You are on page 1of 84

-I International Games Magazine W

>

..I

I

• http://www.leveLro "It's all about GAMESt' • 10/2001 • 49.000 lei •

<Joe>

-

<COMPUTER>

r

i Plnctisealla

Plictiseala

- -.Ievel.ro locul nostru die tntalnire

I

I

Editorial ._

Gaming Europa

Tocmoi m-om tntors de 10 Londra, de 10 EClS (European Computer Trcde Show), cu impresii pe cal de variate, pe otat de conlradictorii. Dar, pentru inceput, trebule 50 vo mornmsesc co imi pare rou co nu v-ern oierit inca din acesl nurnor informal" despre acest more

lorg 01 industriei [ocunlor, dar a fost preo lorziu

?i revista a trebuil so piece spre voi Iveli oflo Inso delalii in nurnorul viilo]. Oric.nn, a fost un targ nu enorm, nu foarte zgomatos ~i nici foarte activo Dar clucr ~i oso a Ireldemonstrol un lucru: existo o industrie a [ocurllor in perrnonento exponsiune. Asia ma trimite cu gondullo 0 of irma Fe pe core am lacut-o In edlrorlolul din luna septembrie: ero jocurilor creole din pasiune, ocoso, cu un prieten, 0 opus. Orice or spune unii sou ollii, sunl ferm convins eo oso stau luerurile 5i EClS rr.i-o dernonst-ol-o din phn Un lucru este sigur: nu ne mai pulem permile 56 dsculorn niei chiar despre case producotoore de locuri, pentru co rerrninologia, co 5i tehnologia, a ovonsot. Acum, eel punn In larde dezvoltote, se vorbeste despre ccrporojii, despre gigonjl cote] foarle sus 10 bursele cele mol importonte, despre componii care efectiv qenereozo locuri cu londuri sufieienl de mari pentru producerea unui film soislicot eu @cl0ri de prima mona

Dar de ee so vorbesc despre onvelgura uoei i~duslrii pe core a cunoostcrn, prccrc. deja, c~ lo!ii~ I' poote moi bine 50 va spun co un shew co EClS face co lumeo jocurilor so se miste si reviste co LEVEL so aceelereze odoto cu ea. POl fi cluor rnondru co revislo noos'ro e ocum

mai cunosculo ~i mai oprecioto Cei eore inca nu o cunostcou au rorncs plccut surprinsi de ceeo ee se inlampla in domeniul presei de gaming din Romania }i tol', f6ro excepjie I~i, sincer, fora exogerare)' s-ou interesat de cititori, de ee mai [oocc

... rorncnii opreciozd [ocurile de calitate si realmente se pricep, dezbot probleme pe Forumuri ~i discutd ~i gondescintr-un mod poate chiar mai prolund ~i mai de colitale deem cei din tarile eu "traditie" ~i experiento in gaming.

ei pe p.oiunle mioritiee, de ce hardware dispune rornonosul noslru. Au cam slrornbot ei din nas ccnd au auzil CO piruterio e inca In floore Ide pcrco nu ~tiou deja .. .], co banii sunt putini, co economio nu vrea si nu vreo so se opreosco din cozut, dar Ie-am demonstrat co existo potential, co romanii opreclozo locurlle de coluore ~i co reolmente se pricep, co dezbal probleme pe lorumuri 9i co discuto 9i gondese intr-un mod poole chior mai profund ~i moi de cnlilote decal eei din Jorlle cu "tradi!ie" si expelienla in gaming. in fine, 10 EClS, LEVEL a ineercot so fie 0 voce aromanilor pe care inceorco si i~i doreste so Ii reprezinte ~i va gorontez co a fosl ouzila ~i cluor oprec.oto. Atat limp cal revista are suport real in .lora ~i in stroinotote putem spune co sunlem un nume, 0 voce si putem so ne impunem. Desigur, 10 bozo, tolul depinde de voi, de citilori. Chiar $i marile corporojii depind, in deliniiv, de voi, de gomeri. De voi depinde co noi so Ie sp.nern:

Romania este 0 tara PE, nu langa haria Europei, ~i nu se lirnitcozo door 10 blcc..n, ohmsruon li indusnie greo, penlru co exista 0 muljime de 00- meni care ~tlU cu cdevorot ce Inseornno un joe bun, aceelerore qrohco, RTS, FPS, RPG, on-line ..

Mike

I I I

-T----

Octombrie 2001 ,.0 ••••

I

I

--

I

I

Cuprins

Cuprins august 2001

News

6

Tot ce poate fi mai proospct

Preview

Rails Across America

12

Pornind In cucerirea Americii colore pe Colul cu Aburi

Beam Breakers 14

Viola de soler 1ntr-un New York luturist

The Elder Scrolls III:

Morrowind

Urrnosol leqendoruloi Doggerfall

16

Dark Age of Camelot 20

Echipo LEVEL pe boriccdele Albionului

Review

Golf Resort Tycoon

;,i plocsrso poote fi 0 ofocere

26

Z: Steel Soldiers

28

Copllonul lad face din nou vocalize pe monitor

Adventure Pinball:

Forgotten Island 31 Aventurile unei bile prin [unqlo preislcrico

4x4 Evolution Forto pe potru ro]

32

Operation Flashpoint Soidat Mitzo 10 dotorie!

34

STCC 2

38

Electronic Arts ne invito din nou 56 trecem testul vitezei

Conflict Zone

40

Co~tile Albastre oltlel decor 10 televizor

Pro Rally 2001 44 Un roliu cu rncsini de producfie lroncezo

Gangsters 2

Prohibitie, bordeluri ;;i mitroliere

46

Economic War 48 Razboaiele se pot co;;tigo ;;i departe de ccrnpurlle de lupto

Review Special

Asheron's Call

50

S6 ne aducem aminte cum era odot61n Dereth

The Sims

52

)1 ne Intrebom odoto cine a s6 vrea sa se loace de-o familia

Game Universe

My Game Universe [ocurile troite de K'shu

54

MODis

Chemical Existence 58

Un MOD de Half life pentru single player

Walkthrough

Stupid Invaders CIJ

Bine ati venit in galaxia stupizllor J

Console 64

Disney's Aladdin In Nasira's revenge ... liberogrande Internotional. ..

Multimedia

66

Future Beat

Total 3D Landscape

Lifestyle

Final Fantasy: The Spirits Within

68

Hardware

70

Typhoon - Eagle Gamepod Genius Optical NetScrol1

Butterfly nVIDIA GeForce 2 MX AGP VGA Hercules Gamesurround Fortissimo II Genius Sound Maker Live/live 5.1

Hitpoint Apollo

Troubleshooting

Chatroom

76

Discutii aprinse intre noi ~i voi

Alone in Dark 4

Incredible Machine: Even More Contraptions

IW2 Edge of Chaos Gangsters 2

Get the Bunny

Stingl

State of War Technomage

Movies

Duke Forever H&D2

Medal of Honor FF Spirits Within Warcraft 3

Pictures

Dark Majesty Arx Fatalis

C&C Yuri Revenge Comanche 4

Die Hard Nakatomi Plaza Ethelords

[edi Knight 2

Ozzy Black Shes Paris-Dakor Rolly Praetorians

S.WINE

Shareware

D /L Accelerator 5 Hypersnap 4.03.00 mlRC v591t Quicklime 5

Win Commander 4.53 Windows Blinds 2.2

I

_: News

I I

C.O.N.S.E.A.L. - Similis

Sirnlis a anun!al un nou II flu, Co.NS.fA.!., a corul lunsore vo oveo loc 10 sfor~itullui 2002. Un distribuilor nu exislo 10 acesl rr-omenl penlru [oc, dar Slmtlis are relaiii loarle bune cu Hshtcnk Interactive, eei care se ocupo de distri~ buna unui all' produs 01 firmei, Beam Breakers, un flying rocer futuristic. Protagonistul din C o.NSEA.L vo

Ii 0 feme ie, locolonenlul Kitly Hawk. Actl u n ea 5e petrece undeva in oceonul Pacific. C6nd elicopterul eromei este lovir, ior tnsojitorul ei moore In urma impaclului pe care oporotull-o avul cu 0 insula, Killy se lrezesle sin-

gunj in lojo pericolelor de tal felul Eo vo Irebui so loco folo I u n gle i solbatice de pe Insula, so se descurce prin loboralaorele ~i imenso bozo rnllltoro care se aflo oici ~i SO descopere ccevorul core so olio Tn spotele dobororii elicopterului, La ordinele unui nernilos Colonel, insula a devenillocul de restore al savan[ilor sono]i, care pun in pencol

chior fundomenlele existenlel urnone penlru creareo unor si.persoldc]i. Kitty Hawk vo Irebui so Icloseosco inIreg orsenalul ~i loota inleligento de care cispune penlru a·1 impiedico pe Colonel so-~i indeplineosco plonunie,

Cossacks - The Art of War -

CDV Software Entertainment AG

CDV anunta lansarea unui add-on pentru Cassocks' European Wars. Acesla vo n loosollo sf6r~ilul ocestui an Jocul original ~i ocdor-ol

au fosl reolizo Ie in coloborare cu producotorii ucraineni GSC Gameworld. Add-on-ul se vo numi Cossacks - The Art of War, desi pe pio-

to ruseosco a fast onumot primo data su b lilulo lu ro de Cossacks: The Age of Enlightenment Cossacks - The Art of War se anunla a fi 0 conlinu-

I HP-ul a curnparat Compaq

La incepulullunii, Compania Hewlett Packard 0 onuntot, Inlr-o exlrcordinoro conferinjo de preso, ochi ziiia pe care a rea lizotD. Eote vorbo despre celebro componie Compaq Computer. ln urma unei lronzoc'ii in voloore de peste 25 miliorde de dolori, Compoq Computer 0 devenil noua membro a fomiliSI HP Concernul reolizot os~el va purta tal numele HP ~i

Railroad Tycoon III

va deveni cea rnai mare companie, cu cel rnoi more numor de ongojoti din lume. Cu 0 cilra de olcceri de pese 87,4 miliorde de dolan, H P vo deveni a adevOfota rivolo pentru celebro IBM.

)n)elegereo" dinlre HP ~i Compaq a fost reolizolo cu seopul de redresore pe pion economic, piederile suferite un ultimele perioade de nmp Ii· ind destul de semnificalive, primele

Penlru cei pcsionc] de trenuri ~i cai ferale se p.ehqureozo 0 nouo pialra de incercore: Railroad Tycoon 1/1. Acesto a fost onuntot de cotre TakeTwo Interactive ln codrul unei conlerinle de prose din septernbe. Dala precise de lansare nu se cunocstc cu exoclilole, dar foorle posibil se vo 0110 undevo pe 10 sfilr~itul onului 2002. Cum probobil v-o!i dal seama, aceslo este conlinuareo celebrei ser. de locurl de monogement?i slralegie feroviara creole de TopPop Software. Deocomdote nu sesliu preo multe, oici rnccor coco vo

ave a ocelo?i producofor cu cele onterioore

Licenta Mercedes

are a litl ului original. Ac!iunea ocesnio se va pelreee 10 slor~itul secolulu i al XVIII-lea. Vo exislo un map editor core vo lnregistro luptele, oeeslea pulond fi vizionote opoi in real lime sou in quick molion. M ultlPloyer-ul vo permile cornpej]o oriconn nurncr de lucolar 9i ole oricoror cornbinoji ole aeestara. Va fi disponibila 0 lisla 0 Ierorhiilor, in care jucolarii var puleo obline tilluri onorihce ~i vor aveo informo!ii despre luplele 10 care au lual porte.

semne mai concrete de revigorare vor cporeo Tncepand cu primo jumatale a anului 2002.

D,ntr-un calcul simplu reiese co HP vo deline 64% din moreo firmo ce se va mcste, iar Compaq numoi 36%. FunCllile de canducere se vor imparli "co lntre fra!i".

Conform condiriilo- de fuziune, firma Compoq vo primi penlru hecore ccjune 0 so cole 0,6325 ccjiuni de 10 HP.

DaimlerChrysler AG ~iTDK Mediactive s-ou unit lortele penlru licente unui IOC a corui bozo 0 vor reprezento vehiculele Mercedes-Benz. Dup6 dcclorojulc TDK ocest joc bczot pe licenlo Mercedes-Benz "nu va II door Inca unul in plus pe proto simulolcorelor outo Implementorea se va reolizo dupo conceple de ultima olerind 0 grolico ~i un game ploy pe rnosuro". Tehnologia ce vo fi lolosito este uno creoto de prodccctoru de la TDK Mediactive special penlru acesl proiecl In ocest momenl, studioul german Synetic lucreozo dejo 10 prc.ect. ovcnd in fovooreo so expe-

rienlo onleriooro de coloborore cu DaimlerCryslerAG, in urma coreio fost produs celebrul Mercedes-Benz Truck Racing.

Un nou salt pentru Pentium 4

Anual, Tn Sialele l.lrute, ore Ioc 0 conlerinja inlilulalo Inlel Developer Forum in ocest on, oid 0 fost prezentot primul compuler dotol cu un procesar Inlel Penlium 4 10 3,5 GHz. Pentru lestore 5-0 folosi f 10CU I Quake3 ~i, in para Ie I cu aeeslo, comprimareo unei secvenje video.

Co sistern de operore s-o folosit Windows XP. Procesorul lolosil penlru dernonstrotie a lost

- .... T--------------------------------------

ill Octombrie 2001 www.level.ro

I

I

I

NeWS_

Counter~Strlke: Condition Zero ~ Gearbox

Counter-Strike. Coodtuon Zero a ovut 0 scone destul de

grBa pona in prezenl, La incepul s-o 01101 in produc)ie 10 sfudioul din Texas ollui Rogue Entertainment [cornpania care a realizat American McGee '5 Alice ~i mission pock-uri penlru Quake ~i Quake 21. dor plecarea co-Iondolorului ~i presedinleluijim Molinels i-o delerminol pe cei de 10 Valve, delinotorf llcenlel, so inlre in panico 5i so relraga dreplui de prodccuo. in cele din urm6 au iomonal sorono de 01 produce celor de 10 Gearbox. Sunlem In rnasura s6 va prezontorn imagini de la incepulullucrului 10 joc. Se pore co va Ii vorba despre 0 dezvoltore a populorului mod de Half-life, Coon-

ter-Strike, ce se vo oxo in principal pe single-player. Engine-ul folosit va fi occlost cu 01 b61ronului Half-life, desi Rogue dejiceo un engine mull

Far Gate ~ Super X Studios

For gole este a stroteqte in nrnp real creoto de Super X, un producolor englez. Distribujia [oculu este asiguralo de Microids, core nu se olio 10 primii posi in acesl domeniu.

Povesteo locului este pur science helion.1n jurul onului 2100 omenireo tocmoi isi revin~ dupe urrnorile celui de-al treilea Rozboi Mondial 5i inceorco so goseasca un loc in core

un Pentium 4 "Northwood", labrieal in tehnologie de 0,13 microni.

Lucrul care I1U a fosl menjionat de cotre olicia I i a fast modul de roc re pe care acesl procesor il avea inslalat, unitatea cenlrala neliind vizibilo publiculu prezenl

Punctul lorte 01 aceslui procesor esle perlormania loorte ndiccto, rcoortoto 10 un consum [corte red us de energie 01 acestuia. Spre linal, a lost descriso 5i lehnologia "Hyperthreading", core reprezinlo 0 nouo orlutectcro ce permite instoloreo a douo sou mai rnulte pracesoore pe un singur cip, ocest lucru locand poslbile execujii in porolel ole ophcojnlor.

Sega pe mobil

mai pulernic, Quoke 3, pe core l-ou folosi! in Alice, ior Valve a lucrol penlru mull limp 10 un engine de geooroue viiloore pentru Team Fortress.

Akoei a locut primii posii pentru a intro inlr-un club deslul de "selecf', 01 producotcnlor de jocuri de curse cu a groliCo in sill u I dese nului onimat ~i cu persona I e ce ies in evdento prin capelele uriose. Jocul ne vo permite 50 alegem intre 14 personoie de desene orurnote, printre core Sikh, moi mull prin aer decal pe pomont ~i un luplolor de Sumo, ~i 10 outornobile, fiecare cu caroclerislici diferite. Vom cancura pe a gama variola de circuile traznite: Morocco, Japan, Egypl, pe Luna sou pe Venus,

so se stobi leosco. 0 pia n eto pare sohe dsstul de polrivilo Proximon Cenlaur. jucotorul vo inlra in pieleo lui Jacob Viscera, un last hot core trebuie so-si plotecsco dotoriile foro de societcte prin ojUlorul ocordor colonizolorilor. Din pncore, plcr.eto nu este locuibilo, ior lot felul de inamici incep so-~i faco oporitio. Tn [oc var existo Irei rose: umanoizii, NueGuyen, 0 rose orgonico din spoju ~i Entrodii. Fiecare ore 25 de unito~ dlerile. Misiunile vor fi deslul de varia Ie, constond in salvorea unitotilor, escorlore, oporore sou aloe. Fiind vorbo despre un joe de slrategie va trebui mol inIal so consruirn bozele, din core vom obline apoi ~i unitolile necesore penlru indeplinirea misienilor.

Sega a on.mtot un portene'iot cu Syinovial pentru implemenlorea populorelor sole jocuri pe dispozilive handheld ~i pe urrnorocreo generaJie de teleloane mobile (3G). Folosind toalkit-ul de dezvoltare de 10 Syinovial, cunoscuto companie a creal Virtual Game Gear care esle un emulator Sego penlru dispozilivele handheld. Deocamdolo ocesio a fast rnplemenlot door pe dispazitivele PockelPC, iar in corond vo fi disponibil }i penlru dispozilivele Symbion OS. Ini~ol vor ~ dsponble door colevo jocuri printre core

~ versiuneo originalo a lui Sonic the Hedgehog, urmond co in viitar numiirul aceslora so creosco.

fiecore cu trambuline ciudate, enerqizanle, copcane }i orme de tot felul. Scopul va Ii so CO}ligom prin arice mijloace, chior doco vo Irebui so ne oruncorn oponenJii in aer cu rachele ghidote sou so·i zburorn de pe Ira" seu cu a rnonevro ponculooso Avem de ales inlre modul single player, mulliployer, in LAN sou ne pulem incer-

co scnsele in Campional (numai du- I pa ce am oblinul licen]o necesar6).

Rogue Spear ~i U.S. Army

Ubi Soft Entertainment a onunJol laplul co,

ln urmo unei d iscu!ii purtole cu Deparlame nlul American 01 Ap6r6rii, engine-ul celebrulvi shooter I toelic, Tom Clancy's Rainbow Six: Rogue Spear

a fosl selechonot penlru crearea de sim vlori in scopuri mililore.

Acesleo vor Ii folosite de cotre soldon cu scopul de o-si dezvalta capacitatea de decizie si ccliune in dilerite silua,lii. Var fi lalosile ln special elementele de pregalire 5i ploruncore ole rnisiunilor, laorle lehnic implementale In versiunea originalo a jocului.

~ - ~ - - - - - - - - - - - -I - -

Octombrie 2001 •• 0 ••••

I

~NeW5

I

: VIA lanseaza I chipset-ul

I KT266A

I

De curond ohciolu de 10 VI A au onuntot "versiunea a II-a" a celebrului chipset KT266 ce a fosl lonsal sub denumirea VIA KT266A. Acest model esle primul chipsel de 10 VIA ce include lehnologia Performance Driven Design, ce are rol de o rnori vitezo memoriei si system bus-ului. KT266A suporla memorie DDR200/266, si tmbunotojeste conside.obi] Front Side Bus-ul procesoorelor AMD Athlon 5i Duron ce ruleozo 10 200/266MHz. Pe longo loale ocesteo, performo nra si slemelor dolale cu osllel de ploci de bozo va crests cu aproximotiv 20%. VIA Apollo KT266A, facand parle din familia V-MAP (Via Modular Ar· ch itectu re Pla~orm), goranleaza compotibililoteo cu a goma foarle variola de lipuri de memorie DDR. Alte cotoclerislici ole ccestui chipset or mai fi si supartul pentru AGP 4X, ATA-IOO, memorie PC-133, dar suporta de aseme n eo si inca sese porturi USB si un bus LPC. Acesl chipset suportc si ceo do-o doua genera)ie a tehnalogiei PowerNow! dszvoltoto de cei de 10 AMD.

Unreal ~i A.I.

Heli Heroes - Zuxxez

Zuxxez au onun!ol un nou [oc, Heli Heroes, un action in stilul arcade. Jocul va fi 100501 alai pentru PC, cal si penlru Xbox si se aAa in lucru 10 Reality Pump Studios. Cum sugereoza si

n u mele, lucolorul 5e vo urea 10 comenzile unui elieopter de lupto, tre-

buind sa-si faca drum prin 101 felul de Ira see exotice ee se Intind din Orientul Miilociu pona In Alaska. Vom ovea de d istrus a goo2:6 de u rilo] ina mice cu echipomentul si armomenlul pe care 11 a re un elicopler in doto reo La lei co si World War III: Black Gold,

Hel, Heroes va folosi engine-ul pe core Reolity Pump l-au ovul in siroiegio In limp real Earth 2/50. Nu strn In ee ma5uro aces! [oc 5e va impune pe piOla, dar producotorii spsro co mult~ player-l.Ji, modul cooperouv cu doi [ucotori ~i soundtrock-ul Dolby Digilol 5.1 56 creeze a imogine fovo(oblla ~i so olrago curnporrnorf

Deer Hunter 5: Tracking Trophies - Infogrames

Celebrul dislribuilor Inlogrames celebreozc ceo de-o 5 versiune a loculul de vonotoore Deer Hunter. Creal de colre Sunstorm Interactive ~i Sylum Entertainment si cu denumireo complete Deer Hunter 5: Tracking Trophies, [ocul va of era sonso so vono!i coprioore, elo n I ~I ur~i griyzzly in loconi din Michigon panoln Monlana. [ocul este mult moi realist fola de versiunile onteriore, oferind posibilitoteo de 0 conIrola eleetele de ceolc, reflexiile dilerHelor su profe!e ~i alte elemenle ce

lin de mediul de vanotoore. Multiployerul este prezenl si el eu posibillloteo de a vcno irnpreuno sou de a concura in cadrul unui lurneu, penlru core exista sese lccojii distincle: T e-

xes, Michigan, Idaho, Monlono, Columbio si M exic. Adi!ional au fosl inlraduse nu mai multde 17 orme penlru vonotul sportiv incluzond orbolele, arme cu luneta, orme olbe, lunetele fiind 10 rondul lor de dilenle lipuri Ech~

Take 2 doar 1,3 milioane USD

lola co nici cinemotogrofio nu a sccpot de IOfluenlo Unreal Tournament. Sleven Spielberg, gamer posionot probabil, a cerul ojutorul engine-ului aceslui celebru [oc penlru a crea unels scene din viilorul sou film A.I. Filrnul este despre un copil robot core iubeste co un am, ovcnd un continut impresionanl de eleele specinle, engine-ul filnd lolosit pentru 0-1 ojuto pe Sleven Spielberg so vizuolizeze moi bioe pozqionoreo eomerei In scenele din Rouge Cily [orcs licliv din film). Celebrul regizor s-o decloror ulterior foorte mulrumit de rezultolele objinute Noi '10m vedeo

Octombrie 2001

pomentul strict necesar unei sesiuni de vonotoc.e vo cuprinde A TV-uri, bore, snowmobile, camioane si tal felul de dispozinvs speohce genulul de animal coutol lcbior ?I "uiere). GfO~CO se onun!o mul!,.Jffiltoore, eleelele pe mosura.

Take 2 in aces! on sunl Smu99ler's Run 2;;i Grand Theft Aulo 3 pentru PloySlolion 2, iar pentru PC s-or puleo so vin6 ;;i Duke Nukem Forever.

Toke 2 0 onunjot rezultolele ~naciare pentru ulnmullrimeslru, orolond a seodere a profitului de 10 3,4 rnihoone de USD onul hecullo numoi 1,3 m1lioone onul acesla. Vestee ceo buna consio In fopful co vanzarile au crescut de 10 71,5 milioone 10 84, 5, olutote in special de lonsoreo lui Max Payne. Aeesla a ureal In ciosomenle pe prirnulloc, 0101 in Europa cat ~i in America, devenind eel moi bine vondot [oc pe core 1-0 ovul Toke 2 pon6 ocum. Perspectivele sunl bune, moi ales co pono de sorboron 'lor ~ lonsote ~I versunile pentru PlayStalion 2 ;;i Xbox ole lui Max Payne Aile [ocuri pregotite de

NVIDIA lanseazD PowerMizer.

PowerMizer es!e 0 nouo tehnologie dezvoltoto de eei de 10 NVIDIA, ce sc cdreseozo segmentulul de lopropuo. Aceaslo tehnoiogie permite utilizotorilor sa exnnda viola ocurnuolorilor laplop-urilar prin monogemenlul sistemelor integra Ie, alai hordwore cal ~i software. PowerMizer cciveozo corocteristici core sunt cejo implemenlote in GeForce 2 pentru consumul redus de enerqie,

www.level.ro

World of Warcraft - Blizzard

Deoorece lroirn in era Inlernet, iolo CO celebrul producoior Blizzard a anunJal cantinuorea epopef Warcraft cu un nou capitol: World of Warcraf!. Diferenja majora Io!a de versiunile anterioare cons'o in faptul co ocesta este un online RPG pe a corui frunte sene "haas archesirot 10 a scolo majora'. Speronjo celor de 10 Blizzard este co vor oveo un succes deosebit datorat in primul rand povesfi. atat de familiore $i de gustate din celelalte Irei versiuni. [ocul vo cornb.ro a serie de elemente noi de genul unei ori· entori mai evidente spre porteo combcnvo, 0 interfalo mai usooro $i un format mai occesibil decal 10 celelolle [ocuri corocterisnce genului.

Deocamdoto, Blizzard a dezvcluit door Irei dintre rosele jocului: oameni, taurenii $i orcii. Numorul aceslara va crests insa nu pre a mull deoarece producotcni nu linlesc spre vorietale, ci spre foetorul "concentrated coolness". Diferenlele dintre rose vor ~ substanJiale ;;i bine definite, nu door varialii pe onumite teme. Jocul vo fi in totolitote 3D cu posibilitatea de a varia perspectiva de 10 first 10 third-player. Porteo ccmbonvo vo Ii in general oxoto pe luptele eu manstrl, dar vor exisla zone In core lup- 10 dinlre [ucoiori vo Ii posibllo.

jocul este door 10 incepul, dar fiind vorba de Blizzard nu pulem decal so sperorn 10 un MMORPG de colilale.

Clive Barker's Tortured Souls

Foorle probobl nu Irebu Ie so va ominlese de Clive Barker's Undying. Dolorita succesului ovut cu ocest original joe, un eu totol all tip de producotori s-ou gandil oare ce s-or intamplo doco or dezvolta un pic subieclul. E vorbo de producoioru de jucorii. Acesno au dezvollol cu mull simi arlislic a linie de [ucorii core moi de core mai "sugestivo' ;;i moi dslormoio cu scopul de a dezvolla probabil, imaginalia micuJilor incepolori In ole horrar-ului. C h icr doco se precizeczo co acesteo sunt destinate cdultlior, so hrn seriosi, sunt jucorii. Fiecare lip este dotol cu instruc!iuni specfice de ascmblare sou dezescmblare, dupO gust, iar 10 cumpOrare are indus un capilol dintr-o nouo nu-

Ubi Soft la EClS

vela a lui Clive Borker, codesiqnsr 01 produselor. Deco doriJi s6 va decoro] PC-ul ;;i pere)ii, nici 0 problema. Wallpaper-uri $i lot felul de poze

'J LUCIDIQUE ...d

'" .. u< , •• , ~ {

Titus obtine Interplay

Unul dintre marii dislribuitori de jocuri, Ubi Soft Entertainment, a prezentat 10 European Computer Trade Show (ECTSI a lungo listo de jocuri pe cole de lonsore. Astfel, Ubi Soft Entertainment s-a closet prinlre cele mai imporlonte hrme de dislribulie prezente ocala.

Prezenroreo s-o axal pe jocurile core se preconizeazo co vor aduce cole mai mari proh turi onul acesta.

Printre ocesteo se pot enumero: Bo/mon:

Vengeance, Rayman Arena, Tom Clancy's Ghost Recon, Mys/lfl: Exile, Pool of Radiance, ere.

sunt occesibile pe site-ul ohciol, WrY\X;;pawn.com. Tot ceeo ce urrnsozo se bozeozo pe rosponsul olirrnoliv 10 inlreborea: Suntef advlt?

1 News_

Intel lanseaza cele mai rapide procesoare Celeron

Intel a lansal pe pialo ullimele sale modele de procesoare Celeron, "The Fastest Celeron", penlru co 0$0 au fast numite, se gosesc lncep6nd cu 950 MHz~itermin6ndcu 1,1 GHz La putin limp dupa lansare, lirrne importonle, prodocotooro de computere, cum or fi: Dell, Compaq (mai nou HPI, au incepul sa scooto pe pioto oferte de sisterne ce au deja incluse noile procesoare Celeron, De exem-

plu, hrrno Gateway ofero un sistem standard, doter cu un procesar Celeron la 950 MHz, cu 128 MB RAM, un harddisk de 20 GB, unilate CD-RW ~i un monitor de 17 inch, pentru un pre] de nomoi 799 de dolori. Noile procesoare ruleozc pe un fronl side bus tal de 100 MHz;;i sunt dotate cu 128 KB de cache level 2.

Counter-Strike 1.3

Titus, care a oblinul nu cu mull limp in urmo pochetul mojoritar de oCjiuni la Inlerplay, 0 semnal un contracl de dislributie cu Vivendi Universal peniru o se ocupa de jocurile pe core Ie dejneo Interplay in USA. Un purlotor de covent 01 lui Titus a dedorot co infrastructura deja exislenlo a lui Vivendi din Statele Unile va duce 10 economisirea a eel pu~n 10 milioone de USD. Aceasto inseomno sfar~ilullui Interplay co disnibeitor de jocuri, eu intregul stoff de markeling ~i distribu!ie romos f6roloc de munco, Ceeo ce a mai rcrnos din Interplay 10 ora oelualo se va cancenlro pe creorea efediva a jocurilor.

Populorul mod de Half-life a otins de curand versiunea 1.3. 0 serie de bug-uri sunl corectote de ocesta. Au fast in trod use $i noi horti, iar cele vechi au fast finisole, 1nso progromalorul ~ef Goosemon nu s-o botorct sa innoduco si arme noi de ccecslo data.

[ucctorf vor pureo ouzi ;;i cornunlcoulle radio dintre inamici doco se vor alia in raze de ocnune a undelor sonore. inlreago lista a schimbarilor ~i a bug-urilor care au fosl reporote se poote gosi 10 odreso nttp//wvvw.counter.

strike. net.

Octornbrie 2001

- - - - - - - - - - -1 - - -

I

--

News

EVE: The Second Genesis - CCP

(imagini noi)

Site-ul ohciol al EVE The Second Genesis a lost reactualizol cu a serie de screenshot-uri ~i cotevo dintre coracterele ce var populo iocul. Pona acum au fost disponibile door imogini reprezentond corocteisiicile enqine-u.ui jocului. De acum incolo putem aruneo a privire asupra personojelor prezenle, chiar coco nu se ~t;e exact cum vor fi ccesreo implemenlate in produc)ia finolo EVE The Second Genesis esre un [oc m u Itiplayer online spacecombal, unde cel ce [coco va oveo roiul unui capitan de novo sponolo }i va lupta, vo face comer), va comumco }i cu ceilolti iueotori. Testele penlru versiuneo bela or trebui so lnceopo spre slilr~itul ocestui on. Lansarea ol'ciolo se presupune co va oveo lac in pnmovoro lui 2002. Doe6 doriti, inca va mai putet inscrie co beta-testeri 10 adresa

hNp://www.eve-online.comlbelol [ocul este creat de CCP, a companie fan dolo in 1997 cu scopul declorat de a crea locur; online concentrote pe posibilitoteo facililorii unei interac)iuni maxime intre [ucolor],

Quake IV - Activison

Activisian a anun)at in mod ohcial co in urma unui acord semnat cu id Software, va fi distribuilorul

lui Quake IV Aceosta s-o intomplat dupe ee id Software a anun)at parteneriatul sou ohciol cu Raven Software ~i dupo ce jocul a inlrol in producjie in studiaul Raven, unde se }i oflo in prezenl. Dupa cum probobil o] allot, Quoke /Vvo folosi engine-ul viitarului Doom III, allot in prodocuo 10 studioul ld Software condus de John Carmack, cel care a luerat ~i 10 ereareo prirnului Doom. Deocorndoto nu se }tle cu exoctitate core dintre eele douo vo fi lansat primul ins6 gurile rele tind so creede co va fi vorba de Doom, deoarece Quake csteopto inca delinitivarea engine-ului, pe cood 10 Doom se lucreozo de rnult, Bineinjeles, nu existo nici screenshot-uri disponibile. Un singur artwork a fast oferil ~i reprezinto una dinlre fetele sub care vo cporeo jueatorul. Cred eo e de 0luns co sa puno andrenolina in rniscore, nu?

Ever Quest - Sony Online Entertainment (zona noua)

Probobil mulli dintre durnneovoosiro §tiu despre celebrv online Ever Ques/de 10 Sony Online Entertainment 0 nouo zona a fast adougala, nurnito Slonebrunt Mountains, prefigurdnd 0 mare varietale de 10· calii cccesibe explorcrn. AdiJionol. aria rna; conJine a serie de noi quest-uri destinate jucotorilar de nivel rnediu. Stonebront Mountain esle 10- colizoto pe ccnnneruul Odus ~i

Serious Sam revine

coniine otol zone de deal cot }i muntoose Punetul nevrolgic 01 horlii 11 reprezinto enormul Mount Klaw, a~ezomontul satului Kejeko. Aceosio zona este a cinceo din serie, fiecare ada ugate periodic ~i co re au fost: Temple of Solusek Ro, Paineel, the Hole, $i The Warrens. Expansion pock-urile au

ad US $i ele, 10 rondol lor, locojii noi. Pentru cei core nu }tiu despre EverQuesl, acesto este un MMORPG situat intr-o lume fantaslica rnedievclc. Pentru a-I puleo juca, doritorii Irebuie so ploteosco a taxa de occes pe severele respective.

Spiderman gold

Esre timpul so devenim Serious din nou.

Croleam, studioul de producpe croot care a reolizot Serious Sam, a anun!at co lucreozo 10 a conlinuare a acestuia.

lola ce promi! oceslio: noi locolii, noi rnonstri, arme nemoivozule. efecte speciale fenomenole ~i un upgrade 10 engine-ul Iolosu in primul joe.

De osemeneo se vo lucro 10 game play pen Iru a face jocul atroctiv u ne i ga me variate de luci:itori, iara so se renun]e 10 densitoteo mare de monslri pe metru patrol.

ATI ~i INTEL luptii pentru IEEE 1394

Versiunea pentru PC a lui Spidermon este gold [ocul a lost moi intdi lonsat pentru PloyStation §i 5-0 bucurot de un real succes printre pose sarii de console

[ocul este creal de Activision. jucotorul se vo puteo urco, agaJa ~i pluti printre uriosele medii 3D ole inollimilor ~i subsolurilor Manhottonului. Pentru a aduce [uslitio intr-un orcs Plin de persona Ie molehce, Spidermon vo folosi lot felul de tehnici de prindere, oruncare §i inlan!uirea cu ... porizo. lonsorec [ocului a avut lac in seplernbne.

ATI Technologies ~i Intel au onuntot sprijinul pentru lehnolog1a IEEE 1394 Acesto este un nou standard pentru device-uri multimedia. Standardul 1394, cunoscut nouo $i sub denumirea FireWire sou diNK, devine din ce in ce mai cunoscut }i acceptot de cot moi mulli produc6tori de cornponente. Tshnoloqio FireWire reprezinlo 0 nouo metoda de conectare a uniti:i!ilor interne dar in special cele externe, cum or fi camere video digilale, harddisk-uri, unitali CD-RW etc. A TI a specihcot faptul co placa video All All-in Wonder Radean 8500DV este dalato cu osllel de conectori.

----T--------------------------------------

•••• ~[~I.I Octombne 2001 www.leveLro

i -.-.---.--.-.---------.- -._.---"-"-------.-'-'----,

! 0 DA, doresc un ABONiAMENT fa revista LEVEL, pe: ~

! 6luni, la pretul de 250.000 lei :.

~ 12 luni, la pretul de 420.000 lei CD

~ ~

o :I I»

:I

:1 -I

... 1 ml <I ml ...1

I

o ;~ :7r:i=~~:,::;~~~~~~=.~~n~e::.::::::: 10/01 I

___ .-..- ~._. IiiiiiiiiiiiiI __ J_~_~_~ __ _,_ J

talon de abonament

Decupatl talonul din revlsta, cornpletatl-l ~i expediati-l tmpreuna cu dovada platii pe adresa loana Badescu, 0.P.2 C.P. 4 2200 Brasov,

Taloanele care nu sun! insolile de dovada

plapi NUVOR FI LUAiE IN CONSIDERARE!

Plata se poate efectua prin

mandat postal pe adresa loana Badescu, a.p. 2 C.P. 4 2200 Brasov sau prin ordin de plata In contul Vogel Publishing

nr. 264100060476 deschis la ABN AMRO BANK, Bra~ov,

Pentru bugetari, plata se face

in contul nr. 50691099507 deschis

la Trezoreria Brasov,

lncepand cu luna

1JtQ1m 00 ©@JfiQ]~

Atentie!

,

inainte de a efectua plata

va rugam sa telefona~i la redae1ie pentru a va asigura ca mai exista

in stoe revistele solicitate., Of, (068/415158, 418728) I!\

Nuexpediem reviste rambursl laloanele care nusunl insolite de dovada pla!ii

NU VOR FI LUA1E IN CONSIDERAREI

Plata se face cu mandat postal pe adresa loana Blidescu, OP 2 CP 4,. 2200 Bra§oy sau prin ordin de plata in contul Vogel Publishing nr, 264100060476 deschis la ABN AMRO BANK Bra§oy,

Firma,cod fiscal:

Nume, Prenume:

Str.

81.

Sc.

N~.

Ap.

Loc.

Cod

Judet

Tombola din acest numar va ofera ca premiu o colecte de jocuri de casino

"Vegas Games 200".

Care este numele personajului principal din

1 Dragon Riders:Chronicies of Pern? a) V'kai b) D'kor c) S'bor

soc Raspunsul iI gasi1i in articoulul dedicat jocului din acest numar,

~._11110:". __ :._!._:.'_'. '._'._:. 1!111 __ '._'. '. .• '. ._. II!!I11I1!!I!11""~.~"".""I!III iII

Tombola LEVEL $i i

Raspundeli la lntrebarea alaturata, decupatl talonul §i expediali-I pe adresa redacliei: O.P. 2', C.P. 4 2200 Bra!}ov:.

Telefon:

E·maJI:'

Nume, Prenume:
Str. Nr. BI. se, Ap.
Loc. Cod Jude!
Telefon: E-mail.: OVA, doresc

Revista ., I Pret I Bucatl I Total
CHIP SPECIAL Drivere~60,OOO lei/buc,1 I
CHIP nr. 4-1212000 12o,000Ieifbuc,1 1
LEVEL nr, 4-1212000 120,000Iei/buG,1 1 Firma, cod fiscal:

Str.

Nr;

Bl. se, Ap.

Loc.

Cod

Judet

Telefon:

E.-mall:

Am pli3lit ' , ' , ,' lei Tn data de cu

mandatul postal nL ..

Tombola LEVEL§i

-----Ubi Soft

,--, .. - .... -

10

10/2001

I

_Preview

I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ti-am zis Sa nu mai lasi pisica In coso.

I Ahhhhh! Ce coorno a~e mota asta!?!

,

Zoo Tycoon

TocmOi mo pl6ngeom eu co nu moi om plocereo de 0 juco ur tycoon ~i iota co luno oceosto m-om trezit deja cu douo astfel de [ocuri. V-om scris deja despre Capilolisr« II, ior ocum om place rea de a va moi prezenia un joe ol genului, intitulat c6t se poate de banal Zoo Tycoon.

Dupo ce am construil sta/iuni de schl, duburi de golf, consorjf feroviare ne vom apuca acum 50 construim un parc Zoo, cu toole fadilorile necesore. Zoo Tycoon se dcreste 0 Ii 0 experienjc inedilo, dilerito de ceo ole rita de tycoon-urile oporute p6.na ocum. Elementul core 0 so-i oiute pe produc6tori so-;;i atingo acest obiecliv 11 reprezlnto nici mai mult nici mai pujin decal animalele.

Safari sou arctic?

Daco este so g6ndim logic, 0;;0 or ;;i trebui s6 se 1nlample. Aduceji-vo aminle cote

probleme oveom numai cu trenurile din Ironspori Tycoon ~i care vorba ceea erau door obiecte. Animalele din Zoo Tycoon vor avea personalitaie si vor ocjiono in confarmitate cu oceosto. Tn Iunclie de modul in core Ie vei iroro ;;i mai ales 1n lunctie de conciliile de cazare, animolele lsi vor exprimo multurr ireo sou 1;;i vcs oroto Iorc sal bali co

Grodino Zoologico va putea odcpcsr animale din toate colturile plonelei ;;i toe mal din oceosto couzo opar ;;i multe probleme.

Fiecore specie in porte are necesito.)ile sale de hrano, odopost, ternperotoro ;;i oso moi deporte. Deco reu;;e;;li so Ie menjii pe taote 10 cote occeptabile, rezidenlii Parcului Zoo vor Ii lericiti, se vor comporto 0$0 cum or loce-o $i in rnediul lor nolurol, ior aces! lucru vo aduce zornbele pe loto sulelor 5i miilor de vizitotori. Door nu a so eve] impresia co veri ;;Ii 101 ce trebuie so locet penfru lieccre animal in porte 0$0 din senin. Tnointe de a cchizipono vreo specie nouc

de viejuitoore este .ndico! so Ie studio!i foorte bine penlru a Ie \n!elege comportomenlul ~i pentru a va fomiliarlzo cu hobitotul so» Urmotorul pas esle so orncnojcti zona 1n core vor 10· cui ~i care, preferobll. so lie cot moi apropiat6 de mediul natural 01 speciei respective. $i ve]! oveo multe de planuit;>i de studiot, fiindc6 in Zoo Tycoon vor troi peste 40 de specii de animole dinlre cele moi exatice ~i mai preten)ioose, de 10 elefan)ii lndiei, 10 gheparzii sovonelor ~i ursi orclici, de 10 pinguinii Antorclicii 10 babuinii africoni ;>i pumele omericane. Avor-d 0 varielate 0;;0 de mare de crurncie n-or fi rou

so luol in considerore so conslruiji aripi seporole pentru fiecore zona geografico in parle $i nici esc nu aji scdpot definiliv de probleme, liindco, nu sfiu dac6 v-o]! dot seomo, dor nu este delac recomondat so osezo] preo oproape un prodoror de prada sa. Nu se ;;tie niciodola cum va reaction a

Atractii VII

I

Avand in vedere co obiectul de lucru 5-0 rnodilicct un pIC, trecond de 10 obisnuileie merluri 10 orumole Vii soar puleo co unii dinlre vai s6 int6mpine dificult6!i in a se odapto noulu mod de [oc, Nu trebuie so va faceli grili, in primul

I I I ' I I I I I I I I I

I Ingrijilorii de toate zilele, ..

I

---~.Octombrie200;-----------------------------

Cand pur pradator §i prada unul langa altul,

www.level.ro

Hal ea merge 0 salcie in Antarctica

rand, deoarece inlerlc]o s-o poslrot 10 fel de simplo pe cum ne-ou obisnuit tycoon-uri Ie de-o lungullimpului. ~i in 01 dailea rand prezeoto unui tutorial bme pus 10 punct care a so va inve!e tal ce trebuie pentru a puleo conslrui un parcimbielor. Odoto porcurs tutoriolul, veti fi pregoliji so incercaji unul din Ire cele douo moduri de joe pe core Zoo Tycoon vi Ie pune 10 dispozitie.

Un lae plin de nuferi. __ ce romantic!

Primul mod esle cel closic in core, dupo ce v-o] definil niste porornerri, veri incepe so va conslruili un pare Zoo dupe cum va toie copul. lor eel de-ol doileo este constituit dintr-o serie de misiuni, 1310 nurncr, care vo vor pune in

Preview

lore unor tocercori dintre cele mai excitonte. Din fericire, Zoo Tycoon este unul dinlre ocele jocuri core va va lose imogino!io so zburde, cele 40 de specii de onimole despre core am omintit deja, precum ~i cele pesle 200 de obiecte ~i maieriole cu core so construi)i tarcurile expozijiono!e fiind mai mult decor suficienle.

De oltfel nu numoi onimolele trebuie so fie rnuljumite, ei ~i vizitotorii. fiindcolo urma urmelor o!i construit un pore penlru ocesto so oibo unde so-si cheltuiosco bonii de voconto.

Pe lango exponolele vii pe care Ie hronese cu plocere si Ie fotogrofiozo, turistii vor oprecio si lot felul de olte ortilicii core so Ie loco sejurul moi pia cut [chioscuri de hot-dog, ole. band, locuri erc.]. $i doco po]i so Ie oferi toate acesteo, otunci vor reveni cu plocere $i alta dolo, tor cuferele tole se vor umpie incet ~i sigur.

To!i bonii csilel oblinuli se vor duce oproope 10 fel de repede pe cat au fost cOstigo!i Orice construcfie costa, infrefinereo onlmolelor costa, ingrijitorii trebuie plaliJi $i pe deosupro ~i studiile naluriste faro de care nu pule!i aduce specii noi in pore vor necesito $i ele fonduri.

Co 101 am omintit de ingrijilori, ocesno vor fi ojuloorele tole cele moi cpreciote. ele curo-

Dai de premii, dai de cfienti, dai de banl...

Aiel sade batranul Kaa, agatat de 0 uana,

land !orcurile onimolelor $i ocupondu-ss de hrano 5i sanoloteo ocesloro. Poti loso ingrijitorii so se ocupe de onimole dupo copullor sou ii po]i ajulo so se speciolizeze pe onumile specii sou zone geogrofice lucru ce le vo creste substonjiol obilitojile de lucru cu onimolele vizate

Nu oblsnulesc so rna enluziasmez preo tore, moi ales otunci cond e vorba de prezentarea unor jocuri inca neoporu'e pe pia to, inso dupe cum spuneorn in debutul articolului a Irecut multo vreme de cond nu om moi [ucot ceva bun in ocest domeniu. lor Zoo Tycoon a reusit sc-m: copteze otentio ?i sper so nu rna dezamogeosca, nici pe mine 5i niei pe voi.

Claude

LEVEL DATE TEHNICE

Titlu Zoo Tycoon
Gen Tycoon
Producotor Blue Fang Gomes
Distri bu itor Microsoft
Procesor PII233 MHz
Memorie 32 MB RAM
Accelerare 3 D minim 4 MB
Multiployer Nu
Doto oparitiei toamna 2001 Cu cat mal natural e tarcul, cu atat mai bine se vor simli locatariL

I

I

- I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Octambrie 2001 II LIE ••••

I

I

..-

I I I I I I I I I I I I i I I

Preview

"Expansion pack"-uirea continua

A

In virfufeo ir erliei dar iii ca e 10 modo, Red

Storm Entertainment, recent ochizitioncto de Ubi Soft, si-c propus si a reolizot un nou li-

tlu: Block Thorn Aceslo este, in esento. un oddon penlru Rambow Six. Rogue Speer, engine-ul fiind ocelosi.

In urrno cu Irei ani Red Storm Entertainement a oporut de nicoieri ~i a aruncal pe piota Rainbow Six. In scurt timp a ajuns sa condideze pentru eel moi bun shooter 01 onului, unii chior lonsondu-se neglijent in decloro]i de genul: eel moi bun f6cut vreodcto (I?J Tol acest entuziosrn, cu timpul, i-a stimulat rou de tot pe producotori $i rezultotul a fost Rogue Spear. Acesto a odus cctevo lucruri noi, printre core 0 grofica mull moi bono, un AI mai piscccios, faptul co Ie po] uito dupe coil (deosebil de importonl, chior esen)ialj Totusi, bug-uri existou si ocolo: teroristii fugeou si 10 un moment dol se opreou incremeni)i [probobilh se termino Al-ul], devenind ostfel

Iinle usoore: coechipierii lai uitou uneori sa te oiule sou nu ocrionou 10 comenzi si oiungeoi .dincolo", precum si .. allele. $i cum intotdeouna existo lcc de moi bine (dar $i de mai rou], ce soar inlompla doco s-or si face moi bins Probobil or fi 0 minune. Ror se inlampla ow De obicei se casliga pe 0 porte si se pierde pe alto Dor ernul, col Iroiesle, spero, si cond moore, spero ollii pentru el.

Black Thorn?

In parolel cu ceeo ce spuneom moi devreme, iola co dupo inco olte couo odd-an-uri, respecliv Urban Operations si Covert Ops, se inceorco 0 reedilore a succesului ovut onlerior cu Rainbow Six. Doco ali iucot R09ue Spear, in principiu va veli cescurco si in Block Thorn. Modul de joe esle ocelosi, fiind varba, de fapt,

de un "stand-alone mission pock" core ruleozc

Hai rna, ea a venit autobuzu'

.... ml. Octombrie 2001

Oare a§tia au aiei toaleta?

pe engine-ul de R09ue Spear. Co si nouto] aduce 10 misiuni single-player, toate cu povesteo lor [sulicient de lungo, de altfel). La primo vedere, misiunile sunl deslul de oserr.onotore cu cele din Rainbow Six dar, conform declora!iilor producotorilor, odevorotul lor farmeci! repre zinia originolilolea. Do, sunl misiuni-copii ale unor evenimente reale.

[ccul vo include sese har!i mulliployer, din care am vozul cinci Zvonurile spun cevo despre 0 pogoda, 0 clodire de blrouri, un depozil de pelrol din Aloska, 0 toborc oscunsolde terortsn] si 0 strada 12). In modul multiployer 0 oporut o noulote: modul "Lone Wolf" IT opon, ha ... ) Ce-i cu odevorot foin e co, doco-l omori pe lupu oslo, Ie foci lu lup ~i jocul 0 io de 10 copot. $i alunci so vezi! 1)1 pori alege orice tip de orrno vrei. Ceilol!i au un ornorc! de pistol! $i deosebil de importont esf singur contra tuturor.

Black Thorn!!!

In principiu, dupo succesul fanloslic pe core I-a avul echipa oslo ontilero in eradicorea terorislilor turbulenf $i faro simi civic, rootc Comunitatea Europeono a dot pe spate. $i acolo aromas. .Curcubeu $ose" a~lio au ojuns otot de irnportcnti lncot cornunitoreo moi sus orninfito nu 5-0 mai putut lipsi de ei nici in ruptul capului

~efu, se vede eeva ?

www.level.ro

I

I

Preview _

Sa-i mai trag una, sa nu-l mai trag una ...

A ojuns dependenta de ei co de somn, fiind decloroto public principolo forlo secreta de oporore 0 cetoteonului de rand impolriva teroristului de meserie. Pona oici toole bune ~i Rainbow Six. De oici inoinle ramon door Rogue Speot s rnortii din roboro odverso Dupo coteva rnisiuni normale, co de exemplu osiatiei 10 Museul Melropalilon de Arto ~i deturnore de ovian, opore odevorotul motiv 01 siluofiei de crizo Ima rog, uno de pe-acolo). Aeesto esle foarte sirnplu: douo "mid' orqonizot.i deosebit de teroriste. de lapt eele moi lerorisle - Mafio Ruseosca ~i Asocio]io (non-guvernamentalo, non-profit) Terorlstllor [prolesicrusti] din Orientul Mijloeiu - i$i cam coribmosero ocjiunile in a crea 0 lume mo buno pentru ei

$i alunci cet .Sose Curcubei" s-ou enervot rou de tot si au salvollumea in ultima clipo [rrccond printr-o gramoda de rnisiuni]. Bineinjeles, zef au fasl mulJumiJi. In inrelepciunea lor nemarginita au rnoi educor unul. doi terori~tl pe oici, pe ocolo, co e pocot de jocul oslo so oibo numai ctoteo parti.

Continuare "Black Thorn?"

Acum nU-!i romone decal so Ie dai drepl 501- votor, odico ontiterorist. Pentru asto ai 10 dispozuie un intreg set de orme noi [vroo zece). speciolisf ochilori penlru aclivitoteo "long distance" 5i un nurnor de vreo 400 de modele de gestica si reocje Armele noi promise se vor incadra probobi I in urrnotoreo listo: 3 pistoole, 3 arms semiautamale, 4 arme de oso], 2 arms penlru tragotorul de elita $i 0 armo automata.

Cu cdevorot minunol este co toote acesle arme sunt inalrator de nerobdmoore sa-si incolzeosco !evile pe spalele celorce reprezinta vonal in grandiosul joe 01 celor ce g6ndesc:

.Mol bine morl decot toronst", dar 5i invers. Producotorii spun co acum terorisfii vor reacJiona mult mai real, Yom auzi respirc'io soccdoio a coech.pierilor olloli preo aproope (bine co n-o putem rrros], pe limp de iorna fiind clliar vizibila Dot fi-

ind foptul co boconcii mililare~ti vor IOsa urme pe zopcdo, 0 so ne putem g6si echipa mult moi usor in siluoju nefericile. Doca vre)i so va do] mari, pule] lnreqisno ~i trimite lilrnul cu ccjuneo vooslro ceo moi cdevoroio lo prieteni, cunoshoje, S.R.I., u.s. Army etc. Ranile, canlilatea de sonqe, urlelele de factura lipic teroristo, imposibililatea de a loso un teroristin vio!o dau cceslui vecni, dar innail joc un farmec de nedescris (il puleti descrie voi doco vreji]. Nmic nu se com para cu un terorist care se sufoco depo ce l-oi nimerit in got cu ligura perplexo a unui astatic dupo ce l-oi nimerit din gre$eolo, cu modul "american movie" in care rerorisni se scurg pe podeo in focul ogonlei I;;i extazului privitorului).

Dar cum hecorc l$i 0lege vio!o. nu va recomand nici un pic de milo. Nimeni nu i-o Ior!al so va devina odversori. Asia e .... Acum, co 0 mica porcntezc, or trebui so va spun co Red Storm Entertainment a onunlol kmsoreo oficiala a jocu, lui pe data de 1 ocrornbrie 2001. Fiind loo-te riqurosi in respectareo lermenelor, so va luo] orice sperorjo co vor intarzia. Foarle probabil acest lucru nu se va lntomplo.

Stare de spirit

Do ... munca in echipo. Ce poate Ii mai inollOtor pe lumea osto decal so sfii co oi salvat viejo colegului tau de lupto, Unii ar spune co e mult moi emojionont 10 festivitoleo de decorore postmortem. Dupe contitateo de locriri, cu si-

[mi acordatl onoarea acestui dans?

Dare ... , mai tralesc ?

[mi pare rau, Sunt in timpul serviciului ..

guronlo. Dar dccc ne gondim 10 ovanlajele pe core 0 astlel de oc)iune uneori sinuciga~6 Ie aduce, veti observa co merlto. 0 so va llvrez un exemplu un pcltnst american solveozo viola unui alt po.ilist american. Rezultal: pchnsfu 501- volar va deveni preferatul publicului polijienesc $i, co reco.npenso, i se va acorda 0 reducere mosiva, 10 fel de polijieneasc6, 10 calea ~i gogo~i. Hmm .. gogo~i. Ar merge $i 0 placinlo cu mere. Poole 0 iohnie (SFX and nose filter included)

E greu. Nu stiu. Poote ... dar oricum so $Ii)i co rnerito. Eo viola 0 viola de come IIOmond. Houo. "Nu aici, oloro", "Cum adico?" "De ce?" "Nu conteozo", ma ocomponie mono dreopto Intr-o rniscore descendento. Vorbesc singur. 1mi curge solivo De ce2 A. gogoo~a. lmi rod 0 unghie. Mi-o rod si pe c8010110. Dooo, unghiile asteo ..

locke

LEVEL DATETEHNICE

Titlu:

Gen:

Produccior:

Distri bu itor:

Procesor:

Memorie:

Block Thorn FPS

Red Storm Entertainment Ubisoft Entertainment PI1266 MHz

32 MB RAM

Accelerare 3D: DA Multiplayer: DA

Data oporitiei: octombrie 2001

I

I

I 1----

Octombrie 2001 I'DG~ •••• I

I

....

Preview

Magnafii internotionoli i~i dau mona 10 Ubi Soft

A trecu,. cevo vrem. e, chior preo mult6 dupe p6rereo mea, de cond nu am moi ovut ocozio s6 joe un simulator economic bun. Transport Tycoon esle in continuare preferatul meu In acest domeniu, lor ocest lucru spune multe Pe 10 mljlocul onilor '90, o componie destul de tore 10 oceo vreme, Interocltve Magic lonsose un joe rnicu] realizat de un tan6r ornbijios ce 0 ovut mai mult succes de cot s-a osteptot oridne. Capifalism ineerco s6 simuleze cat mai bine ~i moi oproope de reolitole meconismele economiee core ghideozo lumeo mego-corporo!iilor iolernohonole. Si lntr-o oorecare m6suro putem spune co a reusit

Timpulo trecut, iar acum suntem aproape de lonsorec celui de-ol doilea IOC 01 seriei, Copilalism II. Creot de ccelosl crnbitos, eeva mai vorstnic ocum ~i sub oripo ocrotiloare a Enlight Software ~i Ubi Soft, jocul se indreoplo incet

~i sigur cotre indeplinireo osteptorllor publieului amator de senzoui tarilo corrno unui concern.

Economia ...

Sodetotea copitolis.o esle un ocean pi in de rechini, in core eel mai more $i mai pulernic 11 inghite pe eel moi mic for6 niei a umbr6 de lndoiala sou vreo mustrore de con~tiinlo. Este locul in core dornnesle lnco legeo junglei, cel puternic tronea z6 despotic. Capitalism 1/ este un simulator 01 ccestei societoti $i inceare6 56 ne educe un pic din sovoarea ~i sclbonclc ei.

Praetie, cum se lntornplo odoro, primssf a sumo de bani, obscure, cu care va trebui so pornesf $i s6 dezvol] a afacere intr-un orcs, urrnond co In limp sc te exlinz $i pe alte rnendione. [ocul se ocup6 de toote aspectele unei mid afaceri (sou ale unei megofoceri in cazul

Supermarket in 5tH occidental.

in core ajungi pona la acel nivel], trsccnd prin toate faze Ie, de 10 recoliorea moteriilor prime (miniere sou ogricolel, prin prelueroreo lor $i apoi vcnzoreo produsului finil. Spre deosebire de olte simulotoore ole genului, nu trebuie so de!ii sou 50 cor slruiesti tot ocesl leo] economic. Te poti descurco foorte bine ~i ocupcnd door pozrio de verigo, cat moi trnpcnonto, Pori so co~tigi bani lrurnosi $i numoi deschlzcr.d un len] de supermaket-uri In cazul in care producfio de m6neore din zone sou importurile sunt suliciente pentru a Ie aproviziono. Sou poti faarle bine s6 te descurd deschlzond cotevo oJel6rii, 01 ector produs 50·1 v.nzi opoi fobricilor oponenlilor Rivalii in olaceri pot deveni porteneri foorte buni, de ollfel scopul jocului nici nu este 56 elimini concurenJa [ceeo ce nu inseomn6 co nu a pori lace doc6 te tine strotegiol.

Fiecore oro? are propriile resurse ?i necesitO!i, neliind rore occziile in care se vor foce imporluri intre sucursolele tole pentru a puteo face rost de loote moteriolele necesore proce· sului productiv. Pe lang6 ocesteo, orosele au 0 serie de porturi comerciale sou industriole core pot aproviziono en-qros cu diverse moterii prime [cele industriolel sou produse finite (cele comercialel ofoceri$tii din orcs,

Din p6cote, Capitalism lliti com [orjeozo un pic ircseul, mai ales in fozo prtmoro a 010- cerii. Sumo mic6 de bani detinuto co }i tipul de resurse din orusul de lnceput te vor obligo s6·1i incepi aventura ontreprenoriolo cu ceeo ce noi numim cu fol6 "chio$c6raie" Doco vrei 56 Ie

I I I I I I I I I I I I I I

I OK_ Cine rnl-a ascuns magazinul? Hei, sunt aiel jos!!l Cum de nu rna vede~i?

I

- - - - ~ Octombrie 200; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:ww.level:

Ghidul rnicului intreprinzator.

lansezi de exemplu in produc)ia de blugi de exemplu, ~r va ~ greu, nu pentru co nu s-or vinde, ci penlru co nu prea ai posiblhtoteo s6 objii molariile prime necesore [nici din producrie interno, niei din import]. Acest lucru este valabil penIru oproape orice produs complex ce necesito mai mulle semifabricate pentru a fi objinul. Si uile oso Ie trezesn. otot tu, cot $i oponen)ii (lie ei virtuali sou urnoni] co incepi prin o-)i deschide 0 mica pr6valie in care so vinzi tot felul de nimicuri, obo dupo ce ai sirons a sumo lrurnusicc so ai sonso de 0 produce ceva mai complex. Nici chior cond ai banii necesari nu e sigur co pap produce cevo, 0$0 cum mi s-o lnrornplor mie cone

am vrut so construiesc compulere $i m-om trezit co nu aveam de unde so lac rost de .. silciu

'" ~i hartogaraia oferento

Productio $; vonzcreo nu sunl singurele as-

pecle ale unei aloceri. Pe longa aceslea au loc a rnullirne de aile octivito], dimrc care jocul ne-a salvot cel punr de conloblllrole core e Jr-

nuto aulomat. in schirno, campaniile de promovore 0 produselor (individvale sou pe brand). ocliuntle de bursa ~i multe osfel de morun)i$uri

sunt toale aduse in aten!io noostro, Norocul

nostru const6 in faptul co, de~i in limp real, Capilalism II are $i posibilitcreo de a stope curge-

reo timpului suficient col s6 cncltzorn siluolio $i sa luorn deeiziile polrivite. De$i e un simulator

pur economic, cercelarea lehnologic6 esle si eo prezento ceeo ce n-or Irebui s6 surprindo

va povesteam de pravalia mea, ne?

I I

Preview _

I I I I I I I I I I I I

pe nimeni. Se $tie co orice concern care se respecto are eel pu)in un departament de R&D [Reseorch & Development]: Acesle loboraloare te vor ajulo so mare?1i colitotea produselor tale, fapl ce se va refleclo otot in vonzorile produselor objtnute cu noile tehnologii cot ~i in imogineo generalo 0 firmer. Cel moi important element va Ii insa cu siguran)a ocel mic ghid 01 produc61orului ingropot undevo prinlre optun-le de inlorma)ii. Cu ojutorul lui ve)i puteo localiza rapid ingredientele necesare pentru a obnne un onumil produs sou ve!i puteo 0110 ce s6 10- ce] cu un semifobricot ochtzitionot. Consultoreo lui in preolobil va va puteo decide ~i viilorulin

aloceri, ceoorece in funcjie de resursele disponibile in eros ve]! ~Ii de ce so va opUCO);,

Capitalism II este un joc exlrem de olrocliv fiind sulieient de usor de monevrot pentru a

otrage }i pe cei novici inlr-un asemeneo gen, dar ~i sulicienl de complex penlru o-i menjine

inleresof ~i pe veteronii genului. Cu too Ie co

economia sirnulolc este un pIC com ideohstc,

lomle ror opar evenimente neprev6zule; ~i

In sprljlnul fermierilor.

Ofer ~i garantie.

doco foci totul co 10 corte, succesul esie osigurol. Versiuneo primita ~i testoto de noi era door

un beta, cu loole aceslea, ovond in vedere data de lonsore deslul de opropioto nu cred sa

mai intervino schirnbori draslice. in once caz, dac6 aceste modilicari vor oporeo, cu siguronja

vi Ie voi prezento In review-ul ce va Ii scris probobll loarte curond,

LEVEL DATEfEHNICE

Titlu:

Capitalism II

I I I I

Claude I

I

I I I I j

I I I I I I I I I I

.~_I

I I I I I

------~--------------------~I

--------------------------------------[---

Gen: simulator economic

Producoror: Enlight Software

Distribuitor: Ubisoft Entertainment

Procesor: PII 300 MHz

Memorie: 64 MB RAM

Accelerore 3D: minim 2MB

Data oporiliei: octombrie 2001

Octombrie 2001 .t

I

Preview

I I I

: De cand cu Myst 111. ..

I

I J ocurile cu. grofica prerenderizoto au .Pierdul

I mult teren de cor-d cu occelerarea 3D, cu

I NVIDIA 91 01 sou GeForce. Totusi exsto °

I cotegorie de foni care pur ~i simplu vor cu lot

I dnodlnsul so joace cevo core nu necesito neoporot ceo moi nouo si mai scurnpo ploco video. Ei sunl cei care viseozo 10 epoca jocurilor "bune', cu fundaluri pre-desenate ~i statice, dar care ofereau totuji 0 senzot'e de imersiune cu talul a porte,

Serio Myslslo drept ceo mai purernlco dovodo: dupo ce primele douo [ocurl S--QU vondut, dupo unele stud ii, In nu moi putin de 9,5 milioane de exemplore, Myslill vine ~i el co a furte ~i inceorco so mature pioto ~i so obtino un loc intr--Q induslrie sotorolo de [ocuri occelerote. Pan6 una alta, iat6 c6 ji 0 firma foarle pufin

cunoscuio, Detalion [producotor], olotun de 0 alta firma, 101 0161 de putin cunoscut6 [exceptie f6cand poate door Folonio] - L.K. Avalon, au hotaral so incerce piojo cu degetul ~i se pregolese 56 lonseze un joc cu grafica pre-locuto.

Ce mai poveste!

$i ure-oso ajungem in 2083, ccnd, in urma cu zece luni, primii aameni au ojuns pe Argil us, a plonero lndepcrtoto. Acolo au fondot erose, chior rnerropole, au conslruit in51a1otii induslriole.

Acum toote sunt parasite. Usile au 105110- sale deschise. Mosa inceputo n-a mai fost terminola. Apa moi curge 10 bole, Tolul functianeozo lnco, dar nu mai exist6 nici a persoono

Die, Dali, die!!!

Pentru cei care nu stiu, cam asa arata Myst... Schizm

Ceva cu vrejul de fasole ...

pe Argilus. Produe6torii spun c6 senlimenlul pe care 11 ofera [ccul in oceste condijii este osemona lor celui pe care trebuie so-l fi srntit cei core ou descoperil novo Mary Celeste, porosita, obondonoto }i lipsila de echipcj,

Pe lango erose ji inslolojii industriole, au fosl consliluite ~i boze de cercetore. Acum 0 novo de transport, pe nurnele ei Angel. este trimiso pentru a cereeto stereo oceslor boze. Cum nici uno nu rcspunce. se pore co ~i echipele de ~tiinto au disporut in linisleo com oposotoore care s-o 10501, moi opore 0 problema sistemele de pe novo incep s6 pice co rnustele lovite de pliei ~i, co un odevorot capitan de novo ... te repezi so a abondonezi cand 0 ia 10 vole. De oicl, problema Irebuie so 0 rezolve jucotoruL

Forma ... cu fond

Anul nou chinezesc?

- •• I.lml~; •• Octombrie 200;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~.leVel.ra I

Cu siguranta, inspiratie maritima ...

Schizm: Mys/eriousjourneyesle deci un adventure 3D. 10 persoono I, cu a poveste non-violento (spre moreo bucurie a parinrilor disperof de eleclele pe care Ie au [ocurile 05Upro comporlomenlului ~i elicii copiilor lor) si eu un gomeploy non-linior, core pore-se eo permile juealorului so aleogo ordmeo in core so rezolve puzzle-uri Ie. Marele olu pe core producotorii rnceorco so- scooto in evidenlo esle cooperarea eu Terry Downling, scriilor scienceficlion auslrolion core a primit a eoruia de premiililerore.

Grafica promile deslul de purine inovo].i comparotiv eu serio Mysi. in primul r6nd, de§i formele ~i cclcrile sunl vii ~i pltne de imaginalie,

Metalorganic

Aten~ie se creaaza atmosfera

Sali goal.e, plase, felinare, tronuri pariisite=atmosferii

Preview

totul esle slatie, toemai pentru co graliea este pre-renrlerizoto.

Unde-s doi..

Deco vo mai oduceji ominte de Watchmaker, spuneom co in jocul celor de 10 T recision pol Ii conlrolole couo personaje aproope simulton. La lei, Scbizm olero ~i el oceosro op[iune care, spun producotoru, il elibereozo pe jucolor din chingile linioril6jii. Ambii protoqorusn pol rezolva independent puzzle-uri, dar uneori este nevoie so-;;i deo m6no lnlru rezolvoreo unar siluotii prablemotiee 1~liji voi ... eo opcso un bulan, ellmpinge un perele elc.]

Orieum, a ploneto precum Argilus pare un lac ideal penlru misler oose plutiloore, galerii subterone. erose industriale obondonote si nave marifime orgonice.

Toole vor Ii reorezenlote 3 D, lotoreolist si 10 a rezolute de 640x360, in high-calor. Engine-ul grolic lolosil poorto numele de V-Cruise ~i permite navigareo lina ;;i ropido inlre loccln, pe 16ngo posibi.itoteo de a roli imaginea cu 360 de grade. Novigajia este contrololo complet cu cjulorul mouse-ului.

Se pare, deci, co Schizm: Mysteriousjourneydilero radical de Mysldoor in ceea ce privests povesleo, penlru co grafieo $i prezenlo personojelor lilmote ne lac SO credem co

avem de-a lace door cu 0 clone. a pohdo imilojie.

in line, privind imaginile, posionojii de acesl gen de quest or puteo so simla mid liori Irec6nd alene pe coloone ve.tebrole. dar cam orot. Personal, prefer quesl-urile .real-lime", penfru co nu am a senzojie 016t de more de orfihcioltote co in cele cu gralieo prerenderizato.

Ca un ultim ~i mare atu ol jocului produco lorii lui Sehizm: Mys/eriousJoumeyse loudo cu un sislem de sonorizore hi-fi, treide, core, in cozul in core sunleji fericiti posesori de sateli!i (de telecornmccfii]. va vo face so simrili ~i sonar ambienlul dinomic I?I 01 jocului. Whalever ...

_ . .tara apa, tara sare

Schizrn: Of Steamwork. and Magick.

Obscura

Welcome to our harbour. Have a nice and pleasant Schizm.

f ntru mcntuire

Tofusi, so nu laultez jocul palonez inointe de 0-1 Ii vozur Desi, va spuneam, nu sunt un mare fan 01 genului ldesi a fost a vreme in core ma uitam cu prea mull jind 10 pazele din MystJ. totu$i Schism va puteo aveo succes doco producotorii reusesc so 11 reolizeze, 9fili voi, the cool way [indilerent docc e vorbo de versiuneo CD-ROM sou ceo DVD-ROM). Pano atunci, rno intorc eu drag 10 Prince Dizzy $i engine-ullui in limp real (sou poote m-orn dus prea deporte ... )

LEVEL IbAfETEH~,IICE' .'

Titlu

Gen Producotor

D istri bu itor Procesor Memorie Aceelerore 3 D M ultiployer Data oporijiei

Schizm: Mysterious Journey Adventure

Detalion

L.K. Avalon

PI1300 MHz

32 MB RAM

Nu

Nu

toamna 2001

I

I

- I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Mike

--1---' Octornbrie 2001 ,.D;eD; ••••

I

~

I

Preview

Chaser

Acjiune ca-n filme pe Marte

N u stiu doco ati auzit de Cauldron, a firma prcducotoore de [ocuri din Bratislava, dar lorolndaialo ali ouzit

de ultimul produs 01 acestora - Bottle Isle: The /vidosto War. a continuore 0 seriei 801t/e Isle. in timp ce lucrou 10 oceosto strategie [core, intre noi fie zis, nu le-a ie~it deloc rou], progromotorii de 10 Cauldron dezvoltau si un nou engine. Este vorbo despre ClookNT, un engine core permite personojelor so se m.ste intr-un rnediu real ;;i so lclosecsco arme cot moi opropiote de cele reole,

Acest engine vo Ii lolosit ln urmotor.il proiect 01 companiei: Choser. Oriertcndu-se probobil dupo tencinjele pie]e Ivezi mulfimea de FPS care se alia in lucru In ocest momenl si cele care au oporut deja), Cauldron s-o indreplal spre un hrst person shooter care promite destul de mult Tn ocest moment Dar so vedem despre ce esle vorbo ...

Vioto de dupc.,

Nu ~tiu excel de dupe ce (probobil dupo ee FC Bra;;ov eo;;tigo ligo Compronilor sou Romania devine ceo rnoi mare putere rnonciolo], dar existo in fiecare scenariu de joe un moment de cohturo 01 omenirii, ° hrue pesle care trecem ;;i lucrurile lncep so io 0 lntorsolura poriculooso. La lei se tntornplo si in Chaser. Pe Pomanl viola rnoi este posioilc, lnso nu esle deloe usooro [un element nu otot de fulurist pe col soar doi] in rr.orile erose s-a Tmponzit sora cia co 0 duma, iar suburbiile sunl controlate de puternice bande "de earlier" [oore de ce ai Ii ovond o senzotie de deja vu?). Rivolito!ile dinlre carliere due 10 sangeroase lupre pentru suprernojio in zona. E usor de Ir chipuil cum se vor prezenta lucrurile In acele vremuri: un fel de ghetouri

mult moi tehnoloqizote decal in prezent vor Ii locul de ncstere ol tutuor problemelor, dar tot

Un amurg cam galbuL Becul e de vlna,

oici se vor gosi ~i soluliile lor. Cu toole acesleo, omenireo 0 realizol un pas urics cu 44 de ani in urm6. Este un VIS 01 omenirii 10 care se IUGeozo ;;i O5tOZI. Primo colonie pe Marie locmoi a 1051 infiin)ala ;;i se pare co oici s-a mulat too.o "Iumea buno" de pe Pomonl Vilele din corlierele selecte ole boqotosilor nu voloreozc nici cat 0 monsordo de pe Morte. Are lac a migratie 0 orts-ocrot'ei spre oceoslo ploncto, care devine un fel de porodis regosit ldoco stai so Ie gonde~ti 10 cor ditiile pe care ri Ie of era Marie, un desertimens cu lemperoturi insuportabile pentru fiinto urnono, olirrnotio de moi sus devine un pic cam excqeroto, dar ce nu poate face vliloruI2).

Fugarltul

Eroul nostru, pe core 11 vom ojuta so Ireaco prin greulatile vielii, nu poote Ii altul decal Choser (Fugarilul). Acesto este membru 01 unei oqenli de securilote. Cond se 0110 intr-a misiune secreta sub acoperire [vindeo voro de zohor 10 un colt 01 Morelui Conion de pe Marte) a fosl grov ronil (mai mult co sigur a intoxicotie ocuro cu zohor.no] ~i si-o p.erdut partial memoria. Din oceosto couzo nu-si poole ex-

I I I I I I I

I Hale industriale pe Marte Pe unde urci cand e scara rupta?

I

- - - --;I~ Octomb: 2001- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:ww.level:

Mi-am seos rotlle la plimbare

plica pentru ce Irupe mosive de comanda vor sol eli-nine [ce so·i foci, doco voto pe boj e monopolulslotuluil, 0 multime de "baiero}i' din mahalole ii coresc moorteo (nu trebuia so asculte manele in teritoriile roperilor] ~i oomenii mor pe copele in jurullui [zohoul aveo triehi· nelozo] Va dati seomo 10 ce situotii va Ii expus Fugiiritul de aeum ineala. Va trebui so caute un mod de a scope dinlr-o nova ovoriol6 core se prabu~e;;te ;;i s6-;;i pozeosco pielea de plooio de glaonte ce roiesle in [urul lui, Zgomotele de geamuri sporte si de gloante core scnjelesc pere]ii 11 vor ocomponio in luplele din Ire go~ti. Va trebui so foca foto misiunilor din miez de noopte oIiiluri de trupele de porosuusf cone vor cuceri un depozil de armament (de fapl viitowl depozit de pe Marie 01 Fobricii de Zohor de 10 Bod) Dupo foote ocesteo, distrugereo

un or mosive structuri de o)el pentru a otoco a novo de transport din hangar se vo dovedi a Ii floore 10 ureche. Pe parcursul octlunii, Chaser va oveo mici scontei pe creier prin core va Intrezori ornonunre ole vielii sale onterioore ;;i, in· cet incel, vo oflo cum a ojuns dintr-un cerojecn cinslit, cu fomilie ;;i cop ii, in sifuojio de a se lupto pe lIiol6 ~i pe moarle pentru a bucoto de .zohor", Am moi vozut 0;;0 cevo deslul de recent

in sfar!? it afara

Titlu

Gen Producctor

D i slri bu itor Procesor Memorie Accelerare 3D M ulnplover Data ooorijiei

I I

Preview '~

I I I I I I I I I I I I I I I

Nivelul 3 :

I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I

I I I I I

I I

------1---

in Max Payne ~i, sincer so fiu, nu rni-o plocut deloc. Floshback·urile pe core Max Ie oveo sub forma unor ccsrnoruri nu mi 5·0 porut a II implementote preo bine in cctiuneo joeului, ior loblnntrrile songeroose prin care Ireeeo oeesto erou de-c dreplul plicticoose. So sperorr inso cain Chaser lucrurile vor ie~i moi bine. Aceasta dezvoltare 0 persanalit6Jii Fugafllului a fast implernentolo de creotori penlru a reoliza a moi buno idenhficcre a [ucotorulu: cu jacul (eel putin in opinio producotorilor} Penlru noi, gomeri, 10- cui nu vo consto numoi in tmpuscolurl in dreopto si stonqo, ci ne vom oroso mult moi mult de Chaser, trebuind so mergem moi deports pentru a 0110 de ce s-o lnrornplot OsO ;;i nu oklel, de ce eroul nostru a ajuns in oceost6 situotie ~i nu se olio pe plo]o, 10 more, bond un sue rece }i privind romanlie volurile core se spmg de Jarm.

Armele dispcnibile in laC sunt foarte variate ?i sunt copiote dupo modele reole: pistoole, pusti, shotgun, mitroliero, grenade, oruncotor de grenade, explozibil etc. Nu existo nici uno core so nu existe in reolitote, loote ollondu-se in dotoreo unilajilor rnililore. Desi octiuneo se petrece pe Marte, nu vor exislo extroterestri in ocest joe. Ne vom intolni cu a grooza de lume, de 10 soldoli, membrii ai orqcnlzotiilor secrete,

0, Soare

bOielo}i din cortiere, panola cetoteni obisnuiti,

fiecare cu Ireoba lui, fora nici a dorinlo de a face pe eroii in luptele din jurullor.

Cum va fi CloakNT?

Cauldron 5-0 remarcot }i prin engine-ul pe core l-ou folosit pentru Bailie Isle' The Arido-

sio War, un joe core se rnisco si crete faorte bine, Doco moi luom in considerore co engine·ul

oveo eel pulin doi ani 10 momentullonsorti [ocului, ne putem imagino de ee 110 Ii in slare CloakNT. Acesto se oxeczo in principal pe redareo interioorelor, dar poote prezenro 10 fel de bine }i lccotille exterioore de intindere nu prea more. Pot Ii proiectote niveluri foorle complexe. Din punet de vedere 01 groficii, este

osernonctor eu engine-ul de Quake3 sou Unreal, dar ore multe lucruri in plus, cum or fi lumi-

nile }i umbrele real·time per-pixel. Ce inseornno ocest lucru? Mi~coreo oricorei surse de lu-

rnino va fi rellecloto }i va genera umbrele pe

care Ie intalnim in reolitote. Acoosto optiune grofico poole Ii oprilo pentru co jocul s6 se mi~te bine }i pe sistemele mai pulin performonte

Com ocesteo or Ii de spus despre Chaser in momentul de fol6 Se onunto un joe ir lere-

sont, ce vo foce lor6indoiola furori in cornuni-

tateo gomeristico. Un posibil rivol lo Mox Payne, cu multiplayer ~i a grofica poote chior

moi reu;;ilo cred co va lnconto pe oricine.

Sebeh

LEVEL DATE TEHNICE

Chaser FPS

Cauldron

Hshtonk Interactive

Pli 400 MHz 64 MB RAM

minim

16MB

Do N/A

Octombrie 2001 ,II

Review

I I I I I I I

1M hioi

I ac 101 pentru

: eternitate? I I I I I I I I I I I I I

I precurn si modelarea complet oiuristico 0 "so-

I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I Pastel de toamnii

I

- - - -;..- Octombrie 200;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ww:evel.ro

Sud Fo

e

ever

B ineinleles co, odoto porneni]i cu CD-ul Sudden Strike Forever in rnonutele noostre trernuronde dupe tocnco ;;i stro-

tegie, ne-orn opucot so vedem dcco 5-0 irnbunololil cevo in punctele unde ne dureo pe noi lore, dupo cum am orotot in orticolul din ionuorie onul oeesto. Artical dedicor primei opori)ii a Sudden Strike pe pto]o [ocurilor PC, in core dodeom solbotic, cu un topor osc.nit pe Tn delete, in problemele dare ole ccestui joe: dilicuholea corrrolcru tactice a tuturor unito!ilor, couzoto de hpso unor parghii reale ;;i reoliste de comondo,

natali!" unei unitoli militore, Tn sensul in core un tonc puteo Ii distrus cu 0 grenada, sou de un

numcr sulicienl de mare de inlonteri~ti core trogeau in el cu pusf sou rnitrolierel ..

St

Fondul de ten

Ete co s-a sehimbot cevosileo in bine - s-o

usurot sarcina minorii terenurilor.lnointe vreme, co so pui mine pe undevo, trebuio so-Ii oduci 0

trupa in locul respectiv 5i so Ii doi comondo de

punere a rnlnelor.In marosmultoctic allui Sud-

den Strike, Tn core Tti trebuie patru moin. si ci rspe ochi co so loci 0 treobo co lumea, era lucrul

drocului so moi Iii otent ~i cond T)i ojunge trupo in locul de minot, co so Ie doi camando de mi-

nore.In slar~it, in versiuneo .pentru etemitote" a Sudden Strike, po] do direct unei trupe eomando de minore a unui onumit punct de pe horto,

ior ei se var duee aeolo 5i vor lace treaba cu pricino, lara co tu so Ie moi duci 9rilo. Exact acelosi tip de comonda a lost creoto 5i pentru nupeIe de sopper-i, cororo Ie spui direct "Repair

Bridge" 5i Ie indici podul respectiv. Ei se duc 5i il

repcro, intacmai co 10 punereo minelor.

Un 01 doileo element de schimbore se re-

fera 10 "calculated unload 01 units". Ceea ce

insecmr o ca pori selecto core din oomenii

ollo!i intr-un com ion pot Ii doji [os 10 un moment dot. Proctic, nu moi esti nevoit 50 deborci tooto trupo din vehiculul de transport - pot! lace ccest lucru 10 nivel individual.

Lifting facial moderat

Dar sunt ~i lucruri noi in Sudden Strike Forevert Sub ospectul gameplay-ului, lucrurile au evoluot un pic prin [olosirico de cotre generoli a unui binoclu, core Tmbunato!este posibilitojile

de observojie in teren Apoi, se spune de cotre producotori co vehiculele de lupto pot Ii deplosate 5i cu spotele - element extrem de impor-

tont 10 toncuri 5i vonotor: de tancuri, core 0 luau user pe cococso in prirnul Sudden Sirike, olunci

cind Ii puneoi so se relrogo, ior ei se intorceou Irum05 eu spotele, ceo moi vclnerobilo porte a

lor, 10 dusrnon, ~i porneou in retrogere. Poc! 5i rotc code ... era destinullor inevitcbil. De data oceosto, blindotele se pot retroge cu spate le,

dar numoi doco nimere;;ti cu mouse-ul 0 zona loarte Ingusto Ide vreo cotevo grodel din spotele lor, otunci cond Ie doi camonda de move. Din pcco:e. Tn lebro desfo~urarilor toetice din Sudden Strike, numai precizie de 2-3

grade in pozilionoreo mouse pointer-ului nu moi oi ... Aso co loorte greu Yeti reus sa lolosili

oceoslo re-

tragere eu spotele, lapt obsolut regretobil.

Existo, tolusi, a noutale care ne-o incontot Experien)o ali!erilor moresle

experieo]o trupei Tn prejrno coreio sunt osezoj. De fopI, zou doco 0510 nu esle primul element tactic inteligent, realist si util de care dou dovodo CDV in Sudden Strike Foreverl

Moi ales co te obligo sa Iii mull mai otent eu oli!erii experimeoto], ce trebuie cat moi bine

prolejo]i pe porcursul unei misiuni.

Fallschirmjaeger-ii cad din eer. Ei §i fulgii de nea ...

IS-uri ingrozite de infanteria ina m iea !? _

Rimel

Ei, dar sunl $i lipuri noi de unito!i militore in Sudden Strike Forever. Avem obuziere grele ~i usoore (acestea din urmo purcnd execula Irageri indirecte, dar $i direcle, de apropiere!), mortiere grele, morliere portcbile, Goliath-uri (numite numai "charge carriers" in [oc], precum

$i medici individvoli, pedestri Totalul unitalilor rnilitore noi este de pesle 30. Dar, suntem in continuare nemul!umiti de nerealismul unora dintre unitali, volobil defapl penlru lntregul [oc - doco inointe purecl distruge un tone cu douo lovituri de mortier, acum poti distruge douo lancuri cu o lovitura de morlier greu, ceeo ce Irece de Iimita suportobilo a stupidifo!ii. Ceea ce se poole spune $i despre introducerea a trei niveluri de dificultate a [ocului. setore 01 ccrei efect noi nu l-orn prea sirnjit, A. totusi, so nu uitom a pomeni $i faptul co efectul "chqrge corrter-elor in lupto este sirntiror exagerat fato de realitalea istoricc - Golialh-urile s-ou dovedil un fiasco lotal pe ccrnpul de lupto.

in rest, ad6ugirile prin core Sudden Strike Forever se poate face remarcat constau in po-

I

I ~ I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

tru noi campanii, sopte single missions $i un more nurnor de hor!i penlru multiplayer. Campaniile sunt: cu american ii, toamna, pe Frontul de Vest, cu englezii in nordul Afrieii, eu nernlii in Rusio, iorno, $i cu rusii in estul Europei. Importanl pentru fanii ocestui joe este faptul co pe CD-ul Sudden Strike Forever se aflo $i un editor de rnisiuni, foorle bine conceput, care permile creorea de horti proprii in eel mai rnic om6nunt.

Lentila de contact

Deco este sa hrn 0 )aro subiectivi, nu ne putem opri a do din coodo ferici!i co exislo, in sfar$it, a campanie dedicoto exclusiv englezilor. Ho-ho, $i locmai in nardul Africii (co nemti fiind, CDV or fi pulut prelero dezaslrul de 10 Dunkirk)! Trebuie so recuooosrem, ne-o solrot inima de bucurie vozond intinderile de nisip, dar $i clodirile specihce zanei: ruine istorice, ruinele coselor, ruinele rnoscheelor, ruinele minarelelor $i ruine de inslclolii porfuore. 0 panorama reconlcrto-no - oceste ruine se 0110 in desert ... lor palmierii, palmierii ne-ou dot gala, molmai so ne strangem cavaleria drornodero co so $Orjom infanteria egipteanO ... Cum, nu suntem in Age of Empires? A$tia se numesc nem!i? Scuzo], imi IOU elelantii $i plec.. Do' sunte] siguri co nu sunlem in AOE?

Ah, ior campania (agricola?) de toornno a ornericorulor in vestul Europei este un prile] de tncontors pentru inima $i ochiul sensibil Culorile aprinse ole orborilor se scobooro din poeziile closicilor, $i le-oi ostepro so vezi perechi meloncolice impCirto$indu-$i polpitotiile sentimenlale pe lango plopii in flocari. Pentru picture. deci, CDV prirneste nota soispe.

Ei, dar climoxul omuzamenlului l-om atins in momentul1n core am trimis 0 trupa de englezi so demineze un leren. Electiv, tonul, oerol, moniero in core ocesrio ou lnceput s6 conte [user guturol) "Rule Britannia" ne-o focut so rodern 1n hohote, cu generoose emisii nozole pe core ne-om grobil so Ie tronslorrncrn in biluje pe care, cu bobcrnace iscusite, le-om lipil de birourile colegilor de

Oras tunisian batut de artileria germana_

redocne. Jumale din ..fun"-ul de core am ovur porte jucand Sudden Strike Forever a fast general de ocesti englezi (1nlcanlotori. Altfel, admirabilo stapanireo de sine a producotorilor jocului in ceea ce 1i priveste pe englezi - ocestio. spre deosebire de celelolte notiuni combatante, se disting prin aceeo co nu discut6 ordinele, nu respund in dorullelii, nu Irag 10 rnoseo. nu se scarpino dupo ceolo, nu i~i Iree ormo de pe un urndr pe celclot, nu canto 10 rnuzicuto, nu foe pipi, nu Iumeozc $i nu scuipo cu nerusinore pe [os, Doar din co nd in cond, emit cote un palriotic "God Sove The Queen", 0$0, co so fie siquri. ..

Pano 10 urrno, 101 ceeo ce putem noi spero de 10 Sudden Strike este so nu ramona oso cum este Forever. Spunem oslo deoarece suntem cucerlli de acesl joe rnocor sub aspeclul groficii ~i 01 atmosferei. Trebuie so recunoosrern co germanii de 10 CDV sunt niste genii in felul lor, cu referire mai ales 10 madul superlaliv1n care acesl joe do pe reuno. Dar, cu tooto bunovoio]o noosiro. nu putem spune despre Sudden Strike Forever decal c6 este 0 versiune cosmenzoto a originolului, Irumooso, simpatico, uneori dovedind chiar umor, dar, ce are oslo de-o face cu tactico $i strategia? ..

~tefan a PIIiG

LEVEL Date tehnice

Titlu:

Sudden Strike Forever RTS

CDV §i Fireglow CDV

Monasit Conimpex Tel.: 01-3302375

Procesor: P 233 MHz

Memorie RAM: 32 MB

Gen:

Producctor:

Distri bu ilor:

Oferlant:

Accelerare 3D: N u

LEVEL Nota Review

Grofica: 18/20 r.~
Sunet: 13/15
Gomeplay: 15/30 •
71% I
Feeling: 03/05
Multiplayer: 15/20 "4.&~
Impresie: 07/10 -------1---

Octombrie 2001 lI.iil •••

I

I

~R.eVieW

I

I~----------------------------------~

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Viermicidul sou Petrecereo Universola 0 Viermilor I I I

Aces,eo or puleo Ii douo rnodolito]i de Iroducere a ocestu. [oc, ullimul din serio Worms. Doco ove]! colculolor de cevo

limp si ove]i prieleni cu calculator, olunci nu se puteo so nu va veJi Ii Intolnit eel putin 0 data eu un astlel de lac. Coneeptul care stc lo bozo lui Worms World Partyeste eunoseut de mult timp. Nu stiu dcco va moi educe]: ominle de un joe vechi, Gotilo, in Q-Basic, un multi player lurn-based in care se eonlruntau douo go rile ee aruncou cu bonane uno in 0110. Cam ocelosi lucru se intomplo ~i in Worms, door co lupto se do intre vierrni, iar obiecrele cu core se oroco sunt mult moi periculoase: arme albe si arme de lee, loviluri din arlele morjiole ~i sohuri kamikaze. Aeest concepl a lost dezvoltat de Team

17 in serio Worms, core include pono acum Worms I, Worms 2, Worms Armageddon si Worms World Party.

Viermi, dar ce viermi

: Nu vo losof pocoli!i de oporente, [ocul nu

I orotc preo bine din puncl de vedere grolie, foro de ce am fosl obisnuf in ullirno vreme. Dupo ce I co este 2D, rnoi pare a Ii $i un simplu desen oniI mot. Dar punetul forte 01 aeesluia nu se aflo oici

I Worms este un laC care se bozeozo pe feeling.

I I I I I I I I I

I Cartier din orasul viermilor,

I

Octombrie 2001

Distrac!io vine din confrunloreo echipelor de viermi $i rnoi ales din modul rnulliplover Plocereo de a disputa batalii oprige in tal lelul de decoruri

hoioase este inlregilo de rnulhrnso ormelor pe care Ie are jucolorullo cispozhie: bota de baseball, topoare, arcuri, pistaole, uzzi, sholgun, grenade, dinornno, bombe cu senzor, rochete ghidale, plooie cu foe, precum ~i de facililaJile pe core )i Ie of era a porosuto pentru plonore, 0 fronghie rezislenlo, un oparal de leleportore sou 0 mosmoue penlru sopor cdonc in decor. Toole oceslea vor trebui folosite 51roleg ic pentru 0 cO$nga o pozilie superiooro adversorul u i, 0 plasore 0 viermilor os~elincot solie irnposibi de ofins, dar cu 0 buno rczo de aCJiune osupra viermilor inornici

Viermuial6 unde nu este cazul

Worms World Portyor fi cO$tigot mai mull din oprecierile noosire doc6 nu or Ii existol celela lie titluri ale seriei. De ce spun acesllueru? Pentru co nu reuseste so of ere cu odevoror ceva nou Probobi coin ceeo ce priveste grolico nu se puteo face prea mull [poote door a grofico 3D). Sunetul esle imbunolo!il cu un nou soundtrack, meniurile sunt schimbate, dar senzaJia este co lucrurile au rornos 10 fel.

Viermi in copaci

Exisla, tolusi, douo opJiuni pe core nu le-om mai inlolnil. In serorile jocului avem posibilitoteo de a face zeci de cornbinc]ii care so dtlereruieze un joe fala de ohul lpr« ompliticoreo pulerii ormelor de foe, prin alegerea cole unei orme pentru liecore vierme, prin schimboreo otribuJiilor terenului pe care se [occo, prin oeordareo unei forte disproporJionate unuia dinlre viermi Ioto de ceilolti elc.] Mai existo ~i Warmopaedia, 0 enciclapedie a armelar $i celorlohe echipomenle din joc.

In modul single player pulem conduce 0 campanie pe care bravii nostri viermi trebuie so 0 cuco lo bun sfor~it. Multiployer-ul se poole juca in trei rr odalito]! Primo or fi in loto unui singur calculator, lieccre lovind in momentulin core ii vine rondul, Cred co oeeasta or Ii ~i ceo moi oprecioto modalitate de a juea Worms [eel pujin penlru mine e ceo moi cisrrocfivo] Ar moi fi LAN ~i Internet, pentru ultima modalilate existond deja clasamenle mondiole.

Sfolul meu pentru eei core nu au jucol acesl [oc pona acum este co merito intr-odevor cumporot }i jucat. Foro indoio.o veJi face campianote si lurnee eu prietenii vostri, deoarece se [ooco loorle user, are un meniu u~or occesibil,

n u ore cerin Je mori de sistem ~i esle foarte d i stroetiv -. Pe eei core deJin 0 vorionto onterlooro a jocului ii sfoluiese so romona 10 aceasla pentru co facilil6Jile pe co re Worms World Porty Ie are faJo de Armageddon, de exemplu, nu lustlfica eheltuialo pentru un joc nou. Acesl aspect se rellecto ~i Tn nota pe care i-om acardat-o joeului.

Sebeh

LEVEL Date tehnice

Titlu Worms World Party
Gen TBS
Produeatar Team 17
Distribuitor Virgin Interactive
Ofertant Best Distribution
Tel.: 01-3455505
Praeesor P 200 MHz
Memarie RAM 32 MB
Accelerare 3D Nu LEVEL Nota Review

Grafica 10/20 r ••
Sunet 09/15
Gameplay 15/30 ~
Feeling 05/05 =s
Multiplayer 19/20 •. ~
Ajutoooor! Impresie 04/10 www.level.ra

T'-A' DORIT INTOTDEAUNA INTERNET DUPA CHIPUL §I ASEMANAREA TA? AI MARE NOROC

DE CURAND, TOATE SERVICIILE INTERNET SUNT ADAPTATE SPECIAL PENTRU TINE PRIN RDS LINK. ANUNTA-TI PR IETENII' RDS LINK E5TE UN INTERNET CUM N-AI MAl FOLOSIT PANA ACUM. ESTE U§OR DE ACCESAT, SE MI§CA REPEDE, ESTE STABIL §I SIGUR. POTI ALEGE:

• VREI DOAR CONT DE. MAIL? ESTE AL TAU: M.AIL LINK ITI ASIGURA 10MB SPATIU PE SERVERUL NOSTRU §I COSTA DOAR 3$ PE LUNA.

• VREI UN PIC MAl MULT DECAT DOAR EMAIL? EASY LINK (ABONAMENT DE 4$ PE LUNA) ITI DA IN PLUS 1 5 ORE DE NAVIGARE WEB.

• ITI PLACE ,'NTERNETUL NOAPTEA? 'A-T' NIGHT LINK. INTERNETUL ESTE AL TAU, CU TRAFIC NELIMITAT.

DE LA 7 SEARA LA 7 DIMINEATA "I COSTA DOAR 5$/LUNA (CONTUL DE MAIL ESTE INCLUS)

• ITI TRE.BUIE MAl MULl? ITI TREBUIE TOT INTERNETUL? E AL TAU: ABONAMENTUL POWER LINK INSEAMNA TRAFIC NELIMITAT, CONT DE MAIL "I 5UBDOMENIU PE SITE-UL NOSTRU.

CONEXIUNILE EASY LINK, NIGHT LINK 'ii' POWER LINK SUNT DISPONIBILE 'ii' SUB FORMA DE CARTELE DE 0 LUNA. IN PLUS, TOATE ABONAMENTELE 'ii' CARTELE RDS LINK AU

ATA§AT UN CD-ROM GRATUIT DE DIVERTISMENT. ANUNTA-TI PRIETENII §I NU TE GRABI: AVEM DESTULE INTERNETURI §I, ORICUM, DAM CATE UNUL, SA

AUUNGA LA TOTI.

-;., DA, AI CITIT SINE" IN.£RNE-rUL ESTc:. AL TAU. ACUM §I PENTRU TOTOEAUNA. DETALlI, PE SfTE-UL WWW.RDSUNK.RO 5AU LA PFiI£TENIi TAl DE,JA ABONATI LA RDS LINK

P R N

ARAO 057/22820 I: BUCUREF' 01/30 10876: ElRA~V 068/474135: CLUJ 064/438646:

CONSTANTA 04 1/639929 CRAlOVA 05 1/<1.1 65 70: IA~I 032/260088: ORADEA 059/447252. PLOIE9TI 044/196493:

S~8IU 06Q/2 101 12; SLATINA 049/439607: nMr~ARA 056/2CXJ I 00

I

--

Review

I I I I I I I I I I I I I I I

I slongo, cono de coleo osezoto periculos de I aproape de tostoruro si.; ah, do, eana de ca-

I I I I I I I I I I I I I -

I I I I I

I

I Furtuna In De;;;ert, partea a II-a

I

~~-~-

- -~. Octombrie 2001

I

P uneti-va voi in siluojio mea ... stau In 1010 co.culororul,n csezo! pe un b.rou reloliv mare 11nail, phn de sertore s. serrorose],

unilotea centrolo in dreopro mea, un lelefon in

Ieo. G6ndi!i-v6Ia sceno din Jurassic Pork, alunci ccnd un lichid dubics dintr-o cone oorecore do

de veste suprovieluilorilor co sunl de obio lo Inceputul primului film din serie I~tlll voi, trepidaJiile pe care Ie observe primo oorri in lichidul din

cone ... j. Ei bins, doco stou so mo uil in eona mea de cofeo nu numoi co nu reusesc so lmi ghicese viilorul in smell (e destul de plino canal dar observ eu slupoore cum cercule.e dupa cerculeje incep 56 ss formeze pe suprclo]o cofelei. Ahem! lmi zic 9i arune a privire oloro ... Peisaj "obi~nuit" (chit co e noopte, a 56 va rog so vi-I imogino)i co pe lumina zilei] pentru Romonio, lndus'riolizorlc maxim, schele 9i rnosir-orii ruginite, doi plopi baluti de soorl6 ~i 0 intersecjie uitot6 de lurne. )i opoi 1ncep so simt treprdotnle ~i un huruit Ingrozilor pore co se apropie din ce in ce moi mull.

Dupo ce colco peste rnosinie porcote pe margineo strozti, a namil6 de metol isi lncepe drumul exact pe 16ngo geomul meu Un pas, doi. .. hop! 1;;i opreste un piciorln oer, porco or Ii odulmecot cevo ~i ocum se decide ce s6 foco, se do Ina poi cu un pas ;;i se opresle EXACT in 1010 mea. Desigur, I-om observe! ~i am rornos laro suflore, incopabil so foe nici ceo moi mica rniscore ... i~i roteste porteo supe-

riooro a corpului [seornono cu un cap de ro)a, cu un cioc melolic] $i priveste 5pre mine ... hi Indreopl6 apoi, lncetul cu lncetul [rniscore ocomponioro de un zgomot ce dovedeste co ma~in6ria are niste rulrnen]i bine un}i) torso-ul spre mine. Nu ar Ii nici 0 problema doco nu ar avea otosot de lars cote douo Ionsatoare de rochete pe liecare parte (0 impresiononta dernonsrrojie de for!o, n-am ce zice}. $i eu ce 50 foc?

Deco ali ojuns so moi cili)i ~i oceste ronduri tnseornno ori co uoiversul Battletech nu v6 esle stroin ;;i poole chior vo alrage sou, cine stie, poate v-of jucol prea mull cu micuti rnonsri de metal [plosfic, lemn, .nu, eu prelerom popu;;ile suroru!"] otunci ccnd ero]i mici. Oncum, aji dovedit c6 sunte)i interesoji de subiect (de~i prooobil numele loeului a fos! de ojuns] ~i mai co o)i vreo so allaF moi multe.

www.level.ro

Fii atent ca rni-ai bag at laser-ul in oehil

I

Review ~

I I I I I I I I I I I I I I I

WQrrior~i cu loole minusurile primului tviecl» Commonderinliporife in minte leo dovoco eo unii moi ~i invoto din lectHle trecutuluil, cei de 10 Microsoft of era posibililoteo [ucctorului de rand de a se irr pl.co lnlr-o lupto de dimensiuni gigontice, 0 Iupla dusc in anul 3063, pe pianelo Carver V ... dar am impresio co ~tili de.o despre ce vorbesc

fntreboreo core se ivoste intr-un ostfel de moment esto dcco jocul reuseste so i~i depcseosco in cclitcte predecesorul, so repare coteva din minusurile ccesruio ;;i doco esle pono la urmo pe plocul fonilor universului Battletech. Com rnulte lucruri puse in coree unui singur joe. dar so vedem cum s-ou descurcot eei de la Microsoft Games.

Carver V

3063, pe ploneto Carver V [urtuno e deparle de a se Ii domolit. Co Inloldcouno, ornenirii i se pregate;;te ceva $i nimeni nu va fi prea ferieit de schirnborile ~i luprele ce vor urmo. Trei nobile Case i~i pregotesc pe oscuns plonur!e de a co~tiga controlul asupro regiunii Chaos March. lncetul cu lncetui, secureo rozboiuh. incepe 56 fie dezqroporo, ior micile scontei ee sccpoc ici ;;i colo vor duee 10 declonsoreo unui nou conflict ormol.

Oooto ce rozboiul devine preocuporeo principolo a celor Irei Case, intr6 in discutie posibilitclco angojorii unor mechworiori mereenori. Co tntotdeouoc, tu e$li primul core i~i olero serviciile ~i pornesf ostlel, 10 eomanda unei forte orrnote extrem de puternice. intr-un nou rozboi ce vo pune 10)0 in 10)0 imensele rnosinoril de rozboi.

2001, pe planelo Pomant furtuno e deparle de a se fi domolil. Dupo lulminonlul sueces 01 seriei MechWorrior~i mai mult decal inleresantul MechCommander, iota co 0 venit momentul co Microsoft so intre pe scena RTS·urilor bozole pe universul Battlelech Avond deja in spate un joe din serio tvicch-

Urrncsll urrnosilor mel ...

MeehCommonder a reprezentor 0 oporine inedito pe piotc RTS-urilor. Bozol pe universul Bottlelech ~i oferind un gameploy mult rno: rapid ~i mai nerves decot 01 majorito!ii RTS-urilor, ocesl joe 0 fosl destul de bine primil de gomerii de pretulindeni, lipsa unei oorecore odaneimi ~i exeludereo unor 10cilitaJi obisnuile oricorui RTS filnd singurele lueruri ee au "vodu-

Un gratar mic, ceva?

vil" ocesl joc de plosoreo so printre .cele moi dinlre cele moi ... " litluri ole onului. De otunci ou trecut cotiva ani ior licen!a osupro universului Bottletech 0 fast preluoto de Microsoft [prin bunovo.nto FASA, desigur).

Cei de 10 Microsoft Games si-ou propus co MechCommander 2 so urmeze oceeosi linie principalo co ~i predecesorul sou, dar cu multe dintre problemele de gomeploy rezolvore si cu un aspeci mull mai "ingrijit" [e vorba, desigur. de engine-ul 3D).

Engine-ul 3D de care am odus ominte moi sus esre unul dintre cele moi importonte "imbunototiri" oduse jocului. Cum primul MeehCommander oroto exeelent 10 vrerneo lui, cel de-ol doileo [oc din serie nu rornone moi pre[os ~i ne aferD a grafica unprcsiononto si extrem de detolioto

lrnensii mechwarriori oroto foorte bine, ex, celent detolioli, 10 fel co moi toote unit6tile inialnite in joe. Engine-ul grofie permite 0 inleroclivitote ridicoto cu obiectele intalnite In joc ~i este

o odsvoroto plocere so vezi cum un mech lrece cu nonsclonto peste 0 coso ce or oveo mare coutore 10 .boqotonI" de pe ploiurle nomIre de bostlno. $i opropo de diversele strueluri $i obiecle int61nitein joc ... sunl incredibil de de-

I I I I I I I

... de abia mai rezist pe pozitii Cum? Ce ziei?! Nu te aud! :

--------------------------------------1---

Octombrie 2001 ."B"III ••• I

I

...

Review

I

I I I I I I I I I I I I I I

I Pilotii mal, .. ah, ce de medaliil

I

I toliate [hrnrn, cred co e a treio ooro cond 1010- I sese ccvonrul osto in ultimele douo, trei propoI zi)ii) chior doc6 repetitive de 10 un onumil mo-

I I I I I I

I .dorntcte" In ceeo ce privesle \exturile cred co

I I I I

mea, core nu sunt un fan 01 ocestoi gen de cot-

I scene-uri, hlmuletele din MeehCommonder 2

II chicr mi-ou plocut. .. distroclive $i bine jucole co-

teodoto

I

I I

I spus $i despre electele sonore In general. Pocol

I I I I I

I RTS-ul nu e 01 vostru..

I nici 01 lor! I

I por)ile lui bune dar $i cotevo neojunsuri. Meeh-

I I

locum so solvezi in limpul misiunii, AI-ul este

I cevo moi dezvoltol, etc.

I [ocul contlne 24 de misiuni ce pot Ii ju-

cole in modul de companie sou co scenorii

: separate. Odolo inlrol pe cornpul de lupto oi

poslblliloreo de a vedea TOATA haria [nu mal

I

I I I

. - - --;:~ Octombrie 2001- - - -

I

mentln joe.

Efeclele ormelor, iluminareo In limp real, exploziile $i lnlreg orsenolul grofic 01 jocului es-

Ie impresionanL cu a singuro doleonki din porteo mea. Toole bune ~i Irumoose crete limp col

nu privesf prea de oproope lerenul core este ural, $ters $i plictisitor dea dreplul. 0 moi more

or Ii fosl binevenrl61n acest coz.

Jocul este presoro! cu mici filmulete in stllul

Commond&Conquer [co aclari core se perindo pe ecron lntre misiuni] si, spre suprindereo

De osemenea, muzico ce te ccornponiozo de-o lungul misiunilor esle chiar inlerescrto in rnomenlele ei cele mai bune, ocelosi lucru putond Ii

10so co mech-urile sunl silentioose co inlunericul, mi s-or ~ porul totust normal so ouzi cum lrernuro pomonlul cond Irece pe longo tine 0 frupo de 3 nornile de cctevo zeci de tone fiecore.

in ceea ce priveste gomeploy-ul, jocul are

Commonder 2 reporo, cum am moi spus, coteva din bug-urile primului joc. .. )i se permite

existo fog of war), lucru care, spun eu, este de bun auguf. .. La inceputul hccore misiuni trebuie so iF strongi 0 echip6, 56 selectezi mech-urile

core vor intra in lupta (exist6 desigur 0 limito de greutale) $i pilotii ocestoro. Uoul dinlre cele mai imporlanle ospecte ole jocului consto in .configuroreo" sou "upgrodoreo" pilotilor disponibili. Acesrio vor Irece prin moi multe niveluri de experienlo, 10 liecore creslere in nivel putand od6ugo noi obilitoli speciale acelui pilot.

A$ puleo spune chior co in MeehCommonder 2 conteozo moi mult porteo de pregolire inoinleo unei lupte dec6tlupto elective, Chior doc6 poli trece de oceecsi misiune cu

In fundal se observa lin atac aerian reusit

echipe dilerile, esle imperios necesor soiti cunosf oomenii $i mO$inoriile de luplo 10 perfeetie $i 56 reusesf so pui hecore pilot pe mech-ul corespunzotor abilit6tilor sale.

in ceea ce privese misiunea elective, too Ie bune ~i frumoose, dar jocul do dovodo de niste lipsuri ce or puteo deronjo pe veleronii in ale RTS-urilor ~i pe fonii universului Battletech. in primul rand, controlul unit6tilor tole este un pic hootic. Nu oi posibildoteo de o-li alcatui diferite tipuri de formo)iuni de otoc, rezurnondute door 10 oj arunca unitotiile in luoto de-o volma. in ceeo ce priveste fonii Battletech ($i vreou 50 spun FANI, penlru co oltii probabil nu vor observo oslo), Microsoft 0 sirnplilicot de drogul unei deschideri moi lorgi a jocului cotre public corocteristicile mech-urilor. Door douo exemple pe core om ovut ocozia so Ie observ: nu exislo lirnito de colduro (oso co pori so tragi cu loote

Casa, dulce casa ...

armele pono 10 lac comondo) lor pi.olii nu au un health-bor propriu, domoge-ul cor-kind door pentru mech.

in resf, gomeplay-ul este unul loorte rapid ~i incitant, cu misiuni, chior dcco liniore, interesante ~i cu a atmosfera oporte. AI-ul se cornporto chior surprinzotor de bine in unele siluo!ii, dor nu va cstepto]i 10 cine $Iie ce [rlevolu)ie in ocest domeniu.

Jocul esle, tOIU~I, destul de scurt, modul multiployer [inteesont, de oltlel) nu poole in so so loco uirolo lipso unui skirmish mode.

Comandonte ...

Avcnd in vedere co jocul este unul core m-o Ii nul desful de tore lipit de calculator, nu pot decol so va recomond cu ceo mai mare colduro acest joe. Deco reu~iti so nece] cu vedereo peste minusurile din MeehCommonder 21$i doco detineti un sistem cot de col puternic). ve] oveo parte de 0 experiento eel putin mteresorto ..

Ah ... un singur lucru rna moi rnocino Sper co "simplificorile" oduse universului Bottletech in ocest joc so nu continue $i In viitoorele fitluri pe care Ie vo lanso Microsoft Isper 10 0 continuore a seriei MechCommondeqi MechWorrior).

Mitzo

LEVEL Date tehnice

Titlu MechCommonder 2
Gen RTS
Produc6tar Microsoft Games
D istribuito r Microsoft Games
Procesor P 11400 MHz
Memorie RAM 64 MB
Accelerore 3D minim 8 MB

13/15 A' r .. ~
26/30
04/05 Ii 840f< ill
08/10 ~ O~
08/10 ~~ ....
Impresie 08/10 www.level.ro

I

Review ~

I I I I I I I I I I I I I I

Hei, voi, cei din llnla-ntall I

I I I I I I I I I I

Claude I

I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Un alt decor, acelasi Panzer? I

------------------~---

Sclcrnclecurnuri ~i cruci rastignite

A trecul cevo timp de cond am introt in vio]o revistei LEVEL Tin inca minle pri-. mul meu orticoi - 0 stroleqie turn based prod usa de Talonsoh lo oproope trei oni dislonto, iota-rna din nou 10 mcsino de scris aronjandu-mi gondurile pentru a va prezenlo un nou turn based strolegy produclie a oceleiosi firme

Pe Dealul Sfant

Divided Ground mula conlliclele ormote peste ani, trecond de 10 incie$torile din eel de-al Doileo Rozboi Mondiol cotre cele, songeroose nu glumo, din deserfurile islomice. Orientul Mijlociu a iostintotdeouno teotrul unor conllicte ocerbe, lie ele intre noliunile orobe, fie intre lumeo orobo $i Israel. Razboiul de Sese Zile, Rozboiul de lndepencenjo sunt door cctevo exemple ole conflictelor core pot Ii cezbon.te pe lorg in Divided Grounds. De

oltfel joeul ocopero 0 periooda de mai bine de 20 de ani, din 1948 pono in 1973 lnglo-

bond com toote eomponiile militore ole perioodel. Armolele din Sirio, Israel, Egipt, Arabia Soudito s: celelalle no!iuni ole Orientului Mij-

loeiu vor Ii puse 10 dispozil.o 10 in ineercoreo de 0 reproduce co! moi fidel incroncenoreo ocelor z.le,

[ocu se inserie in nota corocterisftco a strategiilor produse de TalonSoft. Bine dacu-

menlole, ole rind evenimente reo Ie si exaele, 0 simulare tocnco destul de reu$ila doco treeem de dificultajile create de inlerfajo. loscnd 10 a

porte grafica steorso si nealrogotoare, cceosto din urrno este elementul core reuseste so fnde-

porteze cei moi mulf ornotori. Esle exael opusui eelei lntolnite in Panzer General. p6rintele

[ocurilor lactice, renumit pentru slmplnorec $i occesiblitoleo interfelel sale. A$ vreo 56 pot

spune multe despre oeesl joe, dar din pocote

;ofirile Talonsoft: un alt atact israelian ...

singurele cuvin!e care lmi vin in v6rful degetelor sunl: slob $1 neatroctiv in pohdo polenjiolului

enorm pe core il ore.

Cu loote ocesteo, veteronii genului. srrotegii grei il pol considero un joe reusit in compo-

nio coruio sO-$i pelreocc mulle seri interesonte. [nso Divided Ground nu este deloe un joe core

50 spargo recorduri de vonzari, nici rnocor nu poote Ii considerot cornerciol. Si poote, cine

rnoneco.

slie, tacmai aces! lucru so fie asul sou din

Titlu

LEVEL Date tehnice

Divided Ground

Gen Producotor

Distribuitor Ofertcnt

TBS

TolanSoft

T alonSoft N/A

Proeesar P 233 MHz

Memorie RAM 32 MB

Accelerare 3 D N u

Grafiea

LEVEL Nota Review

Sunet Gameplay Feeling Storyline Multiplayer

Impresie

10/20 06/15 18/30 01/05 08/10 05/10 05/10

Octombrie 2001 If

I

I

...

Review

I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I Anne McCaffrey

I I I I I I I

sau intoarcerea dragonilor

nu a otins vreodota acest stodiu, ci pentru co ornerureo a uitat pur si simplu de ele ~I s-o in· tars lntr-un fel de Ev Mediu, numai co de data asto populat cu dragoni. Cu mull timp in urrno, un dezostru core s-o obciut asupra Pamantului 1·0 determinat pe oameni so piece ~i sa colonizeze olte ploiuri, ior Pem 5·0 dovedit a fi noul camino Treptot, oamenii au uitot de locurile din core au venit ~i si-ou intemeiot oici 0 societate odoplclo conditiilor de viola pe care le-cu go· sit. Din acest punct de vedere, stuctoro sociolo a Pern·ului este un model. Populojio traie~te lini~· tito ~i produce bunurile necesore traiului zilnic, Un pericol ii pande;;te 10 fiecare 200 de ani ccnd 0 cometo trece prin opropiere. Asteroizii care Yin cu aceosto se davedesc a Ii martoli pentru populo]ic. Dar, cum una dintre eele moi importonte eorocferistici ole rasei umane este odoptobilitoleo, societoreosi-o format un orgo· nism pentru lupta impotriva pericolului. Este vorbo des pre cuiburile de lupt6tari, Weyr, ad eva· rate lortore]e populate de dragon riders ;;i de dragonii acestoro, core distrug asteroizii inainte eo ocesno so otingo pornontol. Existo 0 odevo

Literotura fontastico a ovut intotdeauna succes 10 produc6tarii de [ocun, Lumile descrise in oeeasta au erect seenorii per-

feete pentru [ocuri. Luna trecut6 v-ern prezentat Dune, de data oeeosto este randul unui olt joe

inspirot dintr-o carte sclence-hchoo: Drogonrfd· ets - Chronicles of Perno Doco Tn Dune obser-

vern 0 oarecore distcntore 0 jocului fota de roman, Droqonttders porneste cu un ovonto]:

Anne McCaffrey, ereotoarea romanului, a lu· crotimpreun6 cu producolorf pentru reolizoreo acestuio. Nu cu mult limp in urrno va prezen· tom un preview 01 [ocului. lola co [ocul a fast lonsat, l-orn primi! ~i voi Tncerca so va prezint ce a iesil in cele din urrno

o lume [ontosficd

Lumea creola de Anne McCaffrey se gose$te undeva in viitorul destul de indeportot 01 amenirii. Deco va g6ndiji deja 10 rnosini, arme, computere, robot! }i ondroizi, atunci allati de 10 mine co vo inselon. In Pern nu vo existo nimic de genul oceslo, nupenlru co tehnologio

Lupta contra cronometru

rata snocturo militaro in cadrul acestora, legato de culoarea drogonului pe care zoocro fie· care. Drogonii ou fast moditico] genetic, putone discuto telepotic cu colorejul lor. reolizond o uniune perfecto. Weyr.urile sunt susjinute cu hror-o de 10 populote. Unitateo intre ccntinentele ~i insulele din Pern se reolizeozo prin horperi. Harperii sunt dimensiuneo culturolo 0 societo!li din Perno Acesno cc.ecleozc in centscele lor lntreogo istorle $i cullu-o a societotii, ovond membri in intreoga lume. Boladele ~i povesfi.e ocestoro euprind fopte de vitejie ole rnori.or c610re,li, luplele puternice duse lrnpotriva ostercizilor, dar ~i povesti vechi despre lucruri demult uitote, cum or fi cele trei nove cu core au venit slromO$ii pe Pern sou cele despre o novo care or mai orbito ~i acum Tn lurul plon etei, Cei moi inlorrnof oomeni de pe ploneto sunt harperii, ei cornunlcond 10 dislon]e mari prin sunetele clopotelor.

Un luptdtor fantastic

In oceosro lume fantostico nu puteo so nu existe ~i un erou pe rnosuro. D'kor, coci despre el este vorbo, este un dragonrider .. Weyr·ulin core Iroie~te ccesto sufero din couza unei pier-

Cateodata, grafica este ...

---T------------------------

••• laJiI~. Octombrie 2001

I

Fort Weyr, la mine acasa

www.level.ro

I

I

Review om.

Zenth, dragonul lui D'kor

deri imense Weyrwoman, coloreato drogonulUI de our, singurul care poate reproduce, a murltin conoitii msreroose.I'urigo se dezvolto de aici incolo, [ucotoul intrand din ce in ce mai mullin subsolurile societatii din Pem. De;;i 10 primo vedere s-or poreo co toate sunt bune ~i frumoose, vom constolo pe porcurs co omul tot om romooe, ior Aghiuto nu aromas pe Pomant, ci s-a bagot intr-un colt inlunecat 01 novei ;;i a varut si el pe Perno Intrigile, vonitoteo, ticalo;;io sunl prezente ~i in Pern, mal mult cluor decot in dramele lui Shakespeare. Asteroizi core moi cod pe Pern conjn ~i un virus moHol pernru populotio din Pern, lor unul dintre oomeni, Irustrot de nu Citiu ce r eirnpliruri persona le, 0 hotorat so se rczbune ~i so se loloseosco de acest virus co de 0 orrno chlrnico Paralel, gasirea unei nOI Weyrwomon ;;i o.utoreo dileritor persoane, core moi de core cu problernujo so in projop, se vo dovedi a Ii a sorclno importont6 pentru crestereo prestigiului, a repufojiei eroului nostru.

jocul esre eleetiv plin de quest-uri, unele moi grele, oltele mai usoore Drogonriders nu este inso un simplu quest, ci moi curand un odventure cu elemente de role-playing game. Fiecore puzzle rezolvol i)i vo aduce puncte in plus 10 reputolie, 10 inteligento [cunostir:e]. Pufereo

crests numoi prin inlrangerea rnonslrilor core troiesc prin cavernele Pem-ului. Viata revine 10 maxim cand monanci ierburi, crustocee ce troiesc p.m cpele mcr!i. Quest-urile trebuie rezolvote, chiar doco nu in ordineo in care opor, penIru a puteo termlna [ocul. Dialogurile cu personojele pe core Ie inlalnim sunt cele moi importonte. in eeeo ee privesle lupto, nu va osteplo] 10 cevo lantastic. Nu existc liguri de orte rnortiole sou rnoiestrie mare in lupto cu sobio si nici vreo magle de orice fel. Chiar docoiti po]i schimba unghiul in care ataci, pori executa numoi Irei rnsccri: otoc, otoc puternic si borore

o realizare ...

Crohco [ocului oroto chior excelentin anumite momente Texturile sunl excelent redote,

iar imoginile de onsamblu te reduc 10 tacere. in schimb, bug-urile gralice sunt destul de prezente. In intertoore camero romane fixala in onumite pozrii si nu se rnisco lot limpul dupo eroul noslru, chicr doco el a porosit camero. Ve)i ave a surprizo de a constoto cum Dlor reluzo cu incopo!anore so treoco pe unde esle loc liber, dar nu are nirnic impoftlvo so intre co-n codru unde este stcnco mai more, }i, ce so

I I I I I I

--------------------------------------1---

Ista, 0 insula ca oricare alta?

Interioare la mare arta

vezi?, so treoco pcno in parteo cealalto Melodiile sunt excelenl olese pe onumite bucati, dar unele personale vorbesc ~i nu se cud. Cel mal rau insa esfe 50-I ouzi a zecea ocro spunond acelasi lucru ;;i so nu poji 56-1 oorest pano nu terrnirc ce are de ZIS Lo fel, doco drogonul nu lace oltcevo decot 56 te duco dintr-o locotie in alto, secvento zborului devine siresomc 10 zecile de ropetori. lnterto]o este cccesibilo pentru oricine. din ocest puncr de vedere neovcnd nimic de reprosot Tutoriole sunt lntrun lei incluse in octiuneo jocului sub forma unor mici quest-uri, 0511el incot locul nu prezint6 nici un fel de diliculloc pentru lncepotor!i in domeniu

Joeul va ploceo cu siguranto celor core nu ccuto cct.une fulminontoiin joe, pono ~i urcareo sou soltul pe 0 stonco se face prin opasoreo butonului action, fora 0 Ii nevoe de 0 teslore a reflexelor jucatoruluil sou numoi lupte complicate, cu tot lelul de magii si zeci de eroi pe core s6-i tmpor]! in toote colturile lumiL Doco lnso cauli 0 intrigo bir o conshuitc $i 0 implementore excelerro a acesteio in codrul unui [oc, otunci Dtoqontiders este cu 51guronto litlul tau

Seboh

LEVEL Date tehnice

Dragon Riders -

Chronicles 01 Pern Adventure

Ubi Soft Entertainment Ubi Soft Entertainment Ubi Soft Romania

tel: 01-2316769

Procesor P II 266 MHz

Memorie RAM 64 MB

Titlu

Gen

Producotor

Distribuitor Ofertcnt

Accelerare 3D minim 16 MB

LEVEL Nota Review

Gralica

17/20 13/15 24/30 05/05 20/20 08/10

Sunet Gameplay

Feeling Storyline

Impresie

Octombrie 2001 "

I

I

...

Review

Trenule, rnosind mica, du-ma cccsd, ce a~tepti?

S toteom mai deunczi cu colegii mei 10 todale In fala unei stide de bere plcngondu-ne de llpso de idei nOI in dezvaltorea jocurilor. E cdevoro: co sunl cctevo [ocuri Tn producjie, ~i aici os do exemplu Mosler of Orion III, core vor lncerca so oduco un sullu nou, dar p6no 10 oporrio lor rnoi e drum lung ;ii multo momoligo de moncot. 10.10 lnso co mi-o po.posit pe birou Microsoft Train Simulotor, core nu esle oltcevo decal un simulator ferovio.r. So nu va cstepto] 10. un Railroad Tycoon 3D sou un nou Transport Tycoon, hindco Microsoft Train Simoloto: nu esre nici pe deporle a;ia cevo, in

Peisaj urban vazut prin geamul unei locomotive americane

Atentie, se stinge lumina!

acesf 10C ven intro efectiv Tn pieleo. meco.nicului de locomotiv6 ?i vo trebui s6 duce! 10 ccoot cu succes diverse .rr isiuni".

Verde

Slncer, jocul mi se pore inedi! de;ii luond in considerare contitaleo de sirnulcloore auto de pe piola, nu shu de ce nu S-Q gondil nimeni pono o.cum so reolizeze ;ii un oltlel de simulotor. Dar s6 nu rno lungesc 10 vorbo ~i so ne intoarcem 10 monetele noostre Deci, dupa cum spuneom, ve]i aveo plccerso ;;i onoorea de 0. slo in cabino locomolivei in fOla mullitnii de indicaloare, manete si buloane cu core oceasto este doroto (cine 0. urcatintr-o locornonvc reolo ?Iie 10 ce ma reler], Doco esle prima dolo cone vezi un tablou de cornondo cllocornonvei alunei nu moor mira sO te pierzi In 10.0.10 oporoluro prezent6, desi locul oricum a sirnplilicol locte mult ccrnertzlle. Acestoro. din urrno Microsoft Train Simulator le-o. pregalit un tutorial bine pus 10. punct, core ii vo. fo.miliariza cu comenzile de bozo ole locomotive I. Doco ve!i porcurge ocest futoriol, olunci nu veti oveo

Muge§te trenul pe ogoarele patrlel,

probleme Tn stopcnireo coilor putere cu core sunl dolate locomolivele. Tn cazul in core nu vi se par sufieienle inlormaliile prezenlaJe in lutori- 01, otunei pule!i citi din scoorjo n sccorjo Ghidul Meconicului prezent pe CD-ul jocului in core ve]i gosi absolut tal ee Irebuie so ?ti!1 despre locomotive, indusiv islorio, dezvoltareo, conslruc[io, comporlamenlul etc.

Tnormot cu roots cunostinjele necesare nu mai trebuie decot so te deleelezi cu cele 6 Irosee presorote de-o lungul ~i de-o lalul istoriei ?i mapomondului. in codrul hecoruio dintre aceste Ira see exista 0 serie de misiuni ce Irebuie Tndeplinite. Fie co tnseornno door 0 deplosore de rutinoinlre diverse stolii, lie co insecmr o salvoreo unei garniluri le.oviore ramose in linie cu locomoliva defecta, fiecore eveniment va aveo 101 necesorul pentru 0-1 face sulicient de olroctiv, Dup6 porcurgereo rutei, meconicul va primi 0 evaluore in core se va tine coni de toole gre~elile 16cule pe pareursul drumului. Ma rog, gre$elile minore, deoarece erorile grove, cum or fi deroiereo trenului sou ignororea semnalului rosu S8 vor penolizo imediot prin rororeo mish.nii, Dintre gre$elile rninore, penlru care vei Ii otent.onot la sI6r~il, cs puleo enumero. deposirea limilei de vitezc, disconfortul pasagenlor cauzat de occe.erorl $i Ironori bru~te sou de sosirea eu inl6rzieri in sto]!'.

Realism?

in privinja acestor erori am cotevo mici nemullumiri. $i cu oceosto ocozie ating un pie $i subieclul "reolismul sirnulcrii". Mulle dlnne misiuni, chior $i cele core presupun deplosori de rulind cu paso.geri sou marla, vor aveo pe parcurs diverse su rprize co re so-l sclicite pe meconic. Cel moi odesea oceslea survin sub forma unor evenimenle ce necesto reducereo eonsiderobilo 0. vilezei, pono undevo in zono 15- 30 mph sau km/h, in luncjie de zona in care se rulsozo. limpii conslderof 0. Ii neeesari ojungerii in slclii sunt mereu colcolo] 10 vitezo maxima adrniso, ignofondu-se zonele de aceelerore si de Ironore necesore, ostfel incol se ajunge In situojii paradoxa Ie. Pe un traseu lejer, in care nu trebuie so lronez prea des, 0 so ajungi in goro mull prea devreme. in schimb. alunei eond Iraseul

Hei.! Unde rni-e mecanicul-ajutor?

www.level.ro

La lopata dam cu zor, pentru al trenului mers usor,

~i pufale .....

presupune acceler6ri ~i franari dese, linand coni ?i de faptul co Irebuie so oSiguri ji eonforlul posoqerilor. oricot ai lncerco so rnenlii Irenullo vilezo maxim6 nu vei reu~i aproope deloe so 0iungi 10 desfioojie 10 timp. S6 recuperezi 0 lnlarziere nici nu se mai pune problema. in realitole, lucrurile stou un pic diferi!. Doco pe un anumit Ironsan vi!eza maximo cdmiso esle, so zicem, 100 km/n, atunei !impul neeesar parcurgerii lui este calculal 10 aproximaliv 90 km/h. !inandu-se de osemenea cant ~i de zone Ie de accelerare ~i Ironore de 10 inceputul ~i sfar~itul zonei respective. Astlel co, in cazul unei lntarzieri, un Iren ce in mod normal or rula cu door 90 Km/h pe oceo bucoto de cole leroto, or merge de data acemla eu 100 km/h reusind ostlel so mai recupereze din timpul pierdul anterior Din pocole, acesl lucru nu esle valabil ~i penlru Microsoft Train Simulotorunde, doco oi de poW vitezo odmiso. se ocnveozo imedial franele oprind trenul si contoblizond 0 nova gre~ealo

Spuneam rnoi devreme co vei putea admira cele sose trasee puse 10 dispozilie de

Sper ca tipul din Bridge Builder i!ii !ilie meseria.

I

I

Review ~

Nimic nu se compare cu sunetul a doua trenuri intersectandu-se.

colre Microsoft Train Simulalar. ~i lntr-o oorecare mosuro acest lucru esle odevorot, deoarece producotorul Stainless Steel Studios a focul tot poslbilul pentru a imbroco [ocul inlr-o hoi no 3D col mai alrogotoore. Deco ove] un sistern core so permito ruloreo jocului cu detc]ile 10 maxim, alunci veri puteo admira frumuseteo peisojclor urbane sou rurale pe core Ie parcurge)i, oslo in cazulTn core reu~i!i so va dezlipit privirea de pe ecranele de monilorizare a frcseului. ~i vo Irebui so 0 Ioce]i din ccnd in ccnd, olllel veti risea 56 colcoj bielele animale solbotice care au focul lrnpruden]o so pasco pe coleo lcroto 10 mamenlul nepotrivit Foplul co sunteji meconicul trenului nu inseomno co sunleii obliqofi sa urmariti oct.uneo door prin geomullocomotiv8i, locul perml!6ndu-vo sa vedeti ~i 56 conoucs] trenul din diverse perspective oeriene, inclusiv din interiorul vogonului de pasogeri.

A~ mal vreo so amintesc de sunel, care se incodreozo in nola de realism pe core producotorii si-ou doril-o penlru acest 10C. Tal ce se oude esle zgomolul roplor zbenguindu-se pe slne. motorullocomolivei §I din ccnd in cond

"claxonul"

Ah! Sa vezi ee-l fac daca nu ma a§teapta in gara ...

Japonia !ii trenurile sale

Microsoh Troin Simulator este un fel de pionierin domeniul sirnulorocrelor.Incercond s6 in'roduco ocest gen lntr-un nou domeniu. Nu

sfiu doco vor mai cporeo ostfel de [ocuri, in mod cert lnso jocul de 10 Microsoft este unul ce merita rnccor lncercot. Numoi incroncenoreo cu core se va incerco atingerea destincniei cu cot rnoi pultne gre~eli face tali bonii.

Claude

Gen

PI1350 MHz

I I I I I I I I I I I I

--------------------------------------1---

Produc6tor

Simulator

Stainless Steel Studios

Distri bu itor

Microsoft

Procesor

Memorie RAM 64 MB

20 15/15 35/40 05/05 08/10

Impresie 08/10

-!----

Storyline

Octombrie 2001 Ii

I

Review

I I I I I I

Balada unei sepci verzi

locul de deslasurare:

in eomuna Vietnamul de Sud Personaje:

De pe srodo Decoruri:

Brazii;;i fagii din gradinija lui Pornonftu Copac, poduror in zona

Producator:

Actul I

Nu era ceoto, era fum de 10 "Corpoji"-ul cuiva. "Gata. Pe primul gagiu pe core 11 vod 11 Intreb doco n-are vreo busclc", spuse cu sorcasmu-i obism.it Ghija Bereta Verde. intr-un ccees de ironic, Poraschiv Mitraliero Trepied, originar din Voleo Siliconului, spuse: .Hine". Drumul, do, drurrul, de fopt nu era nici un drum. Era 0 amaroto de poteco plino de vielnamezi prosl dispus], sou morji. Erou rnor] deoarece Chijoche Bereto Verde, vor primar cu Ghijii }i ginere lui Poroschiv, nu $tia sa-~I cure]e armo. .Se vede.cevo", spuse plictisit copitonu' Oar-

Colaborafori:

Fora. Alimente:

3 eugenii cu gust de fleica }i a conserve de bronze,

Mobila:

lemn de Aluminiu de ceo moi bunc colitcte.

Jigari:

Corpc].

Sericieii Cromanon.

intotdeauna mai exlsta loc de 0 bere

Gasca capltanului Ciortan Ciuruitu

Valea Siliconului, locul de ba§tina al lui Paraschlv

ton Cluruitu, privind cerul. incepu 50 tune ~i 56 fulgere ,,10 cred co do", declare multumil de sine RochiJo Mana de Aur, vrociul solului §i membru intr-o csociojie foro fronliere. Cipondelo Seufilo Verde, sora lui Ghi!o, verisooro cu Chqoc, foro nici 0 legoturo cv Paroschiv, dar cu onumile .puncte comune" vizovi de Ciorton [dor-or ~Ii Ghito, le-er rope picioorele 10 ornordol], vito ce vru 56 zico. I se inlamplo deslul de des. Probobil i se troqe de 10 plombul olo pe

Reactia I a tufi§

core I-<J luol in cop cone a fost 10 pescuit eu Clorton. )i nici r-ou prins nimie. Ce 56 moi zic de pisico. A muril in oceeosi zi colcolo cu biciclelo de papa Ecumenitu. "E·u·ge·ni-e", se scorpino in buzunor boiotullui Ghi!o, Gogu Bsreta Verde. .Ce mo. li·e foome?" il cheslion6 descurojotor Poroschiv. .Nu do co doore", urlo baiotul ~i muri lntr-o explozie de membre superioare, inferiome;;i organe interne. .Pocor, Avea toato vio]o in 1010. No, rnoncom ~i noi cevo co e noople imediol?" opuco so spuno Ghi!o, dupo care coleo pe vrmele lu' li-su, Ci-

pondelo incepu so plan go cu loerimi ocrisoors de 10 vinul de-cseoro. ,,10 so loci, co ... , co, co Ie modrrc aeuma", ii sopf 10 ureche Ciarlon, cu mana pe-o grenada pe core i-o oruocose cineva dirrr-un luli;; "Care e;;ti mo?", reactiona dupo vreo douozeo de minute Poroschiv, "Nu'i nimen.", rospunse tufi;;ul;;i mai or.mco a grenada. Se ouzi 0 invedvo 10 odreso slinlei ploi, precum ;;i a altar lucruri care mai de core mai shnte. Poroschiv nose In lufi;; core trecu In modul,silenl enigma". Dupe toate aceslea muri ~i Poraschiv, deooreee Chitoche tocrnol se opucase din nou so-;;i curete armo. Rochito privea dezaprobolor toclo scene. "lor mi-ai dot de lucru, ma Chilo' che", cccentuo el. "Acum, ce vrei so foe? Ornooro-rno. dcco esh otot de tare", mugi Chi· tache. Rochito, culese ur RPG de langa creosto unui v.elnomez si se focu ee-l curo!o. Chroche explode co a nuco, Tn fine, le~ina }i Cipondela. Noroe co Zeus e sus ~i vede. Siobozi, 10 rondul lui, un flux electric dezinfectonl osupro singurului rornos, Roehija, care deveni ingra~am6 nt, "Silent enigma" i~i luc socoso eu grenade ~i plcco rnullurnit ocoso, "So 101 troie~ti", concluzionc el

N-am innebunit de tot

Numoi un pic Fiti lini~titi E vorba de un [oc dragut care inijial rn-o focut 56 spun "stupid", dar ulterior, insistonc, rn-o prins. Numele lui esle evidenl, esc co nu vi·1 moi spun. Actiuneo se pelrece inlr-un loe numil Vietnam, in secolul XX, deceniul sopte. Un rozbol oorecore intre 0 tora oorecore, SUA, ~i 0 oliO joro 10 fel de cerecore numito - vezi mai sus. Eu, neov6nd televi· zor, nu sunt lo curenl cu lucrurile osteo mcrunte. Dar am Internet, oso co m-orn documental. Dupo un limp, am terminat de jucot, deoorece

I

Review ~

--------------------------------------1---

Octombrie 2001 .'~F~ ••• I

I

..-

I I I I I I I

Review

Camara de ali mente a Clpandelel

s-ou lerminal cele zece misiuni single-player. in mulliplayer se poate luea in doua moduri: eooperoliv ~I compeliliv. E solisfacator de incitonl, nurnci co dureozo putln, Dupo un timp iii Ireee.

"Silent Enigma" in actlune

Doco vc mtereseozo, puteli juco pe Bungie.nel:

De ce nu rru-o plccul din prima? Penlru co jocul iolosesle engine-ul de 10 Myth II, care, cum probabil ~Ii!i, a oporut In 1998. La vremeo lui a fast foorle gustot penlru co a fosl lntr-odevcr 3D. Revenmd 10 engine, este ocelosi cu lux de

ornonunte. Cantrolul camerei este identic, CU vecheo problema a perspectivei restror se, Penlru cei core nu au [ucot Myth 1/09 preciza co aeesto se face cu ajutorul tastelor sou cu mouse-ul. liberia leo de mi9core este rclofv more, cu limila de perspecllvo, eeeo ce 58 dovedeste uneori deeisivln 0 lncorco a solvore. Existo $i a horto moi micu)o, situotoin dreopto sus. E foorte buno dintr-un mofv evident, 01 "overview"-ului, dar Ie ~i scope in cozul in core Ie lrezesf co nU-!1 mal func!loneozo camero [doi un die in alto porte $1 oi iesi! din impasl. Doco locmai luptoi. .. .Lood Game". 0 precizare:

Green Berets nu merge decot doco ove]! inslo- 101 Mylh II. Revenind, principalul motival .oepioceri!" mele initlale a fast irnposibilitoleo de a Irece de prima misiune. Mi-o lual cam a oro so rno obisnuiesc cu controlul comerei, dor om descoperil tutonolol lsirnplu $i ehcient] $i lalul s-a rezolvo: In urrnotoorele zece rninute. Scapul primei rnis.uni este gosirea unei lrecotori spre munn core so nu fie blocoto Ide vietnomezi, pielre, propostii etc.). Pe "normal" a Irebuil so reiau rnisiuneo de vreo zece ori. Pe limid a fast preo usor. Pe celelalte nu am incercot [rno: erau pono 10 ..legendary" pentru cei cu adrenolino $i robdo.e rnulki] Re5tul misiunilor: diver-

Chitac incapabiluH

lisment audio-vizual Chiar docc engine-ul einvechit, are farmecullui. PSlsajele sunt de lip "jungle paradise", cu perspective super be, fora paligoane. Bineinleles, folose;;te sprite-uri, inso nu m-o deronjot, Singura problema e co, indiferenl de tipul de zono irnunlooso, rivera no etc.], arborii sunl oceiosr si cceiosi de 10 haria

10 horto, Personolele $i obiectele sunt foarte bme Inlegrale, nu existc nici un fel de neconcordonje De fopt, exceplond unitatile Vielcongului, tatul e In nuonje de mara }I verde.

$i totusi, de ce?

Prcducotorf s-ou preocupat destul de mult de orncnunte. Unit6!ile sun tin num6r de 18, fiecare cu obilit6ti bine determinale. Exista un editor cu core pure] so va erect nu numai hor!i, dar ;;i unilo!i ;;i obiecle. Daco nu vo place songele, 11 pure] scoate lini;;ti)i }i pentru lotdeouna, moi ales doco ulla)i parola. Daco vreti cruzime, o 56 ave!i parte. 0 grenada sou un foe de morfiero bine plasatil vo descompune pe nenorocitin rnoi rnulle porti componente decdt are Maini, picioare, capete, se vor rospondi pe compul de lupto sub privirile sohslocute ole unora ;;i pl.ctisite ale oltoro Doco repeto] figu-

I I I I

I tIIIi-=~SIt;5I!

I Ziua buna, Ma cheama Ghi~a Bereta Verde_ Da.toria ... mai tarzlu, Casa din nori a lui Zeus

I

-- ~i Octomb:20D1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WW:eV8j_rO

I

ro cu grenada, totul se tronslorrno intr-o more ballo de songe. Armele folosite sunt decsebit de efidenle, rnoi ales pe vielnamezi. Aruncotorul de grenade, dupo ce vo invo!o!i co el, este fenomenal. Proctic, nici un chirurg de pe lumea oslo n-ar puleo face ocelosi lucru.

M 16-le sunt fi ele de invidiot: precizie ~i eficien!6. Ave)i ~i explozibil pentru obieclive mai mori: clodiri, dcpozile.Iocuinle. gradinije, maternito!i. Siralegia esre ~i eo un punct forte.

In hecore misiune incepi cu un capitan, un medic, tre! berete verzi ~i un specialist in orme. Fiecore are a orrno de bozo, de obicei M 16 plus abilitaJi speciale Acestea sunl diferite de 10 a unilale 10 alta ~i 10 unele in funcjie de misiune. Spre exemplu, copitonul poate solic.lo sus)inere oeriono, poole folosi explozibil, poote piasa incarcoturi de semnal }i overtizore, binetnteles in hmcfie de misiune. Cele rnoi ehcienre unitaji sunt totusi berelele verzi. in onumile siluoji! pot face fo)o unui nu nor impresiononl de vietnornezi. Pecot co AI-ul este echivolent cu 01 unui melc descendent dintr-o lornilie de genii. Totul depinde de voi ~i de strolegia pe core a folosi]! 0 so observe] co doco nu sunle] atenji, supertrupa va Ifoge in pornont pone 10 consumorea irevocobiio 0 muni)iei. Dinlre orr cnunle, eel moi sugestiv or Ii aeelo 01 vietnomezului core moore secerot de un M 16, ii sore spectaculos scuho de pe cop, dupe core code ~i romone legonondu-se lini~tito pe opo, sub bototo vontului tropical. Frumos! Urecheo cititorulul este mongoioto permanent de sunetele rnloslinii ~i ale podurii, Fond muzical nu existo. Nici nu Irebuie. Zgomotele oferenle sunl suhciente, Cele mai frumoose sunl ole mortierelor ~i grenodelor: ii iiiiiiii iiiiiiiiiiiuuu uuuubuuuuuu um. Bum-ul suno oscendenl-clescendent cu ornplihcorea bosului, lnlru deplino sotisfocere a pre-

Dupa ce !1i-a curatat Chi~ac arma

lenjiilor voosfre audilive Personojele dispun de a ironie lipic "sold at american superpregotit §i subeducat" Grijolo veqetotie. Vielnomezul nu doorme, e cscundoretsi vigilent co un geniu descendent dintr-a familie de zagani. Doco vo oscunde] dupa vreun copac, [oceji-o pentru perioode scurto Copacul nu reziski 10 mortiere. Copacul e ... stupid.

Actul II

Cipondelo se !rezi 10 auzul unui zgomot csernonotor cu allMS-ului proprietale personolo. Deschise ochii. intuneric. Noapte. Pipoi noroiul pono otinse cevo rolund, moo Ie ~i lipicios, Era un ochi. Scuipalndudalo ~i rl nimeri "Piciorul, au picorull", debito rosullot eo. "Cred co a doore piciorul", am debitot si eu. Cu a rniscore de rotolie onliororo i;ii luo piciorul, ~i-I puse sub cap si odormi 10 lac. Bruse.

Canlinuarea intr-alt numcr,

Locke

LEVEL Date tehniee

Titlu:

Gen:

Autar:

Distribuitar:

Pracesor:

Green Berets RTS

Jared Tayler

T ake-T wo Interactive P 11300 MHz

Gro ICO:

Sunet:

Gameplay:

Feeling:

Multiplayer:

Impresle:

20 12/15 26/30 03/05 13/20 07/10

--------------------------------------~---

Octombrie 2001

Review

"Am crescut de mic printre ei ~i am ajuns unul de-al lor"

S olutl inainle de a incepe vreau so rno prezint. Stiu co oso esle frumos. A$o mi-a spus $i mama de ccnd erom mic: "Fiule, tine minte, oriunde te duci ~i cu oricine vorbesfi, nu uito in primul $i primul rand so te prezio]i. Numele pe care il perf or Irebui sa-ji Iocc cinsle. Nu pentru co te-ai Iroge dinfr-un neom de nobill sou ai oveo nu sliu ce sange in vene, ci penlru co oslo este cortea de vizilo" Hei, ?i dcco ali $ti cat de folositor mi-o fost ocesl lucru. Numoi

o singura data m-e odus ghinion, dar deja bat cornpii si va plictisesc, Poftim! A, nu va plictisese, otunci perrnitejimi so mo prezint. Ma numesc Matt. Matt Tucker, dar prielenii imi spun simplu MoH. Do, do, nici 0 grija, puleti se-mi spune]i Matt. Nu, nu mo supor. Chior dcco ne cunoostern door de douo minute parco ali fi prielenul meu de-o viola. Simt co 0$ puteo so va povestesc tooto noopteo, fora intrerupere,

I dar mi-or Ii teorno 56 nu v6 ganditi ce vreo neI bunul oslo de 10 dumneovoostrii Stoji so moi

I comond un rand de bouturo $i continu6m

I I I I I I I I I I

I Eu ta holel

I

----T--------

•••• ~t:.~ Octombrie 2001

Cum~ A, do, 50 nu fie prea tare pentru co noopteo door ce a inceput. in regula.

Dupo 0 dusco de lichior

Hei, so ne inloorcem 10 povestile noastre.

Do, sunt de prin parlile osteo. De fopt, in orcsul oslo m-am $i noscut. Nu a trecut foorte mult limp de olunci, dar parco am Irail 0 mie de ani. Deh, esle un erose rnlco], cachet $i plin de 10- curi frumoose. Docc nu sunte)i preo ocupat, maine pot 56 vi-I prezinl din cap in coodo, Avem muzeu, gradina, cinema, dar $i a zona industriala $i un port. Door suntem 10 morgineo oceonului, cum so lipseosco 0$0 cevo. Tot ce se poote. A, $i boruri. Nu sunl mulle. Cinci in tot orosul, dar nu $tiu ce rn-os face faro ele. Aici g6sesc oomeni foorle utili in meseria mea. Pe oici irni pelrec jumalate din vioja, dar ce sc-i foci. Eplin de femei frumoose $; han, oltcevo nu gose$ti. De ce spun co sunl utili in me serio mea? A, nul V6 Inselolil nu sunt politist. Ce, am

Eu §i cainii fierbinti

eu fala de politist? Hei, vede] Nu mai face!i confuzii de asteo pentru co ma Ilgni!i. Sunt hot. Do, $i nu mie rusine cu osto. Am crescut Ide rnic] printre ei $i am ojuns unul de-allor. Cu oslo m-am ocupot de ccnd mo stiu, $i credejimo. nu e a vioja usooro. Numoi pieleo de pe spotele meu slie core a patimit din couzo osto Zeee ani am stat 10 militico. Zeee ani grei 10 care ma gandesc eu grooza $i oeumo. Greu moi trece timpul ecole N-om ie$iI de mull de ccolo. 0, nu va speric]i. N-am venil cu olte ooucotur! de ocala, dar de hotie tot nu m-am losot. va gandi!i probobil co zece ani nu au lost de ojuns so mo dezveje, A$o este, dar nici eu 0 suta de ani nu m-or dezvoto. Nu m-os loso de meserio oslo penlru nimic din lume. $i nu a fac pentru bani. Bani am destui so ma phrnb cu lox.ul in

fie care zi. Sunl rnosinie oleo galbene care se plirnbo tot timpul prin ora~. Do, le-oti vozut. A,

on $i fost cu unul astazi? Ave!i grija co sunt mori holi. Ghicesc imediat co IlU sunle]i de prin imprejurimi $i va toxeozo peste .nosuro. $i o!i tre-

Eu pe pod

www.level.ro

Eu dupa usurare

cui pe long6 0 clodre more, irnpunoioore, dar cu un oer inspaim6nt6lm. Do, 0 stiu. 0 stiu chior preo bine. Este Ministry of light. Hrrrrrrrl Un cosmar cloctreo oslo pentru mine. Cel moi bun prieten 01 meu, Sinclair, este ocum ocolo. Nu ~Iiu cum, dar ou pus mana pe el.

Mi s-o uscor go!ul de 10 ototo vorbo. Moi cornondorr cevo. A, foce!i cinste. E rondul dumneovoosiro. Frumos. Va rnultumesc mull. 0 vodco 10 gheot6 Ie rag. Dar, s6 relocrn discutio. Ave]i dreptate, inchisooreo 0 1051 a exper.enjo troumotizant6 pentru mine. Tocmai de oceeo ploniiic cu olenlie fiecare furt. Do, Ie olonihcorn ;;i tnctnte. dar, dupo nu ~tiu cole Iovituri, am devenit com neglijent ~i m-ou prins. Acuma e olt cevo. De ce? Zece ani In lnchisoo:e n-om facui olteevo decor 56 gondesc Minteo mea nu moi lune!iOneoza co inoinle. E co a camera de hlrnot. Pur ~i simplu rna osez la biroul meu si am un birou foorte Irumcs, chior doco stau la holeL lou 0 foaie de hortie;;i lnchid ochii. Totul opoi se petrece ca lntr-un film. Vad exact locul de unde vreou 56 fur, persoonele core sunl in lur, mi~carile pe care Ie foe ocesno. vedereo pe care a au osupro locului, lotul cu 0 exactitate excepjonolo. Nimic nu rornone necercetot Hecore unghi 01 clodirii ;;i interioarelor este in minteo mea. Pot so derulez banda inoinle si lnopoi pano cond gosesc solutio optima. Dupo oceeo, e timpul octiunii. Bineln!eles c6 fur tal ceea ceqosesc si pot cora. Sunl si eu am 5i nu pol so car lucrurile foarle grele Cond e nevoie moi IOU si niste complici pe core ii gosesc pe oici. Nu, nu pe oricine. Trebuie so aiba onumite collto] si cel core m6 vo ojuto. Binein!eles co lmp6rtim dupa oio bunurile. Dar, li!1 foro grija, sunl de ojuns pentru liecore. Poftim2 Evident co

\ '---

':"""' ..• '-.

,... ~

:'"..~ .. i"!

: -"~: I

<. · ..••.. '.';1 ..•....

'~ ," .

• .:«. A

' .... ,

., - - >~ ...

Eu intre U!}i

I I I I I

----------------~-I---

Orasul meu

nu pol sa mo duc dupo oceea eu bunurile lurate prin orcs, dar nici nu lrebuie. $tiu co au melodele lor, $i cerceteczo pona $i serio boncnorelor. Tocmoi de oceeo Ie vono unui prieten bun de-ol meu, core are un magozin sou cuiva core este interesot de obiectul respectiv. Nu, 10 furl nu rna duc cu toxiul. Am mosino mea. De fopl, exisro chiar un dealer de mosini 10 nai In oros, ~i, pentru bonii potriviti, pof so·ti foci rosl de 0 bucotica buno. Uneltele Ie curnpor tot de 10 un prieten, }i uite cum se pun lucrurile pe roate. VA intereseoz6? Vre] so tncercoj si dumneovcostro guslul ovenlurii sou oveji a gour61n bugel pe care vreti s6 a aeoperi!i:! Nu, e prea mult pentru dumneavooslro. Bonuiom eu de cor-d v-orn vozut, Nu, nu, nu v-orn moi spUS?

Nu a foc pentru bani. Sou mai bine spus nu numoi pentru bani. Adrenolino esle de vine, Mai ales co acum lucrez 10 un pion peste rnasura de greu. Ati ouzil de Sting. Do. E cel moi rovnit ~i vo Ii urrnorooreo mea spargere. Sa nu moi spune] 10 nimeni pentru co mo bogo!i in necozurimori.

Dar e com rorziu ~i v-ern umplul timpul cu tot felul de prostii. Ne moi vedem, cum so nu. Orosul osto e botul de mine d'ntr-o porte in alto tooto ziuo. $titi, indoloririle de serviciu sunt de vine. Imi pore rou co nu vreji s6 vo olotoro] echipei mele. De euriozitate tolusi, cine sunte!i? John Smith. $i doco nu va e cu suporore, cu ce va ocup0!i? A. s.mle] game designer 10 Neo. Cum, vre]! so foce] un joe din pavesleo mea, cu 0 9rofico 3D in stllul desenului animal? Ciudata Ireoba ... de Ilime locule dupo vioto unoro am mai auzit, do' de jocuri ioc, Balta, ~i anun)oti-m6 dac6 cji avut succes. Acum, nu YO suporoti, dor se pare co lor nu am noroc. in lee so

Eu §i lantul

I I

Review ~

I I I I I I I I I I I I

-=--------------~_I

I

I I I I , I I I I I

Eu vorblnd cu stalpul

Eu uitandu-rna la poze din alea ...

opor si eu intr-un film din core se-mi ioso }i fairno si ceva bonet, oparinlr-uri joe. Nu ma intereseozo pe mine, domnule. $i ce doco colculotoorele sunl industria viitorului? Do, 16muriji-ma cu cevo. Firmo durnneovoostro unde isi ore sediul2 Tn orosul vecin, 10 50 de km. $i ove]i rnulle calculatoore ocolo?

Sebah

LEVEL Date tehnice

Titlu

Gen Producctor Distribuitor Ofertan! Procesor

The Sting Adventure Neo

JoWood Production N/A

P 11300 MHz

Memorie RAM 64 MB Accelerare 3D minim 16 MB

LEVEL Nota Review

Grolico

18/20 08/15 26/30 05/05 18/20 09/10

Sunet Gomeplay Feeling

Storyline

Impresie

Octombrie 2001 liP

I

I

--

I

I I I I I I I I I I I I I I I I

Review

De 10 copil 10 pirot sunt door cativo oni. .. lumina

C and Col Johnston l$i pierde total miner spotiol, l$i io novo In spinore ;;i lumeo in cop, otunci overn de-o face cu independence War 2 - Edge of Chaos. I njogrames ;;i Particle Systems au considerat aces! gen de paveste loorle interesant si, dot fiind suecesul primului Independence War, au hotorat

co pot 56 brodeze Idupo corevo cursuri intensive eu bunicuto ... ) in jurul ei un joe de s6-)i fie moi more dragul so-I instolezi (door 500 MB pe HDDJ, so-i privesti intro-ul ;;i so te opuei 56 te simulezi spaliol24 h/zj_

temul Hover's Woke Alpha, stc tooto ziuo cu novo IU·1 utilitoro ogo)oto de un asteroid si extroge din el tot ce-i moi bun, mai pujin untdelemn Ide 10 bunico, desigur). Tntre limp, copilu' Col 1$1 tine totol de mona ~i 11 ojuto in procesul de ext-ocjie, 1ntr-o buno zi, toto 11 trimite occso pe Col.1ntre limp, the bod guy, Caleb Moos, un vechi .ornic" de-ollui Felix, ii face a vizito explozivo, Nu dupa mult timp Cal devine fiu de prof stelor, lmpro~tiat incehsor in vid, In timp ce Caleb Moos rode malefic in fundal. ~i uileO}Q viola crude 11 io In primire pe rnicujul $i neexperimentatul copil, core, lnsotil door de un prieten virtual, 0 can$tiinla afro-americana implementoto unui chip, a io pe drumul pierzaniei, 01 hotiei $i 01 crimei,

;,i iota eo revin 10 bunica ... ce stali 0;;0 parplecsi $i nu spuneji nimic? Credcj eo am In-

nebunit de vorbesc despre bunicutze ;;i nove sreloref Eu cu siguronto nu ... poole producetorii. .. S6 pun trei reflectaare pe situojio asto coniuzo $i so clorilic putin lucrurile: Cal 01 nostru se repede din Hover's Woke Alpha direct in The Effril, 0 furtuno spo!iala perrnonento core face co senzarii so oioo mari dificultoJi In a percepe ceva in inleriarul ei. in mij.locul aceslei nebuloase sodo un Biobomber. Nu, In etude numelui of ens iv, Bb-ul nu este 0 orrno, d 0 novo de fertilizore, de teroformore. Bebele oslo

a plecot de pe Pomant intr-un timp pe care

nici. .. buniea nu ~\-I moi oduce orninte. Pe parcurs, in lac s6 ojunga pe a ploneto steorpo ~i so 0 fruclilizeze (ma rog, teroformeze!, a ojuns 1n mijlocul Effritului ~i, nerncicvonc nimic de ferlilizot, alneepul s6 vegeleze. Ei, drogii mei, aid inlervine .buni" [oko .rnorn'rr ore"]

Nu semeni cu bunicujcl

Lucretia Johnston a lost pirotle vremea ei (aici se termino milul bunicurei blonde, cu porul alb ~i ochelari, core slie so gOle05Ca dumnezeieste, $i lncepe mitul bunicutei dure, cu priviri de otel care nu framanto oluorcl de cozonac, ci !romanto inomicul cu PBC-uri, disruptoore ~i rochete urm6riloare) - 0 femeie dintr-o buccto, sigvro; $\ $ef, ~i lider. ~i mama uneori... pentru co I-a noscut, 10 un momenl dol, pe Felix, totol eel asosinat 01 lui Col, 10 nouo luni dupo ce i-a dol ullimul sorut unui necunoscut tzis $i Bunicul!, un ins sorrnonl pona 10 exasperare, probobil, dcco a reusit 56 ... sorrneze 0 osemeneo diehard grondmo'. Aceosro bunico loudabile a pus privirile pe BeBeul ascuns in EHrit ~i uile-O$O Biobomberul a devenit bozo de operotiuni penlru piroti. 'cuja aveo 10 di spozifie 0 11010 01- coluilo din nu moi pulin de 30 de nove, din core, in momentul In care Col ajunge 10 Bb, nu a moi rornos decal un fighter, eondus inilial de In 50;;\ Lucretia, pe care nepolui pune mana dupo un lung $i anevoios onlrenomenl. .. de trei minute. ;,i-uite 0$0. Colo 10 pe drumul gloriei, al

Ce 089, ce Babylon 5?

-.--.{--------------------------------------

. ,I. Octombrie 2001 _ www.level.ro

I

Incipit

FelixJohnslon este un toto "naturo!", cu un singur copilCol johnsto-r] $i 0 slujbo com neprielnico d.p.d.v financiar. Fiind el miner in sis-

Va rog, se poate mai patriotic?

Ve§nicul "rnainte _

vicloriei ~i 01 bogli __ Aici banda se stricol

Dupo 0 primo misiune rezolvoto cu succes ~i dupo cotevo plimb6ri prin spa!iu, de colo colo, corond lot soiul de pochete pentru un dubios.ln schimbul unui loser cu rota mare de Irogere ~i a unor disruptoore pe core nici mocor nu Ie po] instole, intra pouza de reclame, care pentru Col dureczo nu mai pulin de 15 oni intr-o buno zi,

d upo ce reusise 56 aduc6 cevo cel ule en ergelice care 50-1 foco pe be be aeliv ~i 56 lnceopo so- rneorqo mo~inorille 10 qorno inlreogo de mocarole, oteliere, fobrici, uzine si industrii nojionolel. pleoco so educe din debarouo fostei

Cu atat de rnulta politie in zona, tot timpul te paste amenda

locuinte (odico ceo 0 dececotului toto) 0 nova utililor6, de care bebeul are nevoie oso cum are nevaie un apartament de ospirotor sou 0 buco torie de un orogoz. Dar, chiar cond 56 5e intoarco in Effril, Col do pesle Caleb Moos, core, dupo ce crezuse co a 16iol raul din rodocino, vede co a soril 0 cschie nu de parte de trunchi ~i se hetoro~le so Ii deo foc cu loserele, co 50 termine 0 dolo penlru latdeouna cu familia de "ghimpi'n cooste". Dar intervine politic ~i 11 io pe Col din fala armelor lui Cal be Moos door penlru 0-1 arunea in puscone, unde eraul nostru lsi petrece, dupo cum spuneom, nu mai putin de 15 ani.

Cum zboar6 tirnpul.

... ccnd te dislrezi. Dar cond stai in puscorie, intre patru pere]i, 15 ani tree in oso hal in-

I I

Review ~

cot li se oud posu tor§oiti §i Ii se vcd urmele golbui pe care Ie 1050 pe tali perelli ~i pe bonomiile puscoriosilor. Aso se face co [ucctorul obic i~i do seoma despre cine esle vorbo in filmul .,Fifteen Yeors Later" [coprod. Particle Sys/ Infogrames) pe core am ovut ocozio 56-1 vod de curond pe ecranul monitorului. Un Col johnsian imbotronit Imaturizat, ar spune unii) }i 0 ~Ieahta de ciuda)i, to!i reolizof destul de ural Ispun oslo dupo ce am vozut ce se poole face In privinlo o-imojiei fociole In Final Fantasy: The Spirits Within). evodeozo din oceo high-security prison. De aeolo 58 reped panola grandma's place, de unde incepe tooro aventura. Fiecare din membrii echipei de piro)i [Col Jafs, Lemuel, Azroelle ~i Lori) se descurco cum paate mal bine, De pild6, dupo ce Col foce dinfr-un tronsporlor spojol prof stelor, Jafs vine cu un "cam ion" ~i duce loote bunotoJile inopoi in bozo, unde se pot vinde sou folosl in procesul de prodoctie [dot hind co bozo bunicii e dotoro ~i cu oreliere].

in fine, fiind el un space simulator, Independence War 2 - Edge of Chaos aduce tot ce oduceo primull-Wor, dor tmbur otcht. De pido, modelul fizicii newtoniene s-a posner ~i efeclele inertiei se foe sirmire 10 tot posul, ceeo ce face co virojele brusre 10 core viseozo un [ucotor de sim-uri arcade [doco poote exislo oso cevo] so ramona, .. vise.

AI-ul este ogresiv. in timpul primelor misiuni, jucotorul neexperimentol [core inc6 nv $Iie lostele, moi ales co ocesteo nu se pol configura din meniul [ocului] se pierde pur ~i simplu inIre inamici, linii, treide-uri ~i stele. $i, 10 urma urmelor, nici nu e preo more pagubo dcco Ie pierzi putin prin sistemele solore ole celor dou6 star cluslere prezente in 10c, pentru ca sunt pelSale core foe tol deliciul jocului lsi care pot Ii vizitote foarle comod, pentru c6 exist6 posibililotea de a Calolari 10 viteze enorme f6r6 mereu-prezentul-in-simulatoarele-spotiole hyperjump, odico [ucororul se poole uito pe geom }i in timp ce nova merge cu corevo zeci de mii de kilometri pe secundo]. Am stol cu colegii $i

... §i dupa"

om coscor guro 10 plonete cu inele, 10 furtuni permomenle Igen The Elfrit), om trecul pe leng6 stele de toote dimensiunile ~i concluzio 0 lost uno singur6: grofico din Independence War 2 merita 0 nota considerobilo (10 nivelul unui space shooter} Pe un CD cu artwork-uri din Independence Wor 2 am vozut cum s-o lucrot 10 Recore model de nov6, cot de detaliat ~i de rnultipoliqorol esle hecore oblect Am 0 singuro obiec].e: de~i [ocul are leo moi toote space shooterele) a enciclopedie core cuprinde loate armele ~i nave le, nici un.obiect nu e reprezentol 3D, ba uneari nu e reprezenlol deloc, nici mocor printr-o pozo. Altfel, no objecrons.;

Exista ~i multiplayer §i impatimitii de spoce shoolere vor Ii fericili so oudo co pol 56 se 10- sereze ~i sa se misileze prinlre osteroizi ~i oslo in timp ce osculro un soundtrack superb In fundal (dar de core Mitzo, core [ooco onocronoxurile lui, s-o com soturof..]

Asodor, ovem de-o face cu un spoce shooler cu tendlrije de spoce opera, un 10C core lnceorc6 so otingo cirnensiuru epice $i, intr-un fel, reuseste $i, in plus, e cu bunica ...

Mike

Date tehnice

Titlu

16 MB

Independence War 2 Edge of Chaos

Space sim

Particle Sistems Inlogromes

Manosit Canimpex

rel.: 01-3302375

Pracesor P II 300 MHz

Memorie RAM 64 MB

Gen

Producotor Distribuitar Ofertont

Accelerare 3 D

LEVEL Nota Review

Grafica 18/20
Sunet 13/15
Gomeploy 26/30
Feeling 04/05
Storyline 08/10
Multiployer 08/10
Impresie 09/10 Octombrie 2001 I'

I

I

..

Review

I

I I I I I I I I I I I I I I I I

I de unii sou ohii. Ni~le extroteresf Ioorte roi,

I I

I prindere, nu preo au moi ovut timp so reoctio-

I neze. Oricum, or Ii ovul nevoie de vreo Inca

cinci sure de ani de ovons lehnologic co so

I pooto loce cevo. Prin urmore, Pamontul a 1051

I

I I I

I grate impreunc cu Iorteie de oporore, inlr-un

I I I

I concenlrore. Pamanlul a ojuns so lie condus de

I Iradalori, cso-zls: "pocemakers", in slujbo inva-

dororilor. Trisl, nu~

I

I

I Unele lornurin

I

AUlrecul nouo luru, Noua luni de leroare, fnca, groozo, loa me, sele si allele. Motivele sunl mull dilerile de ce or ere-

cruzi §i inumoni au alocol posnicii Iocuilori ai Terrei. Reslul e sirnplu Pamanlenii, luo] prin sur-

nevoif so semneze un Iratol de pace cu callenii (ap?i zie eil, Irolal echivolenl cu Infrangereo. in numoi noualuniinlreogo infraslrudura umono 5-0 dus ... de rapa. Guv~rnele ou 1051 dezinle-

mod moi mull sou moi putin dureros. Economio o cozut. De erose 5-0 ales proful $i pulberea. Suproviejuitorii s-au Irezil bago!i in logare de

Precum bine v-c] dol seomo, e vorbo de

hoina nouo a unei povesf de cond lumeo, moi exacl de pe vremea rnortienilor. Exlratereslrii vin, sunt moi ovonso] tehnologic (oltfel n-or Ii pulul veni], lin 0 mica dernonslrojie de for!a $i Pamantul e gato cuceril. Unii pornonteoi isi acceptalini$tiji soorto in timp ce allii inceorco so foca cevo. Se noste mi$corea de rezistento, de obicei denumlto "The Resislance", si, binelnleles, mai exislc cei neulri, core troiesc in subterone, original denurnin oici "scavengers" In oceas-

I I I I I I

I Pima aiel l-a fast!

I

- 'f~ Octombrie 2001

lalncrengofuro de inlrigi intri $i lu in scene, Esli 0 femeie si Ie numesli Angel Sanchez. Inilial e$1i in posesia unei scrisori prin core rniscoreo de rezistento s-o decis subil so Ie recruleze. Dar nu oricum. Trebuie so Ireci prin douo misiuni-puzzle, 0 corer rezolvore va dovedi col esf de copabil(a). Apoi vei oveo porte de alte corevo misiuni [rnoi exacl 16 plus 5 optronole] prin core vei incerca sa eliberezi pornontul de nemernici. Angel nu este singurul carocler pe care 11 lolosesri. Mai exislo Inca Irei, Iiecore cu obi lilofile lui speciale: Claire esle crleto, Jimmy e demolator si leo lehnician. Pe porcursul [ocului oi posibililoleo so Ireci de 10 un corocter 10 ollul, pentru a indeplini sorcinile deslinote heccruio Vei fi purlal prin lccotii de genul magazin, strada, subterane, biserico, studio TV, spital, depozite unde vei inlalni a serie de personoje, unele prietenoose, oltele nu. lupto esle prezerro deslui de freevent, cu unele mici "ciudo!enii": in limpul unui dialog orice contact cu cei din jur este blocol, bineinteles si lupto, otocotorii rornonc-id imobili in cele moi .octlve" pozitii; Angel, a femeie obsolul norrnolo, ii rupe in botoie pe rnurfii de extroterestri numi)i catteni [douo picioore ~i sunt istorie]. Probobil sunt buni in "ga?Ca", dor zero inlr-o conlrunlore .co-nire borbo]i". Gestico personojelor e pu)in com neporrivito. So lim seriosi, nu Ie )nlinzi" de plictiseolo ccnd Ie couto tooto sufloreo inomica sa-)i rupc picioarele Dar eum scopul scuzo miiloocele. Ireeem peste oslo. Vicloria conteozo. In rest, nimic speclaculos. Armele sunl voriole - de 10 bote de baseball ~i cu)ite panola dezintegraloare extrotereslre. Puzzle-urile sunt simple, ior dccc se com-

Cine 0 fi frumosul acela din oglinda? Eu?

plica, e mull pcno foci unul deoarece se tot repelo - tragi de monere, opesi butoone, cou!i cortele de occes. Cele mai complicate sunt aeelea in core trebuie sa-Ii pozilionezi fieeare persono], sirnulton, in locuri dilcrite penlru a deschide cine $Iie ce poorto. u~o etc. AI-ul personojelor cu core inleroclionezi este .selecnv", funclie de sitcojie, lumina, punct de vedere, momenl olluptei. Te va surprinde cu siguron)a deoorece nu vei ~ti niciodoro cum va reoctiono respeetivuL in ceeo ce priveste conversotnle, sun I com seci ~i de multe ori vorionte opuse de rospuns due 10 ccelosi rezultor. Urnorulipses'e cu descvarsire. Practic nu existo. la fel de lrisl, nu'?

Si in fine ...

[ocul eSle, panola coodo, un thirdperson single-player aelion-odventure, 10 fel de plic'isilor co ~i descrierea. A fost creat dupo 0 celebra serie de nuvele SF ole scriitoorei Anne McCaffrey, serie nurnito Freedom. Pot sa va spun co ocesleo morito 10010 otentio, deoo reee par a Ii mull moi interesonte. Grohco este dezcmoqitoore !inand cant de resursele pe core Ie solicto. Poligoonele sunt oiat de evidente co-Ii IOU ochu. Singura rezolulie occesibila e ceeo de BOOx600 16 bi)i ~i nu se pot seta decol gamma, luminozilotea ~i texlura. Coloano sonora esle occepiobilo. chior doco nu se porriveste cu ocliuneo. Un lucru bun este ocelo co personajele vorbesc si noi ferici!ii Ie pulem ouzi, moi pulin ccnd mor lin chinuri sou oltlel]. Un pic de intono)ie, in func!ie de situotie (Ia uite! Foe ~i poezii], nu or fi slricat. Interfo)a este loorte occesibilo. Persooojele sunl focil de controlot $1 manevrot, loslele func)ionale puline, usor de relinul. Per tolol e un [oc bun pentru cei ce au 16cul de curond cunO$fin!a cu PC-ul. PenIru ceilclf ... 10 alegere. Penlru mine a reprezen- 101 door un lung sir de dejo-vc-uri core moi de core moi somnoroose.

Locke

LEVEL Date tehnice

Titlu

Gen Produc6tor Distri bu itor Ofertant Tel.

Freedom: First Resist(;lnee Actlon/' Adventure

Red Storm bntertoinme,nt Ubi Soft

Ubi Soft Romania 01-2316769

Prccesor P II 300 MHz

Memorie RAM 128 MB Aceelerere 3D 32 MB

LEVEL Nota Review

Grafieo Sunet Gameplay Feeling Storyline Impresie

13/20 09/15 16/30 01/05 10/20 06/10

www.level.ro

Solutie destinata protectiei antivirus Ia nlvelul sarverului de e-mail

AVX pentru MS Exchange este 0 solutie destinate protectiei antivirus (virusi, torieni, vierrni, backdoor ~i coduri rau intentionate) la nivelul serverului de e-mail. Sunt filtrate atat mesajele care intra sau ies din sistemul informatic cat ~i mesajele interne.

AVX pentru MS Exchange asigura protectia utilizatorilor prin filtrarea tuturor mesajelor. urrnand ca spre dientul de mail de pe

fiecare statie sa fie livrate doar mesajele care nu contin nici 0 infectie, Astfel se previne trimiterea sau receptionarea oricarul

mesaj infectat din exterioruVinteriorul sistemului informatic.

I I

.miII1 Review Special

I

I I I I I I I I

I I

: Un RPG

I I

cum nu s-a mai VQzut.

co oriee inceput, e greu. Aso ca 0 s6 incep cu 0 destoinune ... Tntr-o diminecto, pe cone rna preqoteorn ~i eu

dare de a ora to lumii intregi ca $i in preistorie se foceou [ocuri bune, voi incepe co orice om normal cu un ...

sa ma cule, mo trezese eu Mitzo 10 u~a. Ma scorpin in cap 9i ll intreb ee vreo. Raspunsul vine moi devreme decot ma osleplom. "Ciolone", imi zice el, ,,~tiindu-te pasionat de Doggerfo/l, te rog sa scrii ~i tu un arlicol 56 vad6 si linereli cam ce jocuri se faceou pe vremea nooslr6 ... "

Uimil, co ligonul core 5-0 trezit peste noopte primor, foe ochu mari, rna moi scorpin inca 0 data In cop, accept $i ma duc sa rno cule tnU inointe de o-i oroto domnului redoclor usc],

Acum ca m-om trezn. orzonc de nerob-

Cuvdnt inointe

Tolul a incepul cond 0 mona de oameni, pe numele lor Bethesda au vrul so revoluhoneze lumeo RPGurilor cu 01 lor The Elder Scrolls: Arena. in mare porte au reusil, Ziein more porte, deoorece TES: Arena era un lac plin de bug-uri, bug-uri core au cescurojot pe mul!i dinlre posibilii [ocotori. Tolusi, au lnregistrot un mare succes, fopl core i-o determinot s61ucreze 10 0 conlinuore, TES· Dagger/all, despre core va voi vorbi ocum.

Povestea-i poveste

"de neuitot cu zrnei $i zane ~i fele de imparol", dupa cum zieeo .bineci.ncscvul" cantec conlot de obromburei. Numoi eo aici zonele sunl goole $i felele de lmparol prelero un Necromancer King in locul demodotului Fat Frumos. Zmeul e$ii lu.

lo lncepuf povesleo e slrnplo, ormond a se complica foorle mult pe parcursul jocului. Tol eeeo ce face deliciul marilor eonsumatori de RPG-uri e oiei. Vrei romantism9 Exislo! ... Vrei trodore8 luda e goinar pe lango ceeo ee vei gosi oici: Cafteala? Trage a turo ln cel mai apropiat dungeon ~i-!i vo iesi pe nos Aslo co so nu mai aminlesc de magie [subiecr tralot

mai Incolo I.

Chefullncepe cond regele lysondus, un am ,,paineo lui Dumnezeu", moare Aeuma poate co a se-mi sarili in cap "Poi, dcco era cso de bun ~i drepl, inseormc co 0 ajuns In lac luminal, in lac cu verdeoto, ~i nu stim de ee ne moi pliclise;;ti cu povesteo oslo rosullotol!". Aiei ali cam aveo dreptote. ins6 lasoji-m6 so fermin ee am lnceput. $i pe cat de osezot era in timpul vie)ii pe 0161 de zurbogiu devine dupo ce moore, bontuir d strozllo orosulu, Daggerfoll, bogandu-i In sperie] pe biejii losf supu;;i ,?i cero-id rozbuncre,

Cam oslo este tot ee !i se spune 10 lncepul, dar, .. Dar ceeo ce pare la inceput 0 povesle rosuflafo se tronslorrno in cventuro v.elii lole ;;i pe poreurs se complico exlrem de tore, ducandu-Ilo extoz pe orice posionat de RPGuri, $i nu numai.

10 colul meu ~i du-te _

Tu esti trimis so Ie [oci pu!in de-o Colombo ;;i so descoperi com cine I-a determinal pe 50- rocu' rege so moor6 ;;i so devine ceea ce a devenit. In plus, co dovcdo c6 PTTR-ul ;;1-0 bogal coodo pan a ;;i in [ocuri, )i se do misiuneo de a afla cam ee 5-0 Intornplot eu 0 scrisoore core numoi 10 desfinotie n-o cjuns Toole osreo Ie ofli din filmule!ul de 10 lncepul [core lin sa

I 1 I. 1 I I 1 1 I

I !iii a§a I-am reintalnit pe bunicu', Mai incet cu muzica aia ea vin !Ii va hacuilll

___ l ~ ~_--

I

••• I·~tlll Octombrie 2001 www.level.ro

I

Masca de hochei? Am! ~uba de la tala? AmL.

spun co nu e ceeo ce s-or numi un inlro mesenos}, hlmule] cu oclori reali, pe olunci nesliindu-se prea mull despre [ilrnu'ejele facule cu engine-ul joeului. Te trezesf inlr-o pesterc. unde esf in~liin- 101 de un texlule), pe cat de succint pe otot de golben, co oi noufrogiol ~i le-oi oscuns in respeclivo pe~lera 0161 de bine tncot nu moi gose~li iesireo. Alat v6 zic, iar co s6 allo)i mai mult, lucoli Doggerfa/I.

Pe-un picior de plci. ..

Un euv6nt despre telenul lou de [ooco, Se nurnesle Tomriel ~i este un regatln tooro regula. Co un more devorator de mud-uri, n-om pulut so nu fiu impresionol de grija cu core Bethesda a creol lurneo in care tocmai le-o oruncal. lo inceput au impor)il regotul in provincii. Cum provincie foro nici un oros nu 5-0 mai vozut, au pus orcse I~i nu pu)ine: 82010 numor), pe core le-cu populol din plin. Unde moi pui co pe langa erose exi5to moi un lemplu, moi un dungeon ~I aile chestii bune 10 regalul omului.

Netroind in raiul comunist, 5-OU gandit co oameniilrebuie so se Inchine 10 cevo. Aso 5-0U noscut zeii (sou Doedra Princes, cum sunl numi)i in joel. Orice am normal soar Ii oprit oici, Tnso ei nu ... nici pe deporle. Co orice zeu care se res-

pecto, Irebuiau so se omestece ... 0$0 co a so

oi ocazia s6 mot stoi 10 a toclo cu domnii zei.

Nebunio continua ... AU CREAT CAlENDARUl,

core nu e pus numoi de decor, existond zile de

Review Special

hAWI

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

sorbotoore in care lot timpul se intampla cote cevo, mai un prcnz gratis, mai a berico, mai un free healing sornd. Co so rna urneosco ;;i moi mull, au ereat un sislem juridic (com rudimentar, dar existo] core [ur ctioneozo .. De exemplu, nu po] dormi pe unde opuci. Cum ai pus si lu copul [os, rosore gordo core te solt6 $i Ie duce so dormi 10 rocoore ... Daco totusi oi chef so dormi in 010$, te duci lrurnusel lo un han, in Tnchiriezi a cornero $i po)i 50 te odihne$li linisfit, Ar moi Ii a solulie, dar mai inealo.

Partea proosro e co pentru hecore monorie pe core 0 foci, reputaJio to in provincie scode, existono riscul co oornenu so nu mai vorbeosco cu tine, pierz6nd ostlel ocozio de a 0110 lucruri vilole penlru joe.

Deco oi chef 56 rnoi faci 0 cumporoluro, sou )i se pare co oi preo mulle chesfi in inventor, pori so dai a raito pe 10 magozinele locale core sunt $i ele Tmportite in mai mulle cotegoril. Existo magazine de orrne, ormuri, de ingrediente, de haine $i aile nozdravanii, care au a oro de deschidere, a oro de inchidere, ior prelurile difera de 10 mogozin 10 magazin. Moi existd $i csonumile Ie General Stares ( un fel de cosh&corry) unde po] so vinzi ~i sO cumperi orice Partea frumoose e co, de exemplu, poji s6 vinzi a ormo $i 10 un General Stare, dar nu vei objine pe eo un pre] loorte bun ... in!elegeti ce vreau 56 spun. Deco vo dou banii oloro din coso, Bethesda

ne-o furnizot $i banci (situate Tn orosele rnori]

care se ocupo de asemeneo chestii ....

I

$i fiindca nu puteoi Ii trimis 10 lupto in fun- I

I

ba medieval. Armele sunt impar)ite in mai mulle I

I I I I

I I I I I I I I I

Phui'!I! lara am scapatketchup-ull I

I

--~-----------------------------------~---

... §i earn asa arata 0 provincie, punctete aratand pe unde te poti plimba

Asla·j Tarnrlel-ul.;

Penlru co de unde iei ~i nu moi pui se termina, 0 dot6 ~i 0 doto trebuie saiti cO$tigi ~i tu a paine, unii oomeni iJi olero slujbe mai mull sou mai pufin curale ... Speciol pentru cei care vor mai mult decor bani, au fast conslruile Guild·urile, core sunl livrote de progromolori In moi multe vorionte

Co so sctlsioco seteo de moce] a orn.rlui slmplu. au fosl irrrodusi a serie de rnonslri mai mult sou mai putini suporo]: mai un animallurs, tigru, scorpion, paianjen, lilioc], moi un pui de dragon, 0$0 co 10 [oro. Pentru cei moi suporo] a fost mlroduso 0 odevcrcto golerie de monsfri: orei, vompiri, stohi $i olte jivine necurole. Pentru sinuciqosi au lost irrrodusi Daedra lords, Ancient Vampires $i leech lords. Per tolol, launa Tamrielului numoro vreo 49 de tipuri de rr onstri, Daco domnii rnonsfri or Ii stat lini$ti!i nsteplcndu-le sa-i lichidezi or fi fost totul simplu. Dar nu.

AI-ul monsnilor nu e preo slrolucil, creolurile liind com preo previzibue, lns6i}1 face cal de cat treaba .... Arcosii sou spellcoster-ii nu se apropie de tine, prelerond s6 te blogosloveosca de 10 distan)a mai cu a sogeat6, moi cu 0 vrojo ... Ceilolf vin 0!610 tine ... Unii monstri au puteri specihce, $i credej-mo ... $i Ie foiosesc din pi in.

Killing is my businnes

dul gol, )i 5-0 dot un arsenal demn de un Ram-

Octombrie 2001 111 .. + .. '--

I

I

..

Review Special

Dom'le, imi pierdui §i eu tibia stanga ...

eolegorii: Long Blade, eolegorie ce include 100· Ie lipurile de sobii eu nume core mai de core moi Iloroose. Short Blode (aiei sunl numai pumnolele], Blunt weapons (ceva buzdugone ~i

aile oserneneo], Axe (penfru eei care iubesc calaii) ~i banolul are. Pono oici pare sirnplu, dar doco mai adougam si diversele lipuri de orrnuri Chain, leather, Plale plus cevo scuturi, vedem co treabo se cornplico ~i 10 capitolul oslo. Co so fie lolul ;;i mai frumas, ormele ?i ormurile sunl reolizole din diverse moteriole (cu diverse cuiori] de 10 banalul [icr panola mirobolontul Doedric. Co~tigul nu e numai estelie. Cu col

mai bun este maleriolul cu alai orma va do mai lore in ormuro adversarului iar orrnuro to va do mai tore in erma neferieilului ee Ie otoco.

Co so te ajule ;;i mai mull, au fosl inlroduse (cu mull inoinleo lui Diablo) obieelele magice, ce conlero portotorului otribute morite sou casteozo niste vroji, neliind nevoie de mono. Deco esti mai corcotos si obiectele mogiee gosile de line:! ; 1050 reee, olunci pot! incerca so Ii Ie construie?li singur, "juSI tho way you wonf' em"

Un capilol moi aparle or Ii artefactele.

Artefactele asteo sunl ni?te super-arme, care l-or face pe orice erou mitologie so se lase de meserie ~i so se apuce de jucal D09ger[011 Co orice lucru bun, nu se gosesc pe toote drumurile, ele fiind olerite co premiu penlru rezolvorea anumitor quesl-uri date de Dcedro Princes (zeii despre core vo vorbeom mai devreme) co rezultal 01 inVDCarii lor.

Zmeul Zmeilor ...

Vila somptuoasa piscina nu a mai incaput in poza,

.. e$ti lu, iucotorul. E$li pus sa-ti alegi rosa, existond 6 in laC cu nume core mai de core mai noslrusnice %i mai plocute ochiului, nelipsind ellii, E$li caraclerizot de alribulele closice, oporond cotevo in plus. Pentru cei core au trait in pestero pona ocum, sou pentru dependentii de Solitaire reamintesc Sirength, sou putereo purnnului Intell~ gence si Wisdom, sou pulereo mintii ~i multe olte nozdrovonii de te crucesf cinndule, 0 chestie inteligento din parteo producotortlor: spre deosebire de aile RPG-uri, unde unele alribule au fosl inlroduse door pentru co moi existo lac pe eeron, aici ele influenjeazainlr-o mai mica sou moi more rnosuro gameploy-ul. Pentru cei dintre voi care ridico!i neincrezclori a sprcnceono, ofer spre exernpliliccre drocescul .luck". In Daggerfail, vechiul proverb "Mai bine un dram de minte decal un car de noroc" $~ com pierduf din in!eles ... mai bins omondouo, norocul liind un factor deslul de imporlanl. Avond noroc cu ecru' reusesf moi user so invoci un zeu, so livrezi in 10rlacuJo dusrnonului a lovilura cauzaloare de moarle (crilical strike), sou so gose$li mai multi bani pe corpul unui adversar proospot ucis. Co ombute noi or moi Ii de aminlil "Personality" [un lei de Charisma din closicele AD&D, cu rnentiuneo co nu e Iota I nefolosnor] ~i Speed [ovond legaturo otot cu chestia oia rusmooso si in ocelcsi limp scnotoosc. dar ~i cu vilezo cu core-i clroiesf pe sorocii mor stri].

Mai schimb niste valutii, mai cumpiir 0 reteta ...

Ma ndscui intre Corpoji .. _

Alelei, feciorii mei, pono oici v-o fosL De ce spun oslo? Penlru co v-ern odus exael unde vroiom eu: 10 "Character Generation". Pe longo atribulele de core vorbeam rnoi sus, existo $i cotevo chile de skill-uri pe core Bethesda ni le-a oleril spre imbueurarea oehiului $i 0 degelului cu core rnonevrorn bufonul stong 01 mouse-uloi Dotorito lor (~i nu numai lor), ovem de-a face

cu cel moi complex ~i minunat sislern de crea!ie a viteazului pe core-l lrtruchiporn in joe, pe core I-am vazul pono ocum. N-om mai intolnit in 10010 coriero mea de RPG-isl un sistern mai complex $i cu 0 liberlote de exprimore mai more decot in D09gerfoii (poole door in paper RPG-urile AD&D - pentru cunoscotori]. Existo trei moduli de generore a caroelerului, unul

moi interescnt co oltul Modul dosic - closele predefinite, este recomondal celor moi slobi

de Inger sou nou-venililor. Penlru cei care vor moi mult decor rnocei $i violen!e exist6 un sislem bazal pe un chestionar, care ajulala creoreo unui caracter cot moi cpropiot de [ucotor, ior penlru maniaci, sou penlru cei core au incercal rnocor a data so serie Shogun-ul pe un bob de orez, avem modul Cuslom care Ie Indrurno spre erearea bOlau~ului de vis.

Cum primele moduri nu prea prezint6 cine slie ce noulole, voi insisto osupro modului Custom. E~ti pus folo in folo cu 0 listo, pe c61 de more pe alai de galbeno, cu skill-uri (dupa

Uh ... baieti, .. succes!

- 'I~OCtombrie200;~-------------------------

www.level.ro

Sunt un criminal, recunosc, Am probleme acasa,

ce in preolobil li-oi ales rosa) dintre core Moria To, gomerul. Irebuie sO'li olegi douosprezece core crezi lu c6 Ie reprezintO. Asteo dou6sprezece, dup6 ce co sun! cole sunl, moi sunt ~i importne in Primary, Major :;i Minor, cole Irei 10 primele douo, iar restulla Minor. Aceste 12 skill-uri sunl cele moi rnori, reslul fiind si ele prezente, dar ovond niste valori de 10010 rusineo. Avontojul esle c6 ai a foorle more libertcte s6-li creezi closo pe care a vrei.

Deco ceo moi more dorinto a to era 56 Ie foci Ninja, olegi co primory skills un Hcnd-tohond si ce crezi lu co l-or rnoi trebui unui Ninja co 10 corte, ?i cu a privire Iunoosc in ochi purcezi 10 drum.

Toate skill-urile sunl influentote in mod direcl de otribure, oso co mare grijO ... doco nu oi puteri mag ice prea mori (aka Inl prea more) nU'li fa personajul spellcaster, sau ... cred co ali prins ideeo. Mare olenjie 10 olegerea skillurilor pentru co a pozit.onore gre?ilo a lor poote duce 10 a avansare lervo,

No, co am slricat surpriza!1 Avansareo nu se moi face pe bozo bonalelar puncte de experienlo, ci pe 0 folosire col mai indelunqcto a skill-order pe care !i le-o. ales de 10 inceput. Cu cal Iolosesf mai mult un skill, cu alai else

va mori, docond inevirobll ?i ireversibilla avonsore. Sirnplu, nu? Cu olte cuvinte, fiecare avonseozo focond mai bins ceea ce slie: un hot so dea cu [ulo, un warrior 56 dea cu sobio, un mag 56 dea cu magia etc. Cum nu se putea so

Review Special 18413-

nu dau de male matico pon6 ?i oici, avansareo se face pe bozo unei formule in care sunt irnphcoto 0 groazo de chestii.

Co 56 va lcmuresc, s6 v6 poveslesc cum cresle skill-ul Long Blade. De cole ori dai cu sabio (in gal sou 7n corne vie) a mica voriobilo creste {co in poveslea cu Fat Frumosl, pano ajunge 10 un nivel prestcbllit. Cond ajunge more voriobilo, skill-ul se rnoreste cu un puncl, ior vcnobtlo redevine mic6. $i tal ow Deci, dupe cum vedeh, un sislem core leorelic nu ovonrojeczo pe nimeni, un fel de comunisrn care funclioneazO ...

You put a spell on me

Cum voice foro olcool ?i RPG faro magie nu s-a mai vozut de cond lumea, in Doggerfol/ avem un sistem impresiononl de magie, vrojile hind prezenle in num6r foarle mare {cam 80)

~i or satisface ?i pe eel moi lnlocor odrnirotor 01 Mamei Omida (unica ?i adevorala)TM Dac6 tolusi Ie c.ezi un Merlin modern mull mai de~lepl decal creotorii jacului, pOJi 56 incerci so-ti creezi singur vr6jile. Asta in cazul in care esf membru adiv ?i colizezi 10 vreo obscure a osociotie a vr6jilorilor din Tomriel (aka Mage GUild). Doco nu, oi face bme so te inscrii. Revenind 10 vrGjile predefinile, care dupe ce c6 sun I nesirnnt de multe ~i cu niste nume care mai de care mol impresiononte, nici nu ti se dau pe moca, urm6nd 56 ti Ie cumperi de 10 oceleos'

A§ bate la u§a, dar mi-e frica ... ghilde ole magi lor, sunl imporlite in 5 calegorii pe core, din motive care tin de spofiu, nu Ie

mai enumOr.

Va ojunge so $Iiti co sunt 5. ;;i mai Irumos esre co coco ai bani ;;i mana co so Ie costezi, poti 50-)1 cumperi c61e vrei, pasesia lor neliind condijionoto de nive] Frumos, nu 2

Pe 16ngo vroji, magia se mai livreozo $i sub form6 de beufurico (aka poliuni], Inlorind expresic "Magia Irece prin stcmoc". Potiunile osteo Ie po] gosi gota preporote, sou dac6 uno dinlre posiunile tale a fosl gomul, pof sa !i Ie prepori. cvcnd nevaie de uno bucoto reJelo (co so ~tii ce pui In ele], cevo ingrediente ?i acces 10 bucoIorio unui Mage Guild. Plus cevo b6nuti.

Role-Play

Se pare co binecunoscutul concepl de role-play si-o cam pierdut din semnificatii de-a lungul cnilor

Role-play lnseornnc In primul rand "cum or Ii doco eu a? fi" $i presupune 0 foarte mare Iibertale de rniscore $i de decize in marea rnojaritate a [ocurilor de gen aparute in ultimii ani, oceostc liberlole iti e partial ropito, neputccd face rnuhe chestii "just for fun". E9ti ingrodil de cotre plol-ul jocului, $i nu prea moi poJi face nimic altceva. Tocmoi neajunsurile acestea rnau impins spre MUD-uri ?i spre Doggerfoll $i doco 0$ Ii gosil vreun ornotor, spre paper RPGuri. in Daggerfoll aceast6 ingrCidlre opraape

I I I I

A§a, ai tai sunt bine? I

I

--------------------------------T---

Ulciorul nu merge de multe ori la apa,

Octombrie 2001 .t

I

I

..

R.eview Special

in mijlocul pustletatll,

co disporc, lu cu FOARTE mici exceptii fiind liber so foci oproape ce wei. Au fast introduse elemenle core rnorssc ocest sentiment. De exemplu, doco oi destui bani, pof so·)i cumperi o coso, ~i credeti-rno eo chestie foorte plocuto co, dopo 0 lupto crcnceno so te duci ocoso, s6-)i atami ormura in cui ~i so tragi un pui de sornn $i os puteo continua esc pono dimineoto, multe chestii fiind introduse "just for Role-Ploy purposes".

Deco n-oi chef so rezolvi quest-ul principal, po]! s6 nu il rezolvi si sa-Ii vezi lini;;tit de scopul tau (so strangi un ban, 50-ti cum peri a coso, 56 devii morele rneserios intr-un guild ales de line, ;;i multe allele). Bram Stoker e scriitorultou preferat?

Doco do, aici oi posioiltoteo 50 devii vampir sou vorcoloc leu avontojele ~i dezovonroiele olerenle], lucru pentru care sunt necesore una bucata mu~coturo + 0 dozo more de noroc [sou ghinion, depinde cum vezi lucrurile). liberia lea asta de a olege ce vre: 56 foci m-o transformal intr-un mare fonalic o! aceslui jae. $i ca so va mai dest6inuiesc ceva, 11 joc de un on de zile ;;i nu I-am terminal.

So much iCY, but where's the pain?

Dar cum yorba ,,;;i frumoas6 ;;i loploaso ;;i devrerne-ocoso" esle volobilo, Doggerfaltul este un joc care rnusteste de bug-uri, lucru

Ioorte exasperont, credeji-rnc. Au oporut nenumorale patch-uri, core au mai rezalvat din probleme, dar ...

Nu os recamanda nimanui so·1 jooce foro a fi ophcot uilimul patch, existond un risc leone mare de a conlracla 0 nevrozc ...

Bug-uri grafice existo din greu, de rnulte ori fiind in imposibilitalea de a elimina un monstru din simplu rnofiv co, precum Ana a me;;terului Manale, se oscundeau prin ziduri,

[ocul are tendinjo exlrem de deranjonto de a se bloca chiar ccnd !i-e lumea mai droqo, lucru core l-or impinge 10 sinucidere pe vreunul cu psihicul mai lobll

Pe deasupro, unele quest-uri se pore co nu au linolrote, fiind in irr posiblitoreo de-o 0 Ie rezolvo (Iucru in more porte reparot de ultimul patch), ior prezento faorle multor item-uri in inventor rnorind sonsele co jocul so crape. A;;a co solvcn mult }i solvo]i des

o cheslie ciucoto (co dovado co nu numoi 10 rornoni se Tntomplo ciudotenii] esle co manualul jocului a ooorut cond [ocul era inca in fazo de bela test ... 0$0 co unele cheslii scrise in manual nu se regosesc in 10C Spooky!!

In afaro bug-urilor de progromare, mai gosim ni~le chestii com bizore.

Nu de purine ori mi s-o Intamplot so buzunoresc 0 [ontorno so gosesc Holly Daggers pe corpul unor vompiri, so gose5c un Fire Atronoch pe fundul opei, cornile in zone cu cIimol rece scmd,

Asta 0 fi vreun premiu?

in periplu prin Piatra Craiului.

La sfar~it de drum. ...

Grofico esle 0$0 $i 0;;0, purond usor seerbi pe un linerel pentru care Unreal a fosl primul joe jucol, sou rnultumi pe unul core a jucol Ultimo I lo greu. Deci, mi-e loorte greu so vorbesc despre grofico foro 56 super pe nimeni. Clasicul (pe alunci) 320x200, un pseudo 3D [rr onsirii + oomenii fiind sprue-on ororoose de deporle, moi pufin orotoose de aproope) sunt cotevo din corocterisricile grofice ale jocului. Cum orientorea Tnlr-un peisaj 3D este cam hootico [oluzie 10 Descent), maporeo lui are rezultote com dubioose, rezulrcnd 0 haria, pe core Tli esle putin cam greu sa Ie orienlezi, rnoi ales co unele dungeon-uri sun! pur $i simplu irnense,

Sunelul este muljumitor $i el, exist6nd rnomenle in care urletul unui monstru printr-un dungeon te poole colouzi spre el, ;;i momente in core nu face decOt so Ie bage In sperie]i, lor muzica, un midi core nu lrnpresioneczo prin nirnic, inso nici nu repugno ...

intr-un covent, Daggerfall esle un joc care ilustreazo perfect concep)io moi veche 0 producotcrilor de jocuri core, spre deosebire de multi de acum, nu lucrou 10 grafico in detrimentul feeling-ului, preferond, spre lncontoreo mea $i a ohora mai vechi in minunolo lume a ioocelor pe computer, so procedeze invers, losond irnoqinotio lucolorului so loco restul.

Deci, co 0 concluzie finolo:JUCATI-l, FRATllOR, cA MERITA!!

Ciolon

Nu intelegeti? Ni.ci eu!

~~-----------------------------~---

- ,!:~ Octombrie 2001 www.level.ro

I

Walkthrough

Cosrnorul Alinei

I otc-ne din nou in intuneric. Becul se stinge, dar lumina monilorului inca moi veqheozo osupra meo. Ce binel lnseomnc co 0 so

reusesc so lermin ~i povesteo Alinei. So vedem cuM va pot ojuto so 0 sccotef pe soroco 10- luco de pe terioilo insula a umbrelor.

Inceputurile cosmcrului

Aline reuseste so olerizeze pe ocoperisul vilei lnorrnoto "pono in din!i" cu ... lonlerno ei de nodejde. Edward te va contocto si i!i va sugero subtil so Ie ascunzi pono cond VO Irece lotul si bou-bou-ul vo Ii invins [ncrrrol co nu il osculli}

Intra pe lereostra luminota si vei do de boirono Mrs. Morton. Eo iti va do 0 cheie ~i te va ruga apoi sa orunci 0 privire in cohul camerei. Surprizo, surprizol Un lei de sorpe vo oporeo din cover ~i i~i vo oro to colhi, Cum ai 10 line nurnoi lonterno nu strica sa incerci so

orbesti monstrul. A~a co boqo-i lumina in ochi pona dispore. 10 de pe meso amuleto ~i rnedikit-ul din ccltul de longo pol

Imediol ce 01 iesit din cornero, lugi spre uso de vizovi si aprinde lumina Ivei lndeporto osllel 0 grooz6 de rnonstrii din caleo tal. Uso de 10 cornero este lnchiso (3rd floor east) oso ca ai lace bine s6 gose~li 0 cheie. Tnloorce-te 10 ,.intersec!io" de moi inoinle, ia-o spre slongo si inlro pe usa din dreapta. Ignoro creolurile, peniru co oricum nu oi cu ce so Ie operi. in comero cu douo usi gose~li a ornoleto. Inlra iarosi pe U$O din dreopto. Mergi pe coridor si inlra pe uso de 10 copct. 1n camero urrnotcore vei do de rnoi multi rnonstri. Tnceorca so ii tii 10 dislanta cu Ion lerna pana cond gosesli chela de pe masa din st6ngo 10.

Acum mergi ina poi pe urmele tole, deschide uso $i cobcoro pe scoro in spiro 10. Pe 10 mijlocul drumului opreste-te 16ngo usa si troge

cu urecheo 10 conversclio ce se poorto inaunIru. Conlinua opoi pcno lo bozo scorf ~i intra pe singuro usa neinchiso din hoI.

Tn muzeu, singe luminile co sa vezi revolverul oscuns in bozo slaluii. Foloscs'e cheio pe core ii-a dote boirono Morton co 56 ojungi 10 pistol. Pregote}te-fe penlru 0 iesire in Iugo pe ceoloho usa in momenlul in core opore monslrul.

o so-l vezi cu coada ochiului pe Obed Morlon ... urrnoreste-l pana 0 so dai de ello copotul coridorului de longo scori. Ups! $i eredeoi co TU I-ai prins ...

Te trezesf pe un pat intr-o camera inluneCOlO. Aprinde lumina $i vorbeste cu Edward. Couto prin cornero pan6 gasesli 0 cheie, niste medi-kit-uri ~i 0 ornuleto. Treci prin uso-oqlindo ~i cobooro scorile [nu cumva so rotezi PU$CO de 10 ccpotul scorilcr]. Continuo pcno doi de 0 usa inchisa ... Trage cu ochiul si il vei vedeo pe Obed vorbind cu Lomb $i impins apoi de "dneva" (Alan Morton, desigur).

Tnloorce-te in dormilor unde te vei lntolni cu Edward. Dupo discutio ce 0 veti purto, Edword te vo ojuto so inlri prin trope in camera de deosupro.

De Certo se vo moleriolizo ill oglindo si va lace 0 inlelegere cu tine cum co el iIi va spune cotevo laine despre Irecutul t6u docc 11 ojull so-~i io lnopoi oglinda lurolo de Edenshow.

le~i din comero ~i mergi pano pe condorul de langa dormitorul bolronei Morton. Monerul reuseste 56 se rupo tocmoi cond lnchizi usa. Coboorc ioro~i scorile. dar de data osto otonci cond vei incerco usa Ie vei .,Ieleporto" printr-o lumina olbosiro.

Intra In studio }i g6se~le oglindo. Urco opoi sccrile pentru a luo lonsatorul de grenode de pe birou. lesi din cornero si mergi spre cop6tul coridorului. Un Irumos cui scene te vo lntampino ...

Mergi spre dreopto ~i lugi co so eviti rnonslrii ce vor so te oloce. Intra pe a douo U$a din slongo 10. Uito-te in jur pona gase}ti 0 omuleta ~i ni~te rnunitie. Inlro opoi in tocleto unde

Sa vma pompierii ca se arunca fatal!!

Octombrie 2001

Mai fa tu un pas. ..

www.level.ro

intuneric, lurnanari ... dad! nu ar fi ata~ia monstrl ar fi chiar romantic.

vei do ior6~i de De Certo Intra prin oglindo de unde opare De Certo ~i fii atent 10 ce vorbesf cu stofio. De Certo Ie vo intrebo doc6 vrei soli doi oglindo Deco spui Do te vo omorl (cata reo cunostntcl] doco spui Nu vei sparge oglindo ~i 11 vei omori tv pe el.

Vei primi 0 stotuie si un opel de 10 Camby.

Tn timp ce treci din nou prin dormitor vei do peste Edenshow ... este momentul pentru a olio ccoversone cu Edword

Intra pe usc din dreopto ~i vei do In hoi;

coboor6 sc6rile ~i intra pe uso dubio. Intre limp vita-Ie 10 oglindo din hoi pentru a vedeo c6 unul din elementele decorative hpseste (fii otent

10 rnonslrii core Ie vor otoco!).

Acum mergi 10 dreopto spre copotol cori-

dorului, intra pe usc din dreoplo 10 $1 vei do exact in biroullui Obed Morton. lnceorca 56

ojungi pona 10 oglindo more din cornero Idaco te uiti 10 eo vei vedeo co e cropoto). Trage in

oglinda de cotevo ori pono se sparge. 10 jurnalui din spotele oglinzli. Odola ce oi ie$it din bir-

ou vei fi transportot in dormilorullui Lucy Mor-

ton unde vei primi 0 prism a din sficlo, Intoorce-te ln studioul de unde oi luot lon-

sotorul de grenade ~i oglinda, loloseste prisma

din stclo pe proieclor apoi Ioloseste lonlerno

Wal.kthrough

.. 4WI

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Aha! Te-am prins. .. tu e§ti iila care s-a uitat la mine toata zlual

pe corr bir-otic prciector+prisrno penlru a primi un cub moi ciudot. Examineaza-I $i vei 0110 un cod: 1991. Tine-I minte pentru moi tarziu.

Intoarce-Ie ocvm 10 scoro principala si intra pe usc din ccpofu ei de [os, opai inlra pe usc din dreopto $i vei do in bibliatedi. Aprinde lumina $i citesle cele douo documente din srongo [pe birou] $i din dreapto [pe sfrono] Mergi 10 01 doileo rch din stango to si ocriveozo infrerupotorul de pe eL Vei observo 4 cor] cu un fel de butoone in ele. Inlrodu codul 1991 [pe care l-oi gosH moi devremel $i vei deschide 0

U$O secreta. lntro inountru ?i io toblelele, medikit-urile ~i amulela. Solveozcl Trage de m6nerul

de pe zid ~i pregate~te-te pentru prima to inlolnire cu "shadow demon"

Cond crealura vo incerca so te atace, va deveni vulnerobilo 090 co fere§Ie-le, indoporteo-

zo-te ?i otoco cpoi cu cele moi puternice arme pe core Ie ai 10 dispozuie. Vei ovea nevoie de oproximotiv 30 de corluse de pusco sou 5, 6

grenade. Dupa ce 01 reusil so omori monslrul, uita-Ie 10 .piedestcl" $i vei gosi 0 lum6tote de

medal ion $i un indiciu care Ie Irimile 10 bolrana Morton. inainte de a pleco, urea prin biblioteco

$i intra in olcovul secret (g6se~li niste munijiel;;i in

"turret room"-ul de ofara (g05e;;1i ni$le grenodel

I I

I I I I I

Continuo so fugi pona treci prin U$O de 10 I

copotul potecii ce duce spre cimilir.

Continuo 56 fugi penlrv co monslrul este I

inca pe urrnele tole Inlro pe uso din copot $i I

I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I

Ce chinas dom'le?!E casa mea §i nu 0 dau la nimenea! :

--------------------------------------1---

Nici n-arn tras bi.ne ca l-am §i omorat.

Odoto ce 01 parasit biblioteco Ie vei oflo din nou in dormilorullui lucy Morlan core ili va do ceo 10110 jumatote a medal ion ului. Combine cele douo buca!i, apoi intoorce-te in hoi si lolosesle rredclionul oblinut pe oglinda. Vei deschide uso spre pivni!ele vilei $i iji vo Ii prezental un lilmulet cu monslrul pe core tocmai hoi "omarat".

Pivni]o, cimitirul ?i (suna tenant, nu?}

Odoro ojuns Tn pivnito, io-o spre dreopta

pcdureo

pe unde vezi riste cutii. Urea pe score $i des-

chide Irapa cu uno dinlre cheile din Inventory. Vel alunge in sera. Vorbeste cu Edenshow;;i couto ni$le grenade. lesi din sera $i pregale$te-te

pentru 0 nouo intolrure cu monstrul de moi

lnointe

pregate;;te-te 56 elimini cei 3 coir i core Ie vor olaco. 10-0 spre dreopto $i mergi pe poteco

pano cond doi de 0 un rnorrnonr mai mare.

Intrain criplo lui Jeremy Marlon $i vei g6si nis'e rochete $i ur lonsoror, 0 omoletc $10 plo-

Octombrie 2001 "

I

I

...

Walkthrough

I

I I I I I I I I I I I I I I

I A se observa pozilia adoptata de Aline ...

mana pe sold, barbia sus ... respira, inspira ...

I

I ca de metal lesi din mormonlullui Jeremy ~i

I I I I I I I I I I I I I

I te ~i deschide poorto. Cobooro scorile si inlra

prln micul tunel. Urco-te pe "pervazul" din stanI go ~i sari peste zid, Cobooro pe ceololro porte

I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I Ceapa? Aveml Cartofi7 3 kile! Ro~ii? .. _

I

.. if_ Octombrie 200~-

mergi pono in coporol criptei ~i vei observa un griloj de metal. Combini lonterno cu ploco de melol ~i a folose~ti pe griloj pona vei obnne li-

tero M proiectal6 pe perele. Aceosto vo des chide rnorrno-itul lui Richard Morton (in copotul

din stanga) iar inountru vei gasi un cadavru ~i un document. Intro acum in peslero din stango to $i mergi prin eo pona 10 copot ~i urea pe ocala.

Mergi pe poteco din podore ~i tine tal timpul dreopta. Cond ojungi 10 a rnico poorto din

lemn intra prin eo pentru a ojunge 10 fort

Fugi peste pod ~i opoi mergi spre parlea dreapt6 a porlii. Pentru co poorta este lnchiso vo Irebui sale cojeri Cobooro pe ceolalt6 por-

~i urc6 scorie pono in urrnotooreo camera. lao spre stonqo, ure6 scorile $1 intra in celula de 10 copotol drumului. iI vel inlolni pe Obed Morton.

Dupe a scurtc convorbire io "block melolic card"-ul }i omuleto le9i din celul6 ~i treci prin

posojul din ceolalt6 parte a come rei ~i inlra pe uso din slonga [os, Cobooro pono lo bozo see-

rilor $i opoi lntoorce-te spre slanga. De pe porteo ceoloho ia cle$tele, desenul, trepiedul ~i jur-

nolul ~i ure6 pe scorle din spotele tau. Ocoleste plotformo (fii otent 10 monstrl] }i ia mulojul de longo lode le}i, urcole iaro}i pe zid $i Inlra in pestero de pe cealaha porte. Du-Ie 10 loda incuioto ~i Iolosesre clesre]e pentru a a deschide. 10 de acola cheia $i lingoul de fier. Mergi in copolul de sus 01 lonului 10 U}O pe core ai vozi.l-o mai devreme lcond le cararai). Deschideo cu uno dintre chelle tole ~i intra in loborotor. 10 potul pustii, "orange occelerotor-ulsi Ie 0110 Du-te 10 mosinorio din spotele lou}i pune mulajul inounfru, Folase$te opoi lingoul de fier penlru a fabrico un "perforator barrel". Foloseste trepiedul pentru o-li fobrica un inel de metal. Arunco un achi prin laboratar ~i ia lentilele din dulap Gose}te ocum telescopul, pune-i lentilele ~i uito-te prin el.

Dupa un mic occident vel ccdeo in conductele de sub telescop. Mergi prin ele ;;i urco-te pe porteo ceololto. Intr6 pe u~o, urco scoro ~i ia cardurile melalice(galden, red ~i silver], Deschide uso ~i urco scorile ce due spe loborotor. le~i din laborator, cobooro pono [os, treci peste zid ~i inlra in camera de lange celvlo lui Obed Marton. Cobooro pe drumul din Ioto 10 pono dai de 0 u~o cu 4 sloluri. Cireste jurnolul lui Jeremy Morton ;;i 10 ultima pogina vei gosi nisto culari penlru liecore simbal de pe u~o Pune cardurile metalice in slaturile carecle penlru a deschrdc usc.

Intra pe u~o ~i io-o spre stango (gose;;!i un Plasma Connan ~i a crnulelo]. Mergi in cantinuare pono doi de inelul de metal pe lado. Ure6 score in spirolc §i vel primi un rnesc] de 10 Camby despre cercul de pietre. Lo copot io diogra rna din rnosino ~i apoi vorbeste inca a data cu Edward. Deco incerci so tronsformi numerele dote de Cronby inlr-o d~lo vei avea " 1 0-31- 2001". Introdu numerele in rnosindrie. Planetele se vor realinia ~i iii vor croto co oceasta este seoro in core poorto 5e poole deschide. Vorbesle cu Cronby inca a doto ~i cobooro sea rile Iculege cheia de bronz, sigiliullui Alan Morton, a cheie mica ~i a slatuie).

Mergi pono in spolele camerei ?i Iolose?le cheia de bronz pentru a deschide uso. Uita-te 10 totem-ul de 10 coootul stoncii, vorbesle opoi cu Cronby ior ellti va spune despre "stone disk"-ul pe core 1-0 gosil. inloarce-Ie de unde pornil [ccul, in podurc, si vorbesie cu Edword liti vo do discul) intoorce-te 10 totem si Iolose$te discul penlru a primi a statuie $i un .obkanis energy stone"

Acuma trebuie 50 obtii din taate piesele odunate un pertorotor., lata ce Irebuie so foci: cornhino cele dauo iumatori de inel pentru a obpne un inel melolic, combine trepiedul cu [eovo, "orange acceleratar"-ul cu patul pustii, "photoelectric pulsar"-ul faro [eovo cu "orange oceelerotor"-ul cu teovo, inelul de fier cu "abkonis energy stone", "photoelectric pulsar" cu "orange accelerator" cu Irepiedul cu "perforator barrel" ~i apai perforotorul foro .obkonis energy stone" cu inelul de metal cu "oblanis energy stone" Ar lrebui, dupo ocecsro indelungota operojte. so fii in posesio unui perforator cu "energy stone",

Fugi panola loborator $i urco pe scoro de langa mO$inorie. Aprinde luminile $i urea pe ce-o de-a douo scara din stonga to. Mergi pe plotformo si urc6 pe ce-a de-a treio score de pe cealaha porte. AI 0luns ocum in varful fortului Du-te 10 uso de iDS ;;i Ioloseste cheia (padlock key) pentru a 0 deschide, Coboor6 score $i ocnveozo tmrerucotoru penlru a deschide scsul Cobooro pe scaro din spalele tau pono in camero de dedesubl. FoIose$te intrerup61orul $i vei porni un ceos. Acum trebuie so mergi in 105 pan a in beci (de unde oi luol clesrele] $i so Iolosesf perloratorul pe teighea pentru a face 0 gouroln perete Toote ocesteo inointe co timpul so se scurqo. Dor locmai inoinle co tu so lolosesn lntrerupolorut, mull iubilul shadow monster l}i face inca a dolo coorijio. Trebuie so scapi de el inainte de a cobori pe score

Surprlzol Armele nu au nici un efect asupra lui. Trebuie so 11 foci sO sara prin curentul electric A$leapl6 pono cand curenlul e col pe aci so co-

lubitule, cine e noul tau prietel1? ... lubitule? ... lubitule?!!!!

www.!evel.ro

boare pe pilon ~i lugi opoi de langa monstru. Dupa ce oi scope de demon osteoptc pan a cone timpul se scurge de tol ~i repornesle cronometrul. Acum pori so foci gauro oia in perele }i 56 olungi in ruinele Abkanis.

Anticamera spre Abkanis

Mergi tot incinle si io de pe [os Photoelectric Pulsor-ul. 10-0 spre dreapta, mergi pe poleco :;i cobcoro score spre rau. Mergi pe mol, pe lango vorlurile stoncilor, Ireci podul ~i intra in peslero de pe ceclol-o parle. Ar trebui s6 te

of Ii ocum 10 morgineo unei proposn Cobooo scor.le din stanga ;;i inlra in pestero de 10 capotul lor Cobooro urrnotoorele scori si mergi prin posojul acelo pcno doi de Corn by. Urrneozo- ~i citeste tobletele de piotro. Cond ai terminot de Irodus ie;;i din peslero, treei peste podul eel mare si intra in pesrero de pe ceololto porte. Cam pe 10 [urnototeo drumului vei do de a uso secreta ce coniine 0 grooza de bunotali (medi·kit-uri, ocumulotor, Lightning Gun ;;i ornuleto]. Intra prin deschidereo din opropiere ;;i vei Ii mortor (a) 10 oelivorea porjilor. Dupo ce vorbesli cu Edenshow intra pe poorro

Mergi spre dreopta ;;i cobooro scorlle. treci peste pod si cobooro iara:;i scor.le. Vorbeste cu Cornby;;i culege apoi cristalu!... intra apoi in pestero din fota Mergi spre stango si lncecrco so evili creoturile, urco pe "pervazul" de 10 copot Sari lOS ;;i conlinua so te cojeri pe pervozul de dupa colt Mergi spre stango :;i mergi prin introreo de pe ceololto porte. Vei vedeo fortarea!o Abkonis Cobooro scor.le $i orco apoi scara pentru a intra in lortoreolo.

Ai grijalo monstril Urea scorile pana in curte. Urca opoi pe cele moi largi lrepte din dreopto si intra opoi in altorul din copot, Mergi inoi-ite, ocoleste spre deopto sl intra in peslero din copol

Mergl spre moso rotunda din mijloc 5i vei vedeo 7 butoone. Aposo hecorc buton 10 rand, intrareo se roteste ;;i vei do de un sigiliu

de piotro. Sunt 6 sigilii in fotol ;;i liecore reprezinto un animal. Odoto ce Ie ai pe toote. iesi din altar :;i cobooo scarile spre curte. Mergi spre dreapto in 105, urco scoro din copotul micii conshuclii. Odoto aluns pe ocoperis urco prin luminolor 10 ;,indian skin Ilosk"-ul. Daca te inlorci vel vedea 6 pietre. Trebuie so pui sigiliile in pietre Acestea sunt aranjate in ordineo corecto in inventory-ul tau de 10 stanga 10 dreopto. Cobcorc ocum prin coridorul de vizavi de score

~i vei gosi 0 pioro ;;i 0 omuleto POraSe$le ocum lnccpereo ;;i intoarce-te 10 altar. Urea scorile ~i mergi pe langa pervoz pana doi de o stoluie mare cu un piedestal ciuda!. Fol05e~le piatra recent g05ila pe piedestol 5i va rezulta un "Slone Head" "Zeul ze.lor" iti va vorbi dupo care pori pleca, cobcoro scorile si poro se~te lortcreoto folosind scam din dreapta.

World of Darkness

Cobooro ocum scor.Ie panola pestcro din copct. ln camera cu lava, io-o spre dreop- 10. Mergi prin pesrero din copot pono doi de trecotoore. Mergi pan6 10 ccpot, pono pe eeo- 10 Ita parte ~i tred podul. rii otent 10 monstrll Foloseste sticlo (flask) cu opa din dreapto to. Mergi spre stango 5i sscolodeczc zidul din copot Fii alent 10 cei 3 coini care te olocc Mergi prin condor si urco sea rile din ccpot. Mergi pe lango pervaz 5i urco scori]e. La capatullor il vei vedea pe Alan incercond so scope. Mergi ina poi pe drumul pe care oi venit pana dai de podul pe care era Alan. Cobooro pe franghie 5i mergi in fata pentru a-I incol]! pe Alan. Un abed Morton mulant apme de nicoieri 5i 11 orunco pe Alan in prapastie.

Ccbooro, io stotuio 5i vorbeste opoi pe Carnby Intra prin deschizoluro din spotele tau ;;i cobcoro prin goura. Odoto ajuns in comero, mergi prin pesrero si vorboste cu Johnson Te va ruga soinchei ritualul. Intra prin deschizotu-o in conal. Sari in ope 5i io-o spre dreopta. Urco pe ceololtc parle si Intra prin mica deschizo-

Walkthrough

lara am uitat sa platesc curentul

turo. Vorbeste iorasi cu Johnson Coboar6 ocum de pe pervaz 5i lugi spre intrareo in pe}tero din 10,!6. Te-oi intors acum in pestero ceo more dar de data oslo oi 10 dispozitie un pod pentru a ajunge pe ceololtc parte. Odoto ce ai trecut podulil vei intalni pe Obed, ultimul boss.

Foloseste Photoel ectric Pulsar-u I si osteo pta I pe Obed 56 se apropie de tine. Troge opoi in el ... Continua so tragi pona ccnc va distruge padul 5i vo ccdeo, olaturi de olri rnonstri, in obis.

Mergi opoi spre discul de piotro din stango 10 si intra in pestero din Ioto so. T e vei g6si intr-o cornero plina de mumii indiene. Mergi 10 oltarul din spate $i Ioloseste stone head-ul pe picdcstol. Carnby apare cu eel de-ol tretleo cop si 0 usa se va deschice in spotele tau. Edenshaw iii vo spune sa pleci. .. A5a co il osculti 5i ie$i in fuga din pesrero olaturi de Camby [oh, ce romanticl)

Atat! Asta a fost Alone in the Dork tv- The New Nightmare.

Speriotu'

lara ttl, rna?' Lasa-rna .. _ nu sunt "rna petite __ ."!

j I I j

I I I I

tumlnlta de la capatul tunelului? Neah ... Alina de la capatul coridorului. :

--------------~---

Octombrie 2001 ~"fIlj*;:'- __

I

I

...

Game Universe

Va spun eu ... esle lore ciudot so incepi sa tavale~ti cuvinte prin vreo potru pagini in incercoreo de a trato istoria to proprie de gomer co pe un subiect ce (co sa vezi] mtereseozo publicul cilitor. Auzi ... a mica biografie a gomerului din tine, tipul ala de sta nop] intregi in Ioto colculo.torului tncercond so treece de nu ~Iiu ce nivel, cu ca~tile pe urechi §i ochii ro~ii de nesomn ... Eu, domnul redactor Mitzo, trebuie osodor sa Ie prezint pe tine, gomerul cu ocelosl nume ochllor poftlciosi de detolii piconte oi cititorilor LEVEL Hoi... nu Iii fie friCiJ, nu doare (imoginea se pierde treptat, dar moi oi timp so-l vezi pe domnul redactor cu un raniet malefic intins pe tecto Iojo ... nu daare, zici?)_

liCe vrei sa te foci cdnd vei fi mare, puiule?"

C and erom rnic voiom so mo foe doctor de inimo pe vas de curse lunga. Noroeul meu 0 fost eo m-om noscut in creierii muntilor, departe de arice meso more de opo, oltlel m-of Ii vazut osrozi 10 ~tjri, esuot undeva intr-un port uirot de lume, corond moteriole de consfrucjii }i cu un more tolent lo poker. Eventual un Irobue in coltul gurii, lalual pe urncrul slang L.Morinelo, te iubeecl" ... ~i 0 inirno sogelolo ortislic] ~i pi in de povesti despre nimfele opelor (~i ale porturllor], ghetarii din Graenlando }i submarine rusesti Deh .. n-o fost so fie. Tn schimb, am ojuns so mo dau cu sonia de pe deolul de langa coso (frumos orcs, Brasovul, .. n-am ce spune) ~i sa odmir Biserica

Commander Keen ... un joe ce ':Ii se pare !,ii acum "dragur'

Titlu:

Gen:

Producotor:

Data cporitiei:

Pracesar:

Memorie:

Cerinte minime:

NOTA:

Look: ._.aver there!

Sunet: boxe cu surround, dar mai tot lim. I dote lncet

Neagra}i uzinele dimprejur cot a fast ziulico de lunga.

Pe vremea oeeeo, calculotorul era un termen pe core nu aveom cum so il inieleg. Auzisem de ni~le "chestii"' nvmite HC, dar complexitoteo definiiiei unui OSlfel de obieci mi-a laiol orice paM de a oprofvndo mai mult subieclul.

Momenlul in core am vozut primul PC a coincis cu momenlul in core am pus primo ooro mana pe a tostoturo }i am iucol un [oc, Era vorbo despre Commander Keen 4 }i rna mir }i oslozi cum, 10 aeeo v6rsla frogeda, am reusit so Iree de prime Ie niveluri ole oceslvi joc (oslo co 0 dovoda a foplului c6 un coptl se odopteczo mull moi usor unei silvatii cu tolul noi], Am

DOOM a insemnat un nQU inceput pentru multi dintre noi

Gomeploy: linisteo dinointeo unei furtuni ce se lose csteptoto

Feeling: intens, eond nu domino plictisealo Impresie: (a se completo de cititor)

ramos impresionol de oeel joe. Nu }!iam pe vremea aeeea ce e ala game play, jump&run sou iD Software, dar sfiorn sigur co IMI pLACEA A~o co am lest tare dezomogil cone nu am mol ovul occes 10 minunatio oio cu televizor si buloane. Dar mi-a Ireeu! ... chior repede. Mi-am gasi! alte pcsicru si, incelul cu lncetul, omintirea ocelui joe 5-0 estompol aproape in lololilole. Perioado oslo de "ignoronla" in ceeo ce priveste ll-u], oscensiuneo Intel-ului ~i monopolul Microsoft a durot destul de mult, cam pono pe 10 sf6r}itul scolii generale. Desigur, mai v6- zusem un HC aiel sau un Speclrum acolo dar nu, se poreo co lurneo a pierdutinco un gamer (introduceli aici bocele, rnorsuri funebre, muliimi indurerotel

Dar opoi..

ceva s-a schimbat

Am avul tnspirotio iinflventol de colivo amici) de a do 10 liceul de Informatica }i prezeo]o de spirit de a lov6ta intr-at61 tncct so inlfU 10 acest liceu. OK, acuma introsem Tn lumea colculotoorelor, lrni trosneom dejo degetele

Magic Carpet 2, prima oara cand am auzit de Peter Molineaux

de-obio osreptond so mo scold in cornbinotii interminobile de 0 9i 1. 5i cum "profesio" 0 cereo, am fost blagoslovit $1 eu cu un colculotor, un 3x86 10 minunotie pe vremeo oceeo) cu 2 MB de RAM ~i 0 ploco video de 256 KB Ah ... de obio osteptorn 56 incerc Turbo Pascolul $i so imi foe eu propriile mele program e ... ;;i 56 foc bani multi, $i 56 foe;;i moi mulJi boni. .. dup6 core urmom so cuceresc lumeo, so Imi curnpor 0 coso lo lora $i so troiese lini;;tit pona lo-odonci bolroneF 5i viilorul poreo olot de roz [cerul se umple de nori, fulgerele incep so trosneose6 din ce in ee mol tare lor furluno se opropie) ..

.Pssst ... Auzi, foe ocumo rost de un joe

mi$lo, eel mal fain!"

"Aha ... adico?"

J a cheslie ... li zice DOOM." ,,51 cu ce e?"

"Poi, te plimbi prin nisfe coridoare $i tragi in mon;;tri ;;i. .. "

"Huh? Cum odic6?"

.Loso co 0 saiti oral shhhh, vezi co se uita profo urot 10 noi."

Ahem! DOOM\l Ce a fi jocul osto .. eoridoore ;;i mon;;lri? Nu prea om lnjeles eu, dar subieclul cu pricino mi-a trezit interesul, 0$0 c6 am continual 56 il bat 10 cop pe amicul meu core se bcleo cu pumnulln piept co "azi, moine"

I

Game Universe ~

I I I I

face rest de joe. fntr-un final. jocul a ajuns pe caleulatorul amicului $i am fast invitot de oeesta 50 vod minunotia.

Ranjetul afi$ot pe foto prietenului nu prevesteo nimie bun, dar eurojos cum nu rno sfiorn din fire, am luat lac 0161uri de el in fajo ealeulolorului

Fallout1 §i Fallout2 ... RPG-uri de mare clasa

C:\Games\Doom

Sincer so fiu, nimica nu m-o pregotil pentru eeea ee oveom 56 vod, Aruncosem 0 privire osupro Wolfensfein-ului, dar timpul nu rni-o permis so aprofundez incursiuneo in ocel joe. La vederea Doom-ului am rornos ... cum 56 va spun, gum coscoto, sirnjurile introte in olerto rnoximo, de obia am reusil 56 articulez cotevo

Dune2, bunicul a tot ee se vrea RTS in ziua de azi

Crusader §i efeetele sale speciale

cuvinle Eh, probobd $tiji voi moi bine cum e sentimentul, de vreme ce multi dintre voi o] lncercot ocesosi emo!ii 10 vedereo Doom-ului. Pur ~i simplu nu imi veneo 50 ered co nu se gondise nimeni pon6 alunei s6 Ioco un ASTFEL de joe, eu a ASTFEL de perspective (v-om spus, Wolfenslein a fost 0 experien)6 fugoro) Moi mult decal olot, nu lmi puteom imagina cum de nu mi-om dot seorno co se pot face }i ASTFEL de [ocuri.

Ei bine, am pus mona pe tostaturo $1, desigur 110 ce oltcevo va a}teptati?J, mi-orn dol seoma co n u rno pricep deloe 10 jocu I oslo Perspectiva I' sl person 1mi doduse peste cap loate parerile pre-

Z ... un joe cu personalitate

concepule despre jocuri. Dumnezeulel jcculostc era DEMENTIAl' Absolut superb ... nu ma moi puleam sotoro de el. Nu mai vroiom solos co leulolorul in poce., vroiom so mo mut lo omicul meu

X-COM': Terror from the Deep, sau cum arata un joe complex :

-----------------------------------1---

Octombrie 2001 Iii f •••

Game Universe

Cine nu ~tie oare de Diablo, un clasic printre clasici

~i so li conhsc penlru totdeouro magica rnosino rie. Dupa lupte seculore ce au dural cam 5 minute am fost convins 56 plec ocoso, cu promisiunea co jocul vo ajunge ~i pe colculalorul meu.

Moi tarziu oveom so descopcr c6 nu oveam destul RAM ... orgh!!! Ce Irogediel A moi durat cevo limp pano am locul rest de inca 2 MB ~i am reusir so imi instolez Doom-ul.

$i uile oso, Mihoi de 10 etojul 4, un individ ce nu isseo ln evidentc prin nimic a reu~it so se of un de, f6ro nici 0 sperooto de iesire, In universui jocurilor.

$i ioto·ma In lojo colculolorului, uildnd cu tolul de scoolo ;;i de alte hobby-uri, butoncnd In disperore 10 un laC ce mi se poreo otat de Ioscinont incol nu imi moi venea so il opresc.

De oici totul a devenit mai simplu. Fund 10 un liceu In core moi tooto lumeo se ocupo cu oceleosi lucruri, nu rni-o lost greu so foc rost de din ce in ce mai multe jocuri.

Urrnotorul joc important trebuie 56 Ii fast Dune II, primo strategie de care am dot. Excelenl, superb ... incepeom 56 descopor co 1mi place din ce in ce moi mult noul meu hobby. Dune II a fast un [oc 10 core am stat foarle mull. Fiind un mare fan 01 corlilor lui Frank Herbert, ocecsto strategie moo alras lntr-un mod irezistibil. Iml Irimiteom Irupele In desert, 56 se plirnbe deasupro unei ,pungi' de melanj numoi pentru a vedeo cum Ii lnghile pe toti un vierme de nisip. Superb I

Au moi fast cotevo [ocuri, dar nu mi-o r6-

mas nici unul odonc infipt in memorie. incepusem deja so inleleg cum sl6 treobo cu colculotoorele ~i [ocur'le ... devenisem un pui de gamer, ee moi.

fntr-o seorolimi oduc perfeci ominte chior si ocurn] un all omic de-ol meu m-o fericit oduccndu-ml "in dar" un nou joc. Magic Carpel 2 ...

Am losot balta lelevizorul ~i am purees orncndoi In a testa noul joc. Frumos, zburom pe un covor magic ... Imediot dup6 ce am inceput so

joc am dot un ocol insulei unde se deslosuro jocul ~i am dot peste a turma de copre [hei, nu rade!i! cei core isi mai amintesc de joe ~tiu despre ce vorbesc], Behoiturile lor mi s-ou po rut cel mal demenJiallucru de pona otunci ... Am zburat apoi deosupro opei }i am observot un individ duccnd pe spate un ulcior plin cu opo Ioccnd drumul de 10 un rou 10 coso

Atmosfera terifiantii din System Shock rn-a impresionat lntotdeauna

lui. Etete! Individul oslo nu trebuio 56 Ioco oso cevo ... vreau so spun co nu era necesoro a osemeneo ofenjie 10 detol.u pentru a mo bucura de joe. Lucrul aeesta m-a surprins Intr-otot de mult lncct pol spune cu mana pe inim6 co ocesto a fost momenlul in care am rechzot co jocurile sunl mult mol mull decot par. Vozusem penlru primo ooro cum se intinde in fala mea un univers arlificial dar totusi plin de viola.

Command&Conquer?

Auzisem de acest joc de

foorle mult timp ... am incercat so fac rost de el, dar de llecore dala ccnd incercom so 11 instolez, uno sou mol multe arhive erau slricale. A Irebuit sa ma chinui foarte mult pana so fac rost de Command & Conquer, Intr-ctot de mult incal am apueot so joe Z-ul inaintea lui.

l? Siralegia suprema penlru mine ... Dupo el, C&C mi s-o porut un joc medioeru, neinleresont. .. De aceeo, pano §i In ziuo de ozi. 10- curile gen Command&Conquer IRed Alert ~i loale celelolle clone)

Transport Tycoon Deluxe, unul dintre putlnele managere care rnl-au placut

---J-------

••• E1If~. Octombrie 2001

I

nu rna impresioneaza cu nimic. Asia co so vcdc] cum a mica schimbore poate ave a influente atat de imporlante asupra unui gamer

Am trecut apoi prin perioada in care F I GrandPrix mi se poreo cel mai reusil simulator faeul vreodatolFi GrandPrixo fast unul dinlre jocurile ee au stat cel mai mult limp pe hard-ul rneu], am ojuns apoi so aflu ~i de existenjo solilor de jocuri ~i a eonsolelor. Nu pot spune co a insemnat prea mult penlru mine lin sensul co nu m-o influen!alln nici un fel $i nici nu m-o Ironsformat dinlr-un [ocoror pe PC intr-unul ovid de console). dar grafieo pe care am vozuto pe un banal televizor mi s-o porut pe atunei mult superiooro ortcorul joe incercat pe eoleulatorul meu de ocoso.

Hmm ... ce a urmot? Coile pe core f6- ceam rost de jocuri erau tare incurcate. Nojiuneo de pirotlmi era necunoscuto pe atunci, copyrighl-ul era door un cuvont ce ostepto cumin!e so fie descoperit ior cutiile pline cu dischete circulau liber dinlr-o mana inlr-alta.

Viato mea a luat o intorscfurc rcdicolo in momentul in care am descoperil Game Over-ul. Ah, cei mai bine investi] 5.000 de lei din viola mea (era a sumo, 10 vremea oceec]. Tin minte co de-c lungul drumului din cenlrul orosului, de 10 lorabo de unde comporosem [dm ceo mai puro plicliseclo] revisla $i panola mine ocoso, conceptio mea despre jocuri s-a moditicot radical. Practic, in cele 10-15 minute in core am mers co un zombie pe strode cu nosul in pogi-

The Longest Journey sau ce poate face storyline-ul dintr-un joe

nile revistei am devenit d.ntr-un simplu pusf care se juco din cond in cor-d ~i considera joeurile un hobby secundar, un 10 fel de simplu pusti, dar de data oceosto unul core tocmai intelesese co ASTA ii place lui cu adev6ral, un gamer in odevorotol sens 01 cuvontului

Am ajuns ocoso ... am 10501 revista jos si am slat 56 rno gandesc 10 ceea ce descoperisem. Pano atunei, "universul" 6510 oljocurilor se restrcnqeo 10 cctivo prieler.i $1 10 a mono de dischete, pe cond oeum lmi dadeam seorno de IMENSITATEA induslriei [eh, prima ooro ccnd mi-am dot seomo co EXISTA 0 ostfel de induslrie].

Aso co am conlinuol 56 slrang jocuri, cat mai rnulte jocuri.

www.level.ro

Am descoperil Crusoder~ul INa Regret~i No Remorsel ~i am vozul ce pol face niste 00- meni cu odevcrot lolento]r, Am dot peste Taxi I Quarontinel [un joe vechi. nu ~tiu coti dintre voi II lin minte) ~i am deseoperit cat de importanto e atmosfera pentru un joe ... Apoi am dot de X-COM: Terror (rom the Deep.

Mai vozusern ~i inainte primul X.COM:

Enemy Unknown, dar eram prea ocupot cu 01- tele penlru o-i ocordo vreo irnportoojo, Cu chiu cu voi am reusil so Imi instalez jocul [doco moi tine~ minle avea foorle, FOARTE multe li~iere ~i colculolorul meu se chirtuio sorocul sale copieze pe toote pe un hcrddlsk nemcopotor] si am fast pierdul pentru societale.

Ghinionul "societolii" a constat in fopiul c6 voconjo de voro tacmoi incepuse, ior Mihoi aveo timp bereche! 10 dispozijie, X-COM: Terror from Ihe Deep este, for6 drept de togado, jocul care rn-o acoporal ceo mai lunga perioada de limp. Au fast com 2-3 luni lnlregi in core om jucot ZI DE ZI [ocul, Afundat conlortobil in lotoliu, mo desprindeam de 10 minunotio de joe numai pentru cetevo ore pe zi. De cbic csteptorn 50 vod ce voi descoperi moi deporte, ce minunotie de orrno imi voi mo. putea fabrico ~i ce extrolerestri verzi $i urali moi aveom de eliminal. Un [oc eu odevorot impresionont.

Ce a moi urmo!... sto] so m6 gondesc. .. nu m6 grabill. Ah, do! System Shock-ul atol de

mult loudot intr-un Review Special din LEVEl. Unul dinlre [ocurile cu ceo mai demen!iala 01- rnoslero din cote am incereol eu pono acum. Inlrebo!i-a pe sara mea ~i v6 va 5pune co am innebunit a coso intreaga eu muzico psihedeliea din [oc, .. oh, amintirilel

Am Irecut opai pe Settlers, un [oc de strotegie eu odevorot dragu) ~i am fast impresianot de Transport Tycoon, un joe pe care l-os juco $i ocum doco 0$ oveo ocozio.. $i timp.

Avatare, unde e?ti?!

RPG-urile mi se poreou dragu)e, dar nirnic mai mult ... nu incercosem niei unul care so rna Ii ocoparollnlr-un osemeneo hal co ... Oore cu core dintre ele 56 Ineep? Am 5a ma rezum 10 door 2 RPG-uri, cele moi importonle penlru mine, de olriel.

in primul rand Diooto ~tiu, ~tiu, un actianRPG dar un joe 01 noibf de bun. 0 atmosfera gatica ~i ni~le niveluri core bagau speriejii intrun jucotor moi slob de inimo. Mai tin minte ~i ocum intraducereo cu corbul acelo care ... $Iiji vol, De asemeneo, muzieo din Diablo rni se pare, chior $i acum, una dintre cele moi bune partituri muzicale reolizote vreadota penlru un joe.

Trecem repede in revista Ultimo VI $i il notorn In corne)ello secjiuneo .jucot ... plocur" ~i treeem 10 megclobilul, incamporobilul ~i absolut

demen)iolul Fallout ... I 9i 2.

Recunosc, primul Failoul rn-o dezomogil 10101 Dupo ce am vozut co trebuie sa mo bat cu nisle sobolcni puturosi in pesteri prost iluminote l-om ~Iers col de repede am putul. ProvidenJiola plicnssolo moo solvot insa de 10 a sari cu vedereo cel rnoi bun RPG reolizot vreadata. Avcnc in vedere co pe CD-ul proospct ccoizitionor scrio Fallout 2, ;;i nu simplu Fallout m-om gondil so ii ocord jacului a sonso

Ceeo ce a urmol au fasl cotevo soptornoni, bo chior luni in core am fast proctic acoporot de ocest superb joc. Era diferit de loole RPG-urile iucote pana otunci. .. era sitoot lntr-a lume postopocolpnco, oveo a atmosfera obsolut magistral creoto ;;i un univers extrem de canving6tor. l-orn moi iucot recent ~i lot nu si-c pierdut din formec ... doco vo existo vreodoto un Folloul3, fiji siguri co nu am sa il ra ez.

I

I

Game Universe ~

I I

nu e 10 indernono oricui ... sunl un naroeos.

Odoto cu LEVEL-ul 5-0 schimbat ~i stalutul meu de gomer. .. am Irecul in echipo prolesionistilor, 0;;0 c6 trebuio so incep so mo comparl co atare. Sper co am reusit, ..

in ceea ce priveste jocurile core m-ou impresional de cond sunt redactor LEVEL pana oeum, am de amintit door douo ... dar ce [ocuril!l

Primul a fast The Longes!journey, unul dintre cele mai frumoose ~i inleligente [ocuri reolizate vreodoto: un quest cum nu s-o moi v6zul de mull. Cel de-ol daileo a fosl alai de recenlul Anochronox, a alto minunotie in lumeo [ocurilor. Fiji cu ochii pe aeeste doua excep)ii de 10 regulo, douo exemple ole foptului co Industria jocur.lor este uno in core ideile inovatoare $i ariginole sunt expuse gamerului in cel mai fantastic mad cu putin!a.

Nu 0;; puree totusi so uit a rnenfiono oici

Anachronox, dovada suprema ca exlsta ~i jocurl stilate

Numele meu este __ .

De cond am pus ochii pe rninunojio aia

de revisl6 de ii ziceo Game Over, visul meu a fast so am posibilitoteo de a scrie 10 0 cstlel de revisto. LEVEL-ul era un nume abscur penlru

mine dar oslo nu moo lmpiedical co, printr-o serie de evenimenle obsolul intomplotoo-e, so ajung s6 il intreb pe Cloudiu dcco pot s6 scriu

penlru revisto. Tin minte co l-orn Irimis un review 10 Omlkron: The Nomad Soul core nu a ovul

un impact preo more osupro redocjiei. Cancluzia? .Mai scrie ... ", Aso co am lucrot inlens 10 un preview de Black&White core, dupo cotevo rr odilicori, a ojuns 56 fie publico! in revislo. Am coloborol apai pre) de apraape 5 luni CU

revislo, am inceput so fur ceva meserie si, intr-un final, am 0luns redoclor LEVEL. Ei, doco ma

gondesc bine, am reusit cevo extrem de irnpor-

tent. Am reusit sa imi implinesc un vis, ceea ce

Coumet-Strlke, probobil jacul meu preferot In multiployer, sou Della Force 10 core am pierdul

are intregi fugorind in re)ea pe eolegii din LEVEL sou CHIP.

I I I I I I I I I

Mitza I

I I I I I I

-------------- -1---

Com oici or trebui 56 se incheie mica mea biagrofie ... dar lucrurile continua s6 evolu· eze. Vor moi oporeo jocuri superbe, sunt lini$til

1n privin)a oslo, sper door co ocesteo so nu se piordo in rnultirneo de [ocuri camerciole ce au invodot pio]o in ultimul timp.

Ce jacuri ostept cu sufletullo gur6 ... The Elder Scrolls /1/: Morrowind, Thief 3, Deus Ex

2 ... vai?

PS. Co so fiu In ton cu modo, am 56 o nintesc s de MMORPG-uri. V6zut, jucot, un pIC

dezornoqit.. dar fi)i faorte olenti 10 evolufio ocestui gen de jacuri pentru eo reprezinl6 cu siguronJ6 viilorul industriei.

Octombrie 2001 ,t

I

I

....

Mods

H e-he, drogii rnosului, ion so srorn .noi 10 a meso din saloon ~i so depcnorn un nou MOD de Half-life, coci tore mull

I I I I I I I I I

I ~i tl hcnslormo intr-un joc nou si desful de reusit,

I

I Old Blackhand

I I I I I

I \ 1876, moi precis), are de incheiot a dlscutie

I cu un anume Romone, un 10 lei de dur tip, cu

I col ~i boieti in go~co, care i-o amoral pe porintii I lui Negrut pe vremeo cond acesta inca nu ~Iio

I so scrie, so cueosco ~i 56 Impuste ur~i cu Win· chester-ul.

I Crescut de un general, Block a 0luns

locum 10 vorsto 10 core prablemele de viato ~i

I I I I I I I I I I

I Negrut dupa 0 tura de plans pe rnormantul

parintilor

I

--~:_.- ~:~~:brie ~~ -- - - ._._ .. -- - -

a trecut de cond am v6zut ultima ooro un FPS weslern ... 0 echipo de posiono]i. pe numele ei

Maverick, a inceput so produce, In urrno cu loorte mult timp in urrno, un MOD de Holf-life core obio a ie9it 10 download ... de corevo luni:

Wanted!! Co orice MOD, cso cum suntem obi~nuiti, Wanted! modmco radical Holf-lifl7ul

Totul incepe in micul orossl de provincie americana Redrock Creek, a locolitole 10 nivel

de sot/cornuno in core ~eril este Rogan Block, lost copil orlan, actual mente lip dur, cu col ~i stelu!oln piept Acest macho 01 anilor '70

de moarte se rezolvo prin ... moorle, odicc prin impu~care/sogelare/toiere. $i com asta Irebuie so loco jucolorul pe parcursul intregului MOD.

Tolullncepe dec In Redrock Creek, unde Block prirnesre a telegromo L,I'm afraid it's bod news" - cilot din discursul individului corpolent core ooereczo telegrafull: Romone 5'0 intors ~i Irebuie oruhilct, Tn more grabo, Black cduno a possie [oko poiero]. pe core, infre noi lie vcrbo, nu am preo vozut-o In ocfune, dot Ii· ind co [ucororu este singur cu inomicii 99% din limp. In fine, dupo Redrock Creek. urmeozo a serie de plirnbori prin canioone, prin rouri, pes teri, sale de indieni [dusrnonos sou prietenosi] }i orose cu iz mexican (pline de banditos cu siguron!o du~monoli) Povesreo se deslosocro }i eo inceful cu lncetul: mai intoi genera lui moore leg at de toru~i, apoi un prielen 01 generalului moore lrur-o bisericc in ruine ~i oso mai deporte. In final, roman door Romone ~i Block, ior unul trebvie so moore. Dar pona ocala moi ovej de trecul prin toote avenlurile pe core Ie viso]! cilind Karl May, numai co sunt mull mai pline de cctiuns [doer e vorbo de un shoater. .. 1 Aiei opare primo porcrc de rou: pur $i simplu nu am reusit so mo strecor in spotele unui inc

Aha ... cauza lnmorrnantarllor

Un MOD plin de inmormantari

mic ~i so-I adarm ... pe veci cu a lovituro scur!6 de cutil, cum se intomplo de otcteo ori in romonele cu Old Shatterhond. De ce? Penflu simplul moliv co, oricol de "Irptilalic" te-oi opropio de un inomic, te simle ~i lncepe so se ogite ~i, in final, tot 10 un pac-pac stupid se ajunge.

Oh, Suzana!

Exista a posibilo Suzona in joe, 0 tipa ccre opare chior In primul nivel $i care do dovodo de un fizie cam nepotrivit penlru reclitoteo Vestului Solbatic, dar e bine 56 16som ~i visele so zburde pulin, nu? Tn rest, prezentele din joc sunt chior [corte bine reolizore: orosele sun! pline de orO$eni [wowl], sorele de indieni sunf populate de indivizi vopsiti in toote cuiorile rozboiului, iorln pesleri rniscno a cdevoroto comunitole de mineri, extrem de pornf lmpolrivo ree prezentonlului legii, in persoano lui Rogan Block $i bine-or Ii doco inomicii or fi door at6)i, dar, pe longo lo!i cei omintiji rnoi sus, moi exist6 ~i mexicani lnorrno]! cu pistoole. grenade ~i mi· troltere. serpi, scorpioni, pume si ursi, Fiecare lti do botaie de cap in felul sou: bonditii sunt faorte ropizi, minerii sunt rezisten]l (de$i lovesc door 10 opropiere, cu forn6coope), indienii au ~i arcuri ~i corobir e I~i Ie folosesc cum nu se poote moi rnoicsnu], serpii otoco pe neosteptale, scorpionii se mi~co extrem de repede ;;i, chior doco reu~e~ti s6 scapi de ei, rnuscoturo se face sim)ito $i moi torziu, panterele foe sohuri enorme, lovesc pulernic ~i oleorqo foarte repede, iar ur;;ii au ;;i ei viteze destul de mari, lovesc noprosnic ;;i moi sunt $i exlrem de rezlsten]l 10 orice fel de erma.

$i ocum poote va ve]! inlrebo cam ce

Domnisoara, pentru cititorii nostri interesa~i, cam unde e Redrock Creek pe harta?

www.level.ro

Smilel You're on candid camera!

poote so foco Block 01 noslru impotrivo onimolelor oslorc linciusiv eele umane). Penlru inceput, poote so fuga ... ~tiu co FPS-i~tii cei mal duri vor rode, dar fuga este uneori singura solu)ie pentru iesireo din cote 0 situajie d ifici 10, din care nu poti iesi neofir s si 01 co(ui unic eo}tig este de multe ori experienJa [nu orrne, nu gloonte, nu armuro). De exemplu, m6 aflam 10 un momenl dot Intr-o pestero plina co mineri infoea!i ~i intoralo!i [nu ~tiu de cine, dar $tiu eu siguran)o co nu de cineva din Voleo jiului]. Respectivii urnplusero un spohu considerooil ~i rna ustepkru cu brotele si 16rn6- coopele lorg deschise, ur6ndu-mi Noroc bun! Vozond eu co nu miroase dccot, eventual, a colivo necesoro propriei inmormant6ri, am decis co ceo mai bun6 salu)ie esle, ~tiJi voi, aia rusirooso, dar core face co media de vioJo a popula)iei so ramona rid.cote, }i om luat-o 10 sanatoosa printre megie$ii mei eei toporolnci (Pentru oceosro fapta non-FPS ~i presupus lameristidi, a~tept copetele de acuzare ~i sentinja pe odreso redoc)iei ... }

Alteori [oslo co so mai dreg rusineo] am tros oer in piept, m-om ovontot printre gloon)e ~i Ie-am tras ~i pe ele, ceeo ce a dus 10 reincarcori repetote, ~i, totincercand, om ajuns 10 concluzio co ceo mai buno solutie este pondo si lovireo cu precizie a eopului, ceeo ce duee oproope intotdeouna 10 decesul inamicului, faro aile discujii Ccnd se pune problema de comere pline de inomici, grenodele sunt, co de obicei, solu)ia indicoto, dor $i aici opor necozuri penlru co, mare alenjie, in Wonted! exista AI (adico eel din Hoff-lifeL care reocjioneozo extrem de bine in unele situolii, dar exlrem de prostin oltele. Tooto lumeo stie c6 soldoiii din HalMie se descurcau binlsor $i bondi]ii, indienii }I minerii din Wonted! au preluat acesl AI ex· trem de ogresi ... ~i de precis (com douo din trei Imouscoturi i;;i ating tintai. cu toote dificulta!ile pe care Ie presupune. In concluzie, nu va 0$leploti co, otunci cond ounccf grenada in camere. respectivii so steo pe lac ~i chior sa 0 io in maini so vodo mai de aproape cum ex.plodeozo, Tn schirnb, ii veti vedea/auzi ogilondu-se, overtizcndu-se unii pe ollii ~i fugind core incotro, ostfelincol de eele moi multe ori explozio are un efect minim (existo ~i 0 solujie, pe core multi 0 cunosc cu siguran!a din Holf-life:

Silence ... It's nani time ... de veci

grenada lrebuie )inulo in mana col mai mult inointe de oruncore, co sa explodeze imedial dupa impact) Dupa grenada (sou inainte) pute!i incerco ;;i una din urrnoloorele orrne: culil, rornccop, pistol, corobmo Winchester (Iuola din biroul generalului decedot, dar numai dupo lupte crcncene cu baie!ii lui RamoneL shotgun cu daub levi lenervonl de ineficient, chior ~i 10 opropiere - una din armele foarle prost implementote], arc (inlocuie;;te pu;;eo cu luneta;;i este excelent 10 diston!a; of era un senliment cu mult moi special decot lr multe aile jocuri in core po] Iroge cu sageFI. grenade Ide fopt, paehete de TNT eu filii §i f6ro filtrul. copcone pentru ur~i ~i scorpioni lonsoblli (core inlocuiesc, probobil, gonganiile din Half-Ufe)

Necazuri In Vest

Bug,urile, afurisitele, de AI ~i de grofico sunt prezente, co In toote MOD-uri le, ~i In Wonted!. Texturile oroto de multe ori jenont [se imbinb prost, sunt repetitive], dar in erose grolico esre chior simpatico. De AI nu moi spun: doco Block nu trece de un onumit punct, inomieul, ch.ior doco se aflela doi metri dislan!o, nu-I vede, dar hmmm .... il simle ~l incepe so se agile, dar de tros tal nu troge. in fine, in Wonted! ovem in principiu problemele din Hail-life, 0;;0 co cei cororo le-o plocut HL vor Ii foorle rnullumili ~i de Wonted! Ide~i tot nu pricep de ce nici un cactus din joc nu oretextoro].

Cu multiployer-ul se intompla ceva drogu!, pentru co, prinlre ohele, existo modul HighNoon, in core de jucatori se pot, .. oduno in foJo bisericii sou a borului }i pot in cepe sa se Irnpuste imediot dupe ce a botut gongul in turnul cu ceas (foorte Western }i original). Desigur, exisro 0 problema: inamicul nu poole Ii eliminol dinlr-o singura lovilura, O}O co duelul se tronslormo in tir.

$i gata. Spa)iul ma preseozo §i, oricct de mult mi-o? dori so vo mai povestese despre Wonted! ;;i 56 m6 revolt co, desi existo col, nlei unul nu poote Ii caloril, trebuie 56 rna opresc din scris. sa va recomond so-I [uco]i ;;i so vo spun de unde 50 vi-I procuro)i:

WNW. wonledhl.com, sec!i unea Downloads.

Mike

C§tev,a tiitlurii noi ...

'EIDOS

'2¥J

AartrI5lOM

- - --

... mal multi producatori ...

un slnqur nurn.e:

Este prietenul de nadejdel

Pent:ru oriice tiitlu multimedia" comenzl §i la www.monosit.ro

Bucure~ti, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, se, 2, ap 10 ..

tel: 01-3302375, fax: 01-3306351 e-mai.l:monosit@rdsnet.ro

I

... Multi.media

I

I I ~

~"

I

I I I I I I

:5:!.:2: COKSTANlINOPU: Ttte dt~ J.e.y in thei: tbcrwand.t in tM hippodmmo hrJ~ dta-t.o. rMiI~""RI of 1M huge crowd !'Ulfding 1M chariot RIrH, AIrrlie, ton\lMJ'd!dby 1M g!'IIIlmb &Iis!lriu:; r.nd MundlJllbro)..o Up6 O:l' Ilvit followed tlun ril.ys ,ofbW'TliP& m:I tll!l(:Jr;td 1m mob, ~n ~ I~ !mp'JOT JuslmL"il:Il 'MIS pte~10 fi:o fiom. tlioe. my.

:...p4il.J_U~; ·tJ, ..... ~ ~~ DOClRll\'E

GII.'Q'WlNC CONfLIC'f t~(;Iln,,""OftM:rio1 W!I:II~ ~~rJlEl between .'O~' e.rd "BIllb~>Jrlho two Ifide-& woo Mvl! fOTIIO IongdllmoN!n.I~d !hIli:

I pGllilh.! difT~Illn:~Q inlhil hlppodiont!.

CULTURE

o stire veche de 1500 de ani: populapa face tam-tam in Imperiul Bizantin.

RISI OF ISLAM ANEWMHIt

_,r x

KORAN

The 'tvelatioru: received by MtJh:aJ:nmad were compiled after ,rus death into the holy book of lsem, the Koran. Held by Muslims' to be: Geld's word, iLl; 114 chapters contain 'the Islamic:: rc~u:s;. Legal, and ~1)c:iaL codes and sbare much. with Jewish and Christ.iao sc1ipturt,.

History in the Making - despre Islam.

Chronic e Encvclopedia of Historv

Istoria ca un jurnal de octuolitdji,

Do dolo aceasla, zeii aufost genero~i cu rubrica Multimedia din revisto noestro, ~i lata co am ocozio so vorbesc

de bine otat in pogina pe care taemoi 0 citi!i, cat ~i In ceo alaturata. Alei, va vai spune despre Chronicle Encyclopedia of His/ory, un pro· dus 01 DK Multimedia, firma despre 01 corei alias geografic multimedia pe CD ROM am scris in nurnorul trecut 01 revistei noastre, pe un ton destul de rezervat. Dupo cum ve!i vedea in rondurile ce urrneozo, Chromcle Encyclopedia of His/ory este cu cotevo dose deosupra nurnitului alios geografic, otragondu.mi pe bunc dreptole otenjio osupra producororului, DK Multimedia.

ducotor - intocmoi co un site de Internet dedicol stir.lor. naulo!ilor informative. La madul practic, Chronicle Encyclopedia of His/oryesle oleotuila dinlr-o in~iruire cronoloq.co de evenimente din isto.io Urnonitotii, dar irorote co noula)i, nu co evenimente istarice.

Trecond peste anecdotico unei asemenea obordori, care are hazul sou paradoxa I (se vorbsste despre maarlea unui slant pefrecuto pe 10 onii 400 A.D co despre un lucruinto-nplol "a nul aSia''), ceeo ce rezulto esle a forma plino de vioto a discursului informational. Ulili· zororul simle evenimenlele co fiind vii, este im· plical aproape foro so·~i dea seomo in !eso· tura de inlrigi, lupte .~i pcrsonclitc]: care olcotu-

iesc istoria.

lor odo'o prins in piasa Chronicle Encyclopedia of His/ory, zou co pot trece ore in ~ir pona s6 ili doi seamo co ai uitol sa mai rr cncnci, so mai foci plimbori salilare lntr-o anume camera din coso, sou 50 scrii odoto articalul

despre, ali ghicit, chior orli-

_. ~'M'-I ~, ~ eolul despre Chronicle En·

LU>-= ... .::> .. _ ,--,_';_c_;, ."'~"-'" ,,",',-,-::..ol'--"-~ -,~=-","",' ."",~"-"" :::..L..' !.:' ~=-.!..cl·",l v'--=->--'--'--"~"'!"'f=~i, cyclopedia of His/ory.

Have you heard the news?

Primullucru core te izbes-e co utilizotor 01 Chronicle Encyclopedia of His/Dry esle leluln care aeeosta a fost conceputo de cotre pro-

.n

TIMELINE NAVIGATOR

In pdlenjenisul istoriei

I

I Timeline Navigator este foarte util pentru depiinarea

lncurcatelor ite ale istoriei.

I

. 11. Octombrie 200~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ww:evel.ra

400

. 4.00-999 TNE DARK AGES

9011 100Xl

Sunl clouo ospecle in Chronicle Encyclopedio of His/orycare il prind pe ulilizotor in fala manitorului. Unul esle pazitiv ~I consto

in cantitotea foorle mare de lnlorrnojie de pe CD, u nde se aflo peste 15.000 de orticoie,

I'Jirm~TOlllr· '"

1111 H'\~l.j~.J~ ... \',f1ojL'"'' ~Xfll)'" 1'lIf

Unll,1 I ",I'\' 1JI~{of,\ .Ii'll' ,,"/0 III i'\ 1111{ '~I) 0011,"'10\ \li1".Ioe\J!(,t

bloqrohile a peste 100

de persona lila!i 0 Ie istorie i ~i 12 faarte i nleresanle subiecte dezvoltote sub lilulolura "History in Ihe Moking" lin care ve)i gosi, printre 01· lele, scurte islorii ale civiliza!lei grece~li, romane }i azlece, sou ole rozccoielor mondiale, precum si ale RevoluJiei Franceze ori ale celei indostriole].

Toate oceste articoie, dublafe in covorsitoo rea lor majoritate de imagini color foarte bine alese, sunt orqoruzote dupa 0 oso-numiro "Timeline", cdico linie a timpului, in care hecore eveniment este ineadrat unei anumite ere, respectiv periaade istorice, lncepand cu 4.000.000 i.Chr ~i terminond cu anul 1997 lAD, bineinteles].

o surorizo foarle placuta a face ~i parteo audio a acestei Cronici multimedia, deoarece nu sunt purine ocoziile in care ve)1 puleo osculto instrumente muzicale specihce unei anumite civihzolii

AI doileo element care te prinde in piasa Chronicle Encyclopedia of History este unul mai putin laudabil ~i consto in lipso unui help contextuol, dubloto de dificultalea naviga)iei back/forward in anumite ecrane.

Consider insa acesta co fiind un fapl mi· nor, core nu a ~Iirbil cu nimic din plccereo

de a explore istoric co pe 0 mare noutore, esc cum mi-o fost aceosta ale rita de Chronicle Encyclopedia of History 01 firmei DK Multimedia

Marius Ghinea

LEVEl INfORMATIl

Producotor

DK Multimedia

Ofe·rtant Tel

Monosi! Conimpex 01-3302375

I

Multimedi.a ~

I

Reprezentare virtuala 3D a incintei in care se af.la capodoperele gazduite de Galeriile Uffizi.

Visit Euro'

Folosirea functiei de zoom pentru observarea detaliilor.

e's

Bes

Museums

lata-rna impresionat! irnpresionisfilor ...

A

In nurnorul trecut 01 revistei noa. stre ioceam

un review usurel rnistocor 10 adresa unui produs multimedia 01 firmei GSP - era vor-

bo despre un CO ovond drept subiect batalii celebre din istorie (mo rag, cot de celebre poole fi zorva de 10 Culloden; cso, com co Re· publico de 10 Ploie$ti..). Se pore inso co nu este cazul so osociem numelui GSP pete de culoore tnchlso, eventual ernonond un miros specific nuonlelor naturale de mora Pentru co un olt pro· dus multimedia 01 acesteia se dovedeste cu odevorct 10 in6lrime, araland co firma cu pricino esre copob.lo de perlorrnorto in domeniu.

Pe simeze

Ah, cot de mult am vrut so folosesc cuvonlui oista intr·un arlicol de-ol meu! Fiind un more iubitor de pisici, opreciez 0 slornezo chiar ~i otunci ccnd ocesleia is-a amputol un .0" ... Pe de alta porte, dotorio ma cheorno 10 odevoro'ul inleles 01 cuvcntului, esc cum ne este ocesta relevat de prezentarea in CD·ul Visit Europe's Besl Museums a sopte din cele mai importante muzee ole Europei. Este vorbo despre Alte Pi· nokothek, Ermitaj, Goleriile Uffizi, Musee D'Or50Y, Rijk5museum, Tate Gallery si Kunsthistorisches Museum, toote nume [opene in lumeo artelor plastice.

Fiecore din cele sopte muzee tocmai pomenite esle caraclerizot sub Irei ospecte: cel 01 construcjiei propriu-zise si 01 ornplosorii ocesleia, cel 01 copodoperelor gazduite, precum $i printr-o selecjie de exponote considerole co fi-

Evident, datorita

ind sernniliccflve pentru delinireo spotiului muzeol prezentat

Primul dintre oceste aspecte esle otins prin folosirea imoginilor, excelent olese sub aspect olat estetic, cot }i 01 inlonnotiei sernnihcohve pentru turist. Spun asto penlru co nu trebuie so pierdem din vedere valoarea sub aspect ohltectural a clcdrilor ce odopostesc rnuzeele aflotoare pe CD-ul Visit Europe's Best Museums. Alaturi de inlorrnofio vizuolo, un comentofiu vorbit precum ~i 0 succirro prezentare sense a istcrtei muzeului corrplotoczo dotele necesore cunoosterii fiecorui obiectiv in porte, cu elemente dstincfive specihce core contriouie 10 crestereo otroctivilolii acestora.

Incontare ochiului

Excelent reolizoro, sec)iuneo de .copodopere" in eodrul expunerii virtuale a celor sopte rnuzee, Un spoju real, existenlin fiecore din muzeele descrise pe CD, devine loculin core ulilizctorul poate descoperi printr-o recreare tridimensionolo inleresonlo, cateva din lucrorile considerate crept .cele mol" dintre eele of 10 te in gozduireo muzeului respectiv. Bineinjeles, aiel este diseUIabiiaimp6rjireo unor opere de aria in categoria .copodopere" ~i .resiu' " ;;i de oceea mi-om osumol folosirea unor ghilimele semnificative. Cu toate acestea, nu am absolul nirnic de corail otunci ccnd in Musee O'Orsoy gose$ti Ia secjiuneo copodopere pe .0lympiaN lui Edouord Monet, Jemei din To hili" de Gauguin, "Izvorul" lui Ingres sou ,Juc6torii de cor]" ai lui Paul Cezanne.

Din sectiunaa "The Building" 0 .imagine a interiorului Musee d'Orsay.

Un comentoriu vorbil ne introduce in ideea acestor lucrori, precum $i in elementele ce conlribuie 10 caracterullor unic, distinctiv

Bineinleles, ceo mai mare parte a operelor de arta aRaloore in cele sople muzee se gase;;te in ceo de-a treio sec!iune dedicoto fiecoruio dintre aceslea in porte. Esle vorba de .The Works", in core se oRo in lur de douozec-lreizeci de creoji din domeniul plastic ee se im pun inlr-o n$Ci rapida de coroclerizore a muzeului Foorle impcrtonto mi 5e pare calitatea reproducerii pe CD a aceslora, aloluri de core remere notele scdse ce insojesc Recore lucrore in porte precum ;oi bioqrolio autarului. APOi, excelenl concepuki este a func)ie de zoom core permite observorec delolilor, de mare utilitole, in special in ceea ce privesle picturile.

Adouga!i 10 tooteo ocesleo 0 secJiune de pe CD dedicoto in inlregime explororii temelor generale ce se constitu ie co subiect 01 operelor de arlo expuse in eele sopto muzee, precum ~i muzico de fundal 0 oplcoliei Visit Europe's Best Museums (seleclii din Bach, Hondel si Hovdnl si vefi obline imogineo unui produs multimedia core nu esle rotund door penlru co e vorba de un CD, ci mai ales cotorito inspiratei imbinari a sunetului, imoginii, culorilor ~i inlorrnoliei ce spcreslc oirocn vitolea ;;i chior utililoteo ocestuio

Morius Ghinea

LEVEL INFORMATII

Prcducetor Ofertan! Tel

GSP

Monos]! Conimpex 01-3302.375

-------------------------------------1---

Octombrie 2001 I. mil •••• I

I

--

Multimedia

Creeozo-]i propna lume online

R PG-urile online sunt categoric printre cele moi populore genuri ole momentului. Fie co e vorbo de Everquesl, Ultimo Online,

Asheron's Coli sou jocuri all ate inca in product.e, despre core oji putut citi in numerele trecute 01 revistei noastre, lumeo esle otroso din ce in ce moi mull de acesle lumi virtuole, un de visele eroice core zoc in hecore dintre noi pol iesi 10 suprofota. in hecore dinlre no! traie~te un erou, goto so sora eu soblo in mona in cpororeo printeselor ollote Tn prirnejdie, $i poote locmoi de oceeo ocesle universuri fonlostice sunl alai de olroctive.

Fiind inca in srodiul de pionierot, genul nu reuseste inca so rnullurneosco pe deplin ulilizolorii sai. Exislo 0 multirne de elemente core osleopta so fie implemenlole, sunt inca 0 rnult.rne de probleme de rezolvot incepond de 10 securi- 10 leo conlurilor, a lucaloriior panola com portomenlul ocestoro in codrul jocului ~i mulle ollele. Dor, iolo, co ocum, 0 mica firmulit6 a ovul ideeo de o-i 1050 pe [ucolori sa-$i creeze propriile lumi online, dupe pofto inimii.

Past Tree Inc. 0 produs $i ocum comerciolizeozo ceeo ce poorto numele de MMORPG Construction Kit.

Vise ?i reolitoti

Acest produs se odreseozon speciol fontlor RPG, eu precodere spre eei oi pen & paper RPG, dor oricine are un pic de imogino)ie $i robdore il poole lolosi, Dupo cum Ii spune $i numele oplicctio va va ojuta so va conslruiji propriul univers online pe core opoi so-l Importiti cu prietenii $i nu numoi.

Cu ojutorul unei inlerlele intuitive, construejio lumii online se tronslormo dinlr-un vis in reoli-

Chiar ~i cu resurse limitate putef obtine astfel de rezultate.

- - ~i Octombrie 2001

I

Harta regatului din Trinity of Darkness

tote. Penlru ccecsto nu trebuie decal so luo!i eele peste 4000 de "petice" de porncnt $i s6 Ie combine] cupo pofto inimii pentru a conespe lumeo, horto in core se va deslosu-o oc)iunea jocului. Bineinleles co oceosrc lume or Ii sea co $i insipido dac6 or rornone door cu lercnul, in consecinjo vo trebui populat6. Sute ~i mii de vorionle de NPC-uri sou rnonstri pot fi concepule din door corevo clicurt de mouse $i cu un pic de irncqinotie morbido. Urrnotorul pas or Ii creoreo mogiilor $i 0 orlefoclelor, core

Atacurile sunt foarte usor de realizat: left-click-atac fizic, right-click-atac magic

www.level.ro

I

I am. [

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Multimedia

w.> -r ..

II!!I--n:.! .:jIOO,.,.,

Din doar cateva click-uri de mouse ve~i putea umple lumea voastrii online cu tot ceea ce doriti,

pot Ii reolizate 10 lei de usor Ide altlel inlr-un mod osemcnotor] co ~i rnonstr.i cu care v-o]i populal universul.

Acestea fiind puse 10 punet, urrneozo partea ceo mai grea, ~i anume aceea de a aranja ~i cancepe a bozo de pornire a caracterislicilor personajelor jucotorilor. llbertotea de misccre In ocesl domeniu este suhcient de more pentru a se putea realiza un numor foorle more de caroetere dislincte, insc trebuie co aeestea so lie jueabile ~i apreciate de utilizalorii lor, ceea ce constituie portea ceo mai grea. Pentru a lace experiento ~i mai inedito, poti determina doco universul va Ii player killer sou player friendly.

Ce-ar mai Ii de adougat? Ah, era so uil ...

Nici un MMORPG core se respecto nu poate sa nu includa ~i un sistem de comunicare intre jucolori. MMORPG Cons/ruction Kit corrine 10 rondul sou un sistem de chct, core so Ie permito [ocotorilor so comunice rapid ~i elicient,

Dupo toate cele spuse mai sus, se pore co oceosto ophcone a dot loviluro. Adevorul este lnso co mai este drum lung pano co~d va fi ceea ce ne osteptom cu totii. Fiind primul program de ccest gen deschis publicului larg, are $i el dezavontajele sale. Unul dinlre ocestea, ~i poote cel mai important, este loptul co nu SU-

porta decal elemenlele grafice ~i son ore pe care Ie are inclose. Tn cazulln core vre]i so irnportoti propriile imagini de monslri sou sunetele scoose de ei, veti consroto limitorile progromului. Un alt posibil dezovontoj este foptul co nu supono mai mult de 50 de jucotori conecto]i 10 un moment dot, indiierent de capacitoteo serverului/serverelor pe core este instalat.

Schema orasulul de inceput.

Trinity of Darkness

Pochetul MMORPG coniine printre ahele $i un [oc online deja conceput cu ojutorul kit-ului in care puteji so intro]i imediot sou sa-I studio]! pentru a vo puteo concepe propriul joc. Trinity of Darkness este un fantosy RPG cia sic in care dupa 0 periooda de acalmie Raul se declonseozo din nou, astfel incol tot moi multi eroi sunt chemaji 10 arme penlru a proteja destinele regOlelor olectale. Co de obicei nimeni nu $tie ce se inlornplo ~i de ce, ior jucolorii vor Ii nevoiti so purceodo in couroreo odevorului singuri sou in grupuri de prielen.. Trinity of Darkness este door un exemplu a ce se poate obtine cu ajutorul MMORPG Cons/ruction Kil~i poate rulo pe un Pilla 233 MHZ ~i 32 MB, cu 0 pioco video de 4 Mega, ceea ce pentru IUco,

orii romoni poole constitui 0 mono cereoscc. De oltlel nici cerinjele kit-ului nu sunt exagerote, orice calculalor personal purond Ii setat co server.

Penllu injorrnctii detoliote osupra ocestui produs pute] oricond vizita site-ul olicrol situat 10 www.lrinifyofdorkness.com. Cu toole neajunsurile pe core Ie ore, acum in perioado de pionierol, Cons/ruclion Ki~ul canstiluie un produs alroctiv $i cu un viilor destul de fericil, moi ales doco lucrurile nu se vor opri aici si vor continuo so cporo versiuni imbunotoJite si cu facilitoJi no;

Claude

.... 1 ~. I I."" .. I --.'") fOo'_ I _"'" I ""''''' I """ I ....... ..... 1 ..... I "' ... '" , ... ~- I """'.<- I ""~ 1 I r ..... DAI~s:om

1l'Wd 1 DY.1t1. ~ IIPCT. I FtWr.tt I F"bi/~ I .....,...w.o. I f.I~ I 0unI I IoIJPI~ $.,.._ I ODbo"ol I ~1rJQ 'I .w(,~ N~t~ I Sl.ll~ 1 I r.a:.

u • .., Z_H,"" r-eZIIOd .... ._

.... '

Wa. r.,.,hW'l..,

I ....

"' ...

.... _

,...... ....... c:.....b.<

"' ... a_

ACll'peP~ .... s,-

S~S~ r~ r u, .... ra_ r .", rn

r " r

rs.,t.,c

I',., il

' ....

"koftIldReget'I'lI!'e'

~

~l.II:6etW1"Sco.r.d

H~!tIAlIuSO.rd

I:::;:.s~. ::J C=:i::i:==,------

III.D,... :oJ

Constructia Universului este extrem de simp Iii dupa cum se vede din imaginile de mai sus. (in stanqa monstrll iar in dreapta magiile).

I

--1---

Octombrie 2001 •• ~*!II ••• I

I

~GOnSOle

I I

I I I I I I I I I I I I

: Cdnd baietii rai i~i fac de cap ... I

I

I

I I ndubitobil cel moi opreciol RPG 01 console-

I lor oportme s:riei Final Fontosy, prod usa de

Squoresoft. In acest moment pio]o este

: dorninolo categoric de ultimul joe 01 seriei, 010-

turi de Chrono Cross, joe prezentat in nurnorul

I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I,

trecut ~i produs de oceeosi firma. Sony Enter-

tainment nu este lnse 0 eompanie core so nu

oceeple a provoeare atunei cond oceosto apore. Avond In vedere co platformo de joc, PlaySlotion, Ie oportir e. dorinto lor de a domi-

no pioto §iin domeniul .consumobilelor", mai exact al [ccurilor, mi 58 pore indreptatite. Sony

a rospuns lonscrii celor douo joeuri Squaresoft cu un litlu pe patru CD-uri: The legend of Dra-

goon

A fost odoto ...

The legend of Dragoon trateoza poves

teo clcsico 0 luplei binelui lmpotriva raului, impotrivo dislrugerii, luplo penlru solvoreo ome-

nirii ;;i 0;;0 moi deporle .. Co intotdeauna vor existo luptotori de ambele baricade. boie] buni

$i bore] rai. Co moi 100 Ie povestile joponeze,

$i ceo core consfifuie fundalul ocjiunii este plino

de lntorsofur] neosleptcle ;;i de situa)ii neprevozule. Prietenul eel moi bun se dovedeste a Ii

tocmoi cel pe core-l couroi pentru o-)i rozbuno

moarteo parinjilor sau descaperi co inamicul tau de moorte lupro de fapt de oceeosi porte

a boricodei cu line, door co intr-un mod diferil.

Pe scurl, Dart. un lonar rornos orion de timpuriu cond soiul sou nolol a fost mosocrol de

un monstru legendor. selnloorce tocmoi 10 tone penlru o-si gosi de data oceasta salul adoptiv

rnoceloril de armotele imperiole. Printre cei co-

---J----------------

••• IIi$~'~. Octombrie 2001 I

re au Iostluof prizonieri se olio $i prieteno din copil6rie a lui Dart, Shono, core conslituise de oltfel

)into princioolc a otocului Monol pe de 0 parle de dorinjo de rozbuncre impolriva celor care i-ou distrus sotul

In urrio cu mul)1 ani, iar pe de olio parte de dorinja de o-si salvo prieteno, Dart se trezeste otros inlr-o inlriga ciudotC) in core sunt implicate toate speciile inteligente, regi, prinJese, drogoni ~i nu in ultimul rond Dragoon-ii, despre core se credeo co sunt door 0 legenda

Si inca mai este ...

The legend of Dragoon tnceorco so creeze oceo atmosfera epopeico cu core ne-o obisnoit Finol Fantasy. Personaje haioase cu porul volvo], ochi mari }i purtond orme de douo ari moi mari decaf ei sun! door un mic element al acestui tot. Absolut toate persona jele, indiferent de momentul intrarii lor in otenjio jucatorului, i~i au proprio poveste plino de rnislere, pe core a dezvoluie treptct nu mai devreme de .rno-nentul potrivit". Co de obicei, deslinul face co ocsste personoje, lntr-un fel sou

www.level.ro

oltul, in prezenl sou in trecut, so constituie un element important 01 puzzle-lui ce trebuie rezolvot.

Nu os puteo povesti despre joc foro so amintesc de sistemul de lupto, deoorece 80% din timpul de joc ti-I vei petreee

olerqond intre diverse locojii ~i m6cel6rind rnonslri dintre cei moi ciudo]i Per ansamblu,

acest sistem nu este foorte dilerit de eel intolnil in Fino! Fantasy. Co $i ocala, vor inlra in lupta maxim trei eroi, core vor otoea pe rand in lunetie de vllezo lor de reocjie. Vom intelni chior' $i a forma a ccelor "limits" din Finol Fantasy,

ce oici poorro numele de Additions. Acesleo vin sub forma unor Iovituri

odifionole celei initiole ~i care vor fl executale in eazul in core

se reuseste cornoinojio potrivlto. insa ceea ce a impresianol tntotdeouno Tn astfel de joeuri este magia, core se regose}le }i 1n The Legend of Dragoon, door co inlr-un mod inedil. Tn timp, personojele vor objlne niste pieire mogice denumite Dragon Spirits care Ie vor dorui pulereo legendora a Drogoonilor. Acest Dragooni erou nisle luptotcri eu forte extroordinare care se bucurau ~i de ovontojul de a puleo controla Dragonii. Odotc ce a astfel

de nestemota este ootinuto, personajul se vo puleo transforma in Dragoon, ceea ce inseornno co vo pulea ataca ~i cu ojotorol magiei. Mogia e5te imparlita in opt elemenle: Fire, Water, Wind, Earlh, Light, Darkness, Thunder si NonElemental, fiecare fiind reprezentat de culorile corocteristice. Fiecorul element ii corespunde un Dragon Spirit core va acordo canlrol obsolut osupro ocelui element purtotorului. Acesl lucru este important de re!inut deoarece acesle elemente sunt ontagonice [cu exceptio ultimelor coucl. A$o cum [ucororii cresc In nivel, si Dragonii foe ocelosi lueru in porolel, fiecore nivel oojmul oduccnc 0 nouo rnoqie, pone 10 ceo din urrro care vo deri canlrolul asupro unui dragon.

Epilog

Trebuie so remme, The legend of Oragoon este ur [oc plccut, care pe parcursul celor potru CD-uri olero 0 experierro ploculo $i interesant6. Esle odevorot ca nu este un 10C care 50 se ridlce 10 inollimeo unui Final Fontes», dar nu esle deloe un joe rou, Singurullui "de-

I I

Console _

I I I I I I I I I I I I I I I

feet" or puteo fi co seornono prea mult in toote elementele sale cu jocul celor de 10 Squaresoft. Nu pot so cred co ocest gen de [ocuri, chior ~i pentru console, a Iosl explootot pona ocolo tncot so nu se mai pooro concepe nirnic inedit

Claude

LEVEL DATE TEHNICE

Titlu

Gen Prcducetor Distribuitor Telefon

The legend of Dragoon RPG

Sany Entertainment Sony Overseas 01-2244710

La concursuiLEVELImpreun6 cu Ubi Soft, jocul Pro Rolly 2001 0 lost co}tigol de cctre Gherghescu Doru din Bucure~ti

LEVEL ~i InterCom Film ou olerit cole un tricou Final Fantasy: The Spirits Within urmrronlor cinci cilitori: Tonose Cosmin din Constanta, Nichilean Sergiu din Brosov, Fenes Paul-Lucian din Constoo]o. Birou Alexondru din Bacou, Mihode Mariu5Andrei din Bucure~ti

LEVEl}i Sony au olerit 10 jocuri PloyStation "Star Ocean the Second Story" urr-otortlor:

Ojog Slelon [Vcslui], Hernic DoniellBuzoul, Mihul Andrei [Tirnis], Cosondro Adrian [Coostorro], Mure}an Alexondru ICluj), Debre loonVasile ISo1a11. Florea Andrei IBucure}ti), Mihalochi Tioeriu [Suceovo], llison DonieIIMoromure}), Pop Bogdan ICluj).

CCi~!igQ!orii sun! rugoli so sune 10 redoctle 068-415158 sau 068-418728.

I -------1---

Oetombrie 2001 •• m*~ ••• I

I

~

Lifestyle

L

S untem 10 a douo ostfel de toboro si panii acum nu 500 suporot nirneni. Bo dimponivo ~ LEVEL Fans Camp 2001 a ovul succesul sconloL Toote lucrurile au mers bine 10 Predeol, de~i unele probleme tehnice i-ou dot de lurco "omului tehnic" (aka BogdanS), care Insa le-a lacut lata cu brio si, Inca din primo zi, boiejii ~i fata din toate zonele larii (Bucuresti, Oradea, Iirnisooro, Bro~ov, Dorohoi, Arod, losl, Sf. Gheorghe, Broilal au lncins 0 hero a [ocurilar ce n-a viizut Predealu' de cond 5,0 locut el orosul lo ceo mai more oltiludine din Romania,

Marli dirnineoto (14 august 200111umea lncepea so se Inghesuie: MOl sunt locuri? Am intorziat? Buno ziuo. , LEVEL Fans Camp? Coteva minute mai tarziu confuzio ero inlocuito de febrilitalea instolorii sislemelor, retelei, [ocurilor.,

Zilele si nopti.o care au urmol au fosl gamerislice ponoin varful mouse-ului. Deco nu ali vozut gameri bolnavi dupii un [oc, va spunem noi cum oroto rnoruocu de Cooruet-Sntk» (de}i specie oslo s-a perpetual din epoci de.o imemoriale prin l-cole-uri $i dial-up-uri ~ cote or Ii,,),

Per totol, LEVEL Fans Camp 2001 a lost o experieojo pe care to] cei 26 de porncipco] si-ou manifestot dorinto de 0 a repela 10 anul, peste doi ani $i otot timp cal vo exista LEVEL Desigur, nu au lipsit criticile (nobody's perfect!) ~ majorilolea Incepeau cu .Preo putm!", .Preo scurt!", .Preo repece!", Probobil nu moi stricou inca 365 de zile de LEVEL Fans Camp la Predeal, dar suntem oproope siguri co, 10 slar$it, lot cuvinlele osleo s-or Ii ouzit $i 10 onul se vor ouzi., LEVEL Fans Camp 2002 - oso scurt? Mai vrem 1000 de zile!!!!!

Mai [os oveti piirerile redactorilor prezenti Irup $i sullet 10 LEVEL Fans Camp 2001 , Cei interesoti de piirerile celor 26 de porficipen] sou de lurnolul loberei Ie pol 0110 10 wvvw.levelro,

Mike

I I I I I I I I I

#~

Am slot cotevo zile }i nopti olaturi de "my fellow qomers", am luat 910anle de SMG in freza pano mi s-o locut somn, dar n-om plecor de pe boricade decal spre dimineojo, cond obosealo $i drumul de a doua z in Bra~ov, 10 redoc]ie. ma obligau 56 tin de urcl oste-nutului in comera din vila Olte],

Cu cotevo zile lnainte de lFC 2001 om inspeciol zona impreuno cu BogdonS ~i cu

T oshy $i am pus 10 punct unele probleme delicate, core ne-ou dot cevo de Iurco, dar am

Octombrie 2001

Cam

lnauntru s-au petre cut masacre __ .

lost moi mult decal fericil so vod co tolul 500 rezolvor $i lucrurile au decurs aproape 0$0 cum mi-am }i si-ov [concurenm] doril.

Am [ucol mull si am jucol bine/prosl, in

lunctie de [oc, mouse-pod, concuren)i etc. Desigur, am lost acoparal de Counter-Strike }i de meciurile cu 20 players, Lo sfar$itul toberei pot spune co mo descurcam binisor, dar nici pe

www.level.ro

J "\ .. .. ..,.

~ ,! . I ! ~ , .

deparle alai de bine co Milza, core a locut probobil peste 1000 de Iragi [productio de mure a sc6zul drastic onul osto].

La NFS Porsche, inomici principoli au lost Barbone ~i Nik, pe care lolusi l-orn ".Iini$ti( in cotevo curse. dor, fiji lini~tiji, am simtil ~i eu electele revonsei.

In rest, sunt bucuros co am reusit so cunose .live" citilori LEVEL, 50 aud opinii despre revisto ~i despre comp $i se-mi foe a idee despre ce Irebuie pertectionot 10 iobo-o de 10 onul. le rnuljumesc in speciollui Haria Vuscon, 100 no, Volvo, Barbone, Fila, Nik $1 Colin.

Mftza

Pilrerea mea?! Chior vreli so $tiji .. ?

E greu, lare greu ... Ar trebui co, in door cotevo roncuri solmi exprim porereo despre Level Fans Camp-ul din ocest an, so camunic citilorului ovid de detalii superbo orrnoalero dintr-o vila pierdulo undeva in creierii rnunlilor lei, nu chior. .. soseouc era deslul de oproope].

Dupa cum $liJi, aceosto a lost ce-o de-a douo editia a Fans Camp-ului, ceo de onul trecui ovond un succes 10 lei de rcsunolor [eel putin in urechile noostre]. Ei bine, onul trecut om

I I I

Lifesty'le _

Claudiu explicandu-i lui Sorel (Andrei Baku) cum stau lucrurila

un succes ~i nu foe ocest lucru door penlru co am lost unul dintre organizolori. Dupo lunl de pregolire om reu~it so punem 10 dspozitio participan]ilor, mai mulli 10 nurnor decor o-iultrecut, rooie condltlile necesare unei lobere otrcctive $i dislractive. Am ovut ploccreo de a revedeo porficlponli de crul lrecut cu core chior incepusem so legom prietenii. N-ou lipsil nici lejele noi, core 5-0U integrol rapid In grup ~i osflel s-ou ojuns 10 seri in core pe 29 de colculotoare rulo Counter-Strike

S-o [ucot zi si noople, cu rnici pauze de somn sou de rnosc, lor pe onsornblu porticipanni au fosl muljumili. lor coco ei au fast multumiji, ni 5-0 umplut $i nouo inimo de bucurie © $Iiind co nu am slol pe boricode degeoba. Singuro umbra oruncoto asupro desfo$urorii oeestei lobere 01051 evenimenlul neplccut din ultimo zi cond, din eouzo unui primor com obtuz in gondire ne-orn trezit toti izoln]! ~i foro un drum de acees (penlru porintii ce trebuiou so soseosco] fiindco avea lac un banal meci de fotbal de Divizio C Chior doco am stat cotevo are bune blocori, mocor ne-om delectat cu 50-

vizilot Camp-ul in colitole de coloborator lEVEL, oso co In cduo din acesl an nu sliurn 10 ce 56 m6 ostept (devenind ocum orqoruzotorl.

Nop!ile pe care le-orn pelrecut oloturi de alii "nebuni" incercond so ne lntrecern unii pe ollii bo 10 Counter-Strike, ba 10 un Need far Speed: Parsche m-ou losot 10 Inchidereo oliciala a Comp-ului [pe core am avul .onoorco" 56 a foe eu Insurni] dorind moi multe zile. moi multo nopji, moi mull limp. Atmosfera 0 fast uno extroordinoro Seriosvorbind, tati cei core au porlieipolln acest on s-ou dovedit a Ii ni~le 00- meni orot de irreresonti, Incal osrept cu nerob- . dare soli revod pe toji,

Este irnposlbf co dupe ce oi petrecut otoleo zile ~i nopti aloluri de asemenea oomeni s6 nu te sim]: legal Inlr-o aarecore mosuro de ei. Pe tooto durota Camp-ului nu moi existou "foni!" lEVEL ~i .redcctorii" LEVEL, ci door nisle lineri frumo~i ~i zvelti, sonotosi ~i devreme ocoso core se bueurau ccnd moi focecc un frog, zbierau cal de mull Ii jineau plomonii, rodcou, se enervou, cscultou rnuzlco ~i se distrou de minune.

Eh_ .. devin melodromolic ~i nu lmi place Sper door so mo intolnese eu tali ~i so ne dlsirorn 10 fel de bine.

Somn U$Or..

Claude

A trecul $i editio a 11-0 a Level Fans Camp, ior acum dupe ce miam lros iii eu sulletul un pic cic6 or trebui se-mi exprim si eu opinia despre ce a fasl, ce 5-0 lnlomplot ~i 0$0 mai deporte. Level Fans Comp 2001 pot spune co a fast

Daca e joystick, e CS (!?!) Nu e Counter, e Crimson. Nu e Strik.e, e Skies.

------------------------------------------------------------~------

Octombrie 2001

I

--

Lifestyle

rabanda de goluri lnscrise pe Slodionul Municipol din Predeol.

$i co so inchei ~i eu aici, de obio osrept edijiile viiloore ~i reinl61nirea cu voi,

[nero redoctiei: Cloude a fost eel core ° rezolvot problema cor d cu meciul, prinlr-o discujie cordrolo ~i productlvc cu d-I colonel acolo prezenl, pe care Cloudiu 01 nostru 1-0 convins in eele din urmo co fanii din toboro nu sunl nici pe deporte a omenin!ore 10 cdreso "folbali~lilor" Ci~ti)

Sebah

Penlru mine, 10 fe) co ~I penlru mulri dinlre pcnicipcnti, a fosl primul comp 10 core om luot porle. Stlom 10 ce so mai ostept penlru co am disculat cu veteranii onului IrecullDr. Pepper ~I Wild Snoke). dar ce am gosil ocolo a fost pes-

I Ie irnoqinolio mea Distroe)ia pe care eei doi o I prorniscsero nu a fasl numai prezento, cI mai mult, porco respire solbotec de 16ngo fieeare : calculator. Proverbul "La pomul16udot so nu te

duci cu sacul" nu se regose~te in experienjo pe I core am troitc 10 camp-ul de anul ocesto. Sper I co ~i porticipontii so se fi simlilia fel de bine co I ~i mine. Perioada destul de scurto, de Irei zile, I in care m-am aflal acolo, a insemnal numai jo-

I I I I

I oboseala ocurnuloto am plaw-o cu zlle lntregi

I de sornn dupo aceeo, dar a meritct cu priso-

sin)o Gomerii pe core i-om lntalnil, }i pe core I sper sO-i mai revod $i cu alte occzii, mi-au deI venit prieleni. Nu 5e puleo ohfel, deoorece cu

I I I I I I

I bah a odormil [oi dupo-ormozo 10 redoclie, in

I I I I I I I I I I I I I I I I

- - ~:. ~ctombri~001- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ww:evel.ro

Barbone (Alex Barbieru) cautand un tero dupa u§a .. Cu SMG·ul? Siabe §anse ...

Ioto calculolorului .Iui Mitzo, cu mana pe mouse! Asia opropo de "am plotil-o cu zrle InIregi de sornn'l]

de reteo ~i prelunqltocrelor.sl terrninor.d cu configura reo plocilor de reteo si a unor sisteme de operare instalole ,,0$0 co din tun" pe unele

compulere. Oricum, am .tros" din greu so Ie foe pe ploc porlicipcntilor si 56 Ie pun copct

Dr. Pepper

nerobdoru core 58 puleo cif moi mult SOU moi pujin pe fe!ele lor. Mai spre seoro, cond loole problemele au fast rezolvole in tololitote. am

Trei tmpuscotcr $i-O frono! Cam 10 010.1 se poole limite parliciparea mea 10 trovoliulga-

euri pesle jocuri pano 10 orele lorzii ale dirnine]ii. Spun ccest lucru penlru co $i 10 nouo. ze-

ce dimineajo mo mol go seam in faJo monilorului cu inca colivo ultirni rnohiccni. E drepl co

meristic de cinci zile ~i potru nopf core a 2.gU· duit Predeolul. Tn alara de oslo, discujii scurte ~i

reusit so iau $i eu un momenl de respiro $i so pol so rna bucur aloluri de pcrticiponti care

in vitezo cu portlclponlil .vereront" (Barbone. Horio, loono]. strangeri de mono cu cei noi, ~i com oslo a fosl, din punclul meu de vedere. Singurullucru pe core l-orn putul constoto din vilezo de 911 Turbo cu luning 10 motor, a fosl

erau in culmea fericirii cond mai loeou cole un odversor 10 Counter Strike.

In celelolte zile ce au urrnot, pe 16ngo 0 do-

zo deslul de ridicoto de oboseol6 }i mulJumire su-

Aeleosco, mi-om conlinuol con~liincios octivilaleo "on duty".lntre limp moi concuram $1 eu la un NFS, dar oboseolo 10 volon sic 5pUS pe deplin cuvonlul loes'e 101 circulorn, moi pujin pe soseo], oso co mo mullumeort door cu un posl de DJ

co 5-0 puslrot almosfero cu cdevcrot lontcsnco,

lolii eram prezenf ocala penlru un singur .notiv: [ccuri.e. Va dati seoma cum se leg a converso)io ?i cum se rezolvou eventuolele disculii in controdicloriu 10 moso de lucn, - cclcolotorul.

~i co tooto lumea s-a simlit excelenl, cu miei excepjii de genul "Bo, vezi co Irogi in rrune!ll",

"Va rog eu, lcce] un server dedicct co e prea

5per co 10 anul so ne inlalnim din nou ~i so reluorr de unde am rornos, Inola lu' Pepper: 5e-

multo lume!ll", "Nu rnoi am gloon!eee!!!", "Ma-

care coteodoto mai ridico volumulla unele melo-

$ina oslo e preo puurooso!l!", .Nu moi vreo so rneorqo drept!!!" sou "Ma otoccl Ajulooorrr!!!".

T 01 ce moi pol spune este co $1 de-or Ii 56 fie 10 fel de scurl, 0 50 fiu ocolo $i 10 onu' fiii

dii moi energizonte, spre bucurio onoro sou spre

disperorea altoro. in acesl limp, lorn cunoscul mOi bme pe porliciponti, am stol de vorbo, ne-om simlit bine lmpreuno ~i am legol nOI prielenii.

Dupo ocesre zile pline, din toole punctele

mei! IN.R. - joe de cuvinre]. See yo' next year! Oh yeah!

de vedere, a venil si momentul desporJirii. Cu locrimi in ochi, dar cu zornbelul pe buze }i cu degelele pe lostoluri, joslick-uri sou volcne, fie-

BogdanS

care gomer incercc so se incodreze in otmosfera incendiar6 core 0 losl in ultimo noople de Camp, a lipsit focul de tobora, dar ce mai con-

Penlru mine a fosl primo porlicipore 10 un

eveniment de a osemenea onverquro. Din puncl de vedere 01 rolului pe core eu l-orn ovut

teozo, nebunie 101010. Porco prea devreme se

acolo, }i anume de Jehnician" hardware am owl 0 sorcino nu chior usooro Prima zi, dupe cum s-o poveslil ~i in flash-urile zilnice de pe site, 0 fost ceo mai lncorcoto pentru mine. De

ivesc prime Ie raze de so are ~i bravii nosin go-

meri rezist6 cu a stradanie .suproorneneosco"

somnului care ne loveste fora mila. Eu reusisern so fur cctevo minute bune de somn, penlru co

tolu~i m6 osteoto 0 dimineo!a destul de ogilot6

ce zic acesllucru? La 0 prima privire tolul pore o chestie deslul de simplo. dar va gorantez co nu e deloe a$o.lncepond cu intinsul cablurilor

~i pltno de evenimente. Va imoginoji vol. ...

LEVEL TEAM!

Putem deveni cu odevcrct profesionisfld

S liti cu loiii dejaee esle Counter-Strike ... probcbd l-on [ocot, poole v-o ~i plocui,

/ poole nu, dar siqur oii ouzil de cel moi

de succes joe oriental pe multiployer din ultimul limp. Ali vozut pe ollii cum se [coco, of auzil disculii pe lei ~i pe colo despre strotegii, orrne, bug-uri ~i cod uri $i ali 101 observol in LEVEL laude aduse ocestui joe

~i or Irebui so ~Iiti deja despre parteo moi "serioos6", moi profesionist6 0 cceslui [oc, A16- luri de Storcrolt, Counter-Stnke este unul dinlre jacurile ce au generat a miscore moi oporle in rondu gomeriloL E vorbo de concursurile prolesion.ste de CS, lurneele nolionole }i interna[ionole unde se pvn la boloie multi bani }i, moi 101 limpul, foim6. Co urmore au oparul cyberollefii, [ocotori profesionisn ce l~i ca~tiga existento exclusiv din aces! gen de concursuri

Ce lega!uro au loote acestea cu noi, veii zice ... Ei bine, fenomenul Counler-Strike esle destul de dczvolrot lc noi in 10r6. E odevoror, suntem deporle de nivelul unor Jari cu experiento, dor ir majoriloteo cofe-urilor se [ooco CS, [ucolori sunt FOARTE multi, au oporut clan uri de Counter-Strike, echipe cat de cal profesianiste elc. Acum cevo timp 5-0 vehiculot ideeo ineeperii unui cornpionot notional de CS, cu echipe bine pregotile, un program de meciuri bine pus 10 punc! ~i cu premii substonhole. Ideea aeeasta a prins ~i a oprins spirilele $i irnoqinojio jucalorilor tnlccojl si astfel s-o noscut RCSL I Romanion

Counter-Strike Leogue), in care s-ou inseris mai toote echipele de pe 10 noi.

Personal, am pierdut sirul evenimenlelor legale de RCSL, vozond 10 un mamenl dot co tooto lurneo discuto despre acesl proiect, dar nimeni nu face nimic concreto Lucrurile aveou 56 se schimbe in urmo cu cevo timp cond am prim it un mail in core eram invitot de orgonizotori 10 hnolele RCS L, deslosorote in Bucuresf in Wired Cafe.

Incotro?

Liga Romano de Counter-Strike s-o desfo~urot in perioado 16 iulie 12 august ~i a reunit peste 150 de jucalori din Bucuresf $i Constan)o. Fazo grupelor 5-0 deslcsurot pe Inlernel, pe servere speciale dedicate aeestui evenimenl ior lozo finolo [slerturi de finalo, semihnoIe, linolc mice ~i linolo more) 5-0 desfo}urot in sistem Play-Off lin lAN) pe periaoda 11-12 august in Wired Cafe

[unc]o de redactor LEVE.L fiind uno core imi ocupo destul de mult limp m-om trezit in irnposlbilitcleo de a parlicipo samb6ta, 11 august, 10 slerturile de finolo ~i serniiinolele RCSL. Nici a problema, mi-om zis, durniruco 112 august) sigur sunt ocolo pentru eel moi importont eveniment, finolele ligii.

Astfel, durninico m-om prezenlot in Wired Cafe inarmat cu un aporot de fotogrofiat }i a

Flnallstll LigH (TeG §i Leguminoase)

I I

Lifestyle _

curiozitote pe core nu mi-o puleom oscunde. Primul "contact" cu ligo ~i porticipon]i a fast unul de bun augur ... un cafe plin pano 10 refuz de [ucctori ;;i sus!inolorii ocestoro, CounterS/rike-vl rulcnd pe toote colculotaorele disponibile, gologie si spirile incinse.

Am 01101 opoi co de obto ocum se desfc sure ultimo sermhnolo 0 turneului, probobil din couza prelungirii meciurilor din ziua precedenlo,

intr-un final, semilinolele s-ou incheiat, tooto lumeo a luol a pcuzo ~i 5-0 trecut din Iota calculotoorelor in 10Jo unei beri pe a lerose din aprapiere. Halbele s-ou gal it, degelele s-ou reloxet, spirilele s-ou moi calma I, oso co toot6lumea a inceput so se indrepte din nou cotre colculoloare ;;i mull osteplotele finale

Finala Mic6 s-o deslosurot intre PRO TEAM Forte si ClAN DIVINE, echipa PRO costigand dupe daua meeiuri cu 1310 11. Un meci interesanl, cu mull peste once meci 10 care porlicipasem pona otunci [chior doe6 ocum erom door un simplu spectator). Meciurile s-ou deslcsuror pe hartile de_dusl "i de_azlec, ombele echioe dond dovodo de lair-play, iar "speclotorti" ornutir-d efectiv lera chtor ciudato schim boreo de atmosfera .... de 10 gologie 10 a 10- cere oposotoore].

Finola a fosl omonoo pano searo, larziu,

din couzo prelungirii celarlolle meciuri dar "i din couza unor probleme orgonizotorice lbug-uri ee au oporut co din porncr t, concuren]i cu nervi: lnlin~i 10 maxim). Din fericire, hnolo mare drspototo intre TeG [Ihe elder Gods) ;;i Leguminoose a I reusil sai$i dea .drornul" lnlr-un final ~i s-o ridi-

eat peste toote osteptorile. Clanul TeG a reusit

56 invingo echipo Leguminaoselorln eele din urma cu scorul de 18 10 17 .. Un meci foarte

stror s, extrem de disputat $i faro nici 0 lndoiolo. Ioorte, foorte frumos.

Impresii de final

Ligo Romano de Counter-Strike e5te cu siguran!o a idee exlrem de bunc ce poote duee 10 dezvohoreo gomingului profesionistln Romania. Atoto timp cal 5e vor g6si sponsori $i oameni care so susnno un oserneneo proiect se vor g6si ;;i jucatori din ce in ce mai buni core so ne "incante" prin cococilojile lor.

Ceea ce a demonslrot RCSL-ul a /051 foptul co ovem echipe "i jueotori foorte buni, a arotol interesul sporit 01 oces!oro pentru un asemenea evenimenl si, nu In ultimul rond, laptul co lenamenul joeurilor incepe so se dezvolte imbucurator de mull pe plaiurile noos!re micrince.

Avem un drum lung }i onevoios in foto, dar doco vom do dovodo de profesionolism si seriozitole sunl sigur co vom ajunge .uodevo",

Mitza

- - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - --

Octombrie 2001 .'I~*~· •••

I

.....

Lifestyle

Planet of the Apes

AnU.12029. Astronautul Leo DOVi.ds.on (Mark Wahlberg, rnoi cunoscut co Marky Mark) urco 10 bordul unct nove aflate in hongarele unei stolii spolia Ie . Pleco intr-o misiune de recunocstere cum au mai fost mli inainte. Dar 0 gauro de vierme il poorto spre 0 ploneto ciudclo Aiei molrnutele se olio 10 putere, in limp ce oamenii sunl rosa inferiooro, fiind vono]i ~i lnrobiti faro mila. Cu ajutarul unui cimponzeu foarte simpatic, Ari (Helena Bonham-Carter), ~i a unui mic num6r de rebeli umani, Leo mcecrco 56 scape de armata de

niei 0 continuore a primei ecronizori, ci 0 abordare ariginal6 a si.biectu.ui. Au fast adaugate persona Ie nOI, ior povesteo a ccpotot ospecte pe care nu Ie avea pono ocum. Este In primul rand un film de ocfiune, in care Leo Davidson devine un erou pentru oamenii de pe ciudalo plonero 0 rnomutelor, un cctohzotor pentru morile rnlsccn socia Ie ce trebuie sa izoucneosco pe aceosta, deoorece el Ii oiuto s6 descopere ce se oflo in lemplul secret din zono interzis6 a planetei: odevorol zguduitor al trecutului omenirii.

rno.rnuje a generolului Thade [Tim Roth) }i de cel moi de incredere rozboinic 01 ocesluio - AHar (Michael Clarke Duncan). Acesla ests punctul de plecore 01 rornonulul lui Pierre Boulle: Planet of the Apes, roman core 0 fost ecron.zot cu mull limp in urrno, Hrnu devenind un closic 01 cinemafografiei science-fiction.

Regizorul Tim Burton, care a mai reclizot pone acum Batman, Beetlejuice, Edword Scissorhoncs ~i Sleepy Hollow, s-o lncumetat so fronsour o din nou romanullui Pierre Baulle pe peliculo. Filmul ocestuia nu este un remake ~i

Distribuit de InterComFilm Romania Data oporitiei: 26 octombrie 2001.

Dr. Dolittle 2

Eddie Murphy revine in rolul daclarului core poote vorbi cu animalele in Dr. 00- little 2, continuarea comediei din 1998

core a odus tnccsor in voloore de peste 290 de milioone de $ De cond I-om vozut ultima ooro, obi lito leo dr. John Doliltle de 0 verb cu animalele I-a f6cut Ioimos. Cu mull moi multi poeienji decot poate face fa!6 ;;i 0 familie care are nevoie de cterjio so, doctorul nu prea are timp 56 Ie impoce pe ornonoouo. lor acum animolele nu doresc numai consulta)ii din portsa doctorului, ci mai vor si so Ie ojue in incercarea de a salva pnduroo de cruzimeo unor investitori. Din ferieire, Dolittle 0 descopero pe Ava, 0 ursoolco ce troie~le in podurea amenin]oto ~i core se vo dovedi 0 Ii cheia pentru solve rea podur!i. Problema este uno singuro. pentru ca legea 56 a proto]czo $i, 0 doto cu eo, pod urea s6 fie operata, Ava ore nevoie de 0 pereche. Doctcrul il gose~te pe Archie, un urs de eire indrogostil de fast-food, pe care il convinge co singurulloc in core poate s6-~i goseosce odevoroto dragoste este p6durea. ASllel co Oolitlle ~i Lucky, ccinele sou, pornesc in p6dure pentru a-i predo lui Archie cotevo lecjii de suprovietuire in solboncre ~i corevo tehnici de cucerire.

Se pare ins6 co metodele acestora nu prea dou roode, ursoaico Ava rom6n6nd inflexibil61a formecele lui Archie, iar Lucky neobjncnc nimic de 10 frumooso lupoaic6 ce 1-0 fura! inima. intre timp, animolele reluzo so. respecte orarul de vizile 10 cabinel, scorcnd din sorre familia doctorului.ln plus, Chorisse se pore 'co mosteneste dorullololui ei.

Cum limpul zboorc repede, ior investilorii se grobesc so distrug6 podurea, doctorul mai ore foarte putin timp s6 aprind6 scorreio lntre cei doi ursi ~i so salveze viola prielenilor s6i foarle corcoioti.

Distribu.it de InterComFilm Romcnio Data cporitiei: 12 octombrie 2001.

- - - ~I. ~ctombrl~001- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ww:evel.ro

I

I

I

patch_

• Patch • Patch • Patch • Patch • Patch • Patch • Patch • Patch • Patch • Patch • Patch • Patch • Patch • Patch • Patch • Patch

Did you rntend to go to one of "these ~ 'Web addresses?

.~

AoCt:i...~S'Wto) Vi~1J61 Perl e~lD <! sewl! oC'ncie-1I iI~~r'I'I~W~IT bll-(::.!Iu~iIII olf~n errnr, Your s'r,lfel'l'l h-u net been molifdi6d. Ttl illmi.! th.i~ l?M>9rllm .r.tIlID1ocIrtim" .. Die~~c rull 'ttl •..

eric),: thl!: nni~n blft\an tIle:):tt;l;tie Smp Wiurd.

I..!. WeCan'tfind~

You c-an erse \Ii-sit one of these related Web sites, {f'~

Asc, ~i am mers csecrc in bar." bar. ... bar". o66 ... las-o boltcl

imagine primita de 10 Marius Mihai Damaschin

• MicrgSDft: DgwnIQ'.g Cun!'r .~

.~

• uIlL.lxber-g

See more results far ~~~~ lit MSN Search

Get~.

See techrl;9li:1 d,;,t:!Jil~,

Failed tb pre~nt erlrOf.

IC--··-·-ott· __ · __ ·_··_]

fo .. ···'········ .. H ••• U ••••••.••• i'

.Dornnule lonescu, repretom dar nu 11 gasim pe domnullonescu.

Ah, $i numele meu este lonescu.; da' de ce intrebali?"

imagine prim ita de la Mihai Duca

Ne pare rou, dar nu sum de ce ne pare rou ... so nu va para rau ...

imagine primita de 10 Mihal Slrnlonlco

Atenlialll Este vorba despre un HDD experimental, oso ceva nu veli 9a'si pe piala in urrndlorii 10 anil imagine primita de lo jon Doe

Fild~,~~Ml:.Y1:IJII F.ndMai:othiInm:w.n..t1l'OO II Fin;ltllft.etol!hei.fh"O'l.u..tVOU!1 FTi"Id .. t~.!lh:ithtll~ b"IDI'I..!Ib:kJ: YOu ! I ffri:lWMt.~In:!W~YOO II

"Afia ce }tiu allii despre tine!". .. adresa de mail, probobll. Imagine prlrnito de 10 Mugur V.

Ca,tigotorul nostru de luna ac::easta este Vidor lanc::ul

Eubese VS T License AgrcEm.::n\ ----; ~

De dom'le, accept! Do Gum 50 nul

imagini primite de IQ Adrian ~i Nevac Antanino.

SH· ... ····1 ~ ~
Ap~ ~_TteFk;oe::~a:roaI.~
.
~~:oo ~ ~ ~
SiZl!:<I~B I~ LI tJ_
~ !!I..>lli -... ~ ~ tJ_

-~

~- . ...."."

Nu estern 9re~it ... am bine spus. Nu? imagine primito de 10 Mandras livlu

Ma intreb cend vor cpcreo prin orcs firme pe care sa serie "Hot profesionist" sau "Asasin

de incredere" .. _

imagine prlrnito de la Victor loncu

I

Octombrie 2001 •• fiiil •••

I

I

....

Hardware

ultimedia la "pac

et"

Din momentulln care am intrat In redoctle ~i l-am vczur pe Mike trnpusccnd in stanga $i in dreapta dupa diverse nave spofiole in Independce War II, rni-o picot imediat Hso de a mai testa ~i prezenla cateva ,lucOrii' mai sertoose care le-ar face multora dintre noi vlctc Idegetelelarl mal usoore. Contlnucnd serio prezentorllor de accesorii multimedia, am mal adOugot ~i alte piese care pot face ~i ele viejo mai usooro sistemelor dumeavoastrO de calcul.

Thrustmaster Top Gun Afterbu rne r II .

inca a data firma Thrustmaster demor sreo zo calitotea produselor sale prin acesl joyslick Spre deosebire de prcdcccscrul hn, ocest model incanta ochii gomerilor printr-un design faorte realist, parco copial dintr-un cockpit de F 18. Transformorea propriului PC inlr-o osllel de "aeronavo' se poole reolizo foorle simplu. Tal ce 01 de focut este so i!i conectezi afte rburner-u I 10 un pori USB ~i so instalezi driverele de pe CD·ul ce il insote~le Sin guro conditie, care i)i permite so transformi visulin reclilote, esle SO ai un minim necesar din punct de vedere 01 sisernului [core 10 oro ocn.olo poole I, luot in r051: un computer cu procesor echivolenl unui Penlium 10 133 MHz, cu un sislern de operore Windows 9x sou 2000. Odoto aceste condi!ii lndephni:e. nu iIi r6mone rurruc ohcevo decor so lei rnor so in mana, casco lui Tom Cruise ?' so incepi SO tragi dupo inomic;

Top Gun Afterburner II, produs dupe 0 "releta" tipica celor de 10 Thrustmaster, ore in dolore nu mai pu!in de 8 buloane, dintre core door 6 active. La lei co si predecesorullui, ~i ocest model esle prevozut cu un conlroler de ihronle, 10101 dekisobil, prevozu cu sese buloane complet progromobile. Slick·ul oceslui model, conlero a rrcnevrobtlitote mai crescuta, inso funcliile romiinond cceleosi, lara nici a schimbare maloro in ceea ce priveste amplasarea celor petru butoane de "ocliune". Ne oprim osupro hat-ulul. core de cceosio dolo esle omplasol intr<J zona mal cccesiblo §i se poole manevra mull mai user pe lootc cele opt direc!ii. TrOgOCiul. pieso de rezislenta a acestui joyslick, a avul de sulerit ~i el cevo rnodilican (in oine, dupe porereo meal. de oceosto dolo ovond a oderenja mai buno )i do" co tot om omintil de aderen!a, rr eriio de rnerjionot

I I I I I I I I I

----T

•••• it~11 Octombrie 2001

faplul co alai thronle-ul cal ~i slick-ul sunl ocoperile cu malerial .onnderopor-f" special concepul pentru a nu rotc nici ceo mai inversunoto linlo. Lansatorul de rocbeie, plosot ~i ello loc de onoore, comuAal in culorile spechce ale U.S. Army, incecrco ~i el so l~i mdeplneosco cu succes rolul core i o fost alribult Din poco Ie, §i 10 acesl model, lipseste forcefeedback-ul, lucru care in ziua de azi e a facil itate din ce in ce mai lolasllo de majoritalea joystick-ure lor sou game pocurilcr. lpso ocestei lacilito)i ii poate cezorncql pe unii. Totusi pen Iru a mai indreplo aceost neojons. producolorii au prevozut un bulon pentru ajuslareo inlensilotii in ceea ce pnveste rezislenlo stick-ului. jovslick-ul mai esle insotit ~i de un CD, pe core sunt incluse drivere, un manual in care su nt descrisi pcsii de instolore §i corihqurcre 0 10yslick-ului, un software, numil ThruslMopper. cu rol de autoconfigurare ~i gestionare a nu mai putin de 60 de selari predefinite penlru onumite carocierislici ale [ocurilor. Modul de inslalore, esle relaliv simplu. Se scoote joystd-ul din culie. se cite§te un minimanual seris in o limbi, ior apoi 5e conecleozo joyslick·ulla un pori USB de 10 propriul computer. Urrnezo apoi inslalarea d riverelor ~i a software-lor ce se gasesc pe CD. Doco 1010 venit vorba de software, rnerilo de incercot sohul de test cu core este insott Cu ojulorullui se pot reconhquro pozi)ia oxelor ~i senzilivi- 10 lea 10 rniscoreo Slick-ului. Aceslea fiind spuse, va doresc cit mai rnulle ore de .zbor" ololuri de [ocurile vocslre preferate. """",...,

Firestorm Dual Analog 2 vs Firestorm Digital 2

Dupo cum probabil va doli seama si din tiIlu, 'in acesl ortical vai face un camparaliv intre douo game pod-uri praduse de oceecsi firma Thrustmaster. De Ioorte multo vrerne incoace, am 101 ouzlt divers! termeni care moi de care mai ros.rnotori, mai .pornpos!". Digital vs Analog. Sa fie oore door un [oc de cuvlnte? 0 s6 incerc in ceea ce urrneozo so elucidez acesl mister. Ibiustmosier Fires/arm Digilol2 este un model de gomepod faarte rnonevrobi]. Dolorita formei sale .cerodmcrnice" pozi)ionarea degelelor se face foorte simplu ~i conlortocil. Nu creeazo acea ssnzojle de oboseolo asupro polmelor §i de· getelor. Pe el 58 gasesc nu mai putin de 12 bulaane camplet progromabile. Lango ocestea se mai poole observo §i nelipsitul D-pad opl-direcjionol, cu core se poole controlo foorte user inlreoga ac)iune din codruljccurilor prelerote Foorte interesont este omplasamentul celor 4 butoone pe partea superiooro a gamepad-ului. Acestea sunt omplasate in esc felincal sa po)i

sii canlrolezi col moi rnut!e buloone cu cat mal pujine degele. Asta inseamno a manevrabililate mai buno si osliel po] ca~ligo limp prelios. Sneer so f, u, eu cu greu m-om desportit de acesl gamepad, 9i am regrelal foorle mult mamentul in care

a Irebuil so Irec 10 .rncnso" din fala toslaturii. Asta-i viola. Toote lucrutle lrurnoose tree. Thrus/master Fhestctm Dlgila/ 2 a lost special cancepul penlru lncepdlorii inlr-ale [oucelor, liind consmnt dinlr-un malerial foorle rezislenl 10 socuri (va garanlez eu, l-om teslal ~i 10 acesl capilol; rnolivele, n u cred co mai ore rost SO Ie rr.enlonez].

Thrustmas/er Fires/arm Dual Analog 2. Acesl model de gamepad este unul moi complex, cu dotori cevo mai speciale. Ceeo ce este de remarcol 10 ocest model sunt cele 2 "mini sflck-ur!" faorte usor de manevral, iar 10 oposoreo lor ou func)ii de butoane oclive. Cond spun ccest lucru, rna gondesc 10 ullimele curse de Need For Speed in core eu. eu ocesto "scula" in mono, faceam rovagii pe soselele din Manle Carlo. La fel co ~i concurentul sou, ocest model are in dotore tot 12 buloane care mai de care mai bine osezcte, a parle pe gamepod, 0 porte mai pe dcdcsubt 01- tele pe loierole, nici nu stii cum 50 iii mai imporf toale cele 10 degetele co 101 de butoane ~i butonage dai [o SO se ojungo 10 un momenl dot 56 se puna buloane chior si pe lirul de olimentore Ihehe .. 1. ?i care in momentul in care Ie prive?li i!i sople5c cu a vace pe care abia a auzi "hoi, opo· sO-ma ... ce mai o§lep!i2" Tn dipo in care ai luat in maini ocesl "apora!", deja slmli diferenla. Par· co e mai plocut 10 atingere, moi cotltelal. mai "moale". Acest lucru fiind posibil datorita supra-

www.level.ro

feJei acestui gamepad care este ocoperuo cu un material .anliderapanl". Din oceosto couzo se reolizeozo acea .prizo" inlre palmele muncilaare $i Iranspirole ole gomerului $i butoanele de conlrol ole gamepadului. De ce aces! lucru~ Simplu. So vo gondi)i de cole ori nu vi s-a lnlomplal co in limpul unui meci de Starcroh sou CounterStrike so nu va clunece monu)o de pe mouse-ul deja )nfierbonlat" de ototeo mi~cori forlale in dile rite rna menle ole exislenlei lui. Aso ca ocesn boie!i de treaba s-ou gondit SO aplice un strat foarte

eele douo modele de gamepod-uri sunt special concepule penlru [ocuri de simulaloore (mo}ini, avioane ... ), sporl & aclion (genuri co Fifo, NBA,NHI sou, de ce nu, Max Payne sou Coon ler-Slrike).

Modul de conectore a celor douo gamepad-uri 10 propriul calculator se face prin de.o cunoscotol port USB. Un lucru loarte interesont 10 aceste modele este faptul ca nu necesito drivere. in momentul in core unul din modele 0 lost conectat 10 PC, sisternul de operare il derectcozc outornot, prin Plug & Ploy (Plug & Pray, cum lmi place mie SO Ii zic) ~i i~i instolcozo automat driverele incluse. Softwore-ul standard core 5e iniliohzeozo outomot, numil si Thru51Mapper 3, perrmre conligurorea ;;i lestorea fiecorui buton sou fiecorei axe in parle. Din punct de vedere 01 cerin)elor minime core trebuie indeplinile amintim: un sistern Pentium 10 133 MHz sou mai mull, dotal cu un pori USB }i cu un sis lem de operore Windows 9x, Me sou 2CX)O_ 0 aha cerinJ6 obligalorie ar Ii prezenJo pe hard-urile dumneovoosno (in cozul in care ochizitiono]: O}O cevo, dor nu numail a unei versiuni de DirectX mai noua de 7.0.

Produs:

Oferlont:

Tel:

Pre):

01-2316769

12,50 USD (I6rll TVA)

fin, dintr-un .coucluc cohlelc:", vorba lui Milza.

Dupo cum se oroto }i in pozo. ololuri de cele 12 buloone }i 2 minisliek-uri 58

rnoi gOSe$te }i D-Pad, 101 opt direcjional. Aceslo din urrno are un nou desiqn cevo mol rabusl decal mode lui precedent. Com cornplicoto situofio, dacG stoi so Ie gande~1i: cum po] so joci

~i cu D-Podul dar ~i cu slickurile?? Eh, ocesl lucru se rezolvo prin ap6soreo celui de c

13-leo butonos. Aceslo are ra I ul de a face un switch inlre ele.

Ccnd vrei 50 joei ceva moi .horccore", [oci cu D-Pod-ul, iar ccnd joei ceva moi soft, moi relaxant, opesi butono;;ul magic, occslo laeand schirnbul de conlrolere ~i cchvond sislemul de "mini rnonetule".

LEVEL INFORMATII

Producotor Produs Ofertanl Tel:

Pre!

Thrustmaster

Firestorm Dual Analog 2 Ubi Sofl Romania 01-2316769

18,50 USD (fllra TVc:..A,,--) _--'

Dislribuilor unic

penlru Romania si Bulgaria:

,

Bu(ure,li, Jiului 2-4, Bloc Tornado; lei: 01-3127507; lex: 01-312982.0 Constanta, George Ene.cu 11; tel: 041-618580; fax: 041-619457 http://www.torn.ad.o.ro

I I

___ I Hardware

I

I I I

: Thermaltake Dragon ORB

I in ocest nurndr 01 revistei, am a surpriz6 pentru Irnpdlirnijii de overclocking. Esle vorba despre un super cooler, pe core crsd co tali gomerii si I-or dori. Esle vorbo despre un cooler cu un design foorle deosebiL Dar s6 lese m acesl I ucru pe seama vonstrc s6 va bucuroJi de forma lui, iar eu so conriruu cu 0 scurto prezenlore in lermeni moi lehnici. In primul rand trebuie menjional laplul co a fast special conceput penlru procesoare foarte puternice I~i nu numo.], cum or fi AMDAlhian panola 1,5 GHz, Intel Plilla 1,13 GHz sou Toclofir: pona la 2,0 GHz Torusi, exislo cevo probleme: penlru cei care au 0 corea SO mai "compacta" va Ii foarle greu de inslalal ocesl model cooler, dar so nu disperorn, romonul este invenliv. Goseste el 0 solujie salvatoore. 1n line, dupa cum spuneam, acesl cooler este "perfect" pentru overclocking, ?i cand spun acesllucru rna refer 10 unele specihcc]h cum or fi: dimensiune aprax. 60x60x25 mm, ior lurajia coolerului se apropie de 7000 RPM ± 10%. V6 do] seama

col de lore se poole bucuro un Celeron overclock-at, cond ore inslalat cso cevo deasupro. Co so nu moi zic de moso de oer pe core ocesl cooler il pune in rnlscore Ipoji sa iji foci ~i aspirator din el) Toju~i, la oso a "turbino" om gosit?,

c6tevo lucruri core in mod normal ne-ar derania, printre core nivelul de zgomot 01 ocesluia [ooroximoliv 37dBA!, oslo In condijii normale de lunc!ionore. Doco lot vorbirn de conditii de func[ionore, producctorf garanteozo un nurnor de 50.000 de ore In core performon)ele lui sunt moxime. Co dotori, acesl cooler ore incluso 5i 0 mula de odoptore In cozul in core pe placa de

bozo pe core se ir stolecza nu exisla 5i 0 mufo seporolo penlru cooler.

LEVEL INFORMATII

Producotor Ofertont Tel

Pre]

acces in iurul valorii de 100 rns, lor 10 CD-ROM-uri rnedio 0 fosl in jurul voloru de 85 rns Unilafea Sony DVS esle prevczuto cu 512 KB cache Ideslui de putin], Olingondu-se 0 rota de transfer de 21,6 MB/s cu disc uri DVD. Coltotso vizioncn: filmelor nu 0 ovul nimic de suleril, cceosto chior sxcelond in perlorrnon]e

Unitoteo esle prevdzulc cu dejo closicul bulan de Eiecl, conector penlru co~tl, poterqiomenu penlru reglarea volumului din ca~ti ~i nelipsitul oriliciu penlru eject In coz de lorto majora losto in cozul in core colculotorul durnneovccsiro

rornor e f6r6 curenl ~i eve] nevoie neoporoto de CD-ul din unitotel

Thermoltoke Eisoco Computers 031-514278

13 USD lfara TVA)

Sony DVD-ROM Drive

Unilatea DVD prezenroro mai esle insoiila ~i de un manual foorte detaliat ;;i bine pus 10 punct, In core este descriso pe IDfg liecore cperolune de instalare ~i configurare. De asemenea, rnerito menjionol laplul co monuolul este scris in opt limbi IbineinJeles, foro limbo romona) Aloturi de manual am rnoi gasil in culie un cablu IDE, un coblu cud'o, pentru conexiunea cu ploco de sunet ;;i

un set de suruburi penlru .oncororeo" DVD-ului

in unilatea cennolo Pe lango loate oceste faditali se mai gose~te ~i nelips.lol CD cu drivere ;;1 progrome pentru vizionoreo filmelOr prelerote de pe DVD-uri. Un osemeneo software esls ;;i binecunosculul Cyberlink PowerDVD.

Din puncl de vedere 01 minimului necesor, pe core oceostil unilole DVD 11 cere, e nevoie de un sistem Pentium 1110 300 MHz cu 32 MB RAM ce rulsozo Windows 9x ~i Windows Me.In cazul in core eve] inslalat un sislem de operare co Windows 2000 sou Windows NT, sisterrul necesar or Ii un Pentium 1110 400 MHz cu 64 MB RAM ~i 20 de MB disponibili pe hard-disk

LEVEL INFORMATII

Prcducctor Ofertont Tel

Pre]

Pentru laboratorul de testore LEVEL acesto esle primul produs de ccest gen. Unitoleo DVD olinge vileze de cilire de 40x pentru CD-uri 5i 16x penlru DVD-uri Performan)ele sunt destul de

bune, in codrul testelor efecluote drive-ul des-

c u rca n du-se loarle bi n e. Corec)ia de era ri esle loorle b.ne puso 10 punct, restul lund Irecut foro probleme. In ceea ce privesle rotele de tronsfer pe lestul elecluol, s-ou obtino! nl;;le volof! foorle bune. Un olt punct forte 01 ocesle unila)i este 5ilen)iozilotea cu core citeste discurile. Din testele efectuafe, 10 discurile DVD 5·0 oblunl 0 rnedie de

Sony

Flamingo Computers 01-2225041

79 USD Ifara TVAI

-._aT-----------------------------------------

"I Septembrie 2001 www.level.ro

I

Hardware .~

ATI Rage 128 Ultra

$i in ccesto luna m-am gandit so va prezint inca a ploco video. De oces'o dolo esle vorbo de a ploco 3D produso de cei de 10 ATI. Am ales ocest model deoorece m-orn gandil so mai diversilic putin gama de ploc video prezentale pone acum in revista. Acest model de ploco se odreseozo in special segmentului low-end, datori 10 p.e]u lui. dar in specie I performa nle I or pe core oceosto Ie of era Ploco video dotolo cu "engine"-ul ATI RAGE 128 ULTRA [chipset D221 este cu oproximativ 20% mai ropido decal Rage 128 PRO [Xpert 2000 PRO). Pe lon9a acesl chipset, pe placo se mai gosesc inca 32 MB RAM linterfaro de 64/128 bili]. De asemenea, ploco suporlo AGP 2x/ 4x ~i rezolu~i 3 D pano 10

maxim 1920x 1200 in 32 de bi!i, iar in 2D tat 1920x 1200 cu un refresh de 85Hz.

o Ireabo foarle bunc reolizoto de producotori este setoreo Romdoc-ului 10 frecven!o de 300 MHz, moi ales doco se coresto so se moi foca cote un overclocking. 0 corccterisnco ce poa Ie so ne puna ceva .be]e 1n roote" ar Ii li pso cooler-ului. inlr-un fel, ocest lucru nu poate decal so .limueze" pe unii, dar se poote otoso unul deslol de simplu lai nevaie de a mona de "meserlos"]. Pe lango oceste lucruri, modelul de plocc are indus }i suport penlru lehnologio DVD. Avand integrat decodorul MPEG-2/DVD video, se pOI viziona in modul lull screen cu un nurno. foarte mare de frome-urr 1,lmele preferole de pe CD-uri sou DVD-uri. Penlru [ocuri, molorul grafic 01 plccii a lost ?i el imbunat6!il ~i opnrnizot otot pentru OpenGL ICD cal ~I pentru DirectX ~i Direct3D.

in culio in care vine ploco, pe 16ngo un manual destul de subtlre. ot61 10 praprlu cot 5i 10 figural. in care sunt desc-isi pe scurl pasii care trebuie porcursi pentru instalarea driverelor plccu vdeo. se moi gosesc douo CD-uri Primul CD coniine drivere 5i ceva docurnentolie in limbo en· glezo 5i [oponezo, 10 care se mai adaugo faarte rrulte adrese de Inlernet cone produse osernonoloare. Cel de~1 doilea CD coniine un program pentru vizionarea de filme de pe DVD. Acesto se nurnests WinDVD 2000 ~i se g6se~te In vcrtonto full CD 10 care se mai odouqo 0 licento plus un serial number.

BogdanS.

INFORMATII

ProducOfor ATI

Ofertanl Tel

Pre!

Ultra Pro Computers 01-2117090

40 USD IfOrll TVA)

-----------------------_ .. _ _. __ _-_. __ .

sl SOflrwlN

Ai sansa sa ca~tigi unul din cele Ginci pachete AVX Professional trirnitand talonul de mai jos

A·~ .. '1 pana la 1 noiembrie .

.,.. W Ce antivirus contine modulul AVX Murphy? a) AVX Professional b) Norton c) AVP

Ca~tigatorii vor fi anuntaf In nurnarul de decembrie al revistei. .

. __ ._---,-------_ .. _--------------------------_ .. _----------------------------------------------------~.-

Tambala LEVEL §i Nume, Prenume:

~----------------------------------------~

Str.

Decupa] talonul si trimiteti-l pe adresa Vogel Publishing SRL, OP 2 CP 4,

2200 Brasov. 11/01 10

Nr. BI. Sc. Ap.

Lac.

Cod Jude1

Telefan:

E-mail:

I

....

Trouble shootlng

Service autorizat

Cititorii lntreobo,

redactoru' de serviciu rospundel!l

r Se pore cO §I in aces! nurncr dezbo!em probleme care unoro dintre noi II se par bona Ie, dar pentru allii par adevOrate "pietre de moore", Dar noi nu ne supcrcm ~i, co adevaro!i eroi, tocercorn din toate purertle sa ne solvcrr .poclentu". ~i sa Ie ascultorn toale ofurile ~i problemele cu care se confrunta.

BogdanS.

Cosmin Ciobanu - Bac@

Am un Inlel PI/I 10 450 MHz, 128 MB RAM, Savage S4/0 32 M8 RAM ~i Serious Som·vl imi dd .senoose" probleme de lex/ur6. Poole Ii 0510 din cauzo pldcii video? Am tncercot so repar oslo din selling·urile jOCului, dar 101 sunl .poiici" pe unele suproleie. luna oslo ia» foe un upgrade 10 un Pili 10 900 MHz, 512 MB RAM, nVidio GeForce 2 U! TRA. Credeji co imi vor merge perfeci tcote "super" iocorne nou oparule penlru urm6- totii 3 ani?

R: Solurori Cosmin, Problemele mai "serioase" legale de lexluro in [ocul respectivsunt eauzate, dupe cum ai spus ~i tu, de ploco video. SeriOUS Sam, fiind un joe ce are a grafica 3D deslul de cornplexo, e poslbil 50 iti ereeze probleme, moi ales co puterea de occelerare 3D din Savage S4 este deslul de slobule. Bunc ideea penlru upgrade. Dar penlru urmotorii 3 ani?

Com greu de zis co iii vor merge taate [ocurile "super". La modulin care evolueozo piala, nu prea vod cum a so iti meorgo peste 2 ani loole [ocurile cu selorile dote 10 maxim. Va trebui so moi fOCi ni~le concesii in privinto osto,

Valentin lsolocle ~_ucov - Prohovo

A~ vreo s6 va in/reb ~i eu cevo.

I. Com col costa un volan cu pedole Ferrari? 2. Ce ploca video $; ce ploco de sune/ or fi

iodkote penlru un 486?

3. 5i ce fel de CD-ROM?

R: 1. Prejul unui volon Ferrari? Nu cred co e cozul 56 dou valori. De ee? Simplu, deereee sunt foorle multe firme core produc oSllel de modele de volone, 10 core se moi cdouqo ;;i firmele care Ie distribute In Romanio. Fiecare cu odo.osul ei. Singurullucru cu core pot 56 Ie ajul in

oceosto privinlo este un sial: couto 10. laote lirmele de profil, lie pe Internet, fie mergi personal,

oferlele core )i se par eele mo.i ovonlcjoose.

2.0 placo video cu oecelerolor penlru un 486?? Com greu. Couzo? Penlru un 486 este corn greu de insiolot a ploco video cu aecelero.tor 3D. Aiei, nu rna refer b portea efeclivo de instalore ~i de prins in surubun [prosupunond co ai sloturi PCI), mo refeream 10 laplul co un procesor 486 nu ore pulerea necesoro de a face colculul triunghiuriler penlru generorea imaginilor 3D, indilerent de chipset-ul qrohc pe core ploco video il are i nclus,

Pentru plcci de sunet siluolio sla olllel din

p u nct de vedere 0.1 procesorului. Olerla de ploci de sunet este moi largo, ior 10 un procesor co a I tau, nu cred co e cozul so ne referim 10 0. super ploco de sunet, Pel so iii sugerez a ploco Sound Maker 32X, cu un chipset Cryslal CS4281 produso de Genius, destul de iehino }i core face a treob6 destul de burro.

In privin)o CD-ROM-ului sifuojio e moi roz.

Po] instolo arice model de CD-ROM, cu co)i de "X" vrei (4x-50xl. ~i ce marco doresti, nu se supara nimeni, dar eo recemondore din porteo mea, ar fi so iii achizi)ionezi un alt sislern sou 56 lnccrci so loci un upgrade. Este neoporct nevoie, moi ales doco Ie intereseozo [ocurile.

fefon Gociu - Nehoiu - Buzou

Am un Pentium MMX 10 200 MHz, 32 MB RAM, un CD-ROM 52x ~i un bard-disk: de 3,76GB

Cal ma costa a placa video ce include un cord 3D? Dar 32MB RAM co/ cosio?

R: La lei co ~i intrebareo onterioro, preturile componentelor voriozo de 10 0 firma 10 alto. Deci, 101 ce oi de faeut esle so mergi 10

"vonat"de olerte ;;i in lune!ie 'de pre)uri i!i alegi. Lucru valabil }i penlru eei 32 MB de RAM. Doca lei ai de gond 50 i!i iei a ploco video, Ie onunr c6 leote plccile video actuole au incluse fu nclii de occelerare 3D ($i nu vreun cord 3D).

/. Core diotro omiotcorete plac; de bozo ob/ine perlotmcnte moi bune?

- )elway 866AS chiose! VIA KT 266 (memorie DDR)

- )etwoy 866AS Uhro chipset VIA KT ! 33A (SDRAM)

- Giqobvie GA-7ZXR-C chipset VIA KT ! 33A Tinond can/ de costol aces lor p/6ci de bozo, core din/re ele obnoe uri raparl prell performon/o moi bunf.!

2. Reuseste un cooler TlTA N M T ! A8 BAll - BEARING and 2 FANS sa "slin90 loco!" unui Thunderbird /0 1300 MHz, ol6!ud de coolerul omin/it, doco or fi solieilof din greu? Dar in cazul unui Thunderbird /0 900 MHz?

3. Pe core olaco de b020, din cele omin/i/e moi sus se in/e9reoz6 cooler-ul TITAN .M T lAB moibine?

R: 1. Dinlre modelele de placi de bozo rnenfionote de tine, $i pe care noi Ie-<J m awl in teste, ceo care a oblinut scorul cel moi mare din punct de vedere 01 performontelor, 01 dotonlor dar ~i 01 prejului este Gigabyte GA7ZXR-C eu chipset-ul VIA KT 133A.

Placa de baza Gigabyte GA7ZXR·C

2. Coolerele de lip TITAN sunl loorte bune.

Daco nu m6 insei, sunt dirrre cele moi bune in acesl domeniu. Dala fiind siluorio de 10)6, nici nu se rnoi pune problema co nu ar foce folo unui Thunderbird 10 1300 MHz, co so nu rnoi omintesc de Thunderbird 10 900 MHz.

3. Deco se inlegreozo:: Nu cred co yor fi probleme cu ocest "impediment". Alata limp col pe plocl se gose~le ocelosi lip de socket }i sislemul de prindere este ocelosi [odico eel closic eu clerno], unicul crileriu dupe core pot Ii colegorisile plode Idin acest punct de vedere) este spatiul existent in jurul sockel-ului.

-----------

---~i Oclombrie 200~---- ----- --- ------- - ----

www.level.ro

Tombola LEVEL sl ~~

Continuarn tambala orqanizata impreuna cu Best Computers, oferindu-va ca premiu jocu Max Paynel

Care este numele companiei care a produs Max Payne?

1 a) iD Software b) Remedy Entertainment c) Reflex Software

Raspunsul iI gasi~ in articolul dedicat jocului din nurnarul de septembrie al revistei.

............................... , , , , - .. ~.

Tombola LEVEL ~i Irt!! . Nume, Prenume:

c c mp u e ez 9 t------------------tI

Str.

Nr. B1. Sc. Ap.

Decupaf talonul ~i frirniteti-l pe adresa Vogel Publishing SRL, OP 2 CP 4,

2200 Brasov. 10/01 1 :--]

Loc.

Cod Judel

Telefon:

E-maIl:

LEVEL TOl11bola ~i

Sony

Sunt oferite ca prernll 10 jocuri

"The Jungle Book ~ Groove Party".

1 Pe cate CD-uri esteinscriP, tionat jocul The Legend of Dragoon?

a) 1 b) 2 c) 4

Raspunsul iI gasI!i in articolul dedicat [ocului din acest nurnar .

... .II! ~ "" IIII!! _II!!I __ III! __ !!II! _ ""'_,' ... .. ,. .. __ '.'" •..... _ .. _ .'. "'" iiIi!!lll.:- _, .. _ .... .. IIIii II1II: .. __ .. __ , .'. _ .. '_'. __ .' , __ 1

Tombola LEVEL ~i Sony

Raspundeli la intrebarea altiturali,

decupa~1 talonul §i expedlall-I pe 1· 0

adresa redactiel: O.P. 2, C.P. 4

.2200 BralJov. 10/2001

Nume. Pren.ume:

Str.

Nr. BI. SC. Ap.

Loc.

Cod Ju.de~

Telefon:,

E.,mall:

1

--

I

I I I I I I I I I I I I I I I

Chatroom

Ii mai lin mi ,. acum clnd ••.

I ara;;i am ajuns so scriu ultimele rand uri din Chatroom in miezul noptii ;;i ma intreb doco nu va este ;;i vouo somn.

Am stat eu so mo gondesc ce temo so propun pentru data viitoare ~i cred co am gasit cevo interesant. Ce oji zice un un top detaliat 01 celor mai importante momente in gaming 01 liecc:lruia dintre voi. Vreau so vod ce v-o rniscot pe voi eel moi mult, in ce joe, cone ... detolilll Ceva de genul: "Ah, DOOM, lin rninle si ocum mamentul in care I-am vozut, .. erom 10 un omic si.." ;;i 0;;0 moi deporte Vi se pare interesant? Doco do, incepe)i so scrie)i ;;i trirnreli e-moil-urile 10 milza@level.rosau scrisorile voostre pe odreso redocJiei.

A~tept so vod ce ove] de spus ...

teozo engine-ullo un [oc ;;i mai important este leelingul gene rot de [oc [eel mai bun exemplu cred co este Anocnronox).

Aici S·D[ putea so ma controzic singur. De;;i rna joc destul de des prin soli de jocuri, in rejeo, nu cred ca e bme ce se intampla. Mojoritatea pustcnilor de prin salile de jocuri nu prea ;;tiu ce-i ala singleplayer (normal, door 10010 lumea [coco CS, nu?) Ideeo e co ei nu preo mai ;;tiu ce e ala un joe bun, ci door i;;i petree lot timpul liber locand Iroguri pesle Iraguri. in mod sigur nu e bine. Am cilitintr-a alta revisla de joeuri un ti~u care m-a com pus pe ganduri: .Zice)i po-pa singleplayer-ului". Se pare co in curond a sa lie numoi jocuri multi player only, a so lim toti niste rejelori. Hm, in mod cert nu e bine. Eu cred co producolorli or trebui so incerce so loco niste [ocuri cum se loceau tncinie, cu 0 povesle bine puso lo punet ;;i un leeling in tens, chior doco momentan nu or Ii preo comerciole. Dar cred co mai tarziu or aveo un succes en arm.

sesn], dar de liecore dolo apare cevo nou in [oc [rnoi pun odministratorii de un invasion, sou a alergore dupe un super-unique).

$i, in oloro de asto, MMORPG-ul or puteo deveni un gen universallcam greu de explicol, dar, here it goes ... ) odico docc vrei so porticipi

10 a curse de ma;;ini nu moi bagi NFS-ul, ci intri in joe, foci a plimbore mica pano 10 Race Arena $i intri in rnosino, sou, nu trebuie so te mai chinui cu Q3-ul. Te duci 10 un concurs de deathmatch ;;i ca;;tigi $i bani de pe urma unui [oc.

A;; vreo so-i contrazic pe cei care spun co Asheton's Col/are a gralica [eqooso Cu tal cu graliea lui "jegoaso" Asheron's Call reu;;e;;te so scope pe unii [ucolori de log. Vor mai Ii rnulte MMORPG·uri cu gralica "jegoasa" de-ocum incolo, dar vor Ii bune pentru gamerii din Romania si conexiunile lor de 56k/s.

Toota conlroverso 0510 Tn lego/uro cu c61 de bune sunl MMORPG-urile or puleo face subiectv! unui otticol. .. htnmm, uile 0 idee buno.

C61 despre disparijia single-player-ului din cauzo jocurilor an-line, nimic n u e mai fals. Problema cu MMORPG-urile 10 ora cctook: e co preo mulle Hrme au in protect ostfel de jocuri $i cum un om IlU va puleo 56 ioace mol mull de 2 astfel de jocuri (limpuJ, bol6-1 villa) vom osislo 10 dispori/io multo: cose de produc/ie ce si-c» pus loole speronjele in jocul lor. lumea 0 so devino mai olenlo $i lucrurile se vor calma, zic eu. Cerl e co MMORPG-urile vor fi cu siguronjo vii/orul iocorilor, dar oslo nu inseamn6 co jocurile closice, bazale pe expetientc singleployer vor disooreo. 5toli lini$I(li

Bardi

Vo scriu in seora oslo pentru co sunl uimil de ce 5·0 ajuns in induslrio jocurilor ...

Singurul joc pe care il mai am ocum pe hard esle ... 5upaplex(nu radepl). De 10 un limp NU mai am ce so [ocl Am 15 ani ~i 0 experiernc more in gaming .. $i vreau so spun co Dizzy, Comonder Keen sou Cosmo rna alrageou mult mai mult decot Diablo? sou Counter-Strike. imi ploc foorte mull RPG-urile ADEVARATE, nu Dlablo2.

Poi cum poti so atribui lui Diabl02 termenul de RPG ... eu i-os spune un lei de kill'em up. Ce story ~i ce eroi lormoi in Mighl&Magic sou in Falloul ... nu prea se moi face 0$0 ceva. Cel moi bun joc pe core l-am jucal vora oslo a 1051 Arcanum, care rni-o plccut 10 nebunie. Am terminot ;;i Mighl&Mogic o si 8 ;;i ostept M&M 9, dor pe site-ul 3DO zice de 4 luni "Coming soon on the PC" Acum cine lace jocuri?1 Electronic Arts ~i Sierra. in resl nu preo mai sunt aile companii core so loco deslui bani incal so continue ni;;te jocuri focote cu posiune. Poi, Westwood nu si-c avut incepulurile cu jocuri

Anarki din Bucuresti

in primul rand ce vreau io de 10 jocuri:

Poi sunl solul de 0161eo jocuri de kko cporute ln ultimul tirnp, imi omintesc cor-d a opcrut Quake, Unreal, [ocuri pe care inca Ie moi joc cu placere. Alea erou niste jocuri care te [ineou saplom6ni inlregi in Iota monitorului. Hm, acum apar olte jocuri: Gunman, Blueshifl. Poi cred co cu ostiel de litluri prodocotcru lac de rusine ideeo de Half-life, dar mai ales se foe ei de kko. Nu co nu ar Ii in ziuo de azi $i joeuri bune

I Countersttike. Undying) dar mojoritotea sunl mari dezorncqiri cu ° gralica dernentiolo

Imi place C5 loorle mult, si nu numai mie, chior doco sunt unii core zic co e nosol, co are un engine deposit, Eu cred co moi putin con-

Lucian aka Spyke din Bucuresf

Solut,

Vreau so vorbesc despre MMORPG-uri, ?i prablemele pe care Ie oduc ocestea. Celololt e-mail pe core I-am trimis era despre timpul petrecutin unele [ocuri RPG-urile online nu au un slorsit, ~i de oceea po] 50 petreei 1000 are [uconcu-l lara so te plictisesti. Vei spune co MMORPG-urile sunl co chotul lprirno data iii place 10 nebunie, dar dupo aceea Ie plicti-

co Eye of The 8eholder8 Am jucot condvo AD&D Gold Edition ... ~i aeum osteot Pools of Radiance2(doca moi opore) pentru co poote hrrnele mari i~1 vor aminti ce inseornno RPG ~i nu ... kill'em up.

Predator

Salutll!

Asto este a douo scrisoore pe core 0 seriu in mai putin de 0 luna.

Ideea pe core ati ovule CU un subiecr lunar de discujii a revitalizot Chotroom-ul care devenise monaton ~i plin de clisee. Deci despre [ocun, ..

Sunt gomer de 9 ani (de cond toto rrio odus o .consolo" din mama Rusie in 19921';>i oeum lmi aduc ominte de vremurile in care iaceam schimb de eosete cu prietenii sou cum faceom ni9te "Ian porty"-uri pe 10 prietenii care erau mai rorocosi iii oveou un PC 10 vremeo oceeo

Dar epoca de our a jocurilor a opus demult 9i odoto cu evolojo ealculatoarelor ~i jocurile au evoluot. insa transformarea jocurilor intr-a vertcbilo industrie a entertcinrnent-ului ~i rnorireo bugetelor de producjie au determinat firmele de distribujie so nu mai accepte decor joe uri core adue profit sigur. Astlel rnul] producolor! se muljumese so reediteze oceleosl [ocuri aducand 1mbunotojiri minime ~i 0 grafica

de-l crapo GeForce-ulln ccrcoso,

Cred co in aeest moment eel mai popular gen de jocun este RPG-ul.

Dezvollorea Internetului ~i oporijio [ocurilor online a facut co oameni din diferite por!i ole lumii so se cunocsco intre ei, ';>i ce or puteo Ii mai plaeut decot 56 explorezi 0 lume plina de perieole irnpreur o cu prietenli tai virtual! RPGurile online sunt un adev6rat fenomen ;;i coslig6 din ce in ce mai mult teren. Succesul aeeslor jocuri se dotocsozo foptului co obsolut oricine poote participa intr-un o sllel de IDe.

Simuloloarele ;;i 3D Shooterele au profilot iii ele din plin de ovansul tehnalagic ooucondu-ne eu un pas mai aproape de reolitote.

Nu sfiu olpi cum sunt, dar mie lmi ploe RTS-urile.

Am vozut co in ultimul timp apraape toti prodocotoru au trecut 10 RTS-uri 3D. in ultimele 2 soptornoni am jueat aproape toale RTS-urile 3D care au oporut (Z2, Dark Reign 2, Ground Conuol, Metal Fatigue) iii pot spune co nu rni-o pl6cut n ici unu I

Sigur, grofiea este excelent01nsa interlcto 1050 mult de dorit, Am ovut foorte mori probleme in a ccntrolo grupun cella mai mari de unitaji.

Nu sunt nicidecum impotrvo 3D-ului insa cred co prcducctorii or trebui sa se gandemca mai bine inointe de a scoots un RTS 3D pe ploto,

Co 56 inchei pe un ton optimist cred totu9i

Chatroom

I

I ~ I

I

I

I

co viitorul ne rezervo foarte multe surprize plocute Cine sfie ee pun 10 cole ccsele de locuri ;;1 produc6torii de hardware.

Toji gomerii, indiferent de genul pe care il prelero, osleopl6 nolle producj). ';>i cand m6 gandesc 10 Emperor: Bottle for Dune (sper co Westwood 110 schimbo in sfar~it 5i oltcevo in oforo de grofic6!. Unreal 2, Dungeon Siege, nouo serie de Simulatoare EA Sports imi spun co "mausii" vor ovea mull de sulerit.

Fila

Salut, ce mal foci2 M-am lot gondit;;i hoi c6 scriu penlru Chatroom pentru discujia lunii

As vrea sa vad in joeuri feeling-ul cam de mull prerdutAcelc core te faceo sa pierzi nop] lnlregi 10 un joe. Personal nu irni peso esc de mult de graflea cum 1mi paso de feeling 5i de storyline-ul jocu I ui.

ln ullimul timp, din cauza plictiselii datorot6 cso-ziselor jocuri fantastice (Max Payne) m-om opucat so rejoc Day Of The Tentacle, Sam & Max Hi/the Rood 5i serio Monkey Island 80 chior 9i Dune [primul]. Ccnd am revczut am ramas oso pufin uimit 10 ce grofica era pe otunci dar cum te linea 10 computer. Am reinceput sa Ie joe ;;i din nou loorr lucat pona Ie-om terminat penlru co au toole ocel feeling. La jocurile

-ra1.: D'J ~'J~~'122'J

I

I ne. $1 in privinja as/a poote vo aiu/om noi.

I

I Flavius din T ulcea

I Am so sar pesle inlroducere, laude Ifoorte

I mulle) ~i erilid kaleva) ~i am So Iree 10 lema lun!!.

I Mitza ne-o cerul pare rile despre jocuti ~I

I eum am vrea noi so fieaeeslea.

I

I prezent joe DEUS EX core mi se pore un joe

I I I I I I I I I

I eu un POfsche pe Autobahn (serio NFS mi S8

I

- ... ~I-----------------------------~--------

. :u~ Octombrie 2001 www.level.ro

I

--

Chatroom

din ziuo de oslozi (cum oi zis ~i lu) conteozo numai bonul, Max Payne ... am osreptot O}O molt de 10 el }i moo losof cu un gusl omor in gUfO.

Emperor: Bailie For Dune leu core sunt mare fan Dune) m-o dezam6git. Primo impresie este buno, grofieofoinoldohl) dar eu limpul m-om plietisil. ~i din nou lea in Max Payne) misiunile sunl preo repelilive. Doeo m6 gandesc, si In Storcroh rnisiunile devin com repetitive, dar dotorit6 oeelui feeling Ie foce so ui!i de ocest lueru ~i s6 il joci in continuare. Marlian Gothic esle un joe core nu a ovul grofiea de ultimo ora, dor moo [inul zi si noople 10 el. Sperond soI termin dar ugh ... am ajuns 10 un punet un de nu vreou 56 moi continuu. Sper so nu mi se Inlornpie 10 fel ~i in Alone in The Dork 4. AITD4 8sle un joe deslul de loin ... are grofiea bunc, oeel feeling este pe ocolo, ili moi provooco fric6 pe iei pe colo, dar nu esle absolut deloe original Am impresia co 10 moi toote [ocurile core opor in ullirnul firnp Ie lipseste cevo important: ori n-ou feeling, ori nu sunl deloc originale.

Doeo tal oso 0 56 eonlinue b6ielli de 10 firme, gomerii moi .sertos!" nu 0 so se moi uite 10 [ocuri.

In primul rond, feeling·ul esle un lucru tate scbteai«. Tn 01 doilea rand, grea treab6 cu noslalgio 0510. Normol c6 ocum co/iva ani jocol cufare ,Ii se pareo superb ~i inovotot penlru simp/ul fopt co nu exislau 0/01 de rnulte iocut: pe pi%, ior ideile ce obio osteptcu s6 fie des coperi/e erau cu duiumul.

Aeum lumeo s-o mot .ttezlt", subiecieie originole s-ou moi epuizot ~i toemoi de oeeeo gase;;ti moi greu un icc cu odevotot bun (dar exista ;;i acum din aces leo, v6 spun eo]. Tal ceea ce Irebuie 56 foci esle sa fii in store 56 .selectezi" oceste iocuri. Sa pui 10 a porfe cele ptoosie si sa Ie incerci numoi pe cele mof bu-

Eu am jucot multe jocuri, do mulle de 101. In

superb, cred co primul joc in core tu puleai face ariee, liinde6 eu m6 enervam so vod pe oltcineva 16cand ceva ce eu nu puteom s6 foe [Iucrul ocesla 1-0 spus K' ~u in review-ullo oeesl joe)

Adie6 de 10 oruneareo unei vaze cu flari 10 sporl coduri de colculotGore~i multe aile cheslii.

Mie imi place REALISMUL 10 un joe. Un

scriitor de-ol voslru a spus co doca vrer realism soie~i oloro. Poi, scuza-ma Irate, dar nu cred co el a ovul ocazia de merge eu 310 Km/H

pore ceo mal lore sene de simuloloore de masmi], sou po)i Ii comondontul trupelor mecanice (T%l Anihillalion ered co esle lot61 RT5-urilor oloturi de Age of Empires). Am dreptore, nu?

Eu vreou de 10 un laC so fie cot mai complex, col moi .odevorot"

The Sims a lost un incepul, dar nu se poote face unullo persoona lin core so se 5IMUlEZE? Adico rno trezese, foe aia, foc oio, Irni cum par a ma~ino mo plirnb prin orcs, rno due 10 podore, repor motorul, Imi cum par a orrno, omor oomeni, ajung 10 tribunal, dup6 oceeo 10 tncbiscore. Vreou c61e pu)in de 10 hecore joc. Cred co or fi eel mar tore joe.

Qupa cum am mai spus, realism dcrn'le ..

Adiea 10 un simulator de rnosini docc am inlrol eu rnosino cu 300 Km/H 56 5e loco prof, nu co 10 Porsche unde se indooie 10 em do eo 101 prinde un 200 in 15 see.

$tlu e6 a se-mi pun lumole de Joroln cop, dar mie nu-mi plae RPG-urile. $tiu c6 sunl joeur! tori, dar nu-mi ploc.Vo eitez pe voi "Joe uri

bune ... cnulore"

Cred co e momentul 56 pun punet oici ~i sper mocor se-mi citi)i serisooreo inointe de a-i do "move to nos". Sper 56 nu va schirnbo] niciodcto ~i so romone!i 10 fel de profeSioni~ti.

Crayman Solut Milzo,

M-om gandil so-)i scriu ~i eu despre ideile de lac uri.

De~i am vozut cu to!ii Bartlezone, nu sencometa nimeni sO faco un IDC co el dar mai upgrade-ot (mie rnio plocut mult de lot). De exemplu 56 zicem un Bofllezone III lintrebare: se lccreozo 10 Bomezono II!?) in core sOlmbrne moi muhe genuri de joe. AdioJ s6 fie 1'51 person in primul

rand, si cu omul lst person 56 intri in loncuri, ovione, elicoptere, hover motociclele, motocidete,

submarine, vopoore, b6rei, bombordiere s.o.rn.d, A~a or Ii !mbinat ~i simulotoore de ovio-

one $i elicoptere ~i borci elc.

Unele din ocesle mo~jni/ovione sunt In joe, dar de exemplu bombordierul din BZ nu

puleoi sa-I conlrolezi direct ei ii dadeoi coman,

do unde 56 bombordeze. Nu zic c6 oslo e no~ po, dar or fi fost moi frumos doeo a} Ii putul so-I

controlez $i eu.

Au !mbinol ei RTS-ulln BZ (II e6 de el am

vorbil pona ocum!, dar perspectiva era lix6. ~i daco or Ii so joci co RTS BZ III-ul, so controlezi

un salelit, pe care sa-I conslruie~ti tu, ~i sa-I trimit!

10 boz.o ina mica, iar doco eineva vede solelilul, 56 IInleosc6 spre el cu un snipergun }i buum! Tronsmision Inlerrupted

Sou troge toncul pe long6 $i n-o nimeril ?

So ramona ocolo 0 gour6 cat un comion. Ton-

curile s6 fie proclic imune 10 gloantele infanteri}tilor. Adica sa 5e respecte putereo odevo-

rota de foc a diverselor lipuri de arme.

~i apropo de rnunilii, so se }i termine. Soli se loco oamenilor foome, sete, somn, so existe tronsporloore de munilie ~i haleol6 core so loco drumuri pcriodicc de 10 bczo lo trupe. 56 existe un ciclu zi/noopte, dar noopteo 56 doorrno toato lumeo. Do' tu so fi moi de~lept ~i so-i pui pe-oi t6i so doormo ziuo ~i so otaci rocpteo. lora in reolilate so insemne 12 are din

joe, dar doco wei, 10 Incepul s6-ti cuslomizezi cum sa treece timpul. So ramona pe compul de luplO eodovre, loneuri distruse, ovioone, elicoptere etc. 50 ploteosco pe opa urmele unei fregote explode-e. So iei r6nl)ii }I s6-i loci bine

Unii sa moore pe drum 10 doi posi de solo de opera)ii.

S6 exisle ere eo-n Empire Earth ~i doco vrei so joci in preislorie so joci in preisrorie ~i so ai ormate de oomeni eu rnociuci }i 56 te duci 10 rozbol impotriva triburilor inomiee. 56 evoluezi din epoco preisrorico unde so exisle dinozourii, prin epoco pielrei, epoco cuprului, bronzului, evul rnediu, renosterec, irnpenolisrnul, induslriohzoreo, Primul R6zboi Mondiol, AI doilea RozbOI Mondiol, pan61n zilele nooslre, opoi so intre in odevorclul BZ II/In epoca digijolo $i a nonatehnologiilor unde so oporo extroterestdi cu core so te cliezi sou so Ie lup]i. ~i in epocile osteo din urma so se descopere porloluri cu ojulorul cororo 56 intri In lumi poralele sou 56 colotoresf in timp, sou s6 colatore~li intre plonete (co-n Stargate). $i cu ojutorul parlolurilor osleo 56 te duci in lumi fantasy co Ullima IX sou Dawn, Horizons etc,

So poji s6 inventezi ce orme wei ~i cum vrei. Adlco 56 Ie spui 10 oomenii tai de ~Iiin)a cum vrei so Ie loco. So po)i so Ie spui cum 56 orale toncurile si ce arme so loloseosco. 56 oi spioni ~I so-i infiltrezi In bozele inornicilor }i ei so Ie fure lehnologio. So oi de facut}i misiuni speciale co-n Rainbow Six.

Extrotere}lril so fie unii superiori tehnologic co un fel de Protos $i ol)ii bioloqic co Zergii. Aia biologici so io animale ~i so foc6 mutotii

genetice pe core so Ie Irimita in luplO.

$i doco s-or face un joe co 6sto 56 aib6 0 gralico buno de tot, coon Halo

Adica mie o§a mi-or placea un joe ADEVARAT.

M-om moi gondit 10 0 0116 idee Cine nu a

ouzil de loimoosa carle Robinson Crusoe in core respeclivul personoj esle un naufrogiol. Eu pona acum nu am mai vozut un joe in core so Iii un noufrogiol. De$i in Holo e~~ naufragiol pe pia nelo Halo, in Robinson Crusoe e~li noufrogiol

door pe a insula, ee esle mai U$or de f6cut.

Tool6 oCJiuneo so se petreoca pe insula,

unde 56 suprovie!uie~ti din lot ce gose$li. 56 pOJi

sai!i construie$ti coso, dar nu coon Sims. De

exemplu co s6 contruie~ti a cos6 so oi nevaie de lemne. $i co 56 a construie~h oi nevo!e }i de ciacone ~i alte ustensile. $i cioconele, cuiele ~i tal ce

ai nevoie so Ie gase}ti pe voporul naufrogial, care so dispara dupa ceva timp Timpul so lreoco tot coon BZ II/lora ~ 12 ore joe [customizabil) Dar so nu fie nevoie so traie~ti coon corte, so po] so troie~ti }i-n copaci doco wei, sou in grote doco gasesti. Sau sub pornont so] foci bordei, pentru a te asigura co nu Ie otaca onimolele s6lbotice. Dupo ce iii foci coso (daco wei) so po] 56 te duci 10 vonotoare cu armele care Ie gose?ti pe va por Sl cu ccmele lou (core so rrcoro 5i el mai Incolo cond 11 gosesti pe Vineri], dar s6 fii mai zgorcit, pentru c6 nu ai muni)ie infinil6. Etc etc.

Ideea unui 10C care so cuprindo tcote genurile este pe 0161 de veche pe col esie de nereal!zobil6. De ce? Penlru c6 or cere un vo/um de munc6 imens ;;i, fnlr-un fino/' mile cerin,le de sislem imposlbile. A$o e6 mol bine imp6rtim loeuille pe genuri Ji iuc6m cole a buc6Jico din fiecare. Probabil co 5e vo ajunge in viilor ;;i 10 un oslfel de laC, dar rna lem co atunci nu vo h" a veste de bun augur penlru noi ;;1 vie/ile nooslre sociale.

in resl .. amuzanl6 ideeo cu Robinson.

Ne-au mai scris: Gheorghit6 Adrian din Braila, Zander Ovidiu-Andrei din Bucuresti, Andrei Vlad din Pitesti, Dani din Arod. Alexandru Gheorghe din M& hedinjl, Rada Adrian din Tulcea, Gociu Stefan din Buzou, Vasile Adrian lulcan din Bucuresn, Boroonici Silviu din Prohova, Rotoru Florin din Constanta, Dinu Cristian Mihai din Bucuresti, Isofoche Valentin din Prahovo, Durnltroscu Stefan din Bucoresn, Papa Sergiu din Ploiesti, Horghidon Ovidiu din los', Cosmin Ciobanu din Bocou, 0iog Stelcn din '[o» lui, Ro§u Eugenia din lost, Bogdan C()-' [occriu din Voineosa, Georgescu Ser ban lonu] din Constanta, Marius aka

Mike din Bucure§ti, Draghici Bogdan din Bucuresti, Sllvlu din Arad, Dioconu Cristian din Bucure§li, Blidariu Iuliano Andreea din CeresSeverin, Nicoloe Popa din Bucuresli. T acoi Mihai din Prahovo, Edmund Duke din Bucuresn, Chitic Ciprian, Arnefist din Suceova, Ghinda Mirceo, Lucian Mogo§anu, Sorin Mares, Alexandru Dinco, Nosoleon Horea, George lomandi, Gobi Holicov, Alexandru Potlog, Andrei Matacaru, Florin Posreuco, Andrei Wolfman, Radu Nistor, Dan Ursu, Torno Alexandru, Constontlnescu Alex, Vlad Dobre, Gabi aka SetllerS, Stefon Nicu, Mihoi Dragai, Sovelie Alin Cristian, liviu leuce,

-------1-----"

Octombrie 2001 1'[jJ:5i11 •••

Un nou logo:

CHIP Computer & Communlcatlons

un nou layout

mai multe pagini dedicate Internetului

• SollU~ii accesibite

de !livel pro,fesional A 10-a generatie

, a .Iui Ct!I:rel D;a'w

mai multepagini de practica

mai multepagini dedicate comunicatiilor

,

Am pastrat doar cornpetenta, profeslonallsmul sl oblectlvltatea,

§i CD' .. ul, ~i testele hardware §i software. ~itopurile de monitoare, placl de baza, unJlali DVD, CD·RW ii CD-ROM. ~l actualitatlle. ,I Intervlurile. ~tltl. ..

Fixed Focus

DIGITAL CAMERA

jAZ-Piper

u ltol f" !o. It 1'1 to

MP3 plave,r, luner radio, reporlolon, agenda lelelonlca

51 camera 1010 digilala!

,

MVR 6IIP

ForrnfteCD

Audio CO, MP3 CD, CD-R ,I CO-RW

MP3 bit !bite 8·2~.

~

,...._ ....... AaIt __ ........

>82dB

~

uV/8OOmA IIIU 2x I.W AA DlIHIIIIunI:

1411x130x28/ 230g

l:apecitatN memorlel 84M B SlOt memorte

tmartMedla Card

...... _IADPCMI 4 ore oon1fnuu

r ........ booII 800ilenumere

=:. ~Iodlel, arti8t, timp melodle, _ue acumulator. mod

Ii funaIll

~_ .... zgomot 90dB

DIineIIIIunI

68x90x18mm /85g

• memorllllllem3 64MB, SmartMetilla cam

• 111m.: paraleUi

• ....... Ie: 9 ore

Radio portabil: • 15 sla~I,reselaie

Reportofon:

• II ore lie Inreglslrare n I8te

Agenda telelonica: • 500 lie Illmere In ate.da lelell.ld

Cameri foto digitalA:

• ,orlile dale

• rezo"lle 6UIx_

Camera digitala

C8mer~ foto dlgltal~ cuplabil~ la playerul portabil MP3. MVR 64P. Aduce in premierA posibilitatea ob~nerii de lnstentenee cu persoana cAreta i se is un interviu, RemI'4Ie - 640 X 48l

Memori. - 64MB

(folo .. ~ memoria

player-ului MP3)

='FLAM(NGO

,. ~C>ft4PIJTERS

www.flamingo.ro

a.a...d. B-dull C Brabanu,.. 39. rol 01·3100 422, ,mnIOflamll>;)o roo ~I Burneenu 14-16. rei 01- 23281l 00. <lVlaUerCtla",'Vl m; Cal Ooroban!llor 1 32. rei 01·231 0431. dorobaml@flamlng<l ro. Co I vnan 55-59. BIICU18j1l Mali. 'tal"ll. rol 01-(127 56 26. mallOflamlrllo 10. $08 $18Ia" eel Mare 240. rei 01-2111005. obOlCfla",lI;IO ro.;;os P,oourr 29·31. r81 01-4115500. pana,n@lIamlllgoJo. adul ~Urbol Voda 154. ral 01·31292 71, ,tlrllEll@flaml"llOlO, 8-<1,1 N r,tul.",u 121. rol 222 60 41. 1II,I..."Cfla .. lI;IO roo Calea V"Io ne ,103-105. Iel 01-659 74 55. ~lclonoICflamlC9l 10. World r~d. Comor. B-dul fx"""l~' 2. parter, rei 01-22426 04, wt,llIIflamllVl ro, p-" C A Ilo .. ttl. Sir Hnsto Bote, IT 3. rei 01-3100029. rosoUICfI,mlngo 10. CI~.Au,.' VI"" 1-3. tel 004·460002. clulOflamtll;lO ro:CnrIorro. Cal 8',"",>1' 21e. Tel 051·417426. ol1llovaCfI,mlllgO roo DIM. B.d,1 ~bal. BIe<: 1. paner, rei 054·233 041. deva@fI,mllVlro. GUgU. Cal Buc,re>l' nr 134. hI11-2S. Iel 046-2~ 003. g"IIJuCflamlngo 10. 1ofI. lehus COnler. £Hiul T Viadlml,".,u nr 2. Tel 032· 278000. llI,rOIlamlnlJllD.llnIdao. pol-" 1 Oocembrte rei 059·470134. o_llarnlllgO ro SIJiJ IP· ta 1 Oe<embool NICOIae Ieelu or I, rol 009-230058 •• blU@fi.",'1lolO. Tlni ...... C Bmil"e,n" 1. rei 056-292 755. Sit 1 Blaga nr 7, r.1 056/431182. II",soara@fl.ml'Vl 10. RImnIcu VIIcee. Cal lUi r raian 123. rei 050·737 868. v.lceaCflamllVl ro

~~~

c::::::J -._,........_

SoundWorks CSW310

Pulere 21W 112W + 2 x 4,5WI

Raspuns in Irecvenf3: 38HZ-20KHz

FaciIiUJi: amplilicator,

reglaje volum Ji bass

Boxe: Z sateliJi + 1 subwoofer

SoundWorks Digital

Pulere fRMSI; 40W (Z4W + 2 x 8WI Rispuns in IrecvenJl: 3OHz-zoKHz

FaciliUJi; amplificator, reglaje volum ., bus, conexlune S/PDIF. conexiune analoglcl subwoofer din lemn.

Boxe; Z satelifi + 1 subwoofer

DeskTop Theab'e 5.1 OTT 2200

Pulere (RMSI: 4'0{ 117W + 5 x Rispuns In frecvenf.li;

satelili; 40HZ-20KHz;

subwoofer: ,2ZHz-150Hz;

centru; 150Hz-20kHz;

FacillUIl: amplificator, reglaje volum. frecvenfe [oase ,i balance

Boxe: 4 sateli]] + bod centrala + subwoofer .

PlavWorks OTT3500 Dlgllal

1, :~1-L

- - Ilnp

PL~~I,.",,\ , ....

. ,'I - ~~\

.'1""

Putere (RMSI: 7WI R'spuns In Irecvenf': ZOHz-2OkHz Fac:llltill: decodor DOLBY DIgIUI. .mplillcator. teIecomandl, conexiuq SPOIF-III opIIci .. couIall, Digital DIll, .rutIogIce

Box&: 4 utAIIIJI + tub __ + bcJd -mil.

BICIu. Cl'BSlNET. Str 9Mar. nr 31. rei 034/170892. offlGe@r;yba,ootro. Bole MIra. CONSECO. 8rj,1 Irsran, nr31. P-ta Gltrll. T.I 002/223460. oHloeCconseoo roo Brap-.2 NET Coonjlutar. B-dul Gil"'", nr 65. rei rJ3fJ/421 !lIO. oIlloe@2not roo CIaj. SIt.IETRII( Bdl ~101~r nr 43, ep 5. r~ 004/4:11ll34. off"eCslmeln.< cJ wao roo ~ T1lfIM ~. B-<I"' romIS. or 238, 81 TO 17. pa""'. rei 041/B31 820,'*1 •• Oto,.m roo GoIaJL STItI.CO, 51 r Albalros,lu nr I. BI M. All 41. T., 036/465162. off"BCs1ll1co Ill. PIoinI NIIIITIf. esc Otlen SyoIomt. B-d,1 r,.."n. 61 A5. pa~". Tel 033/218945. offIOeilI,,,, ro, PilIoftf.!\AlII S>jIIBmI, Str Gh 001' nr 29. BI 3402. So A. Api, rei 0441\18141. platlnillxoot 10. SlaIjre, TRINET. Sir AlIluIUI. ~ 38. sc B. parter, rei

oIllCe4Zltrm't roo Suc:uw. ASSIST. Sir. Til'lgr,IIOI. nr 1. let U-"I,LI IW. OSSlst@'SSlstlO. Tg. """"" REllATIIONIC SBIV. Sir LwlU R,b"",n, nl 11. rei 005/162 410. offlCO@milallOnICIO. Tlmipro. SAAATOGA. Sir Gill lallr, nr 18·20. rei 056/199 780. salesCs.ralog' 10