scrinia slavonica 4 (2004), 15-106.

15

Od antike do ranog novovjekovlja
Hrvoje Gra~anin
(Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb)

SVIJET ANTI^KE @ENE U DVA JU@NOPANONSKA POKRAJINSKA SREDI[TA, SISCIJI I SIRMIJU
UDK 930.85(497.5)’’.../05’’ Izvorni znanstveni èlanak Primljeno: ožujak 2004. Autor na temelju epigrafskoga materijala razmatra ulogu žene i ženskih božanstava u životu dva rimska južnopanonska pokrajinska središta, daje pregled graðe, rasvjetljuje kontekst u kojemu se žene i ženska božanstva spominju, te analizira podatke o njima. Kljuène rijeèi: Panonija, Siscija, Sirmij, epigrafska graða, žene, ženska božanstva

Uvod Siscija i Sirmij spadaju u red najvažnijih antièkih panonskih gradova.1 Svoj uspon zahvaljuju prvenstveno povoljnome položaju: Siscija je bila smještena na utoku Kupe u Savu, a Sirmij uz lijevu obalu Save. Prostor buduæe rimske naseobine Siscije dospio je pod rimsku vlast za Oktavijanove vojne 35.-33. g. pr. Kr., dok je oblast Sirmija osvojena tijekom Tiberijevih pohoda u Panoniji 13.-9. g. pr. Kr. Pacifikacija je izvršena poslije slamanja velikog ustanka 6.-9. g. p. Kr.2 Uspostavom pokrajinskog ureðenja domaæe je stanovništvo bilo organizirano u administrativne jedinice poznate pod nazivom civitates peregrinae: šire je podruèje Siscije tako ustrojeno u civitas Colapianorum, a Sirmija u civitas Sirmiensium et Amantinorum.3 Vladavina
1 O povijesti Siscije usp. Mócsy 1959., 24 - 26, Barkóczi 1964., 259 - 261, Šašel 1974., 702 - 741, Póczy 1980., 268, Nenadiæ 1986/7., 71102, Hoti 1992., 133 - 163, Loliæ 2003., 131 - 152. O povijesti Sirmija usp. Fluß 1927., 351 - 353, Mócsy 1959., 76 - 78, Barkóczi 1964., 284 - 285, Mirkoviæ 1971., Póczy 1980., 267 - 268. 2 O osvajanju podunavskoga podruèja usp. Mócsy 1974., 31 - 52. 3 Za domaæe stanovništvo i naselja u Panoniji usp. Mócsy 1974., 53 - 79, Fitz 1980b, 141 - 159.

16

Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene ...

dinastije Flavijevaca (69.-96. g.) bila je iznimno znaèajna za povijest Siscije i Sirmija. U sklopu flavijevskih preuredbi kojima su pokrajinskim trgovaèkim središtima dodjeljivana kolonijska prava da bi se potaknulo gospodarsko buðenje nerazvijenijih dijelova Rimskoga Carstva, i Siscija i Sirmij bili su uzdignuti na položaj rimske kolonije. Oba su grada uvrštena u tribus Quirina i pridodan im je gentilicij carske obitelji (colonia Flavia Siscia, colonia Flavia Sirmium). Odmah je zapoèeo pojaèani dotok stanovništva u kolonije: uz veterane prispjeli su i drugi Italici, trgovci i graðanske osobe, kao i istoènjaci, ovi posljednji osobito od doba cara Lucija Septimija Severa (193.211.).4 Valja istaknuti da je kolonijski status Siscije doživio još dvaput odreðene dopune koje, nažalost, nisu pobliže poznate. Bilo je to za Hadrijana (117.-138.) ili možda Antonina Pija (138.-161.) što se zakljuèuje prema imenu Aelia koji je zasvjedoèen za Sisciju u jednome natpisu i za Septimija Severa (colonia Septimia Siscia Augusta).5 U upravnoj podjeli Panonije za Trajana (96.-117.) Siscija je pripala Gornjoj Panoniji (Panonnia Superior), a Sirmij Donjoj Panoniji (Pannonia Inferior). Tijekom konjunkturalnoga razdoblja sve do germanskih ratova u doba vladavine Marka Aurelija Antonina (161.-180.) oba su se grada razvila u cvatuæa pokrajinska središta. Burno i prevratno 3. stoljeæe donijelo je porast važnosti Sirmiju u kojemu carevi borave u prolazu ili imaju sjedište za ratova na dunavskoj granici, odakle posežu za vlašæu ili vode podrijetlo. Takvo se stanje nastavilo i u 4. stoljeæu. U upravnim preuredbama cara Dioklecijana (284.-305.) potkraj 3. stoljeæa Sirmij je postao središtem pokrajine Druge Panonije (Pannonia Secunda), a Siscija Panonije Savije (Pannonia Savia). U oba grada tada je ustanovljena pokrajinska pismohrana (tabularium provinciae) i riznica (aerarium provinciae). Siscija je bila još i kovnica za zapadni Ilirik (otvorena za cara Galijena, možda 262. g., nakon ukidanja viminacijske kovnice 257. g., a zatvorena oko 387. g.6), sjedište rudarske uprave i važna vojnostrategijska toèka. U Sirmiju je kovnica otvorena 317. g., a konaèno zatvorena 395. g., grad je bio stožer vojnoga zapovjedništva za širu oblast i od sredine 4. stoljeæa sjedište prefekta pretorija za Ilirik, prvo s prekidima, a potom stalno do sredine 5. stoljeæa kad ga je zamijenila Tesalonika. Osim toga, èini se da su najkasnije od kraja 3. stoljeæa i Siscija i Sirmij bili biskupska sijela. U 5. stoljeæu, nakon što je Carstvo izgubilo dijelove Norika i Panonije i poslije sloma središnjega dijela sjeverne zaštiæene granice, težište je bilo prebaèeno na unutrašnje pokrajine, pa su Siscija i Sirmij postali istureni obrambeni položaji. I za ostrogotskoga kralja Teoderiha Velikog (474.-526.), koji je sustavno nastojao uvesti red, gospodarski oživjeti te vojno i politièki osigurati svoje vladavinsko podruèje, oba su grada zadržala statuse upravnih središta. Nakon kratkotrajMócsy 1962., 709 - 711, Fitz 1980b, 151. Šašel 1974., 736, Hoti 1992., 145. 6 Èini se da je poèetkom 5. stoljeæa siscijska kovnica ponovno otvorena (Šipuš 1985., 80 - 85).
5 4

scrinia slavonica 4 (2004), 15-106.

17

ne istoènorimske (bizantske) vladavine Sirmij je veæ 582. g. pripao Avarima, a nedugo potom, poèetkom 7. stoljeæa, avarsko-slavenske su provale zapeèatile i sudbinu Siscije. Odabir Siscije i Sirmija za ovu studiju nije sluèajan. Uzorak njihova epigrafskoga materijala uzet je kao reprezentativan za južnopanonsku regiju.7 Opæenito uzevši, meðu izvorima za antièku povijest nemala uloga pripada natpisima s onodobnih spomenika. Broj tih natpisa može se procijeniti na više od tri stotine tisuæa s time da se ta kolièina godišnje poveæava za otprilike tisuæu novootkrivenih natpisa.8 Od toga èak tri èetvrtine dolazi s nadgrobnih spomenika.9 Podaci koje nudi epigrafska graða iznimno su korisni, jer znaju pružiti potkrijepu i dopunu za nerijetko šture i selektivne literarne izvore, a donose i pojedinosti o dogaðajima koji su inaèe nepoznati iz djela antièkih povjesnika. Što je još važnije, mogu oslikati ekonomski i društveni položaj osoba spomenutih u natpisu, njihov cursus honorum, zanimanje i podrijetlo, kao i kulturne i religiozne prilike u dotiènoj zajednici i njezin upravni ustroj, politièki uspon bilo pojedinaca bilo èitavih obitelji, unutarobiteljske odnose, životnu dob, ukratko razlièite historiografske, etnografske i demografske datosti. Dakako, oni prvenstveno omoguæuju upoznavanje viših i povlaštenih slojeva društva, dok niži slojevi uglavnom ostaju i dalje skriveni velom tajne.10 Ova je rasprava zamišljena kao prilog prouèavanju položaja ženskih osoba i uloge ženskih božanstava u životu dva rimska južnopanonska pokrajinska središta. S obzirom na osnovni istraživaèki zadatak, ona je na tragu tzv. ženskih studija,11 ali i povijesti mentaliteta, a postavljena je na dvije razine. Najprije se pruža pregled graðe sastavljene od natpisa sepulkralnoga i votivnoga karaktera i tumaèi kontekst u kojemu se žene i ženska božanstva spominju, a zatim se analiziraju i vrednuju podaci o njima. Obrada graðe u vezi sa ženskim osobama usredotoèena je na ime i dob, podrijetlo i društveni položaj, obiteljske i meðuljudske odnose, religijsku pripadnost i vjerske sklonosti, a u vezi sa ženskim božanstvima na njihova obilježja i provenijenciju, te dedikante i svrhu dedikacije. U razmatranje su uzete osobe koje se spominju na natpisima pronaðenima na prostoru Siscije i Sirmija.
Doduše, ne reprezentativan i u statistièkome smislu, pogotovo jer æe se ova studija ustezati od bilo kakve konkluzivne kvantifikacije. S tim u vezi usp. Mirdita 1978., 91 - 96. 8 Keppie 1991., 9. 9 Saller - Shaw 1984., 124. 10 O razlièitim aspektima i korisnostima prouèavanja epigrafskoga materijala i problemima s tim u vezi usp. Clauss 1973., 395 - 417, Mirdita 1978., 76 - 101, Saller - Shaw 1984., 124 - 156, Shaw 1984., 457 - 497, Šašel 1992., 79 - 98. 11 O položaju i životu žene u rimskoj državi i društvu usp. Clark 1993., Pomeroy 1994., 149 - 226, Thomas 1994., 83 - 138, Rousselle 1994., 296 - 336, Scheid 1994., 377 - 408, Alexandre 1994., 409 - 444, Gardner 1995., Arjava 1996.
7

Gizewski 1997. M(aximo) Nundinario pro salute imp(eratoris) Gordiani Aug(usti) 5 G(aius). 1653.14 a sin gradski vijeænik. Jupiteru Nundinariju12 posvetili G. Lucilija Lucila je bila supruga Viktorinova i majka Viktorinijanova.. col(oniae).. G(aius). Sup(erioris) et. a bile su posveæene Jupiteru. 205-206 I⋅O⋅M NVNDINARIO PRO SALVTE IMP GORDIANI AVG 5 G ⋅ D ⋅ Q ⋅ VICTORINVS DEC ⋅ COL ⋅ SISC ⋅ IIVIRA EQ ⋅ ROM ⋅ SAC ⋅ PP ⋅ SVP ET G ⋅ D ⋅ VICTORINIANVS FIL ⋅ DEC ⋅ COL ⋅ SISC ⋅ EQ ⋅ R 10 ET L///ILIA ⋅ LVCILLA ⋅ CONIVX SACERDOT PIO ⋅ ET ⋅ PROCVLO ⋅ COS I(ovi). Sisc(iae)... 14 O pokrajinskim sveæenicima koji su bili vezani iskljuèivo uz carski kult usp. D(?). uobièajeni je iskaz vjernosti državnome poglavaru èije se zdravlje poistovjeæuje sa zdrav12 O Jupiteru Nundinariju usp. coniux sacerdot(alis) Pio. 844.. I otac i sin pripadali su viteškome staležu i obnašali su važne dužnosti: otac je bio gradski vijeænik Siscije. sac(erdos). et. 500 Zaninoviæ 1981. D(?) Viktorinijan i Lucilija Lucila. Thulin 1918b. D(?). Liebenan 1905. 1126 . Katalog graðe 1. p(rovinciae) P(annoniae). R(omanus) 10 et L[uc]ilia. . br. Lucilija Lucila (L[uc]ilia Lucilla) CIL III 3936 + 10820 Hoffiler-Saria 1938.. Služba pokrajinskoga sveæenika smatrala se vrhuncem municipalne karijere (Fitz 1980b. 1804 ss. 227. Victorinus dec(urio). co(n)s(ulibus) Natpis posvetnoga karaktera nalazi se na žrtveniku od vapnenca koji su za zdravlje Gordijana III.1 Ženske osobe u siscijskim natpisima 1. Q(uirina). D(?) Viktorin. Natpis. Mócsy 1962. 150). 595.. Victorinianus fil(ius). koji se prema spomenu konzula toèno datira u 238.1127. Rom(anus). Proculo.. Nundinae su bile sajmeni dan u Rimu svakih devet dana. eq(ues).18 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . col(oniae). Ilvira(lis) eq(ues). godinu. Sisc(iae). duumvir13 i sveæenik pokrajine Gornje Panonije.. O(ptimo). G. 13 O duumvirima usp. Lucilla. dec(urio). Riewald 1920.

. Valerija Saturnina (Valeria Saturnina) CIL III 3956 + 10834 Hoffiler-Saria 1938. br. 202 Brunšmid (1906/7.. 202 I ⋅ O ⋅ M ⋅ G ⋅ LOC PRO SAL ⋅ C ⋅ HEI ⋅ CA PITONIS ⋅ ET CAECIL RVFINAE ⋅ CONIVG ⋅ 5.. G(enio). 113-114.7. 5 [e]ius suorumq(ue) omnium. 2. m(erito). coniug(is). 1167 . 15-106.. 98) ostavlja moguænost množine: v(otum). IVS SVORUMQ OMNIVM ⋅ V⋅L⋅L⋅M⋅ I(ovi). 98-99. et Caecil(iae) Rufinae. C(ai). br. Otuda je i posve razumljiva briga za njegovo zdravlje. br.. l(aetus). Car Gordijan III. 330. 17 Svrstan je u Barkóczi 1964. loc[i] pro sal(ute). u dobi od svega trinaest godina. Rijeè je o božanstvu zaštitniku grada ustrojenu po uzoru na Genija grada Rima.17 3. 540 Brunšmid 1906/7.. 248. O(ptimo). stoljeæa. 15 . l(ibentes).1168. M(aximo).. 212 Zaninoviæ 1981. 19 ljem države. Capitonis. 247. godine. Cecilija Rufina (Caecilia Rufina) CIL III 3952 Hoffiler-Saria 1938. l(aeti).. br. 235 Zaninoviæ 1981. nakon burnih zbivanja u kojima su èak petorica careva izgubila život. Natpis je možda iz 2/3. 538 Brunšmid 1906/7. supruge Cecilije Rufine i svih svojih. 29. – punim imenom Marko Antonije Gordijan na vlast je došao u proljeæe 238.15 Natpis zavjetnoga karaktera nalazi se na žrtveniku od pješèanika koji je Jupiteru i Geniju mjesta16 Gaj Hej Kapiton zavjetovao za zdravlje svoje. što bi znaèilo da je Cecilija Rufina suposvetnica žrtvenika.. 16 O Geniju grada usp. m(erito). Hei. v(otum). Otto 1910b..scrinia slavonica 4 (2004).. l(ibens).

Longinija Ingenua (Longinia Ingenua) CIL III 3963 Hoffiler-Saria 1938. 165 . Prescendi 1999... 1189 ..564. Saturnina d(ederunt). plodnosti i vina. s(oluto) Natpis zavjetnoga karaktera nalazi se na središnjemu dijelu maloga mramorna žrtvenika koji su Gaj Volcenije Luperko i Valerija Saturnina posvetili uzvišenome ocu Liberu (Libero patri Augusto)18 radi ispunjenja zavjeta. Toutain 1901. i Mócsy 1962.1191.. stoljeæe. sacr(um) C(aius). f(ilius) Lupercus 5 et. 18 .20 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . a u istoènoj je Panoniji imao specifièno mjesni karakter. br.166. br.20 4. Svrstan je u Mócsy 1959... 20 Brunšmid 1906/7. 562 .129) pretpostavio je oblik Maglaeno. 548 Brunšmid 1906/7. Mihály .76. Valeria Q(uinti). Volcenius C(ai). 57.. 1341 . Klotz 1927. a pogotovo je èesto bio obožavan u doba severovske O Liberu. 212. Valerija Saturnina je po svemu sudeæi supruga Luperkova.19 Natpis se datira u 2. italorimskome bogu prirode. Hild 1908. d(edicaverunt) v(oto). 114. bogu šume i poljodjelstva.. 19 Fitz 1980c. 68 .21. U natpisu se spominje i ime njezina oca (Quinti filia) koji se vjerojatno zvao Kvint Valerije Saturnin.. patr[i] Aug(usto). f(ilia). Liberov je kult u zapadnoj Panoniji bio prožet italskim elementima.. 136 .. 251-252. usp. 21 Brunšmid (1906/7. 117 .. usp.Lorand 2001. 732 . Supružnici su zacijelo pripadali višemu sloju siscijskoga društva. 22 O Silvanu.1345. O Liberovu kultu u Panoniji usp. 128-129. Schur 1926. 259 Zaninoviæ 1981. 205 SILVANO MAGLAE LONGINIA INGENVA Silvano Maglae21 Longinia Ingenua Natpis posvetnoga karaktera nalazi se na žrtveniku od pješèanika koji je Longinija Ingenua posvetila Silvanu Magli.. Silvan22 je bio najpopularnije božanstvo u Panoniji..733. 128 .125. LIBERO ⋅ PATR AVG ⋅ SACR C ⋅ VOLCENIVS C ⋅ F ⋅ LVPERCVS 5 ET ⋅ VALERIA Q ⋅ F ⋅ SATVRNINA D⋅D V⋅S Libero.137.

Vidasus. 258. a pobliže objašnjavaju vid Silvana kojemu se dedikanti u natpisu obraæaju. Magla. Siscianorum Natpis posvetnoga karaktera nalazi se na bazi za kip carice Fulvije Plautile od bijeloga mramora koji je dala postaviti siscijska opæina u carièinu èast. iako ga sami Panonci nisu morali tako doživljavati. 330. Ime carice i njezin status naknadno su eradirani. 25 Hoffiler . Šašelova (1974.252. Messor. 24 Brunšmid 1906/7. Liber i Dijana kao predstavnici dunavskih pokrajina). br. 128 . Herbarius. 163. Opæenito gledano Silvan je bog s najviše oltara nakon Jupitera.. Fitz 1980c. 206 [FVLVIAE] [PLAVTILLAE] [AVG] [SPONSAE] 5 IMP ANTONINI AVG RES ⋅ PVBL ⋅ SISCIANORVM [Fulviae] [Plautillae] [Aug(ustae)] [sponsae] 5 imp(eratoris) Antonini Aug(usti) respubl(ica). 507 . 250 .. Zaninoviæ 1981. 21 dinastije (193. str. stoljeæe. starijega sina cara Septimija Rendiæ .23 Natpis vjerojatno spada u rano 3.. 23 . Silvestris. Mócsy 1974. Nije nemoguæe da je još poèetkom 2.. br.) kad spomenici i oltari njemu posveæeni u pojedinim naseljima nadmašuju broj onih posveæenih Jupiteru. Iza latinskog naziva Silvan bez sumnje se krije domaæe božanstvo (Pan) koje se na natpisima javlja uz niz kognomena: Domesticus. stoljeæa službeno oznaèen kao simbol pokrajine Panonije (to se zakljuèuje prema Trajanovom luku iz Beneventa na kojemu se uz èetiri glavna državna božanstva pojavljuju i Silvan..25 Fulvija Plautila – punim imenom Publija Fulvija Plautila – bila je supruga Marka Aurelija Antonina Karakale.. Fulvija Plautila (Fulvia Plautilla) CIL III 3968 + 10850 Hoffiler-Saria 1938.Saria 1938. 141-142. 15-106. Natpis datira iz 202. 278 Zaninoviæ 1981.15.. 205. 715. godine.. 29. 258.129. Ti su pridjevci èesto posvema mjesnoga karaktera. br.. 165.Mioèeviæ 1989b.. oèita je pogreška i odnosi se na Komodovu suprugu Brutiju Krispinu koja je doživjela sudbinu sliènu Plautilinoj.-238.24 5.scrinia slavonica 4 (2004).522. Svrstan je u Barkóczi 1964. Silvan je bio vrlo štovan i u samoj Sisciji o èemu svjedoèi pet natpisa. 560 Brunšmid 1906/7. 6) datacija 178/180. meðu kojima je i ovaj.

. leg(ionis). 28 Brunšmid 1908/9. ex. Nije sluèajno da se u njemu spominje upravo Fulvija Plautila...). vivus.22 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . 151 . S obje strane natpisnoga polja nalaze se dva lika koji vjerojatno prikazuju pokojnike. brkovima i kratkom kovrèastom bradom. XIIII..-15. 165.17. Desno je muški lik.30 26 27 Kienast 1996. 29. 343 Zaninoviæ 1981. Vjenèanje se odigralo 9. Lijevo je ženski lik s umjetnièki ureðenom kosom. br. odjeven u opasano kratko donje odijelo s rukavima i ogrtaèem koji je na desnom ramenom prièvršæen kopèom. 330. Glabrio vet(eranus). 205 M ⋅ AVREL ⋅ GLABRIO ⋅ VET ⋅ LEG ⋅ XIIII ⋅ G ⋅ EX ⋅ BF ⋅ COS ⋅ VIVVS ⋅ SIBI ⋅ ET SEPTIMIAE ⋅ MATRONAE 5 CONIVGI ⋅ FECIT M(arcus)... Nakon oèeva pada i smaknuæa razvedena je od Karakale i prognana (205. 141 .. Mócsy 1974. O natpisu usporedi i Brunšmid 1906/7. na što upuæuje i sintagma u natpisu (Augusta sponsa imperatoris Antonini). 152. dok u lijevoj ruci ima svitak. 205. . stoljeæa29 ili iz 2. 676. Matronae 5 coniugi. Kažiprstom i srednjim prstom pokazuje na svitak u lijevoj ruci. fecit Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na sarkofagu od bijeloga mramora.. Zaninoviæ 1981.26 ali je naslov Auguste Fulvija Plautila možda nosila otprije. na što upuæuje brisanje njezina spomena u natpisima i uklanjanje njezinih spomenika...28 Natpis je s kraja 2. koji desnom rukom pridržava bulu što visi na vrpci oko vrata.. 261-262. travnja 202. Severa. br. Svrstan je u Barkóczi 1964. Aurel(ius). 30 Mócsy 1962. godine. b(ene)f(iciario) co(n)s(ulare). a natpisom su odali poèast i carevu najbližem suradniku Plaucijanu. Siscijci su imali dosta razloga da budu zahvalni caru Septimiju Severu. s kraæom kosom. sibi. a kæi prefekta pretorija Gaja Fulvija Plaucijana. a 211.. 219. Ovo je jedan od rijetkih saèuvanih natpisa poèasnoga karaktera iz Siscije.152. godine ubijena je i nad njom je izreèena damnatio memoriae.27 6. et Septimiae. G(eminae). i poèetka 3. 29 Brunšmid 1908/9. 151-152. Septimija Matrona (Septimia Matrona) CIL III 3970 Hoffiler-Saria 1938. još od zaruka. odjeven u dugo donje odijelo s rukavima i ogrtaèem. 566 Brunšmid 1908/9. stoljeæa..142.

. 10 CERT/// GRAT .scrinia slavonica 4 (2004). . ornamentalno bogatstvo sarkofaga i kvaliteta natpisa upuæuju na to da je Glabrion bio dovoljno imuæan da plati vještoga majstora.. Glabrionov status govori u prilog tomu jer su beneficijari èesto ravnali mjesnim vojnim i sigurnosnim pitanjima. Domaszewski 1897. ....1747. a njezine je veterane car poslao obdarene povlasticama u kolonije (Fiebiger 1899a. ET CRISPIAE CE///E .... option(e) [cl(assis)] 5 [pra]etoriae... Šašel 1974. 131.. Krispija Celerina (Crispia Ce[l]e[rina]) CIL III 3971 VF M ⋅ MINIC . 35 Mócsy 1962. Natpis se uzima u prilog pretpostavci da su u Sisciji bili naseljeni i isluženi mornari ravenske flote.. 33 Fitz 1980a.. MINICIO CAL . Gemina. 2639). Ravenska je flota od Vespazijana dobila pridjevak praetoria kao nagradu jer ga je podržala u graðanskome ratu. vjerojatno 40-godišnji veteran i doèasnik (optio) pretorske ravenske mornarice. 32 O legiji usp. Mócsy 1974.. ... . supruzi Krispiji Celerini. stoljeæa. 57.. caris[simae] [et] Minicio Cele[ri] 10 Cert[o] grat[o] [f(ilio)] [et] Minicio Cal[vo] [et] [Pris]cae.. 597. 1727 .. br. CONIVGI ⋅ CARIS . Rave[n][nat(is)].. 23 Sarkofag je za života (vivus) dao sebi i supruzi Septimiji Matroni naèiniti Marko Aurelije Glabrion. Konzularni su beneficijari bili najugledniji meðu njima. Supružnici su zacijelo pripadali višemu društvenom sloju. veteran i konzularni oproštenik (ex beneficiario consulare)31 legije XIV.. . sinu Miniciju Celeru Certu34 te roditeljima Miniciju Kalvu i Priski. 34 Mócsy (1959.35 Natpis je iz 2. VS ⋅ SATVRNI .. Saturni[nus] [ve]t(eranus). U vojsci su imali pravne i financijske dužnosti. ex... . annor(um). Ritterling 1925. Marko Minicije Saturnin... 129. [X]XXX [sibi] et Crispiae Ce[l]e[rinae] coniugi.33 7. M P V(ivus) f(ecit) M(arcus). CAE ⋅ PARE . 5 .. 271 . 211. ⋅ ANNOR ⋅ ///XXX ... ETORIAE ⋅ RAVE .32 Materijal. 211. stoljeæa trajno premjestio iz Germanije u Panoniju. Fitz 1980a... br. pare[ntibus] [b(ene)] m(erentibus) p(osuit) Natpis je nadgrobnoga karaktera. Minic[i]us... 15-106.. 57. a tabor joj je bio u Karnuntu (usp.36 O beneficijarima usp.. 561.. T ⋅ EX ⋅ OPTION. 734..272. Böckmann 1997.. Trajan ju je poèetkom 2. 36 Mócsy 1959... MINICIO CELE . dao je za života (vivus) podiæi spomenik sebi...2.. 31 ..2) pogrešno pretpostavlja da je Minicije Saturnin imao više djece. 99).

39 10. kao ni njezin suprug. Natpis je iz 2. br. 29.. 8. 57. 158-159.37 9. Priska ([Pris]ca) (za tekst vidi prethodni natpis) Priska je bila supruga Minicija Kalva..48. Sever je možda radio u raèunovodstvu legije (Brunšmid 1908/9. br. majka Marka Minicija Saturnina. Gemina.. Julija Florentina (Julia Florentina) CIL III 3972 + 10855 Hoffiler-Saria 1938. 39 O kornikularijima usp. carissimo. coniugi..2) pogrešno tvrdi da su Priska i njezin suprug imali isti gentilicij. Florentina.24 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . svekrva Krispije Celerine i baka Minicija Celera Certa.159). Šašel 1974. . 330..38 Julija Florentina je za života (viva) dala naèiniti urnu za svoga preminulog 31-godišnjeg supruga Gaja Sempronija Severa. stoljeæa. 205 G ⋅ SEMPRON ⋅ SEVERO ⋅ COR NICVL ⋅ LEG ⋅ XIIII ⋅ G XXXI ⋅ XXXI. IVLIA ⋅ FLORENTINA ⋅ CON IVGI ⋅ CARISSIMO ⋅ VIVA 5 FEC G(aio). 1603 ... Severo. cornicul(ario). U vrijeme podizanja spomenika nije više bila na životu. 568 Brunšmid 1908/9. 211. 263... 734.159. 350 Zaninoviæ 1981. 158 . obavljali su uredske dužnosti. Pridijeljeni èasnicima.. leg(ionis) XIIII. G(eminae) (annorum) Iulia.1604. Mulvija Rufina (Mulvia Ru[fin]a) CIL III 3973 D M M ⋅ MVLVIO ⋅ NARCISSO ⋅ AN ⋅ LX ⋅ ET ⋅ M MVLV ⋅ NARCISSIANO ⋅ AN ⋅ XXVI ⋅ AVG ⋅ COL ⋅ SEPT ⋅ SISC MVLVIA ⋅ RV///A ⋅ MARITO ⋅ E/// ⋅ FIL ⋅ KARISSIM ⋅ V ⋅ F 37 38 Mócsy (1959. Sempron(io). Svrstan je u Barkóczi 1964. Fiebiger 1900. viva 5 fec(it) Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na škrinji za pokojnikov pepeo izraðenoj od vapnenca. Brunšmid 1908/9.. poboènika (cornicularius) legije XIV. 158 .

Svrstan je u Barkóczi 1964. v(iva). 718. Sept(imiae). a(nimis?). Domit(ius). f(ecit) Natpis nadgrobnoga karaktera posveæen dušama pokojnika (dis manibus) nalazi se na sarkofagu iz 3. et. Šašel 1974. Poncija Viktorina (Pontia Victorina) CIL III 3974 D M PONTIO LVPO AVG COL SISC SCRIBAE MUNIC FAUST PONTIA ⋅ VICTORINA ⋅ SOROR 5 ET ⋅ DOMIT ⋅ CRESCENS ⋅ A ⋅ D ⋅ E D(is) M(anibus) Pontio Lupo Aug(ustali) col(oniae) Sisc(iae) scribae munic(ipii) Faust(iniani) Pontia. br.41 Dala ga je za života (viva) naèiniti Mulvija Rufina za svoga 60-godišnjega supruga Marka Mulvija Narcisa i 26-godišnjega sina Marka Mulvija Narcisijana. 44 Mócsy 1974... 715. a kako je zapravo ravnao municipalnim životom. 330. sveæenika carskoga kulta (Augustalis) u Sisciji. 42 Prema Miller 1998. stoljeæa.19. e(rexerunt?)42 Natpis nadgrobnoga karaktera posveæen dušama pokojnika (dis manibus) nalazi se na spomeniku iz 2. vjerojatno je bio i imuæan. 43 Šašel 1974.18. fil(io). soror 5 et. Narcissiano. Svrstan je u Barkóczi 1964. sveæenika carskoga kulta (Augustalis) u Sisciji i pisara municipija Faustinijana. vjerojatno u savskoj dolini niže kolonije. Kako Mulvija Rufina nosi isti genticilij kao i suprug. 29. 330. e[t]. stoljeæa. možda je rijeè o osloboðenicima ili potomcima osloboðenika 11. . 29. U malim panonskim gradovima pisar je zauzimao visoki društveni položaj. Mulvio. M(arco) Mulv(io). 40 41 Prema Šašel 1974. d(ulcibus?). Sisc(iae) Mulvia. marito.43 koji je za Poncija Lupa. an(norum). Victorina.. <c>arissim(is). Isto vrijedi i za natpise pod brojevima 11 i 26. Ru[fin]a. 715.44 Otuda se to može pretpostaviti i za Ponciju Viktorinu. Municipij Faustinijan (municipium Faustinianum) nalazio se u okolici Siscije.scrinia slavonica 4 (2004). Crescens. 8. LX. 222.. 25 D(is) M(anibus) M(arco). zajedno s Domicijem Krescentom (možda joj je to bio suprug). br. dala podiæi njegova sestra Poncija Viktorina.40 col(oniae)... 15-106. an(norum) XXVI. 9. Aug(ustali). Narcisso.

ali može se zakljuèiti prema sliènosti s gentilicijem osobe kojoj je spomenik namijenjen. Na temelju spomena oèeva imena možda se može pretpostaviti da je pripadala višemu društvenom sloju. 715. Može se pretpostaviti da se radilo ili o pokojnikovoj kæeri ili sestri. aeternae.. Šašel 1974.] C UVRBICI FIRMI T///EX COL ⋅ SEPT ⋅ SISC ⋅ A ⋅ NOR VRB ⋅ COND ⋅ VIXIT . jer je prema konjekturi Gaj Urbicije Firmo bio gradski vijeænik.. Amancija (Amantia) CIL III 3982 MEMORIAE ⋅ AETERNAE ⋅ AVR REGINVS ⋅ ALEXSIVS 45 46 Memoriae. 10. 715. Sept(imiae). br. Urbika (Urb[ica]) CIL III 3976 D D D(is?) <M>(anibus?) C(ai) Urbici(i) Firmi [d]e[c(urionis)]45 col(oniae). Alexsius Usp. 12. vixit [. 10. Èini se da je pripadala višemu sloju društva. br.46 13. Iz natpisa nije moguæe sa sigurnošæu utvrditi je li Elija Matrona bila udana i je li imala potomstvo. Nepotpuni natpis sa spomenika možda posveæen dušama pokojnika (dis manibus) nadgrobnoga je karaktera. Elija Matrona (Aelia Matrona) CIL III 3981 DM VF AELIA P ⋅ FILIA MATRO NA SIBI ET SVIS D(is) M(anibus) v(iva) f(ecit) Aelia P(ublii).47 14. Sisc(i)anor(um) Urb(ica)... 47 Svrstan je u Mócsy 1959.. Ime posvetiteljice nije sigurno..21.26 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . stoljeæa (gentilicij Aelius). cond(idit).. .. 330. Šašel 1974. 29. U natpisu je spomenuto i ime njezina oca koji se vjerojatno zvao Publije Elije. Natpis bi mogao biti iz 2.. Aur(elius) Reginus. 57. stoljeæa. Natpis je iz 3. no njezini su roðaci obuhvaæeni izrazom suis. filia Matrona sibi et suis Natpis posveæen dušama pokojnika (dis manibus) nalazi se na spomeniku koji je za života (viva) dala naèiniti sebi i svojima Elija Matrona.. Drukèije Barkóczi 1964. 211.6.

stoljeæa (gentilicij Aurelius)...scrinia slavonica 4 (2004)..] Barkóczi 1964...49 15.. stoljeæa. koju je u spomen na suprugu Aureliju Rufinu postavio Aurelije Nikandar.. Svrstan je u Barkóczi 1964.] unicu [. ma-?] tri [.... Natpis je možda iz 3. 29... 5 P/// CON .. 330..] [p]osuit Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na mramornoj ploèi.26. Aurelija Rufina (Aurelia Rufinna) CIL III 3983 IN MEMORIAM AVREL RVFINNE CONIVGI OBSE QVENTISSIMAE AD/// PV DICISSIMAE ET INNOCEN 5 TISSIMAE A///R/// NICAN .. posuit. II .. 27 CARA ⋅ CONIVX ⋅ POSVIT ⋅ ET AMANTIA cara...48 Natpis je možda iz 3/4.. 305.] 5 p[.50 16...25. TRI . . et Amantia Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na spomeniku koji je Aureliju Reginu Aleksiju podigla supruga Amancija koja je možda bila kršæanka (sintagma memoriae aeternae)..] con[iugi? .] Crispiae [.... ER ///VNICV ..] d XV ob [memoriam? . D XV OB . 29... Krispija (Crispia) CIL III 3984 . .. Nikandar je grèki kognomen.. coniux...... rekonstruiranoj iz razlomljenih ostataka. CRISP IAE .... a supružnici nose isti gentilicij. 50 Svrstan je u Barkóczi 1964. OSUIT In memoriam Aurel(iae) Rufinn(a)e coniugi obsequentissimae ad[q(ue)] pudicissimae et innocen5 tissimae A[u]r[el(ius)] Nican[d]er [.] [. 15-106.... ..] II [.. 330. 48 49 [.

. Tibe[-] […] q(ui).) i majka nepoznate èetverogodišnje djevojèice. možda pokojnièinu bratu. NIE ⋅ VRSE ⋅ Q ⋅ V ⋅ AN . Urs(a)e. an(nos). u drugome redu s lijeva nadesno dvije muške i jednu žensku osobu. Radi se o rijeèi zh>sh|v. br. (. Stoga bi se natpis mogao datirati u 3/4. Ime posvetitelja.. an(nos) […]n(a)e. e(gregius). br.. Èini se da je spomenik posveæen èitavoj jednoj obitelji. 97 51 52 CIL III ima GENIVS.]na) CIL III 3985 DOMV ⋅ ETERNE ⋅ ET ⋅ PERPE . et... 2. koji je spomenik podigao za života (vivus).. v(ixit). nije potpuno (Cenius [.. an(nos).. Natpis je nadgrobnoga karaktera.. stoljeæe. Izrazi domui aeternae i perpetuae securitati upuæuju na to da je rijeè o kršæanima. NE ⋅ Q ⋅ V ⋅ AN ⋅ IIII ... (a)etern(a)e. ANVS ⋅ V ⋅ E ⋅ V ⋅ F ⋅ FL ⋅ TIBE . 571 Brunšmid 1905. Januarija (Ianuaria) CIL III 3986 Hoffiler-Saria 1938. licu jednine konjunktiva aorista od glagola za>w. VE ⋅ SECVRITATI ⋅ CENIVS 51 Domu(i). . IIII […]n . v(ixit). v(ixit)... a iznad natpisnoga polja bio je troredni reljef koji je u prvome redu prikazivao osobu izmeðu dva vijenca.. Cenius […]anus... 17a. perpe[t]u(a)e. v(ivus). 264-265. XXX 5 [Ce?]ni(a)e. f(ecit). Fl(avio). 50.. 18.)na ([.28 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . U njemu spomenuta Krispija vjerojatno je bila majka ([ma]tri) i supruga (con[iugi]). a vjerojatno se radilo o roðaku obitelji iz mjesnoga viteškog plemstva (vir egregius). q(uae).. Cenija(?) Ursa je zacijelo bila supruga 30-godišnjega Flavija Tibe(. a u treæem redu dva djeèaka. N Natpis je nadgrobnoga karaktera... živim. Može se pretpostaviti da je pripadala višemu društvenom sloju.. Q ⋅ V ⋅ AN ⋅ XXX 5 . Cenija(?) Ursa ([Ce?]nia Ursa) 17b..]anus).. q(uae). securitati.. v(ir).

a ispred stupa je životinjska noga saèuvana od koljena naniže s pet kandži. stoljeæa..55 Dedikant je nepoznat..54 19.28.. 330. 50. 29.56 20. 56 Svrstan je u Barkóczi 1964..29. Emilija Maksimijana (Aemilia Maximiana) CIL III 3989 D M ET MAXIMIANAE AEMILIAE ET SECVRITA TI EIVS PERPETVAE QVAE VIX ANN XXXVII FL VRSINO DVLCISSIM MARITO MEO IN XXX ⋅ ET VIII ASCE 5 NDENS ANIMAM DEPOSVI MEAM VOS ITAQ INFERI AD QVOS ME PRAECIPITEM ⋅ DI SVPERI ⋅ COEGERUNT MINIMO CVM TORMENTO ⋅ ADMITTITE OSSAQ MEA IN HAC ⋅ ARCA ⋅ BENE ⋅ COMPOSI TA ⋅ CONDIDIT FL VRSINVS MARITVS DVLCISSIMVS ET ⋅ FL ⋅ MAXIMI 53 54 Brunšmid 1905. ili oboje. te njihovoj sestri Krecijani.. .scrinia slavonica 4 (2004). Natpis je možda iz 2/3. 15-106.. no zacijelo je to bio otac ili majka. Svrstan je u Barkóczi 1964..29. 330. 29 IANVARIA ZAESIS Ianuaria zaesis52 Natpis kojim se izražava nada u vjeèni život Januarijin nalazi se na mramornoj bazi na kojoj je donji dio spiralno ižlijebljena stupa. 330. stoljeæa. 29.. Posveæen je 7-godišnjemu Lucerniju i njegovu bratu. Lucernio qui vix<i>t annos VII et Gaudentianus frater ipsiu5 s germanus qui vixit ann<o>s IIII Crecian(a)e <qu(ae)> v(i)x[it . 4-godišnjemu Gaudencijanu. 55 Barkóczi 1964.53 Natpis je možda iz 2/3. Krecijana (Creciana) CIL III 3987 LVCERNIO QVI VIXET ANNOS VII ET GAVDENTI ANVS FRATER IPSIV 5 S GERMANVS QVI VI XIT ANNVS IIII CRE CIANE VX . ima oblik Grecijana. 29.] Natpis je nadgrobnoga karaktera.

. dakle unaprijed. odnosno sin. 109). meam ab herede meo in hac arc[a iussi …] [.58 57 Formula odražava želju pokojnika da ga se ne ometa u vjeènome poèinku. homo.30..57 Natpis je možda iz 2/3. arca. odnosno da njime ne može raspolagati po volji. da je mjesto na kojem je sahranjen sveto i njime se nasljednici ne mogu služiti u vlastitu korist (Keppie 1991. filius meus et post haec omnia valete Fl(avius).. 107 . antièki ljudi poklanjali trenutku svoje smrti (Keppie 1991.. et.. Takoðer. èini se da je sin dobio ime po majci. mortua est H(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equitur) Natpis nadgrobnoga karaktera posveæen dušama pokojnika (dis manibus) nalazi se na sarkofagu koji su za Emiliju Maksimijanu dali naèiniti njezin suprug Flavije Ursin za života (vivus) i sin Flavije Maksimijan. fuit. coegerunt minimo cum tormento. Maxi10 mianae Aemiliae coniug(i) <c>ariss(imae). buduæi da Flavije Ursin odreðuje da ga u sarkofag sa suprugom položi njegov nasljednik. 330.. Ursinus. admittite ossaq(ue) mea in hac... Fl(avius) Maximianus. et VIII asce5 ndens animam deposui meam vos itaq(ue) inferi ad quos me praecipitem. Pokojnica je živjela punih 37 godina i u braku s Flavijem Ursinom bila 19 godina i 9 mjeseca. castiss(imae) posui vivusq(ue) feci cum qua vixi ann(os) XVIIII mensib(us).109). stoljeæa. VIIII poniq(ue) me post mort(em). di superi. ANVS ⋅ FILIVS ⋅ MEVS ET POST HAEC OMNIA VALETE FL ⋅ VRSINVS ⋅ MAXI 10 MIANAE AEMILIAE CONIVG KARISS ⋅ ET ⋅ CASTISS POSVI VIVVSQ FECI CVM QVA VIXI ANN XVIIII MENSIB ⋅ VIIII PONIQ ME POST MORT ⋅ MEAM AB HEREDE MEO IN HAC ARC . Njome se htjelo sprijeèiti možebitno daljnje korištenje spomenika. condidit Fl(avius) Ursinus maritus dulcissimus et.30 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . 58 Svrstan je u Barkóczi 1964. Ma]ximiana. Natpis ima znaèajke unaprijed izreèene posljednje volje. Posveta je pjesnièki sroèena u prvome licu. . Maksimijanin je gentilicij stavljen iza njezina kognomena. što znaèi da se udala s nešto više od sedamnaest godina.. bene composita. Formula vivus ili viva fecit predoèava brigu koju su još za života. Tvrdnja da baštinik ne nasljeðuje spomenik (hoc monumentum heredem non sequitur). bila je prilièno uobièajena. A /// I QVI E IVI /// XI MIANA ⋅ HOMO ⋅ FVIT ⋅ MORTVA EST HMHNS D(is) M(anibus) et Maximianae Aemiliae et securitati eius perpetuae quae vix(i) ann(os) XXXVII Fl(avio) Ursino dulcissim(o) marito meo in XXX. 29.

330. 29. 161. Migotti 1994. i Barkóczi 1964. stoljeæa.31.60 22. 31 21. što odgovara kasnoantièkoj težnji da se imena arhaiziraju. 48. Usp. Prema izrazu domum aeternam može se pretpostaviti da se radi o kršæanima i natpis bi se vjerojatno mogao datirati u 4. Marcell(a)e qu(a)e. ann(os)..61 Dopune su navedene prema Mommsenovu èitanju.. 330. i Brunšmid 1908/9. Mesila (Messilla) CIL III 3990 DOMA CVIVGI MESSILLAE FACTVM QVE VIXIT CVM CONPATRE SVO 5 ROMANO ANNIS XXXVIII HOC EST SEPVLCRVM COMVNE MATITO CVM Dom(um) a(eternam) c<o>(n)iugi Messillae factum qu(a)e vixit cum conpatre suo 5 Romano annis XXXVIII hoc est sepulcrum commune <marito> cum marito59 Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na sarkofagu koji je dao naèiniti Roman za sebe i svoju suprugu Mesilu s kojom je živio èak 38 godina što je ne samo za antièke pojmove dugo vrijeme. 100. ili 5. <c>arissi(mae) Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na sarkofagu koji je Kasija Kandida dala naèiniti za pokojnu kæer Septimiju Marcelu koja je umrla kao dvadesetogodišnjakinja. U natpisu ime glasi Septumia.33. 61 Svrstan je u Barkóczi 1964. 15-106. 18 D M SEPTVMIAE ⋅ MARCELLE QVE ⋅ VIXIT ⋅ ANN ⋅ XX ⋅ CASSIA CANDIDA ⋅ FILIE ⋅ KARISSI D(is) M(anibus) Septumiae.. Natpis je možda iz 3. Usp. 29.31. 153. U ovome sluèaju arhaizacija je pogrešno izvedena.. Cassia Candida. br. 60 59 . fili(a)e. XX. 29. vixit. stoljeæe. Septimija Marcela (Septimia Marcella) CIL III 3992 Cermanoviæ 1965.scrinia slavonica 4 (2004).. ne bi li se naglasila povezanost sa starorimskim tradicijama.. 330. Svrstan je u Barkóczi 1964.

cuius 5 . famula...vixit. cum. U jednoj i drugoj dršci te tabule nalazi se po jedan Kristov monogram naèinjen od kružne crte i od u nju upisanih spojenih slova X P. inest. Možda joj je suprug bio izvjesni Septimije (prema imenu kæeri). quae . Brunšmid 1908/9.) i Matija Petar Katanèiæ (18..... annis. 581 Brunšmid 1908/9. 60. 330. Severila (Severilla) CIL III 3996 Hoffiler-Saria 1938. viro. br. ibidem. sedem hanc videtur. br. 159-161. 29.post obitum Marcellianus.. novem . Natpis je svrstan u Barkóczi 1964. Chr(ist)i. no bilo bi to pretjerano. 64 Brunšmid 1908/9. Po svemu sudeæi komentar se odnosi na tadašnju opæu životnu nesigurnost. 63 Migotti 1994. Oko natpisnoga polja reljefni je prikaz koji s Kristovim monogramima predoèuje rajski vrt. . 159 . st.. U vezi s reljefom usp.33.continuis.) (vidi: Kuntiæ-Makviæ 1993/4. Kasija Kandida (Cassia Candida) (za tekst pogledaj prethodni natpis) Kasija Kandida bila je majka preminule Septimije Marcele. st.rilla.32 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . Naglašavanje neprekidnosti u braènom životu moglo bi nas navesti na zakljuèak da je to u ono doba bila rijetkost. arce. 24. S mužem je živjela neprekidno devet godina./19.63 Sarkofag je vjerojatno iz 4.271). Seve. 351 ⋅ HVIC ⋅ ARCE ⋅ INEST ⋅ SEVE ⋅ RILLA ⋅ FAMVLA ⋅ XPI ⋅ QVAE ⋅ VIXIT ⋅ CVM ⋅ VIRO ⋅ NOVEM ⋅ CONTINVIS ⋅ ANNIS ⋅ CVIVS 5 ⋅ POSTOBITVM ⋅ MARCELLIANVS ⋅ SE DEM HANC VIDETVR ⋅ CONLOCASSE ⋅ MA RITVS .64 Severila se u natpisu se naziva Kristovom sluškinjom (famula Christi). conlocase. maritus Natpis62 nadgrobnoga karaktera nalazi se na nepravilnoj paèetvorinastoj tabuli ansati smještenoj s prednje strane velikoga sarkofaga od vapnenca s poklopcem.. 23.161. 263 .Huic. Severilu je nakon smrti u sarkofag dao položiti suprug Marcelijan. 62 Njega spominju u svojim djelima veæ Adam Baltazar Krèeliæ (18. 268. stoljeæa.

a malo je vjerojatno da je u pitanju osobno ime. br. g. što u ovome sluèaju vjerojatno znaèi da je bio gospodar svoje partnerice.. Viktorin je oznaèen kao dominus. Mommsen natpis ne klasificira pod posebnim brojem. veæ ga navodi u vezi s prethodnim (24). Izraz et sacmeneuno je nerazumljiv. usp. stoljeæe.. retku doista pridjev. 33 25. br. 330. Prema klasiènoj rimskoj dataciji (annourbis DXVII) natpis bi bio iz 236. 204 Barkóczi 1964.. No. Kuntiæ-Makviæ 1993/4. dok je rijeè felicissimae u 1. Rijeè je o zajednièkoj grobnici (sepulcrum eorum) koju je za Felicisimu i sebe postavio njezin muž Viktorin.. ili 5. jer se radi o kršæanima. Kr. 241-242... VIISI /// C /// D PHY /// DEO Felicissimae et sacmeneuno (!) coniugi dominus Victorinus maritus sepulcrum eorum collocavit Felicissima qu(a)e vixit cum eo annis XIII annourbis DXVII sar[..65 Felicisima je s mužem živjela trinaest godina. pr.. Iznad natpisnoga polja smještena su dva Kristova monograma što s rijeèju deo jasno svjedoèi o tome kako su osobe spomenute u natpisu bile kršæani. 266). 65 . 528 Brunšmid 1906/7.. 29. 197 Zaninoviæ 1981. 15-106.66 Natpis bi spadao u 4.scrinia slavonica 4 (2004).. Felicisima (Felicissima) CIL III 3996a FELICISSIMAE ET SACMENEVNO CONIVGI DOMINVS VICTORINVS MARITVS SEPVLCRVM EORVM COLLOCAVIT FELICISSIMA QVE VIXIT CVM EO ANNIS XIII ANNOVRBIS DXVII SAR///VNAM 5 .36. 86-88. sljedeæi njezin spomen otkriva da se tako nazivala i Viktorinova supruga. Èini se da je u pitanju klesarska pogreška.. 26. Ingenuja Rufina (Ingenuia Rufina) CIL III 10836 Hoffiler-Saria 1938.]unam 5 [.] deo Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na velikome sarkofagu. Možda je trebao poslužiti kao potvrda za rano postojanje kršæanstva na prostoru Siscije (slièno je Krèeliæ u Povijesti zagrebaèke biskupije iskoristio natpis sa Severilina sarkofaga. spominje samo Viktorina. što je nemoguæe. 66 Ostaje sumnja ne radi li se o falsifikatu.

Quir(ina) 5 Rufinianus dec(urio). 86 .. buduæi da je tada bio posveæen hram Herkulu Nepobjedivome (Hercules Invictus) kod Porte Trigemine u Rimu (Haug 1913. prirode te zaštitnik kuæe i okuænice. 476). To je bio sveèani dan u Herkulovu kultu. Ingenuius. Mastrocinque 1998.71 Suposvetnica Ingenuja Rufina je po svemu sudeæi njegova sestra. 559). Ingenui10 a. IDIB ⋅ AVG HERCVLI G ⋅ INGENVI VS ⋅ G ⋅ FIL ⋅ QVIR 5 RVFINIANVS DEC ⋅ COL ⋅ S ⋅ S AVG ⋅ QVAEST R ⋅ P ⋅ PRAEF ⋅ C ⋅ C ET ⋅ INGENVI 10 A ⋅ RVFINA CVM ⋅ SVIS D D Idib(us). sveæenik carskog kulta (Augustalis).... Oboje su pripadali kvirinskome tribusu i bili dijelom sloja siscijskih Italika.. O Herkulovu kultu u Hrvatskoj usp. 550 . 731. Haug 1913. S(iscianorum) Aug(ustalis). Brunšmid 1906/7. 330. Njihov se otac vjerojatno zvao Gaj Ingenuje Rufin. 29. Svrstan je u Barkóczi 1964. O centonarijima usp. stoljeæa. 68 Mócsy 1962.70 Gaj Ingenuj Rufinijan je bio siscijski gradski vijeænik (decurio coloniae). suis d(ederunt) d(edicaverunt) Natpis je posvetnoga karaktera i nalazi se na žrtveniku od bijeloga mramora koji su 13. Bili su to obrtnici (krpari) koji su obavljali i vatrogasne dužnosti. Aug[(ustis) Herculi G(aius). praef(ectus). fil(ius)... 1933 . 67 . Herkul je bio božanstvo koje je od ranih vremena bilo vrlo štovano u gradovima zapadne Panonije.72 Izraz cum suis iza njezina imena naznaèuje to da su u dedikaciji formalno sudjelovali i èlanovi njihovih obitelji.612.. G(ai). Kubitschek 1899.88.128. 78 .. kolovoza67 nepoznate godine Herkulu posvetili Gaj Ingenuje Rufinijan i Ingenuja Rufina.69 Spomenik je vjerojatno iz 3..34 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . Rufina cum.114. 71 O službi kvestora u municipijima i kolonijama usp. quaest(or) r(ei). vjerojatno je bila poèasnoga karaktera (Kornemann 1900.1934. usp. Dürrbach 1900. 825. Wesener 1963. c(entonariorum) et. S(eptimiae).. 70 Šašel 1974. c(ollegii). 403 405.68 Na žrtveniku su urezani i prikazi dva muška lika. pa je moguæe da je bila udana i imala potomstvo. 715. O Herkulu. koji je bio i bog trgovine. koji se birao meðu uglednim službenicima gradske opæine. p(ublicae).. Natpis se uzima kao dokaz da je Vespazijan prvi dao Sisciji kolonijsko pravo (tribus Flavijevaca je takoðer bio Quirina) i da je grad primio odreðene povlastice i od cara Septimija Severa. 87 .. Funkcija naèelnika njihove udruge.. br. 69 U vezi s reljefom usp. Sanader 1994. opæinski blagajnik (quaestor rei publicae) i naèelnik udruge centonarija (praefectus collegii centonariorum). 72 Zaninoviæ 1981..38. s time da se od lijevoga mogu razaznati samo obrisi. 204. 19. col(oniae).

77 premda nije sigurno da je s njima bila vjenèana..158. Barkóczi 1964. 75 Nenadiæ 1986/7. a desno je lik djeèaka. vjerojatno abrevijatura za slovo I.74 Ovo je jedan od rijetkih natpisa u kojemu je jasno naznaèen društveni položaj ženske osobe. alumni. Nevija Romanija je mjesna plemenitašica.... 73 .. M(anibus)] Romania. 96 Brunšmid 1908/9. br. dakle najvišega sloja siscijskoga graðanstva. Nevija Romanija (Naevia Romania) CIL III 10852 Hoffiler-Saria 1938.. 156 . a Klecije Romulijan italskoga podrijetla.158. 97. Lijevo od natpisnoga polja lik je mlade žene.75 Uspon siscijskoga stanovništva do viteškog i senatorskog statusa. a stražnja je ploha neizglaðena. Èini se da su muške osobe iz natpisa (Klecije Romulijan i Aurelije Kalemer) bili njezini supruzi koje je ona nadživjela. 14 [D ⋅ M] ROMANIA ⋅ NEVIA ⋅ CLARI SSIMA ⋅ FEMINA ⋅ VIVA ⋅ FECIT ⋅ SIBI ⋅ MEMORIAΜ ⋅ PRECVRRENTIBVS ⋅ CLETIO73 5 ROMVLIANO ⋅ ET ⋅ AVR ⋅ ⋅ CALEMERO ⋅ [D(is). prema postojeæim natpisima. nije èest.Calemero.. clarissima. Boène strane sarkofaga su bez ukrasa... 29. Cletio 5 Romuliano.96. ako nekim sluèajem nije u pitanju klesarska pogreška. Usp. Aur(elio). Barkóczi 1964... br. 15-106.78 Aurelije Kalemer je bio grèkoga ili istoènjaèkoga. 96. 569 Dutzmann 1882. 264. precurrentibus. i Dutzmann 1882. femina. 74 U vezi s reljefom usp.. 156 . clarissima femina. 156 .. fecit.47). viva. 736. 349 Cermanoviæ 1965.79 Nevija Romanija dala je sarkofag sebi i spoU natpisu je iznad slova T u rijeèi CLETO urezan kratak produžetak. Otuda èitanje imena kao CLETIO (usp. N(a)evia. 95 . . 260. br. 78 Dutzmann 1882. Dutzmann 1882. 330. Moguæe je i to da su njihovi odnosi bili drukèije naravi. 156-158. 76 Šašel 1974. 96. Natpis nadgrobnog karaktera posveæen dušama pokojnika (dis manibus) urezan je na sarkofagu od bijeloga mramora. memoriam. 79 Brunšmid 1908/9. 35 27. sibi.scrinia slavonica 4 (2004). et. Brunšmid 1908/9. pripadnica senatorskoga staleža. 99.. misli da su Romulijan i Kalemer bili Romanijini othranjenici.158. 77 Brunšmid 1908/9.76 Romanijin kognomen naveden je ispred gentilicija.

stoljeæa. ibidem. 57. br.83 Pokojnik Hegetor i njegova osloboðenica bili su iz istoènih krajeva rimske države..155.3..82 Èini se da natpis pripada ranom 1. et patrono. 29. 211... 84 Mócsy 1959. Spomenik je sebi i patronu podigla Mucija Korintija. stoljeæa. 211. br. 81 Brunšmid 1908/9. 264. a tabor joj je bio na prostoru današnjega Heddernheima blizu Frankfurta na Majni. s(itus). 154-155. 82 Mócsy 1974.. 734. 57. 204 80 Brunšmid 1908/9. No. Spomenik je iz 2. . jer odbacuje da bi se prema nalazu novca careva Valerijana (253.36 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene .180..260.). Svrstan je u Mócsy 1959. 567 Brunšmid 1908/9. 81.47.84 29. osloboðenica i vjerojatno družica Marka Mucija Hegetora.2. Mucius Hegetor medicus coh(ortis) XXXII vol(untariorum) 5 an(norum). sibi. . dobrovoljaèke kohorte.80 28. Kohorta je inaèe pripadala vojsci Gornje Germanije. Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na steli od pješèanika. menutim pokojnicima naèiniti još za života (viva).. e(st). Corinthia.81 Oèito je neko vrijeme boravila i u Panoniji. Mucija Korintija (Mucia Corinthia) CIL III 10854 Hoffiler-Saria 1938.. 83 Šašel 1974.) i Aurelijana (270. ili 3. Natpis je svrstan u Barkóczi 1964. 205 M ⋅ MVCIVS HEGETOR MEDICVS COH XXXII VOL 5 AN ⋅ XLVII H⋅S⋅E⋅ MVCIA ⋅ CORINTH THIA ⋅ SIBI ⋅ ET PATRONO ⋅ P ⋅ M(arcus). možda je Kalemer graðansko pravo dobio temeljem Karakalina edikta (Constitutio Antoniniana) iz 212..275. Aurelija Venerija (Aurelia Veneria) CIL III 10858 Zaninoviæ 1981.) u blizini sarkofaga moglo govoriti o 3.. stoljeæu. Mucia.. g. a ne od Marka Aurelija Antonina (161. datira ga u drugu polovicu 2. . vojnoga lijeènika 32.. XLVII h(ic). 330.. a Vespazijan ju je preselio na Rajnu.. 346 Zaninoviæ 1981. p(osuit). . 154 . stoljeæu.

50.. 345 . a spomenik je za života (vivus) podigao Publije Elije Julijan. colleg(ii) dendro(phorum) V F v(ivus) f(ecit) Natpis je nadgrobnoga karaktera. 573 Brunšmid 1908/9. Brunšmid 1908/9. Kibelina božanskoga ljubavnika: njegovi su èlanovi za vrijeme velikih Atisovih svetkovina 22. Ael(ius). Ipak. br. Natpis je možda iz 2/3. Collegium dendrophorum bio je posebno odan kultu Atisa. 477 . occupatae. u]xori posuit carissim(a)e suae Maximill(a)e nomina tu<a>87 superos laudesq(ue) manebunt 5 adque utinam su[p]erstes am[i]c[o reciperes tua mer[i]ta magna coniugio ereptam firma requiris ibidem 85 O njima usp. Gordon 1997.. èlan udruge dendrofora (drvonosaca)... Dendrofori su pripadali skupini drvnih obrtnika. 193...... Gordon 1997.219. 609: semper honos nomenque tuum laudesque manebunt.. mi pient(issimae) VIRGINI P ⋅ AEL ⋅ IVLIANV . 15-106.scrinia slavonica 4 (2004). slava tvoja i hvale trajati” (usp. 330. . 87 Moguæe je i èitanje Maximillae nominatae (Maksimili zvanoj). virgini P(ublius). iuventu[tis] subit(a) MORTE ⋅ OCCVPATA ⋅ E ⋅ MIPIENT morte. 37 AVREL ⋅ VENERIAE OB HON ⋅ Aurel(iae).. 265. 477). Iulianu[s] 5 EX ⋅ NVM ⋅ COLLEG DENDRO 5 ex.. Pogreške antièkih klesara su èeste (Keppie 1991. 153 . br. “ljepota æe uvijek. 598 Hoffiler-Saria 1938. 29.85 možda zaruènici. flore(m). ET ⋅ FLORE ⋅ IVVENTV/// SUBIT et. Posveta je prožeta literarnim elementima. stoljeæa (gentiliciji Aelius i Aurelius).. vjerojatno se ova reèenica odnosi na stih iz Vergilijeve Eneide I. ožujku nosili u žalobnoj povorci ukrašeno sveto drvo (piniju).86 30. EC///XORI POSVIT CARISSIME SVAE MAXIMILLE NOMINA TUE SVPEROS LAVDESQ MANEBVNT 5 ADQVE VTINAM SV///ERSTES AM///C RECIPERES TVA MER///TA MAGNA CONIVGIO EREPTAM FIRMA REQVIRIS IBIDEM [. Cumont 1903.478. 153-154. num(ero)... pientissima virgo) i da je bila štovateljica Kibele. Veneriae ob hon(orem).. 14). 216 . Maksimila (Maximilla) CIL III 10864 Buecheler 1895. 286. Može se zakljuèiti da je pokojnica umrla mlada (flos iuventutis. 86 Svrstan je u Barkóczi 1964. simbol patnje i uskrsnuæa mladoga boga (Selem 1981. 192.]ec[. a poput centonarija imali su i vatrogasne dužnosti.154).. br..

330.92 88 89 To je daktilski heksametar koji poèinje od Nomina tuae (Buecheler 1895. Eu]por EPITEUXAS ejpiteuxav 5 APOSIMA.90 ili je rijeè o kletvenoj ploèici (tabella defixionum). Fh>sta). 92 Svrstan je u Barkóczi 1964. Fh>sta OUITALES KOSMOS Oujita~lev Ko>smov FILHTOS OPT§T¶ATA Fi>lhtov ?Opt§t¶a>ta KARPH MAMMOS Ka>rph Ma>mmov PREIBATOS EUTUCAS Prei>batov Eujtucav 10 HRAKLAS APRHWN. stoljeæa. Januarija (Ianuaria.38 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene .64. Optata (Optata. Spomenik je svojoj supruzi Maksimili podigao imenom nepoznati suprug. Doruforov. Eupor je vjerojatno izvršitelj naloga. a dva su nepotpuna... Krh>skhv GRATOS.. Karpa (Ka>rph).. Moguæe je da su spomenute osobe pripadale nekome religijskom udruženju i da su na ovaj naèin ispunile zavjet zadan božanstvu. . EUPOR Shranov.192. ?Ianouari>a). 286).. šest ženskih. možda èak robovi. KRHSKHS Laberi>v. Natpis nadgrobnoga karaktera uklesan je na mramornu ploèu. Svrstan je u Barkóczi 1964. 140-141. Ke>rt<t>a) Hoffiler-Saria 1938. 10 Hraklav ?Aprh>wn.. FHLIX. Laberis (Laberi>v). 90 Brunšmid 1898.89 31-36. Posveta je pjesnièka. ATTIKOS. ?Opt<t>a>ta). Certa (Certa. Ke>rt<t>a Grap(…) FLA(…) Fla(…) Natpis vjerojatno zavjetnoga karaktera nalazi se na olovnoj ploèici koja sadrži 28 imena.142.. Èini se da su bili niskoga roda. 91 Hoffiler . 286... 29. KERT§T¶A GRAP(…) Gra~tov. Buecheler 1895. 191 . Veæina je imena grèka. ?Attiko>v.. DORUFOROS. Eu]plouv KALLIST§T¶OS ERMHS SOSIS Ka>>llist§t¶ov °Ermhv So>siv LABERIS. od toga dvadeset muških.88 S obzirom na loša slova èini se da natpis treba datirati u kraj 3. 29. FHSTA 5 ajpo>sima.Saria 1938. Festa (Festa. 191-192 GENHALIS Genha>liv IANOUARIA ?Ianouari>a SHRANOS. 141 . 330.91 Natpis je možda iz 2/3. br. stoljeæa.54. 526 Brunšmid 1898. EUPLOUS Fh>lix.

576 Brunšmid 1908/9....] [.. .. Vol(cenia).. 29...anni]s plus m[inus . stoljeæa.. v]ixit civ[. 39 37. [.. 138.. Natpis je u naznakama pjesnièki...] [. ... S PLUS M . ...26 ISIDI ⋅ AVG ⋅ SAC ⋅ VOL ⋅ MAXIMA ⋅ EX VI ⋅ VO ⋅ SO L L M Isidi. a tekst je ispisan ubodima. O Anziji može se s odreðenom sigurnošæu pretpostaviti jedino to da joj se otac zvao Gnej. a otuda i da je pripadala višemu društvenom sloju...94 38. 531 Zaninoviæ 1981....] [. IXIT CIV.... 204 Selem 1997. in] noce[nt . Volcenija Maksima (Volcenia Maxima) Hoffiler-Saria 1938.. a štovali su ga i muškarci i žene. 93 94 Selem 1997. br.... sac(rum). br.] [.. Izidin kult je bio vrlo omiljen u èitavome Carstvu.] Natpis nadgrobnog karaktera nalazi se na fragmentima mramorne ploèe. Posebno je zanimljivo to da je žrtvu (sacrum) – zavjetnu ploèicu koja se prièvršæivala na zidove svetišta93 – radi ispunjenja zavjeta Volcenija Maksima prinijela Izidi nakon ukazanja (ex visu).... b) . 266-267. broj 3). An?]sia Cn[aei? .. 15-106. 244. 330.] ridu[m? ..... NOCE .. vo(tum). 8. 161..... so(lvit) l(aeta) l(ibens) m(erito) Ime Volcenia dopunjeno je prema analogiji s natpisom CIL III 3956 + 10834 (v. SIA CN..62.. RIDV. Maxima. ex vi(su). 354 a).scrinia slavonica 4 (2004). Natpis je zavjetnoga karaktera i nalazi se na tabuli ansati od tankoga bronèana lima. Svrstan je u Barkóczi 1964. Natpis je možda iz 2/3... 175. . br. Anzija ([An?]sia) Hoffiler-Saria 1938.. Aug(ustae).

Mócsy 1962. 731. Cerera (Ceres) I.97. 241.1979.. 211 Zaninoviæ 1981. CIL III 3942 Hoffiler-Saria 1938.. 1.. br. M(aximo) et. 1970 . travnja. Lenormant 1887.. proc(uratoris) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) II.. O(ptimo). 96 O Cereri usp.40 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene .. U carsko doba o njoj izvješæuju samo natpisi. kadšto i plodnosti te ženidbe. 202 CERERI AVG ⋅ SAC Q ⋅ IVLIVS MODERATVS 5 BF ⋅ PROC V S L M Cereri Aug(ustae). 1021 .2 Ženska božanstva u siscijskim natpisima95 39. Wissowa 1899.. sac(rum) Q(intus).. a èesto je dolazila skupa s Venerom i Liberom. O Cererinu kultu u Panoniji usp. Campester. br.. Graf 1997. Poistovjetili su je s Demetrom. 527 Zaninoviæ 1981. Cereri C(aius).CIL III 10842 Hoffiler-Saria 1938. pa otuda i uljudbe. Imala je i vlastite igre (ludi Ceriales) i sveæenika (flamen Cerialis). 97-98. 96 . 246-247.1078. 1070 . Veratius Hispanus 5 et T(itus). Slavljenju Cerere bio je posveæen 19..1074. b(ene)f(iciarii) [co(n)s(ulares)? pr[o? …] Cerera je božica prirodne bujnosti i poljodjelstva..96 95 O antièkim kultovima ženskih i muških božanstava u Sisciji prema epigrafskoj i spomenièkoj graði usp. Fl(avius). Šegviæ 1985/6. .. 202 I⋅O⋅M ET ⋅ CERERI C ⋅ VERATIVS HISPANVS 5 ET T ⋅ FL ⋅ CAM PESTER ⋅ B F [ COS PR ] I(ovi). 537 Brunšmid 1906/7. Iulius Moderatus 5 b(ene)f(iciario). br.

8. br. 15-106.12. Aug(ustae). 244. stoljeæa sagraðeno veliko skladište žita.... 204 Selem 1997. Isi(di) Aug(ustae) P(ublius) Antoni[-] [...... 57.98 Siscija je u antici bila važno središte trgovine žitom. Drugi natpis vjerojatno je posvetnoga karaktera.] II.97 Postoji moguænost da je u Sisciji postojao Cererin hram (aedes Cereris).25 ISI AVG P ANTONI . CIL III 3944 Hofiller-Saria 1938.98. možda za potrebe vojske. Gaj Veracije Hispan i Tit Flavije Kampester. 41 Prvi natpis zavjetnoga je karaktera. kasnije porušeno. Prokuratorski oproštenik Kvint Julije Moderat posvjeæuje Cereri Uzvišenoj (Augusta) žrtvenik od pješèanika radi ispunjenja zavjeta. a drugi u Barkóczi 1964. 530 Zaninoviæ 1981.42. 531 Zaninoviæ 1981. vo(tum).26 ISIDI · AVG · SAC · VOL · MAXIMA · EX VI · VO · SO L L M Isidi.. 97 . 204 Selem 1997. Posvete Cereri u Panoniji inaèe su rijetke i svode se upravo na ova dva natpisa. 243. 29. 330.. 202. br.99 40. IN II . posveæuju žrtvenik od pješèanika Jupiteru Najboljemu Najveæemu i Cereri. Natpisi su možda iz 2. 137.. Brunšmid 1906/7.. 8.. Maxima ex vi(su). na prostoru Novoga Siska. Dvojica konzularnih oproštenika. 99 Prvi je svrstan u Mócsy 1959.. gdje je na temeljima rimske zgrade poèetkom 19. stoljeæa. .scrinia slavonica 4 (2004).. Hoffiler-Saria 1938. Izida (Isis) I. 212. Vol(cenia). 138.. sac(rum). so(lvit) l(aeta) l(ibens) m(erito) 97 98 Zaninoviæ 1981. a njome su se vjerojatno bavili i spomenuti dedikanti. odmah uz Kupu.

Mócsy 1962. izvorno egipatske božice. Èuvarica je pravde i obièaja. Roeder 1916. Lafaye 1900. Prvi je natpis bilo zavjetnoga bilo posvetnoga karaktera. preuzela je ulogu zaštitnice nad svime što pripada ženskome spolu. Thomas 1980.101 Drugi natpis.. 102 Roeder 1916.586.. Kao Venera-Afrodita. 187 . 734. vrhunac je popularnosti proživljavao u 3. ali je bila pokroviteljica i ritualnih orgija. 577 . Iznad je prikazana vaza. 296 304. Smatrana je za kraljicu neba. Izida je imala više božanskih prerogativa. veæ i božica žena.. Kao kraljica podzemlja sudi mrtvima u Hadu. brine se za njihov spas iz nevolja u koje su zapali. O širenju i sudbini Izidina kulta usp. a desno je lik s maskom šakala. a poistovjeæivali su je i s Mjesecom (Selena). odnosno Izida-Fortuna). èarobnica i proroèica.. nalazi se na tabuli ansati od tankoga bronèanog lima. Ona je i zaštitnica kraljeva kojima predaju vlast i nadzire njihovu vladarsku djelatnost. a krajem 4. stoljeæa.. a nalazi se na žrtveniku od pješèanika što ga je Izidi Uzvišenoj (Augusta) posvetio Publije Antoni(…). povezuje se s Nikom-Viktorijom Pobjediteljicom.. 101 Zaninoviæ 1981. 204. 2121. Dala ga je naèiniti Volcenija Maksima da se odriješi od zavjeta nakon ukazanja božice. postavši tako zaštitnicom spolnoga života. Selem 1972.. Zaštitnica je žena i pomagaèica pri porodu. Na stranama žrtvenika lijevo je isklesan motiv vinove loze. sretnog ishoda i blagostanja (Izida-Tyche. i kao takva stupala je na jednakoj nozi s Herom-Junonom i bila zaštitnica zemaljskih kraljevstava (Isis domina..1132.100 Izidin kult je svoje središte imao i u Sisciji. prati mrtve u Had.. zavjetnoga karaktera. .. Žrtvenik potjeèe vjerojatno iz doba Severa Septimija ili Karakale.2132. sažeto Selem 1997. Rimljanima i Grcima bila je važno zagrobno božanstvo. s vremenom postavši svjetska božica. a na svete dane lišavala je sljedbenice putene uzdržljivosti. a kao zaštitnica zemaljskih plodova povezuje se s Demetrom-Cererom. zacijelo stoga što se vjerovalo da je upravo Izida odredila muškarcu da voli ženu. a u tom smislu poistovjeæena s Hator. 2084 . stoljeæu.103 Ova bi dva natpisa govorila u prilog posto100 O Izidi usp. Kult Izide. a Pobjedonosna (Triumphalis) je kad osigurava konaènu pobjedu. U sebi je spajala i dostojanstvo rimske matrone. Haase 1998. 297. Ona štiti grobove. proširivši se èitavim Sredozemljem.102 Èini se da su žene èinile veæinu vjernika i bile snažno zastupljene meðu sveæenstvom. 17 43.. U tom se svojstvu povezuje s Hekatom-Prozerpinom.42 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . poljoprivrede i poljskih plodova. O kultu Izide u Panoniji usp. Augusta). Držana je za gospodaricu svih zemalja i gospodaricu mora.. regina. Božica je plodnosti (povezivali su je i s Kibelom). Prauzor je majke koju roditelji zazivaju u pomoæ radi potomstva jer zaštiæuje dojenèad i malu djecu.188. Kao kraljica mora (regina marium) zaštitnica je moreplovaca i brodova (Isis Pelagia. Kod Izidinih su štovateljica èesti snovi u kojima im se objavljuje božica. dajuæi im na znanje svoju volju. života i zdravlja. Isis Pharia). 47. Donosi li pobjedu. sa zabranom poganskih štovanja. 103 Selem 1971.. Selem 1971. Izida je ne samo žensko božanstvo. bio je ukinut. 1126 . Stajala je i u bliskoj vezi sa zemljom. Ravnala je kretanjem zviježða.

Fitz 1980c. sacr(um) Augustinus Aug(ustorum) n(ostrorum) 5 libertus tabul(arii). Séchan 1912.. U obredima su smjele sudjelovati samo žene. Histriju i Dakiju). što je vjerojatno sluèaj i u ovome natpisu. Panoniju. 105 104 . takoðer Rendiæ .107 Zaninoviæ 1981.106 Inaèe su natpisi posveæeni Veneri u Panoniji vrlo rijetki i u pravilu se odnose na sirijsku božicu (Dea Syria ili Atargatis) pod Venerinim imenom. Mócsy 1962.37. Usp. travanj (Veneralia) kad su održavale i igre. Poznat je i vid Venus Martialis što upuæuje na vezu Venere i Marta. Poistovjeæena je s Afroditom. Najpoznatiji Venerini pridjevci su Victrix (Pobjediteljica) i Genetrix (Roditeljica). Venus Heliopolitana (èlan trojstva s Jupiterom Heliopolitanskim i Merkurom). O njezinu kultu u Panoniji usp. Triumphalis. što potvrðuje i neki drugi nalazi. te se mogu povezati i s Izidom (Selem 1972. Bona Dea Venus Cnidia (knidska Venera).104 41.Mioèeviæ 1989a.105 Posebno je zanimljiv odnos Venere i Izide: za Venus Pelagia postojala je Isis Pelagia. za Venus Victrix Isis Victrix. Pelagia. Venus Verticordia (kultni Venerin pridjevak u Rimu). Venera je takoðer imala razne vidove: Venus Caelestis ili Venus Virgo (iza ovih se imena zapravo krije Kibela). i Selem 1972. 204.. Radi se zapravo o domaæim ženskim božanstvima koja posebno naglašavaju ženski princip. Marina.. Venus Herucina.. 106 O Veneri usp. 166. za Venus Pompeiana Isis Pharia (zaštitnica moreplovaca). Iria Venus ili Iria Augusta (ovi su nazivi karakteristièni za Dalmaciju.scrinia slavonica 4 (2004).. Pontia (svi se ovi nazivi odnose na Afroditu). 43 janja Izidina svetišta u Sisciji. 15-106.887. 828 . Posveæen joj je bio 1.. 35 .. Euploea. Usp. poput glave s kipa Izidine sveæenice i bronèana statueta. 731. 107 Mócsy 1962. prov(inciae) Venera je utjelovljenje ženske dražesti i moæi koja iz nje proizlazi i otuda božica ljubavi i plodnosti. 431. Koch 1955. 49). Venus Augusta ili Venus Domina. Invicta. 721 .736. Venera (Venus) CIL III 3964 VENERI AVG ⋅ SACR AVGVSTINVS AVGG NN 5 LIBERTVS TABUL ⋅ PROV Veneri Aug(ustae). a moguæe je i da je Venera tek rimska inaèica grèke božice. privjesak Izidina sina Harpokrata. 731.

s(olvit). Dea(e) omn(ium).. i poèetak 4.. 522 525.. odavno poistovjeæena s Artemidorom... DINAE . Augustin. valjda Jupitera i Sunca koje ovjenèano zrakastom krunom i s bièem u podignutoj desnici stoji na kolima u koja su upregnuta èetiri biæa nalik grifonima. carski osloboðenik (libertus) iz pokrajinske pismohrane. možda za Dioklecijana i Maksimijana..16. 730. Scherd 1997. Natpis je posvetnoga karaktera. Dijana.155... Iznad natpisnoga polja slijeva nadesno prikazi su Dijane s Mjesecom nad glavom.. Móczy 1962.44 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene .... Thomas 1980. 204 Svrstan je u Barkóczi 1964. Iza Dijane skrivalo se domaæe božanstvo šuma i divljih životinja.. uglavnom iz nižih slojeva društva..328.109 43. Paris 1892. odnosno u doba tetrarhije. v(otum). 330. Ostali su saèuvani brojni kultni predmeti u panonskim svetištima koje su dali naèiniti njezini poklonici.P PRIS . lovaca i drvodjelaca.. natpis se vjerojatno može datirati u kraj 3.. Wissowa 1903. božica lova i Mjeseca. 29. O Dijani usp. stoljeæa.. O Dijaninu kultu u Panoniji usp.. m(erito) [Ul]p(ius) Pris[cianus?] II. posvetio je žrtvenik Veneri Uzvišenoj (Augusta). CIL III 10835 DIIS · DEA OMN · V · S · L · M .. Dijana (Diana) CIL III 10822 . Diis. 325 . 180. bila je iznimno popularna božica u Panoniji. CIL III 10858 Zaninoviæ 1981. Kibela (Cybele) I.] Natpis bi mogao biti posvetnoga karaktera i nalazi se na steli od vapnenca koju je nepoznati dedikant posvetio možda Jupiteru Najboljemu Najveæemu i božici Dijani. [Iovi Optimo Maximo et?] Di<a?>nae [. 130 . Buduæi da se spominju dva cara i pokrajinska pismohrana. l(ibens).108 42. 109 108 . poput zemljoradnika.

Selem 1981. 113 Svrstan je u Barkóczi 1964.. 111 Zaninoviæ 1981. slavio se u rano proljeæe. 325 . Veneriae ob hon(orem). U carskome kultu slavljena je kao Mater Idaea. virgini P(ublius) Ael(ius) Iulianu[s] 5 EX ⋅ NVM ⋅ COLLEG DENDRO 5 ex. Izidom. Wissowa 1903. 330. Optima Maxima. mi pient(issimae) VIRGINI P ⋅ AEL ⋅ IVLIANV .328. ET ⋅ FLORE ⋅ IVVENTV/// SUBIT et.113 44.194. 130 .. 1677 . Selem 1981. num(ero). f(ecit) Kibela je bila frigijska božica plodnosti koju su smatrali za majku zemlje. Atargatis. Rejom. genetrix. Schwenn 1922. Thomas 1980. O Dijani usp. što upuæuje na to da je upravo njegovo štovanje bilo omiljeno. dakle Kibeli radi ispunjenja zavjeta. U Rimu su je štovali kao Veliku Majku..2298. conservatrix.. Spomen udruge dendrofora (collegium dendrophorum) otkriva da su Aurelija Venerija i Publije Elije Julijan bili sljedbenici Kibelina i Atisova kulta.189. colleg(ii) dendro(phorum) V⋅F v(ivus). iuventu[tis] subit(a) MORTE ⋅ OCCVPATA ⋅ E ⋅ MIPIENT morte. Scherd 1997. U natpisima i u književnim tekstovima nosi niz pridjevaka: Mater Dea Augusta. br. stoljeæa.. koji su pratili ekstatièni. flore(m).112 Prvi je natpis možda iz 2/3.. CIL III 10838 Hoffiler-Saria 1938. Mater cognationis. 193. O Dijaninu kultu u Panoniji usp..155. occupatae. 193 . Magna Mater. Siscija je bila važno središte frigijskoga kulta sa svim njegovim popratnim elementima.956.. sancta. Basilea... Ulpije Pris(cijan?) posvetio je spomenik bogovima (diis) i Božici svega (Dea omnium). Afroditom. Domina. 188 .. Móczy 1962. 736. 244.111 Prvi natpis posvetnoga je karaktera.. 15-106. a njezin kult. O Kibelinu kultu u Panoniji usp. Povezivali su je s božicama Demetrom. lavlju božicu. 180. Mócsy 1962. Drugi je natpis nadgrobnoga karaktera. Artemidom. Thomas 1980. 109 108 . 730. 110 O Kibeli usp.37. Junona (Iuno) I.. ibidem.. 29. Cererom (Terra Mater).16. Gejom. 45 AVREL ⋅ VENERIAE OB HON ⋅ Aurel(iae). Cereria. 204. divlji plesovi i orgijastièki obredi. Minervom. 532 Brunšmid 1906/7... 950 . 522 525.. Takacs 1999.. 112 Zaninoviæ 1981. 89. br. božicu majku. 2250 . 330. roditeljicu i èuvaricu svega života (Mater omnium).110 U Sisciji su pronaðene bronèane statuete njezina ljubimca i pratioca Atisa. 200 Svrstan je u Barkóczi 1964. potentissima. Venerom (Venus Caelestis)..scrinia slavonica 4 (2004). 29.1690. Paris 1892.. Decharme 1887.

IVNONI REGINE MO · D · V · L·M·S· Iunoni Regin(a)e Mo(…). Soli Genio. Antio5 cianus v(otum). br. 209. D(…). et IVNONI · SAC · Iunoni. loci Aur(elius). 96. br. m(erito). v(otum)... sac(rum). Iuno Caprotina ili Iuno Poplifugia simbolizirala je žensku plodnost (Junona je štitila i èuvala nevinost i èednost žena i djevojaka). s(olvit).. 210 Zaninoviæ 1981. Secundinus MAG · D · D mag(istri). O(ptimae).. 246.. PRO · SALVTE · SVA pro. br.. 202 I · O · M · ET I(ovi).. C(onservatori) I(unoni). 202 I·O·M·C I · O · O · SOLI GENIO · LOCI AVR · ANTIO 5 CIANVS V·P I(ovi). CIL III 10841 Hoffiler-Saria 1938. br. d(ederunt). u Laurentu je nosila pridjevak Kalendaris.. 536 Brunšmid 1906/7. CIL III 15179 + 10845 Hoffiler-Saria 1938... l(ibens).46 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . 539 Brunšmid 1901.]us et ? AEL VALERIVS Ael(ius) Valerius ET ? AEL · SECVNDINVS et ? Ael(ius). 97. br. VS ET ? 5 [. Iuno Covella zazivala se prigodom odreðivanja hoæe li nonae u dotiènom mjesecu pasti na peti ili na sedmi dan što je vršio sveæenik (Junoni su od davnina bili posveæeni svi poèeci mjeseca. salute.. O(ptimo).. 132. 247-248. II. 122 Brunšmid 1906/7. O(ptimo). p(osuit) III.. d(edicaverunt) Junona je vrhovna božica službenoga rimskog panteona. sua ET COLLATORVM et collatorum 5 . a . O(mnipotenti). 266 Zaninoviæ 1981. M(aximo). M(aximo). Obožavana je u raznim vidovima.

Hild 1900.. Iuno Iuga (%Hra Zugi>a) ili Združiteljica božica je braka.118 45.. 117 Zacijelo predstojnici neke vjerske ili obrtnièke udruge (usp. najslavniji od svih vidova Junone. Mócsy 1962.41. Kornemann 1900.. 202. Iuno Rumina osigurava majèino mlijeko za dojenèe. 115 Brunšmid (1906/7.76. Iuno Quiritis štiti rimske graðane u ratu. listopada stajali su na brežuljku Opiju oltari Jana Kurijatija i Junone Sororije). Suncu i Geniju mjesta. 118 Zaninoviæ 1981. 729 .scrinia slavonica 4 (2004). O Junoninu kultu u Panoniji usp. 330. 15-106. regina caelorum)..730. Oba su natpisa svrstana u Barkóczi 1964. odnosno Spasiteljica ili Zaštitnica (takoðer lanuvijska Mater Regina). 550 Brunšmid 1906/7. odnosno kartaškoj Tanit koja je bila kraljica neba. dio je vrhovnoga trojstva bogova. 668 . a posljednji iz Hadrijanova vremena. br. a nalazi se na žrtveniku od vapnenca koji su za zdravlje svoje i prilagaèa (collatores) dali Jupiteru Najboljemu Najveæemu i Junoni naèiniti i posvetiti magistri117 Elije Valerije i Elije Sekundin (žrtvenik je nekoæ bio razlomljen na dva dijela). Iuno Domiduca vodi zaruènicu u dom njezina supruga (s njome je povezana Iuno Pronuba koja daje braène savjete i Iuno Cinxia koja odrješuje pojas nevinosti kraj braène postelje). br. 260 114 O Junoni usp.1123. Iuno Martialis osigurava opstojnost rimske države i vlasti.. 129. 183 . Drugi natpis je takoðer zavjetnoga karaktera i nalazi se na žrtveniku od vapnenca koji je Aurelije Antiocijan (kognomen upuæuje na to da je bio istoènjak. ali je prema Hoffilleru i Sariji (1938. 260. Thomas 1980. èiji su kult Rimljani preuzeli nakon pokorenja Lanuvija. Iuno Regina Populana (%Hra Basi>leia). 89) èitao je Mod(eratus). Treæi je natpis posvetnoga karaktera. a tu su još i Iuno Sospita ili Sospes i Iuno Conservatrix. . 252. Nenadiæ 1986/7. Junone i Minerve. stoljeæa (gentilicij Aurelius).. 1114 .114 Prvi natpis zavjetnog je karaktera i nalazi se na žrtveniku od pješèanika koji je nepoznati dedikant115 posvetio Junoni Kraljici (Iuno Regina) radi ispunjenja zavjeta. Savjetnica) božica je æudorednosti (njoj su bile posveæene svete guske koje su prema legendi spasile Rim prigodom upada Gala. a pokraj njezina hrama nalazila se državna kovnica novca i otuda naziv moneta). 420 .. Drugi je natpis možda iz 2/3. 47 svakoga 1. 29.690. Silvane (Silvanae) CIL III 10847 Hoffiler-Saria 1938. Iuno Moneta (zacijelo u znaèenju Opominjaèica.. koji je u Rim došao vjerojatno iz Etrurije. 244) toèka iza MO sigurna. Iuno Fluonia je zaštitnica mjeseènice. 72 . Graf 1999. Thulin 1918a. 96. Iuno Lucina božica je poroda koja iznosi dijete na svjetlo dana.. Jupitera.184.. 116 Barkóczi 1964. te Iuno Caelestis ili Iuno Poena (po fenièkoj Astarti.. možda podrijetlom iz Antiohije116) posvetio Jupiteru Najboljemu Najveæemu Spasitelju..422). Iuno Ossipagina ili Ossipago brine se za neroðeno dijete.. Junoni Najboljoj Svemoænoj. 57.

116 . et Victoriae L(ucius). a znali su ih povezivati i s Dijanom.117. 193-194 MARTI ⋅ ET VICTORIAE L ⋅ DOMITIVS CONSTITV 5 TVS MIL LEG ⋅ X ⋅ GEM ⋅ B F COS V S L M XI K IVN PRAESEN ET EXTRI . Porast njezine važnosti u propagandnome smislu zapoèinje s Gajem Julijem Cezarom (Victoria Caesaris). X. m(erito) Natpis zavjetnoga karaktera nalazi se na žrtveniku od vapnenca koji je Silvanama radi ispunjenja zavjeta posvetio Marko Julije Ingenuo. Gem(inae). O Silvanama usp.48 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene .. dok je August uveo poseban kult vojske koja caru donosi pobjedu (Victoria Augusti). s(olvit). 29. 120 Izdvajaju se Karnunt u Gornjoj Panoniji i Albona u Dalmaciji (Keune 1927. 251. O kultu Silvana i Kvadrivija u Panoniji usp. 119 . Navalis.. Laeta.. Hild 1908... osobito onih u šumovitim krajevima.117). Bona. pr. 116 . To su nimfe zaštitnice polja.121 46. Virgo.. O Kvadrivijama usp. Od njih je Victoria Augusta bila religijski i državnopravni simbol Rimskoga Carstva. 121 Svrstan je u Barkóczi 1964. 330. Fitz 1980c. stoljeæa. Augusta.. grèka Ni>kh.. u Rimu je poznata od sredine 4. 714 . Viktorija (Victoria) CIL III 15180 Brunšmid 1898. Felix. Domina. Domitius Constitu5 tus mil(es) leg(ionis). 163.120 Natpis je možda iz 2/3. Mócsy 1962. Victrix. Viktorija je imala velik broj pridjevaka: Aeterna. Heichelheim 1963. l(ibens). Sancta.. SILVA NIS M I ⋅ ING V⋅S⋅L⋅M Silvanis M(arcus) I(ulius). Regina. b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) XI K(alendas) Jun(ias) Praesen(te) et Extri(cato) [co(n)s(ulibus)] Božica pobjede Viktorija. Ing(enuus) v(otum).. Libera. Marti. 1344. Katkada dolaze u društvu s Kvadrivijama (Quadriviae. 705..720.45. Euskirchen 1997. Keune 1927.. Viktorija se èesto Mócsy 1974. Divina. Kr. 734.119 Najviše posveta Silvanama ima u Panoniji i u Dalmaciji. šuma i raskrižja. Quadrubiae). st. Perpetua..

Nevolje s barbarskim plemenima na dunavskoj granici pripadaju 214. Brunšmid (1908/9...1690. 388 .. XX... U Panoniji je od poèetka 2. et. 830 . ann(orum).123 Legija X. IVILIS DEC · COL · ANN · L 5 ET · C · IVL · C · FIL FLORVS · DEC · COL ANN · XX · ET · IVLIAE FESTAE · ANN · XII ANICIA A///INA 10 MARITO ET FI . Fortunom.194. 77 . Božicom Rima (Dea Roma). Natpis je svrstan u Barkóczi 1964. br. Artemidom.1 Ženske osobe u sirmijskim natpisima 47. 2501 . . svibnjem 217. Weinstock 1958. isprva u Akvinku. 122 123 [D(is) M(anibus)] [C(aius).2542. 1671 Brunšmid 1908/9.126 Dedikanta je na posvetu mogao nagnati uspjeh u okršaju s barbarima na dunavskoj granici.]ina128 10 marito et fi[liis] O Viktoriji usp. 383 Mirkoviæ 1971. 1678 . dec(urio). col(oniae). col(oniae) ann(orum). C(aii). 15-106. 127 Brunšmid 1898. C(aii). 125 Mócsy 1962.. Gruiæ (1870. Gemina je u to vrijeme boravila u Panoniji s taborom u Vindoboni. Nemezom. 1040 + p.265..393). 29.234. godine (za konzula Gaja Brutija Prezenta i Tita Mesija Ekstrikata drugi put). 330. Martom. Graillot 1912.. Izidom. br. lipnja 218.. Iuliae Festae. 734.. 80..122 Natpis je zavjetnoga karaktera i nalazi se na žrtveniku koji je Lucije Domicije Konstitut.854. Iul(ius).. 81) ostavlja otvorenom moguænost da je Brunšmidova konjektura ispravna.. ann(orum).58. 193 . travnja 217.. 181-182. 233 . 49 pojavljuje zajedno s Jupiterom. stoljeæu. stoljeæa. .. XII Anicia A[.scrinia slavonica 4 (2004). 42. Julija Festa (Iulia Festa) CIL III 3242 + p.). C(aius).. vojnik legije X. Gemina i konzularni oproštenik..125 U Sisciji je inaèe pronaðen kipiæ Nike. 264 . br. fil(ius)] [C]ivilis dec(urio). 126 Usp. 128 U CIL III stoji ///A///INA.. posvetio Martu i Viktoriji radi ispunjenja zavjeta. . Astartom i Tutelom.. – 8. Ritterling 1925. Brunšmid 1903/4. Mirkoviæ (1971. a nakon toga u Vindoboni. dakle na samome poèetku kratkotrajne vladavine cara Marka Opelija Makrina (11. 124 O legiji usp.... 163) ime je dopunio kao [M]A[CR]INA.127 2.. fil(ius) Florus.124 Viktorija se u Panoniji pojavljuje u pravilu u 3. L 5 et. 181) ima Aina (Ajna). Natpis se može toèno datirati 22. 169. Iul(ius).. godini (Šašel Kos 1986. Kienast 1996.

77.. podrijetlom iz pokrajine Donje Panonije. Natpis je iz prve polovice 2. Anicija A(..]ina) (za tekst vidi prethodni natpis) Anicija A(. ad]ulescenti. Ael(ia).]issia [.. 57 . Victoria [.. godinu (konzuli Marko Aurelije Antonin Karakala treæi put i Publije Septimije Geta drugi put).. takoðer gradskoga vijeænika. ex pro[vincia Pann(onia)] Inf(eriore). Elija Viktorija (Aelia Victoria) CIL III 3244 Mirkoviæ 1971. 80... nn(ostris) fratr(ibus) [co(n)s(ulibus)] Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ulomku stele.50 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene .. može se zakljuèiti da je pripadala višemu sloju sirmijskoga graðanstva.. 77.. S obzirom na spomen konzulovanja carske braæe (Augusti nostri fratres consules). godinu (konzuli Marko Aurelije Antonin treæi put i Lucije Aurelije Komod drugi put) ili u 208.. 49. S obzirom na suprugov i sinov status.. Podigla ga je Elija Viktorija u spomen na svoje dijete.. 20godišnjega sina Gaja Julija Flora. M · AVGG · NN · FRATR [. ISSIA . Mirkoviæ 1971... br.7. 353. Natpis je svrstan u Barkóczi 1964.129 48.)ina (Anicia A[. . posuit] [memoria]m.. te 12-godišnju kæer Juliju Festu. mladiæa ili djevojku (adulescens).130 129 130 Mirkoviæ 1971.. Anicija A(.)ina supruga je Gaja Julija Civila..)ina ga je posvetila dušama pokojnika (dis manibus) za 50godišnjega supruga Gaja Julija Civila. stoljeæa..... Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na spomeniku od vapnenca.. majka Gaja Julija Flora i Julije Feste koje je sve nadživjela. INF · AEL · VICTORIA .. VLESCENTI · EX PRO .. gradskoga vijeænika Sirmija. 169. natpis se može datirati u 161.... Augg(ustis).

352. 76.. Brunšmid 1908/9. br. br. Spomenik je podigao Gorgonije 27-godišnjoj supruzi Maksimini podrijetlom iz Dalmacije koja je umrla u Sirmiju. 169. 76. ili 4.131 51. 177. Maximina annos vixit XXVII Gorgonius memoriam posuit compari su(a)e carissim(a)e de provincia 5 Dalmatia defuncta pen<e>s colonia(m) Sirmi(um) Manibus posita memoria Natpis nadgrobnoga karaktera posveæen dušama pokojnika (dis manibus) i nalazi se na steli od bijeloga mramora. Svrstan je u Barkóczi 1964. 184. stoljeæa.. br. Mirkoviæ 1971. .132 131 132 Brunšmid 1908/9....8. 15-106. Aurelija Makrina (Aurelia Macrina) CIL III 3245 + 10215 Brunšmid 1908/9. 177. Maksimina (Maximina) CIL III 6441 Brunšmid 1908/9. 387 Mirkoviæ 1971. Natpis pripada 3/4. stoljeæu. 169. 51 50.. Sin nosi isti gentilicij kao i majka. 184. 352. 375 IN HANC ARCAM POSITA EST AVRELIA MACRINA QVAE VIXIT ANNOS XXXV ET AVERLIVS IVSTINIANVS 5 FILIVS EIVS QVI VIXIT ANNVM VNVM ET MENSES QVINQVE In hanc arcam posita est Aurelia Macrina quae vixit annos XXXV et Aurelius Iustinianus 5 filius eius qui vixit annum unum et menses quinque Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na sarkofagu u kojemu poèivaju 35-godišnja Aurelija Makrina i njezin sin Aurelije Justinijan star godinu dana i pet mjeseca.9.scrinia slavonica 4 (2004). Iznad natpisnog polja urezana su poprsja muške (lijevo) i ženske osobe (desno).. Svrstan je u Barkóczi 1964.. Natpis je možda iz 3. 53 D M · MAXIMINA ANNOS VIXIT XXVII GORGONIVS MEMORI AM POSVIT COMPARI SVE CARISSIME DE PROVINCIA 5 DALMATIA DEFVNCTA PENVS COLONIA SIRMI MANIBVS POSITA MEMORIA D(is) M(anibus).

258.... Iovis.. [...134 53. Natpis je možda iz 2/3.. . IX · VITA · ET · OMN ..10.]...] [terr]a. 75.. Svrstan je u Barkóczi 1964. [.... 374 . DO · EST · ALIQVA ....] parentes posiverunt fili(a)e Aureli(a)e Florentina(e) q5 u(a)e vixit ann(os) V dies LXVII Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na spomeniku od bijeloga pješèanika što su ga poimence nepoznati roditelji podigli kæeri Aureliji Florentini koja je umrla u dobi od tek pet godina i šezdesetsedam dana.......] meque. genitu[s . ossua.] [fel]ix. fui<t>. 540 Brunšmid 1908/9.. 5 ... br. Hel[via condidit uxor?] Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na ulomku spomenika od bijelog mramora.. 352.. M · OSSVA · PRAECOR · . PAREN TES POSIVERV NT FILIE AVRELIE FLORENTINA Q 5 VE VIXIT ANN V DIES LXVII133 [... br. Stygius. vita. praecor[..] [.] [si quan]do... 177. MEQVE · HEL. VE · FVII · IVVENIS .. ..] 5 [. 200..... br. ST · EXTINCT . . aliqua [.. iuvenis [.] [... stoljeæa (gentilicij Aurelius).. . Rijeè je o pjesnièkoj posveti u kojoj Helvija žali za suprugom nepoz133 134 U CIL III stoji LXVIII... [vita e]st.]m..52 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . 431 Mirkoviæ 1971... omn[i .. est. Syria..... 52 ... br. .. ET · IOVIS · STYGIVS · . 169.. Helvija (Hel[via]) CIL III 6443 Buecheler 1895. q]u(a)e. A · SYRIA ·GENITV . Aurelija Florentina (Aurelia Florentina) CIL III 6442 + 10216 Brunšmid 1908/9.. extinct[us .... .. 52.. et.] et.

br. br.. Natpis je iz druge polovice 2... 258).. 53 nata imena roðenim u Siriji (terra Syria genitus).. RUFILLAE137 5 . 185.. Imena postavljaèa spomenika nisu poznata. 185. stoljeæa... 179.. 5 vet(e)ra[no qui vixit an-] nis [... iako bi u ovome sluèaju moglo biti rijeèi i samo o izrazu poštovanja s obzirom na pokojnièinu dob.. Pojam matrona možda upuæuje na to da je pripadala višemu društvenom sloju Sirmija. stoljeæa. 139 U CIL III stoji ET O.. 140 U CIL III stoji MARito. NIS140 .. Rufila (Rufilla) CIL III 6444 Brunšmid 1908/9.. ITO139 AVR . 389 Mirkoviæ 1971.135 Jupiter Stigijski (Iuppiter Stygius) bog je podzemnoga svijeta Pluton. ANNIS LXX [. Brunšmid 1908/9. Natpis je iz 2..138 55. CIT MEM . 49 D M AVRELIA V . 15-106...] To je daktilski heksametar (Buecheler 1895.. br. 377 Mirkoviæ 1971.. 138 Brunšmid 1908/9..scrinia slavonica 4 (2004).... MERENTI ..] Rufillae 5 [q(uae) vix(it)] annis LXX Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ulomku spomenika od vapnenca.. 75.. RONE . 135 136 D(is) M(anibus) Aurelia U[rbica? fe-] cit mem[oriam mar-] ito Aur[elio . 137 U CIL III stoji VFILIAE. Aurelija Urbika(?) (Aurelia U[rbica?]) CIL III 10229 Brunšmid 1908/9. 76.. br..... Pokojnica Rufila živjela je sedamdeset godina. 200. p]osuerunt [mat]ron(a)e [bene] merenti [. 55 . ..136 54. 5 VETRA . OSVERVNT ...

. III . 353. 176.. 176. pl(us). 169. 45 . 373 Mirkoviæ 1971. Natpis je možda iz 2/3..141 56. DOROT ... Posveæen je pokojnici Aureliji Doroteji. qui est defuncTVS CIVIT · AQUILEIA · TITVLVM tus civit(ate). Aurelija Aminija ([Aur]elia Aminia) CIL III 10232 Brunšmid 1908/9. stoljeæa (gentilicij Aurelius).] Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ulomku stele od bijeloga mramora. L..... XP W ... Svrstan je u Barkóczi 1964. .. Natpis nadgrobnoga karaktera posveæen je dušama pokojnika (dis manibus) nalazi se na ulomku spomenika od pješèanika.. Aurelija Doroteja (Aure[lia] Dorot[hea]) CIL III 10231 Brunšmid 1908/9. Aminia po[sui] titulum viro meo [F]l(avio) Sancto ex. Supružnici nose isti gentilicij.. m(inus). br.. titulum POSVIT AD BEATV SYNEROTIMA posuit ad beatu(m) Syneroti(m) maRTVRE ET INFANE FILIAM rture(m) et infante(m) filiam 10 SVAM NOMINE VRSICINA 10 suam nomine Ursicina QVI VIXIT ANNIS · N · III qui vixit annis. 352. Aquileia.. Iov(ianorum)..16.142 57.54 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene .. stoljeæa. ET AVRE . br.17. [. 187-189. 393 [A] XP W [Ego Aur]elia. Postavila ga je Aurelija Urbika u spomen na muža nepoznata imena koji je bio veteran... L SANCTO EX · N · IOV · PR TEC 141 142 Svrstan je u Barkóczi 1964. n(umero). TITULUM VIRO MEO .] et Aure[lia] Dorot[hea . 169. n(umero).. Brunšmid 1908/9. pr(o)tect(ori) 5 BENEMERITUS QVI VIXIT 5 bene meritus qui vixit ANN · PL · M · L · QVI EST DEFVNC ann(is).... 74. ELIA · AMINIA PO . br.. Datira iz 4..

145 Brunšmid 1908/9. Svrstan je u Barkóczi 1964. pripadniku carske tjelesne straže (ex numero Iovianorum protector). Možda je baš stoga Aminija dala supruga. 353. takoðer carskoga tjelohranitelja. Usp. 146 Ispravnije bi bilo intranti. pokopati pokraj crkve sv. godine (usp. br.scrinia slavonica 4 (2004). 54).145 58. ili 307.143 koji je umro u gradu Akvileji u dobi od pedesetak godina.189.144 Natpis je iz 4/5. 59. te kæeri Ursicini.... Bratož 2003. Sinerota (Brunšmid 1908/9. Synerotes) muèenik je iz razdoblja Dioklecijanovih progona. Muèeništvo je doživio kad ga je optužila žena jednoga tjelesnog stražara koju je bio prekorio zbog vladanja. veljaèe 306. 394 A PX W EGO ARTEMIDORA FE CI VIVA ME MORI AM AD DOMNVM 5 SYNEROTEM INTE RANTEM AD DEXTE RAM INTER FORTVNA TANEM ET DESIDERIVM A PX W A PX W Ego Artemidora feci viva memoriam ad domnum 5 Synerotem interantem146 ad dexteram inter Fortunatanem et Desiderium A PX W Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ranokršæanskoj steli od bijeloga mramora. Artemidora (Artemidora) CIL III 10233 Brunšmid 1908/9. CIL III. 15-106. Ursicina (Ursicina) (za tekst vidi prethodni natpis) Ursicina je bila kæi Flavija Sankta i Aurelije Aminije.1123. 187 . a umrla je u dobi od svega tri godine. Sinerot (Synerotas. Pokopana je zajedno s ocem. 189-190. a stradao je u Sirmiju 23. stoljeæa.. 1673. 144 143 . Sv. Grob im je bio smješten pokraj crkve sv. Sinerota (ad beatum Synerotim marturem).. 1113 . 55 Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na steli. 188 .. Aurelija Aminija postavila je spomenik s natpisom (titulum) mužu Flaviju Sanktu.18. Spomenik je za života (viva) podigla Artemidora pokraj O protectores usp. Diesner 1968. 169. p.189).

p. 150 Baus 1995. br. stoljeæa.. LLAE VIR · Q V . 147 148 In pace Au[l(iae)? Quinti-] llae vir(gini). 1673. crkve sv.147 60. Fortunata (Fortunata) (za tekst vidi prethodni natpis) Fortunata je bila kršæanka i sahranjena je pokraj crkve sv.148 61....190... 169. nadesno pri ulasku (interantem ad dexteram). 385 A PX W IN PACE QVIESCIT MACARIVS DIACO NVS CVRANT149 .] hanc memo[riam fecit] Brunšmid 1908/9. Geroncija ([Ge]rontia) CIL III 10235 Brunšmid 1908/9...19..... q(uae) v[ixit an(nis)] XII et Aul(iae) Ma[ximae?] q(uae) vixit an(nis) V et A[ul(ia)? Quin-] 5 tina soror q(uae) [. .. 5 RONTIA C. 352. Aulija(?) Kvintila (Au[lia? Quinti]lla) CIL III 10236 Brunšmid 1908/9. 5 TINA SOROR Q . HANC MEMO .. Spomenik je podigla Geroncija koja je sahranila svoga supruga.. Natpis je iz 4/5. 149 U CIL III stoji CUSANT. CIL III.. 183. 190-191.. U natpisu joj je ime u neuobièajenom akuzativu (Fortunatanem). Natpis je iz 4/5. Sinerota. 189 . XII ET AVL MA . 258 .. Svrstan je u Barkóczi 1964... 396 IN PACE AV . Usp.260. 169.. Ne doznaje se u kakvom je odnosu Artemidora bila s njima. Sinerota.... Kako su ðakoni bili klerici višega reda i neposredni suradnici biskupa. Svrstan je u Barkóczi 1964.. ðakona Makarija. izmeðu grobova Fortunate i Deziderija.56 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . br. stoljeæa.151 62. 151 Brunšmid 1908/9.20. 352.. 183. A PX W In pace quiescit Macarius diaconus curant[e Ge-] 5 rontia c[oniuge eius] Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na ranokršæanskoj steli..150 Makarije i Geroncija su zacijelo pripadali uglednome sloju sirmijskoga društva. Q VIXIT AN V ET A .

190 . stoljeæa. <f>iliae m<a>emoriam posuit Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ranokršæanskoj steli od bijeloga mramora. br.. Konjektura q(uae) [viva] ¦ hanc memo[riam fecit]. 376 XP AVRELIA VRBICI FLA MARTINIANO CVMPARE SV O INACAE 5 CARISSIMO EI DULCISSI ME FILIAE MATER PIISSIMA DOLLES TRATRIE · T EILIAE MAEMORIAM POSVIT XP Aurelia Urbic<a> Flav(io) Martiniano c<o>mpar<i> suo <Inacae> 5 carissimo e<t> (Inacae) dulcissim(a)e filiae mater piissima dol<l>e(n)s <f>ratri (!) et. 177-179.. 169. qu[ae fecit ¦ hanc memor[iam].). Aurelija Urbika je spomenik podigla zacijelo suprugu (compari suo) Flaviju Martinijanu (fratri mora biti pogreška) i kæeri Inaki. 153 152 . Aulija(?) Kvintina (A[ulia? Quin]tina) (za tekst vidi prethodni natpis) Aulija Kvintina najstarija je sestra Aulije Kvintile i Aulije Maksime kojima je vjerojatno za života153 podigla nadgrobni spomenik.scrinia slavonica 4 (2004). 1673. Aulija Maksima(?) (Aulia Ma[xima?]) (za tekst vidi prethodni natpis) Aulija Maksima najmlaða je sestra Aulije Kvintile i Aulije Kvintine.21. Natpis je zacijelo iz 4/5. Natpis je iz 4/5. Aulija Kvintila preminula je 12-godišnja djevojèica (virgo).191.152 63. 57 Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na ranokršæanskom spomeniku od bijeloga mramora. CIL III.. Aurelija Urbika (Aurelia Urbica) CIL III 10237 Brunšmid 1908/9. 15-106. a Brunšmid 1908/9... 190 .191. stoljeæa. Njoj i njezinoj sestri Auliji Maksimi spomenik je podigla oèito najstarija sestra Aulija Kvintina. ima q(uae) [vixit a(nnis . p. 352. 64.154 Brunšmid 1908/9. a umrla je u dobi od pet godina. 154 Svrstan je u Barkóczi 1964. 65..

Brunšmid 1908/9.156 68....184. ET DIMISIT .186..] et dimisit [.58 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene ... Inaka (Inaca) (za tekst vidi prethodni natpis) Inaka je kæi Aurelije Urbike i vjerojatno pokojnoga Flavija Martinijana. Sekundina(?) (Sae[cundina?]) CIL III 10240 Brunšmid 1908/9.. Djevojka (puella) možda po imenu Sekundina podigla je spomenik ocu koji je sahranjen 1. br. SES QVATTVOR . X 155 [Maxim?]ae in pace [quae v]ixit annos VIIII [men]ses quattuor [dies se]x Iovinus IOVINVS Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na ulomku ranokršæanske stele. Maksima(?) ([Maxim?]a) CIL III 10239 Brunšmid 1908/9.157 155 156 U CIL III stoji V. . stoljeæa.. . Oblik Saecundina posljedica je kasnoantièke arhaizacije imena. 386 . IXIT ANNOS VIIII ..... ELLAM SAE . 185 . Natpis je iz 4/5.... 157 Brunšmid 1908/9.. br. 185.. AE IN PACE . 67. S EST KAL O . Natpis je iz 4/5... 183 . možda njezin otac ili brat.. 66. depositu]s est Kal(endis) O[ct(obris)] [. SSIMO [....... 4 mjeseca i 6 dana posvetio Jovin.... 183-184. listopada nepoznate godine. pu]ellam Sae[cundina? patri? pii]ssimo Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na ulomku ranokršæanske stele od bijeloga mramora. Spomenik je Maksimi koja je živjela 9 godina.. 390 . stoljeæa.

.. U njemu se spominje pokojnica Petronila. Fl(avio). 84). Flavija Severina (Flavia Severina) CIL III 10249 (= 3685) Mirkoviæ 1971. Svrstan je u Barkóczi 1964. 352. patri pientissimo. br. 192.. s(itus). duumviru i naèelniku obrtnika (praefectus fabrum)159 podigla njegova kæi Flavija Severina. Kornemann 1909. Natpis je možda iz 2.scrinia slavonica 4 (2004). viro. stoljeæa. 89 D·M T · FL · T · FIL · QVIRN · SE VERO · GOGAENO · AN · LVIII · DEC · COLON · SIR. fabrum h(ic). II. colon(iae).. 59 69.. stoljeæa..158 gradskome vijeæniku Sirmija. Natpis je valjda iz 4/5. Sir5 m(ensium). OCVS . Severo. posuit Natpis je nadgrobnoga karaktera i posveæen je dušama pokojnika (dis manibus).. an(norum) LVIII.1924). 70. Spomenik je 58-godišnjemu ocu Titu Flaviju Severu Gogenu. 1923 . T(iti). 15-106. kvestoru. filia.26.. e(st) Fl(avia). 169.. Mirkoviæ 1971. br. Quir(i)n(a). fil(io). 84. Gogaeno. 400 A PX W A PX W . quaesto(ri). 1920 . NILLE EST [Hic l]ocus [Petro]nill(a)e est Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na ulomku ranokršæanske stele od bijeloga mramora. O praefectus fabrum usp. 159 158 ... Petronila ([Petro]nilla) CIL III 14340 Brunšmid 1908/9. 5 M · QVAESTO · II · VIRO · PRAEFECTO · FABRVM H·S·E FL · SEVERINA · FILIA · PATRI PIENTISSIMO · POSVIT D(is). 176.1924. Graðansko je pravo postigao još Gogenov otac za cara Vespazijana. U carsko doba bila je to civilna služba ili èak samo poèasni naslov (Kornemann 1909. dec(urioni). praefecto. 160 Brunšmid 1908/9. M(anibus) T(ito).160 Kognomen Gogaenus smatra se keltskim (Mócsy 1959. Severina.. Oboje su oèito pripadali vrhu sirmijskoga graðanstva. 192.

60

Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene ...

71. Domicija(?) Maksimina(?) (Do[mitia Maximi?]na) CIL 143405 Brunšmid 1895., 164, 3 Brunšmid 1908/9., 180-181, br. 381 Mirkoviæ 1971., 78, br. 63
DO ... NE COMPA RI BE ... TES CVEM SVA E ... QVE BI XIT A ... 5 ET M ... Do[mitiae Maximi?]n(a)e compari be[ne merenti? ...] tes quem? suae [...] qu(a)e <v>ixit a[nnis ...] 5 et m[...]

Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ulomcima stele od bijelog mramora. Nepoznata osoba postavila je spomenik supruzi (compari) koja se možda zvala Domicija Maksimina. Natpis je iz 4/5. stoljeæa.161 72. Kalipona ([K]allipo>nh) Brunšmid 1895., 164, 1 Brunšmid 1905., 105, br. 185 Mirkoviæ 1971., 89, br. 105
... A HRAKLEI ... ... KNWN LICA ... ALLIPONH FWS ENNEA 5 SIN FILIW TE LESASA CRONOU LUKABANTWN [Sh~m]a °Hraklei>[av] [te>]knwn §d¶i>ca [K]allipo>nh fw~v ejnne>a 5 si>n fili>w| telesa>sa cro>nou lukaba>ntwn

Natpis nadgrobnoga karaktera sa stele od bijeloga mramora sastoji se od dva daktilska heksametra.162 Posveæen je 9-godišnjoj Kaliponi i pripada 3. stoljeæu.163
161 162

Brunšmid 1908/9., 180 - 181. Brunšmid 1905., 105. 163 Brunšmid 1895., 164.

scrinia slavonica 4 (2004), 15-106.

61

73. Paula(?) ([Paull?]a) Brunšmid 1895., 164, 4 + 165, sl. 114
... E ... ... RISSIM... ... FANTI INN ... ... A SE DIMISE ... 5 ... MAIS IIII D ... [... Paulla?]e [...] [ca]rissim[ae filiae] [in]fanti inn[ocentissimae ...] [...] a se dimise[runt ...] 5 [...] Mai(a)s IIII d[...]

Natpis je nadgrobnoga karakera i nalazi se na ulomku stele od bijeloga mramora. Posveæen je djevojèici koja se možda zvala Paula i koja je možda umrla u svibnju ili potkraj travnja nepoznate godine. Natpis je iz 4/5. stoljeæa.164 74. Bononija ([Bo]nonia) Brunšmid 1908/9., 179, br. 378 Mirkoviæ 1971., 77, br. 59
A ... NONIA ... A [XP W?] [... Bo]nonia [...]

Natpis je vjerojatno nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ulomku (ranokršæanske?) stele od bijeloga mramora. Spomenuta je Bononija ili postavljaèica spomenika ili možda pokojnica. Natpis je iz 4/5. stoljeæa.165 75. Konkordija (Conc[ordia]) Brunšmid 1908/9., 180, br. 380 Mirkoviæ 1971., 77, br. 60
CONC ... PARENT ... RUN ... QV...
164 165

Conc[ordiae ...] parent[es ... posue-] run[t ...] qu[...]

Brunšmid 1895., 164. Brunšmid 1908/9., 179.

62

Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene ...

Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ulomku spomenika od bijeloga mramora koji su u spomen na kæer Konkordiju podigli njezini roditelji. Natpis je iz 3. stoljeæa.166 76. Herenija Viktorina (Here[nnia Vic]torina) Brunšmid 1908/9., 186, br. 391 A. et J. Šašel 1986., 438, br. 3026
... I ... ... LX ... ... VS ... ... IVS ... 5 VARVS ET HERE /// TO RINA VXOR EIV /// EMOR ATIONIS TIT /// VER [...] [...] [...] [...] 5 Varus et Here[nnia Vic]torina uxor eiu[s hunc m]emorationis tit[ulum pos]uer(unt)

Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na ulomcima spomenika od bijeloga mramora koji su dali podiæi Var i njegova supruga Herenija Viktorina, ali nije poznato u spomen na koga (zacijelo djeci ili rodbini). Natpis je iz 4. stoljeæa.167 77. Lupicina ([Lu]picina) Brunšmid 1908/9., 191, br. 397 A. i J. Šašel 1986., 438, br. 3028
XP ... IMUS PAT ... ... PICINA MATE ... ... XIMANE VIRGIN ... 5 ... M ... XP [Max]imus pat[er] [et Lu]picina mate[r fi-? [liae Ma]xim<i>an(a)e virgin[i] 5 memoria?]m [...]

Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ranokršæanskoj steli od bijeloga mramora. Lupicina sa suprugom Maksimom posvetila je spomenik kæeri Maksimijani. Natpis je iz 4/5. stoljeæa.168
166 167

Brunšmid 1908/9., 180. Brunšmid 1908/9., 186. Svrstan je u Barkóczi 1964., 352, 169.29. 168 Brunšmid 1908/9., 191. Svrstan je u Barkóczi 1964., 352, 169.30.

HONORE . 399 ..] Natpis vjerojatno nadgrobnoga karaktera nalazi se na ulomcima stele od bijeloga mramora.. Svrstan je u Barkóczi 1964. .. Maksimijana ([Ma]ximiana) (za tekst vidi prethodni natpis) Maksimijana je bila kæi Maksimova i Lupicinina. 79. Spomenik je Petronija posvetila možda svome ocu èije ime nije poznato.. br... ANO L..]ano l[.] Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ulomku stele od bijeloga mramora.] [Pet?]ronia pa[tri? . 191 ..... Šašel 1986... Natpis je iz 4/5. [.. RONIA PA .. stoljeæa. Brunšmid 1908/9... b). . Valerija Helena zacijelo je pokojnica kojoj je spomenik posveæen. 15-106.. 444..192.] [.. 191-192.] [.... Petronija(?) ([Pet?]ronia) Brunšmid 1908/9. . 432 A...169 80. 71 a). 196. br...... 79.170 81.. 169. stoljeæa.. VALERIAE HE . 352. Tercija ([Ter]tia) Brunšmid 1908/9. 416 Mirkoviæ 1971. 3057 169 170 Brunšmid 1908/9.....] honore [.] ie [.] Valeriae He[lenae? . br.. IE . 63 78.. et J.scrinia slavonica 4 (2004). Natpis je iz 4/5. DA PER AN .32.. br.... 201. br... 196...] da per an [. Valerija Helena(?) (Valeria He[lena?]) Brunšmid 1908/9..... a umrla je još kao djevojka (virgo). [.

. 73. 97-98... SIM /// ORI .. Natpis je iz 4/5..... Elija Procela (Aelia Procella) Vasiliæ 1953.172 83. 147. et J.. Elpida(?) (El[pis?]) Brunšmid 1908/9. 240 + sl. ..... . 201. br. .. Spomenik je sebi i supruzi kojoj je ime možda bilo Elpida (grè.. Èini se da je Tercija jedan od roditelja kojima je njihovo potomstvo posvetilo spomenik. br. 271 Mirkoviæ 1971. .171 82.. 202.]r et El[pidi? coniugi o]bs[equen-] [tis]sim[ae et sibi mem]ori[am] [fe]cit Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na ulomcima stele od bijeloga mramora. br. 436 . NTES ... Šašel 1963. Natpis je iz 4/5.... . [. 3a A. Šašel 1961.] [et? Ter]tia [.. br... Brunšmid 1908/9. stoljeæa... stoljeæa.] Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ulomku stele od bijelog mramora. E j lpi>v) podigao njezin po imenu nepoznati muž. R ET EL /// BS ..... 39 DM AEL INGENNVO CLAVI CVLARIO EX OFFICIO PRESIDES DECI IN BELO 5 AELIA PROCELLA CON IVGI KARISSIMO ME MORIA POSVIT 171 172 D(is) M(anibus) Ael(io) Ingennuo claviculario ex officio pr(a)esid<i>s deci(dit) in bel(l)o 5 Aelia Procella coniugi <c>arissimo memoria(m) posuit Brunšmid 1908/9. 2..] [pare]ntes [.64 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene ... 2 Šašel 1960. bilj.. TIA ... CIT [. 202.

3 Šašel 1961. Moguæe je da su bile u rodu ili svakako prijateljice s obzirom na zajednièku posvetu supruzima. et J. br. zatvorskome èuvaru iz ureda namjesnika pokrajine. Boak 1937.. Supružnici imaju iste gentilicije. et J.173 koji je poginuo u pobliže neodreðenom ratnom sukobu (decidit in bello).. Ili možda s kraja 3. 321 . 85. Šašel 1963.322. 147. stoljeæa (usp.. 2048. od kojih je desni lik nešto veæi..174 84. Elija Procela je spomenik posvetila suprugu Eliju Ingenuu. 273 Mirkoviæ 1971. 70. i poèetka 4. 3c A... 240. bilj. A. 65 SEPTI DECORATO CLAVICVLARIO EX OFFICI 10 PRESID///S DECI IN BILO AELIA BASILISSA CON///GI KARISSIMO MEMORIA POSVIT Septi(mio) Decorato claviculario ex offici(o) 10 pr(a)esid[e]s deci(dit) in b<el>lo Aelia Basilissa con[iu]gi <c>arissimo memoria(m) posuit Natpis nadgrobnoga karaktera posveæen dušama pokojnika (dis manibus) nalazi se na spomeniku od vapnenca. Fiebiger 1899b. Šašel 1963. Aurelija Bona (Aurelia Bona) Vasiliæ 1953. Elija Bazilisa (Aelia Basilissa) (za tekst vidi prethodni natpis) Elija Bazilisa je spomenik posvetila suprugu Septimiju Dekoratu.scrinia slavonica 4 (2004). 98). Natpis je iz prve polovice 3.. O uredu pokrajinskoga namjesnika (officia provincialia ili praesidalia) usp. Iznad natpisnoga polja dva su ljudska lika u ogrtaèima. koji je poginuo u ratu kao i njegov sudrug po službi. 15-106. 98. 3. Elija Procela i Elija Bazilisa imaju iste gentilicije. . stoljeæa. br. br. 174 Šašel 1960. 32 D M RESTITVTIVS SILVANVS D(is) M(anibus) Restitutius Silvanus 173 O klavikularijima usp. zatvorskome èuvaru (clavicularius) iz ureda namjesnika pokrajine.

1434. 98. Pripadala je vojsci Donje Germanije s taborom u Boni. Ritterling 1925. .. 146... Z LEG I MEN 5 AVR MARTIVS HERES ET AVRELIA BONA SEC HERES CONIVGI BENE 10 MEREN F C <c>(enturio) leg(ionis) I M<i>n(erviae) 5 Aur(elius) Martius heres et Aurelia Bona sec(unda) heres coniugi bene 10 meren(ti) f(aciendum) c(uraverunt) Natpis nadgrobnoga karaktera posveæen dušama pokojnika (dis manibus) nalazi se na spomeniku od vapnenca. Šašel 1963. Minerviae. a u drugoj svitak.. centurionu legije I. godine imala je tabor u Panoniji. godine pripadala je gornjogermanskoj vojsci. bilj. 98. stoljeæa.66 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . i J.]nius Samminus ? im(a)g(inifer) leg(ionis) 5 VIII Aug(ustae) fecit Verina co(n)iux Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na spomeniku od pješèanika.. Natpis je prema analogiji s prethodnim možda iz 3.. Vjerojatno su njezini odredi (vexillationes) došli u Sirmij zajedno s odredima drugih germanskih legija za Galijenova carevanja (Mirkoviæ 1971. Iznad natpisnoga polja ljudski je lik. 177 O legiji VIII.. 1 Šašel 1961.. Natpis je iz 3... 175 O legiji I. stoljeæa.. . odjeven u kratki hiton i ogrtaè. MVS /// NIVS SAM MINVS ? IMG LEG 5 VIII AVG FECIT VERI NA COIUX [.1664. 1642 . koji u jednoj ruci drži štap. 1420 . Vjerojatno su Marcije i Bona bili u rodu.. možda brat i sestra (zajednièki gentilicij Aurelius). Ritterling 1925. Šašel 1963...] [.176 86. Spomenik su Restituciju Silvanu.69. Verina (Verina) Vasiliæ 1953. Augusta usp. 176 A. br. Do 45. br.. luk i štit.. br.177 podigla supruga Verina. 274 Mirkoviæ 1971.). Iznad natpisnoga polja lik je vojnika koji u desnoj ruci drži koplje..]mus [.. 35 .. znakonoši legije VIII. 3b A. et J. Augusta. . 3. 70).175 podigli njegov prvi po redu baštinik Aurelije Marcije i supruga i drugi po redu baštinik Aurelija Bona. a od 70.. Minervia usp. potom u Meziji (45. Spomenik je suprugu nepotpuna imena. 71.

. 256-259 A. et J... 99-100.) ([. Aurelija Asklepiodota (Aurelia Asc<l>epiodota) Saria 1924/5.scrinia slavonica 4 (2004). 436..... bogato uokvirena ornamentom. br. Ime ženske osobe je nepotpuno. 44 Dušaniæ 1979.] Natpis je možda nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ulomku arhitrava od bijeloga mramora. Konjektura za 5. et J. Šašel 1986. br. 99. redak natpisa prema Dušaniæ 1979..]) Vasiliæ 1958/9. (. Možda bi u 5.178 88. Djevojka ima valovitu kosu razdijeljenu po sredini. savijenu u laktu.. Boène su strane sarkofaga takoðer ukrašene. 43 . Mladiæ je odjeven u vojnièko odijelo s ogrtaèem prebaèenim preko desnoga ramena.]ratilla Papia Sera[. na kojemu su urezana poprsja mladiæa i djevojke..258. 99) i Mirkoviæ (1971.]ratilla Papia Sera[.... RATILLA PAPIA SERA .. . dok u lijevoj savijenoj ruci drži jabuku. 67 87. br.. et J. CermanoviæKuzmanoviæ (1964. 257 . 99. br.. 160 Cermanoviæ-Kuzmanoviæ 1964. [.. 74) za 5. 74.. predlažu dopunu [G]ratilla ili [Spe]ratilla.. Desnu ruku... 15-106. retku trebalo stajati s(orori) c(larissimae) p(uellae) ¦ c(larissimus) p(uer) f(ecit).. i 6.. 1 Mirkoviæ 1971.)ratila Papija Sera(. 376-377 A.. 74. br. i 6. položila je na grudi.. Šašel 1963... 275 Mirkoviæ 1971. 3020 DM AVR ASCIE PIODOTA VIXI N XIIII AVR ALEX 5 SANDER S C P C P F D(is) M(anibus) Aur(elia) Asc<l>epiodota vixi(t) (a)n(nis) XIIII Aur(elius) Alex5 sander s(trator?) c(onsularis?) P(annoniae?) c(oniugi?) p(ientissimae?) f(ecit?)179 Natpis nadgrobnoga karaktera posveæen dušama pokojnika (dis manibus) nalazi se na sarkofagu od vapnenca. Aurelija Asklepiodota 14-godišnja je pokojnica kojoj je njezin suprug ili možda brat (?) podigao spo178 179 A.. a odjevena je u haljinu s dugim rukavima i u ogrtaè. To bi onda znaèilo da su Asklepiodota i Aleksandar bili brat i sestra i da su pripadali najvišemu sloju sirmijskoga graðanstva. redak imaju s(orori) c(larissimae) p(osuit).Šašel 1963.

br.. Alexander) grèkoga podrijetla.... 306.. AVR MV . Spomenik je posveæen Aureliji Rustici i nepoznatoj muškoj osobi (možda njezinome suprugu).] Aur(elius) Mu[. . ET AVR RVS ..)] et Aur(elia) Rus[tica] 5 qu(a)e vix(it) ann[is . Istovjetnost gentilicija može upuæivati i na srodstvo i na zajednièko podrijetlo graðanskoga prava. ET AVR .. 5 QVE VIX ANN . Mirkoviæ 1971. 258 ..... Ova je zadaæa ostavljala moguænost za zloporabu i znatnu zaradu..259). Bili su to doèasnici premješteni iz postrojbe i dodijeljeni višim èasnicima ili višim službenicima da se brinuo o njihovome konju i staji. stoljeæa.... 257 . a bili su zaduženi i za nabavku konja za vojsku ili za mjesne potrebe (možda je Aurelije Aleksandar tako nabavljao konje za sirmijski hipodrom).] [. Usp... 90.180 Aurelije Aleksandar bio bi konzularni strator u Panoniji (strator consularis Pannoniae).. V VIXIT CVM S .. Ipak.. toènije iz 280-tih godina.... . Aurelija Ursa ([A]urelia Ursa) Mirkoviæ 1971. u prilog tomu da su muž i žena govore portreti na sarkofagu. 75.183 89... SVS ? .. Lammert 1931..181 Oba su kognomena (Asclepiodota. stoljeæu zbog teških vojnih prilika obje panonske pokrajine bile ujedinjene u jedno zapovjedno podruèje (Dušaniæ 1971. 183 Cermanoviæ-Kuzmanoviæ 1964.. q]u(ae) vixit cum s[. 109... 169. 180 181 [. 48 .68 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene .]sus ? [.. 182 Barkóczi 1964. O stratorima usp. 74...... Svrstan je u Barkóczi 1964.330.... [. A]ureliae Ursae o[.]li qui vix(it) an[n(is .....] [. 46 ... Gardner 1995...182 Natpis je iz druge polovice 3. br. 44 . Natpis bi bio iz 2/3. Spomen Panonije kao jedinstvene oblasti može se objasniti time što su u 3... 329 . menik.] Dušaniæ 1979....] [. stoljeæa (gentilicij Aurelius). Dušaniæ 1979... Aurelija Rustika (Aurelia Rus[tica]) Mirkoviæ 1971...258... Posvetnici su takoðer nepoznati (moglo bi se raditi o Rustièinim sinovima).] Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ulomku mramorne stele. 258.] et Aur(elius) [.27.. . VRELIAE VRSAE O . dok mladost pokojnice nije ništa neuobièajeno.48. 75.. . LI QVI VIX AN ....

..Vic]torina) Mirkoviæ 1971.. T FL E .. 56 .184 93. 80... L(. 80... Vic-] torin[ae con]iug(i) [. Natpis možda pripada 2/3.. 91... ibidem.VS OBITIS ..185 184 185 Alföldy 1969. Masti (Masti) (za tekst vidi prethodni natpis) Masti je bila osloboðenica (liberta) Greze i nepoznatih osoba kojima je kao svojim patronima podigla nadgrobni spomenik. 69 Natpis nadgrobnoga karaktera nalazi se na ulomku stele od vapnenca.. GRESAE DASM .. [... 5 MASTI LIBERTA POSVIT [.. ET L ...... 76-77...] [. TORIN /// IVG ... Od imena posvetnika. 92. .) posvetio supruzi Viktorini...]sus).. . Dasmenovoj kæeri. 15-106.) Viktorina (L[. Mirkoviæ 1971. ostala su možda saèuvana tri slova ([. Greza (Gresa) Mirkoviæ 1971.. br. Pokojnica Aurelija Ursa živjela je s mužem nepoznati broj godina. 74 .b]us obitis [et] Gresae Dasm[eni] vivae patron[is] bene merentib[us] 5 Masti liberta posuit Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ulomku spomenika što ga je Grezi.] T(itus) Fl(avius) E[.scrinia slavonica 4 (2004). Masti je vjerojatno traèko ime...... Mirkoviæ 1971....] et L[. zacijelo njezina supruga. VIVAE PATRON/// BENE MERENTIB. stoljeæa (gentilicij Aurelius). još živoj (vivae) i drugim... nepoznatim i preminulim osobama (obitis) postavila osloboðenica Masti. br.] Natpis je nadgrobnoga karaktera i nalazi se na ulomku spomenika od vapnenca koji je Tit Flavije E(. Greza je ilirsko ime.. stoljeæu (gentilicij Flavius). Natpis bi mogao biti iz 2/3.. 213..

l(ibens). 31. 21 LIBERO ET · LIBERA AVG · FL · PA TERNVS 5V·S·L·M 186 187 Libero et. . br. 231 Mirkoviæ 1971. 94. Natpis je iz 2/3. dala za života (viva) postaviti Flavija Januarija....70 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . 9 mjeseca i 8 dana.186 koji je živio 19 godina.187 2. 87 M Q VAL SEVERIANI EQV COH III PRETORAE QVI VIX ANN XVIIII MES VIIII D VIII 5 FLAVIA IANVARIA MATER VIVA SIBI ET EIDEM SEVERIANO OPTIMO CARISSIMOQ POSVIT M(anibus) Q(uinti) Val(erii) Severiani equ(iti) coh(ortis) III pr(a)etor<ian>ae qui vix(it) ann(is) XVIIII me(n)s(ibus) VIIII d(iebus) VIII 5 Flavia Ianuaria mater viva sibi et eidem Severiano optimo carissimoq(ue) posuit Natpis nadgrobnoga karaktera posveæen dušama pokojnika (manibus) nalazi se na sarkofagu od vapnenca. br. 111. Paternus 5 v(otum).2 Ženska božanstva u sirmijskim natpisima 95. Libera(e) Aug(ustis). stoljeæa. 66. Libera (Libera) CIL III 3234 Brunšmid 1906/7. br. 30-31 Cermanoviæ 1965. Fl(avius)... Flavija Januarija je zacijelo pripadala višemu sloju sirmijskoga društva. 83-84. Pinteroviæ 1958.. Sarkofag je sebi i sinu Kvintu Valeriju Severijanu. a desno prikaz muške osobe s kopljem u ruci.. Flavija Januarija (Flavia Ianuaria) Pinteroviæ 1958. Speidel 1994. br. s(olvit). m(erito) O pretorijanskom konjaništvu usp. Lijevo od natpisnoga polja prikaz je ženske osobe u dugoj halji. 100.. 21 Mirkoviæ 1971. konjaniku Treæe pretorijanske kohorte.

m(erito) Natpis je zavjetnoga karaktera i nalazio se na danas izgubljenome žrtveniku koji je (. 2 D . s(olvit).1302).)abije Hilar posvetio pobliže neodreðenome božanskom paru Domnu i Domni (u natpisu je poredak obrnut) radi ispunjenja zavjeta.scrinia slavonica 4 (2004). 191 Svrstan je u Barkóczi 1964. Libera i Liber božanski su par osobito štovan u Panoniji. 169. stoljeæa. 18 . Ihm 1903. Nepoznati je dedikant posvetio žrtvenik Dijani..188 Natpis je možda iz 2. Toutain 1904. 71 Natpis je zavjetnoga karaktera i nalazi se na žrtveniku od pješèanika koji je Flavije Paterno posvetio uzvišenima Liberu i Liberi radi ispunjenja zavjeta... 421 Mirkoviæ 1971. . 88 DIANAE SACRVM Dianae sacrum Natpis je posvetnoga karaktera i nalazi se na ulomku spomenika. I · I DOMNO /// ACR /// ABIVS 5 HLARVS V·S·L·M D[omnae] <et>. 84. 60-61. stoljeæa. 140..3.]abius 5 H(i)larus v(otum). Domna (D[omna]) CIL III 3236 Mirkoviæ 1971..19 u ovome tekstu. 1191. 352. 189 190 Svrstan je u Barkóczi 1964. ili 3.. 352. br. ili 3.189 96.. br. 188 O Liberi usp. 1301 ... Prescendi 1999. l(ibens).190 Natpis je možda iz 2. Domno [s]acr[um] [. Dominus i domina su opæenite oznake za božanstva (usp. 169.191 97.. 15-106. Vidi i bilj. Dijana (Diana) CIL III 3264 + p....4.

193 Ime Pinis možda je ilirsko. 1 DIS DEAB .. br. br. Šašel 1963. br. Miloševiæ-Milutinoviæ 1958... 194 Mirkoviæ 1971..194 Natpis bi mogao biti s kraja 2.. et J.. Herter 1935. 149 Brunšmid 1906/7.. 30 + sl. 732. 2361. Mirkoviæ 1971. Natpis je zavjetnoga karaktera i nalazi se na žrtveniku od pješèanika koji je Septimije Pinis(?) posvetio Nemezi Uzvišenoj (Augusta) radi ispunjenja zavjeta. s(olvit). 117. L · M · Dis deab[u]s(que) sac(rum) [T]itia[nus? .819. br. br. br. 193 . 240 Mirkoviæ 1971.. 60. s(olvit) l(ibens). ili iz 3. ITIA /// VIT .. 67.. Legrand 1908... Nemeza (Nemesis) CIL III 151361 Brunšmid 1901. O Nemezinu kultu u Panoniji usp. 99. Pinnis ? v(otum).72 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . 52 .. 31 A.] l(ibens). II.. 818 .192 Njezin kult je bio raširen po èitavoj Panoniji. Herter 1935... 98. Nemeza je bila božica pravednosti i osvete. Stenger 2000.. Mócsy 1962. 269 Mirkoviæ 1971. stoljeæa (gentilicij Septimius). 67.. m(erito).. 23 NEMESI AVG SEP · PINNIS ? V·SL·M· Nemesi Aug(ustae) Sep(timius). 2238 . 63-64. 15 IOM DIS DEABUS QVE PRO SE ET SVIS C ANTONIVS 192 I(ovi) O(ptimo) M(aximo) dis deabusque pro se et suis C(aius) Antonius O Nemezi usp.. m(erito).55. pos]uit? [v(otum). 97...2380. S SAC .. Božice (Deae) I.

.] ¦ centi h[. S obzirom na spomen konzula..¦ fectus equit(um). 1264 . Otto 1910a.]ance ¦ [vixit a]nn(is) XXVI ¦ 5 Iovius. 734. .. 100. Ityr(aeorum). Hild 1896. br... Mócsy 1962.¦ alae. 37 = 40. možda centurion legije II.2. stoljeæa bila je smještena u Donjoj Panoniji s taborom u Akvinku.. stoljeæa (prema imenu dedikanta)..602. 1437 . Graf 1998.194...195 radi ispunjenja zavjeta.]oria (CIL III 6448 + Brunšmid 1908/9...1456.. Možda neki Marko Aurelije izvršio je posvetu Fortuni. 3 .] ¦ tissim[.196 Natpis bi mogao biti iz druge polovice 2.. Pregled graðe U obzir za studiju uzeto je sveukupno 88 natpisa.. božici sreæe..¦ [ma]e... V M · AV . a na dva i ženske osobe i ženska božanstva (29 = 43.42. godinu. 193 . Radi se o tri natpisa iz Sirmija: A X[P W] ¦ in pace [inno?. natpis se može toèno datirati u 148. [Dis] Manibus ¦ [. SI DEAE FO . Od poèetka 2... na tri se siscijska natpisa spominju po dvije ženske O legiji II.. Tus. US · .] ¦ nae Fl[..] us. [. 598 . ali je ubrojeno u statistièke podatke.]liae ¦ [. 12 ..scrinia slavonica 4 (2004). prae.] v M(arcus).. U katalogu nije zbog nepotpunosti posebno navedeno niti ime kæeri Cenije Urse (siscijski natpis br. Au[relius?] [. 197 Izuzeti su oni u kojima nepotpuna imena ženskih osoba nisu dokuèiva. 406). 61... br. O njezinu kultu u Panoniji usp. 15-106. Drugi je natpis zavjetnoga karaktera i nalazi se na žrtveniku od vapnenca koji je Jupiteru Najboljemu Najveæemu te bogovima i božicama za sebe i svoje posvetio Gaj Antonije Vital. Meðu siscijskim natpisima na njih 29 spominju se samo ženske osobe. ¦ 10 castissim(ae). Iz analize su izuzeti i natpisi u kojima je ime ženske osobe u cijelosti izgubljeno. Adiutrix. Adiutrix usp. [Depos]ita est ¦ [. piissim(ae) (CIL III 10222). Ritterlin 1935. 17a + b).¦ culanus. a 46 iz Sirmija (brojevi 47-100).. 195 . ¦ [obs]equentissi. [.] Natpis je možda posvetnoga karaktera i nalazi se na ulomku mramorne ploèe..2).1277.¦ uxori optim(ae)...]si? deae Fo[rtunae . 196 O Fortuni usp..197 od toga ih je 42 podrijetlom iz Siscije (brojevi 1-46)...] ¦ 5 iae po[suit] (CIL III 6447).... na jedanaest iskljuèivo ženska božanstva. Osim toga. Fortuna (Dea Fo[rtuna]) Mirkoviæ 1971. 73 5 VITALIS LEG II AD VSLM TORQVATO ET IVLIANO COS 5 Vitalis (centurio?) legionis II Ad(iutricis) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) Torquato et Iuliano co(n)s(ulibus) Prvi je natpis zavjetnoga karaktera i nalazi se na žrtveniku od pješèanika koji je neki Ticijan(?) posvetio bogovima i božicama radi ispunjenja zavjeta.

22 + 23). 59 + 60. stoljeæa (21. 43. 10. a na jednome tri ženske osobe (62 + 63 + 64). stoljeæa (28).. 44. 11.2: 147.2.1. 24. 17a + b). Natpisi su najveæim dijelom na latinskome.1. 22 + 23. g. 27). za osam se može pretpostaviti da su iz 2/3.). 62 + 63 + 64. 81. 19. 27. 30. sedam sigurno (1. 67 + 68. 67. 83 + 84. 72. 4. od siscijskoga materijala tri su opskrbljena preciznim datumom ili ih se može toènije datirati (1: 238. tri su iz 2/3. dva s baza spomenika (5. 38. 43.2. 28.. 7 + 8. 25. 42. pet ih je iz 3. 30).2.1. 65 + 66.2). 40. 39. 96. 99. 100). 86. 88: 280/290. 37 = 40. 39. tri sa sarkofaga (50. 44.1. Što se tièe datacije natpisa. 19. g. g. 39. 45). 26. 99). te jedan iz Sirmija (72). 53. 69. 71. 87. 12. stoljeæa (24). 89. 21.2. za dva se može prepostaviti da su iz iz 4/5.1. 44.2. 5: 202. 65 + 66. 11.. 31. 77 + 78.1. a po jedan nadgrobni ili zavjetni (18). èetiri ih je iz 3. 49. 70. jedan s urne (9). stoljeæa (14.3. 38. stoljeæa (86). 3. 20. 56. za tri se može pretpostaviti da su iz 2. 17a + b. osobe (7 + 8. stoljeæa (57 + 58. 92 + 93).). odnosno zavjetni ili posvetni (40. Od sirmijskih natpisa 34 ih je s nadgrobnih spomenika ili stela (47 + 48. dok su dva posvetna (97. 100). 65 + 66. od kojih je jedan pisan latinskim slovima (18). po dva su iz 3/4. 59 + 60. 45: 217. 52. 3. za dva se može pretpostaviti da su iz 2. stoljeæa (4. Od siscijskih natpisa 14 ih je sa žrtvenika (1. stoljeæa (6. ili 208. 37. no tri su na grèkome jeziku.. 57 + 58. 2. 79. 39. 90. rijeè je o stotinu što ženskih osoba što božanstava. 55. 61. 82.2). 39. Od sirmijskoga materijala 37 natpisa je sigurno. 13 s nadgrobnih spomenika. 22 + 23). te jedan s pobliže neodreðenoga spomenika (43.74 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . 26. 80.1).1). a na sedam iskljuèivo božanstva. za dva se može pretpostaviti da su iz 3. 77 + 78. za dva se može pretpostaviti da su iz 3/4. 9. stoljeæa (15. 4. 53. 41. stoljeæa (56. 83 + 84.3) i jedan vjerojatno posvetni (42). 74. dva s ploèica (31-36. Od sirmijskoga materijala tri su natpisa opskrbljena preciznim datumima ili ih se može toènije datirati (49: 161. 98). od siscijskoga materijala 21 ih je nadgrobnih. 46). 20.1. 75.3). 25). 88.1. a na jednome èak šest (31-36). 89. stoljeæa (52. Meðu sirmijskim natpisima na njih 39 spominju se samo ženske osobe. . stoljeæa (69. 51. za deset se može pretpostaviti da su iz 2/3. 45). 44. jedan je iz 4. 94). 13. 59 + 60. 39. 18. 62 + 63 + 64.1. 99. stoljeæa (47 + 48. 54. 90. stoljeæa (41). 83 + 84. 91. 98.1). jedan je iz 1. 73. stoljeæa (72. tri su iz 2. Što se tièe karaktera natpisa. 17a + b. 61. 92 + 93). 54). 5. 45. jedan je iz 3/4. g. èetiri su sa žrtvenika (95. devet zavjetnih (2. Takoðer. 44. pet ih je iz 2. za jedan se može pretpostaviti da je iz 3. g. 44.. 50) i iz 4.2. stoljeæa (2. 29. 55. 87). 15. 44. stoljeæa (3. a po jedan s arhitrava (87). 10. 43. 31-36). 98. a dva su vjerojatno nadgrobna (74.2). 85). dva iz Siscije (18. pet ih je zavjetnih (95. osam sa sarkofaga (6. 40. 41. 37 = 40. Ukupno. a za èetiri natpisa datacija je nepoznata (16. 91. stoljeæa (49. 99. 75. 18). 42. 57+ 58.2. stoljeæa (13. 96. zavjetni ili kletveni (31). g. stoljeæa (94).1). na sedam natpisa spominju se po dvije (47 + 48. 12. 26. 96. petnaest ih je iz 4/5. 29 = 43. 14. stela ili ploèa (7+8. 42). 95. žrtvenoga spomenika (97) i posvetne ploèe (100). 16. jedan je iz 2/3.. 76). 76. 44.

77 + 78. 92 + 93. 75 68. za jedan se može pretpostaviti da je iz 4/5. 80. a za èetiri je natpisa datacija nepoznanica (87. Tablica 1: Ženske osobe . 70. 97. stoljeæa (74). 15-106. 81. 99. 79. 71.1). 82). 73.scrinia slavonica 4 (2004).

..76 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene ..

199 198 . veæ smo nešto rekli. što ukazuje na to da ju je otac odmalena pripremao za udaju u carsku obitelj. Datum Plautilina roðenja nije poznat.278. godine. svemoæni prefekt pretorija cara Septimija Severa. Jedna carska sudbina Najistaknutija ženska osoba koja se spominje u postojeæemu zbiru siscijskih i sirmijskih natpisa bez ikakve je sumnje Publija Fulvija Plautila. Prefekt pretorija bio je 197 . kazuje kako je Plaucijan inzistirao na tome da joj iskljuèivo eunusi budu sluge i uèitelji u glazbi i drugim umjetnostima. 77 Tablica 2: Ženska božanstva Obrada graðe: ženske osobe 1.14. a svjedoèanstvo s tim u vezi pruža i siscijski natpis. O odgoju ženske djece u rimskome društvu usp. supruga Marka Aurelija Antonina Karakale. Usp. 15-106. 200 Dion Kasije. Friedlaender 1934. Dobivala je poduku u znanosti i raznim korisnim umijeæima..5. Njezin otac bio je Gaj Fulvije Plaucijan.199 Njegova je kamena šutnja dovoljno rjeèita jer je carièino ime izbrisano: jasan znak da se spomen na nju imao zatrti za sva vremena.237.205. posebno u glazbi i plesu. jedan od rijetkih saèuvanih natpisa koji je sadržavao Plautilino ime. 75. Stein 1910c. Stein 1910a. 285.198 O njezinoj žalosnoj sudbini.scrinia slavonica 4 (2004). o kojoj pripovijedaju literarni izvori.200 Ovo se zbivalo u vrijeme kad je Plaucijan veæ imao izuzetan utjecaj u državi pa se može pretO Plaucijanu usp. Djetinjstvo joj je zacijelo bilo uobièajeno za dijete uglednika i moænika. 231 . 270 .

204 Kienast 1996. Kienast 1996. doduše.3. 202 Navodno je cara na to potakla i želja da ukroti mladiæa poznata po neobuzdanu ponašanju. možda nešto starija. koji je kao senator nazoèio svadbenoj sveèanosti. Vjenèanje je uslijedilo 9. na kojemu su uživali u kraljevskoj i u barbarskoj. a zatim su najugledniji uzvanici pribivali sveèanome objedu.. 211 Dion Kasije. jer je prefekt pretorija bio sve nesnošljiviji prema mladome zetu. veæ i sirova kao i žive životinje. te je imenovan i konzulom za 203. 76. Vita Severi.8. 209 Dion Kasije. vjerojatno istoènjaèkoj raskoši. 3.274.2. 210 Usp. 76.3..8. travnja 202.210 U takvome je ozraèju Plautila mogla raèunati jedino na oèevu potporu.204 Plautila je službeno dobila naslov Auguste (nosila ga je još kao zaruènica što potvrðuje i siscijski natpis). a njezin je otac postao tast i roðak careva. 14. 207 Dion Kasije. postaviti da je razdoblje Plautilina djevojaštva trajalo u 190-tim godinama. 203 Herodijan. tj. Odbijao je spavati i jesti s njome i èesto prijetio da æe ubiti i nju i njezina oca èim preuzme punu carsku vlast. necessarius Augustorum. odnosno adfinis Augustorum).10.201 Plaucijan je na kæer gledao oèito kao na sredstvo za ostvarenje vlastitih politièkih ambicija koje æe ga kasnije stajati i glave.15.2. 165. nepunih tri godine nakon Karakala se rodio 4. 75. Stoga je moguæe da se rodila u drugoj polovici 180-tih godina i da je otprilike bila Karakalina vršnjakinja.5..211 Naposljetku.8. godine (Kienast 1996. Redovito se znala ocu požaliti na mužev postupak i time je dodatno poticala razdor izmeðu Plaucijana i Karakale. 3. Dion Kasije.208 Nesklon je izvor. Herodijan.5. 3. Plautilin miraz dostajao je za pedeset žena kraljevskoga dostojanstva. Herodijan.1. 76. Darovi su se javno nosili od glavnoga trga do palaèe. 1. braku od samoga poèetka nije bio suðen uspjeh. U Vita Antonini Caracalli.. 76. 3.10. 206 Dion Kasije.12. godine.206 No. kaže se da je Karakala zamrzio Plaucijana zbog njegove okrutnosti (Plautiani odium crudelitatis causa concepit)..207 Zbog toga je prezirao Plautilu i otvoreno joj pokazivao neprijateljstvo.3.209 no to je vjerojatno više odraz opæe netrpeljivosti prema njezinu ocu. 208 Herodijan. 165. 162). Napokon je Plaucijan uspio postiæi to da je Sever zatražio Plautilinu ruku u ime svoga sina Karakale. negoli prema njoj samoj. 203 Iz razdoblja kad je Plautila bila Karakalina zaruènica ( sponsa) potjeèe i siscijski natpis.1: ajnaidesta>th oujsi>a. a osim toga je mrzio Plaucijana koji se prema njemu odnosio svisoka i pokudljivaèki. 273 . 202 201 .205 Prema zapisu suvremenoga povjesnika. dok se na jelovniku nudila ne samo uobièajena kuhana hrana.78 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . godinu.1.2. Septimija Severa i Karakale (socer et consocer Augustorum. Karakala je na njega bio prinuðen oèevom voljom.10.-15. naziva besramnim stvorenjem. travnja vjerojatno 188.7. 205 Stein 1910a.

Reichmuth 1956. 3. spominje da su na raspolaganju imali dovoljno sredstava za ugodan život.216 Plautili tada zacijelo nije bilo ni dvadesetpet godina. sijeènja 205. Kajanto 1965. 71. otok osamdesetak kilometara udaljen od Mesane (d. 70. 61.3. 90. prouzroèivši kod prve jad. 78. Mesina). 278.6. Sin Gaj Fulvije Plaut Hortenzijan i kæi Fulvija Plautila. 3.6. Osudi nije izmakao niti natpis iz Siscije.4. 81. Pretežu dvodijelna imena. godine Plaucijana smijenio i pogubio pod optužbom da je težio za carskom vlašæu i snovao smrt vladajuæoj carskoj obitelji. 215 Herodijan. a kod druge radost213 (oèit pokazatelj da je Plaucijan uspio protiv sebe izazvati i Severovu ženu). 1910c. u analiziranim natpisima spominje se ukupno 87 ženskih osoba. a roðaci i prijatelji izloženi progonu. 277. 76. Fluß 1923. navodno je netko išèupao nekoliko dlaèica iz brade mrtvoga Plaucijana i odnio ih Plautili i Juliji Domni. 2444. 56. Usp. 72. 216 Dion Kasije. a jedno je ime trodijelno (87). 2442. od koje se Karakala smjesta razveo i kojoj je bio oduzet naslov Auguste. èetiri nisu dokraja poznata (48. Usp. 68. Stein 1910b. 4.3. Dion Kasije. Osam ih ima isti kognomen: dvije su Januarije (18. 92). 288..276. 75.scrinia slavonica 4 (2004). Schulze 1904. Za grèka imena usp. Još u istome mjesecu u kojemu je nastupio na prijestolje dao je ubiti i Plautilu i njezina brata. 77. 1976. 2. a petnaest ih je dopunjeno (53.3. ali su ona i njezin brat u progonstvu mogli živjeti u relativnoj sigurnosti.3.6. 17a. 12. 62.2. Èetiri ženske Stein 1910a. ujedno naredivši da se izbriše svaka uspomena na njih. Rohden 1896.. 76. bez obilja u životnim potrepštinama.3. 4. 76. 22). O odnosu rimskih gentilicija i kognomena usp. 64. 89. Stein 1910a. 13) i èetiri Rufine (2. jedno nije dokraja poznato (17b).1. 91). posjedi su mu zaplijenjeni. siscijskome okružju. Rohden 1896. 29) i dvije Septimije (6.13. 8. 77. 79 vjenèanja zbio se rasplet: Septimije Sever je 22.13. Herodijan. supruzi Severovoj i majci Karakalinoj. 288. veljaèe 211.6. 274 . 214 Dion Kasije.. ima ih 43 (19 iz Siscije. 15-106. 217 O rimskim imenima usp. 3.3. prognani su na Liparu. 67. spomen na vremena kad je Plautila uživala u najvišim poèastima. dvije Matrone (6.4. Ime i dob Izuzevši Fulviju Plautilu koja ionako ne pripada pokrajinskome. Karakalina je osvetoljubivost i mržnja došla na svoje odmah nakon smrti Septimija Severa (4.13. Bechtel . 21). 1966.212 Kad se ovo odigralo. 57.217 U Sisciji su èetiri ženske osobe s istim gentilicijem: dvije Aurelije (15. 63. 213 212 . a 49 iz Sirmija.1. kaže da su živjeli u stalnome strahu i bijedi. godine). 15.215 Ipak. od toga 38 iz Siscije. 76.Fick 1894. U siscijskome materijalu jedno je ime nesigurno (38). 74. a 24 iz Sirmija). 7. 79. Nad Plaucijanom je zatim bila izreèena damnatio memoriae. dok Dion Kasije. 82).. U sirmijskome materijalu nesigurno je 11 imena (55. 80. 87. ima neprecizno Siciliju kao mjesto progonstva. 31). Herodijan.214 Karakala je na svaki naèin pokušavao postiæi Plautilino umorstvo.. 1910c. 26). a sedam ih je dopunjeno (1. 10. Herodijan. 73.

Paula (73). deset Aurelija (50. 65. 56. Kognomeni i imena zajednièki ženskim osobama iz Siscije i Sirmija su Florentina (9 . 63. 57. Greza (92). 31 . . 94). 72. 71). 83. 89. Longinija (4). Festa (32). Lucilija (1). Imena su najveæim dijelom latinska. Doroteja (56). Jedna ženska osoba ima osobno ime koje odgovara gentiliciju muške osobe u natpisu (12: Urbika i Gaj Urbicije Firmo). 29).90) i Viktorina (11 ? 76. 85. 84) i dvije Flavije (69. 83. 13). 88). Sekundina (68). osobe sigurno (10. 56. 83. Certa (36). 89. Bononija (74). Ostali kognomeni i imena su Amancija (14).80 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . 84) i Julija (9 . Celerina (7). Lucila (1). 67). 91). Prema raspoloživim podacima nositeljice carskoga gentilicija Septimija prisutne su samo u Sisciji (6. Karpa (34).. Tercija (81). 91). 84. Venerija (29). a korpus sadrži po jedno ilirsko (92) i traèko ime (93). Rufina (2. 63. 83. Emilija (20). 89. Optata (33).94). Korintija (28). Nevija (27). Urbike (55. Anzija (38). Cecilija (2). Artemidora (59). Ursa (17 . 65) i Viktorine (76.78). Ingenua (4). 57. 55. 84. 50. 28) i jedna možda (17a) nose iste gentilicije kao i muške osobe spomenute u natpisu. Krispija (7). 88. Verina (86) i Viktorija (49). Bazilisa (84). 52. 11. U Sirmiju je osamnaest ženskih osoba s istim gentilicijem: tri su Aulije (62.. Petronila (70). a gentilicija Flavija samo u Sirmiju (69.49. Konkordija (75). Matrona (6. Fortunata (60). 10. Maksimijana (20 . Inaka (66). tri Elije (49. 55. Krecijana (19). 90). Osam ih ima isti kognomen: po dvije su Maksime (63.50. Aulija (62. Helena (80). Maksimila (30). Januarija (18. Makrina (50). 56.47). Mulvija (10). 52. Maksima (37 . Kasija (23) i Volcenija (37). 64). 69. Papija (87). Asklepiodota (88). a još jednoj je gentilicij vjerojatno istovjetan gentiliciju muške osobe iz drugoga natpisa (37: Volcenija Maksima + 3: Gaj Volcenije Luperko). no jedno je grèko (34). 55. Geroncija (61). no zamjetan je broj i grèkih (56. Procela (83). 80. 94). Ostali necarski gentiliciji bili bi Anicija (48).63). 94) i jedna Julija (47). 88. 84). Mucija (28). 90). Lupicina (77). Herenija (76) Ingenuja (26). Ženskih osoba s carskim gentilicijima ima šesnaest: deset Aurelija (50. tri Elije (49. Cenija (17a). Mesila (21). Poncija (11). Elija (13 . Devet ženskih osoba nosi iste gentilicije kao i muške osobe spomenute u natpisu (48. Rustika (89). Saturnina (3). Jedini zajednièki necarski gentilicij je Valerija (3 ? 80). 85. 82. Maksimine (51. 88. 26. Krispija (16). 52. 64). Marcela (22). Inaka (66) vjerojatno je takoðer domaæe ime. 90).51). Elpida (82). 65. Carski gentiliciji zajednièki ženskim osobama iz Siscije i Sirmija su Aurelija (15. 59. Maksimina (51. Romanija (27). dvije Flavije (69. Rufila (54). 65. Kalipona (72). 15. 85. Masti (93). Priska (8). 57. Ursicina (58). 55. jedna Elija (13). Helvija (53). 29 . 88.55. 71). Severina (69). Kvintila (62). Kvintina (64). jedna Julija (9) i dvije Septimije (6. Imena su uglavnom latinska. 22). Laberis (35). Ženskih osoba s carskim gentilicijima ima šest: dvije Aurelije (15. Urbika (12 . 65). Aminija (57). 57. Petronija (79). Domicija (71). 22). 89). 85. 26). Bona (85).

89. 72. 51). 47. 19. . u èetvrtome desetljeæu dvije (20. 67. Julija Festa (47) i Aulija Kvintila (62) preminule su obje kao 12-godišnjakinje. a Kalipona (72) kao devetogodišnjakinja. 90).scrinia slavonica 4 (2004). Maksimina (51) kao 27-godišnjakinja. za Emiliju Maksimijanu (20) koja je umrla s navršenih 37 godina i za Septimiju Marcelu (22) koja je umrla u dobi od dvadeset godina. 24. 63. Uzmemo li u obzir da su djevojke u rimsko vrijeme zakonski bile podobne za udaju veæ s dvanaest godina. 67. 62 + 63. 25. 15-106. 52. 62. 58. Brojnost osoba preminulih u prva tri desetljeæa života (omjer iznosi 16 : 4) slaže se s pretpostavkom da je oèekivana prosjeèna životna dob u rimsko vrijeme bila niža od trideset godina. u drugome desetljeæu vjerojatno njih pet (29. 51. odnosno trinaest godina. 81 Životna dob ženskih osoba bila je zabilježena u svega pet natpisa iz Siscije (17. Gardner 1995. 88. Podaci nisu poznati s pet natpisa zbog njihove ošteæenosti (17a. U sluèaju Aurelije Florentine (52) i Maksime (67) navode se još precizniji podaci: prva je umrla u dobi od pet godina i 67 dana. 50). 19. 73). u šestome desetljeæu vjerojatno jedna (21) i u osmome desetljeæu takoðer jedna (54). 22. Predodžba o dobi može se dobiti na još èetiri natpisa iz Siscije (21. 38) i možda èetrnaest natpisa iz Sirmija (47. 47. Isti izraz stoji i uz 12-godišnju Auliju Kvintilu. 52. Za Aureliju Veneriju (29) se prema izrazima virgo i flos iuventutis može zakljuèiti da je isto tako umrla mlada. 78). 25. u treæemu desetljeæu vjerojatno èetiri (22. 24. možemo pretpostaviti da je Mesila umrla u pedesetima. dok su Severila (24) i Felicisima (25) proživjele devet. èetiri mjeseca i šest dana. 20. 71. Aulija Maksima (63) kao petogodišnjakinja. Prema raspoloživim podacima sveukupno je u prvome desetljeæu života umrlo vjerojatno sedam ženskih osoba (17b. Aurelija Asklepiodota (88) kao 14-godišnjakinja. Zacijelo najstarija pokojnica je Mesila (21) koja je sa suprugom proživjela 38 godina. Za Maksimijanu (78) na temelju izraza virgo takoðer se može zakljuèiti da je umrla mlada. Aurelija Makrina (50) kao 35-godišnjakinja. èak bliža dvadesetoj. 29) i dva natpisa iz Sirmija (73. 50. 38. a Severila i Felicisima u dvadesetim godinama života. 71. dok je Rufila (54).. najstarija meðu njima. Još mlaða je umrla Paula (73) koja je filia infans. 80?. 54. 72. jednako kao i trogodišnja Ursicina. Ursicina (58) umrla je kao trogodišnjakinja. 88). umrla kao 70-godišnjakinja. U siscijskim natpisima toèna je dob poznata za kæer Cenije Urse koja je preminula kao èetverogodišnjakinja (17b). a druga u dobi od devet godina. 90). U sirmijskim natpisima toèna je dob poznata za više ženskih osoba. 89. 78. 58.218 218 Usp.

174). kognomen Florentinus / Florentina sjevernoitalskoga je porijekla (Mócsy 1959. Emilija Maksimijana (20)225 i Septimija Marcela (22). 220). Krispija Celerina (7). buduæi da su se robovima èesto nadijevala imena prema mjestu roðenja..220 iz grèkih i istoènih krajeva su Aurelija Rufina (15) i Mucija Korintija (28).222 Italskoga su podrijetla vjerojatno i Lucilija Lucila (1). Cecilija Rufina (2). iako valja istaknuti da ga je nakon Marka Aurelija Antonina preuzelo i domaæe stanovništvo (Barkóczi 1964. Alföldy 1969..... 222 Mócsy 1959. 57. 3. 152. Optata (33). a ime je možda semitskoga podrijetla (Alföldy 1969. 223 Gentiliciji Caecilius i Lucilius èesti su u sjevernoj Italiji (Mócsy 1959. 312).82 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . 157). možda su sve bile podrijetlom s Istoka. 260).229 Unatoè latinskim imenima (Festa. 31).. 211.228 premda druga Januarija pripada skupini ženskih osoba povezanih s Dalmacijom. premda ga se nalazi posvuda (Alföldy 1969. Maximilla u keltskim oblastima (Alföldy 1969. Valerija Saturnina i Krispija Celerina su možda bile iz Dalmacije. Gentilicij Aemilius i kognomen Maximianus èesti su u sjevernoj Italiji (Mócsy 1959. iako postoji moguænost da je rijeè o latinskom obliku keltskoga imena (Mócsy 1959. 326. Kasija Kandida (23) i Nevija Romanija (27). Karpa (34). Gentilicij Mulvius èest je u sjevernoj Italiji (Mócsy 1959. 227 Kognomen Severilla èest je u južnoj Galiji (Barkóczi 1964. 260.. DoBarkóczi 1964. 176). Barkóczi 1964.223 Julija Florentina (9). 6. 260). 25... Siscijanke nedvojbeno italskoga podrijetla su Poncija Viktorina (11). 260..227 Istoènjakinje su vjerojatno obje Januarije (18. a Ingenuius za Zapad... 226 Njezina majka Kasija Kandida je bila italskoga podrijetla. 57.2.. Mulvija Rufina (10). a Felicissima osobito u Italiji... 150. 224 Florentinin muž Gaj Sempronije Sever bio je zacijelo Italik (Barkóczi 1964. Mucijin kognomen Corinthia (Korinæanka) upuæuje na to da je možda bila Grkinja. 211. 318). Moguæe je i da je njezin gospodar. Optata. To su Festa (32).. 260.. 90). 94).3. a Rufinin Marko Mulvije Narcis potomak Italca (Barkóczi 1964. Certa).. 201).. 68. 57. 242). Gentilicij Longinius tipièan je Germaniju (Mócsy 1959.. 318). 229 Barkóczi 1964. djelomièno meðu osloboðenicima (Alföldy 1969.. Amancija (14) i Aurelija Venerija (29). 301. posebice u južnoj Galiji (Barkóczi 1964.. 155). Maksimila (30).. 260. 260.. kao obrazovana osoba (lijeènik). 212. Podrijetlo i društveni položaj Podrijetlo ženskih osoba u Sisciji i Sirmiju pokazuje svu raznolikost pokrajinskoga gradskog središta.221 a domaæega su podrijetla Valerija Saturnina (3). 220 219 . 228 Oba su natpisa grèka. Alföldy 1969. Inaèe. 225 Gentilicij C(a)enius i kognomen Ursus karakteristièni su za Italiju i keltska podruèja (Mócsy 1959. Severila (24).... Volcenija Maksima (37) i Anzija (38). Barkóczi 1964. Barkóczi 1964.224 Cenija Ursa (17a). imao na umu i njezine osobne èari (Korint je bio na glasu po nagomilanome umjetnièkom blagu i stoga je predstavljao svojevrstan simbol profinjenosti). 194. odnosno za galsko germanske pokrajine (Barkóczi 1964. Barkóczi 1964. Barkóczi 1964.226 Podrijetlom sa Zapada ili iz Italije možda su i Krecijana (19).219 vjerojatno zapadnjakinje su Longinija Ingenua (4) i Ingenuja Rufina (26). 156). Septimija Matrona (6). Laberis (35) i Certa (36).. 318). 221 Mócsy 1959. Urbika (12). Felicisima (25). 324).21...

. Elpida (82). 312. Barkóczi 1964. 57)..241 Aurelija Makrina (50). 285. 235 Gentilicij Aulius karakteristièan je za sjevernu Italiju (Mócsy 1959. Alföldy 1969. Ime Fortunatus / Fortunata èesto je nakon Marka Aurelija Antonina meðu slobodnjacima iz istoènih krajeva (Mócsy 1959.)ina (48). Barkóczi 1964. Barkóczi 1964..328. 323).. 317).234 Aulija Kvintila (62).. 57. izuzevši Hispaniju (Alföldy 1969.236 Zapadnoga ili italskoga podrijetla možda su bile još Sekundina (68). Aminia i Artemidora su grèka imena (Barkóczi 1964. 240 Gerontia. 324).235 Paula (73).. 313. 234). Barkóczi 1964. a Papius u južnoj Italiji (Alföldy 1969. Doduše. Anicija A(. 188). Aulija Maksima (63).232 Sirmijke italskoga podrijetla mogle bi biti Julija Festa (47). Alföldy 1969.. Njezin otac (Flavius Sanctus) možda je bio domaæega podrijetla. 175. Aulija Kvintina (64).233 Helvija (53). Ime Rufilla je u Panoniji rijetko (Mócsy 1959.. . Barkóczi 1964.239 Geroncija (61). 247). Verina (86) i Aurelija Ursa (90). 151).243 Aurelija Urbika (55).. 192. Maksimina (51). 83 maæega podrijetla možda su Priska (8). Ursicina (58). Alföldy 1969. 163.. Ime bi moglo biti ilirskoga podrijetla (Alföldy 1969. 203)...240 Domaæega podrijetla su s veæom ili manjom vjerojatnošæu bile Elija Viktorija (49). 313). 327 .244 još jedna Obitelj joj je vjerojatno bila iz Dalmacije (usp.. Alföldy 1969. 261).. Rufila (54). Krispija (16)231 i Mesila (21).... 89). Basilissa i Asclepiodota grèka su imena (Barkóczi 1964. Helena. 290. Alföldy 1969.. èini se da je njezin muž bio Sirijac (terra Syria genitus). Kognomen Verinus / Verina bio je èest u keltskim i germanskim krajevima.. 237 Kognomen Secundinus / Secundina bio je èest u keltskim podruèjima. 236 Paullus / Paulla je èesto u Italiji i u keltskim pokrajinama (Alföldy 1969.238 Fortunata (60). 306.. a kognomen Lupicina. Alföldy 1969. osobito u Italiji i na Zapadu (usp. 194. Barkóczi 1964.. Kognomen Priscus / Prisca bio je ondje èest (Alföldy 1969. 241 Naglasila je da joj je dijete bilo iz Donje Panonije.. Bononia bi kao i Florentina bilo sjevernoitalskoga podrijetla.scrinia slavonica 4 (2004).. 318). Valerija Helena (80)..237 Iz grèkih i istoènih krajeva podrijetlo su možda vodile Aurelija Doroteja (56).242 Aurelija Florentina (52). 189.. 327). kao i u sjevernoj Italiji (Mócsy 1959. 273).. Kognomen Victor / Victoria bio je èest u vojnièkim pokrajinama (Barkóczi 1964. i Móscy 1959. kao izvedenica od Lupa. 107).. Dorothea. i Alföldy 1969. usp. Mócsy 1959. Kalipona (72). Kognomen Ursus / Ursa karakteristièan je za Italiju i keltska podruèja (Mócsy 1959. Alföldy 1969.. 89. Kallipónç. kao i gentilicij Anicius (Mócsy 1959. 231 232 233 230 Analogijom prema Septimiji Matroni (6) i Krispiji Celerini (7). 211.. 327. Gentilicij Herennius èest je u sjevernoj Italiji (Mócsy 1959. 239 242 243 244 238 Bila je podrijetlom iz Dalmacije (de provincia Dalmatia).. valja primijetiti da su imena Helena i Elpis bila osobito raširena u Italiji (Barkóczi 1964. Herenija Viktorina (76) i Papija (87).. Kognomen Ursicinus / Ursicina bio je inaèe èest u Italiji i u keltskim pokrajinama (Alföldy 1969.. Alföldy 1969. Elpis. Elija Bazilisa (84) i Aurelija Asklepiodota (88). Doduše. Bononija (74).. 211. 174. 155. 196. 15-106..230 Elija Matrona (13). 192).. Aurelija Aminija (57). Alföldy 1969... usp.2). 313. 285. 305). 326.. 234 Za kognomen Helvia usp. 150. Kognomen Festa bio je raširen u Italiji (Mócsy 1959. 214). Artemidora (59).

247 Ime Concordia je èesto kod domaæega stanovništva (Mócsy 1959. 158). 285. 80). Najuglednija je meðu njima bila Nevija Rufina kao žena senatorskoga dostojanstva (clarissima femina).. ali i na Istoku (Alföldy 1969.. Isto vrijedi i za osobe s grèkim imenima jer nije nužno da su potjecale iz Grèke ili iz istoènih krajeva u kojima se govorilo grèkim jezikom. Mesila (21). Elija Procela (83). još nekome sudioniku u natpisu (3: Gaj Volcenije Ime njezina oca (Gogaenus) vjerojatno je keltsko (usp. Barkóczi 1964. Septimija Marcela (22). 251 O tome usp. Kasija Kandida (23).. Septimija Matrona (6). 213. Cenija Ursa (17a). Aurelija Urbika (65).. Maksimijana (78). Konkordija (75). 16 ss. a brat Ingenuje Rufine bio je gradski vijeænik.. Metodièki bi pogrešno bilo pretpostaviti da je nositelj latinskoga imena nužno govorio latinskim jezikom i bio iz Italije. Maksima (67). Petronija (79). 80). Urbika (12). 38: Gnaei filia). To se može zakljuèiti prema spomenu oèeva imena u natpisu (3: Quinti filia. duumvir i sveæenik Gornje Panonije.. Felicisima (25) i Anzija (38).) Viktorina (91).. Poncija Viktorina (11). 249 Gresa je ilirsko ime (Alföldy 1969. Najvišemu društvenom sloju Siscije pripadale su Lucilija Lucila (1). sveæenik carskog kulta. 170. 274). Mulvija Rufina (10).. Ingenuja Rufina (26) i Nevija Romanija (27). 248 U ovom obliku ime se pojavljuje samo u Panoniji (Barkóczi 1964. Mirkoviæ 1971.250 Dakako. Inaka (66). Kognomen Procilla (od Proculus) bio je posvuda poznat..251 Stoga je i ova analiza dobrim dijelom samo nagaðanje. Tercija (81). bilj. L(. 307). 250 Masti je vjerojatno traèko ime (Mirkoviæ 1971.246 Domicija Maksimina (71). Alföldy 1969.84 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . Suprug Lucilije Lucile bio je gradski vijeænik.. Tomu se ne treba èuditi jer je oblast Ilirika bila granièno podruèje i poveznica izmeðu Istoka i Zapada. Severila (24). Zakljuèivanje na temelju latinskih i grèkih imena traži izuzetan oprez.247 Lupicina (77). Sin Mulvije Rufine bio je sveæenik carskoga kulta. opæinski blagajnik i naèelnik udruge centonarija.. Flavija Severina (69). a sin gradski vijeænik. Emilija Maksimijana (20).248 Aurelija Bona (85). Višemu društvenom sloju vjerojatno su pripadale i Valerija Saturnina (3).245 Petronila (70). 246 245 . treba neprestano na umu imati da u veæini sluèajeva podrijetlo i etnièka pripadnost nositelja imena nije sa sigurnošæu odrediva. Masti (93) podrijetlom je vjerojatno bila iz Trakije. 321). možda brat Cenije Urse pripadao je mjesnome viteškom plemstvu (vir egregius). Sigurna jest èinjenica da se u panonskim gradovima moglo naæi stanovništvo gotovo iz svih krajeva Rimskoga Carstva. I što se tièe društvenoga položaja. Greza (92)249 i Flavija Januarija (94).. brat Poncije Viktorine sveæenik carskoga kulta i pisar (scriba) municipija Faustinijana. vidljiva je raznolikost. osobito u Italiji. Aurelija Rustika (89). Barkóczi 1964.. Obojica su pripadali i viteškome staležu (equites Romani). Elija Matrona (13). 13: Publii filia.

scrinia slavonica 4 (2004), 15-106.

85

Gajev sin Luperko, 6: konzularni beneficijar Marko Aurelije Glabrion, 25: gospodin Viktorin), te prema vrsti i kakvoæi spomenika (3: mramorni žrtvenik, 6: sarkofag od bijeloga mramora, 20: sarkofag, 21: sarkofag, 22 + 23: sarkofag, 24: sarkofag od vapnenca, 25: sarkofag, 38: mramorna ploèa). Srednjemu društvenom sloju pripadale bi Cecilija Rufina (2), Longinija Ingenua (4), Krispija Celerina (7), Priska (8), Julija Florentina (9), Amancija (14), Aurelija Rufina (15), Krispija (16), Januarija (18), Krecijana (19), Aurelija Venerija (29), Maksimila (30) i Volcenija Maksima (37). Nižim slojevima pripadale su osloboðenica (liberta) Mucija Korintija (28) te niskoroðene ili èak robinje Januarija (31), Festa (32), Optata (33), Karpa (34), Laberis (35) i Certa (36). Najvišemu društvenom sloju Sirmija pripadale su Julija Festa (47), Anicija A(...)ina (48), Flavije Severina (69) i Aurelija Asklepiodota (88). Otac i brat Julije Feste, odnosno muž i sin Anicije A(...)ine bili su gradski vijeænici, otac Flavije Severine bio je gradski vijeænik, kvestor, duumvir i naèelnik obrtnika, dok je vjerojatno suprug Aurelije Asklepiodote bio konzularni strator Panonije. Moguæe je da su Asklepiodota i muški sudionik u natpisu bili brat i sestra senatorskoga dostojanstva (clarissima puella, to jest clarissimus puer),252 što bi znaèilo da su pripadali samome vrhu sirmijskoga graðanstva. Višemu društvenome sloju vjerojatno su pripadale Aurelija Makrina (50), Helvija (53), Geroncija (61), Papija (87) i Flavija Januarija (94). To se može pretpostaviti i na temelju njihovih veæih imovnih moguænosti. Tako je Aurelija Makrina sahranjena u sarkofag, Helvija je dala sastaviti pjesnièku posvetu koja je urezana na spomenik od bijeloga mramora, Papijino trosložno ime nalazi se na arhitravu od bijeloga mramora, dakle rijeè je o velikome spomeniku, dok je Flavija Januarija dala sina sahraniti u sarkofag od vapnenca. Što se tièe Geroncije, njezin je suprug bio ðakon, klerik višega reda, pa prema tome i ugledni èlan kršæanske opæine. Srednjemu društvenom sloju mogle bi pripadati Elija Viktorija (49), Maksimina (51), Aurelija Florentina (52), Rufila (54), Aurelija Urbika (55), Aurelija Doroteja (56), Aurelija Aminija (57), Ursicina (58), Artemidora (59), Fortunata (60) Aulija Kvintila (62), Aulija Maksima (63), Aulija Kvintina (64), Aurelija Urbika (65), Inaka (66), Maksima (67), Sekundina (68), Petronila (70), Domicija Maksimina (71), Kalipona (72), Paula (73), Bononija (74), Konkordija (75), Herenija Viktorina (76), Lupicina (77), Maksimijana (78), Petronija (79), Valerija Helena (80), Tercija (81), Elpida (82), Elija Procela (83), Elija Bazilisa (84), Aurelija Bona (85), Verina (86), Aurelija Rustika (89), Aurelija Ursa (90), L(...) Viktorina (91) i Greza (92). Nižim slojevima pripadala je osloboðenica (liberta) Masti (93).
252

Usp. bilj. 179.

86

Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene ...

4. Žena i obiteljski odnosi Polazeæi od stanovništva da žena kao supruga i majka èini okosnicu svake obitelji, daleko najvažniji aspekt s obzirom na ženin položaj u antièkome društvu njezina je obiteljska uloga. Upravo epigrafska graða pruža dragocjeno svjedoèanstvo o obiteljskim odnosima.253 Veæina žena spomenutih u siscijskim natpisima bila je udana i imala je potomstvo. Supružnike su imale Lucilija Lucila (1: Gaj D[...] Viktorin), Cecilija Rufina (2: Gaj Hej Kapiton), Septimija Matrona (6: Marko Aurelije Glabrion), Krispija Celerina (7: Marko Minicije Saturnin), Priska (8: Minicije Kalvo), Julija Florentina (9: Gaj Sempronije Sever), Mulvija Rufina (10: Marko Mulvije Narcis), Amancija (14: Aurelije Regin Aleksije), Aurelija Rufina (15: Aurelije Nikandar), Emilija Maksimijana (20: Flavije Ursin), Mesila (21: Roman), Severila (24: Marcelin), Felicisima (25: Viktorin) i Maksimila (30: uxor). Udane su vjerojatno bile i Valerija Saturnina (3: Gaj Volcenije Luperko), Poncija Viktorina (11: Domicije Krescent254), Elija Matrona (13: sui), Krispa (16: coniux), Cenija Ursa (17a: Flavije Tibe[...]), Kasija Kandida (23: možda Septimije Marcel255), Ingenuja Rufina (26: sui) i Nevija Romanija (27: Klecije Romulijan, Aurelije Kalemer256). Publije Elije Julijan, koji je Aureliji Veneriji posvetio nadgrobni spomenik, možda je bio njezin zaruènik. Osobit je sluèaj osloboðenice Mucije Korintije koja je po svemu sudeæi bila milosnica (concubina) Marka Mucija Hegetora i s njime je kao robinja zacijelo živjela u suložništvu (contubernium) jer je rimska pravna praksa branila brak izmeðu slobodne i neslobodne osobe, kao i izmeðu robova, a Mucija je zacijelo tek testamentarno bila osloboðena.257 Prema podacima iz natpisa potomstvo su imale Lucilija Lucila (1: sin Gaj D[...] Viktorinijan), Krispija Celerina (7: sin Minicije Celer Certo), Priska (8: sin Marko Minicije Saturnin), Mulvija Rufina (10: sin Marko Mulvije Narcisijan), Emilija Maksimijana (20: sin Flavije Maksimijan) i Kasija Kandida (23 + 24: kæi Septimija Marcela), a zacijelo i Cecilija Rufina (2: sui), Elija Matrona (13: sui), Krispija (16: mater), Cenija Ursa (17: kæi [...]na) i Ingenuja Rufina (26: sui). Prema sirmijskim natpisima udane su bile Anicija A(...)ina (47: Gaj Julije Civil), Maksimina (51: Gorgonije), Helvija (53: uxor), Rufila (54: matrona), Aurelija Urbika (55: Aurelije [...]), Aurelija Aminija (57: Flavije Sankto), Geroncija (61: Makarije), Aurelija Urbika (65: Flavije Martinijan),
O latinskoj nadgrobnoj epigrafiji i obiteljskome životu u rimsko carsko doba usp. Saller - Shaw 1984. (principat), Shaw 1984. (dominat). 254 Možda joj je bio zaruènik. O zarukama usp. Gardner 1995., 52 - 55. 255 Prema imenu Kandidine kæeri Septimije Marcele. 256 Prema jednoj pretpostavci možda su to bili njezini othranjenici, odnosno posinci, nahoèad (usp. bilj. 78). 257 U vezi s konkubinama usp. Treggiari 1981., 59 - 81, Gardner 1995., 65 - 69. O robinjama i osloboðenicama usp. Gardner 1995., 207 - 234.
253

scrinia slavonica 4 (2004), 15-106.

87

Domicija Maksimina (71: compar), Herenija Viktorina (76: [...] Var), Lupicina (77: Maksim), Elpida (82: coniux), Elija Procela (83: Elije Ingenuo), Elija Bazilisa (84: Septimije Dekorat), Aurelija Bona (85: Restitucije Silvan), Verina (86: [...] Samin), Aurelija Asklepiodota (88: Aurelije Aleksandar258), L(...) Viktorina (91: Tit Flavije E[...]), a to se može pretpostaviti i za Eliju Viktoriju (49: N. N.), Aureliju Makrinu (50: možda Aurelije Justin259), Aurelija Ursa (90: N. N.) i Flaviju Januariju (94: možda Kvint Valerije Sever260). Potomstvo su imale Anicija A(...)ina (47 + 48: sin Gaj Julije Flor i kæi Julija Festa), Elija Viktorija (49: sin ili kæi), Aurelija Makrina (50: sin Aurelije Justinijan), Aurelija Aminija (57 + 58: kæi Ursicina), Aurelija Urbika (65 + 66: kæi Inaka), Lupicina (77 + 78: kæi Maksimijana) i Flavija Januarija (94: sin Kvint Valerije Severijan), a po svemu sudeæi i Rufila (54), Tercija (81) i Aurelija Rustika (89). Odabrani natpisi svjedoèe o raznim obiteljskim relacijama – u obzir su uzete samo one usredotoèene oko ženske osobe – koje je prema sadržaju posvete moguæe podijeliti u nekoliko skupina. Najuèestalije su muž → žena (6, 7, 15, 21, 24, 25, 29, 30, 38 [?], 50 [?], 51, 71, 82, 88, 90), žena → muž (9, 10, 14, 27, 48, 53, 55, 57, 61, 65, 83, 84, 85, 86) i roditelji → djeca (10: majka → sin, 18 [?], 19, 22 + 23: majka → kæi, 47 + 48: majka → sin i kæi, 49: majka → sin ili kæi, 52, 57 + 58: majka → kæi, 65 + 66: majka → kæi, 67: otac → kæi [?], 72, 73, 75, 76 [?], 77 + 78: otac i majka → kæi, 94: majka → sin). Iza njih slijede djeca → roditelji (7: sin → otac i majka, 12: kæi → otac [?], 68: kæi → otac, 69: kæi → otac, 79: kæi → otac, 81 [?], 89: sinovi → otac i majka [?]), žena → njezini (2, 13, 26), otac i djeca → majka (16[?], 20: otac i sin, 54 [?]), sestra → brat (11), brat → sestra (17a [?]), sestra → sestra (62 + 63 + 64). Analiza takoðer pokazuje da preteže jezgreni tip obitelji u kojemu osnovicu èine supružnici ili supružnici i njihova djeca. U zbiru siscijskih natpisa postoji devet sigurnih primjera u kojima se spominju supružnici bez naznake o drugim èlanovima obitelji (3, 6, 9, 14, 15, 21, 24, 25, 30), s time da je u još jednome sluèaju žena vjerojatno imala dva supružnika (27), u dva se možda radi o zaruènicima (11, 29), a u jednome o patronu i njegovoj priležnici (28). U pet primjera rijeè je o obiteljima koju èine supružnici i djeca (1, 10, 16, 17, 20), dok se u dva natpisa spominje samo jedan supružnik s djetetom (12, 22 + 23). Vlastite su obitelji vjerojatno imale i Elija Matrona (13) i Ingenuja Rufina (26), dok je Anziji (38) natpis možda posvetio suprug. U zbiru sirmijskih natpisa postoji 13 sigurnih primjera u kojima se spominju supružnici bez naznake o drugim èlanovima obitelji (51, 53, 55, 61, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91). U vjerojatno jedanaest primjera radi se o obiteljima koju èine supružnici i djeca (47 + 48, 52, 54, 57 + 58, 65 + 66, 72, 73, 75, 77 + 78, 81
258 259

Doduše, mogao bi joj biti i brat. Prema imenu Makrinina sina Justinijana. 260 Prema imenu Januarijina sina Kvinta Valerija Severijana.

10.192. 48.261 S jednim djetetom je 21 siscijska i sirmijska obitelji. 48: barem 21 godinu. 62 + 63 + 64: sestre Aulija Kvintila. Durand 1959/60. S dvoje djece možda su dvije obitelji (47 + 48. 50.. u kasnoantièkome. 12. 65 + 66. sintagma koja upuæuje na brojnost obitelji. Iz obitelji s dvoje djece bile su možda i Poncija Viktorina (11: brat Poncije Lupo). 69. 53. otac Marko Minicije Saturnin i majka Krispija Celerina. 23. 67. 89 [?]). 21: 38 godina. 52.. 72. 24: 9 godina.88 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . U prvome primjeru spominju se supružnici Gaj Hej Kapiton i Cecilija Rufina koji vrše posvetu za zdravlje svoje i svih svojih (2: suorumque omnium). 79. 85: brat Aurelije Bone). 13. Saller 1994.. Parkin 1992. Cenija Ursa (17a: brat Cenije [. 57 + 58. a u nekoliko se natpisa može izvesti prema dobi djece (10: barem 27 godina. 85. Valja napomenuti da se u devet siscijskih i sirmijskih natpisa navodi jedino ženska osoba s time da u jednome sluèaju ona vrši posvetu za sebe i svoje (13). Ingenuja Rufina (26: brat Gaj Ingenuje Rufinijan) i Aurelija Bona (85: brat Aurelije Marcije). 80. a u drugome rijeè je o tri naraštaja za koje se èini da su živjeli zajedno (7 + 8: djed Minicije Kalvo i baka Priska. kršæanskom Rimskom Carstvu samaèki život žena bio je sve prisutnija pojava. 83. 50: barem 3 godine. 14. 68. Arjava 1996. 49. 79). 17: barem 5 godina. [?]. 67. 262 Usp. 61. 59)..]an). 86. 37. 17: brat Cenije Urse. 20. Shaw 1996. Premda je rimska država svojim zakonodavstvom nastojala potaknuti žene na udaju. 94). 94). 7. 17. od toga s muškim ih je šest (1. 75. a u tri sluèaja ona to èini za samu sebe (4. Zbog ošteæenosti natpisa nije moguæe toèno utvrditi o kojoj se vrsti obitelji radilo u sluèaju Herenije Viktorine (76) i Greze (92).. sestra Krecijana. 69. 27. Aulija Maksima i Aulija Kvintina). a u sedam se natpisa spominje samo jedan supružnik s djetetom (49. 94). 68. 10.. 57: barem 4 godine). 70. 25: 13 godina). a za jedno je dijete neodredivo kojega je spola (49). unuk Minicije Celer Certo). vjerojatno u pet sluèajeva netko za nju (18. Udovièki ili samaèki status može se zakljuèiti za velik broj žena iz Siscije i Sirmija (9. 79. 77 + 78. sa ženskim èetrnaest (12. 69.. U jednom se sluèaju sigurno zna da je vjerojatni šurjak bio ujedno i baštinik (85). 28. Vjerojatno u tri siscijska i sirmijska natpisa se uz supružnike spominje i èlan svojte (11: brat Poncije Viktorine.262 Trajanje braka toèno je poznato iz èetiri natpisa (20: 19 godina i 9 mjeseca.. S troje djece su takoðer dvije obitelji (19: braæa Lucernije i Gaudencije. 50. Brojnost potomstva prema dostupnim podacima iz natpisa ukazuje na to da je rijeè o malim obiteljima što odgovara èinjenici da je u rimsko vrijeme smrtnost kod djece bila vrlo visoka. 68. 22 + 23. 55. kao i prema dobi supružnika (88: kratkotrajan brak jer je Aurelija S tim u vezi na odgovorajuæim mjestima usp. 89 [?]). 87). Svjedoèanstva u siscijskim i sirmijskim natpisima o proširenim obiteljima su neznatna. a to se može pretpostaviti i u ostala dva primjera. 157 . 261 . 84. To se s odreðenom vjerojatnošæu može pretpostaviti za dva sluèaja iz Siscije. 73. 65. 57. 74.

odnosno da su oba supružnika stupila u brak djevièanski i uvijek bili vjerni jedan drugomu. 86. 55. Crkva na Istoku dopuštala je brak viših klerika. 55) ili su u pitanju neformalni izrazi. Još jaèi dojam ostavljaju natpisi koji su prožeti literarnim elementima i odišu pjesnièkim duhom. 10. Sepulkralna poezija ne izražava samo intimne osjeæaje. Upravo u vezi s kršæanskom ravnopravnošæu braènih drugova neobièan je sluèaj Viktorina i Felicisime (25) jer se on naziva gospodarom (dominus). 39-40. oèekivalo da živi u udovièkoj pobožnosti. Usp.339. no jednako tako ne treba dvojiti u to da su iza svakog izraza stajali istinski osjeæaji. ali se tražilo da on u svakome pogledu bude besprijekoran. 94). 153 . (6.. 26. ako su oženjeni. 86) 5. 15-106.263 Osobit sluèaj u odabranim natpisima èine ðakon Makarije i Geroncija (61). 25) pripadala su kršæanima. 264 O tome usp. Bio bi to pokazatelj više patrijarhalnoga pogleda na braène odnose ili možda podatak u prilog pretpostavci da je natpis falsifikat. 338 . 380 . no ima i devet vojnièkih (6. nego nosi i Usp. 57 + 58. Obitelji mjesnih i pokrajinskih dužnosnika i službenika takoðer je devet (1. što je pogaðalo prava njihovih supruga i djece. i Campbell 1978. 9. 12. nije kasnije mogao sklopiti brak. odnosno ljubav koju su prema njima osjeæali oni koji su ih nadživjeli. nerazrješivosti ženidbe i obveznoj braènoj vjernosti. U takvim se sluèajevima može s punim pravom govoriti o sepulkralnoj poeziji (carmina sepulcralia). 28. nakon suprugove smrti. 89 Asklepiodota umrla u dobi od 14 godina). To se posebno odnosi na natpise nadgrobnoga karaktera u kojima pojedini epiteti i izbor rijeèi vjerno odražavaju bol za pokojnikom ili pokojnicom. Nema sumnje da su u veæini sluèajeva postavljaèi spomenika prepuštali klesarima da na temelju veæ postojeæih obrazaca urežu tekst na nadgrobni spomenik. Potreba za isticanjem godina provedenih u braku za kršæane je proizlazila i iz nauèavanja Crkve o ravnopravnosti braènih drugova. Voljena žena i žena koja voli Iz znatnoga broja siscijskih i sirmijskih natpisa moguæe je išèitati kakvi su bili meðuljudski odnosi izmeðu osoba spomenutih u njima.265 Možda su u nekim siscijskim i sirmijskim sluèajevima braène zajednice vojnika bile naknadno ozakonjene (7. 84. Baus 1972.387. Onaj tko u trenutku reðenja nije bio oženjen. vjerojatno u odnosu na suprugu.264 Svakako bi se od Geroncija. 144. Svaki taj natpis nosi u sebi mali intimnu ispovijed. Na Zapadu se postavlja i ozakonjuje zahtjev da su klerici viših redova. 85... Na kraju treba istaknuti da u siscijskim i sirmijskim natpisima pretežu civilne obitelji. 199. 47 + 48. 7. 88).. nakon reðenja dužni obdržavati potpunu uzdržljivost. 85. 263 .166. Tri natpisa u kojima je toèno poznato trajanje braka (21. 24.scrinia slavonica 4 (2004). ali je ona okrenuta prema svima: njezina je temeljna svrha da kroz sva vremena svjedoèi svijetu o neèijem životu. iako su se brak i veæ odraslo potomstvo mogli legalizirati nakon otpusta iz vojske. 57. 9. Brakovi vojnika bili su pravno nevaljani. 69. premda meðu odabranim siscijskim i sirmijskim natpisima ne nalazimo prave pjesnièke epitafe. 265-268.. Baus 1995. 265 Gardner 1995. 83.

U još jednome pjesnièkom natpisu. primila natrag za svoje velike zasluge. Helvija (53) tuguje za suprugom Sirijcem i za sretnim zajednièkim životom prije nego što ga je napustio da bi prebivao u 266 Usp.) postavio svojoj predragoj supruzi Maksimili. supruzi muža. Cjeloviti tekst natpisa najbolje oslikava osjeæaje koji su obuzimali muža kad se prisjeæao supruge: (. Sasvim je oèita silna ljubav koju je Flavije Ursin osjeæao prema supruzi. njihov je zajednièki život bio skladan (bene concordans matromonium. . Promjena nastupa s kršæanstvom.. Ursin nalaže da ga se nakon smrti položi u sarkofag u kojemu poèiva njegova draga. 13 . Najopsežniji nadgrobni natpis posvetio je Flavije Ursin u vlastito ime i sina Flavija Maksimijana preminuloj supruzi Emiliji Maksimijani (20): Bogovima Manima i Maksimijani Emiliji i njezinoj vjeènoj sigurnosti. Kao da se može osjetiti i Julijanova ogorèenost na okolnosti izvan njegove moæi koje su mu otele (occupatae mi) voljeno biæe. rimskim pravnim rjeènikom).90 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . djeci roditelje. poživjevši svome prijatelju. veæ odiše i istinskom boli za mladom ženom: prenježnu je djevojku (pientissima virgo) ugrabila zbog ljepote i cvijeta mladosti nenadana smrt (ob honorem et florem iuventutis subita morte occupata). Osim toga. u duhu kršæanskoga vjerovanja. Nalažem da me moj baštinik poslije smrti moje položi u ovaj sarkofag.. Sudeæi prema izrazima premili muž (dulcissimus maritus). Moje je kosti u ovaj dobro sazdani sarkofag položio premili muž moj Flavije Ursin i sin Flavije Maksimijan. Klauzula hoc monumentum heredem non sequitur trebala je osigurati da æe zauvijek poèivati uz nju. mužu suprugu. Stoga me vi mrtvi kojima su me nenadano pozvali višnji bogovi primite sa što manje muke.. Živjela sam 37 godina premilome mužu svojemu Flaviju Ursinu. i da si barem. kao i prema naznaèenome trajanju braka. Maksimijana èovjek bješe i mrtva je.. Smrt u kršæanskim epitafima doživljava se kao nagrada i radosno išèekivanje uskrsnuæa. pojaèavaju ovdje dojam neprežaljena gubitka. ljubavnici ljubavnika.16. Superlativni epiteti. Rendiæ-Mioèeviæ 1987. predraga i najèednija supruga (coniux carissima et castissima).. I poslije svega ovoga ostajte zdravo! Flavije Ursin za života je naèinio i podigao predragoj i najèednijoj supruzi Maksimijani Emiliji s kojom je živio 19 godina i 9 mjeseca.. Ovaj spomenik baštinik ne nasljeðuje.. a sebe njezinim prijateljem (amicus) i hvali joj vrline (merita magna). iako uobièajeni u epitafima. a u 38. Maksimilu (30) imenom nepoznati suprug naziva predragom ženom (uxor carissima). Tvoje slave i hvale trajat æe kod višnjih. sam godini uzašla i ispustila dušu svoju.266 Natpis koji je Publije Elije Julijan posvetio svojoj prerano preminuloj ljubavnici ili zaruènici Aureliji Veneriji (29) ne samo da je prožet pjesnièkim elementima. ti ugrabljena iz braka. ljubavniku ljubavnicu. obilježja prosvjednoga pjesništva: u epitafima nerijetko dolazi do izražaja sasvim izravni protest protiv gospodara ljudske sudbine koji roditeljima oduzimaju djecu. samo fragmentarno oèuvanom. Koliko je Ursin volio Maksimijanu oslikava i èinjenica što je sina prozvao po njoj (Maksimijana › Maksimijan).

Nje se možda prisjeæa suprug. Tuga za preminulim osobama i nježno sjeæanje na njih izvire snažno i iz natpisa koji ne sadrže literarne znaèajke. Nepoznati su roditelji posvetili natpis preminuloj djeci. 15-106. spominjuæi se u natpisu i ljubljena sina (gratus filius) Minicija Celera Certa koji je možda bio prozvan po majci (Celerijana › Celer) kao i zaslužnih roditelja (bene merentes) Minicija Kalva i Priske. svjesna koliko je znaèila mužu Aureliju Reginu Aleksiju. koje su možda bile srodnice ili prijateljice. Spomenuli smo veæ Mulviju Rufinu koja je izgubila “predragoga” 26-godišnjeg sina Marka Mulvija Narcisijana i Aureliju Urbiku koja je ostala bez “premile” kæeri Inake. U ovim se epitetima išèitava i muški pogled na skladni braèni život. Predragome mužu i sinu (maritus et filius carissimi) spomenik je posvetila Mulvija Rufina (10). u natpisu se naziva dragom suprugom (cara coniux). koja je živjela devet godina. to je neprežaljeni dogaðaj u životu roditelja: neizmjerna je bol oca ili majke koji nadžive svojega potomka bez obzira na podrijetlo. 91 krajevima gdje vlada Jupiter Stigijski. èetiri mjese- . Julija Florentina (9). Devetogodišnjoj Kaliponi (72) posveæen je pjesnièki natpis koji pripovijeda o jadu života bez djece. Nadasve poslušna (coniux obsequentissima) bila je i Elpida (82) èiji nepoznati suprug podiže spomenik i za nju i za sebe. Kæeri Maksime (67). prisjeæaju se svaka svoga predragog supruga (coniux carissimus) Gaja Sempronija Severa. stidljiva i nevina supruga (coniux obsequentissima adque pudicissima et innocentissima). Elija Procela (83) i Elija Bazilisa (84). Gubitak Aurelije Rufine (15) njezin je muž Aurelije Nikandar doživio osobito teško: ona je nadasve poslušna. Predragoj družici svojoj (compar sua carissima) Maksimini iz Dalmacije (51) Gorgonije je posvetio nadgrobni spomenik na koji je dao urezati njezino i svoje poprsje. I Elija Viktorija (49) ostala je bez djeteta. 20-godišnjoj pokojnici. civilizacijske odrednice ili povijesno razdoblje. Neutješni roditelji podižu spomenik Aureliji Florentini (52) koja je na svijetu boravila pet godina i 67 dana. Ista je muka zadesila i Konkordijine roditelje (75). roðenome mu èetverogodišnjem bratu (frater ipsius germanus) Gaudencijanu i njihovoj sestri Krecijani (19). Elija Ingenua i Septimija Dekorata.scrinia slavonica 4 (2004). društveni položaj. Gubitak djeteta nešto je najteže što može snaæi èovjeka. Nema u njemu epiteta koji dodatno svjedoèe o boli zbog tragedije. Aurelija Aleksandra snašla je tragedija na samome poèetku braènoga života: njegova je prenježna supruga (coniux pientissima) Aurelija Asklepiodota (88) umrla vrlo mlada. Velika tuga izvire iz jednostavno sroèena natpisa što ga je Kasija Kandida (23) posvetila predragoj kæeri (carissima filia) Septimiji Marceli (22). Marko Minicije Saturnin predragom suprugom (coniux carissima) naziva Krispiju Celerinu (7). sedmogodišnjemu Lucerniju. ali je ona nazoèna kao sama èinjenica o smrti. Fragmentarno je saèuvan i u naznakama takoðer pjesnièkim ozraèjem prožet natpis u kojemu se spominje Gnejeva kæi Anzija (38). I Aleksandar je na sarkofag dao urezati svoje i njezino poprsje. kao 14-godišnjakinja. Amancija (14). sina ili kæeri. Možda je to s ponosom i tugom naglasio jer se muževi koje je poznavao nisu time mogli pohvaliti.

. Cenije (. Anicija A(. 20godišnjega sina Gaja Julija Flora i 12-godišnju kæer Juliju Festu (47). Možda još veæi jad.)an sahranio je sestru Ceniju Ursu (17a). živa je postavila sebi i istome.92 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . majku pretorijanskoga konjanika: Manima. bez obzira na to je li epitaf obogaæen izrazima nježnosti.)na (48) izgubila je 50-godišnjega supruga Gaja Julija Civila. kratko se prisjeæa zacijelo otac Jovin. bene meritus) Aurelije Aminije (57). zabilježivši u natpisu i toèan datum smrti..) i njihovu imenom nepoznatu èetverogodišnju kæer (17b). zacijelo ojaðeni muž i otac položio je u sarkofag suprugu Aureliju Makrinu (50) i sina Aurelija Justinijana koji je doživio svega godinu dana i pet mjeseca.. Podrobno navoðenje dobi ili datuma smrti zoran su pokazatelj koliko je roditelje – osobite majke – pogodila smrt njihova djeteta i vjeèno svjedoèanstvo koliko im je svaki zajednièki trenutak bio dragocjen. koji je živio 19 godina. dok je Aurelija Urbika (65) ostala bez supruga i kæeri: Flaviju Martinijanu pratitelju svome predragom i Inaki premiloj kæeri nadasve privržena majka. izvire iz natpisa u kojima se komemorira gubitak cijele obitelji.. <Grob> Kvinta Valerija Severijana.. konjanika Treæe pretorijanske kohorte. Nedostatak epiteta nadomješta slika: na sarkofagu su urezani prikazi pokojnika kao svje- . Snažna je bol shrvala i Flaviju Januariju. Masti (93) podiže spomenik zaslužnim patronima (bene merentes). Rufila (54) zaslužna je matrona (matrona bene merens).. Bratska i sestrinska ljubav dolazi do izražaja u nekoliko natpisa. a takoðer preljubaznu ocu (pater pientissimus) Titu Flaviju Severu Gogenu spomenik je posvetila kæi (filia) Flavija Severina (69). Neki natpisi svjedoèe i o dužnim iskazima poštovanja djece prema roditeljima. Flavija Januarija. Premda su natpisi u kojima se pokojnici nazivaju zaslužnima (bene merens) ili su izrazi privrženosti uopæe izostali suzdržaniji u emotivnome naboju. Predragu kæer. to ne znaèi nužno da se iza toga nisu skrivali istinski osjeæaji. a Domicija Maksimina (71) zaslužna družica (compar bene merens). nadasve nevino dijete (carissima filia infans innocentissima) Paulu (73) izgubili su nepoznati roditelji. Èini se da je Januarija na sarkofag dala takoðer urezati sinov i svoj portret.. Netko. 9 mjeseca i osam dana. a centurion Restitucije Silvan zaslužan suprug (coniux bene merens) Aurelije Bone (85). Poncija Viktorina (11) i možda njezin suprug Domicije Krescent milih su srca (dulcibus animis) podigli spomenik Ponciju Lupu. Nepoznatu ocu i majci Aureliji Rustici (89) spomenik su podigli vjerojatno sinovi. meðu njima i Grezi.. majka. davši urezati i portrete pokojnika. ca i šest dana. Carski je stražar Flavije Sankto zaslužan muž (vir meus. Marko Aurelije Glabrion naèinio je sarkofag za sebe i suprugu (coniux) Septimiju Matronu (6). Urbika (12) posvetila je spomenik vjerojatno ocu Gaju Urbiciju Firmu. Aulija Kvintina (64) za sebe je i sestre Auliju Kvintilu (62) i Auliju Maksimu (63) podigla spomenik. U boli je <mužu> i kæeri postavila spomenik. njezina muža Flavija Tibe(. Dazmenevoj kæeri (92). najboljemu i najdražemu Severijanu. Sekundina (68) sahranila je na listopadske kalende preljubazna oca (pater piissimus).

Vjernici se božanstvima obraæaju i radi osobne sigurnosti. sluškinja Kristova. osoba s kojom je proživjela trideset i osam godina života. a Ingenuja Rufina (26) zajedno s bratom i svojima Herkulu. a Geroncija (61) navodi da njezinom brigom (curante Gerontia) u miru poèiva njezin suprug Makarije. Lucilija Lucila (1) zajedno sa suprugom i sinom suposvetnica je žrtvenika Jupiteru Najboljemu Najveæemu Nundinariju za zdravlje cara Gordijana III. 48. 17. 27. 61) ili pak ženina samosvijest (13. Gaj Hej Kapiton zavjetovao je žrtvenik Jupiteru i Geniju mjesta za zdravlje svoje. I Silvan i Herkul bili su vrlo popularna božanstva u Panoniji. Longinija Ingenua (4) posvetila je žrtvenik Silvanu Magli. koja je sa èovjekom svojim živjela neprekidno devet godina. Isti je sluèaj s Aurelijom Urbikom (55) i Verinom (86). 181. 47 godina. Roman je Mesilin conpater (pobratim) i maritus (muž). Radi ispunjenja zavjeta (voto soluto) žrtvenik su Liberu posvetili Valerija Saturnina (3) i Gaj Volcenije Luperko.267 Možda je to bio sluèaj i s Valerijom Saturninom i njezinim suprugom. Marcelijan i Viktorin.scrinia slavonica 4 (2004). I Elija Matrona (13) odabrala je šturi pristup: kaže samo da je nadgrobni spomenik dala naèiniti za sebe i svoje. lijeènik 32. 15-106. Severilu (24) i Felicisimu (25) u kamene su grobove položili njihovi supruzi Roman. Zgodno je zapaziti i na kojemu mjestu u navedenim natpi267 Thomas 1980. . Nevija Romanija (27) posvetila je natpis sebi i Kleciju Romulijanu i Aureliju Kalemeru koje je nadživjela (precurrentes). supruge Cecilije Rufine (2) i svih njihovih. 86). 28. Ako se u natpisu ne navodi izrièito razlog dedikacije. Viktorin se takoðer naziva Felicisinim mužem (maritus). Žena kao vjernica Natpisi omoguæuju da se osim u obiteljsku intimu zagleda i u vjerske preferencije ženskih osoba koje su u njima spominju. proživio je s njom trinaest godina i dao naèiniti zajednièku grobnicu (sepulcrum eorum).. ali i gospodarom (dominus). Podatkom o trajanju braka kao da joj odaje poštovanje i izražava zahvalnost zbog zajednièkoga života. 55. Kršæanke Mesilu (21). a podizanjem žrtvenika i posveæivanjem natpisa vlasnici su vinograda povjeravali urod božjoj skrbi i zaštiti. 93 doèanstvo o zajednièkome mjestu vjeènoga poèinka. Nakon njezine se smrti muž Marcelin pobrinuo postaviti ovo prebivalište. Možda je odsustvo izraza prisnosti u nekim sluèajevima uvjetovao istaknuti društveni položaj kojemu se nisu prilièili patetièni iskazi tuge (12. ovdje je položen. I epitaf Mucije Korintije (28) službenog je prizvuka: Marko Mucije Hegetor. može se zakljuèiti da je rijeè o uobièajenom iskazu pobožnosti. dobrovoljaèke kohorte. Štovanje Libera je u Panoniji bili usko povezano s uzgojem vinove loze i proizvodnjom vina. 6. Mucija Korintija podigla je sebi i patronu. Puni tekst natpisa glasi: U ovom je sarkofagu Severila. Ipak. Marcelijan se naziva Severilinim èovjekom (vir) i mužem (maritus). U vezi s Januarijom (18) netko je tek izrazio nadu u vjeèni život. Izraz je to vjernosti obitelji mjesnih uglednika caru koji utjelovljuje državu.

12 [?]. 27. a pokojnica je nazvana i virgo. Fortunata (60 = 59). Iako se vjerojatno radi o ispunjenju zavjeta nekome božanstvu.. kojima je takoðer pripadao Venerijin ljubavnik Publije Elije Julijan. 51. Zanimljiv je sluèaj Severile koju njezin suprug u natpisu naziva Kristovom sluškinjom što možda upuæuje na njezin poseban odnos prema Bogu koji se oèituje u pobožnoj poniznosti.268 Najintrigantniji je primjer Volcenije Maksime koja je radi ispunjenja zavjeta posvetila zavjetnu ploèicu Izidi potaknuta dubokim vjerskim osjeæajima nakon što joj se božica ukazala (ex visu). sima stoje dedikantice jer to svjedoèi o podreðenoj ulozi žene u odnosu na muške posvetnike: Lucilija Lucila je na treæemu iza supruga i sina. 83 + 84. Sekundina (68). Aurelija Venerija (29) bila je kao i njezin dragi sljedbenica Kibelina i Atisova kulta..270 Petronila (70: Kristov monogram). Felicisima (25: Kristov monogram. 13. Aulija Maksima (63 = 62). 176 . Inaka (66 = 65). U natpisu je prisutna igra rijeèi: kognomen Venerija posvojni je pridjev od imena božice Venere. Geroncija (61: Kristov monogram). 88. a Ingenuja Rufina i Valerija Saturnina su na drugome iza brata. Mesila (21: domum aeternam).. postoji moguænost i da je rijeè o kletvenoj ploèici (tabella defixionum) kojom se htjelo nekoga zaèarati ili prokleti. beatus Synerotas). odnosno dušama pokojnika (dis manibus) što je bila uvriježena formula kojom se preminulu osobu preporuèivalo u zagrobnome životu (10. deo). Artemidora (59: Kristov monogram. 55. Bononija (74: Kristov monogram [?]). 47 + 48. Brunšmid 1915/16. Upravo su kod Izidinih štovateljica nerijetka viðenja (posebice u snovima) u kojima im božica obznanjuje volju ili im daje upute kako da ostvare svoje želje i htijenja. Cenija Ursa (17a: domui aeternae et perpetuae securitati). èesto u posebnim lokalima (scholae) održavali u èast preminulih spomengozbe povezane s godišnjom žrtvom za pokojnike. 20. 69. . Možda je Volcenija Maksima tražila savjet u kakvoj ljubavnoj ili obiteljskoj nevolji. 268 269 Cumont 1903. Aurelija Aminija (57: Kristov monogram. 22 + 23. Aulija Kvintila (64 = 62). Poznato je da se Kibela skrivala iza imena Venus Virgo (Djevièanska Venera). Ursicina (58 = 57). beatus Synerotas). 85. 218. Aulija Kvintina (62: in pace). Maksima (67: in pace). Kršæanke su bile Amancija (14: memoriae aeternae). Lupicina (77: Kristov monogram) i Maksimijana (78 = 77). Aurelija Urbika (65: Kristov monogram). Usp. 94). Zanimljiv je i sluèaj šest žena koje se zajedno s nizom osoba spominju na olovnoj ploèici (31-36). Primjeri ranokršæanske pobožnosti vidljivi su i u želji vjernica da same ili njihovi bližnji budu sahranjeni kraj grobova svetaca (ad sanctos) kao što pokazuju Aurelija Aminija (57) i Artemidora (59)..94 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . Spomen Jupitera Stigijskog (= Plutona) kojega zaziva Helvija (53) ima svrhu podsjetnika.185. Brojni natpisi sadrže i obraæanje bogovima Manima.269 U više natpisa može se za ženske osobe utvrditi pripadnost kršæanskome kultu. 11. Valja spomenuti i to da su èlanovi udruge dendrofora. odnosno supruga. Severila (24: famula Christi).

pa nimalo ne zaèuðuje što su izrazito važno mjesto imali kultovi povezani s ovim vidovima prirodnog obilja.2). Božica se ne spominje izravno. 15-106.2 = 37). Fortuna (100).2. odnosno rimska inaèica domaæega božanstva. Venera (41) i Viktorija (46). Kibela (43. 273 Thomas 1980. Od istoènih su kultova u Panoniji izvanredan ugled uživali Izidin i Kibelin koji su po karakteru bili svestrani. a Božice (Deae) skupni je naziv za razlièita božanstva bez posebno utvrdive provenijencije.275 Od dva natpisa koja su posveæena Cereri u jednome se dedikant obraæa Uzvišenoj Cereri (39.2 = 29271).272 Panonija je u antièko doba obilovala šumama i vodama. Domna. vrhovne božica rimskoga panteona. 272 Fitz 1980c.2). 44. 187 . a buduæi da je Siscija bila središte žitne trgovine.186.2 = 37).1. Junona (44.188. 40. Viktorijin božice pobjede. prirode i vina takoðer uživala znatnu popularnost u Panoniji. No. Isto vrijedi i za Veneru (41: Venus Augusta).1: Ceres Augusta). Siscijski i sirmijski natpisi svjedoèe o prisutnosti kultova Dijane i Silvanâ. U vezi s kultom plodnosti treba promatrati i posvete Fortuni. 39. napose žitorodnim krajevima.274 Istoèni se kultovi u koje se ubraja i štovanje Atargatis (ovdje Venera) pojavljuju u svim važnijim ilirièkim središtima. otuda i posvete toj božici. Cerera je kao božica prirodne bujnosti i poljodjelstva bila od izvanredne važnosti u poljoprivrednim. Silvane (45). Izida se u oba sluèaja pojavljuje s pridjevkom Uzvišena (Augusta) i bez pratnje drugih bogova (40. Dijana. Kad je rijeè o pokrajinskim kultovima. 180.273 Od kultova rimskih ženskih božanstava mogu se u Sisciji i Sirmiju pronaæi još i Nemezin.1. Cerera. 97). Dijana (42.3). 43. 35. èesto je u pitanju i interpretatio Romana. božice pravednosti i osvete. 44.2). Silvane i Viktorija rimskog su podrijetla. Izida. 95 Obrada graðe: ženska božanstva 1. te Junonin... a Silvane su prvenstveno bile božanske zaštitnice šuma i gajeva. Cerera (39. 185 . Dijana se jed270 271 Prema Brunšmid 1908/9. Libera (95). Libera je kao božica plodnosti.1. 99. 274 Thomas 1980. Fortuna. a u drugome Cerera je bez epiteta i u društvu Jupitera Najboljega Najveæega (39. Kibela i Venera iza koje se najvjerojatnije skriva sirijska božica (Dea Syria ili Atargatis) istoènoga. pogotovo ondje gdje su postojale carinske postaje. one su rijetke u ostalim dijelovima Panonije.1. Domna (96).1. Izida (40. 166. 40..scrinia slavonica 4 (2004). Nemeza (98). Podrijetlo i obilježja ženskih božanstava Na siscijskim i sirmijskim natpisima spominje se trinaest pojedinaènih i skupnih ženskih božanstava: Božice (99..1. Dijana je zapravo utjelovila domaæe božanstvo šuma i divljaèi. 275 Selem 1972. Libera. što upuæuje na ogranièenost Cererina kulta. . Junona.

a u treæemu je natpisu bez epiteta i u pratnji Jupitera Najboljega Najveæega (44. a drugi put u društvu Jupitera Najboljega Najveæega i bogova (99..3)..1). dok je drugi natpis tek posredno svjedoèanstvo o postojanju njezina kulta u Sisciji (43. Mo(. Nemeza ima epitet Uzvišena (Augusta) i bez pratnje je (98). možda radi svoga zdravlja ili spasa (pro [salute sua?]). Gemina i konzularni oproštenik Lucije Domicije Konstitut posvetio žrtvenik Marsu i Viktoriji.1).2) koji su žrtvenik posvetili Jupiteru i Cereri. Jedan imenom nepoznati naèelnik i dvojica poznatih. Domna je u društva Domna. Kibela se jednom skriva iza naziva Dea omnium. (. ali nema niti epiteta niti pratnju (100). Carski je osloboðenik iz pokrajinske pismohrane Augustin (41) posvetio žrtvenik Veneri. Silvane nemaju nikakav pridjevak niti pratnju (45). èetvrti bogovima i božicama. Kibeli se obraæa izvjesni Ulpije Priscijan (43.). drugi Domni i Domnu. 2..2 = 37) koja joj je posvetila zavjetnu ploèicu. Jupiteru i Dijani (42).1) koji je božici posvetio žrtvenik i Volcenija Maksima (40.2): prvi Liberu i Liberi. bogovima i božicama za sebe i svoje (pro se et suis). Suncu i Geniju mjesta je Aurelije Antiocijan (44. nom pojavljuje u pratnji Jupitera Najboljega Najveæega (42). a peti Jupiteru. Junoni je dedikant nepotpuna imena. vjerojatno da bi izrazio poštovanje. ali je navedena ispred njega (96). Dedikanti i svrha dedikacije Posvete Cereri izvršili su prokuratorski oproštenik Kvint Julije Moderat (39.1). Fortuna je u natpisu pobliže definirana kao božica (dea). Elije Valerije i Elije Sekundin. odnosno samoj Dijani (97) posvete su izvršili nepoznati dedikanti. posvetili su žrtvenik Jupiteru i Junoni za zdravlje svoje i prilagaèa (collatores).1). Takoðer radi ispunjenja zavjeta je vojnik legije X..)276 (40. Ticijan (99. .2). Posvetu Fortuni izvršio je izvjesni Marko Aurelije (100). Dedikacije Izidi izvršili su Publije Antoni(. 276 Ime je moglo glasiti Publije Antonije. Jupiteru. ali u društvu boga Marsa (46).2 = 29). Adiutrix Gaj Antonije Vital (99.96 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene .) D(..)abije Hilar (96).2 = 29).. a u pratnji je neimenovanih bogova (43.2).. Neimenovane božice prvi put su u društvu isto tako neimenovanih bogova (99. Silvanama je radi ispunjenja zavjeta žrtvenik posvetio Marko Julije Ingenuo (45). Junoni. Sunca i Genija mjesta (44. Septimije Pinis (98). a drugi put sama (97). Viktorija je takoðer bez epiteta. treæi Nemezi..2) kao zavjet (votum) posvetio žrtvenik.1) i centurion legije II. Junona u prvome natpisu nosi epitet Kraljica (Regina) i navedena je sama (44.1) koji je božici posvetio žrtvenik radi ispunjenja zavjeta i konzularni oproštenici Gaj Veracije Hispan i Tit Flavije Kampester (39. u drugome ima pridjevke Najbolja i Svemoæna (Optima Omnipotens) i u društvu je Jupitera Najboljega Najveæega Spasitelja.. dok se drugi put njezin kult prepoznaje tek posredno (43.1). posvetio žrtvenik da ispuni zavjet (44. Libera nosi pridjevak Uzvišena (Augusta) i u pratnji je Uzvišenoga Libera (95). Iz istoga su razloga žrtvenike posvetili i Flavije Paterno (95)..

Naime. Na obraæanje Kibeli Ulpija Priscijana je potaklo ispunjenje zavjeta. osobito kad je božica u Jupiterovoj pratnji. veæ od božice traže da im bude sklona ili joj žele zahvaliti na iskazanoj usluzi. ona ljudska nužno završava u vapaju prepunom tuge: ljudska je sudbina tako krhka i neutješna. Èini se da su posvete Izidi bile izraz dubljega odnosa prema božanstvu. Svrha obraæanja božanstvu veæinom je bilo ispunjenje zavjeta. postaje još svjesniji svih ljudskih slabosti. 97 Od ukupno devetnaest siscijskih i sirmijskih posveta ženskim božanstvima samo je jednu izvršila žena (40.. prièa o njihovu odnosu. buduæi da nosi izrazito osobni peèat koji se uzdiže na univerzalnu razinu. 48. mladoga frigijskog boga i nesretna Kibelinog ljubavnika. 187. Atis je božanstvo koje simbolizira smjenu godišnjih doba.277 Posvete Junoni. No. Barem to možemo zakljuèiti za Volceniju Maksimu koja je doživjela objavu božice. Selem 1981. bližnjih. Izraz kultnoga štovanja prema Veneri iza èijeg se imena vjerojatno skriva sirijska božica svjedoèi o odano277 278 Selem 1972. 15-106. Izidin je kult. ne valja s uma smetnuti niti osobni moment koji je uvijek prisutan u vjernikovu zazivanju bogova. strepnje. Atis (Publije Elije Julijan) preživi da bi svjedoèio o svojoj boli. porivi ili nade potaknuli Publija Antoni(. Kolegij dendrofora bio je posebno odan kultu Atisa. dok je Kibela vrhunska božica plodnosti i stvaranja. nije moguæe dokuèiti. Doduše.278 Tako i Publije Elije Julijan. Istina. Ipak. pripadnika obrtnièke ili vjerske udruge. prièa je sa svim elementima ljudske drame: u njoj se isprepliæu ljubav. odnosno zahtjev za božanskom naklonosti radi neke djelatnosti ili sigurnosti svoje. jer se priroda neprestano obnavlja.. što pruža jedinu istinsku nadu. a nimfa Sagaritis kao uzrok tragiènog ishoda ovdje je smrt (subita mors). Mnogo je zanimljiviji drugi sluèaj koji se dovodi u vezu s njezinim kultom.2 = 37: Volcenija Maksima).scrinia slavonica 4 (2004). bio demokratskog karaktera. . Kakve su to brige. iako prožeta žudnjom za božanskom posvemašnjošæu. kao uostalom i drugi istoènjaèki kultovi.. božanska je prièa modificirana i uloge zamijenjene: pogiba Kibela (Aurelija Venerija). patnja i smrt.) i Volceniju Maksima na obraæanje Izidi. Utjecanje Cereri moglo je imati èisto poslovne implikacije: dedikanti su se možda bavili žitnom trgovinom i nisu htjeli ništa prepustiti sluèaju. dakle otvoren za sve slojeve društva i sve spolove. Važno je zapaziti da je Izida jedina božica u odabranim natpisima kojoj su privrženost izrazili i muškarac i žena. izgubivši ono najdragocjenije.. prvenstveno su izraz odanosti postojeæemu sustavu (vrhovna državna božanstva ujedno su zaštitnici države i cara). a Lucije Domicije Konstitut vojnik je koji neprestano izlaže život pogibelji. a ostale muškarci. personifikacija temeljne snage prirode. dok božanska drama Atisova nosi u sebi snažnu optimistièku crtu. premda su sudionici božanska biæa. Posvete Silvanama i Viktoriji opet otkrivaju vjeènu ljudsku težnju za sigurnošæu: Marko Julije Ingenuo možda je samo poslovan èovjek koji je tražio i dobio specifièno božansko vodstvo.

pretežu one vezane uz plodnost i prirodnu bujnost kao i univerzalna božanstva. O ženskome udjelu saznaje se ponajviše posrednim putem. Tit Flavije Kampester. Pogled u svijet stanovnika Siscije i Sirmija. Što se tièe božica. Aurelije Antiocijan bio je vjerojatno iz istoènih krajeva Rimskoga Carstva (po kognomenu može se pomišljati na sirijsku Antiohiju). od slobodnjaka poput Augustina do imuænijih èlanova gradske opæine kao što su Tit Flavije Kampester.. Lucije Domicije Konstitut. a raznolikost je vidljiva i u vezi s etnièkim podrijetlom. Ipak.)abije Hilar. Kvint Julije Moderat. jer život je tako nesiguran da je najbolje osloniti se na pomoæ svih sila koje ravnaju svijetom. Marko Julije Ingenuo. Flavije Paterno. nego i osoba koje su ih štovale.). Zakljuèak Veæ letimièan pogled na množinu podataka koje pruža epigrafski materijal otkriva raznovrsnost u društvenom i vjerskom životu Siscije i Sirmija s obzirom na ulogu žene i ženska božanstva. pokazuje da je žena zauzimala važno mjesto u ondašnjemu društvu. Elije Sekundin. Augustin i (.98 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . to jest u odnosu na muške aktere jer podaci o njima u pravilu èine okosnicu natpisa.. Ulpije Priscijan i Ticijan. Elije Sekundin. Septimije Pinis. poglavito u vezi s obitelji i kultom. kao zaštitnicima vinogradarske djelatnosti.. u njihove meðuljudske odnose i rodbinske veze. . Kvint Julije Moderat i Gaj Veracije Hispan. Gaj Veracije Hispan i Volcenija Maksima. (. Flavije Paterno se Liberu i Liberi obraæa možda iz poslovnih razloga.. sretan možda jer je doèekao ostvarenje neke pravde. Ticijan i Gaj Antonije Vital bilo u pobliže neodreðenu božanskom paru (Domno i Domna) ili u zbiru svih muških i ženskih bogova (dii. traže spas za sebe same ili za sebe i svoje bližnje.. I s obzirom na podrijetlo dedikanata vlada šarolikost.. Zastupljene su pripadnice svih društvenih slojeva. a možda i Publije Antoni(.. sti carskoga osloboðenika Augustina božanstvu koje je možda znaèilo i poveznicu s krajem odakle je vodio podrijetlo. Elije Valerije). U Sisciji i Sirmiju postojala je ne samo velika raznolikost u vezi s kultovima božica. U pitanju su i osobe iz razlièitih društvenih slojeva. Tit Flavije Kampester. prednost imaju ženske osobe. dok se Nemezi zahvaljuje Septimije Pinis. kad je rijeè o privatnoj sferi. deae). Vjeèita potraga za sreæom zacijelo je nagnala Marka Aurelija da se obrati Fortuni. Meðu njima su vojnici i oproštenici (Gaj Antonije Vital. Elije Valerije. pokrajinski èinovnici (Augustin) i pripadnici obrtnièkih i vjerskih udruga (Publije Elije Julijan. Lucije Domicije Konstitut. Gaj Veracije Hispan). Zapadnjaci i Italci bili su Gaj Antonije Vital. Kvint Julije Moderat. Publije Elije Julijan. Iza rimskih imena èesto se skrivaju i domaæa numina. Domaæega su podrijetla možda Marko Aurelije. životna iskustva i vjerske sklonosti.)abije Hilar.

Th. Kameni spomenici Hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu I. Heft I: Noricum und Pannonia Superior. Kameni spomenici Hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu IV. VHAD N. I-III. Kameni spomenici Hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu III.: J. Berlin 1902.-1919. 15-106. 81-184 BRUNŠMID 1908/9. VHAD N. Boissevain. III (1898. ed. Mommsen. Hoffiler . Brunšmid. hrsgg. Dion Kasije: Cassii Dionis Cocceiani historiarum Romanorum quae supersunt.). VIII (1905. P. Arheološke bilješke iz Dalmacije i Panonije II.: V.: J. 87-168 BRUNŠMID 1903/4.: J. Pars in Iugoslavia. ed. Brunšmid. Hubert Cancik und Helmuth Schneider. Arheološke bilješke iz Dalmacije i Panonije IV. NP = Der Neue Pauly. VHAD N. U. A.SARIA 1938.). Wissowa et al. 209-240 BRUNŠMID 1905. VII (1903/4. ed. Brunšmid. Th. 99 Bibliografija Kratice CIL = Corpus inscriptionum Latinarum. 150-205 BRUNŠMID 1901.).S. Brunšmid. Paris 1887.: J.S. G. K.S. Stuttgart-München 1893. 35-106 BRUNŠMID 1906/7. V (1901.).S.scrinia slavonica 4 (2004). Arheološke bilješke iz Dalmacije i Panonije I. Leipzig: Teubner 1922.RE = Paulys Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft. ed. Antike Inschriften aus Jugoslavien. O. IX (1906/7.. . Brunšmid. 148-183 BRUNŠMID 1898. Saria.S.). Berlin DAGR = Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Berlin: Weidmann 1895.S.-1978. Stavenhagen.). Berlin 1873. StuttgartWeimar 1996. Domaszewski.). VHAD N.: J.. VHAD N. Zagreb Izvori BRUNŠMID 1895.B. Kameni spomenici Hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu II. I (1895. VHAD N.: J. VHAD N. Zagreb 1938. Hirschfeld. X (1908/9.-1901. Brunšmid. ed. Brunšmid. Herodijan: Herodiani ab excessu divi Marci libri octo.: J. 149-222 Corpus inscriptionum Latinarum III/1-2. HOFFILER . VHAD = Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva.S. Mommsen. Supplementa 1-2.

.A. Šašel. 176-185 BUECHELER 1895. 561. et J. R. Baus. Literatura ALEXANDRE 1994. VHAD 14 (1915/16. Heidelberg 1969. ARJAVA 1996. et J. ŠAŠEL 1986. Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia. Crkva od Niceje do Kalcedona. CAMPBELL 1978. E. Journal of Roman Studies 68 (1978.: A.: B. Pauline Schmitt. et J..). s.: A.: M. BOAK 1937. 2045-2056. Boak.: A.. 3-4 (1964. Zbornik razprav. E. Hohl. Arjava. NP II. Rimsko èaranje na olovnoj ploèici iz Kupe kod Siska. Acta archaeologica Academiae scientiarum Hungaricae 16. Vita Severi. Od praopæine do ranokršæanske velecrkve.). u: Scriptores historiae Augustae. 2. ŠAŠEL 1963. 136-156 Vita Antonini Caracalli.. The Population of Pannonia from Marcus Aurelius to Diocletian.. Bechtel .: K.: J. u: Scriptores historiae Augustae. Alexandre. 29-98 BRUNŠMID 1915/16. I. Viktorina Ptujskega. Stuttgart-Weimar 1997. 71-460 BAUS 1995. 183-193 A. Lipsiae 1895.. Fick.100 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene .). ed. Early Christian Women. 409-444 ALFÖLDY 1969. s. Barkóczi.: F. Situla 5. Campbell.: L.FICK 1894. Bratož. u: Velika povijest Crkve I. u: Velika povijest Crkve II.: G.: K. ur.: F.. Göttingen 1894. Herbert Jedin. ed. Die griechischen Personennamen nach ihrer Bildung erklärt und systematisch geordnet. The Marriage of Soldiers under the Empire. Beneficiarii BRATOŽ 2003. Oxford 1996. Anthologia Latina I. Böckmann. ur. E. 5-402 BECHTEL . 153-166 . Alföldy. Brunšmid. Stuttgart 1937. I. Inscriptiones Latinae quae in Iugoslaviae inter annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt. Women and Law in Late Antiquity.. Ljubljana 1986. RE XVII 2. Situla 25.: R. Zagreb 1972. Leipzig: Teubner 1965. A. Dioklecijanovo preganjanje kristjanov v provincah srednjega Podonavja in zahodnega Balkana.. 257-356 BAUS 1972. u: Mednarodni znanstveni simpozij ob 1700 – letnici smrti sv. Zagreb 1995. u: The History of Women. BARKÓCZI 1964. Auflage. Herbert Jedin. Hohl. Carmina latina epigraphica. Ljubljana 1963.v. v. ed. Baus.: A. Cambridge-London 1994. Buecheler. Leipzig: Teubner 1965. Ljubljana 2003.: Inscriptiones Latinae quae in Iugoslaviae inter annos MCMII et MCMXL repertae et editae sunt. Officium BÖCKMANN 1997. Slavko Krajnc. ur..

Durand. T. Stuttgart 1899. 125140 FITZ 1980b: J. 1603-1604. Cybelè DIESNER 1968. Dutzmann.: A. v. s. Dendrophori DECHARME 1887. Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen aus Österreich 6 (1882. O. s. Stuttgart 1897. v. D. The Way of Life. Fitz. Administration and army. s. s. B. s. Lengyel and G.. Cumont. 89-103 CLARK 1993. Pagan and Christian Life-Styles. v. Paris 1887.: P. ed. RE IV 1..: M.: F. RE III 2. American Journal of Sociology 65 (1959. Fiebiger. The Indigenous population. i v. Euskirchen. Paris 1900. RE S XI. 251-259 DUTZMANN 1882. DAGR I 2. Septimius Severus) . DÜRRBACH 1900. Women in Late Antiquity. Die dekorierten Sarkophage in den römischen Provinzen von Jugoslawien.. Clavicularius FIEBIGER 1900. Stuttgart-Weimar 1997.: J..: M.). A. Dürrbach. T. O. 1113-1123. Lexington-Budapest 1980. Fluß. 161-175 FLUß 1923.). 365-373.: A. Dušaniæ. s. Lexington-Budapest 1980. Sarkophag aus Sisek. Diesner. Lexington-Budapest 1980. Cornicularii FITZ 1980a: J. Protectores (domestici) DOMASZEWSKI 1897. Cermanoviæ-Kuzmanoviæ.).: G: Clark... Stuttgart 1903. RE III 2. Zbornik Filozofskog fakulteta VIII/1 (1964. s.. Stuttgart 1899. von Domaszewski. u: The Archaeology of Roman Pannonia. Chiron 3 (1973. 2632-2644. v. T. Beneficiarius DURAND 1959/60. 101 CERMANOVIŽ-KUZMANOVIÆ 1964. s. ed. s. Fitz. 78-128.).. Oxford 1993.: F. A..: F. v. Radan.: A. B. u: The Archaeology of Roman Pannonia.. RE II A 2. Radan. 15-106.-J. Jedna grupa rimskih sarkofaga iz Sirmijuma. v. 705. 141159 FITZ 1980c: J. v. Cermanoviæ. s. 271-272. B. 99-111 CERMANOVIÆ 1965. Severus 13 (L. Fiebiger. Decharme. v. 95-96 EUSKIRCHEN 1997. Hercules DUŠANIÆ 1979..: H.: H. Lengyel and G. Fiebiger. Stuttgart 1923. 1940-2002. A. ed.: M. Archaeologia Iugoslavica 6 (1965. 321-322. 1677-1690. Mortality Estimates from Roman Tombstone Inscriptions. Probleme des Lebensalterstatistiken aufgrund römischer Grabinschriften. Stuttgart 1900. RE V 1. Classis 3 FIEBIGER 1899b: H.. u: The Archaeology of Roman Pannonia. Lengyel and G. DAGR III 1. Radan..).). Clauss.-1960. 216-219. RE III 1. 395-417 CUMONT 1903. Fitz. v. O. CLAUSS 1973.scrinia slavonica 4 (2004). Stuttgart 1968. Dva epigrafska priloga vojnoj istoriji Srema u rimsko doba Živa antika 29 (1979. Biviae FIEBIGER 1899a: H.: M. NP II.

. KEPPIE 1991. 2338-2380. Dendrophoroi GRAF 1998. v. Römische Kaisertabelle..: F. v.: H. v. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie. Fortuna GRAF 1999. RE III A 1. 380-480.: M. 1126-1132. Fortuna HILD 1900.. s. Hoti. 714-720. NP V. v.. KOCH 1955. A Study in Latin Epigraphy.: L. DAGR II 2.: J.. Kajanto. M.-A.: H..: F: Haug. GIZEWSKI 1997. Familie. 550-612. Fluß. Paris 1896. Paris 1900. s. Stuttgart 1909.: E.. v. Gardner.. s. v. Viestnik Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu 1 (1870. Ihm. 828-887. Graillot. Stuttgart-Weimar 1998. v. Darmstadt 1996. Collegium KORNEMANN 1909. Na slavno upraviteljstvo zemaljskoga muzeja u Zagrebu. Duumviri GORDON 1997.: J. Kubitschek. 477-478. Stuttgart-Weimar 1997. s. Stuttgart-Weimar 1998. KAJANTO 1966. RE IV 1. Haase. s.: Z. Dominus. 116-117. Frauen im antiken Rom. RE VI 2. Sittengeschichte Roms. Stuttgart 1935. Silvanus HOTI 1992. Kajanto.: D. RE XXIV. Hercules 1 HEICHELHEIM 1963. Quadruviae HERTER 1935. Stuttgart 1955...102 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . Domina.: J. Stuttgart 1900.-A. Centonarius 2 . Juno HILD 1908.. NP IV. RE VIII A1.: Ch. 830-854. RE XVI 2. s. FLUß 1927. Dominae KAJANTO 1965. The Latin Cognomina. DAGR IV 2. Keppie. NP VI.: I. Supernomina. s.: L. v. Friedlaender.: I. Recht. 72-76. Keune. Kienast. Sirmium FRIEDLAENDER 1934.: C. Helsinki 1965. London 1991. Stuttgart-Weimar 1999. s.: F. 1888-1925. KEUNE 1927. 668-691. 1341-1345. DAGR V 1.: M. s. Juno GRAILLOT 1912. Sisak u antièkim izvorima. Helsinki 1966. s. v. v. 1301-1302. München 1995. Paris 1912. 351-353. 843-846.: R. v. Understanding Roman Inscriptions.: J. Nemesis HILD 1896. v. Herter. Gizewski. s. s.: M. 1933-1934. Stuttgart 1913.. v. s. s. RE III A 1. s. Wien 1934. Kornemann.. Koch. Duoviri. Victoria GRUIÆ 1870. s. Graf. 598-602.: W. Kornemann. 161-163 HAASE 1998.. 133-163 IHM 1903. NP III. v.). Gordon. Stuttgart-Weimar 1997. Alltag..: F. s. Hild. s. Fabri KUBITSCHEK 1899. Opuscula archaeologica 16 (1992. Hild. F.. Gruiæ. Silvana KIENAST 1996. RE III 2.. NP III. Stuttgart 1963. Paris 1908. v. Stuttgart 1899.: E.-A. v. DAGR III 1. Heichelheim. v. Stuttgart 1927. GARDNER 1995.: J.). Graf. RE VIII 1. Isis HAUG 1913.. Venus 1 KORNEMANN 1900.. Stuttgart 1903.. v. B. s.: M. Stuttgart 1927. Hild.. RE V 1. 1264-1277. v.

15-106. RE VII 1.Peter Scherrer [Situla 41]. Stuttgart 1905. Pannonian Cities. Otto. Migotti. Isis LAMMERT 1931. 403405.: M..: S. Goddesses. Jugoslavenski istorijski èasopis 1-4 (1978. Stuttgart 1962. 136-137. to 582 A. v.. Mócsy. T. Osjeèki zbornik 6 (1958. B. Lexington-Budapest 1980.: W. Abbreviations in Latin. 131-152 MASTROCINQUE 1998.).). Sisciensia Kercselichiana. 76-101 MIRKOVIÆ 1971.. / hrsgg. edd. v. NP V. Liberalia .: B. Nemesis LIEBENAN 1905. 12-42. Ljubljana 2003.: Z. Mirdita.: V.. 1798-1842. PRESCENDI 1999. Paris 1892. Lafaye.: D. 1155-1170. 52-55. Strator LEGRAND 1908. Lammert. v. RE V 2. 239-274 POMEROY 1994. MILLER 1998. Od Nepobjedivog Sunca do sunca pravde (katalog izložbe). Stuttgart 1910. Stuttgart-Weimar 1999. s.. Novi i neobjavljeni rimski kameni spomenici s terena Murse i okolice. Zagreb 1994.: K. B. Parkin. M.. Otto. Liber. Chicago 1998. Stuttgart-Weimar 1998. DAGR III 1. Roman Demography and Society. A. s. Mastrocinque. Nenadiæ. s. 103 KUNTIÆ-MAKVIÆ 1993/4. Baltimore 1992...: A. Beograd 1971. Paris 1908. s. Prescendi. u: The Archaeology of Roman Pannonia. v. Wives and Slaves.. Sirmium – its History from the I Century A. D.: T. v. Lengyel and G. PINTEROVIÆ 1958. Kuntiæ-Makviæ. v. DAGR IV 1.: A. Stuttgart 1910. RE S IX. Mócsy. MÓCSY 1962. 71-102 OTTO 1910a: F. s. Loliæ. s. Znaèaj i moguænosti epigrafskog materijala za rasvjetljavanje etnièke. Paris 1900. 329-330.. 577-586.scrinia slavonica 4 (2004). NP VII.. Colonia Flavia Siscia. Pinteroviæ. Miller. s. RE IV A 1. London-Boston 1974. Pannonia MÓCSY 1974. Radan. s.: F. C.: T.: B. Budapest 1959. RE VII 1. Póczy. Hercules MIGOTTI 1994. Pomeroy. 23-63 PÓCZY 1980. NENADIÆ 1986/7. v. Mócsy. ed.: A. Opuscula archaeologica 17 (1993/4.: F. Stuttgart 1931. Whores.). Mirkoviæ. Pannonia and Upper Moesia. Paris. Šašel Kos . Arheološka graða iz ranokršæanskog razdoblja u kontinentalnoj Hrvatskoj. 516-776. s. s. Prilog prouèavanju antièke Sisciae. Duoviri LOLIÆ 2003. DAGR III 1. MIRDITA 1978. Women in Classical Antiquity.: A..: G. u: The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien. MÓCSY 1959. J.: P. Legrand. London 1994. Fortuna OTTO 1910b: F. Prilozi Instituta za povijesne znanosti Sveuèilišta u Zagrebu – Odjel za arheologiju 3/4 (1986/7.). v. Diana PARKIN 1992.: A. 263-271 LAFAYE 1900. Liebenan. Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen.. 130-157. v.: M. v. politièke i socijalne strukture Dardanije u rimsko doba. Genius PARIS 1892.D.

Diana SCHULZE 1904. Carmina epigraphica. Stuttgart 1925.). Split 1997. Scheid. Tombstones and Roman Family Relations in the Principate: Civilians. RE XI 2. Schwenn. Reichmuth. RENDIÆ-MIOÈEVIÆ 1989a: D. v. Zagreb 1971. Kybele 1 SÉCHAN 1912.: W. Rendiæ-Mioèeviæ.. RE XII 2.: E. Berlin 1904. Aurelius Antoninus Caracalla) ROUSELLE 1994. Egipatski bogovi u rimskom Iliriku. u: Iliri i antièki svijet. SCHUR 1926.). Schur. Boginja s tisuæu imena.: P. Neki ikonografski i onomastièki aspekti Silvanove kultne zajednice u Panoniji i Iliriku. v. Legio ROEDER 1916. The Religious Roles of Roman Women. Split 1989. Starinar. s.: F.. 5-104 SELEM 1981. P. Izidin trag. RE I A2. 187-195 SELEM 1997. Arheološke beleške. v. 1329-1829. Split 1987..: J.. The Journal of Roman Studies 74 (1984. Split 1989. s.). 296-336 SALLER 1994. Aspekti teatralizacije u kultu Kybele i Attisa. RE II 2. Scherd. Pauline Schmitt.. RENDIÆ-MIOÈEVIÆ 1987. s. RE XIII 1. Roeder. Saller . Cambridge 1994. Cambridge-London 1994.-1925. Rendiæ-Mioèeviæ. 377-408 SCHERD 1997. u: Iliri i antièki svijet. Saria. Schwyz 1956. Selem. Séchan. Patriarchy. 721-736. Aurelius 46 (M. Stuttgart 1896.: M.SHAW 1984.: P... v.: L. 1631-1653. . s. Sacerdotes RITTERLING 1925. 291-332 SELEM 1972. D. 68-76.. 507-522 RIEWALD 1920. Stuttgart 1922. NP III.. Paris 1912.: J. Ritterling. Isis 1 ROHDEN 1896.: P. REICHMUTH 1956. 522-525.: W.: B. 159-164 SCHEID 1994. Saller.: P. Soldiers and Slaves. Pauline Schmitt.. 425-439 RENDIÆ-MIOÈEVIÆ 1989b: D.: J. Selem. Stuttgart 1926. Opuscula archaeologica 18 (1994.B. Liber pater SCHWENN 1922. Selem. Selem.: P. Stuttgart 1920. Schulze. Die lateinischen Gentilicia und ihre Beziehungen zu den römischen Individualnamen.: A.: P. DAGR V 1. serija 3 (1924. Rendiæ-Mioèeviæ. s. Stuttgart 1916.: D. 2250-2298.104 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene . v. ed. Neki aspekti pojave egipatskih bogova u dalmatinsko-panonskom krugu. u: The History of Women. von Rohden. Problemi romanizacije Ilira s osobitim obzirom na kultove i onomastiku. RE IX 2. s. Novi Sad 1981. Rousselle. Shaw. Venus SELEM 1971. v.: G.. s. u: The History of Women. SALLER . 87-114 SARIA 1924/5. u: Antièki teatar na tlu Jugoslavije. 2084-2132.. Zur Geschichte lateinischer Eigennamen. v. ed. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja IX/7 (1972. Cambridge-London 1994.: R. Hrvatski znanstveni zbornik 1. O kultu Herakla u Hrvatskoj.: R. Body Politics in Ancient Rome.). 2434-2453.. v.. s. Riewald. Sanader. Organ Arheološkog instituta III.. Property and Death in the Roman Family.. 124-156 SANADER 1994. Stuttgart-Weima 1997.

.: Y. Šegviæ. N. Ljubljana 1992. 278.. ed. Papers of the British School at Rome 44 (1981. RE X 1. Sremska Mitrovica (Sirmium).). RE VII 1. RE X 1. Novopronaðeni nadgrobni spomenici u Sremskoj Mitrovici. 177-206 THOMAS 1994. 270-278.: S. Toutain. RE VII 1. Vasiliæ. Latin Funerary Epigraphy and Family Life in the Later Roman Empire. s.: B. Siscia ŠAŠEL 1992. Rad vojvoðanskih muzeja 2 (1953. Seasons of Death: Aspects of Mortality in Imperial Rome. NP VIII. ŠEGVIÆ 1985/6. Die Epigraphik in Jugoslawien.: J. Ljubljana 1986. D. Šašel Kos.scrinia slavonica 4 (2004). v.). 79-98 ŠAŠEL KOS 1986.: E. Stuttgart 1918. 59-81 VASILIÆ 1953. Stuttgart 1910. 950-956. Fulvius Plautianus) STEIN 1910b: E: Stein. 1189-1191. Takacs. Šipuš.: J. 285-288.. Vasiliæ. Pregled arheoloških iskopavanja u NR Srbiji 1956. Nemesis ŠAŠEL 1960.: B. Iuppiter TOUTAIN 1901. RE VII 1. Stuttgart 1910. Bellum Serdicense. Das Altertum 6 (1960. Paris 1901. Shaw. v.. Journal of Roman Studies 86 (1996. 367-389 . 702-741. v. v. Speidel. u: The Archaeology of Roman Pannonia.. Liber Pater TREGGIARI 1981. Stuttgar-Weimar 1999. Historia 33 (1984. Thulin.: J.). Fulvius 101 (C.: B. s.). A..).: J. Zgodovinska podoba prostora med Akvilejo. Stenger. DAGR III 2. Stuttgart 1974. v. The Division of Sexes in Roman Law. s. 1114-1123.. 234-244 ŠAŠEL 1961. B. Opera selecta. s.-1959. Lengyel and G. u: The History of Women. 910 (1958. v.. A. Probleme und Möglichkeiten onomastischer Forschung.. Šašel. Thulin. P. s.: M.: J.: M.: M.. Situla. Thomas. D. Shaw. Iuno 1 THULIN 1918b: C. 3-30 ŠAŠEL 1974. Bronèani novci rimskog cara Honorija s kovnièkom oznakom “SM”. 100-138 SPEIDEL 1994. v. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 17 (1985. Fulvius Plautus Hortensianus) STEIN 1910c: E: Stein.. Šašel. Jadranom in Sirmijem pri Kasiju Dionu in Herodijanu. 1126-1144. Šašel. ed. Fulvius 102 (C. 15-106. v. O. Kybele THOMAS 1980.). Starinar. v. 77-86 TAKACS 1999. Riding for Caesar: The Roman Emperors’ Horse Guard.: J. s. Antièki kultovi u Sisku i Topuskome. 146-147 VASILIÆ 1958/9. 105 SHAW 1984.). Cambridge-London 1994. Pauline Schmitt. Religion.. O. Organ Arheološkog instituta. g. Lexington-Budapest 1980. Stuttgart 1910. s. Fulvius 117 (Fulvia Plautilla) STENGER 2000.: N. Radan.: B. Glasnik Narodnega muzeja v Ljubljani 4 (1961.S. 95-101 ŠIPUŠ 1985. Šašel.: S.. RE S XIV. T. B. NP VI. Cambridge 1994.). 83-138 THULIN 1918a: C. STEIN 1910a: E: Stein. Concubinae. s. Treggiari. Stuttgart 1918. Stuttgart-Weimar 2000. Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 10 (1985/6. 818-819. 457-497 SHAW 1996.). s. Thomas.

that is. Stuttgart 1903. as they happen to appear in the context of male actors since it is data on the latter that form the gist of most records. Summary THE WORLD OF THE ANTIQUE WOMAN IN TWO REGIONAL CENTERS OF SOUTH PANNONIA. 2501-2542. It is primarily via detour that one can learn about the women. s. Further. Wissowa. sheds light on the type of contexts in which women and female deities appear and undertakes an analysis of pertinent data. RE V 1. s. v. he provides an overview of relevant records. . v.. women do enjoy a primacy. (Prijevod sažetka: Gabrijela Buljan) Key words: Pannonia. s. WEINSTOCK 1958. in the private domain.. female deities. their kinship and other relations.: S. Stuttgart 1958. 801-827.: M. Weinstock. Siscia. experiences and religious practices gives us assurance of the woman being one of the pillars of the society. Most frequently encountered female deities are those that have to do with fertility and natural abundance as well as universal deities. Diana ZANINOVIÆ 1981. v. SISCIA AND SIRMIUM On the basis of epigraphic records the author of this paper embarks on an exploration of the role of women and female deities in the life of two Roman South Pannonian regional centers. Still. Zagreb 1981. Sirmium. Roman names frequently obscure native numina as well. Siscia u svojim natpisima. 325-338.: G. A glimpse into the world of Sirmium's and Siscia's people. Women from all walks of life and of different ethnical background are represented.106 Hrvoje Gra~anin: Svijet anti~ke `ene .. Quaestor WISSOWA 1903. women. RE VIII A 2. Even a cursory look at the abundance of data furnished by the epigraphic material infuses us with a sense of the role of women and female deities in the versatility of Sirmium's and Siscia's social and religious life. u: Arheološka istraživanja u Zagrebu i njegovoj okolici.: G. Zaninoviæ. epigraphic sources.. Wesener. Stuttgart 1963. RE XXIV. Victoria 1 WESENER 1963.. especially in the domains of the family and the cult.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful