KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal. Pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 1993. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah.Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara. Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara. Bermula pada tahun 1986. perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika. selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. terancang dan dapat 6 . Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. vi. perkembangan kognitif. v. iii. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. sosioemosi. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. ii.memenuhi keperluan murid semasa. iv. kerohanian dan moral. sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Perancangan dan penggubalan 7 . Komunikasi Kerohanian. fizikal dan kreativiti dan estetika. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan.

pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). Selain itu. Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Walau bagaimanapun. matlamat. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum. Oleh itu. prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. Bagi menjelaskan perkara di atas. Justeru. cadangan bahan kurikulum. kurikulum. objektif. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid.kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. komponen-komponen pengajaran pembelajaran. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 . pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk.

00 pagi sehingga 11. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. emosi.00 tengah hari sehingga 3. rohani. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan. berakhlak mulia.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8. berketrampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12.30 petang.30 pagi. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 .

ix. kreatif dan bermakna. viii. ii. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. emosi dan social. 10 . Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran.selamat. iv. vi. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mempunyai kematangan emosi. Membina kecergasan badan. v. iii. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. intelek dan rohani sperti berikut: i. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. vii. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik.

xiii. xvi. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. xvii. Mengamalkan nilai murni. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 . Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. xii. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xi. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. xix. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan. xv. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. yang dan berpusatkan kanak-kanak.x. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. xviii. xiv. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun.

A. pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek.bersepadu. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. bertema. REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 . kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. belajar melalui bermain.

i. kemahiran dan nilai. Dua jenis modul yang diwujudkan. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Bahasa Tamil). Pendidikan Moral. Bahasa Inggeris. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. bahagian atau unit ini dinamakan modul. kritis 13 . Ia merangkumi aspek pengetahuan. Pendidikan Islam. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Permainan Luar dan Matematik.berkualiti. ii. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Bahasa Cina. B. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit.

bahasa Malaysia. KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. kemahiran saintifik dan sikap saintifik. Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Sains dan Teknologi. Untuk tujuan kesinambungan. bahasa Inggeris. sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. 14 INSAN SEIMBAN G . Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Sikap dan Nilai. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi. bakat dan apreasiasi. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Kemahiran berbahasa. penyelesaisan masalah. Pengetahuan dan kemahiran matematik. Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. kreativiti. Kerohanian.dan inovatif. Kemanusiaan. ICT. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. pengetahuan sains. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. negara & global. Pemupukan daya imaginasi.

manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. kemahiran bertutur. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar.Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah. Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. 15 . Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu. Bahasa Inggeris.

i. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. bernasyid. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. aktiviti handson. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. ii. melakukan pergerakan solat. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan. meneroka dan bermain. Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Rukun Islam. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. baik 16 . simulasi. menyanyi. berwuduk. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran. Pada masa yang sama.B. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Tunjang Kerohanian.

keberanian. hormat menghormati. kerajinan. semasa rehat. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. D. kesederhanaa. berdikari dan berdisiplin. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. kasih sayang. bertanggungjawab. pencapaian emosi yang positif. Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. kerjasama. berterima kasih. 17 . pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. toleransi.hati. keadilan. kejujuran. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. C. hemah tinggi. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah.

kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. ii. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat.i. penglibatan dalam aktiviti sukan. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Perkembangan Kreativiti 18 . menyambut objek.

Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. menari dan membuat gerakan secara kreatif. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. berlakon. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. dan apresiasi muzik. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. 19 . Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. matematik dan lainlain.Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. ekspresi kreatif dan apreasiasi. Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain.

membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. 20 . Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. Semasa proses penerokaan ini. awal matematik. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok.E. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. sistematik dan teliti akan terbentuk. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. mengukur menggunakan unit bukan piawai. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. cuaca). kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. haiwan). Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Dalam proses penerokaan ini. air. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. i. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi.

lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. ii. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 . Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. rakan. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. bentuk dan ruang. nombor. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. F. operasi nombor yang mudah. nilai wang. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. komuniti dan alam sekitar. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. konsep waktu. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja.

Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. A. mengira. Bahasa Inggeris. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. menulis. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). Pendidikan Moral. Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam. Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). matematik dan Permainan Luar. 22 . Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. menaakul). maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Pendidikan Islam.bahagian atau unit ini dinamakan modul.kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca.

Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri.Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. iii. peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial. maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. ii. tetapi pada akhir tahun. Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. 23 . kritis dan inovatif. Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai. pendidikan moral dan matematik. iv. B. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak.

peratus masa perlu dinaikkan. modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 . adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni.Pada awal tahun. Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. keperluan setempat dan keperluan semasa. Walaubagaimanapun.

perbualan pagi. iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat).C. 3. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 2. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. membaca doa dan makan semasa rehat. Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. 25 . Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanakkanak berumur empat tahun ke atas. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. refleksi sebelum balik. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri.

Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 8. 26 . Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. 6. 7. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah.4. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. 5. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 . pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil.dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .

Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 . Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. menulis. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun.Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca.

makan. 15 dan 16. melompat • • Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri.Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. doa. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • Bermain dengan buaian. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. menyanyikan lagu. Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. menyambut bola. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. gelongsor. tanda kedatangan. 31 . berbaris. dan lain-lain Main pasir. main bebas (free play). gosok gigi. main air. main pondok Berlari. PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa.

Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 .

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri. muzik. matematik. kemanusiaan. berbaris. Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil. menyanyikan lagu. sains. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 . perkembangan sosioemosi. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. doa. seni visual. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. tanda kehadiran.

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK).KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam. Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an .Buku Panduan Prasekolah Malaysia. 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM. • 2003 . 2010/2011. 36 • . 1986 .10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.

v. Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah. Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y. III. II. Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri.Dalam konteks transformasi kurikulum. ii. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i. iii. vi. iv. kemahiran dan maklumat 37 .A.

II. rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. VI. semangat patriotik. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. yakin diri. berkomunikasi. jati diri. V. pegangan teguh kepada ajaran agama. daya kepimpinan. Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. inovasi. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. 38 . tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. III. IV.IV. kreativiti dan keusahawanan. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. beretika. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa.

VII. 39 . Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Mempunyai tubuh badan yang sihat. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i. intelek dan rohani sperti berikut: i. ii. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. rohani. emosi. perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Mempunyai sifat peribadi. kreatif dan bermakna. Membina kecergasan badan. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi . intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran.Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. emosi dan social. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

Mengamalkan nilai murni. 41 kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.iii. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. v. xv. Mempunyai kemahiran kognitif. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam iii. vii. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan .Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. xiii. ix. xiv. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. viii. x. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v. vi. vi. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. xi. Mempunyai kematangan emosi. xii. iv.

budaya. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. xvi. Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 .

Pembelajaran secara kontekstual VII. Tempat d. Pendekatan bermain sambil belajar. kritis dan kreatif e. Keupayaan kognitif b.bersesuaian dengan: a. Pendekatan bertema. • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan. Keinginan untuk meneroka c. Minat murid III. Kehidupan murid b. Pembelajaran melalui bermain III. Inkuiri penemuan IV. • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I. Masa c. Hands-on learning II. Pembelajaran luar bilik darjah VI.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. Pembelajaran berasaskan projek V. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas 43 . Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II. Kesepaduan antara komponen b. Kemahiran inovatif. Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. Pembelajaran secara konstruktivisme VIII. Kemahiran motor kasar dan halus d.dapat meningkatkan: a. Pendekatan bersepadu.melibatkan: a. Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c.

Bahasa Cina. Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan. Merangkumi Bahasa Melayu. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b. c.digunakan untuk: a. menulis. Teknologi maklumat. c. II. Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Modul Bertema 44 . Pendidikan Moral. Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif • Dilaksanakan melalui: Modul Asas a. b. Pendidikan Islam. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca.d. Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d. Kumpulan: a. Memperolehi maklumat c. mengira dan menaakul). d. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV. Kelas: a. Matematik dan Permainan Luar. Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan. Bahasa Tamil. Bahasa Inggeris. b.

Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa. • Terbahagi kepada: Kurikulum Berasaskan Standard 45 . kemahiran. pendidikan moral dan matematik. c. keperluan setempat dan keperluan semasa. • Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah.untuk memperolehi hasil yang sama. Komponen Bahasa dan Komunikasi a. Penentuan tema mengikut keperluan murid. Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. • Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. b. kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah. Lebih memberi makna kepada kanak-kanak. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I. Minat murid • Menyatakan pengetahuan. • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kemampuan Kandungan Kurikulum III. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I. kemahiran dan nilai. c. III. Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran. b. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. Individu: a. Keperluan II.

pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II.II. Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Modul Teras Asas b. Komponen Perkembangan Sosioemosi V. Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat Kurikulum Berbentuk Modular a. Murid belajar mengikut kadar sendiri V. Komponen Kerohanian dan Moral IV. Komponen Perkembangan Fizikal Prinsip VI. Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III. Modul Bertema • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I. Komponen Perkembangan Kognitif III. Murid membina pengetahuan sendiri. • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat . Perbezaan individu dibenarkan IV.

Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: Domain kognitif Afektif Psikomotor • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian. Anekdot 47 . Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. II. interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a. Senarai semak b.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah. • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I. Pemerhatian dilakukan terhadap: Tingkah laku Perbualan. • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

• Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan.c. Gotong Royong. • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. lawatan dan program keibubapaan. • Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. 48 . Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: Mengukuhkan pembalajaran II. Hari Keluarga. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. • Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid.

• Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. 49 .• Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu.

Hal ini kerana. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. prihatin . Selain itu. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. berketrampilan. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. berakhlak mulia. Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. rohani. emosi. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu.

kemanusiaan. berkeyakinan dan berdisiplin. Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). berakhlak mulia. Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . Bahasa Inggeris. kerohanian. Matematik dan Permainan Luar. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri. beretika. sikap dan nilai. Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi.kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil). Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Pendidikan Islam. sains dan teknologi. sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan. Oleh itu. kemahiran berfikir. ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. Pendidikan Moral.

perbualan. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini. interaksi serta hasil kerja murid. cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun. rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. menulis. Penguasaan literasi asas 4M (membaca. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan. Walau bagaimanapun. penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku. kritis dan inovatif. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid. . mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. afektif dan psikomotor. Oleh itu.Tunjang dan juga unsur kreatif.

com/. Akta Pendidikan 1996.Sekolah . Prasekolah . Bahagian Pembangunan Kurikulum. Rusni Che Adnan. Diperoleh pada Ogos 30. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Rosilah Ahmad. (2009).blogspot. Akta Pelajaran 1961. Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.blogspot. Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan.tripod. Diperoleh pada September 23. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. Duke Amiene Rev (September 9.com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika.html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.Tabika Sejarah. [On-line]. Che Tom Shaari. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. 2010 daripada http://misskhan0. 2010 daripada http://prasekolahskluboktemiang. Noor Haris Dzulkilfi.Tadika . 2008). Kerajaan Persekutuan (1961).html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996). (2003). [On-line]. (2004). Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. et al. 2010 daripada http://dukeamienerev. Mohd Rezal Hussin...RUJUKAN Azizah Lebai Nordin./kursusorientasi-kurikulum-standard. [On-line]. (2009). Diperoleh pada September 2.html . Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.com/prasekolahmpks/id5. Norkhamidah Mohd Bandi.

Rohaty Mohd Majzub. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Ensiklopedia Bebas. Prasekolah. Undang-undang Malaysia (2004). 2010 daripada http://ms.wikipedia. Bhd. 2010. Diperoleh pada September 8. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Wikipedia Bahasa Melayu.html. [On-line]. Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan.blogspot .com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan. (5 April 2010). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009). (2003). Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9). Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti. [On-line].org/wiki/ Prasekolah . 2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana. Diperoleh pada September 23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful