind doar prin colorantul utilizat. fiind coroziv. Adausuri de culoare – trioxidul de crom (CrO3) se utilizează ca adaus de culoare de bază la rubin. safir şi rubin (pentru realizarea lagărelor din construcŃia de aparate electrice şi ceasornicărie. Materia primă – alaunul (aluminiu amoniacal – sulfat dublu de Al şi un metal alcalin – Al2(NH4)(SO4)4⋅24H2O).2. Creşterea artificială a cristalelor (din topitură.). alb strălucitoare.a. de mare precizie. operaŃie efectuată în cuptoare electrice cu rezistenŃe pe suport ceramic şi cernere. arsenura de galiu (folosite în industria semiconductoarelor). 4.. Urmează un proces tehnologic de deshidratare a alaunului la 200-250 °C. etc. în principal de sulfuri de cupru (Cu2S) şi fier (FeS). diamant (pentru scule speciale) etc. a laserelor. cămaşă de încălzire-răcire cu aducŃie pentru amoniac. metale nobile. 83 . se întrebuinŃează ca adaus de culoare de baza la safir. în locuri uscate. prezentându-se sub formă de cristale albe. care se păstrează în vase de sticlă. calcinare. înlocuind cristalele naturale. timp de 2 minute. cuarŃ. la 1040 °C. la preŃ de cost rezonabil a cristalelor de siliciu. Se exemplifică în continuare procesul tehnologic de obŃinere din safir artificial a unui lagăr utilizat pentru menŃinerea echipajului mobil din construcŃia unor aparate de măsură analogice. Utilajul pentru prepararea alaunului este format dintr-un recipient. a substratului pentru circuitele integrate de calitate superioară. ş. Procesul tehnologic de confecŃionare a cristalelor artificiale Cristalele artificiale sunt larg folosite în industria electrotehnică (şi nu numai). Safirul şi rubinul au aceeaşi componenŃă chimică.Se menŃionează că mata reprezintă o soluŃie complexă. din vapori. a lămpilor cu vapori de sodiu.Procedeele electrometalurgice sunt utilizate la topirea pentru mată a concentratelor de Cu în cuptoare electrice cu arc (procedeul electrotermic). cu valvă de admisie-evacuare aburi sau apă şi un agitator. varietate şi preŃuri de cost grevează mult opŃiunile pentru folosirea lor. niobit de litiu (pentru obŃinerea rezonanŃelor acustice).

Lagărele prismatice obŃinute sunt găurite conic cu tarod cu vârf de diamant sau străpunse cu lasere. impurificării materiei prime etc.5 × 1. putând apărea rebuturi datorită excentricităŃii plasării sâmburelui faŃă de flacără. pătrate. bare cu diverse secŃiuni (circulare.). muchiile şi colŃurile trebuind să fie perfect tăiate.3. Un sistem de ecrane. Ritmul de picurare este de 40-45 doze/minut.). iar a diamantului 10 (Scara Moah). feŃele. colmatării sitei din buncăr. permiŃând atingerea temperaturii de 2050 °C. depunându-se în jurul unui sâmbure de safir (amorsă) fixat de suport ca un adeziv (amestec de electrocorindon (două cincimi) cu o argilă foarte fină (caolin)). în lungime de până la 1. precizia de formă şi dimensională fiind necesară în scopul asigurării unei frecări cât mai mici a axului de oŃel în lagărul de safir (figura 4. Se pot realiza cu această instalaŃie cristale de safir cu profil exterior în formă de tuburi. ceea ce duce la un consum ridicat de scule în procesul de tăiere. Încălzitorul de grafit.5 × 30 mm. Cristalul de safir astfel obŃinut se debitează prin tăieri succesive în forme cilindrice sau prismatice. SămânŃa de cristal (amorsa) are dimensiunile de 1. Prin debitare se folosesc discuri de cupru imprimate cu un material abraziv foarte dur (pulbere de diamant). Incinta instalaŃiei este vidată la 10–4-10–5 torr. variaŃiei vitezei de tragere a cristalului din flacără. Se menŃionează că duritatea safirului este 9. operaŃie urmată de calibrarea şi şlefuirea găurilor.Procesul tehnologic folosit pentru obŃinerea artificială a cristalelor este creşterea safirului din topitură. Sâmburele de safir are dimensiunile 20 × 3 × 3 mm. 84 . de construcŃie specială.5 m. un mecanism de tragere pe verticală asigură coborârea mandrinei de prindere a amorsei astfel încât aceasta să atingă partea superioară a generatorului de formă. Creşterea durează aproximativ 4 ore. confecŃionate din molibden şi grafit înconjură încălzitorul în scopul asigurării unui gradient optim de temperatură la interfaŃa de creştere a cristalului şi a asigurării unor pierderi reduse de căldură. reducând manopera necesară tăierii şi prelucrării cristalelor. pe măsura creşterii acestuia. permiŃând tragerea cristalului funcŃie de condiŃiile de creştere. triunghiulare etc. iar creuzetul are înălŃimea de 55-65 mm şi diametrul 52-60 mm. are puterea de 8 kW. ObŃinerea cristalelor profilate de safir are în vedere realizarea unui profil cât mai apropiat de cel necesar în utilizare. obŃinut cu ajutorul unor ciocănele acŃionate mecanic ce cad pe buncărele ce conŃin pulberea de alaun. necesară topirii alaunului. Pulberea fină de alaun se topeşte prin picurare în flacără de oxigen şi hidrogen la 2050 °C pe un suport şamotat.

denumite ştanŃe. În timpul desfăşurării fazei elastice.. ca operaŃie tehnologică are ca scop separarea unor părŃi din materialul ce se prelucrează. apare o uşoare deformare plastică. iar în zona muchiei tăietoare a părŃii fixe.4.05 ∅ 2 +0.forfecare. Tăierea se poate face pe un contur deschis sau închis.R0. Lagăr cu concavitate sferică. Forfecarea realizează suprafaŃa de rupere cu ajutorul a două tăişuri asociate (cuŃitele 1 şi 2 din figura 4.ştanŃare.). Spre sfârşitul acestei faze.3. locală.75±0. ŞtanŃarea se execută cu ajutorul unor scule speciale.05 R0. Faza de forfecare apare ca urmare a creşterii tensiunilor zonale ce rezultă în urma pătrunderii poansonului în metal şi începe din momentul apariŃiei microfisurilor şi macrofisurilor în zona învecinată muchiilor tăietoare. Tăierea se poate face prin: . În spaŃiul dintre poanson şi placa tăietoare. metalul este solicitat la compresiune şi încovoiere. 85 . care au două părŃi principale: placa tăietoare (PT) şi poansonul (P).4) ale maşinilor unelte numite foarfeci. Procesul de tăiere are trei faze caracteristice: faza de deformare elastică.05–0.05 0.1 1–0. .3.03 − 0 02 0.3+0. Procesul tehnologic de tăiere Tăierea. Faza deformaŃiilor plastice apare după ce poansonul pătrunde pe o anumită adâncime pe materialul de ştanŃat. în deschiderea plăcii tăietoare. faza deformaŃiilor plastice şi faza de forfecare (figura 4. iar în metal sunt create condiŃii pentru apariŃia microfisurilor de forfecare. tensiunile din apropierea muchilor tăietoare ating valorile maxime de rezistenŃă la forfecare.01 −0 05 Figura 4.. 4. materialul este intens solicitat la tracŃiune şi încovoiere.

deformarea plastică atunci când cuŃitele pătrund la adâncimea hc= (0.5.faza de deformare plastică.01.1. producând ruperea materialului înainte ca poansonul să străbată întreaga grosime a tablei. Deplasarea poansonului. Calitatea suprafeŃei obŃinute prin tăiere. s . (figura 4. b – deformaŃii plastice.).15. Fazele procesului de tăiere sau ştanŃare a – deformaŃii elastice.0.) Unde: F . c– formarea microfisurilor şi forfecarea materialului. 86 hp .grosimea materialului în mm. τf . .faza de rupere având suprafaŃa rugoasă. pune în evidenŃă cele trei faze ale procesului de tăiere: .. Fisurile se propagă în straturile adânci ale metalului cu viteză mai mare decât cea de pătrundere a poansonului. l . La forfecare se lasă jocul U care se consideră optim Uopt=(0.rezistenŃa la forfecare.. în continuare are ca scop desprinderea completă a părŃii desprinse de restul materialului.. în daN/mm2. ForŃele de tăiere se calculează pentru foarfecele cu cuŃite paralele cu relaŃiile: F=l·s·τf [daN] (4. în daN.7) s.2) s. .1.. 0.0.a b c Figura 4. în care s este grosimea tablelor şi forfecare când pătrunderea cuŃitelor este h ≈ (0..4) s.rotunjirea marginilor superioare şi inferioare.. ale părŃii detaşate corespunde fazei deformaŃiei elastice.este forŃa de tăiere. Deformarea elastică apare la atingerea tablelor de către cuŃite.lungimea de tăiere în mm.4.

5. tăierea făcându-se după un contur închis. 5° se strânge tabla cu forŃa F şi se reduce d prin unghiul de degajare γ= 5. Perforarea este prelucrarea prin tăiere prin care se realizează un gol după un contur închis în interiorul materialului. Decuparea poate fi exemplificată prin ştanŃarea tolelor pentru maşini electrice din tablă silicioasă. Se taie astfel conturul sau contururile pieselor fabricate. Pentru a realiza αD = 4 . ŞliŃuirea ocupă un loc intermediar între retezare şi decupare. Procesul de tăiere prin ştanŃare este analog cu tăierea la foarfeci. Procesul tăierii cu foarfecele (a) şi schema forŃelor (b).). Decuparea este prelucrarea prin tăiere pentru separarea completă a unor semifabricate sau piese de restul materialului. . partea desprinsă constituind deşeul.. Această operaŃie este folosită la unele din variantele tehnologice de execuŃie a tolelor pentru maşini electrice şi la ştanŃarea crestăturilor deschise. Retezarea este operaŃia de prelucrare prin tăiere prin care se separă o parte dintr-un material după un contur deschis (drept sau curb).20°. . Se obŃine astfel conturul interior al piesei.d δ F T d F T b) D a) Figura 4.. (figura 4. datorită forŃei de forfecare F aflate la distanŃa d faŃă de planul de forfecare. Prin decupare se obŃine conturul exterior al piesei. 87 .6. La tăierea cu foarfecele apare momentul de răsturnare M=F·d. decuparea. şliŃuirea şi perforarea. muchiile tăietoare ale poansonului şi plăcii tăietoare putând fi considerate ca nişte muchii de cuŃit cu o configuraŃie specială. Princpalele operaŃii de ştanŃare folosite în producŃia electrotehnică sunt: retezarea. Partea desprinsă reprezintă piesa iar partea cu goluri – deşeul. Acest moment roteşte tabla cu unghiul αC. ia naştere forŃa T de distanŃare a cuŃitelor cu mărirea jocului faŃă de Uopt şi înrăutăŃirea calităŃii suprafeŃei tăiate.

perimetrul piesei.) şi de factorii legaŃi de construcŃia matriŃei dintre care cel mai important este jocul z dintre muchiile tăietoare ale poansonului şi plăcii tăietoare. care pot duce la spargerea acestuia. 88 . forŃa de tăiere se majorează cu (4-6)% şi cu (6-22)%.7. SuprafaŃa de forfecare nu este netedă iar împingerea materialului în matriŃă necesită eforturi mari.) unde: F .Berbecul presei h=0 Poanson Material ∆h Placă tăietoare Masa presei Figura 4. de uzura cuŃitelor şi de neuniformităŃile grosimii tablei. Ńinând seama de toate contururile exterioare şi interioare ştanŃate la operaŃia respectivă. În general valoarea jocului este de (4-18)% din grosimea materialului. în al doilea caz.6. s . τ . Valoarea jocului z dintre poanson şi placa tăietoare are mare influenŃă asupra calităŃii pieselor şi durabilităŃii ştanŃelor.rezistenŃa de rupere la forfecare. ForŃele de frecare mari. respectiv pentru eliminarea materialului din matriŃă. conduc la uzura rapidă a matriŃei. iar pentru tolele ştanŃate din tablă silicioasă jocul se reduce la (6-7)%.2. Pentru alegerea presei se consideră valoarea: F`≥1. Schema procesului de tăiere prin ştanŃare Procesul de ştanŃare este influenŃat de factori legaŃi de material (proprietăŃi mecanice. care iau naştere. grosime etc. Din cauza forŃelor de frecare care iau naştere între material şi matriŃă este necesar să se aplice o forŃă suplimentară pentru desprinderea materialului de pe poanson.grosimea metalului. Valoarea forŃei de ştanŃare pentru muchii de tăiere paralele este dată de relaŃia: F=P·s·τ (4. P . Dacă jocul este prea mic direcŃiile fisurilor care pornesc de la muchiile tăietoare ale poansonului şi plăcii tăietoare. În primul caz.este forŃa de tăiere în [daN].3 F care Ńine seama de efectul solicitărilor la încovoiere. Placa tăietoare se construieşte în una din variantele reprezentate în figura 4. nu coincid. În cazul în care jocul este prea mare piesa se deformează şi se observă bavuri exagerate.

b. Elementele active ale matriŃelor sunt supuse unor solicitări cu şocuri.matriŃe cu ghidare. decupare. Pentru piese de foarte mare serie (ca de exemplu tole din tablă silicioasă) este nevoie de o durată de viaŃă foarte mare şi placa tăietoare se echipează în zona de tăiere cu armături din aliaje dure (arbură de wolfram). b) Din punct de vedere constructiv matriŃele se clasifică în: . o intensă concentrare a tensiunilor pe muchiile sau suprafeŃele active. Astfel: pentru grosimi mai mici de 0.a. unghiul degajării conice se execută între 45’ şi 1°30’. Unghiul α are valori cuprinse între 3-5°.după felul avansului şi aşezării semifabricatului. perforare). grosimi cuprinse între 0. c) Din punct de vedere al modului de exploatare matriŃele se clasifică: . De aceea poansoanele şi plăcile tăietoare se execută din oŃel carbon se scule în cazul când au o formă simplă şi din oŃeluri de scule aliate cu crom în cazul când au o formă complicată. MatriŃe simple (unioperaŃionale): 2.după felul de scoatere a pieselor ştanŃate. 89 h h . . Deoarece placa activă conică la reascuŃire îşi măreşte dimensiunile.7.h α α a β b γ c Figura 4.după numărul operaŃiilor executate simultan la o lovitură a berbecului presei. . şliŃuire.după procedeul folosit la înlăturarea deşeurilor. depinde în funcŃie de grosimea materialului care urmează a fi ştanŃat.5-5mm. matriŃe cu înaintare sau cu pas. h=5-10mm. h=10-15mm. iar pentru executarea pieselor de grosimi 5-10 mm. Din acest punct de vedere distingem: 1. h=3-5 mm.matriŃe fără ghidare. Acestea din urmă urmă pot fi la rândul lor: 2.5 mm.după felul operaŃiei şi modul de combinare al acestora (matriŃe de tăiere: retezare. MatriŃele folosite se pot clasifica după diferite criterii: a) Din punct de vedere tehnologic: . Variantele constructive ale plăcii tăietoare ÎnălŃimea de lucru a plăcii tăietoare este h. prezentând totodată. matriŃe bloc. 2. MatriŃe combinate (multioperaŃionale). . .

în acesta apar tensiuni interne.8. Procesul alunecării şi maclării are loc în salturi. De remarcat că tensiunile normale nu provoacă deformaŃii plastice oricât ar fi de mari.4. considerată perpendicular pe direcŃia forŃei). . Deformarea plastică are la bază proprietatea corpurilor de a-şi schimba forma sub acŃiunea forŃelor exterioare.temperatura.b).gradul de deformare plastică. Această modificare. 3. care tind să-i modifice forma şi dimensiunile.8.4. Legea volumului constant. În urma procesului de deformare plastică volumul materialului rămâne practic constant: V0 = V1 = V2 = … = Vn = constant 2. asupra unui corp. În timpul deformării plastice. elementele de volum se vor deplasa în direcŃia în care ele întâlnesc cea mai mică rezistenŃă. materialul devine mai rezistent.structura materialului şi compoziŃia sa chimică. Procesul de deformare plastică are loc după planele cristalografice cu densitate maximă. având loc o rupere fragilă. Prin aplicarea unei forŃe exterioare F. funcŃie de deformaŃia relativă δ = ∆l/10.a) sau prin maclare (figura 4. Legea similitudinii. DeformaŃiile plastice sunt produse de tensiuni tangenŃiale. Legea rezistenŃei minime. şi datorită deformaŃiilor reŃelei cristaline şi fărâmiŃării cristalelor. Conform acestei legi. În urma procesului de deformare plastică. . lucrul mecanic consumat (W) pentru modificarea formei geometrice a corpurilor asemenea (confecŃionate din acelaşi material şi în condiŃii identice) este proporŃional cu volumele (V) sau greutăŃile (G) ale corpurilor: W1/W2=V1/V2=G1/G2= a3 ForŃele necesare deformării plastice sunt proporŃionale cu secŃiunile. Deformarea plastică se face prin alunecare (figura 4. fără să-şi distrugă integritatea. . care constituie plane de alunecare. trece prin diferite etape. 90 . care dacă depăşesc o anumită limită distrug materialul prin forfecare. părŃile elementare de volum se vor deplasa pe drumurile cele mai scurte.viteza de deformare. care reprezintă dependenŃa efortului specific σo = F/A0 (A0 fiind aria secŃiunii transversale a corpului asupra căruia acŃionează forŃa. Procesul de deformare plastică se supune unor legi dintre care cele mai importante sunt următoarele: 1. numită deformare. Procesul de deformare plastică este influenŃat de: . Procesul tehnologic de deformare la rece Procesul tehnologic de deformare la rece schimbă forma şi dimensiunile materialului prelucrat fără a produce o modificare importantă a masei acestuia.

de ordinul întâi.îndoirea – obŃinerea unei piese curbate dintr-un semifabricat plan. Între aceste două straturi. b . Legea echilibrării tensiunilor suplimentare. Deformarea plastică la rece se produce în matriŃe care au tot două părŃi. În urma îndoirii. Schema procesului de îndoire este prezentată în figura 4. care se echilibrează reciproc între zonele mari ale corpului supus deformării. se scurtează pe direcŃia longitudinală şi se întinde în direcŃie transversală. Repartizarea acestor tensiuni este neuniformă deoarece straturile deformate mai pronunŃat tind să tragă straturile vecine mai puŃin deformate. .fasonarea – schimbarea formei semifabricatului sau a piesei prin deformări locale de diferite forme. iar ultimele caută să împiedice deplasarea primelor. Straturile exterioare (din partea plăcii de îndoire) se întind în direcŃie longitudinală. a configuraŃiei sau a grosimii semifabricatului printr-o redistribuire a volumului şi printr-o anumită deplasare a masei de material. .de ordinul trei. straturile de metal din interiorul tablei se deformează în mod diferit: stratul de metal din interiorul unghiului de îndoire se comprimă.prin maclare 4.9. care se echilibrează în interiorul fiecărui grăunte. Forma lor permite deformarea materialului. În corpul deformat. . Aceste tensiuni se echilibrează reciproc după încetarea acŃiunii forŃelor exterioare. rămân tensiuni interne. fiind egală cu lungimea iniŃială a semifabricatului. . comprimându-se în direcŃie transversală. după comprimarea datorată acŃiunii forŃelor externe. . dar fără muchii tăietoare. Tensiunile remanente suplimentare sunt de trei categorii: . După forma pe care o capătă materialul după deformarea la rece distingem mai multe operaŃii: .P P P P P P P P P P P P b) a) Figura 4. care se echilibrează reciproc între doi sau mai mulŃi grăunŃi. Schema deformării plastice a . a cărui lungime rămâne neschimbată.prin alunecare. se află stratul neutru.8.de ordinul doi.formarea – modificarea profilului. 91 .ambutisarea – transformarea semifabricatelor plane în piese cave de diferite forme.

printr-una sau mai multe operaŃii succesive.11. determinată de plasticitatea materialului. partea exterioară îngustându-se. se produce o deformare puternică a acesteia în secŃiune transversală: grosimea tablei pe porŃiunea îndoită se micşorează mult. Ambutisarea se poate face fără inel de fixare (figura 4.11.11. 92 . Raza de îndoire are o valoare minimă admisibilă.b). După terminarea operaŃiei de îndoire. ForŃa pe care trebuie să o dezvolte presa pentru a executa ambutisarea piesei se determină însumând forŃa de ambutisare cu forŃa de strângere. prin care un semifabricat plat se transformă într-o piesă de formă cavă.9. nu se produc fisuri sau rupturi. deformaŃia elastică a piesei dispare şi dimensiunile ei se modifică faŃă de cele ce au fost determinate de forma poansonului.Linia neutră Figura 4. La dimensionarea poansonului se Ńine seama de acest fenomen de arcuire. Ambutisarea este prelucrarea prin deformare la rece. Principiul procesului de ambutisare este prezentat în figura 4. după cum se observă în secŃiunea din figura 4. sau cu inel de fixare (figura 4. În cursul îndoirii are loc o micşorare treptată a razei de curbură şi a distanŃelor dintre punctele de sprijin. cel mai solicitat.. La sfârşitul îndoirii. iar lăŃimea în interiorul îndoiturii creşte cu formarea unei curburi.9. Deformarea plastică la îndoire este însoŃită şi de o deformare elastică. Schema procesului de îndoire Când banda îndoită este îngustă. piesa capătă forma poansonului şi a plăcii de formare pe care se suprapune complet. până la care în stratul exterior. Fazele procesului de îndoire pot fi urmărite în figura 4. La înălŃimi relativ mari. Se ambutisează fără inel de fixare piese cu înălŃimea relativă h/d mică. ambutisarea fără inel conduce la formarea de cute pe suprafaŃa laterală sau pe flanşa piesei şi eventual la rupturi.a).10.

O problemă importantă la procesul tehnologic de ambutisare este cea a ambutisărilor succesive (figura 4.10. în general. Diametrul discului (semifabricatului) se determină din egalitatea volumelor discului şi a piesei de ambutisat. este circulară. Fazele procesului de îndoire Forma discului. nu se poate trece dintr-o singură ambutisare de la diametrul semifabricatului la diametrul piesei.11.12.). Schema procesului de ambutisare a) fără inel de fixare. F2 F3 R R 2 d1 a) d1 b) R R 2 F2 F3 Figura 4. b) cu inel de fixare 93 . în cazul când piesa de ambutisat este un corp de revoluŃie. Ea se utilizează datorită faptului că.a) b) c) Figura 4. La ambutisarea fără subŃiere se egalează aria discului cu aria totală a piesei.

ca urmare a vibraŃiilor sau eforturilor electromagnetice. Procesul tehnologic de impregnare Impregnarea bobinelor constă în umplerea cu lac electroizolant a porilor izolaŃiei şi a golurilor ocupate de aer în bobinaj.5.mărirea stabilităŃii la umezeală. 4. Prin această operaŃie se obŃine: . mătase) prin umplerea porilor izolaŃiei.12.impregnarea – operaŃie care se efectuează la bobinele aparatelor electrice – prin scufundare în lac electroizolant. Procesul tehnologic de impregnare cuprinde trei etape principale: . a cărei existenŃă împiedică pătrunderea completă a compoziŃiei de impregnare în porii izolaŃiei. . Ambutisări succesive ÎnălŃimea rezultată la piesa finală trebuie să includă adaosul necesar pentru tunderea marginilor. . . în special la bobinele cu conductori izolaŃi cu fibre vegetale (bumbac.uscarea preliminară pentru îndepărtarea umidităŃii.mărirea rezistenŃei mecanice a bobinei eliminând posibilitatea deplasării spirelor şi straturilor. . .mărirea conductibilităŃii şi stabilităŃii termice prin umplerea golurilor de aer cu compoziŃia de impregnare care se solidifică. Diametrul semifabricatului se va dimensiona Ńinând seama de acest adaos.uscarea finală în timpul căreia se realizează polimerizarea răşinii şi evaporarea solventului.mărirea rigidităŃii dielectrice a ansamblului prin acelaşi efect de umplere a golurilor existente între spire.d1 d2 dn D Figura 4. 94 .

durata aproximativă 10 minute). în autoclavă şi se usucă sub vid (600 mm Hg.se usucă şi se produce polimerizarea lacului – în cuptor timp de 10h. p [bar] 6 1 10 min. 30 min.se evacuează lacul în rezervorul de lac.se introduc bobinele.Pentru bobinele ce urmează a lucra în condiŃii grele impregnarea se face în vid şi sub presiune. realizându-se o suprapresiune de 4-6 atm timp de 15-30 minute.se scurge surplusul de lac de pe bobine. rezistenŃa de izolaŃie creşte.13.se închide robinetul de vidare şi se deschide cel de la compresor.uscare nare polimerizare timp timp Figura 4. . . 95 .se scot bobinele din autoclavă. Procesul tehnologic de impregnare se desfăşoară astfel: . 10 h temp.13. 60 ambiantă uscare impreg. În acest timp lacul umple golurile bobinajului. În figura 4. s-au prezentat diagramele presiunii şi temperaturii în timpul procesului tehnologic de impregnare. În această fază se menŃine vidul. la 120oC. [°C] 120 temp. . .Caracteristicile procesului de impregnare în vid şi sub presiune. . .14 s-a prezentat variaŃia rezistenŃei de izolaŃie şi a temperaturii în funcŃie de timp.se introduce lacul (prin aspiraŃie) preâncălzit la 60o până ce acoperă complet bobinele. Se observă că pe măsură ce se produce uscarea (şi polimerizarea) lacului. atingând o valoare de stabilizare. aşezate în site. Controlul procesului de uscare se face prin măsurarea rezistenŃei de izolaŃie. În figura 4. prin această mrtodă se micşorează durata operaŃiei şi deci creşte productivitatea.

14. Prin adăugarea unui întăritor. în acest caz. Încălzirea se realizează fie cu radiaŃii infraroşii. fie prin racordarea directă a bobinajului la o sursă de tensiune – căldura dezvoltându-se prin efect Joule-Lenz. Amestecul de răşină – întăritor este picurat cu ajutorul unor duze pe înfăşurarea menŃinută (odată cu miezul) înclinată şi rotită cu circa 30 rotaŃii/minut. Timpul mic de întărire al materialului a permis automatizarea instalaŃiei de impregnare şi integrarea procedeului în ritmul de fabricaŃie al benzilor tehnologice. deoarece permite un reglaj mai fin al încălzirii şi o economie considerabilă de energie. Cel de-al doilea procedeu este superior. ReacŃiile de formare ale macromoleculelor se petrec fără degajarea de produşi lichizi sau gazoşi astfel încât nu se produc goluri şi deci nu este necesară aplicarea suprapresiunii. deoarece se încălzeşte numai bobinajul şi nu întreaga masă a pachetului de tole. Densitatea de curent. Energia calorică a bobinajului facilitează întărirea răşinii. Se dozează şi se amestecă numai atâta răşină. metoda de impregnare prin picurare constă în următoarele: amestecul de răşină – întăritor se aplică sub formă de picături sau jet pe bobinajul în rotaŃie. câtă este necesară pentru umplerea completă a bobinajului. este de aproximativ 15 A/mm2. Lacurile de impregnare fără solvent se solidifică practic fără contracŃie volumetrică. Viteza de picurare a răşinii se alege astfel ca bobinajul să poată primi întreaga cantitate picurată. υ temperatura RezistenŃa de izolaŃie t Figura 4. Răşina ajunge imediat la temperatura bobinajului. devine mai fluidă şi este dispersată din cauza mişcării de rotaŃie peste întreg bobinajul. R.Odată cu folosirea lacurilor de impregnare fără solvent. s-a dezvoltat un proces tehnologic modern „impregnarea prin picurare“. lacul de impregnare pe bază de răşini epoxidice sau poliesterice se solidifică în urma unor reacŃii chimice. VariaŃia rezistenŃei de izolaŃie şi temperatura în timp Principial. 96 . preîncălzit.

. rotit în continuare şi încălzit atâta timp până când întreg amestecul se întăreşte. În figura 4. 97 . principale şi auxiliare.16. raportul răşină-întăritor şi temperatura înfăşurărilor. În figura 4.etapa a III – a – uscarea lacului de impregnare. Impregnarea prin picurare poate fi făcută într-un singur tact (simplă) sau în mai multe (multiplă). tipul de înfăşurare şi de izolaŃie). pentru picurare. este reprezentat principial procedeul de picurare în trei timpi.După picurare. corelate cu caracteristicile pachetului bobinat (diametral şi lungimea acestuia. sau la statoare cu mai multe bobinaje. 100% Figura 4. Deci. este reprezentat principial procedeul de picurare întrun tact pentru statorul unui motor electric.15.etapa I – a – preîncălzirea bobinajului. . care cer o repartiŃie mai bună a răşinii (de exemplu. subansamblul este adus în poziŃie orizontală. factoral de umplere al crestăturii. temperatura înfăşurărilor depind de tipul răşinii şi al întăritorului. ca de exemplu. Durata de picurare. Factorii ce influenŃează procedeul de impregnare prin picurare sunt: natura materialelor utilizate pentru izolaŃia maşinii. la motoarele pentru maşinile de spălat). în procesul tehnologic de impregnare prin picurare se pot distinge trei etape: . debitul de răşină-întăritor.15 Principiul procedeului de picurare într-un tact Picurarea multiplă se aplică pentru înfăşurările mai mari sau pentru construcŃii mai complicate de bobinaje.etapa a II – a – impregnarea prin picurare. la motoare monofazate cu bobinaje separate.

uneori se realizează înglobarea acestora în răşini de turnare. Răşinile epoxidice au o proporŃie de amestec de circa 100:30. de obicei. Răşinile poliesterice sunt. ar produce dizolvarea izolaŃiei sârmei bobinajului. La folosirea materialelor uzuale ca izolaŃie de crestătură şi pentru capetele de bobină trebuie avut în vedere că nu se poate obŃine o uscare completă a materialelor higroscopice în timpul scurt de preîncălzire. Principiul procedeului de picurare în trei timpi. sau acestea se vor depozita în încăperi uscate.Figura 4. întăritor şi accelerator. ProporŃia prescrisă de producător va fi respectată cu stricteŃe în limita toleranŃelor indicate. Se vor alege deci. materiale puŃin higroscopice. Numai astfel se vor obŃine calităŃile optime ale impregnării. Multe defecte apărute în exploatare au ca motiv dizolvarea izolaŃiei prin surplusul de întăritor (producându-se scurtcircuit între faze).16. Materialele folosite pentru impregnarea prin picurare sunt amestecuri complexe de răşină. formate din două componente. 98 . în final rezultând o proporŃie de amestec 1:1. care se livrează de obicei separat. A şi B care au fost amestecate de fabricant cu un accelerator. În figura 4. Componenta A este de obicei sensibilă la temperatură şi razele solare şi trebuie deci păstrată în bune condiŃii (la rece şi întuneric). Pentru a se mări rezistenŃa bobinelor faŃă de agresivitatea mediului ambiant. Se folosesc răşini epoxidice sau poliesterice. Componentele sunt livrate separat. Încălzirea bobinajului se face prin efect Joule-Lenz sau prin radiaŃii infraroşii.17 este reprezentată curba de variaŃie a temperaturii la impregnarea prin picurare a rotoarelor cu răşini epoxidice (1) sau poliesterice (2). care rămânând în exces. Se va evita un surplus de întăritor.

desfacerea formelor şi răcirea liberă.6. O răşină este termoplastică dacă supusă acŃiunii căldurii nu-şi schimbă proprietăŃile chimice. sunt răşinile sintetice (epoxidice) care cumulează o serie de proprietăŃi fizice.preâncălzirea formelor de turnare.uscarea în vid (în autoclavă) a bobinelor de înglobat. În raport cu aceste operaŃii pot apare mici modificări în funcŃie de specificul instalaŃiei utilizate şi de caracteristicile constructive.turnarea răşinii în formele în care sunt introduse bobinele de înglobat.t [°C] 140 120 100 80 60 40 20 0 Preîncălzire 1 2 3 4 Picurare 5 6 Uscare 2 1 t [min.] 7 8 9 10 11 Figura 4. 99 .prepararea şarjei de turnare şi anume deshidratarea şi măcinarea materialului de umplutură. Răşinile sintetice se împart în două mari categorii: termoplastice şi termoreactive (termorigide). termice şi electrice superioare faŃă de celelalte categorii de materiale electroizolante. . . la ora actuală. ci suferă doar o înmuiere. funcŃionale ale produsului. chimice. OperaŃiile principale sunt: . degazarea amestecului.17. Procesul tehnologic este similar cu cel prezentat la paragraful privind tehnologia răşinilor de turnare. . . Procesele tehnologice ale materialelor electroizolante Cele mai utilizate materiale în tehnologiile de fabricare a pieselor electroizolante. . 4. ce-i permite a fi presată sau turnată. amestecul acestuia cu răşina şi întăritorul.tratamentul termic în cuptor (de exemplu 3h la 110oC) pentru întărirea răşinii. VariaŃia temperaturii la impregnarea prin picurare a rotoarelor cu răşină epoxidică (1) sau poliesterice (2).

porŃelan.5..2-2%). În industria electrotehnică răşinile de turnare au dobândit o largă utilizare.. nu sunt atacate de insecte sau mucegai. Caracteristicile tehnice ale răşinilor ARALDIT şi DINOX 10E..5 3.. – proprietăŃi dielectrice bune (rezistivitate de volum şi de suprafaŃă foarte ridicate).1. Datorită acestui fapt transformatoarele turnate în răşină au dimensiuni de gabarit mult mai mici decât cele ce utilizeazău materiale electroizolante clasice.155 3500... Tipul răşinii / Caracteristica RezistenŃa la tracŃiune RezistenŃa la încovoiere Modul de elasticitate Rezistivitatea de volum la 23 °C tg δ Constanta dielectrică ε Rigiditatea dielectrică Greutatea specifică U..... Totodată. Prima răşină termoreactivă – răşina epoxidică – a fost fabricată de firma elveŃiană CIBA sub denumirea de ARALDIT. în domeniul transformatoarelor de măsură. iar preŃul lor se reduce considerabil. Răşina sintetică are proprietăŃi mecanice şi electrice foarte bune şi poate îndeplini atât funcŃia de electroizolant cât şi pe cea de material de construcŃie. răşinile epoxidice absorb puŃină apă. Această caracteristică se explică prin faptul că răşinile epoxidice prezintă o fluiditate ce permite turnarea lor în forme.5 160. fără să fie necesare încălziri sau presiuni ridicate.M. – rezistenŃă mare la acŃiunea agenŃilor chimici (acizi.3900 1015 1 4.. în special.300 1.85 135.5 250. Tabelul 4.. lipire sau turnare...1..1..7. mediu salin. – contracŃia la răcire este redusă (0.8700 1015 1.. Ca principal dezavantaj al acestor răşini se menŃionează costul lor relativ ridicat. pentru realizarea profilului constructiv optim.7.. umiditate... – întărirea răşinii se face fără degajare de gaze. – rezistenŃa mecanică este bună.8 DINOX 110E anhidridă ftalică 78 9.. baze). N/mm2 N/mm2 N/mm2 ·cm % kV/cm Kg/dm3 ARALDIT F HY 957 75.13.8 Principalele proprietăŃi ale răşinilor epoxidice sunt: – prelucrabilitate uşoară. şi deci pot fi utilizate în codiŃii de mediu tropical. 100 .5.200 1. hârtie).5 6600. permiŃând o libertate de concepŃie mai largă decât materialele electroizolante tradiŃionale (ulei..O răşină este termoreactivă dacă supusă acŃiunii căldurii suferă o transformare chimică (întărire) ireversibilă.5. Răşinile epoxidice se pot diversifica în funcŃie de utilizare în: răşini de impregnare.

necesare la turnarea pieselor electroizolante de forme complicate. instalaŃii de vid etc. astfel încât cantităŃi neglijabile să determine o culoare stabilă. Cele mai utilizate materiale de umplutură sunt: cuarŃul. Materialele de umplutură. – coloranŃii. fac ca aceasta să devină casantă. Stabilitatea termică a acestor răşini. – materiale de umplutură. În figura 4. în sensul creşterii acesteia. pentru mărirea conductibilităŃii termice şi reducerea contracŃiilor. care dăunează proprietăŃilor răşinii. care nu trebuie să se descompună sub acŃiunea căldurii. la temperatura de fluidizare. Introducerea materialului de umplutură în răşina topită conduce şi la introducerea unei mari cantităŃi de aer. precum şi la etanşări şi înglobări în răşină a unor părŃi ale echipamentelor electrice. sau la unele impregnări. scăzând astfel tensiunile interne şi deci pericolul de fisurare. Utilajele pentru turnarea răşinilor epoxidice se împart în: utilaje pentru topirea răşinii. fibrele de sticlă ş.0. autoclave pentru amestecarea răşinii cu materialul de umplutură. azbestul. autoclave de turnare. crescând pericolul de fisurare. instalaŃii de încălzire.a. funcŃie de materialele de umplutură utilizate. mica. este între 155-180 °C. OperaŃia facilitează şi evacuarea amestecului spre dozator şi autoclava de turnare. 101 . Se folosesc drept coloranŃi oxidul de fier şi rodamina. vase de amestecare a răşinii cu întăritorul. Amestecarea răşinii cu întăritorul se face în stare topită. Răşinile epoxidice de turnare servesc la confecŃionarea prin turnare a unor piese izolante masive.Răşinile epoxidice cuprind în compoziŃia lor: – diluanŃi. scurtând astfel durata proceselor tehnologice. se adaugă la compoziŃia răşinii pentru a asigura o elasticitate sporită. fiind necesară o operaŃie de degazare forŃată a amestecului.1. executată în vid (0. precum şi a preŃului de cost.. dar trebuie să posede o putere de coloraŃie mare. – plastifianŃi şi felxibilizatorii. sau întăritorul. modifică viteza de întărire a răşinii. utilaje pentru pregătirea materialelor de umplutură. – acceleratorii (întăritorii).3 mmHg). pentru obŃinerea unei vâscozităŃi scăzute a răşinii. de menŃinere constantă a temperaturii. Întăritorii influenŃează însă negativ proprietăŃi mecanice şi electrice ale răşinii.18 se prezintă schematic fazele procesului tehnologic de turnare a răşinii epoxidice.. măcinat din se introduce sub forma de pulbere în răşina topită. dozatoare. DiluanŃii măresc contracŃiile la răcire. prin amestec în exces cu răşina epoxidică.

cu aproximativ 8 °C pe oră. o conicitate de 1-5° pentru uşurarea scoaterii piesei din formă. În vederea turnării se execută o serie de operaŃii de pregătire a formelor metalice cum sunt: – curăŃirea suprafeŃei care vine în contact cu răşina. Răcirea răşinii trebuie realizată lent. Tratamentul termic al răşinii se efectuează prin menŃinerea acesteia în formele de turnare timp de 3 ore la o temperatură de 110 °C. Al. – acoperirea cu demulanŃi. prin pensulare sau prin pulverizare. la piesele cilindrice. la o temperatură de 130 °C timp de o oră. – să asigure. Pentru a evita aderarea piesei electroizolate turnate la suprafaŃa formei. sau din policlorură de vinil. Am). – uscarea în etuvă. Formele de turnare trebuie să satisfacă următoarele cerinŃe: – să evite formarea incluziunilor de aer. 102 . Pprocesul tehnologic de turnare a răşinii epoxidice. urmată de spălări abundente.18. suprafaŃă ce se acoperă cu diluanŃi. la formele din Ol şi soluŃii de acid sulfuric la formele din Al sau Am). – suprafaŃa interioară a formei să fie prelucrată îngrijit. din răşini epoxidice. – să permită umplerea de jos în sus a formei. iar după desfacerea formelor timp de 10 ore la o temperatură de 120 °C. Formele utilizate la obŃinerea pieselor izolante din răşini epoxidice de turnare pot fi: metalice (Ol.Topirea răşinii Dozare t° Preîncălzire material de umplutură Dozare t° Topire întăritor vid Dozare t° t° Amestecarea răşinii vid cu material de umplutură Dozare Turnare Tratament termic t° vid Preîncălzire forme de turnare Figura 4. prin decapare chimică (cu hidroxizi de Na. evitând scurgerea răşinii fluide. – să fie etanşe.

recomandându-se. după un singur model. sau diamantate. 2 – incintă de turnare. sunt fragile la cald şi necesită o preîncălzire mai îndelungată datorită conductivităŃii termice mai reduse a răşinii comparativ cu metalul. pentru strunjire se utilizează scule confecŃionate din oŃel rapid. ci cu o uşoară rază de curbură. 7 – conductă de legături. Formele de răşini epoxidice se pot obŃine mai ieftin. 4 – poantou. Tăierea răşinilor cu fierăstrăul se poate executa numai la cele fără material de umplutură. 10 – robinet de aducŃie. din aliaje dure (carbură de tungten). Astfel.19. în număr nelimitat. 65 °C. Se recomandă ca sculele să nu aibă muchii prea ascuŃite. sau cu materiale de umplutură moi (talc). 6 – cilindru pneumatic. îndeosebi în cazul răşinilor cu materiale de umplutură dure (cuarŃ. Schema de principiu a instalaŃiei de turnare sub presiune (TSP) 1 – cochilă. 10 11 9 2 1 8 3 4 7 5 6 Figura 4. 103 . 5 – comandă pneumatică. 3 – cap de turnare. Piesele izolante executate din răşini epoxidice de turnare pot fi prelucrate prin aşchiere. 9 – incintă de amestec. 11 – robinet de presiune. preîncălzirea acestora în vederea filetării la cca. dar devine nerentabilă la fabricarea pieselor de serie mare. Filetarea pieselor din răşini epoxidice este o operaŃie dificil de executat. din cauza numărului mare de forme necesare tunării simultane.Utilizarea formelor metalice are avantajul unui mare număr de refolosiri a acestora. dar au dezavantajul că se pot utiliza de un număr limitat de ori (de ordinul zecilor). 8 – recipient intermediar de încălzire. Burgierea pieselor din răşină epixidică solicită puternic sculele utilizate. cu forme complicate şi voluminoase. care sunt de asemenea confecŃionate din oŃel rapid sau aliaje dure. ardezie).

solicitări mecanice etc. apoi poantoul (4) revine în poziŃia închis. – reproducerii exacte dimensionale a pieselor ce rezultă din cochilă. Răşinile de presare au o mare stabilitate dimensională.a. datorită simplicităŃii obŃinerii amestecului de turnare (la temperaturi moderate) şi reutilizării căldurii absorbite în corpul cochilei de turnare prin reacŃia externă la turnări repetate. Acesta are avantajul folosirii unor maşini de injectat fără piston mobil sau melc pentru introducerea masei în cochilă. Răşinile epoxidice de presare. Răşinile epoxidice de impregnare. Spre deosebire de răşinile epoxidice de turnare.). pe care le acoperă cu straturi subŃiri. datorită fluidităŃii lor excepŃionale în stare topită. deoarece a cest proces tehnologic prezintă avantajele: – fabricării de piese izolante în serie. urmată de unirea acestora prin presiune şi temperatură. – obŃinerea unor piese finite fără necesitatea unor prelucrări ulterioare. 104 . Prin procedeul TSP se realizează un progres important în tehnologia răşinilor de turnare. fără şocuri sau lovituri ş. datorită manevrării automate. rezultând produsele cu denumirea de „pertinax“ şi „textolit“. răşina umplând incinta (2). sau pentru umplerea formelor de dimensiuni foarte mici. Poantoul (4) se deplasează în poziŃia deschis prin comanda pneumatică (5). masa de turnare este menŃinută în recipientul (9) sub o presiune de 0. – consum energetic redus. obŃinerea de materiale stratificate. se folosesc în principal pentru înglobarea pieselor metalice. Datorită preŃului ridicat de cost se utilizează doar la construcŃia pieselor electroizolante utilizate în condiŃii grele de exploatare (temperatură. umiditate. realizate prin impregnarea materialului suport cu un liant. amestecul de turnare rămâne sub presiune. cele de presare nu introduc la răcire tensiuni interne intense. – durata mare de utilizare a cochilei. ciclul de fabricaŃie depinzând puŃin de mărimea formelor de turnare.Este cunoscut şi aplicat astăzi tot mai mult procedeul de turnare sub presiune a răşinilor epoxidice (TSP). prin reducerea duratei de imobilizare a cochilei. – micşorarea cheltuielilor de fabricaŃie datorită timpului de lucru mic ce revine la un reper şi a cheltuielilor de amortizare reduse. presiune. Până la apariŃia răşinilor epoxidice. alături de impregnarea bobinelor. capul de turnare (3) fiind adus spre cochila (1) cu ajutorul cilindrul pneumatic (6). Până la sfârşitul procesului de întărire. materialele stratificate se realizau pe bază de hârtie sau pânză. După umplere. au ca aplicaŃie specifică. Masa de turnare ajunge în recipientul (9) prin robinetul (10) prin absorbŃia cu vid. precum şi o bună rezistenŃă la solicitările climatului tropical umed.5-3 barr (robinetul 11 deschis). impregnate cu răşini formaldehidice.

2. Umplerea cochilelor sub vid cu masa de turnare la 15-20 barr 7. 1. După umplere-vidare. TURNARE CLASICĂ (sub vid) crt. manual 3. Introducerea cochilelor în recipiente de vacuum 5. – – – Procesul se repetă de la punctul 5 cu o perioadă de 15-45 minute 105 . Încălzirea recipientului de turnare sub vid şi a întregii instalaŃii de preparare la 120 °C şi menŃinerea temperaturii 4. Închiderea formei cu ajutorul acŃionării hidraulice şi pneumatice Umplerea cochilei cu .. de turnare la 1-4 barr MenŃinerea presiunii de 1-4 barr timp de 10-40 minute Deschiderea formelor cu dispozitivul hidraulic şi scoaterea piesei din cochilă Tratamentul termic al procesului decofrat în cuptoare etuvă 140 °C timp de 8-10 ore – 10. 13. Pregătire material 2. Montarea cochilelor pentru fiecare turnare în parte. 12. ComparaŃie între tehnologiile de turnare a răşinilor Nr. 11. Scoaterea cochilelor din recipientul de turnare şi trecerea lor în cuptoare de întărire MenŃinerea la temperatura de 120-130 °C timp de 3-4 ore în vederea întăririi Decofrarea cochilelor Tratament termic la 120 °C timp de 8-10 ore Prelucrări ulterioare pe produsul turnat Procesul se repetă de la punctul 2 cu o perioadă de cel puŃin 4-5 ore TURNARE PROCEDEUL TSP Pregătire material Montarea cochilei o singură dată pe platoul maşinii de turnat Încălzirea cochilei în mod continuu prin convecŃie pe platoul maşinii 9.Tabelul 4.. timp de 5-10 min 8. Umplerea sub vid cu masa de turnare la 15-20 barr 6.

Timp pentru prelucrări anterioare [min/buc] 7. Timpul după care este posibilă deschiderea cochilei [ore] 6. Procent de rebuturi 8. 106 . Caracteristicile tehnice ale celor două procedee de turnare Nr.3 – 1 25 Automatizat Mecanic Dinspre pereŃii cochilei spre interior respectiv spre orificiul de turnare Temperatura compoziŃiei Temperatura cochiliei Necesar de forme pentru a produce piese în greutate de 2 kg cu un ritm de 4 buc. care se aplică. fibre de sticlă sau azbest) obŃinându-se spre exemplu material stratificat „sticlotextolit“ sau „sticlostratitex“ . aceasta se poate acoperi cu substanŃe chimice pe bază de compuşi ai cromului. 2. crt. Caracteristica Turnare vid 115-125 °C 120-140 °C 30-40 Turnare TSP 25-40 °C 150-180 °C 1 (cochilă cu 4 cuburi) 4 0. Necesar de energie – % 9. în 1/2 h. Îndepărtarea ambalajului se realizează prin supunerea Ńesăturii la un tratament termic mai îndelungat. în general pentru obŃinerea unor materiale stratificate de serie mică şi constă în impregnarea Ńesăturii de sticlă cu o răşină epoxidică şi un agent de întărire adecvat.3. DirecŃia de formare a structurii spaŃiale de întărire 24 4 10-20 5-8 100 Subiectiv Manual Din interior spre exterior Prin introducerea răşinilor epoxidice în tehnologia de lucru s-au obŃinut materiale electroizolante stratificate cu proprietăŃi mecanice şi electrice superioare. 3. 4. bumbac. Suportul folosit pentru aceste materiale sunt fibrele organice sau anorganice (hârtie. Deoarece fibrele din care se execută Ńesăturile sunt acoperite în cursul procesului tehnologic de realizare a lor cu uleiuri emulsionate (ancolaj) şi alte emulsii (dextrină). 1. Umplerea formei 10. care micşorează puterea de adeziune a răşinii pe fibra de sticlă. Deschiderea-închiderea formei 11. alternat cu spălări cu apă. Pentru sporirea aderenŃei răşinii la Ńesătură. Pentru obŃinerea materialelor stratificate se utilizează două metode: a) Metoda umedă.Tabelul 4. Timp de prelucrare a 100 kg amestec [ore] 5. este necesară înlăturarea acestor emulsii înainte de realizarea impregnării.

în amestec cu alte răşini sau substanŃe. unde se evaporă solventul. łesăturile (preimprimate) alese se aşează în pachete. în care se introduce şi întăritorul. cu încălzire electrică şi cu un sistem de răcire cu apă pentru reglarea încălzirii. – un tratament termic ulterior presării. pe folia materialului suport. asigurându-se astfel o întindere cât mai bună. – o încălzire în timpul presării. se pretează la lipirea pieselor supuse în exploatare la temperaturi de până la 300 °C. funcŃie de conŃinutul de sticlă. preîncălzirea este necesară pentru a fluidiza răşina din materialul impregnat. cu materialul încă umed. sunt superioare celor ale răşinilor de turnare. se caută să se apropie cât mai mult coeficientul de dilatare termică a peliculei de adeziv de cel al peliculelor lipite. realizat timp de 8 ore la o temperatură de 160 °C. care se foloseşte pe scară largă. a căror vâscozitate poate varia mult. ConŃinutul optim de răşină este de cca.Presarea se face imediat după impregnare. deoarece oferă posibilitatea obŃinerii unor şarje mari şi chiar a depozitării timp de câteva luni a materialului impregnat înainte de a fi presat. prin care se îmbunătăŃesc caracteristicile mecanice. cât mai omogenă. Adezivii epoxidici. łesătura astfel impregnată se supune unei presiuni de cca. apoi se presează. de regulă se presează la o temperatură de 150 °C. Modificarea acestui coeficient se realizează prin modificarea cantităŃii de material de umplutură folosit. pentru întărirea completă a materialului stratificat. Se utilizează întăritori care la temperatura normală nu reacŃionează cu răşina. Întărirea definitivă a liantului şi obŃinerea unui material cu proprietăŃi optice se realizează printr-un tratament termic ulterior. Conform metodei. În cazul metodei uscate. se aplică un regim termic de circa 1-2 ore la 120 °C. Pentru asigurarea unei compoziŃii bune a adezivului. care depinde de tipul răşinii utilizate şi de tipul întăritorului. la o presiune de cca. urmat de o răcire treptată. cu o creştere şi cădere treptată a temperaturii pentru a evita deformările sau apariŃia fisurilor. 35-45%. fiind posibilă stocarea ei până la operaŃia de presare. b) Metoda uscată. iar Ńesătura rămâne uscată. Ńesătura de sticlă se impregnează în răşină dizolvată în prealabil într-un solvent adecvat. ProprietăŃile mecanice şi electrice ale materialelor stratificate obŃinute din răşini epoxidice. Tratamentul termic se aplică în trei etape: – o preîncălzire. Materialul impregnat la temperatura normală este trecut ulterior printr-un cuptor de uscare. când formele sunt încălzite pentru a determina întărirea imediată a răşinii şi evitarea scurgerii dintre foliile materialului suport. între 2 foi de tablă lustruite şi unse în prealabil cu un demulant. timp de 15 min. 107 . 3-5 barr. Spre exemplu rigiditatea dielectrică este mărită datorită prezenŃei suportului de sticlă. 20 barr la prese hidraulice multietajate. Adezivii epoxidici se prezintă sub forma unor lichide. necesară mai ales în cazul utilizării metodei umede. sau sub formă de prafuri sau corpuri solide.

pe bază de răşini epoxidice. fără a fi necesară utilizarea demulanŃilor. cum ar fi distanŃierele. Piesele electroizolante având ca suport pânza de sticlă şi realizate sub turnare sub vid prezintă proprietăŃile mecanice şi dielectrice foarte bune. tijele. ce permite extragerea dornului din interiorul cilindrului impregnat. mai ales pulberi de Ag. reglată prin reductorul de presiune al maşinii. – maşină de mandrinat. după care se centrează prin bride. Pentru confecŃionarea cilindrilor simpli. găurite. Se înfăşoară pânza pe dorn.Într-o serie de aplicaŃii în care aliajele şi metalele cu punct scăzut de topire nu dau rezultate satisfăcătoare sau nu pot fi folosite. După decofrare. camere de stingere. pârghiile. Se înfăşoară un strat de Ńesătură de sticlă. se utilizează amestecurile adezive. Se introduce dornul înfăşurat prin rotire în cochilă. filetate. cu rezultate favorabile în ceea ce priveşte etanşarea la uleiul mineral sau aerul comprimat şi rezistenŃa mecanică la presiunile ridicate ce apar la stingerea arcului electric. – maşini de înfăşurat cu presor drept. în care se introduce dornul metalic înfăşurat în Ńesătură de sticlă. – cochilă metalică. lăcuite şi vopsite.7 µm). cilindrii electroizolanŃi. lustruite. Ele se confecŃionează sub diverse forme. cu fir simplu sau dublu răsucit. adaosul de compuşi siliconici fiind sub 1%. piesele electroizolante se lasă timp de 20-25 ore la temperatura mediului ambiant pentru polimerizare. Pentru fabricarea unor piese electroizolante care intră în construcŃia echipamentelor electrice de înaltă tensiune. pânza de sticlă tip ROVING. Temperatura de lucru la turnare la rece a răşinii epoxidice este cuprinsă între 20-80 °C. utilizându-se forme din PVC. piesele rămânând în cochilă circa 6 ore. 108 . Procesul de turnare are loc la presiune normală. Materialul de bază este Ńesătura de sticlă. firele folosite la Ńesere având diametrul de (10-13. ca tije electroizolante. În Ńară a fost asimilată. cele mai uzuale fiind barele. cu o împletitură având un număr de ochiuri determinat pe unitatea de suprafaŃă. Piesele obŃinute prin acest procedeu pot fi strunjite. Procente mai mari duc la pierderea transparenŃei. pentru camerele de stingere se folosesc: – dornuri metalice. Ńevile. uniformă. după care lasă presorul cu o forŃă de 2 kgf/cm2. simple sau profilate. suporturile etc. pentru care nu se cere o precizie dimensională deosebită. tuburile şi plăcile şi se utilizează în principal în construcŃia întrerupătoarelor de medie şi înaltă tensiune. Utilizarea adezivilor epoxidici trebuie făcută cu discernământ având în vedere preŃul lor de cost ridicat. Pânza de sticlă trebuie să aibă o transparenŃă adecvată care să asigure impregnarea corectă. se utilizează cel mai frecvent procedeul turnării la rece a răşinilor epoxidice. cu un bogat conŃinut de pulberi metalice.

Acesta se poate datora fie: a) insuficientei fluidităŃi a răşinii (din cauza temperaturii prea scăzute sau a duratei prea lungi de amestecare). – Ansamblul platou-cochilă se introduce în cuptorul de polimerizare. cilindrul putând fi supus unor prelucrări mecanice ulterioare. remedierea acestor neetanşeităŃi este foarte dificilă. pentru o scurtă durată. unde se lasă pentru preîncălzire timp de 8 ore de la introducere. aceasta se introduce sub o presiune de 8 atm. Se retează la capete cilindrul brut după care se extrage dornul metalic. Cilindrii astfel pregătiŃi se introduc într-un vas cu apă.Procesul tehnologic comportă operaŃiile de preîncălzire. timp de 30 min. Înaintea de introducerea uleiului mineral are loc purjarea prealabilă (eliminarea bulelor de aer) pentru evitarea pericolului de explozie datorită compresibilităŃii aerului. – După terminarea umplerii cochilelor. Dintre abaterile şi defecŃiunile tehnologice ce pot apărea se amintesc: Impregnarea insuficientă cu răşină a ochiurilor pânzei de sticlă cu implicaŃii asupra etanşărilor. fie datorită nepătrunderii răşinii între ochiurile pânzei de sticlă. aplicate etanş. urmărindu-se dacă apar bule de aer. care se realizează astfel: – Se introduce platoul pe care sunt fixate cochilele în cuptor. – După obŃinerea vidului prescris se toarnă în cochile amestecul de 100 părŃi răşină şi 30 părŃi alhidridă. semn că există zone în care etanşarea nu este corespunzătoare. fie neetanşărilor de la armarea flanşelor sau capacelor. extracŃia realizându-se fără smucituri sau şocuri ce ar produce ruperea sau fisurarea cilindrilor. după care se scot din clopote. prin una din acestea cu un racord corespunzător se introduce aer comprimat la 4-6 atmosfere. 109 . – Se transportă ansamblul platou sub grinda de extragere unde se ancorează şi se extrag dornurile polimerizate. În general. Încercarea de tip la rezistenŃă mecanică a cilindrului izolant se realizează în tuneluri de beton armat. Pentru încercarea de serie a cilindrilor la etanşare. părŃile frontale se prevăd cu flanşe oarbe.. Această probă modelează regimul dinamic care apare în camera de stingere la deconectarea curenŃilor de scurtcircuit. b) calitatea necorespunzătoare a pânzei de sticlă (ochiuri prea mici sau prezenŃa unor enzime în Ńesătură). unde se lasă 40 de minute pentru stabilizarea temperaturii. la temperatura de 135 °C. după care se realizează operaŃia de vidare până la 50 torr. aproape imposibile. unde se menŃine timp de 14 h la temperatura de 135 °C. impregnare şi polimerizare. introducând ulei mineral sau apă la presiunea de 200 atmosfere. prin care se asigură acoperirea superficială cu un strat electroizolant stabil şi etanş la umezeală. – După preîncălzire se introduce platoul în clopote de turnare. Ultima operaŃie o constituie lăcuirea cilindrilor.

12 2-3. în proporŃie de 200% din greutatea răşinii. materialele de umplutură sunt talcul şi praful de cuarŃ (Un ≤ 30 kV).4. Se recomandă cântărirea înainte de impregnare cu refacerea corespunzătoare a înfăşurării. ceea ce atrage după sine o importantă reducere de greutate. Caracteristica Unit.c) vidului şi presiunii de lucru cu valori sau durată necorespunzătoare. ComparaŃie între proprietăŃile porŃelanului şi răşinilor epoxidice. ceea ce reduce considerabil rezistenŃa mecanică a cilindrului. răşina se toarnă în jurul unui cilindru de porŃelan. Tabelul 4. astfel ca izolatoarelor să nu fie uniform solicitate. etc. respectiv fibrele de sticlă pentru tensiuni de serviciu peste 30 kV.2 6-7 9. O altă defecŃiune poate apărea când cilindrul conŃine prea multă răşină şi puŃină pânză.5 1. Plăcile sub formă de discuri se prelucrează cu atenŃie astfel încât să nu prezinte exfolieri şi bavuri la margini.5 6-8 Greutate specifică RezistenŃa la şoc RezistenŃa la tracŃiune Materialul de umplutură în cazul răşinii cu întărire la cald. este praful de cuarŃ. care la lungimi mari conduce la înrăutăŃirea funcŃionării întreruptorului.5-8. Reducerea dimensiunilor izolatoarelor se poate accentua prin înglobarea în acestea a unor ecrane de dirijare a potenŃialului.2-1.7-1. – prin pretensionarea porŃelanului ca urmare a contracŃiei răşinii la întărire se măreşte rezistenŃa acestuia la presiunile ce apar în procesul de stingere a arcului electric. de măsură gf/cm3 cm kg/cm2 kgf/mm2 PorŃelan Răşină epoxidică cu material de fără material umplutură de umplutură 2. utilizat la fabricarea prin turnare a izolatoarelor de înaltă tensiune. În realizarea izolatoarelor lungi necesare întreruptoarelor. 110 .8 1.3 1. Pentru executarea camerelor de stingere pentru întreruptoare de medie şi înaltă tensiune. Din compararea caracteristicilor izolatoarelor din porŃelan şi din răşini epoxidice.8-2.2 7. Pentru obŃinerea izolatoarelor de medie şi înaltă tensiune în ultimul timp se înlocuieşte tot mai mult porŃelanul cu răşini epoxidice. de până la 1/4 sau chiar mai mult. rezultă că se pot realiza izolatoare din răşină care să fie echivalente celor din porŃelan şi ale căror dimensiuni să fie reduse în proporŃie de 1/2. Metoda pentru determinarea aplicării unei tehnologii corecte de impregnare este cântărirea. ceea ce prezintă următoarele avantaje: – evită conicitatea tehnologică de 1-5°.3-2.

– Se ajustează bavurile de la prelucrare.0. după care camera se curăŃă cu aer comprimat pentru înlăturarea aşchiilor de la prelucrare. în pungile de polietilenă se introduce silicogel pentru absorbŃia umidităŃii.5 torr. – Se execută turnarea liberă. ExistenŃa unui joc larg între tulipă şi lăcaşul strunjit. având rigiditatea dielectrică de 25-30 kV/mm şi rezistivitatea electrică de 1013 ·cm. – Montarea discurilor în ansamblu cameră de stingere. cu toleranŃe strânse iar în placa de bază din sticlostratitex se prelucrează orificiul pentru montarea tulipei de contact fix. Prezoanele se execută din poliamidă electrotehnică prin injecŃie. – Se scot camerele de stingere din cuva de impregnat şi se introduc într-o cuvă cu ulei deschisă. într-o izolaŃie de amestec de mare productivitate. 0.. unde rămân până când sunt preluate de atelierul de montaj.3. Până la montarea în ansamblu pol şi carter al întreruptorului. la 18-20 °C. Se verifică perpendicularitatea acestora pe placa de bază.. urmată de o uşoară încălzire la 40-50 °C. – Strunjirea ansamblului cameră de stingere – diametrul exterior este adus la cotele finale. – Se introduce camera în dispozitivul de presat şi se verifică cota de înălŃime H.1 torr) în cuve special amenajate. datorită depresurizării acesteia. – Impregnarea cu ulei sub vid la 40.Se sortează discurile şi se înlătură cele necorespunzătoare. verificarea după ştanŃare se face vizual. ştanŃa fiind astfel proiectată încât să asigure configuraŃia discului conform desenului de execuŃie.. evitându-se cavităŃile sau incluziunile gazoase. utilizând o placă de bază în care se înşurubează prezoanele de strângere ale camerei de stingere. – Răşina se amestecă cu praf de cuarŃ (20-30% cuarŃ) şi cu întăritorul. exfoliere. după care se strâng piuliŃele pe prezoane. timp de 30-40 minute. – Uscarea sub vid (0. Un alt exemplu de utilizare a pieselor armate îl constituie tehnologia realizării suporturilor port perii a motoarelor de c.. – După uscare se scot camerele de stingere din cuve şi se strâng prezoanele pentru a evita jocurile create între discuri. 111 . Se evită folosirea materialelor izolante stratificate la care există pericolul exfolierii filetului la apariŃia presiunii gazelor datorată arcului electric...3.0.105 °C. Livrate la beneficiar ca piese de rezervă. timp de 8 ore la 100.. Un astfel de defect poate duce la umflarea camerei de stingere în zona pe lungimea prezonului exfoliat producând blocajul tijei de contact mobil în timpul cursei de deschidere şi posibila explozie a întreruptorului. Se rebutează discurile la care apar defecte de material.60 °C.. pe lăŃime. are efect nefavorabil asupra funcŃionării camerei de stingere la comutaŃie. camerele de stingere se păstrează în pungi de polietilenă. Se pregătesc formele de turnare prin curăŃirea cu solvenŃi (tricloretilenă) şi gresare cu ulei siliconic.c. – Suporturile izolante se execută din răşină epoxidică.

SDV-uri. Armarea mecanică necesită cote extrem de precise ale izolatorului şi armăturilor.– Se răceşte în mediu ambiant şi apoi se introduc în etuvă la 150-155 °C timp de 10-12 ore pentru realizarea polimerizării amestecului epoxidic. SoluŃiile tehnologice de armare trebuie să ofere o îmbinare sigură cu aderenŃă îndelungată între suprafeŃele care se îmbină (porŃelan – masă de armare – armătură). b) armare exterioară. Procesul tehnologic de armare a izolatoarelor Fixarea izolatorilor echipamentelor electrice se realizează cu ajutorul unor piese metalice intermediare numite armături. să nu necesite spaŃii mari de montaj şi depozitare. nefiind casantă.6. c) cu strângere cu organe de asamblare filetate. b) cu piese metalice arcuitoare. a) armare interioară. această armare se realizează: a) cu piese din mase plastice. manevrele mecanice şi solicitările electrodinamice. depuneri de suspensii chimice. ceaŃă etc. OperaŃia de fixare a acestor piese pe izolator se numeşte armarea izolatorului.1. Este o armare reversibilă. în general întreprinderea furnizoare de izolatoare nu poate asigura această precizie decât cu preŃul unor rebuturi însemnate. să nu producă strangulări în fluxul tehnologic final al produsului general. Se răcesc apoi la temperatura ambiantă timp de 1-2 ore. – Se îndepărtează formele de turnare. pentru a putea suporta corespunzător şocurile şi solicitările dinamice produse de vânt. praf. stocări de utilaje. Masa de armare trebuie să prezinte: a) elasticitatea mare. Există două criterii distincte de clasificare a tehnologiilor de armare: – după tipul soluŃiei tehnologice de armare: a) armare mecanică. 112 . b) armare chimică. productivă. SoluŃia de armare trebuie să fie eficientă. c) variaŃii reduse de volum cu temperatura (valorile coeficienŃilor de dilatare termică ai acesteia să nu difere faŃă de cei ai porŃelanului şi armăturii). b) rezistenŃă ridicată la solicitările produse de agenŃii climatici: umezeală. Constructiv.. – după poziŃia armăturii. – Se debavurează şi se şlefuiesc suporturile obŃinute. Armarea mecanică se realizează prin interpunerea între izolatorul ceramic şi armătură a unor piese electrice ce asigură fixarea rigidă a izolatorului cu ajutorul frecării crescute prin forŃa de apăsare la montaj. 4.

După fluidizarea masei de armare. Probele electrice se recomandă a se efectua după 3-8 zile de la armare. masa de armare se introduce manual (cu o spatulă). La armarea chimică cu ciment se impun condiŃii speciale legate de depozitarea lui în buncăre sau încăperi uscate (nu se admite depozitarea în straturi suprapuse) şi de durata depozitării ce trebuie să fie mai mică de 30 de zile. După topirea integrală a sulfului se introduce masa de adaos. sulf. casant). 113 . se încarcă în cala de turnare şi se toarnă în spaŃiul de armare. Izolatoarele se fixează în dispozitivele de centrare. compusă din amestecul cimentului cu apă plus masa de adaos (formată fie din porŃelan măcinat. după care cimentul intră parŃial în priză. Realizarea cotelor de gabarit cu toleranŃă mult mai strânse decât la armarea mecanică este posibilă datorită folosirii dispozitivelor tehnologice de armare ce asigură totodată o fixare rigidă şi o centrare a poziŃiei reciproce izolator-armătură. Masa de armare se obŃine astfel: se topeşte sulful la 130 °C ±10 °C (sub 120 °C – sulful se solidifică rapid. numit azolin. SuprafeŃele ceramice şi ale armăturii se acoperă în prealabil cu lac bituminos şi plastic. Cea mai bună tehnologie de umezire se asigură în condiŃiile aburirii în cuptoare (autoclave) cu abur saturat (95% umiditate la 75 °C). Umezirea are ca scop stabilizarea proceselor fizico-chimice din masa de armare. izolatoarele fixate în dispozitiv sunt supuse vibraŃiilor timp de 1 minut. Masa de armare este un mortar. După umezire.5 mm. Amestecul de armare trebuie folosit în timp de 30 de minute. după care se scot cu atenŃie şi se plasează într-un spaŃiu pentru umezire (priza cimentului are loc în condiŃiile unei umeziri intensive). Ca masă de armare se foloseşte sulful obŃinut prin topire sau distilare şi nu prin extragere de minereuri cu ajutorul solvenŃilor. fie din nisip de cuarŃ) cu rolul de a elasticiza masa de armare. În timpul armării. izolatoarele se usucă pe stelaje liber timp de 96 de ore la 15-25 °C. Izolatoarele se menŃin în dispozitiv timp de 24 de ore. Pentru buna pătrundere a cimentului. provocând porozitatea acesteia) în recipiente cu pereŃi dubli prin care circulă agentul de încălzire. foarte adeziv. care sunt amestecuri bazate pe diferite cimenturi. peste 140 °C – apar spume sau băşici în masa de sulf. este o armare reversibilă. litargă. Înaintea armării. cu granulaŃia calibrată.5-1.Armarea chimică se realizează cu chituri de armare. Armarea chimică în sulf. Ca masă de adaos se foloseşte nisipul de cuarŃ. suprafeŃele trebuie să fie curate. ce asigură creşterea rezistenŃei mecanice (fără masa de adaos sulful este sfărâmicios. răşini sintetice. în caz contrar fiind periclitată aderenŃa armăturii. Dispozitivele asigură fie armarea individuală fie simultană a mai multor izolatoare. cu granulaŃia de 0. cu rolul de a prelua diferenŃele de volum datorate construcŃiei masei de armare sau dilatării armăturilor precum şi rolul de a realiza o bună aderenŃă.

Armarea cu sulf este sensibilă la lovituri. În timpul turnării se aplică armăturilor lovituri slabe.În prealabil. Armarea se execută prin fluidizarea treptată a plumbului la 300 °C ±10 °C şi aliat cu antimoniu. sau în cuptoare. Masa de armare este plumbul aliat cu antimoniu. Izolatorii armaŃi se pot folosi după cca. Armarea cu chit de plumb este recomandabilă în condiŃiile unor exigenŃe sporite privind rezistenŃa mecanică. următoarele avantaje: – o reducere importantă a gabaritului şi greutăŃii. pentru eliminarea golurilor de aer. spre exemplu. Armarea chimică cu răşini sintetice. Întărirea se face prin răcirea masei de armare. La transformatoarele de măsură de putere şi tensiune mare se obişnuieşte înglobarea în răşină doar a înfăşurării primare şi a unei părŃi din circuitul magnetic. – poate fi realizat într-o diversitate mare de forme cu o tehnologie relativ simplă. Astfel. există riscul apariŃiei spaŃiilor goale. Vaporii de sulf sunt toxici şi se impune turnarea sub hote absorbante. Armarea se realizează în condiŃii de acurateŃe deosebită. – elimină problema verificării nivelului şi calităŃii uleiului. precum şi cele de joasă tensiune sunt. – nu prezintă pericol de explozie sau incendiu. sub hote absorbante. în ansamblul lor. având în vedere numărul mare de spire a acestora. piesele metalice se încălzesc lent şi uniform cu lampa de benzină sau cu un arzător de gaz îmbuteliat. sau pe părŃi înglobate în răşină. La transformatoarele de tensiune. Se prevăd garnituri de carton electroizolant între armături şi izolator pentru dilatărilor termice. Are loc preîncălzirea prealabilă a armăturilor izolatorilor. 12 ore de la armare. – are transmisivitate termică şi rigiditatea dielectrică ridicate. Masa de armare este formată dintr-o răşină cu întărire la rece (anhidridă ftalică) şi masa de adaos – porŃelan măcinat. Unele echzipamente de înaltă tensiune. situaŃie care conferă acestora proprietăŃi funcŃionale sporite. un transformator de măsură înglobat în răşină prezintă faŃă de cel în ulei. OperaŃia de armare poate dura maxim 15 minute. după care întărirea pastei nu mai poate asigura o bună armare. Masa de armare fiind vâscoasă. 114 . – poate fi montat în orice poziŃie. Topirea se realizează într-un recipient. şocuri şi umezeală. Costul chitului de armare din răşină este de cca. înainte de turnarea în răşină se realizează impregnarea înfăşurărilor. 90 de ori mai mare decât costul chitului de ciment iar armarea este ireversibilă.

Procedeul este utilizat şi la obŃinerea unor bucşe din mase plastice. Grosimea peliculei se modifică reglând valoarea tensiunii aplicate între piesă şi matricea de electrozi. Al. Cantitatea de pulbere depusă şi deci grosimea peliculei. volumul pieselor metalice şi caracteristicile masei plastice. 115 . etanşe. asigurându-se aderenŃa necesară. în condiŃiile de deplasare reciprocă a două piese metalice (exemplu: la pistoanele mecanismelor oleo-pneumatice. Aceste materiale au un punct de topire ridicat. este asigurată şi de rotirea şi bascularea piesei. Există trei procedee tehnologice de acoperire: – prin scufundarea pieselor în cuve cu materiale plastice pulverulente (răşină pulverulentă – rilsan). elastice. La acoperirea prin depunere electrostatică. – acoperirea pieselor metalice încălzite şi rotite. nu permit obŃinerea de pelicule subŃiri. Prin procedeul de acoperire termică cu pistolul se obŃine un strat gros şi neuniform al peliculei. Masele plastice pulverulente utilizate sunt: – răşini termoplastice (vinilice. – răşinile termorigide (epoxidice. de aceea se folosesc rar. dacă acoperirea se face prin procese termice. cu jet de mase plastice pulverulente (rilsanare termică cu pistolul). Procesul tehnologic de acoperire cu pelicule electroizolante Acoperirea cu pelicule de material plastic este necesară pentru izolarea pieselor metalice.2. acrilice). Acest procedeu conduce la pierderi importante de pulbere. temperatura este impusă de natura masei plastice şi a materialului piesei (Cu. Procesul tehnologic de acoperire cu mase plastice pulverulente cuprinde următoarele operaŃii: – curăŃirea pieselor ce se acoperă. permit obŃinerea de pelicule subŃiri şi cu aderenŃă foarte bună. – depunerea peliculei de masă plastică printr-unul din procedeele enumerate. în anumite condiŃii de funcŃionare sau pentru obŃinerea unei pelicule aderente.6. poliamidice. GranulaŃia prea fină a particulelor produce efecte dăunătoare de turbulenŃă şi aglomerări ce pot obtura duza de injecŃie. câmpul electric creat între piesa conectată la masă şi matricea de electrozi conectată la borna de înaltă tensiune a generatorului asigură un nor constant şi eficient de granule ce să acopere uniform întreaga suprafaŃă a piesei. în ceea ce priveşte uniformitatea grosimii peliculei.4.). Aceste materiale au un punct de topire scăzut. poliesterice). Ol). pentru asigurarea simultană a etanşeităŃii mediilor separate de piston. EficienŃa sporită a procedeului. depinde de gradul de preîncălzire al pieselor. – asperizarea suprafeŃelor prin sablare. Procedeul se mai numeşte imersie termică în pat fluidizat de răşină pulverulentă. rezistente mecanic. în condiŃiile unei presiuni înalte – 300 atm. – acoperirea pieselor metalice prin procedee electrostatice. cu proprietăŃi de autoungere. – încălzirea în prealabil a pieselor.

apoi rarefierea este progresie geometrică). ciocniri). se caracterizează prin existenŃa simultană a umidităŃii relativ ridicate (90%) şi temperaturi ridicate ale aerului cel puŃin12 ore din zi şi minim 2 luni pe an. b) Climatul temperat. rouă. c) Climatul cald umed.a. radiaŃii solare foarte puternice. 4. RezistenŃa la acŃiunea mediului exterior depinde de materialele şi construcŃia adoptate. asigurând o etanşare corespunzătoare. variaŃii diurne mari ale temperaturii aerului. În afara acestor climate distincte se definesc şi alte condiŃii speciale de climă în care sunt utilizate echipamentele electrice. pentru aparate destinate a fi utilizate în interior sunt: 116 . se caracterizează prin temperaturi între –30 °C iarna şi +30 °C vara. cu umiditate relativ scăzută (30. vânturi puternice. sau autoclave. averse de ploaie. mecanice şi estetice ale acestora.50%). 2. înălŃime. Densitatea aerului creşte apoi în pătura ionosferică unde şi densitatea de sarcini electrice este mare. acoperiri de gheaŃă. se caracterizează prin temperaturi ale aerului în timpul iernii. radiaŃii solare puternice. Vapori marini: care prin condensare dau ceaŃă şi săruri ce se depun pe echipamente ş. nisip. Straturi atmosferice înalte: vârful munŃilor. zăpezi. temperatură. Acestea se caracterizează prin temperatură şi presiuni scăzute (temperatura scade cu înălŃimea în jur de 4 °/1000 m. În urma unui astfel de tratament peliculele îşi menŃin elasticitatea. microorganisme. mult nisip şi praf. insecte. Straturile atmosferice înalte se caracterizează prin variaŃii cu viteze mari de temperatură şi presiune. şocuri. nave cosmice şi avioane. sub –40 °C. praf. în cuve termostabile. funcŃionale.. cum ar fi: 1. se face în patru zone principale: a) Climatul rece. ProtecŃia anticorozivă CondiŃiile de depozitare. iar presiunea cu aproximativ 1 mmHg /100 m până la 1000 m. bacterii. În aceste zone regiuni nu apar simultan diferenŃe de temperaturi mai mari de 20 °C şi umiditate relativă peste 80%. CondiŃiile normale definite în STAS 10327–76 pentru clima temperată. se caracterizează prin temperaturi ridicate ale aerului (+55 °C). praf. transport şi utilizare ale aparatelor electrice contribuie la menŃinerea sau înrăutăŃirea caracteristicilor electrice. cu apă caldă. d) Climatul cald uscat. corespunzătoare solicitărilor factorilor care intră în componenŃa acestui mediu (umiditate. vara nu diferă prea mult de climatul temperat. putând fi astfel utilizate eficace ca suprafeŃe cu coeficient de frecare redus.. vibraŃii.Stabilitatea termică a stratului depus se realizează prin tratamente termice. conform STAS 6532–62.7. ÎmpărŃirea climatică a Pământului în scopuri tehnice.

în exploatări subterane sau în aer liber.40 °C (temperatura normală +20 ° ±5 °C).. Pe baza celor menŃionate rezultă că este necesară studierea influenŃei mediului ambiant asupra funcŃionării echipamentelor cu destinaŃie tehnică. Astfel. Categoria a III-a – condiŃii grele de lucru. cloruri ş. caracterizate prin atmosferă lipsită de gaze agresive. în care predomină prezenŃa concomitentă a temperaturii şi umidităŃii ridicate. F – Frigidus – frig. Aceste condiŃii se întâlnesc în încăperi special amenajate. H – Humidus – umed. În legătură cu condiŃiile de exploatare în care trebuie să lucreze aparatele electrice se deosebesc următoarele categorii: Categoria I – condiŃii uşoare de lucru. Acestor condiŃii trebuie să le corespundă aparatele electrice al căror loc de funcŃionare este exterior. Acestor condiŃii trebuie să le facă faŃă aparatele electrice destinate să funcŃioneze în hale industriale. cu umiditate mare şi prezenŃa gazelor grizu. puternic agresivă. cald uscat şi climatul rece.a. care sunt foarte corosive. Categoria a IV-a – condiŃii foarte grele de lucru. există microclimatul. cu umiditate atmosferică 95-100%. caracterizate prin prezenŃa în cantităŃi mari a prafului. fără gaze industriale. încălzite iarna. supus direct acŃiunii ploii şi radiaŃiilor solare. ceea ce constituie climatologia tehnică. care favorizează în mod deosebit coroziunea. la condiŃiile Ńării noastre distingem: – microclimatul maritim. Afară de climatul general.a. sau a atmosferei umede. dar fără prezenŃa sărurilor. 117 . umiditate ridicată sau variaŃii mari de temperatură şi umiditate (mediu marin). TH – protecŃia contra factorilor atmosferici din climatul cald-umed ş. curată şi uscată.– temperatura: +5. cărora le corespunde prezenŃa în cantităŃi mici a prafului şi gazelor industriale. THA – protecŃia contra acŃiunii factorilor climatici din climatul cald umed şi din climatul cald uscat. cu conŃinut important de săruri. – microclimatul fluvial. – umiditate relativă 65 ±15% (max. închise. datorat unor condiŃii strict locale. – presiunea: 750 ±30 mmHg (altitudine până la 2000 m). – microclimatul minier. precum şi variaŃii mai mari de temperatură şi umiditate. cu săruri de ioduri. Categoria a II-a – condiŃii medii de lucru.. IniŃialele folosite sunt: T – Tropiens – tropical (cald). cu variaŃii mici de temperatură şi umiditate. Tipurile de protecŃie climatică pentru produsele tehnice sunt: TF – protecŃia contra acŃiunilor factorilor climatici din climatul cald umed. fără a fi însă expuse direct ploii şi radiaŃiilor solare. – microclimatul feroviar. a gazelor industriale. A – Aridus – uscat. 80%).

7. determină înrăutăŃirea parametrilor electrici.. modificând reŃeaua tridimensională a etilenei polimerizate. înrăutăŃind factorul de calitate.0.1. asupra circuitelor electrice acŃionează modificând parametrii electrici ai componentelor electrice.4. AcŃiune importantă în construcŃia de echipamente electrice o are asupra polietilenei. dar şi prin energie luminoasă ce are un rol catalizator în reacŃiile chimice în special prin descompunerea substanŃelor organice izolante sau de protecŃie. aliajele se topesc. avioane. Temperatura: influenŃează în cea mai mare măsură echipamentele electrice prin acŃiunea pe care o are asupra proprietăŃilor materialelor. la temperaturi ceva mai ridicate. Acoperirea suprafeŃelor izolante cu mucegaiuri. La temperaturi ridicate metalele îşi modifică modul de elasticitate. AcŃionează în acelaşi mod asupra sticlei. 118 . frecventă şi mai dăunătoare echipamentelor electrice. Factorii biologici pot avea o acŃiune mecanică distrugătoare: de exemplu deteriorarea lemnului casetelor echipamentelor ş. Microorganismele realizează o acŃiune asupra materialelor metalice. creând jocuri. automobile. La temperatură scăzută materialele anorganice şi metalele îşi înrăutăŃesc proprietăŃile plastice. dilatându-se prin îngheŃare şi prin evaporare. înrăutăŃesc contactele electrice. RadiaŃiile solare acŃionează prin temperatura ridicată pe care o realizează pe echipamente. InfluenŃa factorilor externi asupra echipamentelor electrice Umiditatea: Umiditatea relativă în condiŃii normale (80%) apare ca o peliculă de 0.. bacterii. licheni. dilatându-se.001 µm grosime la suprafaŃa corpurilor. iar sub anumite temperaturi aceste proprietăŃi dispar complet. scad rezistenŃa de izolaŃie micşorând tensiunea de străpungere dintre părŃile conductoare aflate sub tensiune. condensatoarele ceramice îşi modifică constanta dielectrică. se deformează. conducând chiar la întreruperi în circuit.a. foliile de polistiren se înmoaie etc. asupra materialelor electroizolante acŃionează micşorând rezistenŃa de izolaŃie de suprafaŃă şi volum. AcŃionează prin coroziune asupra metalelor. etc.01. sau asupra aparatelor întrebuinŃate pe maşini de transport: nave. Coroziunea microbiană asupra materialelor metalice este mult mai rapidă. materialele plastice devin casante. RezistenŃele electrice cresc cu temperatura. grosimea peliculei se măreşte şi intră prin porii materialelor. scade tensiunea de străpungere. Praful şi nisipul: împreună cu umiditatea relativă ridicată. prin distrugerea izolaŃiilor electrice. Odată cu creşterea temperaturii. acŃionează ca substanŃe abrazive între părŃile mecanice aflate în mişcare. Presiunea scăzută a atmosferei: modifică constantele dielectrice. corodându-le prin procese metabolice. factor important spre exemplu pentru condensatoarele variabile. alge ce menŃin umiditatea ridicată. creşte rezistenŃa electrică. Factorii dinamici acŃionează în special asupra aparatelor portabile în timpul transportului sau manipulării.

–galvanizarea. ObŃinerea unor straturi de acoperire de protecŃie superioară este posibilă numai în cazul unei bune pregătiri a suprafeŃelor de protejat. fără modificări. provoacă sulfurarea în special a suprafeŃelor metalice (contactele electrice). Umiditatea.a. iar amoniacul împreună cu apa formează acizi ce au influenŃă dăunătoare. adică depunerea la cald a unui metal protector. oboseala pieselor. uzura. Între acestea şi peliculele de protecŃie trebuie să existe o foarte bună aderenŃă. Pentru aceasta se folosesc următoarele metode: fizice. pasivizare şi brunare. eloxare.AcŃionarea acestor factori se poate manifesta prin: forfecări ale conexiunilor. Sunt cuprinse aici metodele de protecŃie prin fosfatare. obŃinută prin topirea unei pulberi de material plastic pe piesa metalică încălzită la temperaturi ridicate. – metalizarea. petele de ulei sau alte impurităŃi. Bazele din atmosferă. scot repede din starea de funcŃionare un echipament electric neprotejat prin oxidarea puternică şi formarea de săruri ce se interpun la contactele electrice.2. favorizând coroziunea electrochimică. procesul de distrugere a suprafeŃelor de contact. mai ales asupra contactelor electrice şi asupra esteticii echipamentelor electrice. chimice şi combinate. În urma laminării. acŃiunea agenŃilor atmosferici. Apă sărată sau ceaŃa marină. de exemplu sulful. acŃiunea chimică a factorilor biologici. adică depunerea unei pelicule aderente de vopsea sau de lac. Acoperiri de protecŃie a echipamentelor electrice Peliculele protectoare faŃă de acŃiunea factorilor climatici şi mecanici se pot obŃine prin următoarele metode: – ungerea pieselor cu unsori neutre din punct de vedere chimic. În acest scop. astfel încât să se obŃină pe suprafaŃa sa componenŃi mult mai rezistenŃi din punct de vedere chimic. au o acŃiune puternică de corodare a metalelor şi a acoperirilor de protecŃie din cauza clorului şi a acizilor diluaŃi dizolvaŃi în ea. enumerate mai sus îi corespund anumite domenii specifice de utilizare. de pe aceste suprafeŃe trebuiesc îndepărtate toate bavurilor. care suportă timp îndelungat. acŃionează prin oxidarea metalelor. – vopsirea pieselor. 119 . ca agent chimic. – acoperirea cu o peliculă de material plastic. Acizii. oxizii. ş. adică depunerea pe cale electrochimică a unei pelicule subŃiri din alt metal. a acoperirilor de protecŃie a materialelor electroizolante. acŃionează de asemenea în sensul înrăutăŃirii caracteristicilor aparatelor. mult mai rezistent chimic decât materialul de bază. – modificarea structurii metalului prin tratament chimic superficial.7. iar pe piesele turnate rămân asperităŃi şi incluziuni de nisip. 4. pe tablele şi barele de oŃel rămân oxizi numiŃi şi scoruri sau Ńunder. Fiecărei metode de protecŃie.

este o metodă productivă şi eficace de curăŃire a pieselor care urmează să fie vopsite. care necesită un consum mare de manoperă. – CurăŃirea prin vibrare. care lovind piesele. folosindu-se proprietăŃile soluŃiilor de sodă caustică (în apă fierbinte). Cele mai cunoscute metode de degresare a pieselor sunt: – degresarea în băi alcaline. se aplică la degresarea pieselor din oŃel şi a celor din cupru sau aliaje ale cuprului. Durata de menŃinere a pieselor în baie este de 20-25 min. folosită de asemenea. Sablarea este considerată cea mai bună şi cea mai productivă metodă de curăŃire mecanică a pieselor din fontă şi oŃel cu dimensiuni mari şi ea tinde să se extindă şi la piesele metalice de dimensiuni mici. Dezavantajul principale îl constituie prezenŃa prafului. Metodele de curăŃire mecanică nu sunt eficace pentru înlăturarea substanŃelor organice (grase) care au aderat pe suprafaŃa pieselor. operaŃia purtând numele de degresare. STAS7482-79). pentru piesele cu un grad mic de murdărie (piesele strunjite sau şlefuite) şi de 40-50 min. în atmosferă cu mult praf). Metoda constă în suflarea. acŃionate manual sau mecanic. CurăŃirea realizată este de calitate mediocră. ambutisate sau filetate). necesită investiŃii mici. Degresarea alcalină.alicare. care dizolvă cu uşurinŃă substanŃele grase. mai frecvent folosită pentru îndepărtarea impurităŃilor. cu ajutorul aerului comprimat a unui jet de granule de mare duritate (nisip sau alice. lucru ce favorizează aderenŃa vopselelor. 120 . care diferă de tobare prin aceea că frecarea relativă a pieselor între ele şi cu mediul abrazv se obŃine prin scuturarea recipientului cu un vibrator mecanic (cu excentric). – CurăŃirea cu ajutorul tobelor (tobarea). oxizilor şi bavurilor. SuprafeŃele astfel curăŃate sunt mate şi prezintă multe asperităŃi fine. de dimensiuni mari şi în cazul unui număr mic de piese. în cazul pieselor foarte murdare (piese ştanŃate. – CurăŃirea cu pietre abrazive (debavurarea). – degresarea în instalaŃii cu tricloretilenă. metoda este folosită numai pentru curăŃirea pieselor turnate. care creează condiŃii grele de lucru. Se obŃine o curăŃire bună chiar în zone mai greu accesibile. Sablarea prezintă avantajele: nu impurifică apele cu reziduuri toxice. îndepărtează oxizii şi impurităŃile mecanice aderente pe suprafaŃa lor. cu forme simple. la care este necesar să se înlăture totodată şi asperităŃile de turnare sau bavurile de ştanŃare.Pentru îndepărtarea acestora se folosesc metode mecanice de curăŃire (decapare) dintre care cele mai folosite sunt: – Frecarea cu perii de sârmă. – CurăŃirea pieselor prin sablare . efectuată în condiŃii grele (eforturi fizice mari. În acest scop se folosesc substanŃe lichide cu însuşiri de dizolvare şi îndepărtare a grăsimilor. numai la piesele turnate şi ştanŃate. de aceea.

astfel: – se spală mecanic cu un jet de tricloretilenă. carbonat de sodiu. este specifică unui anumit fel de impurităŃi. condiŃiile de lucru. Fiecare metodă de curăŃire.5. percloretilenă. soluŃii acide sau alcaline etc. de obicei metalică. în funcŃie de gradul de murdărie a pieselor. toluen) sau solvenŃi neinflamabili (tricloretilenă şi percloretilenă). compoziŃia soluŃiilor şi materialele care se decapează fiind prezentate în tabelele 4. pentru a combina curăŃirea mecanică prin ultrasunete cu cea fizică sau chimică. unde rămâne cea mai mare parte a grăsimilor şi impurităŃilor. şi 4. cum ar fi: – tobarea pieselor într-o soluŃie diluată de acid sulfuric. Cea mai cunoscută şi cea mai folosită metodă de curăŃire combinată a pieselor o constituie curăŃirea prin ultrasunete.5 A /dm2. Pentru a realiza în scurt timp o curăŃire cât mai completă a pieselor metalice se folosesc metode combinate. Degresarea electrochimică constă în tratarea anodică sau tratarea catodică a pieselor în soluŃii alcaline calde cu o densitate de curent de 3..După scoaterea din baia de degresare. 121 . fosfat trisodic. – piesele sunt trecute în final într-o cameră mai rece şi bine ventilată. silicat de sodiu (scufundarea pieselor metalice în soluŃii alcaline la o temperatură de 80-90 °C timp de 20-30 min). trei sau patru faze. fizică şi chimică. Degresare în instalaŃii cu tricloretilenă sau percloretilenă este una din cele mai folosite metode de degresare a pieselor metalice în fabricaŃie de serie mare. realizându-se astfel concomitent o curăŃire mecanică şi chimică. unde se îndepărtează ultimele resturi de grăsimi. Decaparea şi degresarea pe cale chimică a pieselor se realizează în băi de decapare şi degresare. iar timpul de curăŃire variază în funcŃie de metodă. Degresarea are loc în două. unde se îndepărtează ultimele resturi de tricloretilenă. – se scufundă apoi piesele într-o baie de tricloretilenă.6. de introduce un lichid oarecare (tricloretilenă. ca solvenŃi organici se folosesc: solvenŃi inflamabili (benzină. petrol. piesele se spală bine în apă fierbinte şi se lasă să se usuce în aer liber.. Întregul ciclu durează câteva minute.. – curăŃirea concomitent mecanică şi fizică. conform căreia. mecanică.). – se spală piesele în vapori de tricloretilenă. – introducerea pieselor în vase umplute cu un lichid care are acŃiune de dizolvare a grăsimilor. operaŃie de finisare. SoluŃiile alcaline de degresare sunt soda caustică. În funcŃie de natura metalului de acoperit şi de impurităŃile existente pe el se foloseşte întreaga gamă a operaŃiilor pregătitoare prezentate anterior sau numai o parte din ele. într-o baie. Pentru degresare.

5 1. în funcŃie de metalul pieselor.. iar şlefuirea fină se realizează în argilă flotată.Durata peratu.5 98.0 15-25 1-2 89.5 anhidridă cromică – – – – – – 5% nidroxid de sodiu (5) 1 – – – – 8 – – – 1. la o temperatură între 65. rumeguş de esenŃă tare (fag. arŃar.6 – 65-70 – Fosfat trisodic – – – – – 5.3– 0.06.5-1 5 Fonte 15-25 0. 5 A /dm2.20. Lustruirea se execută cu piatră ponce foarte fină. În instalaŃiile moderne spălarea se face în apă deionizată. piatră ponce măcinată.5 91-89 15-25 0.5.5-1 6 Aluminiul 50-60 5-10 şi aliajele 50-80 8-12 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CompoziŃia soluŃiei de decapare Apă Acid Clorhidric – – 55-60 – – – – – – 0. piatră ponce fină. Piesele mici sunt uscate în centrifugă. Materialul CondiŃii de crt. Decaparea electrochimică.15-25 10-30 99 le 15-25 10-30 92 15-25 vezi la 97. argilă flotantă. fluorhidric. care se de.lucru capează Tem. azotic) sau hidruri.Tabelul 4.4-1.0 9-10 Cupru şi 15-25 0.284. mai puŃin utilizată din cauza preŃului mai ridicat. piele măcinată.798. clorhidric.5 CarboSulfu.2 15-25 1.0-1.5-2. SoluŃii pentru decapare Nr.5 1. iar uscarea în cuptoare tunel.3 observaŃii 1015% – – – – 0. 122 .2 – – – – – – – – – – Decaparea chimică se realizează în băi acide (acid sulfuric.084.[min] ra 1 OŃeluri 15-25 1-2 2 carbon sau 50-60 5-10 3 slab aliate 15-25 1-2 4 15-25 0.5 – Clorură de sodiu – – – – – – Silicat – – – – – 2-3 – 82-64 82-64 45-40 93-89 86-72 88.0 alamă 15-25 1-3 Zincul şi 15-25 2-3 95 aliajele sa.5-1. se face în aceleaşi băi acide.80 °C. cu o densitate de aprox. iar piesele mari sunt spălate în apă fierbinte şi uscate în rumeguş. ulm). Şlefuirea brută se face cu nisip.Azo.nat de sodiu ric tic 18-36 – – 18-36 – – – – – – 7-11 – – 14-28 – – – 5-6 – 0.. Spălarea după degresare şi decapare se face cu jeturi de apă rece.

5-3.Apă Fosfat Carbo. SoluŃii pentru degresare chimică Nr Materialul CondiŃii de lucru crt.nat de xid de de so.3-7 2-2. unde are loc o dizolvare a părŃilor proeminente ale suprafeŃei.2.5 – 5-10 93.5 4.5 90.Tipul de.5 2.terdic sodiu sodiu diu gent [min] – 1-2 0. Şlefuirea se poate executa şi cu discuri abrazive (lemn plută. ieftină şi cu productivitatea mai ridicată.Hidro.5.5-2 2-2.15-25 100% tricloretilenă ştergere imersie. piele.5 0.imersie 40-50 1-2 90 liajele sale imersie 50-60 3-5 93 100% tricloretilenă stabilizată imersie. acid sulfuric etc. materialul abraziv care se aplică în timpul lustruirii fiind sub forma unei paste. apă oxigenată.1. 123 .Tabelu 4.Temgresează gresării peratura [°C] 1 OŃeluri car. iar lustruirea cu discuri din pânză.5-2 1. care se de. acid percloric.5 87 192.5 0. acid citric sau glicerină.5 – 2.Silicat Deta tiroso.6.8-1 2 – – 2 2 1-5 93 2.imersie 60-65 2 bon sau imersie 70-90 slab aliate 3 imersie 70-80 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CompoziŃia soluŃiei de degresare (g) Dura. dar şlefuirea şi lustruirea se face în funcŃie de metal. cu diverse soluŃii: apă.5 1 imersie. iarbă de mare. apă distilată.0 4.5-1.5 imersie 70-80 2 89. dar luciul este neuniform. sodă. păr.5 Lustruirea cu piele şi rumeguş este uscată. pâslă).15-25 100% benzină sau White-spirt ştergere Aluminiul imersie 60-70 5-8 – 4-6 – 8-12 şi aliajele imersie 50-63 10-20 92-95 5-8% săpun neutru sale imersie 60-80 – – 1-4 – – imersie. Lustruirea electrochimică sau chimică se face în băi formate din acid sulfuric.15-25 – ştergere 2. Lustruirea chimică este mai simplă.15-25 100% benzină sau White-spirt ştergere Cuprul şi imersie 60-65 1-5 93 aliajele sale imersie 18-30 10-15 83 imersie 75-85 3-5 89-88 Zincul şi a.

zincul are un potenŃial mai negativ. Uscarea şi controlul calităŃii acoperirilor. Spălarea prin cufundare – timp de 10-30 sec. Îndepărtarea acoperirilor defecte de zinc se face prin dizolvarea în soluŃii acide diluate (acid clorhidric sau sulfuric). 13. Degresare brută – poate fi efectuată în solvenŃi organici cloruraŃi sau printr-o degresare alcalină. temperatura băii 18-25 °C. cupru monovalent. Se folosesc ca electroliŃi. Se aplică pieselor din aliaje feroase. depunerea nu se mai pătează la atingerea cu mâna. 9. Cadmierea. Pasivizarea se face în soluŃie de anhidridă cromică. Spălare într-o soluŃie de Na. sau electroliŃi acizi. Acoperirea are loc în soluŃie de crom hexavalent şi se obŃin coloraŃi de curcubeu. pe piesele din metale feroase. 3. Dacă zincarea este urmată de o pasivizare. asigură o bună aderenŃă pe metalul feros. protejându-se electrochimic. este recomandată pentru climat temperat continental. Zincarea condiŃiile de lucru fiind tensiunea la borne: 3-5 V. Spălarea la rece – în 3 etape. Spălarea la cald în 3 etape – folosind apă dedurizată. timp maxim 1 minut. 5. Degresare electrolitică – efectuată în băi la 60 °C şi cu o densitate de 10-20 A /cm2. Cuprarea. piesele zincate lucios. deoarece în şirul tensiunilor electrochimice (Ag-Cu-Pb-Co-Ni-Cd-Fe-Cr-Zn). măreşte viteza de depunere a acestuia. durata zincării fiind funcŃie de grosimea depunerii. Decapare – în soluŃie de H2SO4 cu concentraŃie de 5-10%. după care piesele se usucă sau se spală. cu concentraŃie 3-6%. 10. formează un strat intermediar de cupru între piesă şi pelicula de nichel. recomandată pentru climat tropical şi marin. cu avantajele: este uşor de lustruit. 7. prin pasivizare capătă un aspect lucios strălucitor. reduce consumul de nichel.Zincarea. Spălare la cald în 2 etape – apa trebuind să umecteze continuu întreaga suprafaŃă. sodiu şi potasiu. 12. Spălare la rece – efectuată în 2 etape.. în băi de oŃel căptuşite cu tablă de Pb. 11. Spălare la rece 8. Schema unui proces tehnologic de zincare electrolitică este: 1. acid azotic sau sulfuric. cu concentraŃie de 2%. 4. în soluŃie de HNO3. Lustruirea acoperirilor de cadmiu se realizează în apă oxigenată şi acid sulfuric concentrat. 124 . 2. sarea de cianură complexă. 15-20 µm pentru condiŃii medii şi 30-35 µm pentru condiŃii grele de lucru). Îndepărtarea acoperirilor defecte de cadmiu are loc în soluŃie de 10% azotat de amoniu. Efectul protector este cu atât mai îndelungat cu cât pelicula este mai groasă (7-10 µm pentru condiŃii uşoare de lucru. 6. Decapare – efectuată în soluŃii acide de H2SO4 sau HCl. foloseşte ca electrolit acid (sulfat sau florat de cadmiu) sau cianuri.

Acoperirea de crom poros este de grosimea 0. tropical. fiind o acoperire puternic lucioasă. Stanierea. calibrare etc. Argintarea. este acoperirea de protecŃie faŃă de acizi organici. Pentru a fi şi acoperire de protecŃie (deoarece argintul în prezenŃa compuşilor sulfuroşi se acoperă cu o peliculă cenuşie) se face o pasivizare în crom hexavalent. Se folosesc ca electroliŃi soluŃii acide sau alcaline. Cromarea. Nichelarea neagră este o acoperire de nichel la care electrolitul este bogat în sulfaŃi. Depunerile de staniu sunt alb mate.3 mm. conductibilitatea electrică mare.0. filetare. depunere cu electroliŃi netoxici. 125 . sulfuric) azotat de potasiu şi glicerină.1. Aurirea. oferă o protecŃie mecanică şi prezintă rezistenŃă mare la coroziunea atmosferică. Acoperirea de crom dur este folosită la: axe. în soluŃie cu apă distilată. Îndepărtarea acoperirilor defecte de crom se face prin dizolvarea anodică sau soluŃie e acid clorhidric. Ca electroliŃi se folosesc: cianuri. matriŃe pentru materiale plastice. ferocianuri.. mată sau neagră. tablă şi sârmă (stanare termică) şasie de aparate.. industrie chimică şi metalurgică. defecte se face cu anhidridă cromică şi acid sulfuric concentrat. Nichelarea poate fi lucioasă. Se folosesc ca electroliŃi: sulfat şi cianură de nichel.5 µm. matriŃe de ambutisare. laboratoare de chimie.25. la anumiŃi agenŃi chimici. Nichelarea. Gruparea se foloseşte îndeosebi pentru îmbunătăŃirea proprietăŃilor de contact electric. oferă aspect plăcut. se face atât în scop protector cât şi decorativ. Se stanează conexiuni ce urmează a se lipi cu aliaje de cositor..Îndepărtarea depunerilor de cupru. Un proces tehnologic de argintare se desfăşoară în următorul flux tehnologic: degresarea catodică – spălare – degresare acidă – spălare – decapare chimică – spălare – preargintare – argintare lucioasă – spălare – pasivizare electrolitică – spălare – uscare. coroziune atmosferică şi prezintă avantajele: lipire uşoară. în soluŃie de cianură de potasiu. care supă cromare este urmată de o corodare anodică. papuci. Îndepărtarea acoperirilor defecte de nichel se face cu acizi concentraŃi (azotic. cromul se depune în strat subŃire peste o depunere de nichel (Ni-Cr sau Cu-Ni-Cr) recomandate în climat marin. Se folosesc ca electroliŃi anhidrida cromică şi acidul şi acidul sulfuric..0. Acoperirea decorativă de crom este de grosimea 0. constituie şi un strat de protecŃie la radiaŃiile solare. Ca electrolit se foloseşte cianura de argint şi de potasiu. acizi. extragerea aurului pentru recuperare din soluŃie se face cu praf de zinc. Îndepărtarea straturilor de argint se realizează electrochimic. Îndepărtarea acoperirilor cu aur se face prin tratarea anodică în cianură de potasiu a pieselor acoperite. este o acoperire decorativă. fiind în acelaşi timp o acoperire specială cu rol de a mări conductivitatea electrică. oferă rezistenŃă chimică deosebită (este atacată doar de acidul clorhidric). are aspect decorativ. luciul se obŃine prin tratament termic în apropierea punctului de topire a staniului.

Cele mai utilizate tipuri de acoperiri succesive sunt: – Cupru-Zinc – asigură aderenŃa cauciucului pe metal. 126 . – indirect – prin pereŃi dubli prin care circulă agentul de încălzire. volumul soluŃiei. Analizând cele expuse. nichel. cadmiu şi argint. – duritate mică – staniu. crom. zinc.. poate înlocui depunerile de cadmiu. Bronzuirea foloseşte ca electroliŃi cianura de Cu şi Sn. Pentru mărirea productivităŃii la galvanizarea pieselor mici se folosesc tamburi confecŃionaŃi din material plastic. nichel.Depuneri de aliaje: se pot obŃine proprietăŃi foarte variate prin combinarea metalelor depuse. forma pieselor şi de tipul instalaŃiei. 2. puterea generatorului. Alămuirea dă un luciu puternic. Căptuşirea cuvelor se face cu material rezistent la soluŃia electrolitică. Este necesară izolarea dispozitivelor pentru a se evita depunerile de metal din electrolit. – rezistenŃă la temperaturi înalte – argint. – Staniu-Zinc – prezintă o rezistenŃă la coroziunea echivalentă cu a staniului chiar în condiŃii tropicalizate. argint. Încălzirea electrolitului se realizează: – direct – prin introducerea unor serpentine. pentru oŃel: 1. Agitarea electrolitului se realizează cu aer comprimat introdus în Ńevi perforate aşezate pe fundul cuvei sau cu pompe ce produc agitarea concomitent cu filtrarea electrolitului. staniu-nichel. posibilitatea de distribuŃie uniformă a depunerilor. Acoperirile în straturi succesive. corespondenŃa dintre tipul acoperirii şi solicitările ce apar este: – duritate mare – crom. mase plastice. în procesul de galvanizare propriu-zis şi la spălarea pieselor se folosesc cuve confecŃionate din oŃel. Aliajul Sn-Zn dă o protecŃie la coroziune foarte bună. În procesele de pregătire a suprafeŃelor metalice. La dimensionarea lor se Ńine seama ca densitatea de curent să fie: 1 A /mm2. – Cupru-Staniu. nichel. greutatea pieselor. – conductibilitate electrică – staniu.5 A /mm2. – Staniu-Cadmiu – este rezistent la vapori de substanŃă organică. Numărul de piese suspendate depinde de dimensiunile cuvei. anozii fiind de alamă. se obŃine o acoperire cu un conŃinut de peste 80% Cu. ca electrolit folosindu-se cianurile de cupru sau zinc. În băile de galvanizare piesele se suspendă pe dispozitive sub formă de rame orizontale sau verticale care asigură transportul de electricitate de la sursă la piesă. ale căror dimensiuni sunt determinate de numărul. sticlă. cupru.. – duritatea medie – cupru. pentru alamă.3 A /mm2 pentru cupru. staniu-zinc. anozii sunt din Cu-Sn.

Se foloseşte şi la protejarea arcurilor şi rondelelor elastice împotriva coroziunii. prin care se formează o peliculă protectoare subŃire de cromaŃi. realizând acoperirea suprafeŃelor din oŃel şi oŃel zincat pentru a obŃine o aderenŃă bună a vopselelor. oboseală. Oxidarea se realizează cu acid sulfuric. Fosfatarea. Eloxarea. având cele mai diverse forme şi dimensiuni. în băi de săruri fosfatice dizolvate în apă. TA şi THA. Piesele de aluminiu eloxate au şi aspect decorativ.5 0. supuse unor solicitări mecanice complexe. Pasivizarea.5 0. este un tratament de suprafaŃă a pieselor metalice din oŃel sau oŃel zincat. după care tehnologul stabileşte prin instrucŃiuni tehnologice parametrii instalaŃiei de galvanizare: tip: substanŃe de degresare. În mod predilect.5 0. Grosimea acoperirilor electrochimice Metalul de bază Stratul de acoperire Grosimea [µm] Categorii de protecŃie I II II IV 25 25 12 25 10 10 10 – 25 25 10 30 0. acid oxalic. 127 . se tratează termochimic piesele de mare importanŃă. Tratamentele termochimică s-au extins în ultimele decenii în construcŃia de maşini într-un ritm alert. sunt prezentate grosimile recomandate la acoperirea electrochimică a unor materiale electrotehnice pentru tipurile de protecŃie climatică TH. stratul de oxid de al suprafaŃa pieselor de aluminiu sau aliajele sale este cea mai bună protecŃie la umezeală şi uzură termică.5 15 15 10 20 Cupru şi aliaje Staniu Argint Nichel Crom Aluminiu şi aliaje Oxidare anodică ProtecŃia suprafeŃelor prin tratamente chimice şi electrochimice sunt folosite pentru acoperiri de protecŃie. coroziune. se realizează electrochimic. şocuri. care înseamnă oxidarea anodică a aluminiului şi a aliajelor sale.În funcŃie de climatul în care este destinat a funcŃiona aparatul se stabileşte de către proiectant grosimea stratului depus. cum ar fi: răsucire cu încovoiere.7. Tabelul 4. acid azotic şi sulfurice. metode de control etc. În tabelul 4. soluŃii de cromaŃi şi fosfaŃi. uzură. ca urmare a performanŃelor pe care le-au obŃinut piesele cărora li s-au aplicat. asigurând o aderenŃă foarte bună a staturilor de vopsea.7. decorative sau cu rol de acoperire intermediară. piesele fiind cufundate 3-5 secunde într-o soluŃie anhidridă cromică.

motiv pentru care. după nitrurare nu se mai fac prelucrări mecanice. Tratamentul termochimic de cementare (îmbogăŃire în carbon) se aplică numai pieselor din oŃeluri carbon nealiate sau aliate. 1.2 mm (pentru piesele mărunte adoptându-se grosimi mai mici. va rămâne cu o tenacitate bună asigurând în acest fel piesei o bună capacitate de preluare a şocurilor.. în mod obişnuit. ceea ce nu conduce la transformări structurale în miez şi nici la tensiuni termice importante. pieselor le pot fi asociate caracteristici care. uneori şi temperaturi mari. de asemenea la presiunea de contact şi la oboseală. în mod obişnuit.1%. Se menŃionează însă că tratamentele termochimice recurg la încălzirea în volum. până la nivelul de 1100 VH. Se supun nitrurării piese executate din oŃeluri nealiate sau aliate şi din fontă. se manifestă ca fiind incompatibile. grosimea stratului cementat fiind.1. la uzură şi la oboseală. doar in cazuri cu totul excepŃionale – superfinisarea.25%). De asemenea. al căror conŃinut în carbon este redus (normal. în mod obişnuit. La nitrurare se obŃin grosimi mici de strat.5 mm. cuprins între 0. în jur de 0. ridică mult costul pieselor tratate.În urma majorităŃii tratamentelor termochimice piesele dobândesc un ansamblu de caracteristici. în replică însă.1. a rezistenŃei la uzură. cum sunt: rezistenŃă mare de contact. De aceea. În construcŃia de aparataj electric astfel de tratamente se pot aplica unor piese din construcŃie dispozitivelor de acŃionare precum şi echipamentului tehnologic (SDV) folosit la fabricarea aparatelor electrice. posedă o rezistenŃă la şoc scăzută. ceea ce predispune piesele la deformare şi utilizează substanŃe care... de ordinul zecimilor de milimetru. Nitrurarea este tratamentul termochimic de îmbogăŃire a suprafeŃei în azot. între 0. Miezul piesei. în urma nitrurării nu sunt sesizate modificări de dimensiuni sau deformaŃii semnificative. la care se urmăreşte mărirea durităŃii superficiale. fie că sunt mult mai modeste. care prin alte procedee fie că nu pot fi obŃinute. Întrucât după cementare întotdeauna piesele sunt supuse unei căliri şi reveniri joase se obŃine un contrast mare de proprietăŃi între suprafaŃa şi centrul piesei. În acest fel. piesele dispun de un ansamblu de caracteristici deosebite. Stratul dur din suprafaŃă conferă pieselor o rezistenŃă la uzură mărită. de regulă. în timp ce miezul rămâne relativ moale. În aceste condiŃii suprafaŃa se durifică mult. 128 .0. Prin cementare se urmăreşte creşterea conŃinutului specific în carbon până la valori cuprinse. precum şi o bună capacitate de prelucrare a şocurilor. care datorită conŃinutului scăzut în carbon nu se durifică semnificativ în urma călirii. (important la piesele mici) şi durităŃi superficiale foarte mari. la oboseală şi chiar la coroziune.. alături de energia consumată. de cca. precum şi diverse scule. încălzirea având loc la nivelul temperaturilor subcritice..7. în condiŃiile în care miezul îşi menŃine caracteristicile dobândite anterior (tenacitate mare). necesită durate. Natura constituenŃilor care se formează în limitele stratului nitrurat nu reclamă temperaturi ridicate..

supape.02 şi 0. Prin borizare se urmăreşte. Prin aluminizare se asigură îmbogăŃirea suprafeŃelor probelor din oŃel şi din fontă cu aluminiu. plăci de tăiere. simultan în carbon şi azot.a.Pe lângă aceste avantaje incontestabile.. 129 .. după cum tratamentul s-a efectuat spre limita superioară sau inferioară a intervalului de temperatură. la presiune de contact.. uneori chiar până la 930 °C. Pentru scule aşchietoare. Tratamente termochimice de carbonitrurare şi de cianizare asigură îmbogăŃirea suprafeŃelor pieselor de oŃel sau din fontă. Intervalul temperaturilor la care se realizează carbonitrurarea şi cianizarea este foarte mare.3. creşterea durităŃii superficiale (care poate ajunge la 1800. în condiŃiile în care miezul rămâne cu durităŃi mai mici. grosimea stratului îmbogăŃit este mult mai redusă.1) şi pe această bază creşte mult rezistenŃa la uzură abrazivă.0. la oboseală şi la şocuri. structura.0.8) cu durităŃi de peste 700 MV. cremaliere. În aceste condiŃii se obŃine o diferenŃă foarte mare privind compoziŃia. nitrurarea prezintă şi unele dezavantaje.0..900 °C.4 % N. de regulă..2000 HV0. precum şi a rezistenŃei la coroziunea atmosferică. Se supun borizării piese din oŃel având. scaune de supapă... astfel rezistenŃe bune la uzură. a durităŃii superficiale şi a rezistenŃei la uzură.9 % C şi o 0. Tratamentul se aplică în scopul creşterii rezistenŃei la oxidare atât la rece cât şi la cald (la 800-900 °C). datorită difuziei lente a azotului în ferită. la acestea se urmăreşte creşterea considerabilă a durităŃii (până la 1000.. În urma acestor tratamente li se asigură pieselor straturi superficiale având 0. în principal. Se asigură. deci mai tehnice.7. blocuri de matriŃe. diverse scule aşchietoare din oŃeluri rapide ş. bucşe de ghidare.1100 HV) în scopul măririi capacităŃii de aşchiere şi a durabilităŃii pe seama creşterii rezistenŃei la uzură şi stabilităŃii termice. Borizarea este tratamentul termochimic prin care se asigură îmbogăŃirea suprafeŃelor pieselor cu bor. de la 550 °C la 870 °C. dintre care cel mai important este durata foarte mare a operaŃiei (40-60 ore şi peste).8.8 mm. de ordinul sutimilor de mm. extinderea şi mai ales caracteristicile mecanice ale stratului superficiale. plunjere. la oxidare. Cromizarea este tratamentul termochimic prin care se asigură îmbogăŃirea în crom a suprafeŃelor pieselor din oŃel sau din fontă în scopul măririi rezistenŃei la coroziune. Aluminizarea se efectuează la temperaturi cuprinse între 700 °C şi 1100 °C în amestecuri pe bază de pulberi sau topituri. grosimea stratului de sifuzie atingând valori cuprinse între 0.. cum sunt: roŃi dinŃate. de asemenea refractaritatea suprafeŃelor borizate creşte până la 800.. conŃinut redus (oŃeluri de cementare) sau ridicat (oŃeluri de scule) de carbon. plăci de uzură... Se supun carbonitrurării şi cianizării o varietate mare de piese şi scule. în grosimi de câteva zecimi de mm (0. arbori cotiŃi şi drepŃi.

revenite şi ascuŃite). la fel se procedează în cazul aliajelor pe bază de crom. tratamentul este o combinaŃie între feroxare şi nitrurarea gazoasă. Din acest punct de vedere. pur şi simplu. stratul superficial rezultat posedând caracteristici specifice celor două tratamente termochimice menŃionate. şerardizarea şi zincarea ş. rezultând Fe3O4 şi Fe2O3. însă se realizează în atmosferă de abur supraîncălzit la 550. cum sunt: azotatul. ceea ce completează protecŃia anticorozivă. încât suprafeŃele tratate prezintă un coeficient de frecare mai redus..150 °C) nu se produc transformări de fază în piesa tratată. îndeosebi scule din oŃel rapid care se află în stare finită (călite. azotat de sodiu. la 105-115 °C.a. Procedeul de acoperire este fierberea în băi (sodă caustică. în prealabil. Metalizarea este acoperirea de protecŃie cu un strat de metal prin procedeele. imersie. titanizarea. azotitul şi hidroxidul de sodiu (NaNO3. sulfocianizarea. OperaŃia de brunare se aplică curent atât pieselor cât şi sculelor care.a.. NaNO2 şi NaOH). 3 ore. sculele dobândesc. când li se îmbunătăŃesc toate caracteristicile menŃionate. 40% Pb la 240 °C. Alte tratamente termochimice utilizate sunt stibizarea şi carbonitrurarea. azotit de sodiu) la 138-148 °C timp de cca. Brunarea. precum şi oŃeluri austenitice. uscare şi fierbere în ulei mineral timp de 5-10 min.570 °C. oŃeluri cu conŃinut mediu şi mare de carbon (de îmbunătăŃire şi de scule) pentru mărirea durităŃii şi a rezistenŃei la uzură. 130 . pentru mărirea rezistenŃei lor la coroziune şi la oxidare. Datorită temperaturii relativ înalte care se efectuează. îndeosebi nealiate. cobalt ş. au fost supuse unui tratament termic de călire şi revenire înaltă (îmbunătăŃire). Oxinitrurarea este un tratament termochimic mai complex prin care se realizează îmbogăŃirea suprafeŃelor atât în oxigen cât şi în azot.. constă în acoperirea cu săruri de sodiu a metalelor feroase. cu spălări intermediare. Oxidarea se produce ca urmare a reacŃiilor care au loc între fier (oŃel) şi diverse substanŃe puternic oxigenate. ea nu poate fi aplicată şi pieselor (sculelor) care anterior au fost supuse călirii şi revenirii joase. călire şi revenire joasă sau. Feroxarea se aplică în aceleaşi scopuri ca şi brunarea. sulfizarea. – Metalizarea prin imersie constă în acoperirea diferitelor piese în baia de metal de acoperire topit. pe lângă aspectul comercial şi rezistenŃă la coroziune. au fost tratate termic. Astfel. nichel. Eficacitatea este scăzută. şi o durabilitate mai mare. Prin feroxare.Se supun cromizării oŃeluri cu conŃinut redus de carbon. pulverizare cu pistolul sau în vid... se obŃine cositorizarea prin introducerea lor în baia de 60% Sn. Posibilitatea aplicării brunării în cele mai diverse cazuri derivă din faptul că la nivelul temperaturii de încălzire (curent între 130. Se supun feroxării.

Cu. dând. chituri.– Metalizarea prin pulverizarea cu pistolul. Materiale de vopsire compatibile se obŃin de obicei. – Metalizarea prin pulverizare în vid. divers colorate şi netede. sunt lacuri pigmentate cu pigmenŃi anorganici. dau pelicule dure. Pt. La presiunea scăzută temperatura de vaporizare a metalelor este scăzută. Lacurile. materiale anorganice etc. Pb etc. Procesul tehnologic de impregnare constă din: – preîncălzirea şi deshidratarea pieselor de impregnat. Se utilizează la umplerea cavităŃilor. Se fac acoperiri cu Zn. bobine mici etc. vopsele şi emailuri. – evaporarea solventului sau uscarea. cuarŃ. textolit. Metalul cu care se acoperă se topeşte sub acŃiunea unui jet de gaze la temperatură ridicată sau cu arc electric. dau pelicule dure. Al etc. care formează prin uscare şi lustruire o peliculă de protecŃie rezistentă şi estetică. umidităŃii. Cr. răcirea. poroase. 131 . sunt soluŃii de derivaŃi ai celulozei. Sunt incolore sau slab colorate. prin creşterea transferului de căldură a suprafeŃelor acoperite. sunt suspensii de materiale de umplutură într-o răşină (lac). netezirea şi nivelarea suprafeŃelor de vopsit. cu sau fără material de umplutură. d) prin turnare. din materiale nehigroscopice. cu elasticitate redusă. Impregnarea este o acoperire de protecŃie contra temperaturilor. compatibile. Ir. cu putere de acoperire medie. Ti. e) impregnarea cu pistolul: pe înfăşurările fierbinŃi se stropeşte cu lac aderent. greu de imersat. sau pe sticlă. în cuptoare sau în vid. pelicule transparente şi cu aspect lucios. Emailurile. rigiditatea dielectrică. Zn. mate. Ni. după uscare. c) în tambure: prin agitarea mecanică a pieselor mici (din pertinax. Depunerea se poate realiza pe suprafeŃe metalice. Pd. Se pot acoperi materiale organice fibroase. Impregnarea este o acoperire de protecŃie a lacurilor electroizolante. Un sistem de vopsire este alcătuit din straturi de materiale peliculogene: grunduri. în aer. pe baza aceluiaşi liant sau a unui liant cu structură chimică asemănătoare.). Prin încălzirea în incintă vidată (cel puŃin10–4 mmHg) se pot depune prin vaporizare diferite metale: Ag. cu sau fără adaos de uleiuri vegetale. Aceste acoperiri sunt de protecŃie şi funcŃionale. Ru. materiale plastice. Chiturile. mecanică. răşini naturale sau sintetice în solvenŃi organici. îmbunătăŃeşte rezistenŃa termică. b) prin pensulare: pentru piesele mari. care pot fi însă şlefuite. foarte lucioase. – impregnarea prin unul din procedeele: a) prin imersie: scufundarea în lacul de impregnare până când dispar bulele de aer de la suprafaŃă. Ca lianŃi pot fi folosite uleiurile vegetale sau răşinile dizolvate în solvent. Au. turnarea din lingouri a lacului de impregnare pe piesele mari.

Vopselele. ProprietăŃile pigmenŃilor sunt: culoarea. Vopseaua se pulverizează cu aer comprimat. vopsirea electrostatică. constituind legătura dintre suprafaŃa de vopsit şi chit. permite mecanizarea şi automatizarea procesului tehnologic. sunt produse organice sau anorganice folosite la producerea vopselelor şi emailurilor. pe gama de culori de la alb la cenuşiu.20 µm /strat. Depunerea vopselelor cu pensula este cel mai simplu în ceea ce priveşte utilajul tehnologic necesar. prin ejecŃie. iar calitatea vopsirii este inferioară tuturor celorlalte procedee. este cu mult depăşit.Grundurile. vopsirea fără aer comprimat. deoarece consumă o cantitate foarte mare de manoperă. utilizându-se pistolul de pulverizat clasic. Se foloseşte numai la lucrări de întreŃinere şi reparaŃii. de înglobare în vopsea a unor bule de aer ce dăunează calităŃii vopsirii şi de necesitatea unei ventilări intense a locurilor de muncă. puterea de acoperire. Se folosesc pentru aceasta pulverizatoare similare din punct de vedere constructiv cu injectoarele de la motoarele Diesel. ceea ce reduce consumul de vopsea şi diluant şi îmbunătăŃeşte în mare măsură condiŃiile de lucru în cabina de vopsire (se poate lucra fără mască). Metoda pulverizării cu aer comprimat oferă o productivitate ridicată. iar în cazul grundurilor pentru furnizarea unor proprietăŃi anticorozive. se foloseşte în prezent. pentru colorarea acestora. Materialul de umplutură se prezintă sub formă de pulberi. PigmenŃii. precum şi pentru sporirea rezistenŃei peliculei de vopsea la intemperii. se folosesc pentru a îngroşa vopseaua. vopsea sau email.. Procedeele de vopsire sunt: vopsirea cu pensula. dând pelicule dure cu aspect mat sau semimat. Pentru a se înlătura neajunsurile vopsirii prin pulverizarea cu aer comprimat. PigmenŃii se prezintă sub formă de pulberi. grunduirea electroforetică. sunt suspensiile de pigmenŃi şi agenŃi de umplere cu materiale peliculogene (lacuri naturale sau de sinteză). Dezavantajele principale ale metodei sunt legate de pierderile mari de vopsea (25-50%). pulverizarea cu pistolul. adică atunci când se vopseşte un număr restrâns de piese şi nu se dispune de o instalaŃie tehnologică mai perfecŃionată. Grundurile sunt dispersii de pigmenŃi şi materiale de umplutură cu concentraŃie de 65-70% în lacuri. sau după uscare pelicule cu aspect mat către semilucios şi se aplică între grund şi email. rezistenŃa la lumină (decolorare). sunt baza oricărei vopsiri. CeaŃa de particule pulverizate se depune pe suprafaŃa de acoperit formându-se o peliculă uniformă de 6. Pulverizarea cu pistolul. pulverizându-se direct vopsea cu ajutorul unei presiuni mari (5-120 daN /cm2). 132 . Materialele de umplutură. pe scară din ce în ce mai mare. vopsirea prin curgere şi imersiunea. asigurând o anumită consistenŃă peliculei ce se realizează.. Se obŃine o pulverizare practic fără ceaŃă.

Acolo unde sunt de vopsit numeroase piese de dimensiuni mari şi forme mai complicate.. înlăturarea ceŃii de vopsea. rămân porŃiuni pe care nu se depune vopseaua..95: la depunerea stratului necesar. Vopseaua care se adaugă se va filtra riguros şi se va menŃine la temperatura de 298 °K a băii. neexistând o vopsire ulterioară la corectare. stratul are o mare aderenŃă şi surplusul de vopsea se poate înlătura prin spălare cu apă deoarece consistenŃa vopselei este scăzută. uscarea peliculei depuse necesită un consum redus de energie electrică. a) Uscarea prin convecŃie: piesele sau ansamblurile supuse uscării se încălzesc în contact cu aerul cald insuflat de o sursă mecanizată (ventilatoare) şi automatizată. Principiul metodei constă în divizarea particulelor de vopsea sub acŃiunea unui câmp electrostatic şi deplasarea materialului de vopsit.. 133 . procesul încetează. Cele mai eficace tehnici de uscare s-au dovedit a fi uscarea: prin convecŃie. încărcate cu sarcini opuse ca semn. productivitatea ridicată. procedeul constă în descărcarea pe suportul metalic încărcat (+) sau (–) a particulelor de vopsea diluabilă în apă. Dezavantajele procedeului sunt: – pericol de incendii sau explozii. sunt: depunerea unui strat uniform pe toate părŃile. viteza de imersiune optimă este de 3. Particulele de vopsea diluabilă în apă (de regulă prin acest procedeu se aplică grundurile) au diametre de 10–2÷10–4 µm.Vopsirea electrostatică. calitatea superioară a peliculei. Uscarea peliculelor de vopsea. Vopsirea electroforetică. combinată (convecŃie şi radiaŃie).. mediu fiind foarte inflamabil. se pot grundui sau vopsi prin imersiune (cufundare) într-o cuvă în care se găseşte materialul de acoperire cu fluiditate superioară celui utilizat la pulverizare.5 cm /s. Căldura pătrunde prin stratul de vopsea din exterior şi o usucă.. În principiu. vopsirea prin imersie este mult mai productivă. cu zone ecranate.4 min.20% din cantitatea utilizată. coeficientul de utilizare a vopselei este de cca. însă aici mediul conducător este apa. Principalele avantaje oferite de acest procedeu. cu rol de catod. Avantajele metodei prezentate sunt: reducerea pierderilor de vopsirea la 10. încărcat electrostatic (–) de la capul atomizor către suprafaŃa de acoperit (+) sub acŃiunea liniilor de câmp. Unele ansambluri sau piese complexe. – la piesele cu profiluri complicate şi mai ales la cele cu nervuri înalte. Se aseamănă oarecum cu vopsirea electrostatică. Vopsirea prin imersiune. cu condiŃia ca întreaga operaŃie să decurgă mecanizat. posibilităŃi favorabile de automatizare a procesului. Băile se realizează cu pereŃi de oŃel. deoarece la intrarea în cuptor pelicula mai conŃine doar 10% apă. Grundul sau vopseaua de bază din cuvă îşi modifică vâscozitatea prin evaporarea diluantului (solvent organic sau apă) şi este necesar ca prin adaos de diluant să se facă corecŃii periodice.. iar durata de menŃinere în cuvă 2. prin radiaŃie (cu radiaŃii infraroşii). 0. ca urmare a creşterii forŃei de respingere electrostatică cu grosimea peliculei.

uleiuri minerale sau alte substanŃe similare. izolare termică bună. 134 . deoarece intensifică procesul de îndepărtare a vaporilor de solvent şi permit reglarea distribuŃiei căldurii. IniŃial. Metoda aceasta de protecŃie este folosită îndeosebi pentru: – conservarea pieselor în timpul transportului sau în cazul unei depozitări îndelungate. Dacă stratul superior al peliculei se solidifică prea rapid. – protecŃia împotriva pătrunderii umezelii la contactele fixe de aluminiu. corespunzătoare spectrelor vizibil şi invizibil. Ea are următoarele dezavantaje: – pelicula protectoare trebuie înlocuită periodic.78. Cele mai folosite uscătoare sunt cele de tip tunel sau cameră. pelicula se poate aprinde.5. vaporii de solvent sau late gaze ce iau naştere în straturile inferioare vor fi eliminate la presiuni interne mari şi deci vor produce pori. reglarea temperaturii şi evacuarea vaporilor. Ele pătrund rapid prin peliculă. – piesa are un aspect estetic neplăcut. au lungimea de undă de la 0. Deosebit de importantă est menŃinerea nivelului de temperatură şi a debitului de aer cald insuflat în limitele domeniului optim de valori. fisuri şi cratere. prezentând avantajul unui timp operativ mai redus cu 25% în raport cu uscarea prin convecŃie. iar sub efectul arcului electric.Transmiterea căldurii în peliculă se face prin conductivitate de la nivelul peliculei la piesă şi parŃial de la piesa încălzită către peliculă.0 metri.. trebuie să se asigure evaporarea completă a solventului şi apoi să se înceapă întărirea (polimerizarea. RadiaŃiile generate de emiŃătoare de radiaŃii cu gaz metan sau curent electric. încălzesc suportul metalic şi astfel pelicula se usucă. deoarece absoarbe umezeala şi fixează impurităŃile de aer. cu circulaŃie forŃată a aerului. b) Uscarea prin radiaŃie: se realizează prin transferul de căldură de pe o suprafaŃa radianŃă pe suprafaŃa vopsită. Cea mai simplă metodă de protecŃia a pieselor împotriva acŃiunii corozive a mediului constă în ungerea acestora cu o peliculă de vaselină neutră. – la încălziri mari degajă mirosuri neplăcute. Uscătoarele trebuie să permită: recircularea aerului cald. în principal de jos în sus.. formând cruste care pot periclita buna funcŃionare a echipamentului electric. Metoda prezintă avantajul de a fi uşor de aplicat şi de a nu necesita instalaŃii tehnologice costisitoare. – protecŃia pieselor în mişcare care necesită concomitent şi o ungere. policondensare) lacului vopselei.

este o parte a produsului. executat dintr-o singură bucată şi de regulă dintr-un singur material. ci din subansambluri de piese montate în prealabil. Metode de asamblare Calitatea şi productivitatea operaŃiilor de asamblare depind de o serie de factori. un arbore etc. pe care se asamblează mai multe repere pentru a constitui un ansamblu complet al produsului sau un ansamblu. pene. este unitatea cea mai simplă de asamblare şi constă în îmbinarea a două sau mai multe repere pe o piesă de bază.D. nituri. De aceea. cu un volum de muncă cât mai mic. reprezintă însuşi produsul. reunite printr-o piesă de bază.8. Piesa de bază. Piesa sau reperul. o pană. Ansamblul general. Procesul tehnologic de asamblare reclamă cu un volum de muncă destul de mare. este piesa comună. corespunzătoare unui scop precis şi poate funcŃiona asamblat cu produsul sau independent de aceasta. El este destinat să îndeplinească o mişcare determinată. axe etc. format din aceleaşi elemente de asamblare ca şi ansamblul. reunirea lor făcându-se cu ajutorul diferitelor elemente de legătură ca: şuruburi. – nivelul de calificare şi experienŃă a muncitorilor montatori. Rezultă astfel că un aparat electric nu se asamblează direct din piese separate. este cel mai simplu element component.-uri corespunzătoare. Procesul tehnologic de asamblare Procesul tehnologic de asamblare sau asamblarea. 135 . Mecanismul.4. în general într-un produs. un contact. Orice produs se compune dintr-o serie de piese sau unităŃi de asamblare dispuse într-un anumit mod.8. Completul. dintre care cei mai importanŃi sunt: – precizia de execuŃie a pieselor. Subansamblu. care îndeplinesc funcŃii bine determinate. 4. asigurându-se totodată calitatea şi precizia produsului.V. reprezintă totalitatea operaŃiilor ce se execută în scopul reunirii anumitor piese într-un mecanism sau. este o unitate de asamblare mai complexă. trebuie ca piesele componente să fie grupate pe unităŃi de asamblare. în conformitate cu prescripŃiile din documentaŃia tehnică respectivă. – gradul de dotare cu S. cu funcŃii bine determinate şi care să se poată asambla fiecare separat. pentru ca acest proces să se poată desfăşura într-o formă organizată şi raŃională. rezultat din asamblarea mai multor piese sau completuri sau subansambluri.1. de exemplu: un şurub.

se caracterizează prin faptul că piesele se pot executa cu toleranŃe în limite mai largi. în acest caz. Metoda interschimbabilităŃii parŃiale. – posibilitatea aplicării metodelor de asamblare pe bandă sau în flux continuu. – mărirea productivităŃii muncii. În acest caz. care poate creşte foarte mult în cazul când se cere o precizie înaltă. – îmbunătăŃirea calităŃii montajului. deoarece influenŃează direct costul şi productivitatea muncii. – piesele care fac parte din acelaşi lanŃ de dimensiuni trebuie să fie executate în limitele toleranŃelor. – scăderea costului. principiu acestei metode constă în aceea că piesele se prelucrează cu toleranŃe mai largi decât cele necesare pentru obŃinerea unei interschimbabilităŃi totale. – utilizarea pieselor de schimb confecŃionate pe baza interschimbabilităŃii totale. se bazează pe faptul că două sau mai multe piese (subansambluri) sunt interschimbabile. deoarece valoarea medie a toleranŃelor pentru toate elementele lanŃului de dimensiuni trebuie să fie. asigurând totuşi. care este factorul de bază în construcŃia aparatelor electrice. Aplicarea metodei de asamblare după principiul interschimbabilităŃii totale este limitată de costul pieselor fabricate. datorită lipsei operaŃiilor de sortare sau de ajustare a pieselor. la un mic procent de lanŃuri de dimensiuni există totuşi riscul ca valoarea toleranŃelor elementului de închidere să depăşească limitele prescrise. Pentru a obŃine în mod cert o interschimbabilitate totală a pieselor la montare este necesar să fie îndeplinite următoarele două condiŃii: – valoarea toleranŃei elementului de închidere trebuie să fie egală cu suma valorilor absolute ale toleranŃelor tuturor celorlalte elemente ale lanŃului de dimensiuni. C. precizia cerută obŃinându-se prin sortarea dimensiunilor pieselor în mai multe grupe corespunzătoare. mai mică decât toleranŃa elementului de închidere. precizia prescrisă elementului de închidere la majoritatea elementelor lanŃului de dimensiuni. această metodă este cea mai economică. În felul acesta. se aplică în fabricaŃia de serie. şi anume: A. Metoda interschimbabilităŃii totale. – posibilitatea utilizării dispozitivelor speciale de montaj. iar jocurile sau strângerile între piese se încadrează în toleranŃele indicate. Principalele avantaje ale acestei metode sunt: – asamblare simplă. B. Metoda selecŃionării. dimensiunile respective ale pieselor din fiecare grupă cu abateri mult mai mici decât cele prescrise la prelucrare. fără o sortare sau ajustare a pieselor în prealabil. se deosebesc cinci metode de asamblare. Datorită însă faptului că prelucrarea pieselor respective se efectuează cu toleranŃe mai largi. Această metodă este indicată îndeosebi în producŃia de serie mare şi masă. 136 .În funcŃie de precizia de execuŃie a pieselor. adică pentru montarea oricăreia dintre ele nu este nevoie de selecŃionarea sau ajustarea lor prealabilă.

presare la cald etc. D. fără să fie nevoie de nici un fel de ajustare. E. inele. Metoda reglării. bucşe excentrice sau filetate. – mobile (demontabile sau nedemontabile). Dezavantajele acestei metode sunt: – interschimbabilitate limitată. – necesitatea de a se crea stocuri de piese. pene. 137 .Avantajele metodei de asamblare prin sortare constau în aceea că asigură realizarea unor ajustaje precise cu piese executate cu abateri relativ mari. şuruburi etc. sudare şi lipire. – majorarea costului montării datorită manoperei cheltuite în plus pentru sortarea pieselor. în general mai ieftine decât cele demontabile. În construcŃiile de aparate electrice se folosesc ca piese de compensare şaibe de dimensiuni fixe. necesitând piese cu toleranŃe mai largi. Din această categorie fac parte asamblările prin: nituire. Reglarea mărimii compensatorului poate fi realizată în două moduri: – prin introducerea în lanŃul de dimensiuni a unei piese (sau mai multe) confecŃionate în prealabil. se caracterizează prin faptul că precizia stabilită la asamblare se poate obŃine prin reglarea dimensiunii unei singure piese dinainte stabilite între anumite limite. se deosebesc următoarele tipuri de asamblări: – fixe (demontabile sau nedemontabile). Asamblările mobile demontabile sunt acelea care permit o anumită deplasare a pieselor asamblate (una faŃa de alta) determinată de schema cinematică a mecanismului respectiv şi demontarea pieselor componente fără deteriorarea lor. Asamblările fixe nedemontabile sunt acelea în care piesele dintr-un ansamblu nu se pot deplasa una faŃă de alta şi a căror demontare este posibilă numai prin distrugerea parŃială sau totală a părŃilor componente. Acestea sunt asamblările obŃinute prin: filet (şuruburi şi prezoane). În funcŃie de felul construcŃiei şi scopul montării mecanismelor. constă în modificarea dimensiunii unei piese. Asamblările nedemontabile sunt. Celelalte piese se execută în limitele toleranŃelor admisibile. numită compensator. – prin schimbarea poziŃiei uneia din piese (compensator mobil). fapt care duce la mărirea producŃiei neterminate. caneluri. stabilite dinainte. Asamblările fixe demontabile sunt acelea care permit montarea şi demontarea repetată a pieselor fără deteriorarea lor. în vederea obŃinerii preciziei prescrise. Schimbarea poziŃiei se poate efectua prin deplasare. prin ambele mişcări. sau a confecŃionării pe loc în timpul montării. a subansamblurilor şi a pieselor. prin rotaŃie sau simultan. la dimensiunea corespunzătoare (compensator fix). Metoda ajustării. datorită faptului că operaŃiile pregătitoare la asamblare sunt mai simplu de executat.

– stabilirea pentru fiecare loc de muncă a operaŃiei sau operaŃiilor care urmează a se executa. aduse la locul de montaj al aparatului. Ńinând seama că aceasta sau aceste operaŃii se fac pe baza ritmului stabilit.2. – amplasarea locurilor de muncă în concordanŃă deplină cu procesul tehnologic. – lagăre cu alunecare. Asamblarea staŃionară se realizează de o echipă de montatori care manipulează toate piesele sau subansamblurile confecŃionate în alte locuri de muncă specializate. egale între ele sau multiple din punct de vedere al timpului efectiv de lucru. sferice. 138 . fără însă a fi posibilă o desfacere a acesteia de pe şurub. Metoda se utilizează la producŃia de serie mică sau de unicate. componentelor. – asamblare în flux. se pot nota: – asamblările între şurub şi o piuliŃă. Tehnologia de asamblare în flux presupune transportul continuu sau intermitent al produsului de asamblat de la un post de lucru la altul. conice. Ca asamblări mobile nedemontabile. având capetele şurubului nituite. transportoare pe role. Asamblările mobile nedemontabile sunt acelea la care demontarea pieselor nu este posibilă. bucată cu bucată sau în loturi mici. se divizează procesul tehnologic în operaŃii elementare. Astfel de asamblări mobile sunt: – asamblări cu şurub şi piuliŃă strânsă parŃial. cărucioare pe şine etc. – trecerea pieselor. asigurând o organizare raŃională şi o singură a întregului proces de producŃie.Asamblările mobile se obŃine cu ajutorul ajustajelor cu joc ale suprafeŃelor cilindrice. – rulmenŃi cu role (demontabili). elicoidale etc. Organizarea proceselor tehnologice de asamblare Formele organizatorice ale tehnologiei asamblării. Transportul se realizează în principal pe benzi de montaj. – dacă există posibilitatea. gradul de complexitate al aparatelor şi volumul producŃiei sunt: – asamblare staŃionară. Organizarea producŃiei pe bandă se pretează la producŃia de serie şi de masă şi constă în următoarele: – divizarea procesului tehnologic în operaŃii simple. apoi asigurată contra desfacerii. funcŃie de tipul producŃiei.8. cu toate că asamblarea pieselor este mobilă. permiŃând o deplasare a piuliŃei în anumite limite. care pot fi benzi rulante. – angrenajele cilindrice şi conice. 4. subansamblurilor funcŃionale de la un loc de muncă la celălalt. – rulmenŃii cu bile şi cel cu role (nedemontabili).

dispozitivul de limitare asigură oprirea armăturii mobile fără vibraŃii. practicate în corpul izolant al echipamentului. dinamice (forŃă de apăsare în contacte. Între suprafeŃele laterale ale bobinelor fără carcasă şi circuitul magnetic se va prevedea o distanŃă de cca. precum şi limitele între care pot să se afle diferite mărimi geometrice (curse ale contactelor. ca şi după operaŃiile foarte importante se impune introducerea unor operaŃii de control şi elaborarea unor măsuri profilactice împotriva rebuturilor. La stabilirea succesiunii operaŃiilor de asamblare ale echipamentelor electrice de joasă tensiune din categoria contoarelor şi declanşatoarelor electromagnetice se vor Ńine seama de următoarele considerente: 1. 3. fiind independente de mişcarea armăturii mobile. rigiditatea dielectrică etc. precum şi cerinŃe ale operaŃiunilor propriu-zise ale procesului tehnologic de asamblare.). fie cu proeminenŃe ale carcasei bobinei ce pătrund în locaşuri conjugate. 2. Rezultă ca urmare o mare varietate constructivă a echipamentelor electrice de joasă tensiune.). elaborate pentru fiecare construcŃie de aparat electric în parte. Bobinele se fixează obişnuit cu miezul magnetic fix. Fixarea se poate face fie cu şuruburi. electrice (curentul absorbit. cuprind indicaŃii de montaj şi verificare. metode de verificare a calităŃii şi fiabilităŃii. Pentru a rezista în bune condiŃiuni la numărul mare de manevre pentru care se garantează funcŃionarea. Partea magnetică mobilă trebuie să se aşeze cu un întrefier minimum pe suprafaŃa polară a circuitului magnetic fix. suprafeŃele polare ale circuitului magnetic trebuie rectificate plan. cu abaterea medie a neregularităŃilor Ra ≤1.– respectarea „Normelor interne“ şi STAS-urilor pentru materiale. fie cu pene.01. 139 . termice. Din acest motiv. jocuri dintre piese etc. InstrucŃiunile tehnologice de fabricaŃie. La stabilirea succesiunii operaŃiilor trebuie să se Ńină seama de următoarele considerente: – operaŃiile precedente nu trebuie să împiedice realizarea operaŃiilor curent. componente şi semifabricate ce intră în componenŃa echipamentului electric.6 µm şi cu abateri de la perpendicularitate faŃă de axa longitudinală a circuitului magnetic mai mici decât 0. După declanşare. ş. Bobinele de carcasă ale electromagneŃilor de acŃionare vor fi fixate rigid de placa de bază sau de corpul izolant al aparatului. 2 mm pentru a facilita introducerea.a.). respectiv extragerea acestora. amortizarea şocului la anclanşare se face prin montarea circuitului magnetic fix şi a spirei în scurtcircuit peste straturi intermediare de cauciuc siliconic sau alt material de preluare a vibraŃiilor. CondiŃiile ce se impun aparatelor de conectare sau comandă de joasă tensiune sunt atât de diferite încât nu este economic să se construiască un aparat care să corespundă tuturor cazurilor de aplicare. – după operaŃiile sau fazele susceptibile de a fi rebutate. InstrucŃiunile de montaj cuprinde de asemenea indicaŃii pentru aducerea între limitele prescrise a diferitelor mărimi caracteristice. cuplu antagonist etc.

În cazul circuitelor magnetice. fie că aceste inscripŃionări se referă la scalele aparatelor sau la plăcuŃele lor indicatoare. pentru aparatele de comutaŃie prevăzute să funcŃioneze în condiŃii grele trebuie să existe posibilitatea verificării stării contactelor fără întreruperea funcŃionării. 140 .4. 5. pentru aparatele de comutaŃie şi cursa echipajului electromagnetic mobil pentru declanşatoarele electromagnetice trebuie verificată. Tehnologia inscripŃionărilor După asamblare. urmează operaŃii tehnologice de inscripŃionare. care vor fi precizate în documentaŃia tehnologică de fabricaŃie. 9. perpendiculare pe axa geometrică a resortului.. 4. funcŃionând în curent continuu este necesar să se plaseze pe suprafaŃa polară un distanŃator din material magnetic pentru anularea menŃinerii atrase a armăturii mobile datorită remanenŃei. Curea între contacte şi în contact. În procesul tehnologic de asamblare mecanică şi al montajului legăturilor electrice ale aparatelor electromagnetice precum şi după terminarea lor este necesar să se asigure un control tehnic amănunŃit asupra lucrărilor executate. condiŃii climatice etc. Ghidarea pieselor mobile din materiale termorigide sau metale trebuie realizată cu coeficient de frecare mic pe tot parcursul deplasării lor şi partea magnetică mobilă trebuie să se aşeze coaxial pe axa geometrică a circuitului magnetic fix. reglată şi respectată conform instrucŃiunilor de montaj. InscripŃionările sunt deosebit de importante pentru corecta întrebuinŃare (exploatare) a aparatajului. În afara acestor considerente tehnologice generale. În funcŃie de dimensiunile circuitului magnetic. Pentru evitarea instabilităŃii transversale a resoartelor elicoidale lungi se recomandă prevederea unui ghidaj interior sau exterior. ambalare şi expediere la beneficiar.3. abaterile de la coaxialitate sunt cuprinse între zecimi de mm până la 1 mm. la asamblarea aparatelor electrice din grupa contactelor şi declanşatoarelor electromagnetice se vor respecta o serie de cerinŃe tehnologice legate de domeniul lui de utilizare. De asemenea. Nu este admisă întinderea resoartelor gata confecŃionate.8. Capetele resoartelor care lucrează la compresiune trebuie să aibă spire de capăt astfel încât să constituie suprafeŃe de sprijin plane. 6. Resoartele care asigură forŃele antagoniste trebuie să aibă un pas de înfăşurare egal pe toată lungimea. 7. cu efectuarea încercărilor de control prevăzute în norme şi standarde. Înlocuirea părŃilor aparatelor supuse uzurii să se poată face fără demontarea completă a aparatului. La aparatele de comutaŃie trebuie să se asigure şi să se respecte presiunea de contact prescrisă în documentaŃia tehnologică de montaj. frecvenŃă de acŃionare. 10. 8.

Procedeul este economic şi dă inscripŃionări de calitate în funcŃie de tuşul sau vopseaua utilizată în etichete. Precizia de inscripŃionare este medie. sau ştampile elastice care transportă tuşul de pe ştampilă pe suportul etichetei. Date fiind calităŃile adezive ale materialelor termoreactive. 141 .60 °C. Procedeul serigrafic este procedeul cu cea mai mare rentabilitate. Procedeul oferă o rezistenŃă bună în exploatare. InscripŃionări realizate prin placare. Este un procedeu specific inscripŃionării suporturilor din materiale plastice (în special a răşinilor stratificate).. Se îndepărtează apoi emulsia neimpresionată de lumină cu apă caldă la 40. astfel că la presare se obŃine atât îngropare la nivel a foliei sau pulberii. Serigrafia constă în presarea unor vopsele sau cerneluri păstoase prin ochiurile fine ale unei site şablon. cu inscripŃionările de etichetat.. Ştampila este imprimată cu relieful negativ al semnelor de inscripŃionat. cât şi lipirea foliei de suport precum şi decuparea marginilor semnelor. Pentru inscripŃionări cu culori diferite se folosesc şabloane de protecŃie şi pensulare cu diferite substanŃe colorate. Tamburul încărcător depune un strat de tuş pe clişeul metalic. Materialul de adaus care nu a fost imprimat este îndepărtat prin smulgere în cazul foliei sau prin frecare cu peria în cazul utilizării pentru placare pulberilor metalice. Se acoperă cu emulsie sensibilă la lumină suportul etichetei. în special pentru etichete din sticlă şi emulsii de argint pentru sensibilitate medie în realizarea etichetelor metalice. care are în proeminenŃă semnele de inscripŃionat. Se expune la lumină prin copiere de contact (placa cu negativul de copiat se introduce în rama de copiere prin contact). tamburul de transport culege tuşul de pe clişeu şi îl transpune pe suportul etichetei. Se colorează cu cerneală tipografică sau cu soluŃie de anilină. folia sau suportul etichetei se acoperă cu un strat subŃire de material temoreactiv. fiind utilizat pentru serii mari de produse. Transportul (offset) unei imagini de pe un clişeu metalic pe etichetă se realizează prin intermediul unui cilindru de transport din cauciuc. Materialul cu care se face acoperirea poate fi o folie metalică (aluminiu au alamă) sau o pulbere metalică.. folosind dispozitive de poziŃionare corectă şi de presare uniformă. se utilizează bicromat de potasiu pentru sensibilitate slabă. pe care sunt montate clişeul metalic cu semnele în relief şi piesa suport de inscripŃionat. special realizate în acest scop. constau în presarea sau lipirea unui material pe un suport. dintre care enumerăm: Ştampilarea. InscripŃionarea prin procedeul fotografic urmează tehnica fotografierii. care foloseşte ştampile dure. Procedeul de placare constă în presarea foliei metalice sau a pulberii metalice pe placa suport a etichetei cu un poanson încălzit. prin frecarea cu un tampon de vată a emulsiei exfoliate.Cele mai răspândite metode de inscripŃionare sunt inscripŃionările fără relief. metalice. Maşina tipografică de tip ofset are un batiu pe care alunecă o sanie.

sau chiar prin lipire la cald sau la rece.condiŃiile tehnice pentru piese. Tehnologia de inscripŃionare prin acest procedeu este foarte simplă. şasie sau piese.procesele tehnologice ale fabricării pieselor. cea mai potrivită combinaŃie a operaŃiilor de producŃie cu cele de control. . constă în transpunerea semnelor de pe o hârtie specială pe suporturi din materiale diferite. ce este asamblat la materialul suport al etichetei prin şuruburi sau nituri. ce are aderenŃă mare la materialul suport al etichetei şi care măreşte contrastul dintre suprafaŃa de fond a etichetei şi semnele inscripŃionate. de asemenea. dar semnele inscripŃionate sunt de fineŃe şi precizie medie. cadranelor şi scalelor inscripŃionate cât şi pentru a păstra vizibilitatea semnelor. Protejarea inscripŃionărilor se realizează atât în scopul măririi rezistenŃei mecanice şi a stabilităŃii în timp şi la intemperii a etichetelor. . subansamblelor şi produselor finite. 142 . Hârtie cu semnele conŃine un strat intermediar solubil în apă (clei) şi un strat adeziv.metodele şi mijloacele de control. Se inscripŃionează astfel panouri de echipamente electronice. subansamblelor şi ansamblului general şi relevarea la timpul potrivit a defectelor procesului tehnologic. subansamble şi produse finite. norme interne şi condiŃii tehnice. Se utilizează de obicei ca material de placare sticla organică. . 4. Controlul tehnic de calitate a proceselor tehnologice Controlul tehnic de calitate este procesul ce se compune din totalitatea verificărilor şi încercărilor care se efectuează asupra pieselor. Practic. Materialul cu care se face placarea trebuie să fie fără defecte şi rezistent la condiŃiile de exploatare. pentru stabilirea tehnologiei controlului sunt: . . instrumente de măsură (cadrane).succesiunea dispunerii operaŃiilor de control în procesul tehnologic. asamblării şi reglajului subansamblelor şi subansamblului general. coeficienŃii de temperatură al etichetei şi ai plăcii de placare trebuie să fie pe cât posibil apropiaŃi.numărul operaŃiilor de control. Acoperirea cu material de placare transparent. combinaŃie care să asigure calitatea necesară a pieselor. Aceste operaŃii de control se execută conform fişelor tehnologice şi instrucŃiunilor de lucru stabilite. Materialele de bază. pentru a nu crea tensiuni interne şi deci o degradare în timp. care trebuie să conŃină: . iniŃiale.Decalcomanda sau procedeul letraset.9. Se folosesc în principal două metode de protecŃie a semnelor inscripŃionate: acoperirea cu lac de protecŃie incolor sau cu uşoare nuanŃe coloristice. controlul tehnic de calitate constă din ansamblul operaŃiilor de control incluse în procesul tehnologic. costul este redus. Tehnologul care execută procesul tehnologic trebuie să prevadă numărul operaŃiilor de control. subansamblelor şi produselor.desenele pieselor. prin care se stabileşte concordanŃa parametrilor cu caracteristicile tehnice impuse prin standarde.

cu instrumente de măsură. se aplică controlul statistic şi selectiv la stadiile inferioare ale producŃiei şi controlul total spre sfârşitul procesului tehnologic.). Încercările de control mecanice se execută prin: verificarea cu ochiul liber (vizual). semifabricatelor. 2. 3. încercări electrice. Din acest motiv.controlul pe operaŃie şi piesă. . Din punct de vedere al fazei în care se execută controlul se deosebeşte: 1. instalaŃii şi automate de control. 143 . pieselor. dispozitive. probabilitatea admisă a rebutului spre sfârşitul procesului tehnologic trebuie să fie minimă.Pentru aceasta trebuie să se Ńină seama de particularităŃile producŃiei: starea şi componenŃa echipamentului tehnologic. . Deoarece costul produsului în procesul fabricării creşte continuu.operaŃiile la care este posibilă apariŃia rebutului (condiŃii speciale de producŃie. cât şi în scopul minimizării cheltuielilor de control în procesul producŃiei. Proiectantul tehnolog răspunde. de asemenea de înzestrarea operaŃiilor de control cu instrumentele.cele mai importante operaŃii tehnologice intermediare care trebuie să asigure respectarea dimensiunilor şi parametrilor de bază necesari pentru prelucrarea în continuare şi asamblarea. Din punct de vedere al naturii încercărilor distingem: 1. aparatele şi dispozitivele necesare.controlul final.operaŃii finale. Aceste încercări se efectuează asupra tuturor materialelor. Controlul tehnic de calitate se clasifică în funcŃie de diferite criterii pe care le descriem în continuare. Încercările de control mecanice sunt în general comune întregii industrii a construcŃiei de maşini şi utilaje. stabilitatea procesului tehnologic. OperaŃiile de control se verifică şi se aprobă de către şeful controlului tehnic de calitate al uzinei. Încercările de control electrice se efectuează asupra materialelor. cu calibre şi dispozitive de control. complexitatea prelucrării. subansamblelor şi produselor finite. Trebuie observat că necesitatea şi utilitatea introducerii operaŃiilor de control se determină prin economicitatea şi eficienŃa controlului. echipament instabil etc. standardizate. Atât încercările mecanice cât şi cele electrice sunt normalizate. subansamblelor şi produselor finite care în funcŃionare au rol electric. organizarea producŃiei etc. pieselor. încercări mecanice.controlul de recepŃie. cu instrumente de măsură uzuale. Se pot executa vizual. OperaŃiile de control se prevăd obligatoriu după: . 2.

Controlul final este controlul care se execută pe produsele finite şi are un caracter complex. calităŃile mecanice ale izolaŃiei. Controlul statistic prevede stabilirea calităŃii producŃiei prin verificări sistematice ale pieselor în procesul de fabricaŃie. Controlul de recepŃie cuprinde probe de control: mecanic. etc. premergătoare controlului statistic al calităŃii. Controlul de recepŃie are loc la primirea în întreprindere a materialelor. Controlul statistic de calitate necesită parcurgerea următoarelor faze: 1. De aceea.verificarea conductoarelor de bobinaj din punct de vedere al dimensiunilor (diametrul). Controlul statistic se recomandă la fabricarea pieselor în serie mare. Înregistrarea şi interpretarea variaŃiilor parametrice statistici ai valorilor caracteristicii de calitate studiate se face cu ajutorul unor fişe speciale numite fişe de control. Întocmirea fişelor de control. magnetic.). b)încercări de lot. Încercările de lot cuprind o parte din încercările de tip şi reprezintă numărul minim de încercări în urma efectuării cărora. . Încercările de tip sunt încercările care se execută la asimilarea în fabricaŃie a produsului. sau după modificări introduse în construcŃie. materiilor prime şi semifabricatelor. electric.verificarea materialelor magnetice (ridicarea curbei de magnetizare B=f(H).Controlul pe operaŃie şi piesă se mai numeşte şi control intermediar. care trebuie să asigure o calitate constantă. Pentru un proces tehnologic dat numărul şi organizarea punctelor de control este dictată de criterii de economicitate. Locul de muncă trebuie să fie asigurat cu fişe de control statistic în care pentru fiecare dimensiune sunt notate abaterile minime admise. 144 . care are ca scop să determine stabilitatea procesului tehnologic. adică să se cunoască posibilităŃile de precizie şi reglaj ale utilajelor şi să se obŃină informaŃiile necesare privitoare la stabilitatea în timp a procesului tehnologic. Ca exemple de probe de ale controlului de recepŃie putem enumera: . 2. modificări care pot influenŃa caracteristicile produselor. prin rezultatele pe care le furnizează. se poate stabili modul în care calitatea şi performanŃele produsului considerat concordă cu datele normativelor. calitatea electrică a izolaŃiei. Se prevăd următoarele categorii de încercări: a)încercări de tip. pe utilaje speciale. Analiza statistică a procesului tehnologic. în procesul tehnologic sau la materiale. timp îndelungat. este necesar ca înainte de introducerea controlului statistic să se analizeze desfăşurarea procesului de fabricaŃie. determinarea pierderilor specifice. rezistivitate. climatic. Aplicarea controlului statistic al calităŃii produselor este condiŃionată de cunoaşterea modului de desfăşurare a procesului de fabricaŃie. realizându-se conform standardelor şi normelor interne.

Controlul statistic constă în prelevarea la intervale anumite de timp a unor probe de mărime eterminată.3. îşi propune să satisfacă atât cerinŃele beneficiarilor. Managementul calităŃii (figura 4. conform metodei utilizate. creşterea fiabilităŃii produselor şi a performanŃelor tehnice a produselor electrotehnice. logistică performantă şi o continuă perfecŃionare a metodelor şi echipamentelor de control al calităŃii. Efectuarea controlului statistic al calităŃii. Figura 4. Pentru reducerea cheltuielilor cu controlul calităŃii se recomandă automatizarea pe cât posibil a acestui proces şi gestionarea sistată a datelor statistice. cât şi normativele naŃionale şi internaŃionale din domeniul calităŃii echipamentelor electrice.20). Organizarea procesului tehnologic de asigurare a calităŃii implică un management eficient. Modelul unui sistem de management al calităŃii 145 . înscrierea rezultatelor măsurătorilor în fişe de control. luându-se deciziile corespunzătoare. Implementarea sistemului european de asigurare a calităŃii produselor (ISO 9001).20. şi apoi efectuarea interpretării acestor rezultate. Creşterea cheltuielilor cu controlul tehnic de calitate impune adoptarea unei strategii a acestui proces tehnologic şi un management al calităŃii bazat pe optimizarea costurilor. permite eliminarea rebuturilor tehnologice.

37. 19. DefiniŃi procesul tehnologic de deformare la rece. ClasificaŃi matriŃele de ştanŃare din punct de vedere constructiv. ClasificaŃi matriŃele de ştanŃare din punct de vedere al numărului de operaŃii. Ce este mata? 9. 32. Ce etape conŃine procesul electrometalurgic de obŃinere a cuprului? 8. EnunŃaŃi legea volumului constant. 36. Ce factori influenŃează calitatea suprafeŃei de tăiere? 23. Ce materii prime se folosesc la obŃinerea cuprului? 3. EnunŃaŃi legea echilibrării tensiunilor suplimentare. Care sunt etapele procesului tehhnologic de ştanŃare? 17. Ce etape conŃine procesul hidrometalurgic de obŃinere a cuprului? 7. De cine depinde înălŃimea de lucru a plăcii tăietoare a ştanŃei? 25. DefiniŃi operaŃia tehnologică de tăiere. ClasificaŃi matriŃele de ştanŃare din punct de vedere tehnologic. Ce procedee tehnologice se folosesc la obŃinerea cuprului? 4. DefiniŃi fenomenul de maclare. 22. DefiniŃi operaŃia tehnologică de decupare. Ce criterii se folosesc la clasificarea matriŃelor de ştanŃare? 27. Ce cristale artificiale se utilizează în industria electrotehnică? 10. Ce înŃelegeŃi prin fază tehnologică? 2. 13. ClasificaŃi matriŃele de ştanŃare din punct de vedere al modului de exploatare. Ce factori influenŃează procesul tehnologic de deformare plastică? 34. Ce etape conŃine procesul pirometalurgic de obŃinere a cuprului? 6. 14. 29. 33. DefiniŃi operaŃia tehnologică de retezare. DefiniŃi operaŃia tehnologică de forfecare. 31. EnunŃaŃi legea rezistenŃei minime. Care este valoarea forŃei de ştanŃare? 24. Din ce materiale se realizează matriŃele de ştanŃare? 26. DefiniŃi operaŃia tehnologică de perforare. 15. DefiniŃi operaŃia tehnologică de ştanŃare. ClasificaŃi operaŃiile tehnologice de ştanŃare. 38. 21. Care sunt etapele procesului tehhnologic de forfecare? 16.Pe baza noŃiunilor tehnice prezentate în capitolul „Procese tehnologice” şi pentru a verifica temeinicia cunoştiinŃelor studiate vă rog să răspundeŃi la următoarele întrebări: 1. 28. 146 . 20. 30. 18. Ce legi guvernează procesul tehnologic de deformare plastică? 35. Ce aplicaŃii au cristale artificiale în industria electrotehnică? 11. Care sunt etapele procesului tehhnologic de obŃinere a cristalelor artificiale? 12. DefiniŃi operaŃia tehnologică de şliŃuire. Ce etape constitue fluxul tehnologic de obŃinere a cuprului din deşeuri? 5. EnunŃaŃi legea similitudinii.

66. 53. 46. 42. 70. 60. 57. 71. 58. 55. 56. 47. 54. 43. 62. 52. 73.39. 65. 78. Ce tensiuni remanente suplimentare apar la deformarea plastică? ClasificaŃi tehnologiile de deformare la rece. 63. 64. 75. 69. 40. 41. 59. 76. 79. 49. 48. 45. 44. 72. 50. În ce constă procesul tehnologic de îndoire a unui semifabricat? În ce constă procesul tehnologic de ambutisare a unui semifabricat? În ce constă procesul tehnologic de fasonare a unui semifabricat? În ce constă procesul tehnologic de formare a unui semifabricat? Ce limitează raza de curbură la îndoirea plastică? Ce rol are inelul de fixare la ambutisare? Când se utilizează ambutisarea succesivă? În ce constă procesul tehnologic de impregnare a bobinelor? Ce avantaje prezintă bobinele impregnate? Ce etape conŃine procesul tehnologic de impregnare a bobinelor? Care sunt metodele moderne de impregnare a bobinelor? În ce constă procesul tehnologic de impregnare prin picurare a bobinelor? Când se aplică procesul tehnologic de impregnare prin picurare multiplă? Ce factori influenŃează procesul tehnologic de impregnare prin picurare? Ce materiale se folosesc la impregnarea bobinelor? Ce etape conŃine procesul tehnologic de impregnare prin turnare a bobinajelor? Care sunt cele mai utilizate materiale electroizolante? Cum se clasifică materialele electroizolante după comportarea la temperatură? Ce înŃelegeŃi printr-o răşină termoplastică? Ce înŃelegeŃi printr-o răşină termorigidă? Ce răşini sintetice cunoaşteŃi? Ce proprietăŃi tehnice au răşinile epoxidice? Ce avantaje prezintă folosirea răşinilor epoxidice faŃă de materialele clasice? Ce rol au răşinile epoxidice într-un sistem de izolaŃii electrice? În ce clasă de stabilitate termică se află răşinile epoxidice? Ce etape conŃine procesul tehnologic de turnare a răşinilor epoxidice? Ce utilaje se folosesc la turnarea răşinilor epoxidice? Ce caracteristici tehnice au formele de turnare a răşinilor epoxidice? Ce avantaje şi dezavantaje au formele de turnare metalice pentru răşini? Care sunt etapele procesului tehnologic de turnare sub presiune a răşinilor? Ce avantaje prezintă tehnologia TSP? Ce materiale electroizolante stratificate cunoaşteŃi? Ce metode de obŃinere a materialelor electroizolante stratificate cunoaşteŃi? Care sunt etapele metodei umede de fabricare al materialelor stratificate? Care sunt etapele metodei uscate de fabricare al materialelor stratificate? Ce etape conŃine tratamentul termic al materialelor stratificate? Ce etape constitue procesul de fabricare al cilindrilor din materiale stratificate? Ce subansamble se confecŃionează din materiale electroizolante stratificate? Care sunt etapele procesului tehnologic de fabricare a camerelor de stingere? 147 . 61. 77. 67. 68. 51. 74.

Care sunt etapele procesului tehnologic de degresare? 97. Ce rol are inscripŃionarea echipamentelor electrice? 114. Ce metode de organizare a procesului tehnologic de asamblare cunoaşteŃi? 113. Care sunt etapele procesului tehnologic de zincare? 100. În ce constă metoda interschimbabilităŃii parŃiale? 109. Ce înŃelegeŃi prin mase plastice pulverulente? 87. Ce metode de asamblare cunoaşteŃi? 106. Ce procedee de acoperire metalică conoaşteŃi? 98. 83. Ce metode de degresare a pieselor cunoaşteŃi? 96. Ce rol are protecŃia anticorozivă? 88. Ce tipuri de aliaje metalice se folosesc la acoperirea anticorozivă? 99. Ce metode de optimizare a controlului tehnic de calitate cunoaşteŃi? 120. În ce constă metoda selectivităŃii în procesul tehnologic de asamblare? 110. Ce factori externi influenŃează funcŃionarea echipamentelor electrice? 94. Ce cuprinde managementul controlului de calitate? 148 . În ce constă metoda ajustării în procesul tehnologic de asamblare? 111. ClasificaŃi condiŃiile de cexploatare a echipamentelor electrice. DefiniŃi procesul tehnologic de asamblare? 105. Ce rol are controlul tehnic de calitate? 116. Cum se clasifică climatic mediul ambiant? 90. Ce avantaje prezintă acoperirea cu pelicule de materiale plastice? 85. Când se efectuează încercările de lot? 119. ClasificaŃi tehnologiile de armare a izolatorilor electrici. Când se efectuează încercările de tip? 118. Ce metode de inscripŃionare cunoaşteŃi? 115. Ce metode de vopsire cunoaşteŃi? 103. Ce tip de tratamente termochimice cunoaşteŃi? 102. 92. În ce etape ale procesului tehnologic este obligatoriu CTC-ul? 117. În ce constă metoda reglării în procesul tehnologic de asamblare? 112. ClasificaŃi microclimatul echipamentelor electrice. În ce constă metoda interschimbabilităŃii totale? 108. Ce factori tehnici influenŃează procesul tehnologic de asamblare? 107. Ce materiale se folosesc în procesul tehnologic de vopsire? 104.80. Ce avantaje prezintă echipamentele electrice turnate în răşini? 84. Ce metode mecanice de curăŃire a pieselor cunoaşteŃi? 95. Ce tip de tratamente chimice şi electrochimice cunoaşteŃi? 101. Ce factori de mediu solicită echipamentele electrice? 89. Care sunt etapele procesului tehnologic de fabricare a suportului portperii? 81. Ce caracteristici tehnice are tehnologia de armare a izolatorilor electrici? 82. Ce caracteristici are climatul temperat? 91. Ce metode de acoperire cu pelicule de materiale plastice cunoaşteŃi? 86. 93.

– căi de curent (rigide sau flexibile). supratensiuni. ştanŃare.5. schelele metalice. manivele etc. Restul reperelor componente ale reperelor. Enumerăm. În acest fel. O gamă largă din piesele aparatelor electrice confecŃionate din metale se prelucrează în conformitate cu procedeele tehnologice specifice construcŃiei de maşini. ambutisare. sudură etc. clichete. producerea şi evacuarea căldurii. şasie. forjare. totuşi pe criteriul funcŃiei îndeplinite într-un ansamblu. piese ce se realizează prin alegerea adecvată a procesului tehnologic: turnare. – bobine de curent sau tensiune. biele. – instalaŃii de uscare şi impregnare a înfăşurărilor. materiale. armături. fiecare din aceste categorii de repere se individualizează prin abordarea de tehnologii specifice. – instalaŃii pentru tratarea uleiului. TEHNOLOGIA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE Echipamentele electrice se constituie ca ansambluri electromecanice desinate pentru comanda şi protecŃia instalaŃiilor de producere. carcase. – circuite magnetice de flux constant sau flux alternativ. sunt: – piese de contact. dimensiuni. – instalaŃii pentru vidarea şi umplerea cu SF6 a instalaŃiilor de distribuŃie capsulate. – prese pentru injectat şi presat la cald piese din materiale plastice. – instalaŃii de vibrare şi umplere cu nisip a siguranŃelor. distribuŃie şi utilizare a energiei electrice. – instalaŃii complexe pentru fabricat condensator industriale. câteva din echipamentele şi utilajele specifice: – maşini de bobinat semiautomate şi automate. – instalaŃii pentru turnarea răşinilor epoxidice. Din aceste piese amintim: socluri. grupate după rolul funcŃional. Realizarea tehnologiilor specifice este posibilă numai în condiŃiile existenŃei unei dotări uzinale adecvate. – prese pentru ştanŃarea circuitelor magnetice. – cuptoare pentru tratamente termice. astfel. Specificul tehnologiei este impus de particularitatea fenomenelor ce se produc în funcŃionarea echipamentelor electrice: stingerea arcului electric. forŃe electrodinamice. se poate stabili un numitor comun în ceea ce priveşte procesul tehnologic. 149 .. – izolaŃii şi piese izolate. Deşi construcŃia aparatelor electrice se caracterizează printr-o mare varietate de forme constructive. – rezistoare şi reostate electrice.

sinterizarea.). – folosirea calculatoarelor electronice de proces pentru modernizarea regimurilor de fabricaŃie. sudurii şi uzurii. Ńevi. Dintre metalele.1. rezistenŃă de contact mică. – bimetale cu argint-cupru sau argint-oŃel. STAS 270-74. 5. presarea pieselor electroizolante. table. benzi şi table. – îmbunătăŃiri cu caracter organizatoric orientate către eliminarea pierderilor de timp (îmbunătăŃirea deservirii locului de muncă. spiralizarea circuitelor magnetice. Dintre procesele tehnologice caracterizate printr-o productivitate ridicată enumerăm: turnarea sub presiune. sârmă sau lingouri. benzi sau bare. aliajele şi amestecurile prezentate în tabelul 5. proprietăŃi elastice bune. sub forma contactelor sinterizat. bare. – activitatea de verificare a calităŃii să fie înlocuită cu sistemul de asigurare a calităŃii. – wolfram. placarea pieselor de contact. sub formă de benzi. – argintul electrolitic pur (AgE) şi aliajele lui cu metale nobile. Problema creşterii productivităŃii muncii se corelează cu problemele organizării producŃiei. – aplicarea tehnologiilor neconvenŃionale. – raŃionalizarea tehnologiilor. – organizarea de linii tehnologice în flux continuu. Al-T-Si). – aluminiu electrolitic (AlE) şi aliajele sale (Al-Mg-Si. Tehnologii de fabricaŃie a contactelor electrice Pentru a asigura o bună funcŃionare a aparatelor electrice se utilizează pentru construcŃia contactelor electrice materiale ce satisfac cerinŃele impuse de regimurile de funcŃionare şi anume: rezistivitatea redusă. laminate împreună cu sub formă de sârmă.1.CerinŃa creşterii productivităŃii muncii în construcŃia de aparataj electrotehnic se realizează prin introducerea de procedee tehnologice avansate şi reducerea consumului de materiale. stabilitate ridicată contra oxidărilor. îmbinarea prin sertizare a contactelor rigide. realegerea semifabricatelor şi materialelor. sub formă de sârmă. transportul pieselor de la un loc de muncă la altul. se utilizează cel mai frecvent: – cuprul electrolitic (CuE) cu stări de ecruisare HA. HB şi O1 tare. STAS 270-74. asamblarea pieselor electrice utilizând un compensator reglabil sau fix. În ceea ce priveşte modernizarea şi automatizarea proceselor tehnologice se conturează următoarele direcŃii: – introducerea şi utilizarea maşinilor unelte cu comandă unică. În acest scop se impun măsurile: – reproiectarea produselor. aşezarea şi fixarea pieselor în dispozitive etc. 150 .

mai ales turnate.4 ⋅ 103 960. Tabelul 5. având şi o productivitate scăzută. obŃinute din pulberi presate şi tratate termic la temperaturi înalte. – presarea la cald.78 176. turnate în diferite forme. acest ultim procedeu conduce la un consum ridicat de material. pe strunguri automate sau strunguri revolver. argint-nichel (10-30% nichel). argint-wolfram (25-35% argint). ProprietăŃile fizice ale metalelor şi aliajelor folosite la contacte Metalul Densitate PuncAliajul la 20 °C tul de Amestecul [kg/m3] topire [°C] Ag Au Pt Pd Rh 10.3 686-1030 296.4 ⋅ 103 12. de la fracŃiuni de amper la sute de amperi. Alegerea corectă a materialului din care se confecŃionează un contact electric trebuie să aibă în vedere atât proprietăŃile mecanice şi electrice cât şi considerente economice.5 ⋅ 103 19. – strunjirea. – alămuri. sub formă de plăci şi discuri.0 ⋅ 103 12. pe maşini orizontale de forjat sau la prese. Principalele lor forme constructive sunt: Contacte în formă de nit.06 392 735-1177 71. – metale rare şi aliajele lor.1. Pentru confecŃionarea contactelor din materiale tras sub formă de sârme sau bare se întrebuinŃează. ca: cupru-wolfram (30% cupru). Contactele astfel realizate sunt confecŃionate pentru intensităŃi foarte diferite.5 490-638 71.– materiale metaloceramice. trei procese tehnologice: – refularea la rece. Contactele de rupere ale întrerupătoarelor automate. în principiu.3 ⋅ 103 21. – compoziŃii din cărbune-cupru grafitat. cu ciocane de presat.8 163 1769 1552 1966 Punctul de fierbere [°C] 2210 2970 4530 3980 4500 Conductivitatea electrică la 20 °C 1/ ·m 60 ⋅ 106 43 ⋅ 106 9. la prese de refulat.06 392 735-1177 87. argint-molibden (40-50% argint). Au) şi aliajele lor sunt prezentate în figura 5. spre exemplu. se confecŃionează din cupru sau compoziŃii metalo-ceramice.78 1275 24503924 151 . care cer o rezistenŃă mecanică ridicată şi forŃe de frecare reduse la contactele alunecătoare.3 ⋅ 106 9 ⋅ 106 22 ⋅ 106 ConducDuritatea la tivitatea 20 °C termică la [N/mm2] 20 °C moale recopt [W/m °C] 418 294.1. pentru piese de formă complicată. confecŃionate din metale preŃioase (Ag. argint-oxid de cadmiu (10-15% oxid de cadmiu). Contactele principale (de lucru) ale aceloraşi întrerupătoare se confecŃionează din argint.

4 ⋅ 103 1010 3 AuNi5 18.Cu W Mo Re Ni AgNio.2 ⋅ 103 10.92 167.5 ⋅ 103 1035 AuAg26Ni 14.5 ⋅ 106 10 ⋅ 106 9 ⋅ 106 7 ⋅ 106 8 ⋅ 106 4 ⋅ 106 3.3 983-1128 931.8 981 392.20 142.4 – 882.0 ⋅ 103 3180 5900 5 ⋅ 106 8.34 29.9 ⋅ 103 960 900 865 935 1160 58 ⋅ 106 54 ⋅ 106 51 ⋅ 106 31 ⋅ 106 6.96 413.9 11771667 981 14711864 441.3 784-1177 637.52 326.4 883-1373 490.5 883-1471 294.2 ⋅ 103 10.3 ⋅ 103 1000 AuPb10 19.6 1079 981 1373 588.4 ⋅ 103 10.84 334.6 13731765 343.4 ⋅ 103 10.2 ⋅ 103 10.1 ⋅ 103 12. 3 152 .3 ⋅ 103 1370 AgNi10 AgW30 AgMo50 AgCdo10 AgWC20 AgC0.5 ⋅ 103 960 960 960 960 960 960 1083 1083 490 882-1128 2452 35304100 1471 255-3924 2452 34336867 784 17652452 392.12 71.9 17652158 490.4 784-1079 392.5 ⋅ 103 10.6 ⋅ 103 1785 PbNi8 19.5 ⋅ 103 1100 PbI310 21.40 196.15 AgCu3 AgCu5 AgCd5 AgPd30 8.60 54.0 ⋅ 103 10.8 ⋅ 103 9.5 CuW40 CuMo50 10.4 ⋅ 106 2. 19626 3433 882.2 ⋅ 103 2610 5560 19 ⋅ 106 21.1 ⋅ 103 1650 PdCu15 11.3 ⋅ 103 3410 5930 18 ⋅ 106 10.52 83.26 AuAg20 16.82 347.4 ⋅ 103 10.46 58.9 ⋅ 103 1083 2595 58 ⋅ 106 19.4 883-1128 1030 17162109 1569.1 ⋅ 103 11.6 10791373 784.5 ⋅ 106 54 ⋅ 106 40 ⋅ 106 31 ⋅ 106 45 ⋅ 106 40 ⋅ 106 55 ⋅ 106 40 ⋅ 106 40 ⋅ 106 392.9 1275 1275.06 91.9 ⋅ 103 1453 2730 14 ⋅ 106 10.5 882-1275 637.04 58.

2. La contactele de tip fişă-priză ale circuitelor secundare. hexagonale sau pătrate.1 ∅4. întrebuinŃate la construcŃia unor aparate al căror curent nominal este de până la sute de amperi. Contacte sub formă de nit. fie cu plăci de secŃiune dreptunghiulară. Contacte sub formă de şuruburi: a) cu cap rotund. ele au dimensiuni mici şi din această cauză se întrebuinŃează sub formă de sârmă.1. se folosesc în circuitele electrice de curenŃi relativ reduşi (zeci de amperi).1 M14 Figura 5. Sunt confecŃionate din cupru.1 Figura 5.2). iar fixarea lor pe suporturile de contact se realizează prin nituire. livrate sub formă de sârmă. fişele se prevăd cu ştifturi de contact care se realizează fie cu profil cilindric.4–0. Contactele tip fişă de legătură şi priză. b) cu cap cilindric. funcŃie de valoarea curentului. 153 . Fixarea acestor contacte în orificiile protcontractelor se face prin înşurubare sau cu ajutorul piuliŃelor. ∅10 ∅18 ∅22 M6 a) b) M10 c) 2. fiind confecŃionate din alămuri sau bronzuri în formă de sârme sau bare. c) cu cap hexagonal.1.5–0. alamă sau oŃel.5–0. Contacte sub formă de şurub (figura 5. bare rotunde. Fiind utilizate în construcŃia aparatelor electrice pentru curenŃi slabi.1 ∅2–0.

cu profil: trapezoidal. Figura 5. SoluŃia constructivă a prizei este corelată corespunzător cu cea a fişei. 2. Contactele tip fişă-priză ale circuitelor primare (contactele debranşabile din celulele prefabricate) se realizează în două variante constructive: tip teacă-cuŃit şi tip tulipă-tijă. nituri).SoluŃia tehnologică optimă de realizare este presarea în matriŃe (la producŃia de unicat se înlocuieşte cu prelucrarea prin aşchiere). Contact de tip tulipă-tijă. la priză se prevăd elemente arcuitoare independente: elementele active ale prizelor se prevăd îngropate. 3. accesul la ele fiind asigurat prin orificii calibrate după profilul şi dimensiunile fişelor. InserŃie de wolfram pentru preluarea arcului electric. Unele ştifturi cilindrice se prevăd cu frezare longitudinală pentru asigurarea presiunii de contact rezultată din proprietăŃile elastice ale materialului (alamă sau Cu tare). Segmente conductoare de tip deget. Tehnologia părŃilor active comportă procedee de presare la rece justificate de dimensiunile de gabarit şi producŃia de serie mare. Fixarea ştifturilor de corpul electroizolant al fişei se face prin organe de asamblare (şuruburi. 154 . Ştifturile cilindrice ale unor piese de conectare moderne se prevăd cu mai multe lamele arcuitoare longitudinale subŃiri.3. Resoarte. lamelar. sau prin înglobarea în masa electroizolantă a fişei.3. sau în forma literei Z. piuliŃe. Tijă. ultimul fiind prezentat în figura 5. 4. ProtecŃia împotriva coroziunii se realizează prin acoperiri electrolitice. 1.

Se împarte din punct de vedere tehnologic în: Contacte lamelare elastice confecŃionate din benzi sau table de bronz. după cum rezultă din fişele tehnologice centralizate în tabelul 5. – Tratamentul termic de recoacere. astfel încât direcŃia de laminare a materialului să coincidă cu lungimea contactului. cupru. cu prese excentric. alamă.OperaŃiile procesului tehnologic al fabricării contactelor din sârme sau bare reprezintă o prelucrare obişnuită a metalelor. Tabelul 5. 155 .a. putându-se alege o variantă sau alta. pătrat sau rotund Debavurarea Ştemuirea capului sau presare la cald Rularea filetului sau tăierea filetului Debavurarea Preluarea chimică şi acoperire electrochimică Prelucrarea prin strunjire cu tăierea filetului Prelucrarea electrochimică Utilajul folosit Presă automată de refulat nituri Băi de tratamente electrochimice Presă cu excentric Foarfece ghilotină Utilaje de şlefuit şi polizat Presă cu excentric Presă hidraulică Maşini unelte de rulat sau filetat Maşini de şlefuit şi polizat Băi şi alte utilaje specifice Strung paralel Strung revolver Strung automat Băi şi alte utilaje specifice Şurub strunjit Tehnologia fabricării contactelor ştanŃate din benzi şi table este foarte răspândită în construcŃia de e4chipamente electrice.2. cuprinde următoarele operaŃii: – Debitarea în fâşii. utilizat în construcŃia unui contactor de c. Procesul tehnologic de confecŃionare a unui astfel de contact. – ŞtanŃarea conturului şi a orificiilor. pentru a se folosi cât mai bine proprietăŃile mecanice ale materialului.2.. verticale. pentru eliminarea tensiunilor interne şi prevenirea apariŃiei crăpăturilor datorate durităŃii materialului. cu ajutorul matriŃelor de ştanŃat. Procesul tehnologic de fabricaŃie a contactului tip nit cu capete refulate. Tipul contactului Nit cu capete refulate Şurub cu cap refulat Denumirea operaŃiei Refularea capului Tăierea la dimensiune Acoperire electrochimică Debitarea materialului hexagonal. oŃel sau din bimetale.

fără înrăutăŃirea proprietăŃilor de contact. spălarea. sau prin sinterizarea la dimensiuni în cazul aplicărilor din materiale metalo-ceramice. operaŃia de efectuare. sudare prin puncte. acolo unde se impune o rezistenŃă mare la arc electric. Wolframul se utilizează în amestec cu cuprul la tipuri de contacte obŃinute prin procesul sinterizării. – Filetarea orificiilor. prin tăierea şi ştanŃarea plăcilor şi discurilor din benzi şi table metalice. Contactele şi piesele de contact neelastice. alamă sau oŃel cu conŃinut redus de carbon. materiale metalo-ceramice şi alte compoziŃii au o largă răspândire în construcŃia aparatelor electrice datorită faptului că permit economisirea materialelor nobile. pentru a obŃine forma impusă prin documentaŃie. pe o instalaŃie de filetare cu tarozi. cu ajutorul preselor cu excentric şi matriŃelor. iar procesele tehnologice de fabricare trebuie corect alese pentru a determina deşeuri minime. cu ajutorul preselor excentrice şi matriŃelor. lipire. La proiectarea aplicaŃiilor trebuie să se tindă la utilizarea unor dimensiuni cât mai mici pentru a se economisi materialele costisitoare. a adâncimilor conice pentru capetele şuruburilor. micşorarea gabaritelor şi greutăŃii aparatelor. precum şi realizarea unor construcŃii mai stabile faŃă de oxidare sau uzură mecanică. ceea ce favorizează reaprinderea arcului.– Îndoirea. – Calibrarea. prin burghiere. Procesul tehnologic de realizare a acestor contacte cuprinde următoarele operaŃii mai importante: – ConfecŃionarea bazelor contactelor. Tehnologica fabricării contactelor cu aplicaŃii din argint. Acesta prezintă însă dezavantajul de se menŃine în pauza de curent o temperatură ridicată a electrodului. – Zencuirea. Unele contacte utilizate la întreruptoare şi contactoare se obŃin prin ştanŃarea unor semifabricate livrate de întreprinderi specializate sub forma unor benzi şi profiluri din bare placate din bimetal. prin cositorire. astfel că răcirea coloanei aerului să se facă prin lungimea sa. Contactele sinterizate corespund regimului de funcŃionare caracterizat prin puteri de rupere ridicate. refulare etc. din material sub formă de benzi sau table din cupru. cu punct de topire ridicat. Materialul indicat în acest scop este wolframul. 156 . realizate prin ştanŃare. acoperirea electrochimică şi uscarea. cuprinzând degresarea. – ConfecŃionarea aplicărilor. – Prelucrarea chimică. – Fixarea aplicărilor pe baza contractelor. diminuarea presiunii de contact. nituire. presare în orificii. care este o tehnologie specifică pulberilor metalice. De aceea folosirea wolframului impune o viteză mare de deplasare a contactelor.

Electrolitic. compuşi chimici ai metalelor sau amestecuri mecanice ale mai multor componente: dimensiunile granulelor sunt cuprinse în domeniul 0. iar la un conŃinut mai mic de 60% W sinterizarea este fără fază lichidă.5-400 µm. La un conŃinut mai mare de 60% W.5-3 kWh/kg) şi are productivitate scăzută (10-15 kg/h).Mecanic.Pulberile sunt materiale formate din particule (granule) de metale pure.Prin pulverizarea din fază lichidă. prezentând zbârcituri. adus în stare lichidă. Sinterizarea reprezintă un tratament termic realizat într-o atmosferă controlată. Sinterizarea se realizează în mediu neutru. prin măcinare în mori cu bile. care constă în turnarea metalului topit într-un curent de aer comprimat (5-8 barr) cu viteză foarte mare. reducător. formând un schelet poros. sinterizarea este cu fază lichidă. Transformarea metalelor în granule cu dimensiuni calibrate se realizează pe următoarele căi: . Are neajunsul că produsul finit se deformează. 157 . vibratoare etc. încălzite la o temperatură mai mică decât temperatura lor de topire şi apoi presate în matriŃe special dimensionate în acest scop. Alte tipuri de contacte sinterizate sunt cele pe bază de Ag-oxizi metalici (SnO2. Acest schelet este înmuiat în componentul cu temperatura de topire redusă. prin stabilirea unor legături metalice continue între granule. ci precontracte (la închidere) sau contacte de arc (la deschidere). Aceste tipuri de contacte au apărut ca rezultat al cercetării ştiinŃifice orientate în direcŃia reducerii consumurilor de materiale. PnO2 şi în special CdO). Predomină fenomenele de difuzie. Procedeul este energofag (2. Aglomerarea şi presarea pulberilor se realizează în matriŃă la cald. SF6 şi în aer uneori. întrucât oxizii de granule se interpun şi frânează procesul de sinterizare. cu vârtej. prin care se consolidează amestecul de pulbere. Contactele sinterizate cu W sunt însă oxidabile şi ca atare nu pot fi utilizate drept contacte de durată. Există trei tehnologii de sinterizare: – Sinterizarea fără fază lichidă: metale sunt amestecate sub formă de pulbere. Aceasta din urmă pătrunde prin capilaritate în porii scheletului. pentru evitarea fenomenului de oxidare. constând în depunerea electrolitică sub formă dispersată. materialul pulverizându-se şi căzând într-o baie de apă. – Sinterizarea cu fază lichidă: amestecul de pulberi metalice este adus la o temperatură de topire superioară temperaturii de topire a componentelor care se află în cantităŃi mici. – Sinterizarea cu strecurare – componentul cu temperatura de topire ridicată e presat şi încălzit sub temperatura sa de topire. Se utilizează în ulei. procedeu aplicabil tuturor metalelor. atunci când contactele au o frecvenŃă mare de acŃionare şi se îmbină cu frecare pentru înlăturarea stratului de oxid. Produsul finit nu se deformează şi nu prezintă zbârcituri. compuşi intermetalici. . aliaje. Un contact sinterizat realizează un compromis între rezistenŃa ridicată la ardere (punct de topire ridicat) a wolframului şi conductibilitatea electrică ridicată a cuprului. .

concasare şi sortare la o granulaŃie de 125-630 µm se presează în dublu strat (cu un strat de lipire din Cu şi Ag-Ni). Metoda constă în amestecarea mecanică a pulberilor componente Ag şi CdO. Ni). timp de două ore. scurt-circuitoare pentru protecŃia redresoarelor de pe locomotive LE 5100 CP. presiunea fiind de (2-4) tf/cm2 şi de sinterizare la 850 °C. Oxidarea internă a pulberilor de aliaj. Pentru obŃinerea amestecurilor de pulberi coprecipitate chimic cu 20-30% CdO restul Ag s-a adoptat procedeul depunerilor de Ag şi Cd din soluŃii de azotat. escompunându-se foarte uşor la temperaturi ridicate. din a cărui producŃie totală 25% este folosit în industria electrotehnică. Contactele sinterizate din Ag-CdO cu 6-15% CdO şi-au găsit largi aplicaŃii în aparatajul electrotehnic de joasă tensiune. Alte tipuri de contacte cu rezistenŃa la arc electric sporită sunt cele sinterizate din Ag-Ni-C. ceea ce duce la încălziri mari. În realizarea contactelor sinterizate Ag-CdO s-a ajuns la creşterea conŃinutului de CdO până la 30% şi înlocuirea stratului de lipire din Ag pur cu un alt metal sau pseudoaliaj (Cu. Precipitatele de carbonat de argint şi carbonaŃi bazici hidrataŃi de Cd se descompun termic în aer la 500 °C. Totodată contactele pe bază de Ag au o rezistenŃă mecanică de 4-5 ori mai mare decât cele pe bază de cupru. releee. se spală cu apă pentru îndepărtarea sodiului şi apoi se usucă. 158 . În general se apelează la rectificare.Unul din materialele deficitare este argintul. În acest scop se aplică trei procedee tehnologice: Sinterizarea cu aditiv – metoda constă în doparea materialului Ag-Cd. obŃinut prin amestecarea mecanică a componentelor cu un adeziv (săruri solubile ale metalelor alcalino-pământoase cu temperaturi de descompunere mai scăzute decât temperaturile de sinterizare) care are ca efect obŃinerea după sinterizare a unui grad înalt de densificare a materialului şi implicit. La unele tipuri constructive de contacte sinterizate. cu ajutorul carbonatului de sodiu. mai ales pentru cele ce solicită contacte cu dimensiuni mici: contoare. ObŃinerea contactelor Ag-CdO din amestecuri de pulberi coprecipitate chimic. până la Ag-CdO. prelucrarea cu viteze ridicate şi avansuri mici. Argintul este unul din metalele cu cele mai bune proprietăŃi electrice şi termice. în special în curent continuu. îmbunătăŃirea substanŃială a proprietăŃilor fizico-mecanice şi electrice. aducerea la cotele impuse de desenul de execuŃie necesită prelucrări mecanice. Dezavantajele contactelor Ag-SnO2 constă în rezistenŃa de contact mai mare. Straturile de oxidare de pe suprafaŃa argintului se formează de 10 ori mai încet decât pe suprafaŃa cuprului. ProprietăŃile acestor tipuri de contacte (Ag-CdO şi SnO2) se recomandă în special pentru aparatajul de joasă tensiune. Contactele obŃinute prin aceste tehnologii beneficiază de avantajul microstructurii deosebit de fine. Ag. Se recomandă folosirea de scule armate cu plăcuŃe din oŃel dur. au densitate şi rezistenŃă electrică mult mai mici. Pulberile aduse prin compactare. reducerea lor la un aliaj AgCd şi oxidarea internă a aliajului pulverizat.

de joasă tensiune şi care lucrează cu presiuni reduse de contact. – absenŃa vibraŃiilor. Într-o instalaŃie electrică există mii de îmbinări de contact. – stabilitate termică şi dinamică mărită. În acest scop se va acorda o atenŃie deosebită acurateŃei prelucrării mecanice şi mai ales rugozităŃii suprafeŃelor la contactele amovibile mici. piesele de contact sunt supuse unui tratament termic de recoacere. în exploatare se impun contactelor următoarele condiŃii principale: – siguranŃa legăturii de contact. – rezistenŃa la arc electric (uzură tolerabilă datorită eroziunii materialului). de funcŃionarea cărora depinde siguranŃa în exploatarea ansamblului.La produsele poroase se recomandă tratamente termice (recoacerea de recristalizare. Respectarea acestor condiŃii impune: . ridică probleme legate de necesitatea folosirii unor cuŃite cu unghiuri de tăiere pozitive. care. se cer unghiuri de tăiere negative). sau unei îmbătrâniri naturale pentru eliminarea tensiunilor interne. călirea. După turnare. la care. marea majoritate se obŃin prin procedeul de turnare la nisip sau cochilă din aliaje de Al. Urmează operaŃia de debavurare. parametrii de bază ai procesului de turnare. Tehnologia de fabricaŃie a contactelor turnate se referă la o gamă largă de forme constructive de contacte electrice nu pot fi obŃinute printr-unul din procedeele enumerate ai sus fie din motive economice fie din imposibilitatea realizării lor pe aceste căi: este cazul pieselor de contact masive. Cu sau bronz. pot fi controlaŃi perfect prin instalaŃii de măsură adecvate. . reducând considerabil rebuturile. cu forme constructive complicate. Ca urmare. revenirea. în special la contactele de aluminiu. întrucât valoarea lor este sensibil determinată de compoziŃia şarjei de turnare. în tobe rotative. cum ar fi port-contactul de la întrerupătoarele de înaltă tensiune. care să ducă la o fiabilitate ridicată cu consum redus de materiale şi energie. ca să nu încarce cu sporul de metal moale (contrar ca la oŃel. – încălzirea sub valoarea admisă în regim permanent. permite reducerea adaosurilor de prelucrare şi a toleranŃelor pieselor turnate. ObŃinerea pieselor de contact prin turnare este deficitară sub aspectul obŃinerii parametrilor funcŃionali în limitele impuse (cum ar fi rezistivitatea). În cazul pieselor de complexitate mare se impune cu necesitate procedeul de turnare la joasă presiune cu contrapresiune. după care piesele trec la prelucrări mecanice. în funcŃie de conŃinutul de impurităŃi. – rezistenŃa mecanică. durificarea). În prezent.alegerea unei soluŃii constructive optimă şi compatibilă cu aparatul respectiv. în acelaşi scop. odată determinaŃi în timpul probelor de omologare. care oferă o precizie dimensională ridicată.alegerea materialului de contact în concordanŃă cu condiŃiile impuse acestuia şi categoria de aparat.stabilitatea unei soluŃii tehnologice eficiente. 159 . Un avantaj major al folosirii acestor metode este faptul că. .

Barele se fixează pe izolatoare fie rigid (fără posibilitatea de deplasare longitudinală). se vor prefera semifabricatele cu profil hexagonal sau pătrat în locul celui cilindric pentru a asigura astfel folosirea cheilor standardizate de strângere. se vor evita conicităŃile care pretind SDV-uri speciale şi calificare înaltă a muncitorului. prelucrările pieselor de contact pe maşini unelte. acestea din urmă fiind din metale mult mai scumpe şi deficitare şi la care se vor evita prelucrările prin aşchiere. Piesele de contact ştanŃate la rece se vor concepe astfel ca să rezulte deşeuri reduse. evitându-se prin cinematică raze de îndoire mai mici decât grosimea conexiunii. Dintre toate conexiunile flexibile se vor prefera tresele sau împletiturile. Îmbinarea barelor se poate executa prin: – suprapunere şi strângere cu şuruburi ce le traversează.2. Se vor elimina. sunt folosite în construcŃia căilor de curent ale aparatelor electrice şi a tablourilor de distribuŃie. Creşte astfel coeficientul de utilizare şi productivitatea muncii. izolate şi neizolate. Acolo unde se impune totuşi prelucrarea mecanică. 160 . în măsura posibilităŃilor. putând fi bare colectoare sau derivaŃie. Dintre contactele multiple tip filă-priză se va prefera soluŃia cuŃit-furcă celei tijă-tulipă. Se va evita izolarea suprafeŃelor. ceea ce face posibilă reducerea secŃiunii active. ci se prevede chiar randalinarea piesei (mai ales la piese cilindrice). fie prin piese care permit asemenea deplasări şi înlătură pericolul ca prin dilatare să apară deformaŃii sau eforturi în izolatoare. Tehnologia de fabricaŃie a căilor de curent din bare rigide Barele rigide. racordurile între diverse aparate etc. cu implicaŃii asupra economiei de metale neferoase. asigură o suprafaŃă de răcire mai mare. Plăcile subŃiri se realizează mai uşor. întrucât prezintă cea mai mare fiabilitate la deformări repetate.La presiuni mari de contact şi la piese masive nu se mai impune acurateŃe deosebită a prelucrării. La aceste diametre orificiile vor fi egale sau mai mari decât grosimea conexiunii. 5. Acolo unde este cazul se va opta pentru o conexiune rigidă din mai mult plăci subŃiri în locul unei piese masive. înlocuindu-se prin presare la cald sau la rece. Razele de îndoire a contactelor obŃinute prin deformare plastică vor fi comparabile (cel puŃin egale) cu grosimea prefabricatului. Pentru secŃiuni cuprinse între 20 şi 70 mm2 se recomandă benzi plate. prin asigurarea unui plan de croire optimă a prefabricatului în scopul obŃinerii unui raport optim între secŃiunea utilă şi cea totală. Contactele placate se vor concepe şi realiza cu bare având dimensiuni mult mai mari decât piese pentru placat. întrucât asigură un grad de libertate mai mare şi permite toleranŃe tehnologice mai largi la montaj şi reglaj.

– suprapunere şi strângere cu piese de strângere; – sudură; – sertizare. În cazul asamblării cu şuruburi, toate piesele din oŃel se vor galvaniza, iar la barele de aluminiu şuruburile se vor prevedea cu şaibe de oŃel şi cu inele de siguranŃă. Piesele de distanŃare, confecŃionate din acelaşi material ca cel al căilor de curent principale, vor avea grosimea acestora, lăŃimea egală cu conducta de derivaŃie, iar lungimea egală cu lăŃimea barei principale. Îmbinarea cu piese de strângere se poate realiza prin suprapunerea barelor şi strângerea lor, obŃinând o calitate superioară îmbinării cu şuruburi. Acest tip de îmbinare este uşor demontabil şi necesită manoperă mai redusă pentru montare, dar este mai scump datorită prezenŃei pieselor de strângere. Utilizarea sa este justificată în special în instalaŃiile în care se prevede demontarea barelor. Piesele de strângere se pot realiza din fontă turnată, fiind prevăzute cu nervuri de întărire. Pentru curenŃi de peste 1000 A ele se confecŃionează din metale neferoase sau fontă magnetică, fiind indicată utilizarea şuruburilor de strângere din bronz. Îmbinarea profilurilor prin sudură este rapidă, de bună calitate, asigurând o productivitate ridicată execuŃiei, însă nu se poate demonta. Pentru realizarea prin sudură a unei legături electrice de calitate se impune respectarea următoarelor condiŃii: – utilizarea materialului de adaos de acelaşi grad de ecruisare (tare, semitare, sau moale) ca al barelor ce se îmbină prin sudură; – evitarea apariŃiei golurilor în masa sudurii; – verificarea la încălzire a barelor sudate parcurse de curenŃii nominali, de durată. Sudarea barelor din cupru se execută autogen, fără întreruperi, după o prealabilă încălzire a pieselor, care dacă sunt mai groase de 5 mm se topesc la capete. Sudura se ciocăneşte la 200-300 °C, după care se încălzeşte din nou la 500-600 °C şi se răceşte apoi brusc prin cufundare în apă. Ecruisarea locului sudat se realizează în continuare prin ciocănirea cu un ciocan plat din cupru. Sudarea barelor din aluminiu se execută în agregate speciale, fiind o sudură cu arc electric în mediu protector de argon, utilizând ca material de adaos sârmă de aluminiu de 2-3 mm diametru, bine curăŃată în prealabil. Îmbinarea prin sertizare (presare la rece), executată prin presarea la rece cu dispozitive speciale, constă în întrepătrunderea materialelor celor două piese care se îmbină. Pentru oprirea deformării, în zonele vecine sertizării se exercită o presiune de cca 15-20% din cea de sertizare, care este de 12-30 daN/mm2 pentru aluminiu şi 40-60 daN/mm2 pentru cupru. Rezultă o îmbinare nedemontabilă, care prezintă avantajul unei execuŃii rapide şi de calitate, însă nu este aplicabilă decât în ateliere dotate cu instalaŃii de presare.
161

Căile de curent racordate la agregate care vibrează (întreruptoare, separatoare) vor fi executate din bare rigide, care pentru a nu transmite eforturi mecanice altor aparate sau suporturi izolate trebuie să aibă cel puŃin o îndoitură pe lat, la 90°, lungimea minimă a porŃiunii îndoite trebuind să fie de 20 de ori mai mare decât grosimea barei. OperaŃiile de tăiere a barelor conductoare rigide se pot executa cu ajutorul foarfecelor mecanice, cu ferestrăul circular sau, mai rar, cu ferestrăul manual. După tăiere este necesară o operaŃie de debavurare, care se realizează pe maşini de rectificat sau, în producŃia de serie mică, cu pila. Înainte de îndoire barele se supun operaŃiei de călire pentru detensionarea materialului şi evitarea fisurilor. Călirea se face în cuptoare la o temperatură de 600700 °C, timp de 1-3 ore pentru bare din Cu şi la o temperatură de 180-200 °C, timp de 10-15 ore pentru cele din aluminiu. După încălzire barele se răcesc rapid în băi. Îndoirea pe lat a profilurilor pentru legături electrice rigide se execută cu dispozitive de îndoit pe lat sau cu ajutorul unui dorn. Pentru realizarea îndoiturilor etajate (în S), necesare îmbinării în prelungire prin suprapunerea barelor se recomandă utilizarea unui dispozitiv adaptat la o presă sau la dispozitivul de îndoit bare pe lat. De asemenea, dacă legătura electrică rigidă e prevăzută să fie realizată cu mai multe bare în paralel este indicat ca îndoirea întregului pachet să se execute simultan. Îndoirea pe muchie se execută cu dispozitiv manual sau mecanic. Diametrul minim al roŃii în jurul căreia se efectuează îndoirea pe muchie a barelor din cupru şi aluminiu este prezentat în tabelul 5.3. Tabelul 5.3. Diametrul minim de îndoire a barelor de cupru Materialul Diametrul minim al roŃii la îndoirea pe muchie [mm] LăŃime bară 20 25 30 40 50 60 80 100 [mm] 30 30 30 40 50 90 120 150 45 45 45 6 75 120 160 200

Cupru Aluminiu

Găurirea pentru îmbinare prin şuruburi sau pentru fixarea pe suporturile izolate, se poate executa centralizat î cadrul producŃiei de serie mare prin burghiere pe maşini verticale de găurit multiax sau în cazul producŃiei de serie mică prin burgierea cu ajutorul maşinii de găurit portative, electrice. Găurile pentru îmbinare, intrând în categoria celor scurte (lungimea găurii fiind mai mică decât de 10 ori diametrul acesteia), permit utilizarea unor viteze de aşchiere economice, cuprinse între 0,1-0,5 mm/rotaŃie. Unghiul la vârf al burghielor folosite este indicat să fie în jurul valorii de 140°.

162

După burghiere, bavurile se îndepărtează cu un burghiu de diametru mai mare şi apoi găurile se vor curăŃa cu o pilă fină. Burghierea barelor din cupru se realizează în două etape: întâi se execută o găurire cu diametrul de 3-6 mm, iar apoi se execută gaura de diametrul necesar. La barele din aluminiu, găurile se pot executa direct la diametrul necesar. Pentru evitarea apariŃiei unor rezistenŃe de contact prea mari, care pot provoca încălziri locale exagerate, putând conduce la scoaterea legăturii electrice din funcŃiune, este necesar ca prelucrarea suprafeŃelor de contact la îmbinările cu şuruburi să se facă cu deosebită grijă, astfel încât să nu existe nici o bavură sau denivelare. În acest scop se unge suprafaŃa barei cu un strat de vaselină tehnică, STAS 917-73 şi se prelucrează suprafaŃa cu o perie disc din sârmă, montată pe axul unui polizor sau a unei maşini de găurit. Vaselina şi pilitura formată se îndepărtează prin ştergere cu benzină şi curăŃire, după care se aplică imediat un strat subŃire de vaselină tehnică curată.

5.3. Tehnologia de fabricaŃie a legăturilor electrice flexibile
Legăturile electrice flexibile se utilizează în construcŃia de aparate electrice pentru racordarea în circuit a contactelor mobile ale aparatelor de comutaŃie, alimentarea elementelor de circuit care îşi schimbă poziŃia în spaŃiu, preluarea efectelor fenomenului de dilatare a căilor de curent din bare rigide, cu lungimea mai mare de 2 m, împiedicarea transmiterii vibraŃiilor ş.a. Legăturile electrice flexibile trebuie să asigure o bună conductibilitate electrică chiar după efectuarea unui mare număr de manevre (milioane de ori) între piesa fixă şi cea mobilă şi nu trebuie să creeze eforturi apreciabile care să se opună mişcării de oscilaŃie a pieselor mobile, racordate, ale aparatelor electrice. Legăturile electrice flexibile se confecŃionează din fâşii de tablă de cupru cu grosimea de 0,1...0,15 mm, sau din fire de cupru cu diametrul cuprins între 0,05 şi 0,1 mm. SecŃiunile corespunzătoare ale pieselor flexibile din bandă se realizează prin suprapunerea unui mare număr de fâşii în paralel, care se consolidează între ele prin nituire la capete, introducerea capetelor în papuci, de care se cositoresc, sau cositorirea şi presarea părŃilor terminale. Legăturile flexibile din conductoare de cupru se realizează prin împletirea unui număr de fire liŃate şi apoi prin împletirea acestora, obŃinându-se legături răsucite sau plate. Papucii de racordare ai elementelor flexibile sunt confecŃionaŃi din Ńevi sau table de cupru sau alamă, de care se cositoresc firele sau benzile conductoare. Cositorirea trebuie realizată cel mult până la nivelul centrului orificiului de fixare a piesei flexibile, pentru a se produce rigidizarea şi ruperea la manevre a capătului legăturii flexibile. Papucii se presează cu un dispozitiv special (ρ =25-30 daN/cm2) pe conexiunile flexibile.
163

La legăturile flexibile puternic arcuite şi formate dintr-un număr mare de fâşii din tablă, nituirea capetelor se face pentru ansamblul de fâşii, curbat într-o poziŃie apropiată de cea de funcŃionare. Tabelul 5.4. SpecificaŃia de material pentru legături flexibile Poz. Denumirea 1 2 3 4 5 6 7 Material Dimensiunea BucăŃi 0,5 ×60 – 360 0,5 ×60 – 80 M 16 – 50 M 16 ∅ 40/17, S =6 M 16 ∅ 5 ×15 16 4 4 4 4 4 12 7665-66 9232-73 STAS 427-73 427-73 4227-70 4071-69 Masa 2,05 0,256 0,436 0,124 0,196 0,036 0,312

Bandă de cupru Cu E 1/2 t STAS 270-74 Bandă de cupru Cu E 1/2 t STAS 270-74 Şurub hexagonal OL 50 prelucrat STAS 500-68 PiuliŃă hexago- OL 37 nală prelucrată STAS 500-68 Şaibă specială OL 37 STAS 500-68 Inel de siguranŃă Arc 6 STAS 795-77 Nit cupru Cu E 1/2 t STAS 270-74

5.4. Tehnologia de fabricaŃie a bobinelor de curent (serie)
Bobinele de curent, cu valori ale intensităŃii nominale de ordinul zecilor şi sutelor de amperi, se utilizează în construcŃia aparatelor electrice în înfăşurări ale declanşatoarelor electromagnetice de curent, ale electromagneŃilor de acŃionare, înfăşurări de curent ale unor contoare de inducŃie, bobine de suflaj, bobine de reactanŃă. Tot în această categorie intră şi anumite şunturi de curent, executate din bare de constantan sau din cupru, precum şi anumite părŃi ale căilor de curent ale întrerupătoarelor de putere (cu excepŃia legăturilor flexibile şi ale pieselor de contact). Bobinele de mari intensităŃi, confecŃionate în general din cupru sau aluminiu profilat (frecvent de secŃiune dreptunghiulară), izolate sau neizolate, pot fi bobinate pe latura mare, sau pe cea mică (muchie), aşa cum este ilustrat în figura 5.4..

164

Pentru a preveni deformarea secŃiunii şi deci apariŃia unor distanŃe diferite între spire la nivelul diametrului interior faŃă de cel exterior, în cazul pasului constant, la bobinare pe muchie (figura 5.6.) folosind bare de cupru având grad de ecruisare redus, dacă diametrul minim în jurul căruia se face înfăşurarea este mai mic decât cel prescris, se preferă utilizarea uneia cu profil trapezoidal, care în urma bobinării, prin întinderea straturilor exterioare şi contractarea straturilor interioare, obŃine un profil aproximativ dreptunghiular.

1 3 2 4

Figura 5.4. Detaliul bobinei de suflaj turnate, din construcŃia întreruptoarelor automate. 1 – contactul de rupere, 2 – contactul principal; 3 – bobină de suflaj turnantă; 4 – miezul magnetic al bobinei de suflaj.

a)

a)

Figura 5.5. Exemple de bobine pentru intensităŃi mari de curent: a – înfăşurate pe latura mică (muchie); b – înfăşurate pe latura mare a secŃiunii conductorului (pe lat).

165

început început a) sfârşit b) sfârşit Figura 5.. pentru bobinele de curent de mari intensităŃi. OperaŃiile procesului tehnologic de realizare a bobinei sunt: – îndreptarea şi tăierea barei de lungimea dată. – acoperirea suprafeŃelor de contact (cositorire. ca urmare a depăşirii locale a solicitărilor admisibile unei anumite stări de pretensionare. necesită dispozitiv special. cu menŃinerea în cuptor între 10 şi 15 ore.700 °C.. 166 . Astfel. pentru cupru.6. se face pe cale chimică. semifabricatele care intră în operaŃii de îndoire trebuie să fie moi. se face cu dispozitive speciale. argintare etc. – introducerea tuburilor izolante.). barele profilate trebuie încălzite la temperaturi cuprinse între 625 şi 700 °C. barele de cupru se încălzesc la temperaturi variind între 625. Valorile temperaturilor limitei superioare şi durata de menŃinere în cuptor mai mare se referă la secŃiuni mai mari de material. – tratament termic pentru eliminarea tensiunilor interne ca urmare a proceselor tehnologice anterioare. SecŃiune longitudinală prin bobine cilindrice înfăşurate pe muchie. b – trapezoidală. cu menŃinere între 1 şi 3 ore în cuptor. În afară de condiŃiile impuse de diametrele minime de înfăşurare. în cuptor. ca să nu crape sau să nu se rupă. pe lat sau pe muchie. Tratamentul termic la care trebuie supus semifabricatul profilat înainte de bobinare este funcŃie de grosimea şi natura materialului folosit. din bare de cupru având secŃiunea transversală: a – dreptunghiulară..Executarea operaŃiei propriu-zise de bobinare. – bobinarea pe lat.. – decaparea sau curăŃirea. iar pentru profil de aluminiu temperatura ca fi cuprinsă între 180 şi 200 °C. Ńinând cont de dimensiunile relativ mari ale profilului (barei) din care urmează a se confecŃiona bobina. timp de 1. precum şi forŃa importantă necesară a fi aplicată pentru deformarea materialului în vederea realizării înfăşurării.3 ore. în soluŃie de acid sulfuric diluat.

dat fiind marea răspândire a bobinelor în construcŃia acestora. ExigenŃele ce se pun procesului tehnologic se referă la realizarea unor bobine având valori acceptabile în ceea ce priveşte rigiditatea dielectrică. din acest motiv. 2 Bobină Circuit magnetic 1 5 a) b) c) 4 3 Figura 5.b).7. nu permite să se stabilească în limite strânse şi să se respecte riguros toleranŃele dimensiunilor bobinajelor. pentru a se economisi material conductor se tinde spre o dimensionare mai precisă a carcaselor sau şabloanelor şi de asemenea reducerea adaosurilor capetelor de bobină. rezistenŃa mecanică. ConstrucŃia.5. pierderile dielectrice.a). 3 – cleme de legare în circuit. 5 – bandă izolatoare exterioară. 167 .7. b) înfăşurate direct pe miezul feromagnetic (figura 5. stabilitatea termică. bobinele din conductori de bobinaj pot fi clasate după cum urmează: a) înfăşurate pe carcase (figura 5.7. iar în cazul producŃiei de serie mare pe maşini complet automatizate. 4 – izolaŃie montată sub cleme. c) fără carcase (figura 5. care poate ocupa un volum de muncă de până la 30% din construcŃia aparatelor electromagnetice (contactoare. După caracteristicile constructive şi tehnologice. relee. Ponderea mare a lucrărilor de bobinaj. higroscopicitatea etc.5. caracterizată printr-un număr mare de spire conductoare şi de straturi electroizolante. Tehnologii de fabricaŃie a bobinelor de tensiune (derivaŃie) Tehnologia realizării bobinelor din conductori filiformi reprezintă un domeniu specific foarte important al fabricaŃiei aparatelor electrice de joasă tensiune. a făcut ca acestea să fie din ce în ce mai mult executate mecanizat.). 2 – înfăşurare. aparate de măsură etc. c) fără carcasă: 1 – izolaŃie interioară. rezistenŃa la umiditate. b) înfăşurate direct pe miezul feromagnetic.7. Bobine folosite în construcŃia aparatelor electrice: a) înfăşurate pe carcase.c). rezistenŃa de izolaŃie.

Fiecare din tipurile de mai sus poate avea conductoare flexibile (terminale) pentru ieşire sau borne (cleme) cu şuruburi pentru fixarea capetelor înfăşurării şi pentru racordarea ei în circuit. Materialele utilizate se pot împărŃi în: – conductoare; – materiale izolante; – materiale auxiliare. Materialele conductoare, uzual din cupru, se folosesc pentru realizarea înfăşurărilor propriu-zise, a legăturii flexibile de ieşire, precum şi pentru fabricarea clemelor şi bobinelor de racordare. Datorită costului său foarte ridicat, argintul nu este folosit pentru confecŃionarea înfăşurărilor. Aluminiul prezintă dezavantajul că se oxidează puternic în aer şi este sensibil la şocuri şi vibraŃii, din care motiv utilizarea lui la realizarea înfăşurărilor este redusă. Conductoarele de bobinaj sunt izolate cu bumbac, mătase, email sau fibre de sticlă. Cele izolate cu bumbac sau mătase, în unul până la trei straturi, au o stabilitate termică de 90 °C în stare neimpregnată, sau 105 °C în stare impregnată, motiv pentru care în construcŃia de aparate electrice este restrânsă. Conductoarele de cupru izolate cu email se fabrică în mai multe variante, corespunzând unor stabilităŃi termice cuprinse între 105 şi 160 °C, izolate într-un strat (grad 1) au în două straturi (grad 2), putând avea sau nu aplicat superficial un strat termi-aderent. Acest strat de suprafaŃă din material termoplastic asigură aderenŃa spirelor una de cealaltă la încălzirea ansamblului la 100 °C, nemaifiind necesară o impregnare suplimentară. Pentru unele construcŃii de echipamente electrice, cum sunt electromagneŃii utilizaŃi ca declanşatoare electromagnetice la întreruptoarele de mare putere, bobinajul se execută din bare de Cu sau Al, neizolate, ale căror dimensiuni standardizate sunt prezentate în tabelul 5.5. Conectarea la circuit a bobinelor se realizează cu ajutorul firelor terminale, clemelor şi a bobinelor de racord. Clemele se folosesc în special al bobinele fără carcasă şi sunt confecŃionate din tablă de cupru sau alamă de 1÷2 mm grosime, obŃinute prin ştanŃare şi îndoire. Bornele de racord se realizează din semifabricat masiv şi prelucrat. Racordarea conductoarelor înfăşurat cu elementele termice se face prin lipirea cu aliaj de lipit pe bază de cositor, direct sau folosind conductoarele flexibile. Firele terminale de ieşire, după lipirea prin cositorire de capetele înfăşurării, se fixează de carcasă cu bandă adezivă, în locaşuri special prevăzute, izolându-se lipitura, de o parte şi de alta, cu bandă izolantă din policlorură de vinil, acetat de celuloză, Ńesături lăcuite din mătase vegetală tip MNL-1, sau mătase naturală MWL-1, având grosimi cuprinse între 0,02-0,25 mm. IzolaŃiile se livrează în suluri de circa 50 m lungime, lăŃimea benzi fiind cuprinsă între 10-100 mm.

168

Tabelul 5.5. Caracteristicile tehnice ale unor bare de Cu sau Al, neizolate Dimesiuni Masa nb [mm] [kg/m] pol 1 2 3 Bare de cupru Bare dreptunghiulare 20 ×3 0,53 1 20 ×5 0,89 1 25 ×5 1,11 1 30 ×5 1,34 1 40 ×5 1,78 1 3,56 2 40 ×10 3,56 1 7,12 2 50 ×5 2,23 1 4,46 2 50 ×10 4,45 1 8,90 2 60 ×5 2,67 1 5,34 2 8,01 3 60 ×10 5,34 1 10,68 2 16,02 3 80 ×5 3,55 1 7,10 2 10,65 3 80 ×10 7,12 1 14,24 2 21,36 3 100 ×5 4,45 1 9,90 2 9,90 2 13,354 3 100 ×10 8,90 1 17,80 2 26,70 2 35,60 4 Iad, [A] c.c. c.a. 4 5 Iad, Dimesiuni Masa nb [mm] [kg/m] [A] pol c.c. c.a. 6 7 8 9 10 Bare rotunde 6 0,252 7 0,343 8 0,447 10 0,699 12 1,007 14 1,370 16 1,790 18 2,265 20 2,800 22 3,380 26 4,370 28 5,480 30 6,291 32 7,158 35 8,563 38 10,100 40 11,180 45 14,150

290 385 465 530 710 1180 1000 1770 850 1410 1215 2125 1000 1685 2300 1415 2475 3305 1260 2240 2950 1840 2950 3895 1590 2715 2715 3540 2215 3655 4720 6370

295 390 470 540 715 1215 1025 1830 870 1500 1260 2240 1025 1770 2475 1475 2595 3540 1300 2360 3185 1970 3305 4500 1650 2950 2950 4010 2360 4245 5780 7315

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

140 180 215 300 385 465 565 665 770 885 1065 1225 1340 1440 1640 1810 1925 2220

140 180 215 300 385 465 570 670 775 895 1080 1360 1380 1540 1770 1940 2090 2470

20/24 22/26 25,30 28/34 35/40 40/45 40/45 45/50 50/55 55/60 62/70 72/80

Bare tubulare 1,23 1 600 1,43 1 650 1,93 1 830 2,20 1 925 2,62 1 1100 2,98 1 1200 2,98 1 1200 3,32 1 1330 3,67 1 1380 4,04 1 1585 7,38 1 2295 8,49 1 2610

600 650 830 925 1100 1200 1200 1330 1380 1585 2295 2610
169

Bare de aluminiu Bare dreptunghiulare 20 ×3 0,162 1 20 ×5 0,162 1 30 ×3 0,243 1 30 ×5 0,405 1 40 ×5 0,540 1 1,080 2 40 ×10 1,080 1 2,160 2 50 ×5 0,675 1 1,350 2 50 ×10 1,350 1 2,700 2 60 ×5 0,810 1 1,620 2 60 ×10 1,620 1 3,240 2 4,860 3 80 ×5 1,080 1 2,160 2 3,240 3 4,320 4 80 ×10 2,160 1 4,320 2 6,480 3 8,640 4 100 ×10 2,700 1 5,400 2 8,100 3 10,800 4 225 300 325 415 530 920 770 1380 640 1115 940 1660 770 1335 1105 1930 2620 1010 1725 2300 2990 1436 2460 3290 4370 1750 2930 3910 4945 230 6 310 7 335 8 435 10 555 12 955 14 805 16 1425 18 680 20 1175 22 975 25 1750 28 805 30 1390 35 1150 38 2000 40 2875 45 1045 1840 Bare tubulare 2530 20/30 0,475 3220 25/30 0,583 1496 30/40 0,645 2645 35/40 0,795 3680 40/45 0,901 4715 45/50 1,010 1815 50/55 1,110 3220 54/60 1,450 4485 64/70 1,700 5750 74/80 1,960 Bare rotunde 0,077 1 155 0,077 1 140 0,136 1 170 0,212 1 230 0,305 1 305 0,416 1 370 0,543 1 450 0,687 1 530 0,848 1 615 1,030 1 700 1,330 1 840 1,660 1 975 1,910 1 1065 2,600 1 1300 3,060 1 1435 3,390 1 1530 4,290 1 1750 155 140 170 230 305 370 450 530 620 705 855 1000 1100 1380 1540 1660 1960

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

575 640 765 850 935 1040 1145 1310 1545 1770

575 640 765 850 935 1040 1145 1310 1545 1770

Tabelul 5.6. Conductoarele din cupru cu secŃiune circulară, izolaŃie cu email Tipul izolaŃiei Simbol EM (poliamidic) EMA (polivinilacetat)
170

Stabilitatea termică max. [°C] 105 °C 105 °C

Numărul de straturi de izolaŃie 1 1;2

Cu strat superficial termoaderent – x

Gama de diametre [mm] 0,06–1,5 0,06–3,0

ES (poliuretan) ET (teraftalic) ETS (poliesterimidic) ZS (cu fibre de sticlă) ZSSc (idem)

105 °C 155 °C 155 °C 155 °C 180 °C

1;2 1;2 1;2 1 1;2

x x x x x

0,06–3,0 0,06–3,0 0,06–3,0 0,9–6,0 0,9–6,0

Tabelul 5.7. Conductoare de cupru foarte flexibile, neizolate, pentru executarea legăturilor terminale la bobine SecŃiunea Diametrul nonominală minal al firelor [mm2] [mm] 0,09 0,18 0,35 0,5 0,7 1 1,6 2,5 4 6 10 16 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 Diametrul maxim al conductorului [mm] 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 4,2 5,3 6,7 Curentul maxim admisibil [A] 1,7 3,2 6 8 10 13 18 24 30 38 50 70 RezistenŃa electrică maximă a conductorului [ /km] 222 110 56,7 39,4 28,4 19,4 12,4 8 5,07 3,29 1,99 1,25

Tabelul 5.8. Conductoare flexibile din cupru izolate cu cauciuc siliconic, pentru executarea legăturilor terminale la bobine SecŃiunea normală a conductorului [mm2] 0,75 1 1,5 2,5 4,0 6,0 10 Grosimea radială a izolaŃiei de cauciuc siliconic, minimă [mm] 0,60 0,60 0,85 1,00 1,00 1,20 1,45 Diametrul exterior al conductorului foarte flexibil izolat [mm] 2,50 2,70 3,30 4,10 5,00 6,00 7,70
171

Dintre elementele conductoare de racord electric al înfăşurării în circuitele electrice, cele mai răspândite sunt papucii pentru conductoare şi clemele de legătură şi racordare. Pentru protecŃia contra coroziunii electrochimice, la locul de contact dintre manşon şi conductorul de aluminiu, manşonul va fi etanşat cu bandă lăcuită şi lac de bachelită sau benzi din PVC. În multe cazuri, când nu se prevede demontarea frecventă a bobinei, executată din fire cu diametrul mai mic de 0,6 mm, legăturile de ieşire se pot efectua şi din conductor de cupru izolat, monofilar, cu diametru maxim 0,6 mm. Fixarea bornelor de legătură de carcasa bobinei se poate face prin capsare, nituire, lipire cu răşină epoxidică, un alt adeziv, sau cu şuruburi. Tabelul 5.9. Benzile crude din fire de bumbac sau din fire poliesterice Denumirea Simbol IS LăŃimea benzii [mm] 10; 15; 20; 25; 30; 45 20; 25; 30 10; 15; 20; 25; 30; 45 Lungimea benzii [m] 50 Grosimea benzii [mm] 0,12 Abaterile la grosime [mm] ±0,01

Bandă din bumbac subŃire pentru izolaŃie Bandă din bumbac groasă pentru izolaŃie Bandă din polimer pentru izolaŃie

IG

50

0,45

±0,05

IPES

50

0,16

±0,01

Materialele izolante utilizate pentru izolaŃia dintre straturi trebuie să aibă următoarele proprietăŃi: grosimea redusă, rigiditatea dielectrică ridicată, absorbŃie mare a lacurilor de impregnare. Pentru materialele electroizolante utilizate în construcŃia maşinilor şi aparatelor electrice, după temperatura ce caracterizează stabilitatea termică, s-au stabilit următoarele clase de izolaŃie: A-105 °C: izolaŃii din bumbac, mătase sau hârtie impregnate sau introduse în lichide electroizolante şi alte materiale dovedite experimental că pot funcŃiona la 105 °C. E-120 °C: unele pelicule organice, sintetice şi alte materiale dovedite experimental că pot funcŃiona la temperatura de 120 °C. B-130 °C şi F-155 °C: materiale pe bază de mică, azbest, fibre de sticlă cu lianŃi şi compunduri de impregnare corespunzătoare şi alte material dovedite experimental că pot funcŃiona la 130 °C, respectiv 155 °C.
172

atât ca izolaŃie pentru conductori. elasticitate. azbest. – Stabilizatori.H-180 °C: materiale pe bază de mică. fibre de bumbac. Ca izolaŃie între straturi se poate folosi hârtia pergaminată şi hârtia pelur (pentru clasa de temperatură corespunzând la 150 °C) şi banda izolatoare cu strat adeziv.10.) cu scopul de a creşte duritatea. Materialele termoplastice sunt caracterizate prin aceea că prezintă caracterul de transformare reversibilă. cuarŃ. temperaturii. rezistenŃa. Astfel de materiale sunt: – Materiale de umplutură (făină de lemn. 165. La prelucrare. de sticlă etc. La lăŃime 50. se fabrică pentru domenii de temperatură cuprinse între 80 °C şi 180 °C. Dimensiunile şi clasa specifică a hârtiilor electroizolante Tipul Mod de hârtiei fabricaŃie Perga. 102. putând fi reprelucrate la cald.Coli minată tip A suluri Pelur suluri Masă specifică [g/m ] Abateri limită Format % maxim 56 ±4% 650 ×960 56 ±4% – 2 31.5 ±5% – Dimensiuni LăŃime Abateri limită [mm] La lungime şi lăŃime ±4 mm 85. 173 . sticlă cu sau fără lianŃi organici şi alte materiale dovedite experimental că pot funcŃiona la peste 180 °C (temperatura de utilizarea este limitată numai la caracteristicile fizico-chimice şi electrice ale acestor materiale). în urma cărora devin insolubile şi infuzibile. pentru impregnare cât şi pentru confecŃionarea carcaselor. C – peste 180 °C: materiale pe bază de mică. care în funcŃie de materialul de bază şi felul adezivului. – PlastifianŃi. între straturi. Tabelul 5. porŃelan. oxigenului. Produsele obŃinute cu defecte mecanice sunt irecuperabile. cu rolul de a evita degradarea sub acŃiunea luminii. pentru reducerea vâscozităŃii la prelucrare. Materialele plastice termoreactive se caracterizează prin aceea că sub acŃiunea căldurii şi a presiunii în timpul prelucrării lor suferă transformări chimice ireversibile. 95. materialelor plastice li se adaugă şi alte materiale.. 170 ±1 mm 400 ±0. care asigură anumite caracteristici: culoare. – ColoranŃi organici sau anorganici. hârtie. azbest şi fibre de sticlă cu lianŃi şi compunduri silico-organice şi alte materiale dovedite experimental că pot funcŃiona la 180 °C.5% fără a depăşi 4 mm Răşinile naturale şi îndeosebi cele sintetice sunt larg folosite în construcŃia bobinajelor. duritate etc. stabilitatea termică etc.

poliglicoli etc. MenŃinând aceşti parametrii pe durata procesului de polimerizare (circa 1 minut pe milimetru de grosime a carcasei) se obŃine piesa dorită. Urmele de închidere ale matriŃei vor fi prelucrate îngrijit prin lustruire cu disc de pâslă.). pe unul din pereŃii laterali ai carcasei. se pot implica în relief. luând forma carcasei. umple golurile matriŃei. poliamidice. cu pilă lată sau burghiu. Totodată. prin producŃia de serie mică. pentru evitarea lipirii. În figura 5.8. materialul devenit vâscos. injectându-se într-o matriŃă închisă. În funcŃie de cantitatea şi tipul materialului de umplutură se modifică temperatura maximă de utilizare a carcaselor din aceste materiale (între 110 şi 160 °C). pe matriŃe cu plăci sau poansoane de debavurare. semiautomate sau automate. Întărirea materialului în matriŃe are loc prin răcire. Lipit cu răşină a) b) Figura 5. Formarea se poate face la maşini speciale. 174 .8. eliminându-se eticheta de identificare a ei. care pot să atingă o productivitate de ordinul miilor de carcase pe schimb. Sub acŃiunea temperaturii şi presiunii. Carcase pentru bobine presate la cald din răşini termorigide. caracteristicile constructive ale bobinei ce se înfăşoară pe acesta. ce cuprind 2 până la 8 cuiburi. a cărei formă nu mai poate fi modificată prin presare sau încălzire ulterioară. în timpul prelucrării (parafină. Debavurarea poate fi efectuată manual. sau mecanizat. Carcasele bobinelor se obŃin prin presarea materialelor termorigide. cu viteză foarte mare. livrate sub formă de pulbere sau granule în matriŃe încălzite la 140-165 °C şi montate pe prese hidraulice. sunt prezentate carcasele termorigide executate prin presare la cald din răşini feromaldegidice (bachelitice). materialul livrat sub formă de granule şi planificat prin încălzirea la 200-240 °C.– LubrefianŃi. carcasele din materiale termorigide trebuie debavurate ca să nu se producă tăierea izolaŃiei firului sau chiar retezarea conductoarelor. policarbonaŃi) prin injecŃie este cel mai productiv procedeu tehnologic. ceară. în cazul termoplastelor şi sub acŃiunea căldurii în cazul duroplastelor. După presare. prelucrând matriŃa corespunzător. precum şi rezistenŃa lor mecanică la şocuri şi vibraŃii. cuprinse între 1400-1600 bari. a – carcasă turnată b – carcasă din materiale stratificate ObŃinerea carcaselor din materiale termoplastice (polietilene.

carcasele bobinelor se pot executa din materiale metalice (aluminiu sau alamă). este cuprinsă între 100 şi 140 °C. Carcasele din ceramică sunt utilizate pentru condiŃii mai grele de exploatare. însă datorită elasticităŃii debavurarea se face mai dificil manual. feldspatul. 15-45% feldspat şi 12-30% cuarŃ. prelucrarea mecanică. fiind cuprinse între 120 °C pentru hârtia stratificată impregnată cu răşini fenolformaldehidice şi 155 °C pentru Ńesături de sticlă impregnate cu răşini epoxidice. Limita de temperatură a acestor materiale este dată atât de structurile de bază. uscarea pentru îndepărtarea masei de formare. transformarea masei ceramice în produs (prin presare uscată în matriŃe de oŃel. Prin încălzirea dornului la 178-180 °C lacul de bachelită se usucă şi se asigură o bună lipire a straturilor de hârtie între ele. sau extrudare. cuarŃul. În timpul bobinării hârtia este unsă pe o faŃă cu lac de bachelită. Procesul tehnologic de confecŃionare a carcaselor din materiale ceramice cuprinde: măcinarea şi omogenizarea masei ceramice. acesta se unge cu vaselină. Se introduc apoi într-un cuptor pentru pulverizarea lacului. PorŃelanul. funcŃie de compoziŃia acestora. În compoziŃia materialelor ceramice intră argilele (săruri de aluminiu ale acidului silicinic). Pentru anumite construcŃii de aparate electrice de joasă tensiune. iar pentru a nu se lipi de dorn. umezeala şi fiind rezistente la acŃiunea multor substanŃe chimice. cât şi de răşina de impregnare. Materialele ceramice se modelează la rece sub influenŃa umidităŃii. sau turnarea fierbinte sub presiune). În curent alternativ asemenea carcase metalice nu se pot utiliza. carcasele de hârtie se impregnează cu lac de bachelită.5-30 mm. spre exemplu. calcinarea (arderea) în cuptoare. Ńesăturile de bumbac impregnate şi Ńesăturile de sticlă presate. Carcasele de hârtie se confecŃionează prin rularea hârtiei pe o maşină de bobinat specială. căci constituind spire în scurtcircuit ar determina apariŃia de surse suplimentare şi nedorite de căldură. după care se prelucrează mecanic pentru a se obŃine dimensiunile finale. Acesta este cazul anumitor relee sau aparate magnetoelectrice cu bobina parcursă de curent continuu. conŃine 40-65% caolin. cu grosimi cuprinse în acelaşi interval. bioxid de titan. având o mai mare stabilitate cu temperatura.Şi carcasele din materiale termoplaste trebuie debavurate după injectare. Pentru mărirea rezistenŃei mecanice se calcinează în cuptoare. iar prin uscare se întăresc. Utilizarea materialelor stratificate – livrate în plăci – la executarea carcaselor de bobine este limitată. pentru mărirea rigidităŃii dielectrice. Ca materiale stratificate se menŃionează: hârtia stratificată. silicaŃi de magneziu (talc). având în vedere productivitatea scăzută a decupării şi asamblării din piesa detaşate a acestora. cu grosimi cuprinse între 0. În final. Domeniul de temperatură al materialelor termoplastice utilizate la confecŃionarea carcaselor de bobine. având ca suport un dorn. 175 .

Pentru interstiŃiile înguste şi adânci se folosesc aliaje cu cositor mai mult. spălare. Materialele de bază care fac obiectul lipirilor sunt cuprul şi aluminiul. prin neutralizare şi prin spălare cu ape curgătoare reci şi calde. După temperatura de topire a aliajului de lipit se deosebesc: lipiri moi şi lipiri tari. FondanŃii nu pot înlocui curăŃirea suprafeŃelor. care. Procesul tehnologic de lipire pentru ambele tipuri de aliaje este următorul: – se pregătesc suprafeŃele: decapare. Pentru curăŃirea de grăsimi se execută degresări cu alcool. SuprafeŃele de lipire trebuie pregătite astfel încât să nu aibă un grad mare de rugozitate şi să nu fie acoperite cu oxizi sau cu grăsimi. benzină etc. fie pastă cu alcool. aliajul Pb-Sn-Sb. în timpul lipirii. Asigurarea continuităŃii bobinajelor se face. cel mai frecvent folosit. prin lipituri. Pentru interstiŃiile mari. FondanŃii sunt substanŃe chimice speciale. să aibă o rezistivitate cât mai mică. Aliajul de lipit trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: să prezinte o fluiditate corespunzătoare în stare topită.Materialele auxiliare utilizate la execuŃia bobinelor sunt: aliaje de lipit. sub formă de soluŃii. deoarece nu pot îndepărta grăsimile şi substanŃele de natură organică. FondanŃii folosiŃi la lipirea cu aliajele de mai sus sunt pe bază de colofoniu. 176 . degresare. din punct de vedere economic. să fie rezistent la acŃiunea agenŃilor chimici. hârtie abrazivă etc. fie solid. – se adaugă fondant. De remarcat că. costul aliajului de lipit. Ei se folosesc sub formă de pulberi. unde sunt spaŃii de umplut se folosesc aliaje mai sărace în cositor: aliajul cadmiu(circa 30%)-zinc(restul). sau chiar cositor pur. topesc oxizii. Temperatura de topire a fondanŃilor trebuie să fie inferioară celei de topire a aliajului de lipit. îi înlătură de pe suprafaŃa de lipit şi împiedică formarea altora. paste sau soluŃii. se încălzesc suprafeŃele şi se intervine cu aliajul de lipit. fondanŃii nu trebuie să intre în combinaŃii chimice cu conductorul de lipit sau cu aliajul de lipit. Lp creşte odată cui creşterea procentului de staniu şi deci alegerea lui judicioasă este foarte importantă. adezivi. Pentru îndepărtarea oxizilor se folosesc: procedee mecanice.. în general. El are simbolul Lp urmat de un număr care indică conŃinutul mediu al staniului. procedee chimice: decaparea în soluŃii acide. ca: ajustări. – se continuă încălzirea până se topeşte aliajul şi se execută lipirea. Lipirile moi folosesc aliaje de lipit a căror temperatură de topire nu depăşeşte 500 °C. să aibă o rezistenŃă mecanică corespunzătoare. substanŃe decapante. să adere foarte bine la suprafeŃele de topit. lacuri de impregnare şi răşini de turnare. curăŃirea cu perii de sârmă de oŃel. Aliajele folosite la lipirea moale a cuprului sunt: – aliajul staniu(cositor)-plumb. În acest caz este necesară îndepărtarea completă a acidului imediat după terminarea decapării. care prezintă fluiditate mare şi pătrundere adâncă.

– Cu-P – (Cu-93% şi P-7%. Lipirea este terminată odată cu întărirea aliajului de lipit. – se încălzesc barele cu ciocanul de lipit sau cu cleşti cu electrozi. FondanŃii sunt pe bază de borax şi acid boric. cuptor. rezistenŃă de contact. se răsucesc între ele fără a fi cositorite.Lipirea aluminiului este mai dificilă. Sn+Zn. – se îndepărtează sursele de căldură. 177 . se introduce aliajul de lipit. adăugându-se fondant. procesul tehnologic cositoririi şi al lipirii aluminiului este puŃin diferit de cel al cuprului. 32% clorură de litiu. – Cu-Ni – lipirea feroaselor. Ag+Zn. Ńinându-se în continuare presate până se întăreşte aliajul.. se adaugă decapantul prevăzut şi se cositoresc barele prin frecarea cu aliajul de lipit şi cu o perie de sârmă. Aliajele folosite sunt: Pb+Ag. înaltă frecvenŃă etc. ciocan de lipit încălzit electric sau cu flacără se mai folosesc şi lipirile în băi (dispozitive de lipit). între suprafeŃele ce urmează a fi lipite şi se strâng cu un cleşte: – se încălzeşte locul de lipire la temperatura de topire cu o sursă corespunzătoare: flacără. – Ni-Cr – lipituri rezistente la temperaturi mari şi coroziune. a cuprului etc.). Aliajele de lipit cele mai folosite sunt: – Al-Si – lipirea aluminiului şi aliajelor sale. dar casante. a oŃelurilor inoxidabile. şi anume: – se curăŃă barele conductoare de aluminiu cu hârtie abrazivă. cu gaze. fluide) – cu temperatura de topire ridicată. 50% clorură de potasiu. – Cu-Ag – lipirea contactelor electrice. În afară de lipirea obişnuită. Lipirea tare (bazarea) foloseşte aliaje ale căror temperatură de topire depăşeşte 500°C. – se presează suprafeŃele care urmează a fi lipite între ele şi se îndepărtează sursa de căldură. Procesul tehnologic de lipire este următorul: – se pregătesc suprafeŃele. 8% clorură de zinc. executată cu o sursă de căldură corespunzătoare – de obicei. se ung cu fondant şi se toarnă aliajul de lipit în jgheabul dintre conductoare. Fondantul folosit în mod obişnuit este format din 10% fluorură de sodiu sau de potasiu. deoarece acesta oxidează practic instantaneu şi formează o peliculă izolată rezistentă. În cazul sârmelor rotunde de aluminiu se procedează mai simplu: se curăŃă conductoarele rotunde. – Cu-Ag-Sn – domeniu larg de aplicare (lipirea alamei. a nichelului şi aliajelor Cu-Ni. Din cauză că pelicula izolantă de oxizi trebuie îndepărtată în timpul lipirii. sub formă de foiŃe.

în a cărei compoziŃie intră cca 22% alcool etilic. 40 kV/mm–10 h la 120 °C. – lac C51M(ALM-1)–B-80. 16 h la 120 °C. 15 kV/mm–4. pentru bobinaje.) Se prezintă în continuare principalele tipuri de lacuri electroizolante folosite în construcŃia de echipamente electrice. 60% colofoniu şi 18% acid stearic. oleogliptalic–galben-brun.Deoarece oxidul de cupru se formează al suprafaŃa capetelor neizolate ale conductorilor de bobinaj din cupru nu permite efectuarea unei legături electrice corespunzătoare. iar dintre răşinile sintetice se remarcă utilizarea adezivilor epoxidici.15 h la 100.110 °C. care este activ numai în stare topită. galben-brun. – lac C42(458)–A-55. lucru ce se poate realiza prin varierea cantităŃii materialului de umplutură. Ca materiale de umplutură se pot utiliza produse organice (fibre textile sau bucăŃi de Ńesături) şi anorganice (pulbere sau foiŃă de mică. pentru ultima impregnare peste lacul C42. sau la lipirea pieselor din materiale stratificate din care se pot confecŃiona carcase. la repararea aparatelor aflate în exploatare. rigiditatea dielectrică 22 kV/mm – timp de uscare 8 h la 100. rezistent la umiditate dar nu la ulei. care se întăresc prin amestecarea cu un întăritor.110 °C. rezistent la umiditate dar nu la ulei. 85II kV/mm – 2 h la 120 °C apoi în trepte 2 h la 150 °C. 178 . oleobituminos-negru. Tot un amestec organic de decapare îl constituie pasta decapantă DS1. 21 kV/mm–10. – Lacuri de impregnare. oleobitumi-nos-negru. nu rezistă la ulei. clorura de amoniu etc. oleogliptalic– galben-brun...6 h la 120 °C. – lac C43(460)–A-50. rezistent la ulei. la rece. Adezivii cei mai utilizaŃi sunt răşinile naturale pe bază de şelac dizolvate în alcool şi care se întăresc prin evaporare.. ca de exemplu tolele circuitelor magnetice ale unor electromagneŃi. azbest etc.. lac alchidic modificat cu răşină fenolică C-56. În acest caz pentru asigurarea unei comportări bune a adezivului se caută să se apropie cât mai mult coeficienŃii de dilatare termică al peliculei de adeziv de cel al pieselor lipite. însă trebuie Ńinut seama că urmele rămase pe conductor produc corodarea acestuia şi deci trebuie să fie înlăturări rapid. F 85-I. este necesară îndepărtarea acestuia cu ajutorul unor substanŃe decapante de natură organică sau anorganică. nu rezistă la ulei pentru bobinaje cu izolaŃie textilă. acidul clorhidric. – lac C51(1154)– E–2 h la 110 °C.. pulbere sau fire din Ńesături de sticlă. Cu adezivi epoxidici se pot asambla şi piese metalice între ele. 5 h la 150 °C.. resturile de colofoniu rămase după lipire neatacând conductorul.. cu unsoare la cuptor. oleobituminos-negru. Se pot utiliza ca substanŃe decapante şi compuşi organici ca. de exemplu. Adezivii se utilizează în construcŃia bobinelor pentru fixarea bornelor de racordare de carcasa bobinei. Tipuri: – lac C41(447) –clasa de izolaŃie A-50. – lac C56–NTRE-2514/1-82.. pentru bobinaje. cel mai utilizat fiind colofoniu (sacâzul).. pentru bobinaje izolate cu bumbac.

15la 130. rezistent la solvenŃi. lucioasă. oleogliptic– pigmentat gri. F =500 ±100 s. H–P =30 +5 s. oleogliptalic modificat– pigmentat roşu. pentru lăcuirea tolelor. utilizare ca lacul AA-62M. Tipuri: – lac C11 – NID 511-79: B – 10 kV/mm – 1. utilizare ca lacul AA-62M. fenolformaldehidic – brun roşcat. rezolformaldehidic brun-roşcat. rezistent la ulei mineral clorinat. poliester tereftalic – brun. dă peliculă netedă. la acizi şi baze.15 kV/mm–10.. oleogliptalic modificat – pigmentat gri. – lac CA85–NID 8655-74. – lac C12 (IK)–NID 511-79: B–14 kV/mm–1. poliester amidic–brun. – lac CB2–NID 3008-82: F-50. Tipuri: – lac C44(462)–A-30. acizi şi agenŃi atmosferici dar puŃin elastică. de acoperire şi încleiere.150 °C.. rezistent la uleiuri minerale dielectrice clorurate dar nu la acizi şi baze.. – lac AA-63(KVD)–A-30. aderenŃă bună şi rezistenŃă la arc şi uleiuri minerale. dă peliculă dură. în rest similar AA-62M. lucioasă. 179 .. 80 kV/mm–10..10 h la 120 °C apoi în trepte de 8.2 min la 160 °C. cu stabilitate termică ridicată. – lac CA86–CS 16-81. în rest ca CA83. utilizări multiple (la produse stratificate presate. rezistent la umiditate şi ulei de transformator – pigmentat gri.10 h până la 160 °C.. pentru bobinaje în înaltă frecvenŃă.. din răşini sintetice – transparent. Clasa de izolaŃie–vâscozitate: P – tip pâslă. F =25 ±50 s. – lac CA84–NID 3655-74: F–F =28 ±70 s. – Lacuri de emailare pentru conductoare de cupru ET.. Lacuri diverse cu uscare la cuptor.. – lac CA-61(SPD) – NID 2703-73. – lac AA-66 – NID 3230-72: B – 60 kV/mm – 23 h la 20 °C. dă peliculă cu proprietăŃi mecanice ridicate. F – tip filieră. 15 kV/mm– 3 h la 120 °C. poliesteric imidic-galben.). F =150 ±50 s. poliuretanic galben. foarte dură. 8 kV/mm–24 h la 20 °C. F–P =30 ±5 s. – lac C21(202) – E – 50 kV – 12 min la 220 °C.3 min la 160 °C. la acizi şi baze. pentru maşini electrice mari expuse la temperaturi în regim până la 155 °C. în compoziŃii de presare). rezistenŃă bună la solvenŃi şi îmbunătăŃită la şoc termic.. – Lacuri de acoperire.. rezistentă la uleiuri.. cu proprietăŃile electrice mai bune ca C11.. dă peliculă ci rezistenŃă bună la solvenŃi şi foarte bună la şocuri termice. Tipuri: – lac CA83–NID 3655-74: F – P =30 ±5 s.– lac C71–NID 3008-82: F-45. – lac AA-67–NID 3230-72: B–30 kV/mm–24 h la 20 °C. flexibilă şi rezistentă la umiditate. E-50. 7 kV/mm–24 h la 20 °C. în rest la fel. pachete magnetice etc. cu uscare în aer (la temperaturi sub 30 °C) sau la cuptor (la temperaturi de la 100 °C în sus). 20 kV/mm – 8. oleorăşinos – galben. statoare. rezistent la ulei mineral clorinat. poliesterimidică izoceanurat– brun. uleiuri şi agenŃi chimici.. pentru suprafeŃe metalice (carcase. răşini sintetice– pirgmentat gri.

în cazul răşinilor solide sau vâscoase. care se face într-un recipient ermetic închis.3 mmHg. datele tehnice. 180 . 5. flexibilizatorul DY-040 şi praf de porŃelan. În timpul degazării. determinat prin secŃionarea acesteia cu un plan longitudinal. plăci etc. Tensiunea nominală a bobinei (de exemplu: 220 V. Numărul spirelor într-un strat. iar pentru funcŃionare la temperatura de 155 °C se foloseşte răşina Araldit F. Pentru obŃinerea unei mase omogene. în care se asigură un vid de 0. de exemplu bobine de comandă ale conductoarelor funcŃionând în medii agresive) în strat de răşini. 2.Răşinile de turnare (răşini epoxidice) servesc în construcŃia de echipamente electrice la: – înglobări (îmbrăcarea unui aparat sau montaj electric. – etanşări (izolarea faŃă de mediul înconjurător a unui aparat într-o carcasă). conŃinutul unei asemenea fişe de bobinaj cuprinde următoarele: 1.1-0. 9. Pentru clasa de temperatură de 120 °C se foloseşte răşina epoxidică DINOX 110. care cuprind indicaŃii necesare realizării bobinei. Întărirea acestor răşini epoxidice se face la temperaturi cuprinse între 120-140 °C. 4. – turnarea de piese masive cu diferite profiluri (izolatoare. SpaŃiul de bobinaj (înălŃimea × lungimea). în funcŃie de cantitatea adăugată. pentru completa confecŃionare a bobinei nu este suficientă reprezentarea acesteia pe desen în stare asamblată. Numărul de spire (de exemplu: 2000 ±0. a cărei evacuare naturală este cu atât mai dificilă cu cât amestecul este mai vâscos. Materialul şi tipul conductorului de bobinaj (de exemplu: conductor de cupru rotund STAS 8516-73. 7. amestecată cu întăritorul HY-905. 8. 50 Hz). Odată cu introducerea umpluturii intră în răşină şi o mare cantitate de aer. 6. Denumirea bobinei. acceleratorul DY-061. Diametrul conductorului cu izolaŃie (de exemplu: 0. Introducerea materialului de umplutură în răşină trebuie făcută încălzindu-l la temperatura răşinii topite. tip EM). bare.). alăturată ansamblului bobinei.5). Răşinile epoxidice cu adaos de umplutură şi flexibilizatori dă produsului finit o elasticitate mărită. SecŃiunea transversală a conductorului. amestecul este menŃinut la temperatura de fluidizare a răşinii şi agitat tot timpul pentru a uşura evacuarea aerului. Diametrul conductorului fără conductorului fără izolaŃie (de exemplu: 0. 3. scăzând mult tensiunile interne din masa întărită şi deci pericolul de fisurare.1 mm). amestecată cu întăritor (anhidridă ftalică) şi cu praf de porŃelan. de acŃionare. trebuiesc indicate într-o fişă. În afara desenului carcasei. fără incluziuni de gaze este necesară o degazare forŃată a amestecului. precum şi principalele ei caracteristici. În general. după funcŃia pe care o îndeplineşte în aparat (de exemplu: bobină de comandă. Spre deosebire de celelalte piese ce intră în alcătuirea unui aparat electric.). mobilă etc.1 mm).

Avansul trebuie să fie de aşa natură încât să se obŃină un mic spaŃiu între spire care să permită compensarea acestor toleranŃe. montate pe circuitul magnetic 5. Factorul de putere minim. care diferă între ele după principiul constructiv.10. pe care le pretinde tehnologia bobinării: – realizarea spirelor prin rotirea carcasei bobinei. Ele sunt compuse din următoarele părŃi principale: – un ambreiaj şi frână. la care doar introducerea carcaselor. sistemul lor cinematic trebuie să îndeplinească următoarele funcŃii. cu toleranŃele valorii admisibile. 17. există numeroase tipuri de maşini de bobinat cilindric. Lungimea totală a conductorului bobinei. Curentul nominal în stare caldă. temperatură. Oricare ar fi acestea. 12. – întinderea uniformă şi continuă a conductorului de bobinaj. 13. 14. diametrul sârmei care se poate utiliza etc. se pot amenaja şi din maşini de găurit manuale. Greutatea conductorului bobinei. Tehnologia fabricării bobinelor cilindrice pe carcase Bobinarea – ca principală operaŃie tehnologică specifică – se poate realiza la maşini manuale. 18. în vederea realizării unei bobine compacte.5. fixarea firelor terminale şi demontarea bobinelor gata confecŃionate se efectuează manual. spirele nu trebuie să fie riguros lipite unele de altele în timpul bobinajului deoarece sunt fabricate cu toleranŃe. RezistenŃa electrică a bobinei. 15. 19.1. fără depăşirea limitei sale elastice. Numărul de straturi. În ceea ce priveşte maşinile cu acŃionare mecanică. – înregistrarea şi afişarea permanentă a numărului de spire bobinate. Sensul de înfăşurare a bobinei. limitele de turaŃie. SuprafaŃa de răcire a bobinei.a. care asigură o pornire lină şi progresivă a operaŃiei de bobinare. în starea rece. Tratamente termice: reŃetă. durată. 181 . cu conductoarele din straturi strânse aplicate. Puterea activă maximă a bobinei montate pe circuitul magnetic. cu desfăşurarea continuă a conductorului de pe mosorul de alimentare. pentru bobinele de c. Totuşi. – deplasarea longitudinală uniformă a conductorului în vederea realizării straturilor uniformă a conductorului în vederea realizării straturilor înfăşurării şi inversarea sensului deplasării longitudinale la terminarea unui strat. 11. Lungimea medie a unei spire. 20. Cele mai răspândite maşini de bobinat din industria electrotehnică sunt cele semiautomate. sa prevăzute cu motor de antrenare. 16. Maşinile manuale utilizate în producŃia de serie mică.

46 mm şi executând simultan până la 12 bobine. jumătatea a doua a domeniului corespunzând turaŃiilor rapide: – dispozitive de deplasare a elementului de ghidaj al conductorului. Combinarea introducerii automate cu o comandă electronică permite. secŃiunea spirei şi numărul de spire. sunt de domeniul 0-6000 t/min. – numărătorul de spire. cu dimensiunile 30×140 mm2.– o cutie de viteză pentru mişcarea în avans. există posibilitatea introducerii de izolaŃii intermediare. variaŃia continuă şi în limite largi a turaŃiei. numite cu turaŃii standard. Cele cu 3 viteze. între straturi. La maşinile semiautomate. – bobinarea propriu-zisă la numărul de spire prescrise. Bobinarea se poate face pe carcase cu diametrul de 13-14 mm. – montarea şi fixarea cu bandă adezivă de celuloză a legăturii terminale II. – decaparea şi lipirea cu cositor fludor a conductorului din mătase vegetală (MVL).05-0. 182 . Cu ajutorul unui demultiplicator. pe lângă pornirea lină. reducerea automată a turaŃiei în momentul introducerii hârtiei izolante şi reducerea automată a turaŃiei la apropierea numărului de spire prestabilit. – aşezarea izolaŃiei de exterior. – dispozitive de reglare a forŃei de întindere a conductorului în timpul bobinării. – cuplaj mecanic. care asigură inversarea automată şi prescrisă a sensului mişcări de avans. iar cele cu 6 le au cuprinse în domeniul 0-12000 t/min (0-14000 t/min). cu 4-6 game şi alta pentru mişcarea de bobinare.. – fixarea etichetei bobinei. care permite citirea etichetei. complexe. care cuprinde: tensiunea de lucru. pe lângă bobinarea pe mai multe carcase. cu 3 sau 6 viteze. la care acesta se înregistrează la executarea cu comandă manuală a unei bobine etalon. simultan. cu dimensiunile 25×80 mm2. – aşezarea peste etichetă a izolaŃiei transparente realizată din folie poliesterică. comandat de limitatoare cu şurub micrometric. Există de asemenea maşini de bobinat cu comandă program. folosind conductoare cu diametrul cuprinse între 0. care permite oprirea automată a maşinii la atingerea numărului de spire prescrise. – dezizolarea conductorului de bobinaj şi lipirea lui de firul terminal II prin cositorire cu fludor. înregistrarea programului permite mărirea preciziei de înregistrare şi de bobinare. – introducerea peste firele terminale a tuburilor izolante confecŃionate din PVC. prin fixator. – introducerea carcasei pe dornul maşinii de bobinat. realizată de asemenea din mătase vegetală. Etapele procesului tehnologic sunt următoarele: – dezizolarea conductorului de bobinaj emailat şi înfăşurarea lui pe firul terminal. Fixatorul este realizat din bandă adezivă.

25 mm) de preşpan. Tehnologia fabricării bobinelor fără carcasă Înfăşurarea bobinelor cilindrice fără carcase se efectuează pe dispozitive numite şabloane. Unele construcŃii de bobine prevăd unul sau câteva straturi de izolaŃie. a izolaŃiilor între straturi. – izolarea exterioară cu un strat subŃire (0. de exemplu. pe dornul maşinii de bobinat. care este în atingere cu miezul magnetic. Ńinând cont de necesitatea consolidării mecanice a înfăşurării. – înfăşurarea exterioară cu bandă de bumbac pentru consolidarea mecanică şi izolarea electrică a bobinei scoase de pe şablon.5. cu bandă din bumbac sau poliester pentru izolaŃii. cu implicaŃii asupra productivităŃii muncii. dimensiunile şablonului pentru interiorul bobinei trebuind să fie mai mari (cu grosimea straturilor izolante) decât dimensiunea bobinei impusă de desen. – lipirea capătului înfăşurării cu firul terminal. poliester sau Ńesături din fire de sticlă. – fixarea etichetei pe suprafaŃa exterioară a bobinei. Consolidarea mecanică a bandajării se realizează fie provizoriu. STAS 1205-79. partea centrală a acestuia este secŃionată oblic.2. De asemenea.5. – bobinarea propriu-zisă. 183 . – fixarea conductoarelor terminale în locaşurile prevăzute în şablon şi lipirea de primul a capătului conductorului de bobinaj. următoarele: – montarea şablonului cu flanşele lui laterale. fie prin aplicarea câtorva inele de bandă adezivă. confecŃionate din materiale metalice sau ne-metalice. pentru suprafaŃa interioară a bobinei. prin legare cu sfoară. 5. fie cu maşini speciale de bobinat Miezul magnetic se izolează în prealabil prin bandajare cu bandă izolantă din bumbac. – legarea strânsă cu cele patru bucăŃi de bandă de bumbac a bobinei pentru împiedicarea derulării spirelor la scoaterea ei de pe şablon. OperaŃiile procesului tehnologic de realizare a bobinelor cilindrice fără carcase pot fi. Pentru a asigura scoaterea bobinei de pe şablon. – plasarea pe laturile şablonului a unei bucăŃi din banda izolatoare din bumbac şi fixarea cu bandă adezivă. în foi. în funcŃie de temperatura de funcŃionare a ansamblului.3. cu introducerea în caz de necesitate. Tehnologia bobinării toroidale Bobinele toroidale se întâlnesc aproape exclusiv la transformatoarele de curent. obişnuit realizată prin bandajare.5. Bobinarea pe miezuri toroidale se poate face fie manual. iar lungimea părŃii bobinate de pe şablon trebuie să fie mai mică – din aceleaşi motive – decât înălŃimea în stare finală a bobinei fără carcasă.

4. întărirea se face la răcirea compoundului topit. DistanŃa dintre ele este reglabilă încât să corespundă semiperimetrului torului de bobinat. parametrii electrici corespunzători) se adaugă în compoziŃia lor praf de siliciu. Concomitent cu rotirea suveicii are loc şi rotirea miezului magnetic ghidat pe role cauciucate la exterior cu posibilităŃi de reglare a distanŃelor dintre ele aşa încât să fie permisă bobinarea miezurilor magnetice de diametre exterioare diferite.5. formând o peliculă subŃire de lac.Coroana metalică sau suveica. prin acelaşi efect de umplere a golurilor dintre spire. ca urmare a trepidaŃiilor sau a eforturilor electromagnetice. OperaŃia propriu-zisă de bobinare se face cu ajutorul agăŃătoarele de fir ce permit trecerea firului conductor de la interiorul la exteriorul torului prin rotirea suveicii în sens invers. Sunt şi compounduri ce se întăresc la temperatura ambiantă prin polimerizare. – mărirea rezistenŃei mecanice a bobinei. astfel încât să permită introducerea şi scoaterea miezului magnetic. spaŃii dintre piese. mătase) prin umplerea porilor izolaŃiei neimpregnate. este demontabilă prin culisarea unei porŃiuni a ei. talc etc. – mărirea rigidităŃii dielectrice a ansamblului. pentru creşterea tensiunii de străpungere. precum şi distrugerea izolaŃiei prin frecare. 184 . La uscarea lacului se evaporă solventul iar baza lacului (răşina) trece în stare solidă polimerizată. Prin impregnarea bobinelor cu răşini electroizolante. 5. ghidată interior pe rolele. eliminând posibilitatea deplasării spirelor şi straturilor. Cele de umplere se utilizează pentru umplerea a numeroase cavităŃi. Dintre materialele folosite al impregnare se enumără: Compoundurile. bitumuri) care trec în stare lichidă prin încălzire. Izolarea exterioară a bobinei se poate realiza la aceeaşi maşină de bobinat. bitumurilor sau uleiurilor de uscare şi sunt formate din cca 40% masă solidă şi cca 60% solvent lichid. Tehnologia impregnării bobinelor Impregnarea bobinelor constă în umplerea cu lac electroizolant a porilor izolaŃiei şi a golurilor ocupate de aer în bobinaj. Compoundurile pot fi de umplere şi de impregnare. se obŃine: – mărirea conductibilităŃii şi stabilităŃii termice prin umplerea golurilor de aer cu compoziŃia de impregnare care se solidifică. – mărirea stabilităŃii la umezeală. în special la bobinele cu conductori izolaŃi cu fibre vegetale (bumbac. Pentru a oferi compoundurilor caracteristicile necesare (conductivitatea termică ridicată. pentru îmbunătăŃirea transmisiei de căldură. care sunt amestecuri de substanŃe izolante (răşini. pentru protejarea izolaŃiei împotriva umidităŃii. Lacurile sunt dizolvanŃi coloidali ai răşinilor.

5-3 ore. la operaŃii de acoperire. timp de 0. Timpul de uscare la cuptoare a bobinelor impregnate. Utilizând impregnarea cu răşină epoxidică Aradit-MY-745. depinde de următorii factori: – temperatura din cuptorul de uscare: – viteza şi volumul schimbului de aer. Impregnarea prin imersiune (scufundare) a bobinei în baia deschisă cu lac de impregnare nu se foloseşte decât după operaŃii anterioare de impregnare. Uscarea prealabilă se poate face în vid. funcŃie de dimensiunile şi construcŃia bobinelor sau în cuptoare tunel. Procesul tehnologic de impregnare comportă uscarea preliminară. pentru îndepărtarea umidităŃii. în autoclave la temperaturi de 80-100 °C. impregnarea propriu-zisă şi uscarea pieselor impregnate. Procesele de impregnare a bobinelor cu lacuri şi răşini electroizolante se clasifică în: – impregnarea la presiune atmosferică (prin imersiune). conform prescripŃiilor producătorului. funcŃie de tipul compoziŃiei de impregnare. funcŃie de aceeaşi factori ca la uscarea în vid. hârtie. Tehnologia impregnării se concretizează în funcŃie de forma şi dimensiunile bobinelor de impregnat. izolaŃia înfăşurării bobinelor). cu circulaŃia de aer cald la temperaturi de 110-130 °C. se poate efectua la temperaturi cuprinse între 100 şi 160 °C. Uscarea bobinelor impregnate. se îndepărtează solvenŃii lacului utilizat. netedă şi lucioasă. prin uscare. a mediului de funcŃionare şi a răşini de impregnat alese. fiind considerată terminată după ce încetează complet degajarea bulelor de aer la suprafaŃa lacului electroizolant. stabilindu-se numărul şi regimul corespunzător fiecărei impregnări. timp de 1. sau se asigură prin polimerizare întărirea răşinii utilizate. trebuie să aibă proprietăŃi izolante şi higroscopicitate corespunzătoare). carton. stabilă la umiditate). – construcŃia şi dimensiunile bobinelor. aceleaşi instalaŃii. Pentru ambele operaŃiei de uscare se întrebuinŃează. Uscarea bobinelor se face înainte de impregnare. de natura izolaŃiei. timpul de uscare (polimerizare) a răşinii este de 16 ore la temperatura de 100 °C.5-2 ore. Ńesătură. a cărei existenŃă împiedică pătrunderea completă a compoziŃiei de impregnare în porii izolaŃiei. – impregnare în vid şi sub presiune. variind de la câteva secunde la câteva zeci de ore. iar după impregnare. cu excepŃia unei bune aderenŃe. 185 . – impregnarea în vid. când are loc procesul de polimerizare al materialului de impregnare. de acoperire (pentru formarea unei pelicule rezistente mecanic. de obicei. respectiv de 10 ore pentru uscarea la temperatura de 120 °C.Lacurile pot fi: de impregnare (pentru impregnarea izolaŃiei solide: fibroase. de lipire (folosită pentru lipirea materialelor electroizolante solide sau pentru lipirea acestora de metale. – proprietăŃile compoziŃiei de impregnare. Durata de menŃinere a bobinajelor în vasul de impregnare este de 10-30 minute.

– introducerea prin aspiraŃie a lacului de impregnare preîncălzit în autoclavă până ce acesta a acoperit complet bobinele. 9 – robinete.9. – scoaterea bobinelor din autoclavă. 7 4 8 6 3 1 2 9 5 Figura 5. aşezate în site. – uscarea bobinelor impregnate şi evaporarea solventului în vid. în cuptor. OperaŃiile procesului tehnologic de impregnare în vid şi sub presiune a bobinelor se desfăşoară după cum urmează: – introducerea bobinelor. de obicei. Schema unei instalaŃii de impregnare a bobinelor: 1 – rezervorul cu lac de impregnare.9. 5 – conductă de traversare. – scurgerea surplusului de lac de pe bobină. mărind productivitatea procesului tehnologic de impregnare. – răcirea bobinelor. – impregnare sub presiune. Combinarea procesului de impregnare în vid cu impregnarea sub presiune micşorează durata ciclului. – uscarea. Procesul de impregnare se repetă. în autoclavă şi uscare în vid. 7.Impregnarea în vid asigură scoaterea umidităŃii şi aerului din ansamblul de impregnat şi umplerea completă a golurilor cu compoziŃia de impregnare. 6 – coloană de condensare. în autoclavă până la temperatura de impregnare. 4 – compresor. de două.. 186 . – evacuarea lacului de impregnare sub acŃiunea unei uşoare suprapuneri în rezervorul de lac. 2 – autoclavă. Schema unei instalaŃii de impregnare în vid şi sub presiune este prezentată în figura 5. polimerizarea materialelor de impregnare. 8. realizată prin închiderea robinetului de la conducta de vid şi deschiderea celui ce face legătura cu conducta de presiune şi menŃinerea sub presiune timp de 15-30 minute. trei ori. 3 – pompă de vid.

Calitatea impregnării depinde de respectarea strictă a procesului tehnologic, din care motiv instalaŃiile moderne sunt prevăzute cu sisteme automate de reglare a temperaturii, vidului şi presiunii. O atenŃie deosebită trebuie acordată respectării cu stricteŃe a reŃetei de preparare a lacului de impregnare, precum şi a completării amestecului consumat în timpul impregnării. Trebuie respectate de asemenea toate normele de protecŃia muncii şi de igienă industrială, întrucât unele substanŃe care intră în compoziŃia lacurilor de impregnat sunt inflamabile, altele toxice sau cu agresivitate asupra epidermei operatorilor. 5.5.5. Controlul calităŃii bobinei Controlul pe parcursul execuŃiei bobinelor constă în controlul materialelor ce intră în componenŃa acestuia: conductor, benzi, foi electroizolante, lacuri, diluanŃi etc. Controlul de recepŃie al acestor materiale se realizează conform standardelor, normelor interne şi caietelor de sarcini existente pentru aceste materiale. Totodată se realizează un control intermediar al subansamblurilor bobinei (carcase, borne). Controlul final al ansamblului bobină constă din: – măsurarea rezistenŃei ohmice şi a numărului de spire cu ajutorul punŃilor de măsură şi al unui miez magnetic de probă demontabil, prevăzut cu o bobină etalon calibrată. Precizia impusă este de ±5%, pentru bobinele de curent continuu şi ±13%, pentru cele de curent alternativ, valori corespunzând temperaturii de 20 °C; – verificarea existenŃei scurtcircuitelor între spire; – rigiditatea dielectrică a izolaŃiei se verifică aplicând tensiunea de 1000 V, 1 minut. Controlul de lot, periodic, prin sondaj cu refacerea tuturor probelor de tip, asigură constanŃa performanŃelor bobinelor în condiŃiile cerute ale procesului tehnologic de fabricaŃie.

5.6. Tehnologia de fabricaŃie a miezurilor magnetice
Materialele de baze care se utilizează la confecŃionarea miezurilor magnetice funcŃionând în curent continuu sunt: a) Fierul tehnic pur (oŃel suedez), cu procent foarte mic de carbon (sub 0,1%) în formă de bare, benzi şi table. b) Fierul electrotehnic, cu conŃinut redus de carbon şi impurităŃi, utilizat sub formă de benzi şi bare la aparatele ce necesită performanŃe electromagnetice ridicate. c) Fierul carbonil, cu conŃinut sub 0,05% impurităŃi, utilizat pentru piese de forme mai complicate obŃinute prin sinterizare şi utilizat în special la construcŃia miezurilor unor relee. d) Fonta, pentru inducŃii de până la 1T.
187

Tabelul 5.11.Materiale magnetice moi pentru miezuri, de c.c. Denumirea CompoziŃia materialelor Fier sărac în 99,8Fe +0,2Si carbon Fier Armco 99,1Fe +0,1Si Carbonil 99,9Fe +0,1Si Fier-siliciu 96Fe +4Si texturat 97Fe +3Si Alsifier 85Fe +9,5Si +5,5Al Radiometal 50Fe +47Ni +3Cu Megaperm 65Ni +10Mn +25Fe 6510 Permalloy 45 55Fe +45Ni Idem 50 50Fe +50Ni texturat Permaloy 65 65Ni +35Fe Permaloy 68 68Ni +32Fe Permaloy 78 78,5Ni +21,5Fe Permaloy cu 78,5Ni +3,8Mo +17,7Fe crom Permaloy 78,5Ni +3,8Mo +17,7Fe molibden Aliaj 1040 72Ni +14Cu +3Mo +11Fe Mumetal 77Ni +5Cu +2Cr +16Fe Supermaloy 79Ni +5Mo +16Fe Dynamax 65Mi +2Mo +33Fe Mate- Calitate PH rialul material [W/kg] P10 P15 Tablă EI-3,5 3,5 8,2 sili- EII-3,0 3,0 7,1 cioasă EIII-2,6 2,6 6,1 EIII-2,4 2,4 5,8 EIII-2,2 2,2 5,8 EIII-2 2 4,9
188

Permeabilitatea 10–3 [H/m] µi µm 0,151 2,51 0,314 2,51-5,02 0,629 1,88 37,68 3,14 6,027 3,14 6,28 12,56 1,507 12,56 15,07 15,07 5,02 25,1 125,6 – 8,792 25,1-27 0,792 50,2 150,72 31,4 31,4 31,4 251 125,6 314 125,6 73,6 150,72 125,6 125,6 125,6 1884

Hc 4π · Js [H/m] [T] 143,24 2,12 63,66 6,37 39,76 7,96 3,98 23,87 6,37 2,2 2,17 1,97 2,00 1,00 1,56 0,86

23,87 1,60 3,98 1,56 7,96 2,39 3,98 2,39 3,18 1,30 1,30 1,08 0,80 0,87

31,59 0,65 3,98 0,23 0,40 0,72 0,80 –

Tabelul 5.12.Materiale magnetice moi pentru miezuri de c.a. InducŃia magnetică Masa [kg/dm3] B25 B50 B100 B300 fără oxizi cu oxizi 1,53 1,63 1,75 1,98 7,85 7,80 1,50 1,62 1,75 1,98 7,80 7,75 1,50 1,62 1,75 1,98 7,80 7,75 1,48 1,59 1,73 1,95 7,70 7,65 1,48 1,59 1,73 1,95 7,70 7,65 1,46 1,57 1,72 1,94 7,70 7,65

SemnificaŃia simbolurilor din tabel este: µi – permeabilitatea iniŃială; µM – permeabilitatea maximă; H0 – câmpul coercitiv; 4π · Js – intensitatea de magnetizare la saturaŃie; pH – pierderi prin histerezis; P10, P15 – magnetizarea în cicluri în câmp magnetic 50 Hz pentru valorile de vârf BH =1; 1,5 Wb/m2 la 20 °C; B25...300 – inducŃia magnetică corespunzătoare câmpurilor H = 25...300 A/cm. Miezurile magnetice utilizate în construcŃia aparatelor de curent continuu sunt în general masive, obŃinute prin prelucrarea mecanică a materialelor laminate sau turnate. În multe cazuri, mai ales la electromagneŃii rapizi de curent continuu, miezurile se execută din tole.

Figura 5.10. Tipuri constructive de miezuri magnetice utilizate la construcŃia aparatelor de curent continuu: cu armătura rotitoare în jurul unei axe, în manta şi de tip plonjor. După caracteristicile constructive şi tehnologice, miezurile masive ale aparatelor electrice de curent continuu se pot clasifica în: – Miezuri magnetice cu armătura mobilă rotitoare în jurul unei axe. Utilizat frecvent în construcŃia releelor electromagnetice şi a contactoarelor de curent continuu, acest gen de electromagnet de tip clapetă dezvoltă o forŃă relativ mare, pentru o cursă mare, corespunzătoare momentului iniŃial al deplasării armăturii. Jugul acestor electromagneŃi se execută de obicei din bandă sau bară, armătura mobilă din bandă, iar miezul se obŃine obişnuit prin strunjirea materialului sub formă de bară. – Miezurile magnetice cu armătura mobilă în mişcare rectilinie, utilizate în cazul unor curse mici şi a unor forŃe de atracŃie mari. Circuitul magnetic poate fi în formă de U sau manta, executat prin turnare. – Miezurile magnetice cu armătura mobilă în mişcare rectilinie în interiorul bobinei ce constituie tipul constructiv cunoscut sub denumirea de electromagnet plonjor. La aceşti electromagneŃi, jugul se poate executa din tablă, Ńeavă sau turnat din oŃel.
189

PărŃile frontale ale jugurilor pot fi executate din bandă sau turnate din oŃel, iar miezul mobil se execută de obicei din material în formă de bară, tras sau strunjit; – Miezurile magnetice fără armătură mobilă sunt electromagneŃii de ridicare (elevatori). Jugul şi miezul acestor electromagneŃi se poate confecŃiona din oŃel turnat sau tablă de oŃel sudată. 5.6.1. Procesul tehnologic de fabricare a miezurilor magnetice masive Procesul tehnologic de fabricare a acestor miezuri, utilizate la dispozitivele electromagnetice de curent continuu, cuprinde o succesiune de procese tehnologice, ca: turnarea, prelucrarea prin strunjire, frezare, burghiere şi filetare. La confecŃionarea părŃilor cilindrice şi frontale ale jugurilor, se procedează mai întâi la tăierea semifabricatului pe prese sau foarfece, atunci când materialul este sub formă de bară, tablă sau Ńeavă, respectiv la confecŃionarea piesei prin turnare. În procesul de confecŃionare a materialului de bază apar tensiuni interne, în urma cărui fapt se înrăutăŃesc proprietăŃile magnetice ale semifabricatului şi se măreşte duritate, ceea ce îngreuiază prelucrarea următoare prin aşchiere. Pentru a obŃine o structură omogenă, fapt care determină îmbunătăŃirea calităŃilor magnetice şi mecanice ale materialului, semifabricatele sunt supuse recoacerii. Procesul de recoacere se face în următoarea succesiune: – Încălzirea materialului laminat la cald până la temperatura de 850-900 °C, iar a oŃelului turnat până la 850-900 °C, timp de 2 până la 4 ore, în funcŃie de compoziŃia materialului şi de dimensiunile semifabricatului. – MenŃinerea la temperatura indicată timp de aproximativ 30 de minute, pentru a se asigura o recoacere uniformă. – Răcirea materialului, cu viteză constantă de până la 30 °C/h. OperaŃia de strunjire, realizată pe strunguri de diferite tipuri, trebuie să asigure o precizie mare, admiŃându-se toleranŃe de 0,005 mm. Asigurarea preciziei prin prelucrare este necesară pentru a permite exactitatea aşezării pieselor parcurse de fluxurile magnetice. În afara preciziei dimensiunilor geometrice, trebuie să se respecte perpendicularitatea şi paralelismul suprafeŃelor prelucrate, pentru a evita deformări ale întrefierurilor sau suprafeŃelor frontale. Cu ajutorul unor dispozitive sau plăci de trasat se realizează apoi trasarea pentru operaŃiile de frezare şi găurire. Frezarea suprafeŃelor plane se realizează pe maşini de frezat orizontale şi verticale. De multe ori se preferă ca prelucrarea jugului şi a miezului să se facă în stare asamblată, în special la construcŃiile releelor electromagnetice. Acest lucru permite prelucrarea corespunzătoare a suprafeŃelor fixe şi mobile ce vin în contact şi asigurarea unui întrefier corespunzător. La prelucrarea miezurilor magnetice ale armăturilor mobile este necesară rectificarea părŃilor alăturate miezurilor şi jugurilor.
190

La armăturile mobile ce execută o mişcare de rotaŃie, esenŃialul constă în asigurarea exactităŃii aşezării acesteia pe armătura fixă, cu întrefieruri minime. Următoarele operaŃii constau în burghierea, zencuirea şi filetarea orificiilor, după care urmează debavurarea şi îndepărtarea muchiilor ascuŃite cu maşini de şlefuit şi polizat. În sfârşit, după o prealabilă curăŃire chimică, urmează operaŃia de acoperire electrochimică, de exemplu, zincarea sau vopsirea pieselor. 5.6.2. Procesul tehnologic de fabricare a miezurilor magnetice de c.a. Pentru executarea tolelor, din care se împachetează miezurilor magnetice ale aparatelor de curent alternativ, se utilizează tabla silicioasă, în compoziŃia căreia prezenŃa siliciului măreşte rezistivitatea oŃelului, micşorând prin aceasta curenŃii turbionari. Siliciul mai contribuie la creşterea permeabilităŃii magnetice şi la micşorarea pierderilor prin histerezis. Pe măsura creşterii conŃinutului de siliciu însă, proprietăŃile mecanice ale tablei se înrăutăŃesc, ea devine mai casantă şi uzează mai repede tăişurile sculelor. Se fabrică mai multe calităŃi de tablă siliciasă, care se deosebesc prin proprietăŃile magnetice şi gradul de aliere cu siliciul. a) Tabla silicoasă laminată la cald, EI până la EIV, tablă electrotehnică slab, mediu, respectiv supra-aliată, având următoarele pierderi: EI: P10 =3,6 W/kg; 0,7% Si – slab aliată; EII: P10 =2,8 W/kg; 1,7% Si – mediu aliată; EIII: P10 =2,8 W/kg; 2,5% Si – mediu aliată; EIV: P10 =1 W/kg; 4,3% Si – supra-aliată. Această tablă se utilizează obişnuit la grosimi de 0,5 şi 0,35 mm. b) Tablă laminată la rece cu permeabilitate magnetică mare în direcŃia laminării, de 0,35 mm grosime şi un conŃinut de 3% siliciu, utilizată la confecŃionarea circuitelor magnetice ale transformatoarelor de măsură şi a bobinelor de şoc. Pierderile magnetice sunt reduse: P10 =0,6 W/kg. c) Tablă cu textură cubică, cu permeabilitate magnetică mare, în două direcŃii perpendiculare, utilizată pentru confecŃionarea miezurilor magnetice ale transformatoarelor şi bobinelor cu miez de fier din tole ştanŃate, cu forme complicate. ConŃinutul de siliciu este de 3-3,5%. După caracteristicile constructive şi tehnologice, miezurile din tole ale echipamentelor de curent alternativ se pot clasifica în: – Miezurile magnetice fără părŃi mobile, utilizate la construcŃia transformatoarelor de măsură şi a bobinelor de şoc. Ele se pot executa din tole dreptunghiulare (figura 5.1.a), în formă de L (figura 5.11.b), în formă toroidală din bandă spiralată (figura 5.1.d); – Miezurile magnetice cu armătură mobilă, utilizate la construcŃia contactelor, releelor şi electromagneŃilor de acŃionare.
191

şi e) sau o mişcare de rotaŃie în jurul unui ax sau în jurul muchiei unei prisme (fig. a.11. utilizate la dispozitivele electromagnetice de curent alternativ. iar armătura mobilă poate executa o mişcare de translaŃie (figura 5. I. b – din tole dreptunghiulare. deoarece permite: – executarea de operaŃii complexe şi obŃinerea unor piese de formă complicată. 5. cu o precizie ridicată. diferă după forma constructivă a tolelor. a) Tehnologia ştanŃări tolelor miezurilor magnetice împachetate Înainte de ştanŃare. a) b) c) d) e) f) Figura 5. cu mişcare de translaŃie a armăturii mobile. după tipul utilajului de ştanŃare şi după modalitatea de fixare a spirelor în scurtcircuit.c. cu mişcare de rotaŃie a armăturii mobile. – utilizarea raŃională a materialului. prin tăierea şi deformarea la rece a materialului.ura 5.11. sau foarfece vibratoare. Tăierea tablelor silicioase se face folosind diferite procedee: cu ajutorul unor foarfece ghilotină. Procesul tehnologic de fabricaŃie a miezurilor magnetice din tole Caracteristicile tehnologice ale confecŃionării miezurilor magnetice din tole împachetate.11. e.3. foarfece cu role drepte ori înclinate. Tipuri constructive de miezuri magnetice din tole utilizate la construcŃia aparatelor de curent electric alternativ.6.– Tolele utilizate pot fi în formă de U. tablele se debitează la foarfecă în fâşii. cu simple lovituri de presă. ŞtanŃarea este una din cele mai avantajoase metode tehnologice de producŃie. d) toroidale din bandă spiralată. 192 . E. c) din tole în formă de E. după variantele de tăiere ale acestora din tablă silicioasă. L.f). f) – în formă de U. – stabilizarea dimensiunilor. la lăŃimea necesară. fără necesitatea unor prelucrări mecanice ulterioare.

12. 4. din cauza ponderii mari pe care o are valoarea materialului în preŃul de cost al pieselor ştanŃate. Datorită formelor complicate şi foarte diferite ale miezurilor electrice de curent alternativ. ŞtanŃarea se face prin retezare fără deşeu.– aplicarea metodelor de organizare specifice producŃiei de serie mare. este de dorit să i se dea configuraŃia unei alte piese sau să fie reutilizat. spiră în scurtcircuit.13. nituri .6 88 140 152 b [mm] 17 13 30 30 30 39. cu o productivitate dublă faŃă de ştanŃarea prin decupare. Astfel. De aceea. a [mm] 53 59 59 62 62 74. 1. tolă de capăt. 2. 3. adaptarea unei construcŃii tehnologice pentru tolele transformatorului de măsură. ale contactoarelor şi releelor permite obŃinerea tolelor I din deşeurile care se produc la ştanŃarea ferestrelor de la tolelor E. Tabelul 5.8 66 20 26 c1 [mm] 7 5 15 15 16 15 14 10 13 c2 [mm] 8 9 15 15 16 15 14 10 13 2 4 1 întrefier 3 Figura 5. configuraŃia piesei trebuie să asigure utilizarea optimă a tablei. Miezul magnetic al unui electromagnet de curent alternativ. permiŃând înlocuirea decupării prin retezare fără deşeu. Dacă deşeul este inevitabil. Dimensiunile recomandabile la miezurile magnetice în formă de L. criteriul cel mai important al tehnologicităŃii pieselor ştanŃate este economia de material.pachet de tole din tablă silicioasă 193 .

1 2 3 A-A 5 6 4 A A Figura 5. MatriŃă bloc 1 – placă tăietoare. a matriŃei iar poansoanele 2 şi 5 servesc pentru realizarea găurilor de asamblare. Banda de material 4 se aşează între matriŃă şi poansoane. În cazul în care găurile sunt apropiate între ele sau de conturul tolei. nu se recomandă utilizarea matriŃelor bloc. După lovirea ştanŃei. 194 . Poansonul pentru contur 2 este fixate de placa inferioară fixă a ştanŃei şi serveşte drept matriŃă pentru poansoanele 3. pentru a se obŃine o tăiere fără bavuri trebuie ca spaŃiile dintre poanson şi matriŃă să fie de cca 6-7% din grosimea materialului.3 – poansoane pentru găuri de nit. care realizează decuparea conturului şi a orificiilor prin mai multe lovituri succesive (figura 5. de lucru. în care. Se pot utiliza matriŃe bloc (figura 5.35–0. deoarece punŃile prea înguste nu rezistă la acŃiunea forŃei de apăsare. prin înaintarea benzii de material 6. În aceste situaŃii se utilizează matriŃa cu înaintare sau pas cu pas. 6 – dezbrăcător. este necesară o mare precizie la confecŃionarea utilajelor. sub acŃiunea resoartelor.).13) care decupează dintr-o singură lovitură conturul complet şi la care placa tăietoare 1 este fixată de placa superioară mobilă a ştanŃei. 5 – aruncător.14. conturul tăiat al tolei se îndepărtează din matriŃa 1 cu ajutorul aruncătorului 5.Deoarece la ştanŃarea tolelor silicioase subŃiri (0. care ştanŃează orificiile. 4 – banda de material. Se ştanŃează întâi găurile tehnologice 3.14. cu rezistenŃă mare la tăiere (45-53 daN/mm2).13.5 mm). vor intra ştifturilor de centrare 4. respectiv de obŃinere a conturului tolei. Banda decupată se scoate de la poansonul 2 de către dezbrăcătorul 6. ToleranŃele admise la construcŃia miezurilor magnetice sunt sate în tabelul 5. Placa tăietoare 1 formează partea inferioară. 2 – poanson pentru contur.

la pierderi de magnetizare mărite.14. ToleranŃele admise la realizarea miezurilor magnetice Mărimea ÎnălŃimea pachetului de tole Dimensiuni de gabarit Perpendicularitatea muchiilor Întrefierul Abaterea de la paralelism a suprafeŃelor plane ale întrefierului Deplasarea axială a unei armături faŃă de cealaltă ToleranŃa admisibilă ≤+0..1.20 · 10–3 5 · 10–3 <0. 2 – poanson pentru găurile de nit. tolele trecând între rola de şlefuit şi cea de susŃinerea. 6 – bandă de material. 5 – poanson pentru contur. 3 – poansoane pentru găurile tehnologice. înainte de izolare.1 5 4 2 3 A-A A A Figura 5.2 mm 90°±0.. 4 – ştifturi de centrare. la tolele izolate prin lăcuire sau oxidare.. valŃul abraziv se uzează în mod neuniform. 195 .5° ±5 · 10–3. MatriŃa cu înaintare (pas cu pas) 1 – placă tăietoare.. pentru debavurare sunt cunoscute mai multe feluri de utilaje de debavurat: Maşini de debavurat prin polizare (şlefuire). formate din discuri de şlefuit.14. La aceste maşini. La fabricarea miezurilor magnetice din tablă silicioasă. la supraîncălziri şi scăderea randamentului.05 mm b) Tehnologia prelucrării tolelor miezurilor magnetice împachetate Bavurile care apar în procesul de ştanŃare a tolelor pot conduce. ceea ce conduce frecvent la necesitatea rectificării lui. Tabelul 5. De aceea se prevede operaŃia de debavurare.02 mm ±0. ±0. prin scurtcircuitarea tolelor.

la împachetarea tolelor după număr se pot ivi abateri considerabile. rigiditate dielectrică şi elasticitatea bună. ştanŃării şi chiar a debavurării. c) Tehnologia împachetării şi asamblării miezurilor magnetice Miezurile magnetice ale aparatelor de curent alternativ se realizează în construcŃie împachetată. În acest scop. Toate aceste izolaŃii trebuie să îndeplinească anumite condiŃii ca: grosime minimă. recoacerea se execută în cuptoare cu vid sau cu mediu neutru.Maşini de debavurat prin laminare (vălŃuire) la care tolele sunt trecute prin două role din oŃel călit. Materialul se menŃine un anumit timp (cca. rigiditatea dielectrică şi termostabilitate înaltă. datorită creşterii pierderilor de magnetizare şi a forŃei coercitive şi scăderii permeabilităŃii magnetice. ca rezultat al îmbunătăŃirii proprietăŃilor magnetice în urma recoacerii. izolarea pe bază de fosfaŃi: izolaŃii de tip ceramic. Încălzirea şi răcirea se fac lent (20-70 °C/h). 196 . datorită unor avantaje importante. prin oxidare. Izolarea prin lăcuire este des utilizată. existând mai multe procedee de izolare: cu hârtie. Pentru a se micşora pierderile prin curenŃi turbionari. în tabla silicioasă apar tensiuni interne. 30 min) la temperatura maximă. De aceea înainte de împachetare se completează pachetele de tole la valoarea impusă. Procesul tehnologic constă în acoperirea tolelor cu lac pe bază de răşini sau bachelita şi polimerizarea peliculei în cuptoare. până când toate straturile tolelor ating temperatura respectivă. Pelicula izolantă obŃinută este mai subŃire decât pelicula de lac şi permite să se mărească factorul de umplere. tolele se încălzesc într-un cuptor de recoacere la 725 °C. factor de umplere mare. legate şi de faptul că numărătoarea reprezintă o operaŃie greu de controlat. să fie degresată. cu lac. Tabla silicioasă. unde se menŃin timp de 1 până la 2 ore. Izolarea prin oxidare constă în formarea pe suprafeŃele tolelor a unei pelicule subŃiri de FeO. proprietăŃi mecanice bune. adică formate din pachete de tole presate şi rigidizate. timp de 2 până la 40 ore. La împachetare este de dorit ca tolele să fie aşezate astfel ca direcŃia de tăiere la ştanŃare să fie respectată şi la asamblare. Pentru a se elimina oxidarea şi carburarea tolelor siliciaose. Regimul de recoacerea depinde de proprietăŃile materialului şi se efectuează la temperaturi cuprinse între 800 şi 1200°C. Ca urmare a acestora. Pentru a ameliora proprietăŃile magnetice ale tolelor se utilizează procesul de recoacere. proprietăŃile magnetice ale tablelor se înrăutăŃesc. după greutate. Fe2O3 sau Fe3O4. Ca dezavantaj se poate menŃiona ruginirea tolelor în condiŃii nefavorabile. bavurile fiind strivite sau rupte. cu solvenŃi organici sau alcalini. În urma tăierii. pentru a evita deformarea tolelor. iar pierderile în fier se micşorează cu 10-15%. să fie termostabile şi să fie ieftine. tolele miezurilor magnetice se izolează una faŃă de alta. după care se introduc într-un cuptor cu amestec de abur şi aer. hidroscopicitate scăzută. având o toleranŃă în grosime de ±10%. ca: grosime mică.

Pentru eliminarea vibraŃiilor provocate de componenta alternativă a forŃei de atracŃie. s-a răspândit în ultimul timp metoda rigidizării miezurilor magnetice mici prin lipire cu răşini epoxidice. pe suprafeŃele polare ale miezurilor magnetice ale electromagneŃilor de curent alternativ se montează spire în scurtcircuit. 2 – Nit.15. Ca urmare a tendinŃei de miniaturizare a elementelor constructive ale releelor şi contactoarelor. sau cu lac de bachelită. pneumatice sau cu excentric. ÎntrebuinŃarea unor presiuni mai mari deşi asigură o mai bună umplere a secŃiunii cu tablă. A-A 0. prezentate în figura 5. umplând adânciturile zencuite ale tolelor marginale ale miezului amgnetic. urmată de polimerizare. Asamblarea cu nituri a circuitului magnetic de curent al unui contor electromagnetic: 1 – Miez magnetic. AderenŃa tolelor.2 ± 2 Figura 5. niturile tubulare care se introduc în orificiile ştanŃate se berclusesc. în procesul de asamblare al tolelor în formă de U ale circuitului magnetic de curent al contorului din figura 5. Prezoanele şi buloanele de strângere se izolează în sul de carton electrolitic. pentru atingerea coeficientului de împachetare optimă. poate conduce la contacte între tole. se realizează prin presare şi apoi polimerizare. datorită bavurilor şi a numărului mare de puncte de atingere între tole. tub izolant sau prin înfăşurarea cu hârtie bachelitică.Strângerea pachetului de tole şi presarea lui. Rondelele izolante se ştanŃează din carton electrotehnic.6 ± d c + 110 0 110 0 − c d b 0.16 197 .1 1 M 34 ± 0. se face cu presele hidraulice. Astfel. Pentru fixarea acestor spire în scurtcircuite se pot avea în vedere mai multe metode constructive şi tehnologice.1 c 12. consolidând astfel pachetul. acoperite cu răşini pe ambele feŃe. s-a răspândit în ultimul timp metoda rigidizării şi contactoarelor.15. ceea ce provoacă pierderi magnetice suplimentare şi o încălzire excesivă a miezurilor. lipire sau cu tije de strângere. Rigiditatea miezurilor se poate face prin nituire. la presiuni optime cuprinse între 30-100 bari.1 A Berci A 37.

c) sau împachetate pentru a forma un miez în manta (fig.d). aplicarea izolaŃia.17. Procedeul tehnologic permite în acelaşi timp o execuŃie practic fără deşeuri şi este uşor de mecanizat şi automatizat. Miezurile magnetice spiralizate. de dimensiuni mai mici. fiind încălzite la 680 °C timp de patru ore.17. de înfăşurare a benzilor. ovală dreptunghiulară (figura 5. când se obŃin cele mai mici bavuri. 198 . dar procedeul necesită manoperă mare. utilizate la construcŃia transformatoarelor de curent şi tensiune folosite în schemele de protecŃie. bine determinat şi stabil. pe când cele nedivizate necesită realizarea bobinării toroidale a conductoarelor pe miez. sunt superioare şi din punct de vedere tehnologic faŃă de miezurile împachetate. După asamblare. manta (figura 5. Principalele operaŃii ale procesului tehnologic de execuŃie a diferitelor tipuri de miezuri magnetice spiralizate sunt: curăŃirea prealabilă a benzii.16.4. după care urmează o răcire lentă. circuitelor magnetice li se aplică un tratament termic de recoacere.b).6. Fixarea spirelor în scurtcircuit lipire cu adeziv Prelucrarea asamblată a miezurilor magnetice împachetate se face prin rabotarea în lungul tolelor. 5.17. înfăşurarea miezului şi tratamentul termic. sau prin şlefuirea cu maşina de rectificat plană.17. 5. Procesul tehnologic de fabricaŃie a miezurilor magnetice spiralizate Dată fiind anizotropia foarte pronunŃată după direcŃia laminării şi după o direcŃie perpendiculară. în vederea obŃinerii unui întrefier cât se poate de mic.deformarea spirei deformarea miezului Figura 5. În miezurile magnetice spiralizate. la tolele laminate la rece s-a impus execuŃia miezurilor magnetice înfăşurate în formă spirală. fluxul magnetic este dirijat numai în direcŃia laminării.a). Formele constructive pot fi: toroidală inelară (figura 5. Miezurile spiralizate divizate se pot uşor asambla cu bobinele. deoarece operaŃiile laborioase de ştanŃare şi împachetate sunt înlocuite cu o operaŃie foarte simplă. Aceste miezuri sunt întrebuinŃate în special la transformatoarele de măsură şi bobinele de şoc.

– materiale mangnetoelectrice. – ferite dure. urmată de tratamentul termic. În această categorie intră feritele de nichel-zinc (niferit) şi mangan-zinc (niferit) şi mangan-zinc (niferit). împerechiate. uscare şi rectificare a capetelor de contact. utilizate ca atare sau asociate cu magneŃi permanenŃi. dintre care cele mai răspândite sunt feritele de bariu. Miezuri magnetice spiralizate: a – inelare. precum şi de forme mai complicate. 199 .a b c d Figura 5. prelucrate la forma dorită prin sinterizare. din care se execută miezuri de diferite forme I. L. După aplicarea unei a din aceste variante urmează operaŃiile de impregnare. ce cuprind următoarele operaŃii: tăierea în două. împachetarea. Miezurile magnetice sinterizate din pulberi prezintă faŃă de cele împachetate avantajul simplităŃii tehnologice. d – dreptunghiulare. Miezurile magnetice divizate se pot realiza în mai multe variante.17. materiale magnetoceramice. Procesul tehnologic al miezurilor magnetice obŃinute prin presare Aceste miezuri se pot realiza sub formă de: – ferite moi. frezarea capetelor de contact şi tratamentul termic. b – dreptunghiulare. îndoirea semimeizurilor. c – dreptunghiulare divizate.5. E. 5.6. sau tratamentul termic urmat de tăierea anodo-mecanică. cu debitarea în benzi. divizate. operaŃie ce se execută pe maşini speciale. În unele situaŃii se realizează înfăşurarea benzii pe bobina gata confecŃionată. U.

. electrolitice). piston superior presă matriŃă piston inferior Figura 5. ce are loc la temperaturi cuprinse între 1050 şi 1320 °C.. 40-50 g/l NaCl şi 0..7 V. c) Presinterizarea amestecului. Se pot astfel realiza forme de circuite magnetice din cele mai diferite. Tehnologia comportă următoarele operaŃii principale: prepararea amestecului de pulbere. adică formarea soluŃiilor solide şi a reacŃiei între oxizi.. d) Formarea miezurilor. chimice. 200 . la temperaturi între 900 şi 1000 °C. formarea miezului.5 A/dm2.28 g/l H2SO4. prin presarea în matriŃă.2-0. e) Sinterizarea. g) Asamblarea circuitelor magnetice ale miezurilor sinterizate. tensiunea: 4. Miezurile magnetodielectrice se obŃin de cele mai multe ori din pulbere de fier carbonil sau alsifier. gravimetric sau prin reglarea timpului de umplere). OperaŃia de presinterizare se execută în cuptoare.5.18.4. necesitând un tratament de recoacere într-un mediu reducător. Stratul depus în grosime de 1. prin presarea bilaterală. tratament termic şi impregnare. – densitatea de curent: 4. alnisi.. fragilă şi oxidată.5. Pulberea de fier se obŃine pe cale electrolitică în următoarele condiŃii: – electrolitul conŃine 120-140 g/l FeSO4. fizice. Pulberea rezultată este dură. în cazul miezurilor magnetice dure. Fazele formării miezurilor din pulberi în matriŃe. în cazul miezurilor magnetice moi. b) Dozarea amestecului de pulberi în proporŃia necesară (volumetric..Principalele operaŃii ale procesului tehnologic de confecŃionare a miezurilor magnetice din materiale metalo-ceramice presate din pulberi sunt: a) Producerea pulberilor (prin procedee mecanice. f) Rectificarea pieselor sinterizate. se spală şi se macină în mori cu bile. respectiv din aliaje cu forŃă coercitivă mare de tipul: alni.2 mm se îndepărtează de pe catozi. alnico. – temperatura: 40-54 °C.

polimerizarea liantului. cu atât mai mult cu cât conŃinutul de siliciul este mai mare. cuprul. aliajele de Cu-Ni. bilaterală. construcŃia sculei trebuie să permită presarea simultană. Rezistivitatea (ρ =0. – stabilitatea la coroziune. ProprietăŃile cele mai importante ale aliajelor utilizate la construcŃia rezistenŃelor electrice sunt rezistivitatea electrică. precum şi modificarea acestora sub acŃiunea încălzirii. cărbunele şi anumite metale lichide. utilizate în echipamentele de joasă tensiune. Datorită numai acestor factori. Fierul aliat cu siliciu are proprietăŃi mai bune anticorozive. manganul. cum ar fi lacul de bachelită.0046 1/°C) este foarte mare. sau termoplastic. – preŃul şi modul de prelucrare a materialului. fierul. Formarea miezurilor se face prin presare.La prepararea mesei are loc înglobarea grăunŃelor magnetice cu un liant dielectric sau organic. intermitent etc. după caz. Aceasta se realizează cu prese de construcŃie specială.2 până la 1.7. zincul. 201 . a miezului (figura 5.15. unde procesul are loc în maxim 20 secunde şi dezavantaje prezentate nu se manifestă într-un timp atât de scurt. Materialele utilizate pentru rezistenŃe sunt metale. Pentru a micşora pericolul de coroziune este supus zincării. cuprinsă între 0. Pentru a se asigura o densitate uniformă în direcŃia presării. termoreactiv. cum ar fi polistirenul. Rezistivitatea electrică şi coeficientul de variaŃie al rezistenŃei cu temperatura sunt influenŃate în sens pozitiv. sunt prezentate principalele proprietăŃi electrice. În tabelul 5. Tratamentul termic urmăreşte.13 ·10–6 λ ·m) este foarte mică şi coeficientul de variaŃie a rezistenŃei cu temperatura (α =0. 5. În aparatajul de joasă tensiune se foloseşte mai puŃin oŃelul. sub formă de rezistoare şi reostate (rezistoare reglabile) trebuiesc avute în vedere atât proprietăŃile electrice. De aceea. fierul aliat cu siliciu.18). cu sau fără mangan şi zinc. Fierul nealiat se foloseşte în exclusivitate sub formă de sârmă. siliciul. cât şi cele mecanice. Principalele elemente componente ale aliajelor utilizate dunt: cromul. stabilizarea proprietăŃilor electromagnetice şi înlăturarea efectelor ecruisării materialului în urma presării.5 · 10–6 λ · m şi coeficienŃii de variaŃie a acesteia cu temperatura. nichelul. rezistenŃele din sârmă ar fi la pornirea motoarelor electrice. Tehnologia de fabricaŃie a rezistenŃelor electrice de putere La alegerea materialelor pentru realizarea rezistenŃelor electrice de putere. aliajele lor. pentru alegerea materialelor trebuiesc avut în vedere următoarele: – regimul de funcŃionare al rezistenŃei (de durată.). aluminiul şi cobaltul. – modificarea rezistivităŃii cu temperatura şi valoarea temperaturii limită.

Nichelina este un aliaj de cupru-nichel.0002 1/°C. cu un procent ridicat de zinc. Aliaje pentru fabricaŃie rezistoarelor electrice Material PărŃi componente ale Realiajelor zistiFe Ni Cu Cr Zn Al Mn Si Co vitate % % % % % % % %% ρ [ ·m ·10–8] Fier Fier aliat Nichelină Manganină Nichelină Constantan Fontă turnată Cromnichel Cromnichel fără fier Kanthal 100 – – – – – – – – 13 97 – – – – – 0. Tabelul 5. Ea poate fi aliată cu siliciu şi carbon. 202 . Rezistivitatea este cuprinsă între (0.36-043) 10–6 ·m. având rezistivitatea ρ =0.0003-0.Din acest material se realizează rezistenŃe în formă de pachete de tole.15.001 1/°C.Temratura peralimită tura θ1 θt [°C] [°C] 400 – – 300 300 400 – 1050 1100 1200 – – 960 1145 1275 – 1390 1335 100 – – – – – – 20 63 – 15 – – 2 – 78 – 20 – – 2 72 – – 20 – 5 – – 3 145 600 220 120 1300 1500 Fonta turnată a găsit o largă utilizată la construcŃia de rezistenŃe electrice. astfel încât se poate utiliza în aplicaŃiile unde variaŃia rezistenŃei cu temperatura nu are un rol deosebit. având totuşi o valoare relativ mare. iar coeficienŃii de variaŃie a rezistenŃei cu temperatura sunt cuprinşi între 0.3 2 – 35 – 22 58 – 20 – – – – 36 – – – 2 86 – – – 12 – – 43 26 54 – 20 – – 45 54 – – – 1 – – 43 – – 50 – – 80 – – 112 – – 110 Coeficientul de temperatură α [1 /°C · 10-5] 460 150 300 3 20 2 100 25 25 Coeficient de dilatare liniară αd [1 /°C · 10-7] 120 – 170 – 160 155 – 140 140 Căldura specifică C [cal /°C ·10] 110 – – – 95 38 – 110 110 Tempe. utilizate atât în regimul de scurtă durată (pornirea motoarelor) cât şi în regim intermitent.8 ·10–6 ·m şi coeficientul de variaŃie al rezistenŃei cu temperatura α =0.

Dilatarea materialelor poate conduce la o slăbire a strângerii înfăşurării pe carcasele de porŃelan. Pentru formarea spirelor pe suport trebuie ca în prealabil să se realizeze întinderea sârmei sau benzii cu ajutorul unor instalaŃii folosite la maşinile de bobinat. Utilizarea acestui material este indicată la construcŃia rezistenŃelor de reglare şi comandă de toate tipurile.a) comportă. Acest material este un aliaj de crom cu fier. este materialul cel mai folosit în construcŃia rezistenŃelor electrice din aparatajul electric de joasă tensiune. Kanthalul. în jurul unui mosor sau suport. Constantanul. operaŃia de înfăşurare a spirei.5 ·10–6 ·m) este suficientă pentru majoritatea regimurilor de funcŃionare. Cromnichel. Elementele de rezistor din sârme şi benzi se pot realiza şi în formă de zig-zag. nichel şi mangan. În cazul producŃiei de serie. cu sau fără fier. cu forma cilindrică a spirei (figura 5.19). Procesul tehnologic se compune din două operaŃii: îndoirea părŃii în zigzag a rezistorului şi formarea elementelor pentru asamblarea rezistorului. datorită valorilor relativ ridicate ale căldurii specifice.45 ·10–6 ·m). chiar în lungimi egale. cât şi a valorii coeficienŃilor de variaŃie a rezistenŃei cu temperatura.6 mm. Având rezistivitate mare.Deoarece temperatura limită este de 300 °C. crom şi mangan. pot avea rezistenŃe electrice diferite. Se poate realiza din sârme cu diametrul de 0. aliaj de cupru-nichel.00002 1/°C determină o rezistenŃă practic limită cu valori acceptabile. are proprietăŃi superioare atât în privinŃa rezistivităŃii. Se recomandă ca sârmele de nichelină să nu aibă diametrul mai mic de 1. având însă aceeaşi temperatură limită. Rezistivitatea (ρ =0. este un aliaj recomandat în special ca rezistenŃă de încălzire. Tehnologia fabricării elementelor de rezistor sub formă de fire sau benzi se realizează cu sau fără carcasă (figura 5. un aliaj de cupru. Manganina. în principal. cu procent redus de mangan. dar coeficienŃi de variaŃie a rezistenŃei cu temperatura considerabil mai mari ca la constantan. În general. iar valoarea foarte mică a lui α =0. cu adaosuri de aluminiu şi cobalt. de aceea se recomandă materiale cu coeficienŃi de dilatare mici. acolo unde variaŃia rezistenŃei cu temperatura nu are importanŃă deosebită. astfel încât să se asigure rigiditatea necesară construcŃiei. rezistenŃele din nichelină se folosesc ca rezistenŃe de pornire şi mai rar ca rezistenŃe de reglare şi de sarcină parcurse de curenŃii nominali. având o temperatură limită foarte mare (1300 °C) şi o rezistivitate ridicată (ρ =1. se utilizează în construcŃia rezistenŃelor de reglare. Îndoirea părŃii în 203 . este un aliaj de nichel.19.1 mm. aliat cu fie. Procesul tehnologic de confecŃionare a elementelor de rezistor fără carcasă din sârmă şi benzi. Spirele se înfăşoară strâns una de alta. Sârmele din constantan pot fi realizate cu diametre foarte mici. Aceasta deoarece spirele. dilatarea nu este atât de importantă ca să influenŃeze alegerea materialului. care se realizează pe dispozitive cu mişcare de rotaŃie. este recomandat ca material pentru rezistenŃele de încălzire. Cromnichelul.1 mm şi chiar mai mici. chiar sub 0. în procesul de înfăşurare trebuie să se efectueze măsurarea rezistenŃei părŃii înfăşurate a spiralei şi tăierea în porŃiuni corespunzătoare.

Astfel. proprietăŃile de răcire ale rezistorului sunt mai bune. de un cablu flexibil răsucit. b) Figura 5. ceea ce le recomandă pentru sarcini mai mari. La folosirea unor cilindri de porŃelan fără canale se utilizează sârmă izolată cu lac. montat pe maşini unelte de construcŃii diferite. fixarea clemelor de contact şi acoperirea cu email a carcaselor de porŃelan bobinate.zigzag se realizează cu ajutorul unui mecanism oscilator. trebuie luate măsuri să nu se producă atingeri între spire. Elemente de rezistor: a) fără carcasă. iar fixarea clemelor de contact la capetele de ieşire din rezistor se realizează prin lipire.b). prin mutarea colierelor de contact în lungul rezistorului. fixarea capetelor spiralei de carcasă. la producŃia de serie mică se utilizează dispozitive cu învârtirea manuală. 204 . obişnuite sau speciale. pentru a micşora presiunea pe carcasă. Dacă sârma sau banda de rezistor este neizolată. asigurându-se concomitent fixarea şi rigidizarea elementelor de carcasă. În acest caz. se realizează în procesul de asamblare. OperaŃia de formare a elementelor.19. cu aliaj tare de lipit. acest tip de carcasă impunându-se în ultimul timp. care se leagă la borna de racordare a rezistorului. sau cu ajutorul unui colier dintr-un material cu rezistenŃă ohmică mică. b) cu carcasă. iar la producŃia de serie mare se utilizează maşini de bobinat cilindric. Se foloseşte sârmă recoaptă (moale). care permite şi o uşoară modificare a valorii rezistenŃei. indicându-se în acest caz utilizarea unor cilindri canelaŃi elicoidal. în funcŃie de tipul de rezistor.19. cu sau fără canale (figura 5. OperaŃiile procesului tehnologic de realizare a acestor tipuri de rezistoare sunt următoarele: înfăşurarea sârmei sau a benzii. Fixarea capetelor spiralei se face în orificiile carcaselor. Carcasele de porŃelan preiau rapid o parte din căldura dezvoltată de rezistor. Elementele de rezistor din sârmă sau benzi pot fi înfăşurate pe carcase rigide.

pentru mărirea productivităŃii se preferă utilizarea unor maşini speciale. pentru micşorarea procentului de rebuturi. Acest din urmă factor este determinat în primul rând de compoziŃia aliajului. după topirea fontei în cubilou. ce se poate face pe maşini de şlefuit plane. Ele pot prelua sarcini mari. în cazul rezistoarelor cu sârmă de diametru mai mare sau sub formă de bandă lată. Deoarece în acest caz şlefuirea celor două suprafeŃe s-ar face pe rând. imediat după topirea acestuia. care să efectueze concomitent operaŃia de şlefuire pe ambele părŃi. care formează suprafeŃele de contact şi în acelaşi timp servesc pentru fixarea elementelor în aparat. Pentru a se obŃine o bună umplere a formelor şi o rezistenŃă mecanică. turnarea se face cu aliaj supraîncălzit. După turnare. după fixarea capetelor şi a clemelor de contact. utilizate. în timpul procesului de înfăşurare. la temperaturi cuprinse între 1450-1460 °C. caracteristic la pornirea motoarelor electrice. Deoarece coeficientul de variaŃie al rezistenŃei cu temperatura este mai mare. constând în tăierea tablei în benzi şi apoi realizarea conturului prin ştanŃare. pe o instalaŃie specializată. pentru a se asigura curăŃirea de nisipul rămas de la formare. Modificarea compoziŃiei la diverse şarje sau o formare necorespunzătoare conduc la rebuturi. cât şi a izolatoarelor ceramice formează un strat termostabil şi rezistent din punct de vedere mecanic. Turnarea acestor elemente ridică o serie de probleme legate atât de costul ridicat. acesta se încălzeşte în cuptorul electric şi apoi se toarnă în forme. pot fi: formarea ochiurilor de contact terminale şi intermediare din materialul care se înfăşoară. Elementele de rezistor bobinate. cât şi de dimensiunile geometrice ale părŃii conducătoare de curent. pentru a împiedica deplasarea spirelor. dacă turnarea s-a făcut în forme temporare.Alte metode de realizare a legăturilor terminale ale rezistoarelor. obişnuite. trebuind să se asigure paralelismul suprafeŃelor porŃiunii de contact a elementului. În unele cazuri. 205 . Procesul tehnologic de confecŃionare al elementelor din fontă în turnarea şi prelucrarea locurilor de prindere. Eleemntele de rezistor ştanŃate. se procedează la o sablare a elementelor de rezistor. Emailul. un timp scurt. se acoperă cu email vitros. cât şi de faptul că rezistenŃa electrică a fiecărui element trebuie să fie menŃinută în limitele prescrise. a proteja rezistorul de deteriorări mecanice sau scurtcircuitate între spire. sunt recomandate în special la funcŃionarea în regim de şocuri de curent. dar se răcesc încet. pentru a nu se ajunge la o solicitare nedorită a prezoanelor de strângere a elementelor de rezistor. Urmează apoi operaŃia de şlefuire a suprafeŃelor de contact. fixarea unor papuci de contact ştanŃaŃi. Elementele de rezistor din fontă turnată. se obŃin în general printr-un proces tehnologic relativ simplu şi ieftin. rezistoarele din fontă turnată se folosesc numai acolo unde creşterea rezistenŃei datorită încălzirii nu prezintă o importanŃă deosebită.

– metalizarea suprafeŃelor de contact prin şupinizare (împroşcare cu metal lichid. fiind necesare la sortarea şi gruparea lor la montaj. Tehnologia de fabricaŃie a elementelor de rezistenŃă neliniară pentru descărcătoare Procesul tehnologic de obŃinere a rezistenŃelor neliniare cuprinde fazele: – prepararea masei grnaulare. pot fi nece-sare operaŃii de decupare capete. 8-10 ore. fosfatate. Al sau Zn). care se înscriu pe fiecare disc. trebuie să urmeze o operaŃie de debavurare.1. OperaŃia de stabilizare (formare sau îmbătrânire) a neliniarităŃii asigură menŃinerea constantă a caracteristicii u =f(i). după ce în prealabil au fost degresate. 206 .) 2 se determină coeficientul de neliniaritate α şi de material c. cu o presă cu excentric cu simplu efect. acesta se nervurează prin presare. Între operaŃiile de realizare a protecŃiei anticorozive se vor prevedea spălări şi uscări succesive. deshidratare în cuptoare cu lămpi infraroşii (150 °C). – presarea amestecului în matriŃe. – chituirea suprafeŃelor laterale a discurilor cu silicat de sodiu lichid în amestec cu cretă şi talc granular. deferizate cu ajutorul unui separator magnetic. Răcirea se face lent. de îndoire urechi. U 3000 = i1 ⋅ c (5. curăŃire chimică cu acizi. cu presiune de ordinul 8 ·107 N/m2.1. de exemplu. Se măsoară tensiunile reziduale corespunzătoare U50 şi U3000 cu oscilograful catodic. Se obŃin discuri sau segmente inelare care se usucă o oră în cuptoare la 120 °C. cretă grafit şi silicat de sodiu. cu grunduri şi emailuri siliconice. formată din carborund electrotehnic (75%). sortare în site mecanice cu ochiuri calibrate. care este supus operaŃiilor de măcinare. cu amplitudinea 510 kA. Pentru protejarea suprafeŃelor. cu forŃa de apăsare funcŃie de grosimea tablei şi de adâncimea şi numărul nervurilor practicate simultan. 5. de înseriere sau de tăiere margini. Din relaŃiile: α U 50 = i α ⋅ c . cu creşterea lentă a temperaturii. cromate. În funcŃie de tipul constructiv al elementelor de rezistor ştanŃate.Pentru mărirea rigidităŃii mecanice a elementului de rezistor ştanŃat. Oricare ar fi forma constructivă. Stabilizarea se obŃine prin aplicarea asupra discului a unor impulsuri de curent de 10/20 µs. realizată obişnuit prin polizare. Pentru ridicarea caracteristicii u =f(i) se aplică două impulsuri de curent i1 =3 kA şi i2 =50 A.7. elementele de rezistor ştanŃate se supun unor operaŃii de vopsire electroforetică şi/sau electrostatică. spălare cu apă. – arderea elementelor în cuptoare până la 360 °C. – stabilizarea neliniarităŃii discului.

conectate conform unei scheme electrice şi consolidate prin relee sau carcase. Întrucât bimetalul este constituit din două materiale. steatit).2. Tehnologia de asamblare a rezistenŃelor Din punct de vedere constructiv. Reostatele sunt rezistoare cu rezistenŃă reglabilă manual sau automat.. Reostatele metalice cu variaŃie continuă a rezistenŃei se compun din elemente de rezistor din sârmă înfăşurată într-un singur strat pe o carcasă izolantă (porŃelan.. reglarea turaŃiei şi frânarea motoarelor electrice. presarea se realizează în matriŃe speciale care să le asigure forma de sector circular. Carcasele asigură protecŃia împotriva stingerilor.8. 5. iar pe suprafaŃa bobinată alunecă un contact mobil. Acest dispozitiv este utilizat în construcŃia întrerupătoarelor automate la protecŃia motoarelor electrice. cilindric şi tobă. conform unui grad de protecŃie adaptat. prescrisă. Tehnologia de fabricaŃie a elementelor termoreglabile Bimetalul este un dispozitiv de protecŃie la supratensiuni.5 kV. restul acoperindu-se cu hârtie electroizolantă. unul „activ“ şi celălalt „pasiv“ cu coeficienŃi de distilare diferiŃi. într-o mişcare datorată deformării mecanice. bazat pe controlul direct al temperaturii. la limitarea supratensiunilor etc. acestea se izolează între ele prin lăcuire sau oxidare. criteriile de alegere a materialelor componente sunt: 207 . Reostatele metalice cu variaŃia în trepte a rezistenŃei se compun dintr-un ansamblu de elemente de rezistor şi un dispozitiv de comutaŃie ce poate fi plan.RezistenŃele neliniare de şuntare se realizează prin aceeaşi tehnologie ca mai sus. înregistratoarelor. transformatoarelor în construcŃia releelor de timp. Capetele se metalizează. Stabilizarea se realizează prin aplicarea unor tensiuni alternative de 3. rezistenŃele reprezintă un ansamblu de elemente de rezistor. Cele trei tipuri de comutatoare se utilizează în reostatele metalice răcite în aer sau ulei. 5. umidităŃii şi evacuarea căldurii. prin transformarea unei variaŃii de temperatură.7. Pentru a evita scurtcircuitarea spirelor. iar când este încălzit prin intermediul curentului electric este de tip electrotermic. termometrelor. iar pe porŃiunea de contact. sau prin prevederea unei distanŃe de izolare corespunzătoare. dar utilizând carborund cu o granulaŃie mult mai fină şi ca liant – schelak natura. cu o durată prelungită. Când bimetalul este deformat sub acŃiunea temperaturii mediului în care se găseşte este de tip termostat. RezistenŃele astfel asamblate sunt folosite la pornirea. firul rezistiv este dezizolat. loviturilor mecanice. compensatoarelor de temperatură etc.

Aliajele de fier-nichel. Alegerea materialelor depinde de valoarea temperaturii de utilizare. (~18 ·10–6 1/°C). iar cele pentru componentele pasive trebuie să aibă un coeficient de dilatare mic. 37% Zn) şi constantanul (45% Ni. În aceste condiŃii. 55% Cu) se folosesc de asemenea pentru componentele pasive. invarul este cel mai utilizat material pentru componenta pasivă. alama 63% Cu.– materiale pentru componente active trebuie să aibă un coeficient de dilatare mare (α ≥5 ·10–6 1/°C) pentru un domeniu larg de temperaturi. pentru valori mari ale curentului sunt necesare materiale cu rezistenŃă electrică mică. de condiŃiile de mediu şi modul de încălzire. Curba de variaŃie a coeficienŃilor de dilatare termică pentru aliajele de Fe-Ni.2 ·10–6 1/°C). ConŃinutul de fe 18 16 Coeficientul de dilatare termincă α 10–6 l / °C 12 8 4 2 0 80 60 40 20 % 0 20 40 60 80 % ConŃinutul de nichel Figura 5. cu 42% şi 48% nichel. cu coeficienŃi de dilatare mari şi aproximativ independenŃi cu temperatura. 208 . are coeficientul de dilatare cel mai mare.20. un modul de elasticitate mare (100 kN/mm2) şi aproximativ independent de temperatură. – rezistenŃă mecanică mare. Se constată că aliajul cu 20% nichel. de aceea se recomandă pentru componenta activă. – componentele bimetalului trebuie să se poată suda bine împreună. iar aliajul cu 36% nichel (denumit invar) are coeficientul de dilatare cel mai mic (~1. Materialele bimetalului încălzit direct prin trecerea curentului electric trebuie să aibă rezistivitate cât mai mare. În concordanŃă cu cele menŃionate cele mai frecvente materiale sunt aliajele de Fe-Ni. Aliajele cuprului (monelul – 65% Ni 35% Cu. trebuie să aibă un punct de topire ridicat (θf =1000 °C).

Presiunea necesară pentru ştanŃare este de 600 N/mm2. urmează operaŃia de galvanizare cu un strat subŃire de Fe. operaŃie necesară pentru o mai bună coeziune a straturilor în operaŃiile tehnologice următoare. De aceea se înlocuiesc cu aliaje F-Ni cu un conŃinut de 20-25% Ni. ŞtanŃarea se face în direcŃia laminării pentru a se obŃine valorile maxime pentru săgeată şi solicitările maxime admisibile la încovoiere. În cazul ştanŃării pe o direcŃie perpendiculară (din motive economice) se ia în consideraŃie o scădere de 1-2% pentru valoarea săgeŃii şi 10% pentru solicitarea maximă admisibilă la încovoiere. se procedează la însemnarea părŃii active prin inscripŃionarea valorii săgeŃii specifice Ko [1/°C] şi a rezistenŃei specifice [λ ·mm2/m].6 mm marcarea se face prin vopsire sau atacare cu acizi. Pentru o bună sudură se mai recomandă ca elementele bimetalului să fie acoperite cu un strat subŃire de zinc sau alamă. OperaŃia de sudură se realizează pe componenta pasivă. Există trei procedee de obŃinere a plăcilor bimetalice: presarea. au punct de topire scăzut şi modul de elasticitate diferit de cel al componentei active. Referitor la presare. Componentele astfel obŃinute se încălzesc la 1200 °C după care se presează cu presiune ridicată la o presă hidraulică. Tabla bimetalică astfel obŃinută este laminată la cald până la 3-7 mm. Ko – săgeata specifică – încovoierea termică specifică a unei benzi cu o lungime de 100 mm şi grosimea de 1 mm.Aceste aliaje au dezavantajul că se sudează greu. urmează încălzirea acestora într-o atmosferă de gaze inerte şi apoi laminarea la rece până la grosimea de livrare. până la grosimea de livrare. urmată de laminarea la rece. La bimetalele cu o grosime de cel puŃin 0. deoarece în aceste locuri la scurtcircuit se produce o supraîncălzire prin creşterea densităŃii de curent şi deci pierderea proprietăŃilor bimetalului. la o variaŃie cu un grad a temperaturii. pentru ca al sudura prin puncte să se obŃină un contact bun cu electrozii de contact. este recomandabil ca la ştanŃare să se obŃină bavuri. În cazul procedeului de nituire. obŃinându-se bare sau prisme de 25-30 mm grosime. Întrucât la majoritatea bimetalelor partea activă nu se poate deosebi de cea pasivă din punct de vedere al aspectului. łinând seama de faptul că bimetalul este alcătuit din două aliaje cu durităŃi diferite. 209 . PărŃile componente se degresează bine. după nituirea componentelor. aliajele celor două componente se topesc separat în cuptoarele electrice de înaltă frecvenŃă. Cele două componente vor avea aceeaşi lungime şi modul de elasticitate apropiate ca valoare. Se va evita ştanŃarea pieselor cu unghiuri ascuŃite sau cu raze mici de curbură. sudarea şi nituirea. în care scop dispozitivele de tăiere trebuie să fie bine ascuŃite şi astfel dispuse încât contactul acestora să se facă întâi cu componenta mai dură.

Raportul 1/10 este ales pentru a elimina efectul încovoierii transversale ce ar putea avea loc simultan cu încovoierea longitudinală. modulul de elasticitate. la temperatura ambiantă. Pentru bimetalele utilizate în construcŃia aparatelor de măsurat sau în elementele fotosensibile şi de precizie ridicată se recomandă repetarea tratamentului. un curent de o valoare multiplă celui nominal. Se măsoară săgeata f0 la temperatura ambiantă T0 şi săgeata f1 la temperatura T1 prescrisă de normele de încercare. pentru a asigura o repartiŃie uniformă a spirelor. deci pericol de corodare). la dimensiuni mari ale benzii. Verificarea săgeŃii specifice – se realizează pe o epruvetă cu lungimea de 100 mm. la o temperatură cu 50 °C mai ridicată decât cea mai mare temperatură de utilizare. iar la temperaturi ridicate – acoperirea galvanică cum ar fi: zincarea sau cadmierea (pentru medii umede). la valori mici ale dimensiunilor benzii şi cu o rigiditatea corespunzătoare a materialului şi prin înfăşurare pe şablon. Se determină săgeata specifică: K0 = 210 g ( f1 − f 0 ) ⋅ 10 4 [1 / °C ] 2 (T1 − T0 )l (5. Bimetalele încălzite direct se supun unui tratament de recoacere după operaŃia de montaj. Înfăşurarea bimetalelor cu distanŃe mici între spire se va executa cu componenta activă spre exterior. în ansamblul general. În acest scop piesele se încălzesc în cuptoare cu circulaŃie continuă de gaz inert. lungimea va fi 50 mm. Procedeul se repetă de 3-4 ori. eliminându-se astfel şi tensiunile interne produse la operaŃiile de montaj. o scurtă perioadă de timp.2. Bimetalul trebuie să atingă temperatura de detensionare în câteva secunde. lăŃimea de 1/10 din lungimea la bimetalele cu grosimea de g >0. temperatura de regim. Datele nominale ale bimetalului sunt: săgeata specifică. după care se întrerupe curentul. recoacerea va cuprinde o răcire sub temperatura din exploatare. duritatea. temperatura limită de utilizare. Creşterea temperaturii se face progresiv cu menŃinerea timp de 2 ore la această temperatură. Urmează o răcire lentă.5 mm. fapt ce impune tratamentul termic de recoacere. Bimetale sub formă de rondele se supun unui tratament de îmbătrânire prin arcuiri repetate la temperatura de utilizare. Tensiunile interne care apar în piesele bimetalice în urma prelucrărilor mecanice duc la modificări remanente ale formei în timpul exploatării. într-un lipsit de aer. în afara cuptorului. În domeniul temperaturilor de utilizare scăzute se recomandă acoperirea cu material sintetic. Răcirea se face lent. Acoperirile galvanice nu influenŃează calitatea bimetalului. De obicei temperatura de detensionare este recomandată de furnizor. după care se aplică. În cazul bimetalelor utilizate în medii cu o temperatură sub °C.) . Se mai recomandă cromarea şi mai rar nichelarea (stratul de nichel este uşor de avariat.Elementele de bimetal spiralizate se realizează prin înfăşurare fără dispozitiv.

Pe baza noŃiunilor tehnice prezentate în capitolul „Tehnologia echipamentelor electrice” şi pentru a verifica temeinicia cunoştiinŃelor studiate vă rog să răspundeŃi la următoarele întrebări: 1.Pentru o încălzire uniformă a bimetalului se foloseşte o baie de ulei. Ce tripuri de procese tehnologice de sinterizare cunoaşteŃi? 14. Ce variante constructive ale bobinelor de curent (serie) cunoaşteŃi? 20. Ce înŃelegeŃi prin tehnologia de sinterizare? 13. Verificarea sudurii celor două straturi constă în prinderea bimetalului în menghină şi îndoirea acestuia în ambele părŃi până la rupere. – verificarea sudurii. Care sunt etapele procesului de fabricare a contactelor tip şurub cu cap refulat? 6. În secŃiunea ruptă nu trebuie să se observe o desprindere a componentelor. RezistenŃa specifică se măsoară prin metoda voltmetrică. – verificarea prin sondaj a încovoierii specifice. În ce constă îmbinarea prin sertizare? 17. Care sunt etapele procesului de fabricare a contactelor tip nit cu capete refulate? 5. Care sunt etapele procesului de fabricare a contactelor placate? 11. Care sunt etapele procesului de fabricare a contactelor tip şurub strunjit? 7. Care sunt etapele procesului de fabricare a contactelor turnate? 12. Ce metode de modernizare a proceselor tehnologice de fabricare a echipamentelor electrice cunoaşteŃi? 2. Ce condiŃii tehnice se impun contactelor electrice de joasă tensiune? 15. Care sunt etapele procesului de fabricare a contactelor sinterizate? 10. Încercările de recepŃie a materialelor bimetalice cuprind: – recepŃionarea exterioară şi verificarea dimensiunilor. Care sunt etapele procesului de fabricare a contactelor lamelare elastice? 8. Ce variante constructive a contactelor electrice de joasă tensiune cunoaşteŃi? 4. Cum se execută îmbinările barelor de curent? 16. Ce materiale se folosesc la realizarea legăturilor flexibile? 19. – verificarea marcajului. Ce rol au legăturile flexibile a echipamentelor electrice? 18. Care sunt etapele procesului de fabricare a contactelor cu aplicaŃii de argint? 9. Ce metode de fabricare a contactelor electrice cunoaşteŃi? 3. Care sunt etapele procesului tehnologic de fabricare ale bobinelor de curent? 211 . iar măsurarea modului de elasticitate se realizează prin determinarea săgeŃii sub acŃiunea unei forŃe exterioare cunoscute.

Ce rol are tratamentul termic de recoacere a miezurilor magnetice? 45. Care sunt etapele procesului de fabricare a miezurilor magnetice împachetate? 48. Ce etape are procesul tehnologic de fabricare a miezurilor magnetice presate? 51. Ce materiale se utilizează la fabricarea rezistoarele de putere? 53. Care sunt etapele procesului de fabricare a elementelor termoreglabile? 60. Ce metode de fabricare a carcaselor bobinelor electrice cunoaşteŃi? 26. Ce tipuri de lacuri electroizolante cunoaşteŃi? 28. Care sunt etapele procesului tehnologic de fabricare a bobinelor fără carcase? 32. Ce maşini de bobinaj cunoaşteŃi? 34. Care sunt etapele procesului de asamblare a miezurilor magnetice împachetate? 49.c. Care sunt etapele procesului tehnologic de fabricare ale bobinelor derivaŃie? 23. Care sunt caracteristicile tehnice ale lacurilor electroizolante? 29. Care sunt etapele procesului tehnologic de recoacere? 46.? 44. Ce materiale se utilizează la fabricarea carcaselor bobinelor electrice? 27. Ce materiale se utilizează la izolarea bobinelor electrice? 24.? 41. Care sunt etapele procesului tehnologic de fabricare a bobinelor toroidale? 33. Ce materiale se utilizează la fabricarea elementelor termoreglabile? 58.a. Ce variante constructive de carcase pentru bobine cunoaşteŃi? 25. Ce materiale de izolare se utilizează la fabricarea bobinelor electrice? 35. Care sunt etapele procesului tehnologic de fabricare a bobinelor cu carcase? 31. Ce factori influenŃează calitatea procesului tehnologic de impregnare? 40.? 43. Ce etape are procesul tehnologic de realizare a miezurilor magnetice de c. Ce etape are procesul tehnologic de ştanŃare a tolelor miezurilor magnetice? 47. Care sunt etapele procesului tehnologic de fabricare a rezistoarelor de putere? 55.c. Care sunt încercările de recepŃie a materialelor bimetalice? 212 .a. Ce materiale se folosesc la fabricarea rezistoarele neliniare ale descărcătoarelor? 56. Ce variante constructive ale bobinelor derivaŃie cunoaşteŃi? 22. Ce metode de impregnare a bobinelor cunoaşteŃi? 38.? 42. Ce metode de obŃinere a plăcilor bimetalice cunoaşteŃi? 59. Ce materiale se folosesc la realizarea miezurilor magnetice de c. Ce rol are impregnarea bobinelor? 36. Ce etape are procesul tehnologic de realizare a miezurilor magnetice de c. Ce caracteristici tehnice stau la baza alegerii materialelor elementelor termoreglabile? 57. Care sunt etapele procesului de asamblare a rezistoarelor de putere? 54.21. Ce metode de fixare a spirei în scurtcircuit cunoaşteŃi? 50. Ce conŃine fişa de bobinaj? 30. Ce criterii stau la baza alegerii materialelor pentru rezistoarele de putere? 52. Ce rol are stratul termoaderent a conductoarelor de bobinaj? 37. Ce materiale se folosesc la realizarea miezurilor magnetice de c. Care sunt etapele CTC a procesului tehnologic de fabricare a bobinelor? 39.

.maşini . cutia de viteze sau variatorul de viteze. şuruburi.maşini . 6.unelte agregat. Maşinile . freza universală de sculărie. . MODERNIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE Pentru rezolvarea cu succes a problemelor tehnologice este necesar să se facă apel la multe ramuri ale ştiinŃei contemporane şi o continuă inovare tehnologică.unelte universale. Fiecare post de lucru este echipat cu un cap de forŃă prevăzut cu una sau mai multe scule ce acŃionează simultan sau succesiv. etc. În al doilea rând trebuie notată utilizarea activă a calculatoarelor în proiectarea şi fabricarea produselor electrotehnice. Deosebit de importante sunt sistemele automate de prelucrare la construcŃia proceselor tehnologice optime. etc.). În ceea ce priveşte direcŃiile de perspectivă ale dezvoltării tehnologiei.1. Bazele acestei direcŃii de perspectivă sunt metode ale teoriei programării liniare.unelte universale. trebuie notat în primul rând abstracŃia matematică. destinate unei game restrânse de prelucrări (exemple: maşini de frezat roŃi dinŃate. maşini de filetat. adică descrierea matematică a tuturor fazelor procesului tehnologic.unelte speciale (specializate). Avansurile de lucru sunt realizate de către capetele de forŃă (deci de către scule). în scopul obŃinerii relaŃiilor analitice precise care determină legătura lor reciprocă. sunt larg răspândite şi cunoscute. Piesele prelucrate (de dimensiuni medii sau mari) sunt fixe în timpul prelucrării. care realizează mai multe tipuri de prelucrări simultan asupra unor piese de mare complexitate. maşinile – unelte se pot clasifica în: . care realizează o gamă largă de operaŃii de acelaşi tip (exemple: strunguri universale. etc.unelte speciale.6. freze universale. Capul de forŃă reprezintă modulul funcŃional esenŃial şi cuprinde: motorul electric de acŃionare. Maşinile . dispozitivele port – scule şi sculele. .). Din punct de vedere constructiv o maşină – unealtă agregat este realizată dintrun batiu comun prevăzut cu mai multe posturi de lucru. Clasificarea maşinilor unelte utilizate în industria electrotehnică După natura operaŃiilor. în regim automat de prelucrare (exemple caracteristice sunt: agregatele numite centre de prelucrare). . 213 .maşini unelte cu comandă numerică care asigură operaŃii multiple. neliniare şi teoria deservirii în masă (teoria aşteptării). etc.maşini .au ca destinaŃie mai ales producerea de organe de maşini: roŃi dinŃate. înŃelegând prin aceasta şi conducerea automată activă a proceselor tehnologice. spre exemplu: strungul universal.

Ansamblul mecanic al maşinii-unelte execută operaŃiile de prelucrare sub comanda echipamentului electric. la maşinile unelte automate (MUA)..Manete. strung automat.Came. Echipamentul de comandă numerică transmite comenzi la echipamentul de forŃă constituit din motoare de curent continuu (de obicei) şi variatoare de turaŃie.unelte cu comandă numerică este reprezentată în schema bloc din figura 6. de tip strung de copiat. executând comenzile după un anumit program. etc. dotate cu calculatoare sau automate programabile se folosesc perifericele standard: display.Aparatură de comandă numerică la maşinile automate cu comenzi numerice (MUCN). Se asigură mişcările de aşchiere şi avansurile de lucru la vitezele programate. cu automatizare mecanică. Echipamentul de comandă numerică poate memora programul de execuŃie. butoane. Echipament de comandă numerică Afişare cote Scule Dulap aparatură electrică Maşină unealtă Traductoare CB CM Figura 6. La echipamentele actuale.Transferul de la un post la altul este automat (liniar sau circular). Comenzile maşinilor unelte se pot face cu: . Sistemul de comandă pentru deplasarea pe una din axe funcŃionează de regulă în buclă închisă. iar alimentarea şi evacuarea manuală.1.1.. Maşinile . o maşină unealtă agregat poate fi integrată într-o linie automată de fabricaŃie.2. 214 . PoziŃia sculei pe cele trei axe este sesizată cu ajutorul unor traductoare de poziŃie care transmit informaŃia la echipamentul de comandă numerică. etc. sau poate fi comandat manual. etc. . strung revolver. având schema bloc din figura 6. (la maşinile unelte normale). Schema bloc a unei maşini cu comandă numerică Structura maşinilor . tastatură. şabloane.unelte moderne funcŃionează în regim automat. . Prin realizarea automată şi a operaŃiilor de alimentare şi evacuare.

absolute. Motorul deplasează masa M (piesa sau scula) până când ui = up adică comanda a fost executată. adică considerând zero poziŃia cu care începe mişcarea.După înregistrarea programului. microprocesorul µC transmite comparatorului un semnal ui care reprezintă comanda din program. . Trebuie menŃionat faptul că folosirea unor tehnici speciale. ca de exemplu interferometrie cu laser. încât să rezulte un contur prescris.comenzi de prelucrare liniară. Comenzile ce se transmit sunt de trei feluri: . cum ar fi 0.2. permite detectarea unor deplasări foarte mici. conform regimului tehnologic prescris. cu multiple posibilităŃi de prelucrare (strunjire. Schema bloc a comenzilor unei MUCN Traductoarele de poziŃie pot fi: .centre de prelucrare verticale. cu avans de lucru pe o singură axă. viteza de deplasare fiind redusă. filetare. . găurire. .comenzi de prelucrare pentru execuŃia unui contur.unelte cu comandă numerică.incrementale. situaŃie în care se execută deplasări pe două axe corelate între ele. care se execută cu viteză mare şi au ca scop aducerea sculei în apropierea piesei. detectând doar deplasarea. Centrele de prelucrare sunt maşini . Magazinul de scule poate fi cu disc (de tip carusel).comenzi de poziŃionare.unelte.1 µm pentru laserul He-Ne. etc.centre de prelucrare orizontale. detectând poziŃia faŃă de zero. Figura 6. alezare. sau cu transportor cu lanŃ. . Comparatorul detectează eroarea dintre comanda impusă ui şi semnalul primit de la traductoarele de poziŃie TP şi asigură acŃionarea motorului ME prin intermediul amplificatorului A. în poziŃia dorită pentru începerea prelucrării. După poziŃia arborelui principal există: . 215 . frezare. iar poziŃia (reflectată prin semnalul de la traductoarele de poziŃie) este identică cu poziŃia impusă.) care dispun de un dispozitiv de înmagazinare a unui număr oarecare de scule (numită magazie de scule). şi un mecanism de schimbare şi transfer al sculei la arborele principal al maşinii .

subsistemul logistic sau de manipulare. Sistemul logistic are drept scop transferul în spaŃiu al materialelor. .subsistemul de control al pieselor SCP. depozitare. şi de aceea prezentarea sa trebuie făcută într-o abordare globală. dispozitivelor şi magaziilor. corelat cu celelalte subsisteme în cadrul ansamblului. Sistemul de lucru (prelucrare) este un sistem parŃial care are funcŃia de a modifica proprietăŃile materialelor în scopul obŃinerii pieselor finite şi a produselor. realizând ceea ce se numeşte „control de calitate“.subsistemul de asigurare cu energie SAE. . pieselor şi sculelor. Realizarea de linii tehnologice automate este o acŃiune complexă. În cadrul unui sistem de fabricaŃie se identifică următoarele subsisteme (sisteme parŃiale): . instalaŃiilor tehnologice şi spaŃiilor productive.subsistemul de întreŃinere şi reparare SI.sistemul de alimentare cu materiale auxiliare MA. Este constituit din totalitatea utilajelor. precum şi depozitarea acestora (transferul în timp). El este compus la rândul său din: . .sistemul logistic al sculelor MS care asigură aducerea. precum şi depozitarea acestora. controlul acestuia realizându-se pe întregul flux tehnologic. fixarea. Sistemul logistic este constituit din totalitatea instalaŃiilor de alimentare. întrucât fiecare dintre subsistemele enumerate trebuie să funcŃioneze automat. astfel încât să se îndeplinească obiectivele tehnico-economice propuse. . care asigură alimentarea. Sistemul de control al pieselor are funcŃia de a verifica parametrii calitativi ai produselor prin măsurători. transport.O linie tehnologică automată este un complex funcŃional cu multiple acŃiuni.subsistemul de lucru SL (prelucrare). . 216 . . utilizând conceptele teoriei sistemelor. Un subsistem reprezintă o grupare funcŃională care realizează una din funcŃiile parŃiale. a utilajelor de ridicat şi transport intern.sistemul de evacuare al deşeurilor ED.subsistemul de comandă (conducere) SC. schimbarea şi depozitarea acestora. Sistemul de comandă are funcŃia de a asigura conducerea întregului sistem de fabricaŃie. fixarea şi transferul pieselor. Acest sistem funcŃionează de cele mai multe ori integrat cu sistemul de prelucrare. Sistemul de întreŃinere şi reparaŃii are drept scop controlul funcŃionării sistemului de lucru şi realizarea operaŃiilor de întreŃinere preventivă şi corectivă (reparaŃii). Considerând o linie tehnologică ca un sistem de fabricaŃie se pot pune în evidenŃă subsistemele interne şi relaŃiile dintre ele.sistemul logistic al pieselor MP. . poziŃionarea. . evacuare. buna funcŃionare a sistemelor parŃiale şi corelarea între ele.

Cuplarea mai multor celule de fabricaŃie CF între ele prin subsisteme de manipulare SSM constituie o linie de fabricaŃie conform schemei din figura 6.D. Este o variantă tradiŃională. Comenzile şi acŃionarea poate fi făcută de către un operator uman sau pot fi complet automate. respectiv flexibilă dacă este astfel concepută încât să se poată transforma în vederea realizării mai multor sarcini diferite de fabricaŃie. 217 . dispozitivele. 6. Subsistemul de prelucrare conŃine maşina de lucru.V. Acest tip de celulă este foarte frecvent întâlnit în atelierele de producŃie organizate pe tipuri de prelucrări (atelier de strungărie. Celule şi linii de fabricaŃie Variantele de compunere a unei celule de fabricaŃie sunt prezentate în figura 6.2.). Subsistemul de manipulare conŃine instalaŃia aducătoare/de evacuare IAE şi un operator uman. Toate funcŃiile de manipulare sunt asigurate de operator.3.3.În acest context trebuie precizată noŃiunea de flexibilitate a unui sistem de fabricaŃie. sculele. în care funcŃiile de alimentare evacuare se realizează cu ajutorul IAE de către operator. de prelucrări mecanice. Flexibilitatea este asigurată de prezenŃa operatorului uman şi de o maşină universală. etc).4. Varianta B reprezintă celula de fabricaŃie mecanizată. Figura 6. Celule şi linii de fabricaŃie Celula de fabricaŃie este un sistem de fabricaŃie constituit dintr-un singur subsistem de prelucrare şi un singur subsistem de manipulare (figura 6. O linie automată de fabricaŃie se numeşte rigidă dacă este concepută pentru realizarea unei singure sarcini de fabricaŃie.). aplicată atunci când piesele sunt relativ mari sau la montajul pe bandă.3. verificatoarele (S. Varianta A reprezintă celula de fabricaŃie tradiŃională în care un operator uman deserveşte o maşină. instalaŃiile tehnologice de prelucrare.

Acesta se aplică acolo unde sunt semifabricate grele sau calde. Varianta D reprezintă o linie automată rigidă în care instalaŃia de alimentareevacuare alimentează pe rând diversele maşini Mi şi maşinile sunt automate. Celula este flexibilă în măsura în care manipulatorul este adaptabil. Linia este strict specializată şi are o productivitate deosebită. Variante de compunere a celulelor de fabricaŃie. Varianta H reprezintă o celulă flexibilă de fabricaŃie cu robot. 218 . aplicată . Variantele F şi G reprezintă celule flexibile de fabricaŃie. Varianta E reprezintă o celulă mecanizată în care există o instalaŃie aducătoare – de evacuare şi un manipulator sincron comandat de operator. asistată de operatorul uman. Sistemul este flexibil prin reprogramare şi prin utilizarea de maşini .4.la piese mari. Este o variantă puŃin flexibilă.de asemenea . Robotul industrial efectuează operaŃiile cu ajutorul unor scule şi dispozitive.unelte cu comandă numerică. iar maşina universală. Acesta din urmă are rol de supraveghere. În cazul F instalaŃia de alimentare – evacuare şi instalaŃia de operaŃii humanoide (robotul industrial) deservesc una sau mai multe maşini . dar este neflexibilă. Varianta este flexibilă prin reprogramare.unelte. În cazul G nu există maşini de prelucrare. Figura 6. Varianta C reprezintă celula de fabricaŃie mecanizată în care operatorul uman deserveşte maşina cu ajutorul unui manipulator sincron. cu automatizare rigidă.Celula este flexibilă numai în măsura în care IAE este uşor adaptabilă la schimbări.

întocmit în prealabil. programul de prelucrare a piesei. pe un suport adecvat. Dacă la prelucrarea datelor este utilizat calculatorul. compatibil cu sistemul de citire al ECN. respectiv piesa. numărul sculei. a) Comenzile de poziŃionare sunt transmise pentru a deplasa scula sau piesa în diferite puncte unde urmează a se executa prelucrări. În compartimentul de programare se elaborează. regimurile de aşchiere etc. Pentru ca informaŃiile să fie recepŃionate şi înŃelese de echipamentul de comandă numerică (ECN). La programarea numerică manuală. de comandă a maşinii-unelte care comandă efectuarea programului de lucru. Literele şi simbolurile folosite la întocmirea tabelului program-piesă formează limbajul-maşină. în legătură cu generarea suprafeŃelor pieselor. succesiunea fazelor de prelucrare. programarea se numeşte asistată (de calculator). într-o formă codificată. 219 . pe baza desenului piesei. ConŃinutul comenzii este programat prin indicarea axelor pe care se face deplasarea şi valorilor deplasării specifice a fiecărei axe. ConŃinutul tabelului program-piesă se codifică după un anumit cod denumit cod-maşină. în primul rând. precum şi funcŃiile auxiliare pe care trebuie să le execute sculele. Y.6. de prelucrare liniară şi de conturare.Tehnologia prelucrării mecanice pe maşini cu comandă numerică Elaborarea tehnologiilor de prelucrare a pieselor pe maşini unelte cu comandă numerică (MUCN). Z corespunzătoare cotelor piesei. Sunt cunoscute trei tipuri de comenzi numerice: de poziŃionare. comportă anumite particularităŃi ce Ńin seama. se transpun într-un tabel program-piesă care conŃine: numărul de ordine N al rândului cu datele unei faze de lucru. coordonatele X. pentru a fi aduse într-o formă codificată adecvată. viteza de avans. Sunt indicate maşina-unealtă pe care se execută prelucrarea. Tehnologia de prelucrare este transpusă într-un limbaj formal pe care ECN poate să-l citească şi să-l înŃeleagă. acestea sunt supuse unui complex proces de prelucrare. specializat în tehnica programării. Programarea numerică asistată se realizează cu ajutorul calculatorului pe baza datelor din planul de operaŃii elaborat de tehnolog. turaŃia.3. de modul în care se transmit informaŃiile maşinii unelte comandată numeric. sculele utilizate. Când această prelucrare este efectuată de către om. Toate aceste elemente sunt subordonate posibilităŃilor de prelucrare ale maşinii.piesă este elaborat manual de un tehnolog/programator. este elaborată în clar tehnologia de prelucrare. datele din planul de operaŃii. La compartimentul de proiectare tehnologică. Tabelul program . Structura ECN depinde de tipurile de comenzi pe care trebuie să le transmită MUCN. se poate vorbi de o programare manuală a maşinii-unelte cu comandă numerică.

însă o serie de dezavantaje care intervin în favoarea maşinilor-unelte convenŃionale: – costul de achiziŃie mult mai ridicat al maşinilor cu comandă numerică în comparaŃie cu cele clasice. Comanda de prelucrare liniară trebuie să conŃină. după care deplasarea are loc pe o singură axă. până la atingerea uneia dintre coordonate. Interpolatorul este apelat în program numai dacă prelucrarea liniară se execută pe o direcŃie care nu coincide cu direcŃia axelor de coordonate. – cheltuieli de întreŃinere superioare. Pentru realizarea acestora sunt necesare. sau simultan pe ambele axe. faŃă de cele clasice. turaŃia sculei etc. ale căror viteze trebuie să se supună restricŃiilor (6. într-o ordine care a fost prestabilită în program. Dar. Principalele avantaje ale maşinilor-unelte cu comandă numerică. În acest scop ECN conŃine un interpolatort cu posibilităŃi mai largi. c) Comenzile de conturare sunt necesare la prelucrarea contururilor curbe.1. referitoare la viteza de avans. – optimizarea procesului de prelucrare prin folosirea comenzii numerice adaptive. – posibilitatea reluării fabricaŃiei unui anumit reper în condiŃii uşoare prin refolosirea programului de fabricare stocat în memoria maşinii. 2 y 2 (6. prin simpla multiplicare a programului.În funcŃie de tipul ECN deplasările se pot realiza succesiv pe cele două axe.) W +W = W Acestea se realizează datorită existenŃei unui bloc funcŃional în cadrul ECN. în scopul executării prelucrării unor contururi rectilinii. prin modificarea programului. – posibilitatea reglării maşinii cu comandă numerică într-un timp relativ scurt. Prelucrarea se execută prin combinarea a două mişcări de avans orientate pe direcŃia axelor. de parabolă. – posibilitatea de a utiliza mai multe maşini de acelaşi fel pentru prelucrarea aceleiaşi piese. b) Comenzile de prelucrare liniară sunt adresate lanŃurilor cinematice de avans. 220 .1. ale căror viteze trebuie să satisfacă condiŃiile: Wy Wx 2 x = tg α . în cazul modificării unor cote ale piesei care se prelucrează. de elipsă etc. – reducerea cheltuielilor afectate dispozitivelor şi verificatoarelor.). mişcări pe două axe de coordonate. pe lângă informaŃiile geometrice de deplasare şi informaŃii tehnologice. care poate executa o aproximare a conturului supus prelucrării prin arce de cerc. în acest caz unghiul α se modifică de la un punct al traiectoriei la altul. sunt: – creşterea productivităŃii datorită reducerii timpilor auxiliari şi ai celor legaŃi de pregătirea-încheiere fabricaŃiei. ca şi în cazul prelucrării liniare. denumit interpolar liniar. ceea ce implică o prelucrare internă a datelor mai complexă. Acestor avantaje li se opun.

în general au complexitate mai mare.5. Din cele prezentate.– necesitatea unui compartiment de programare cu personal specializat. Ca exemplu de programare a prelucrării pe maşini cu comandă numerică considerăm placa din figura 6. Pe lângă avantajele şi dezavantajele prezentate mai pot fi citate şi altele aspecte. [piese] Figura 6. Placa este executată din fontă..5. din oŃel rapid. MUCN – maşini-unelte cu comandă numerică. se desprinde concluzia că maşinile unelte cu comandă numerică nu pot căpăta o utilizare absolută. MU – maşini unelte universale. la care frezarea de degroşare a conturului ABCD se efectuează pe o maşină de frezat cu comandă numerică. adică acolo unde se simŃea un gol între utilizarea maşinilor-unelte şi maşinile automate. care contribuie la îngreunarea activităŃii de pregătire a forŃei de muncă. viteza de avans w = 100 mm/min. – necesitatea organizării unor sculării şi magazii de scule.6. faptul că în producŃie de serie mare şi masă. MUA – maşini unelte automate. 221 . Adaosul de prelucrare este de 10 mm. – creşterea cheltuielilor pentru scule aşchietoare care. impuse de o utilizare eficientă a maşinilor-unelte cu comandă numerică. maşinile-unelte automate sunt mult mai economice şi au o fiabilitate mai ridicată. – existenŃa a numeroase coduri şi limbaje de programare. lei/piese MUCN MUA MU 1 2 3 MU MUA MUCN 100-500 5-20 Buc. mai economice şi mai precise decât echipamentele de comandă numerică folosite în acest scop. Domeniul de utilizare a MUCN funcŃie de preŃul de cost pe piesă. iar frezarea conturului se face cu o freză cilindro-frontală cu diametrul ∅ 30 mm. la serii mari de fabricaŃie sistemele hidraulice de copiere sunt mult mai simple. venind să asigure eficienŃa fabricaŃiei seriilor relativ mici de produse (figura 6. ca de exemplu. viteza de aşchiere v = 15 m/min. Ele constituie un factor de progres în domeniul tehnologiilor de prelucrare.).

01 mm. deoarece este suficient să se programeze conturul real al piesei şi să se afişeze raza frezei.0005 mm. Placă cu profil curbiliniu. 222 . – punctul de zero deplasabil de toate axele. – viteză maximă de conturare. – viteză maximă de prelucrare liniară. – deplasarea longitudinală a mesei în direcŃia axei x. în funcŃie de conturul real al piesei.50 E C R100 D 30 F 300 B 150±0. – deplasarea verticală a capului de frezat pe y – turaŃia (variabilă continuu) a axului principal. care trimite organelor mobile comenzi cu o frecvenŃă adaptată la viteza tangenŃială rezultată. Calculele coordonatelor traiectoriei descrise de centrul frezei în timpul prelucrării se fac automat şi în mod continuu. Echipamentul de conturare foloseşte un interpolator.1 A R50 180 Figura 6. – increment minim de deplasare 0. – deplasarea transversală a săniei port-sculă în direcŃia axei z. – modul de introducere a datelor automat şi manual. egală cu viteza de avans programată. Maşina de frezat cu comandă numerică de conturare are următoarele caracteristici: – dimensiunile mesei. – viteza de deplasare rapidă. – precizia de repetabilitate ± 0. – viteză de avans (variabilă continuu) după cele 3 axe. – sistemul de comandă comandă de conturare după 3 axe cu interpolare liniară şi circulară. Dispozitivul de corecŃie a razei sculei permite simplificarea programării operaŃiilor de frezare a conturului.6.

Pentru programarea maşinii de frezat se foloseşte cotarea relativă. G 40 – anularea corecŃiei sculei. G 17 – interpolare în planul XY. În acest caz. În figura 6. G 06 – anularea temporizării comandată. G 03 – interpolare circulară în sens antiorar.7. când cu ajutorul calculatorului se transformă profilul curbiliniu într-o succesiune de segmente de dreaptă. adresele G şi M: G 00 – poziŃionare.7. G 43 – corecŃia de poziŃionare a sculei deasupra conturului de prelucrat. G 01 – interpolare liniară. când interpolatorul liniar şi circular comandă scula să urmeze traiectoria programată manual. G 02 – interpolare circulară în sens orar. evidenŃiindu-se calculele care să Ńină seama de dimensiunile sculelor. Programarea asistată se utilizează în cazul pieselor cu profiluri complexe. definite matematic sau prin puncte. 223 . în cazul de faŃă. Figura 6. Programarea manuală are loc în cazul profilelor formate din segmente de dreaptă şi arce de cerc. ceea ce simplifică programarea. cu abateri de la conturul real în limita toleranŃelor.Echipamentul de conturare asigură corecŃia de uzură şi de lungime a sculei. se prezintă modul de orientare al piesei pe masa maşinii de frezat faŃă de sistemul de coordonate XYZ al maşinii. recalculând cotele din sistemul de coordonate al piesei în sistemul de coordonate al maşinii-unelte. Modul de orientare a plăcii pe masa maşinii de frezat. interpolatorul liniar comandă scula să parcurgă segmente de dreaptă. Pentru întocmirea tabelului program-piesă s-au folosit.

“Tipul 2” şi “Tipul 3”. procesul tehnologic trebiue să permită şi utilizarea componentelor cu montate prin inserŃie. şi mai este numit “SMT pur”. Primele componente SMD. Tipul 2 de modul SMT reprezintă o combinaŃie între tipurile 1 şi 3. M 02 – sfârşitul programului. alături de o infrastructură corespunzătoare care să le susŃină. 224 . aşa numitele “flat packs” sau capsule plate. Ordinea operaŃiilor de procesare sunt diferite pentru fiecare tip de modul. Existã trei mari categorii de module SMT numite “Tipul 1”. au fost utitlizate la circuitele hibride încă după anul 1960. Tehnologie electronică Principala tehnologie utilizată la ora actuală în industria electronică este tehnologia plantării pe suprafaŃă (SMT. Această tehnologie nouă impune echipamente noi. M 03 – rotirea axului principal în sens orar. De regulă nu conŃine nici o componentă SMD integrată pe partea inferioară. 6. noi procese tehnologice. Linia de producŃie cuprinde următoarele echipamente: Linie SMT de asamblare componente SMD pe circuitul imprimat. conform planului de producŃie şi testare cerut de beneficiar.4. noi metode de asigurare a calităŃii şi chiar noi relaŃii interdisciplinare. Tipul 3 de subansamblu SMT conŃine numai componente discrete cu montare pe suprafaŃă (cum ar fi rezistoare. conŃine numai componente cu montare pe suprafaŃă. dar poate conŃine componente discrete lipite pe această parte. noi reguli ale proiectării circuitului imprimat. şi fiecare variantă necesită echipamente tehnologice diferite. pe faŃa superioară fiind componente THT (Through Hole Technology).G 47 – corecŃia de poziŃionare a sculei în lungul unei axe. M 09 – oprirea pompei de răcire. Pentru realizarea unui modul electronic avem nevoie binenŃeles de o linie de producŃie complet utilată. Poate exista varianta echipată pe o faŃă sau pe ambele. M 08 – pornirea pompei de răcire. Tipul 1 de subansamblu SMT. Depanelare. condensatoare şi tranzistoare) lipite pe partea inferioară a circuitului imprimat. Tehnologia actuală necesită regândirea profundă a proceselor tehnologice. În stadiul actual de dezvoltare nu toate componentele sunt disponibile în variantã SMD şi de aceea.Surface Mount Technology). de mare productivitate. Serializare. Ideea montării pe suprafaŃă a componentelor nu este nouă.

Lăcuire. de dimensiunea componentei. PACKING. DiferenŃa fundamentală între tehnologia SMT . FUNCTIONAL TEST. RF (testare radio frecvenŃă). la plantarea unei componente SMD (Surface Mounted Device) pe suprafaŃa PCB-ului. poziŃia sa este relativă la pad-urile (amprenta componentei) de pe PCB. 225 .8. substratul şi sistemul de asamblare (plantare). Aceste aspecte afectează întregul proces de fabricaŃie începând cu proiectarea Figura 6. StaŃia laser pentru etichete. Circuit imprimat Există trei elemente pe care se bazează tehnologia SMT: componentele.şi clasica tehnologie THT . iar acurateŃea plantării este nemijlocit afectată de variaŃiile geometrice ale PCB-ului.cu componente pe suprafaŃă . în timp ce componentele THT au poziŃii absolute. FLASH. Adică. ICT (in circuit test).cu componente în gaură .provine din natura poziŃionării: componetele SMD au poziŃii relative faŃă de PCB (Printed Circuit Board-circuit imprimat). FINAL TEST. de fidelitatea de plantare asigurată de echipament. Pin Insertion.Control visual. Lipire Selectivă. Carcasare.

6. 226 . din acest motiv. când aliajul de lipit are temperatura de topire comparabilă cu a metalelor de bază. SuprafaŃa liberă a picăturii este perpendiculară pe forŃa rezultantă (Fr) a forŃelor de adeziune metal de bază . pentru a se crea legaturi strânse între cele două materiale. Stratul izolator are în general grosimea de 1. diferit de metalele de bază. când temperatura de topire a aliajului de lipit este mult inferioară faŃă de a metalelor de bază. Lipituri tari. dar această grosime nu reprezintă un standard.4. este realizat dintr-un strat izolator. înclinarea tangentei la suprafaŃa picăturii. iar cos θ se numeşte coeficient de umezire. ambele reprezentând măsura gradului de umezire şi în consecinŃă o primă apreciere a calităŃii lipiturii – tabelul 6. numit aliaj de lipit. deoarece depinde de foarte mulŃi factori. cu consecinŃa apariŃiei difuziei de atomi de aliaj în metalele de bază şi a atomilor acestora în aliaj. La echilibru: σls – σl – σlg·cosθ =0.1. σls – datorată adeziunii lichid-solid. Un circuit imprimat sau cablaj imprimat PCB (Printed Circuit Board). Pentru realizarea lipiturii este necesar ca aliajul de lipit să umecteze (umezească) metalele de bază.mediu (Faf) şi de coeziune a aliajului (Fc). Stratul superficial al aliajului de lipit în stare lichidă se comportă ca o membrană elastică asupra cărei circumferinŃe. Umezirea unui metal de către aliajul topit se datorează forŃelor care apar la contactul aliaj-metal de bază (figura 6. acŃionează tensiuni superficiale (figura 6. care se petrec la contactul dintre aliajul de lipit topit (lichid) şi metalele de bază (solide). pe care se află o folie de cupru (simplu strat) sau două (dublu strat). în care se foloseşte un metal de adaos. deci o umezire bună a metalului de bază se realizează când rezultanta este aproape perpendiculară pe metalul de bază.10). pentru a oferi un produs final funcŃional. în general mecanici şi tehnologici. Tehnologia lipirii pentru circuite SMT Lipirea este procedeul de îmbinare la cald a pieselor metalice în tehnologia SMT. sau echipamente sofisticate precum calculatoare şi echipamente de comunicaŃii radio).): σl – tensiunea stratului superficial.6 mm. are rolul de a susŃine mecanic şi de a conecta electric un ansamblu de componente electrice şi electronice.1. σlg – datorată adeziunii lichid-gaz. Lipiturile pot fi: Lipituri moi.aliaj (Fam). unghiul θ (egal cu unghiul Fr şi perpendiculară pe suprafaŃa metalului de bază) se numeşte unghi limită de umezire sau unghi de contact.de adeziune aliaj . o antenă realizată pe cablaj. de grosime care poate varia de la câteva zecimi de mm până la ordinul câtorva mm. (care poate fi: un simplu variator de luminozitate a unui bec. Un contact bun. Lipirea este condiŃionată de o serie de procese fizico-chimice.Un cablaj brut.9.

să aibă aspect satinat – asperităŃi mici.9 şi aceasta este posibilă numai dacă suprafeŃele metalelor şi aliajului sunt perfect curate pe toată durata procesului de lipire. fenomen deosebit de important la lipirea pieselor electronice. mai ales ale aliajului lichid şi dintre metalele de bază şi aliaj. Rolul de a curăŃa suprafeŃele şi de a împiedica impurificarea. sunt destul de mari. revine substanŃelor numite fluxuri pentru lipire. Lipirea capilară orizontală (a) şi verticală (b) Figura 6.25 mm) şi este favorizată de rugozităŃi mici ale suprafeŃelor. este posibilă numai dacă tensiunea datorată adeziunii aliajului topit la metalul de bază (σls) este mai mare decât a aliajului de lipit (σl) – figura 6.11.11). determinând existenŃa capilarităŃii. aliajul topit pătrunde şi umple spaŃiile înguste dintre piese. mai ales dacă sunt sub formă de canale (rizuri).Tensiunile superficiale. Tensiuni superficiale la contactul aliaj de lipit metal de bază Figura 6.10. întinderea slabă. mai ales de cupru. asigurând lipirea (figura 6. Figura 6. ForŃe la contactul aliaj de lipit – metal de bază Figura 6. din care motiv se recomandă ca suprafeŃele. 227 . Umectarea bună. numită adesea lipire capilară.Prima condiŃie pentru o lipitură de bună calitate. Procese în timpul lipirii Capilaritatea apare dacă interstiŃiile sunt destul de mici (sub 0. Datorită capilarităŃii.12. pe suprafeŃe lustruite capilaritatea este redusă.9.

Este necesar ca temperatura şi durata încălzirii să nu depăşească valorile necesare. Lipirea are loc în mai multe etape (figura 6.Temperatura de lipire (tl) este întotdeauna superioară temperaturii de topire completă a aliajului (tta) cu cel puŃin 25-30°C. în care au loc umezirea. în secundar asigură şi reducerea tensiunii aliaj-mediu (gaz).Tabel 6.12. îndepărtarea sursei de caldură.): încălzirea metalelor de bază şi de adaos până la temperatura de topire a aliajului (tta). întinderea aliajului. răcirea metalelor şi solidificarea aliajului. umplerea interstiŃiilor. 228 . să nu se impurifice în timpul lipirii. Staniul (cositor) este un metal alb-argintiu cu nuanŃe albăstrui. rezistent la coroziune.2°C. favorizând întinderea. timp în care se produce topirea fluxului. cu oxidare lentă.1 – Calitatea umezirii în raport cu unghiul de contact Fluxurile pentru lipire au două funcŃii esenŃiale: a) dizolvă şi îndepărtează împurităŃile de pe suprafeŃele metalelor înainte de întinderea aliajului topit b) protejează suprafeŃele. recristalizări) care înrăutăŃesc calitatea lipiturii. întinderea acestuia şi îndepărtarea impurităŃilor. dizolvarea metalelor de bază în aliaj şi difuzia reciprocă a moleculelor. La temperatura de lipire au loc şi procese fizico-chimice nedorite (reacŃii. topirea aliajului. La temperaturi sub -13. Sn suferă o modificare alotropică însoŃită de o schimbare bruscă de volum care duce la transformarea într-o pulbere cenuşie. continuarea încălzirii până la temperatura de lipire (tl > tta) care se menŃine un timp. maleabil.

Din acest motiv.1%Pb. la 183°C.2 – 0. nu lipesc prea bine şi nu se folosesc în electronică.13) se observă că temperatura de topire minimă a aliajului (tta) se realizează în punct eutectic (E). Este ieftin.7% o reduc. aderentă.3 – 2. în electronică.5% Bi sau peste 0. se folosesc mult în SUA.8%Sb (Lp40Sb). uzual 1-2%) asigură conductivitate mai mare şi însuşiri mecanice superioare însă sunt mai scumpe.5%). plumbul se foloseşte aliat cu staniul.3% îmbunătăŃesc capacitatea de umezire iar peste 3.5% Sb (Lp50Sb şi Lp63Sb) şi cu 2. stabile. se oxidează repede. Având temperatura de topire ridicată şi umectare redusă pe cupru. cu luciu caracteristic după secŃionare. Destul de frecvent. dar scumpe – nu se folosesc pentru lipiri în electronică. cu 61. Sn pur nu se utilizează pentru lipire. Din diverse motive. sunt foarte bune pentru lipituri (fluidicitate şi capacitate de umezire bună) şi sunt de departe cele mai folosite în electronică şi electrotehnică.1. deoarece cantităŃi de peste 0. având temperaturi de topire mai mari. dar foarte rezistent la acizi. sub 0. ale căror efecte sunt succint prezentate în continuare. Adaosurile de argint (Ag). formând o peliculă cenuşie.5% Pb înlătură aproape complet transformarea.3 – 0. Pentru lipiri.220°C). Din diagrama de echilibru a aliajului Sn+Pb (figura 6. Printre cele mai folosite adaosuri sunt: Adaosurile de stibiu (antimoniu) (Sb).9%Sn şi 38. în cantităŃi mici (1-5%. cresc rezistenŃa mecanică. în aliajele Sn + Pb se introduc şi mici cantităŃi de metale de adaos pentru îmbunătăŃirea unor proprietăŃi (adesea însă înrăutăŃesc altele). Se utilizează însă aliat. aliajele cu conŃinut redus de Sn (sub 30%Sn) au temperaturi de topire destul de mari. pentru lipituri. se produc aliaje Sn+Pb+Sb cu 0. ductil. Însuşirile de lipire ale aliajelor Sn+Pb depind de compoziŃie: aliajele cu conŃinut mare de Sn (65 – 98%Sn) sunt foarte bune pentru lipire. cele mai folosite sunt aliajele Sn+Pb de înaltă puritate (total impurităŃi sub 0. care protejează metalul de atacurile mediului. puŃin rezistent la rupere. aliajele cu conŃinut mărit de Sn (50 – 65%Sn) au cele mai scăzute temperaturi de topire (183 . Plumbul este un metal cenusiu-albăstrui. 229 . unele caracteristici ale acestora apar în tabelul 6. Staniul este scump şi deficitar. în aliaje apar substanŃe cu efecte nedorite – impurităŃi. Este moale. Adaosurile de cadmiu (Cd) şi bismut (Bi) reduc temperatura de topire dar au efecte contradictorii şi sunt foarte rar utilizate. aliajele cu conŃinut mediu de Sn (30 – 50%Sn) lipesc bine multe metale (inclusiv fier şi aliaje de fier) şi sunt mult folosite.

Ca urmare. sunt însă necesare fluxuri şi tehnologii de lipire speciale. având o foarte mare rezistenŃă la coroziune se folosesc în aparatura pentru medii agresive – mediu marin. wolframului. sticlei. scumpe. a plumbului recuperat de la acumulatoare. impurifică rapid băile de lipit şi reduce calitatea lipiturilor (în special se reduce capacitatea de umezire). aluminiul şi zincul sunt impurităŃi foarte dăunătoare chiar în cantităŃi foarte reduse. aliajele cadmiu-zinc (Cd+Zn). cele chimice nefiind eficiente. de către fabricanŃi. în aliajul topit. dar care permit lipirea aluminiului. Diagrama de echilibru a sistemului Staniu + Plumb Oxigenul este absorbit din aer. depind de tehnologia de lipire utilizată. 230 . Sulful. cu forme uzual paralelipipedice. Pentru lipire în băi sau instalaŃii cu val se folosesc blocuri (lingouri) sau bare de aliaj. formând compuşi cu Sn. În electronică se folosesc uneori şi aliaje de lipit speciale. aliajele cu bismut (Bi) au temparaturi de topire scăzute (50-150°C). prezenŃa acestor elemente trebuie evitată deoarece duce la scăderea drastică a sudabilitaŃii cuprului. Pb şi alte substanŃe. la suprafaŃa aliajului se formează o zgură care se poate depune pe cablaje. Zgura este uşor de înlăturat cu mijloace mecanice. aliajul 60%Bi+27%Pb+13%Sn are tta=70°C iar aliajul 42%Sn+58%Bi are tta=138°C. zincului. Printre acestea sunt: aliaje cu indiu (In). ceramicii şi a altor materiale frecvent utilizate în electronică. a celor zincate. cu efecte neplăcute. Formele de prezentare a aliajelor de lipit. fiind foarte solubil în aliajul topit.Figura 6. Cuprul. titanului. tropical. Este cu desăvârşire interzisă folosirea uneltelor din aluminiu.13. etc.

Figura 6. au spaŃiul interior umplut cu pastă de flux activat. SuprafaŃa unui metal nedecapat Cele mai bune pulberi sunt cele cu particule sferice. vâscozitatea pastei şi alte caracteristici depind de tehnologia de aplicare şi de lipire.).14. sfere). dimensiunile optime ale particulelor. benzi sau cu contururi preformate (preforme: inele. Pulberea de aliaj se obŃine prin precipitare chimică. formată din aliaj sub formă de pulbere (particule de 20 – 150 µm). înglobate în pasta de flux activat. Aliaje de lipit tubulare Pentru lipirea componentelor cu montare pe suprafaŃă se foloseşte pasta de aliaj de lipit. Figura 6. acoperite sau nu cu flux. asigurând aportul concomitent al aliajului şi al cantităŃii necesare de flux. Pasta se depune (prin serigrafie sau prin şabloane) pe punctele (suprafeŃele) de lipire ale cablajului. mai rar sârme sau bare cu secŃiune redusă.15. cilindrii. 231 . Aliajele de lipit în formă tubulară. procedeul este larg folosit în industria electronică. aliaje de lipit tubulare. cu variate forme ale canalului (figura 6. diametrele uzuale variază de la 0. procentul de aliaj în pastă. prin depunere galvanică sau prelucrare mecanică. prin ajutaje foarte înguste.5 mm la peste 3 mm. se furnizează şi aliaj de lipit în formă de folii. apoi se aşează piesele şi se încălzeşte. prin injecŃie de aliaj lichid în vid sau gaz inert.Pentru lipirea cu pistolul de lipit se folosesc. cu eventual adaos de liant. Pentru anumite aplicaŃii.14.

care implică difuzia reciprocă a metalului de bază şi a aliajului. temperaturile optime sunt în intervalul 235-275°C.) şi a aliajului. din punct de vedere al acŃiunii fluxurilor slab activate şi neactivate. contactul nemijlocit între cele două materiale şi pentru aceasta este necesară îndepărtarea tuturor impurităŃilor. 232 Flux recomandat Flux pe bază de răşină (colofoniu) OrganoNeac. deasemenea.Tabelul 6. când aliajul este topit. este necesar în primul rând. de departe cele mai folosite în electronică. În al doilea rând. pe bază de răşină (colofoniu). suprafeŃele trebuie protejate să nu se impurifice în timpul încălzirii. în absenŃa acestora lipirea nu se poate realiza.15. ExperienŃa a arătat că. suficient pentru realizarea lipiturii.supra flux tiv acti. La temperaturi în afara intervalului menŃionat (mai mici sau mai mari) acŃiunea fluxului este mult diminuată. revin unor substanŃe numite fluxuri sau fondanŃi pentru lipire. Fluxuri pentru lipiri cu aliaje Sn+Pb în electronică Metal/ aliaj de bază Cupru Alamă Bronz Argint Aur Cadmiu Cu nichelat Cu stanat OŃel Zinc Nichel Pentru realizarea lipirii.vat activat vat ObservaŃii Flux anorganic Necesită bună curăŃare Necesită bună curăŃare Uneori trebuie curăŃat Se referă la acoperiri cu aur Se referă la acoperiri cu Cd Uneori trebuie curăŃat .1. de pe suprafaŃa metalului de bază (figura 6. Aceste funcŃii. suporturile şi componentele rezistă la aceste temperaturi timp de 10-30 secunde. de curăŃare şi protecŃie şi în plus de îmbunătaŃire a umezirii. valori care coincid cu cele potrivite pentru lipirea cu aliaje Sn (40-65%)+Pb(35-60%).slab Acti.

16. 50 mil=1. Componentele SMD asigură o densitate mare de echipare a circuitelor.) arată relaŃia dintre vâscozitatea lacului şi cantitatea de diluant care trebuie adăugată. Timpul de scurgere în secunde [s] Cantitatea de solvent adăugată în ECO-BA [% greutate] Figura 6. 0201. componentele SMD având astfel performanŃe electrice superioare (acest lucru fiind valabil atât pentru compnentele passive cât şi pentru cele active). de tipul QFP (Quad Flat Pack).4. 0402.5 mm).16. Componente SMD Componentele cu montare pe suprafaŃă de tipul pasive sau active nu diferă funcŃional de componentele cu terminale pentru inserŃie (THT). componente devenite acum clasice. BGA (Ball Grid Array) sau a componentelor discrete “chip” cu dimensiuni mici de tipul 0603. Această descriere a variantelor de module SMT nu este universal acceptată.Diagrama următoare (Figura 6. Reducerea dimensiunilor este benefică nu numai pentru economisirea spaŃiului pe placa de circuit imprimat dar şi pentru reducerea elementelor parazite ale componentelor. etc. 233 . Tip IIC şi Tip IIIC. Subansamblurile SMT “complexe” din ultima categorie amintită se numesc Tip IC. Ceea ce le diferenŃiază este varianta diferită de package (încapsulare) a celor două variante. 6.27mm) a componentelor “fine pitch” (0. Diagrama de vâscozitate Complexitatea modulelor electronice SMT poate fi crescutã prin utilizarea alături de componente SMD “clasice” cu “pitch”-ul de 50 mil (1000 mils =1 inch.2.5 mm) cu număr mare de terminale sau “ultra fine pitch” (sub 0. dar este cea mai utilizată în industria electronică. în special prin dimensiunilor reduse ale acestora.

datorită dimensiunilor mici. La realizarea acestora trebuie utilizate materiale cu coeficient de dilatare compatibil cu cel al substratului pe care vor fi montate. condensatoare ceramice. CerinŃele de temperatură acoperă intervalul de la 0 la 70°C. la lipirea prin procedeul “reflow”. condensatoare (semi)reglabile. componentele SMD se monteazãă pe suprafaŃa circuitului imprimat. Dacă se pierde posibilitatea de identificare a acestora. Altă caracteristică a componentelor SMD este faptul că.a.Aşa cum s-a amintit. Crăpăturile se produc atunci când umiditatea acumulată în componentă este eliberată brusc la apariŃia şocului termic provocat de procesul de lipire. 234 . Pentru aplicaŃiile militare sunt necesare încapsulări ermetice care să poată fi utilizate în gama de temperatură -55°C ÷ +125°C. atunci de cele mai multe ori componentele nu se mai utilizează. Formele cele mai utilizate ale componentelor pasive sunt cele dreptunghiulare şi cilindrice. ş. Există desigur şi produse la care se pot utiliza componente din ambele categorii pentru a satisface anumite cerinŃe de fiabilitate impuse. având un rol decisiv în fiabilitatea produsului electronic. Această solicitare le face mai sensibile la apariŃia de crăpături datorate umidităŃii. Pentru aplicaŃiile comerciale. cerinŃele privind solderabilitatea sunt mai mari pentru componentele SMD. dar este o operaŃie mare consumatoare de timp. În ceea ce priveşte componentele passive SMD există câteva categorii importante cum ar fi: rezistoare în straturi groase sau cu peliculă metalică. alături de care se impun şi mai nou venitele condensatoare cu aluminiu. temperatura componentelor SMD în timpul lipirii fiind mai redusă. Componentele pasive SMD au fost foarte repede asimilate şi utilizate în produse deoarece ocupă pe cablajul imprimat un spaŃiu egal cu jumătate din cel necesar pentru o componentă THT. În acest caz. condensatoare electrolitice cu tantal. marcarea lor este mai dificilă. mediul ambient este mai blând şi se pot utiliza şi capsule care nu sunt ermetice. Componentele SMD sunt destinate celor două mari aplicaŃii: comerciale şi militare. Desigur. în special pentru componente discrete. inductoare. terminŃiile componentelor SMD sunt mai puŃin solicitate termic decât terminalele componetelor THT la lipirea în val. zona lipiturii asigură pe lângă contactul electric şi robusteŃea mecanică a asamblării. O altă caracteristică comună componentelor SMD este solicitarea termică sporită a lor faŃă de componentele THT în timpul procesului de lipire. fără a pătrunde prin găurile metalizate ca în tehnologia THT. rezistoare (semi)reglabile. Capsulele ermetice sunt scumpe şi se utilizează numai pentru produse cu grad înalt de fiabilitate. De aceea. Dimensiunile mici ale componentelor şi posibilităŃile limitate de identificare fac să se prefere plasarea automată a acestora. Pe de altă parte. este posibilă măsurarea lor. Acest fapt este accentuat şi de tendinŃa actuală de diminuare a utilizării fluxurilor active la asamblarea componentelor SMD.

În plus. ConstrucŃia acestor rezistoare este identică cu cea a rezistoarelor normale doar că elementul rezistiv este înlocuit cu un material conductor. Stratul de barieră de nichel are un rol deosebit în a preveni dizolvarea stratului de argint sau de aur în aliajul de lipit ca urmare a încălzirii din timpul lipirii. 1/4 W.25%) iar coeficienŃii de variaŃie cu temperatura sunt mai buni de ±25 ppm/°C. sub 1% (0. domeniul de valori uzual este cuprins între 1 şi 100 M iar puterile nominale au valorile de 1/20. numite în engleză “low ohmic”. nu spre substrat. 1/16. care este rezistorul cu valoarea nominală de zero ohmi. Familia rezistoarelor rectangulare “chip” este completată de o componentă aparte. Cele mai utilizate tipuri de rezistoare pentru montarea pe suprafaŃă sunt rezistoarele cu formă prismatică rectangulară. mai mare de 99. În partea superioară există o glazură sticloasă de pasivizare. Contactarea terminalelor se face prin intermediul unui strat de aderenŃă depus. toleranŃa acestor rezistoare fiind ceva mai mare decât a seriei standard. Rezistoarele în straturi groase se produc uzual cu toleranŃe de la 1% la 20%. respectiv “high ohmic”.5%. 1/8. În prezent se utilizează două mari categorii de rezistoare dreptunghiulare pentru montarea pe suprafaŃă: cu straturi groase (thick-film) şi cu straturi subŃiri sau cu peliculă metalică (thin film). Rezistoarele cu straturi subŃiri au toleranŃe mai mici. Rezistoarele cu straturi groase sunt realizate prin depunerea serigrafică a unei paste rezistive (în general bazată pe dioxid de ruteniu) pe un substrat plan de alumină cu puritatea de 96%. Coeficentul de variaŃie cu temperatura este de regulă cuprins între ±200 ppm/°C şi 50 ppm/°C.6%. ToleranŃa dorită se obŃine prin ajustare cu laser. care este utilizat ca jumper. spre spaŃiul liber. utilizând o pastă de Ag-Pd. La rezistoarele cu straturi subŃiri elementul rezistiv este o peliculă de aliaj (de obicei NiCr) pulverizată în vid pe un substrat izolator din alumină de înaltă puritate. Terminalele sunt reprezentate de un strat de lipire din Sn-Pb cu un procent mai mare de Pb decât aliajul eutectic. Acest strat este depus de regulă prin imersarea componentei în topitură sau soluŃie chimică. Valorile sub 1 şi peste 10 M sunt împărŃite de obicei în categorii aparte. ele se pot plasa pe faŃa inferioară a circuitului imprimat ca în cazul plăcilor SMT de tipul 2 sau 3. având valori ceva mai mari pentru valori ale rezistenŃei peste 1 M . 0. Componentele SMD au fost utilizate pe scară largă în Japonia pentru industria bunurilor de larg consum şi în SUA în industria automobilelor. preŃul lor scăzând astăzi sub preŃul componentelor THT. Masa acestor componente este de circa 10 ori mai mică dacât a componentelor similare cu terminale. Stratul pasivizat superior are un rol deosebit în disiparea căldurii şi trebuie întotdeauna să fie montat corespunzător. 1/10. Pentru aceste componente se precizează curentul nominal şi rezistenŃa maximă admisă care este în general mai mică de 50 m . rezistoare cunoscute sub numele de “chip”. 235 .

ReŃelele rezistive pentru montare pe suprafaŃă sau R-pack se utilizează pentru a înlocui un număr mare de rezistoare discrete. Pentru stabilirea valorii reistenŃei are loc o operaŃie de spiralizare realizată cu un fasciol laser. O alternativă la reŃelele rezistive în capsule SOIC o constituie. Deşi tipurile de componente pot varia de la un producător la altul. Marcarea se realizează codificat respectând în general standardele internaŃionale.Specificarea rezistoarelor tip “chip” se face prin denumirile stabilite de standardele EIA (Electronic Industries Association). componenta codificată cu 1206 are lungimea de 120 mils şi lăŃimea de 60 mils. De exemplu rezistorul cu codul 1608 în sistemul metric are lungimea de 1. Trebuie făcută observaŃia că uneori tipul componentelor “chip” se precizează în sistemul metric. dar pot fi întâlnite şi coduri specifice de firmă. Un alt avantaj imporatant pe lângă economia de spaŃiu. Fiind utilizate destul de rar. este dat de faptul că rezistoarele au toleranŃe similare. iar pentru înlăturarea eventualelor ambiguităŃi ce pot să apară. condensatoare ceramice şi cu tantal. pentru tipurile 0402. se poate generaliza că rezistoarele 0201/0402 au puteri nominale de 1/20W. acest fapt putând duce la unele confuzii. iar pentru dimensiunile mai mici ca 0603 nu. 0603.0805 şi de 2A pentru tipul 1206. 0402/0603 de 1/16W. 0805 de 1/10W. pentru rezistoarele mai mari ca 0805 valoarea nominală se marchează. 236 . mai nou apărutele arii sau matrici rezistive (resistive arrays). operaŃie identică cu cea de la rezistoarele cilindrice THT. variaŃii cu temperatura similare şi sunt practic la aceeaşi temperatură a substratului. Există însă şi rezistoare MELF cu peliculă de carbon pentru care se poate utiliza o ceramică cu puritate de 85%.8 mm. unde este prezentat modul de marcare. Mai nou au apărut variaŃii de la aceste dimensiuni în scopul integrării a cât mai multe rezistoare. De exemplu.6%). Uneori se utilizează şi denumirea Metal Electrode (Leadless) Face-bonded. Pentru rezistoarele jumper curentul nominal este de 1A. Rezistoarele MELF sunt de obicei rezistoare cu straturi subŃiri (peliculă metalică) depuse pe un corp cilindric din ceramică de tipul aluminei de înaltă puritate (99. 1206 de 1/8W şi 1210 de 1/4W. Variantele actuale sunt derivate din capsulele SOIC cu 16 sau 20 pini având o putere nominală ce variază de la 1/2W la 2W pe capsulă. Denumirile reflectă dimensiunile componentelor exprimate în sutimi de inch. În general. Alături de varianta rectangulară „chip” se utilizeazã pentru rezistoarele cu montare pe suprafaŃă şi forma cilindrică cunoscută sub denumirea de MELF (Metal Electrode Face). În varianta MELF se pot întâlni atât rezistoare cât şi diode. Rezistoarele SMD se livrează de regulă în benzi şi role (“tape and reel”) sau în vrac (bulk). este indicat ca pentru fiecare tip de componentă să fie consultat catalogul firmei producătoare.6 mm şi lăŃimea de 0. reŃelele rezistive SMD au rămas componente relativ scumpe. fiind practic echivalent cu tipul 0603 în codificarea EIA.

sau de tip „bus” cu un terminal comun tuturor rezistoarelor. Există însă şi configuraŃii speciale cum ar fi reŃele de atenuare tip „T”. după tăierea foliilor. strat peste care se realizează metalizarea finală cu Sn-Pb sau Sn. Aceste condensatoare s-au impus pentru capacitatea specifică mare obŃinută. se utilizează în cvasitotalitatea cazurilor condensatoare ceramice multistrat „chip’ cunoscute sub denumirea MLC (Multilayer Chip Capacitor). cu rol de armături. etc. Pentru contactare. fiind preferate condensatoarelor cu terminale pentru inductanŃa lor parazită mai mică.Principalele tipuri de conectare a rezistoarelor în interiorul componentei sunt cele de tip izolat-rezistoare independente.17. tăiere şi tratament termic (sinte-tizare) la circa 1200°C. Condensatoarele SMD au fost utilizate la început pentru decuplarea circuitelor logice. Depunerea de nichel previne dizolvarea stratului de argint în stratul exterior de Sn-Pb sau Sn. Forma finală „chip” se obŃine după presare. fiind plasate pe faŃa cu lipituri. fapt ce permite o mai bunã utilizare a suprafeŃei disponibile pe placa de circuit imprimat. imediat sub circuitele integrate. Figura 6. ConstrucŃia acestor condensatoare este prezentatã în figura 6. 237 . Depunerea armăturilor se realizează prin serigrafie şi este concepută astfel încât. se utiliziează ca şi în cazul rezistoarelor un strat de argint sau argint-paladiu urmat de un strat de barieră de nichel. folii aflate în stare „verde”. în funcŃie de cerinŃele de lipire. Foliile se aranjează apoi astfel încât zona terminală să alterneze. la un capăt să existe un spaŃiu de gardă. în punte. Condensatoare multistrat ceramice de tip “chip” Condensatoarele multistrat ceramice sunt construite prin stratificarea unor folii dielectrice ceramice care prezintă depuneri conductoare metalice. Condensatoarele ceramice fără terminale au fost utilizate mult înaintea apariŃiei tehnologiei montării pe suprafaŃă.17. Pentru varianta SMD. în montaje din radiofrecvenŃă.

Ceramica de tip II cu codificarea X7R. VariaŃia capacităŃii în acest interval este neliniară şi în plus depinde de tensiunea şi de frecvenŃa de lucru. 238 . CapacităŃile nominale ale acestora variază de la 0. Condensatoarele realizate cu ceramica Z5U au variaŃii mari ale capacităŃii sub influenŃa factorilor de mediu sau a solicitărilor electrice ce apar în timpul funcŃionării. În aplicaŃii unde este necesar să utilizăm o capacitate mai mare. Cel mai utilizat dielectric de tip I pentru condensatoarele SMD este cel codificat COG (sau NP0). al duratei impulsurilor.47 pF la 47 nF iar dimensiunile capsulei de la 0201 la 2225 (cod EIA).Materialele ceramice de tip I sau II fiind cele mai utilizate la fabricarea condesatoarelor. Pierderile acestor condensatoare exprimate prin tangenta unghiului de pierderi pot ajunge până la 5%. ceea ce le recomandă pentru decuplarea circuitelor logice. ceea ce înseamnă o abatere relativă a capacităŃii de ±0. Cele mai întâlnite materiale dielectrice de tip II sunt X7R. aceste condensatoare au o inductanŃă parazită serie (ESL) şi o rezistenŃă serie (ESR) cu valori reduse. detemină şi modul de utilizare în circuit: condensatoare cu rol de control (al frecvenŃei. Aceste condensatoare prezintă de asemenea pierderi foarte mici (tgδ<10-³) şi independente de frecvenŃă. şi sunt utilizate în special în aplicaŃii de tip decuplare a circuitelor integrate. concentrată într-un volum mai mic. Condensatoarele realizate cu ceramică Y5V sunt de uz general având un domeniu ceva mai îngust de temperatură decât condensatoarele X7R. Aceste condensatoare se situează între condensatoarele realizate cu X7R şi Y5V în ceea ce priveşte stabilitatea şi capacitatea specifică. iar stabilitatea acesteia cu temperatura este mai puŃin imporatantă se utilizează condensatoarele de tip II. dimensiune şi preŃ. Y5V şi Z5U. Ceramica de tip II cu indicativul Z5U este numită „de uz general” şi este destinată utilizării într-un domeniu limitat de temperatură unde dimensiunile mici şi costul sunt factori esenŃiali.) respectiv condensatoare de filtrare/ decuplare. fiind un compromis între stabilitate.3% între -55°C şi +125°C. VariaŃia capacităŃii cu temperatura pentru condensatoarele COG este de ±30ppm/°C. etc. Condensatoarele Y5V prezintă cea mai mare capacitate specifică dintre toate condensatoarele ceramice multistrat. Pentru aplicaŃii unde se cere o bună stabilitate într-un domeniu extins de temperatură se utilizează condensatoarele cu delectric ceramic de tip I. De asemenea. Abaterea relativă a capacităŃii cu temperatura este cuprinsă în intervalul de ±15% între -55°C ÷ +125°C. termenul fiind inclus între ghilimele deoarece stabilitatea se raportează la alte variante de ceramică de tip II. VariaŃia cu temperatura este foarte mare fiind cuprinsă între +22% şi -88% în domeniul temperaturilor de lucru care sunt cuprinse între -30°C şi +85°C. mai este denumită şi „stabilă” cu temperatura.

Condensatoarele tip I pot avea culorile: gri. Există şi varianta de livrare „în vrac” într-o cutie (casetă) care se poate ataşa la maşina de plantare automată. ConstrucŃia cea mai convenabilă a fost cea cu folii metalizate. cea de-a doua literă exprimă cifrele semnificative ale valorii capacităŃii. CapacităŃile condensatoarelor tip II variază de la 100pF la 4. condensatoarele având înălŃime dublă faŃă de cea a rezistoarelor.a. violet. În ceea ce priveşte identificarea tipului condensatoarelor SMD ceramice multistrat. de joasă sau medie tensiune. Aceste crăpături pot fi cauzate de suprasolicitare termică (la lipirea în val) sau suprasolicitare mecanică. în special cele produse de firme importante. alb. de la 1nF la 22 mF pentru Y5V şi de la 10 pF la 4. În ultimul timp. fiecare firmă putând produce condensatoare cu domenii de valori şi dimensiuni diferite. condensatoarele multistrat. În varianta pentru montare pe suprafaŃă au fost realizate şi condensatoare cu folii plastice dielectrice („film capacitors”). Condensatoarele ceramice sunt livrate în benzi (role).7 µF pentru X7R. care nu sunt marcate. Prima literă. V pentru Vishay Vitramon. fie unui aliaj de lipit distribuit neuniform sau în exces. J5 reprezintă un condensator având un producător neprecizat cu valoarea de 2. care este de regulă culoarea dielectricului. iar cifra reprezintă codul multiplicatorului adică puterea (exponentul) lui 10 necesar pentru a exprima capacitatea în picofarazi. Condensatoarele cu folie în varianta SMD sunt condensatoare de uz general. Codul conŃine una sau două litere şi o cifră. dar pot prezenta în timp crăpături. domeniu în care abaterea relativă maximă a capacităŃii este cuprinsă între +22% şi -56%. ÎnălŃimea diferită a condensatoarelor face ca pastilele de lipire să fie diferite pentru condensatoare şi rezistoare. se poate folosi ca indiciu culoarea corpului lor. 239 .2·105 pF adică 220 nF iar un condensator marcat KA3 este un condensator produs de firma Kemet cu valoarea de 1 nF (1. iar dintre diversele materiale posibile cel mai utilizat este poliesterul sau polietilentereftalatul cunoscut sub denumirea comercialã de mylar. chiar dacă au aceleaşi dimensiuni plane. Desigur aceste valori trebuie luate cu titlu informativ. K pentru Kemet.0·10³ pF). cea mai des utilizată este banda de 8 mm. Solicitările mecanice se pot detora fie lipirii defectuoase. unde sunt cerinŃe deosebite privind miniaturizarea. Există însă deosebiri în ceea ce priveşte înălŃimea acestor componente. Dimensiunile plane ale condensatoarelor ceramice tip „chip” sunt aceleaşi cu cele ale rezistoarelor. maro-roşiatic iar cele de tip I maro-roşiatic sau maro închis.). De exemplu. se marchează printr-o inscripŃionare cu laser. care se utilizează în aplicaŃii de curent alternativ sau continuu. care poate lipsi. Condensatoarele multistrat ceramice sunt componente destul de fiabile. este codul producătorului (de exemplu A pentru AVX.Domeniul de temperatură pentru condensatoarele multistrat ceramice Z5U este cuprins între +10°C şi +85°C. în special în zona terminalelor.7 µF pentru Z5U. ş.

Corpul condensatoarelor mulate prezintă o teşitură ca o indicaŃie a polarităŃii. Este de remarcat că unele firme produc condensatoare cu tantal de mici dimensiuni. ±5% pe întregul interval al temperaturilor de lucru. telecomunicaŃii şi în domeniul aplicaŃiilor industriale de conversie a energiei. existând şi condensatoare cu limita maximă de temperatură de +125°C. asemănătoare condensatoarelor ceramice. armăturile fiind straturi metalice subŃiri care se evaporă local în cazul apariŃiei unei străpungeri. 240 . ConstrucŃia condensatoarelor este similară cu cea a condensatoarelor electrolitice cu tantal în varianta THT. compatibile cu maşinile de plasare automată. Capacitatea conensatoarelor cu mylar variază considerabil cu temperatura. Este posibil să se realizeze şi ovariantă protejată prin turnare în răşină. rezultând în final o formă tip „chip”. Dimensiunile condensatoarelor se aleg astfel încât să corespundă unor dimensiuni mici. rezistent la temperaturi ridicate. fiind construit în jurul electrodului anodic din tantal sinterizat. Acest tip de condensatoare se realizează de regulă pentru tensiuni nominale mici (< 10V). dar diferenŃa de dimensiuni faŃă de varianta mulată în plastic este evidentă. Datorită structurii lor multistrat inductanŃa parazită şi rezistenŃa echivalentă serie a lor are valori mici. în varianta „chip”. Condensatoarele de acest tip (condensatoare mulate „Molded Capacitors”) mai sunt numite tip cărămidă („brick”). este varianta cu corp de plastic mulat cu terminalele îndoite sub corpul componentei. Dimensiunile şi codificarea acestor condensatoare sunt valori exprimate în inch. fiind de cca. ConstrucŃia condensatoarelor se bazează pe o structură stratificată (multistrat) neprotejată de folii de mylar metalizat. Marcarea polarităŃii la aceste condensatoare se face cu o bandă colorată. Condensatoarele electrolitice cu tantal în varianta SMD se utilizează atunci când în aplicaŃii se doreşte o capacitate mare şi stabilă.1 la 100 µF iar tensiunea nominală de la 4 la 100 Vcc. Condensatoarele cu folii metalizate prezintă proprietatea de autoregenerare. Prin elasticitatea corpului lor sunt compatibile cu multe tipuri de materiale utilizate la realizarea circuitelor imprimate. Există două clase de valori numite standard şi exstinsă. de regulă cu codurile 0603 şi 0805. Pentru a asigura polaritatea corectă se preferă varianta în role cu bandă. fiind astfel componente foarte fiabile. Aceste condensatoare sunt compatibile cu procesul tehnologic reflow.AplicaŃii tipice sunt în domeniul aplicaŃiilor auto. dimensiunile uzuale fiind de 8 şi 12 mm. interval care este în general cuprins între -55°C şi +100°C. Capacitatea condensatoarelor cu tantal variază de la 0. în fiecare clasă fiind patru dimensiuni ale capsulei codificată cu literele de la A la D. Condensatoarele cu tantal pot fi livrate în formă „vrac” în tăvi şi în role cu bandă. Varianta constructivă care s-a impus în practică.

având corpul orizontal. a) Procesul tehnologic începe cu o curăŃire a plachetelor de siliciu puternic dopat n. Condensatoarele electrolitice cu aluminiu se pot utiliza în circuite de alimentare sau în alte circuite cu solicitare în impulsuri. 1 x 1 mm2. el nu permite impurificarea siliciului pe care îl acoperă. Marcajul cu bandă colorată pe corpul condensatorului.2 µm grosime. asemănătoare tipului cu tantal mulat. indică terminalul anodic. de la 0. Condensatoarele electrolitice cu aluminiu se utilizează însă acolo unde nu este posibilă utilizarea condensatoarelor cu tantal.1 . Aceasta este o substanŃă organică. Dacă solubilitatea fotorezistului creşte în urma expunerii la lumină.0.25 mm.47 µF la 1000 µF iar tensiunea nominală de la 6. în funcŃie de diametral plachetei se realizează simultan 1000 . sunt disponibile şi condensatoare electrolitice cu aluminiu. care în final se încapsulează în material plastic. În zonele unde vor fi realizate joncŃiuni trebuie înlăturat oxidul de siliciu şi pentru aceasta se foloseşte procedeul fotografului (fotolitografiei). 241 . c) Se oxidează placheta la suprafaŃă. în care sub influenŃa luminii cu o anume compoziŃie spectrală se produc anumite modificări fizice sau chimice. Există două variante constructive mai importante: tip cărămidă. SuprafaŃa ocupată pe o plachetă de un tranzistor este de cca. acesta este numit pozitiv. întrucât. 6. De asemenea.3.4.3 la 100 Vcc. un strat de siliciu slab dopat n. Bobina impregnată în electrolit este apoi încapsulată într-un tub de aluminiu. Ele au dimensiuni ceva mai mari decât condensatoarele electrolitice cu tantal. şi tipul cu placă de bază. având o grosime de cca. b) Se realizează. 10 µm. cu o grosime de cca. parametrii electrici cum ar fi: variaŃia cu temparatura şi curentul de fugă sunt inferiori condensatoarelor cu tantal. prin creştere epitaxială. Aceasta se realizează prin oxidarea plachetei în atmosferă de vapori de apă supraîncălziŃi (eventual oxigen) sau prin evaporarea în vid a monoxidului de siliciu. ConstrucŃia variantei cu corp vertical este similară. în acest caz tubul de aluminiu ce conŃine condensatorul propriu-zis se ataşează unei plăci de bază de plastic.2500 bucăŃi care se separă în final. Oxidul de siliciu va servi pe parcursul procesului tehnologic drept ecran. d) Se realizează depunerea unui strat de fotorezist. cu rol în susŃinerea terminalelor şi în fixarea pe placa de circuit imprimat. la aceleaşi capacităŃi şi tensiuni nominale. Condensatorul este realizat prin rularea (bobinarea) a două foi de hârtie ca izolator.18. 0. cu corpul vertical. Capacitatea nominală a condensatoarelor electrolitice cu aluminiu variază în funcŃie de dimensiune. În caz contrar este numit negativ. Tehnologia de fabricaŃie a tranzistoarelor Etapele procesului tehnologic de realizare a tranzistoarelor sunt reprezentate succint în cele ce urmează şi în figura 6.În varianta SMD. 1 . formându-se un strat de SiO2 de cca.

j) Se acoperă cu un strat de aluminiu peste toată placheta. Placheta de siliciu este apoi zgâriată cu un vârf de diamant şi prin presare pe un suport elastic se fisurează. corespunzătoare zonelor în care se realizează emitorii. Tranzistoarele cu efect de câmp (FET . realizându-se ferestre în stratul de oxid. g) Se oxidează din nou şi prin tehnica fotogravurii se execută noi ferestre în stratul de oxid cu dimensiuni mai mici. astfel încât pastilele (cipurile) necorespunzătoare să fie eliminate înaintea încapsulării. Ultimele operaŃii sunt încapsularea şi marcarea. Se fixează conexiunile la terminale . Folosind procedeul de fotogravură se îndepărtează aluminiul din zonele de prisos. de regulă prin depunere în vid.realizate cu fir de aluminiu sau aur foarte subŃire. Pe faŃa cealaltă a pastilei aceasta se subŃiază (corodare) până la o grosime de 100 µm. h) Se execută o nouă dopare realizându-se emitorul (dopare puternică tip n). – tranzistoare cu grilă (poartă) izolată cu un strat de oxid de siliciu (MOS-FET) care sunt cu mult mai utilizate.colector. în acest fel se obŃin joncŃiunile p-n ce corespund joncŃiunilor bază . În zonele luminate fotorezistul poate fi apoi dizolvat chimic. 242 . două difuzii şi trei operaŃii de fotogravură.joncŃiune (J-FET). în concluzie. separându-se aşchiile (chipurile) care conŃin fiecare câte un tranzistor. prin dizolvare.Field Effect Tranzistor) au o structură mai simplă decât cele bipolare. i) Se oxidează din nou siliciul şi prin tehnica fotogravului se execută ferestrele corespunzătoare pentru baze şi emitor. e) Urmează corodarea oxidului de siliciu cu acid fluorhidric. Adâncimea de pătrundere este redusă. f) Se realizează impurificarea cu atomi acceptori. k) Se execută operaŃii de control a parametrilor electrici. Procesul tehnologic cuprinde. se formează cu această ocazie joncŃiunile emitor . iar în zonele opace ale fotoşablonului fotorezistul rămâne. Se înlătură apoi fotorezistul rămas. Ele se realizează în două variante: – tranzistoare cu grilă . rămânând numai contactele pentru bază şi emitor.bază. În dreptul ferestrelor se obŃin zone cu conducŃia de tip p.Se face apoi expunerea fotorezistului la lumină (bogată în radiaŃie ultravioletă) prin intermediul unui fotoşablon (fotomască).

Tehnologia de fabricare a tranzistoarelor.B n n° f) n° a) 100-200µm n n° b) 10 µm n n° g) P SiO2 n n° c) UV fotoşablon fotoreyist SiO2 n° n° h) Al SiO2 n n° j) E B SiO2 n n° d) n n° e) n n° k) C Figura 6. 243 .18.

Tehnologia cuprinde aceleaşi operaŃii ca şi la tranzistoarele bipolare. care primesc şi livrează cu o gamă continuă de valori. PotenŃialul grilei controlează deci conductivitatea cristalului semiconductor . drenă şi realizarea grilei). respectiv frecvenŃe de lucru ridicate. electronii din zona ei sunt respinşi şi golurile din zona sursei atrase. Tehnologia circuitelor integrate Circuitul integrat reprezintă un ansamblu de elemente pasive şi active de circuit. interconectate între ele.4. realizate în tehnologia planară. Se folosesc la prelucrarea semnalelor ce au fost codificate binar. Dacă grila este nealimentată între sursă şi drenă nu circulă curent. având la ora actuală un cost relativ redus şi viteze de comutaŃie. ceea ce face ca între grilă şi drenă să apară un canal conductor. – circuite integrate digitale. Această familie tehnologică. clasificare prezentată în tabelul 6. O primă clasificare a circuitelor integrate se face după modul de funcŃionare în: – circuite integrate analogice. realizate prin aceleaşi procedee tehnologice.funcŃionarea este asemănătoare cu acea a unei triode. fiind însă necesare doar o difuzie (sau implantare ionică) şi două operaŃii de fotogravură (una pentru realizarea joncŃiunilor şi una pentru asigurarea contactelor la sursă. La polarizarea negativă a grilei. Actualmente există mai multe familii tehnologice de circuite integrate. cu funcŃionalităŃi diferite. Ca dezavantaje se menŃionează gradul redus de integrare şi consumul relativ mare de energie în funcŃiune. a fost istoric prima dezvoltată. Din punctul de vedere al procesului tehnologic se observă că pentru realizare este suficientă o singură dopare (de tip p puternic). care primesc şi livrează semnale cu numai două valori (0 şi 5 V) notate convenŃional 0 şi 1.4. Se execută circuite integrate logice şi analogice. Se folosesc în special la amplificarea semnalelor precum şi la prelucrarea lor. O altă clasificare se face după gradul de integrare. având o funcŃionalitate distinctă. 244 . de aceea aceste tranzistoare sunt mai simple. Cele mai importante familii tehnologice sunt: – Circuitele integrate bipolare . 6.2. Procedeele tehnologice folosite în fabricarea circuitelor integrate au cunoscut o continuă perfecŃionare. tranzistoarele fiind bipolare. Circuitele integrate MOS (Metal Oxid Semiconductor) sunt realizate în tehnologia planară şi au drept constituent de bază tranzistoarele cu efect de câmp. reprezentat de numărul de componente integrate într-un singur chip. O familie tehnologică este reprezentată de un grup de produse.FuncŃionarea tranzistorului se bazează pe efectul câmpului electric stabilit de potenŃialul grilei. realizate într-o pastilă de semiconductor (chip). care foloseşte aceleaşi tehnologii cu tranzistoarele bipolare.

consumă o putere foarte mică şi au un timp de comutaŃie foarte mic.) 100 -1000 Circuite integrate pe scară largă (L.100 Circuite integrate pe scară medie (M.2.I. Acest tip de circuite integrate permit un grad foarte mare de integrare.) 1 . stabilizatoare multiplicatoare Convertoare analog Numerice numeric/analogice Circuite integrate standard (S.I. Drept suport este folosit un material izolant (de exemplu safirul denumirea fiind în acest caz MOS . Microprocesoare 8 bit Circuite integrate pe scară Microprocesoare foarte largă (VL.) > 100 000 InterfeŃe Calculatoare Există mai multe variante. dar au un cost ridicat şi o tehnologie mai pretenŃioasă. n-MOS (conducŃie de tip p-n) şi C-MOS (folosind în acelaşi circuit tranzistoare complementare p şi n).) 1000 – 10 000 Numărătoare memorii 256 bit Memorii. 245 .Aceste circuite integrate sunt digitale şi permit un grad ridicat de integrare. un cost redus şi un consum de energie în funcŃiune foarte mic. largă (U. circuitul integrat fiind realizat într-un strat subŃire de siliciu depus epitaxial pe suport.L.S. care depind de tipul tranzistoarelor folosite anume p-MOS.) 10 000 .I. el/chip digitale Circuite logice basculante Exemple analogice Amplificatoare operaŃionale. Tabelul 6. Gradul de integrare a circuitelor electronice Categoria Nr.S.S. Ca dezavantaje se pot menŃiona o viteză medie de comutaŃie.f.100 16 bit calculatoare 000 Circuite integrate pe scară f.SOS “Silicon On Sapphire”).I.S. putere mică la ieşire şi faptul că nu sunt potrivite pentru utilizări analogice. Circuitele integrate MOS pe substrat izolant sunt realizate de asemenea în tehnologia planară. au o fabricaŃie simplă.I.S.

0 63.0 30. se deosebesc de metoda de prelucrare electrotermice: prin scântei electrice. spre exemplu deosebirea între o suprafaŃă lustruită electric faŃă de una lustruită mecanic constă în lipsa stratului subŃire ecruisat. topirea şi împroşcarea sub formă de picături. precizia prelucrării.1 B. înălŃimile. reproducerea (formare).5 11.0 15. fără transformări prealabile ale ei într-o altă formă de energie. calitatea suprafeŃei. De asemenea. cum şi prin evaporarea parŃială a anodului în zona de lucru. decaparea şi rectificarea. emise periodic printr-un dielectric. Electrotehnologia este bazată pe folosirea energiei electrice transformată în energie termică sau chimică. depunerea. între doi electrozi (anodul fiind piesa. transportul. Scânteia este obŃinută prin încărcarea bateriei de condensatoare la 20..5. se constată o netezire a profilului microasperităŃilor. Prelucrarea prin metode electrotermice constă în erodarea metalelor ca urmare a descărcărilor electrice prin scântei. Astfel. maxime fiind date în tabelul 6. Indicii tehnologiei şi procesului de prelucrare prin eroziune sunt: productivitatea dislocării de material. b) electrotermice (electrocorozive): electroeroziunea şi electroîncărcarea. Prelucrările electrice se clasifică astfel: a) electrochimice. după care se micşorează distanŃa între electrozi până la producerea descărcării.0 10.0 0. Procese tehnologice neconvenŃionale Metodele electrice de prelucrări neconvenŃionale sunt acelea prin care distrugerea sau îndepărtarea materialului.56 0..0 20.74 2. ÎnălŃimea asperităŃilor la lustruirea electrochimică Starea suprafeŃei IniŃială După lustruire ÎnălŃimea maximă a asperităŃilor [µm] 6. A. manifestându-se prin ruperea. Procesele termice şi dinamice produse prezintă un caracter de explozie. Tabelul 6.250 V. iar catodul fiind scula) ce se găsesc sub tensiune continuă sau alternativă.3. c) electromecanice. anodomecanică şi prin rezistenŃă electrică.6.7 8.6 10. loveşte anodul.0 158.3. modificarea formei şi transformarea structurală se produc sub influenŃa energiei electrice introdusă direct în zona de prelucrare.68 0.9 95. 246 . prin impulsuri.3 9. Fluxul de electroni ce se deplasează cu viteza mare de la catod. Cele mai răspândite metode electrochimice sunt: lustruirea. Prelucrarea electrochimică se bazează pe fenomenele chimice produse la trecerea curentului pe suprafaŃa unor electrozi scufundaŃi în electrolit. FuncŃie de schemele de lucru folosite şi de modul de alimentare cu energie electrică. în scopul acŃiunii directe asupra obiectului supus prelucrării.

perfora şi rectifica piese foarte dure.3 ori. productivitatea muncii crescând de 2. uneori aproape imposibil de prelucrat prin metode clasice. Ti. În cazul prelucrării găurilor se folosesc maşini cu ultrasunete de la 60 W la 2000 W. pietre preŃioase.. prelucrarea bilelor pentru rulmenŃi. Metoda se foloseşte la prelucrarea metalelor şi aliajelor greu prelucrabile. Netezirea electromecanică constă în aceea că asperităŃile de pe suprafaŃa piesei. D. Avantajele prelucrării constă în creşterea rezistenŃei suprafeŃei prelucrare la oboseală (cu 15. se deformează şi se netezesc sub presiunea sculei. precizie mare. Nu apar tensiuni remanente în piesa de prelucrat. Co. bune sau rele conducătoare de electricitate. Constă în aducerea curentului la muchea cuŃitului.) Pentru aşchierea electromecanică se folosesc strunguri de orice fel..02. În cazul rectificării şi şlefuirii cu ultrasunete se obŃine o îmbunătăŃire substanŃială a calităŃii suprafeŃelor. care prezintă avantajele: se pot executa găuri de orice profil. care se separă sub formă de aşchii. Abrazivele folosite sunt: carbura de bor. uşurează aşchierea.2. La aşchiere se deformează în mod special stratul superficial. putându-se concentra o mare cantitate de căldură. De regulă se lucrează la viteza de 100 m/min. Procesul de lucru este analog strunjirii obişnuite. la coroziune (cu 25%). – încălzirea locală în timpul aşchierii.. iar netezirea foloseşte ultima metodă de încălzire.20%).a.. Prelucrarea prin ultrasunete.. puternic încălzite. iar diametrul piesei se reduce cu 0. metale dure. cu suficientă rigiditate şi precizie. se pot prelucra materiale dure şi fragile. Prelucrarea electromecanică În timpul prelucrării prin aşchiere electromecanică se produce o mare cantitate de căldură datorită deformării metalului şi frecării. durificarea acesteia ş. este posibilă reglarea precisă a adâncimii găurii.. suprafeŃele găurilor sunt lustruite. dată de relaŃia: Q = 0. eboşarea lingourilor.. carbura de siliciu neagră şi alumina. Se foloseşte pentru ascuŃirea cuŃitelor..24 I2 ⋅ R ⋅ t.0.30% mai mare faŃă de cea iniŃială. Din aceste motive s-au căutat metode artificiale de încălzire a stratului superficial prin: – căldura rămasă la operaŃiile precedente.C. Prin posibilitatea pe care o creează ultrasunetele de a debita. Din cauza adâncimii mari de încălzire primele două metode sunt indicate pentru operaŃii de degroşare. Se obŃine o durificare a suprafeŃei cu 20.03 mm. În acelaşi timp concentrarea de căldură în stratul superficial măreşte proprietăŃile plastice ale metalului. 247 . din care cauză mare parte din căldura dezvoltată se îndepărtează cu aşchia. – încălzirea totală a pieselor înainte de prelucrare. rezultând o densitate de curent la contactul cuŃit-piesă de 120 A/mm2. (6. Şlefuirea se aplică cu randament maxim la prelucrarea materialelor casante. se pot întrebuinŃa pe scară largă materiale noi.

100 µsec şi frecvenŃa între 50. în mare parte. Îndepărtarea materialului de pe suprafaŃa piesei care se prelucrează se datorează ciocnirii acesteia cu un fascicol de electroni acceleraŃi în vid. care nu sunt posibile prin procedeele clasice..Prelucrarea cu fascicol de electroni. Pentru accelerarea electronilor se folosesc tunuri electronice de diverse tipuri. fenomenul se poate folosi la sudarea pieselor cu dimensiuni mici.3) ρ în care: U este tensiunea de accelerare a electronilor. putându-se astfel prelucra piese de grosimi foarte mici. în g/cm3. 248 . ρ – densitatea materialului care se prelucrează. în energie termică. plasate între piesă şi lentila de concentrare a electronilor. posibilitatea executării unor microprelucrări.. Toate tehnologiile neconvenŃionale se aplică atunci când tehnologiile clasice nu permit obŃinerea unor productivităşi sau condiŃii calitative acceptabile. în kV. prelucrarea realizându-se în vid. Dacă se ajunge numai în faza de topire a metalului. găuri în cristalele de cuarŃ. Dacă fascicolul de electroni acŃionează timp îndelungat asupra piesei are loc încălzirea acesteia.2 ⋅10 [mm] (6. Fascicolul de electroni este dirijat pe suprafaŃa piesei cu ajutorul unor sisteme de deviere magnetice. în piese de molibden şi ferite. Energia de mişcare a electronilor se transformă. pentru industria de ceasornicărie. Prelucrarea metalelor nu depinde de proprietăŃile lor mecanice ci de conductibilitate termică şi căldura de topire. Adâncimea de pătrundere se calculează cu relaŃia: 2 −2 U h = 2.. Pentru a evita fenomenul. Cu ajutorul fascicolului de electroni se pot prelucra găuri în rubin.10000 Hz. se folosesc impulsuri cu o durată de 0. nu apar forŃe de aşchiere. există posibilitatea protejării de impurităŃi a locului de prelucrat. care contribuie la topirea şi vaporizarea materialului de prelucrat..1. iar în cazul în care se ajunge la faza de vaporizare are loc îndepărtarea de material. filiere etc. Printre avantajele acestei metode sunt: posibilitatea prelucrării oricărui material metalic sau mineral.

Ce tipuri de rezistenŃe se folosesc în tehnologia SMD? 37. Care sunt caracteristicile tehnice ale rezistoarelor în straturi groase? 249 . ClasificaŃi tipurile de lipituri.Pe baza noŃiunilor tehnice prezentate în capitolul „Modernizarea proceselor tehnologice” şi pentru a verifica temeinicia cunoştiinŃelor studiate vă rog să răspundeŃi la următoarele întrebări: 1. Care sunt etapele procesului tehnologic de lipire cu val? 28. Care sunt etapele prelucrării unei piese pe o MUCN? 12. În ce constă tehnologia SMT? 17. Unde se utilizează modulele SMT? 23. Ce componente SMD cunoaşteŃi? 36. Care sunt caracteristicile tehnice ale rezistoarelor în straturi subŃiri? 38. Ce rol are lacul de acoperire a modulelor SMT? 35. DefiniŃi o linie tehnologică automată. Ce fenomen asigură calitatea unei lipiri? 27. DefiniŃi o maşină unealtă cu comandă numerică. 9. Cum pot fi comandate maşinile unelte? 4. Care sunt elementele de bază ale tehnologiei SMT? 22. Ce adausuri îmbunătăŃesc calitatea lipirii? 32. Ce adausuri înrăutăŃesc calitatea lipirii? 33. DefiniŃi o celulă de fabricaŃie. ClasificaŃi modulele SMT. Care sunt etapele programării unei MUCN? 13. 8. Ce este un “cablaj brut”? 24. Ce avantaje aduce utilizarea MUCN? 15. ClasificaŃi maşinile unelte după natura operaŃiilor tehnologice?. Ce aliaje de lipit cunoaşteŃi? 29. Ce comenzi transmit traductoarele la MUCN? 7. Care este schema bloc a unei MUCN? 6. 3. Ce înŃelegeŃi prin procesul tehnologic de lipire? 25. Ce rol are echipamentul de comandă a unei MUCN? 14. Ce este o componentă SMD? 19. ClasificaŃi maşinile unelte după gradul de automatizare. Ce rol au fluxurile de lipire? 31. Ce rol are decaparea? 34. În ce constă tehnologia THT? 18. 26. Ce variante de compunere a celulelor de fabricŃie sunt posibile? 11. 10. 5. DefiniŃi un centru de prelucrare. Ce maşini compun o linie de producŃie SMT? 21. Ce dezavantaje implică utilizarea MUCN? 16. 20. 2. Ce procese fizice au loc în timpul lipirii? 30.

42. 60. 41. 52. DefiniŃi o electrotehnologie. 59. 48. 53. 51.39. 56. 49. Ce tehnologii de fabricare a circuitelor MOS cunoaşteŃi? ClasificaŃi tehnologiile electrice neconvenŃionale. 43. 46. 45. 47. 57. 54. 58. 50. 55. 44. 40. ClasificaŃi circuitele integrate după gradul de integrare. Ce tehnologii electrochimice cunoaşteŃi? Ce tehnologii electrotermice cunoaşteŃi? Ce tehnologii electromecanice cunoaşteŃi? În ce constă o prelucrare cu ultrasunete? Ce avanatje prezintă tehnologiile de prelucrare cu ultrasunete? Unde se folosesc tehnologiile de prelucrare cu ultrasunete? În ce constă o prelucrare cu fascicol de electroni? Ce avantaje prezintă tehnologiile de prelucrare cu fascicol de electroni? Unde se folosesc tehnologiile de prelucrare cu fascicol de electroni? 250 . Care sunt caracteristicile tehnice ale rezistoarelor MELF? Care sunt caracteristicile tehnice ale reŃelelor rezistive SOIC? Ce tipuri de condensatoare se folosesc în tehnologia SMD? Ce tipuri de condensatoare ceramice cunoaşteŃi? Care sunt caracteristicile tehnice ale condensatoarelor MLC? Ce înŃelegeŃi prin procesul reflow? Ce tip de tranzistoare se utilizează în tehnologia SMT? Care sunt etapele procesului tehnologic de fabricare a tranzistoarelor? ClasificaŃi circuitele integrate după modul de funcŃionare.

”Materiale pentru electronică”.I. Ed.. ICPE. LITO IPTVT. Ed.II. “Circuite integrate analogice”. Tg. Îndrumător de laborator”. Popescu M.I. Ed..I. vol.vol. 1992. 8.. Sibiu 2007. Printech. Alma Mater. Ed.. Anghel F. 1985.O. Popescu L. 2007. Ed.vol. Popescu L. Alma Mater. 1998 7. Popescu M. Andea P. 251 .. Gherman Z. Bucureşti. Ed. 9.. Îndrumător de laborator”. 2007. 11. Alma Mater. MatrixRom. Panaite V. 12. Sibiu 2008. “Materiale Electrotehnice”. Mures.. Truşcă V. Popescu L.. Alma Mater. Alma Mater.. 4.. 1996.Bibliografie 1.II. Ed.“Tehnologia fabricării aparatelor electrice“. ”InstalaŃii şi echipamente electrice”. 1999. Universitatea “Petru Maior”. EPB. curs. 2. 3.”Calitatea produselor şi fiabilitate”. 2006. 2004 6.”Tehnologia de fabricaŃie a aparatelor electrice”. 2007... ”Tehnologii electromecanice”. ”Echipamentelor electrice”. Popescu L. 5. Ed. II. Drăgulinescu M.. Buc. Popescu L. Manea A.. “Materiale Electrotehnice.. „Tehnologia electrotehnică”. MatrixRom. ”Echipamente electrice. Ed. Anghel F. 10. Popescu M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful