அமரர கலகியின

“தியாக பமி”

அமர ர கல கியி ன தியா க பமி
மதலாவத பாக ம
ோகா ைை ...................................................................................................1

1.ரயிலட.................................................................................................... .......2
2.சாைல................................................................................................... ........5
3.சீடடக கசேசரி........................................................................................ .......7
4.சாவிததிரியின அலறல......................................................................................9
5.தநைதயம மகளம.........................................................................................11
6.ஸதரன, பி.ஏ..................................................................................... ...........14
7.தநதியம தபாலம...........................................................................................16
8.தஙகமமாள.............................................................................. ....................20
9.தீகஷிதர விஜயம..........................................................................................23
10.எட அபராதம!...................................................................................... .......27
11.'எைை மணநத மணவாளன'..........................................................................30
இரணைா ம பாகம
மைை .....................................................................................................35

1.ெவளளம................................................................................. ....................36
2.பஜைை....................................................................................................... .39
3.உைைபப...................................................................................................... ..42
4.அைைககலம......................................................................................... ........46
5.தீகஷிதர சபதம............................................................................. ...............48
6.ஸதரன சஙகைம................................................................................... .........51
7.சாதிப பிரஷைம..............................................................................................54
8.பிரயாணம நினறத.........................................................................................57
9.நாைள தீபாவளி.................................................................................. ..........61
10.வணட வநதத!...........................................................................................64
மன றாம பாக ம
பனி .......................................................................................................67

1.நலல ேசதி........................................................................................ ............68
2.சதியாேலாசைை........................................................................................... .72
3.சாவிததிரியின பயணம...................................................................................75
4.பைி மைறநதத................................................................................. .............79
5.நலலாைின ேகாபம.........................................................................................83
6.கிரகப பிரேவசம........................................................................................ .....85
7.அகைேய ஸவாஹா!.......................................................................................89
8.ேகாடைை இடநதத.............................................................................. ...........93
9.அநாைதக கடதம..........................................................................................96
10.சாவிததிரியின கைவ.................................................................................100
11."அபபா எஙேக?"........................................................................................104
12.பாடட வாததியார.................................................................................. .....108
13.மீைாகஷி ஆஸபததிரி................................................................................112
14.சாவிததிரியின சஙகலபம.............................................................................116
15.சாவடக கபபம..........................................................................................120

நாலா ம பாக ம
இளோவ னில .........................................................................................123

1.சாரவின பிராரததைை.................................................................................124
2.உமாராணி விஜயம........................................................................................128
3.'ஸமதி சாரமதி ேதவி'..................................................................................131
4.பசவம கனறம............................................................................................134
5.மலைலச சிரிபப......................................................................................... ..136
6.பரவ ஞாபகம............................................................................. .................139
7.பைர ஜனமம................................................................................. ..............143
8.கதமபக கசேசரி..........................................................................................146
9.பராசகதி கழநைத.......................................................................................149
10.'ஜிலலி! ஜிலலி!'........................................................................................153
11.சஙகம ஒலிததத!......................................................................................156
12.'வஸநத விஹாரம'......................................................................................160
13.கரடடக கிழவன......................................................................................163
14.கண திறநதத!.........................................................................................167
15.சார எஙேக?........................................................................................... ..170
16.'ஸுேலாசச விஷயம'...................................................................................173
17.'அவள என மைைவி'..................................................................................175
18.உமாராணியின பழி................................................................................. .....178
19.ஸதரன சபதம..........................................................................................181
20.வநதாேர தீகஷிதர!...................................................................................186
21.ெநடஙகைரப பிரயாணம..............................................................................190
22.ராஜி ேயாசைை......................................................................................... .193
23.மஙகளததின மரணம.................................................................................196
24.'மாடேைன! மாடேைன!'................................................................................199
25.பராசகதி லீைல!..................................................................................... ...202
26.சநதிபப...................................................................................................204
27.'ஜடஜு மாமா!'.......................................................................................... .207
28.கரவ பஙகம..............................................................................................212
29.மீைாவின கணவன...................................................................................217
30.தீரபப.............................................................................. .......................221
31.தியாகம..................................................................................................225
32.சாநதி...................................................................................... ...............228

-:3:-

மதலாவத பாகம
ோகாைை
"நி ைல அர ைம ெவயி லிோல

நி னறறிமி ன ஈச ன

கை லர ைம ெவவவிைன யி ல கா ணமின ."

-:1:-

1.

ரய ிலட

டங! டங! டங!
டணிங! டணிங! டணிங!
ோபாரடைர கணணசாமி மணிையக கீ ோை ைவதத விடடக ைககாடட ோமைைகக
ஓடனான. 'ைக-ைக', 'ைக-ைக' எனற இழததான. ஒர ைககாடட சாயநதத. இனெனார
ைககாடடயம சாயநதத.
தரததில

'ஜிகஜிக'

'ஜிகஜிக'

எனற

பததைர

மணி

வணட

வநத

ெகாணடரககம சததம ோகடைத.
பதசசததிரம

ரயிலோவ

ஸோைஷனில

பரபரபபகக

அறிகறிகள

காணபபடைன.

படததக ெகாணடரநத ரயிலட நாய எழநத நினற உைமைபச சிலிரததத.
தஙகி வைிநத ரயிலடக கைைககாரன திடககிடட எழநதிரநதான. அவன எதிோர
ஒர

தடடல

நாைலநத

எளளரணைையம

மனற

வாைைபபைஙகளம

இரநதன.

அவறறின மீ த ெமாயதத ஈககைளப பரபரபபைன ஓடடனான.
ெவளிோய,

தஙகமஞசி

மரஙகளின

களிரநத

நிைலில

இரணட

கடைை

வணடகளம, ஒர வில வணடயம கிைநதன. வணடயில படததிரநத வணடககாரரகள
ைகயில தாரக கைியைன கீ ோை கதிததாரகள. படதத அைச ோபாடடக ெகாணடரநத
மாடகளம ஒவெவானறாக எழநத நிறகத ெதாைஙகின.
அநத
ெகாஞசம

வணடககாரரகளில,

கவனிததக

வில

ெகாளளஙகள.

வணடயிலிரநத

அவன

கதிததவைன

கவனிககபபை

மடடம

ோவணடயவன.

அவன

ெபயர நலலான. ஆமாம; ெநடஙகைர சமப சாஸதிரயின படடககாரன நலலானதான.
ஸோைஷன

மாஸைர

டககட

ோமைஜைய

இழததப

படடனார.

ஆணியில

மாடடயிரநத தைலபபாைகைய எடததத தைலயில ைவததக ெகாணைார. ைகயில
ரயில சாவியைன ெவளியில வநதார.
ஒர

கிைவனம,

மடசசகளைன
இவவளவ

ஒர

ஸதிரயம,

பிளாடபாரததககப

ெபரய

கடைதைத

ஒர

சிறவனம

ோபாயக

அநத

அபோபாததான

ெகாணடரநதாரகள.

ஸோைஷனில

பாரபபத

மடைை

சாதாரணமாய,
அபரவமாதலால,

ஸோைஷன மாஸைரகக உறசாகமாக இரநதத. பினனால தஙகிய சிறவைனப பாரதத
அவர, "அோை அைர டககட! சீககிரம ோபா! உனககாக ரயில காததக ெகாணட நிறகாத!"
எனற

அதடடனார.

அவர

கறியைத

ஆோமாதிபபைதபோபால,

ைககாடடயினரகில

வநதவிடை ரயில கீ சசக கரலில 'வல
ீ ' எனற சததம ோபாடைத!
ஸோைஷனிலிரநத

கிளமபிய

நிைலைரநத

சாைல

ெகாஞச

தரததகக

ரயில

பாைதைய ெயாடடோய ோபாயிறற. அநதச சாைலயில சமார ஒர பரலாங தரததில
ஒர
அவர

பிராமமணர

தைலயில

ஏறகனோவ

ஒர

விைரவாகததான

மடைையைன
நைநத

வநத

வநதார;

ெகாணடரபபத

ரயில

வல
ீ ிடை

ெதரநதத.
சதததைதக

ோகடைதம ஒர தைைவ திரமபிப பாரததவிடட 'ெலாஙக ெலாஙக' எனற ஓட வரத
ெதாைஙகினார.
ரயிலககம அவரககம ஒர நிமிஷம ோபாடட. அதன மடவில, அநோதா! ரயில
தான ெவறறி ெபறறத.
இோதா
ஸோைஷனிலகை

பிளாடபாரததகக

வணட

நிறகோவணடயிரககம

தன

வநதவிடைத!
தைல

விதிைய

எனனோவா, இரணட தைைவ ெபரமசச விடடவிடட நினறத.

-:2:-

இவவளவ

சினன

நிைனததததாோனா

ஸோைஷன மாஸைரன பாரைவ, வணடயில ஏறத தயாராய நினற இரணைைர
டககடடகளினோமல விழநதத. அபோபாத அவர, 'ஒரோவைள இனைறகக யாராவத
இறஙகககை

இறஙகவாரகோளா!'

எனற

எணணமிடைார.

அவர

அபபட

எணணிக

கணணிைமககம ோநரம ஆகவிலைல; ரயிலின கதவ ஒனற திறநதத. அதிலிரநத
ஒர

மனஷர

இறஙகினார.

ரயில

நினறதம

நிறகாததமாய

அவர

இறஙகிய

அவசரதைதப பாரததால மநதிய ஸோைஷனிோலோய அவர இறஙகவதறகத தயாராகக
கதோவாரமாய வநத நினறிரகக ோவணடெமனற ோதானறியத.
இறஙகிய பிரயாணி ெநறறியில விபதியம, மகததில பனசிரபபம, கழததில
தளசி மணிமாைலயம, கககததில மடசஞசியமாகக காணபபடைார. "ஓோகா! நமப சமப
சாஸதிரனனா?" எனற ஸோைஷன மாஸைர தமககள ெசாலலிகெகாணைார.
'படர' எனற ரயில கதவ சாததம சததம; அபபறம 'விஸில' ஊதம சததம;
ரயில 'கப' 'கப' எனற பைக விடடக ெகாணட கிளமபிறற.
"எனன,

சமப

சாஸதிரயார!

இநத

வரஷதத

ெவயில

எலலாம

உஙகள

தைலயிோலதான ோபாலிரகோக!" எனறார ஸோைஷன மாஸைர.
சாஸதிரயார இடபபில ெசரகியிரநத டககடைை எடததகெகாணோை, "ஆமாம;
அபபடததான.

ஆனால

ெபரயவாள,

ெசாலலியிரககாளிலைலயா?

அநத

'நிைலரைம

மாதிர

ஏோதா

ெவயிலில'

பகவான

எனற

கிரைபயினாோல

கைைசியாகக கைநைதகக வரன நிசசயமாசச...!" எனறார.
"வரன நிசசயமாசசா? ெராமப சநோதாஷம."
"மகரததமகை ைவததாசச!"
"அபபடயானால, ெகாஞச

நாைளகக

நமம

ஸோைஷன

வரன.

ைபயன

கலகலபபாயிரககம...

நலல வரன தாோன?"
"ஏோதா

மனசககப

பிடசச

பி.ஏ.

பாஸ

பணணியிரககான.

கலயாணக கடதாசி வரம நீஙகள அவசியம கலயாணததகக வரோவணம."
"நானா,

சாஸதிரகோள!

என

ெசாநதக

கலயாணமாயிரநதாககை

இநதப

பாைாபோபான ரயில ோவைலயிோல லீ வ ெகாடகக மாடைாோன? பரததிவசச நைததிகோகா
எனபாோன? ோகளஙகள. ோபான வரஷததிோலதான ஒர ஸோைஷன மாஸைர சீமநதக
கலயாணததககாக லீ வ ோகடைார...!"
"அபபடெயலலாம

நீஙகள

ெசாலலககைாத.

ஒர

நாைளககாவத

கடைாயம

வநதவிடட வரோவணம. நான வணட அனபபகிோறன."
இபபடப ோபசிக ெகாணோை இரவரம பிளாடபாரததிலிரநத ஸோைஷனககள
வநதாரகள. அோத சமயததில ரயிலைன ோபாடட ோபாடடகெகாணட சாைலயில ஓட
வநத பிராமமணர இைரகக இைரகக ஸோைஷைன வநத அைைநதார. வநதவர சமப
சாஸதிரையப
இறஙகினரீ?

பாரதததம,

ஏதைா

ஒர

"ஏஙகாணம
மனஷன

ஓட

சமப

சாஸதிர!

இநத

வரகிறாோனெயனற

ரயிலிோலதாோன

அநத

காரட

கிடை

ெசாலலி வணடைய ஒர நிமிஷம நிறததி ைவககக கைாதா?" எனறார.
"தீகிதரவாள!

பரகாசம

இரககடடம.

கைநைத

சாவிததிரககக

கலயாணம

நிசசயமாகியிரகக..."
"எனன,

கலயாணம

நிசசயமாயிடததா?

அை

எைோவ!

மனனோம

ஏஙகாணம

ெசாலலித ெதாைலககைல? வரன எநத ஊர? எனன கலம? எனன ோகாததிரம? ைபயன
எனன

பணறான?

ெசயகிறர
ீ ?

சீர

ைகயிோல

ெசனததி

எவவளவ

எனன?

எதிர

ெகாடககிறர
ீ ?
மரயாைத

ெசாலலம."

-:3:-

ோமறெகாணட

எபபட?

எலலாம

எவவளவ
விவரமாயச

"விவரமாயச ெசாலறதறக இபோபாத சாவகாசமிலைல, தீகிதரவாள! ைபயன
பி.ஏ. பாஸ பணணியிரககான..."
"பி.ஏ.யா? அட சகைக! உததிோயாகம ஆயிரகோகா?"
"இனனம

ஆகைல;

அதகெகனன,

கைநைத

அதிரஷைததககச

சீககிரம

ஆயிைறத."
"உததிோயாகம ஆகைலயா? ெவறம வறடட பி.ஏ.தானா? ோபாகடடம; நிலம நீசச
வட
ீ வாசல ஏதாவத இரகோகா, அதவம இலைலோயா?"
"நிலம
ெபரய

அவவளவாக

உததிோயாகம

இரபபதாகத

பாரததவர.

ெதரயைல.

ெபனஷன

இரநற

தகபபனார
ரபாய

கலகததாவிோல

வரறத;

ைகயிோல

ெராககம ஏதாவத இரககம."
"இவவளவதானா? ஏஙகாணம, நிலம நீசச இலைல, உததிோயாகம கிைையாத,
ைகயிோல
தானா

'காஷ'

உமககக

இரககனன
கிைைததத?

ஊரோல

மபபத

ெசாலலிககிறா!-கைைசியிோல

ோவலி

மிராசதார

ஜாதகம

இநத

நான

வரன

வாஙகிணட

வநோதன; பரமபைர ெபரய மனஷன, வயத நாறபதைதநததான ஆசச; அத உமககப
பிடககைல பாரம! ெகடை ஜாதகம எனகிறத இததாஙகணம."
"தீகிதரவாள!
நிசசயமாகி

இனிோமல

மகரததமம

அைதபபறறிப

வசசாசச!

நீஙகளளாம

ோபசி

எனன

கைமாை

லாபம?

இரநத

கலயாணம

கலயாணதைத

நைததி ைவககணம. நான ோபாய வரோறன."
"எனன

ோபாய

வரறர
ீ ா,

ஏஙகாணம?

ரயிைலததான

ஒர

நிமிஷம

நிறததி

ைவககத தபப இலைல; அடதத ரயில வரகிற வைரயில ோபசசத தைணககாவத
இரநதடடப

ோபாகககைாதா?

ெபாணணககக
சபபடைை

கலயாணம

கடடணட

எனனஙகணம

பறககணம?...அோை!

பாரததாயா?

ஓோோா!

ோகடையளா

கைதைய!....."

அபபடத

நிசசயமாயிடைாததான

அவவளவ
எனற

கரவம

மனஷன
வநதடைதா!...

தீகிதர

ஸோைஷன மாஸைரைம ோபசத ெதாைஙகினார.

-:4:-

தைலோபாற

எனன?

அதககாக

ெசாலலாமல
ஸோைஷன

தாழவாரததில

நினற

அவசரம?
இபபடயா
ோபாறைதப

மாஸைரவாள!
ெகாணடரநத

2.

சாைல

ஸோைஷனகக ெவளிோய மாடட வணடகள கிைநத இைததககச சமப சாஸதிர
ோபானதம,

வணடககாரரகளில

இனெனாரவன,

"அை

ஒரவன,

ஏணைா

சமமா?

"சாமி!

வணட

படைடடமா?"

எஜமானககததான

ெசாநத

எனறான.

வணட

படட

நிககோதைா?" எனறான.
"ஏஞசாமி,

நம

வட
ீ டோலஙகளா

கலயாணம?"

எனற

மதலில

ோபசியவன

ெநடஙகைரகக

வரறவாள

ோகடைான.
"ஆமாணைாபபா!
யாராயிரநதாலம

நீஙக

கலயாணம

ஐநதாற

ெகாணடவநத

நாளம,

விடடைணம.

வணடச

சததம

எஙகிடைோய

வாஙகிககணம!" எனறார சமப சாஸதிர.
"அதகெகனனஙக? எஜமான வட
ீ டகக வரறதககச ெசாலலணஙகளா? ோஜாராக
கலயாணச

சாபபாட

சாபபிடடடட,

ஜாம

ஜாமன

சநதனம

பசிககிடட,

மடநிைறய

ெவததிைலப பாககக கடடககிடட வரறதிலோல!"
தயாராக

வணடையப

படட நிறததியிரநத

வில

வணடககாரைனப

பாரதத,

சமப சாஸதிர, "எனன நலலான? நீோய வநதடையா? நான இனைறகக நிசசயமாய
வரறதாகககைச ெசாலலியிரககவிலைலோய?" எனற ோகடைார.
"எபபடயம இனனிகக வநதடவங
ீ க எனற ஓர உதோதசஙக. அபபட ஒர ோவைள
நீஙக

வராோபானால,

மாடடககப

பரததிகெகாடைை

மடைை

ோபாடடணட

திரமபலாமன இரநோதனஙக."
சாஸதிர வணடயில ஏறி உடகாரநதார. நலலான 'ோய' 'ோய' எனற மாடைை
மடககினான. வணட 'கை கை' சபதததைன ோபாகத ெதாைஙகியத.
"கைநைதககக

கலயாணம

நிசசயமாயிடதத;

ெதரயோமா

இலைலோயா,

நலலான!"
"அநதத தீடசிதரகிடைச ெசாலலிககிடடரநதத காதிோல விழநததஙக. ெராமப
சநோதாஷஙக. நீஙக வரன ோதைக கிளமபி மண மாதததகக ோமோல ஆயிடடதஙக."
"ஆமாம!

சஙகராநதி

ஆனதம

கிளமபிோனன.

ோபாகாத

ஊரலைல;

ோதைாத

இைமிலைல. அைத ஏன ோகடகிோற, நலலான! ஒனற சரயாயிரநதால, இனெனானற
சரயா யிராத. படபபிரநதால ெசாதத இராத; ெசாததிரநதால படபபிராத; இரணடம
இரநதால, ைபயன பிடசசிராத. இவவளவம சரயாயிரநதால, ஜாதகம சரயாயிராத.
ஏோதா, கைைசியில ெபரயவாள பணணியததிோல..."
இபபடச
அதனளளிரநத

ெசாலலிக

ெகாணோை

மைலயில

மஞசள

சாஸதிரகள
தைவிய

இரணட

மடசஞசிைய

அவிழதத,

ஜாதகஙகைளக

ைகயில

எடததார.
"பாககி எத எபபட யிரநதாலம சாதகப ெபாரததநதாஙக சரயா யிரககணம!"
எனறான நலலான.
"அபபடயிலைல, நலலான! 'நாெளன ெசயம ோகாெளன ெசயம?' எனற அபபர
ெசாலலி யிரககாபபோல, பகவான கிரைப யிரநதால மறறெதலலாம எனனததிறக?
ஏோதா நமம திரபதிககப பாரகக ோவணடயத."
"இபப

நிசசயம

பணணியிரககிற

யிரககதஙகளலல?"

-:5:-

இைம

சாதகப

ெபாரததம

சரயா

"கடயவைரயில
இரணட

மனற

ெபாரததநதான.

பிரபல

ெசவவாய

ோஜாசியாைளக

ோதாஷ

ஜாதகம;

ோகடைாசச-பாதகமிலைல,

ஆனாலம

பணணலாமன

ெசாலலிவிடைாரகள. ெசலவதான, நலலான, ஏகபபடைத ஆயிடம ோபாலிரகக!"
"வரதசசைண எவவளவஙக?"
"ெராககமா நாலாயிரம ரபாய! அபபறம......"
"அபபா! நாலாயிரம ரபாயா? கலயாணச ெசலெவலலாம ோசரததால பததாயிரம
ரபாயகக ஓடப ோபாயிடஙகோள?"
"ோபானாப

ோபாகடடம,

நலலான!

நமகக

இரககிறத

ஒர

கைநைத!

நால

ெசலவைிககாோத,

ோவற

வரஷம நனனா விைளஞசால கைைன அைைசசடடப ோபாோறாம."
"அத

கிைககடடஙக,

தளளஙக!

நமம

கைநைதககச

யாரககச ெசலவைிககப ோபாோறாம? ஆனால, கலயாணதைதப பணணிப பார, வட
ீ ைைக
கடடப பார எனற ெசாலலவாஙக......"
"அெதலலாம

ஜமாயசசடோவாம,

நலலான!

நீ

இரககிறோபாத

எனகக

எனன

கவைல?"
"நான இரநத எனனஙக பிரோயாஜனம? அககிரகாரதத ஐயமார ஒததாைசயலல
ோவணம? இநதத தீடசிதர மாதிரோய எலலாரம இரநதாஙகனனா..."
"அபபட

இரககமாடைாரகள,

ெகாடபபாரகளா?......வணட

ஏன

நலலான!

இவவளவ

இநத

ெமளளப

மாதிர
ோபாறத?

சமயததில

விடடக

மாடைைக

ெகாஞசம

சாஸதிரயார,

"மாடைை

தடட ஓடோைன!" எனறார சாஸதிரயார.
நலலானகக

மிகவம

ஆசசரயமாயப

ோபாயிறற.

விரடைாோத! ெமளளப ோபாகடடம" எனற தான ெசாலவத வைககோம தவிர, "தடட
ஓடட!" எனற ெசாலலி வைககோம கிைையாத. இபோபாத அவர அபபடச ெசானனதம,
நலலான தாரககசசிைய ைவதத இரணட அழதத அழததினான. அநத உயரநத ஜாதி
மாடகள, வைககமிலலாத வைககமாகத தாரனால கததப பைோவ ோராசததைன பியததக
ெகாணட கிளமபின.
"நிறதத, நிறதத, நிறதத!" எனற கததினார சாஸதிரகள. ஏெனனில, அவர
ைகயிலிரநத

ஜாதகஙகள

ோபாயகெகாணடரநதன.

இரணடம

வணட

கிளமபின

சாைலயில
ோவகததில

விழநத

அவறைறச

பறநத

சாஸதிர

தவற

விடட விடைார.
நால கால பாயசசலில கிளமபிவிடை மாடகைள இழதத நிறததவதறக ெவக
பிரயாைசயாயப
ஓடனார.

ோபாயிறற.

சாைலயின

கைைசியாக

இரபறததிலம

வணட

நினறதம,

ோதடகெகாணோை

சமப

சாஸதிர

ெசனறார.

கதிதத

கைைசியாக,

மைலகெகானறாகக கிைநத இரணட ஜாதகஙகைளயம ெபாறககி எடததக ெகாணட
வநத மறபடயம வணடயில ஏறிக ெகாணைார.
இநதச
ோபாயிறற.

சமபவததினால

அவன

பிறக

நலலானைைய

சாஸதிரயாரைன

விைரநத ஓடைத ெதாைஙகினான.

-:6:-

உறசாகம
ோபசசக

ெகாஞசம

ெகாடககாமல

கைறநத
வணடைய

3.
தஞசாவர

சீ டடக க சோசர

ஜிலலாவில

கைமரடடப

பாசனததில

உளளத

ெநடஙகைரக

கிராமம.
வரஷம
ெகாளததம

1918;

உசசி

மாதம

சிததிைர;

ோவைளயில,

ோததி

ெநடஙகைர

ஞாபகமிலைல.

அககிரகாரம

அனற

ெவயில

வைககமோபால

அைமதி

கடெகாணட விளஙகிறற.
அககிரகாரததில
ெதரககள

உணட.

ெபரய

ெபரய

ெதர

எனறம,

ெதரவில

சமார

சினனத

இரபத

ெதர

வட
ீ கள

எனறம

இரககம.

இரணட
ெதரவின

நடமததியிலளள ஒர வட
ீ டன வாசல திணைணயில ெவயிலகக அைககமாகத தடட
கடடயிரநதத.

அநதத

தடட

மைறவில

சிலர

உடகாரநத

சீடைை

எடததத

தைரயில

சீடட

விைளயாடக

ெகாணடரநதாரகள.
ஒரவர

இஸோபட

ஆஸ

ஓஙகி

அடததவிடட,

"ஏணைா, ெவஙகிடட! சமப சாஸதிர ஏணைா இனனம வரறைல? இநத வரஷமம
கலயாணம நைககாத ோபாலிரகோக?" எனறார.
"இனனிகக
ோபாயிரகோக!"

வரறார

எனற

எனற

ெவஙகிடட

ோகளவி,
எனகிற

சாமா!

ரயிலடககக

ெவஙகடராமயயர

கை

வணட

ெசாலலிவிடட,

கீ ோை

கிைநத சீடடககைளெயலலாம எடததக கைலகக ஆரமபிததார.
"இநத

வரஷஙகைக

ஆததிோலோய

ைவசசகக

கலயாணம

ோவணடயத

பணணாமற
தான;

ோபானா,

ஏறகனோவ

அபபறம

அத

ெபணைண

கதிைரயாடைமா

வளரநதிரகக!" எனறார சாமாவயயர.
ெவஙகடராமயயர சீடைைக கைலததப பைார பைார எனற அடததவிடட, நால
நால சீடைாக ோபாடைார. பிறக, "ரமணி! ோகோளணைா!" எனறார.
ரமணி ஐயர, "பிரோயாஜனமிலைல, ோமோல" எனறார.
அடததவர, "ோகளவி" எனறார.
"ோமோல பதத" எனறார அதறக அடததவர.
"இனெனார பதத" எனறார ெவஙகடராமயயர.
"தரபப!"

எனற

ோகடைார

நாலாவத

ஆசாமி.

ெகாஞச

ோநரம

ஆடைததின

சவாரஸயததில ஆழநதிரநதாரகள.
"நரசிஙகபரம

வரைனததான

கைைசியிோல

நிசசயம

பணணிணட

வரவா

ோபாலிரகக" எனறார ெவஙகடராமயயர.
"ரமணி!

ெமதவாய

அநதச

சமபநதியின

விலாசதைத

மடடம

நீ

ெகாஞசம

ெதரஞசணட வரறணணைா!" எனறார சாமா அயயர.
"உனகக எனனததககைா அபபா அநத விலாசம?"
"எனனததககா? ஒர ெமாடைைக கடதாசி எழதிப ோபாைலாமனதான."
"அநதப பாசசாெவலலாம கலகததாககாரன கிடைப பலிககாத. மைல மழஙகி
மகாோதவனககக
எததைன

நாள

கதவ

ஓர

ஆசோசா!...

அபபளாம.
இறஙகித

அவனகள

எலலாம

ெதாைலோயணைா,

சாதி

பஞச!

ஆசாரதைதவிடட

கிளாவர

ராணிையக

ைகயில வசசணட ஏன மைிசசிணடரகோக?"
"அதககாக இலோலைா! ஒர கடதாசி எழதிப ோபாடடவசசா, இனனம ஆயிரம
இரணைாயிரம பணமாவத கறககடடோமனன தான! நான ெசாலோறன. ோகள, ரமணி!
இநதக

கலயாண

சமயததிோல

ஏதாவத

ஒர

-:7:-

கலகம

பணணினால

ஒைிய,

சமப

சாஸதிரககம பததி வராத. வர வர மனஷன பணணற அககிரமம அதிகமாகப ோபாசச.
கடயானத ெதரவிோல யாராவத இபோபா நாம ெசாலறபட ோகககறானா? எலலாரம
இரணட

பட

அஞசிோல

கலி

ஒர

ெகாடததா,

வாரம

இவன

ெகாடததா

இரணைைரப

இவன

பட

நாலிோல

ெகாடககிறத.

ஒனற

எலலாரம

ெகாடககிறத.

இபபடப

பணணிப பணணி ஊைரக கடடச சவராய அடசசிடைான..."
"அெதலலாம சரதானபபா, அவன ெசயறத ெராமப அககிரமநதான. ஆனால, நீ
எனன ோவணாலம பணணிகோகா! கலயாணதைத மாததிரம நிறததி விைாோத! அஞசாற
நாைளகக

ஆததிோல

அடபப

மடைாமல

ெசௌககியமாயச

சாபபிடகிறைதக

ெகடததவிைாோத!"
"ரமணி!

பஞச

ஏன

இபபடச

ெசாலறான

ெதரயோமாலலிோயா?

அவன

ஆமபைையாள மண மாதமாய நலஙகப பாடெைலலாம ெநடடரப பணணிணடரககா.
அைதெயலலாம பாடத தீரததைணமாம."
"கலயாணம
வாததியாரகக

நினற

வரததம.

ோபானால,
ராமயயா

பஞசவககக

வாததியார

கஷைம;

அவர

அடததபட

அமமா

ராமயயா

வரஷாபதிகததகக

இநதக கலயாணதைதததான நமபியிரககார; ெதரயோமா இலைலோயா?"
"எனைன

ஏணைா

இழககறயள

உஙக

வமபிோல?

நான

சிவ

சிவானன

இரகோகன" எனறார ோவடகைக பாரததக ெகாணடரநத ராமயயா வாததியார.
அபோபாத ரமணி ஐயர, "சாமா! நீ இநத விஷயததிோல ெகாஞசஙகைச சிரதைத
எடததகக ோவணைாம. நமப தீகிதன இரககான. எலலாம பாரததககவன. அவனகக
ஏறகனோவ

சமப

சாஸதிர

ோமோல

ோகாபம,

அவன

'ெஸடடல'

பணணிணட

வநத

கிைவனககப ெபாணைணக ெகாடககோலனன" எனறார.
"தீகிதன கை இனனிகக எஙோகோயா கிளமபிப ோபாயிரககான. ஏதாவத வததி
ைவககததான ோபாயிரககாோனா, எனனோமா?" எனறார ராமயயா வாததியார.
"எனனெவலலாோமா ெசாலலப ோபாயிடடரகோள தவிர, அநதப ெபண சாவிததிர
பைற கஷைதைதக கவனிகக மாடோைஙகறயோள! எபபடயாவத அவளகக ஒர வைி
பிறநதாப ோபாதம எனற எனகக இரகக. பார! மஙகளம அவைள எனன பாட படததி
ைவககறா, பார!" எனறார ெவஙகடராமயயர.
அபோபாத,

அநத

வட
ீ டகக

எதிரசசாரயில,

இரணட

வட
ீ டகக

அடதத

விடடலிரநத, ஒர ஸதிரயின கரல, "அடோய சாவிததிர! உனைனக கடைையிோல
ைவகக! இஙோக உைோன வரறயா இலைலயா?" எனற கசசலிடம சபதம ோகடைத.
சாமா அயயர, "சாவிததிர மாததிரம ஏோதா பரம சாத எனற எணணாோதைா,
ெவஙகிடட! அத ெபாலலாத வாயத தடகக!" எனறார.
"ோபாகிறத; மஙகளததககப பரநத ோபச நீ ஒரவனாவத இரககிோய?" எனறார
ரமணி ஐயர.
"ோபாைா!

இத

எனன

ஆடைணைா!

சீடைை

ோநரப

பிடககிறதா

தைல

கீ ைாப

பிடககிறதா எனற ெதரயாதவோனாெைலலாம ஆை ோவணடயிரகக!" எனற ெசாலலி,
சாமாவயயர

ைகயில

இரநத

சீடடகைளக

கீ ோை

விடெைறிநதார.

எலலாரம

அவரவரகள சீடடகைளத தைரயில ெதாபப ெதாபெபனற ோபாடைாரகள.
"படைாபிோஷகததககப
ோபாறம;

அவாவாள

ெவஙகடராமயயர

பயநதணட

ஆததககப

ெசாலலிச

ோபாடடடையாககம.

ோபாயச

சீடடகைள

சாபபிடடவிடட
எடததச

ஒவெவாரவராய எழநத ெசனறாரகள.

-:8:-

ோசரததார.

சர,

சர,

ஆடைம

வாரஙோகா!"
கசோசர

எனற

மடநதத!

4.

சாவ ிததி ரய ின அலற ல

சாவிததிரககச சாபங ெகாடதத கரல எநத வட
ீ டலிரநத வநதோதா, அநத வட

ெநடஙகைர

அககிரகாரததிோலோய

ெபரய

வை
ீ ாயக

காணபபடைத.

அததான

சமப

சாஸதிரயின வட
ீ எனபைத நாம சலபமாய ஊகிககலாம.
அநத

வட
ீ டன

மன

வாசறபடகக

ோமோல

'ஸராமஜயம'

எனறம

'நலவரவ'

எனறம எழதியிரபபைதப பாரதததம, நமககம உளோள ோபாகலாம எனற ைதரயம
ஏறபடகிறத. வட
ீ டககளளிரநத வரம பஷபஙகளின நறமணமம நமைமக கவரநத
இழககிறத.
உளோள ெசனறதம, விஸதாரமான கைதைதப பாரககிோறாம. கைததின சவரல
பைஙகள மாடைப படடரககினறன. ஒர பைததில, ஸராமன மகைாபிோஷகம ெசயத
ெகாளகிறான. இனெனார பைததில கைநைத கிரஷணன கடைைவிரைல ரசி பாரததக
ெகாணடரககிறான. மறெறார பைததில ோவணோகாபாலன பசமாடடன மீ த சாயநத
ெகாணட
பிடததத

பலலாஙகைல
தரமபட

வாசிககிறான.

இராமைனக

ோவெறார

ோகடடக

பைததில

சீைத

ெகாணடரககிறாள.

மாயமாைனப

இனெனார

பைததில

ஸசபபிரமணய சவாமி மயில வாகனததில வற
ீ றிரககிறார.
இவறைற

நாம

பாரததக

ெகாணடரகைகயில,

இனிைம

ததமபம

ெபண

கரலில, ெசஞசரடட ராகததில,
'எபோபா வரவாோரா எநதன - கலிதீர'
எனற நநதன சரததிரக கீ ரததைன ோகடகிறத. பாடட வநத பககம திரமபிப
பாரததால, கைததின ஒர பககததிலளள பைஜ அைறயில ஓர இளமெபண உடகாரநத
பதெதாடததக
அைமநத

ெகாணடரபபைதக

பைஜ

மணைபததில

காணகிோறாம.

பிததைளப

அநத

பை
ீ ம

அைறயின

ஒனறில

சவோராரததில

ோதவியின

விககிரகம

இரககிறத. பினனால சில பைஙகளம இரககினறன. மணைபததகக எதிரல அைகாக
இைை ோகாலம ோபாடடரககிறத. கததவிளகக எரகிறத.
பாடகெகாணடரநத ெபணணகெகதிரல இரணட தாமபாளஙகள இரககினறன.
ஒனறில

உதிரபபககளம,

அபோபாத

அநதக

பதினமனற
சமபஙகிப

இனெனானறில

கைநைத-ஆம,

பதினாலககள

பககைள

பமாைலகளம

கைநைதெயனறதான

தான

நீளவாககில

ெதாடதத

இரககம.
ோகாததக

ஊசியம

இரககினறன.

ெசாலலோவணடம;
நலம

ெகாணடரநதாள.

வயத

ைவததகெகாணட
அவளைைய

பால

வடயம மகததில பனனைக பததிரநதத.
பினகடடலிரநத,

மனனோமோய

நாம

ோகடை

ஸதிரயின

கரல,

"அடோய

சாவிததிர! நீ நாசமாயப ோபாக! இபோபா உைோன எழநத வரறயா இலைலயா?" எனற
உரததக கததியத ோகடைத.
"நான

நாசமாயப

ோபாயடைா

அபபறம

நீ

ெசௌகயமா

யிரபபாயா,

சிததி?"

எனறாள சாவிததிர. இபபட அவள ெமதவான கரலிலதான ெசானனாள. ஆனாலம
அத

பினகடடகக

இனெனார

எடடயிரகக

வயதான

ஸதிரயின

ோவணடம.
கரல,

ஏெனனில,

"வாையப

அடதத

கணம,

பாரததோயாலலிோயா,

உளோள
வாைய!"

எனற ெசாலவத ோகடைத.
ஒர

நிமிஷததகெகலலாம,

"எனன

ெசானோன?"

எனற

ோகடடக

ெகாணட

ெரௌதராகாரமாக ஒர ஸதிர சைமயலளளிரநத வநதாள. அவளகக வயத சமார
இரபதைதநத

இரககம.

அவளககப

பினனால

ஒரததியம வநதாள.

-:9:-

மதைமப

பிராயதத

ஸதிர

சாவிததிர சாநதமாக, "சிததி! நான ஒனறம ெசாலலிவிைவிலைலோய! இபப,
ஊரலிரநத

அபபா

வநதடவாோள;

வநததம

பைஜகக

எலலாம

தயாராயிரககோவணைாமா? அதகோகாசரம இநதப பைவ ஒர நிமிஷததிோல ெதாடதத
ைவசசடட

வரலாமன

இரநோதன.

அதககளோள

நீ

ோகாவிசசணட

நற

கடோைோல

ோபாறதககம, ஆயிரம நாசமாயப ோபாறதககம இழததடைோய" எனறாள.
"ஆமாணட, ஆமாம! உனகக நால வயதிோலரநத ோவளா ோவைளககச சாதம
ோபாடட, தைல பினனி, எணெணய ோதசசவிடட, எலலா எைவம எடககிறதகக எனககப
பாததியைத

உணட;

ஒர

வாரதைத

ெசாலறதகக

மடடம

பாததியைத

இலைல!

ஆமாோன?" எனறாள மஙகளம.
"இபப

எனனட

ஆசச,

ெபணோண!

இனனம

கலயாணம,

காரததி,

தீபாவளி,

சஙகராநதி, திரடசி, சீமநதம எவவளோவா பாககி இரகோக! அவவளவ எைவம நீ தாோன
எடததாகணம?" எனறாள மஙகளததின தாயார.
"பாடட! எனககக கலயாணமம ோவணைாம. கழததறபபம ோவணைாம. சிததிகக
ஏறகனோவ ைவயத ெதரயாத! நீஙக ோவோற கததக ெகாடஙோகா!" எனறாள.
இைதக

ோகடை

பாடட!

"பாரததாயா?

பாரததாயா?

நான

கததக

ெகாடககிோறனாோம! மைளசச மைளயாகோல? அதககளோள இவவளவ அகமா? இநத
வட
ீ டோல நான எனனததககட இரகோகன இனிோமல? இோதா ோபாோறன! நீயாசச, உன
ெபாணணாசச" எனறாள.
அதறக

மஙகளம,

வட
ீ ைைவிடட
ோபானால

"நனனாயிரகோக?

ஓைபோபாற

நாயககாக

ோபாறத, ோபானால

ோபாறத

நீ

நீ

ஏன

எனற

எனனததககப
ோபாகணம?

விடட

ோபாறத?

ோபசாோம

விடடததான

நாைளகக

இர.

நானம

இபபடக கடைை

தளததபோபாசச, இோதா கரணடையக காயசசிணட வநத இவ மதகிோல சட ோபாைாத
ோபானால, என ோபர மஙகளமிலைல" எனற ெசாலலிவிடட, அவசரமாகச சைமயற
கடடககள ோபானாள. அவைளத ெதாைரநத பாடடயம ெசனறாள.
அவரகள

ோபான

பிறக,

சாவிததிர

சறற

ோநரம

ோமோல

பாரதத

வணணம

ெமௌனமாயிரநதாள. பிறக கனிநத பைவக ோகாகக ஆரமபிததாள. அவள கணணில
தளிததிரநத

ஜலம

மதத

மததாகப

பககளின

மீ த

உதிரநதத.

கணணை
ீ ர

நிறததவதறகாகோவா எனனோவா அவள கணைண இறக மடகெகாணட சறற ோநரம
இரநதாள. கைததில காலடச சதததைதக ோகடடக கணைணத திறநத பாரததாள.
மஙகளம

சைமயலைறயிலிரநத

ைகயில

இரமபக

கரணடயைன

வரவத

ெதரநதத. அநத இரமபக கரணடயின அடபபாகம பழககக காயநத அதிலிரநத பைக
வநத ெகாணடரநதத.
"ஐோயா!"
அைறயிலிரநத

எனற

அலறிப

ெவளிோய

பைைததகெகாணட

மறறதைதப

பாரகக

சாவிததிர

ஓடனாள.

எழநதாள.

மஙகளமம

பைஜ

அவைளத

ெதாைரநத ோபானாள. மறறததிலிரநத தாழவாரததில பாயநத ஏறினாள சாவிததிர.
மஙகளம அபபடயம விைவிலைல. அவள ெராமப ெநரஙகி வநதவிைோவ, சாவிததிர
ோரைிக கதைவத திறநத ெகாணட ோரைியில ஓடனாள.
அோத சமயததில, வாசறபககததிலிரநத வாசறகதவம திறநதத.
சமப சாஸதிர உளோள வநதார!

-:10:-

5.

தநைத யம ம கள ம

சமப சாஸதிர அவவாற உளோள பிரோவசிதததம, சாவிததிர, மஙகளம இரணட
ோபரோம ஒர கணம திைகதத நினறவிடைாரகள.
திைகபப நீஙகியதம, சாவிததிர, "அபபா!" எனற அலறிகெகாணட ஓடபோபாயச
சமப சாஸதிரையக கடடகெகாணைாரகள.
சாஸதிர,

"மஙகளம!"

எனற

ெசாலலி

அவைள

ஒர

தைைவ

ஏறிடடப

பாரததார.
மஙகளம ஒனறம பதில ோபசாமல திரமபி விடவிெைனற சைமயலைறககள
ெசனறாள.
சாஸதிர சாவிததிரையத தழவியபடோய அைைததக ெகாணட உளோள வநத
தாழவாரததில
அரகில

ோபாடடரநத

உடகார

விசபலைகயில

ைவததார.

கைநைத

உடகாரநதார.

அவரைைய

சாவிததிரையயம

மடயில

மகதைத

தம

ைவததப

படததபட விசிககத ெதாைஙகினாள.
சைமயலளளில

சறற

உரதத

கரலில,

சமப

சாஸதிரயின

காதில

விழமபடயாகப பினவரம சமபாைஷைண நைநதத:
"அட

ெபணோண!

விைளயாடடககாக

நான

ஒர

அபபோவ

காரயதைதச

ெசானோனோனா,

ெசயயப

ோபாக,

இலைலோயா!
அவர

நீ

நிஜநதானன

நிைனசசணைாலம நிைனசசககவர. ோவணைாமன ெசானனாக ோகடைாததாோன?"
"நிைனசசணைா
கரணடையக

காயசசிக

நிைனசசககடடோம!

கலயாணம

சைறதகக

யாரககாவத

இஙோக

ஆகபோபாற
ைபததியம

ெபாணைணக
பிடசசிரககா,

எனன?"
"இலோலட,
ெபாணண

கைரககறவர

கைரசசாக

இலலாதைதயம

கலலஙகைரயம

ெபாலலாதைதயம

எனகிறாபபோல-

ஏறெகனோவ

இநதப

ெசாலலி

ைவசசணடரககாோள!"
"ோவணமனா, இனிோம அவர ெவளியிோல ோபாற ோபாத, ெபாணைணயம கை
அைைசசணட ோபாகடடம. அவ ோிமைசைய இததைன நாளம ெபாறததப ெபாறததப
பாரததாசச; இனிோமல எனனால ெபாறகக மடயாத."
இைதெயலலாம
"கைநைத!

ோகடடகெகாணடரநத

சிததிககக

ோகாபமடைறதகக

நீ

சமப

சாஸதிர,

எனன

சாநதமான

பணணிோன,

கரலில,

அமமா!"

எனற

ோகடைார.
சாவிததிர,
பைஜககப
வரவதறகக

கபபிடைாள.

ெகாடடவிடோைன,
ெசானோனன.

விசிததக

ெகாணோை,

பதெதாடததிணடரநோதன.
அபபா!

அதககாகக

"நான

சிததி,

காலோமயிரநத,
'இோதா

பைவத

கரணடையப

ஒணணம

பணணைல,

கிணததோலயிரநத
இரபத
ெதாடதத

பழககப

கைம

ஜலங

ெகாணட

ைவசசடட

பழககக

அபபா!
ெகாணட

காயசசி

வநத

வரோறனன'
எடததணட

சைறதறக வநதா அபபா!" எனற ெசாலலி, பலமாக அைத ெதாைஙகினாள.
சமப சாஸதிரகக
பதத

வரஷததகக

அபோபாத பைைய சமபவம ஒனற ஞாபகததிறக வநதத.

மனனால

நைநதெதனறாலம

ோநறறததான

நைநததோபால

அசசமபவம அவர மனககண மனனால ோதானறியத.
சாஸதிர
பதிதாக

மாடட

ெகாடைைகயில

வாஙகிகெகாணட

வநதிரநத

இரநதார.
உயரநத

பதச

ஜாதி

சததிரம

சநைதயிலிரநத

'உசலாயதத'

மாடகைளப

பாரைவயிடடக ெகாணடரநதார. "ரபாய இரநதைதமபத ெகாடததாலம ெபாறம,

-:11:-

அபபா!"

எனற

நலலாைனப

பாரததச

ெசானனார.

அபோபாத,

தணணர
ீ ல

ஏோதா

விழநததோபால ஒர சிற சபதம எஙகிரநோதா ோகடைத. சினன சபதநதான; ஆனாலம
அத ஏன அவரைைய இரதயதைத அவவாற ோபதிததத? அதன காரணம அடதத
விநாடோய ெதரய வநதத. "ஐோயா! கைநைத கிணததோல விழநதடதோத!" எனறத ஒர
தீனமான கரல. அத அவரைைய அதைதக கிைவியின கரல.
அதைதயின

கரலகக

எதிெராலிோய

ோபால,

சமப

சாஸதிரயம,

"ஐோயா!"

எனறார. உைோன, விைரநத ஓைோவணடெமனற அவர மனம தடததத! ஆனால, அநதச
சமயததில

அவரைைய

காலகள

ெசானனபட

ோகடைாலதாோன?

இரணட

அட

ைவபபதறக மனனால தடமாறிக கீ ோை விழநதார.
அதிரஷைவசமாக, அசசமயம இனெனார மனிதனககக காலகள ெசானனபட
ோகடைன. தடமாறி விழநத சமப சாஸதிரையத திரமபிககைப பாராமல நலலான
மினனைலபோபால பாயநத ெசனறான. மனற ெகாலைலக கடடகைளயம, ோவலிகள
ெசடகள

உளபைத

சாஸதிரயாரன

தாவிகெகாணட

வட
ீ டக

ெசனற,

ெகாலைலக

கணைண

கிணறைற

மடத

திறககம

அைைநதான.

ோநரததில

கிணறைறச

சறறி

எெைடடப ோபர நினற ெகாணட கயோயா மைறோயா எனற கததிகெகாணடரநதாரகள.
ஒரவர தாமபக கயிறைற எடததக கீ ோை விை மயறசிததார. இனெனாரவர ஏறற
மரதைத இழதத அமகக மயனற ெகாணடரநதார. நலலான அவரகைளெயலலாம
ஒோர தளளில விலககித தளளிவிடடக கிணறறககள பரபரெவனற இறஙகினான.
இெதலலாம

சாஸதிரகக

அபோபாத

ெதரயாத.

பிறபாட

மறறவரகள

ெசாலலிததான ெதரநதத. விழநதவர எழநதிரநத ெநஞச பைக பைக எனற அடததக
ெகாளள, கால

ைககள

நடஙக, தடமாறறததைன

ஓடசெசனற

கிணறறங

கைரைய

அைைநத சமயம, நலலான கிணறறககளளிரநத கைநைத சாவிததிரையத ோதாளில
ோபாடடகெகாணட
பயபபைாதீஙக!

கைரோயறிக

ெகாணடரநதான.

கைநைதகக

அபாயம

சாஸதிரையப

இலலீ ஙக"

பாரதததம,

எனறான.

"சாமி!

அவவளவதான;

சாஸதிரயார ஸமரைண இைநத கீ ோை விழநதார.
அனற

சாயஙகாலம

சாஸதிரயின

அதைத,

அவரைம

ெசானனாள:

"அபபா!

எததைனோயா நாளாய நானம ெசாலலிணட வநோதன. நீ ோகடகவிலைல. எனகோகா
தளளாைம அதிகமாயிடதத; நாளகக நாள கண ெதரயைல. இநதக கைநைதையக
காபபாததறதறக இனிோமல எனைன நமபாோத. நான ெசாலறைதக ோகள. ெகாஞசம
வயசான ெபாணணாப பாரததக கலயாணம பணணிகெகாளள. உனகெகனன அபபட
பிரமாதமாய

வயசாயிடதத?

ஐமபத

வயசானவாள

எலலாம

கலயாணம

பணணிககைலயா? உனககாக இலலாமற ோபானாலம, இநதத தாயிலலாப ெபணைணக
காபபாததறததககாவத கலயாணம பணணிகெகாள."
இநத

மாதிர

ெசாலலியிரககிறாள,

இதறக

மனனாலம

அபோபாெதலலாம

அதைத

சாஸதிர

எததைனோயா

அைதக

தைைவ

காதில

ோபாடடக

ெகாளளாமோல ோபாயவிடவார. அலலத "அதைத! ோவோற ஏதாவத ோபசச இரநதால
ோபோசன!"

எனபார.

ஆனால

இனற

எழநத

ோபாகவம

இலைல;

மறததப

ோபசவம

இலைல. ெமௌனமாயிரநதார.
சாஸதிரயின
கைநைதயாயிரககம
வாழகைகயில

ோபாோத

அவரைைய

நிகழநதிரநதத.
சாஸதிரகக

மதல

ைவசர

தஙைக

அவரைைய

வாழவிோலோய

மைனவி

பாககியம,

ோபாடட

இறநத

சமபநதமான

ஒர

உயிரககயிராயிரநத

விரகதி

ஏறபடைத.

சாவிததிர
ோபானாள.

தகக

சாஸதிரயின

சமபவம

மைனவியம

அவரைைய

ைகக
ஏறகனோவ

இறநதவிைோவ,

மனெமலலாம

பகவத

பகதியில ஈடபடைத. இரணைாவத கலயாணதைதப பறறி அவர நிைனககோவயிலைல.
உலகில பநதம அதிகமாக ஆக, தககமம அதிகம எனபைத உணரநத சாஸதிர இத

-:12:-

விஷயததில ஒோர பிடவாதமாயிரநதார. எவவளோவா ோபர எததைனோயா விதமாகச
ெசாலலியம அவர ெசவி ெகாடககவிலைல. ஆனால, இனற நைநத சமபவததிறகப
பிறக அவரைைய

மனம மாறிவிடைத. தாயிலலாக கைநைதயான சாவிததிரையப

பாரததக ெகாளள ஒர தாய அவசியநதான எனற அவரககப படைத. 'அதைதயின
வாகக ஒர ோவைள அமபிைகயின வாககாயிரககலாம' எனற ோதானறிறற. அநத
வரஷததிோலோய அவர மஙகளதைத இரணைாம தாரமாக மணநத ெகாணைார.
ோமறெசானனத
ஞாபகததில
எனன

வநதத.

எனபைதயம,

எனபைதயம
சிரபபம

தாம

ோநாககம

பாரதத

கலநதிரநத

ெசயதன.

சமப

இரணைாவத

அநத

எணணிப

அதில

திடககிைச

அவவளவம

கலயாணம
எவவளவ

ோபாத

அவைர

தககமம,

சாவிததிர

சாஸதிரகக

விசிததைல

ெதளிவாக

ெசயதெகாணைதன

அைகாக

அறியாமல

விசிததக

இபோபாத

நிைறோவறியிரககிறத
சிரபப

ெகாணடரநத

நிறததி,

நீர

ோநாககம

வநதத.

அநதச

சாவிததிரையத

ததமபிய

கணகளைன

தகபபனாரன மகதைத ோநாககினாள. அைதப பாரதத சாஸதிர அவளைைய மதைகத
தைவிக ெகாணோை, "கைநைத! நீ வரததபபைாோத, அமமா! உன கஷைஙகளகக மடவ
வநதவிடைத.
ஸதரன

எனற

சீககிரததிோலோய

கலயாணம
ெபயர.

நிசசயம
பி.ஏ.

உனைன

பணணிணட

பாஸ

வநதிரகோகன.

பணணியிரககான.

அைைசசணட

ோபாய

மாபபிளைளகக

கலயாணம

விடவாரகள,

அமமா!"

ஆனதம
எனற

கறியோபாத அவரைைய கணகளிலம ஜலம ததமபத ெதாைஙகியத.
ஆனால, சாவிததிரயின கணகளிலிரநத கணணரீ எனன ஆயிறற? திடெரனற
எபபட மாயமாய மைறநதத? அவளைைய மகம ஒர கண ோநரததில இபபட மலரநத
விடைோத! எனன அதிசயம!
"அத

இரககடடம,

அபபா!

எததைன

நாைியாசச,

நீஙக

இனனம

படடனியாயிரககயோள! சரகக ஸநானம பணணிவிடட வாஙோகா! நான அதககளோள
பைஜகக எலலாம எடதத ைவககிோறன" எனறாள.

-:13:-

6.
சாவிததிர,

ஸதர ன, பி.ஏ.

அபபாவினைைய

பைஜகக

ோவணடய

ெபாரளகைள

எடதத

ைவததகெகாணடரநதோபாத, அவளைைய மனம ஸதரன எனனம உரவம ெதரயாத
ெதயவதைதப பைஜ ெசயய ஆரமபிததவிடைத.
ஸதரன!-எவவளவ
பணணியவர

அைகான

எனறலலவா

அபபா

ெபயர!

அவர

ெசானனார?

எபபட

ெசனற

இரபபாோரா?

வரஷததில

பி.ஏ.

பாஸ

ெநடஙகைரகக

வநதிரநத பி.ஏ. கணபதி எனபவரன ஞாபகம சாவிததிரகக வநதத. அநதக கணபதி
அவரைைய

ெபயரகக

விோராதமாக

உயரமாய

ஒலலியாய

இரநதார.

தைலயில

உசசிக கடமி ைவததிரநதார. கிராமாநதரததில அநதக காலததில வாலிபரகள தைல
நிைறயக

கடமி

ோபானவரகள

ைவததிரபபத

அநத

வைககததகக

ெசயதெகாணைாரகள;
ைவததகெகாளளத

சாதாரண

ோவற

விோராதம

சிலர

அதறக

ெதாைஙகினாரகள.

மடததவரகளதான

இமமாதிர

வைககம.

படைணஙகளககப

ெசயதாரகள.

ெசயதாரகள.

சிலர

ோநரமாறாக

ெபரமபாலம
இதனால

படககப
கிராப

உசசிக

கடமி

கலாசாைலப
அநதக

படபைப

காலததில

உசசிக

கடமிகக, 'பி.ஏ. கடமி' எனற ெபயர ஏறபடடரநதத. ோமறபட கணபதியின உசசிக
கடமிைய, 'பி.ஏ. கடமி' எனற ஊரல எலலாரம ெசானனாரகள.
ஆகோவ, ஸதரன தைலயிலம உசசிக கடமிதான இரககம எனற சாவிததிர
நிைனததாள. ோமறபட கணபதியின உசசிக கடமி பாரபபதறக நனறாயிலைலெயனற
மறறக

கடடகளைன

ோசரநத

தானம

பரகாசம

பணணியைத

நிைனததோபாத

சாவிததிரககத தன ோபரோலோய ோகாபம வநதத!
சீசசீ! கடமிதான ெபரய காரயமாககம! கடமி எபபடயிரநதால எனன? அவர
மகம

எபபடயிரககோமா?

ஒர

ோவைள

மககககணணாட

ோபாடடக

ெகாணடரபபாோரா? ோபாடடக ெகாணடரநதால, பாரபபதறக அைகாயததான இரககம.
ோபாடடகெகாணடராமற

ோபானால,

இனனம

ெராமப

நலலத.

மகததின

லடசணம

எஙோக ோபாய விடம?-இநத மாதிர எணணமிடடக ெகாணடரநதாள சாவிததிர.
ஏறககைறய அோத சமயததில, என.ஆர.ஸதரன, பி.ஏ. ெசனைன தமப ெசடடத
ெதரவில இரநத ஒர ோோாடைலில மாட அைறயில கயிறறக கடடலில படததபட,
தனகக

வரபோபாகம

மைனவி

கணடெகாணடரநதான.

எபபட

அவன

இரககோவணடம

மாரபினோமல

சாரலஸ

எனபத

பறறிப

காரவிஸ

பகறகனவ

நாவல

ஒனற

கிைநதத.
ஆமாம;
மடயிரநதனோவ

அவன

கணைத

தவிர,

அவன

பகறகனவதான.
உணைமயில

ஏெனனில,

தஙகவிலைல.

அவன

கணகள

மோனாராஜயநதான

ெசயத ெகாணடரநதான.
ஏறககைறயச

ெசனற

நரசிஙகபரததிலிரநத
வநததிலிரநத

ஐநதாற

உததிோயாகம

அவனைைய

மாத
ோதடம

காலமாக

அதாவத

வியாஜததைன

ோநரெமலலாம

அவன

ெசனைனகக

ெபரமபாலம

இததைகய

மோனாராஜயததிோலோய ெசனற ெகாணடரநதத.
இவவளவ

நாள

ோயாசைனககப

பிறகம

அவன

ஒர

திடைமான

மடவகக

வரவிலைலெயனபத உணைமதான. மககியமாக, தனகக வரபோபாகம மைனவியின
மகம

எபபடயிரகக

மடயவிலைல.

ோவணடெமனற

ெராமப

அைகாயிரகக

அவனால

பரணமாகக

ோவணடம;

ெராமப

கறபைன

ெராமப

ெசயய

அைகாயிரகக

ோவணடம; தான இதவைரயில பாரததிரககம அைகான மகஙகள எலலாவறைறயம

-:14:-

காடடலம அைகாயிரகக ோவணடம! இபபடப ெபாதவாக நிைனககததான மடநதோத
தவிர, அத எபபடயிரகக ோவணடெமனற அவன மனததில பிடபைோவயிலைல.
ஆனால, ோவற சில அமசஙகளில தனகக வரபோபாகம மைனவி எபபட இரகக
ோவணடெமனபைதப பறறி, அவனககத திைமான அபிபபிராயம ஏறபடடரநதத. அவள
படதத

நாகரகமான

ெபணணாயிரகக

ோவணடம.

சநோதகமிலைல.

பதிெனடட

மைபபைைவையப பிரமைண மாதிர சறறிக ெகாளளம படடககாடடத தரததிரஙகள
மகததிலம அவனால விைிகக மடயாத. நைை உைை பாவைனகள எலலாம ோஜாராக
இரகக ோவணடம.
கலகததாவிலம ெசனைனயிலம தான பாரததிரககம நாகரகமான ெபணகைள
அவன

நிைனததப

நாணாவினைைய
நாணா!

பாரததக

மைனவி

ெகாணட

அபோபாத

ஸுோலாசனாவின

ஸுோலாசனாதான

வாசிததக

ெகாணைான.

எனன

பாடனால,

நாகரகம!

அபஸரஸ

ஞாபகம
எனன

பமிகக

அவனைைய
வநதத.

படபப!
வநத

சிோநகிதன

அதிரஷைககாரன

அவள

ஆரோமானியம

பாடவத

ோபாலலலவா

இரககிறத?
தான நாணாவகக ஒரநாளம கைறநத ோபாகக கைாத எனற எணணமிடைான
ஸதரன. அைதக காடடலம நாகைகப பிடஙகிகெகாணட ெசததப ோபாகலாம. ஸதரன
நரசிஙகபரததிலிரநத ெசனைனகக வநததறோக மககிய காரணம இததான. அஙோக
இரநதால, யாராவத படடககாடடப ோபரவைிகள வரன, கிரன எனற ஜாதகதைதயம
கீ தகதைதயம எடததக ெகாணட வநத ோசரவாரகள. அமமாவம, அபபாவம மாறறி
மாறறிப பிராணைன வாஙகி விடவாரகள! அநதத ெதாநதரோவ ோவணைாெமனறதான
அவன ெசனைனகக வநதிரநதான.
எலலாம

சரதான;

ஆனால

அவனைைய

எணணம

நிைறோவறவத

எபபட?

தாயார தகபபனார பிரயததனம ெசயயோவணைாெமனறால, பிறக கலயாணம நைபபத
தான எவவாற? இநதப பாைாயபோபான ோதசததில மனதககப பிடதத ஒர ெபணைணக
கணோைா ம, காதலிதோதாம, கலயாணம ெசயதெகாணோைா ம எனபதறெகலலாம எஙோக
இைம இரககிறத?
ஐோயா,

தான

ஐ.சி.எஸ.

படபபதறகாகச

சீைமககப

ோபாவதாகச

ெசானனைத

அமமா மடடம அபபடப பிடவாதமாயத தடததிராவிடைால! "நீ சீைமககப ோபானால
நான உயிைர விடடவிடோவன!" எனறலலவா ெசாலலித தடததவிடைாள, பாவி! ஒர
தாயகக ஒர பிளைளயாயிரபபதில இத தான கஷைம.
சீைமகக மடடம ோபாயிரநதால!... ஸதரன அநத நிமிஷம மோனாராஜயததில
கபபல

பிரயாணம

ெநடககமாய

ெசயயலானான.

உலாவகிறான.

அபோபாத

கபபல

ோமலதளததில

எதிரல

நவநாகரகததிற

அவன
சிறநத

கறககம
ஒர ெபண

வரகிறாள. அவள யாோரா சோதச ராஜாவின மகளாகோவா, அலலத ெபரய வைககததிப
பிரபவின
பிறக

மகளாகோவா

இரகக

அவரகளைைய

கரஙகள

அறிகறியாக

அவரகள

ோவணடம.

தஙகள

அவரகளைைய

சநதிககினறன.

கணகள

தஙகளைைய

ைகவிரலகளில

உளள

சநதிககினறன.

அைியாத

காதலகக

ோமாதிரஙகைள

மாறறிக

ெகாளளகிறாரகள.
ஆகா!

நாணாவம

அநதக

கபபலில

இரநத

இநதக

காடசிைய

மடடம

பாரததானானால, எனன ெசயவான? வயிெறரநத கைலில கதிதத விை மாடைானா?...
ஸதரனைைய மோனாராஜயம இவவளவ ரஸமான கடைததகக வநதிரநதோபாத,
அவனைைய

அைறயின

கதைவத

தைதைெவனற

தடடம

சததம

ோகடைத.

அோத

சமயததில நாணாவின கரல, "ஏணைா, இடயட! உனககக கலயாணமாோமைா! எநத
மைையணைா உனககப ெபணைணக ெகாடககப ோபாகிறான?" எனற மைஙகிறற.

-:15:-

7.
ஸதரன,

தந தியம தபா லம

"வநதடைாயா,

அபபா!

வா!"

எனற

ெசாலலிக

ெகாணோை,

படகைகயிலிரநத எழநத வநத கதைவத திறநதான.
நாணா உளோள நைைநத ோபாத, "ஓோகா! தககம ோபாோல இரகக. தஙகைா,
அபபட,

தஙக!

காலமாடடோல

அடதத
ஒர

வரஷம

கைநைத

இநத

கிைநத

நாளிோல

'கவாங'

தைலமாடடோல

'கவாங'

எனற

ஒர

கைநைத

கததம.

அபபறம

தககோமத, எைோவத? எலலாத தககதைதயம இபபோவ தஙகி விட" எனற ெசாலலிக
ெகாணட வநதான.
"நாணா

அயயரவாள!

தஙகள

திரவாயால

எனன

திரப

பிதறறல

பிதறறகிறர
ீ கள?" எனற ோகடைான ஸதரன.
"நானா

பிதறறகிோறன?

இபோபா

எனன

பநதயம

கடைோற?

மதலமதலோல,

உனகக ெரடைைப பிளைளதான பிறககப ோபாகிறத எனகிோறன..."
"சர பிறககடடம. அபபறம?"
"நானம

பாரததாலம

பாரதததிலைலயடை,

ஸதரா!

பாரதோதன.
கலயாணம

உனைனப

ோபாோல

நிசசயமாசசனன

அமககைனப

சமாசாரம

வநதால

உைோன..."
"கலயாணமா? யாரகக?" எனற ோகடைான ஸதரன.
"சரயாயப ோபாசச! 'அை எைோவ! எனககா கலயாணம?' எனறானாம ஒரவன!
அநத மாதிரதான இரகக கைத!"
"இரநதடடப ோபாகடடம; இபபவாவத 'வாட இஸ தி மாடைர'னன ெசாலலித
ெதாைல!"
"எனன?...நிஜமா உனகக ஒணணந ெதரயாதனனா ெசாலோற?"
"ஆமாம,

ஆமாம;

'நாட

கிலடட'னன

தான

அபபோவ

பிடசச

ெசாலலிணடரகோகன."
"இெதனன
ெசாலலி,

நாணா

ோவடகைகயானனா
தன

சடைைப

இரகக?

ைபயிலிரநத

இநதத
ஒர

தநதிையப

தநதிைய

பார!"

எடதத

எனற

ஸதரனிைம

ெகாடததான.
"ஸதரனககக கலயாணம நிசசயமாகி யிரககிறத.
அவைன உைோன அனபபி ைவககவம - ராஜாராமயயர."
இநதத தநதிையப படததவைோன, ஸதரனகக ஒர கண ோநரம, ஏோதா ஒரவித
இனப உணரசசி உணைானத ோபால இரநதத. ஆனால அடதத நிமிஷததில ஆததிரம
ெபாஙகிகெகாணட வநதத. "எனககக கலயாணம நிசசயம - ஆனால எனைன ஒர
வாரதைத ோகடகவிலைல! சபாஷ!" எனற மனததிறகள ெசாலலிக ெகாணைான. "தநதி
கை

எனகக

இலைல!-நாணாவகக!"

அசாததியமாயிறற.
ஈடபடடரநத

ஆனால,

ோபாத

உைோன,

தபாலகாரன

எனற
சறற
வநத,

எணணியோபாத,
மனனால
"ஸார!

அவனைைய

தான

ோகாபம

மோனாராஜயததில

தபால!"

எனறதம,

தான

அலடசியமாக, "ோபாடட விடடப ோபா!" எனற ெசானனதம ஞாபகம வரோவ, திடககிடட
எழநத ஜனனலணைை ெசனற அஙோக தைரயில கிைநத கடததைத எடததான. அதில
நால மைலயிலம மஞசள தைவியிரநதத.
இைதெயலலாம பாரததக ெகாணடரநத நாணா, "ஏணைா, உலகைக! கலயாணக
கடதாைசககைப பிரசசப பாரககாமலா தஙகிணடரநதாய!" எனறான.

-:16:-

ஸதரன
உைைதத

நாணாைவச

உளளிரநத

ராமயயரன

ெபாரடபடததாமல

கடததைதப

கடதநதான.

அதிகமாகப

சிறிதம

கடதம

ெபாறபைபச

பாரததான.

பரபரபபைன

அவனைைய

எழதியிரநதோதாரைணயில

சமததிக

ெகாளள

உைறைய

தகபபனார
அவர

ராஜா

தம

ோபரல

இஷைபபைவிலைலெயனபத

ெதளிவாயிரநதத.
"இநத வரஷம எபபடயம உனககக கலயாணம ெசயதவிைோவணடெமனபத
உன

தாயாரன

விரபபம.

அபிபபிராயமம.
ோதானறிய

இனிோமல

ஆகோவ,

இைததில

தாமதிபபத

கடய

கலயாணம

உசிதமிலைல

வைரயில
நிசசயம

ெயனபததான

எலலாவறறிலம

ெசயதிரககிோறாம.

என

சிலாககியமாகத

நாலாயிரம

ரபாய

வரதடசிைண ோபசி ஆயிரம ரபாய அடவானஸு வாஙகியாகிவிடைத..."
இைதப

படதததம

ஸதரனககத

தைலயில

ோபாடடக

ெகாளளலாெமனற

ோதானறியத. அபபாவககக கைவா பததி இபபடப ோபாக ோவணடம?
ோமோல ராஜாராமயயர, எவவளவ ரபாயககப பிததைளப பாததிரம, ெவளளிப
பாததிரம

வாஙகி

ைவககிறாரகள;

மாபபிளைளகக
எனெனனன

உடபபகக

ெசயவதாகச

எழதியிரநதார.

ெபணணகக

எவவளவ

நைக

ரபாய

ெசாலலியிரககிறாரகள

கைைசியில,

"இநத

எனெனனன

ோபாடகிறாரகள;

ெகாடககிறாரகள;

ோமறெகாணட

எனபைதெயலலாம

விவரெமலலாம

உனகக

விவரமாக

அவசியம

எழத

ோவணடெமனற உன தாயார ெசானனதன ோபரல எழதியிரககிோறன. அமமா ோபாயப
ெபணைணப

பாரததவிடட

வநதாள.

மனஸுகக

ெராமபவம

பிடததிரபபதாகச

ெசாலகிறாள. நீ நாைள இரததிர வணடயிோலோய பறபபடட வநத ோசர ோவணடயத"
எனற கடததைத மடததக ைகெயழததப ோபாடடரநதார.
'அமமாவகக
பணணிககப
எரசசல,

மனஸுககப

ோபாறாளாககம!'

கடதததின

பின

பிடசசிரககாம!

எனற

ஸதரன

கறிபபாக

போல!

மனதககள

எழதியிரநதைதப

அமமாதான
எரநத

கலயாணம

விழநதான.

படதததம

பல

அநத

மைஙக

அதிகமாயிறற.
"ெபணணின ெபயர சாவிததிர..."
[நலல கரநாைகப ெபயர! தன ெபயரம சததியவான எனறிரநதால, இரணட
ோபரம நாைகோம ஆடவிைலாம எனற ஸதரன எணணினான.]
"...தகபபனாரன

ெபயர

சமப

சாஸதிர.

அவரகளககப

பதசசததிரம

ஸோைஷனகக அரகிலளள ெநடஙகைர கிராமம. பரமபைரயான ைவதிகக கடமபம.
கலங

ோகாததிரததில

அபபழககக

கிைையாத.

இைதயம

உன

தாயார

எழதச

ெசானனாள."
ஸதரனகக

அழைகோய

வநதவிடமோபால

இரநதத.

ோபஷ!

நலல

இைம

பாரததாரகள! ோபாயம ோபாயம கைைசியில ஒர படடககாடட சாஸதிர ெபணதானா
கிைைததத? இநதத தடயன நாணாவகக, பிராமமணாரதத சாஸதிரயின பிளைளககப
ெபரய

வககீ ல

கலயாணம.

வட
ீ டோல

பரமபைர

கலயாணம;

தனககப

ைவதிகமாம!

சிவ

படடககாடட
சிவா!

சாஸதிர

வட
ீ டல

அபபம

வைையிோலோய

ஸதரன.

அவன

மழகியவரோபால இரகக!
கடததைதக

ோகாபமாகத

தைரயில

விடெைறிநதான

அைதப

படததக ெகாணடரநதோபாத சாரலஸ காரவியின நாவைலப பரடடக ெகாணடரநத
நாணா திடககிடட, "எனனைா இத ோகாபம?" எனற ோகடடவிடட அநதக கடததைத
எடததப படககத ெதாைஙகினான.
நாலாயிரம ரபாய வரதடசிைண எனற விஷயதைதப படதததம, நாணா "போல
அடசோசைா பிைரஸ, நாலாயிரம ரபாய!" எனற ஸதரன மதகில தடடக ெகாடததான.
பாவம! நாணாவின கலயாணததில வரதடசைண கிைையாத. லா காோலஜில ோசரததப

-:17:-

படகக ைவபபதாக அவனைைய மாமனார ஒபபக ெகாணட, பணம ெகாடககாமோல
காரயதைத

மடதத

காோலஜில

விடைார.

படததக

இபோபாத

ெகாணடரநதான.

ோவணெமனறாலம

மாமனாைரததான

நாலாயிரம

வரதடசைண

ரபாய

உணைாயிறற.

இநதப

அவன

டராம

அவன

வட
ீ டலிரநததான

சததததகக

அவனகக

பினனால,

"சமப

ஸதரன

லா

இரணைணா

ோகடகோவணடயதாயிரநதத.

எனறதம,

ெபாறாைம,

மாமனார

ோமல

சாஸதிரயின

ஆகோவ,

ெபாறாைம

ெபண"

எனற

ோா!"

எனற

படதததம கதகலமாக மாறியத.
"சபாஷ!

ெநடஙகைர

சமப

சாஸதிர

ெபணணா?

ோா!

ோா!

நாணா விழநத விழநத சிரககத ெதாைஙகினான.
ஸதரன

தனனைைய

எரசசைலெயலலாம

அைககிக

ெகாணட,

"ஏன?

அவாைளெயலலாம உனககத ெதரயமா எனன?" எனற ோகடைான.
"ோபஷாயத ெதரயம. ெநடஙகைர சமப சாஸதிரனனா தஞசாவர ஜிலலா பராத
ெதரயோம?

நீ

கலகததாவில

இரநதவன;

உனககத

ெதரயாத.

மடசஞசினனா,

ஒணணாம நமபர மடசஞசி. ோபாறாததகக, பஜைன ோவோற; 'பாணடரஙக விடைோல'
எனற

நாமாவளி

ோபாயிடம.

ெசாலலிகெகாணட

ஆததிோல,

அமபாள

கதிகக

உபாசைன!

ஆரமபிததாரானால
நவராததிர

ஊர

ஒனபத

கிடகிடததப

நாளம

பைஜ

பிரமாதபபடம; அைத ஏன ோகடகிோற, ோபா!"
ஸதரனகக
"நலலோவைள!
இலைலோய;

நீ

ெவடகம

பிடஙகித

ஆததிோல

நிஜமா,

தினறத.

ஆமபைையாள

சகதி

இரநதாலம

உபாசைன

உபாசைனதாோன

சமாளிததகெகாணட,

பணறோய

பணறார?

அநத

மாதிர

இரககடடம;

அவர

ெபணைணககை நீ பாரததிரககயா எனன?" எனறான.
நாணா
ெபாணைணப

திடெரனற
பாரககைல?

ஆசசரயம
நீ

அைைநதவைனப

பாரககாமோலயா

ோபால,

கலயாணம

"ஏணைா,

நிசசயம

நிஜமா

நீ

பணணியாசச!

சரதான, இபபததான விஷயம ெதரநதத. ஸதரா! உன அபபாவம அமமாவமாச ோசரநத
உனைன நாலாயிரம ரபாயகக விததடைா! அவவளவதான" எனறான.
"எனைன

விததைறத

அவவளவ

இோலசிலைல.

அத

இரககடடம.

நீ

ெபாணைணப பாரததிரககிறாயா, ெசாலல!"
"நனனாப

பாரததிரகோகன.

ஆனால

பாரதத

இரணட

வரஷம

ஆசச.

நான

பாரததோபாத ஓர அழககப பாவாைைையக கடடணட மகைகச சிநதிணட நினனத.
ஆனால, நிஜதைதச ெசாலலணோமாலோயா? அநதப ெபாணணககக கண ஒர மாதிர.
ஒணணைரக

கணணனன

யாராவத

ெசானனா,

நமபாோத,

ஸதரா

அபபடெயலலாம

ஒனறமிலைல."
நாணா ெசானனெதலலாம ஸதரனகக ோவமபாயிரநதத. ஆனாலம தணிநத
கைைசிக ோகளவிையக ோகடடவிடைான. "அநத ஊரோல பளளிககைம எனகிற நாம
ோதயம கிைையாோத?" எனறான.
"ஏன
இரணைாங

கிைையாத?
கிளாஸ

ெபாணண

வைரயிலம

படசச

ெபாணணானன

படசசிரககா.

ப-ை-ம

தாோன

பைம,

ோகககோற?

க-ை-ம

கைம

எனெறலலாம எழததக கடடப படபபாள. ஆனால, ஸதரா! நான ெசாலோறன, ோகள.
படபபாவத நாகரகமாவத! படபைபயம நாகரகதைதயம நான கடடணட அவஸைதப
பைறத
உததரவ

ோபாதம,

எஙோகயாவத

ோகடடணட

ஐநத

நிமிஷம

ோபாகோவணடயிரகக.

ெவளியிோல

இரணட

நிமிஷம

ோபானால,
தாமதமாயப

வட
ீ டோல
ோபானா,

'ஏன ோலட' எனற ோகளவி. இநத வமெபலலாம உனகக ோவணைாம. ோபசாமல, உன
அபபா அமமா தீரமானிசசிரககிற ெபாணைணோய பணணிகோகா-சர? நான வரடடமா?
இனைறகக

ஸினிமாவகக

அைைசசிணட

ோபாறதாச

ெசாலலியிரகோகன.

ோபாகாடைா, ஸுோலாசனா எனைன உசிோராை ைவககமாடைாள."

-:18:-

உைோன

"நாணா! ோபாகிற வைியிோல, தநதி ஆபஸ

ிோல, ஸதரன ெசததப ோபாயவிடைான;
அவனககக கலயாணம ோவணைாம' எனற எஙக அபபாவககத தநதி ெகாடததடடப
ோபாயவிட."
"சீசசி!

எனனைா

ெசானோனோன

எனற

ெநடஙகைரயில

உளறகிோற?

சமப

நிைனசசககாோத.

அவரதான

ெபரய

சாஸதிரையப

அபபட

மிராசதார.

பறறி

நான

எனனோமா

ஒணணம

ெராமப

மடைமிலைல.

ெபாணணம

அபபட

அவலடசணமா

இரககமாடைா. ராததிரோய ஊரககக கிளமபிப ோபா. ோவணமனா, ெபாணைண ோநரோல
பாரததடடததான கலயாணம பணணிககோவனன ெசாலல, ெதரகிறதா?"
"ோபஷாயத ெதரகிறத."
"ஊரககப ோபானதம கடதாசி ோபாட! ஏணைா! கலயாணததகக நான வரணமா,
ோவணைமா?"
"கலயாணம நைநதால கடைாயம வரணம. பரபபிலலாமல கலயாணமா?"
"நைநதால

எனன?

கடைாயம

நைககததான

ோபாறத,

நானம

பாரககததான

ோபாோறன. உன அமமா ோபசைச மீ றி நீ ஒர காரயம ெசயதடைா, நான ஒதைதக
காலால நிறக மாடோைனா?..."
இபபடச ெசாலலிகெகாணோை நாணா ெவளிோயறினான.
அததைன
ஸதரனகக

ோநரமம

அபோபாத

அைககி

ெபாததக

ைவததிரநத

ெகாணட

வநதத.

ஆததிரம,
காகிதமம

ோகாபம

எலலாம

ோபனாவம

எடததக

ெகாணட அபபாவகக ெவக காரமாகக கடதம எழதத ெதாைஙகினான.

-:19:-

8.

தங கம மாள

"உன அமமா ோபசைச மீ றி உனனால ஒர காரயம ெசயய மடயமா?" எனற
நாணா கைைசியாகக ோகடடவிடடப ோபானதில ெராமபவம உணைம அைஙகியிரநதத.
உலக சரததிரததில பிரசிததி ெபறற வரீரகள, மகானகள மதலிோயாைரப பறறி,
அவரகள

"அனைனயிைம

அபார

பகதியளளவரகள;

எனெறலலாம

நாம

படததிரககிோறாமலலவா?

வரீனாகோவா,

மகா

பரஷனாகோவா

காணபபைவிலைல
பரஷரகளககம

எனறாலம,
இநத

ஆவான

ெசாலைல

நமமைைய

ஸதரன

எனபதறக

எவவித

அவனககம

விஷயததில

தாய

ோமறகறிய

ஒறறைம

மீ றாதவரகள"
ஒர

அறிகறியம

வரீரகள

இரநதத.

ெபரய

-

மகா

அவனைைய

தாயார

தஙகமமாளின ோபசைச மீ றி அவனால ஒனறம ெசயய மடவோதயிலைல.
ஆனால

அவனைைய

சாதாரணமாகத

இநத

ெதரயாத.

இயலப

தாயாரககம

ெவளியிலிரநத

பிளைளககம

பாரபபவரகளககச

ஒறறைமோய

இலைல

எனறதான ோதானறம. அபபட ஓயாமல அவரகள சணைைோபாடவாரகள. தஙகமமாள
எத

ெசானனாலம

மடயாத"

ஸதரன

மதலில

அைத

மறததததான

ோபசவான.

"மடயோவ

எனபான. எரநத விழவான. திடடவான, "கழைத!" "மைம!"

"பிரமமோததி!"

எனெறலலாம

அஷோைா

ததர

அரசசைன

ெசயவான.

"இடயட!"

சில

சமயம,

ோகாபம தைலகக மீ றிப ோபாகமோபாத அமமாைவ அடததககை இரககிறான.
ஆனால, இவவளவ ஆரபபாடைஙகளககம பிறக கைைசியில, தஙகமமாளதான
ெவறறி ெபறவாள. அவள ெசானனபடதான ஸதரன காரயம ெசயவான.
இததைகய

சகதி

தஙகமமாளகக

எபபட

ஏறபடைத

எனற

ோகடைால,

ஏன,

தாயின அனபதான மதனைமயான காரணம எனபதில சநோதகமிலைல; அடததபடயாக,
அவளைைய மோனாபலதைதயம ெசாலலோவணடம. வசவ திடட எலலாவறைறயம அடகைளயம

கை

ெபாறததகெகாணட,

கைைசியில

காரயதைத

மடடம

சாதிததக

ெகாளவாள.
ஸதரன தஙகமமாளின ஒோர பிளைள; கைைசிக கைநைத. அவனகக மனனால
மனற ெபணகள. அவரகளில மததவைள நரசிஙகபரததிோலோய உறவில கலயாணம
ெசயத

ெகாடததிரநதத.

உததிோயாகஸதரகள.

மறற

அவரகள

இரணட

ைோதராபாததிலம,

ெபணகளின

பரஷரகளம

நாகபரயிலம

இரநதாரகள.

இபபடத தர தரமான இைஙகளில இரநதம மனற ெபணகளின பகககததாரம ஒர
விஷயததில பரண ஒறறைமபபடடரநதாரகள. ராஜாராமயயைரயம தஙகமமாைளயம
அவரகள

படததி

ோபாடடக

ெகாணட,

மாடடப

ைவதத

ெபணணகக

பிடபபாரகள.

பாடடகக

"அநதப

அளோவயிலைல.

ெபணணகக

மடடம

ராஜாராமயயர

மடடம

ெசயயவிலைல?"

ஒரவோராட

அைதச

எனெறலலாம

சமபாதிததெதலலாம,

இநத

ஒரவர

ெசயதாோய?

பலமான

மனற

ோபாடட

ஏன

எஙக

சணைை

ெபணகளககக

கலயாணம ெசயதெகாடதததறகம, பிறக அவரகளககச சீர ெசனததி ெசயததறகோம
சரயாயப
ஐநத

ோபாயவிடைத

எனற

கைநைதகைளப

ெசாலலலாம.

ெபறற

பிறக,

அவரகளைைய
ஆறாவத

இரணைாவத

பிரசவததககக

ெபண
கைப

பிறநதகததககததான வரவாள எனறால, பாரததக ெகாளளஙகோளன!
இநதப

ெபணகளம,

இவரகளைைய

பரஷரகளம,

சமபநதிகளம

ெகாடதத

வநத ெதாலைலகளினாோலோய ராஜாராமயயர ஒர மாதிர கால ைபததியமாகிவிடைார
எனற

ெசாலலோவணடம.

அவரகக

வாழகைகயிோலோய

ெவறபப

வநதவிடைத.

கடமப விவகாரஙகைளெயலலாம தஙகமமாோள பாரததக ெகாளளடடம எனற விடட
விடைார.

தாம

மோனாதததவ

பரோசாதைனகளிலம,

-:20:-

ஆவி

உலக

ஆராயசசிகளிலம

ஈடபைத

ெதாைஙகினார.

அநதக

காலததில,

"ெமஸெமரஸம",

"ோிபனாடஸம",

"ெைலிபதி" மதலிய மோனாதததவ ஆராயசசிகைளப பறறிய பஸதகஙகள ஏராளமாக
ெவளியாகிக

ெகாணடரநதன.

இனனம,

மரணததிறகப

பிறக

மனஷரகள

எனன

ஆகிறாரகள எனபத பறறியம, ஆவிகளைன ோபசம ஆசசரய அநபவஙகைளப பறறியம
ெசாலலம

பஸதஙகள

பிரபலமாயிரநதன.

ராஜா

ராமயயர

இததைகய

நலாராயசசியில தமமைைய மழககவனதைதயம ெசலததினார. இதறகாகோவ அவர
தமத

உததிோயாகக

காலம

மடவைைவதறக

இரணட

வரஷம

மனனதாகோவ

ோவைலைய விடட விலகி நரசிஙகபரததகக வநத ோசரநதார.
ராஜாராமயயர

இமமாதிர

'தாமைர

இைலத

தணணரீ'

எனனம

வாழகைகத

தததவதைதக கைைபபிடதத வநதபடயால, கடமப நிரவாகம ெபரதம தஙகமமாளின
தைலயிோலோய

சமநதத.

மனற

சமபநதி

வட
ீ டககாரரகோளாடம

மலலகக

நினற

சமாளிகக ோவணடய ெபாறபப மழவதம அவளகக ஏறபடைத. தஙகமமாள எவவளவ
தான

மதலில

பிடவாதம

கசககிகெகாணட
விடடக

பிடததாலம,

நிறபாரகோள

ெகாடகக

ோவணட

எனற

கைைசியில

எணணததினால,

ோநரடம.

ெபணகள

சமபநதி

அபோபாெதலலாம,

அவள

கணைணக

வட
ீ டககாரரகளகோக
தன

மனததிறகள,

"ஆகடடம, ஆகடடம. ஸதரனககக கலயாணம ஆகடடம; இவவளவககிவவளவ ஆடட
ைவககாமல ோபானால..." எனற கரவங கடடக ெகாளவாள.
ெசனற இரணட மனற வரஷமாக, ஸதரனகக 'நலல' இைததில கலயாணம
ஆக ோவணடோம எனற ஒோர கவைல தான தஙகமமாளகக. 'நலல' இைம எனறால,
தான

'ஆடட

ைவபப'தறகத

தகநத

இைம

எனற

அரததம.

படைணஙகளில,

எஙோகயாவத வககீ ல ெபண கிககீ ல ெபண வநத வாயததவிைப ோபாகிறோதெயனற
தஙகமமாளகக

ஒோர

பயம.

அநத

மாதிர

இைததில

சமபநதம

அவளககப

பிடககவிலைல; இரணட ோகாண எழததப படததவிடட, 'ோாட பட' எனற இஙகிலீ ஸ
ோபசிக ெகாணட, தைலையக ோகாணவகிட பிளநத ெகாணட நிறகம ெபணகைளயம
அவளககப

பிடககவிலைல.

பதவிசாயிரககோவணடம'
ோநாககததைநதான

'இைம

பணககார

எனபததான

ராஜாராமயயர

இைமாயிரககோவணடம;

அவளைைய

கிராமாநதரததககப

விரபபம.

ோபாகலாம

எனற

ெபண
இநத
ெசானன

ோயாசைனைய அவள ஒபபக ெகாணைத; கிராமாநதரததில, அதவம 'நமம' பககததில
ெபரய மிராசதார ெபணணாகப பாரததக கலயாணம ெசயய ோவணடம. அபோபாததான
ெபணணம கடததனததில தனகக ஒததாைசயாயிரககம, சமபநதிகளம தனனைைய
அதிகாரததகக உடபடவாரகள எனற தஙகமமாள தன மனததிறகள தீரககாோலாசைன
ெசயத தீரமானிததிரநதான.
இநத

ோநாககததகெகலலாம

சமப

சாஸதிர

வட
ீ டல

சமபநதம

ஒதத

வரவதாயிரநதத. ெபணணககச ெசாநதத தாயார இலைல; இைளய தாயார எனபத
ஒர கைறவ. ஆனால அதவம ஒர நலலததான. ெபணணகக அமமா சலைக இராத.
வட
ீ டல

நாய

மாதிர

படநத

கிைககம.

சமப

சாஸதிரகக

ோவற

ெபணோணா,

பிளைளோயா கிைையாத எனபதம ஒர மககியமான 'பாயிணட' அலலவா? அவரககப
பிறக, அநதச ெசாதெதலலாம ெபணணககததாோன வநத ோசரம?
இத
மாடடப

எலலாவறைறயம

ெபணணாக

வர

ோயாசிததத

ோவணடெமனற

தஙகமமாள,
மடவ

இநதப

ெபணதான

ெசயதவிடைாள.

அவள

தனகக
மடவ

ெசயதபிறக, ஸதரன 'ோவணைாம' எனற ெசானனால அதறகாகக கலயாணம நினற
ோபாயவிடமா? அவனைைய கடதாைச ராஜாராமயயர அவளகக வாசிததக காணபிதத,
"இபோபாத எனனட ெசாலோற? உன ோபசைசக ோகடடப பணம ோவோற வாஙகியாசோச!
உன பிளைளயானா இபபடச ெசாலறாோன?" எனறதம, தஙகமமாள, "நனனாயிரகக;
அவன அபபடததான ெசாலலவன. பினோன, இநதக காலததப பிளைளகைளப ோபாோல,
கலயாணம எனறதம, பலைல இளிபபன எனற நிைனசசணையோளா? ராததிர ோபாட

-:21:-

ெமயிலிோல

படைணததககக

கிளமபலாம,

வாரஙோகா.

இரணட

ோபரமாயப

ோபாய

அவைனயம அைைசசணட, இனனம தணிமணி நைக நடட வாஙக ோவணடயைதயம
வாஙகிணட வநதைலாம" எனறாள.
அநதச

சமயததில,

வட
ீ ட

வாசலில

காலடச

சததமம

கைனபபச

சததமம

ோகடைன. "ஐயரவாள இரககாளா?" எனற ோகடடக ெகாணோை ெநடஙகைரச சஙகர
தீகிதர உளோள வநதார.

-:22:-

9.
சஙகர

தீக ிதர விஜ யம

தீகிதைரப

பாரதததம,

உடகாரநதிரநத

தஙகமமாள

எழநதிரகக

மயறசிததாள. "உடகாரஙோகா, அமமா! எனகோகாசரம எழநதிரகக ோவணைாம. ஏோதா
பைஜ ோவைளயிோல கரடைய விடைடசசத மாதிர நான வநோதனன நிைனசசககப
பைாத.

எனகக

ஊரககச

ெநடஙகைர.

சமபநதியா

பககததக

கிராமததக

காரயமாக

வரபோபாறவாளாசோசனன

வநதிரநோதன.

உஙகைளயம

நம

பாரததடடப

ோபாகலாமன..."
"ஓோகா! அபபடச ெசாலலஙகணம? உடகாரம. ெநடஙகைரயா உமகக? சமப
சாஸதிரகக ஏதாவத உறவ, கிறவ உணோைா ?" எனறாள தஙகமமாள.
"உறவ இலைல; ஆனால, உறவகக ோமோல, பாலயம மதல நாஙகள பிராண
சிோநகிதாள. அவன காரயெமலலாம எனனத, என காரயெமலலாம அவனத. மநதா
நாள

ஊரோலயிரநத

கிளமபி

வநதோபாத,

ரயிலடயிோல

அவைனப

பாரதோதன.

'கலயாணம நிசசயமாயிடதத; இபபடோய ஊரககத திரமப. எலலாக காரயமம நீதான
பாரததககணம' எனறான. 'அபபா! இரணோை நாைளககப ெபாறததகோகா! கிளமபின
காரயதைத

மடசசிணட

'அபபடனனா,

வநதைோறன'

ோபாறததான

ோபாறோய!

எனற

சமாதானம

சமபநதியாததககம

ெசாலலிடட

ோபாய

எடடப

வநோதன.
பாரததடட

வா!' எனறான. அவன ோபசைசத தடைபபைாதனனதான இஙோக வநோதன."
"சநோதாஷம,

நலல

ெவயிலிோல

வநதிரககீ ர.

ெராமபக

கைளசசப

ோபாயிரககாபபோல இரகோக. தாகததகக ஏதாவத களிரநத..."
"அெதலலாம எனககாக நீஙக ஸெபஷலாக காபபி, கீ பபினன ஒணணம ோபாை
ோவணைாம! தயாராயிரநதா..."
"நனனாயிரகக!

காபபிகக

எனனஙகணம

கைறசசல?

தயாரா

யிலலாடைா,

ஒர நிமிஷததிோல ஆயிைறத... அோை கபபசாமி! சீககிரம காபபி ோபாடடக ெகாணைா!"
எனன

"அைாைா! இவவிைததிோல

காபபிகக

கைறசசல?

சமப

அெதலலாம

ஜனமாநதரததிோல

பணணின

கிைசசத'னனம

ெசாலலியாசச.

எனன

கைறசசல? ோவற

சாஸதிரயிைம

பணயததினால

ோகடடணடடோைன.

தாணைா

'வரதடசிைண

எதககததான

உனகக

'அோை!

இபபடபபடை

எவவளவைா'னன

நீ

வரன

ோகடோைன.

"நாலாயிரம"னான. அபபடோய அசநத ோபாயடோைன. ெவறம வறளிெயலலாம இநதக
காலததிோல ஆறாயிரம, எடைாயிரமன ோகககறானகள. இவவிைததிோல ெராமப தாராள
மனசளளவாளாயிரககணமன அபபோவ தீரமானிசசடோைன!"
"ஆமாஙகணம,
ஆனால,

ஆமாம.

அவவளவககம

ோபானாபோபாறதனன

பினனாோல

பிராமணன

நாலாயிரததககச

சீர

சமமதிசசத!

ெசனததிெயலலாம

சரயாச

ெசயவானன நிைனசசணடரகோகன. ெசயவாோராலோயாஙகணம?"
"ோபஷாச ெசயவனனா! யாரககாகச ெசயறானன ோகககோறன! இரககிறத ஒர
ெபாணண..."
"அைத

உதோதசிசசததான

நாஙகளம

சமமதிசசத.

ஏோதா,

கலம,

பரம

சாத!

அடசசா

எனன

கைறசசல?

ோகாதரம

நனனாயிரகக. பிராமணரம சாதவாயிரககார..."
"அைத

ஏன

ோகககோறள?

சாதனனா,

ெதரயாதனனாகோக!

கலம,

ோகாததிரததககததான

ைவதிகம.

ஊரல

இறககிறவனக

ஆனால,

அசைய

பிடசசவனக.

அைத

பரமபைரயா

ஏதாவத

அபபட

இபபடனன ெநாசககச ெசாலவானக. உஙகளககக கை ஏதாவத கடதாச, கிடதாச

-:23:-

வநதாலம வரம. அவன தஙைககக ஏோதா ெகடை ெபயரனா, அதககாக இவன எனன
பணணவன? நான தான ோகககோறன?"
தஙகமமாள

திடககிடைவளாய,

"எனனஙகணம

ெபரய

கலலாயத

தககிப

ோபாைறர
ீ ? அத எனன சமாசாரம?" எனற ோகடைாள.
இததைன
பிரமப

ோநரமம

நாறகாலியில

உடகாரநத,

சமபாஷைணயில

சாயநத

"ஏன

ெகாணடரநத

தஙகம,

ெசாலவதறகாகததாோன,

கலநத

ெகாளளாமல

ராஜாராமயயர,

அவசரபபடகிறாய?

தீகிதர

மடைை

கடடக

பனனைகயைன

இபெபாழத

அநதச

ெகாணட

நிமிரநத

சமாசாரதைதச

வநதிரககார?

தாோன

ெசாலகிறார!" எனறார.
தீகிதர

திடெரனற

ோதள

ெகாடடனத

ோபால

எழநதிரநத,

ஒர

நிமிஷம

வைரயில வாையக ைகயால ெபாததிக ெகாணட நினறார. பிறக, ைகைய எடதத
விடட,

"அைாைாைா!

அடககணம!

எனன

காரயம

உஙகளககச

பணணிோனன?

சமாசாரம

என

பததிைய

ெதரஞசிரககமோன

ோஜாடைாோல

நிைனசசடோைன.

இலலாடைா, என வாயிோல அநத வாரதைத வநதிரககமா? ஆயிரம ெபாய ெசாலலி
ஒர

கலயாணம

பணணி

ைவனன

ெபரயவா

ெசாலலியிரககா.

அபபடயிரககிறோபாத..." எனறார.
"அநதக

கைதெயலலாம

இரககடடஙகணம.

விஷயம

இனனெதனற

ஒரவிதததகக

உஙகளககத

ெசாலலம."
"ெசாலோறன;

ோபஷாயச

ெதரஞசிரககிறோத

நலலத.

வசசானன

ெதரயைல.

தான

ெசாலோறன!

ஆனால,

அநத

அசட

எலலாதைதயம

இைத

எனனததககாக

மைறசச

உைைசச

மனனாோலோய

ெசாலலி

விைறததான நலலோத தவிர..."
"அத தான நலலத; சமாசாரதைதச ெசாலலம!"
"பிரமாதம
மீ னாகினன

ஒனறமிலைல.

ோபர.

சமப

அவளககக

சாஸதிரககத

கலயாணம

தஙைக

ஆகி

ஒரததி

ெராமப

இரநதாள.

நாள

வைரககம

பரஷைனப பததித தகவோல கிைையாத. ெசததப ோபாயடைானன சில ோபர ெசானனா;
இலைல,

கிறிஸதவனாயப

இரணடஙெகடைானாத
பகாராயிரநதத.

ோபாயடைானன

தைலயிோல

சிலோபர

மயிைர

இபபடயிரககிறோபாத,

ெசானனா.

ஊரோல,

வசசிணட

பாரஙோகா!

இவள

இரககாோளனன

மாமாஙகததககப

ோபாோறனன

சமப கடமபதோதாோை ோபானான - பதிைனஞச வரஷததக கைத நான ெசாலறத மாமாஙகததிோலயிரநத
ெசததப

திரமபி

ோபாயடைாளன

ஒோர

வநதோபாத
அடயா

தஙைகைய

அடசசடைான.

அைைசசணட

ஊரோல

அைத

வரறைல.
ஒரததரம

நமபைல. பல தினசா வதநதி. கிறிஸதவனாப ோபான ஆமபைையாைன அஙோக வரச
ெசாலலி,

அவோனாோை

கடட

அனபபிசசடைானன

சில

ோபர

ெசானனா.

இலைல,

அவளதான இவன ோபசைச மீ றிப ோபாயடைாளனம இரணெைாததர ெசானனா. அபபறம,
இலைலயா?

ஊரோல

அசைய

படசசவனக

இனனம

பல

தினசாகவம

ெசாலலிணடரநதானக..."
"இெதனன கததானனா இரகக? ஏனனா, இபபட ஒணண இரககனன அநதப
பிராமணன ஒர வாரதைத கைச ெசாலலைலோய!" எனறாள தஙகமமாள.
பிறக அநத மனற ோபரககளளம பினவரம சமபாஷைண நைநதத:
தீஷிதர:

ெசாலலோலனனா

தபபததான.

இைத

எனனததககாகச

ெசாலலாோத

இரககணம? இத மைறசச ைவககிற காரயமா? அபபறம ெதரயாோத ோபாயிடமா?
ராஜாராமயயர:

ஆமாஙகணம,

தீகிதோர!

கலயாணம

நிசசயம

பணறதககாக

வநத மனஷயர, 'என தஙைக ஓடப ோபாயடைாள'ன மதலிோலோய சகலாமபரதரம
கடடககவாரா?

-:24:-

தஙகமமாள:

நீஙக

சிதத

ோபசாம

இரஙோகா...ஏஙகணம!

ஊரோல

இநதப

பிராமணைன அதககாக ஜாதிைய விடடத தளளிக கிளளி வசசிரநதோதா?
தீகிதர: அநத மாதிர ோபசச வநதத. நான தான கறகோக நினன, அெதலலாம
கைோவ கைாதனன தடதோதன.
தஙக:

அபபடனனா,

ோபானவள

இவவிைததககப

ோபாககவரதத

ஒணணம

வசசககைலயாககம?
தீகிதர: அெதலலாம ோபசபபைாத. அபபடயிரநதால, நாோன உஙககிடோை 'இநத
சமபநதம உஙகளகக ோவணைாம'ன ெசாலலிவிை மாடோைனா?
ராஜா: ோபாறத, தஙகம! இநத மடடம தீகிதர தயவ பணணிச சமமதிசசடைார.
ஆனா,

பிளைளயாணைான

மககர

பணறாோன,

அதகெகனன

ெசயயறதனனதான

ெதரயைல...ஏஙகணம, ெபாணண எபபடஙகணம?
தீகிதர: ெபாணணகெகனன? ஒணணம ஊனம கிைையாத, ஊைம இலைல;
ெசவிட இலைல.
ராஜா:

ோபஷாப

ோபாசச.

ஊைம

ெசவிட

இலைலயா?

இவள

எனனோமா

பிரமாதமா வரணிசசாோள?
தஙக: ஏஙகணம, தீகிதோர? அநதப ெபாணணகக எனனஙகணம கைறசசல?
பாககறதகக, மககம மைியமா நனனாததாோன இரகக?
தீகிதர:

சநோதகம

பரடடவிடமனதான

எனன?

நானம

படடககாடடோல

ோகககோறன.

பினோன

அைத

ரமைப,

விை

ஊரவசி,

எனன
ோமனைக,

திோலாததைமயாயிரககமா?
தஙக: கடததனததப ெபணணகக அைதவிை அைக எனனததககஙகணம?
தீகிதர:
எனனததகக?

அமமா!

நீஙக

அயயரவாள!

ெசாலறத
நீஙகோள

ெராமப

சர.

அைத

ெசாலலஙோகா.

விைததான

நாெமலலாம

அைக

கலயாணம

பணணிககிறோபாத ெபண அைைகப பாரததா பணணிணோைாம?
ராஜா: இலைல, நாம பணணிககைல. அததான ெதரஞசிரகோக! ஆனால அநத
மாதிர நமம பிளைளயாணைான பணணிககவானா?
தஙக:

எலலாம

பணணிககவன

-

நீஙக

ெகாஞசம

வாைய

மடணட

இரநதாகோக!
ராஜா: இோதா வாைய மடணடடோைன.
[ைகயினால வாையப ெபாததிகெகாணைார.]
தஙக:

அவர

கிைககார,

தீகிதோர!

இபபடததான

அவர

விைளயாடவர.

நீர

ெசாலலம; சமபநதிகக நிலம நீசச இரககிறெதலலாம நிஜநதாோன?
திகிதர:

ஆோா!

அதிோல

ஒர

வாரதைத

பிசகிலைல.

ஆறைர

ோவலி

நனெசயயம, மண ோவலி பனெசயயம இரகக. ோபஷான நிலம. தைல வாயககால
பாயசசல. இைளயாளகக மடடம பிளைள கிளைளனன பிறநத ைவககா திரநதால,
எலலாம உஙகைளச ோசர ோவணடயததான!
தஙக: இநதக காலததிோல அைத நமபி இரகக மடயமாஙகணம?
தீகிதர:
கணைா?

அெதபபட

இபபோவ

மடஞச

இரகக

மடயம?

வைரயிோல

நமம

பினனாோல

நைககபோபாறைத

கைநைதகக

நாம

வரப

யார

பததிகக

ோவணடயததான; மனஷன எனனோமா ெமாததததிோல நலலவன...
தஙக:

இரநதாலம,

அவர

தஙைக

சமாசாரதைதச

எனககப படககோவயிலைல.

-:25:-

ெசாலலாோம

மைறசசத

தீகிதர:
மாததிரம

அத

பிசகதாமமா,

நிறததிவிைாோதஙோகா.

பிசகதான!

எனன

ஆனால,

அபராதம

அதககாக,

ோவணோமா

கலயாணதைத

ெசாலலஙோகா,

நான

வாஙகித தரோறன.
தஙக:

நாஙக

கலயாணததகக

வரறோபாத,

நீஙகதான

எஙகைளெயலலாம

கவனிசசககணம.
தீகிதர:

நனனாயிரகக;

காததிணடரகோகன.

நிைனசசககஙோகா,

அவவளவதாோன?

உறவ

கை

கிறவனன

கிடட

ஏறபடடடம;

மடட

திரவிைை

எனைன

விசாரககப
மரதரோல

உஙக

மனஷனன

ோபானால,
உஙக

ஏதாவத

தஙைகையப

ோபாஸட மாஸைர பஞசாபோகசயயரககக ெகாடததிரகக இலைலோயா?
தஙக: ஆமாம; அவரகக நீஙக ெசாநதமா, எனன?
தீகிதர: அவரைைய தஙைக மாபபிளைளகக நான சாகாத சிததபபா! கிடை
வநதாசச, பாததயோளாலோயா?
இநதச

சநதரபபததில

கபபசாமி

காபபி

ெகாணடவநதவிடைபடயாலம,

தஙகமமாளம ராஜாராமயயரம படைணம ோபாகக கிளமப ோவணடயிரநதபடயாலம,
சமபாஷைண

இததைன

மடநதத.

தீகிதர

களிரநத மனததைன கிளமபிச ெசனறார.

-:26:-

சைான

காபபிையச

சாபபிடடவிடட,

10.

எட அ பராத ம!

சமப சாஸதிர விடட வாசலில பநதலகால மகரததம ஆனதிலிரநத ஊரல
கலயாணக

கைள

ஏறபடடவிடைத.

அககிரகாரததில

சரபாதிைய

அைைததப

பநதல

ோபாடைாரகள. வாைை மரஙகளம, திைரச சீைலகளம ெகாணட வநத கடடனாரகள.
ஊரல

உளள

பசஙகளகெகலலாம

கலயாணப

பநதலதான

நிரநதர

வாசஸதலமாயிறற. அவரகள சதா பநதல காலகைளச சறறிச சறறி வநதெகாணடம,
கதிததக

ெகாணடம,

கடஙோகாைையில,

ெகாமமாளம

அவரகள

ோபாடடக

ெகாணடம

விைளயாடவதறக

இரநதாரகள.

இவவளவ

களிரநத

அநதக

இைம

ோவற

எஙோக கிைைககம?
சமப சாஸதிர எதிரபாரததபடோய, ஊரலளளவரகள அநதச சமயததில விடடக
ெகாடககாமல

அவரகக

ஒததாைச

ெசயய

மன

வநதாரகள.

ஒவெவாரவரம

ஒவெவார காரயதைத ஏறறகெகாணட ெசயதாரகள. அவரவரகளம தஙகள ெசாநதக
காரயதைதயம

ெகாஞசம

ோவணடயதிலைல.

ோசரததப

கலயாணச

பாரததக

சாமான

ெகாணைாரகள

ஜாபதா

ோபாடம

எனற

ோபாத

ெசாலல

சாமாவயயர

பனனிரணட சீடடக கடடப ோபாை ோவணடெமனற வறபறததி அபபடோய வரவைைததக
ெகாணைார. சீனிவாசயயர ஒனபத கடடச சிவபர பைகயிைல கடைாயம ோவணடம
எனற

ெசானனார.

ோஷாக

சநதரமயயர,

சநதனம,

ெஸணட,

ஊதவததி

வைகயரா

மடடம ஐமபத ரபாயககத திடைம ோபாடைார. இநத மாதிரோய கலயாணம சிறபபாக
நைகக ோவணடயதறக ோயாசைனகைள ஒவெவாரவரம ெசானனாரகள. உககிராணச
சாமானகள

வாஙகிகெகாணட

வரஷததகக

ோவணடய

வரபோபான

மளிைகச

பஞசாப

ோகசயயர,

சாமானகைளயம

தம

ோசரதத

வட
ீ டகக

வாஙகிக

ஒர

ெகாணட

வநதவிடைார எனற ராமயயா வாததியார சததியம பணணத தயாராயிரநதார.
சைமயலககக கணடக கிரஷணைன அமரததி அவன ஒனபத ஆடகளைன
வரவதறக ஏறபாட ெசயதாரகள. உளளரக ோகாவில ோமளககாரனைன, திரநாோகசரம
தஙக நாயனததககம அசசாரம ெகாடககபபடைத. இரணட நாள கதாகாலடோசபததககச
சமபசாஸதிரோய ஏறபாட ெசயதவிடைார.
கலயாணததகக
சைமயல

ெசயய

இரணட

நாைளகக

ஆரமபிதத

மனபிரநோத

விடைாரகள.

சைமயறகாரரகள

அபபறம

வநத

அககிரகாரததில

பாடடயமமாளகைளயம வியாதிககாரரகைளயம தவிர, பாககி எலலாரககம கலயாண
வட
ீ டலதான சாபபாட.
பஜைன

சமப

சாஸதிர

எனறால

சறற

வடைாரததில

ெவக

தரததககத

ெதரநதிரநதத. அவரகக ஒோர ெபண; அநதப ெபணணககக கலயாணம எனறதம,
ைவதிகரகள வநத கவிய ஆரமபிதத விடைாரகள. எனோவ, கலயாணததகக மதல
நாள, பநதககளம, சிோநகிதரகளம, ைவதிகரகளம, கைத

கசோசர ோகடகலாெமனற

வநதவரகளம, கலயாணச சாபபாடைை உதோதசிதோத வநதவரகளமாக, ஊர ோஜ ோஜ
எனற ஆகிவிடைத.
கைைசியாக,

சமபநதிகளம

வநத

ோசரநதாரகள.

ஆனால

எதிரபாரதததோபால

அவரகள அவவளவ ோபர இலைல. ரயிலடககப பதத வணடகள அனபபியிரநதம,
ஆற
ஊரன

வணடககததான
கீ ழக

ோகாடயிலிரநத

ஏறபாைாகியிரநதத.
ஊராரககம

ஜனஙகள

அஙோக

ஆரமபமாயிறற.

அஙோக

சிவன

அவரகள

அைைபபதறகமன,
சறற

வரவைைககபபடைனர.

ஏறபடைத.

வநதிரநத

மாபபிளைளைய

ோகாவிலில

ஊராரம

பரசசயம

அதறகாக

வநதாரகள.

ோகாச

-:27:-

பிறக,

ோநரம

'ஜானவாஸ'

வணடயில,

தஙக

சமபநதிகளககம

மாபபிளைள

ஊரவலம
ஸதரன

ஜமெமனற

உடகாரநதிரநதான.

காலசடைையம
தைலைய

ோமலசடைையம,

அைகாக

ெபாடடைன

விைலயயரநத

வார

அவன

காலரம

விடடக

ெநகைையம

ெகாணட

அலடசியமாகக

ோகாச

டவட

தணியில
தரதத,

ெநறறியில

வணடயில

ைததத

கிராப

ெசயத

சினனஞசிற

சாநதப

உடகாரநதிரநதைதப

பாரதத

ெநடஙகைரவாசிகள, 'இநதச சமப சாஸதிர ெபணணகக இபபடபபடை மாபபிளைளயா!'
எனற மனததிறகள அசையப படைாரகள. ஆனால ெவளியில "மாபபிளைள அவவளவ
ஆசாரமாயிரககமாடைான

ோபாோல

"தைலைய

விகாரம

ஏன

இபபட

வசசிணடரககப
பிளைளயின

பைாோதா?"

ைவன

இரகக.

ோபாகப

ோபாகத

பணணிணடரககான?

எனறம,

"சமப

நாகரகததககம

அைகாகக

சாஸதிரயின

எஙோக

ெதரயணம!"

சரபபடட

எனறம,

கடடக

கடமி

கரநாைகததககம

இநதப

வரபோபாகிறத?"

எனறம

பலவாற ோபசிகெகாணைாரகள.
ஊரவலம

மடநததம

சாபபிைக

கபபிடவைத

எதிர

பாரதத

எலலாரம

திணைணயிலம பநதலிலமாக உடகாரநதிரநதாரகள. "இைல அபோபாோத ோபாடைாசோச;
ஏன

தாமசம?"

எனற

ோபாயிரககிறாரகள.
அபபறம

ெகாஞச

ஒர

அவரகள
ோநரம

'கச

ெகாணடரநதாரகள.

ோகளவி

இனனம
மச'

எழநதத.

"சமபநதிகைளக

வரவிலைல"

'கச

மச'

"மாபபிளைளப

எனற

எனற

ஒரவர

காோதாட

கபபிைப
ெசானனார.

காதாகப

பிளைளயாணைானககப

ோபசிக
ெபண

பிடககவிலைலயாம. கலயாணம ோவணைாம. ஊரககப ோபாகணமகிறானாம" எனற
ஒர வதநதி பரவிறற. "அவன இனனம ெபணைணோய பாரககவிலைலோய?" எனற
சிலர

ோகடைாரகள.

ஆயிடைதாம!"

"ெபணணின

எனற

ஒர

அபபாைவப

ோாஸயப

பாரதததோம

பிரயர

ைபயனககப

ெசானனார.

"சீசசீ!

ோபாரமன
அெதலலாம

இலோலைா! ஊரோகாலததகக ோமாடைார ைவககோலனனதான ைபயனககக ோகாபமாம.
சதத

கரநாைகமா,

ோகாச

வணடயில

உடகாரநத

ஊரோகாலம

வநதத

அவனககப

பிடககைலயாம!" எனறார இனெனாரவர.
இபபட

எலலாரம

தைலகக

ஒர

விதமாகப

ோபசிக

ெகாணடரகைகயில

தீகிதர அவசர அவசரமாகச சமப சாஸதிர வட
ீ டகக வநத அவைரச சமபநதிகளின
ஜாைககக அைைததகெகாணட ோபானார.
சமபநதி

-

ஜாைகயில

உடகாரநதிரநதார.
தஙகமமாள

கைததிோல

தஙகமமாள

பககததில

பககததில

நினறவரகைள,

ராஜாராமயயர
நினறாள.

"நீஙகளளாம

ஒர

நாறகாலியில

சாஸதிரையக

ோபாஙோகா!"

எனற

கணைதம,
அதடைோவ,

எலலாரம விலகிப ோபானாரகள.
"எனனஙகணம,

இபபடப

ெபரய

கலலாத

தககிப

ோபாடடடடோர!"

எனறாள

தஙகமமாள.
இநதப ோபசச, சாஸதிரயின தைலயில ெபரய கலைலப ோபாலோவ விழநதத.
அவர பிரமிததப ோபாய, "எனன? எனன?" எனற ோகடைார.
"எனனவா?
இரநதடடோர?

உமம

இவாளகக

தஙைக
எஙோகைா

சமாசாரதைத

எஙககிடைச

ெதரயபோபாறத,

ஏமாததி

ெசாலலாமோய

விைலாமனதாோன

இரநோதள?" எனறாள.
சாஸதிரகக ஒரவாற இத ஆறதல அளிததத. அோத சமயததில தயரமம
ெபாஙகிக ெகாணட வநதத.
"அமமா!
அவளகக
எனககம

நான

இநதக

கலயாண

ஸநானம

யாெதார

சமயததிோல

பணணி

அவள

எததைனோயா

சமபநதமமிலைலோய!"

அபோபாத கணணரீ ெபரகி வைிநதத.

-:28:-

எனறார.

ோபசைச

வரஷம

ஏன

எடககறயள!

ஆசோச!

அவளககம

அவரைைய

கணகளிலிரநத

"இரநதாலம, இபபடக கடமபததிோல ஒர கததம இரககனன எஙகளககச
ெசாலலியிரகக

ோவணைாோமா?

இபபடபபடை

இைததிோல

வநத

சமபநதம

பணணிககணமன எஙகளகக எனனஙகணம வநதிரகக?...ஏனனா! நீஙக பாடடககப
ோபசாமலிரககயோள?" எனற தஙகமமாள ராஜாராமயயைரப பாரததக ோகடைாள.
"எனைன

எனனதைதச

ெசாலலச

ெசாலோற?

விஷயநதான

ெதரஞசிரகோக.

உனகக ஒர காரணததினாோல பிடககைல. ைபயனகக இனெனார காரணததினாோல
பிடககைல. அபபறம எனன கலயாணம ோவணடயிரகக? அவர கிடைச ெசாலலிவிடட,
ோபசாோம கிளமபிப ோபாக ோவணடயததான" எனறார ராஜாராமயயர.
சமப சாஸதிரகக இட விழநதத ோபால இரநதத. "ஐயரவாள! எனன இபபடச
ெசாலறயோள! எனகக ஒணணம பரயைலோய?" எனறார.
இபோபாத
அபபோவ,

நான

தீகிதர

கறககிடட,

ஊரகோகாலததகக

"ஆமாஙகணம;

ோமாடைார

கார

உமகக

ஒணணம

வரவைையமன

பரயாத.

ெசானோனோனா,

இலைலோயா? மாபபிளைளப ைபயனகக அததான ோகாபமாம!" எனறார.
"அவன ஏறகனோவ படடககாடடப ெபண ோவணைாமன ெசாலலிணடரநதான.
அதககத

தகநதாபபோல,

ஓடைைக

ோகாச

இநத

வணடையக

ஊரானா,

மகா

ெகாணட

வநத

படடககாைாக

இரகக.

ஊரோகாலததகக

நீரானா,

ஓர

நிறததியிரககீ ர"

எனறாள தஙகமமாள.
"இநதச சினனக காரயததககாகக ோகாவிசசககலாமா? ோமாடைார காரககததான
ெசாலலியனபபிசோசன;

சமயததிோல

கிைைககைல;

நாலாம

நாள

ஊரோகாலததகக

எபபடயாவத ோமாடைார வணட ெகாணட வநதைோறன..."
"நாலாம நாள ஊரோகாலததகக நீர எனனஙகணம ஏறபாட ெசயயறத? அத
அவாைளச ோசரநததனன?" எனறார தீகிதர.
"இனிோமல எலலாம அவாைளச ோசரநதததான. எனகக மனஷயாள கிைையாத.
அவாளதான எலலாதைதயம எடததப ோபாடடணட ெசயயணம."
"அதகெகனன,

ோபஷாயச

ெசயயோறன.

நாைளககத

தாலி

கழததிோல

ஏறிடததனனா, அபபறம நீஙக ோவோற, நாஙக ோவோறயிலைல. அதவைரயிோல தனித
தனிதாோன? எனன இரநதாலம, நீர உமம தஙைக சமாசாரதைத மைறசச வசசதகக
இபப ஒர வைி பணணிததான ஆகணம" எனறால தஙகமமாள.
"அபபட ஒணணம நான ோவணமன மைறசச ைவககைல, அமமா! சநதரபபம
ஏறபைைல, ெசாலலைல; அவவளவதான. இபப நீஙக எனன ெசாலறயோளா, அநதபபட
ோகககோறன" எனறார சாஸதிர.
"அபபடனனா,

நான

மதலோல

ோகடைபட

ரபாையக

ெகாடததடம.

மழசா,

ஐயாயிரம ரபாயாயிரககடடம. பாககி ஆயிரம ரபாையயம இபபோவ அனபபிசசடம.
நான

ோபாய,

பிளைளயாணைாைன

அபபா

ஐயானன

ெகஞசி,

தாவாக

கடைைையப

பிடசசச சமாதான பணணியாகணம" எனறாள தஙகமமாள.
சாஸதிர மனதககள, 'அைாைா! இத எனன பணததாைச! அதவம இநத மாதிர
சநதரபபததிலா?'

எனற

எனன,

அபபடோய

அமமா!

எணணிகெகாணைார.
ெசயதவிடைால

ஆனால,
ோபாகிறத!

ெவளிபபைையாக,
இோதா

ஆயிரம

"அதறக
ரபாயம

அனபபிவிடகிோறன. அதறகாகக காரயம தவககமாக ோவணைாம. ஊரார எலலாரம
சாபபிைக

காததணடரககா.

உஙக

மனஷயாைளயம

எனற ெசாலலிவிடடப ோபானார.

-:29:-

உைோன

வரச

ெசாலலஙோகா!"

11 .
பிறக

'எைன மணந த ம ணவாள ன'

கலயாணம

எவவிதமான

தஙக

தைையாவத,

சணைை

சசசரவாவத

இலலாமல நைநோதறியத. சமபநதிகள எளள எனற ோகடபதறகமன எணெணயாகோவ
ெகாடததவிடமபட சமப சாஸதிரயின உததரவ. ஆகோவ, அவரகளகக எவவித மனக
கைறயம

ஏறபைவிலைல.

உணைமயில,

இநதக

கலயாணததில

ஆன

வண

ெசலவகைளப பறறிச சமபநதியமமாோள பகார ெசாலலமபடயிரநதத. "அைாைா! இத
எனன ஊதாரததனம! இபபடயா பணதைத வார இைறபபாரகள? நாஙகள சமபநதிகள
வநதிரபபத மபபத ோபர. இஙோக சாபபாட நைககிறத ஐநற ோபரகக. வரகிறவாள,
ோபாகிறவாள எலலாரம இபபடயா வாரக ெகாடடகெகாணட ோபாகோவணடம?" எனற
தஙகமமாள

வயிற

எரநதாள.

இபபடச

ெசலவாகிற

பணெமலலாம

மாடடப

ெபண

மலமாகத தன பிளைளகக வநத ோசரோவணடய பணம எனற ஞாபகமானத அநத
வயிறெறரசசைல அதிகமாககியத.
கலயாணம

அமரககளமாகததான

நைநதத.

இநதக

கலயாணததில

எபோபாத

பாரததாலம அணைா நிைறயக காபபி தயாராயிரநதைதயம, நிைனததவரகள நிைனதத
ோபாத

காபபி

சாபபிடடக

ெகாணடரநதைதயம

பறறி

அநதப

பிரோதசததில

ெவக

நாைளககச ெசாலலிக ெகாணடரநதாரகள. அககிரகாரததில மககாலவாசி வட
ீ களில
ஆற மாதததககக காபபிகக ோவணடய சரககைர கலகணட இநதக கலயாணததில
ோசரநதவிடைத.

கடயானத

ெதர

ஜனஙகளககம

இநதக

கலயாணததில

கதகலநதான. நால நாளம இராததிரயில கட பைைகளககச சாபபாட ோபாடடவிை
ோவணடெமனற
உதோதசிதத
மைறயார

சாஸதிர

கடயானத
கை

உததரவிடடரநதார.

ெதரவில

வநதிரநதாரகள.

சில

இநதக

வட
ீ களகக

கலயாணச

ெவளி

கடபைைகளககச

சாபபாடைை

ஊரகளிலிரநத

சாபபாட

ோபாடட

உறவ

ெவறறிைல

பாகக வாஙகிக ெகாடபபதில பகாரகக இைமிலலாமல மனனினற நைததி ைவககம
ெபாறபப

நலலானகக

ஏறபடைத.

அவன

இத

விஷயததில

ெகாஞசமம

பினவாஙகவிலைல. சாதாரணமாய, சாஸதிரயாரன ோகம லாபததில அவன ெராமப
அககைறயளளவனாயிரநதம,
ெதரயாத

ஐயமாெரலலாம

உைைககம
நனறி

கடயான

இநதச

வநத

சமயததில,

சாபபிடடடடப

ஜனஙகளமதான

விசவாசமாவத

இரககம'

'எஙெகஙகிரநோதா
ோபாறாஙகோள?

சாபபிைடடோம!

எனற

அவன

பின

வரஷெமலலாம

இவஙகளகக

எணணி,

மன

மிகவம

எஜமானிைம

தாராளமாகோவ

வநதவரகளகெகலலாம வார விடடகெகாணடரநதான.
இநத மாதிரெயலலாம ெசலவாவைதப பறறிச சமபநதியமமாைளக காடடலம
பதத மைஙக வயிெறரநத ெகாணடரநதாரகள, மஙகளமம அவள தாயாரம. ஆனால,
இநதக

கோளபரததில

ெசானனாலம
தாயாரம

அவரகளால

தஙகள

ோபசச

ெபணணம

ஒனறம

ஏறாெதனற

கடக

கடப

கறககிடடச
அவரகளககத

ெசாலல

மடயவிலைல.

ெதரநதிரநதத.

ோபசிகெகாளவதைன

திரபதி

ஆகோவ,
அைைய

ோவணடயதாயிறற. அவரகளைன சிலசமயம மஙகளததின தமபி ெசவிடட ைவததியம
ோசரநத

ெகாணைான.

கலயாணம

ெசயத

பாவம!

ெசவிடட

ெகாடபபாரகள

ைவததிகக,
எனற

ஓர

சாவிததிரையத
ஆைச

தனககக

மனததிறகள

இரநதெகாணடரநதத. அத இபோபாத நிராைசயாயப ோபாயிறற. ஊரல சிலர அவைன
இத

சமபநதமாகப

பரகாசமம

ெசயதாரகள.

ஆகோவ,

ஏககமம

ெபாறாைமயம

மகததில ெபாஙகி வைிய அவன கலயாண வட
ீ டல உளளககம வாசலககம ோபாய
வநத

ெகாணடரநதான.

அடககட

மஙகளம

இரககமிைததககப

ோபாய,

"அககா!

கலயாண தடசிைண ஆளகக ஒர ரபாயாம!" எனறம, "ராததிர மநநற ோதஙகாய

-:30:-

கிைநதத;

இபோபா

ஒணண

கை

இலைல"

எனறம,

இநத

மாதிர

ஏதாவத

ெசாலலிகெகாணடரநதான.
இபபடயாக அநதக கலயாணதைத மிகவம சநோதாஷமாயம கதகலததைனம
அநபவிததவரகள

பலர;

மனததககள

எரநதெகாணட

ெவளியில

காடடகெகாளளாதிரநதவரகள சிலர. அவரகளள எலலாம அளவிலாத ஆனநதததில
மழகிச ெசாரகக வாழைவோய அைைநதவிடைதாக எணணிய ஒர ஜவ
ீ னம, ெசாலல
மடயாத

ோசாக

சாகரததில

இரநதாரகள.

மழகித

அவரகள

தததளிததக

மணபெபணணாகிய

ெகாணடரநத

ஓர

சாவிததிரயம

ஆதமாவம

மணமகனாகிய

ஸதரனநதான.
"பிளைளயாணைானைைய ோமாவாயக கடைைையப பிடதத அபபா, ஐயா எனற
ெகஞசியாக ோவணடம" எனற சமபநதியமமாள சமப சாஸதிரயிைம ெசானன ோபாத
உணைமையோய
தஙகமமாள

மழவைதயம
அழைக

ெசானனாள.

ெசனைனப

ஆனால

பிரோயாகிததாள.

பழைக

அவள

படைணததககப

எலலாம

மனற

ஆனபிறக

ெசானன

ோபாய
மணி

காரணம

மடடம

வைககமோபால
ோநரம,

கைைசியாக

வாககவாதம,

அவள,

சரயலல.

தனனைைய

சகதி

ோகாபதாபம,

"இபெபாழத

ஒணணம

மழகிப ோபாகவிலைல. எலலாரமாகக கிளமபிக கலயாணததககப ோபாோவாம. நீோய
ெபாணைணப பார. ெபாணைணப பாரககாமயா தாலி கடைப ோபாோற? பாரதத பிறக
உனககப

பிடககாடைா,

நிறததிைோறன.

எலலாரமாத

நனனாயிரககமா?"
பணம

எனகிடோை

எனற

அடவானஸ

ெசாலல.

திரமபி

ஸதரன

நான

வநதைலாம"

ோகடைதறக,

வாஙகிணை

எபபடயாவத

"ஏன

அபபறம

எனற

கலயாணதைத

ெசானனாள.

நனனாயிரககாத?

ஒர

காரணமம

"அத

இபோபாத
இலலாமல

வாணைானனாததான அவமானம. அபோபா உனககப ெபாண பிடககைலனனா ஏதாவத
நான

சாககச

ெசாலலிவிடடக

கிளமபி

விைோறன.

உனகெகனன

அைதபபததி?"

எனறாள. இதனோமல, ஸதரன ோவணைா ெவறபபாகச சமமதிததான. சமப சாஸதிரயின
ெபரய

மனஷததனைமையப

பறறியம

சாவிததிரயின

அைைகப

பறறியம

அவள

வரணிதததம ஒரவாற அவன மனதைத இளகச ெசயதிரநதன.
இபோபாத
ஊரவலததின

ெநடஙகைரகக

அைைகயம

வநத

அநதப

பாரதத பிறக அவன

படடககாடைையம

'ஜானவாஸ'

மனம ோசாரநதவிடைத. அவனகக

மாமனாராக வரவிரநத சமப சாஸதிர இனனாெரனற ெதரநததம அவனககப பஞசப
பிராணனம

ோபாயவிடைத.

ோகாவிலில

ைவதத

உபசாரஙகள

நைநத

ோபாெதலலாம,

சமப சாஸதிர கறகோக ெநடகோக ோபாயக ெகாணடரநதைதப பாரதத, அவர அநதக
ோகாவிலின கரககள எனற அவன எணணினான. அபபறம, அவரதான சமப சாஸதிர
எனற

ெதரநதோபாத,

பிராமணனா
எனற

எனகக

"ஐோயா!"
மாமனார?

எணணியோபாத

ெசானனெதலலாம

எனற

அவனககச

நிஜநதான,

அசநத

இவரைைய

ெசாோரல

பரகாசமலல

ோபானான.

ெபணணம
எனறத.

எனற

'இநதக

கடடபெபடடப

இபபடததாோன
தன

அவனகக

இரககம?'

சிோநகிதன
நிசசயம

நாணா

ஏறபடைத.

இநதக கணணராவிையெயலலாம பாரகக நாணா கலயாணததகக வராமல ோபானோத
நலலத எனறம நிைனததான.
ஊரவலம

மடநத,

சமபநதிகளககாக

ஏறபடடரநத

ஜாைகககப

ோபானதம,

அமமாைவத தனியாக அைைதத அைமாடைாத கரலில, "எனனால மடயாத; இநதக
கலயாணம எனகக ோவணைாம. இபோபாோத நான ஓடப ோபாோறன" எனறான.
இவரகளககள

வாககவாதம

நைநத

ெகாணடரநதோபாததான

தீகிதர

சமப

சாஸதிரைய அைைததக ெகாணட வநத ோசரநதார. தஙகமமாள சாஸதிரயைன ோபரம
ோபசி, அவர அதிகப பணம ெகாடககச சமமதிததவிடடப ோபானதம, மறபடயம தன
மகனிைம வநதாள. "அபபா! கைநைத! நீயநதான இபபடச ெசாலோறனன, நான அநதப
பிராமணன

கிடோை

ஏதாவத

சாககக

காடடக

-:31:-

கலயாணதைத

நிறததிவிைலாமன

பாரதோதன.

அத

மடயைலோயைாபபா!

ெகாடககணமோனன.

உைோன

இனெனார

சரனனடைார.

ஆயிரம

எனன

ரபாய

அதிகம

பணறதைாபபா,

கைநைத!

கலயாணதைத நைததிததான ஆகணம!" எனறாள.
சமப

சாஸதிரயின

தஙகமமாளகக

இநதக

தாராள

சபாவதைத

கலயாணதைத

அறிநததம,

எபபடயாவத

உணைமயிோலோய

நைததிவிை

ோவணடெமனற

உறதி ஏறபடடரநதத.
ஸதரோனா

அததைனககததைன

ஆததிரம

அைைநதான.

"நீ

நாசமாயப

ோபாக!

பணம, பணம, பணம எனற அடததகெகாளகிறாோய? பணம உனோனாட சடகாடடகக
வரபோபாறதா?" எனறான.
இததான

சமயெமனற

தஙகமமாள

தன

ைகவரைசைய ஆரமபிததவிடைாள.

"ஆமாணைாபபா! எனைன இநத ஊரோலோய சடகாடடோல வசசடடப ோபாயிட. நான
இோதா கிணததோல விழநத ெசததப ோபாோறன. இநத அவமானதோதாோை எனனாோல
ஊரககத திரமபிப ோபாக மடயாத" எனற ெசாலலி அைத ெதாைஙகினாள. இநத
மாதிர ோசாக நாைகெமலலாம ெகாஞச ோநரம நைநத பிறக, கைைசியில தஙகமமாள,
'நான

ெசாலறைதக

ோகளைா,

கைநைத!

நீ

இபோபா

மாததிரம

என

மானதைதக

காபபாததிட, அபபறம உனகக ோவணமனா, ஆமபைையாைள அைைசச ைவசசகோகா!
இலலாடைா, ோவணைாம. அவ எனகக மாடடப ெபாணணா இரநதடடப ோபாகடடம"
எனறாள. ஸதரன, "அபபடனனா, நீோய நாைளகக எனககப பதிலாகத தாலி கடடவிட"
எனறான.
ஆனால,

மறநாள

ஸதரன

தான

ெபரோயாரகளால

நிசசயிககபபடை

சபலகனததில சாவிததிரககத தாலி கடடனான. அதறக ஒர மணி ோநரததகக மனப
மதன

மதலாக,

கலயாணப

பநதலில

மாைல

மாறறம

சநதரபபததில,

ஸதரன

சாவிததிரையப பாரததான. சாவிததிர அபோபாத கனிநத தைல நிமிராமல இரநதாள.
கிராமாநதர

வைககபபட,

அவளககப

பதிெனடட

மைப

பைைவ

உடததி,

தைலயில

பைைய காலதத நைககள எலலாம அணிவிதத அலஙகாரம ெசயதிரநதாரகள. அைதப
பாரதத ஸதரன, "கரநாைகம எனறால பட கரநாைகம" எனற தீரமானிததக ெகாணைான.
பிறக,

திரமாஙகலய

தாரணததகக

மநதிோராசசாைனததைன
இரவைரயம

எதிர

ஒரவர

எதிோர

மனப

மகதைத

மணமகனம

ஒரவர

உடகாரைவதத

ஒர

பாரககம
படடத

மணமகளம
கடைம

வநதத.

தணிையப

ோபாடட

மடனாரகள. மநதிரம பணணிைவதத சாஸதிரகள "மகதைதப பாரததாயா?" எனற
ோகடைார. ஆம; ஸதரன சாவிததிரயின மகதைதப பாரததான. மதலில அவளைைய
கணகள தான ெதரநதன. அநதக கணகளின பாரைவயில இரநத ஒரவிதப பரதாபம
அவன இரதயதைத ஒர கண ோநரம எனனோமா ெசயதத. அபபறம, மகம ெதரநதத.
ெவக

ோநரம

ோோாம

பைகயணடரநதத.

கணைததகக

ோபாதாததறகக

எதிரல

கணகைள

இரநத

அடககட

சாவிததிரயின

கசககியதனால

மகம

கணணில

இடடரநத ைம கனனெமலலாம வைிநதிரநதத. மககிோல பலலாககத ெதாஙகிறற.
இநத

நிைலயிலிரநத

சாவிததிரயின

மகதைதப

பாரதததம,

ஸதரன,

'இவவளவ

அவலடசணமான மகம இநத உலகததிோலோய இரகக மடயாத' எனற தீரமானிதத
விடைான.
அபபறம
தைைவ

பாரகக

அநதக
ஸதரன

கலயாணததினோபாத,
மயறசி

சாவிததிரயின

ெசயயவிலைல.

'ஏோதா

மகதைத

இனெனார

தைலவிதியினால

இநதப

பநதம ஏறபடடவிடைத; ஆனால இபோபாத தாலி கடடவதைன சர, அபபறம எனககம
இவளககம
உறதி

யாெதார

ெசயத

சமபநதமம

ெகாணைான.

கிைையாத'

அநதப ெபணணிைம

எனற

அடககட

அவனகக

அவன

லவோலசமம

மனததில
இரககம

உணைாகவிலைல. 'இவள ஏன பிறநதாள? இவள பிறநததனால தாோன நாம இநதச

-:32:-

சஙகைததில அகபபடடகெகாளள ோநரநதத?' எனற எணணி எனணி அவன ஆததிரப
படைான.
சாவிததிரயின மோனா நிைலோயா இதறக ோநர மாறாக இரநதத. கலயாணம
நிசசயமானதிலிரநத
ெகாணடரநதாள.

அவள,

'ஸதரன,

காகிததைதயம

ஸதரன'

எனற

ெபனஸிைலயம

மனததிறகள

எடததக

ஜபம

ெசயத

ெகாணட

ோபாயத

தனியான இைததில உடகாரநத ெகாணட, "ஸதரன, பி.ஏ." "ஸதரயயர, பி.ஏ." "மகா-௱௱-ஸ ஸதரயயர அவரகள" எனெறலலாம எழதி எழதிப பாரபபாள. கலயாணத ோததி
ெநரஙக

ெநரஙக,

ஸதரைனப

பாரககோவணடெமனனம

அவளைைய

ஆவலம

அதிகமாகிக ெகாணடரநதத.
கலயாணததகக
அைைநதிரநத

மதல

சமயததில,

நாளிரவ

'கச

மச'

அவளைைய

எனற

பலரம

ஆவல

உசச

இரகசியம

நிைலைய

ோபசிகெகாணைைத

அவள கவனிததாள. வமபககார ஸதிரகள இரணெைாரவர அவளிைம வநத, "அடோய!
சாவிததிர!

'ெபாணண

பிடககைல,

கலயாணம

ோவணைாங'கறானாம

உன

ஆமபைையான!" எனற ெசானனாரகள. இத சாவிததிர காதில நாராசமாக விழநதத.
ஆனாலம அைத அவள நமபவிலைல. சமப சாஸதிர திரமபி வநததம, "எனன அபபா
எலோலாரம கடக கடப ோபசிககிறாோள," எனற ோகடைாள. "உனகக ஒனறமிலைல,
அமமா!

கலயாணமனா

ோபாறைல

எனற

அைதெயலலாம

அபபடததான

ெசாலலிக

நீ

இரககம.

சமபநதிகள

ெகாணடரபபா,

காதிோலோய

நால

ோபாடடககபபைாத,

ோபர

அமமா!"

அத

பணணைல,

நால

வமப

எனறார.

இத

வளபபா!

சாவிததிரகக

இதனால சமாதானம உணைாயிறற.
மறநாள சாவிததிர, மதன மதலாக ஸதரைனப பாரததோபாத, அவள உைல
மழதம

மகிழசசியினால

ஒர

கலஙகக

கலஙகிறற.

அவள

எதிரபாரததக

ெகாணடரநதபட ஸதரன உசசிக கடமியைன இராமல, நாகரகமாகக கிராப ைவததக
ெகாணடரபபைதயம,

சிவநத

ோமனியைன

சநதர

பரஷனாய

விளஙகவைதயம

கணைதம, கரவததினால அவளைைய உைல பரததத. திரமாஙகலய தாரணததகக
மனனால,

படடத

தணியினால

மைறககபபடை

சமயம,

ஸதரனைைய

மகதைதப

பாரததோபாத, அவளகக மயிரக கசசம எடதத, கணகளில ஜலம வநதவிடைத.
அபபறம
அடககட

அவனைைய

அவளகக

தணிசசலைன

அைகிய

ஆவல

நிமிரநத

மகதைத

உணைாயிறற.

பாரபபாள.

மறபட
சில

அபோபாெதலலாம

பாரகக

ோவணடெமனற

தைைவகளில
அவன

ெராமபவம

தனைனப

பாராமல

கனிநத ெகாணடரபபைதோயா அலலத ோவற பககம ோநாககிக ெகாணடரபபைதோயா
பாரதததம
இரககிறார?

அவளகக
நமகக

அவமானமாயப
எவவளவ

ோபாயவிடம.

தணிசசல'

'அவர

எனெறணணித

எவவளவ
தன

அைககமாக

ஆவைல

அைககிக

ெகாணைாள.
கலயாணம

நால

நாளம

சாவிததிர

இநத

உலகததிோலோய

இரககவிலைல.

தயரம எனபோத இலலாத ஆனநத கறபனாோலாகததில வசிதத வநதாள.
'ோகாைையிோல யிைளபபாறறிக ெகாளளமவைக கிைைதத
களிரதரோவ தரநிைோல நிைலகனிநத கனிோய
ஓைையிோல யறகினற தீஞசைவத தணணோ
ீ ர
உகநததணண ீ ரைைமலரநத சகநதமண மலோர
ோமைையிோல வச
ீ கினற ெமலலியபங காறோற
ெமனகாறறில விைளசகோம சகததிலறம பயோன
ஆைையிோல ெயைனமணநத மணவாளா!......'

-:33:-

எனற

அவளைைய

கைநைத

உளளம

ஓயாமல

பாடக

ெகாணோையிரநதத.

தனககப பரஷனாக வாயததவர சாதாரண மனஷர அலல, தனனைைய தகபபனார
பைஜ

ெசயயம

ஸவாமிதான

தனைனச

சிற

தாயாரன

ெகாடைமயிலிரநத

மீ டபதறகாக இபபட மனஷ ரபததில வநதிரககிறார எனற எணணினாள.
தனனைைய
வாழகைகயில

தயரஙகள

சநோதாஷதைதத

எலலாம
தவிர

தீரநதவிடைனெவனறம,

தககம

எனபோத

இனிோமல

கிைையாெதனறம

தன
அவள

நிைனதத நிைனதத மனம பரததாள. வாழகைகயில தனனைைய கஷைஙகெளலலாம
உணைமயில அபோபாததான ஆரமபமாகினறன எனபத அநதப ோபைதப ெபணணகக
எபபடத ெதரயம?
கைவளின

கரைண

அறபதமானத;

அனநதமானத.

மனஷயரகளகக

அவரகளைைய வரஙகாலதைத அறியம சகதி இலலாமல பகவான ெசயதிரககிறார
அலலவா?
அறிகிோறாம.

இநத

ஒனறிோலோய

வரஙகாலததில

ெதரநதிரநதால,

அவன

ஒர

இைறவனைைய

கரைணத

நிகைபோபாவெதலலாம
கணமாவத

மடயமா?

-:34:-

திறதைத

மடடம

உணைமயான

நாம

நனக

மனஷனககத

மகிழசசி

அநபவிகக

இரணைாம பாகம
மைை
"மா ரதா ன சி லைர

வைரநத

ெபயய ோமா ?

காற றஞ சி லைர நீக கி வசீ ோமா ?" - கபி லர

ெவளளம

1.
சாவிததிரககம

ஸதரனககம

கலயாணம

நைநத

வரஷததில,

அநதப

பிரோதசததில ெவக நாள வைரயில மைை ெபயயவிலைல.
பரடைாசிக

காயசசல

அநத

வரஷதைதப

ோபால

ெகாடைமயாக

எபோபாதம

இரநததிலைலெயனற ஜனஙகள ெசானனாரகள. ஐபபசி பிறநத பததத ோததி ஆயிறற.
அபபடயம மைை இரககிற இைோம ெதரயவிலைல.
கைமரடடயிலம ஜலம கைறநதவிடைபடயால, தணணரீ மைைச சணைைகள
அதிகமாயின.
"சாமி!

இநத

மாதிர

இனனம

நால

நாள

காயஞசால

இநத

வரஷம

பஞசநதான. இபபோவ, விைளசசல ஒணணககப பாதிதான எதிரபாரககலாம" எனறான
நலலான.
"இபபடோய

இரநதவிைாதபபா!

பகவான

கிரைப

பணணவர.

மைை

சீககிரம

வரம" எனறார சமப சாஸதிரயார.
"மைை எஙோக வரப ோபாறதஙக, இநத ஐயமார பணணகிற அககிரமததிோல!"
எனறான நலலான. ஊரல அநத வரஷம மிராசதாரகளககம, கடயானவரகளககம
மைனககடடச சணைை ஏறபடட, ோகாரடடல ோகஸ நைநத ெகாணடரநதத. இநதக
ோகாபதைதததான நலலான அபபட ெவளியிடைான.
"அபபடச

ெசாலலாோத,

நலலான!

ஔைவயார

எனன

ெசாலலியிரககா?

'நலலார ஒரவர உளோரல அவர ெபாரடட எலலாரககம ெபயயம மைை' அநத மாதிர,
நீதான நலலானாசோச, உனககாகததான மைை ெபயயடடோம?"
நலலான
ெராமபப

சிரததவிடட,

ெபாலலாதவனஙக.

"என
ஒர

ோபரதானஙக
ோவைள,

நலலான.

உஙக

தரம

உணைமயிோல
கணததககாக

நான
மைை

ோபஞசாலதான ோபஞசத. ஏஙக! மகா பாரதததிோல விராை பரவம வாசிசசா, மைை வரம
எனகிறாரகோள!" எனறான.
"ஆமாமபபா,

நலலான!

நம

ோதசததப

ெபரயவரகள

அபபட

நமபிகைக

ைவததிரநதாரகள. இநத நாளில அைதெயலலாம யார நமபகிறாரகள? இரநதாலம,
நான கை இனனிகக ராததிர விராை பரவம வாசிககலாமன நிைனசசணடரகோகன"
எனறார சாஸதிரயார.
சமப சாஸதிரயார அனறிரவ விராை பரவம வாசிதததனால தாோனா எனனோவா,
நமககதெதரயாத;
எழநதன.

மறநாள

மாைல

மததியானததிலிரநோத

கீ ழத

திைசயில

கமெமனற

இரணை

மிகவம

இறகக

ோமகஙகள

திரணட

மாயிரநதத.

"ஒர

ோவைள மைை வநதாலம வரம" எனற ஜனஙகள ோபசிகெகாணடரநதாரகள. கிைகோக
ோமகம

திரளகிறத

எனற

அறிநததம

எலோலாரம

வத
ீ ியில

வநத

பாரகக

ஆரமபிததாரகள. அவரகள பாரததக ெகாணடரககம ோபாோத, ோமகஙகள அதிோவகமாகப
பரவி நால திைசகைளயம மடகெகாணைன. காத ெசவிடபடமபடயாக இட இடததத.
மினனல

ஒர

திைசயின

அடவாரததில

கிளமபி,

கணைணப

பறிககம

ஒளியைன

வானதைதக கறகோக கைநத ெசனற, இனெனார திைசயின அடவைரயில ெசனற
மைறநதத.
பிறக

மைை

ெபயயத

ெதாைஙகியத.

மைை

எனறால

எபோபரபபடை

மைை!

பிரளய காலதத மைை எனற தான ெசாலல ோவணடம. ஆரமபததில பைபைெவனற
ெபரய

ெபரய

பமிககம

ஒோர

மைைததளிகள

விழநதன.

தாைரயாகிவிடைத.

சில

பாபநாசம

-:36:-

நிமிஷததகெகலலாம
சிவசமததிரம

வானததககம

மதலிய

இைஙகளில

மைலயிலிரநத

அரவி

விழவைதப

பாரததிரககிறர
ீ களா?

அநத

மாதிரயாக,

ோமகமாகிய மைல மகடடலிரநத ஒர ெபரய - பிரமமாணைமான - கணணகெகடடய
தரம

பரவிய

அரவி

விழவத

ோபாலோவ

ோதானறியத.

அனறிரெவலலாம

இைைவிைாமல அபபடப ெபயத ெகாணடரநதத. தாலகா கசோசரயில ைவததிரநத
மைை

அளககம

கரவி,

அனற

ராததிர

எடைஙகல

மைை

காடடயதாகப

பிறபாட

ெதரய வநதத.
மறநாள ெபாழத விடநத பிறகம மைை நிறகவிலைல. மைையைன காறறம
பலமாக

அடததபடயால

ஊரல

எலலாரம

வட
ீ ைைவிடட

ெவளிககிளமபாமல

இரநதாரகள. ஆனால நலலானகக மடடம இரபபக ெகாளளவிலைல. ோநறற வைர
தணணர
ீ கக

ஏஙகிக

கிைநத

வயலகைள

இனற

ோபாயப

பாரகக

ோவணடெமனற

ோதானறிறற. கீ ததக கைைலைய எடததத தைலயில மாடடக ெகாணட கிளமபினான.
ஊைரத

தாணட

அபபால

ோபானதம,

எஙோக

பாரததாலம,

ஒோர

ஜலப

பிரளயமாயிரநதத! களததிோல ஜலம அைல ோமாதிக ெகாணடரநதத. வயலகளில
எலலாம தணணரீ நிைறநத ெபரமபாலான வரபபகைள மைறததவிடைத. அவறறில
ெநறபயிரன நனி மடடம ெதரநதம ெதரயாமலம காணபபடைத. வாயககாலகளில
ஜலம

கைரையத

எனனெவனற

ெதாடடகெகாணட

ெசாலவத?

ஓடகெகாணடரநத
கைவலலவா

அபோபாத

ெவளளம

உரடடக

ஓடறற!
அநத

கைதைத

ஆகா!

நதியில

கைமரடடயின
சைிகளைனம

மடடநதானா

ெகாணடோபாயவிடம?

ஆனால,

சைலகளைனம

உரடடம?
மைல

காடசிைய
மைலையக

எனற

நாமோதயம

தஞசாவர ஜிலலாவில இலலாத காரணததினாலதான ோபாலம, அபோபாத அநநதியில
ோவரைன

பிடஙகபபடை

மரஙகளம

ைவகோகாற

ோபாரகளம

மிதநத

ோபாயக

ெகாணடரநதன.
நலலான இநதக காடசிையச சறற ோநரம பாரததக ெகாணடரநதான. ஆறறில
இனனம

ஒர

சாண

தணணரீ

அதிகமானால,

ெவளளம

கைர

மீ றிவிடம

எனற

எணணினான. பிறக அஙகிரநத சறறத தரததிலிரநத ோசரயின வைியாகச ெசனறான.
அநதச

ோசர

அபோபாத

விளஙகிறற.

அநதத

நால

பககம

ஜலததினால

தீவிறகளளம

ஒர

சைபபடை

பகதியில

ஒர

ஜலம

தீைவப
வைிநத

ோபால
ஓைத

ெதாைஙகியிரநதத. அஙோக, சில ஆடகள நினற மணைண ெவடடப ோபாடட அைண
ோகாலிக ெகாணடரநதாரகள. அைதப பாரதத நலலான, 'ஐோயா! பாவம! சாஸதிர ஐயா
ெசாலறாபபோல, மைை ெபயதா எலலாரககநதான ெபயயறத. ஆனால, சில ோபரகக,
அத சாதகமாயிரகக; சில ோபரகக ெகடதலா மடயறத' எனற எணணினான. அோத
சமயததில இனோனார எணணம அவன மனததில ோதானறி அவனகக ஒர கணம
நடககம உணைாககிறற. அநதச ோசரககக ெகாஞச தரததில கைமரடடயில ஒர
கததல இரநதத. தபபித தவறி அஙோக உைைபப எடதத விடைால ோசர அோராகரா!
'சாமி! ஆணைவோன! அபபட ஒணணம வர ோவணைாம!' எனற பிராரததிதத வணணம
நலலான வட
ீ திரமபினான.
நலலாைனப ோபாலோவ சமப சாஸதிரயம அனற காைல அநத மைையிலம
காறறிலம

ெவளிப

பறபபடைார.

ஆனால,

அவர

வயலகளககப

ோபாகவிலைல.

தைாகததில ோபாயப பிராத ஸநானம ெசயதவிடட, நநதவனததில பகநதார. அனற
ஏகாதசியாைகயால,
வைரயில

பஜைன

பஷபஙகைளச

ெபணணாகிய

சாவிததிர

மைததில

ோசகரததக
அநதப

பைஙகளின
ெகாணட

அலஙகாரததககாக

வட
ீ டகக

பஷபஙகைளெயலலாம

வநதார.
அைகான

அகபபடை

அபபாவககப
மாைலகளாகத

ெதாடதத ைவததாள.
சாயஙகாலம ெகாஞசம மைை விடடரநதோபாத, சமப சாஸதிர சாவிததிரைய
அைைதத, "அமமா! நலல ோவைளயாய மைை கைறநதிரககிறத. சிற தறறல தான
ோபாடகிறத. பஜைன மைததககப ோபாயக ோகாலம ோபாடட விளகோகறறி ைவததவிடட

-:37:-

வா,

அமமா!

இனற

சீககிரமாகோவ

பஜைனைய

ஆரமபிதத

மடததவிைோவணம"

எனறார. "இோதா ோபாகிோறன, அபபா!" எனறாள சாவிததிர.
பிறக,

"மஙகளம!

இனனிகக

ஏகாதசினன

ஞாபகம

இரகோகாலோயா?

சணைலககக கைைல ஊறப ோபாடடரகைகயா?" எனற ோகடைார.
"ஊறப ோபாடவாோனன? அததான மைையிோல ஊறிப ோபாயக கிைகோக!" எனறாள
மஙகளம.
"ைவததி!

ைவததி!"

எனற

இைரநத

கபபிடைார

சாஸதிர.

அவன

காதில

விைவிலைல. கிடைப ோபாய, ஜாைை காடடக ெகாணோை, "ைவததி! அககிரகாரததிோல
எலலாரடையம

ோபாய,

இனனிகக

ஏழ

மணிகோக

பஜைன

ஆரமபிசசச

சரகக

மடசசைலாமன ெசாலலிடட வா!" எனற ெசானனார.
ைவததி அவர ெசானனைத ஒரவாற ெதரநத ெகாணட "இநத மைையிோல வட

வை
ீ ா யார ோபாறத? எனனால மடயாத!" எனறான.
சிறித

ோநரததகெகலலாம

சமப

சாஸதிர

மதலியவறைற எடததகெகாணட கிளமபினார.

-:38:-

தாோம

பஷபக

கைைல

பஜ ைன

2.
அககிரகாரததின
ெதரைவயம
விசாலமான

ோமலணைைபபறததில,

ோசரககம

பாைத

படததைறககளம

ஒனற

ெபரய

இரநதத.

காணபபடைத.

ெதரைவயம

அநதப

களததின

சினனத

பாைதகக

வை

கைரயில

ோமறோக
பாைதைய

ெயாடட பஜைன மைம இரநதத.
இநதப பஜைன மைததில அனற இரவ ஏழ மணிகக ஜனஙகள வநத கை
ஆரமபிததாரகள.

சஙகரநாராயண

தீகிதர,

சாமா

ஐயர,

ரமணி

ஐயர,

ராமயயா

வாததியார, மததசாமி ஐயர எலலாரம வநதாரகள. கைநைதகளம, ஸதிரகளஙகைச
சிலர வநத ோசரநதாரகள.
சஙகர

தீகிதர

வநததம,

ைகயில

ஓர

ஓடைை

விசிறியைன

சமப

சாஸதிரயிைம வநத, "எஙகணம, சாஸதிர! ெராமப இறககமாயிரகோக! ோவரககிறோதா
இலைலோயா?"

எனற

கிறதககாகச

ெசாலலிகெகாணட,

சாஸதிரயின

ோமல

விசிறினார. இநத மாதிர விைளயாடடகெகலலாம சாஸதிரயின பதில பனனைகதான.
அநதப பதிைலோய இபோபாதம அளிததார. உைோன தீகிதர, "ஓய, இனனிககத திவய
நாம

சஙகீ ரததனம

எலலாம

ைவததக

ெகாளள

ோவணைாம.

சீககிரமாய

உடகாரநதபடோய நால பாடடச ெசாலலிப பஜைனைய மடசசடம. மைை பலமாயப
பிடசசககறதகக மனனாோல, அவாவாள வட
ீ டககப ோபாயச ோசரலாம" எனறார.
"அபபடததான

உதோதசம

பணணியிரகோகன.

இநத

மைையிோல

நீஙகளளாம

வநோதோள, அதோவ ெபரய காரயம!" எனறார சாஸதிரயார.
ஆனால,

சஙகர

தீகிதரன

எணணம

பலிககாமற

ோபாவதறோக

தாோனா

எனனோவா, பஜைன ஆரமபிதத சறற ோநரததகெகலலாம மறபடயம மைை பலமாயப
பிடததக ெகாணைத.
பஜைன

மைததின

சவரகளின

மீ தம

கதவகளின

மீ தம

மைையம

பயலம

தாககியோபாத உணைான சபதம பஜைனயின சபததைதயம மழக அடபபதாயிரநதத.
இைையிைைோய கதவகள படர படர எனற சபதததைன திறபபதம மடவதமாயிரநதன.
அோத

சமயததில

சமப

சாஸதிரயின

வட
ீ ம

அலோலால

கலோலாலப

படடக

ெகாணடரநதத. அடககட திறநத ெகாணை ஜனனல கதவகளின வைியாகக காறறம
மைையம

பகநத

அடததன.

அநத

வரஷம,

கலயாணச

சநதட

காரணமாக

சாஸதிரயாரன வட

ஓட மாறறபபைவிலைல. இதனால சில இைஙகளில ஏறெகனோவ
ெசாடடச ெசாடெைனற ெசாடடக ெகாணடரநதத. இபோபாத அடதத ெபரஙகாறறிலம
மைையிலம ஓடகள இைம ெபயரநதபடயால, சில இைஙகளில தணணரீ தாைரயாகக
ெகாடடறற.
பாவம! சாவிததிர, சணைல எடததகெகாணட ோபாவதறகாக வநதவள, வட
ீ டச
சாமானகள நைனயாமல காபபாறறவதறகப ெபரமயறசி ெசயதாள. மகததில வநத
அடதத மைைையப ெபாரடபடததாமல ஜனனல கதவகைளச சாததினாள. அபபாவின
பஸதகஙகள, கணகக ோநாடடகள மதலியவறைற எடததப பததிரபபடததினாள. ஜலம
தாைரயாகக ெகாடடய இைஙகளில அணைா, தவைல மதலிய ெபரய பாததிரஙகைளக
ெகாணட ைவததாள. தைரயில ோதஙகியிரநத ஜலதைத விளககமாறறால ெபரககித
தளள மயனறாள.
அநதச
இபபடோய

சமயததில

மைை

அவளைைய

ெகாடடணடரநதா

மனம,

எனன

-:39:-

'தீவாளிகக

பணறத?

இநத

இவாள
வட
ீ ைைப

வரறோபாத
பாரததடடப

பரகாசம

பணணவாோள?

அதறகளோள

மைை

நினற

ோபாகணோம,

ஸவாமி!'

எனற

ோவணடக ெகாணடரநதத.
அநதச

சமயம,

மஙகளம

சைமயலைறயிலிரநத

ைகயில

ஒர

கிைிசல

கைையைன வநத, 'ஏணட, சாவிததிர! உஙக அபபாகிடைச ெசாலலி இநதக கைைைய
ரபோபர பணணி ைவககறதறகககை விதியிலைலயா? பாககிகெகலலாம மடடம வாய
கிைியறோத!" எனற ெசாலலிக கைைையத ெதாபெபனற கீ ோை எறிநதாள.
பகவானைைய பகதியில ஈடபடைவரகள தஙகளைைய கடமப காரயஙகைளச
சரயாகக

கவனிபபதிலைலெயனபத

சமபிரதாயமாயிரநத
மடடம

இநத

வநதிரககிறத.

வைககததகக

நமத
அநதப

நாடடல

பரமபைரயில

விோராதமாயிரகக

ெதானறெதாடை

வநத

மடயமா?

சமப

சாஸதிர

ஆகோவ,

மஙகளம

அவரோமல எரநத விழவதறகக காரணம இலலாமற ோபாகவிலைல.
ஆனாலம,

சாவிததிர

விடடக

ெகாடககாமல,

"அபபா

கிடைச

ெசானோனன,

அவரகக ஞாபகம இலைலோபால இரகக. நாைளகோக ரோபர பணணிவிைலாம, சிததி!"
எனறாள.

பிறக,

அநதப

ோபசச

வளராமல

இரககம

ெபாரடட,

"பஜைன

மடயற

சமயம ஆசோச, சிததி! விநிோயாகததகக எலலாரம காததிணடரபபாோள! சணைைல
எடததணட ோபாவமா?" எனற ோகடைாள.
மஙகளம, "உனககம ோவைலயிலைல, உஙக அபபாவககம ோவைலயிலைல.
மைையிோலயம இடயிோலயம பஜைன எனன ோவணடயிரகக பஜைன! நான வலைல
சணைைல

எடததணட.

ெசாலலிகெகாணோை

நீோய,

உளோள

ோபாய,

ெதாைலஞசடட
சணைல

வா!"

பாததிரதைத

எனறாள.

இபபடச

எடததகெகாணட

வநத,

தைரயில 'நக'ெகனற ைவததாள.
அோத சமயததில வானததில ஒர ோபரட உணைாகி நால திைசயம கமறமபட
இடததத.
சாவிததிர, அபபா ெசாலலிக ெகாடததிரநதபட "அரசசனப பலகனப பாரததனக
கிரட..."

எனற

மநதிரதைத

மனததில

ஜபிதத

வணணம

சணைல

பாததிரதைத

எடததகெகாணட, அநத ஓடைைக கைைையப பிரததக ெகாணட பஜைன மைததககக
கிளமபினாள.
பஜைன மைததில சமப சாஸதிர கைலநதோபான தமபராைவச சரதி கடடக
ெகாணடரநதார.

பஜைனயிலிரநத

எழநத

வநத

மைததின

தாழவாரததில

சஙகர

தீகிதரம இனனம நாைலநத ோபரம நினற ோபசிக ெகாணடரநதாரகள.
சில

வரஷஙகளகக

மனனால,

சமபசாஸதிர

பஜைன

ஆரமபிதத

பதிதில,

ஊரல எலலாரம அதில சிரதைதயைன ஈடபடைாரகள. நாளைைவில சாஸதிரயாைரத
தவிர

மறறவரகளககப

ெபரமபாலம

ெபாழத

உதோதசிததோம
பஜைன

வநதாரகள

பஜைனயில

நைநத

சிரதைத

ோபாககககாகவம,

பஜைனகக

கைநைதகளககததான
பககம

பஜைனயில

அதிக

கைறநத

வநதத.

சணைல

எனற

வைை

விநிோயாகதைத

ெசாலலலாம.

இபோபாைதககக

சிரதைதயிரநதத.

ெகாணடரககமோபாத

இபோபாெதலலாம

தாஙகள

ெபரயவரகோளா

பாடடகக

வமப

ஒர

வளரததக

ெகாணடரபபாரகள.
அதிலம

இனற

மைையம

காறறம

பிரமாதமாக

அடததக

ெகாணடரநதபடயால, யாரககோம பஜைனயில மனம ெசலலவிலைல. இனனம ஏன
சணைல வரவிலைலெயனறதான எலலாரம எதிரபாரததக ெகாணடரநதாரகள.
தீகிதர, ெபாட ைபபிையத தடட, ெபாட எடதத உறிஞசிவிடட, "எனனைா இத?
இநதச

சமப

சடடபபடடன

சாஸதிர
மடசசா,

இோலசிோல
சணைைல

பஜைனைய

வாஙகித

எனற இழததார.

-:40:-

நிறததாத

தினனடடப

ோபால

இரகோக!

ோபாகலாமன

பாரததா..."

சாமாவயயர, அபோபாத அஙோக வநத ைவததிையப பாரதத, "அோை ைவததி!
உஙக அததிமோபர கிடைச ெசாலலிச சீககிரம பஜைனைய நிறததச ெசாலோலணைா!
இநத மைையிோலயம இடயிோலயம பஜைன எனனைா, ோவணடயிரகக?" எனறார.
"நான தாோன? வநத நால நாள தான ஆசச!" எனறான ைவததி.
தீகிதர, "நாசமாப ோபாசச! அவனககச சாதாரண நாளிோலோய காத ோகககாத.
இநத மைையிலம இடயிலம காத ோகடைாபபோலதான!" எனறார.
"ஏணைா ைவததி! வாசலிோல இட இடககிறோத! உன காதிோல விைறதா?" எனற
ராமயயா வாததியார உரதத கரலில கததினார.
அதறக
ெதரயாதா,

ைவததி,

எனன?

"பிரஸாதநதாோன?

எஙக

அககாதாோன

சணைலம

வைையநதான.

பணணினாள?"

எனறான.

எனககத
எலலாரம

சிரததாரகள.
மததசாமி
வநதிரககாம.

ஐயர,

உைபப

"ஏன,

ஸவாமி?

எடததககம

கைமரடடயிோல

ோபாலிரககாோம,

பிரமாத

வாஸதவமா?

ெவளளம

யாரககாவத

ெதரயமா?" எனற ோகடைார.
"கைமரடடதான உைைசசககடடம, மானோம இடஞச விைடடம. இநதச சமப
சாஸதிர மடடம பஜைனைய நிறததாத ோபாலிரகக" எனறார தீகிதர.
இநதச சமயததில சாவிததிர, சணைல பாததிரததைன உளோள வரோவ, "சர, சர,
பிரஸாதம வநதடதத, பஜைனைய மடககச ெசாலலலாம" எனற கறிக ெகாணட,
எலலாரம அவரவரகள இைததககப ோபானாரகள.

-:41:-

உைைப ப

3.

இரவ சமார எடட மணிகக, நலலான தனனைைய வட
ீ டல ோகாைரப பாைய
விரதத

அதில

படததக

ெகாணைான.

தககம

எனனோவா

வரவிலைல.

பஜைன

மைததககப ோபாயப பஜைன ோகடகலாமாெவனற ஒர கணம நிைனததான. அபபறம,
'இநத மைையிோல யார ோபாறத?' எனற எணணினான. இரவ பராவம இபபடோய மைை
ெபயதால, வயலகளில எலலாம ெராமப ஜலம கடட நிறகம, அதிகாைலயில எழநத
ோபாய

வடய

விை

ோவணடம

எனற

தீரமானிததக

ெகாணைான.

ஆனால,

வாயககாலகளில ஜலம ததமபப ோபாயக ெகாணடரநதால, எபபட வடய விடகிறத
எனற ோயாசைன உணைாயிறற. விராை பரவம படததால மைை வரம எனபத ோபால,
மைைைய நிறததவதறகம ஏதாவத வைி இரககிறதா எனற சாஸதிரயாைரக ோகடக
ோவணடெமன எணணினான.
அபோபாத

நலலானைைய

பாமபச

ெசவியில

மைையின

'ோசா'

எனற

சதததைதயம, காறறின 'விர' எனற சபததைதயம தவிர, ோவற ஏோதா ஒர சபதம
ோகடைத.
அத, ஜலம கைரைய உைைததக ெகாணட பாயம சபதம எனற அவனககத
ெதரநத ோபாயிறற. உைோன கைமரடடயின கததல ஞாபகம வநதத. அவவளவதான;
ோபாரததிக ெகாணடரநத தபபடடைய எடதத விசிறி விடட, அவசரமாக எழநதான.
ஓைலக

கைைலைய

மைையில

எடததத

மினனல

தைலயில

ெவளிசசததின

மாடடக

ெகாணட

உதவியினால

ோசரைய

அநதக

ெகாடடகிற

ோநாககி

விைரநத

ெசனறான.
நலலான

தடடத

தடமாறி,

இரணட

மனற

இைததில

தடககி

விழநத

எழநதிரநத கைைசியாக ோசரைய அைைநதோபாத, ோசர அலோலாலகலோலாலபபடடக
ெகாணடரநதத.

காைலயில

ெகாணடரநதாரகளலலவா?

மணைண

அநத

ெவடட

வரபெபலலாம

வரபபப

ோபாயவிடைத.

ோபாடடக

ஒோர

ெவளளமாக

ஜலம ோசரயில பகநத ெகாணடரநதத. மைை, காறற, பாயகினற ஜலம இவறறின
'ோோா' எனற இைரசசலகக இைையிைைோய, "ஐோயா! ெகாைநைதையக காணோம!" "ஏ
கடட!

எஙகட

ோபாயடோை!"

"ஆயா!

ஆயா!

ஐோயா!

ஆயா

ோபாயடைாோள!"

"அோை

கரபபா! மாடைை அவிழததவிடறா!" "ஐோயா! என ஆட ோபாயிடசோச!" எனற இநத
மாதிர பரதாபமான அலறம கரலகள தீன ஸவரததில ோகடைன.
மினனல
அவைனச

ெவளிசசததில

சழநத

கைமரடட

நலலாைனப

ெகாணைாரகள.

உைைபப

பாரதததம,

"ஐோயா!

எடததககிடைோத!

சாமி!

நாஙக

ோசர

ஜனஙகள

கடமழகிப

எனன

வநத,

ோபாசசஙகோள!

ெசயோவாம?

எபபடப

பிைைபோபாம?" எனற கததினாரகள.
நலலான உரதத கரலில, "அோை! நீஙகள எலலாரம ஆமபைளகள தானாைா!
உைைபப

எடததா,

ஓடபோபாய

மணைணக

கிணைணக

ெகாடட

அைைககிறதககப

பாரககாோம, ெபாமபைள மாதிர அழதகிடட நிககறங
ீ கோளைா?" எனறான.
"உைைபைபயாவத,

அைைககவாவதஙக!

கிடை

ஆள

அணை

மடயாதஙக.

அவவளவ ெபரய உைைபப சாமி!" எனறான தைலயார வரீன.
"கடைசெயலலாம விழநத எலலாம பாைாயப ோபாசசஙக. இனிோம உைைபைப
அைைசசததான எனன பிரோயாஜனம? பளைள கடடஙகைளக காபபாததறதகக ஒர
வைி ெசாலலஙக!" எனறான இனெனாரவன.

-:42:-

"பளைள

கடட

ோபானாலம

பரவாயிலைல.

ஆட

மாெைலலாம

இரநத

இைநெதரயைலஙகோள!" எனறான மனறாவத ஆள.
அபோபாத இட மைககததைன பளெ
ீ ரனற மினனிய மினனலின ெவளிசசததில
நலலானகக மனனால ஒர கணப ெபாழத ோதானறிய காடசி அவனைைய ெநஞைசப
பிளபபதாயிரநதத.

ெகாஞச

ஜலம

மயமாகப

ஒோர

நைர

பகநதிரபபைதயம,

தரததில

கைமரடடயின

பாயநத

கடைசகள

கைர

ெகாணடரபபைதயம,

இடநத

விழநத

உைைததகெகாணட,
ோசரெயலலாம

ெகாணடரபபைதயம,

ஜலம
ெபண

பிளைளகளம, பிளைள கடடகளம அலறவைதயம அவன அநத ஒர கண ோநரக
காடசியில கணைான.
உைோன, அவன ஆோவசம வநதவைனப ோபால, "அை பாவிகளா! தடபபசஙகள
மாதிர சமமா நிககறங
ீ கோளைா? இனனம ெகாஞசம நாைி ோபானா அததைன ோபரம
ெவளளததிோல

ோபாயிடவாஙகோள!

ஓடஙக!

ஓடஙக!

ெபாமபைளகைள

ெயலலாம

ோசரதத, பிளைள கடடகோளாட அககிரகாரததகக ஓைச ெசாலலஙக!" எனறான.
"எனன, சாமி கரடட ோயாசைன ெசாலறங
ீ க? அககிராகாரததகக நாம ோபானா
அயயமார விடவாஙகளா?" எனறான தைலயார வரீன.
"கரடட ோயாசைன ஒணணம இலோலைா! ஓடப ோபாய சாஸதிர ஐயா காலிோல
விழநதா ஏதாவத வைி ெசாலலிக காபபாததவார. அோநகமா, பஜைன மைததிோல தான
இபப

இரபபார.

பஜைன

ஆமபைளகெளலலாம

மைததகக

ஆட

மாைைக

ஓைச

ெசாலலஙக

காபபாததறதகக

வைி

ெபாமபைளகைள.
பாரஙக!"

எனறான

நலலான.
"படடககார ஐயாோவ ெசாலலசோச நமகக எனன வநதத? ஓடஙக எலலாரம
பஜைன மைததகக!" எனறான தைலயார வரீன.
பிறக,

நலலானம

சாமபானம

கைமரடடயில

உைைபப

எடததகெகாணை

இைதைதப பாரககப ோபானாரகள.
பஜைன

மடநதத.

சாஸதிரயார

ஸவாமிகக

ைநோவததியம

ெசயத

கறபர

ோாரததி காடடனார. எலோலாரம ோசரநத மஙகளம பாடனாரகள.
பிறக,

தீகிதர

எழநதிரநத

பிரஸாத

விநிோயாகம

ெசயய

ஆரமபிததார.

பஜைனயில இநதப பணிைய அவர தான ஏறறக ெகாளவத வைககம. விநிோயாகம
ெசயத

வரமோபாத,

இரணட

மனற

தமமைைய

தைைவ

பிளைளகளகக

சணைல

ெகாடபபார.

மடடம

அநதப

ெதரநதம

ெதரயாமலம

பிளைளகளம

தகபபனாரன

ோநாககதைத அறிநதவரகளாய மைலகக மைல வநத சணைல வாஙகி மட நிைறயக
கடடக ெகாணட ோபாவாரகள.
இனற
திடெரனற

வைககமோபால
மைததின

சபதததககிைைோய

தீகிதர

வாசலில
பலர

சணைல

ஏோதா

ஓடவரம

ெகாடததக

கககரல
சததம

ெகாணடரகைகயில

ோகடைத.
ோபால

மைை,

காறற

இரநதத.

'இத

எனனவாயிரககலாம?' எனற யாரம ோயாசிபபதறக மனனால, படெரனற மைததின
வாசல கதவ திறநதத. திறநத கதவ வைியாக திமதிமெவனற ெசாடை நைனநதிரநத
ெபணபிளைளகளம

கைநைதகளம

உளோள

பிரோவசிததாரகள.

அவரகைளப

பின

ெதாைரநத மைைச சாரலம உளோள பகநத அடததத.
பஜைன
ஏககாலததில

மைததில
வாசறபட

உடகாரநதிரநதவரகள
பககம

திரமபி

இநதக

அவவளவ
காடசிையக

ோபரைைய

கணகளம

கணைன.

அவரகளில

பலரககக கண விைி பிதஙகிவிடம ோபால இரநதத.
அோத
பாரததவிடடப

சமயததில,
பயப

உளோள

பிராநதி

பகநத

ெபண

ெகாணைவரகைளப

-:43:-

பிளைளகளம
ோபால

திைகதத

இவரகைளப
நினறாரகள.

பினனால

வரகிறவரகளககக

கை

இைஙெகாைாமல

அவரகள

வாசறபடயணைை

நினறவிடைாரகள.
ஒர கண ோநரம, இநதக காடசி. அடதத கனததில, "ஐையோயா! இத எனனைா
இத! ோசரப ெபாமபிைளகள ோபாலிரகோக!" எனற மததசாமி அயயர ஒர கசசல
ோபாடைார.
"அை கிரகசாரோம! இத எனன கதத?" எனற சாமா அயயர அலறிப பைைததக
ெகாணட எழநதிரநதார.
"ஓோகாோகா! கலி மததிப ோபாசச!" எனறார ராமயயா வாததியார.
நாண

கனபாடகள

வாயிலிரநத

சணைைல

விழஙகிக

ெகாணோை,

"விைடட!

வாசறபடைய

ோநாககிச

விைடட! எலலாழமா உககாநதிழககயோள!" எனற கவினார.
ஐநதாறோபர

எழநதிரநத,

ைகைய

ஓஙகியவணணம

ெசனறாரகள. அவரகளகெகலலாம மனனால, ைகயில விசிறிக கடைையைன தீகிதர
ெசனறார.
"அபஸமாரஙகளா!"
"மோதவிகளா!"
"இஙோக எஙோக வநதயள?"
"அவவளவ ைதரயங ெகாடததப ோபாசசா?"
"ோபா! ோபா! ோபா!"
"பை
ீ ை! தரததிரம!"
இபபட

இவரகள

விரடட

அடகக,

அநதப

ெபண

பிளைளகள

தஙகளைைய

கைநைத கடடகைளக ைகயினால வைளததப பினனால தளளிய வணணம தாஙகளம
பினனால

ோபாயக

ெகாணடரநதாரகள.

கடெகாணடரநதன.

அவரகளில

ஒர

அவரகளைைய

மகததில

ஸதிர

தணிசசலாக

சறறத

ஏககமம

பத
ீ ியம

நினற,

"சாமி!

ோகாவிசசககாதிஙக. ெதரயாம வநதடோைா ஙக!" எனறாள.
"ெதரயாத

வநதடடஙகளா?

திமிைரப

பாரததோயாலலிோயா

திமிைர!

அககிரகாரததககள வரககைாதனன ெதரயாதா?
"இலோலஙக!

படடககார

ஐயா,

பஜைன

மைததககப

ோபானன

ெசானனாஙக.

அைதக ோகடட வநதடோைாஙக."
"எனன!
ெகாடததக

படடககாரன

ெகாடததத

ெசானனானா?

திமிர

பிடசசக

அவன

தான

கிைககாோன?

இநத

அவன

சாஸதிர

இைங

ெசானனா,

நீஙக

வநதைறோதா?"
"அவவளவ தணிசசலா உஙகளகக வநதடதத?"
"நாைளகோக ோசரயிோல ெநரபைப வசசக ெகாளததச ெசாலோறன பார!"
"சாமி,

ோசரயிோல

ெநரபப

ைவககிறதகக

ஒணணமிலலிஙக;

எலலாம

ெவளளம அடசசடடப ோபாயிடடதஙக!"
"ோபாயிடததா?

ோபாயிடோதாலலிோயா?

நீஙகளளாம

இபபடத

திமிரபடசச

எலலாரம

மறபடயம

அைலஞசாகோக, ஸவாமிோய பாரததத தணடசசைறார."
இதறகளளாக,

அநத

ஸதிரகள,

கைநைதகள

வாசறபடையத தாணட மைததகக ெவளிோய ெகாடடகிற மைையில ெசனறாரகள.
ோமறெசானனதவவளவம இரணட நிமிஷ ோநரததிறகள நைநதத. ோசர ஜனஙகள
உளோள
ோபாடடக

வநதோபாத,

சமப

ெகாணடரநதார.

ெகாணடரநதாள.

இரணட

சாஸதிர

தமபராைவ

சாவிததிர,
ோபரம

பைஜ

அபபடோய

-:44:-

எடதத

அதனைைய

சாமானகைள

பிரமிதத

நினற,

எடதத

உைறயில
ைவததக

நைநதைதெயலலாம

பாரததக

ெகாணடரநதாரகள.

கைைசியில

நைநத

சமபாஷைண

அைர

கைறயாக

அவரகள காதில விழநதத.
ோசர
பாரதத,

ஜனஙகள

"கைநைத!

மறபட

ெவளியில

ோசரயிோல

ஏோதா

ோபானதம,

ஆபததோபால

சாஸதிர,

இரககிறத.

சாவிததிரையப
இலலாவிடைால

இவரகள இபபட வநதிரகக மாடைாரகள. நாம ோபாய விசாரககலாம, வா!" எனறார.
அவரகைள

ெவளியிோல

விரடடவிடடத

திரமபி

வநதவரகள

சாஸதிரையச

சழநத ெகாணைாரகள.
"ஓய

சாமப

சாஸதிர!

பாரததீோராலலிோயா;

எலலாம

உமமால

வரறததான

காணம" எனறார தீகிதர.
"அதிோல எனன சநோதகம? இநத மனஷன இைஙெகாடததக ெகாடததததான
ஊோர இபபட ெகடடப ோபாசச!" எனறார மததசாமி அயயர.
"ஓய!

உமம

படடககாரன

தான

இஙோக

வரச

ெசானனானாஙகாணம

அநதப

பயைல ஒைிசசடட மறகாரயம பாரமனா, நீர ோகககறர
ீ ா? அவைனததான தைலோமோல
தககி வசசககிறோ
ீ ர?" எனறார சாமா அயயர.
"உமம பஜைனயிோல இட விை!" எனற தீகிதர மததாயபப ைவததார.
சாஸதிரகள

சாவதானமாக,

"எனோமோல

எனனததககக

ோகாவிசசககறயள?

நலலானம அபபடெயலலாம தபபததணைாவா ஒர காரயம ெசயறவனிலைல. எனன
ஆபதோதா, எனனோமா; நான ோபாய விசாரககிோறன. நீஙகளளாம அவாவா ஆததககப
ோபாயப

ோபசாம

தஙகஙோகா!

ோபாத

விடஞசாப

பாததககலாம!"

எனறார.

சாஸதிரயம, சாவிததிரயம பஜைன மைதைத விடட ெவளியில ெசனறாரகள.

-:45:-

பிறக

அைை கக லம

4.
அனறிரவ

சமார

நடநிசிகக,

சமப

சாஸதிரயாரன

மாடடக

ெகாடைைகயில

ஒோர கலகலபபாயிரநதத. அநதக ெகாடைைக நால பககமம தாழவாரமம, நடவில
ெபரய மறறமமாக அைமநதத. ஒர தாழவாரததில ெநல கதிரகள ைவததிரநதன.
மறற

மனற

தாழவாரஙகளில

எபோபாதம

மாட

கடடயிரபபத

வைககம.

இனற

ோமலணைைத தாழவாரததிோலோய ெகாணட வநத ெநரககியடததக கடடயிரநதாரகள.
மாடகளககம
ெசாலவத

பாைஷ

உணட,

அைவ

ஒனோறாடெைானற

உணைமயானால,

சமப

சாஸதிரயாரன

ோபசிகெகாளளம
மாடகள

எனற

அபோபாத

பினவரமாறதான ோபசிக ெகாணடரநதிரகக ோவணடம.
"ோமமா! இநத மனஷப பிராணிகைளப ோபாலச சயநலம பிடதத பிராணிகைள
நான பாரததோதயிலைல."
"ஏறெகனோவ

மைையிலம

களிரலம

அவஸைதபபடகிோறாம.

பாதி

நிசிகக

வநத நமைமத தககததிலிரநத எழபபித ெதாநதரவ ெசயகிறாரகோள?"
"மறறததின வைியாக வநதோபாத ோமோல மைை ெபயததில ெசாடை நைனநத
ோபாோனன."
"உனகெகனன ோகட! என கைநைதகக உைமப களிரனால நடஙககிறத, பார!"
"உஙகள

கஷைதைதோய

அவஸைதையப

நீஙகள

பாரககவிலைல.

ெசயகிறர
ீ கோள?

இவரகள

ெசாலகிறர
ீ கோள

மறறததில

ஆறறஙகைர

சறற

தவிர,

அநத

மனஷரகளின

நைனநததறக

ோமடடலிரநத

இபபடப

நைனநத

பகார

ெகாணோை

வநதிரககிறாரகோள?"
"ோாமாம! இவரகள எதறகாக அஙகிரநத ஓட வநதிரககிறாரகள?"
"இத

ெதரயாதா?

இவரகள

இரநத

கைரக

கசெசலலாம

மைையிோல

விழநதிரககம. நமைமப ோபால இநத ஜனஙகளகக ஓட ோபாடை வட

இரககிறதா,
எனன?"
"அதறகாக, பிசைசககாரன கடைசயிோல சனச
ீ வரன பகநதாற ோபால, இவரகள
நமமைைய இைதைதப பஙக ோபாடடக ெகாளள வநத விடைாரகளாககம?"
"காைலயிோல

எஜமான

வரடடம.

அவரைம

நான

பகார

ெசாலகிோறனா

இலைலயா, பார!"
"இவரகளாக

ஒனறம

வநதிரகக

இவரகள

வநதததான

மாடைாரகள.

எஜமான

ெசாலலிததான

வநதிரபபாரகள."
"ோபாகடடம;

வநதாரகள.

நமமைைய

இைதைதயம

பிடஙகிக ெகாணைாரகள. எதறகாக இபபடக கசசல ோபாடகிறாரகள? இைரயாமலிரநத
ெதாைலநதால நாம தஙகலாமலலவா?"
"ெோாஹோோா! உனகக அத ெதரயாதா? மனஷ ஜாதியினிைததில அததான
ெபரய கைற. அவரகளககச சததம ோபாைாமல ோபசோவ ெதரயாத. அவரகள ோமல
கறறம இலைல. சவாமி அபபட அவரகைளப பைைததவிடைார!"
ோமறகணைவாற

மாடகள

நிஜமாகோவ

ோபசிக

ெகாணைனவா

எனற

நமககத

ெதரயாத. ஆனால அபோபாத உணைமயில கீ ைணைைத தாழவாரததில மடடம கசசல
பலமாகததான
அவவளவ

இரநதத.
ோபரம

ெகாணடரநதாரகள.

ோசர

அஙோக
சிலர

ஜனஙகள,

ஆணகள,

இரநதாரகள.

பசியினால

கததிய

ெகாணடரநதாரகள.

-:46:-

சிலர

ெபணகள,

கைநைதகள

தணிகைள

கைநைதகைளச

-

உலரததிக

சமாதானபபடததிக

படடககார
இடககிலிரநத
பிளைளகளா!

நலலானம
ெபரய

அஙோக

சாககச

காணபபடைான.

சரள

ஒனைற

அவன

எடததக

ஒர

ெகாணட

கதிரன

வநத,

ெகாைநைதகைளக ெகானனைாதீஙக. தைலகக ஒர சாகைக

"ஏ

விரசசப

ோபாடஙக!" எனறான.
அநதச

சமயததில,

மாடடக

ெகாடைைகயின

வாசற

கதவ

திறநதத.

சமப

சாஸதிரயம சாவிததிரயம, ைகயில ோரோகன லாநதரைனம பத
ீ தல கைையைனம
உளோள பிரோவசிததாரகள. அவரகைளக கணைதம மாட கனறகள எலலாம, "ோமமா!
ோமமா!"
அலலத

எனற

கததின.

தஙகைளத

அவரகைள

வரோவறபதறகாகததான

ெதாநதரவபடததியத

பறறி

அபபடக

எஜமானனிைம

கததினவா

பகார

ெசாலலிக

ெகாணைனவா எனற நமககத ெதரயாத.
சாமி!

அோத

சமயததில,

நீஙக

மவராசரா

கீ ைணைைத

தாழவாரததிலம

இரககணம.

இநத

கலகலபப

மைையிலம

ஏறபடைத.

களிரோலயம

"சாமி!

தஙக

இைங

ெகாடததீஙகோள? இலலாடைா, எஙக கதி எனன ஆயிரககம? பிளைள கடடஙகளளாம
ெசததப

ோபாயிரககோம?"

நலலாயிரககணம!"

எனற

எனற

பல

தைலயார

கரலகள

வரீன

ஏக

ெசானனான.

காலததில

கவின.

"சாமி!

நீஙக

சிலர

தைரயில

படடககாரன நலலான, "இநதக கழைதகளகக இைங ெகாடததோத

பிசகஙக.

விழநத நமஸகாரம ெசயதாரகள.
இபபககை விரடடயடசசைலாமானன ோதாணத. 'பஜைன மைததிோல சாஸதிர அயயா
இரபபார,

ோபாயக

காலிோல

விழஙக'னன

நான

ெசானனா,

இதஙக

பஜைன

மைததககளோளோய பநதடடதஙகோள! ெபரய எைவாலல ோபாசச!" எனறான.
"நீ

பினோனாை

வநதிரகக

ோவணம,

நலலான.

ெபாமபிைளகள

எனனதைதக

கணைாரகள? அதிலம இநத மைையிலம காததிலம? பாவம, ஒணணோம ெதரயாோம
திைகசசப

ோபாய

நினறாரகள.

அபபறநதான

எனகக

இநத

ோயாசைன

ோதாணிதத.

ராததிர மாடடக ெகாடைாயிோல யிரநதால, ெபாழத விடஞச பாததககலாம எனற..."
"இதககக

கை

நமம

அககிரகாரதத

ஐயாமாெரலலாம

நாைளகக

எனன

ெசாலலப ோபாறாஙகோளா?"
"ஒணணம ெசாலல மாடைாரகள, நலலான! ஆபததககத ோதாஷமிலைலனன
அவாளககத

ெதரயாதா?

இலலாடைா,

நட

ராததிரயிோல

இநத

ஜனஙகள

கைநைதகைளயம கடடகைளயம ைவததக ெகாணட எனன பணணவாரகள?"
இநதச சமயததில, கைநைத ஒனற 'வல
ீ ' எனற கததகிற சததம ோகடைத.
"ஏ காததாயி! ஏன பிளைளையப ோபாடட அடககிோற!" எனறான நலலான.
"பினோன

எனனாஙக!

உயிர

பிைைசசோத

பணணியம

இபோபா,

வவதைதப

பசிககதனனா, நான எனன ெசயறத?" எனறாள காததாயி.
இைதக

ோகடை

சாவிததிர,

"அபபா!

நான

ஆததககப

ோபாய

அவல

இடசசிரகோக, அதிோல ெகாஞசம எடததணட வரடடமா? கைநைதகள பசி, பசினன
கததறத பரதாபமாயிரகோக!" எனறாள.
"சிததிககத
பாதகமிலைல.

ெதரஞசால,

ோபாயக

'ெலாளள'னன

ெகாணட

வா!

விழவாோள,

ஜாககிரைதயாய

அமமா!

இரநதாலம

ோசததிோல

கீ ததிோல

விழநதைாோம வா!" எனறார.
அபோபாத

படடககாரன

நலலான,

"நாைளகக

இததைனககிததைன

வமபம தமபம வநத ோசரப ோபாகிறத" எனற மணமணததக ெகாணைான.

-:47:-

ஊரோல

தீக ிதர சப தம

5.

நலலான எதிரபாரததத வண

ோபாகவிலைல. மறநாள காைலயில சமார பதத
மணிகக,

ெகாஞசம

தறறல

நினற

வானம

ெவளி

வாஙகியிரநத

ோபாத

வமபம

தமபம கமபலாகச ோசரநத சமப சாஸதிரயின வட
ீ ட வாசைலத ோதடக ெகாணட
வநதன.

சஙகர

சாமாவயயர,

நாராயண

ரமணி

தீகிதைர

அயயர,

மனனிடடகெகாணட,

பஞசவயயர,

ராமயயா

மததசாமி

வாததியார,

அயயர,

ெபனஷன

ஸப

ரஜிஸடரார சினிவாச அயயஙகார, பஞசாஙகம பசபதி ோஜாசியர, கமாரசாமி கரககள,
நாராயண கனபாடகள, அரசசகர வரதயயஙகார எலலாரம வநத ோசரநதாரகள.
அபோபாத வாசலில நினற ெசவிடட ைவததிையப பாரதத, தீகிதர, "அோை!
உன அததிமோபைரக கபபிட!" எனற வாயாலம கததி, ைகயாலம ஜாைை காடடனார.
ெசவிடட
மிரணட

ைவததி,

அவவளவ

ோபாயிரநதான.

ோபரம

இபோபாத,

கமபலாய

ெநஞச

வரவைதப

பைக

பாரதத

பைகெகனற

ஏறெகனோவ

அடததக

ெகாளள

உளோள ெசனற, பைஜ அைறயில இரநத சாஸதிரயிைம, "எலலாரம வநதிரககா;
உஙகைளக
அககா!

கபபிைறா!"

ஊரோல

எனறான.

எலலாரமாகச

இரகக ோவணைாம, ஊரககப
அபோபாத

ெகாலைலயில

பிறக,

ோசரநத

சைமயலைறப
அததிமோபைர

ோபாயவிடோவாம, வா!"

களிததக

பககம

அடகக

வரா!

எனறான.

ெகாணடரநதபடயால,

ெசனற,
நாம

ஆனால

அவள

"அககா!
இஙோக
மஙகளம

காதில

அவன

ெசானனத விைவிலைல. அதறகப பதிலாக அமமியில ஏோதா அைரததக ெகாணடரநத
சாவிததிரயின

காதில

விழநதத.

அவள

உைோன

எழநத

பரபரபபைன

ைகைய

அலமபினாள.
இதறகள சாஸதிர வாசறபககம வநத, கமபலாக வநதிரபபவரகைளப பாரதத,
"எனன

விோசஷம?

எலலாரமா

வநதிரககயோள!

பைஜ

பணணகிறதறக

உடகாரநோதன" எனறார.
"உமம பைஜையக ெகாணட ோபாயக கைமரடட உைைபபிோல ோபாடஙகாணம;
உமககப பைஜ ோவோற ோவணடயிரககா, பைஜ!" எனறார தீகிதர.
"எனன

தீகிதரவாள,

ோகாவிசசககறயோள?

நான

எனன

தபப

ெசயதடோைன,

ெதரயைலோய?"
"எனன தபப ெசயதடடரா? நீர ஒர தபபம ெசயயைலஙகாணம! தபப எஙக
ோபரோலதான!" எனறார சாமாவயயர.
"அவவளவ

ெநஞச

ஆணைமயாஙகாணம

உமகக? அநத ெநஞசிோல

உபைப

வசச ெநரடனா எனனனன ோகககோறன?" எனறார மததசாமி அயயர.
"இெதனன பாவமானனா இரகக!" எனறார சாஸதிர.
"ஆமாம,

பாவநதான!

பாவதைதயம

பணணியதைதயம

ெராமபக

கணைவோராலலிோயா, நீர?"
சமப சாஸதிர வாைய மடகெகாணட ெமௌனமாயிரநதார.
"எனனஙகாணம

ஊைமக

ோகாடைான

மாதிர

சமமா

இரககீ ர?

ெசாலலோமஙகாணம?"
"எனன ெசாலலச ெசாலறயள; அததான ெதரயைல?"
"ெதரயைலயா?

உமகக

ஏன

ெதரயப

ோபாறத?

வாயிோல விரைல ைவசசாக கடககக கைத ெதரயாத."

-:48:-

பாவம!

பசைசக

கைநைத!

"ோபாரஙகாணம,

ோவஷம!

பதில

ெசாலலஙகாணம!

தீணைாதவஙகைள

எபபடஙகாணம அககிரகாரததிறகள விடடர?"
"நீர பிராமமணனாஙகாணம? பணைல அறதத எரயஙகாணம!"
"இநத மாதிர கரம சணைாளனகள உலகததிோல இரககிறதனால தாோன மைை
ெபயயமாடோைஙகறத!"
"அபபடப ெபயதாலம ஒோரயடயாக ெகாடட ெவளளமாய அடசசைறத!"
"கனபாடகோள!

ெகாஞசங

ோகாவிசசககாோம

ோகளஙோகா.

ஆபததககத

ோதாஷமிலைலனன ெபரயவாள ெசாலலியிரககா..."
"ஆபததககத

ோதாஷமிலைலயா?

ஆமாம,

யாரகக

ஆபதத

வநதா

ோதாஷமிலைல? நமகக ஆபதத வநதா, ோதாஷமிலைல. இநத நீசனகளகக ஆபதத
வநதா, நமகெகனனனன ோகககோறன."
"அபபடோய

அவனகளகக

ஆபதத

வநதத.

ஒததாைச

ெசயயணமனா,

அதகோகாசரம, அவனகைள அககிரகாரததககளோள விடடைறதா?"
"ெசயறைதயம ெசயதடட சாஸதிரம ோபசறைதப பாரரா!"
"தான ெகடைதமலலாமல சநதிர பஷகரணிையயம ோசரததக ெகடதத விடடோர,
ஓய!

இபோபா

அககிரகாரததிோல

எலலாரமனா

பிராயச

சிததம

பணணிகக

ோவணடயிரகக?"
"ோகாவிலககப

பணயாவாசனம

பணணணம,

இலலாடைா

பைஜ

பணணமாடோைன எனகிறாோர, கரககள?"
"இத எலலாததககம யார பணம அைறதனன ோகககோறன!"
"தயவ ெசயத நான ெசாலறைதக ெகாஞசம ோகளஙோகா! என மனசாடசிககச
சமமதமா, நான ஒனறம தபபப பணணைல. அபபட நீஙகள நிைனககிற படசததில..."
"அோையபபா! ெபரய மனசசாடசிைா இவரகக!"
"அபபடததான உமம மனசசாடசி பாதி ராததிரோல வநத, நீசனகைளெயலலாம
அககிரகாரததககளோள விைலாமன ெசாலலிதோத; நாஙக இவவளவ ோபரம உயிோராோை
தாோன இரநோதாம? எஙகைள ஒர வாரதைத ோகடடராஙகாணம?"
"ஏறகனோவ ோசர தைலகீ ைா நிககறத. இனிோம எஙகைள ஒர பயல மதிபபானா?
எஙக ோபசைசததான யாராவத ோகபபானா?"
சமப சாஸதிர இதறக எனன பதில ெசாலவெதனற ெதரயாமல சமமா நிறக,
தீகிதர, ைகைய ஓஙகிய வணணம, "மைிககிறைதப பாரரா மைிககிறைத!" எனறார.
இதவைர
அபோபாத

ோரைிக

கறகோக

கதவணைை

வநத,

"எனன

நினற

மாமா,

ோகடடக

ைகைய

ெகாணடரநத

ஓஙகறயள?

எஙக

சாவிததிர
அபபாைவ

அடசசடோவள ோபாலிரகோக?" எனற ஆததிரமாயக ோகடைாள.
தீகிதர,

"ஆமாணட

அடககததான

ோபாோறன!

நீ

யாரட

ோகககறத?"

எனற

மறபடயம ைகைய ஓஙகினார.
"ெராமபத திமிர படசச கடடஙகாணம. மதகிோல ைவயஙகாணம இரணட!"
எனற மததசாமி அயயரம ைகைய ஓஙகிக ெகாணட வநதார.
சமப

சாஸதிர

சாவிததிரையச

சடெைனற

அைணததக

ெகாணைார.

அோத

சமயததில, பினனால, ஒர ெபரய கைனபபச சததமம, தடைய ஓஙகித தைரயில
கததகிற

சததமம

ோகடைத.

எலலாரம

திரமபிப

பாரததாரகள.

வாசலில

சறறத

தரததில படடககாரன நலலான வநத ஒர ெபரய தடைய ஊனறிக ெகாணட நிறபத
ெதரநதத.
"ஓோோாோோா!

இநதச

சிபபாய

தடையத

தககிணட

நமைமெயலலாம அடசசாலம அடசசடவான" எனறார சாமாவயயர.

-:49:-

வநதடைானா?

"ஏன

அடகக

மாடைான?

ோபஷாய

அடபபான!

இநதப

பதிதனைைய

வட
ீ ட

வாசலோல வநத நாம நிககோறாோமாலலிோயா?"
"வாஙகயயா, ோபாகலாம!"
"கிளமபஙோகா!"
"ஏன இனனம நிறகறயள? வாஙோகா!"
எலலாரம திரமபிப ோபாக ஆரமபிததாரகள. ஆனால, பதத அட ோபானதம,
மததசாமி

அயயர மறபட

நினற

திரமபிப பாரதத, "இவன

அபபன திவசததகக

இவைன நான திணைாை விைாடைா, நான ோபாடடரககிறத பணல இலைல" எனறார.
"அோதாோை

விைககைாதஙகாணம.

அநதக

கலகததாககாரன

கிடைச

ெசாலலி,

இநதக கடடையத தளளி ைவககப பணணி வாைாெவடடயா அடககிோறனா இலைலயா,
பாரம!" எனறார தீகிதர.
"அவன ோபரோல எனனைா தபப? நாம தாோனைா இைஙெகாடததக ெகாடததக
ெகடததவிடோைா ம? மாமாஙகததககப ோபாயடட வநத, மீ னா ெசததப ோபாயடைாளன
ஒோர பளகாப பளகினாோன, அபபோவ இவைன சாதிப பிரஷைம பணணியிரககணம."
"அபபடச

ெசயதிரநதா,

இவன

ெபாணணககக

கலயாணோம

ஆகாோம,

திணைாடயிரபபான."
சமப சாஸதிரயின காதில இெதலலாம விழநதத. அவர நலலாைனப பாரதத,
"நலலான! நீ எனனததகக இபோபாத இஙோக வநோத? ோபா, ோவைலையப பார!" எனற
ெசாலலிவிடட,
மனனால

உளோள

உடகாரநத,

மயனறாலம,

இவரகள

பைஜ

அைறககள

'அமபிைக!
மறகக

தாோய!
விை

ெசனறார.
என

அமபிைகயின

அரைம

மீ னாைவ

மாடோைெனனகிறாரகோள!'

விககிரகததின
நான

எனற

மறகக

எணணிக

கணணரீ விடததார.
அவைரப பின ெதாைரநத ெசனற சாவிததிர, 'ஸவாமி! பகவாோன! தீபாவளிகக
இவர வரபோபாற சமயததிோலதானா, இநதச சஙகைெமலலாம வர ோவணம?' எனற
எணணி ஏஙகினாள. அவளைைய கணகளிலம ஜலம ததமபிறற.

-:50:-

ஸதர ன ச ஙகைம

6.
ெநடஙகைரயில
வரோவணம?'

எனற

சாவிததிர,

'தீபாவளி

சஙகைபபடடக

சமயததில

தானா

ெகாணடரகைகயில,

இபபடெயலலாம

கலகததாவில

ஸதரனம

தீபாவளிைய நிைனததப ெபரதம சஙகைபபடடக ெகாணடரநதான.
கலயாணம
ெபரய

ஆன

இரணட

மாதததகெகலலாம

உததிோயாகம

ஆனோபாத,

பததிசாலிததனததககாகததான ோமறபட

ஸதரனககக

கலகததாவில

தனனைைய

ோவைல

தனககக

அபாரமான

கிைைததத

எனற

அவன

நிைனததான.
சாவிததிரையக
கிைைததத

கலயாணம

எனறம,

பணணின

அவளைைய

மகரததநதான

அதிரஷைநதான

ஸதரனகக

காரணெமனறம

ோவைல

தஙகமமாள

ெசானனாள.
ராஜாராமயயர
ஏெனனில,

ஒனறம

உததிோயாகம

கலகததாவில

நிைனககவம

எபபடக

இலைல,

கிைைததெதனபத

ராஜாராமயயர

ெசாலலவம

அவரகக

உததிோயாகம

இலைல.

நனறாயத

ெதரயம.

பாரததோபாத

அவரகக

ோமலதிகாரயாயிரநத ஆஙகில தைர அவரைம மிகவம விசவாசம ைவததிரநதார.
ஆனால,

அவரைைய

இவறைறப

பரகாசம

மோனாதததவ
ெசயத

வநதார.

ோசாதைனகள,
ராஜாராமயயர

ஆவி

உலக

ஆராயசசிகள

உததிோயாகததிலிரநத

விலகி

ஊரகக வநத பிறக, ோமறபட தைரயின அரைம மைனவி இறநத ோபானாள. இதன
காரணமாக,

தைரககம

ஆவி

உலக

ஆராயசசிகளில

சிரதைத

உணைாயிறற.

ஒர

ோவைள ராஜாராமயயரன நமபிகைகயில உணைமயிரககோமா, சாததியமாயிரககோமா
எனெறலலாம

அவரககச

ோபாககவரவ

ெதாைஙகினார.

தான

ஆராயசசிகைள

அநத

சபலம

உணைாயிறற.

பிறக,

ராஜாராமயயர

நனக

நைதத

ராஜாராமயயரைன

கலகததாவகோக

மடயெமனற

கடதப

வநதவிடைால

ோதானறியத.

எனோவ,

ராஜாராமயயைரக கலகததாவகக வரப பணணவதறகாக, தைர அவரைைய பிளைள
ஸதரனகக

ோக

அணட

பாஙக

எனனம

பிரசிததிெபறற

இஙகிலீ ஷ

பாஙகின

கலகததா கிைள ஆபஸ

ில உதவி மாோனஜர ோவைல ெசயத ைவததார.
ஆகோவ, ஆனி மாதததிோலோய ராஜாராமயயரைைய கடமபம கலகததாவககப
ோபாக ோவணடயதாயிறற. கலகததாவில ெதனனிநதியர வசிதத பகதியில ஒர தனி
வட

எடததக ெகாணட கடததனம ெதாைஙகினாரகள. ஸதரன அபபட ஒனறம அசட
இலைலயாதலால, உததிோயாகதைதத திறைமயாகப பாரதத, தைரககத திரபதியளிதத
வநதான.
தஙகமமாளகக மடடம ஒர மனககைற இரநத ெகாணடதான இரநதத. ஆட,
ஆறாம

மாதம,

அதிகாரம
கைற.

பணணிச

ஆனால,

ெகாணட
ஒர

ஆவணியவிடைம
சீரெசனததி

ெகாணட

எலலாவறறககம

வநதவிைலாெமனற

மாதததகக

இவறறகெகலலாம

மனனாலிரநோத

வரவிலைலோய

ோசரதத

அவள

ெநடஙகைரககப

ைவதத,

ஆைசபபடடக
பிளைளகக

ெயனபத

தைல

தான

தீபாவளிககப

ெகாணடரநதாள.

அவள

உைரோயறற

ோபாய
அநதக
ோபாயக

தீபாவளிகக
ஆரமபிதத

விடைாள.
ஸதரனகோகா இத ெகாஞசஙகை இஷைமிலைல. ஏறகனோவ, அவனகக இநதக
கலயாணம

பிடககவிலைல;

அரவரபபாயிரநதத;
அவனைைய

உைல

சாவிததிரைய

ெநடஙகைரையயம,
கனறியத.

சமப

இவவளவைன

ோசரநதிரநதத.

-:51:-

நிைனததால

அவனகக

சாஸதிரையயம

எணணினால

இபோபாத

ஒர

பதிய

காரணமம

ஸதரன உததிோயாகம பாரதத பாஙகில ைைப அடககம ோவைலகக ஆஙகிோலாஇநதியப

ெபணகள

அமரததபபடடரநதாரகள.

ஸதரன

ோவைலககப

ோபான

அனற,

அவரகளில ஒரததி அவனைைய அைறககள வநதாள. "ஆர ய மிஸைர ஸதர?" எனற
ோகடைாள. அநதக கரல ஸதரனகக ோதவகானம ோபால இரநதத. கணெகாடைாமல
அவைளப பாரததபட, ஆம எனபதறக அறிகறியாகத தைலைய அைசததான ஸதரன.
"வாட

லவலி

ெபறோறாரகள

ோநம!"

மீ த

எனறாள

மிகவம

நனறி

அநதப

ெபண.

உணைாயிறற.

ஸதரனகக

தனகக

அபோபாத

எததைனோயா

தன

விதததில

அவரகள ெகடதல ெசயதிரநதாலம, இவவளவ அைகான ெபயைரக ெகாடததாரகோள
எனற

எணணினான.

பிறக,

அநதப

ெபண,

ஸதரனைைய

கடதஙகைள

ைைப

அடபபதறகத தனைன நியமிததிரபபதாகவம, அவன கபபிடமோபாத வரவதாகவம
ெசாலலிவிடடப ோபாயவிடைாள.
இதவைரயில தான கனவ கணட ெகாணடரநத கநதரவப ெபண இவள தான
எனற

ஸதரன

பிததம

அநத

நிமிஷோம

தைலகோகறிக

விடடக

கிளமபிய

அபோபாத

ெகாணடரநதத.

ோநரமம

ஸதரன

ைவததிரநதான.

தீரமானிததவிடோைன.

மிஸ

நாள

கிளமபிய

ோபாய

வரவதறக

ைசககிளில

ஏறி

நாள

சாயஙகாலம

ஸுஸி

ஆபஸ

ுககப

அவன

ஒர

நாளகக

அவனககப

ஸதரன

ோநரமம

ஆபை
ீ ஸ

சரயாயிரநதத.

ோமாடைார

உடகாரநதெகாணட,

ைசககிள

ஸுஸிககப

பின

ஸீடடல உடகாரநத வரத ைதரயமிரநதால, அவளைைய ஜாைகயில ெகாணட ோபாய
விடவதாய விைளயாடைாகச ெசானனான. அநதப ெபண மிகவம தணிசசல உளளவள.
அவன ெசாலலி வாய மடவதறக மனனால பின ஸீடடல ஏறி உடகாரநத விடைாள.
அதிகம

வளரததவாோனன!

அத

மதல,

ஸதரனம

அநத

ஆஙகிோலா-இநதியப

ெபணணம 'ஓரயிரம ஈரைலம' எனபாரகோள, அநத மாதிர ஆகிவிடைாரகள.
இநத நிைலைமயில, தஙகமமாள தைல தீபாவளிப ோபசைச எடதததிலிரநத
ஸதரனகக அடககட மனசோசாரவ உணைாயிறற. ோகாபம ோகாபமாய வநதத. அநதப
பாழம கலயாணம மடடம ஆகாதிரநதால இபோபாத எவவளவ ெசௌகரயமாயிரககம!
தனனைைய

சநோதாஷததகக

சஞசலதைதக

கணை

மிஸ

ஓர

எலைலோய

ஸுஸி,

"எனன

யிராதலலவா!

சமாசாரம?"

ஸதரனைைய

எனற

அவைன

மோனா

அடககட

வறபறததிக ோகடைாள.
ஸதரன
விஷயதைத

அபோபாத

அவளிைம

உணைமையச

ெசாலலிவிை

ெசானனான.

ோவணடெமனற

தனனைைய

எணணம

கலயாண

அவனகக

மனோப

இரநதத. அைத மைறதத ைவபபதால பினனால சஙகைம ஏறபடம எனற அவன
எணணினான.
ோகாரட

இநத

மாதிர

விவரஙகளிலம

தீரமானிதத,
ெகாளள

தன

விைளநத

சஙகைஙகைளபபறறி

படததிரநதான.

ெபறோறாரகளைைய

ோநரநதைதயம,

ஆனால,

ஆகோவ

இததான

பை
ீ ையின

தகக

நாவலகளிலம,
சமயம

எனற

தான

கலயாணம

ெசயத

மகததில

விைிககோவ

தனகக

வறபறததலினால

அநதப

அவன

விரபபமிலைலெயனபைதயம, இபோபாத தைல தீபாவளிககப ோபாக ோவணடெமனற
தாயார

ெதாநதரவ

ோிநதககளககள

ெசயத
கலயாண

ெகாணடரபபைதயம
விஷயததில

கறினான.

அநசரககபபடம

இைையிைைோய,

மைற

எவவளவ

அநாகரகமானத எனபைதபபறறித தனனைைய ெசாநத அபிபபிராயதைதயம காரமான
ெமாைிகளில ெதரவிதத வநதான.
இபபடெயலலாம

உணைமையச

ெசாலலி

அநதப

ெபணணின

அநதாபதைதப

ெபறலாெமனற ஸதரன எதிரபாரததான. ஆனால, அநத அநதாபதைத உைோன அவன
ெபறவிலைல. பிறக இரணட மனற நாைளகக அநதப ெபண அவனைன ோபசவம
இலைல;

அவன

மகதைத

ஏெறடததப

பாரககவமிலைல.

இதனால

ஸதரன

ெவறி

ெகாணைவன ோபால இரநத நிைலைமயில, அவளாக அவைனத ோதடகெகாணட வநத
சமாதானப

படததினாள.

அவன

தனைன

-:52:-

ஏமாறறியைத

மனனிததவிடவதாகச

ெசானனாள.

ஆனால

ஒர

நிபநதைனயின

ோபரலதான.

"உமத

மைனவிைய

நான

பாரகக ோவணடம!" எனறாள.
அவள
"அெதனன

சமாதானம

பிரமாதம?

அைைநததில

அவள

இஙோக

ஸதரனகக

வரமோபாத

ஒோர

-

கதகலம.

எபோபாதாவத

எனோவ,

வநதால

-

நீ

கடைாயம பாரககலாம" எனறான ஸதரன.
"அெதலலாம மடயாத; இபோபாோத பாரகக ோவணடம" எனறாள ஸுஸி.
"அத எபபட சாததியம? இபோபாத எபபடப பாரககிறத?"
"தீபாவளிகக

நீர

கிராமததககப

ோபாகிறர

அலலவா?

உமமைன

நானம

வரகிோறன" எனறாள.
ஸதரன திைகதத நிறகமோபாோத, அவள அவனைைய கனனதைத ஒர தடடத
தடட, "பயநத ோபாகாோதயம. நான இபபடோய வரவிலைல. ஆண ோவஷம ோபாடடக
ெகாணட வரகிோறன. உமமைைய சிோநகிதன எனற ெசாலலி, எனைன அைைததக
ெகாணட ோபாம!" எனறாள.
"சபாஷ!" எனறான ஸதரன. ஏறெகனோவ மிஸ ஸுஸிைய ஆண உைையில
அவன பாரததிரககிறான. ோவஷம ெபாரததமாயிரககம. சநோதகமிலைல. தீபாவளிகக
மாபபிளைளத

ோதாைன

மாபபிளைளத

ஒரவைன

ோதாைனாக

கஷியாயிரககம!

-

அைைததப

அைைததப

இபபட

எணணி

ோபாவத

வைககமலலவா?

இவைள

பிரயாணமம

ெவக

ோபாகலாோம?
"சபாஷ!

சரயான

ோயாசைன!

அபபடோய

ெசயோவாம!" எனறான ஸதரன.
சில

நாள

கதகலததில

ஊைல

ஸதரன

ெகாணடரநத

அவவாற

பிறக

வாககக

மறபடயம

அவள

ெகாடததவிடைான.

சிோநகிதமான

ஆனால,

அபபறம

அைதப பறறி ோயாசிகக ோயாசிகக அவனகக அதிலளள சஙகைஙகளம, அபாயஙகளம
ெதரய

வநதன.

அமமாவககத
இரகக

அமமாவம

கை

வரபோபாகிறாோள!

ெதரயாமலிரககமா?

மடயம?

அநதப

அலலத,

படடககாடடல

கிைைககம?

ெதரநதவிடைால

மடநதாலம

மடயலாம

ெநடஙகைரயிலதான

இவளககத

எவவளவ

அலலவா?

பிரயாணததினோபாத
தனியாயிரகக

அவமானம!

-

இவள

எபபட

இைம

எஙோக

ஏதாவத

இைதெயலலாம

நடவில

விபரதமாக

நிைனகக

நிைனகக

ஸதரனககப பயம அதிகமாகி வநதத.
ஒர

ோவைள

ோதானறியத.

ஸுஸி

அவளிைம

விைளயாடடககாகச

அமமாதிர

ெசாலலியிரககலாம

பிரஸதாபிககவம,

அவள

எனற

நிஜமாகோவ

தான

வரபோபாவதாக வறபறததினாள. பிராயாணததகக ோவணடய ஆயததஙகள ெசயவதம
ஸதரனககத

ெதரநதத.

அதன

ோமல

ஸதரன

அநதப

ைபததியககார

ோயாசைன

ோவணைாம எனறம, அதில ெராமப அபாயம இரககிறெதனறம, தானம தீபாவளிகோக
ோபாகவிலைலெயனறம
பயநதாஙெகாளளி

எனற

ெசாலலிப
பரகாசம

பாரததான.
ெசயய

ஸுஸி

ோகடகவிலைல.

ஆரமபிததாள.

"உம

ஸதரைன

மைனவிைய

நான

பாரககக கைாத எனபததாோன உம எணணம?" எனற கணணரீ விைத ெதாைஙகினாள.
இநதத

தரம

சஙகைமான

நிைலைமயில

எனன

ெசயவெதனற

ெதரயாமல

ஸதரன தததளிததக ெகாணடரநதான. ஒர பககம தஙகமமாளம இனெனார பககம
ஸுஸியம

பிரயாணததககத தயார ெசயத ெகாணடரநதாரகள. எனோவ, ஸதரனம

பறபபடவதறகான

ஏறபாடகைளச

ெசயதான.

ஆனால

அவனைைய

எனன ோநரடோமா எனனோவா எனற பைதபைதததக ெகாணடரநதத.

-:53:-

மனம

மடடம

சாதிப

7.

பி ரஷை ம

ெநடஙகைரயில ெபரமைை நினறத. ஆனால மைை அடோயாட நிறகவிலைல.
சில நாள காைலயிலம சில நாள மாைலயிலம, இனனம சில நாள இரவிலமாக
விடட விடடப ெபயத ெகாணடரநதத.
கைமரடடயில

ெவளளமம

கைறநத,

அதிகாரகளம

ெபர

மயறசி

ெசயததன ோபரல ஒர வாரததில அைைபப அைைபடைத.
சமப
ஜனஙகள

சாஸதிரயின

இரணட

மாடடக

நாைளககள

ெகாடைைகயில

களததத

திைலில

அைைககலம

ெகாடைைக

ெபறற

ோபாடடக

ோசர

ெகாணட

அஙோக ோபாயவிடைாரகள. உைைபப அைைபடைதம, ோசரயில மறபடயம கடைசகள
ோபாைத

ெதாைஙகினாரகள.

இதறக

ோவணடய

மஙகிற

கைி,

கீ தத

எலலாம

ெபரமபாலம சாஸதிரயாரதான அவரகளககக ெகாடததார.
உைைபபினால ோசர ஜனஙகளகக மிகவம தனபம ஏறபடைதாயினம, அநதத
தனபததின மலமாகக கைவள அவரகளகக ஒர நனைமையயம அளிததார. ோசரயின
ஒர பககததில உைைபப ெவளளம பாயநத ோவகததினால, ஒர ெபரய பளளம ஏறபடட
அதில

ஜலம

ோதஙகி

நினறத.

அநதப

பளளம

ஒர

ெபரய

மஙகில

கைி

ஆைம

இரநதபடயால, ோசர ஜனஙகளகக எனறம ஜலம வறறாத ஒர களம ஏறபடைத.
இதனாலம, பைைய கடைசகளககப பதில பதிய கடைசகள கிைைததபடயாலம
ோசர

ஜனஙகளகக

ெமாததததில

உைைபபினால

நனைம

ஏறபடைெதனோற

ெசாலலலாம. இரணட மனற நாள படை கஷைஙகைளெயலலாம அவரகள அடோயாட
மறநத, வாழகைகையப பதிய கதகலததைன ெதாைஙகினாரகள.
கைமரடட

உைைபப

ோசர

ஜனஙகளககக

களம

பறிததத

தநததலலவா?

அபபடப பறிதெதடதத மணைணெயலலாம ெவளளம எனன ெசயதத எனற ோகடைால,
ோசரகக அரகிலிரநத சமப சாஸதிரயின வயலகளில ெகாணட ோபாயத தளளிறற.
சாஸதிரயின

நனெசய

நிலததில

ெராமபவம

உயரதரமான

இரணட

ோவலி

நிலம

இதனால பாைாயப ோபாயிறற!
ஊரோல ோவற யாரககம இவவளவ அதிக ோசதம கிைையாத. சாஸதிரகக
மடடம

இமமாதிர

ோநரோவ

ஊரார,

"பார!

இவன

ெசயத

காரயம

பகவானகோக

ெபாறககவிலைல. வாயிோல மணைணப ோபாடட விடைார!" எனறாரகள.
இநத
அதிகமாயச

உலகததில
ோசாதிபபைதக

பகவான

தமமைைய

காணகிோறாம. இத

ஓர

அததியநத
அதிசயம

பகதரகைளததான

எனறால, இைதவிைப

ெபரய அதிசயம இனெனானற இரககிறத. உலகில ெராமபவம நலல மனிதரகளகோக
ெகாடைமயான
இபபடததான

விோராதிகள

இரநதத.

அநதப

ஏறபடகிறாரகள!
பரம

பகதைரப

சமப
பகவான

சாஸதிரயின

நிைலைம

பலவிதததிலம

ோசாதைன

ெசயதார. அநத நலல மனஷரககததான ஊரல விோராதிகளம அதிகமாயிரநதாரகள.
அவரைைய நலல கணமம, தயாள சபாவமோம அககிரகாரததில ெராமபப ோபைர
அவரகக

விோராதிகள

ஆககியிரநதன.

இநத

வரஷததில

கடயானவரகள

தகராற

காரணமாக அநத விோராதம மறறிப ோபாயிரநதத. ஆகோவ, ெவளளததினோபாத ோசர
ஜனஙகளகக

மாடடக

ெகாடைைகயில

இைஙெகாடததைத

வியாஜமாக

ைவததக

ெகாணட, ஊரார அவைரச சாதிப பிரஷைம ெசயதாரகள. அவர வட
ீ டகக நீர ெநரபபக
ெகாடககக கைாெதனறம, அவர வட
ீ டல நைககம சபாசப காரயஙகளககப ோபாகக
கைாெதனறம கடடபபாட ெசயதாரகள.

-:54:-

அககிரகாரததில

எலலாரோம

எனபதிலைல.

பாதிபோபரகக

அநதாபமம

உணட.

மதலியவரகைள

மனததிறகள

ஆனால

சபாவமைையவரகளாயம

இநத

நினற

சமப

தீகிதர,

சணைை

விரமபினாரகள

சாஸதிரயின

அபபடபபடைவரகள

இரநதாரகள.

எதிரதத

நைவடகைககைள

ோபரல

அனபம

சாதககளாயம,

பயநத

சாமாவயயர,

ோபாை

மததசாமி

அவரகளககத

அயயர

ைதரயமிலைல.

"ஊோராட ஒகக" எனற அவரகள வாைய மடக ெகாணட ோபசாதிரநதாரகள.
சமப

சாஸதிர

தமத

நிலம

மணணடததப

ோபானைத

அவவளவாயப

ெபாரடபடததவிலைல. அநத ெசயதி ெதரநத அனற இரவ அவர, "என ெசயலாலாவத
யாெதானறமிலைல,

இனித

ெதயவோம,

உன

ெசயோலெயனறணரப

ெபறோறன"

எனபதாகப பாட மனதைத நிமமதி ெசயத ெகாணைார. ஆனால, ஊரார தமைமச சாதிப
பிரஷைம ெசயதத கறிதத அவரைைய மனம சிறித பணபடைத. அதவம தமைமப
பறறியலல; 'ஐோயா! இவரகள இவவளவ தயாளமறறவரகளாயம ஞானமறறவரகளாயம
இரககிறாரகோள!'

எனறதான.

இநத

எணணஙகளககிைையில,

"நலல

ோவைளயாய,

கைநைதககக கலயாணம ஆகிவிடைோத! இெதலலாம ோபான வரஷம நைநதிரநதால
எவவளவ ெதாலைலயாயிரநதிரககம?" எனற நிைனதத அவர ஆறதல அைைநதார.
சாவிததிரகோகா

ோகாபம

ோகாபமாய

வநத ெகாணடரநதத.

கைதயில

வரம

கணணகிகக இரநத சாப சகதி சாவிததிரகக இரநதிரககமானால, ெநடஙகைரயில
அபோபாத மணமார ெபாைிநத ஊோர நாசமாகியிரககம! அபபடபபடை சகதி தனகக
இலைலோய

எனற

ஊைரவிடடச
கதகலம

அவள

ெபாரமினாள.

'நலல

ோவைள!

இநதச

சனியன

பிடதத

சீககிரம ோபாயவிைப ோபாகிோறாம' எனற எணணியோபாத அவளககக

உணைாயிறற.

தீபாவளிகக

ஸதரன

வரமோபாத

எபபடயாவத

இரணட

நிமிஷம தனியாகப பாரததப ோபச ோவணடம; அபோபாத தனைனச சீககிரம அைைததக
ெகாணட

ோபாகமபட

ெசாலல

ோவணடம

எனற

அவள

அடககட

எணணமிடைாள.

ஸதரைனத தனியாகப பாரததப ோபசவதறக அோநக யகதிகைள அவளைைய உளளம
ஓயாமல கணட பிடததக ெகாணடரநதத.
ஒர

நாள

சாவிததிர

ோமறகணைவாற

எணணமிடடக

ெகாணடரநதோபாத

வாசலில வணட நினற சததம ோகடைத. தீபாவளிகக இனனம இரணட மனற நாள
இரநதத. தீபாவளிகக மதல நாள தான மாபபிளைள வரவார எனற சாவிததிரககத
ெதரயம.

ஆனாலம,

ெகாஞசம

மனனாோலோய

ெசனற

வாசற

ஆைசகக

அளவிலைலயலலவா?

வநதிரககலாோமா

கதைவத

திறநதாள.

எனற

ஒரோவைள

எணணி,

மஙகளததின

இவரதான

பரபரபபைன

தாயார

எழநத

ெசாரணமமாள

வணடயிலிரநத இறஙகி, மடைை மடசசககளைன வநத ெகாணடரநதாள!
பகவான பிரததியடசமாவார எனற எதிரபாரததவனகக மனனால, ோகாரமான
பிசாச

ோதானறினால

அரவரபபாயம

எபபடயிரககம?

இரநதத.

சாவிததிரகக

ஆனாலம

பததிசாலிப

அவவளவ

ஏமாறறமாயம

ெபணணாைகயால,

அநத

ஏமாறறதைதக காடடக ெகாளளவிலைல. ெசாரணமமாள வாசறபட தாணட உளோள
வநததம, "வாஙோகா, பாடட!" எனற ெசாலலி நமஸகாரம பணணினாள. எழநதிரநத,
பாடட

எடததக ெகாணட

வநத

கைைையயம

மடைைையயம

வாஙகிக

ெகாணட

உளோள ைவககப ோபானாள.
இதறகள மஙகளமம வநத தாயாைரச சைமயலைறகக அைைததச ெசனறாள.
சைமயலைறககள

ோபாய

உடகாரநதாோளா,

இலைலோயா,

ெசாரணமமாள,

"ஏணட

ெபாணோண! இெதனனட நான ோகளவிபபைறத? உஙகைளச சாதிைய விடடத தளளி
வசசிரககாோம?" எனறாள.

-:55:-

"ஆமாணட, அமமா! ஆமாம. உன மாபபிளைள இனனம எனெனலலாம பணணி
எனைனச

சநதியிோல

நிறததப

ோபாறாோரா,

அநதப

பகவானககததான

ெதரயம"

எனறாள மஙகளம.
"யாராவத

தீணைாதவாைள

அககிரகாரததககளோள

வரச

ெசாலலவாளா?

அதிசயமாயிரகோக? இநதப பிராமணனகக ஏணட இபபடப பததி ெகடடப ோபாசச!"
எனறாள தாயார.
இநதச
சாவிததிர,

சமயததில,

திரமபிச

காமரா

உளளில

சைமயலைறகக

மடைைையக

வநதாள.

ெகாணட

ெசாரணமமாள

ைவககபோபான

ெசானனத

அவள

காதில விழநதத.
அபபாவககப பததி ெகடடப ோபாசச எனற பாடட ெசானனத சாவிததிரககச
சகிககவிலைல.

அவளககத

தனைனயறியாமல

ோகாபம

வநதத.

வைககதைத

விை

உரதத கரலில ெசானனாள:
"எஙக

அபபாவகக

ஒணணம

பததி

ெகடடப

ோபாகைல,

பாடட!

ஊரோல

இரககிறவாளககததான பததி ெகடடப ோபாசச! வட
ீ வாசலலாம ெவளளததிோல ோபாய
மைையிோல

நைனஞசணடரநதவாளகக

கததமா?

சிததி!

-

ஊராரதான

இரகக

இபபடெயலலாம

இைஙெகாடததால,
ெசாலறானனா,

நீ

அத
கை

ஒர

இபபடப

ோபசறத நனனாோவயிலைல."
இவவாற ெசாலலி விடடச சாவிததிர சடெைனற ெவளிோய ெசனறாள.
ெசாரணம, இரணட ைகையயம ஒர தைைவ தடட, ோமாவாயக கடைையில
ஒர ைகைய ைவததக ெகாணட, "ஏணட, மஙகளம! இநதப ெபணணகக இவவளவ
வாயம ைகயம எபோபாட வநதத?" எனறாள.
"ஏறகனோவ,

வாயத

தடகக

ஜாஸதி,

கலயாணம

ஆனதிலிரநத

தைலகீ ைாயததான நிககறத" எனறாள மஙகளம.
"ஐையோயா!

இத

பககாததிோல

ோபாயக

கடததனம

பணணி

எபபடக

கபைப

ெகாடைப ோபாறோதா, ெதரயைலோய?"
"மதலோல
யாோரா

பககாததககப

சமபநதியாததககக

ோபாகணோமட,

கடதாசி

எழதிப

அமமா!

அைதச

ோபாடடரககானன

ெசாலல!
ெசாலறா.

ஊரோல
எனன

நைககப ோபாகிறோதா, எனனோமா?"
இநத மாதிர இவரகள ோபசிகெகாணடரநதோபாத, சாவிததிர பைஜ அைறககள
ோபாய அமபிைககக நமஸகாரம ெசயதாள. பிறக தைலநிமிரநத ைககபபிக ெகாணட,
"அமபிோக! தாோய! அபபாைவ ஊராரதான கரககிறாரகள எனறால, உறறாரம கரகக
ோவணடமா?
அபபறம,

ஐோயா!

அபபாவகக

நானகைச
யார

சீககிரததில

இரககிறாரகள?

கலகததாவககப
அமபிோக!

ோபாய

சிததிையயம,

விடோவோன?
பாடடையயம

நலலவாளாய ஆககிவிைக கைாதா? எஙக அபபாைவ இபபடக கரககாமல ெசயயக
கைாதா?" எனற பிராரததிததாள.

-:56:-

பிரயா ணம நி னறத

8.
ராஜாராமயயரன
ெகாணடரநதன.

ஆவி

அவரம,

உலகச

மிஸைர

ோசாதைனகள
பை
ீ ரஸன

தீவிரமாக

தைரயம,

நைைெபறறக

"ஸபிரட

பததிரகாசிரயர சியாம பாபவம, இனனம நாைலநத ோபரம வாரததில
இரவில

சநதிதத,

இறநதவரகளைைய

ெகாணடரநதாரகள.
விளகைக

ஒர

அைணதத

நீளமான

ஆவிகைள

ோமைஜைய

விடவாரகள.

பிறக,

வரவைைததப

சறறி

ஒர நாள

ோபச

இவரகள

ஒவெவாரவரம

ஒரலட"
மயனற

உடகாரவாரகள.

தமத

இறநத

ோபான

உறவினர யாைரோயனம மனததில நிைனதத, 'அவரைைய ஆவி வரோவணடம' எனற
தியானிபபாரகள.
ஆவி

உலகம

சமபநதமாக

அபோபாத

ெவளியாகியிரநத

பததகஙகளில

ோமறகணை மைறதான கறபபடடரநதத. இநத மாதிர ெதாைரநத ெசயத வநதால,
சில

நாைளகெகலலாம

அைறககள

வரம.

கறிபபிடை

வநத,

ஆவி,

தியானம

அலலத

ஆவிகள

ெசயபவரகள

அரவமாக

ெதாடடக

அநத

ெகாணடரககம

ோமைஜைய ெமளள ெமளள உயரத தககம. அபபறம சில விோசஷ சபதஙகள எலலாம
உணைாகம.

நாளைைவில,

ஆவி,

பைக

ோபானற

உரவம

எடததக

கணணககப

பலனாகத ெதாைஙகம. கைைசியாக, அத ோபசத ெதாைஙகி, ோகடை ோகளவிகளககப
பதில ெசாலலம - இமமாதிர ோமறபட பஸதகஙகளில ெசாலலபபடடரநதத.
இபோபாத

ராஜாராமயயரம,

அவரைைய

சகாககளம

ெசயத

ோசாதைனயில,

ோமைஜயானத உயரக கிளமப ஆரமபிததிரநதத. மதலில ஓர அஙகலம, அபபறம
இரணட அஙகலம - இபபடயாக அபிவிரததியைைநத இபோபாத ஒர மை உயரம
வைர கிளமபிக ெகாணடரநதத. உணைமயில, அஙோக தியானததில அமரநதவரகள
ஒவெவாரவரம, ஆவிகளகக ஒததாைச ெசயயம ோநாககததைன ெகாஞசம ெகாஞசம
இோலசாக ோமைஜையத தககிவிடடக ெகாணடரநதாரகள. ஆனால ஒரவரககாவத
மறறவரகளம

அபபடச

ெசயகிறாரகள

எனபத

ெதரயாதாைகயால,

அரவமான

ஆவிகள தான வநத ோமைஜையத தகககினறன எனற மனபபரவமாக நமபினாரகள.
அமமாதிர
ஒரவர.

தமத

பரபரண

நமபிகைக

வாழநாெளலலாம

கனவ

ெகாணடரநதவரகளில
கணட

ெகாணடரநத

ராஜாராமயயரம
காரயம

இபோபாத

உணைமயிோலோய நிைறோவறப ோபாகிறெதனற எணணி அவர அளவிலாத உறசாகததில
ஆழநதிரநதார.
தீபாவளிககத

உலக
தம

விஷயஙகள

மைனவியம

ஒனறோம

பிளைளயம

அவரகக

இலடசியமாயிலைல.

ெநடஙகைரககப

ோபாகம

விஷயம

அவரகக மிகவம திரபதியளிததத. 'அபபா! ஒர பதத நாைளககாவத இவரகளைைய
ெதாலைலயிலலாமல
அவரகள

இரககலாம'

ோசாதைன

எனற

அவர

எணணினார.

நைததிகெகாணடரநத

வசதியிலலாமலிரநதபடயால,

தஙகமமாளம

அததைன,

இைம

ஸதரனம

ஊரககப

இபோபாத
அவவளவ

ோபானால

தமத

வட
ீ டோலோய ஒர நாள நைததிப பாரககலாம எனற எணணமம அவரகக இரநதத.
ோசாதைன

நைககம

ோபாத

நமபிகைகயறறவரகள

யாரம

அரகில

இரககக

கைாதாதலால, தஙகமமாளம ஸதரனம இரககமோபாத வட
ீ டல அநதச ோசாதைன
நைதத அவர விரமபவிலைல.
இபபடயாக ராஜாராமயயர தம மைனவியம பதலவனம தீபாவளிகக ஊரககப
ோபாவைத ஆவலைன எதிரபாரததக ெகாணடரநத சமயததில, ெநடஙகைரயிலிரநத
அவர ோபரகக ஒர தபால வநதத. அைதப பிரததப படததப பாரதததம அவர ஒோர
கலவரமைைநத

ோபானார.

அபோபாத

அவர

'ஸபிரட

-:57:-

ஒரலட' பததிரைகககத

தமத

ஆவி உலக அநபவஙகைளப பறறி ஒர கடடைர எழதிக ெகாணடரநதாராயினம,
அைத அபபடோய விடட விடடத தஙகமமாைளத ோதடக ெகாணட ோபானார.
அனற இரவதான ெநடஙகைரககப பயணபபடவதாக உதோதசிததிரநதபடயால,
தஙகமமாள ெபடடயில சாமானகைள எடதத ைவததக ெகாணடம, ோவைலககாரைனப
படகைக கடைச ெசாலலிக ெகாணடம இரநதாள. அபோபாத, ராஜாராமயயர, ைகயில
பிரதத கடதததைன, "தஙகம! தஙகம! ோகடைாயா சமாசாரம?" எனற ோகடடக ெகாணட
வநதார.
"எனன பிரமாதமான சமாசாரம? எளளககள எணெணய இரககனன எனககத
ெதரயோம?" எனறாள தஙகம.
"இலோலட! உன பிளைளயாணைான, தீபாவளிகக மாமனார ஆததககப ோபாக
மாடோைனன

மககால

தகநதாபபோல

ஒோர

அழதணடரநதாோனாலலிோயா?

ரகைளயா

இரகக.

சமப

அஙோகயம

சாஸதிரககத

திடரன

அதககத
ைபததியம

படசசடததாம..."
"இத எனன கதத?"
"ைபததியமனா,

நிஜப

தீணைாதவனகைளெயலலாம

ைபததியமிலைல!

அககிரகாரததககளோள

ஒர

நாைளககத

அைைசசணட

வநதடைாராம.

அதககாக, ஊரார அவைர 'பாயகாட' பணணி வசசிரககாளாம..."
"அைபாவிப பிரமாணா! இபபடப ெபரய கலலாத தககிப ோபாடடடைாோர! ஆட,
ஆறாம மாதம ஒணணககநதான ோபாகைல - தீபாவளிககாவத ோபாயத தணிமணி,
பாததிரம பணைம வாஙகி நகததிணட வரலாமன ஆைசபபடடணட இரநோதோன? ஏனனா?

ெநஜமாததான

அபபட

எழதியிரககா?

எனகக

ோவோற

நீஙகளா

ெவறமைனகோகாசரம

ெசாலறயளா?"
"சரயாப
இனனம

ோபாசச!

நாைலஞச

ோபரம

ோவைல

ைகெயழததப

கிைையாதாககம!

ோபாடடக

கடதாசி

தீகிதரம,

எழதியிரககா.

ஒர

நாைளககப பலமா மைை ோபஞசோபாத, ோசரயிோல ெவளளம பகநதடததனன, ோசர
ஜனஙகள

எலலாைரயம

வசசிரநதாராம.
ெராமப

ஊரார,

அககிரகாரததகக
ோவணைாமன

ரஸாபாஸமாயப

ோபாசசாம.

அைைசசணட

எவவளோவா
அதகக

வநத

ெசாலலியம

ோமோலதான

இரணட

நாள

ோகககைலயாம.

அவாததகக

யாரம

ோபாகககைாத; நீர ெநரபபக ெகாடககக கைாதனன கடடபபாட பணணியிரககாளாம.
இநதச சமயததில நாம அஙோக தீபாவளிகக வரககைாதனன ஊரார ோகடடககறாளாம.
'அபபறம

உஙக

இஷைம;

நாஙக

இதகக

ோமோல

ெசாலறதககிலைல'னன

ெலடைர

மடயறத. நீ எனன ெசாலோற!"
"நான
மாைலயமா
தைலயம,

எனனதைதச

ெசாலறத?

இரககாோரனன
பாழம

பாரததா,

நிைனசோசன.

ெநததியமா

ைவதிகமா,

உஙகைளப

இலைலோயனன

விபதியம

ோபாோலெயலலாம

சநோதாஷபபடடணட

தளசி
கிராபபத

இரநோதன.

இபபடப ைபததியம பிடசசப பாையப பரணைப ோபாறாரன நான கணோைனா?"
"அைதக ோகககைல, நான இபோபா! தீபாவளிகக ோபாறயா, இலைலயானனதான
ோகககோறன."
"அத

எபபடப

ோவஷடககம

ோபாறத?

நனனாயிரகோக!

ஆைசபபடடணட

ெகாடததிரககிற

இைததிோல

ோபாயடைா,

சமமா

இனனிகக
நாைளகக

இரபபாளா?

-

நாமப
நமப

பைைவககம
ெபாணகைளக

அெதலலாம

ோயாசைன

பணணிததான ெசயயணம."
ராஜாராமயயரம தஙகமமாளம இபபடப ோபசிக ெகாணடரநத ோபாத, வாசலில
வணட நினற சததமம, ஸதரனம அவனைைய 'ோதாை'னம, இறஙகி உளோள வநத
சததமம

அவரகள

காதில

விைவிலைல. அடதத அைறயில

-:58:-

வாசறபடகக

அரகில

நினறபட ஸதரன அவரகளைைய சமபாஷைணையச சறற ோநரம ஒடடக ோகடடக
ெகாணடரநதான. 'ெபரய சஙகைததில மாடடக ெகாணட விடோைா ோம? எபபடயாவத
இநதப பிரயாணம தைைபபடட விைககைாதா?' எனற எணணிக ெகாணடரநதவனகக,
"அத

எபபடப

ோபாறத?"

எனற

தஙகமமாள

ெசானனைதக

ோகடைதம

அளவிலாத

கதகலம உணைாயிறற. ஆனால, அைதச சிறிதம ெவளியில காடடக ெகாளளாமல,
மகதைதக கடகடபபாக ைவததக ெகாணோை அபபாவம அமமாவம இரநத அைறககள
வநதான.

ஒர

வாரதைதயம

ோபசாமல,

அபபாைவயம

அமமாைவயம

ெவறிககப

பாரததவிடட, "ஒர பிளைளகக அவன தாயார தகபபனாோர சததரககளாயிரநதால,
எனனதான ெசயகிறத?" எனறான.
ராஜாராமயயர,

"எனனைா

உளரோற?

நான

எனனைா

பணணிோனன

உனகக?"

எனறார.
"ஆமாம,
ோவணைாமன

அபபா!

நான

நீஙக

அபபோவ

ஒணணம

பணணைல!

அடசசணோைனா,

காலமபரககை,

இநதப

படடககாடடச

ோபாயிடோவாமன

மடடணோைன.

சமபநதம

இரணட

இநதக

இலைலயா?

ோபரமாச

கலயாணோம

கலயாணததனனிககக

ோவணைாம,
ோசரநத

பறபபடடப

பணததகக

ஆைச

படடணட பலவநதமாப பணணி வசசயள."
"அோை,

எனைனப

வாரதைதயாவத

பாரததச

உஙகிடை

நான

ெசாலல!

கலயாண

ெசானோனனாைா?

விஷயமாய

அமமாவாசச

ஒர

பிளைளயாசச,

எபபடயாவத ெசயதககஙோகானன நான தான ோபசாமலிரநதடோைோன?"
"அமமாதான

இரககாோள,

அமமா!

எனைனக

ெகடககறதககனன

பிறநதிரககாோள!" எனறான ஸதரன.
ஏறகனோவ,

தஙகமமாளககத

தீபாவளிககப

ோபாக

மடயவிலைலோயெயனற

தககம அைைததக ெகாணட வநதத. இபோபாத, பிளைளயாணைான மனம ெவறததப
ோபசினைதக

ோகடைதம,

அவள

விசிததக

ெகாணோை,

"அபபட

ஏணைா

ெசாலோற,

கைநைத! உனகக எனனைா இபோபா வநதடதத? நாைளகோக நிைனசசா இனெனார
கலயாணம

என கைநைதகக நான பணணிைவகக

மாடோைனா? எததைனோயா

ோபர

'நான நீ' எனற ெபண ெகாடககக காததணடரபபாோள?" எனறாள.
அதறக,

ஸதரன,

மரபபாசசிையக

"எனன?

கலயாணம

இனெனார
பணணி

கலயாணமா?

வசசாசச!

சபாஷ!

ஒர

இனெனார

தைைவ

பதசோசரப

ெபாமைமையயம கலயாணம பணணி வசசடைா, ெராமப ோபஷாயப ோபாயவிடம. அத
ோவோற நிைனசசணடரககயா, நீ" எனறான.
ராஜாராமயயர,

"சரதாணைா,

சரதான.

ோவோற

ோவைல

இரநதாப

பார!

ஊரககப ோபாகைல, லீ வ ோவணைாமன தைரகக உைோன எழதிப ோபாடடட" எனற
ெசாலலிவிடட, தமத அைறககச ெசனறார.
"அபபாவகக எனன, சலபமாயச ெசாலலிவிடடப ோபாயிைறார. என சிோநகிதைன
அைைசசணட வநதிரகோகோன, அதகக எனன பணணறத? அவா வட
ீ டோல ோபாய ஏன
ோபாகோலனன 'எகஸபெளயின' பணணியாகணம" எனறான ஸதரன.
அோத

சமயததில,

அவனைைய

'சிோநகிதன'

உளோள

வரோவ,

தஙகமமாள

அவைன ஏற இறஙகப பாரதத விடட, "ஏணைாபபா? இவன எனன சாதிப ைபயன?
மகதைதப பாரததால கைளயாயிரகக. தமிழ ோபசத ெதரயமா?" எனறாள.
"அவனககத தமிழ ோபசத ெதரயாத. இஙகிலீ ஷும ெபஙகாலியநதான ெதரயம.
இநத

ஊரககாரன

தான.

ஆததிோலெயலலாம

ெசாலலிணட

வநதடைான.

இபோபா

எபபடமமா அவைனத திரமபிப ோபாகச ெசாலறத?"
"ோபாகச ெசாலவாோனன? தீபாவளிகக நமம ஆததிோலோய ோவணா இரநதிடடப
ோபாகடடோம? உனககம தைண ோவணோமாலலிோயா?" எனறாள தஙகமமாள.

-:59:-

"ைரடோைா , அமமா! ெராமப தாஙகஸ!" எனற ெசாலலிவிடட, அவனைைய
சிோநகிதைனக ைகையப பிடதத இழததக ெகாணட ோமல மாடககப ோபானான. அஙோக,
ஸுஸிகக நலல வாரதைதச ெசாலலிச சமாதானபபடததவதறகள அவன ெராமபவம
சிரமபபடடப ோபானான எனற ெசாலல ோவணடமா?

-:60:-

நாைள த ீபாவளி

9.
தீபாவளிகக

மதல

நாள

காைலயில

சாவிததிர

தககததிலிரநத

எழநதிரககமோபாோத, 'நாைளப ெபாழத விடநதால தீபாவளி' எனற எணணிகெகாணட
எழநதாள. 'இனனிகக ராததிர இவாள வரபோபாறா!' எனற எணணமம கை வநத,
அவளகக

எனறம

இலலாத

உறசாகதைதயம

சறசறபைபயம

அளிததத.

இரணட

நாளாகக கடம மைை விடடச சறற ோநரம இளம ெவயில எரபபதம சறற ோநரம சிற
தறறல

ோபாடவதமாக

உதோதசிததததான
மைை

இரநதத.

இபபட

பலமாகப

தீபாவளிகக

இரபபதாகச

ெபயதாலம

சாவிததிர

அவளகக

மாபபிளைள
எணணிக

இபோபாத

பயம

வரப

ோபாவைத

ெகாணைாள.

கிைையாத.

ஆனால,

ஏெனனறால

அபபாவினிைம அடககட ெசாலலி, ெபரமைையின ோபாத ஒழகிய இைதைதெயலலாம
ஓடமாறறிச ெசபபனிடமபட ெசயதவிடைாள.
அனற

காைல

மடகககைளெயலலாம

ோநரெமலலாம

சததம

சாவிததிர,

ெசயவதிலம,

வட
ீ டன

அைகபடததவதிலம

மைல

ஈடபடடரநதாள.

சவரல மாடடயிரநத பைஙகைள இஙகிரநத அஙகம, அஙகிரநத இஙகமாக மாறறிக
ெகாணடரநதாள.

இனனம,

இைவெயலலாம
மாடடனாள.

ோகாட

ஸைாணடகள,

எஙெகஙோகயிரநதால

சவர

மைலயில

நிைலக

கணணாடகள

நனறாயிரககெமனற

எஙோகயாவத

ெகாஞசம

பாரததப

ஒடைைை

-

பாரதத

காணபபடைால,

உைோன அைத எடததக ெகாலைலயில தரக ெகாணடோபாயப ோபாடடவிடட வநதாள.
அலமாரயில

பததகஙகைள

இைையிைைோய,

ஒழஙகாக

மறறததில

காககாய

எடததத
கததம

தடட

சததம

அடககி

ோகடைால,

ைவததாள.

ஓடப

ோபாயக

காககாையப பாரதத, "ஓோகா! இனனிகக மாபபிளைள வரபோபாறாரன உனககததான
அதிசயமாயத

ெதரயோமா?

எனககத

ெதரயாோதா?"

எனற

அதனைன

ோபசிவிடட

வநதாள. கறகோக ெநடகோக ெசவிடட ைவததி ோபானால, அவைனப பாரதத, "அோை!
இரணட நாைளகக கணை இைததில எலலாம மகைகச சிநதிப ோபாைாமலிர! உனககப
பணணியமாயப ோபாகடடம!" எனறாள.
ஆயிறற; சரயன உசசி வானதைதக கைநத ோமறபறம சாயத ெதாைஙகிறோறா,
இலைலோயா,

சாவிததிரயின

பரபரபபம

பதினமைஙக

அதிகமாயிறற.

சமப

சாஸதிரயிைம ோபாய, "அபபா! ஸோைஷனகக வணட அனபப ோவணைாமா?" எனற
ோகடைாள.

அவர,

"நீ

கவைலபபைாோத,

அமமா!

எனககத

ெதரயாதா?

நாோன

ஸோைஷனககப ோபாய மாபபிளைளைய அைைசசணட வரோறன!" எனறார. ஆனாலம
இனனம

அைர

மணி

ஆனதம,

சாவிததிர

மறபடயம

அவரைம

வநத,

"ஏனபபா!

வணட ஓடடணட ோபாறதகக நலலான இனனம வரறைலோய?" எனற ோகடைாள.
"வநதாசச,

அமமா!

வணட

படடணட

வரறதககத

தான

ோபாயிரககான"

எனறார சாஸதிரயார.
சமார

மனற

மணிககச

சமப

சாஸதிரயார

வணடயில

ஏறிகெகாணட

பதசசததிரம ஸோைஷனககக கிளமபிய பிறகதான சாவிததிரயின மனம ெகாஞசம
நிமமதி அைைநதத. வணட ெதரகோகாட வைரயில ெசனற மைறநத பிறக சாவிததிர
உளோள வநத, அவசர அவசரமாகத தனைன அைகபடததிக ெகாளளத ெதாைஙகினாள.
கலயாணததினோபாத, "ெபண ெராமபப படடககாட; அதனால மாபபிளைளககப
பிடககவிலைல"

எனற

ெசானோனாமலலவா?

ோபசச

"அெதலலாம

சாவிததிரயின
ஒனறமிலைல"

காதில
எனற

விழநதெதனற

அபோபாத

சாஸதிர

ெசானனைத அவள பரணமாய நமபினாள. ஆனால, கலயாணததிறகப பிறகம ஊரல
சிலர

இமமாதிர

ோபசிக

ெகாணடதான

இரநதாரகள.

-:61:-

ஆைகயால,

இநத

ஞாபகம

அடககட

சாவிததிரகக

வநத

ெகாணடரநதத.

நிைனததப

பாரககப

பாரகக,

ஊரார

ெசாலவத வாஸதவநதாோன எனறம ோதானறிறற. மாபபிளைளயின நாகரகதைதயம,
தனனைைய படடககாடட நைை உைை பாவைனகைளயம அவள ஒபபிடடப பாரததப
பாரதத ெவடகம அைைநதாள. கலயாணமாகி நாலாம நாள அனற ஸதரன 'பல ஸுட'
அணிநதிரநத ோபாத எடதத ோபாடோைா பைம ஒனற வட
ீ டல இரநதத. அைத எடதத
ைவததக

ெகாணட

ெசயதிரநத

சாவிததிர

கரநாைக

அடககட

அலஙகாரதைத

வநதத. 'அவாளைைய நாகரகம

பாரபபாள.

நிைனததால

கலயாணததினோபாத
அவளககக

எஙோக? இநதப படடககாடடக

ோகாபம

தனககச
ோகாபமாய

கரநாைகம

எஙோக?

எனைனப படடககாட எனபதாக அவாள ெவறததாலதான எபபடப பிசக ஆகம?' எனற
எணணவாள.

அோத

பரஷனககத

தகநத

மைனவியாக

ோவணடெமனறம

தீரமானிததக ெகாளவாள.
ஆனால,
இரககவிலைல.

நாகரகம
அநதத

கறறக

ெகாளவதறகச

தாயிலலாப

ெபணணகக,

சாவிததிரகக
படடககாடட

அதிக

வைககபபட

வசதி
அைக

ெசயத விடபவரகோள கிைையாத. "தைலவாரப பினனி விைறயா?" எனற ோகடைாோல
சிததி எறிநத விழவாள. கலயாணததகக மனெனலலாம சாவிததிர இைத அதிகமாகப
ெபாரடபடததவிலைல.

அபோபாத

தனனைைய

ெசாநத

அலஙகாரததில

அவளககக

கவனோம கிைையாத. பைஜ அைறைய அைக படததவதிலம, பைஙகளகக அலஙகாரம
ெசயவதிலோம அவளைைய பததிெயலலாம ெசனற ெகாணடரநதத. கலயாணததிறகப
பிறகதான தனைன அைக ெசயத ெகாளவதில சிரதைத உணைாயிறற. தான பைைவ
கடடக ெகாணைால நனறாயிரககிறதா, அலலத பாவாைையம தாவணியம அணிநத
ெகாணைால

நனறாயிரககிறதா,

அைகாயிரககிறதா

எடததக

தைலப

கடடக

பினனைலத

ெகாணைால

ெதாஙகவிடடக

அைகாயிரககிறதா

ெகாணைால
எனெறலலாம

ோநரம ோபாவோத ெதரயாமல அவள சிநதைன ெசயத ெகாணடரபபாள.
எஙோகயாவத

கலயாணம,

காரததிைகககப

ோபானால,

ைவனிலிரநத

வநதிரககம ெபணகள யாராவத இரககிறாரகளா எனற அவளைைய கணகள உைோன
ோதைத

ெதாைஙகம.

பினனிக

அபபட

யாராவத

ெகாணடரககிறாரகள,

ெகாணடரககிறாரகள

எனற

இரநதால,

எபபட

கவனமாயப

அவரகள

ஆைை

எபபடத

தைலவாரப

ஆபரணஙகள

பாரபபாள.

ஒர

அணிநத

தைைவ,

அததைகய

படைணவாசததப ெபண ஒரததி தைல மயிைரக ோகாணலாக வகிட எடததப பினனிக
ெகாணடரபபைதப

பாரததாள.

அத

ெராமப

அைகாயிரநதத.

வட
ீ டககப

ோபானதம,

காமிரா உளளின கதைவச சாததிக ெகாணட அநதப ெபண மாதிர தானம ோகாண
வகிட எடததக ெகாணைாள. ஆனால, அநதப ெபணணகக அத அைகாயிரநதோத தவிர,
தனகக

அவவளவ

அைகாயிலைலெயனற

ோகடகலாெமனறால,
விறகக
ஒரவர

யாைரக

கடைையால
எனகக

அட

ோகடபத?

விழம.

இரககக

சிததியிைம

'அமமா,

கைாதா?

ோதானறிறற.

என

ோவற

ோபாயக

அதைத,

ோகடைால,

ெபரயமமா,

அதிரஷைம,

யாரைமாவத
கடைாயம

பாடட

எலலாரம

யாராவத
ோபாயவிை

ோவணடமா?' எனற அபோபாத அவளகக ஏககம உணைாகம.
ோமலம,

நாகரக

வாழகைகெயனறால

இோலசாயிரககிறதா?

பணம

ெசலவைிககாமல சாததியமாகம காரயமிலைலோய? தனகக ோவணடய சாமானகைளப
பறறி

அபபாவிைம

பிரஸதாபிபபதறகம

சாவிததிரகக

ெராமப

சஙோகாசமாயததான

இரநதத. ஆனாலம, அபபா கமபோகாணம அலலத தஞசாவர ோபானால, வரம ோபாத
விோநாலியா ோஸாபப, தைல பினனிக ெகாளவதறக ோைபப - இெதலலாம வாஙகிக
ெகாணட

வரச

ெசாலவாள.

அவரம

மறககாமல,

தணியில

மடசசப

ோபாடட

ைவததிரநத, கைநைத ோகடைைத வாஙகிக ெகாணட வரவார. அவளைைய ைகயில
ஏறகனோவ ோபாடடக ெகாணடரநத தஙகக காபப, ெகாலஸு எலலாவறைறயஙகை

-:62:-

அைிததவிடட ெமலலிய தஙக வைளகளாகப பணணிப ோபாடடவிடைார. இபபடயாக
சாவிததிர நாகரக வாழகைகயில அபிவிரததியைைநத ெகாணட வநதாள.
யாைர
சாவிததிர
படைவர

உதோதசிதத,

ஆைை
இனற

யார

அலஙகாரஙகளில
ராததிர

பாரததச

சநோதாஷபபைோவணடெமனபதறகாக,

இவவளவ

கவனம

வரவதறக

இரநதார.

ெசலததினாோளா,

எனோவ

சாவிததிர

அபபடப

பமியிோலோய

நிறகாமல கதிததக ெகாணடரநததில ஆசசரயமிலைலயலலவா?
அவாள

வரவதறகாக

இரககககைாத.
பிரமிததப

ஆனால

'ஸெபஷ'லாய

அவாள

ோபாகமபடயாகவம

ஏறகனோவ,

வாரப

ெகாணைாள.

பாரதததம,

இரகக

பினனியிரநத

காைலயிலிரநத

அலஙகாரம
'இத

யாோரா

ோவணடம

தைலைய

மபபத

ெசயத

எனற

மறபடயம

தைைவ

பத

ெகாணைதாகவம
சாவிததிர'

எனற

சாவிததிர

எணணினாள.

வாரவிடடச

சரபபடததிக

அலமபியான

மகதைத

மறபட

ோஸாபபப ோபாடடத ோதயதத அலமபிக ெகாணைாள. மதலில சாநதப ெபாடட இடடக
ெகாணட கணணாடயில பாரததாள. அைத அைிததவிடடக கஙகமப ெபாடட ைவததக
ெகாணைாள.

அத

ெபரதாயப

இடடகெகாணைாள.

ோபாயவிடைெதனற

பாவாைை,

தாவணிைய

அைிததவிடட

அவிழதத

மறபட

சினனதாய

எறிநதவிடடக

கலயாணப

பைைவைய எடததக கடடகெகாணைாள. அபபறம, அவாள வரம ோபாத பதிெனடட
மைப பைைவையப பஸு பஸு எனற கடடகெகாணட நிறகோவணைாம, காைலயில
தான எபபடயம பதப பைைவ கடடக ெகாளள ோவணோம ெயனற எணணி மறபடயம
பாவாைை
சவரல

தாவணிையோய

மாடடயிரநத

உடததிக

நிைலக

ெகாணைாள.

கணணாடயின

ஐநத

நிமிஷததகெகார

மனனால

நினற

அைக

தைைவ
பாரததக

ெகாணைாள.
இபபட

எனனெவலலாோமா

ெசயதம

ெபாழத

ோபாகிற

வைியாயிலைல.

அபோபாத படைாசக கடட ஞாபகம வநதத. படைாச, மததாபப எனறால சாவிததிரகக
அளவிலலாத

பிரயம.

அவாளககப

அவாள

பிடககோமா

வரவிலைலோய?

வநத

பிறக

படைாச

பிடககாோதா?

மாமியாரம

கை

ோமலம

வரகிறாள

ெகாளததலாோமா,
அவாள

அலலவா?

எனனோமா?

மடடம
"பசைசக

தனியாய
கைநைதயா

படைாச ெகாளததவதறக?" எனற மாமியார ோகாபிததக ெகாணைாலம ோகாபிததக
ெகாளளலாம.
ெகாளததிப

ஆைகயால,
ோபாடைாள.

உறசாகமாயிரநதத.
இடடககடடயிரநத
அபோபாததான

இபோபாோத

அைவ

பைபைெவனற

அபபறம
பாடைைப

சரயன

ெகாஞசம

தீபாவளிக

ெவடதத

கடடகைள

ோபாத

ெவக

பறறி

அவள

மததாபபககைளக

விளகக

ஏறறம

எடததக

அவளகக

ெகாணைாடைதைதப

பாடகெகாணோை

அஸதனமாகி

படைாசக

ெகாளததினாள.

சமயமாயிரநதபடயால,

மததாபபககள அவவளவ பிரகாசமாய எரயவிலைல. 'இனனம ெகாஞச ோநரமானால
இரடட விடம; மததாபப நனறாக எரயம' எனற எணணிக ெகாணைாள. இரடடச
சறற

ோநரததிறெகலலாம

ஞாபகம

வநதத.

இறஙகமோபாத,

ஸோைஷனககப

ோபான

வணட

வாசலில

வநத

இரணட

படைாசக

கடைை

வணடயம

நினற,

வநதவிடம

மாபபிளைள

மறறததில

எனபத

வணடயிலிரநத

ெகாளததிப

ோபாடடப

பைபைெவனற ெவடககப பணணலாமா எனற எணணம ோதானறியோபாத அவளககக
கலகலெவனற சிரபப வநதத.
இபபட

எணணியதம,

உைோன

இனெனார

ஞாபகமம

உணைாயிறற.

மாபபிளைள வநத இறஙகியதம அவைர வத
ீ ியில நிறக ைவககாமல உைோன ஆலாததி
எடகக

ோவணடோம?

எனனோவா?

ோபாய

சிததி

மஞசள

விசாரககலாம

நீர
எனற

கைரததத
நிைனதத,

ெசனறாள.

-:63:-

தயாராய

ைவததிரககிறாோளா,

சாவிததிர

சைமயலைறககச

10. வணட வநதத !
சைமயலைறயில
ெகாணடரநதாரகள.

மஙகளமம,

அவரகளககப

ெசாரணமமாளம

பககததில

கஞசாலாட

ெசவிடட

ைவததி,

பிடததக

பதோவஷட

-

பதபபைைவப ெபாடைணஙகைளப பிரதத ைவததக ெகாணட உடகாரநதிரநதான. பத
ோவஷட

-

பதபபைைவகைள

அவன

ைகயால

தைவித

தைவிப

பாரதத

அவறறின

மிரதத தனைமைய அநபவிததக ெகாணடரநதான.
ெசாரணமமாள,

"நான

ெசானனபடோய

ஆசசா,

இலைலயா,

பாரததகோகா!

ெபாணணகக அறபத ரபாயககப பைைவ, உனககப பனனிரணட ரபாயிோல பைைவ,
மாபபிளைளகக

மபபதைதநத

ரபாயிோல

ோவஷட;

மசசினனகக

ஒணணைர

ரபாயிோல ோவஷட. இெதனனட ெவடகக ோகட! உைமபககப பால கடககாடைாலம,
ஊரககாவத கடகக ோவணைாமா? நீயம ோபசாம இரககோய?" எனறாள.
அதறக
அபபோவ

மஙகளம,

கிணததோல

எரசசலாக,

களததிோல

"எனைன

எனைனப

எனனட

பிடசசத

அமமா

தளளி

பணணசெசாலோற!

விைறததாோன?

இநத

அைகான மாபபிளைளையப பாரதத நீதாோன எனைனக ெகாணட வநத ெகாடதோத?"
எனறாள.
"நான

எலலாம

சரயாததான

பாரததக

ெகாடதோதன.

எதிோல

கைறவாயப

ோபாசச? ெசாததிலைலயா, பணமிலைலயா, வயத தான அபபட ெராமப ஜாஸதியா?
உனைனப

ோபாோல

இரககைலயா?

நீ

இைஙெகாடததப

இைளயவளா
எலலாததககம

ோபாசச.

வாழகைகபபடைவாெளலலாம
வாைய

இலலாடைா,

மடணட

ஒர

இரநத

ெபாண

ராஜாததி

மாதிர

இரநததான

கலயாணததகக

இபபட

யாராவத

பததாயிரம ரபாய ெசலவைிபபாோளா?"
"அோதாோை
தீபாவளிகக

ோபானாத

வநதடடப

ோதவைலோய?

ோபாற

இபோபா,

ெசலெவலலாம

உன

அவா

கலகததாவிோலயிரநத

மாபபிளைளதான

ெகாடககப

ோபாறாராம!"
"ஐையோயா!

ெநஜநதானாட?

இெதனன

அநியாயம?

இநதக

கடததனம

உரபபைறதா, இலைலயா, ெதரயைலோய? இனனம, திரடசி, வைளகாபப, சீமநதமன
ெநடக வநதணோை யிரககோம?"
"கலயாணததிோல
மணணடசசப
நிலமாகமாம.

பததாயிரம

ோபாயிடதத.
எபபடக

ரபாய

ஐயாயிரம

கைனைைககப

கைன.
ரபாய

ோபாகிறாோரா,

நிலததிோல

இரணட

ெசலவைிசசாததான
பாககி

எனன

மிஞசப

ோவலி
மறபட

ோபாறோத,

ஸவாமிககததான ெதரயம"
"நான
ோபாகடடம.

ெசாலோறன
இனிோம,

ோகள,

ெபாடடச

ெசலவைிககிறதாயிரநதாலம,

மஙகளம!

சாவிைய

நீ

உனைனக

இததைன
வாஙகி

நாளம

ைவசசகோகா.

ோகடடணடதான

ோபானெதலலாம
ஒர

காலணாச

ெசலவைிககணமன

ெசாலலிட. இலலாடைா எலலாரமாச சநதியிோல நிகக ோவணடயததான"
இபபட
பைைவகைளயம,

இவரகள

ோபசிக

ோவஷடகைளயம

ெகாணடரகைகயில,
ஒவெவானறாயப

ெசவிடட
பிரததப

ைவததி
பாரததக

ெகாணடரநதான. நடவில நடவில, "அககா! இத யாரகக? இத உனககா? இததான
மாபபிளைளககா?" எனற ோகடடக ெகாணடரநதான. மாபபிளைளகக வாஙகியிரநத
ோசலம மயிலகண ோவஷடையப பாரககப பாரகக, அைதத தான உடததிகெகாணைால
எபபடயிரககெமனற அவனகக ோயாசைன ோதானறி விடைத. ோவஷடைய ஒவெவார

-:64:-

மடபபாகப பிரதத, கைைசியில இரடைை மடபபகக வநததம, எழநத நினற அைதக
கடடக ெகாளள மயனறான.
இநதச சமயததில, ஆலாததிகக மஞசள நீர கைரதத ைவததிரககிறதா எனற
விசாரபபதறகாகச

சாவிததிர

அஙோக

வநத

ோசரநதாள.

"ஏன,

சிததி!

வணட

வரலாசோச..." எனற ெசாலலிக ெகாணோை வநதவள மாபபிளைளகக வாஙகியிரநத
ோவஷடையச ெசவிடட ைவததி கடடகெகாளவைதப பாரதததம, மறறைதெயலலாம
மறநதவிடைாள; இரணோை எடடல ெசவிடட ைவததி அரகில ெசனற, "சீ" எனற ஓர
அதடைல ோபாடட, அவன உடததிகெகாளள மயனற ோவஷடையப பிடஙகினாள.
இைதெயலலாம

பாரததக

ெகாணடரநத

ெசாரணமமாளகக

வயிறெறரசசல

ெபாஙகிகெகாணட வநதத. "ஏணட சாவிததிர! உனகக எனனட வநதடதத இவவளவ
ராஙகி! அநத ோவஷடைய அவன பாரததா ஊசியா ோபாயிடம? இலலாடைா, அவன
ெதாடைாத தீடடபபடடப ோபாயிடமா? அவைனச சாதிைய விடடத தளளி வசசிரககா?"
எனறாள.
இநத வாரதைதகள சாவிததிரயின ெசவியில சரகெகனற பாயநதன. ஊரார
தஙகைளச

சாதிப

காடடகிறாள

பிரஷைம

எனற

பணணியிரபபைதததான

அவளககத

ெதரநதத.

பாடட

ஆனால,

அநத

அதறகப

மாதிர

பதில

சடடக

ெசாலலத

ெதரயவிலைல. ஆததிரம ெதாணைைைய அைைகக, நாத தழதழகக, "இநதாரஙோகா,
பாடட! என பைைவைய ோவணாலம சிததி எடததககடடம. எனககப பதப பைைவ
ோவணஙகறத

இலைல.

ஆனால,

இனெனாரததர

கடடககிறத

ெசாலலிவிடட,

ைவததியிைமிரநத

அவாளகக

எனககக

வாஙகியிரககிற

ெகாஞசஙகைப

பிடஙகிய

ோவஷடைய

பிடககைல"

ோவஷடைய

எனற

எடததகெகாணட

விைரவாக அஙகிரநத ெசனறாள.
மஙகளம,

ோபாகினறவைள

ஒர

தைைவ

விைிததப

பாரததவிடட,

"ஸவாமி!

பகவாோன! இனனம எனனெவலலாநதான எனைனச ோசாதிககப ோபாகிறாோயா?" எனற
ெசாலலி, ஒர கஞசலாடைவ மழசாக எடதத வாயில ோபாடடக ெகாணைாள.
காமரா

உளளில

ெகாணடரநதாள.

பிரததத

பிரயாைசபபடைாள.
வணடச

சாவிததிர,

சததம

அவள

ெதரயாதபட

கைைசி

ோகடைத.

தயாராயிரககிறோதா

மாபபிளைளயின

மடபப

'ஓோகா!

எனனோமா

மனோபாலோவ

மடததக

வணட

ோவஷடைய
மடகக

அவள

ெகாணடரநதோபாத,

வாசலில

வநதடதத

ெதரயைலோய?'

மடததக

ோபாலிரகோக!

எனற

எணணிய

ஆலாததி
வணணம

ோவஷடைய அபபடோய ைவததவிடட அைறயிலிரநத ெவளியில வநதாள.
அபோபாத

வணடச

சபததைத மஙகளமம

ோகடட, ைகயில

மஞசள

நீரளள

தாமபாளதைத எடததக ெகாணட சைமயலைறயிலிரநத கிளமபினாள. ஆனால, அோத
சமயததில

கறகோக

வநத

ெசவிடட

ைவததியின

காதில

வணடச

சததமம

ோகடகவிலைல; இவரகள எழநத வரவைதயம அவன பாரககவிலைல. 'சாவிததிரைய
மடடம

நமககக

கலயாணம

பணணிக

ெகாடததிரநதால

இபபட

அவள

நமமிைம

தடககாக இரபபாளா?' எனற எணணிய வணணம, ஆகாசதைதப பாரததகெகாணட
நைநதவன,

ைகயில

ஆலாததித

தாமபாளம

ஆலாததியைன
கீ ோை

வநத

'ைணார'

மஙகளததின

எனற

மீ த

சததததைன

ோமாதிக

ெகாணைான.

விழநதத.

"ஐையோயா"

எனறாள மஙகளம.
சாவிததிர இநதக காடசிையப பாரததவிடட, 'நலல சமயததில தான இவரகள
இபபடச

ெசயவாரகள'

எனற

மனததிறகள

ைவததிையயம

மஙகளதைதயம

ைவத

ெகாணோை, ோரைிப பககம ெசனற, கதோவாரததில நினற பாரததாள. வாசலில வணட
வநத

நினறத.

மாபபிளைள

அதனளளிரநத,

இறஙகவாெரனற

சமப

சாஸதிர

சாவிததிர

-:65:-

பைத

இறஙகினார;
பைதபபைன

அடததாறோபால
எதிரபாரததக

ெகாணடரநதாள. அவர இறஙகவைதப பாரததவிடடத தான உளோள ஓடப ோபாவதறக
அவள தயாராயிரநதாள. ஆனால, சமப சாஸதிரககப பிறக யாரம வணடயிலிரநத
இறஙகவிலைல. வணட கைக, கைக எனற சபதததைன ஒர வடைம அடததவிடடத
திரமபிச ெசனறத.
வணடயிலிரநத
அவரகக

மனனாோலோய

அவரைைய
மகதைதப

இறஙகிய

மகதைத

உளோள

ஏறிடடப

பாரததவிடட,

சாஸதிர
ெசனற

கைததில

பாரததாள.

தைதைதத

வட
ீ டககள

நினறாள.

சாஸதிர,

கரலில,

பிரோவசிததார.
சாஸதிர

அவளைைய

"மாபபிளைள

சாவிததிர
வநததம

பரதாபமான

வரவிலைல,

அமமா!"

எனற ெசானனார. அபோபாத அவர கணகளிலிரநத ஜலம ெபரகிறற.
சாவிததிர, "நீஙகள எனன ெசயோவள, அபபா! அைாோதஙோகா, அபபா!" எனறாள.
அவவளவதான; அவளககம தனைன அறியாமல தககம ெபாஙகிக ெகாணட வநத
விடைத. எவவளவ அைககிப பாரததம மடயவிலைல. விமமிக ெகாணோை அஙகிரநத
ெசனற தாழவாரததில ோபாடடரநத கயிறறக கடடலின அரகில ோபாய மணடயிடடக
ெகாணட உடகாரநதாள. கடடலில மைஙைகைய ஊனறிக ெகாணட ோதமபித ோதமபி
அழதாள.
சாஸதிர

அவைளப

பின

ெதாைரநத

வநத,

அவளைைய

தைலையத

தம

ைககளால தைவிக ெகாடததக ெகாணட நினறார.
வட
ீ ட

மறறததில

கைலவாய

மைனயிலிரநத

மைை

ஜலம

ெசாடடச

ெசாடெைனற விழநத ெகாணடரநதத.
வட
ீ டகக ெவளிோய, மைைக காலததத தவைளகள ஏகமாயச சததம ோபாடடக
ெகாணடரநதன. அநத சததம, ோசாகக கரலில "மாபபிளைள வரைல!" "மாபபிளைள
வரைல!" எனற கதறவதோபால இரநதத.

-:66:-

மனறாம பாகம
பனி
"பல ந னிோம ல நீர ோபால

நிைல யாைம

என ெறணண ி
இன னி னி ோய ெசய க அ றவி ைன " - நாலடயா ர

நல ல ோசத ி

1.
தைல

தீபாவளிககப

பிறக

இனனம

இரணட

தீபாவளிகள

வநதவிடடப

ோபாயின. காரததிைக மடநத, மாரகைி மாதம பிறநதத.
பரவ காலஙகள எநதப பஞசாஙகம அலலத காெலணைைர ைவததக ெகாணட
ோததி பாரககினறனோவா, ெதரயவிலைல. அதிலம மறறப பரவஙகள ெகாஞசம மன
பினனாக வநதாலம வரம. பனிககாலம மடடம ோததி தவறி வரவத கிைையாத.
காரததிைக எபோபாத மடயப ோபாகிறத, மாரகைி எபோபாத பிறககப ோபாகிறத எனற
பாரததக

ெகாணோையிரநத

மாரகைி

பிறநததம,

பனியம

ெதாைஙகிவிடகிறத.

ஜனஙகளம, கமபளிச ெசாககாய, பனிக கலலாய காஷமீ ரச சாலைவ, ோகாைரப பாய
ஆகியவறைறத ோதைத ெதாைஙககிறாரகள.
அநத மாதஙகளில அதிகாைலயில எழநதிரபபதறகச சாதாரணமாய யாரககம
மனம வரவதிலைல. படசிகளின உதய கீ ததைதக ோகடைதம ோபாரைவைய இழததப
ோபாரததிக ெகாளளததான ோதானறம. ஆனால, மாரகைி மாதம மதி நிைறநத நனனாள
எனபைத

நிைனதத

அதிகாைலயில

பஜைன

ெசயய

விரமபம

பகதரகளம,

கடகடபபாணடகளம மடடம பனிையயம களிைரயம இலடசியம ெசயயாமல எழநத
விடவாரகள.
ஒர நாள அதிகாைலயில சமப சாஸதிர வைககம ோபால விைிததக ெகாணைார.
ஆனால, உைோன படகைகயிலிரநத எழநதிரககவிலைல. அவசரமாய எழநத எனன
ஆகோவணடெமனற

ோதானறியத.

மனற

வரஷததகக

மனப

வைரயில

மாரகைி

மாதம எனறால, ெநடஙகைர கிராமததில பிரமாதமாயிரககம. அதிகாைலயில வத
ீ ி
பஜைன

நைககம.

பிரஸாத

பிறக

விநிோயாகம

சமப

சாஸதிரயின

எலலாம

உணட.

வட
ீ டல

அெதலலாம

பைஜ,

ோாரததி,

இபோபாத

பைைய

ெபாஙகல
ஞாபகமாகி

விடைத. சாஸதிரையச சாதிப பிரஷைம ெசயத வரஷததில, வத
ீ ி பஜைன நினற
ோபாயிறற.

காைல

ோவைளயில

ெபாஙகல

பிரஸாதததககாகவம

அவர

வட
ீ டகக

யாரம ோபாகவிலைல. 'ஊரார சாதிபபிரஷைம பணணியத இநத ஒர காரயததகக
நலலதாயப ோபாயிறற' எனற மஙகளம மனததிறகள எணணிக ெகாணைாள.
அடதத வரஷததில சாதிக கடடபபாட தளரநத விடைத. ஊரல தீகிதரைைய
கிரததிரமஙகைளப ெபாறகக மடயாத சிலர பகிரஙகமாகோவ சமப சாஸதிரயின கடசி
ோபசத

ெதாைஙகினாரகள.

இபோபாத

பிறக,

அககிரகாரததில

ெபயரகக

அோநகர

ஏோதா

சாஸதிர

பிராயசசிததம
வட
ீ டகக

எனற

நைநதத.

வநத

ோபாயக

வாழகைகயில

உறசாகம

ெகாணடரநதாரகள.
ஆனால,

மனைனப

ோபால

சமப

சாஸதிரகக

இலைல; மன மாதிர பணச ெசலவ ெசயவதறக ோவணடய வசதிகளம இலைல.
சாவிததிர, பரஷன வட
ீ டககப ோபாகாமலிரநதத அவரைைய உளளததில ஒர ெபரய
பாரமாய இரநத ெகாணடரநதத. ஆகோவ, ஏகாதசி பஜைன, மாரகைி பஜைன எலலாம
நினற ோபாயின.
ஆனால சாஸதிர அதிகாைலயில எழநதிரபபத மடடம நிறகவிலைல. தாம
எழநதிரககமோபாத சாவிததிரையயம எழபபி விடட விடடத தைாகததககப ோபாவார.
பனிக காலததில, அதிகாைலயில ெவத ெவத எனற சைாயிரககம களதத ஜலததில
ஸநானம ெசயவத ஓர ஆனநதமாயிரககம. பிறக, சரோயாதயம வைர காததிரநத
சரய

நமஸகாரம

வைரயில

பனிப

ெசயவார.
பைலம

பனிக

சரயைன

காலததில,
மைறததக

-:68:-

சரயன

கிளமபிக

ெகாணடரககம.

ெகாஞச

ோநரம

'இபபடததாோன

மாையயாகிற பனி ஆதம சரயைன ஜவ
ீ னைைய கணணககப பலபபைாமல மைறததக
ெகாணடரககிறத?' எனற ோவதாநத விசாரைண ெசயவார.
அவர வட
ீ டககத திரமபி வரவதறகள, சாவிததிர எழநதிரநத, பைஙகளகக
அலஙகாரம ெசயத, விளகோகறறி ைவதத, பைஜகக எலலாம எடதத ைவததிரபபாள.
சாஸதிர வநததம பைஜ ெசயதவிடட ோவற காரயஙகைளப பாரபபார.
இனற, வைககம ோபால, அதிகாைலயில விைிததக ெகாணைவர, பைைய நாளில,
மாரகைிப பஜைன எவவளவ விமரைசயாய நைநதத எனபைதப பறறிச சிறித ோநரம
சிநதைன

ெசயத

ெகாணடரநதார.

பிறக,

ஒர

ெபரமசச

விடடவிடட,

"அமமா!

சாவிததிர! எழநதிர, அமமா!" எனறார. அோத சமயததில மனததிறகள, 'ஐோயா! இநதக
கைநைதயின கஷைம எபோபாத தீரபோபாகிறோதா, ெதரயவிலைலோய!' எனற ஏஙகினார.
அபோபாத
வரகத!

வாசலில,

கடகடக

கடகடபபாணட,

கடகடக!

ஐயா

"நலல

வட
ீ டகக

ோசதி

நலல

வரகத,

ோசதி

நலல

வரகத!!

ோசதி

கடகடக

கடகடக!" எனற ெசாலலிக ெகாணட ோபானான.
சாஸதிரயின கரைலக ோகடட சாவிததிர மடடம விைிததக ெகாளளவிலைல;
மஙகளமம விைிததக ெகாணைாள. அவள எழநத ோபாைகயில, "நலல ோசதி வரம,
நலல ோசதி வரமன இரணட வரஷமாயததான காததிணடரகக. வநத பாடைைக
காோணாம. இநதத தககிரயின தைலயிோல பகவான எனன எழதியிரககாோரா?" எனற
ெசாலலிக ெகாணோை ோபானாள.
"ோோ ராமசசநதிரா!" எனறார சாஸதிரயார. பிறக, "அவள கிைககா, கைநைத! நீ
ோபாயப பைஜகக ஆக ோவணடயைதப பார!" எனறார.
சாவிததிர
காடடயத

இத

பரஷன
மதல

வட
ீ டககப

ோபாகாமலிரபபத

தைைவயலல;

எததைனோயா

பறறி

தைைவ

மஙகளம
அவள

இடததக

இநத

மாதிர

ெசாலலிச ெசாலலிச சாவிததிரககக காயததப ோபாயிரநதத. எனோவ, சாதாரணமாக
அவள

அைத

இலடசியம

ெசயவதிலைல.

ஆனால,

இனைறய

தினம

அவளைைய

மனம ெராமபவம பணபடடப ோபாயிறற. ஏெனனில, வாசலில கடகடபபாணட, "நலல
ோசதி வரகத; நலல ோசதி வரகத!" எனற கவியோபாத, மஙகளததககத ோதானறிய
அோத எணணம சாவிததிரககம ோதானறியத. 'ஒர ோவைள இனைறகக நலல ோசதி
வரககைாதா? எனைன அனபபி ைவககமபட அவாளிைமிரநத கடதம வரககைாதா?'
எனற

அவள

மனம

ஏஙகிறற.

அநதச

சமயததில

மஙகளம

அமமாதிர

இடததக

காடடய படயால சாவிததிரககத தககம அைைததக ெகாணட வநதத.
மடநத

வைரயில

தககதைத

அைககிக

ெகாணட

சாவிததிர

தநைதயின

பைஜகக ஆக ோவணடய காரயஙகைளப பாரததாள. பிறக வட
ீ ட ோவைலகைளயம
ெசயதாள.

எலலாம

ஆன

பிறக,

காமரா

உளளககப

ோபாயக

காகிதம,

ோபனா,

ைமககட எடதத ைவததக ெகாணட கடதம எழதத ெதாைஙகினாள.
யாரககக

கடதம

எழதினாள

எனற

ெசாலலவம

ோவணடமா?

காரயம

ெசயயமோபாதம, கைத ோகடகம ோபாதம, கைவைளத தியானிககம ோபாதம, உணணம
ோபாதம, உறஙகம ோபாதம யாரைைய நிைனவாகோவ இரநதாோளா, அநத மகா-௱-௱ஸ ஸதரன பி.ஏககத தான.
"என உயிரககயிரான பிராணநாதரககத தஙகம அடயாள சாவிததிர அனநத
ோகாட நமஸகாரம..."
இபபட

எழதிச

சாவிததிர

நிறததினாள.

இதவைரயில

இமமாதிர

எததைன

கடதம எழதியிரககிோறாம எனபத ஞாபகம வநதத. கைறநதத, பததப பனனிரணட
கடதஙகள இரககம. அைவெயலலாம எனன ஆயின?
மஙகளம
தைலெயழதத

அதிகாைலயில
எபபட

ெசானனத

இரககிறோதா?"

ஞாபகம

ஆமாம;

-:69:-

வநதத;

இநதத

"இநதத

தககிரயின

தககிரயின

ஜனமததில

தைலெயழததச

சரயாயிலலாத

ோபாத

எததைன

கடதாசி

எழதிததான

எனன

பிரோயாஜனம?
பாவம! சாவிததிர, தனைனப பகககததகக அைைததப ோபாகாததன காரணம,
ஊரோல

தஙகைளச

நமபியிரநதாள.

சாதிப

தைல

பிரஷைம

தீபாவளிகக

பணணி

நால

ைவததிரநதததான

நாைளககப

பிறக

எனற

கலகததாவிலிரநத

கடதம வநதத. அதில, அநத மாதிரதான எழதியிரநதத. ஊரார அவரகைளச சாதிப
பிரஷைம ெசயத ைவததிரபபதாகச ெசயதி கிைைததிரககிறெதனறம, சாஸதிரயின
காரயஙகள தஙகளககம கடோைா ோை பிடககவிலைலெயனறம, வட
ீ டோல ஒர ெபண
இரககிறாோள எனபைத உதோதசிததாவத ஜாககிரைதயாய நைநத ெகாளள ோவணைாமா
எனறம,

இததைகய

நிைலைமயில

தைல

தீபாவளிகக

வரபபிடககாதபடயால

வரவிலைலெயனறம கடதம ெசாலலிறற.
இநதக கடதம வநத பிறக, சாவிததிரயின ஏமாறறெமலலாம ஊராரன ோமல
ோகாபமாக

மாறிறற.

ோவணடெமனறம,
ெதரயமோபாத

அவரகள

அதனால

ஏோதா
தான

மாபபிளைளயம

வரததபபடவாரகெளனறம

இலலாததம

வரவிலைலெயனறம,
சமபநதிகளம

அவள

ெபாலலாததம

எணணினாள.

எழதியிரகக

உணைம

தீபாவளிகக
ஆகோவ,

விவரஙகள

வராதத

அபபாைவ

பறறி

விவரமாகக

கடதம எழதமபட அடககட தணடனாள. அவரம எழதினார. ஒர தைைவ, இரணட
தைைவ, மனற தைைவ எழதினார. ஒனறககாவத பதில கிைையாத. பிராயசசிததம
ெசயத ெகாணட ஊரக கடடபபாட நிவரததியான பிறக மறபடயம கடதம எழதினார.
அபோபாதம பதில இலைல.
சில நாைளககப பிறக, சாநதிக கலயாணம எபோபாத ைவததக ெகாளவதாக
உதோதசம எனற ோகடட எழதியதறகம அோத கதிதான.
ஒர நாைளககச சமப சாஸதிர, "அமமா, சாவிததிர நான எததைனோயா கடதம
எழதியாசச, ஒனறம பிரோயாஜனம இலைல. நீயாவத உன அகததககாரரகக ஒர
கடதம எழதிப பாரமமா!" எனறார.
சாவிததிரயின
ெகாணடரநதத.

உளளததில

தகபபனாோர

இநத

ெசானனதம,

எணணம
உைோன

ெவக

கடதம

நாளாக

எழதத

இரநத

ெதாைஙகினாள.

ஸதரனிைம தனககளள அனைபயம, இததைன காலமாக அவைரப பாராததால தான
அநபவிககம தககதைதயம, உைோன அவைர வநத அைையத தன உளளம தடததக
ெகாணடரபபைதயம, அவளால மடநத வைரயில உரககமாக எழதினாள.
இநதக

கடதததகக

உைோன

தினநோதாறம

தபாலகாரன

வரைவ

பதில

வரெமனற

ஆவலைன

சாவிததிர

எதிரபாரததாள.

நமபினாள.

இரணட

வாரம

வைரயில பதில வராமல ோபாகோவ, ஒர ோவைள ோபாயச ோசரவிலைலோயா எனனோவா
எனற மறபடயம எழதினாள.
இநத

மாதிர

ஏதாவத

ஒர

காரணதைதச

ெசாலலி

மனதைதத

ோதறறிக

ெகாணட, ெசனற ஏெைடட மாதததில பததக கடதஙகள எழதிவிடைாள.
ஆனால,

பாவம,

இநதக

கடதஙகள

எலலாம

அவள

எதிரபாரதததறக

ோநர

மாறான பலைன அளிதத வநதன எனபத அவளகக எபபடத ெதரயம?
ஆம;
ெவறபைப

அவளைைய

கடதம

அதிகபபடததிோய

ஒவெவானறம

வநதன.

ோமல

ஸதரனகக

விலாசததில

அவளோமல

அவளைைய

இரநத

கைநைதக

ைகெயழதைதப பாரதததோம அவனககக ோகாபம ோகாபமாய வரம. 'ஐோயா! இநதப
பிராபததைதக ெகாணட வநத என கழததிலா கடை ோவணடம?' எனற எணணவான.
யாராவத

பாரததவிைப

ோபாகிறாரகோள

எனற

பயததைன,

கடததைத

அவசர

அவசரமாகப பாரதத விடட, சில சமயம படககாமோலோய, சகக நறாயக கிைிததப

-:70:-

ோபாடட

விடவான.

சாவிததிரயின

கடதஙகளில

அவள

காடடயிரநத

விநயம,

பயபகதி, உரககம எலலாம அவன மனததில அரவரபைபோய உணைாககின.
இைதயறியாத சாவிததிர ோமலம ோமலம ோமலம கடதம எழதிப ோபாடடக
ெகாணோையிரநதாள. சமப சாஸதிரயம சலிககாமல, அமபாைள ோவணடக ெகாணட,
அவளைைய கடதஙகைளத தபாலில ோசரதத வநதார.
கைைசியாக

சாவிததிர

இனைறய

தினம

கடதம

எழத

ஆரமபிததோபாத.

இததான அவரகக நாம எழதம கைைசிக கடதம எனற தீரமானிததக ெகாணைாள.
ோமைஜயின

மீ திரநத

'ெஸலலலாயிட'

ெபாமைமையப

பாரததவணணம,

"பாபபா!

இநதக கடதததககாவத அவாளிைமிரநத பதில வநதால ோபாசச இலலாமற ோபானால,
நான "கிணறறிோலா களததிோலா விழநத ெசததப ோபாயிடோவன. அபபறம உனோனாட
யார விைளயாடவாரகள?" எனற மனததிறகள ெசாலலிகெகாணைாள. அபோபாத, தான
மனற வயதிோல கிணறறில விழநததாக அபபா ெசானனத ஞாபகம வநதத. 'ஐோயா!
அபோபாோத நான ெசததப ோபாயிரககக கைாத? பாவி நலலான எதறகாக எனைன
எடததான?' எனற நிைனததப ெபரமசச விடைாள. பிறக, மனதைத திைபபடததிக
ெகாணட, ஒரவாற கடததைத எழதி மடததாள.
அநதச சமயததில, சமப சாஸதிர, "அமமா, சாவிததிர! உன கலி தீரநதவிடைத
அமமா!" எனற ெசாலலிக ெகாணோை உளோள வநதார.

-:71:-

சத ியாோலா சைன

2.

ராஜாராமயயரம அவரைைய நணபரகளம நைததிய ஆவி உலகச ோசாதைன
அகால

மரணததகக

உளளான

ோவணடயதாயிரககிறத.
அவரகளைைய
எலோலாரம

ோமைஜ

ோசாதைனயில

ஒரவாற

விஷயதைத

நாம

ஒர

உயரம

ோவற

சலிபப

மை

எவவிதப

அைையம

தயரததைன

பலனம

தரணததில,

ெதரவிகக

கிளமபியதறக
ஏறபைவிலைல.

ோமல
ஆகோவ,

இஙகிலாநதிலிரநத

மிஸ

ோமரயா ோாரஸன எனனம ெபணமணி வநத ோசரநதாள. இவள ஒர பிரசிததி ெபறற
'மீ டயம';

அதாவத,

ஆவிரபபவிககச
சஙகததார

ஆவி

உலகவாசிகைளத

ெசயயககடய

இநத

'மீ டயம'

சகதி

தனனைைய

வாயநதவள.

அமமாளகக

வரோவறப

ோதகததின

ராஜாராமயயர
அளிததாரகள.

-

மீ த

பை
ீ ரஸன

இவரகளைைய

ஆராயசசியில அநத அமமாள மிகவம சிரதைத காடட, தாோன அவரகளகக உதவி
ெசயவதாகவம ெசானனாள.
பலநாள

மயறசிககப

வாககறதிைய

பிறக

ஒர

நிைறோவறறககடய

நாைளகக

நிைலைம

அநத

ஏறபடைத.

அமமாள

அதாவத,

தனனைைய

அவள

ோபரல

ஆவிகள ஆவிரபபவிதத, ோகடை ோகளவிககப பதில ெசாலலலாயின. ஆனால, பதில
வாயினால

ெசாலலவிலைல;

'மீ டய'ததின

ைகையப

பிடததப

பதிலகைள

எழதிக

காடடன.
மதலில,
தைர

மிஸஸஸ

போலாகததில

பை
ீ ரஸனைைய

தஙகளைைய

ஆவி

ஆவிரபபவமாயிறற.

வாழகைகையபபறறிக

ோகடைதறக,

பை
ீ ரஸன

"அெதலலாம

எனகக மறநத ோபாயவிடைத; இநத உலகததகக வநத பிறக போலாக விஷயஙகள
ஒனறம ஞாபகம இரபபதிலைல" எனற ஆவி ெசாலலிறற. பிறக, தான இரககம
உலகம

அறபதமான

அைக

வாயநதத

எனறம,

காடசியாயிரககிறத எனறம, வானவிலலின

எஙோக

பாரததாலம

பஷபக

வரணஙகள எஙகம காணபபடகினறன

எனறம, எபோபாதம சகநதம வச
ீ கிறத எனறம, இபபடபபடை ஆசசரய உலகததககப
பை
ீ ரஸன தைரயம சீககிரததில வநத ோசரோவணடெமனறம எழதித ெதரவிததத.
இநத

எழதத

ஒரவாற

தம

மைனவியின

ைகெயழதைதப

ோபால

இரககிறெதனற பை
ீ ரஸன தைர ெசானனார.
பிறக,

ராஜாராமயயரைைய

ஆவிரபபவிததார.

அவர

எழதிய

தகபபனார,

ைகெயழதத

'மீ டயம'

மிஸஸஸ

அமமாளின

பை
ீ ரஸனின

மீ த

எழததகக

மறறம மாறாக, ஆணபிளைளக ைகெயழதைதப ோபால இரநதத. இைதப பாரதததோம
அஙோக

கடயிரநதவரகெளலலாம

ராஜாராமயயரகக

அைதவிை

அதிசயபபடடப

ஆசசரயம

அளிததத

ோபானாரகள.

எனனெவனறால,

ஆனால
தமமைைய

தகபபனார ஓர அடசரஙகை இஙகிலீ ஷ ெதரயாதவராயிரநதம, இபோபாத இவவளவ
சததமான இஙகிலீ ஷ எபபட எழதகிறார எனபத தான. ோமலம ைவததீசவரயயர தாம
வசிககம

உலகதைதப

பறறி

வரணிதததம,

மிஸஸஸ

பை
ீ ரஸன

வரணிதததம,

ஏறககைறய ஒோர மாதிரயாகததான இரநதத. ோமலம அவர, "இநத உலகததில சாதி,
மத விததியாசம ஒனறம கிைையாத. கிறிஸதவரகளம, ோிநதககளம ஒனறதான.
எலலாரம பர மணைலததிலளள ஏச பிதாைவததான வணஙககிோறாம" எனறார. தம
தகபபனார உயிர வாழநத ோபாத, அவர கிறிஸதவரகைளப பறறி எவவளவ ோகவலமாக
நிைனததார

எனபத

ராஜாராமயயரகக

ஞாபகம

வநதோபாத,

பரோலாகததில

அவரைைய மாறதல ஆசசரயமாயததான இரநதத. ஆனால இத எலலாவறைறயம
விை,

அவைர

"வரஷாவரஷம

அதிசயததினால
நான

தஙகைள

திைகககப
உதோதசிதத

-:72:-

பணணிய
சிராததம

விஷயம

ோவெறானற:

பணணகிோறோன,

அனற

தாஙகள

போலாகததகக

வரவதணைா?"

எனற

ராஜாராமயயர

ோகடைதறக,

ைவததீசவரயயரன ஆவி எழதிய பதிலாவத:-"ஆமாம; வரஷம ஒர தைைவ நான
எனனைைய

கலலைறகக

வரகிோறன.

அஙோக

நீ

ோபாடடரககம

பஷபஙகளின

சகநததைத உடெகாணட விடடத திரமபகிோறன!"
ராஜாராமயயர

தம

தகபபனாரன

உைலககக

ெகாளளி

ைவததக

ெகாளததியதமலலாமல, அவரைைய எலமபகைளப பயபகதியைன ெகாணடோபாயக
கஙைகயில

ோபாடடவிடட

"எனனைைய
அளவிலாத

வநதவர.

கலலைறகக

எனோவ,

வரகிோறன"

அவரைைய

எனற

தகபபனாரன

ெசானனதம,

வியபப உணைாயிறற. அைத நிைனகக

ஆவி,

ராஜாராமயயரகக

நிைனகக, இநத

ஆவி

உலகச

ோசாதைனயிோல அவரைைய நமபிகைக சிதறணட ோபாயிறற.
இதறக

ோநரமாறாக,

பை
ீ ரஸன

தைரயின

நமபிகைக

அதிகமாயிறற.

அவர

தமமைைய மைனவி வசிககம உலகததககத தாமம சீககிரம ோபாகோவணடெமனறம
அதறக

மனனால

ோவணடெமனறம

தாம

ஜனம

ோதசதைதயம

தீரமானிதத

ஒர

உததிோயாகததிலிரநத

தைைவ

பாரததவிை

விலகிச

சீைமககப

பிரயாணமானார.
அவர

ோபான

பிறக,

ராஜாராமயயரன

ஆவி

உலக

ஆராயசசியம

சமாபதி

அைைநதத.
இபோபாத
ஆராயசசியில

ராஜாராமயயர

தமத

ெசலததியிரநதார.

மழக

ோிபனாடஸம

கவனதைதயம
எனகிற

மோனாதததவ

மோனாவசியம,

ெைலிபதி

எனகிற மானிைத தநதி ஆகிய கைலகைளப பறறி ஏராளமான நலகைளப படததார.
அநத அபபியாசஙகைளச ெசயவதறகப பரவாஙகமாக இபோபாத காநத சகதி ோதடக
ெகாளவதில ஈடபடடரநதார. தமத அைறயின ஒர சவரல, வடைவடவமான ஒர
ெபரய

கறபபப

பளளிைய

எழதிக

ெகாணட,

அைதக

கண

ெகாடைாமல

உறறப

பாரததவணணம, "இோதா என கணகள காநத சகதி ெபறறவிடைன" எனற ஜபிபபார.
பிறக, கணகைள மடக ெகாணட, "இோதா எனககக காநத சகதி உணைாகிறத.
எனைனச சறறிலமளளவரகள எனககக கடடபபடகிறாரகள. நான எத ெசானனாலம
உைோன ோகடகிறாரகள. ஸதரா! நான கடைைளயிடகிோறன; நீ கீ ழபபடகிறாய! தஙகம!
நான ெசாலகிோறன; நீ ோகடகிறாய!" எனற இநத மாதிர திரபபித திரபபிச ெசாலவார.
இவவாற

ஒர

அபபியாசததில
ோாரன

நாள

சாயஙகாலம

ஈடபடடரககம

அடககம

சததம

அவர

மாட

ோபாத தான, வாசலில

ோகடைத.

ராஜாராமயயர

அைறயில

கார வநத

தமத

காநத

சகதி

நினற

பலமாக

அபபியாசதைத

நிறததி

ஜனனல பககமாக வநத பாரததார.
வாசலில,
ஸதானததில

ஒர

அமரநதிரநதாள.
அவனிைம

'ஸோபாரடஸ

ஸதரன
அபோபாத

தான

மாைல

கார'

உடகாரநதிரநதான.
வட
ீ டககளளிரநத

ஆபஸ

ுககக

ெகாணட

நினறத.

அவனகக

அதில,

டைரவர

அரகில,

ஸுஸி

ோவைலககாரன

ோபாகம

வரோவ,

ைகபெபடடையத

ஸதரன
தககிக

ெகாடததான. உைோன, வணட விரெரனற கிளமபிப ோபாய விடைத.
ராஜாராமயயரகக

இத

ஒனறம

அதிசயம

அளிககவிலைல.

ஏெனனறால,

தீபாவளியின ோபாத ஸதரன கடடக ெகாணட வநத சிோநகிதன உணைமயில சிோநகிதி
எனபத சீககிரததிோலோய ெதரநத ோபாயிறற. தகபபனாரம தாயாரம எவவளவ பததி
ெசாலலியம
"நீஙகள

என

ைவததீரகள?

பயனபைவிலைல.

அைதப

சமமததைதக

ோகளாமல

நான

என

இஷைம

பறறிப

ோபசச

பலவநதமாக

ோபாலதான

அடததவிடடப ோபாயவிடவான.

-:73:-

எடததால
ஏன

இரபோபன"

ஸதரன

கலயாணம
எனற

ஒோர

உைோன,
பணணி
அடயாய

ஸதரைன எபபட நலல வைிககத திரபபவத எனற ராஜாராமயயர, தஙகமமாள
இரணட ோபரககம ஒோர கவைலயாயிரநதத.
ராஜாராமயயர
அபபியாசததில

மககியமாக

ஈடபடடரநதார.

அதறகாகோவ

காநத

தஙகமமாளம

சகதி

தனககத

சமபாதிககம

ெதரநத

வைியில

எனனெவலலாோமா ோயாசைன ெசயத ெகாணடரநதாள.
இனற சாயஙகாலம, ஸதரன வாசலில நினறவிடட, வட
ீ டககள வராமல கைப
ோபாயவிடைதம, தஙகமமாள ோமோல ராஜாராமயயைரத ோதடக ெகாணட வநதாள.
"ஏனனா?

இபபட

மைறயிலலாோம

எததைன

நாைளகக

விடடரககிறத?

நீஙகளம

இநதப

ஒர

பிளைளையக

பரஷாளன

ோகளவி

உடகாரநதணட

எலலாததியம பாததிணடரககயோள?" எனறாள.
"அதகக

எனைன

எனன

பணணச

ெசாலோற!

அவன

அபபா

பிளைளயாயிரநதானனா நான ெசானனதைதக ோகடபான. ஆரமபததிலிரநோத அவைன
அமமா பிளைளயாயப பணணியாசச! இபப மடடணட எனன பிரோயாஜனம?"
"நான

ஒணணம

கலகததாவிோல

நாம

இபப

மடடககைல.

இரநத

அபபோவ

வாழநதெதலலாம

கைததான

ோபாதம.

மடடணோைன.

கைநைதககாவத

நமம

பககததிோல ோவைல பணணி ைவஙோகானன ெசானோனன ோகடைாததாோன!"
"ஆமாம; நமம பககததிோல உன பிளைளகக உததிோயாகம ெகாடககிோறனன
காததணடரநதா-நான

ோவணைானனடோைனாககம!

உததிோயாகநதான

ோபாகடடம;

நமம ஊரபபககமாப பாரதத நீ கலயாணம பணணிவசசோய? அத எனன ஆசச?"
"எலலாம
ோபாசச?

நான

சரயாததான
ஊரககப

ஆசச.

ோபாய

கலயாணம

மவாயிரம

பணணினதிோல
ரபாோயாோை

எனன

அநதப

கைறவாப
ெபாணைண

அைைசசணட வராமல ோபானா, என ெபயர தஙகமமா இலைல!"
"கஷாலாயப ோபாய அைைசசணட வா! பிளைளோயாோை மலயததம பணண!"
"மலயததம பணணவாோனன? மாடடப ெபாணண வநதடைா, இவனகக இநதச
சடைைககாரப ைபததியம கடைாயம ோபாயிடம. நீஙக மடடம இவன கிடை இபோபா
ஒணணம ெசாலலி ைவககாோதஙோகா!"
"நான எனனததககச ெசாலோறன? ைபததியமா?"
"இநத

மாதிர

நான

நரசிஙகபரததகக

வரோறன,

அஙோக

வநத

எனைனப

பாரககறதனனடட, சமப சாஸதிரகக ஒர கடதாசி எழதஙோகா."
"அத

மடடம

எனனாோல

மடயாத.

நீயாசச,

உன

பிளைளயாசச,

மாடடப

ெபாணணாசச! எபபடயாவத ோபாஙோகா."
ராஜாராமயயரைைய பிடவாததைத அறிநதிரநத தஙகமமாள, அோத ெதரவில
கடயிரநத
ெகாணட

இனெனார

வநத

நரசிஙகபரததகக
ெகாணட

ோபாகம

நரசிஙகபரததிறக

சமப

தமிழநாடடக
சாஸதிரககக

வரவதாகவம
உதோதசம
வநத

கடமபதைதச
கடதம

மாடடப

எழதச

ஆனால

பாரததால

ெதரவிபபதாகவம எழதவிததத தபாலிலம ோபாடைாள.

-:74:-

ைபயைன

ெசயதாள.

ெபணைணக

இரககிறெதனறம,

தனைனப

ோசரநத

தான

அைைததக
சீககிரததில

கலகததாவககக
சமப

ோநரல

சாஸதிர
எலலாத

கடடக
மதலில
தகவலம

சாவ ிததி ரய ின பய ணம

3.

ோமோல ெசானன தஙகமமாளின கடததைதப படததவைோன தான, சாஸதிரயார
அவவளவ

சநோதாஷததைன

வநத,

"சாவிததிர!

உன

கலி

தீரநதவிடைத,

அமமா!"

எனறார.
சாவிததிரகக

மயிரககசசல

எடததத.

திடககிடட

எழநதிரநத,

"ஏதாவத

கடதாசி வநதிரககா, அபபா!" எனற ோகடடக ெகாணட வநதாள.
"ஆமாமமா!

சமபநதியமமாள

நரசிஙகபரததககப

ெபாணைணப

பாரககிறதகக

வரறாளாம. திரமபிப ோபாறோபாத கலகததாவகக உனைனக கடடணட ோபாறாளாம"
எனறார.
சாவிததிர

நமப

மடயாத

சநோதாஷததைன,

"நிஜமாகவா,

அபபா!"

எனற

கவினாள.
இநதச

சமபாஷைணைய

ஒடடக

ோகடடக

ெகாணடரநதவிடடச

சைமயலைறககப ோபானாள மஙகளம.
"அட அமமா! இநதப ெபாணணகக விோமாசனம பிறநதடைாபபோலயிரககட!"
எனறாள.
"விோமாசனம பிறநதிரககா? அத எனன?" எனறாள ெசாரணமமாள.
"சமபநதியமமாள

நரசிஙகபரததகக

வரறாளாம.

இவைளக

கடடணட

வநத

விைச ெசாலலி எழதியிரககாளாம."
"அநதப

ெபரய

மனஷிகக

இஙோக

வநத

அைைசசணட

ோபாக

மடயைலயாககம! உனைனயம எனைனயம பாரகக ோவணடயிரககைலயாககம."
"அத

ோபானால

பககாததககப

ோபாயச

ோபாகடடணட,

அமமா!

ெசௌககியமாயிரநதால

இநதப
சர!

ெபாண

அரசமரததப

எபபடயாவத
பிளைளயாோர!

சாவிததிர பககாததககப ோபானா, உனகக 108 ெகாைககடைை பணணி ைநோவதயம
பணோறன" எனறாள மஙகளம.
"அட

அசோை!

பககாததககப

ோபாயத

திரமபி

வராதிரநதா

ைநோவதயம

பணோறனன ோவணடகோகா. இத வாையயம ைகையயம வசசிணட, அஙோக ோபாய
வாைணோம! உன சமபநதி இோலசபபடைவளன ெநனசசககாோத. எனனததககத தான
வராோம இவைரக கடடணட வநத விைச ெசாலலியிரககா, ெதரயமா? அபபததாோன
இநதப பிராமணைன இனனம நனனா ெமாடைையடககலாம!..."
இநதச சமயததில, ெசவிடட ைவததி, "அககா! அமமா எனன ெசாலறா?" எனற
ோகடைான.
மஙகளம

ஜாைை

காடடக

ெகாணோை,

"சாவிததிர

பககாததககப

ோபாகப

ோபாறாளாணைா!" எனறாள.
"சாவிததிரதாோன? ஆமாம; கதைவச சாததிணட ஆமபைையானககக கடதாசி
எழதறா, எழதறா, அபபடோய எழதறா!"
ெசாரணமமாள, தாலி கடடவதோபால ஜாைை காடடக ெகாணட, "இலோலைா!
அவள ஆமபைையானாததககப ோபாகப ோபாறா!" எனறாள.
"அதான

நானம

ெசாலோறன.

அபபோவ

எனககக

ெகாடததிரநதா, ராஜாததியாடைமா வசசிணடரபபோன!"
"சீசசீ! வாைய மடகோகா!" எனறாள மஙகளம.

-:75:-

கலயாணம

பணணிக

கலகததா

கடததைத

ெகாஞசம உறசாகம

அபபாவிைமிரநத

கைறநதத. இததைன

வாஙகிப

நாள

படதததம

கைிதத வநத

சாவிததிரககக

இநதக கடதமாவத

மாபபிளைள எழதினதாயிரககக கைாதா எனற நிைனததாள. பிறக, 'படதத நாகரக
மனஷராயிரநதாலம

தாயார

தகபபனாரகக

அைஙகிய

பிளைள.

அவரகைள

மீ றி

ஒனறம ெசயயமாடைார ோபால இரககிறத. நாமம பககாததககப ோபானால, மாமனார
மாமியாரகக அைஙகி நைநத அவைரச சநோதாஷபபடதத ோவணடம' எனற நிைனததக
ெகாணைாள. "அைைததப ோபாகிற உதோதசம இரககிறத" எனற மடடம தஙகமமாள
எழதியிரநதபடயால, அதறக ஒனறம தைஙகல இலலாமல இரககோவணடோமெயனற
கவைலபபடைாள.

எபபடயம

தான

இனற

எழதிய

கடததைதத

தபாலில

ோசரகக

ோவணடய அவசியமிலைல. அைதப பததிரமாய ைவததிரநத கலகததாவககப ோபான
பிறக மாபபிளைளயிைம காடை ோவணடெமனற தீரமானிததக ெகாணைாள.
சமப

சாஸதிர

அவரைமிரநத

கறிபபிடை

இரணட

நாைளகெகலலாம

"சமபநதியமமாள உனைனக

நரசிஙகபரததககப

சாவிததிரகக

கடடகெகாணட ோபாவதாக

பதனகிைைம

நாள

இரககிறத.

பாரததகெகாணட

அனபபவதறக

ோததியில

பாரததிரககிறத.

ோவணடய

எனகக

நால

ஒர

ஏறபாடகைளச

கடதம

வநதத.

ஏறபாைாகிவிடைத. அடதத

நாகபபடடனததில

நாளில

ோபானார.

வரகிோறன.
ெசயத

ெகாஞசம

ோவைல

அதறகள,

உனைன

ைவககமபட

சிததியிைம

அளோவயிலைல.

"பகவாோன!

ெசாலலவம" எனற எழதியிரநதத.
சாவிததிரகக

உணைான

கதகலததகக

கைைசியில உனமனம இரஙகிறறா? எனனைைய பிராரததைனெயலலாம பலிதததா?
உணைமயிோலோய

என

கலி

தீரபோபாகிறதா?

ோபாகிோறனா!

கலகததாவககப

ோபாகிோறனா?

கலகததா

நாகபபடடனதைதயம
தநதிக

கமபியிோல

ோபாய

என

படைணம

விைப
வணட

இநதச
பிராண

சனியனகைள
நாதரைன

எபபடயிரககம?

ெபரசாயிரககோமா?
ஓடமாோம?

அத

விடடப

ோபாகப

கடததனம

நைததப

கமபோகாணதைதயம

அஙோகெயலலாம

ெதர

எபபடயிரககோமா?"...

வத
ீ ியில

ஒர

பககம

இமமாதிர எணணஙகள.
'அபபாைவச சிததி, பாடட, ெசவிடட ைவததி இவரகள ைகயில விடடவிடடப
ோபாகிோறாோம. இவரகள அவரைைய பிராணைன வாஙகிவிடவாரகோள' எனற ோவதைன
மறெறார பககம. "இநதச சமயததிலதானா அபபாவகக நாகபபடடனததிோல ோவைல
இரகக ோவணடம? கிளமபவதறக மனனால நால நாைளகக அவர ஆததில இரககக
கைாத?

இநத

நால

நாளம

அவரககச

சிசரைஷ

ெசயதாலாவத

மனததககக

ெகாஞசம ஆறதலாயிரககோம?" எனற ஏககம இனெனார பககம.
சாவிததிரகக

அபோபாதிரநத

மோனாநிைலயில

மஙகளததைன

கை

உறவ

ெகாணைாைத ெதாைஙகினாள. எவவளவ சிரமபபடடம, ெசாரணமமாளிைம மனதைதத
திறநத

ோபச

ோபாெதலலாம
மாமனார

அவளால
அவளிைம

மாமியாரகக

மடயவிலைல.
வநத,

"சிததி!

எபபட

ஆனால,
பககாததிோல

சிசரைஷ

மஙகளம

தனியாயிரநத

எபபடயிரகக

ெசயயோவணடம,

ோவணடம?

ெசாலல!

அவாள

வட
ீ டோல ஒர ோவைள பரசாரகன இரநதா, நான எனன காரயம ெசயயறத? எனனால
ெவறமோன உடகாரநதிரகக மடயாோத?" எனெறலலாம ோகடபாள. அபபறம, "சிததி!
எனன

இரநதாலம

கஷைமாயததான

உனைனயம

இரகக.

நான

அபபாைவயம

விடடடடப

கலகததாவிலிரநதாலம

ோபாறத

உஙகைளததான

எனககக
அடககட

நிைனசசணடரபோபன, நீ எனைன நிைனசசககவோயா, மாடைோயா?" எனபாள.
மஙகளததககம
ோதானறியிரநதத.

தினம

அநதச

சமயததில

தைலவாரப

சாவிததிரயிைம
ைவதத,

பத

அலஙகாரம

அனப
எலலாம

ெசயதவிடைோதாட, மாமியாராததில அபபடயிரககோவணடம, இபபடயிரககோவணடம
எனெறலலாம ெசாலலிக ெகாணடரநதாள. "ஏோதா உலகததிோல எலலாைரயம ோபாோல

-:76:-

சாநதிக கலயாணம

எனற

பணணிப பககாததிோல ெகாணட

விடடடட

வரறததகக

எஙகளககக ெகாடதத ைவககைல. எபபடயாவத நீ சநோதாஷமாயிரநதால சர" எனற
அடககட

கறினாள.

'நலல

ோவைள!

சாநதிக

கலயாணச

ெசலெவலலாம

இலலாமறோபாசோச' எனற திரபதி அவள மனததிறகள இரநதத. இைத நிைனதத
ெபணைணப பகககததகக மதன மதலில அனபபம ோபாத ெசயய ோவணடய சீரகைள
அவள தாராளமாகோவ ெசயத ெகாணடரநதாள. பரபபத ோதஙகாய, பகணம எலலாம
பணணி ைவததாள.
நால

நாள

கைிததச

சமப

சாஸதிர

வநதார.

மறநாள

தான

பதனகிைைம.

ஆைகயால, பிரயாண ஏறபாடகள எலலாம தரதமாக நைநதன.
பறபபடம

நாள

தகபபனாைரவிடடப

பிரய

ோவணடோம எனற எணணம அடககட ோதானறிக ெகாணடரநதத. அனறிரவ

அவள

சாஸதிரயைன

ெநரஙகிவிைோவ,

தனியாயிரநதோபாத,

சாவிததிரககத
"அபபா!

நான

ோபாயடைா,

நீஙக

தனியாயிரககணோம? எபபடயபபா இரபோபள?" எனறாள.
"அதறக எனன கைநைத ெசயயலாம? உலகததில ெபணைணப ெபறறவரகள
எனைறககாவத
பககாததககப

ஒரநாள
ோபாயச

விடடப

பிரய

ெசௌககியமாயிரகக

ோவணடயததான.
ோவணடம.

நீ

எபபடயாவத

அததானமமா

மககியம"

எனறார சாஸதிர.
பதனகிைைம காைலயில, நலல ோவைளயில வாசலில இரடைை மாடட வணட
வநத நினறத. நலலான தான வணட ெகாணட வநதிரநதான. அவன மகததிலம
சநோதாஷம தாணைவமாடறற.
உளோள

சாஸதிர,

"ஊம,

ஊம,

சீககிரம!"

எனற

அவசரபபடததிக

ெகாணடரநதார. சாமானகள ஒவெவானறாய வணடயில ெகாணட வநத ஏறறபபடைன.
சாவிததிர தனனால தவககம ஆகககைாெதனற எணணததினால ைகயில கஜாைவ
எடததக

ெகாணட,

அைரமணி

ோநரததிறக

மனனாலிரநத

தயாராய

நினற

ெகாணடரநதாள.
கைைசியில,
ோவணடய
நமஸகாரம

சாமானகள

ோவைள

வநததம

ெசயதாள.

எலலாம

வணடயில

சாவிததிர,

ெசவிடட

ஏறறியான

ெசாரணமமாளககம

ைவததிககககை,

"மாமா!

பிறக,

பறபபை

மஙகளததககம

உனககம

நமஸகாரம

பணோறன" எனற ெசாலலிவிடட ஒர பாதி நமஸகாரம பணணி எழநதாள. ைவததிகக
சநோதாஷம

தாஙகவிலைல.

அவன

அசடடச

சிரபபைன,

"எனகக

எனனததகக?"

எனறான.
மஙகளம,

சாவிததிரயின

ெநறறியில

விபதி

இடைாள.

பிறக

எலலாரம

வாசலகக வநதாரகள. சாவிததிர ெதர வத
ீ ியில இறஙகியதம, மறபடயம திரமபிப
பாரதத "சிததி! ோபாயடட வரோறன!" எனறாள. மஙகளம "மகராஜியாயப ோபாயிடடவா,
அமமா!" எனறாள.
ோரைியில கதோவாரமாய நினற அவள தாயார, "ோபாயடட வாவாம! நிஜநதானன
மறபடயம வநத ைவககபோபாறத!" எனற மணமணததாள.
சாவிததிரயம சமப சாஸதிரயம வணடயில எறிக ெகாணைாரகள. வணடயம
'ஜில ஜில' எனற மாடடன சதஙைகச சததததைன கிளமபிறற.
சாவிததிரயின

மோனாநிைல

அபோபாத

எபபட

இரநதத?

இததைன

நாளம

வசிதத ஊைர விடடப ோபாகிோறாோம எனற அவள மனததில வரததம உணைாயிறறா?
ெநடஙகைரைய மறபட

எபோபாத பாரபோபாம

எனற

ஏஙகினாளா? அபபடெயலலாம

ஒனறம இலைலெயனபைதத ெதரவிகக நாம கைைமபபடடரககிோறாம.

-:77:-

'அமமா!

கைைசியிோல,

இநதச

சனியன

பிடதத

ெநடஙகைரையவிடடக

கிளமபியாசச! இநத ஊர மகததிோலோய இனிோமல விைிகக ோவணைாம' எனற தான
அவள எணணினாள.
சாவிததிர!

சாவிததிர!

இநதச

'சனியன

பிடதத

ெநடஙகைரககத

திரமபிப

ோபாகமாடோைா மா' எனற ஒர நாைளகக நீ தாபங ெகாளளப ோபாகிறாய! இபோபாத நீ
ெவறககம ெநடஙகைர அபோபாத உனைன வரோவறகமா?

-:78:-

பனி ம ைறநதத

4.

சாவிததிரககச சமப சாஸதிர எழதிய கடதததில நாகபபடடனததில தமககக
காரயம இரபபதாக எழதியிரநதைதப படதத, "அத எனன அவவளவ மககியமான
காரயம?"

எனற

மிகவம

சாவிததிர

மககியமான

உணைமயிோலோய

எணணினாளலலவா?

காரயம?"

அவரகக

எனற

மிகவம

உணைமயிோலோய

சாவிததிர

மககியமான

அவரகக

எணணினாளலலவா?

காரயம

நாகபபடடனததில

இரநதத.
சாஸதிரயார,
பததாயிரம

சாவிததிரயின

வடடயைன

ோசரநத

கலயாணததககாக

இபோபாத

வாஙகிய

ர.13,500

கைன

ஆகியிரநதத.

ரபாய

கைமரடட

உைைபப, அதன பயனாக ஏறபடை மகசல நஷைம, மறற உபததிரவஙகள காரணமாக,
வரஷா

வரஷம

நிலததிலம

வடட

இரணட

கைக

ோவலி

ெகாடகக

மடயவிலைல.

மணணடததப

இததைன, சாஸதிரயின

ோபாயவிடைெதனபத

ெதரநத

பிறக,

கைனகாரன பணததகக நிரபபநதபபடதத ஆரமபிததான. அத ஒனறம பயனபைாமல
ோபாகோவ, நாகபபடடனம ோகாரடடல தாவா ெசயத விடைான.
மகசைல

விறறக

கைைன

அைைககலாம

எனற

நமபிகைக

சாஸதிரகக

இபோபாத கிைையாத. 'நிலதைத விறக ோவணடயததான, ோவற வைியிலைல' எனற
அவர

எணணிக

ெகாணடரநத

சமயம,

சமபநதியமமாைள

நரசிஙகபரததில

ோபாயப

பாரககமபட கலகததாவிலிரநத கடதம வநதத. அநதபபடோய சாஸதிர நரசிஙகபரம
ோபாய,

சமபநதியமமாைளப

கறறஙகளகெகலலாம
இரநதாலம,

பாரததார.

ஜாபிதா

இனிோமல

அநத

ெகாடதத,

அவள

அமமாள

அவைரத

எஙகாததப

சாஸதிரயார

திணற

ெபண.

நான

அடதத

ெசயதிரககம
பிறக,

அைைசசணட

"எனன

ோபாோறன.

ஆனால, ஆட ஆறா மாதம தீபாவளி மதல சாநதிக கலயாணம வைரயில ெசயய
ோவணடயதகெகலலாம

ோசரதத,

மவாயிரம

ரபாய

ைகயில

ெகாடததைணம.

இலலாடைா ெபண உஙகாததிோலோய இரகக ோவணடயததான" எனற கணடபபாயச
ெசானனாள.
நிலம
நிவரததியாகி
கைநைத

விறபைதப
விடைத.

சாவிததிர

பறறி
ோவற

மடடம

சாஸதிரகக
வைியில

பரஷன

இரநத

ர.3,000

வட
ீ டககப

சிறித

சநோதகமம

சமபாதிகக
ோபாய

இபோபாத

மடயாத.

ோமலம,

விடைாளானால,

அபபறம

நிலம, நீசச, வட
ீ வாசல எலலாம யாரகக ோவணம? தமககம மஙகளததககம அைர
வயிறறச சாபபாடடககப பகவான பட அளககாமல ோபாகிறாரா?
இவவாற எணணி சாஸதிர நரசிஙகபரததிலிரநத ோநோர நாகபபடடனததககப
ோபானார.

கைன

ெகாடதத

மதலாளிையயம,

மதலாளியின

வககீ ைலயம

கணட

ோபசினார. ோகாரடடல ோகஸ நைததி ஏகபபடை பணச ெசலவ ெசயத கடடககப ோபாகிற
நிலதைத
அநத

இபோபாோத

கடடக

மதலாளியம

ைவததிரநதவரகள.
அவரகளககம

ெகாளளமபட

வககீ லம
ஆகோவ,

ோகடடக

ஏறெகனோவ

சமப

சாஸதிர,

திரபதியளிபபதாயிலைல.

ெகாணைார.

சமப

சாஸதிரயிைம

அடோயாட

கைைசியில,

அதிரஷைவசமாக,
அைிநத

சாஸதிரகக

மதிபப
ோபாவத

இனெனார

ர.3,000 ெராககம ெகாடதத, வட
ீ ைையம மககால ோவலி நிலதைதயம ஒதககி விடட,
பாககிையெயலலாம
அநதபபடோய

கைனகக

பததிரமம

எழதி

ஈைாக

வாஙகிக

மடநத,

ெகாளவெதனற

சாஸதிரயார

ெராககம

மடவாயிறற.
ர.3000-ததைன

ெநடஙகைரககத திரமபினார. நாகபபடடனததில அவரககிரநத மககியமான காரயம
இததான.

-:79:-

ஆனால

இநத

விவரம

எதவம

சாவிததிரககத

ெதரயாத.

வட
ீ டல

ோவற

யாரககம ெதரயாத. சாஸதிரயார "இைதச ெசாலவதறக இபோபாத எனன அவசரம?
எபபடயாவத
பாரததக

கைநைத

மதலில

ெகாளளலாம"

சநோதாஷமாயப

எனற

பகககததககப

இரநதார.

ோபாகடடம,

ஆகோவ,

பிறக

நரசிஙகபரததில,

சமபநதியமமாளிைம சாஸதிர ஒர கவைரக ெகாடதத. "அமமா! ரபாய மவாயிரம
மண

ோநாடைாயிரகக.

எனற

ெசானனோபாத

பததிரம!

ஜாககிரைதயாய

சாவிததிரககப

பகீ ர

எணணி

எனறத.

எடதத

அபபா

வசசககஙோகா!"

பணம

எனனததிறகக

ெகாடககிறார எனபோத அவளகக மதலில பரயவிலைல. "ஏறெகனோவ அபபாவககக
கைன உபததிரவமாயிறோற! இபோபாத இத ோவற ோசரநததா? ஆனால எனனததிறகாகப
பணம?"

எனற

திைகததாள.

பிறக

நைநத

சமபாஷைணயின

ோபாத

ஒரவாற

அவளகக விஷயம பரநதத.
சாஸதிர தஙகமமாைளப பாரதத, "எனகக இபோபாத சிரமதைச, ெதாைக என
சகதிகக ோமறபடைததான. இரநதாலம, உஙக மனத ோகாணபபைாதனன எபபடோயா
பணந தயாரபபணணிணட வநோதன" எனறார.
"சரதாஙகாணம; ஏோதா பிரமாதமாகச ெசயதடைதாக நிைனசசகக ோவணைாம.
ஒவெவாரததர

ெபாணகளககச

ெசயயறதகக

இத

உைறோபாைக

காணாத.

அபபட

ஒணணம அதிகமா உமைம நான ோகடகைலோய. இபோபா, ஒர சாநதிக கலயாணமன
ெசயதிரநதா, ஒர இரணைாயிரம ரபாயககாவத ெசயதிரககணோமா, ோவணைாோமா?"
எனறாள தஙகமமா.
"அத கிைககடடம, அமமா! உலகததிோல பணநதானா ெபரய விஷயம? பணம
வரம, ோபாகம. ஆனா, மனஷயா கிைைககமாடைா. எபபடோயா கைநைதைய உஙக
கிடை ஒபபைைசசடோைன. சாவிததிர தாயிலலாப ெபண, அமமா! இனிோம நீஙகதான
அவைளக காபபாததணம. உஙக ெபண மாதிர பாரததககணம" எனறார சாஸதிரயார.
உணரசசி
சததம

ோபாடட

மிகதியினால

சாஸதிர

ோபசகிோறாோமா,

உரதத

அவவளவககத

கரலில

ோபசினார.

தஙகமமாளின

எவவளவககச

கலெநஞசில

அத

பதியம எனற அவர எணணியத ோபாலிரநதத.
ஆனால இத சாவிததிரககப பிடககவிலைல. 'ஐோயா! எனனததககாக அபபா
இபபடக

கததறார?

ெசவிடட

ைவததிோயாட

ோபசிபோபசி,

அபபாவககத

ெதாணைை

ெபரசாயப ோபாயிடதத' எனற அவள நிைனததக ெகாணைாள.
சாஸதிர
பாரததககோறன,

ெசானனதறகத
மண

தஙகமமாள,

ெபாணோணாை,

"அதகெகனனஙகாணம?

சாவிததிர

நாலாவத

ோபஷாயப

ெபாண

எனற

நிைனசசககோறன. ஆனா நீர மாததிரம மனோன மாதிர கவனிககாம இரநதிைாோதயம,
வைளகாபப, சீமநதம எெததகக எபபட எபபடச ெசயயணோமா, அெதலலாம சரயாயச
ெசயயணம" எனறாள.
இநத சமபாஷைண சாவிததிரயின மனைதப பணபடததி விடைத. ஊரலிரநத
கிளமபிய ோபாத இரநத உறசாகததில பாதி ோபாய விடைத. மாமியாரைம எவவளோவா
பயபகதியைன நைநத ெகாளள ோவணடெமனற அவள மனதிறகள தீரமானிததிரநதாள.
ஆனால இபோபாத, 'ஐோயா! இபபடபபடை மாமியாரைமிரநதா நாம கடததனம பணணப
ோபாகிோறாம?' எனற பயம மடடநதான மிஞசி நினறத. இததைகய மனஷியிைம எபபட
பகதி ெகாளள மடயம?
மாமியாரைைய

அலபததனததைன,

அபபாவின

ெபரநதனைமையயம

சாவிததிர மனதிறகள ஒபபிடடப பாரததாள. ஐோயா! தனனால அபபாவகக இததைன
நாளம

ஏறபடை

கஷைம,

கவைலெயலலாம

ோபாதாதா?

இனனமம

தனனால

தயரநதானா? பணம எபபடச ோசகரம பணணினாோரா, ெதரயைலோய? பைைய கைனகக

-:80:-

வடட

கைக

ெகாடகக

மடயவிலைல

எனற

ெசாலலிக

ெகாணடரநதாோர!

ஒரோவைள...நிலம விறபைதப பறறிப பிரஸதாபமிரநதோத! விறற விடைாோரா?
நால வரஷததகக மன சமப சாஸதிரகக ஊரல இரநத அநதஸைதயம,
அவரைைய இபோபாைதய நிைலைமையயம சாவிததிர எணணி மனம உரகினாள.
நிலதைதயம விறற விடைால அபபறம கடமபததின கதி எனன? சிததியம பாடடயம,
"உனனால தான இநதக கடததனம பாைாசச!" எனற அடககட இடததக காடடயோபாத
ோகாபம ோகாபமாய வநதோத! அவரகள ெசானனதில எனன தவற?
அபபாைவ

-

இததைகய

உததம

கணமளள

அபபாைவ

-

இவாெளலலாம

இபபடக கஷைபபடததகிறாரகோள, இத தரமமா? "இவாெளலலாம" - எனற ோபாத,
சாவிததிர
தாயார

தன

கணவைனயம

தகபபனாரைம

ஒனறம

பாரகக

பகதி

உடபடததிோய

இரககடடம;

ோவணைாமா?
என

தாயார

திரபதி

தகபபனாைரத

அதறகாக

அவரகக

அபபடததாோன எனககம

எணணினாள.
நியாய

அவரைைய

அபபா? என

அவரகக

எனனதான

அநியாயம,

ஈவிரககம

அபபா

அமமா

எபபடோயா,

அபபாைவக கஷைபபடததி, அவரைைய

பணண

ோவணடெமனற

எநத

சாஸதிரததில

ெசாலலியிரககிறத?
ஏோதா ோபானெதலலாம ோபாகடடம; இனிோமல அபபாவககத தனனால எவவித
கஷைமம உணைாகாமல பாரததக ெகாளள ோவணடம எனற சாவிததிர மனதிறகள
உறதி ெசயதெகாணைாள. தான மடடம ஸதரனைன ோபசிப பைக ஆரமபிதத விடைால,
இநத மாதிரெயலலாம ஒர நாளம ோநராத. ஒர ோவைள, இபோபாத கை அவரகக
இநத

மாதிர

ெதரயமோபாத

அமமா

பணஙோகடட

கடைாயம

வாஙகவெதலலாம

அமமாைவக

ோகாபிததக

ெதரநதிரககாத.

ெகாளவார.

அபோபாத

அத
தான

கறககிடட, "ோபானத ோபாகடடம, விடஙகள. எஙகபபா எனககச ெசயயாமல ோவோற
யாரககச ெசயயப ோபாகிறார? இனிோமல அவைரக கஷைபபடததாமலிரநதால சர!"
எனற

அமமாவககம

பிளைளககம

சமாதானம

பணணி

ைவககோவணம

-

சாவிததிரகக இபபடெயலலாம ோயாசைன ோபாயிறற.
அனறிரவ, சமப சாஸதிர சாவிததிரயிைம ெவக ோநரம ோபசிக ெகாணடரநதார.
மாமனார

மாமியாரைததிலம,

பரஷனிைததிலம

அவள

நைநத

ெகாளள

ோவணடய

விததைதப பறறி எடததச ெசானனார. "கைநைத! நீ எவவளோவா படததிரககிறாய;
ோகடடரககிறாய. பதிதாக உனகக நான ஒனறம ெசாலலோவணைாம. இனிோமல உன
பரஷன தானமமா உனகக மாதா, பிதா, கர, ெதயவம எலலாம. அநத நாளிோல நமத
ோதசததிலிரநத சீைத, தமயநதி, சாவிததிர, மதலிய பதிவிரதா ரதனஙகைளப ோபால
நீயம

பரஷன

மனஙோகாணாமல

மாமியாரைததிலம
மனஷயரகள

பயபகதியைன

எனற

இரநதால

நைநத

ெகாளள

நைநதெகாணட
கறறங

ோவணடம.
நலல

கைறகள

ோபர

உன

மாமனார

வாஙகோவணடம.

எவவளோவா

இரககம.

அைதெயலலாம ெபாரடபடததக கைாத. கறறம பாரககில சறறம இலைல எனற
ஔைவயார ெசாலலியிரககிறார. உனனால, பிறநத இைததககம பகநத இைததககம
ெபரைம வரோவணடம அமமா!" எனற பரவைன ெசானனார.
அபபாவககத

தனனால

ோநரநத

கஷைஙகைளப

பறறி

சாவிததிர

ெகாஞசம

பிரஸதாபிததாள. "ஏறெகனோவ கைன அைைகக மடயாமலிரநதோத; இநத மவாயிரம
ரபாயம ோசரநதால எபபட அைைககிறத? நிலதைத விறகமபடயாயிரககோமா அபபா!"
- எனற ோகடைாள.
"அதறெகலலாம

நீ

கவைலபபைாோத,

கைநைத!"

எனறார

சாவிததிர.

ஒர

நிமிஷம சிநதைனயில ஆழநதிரநதவிடட, "ெசாநதமாவத, நிலமாவத? நாம ெகாணட
வநோதாமா?
உளள

ெகாணட

பனிததளிகக

ோபாகபோபாகிோறாமா?

இநத

ஒபபிடடரககிறாரகள

-:81:-

நம

உலக

வாழைவப

ெபரயவரகள.

பல

பனிக

நனிோமல
காலததில

அதிகாைலயில எழநத பாரததால, பலலின நனியில நீரததளி நிறகம. சரோயாதயம
ஆகமோபாத, சரய கிரணம அநதப பனித தளியினோமல விழநததம, ஒர நிமிஷ
ோநரம அத பளபளெவனற ெஜாலிககம. அடதத நிமிஷம இரநத இைந ெதரயாமல
மைறநத

விடம.

இபபடபபடை

அநதப

பனிததளிையப

அநிதயமான

மனித

ோபால

ஜனமம

நிைலயறறத

இநத

சாபலயமைைய

வாழகைக.

ோவணடமானால,

சததியதைதச ெசாலல ோவணடம, தரமதைதச ெசயய ோவணடம, பகவாைன ஸமரகக
ோவணடம.

ஆனால

ஸதிரகளகோகா

இநத

சிரமம

ஒனறம

நமம

ெபரயவாள

ைவககவிலைல. பரஷன மனங ோகாணாமல நைநதால ோபாதம; ஸதிரகள ோவற ஒர
தரமமம

ெசயய

ோவணைாம;

பகவாைனக

கை

நிைனகக

ோவணைாம"

எனற

தரோமாபோதசம ெசயதார.
மறபடயம, "சாவிததிர! நீ இனிோமல எனைனக கை மறநதவிை ோவணடம!
நான

எனனமாயிரககிோறோனா,

எபபடயிரககிோறோனா

எனெறலலாம

நிைனததக

ெகாணட வரததபபைாோத. எனகக இனி ோமல உலகததில ஒர கவைலயமிலைல. நீ
பசைசக கைநைதயாயிரநத ோபாத உனைன என தைலயில சமததிவிடட உன தாயார
ோபாயவிடைாள.

அநதக

காலததில

உனைன

ோநாய

ெநாடயிலலாமல

வளரதத

எடபபதறகக கவைலபபடோைன. பிறக, உனைன நலல இைததில கலயாணம ெசயத
ெகாடகக

ோவணடோமெயனற

கவைலபபடோைன.

அபபறம,

உனைனப

பகககததிறக

அனபபவைதப பறறி கவைலபபடடக ெகாணடரநோதன. என தைலயில சமததியிரநத
பாரம இனோறாட தீரநதத. இனி ோமல எனகக ஒர கவைலயமிலைல. சநோதாஷமாய
பகவத பஜைனயில காலதைதக கைிபோபன" எனறார.
இபபடெயலலாம
ோபசியவரகக

-

தரோமாபோதசம

மறநாள

சாவிததிர

ெசயதவரகக
ரயிலில

ஏறி

-

ோவதாநத

உடகாரநததம,

ஞானம

ஏன

அபபட

இரதயம பைத பைதததத?
கலகததாவிலிரநத
கதகலமாயிரநத

கடதம

வநதத

சாவிததிரககததான

அபபட

மதல
ஏன

ஊரககப

தககம

ெநஞைச

ோபாவதில
அைைததக

ெகாணட வநதத?
இோதா, மணி அடதத விடைாரகள. ரயிலம ஊதியாயிறற. "கப" "கப" எனற
பைக

விடடக

ெகாணட

வணட

நகரத

ெதாைஙகி

விடைத.

"கைநைத!..."

எனறார

சாஸதிர. ோமோல "ோபாய வரயா?" எனற ோகடபதறக நா எைவிலைல.
"அபபா!

ோபாய

சமததாயிரகோகன.
ோபாடடணடரஙோகா!..."

வோரன!
நீஙகள

நீஙக

ெசானனைதெயலலாம

கவைலப

பைாோதஙோகா.

இபபடெயலலாம

ஞாபகம
கடதாசி

ரயில

வசசணட
மாததிரம

பறபபடமோபாத

ெசாலலோவணடெமனற சாவிததிர நிைனததக ெகாணடரநதாள. ஆனால இவறறில
"அபபா!..." எனனம மதல வாரதைத ஒனற தான வாயிலிரநத வநதத.
அநதப படைபபகல ோவைளயில, திடெரனற பனி ெபயத உலகதைத மைறததத
ோபால

சாஸதிரககத

ோதானறிறற.

சாவிததிர,

தஙகமமாள,

ரயில,

ரயிலககப

பினனாலிரநத ஸோைஷன, ஸோைஷனகக அபபாலிரநத மரஙகள - எலலாம ஒர
ெநாடப ெபாழதில மஙகி மைறநதன. உணைமயில பனி ெபயயவிலைல, தம கணணில
தளமபிய ஜலமதான அபபடப பனிப பைலதைதப ோபால மைறததத எனற சாஸதிர
உைோன ெதரநத ெகாணட கணைணத தைைததக ெகாணைார. மறபட அவர நிமிரநத
பாரததோபாத, ரயில ெவகதரம ோபாய விடைத. வணடககளளிரநத எடடப பாரதத
சாவிததிரயின மகம ஒர விநாட ெதரநத, அபபறம மைறநத விடைத.

-:82:-

நலலா னின ோகாபம

5.

சாவிததிரைய ரயிோலறறி அனபபி விடடச சமப சாஸதிர ெநடஙகைரககத
திரமபி வநதோபாத, அவரைைய வட
ீ ரகைளபபடடக ெகாணடரநதத.
அவர

வரவதறகச

சறற

மனனாலதான

நலலான

வியரகக

விரவிரகக

விைரவாக நைநத வநத அவரைைய வட
ீ டககள நைைநதான. அபோபாத கைததில
உடகரநத ஏோதா காரயம ெசயத ெகாணடரநதாள மஙகளம.
"இத

எனன

அமமா

அககிரமம?

வயதைதப

பததிககிடட

எரயோத?"

எனற

நலலான அலறினான.
மஙகளததகக
கைநைதககம
சணைை

பரநத

பிடபபதம

ஒனறம

பரயவிலைல.

ோபசவததான
உணட.

நலலான

வைககம.

எபோபாதம

மஙகளததிைம

'ெபரயமமா'ைவ

அதாவத

சில

எஜமானககம
சமயம

மஙகளததின

அவன

தாயாைர

அவனககக கடோைா ோை பிடககாத. 'ெசாரணமமாள' எனபதறகப பதிலாக 'ெசாரைண
ெகடை அமமாள' எனபான. அவள வட
ீ டல இரககமோபாத, தாகததகக ோமாரத தணணி
கைக

ோகடக

மஙகளம

மாடைான.

தனனைைய

அபபடபபடைவன

தாயார

ோபரல

இபோபாத

ஏோதா

பகார

வநத

இபபட

ெசாலலததான

அலறியதம,

வநதிரககிறான

எனற எணணினாள.
மகதைதக

கடகடபபாய

ைவததக

ெகாணட

"எனனைா

அககிரமம

நைநத

ோபாசச! யார கடைய யார ெகடததிடைா?" எனற ோகடைாள.
"கட ெகடடததானஙக ோபாசச! உஙக கடயம ோபாசச; என கடயம ோபாசச!
நனெசய பனெசய பதத ோவலிையயம சாஸனம பணண எபபடததான ஐயாவகக மனச
வநதோதா ெதரயைலஙகோள!" எனறான.
இைதக

ோகடடக

தயிரசசடடயைன

அஙக

ெகாணோை
வநத,

ெசாரணமமாள

"ஐையோயா!

ெபாணோண

ைகயிோல

ைவததிரநத

இெதனனட

அநியாயம?"

எனற ஒர ெபரய சததம ோபாடைாள. அவள ைகயிலிரநத தயிரச சடட ெதாபெபனற
கீ ோை விழநத சகக நறாய உைைநதத.
மஙகளததககத தைலயில இட விழநதத ோபாலிரநதத. "எனனைா, நலலான?
எனன ெசாலகிறாய?" எனற திைகபபைன ோகடைாள.
"ஆமாஙக;
வயலெவளிப

எசமான

பககம

நிலதைதெயலலாம

நான

எபபடப

விததடைாராம!

ோபாோவனஙக?"

எனற

இனிோமல,
நலலான

அநத
மறபட

அலறினான.
ெசாரணமமாள,

"ஐையோயா!

கட

மழகிததா?

-

கிளிைய

வளரததப

பைன

ைகயிோல ெகாடபபதோபாோல, இநதப பிராமணனகக உனைனக ெகாடதோதோன? ோவோற
ஒணணம

இலலாடைாலம,

ோசாததககத

தணிககாவத

பஞசமிலைலனன

நிைனசசணடரநோதோன! - அதவம ோபாசோச! - இபபடயாகமன நான நிைனககைலோய!
-

ோமாசம

பணணிடைாோன

பிராமணன!"

எனற

ெசாலலிக

ெகாணோை,

ஒவெவார

ோபசசககம ஒர தைைவ வயிறறில அடததக ெகாணைாள.
இைதப பாரதததம நலலானகக, "இெதனனைா சனியன? இவரகளிைம வநத
ெசாலலப ோபாோனாோம?" எனற ோதானறிவிடைத.
இநதச

சமயததில,

ஏறெகனோவ

பாதி

திறநதிரநத

வாசற

திறநதத. சமப சாஸதிர வாசறபடயணைை நினறார.
"நலலான! இத எனன இத?" எனற உரதத கரலில ோகடைார.

-:83:-

கதவ

நனறாயத

சாஸதிரையப

பாரதததம

நலலானகக

மறபடயம

ஆததிரமம

தககமம

ெபாஙகிக ெகாணட வநதத. அவன வாசறபடயணைை நினற, ைக கபபிக ெகாணட,
"ஏன

சாமி!

எலலாரம

ெசாலறத

நிஜநதானா,

சாமி?

பதத

ோவலி

நிலதைதயம

விததடடஙகனன ெசாலறாஙகோள? பரமபைரயா வநத பிதிராரசசித நிலமாசோச! எபபட
சாமி, உஙகளகக மனச வநதத?" எனற கதறினான.
சாஸதிர, "நலலான! இெதனன

நீ

கை

இபபட ஆரமபிசசடோை? நிலமாவத,

நீசசாவத? பிறககிற ோபாத ெகாணட வநதமா! ோபாறோபாத ெகாணட ோபாகப ோபாறமா?
நம

ெசயலில

எனன

இரககிறத,

நலலான?

ஸவாமி

ெகாடததார,

ஸவாமி

எடததணைார!" எனறார.
அதறக

நலலான,

"இோதா

பாரஙக.

இனிோம,

சாமி

-

பதமன

எஙகிடை

ஒணணம ெசாலலாதீஙக. சாமிககக கண இரககதா? சாமிககக கண இரநதா இநத
மாதிரெயலலாம நைககமா?" எனறான.
சாஸதிர,

"நலலான!

உன

மனச

இபோபா

சரயான

நிைலைமயில

இலைல.

வட
ீ டககப ோபாயவிடட அபபறம சாவகாசமாய வா!" எனறார.
நலலான,

"ோபாோறனஙக.

ஆனா,

ஒணண

மாததிரம

ெசாலலிைோறனஙக

உஙககிடை படடககாரனாய ோவைல பாரததடட, இநத ஊரோல இனெனாரததரகிடை
நான

ோவைல

பாரககமாடோைனஙக.

பாரததககிடட
இரககான.

இரககாோன,

அஙோக

படைணததிோல

அவன

ெராமப

ோபாயிைோறனஙக"

என

நாளாய

எனற

மசசான

ோதாடை

எனைனக

ெசாலலிவிடட

ோவைல

கபபிடடககிடட

விைரவாக

நைநத

ோபானான.
நலலான
ெசாரணமமாள

ோபானதம
மறபடயம

சாஸதிர
வயிறறில

உளோள

வநதார.

அடததக

ெகாளள

அவைரக

கணைதம,

ஆரமபிததாள.

சாஸதிர

உைோன கடைமயான கரலில, "நீஙகளலாம ோபசாம இரககப ோபாறயளா, இலலாடைா
நான இபபடோய திரமபிப ோபாயிைடடமா?" எனறார.
மஙகளம
உனகெகனனட

தாையப
வநதத?"

பிடததத

எனறாள.

தளளியபட,

ெசாரணமமாள

"நீ

உளோள

ெகாலைலக

ோபாடயமமா!

கடடககச

ெசனற,

மணமணககம கரலில பலாககணம பாட அைத ெதாைஙகினாள.
அவள ோபான பிறக சாஸதிர மஙகளதைதப பாரதத "இோதா பார, மஙகளம!
உனைனச ோசாததககத தணிகக இலலாமல நான விடட விைவிலைல. உஙக அமமா
ெசாலறைதக

ோகடடணட

பதிைனஞச

மாநிலமம

நீ

வண
ீ ா

மனைதப

பாககியிரகக.

பண

பணணிககாோத.

அைதெயலலாம

உன

இநத

வட
ீ ம

ோபரோல

எழதி

ைவசசைோறன, நீ கவைலபபைாோத!" எனறார.
ோகாபததைன

சாஸதிரயின

வட
ீ டலிரநத

ெசனற

நலலானகக,

அனற

சாவிததிர ஊரககக கிளமபிய சமயததில நைநத ோபசச ஞாபகம வநதத. சாவிததிர
வணடயில
நலலான

ஏறி

உடகாரநதாள.

ோமல

அவள

இனனம

பாரைவ

சாஸதிரயார

விழநதத.

உடகாரவிலைல.

"நலலான!

அபோபாத

எசமாைன

நீதான

ஜாககிரைதயாக கவனிசசககணம. அடககட வட
ீ டோல வநத விசாரசசகோகா!" எனறாள.
"அெதலலாம
கைறயம

நீஙக

கவைலபபைாதீஙக.

ைவககமாடைார"

எனற

கைநைத!

பதில

கைவள

ெசானனான

நமம

ஐயாவகக

நலலான.

அநதப

ஒர
ோபசச

இவவளவ சீககிரம ெபாயயாயப ோபாயவிடைோத! கைவள இபபடப பணணிவிடைாோர!

-:84:-

கிர கப பி ரோவச ம

6.
ராஜாராமயயர
வாழகைகெயனற
மோனாவசிய

மிகவம

ோகாபமாயிரநதார.

அவரகக

சகதியானத

ெராமபவம

ஸதரன

இத

ெவறபப

விஷயததில

எனன

உலகம,

இத

ஏறபடடரநதத.

சிறிதம

எனன

அவரைைய

பயனபைாமற

ோபானததான

அவரைைய ோகாபததிறகக காரணம.
மாடடப
பறபபடடச

அைைதத

ெசனறதிலிரநத

அதிகமாயிறற.
ெகாணட

ெபாணைண
'அவள

வநத

இழததகெகாணட

ராஜாராமயயரகக

பாடடகக

நிறகப

வரகிோறன

அநதப

ோபாகிறாள!

அைலகிறாோன!'

எனற

ஸதரைனப

படடககாடடப
இவனானால

எனபதாக

தஙகமமாள

ஊரககப

பறறிய

ெபணைண
இநதச

அவரைைய

கவைல
அைைததக

சடைைககாரைய

மனம

சஞசலததில

ஆழநதத. மாடடப ெபண வரவதறகள இவைனச சீரதிரததி விைோவணடம எனற
தீரமானிததார.
ஆகோவ,

ஒர

நாள

ஸதரைன

அைைததத

தம

எதிரல

நிறததிக

ெகாணட,

தமமைைய காநதக கணகளின சகதிைய அவன ோபரல பிரோயாகிககத ெதாைஙகினார.
அவைன விைிததப பாரதத வணணம, "ஸதரா! உனகக இபோபாத நலல பததி வநத
ெகாணடரககிறத!..." எனற அவர ஆரமபிதததம, ஸதரன கறகோக ோபச ஆரமபிததான.
"ஆமாம

அபபா!

உஙகளககததான
பாரததால

எனகக

பததி

ெகடடப

பயமாயிரககிறத.

பததி
ோபாய

நான

வநத

ெகாணடரககிறத.

ெகாணடரககிறத.

ெசாலறைதக

நீஙகள

ோகளஙகள.

ஆனால,

மைிககிறைதப

ஸபிரட

மீ டயம,

ெமஸெமரஸம, ோிபனாடஸம இநத கணறாவிையெயலலாம விடடவிடஙகள. இநத
மாதிர

ெமஸமரஸம,

ோபாயச

ோிபனாடஸம

ோசரகிறாரகள

ைபததியககார

ெதரயமா?

ஆஸபததிரயில

எனற

ஆரமபிததவரகள

லனடக

கைைசியில

அைஸலததிலதான.

மககாலவாசிபோபர

எஙோக

இநத

ோிபனாடஸம,

ஊர

அபபியாசம

ெசயதவரகள தானாம. ஜாகரைத!" எனற ஒர பிரசஙகம ெசயதவிடட, ராஜாராமயயர
பிரமிதத ோபாய நினற ெகாணடரகைகயிோலோய ெவளிோயறினான.
அதறகப

பிறக

ராஜாராமயயர

இரணட,

மனற

தைைவ

ஸதரனககத

தரோமாபோதசம ெசயயலாெமனற மயனறார. ஒனறம பயனபைவிலைல. அவன நினற
காத ெகாடததக ோகடைாலதாோன?
இதனாெலலலாம ராஜாராமயயரன மனத ெராமபவம கைமபிப ோபாய இரநதத.
அவரககக

ோகாபம

ோகாபமாய

வநதத.

அநதக

ோகாபதைத

யார

ோமல

காடடவத

எனறம ெதரயவிலைல. கைைசியில ோிநத சமகததின ோமல காடைத தீரமானிததார.
ோிநத

சமகததிலளள

பாலய

விவாகம,

வரதகைண

மதலிய

வைககஙகைளப

பலமாகக கணடததப பததிரைககளககக கடடைரகள எழத ோவணடெமனற மடவ
ெசயதார.
ராஜாராமயயர
திடெரனற

இததைகய

தஙகமமாள

மோனா

சாவிததிரைய

நிைலயில
அைைததக

இரநத

ோபாததான

ெகாணட

வநத

ஒர

நாள

ோசரநதாள.

அவரகைளப பாரதததம ராஜாராமயயர, "எனன தஙகம வரகிறைதப பததித தகவோல
ெகாடககைலோய! ஒர கடதாசி ோபாைக கைாதா?" எனறார.
இதறகள சாவிததிர மாமனாரன அரகில வநத நமஸகாரம ெசயதாள.
அைதப பாரதத ராஜாராமயயர, "வாட அமமா, வா! இநத வட
ீ டகக நீ ஒரததி
தான

பாககியாயிரநதத.

வநதடைோயாலோயா?

எஙகைளெயலலாம

அடசசடைான; உனைன எனன பணணப ோபாறாோனா!" எனறார.

-:85:-

ைபததியமா

தஙகமமாள,

"சரதான;

வரததகக

மனனாோலோய

அவைள

காபரா

பணணாோதஙோகா! அவர கிைககார; நீ ோமோல மாடககப ோபாட, அமமா!" எனறார.
தனனைைய மாமனார ெபரய தமாஷகாரர எனறம எபோபாதம ோவடகைகயம
பரகாசமமாயப

ோபசவார

எனறம

சாவிததிர

ோகளவிபபடடரநதாள.

ராஜாராமயயர

ெசானனைத அநத மாதிர பரகாசம எனற அவள நிைனததாள. வாயககள சிரததக
ெகாணோை அவள மாடபபட ஏறிச ெசனறாள.
ரயில
உறசாகம

பிரயாணததின

அதிகமாகிக

ோபாத

கலகததா

ெகாணடரநதத.

ெநரஙக

ெநரஙக

தகபபனாைரப

பிரநத

சாவிததிரயின

வரதததைதககை

மறநத விடைாள. "ஆசச! நாைளகக இததைன ோநரம அவாைளப பாரதத விடோவாம,"
"இனனம ஒர ராததிரதான பாககி; ெபாழத விடநதால அவாைளப பாரககலாம" எனற
இபபட

எணணமிடடக

ெகாணடரநதாள.

மாமியாரைம

"கலகததா

ஸோைஷனகக

எததைன மணிகக வணட ோபாகம?" "அஙகிரநத வட

எவவளவ தரம?" "எவவளவ
ோநரததில ோபாகலாம?" "ஸோைஷனகக யாராவத வநதிரபபாளா?" எனற இமமாதிர
அடககட ோகடடக ெகாணடரநதாள.
ஸதரைன
ெகாளவத
நாமாகப

மதலில

எனற
ோபசக

பாரககம

ோபாத

எனன

அவள

மனம

சதா

ோயாசைன

கைாத.

அவர

தான

ோபசவார.

ெசயவத

ெசயத

எவவிதம

ெகாணடரநதத.

ஏதாவத

ோகடபதறக

நைநத
மதலில

நாம

பதில

ெசானனால ோபாதம எனற நிைனததாள. அவர ஏதாவத ோகடைாலதான நாம ஏன ோபச
ோவணடம. இரணைைர வரஷமாயத திரமபிப பாராமல, ோபாடை கடதஙகளககப பதில
கைப ோபாைாமல இரநதவரைம ோபசச எனன ோவணடயிரககிறத எனற எணணினாள.
ஆனால இநதக ோகாபததினால தான நாம ோபசாமலிரககிோறாம எனபத அவரககத
ெதரய ோவணடோம, ோவற ஏதாவத நிைனததக ெகாணட விடைால எனன ெசயவத
எனற ோயாசிததாள. "நீஙகள தான இததைன நாளாய எனைனக கவனிககாமல இரநத
விடடரகோள! உஙகோளாட நான ோபசவிலைல!" எனற பளிசெசனற ெசாலலிவிடட, ைக
விரலகளினால 'ட' இடடக காடைோவணடெமனற தீரமானிததாள.
அரகில

வநத

அவர

தனைனத

ெதாடட

விைளயாை

மயறசிததால

எனன

ெசயவத? ோபசாமல நிறகலாமா, அலலத திமிறிக ெகாணட ஓைலாமா எனற சிநதைன
ெசயதாள. "இரககடடம, இரககடடம; ஒர நாைளகக அநத மாதிர அவர விைளயாை
வரமோபாத, அவரைைய கனனதைதப பிடதத நனறாயக கிளளி விடடவிடகிோறன"
எனற கரவங கடடக ெகாணைாள.
இபபடெயலலாம

சாவிததிர

மோனா

ராஜயததில

ஆழநதிரநதவளாதலால,

"நீ

ோமோல மாடககப ோபா, அமமா!" எனற மாமியார ெசானனதம, "ஒர ோவைள அவாள
மாடயில இரககாோளா?" எனற எணணம ோதானறிறற. காலகள உறசாகமாகக கதிததக
ெகாணட

மாடயின

மீ த

ஏறின.

ஆனால,

அவளைைய

ெநஞச

'திக

திக'

ெகனற

அடததக ெகாணைத. மாடயில உளள அைறகைள ஒவெவானறாயத திறநத பாரததக
ெகாணட வநதாள. அவள எதிரபாரதத மனஷர இலைல. கைைசியாக அவள திறநத
அைறயில ஸதரனைைய பைம ஒனற எதிரல மாடடயிரககோவ, அநத அைறககள
நைைநதாள.
சவரல
ஸைாணடகளில
கடட,

ஸதரனைைய

பைஙகள

அவனைைய

உடபபகளம

ஸிகெரட

ைபபா,

இவறைறெயலலாம
ோவணடெமனற

ெநரபபப

பாரதததம,

தீரமானிததக

இனனம

ெபடட,

இததான
ெகாணைாள.

சில

ெதாபபிகளம

காணபபடைன.
ெதாஙகின.

இைவயம
ஸதரனைைய
ோமைஜயின

ஒர

இரநதன.

சாவிததிர

அைறயாக
மீ த

ோகாட
சீடடக

சிதறிக

இரகக
கிைநத

பஸதகஙகைள ஒழஙகாக அடககி ைவததாள. இதவைரயில அபபாவகக சிசரைஷ

-:86:-

ெசயதத ோபால, இனி ோமல நாம தாோன இவாளகக எலலா சிசரைஷயம ெசயய
ோவணடெமனற எணணிக ெகாணைாள.
ஸிகெரட

ைபபாவம,

ெநரபபப

ெபடடயம

சாவிததிரகக

அதிக

வியபைபயளிககவிலைல. ஏெனனில, கலயாணததின ோபாோத "மாபபிளைள சரடடக
கடககிறாராம"
நாகரகததில

எனற

ோபசச

ோசரநதத"

அவள

எனற

காதில

எணணி

விழநதிரநதத.
அவள

"இெதலலாம

ைவன

சமாதானம

ெசயத

மனைத

ெகாணடரநதாள. இபோபாத ஸிகெரட ைபபாைவப பாரதததம, ஊரோல கலயாணததின
ோபாத

ெசானனத

வாஸதவநதான.

அதனால

எனன

ோமாசம?

நாம

நாளைைவில

ெசாலலி சரபபடததிவிைலாம!" எனற நிைனததாள.
பிறக அைறையச சறறிச சறறி வடைமிடடக ெகாணட வநதவள, தறெசயலாக
அலமார ஒனைறத திறநத பாரததாள. அதறகள இனனம சில பஸதகஙகள இரநதன.
அபபறம ஒர ைகபெபடட இரநதத. ைகபெபடடையத திறநதாள. திறநதவைன, ோமோல
கிைநத பைகபபைம கணணககத ெதரநதத. ஐோயா! இத எனன?
சாவிததிரயின

உறசாகம,

கதகலம

எலலாம

எஙோக

ோபாயிறற?

ஒர

ெநாடபோபாதில, இவவளவ மோனா ோவதைன அவளகக எபபட ஏறபடைத?
கணைணககைக ெகாடைாமல சாவிததிர அநதப பைதைத ெவறிககப பாரததக
ெகாணடரநதாள.

அத

ஒர

ெவளைளககாரயின

பைம.

(ெவளைளககாரககம

சடைைககாரககமளள விததியாசெமலலாம அவளகக அபோபாத ெதரயாத). இநதப
பைம எதறகாக இவாளைைய ெபடடககள இரககிறத?
ஏோதா அசசியான
இைத

ைக

விரலினால

இரநதத.

மகம

விதமாய

ோவஷட

அோத

பணைதைதத ெதாடவதோபால, சாவிததிர அநதப பைதைத
எடதத

நகரததினாள.

ெவளைளககாரயின

கடடகெகாணட

அதன

அடயில

மகநதான.

தைலயில

கலலா

இனெனார

ஆனால,

ைவததக

இடபபில

பைம
ஒர

ெகாணடரநதாள.

ஐோயா! பயஙகரோம! பாரகக சகிககைலோய! - இநதச சனி எதறகாக இஙோக இரககிறத?
அநதப பைதைதயம இைத ைகயினால நகரததினால சாவிததிர. ஆகா! எனன
தவற ெசயதாள! மதல பைதைதப பாரதததோம ோபசாமல ெபடடைய மட விடடப
ோபாயிரககக கைாதா? இரணைாவத பைதைத நகரததியதம, அடயில இனெனார பைம
இரநதத.

அதில,

ஸதரனம

அநதச

சடைைககாரயம,

ஒரவோராட

ஒரவர

இடததகெகாணட நினறாரகள!
சாவிததிர

ெபடடையத

தைாெலனற

மடனாள.

அவள

ெநஞைச

எனனோமா

அைைபபத ோபாலிரநதத. ெதாணைைைய யாோரா பிடதத அமககவத ோபாலிரநதத.
கணணில ஜலம எஙகிரநோதா தளிததத.
அநத சமயததில கீ ோை மாடபபட ஓரததில ோபசசக கரல ோகடைத. தாயாரம
பிளைளயம ோபசிக ெகாணடரநதாரகள.
"இெதனன, அமமா! திடரன வநதடோை! தநதி, கிநதி ஒனறம அடககைலோய?"
"தநதி அடசசாததான எனன? நீ ஸோைஷனகக வநத அமமாைவ அைைசசணட
வரப ோபாறயாககம?"
"ஏனமமா அபபடச ெசாலோற? ோபஷா அைைசசணட வரோவன. இரககடடம;
ஊரோலயிரநத எனகக எனன ெகாணட வநதிரகோக, ெசாலல!" எனறான ஸதரன.
"ோமோல ோபாயப பார! எனன ெகாணட வநதிரகோகனன ெதரயம" எனறாள
தஙகமமாள.
"நிஜமமா ஏதாவத ெகாணட வநதிரககாயா எனன?" எனற ெசாலலிக ெகாணட
ஸதரன மாடப படயில ஏறினான. தஙகமமாளம அவைனத ெதாைரநதாள.

-:87:-

ஸதரன

தனனைைய

அைறககள

நைைநதோபாத,

சாவிததிர

ஒர

ஜனனல

ஓரததில நினற கணைணத தைைததக ெகாணடரநதாள.
அவள இனனாெளனற ெதரநத ெகாளள ஸதரனகக ஒர நிமிஷம ஆயிறற.
ெதரநததம

அவனககக

ோகாபம

அசாததியமாய

வநதத.

அமமா

தனைன

ஏமாறறி

விடைாெளனனம எணணநதான மனனால நினறத.
சடெைனற

திரமபி,

பினனால

வநத

தஙகமமாைளப

பாரதத,

"இத

எனன

நானெசனஸ! இநதச சனியைன யார அைைசசணட வரச ெசானனா?..." எனறான.
"ஆமாணைாபபா! இபப நானெஸனஸ, கீ னெஸனஸ எனற தான ெசாலலோவ.
ெகாஞச

நாள

ோபானா,

நீஙக

ெரணடோபரம

ஒணணாப

ோபாயிடவயள;

நான

தான

நானெஸனஸா ஆயிடோவன. எனனோமாபபா! உன ஆமபைையாைளக ெகாணட வநத
ஒபபிசசடோைன. நீயாசச, அவளாசச!" எனறாள.
தஙகமமாள இபபடச ெசாலலிக ெகாணடரநத ோபாத, சாவிததிர தயககததைன
நால அட நைநத வநத, சறறத தரததில இரநதபடோய நமஸகாரம ெசயதாள.
ஸதரன அைதக கவனியாமல, "எனன அமமா ோபததோற? ஆமபைையாளாவத
ஒபபிககவாவத? யாைரக ோகடடணட அைைசசணட வநோத? ஓோகா! இதககாகததான
இவவளவ

மட

மநதிரம

பணணிோன

ோபாலிரகக!

அநத

ோவைலததனெமலலாம

எஙகிடைப பலிககாத. ராததிரோய திரபபிகெகாணட ோபாய ரயிோலததிவிடட வநத மற
காரயம பார! ெதரயமா?" எனறான.
"ோவணைாணைா,

ஸதரா!

அபபடெயலலாம

ெசாலலாோதைா"

எனறாள

தஙகமமாள.
சாவிததிர விமமி விமமி அழத ெகாணடரநதாள.
ஸதரன, "ெராமப சர! வர ோபாோத, அழதணட, வநதடைோயானோனா? மோதவி!
பை
ீ ை!" எனறான.

-:88:-

அகனோய ஸ வாோா !

7.
சாவிததிர

பகககம

ோபான

பிறக

நடவில

ஒர

பனிக

காலம

வநத

ோபாயவிடைத. மறபடயம மாரக காலம ெசனற இனெனார பனிக காலம வநதத.
கைநத நால வரஷததில, ோசாை நாடடலளள எலலாக கிராமஙகைளயம ோபால
ெநடஙகைரயம

ெபரதம

கீணமைைநதிரநதத.

ெநல

விைல

மளமளெவனற

கைறநத ோபாகோவ, ஊரல அோநகம ோபர, 'இனிோமல கிராமததில உடகாரநதிரநதால
சரபபைாத' எனற பிைைபபத ோதடப படைணஙகளககப பறபபடைாரகள.
இஙகிலீ ஷ

படதத

ோதடவதறகாகப

விடடச

ோபானாரகள.

சமமா

இஙகிலீ ஷ

இரநத

வாலிபரகள

படககாதவரகள,

உததிோயாகம

ஏதாவத

ெவறறிைலப

பாககக கைையாவத ைவககலாம, இலலாவிடைால காபபி ோோாடைலிலாவத ோவைல
பாரககலாம எனற எணணிச ெசனறாரகள.
இபபடப

ோபாகாமல

ஊரோல

இரநதவரகளின

வட
ீ களில

தரததிரம

தாணைவமாைத ெதாைஙகிறற.
இநத

மாறதல

சமப

சாஸதிரயின

வட
ீ டோலதான

மிகவம

ஸபஷைமாகத

ெதரநதத. எபோபாதம ெநல நிைறநதிரககம களஞசியததிலம கதிரகளிலம, இபோபாத
அடயில கிைநத ெநலைலச சரணட எடகக ோவணடயதாயிரநதத.
மாடடக ெகாடைைக நிைறய மாடகள கடடயிரநத இைததில இபோபாத ஒர
கிை எரைமயம, ஒர ோநாஞசான பசவம மடடம காணபபடைன.
ெதனைன

மரம

உயரம

பிரமமாணைமான

ைவகோகாற

ோபார

ோபாடடரநத

இைததில இபோபாத ஓர ஆள உயரததிறக நால திைர ைவகோகால கிைநதத.
ெநல ோசர கடடவதறகாக அைமததிரநத ெசஙகல தளஙகளில, இபோபாத பல
மைளததிரநதத.
ஆனால,

கைறவ

ஒனறமிலலாமல

நிைறநதிரநத

இைம

ஒனற

ெநடஙகைரயில அபோபாதம இலலாமற ோபாகவிலைல. அநத இைம சமப சாஸதிரயின
உளளநதான. தமத வாழகைகயில ஏறபடை மாறதைலக கறிததச சாஸதிர சிறிதம
சிநதிககவிலைல. மனைன விை இபோபாத அவரைைய உளளததில அதிக அைமதி
கட

ெகாணடரநதத.

பகவத

பகதியில

மனைனவிை

அதிகமாக

அவர

மனம

ஈடபடைத.
கைநைத சாவிததரையப பறறி இைையிைைோய நிைனவ வரமோபாத மடடம
அவரைைய உளளம சிறித கலஙகம. ஆனால உைோன, "கைநைத பரஷன வட
ீ டல
ெசௌககியமாயிரககிறாள.

நாம

ஏன

கவைலபபடகிோறாம?"

எனற

மனதைதத

ோதறறிகெகாளவார.
சாவிததிர

கலகததாவககபோபாய

ஐநதாற

மாதம

வைரயில

அடககட

அவளிைமிரநத கடதம வநத ெகாணடரநதத. அபபறம, இரணட மாதததகெகார தரம
வநதத. இபோபாத சில மாதமாயக கடதோம கிைையாத. அதனால எனன? கடதம வராத
வைரயில ோகமமாயிரககிறாள எனறதாோன நிைனகக ோவணடம? ோமலம இனிோமல
சாவிததிரககம

நமககம

எனன

சமபநதம?

அவளகக

நாம

எனன

ெசயயப

ோபாகிோறாம? நமககத தான அவளால எனன ஆகோவணடம? "இனி உனகக மாதா
பிதா

ெதயவம

எலலாம

பரஷன

தான"

எனற

நாம

தாோன

உபோதசம

ெசயத

அனபபிோனாம? எபபடயாவத கைநைத சநோதாஷமாயிரநதால சர. கடதம ோபாைாமல
ோபானால எனன? - இபபட எணணியிரநதார சமப சாஸதிர.

-:89:-

அனற

ைத

ெவளளிககிைைம.

சாஸதிர

அமபிைகயின

பைஜககப

பஷபம

ோசகரதத ைவததவிடட ஸநானம ெசயயக களததககப ோபாயிரநதார.
வாசலில

"தபால"

எனற

சததம

ோகடைத.

சைமயலளளில

ைகோவைலயாயிரநத ெசாரணமமாள, "மஙகளம! மஙகளம! சரககப ோபாயத தபாைல
வாஙகிணட வா!" எனறாள.
மஙகளம

ோபாயத

தபாைல

வாஙகிக

ெகாணட

வநதாள.

வரமோபாத

வாசறகதைவத தாழபபாள ோபாடடகெகாணட வநதாள.
ெசாரணமமாள,

மஙகளம,

ைவததி

மனற

ோபரம

அடபைபச

சறறி

உடகாரநதாரகள. "ைவததி! கடதாைச வாஙகி வாசி!" எனறாள ெசாரணமமாள.
மஙகளம,

"அோை!

சததம

ோபாைாோம

ெமதவாய

வாசி.

உனககததான

காத

ெசவிட. எஙகளககக காத ோகககறத!" எனறாள.
ைவததி,

"சாவிததிரதான

ோபாடடரககா!

ோவோற

யார

ோபாைப

ோபாறா?"

எனறான.
"இபபட

வரநத

வரநத

கடதாசி

எழதறதகக

இநதப

ெபாணணககக

ைகையததான வலிககாதா?" எனறாள ெசாரணமமாள.
ைவததி வாசிககத ெதாைஙகினான:
'மகா-௱-௱-ஸ அபபா அவரகளகக, சாவிததிர அோநக நமஸகாரம.
தாஙகள எனைனக ைகவிடட விடடரகளா? நான ோபாடை ஒர கடதததிறகாவத
பதில இலைலோய? இஙக நான படகிற கஷைம சகிகக மடயவிலைல. வைளகாபப,
சீமநதம

எலலாம

ோகாபிததக

பணணிச

ெகாளகிறாள.

ெகாணோையிரககிறாள.
ோபாகாவிடைால

என

சீர

பிரசவததிறக

தாஙகள
பாட

ெசயயவிலைலெயனற
வநத

அோதா

ஊரககப
எனைன

கதிதான.

ோபா

மாமியார
ோபா

உைோன

ெராமபவம

எனற

ெசாலலிக

அைைததக

ெகாணட

தனபமாகவம

பமிககப

உஙகைளெயலலாம

பாரகக

உஙகளககத

பாரமாகவம நான ஏன பிறநோதன?
அபபா!

எனககம

ெநடஙகைரகக

வநத

ோவணடெமனற ெராமபவம ஆைசயாயிரககிறத. சிததி ைகயினால ஒரோவைளயாவத
சாபபிடைால என உைமப ெசாஸதமாகம. இநதக கடததைதத தநதியாகப பாவிததத
தாஙகள

பறபபடட

வநத

எனைன

அைைததப

ோபாகோவணடயத.

இலலாவிடைால

எனைன நீஙகள மறபடயம உயிோராட பாரபபத நிசசயம இலைல.
இபபடகக,
தஙகள அனபளள பததிர
சாவிததிர'
"எழதகிற வககணையப பாரததோயாலலிோயா?" எனறாள மஙகளம.
"அதககததாணட
ெசாலறத?"

எனறாள

அமமா

ெபாமமனாடடகளககப

ெசாரணமமாள.

பிறக,

படபப

ைவததிையப

உதவாதனன

பாரதத

"இனெனார

தைைவ வாசிைா!" எனறாள.
ைவததி

மறபட

வாசிககத

ெதாைஙகி,

"சிததி

ைகயால

ஒர

ோவைளயாவத

சாபபிடைால, என உைமப ெசாஸதமாகம..." எனற படதததம, ெசாரணமமாள அவன
ைகயிலிரநத கடததைதப பிடஙகிக ெகாணைாள.
"ஆமாணட, அமமா! சிததி உனககப ெபாஙகிக ெகாடைததான காததிணடரககா!"
எனற ெசாலலிக ெகாணோை கடததைதக கிைிதத ெநரபபில ோபாடைாள.
ைவததி,

"ஏமமா!

சாவிததிர

பிளைளயாணடரககிறத

அததிமோபரககத

ெதரயாோதானோனா? வநத கடதாைசெயலலாம நீதான கிைிசசக கிைிசச எறிஞசைறோய"
எனறான.

-:90:-

"சீசசீ!

வாையப

ெபாததிகோகாைா,

இைரயாோதைா!"

எனறாள

ெசாரணமமாள.

பிறக, "எனனோமா, நிைனசசணைா, எனகக வயதைத பததிணடதான எரயறத. என
ெபாண

வயததிோல

ஒர

பிளைளக

கைநைதனன

பிறநதிரநதா,

இபபடெயலலாம

ஆயிரககமா?" எனற பிரலாபிககத ெதாைஙகினாள.
இநதப ோபசசப பிடககாத மஙகளம, "அத இரககடைணட, அமமா! நீ பாடடகக
இநத மாதிர பணணிணடரககோய? அவாளககத ெதரஞச ோபாயடைா எனன பணறத?"
எனறாள.
"ஆகா! ோவணமனாப ெபாணைணப பிரசவததகக அைைசசணட வநத பததியம
வடசசக

ெகாடோைன.

நானா

ோவணைாஙகோறன!

பணநதான

இஙோக

கிைநத

இைறயறத..."
"அதககச ெசாலலோலட, அமமா!..."
"பினோன,

எதககச

ெசாலோற?

அட

ோபாட

ைபததியோம!

பணச

ெசலைவப

பாரககாோம, அைைசசணடதான வநத, ராபபகலா உைைசசக ெகாடைோறனன வசசகோகா
- அநதப ெபாணணகக ஏதாவத தைலையக கிைலைய வலிசசா, ஊரோல நால ோபர
எனனட ெசாலவா? நீ ோவணமன ஏோதா ெசயதடோைனனதாோனட ெசாலவா?"
"நான ஒணண ோகடைா, நீ

ஒணண ெசாலறோய, அமமா! அவாள ஆததிோல

இரககிறோபாத கடதாசி, கிடதாசி வநதடைா எனன பணறதனனடடனனா ோகககோறன?
இலைல,

கடதாசிககப

பதில

வலைலோயனன

ஒர

தநதி

அடசச

வசசாளன

வசசகோகா, அபோபா எனன ெசயயறத?"
"அதகெகலலாம நான ோயாசைன பணணி வசசிரகோகன; நீ ோபசாோம இர!"
எனறாள மஙகளததின தாயார.
வைககம
மஙகளமம

ோபால

அவள

அனற

தாயாரம

சாஸதிர

வநத

பைஜ

நமஸகாரம

ெசயத

மடயம

ெசயதவிடட,

சமயததில,

தீரததம

வாஙகிக

ெகாணைாரகள. "மஙகளம! இனற ைத ெவளளிககிைைமயாசோச! ைநோவதயததகக ஏன
வைை

பாயஸம

பணணைல?

ெவறம

அனனம

மடடம

வசசடோை?""

எனறார

சாஸதிர.
மஙகளம பதில ெசாலவதறகள, ெசாரணமமாள, "அவள எனன பணணவள?
நானம

ோபசபபைாத

பணணறதனனா
ோவணைாமா?

ோபசபபைாதனன

இோலசாவா

இெதலலாம

இரகக?

பாததணடரகோகன.
ெவலலம

வாஙகறததககப

வைை

ோவணைாமா?

பணததகக

எஙோக

பாயஸம

பயததம

பரபப

ோபாறத?

மாதம

பிறநததம ரபாைய எணணிக ெகாடககறாபபோல ோபசியாயிைறத! இனனம ெகாஞச
நாள

ோபானால

ஆனாலம

இநத

இபபட

ெவறம

அனனததகோக

மகைகப

படசசணட

ஆபதத

மணிைய

வநதடமோபால
ஆடடணட

இரகக!

இரநதாகோக,

காலடோசபம எபபட நைககம?" எனற மசச விைாமல ோபசினாள.
"நீஙக

எனனததகக

அதககாகக

கவைலபபைோறள?

இததைன

நாளம

காபபாததின ராமன இனனமம காபபாததவன" எனறார சாஸதிர.
"ஆமாமாம;
இபபடப

பாலாப

படைணததிோல

'ராமா

ோபாசச.

ராமா'னன
இபபவாவத

எவவளோவா

ோபர

ெசாலலிச
நான

ெசாலலிததான

ெசாலறைதக

பாடடச

இநதக

கடததனம

ோகளஙோகா.

ெசனைனப

ெசாலலிக

ெகாடததப

பணம

சமபாதிககிறாளாம. நீஙகளம ோபாய ஏதாவத சமபாதிககிற வைிையப பாரஙோகா!"
சாஸதிரககத
கிைையாத.

தம

மஙகளததின

மாமியாரைம
தாயார

விசவாசோமா

எனபதறகாகததான

மரயாைதோயா

அவள

வட
ீ டல

அதிகம

இரபபைதச

சகிததக ெகாணடரநதார. ஆனால, இபோபாத அவள ெசானன வாரதைத அமபிைகயின
வாகக

எனோற

இைநதிரநதத.

அவரககத

ோதானறிறற.

எஙோகயாவத

யாததிைர

ஏறெகனோவ,

அவரைைய

ோபாகோவணடெமனற

-:91:-

மனம

அைமதி

எணணியிரநதார.

இபோபாத,

ெசாரணமமாள

இபபடச

ெசானனதம,

அவரைைய

மனததிலம

அோத

விரபபம இரநதபடயால, "அதறெகனன? அபபடோய ெசயதடைாப ோபாசச! ஆனால,
மஙகளம இஙோக தனியாயிரககோவணோமனனதான ோயாசிககிோறன" எனறார.
அதறகச
ோவணைாம.

ெசாரணமமாள,

நான

அவைள

"மஙகளதைதப

எனோனாோை

பததி

ஊரகக

நீஙக

ஒணணம

அைைசசணட

கவைலபபை

ோபாோறன.

ெகாஞச

நாைளககாவத அவள கஷைபபைாோம எஙகோளாோை இரககடடம" எனறாள.
"மஙகளதைத

நீஙக

பாததககறதாயிரநதா

எனகெகனன

கவைல?

ஜாககிரைதயாய அைைசசணட ோபாய வசசககஙோகா! நான நாைளகோக கிளமபோறன"
எனறார சாஸதிர.
"படைணததிோல
ெகாடககறதனன

நால

ஏறபடட,

ெபரய

மனஷாள

கடததனம

வட
ீ டோல

ோபாைலாமன

பாடடச

ெசாலலிக

ோதாணினாக

கடதாசி

ோபாடஙோகா; பறபபடட வநத ோசரோறாம."
"அதகெகனன,
மனததில

மடடம

எனபாரகோள,
இரககிறத?

ெசாோரல

அநத

வாைோவணடமா

அபபடோய
மாதிர

எனற

எனறத.

காசிகக

படைணததககப

எணணிப

பகவானைைய

ெசயோறன"

ெபரமசச

சிததபபட

எனறார
ோபாயம

-:92:-

பாவம

ோபான

ஆனால,

எனற

'நம

அவர

ெதாைலயவிலைல

அபபறமம

விடைார.

நைககடடம'

ெகாணைார.

சாஸதிர.

இவரகளைன

ெசயலில

மனைதத

எனன

திைபபடததிக

ோகா டைை இடநதத

8.
கலகததாவில

ஸதரனைைய

வட
ீ டல

ராஜாராமயயர

தமமைைய

வட
ீ டல

உடகாரநத பததிரைக படததக ெகாணடரநதார. வட
ீ டன பினபறததிலிரநத 'ெலாகக
ெலாகக' எனற இரமகிற சததம ோகடடக ெகாணடரநதத, ராஜாராமயயரன கவனம
பததிரைகயில ெசலலவிலைல. "தஙகம; தஙகம!" எனற கபபிடைார.
"ஏன கபபிடோைள?" எனற ோகடடக ெகாணோை தஙகம அைறககள வநதாள.
"ஏணட!

இநதப

ெபாணண

இபபட

வாய

ஓயாமல

இரமிணடரகோக!

பிளைளததாசசிப ெபாணைண இபபடக கவனிககாம வசசணடரநதா, ஏதாவத இைச
ோகைா மடயபோபாறோதட!" எனறார ராஜாராமயயர.
"இதகக நான எனன பணணோவன? அநத எைவ, சமபநதிப பிராமமணன வநத
ெபாணைண

அைைசசணட

ோபானானனா

ோதவைல?

உலகததிோல

ஒர

தகபபனம

இபபட இரககமாடைான. இநதப ெபாணண பதத நாைளகக ஒர கடதாசி ோபாைறதிோல
கைறசசலிலைல. ஒணணககாவத பதில கிைையாதாம.
"அஙோக அவரகக எனன ெதாலைலோயா, எனனோமா?"
"எனன

ெதாலைல

பணசெசலவககச

வநதடதத,

ோசாமபிணடதான

இபபட

உலகததிோல
வாைய

இலலாத

மடணட

ெதாலைல?

இரககார!

வட
ீ டோல

இரணட லஙகிணிகள இரககாோள, அவா ோபாதைனயாயிரநதாலம இரககம."
"சர, அதககாக நாம எனன பணறதஙகோற?"
"நாகபரோலரநத
ோபாறாளாம!

இரணட

ெசலலதைத

ோவோற

பிளைளததாசசிகைள

இஙோக

பிரசவததகக

ைவசசிணட

நான

எனன

அனபபப
பணறத?

சாஸதிரததககம விோராதம. இநதப ெபாணணானா, எனைன ரயிோலததி விடடடஙோகா,
நான ஊரககப ோபாோறனன ெசாலலிணடரககா, அனபபிசசைலாமானன பாரககோறன."
"எனனட இத? நிஜமா தாோன ோபாோறனன ெசாலறாளா?"
"நிஜமா ோவோற, அபபறம ெபாயயா ோவறயா? உஙகோளாை எைவ, ெபாய ெசாலலி
இபப எனகக எனன ஆகணம?"
"ோகாவிசசககாோதட!

அநதப

ெபாணண

ைதரயமாயப

ோபாோறனன

ெசானனா,

திவயமாப ோபாகச ெசாலல, அத ெராமபத ோதவைல. இஙோக இரநதா நீஙக ெரணட
ோபரமாச

ோசரநத

அவைளக

ெகானோன

விடவயள.

கரஙக

ைகயிோல

பமாைலயாடைமா, உன ைகயிலம, உன பிளைள ைகயிலம ஆபபடடணைாோள பாவம!
ெபணைாடடயாம, பிளைளயாம! ததோதர!" எனற ெசாலலிக ெகாணோை ராஜாராமயயர
எழநதிரநத ைகயிலிரநத பததிரைகையத தணட தணைாகக கிைிததப ோபாடடவிடட
ெவளிக கிளமபிச ெசனறார.
தஙகமமாள
இரமிக

ெகாணோை,

அஙகிரநத
இரமப

ோநோர

உரலில

பினகடடககப
மிளகாயப

ோபானாள.

ெபாட

இடததக

அஙோக

அடககட

ெகாணடரநதாள

சாவிததிர.
"ஏணட அமமா, எனனததிறகாக இபபட வாய ஓயாோம இரமோற? ோவணமன
இரமறாபபோலனனா இரகக?" எனறாள தஙகமமாள.
"இலோலமமா!
இடககைலனன

ஏறகனோவ,

ோகடோைோளனன

இரமிணடரகோகானோனா?
இடசோசன.

இரமறத."

-:93:-

மிளகாயக

ஏன

மிளகாயப

காரததினாோல

ெபாட

ஜாஸதியா

"அபபட

என

மடயாதனனடடப

ோமோல

ோபாோயன.

பைிையப

ோபாட.

எனனததககாகப

இஷைம

இலைலனனா,

சாககப

ோபாகெகலலாம

ெபாய

ெசாலோற?"
"ெபாய இலோலமமா, இரமி இரமி மாெரலலாம வலிககிறதமமா, தைலையக
கைச சததறத."
"இபபட
சாயஙகாலம

ெவறமோன

உைமப

அைைசசணட

உைமபனன

ோபாய

என

ரயிலோல

பிராணைன

ஏததி

வாஙகாோத!

விடடைோறன;

ோபசாோம

ெபாறநதாததககப ோபாயச ோசர."
"ெபாறநதகம

சவரைணயாயிரநதா

நான

ஏன

அமமா

இபபட

இரகோகன?

ோபாடை கடதாசி ஒணணககாவத தான அபபா பதிோல ோபாைைலோய? அத தான நீஙக
பரகாசம பணறயள."
"பரகாசமிலோலட!

உனோனாட

வநத

நான

பரகாசம

பணோறனாககம?

நான

கைச ெசாலலோல. எலலாம உன மாமனார உததரவ! நீ ெலாகக ெலாககன இரமறத
அவரககச

சகிககவிலைலயாம.

இனனி

ராததிரோய

ரயில

ஏததி

அனபபிவிைச

ெசாலகிறார. நைக நடடனன ஒணணம எடததணட ோபாகபபைாத. பிைைசசக கிைநத
வநதால

படடககலாம.

மாததிக

கடடககறதறக

ஒர

பைைவைய

எடததணட

கிளமபறததககத தயாராயிர"
இைதக
ோதானறின.

ோகடைதம

"எனன

சாவிததிரயின

அமமா!

நிஜமா,

மகததில

மாமாவா

வியபபம

எனைனத

தயரமம

தனியா

ஒரஙோக

ரயிோலததிவிைச

ெசானனார?" எனறாள.
"இெதனனட எைவ! எலலாரககம எனைனப பாரததா ெபாய ெசாலறவ மாதிர
ோதாணறாபபோல இரகோக!" எனறாள தஙகமமாள.
"இலைல,
இரநததனன

அமமா!

அவர

ஒணடககாவத

நிைனசசணடரநோதன.

என

அதனாோல

ோபரோல

ெகாஞசம

ோகடோைன"

எனற

இரககம

சாவிததிர

ெசானனோபாத அவள கரலில தயரமம ோகாபமம கலநதிரநதன.
தஙகமமாள

உைோன

நிைனசசணடரகோக

மனஸிோல!

நிைனசசணடரககயாககம!
வசசிரககார.

ஆஙகாரமான
மாமனார

அதான

இலலாடைா,

கரலில,
மகராஜன,

ஸவாமி

உலகததிோலெயலலாம

"ஓோகா!

அபபடயா

மாமியார

உனைன

இநத

ஆமபைையான

மோதவினன
நிைலைமயிோல

ெபாணைாடடனன

சவரைணயாயிலைலோயா? அவன ஏன உன மஞசிையககைப பாரககப படககலோல
எனகிறான? உனைனத தாலி கடடனதிோலயிரநத சனியன படசசதடமமா, படசசத!"
எனறாள.
ெநடஙகைரயிலிரநத
எனனெவலலாோமா
ெசனற

இரணட

ஆகாயக
வரஷ

சாவிததிர
ோகாடைை

காலததில

கலகததாவககக

கடடகெகாணட

ெராமபவம

கிளமபி

வநதாள.

இடநத

வநதோபாத

அநதக

சிைதநத

ோகாடைை

ோபாயிரநதத.

இபோபாத அத அஸதிவாரம உளபைப ெபயரநத விழநத மணோணாட மணணாயிறற!
சாவிததிர
ஏறபடை

பரஷன

அதிரசசிையப

வட
ீ டல

கிரகப

பாரதோதாம.

பிரோவசம

அநத

ெசயத

வரோவறப

அனோற

அவளகக

அவளகக
அளவறற

ஏமாறறதைதயம தயரதைதயம அளிததத. ஆனாலம, அவள அடோயாட ைதரயதைத
இைநதவிைவிலைல.

தனனைைய

நைதைதயினால

எலலாவறைறயம

சரபபடததி

விைலாெமனற மனதைதத ோதறறிக ெகாணைாள.
மாமியார,

மாமனார,

பரஷன

-

இநத

மனற

ோபரைைய

பிரயதைதயம

எபபடயாவத சமபாதிதத விை ோவணடம எனற சஙகலபம ெசயதெகாணட சாவிததிர
பககததில தன வாழகைகைய ஆரமபிததாள. ஐோயா! இத எவவளவ அசாததியமான -

-:94:-

ஒனோறாெைானற

மரணபடை

-

காரயம

எனபத

அநதப

ோபைதப

ெபணணககத

ெதரநதிரககவிலைல.
இநத

வட
ீ டல

மதலிோலோய

மாமியார

அறிநத

தான

மககியமானவள

ெகாணைாள.

எனோவ,

எனபைத

சாவிததிர

அவளைைய

பிரயதைதச

சமபாதிபபதிோலோய அதிகமாகக கவனம ெசலததினாள. வட
ீ டக காரயஙகைளச சரவரச
ெசயவதிலம, மாமியாரககச சசரைஷ பரவதிலம மழ மனததைன ஈடபடைாள.
இதனால,

ஆரமபததில

சில

நாள

வைர

மாமியாரன

பிரயதைதச

சமபாதிததவிடைதாகக கை அவளககத ோதானறிறற. ஆனால, இத ெவறம பிரைம
எனபத சீககிரததிோலோய ெதரநதத.
சாவிததிர
எனன

எவவளவதான

பிரோயாஜனம?

ோவணடம?
சவரைணயாய

அவள

உலகததிோல
சீர

பணிவாயிரககடடம,
தகபபனார

எலலாத

ெசனததி

ஏன

சிசரைஷ

எதறகாக

இபபட

தகபபனாரகைளயம

ெசயயவிலைல?

-

ெசயயடடோம?

அசசபபிசசாயிரகக

ோபால

ெபணணககச

இைதபபறறித

தஙகமமாளின

கைற தீராத கைறயாயிரநதத.
"ெநடஙகைரப

படடககாடடோல

ோபாயக

கலயாணம

பணணிகக

மாடோைனன

அபபோவ பிளைளயாணைான மடடணைான. நான தான பிடவாதமாகக கலயாணதைதப
பணணி ைவசோசன. அநத நனனி எநத நாயகளககாவத இரகோகா? - எனெனலலாம
ஊர

சிரகக

அைைசசணட

அடசசடைான
வநத

-

பிராமணன!

ஊரோல

பைறயைனெயலலாம

எலோலாரம

சாதிையவிடடத

வட
ீ டககளோள
தளளிைவசச

-

ஐையோயா! இநத அவமானததககாகோவ ஊரப பககம இததைன நாளாய நான தைல
காடைைல! - அபபறம, ோபானாப ோபாறத, தகபபன ைபததியமா இரநதா, ெபாணண
எனன

பணணமன

மனச

இரஙகிப

ோபாய

அைைசசணட

வநோதன.

அபபடயாவத

எனனட அமமா வநதத? - ெகாஞசம வாையத திறநதால ோபாரம, என பிளைளககப
ெபண

ெகாடகக

நான

நீ

எனற

ஓட

வரவா.

ஏதைா,

அபபடெயலலாம

பணணாதிரககாோளனன யாரககாவத நனனி விசவாசம இரகோகா? - ராஙகியிோல
கைறசசலிலைல,

ராஙகி!"

எனற

தஙகமமாள

இபபட

ஏதாவத

ெசாலலிக

ெகாணோையிரபபாள.
சாவிததிரயிைம

இநத

ஒர

கைற

உணட

எனபைத

நாம

மனனோம

பாரததிரககிோறாம. அவள ோராஸககார; ெகாஞசம வாய அதிகம. அதிலம அவளைைய
தகபபனாைரப
ெபாறககாத.

பறறி

யாராவத

மாமியார

ஏதாவத

ெசானனால

ஏசிககாடடவைதெயலலாம

அவளககப

சகிததச

சகிததப

ெபாறககோவ
பாரபபாள.

கைைசியில, சகிகக மடயாமல ோபாய, "எனைன எனன ோவணாலம ெசாலலஙோகா,
அமமா!

எஙக

அபபாைவ

ஒணணம

ெசாலலாோதஙோகா.

அவர

மாதிர

எலலாரம

இரநதாப ோபாரம. அவர எனககச ெசயதாபபோல எலலாரம அவாவா ெபாணணககச
ெசயதால ோபாரம" எனற ஏதாவத ெசாலலி ைவபபாள. இநத மாதிர, ோபசச வளரம.
இதனால, ோபாகப ோபாக, தஙகமமாளகக மாடடபெபண ோபரல எரசசல அதிகமாகிக
ெகாணட வநதத. இநத எரசசைல அதிகமாககமபடயான இரணெைார சநதரபபஙகளம
ஸதரனால ஏறபடைன.

-:95:-

அநாைத க க டதம

9.
இநத

இரணட

வரஷ

காலததில

சாவிததிரயின

விஷயமாக

ஸதரனைைய

மோனாபாவம இரணட மனற தைைவ மாறதல அைைநதவிடைத.
ஆரமபததில

ெகாஞச

நாள,

தனைனக

ோகடகாமல

தஙகமமாள

அவைள

அைைததக ெகாணட வநத காரணததினால அவனகக ெவறபபம ோகாபமமாயிரநதத.
ோபாகப

ோபாக,

"சரதான;

இநதப

பிராரபததைதக

கடடக

ெகாணடதான

மாரடததாக

ோவணடம ோபால இரககிறத. ஆனால நமகெகனன கஷைம வநதத? அவள பாடடகக
வட
ீ டல அமமாவகக ஒததாைசயாயிரநத விடடப ோபாகிறாள" எனற ஒர மாதிர
மடவகக வநதிரநதான.
சில

நாைளகெகலலாம

சாவிததிரயிைம

அவனகக

ெகாஞசம

சிரதைத

உணைாகத ெதாைஙகிறற. சிரதைத உணைானதம, அவைளத தன தாயார படததகிற
கஷைதைதப

பாரதத

இரககமம

ஏறபடைத.

ஸதரனைைய

இரககம

சாவிததிரகக

ஆபததாய மடநதத.
ஒர

தைைவ

சாவிததிர

கஷைமான

காரயம

ெசயவைதப

பாரதத,

ஸதரன

அமமாவிைம, "ஏனமமா இநத ோவைலெயலலாம அவைளச ெசயயச ெசாலகிறாய?"
எனறான.

தஙகமமாளகக

ஆததிரம

வநதவிடைத.

"ஆமாணைாபபா,

உன

ஆமபைையாள காரயம ெசயயலாோமா? ோதஞசனனா ோபாயிடவள? நீ ோவணா படட
ைவசசடடபோபா! இலலாடைா, பினோனாை அைைசசணட ோபாயிட" எனற கததினாள.
அவன

ெவளிோய

ோபான

ஆமபைையானிைம

ோகாைி

பிறக,

சாவிததிரயிைம,

ெசாலல

"ஏணட

ெபாணோண!

ஆரமபிசசடைோயாலலிோயா?

நீ

காரயம

ெசயயலாோமாட? மிராசதார ெபாணணாசோச! ோபாய ெமதைதைய விரசசப ோபாடடணட
படததகோகா! நான தான ஒததி இரகோகோன இநத வட
ீ டோல காரயம ெசயயறதறக!..."
எனற சரமாரயாயப ெபாைியத ெதாைஙகினாள.
இமமாதிர
அவளகக

சாவிததிரகக

அதனால

ெகாணடரநதோபாத
ெசானனத?
ோகடைான.

கஷைோம
ஸதரன

வட
ீ டோல

ஸதரன

பரநத

ோநரநதத.

ஒர

பாரததவிடைான.

ோபசிய
நாள

அவனைைய

சாவிததிர

"உனைன

ோவைலககாரயிலைலயா?"

சாவிததிர,

ஒவெவார
யார

எனற

ோகாபதைதத

மாவ

இடததக

மாவ

இடககச

ஸதரன

தணிககம

தைைவயம

ோகாபமாயக
ோநாககததைன,

"அமமாதான இடககச ெசானனார" எனற ெசாலலி விடைாள. ஸதரன அமமாவிைம
ோபாய,

"இெதனன

அமமா

நானெஸனஸ?

இவைள

எனனததககாக

மாவ

இடககச

ெசானனாய?" எனற ோகடைான. "அபபடச ெசாலல தகடைக!" எனறாள தஙகமமாள.
"நான

எனனைா

அபபா

ெசானோனன!

ெகாஞச

ெபாணைாடடயம

ஒணணாப

ோபாயிடவயள;

ோபாயிடோவனன

ெசானோனோனா

இலைலோயா?

நாள

ோபானா,

ஆமபைையானம

நான

தான

நானெஸனஸாப

என

வாககப

பலிசசதா?"

எனற

கசசலிடைாள. பிறக, சாவிததிரையக கபபிடட, "ஏணட ெபாணோண! நானாட உனைன
மாவ இடககச ெசானோனன; என மஞசிையப பாரததச ெசாலலட!" எனற ோகடைாள.
சாவிததிர

பயநதோபாயப

மைிககிறைத!" எனறாள
"ஏணட!

ெபாயயா

ோபசாமல

இரநதாள.

பாரததோயாலலிோயாைா

தஙகமமாள. ஸதரனகக ெராமபக ோகாபம

ெசானோன?"

எனற

சாவிததிரயின

களள

மைி

வநத விடைத.

கனனததில

ஓர

அைற

அைறநதவிடடப ோபாயவிடைான.
சாவிததிர அழதெகாணோை மாவ இடககத ெதாைஙகினாள. தஙகமமாள, "என
பிளைளககம எனககம ஆகாமலடகக வநதடையாட அமமா, மகராஜி! எனன ெசாககப

-:96:-

ெபாட ோபாடடரககோயா, எனன மரநத இடடரககோயா, நான எனனதைதக கணோைன!"
எனற பலமபத ெதாைஙகினாள.
இநத நாளில சாவிததிர சரயான வைியில மயறசி ெசயதிரநதால ஒரோவைள
ஸதரனைைய

அனைபக

கைப

ெபறறிரககலாம.

ஆனால,

அநதச

சரயான

வைி

அவளககத ெதரநதிரககவிலைல. மாமியாைரத திரபதி ெசயவத தான கணவைனத
திரபதி ெசயயம வைி எனற அவள நிைனததாள. அவன பகலில எபோபாத வட
ீ டகக
வநதாலம

அவள

அடபபஙகைரயில

ஏதாவத

காரயம

ெசயத

ெகாணடரபபாள.

இரவில அவன வரம ோபாத அவள ஒனற, பகெலலலாம உைைதத அலபபினால
படததத

தஙகிப

நிைனதத

ோபாய

அழத

அழைகதானா?

விடவாள;

ெகாணடரபபாள.

மோதவி!

அலலத

மாமியார

"சனியன!

பை
ீ ை!"

எனற

ெசானனத

சனியன!

ஸதரன

எபப

எரநத

எைதயாவத

பாரததாலம

விழவான.

ஒோர

இதனால

அவளைைய அழைக அதிகமாகம. ஸதரனைைய ெவறபபம வளரம.
சாவிததிர ெராமபவம அழத விசிககம சமயஙகளில ஸதரன அத சகிககாமல,
"ஏணட அமமா! இநதப பை
ீ ைைய உனைன யார அைைசசணட வரச ெசானனா? நான
தான ோவணைாம ோவணைாமன மடடணோைோன! ஊரகக அனபபிசசத ெதாைலசசடட
மற காரயம பார!" எனபான. அவன தாயார, "ஆமாணைாபபா! என ோபரல தபபததான!
என பததிைய விளககமாததாோல அடசசககணம. ஆனா, இபப எனன மழகிப ோபாசச?
இவளகக

எனன,

கடதாசி

நாைளகக

ஒர

கடதாசி

எழதத

ெதரயாதா?

உனகக

எழதிணடரநதாோள?

அநதக

காலததிோல

எடட

கடதாசி

எழதி

அபபாவககக

அைைசசணட ோபாகச ெசாலலடடோம?" எனற பதில ெசாலவாள.
இததைகய

நிைலைமயிலதான,

சாவிததிர

கரபபமானாள.

இதனால

அவளைைய மனததில ஒர பதிய உறசாகததைன கதகலம உணைாயிறற. இனிோமல,
தனகக

இநத

மனைனவிைப

வட
ீ டல

அதிக

ெகௌரவம

பிரயமாயிரபபாரகள

எனற

ஏறபடம,

ஆைசயம

பரஷனம

மாமியாரம

எழநதத. கடய

சீககிரததில

இநத ஆைச நிராைசயாயிறற.
ஸதரனககச
காலமாகோவ

சில

ஸதரைன

பதிய

கஷைஙகள

அலடசியம

ெசயயத

அபோபாத

ஏறபடடரநதன.

ெதாைஙகியிரநத

ஸுஸி

சில

அபோபாத

பகிரஙகமாய அவைன நிராகரககத ெதாைஙகினாள. அதமடடமலல, ஐயாயிரம ரபாய
பணம

ெகாடககாவிடைால

ெகாணடரநதாள.
ோமலதிகாரகள

அவனோமல

பாஙகில

கரதி,

ோகஸ

அவனைைய

அவனைைய

ோபாடவதாகப

ோவைல

சமபளதைதக

பயமறததிக

திரபதிகரமாயிலைலெயனற

கைறதத

விடைாரகள.

இநதக

ோகாபதைதெயலலாம ஸதரன ோபைத சாவிததிரயின ோமல காடடனான.
தஙகமமாளகோகா
வைளகாபப,

சீமநதம

ஏறெகனோவ

இரநத

பணணவிலைல,

சமப

கைறகள
சாஸதிர

எலலாம

கடதாசி

ோபாதாெதனற,

கைப

ோபாைாமல

இரககிறார எனற கைறயம ோசரநத ெகாணைத. ஆகோவ நாளகக நாள சாவிததிரயின
கஷைஙகள அதிகமாகிக ெகாணட வநதன.
இவவளவ
தனனைைய

கஷைஙகளககம,

மாமனார

ோவதைனகளககமிைையில

ஒரவைரததான

நமபியிரநதாள.

அநத

வட
ீ டல

சாவிததிர
தனனிைம

பசசாதாபபபடகிறவர அவர ஒரவர தான எனறம, ஏதாவத ஆபதத எனறால அவர
தான தனைனக காபபாறறககடயவர எனறம எணணியிரநதாள. அவர இநத மாதிரத
தனைன

தனியாக

ரயிோலறறி

அனபபிவிைச

ெசானனார

எனறதம,

அவளகக

'இனிோமல எனன இரககிறத?' எனற ோதானறிவிடைத. கைநைதப பரவததிலிரநத
அவளககப

பகவானிைம

"ஸவாமியாவத?

இரநத

பதமாவத?

அைசயாத

எலலாம

எணணலானாள.

-:97:-

ெபாய

நமபிகைகயம
ோபால

தளரநதவிடைத.

இரககிறோத!"

எனற

ஒர

மனம

இபபட

நிைனததத;

ஆனால

அோத

சமயததில

சாவிததிரயின

இனெனார மனம, 'நிஜமாகோவ நாம ெநடஙகைரககக கிளமபப ோபாகிோறாமா?' எனற
கதகலததினால தளளிக கதிததத!
"அபபா! எனககம ெநடஙகைரகக வநத உஙகைளெயலலாம பாரகக ோவணடம
எனற

ஆைசயாயிரககிறத"

இரதயததில

எனற

சாவிததிர

உணைமயாகோவ

எழதிய

ெபாஙகிக

ோபாத

அவளைைய

ெகாணடரநத

ஆைசையோய

ெவளியிடடரநதாள.
கரபப ஸதிரகளகக 'மசகைக' வரம எனறம, சில சில ெபாரளகளினோமல
பிரததிோயகமான ஆைச உணைாகெமனறம ெசாலகிறாரகள அலலவா? சாவிததிரயின
மசகைக,

அவளகக

ெநடஙகைரககப

ோபாக

ோவணடெமனற

அளவிலாத

ஆைச

ெகாளளச ெசயதத.
ெநடஙகைரயில தனனைைய வாழகைகைய நிைனததாோல அவளகக இபோபாத
சநோதாஷமாயிரநதத.
அநபவிதத

அநதக

தயரஙகைளயம

காலததில
அடோயாட

அவள

அஙோக

படை

மறநதவிடைாள.

கஷைஙகைளயம,

ெநடஙகைரையப

பறறிய

சநோதாஷமான ஞாபகஙகள மடடோம அவள மனததில இபோபாத இரநதன.
ெநடஙகைர

வத
ீ ிதான

எவவளவ

அைகாயிரககம?

வாசலில

ெதனைன

மரஙகளின நிைல எவவளவ களிரசசியாயிரககம? அநத வத
ீ ியில வில வணட படட
வரம

ோபாத,

மாடகளின

சதஙைக

ஜில

ஜில

எனற

சபதிபபத

எவவளவ

மனோபால

மறபடயம

இனிைமயாயிரககம?
ஆகா!

ெநடஙகைர

எபோபாதாவத

அபபாவின

வட
ீ ைை

எபோபாத

பஜைனககப

பாரபோபாம?

பஷபம

எடததகெகாணட

வரோவாோமா?

மாைல ெதாடததப பைஙகளககப ோபாடோவாோமா?
அபபா! அபபா! நீஙகள பஜைன பணணி நான மறபடயம ோகடோபோன? சிததி!
உன ைகயால சாதம பிைசநத ோபாடட நான சாபபிடோவனா?
ஐோயா!

சிததி!

வயிறெறரசசைலக

உனைன
ெகாடடக

ைவககிறோதா?...

சாவிததிர

ஒபபிடைோபாத,

மஙகளம

எனனெவலலாம
ெகாணை

பாடபடததி

பாவநதான

இவவாெறலலாம
தனனிைம

ைவதோதன?

இபபட

எணணமிடவாள.

அபாரமான

பிரயம

உன

எனைனபபடததி
தஙகமமாளைன
ைவததிரநததாகச

சாவிததிரககத ோதானறிறற.
ஆகோவ, அவள அபபாவககத தனைன வநத அைைததப ோபாகமபட கடதம
எழதியோபாத, அைஙகாத ஆரவததைன தான எழதினாள. தனனைைய கடதஙகளககப
பதில

வராததனால

அவள

அைைநத

ஏமாறறததகக

அளவிலைல.

ஒர

ோவைள

கடதாசி ோபாயச ோசரநதிராோதா, அபபா ஒர ோவைள ஊரல இலைலோயா, அலலத
அவர

சரயாய

விலாசம

எழதாதபடயால

எனற

எணணாதெதலலாம

ோசரவிலைலோயா
சமயம

சபபடைை

கடடகெகாணட

அவரைைய

பதிலதான

இஙோக

எணணிகெகாணடரநதாள.

ெநடஙகைரககப

பறநத

வநத

ஒவெவார

ோபாயவிைலாமா

எனற

அவளககத ோதானறம.
இததைகய
விடவதாகச

மோனா

நிைலயில

ெசானனோபாத,

'எனன

அவைள

ரயிோலறறி

இரககமறறவரகள

ஊரகக

இவரகள!'

எனற

அனபபி
ெவறபபம,

தனியாகப ோபாக ோவணடோம எனற தணககமம அவள அைைநதாலம, மனததின ஒர
பககததில

சநோதாஷமம

இரநதத.

ஊரககக

கிளமபம

ோநரம

ஆக

ஆக

அவள

உறசாகம அதிகரததத.
சாவிததிர,
மடடம

மாமனார

சரயலல.

இரககஙெகாணோை,

விஷயததிலம

உணைமயில,
"அவள

தான

ஏமாறறமைைநததாக

ராஜாராமயயர

ஊரககப

சாவிததிரயின

ோபாவதாயிரநதால

-:98:-

எணணியத

ோபாகடடம"

ோமல
எனற

ெசானனார. தஙகமமாளினோமல வநத ோகாபதைதத தம ைகயில இரநத பததிரைகயின
ோமல

காடட

விடட

அவர

கரைணயினாலதான.
ெசனைனககப
தகவல

ெவளிோய

கலகததாவிலிரநத

பறபபடவதாக

ெதரநத

ோபானதகைச

அவர

சாவிததிரயினோமல

ோவெறார

கடமபததார

ோகளவிபபடடரநதார.

ெகாளவதறகததான

அவர

இரநத

அைதபபறறி

ெவளிோயறினார.

மறநாள
விசாரததத

விசாரதததில

அவர

ோகளவிபபடைத உணைமதாெனனற ெதரநதத. மறநாள பறபபடவதறக இரநதவரகள
திரெநலோவலி ஜிலலாககாரரகள, ெராமபவம நலல மனஷரகள. "ஆகா! சாவிததிரைய
ோபஷாய அைைததக ெகாணட ோபாகிோறாம" எனற ெசானனாரகள.
இநதச
வநததம

ெசயதிையக

ெநடஙகைரச

ோகடடக

சமப

ெகாணட

சாஸதிரகக

ராஜாராமயயர

ஒர

கடதம

திரமபி

எழதினார.

வட
ீ டகக

தமமைைய

சமபநதிகக அவர இதவைரயில தம ைகயினால கடதம எழதினத கிைையாத. அவர
சாஸதிரகக

எழதிய

மதல

கடதம

இததான.

பாவம,

அவர

எழதிய

கைைசிக

கடதமம இதவாகோவ ஆயிறற!
சில

மககியமான

காரணஙகளினால

பிரசவததகக

ைவததகெகாளள

திரெநலோவலிகக

வரம

ெசனைனப

தகநத

படைணததகோக

சாவிததிரையக

கலகததாவில

மடயவிலைலெயனறம,

இஙகிரநத

மனஷயாளைன

சாஸதிர

கடட

வநதிரநத

அனபபியிரபபதாகவம,

கைநைதைய

அைைததப

ோபாகோவணடெமனறம, ெசனைனப படைணததகக ஒரோவைள வர மடயாவிடைால,
கறிபபிடை

வணடககப

ோபாகோவணடெமனறம
எடததகெகாணட
ெபடடயின

பதசசததிரம
கடதததில

ோபாயத

விளிமபில

தம

ஸோைஷனகக

எழதினார.

ைகயாோலோய

எழதியிரநத

பிறக,
தபால

வநதிரநத
தாோம

ெபடடயில

மணிககணகைகப

அைைததப

அநதக

கடததைத

ோபாடைார.

பாரததவிடட,

"சர,

தபால
இனற

தபாலில கடைாயம ோபாயவிடம" எனற நிசசயம ெசயதெகாணட திரமபினார.
ராஜாராமயயர

நமபியபடோய,

கடதம

அனற

தபாலிோலோய

ோசரநத

வைியில

எஙகம விழநத விைாமல பிரயாணம ெசயத, ோபாடை மனறாம நாள ோமலமஙகலம
தபாலாபஸ

ுககப

ோபாயச

ோசரநதத.

ெநடஙகைரககக

கடததைத

எடததக

ெகாணட

வநத தபாலகாரன, சமப சாஸதிரயின வட
ீ படடயிரபபைதப பாரததான. ஒர நிமிஷம
ோயாசைன ெசயதான. பிறக "சரதான, எஙோகயாவத ோபாயிரபபாரகள; வநத எடததக
ெகாளவாரகள" எனற மடவ ெசயத, காமரா அைறயில ஜனனல வைியாகக கடததைத
உளோள எறிநத விடடப ோபாயச ோசரநதான.
அவன எறிநத இைததிோலோய ராஜாராமயயரன கடதம அநாைதயாயக கிைநதத!

-:99:-

10. சாவ ிததி ரய ின கனவ
சாவிததிரைய அைைததகெகாணட ோபாகிோறாெமனற ெசானன திரெநலோவலி
ஜிலலாககாரரகள உணைமயிோலோய ெராமபவம நலல மனஷரகள. பரஷன, மைனவி,
கைநைத, பரஷனைைய தாயார இவரகளதான. தாயார விதைவ. பரஷனகக மபபத
வயதம, மைனவிகக இரபத வயதம இரககம. கைநைத மனற வயதப ைபயன.
அவரகளில யாரம பாரபபதறக அவவளவ லடசணமாயிலைல. கணபதி அவனைைய
ெபயரகக

ஏறறத

ோபாலோவ

விழநதம

காணபபடைான.

கடைைக

கறபப

கடைையாயம,

நிறநதான.

ெகாஞசம

மகம,

இளந

கனனமம

ெதாநதி

கதபபமாயச

சபபடைையாயிரநதத. ஜயம அவைனவிைச சிவபப; ஆனால மகததில அமைம வட.
ோபாதாதறக,

ோமல

வாயபபல

இரணட

மனனால

நீணட

வநதிரநதத.

இைத

மைறபபதறகாக ஜயம அடககட உதடைை இழதத மடகெகாணைாள. அவள நாைலநத
மாதமாக

'ஸநானம

ெசயய'விலைலெயனறம

ஒரவோராெைாரவர

ெகாணடரநத

ோதானறிறற.

அநோயாநயம

இநதக

கடமபததார

சாவிததிரகக

அளவிலாத

ஆசசரயதைத அளிததத. எனன அனப! எனன அககைற!
ஐநத நிமிஷததகெகார தைைவ, "ஜயம! ஏதாவத ோவணமா?" எனற கணபதி
ோகடடக

ெகாணடரநதான.

படடனியாயிரககாோள!
அடககட

"ஏணைாபபா!

ஏதாவத

வாஙகிணட

ெசாலலிகெகாணடரபபாள.

இரகோகோன!

அமமாதான

பசைச

வநத

"நான

ஜலம

பிளைளததாசசிப
ெகாோைணைா!"

தான

வாயிோல

எனற

ெவறமோன
விைாோம

ெபாண
தாயார

சாபபிடடணோை

இரககார.

அவரகக

ஏதாவத பைம, கிைம வாஙகிக ெகாடஙோகா!" எனபாள ஜயம.
ஜயம

எதறகாவத

எழநத

நினறால,

ெசாலலி

ைவததாறோபால,

கணபதி,

அவனைைய தாயார இரணட ோபரம எழநதிரநத, "எனன ோவணம, ஜயம?" எனற
ோகடபாரகள. ெகாஞச ோநரம அவள உடகாரநதிரநதபடோய வநதால, "இநதாட அமமா!
ெராமப

ோநரம

நீடடணட

உடகாரநதிரநதாக

படததகோகா!"

கதவகைளெயலலாம
ஆடோசபிததால,

எனபாள

சாததிவிைச

"ெகாஞசம

காைலக

ெகாரககளி

மாமியார.

வாஙகம.

அஸதமிததால

ெசாலவாள.

ோகாவிசசககாதீஙோகா.

சிதோத

ோபாதம;

வணடயிலளள
பிளைளததாசசிப

காைல
ஜனனல

மறறவரகள

ெபாணண.

பனி

உைமபககாகாத" எனபாள.
அவரகள
சாவிததிரையயம
அமமாள,

ஒரவோராெைாரவர
மிகப

பரவைன

சாவிததிரயின

அநோயாநயமாயிரநததலலாமல,

கவனிததக

கஷைஙகைளப

ெகாணைாரகள.

பறறியம

ோபச

சில

சமயம

ஆரமபிதத

அநத

விடவாள.

"ராஜாததி மாதிர இரககா. இவைள ஆததிோல வசசடட அநத மைம எஙெகலலாோமா
சததி அைலயறாோன?" எனறம, "நலல மாமியார வாசசாட அமமா, உனகக! இபபட
எடட மாதததக கரபபிணிையத தனியா அனபபறதகக எபபடததான மனம வநதோதா?"
எனறம ெசாலவாள. கணபதி, "ோபசாமலிர, அமமா!" எனற அைககவான. "நீ சமமா
இரைா!

எனனோமா,

உனகெகனன

அநத

ெதரயம,

ஊர

தஷைைகளககப
சமாசாரம?

இநதச

பரஞச
சாதப

ோபசறதகக
ெபணைண

வநதடோை?

அநத

ராடசஸி

படததி வசசத. ஊெரலலாம சிரபபாயச சிரசசத! பாவம! இவளககப ெபாறநதகமம
வைகயிலைலோபால

இரகக.

அவாதான

வநத

தைலசசம

பிளைளததாசிையப

பாததடட அைைசசணட ோபாகோவணைாோமா?" எனபாள.
மாமியார இபபட ஏதாவத ோபசமோபாெதலலாம, மாடடப ெபணணின மகததில
ெபரைம

கததாடம.

அவளககப

பகககதைதப

ோபாலோவ

பிறநத

வட
ீ ம

நனறாய

வாயததிரநதத எனற சமபாஷைணயில சாவிததிர ெதரநத ெகாணைாள. ஜயததின

-:100:-

தகபபனாரகக இரணட மாதமாய உைமப சரயிலைல எனற தகவல வநததாம. "ஒர
ோவைள நான பிைைககிோறோனா, இலைலோயா, என ெபணைணயம மாபபிளைளையயம
ஒர

தைைவ

பாரததவிடைால

ோதவைல"

எனற

அவர

ெசானனாராம.

அதன

ோபரலதான இபோபாத இவரகள திரெநலோவலிககப ோபாயக ெகாணடரநதாரகள.
இநதக

கடமபதைதயம,

இவரகள

ஒரவரைம

ஒரவர

காடடம

அனைபயம

பாரககப பாரககச சாவிததிரகக ஆசசரயம அதிகமாகிக ெகாணடரநதத. 'உலகததில
இபபடயம மனஷயாள இரககிறாரகளா? இநத மாதிர இைமாகப பாரதத நமைமயம
அபபா ெகாடததிரககக கைாதா? இவவளவ ோமாசமான இைததில ெகாணட ோபாயத
தளளினாோர?' எனற ஒர நிமிஷம நிைனபபாள. 'அபபா ோபரல எனன தபப? அவர
எவவளோவா பணதைதக காைசச ெசலவைிதத, நாம ஒசததியாயிரகக ோவணடெமனற
ஒசநத

இைமாயப

அதறக

அபபா

சபபடைை

பாரததததான
எனன

ெகாடததார.

பணணவா?'

மஞசிையயம

அசடடச

உபசாரஙகைளயம

பாரககமோபாத,

ஆமபைையாைனப

பாரததக

நம

எனற

எணணவாள

சிரபைபயம
'நலல

தைலெயழதத
அவன

ோவைள!

ெகாடககாமலிரநதாோர?'

இபபடயிரநதால,

அபபறம,

கணபதியின

ெபணைாடடககச

அபபா

நமைம

எனற

ெசயயம

இநத

ோதானறம.

மாதிர

ஸதரனின

கைளயான மகதைதயம, நாகரகமான ோதாறறதைதயம அவள நிைனததப பாரததப
ெபரைம ெகாளவாள. ஆனால, அடதத நிமிஷோம, அவனம ஸுஸியமாய எடததக
ெகாணை ோபாடோைா பைம மனககண மனனால வநத நிறகம. அவளைைய ெபரைம
சிதறிப

ோபாகம.

'அசைாயிரநதாெலனன?

அவலடசணமாயிரநதாெலனன?

ஜயம

அதிரஷைசாலி, அவளகக அகமைையானின அனப இரககிறத. நாம தான ெகாடதத
ைவககாத

பாவி'

எனற

நிைனததக

கணணில

தளிதத

கணணை
ீ ர

மறறவரகள

பாரககாதபட தைைததக ெகாளவாள.
ஜயததின தகபபனாரகக உைமப சரயிலைலெயனற விஷயதைதக ோகடைதம
சாவிததிரகக,

'ஒர

ோவைள

அெசௌகரயமாயிரககோமா?

நம

அபபாவககம

அதனாலதான

கடதம

உைமப

ஏதாவத

ோபாைவிலைலோயா?'

எனற

ோதானறியத, 'ஐோயா! அவர சரம கிரெமனற படததக ெகாணைால சிததியம பாடடயம
அவைரச

சரயாயக

கவனிததக

ெகாளவாரகளா?

அநத

மாதிர

சமயஙகளில

நாம

பககததில இரநதால அவரகக எவவளவ ஆறதலாயிரககம? ஐோயா! நாம ெபண
பிறநத

அபபாவககக

கஷைதைதத

தவிர

ோவெறனன?

இநத

வயதில

ஒர

பிளைளயிரநதால அவரகக எவவளவ ஒததாைசயாயிரககம? பாழம ெபண ஜனமம
ஏன

எடதோதாம?

பிளைளயாகப

பிறநதிரககக

கைாதா?'

எனெறலலாம

எணணிப

ெபரமசச விடவாள.
இபபடெயலலாம

நிைனகக

நிைனகக

தகபபனாைரயம,

ெநடஙகைரையயம

பாரகக ோவணடெமனற அவளைைய ஆவல பதத மைஙக, நற மைஙகாகப ெபரகிக
ெகாணடரநதத.

மணிகக

ெகாணடரநதோபாதிலம,

மபபத

அதிலிரநத

ைமல

ஒவெவார

ோவகததில
நிமிஷமம

ரயில

ோபாயக

சாவிததிரகக

ஒர

யகமாகத ோதானறிறற.
கணபதியின கடமபததார ெசனைனபபடைணததில இறஙகி இரணட நாள சிரம
பரகாரம ெசயத ெகாணட பிறக திரெநலோவலிககக கிளமப உதோதசிததிரநதாரகள.
ஒோர பிரயாணமாகப ோபானால பிளைளததாசசிப ெபணணகக உைமபகக ஆகாெதனற
கணபதியின

தாயார

ெசாலலிவிடைாள.

ெதரநதவரகள

வட
ீ டல

தஙகளைன

இரநதவிடடப

தஙகிவிடடப

ஆகோவ,

ோபாகத

ோபாகமபட

ெசனைனயில

அவரகளககத

தீரமானிததாரகள.

சாவிததிரையயம

ெசானனாரகள.

அவள

அதறக

இணஙகவிலைல.
இநத

நலல

மனஷரகள

காடடய

அபிமானததினாலம

அநதாபததினாலோம

அவரகைளச சாவிததிரககப பிடககாமல ோபாயிரநதத. அவளைைய தரதிரஷைதைதப

-:101:-

பறறிக கணபதியின தாயார அடககட ோபசியதம, அைதக கணபதியம ஜயமம தடகக
மயறசிதததம

சாவிததிரககப

பரம

சஙகைதைத

அளிததன.

இவரகோள

தனகக

மனபின ெதரயாதவரகள. இனிோமல இவரகளககத ெதரநதவரகள வட
ீ டககம ோபாய
அவரகளைைய
ோபாயச

பரதாபததககம

ோசரம

தனைனப

ஆவலம

ெபணபிளைளகள

அவரகளிைம

ெசானனாள.

ஆளாக

ோவணடமா?

சாவிததிரகக
வணடயில

தஙகளைன

-

ோமலம

அளவிலலாமல
ஏறறிவிடட

தஙகிப

ெநடஙகைரககப

இரநதத.

விடைால,

ோபாகலாெமனற

ஆைகயால

ோபாயவிடவதாக

அவரகள

எவவளவ

ெசாலலியம ோகடகாமற ோபாகோவ, அபபடோய அவைள ரயில ஏறறி விடைாரகள.
ஸதிரகள வணடயில அனற அதிகம ோபரலைல. ெமாததம ஐநதாற ோபர தான
இரநதாரகள.

ஆைகயால

இைம

தாராளமாயிரநதத.

சாவிததிர

தனியாக

ஒர

மைலயில ோபாயப ெபடடைய ைவததக ெகாணட உடகாரநதாள. அவளகக எதிரப
ெபஞசில
ோபசசக

உடகாரநதிரநத
ெகாடததாள.

தனியாகப

ஒர

அவள

ோபாகிறாள

ஸதிர

யார,

சறற

எநத

எனெறலலாம

ோநரததகெகலலாம

ஊர,

எஙகிரநத

விசாரததாள.

எஙோக

சாவிததிர

சாவிததிரயிைம
ோபாகிறாள,

சரககமாகப

ஏன
பதில

ெசாலலிக ெகாணட வநதாள. "ஐோயா பாவம! பிளைளததாசசிப ெபணைணத தனியா
அனபபிசசடைாஙகோள!"

எனற

அநத

ஸதிர

ெராமபவம

பரதாபபபடைாள.

பிறக,

"கலகததாவிலிரநத கணைண மைிசசணட வநதிரகோக! ெபாடடைய எடததக கீ ோை
வசசடடப படததகோகா, அமமா!" எனறாள.
சாவிததிரககம

தககம

கணைணச

சைறறிக

ெகாணட

வநதத.

ெபடடையத

திறநத ஒர பைைவைய எடததத தைலமாடடல ைவததகெகாணட படததாள. இரணட
நிமிஷததகெகலலாம தஙகிவிடைாள.
சாவிததிர
மனஷயக

கனவ

கைநைத

கணைாள.

மாதிரோய

அவளககக
இலைல.

கைநைத

பிறநதவிடைத.

ெதயவோலாகததக

கைநைத,

கைநைத

மாதிர

இரககிறத. அதன மகதைதப பாரததக ெகாணடரநதால ோபாதம பசி, தாகம ஒனறம
ெதரயாத.

அத

சிரககிற

அைைகத

தான

எனனெவனற

ெசாலவத!

-

சாவிததிர

கைநைதைய மடயில ைவததக ெகாஞசிக ெகாணடரககிறாள. அவைளச சறறிலம
எலலாரம

வநத

மாமியார

நினற

ெகாணடரககிறாரகள.

எலலாரநதான.

மாமியாரககப

அபபா,

பினனால

சிததி,

பாடட,

இவரம

மாமனார,

சஙோகாசபபடடக

ெகாணட நிறகிறார. எலலாரம கைநைதைய எடததக ெகாளள ஆவலாயிரககிறாரகள.
"சிதெதக

ெகாடட

ெகஞசகிறாள.

கைநைதைய!

"நான

உன

பாததடடக

கைநைதைய

ெகாடததைோறன"

ஒணணம

பணணிை

எனற

தஙகமமாள

மாடோைணட;

ோதஞச

கைநைதையப

பாரகக

ோபாயிைாோதட, ெகாடட" எனகிறாள மஙகளம.
அவரகைளப
ோவணைாம.

பாரததச

எனைன

எடததககிறதறக

எனன

சாவிததிர,
பாட

படததி

வநதடோைளாககம?

எஙக

"நீஙகளளாம
வசசயள?

என
இபப

அபபாகிடை

மாததிரம

கைநைதைய

மாததிரநதான

ெகாடபோபன,

ோவெறாததரம என கைநைதையப பாரகக ோவணைாம. ோபாஙோகா!" எனகிறாள.
சடெைனற சாவிததிர கணைண விைிததக ெகாணைாள. "மாயவரம! மாயவரம!"
எனற

ோபாரடைர

ோநரததகெகலலாம

கவவத

ோகடைத.

பதசசததிரம

"மாயவரம

வநதடோம?"

வநதடைதா?

எனற

எணணிச

இனனம

ெகாஞச

சாவிததிர

எழநத

உடகாரநத, தைலமாடடல ைவததிரநத பைைவைய எடததப ெபடடககள ைவககப
ோபானாள. ெபடடையக காணவிலைல!
எதிரலிரநத
பககததிலிரநதவரகைளப
காோணாோம?

யாரககாவத

ஸதிரையயம
பாரதத,

காணவிலைல.

"ஏனமமா!

ெதரயமா?"

எனற

-:102:-

அநதணைைப

இஙோகயிரநத
ோகடைாள.

என

ெபடடையக

அவரகளில

ஒரததி,

"ஐையோயா! உன ெபடடயா அத? உன எதிரோல உடகாரநதிரநதாோள அநத அமமா
அைத எடததணட சிதமபரததிோலோய இறஙகி விடைாோள!" எனறாள.

-:103:-

11. "அபபா எ ஙோக ?"
சாவிததிர

அதிகாைலயில

பதச

சததிரம

ஸோைஷனில

வநத

இறஙகினாள.

இனனம பனிெபயத ெகாணடரநதபடயால, ஸோைஷன கடடைம, அதறகபபாலிரநத
சாைல, தஙகமஞசி மரஙகள எலலாம மஙகலாகக காணபபடைன.
தனைன அைைததப ோபாக அபபா வநதிரககிறாோரா எனற ஆவலைன சறற
மறறம பாரததாள. பிளாடபாரததில ஒர பிராணியம இலைல. ெவளிோய ஒர வணட
மடடம கிைநதத. அதிகாைலயானதால ஒர ோவைள நலலாைன மடடம வணடயைன
அனபபியிரபபார எனற சாவிததிர எணணினாள.
நலல

ோவைளயாக,

அவளிைமிரநத

ெகாஞசம

பணதைதயம,

டககடைையம

ெபடடயில ைவககாமல ஒர பரஸில ோபாடட இடபபில ெசரகிக ெகாணடரநதாள.
ஆைகயால அைவ ெகடடப ோபாகாமல பிைைததன.
சாவிததிர,
ஸோைஷன

டககடைை

மாஸைோரா

எடததக

எனற

ஒர

ெகாடததோபாத,

கணம

உறறப

தனககத

ெதரநத

பாரததாள.

பைைய

இலைல.

அவர

இலைல. இவர யாோரா பதச! மீ ைசயம கீ ைசயமாயிரககிறார. சாவிததிர ெவளியில
ோபான பிறக அவர டககட கமாஸதாவிைம, "வர வரப ெபணபிளைளகள எலலாம
தணிநத ோபாயவிடைாரகள! ெகாஞச நாள ோபானால, நாெமலலாம ோசைல கடடகக
ோவணடயததான" எனறார.
அதறக டககட கமாஸதா, "ஆமாம, ஸார! ஆனால கைநைத ெபறகிற காரயம
மடடம

அவரகளதாோன

ெசயய

ோவணடம

ோபாலிரகக!"

எனற

நைகசசைவயைன

பதில அளிததார.
இைதக ோகடடகெகாணோை ெவளியில ோபான சாவிததிர, அஙோக கிைநத ஒோர
வணடயின அரகில ெசனறாள. வணடககாரன, "எஙோக, அமமா, ோபாகணம? வணட
படைடடமா?" எனறான. அவன நலலான

இலைல. வணட, ெநடஙகைர வணடயம

இலைல. அத ஓர ஒறைற மாடட வணட.
"ஏனபபா,

ெநடஙகைரயிலிரநத

வணட

ஒனறம

வரறைலயா?"

எனற

சாவிததிர ோகடைாள.
"இனனிகக வரறலீ ஙக; ஒரோவைள நாைளகக வரோமா, எனனோமா!" எனறான
வணடககாரன.
சாவிததிரகக

ஆததிரமம

அழைகயமாய

வநதத.

அபபாவா

இபபட

அலடசியமாயிரககிறார? நமபோவ மடயவிலைலோய? ஒரோவைள அவரகக ஏதாவத
ஆபததாயிரககோமா? இலலாமற ோபானால இபபட இரககமாடைாோர?
வணடையப

படைச

ெசாலலி,

சாவிததிர

அதில

ஏறிக

ெகாணட

ெநடஙகைரககப பிரயாணமானாள.
வணட ெநடஙகைர அககிரகாரததககள நைைநத ோபாத, சாவிததிரகக ெநஞச
திக திகெகனற அடததக ெகாணைத. ெநடஙகைரைய மறபட பாரகக ோவணடெமனற
அவள

எவவளவ

ஆவல

ெகாணடரநதாள?

பறபபடமோபாத

எவவளவ

கதகலமாயிரநதாள? அநதக கதகலம இபோபாத எஙோக ோபாயிறற? ெநடஙகைரகக
வநததில ஏன ெகாஞசங கைச சநோதாஷம உணைாகவிலைல?
சாவிததிரயின

கணகளகக

ோதாறறம

ெகாணடரககவிலைல.

எலலாம

மன

மாதிரோயதான

ெநடஙகைர

வட
ீ கள,
இரநதன.

அககிரகாரம

ெதனைன
ஆனாலம,

காணபபடைத.

-:104:-

மரஙகள,
வத
ீ ி

இபோபாத
ோகாவில,

மடடம

பைைய
மணைபம

கைள

இைநத

வட

அபபாைவ

ெநரஙக
எபபடப

ெநரஙக

பாரபபத,

அவளைைய

எனன

மனம

ெசாலவத?

அதிகமாகப

சிததியின

பைதபைதததத.

மகததில

எபபடததான

விைிபபத? ஒர ோவைள ஆததில பாடடயம இரபபாோளா? இரநதால, அவள ஏதாவத
ெவடகெகனற
நிைனததக

ெசாலவாோள?

ெகாளவாரகள?

அபபறம

ெதரவில

ஊராரதான
பநத

எனன

விைளயாடக

ெசாலவாரகள?

ெகாணடரநத

எனன

பசஙகைள

ஏறிடடப பாரககககைச சாவிததிரகக ெவடகமாயிரநதத.
இோதா, வட
ீ வநத விடைத, "நிறததபபா!" எனறாள சாவிததிர. வணட நினறத.
தனனணரசசி

இலலாமோல

சாவிததிர

வணடயிலிரநத

இறஙகினாள.

சறற

விைரவாகோவ வட
ீ ைை ோநாககிச ெசனறாள.
வாசற

கதவ

படடயிரநதைதப

பாரதததம,

ஒர

நிமிஷம

சாவிததிரகக

இரதயோம நினறவிடைதோபால ோதானறிறற! அபபடோய ஸதமபிதத நினறவிடைாள.
ெநடஙகைர

தனைன

எனனெவலலாோமா

எபபட

எணணமிடடக

வரோவறகம

எனபத

ெகாணடரநதாள.

பறறி

ஆனால,

சாவிததிர

இநத

மாதிர

வரோவறைப அவள எதிரபாரககோவயிலைல. வட
ீ டக கதவ படடயிரககெமனற அவள
நிைனககோவயிலைல.
சாவிததிரகக ோயாசைன ெசயயம சகதி வரவதறகச சில நிமிஷம பிடததத.
ஒரவரம ஊரல இலைலோபால இரககிறத. ஆனால, எஙோக ோபாயிரபபாரகள? அபபா
ஊரல இலலாததனால தான தனனைைய கடதஙகளககப பதில இலைலோயா?
இநதச

சமயததில

சாவிததிரகக
வநதான.

அரகில

அவைனப

வத
ீ ியில

பசஙகள

விைளயாடக

வநத

விழநதத.

பநைதத

பாரததச

சாவிததிர,

"ஏணைாபபா,

ெகாணடரநத

ெதாைரநத

ஒர

கைநைத,

ைபயன

இநதாதத

பநத
ஓட
மாமா

எலலாரம எஙோக?" எனற ோகடைாள. அநதப ைபயன விைளயாடடன சவாரஸயததில,
"எனககத ெதரயாத, அமமாமி! அோதா தீகிதர மாமா இரககார ோகளஙோகா!" எனற
ெசாலலி, பநைத வச
ீ ி எறிநத, "அோை பிடைா!" எனற கவிக ெகாணோை ஓடவிடைான.
அபோபாத

அறவைைக

அககிரகாரததில
தீகிதரகக
இரநதார.
தனியாக

பரஷரகள

காலமாதலால,
எலலார

வயல

அநத

உபததிரவம

ஒனறம

வாசலில

வணடச

சதததைதக

வணடயிலிரநத

சாவிததிர
ெவளிககச

இலலாதபடயால
ோகடட

இறஙகவைதப

வநத

ெசனறிரநதாரகள.

அவர

ெவளியில

பாரதததம,

ோநரததிறக

மடடம

வநதார.

அவரகக

வட
ீ டல

சாவிததிர

ஆசசரயமாயப

ோபாயிறற. 'இத எனன கதத?' எனற எணணிக ெகாணோை இநத ோவடகைகையப
பராவம பாரதத விடவதறகாக அவரைைய வட
ீ டத திணைணயில உடகாரநத ைகயில
ஜப மாைலயைன ஜபம ெசயயத ெதாைஙகினார.
சாவிததிர ைகயில ஒர ெகாசவிய பைைவயைன மடடம இறஙகிப ோபானத
அவரகக

இனனம

வியபைபயளிததத.

அவள

இரநத

ோகாலோமா

ெசாலல

ோவணடயதிலைல. 'சரதான, சரதான. நாம நிைனததபடதான ஆயிறற. இநதப ெபண
பகககததிோல இரநத ோபர ெசாலலாத எனற நாம அபோபாோத ெசாலலவிலைலயா?
அத

பலிசசப

ோபாசச.

ஏோதா

ெகடை

நைவடககியிோல

இறஙகியிரககோவணடம.

இவளாகததான கிளமபிவிடைாோளா, அவாோளதான அடசச விரடடடைாோளா, ெதரயைல.
இைதெயலலாம ஒர மாதிர ெதரஞசணட தான, சமப சாஸதிர ெராமப நாளாயப
ெபாணண

எனகிற

ோபசைச

எடககாதிரநதான

ோபாலிரகக...'

எனற

எணணமிடடக

ெகாணடரநதார தீகிதர.
வட
ீ டன
அவள

கதவ

மகததில

மகிழசசியளிததன.

படடயிரபபைதப
ோதானறிய

'ோவணடம,

பாரததவிடட

ஏமாறறமம
வாயாடக

கழைதகக

நிைனததக ெகாணைார.

-:105:-

சாவிததிர

தககமம

திரமபியோபாத

தீகிதரகக

நனறாய

ோவணடம'

மிகக
எனற

இதறகள

சாவிததிர

வத
ீ ிையக

கைநத

அவர

இரநத

இைததகக

வநதாள.

"தீகிதர மாமா, எஙககம ஏன படடக கிைகக? எஙக அபபா எலலாரம எஙோக?" எனற
ோகடைாள.
"உஙகபபன

எஙோக

ோபானாோனா,

நான

எனனதைதக

கணோைன?

எஙகிடைச

ெசாலலிணைா ோபாறான?" எனறார தீகிதர.
சாவிததிரகக

அழைக

வரமோபால

இரநதத.

அபபா

எஙோக

எனபைத

எபபடயாவத ெதரநத ெகாளள அவள மனம தடதடததத. தீகிதரககம ெதரயம,
ஆனால, ெசாலல மறககிறார எனபதம ஒரவாற ெதரநதத.
அவளைைய ஆஙகாரதைதெயலலாம அைககிக ெகாணட, பரதாபமான கரலில,
"தீகிதர

மாமா!

எனககாகவாவத
எணணம

எஙகபபா

ோமோல

உஙகளகக

ெசாலலபபைாதா?"

ோதானறோவ,

எனறாள.

"எஙகபபாவகக...

ஏதாவத

அபபறம

உைமப

ோகாபம

இரநதாலம

இனெனார

பயஙகரமான

கிைமப...ஒனறமிலைலோய?"

எனற

ோகடைாள.
"அவனககம எனககம உைமபகக எனன வரப ோபாகிறத? ோபான சனிககிைைம
கை

இரநதான

ெகாடைறாபபளி

மாதிர.

ெசனைனப

படைணததககப

ோபாறதாகச

ெசாலலிணடரநதான. ஒர ோவைள அஙோகதான ோபாயிரபபான."
"ெசனைனப படைணததககா? எனனததகக மாமா?"
"பாடடச ெசாலலிக ெகாடதத, பணம சமபாதிசசணட வரபோபாறானாம, பணம!"
உைோன

சாவிததிரககப

கைனபடடரநதத,
வாஙகிக

பைைய

மறபடயம

ெகாணட

ஞாபகம

தனைனக

வநதத,

உணைாயிறற.

கலகததாவககக

அபோபாோத

நிலதைத

அபபா

கடட

ஏறெகனோவ

அனபபப

விறறிரபபாோரா

பணம

எனற

தான

சநோதகிததத - எலலாம நிைனவகக வநதன. ஆனால இைதெயலலாம பறறி இவைரக
ோகடபதறக

மனம

வராமல,

"எஙக

சிததி?

-

அவ

கைவா

படைணததககப

ோபாயிரககா?" எனற ோகடைாள.
"உஙக

சிததி

-

பிறநதாததககப

ோபாயடைா,

பிறநதாததகக"

எனற

ெசாலலிவிடட, தீகிதர எழநதிரநதார.
இவவளவ
ஏறறிக

ோநரமம

ெகாணட

வநத

வாசலில

வணட

அமமாளின

நினற

ெகாணடரநதத.

நிைலைமையப

பாரதததம,

தான

சததம

சவார

வரோமா

வராோதா எனற சநோதகம வணடககாரனகக உணைாகி விடைத.
"எனனமமா, எததைன ோநரம அமமா காததிரககிறத?" எனற அவன ோகடைான.
சாவிததிர வணடைய ோநாககி நைநதாள. சடெைனற மறபடயம திரமபி வநத,
வட
ீ டககள

ோபாயக

ெகாணடரநத

தீகிதரைம,

"மாமா,

படைணததிோல,

எஙகபபா

விலாசம ெதரயமா?" எனற ோகடைாள.
"விலாசம

யார

கணைா?

ோபாய, பாடட வாததியார

எஙகிடைச

சமப சாஸதிர

ெசாலலிடைா

ோபாயிரககான?

வட
ீ னன விசாரசசா

அஙோக

தாோன ெதரயறத!"

எனற ெசாலலிவிடடத தீகிதர உளோள ோபாயச ோசரநதார.
இனனம ெகாஞச ோநரம அவளிைம ோபசசக ெகாடததால, அபபட இபபட எனற
உறவ

ெகாணைாடக

அவரககப

பயம.

வாஸதவநதான.

ெகாணட
ஒர

ோவைளச

ஆனால

வநதிரபபவளககச

சாபபாடடகக

சாபபாட

இநத

சாபபாட

ோபாடவத

மாதிர

எபபடப

உடகாரநதவிைப
சாதி

ோபாடவத?

ோபாகிறாோள

ஒனறம

ெகடட,

பிரமாதமிலைல;

ெநறி

ோபாடடவிடட

எனற

ெகடட

அநதப

ஓட

பாவதைத

எஙோக ெகாணடோபாயத ெதாைலபபத?
சாவிததிர மறபடயம
வைிோயாட

ோபாயிறற.

வணடயில

இதறகள

ஏறிக ெகாணைாள. வணட

சமாசாரம

எபபடோயா

-:106:-

பரவி,

திரமபி வநத

அககிரகாரததில

பல

வட
ீ களில ஸதிரகள வாசறபடயணைை நினற எடடப பாரததக ெகாணடரநதாரகள.
ஆனால அவரகளில யாரம வணடயினரகில வநத விசாரககவிலைல. இதவம ஒர
காலமா எனற ஆசசரயபபடம மோனாபாவம அவரகளைைய மகததில பிரதிபலிததத.
வணட

அககிரகாரதைதத

ெதரவின ஒர மைன
ஞாபகம

வநதத;

ஸதிரயிைம,
ஸதிர,

ெசனற

அபபால

வைியாகப ோபாயிறற. சாவிததிரகக

வணடைய

"படடககார

"இத

தாணடச

நிறததச

நலலான

யார?

கடயானத

அபோபாத

நலலானின

அஙோக

நினற

ஒர

ஊரோலயிரககானா?"

எனற

ோகடைாள.

நமப

ெசாலலி,

இரநத

சாஸதிர

ஐயா

கடயானவ

ெபாணண

அநத

சாவிததிர

மாதிரயிலோலயிரகக?" எனற ெசாலலிக ெகாணோை அரகில வநதாள. இைதக ோகடட
இனனம

சில

ஸதிரகளம

வணடயின

பககம

வநதாரகள.

மறபடயம,

சாவிததிர

நலலாைனப பறறிக ோகடைாள. "அவர அபபோவ ஊைரவிடடப ோபாயடைாோர, அமமா.
உனககத ெதரயாதா? சாஸதிர ஐயா நிலதைத விததாோரா, இலைலோயா, இநத ஊரோல
இனிோம

இரகக

மாடோைனன

ோபாயடைார.

இபப

சாவடக

கபபததிோல,

அவர

மசசாோனாோையலல இரககார!" எனறாள அநதக கடயானவ ஸதிர.
சாவிததிரகக

இபோபாத

நிைலைம

ஒரவாற

ெதரநதத.

அபபா

நிலதைத

விறறவிடைார. ோவற வரமானமம இலைல. ஆைகயால, தனைன வநத அைைதத
வரக ைகயில பணம இலலாைமயால தான வரவிலைல. சஙோகாசபபடடக ெகாணட,
ோபாடை கடதாசிககப பதில ோபாைாமல இரநதவிடைார. இபோபாத பாடடச ெசாலலிக
ெகாடததப

பணம

ஒரோவைள

சமபாதிககப

எனைன

படைணததககப

அைைதத

ோபாயிரககார.

வரவதறகத

தான

அபபா!

பணம

அபபா!

சமபாதிககப

பறபபடடரகோளா?
தகபபனாைரப

பாரககம

ஆவல

சாவிததிரகக

இனனம

அதிகம

ஆயிறற.

"வணடைய ஓடைபபா!" எனறாள.
கடயானவ

ஸதிரகள

ெகாஞச

தரம

வணட

பினனால

நைநத

ெகாணோை,

"ஏமமா எஙோக வநோத?", "இபபடத தனியா வநதடடப ோபாறோய?", "பாவம! அபபா
ஊரோல

இரககாரனன

இரகோக",

"ஆனாலம

ெபாணைணச

நிைனசசடட
இநதப

சாபபிடையானன

வநதயாககம!",

பாபபாரச
ோகககாத

"படடனியாப

சாதிையபோபால
கை

ோபாோற

ோபால

பாரதததிலைல.

வநத

அனபபிசசடைாஙகோள?",

"ெகாஞசம

இறஙகி ஒர கவைள ோமாராவத சாபபிடடடடப ோபாோயமமா!" எனற இநத மாதிர
ெசாலலிக ெகாணட வநதாரகள.
சாவிததிர,
ஊரககப

ோபாயச

"ஒனறம

ோவணைாம,

சாபபிடடககிோறன.

அமமா!

எஙக

எனககப

அபபாைவ

பசிககோவ

அவசரமாயப

இலைல.

பாரககணம.

அதககாகததான ோபாோறன" எனற ெசாலலி, அவரகைள நிறகச ெசயதாள.
ோமோல

வணட

ோபானோபாத,

"இநதக

கடயானவ

ஸதிரகள

ெசானனத

எவவளவ உணைம! இவரகளகக இரககிற ஈவிரககம, பசசாதாபம அககிராகாரததிோல
யாரககம

இலைலோய?

யாராவத

வநத

'தீரததம

ோவணடமா?'

எனற

கைக

ோகடகவிலைலோய?" எனற சாவிததிர எணணமிடைாள.
அோத சமயததில அககிரகாரதத ஸதிரகள, ஒரவரகெகாரவர, "ஏணட, அமமா!
அவள ெபரய மனஷிோயாலலிோயா! ெபரய இைததிோல பிறநதவள; ெபரய இைததிோல
வாழகைகபபடைவள.

நமைம

எலலாம

இலடசியம

பணணி

வநத ஒர வாரதைத ோபசவோளா?" எனற ோபசிகெகாணைாரகள.

-:107:-

வணடைய

விடடறஙகி

12. பாட ட வாத தியார
சமப சாஸதிர ெநடஙகைரைய விடடக கிளமபிய ோபாத அவரைைய மனம
எணணாதெதலலாம எணணிறற.
அவைர ஊரார சாதிப பிரஷைம பணணி ைவதத, தீபாவளிககம மாபபிளைள
வராமற

ோபானதிலிரநத

சாஸதிர

மனம

ோசாரநத

ோபாயிரநதார.

சாவிததிரையப

பகககததகக அனபபிய பிறக அவரைைய மனச ோசாரவ அதிகமாயிறற. வட
ீ டோல
சாவிததிர இலைல. ெவளியிோல நலலான இலைல. மனைனப ோபால பஜைனகளம
உறசவஙகளம
ெவறததப

நைபபதிலைல.

ோபாயிரநதத.

இதனாெலலலாம

ஆனாலம

ஊைர

ெநடஙகைர

விடடக

வாசோம

கிளமபமோபாத,

அவரகக
அவரைைய

இரதயம ஏன இவவளவ ோவதைன அைையோவணடம?
'கைாத; இததைகய பாசம கைாத, நமைம இநதப பாசததிலிரநத விடவிதத
ரகிபபதறகாகததான

அமபிைக

ஆகஞாபிததிரககிறாள'

எனற

இவவாற
எணணி

மாமியாரன

மனதைத

வாககின

உறதிப

மலமாக

படததிக

ெகாணட

கிளமபினார.
ோகததிர

யாததிைர

ெசயய

ோவணடெமனற

விரபபம

சாஸதிரகக

ெவக

காலமாக இரநதத. அநத விரபபம நிைறோவறவதறக இபோபாத சநதரபபம வாயததத.
சிதமபரம,

திரவணணாமைல,

அஙெகலலாம

இரணட

காஞசிபரம

மனற

நாள

மதலிய

தஙகி

ோகததிரஙகளககச

ஸவாமி

தரசனம

ெசனற

ெசயதெகாணட

கைைசியாகச ெசனைனபபடடனம வநத ோசரநதார.
ெசனைனயில மதலில அவரககத திககத திைச ெதரயவிலைல. அபபறம,
ோகாவிலகைள
கபாலீ சவரர
ோகாவில

ைவதத

ோகாயில,

ஒரவாற

அைையாளம

பாரததசாரதி

ோகாவில,

ஆகியவறறில

ஸவாமி

தரசனம

கணடபிடககத

கநதசாமி

ெசயத

ெதரநதெகாணைார.

ோகாவில,

பரவசமானார.

ஏகாமபோரசவரர
அபபறம

வநத

காரயதைதக கவனிககத ெதாைஙகினார.
சமப

சாஸதிர

கிராமததில

ெபரய

மிராசதாராயிரநதவர.

எலலாரககம

உதவிெசயத அவரககப பைககோம தவிர, ஒரவரைம ோபாய நினற ஓர உதவி ோகடட
அறியாதவர. ோமலம இயறைகயிோலோய சஙோகாச சபாவமைையவர. அடததப ோபசிக
காரயதைத மடததக ெகாளளம சகதி அவரககக கிைையாத.
அபபடபபடைவர, மனபின ெதரயாதவரகளின வட

ஏறிசெசனற அவரகளிைம
ஒர

காரயதைதக

பகவானோமல

ோகடபத

பாரதைதப

எனறால,

ோபாடட,

இோலசான

ெநஞைசத

காரயமா?

திைப

ஆனாலம,

படததிக

சாஸதிர

ெகாணட,

இநதக

காரயதைதத ெதாைஙகினார.
காரயததில ெவறறி ெபறோவாம எனற நமபிகைக மடடம அவரகக இலைல.
"நாகரகம மிகநத இநதப படைணததிோலயாவத, படடககாடட மனஷனாகிய நமககப
பாடட

வாததியார

ோவைல

கிைைககவாவத?'

எனற

அவநமபிகைக

அவரைைய

மனததககள கிைநதத. அவரகோக தமமிைம நமபிகைக இலலாதோபாத மறறவரகளகக
எபபட நமபிகைக உணைாகப ோபாகிறத?
சிலர
எஙோக

சமப

சாஸதிரயின

வரபோபாகிறத

எனற

ோதாறறதைதப

பாரதததோம

தீரமானிததவிடைாரகள.

ஒர

அவரககச
ெபரய

சஙகீ தம

மனஷர

சமப

சாஸதிரைய ஏற இறஙகப பாரததவிடட, "ஏன ஸவாமி உஙக ஊரோல சஙகீ ததைதத
தராசிோல

நிறததக

ெகாடககிறதா,

மரககாலிோல

ோகடைார.

-:108:-

அளநத

ெகாடககிறதா?"

எனற

இநதக ோகளவி சமப சாஸதிரயின மனதைத ெராமபவம உறததிறற. கரநாைக
சஙகீ தததின

ஜவ
ீ ஸதானமாகிய

பிராயததிலிரநத
வளரநதவர.

மகா

ோசாைநாடடல

விதவானகளைைய

அபபடபபடைவைரப

இரககிற

திமிரனால

ெகாடதத

வாஙககிற

தாோன

பாரதத,

இபபடக

இைததிோல,

அவர

பிறநதவர.

கைநைதப

ோகடடக

ெகாணோை

சஙகீ ததைதக

இநத

ெமடராஸகாரன,

ோகடைான?

மரககாலில

"ஆமாம;

அளநோதா

தனனிைம

பணம

சஙகீ ததைதப

பணங

தராசில

நிறதோதாதான

ெகாடபபாரகள. எஙகள ஊரல இபபடக கிைையாத." - இநத மாதிர சமப சாஸதிர
ெசாலலவிலைல;

அநத

வட
ீ ைைவிடடப

ோபாகம

ோபாத

மனததிறகள

நிைனததக

ெகாணட ோபானார.
இனெனார ெபரய வககீ லின வட
ீ டல பாடட வாததியார ோவணடெமனபதாகக
ோகளவிபபடடச சமப சாஸதிர அநத வட
ீ டககள ெசனறார.
வககீ ல
கடசிககாரர

அவைரப

எனற

பாரதததம,

நிைனததக

யாோரா

ெகாணைார.

படடககாடடலிரநத

"எனன,

ஐயா!

வநதிரககம

ஏதாவத

ோகஸ,

கீ ஸ

உணைா?" எனற ோகடைார.
"இலைல

-

வநத

-

ெகாஞசம

எனககச

சஙகீ தம

ெதரயம.

ஆததிோல

கைநைதகளககச ெசாலலிக ெகாடககச ெசானனால..."
வககீ லககக கஷி பிறநதவிடைத. "எனன சஙகீ தமா? நீரா? நாசமாயப ோபாசச!"
எனற அவர விழநத விழநத சிரகக ஆரமபிததவிடைார.
அவரைைய

சிரபபின

தாதபரயதைதச

சமப

சாஸதிர

ெதரநதெகாணட,

"ோவணமனா, பாடக காடடகிோறன" எனறார.
"பாடக காடடகிறர
ீ ா? நீரா?" எனறார வககீ ல. உைோன, "ெசௌநதரம! ெசௌநதரம!
இஙோக

வா!

ஒர

ோவடகைகையத

பிராமணன

தாம

மடடம

பாைோறனன

அநபவிபபதில

வநதிரககார"

அவரககத

திரபதி

எனறார.

இநத

இலைல,

தமத

மைனவியம கை இரநத அநபவிகக ோவணடம எனற எணணினார.
அவரைைய மைனவி வநதாள. கை அவளைைய பதலவியம வநதாள. "இவரா
பாைப ோபாகிறார?" எனற ெசௌநதரம ோகடைாள.
"ஆமாம! எஙோக உமம பாடைை அவிழதத விடஙகாணம!" எனறார வககீ ல.
சமப

சாஸதிர

ஒர

கீ ரததனம

பாடனார.

அகர

சததமாகவம,

சாஸதிராரதியாகவம, உரககம ெகாடததம அறபதமாயப பாடனார.
பாடடன
ஏெனனறால,

ோபாத
அநதக

வாததியாரைம
பாடகிறார

கறறக

எனற

ஒர

தைைவ

கீ ரததனதைத

பாரததப

ஏறெகனோவ

ெகாணடரநதாள.

ெபண

தாயாைரப
அநத

சமிகைஞயாகச

அநதப

மாதிர

சிரததாள.

ெபண

ெபண

ஒர

இலலாமல
தாயார,

சிரததாள.

இவர

பாடட
தபபாயப

சமிகைஞயிோலோய,

"ோபசாமலிர" எனற ெபணைண அைககினாள.
பாடட
பாடைா,

மடநததம,

ெதவச

பாரதத

வககீ ல

மநதிரமா?"

அபபடெயலலாம

ோவணைானனடடப

எனற

நிதானமாக,
ோகடைார.

"ஏன

அவரைைய

ெசாலலாோதயஙோகா!

ோபாஙகோளன!"

எனறாள.

ஸவாமி!

நீர

மைனவி

உஙகளககப

சமப

இபப

சாஸதிர

பாடயத

"விதவாைனப

பிடககோலனனா,
எழநத

ெவளிோய

ெசனறார.
மறெறார ெபரய மனிதர வட
ீ டல, சாஸதிரகக ஆரோமானியப ெபடட வாசிககத
ெதரயமா எனற ோகடைாரகள. ெதரயாத எனறதம ோபாகச ெசாலலி விடைாரகள. ஒர
ெசடடயார,

"பிோளட

கிோளட

ெகாடததிரககீ மா?

ோரடோயாவிோலா,

கீ டோயாவிோலா

பாடயிரககீ மா?" எனற ோகடைார. சாஸதிர, "இலைல" எனறதம, "சரதான, ோபாய
வாரம" எனற ெசாலலி விடைார.

-:109:-

இமமாதிர வட

வை
ீ ாகவம பஙகளா பஙகளாவாகவம நைைநத ெவளிோய வநத
சாஸதிர ெராமபவம அலததப ோபானார. அவர மனம ெராமபவம ோசாரநத விடைத.
ஒர

நாள

தைைவ;

அவர

ஒர

இநத

ெபரய

இைததில

விரபபமிலைல

எனற

பஙகளாவககள
நமகக

நைைநத

ோவைல

தீரமானிகக

ோபாத,

'இததான

கிைைககாவிடைால,

ோவணடயததான'

எனற

கைைசி

பகவானகக

எணணிக

ெகாணட

ெசனறார.
அநதப

பஙகளாவின

எஜமானர

அபோபாத

பஙகளாவின

மன

வாசல

ோதாடைததில தம சிோநகிதரைன உடகாரநத சிறறணட அரநதிக ெகாணடரநதார. சமப
சாஸதிரைய அஙோகோய உடகாரச ெசாலலி, "எஙோக, பாடஙகள, பாரககலாம" எனறார.
இவரகளகக
ோயாசிததார.
லோர"

எனன

கைைசியில

எனற

பாடடப

பாடனால

அமபிைகையத

கீ ரததனதைதப

பாட,

பிடககம

தியானம

அதறக

எனற

ெசயத

ஸவரமம

சாஸதிர

ெகாணட

சறற

"சிரஙகார

விஸதாரமாகப

பாைத

ெதாைஙகினார.
பஙகளாவின
காலததிோல

உஙக

எஜமானர

பாடைை

சஙகீ தெமலலாம

நடவிோலோய

ெசலலாத,

நிறததிவிடைார.

ஸவாமி!

இபோபா

"இநதக

'ோைஸெை'லலாம

மாறியிரகக. ெகாஞசம இநதஸதானி - கிநதஸதானி அபபடயிரகக ோவணடம; ோபாய
வாரம" எனற ெசாலலி அனபபினார.
ஆனால,

சாஸதிர

அஙோக

பாடய

பாடைை

ஓர

ஆதமா

அநபவிததப

பரவசபபடடக ெகாணடரநதத. அவன, நலலானைைய ைமததனன சினனசாமிதான.
இநதப பஙகளாவில சினனசாமி ோதாடை ோவைல ெசயத ெகாணடரநதான, பாடைைக
ோகடடவிடட அரகில வநத பாரதத, 'நமம ெநடஙகைர சாஸதிர ஐயா!' எனற அவன
ெதரநத

ெகாணட,

'இவர

எபபட

இஙோக

வநதார?'

எனற

ஆசசரயபபடடக

ெகாணடரநதான.
ஆகோவ,

சாஸதிர

திரமபி

ெவளிோய

ெசனற

ெகாணடரநதோபாத,

அவன

ஓடவநத விழநத நமஸகாரம ெசயத, "சாமி! சாமி! எனைனத ெதரயதஙகளா?" எனற
ோகடைான.
சாஸதிரகக

அநதப

பஙகளாவில

உணைாகியிரநத

ஏமாறறததினால,

மனம

கைமபிப ோபாயிரநதத. இவைன எஙோக அைையாளம ெதரயப ோபாகிறத?
"யார ெதரயவிலைலோய, அபபா!" எனறார.
"நான தானஙக, நலலானகக மசசான, சினனசாமி. இபபத ெதரயதஙகளா?"
எனறான.
"ஞாபகம

வரகிறத.

நலலான

எஙோக

அபபா

இரககான?

ெசௌககியமாயிரககானா?" எனற சாஸதிர ோகடைார.
"நாஙக எலோலாரம சாவடக கபபததிோல இரகோகாமஙக. அவர எபோபாதம
உஙகைளப பததியம உஙக நலல கணதைதப பததியோம ோபசிககிடடரபபாரஙக. நீஙக
அவசியம வநதடடப ோபாகணஙக!" எனறான.
"அதகெகனனபபா,

பாரககலாம!

எஙோக

இரநதாலம

ெசௌககியமாயிரநதால

சர" எனற சாஸதிர ெசாலலிவிடட ோமோல நைநதார.
"சாவடககபபஙக, கடைாயம வரறணஙக" எனற சினனசாமி கவினான.
'ஸவாமி!

ஸவாமி!

இநதத

திககறற

நிைலைமயில

நான

படடககார

நலலானிைததிோல ோபாக ோவணடமா? அவனிைம எனைன ைவதத ரகிககமபட ோகடக
ோவணமா? ோவணைாம! ோவணைாம! இநத உலக வாழகைகோய இனிோமல ோவணைாம!
பனைல

அறதத

கிைைதத

இைததில

எறிநதவிடடக
சாபபிை

காஷாயம

ோவணடயத;

கடடகெகாளள

திறநத

-:110:-

ெவளியில

ோவணடயத;
தஙக

சாபபாட

ோவணடயத;

பகவானைைய

ெபயைரச

ெசாலலிக

ெகாணட

ஊர

ோகததிரஙகைளத

தரசிகக

ோவணடயத.

நைததியெதலலாம

ோபாதம;

மறறவரகளககாகக

இனிோமலாவத

நாம

ோபாகிற

வைிககக

கதி

இததைன
ோதடக

ோயாசைன ெசயத ெகாணட சாஸதிர ோமோல நைநதார.

-:111:-

ஊராகப

ோபாக

நாளம

கவைலப

ோவணடயத.

கிரகஸதாசிரமம
படைதம

ெகாளோவாம.'

...

இநத

ோபாதம,
மாதிர

13. மீ னாகி

ஆஸ பததி ர

சாவிததிர ெநடஙகைரகக வநத வட
ீ படடயிரபபைதப பாரததவிடடத திரமபி
இரபத

நாைளகக

ோமலாயிறற.

இபோபாத

அவள

ெசனைனயில

மீ னாகி

ஆஸபததிரயில படததக ெகாணடரநதாள. அவளைைய கடடலககப பககததிலிரநத
சிற ெதாடடலில ைகயால இோலசாக ஆடைககடய ெதாடடலில ஒர ெபண கைநைத
கிைநதத.

கனவில

அலல;

உணைமயாகோவதான.

மககம

மைியமாயக

கைநைத

நனறாயிரநதத. பிறநத பதத நாளதான ஆகியிரநதாலம ஒர மாதததக கைநைத
ோபால ோதானறியத.
கைநைத
அநபவிததக

அபோபாத

தனனைைய

ெகாணடரநதத.

வலத

அதிலிரநத

ைகயின

உணைான

விரலகைள

'தஸு'

'தஸு'

ரசி

பாரதத

எனற

சபதம

சாவிததிரயின காதில விழநதோபாத அவளைைய மகம சிறித மலரநதத. உைோன,
திரமபிக கைநைதையப பாரததாள. மலரநத மகம சரஙகிறற. இநதக கைநைதயின
காரணமாக

எனெனனன

அைவெயலலாம

ஒர

நிைனவில

வநதன.

மயனற

பாரததாள.

கடததகெகாணட

கஷைஙகைளெயலலாம

மகா

அநதச

பயஙகரமான
சமபவஙகைள

அவறைற

மனதைத

ெசாபபனதைதப
மறநத

நிைனததப

உறதி

அநபவிகக
ோபால

விடவதறக

ோநரநதத?
சாவிததிரயின

அவள

எவவளோவா

பாரபபதிலைலெயனற

ெசயத

ெகாணைாள.

பலைலக

அத

ஒனறம

பயனபைவிலைல. திரமபத திரமப அநத நிைனவகள வநத ெகாணடதான இரநதன.
ெநடஙகைரயிலிரநத
வாஙகிக

ெகாணட

ரயில

சாவிததிர

ஏறியோபாத

உைோன

திரமபிச

அவளைைய

ெசனைனகக

டககட

கவைலயம

பயமம

மனததில

இலலாமலிலைல. 'அநதப ெபரய படைணததில ோபாய அபபாைவ எபபடத ோதடோவாம?
அதவம

இநதப

பைதபைதததக

பலோீனமான
ெகாணடதான

கஷைஙகைள

எலலாம

ஸதிதியில?'
இரநதத.

அநபவிகக

எனற

ஆனாலம

அவளைைய
இவவளவ

ோநரடெமனற

ெநஞச

பயஙகரமான

லவோலசமம

அவள

எதிரபாரககவிலைல.
"பாடட
இைஙகளில

வாததியார
எததைன

வாததியாைரயம
கடைமயாகப
'ஜனஙகள

வட

ெதரயமா?"

ோகடடரபபாள?

சமப

இமமாதிர

ெதரயாத;

பதிலகைளக

வசிககம

ஜனஙகளின

எததைன

சிலர,

ோபா!

"பாடட

ோபா!"

எனற

ோகடகமோபாெதலலாம,

இரககமறறவரகளாயிரககிறாரகள?'

படைணஙகளிோல

எனற

அவரகளில

சாஸதிரையயம

ெசானனாரகள.

இவவளவ

ஆசசரயபபடவாள.

சாஸதிர

ோபைரக

ெதரயாத;

பதில

ஏன

சமப

எனற

இைைவிைாத

சாவிததிர
ோவைலத

ெதாநதரவம, அதனால சினனஞ சிற விஷயங கை அவரகளகக எரசசல உணட
பணணிவிடவதம சாவிததிரகக எவவாற ெதரயம? ோமலம, பரண கரபபவதியான ஓர
இளம

ெபண

ஜனஙகளகக

இநத
அவள

மாதிர
ோபரல

தனனநதனியாக

இலலாத

அைலவைதக

சநோதகஙகள

எலலாம

கணைவைோனோய,

ஏறபடட

அரவரபப

உணைாவத சகஜம எனபைதததான சாவிததிர எபபட அறிவாள?
ஆனால,

எலலாரோம

இபபட

நைநத

ெகாளளவிலைல,

சிலர

அவளிைம

இரககமம காடடனாரகள. "நீ யாரமமா? எநத ஊர? இநத நிைலைமயிோல ஏன இபபட
அைலயோற?"

எனெறலலாம

கடைமையயமாவத

விசாரததாரகள.

சகிததகெகாளளலாம

ஜனஙகளைைய

ோபால

இரநதத;

ோகாபதைதயம
ஆனால,

இநத

இரககதைதச சாவிததிரயினால சகிககமடயவிலைல. அவரகளைைய விசாரைணககப
பதில ெசாலலவம அவளககப பிடககவிலைல.

-:112:-

'அபபா

இரககிற

இைநெதரநதால

ெசாலலடடம;

இலலாமறோபானால

ோபசாமலிரககடடம. இவரகைள இைதெயலலாம யார விசாரககச ெசானனத?' எனற
எணணினாள.
கைைசியில, அவைள அநத மாதிர விசாரதத இைம ஒர ோபாலீ ஸ ஸோைஷன,
இஙோக அவள எபபட வர ோநரநதத எனபதம, ஸோைஷனில நைநதைவயம அவளகக
ஏோதா பரவ ஜனமதத ஞாபகம ோபால ெதளிவினறித ோதானறின.
பாடட
ோசாரநத,

வாததியார

கணணம

மடயாமல

ஒர

சமப

சாஸதிரையத

இரளைைநத
வட
ீ டன

வநத

ோதடத

ோதட

சமயததில,

வாசறபடயில

அைலநத,

சாவிததிர

உடகாரநதாள.

கால

ோமோல

அநத

ைக

நைகக

வட
ீ டறகளோள

கைநைதகளககப பாடடச ெசாலலிக ெகாடககம சததம ோகடைத. ஒர கணோநரம,
'ஒர ோவைள அபபா தாோனா?' எனற நிைனததாள. பாடட வாததியாரன கரல அபபா
இலைலெயனபைதத ெதரவிததத. ஆனாலம, சாவிததிர எழநத உளோள ெசனறாள.
அஙோக இரணட கைநைதகளககப பாடடச ெசாலலிக ெகாடததக ெகாணடரநதவைரப
பாரதத,

"ஸவாமி!

உஙகளககப

பாடட

வாததியார

சமப

சாஸதிரகள

விலாசம

ெதரயமா?" எனற ோகடைாள.
"சமப சாஸதிரகளா?" எனற ஒர கணம ோயாசிததார பாடட வாததியார.
சாவிததிரகக

ெகாஞசம

உயிர

வநதத;

"ெநடஙகைர

சமப

சாஸதிரகள"

எனறாள.
"ெநடஙகைர சமப சாஸதிரகளா? ெதரயாோத அமமா! தபாலகாரைனக ோகடடப
பாரஙகள; ஒரோவைள ெதரஞசிரககம" எனற ெசாலலி விடட, பாடட வாததியார,
மறபடயம, "ஸா நீ பா...." எனற ஆரமபிததார. அவரகக, பாவம, பாடடச ெசாலலிக
ெகாடகக

இனனம

மனற

வட
ீ கள

பாககியிரநதன.

வைிபோபாககரகோளாட

ோபசிக

ெகாணடரநதால காரயம எபபட ஆகம?
சாவிததிர

அஙகிரநத

தடடத

தடமாறிப

ோபாயக

ெகாணடரகைகயில

ஒர

வட
ீ டலிரநத தபாலகாரன ஒரவன ெவளியில வநத ெகாணடரநதான. "ோபாஸடமான!
பாடட வாததியார சமப சாஸதிர வட

எஙோக இரகக, ெதரயமா?" எனற ோகடைாள.
தபாலகாரன ெகாஞசம வயதானவன. பிளைள கடடககாரன. சாவிததிரையப பாரகக
அவனககப பரதாபமாயிரநதத. ஆனால, ஒர நிமிஷம நிறபதறகக கை அவனகக
அவகாசமிலைல.
அமமா!

"அபபட

ோபாலீ ஸ

ஒததரம

ஸோைஷனிோல

இநத

ோபாயச

டவிஷனோல
ெசாலல,

இரககிறதாத

கணடபிடசசக

ெதரயோல,

ெகாடபபாஙக"

எனற கறிவிடட, ோமோல நைநதான.
சாவிததிர

ோபாலீ ஸ

உைமெபலலாம
ோதாறறதைதயம

ஸோைஷனககச

நடஙகிக
கணை

ெசனறாள.

ெகாணடரநதத.

ோபாலீ ஸ

ோபாகமோபாோத

அவளைைய

இனஸெபகைர

கைச

சிறித

அவளகக

நிைலைமையயம
மரணட

ோபானார.

அவைள உடகாரச ெசாலலி, "எனன அமமா விஷயம?" எனற ோகடைார. சாவிததிர
"எஙக

அபபா

பாரததாசச.

சமப

சாஸதிரையத

அகபபைைல.

ோதடணட

ோபாலீ ஸிோல

வநோதன.

ெசானனா

கணட

ஊெரலலாம
பிடசசக

அைலஞச

ெகாடபபானன

ோகளவிபபடோைன..." எனறாள. இபபடச ெசானன ோபாோத அவளகக மசச வாஙகிறற;
கண சைனறத.
ோபாலீ ஸ இனஸெபகைர அவசர அவசரமாய, "ஆகடடம, அமமா! கணடபிடககப
பாரககிோறன.

அத

வைரயிோல

நீ

யாராவத

ெதரஞசவா

வட
ீ டோல

இரநதகோகா!..."

எனற

தனககததாோன

எனறார.
"ெதரஞசவாளா?

எனககத

ெதரஞசவாளா?"

மணமணததக ெகாணைாள சாவிததிர.

-:113:-

இனஸெபகைரைைய

பயம

அதிகமாகிக

ெகாணடரநதத.

அவர

பரபரபபைன,

"இநத ஸதிதியிோல நீ இபபட அைலயக கைாத அமமா! உன ோஸெபணட அடெரஸ
எனன?" எனற ோகடைார.
அபோபாத,

சாவிததிரகக,

ெதரயவிலைல.

ஜனனி

பிடததவிடைோதா?

திடெரனற

கினனி

எனன

பிறநத

ெசாபபனததில

வநதவிடைத?

விடைோதா?

எழநதிரபபத

அத

அலலத

ோபால

அவளகோக
ைபததியோம

எழநத

நினறாள.

தனைனயறியாமல சிரபப வநதத. அவளைைய பறகள நறநறெவனற கடபடைன.
"இனஸெபகைர!..."
பயஙகரதைதயளிததத.

எனறாள

"ோஸெபணடனாலதான
கவினாள.

நால

அவளைைய

"ோஸெபணட,

அட

எனகக
எடதத

கரலின

ோஸெபணட!"

இநதக

கதி!"

ைவததாள.

எனற

ஒர

எனற
இனனம

நிமிஷம

ெதானி

கசசலிடைாள.
உரதத

கரலில

இனஸெபகைர,

ோமைஜ,

ஸோைஷன, தான - எலலாரம ஒோர சைலாகச சைலவத ோபால ோதானறியத. அடதத
நிமிஷம சாவிததிர ஸமரைண இைநத கடைைையப ோபால தைரயில விழநதாள.
சாவிததிர
அவைளப

பயஙகரமாயக

பாரததத

ெசானனாலம

பாரததபட

ெசயதாலம,

கசசலிை

ஆரமபிதததிலிரநத,

ஸதமபமாய

உடகாரநதிரநதார.

அவளைைய

ோிஸடரயா

அதிகமாகி

இனஸெபகைர
தான

ஏதாவத

விைலாெமனறம,

எபபடயாவத அவள ெவளிோய ோபானால ோபாதெமனறம அவர எணணினார. அவள
கீ ோை

விழநத

அபபறநதான

அவரககச

சறசறபப

வநதத.

ெைலிோபாைன

ோமலங

கீ ழமாயத திரபபி மீ னாகி ஆஸபததிரகக அவசரமாய ெைலிோபான பணணினார.
சாவிததிரகக

மறபட

பிரகைஞ

வநதோபாத,

தான

மனபின

பாரததிராத

இைததில கடடலில கிைபபத ெதரநதத. அவளைைய தைலமாடடல நினற யாோரா
இரணட ோபர ோபசிக ெகாணடரநதாரகள. அவைளப பறறிததான ோபசினாரகள.
"கடைமயான ோிஸடரயா ோகஸ; பிைைததத பனர ஜனமம" எனற ஒர ெபண
கரல ெசாலலிறற.
"யார, எனனெவனற ஒர தகவலம இலைலயா?"
"ஒனறம

ெதரயைல.

ோபாலீ ஸ

ஸோைஷனகக

வநத

யாோரா

சாஸதிரனன

ோபர ெசாலலி விலாசம விசாரசசாளாம. ோஸெபணட யாரனன ோகடைதம கசசல
ோபாடடடட விழநதடைாளாம. உைோன ஆஸபததிரகக ோபான பணணனம எனற அநத
இனஸெபகைரககத ோதாணிதோத. அதோவ ெபரய காரயம."
"இநத

நிைலைமயிோல

-

பிரசவம

ோவோற

ஆகணம;

கஷைமான

ோகஸா

இரககம ோபாலிரகக; ெராமப ஜாககிரைதயாயக கவனிககணம."
இநதச

சமபாஷைணயிலிரநத

சாவிததிரககத

தான

ஆஸபததிரயில

இரககிோறாம எனபதம, எவவாற அஙக வநோதாம எனபதம ஒரவாற ெதரநதன.
இனனம
அைைககலம

அறிவ

அளிககம

நனறாகத
இைமம

ெதரநதோபாத,
ஒனற

'ஆகா!

இரககிறதா?'

அநாைதயாகிய

எனற

சாவிததிர

எனகக
எணணி

எணணி உரகினாள.
அவளைைய
ஆதரவைன

யாரம

பிறநத

வட
ீ டலாவத,

கவனிததத

பகநத

கிைையாத.

வட
ீ டலாவத

'கைைசியில

அவைள

பகவான

அவவளவ

மனம

இரஙகி

நமைம இநத இைததில ெகாணட வநத ோசரததாோர?' எனற நிைனதத நிைனததச
சநோதாஷபபடைாள.
ஆனால

அவளைைய

கஷைம

அததைன

தீரநத

ோபாய

விைவிலைல.

நால

ஐநத நாைளகெகலலாம அவள அத வைரயில அநபவிதத அறிநதிராத ோவதைனயம
வலியம உணைாயின. நிமிஷததகக நிமிஷம ோவதைன அதிகமாகி வநதத. ெகாஞச
ோநரததகெகலலாம

வலி

ெபாறகக

மடயாமல

ோபாயிறற.

இனனம

சிறித

ோநரததகெகலலாம, 'ஐோயா! எனனததககாக இநதப ெபண ஜனமம எடதோதாம?' எனற

-:114:-

ோநாகவம,

தனைனப

நிைலைமயில,

பைைதத

ைாகைரகளம,

கைவைளோய
நரஸுகளம

சபிககவம

ஆரமபிததாள.

கமபலாக

வநத

இததைகய

அவைளச

சழநத

ெகாணைாரகள. எனனதைதோயா மககினரகில ெகாணட வநத பிடததாரகள. மசசத
திணறத ெதாைஙகியத. 'நாம படகிற தனபதைதக கணட சகிககாமல நமைமக ெகானற
விடகிறாரகள ோபால இரககிறத. ெராமப நலலதாயப ோபாயிறற. பராசகதி! எனைன
உன பாதததில ோசரததக ெகாள!' எனற ோவணடனாள.
ஆனால,
நிைனவ

உணைமயில

வநதோபாத

இவவளவ

அத

சாவிலைல

ெதரயவநதத.

ெகாடைமயான

தான

எனபத

சாவிததிரகக

சாகாதோதாட

கஷைஙகளகெகலலாம

மறபடயம

மடடமிலைல,

உளளாககிய

ஜவ
ீ ன,

தனைன
பககததில

ெதாடடலில கிைநத அழத ெகாணடரநதத. 'அழ, அமமா! அழ! இநத உலகததில
அழவதறகததான நான பிறநோதன; அழவதறகததான நீயம பிறநதிரககிறாய! அழ!'
கைநைதைய
அைணததக
எழநதத.

எடததக

ெகாளள
அடககட

உணைாயிறற.

ெகாளள

ோவணடெமனறம
அதனைைய

ஆனால

அநதத

ோவணடெமனறம,
சாவிததிரகக

மகதைதப

பாரகக

தாபதைதயம

மாரோபாட

அளவிலாத

ோசரதத

தாபம

ெபாஙகி

ோவணடெமனற

ஆைச

ஆைசையயம

அவள

சிரமபபடட

அைககிக ெகாளள மயனறாள. 'நாம அைைநத இவவளவ கஷைஙகளககம காரணம
இநதக

கைநைததானலலவா?'

கைநைதயின

மகசசாயல

எனற

நிைனதத

அவளைைய

ோகாபம

அதனிைம

ோகாபங

வளரவதறக

ெகாணைாள.

ஒததாைச

ெசயதத!

ஏெனனில, அத அவளகக ஸதரைன ஞாபகம படததிறற.
இதறக மனெபலலாம ஸதரனிைம அவளககக ோகாபம வநதாலம, ெவறபப
உணைானத கிைையாத. கலயாணததினோபாத அவனிைம அவள ெகாணை அளவிலாத
அனைபக

கலகததாவில

அவள

படை

கஷைஙகள

எலலாம

மாறறிவிைவிலைல.

ெநடஙகைரகக அவள தனியாக ரயில ஏறி வநதோபாத கை அவளைைய உளளததில
அவனிைம அனப ைவததிரநதாள. எனைறகோகா ஒர நாள அவனைைய மனம மாறம,
தனனைைய அனபம சாபலயமாகம எனற நமபிகைக இரநதத.
ஆனால இபோபாத அவளைைய மோனாநிைல அடோயாட மாறிவிடைத. தனைன
இவவளவ

சகிகக

மடயாத

கஷைஙகளகெகலலாம

உளளககிவிடட

அநதப

பாவி

கவைலயினறியிரககிறான! 'அவனம மனஷ ஜனமமா! அபபடபபடை மனஷனிைமா
நாம அவவளவ அனபம பகதியம ைவததிரநோதாம? சீசசீ! எனன ோபைதைம!
'பதியாம!

பகதியாம!

பரஷைனத

ெதயவமாகப

பாவிகக

ோவணடமாம!'

-

கலகததாவககப பறபபடம ோபாத தகபபனார ெசயத உபோதசம சாவிததிரகக ஞாபகம
வநதத. 'நலல தகபபனார! நலல உபோதசம! இஙோக வநத பாரஙகள, அபபா! நீஙகள
ோதடக ெகாடதத ெதயவம எனைன எனன ெசயகிறத வநத பாரஙகள!
'ஆனால, நீஙகள

ஏன

வரபோபாகிறர
ீ கள? நீஙகள

ஏன

பாரககப

ோபாகிறர
ீ கள?

இநத உபததிரவம எலலாம ோவணைாம எனற தான, கடதாசம ோபாைாமல, கதைவயம
படடகெகாணட ோபாயவிடடரகோள! நான எகோகட ெகடைால உஙகளகெகனன? இநதக
கைநைதையக

ைகயில

எடததக

ெகாணட

நான

ெதரத

ெதரவாயப

பிசைச

வாஙகினால தான நீஙகள எஙோக பாரககப ோபாகிறர
ீ கள!...'
இவவாற சாவிததிர தனனைைய மனம யார யாரைம அனப ெகாணடரநதோதா
அவரகள

எலலாைரயம

ெவறதத,

தோவஷம

ெகாளளம

நிைலைமைய

அைைநதிரநதாள.
அவளைைய

ெவறபபம

தோவஷமம

சநதரபபம சீககிரததிோலோய ோநரடைத.

-:115:-

நற

மைஙக

அதிகமாகமபடயான

14. சாவ ிததி ரய ின சங கலபம
ஆஸபததிரயில
தான

ஏறெகனோவ

சாவிததிரகக

படை

நனறாயச

சயஞாபகம

கஷைஙகைளபபறறி

வநததிலிரநத, அவள

எணணியோதாட

வரஙகாலதைதப

பறறியம எணணத ெதாைஙகினாள. இநதத தரபபாககியவதியின தைலயில பகவான
ஒர கைநைதைய ோவோற கடட விடைார. இனிோமல எனன ெசயவத? எஙோக ோபாவத?
கலகததாவககப

ோபாவத

எனற

நிைனபோப

அவளகக

விஷமாக

இரநதத!

கைநைதப பிராயததில அவைள ஒர சமயம ஒர ோதன ீ ெகாடடவிடைத. அபோபாத
அத

ெராமபவம

வலிததத.

இனற

சாவிததிர

கலகததாவில

தான

வாழநத

வாழகைகையப பறறி நிைனததகெகாணைால, ஏக காலததில ஆயிரம ோதனக
ீ கள தன
ோதக மழவதம ெகாடடவிடைத ோபால அவளகக அததைன ோவதைன உணைாயிறற.
ோபாதம,

ஏோைழ

ஜனமததககம

ோபாதம.

மறபடயம

கலகததாவககப

ோபாய

அவரகளைைய மகததில விைிபபத எனபத இயலாத காரயம. மடயோவ மடயாத!
ெநடஙகைரயிோலா
அஙோக

எததைன

வட

படடக

நாைளகக

கிைககிறத.

இரகக

மடயம?

திறநதிரநதால

அபபா

தான

சமமதிததாலம

எனன?
சிததியம

பாடடயம தனைன ைவததகெகாணடரககச சமமதிபபாரகளா? ஒவெவார நிமிஷமம
தனைன

ஏசிக

காடை

மாடைாரகளா?

"ோபா!

ோபா!"

எனற

பிடஙகி

எடததவிை

மாடைாரகளா? அபபாைவயம அவரகள வைததத விடவாரகோள? தனனால அபபாவகக
இததைன நாளம ோநரநத கஷைெமலலாம ோபாதாதா?
அபபாவககக

கஷைம!

தனனால!

-

இைத

நிைனததச

சாவிததிர

தன

மனததிறகள சிரததக ெகாணைாள. தனனால அபபாவககக கஷைம எனற எணணம
இநத நிமிஷம வைரயில அவள மனததில இரநதத. இபோபாத அத மாறிறற. 'எனன?
அபபாவகக

எனனால

கஷைமா?

அவரால

எனககக

கஷைம

இலைலயா?'

எனற

எணணினாள. தான அநபவிதத இததைன தனபஙகளககம யார காரணம? அபபாதான
இலைலயா?

'எனைனக

கலயாணம

பணணிகெகாட

எனற

நான

அழோதனா?

இநத

ஸதரனககததான வாழகைகபபடோவன எனற இவரைம ெசானோனனா? இவைர யார
எனைன

இபபடபபடை

அறியாத

பிராயததில

பரஷனககக
எனைன

கலயாணம

இபபடபபடை

ெசயத

கதிகக

ெகாடககச

ெசானனத?

ஆளாககினாோர?

கலயாணம

ெசயததறகப பதில எனைனப படகக ைவதத இோதா இநத ஆஸபததிரயில உளள
நரஸுகைளபோபால எனைனயம ஒர நரஸாகச ெசயதிரககபபைாதா?..."
ஆம;
இரநதாள.

சாவிததிரகக
ஆகா!

சதநதிரமாக
உணைா?

இநத

உணரவ

நரஸுகள

இரககிறாரகள?

இவரகளககக

இலைலயலலவா?

இலைல

யலலவா?

ெபண

எவவளவ

சயமாகச

கவைல

அவசியம

ெதளிநததிலிரநத

ஏத?

அவள

சமபாதிதத

ஜனமம

நிைனவாகோவ

உறசாகமாயிரககிறாரகள?
ஜவ
ீ னம

பிறரைைய ைகைய

ஒரவரைம

இநத

ோபசசக

ெசயவைதப
எதிரபாரகக

ோகடகோவணடய

எடததவரகளில

எவவளவ

இவரகள

ோபால

ோவணடய

அவசியமம
அலலவா

பாககியசாலிகள?
இபபடச சதாகாலமம சிநதைன ெசயதெகாணடரநதாள சாவிததிர. சிநதைன
ெசயயச ெசயய அவரகைளப ோபால தானம சதநதிர வாழகைக வாை ோவணடெமனற
ஆைச

அவள

மனததில

அபரமிதமாக

வளரநத

ெகாணடரநதத.

இனிோமல,

தான

பிறநத வட
ீ டோலோயா, பகநத வட
ீ டோலோயா ோபாய வயிற வளரபபதிலைலெயனனம
திைசஙகலபம அவளைைய மனததில ஏறபடைத. உயிர வாழநதால, இநத நரஸுகைளப
ோபால

சய

ஜவ
ீ னம

ெசயத

சதநதிரமாக

வாைோவணடம;

இலலாவிடல

எநத

வைகயிலாவத உயிைர விடடவிைோவணடம. பிறர ைகைய எதிரபாரதத, பிறரகக

-:116:-

அடைமயாகி வாழம வாழகைக இனிோமல ோவணைாம. சாவிததிர இவவாற சஙகலபம
ெசயத ெகாளளம சமயததில ெதாடடலில கிைககம கைநைத விரைல ரசி பாரததச
சபபகெகாடடம

சததம

ோகடகம.

'ஐோயா!

இநதச

சனியன

ஒனைற

ஸவாமி

நம

தைலயில கடட விடைாோர? நாம ெசததப ோபாவதாயிரநதால இைத எனன ெசயவத?'
எனற ஏககம உணைாகம.
சாவிததிரககக கைநைத பிறநத இரபத நாளாயிறற. அனற நரஸ சமபஙகி
சாவிததிரயிைம

வநத,

ெசாஸதமாயிடதத.
விைணெமனற

"சாவிததிரயமமா!

நாைளகக

ோமடரன

உஙகளகக

உஙகைள

உைமப

கமபளட
ீ ைா

ோாஸபிைலோலயிரநத

ெசாலலிவிடைாஙக.

கிளமபறததகக

அனபபி

ெரடயாயிரஙக;

யாரககாவத ெசாலலியனபப ோவணமனா, ெசாலலியனபபிசசடஙக" எனறாள.
சாவிததிரகக இட விழநததோபால இரநதத. 'ஐோயா! ஆஸபததிரைய விடடப
ோபாக ோவணடமா?' தாயின அனப எனபைதத தன வாழநாளில அநபவிததறியாதவள
சாவிததிர.

ஆனால

அனைபயம

ஆதரைவயம

இநத

மறறப

ஆஸபததிரயில

ெபணகளிைம

பாரததிரககிறாள.

தான

சாவிததிர

அவரகளைைய
அததைகய

மதன

தாயமாரகள

அனைபயம

மதலில

காடடம

ஆதரைவயம

கணைாள.

அபபடபபடை

இைதைத விடைா நாைளககப ோபாக ோவணடம? எஙோக ோபாவத?
மறபடயம அநதப பககம நரஸ வநத ோபாத, "நரஸு அமமா! இஙோக ெகாஞசம
உடகாரஙகள. ஒர விஷயம ோகடகிோறன. ெசாலலஙகள" எனறாள.
நரஸ

உடகாரநததம,

உஙகைளெயலலாமோபால

"இநத

நரஸா

ஆஸபததிரயிோலோய

இரகோகனன

ெசானனா,

நானம

ோமடரன

எனைன

எடததககவாஙகளா?" எனற ோகடைாள.
ோவற நரஸாயிரநதால சிரததிரபபாள. ஆனால, சமபஙகிககச சாவிததிரயிைம
அநதாபம உணைாகியிரநதபடயால, அவள சிரககவிலைல; பரதாபபபடைாள.
"அமமா,
பததாவத

நரஸ

வகபப

ஆகிறத

வைரயில

அவவளவ

படததிரகக

சலபமிலைல.
ோவணடம.

மதலில,

அபபறம

இஙகிலீ ஷ

மண

வரஷம

டெரயினிங ஆக ோவணடம. ோமலம, உனககக ைகககைநைத ோவற இரகக; சானோஸ
கிைையாத. இநத ஆைசைய விடடட, அமமா!" எனறாள.
சாவிததிர இமமாதிர

பதிைல

ஒரவாற

எதிரபாரததாள. ஆைகயால ெராமப

ஏமாறறம அைையவிலைல.
"அத
பநதககள

சர,

ஸிஸைர!

அடரஸ

நீஙக

ோகடையள.

மனனோய

நான

இரணெைார

திககறறவள

எனற

தைைவ

எனனைைய

ெசானோனன.

எனைனப

ோபானறவள ோவைல ெசயத ஜவ
ீ னம ெசயயோவணெமனறால, அதறக ஒர வைியம
இலைலயா? நீஙகள ஏதாவத எனகக ஒததாைச ெசயயபபைாதா?" எனறாள.
"நான எனன பணணோவன, சாவிததிரயமமா! நீ

மனோன ெசானனதிலிரநத

நான ஐநதாற ெபரய மனஷா வட
ீ டோல விசாரசோசன, உனைன ஏதாவத ோவைலகக
வசசககறாஙகளானன. ைகக கைநைதககாரனனா ோவணைாஙகறாஙக எலலாரம. நான
ெசாலறைதக ோகள, அமமா! இநத ஆைசெயலலாம உனகக ோவணைாம. கலயாணமன
பணணிணடடைா,
மாரடசசாகணம.

பரஷன
நீ

எபபட

ஒரததிதான

இரநதாலம,

இபபடக

அவைனக

கஷைபபடறதாக

கடடணடதான

எணணிககாோத!

நம

ோதசததிோல உன மாதிர எததைனோயா ோபர. யாரககாவத கடதாசி எழதணம. இலலாப
ோபானா தநதியடககணமனா ெசாலல, அடககிோறன" எனறாள.
சாவிததிர

தனைனபபறறி

ஒர

விவரமம

ெசாலலாவிடைாலம,

அவள

பரஷனைன ஏோதா சணைை ோபாடடக ெகாணட ஓட வநதிரகக ோவணடம எனற
சமபஙகி ஊகம ெசயதிரநதாள. அதனாலதான ோமறகணைவாற ெசானனாள.

-:117:-

சாவிததிர

இதறகப

பதில

ெசாலலாமல,

மகதைதக

ைககளினால

மடகெகாணட விமமத ெதாைஙகோவ, நரஸ அஙகிரநத ோபாயவிடைாள.
அனற

சாயஙகாலம

சாவிததிரயிைம
ோவணெமனற

நரஸ

விைரவாக

சமபஙகி,

வநதாள.

ெசானனாோய?

இோதா

ைகயில

ஒர

"சாவிததிர

ஒர

பிரதத

அமமா!

விளமபரம

பததிரைகயைன

உனகக

இரககிறத,

ோவைல

ோகள"

எனற

ெசாலலி வாசிககத ெதாைஙகினாள:
"ோதைவ

:

பமபாயிலளள

ஓர

உயர

கடமபதத

எஜமானிககத

ோதாைியாக

இரகக ஒர தமிழ நாடடப ெபண ோதைவ. தகக சமபளம ெகாடககபபடம..."
இவவளவ வாசிதத நரஸ, இஙோக சடெைனற நிறததி, "ஐையோயா! இதிோலயம,
கைநைத உளளவரகள விணணபபம ோபாை ோவணைாெமனற எழதியிரகோக!" எனறாள.
பிறக,

சாவிததிரையப

பாரதத,

"உன

அதிரஷைம

அவவளவதானமமா!

ோவணைாத

பரஷைனக கடடணட மாரடககணமனதான உன தைலயிோல எழதியிரகக" எனற
ெசாலலிவிடட, அநதப பததிரைகைய அஙோகோய ோபாடடவிடடப ோபானாள.
ஆனால, அோத சமயததில சாவிததிர பலைலக கடததக ெகாணட, 'எனன கதி
ோநரநதாலம

ோவணைாத

மறபடயம

சஙகலபம

பததிரைகைய

பரஷனைன
ெசயத

எடதத

அநத

நான

மாரடககப

ெகாணைாள.

விளமபரதைதப

சமபஙகி

பாரததாள.

ோபாவதிலைல'

எனற

எறிநதவிடடப

ோபான

அைதத

திரமபித

திரபபி

நற தைைவ படததாள. 'கைநைத உளளவரகள விணணபபம ோபாை ோவணடயதிலைல'
எனற வாககியம

அவளைைய

ெநஞசில பழககக காயநத இரமபக கரணடயினால

எழதியத ோபால பதிநத பணணாககிறற.
மறநாள
இரணைாவத

சாவிததிரைய
தைைவயம

ஆஸபததிரைய

சாவிததிர

விடட

ெசனைனயின

அனபபி

விடைாரகள.

வத
ீ ிகளில

அநாைதயாய

அைலயமபட ஆயிறற. ஆனால இநதத தைைவ அவள தனியாக அைலயவிலைல;
ைகயில கைநைதயைன அைலநதாள. ோமலம இமமைற சமப சாஸதிரையத ோதட
அைலயவிலைல; ஜவ
ீ னததகக ோவைல ோதட அைலநதாள. அவளைைய அைலசசல
இநத மைற ெவக சீககிரமாகவம மடவைைநத விடைத.
மதலில

ெபரய

எஜமானியமமாள,

மனஷரகள

"ைகயிோல

வட
ீ கைளத

கைநைதைய

ோதடப

ோபானாள.

ைவசசணட,

ஒர

ோவைலகக

வட
ீ டல
வரறோய?

ோவைலையப பாரபபயா, கைநைதையப பாரபபயா? ோபா! ோபா" எனறாள. இனனம சில
வட
ீ களில, அவளைைய நைதைதையப பறறிச சநோதகிததக ோகளவி ோகடைாரகள. "நீ
ைகம ெபணணா, வாழகிறவளா?" எனற ோவற சிலர ோகடைாரகள. ோோாடைலகளில
ோவைல

ெசயத

ோகளவிபபடடரநதாள.

பிைைககலாம
ஒர

எனற

ோோாடைலககள

சாவிததிர
நைைநத,

மன

அநத

எபோபாோதா

ோோாடைலகாரைன,

"ோவைல கிைைககமா?" எனற ோகடைாள. அவன சாவிததிரையத தனியாக அைைததச
ெசனற, "இநதக கைநைதைய எஙோகயாவத ெதாைலசசடட வநதட. உனைன நான
ஜிலலன வசசககோறன" எனறான. சாவிததிரகக, 'நாம இனனத ெசயகிோறாம' எனோற
ெதரயவிலைல.

அநத

ோோாடைலகாரனைைய

கனனததில

பளெ
ீ ரனற

ஓர

அைற

அைறநதாள. உைோன அவைளப பயம பறறிக ெகாணைத. ோோாடைலிலிரநத ெவளிக
கிளமபி ஓடனாள.
ைகயில கைநைதயைன ஒர ஸதிர நடோராடடல ஓடவத விசிததிரமலலவா?
சாைலோயாட ோபானவரகள அவைள ெவறிககப பாரததாரகள. அவரகளைைய மகஙகள
மனிதரகள

மகஙகளாகோவ

சாவிததிரககத

ோதானறவிலைல.

ராடசதரகள,

ோபயகள,

பிசாசகளின மகஙகளாகத ோதானறின. ஆகோவ இனனம விைரவாக ஓடனாள.
மனததில ெபாஙகிக ெகாணடரநத ோகாபமம பயமம ெவறியம அவளைைய
ோதகததிறகப

பலதைதக

ெகாடதத

ஓைச

ெசயதன.

-:118:-

ஆனால,

கைநைத

எபபடத

தாஙகம?
மகதைதப
எததைன

அத

சிணஙகி

பாரதத,
ோநரம

"என

அைத

ெதாைஙகியத.

கணோண!

உயிோராடரககப

சாவிததிர

ோவணைாம"

எனறாள.

ோபாகிோறோனா,

நினற,
'இநதப

எனனோமா?

கைநைதயின
பாவி

அதறகள

இனனம
உனைனக

கஷைபபடததவாோனன?' எனற எணணினாள.
அபோபாத ெகாஞச தரததில யாோரா, "மணணாலானா இநதக காயம-" எனற
பாடகெகாணட ோபானத காதில விழநதத.
சாவிததிர ைகயிலிரநத கைநைதையப பாரதத, "கணோண! நீயம மண; நானம
மண.

இரணட

ோபரம

தணணர
ீ ல

இறஙகிக

கைரநத

ோபாயவிடோவாம!"

எனற

ெசாலலிச சிரததாள. கைநைதப பிராயததில தான ெகாலைலக கிணறறில விழநத
ெசயதி ஞாபகததில வநதத. 'ஐோயா! அபபா! உஙகள ெபண இநத மாதிரெயலலாம
திணைாை

ோவணடெமனபதறகாகவா

காபபாறறினரீகள?

அபோபாோத

நான

கிணறறில
ெசததபோபாய

விழநதவைள
எஙகமமா

ோபான

எடததக
இைததககப

ோபாயிரககக கைாதா?'
கைநைத

அபோபாத

தன

படடபோபானற

மிரதவான

விரலகளால

தாயின

மாரைபத ெதாடைத. சாவிததிர கனிநத கைநைதைய மததமிடைாள. "என கணோண!
உனைன நான விடடவிடடப ோபாயவிடோவன எனற பயபபடகிறாயா? என அமமாவம
அபபாவம எனைனப பிறநத பின ைகவிடைாரகள; உன அபபா உனைன, பிறபபதறக
மனோப ைகவிடைார. ஆனால நான உனைனக ைகவிைமாடோைன. இநத உலகததில நீ
வளரநத

ெபரயவளானால

எனைனப

ோபாலோவதாோன

கஷைபபடவாய?

அபோபாத

எனைனததாோன ோநாவாய? ோவணைாம. இநத உலக வாழகைக உனகக ோவணைாம.
வா,

இரணட

ோபரமாயப

ோபாகலாம"

எனறாள.

பிறக,

நிரமானஷயமான

ஜலப

பிரோதசதைதத ோதட நிதானமாக நைநத ெசனறாள.
சாவிததிர!
சகதககஙகைள

நீயம

உன

அநபவிகக

கைநைதயம

ோவணடெமனற

நீணை

காலம

பிரமமோதவன

வாழநத
உஙகள

எழதியிரககிறாோன? நீ அைத மீ ற நிைனபபதில எனன பிரோயாஜனம?

-:119:-

உலகின
தைலயில

15. சாவடக கபப ம
நலலானின
உறசாகமாகச

மசசான,

சாவடக

சமப

கபபததில

சாஸதிரையப
தன

பாரதத

வட
ீ டககப

அனற

ோபானான.

இரவ

அநதச

ெவக

ெசயதிைய

நலலானககச ெசானனால அவன ெராமபவம சநோதாஷமைைவாெனனற அவனககத
ெதரயம.
"இனனிகக நான ஒததைரப பாரதோதன! அத யாரனன ெசாலல பாரககலாம"
எனறான நலலானிைம.
"நீ யாைரப பாரததா எனன, பாககாடட எனன? எனககச சாஸதிர ஐயாைவப
பாரககாோம

ஒர

நிமிஷம

ஒர

யகமாயிரகக.

ெநடஙகைரகக

ஒர

நைை

ோபாய

அவஙகைளப பாரததடட வநதாததான என மனச சமாதானம ஆகம. இலலாடட, நான
ெசததப ோபாோனனனா என ெநஞச கை ோவவாத" எனறான.
"அபபடயானா, ெநடஙகைரககப ோபாயிடட வரற பணதைத எஙகிடைக ெகாட"
எனறான சினனசாமி.
"எனனததிறகாக உஙகிடைக ெகாடககிறத?"
"ெகாடதோதனனா, சாஸதிர ஐயாைவ நான இவவிைததகோக வரப பணோறன."
"எனனைா ஒளறோற!" எனற நலலான ோகடைான.
"நான ஒணணம ஒளறைல. சாஸதிர ஐயா இபோபாத ெநடஙகைரயில இலைல.
இநத ஊரோலதான இரககார. இனனிகக அவைரததான பாரதோதன" எனறான.
நலலான
ெவஷயததிோல

தககி

வாரப

மடடம

ோபாடடகெகாணட

எஙகிடை

விைளயாைாோத!

எழநதிரநதான.
ெநஜதைத

"அோை

நைநதத

இநத

நைநதபட

ெசாலல!" எனறான.
சினனசாமி விவரமாகச ெசானனான. அவன எதிர பாரததபடோய நலலானககச
சநோதாஷம உணைாயிறற. கைைசியில "ோபாவடடம; இநத மடடம ஐயாைவப பாரததப
ோபசறததகக ஒனககத ோதாணிதோத; அத நலல காரயநதான. ஐயா எவவிைததிோல
இறஙகியிரகாரனன ோகடடணைாயா?" எனறான.
"அத ோககக மறநதடோைன; ஆனா, ஐயாைவததான நான சாவடக கபபததககக
கடைாயம வரணமன ெசாலலியிரகோகோன?"
"அை

ோபாைா,

மடைாள!

நீ

ெசானனதககாக

ஐயா

வநதடவாஙகளா?

அவஙகளகக ஏறெகனோவ என ோமோல ோகாபமாசோசைா, அவஙக ோபசைசத தடடணட
நான படைணததகக வநததககாக? எனைனத ோதடககிடட எஙோகைா வரபோபாறார?"
எனறான நலலான.
ஆகோவ,
பலனாக
ெகாணட

மடவில

வசவதான
தன

சினனசாமிகக

கிைைததத.

தமபிையத

அவன

நலலானைன
திடடனாள.

சாஸதிரயாைரப
அவனைைய

"மறநதடோைன,

பாரதத

மைனவியம

வநததன
ோசரநத

மறநதடோைஙகறோய

ெவககமிலலாோம? ோசாற திஙக மறபபயா?" எனற அவள ோகடைாள.
பிறக
பககததிலளள
சாஸதிரயார

இரணட

நாள

நலலானம

பிராமமணாள
இரககாரா?"

அவன

ோோாடைலில

எனற

மசசானமாகச

எலலாம

ோகடைாரகள.

ோபாய,

ோசரநத,

அநதப

"ெநடஙகைர

"ெநடஙகைரையயம

காணம,

சமப
சமப

சாஸதிரையயம காணம" எனற பதில தான வநதத.
நலலானகக
வாயகெகடைாமல

இோத

ோபாசோச,

இநத

கவைலயாயப
மடைாளாோல!

ோபாயிறற.
எஙோக

"ைககெகடடனத

தஙகியிரககீ ஙகனன

ஒர

வாரதைத ோகககாோம வநதடைாோன?" எனற ஒர நாைளகக மபபத தைைவ அவன

-:120:-

ெசாலலிகெகாணடரநதான.

ஒர

நாள

அதிகாைலயில

அவன

எழநதிரநத

வட
ீ டத

திணைணயில உடகாரநதெகாணட, 'சாஸதிர ஐயாைவ ஒரோவைள இநத ஜனமததிோல
காண மடயாமோலோய ோபாயவிடோமா?' எனற ோயாசிததக ெகாணடரநதான. அபோபாத
பினபனிக காலமாைகயால, ெபாழத விடநதிரநதம பனி ெபயத ெகாணடரநதத.
திடெரனற அவனககப பினனால, "அபபா! ெநடஙகைர நலலான எனபவன வட

இஙோக எஙகிரகக?" எனற ஒர கரல ோகடைத. அநதக கரல அவனககத ெதரயாமல
ோபாயவிடமா? திடககிடட எழநதிரநத திரமபிப பாரததான. சாஸதிர ஐயாதான!
"சாமி!

சாமி!

இநத

ஏைைையத

ோதடககிடட

வநதீஙகளா?"

எனற

நாத

தழதழககக கறினான.
அபோபாத

அவனைைய

பாரைவ

சாஸதிரயின

ைககளில

ஏநதியிரநத

ெபாரளின ோமல விழநதத. அத ஒர சினனஞசிற கைநைத!
"இத எனனஙக? ெகாைநைத ஏதஙக?"
"நலலான!
அபோபாத

இநத

பகவான

உலகதைதத

இநதக

தறநத

கைநைதையக

சநநியாசியாகலாம

ெகாடததார.

எனகக

எனறிரநோதன.

ோவற

ோபாககிைம

இலலாததால உனைனத ோதடகெகாணட வநோதன, அபபா!" எனறார சாஸதிரயார.
"அபபடச
ெஜனமததிோல

ெசாலலாதீஙக,
ெசயத

சாமி!

பாககியம,

உஙகளககா

நீஙக

ோபாககிைமிலைல?

வநதீஙக"

எனற

நான

நலலான

பரவ

ெசாலலி,

"நிககாதீஙக, உககாநத எலலாம ெவவரமாயச ெசாலலஙக" எனறான.
சாஸதிரயார
உடகாரநதார.

மடயில

எலலாம

கைநைதயைன

விவரமாயச

அநதக

ெசானனார.

கடைசயின

சாவிததிரயம

திணைணயில

நலலானம

ஊைர

விடடப ோபானபிறக ெநடஙகைர வாழகைக தமககப பிடககாமற ோபானதம, இநதச
சமயததில ெபரயமமா, படைணததககப ோபாயப பாடடச ெசாலலிக ெகாடததப பணம
சமபாதிககமபட ோயாசைன ெசானனதம, அைத ஒர சநதரபபமாக ைவததகெகாணட
தான கிளமபிவநததம, படைணததில அோநக வட
ீ களில பாடட வாததியார ோவைலககாக
அைலநததம,
விடடச

எஙகம

ோவைல

கிைைககாததம,

சநநியாசியாகலாெமனற

கைைசியில

தீரமானிதததம,

இவவிைம

ோபாகிோறாம

எனற

ெசனறதம,

நைநததனால

கைளபப

அநதத

உதோதசமிலலாமல
அைைநத

உலக

காலோபான

ஓரைததில

வாழகைகைய

தீரமானததககப

பிறக

வைியில

உடகாரநததம,

நைநத

உடகாரநத

இைததில தககம வநத படததத தஙகியதம - எலலாம ெசாலலிவிடட, கைைசியில,
"அபபா! தககததிலிரநத விைிததக ெகாணைோபாத பககததில கைநைத அழம கரல
ோகடைத. யாராவத அககம பககததில இரபபாரகோளா எனற பாரதோதன. சறறமறறம
ோதடோனன. சததம ோபாடடம பாரதோதன. ஒரவரம ஏெனனறம ோகடகவிலைல. 'சர,
நாம

உலகதைதத

பநததைத

நமகக

தறபபத

ைமததனன

'சாவடக

விசாரததக

ெகாணட

வட
ீ டகக

வரமபட

பராசகதிகக

அளிததிரககிறாள'
கபபம'
வநத

விரபபமிலைல,
எனற

எனற

ெசாலலியிரநதத

ோசரநோதன.

அைைததோபாத,

நலலான!

'ோகவலம

ஆைகயாலதான

தீரமானிததக
உன

ஞாபகததில
மசசான

நலலானிைம

இநதப

ெகாணோைன.

உன

இரநதத.

எனைன

ோபாயா

உன

ஒததாைச

ோகடபத?' எனற எணணிோனன. அபபட நான கரவபபடைத பிசக எனற பகவான பததி
கறபிததவிடைார" எனறார.
நலலான, "சாமி! அபபடச ெசாலலோவ ெசாலலாதீஙக. சாவடக கபபம ெகாடதத
வசசதஙக, நீஙக வரறதகக. அதனாோல வநதீஙக. இஙோக உஙகளககத தனியா ஒர
கடைச

ோபாடடத

தரோறாமஙக.

அதிோல

நீஙகளம

கைநைதயமா

இரநதகிடட,

எஙகளகெகலலாம கைத பராணம ெசாலலிக கைைதோதறறஙக!" எனறான.
அனற
ோபாடைாயிறற.

மததியானததககள
நலலான

மைனவி

சாஸதிரயாரககாக
வநத

கடைசயில

-:121:-

ஒர

தனிக

கைநைதககாக

கடைச

ஒர

தளி

ோபாடடக ெகாடததாள. நலலான, கைநைதககப பாலககாக ஓர ஆட ெகாணட வநத
கடடனான.
சாயஙகாலம
ோபசிக

பதக

கடைசயின

ெகாணடரநதாரகள.

அபோபாத,

வாசலில
ெகாஞச

சாஸதிரயம

தரததில

நலலானம

நினற

கலாடைா

நைநத

ஏோதா

ெகாணடரநதத. ஐநதாற ோபர கமபலாக நினற சணைை ோபாடடக ெகாணடரநதாரகள.
காதால

ோகடக

மடயாத

தரபபாைஷயில

அவரகள

ஒரவைரெயாரவர

திடடக

ெகாணடரநதாரகள.
"சாமி!

இநத

ஜனஙகள

எலலாம

உஙகளாோலதான

சீரதிரநதணம"

எனற

நலலான ெசானனான.
சாஸதிர

சறற

மறறம

பாரததார.

ெதரெவலலாம

ஒோர

கபைபயம

அசிஙகமமாயிரநதத. அநதக கபைபககம அசிஙகததககமிைையில கைநைதகள சிலர
விைளயாடக
உைமபம,

ெகாணடரநதாரகள.

கநதல

தணியம

அவரகளைைய

பாரகக

மடயாதபட

பரடைைத

இரநதன.

தைலயம

நால

அழகக

பககததிலிரநதம

தரநாறறம வநத ெகாணடரநதத.
இததைனககம, சாவடக கபபம இரநத இைம அைகம வசதியம ெபாரநதியத.
சறறிலம மரஙகள அைரநத நிைல தநதெகாணடரநதன. ெதர விஸதாரமாக இரநதத.
படைணததின
விஸதாரமாக

எலைலகக
அவரகள

ெசௌகரயமான
சததமாககி

ெவளிோய
கடைச

இைதைதததான,

அைகபடததிவிடட

சறறத

தரததில

கடடகெகாளளவத
நாெளலலாம

வநத

அோத

இரநதபடயால,

இவவளவ

சாததியமாயிறற.

இவவளவ

மறறவரகளைைய

ஏைை

ஜனஙகள

பஙகளாககைளச

அவவளவ

ஆபாசமாக

ைவததக ெகாணடரநதாரகள.
சாஸதிர இைதெயலலாம பாரததார. இநதச சாவடக கபபதத ஜனஙகளககச
ோசைவ ெசயவதறகாகோவ, பகவான ஒர கைநைதையக ெகாடததத தமைம மறபடயம
சமசாரயாககி
தனககப

அவவிைம

பனரஜனமம

அனபபியிரபபதாக
எனறம,

இனிோமல

அவர

மனததில

பைைய

ோதானறிறற.

வாழகைகககம

இத

தமககம

சமபநதமிலைலெயனறம தீரமானிததக ெகாணைார.
அனறிரவ, சமப சாஸதிர தமத பதக கடைசயில பஜைன ெசயய ஆரமபிததார.
நலலானம அவர மைனவியம ைமததனனநதான மதலில பஜைனகக வநதாரகள.
நாளைைவில

சாவடக

கபபதத

ஜனஙகள

ஒவெவாரவராகப

பஜைனகக

வர

ஆரமபிததாரகள.
ஆற வரஷ காலததில சாவடக கபபம அைையாளோம ெதரயாதபட மாறதல
அைைநதத. கபபதத ஜனஙகளின வாழகைக மைறயம அடோயாட மாறிறற.
இநதக

காலததில,

பராசகதி

சமப

சாஸதிரகக

அளிதத

நாெளார ோமனியம ெபாழெதார வணணமமாக வளரநத வநதாள.

-:122:-

கைநைத

சாரவம

நாலாம பாகம
இளோவனில
"ெசநதா

மைர வி ரய த ோதமா ங

ெகா ழந ெதாழ கைமநதா ர ோசா கம மை லவி ை ...."
"மனனய ிெர லலா ம கி ழதைண

பண ரக கம

இன னி ள ோவ னி ல ." - இளங ோகாவட கள

சாரவின ப ிரார தத ைன

1.

கீ ழ வானம ெவளததத. காைலப பிைற, ஒளி இைநத மஙகிறற. அதனரகில
ோதானறிய

சககிரன

'இோதா

மைறயப

ோபாகிோறன'

எனற

கண

சிமிடடச

சமிகைஞ

ெசயதத.
ோகாைி

கவிறற;

ோநரததிறெகலலாம

கரவி

நானாவிதமான

சிலமபிறற;
படசி

ஜாலஙகள

காகம

கைரநதத.

சிறித

பறபல

ஸவரஙகளில

பாைத

ெதாைஙகின.
விரடசஙகளிலம

ெசடகளிலம

இரநத

ெமாகககள,

படசிகளின

இனிய

கானதைதக ோகடட ஆனநதததினால சிலிரததன.
அநதக

களிரநத

அதிகாைல

ோநரததில

வச
ீ ிய

இனிய

இளநெதனறல

சறற

விரநத ப இதழகளின மீ த தவழநத ெசனற நால பககமம நறமணதைதப பரபபிறற.
படசிகளின கீ தததககச சரதி ோபாடவதோபால தரததில கைலின 'ோோா' எனற
ஓைச இைைவிைாமல ோகடடக ெகாணடரநதத.
சமப
ராகததில,

சாஸதிர

படகைகயில

"ெகௌஸலயா

ஸுபரஜா

எழநத
ராமா"

உடகாரநத

எனற

மோனாகரமான

ராமாயண

சோலாகம

பபாள

ெசாலலிக

ெகாணடரநதார.
"தாததா! தாததா!" எனறாள சார.
"மைிசசணையா, அமமா! எஙோக, எழநத உடகார" எனறார சமப சாஸதிர.
"நான மைிசசககைல; இனனம தஙகிணட தான இரகோகன" எனறாள சார.
"அபபடனனா, தஙகினபடோய, ோநததிகக ஸரஸவதி ஸோதாததிரம ெசாலலிக
ெகாடதோதோன, அைதச ெசாலல, பாரககலாம" எனறார சாஸதிர.
சார,

உைோன

எழநத

உடகாரநதாள.

"எஙோக,

ெசாலலிக

ெகாட

தாததா,

ெசாலோறன" எனறாள.
சாஸதிரகள,

"ஜய

ஜய

ோதவி

தயாலோர"

எனற

கீ ததைத

ஆரமபிததச

ெசாலலிக ெகாடததார. சாரவம ெசாலலிக ெகாணட வநதாள. ஆனால, பாதிப பாடடல
திடெரனற அவள நிறததிவிடட, "தாததா! தாததா! ெகாஞசம இர, தாததா வரோறன!"
எனற கறிவிடட, வாசலில ஓடனாள.
ஒர நிமிஷததகெகலலாம, "தாததா! இஙோக வாோயன, சீககிரம வாோயன" எனற
சார வாசலிலிரநத கவவைதக ோகடட, சாஸதிரகள கடைசகக ெவளிோய வநதார.
"பாரததாயா,
சாயஙகாலம

தாததா!

நமமாததச

ெமாடைாயிரநதத.

இபபப

ெசடயிோல
பவாயப

ோராஜாபப

பததிரகக.

ோநததி

தாததா!"

எனற

ோபாயிடதத,

கசசலிடைாள.
சமப

சாஸதிர,

ோராஜாைவயம,

ைவகைறயின

சாரவின

மலரநத

மஙகிய

ெவளிசசததில,

மகதைதயம

மாறி

அநத
மாறிப

மலரநத
பாரததச

சநோதாஷபபடைார.
சார, பைவத ெதாடவதறகப ோபானாள. ைகைய சரகெகனற மள கததோவ,
"அபபபபா!" எனற ைகைய உதறினாள.
"தாததா!

ோநததிகக

எஙக

டசசர

கைச

ெசானனா,

ோராஜாப

பவிோல

மள

இரககாபபோல, சகததிோலயம கஷைம இரககமன. ஸவாமி எனனததககாக, தாததா,
இவவளவ அைகான பசெசடயிோல ெகாணட ோபாய மளைள ைவசசிரககார?" எனற
ோகடைாள.

-:124:-

"சார, உலகததிோல எலலாரம அபபடததான ெசாலற வைககம. ோராஜாவிோல
மள

இரகோகனன

தினஸாகச

வரததபபடவாரகள.

ெசாலலியிரககார;

ஆனால,

'ோராஜாவிோல

ஒர

மள

ெபரயவர

இைத

இரகோகனன

ோவற

வரததபபைக

கைாத; மளளிோல ோராஜா இரகோகனன சநோதாஷபபைணம' எனற அவர ெசானனார.
அநத

மாதிரதான.

உலகததிலம

வரததபபைககைாத;

இவவளவ

சகததகக

நடவிோல

கஷைம

இரகோகனன

நடவிோல

சகமம

இரகோகனன

கஷைததகக

சநோதாஷபபைணம" எனறார சாஸதிர.
இநதத தததவெமலலாம சாரவககச சரயாகப பிடபைவிலைல. ஆகோவ, அவள,
"சர, தாததா! நான பல ோதயககப ோபாோறன, தாததா!" எனற ோபாய விடைாள.
சறற

ோநரததகெகலலாம

நலலான

மைனவி

வநத

சாரவககத

தைலைய

வாரப பினனிவிடைாள. ைகயில சஙக வைளயலகளம, கழததில மணி மாைலகளம
ோபாடட

அலஙகாரம

சாபபிடடவிடட,

ெசயதாள.

சார

இதறகள

அவரைம

தாததா

ெசாலலிக

காயசசி

ெகாணட

ைவததிரநத

பளளிககைம

பாைலச

கிளமபினாள.

அவளைன சாவடக கபபம கைநைதகள இனனம சிலரம பறபபடைாரகள.
பளளிககைததககக

ெகாஞச

தரம

அவரகள

நைநத

ோபாயாக

ோவணடம.

வைியில அவரகளைைய கணணில படை மரஙகள எலலாம பைைய காயநத இைலகள
உதிரநத

ோபாய,

பதிய

இளநதளிரகள

விடடத

தளதளெவனற

காணபபடைன.

மாமரஙகளில பதததளிரகளைன பககளம நிைறநதிரநதன. இதனால உலகோம பதைம
ெபறற விளஙகியத ோபால இரநதத. வஸநத காலததின உறசாகததினால, சாைலயின
பககததில

ோமயநத

விைளயாடன.

ெகாணடரநத

அைதப

பாரதத

மாடகளம,

சாரவககம

கனறக

தளளி

கதிதத

கடடகளம
ஓை

தளளி

ோவணடெமனற

ோதானறியத.
அபபறம பஙகளாககள வநதன. பஙகளாககளின ோதாடைஙகளில பஷபச ெசடகள
அபரமிதமாகப

பஷபிததிரநதன.

ஒர

நாகலிஙக

மரம

ஏராளமாகப

பககள

பததக

பசசிகள

பறநத

கலஙகிறற. அதிலிரநத வநத வாசைன ெநடநதரம பரவிறற.
வைிெயஙகம
ெகாணடரநதன.

விதவிதமான

அநதப

படடப

வரண

இறககள

பசசிகைளப

உளள

பாரகக

படடப

பாரகக,

சாரவின

உறசாகம

பனமைஙக ெபரகிறற. ைகயிலிரநத பததகப ைபையச சாைல ஓரததிலிரநத மதகின
ோமல

ைவததவிடட,

ைககைளயம

ஆடடக

சார

அநதப

ெகாணட

படடப

பறகக

பசசிகைளப
மயனறாள.

ோபால
கை

தானம

வநத

இரணட

கைநைதகள,

"இெதனனட சார, இஙோகோய ஆரமபிசசிடோை! பளளிககைம ோபாய ஆைலாம வா!"
எனற

ெசாலலி,

அவைளக

ைகையப

பிடதத

இழதத

அைைததக

ெகாணட

ோபானாரகள.
சார

பளளிககைததககள

நைைநதாோளா

இலைலோயா

மறறச

சிறவரகளம

சிறமிகளம அவைளச சழநத ெகாணைாரகள, "சார! ஒர ைானஸு பணண!" எனற
தைலககத தைல ோகடைாரகள. "ெதரவில வாராோனா!" "இலைல இலைல; கிரஷணா
நீ ோபகோன" எனற இமமாதிர கசசலிடைாரகள.
இதறகள சாரவின உபாததியாயினி ஜனகமமாள அஙக வநதாள. "இெதனன
கசசல? மணி அடககப ோபாறத! எலலாரம அவாவா கிளாஸுககப ோபாஙக" எனறாள.
கைநைதகள, "டசசர! டசசர! சார ஒர ைானஸு பணணடடம, டசசர! நீஙக
பாடஙோகா, டசசர" எனற கசசலிடைாரகள.
"சர, ஒோர ஒர பாடடப பாைோறன. அபபறம அவாவா கிளாஸுகக உைோன
ோபாயிைணம" எனற ஜனகமமாள ெசானனாள.

-:125:-

ஜனகமமாளககச சஙகீ தம, நாடடயம மதலிய கைலகளில விோசஷ ஆரவம
உணட. சஙகீ தததில ெகாஞசம பயிறசி இரநதத. நாடடயம நிைறயப பாரததிரநதாள.
இபபடத

தனககத

ெதரநதைத

ைவததக

ெகாணட

கைநைதகைளயம

ோமறெசானன

கைலகளில பயிலவிதத வநதாள.
வரஷநோதாறம
ஒனற

அநதப

பளளிககைததச

பளளிககைததில

சிறமிகைளக

நைததவத

ெகாணட

உணட.

கதமபக

இதறகக

கசோசர

கைநைதகைளத

தயாரபபவள, ஜனகமமாளதான. இநத வரஷததில அவரகளைைய பளளிககைததின
கடடை

நிதிககப

பணம

ோசகரபபதறகாக

ஒர

நாைகம

நைததலாெமனற

தீரமானிததிரநதாரகள. இதறகாகக கைநைதகைளப ெபாறககி எடததோபாத, சாரவகக
நாடடயம ெராமப நனறாய வரெமனபைத ஜனகமமாள கணடபிடததாள. ஏறெகனோவ
சாரவின ோபரல அவளகக ெராமபப பிரயம. இபெபாழோதா ோகடக ோவணடயதிலைல.
இநத வரஷதத நாைகததில, சாரதான பளளிககைததகோக ெபயர வாஙகிக ெகாடககப
ோபாகிறாள

எனற

அவள

பாைஙகைளெயலலாஙகை

நமபியிரநதாள.

அலடசியம

ெசயத,

ஆகோவ

வகபபின

சாரவகக

மறறப

நாடடயம

ெசாலலிக

கனனைப

பாடடககச

ெகாடபபதில ஊககம ெகாணடரநதாள.
ஜனகமமாள
சரயாகத

தமிைில

"கிரஷணா
ஒர

நீ

பாடட

ோபகோன

தாோன

பாோரா"

கவனம

எனற

ெசயதிரநதாள.

அைத

இபோபாத

பாடனாள.
சார, அநதப பாடடன அரததததககத தகநதபட அபிநயம பிடததக ெகாணட
ஆடனாள.
கைநைதகள
அநபவிததக

அளவிலாத

ஆரவததைன

ெகாணடரநதாரகள.

சாரவின

இைையிைைோய

ஆடைதைதப

ைகையக

பாரதத

ெகாடட,

அவரகள

சாரைவ உறசாகபபடததினாரகள.
சாரவின

அபிநய

வியபைபயளிததத.

'நாம

ஆடைம

ஏோதா

அவளைைய

காமா

ோசாமா

எனற

வாததியாரமமாளகோக
ெசாலலிக

ெகாடதததறோக

இவவளவ நனறாய வநதிரககிறோத! இனனம இநதக கைநைதககத தககபட பயிறசி
அளிததால எவவளவ நனறாய ஆடவாள?' எனற எணணினாள.
பளளிககைதத

மதல

மணி

அடததத;

ெகாஞச

ோநரததகெகலலாம

இரணைாவத மணியம அடததத.
ஆனால

சாரவின

ஆடைம

நைநத

ெகாணோையிரநதத.

வகபபகெளலலாம

காலியாயக கிைநதன.
பளளிககைததின
பாரததகெகாணட,

ெோட

கைைசியில

மிஸடரஸ,

ஆடைம

காலியாகக

நைநத

கிைநத

ெகாணடரநத

வகபபகைளப

அைறககள

வநதாள.

அவளககக ோகாபம ெபாஙகிக ெகாணட வநதத.
அநத ெோட மிஸடரஸ இநதப பளளிககைததககப பதிதாக வநதவள. ஆடைம
பாடடககளினால

பளளிககைததின

ஜனகமமாளினோபரல
நிரவாகிகள

அவளகக

கைநைதகளககப

வறபறததியபடயினால
நைககாதபட

பாடடம

அவள

ஜனகமமாள

'டஸிபளி'ைனக

ெராமபக

ோகாபம.

ஆடைமம

ெசாலலித

சகிததகெகாணடரநதாள.

பளளிககைதைதோய

ெகடததவிடவதாக

ஆனால,

கடடச

பளளிககைததின
தரோவணடெமனற

இபோபாத

சவராககவைதக

வகபபகோள
கணைதம

அவளககச ெசாலல மடயாத ோகாபம வநதவிடைத.
ோகாபதைத

ஜனகமமாளின

ோபரல

காடை

மடயவிலைல;

எனோவ,

அநதக

அடததாள

ெோட

ோகாபம சாரவினோமல பாயநதத.
ோமைஜயின

ோபரல

ைகயில

இரநத

பிரமபினால

மிஸடரஸ. எலலாரம திடககிடடத திரமபிப பாரததாரகள.

-:126:-

ஓஙகி

"டசசர!

கலாடைா

ோபாதமா?"

எனறாள.

உைோன

ஜனகமமாள

கைநைதகைள

அவரவரகள வகபபககப ோபாகமபட ஜாைை காடட விடடத தானம ோபானாள."
கைநைதகள விழநதடதத அவரவரகளைைய வகபபகக ஓடனாரகள. பாவம!
சார மடடம பின தஙகி விடைாள.
"சார! கம ோியர!" எனறாள ெோட மிஸடரஸ.
சார தயஙகிக ெகாணோை அடோமல அட ைவதத வநதாள.
"உன காரடயன யார?" எனற ெோட மிஸடரஸ ோகடைாள.
"சமப சாஸதிர" எனறாள சார.
"யார?"
"சமப சாஸதிர!"
"அவர உஙக அபபாவா?"
"இலைல, எஙக தாததா!"
"உஙக அபபா யார?"
"எஙக அபபா இலைல."
"அமமா?"
"அமமாவம இலைல."
"அவாளளாம எஙோக?"
"அவா ெபாறககோவயிலைல. நான மடடநதான ெபாறநோதன" எனறாள சார.
ோவற யாராயிரநதாலம இமமாதிர கைநைத ெசானனவைன ோகாபம தணியப
ெபறறிரபபாரகள. ஆனால, அநத அமமாளககக ோகாபம அதிகமாயிறற.
"அபபா அமமா இலைலயா? ஓோோா! அதனாோலதான இபபடத தஷைததனம
பணணோற? இஙோக வா! ைகைய நீடட!" எனறாள.
சார

அனற

சாயஙகாலம

வட
ீ டககப

ோபானோபாத,

சாஸதிர

எஙோகோயா

ெவளியில ோபாயிரநதார. சார, சாஸதிரயாரன பைஜ மாைததகக மனனால நினற,
"அமபிோக!

பராசகதி!

ெசானனாோள!

எனகக

நீ
ஓர

நிைனசசால
அமமா

மடயாதத

ெகாடககக

ஒணணமிலைலனன

கைாதா,

நலல

தாததா

அமமாவா?"

எனற

பிராரததைன ெசயதாள.
ெோட மிஸடரஸ சாரவின ைகயில சளெ
ீ ரனற பிரமபினாள அடதத ோபாத
சாரவகக வலிததெதனறாலம சறற ோநரததகெகலலாம அநத வலி மறநத ோபாயிறற.
ஆனால, "அபபா அமமா இலலாததனால தான இபபடத தஷைததனம பணோற!" எனற
ெசானனத மடடம மறககோவயிலைல. அவளைைய கைநைத உளளததில அதனால
ஏறபடை

வலியம

மாறவிலைல.

ஆைகயினால

தான,

அமபிைகைய

அவவாற

பிராரததைன ெசயதாள.
கைநைதயின பிராரததைனையக ோகடடக ெகாணோை சாஸதிர உளோள வநதார.
பனனைகயைன அவர சாரைவ அைணததக ெகாணட, "உனகக அமமாவா ோவணம.
சார! பராசகதிதான உனகக அமமாவாசோச! ோவற அமமா எனனததகக, சார?" எனற
ோகடைார.
"பராசகதிதான எனகக அமமானனாகோக பராசகதிைய வநத எனைன மடயிோல
எடதத ைவசசககச ெசாலோலன. எலலா அமமாவம அவாவா கைநைதைய மடயிோல
வசசககைலயா?" எனறாள சார.

-:127:-

2.

உமாரா ணி விஜ யம

ெசனைனப படைணம சில நாளாக அலோலாலகலோலாலபபடடக ெகாணடரநதத.
பமபாயிலிரநத ஸமதி உமாராணி எனனம சீமாடட ெசனைனகக விஜயம ெசயயப
ோபாகிறாள எனனம ெசயதி தான அதறகக காரணம. டராம வணடகளிலம, ோமாடைார
பஸகளிலம, கிளபபகளிலம, காபபி ோோாடைலகளிலம, பச
ீ மணற கைரயிலம, பாரக
பல

தைரயிலம

இனனம

ஜனஙகள

எஙெகஙோக

கடகிறாரகோளா,

அஙெகலலாம,

உமாராணியின வரைவப பறறிய ோபசசாகோவ இரநதத.
"ஏன, ஸார! எனனிகக வரறாளாம?"
"அடதத பதனகிைைம வரறதாகப பததிரைகயிோல ோபாடடரகக."
"எநத ரயிலோல-பமபாய எகஸபிரஸிோலதாோன?"
"நான

ெசாலோறன,

ோகளஙோகா!

அவள

ெசனடரல

ஸோைஷனிோல

வநத

இறஙகமாடைா. ெசனடரலோல இறஙகினா, கடைம தாஙகாத. ோபஸின பிரடஜிோலோய
இறஙகிக காரோல ோபாயிடவா."
"காரபபோரஷனிோல உபசாராம நைககிறோதா இலைலோயா?"
"ஆகா! மீ டடங நைநத தீரமானஙகைப பாஸாயிடதோத!"
இநதச

சமயததில,

அநத

டராமிோலா

பஸஸிோலா

உலக

விஷயஙகைள

அதிகமாயக காதிோல ோபாடடக ெகாளளாத மனஷர யாராவத இரநதால, "ஏன, ஸார!
யாோரா வரறா, வரறா எனகிறயோள? அத யார?" எனற ோகடட ைவபபார.
"யார, உமாராணிதான" எனற பதில வரம.
"உமாராணியா! அவள யார, ஐயா, அபபட ஒரததி கிளமபியிரககாள? ஸினிமா
ஸைாோரா?"
உைோன கலகலெவனற சிரபப.
"எனன,

சிரககறயோள?

அவள

யாரதான

பினோன?

காஙகிரஸிோல

ோசரநதவோளா?"
"எனன, ஐயா, நிஜமா உமாராணி யாரனன ெதரயாமயா ோகடகிறர
ீ ?"
"ெதரயாமல தான ோகடகிோறன. பினோன, ெதரஞசால ோகடபாோளா?"
"உமாராணிஙகறவள

பமபாயிோல

ஒர

ெபரய

பணககார.

அவள

நம

ஊர

மீ னாகி ஆஸபததிரகக அஞச லடசம ரபாய நனெகாைை ெகாடததிரககிறாள."
"எனன? எனன?"
"அவைரக

ெகாஞசம

பிடசசககஙோகா,

ஐயா!

மரசைச

ோபாடட

விழநதைப

ோபாறார."
"எனன பரகாசம பணறயளா? அஞச லடசம ரபாயாவத, ெகாடககவாவத?"
"ெகாடககவாவதனனா? - ெகாடததிரககாோள!"
"ஐமபதினாயிரமாயிரககம;

பததிரைகககாரன

ஒர

பஜயதைதச

ோசரததப

ோபாடடரபபன."
"அஞச லடசமன இலககததிலம ோபாடட, எழததிலம எழதியிரகக. அபபறம?"
"நமபறதகக மடயாோமனனா இரகக? அஞச லடசம! அோையபபா!"
"அஞச லடசமானன வாையப பிளநதைறோ
ீ ர, ஐயா! நமககனனா அஞச லடசம
ெபரத! பமபாயிோல அஞச லடசம எனகிறத அஞச ரபாய மாதிர."

-:128:-

"ஆமாமாம;

நம

ஊரோல

ெபரய

ரபாயனனா

ஓர

ஆயிரம;

அஙோக,

ஒர

லடசம."
"பமபாயனனா, கோபர படைணநதான; சநோதகம எனன? அஙோக இரககிற ஒர
ோஸட மனஸு வசசானனா இநத ெமடராஸ பராைவயம விைலகக வாஙகிடவான?"
"நம ஊரககாரனகிடைப பணநதான இரககனன வசசககஙோகா. இநத மாதிர
ஒர

நலல

காரயததகக

அஞச

லடசம

ெகாடகக

மனஸு

வரமா?

எவனாவத

ெகாடததிரககானானன ோகககோறன!"
"அலலத எவளாவத தான ெகாடததிரககாளா?"
இநத

மாதிர

எஙோக

பாரததாலம

பலவிதமான

ோபசசககள

நைநத

ெகாணடரநதன.
கைைசியாக,

உமாராணியின

விஜய

தினம

வநதத.

அவைள

வரோவறபதறக

ஸோைஷனில ஏராளமான ஜனககடைம ோசரநதிரநதத. ெசனைனப பிரமகரகள ஒரவர
பாககியிலலாமல
உமாராணியின

வநதிரநதாரகள.

மகம

ெதரநததம,

வணட

வநத

காமராககள

பிளாடபாரததில

'கிளிக'

'கிளிக'

எனற

நினற,
சபதிததன.

நாைளககப பததிரைககளில பைம வரமோபாத, உமா ராணிககப பககததில தாஙகளம
ெதரயோவணடெமனற அோநகமோபர தைலையத தைலைய நீடடனாரகள.
உமாராணி

ரயிலிலிரநத

இறஙகி

அஙோக

தனைன

வரோவறபதறகாகக

கடயிரநதவரகைளப பாரததப பனனைகயைன ஒர கமபிட ோபாடடவிடடக காரல
ோபாய ஏறிக ெகாணைாள. அநத ஒர ெசயைகயினால ெசனைனவாசிகளின உளளதைத
அவள ெகாளைள ெகாணட விடைாள எனோற ெசாலல ோவணடம.
அடதத வாரததில ஸமதி உமாராணிககச ெசனைனக காரபபோரஷனின சாரபாக
உபசாரப பததிரம அளிககபபடைத. அனற சாயஙகாலம, ெசனைனயிலளள அவவளவ
ோமாடைார வணடகளம ரபபன கடடைதைத ோநாககிச ெசனறத ோபால ோதானறிறற.
ஆனால

அவறறில

மடயாமல

ெபரமபாலானைவ

திரமபிப

அவவளவ

ோபாக

ஜனஙகள

கடடைததின

ோவணடயிரநதத.

கடயிரநதாரகள.

காமபவணடககள

ஏறெகனோவ,

இவரகள

பிரோவசிகக

அநதக

காமபவணடல

எலலாரம

கடடைததின

மணைபததககள ோபாக மயனற, அஙோக ஏறெகனோவ கடைம நிைறநத விடைபடயால
ஏமாறறம

அைைநத,

உமாராணி

வரமோபாத

அவைளப

பாரதத

விடைாவத

ோபாகலாெமனற நினறாரகள.
உமாராணியின

வரோவறபககாக

ர.500

வைரயில

ெசலவ

ெசயயலாெமனற

நகரசைபயில தீரமானம ஆகியிரநதபடயால நகரசைப மணைபம அனற பிரமாதமாக
அலஙகரககபபடடரநதத.

காரபபோரஷன

ோமயரம

உமாராணியம

அமரவதறகாக

அைமககபபடடரநத ோமைை ோாலிவட திோயடைரகளில உளள அரஙக ோமைைகைளப
ோபால அவவளவ அைகாக விளஙகிறற.
ோமயரம உமாராணியம ோமைையில வநத உடகாரநத ோபாத சைபயில எழநத
கரோகாஷம அைஙகவதறக ஐநத நிமிஷம ஆயிறற. பிறக, ோமயர உபசாரப பததிரம
படபபதறகாக

எழநதார.

அசசிைபபடடரநதத.

உபசாரப

ோமயர

பததிரம

ஆஙகிலததில

ஆஙகிலம,
எழதிய

தமிழ

உபசாரப

இரணடலம
பததிரதைதப

எழதி
படககத

ெதாைஙகினார. சைபயில இரநத தமிைபிமானி ஒரவர, "தமிழ! தமிழ!" எனறார.
"சைபோயாரகோள!
இனைறகக

யாைர

ெதரயாதாைகயால,

உபசாரப

பததிரம

உபசரககக

மதலில

தமிைிலம

இரககிறத.

கடயிரககிோறாோமா

இஙகிலீ ஷில

படநதவிடட,

ஆனால,

அவரககத

அபபறம

நாம
தமிழ

ோவணடமானால

தமிைிலம படககிோறன" எனறார ோமயர.
இசசமயததில, ஸமதி உமாராணி, "please read in your mother-tongue ( தயவ
ெசயத

உஙகள

தாய

பாைஷயிோலோய

படயஙகள)"

-:129:-

எனற

ோமயைரப

பாரததக

கறினாள. சைபயில மன வரைசயிரநதவரகளகக இத காதில விைோவ, அவரகள
கரோகாஷம ெசயத தஙகள மகிழசசிையத ெதரவிததாரகள.
ோமயர பிறக தமிைிோலோய பததிரதைத வாசிததார:
"தாஙகள

பமபாையச

ைவததியசாைலகக
தஙகளைைய

தரம

வரமபகைளக

ோசரநதவராயிரநதம,

இவவளவ

ெபரய

சிநதைனயானத

கைநதத

எனபத

இநதச

ெசனைனயிலளள

நனெகாைைைய

சாதி,

மதம,

இதிலிரநத

பாைஷ,

ெவளியாகிறத.

மாதர

அளிததிரககிறர
ீ கள.
மாகாணம

தாஙகள

மதலிய

ெசயதிரககம

இநதச சிறநத தரமதைதத தமிழ மககள - மககியமாகத தமிழநாடடப ெபணமணிகள நனறியைன

எபோபாதம

உதாரணதைதத

நிைனவ

தமிழ

கரவாரகள.

நாடடலளள

தஙகளைைய

ெசலவநதரகள

இநத

அரய

பினபறறவாரகள

எனற

நமபகிோறாம.
இநத

அரய

நனெகாைையின

ஏறபடடளள

உறவ

எனைறககம

மலம

தஙகளககம

நீடததிரகக

தமிழ

ோவணடெமனற

நாடடககம

எலலாமவலல

இைறவைனப பிராரததிககிோறாம.
இஙஙனம,
"காரபபோரஷன ோமயரம அஙகததினரகளம."
ோமறகணைவாற வாசிததவிடட, ோமயர உபசாரப பததிரம அைஙகிய அைகிய
ெவளளிப

ோபைைைய

உமாராணியிைம

அளிததார.

உமாராணி

அைத

வாஙகி

ைவததவிடட உபசாரப பததிரததககப பதில ெசாலவதறகாக ோமைையின மனனால
வநத

நினறாள.

அவள

வநத

நினறவைோனோய

சைபயில

பலமான

கரோகாஷம

உணைாயிறற. ஆனால, அவள, "சோகாதரகோள! சோகாதரரகோள!" எனற தமிைில ோபச
ஆரமபிதததம,

சைபோயாரன

உறசாகததககம

கதகலததககம

அளவிலலாமல

ோபாயிறற. காத ெசவிடபடமபடயான கரோகாஷம அைஙகியதம உமாராணி ெதாைரநத
பினவரமாற ோபசினாள:
"சோகாதரகோள! சோகாதரரகோள! நான தமிைில ோபச மன வநதத உஙகளககச
சிறித

ஆசசரயதைத

அளிததத

எனற

நிைனககிோறன.

ஆனால

இதில

ஆசசரயம

ஒனறம இலைல. பல வரஷ காலமாக நான பமபாயிோலோய வாசம ெசயதபடயால,
எனனைைய

நைை

உைை

பாவைனகளால

வைககததியாைரப

ோபால

நான

ோதானறககடம. ஆனால, உணைமயில நான இநதத தமிழ நாடைைச ோசரநதவள தான.
உலகததில பல ோதசஙகளககம நான ெசனற பாரததிரககிோறன. மறறத ோதசஙகைளப
பாரககப பாரககததான நமத தமிழ நாடடன சிறபப எனகக நனறாயத ெதரய வநதத.
நமத

ெசநதமிழ

நாடைைப

ோபானற

பாரதததிலைல.

தமிைைப

ோபானற

உஙகளைைய

உபசாரப

பததிரததில

உறவ

நீடததிரகக

ஏறபடடரககம

அைகான

இனிைமயான
'நீஙகள,

நாடைை

நான

பாைஷையயம
எனககம

ோவணடெமனற

ோவெறஙகம
ோகடைதிலைல.

தமிழ

நாடடககம

ெதரவிததிரககிறர
ீ கள.

உணைமயில, நான இனிோமல ெசனைன நகரல வசிபபெதனற தீரமானததைோனோய
வநதிரககிோறன."
உமாராணி ோபசிகெகாணட வநதோபாத இைையிைைோய சைபயில ைகதடைலம,
"ோகளஙகள,

ோகளஙகள"

எனற

ோகாஷமம

ஏறபடட

வநதன.

அவள

இனிோமல

ெசனைனயிோலோய வாசம ெசயயப ோபாவதாகச ெசானனதம சைபோயாரன உறசாகம
மறபடயம

ஒர

தைைவ

ஆரவாரஙகளககிைையில,

உசச

"உமாராணிகக

நிைலைய
ோஜ!"

அளாவிறற.

-:130:-

எனற

அைைநதத.
ோகாஷமம

எழநத

கரோகாஷ
வாைன

'ஸமதி சாரமத ி ோதவி '

3.

"வலத ைகயால ெகாடபபத இைத ைகககத ெதரயாதபட ெகாடகக ோவணடம"
எனற ெபரயவரகள ெசாலலியிரககிறாரகள அலலவா? இத எவவளவ அரைமயான
ஆபத

வாககியம

எனபைத

உமாராணி

ெவக

சீககிரததில

ெதரநத

ெகாணைாள.

பகழசசிகக ஆைசப படடத தரமம ெசயவதில பலன கைறவ எனபததான ோமறபட
வாககியததின

உணைமக

உபோயாகமான

கரதத.

ஆனால,

உபோதசமாகம.

இநத

ோவெறார
நாளில

விதததிலம

ஒரவர

அத

மிகவம

ெசயயம

தரமம

பிரசிததியாகிவிடைால அைதக காடடலம அவரகக உபததிரவம உணைாககக கடயத
ோவெறானறமிலைல.
விடகிறத.

இநத

காரயஙகளம

அபபறம

ஏைைத

அவரகக

ோதசததில

எவவளோவா

மனநிமமதி

தரமதைத

இரககினறன.

எனபோத

இலலாமற

எதிரபாரககம

அவறைற

ோபாய

ஸதாபனஙகளம,

நைததோவாெரலலாம

ோமறபட

தரமப பிரபைவத ோதட வரகினறனர.
'இவரதான இநதப ெபரய தரமதைதச ெசயதாோர ோவற தரமஙகளகக ோவற
மனஷரகைளத

ோதடப

ோபாோவாம'

எனற

யாரம

நிைனபபதிலைல.

ரயிலில

ஏறெகனோவ கடைமாயளள வணடயிோலோய இனனம கடைமாக ஜனஙகள ஏறவைதப
பாரததிரககிோறாமலலவா?
ெகாடததவரைோமதான

அநத

மாதிர

மறறவரகளம

ஒர

நலல

வரகிறாரகள.

காரயததககப

உணைமயான

பணம

தரமதைத

நைததோவாைரத தவிர, ோபாலி மனிதரகளம ோமாசககாரரகளம வரகிறாரகள. வநத
அவரைைய

பிராணைன

வாஙகிவிடகிறாரகள.

அநதத

தரமப

பிரப

இலைலெயனற

ெசானனாோலா வரகிறவரகளககக ோகாபம ெபாஙககிறத. "ஒர நாளம ெகாடககாத
மகாலகமிதான இனைறககம இலைல எனற ெசாலலிவிடைாள, தினமம ெகாடககிற
மோதவி,

உனகெகனன

வநதத?"

எனற

ெகாளைகயினபட,

தரமம

ெசயதவரகளகக

மடவில எபோபாதம வசவதான கிைைககிறத.
உமாராணியின
மீ னாகி

அநபவமம

ஆஸபததிரகக

ஐநத

இநத

லடசம

மாதிரதான

ெகாடததைத

இரநதத.
ஏன

'அைாைா!

நாம

விளமபரபபடததிோனாம?

அநாமோதயமாகக ெகாடததிரககக கைாதா?' எனற அடககட அவள எணணமிடைாள.
ெசனைனயில எவவளவ தரம ஸதாபனஙகள, ெபாத நலக கைகஙகள உணோைா
அவவளவிலிரநதம நனெகாைை ோகார அவளககக கடதஙகள வநதன. ஒர நகரததில
இவவளவ அநாதாசிரமஙகளம, இலவசக கலவி ஸதாபனஙகளம, மாதர மனோனறறக
கைகஙகளம,

அெமசசர

சஙகஙகளம

இரககக

தினநோதாறம
கவிநதன.

பதிய

திறபப

நாைக

சைபகளம,

கடெமனற

பதிய

சஙகீ த

உமாராணி

ஸதாபனஙகளிலிரநத

விைாககள,

வரஷபரததிக

சபாககளம,

கனவிலம

ஜவ
ீ காரணய

எதிரபாரககவிலைல.

அவளககக

ெகாணைாடைஙகள

கடதஙகள

வநத

மதலியவறறகக

அவளகக வநத அைைபபக கடதஙகளகோகா அளவிலைல. கடதஙகைள அனபபிவிடட,
அநதநத ஸதாபனஙகளின நிரவாகிகள உமாராணிைய ோநரல பாரபபதறகம வநதாரகள.
உணைமயாக வநதவரகளைன ோபாலி மனிதரகளம வநதாரகள. சிலர, ஏதாவத ஒர
வியாஜதைத

ைவததக

ெகாணட

உமாராணியைன

ோபசிவிடட

வரலாெமனற

வநதாரகள.
இமமாதிர ஒர இளமெபண - ெபரய பணககார - நவநாகரகததில சிறநதவள அைோகா ெசாலல ோவணைாம - ஒர பனசிரபபகக உலகம மனைறயம ெகாடககலாம
-

இபபடபபடைவள

பரஷன

மதலிய

ெதாநதரவ

ஒனறமிலலாதவளாய,

சதநதிரமாயிரககிறாள எனறால, அவைளப பாரபபதறகம அவளைன சிோநகம ெசயத

-:131:-

ெகாளவதறகம

இஷைபபடகிறவரகள

ஒர

ெபரய

படைணததில

எவவளோவா

ோபர

இரபபாரகள அலலவா?
ஆகோவ,

உமாராணியின

பஙகளாவில

எபோபாதம

வரகிறவரகளம

ோபாகிறவரகளமாய ோஜ ோஜ எனற இரநதத.
ஒர நாள காைல சமார பதத மணி இரககம. ஒர ெபரய ோமாடைார வணட
வநத,

உமாராணி

பஙகளாவின

ோபாரடடகோகா

மகபபில

நினறத.

வணடயில

ஒர

ெபரய மனஷர இரநதார. பஙகளாவின வாசல ோசவகன, ோமாடைார வணடயினரகில
வநததம, "அமமா இரககாஙகளா ?" எனற ெபரய மனஷர ோகடைார.
ோசவகன

"இரககாஙக;

ஆனால,

இனனிகக

இனிோம

யாைரயம

பாரககிறதிலைலனன ெசாலலிடைாஙக. நாைளகக வநதாப பாரககலாம" எனறான.
வநத
சடைைப

ெபரய

மனஷர,

ைபயிலிரநத

ோசவகனிைம

"ஓ!

ெபயர

ெகாடதத,

"இைத

ஆம

அசசிடை

ஸார"

எனறார.

விஸிடடங

அமமாவிைம

ெகாட"

உைோன,

தமமைைய

காரட

ஒனைற

எனறார.

பிறக,

எடததச
ோமாடைார

அஙகிரநத நகரநதத.
அநதப ெபரய மனஷரன வணட வநத நினற அோத சமயததில நால ெபண
கைநைதகள

அஙோக

இரநதவரககம
ோமாடைார

வநதாரகள.

ோசவகனககம

நகரத

அவரகளில

நைநத

ெதாைஙகியதம

ோபசைச

சார

ஒரததி

அவள

அவசரமாய

சார.

ோமாடைாரல

கவனிததகெகாணடரநதாள.
ஒர

காகிததைத

எடதத,

ெபனஸிலால அதில ஏோதா எழதினாள.
ோசவகன, "நீஙகளளாம எஙோக வநதீஙக இஙோக, ோபாஙக!" எனற அதடடனான.
சார, "நாஙக உமாராணிையப பாரககிறதககாக வநதிரகோகாம" எனறான.
ோசவகன, "அெதலலாம நீஙக பாரகக மடயாத. ோபாஙோகா!" எனறான.
சார, தன ைகயில ைவததிரநத காகிததைத நீடட, "தரவான! தரவான! இநதக
காகிததைத மாததிரம நீ உமாராணியிைம ெகாணட ோபாயக ெகாடததட. அவஙக வரச
ெசானனா வரோறாம; இலலாடைாப ோபாோறாம" எனறாள.
தரவான
ோபாறயளா?

அநதக

காகிததைதக

இலைலயா?

அபபறம

ைகயில
நாைய

வாஙகிக

அவிழதத

ெகாணட,

"நீஙக

விடடடோவன;

இபோபா

கடசசடம"

எனறான.
"காகிததைதக

ெகாணட

ோபாயக

ெகாடகக

மாடைோயா?

மறறக

கைநைதகளம

அபபடனனா

நான

அழோவன" எனறாள சார.
உைோன,

அைத

ெதாைஙகிவிடைாள.

அவளைைய

ைக

ஜாைைையப பாரததக ெகாணட அைத ெதாைஙகின.
அபோபாத, வட
ீ டககளோள மாடயிலிரநத, "தரவான! அஙோக எனன கசசல?
இஙோக வா!" எனற உமாராணியின கரல ோகடைத. தரவான அவசரமாக மாடபபட மீ த
ஏறிச ெசனறான.
அவன ோமல மாடயிலிரநத டராயிங ரமககள ோபான ோபாத, உமாராணி தன
கணகளில ததமபிக ெகாணடரநத கணணை
ீ ரத தைைததக ெகாணடரநதாள.
"எனனைா, அத?" எனற ோகடைாள.
"ஒணணமிலைலஙக,

நாைலஞச

ெபண

கைநைதஙக

வநத

எஜமானிையப

பாரககணஙகறதஙக" எனறான.
"அத எனன ைகயிோல காகிதம?"
தரவானகக அபோபாததான ைகயில இரநத காகிதம ஞாபகம வநதத. அைத
எஜமானியிைம

ெகாடததான.

காகிதததில,

'ஸமதி

சாரமதி

ோதவி'

எனற

எழதியிரநதத. ஆனால, அத கைநைத எழததில எழதியிரநதபடயால உமாராணிகக

-:132:-

ோவடகைகயாக

இரநதத.

மகமலரசசியைன,

"ஸமதி...சாரமதி...ோதவி!

இத

யாரபபா

இத?" எனறாள.
அபோபாத, "நான தான சாரமதி!" எனற ஒர கைநைதயின கரல ோகடைத.
உமா வியபபைன தைல நிமிரநத பாரததாள. அநத அைறயின வாசறபடகக அரகில
சாரவம அவளைைய ோதாைிகள மவரம நினற ெகாணடரநதாரகள.

-:133:-

பச வம கன றம

4.
அடவோகட

ஆபதசகாயமயயர

தமகக

இநத

மாதிர

அதிரஷைம

வரபோபாகிறெதனற கனவிலம எதிரபாரககவிலைல. உமாராணி இபோபாத கடயிரநத
பஙகளா

ஆபதசகாயமயயரைைய

பஙகளாவகக

வாைைகப

கடசிககாரன

பததிரம

எழதவத

ஒரவனககச

ெசாநதமானத.

சமபநதமாக,

அவர

அநதப

உமாராணிையப

பாரததப ோபச ோநரநதத. அவரைைய நலல சபாவதைதக கணை உமாராணி அவைரோய
தனனைைய மறற காரயஙகைளயம கவனிபபதறக வககீ லாக அமரததிக ெகாணைாள.
இதன

காரணமாக

அளோவயிலைல.

ஆபதசகாயம

'உலகததிோல

அைைநத

ெபணணாயப

ெபரைமககம

பிறநதால

மகிழசசிககம

உமாராணிையப

ோபால

பிறககோவணடம! வககீ லாயிரநதால நமைமப ோபால ெகாடதத ைவததவனாயிரகக
ோவணடம

எனபத

சமயததில

தறசமயம

அவரகக

தயஙகாமல

அவரைைய

ைோோகாரட

மறததிரபபார.

தீரநத

ஜடஜு

ைோோகாரட

பதவி
ஜடஜு

அபிபபிராயமாயிரநதத.

அநதச

கிைைபபதாயிரநதால

கைத

ஆகிவிடைால,

உமாராணிகக

வககீ லாயிரககம பாககியதைத இைநத விை ோவணடமலலவா? இைதக காடடலம
அத எனன ஒசததி?
அனற காைல உமாராணி ெைலிோபானில கபபிடைதன ோமல ஆபதசகாயமயயர
அவளைைய பஙகளாவகக வநதிரநதார.
"ஏதாவத தகவல கிைைதததா?" எனற உமாராணி ோகடைாள.
"இதவைரயில

ஒனறம

கிைைககவிலைல;

நானம

மயறசி

பணணிகெகாணடதான இரககிோறன" எனறார வககீ ல.
"உஙக கிடைச ெசாலலி ஒர மாதம ோபாலிரககிறோத; இனனமா கணடபிடகக
மடயைல?" எனறாள உமா.
ஆபதசகாயமயயர பனனைக பரநதார.
"என ோமோல தான தபப எனற உஙகள எணணம ோபால இரகக. சதோகாட
சஙகததிோல

ெமாடைைத

படைணததிோல

சமப

தாதைனக

சாஸதிர

கணைாயா

எஙோக

எனகிறாப

இரககார

எனற

ோபாோல,

ெசனைனப

ோகடைால

யாரககத

ெதரகிறத? ஏதாவத அைையாளம ெசானனால ோதவைல" எனறார.
இைதக ோகடை உமாராணி சறற ோநரம ெமௌனமாயிரநதாள. ஏோதா பைைய
ஞாபகஙகள

அவள

உளளததில

ோதானறிக

ெகாணடரநததாக

மக

பாவததிலிரநத

ெதரநதத.
பிறக, தககததிலிரநத விைிபபவள ோபால, திடககிடட நிமிரநத உடகாரநத,
"எனன ெசானனரீகள?" எனற ோகடைாள.
"ஏதாவத அைையாளம ெசானனால ோதவைல எனோறன."
"ஓர

அைையாளங

கைததான

ெசாலலியிரககிோறோன?

ஆற

ஏழ

வயதிோல

அவோராை ஒர கைநைதயிரககமன ெசாலலைலயா?" எனறாள உமா.
அதறக

வககீ ல,

சாஸதிரையக
பாரககணம?

"இநத

அைையாளம

கணடபிடசசினனா,
எனககத

ெதரநத

அபபறம

வைரயிோல,

ோபாதமா

அமமா?

அவரகிடைக
இதறக

ஒோர

மதலிோல

கைநைத
ஒர

சமப

இரககானன

வைிதான

இரகக.

பததிரைககளிோல விளமபரம பணணிப பாரககலாம" எனறார.
"வககீ ல
பததிரைககளிோல

ஸார!

இநத

விளமபரம

ோயாசைன

எனககத

பணணககைாத.

ெதரயாதனனா
பணணினால,

நிைனசசடோைள;
யார

விளமபரம

பணணினா, எதககாகப பணணினா எனகிற ோகளவிெயலலாம கிளமபம. நான யாைரத

-:134:-

ோதைோறோனா, அவரகக நான ோதடகிோறன எனகிற விஷயம ெதரயக கைாத. அபபடத
ெதரயாமல அவைரக கணட பிடககிறதறக வைி எனன எனற தான பாரககோவணம.
இநதச ெசனைனப படைணததிோல அவர இலலாவிடைால, ோவற எஙோக இரநதாலம
கணட பிடததாக ோவணம" எனறாள உமா.
வககீ ல

ஒர

நிமிஷம

சிநதைனயில

ஆழநத

இரநதவிடட,

"அமமா!

ஒர

விஷயம ெசாலல உததரவ ெகாடததால ெசாலகிோறன" எனறார.
"ோபஷாயச ெசாலலஙகள" எனறாள உமா.
"உஙகள

மனஸிோல

ஏோதா

தககம

இரககிறத.

எனனதைதோயா

நிைனததகெகாணட அடககட வரததபபடகிறர
ீ கள. அத எனன எனகிறைத மனதைதத
திறநத

எனனிைம

எனனிைததிோல

ெசானனால

நீஙகள

எனனாலான

பரணமாய

ஒததாைச

நமபிகைக

ெசயயக

ைவககலாம.

காததிரககிோறன.

உஙகளகக

ஏதாவத

எனனால உதவி ெசயய மடநதால, அைத எனனைைய பாககியம எனற நிைனபோபன"
எனறார.
அபோபாத உமா, உரககததினால கனிநத கரலில, "வககீ ல ஸார! உஙகைளப
பாரததவைோனோய

உஙகளைைய

நலல

கணம

எனககத

ெதரநத

ோபாயவிடைத.

அதனாலதான உஙகளிைம இநத விஷயதைதோய பிரஸதாபிதோதன. எனகக உஙகளிைம
பரண

நமபிகைக

இரககிறத.

ெசாலலோவணோமா,

அபோபாத

ஆனால,

எநெதநத

ெசாலகிோறன.

ெபாறைமயாயிரநத, நான ெசாலகிறைத

மடடம

விஷயதைத

எபோபாத

அதவைரயிோல

நீஙகள

ெசயகிறதறக

மயறசி

ெசயதால

ோபாதம. இபோபாைதககச சமப சாஸதிரகைளக கணட பிடககப பாரஙகள" எனறாள.
"அபபடோய

ஆகடடம,

அமமா!

கடைாயம

எனனால

மடநதவைரயிோல

பாரககிோறன" எனற ெசாலலிவிடட வககீ ல ஆபதசகாமயயர உமாராணியிைம விைை
ெபறறக ெகாணட ெசனறார.
அவரகக

விைை

ெகாடபபதறக

எழநத

உமா,

அவர

ோபான

பிறக,

அநத

விஸதாரமான, ோாலின ஜனனல ஒனறககச சமீ பமாகச ெசனற ெவளிோய பாரததாள,
எஙகம

ஆனநத

விதவிதமான

மயமாக
வரணப

இரநதத.

பஙகளாைவச

பஞெசடகள

சறறியிரநத

இளநெதனறல

ோதாடைததில

காறறில

அைசநத

ஆடகெகாணடரநதன. வணடகளம ோதனக
ீ களம அநதப பஷபஙகளின ோமல 'ெஙாய'
எனற

ெமாயதத

எஙோகோயா

ரஙகாரம

மைறநத

ெசயத

ெகாணட

ெகாணடரநதன.

'ககக'

'ககக'

எனற

ஒர

கயில

கததிறற.

மாமரததில

கரவிகள

'ரகிங'

'ரகிங' எனற சரதி கடடக ெகாணடரநதன.
உமாராணியின
பசமாடடன

மீ த

பாரைவ

விழநதத.

தறெசயலாகத

அநதப

பச

ோதாடைததின

அபோபாத

ஒர

தனனைைய

பககததில
மடயில

நினற
ஊடடக

ெகாணடரநத கனறக கடடைய நககிக ெகாடததக ெகாணடரநதத. சாதாரணமாக,
ோதால கனறக கடடையக காடடப பால கறககம பாழம ெசனைனப படைணததில
இமமாதிர

கனறக

கடடககப

பச

ஊடடம

காடசிையப

பாரததால

யாரககம

சநோதாஷம உணைாகக கடமலலவா? ஆனால, எக காரணததினாோலா, உமாராணிகக
இநதக காடசி தககதைத அளிததத ோபால காணபபடைத. ஒர ெநாடப ோபாதில அவள
கணணில

ஜலம ததமபி நினறத. அவள அஙகிரநத

திரமபி வநத, ோஸாபாவில

தைலையக கபபறக கவிழததக ெகாணட ோதமபினாள.
இநதச சமயததில, அவளைைய விமமலின எதிெராலிோய ோபால கீ ோையிரநத
கைநைதகளின

அழைகக

கரல

ோகடகோவ,

உமா

உைோன

நிறததிச சமாளிததக ெகாணட, தரவாைனக கபபிடைாள.

-:135:-

தனனைைய

அழைகைய

மலைலச சி ரபப

5.
"நான
கறநைக

தான

சாரமதி"

தவழநதத.

எனற

அைதப

சார

பாரதத

ெசானனோபாத

உமாராணியின

அவளைைய

மகததிலம,

மகததில

சறற

மனப

ோதானறிய ோசாகக கறி மைறநத பனனைக மலரநதத.
"அட சமரதத! இஙோக வா! எலலாரம கிடை வாஙோகா!" எனறாள உமா.
கைநைதகள எலலாம அவள அரகில வநத சழநத ெகாணைன. அவரகளில
ஒர ெபண "மாமி! உஙக வட
ீ ட தரவான இரககாோன அவன வநத... எஙக ோமோல..."
எனற பகார ெசாலல ஆரமபிததாள. சார உைோன அவளைைய வாையப ெபாததினாள!
"ஏமமா

அவளைைய

வாையப

ெபாததோற!

அவள

ெசாலல

வநதைதச

ெசாலலடடோம?" எனறாள உமா.
அதறகச சார, "இலைல, மாமி! உஙக தரவான விைளயாடடக ோகாசறம எஙக
ோமோல

நாைய

அவிழதத

விைோறனன

ெசானனான.

கிடைப பகார ெசாலறாோள, அத சரயா?"
கைைக

கணணால

தரவாைனப

அைதப

ோபாய

லலிதா

உஙக

எனறாள. இபபடச ெசாலலிவிடடச

பாரததாள.

அநத

தரவானைைய

கடவம

சார
பைன

மகததில கை அபோபாத பனனைக ோதானறியத.
உமா

அவைனப

பாரதத,

"ஏணைா!

கைநைதகள

ோமோலயா

நாைய

அவிழததவிைோறனன ெசானோன? சீ, ோபா!" எனறாள. தரவான ெவடகித தைல கனிநத
ெகாணட கீ ோை ெசனறான.
பிறக உமா, "எலலாரம எஙோகயமமா வநோதள?" எனற ோகடைாள.
அதறக

லலிதா,

"மாமி!

எஙகள

பளளிககைதத

பிலடங

பணடககாக

ஒர

டராமா ோபாைப ோபாகிோறாம. அதகக டகெகட இரணட ரபாய, ஒர ரபாய, அைர
ரபாயில இரகக. உஙகளகக எத ோவணோமா அத வாஙகிககஙோகா" எனறாள.
அபோபாத

சார,

"ஆனா,

உஙகைளப

பாரததால,

நீஙக

ஓர

இரணட

ரபாய

டகெகடடதான வாஙகிககோவள எனற எனககத ோதாணகிறத" எனறாள.
உமா

சாரைவப

பாரதத,

விஷமமாக

'அோை

அபபா!

இரணட

ரபாயககா

டகெகட வாஙகணம? அபபட எனன அதிசயமான டராமா ோபாைபோபாோறள?" எனற
ோகடைாள.
சார, "கிரஷண லீ லா ோபாைப ோபாோறாம. நான தான கிரஷண ோவஷம. இபப
எனனோமா

ோபாோல

இரகோகோனனன

நிைனககாதீஙோகா.

ோவஷம

ோபாடடணட

வநோதனனா நீஙக பிரமிசசப ோபாயிடோவள" எனறாள.
உமாவககச

சிரபப

வநதத.

ஆனால,

சிரததால

அநதக

கைநைத,

பரகாசம

எனற நிைனததக ெகாணட வரததபபைப ோபாகிறெதனற எணணிச சிரபைப அைககிக
ெகாணைாள.
"இதவைரயில எததைன டகெகட விததிரகோகள?" எனற ோகடைாள.
சார,

"ஒணணகை

கீ ைலயிரககனன

சாககப

விககைல
ோபாககச

மாமி!

எலலாரம

ெசாலறா.

ஏதாவத

கைநைதகள

ோவைலயிரகக,
டராமாதாோனனன

அவாளகக அலடசியம ோபாோலயிரகக" எனறாள. இபபடச ெசானனோபாத சாரவின
கைநைத உளளததில உணைமயாகோவ தககம ெபாஙகி வநதத. அவள கணணில ஜலம
தளிததத.
உமாவகக

இைதப

பாரககச

சகிககவிலைல.

எடததக ெகாணட மததமிடைாள.

-:136:-

உைோன

கைநைதைய

வார

"அவா கிைககா, நீ வரததபபைாோத, கணண! ெபரயவாளளாம சதத அசடகள.
நீஙக
நாோன

தான

சமதத.

உஙககிடை

வாஙகிககிோறன.

நீஙக

இரககிற

இநத

டகெகடைைெயலலாம

ெவயிலோல

அைலயாோம

ெகாடததடஙோகா.

வட
ீ டககப

ோபாஙக"

எனறாள.
உைோன

சாரவின

கைநைதகோளா

உமா

மகததில

ெசானனைதக

மறபடயம
ோகடடப

மலரசசி

பிரமிததப

உணைாயிறற.

ோபானாரகள.

மறறக

லலிதாவகக

இனனத ெசயவெதனற ெதரயவிலைல. அவளிைம இரநத டகெகட பததகதைத உமா
வாஙகி பாரததாள. அதில பல ரகஙகளில 20-டகெகடடகள இரநதன. ெமாததம மபபத
ரபாய விைலயாயிறற.
உமா

மபபத

ரபாய

ோநாடட

எடதத

லலிதாவிைம

ெகாடதத,

"பணதைத

ஜாககிரைதயாய எடததணட ோபாவோயானோனா?" எனறாள.
"ஓ! ோபஷாய எடததணட ோபாோவாம" எனறாள லலிதா.
சார

விஷமச

சிரபபச

சிரததக

ெகாணோை

உமாைவப

பாரதத,

"மாமி!

உஙகைள ஒனற ோகடகடடமா?" எனறாள.
"ோபஷாயக ோகளட அமமா!" எனறாள உமா.
"நீஙக

இரபத

டகெகட

வாஙகிணடரகோகோள

ஸீடடலம

இரபத

உடகாரோவளா?" எனற ோகடைாள.
உமாராணி கலீ ெரனற சிரததாள.
"இலோலட, கைநைத! இரபத ஸீடடலம உடகார மாடோைன. ஒர ஸீடடோல
தான உடகாரோவன."
"அபபடனனா,

எஙக

பளளிககைததகக

ஒததாைச

ெசயயணமனடடததாோன

வாஙகிணோைள? ெராமப ெராமப தாஙஸ" எனறாள.
லலிதா, "சர! வாஙகட ோபாகலாம" எனற அைைததாள. கைநைதகள எலலாரம
கிளமபினாரகள.

சாரவம

கிளமபினாள. ஆனால

அவள

நாலட

ைவதததம

மறபட

திரமபிப பாரதத, "மாமி, நீஙக எஙக டராமாவகக மடடம கடைாயம வரணம. நீஙக
வரோறளானன பாரததணோையிரபோபன" எனறாள.
உமா, "கடைாயம வரோறணட, கைநைத" எனறாள.
கைநைதகள

கீ ோை

இறஙகிப

ோபானோபாத,

அஙோக

தரவான

நினற

ெகாணடரநதான. சார, அவைன பாரதத, "தரவான! நீ நலல தரவான தாோன! எஙக
ோமோல நாைய அவிழதத விைோறனன ெசானனோய, அநத நாையக காடட பாரககலாம!"
எனறான.
"ோபாஙக,

ோபாஙக.

இஙோக

நாயம

இலைல.

ஒணணம

இலைல"

எனறான

தரவான.
அநதச

சமயம

பாரதத,

ஒர

சினனஞ

சிற

நாய

அஙோக

ஓட

வநதத.

"பாரததயா, தரவான! ெபாய தாோன ெசானோன?" எனற சார ெசாலலி, கீ ோை உடகாரநத
அநத

நாையத

தைவிக

ெகாடககத

ெதாைஙகினாள.

நாய

சாரவின

மகதைதப

பாரததகெகாணட நாகைக நீடடறற.
"எனன நாகைக நீடைோற? உன நாககததான ெராமப நீளோமா?" எனற சார
தனனைைய நாகைக நீடடனாள.
இதறகள

மறறக

கைநைதகள

ெகாஞச

தரம

ோபாய

விடைாரகள.

லலிதா

திரமபிப பாரதத, "சார, நீ வரறயா இலைலயா? நாஙகளளாம ோபாோறாம" எனறாள.
சார எழநத ஓடனாள. நாயம பினோனாட ஓடறற. தரவான அைத, "ஜிலலி!
ஜிலலி!" எனற கபபிடைான.

-:137:-

மறறக கைநைதகளைன ோசரநதெகாணோை சார "யமனா, அநத ஜிலலியின
மஞசிையப

பாரததா,

மாதிரோயயிலைல?"

நமம

எனறாள.

பளளிககைதத
உைோன,

எலலாக

ெோட

மிஸடரஸ

கைநைதகளம

மஞசி

கலகலெவனற

சிரததன. அநதச சிரபபின சததம, ோமோல ோாலிலிரநத ஜனனல வைியாகப பாரததக
ெகாணடரநத உமாராணியின காதில இனிைமயாக ஒலிததத.

-:138:-

பரவ ஞ ாபக ம

6.

கைநைதகள ோபான பிறக உமாவகக அடககட அவரகளைைய ஞாபகம வநத
ெகாணடரநதத.
ெவடகெகனற

மககியமாக,
ோபசசம,

சாரவின

கணணரீ

மலரநத

ததமபிய

மகமம,

கணகளம

கலீ ெரனற

உமாவின

சிரபபம,

மனககணணின

மனனால எபோபாதம ோதானறிக ெகாணடரநதன.
அநதக கைநைதைய மறபட எபோபாத பாரபோபாம எனற இரநதத. டகெகட
பததகதைத எடததப பாரததாள. நாைகம நைபபதறக இனனம மனற நாள இரபபத
ெதரய வநதத. 'அைாைா! இனற ராததிரோய இரககக கைாதா?' எனற ோதானறிறற.
சாரவின ோபசசககளம ெசயைககளம ஒவெவானறாய உமாராணிகக ஞாபகம
வநத

ெகாணடரநதன.

பதிநதவிடைன

எனபத

இரநதோபாதம,

அவள

அைவ

அவவளவ

உமாவகக

தரம

தனனைைய

அதிசயமாயிரநதத.

ோபானோபாதஙகை

அவவளவ

உளளததில

கைநைத

எதிரல

ெதரயவிலைல.

அவள

ோபாயவிடை பிறக தான தனனைைய உளளதைத எவவளவ தரம கவரநத விடைாள
எனபத நனறாயத ெதரநதத.
கைநைத தான எனன சமரதத! எனன சடைக! மகததிோல எவவளவ கைள!
எவவளவ

சாதரயமாயப

ோபசகிறத!

-

இநதக

காலததக

கைநைதகளகோக

சமரதத

அதிகம.
அநத வயசில தான எபபட இரநதாள எனபைத உமா ோயாசிததப பாரததாள.
அைத

நிைனககோவ

அவளகக

ெவடகமாயிரநதத.

கிைிசசல

பாவாைைையக

கடடகெகாணட நடதெதரவில உடகாரநத வட

கடட விைளயாடயெதலலாம ஞாபகம
வநதத. சிவராததிரககக கண விைிபபதறகாக, "சீசநதி அமபாரம சிவராததிர அமபாரம"
எனற பாடக ெகாணட வட

வை
ீ ாகப ோபாய எணெணய தணடயதம நிைனவ வநதத.
அபோபாத

தனகக

அ,

எனற

எழதக

கைத

ெதரயாத.

இநதக

காலததக

கைநைதகோளா ஏழ, எடட வயதில டராமா ோபாடகினறன!
ஆமாம; சாரவகக ஆற, ஏழ வயததான இரககம. ஆற, ஏழ, வயத! ஆற ஏழ-! அநதக கைநைத இரநதால அதறகம இபோபாத ஏழ வயத தான இரககம.
உமாவகக, ெசாபபனததில கணைத ோபால, ஏழ வரஷததகக மநதி நைநத
அநத அதிசயச சமபவம ஞாபகம வநதத.
ஒர
வத
ீ ிகளில

யவதி
ெவறி

ைகயில
பிடததவள

ஒர

சினனஞ

ோபால

சிற

ஓடகிறாள.

கைநைதயைன
ெகாஞச

ோநரம

ெசனைன

நகரன

வைரயில

அவள

மனததில ெபாஙகிய ஆததிரம அவளைைய ோதகததககம பலம அளிதத வரகிறத.
திடெரனற அவளைைய சகதி கனறகிறத; மசச வாஙககிறத. இனிோமல ஓடனால
உயிர ோபாய விடெமனற ோதானறகிறத.
அவளகக உயிைர விடவைதப பறறிக கவைலயிலைல. உணைமயில அவள
மரணதைத

மனபபரவமாக

கைநைதைய
ஆகோவ,

இநத

இரணட

ோவணடகிறாள.

உலகததில
ோபரம

விடட
ஏக

ஆனால,

விடடப

தனககப

ோபாக

காலததில

மடடம

பினனால
மனம

மரணமைைய

அநதக

வரவிலைல.

ோவணடெமனற

தீரமானிககிறாள. ஜன சஞசாரமிலலாத ஜலப பிரோதசதைதத ோதடச ெசலகிறாள.
உலகநதான

எவவளவ

ஆசசரயமானத!

எபோபாத

நாம

யாராவத

மனஷயரகைளப பாரகக மாடோைா மா, யாோரனம வநத உதவி ெசயயமாடைாரகளா
எனற

தவிததக

ெகாணடரககிோறாோமா,

அபோபாத

நம

கணணில

யாரம

எதிரபடவதிலைல. கணணில எதிரபபடகிறவரகள கை நமமரகில வராமல தரமாய

-:139:-

ஒதஙகிப

ோபாகிறாரகள.

ஆனால,

எபோபாத

நாம

ஒரவைரயம

பாரகக

ோவணைாம.

ஒரவர கணணிலம பைோவணைாம எனற எணணிக ெகாணடரககிோறாோமா, அபோபாத
எஙகிரநோதா மனஷயரகள வநத ோசரகிறாரகள.
அநதப ெபணணின அநபவம அபபடததான இரநதத. அவள ஜன ெநரககமளள
ெசனைனயின வத
ீ ிகளில அைலநத ோபாெதலலாம, யாரம ஏெனனற ோகடபாரலைல.
யாரைைய அரகிலாவத ெசனற ோபச மயனறாலம, அவள பிசைச ோகடக வரவதாக
நிைனதத, "ோபா! ோபா!" எனற எரநத விழநதாரகள. ஆனால, இபோபாத அவள ஜன
சஞசாரமிலலாத இைதைதத ோதடப ோபான ோபாத, அதறக ோநர விோராதமான அனபவம
ஏறபடைத. எவவளவ தரம நைநத ோபானாலம, அஙோகயம யாராவத ஒரவர இரவர
எதிரபபடைனர. அவரகள ெவக அககைறயைன அவளரகில வநத "ஏமமா, எஙோகமமா
ோபாோற, இநதக கைநைதைய எடததககிடட?" எனற ோகடைாரகள. பாவம! இவரகள
படைணததகக ெவளிோய கிராமஙகளில வசிககம ஜனஙகள எனபதம, இவரகளைைய
உளளததில

இரககமம,

விைவிலைலெயனபதம

கரைணயம
அநதப

இனனம

ெபணணககத

அடோயாட

ெதரயாத.

வறறிப

ஆகோவ,

ோபாய

தனனைைய

ோநாககததகக இைையற ெசயயோவ அவரகள அபபடப பரவைன வநத ோகடகிறாரகள
எனற

நிைனததாள.

சிலரககப

பதில

ெசாலலாமல

நைநதாள.

ோவற

சிலரகக,

"ோபாஙோகா, உஙக ோவைலையப பாரததக ெகாணட!" எனற எரநத விழநதாள.
கைைசியில

அவளைைய

எணணம

நிைறோவறவதறகரய

இைதைத

அைைநதாள. ஒர விஸதாரமான சவகக மரதோதாபப. ெநரஙகி வளரநதிரநத சவகக
மரஙகளில

காறற

அடதத

நிசசபதமாயிரநதத.
இலைல.

சவகக

ெவளளிையப
நைநதாள.

சறறிலம
ஜலம

ெபரய

எனற

சததம

ோகடடக

கணணகெகடடய

மரஙகளின

ோபால

அத

'ோசா'

வைியாகப

ெதரநதத.

ஆற;

தரததகக

பாரததால,

ஜலம

சறறத

ெகாணடரநதத.

ெவக

காணபபடை

தரததில

மனஷ

சஞசாரோம

தரததில

திகைக

சமததிரததில

மறறபட
உரககிய

ோநாககி

ோபாயச

அவள

சஙகமம

ஆயிறற. சஙகமம ஆகம இைததில சமததிரததில அடதத அைலகளின ெவணணைர
இஙகிரநோத நனறாயத ெதரநதத.
தனனைைய
எனற

ோநாககதைத

தீரமானிததாள.

நிைறோவறறிக

கைநைதைய

மாரோபாட

ெகாளள

இத

அைணததக

தான

தகநத

ெகாணட

இைம

தணணர
ீ ல

இறஙகினாள. ஜலம மைஙகாலகக வநதத, இடபபகக வநதத; இனனம ோமோல ஏறிக
ெகாணடரநதத. அபோபாத அவளைைய உளளததில ஓர எணணம உணைாயிறற. ஒர
கணம

நினறாள.

மதலிோல

தணணர
ீ ல

யார

மழகவத?

ஐோயா!

கைநைத

தணணர
ீ ல அமஙகி அத மசசத திணறிச சாவைதத தனனால பாரததகெகாணடரகக
மடயமா?

இநத

மடயாத!

பினோன,

ோவணடயத.

எணணததினால

அபபறம

எனன

அவள

ெசயவத?

எபபடயாவத

உைமெபலலாம
மதலில

தான

நைககடடம!-இநத

நடஙகிறற.
தணணர
ீ ல

மடயாத,
மழகிவிை

எணணததைன

மாரபில

அைணததிரநத கைநைதையத தககித தைலகக ோமல பிடததகெகாணைாள. இனனம
இரணட அட எடதத ைவததாள. ஆசச! ஜலம மாரபளவகக வநத விடைத. இனனம
கண ோநரததில எலலாம மடநத விடம.
ஸவாமி! பகவாோன! நீதான கதி; அடதத ஜனமததிலாவத எனைன இமமாதிர
கதிகெகலலாம ஆளாககாோத!...
ஆ! இெதனன?
யார பாடகிறாரகள?
கரலில அநத நடககமம உரககமம ோவற யாரகக உணட?
ஸவாமி! இெதனன ோசாதைன?
அபபா இஙோக எபபட வநத ோசரநதார?

-:140:-

காலகள ோமோல தணணர
ீ ககள ெசலல மறததன; கைரைய ோநாககித தாோம
நைககத ெதாைஙகின.
கைர
சமீ பததில

ஏறினாள!

தான

இனனம

பாடடக

இரககிறார. இபோபாத

ோகடடக

எனன

ெகாணடரநதத.

எஙோகோயா

ெசயவத? ோயாசிககலாெமனற

ஒர

மரததடயில உடகாரநதாள. கனிநத ைகயிலிரநத கைநைதையப பாரததாள. அத பல
இலலாத தன சினனஞசிற வாையத திறநத சிரகக மயனறத.
சீ!

தாததா

வநத

உனைனக

காபபாறறி

விடைார

எனற

சநோதாஷபபடகிறாயாககம? தாததாவகக எனன வநதத? பிறததியாரைைய கஷைம
அவரகக எனன ெதரயப ோபாகிறத?
அநதச சமயததில பாடட நினறத.
அவள

கதிதத

எழநதாள.

ஓோகா!

அபபா!

சாகப

ோபானவைளத

தடதத

மறபடயம சநதியில நிறததி விடட, ஓடப ோபாயவிைலாெமனற பாரககிறர
ீ களா? சறற
மனப கரல வநத திைசைய ோநாககி ஓடனாள.
சடெைனற மறபடயம நினறாள. ெகாஞச தரததில மரஙகளின வைிோய அவள
கணை காடசி தான அபபட அவைள நிறகச ெசயதத. அபபா தான; சநோதகமிலைல.
அநதத

ோதாபபகக

நடோவ

ஒர

சிற

களமம

களததின

கைரயில

ஒர

பைைய

ோமைையம காணபபடைன. ோமைையில அபபா தைலபைப விரததப ோபாடடக ெகாணட
படததார.
அபபா இஙோக தான இரககிறார. மைறநத ஓடவிைவிலைலெயனறதம அவசரம
கைறநதத. அவர எதிரல ோபாகத தயககமாயிரநதத. அவரைம எனனமாயப ோபாவத?
எனன

ெசாலவத?

தனனைைய

கைதையெயலலாம

ோகடைால

அவர

எனன

நிைனபபார? எதறகாகச ெசாலல ோவணடம? ெசாலலி எனன பிரோயாஜனம? மறபட
கலகததாவககப ோபா எனற தாோன அவர ெசாலலப ோபாகிறார? 'பதிோய ெதயவம'
எனற தாோன உபோதசிககப ோபாகிறார?
மடயாத, மடயாத! ோபசாமல இநதக கைநைதைய அவர தைலயிோல கடட
விடட, நாம ோபாய மறபடயம ஜலததில இறஙகிச சாகலாம.
ஆனால...? பளிசெசனற ஓர எணணம உதயமாயிறற.
கைநைதைய அவர தைலயில கடட விடைால அபபறம நாம எதறகாகச சாக
ோவணடம?
"பமபாயிலளள ஓர உயர கடமபததப ெபணமணிககத ோதாைியாயிரகக ஒர
தமிழநாடடப

ெபண

ோதைவ.

கைநைதயளளவரகள

விணணபபம

ோபாை

ோவணடயதிலைல."
அவள

மனததில

பதிநத

ோபாயிரநத

இநதப

பததிரைக

விளமபரம

இோதா

கணெணதிரல ோதானறிறற.
சர! அத தான சர!
ெமதவாக
பாரததாள.

ோமைைகக

அவரைைய

தைல

அரகில
மாடடல

ெசனறாள.

அபபா

கைநைதைய

அசநத

ெமதவாகக

தஙகவைதப
கீ ோை

விடைாள.

விைரநத ஓடக ெகாஞச தரததில மரததின மைறவில ஒளிநத ெகாணைாள.
இததைன ோநரம தாயின மாரோபாட அைணநதிரநத கைநைத இபோபாத ெவறந
தைரயில விைபபடைதம 'வல
ீ ' எனற கததிறற.
தஙகினவர கண விைிதெதழநதார. சறறம மறறம பாரததார. கைநைதையக
கணட

ஆசசரயபபடைார.

கணைணத

தைைததக

ெகாணட

பாரததார.

இத?" "இத எனன இத?" எனற ெசாலலிக ெகாணட தடமாறினார.

-:141:-

"இத

எனன

அவரைைய

தடமாறறம

மரததின

மைறவில

இரநதவளககக

கதகலதைதயளிததத. 'பைடடம; நனறாக அவஸைதப பைடடம!' எனற எணணினாள.
அநத மனஷர கைநைதயின அரகில ோபாய அைத எடததார. மறபட அைதக
கீ ோை விடட விடட நாறபறமம பாரததார. "யாரமமா, இத? கைநைத யாரத?" எனற
கவினார.
மீ ணடம கைநைதயிைம வநத அைத எடததக ெகாணைார. "அமபிோக! பராசகதி!
இநத

உலகதைதத

தறநத

சநநியாசியாகலாெமனற

இரநதவனகக

இபபட

பததி

கறபிககிறாோயா?" எனறார.
'அபபடயா அபபா எணணினரீகள? எனைன இமமாதிரெயலலாம கஷைததகக
ஆளாககிவிடட

நீஙகள

சநநியாசியாகலாெமனற

பாரததீரகளா?

ெராமப

லகணம'

எனற மரததின மைறவிலிரநதவள எணணிக ெகாணைாள.
கைநைதைய

எடததக

ெகாணட

அவர

அநதத

ோதாபைபக

கைநத

ோபாகிற

வைரயில அவள அஙோகோய இரநதாள.
உமா திடககிடட
வாழகைகயில

எழநத உடகாரநதாள. ோமறெசானன சமபவம தனனைைய

உணைமயாக

நைநதத

எனபைத

அவளால

நமப

மடயவிலைல.

அபோபாத தனககப ைபததியநதான பிடததிரகக ோவணடம! படை கஷைஙகளினால தன
மனம

அவவளவ

சதநதிரமாகச
மாதிரோய

கசநத

சமபாதிதத

பிடததிரநதத.

ோபாயிரநதத.
வாழகைக

பிறரைைய

நைதத

இலலாவிடைால,

ைகைய

எதிரபாராமல,

ோவணடெமனற
அததைன

ஆைச

நாைளககப

ஒர
பிறக

தாோன
ெவறி
பாரதத

அபபாவைன ோபசாமல ோபாக மனம வநதிரககமா? கைநைதைய அபபட விடடவிடடப
ோபாகததான மனம வநதிரககமா?
இநத ஏழ வரஷததில கைநைத வளரநதிரககமலலவா? கிடைததடை, இனற
டகெகட

விறபதறக

வநத

கைநைதகளின

வயத

ஆகியிரககம.

சாரைவப

ோபால

இரநதாலம இரககம.
ஒர

ோவைள...!

சீ!

எனன

ைபததியககார

எணணம?

அநத

மாதிரெயலலாம

கைதகளில ோவணமானால நைககம. நிஜமாக நைககமா? ெசனைனப படைணததில ஏழ
வயதக

கைநைதகள

எததைனோயா

ஆயிரம

இரககலாம.

இநதக

கைநைத

யாோரா,

எனனோவா?
உமா மறபடயம டகெகடைை எடததப பாரததாள. ைைரைய எடதத அநதத
ோததியில "மியஸியம திோயடைர: கைநைதகள நாைகம: மாைல 6 மணி எனற எழதி
ைவததக ெகாணைாள.

-:142:-

பனர ஜன மம

7.
அனற

சாயஙகாலம

சார

சாவடக

கபபததககத

திரமபியோபாத

கதிததக

ெகாணட வட
ீ டககள ோபானாள. "தாததா! தாததா! இனனிகக ஒர சமாசாரம நைநதத;
உனகக அைதச ெசாலலோவ மாடோைன" எனறாள.
"நீ ெசாலலாோம ோபானா, நானம ோகடகோவ மாடோைன" எனறார சாஸதிர.
"நீ ோகககா ோபானா, நான அழோவன" எனறான சார.
அவரத மடயில உடகாரநத ெகாணட, "தாததா! இனனிகக ஒர மாமிையப
பாரதோதாம.

ெராமப

ெராமப

நலல

மாமி"

எனற

ெசாலலிவிடட,

சறற

ெமதவான

கரலில, "அநத மாமி வநத எனைனக கடடணட மததமிடைா, தாததா!" எனறாள.
"அநத மாமி யார, சார? அவள ோபர எனன?" எனற சாஸதிர ோகடைார.
"அவ

ெராமபப

பணககார

மாமி

தாததா!

பணககாரா

நலலவாளா

இரகக

மாடைானன நீ ெசாலலவோயானோனா? அத சததப ெபாய!"
"நான அபபட எஙோகயமமா ெசாலலியிரகோகன? நலல மனஷாைளக கைப
பணம

ெகடததடமனதாோன

ெசானோனன?

அதனாோல,

பணககாரா

எலலாம

ெகடைவானன அரததமா!"
"அெதனனோமா, நாஙக இனனிககப பாரதத மாமி ெராமப நலல மாமி. எஙக
கிடை

இரநத

டகெகட

அவவளைவயம

வாஙகிணட,

'அைலயாோம

வட
ீ டககப

ோபாஙோகா' அபபடனனா, தாததா! மபபத ரபாய டகெகட, தாததா!"
"யாரமமா,

அவவளவ

தாராள

மனஸுைையவாள

இநத

ஊரோல?

அவ

ோபெரனன?"
"அவ ோபர ஸமதி உமாராணியாம."
இநதப ெபயர சமப சாஸதிர காதிலம விழநதிரநதத. ஒர தரமததகக ஐநத
லடசம ரபாய ெகாடதத ெபணமணியின ெபயர காதில பைாமல இரகக மடயமா?
"ஓோோா! சரதான; அநத அமமா பமபாயிலிரநத வநதிரககிறவள. அதனாோல
தான

அவவளவ

தாராளம.

இநத

ஊரோல

அநத

மாதிர

யார

இரககா?

அவவளவ

பணநதான யாரைததிோல இரகக" எனறார.
பிறக, சார அனற நைநதெதலலாம விவரமாகச ெசானனாள. அவள கறியதில
சாஸதிரயின மனததில நனக பதிநத விஷயம, உமாராணி கைநைதைய அைணதத
மததமிடைத தான. கைநைத அைதத திரபபித திரபபிச ெசாலலிச சநோதாஷபபடைாள.
'ஐோயா!

இநதக

கைநைத,

அமமாவககாக

எபபட

ஏஙகிப

ோபாயிரககிறத?'

எனற

சாஸதிர எணணினார. ஒர ோவைள தான ெசயதெதலலாம தவோறா? தான இநதக
கைநைதைய
ெகாடதத

எடதத
அதன

வளரததத
தாயாைரக

பிசோகா?
கணட

உைோன
பிடததச

ோபாலீ ஸிோல

ெகாணடோபாயக

ோசரககமபட

ெசாலலியிரகக

ோவணடோமா?
இநதக

கைநைதயின

காரணமாகத

தமமைைய

வாழகைகயிோல

ஏறபடை

மாறதைலச சாஸதிர எணணிப பாரததார. ோதச யாததிைர ெசயய ோவணடம, ஊர
ஊராயப ோபாய இநதப பணணிய பமியிலளள ோகததிரஙகைளெயலலாம தரசனம
ெசயய

ோவணடம

ெகாணடரநதத.
கைநைதையப

எனற

அநத

பராசகதி

ஆைச

ஆைச

ஒர

காலததில

நிைறோவறம

அளிததாள.

அதன

எனற

அவர

காரணமாக

வரவம இஙோகோய தஙகவம ோநரநதத.

-:143:-

உளளததில

ோதானறிய
அவர

ெபாஙகிக

சமயததில,
சாவடக

இநதக

கபபததிறக

இத

மடடமா?

கலகததாைவயம
அவைள

இநதக

அடோயாட

எபபடபபடை

ஞாபகதைத

விடட

மஙகளதைதக

தவற
அகல

காரணமாகோவ,

மறநதிரநதார.

வளரபபதறெகனற

'ஐோயா!

கைநைத

சாவிததிர

கலயாணம

ெசயோதாம?'

அவர

எனற

மடயாதலலவா?

ெநடஙகைரையயம,

கைநைதயாயிரநத
ெசயத

பல

ெகாணைதம,

மைற

எனோவ,

ோபாத
பிறக,

வரநதியதம

இநதக

கைநைதைய

அவர
அநதக

கதிகக ஆளாககக கைாெதனற தீரமானிததிரநதார. 'ோவணைாம; மஙகளமம அவள
தாயாரம
உரகிப

ெசௌககியமாயிரககடடம. நாம

ோபாக

மாடைாரகள.

நலல

இலைல

எனபதறகாக

ோவைளயாய,

அவரகள

அவரகள

ஒனறம

நிராதரவாக

இலைல;

சாபபாடடககத தணிககப பஞசமிலலாமல ைவததிரககிோறாம. எபபடயாவத அவரகள
ெசௌககியமாயிரககடடம.'
இநத

எணணததினால

அவர

ெநடஙகைரககக

கடதம

ோபாைவம

இலைல;

அவரகைள வரவைைததக ெகாளள மயலவம இலைல.
ஆனால,
ஆரமபததில
கைநைதைய

சாவிததிர!

அவைள
நாோம

அவைள

எணணி

மறகக

எணணி

வளரபபதோபால

மடயமா?

அவர

மனம

ஒர

நாளம

உரகிறற.

சாவிததிரையயம

மடயாத.

'ஐோயா!

வளரததிரககக

இநதக

கைாதா?'

எனற அடககட எணணமிடவார. 'எபபடோயா, அவைளப பரஷன வட
ீ டகக அனபபி
விடோைா

ம.

அஙோக

அவள

ெசௌககியமாயிரபபாள!'

எனற

எணணி

ஆறதல

ெகாளவார.
சாவிததிரகக

அவர

அசசமயம

கடதம

எழதவிலைல.

எழதினால

தாம

இரககிற இைம சமபநதிகளககத ெதரநத ோபாய விடம. சமபநதிகளககத ெதரநதால,
ெநடஙகைரககம

ெதரயாமல

ெசாரணமமாளம

இஙோக

இராத.

வராமல

அபபடத

இரபபாரகளா?

ெதரநதால,

மதலிோல,

மஙகளமம

"இநதக

கைநைதைய

எஙோக பிடசசயள!" எனற மாமியாரகார ோகடைால, அதறக எனன பதில ெசாலவத?
இைத

நிைனததாோல,

சாஸதிரகக

உைமப

நடஙகிறற.

ோவணைாம,

ோவணைாம!

எலலாரம அவரவரகள இரககிற இைததிோலோய இரககடடம.
இவவாெறலலாம ோயாசிதத, தனகக இத ஒர பனர ஜனமம எனறம, தமத
பைைய வாழகைகககம இநத பதிய வாழகைகககம யாெதார சமபநதமமிலைல எனற
சாஸதிர

தீரமானிததக

ெகாணைார.

இத

பராசகதியின

ஆகைஞ

எனறம

அவர

மனபபரவமாக நமபினார. அநத நமபிகைகயிோலோய ஆற, ஏழ வரஷ காலம கைிநத
விடைத.
அநத

நமபிகைக

ஆகைஞெயனபெதலலாம
ோபாலீ ஸாரைம

ெவறம

பாவதைத

அலலவா?
நாம

ோவைள

பிரைமோயா!

ஒபபவிததிரநதால,

ஒபபவிததிரபபாரகள
ைவதத

ஒர
ஒர

ெசயத

இநதக

ோவைள

அபபடக

ெபாயோயா?
கைநைதைய

அபெபாழோத

தாயாைரக

கணடபிடதத

அதன

கைநைதையத

விடோைா

ோமா?

பராசகதியின

தாயிைமிரநத

அககினி

சாடசியாக

பிரதத
மணநத

மஙகளதைத விடடப பிரநதிரபபதம கறறோமா? தாோய இெதனன மாைய! ஒனறம
பரயவிலைலோய!
"சாமி!

வாரஙோகா!

எனன

உளோளோய

இரககீ ஙகோள?'

எனற

வாசலில

நலலானின கரல ோகடைத. சாஸதிரயாரன பரவ ஞாபகமம கைலநதத. வாசலில
வநத பாரததார.
அனற
ஸராமபிரானம
விோசஷமாயக

ஸராம

நவமி.

ஆதலால

சாஸதிரயின

சாவடக

ெகாணைாடவத

கபபததில

வைககம.

ெதயவஙகள

நவராததிரயம

ஆைகயால

அறபதமான தீபாலஙகாரததைன காடசியளிததத.

-:144:-

இஷை

சாவடக

பராசகதியம

ஸராம
கபபம

நவமியம
அனற

வாசலில, சாவடக கபபததக கைநைதகள அைகாக அலஙகாரம ெசயத ெகாணட
வநத பாடடச ெசாலலிக கமமி அடததாரகள.
இநதக காடசிையப பாரததவைன சாஸதிரயாரகக மனநிமமதி உணைாயிறற.
ஆற

வரஷததகக

மநதி

தாம

சாவடக

கபபததகக

வநத

ோபாத

கபபம

எபபடயிரநதெதனபைதயம, இபோபாத எபபடயிரககிறெதனபைதயம அவர ஒபபிடடப
பாரததார. தாம வாழகைகயில ோவற எனன தவற ெசயதிரநத ோபாதிலம, சாவடக
கபபததில

வநதிரநதத

மடடம

வண

ோபாகவிலைலெயனற

ஏறபடைத.

-:145:-

அவரகக

உறதி

கத மப க க சோச ர

8.
"கைநைதகள

டராமா

தாோனனன

அவாளகெகலலாம

அலடசியம

ோபால

இரகக" எனற சார கணணில நீர ததமப உமாராணியிைம ெசானனாளலலவா? அவள
ெசானனத உணைமயாகோவ இரககலாம. ஆனால, மியஸியம திோயடைரல அனற
சாயஙகாலம

ஐநத

மணிகக

ெசானனதில

நமபிகைக

வநதிரநத

ஏறபைாத.

கடைதைதப

அவவளவ

பாரததவரகளகக

கனதனவானகளம

கைநைத

சீமாடடகளம

திோயடைரல வநத நிைறநதிரநதாரகள.
இவவாற கடைம ோசரநததறகக காரணம கைநைதகளின கதமபக கசோசரையப
பாரகக ோவணடெமனற ஆவல மடடமலல எனபைதச ெசாலல ோவணடம. அததைன
உமாராணிையப

பாரககலாெமனற

டகெகட

வாஙகிக

ெசாலல,

அவள

உமாராணிைய
விடைாரகள.

ெகாணை

ெசனைன

ெசயதிையக

பளளிககை
ெசயதி

நகரன

கைநைதகள

வாயநத

அனற

நகரல

இரபத

வாததியாரமமாளிைம

அவரகள

மாைல

ஸதிர

உமாராணி

ோபாய

ெசாலல,

வநதோதாைலலாமல

பரவிவிைோவ,

பிரசிததி

ோசரநதிரநதத.

நிரவாகிகளிைம

அைைததவிடட

இநதச

ஆைசயம

ோநரல

பிரஸதாபமம
மியஸியம

பரஷரகள

ோபாய
ெசயத

திோயடைரல

ெபரமபாோலாைரக

காணமபடயிரநதத.
ஐநத மணிககக கசோசர ஆரமபமாக ோவணடம. ஆனால, ஐநத அடததப பதத
நிமிஷம

ஆகியம

ஆரமபமாகவிலைல.

சாதாரணமாய,

இநத

மாதிர

தாமதமானால,

சைபோயார ைகதடட ஆரவாரபபத வைககம. இனற அபபட ஒனறம நைககவிலைல.
"இனனம

உமாராணி

வரவிலைல;

அவள

வநதவைன

ஆரமபிபபாரகள"

எனற

சைபோயார ஒரவரகெகாரவர ெசாலலிக ெகாணடரநதாரகள. ஒரவராவத ோமைைப
பககம திைர தகககிறாரகளா எனற கவனிககவிலைல. எலலாரம வாசற பககோம
பாரததக ெகாணடரநதாரகள.
கைைசியாக, வாசலில

ஏோதா கலகலபபச

சபதம ோகடைத. அடதத நிமிஷம,

பளளிககைததின மககிய நிரவாகியாகிய ராவசாகிப கஜகல ஆஜாநபாக அவரகள வைி
காடடக ெகாணட வர, பினனால வககீ ல ஆபதசகாமயயர ெதாைர, உமாராணி உளோள
பிரோவசிததாள.
ெசயதாரகள.

ெசாலலி
உமாராணி

ைவததாறோபால
கமபிடடக

சைபயில

ெகாணோை

எலலாரம

ோபாய,

கரோகாஷம

மனனால

தனககாகப

ோபாைபபடடரநத தனி ோஸாபாவில உடகாரநதிரநதாரகள.
உைோன திைர தககபபடைத. "ஜன கண மன" எனற ோதசிய கீ தததைன கதமபக
கசோசர ஆரமபமாயிறற.
போராகிராமில

ெமாததம

ஒனபத

அஙகஙகள

அசசிைபபடடரநதன.

அவறறள

மனறில சாரமதியின ெபயர காணபபடைத. மதலில, சாரமதியின பரத நாடடயம.
பிறக,

கிரஷண

லீ லா

நாைகததில

சாரமதி

கிரஷண

ோவஷம.

கைைசியில,

சாரமதியம யமனாவம ராதா கிரஷண நைனம.
ஒவெவார
நிசபதம

கடெகாணடரககம.

விடவாள.

சார

உமாராணி

எனன

சிலர

தைைவயம
உளோள

தைலையத

சார

சைபோயாரன

ெசனறதம

ெசயகிறாள
தககிப

ோமைைகக

கவனதைத

சைபயில

எனபைதக
பாரபபதம,

வரம

ோபாெதலலாம
அவள

கலகலபப

கவனிககத
எழநத

அவவாற

ஏறபடம.

இதறகாகச

பினனாலிரபபவரகள

அவரகைள அதடட உடகாரச ெசயவதம சரவ சாதாரணமாயிரநதத.

-:146:-

கவரநத

ெபரமபாோலார

ெதாைஙகவாரகள.

நிறபதம,

சைபயில

ஆனால, உமாோவா இைவ ஒனைறயம கவனிககவிலைல. கைநைத சாரவின
பரத நாடடயதைதப பாரதததோம அவளகக ெமயமமறநத ோபாயவிடைத. நாடடயம
மடநததம
கைநைத

உமா,

பககததிலிரநத

எவவளவ

நனறாய

வககீ ல

நாடடயம

ஆபதசகாயமயயைரப

ஆடகிறத,

பாரதத,

பாரததீரகளா?

"இநதக

மகததில

எனன

கைள! இநதக கைநைத யார எனற உஙகளகக ஏதாவத ெதரயமா?" எனற ோகடைாள.
"எனககத

ெதரயாோத?"

எனறார

வககீ ல.

பிறக

"நீஙகள

ெமடராஸுககப

பதிசலலவா? அதனாோல அபபடத ோதாணகிறத. இநத மாதிர கைநைதகள நாடடயம
ெசயயறத ெராமப சாதாரண விஷயம. பாரஙோகா, எனனைைய கைநைதககக கை
நாடடயததிோல

ெராமப

'ோைஸட'.

ெசாலலிக

ெகாடததா

நனனா

வரம

எனற

எலலாரம ெசாலறா. ஆததிோல கை அடககட ைானஸ டசசர ைவசசச ெசாலலிக
ெகாடககணமினன ெசாலறா. ஆனால, எனகெகனனோமா

இநதப ைபததியககாரததன

ெமலலாம ஒணணம பிடககிறதிலைல" எனறார.
உமாராணி

பிறபாட

வககீ லிைம

ஒனறம

ோபசசக

ெகாடககவிலைல.

ோமைை

மீ ோத கவனம ெசலததத ெதாைஙகினாள. சார ோமைை மீ த இலலாத சமயஙகளில
அவள

எபோபாத

அவள

வநதவிடைாோலா

வரவாள

எனோற

அவளைைய

உமாவககப

மனம

சிநதிததக

பரவசமாயிரநதத.

ெகாணடரநதத.

அவளைைய

ஒவெவார

ைசைகயம ோபசசம உமாவகக மயிரக கசசம உணைாககிறற.
கசோசரயில எடைாவத அஙகெமனற கறிபபிடடரநதத ராதா-கிரஷண நைனம.
சார கிரஷணன ோவஷததிலம, யமனா எனனம ெபண ராைத ோவஷததிலம வநத
நைனம ெசயதாரகள. அனைறய கசோசரயில சிகரமாக விளஙகிய அமசம இததான.
ராைதயாக

வநத

கைநைதயம

ெவக

அைகாகததான

ஆடனாள.

ஆனால

உமாவின

கணகளகக ோமைையில கைநைத சார மடடநதான ெதரநதாள. மறறக கைநைதைய
அவளால கவனிககோவ மடயவிலைல.
இநத ராதா - கிரஷண நைனம ஆனதம சைபயில பிரமாதமான கரோகாஷமம
ஆரவாரமம உணைாயின. இவறறககிைைோய சைபயிலிரநத பிரமகரகளில ஒரவரான
திவான

பகதர

பஞசாபோகச

சாஸதிரகள

ோமைை

மீ ோதறினார.

நாைகம,

நாடடயம

எனனம கைலகைளப பறறி அவர விஸதாரமாகப ோபசினார. நைராஜாவின ஆனநதக
கததில

ஆரமபிதத,

அவரைைய

ோபசச

அனற
நீணட

சார

ெகாணோை

அவவபோபாத

ைகதடடனாரகள.

நாடடயம

ஆடனைதப

கறறகெகாளளலாெமனற

ஆடய

இரநதைதப

கைைசியில

பாரதத
ஆைச

ஆடைததில
அவர,

ோபாத
உணைாகி

ெகாணட

வநத

ெபாறககாமல,
"இனற

சார

எனககக
விடைத"

மடததார.

சைபயில
எனகிற

கை

சிலர

கைநைத
நாடடயம

எனறதம,

சைபயில

ெகாலெலனற சிரபப எழநதத. இபபடச ெசாலலிவிடட, திவான பகதர பஞசாபோகச
சாஸதிரகள ோமைையிலிரநத

கீ ோை இறஙகினார. இறஙகமோபாத, கால ெநாடததத

தடமாறி விழநதார. அபோபாத சைபயில உணைான ோகாலாகலததின சபதம வானதைத
அளாவிறற.
பிறக,
மாைலயைன

கஜகல

ஆஜாநபாக

ோமைையின

மீ த

அவரகள

ஏறினார.

ைகயில

சைபயில

ஒர

ெபரய

அதிரபதியின

ோராஜாபப
சினனஙகள

அதிகமாயின. ஆனால ஆஜானபாக வாையத திறநத ோபச ஆரமபிதததம, அதிரபதி
மாறி ெமௌனம கடெகாணைத.
"சைபோயாரகோள,

என

சிோநகிதர

மகா-௱-௱-ஸபஞசாமிரத

-

இலைல,

மனனிககணம - பஞசாபோகச சாஸதிரகைளபோபால நான ெபரய பிரசஙகம ெசயய
வரவிலைல.

(சிரபப)

ெராமபவம

சநோதாஷமான

ஒர

கைைமையச

ெசயவதறகாக

உஙகள மனனால வநத நிறகிோறன. இனற ஒர சபதினம. ஸமதி உமாராணி ோதவி
அவரகள இவவிைம இனற விஜயம ெசயதிரபபத நமத பளளிககைததின பாககியம

-:147:-

(கரோகாஷம).

நமத

கவைலயிலைல.

பளளிககைததின

(கரோகாஷம).

கடடை

ஸமதி

நிதிையப

உமாராணி

பறறி

ோதவி

இனிோமல

மனச

நமககக

ைவததால

நமத

பளளிககைம அடதத வரஷோம ைோஸகலாகவம காோலஜாகவஙகை மாறிவிடம.
உஙகள சாரபாகவம எஙகள பளளிககைததின சாரபாகவம இநத ோாரதைத ஸமதி
உமாராணி ோதவிககப ோபாடகிோறன." (பலமான கரோகாஷம)
இமமாதிர ெசாலலிவிடட, ஆஜானபாக பககபபடதாவின பககம பாரதத ஏோதா
சமிகைஞ

ெசயதார.

பமாைலையக

கைநைத

ெகாடததார.

சார

சார

அஙகிரநத

அநத

வநதாள.

மாைலையத

அவளிைம

தகக

ஆஜானபாக

மடயாமல

தககிக

ஆஸனததிலிரநத

எழநத

ெகாணட ோமைையிலிரநத கீ ோை இறஙகயததனிததாள.
அபோபாத,
விைரநத

ெசனற

உணைாயிறற.

உமாராணி

சடெைனற

ோமைை

கைநைத

மீ த

தனனைைய

ஏறினாள.

சாரவினிைமிரநத

சைபயில

மறபடயம

பமாைலைய

வாஙகிக

கரோகாஷம
ெகாணைாள.

அைதச சைபோயார எதிரபாரததாரகள. ஆனால அடததபட அவள ெசயத காரயதைத
யாரம எதிர பாரககவிலைல. அநத மாைலைய உமா, சாரவின கழததில ோபாடட,
அவளைைய
சைபயில

கனனததில

எழநத

ஒர

சநோதாஷ

மததமிடட

ஆரவாரம

விடடக

கீ ோை

மணைபததின

இறஙகினாள.

கைரையப

அபோபாத

பிளநதெகாணட

ோமோல ெசனற வாைன அளாவிறற எனற ெசானனால அத மிைகயாகாத.
கைைசி

அமசமம

மடநததம,

உமாராணி

ெவளிோய

ெசனற

வணடயில

ஏறிகெகாணைாள. காரன அரகில விைை ெபறறகெகாளள நினற வககீ லிைம, "வககீ ல
ஸார! அநதக கைநைத யார வட
ீ டக கைநைத எனற ெகாஞசம விசாரசசணட வநத
ெசாலகிறர
ீ களா?" எனற ோகடைாள.
"ஆகடடம, அமமா!" எனறார வககீ ல.
"மறநதவிைக கைாத. கடைாயம விசாரசசணட வாஙோகா!" எனறாள.
'இத எனன ைபததியம' எனற வககீ ல மனததககள சிரததக ெகாணைார.

-:148:-

பராச கதி க ைந ைத

9.

அனறிரவ உமா கைநைதயின நிைனவாகோவ இரநதாள. தககததில சாரைவப
பறறிததான கனவ. மறநாள ெபாழத விடநத பிறகம அநத ஞாபகம மாறவிலைல.
இபபடபபடை

கைநைதையப

ெகாணடரநதாள.

ெபறற

'வககீ ைல

பாககியசாலிகள

விசாரககச

யாோரா

எனற

ெசானோனாோம,

அவர

எணணமிடடக
விசாரததாோரா

எனனோமா ெதரயவிலைலோய?' எனற ோயாசிததாள. காைல ஒனபத மணி வைரயில
தகவல ஒனறம வராமல ோபாகோவ, ெைலிோபாைன எடதத வககீ ைலக கபபிடைாள.
வககீ ல, "யார? - ஓோோா! நீஙகளா? - நமஸகாரம" எனறார.
"ோநறற

ராததிர

ைானஸு

பணணின

கைநைதையப

பறறி

விசாரககச

ெசானோனோன, விசாரசசீரகளா?" எனற உமா ோகடைாள.
"நீஙகள

ஒர

காரயம

ெசானனால

அைத

நான

ெசயயாமல

இரபோபனா?"

எனறார வககீ ல.
"அபபடனனா ஏன உைோன ெதரவிககைல?" எனறாள உமா.
"இலைல;

வநத...

விஷயம

அவவளவ

அவசரமாகத

ோதாணைல.

அதனாோலதான மததியானம வநத ோநரல ெதரயபபடததலாம எனறிரநோதன."
"ோபாகடடம; இபபததான ெசாலலஙகள."
வககீ ல ெதாணைைையக கைனககம சததம ோகடைத.
"எனன

ஸார!

ஆரபபாடைம

பலமாயிரகோக.

இதவம

ோகஸ

விசாரைணயா

எனன? நிஜதைதச ெசாலறதகக இவவளவ ோயாசைன எனனததிறக?"
"ோயாசைன ஒணணமிலைல - வநத பைம நழவிப பாலிோல விழநததனன
ோகடடரககிறர
ீ கோளாலலிோயா?..."
"அதகெகனன இபோபா வநதத?"
"அநத

மாதிர

-

ோநறற

ராததிர

நீஙக

ோபானவைோன

திோயடைரோலோய

விசாரசசடோைன. விசாரசசதிோல, ஒர கலலிோல இரணட பைம விழநதாபபோல ஆசச."
"விஷயதைதச ெசாலலஙோகா, ஸார!"
"அததாோன

ெசாலலிணடரகோகன.

நீஙக

மனோன

சமப

சாஸதிரனன

ஒரததைரப பததி விசாரககச ெசானனரீகோளா, இலைலோயா?"
"ஆமாம?" எனற உமா ெசானனோபாத அவள கரல ெகாஞசம நடஙகிறற.
"கைநைதையப
கணடபிடசசடோைன.
வட
ீ டோலதான

பறறி

இநதக

விசாரசசதிோல

கைநைத

இரககாளாம.

அவர

சாவடக

தான

சமப

கபபததிோல

காரடயனாம.

சாஸதிரையயம

சமப

ோவோற

சாஸதிரஙகறவர
தாயார

தகபபனார

கிைையாதாம."
"எனன, எனன! வககீ ல ஸார! நிஜமாவா ெசாலோறள?"
"நிஜமாததான ெசாலோறள. அநத சமப சாஸதிரஙகறவைரக கைப பாரதோதன.
நலல ஒணணாம நமபர மடசஞசிப பிராமணன!"
உமா

தன

வாயககள,

"இடயட!"

எனற

அழததநதிரததமாயச

ெசாலலிக

ெகாணைாள. அத அநத மனஷர காதில விழநதோதா எனனோவா ெதரயாத. உைோன
அவள உரதத கரலில, "இநத சமாசாரதைத ோநதத ராததிரோலயிரநத ெசாலலாமலா
வசசிணடரநோதள?

ெராமப

ோபஷ!

அவர

எஙோக

ோகடைாள.
"சாவடக கபபததிோல..."

-:149:-

இரககாரன

ெசானோனள?"

எனற

உமா,

ைகெகனற

ரஸீவைர

ெைலிோபான

ைவததவிடட

விைரவாகக

கீ ோை

இறஙகினாள. "டைரவர! டைரவர! வணடைய எட ஜலதி!" எனறாள. வணட வநததம,
"சாவடக கபபததககப ோபா! சீககிரம!" எனறாள.
டைரவர சிறித தயஙகி "சாவடக கபபம எஙோகயிரககஙக?" எனற ோகடைான.
"சாவடக

கபபம

ெதரயாதா

உனகக?

நீ

எனன

டைரவர?"

எனறாள

உமா.

தரவாைன அைைததக ோகடைாள. அவனககம ெதரயவிலைல.
"சதத

தடயனகள!

ஏணைா

நிககோறள?

எஙோகயாவத

ோபாய

விசாரசசணட

வாஙோகா, சீககிரம" எனறாள.
ோவைலககாரரகளகெகலலாம
ோகாபம

வநத

அவரகள

ஆசசரயமாயிரநதத.

பாரததோதயிலைல.

சாவடக

அமமாளகக

கபபம

இவவளவ

எஙோகயிரககிறெதனற

விசாரபபதறகாக அவரகள நாறபறமம ஓடனாரகள.
உமா

காரலிரநத

இறஙகி

உளோள

ெசனற

மறபடயம

ெைலிோபானில

வககீ ைலக கபபிடட விசாரததாள.
கைைசியாக,
கிளமபியோபாத

சாவடக

கபபம

எஜமானியின

எஙோக

அவசரதைதயம

இரககிறெதனபத
பரபரபைபயம

ெதரநத,

பாரததிரநத

வணட
டைரவர

வணடைய ெவக ோவகமாக ஓடடனான. சறற ோநரததகெகலலாம அமமாள, "ஏணைா
இவவளவ ோவகமாய ஓடடகிறாய? ெமதவாயப ோபா!" எனற ெசானனதம, அவனகக
ஒனறோம பரயவிலைல.
உணைம

எனனெவனறால,

இதறகள

உமாவின

பரபரபெபலலாம

அைஙகிவிடைத. அபபாவிைம எனன ோபசவத, எபபட நைநதெகாளவத எனற ோயாசைன
ோமலிடைத.

தனைனப

பாரதததம

தான

சாவிததிர

எனபைத

அவர

ெதரநத

ெகாளவாரா? ெதரநத ெகாளளாவிடல தான ெசாலல ோவணடமா? "அபபா! எனைனத
ெதரயவிலைலயா?" எனற அவர காலில விழநத கதறலாமா? -சீசசீ! கைோவ கைாத.
தான ெபறற ெபணைண அவரககத ெதரயவிலைலெயனறால இனனம ெகாஞச நாள
ெதரயாமோல இரககடடம! - ஆமாம! அவரககத ெதரயாமல இரபபததான நலலத.
ெதரநதால, தனைன ஏறறக ெகாளவாோரா எனனோவா? அவர கலயாணம பணணிக
ெகாடதத

அைகான

ெகாணைாலம

பரஷனிைம

ெகாளவார.

தம

ஏன

மகள

இரநத

எனற

வாைவிலைலெயனற

ெசாலலிக

ெகாளள

ோகாபிததக

ெவடகபபடைாலம

படவார! அவரகக ஏன அவவளவ சஙகைதைத உணைாகக ோவணடம? அபபாவாம
அபபா! ெபணைணச சநதியில விடை அபபா! அவரைம ோபாய நான உஙகள ெபண
எனற ெசாலலாமற ோபானால தான எனன?
ஆனால, கைநைத! என கைநைத! - அபபா! உஙகைள நான நமபியத வண

ோபாகவிலைல. இததைன நாளம வளரததக காபபாறறினரீகோள! - சார! சார! நீ என
கைநைதயட! அதனால தாணட உனைனப பாரதததம என உைமப அபபடத தடததத! இெதலலாம

நிஜமா?

நான

காணபத

கனவிலைலயா?

உணைமயில

சாரவா

என

கைநைத?
இநத

மாதிரெயலலாம

உமாவின

உளளததில

ஆயிரம

எணணஙகள

அைல

ோமாதிக ெகாணட எழநதன. அபபாவிைம உணைமையச ெசாலவதா, ோவணைாமா எனற
ோயாசைன மடவ ெபறவதறகள வணட சாவடக கபபததில வநத நினறத.
எனறம இலலாத அதிசயமாகக கபபததில ோமாடைார வணட வநத நிறகோவ,
கைநைதகளம
சாஸதிரகள

ெபரயவரகளமாய
வட

கடைசககளளிரநத

எத?"
சார

எனற

வணடைய
உமா

ெவளியில

வநத

ோகடடக
வரவைதப

சழநத

ெகாணைாரகள.

"சமப

ெகாணடரகைகயிோலோய
பாரதத

விடைாள.

ஒர

உைோன

வணடயிலிரநத இறஙகி விைரநத ெசனறாள. கைநைதைய வார எடததக ெகாணட
கைர காணாக காதலைன அைணதத மததமிடைாள.

-:150:-

சார, "மாமி! நான உஙகைளப பததிோய தான நிைனசசணடரநோதன. ோநததிகக
எனகக ோராஜாப ப மாைல ோபாடோைோளானோனா? அைத ோஜாராயப ோபாடடணட வநத
தாததா கிடைக காடடோனன. தாததா ெராமப சநோதாஷபபடைார. அைத இனனஙகை
உளோள

வசசிரகோகன"

பிடயிலிரநத

திமிறிக

எனற

மசச

ெகாணட

விைாமல

கீ ோை

இறஙகி

ோபசினாள.
அவள

பிறக,

ைகையப

உமாராணியின

பிடதத

இழததக

ெகாணட, "தாததா! தாததா! இரபத டகெகட வாஙகிணைானன ெசானோனோன, அநத
மாமி வநதிரககா!" எனற கவிக ெகாணோை உளோள ோபானாள.
ஏோதா
உமாைவக

பததகதைதப
கணைதம

திகதிகெகனற

பாரததக

பரபரபபைன

அடததக

ெகாணட

உடகாரநதிரநத

எழநதிரநதார.

ெகாணைத.

அவர

அபோபாத

ெதரநத

சமப

சாஸதிரகள

உமாவகக

ெகாணட

ெநஞச

விடைாோரா?

நாம

இபோபாத சாரைவக கடடக ெகாணைத ோபால அவரம ஓட வநத, "கைநைத" எனற
நமைமக
அபோபாத

கடடக

ெகாளவாோரா?

சாஸதிரகள,

உமாவககக

"வாரஙோகா,

கணணில

அமமா!

ஜலம

உடகாரஙோகா!

ததமபப

பாரததத.

உஙகைளப

ோபாலப

ெபரய மனஷாைள உபசாரம பணறதககக கை எனககத ெதரயாத!" எனறார.
உமாவககக

ெகாஞசம

ைதரயம

வநதத.

இவர

நமைமத

ெதரநத

ெகாளளவிலைல; ெராமப நலலத. அைத நனறாய ஊரஜிதபபடததி விைலாம.
"எனன

சாஸதிரகோள,

எனைன

ஞாபகம

இரககா?"

எனறாள

உமா.

அவளைைய தணிசசல அவளகோக ஆசசரயதைத அளிததத.
"ஞாபகம

இலலாமல

எனன?

ோநததிககக

கைநைதகக

மாைல

ோபாடோைோள,

நீஙகதாோன? கைநைத எனனோமா நனனாததான எலலாம ெசயதாள. ஆனாலம நீஙக
பாராடடனத ெராமப ஜாஸதி. அபபடக கைநைதையப பாராடைறதறக எலலாரககோம
மனஸு வராத" எனறார சாஸதிர.
உமா, கணணில தளிததிரநத ஜலதைதத தைைததக ெகாணட, "சாமபிராணிப
பைகைய ெராமபப ோபாடடடோைள ோபால இரகக!" எனறாள.
"அைாைா! வாசலோல ோவணாப ோபாகலாமா?" எனறார சாஸதிர.
"ோவணைாம, ோவணைாம! இஙோகோய உடகாரலாம" எனற ெசாலலி, உமா கீ ோை
உடகாரநத, சாரைவ மடயில எடதத ைவததக ெகாணைாள.
சாஸதிரயம உடகாரநதார.
இதறகள

உமாவகக

மனஸு

நனறாயத

திைபபடடவிடைத.

இரதயததின

உணரசசிைய ெவளியில காடைாமல ோபசவதறகத ைதரயம உணைாயிறற. மறறம
பதிய மனிதரைன ோபசவத ோபாலோவ சாஸதிரயைன ோபசத ெதாைஙகினாள.
"கைநைத ெராமபச சமதத. ோநததிகக இவள ைானஸு பணணினத இனனம
என கண மனனாோலோய நிறகிறத. ஏன, சாஸதிரகோள! கைநைத உஙகளகக எனன
ோவணம? இவ அபபா அமமா யார?" எனற ோகடைாள.
சாஸதிரயின

மகம

சணஙகிறற.

"சாரைவததாோன

ோகககறயள?

அமபாள

பராசகதி எனககக ெகாடதத கைநைத இவள!" எனறார.
உமா

பனனைகயைன,

கைநைதகைளயம

அமபாள

"சரயாயப
பராசகதிோய

ோபாசச!
ெபறற

உலகததிோல
வளரததடைா

எலலாக
எவவளோவா

ெசௌகரயமாயிரககம" எனற ெசாலலிவிடடச சாரவகக ஒர மததம ெகாடததாள.
"ஆமாம, அமமா! உணைமயிோலோய அமபாள பராசகதிதான நமைமெயலலாம
ெபறற வளரககிறாள. அவள ஆடட ைவததபட தான நாம ஆடகிோறாம. ஆனால, நாம
தான எலலாம ெசயயறதாக நிைனசசணட அவஸைதப பைோறாம" எனறார.
"அத ோபானால ோபாறத. நீஙக ஒர நாைளககக கைநைதைய அைைசசணட
எஙகாததகக வரறணம" எனறாள உமா.

-:151:-

"அதகெகனன, ோபஷா வரோறன. கைநைதககப பளளிககைம சாததடடம..."
"பளளிககைம

சாததவாோனன.

சாஸதிரகோள,

நாைளககக

காைலயிோல

வநதடட வாரஙகோளன. நான கார அனபபிககோறன."
சாஸதிர ோபசாமல இரககோவ உமா மறபடயம, "எனன ோயாசிககறயள? நான
எனன ஜாதிககாரோயா, எனனோமானன பாககறயளா?" எனறாள.
"அெதலலாம

இலைல,

அமமா!

எனகக

அநத

மாதிர

விததியாசெமலலாம

ஒனறம கிைையாத. எனககக காரோல கீ ரோல ஏறிெயலலாம பைககமிலைல. ெபரய
மனஷாோளாோை பைகவம ெதரயாத. அதனாோல தான ோயாசிதோதன. ஆனால நீஙகள
இவவளவ அபிமானதோதாட கபபிைறதினாோல வநதடட வரோறன" எனறார.
அநதச

சமயம

வாசலில

யாோரா

ோபசம

கரல

ோகடைத.

அத

உமாவககத

ெதரநத கரல. ஒர நிமிஷநதான ோயாசிகக ோவணடயிரநதத. அத நலலானைைய
கரல

எனற

ெதரநத

ோபாயிறற.

உமாவகக

திகெகனறத.

அபபாவிைம

நனறாக

ோவஷம ோபாடைாயிறற; ஆனால நலலானிைம பலிககோமா எனனோவா? ஒர ோவைள
ஞாபக மறதியாக ஏதாவத ெசாலலி விடைால...?
உமா அவசரமாக எழநதிரநதாள. "சர, சாஸதிரகோள! ெராமப ோநரமாயிடதத.
நான ோபாய வரோறன. கடைாயம நாைளகக நீஙகள வரணம! வணட அனபபோறன"
எனறாள.
எலலாரமாக வாசலககச ெசனறாரகள.
சாஸதிரககாகக கறிகாய வாஙகிக ெகாணட வநத நலலான வாசலில ஒதஙகி
நினறான. உமா அவைனக கைைககணணால பாரததவிடடப ோபாய வணடயில ஏறிக
ெகாணைாள. சாரவம பினோனாட ோபாய வணடயின பககததில நினறாள.
"சார!

நாைளககத

தாததா

எஙகாததகக

வரப

ோபாறார.

நீயம

வரறோயா

இலைலோயா?" எனறாள உமா.
"உஙகாததகக நான வநதால ஜிலலிோயாோை விைளயாைலாோமா!" எனற சார
ோகடைாள.
"ோபஷா

விைளயாைலாம.

ஆனால,

எனைனயம

விைளயாடடோல

ோசததககணம; எனன?" எனறாள உமா.
"ஓ எஸ!" எனறாள சார.
உமா

வணடயிலிரநதபடோய

சாரைவ

எடதத

மறபடயம

மததமிடைாள.

அபோபாத, பின வரம ோபசச அவளைைய காதில விழநதத.
"மகாலடசமி மாதிர இநத அமமாைவப பாரககசோச, நமம ெபரய ெகாைநைத
ஞாபகம

வரதஙக.

ஆனா,

நமைமததான

அத

அடோயாட

மறநதடைாபபோல

இரககஙகோள!" எனறான நலலான.
"அைத

எனனததககாக

இபோபா

ஞாபகபபடததகிோற,

நலலான!

கைநைத

பககாததககப ோபான ோபாத, உனகக இனிோம பரஷன தான தாயார, தகபபனார, கர,
ெதயவம எலலாரம எனற ெசானோனன. அநதபபடோய அவள இரககாள. எபபடயாவத
ோகமமாயிரநதா சர!" எனறார சாஸதிர.
உமா, கைநைதையக கீ ோை இறககிவிடட, டைரவரைம, "சோலா" எனறாள.
வணட கிளமபிறற.
"இபபடயா

எணணிக

ெகாணடரககிறர
ீ கள,

அபபா!

தாயார,

தகபபனார,

கர,

ெதயவமா? ோபஷ!" எனற உமா தனககள ெசாலலிக ெகாணைாள. அபபாவின ோமல
அவளககக ோகாபம ெபாஙகிக ெகாணட வநதத.

-:152:-

10. 'ஜி லலி ! ஜி லலி !'
சார அனறிரவ நனறாயத தஙகவிலைல. இரணட மனற தைைவ விைிததக
ெகாணட, "தாததா! ெபாழத விடநதடதோதா?" எனற ோகடைாள.
உமாோவா

இராததிர

தஙகோவயிலைலெயனற

ெசாலலலாம.

ெவக

ோநரம

வைரயில, கைநைதகக எனெனனன உைைகள வாஙகவத, எனெனனன ஆபரணஙகள
அணிவிபபத, எநதப பளளிககைததகக அனபபவத, எபபட எபபடெயலலாம வளரபபத
எனற ோயாசைனயில ஆழநதிரநதாள. இரவ சமார இரணட மணிககத தஙகியவள
அதிகாைலயில

எழநதிரநத,

இரககெமனற

ஜனனலணைை

ெபாழத
வநத

விடய

பாரததாள.

இனனம
'சர,

எவவளவ

ெவளளி

ோநரம

மைளததவிடைத;

இனனம சறற ோநரததகெகலலாம ெபாழத விடநத விடம. சாரைவ அைைதத வர
வணட அனபப ோவணடம' எனற எணணினான.
சாரைவ

விடட

இனி

ோமல

தனனால

பிரநதிரகக

மடயாத

எனற

உமா

தீரமானிததக ெகாணைாள. அவைள இனி ோமல தனனைன ைவததக ெகாணட தான
வளரகக

ோவணடம.

ஆனால,

எலலாவறைறயம

இநத

ெசாலலி

எணணம

எபபட

விைலாமா?

அைத

நிைறோவறம?

அபபாவிைம

நிைனததால

உமாவககப

பயமாயிரநதத. தனனைைய ெசயைககைள அவர ஒபபக ெகாளவாரா? பாவி, பதிைத
எனற நிராகரகக மாடைாரா? எபபடயம ஒனற நிசசயம; தான யார எனற ெதரநதால,
உைோன இனிோமலாவத பரஷனைன வாழநதிர எனற தான உபோதசிபபார - மடயாத,
மடயாத!
ஆகோவ, தான யார எனற அபபாவிைம ெதரவிககம விஷயம ோயாசிததத தான
ெசயய

ோவணடம.

பிறக

பாரததக

ெகாளளலாம.

இபோபாத

கைநைதைய

மடடம

அைைததக ெகாணட வநத விை ோவணடம. இத எபபடச சாததியம? - கைநைதைய
நமமைன

விடட

பாததியைத

ைவககச

சமமதிபபாரா?

கைநைதயின

அவரைையதாகி
ெகாடககிோறன;
ெசாலவதறக

ோமல?

விடமா?

-

எனோனாோை
இவர

தளளினாோர,

இரககடடம"

ெசயவார?

-

அத

ஏன

மாடைார?

வரஷம

அவரகக

வளரததால

ஐசவரயதைதெயலலாம
எனற

ோபாதம.

ோபாதம!

இமமாதிரெயலலாம

-

ஆற

"இநத

யார?-ோபாதம,

கிணறறில

-

ெசானனால,

எனைன

சாரைவயம

எணணி

எணணி

இவர

கைநைதககக

ோவணைாம

எனற

வளரததப

பாழங

அபபடத

தாோன

வளரதத
அவள

எனன

கைநைத

உளளம

அைலநத

ெகாணடரநதத.
கைைசியாகப ெபாழத விடநதத. வணடயம சாவடக கபபததககப ோபாயிறற.
ெகாஞச

ோநரததகெகலலாம

சமப

சாஸதிரயம

சாரவம

'வஸநத

விோார'ததகக

வநத ோசரநதாரகள.
உமா

பஙகளாவின

ெசனறாள.

பஙகளா,

ோதாடைததிலிரநத

பஷபச

வாசலில
ோதாடைம
ெசடகள

காததிரநத

அவரகைள

எலலாவறைறயம
சாரவின

உளோள

சறறிக

உளளதைதக

அைைததச
காடடனாள.

கவரநதன.

அநதச

ெசடகைள விடட வரவதறோக சாரவகக மனம வரவிலைல.
கைைசியாக, பஙகளாவின டராயிங ரமில வநத உடகாரநதாரகள.
சாஸதிர உபசாரமாக, "பஙகளாவம ோதாடைமம ெராமப அைகாயிரகக. மயன
மாளிைகயிோல

தரோயாதனன

தைரைய

நிைனசசணட

திணைாடனாோன,

அநத

ஜலெமனறம,
மாதிர

எனறார.

-:153:-

நானம

ஜலதைதத

தைரெயனறம

திணைாடப

ோபாயடோைன"

உமா,

"ஆமாம

ஒணடககார

சாஸதிரகோள!

தனியாயிரகோகன,

இவவளவ
எனகக

ெபரய

பஙகளாவிோல

எவவளவ

நான

கஷைமாயிரககம,

பாரததககஙோகா!" எனறாள.
அதறக சாஸதிர, "உலகோம இபபடத தான இரகக, அமமா! சில ோபர இரகக
இைமிலலாோம

திணைாைறா;

சில

ோபர

இரககிற

இைதைத

எனன

ெசயயறதனன

ெதரயாோம திணைாைறா" எனறார.
உமாவககச

சிரபப

வநதத.

அபபாவினைைய

சபாவம

பைையபடோய

தான

இரககிறெதனற எணணிக ெகாணைாள. தீணைாதவரகளகக மாடடக ெகாடைைகயில
தஙக இைஙெகாடததவிடட, அபபறம திணைாடனவர தாோன?
"நீஙக

ெசாலறத

ெராமப

வாஸதவம.

இநதக

காலததிோல

வட

வாசல

வசசிணடரககறவா பாடதான ெராமப திணைாடைமாயிரகக. அதனாோலதான உஙகைள
ஒர ஒததாைச ோகககலாமன நிைனககிோறன. ஆனால, நீஙக இஷைபபடைாததான..."
"எஙகிடையா? ஒததாைசயா? நான எனனமமா உஙகளகக ஒததாைச ெசயயப
ோபாகிோறன?"
"உஙகளாோல மடகிற காரயநதான அத. ெசயோதளனா உஙகைள எனனிககம
மறகக மாடோைன."
"எனனாோல மடயற காரயமாயிரநதா, கடைாயம ெசயயோறன."
"ோவோற

ஒணணம

பிரமாதமிலைல.

வளரககணமன

எனகக

ஆைச

அதிகமாயிரகக.

ெராமப

ெராமப

நாளா

யாராவத

ஆைச.

சாரவககம

ஒர

சாரைவப
அமமா

கைநைதைய

எடதத

பாரதததிலிரநத,

இலோலஙகறயள;

அநத

எனககம

கைநைதயிலைல. ஒரோவைள நீஙகள அமபாள, பராசகதினன ெசாலறயோள - அநத
அமபாள

தான

இபபடக

ெகாணடவிடடரககாோளானன

கைத

ோதாணறத.

நீஙக

சமமதிசசா, கைநைதைய நாோன வசசணட வளரககிோறன... எனன ெசாலோறள?"
சாஸதிர

ஸதமபிததப

ோபானார.

அவர

இமமாதிர

ஒர

ோகாரகைகைய

எதிரபாரககவிலைல. அைத மறததச ெசாலலவம அவரககத ைதரயம வரவிலைல.
உமா "அமபாள - பராசகதி" எனற ெசானனதம, அவரகக ோவெறார ஞாபகம வநதத;
சார ஒர நாள, "பராசகதி! நலல அமமாவா எனகக ஒர அமமா ெகாடககக கைாதா?"
எனற பிராரததிததாோள; ஒர ோவைள

பராசகதிதான

கைநைதயின பிராரததைனைய

இமமாதிர நிைறோவறறகிறாோளா? - ஆனாலம மனபின ெதரயாத பமபாயககாரயிைம
சாரைவ விடட விடடப ோபாவதா? அத எபபட மடயம?
"எனன சாஸதிரகோள? ெமௌனமாயிரகோகோள? உஙகளககச சமமதநதாோன?"
எனறாள உமா.
சாஸதிர

தயககததைன,

"கைநைதையோய

ோகடடப

பாரஙோகா,

அமமா!

அவளகக இஷைமானால, எனகக ஆடோசபைணயிலைல" எனறார.
சார அபோபாத சறறத தரததில ஜிலலியைன விைளயாடக ெகாணடரநதாள.
ஜிலலி தன மனனஙகாலகைளத தககித தைலைய அணணாநத பாரததக ெகாணட
சாரவின ோமல ஏறவதறக மயனற ெகாணடரநதத. சார கலீ ெரனற சிரததாள.
"பாரஙோகா! இதறகளோள ஜிலலிோயாோை எவவளவ ஸோநகமாயப ோபாயிடைா,
கைநைத! சார! இஙோக வா அமமா!" எனறாள உமா.
சார அரகில வநததம அவைள எடதத அைணததக ெகாணட, "சார! உனகக
எனைனப பிடசசிரககா?" எனற ோகடைாள.
"ஓ எஸ!" எனறாள சார.
"இநதப பஙகளாைவயம ோதாடைதைதயம பிடசசிரககா?" எனற ோகடைாள.
"ஓ! ோபஷாயப பிடசசிரகக."

-:154:-

"ஜிலலிைய?"
"ஜிலலிைய ெராமப ெராமபப பிடசசிரகக."
"அபபடனனா, நீ இநத ஆததிோலோய எனோனாோை இரநதோைன. உனகக அமமா
இலோலனன தாததா ெசாலறா. நான உனகக அமமாவா இரகோகன. ஜிலலிோயாோை
விைளயாடணட ோஜாராயிரககலாம" எனறாள உமா.
கைநைத,
மகதைதப
சாஸதிர

பாவம,

பாரததாள.
ெதரநத

எனன

அநதப

பதில

ெசாலவெதனற

பாரைவயில

ெகாணைார.

அவளகக

கைநைதயின
இஙோக

ெதரயாமல

தாததாவின

உளளததில

இரநதைதச

இரககததான

பிரயம;

ஆனால

ெசாலவதறகத தயஙககிறாள.
"நீஙக ெசானனால கைநைத இரநதடவள, சாஸதிரகோள!" எனறாள உமா.
சாஸதிர

கணணில

ததமபிய

கணணை
ீ ரச

சிரமபபடட

அைககிக

ெகாணட,

"அதகெகனன, கைநைத இரககணமன பிரயபபடைா இரககடடம" எனறார.
"தாததா சர எனகிறார. உனககச சமமதநதாோன, சார? அபபறம தாததாைவப
பாரககோவ மடயாெதனன நிைனசசககாோத. தாததாவகக எபோபா எபோபா இஷைோமா
அபோபாெவலலாம வநத உனைனப பாரததடடப ோபாகலாம" எனறாள உமா.
சார,

"அபபடனனா

சர"

எனற

ெசாலலி

விடட,

"ஜிலலி!

ஜிலலி!"

எனற

கபபிடடகெகாணட ஓடனாள.
அனற

மாைல

விககிரகததகக

சமப

மனனால

சாஸதிர

ைக

தமமைைய

கபபிக

ெகாணட

கடைசயில
நினறார.

அமபிைகயின

அமபிைக

எதிரல

இரபபதாகோவ பாவிதத அவர ோபசம வைககதைதப ோபால இனறம ோபசினார.
"அமமா!

இவவளவ

கடஞ

ோசாதைனயா!

இநத

உலகததில

நான

யார

யார

ோபரல அதிக பாசம ைவககிோறோனா அவவளவ ோபைரயம இைநத விை ோவணமா?
மீ னா - சாவிததிர - கைைசியில, கைநைத சார - தாோய! இனி எனனால ெபாறகக
மடயாத!" எனற கறி விடட விமமினார.
ஒர

நிமிஷததகெகலலாம

அவரைைய

மகம

சிறித

பிரகாசம

அைைநதத.

"இத எனன ைபததியம? - தாோய! நீ ெகாடததாய; நீ எடததக ெகாணைாய. நான ஏன
வரததபபை ோவணடம? அநதக கைநைதகக வரகிற பாககியதைதத தடபபதறக நான
யார?"

எனறார.

இபபடச

ெசானனோபாத

அவரகக

மறபடயம

தககம

ெபாஙகிக

ெகாணட வநதத. கணணில தாைர தாைரயாய ஜலம ெபரகி வைிநதத.
அநதச சமயததில வத
ீ ியில ெகாஞச தரததில சிலர பஜைன ெசயதெகாணட
வரம சபதம ோகடைத. அத ோதசீய பஜைன.
"தாயின மணிகெகாட பாரர...அைதத
தாழநத பணிநத பகழநதிை - வாரர!"
எனற ெதாணைரகள பாடகெகாணட வநதாரகள.
இைதக ோகடை

சமப சாஸதிரகக ோராமம

சிலிரததத. வாசறபககம ெசனற,

அநதப பஜைன ோகாஷட மைறயம வைரயில ோகடடக ெகாணட நினறார. திரமபி
அமபிைகயின
இநதத

விககிரகததின

தரபபலமான

மனனால

சரரதைதத

ோதச

வநத,

"அமபிோக!

ோசைவயில

கரைணோய கரைண!" எனற ெசாலலி நமஸகரததார.

-:155:-

இதவா

ஈடபைச

உன

ஆகைஞ?

ெசாலகிறாோயா?

உன

11. சங கம ஒ லி ததத !
அநத வரஷததில பாரத நாடடல ஒர யகப பரடசி நைநத ெகாணடரநதத.
ஆயிரம

வரஷஙகளாக

அடைமததனததில

அறியாைமயில

ஆழநதிரநத

மழகி,

பாரத

ோசாமபலகக

மககள

ஆளாகி,

விைிதெதழநத

வரீமிைநத,

ெகாணடரநதாரகள.

காநதி மகானைைய அோிமசா மநதிரததின சகதியால அவரகைள மடயிரநத மாைய
ஒர

ெநாடயில

பட
ீ ததிரநத

பளிசெசனற

விலகிப

அடைமததைளகள

படர

ோபானத

படர

ோபால

எனற

இரநதத.

மறிநத

விழம

அவரகைளப
சபதம

நால

பககஙகளிலம எழநதத.
"வரீ சதநதிரம ோவணட நினறார - பினனர
ோவெறானற ெகாளவாோரா?"
எனனம

ஆோவசம

ோதசெமஙகம

உணைாயிறற.

நாடடன

விடதைலககாக

ஜனஙகள எநத விதமான கஷைஙகைளயம அநபவிககவம, எவவிதத தியாகஙகைளயம
ெசயயவம

தயாரானாரகள.

ோதசப

பணியில

உைல

ெபாரள

ஆவிையத

தததம

ெசயவதறகம சிததமானாரகள.
அனைனயின

ைகவிலஙககைளத

தகரகக

மயனறவரகள

அோத

சமயததில

தஙகைளப பிைணததிரநத தைளகைளயம அறதெதறிநதாரகள. உயரநத சாதி, தாழநத
சாதி

எனற

மைைம

தகரநதத.

"எலோலாரம

ஓர

கலம,

எலோலாரம

ஓரனம,

எலலாரம இநதிய மககள" எனனம உணரசசி பரவிறற.
ஒர
"சததியோம

தனனந
ஜயம"

தனி

மனஷர

எனற

தளளாத

ெசாலலிக

கிைவர

ெகாணட

ைகயில

சதநதிர

ோகால

யாததிைர

ஊனறி

-

ெதாைஙகினார.

அவைரப பினபறறி அநதப பணணிய வரஷததில பாரத மககள ஆயிரம, பதினாயிரம
லடசம எனற கணககில,
"கததியினறி ரததமினறி யததெமானற வரகத
சததியததின நிததியதைத நமபம யாரம ோசரவரீ"
எனற பாடகெகாணட கிளமபினாரகள.
இததைகய
எடடததான

சதநதிர

இரநதத.

கிைையாத.

சஙகநாதததின

சமப

'ோதசததில

ஒலி

சாஸதிரககச
இபபடபபடை

சாவடக

சில

கபபததககம

காலமாக

மகததான

மனததில

இயககம

வநத
அைமதி

நைககினறத.

எனனெவலலாோமா ஆசசரயஙகள, கனவிலம எதிரபாராத அறபதஙகள நிகழகினறன, நாம

மடடம

இநதச

ெகாணடரககிோறாோம?'

சாவடக
எனற

அபோபாெதலலாம,

'மைவன

ஆைசகெளலலாம

நமகக

கபபததில

தாபம

அவர

ெகாமபத
எதறக?

உடகாரநத
மனததில

ோதனகக

ெபாழத
அடககட

ஆைசபபடைத

எவவளோவா

ெபரய

ோபாககிக
உணைாகம.

ோபால

இநத

மகானகள,

வரீ

பரஷரகெளலலாம ோசரநத ெசயயம காரயததில நாம ஈடபடட எனன ெசயத விைப
ோபாகிோறாம? நமமால எனன மடயம? ஏோதா இநதச சாவடக கபபதத ஜனஙகளகக
நமமாலான ஊைியம ெசயத ெகாணடரநதால, அதோவ ெபரய காரயம' எனற எணணி
மனைஸ சமாதானபபடததிக ெகாளவார.
இநத மாதிர சமப சாஸதிர நிைனதததறக அவரைைய இரதய அநதரஙகததில
கைநைத

சாரவினிைம

ெகாணடரநத

அளவிலாத

அபிமானமம

ஒர

மககிய

காரணமாகம. ஒவெவார சமயம அவர இத விஷயமாகத தமைமத தாோம நிநதிததக
ெகாளவதமணட.
உனைனவிைப

'எனன?

பலவன
ீ ரகள

உனைன

நீோய

எததைனோயா

ஏமாறறிக

ோபர

-:156:-

ோதச

ெகாளளவா
ோசைவ

பாரககிறாய?

ெசயயவிலைலயா?

சிைறககப
எனன

ோபாகவிலைலயா?

வநதத?

இநதக

உயிைரயம

கைநைத

ெகாடககவிலைலயா?

ோமலளள

பாசததினால

உனகக

தாோன

நீ

மடடம
ெவளிோய

கிளமபாமல, ோதசப பணியில ஈடபைாமல உடகாரநதிரககிறாய?' எனற அவரைைய
ஒர மனஸு ெசாலலம. உைோன இனெனார
இநதக

கைநைதையப

எபபடத

தடடக

விநாசதைத

பராசகதி

கைிகக

அளிககம'

எனனிைம

மடயம?
எனற

மனஸு, "ஆமாம; அதனால எனன?

ஒபபவிததாள.

'ஸவதரமநதான

கீ தாசாரயன

அநதப

ெபாறபைப

ெசயவதறகரயத;

நான

பரதரமம

ெசாலலியிரககவிலைலயா?"

எனற

ோதறதல கறம.
இநத
காலததில

மாதிர

தான

சாஸதிரயின

ெசனற

உளளததில

அததியாயஙகளில

ோபாராடைம

கறிய

நைநத

நிகழசசிகள

ெகாணடரநத

நைநதன.

ஆகோவ

சாரைவ உமாராணி வளரபபதாக ஏறறக ெகாணைத பராசகதியின விரபபததினாோல
எனற சாஸதிர தீரமானிததார. தமைமத தாயநாடடன பணி ெசயயமபட அமபிைக
ஆகஞாபிததிரபபதாகவம
ெசயய

அவர

ோவணடெமனபதாக

நமபினார.

அவர

ஊர

மனததில

ஊராகப

ோபாயத

ெநடஙகாலமாகக

ோதச

கட

யாததிைர

ெகாணடரநத

ஆைசயம இபோபாத நிைறோவறக கடயதாயிறற.
எனோவ,

சாவடக

ெசயதெகாணைார.

கபபததிலிரநத

ஆனால,

இைத

கிளமபவெதனற

நலலானிைமம

சாஸதிர

மடவ

மறறவரகளிைமம

எபபடத

ெதரவிபபத? ெதரவிததால, அவரகள கடைாயம ஆடோசபிபபாரகோள?
இமமாதிர

ோயாசிததக

ெகாணட

ஒரநாள

கடைசயின

திணைணயில

உடகாரநதிரநதோபாத, கபபதைதச ோசரநத ெபண கைநைதகள சிலர அஙோக வநதாரகள.
சாஸதிரயார திணைணயில உடகாரநதிரபபைதப பாரதததம அவரகள அவர அரகில
வநத நினறாரகள.
"எனன காநதிமதி! எஙோக வநதீஙக எலலாரம?" எனற சாஸதிர ோகடைார.
"ஏன, சாமி! சார இனிோம இஙோக வரோவ வராதஙகளா?" எனறாள காநதிமதி.
"சார இனிோம வரமாடைாள, அமமா! அவள இபோபாத ெபரய பணககாரயாயப
ோபாயவிடைாள" எனறார சாஸதிர.
உமாராணி அனற, "எனோனாோை இரககயா?" எனற ோகடைதம, சார அதறகச
சமமதிததவிடைத

சாஸதிரயின

மனதைதப

பணணாககியிரநதத.

இநத

வரதததைதததான ோமறகணை வாரதைதகளில அவர ெதரவிததார. ஆனால, உைோன,
'சீ! கைநைதையப பறறி எனன ெசாலகிோறாம? அவளகக எனன ெதரயம! பாவம!'
எனற எணணினார.
அநதப
இைததிோல

ெபணகளில
ோசாோற

இனெனாரததி,
சாபபிை

"ஏஙக?

சார

மாடைாஙகளாம;

இபோபா

ோபாயிரககிற

ரபாையச

சைமசசச

சாபபிடவாஙகளாோம; அத நிஜஙகளா?" எனற ோகடைாள.
சாஸதிர,
அமமா!

"அபபட

எவவளவ

'உணபத

நாைி

யார

ெசானனா,

உனகக?

பணககாரனாயிரநதாலம

உடபபத

நானக

மைம'

ரபாையச

மடயாத.
எனற

உஙக

சாபபிை

மடயாத,

பளளிககைததிோல,

பாடடக

கைச

ெசாலலிக

அபபடச

ெசானனா;

ெகாடததிரபபாோள; இலைலயா?" எனறார.
"அததானஙக

ோகடோைன,

காளியமமாதான

நான

இரககாதனோனன" எனறான.
அபோபாத காளியமமா, "சார இலலாோம எஙகளகெகலலாம ோபாோத ோபாலிஙக.
ெராமபக கஷைமாயிரககதஙக" எனறாள.
"எனககககைக கஷைமாயததானமமா இரகக. அதனாோலதான நான கை இநத
ஊைர விடோை ோபாய விைலாெமனற ோயாசிசசணடரகோகன" எனறார சாஸதிர.

-:157:-

இரணட

மனற

நாைளககப

பிறக

நலலானம

இனனம

நாைலநத

ோபரம

கமபலாகச சாஸதிரயிைம வநதாரகள.
நலலான சிறித ஆததிரததைோன, "எஜமான இத எனன நாஙக ோகளவிபபைறத?
நீஙக

கபபதைத

விடடப

ோபாகப

ோபாறதாச

ெசானனங
ீ களாோம?

பசஙகள

ெசாலலிககிடடரககோத! அத ெநசநதானா?" எனற ோகடைான.
"ஆமாம,
உஙகிடை

நலலான!

ோபாகலாமனதான

ெசாலலணமன

இரநோதன.

உதோதசம

பணணியிரகோகன.

அதககளோள

நீோய

நாோன

ோகடடடோை!"

எனற

சாஸதிர சாநதமாக பதில கறினார.
"அத

ஏனஙக

அபபட?

எஙக

ோமோல

ஏதாவத

ோகாபஙகளா,

சாமி?"

எனற

ோமோல

நான

நலலான இனனம ஆததிரததைன ோகடைான.
"ோகாபமா?

உஙக

ோமோல

எனககக

ோகாபமா?

உஙக

ோகாவிசசணோைனனா, எனகக விோமாசனோம கிைையாத, அபபா!"
"பினோன ஏன ோபாோறஙகறங
ீ க, ெசாலலஙக" எனறான நலலானின மசசான.
"நிரககதியாய, ைகயிோல ஒர கைநைதையயம தககிக ெகாணட வநத எனைன
ைவதத

ஆதரததீரகள.

நீஙகள

எனககச

ெசயதிரககிற

ஒததாைசகக,

ோதாைலச

ெசரபபாத ைதததப ோபாைணம எனபாரகோள, அநத மாதிர ெசயதால கை ஈைாகாத..."
"சாமி! சாமி! அநத மாதிரெயலலாம ெசாலலாதீஙக" எனற நலலான காைதப
ெபாததிக ெகாணைான.
"நான கபபதைத விடடப ோபாகிோறெனனகிறத ோவற காரயததககாக" எனறார
சாஸதிர.
"அத எனன, அபபடபபடை காரயம? அைதயநதான ெசாலலஙகோளன!" எனறான
நலலானைன வநதவரகளில ஒரவன.
"ஆகா

ெசாலகிோறன,

காரயெமலலாம

நைநத

இநதத

வரகிறோத,

ோதசததிோல

இபோபாத

உஙகளககத

மகா

ெதரயோமா

ஆசசரயமான

இலைலோயா?

பாரத

ோதசம அடோயாட விழநதவிடைத, இனிோமல அதறக ோமாடசோம கிைையாத எனற
அோநகம
ெபரயவர

ோபர

எணணியிரநதாரகள.

கிளமபி

மகா

அநதச

சமயததில

அறபதஙகைளெயலலாம

மகாதமா

ெசயத

காநதினன

வரகிறார.

ஒர

அவரால

ோதசெமலலாம ஒர பதிய சகதி - ஒர பதிய ஆோவசம - ஏறபடடரககிறத. எனறம
நைககாத காரய ெமலலாம நைநத வரகிறத. ஆயிரக கணககான ஜனஙகள தஙகள
ெசாநதக

காரயஙகைளெயலலாம

எததைனோயா

ோபர

இபபடபபடை

சமயததில,

தஙகள

உைல

விடடத

ோதசததககாக

ெபாரள

இராமரைைய

ஆவிையத

உைைதத

தததம

பாலததகக

வரகிறாரகள.

ெசயதிரககிறாரகள.

அணிறபிளைள

மணைல

உதிரததத ோபால, எனனாலான ோதச ோசைவைய நானம ெசயய உதோதசிததிரககிோறன.
ெபரய காரயம ஒனறம எனனால ெசயய மடயாத. ஆனால, ஊர ஊராயப பஜைன
ெசயத

ெகாணட

சததமாயிரஙகள,

ோபாோவன.
என

சாதி

களைள

ெபரத

ஒைியஙகள,

உன

சாதி

ெபரத

கதைர

உடததஙகள,

எனெறலலாம

சணைை

ோபாைாதீரகள எனற ோபாதிபோபன. ஆனால, நான எஙோக ோபானாலம எனன ெசயதாலம
உஙகைள

மடடம

ெசயதிரபபைத

மறகக

நான

மாடோைன,

நலலான!

ோபாகமிைஙகளிெலலலாம

நீஙகள

இநதச

உதாரணமாய

சாவடக

கபபததில

எடததச

ெசாலலப

ோபாகிோறன."
சாஸதிரயார

உரககததைன

ெசயத

இநதப

ெபரய

பிரசஙகதைதப

ெபாறைமயைன ோகடடக ெகாணடரநதாரகள நலலானம அவனைைய ோதாைரகளம.
அத

மடநததம,

நலலான,

"அெதலலாம

சரதானஙக.

ஆனால,

இநதக

கபபதைத

விடடப ோபாற ோபசைச மடடம மறநதடஙக. இஙோகோய இரநதகிடட எனெனனன ோதச
ோசைவ ெசயயணோமா, ெசயயஙகள. நாஙகளம ெசயயோறாம" எனறான.

-:158:-

"இநத வயசிோல நீஙகளாவத, ஊர ஊரா நைநத ோபாகவாவத, சாமி; அெதலலாம
நைககாத காரயஙக" எனறான நலலானின ைமததனன.
"நீஙக

ோபாயிடைா,

எஙக

பஜைனெயலலாம

எனனமாயப

ோபாறதஙக"

எனற

ஒரவன ோகடைான.
"அெதலலாம

மடயாத,

சாமி!

உஙகைள

விைோவ

மாடோைா

ம.

மீ றிக

கிளமபினால கறகோக விழநத மறிபோபாம" எனறான இனெனாரவன.
"சததியாககிரோம பணணோவாம" எனறான நலலான.
சமப
வாயநத

சாஸதிர

ஆயதம,

ோவணடமானாலம

பனனைகயைன,

அபபா!

அைத

உபோயாகிததவிை

"சததியாககிரோம

யார

எனபத

ோவணமானாலம

மடயாத.

சததியாககிரோம அலல; தராககிரோம" எனறார.

-:159:-

தவறதலாக

ெராமபவம

எநதக

சகதி

காரயததகக

உபோயாகிததால

அத

12. 'வஸநத வி ோார ம'
உமா ோதவியின இரதய அநதரஙகததில இததைன நாளம ெபாஙகித ததமபிக
ெகாணடரநத அனபின ெவளளம இபோபாத கைர பரணோைா ைத ெதாைஙகியத. அநதப
பிரவாகததில அகபபடடக ெகாணை சார திககமககாடப ோபானாள.
ஆற

வரஷமாகக

கைநைதைய ைகவிடடரநததறெகலலாம

இபோபாத

உமா

ஒோரயடயாக ஈட ெசயயலானாள. சாரவகக விதவிதமான விைலயயரநத உைைகைள
வாஙகிக

கவிததாள.

பாதாதிோகசம

மனற

தைைவயாவத

வைர

கைநைதககப

நைககளாக
பதப

ைவதத

பத

இைைததாள.

அலஙகாரம

தினம

ெசயதாெலாைிய

அவளககத திரபதி உணைாவதிலைல.
மதல தைைவ இமமாதிர அலஙகாரம ெசயத விடைோபாத, சார, "மாமி! மாமி!
ததரபமாய

டராமாவிோல

ோவஷம

ோபாடடணைாபபோலோய

இரகோக!

இதறக

எனன

ோவஷம எனற ோபர?" எனற ோகடைாள.
இபபடெயலலாம
எனபத

பளபளபபாக

கைநைதயின

ோவடகைகயாயிரநதத.

அலஙகரததக

எணணம.
அவள

ெகாளவத

உமாவகக

பனனைகயைன,

இநதக

"இத

எனன

டராமாவிலதான
ோகளவி

ெராமப

ோவஷமனா

ோகககோற?

இதறகச சாவிததிர ெபாண ோவஷமன ோபர" எனறாள. அபோபாத சார, "சாவிததிர
ெபாணணா? சாவிததிர சததியவான கைத எனககத ெதரயம. ஆனால, சாவிததிரகக
ஒர

ெபாணண

இரநததா,

எனன?"

எனற

ோகடைாள.

"ஆமாம,

இரநதத;

அநதக

கைதைய உனகக இனெனார நாைளககச ெசாலகிோறன" எனறாள உமா.
சாரவகக

அலஙகாரம

ெசயத

பாரபபதைன

உமா

திரபதியைைநத

மகிழநதவிைவிலைல. அவளைைய படபைபயம கவனிததாள. ெசனைனயில மிகவம
பிரசிததி

வாயநத

அவளககப

கானெவணட

பாைஞ

ெசாலலிக

ஸகலகக
ெகாடகக

அவைள

அனபபினாள.

வட
ீ டல

ஒரததிைய

ஏறபாட

ெவளைளககார

ெசயதாள.
பஙகளாவில சாரவகெகனற ஒர தனி அைற. கைநைத உடகாரநத படககவம
பததகஙகள

ைவததக

ெகாளளவம

ோமைஜ

நாறகாலி

போ
ீ ராககள

மடடம

ஐநநற

ரபாயகக வாஙகபபடைன.
சாரவககாக
விைளயாடவதறகப
ெபாமைமகள

வாஙகிய

விைளயாடடச

ோபாதமானைவ.

உணோைா

,

ெசனைனக

அவவளவம

சாமானகள

நற

கைைகளில

எததைன

வநதவிடைன.

அநதப

கைநைதகள
விதமான

ெபாமைமகளகக

உைைகள ைதபபதறோக ஒர ைதயறகாரனகக ோவைல சரயாக இரநதத.
ெபாமைமக

கதிைரயில

ஏறிக

கைநைத

சநோதாஷமாக

விைளயாடவைதப

பாரதத உமாவகக, நிஜக கதிைரோய வாஙகிக ெகாடகக ோவணடெமனற ோதானறிறற.
அவவளவ தான. மற நாைளகக மடைக கதிைர ஒனற வநதவிடைத. ெபயர தான
மடைக கதிைரோய தவிர, விைலயில மடைமலல; 1200 ரபாய! சார அனற மதல
கதிைரச சவார கறறகெகாளளத ெதாைஙகினாள.
சார ஒவெவார விதததிலம சாவடக கபபததில இரநதைதவிைத தனனிைம
ோமனைம ெபற ோவணடம எனற உமா எணணினாள. பாககி எலலாவறறிலம இநத
ோநாககம நிைறோவறிறற. ஆனால, கைநைதயின நாடடயத திறைமையப பறறி எனன?
அைத மனைனக காடடலம ோமனைம ெபறச ெசயவதறக தனனால எனன ெசயய
மடயம?

-

இநத

எணணம

உமாவககச

சஙகைதைத

அளிததத.

சாவடக

கபபம

பளளிககைததில கைநைதகக நாடடயம கறறக ெகாடதத வாததியார அமமாள மீ த

-:160:-

உமாவககப ெபாறாைம கை உணைாயிறற. கைைசியாக அதறகம ஒர ோயாசைன
கணட

பிடததாள.

ோதாறறப

பரத

நாடடயமாவத,

ோபாகமபடயாகக

கைநைதகக

ராதாகிரஷண
இஙகிலீ ஷ

நைனமாவத?

ைானஸ

அெதலலாம

ெசாலலிக

ெகாடககத

தீரமானிததாள உமா.
சாரவின

மோனாநிைல

எபபடயிரநதத?

உமாராணியின

பஙகளாவில

அவள

ெதாைஙகிய பதிய வாழகைக அவளகக சநோதாஷமாயிரநததா? சாவடக கபபதைதக
காடடலம

'வஸநத

விோாரம'

அவளகக

அதிகம

பிடததிரநதா?

ெவளித

ோதாறறதைதப ெபாறதத வைரயில அபபடததான காணபபடைத. பதிய வட
ீ டல அவள
கணை பதைமகள எலலாம கைநைதகக மிகநத உறசாகதைத அளிததன.
காைலயில

எழநததம,

தைலயைணகைளயம
நிைலககணணாடகக
தனனைைய

சார

தான

ைகயினால

மனனால

பிரதிபிமபமம

படததிரநத

நினற,

தைவித

தான

ெசயவைதக

ெவலெவட
தைவிப

ெசயயம

கணட

ெமதைதையயம

பாரபபாள.

ோசஷைைகைளப

சிரபபாள.

களிககம

ெபரய
ோபாலோவ

அைறயில,

'ஷவர பாத'ைதத திறநத விடட, அதிலிரநத சலசலெவனற ஜலம ெகாடடவைதப
பாரபபதில அவளகக அளவிலாத ஆனநதம. எதிரபாராதோபாத தன ோமோலோய அபபடப
ெபாைிய ஆரமபிததவிடைால, விழநத விழநத சிரபபாள.
ோமைஜயின ோமல சாபபாட ெகாணட வநத ைவபபதம, ஸபனினால எடததச
சாபபிடவதம

அவளகக

ெராமப

ோவடகைக.

ோமாடைார

சவார,

கதிைர

ஏறறம

எலலாம அவளகக ெராமபவம பிடததிரநதன.
மதலில ஒோர ஒர விஷயததில மடடம கைநைத அதிரபதி ெதரவிததாள.
கானெவணட

ஸகலககப

ோபாய

வநத

அனற,

உமா,

அவைள,

"கைநைத!

பதப

பளளிககைம எபபடயமமா இரகக? உனககப படசசிரககா?" எனற ோகடைாள.
"படககாமல எனன? படசசததான இரகக, ஆனாகோக..."
"ஆனாகோக, எனன?"
"எஙக பளளிககைம மாதிர ஆகாத" எனறாள சார.
உமா
ோபானால,

சிரததக

கானெவணட

ெகாணோை,

"இபப

ஸகலம

அபபடததான

சாவடக

கபபம

இரககம.

பளளிககைம

ெகாஞச
மாதிர

நாள

பிடசசப

ோபாயிடம" எனறாள.
மாமி

பரகாசம

பணணகிறாள

எனபைதச

சார

ெதரநத

ெகாணட,

"ெநஜமாகததான ெசாலோறன மாமி! எஙக பளளிககைம ெராமப நலல பளளிககைம"
எனறாள.
"உஙக பளளிககைதத ெோட மிஸடரஸ ெராமப ெபாலலாதவள, உனைனக
கைப பிரமபாோல அடசசிரககானன ெசானனோய?" எனற உமா ோகடைாள.
"ஆனா,

எஙக

கிளாஸ

டசசர

ெராமப

நலலவராசோச!

அபபறம,

எஙக

பளளிககைததப பசஙகளளாம ெராமப நலல பசஙகள. தினம நான பளளிககைததககப
ோபானதம எனைனச சததிணட, 'சார, ஒர ைானஸு பணண!' 'சார, ஒர ைானஸு
பணண' அபபடனன ெநசசரககஙக. மாமி! நாஙக ோபாடை டராமாவிோல ஒர சினனப
ைபயன

ோபாலீ ஸகாரன

ோவஷம

ோபாடடணட

வநதாோன,

அவைன

உஙகளகக

நிைனவிரகோகா? அவன ோபர ரஙகன. என ோமோல அவனகக ெராமப ஆைச!" எனற
சார ோபசிக ெகாணோை இரநதாள.
உமா, "சார, இனனம ெகாஞச நாளிோல கானெவணட ஸகல பசஙகளம அநத
மாதிர உனகிடைப பிரயமாயப ோபாயிடவா" எனறாள.
உமா ெசானனத உணைமயாயிறற. சில நாைளககள சாரவககக கானெவணட
ஸகலம

பிடததப

ோபாயவிடைத.

ஆகோவ,

-:161:-

ெவளிப

பாரைவகக

அவள

உறசாகமாகததான இரநதாள. கைற எதவம இரநததாகோவ ெதரயவிலைல. ஆனால,
உணைமயிோலா, சாரவின உளளததின ஆைததில ஒர ெபரய ஏககம கடெகாணட
தான

இரநதத.

அத

தாததாைவப

பறறிய

ஏககநதான.

எதிரபாராத

சமயஙகளில

திடெரனற கைநைதயின இநத மனககைற ெவளியாகம. எைதப பறறியாவத ோபசிக
ெகாணடரககமோபாத, சமபநதமிலலாமல அவள, "மாமி! தாததா ஏன வரோவயிலைல?"
எனற ோகடபாள.
"தாததாவா?
கடைலாமன
எனற

அவர

ோயாசைன

ெசானனதம,

ஏன

வரப

ோபாறார,

பணணிணடரநதார

எஙகிடை

விடடடட

சார!

ோபால

அவர

யார

தைலயிோல

இரகக.

பாடடககச

'நான

உனைனக

வளரககிோறன'

ெசௌககியமாயிரககார"

எனபாள உமா.
சார

எபோபாத

தாததாைவப

பறறிப

பிரஸதாபிததாலம

உமா

ஏதாவத

காரமாகததான பதில ெசாலவாள. "உன தாததா உனைன வநத பாரககிறாைத நானா
ோவணைாமன வைி மறிசசிணடரகோகன? நீ இரககிற ோபாோத தாோன ெசானோனன, எபப
ோவணாலம வநத உஙகப ோபததிையப பாததடடப ோபாஙோகானன? அவர வராடைா
எனைன எனன பணணச ெசாலோற?" எனபாள.
மறற

எலலா

விஷயஙகளிலம

எவவளோவா

அனபாகவம,

இனிைமயாகவம

ோபசம உமா, தாததாைவப பறறிப ோபசச வநதால மடடம எரநத விழவத சாரவகக
ஆசசரயமாயிரநதத. அதன காரணம ஒனறம அவளககப பரயவிலைல. இநத மாதிர
நாைலநத தைைவ ஆனபிறக, தாததாைவப பறறி மடடம மாமியிைம ோபசககைாத
எனற அவளைைய மனததிறகள தீரமானிததக ெகாணைாள.
அநதத
ெகாணடரநதத
ோபாெதலலாம

தாததா

விஷயமாக

எனபத
ஒர

பககம

உமாவின

கைநைதகக

எனன

பகதியம,

மறெறார

மனம

எவவளவ

ெதரயம?
பககம

அவைர

ஆததிரமம

ெபாஙகிக ெகாணடரநதத எனபைதக கைநைத எனன கணைாள?

-:162:-

சஞசலபபடடக
நிைனககம
அவளககப

13. கரடட க கி ைவன
ஒர நாள சார தான கறறகெகாணடரநத இஙகிலீ ஷ நைனதைத உமாராணிகக
ஆடக காடடக ெகாணடரநதாள. உமா அைதப பாரதத மிகவம சநோதாஷமைைநத,
'இபபடபபடை கைநைதையப ெபறவதறக நாம எவவளவ பாககியம ெசயோதாம!' எனற
எணணினாள. அைதத ெதாைரநத, 'இநதப பாககியம நமகக நீடததிரகக ோவணடோம?
நமமைைய ஜனமம தரதிரஷை ஜனமமாயிறோற!' எனற எணணம உணைாயிறற.
அபோபாத
ோபாடஙோகா!"

வாசலில,

எனற

ஒர

"அமமா!
கரல

கணணிலலாத

ோகடைத.

அத

கோபாதி!

ெரணட

கிைவனைைய

பிசைச

கரல;

அதிலிரநத

ெபணணின

கரலமாகச

நடககம ோகடபவரகளைைய உளளதைத உரககவதாயிரநதத.
பிறக,

அநதக

கிைவனின

கரலம

இனெனார

சிற

ோசரநத பாடம சததம ோகடகத ெதாைஙகியத;
"திலைலயமபல ஸதல ெமாணடரககதாம-அைதக கணைோபரகக
ஜனனமரணப பிணிையக கரககதாம."
சார ஆடைதைத நிறததிவிடட ஜனனோலாரமாகச ெசனற பாரததாள. அபோபாத
வாசல 'ோகட'டகக அரகில ஒர கிைவனம ஒர சிற ெபணணம நினற பாடவத
ெதரநதத.

சார

பாரததக

ெகாணடரககம

ோபாோத,

பஙகளாவின

தரவான

அஙோக

வநத, "ோபா! ோபா!" எனற அவரகைள விரடடனான. "மாமி! மாமி! இஙோக சரஙக
வாஙோகா!" எனற அடததக ெகாணைாள சார. உமா அவள அரகில வநததம, "மாமி!
மாமி! அநதக கிைவைனயம ெபணைணயம தரவான விரடடகிறான. ஐையோயா! அவா
ோபாறாோள! திரமபி வரச ெசாலலஙகோளன!" எனற சார கவினாள.
உமா,

"நலல

ெபாணணட

நீ!"

எனற

ெசாலலிச

சிரததவிடட,

"தரவான!

அவரகைளக கபபிட" எனற உததரவிடைாள. தரவான ஓடப ோபாய, "இநதாஙக; இஙோக
வாஙக. உஙக பாட ோயாகநதான" எனறான. கிைவனம

ெபணணம திரமபினாரகள.

கிைவன ஒர ைகயில ோகால ஊனறிக ெகாணடரநதான. இனெனார ைகைய அநதச
சிற ெபண பிடததக ெகாணட மனனால வர, கிைவன பின ெதாைரநத வநதான.
"மாமி! அநதப ெபாணண ஏன அநதக கிைவன ைகையப படசசணோை வரறத?"
எனற சார ோகடைாள.
"உனககப
கணணம

பாரததாத

ெபாடைை.

ெதரயைலயா,

அதனாோலதான

எனன?

அநதப

அநதக

ெபாண

கிைவனகக

எஙோக

ெரணட

ோபானாலம

அவன

ைகையப படசச அைைசசணோை ோபாறத" எனறாள உமா.
"அததான

நானம

ெநைனசோசன.

கண

ெபாடைையாப

ோபானா

ெராமபக

கஷைமிலைலயா, மாமி!" எனறாள சார.
அதறகள

கிைவனம

ெபணணம

மறபடயம

'ோகட'டககப

பககததில

வநத

நினற,
"உயரஞசிகரக கமபம ெதரயதாம-அைதப பாரததோபரகக
உளளஙகளிர கரைண பரயதாம"
எனற

பாடனாரகள.

கண

ெதரயாத

ஒரவன

இநத

மாதிர

பாடயதால

அதனைைய உரககம அதிகமாயிறற. நநதனகக, தரததில நினற ோகாபர சிகரதைதக
காணலாெமனற நமபிகைகயாவத இரநதத. இநதக கரைனகக அநத நமபிகைகககம
இைமிலைலயலலவா? ஆைகயால பாடைைக ோகடட உமாராணிககக கணணில ஜலம
வநத விடைத.

-:163:-

சார இைதக கவனிககவிலைல. அவள ெவளியில பாரததவணணோம, "மாமி!
அநதப

ெபாணைணப

பாரததா

எனககப

படசசிரகக.

எவவளவ

நனனாப

பாைறத?

அவைளயம நமமாததிோல கபபிடட வசசககலாமா?" எனற ோகடைாள.
இநதக ோகளவியினால, உமாவின மனததில ஏறபடடரநத உரககம மைறநத
விடைத. சிறித கடைமயான கரலில, "ெராமப அைகாததானிரகக! ெதரோவாட ோபாகிற
கைநைதகைளெயலலாம நாம அைைசச வசசககறதா எனன?" எனறாள.
"எனைன

மாததிரம

அைைசச

வசசணோைோள?"

எனற

சார

எதிரபாராத

விதமாயக ோகடைதம, உமா திைகததப ோபானாள. கைநைதையக கடடக ெகாணட, "நீ
ெதரோவாட ோபான கைநைதயா, சார?" எனறாள. அநத நிமிஷததில உமாவகக, "என
கணோண! நானதாணட உன அமமா! பதத மாதம நான சமநத ெபறற கைநைதயட நீ !"
எனற

ெசாலலிக

ெகாணட

அநத

கதத

ோவணடம

ஆவைல

ோபால

அடககிக

இரநதத.

ெகாணைாள.

ஆனாலம,

அசாததியச

பலைலக

கடததக

சடைகயாசோச

சார?

"நானதாணட உன அமமா!" எனறால, "இததைன நாளம எஙோக ோபாோன? ஏன எனைன
விடடடடப ோபாோன?" எனற ஆயிரம ோகளவி ோகடபாோள? அதறெகலலாம எனனமாயப
பதில ெசாலவத?
இதறகள,
கணணிலலாத

வாசலில

கோபாதி,

நினற

பிசைசககாரன

அமமா!

ெரணட

"இோதா

பாரட,

பாடவைத

பிசைச

நிறததி,

ோபாடஙோகா,

"அமமா!

அமமா!"

எனற

கததினான.
உமா,

சாரவிைம,

கணண!

அநதப

ெபணணின

தாததாவகக

ெரணட கணணம ெதரயைல, பார! அவைளயம நாம கடட வசசணடடோைா மானால,
அநதக

கிைவன

எனனமமா

பணணவான?

நைககககை

மடயாோம

தவிபபாோன?

-இநதா! இநத ரபாையக ெகாணட ோபாய அவள கிடைக ெகாடததடட வா, அமமா!"
எனற

ெசாலலி

ஒர

மழ

ரபாய

எடததக

ெகாடததாள.

சார

அைத

வாஙகிக

ெகாணட கீ ோை ஓடனாள.
ஓர அணா அலலத இரணட அணா ெகாடததிரநதால அநதப பிசைசககாரப
ெபண வைககமோபால, "நீ நனனாயிரககணம, மகராஜியாயிரககணம" எனற ஏதாவத
வாழததியிரபபாள. ஆனால சார ஒர ரபாைய அவளிைம ெகாடதததம, அவளககப
ோபசோவ

நா

எைவிலைல.

சாரைவ

ஒர

மாதிர

பாரததக

ெகாணோை,

கிைவனிைம

அைதக ெகாடதத, "ஒர ரவா தாததா!" எனறாள. அநதக கிைவன கரடடக கணகளில
கை அநதச சமயம ஒளி வநதத ோபால ோதானறிறற. அவன ரபாையக ைகயால
தைவிப பாரததபட ஒர கணம நினறான. பிறக, கீ ோை உடகாரநத, ரபாையப ோபாடடப
பாரததான. கணெ
ீ ரனற சததம ோகடகோவ, அவசரமாய எழநதிரநத, "வா கணணமமா,
ோபாகலாம!"

எனற

ெசாலலிவிடட,

அவள

ைகையப

பிடததக

ெகாளவதறகககைக

காததிராமல ோபாகத ெதாைஙகினான.
இைதெயலலாம

பாரததக

ெகாணடரநத

சார,

அவன

ோபாகத

ெதாைஙகியவைோன, அநதப ெபாணைணப பாரதத, "இோதா பார; நீ இநத வட
ீ டோல
எனோனாோைோய இரககயா? உனகக நலல பாவாைை, ெசாககாய எலலாம வாஙகித
தரச ெசாலோறன" எனறாள.
அநதப ெபணணகக, சார ஒர ரபாையக ெகாடதததோம அவள தனைன ஏோதா
ஏமாறறப பாரககிறாள எனற ஒரவித சநோதகம ோதானறியிரநதத. இபோபாத அநதச
சநோதகம அதிகமாயப ோபாயவிடைத.
"நான

எனனததகக

ோபாவாணைாமா?"

எனற

உன

வட
ீ டோல

ெசாலலிவிடட

இரகோகன?
அநதப

ெபண

என

தாததாோவாோை

ஓடைமாய

ஓடப

மனனால ோபாயக ெகாணடரநத தாததாவின ைகையப பிடததக ெகாணைாள.

-:164:-

நான
ோபாய

அவரகளிரவரம

அநதச

சாைலயின

ோகாட

வைரயில

ோபாய

மைறயம

வைரயில சார அவரகைளப பாரததக ெகாணோை நினறாள.
அனறிரவ சமார பதத மணிகக உமாராணி தனனைைய படகைக அைறககள
வநதோபாத, சார வைககம ோபால கடடலின மீ த ெமதைதயில படததக ெகாளளாமல,
கீ ோை தைரயில படததத தஙகவைதக கணட தணககமறறாள. கைநைதைய இரணட
ைகயாலம அைணதத எடததக கடடலின மீ த ோபாடைாள. சார ஒர தைைவ பரணட,
வாோயாட, "தாததா! தாததா!" எனற ெசாலலி விடட, மறபடயம தஙகிப ோபானாள.
"தாததாைவப

பாரககாமல

கைநைத

ஏஙகிக

கிைககிறத.

ஐோயா!

இவைள

இபபடப பிரதத ைவததிரககிோறோன, பாவி!" எனற உமா தனககத தாோன ெசாலலிக
ெகாணைாள.

சாரைவ

அைைதத

வநத

நாளிலிரநத

உமாவின

மனததில

இநதப

ோபாராடைம நைநத ெகாணட தான இரநதத. அபபாவிைம எலலாவறைறயம ெசாலல
ோவணடம. அவைரயம தனனைன வநத இநத வட
ீ டல இரககச ெசாலல ோவணடம
எனற ஒர பககம ஆைச ெபாஙகிறற. இனெனார பககம, 'அபபா எனன ெசாலவாோரா,
எனனோவா? நான ெசாலவைத மதலில நமபவாரா? நமபினாலம, எனனிைம ெவறபபக
ெகாளளாமல இரபபாரா? ஒரோவைள மறபடயம, அவர ோதடக ெகாடதத அைகான
மாபபிளைளயைன ோபாய வாைோவணடெமனற ெசானனால எனன ெசயவத?' எனற
ஆடோசபஙகள ோதானறின.
உணைமைய அவரைம ெசாலவதாயிரநதாலம எபபடச ெசாலவத? ோநராகச
ெசாலவதறக அவளககத ைதரயம வரவிலைல. ஒர கடதம எழதி எலலாவறைறயம
அதில ெசாலலி விைலாமா எனற அடககட நிைனபபாள. இனற கைநைத தககததில,
"தாததா

தாததா"

எனற

ெசானனைதக

ோகடைதம,

இனிோமல

தாமதிககக

கைாத

எனெறணணிக காகிதமம ோபனாவம எடதத ைவததக ெகாணட உடகாரநதாள.
"என

அரைம

அபபாவகக

உஙகள

ெபண

சாவிததிர

அோநக

ோகாட

நமஸகாரம..."
அவவளவதான
எனன

எழதவத,

தைைவ

எழதினாள.

எனனமாய

எழதினைதெயலலாம

எபபடயாவத

அபபாைவ

அதறக

எழதவத

ோமல
எனற

கிைிததப

ோயாசிதத

ோபாடடவிடட,

அைைததக ெகாணட

ோயாசிததப

ெதரயவிலைல.

வநத

பாரததம

இரணட

மனற

கைைசியில,

'நாைளகக

எலலாவறைறயம

ோநரோலோய

ெசாலலி விைலாம' எனற தீரமானிததாள. உைோன, "நாைளகக எனன அவசரம? ஆற
வரஷ காலம ோபததிோயாட சதா சரவதாகாலமம இரநதாோர, ோபாதாதா? நானநதான
ெகாஞச

நாைளகக

என

ெபாணைண

எனகோக

எனகெகனற

ைவததக

ெகாணடரககிோறோன?' எனற நிைனததாள. 'ஆமாம; ஆமாம. இனனம ெகாஞச நாள
நனறாயக

கஷைபபைடடம.

ஒபபைைததவிடட,

நான

எனைன

ோபாடை

மடடம

கலகததாவிோல

கடதாசிகெகலலாம

பதில

அநத

ராகசரகளிைம

ோபாைாமல

இரநதாோர.

அத மடடம ோதவைலயா?' எனற எணணினாள. இமமாதிர சிறித ோநரம தனககள
தாோன

ோகாபதைத

வளரததக

ெகாணடரநத

விடட,

கைைசியில

அசநத

தஙகிப

ோபானாள.
ைங,

ைங,

ைங

எனற

நிறததியத.

சார

கண

விைிததப

தாததா!

உன

ெகாணைாள.

கண

அவள

கடகாரம

ெபாடைையாயப

கணை

கனவ,

இைசயைன

பரபரபபைன
அவள

மணி

எழநதிரநத

ோபாயிடததா?"
மனததில

பனனிரணட

அடதத

உடகாரநதாள.

"ஐோயா!

எனற

மணமணததக

ததரபமாயப

பாரததத

ோபால

ோதானறிக ெகாணடரநதத. தாததாவககக கண கரைாயப ோபாய விடைத; சாவடக
கபபததக

கடைசயில,

ெகாணடரககிறார;

அமபிைகயின

ைகயினால

சநநிதியில

தளாவகிறார;

அவர
அவர

எைதோயா
ோதடகிற

ோதடக
ெபாரள

அகபபைோவயிலைல; நகரநத நகரநத ோபாய, பைஜகக அரகில ைவததிரநத கதத

-:165:-

விளககில மடடக ெகாளகிறார; அபபட மடடக ெகாணைோபாத 'ைங' ெகனற சததம
ோகடகிறத.
சார

விைிததக

ெகாணைோபாத,

கடகாரததில

கைைசி

மணி

அடததபடயால,

அதன ஓைச ோகடடக ெகாணடரநதத. அதனால தாோனா எனனோவா கனவில கணைத
வாஸதவததில நைநதத ோபாலோவ சாரவககத ோதானறியத.
படகைகயிலிரநத
கடடலில

உமா

ஆழநத

அவள

ெமலலக

தககததில

கீ ோை

கதிததாள.

இரபபைதப

பாரததாள,

பககததில

இனெனார

ஓைசபபைாமல

அநத

அைறயிலிரநத ெவளிோய ோபாகத ெதாைஙகினாள.
அபோபாத,

எதிோர

சவரல

இரநத

நிைலக

கணணாடயில

அவளைைய

பிரதிபிமபம மஙகலாயத ெதரநதத. ஒர கணம அைதப பாரததக ெகாணட நினறாள.
உைோன, திரமபி, படகைக அைறககப பககததிலிரநத உைை அணியம அைறககச
ெசனறாள.

தான

அணிநதிரநத

நைககைளக

கைறறி

ைவததாள.

சாவடக

கபபததிலிரநத வநத ோபாத அவள அணிநத வநத 'ெகௌன' அலமாரயில இரநதத.
தான ோபாடடக ெகாணடரநத பத ெகௌைன எடதத ைவததவிடட, அநதப பைைய
ெகௌைனப ோபாடடக ெகாணைாள. இவவளவம இரணட நிமிஷததிறகள நைநதவிடைத.
பிறக, சார மறபடயம சததபபடததாமல படகைகயைறககள வநத, உமாராணிையச
சறற தரததிலிரநதபடோய ஆவலைன எடடப பாரதத விடட, கதைவ ெமளளத திறநத
ெகாணட

ெவளிோய

விோார' ததின

ெசனறாள.

வாசலகக

அடதத

வநதவிடைாள.

இரணட
அநத

நிமிஷததகெகலலாம
அரதத

ராததிரயில,

'வஸநத

பால

ோபால

எரநத நிலவின பிரகாசததில, மனோன டராமா டகெகட விறபதறகாக வநத வைிைய
ஞாபகப படததிக ெகாணட, கைநைத தனனந தனியாகச சாவடக கபபதைத ோநாககிச
ெசனறாள.

-:166:-

14. கண திறநதத !
அோத

அரததராததிரப

ோபாதில

இனெனார

ஆதமா

கண

விைிததக

ெகாணடரநதத. சமப சாஸதிர அனறிரவ சாவடக கபபததிலிரநத பிரயாணபபடடப
ோபாவெதனற

தீரமானிததிரநதார.

விைைெபறறகெகாணட

நலலானிைமம

ோபாவெதனபத

அசாததியமான

மறறவரகளிைமம

காரயம;

இராமாயணததில

இராமர தமைமப பின ெதாைரநத அோயாததிவாசிகள தஙகம ோபாத ோபானத ோபால
தாமம அரதத ராததிரயில கிளமபிப ோபாயவிை ோவணடயத தான எனற அவர மடவ
ெசயதிரநதார.
சாவடக கபபததக கடைசயில கடகாரம கிைையாத. ஆனாலம, ஏறககைறய
நடநிசியில

சாஸதிர

கண

ெபௌரணமி;

சநதிரன

உசசி

உலகம

அபோபாத

ெதனைன

தான

மரஙகளின

விைிதெதழநதார.
வானதைத

பாறகைலில

மடைைகள

வாசலில

கைநத
மழகி

ோபாயப

ெகாஞசம

ோமறோக

எழநதிரநதத

இளஙகாறறில

பாரததார.

ோபால

அைசநத

ோபாத,

அனற

சாயநதிரநதத.
காணபபடைத.
மததச

சைர

ோபானற நிலவின ஒளியில அைவ பளிச பளிசெசனற மினனின.
சாவடக கபபததில நிசசபதம கடெகாணடரநதத. ஏைை உைைபபாளி ஜனஙகள,
பகெலலலாம உைைல வரததி ோவைல ெசயத விடட வநதவரகள, இரவில அசநத
தஙகினாரகள.
சாஸதிர திரமபவம உளோள ெசனறார. அமபிைகயின மனனால ைககபபிக
ெகாணட உடகாரநதார. "தாோய! ஜகதமபிோக! உனைனோய தஞசமாக அைைநத எனைன
இபபடயா கஷைபபடததவத? எததைனோயா தககஙகைள நானம ெபாறததிரககிோறன;
ஆனால இநதக கைநைதையப பிரநத தககதைதப ெபாறகக மடயவிலைலோய? ஏன
இபபடபபடை பாசதைதக ெகாடததாய? ஏன இபபட எனைன வரததகிறாய? எதறகாக
இபபட என இரதயதைதப பிைிகிறாய?"
சாஸதிரயின கணணில ஜலம ததமபிப பிரவாகமாய ஓடறற. சடெைனற அவர
எழநதிரநத நினறார.
"அமமா!

இநத

ஏைையாோல

உனகக

ஏோதா

காரயம

ஆகோவணடயிரககிறத.

இலலாவிடைால இபபடத தனபறதத மாடைாய. உன ஆகைஞைய நான மீ ற விலைல.
இோதா பறபபடகிோறன. இநதத தைைவ உனைன கை நான எடததப ோபாகவிலைல. நீ
இஙோகோய இரநத இநத நலல ஜனஙகைளக காபபாறறிக ெகாணடர!"
இபபடச

ெசாலலிச

சமப

சாஸதிர

அமபிைககக

நமஸகாரம

ெசயத

விடட

எழநதார. அநதக கடைசயின மன பறதத அைறககள வநதார. ெகாடயில கிைநத
ோவஷட அஙக வஸதிரஙகைள எடதத மடசஞசிககள அைைககத ெதாைஙகினார.
அபோபாத பினனால, "தாததா! தாததா!" எனற கைநைதயின கரல ோகடைத.
சாஸதிரககத

தககி

வாரப

ோபாடைத.

திரமபிப

பாரததார.

அளவிலாத

ஆசசரயததினால திகபிரைம ெகாணைார.
"இெதனன அதிசயம? யார இத? கைநைத சார தானா?" எனற ெசாலலவிடட,
கணைணத தைைததக ெகாணட பாரததார.
அபோபாத சார, "ஐோயா! தாததா! நான கணை ெசாபபனம சரயாப ோபாயிடதோத!
உனககக கண ெதரயைலயா? - நான சார தான. எனைனத ெதாடடப பார" எனற
ெசாலலித தாததாவின அரகில வநதாள. கீ ோை கிைநத அவரைைய அஙகவஸதிரதைத
எடததக ெகாடதத, "இோதா உன ோமலோவஷட; தைவிப பார; ோமோல ோபாடடகோகா!

-:167:-

தாததா! என ைகையப பிடசசகோகா! உனகக எஙெகலலாம ோபாகணோமா அஙெகலலாம
நான அைைசசணட ோபாோறன" எனறாள.
சாஸதிர
ெகாடததவிடட,

கைநைதைய
"நிஜமா,

அைணததகெகாணட

என

கணமணி

ோமெலலலாம

சாரதான.

எபபடயமமா

தைவிக

இநதப

பாதி

ராததிரோல வநோத? தனியாவா வநோத?..." எனறார.
"உனககக கண ெபாடைையாப ோபானத ெசாபபனததிோல ெதரஞச ோபாசச. நான
இலலாத ோபானா

உனைன யார ைகையப படசச அைைசசணட ோபாவானன ஓட

வநதடோைன."
"கண

ெபாடைையாப

ோபாசசா?

இெதனன

சார

என

கண

சரயாததாோன

இரகக?"
"நிஜமமா...?"
"நிசசயமா, சார!"
சார

ஒர

கணம

ோயாசிததாள.

சாஸதிரகக

மனனால

மனற

விரைலக

காடட, "இத எவவளவ விரல, ெசாலல!" எனற ோகடைாள.
"மண விரல!" எனறார சாஸதிர.
சார

ைகையப

பினனால

ெகாணட

ோபாய

மறபடயம

மனனால

ெகாணட

வநதாள. "இபப எவவளவ விரல?" எனறாள.
"அஞச விரல" எனறார சாஸதிர.
உைோன, கைநைத, "தாததாவககக கண சரயாப ோபாசச, தாததாவககக கண
சரயாப

ோபாசச!"

எனற

கவிகெகாணட

சமப

சாஸதிரையச

சறறிச

சறறி

வநத

ஆனநதக கததாடனாள.
சாஸதிர அவைளத தககி வார எடததக ெகாணைார.
சார,
நீதான

அநத

ெபாயக

ோகாபததைன,

மாமியாததிோல

பாரககாமோலோய

"ோபா,

எனைனக

இரநதடைோய?

தாததா!

உனோனாோை

ெகாணடோபாய

நான

ெசததப

நான

விடடடட,

'ட'

தாததா!

அபபறம

ோபாயிரநோதனனா,

வநத

நீ

எனன

பணணோவ?" எனறாள.
"அத
அனபபி

என

ோபரோல

எனைனச

தபபததான,

ோசாதைன

சார!

பணணினாள.

அமபாள
அத

அநதப

பணககார

ோசாதைனனன

மாமிைய

ெதரஞசககாோம,

உனைன நான அவள கிடைக ெகாடததடோைன. இபபததான எனககக கண திறநதத,
சார!" எனறார சாஸதிர.
தமககக கண ெபாடைையாயப ோபாசசனனா கைநைத ெசானனாள? இலைல.
தமககக

கண

இரநதிரககிறத.
மனததிறகள

ெபாடைையாயப
இபோபாததான

நிைனதத

ெசயயமாடோைன,

ெகாணை

அமமா!

ோபாகவிலைல;
உணைமயில
சமப

ஐசவரயதைதக

எபோபாதம

கண

சாஸதிர,
கணட

ெபாடைையாகோவ

கிைைததத!
"இனிோமல

ஏமாற

-

அநத

மாடோைன.

இநத

மாதிர

மாதிர
நான

தபப

ோபாகிற

இைததகெகலலாம உனைனயம அைைசசணட ோபாோறன. நீ வரறோயா, இலைலோயா?"
எனறார.
"ஓ! ெரடயா வரோறன" எனற கைநைத ெசாலலித தாததாவின மடசஞசிையத
ோதாளமீ த எடதத ைவததக ெகாணைாள.
இரணட ோபரமாயக கடைசைய விடடக கிளமபினாரகள. சாவடக கபபதைதத
தாணட

ோமாகனமான

நிலவ

ெவளிசசததில

ெகாஞச

தரம

நைநத

ெசனறாரகள.

கறககப பாைத மடநத ெபரய சாைலைய அவரகள அைைநதோபாத, ெகாததவால
சாவடககச சாமான மடைை ெகாணட வநத கடைை வணடகள சில திரமபிப ோபாயக
ெகாணடரநதன.

-:168:-

ஒர

வணடககாரைனப

பாரதத

சாஸதிர,

"அபபா

வணடகெளலலாம

எஙோக

ோபாவத?" எனற ோகடைார.
வணடககாரன

தஙகி

வைிநதெகாணோை,

"ெசஙகறபடடககப

ோபாவதஙக"

எனறான.
"இநதக

கைநைதையக

ெகாஞசம

ஏததி

விைடடமா?

ோபாத

விடஞசவைோன

இறககிக ெகாளகிோறன" எனறார.
"கைநைதையயம

ஏததிவிடஙக

நீஙகளம

ஏறிககிஙக,

ெவறம

கடைை

வணடயில

ஏறிக

வணடதாோன,

சாமி?" எனறான வணடககாரன.
சாஸதிரயம

சாரவம

அநதக

ெகாணைாரகள.

பஞசைண ெமதைதயில படதத நலல தககம இலலாமல பரணட ெகாணடரநத சார,
கடைைவணடயின ைவகோகால படகைகயில ஆனநதமாகத தஙகினாள.

-:169:-

15. சார எ ஙோக ?
ெதாடடலில
தஙகிய

சார

படததத

அதிகாைல

தஙகவதோபால,

ோநரததில

படசிகள

கடைை
பாடய

வணடயில

ஆனநதமாகத

திரபபாைவையக

ோகடடத

தயிெலழநதாள. பககததில ைகயால தைவிப பாரததாள. தாததா இலலாமற ோபாகோவ,
"தாததா!" எனற அலறிக ெகாணட எழநத உடகாரநதாள. ஏறெகனோவ எழநதிரநத
வணடயின

பினனால

உடகாரநத

தியானததில

ஆழநதிரநத

சமப

சாஸதிர,

"ஏன,

சார! இனனம சறறத தஙோகன" எனறார. சார அவைரக ெகடடயாயப பிடததக
ெகாணட, "நான பயநத ோபாய விடோைன, தாததா! மனோன மாதிர எஙோக எனைன
விடடடடப ோபாயவிடைோயானன பாரதோதன" எனறாள.
சமப சாஸதிர சிரததக ெகாணைார.
"தாததா!

உனைன

விடடடட

நான

அநத மாமி

வட
ீ டககப

ோபானதிலிரநத,

அடககட உனைனப பததி ெசாபபனம கணடணடரநோதன. நீ எனைனச ெசாபபனததிோல
பாரததாோயா?" எனறாள சார.
"இலைல, சார! நான உனைனச ெசாபபனததிோல பாரககைல. ஆனால, ஏன
ெதரயமா?" எனற சாஸதிர ோகடைார.
"ஏனனா, உனகக என ோமோல ஆைச இலைல."
"அததான

தபப.

ெசாபபனம

எபப

காணவா

எலலாரம?

தஙககிற

ோபாத

தாோன? உனைனப பிரஞச அபபறம நான தஙகோவ இலைல, சார!" எனற சாஸதிர
ெசானனார.
அைதச சரயாயக காதில கை வாஙகிக ெகாளளாமல, "தாததா, தாததா! அோதா
'ரகிங ரகிங' எனற ஒர படசி கததறோத, அத எனன படசி, தாததா?" எனற சார
ோகடைாள.
இநத மாதிர ஒவெவார படசியின கரைலயம தனிததனிோய கணடபிடததத
தாததாைவ அத எனன படசி எனற ோகடட

வநதாள. அவரம ெதரநத வைரயில

ெசாலலிக ெகாணட வநதார.
கிைகோக

சரயன

தகதகெவனற

பறபபடடக

ெகாணடரநத

சமயம,

சாைல

ஓரததில ஓர அைகான களம ெதனபடைத. வணடைய நிறததச ெசாலலி, சாஸதிரயம
சாரவம இறஙகி அநதக களககைரககச ெசனறாரகள.
சார, இநத மாதிர நாடடப பறதைதயம, களதைதயம இதறக மன பாரததோத
கிைையாத. ஆைகயால, அவளகக அளவிலாத சநோதாஷம உணைாயிறற. களததில
பததிரநத தாமைரையயம, அைதச சறறிச சறறி வநத ரஙகாரம ெசயத வணைையம
பாரததப பாரதத மகிழநதாள. களக கைரயிலிரநத மரஙகளின மீ த அணிறபிளைளகள
தளளி ஓடவைதப பாரததோபாத, அவளககத தானம ஓர அணிற பிளைளயாக மாறி
மரததின

மீ த

தளளி

ஓை

ோவணடெமனற

ஆைச

உணைாயிறற.

களததில

வாததககைளபோபால நீநத ோவணடெமனறம, வானததில படசிகைளப ோபால பறகக
ோவணடெமனறம ஆைச ெகாணைாள. வணைாக மாறித தாமைரப பைவச சறறிச சறறி
வரோவணடெமனற
சறறிக

ெகாணட

கதகலதைத

விரமபினாள.
ெகாததின.

அளிததத.

களதத

அபோபாத
ஜலததில

ஜலததில

உணைான
காைல

காைல

கறகறபப
ைவபபதம,

ைவதததம
அவளகக

மிகநத

மீ னகள

ெகாதத

ஆரமபிததவைன எடபபதம அவளககப ெபரய விைளயாடைாயிரநதத.

-:170:-

மீ னகள

சாஸதிரயார இதறகள காைலக கைனகைளெயலலாம மடததவிடட, சாரைவ
அரகில அைைதத உடகார ைவததார. "கைநைத! பாரதத தாையப பறறி உனகக ஒர
பாடடச ெசாலலிக ெகாடககிோறன, கறறக ெகாளளகிறாயா?" எனற ோகடைார.
"ோபஷாயக கததககோறன" எனறாள சார.
"இனிய ெபாைிலகள ெநடய வயலகள
எணணரம ெபர நாட
கனியங கிைஙகம தானியஙகளம
கணககினறித தர நாட"
எனற சமப சாஸதிர ெசாலலிக ெகாடககத ெதாைஙகினார.
காைலயில களககைரகக வநத கிராமவாசிகள சிலர சமப சாஸதிர சாரவககப
பாடடச ெசாலலிக ெகாடபபைதக ோகடடவிடடப ோபாய, "யாோரா ஒர ெபரயவரம
கைநைதயம வநதிரககிறாரகள" எனற ெசயதிைய ஊரல பரபபினாரகள.
அோத

சமயததில,

ெசனைனயில

'வஸநத

விோாரம'

அமளி

தமளிபபடடக

ெகாணடரநதத. வைககம ோபால அனற காைல உமாராணி கண விைிதெதழநததம,
"சார!"

எனற

'இனைறகக
எணணிக

கபபிடைாள.

எனன

ெகாணட

தஙகளககத

கடடைலப

கைநைத
கீ ோை

அதறகள

வநதாள.

ெதரயாெதனறாரகள.

பாரததாள;

கைநைதையக

இறஙகிக

கீ ோை

ோவைலககாரரகைள
"ோதாடைததிோல

காணவிலைல.

ோபாயவிடைாள?'
விசாரததாள.

இரககிறாளா

எனற

அவரகள
பாரஙகள!

எஙோகயாவத பசெசட கிடை நினற ெகாணடரபபாள" எனறாள.
ோவைலககாரரகள

சறற

ோநரததகெகலலாம

வநத

ோதாடைததில

எஙகம

காணவிலைல எனறாரகள.
காபபி சாபபிடம ோநரம ஆயிறற. இனனம கைநைதையக காோணாம. உமாவகக
இபோபாத கவைல உணைாயிறற. ோவைலககாரரகைள விடட மறபடயம மாடயிலம
ோதாடைததிலம நனறாயத ோதைச ெசானனாள. ஒனறம பிரோயாஜனமிலைல. அதறகள
ஒர ோவைலககார, அதிகாைலயில தான வநதோபாத கதெவலலாம திறநத கிைநதத
எனற ெசானனாள.
ோநரம

ஆக

ஆக,

உமாவின

பைதபைதபப

அதிகமாயிறற.

'ஒரோவைள

தாததாைவப பாரபபதறக ஒணடயாகப ோபாயவிடைாோளா கைநைத!' எனற நிைனததாள.
உைோன, ோமாடைாைரக ெகாணட வரச ெசாலலி ஏறிகெகாணட விைரவாகச சாவடக
கபபததகக விைச ெசானனாள.
வணட சாவடக கபபதைத அைைநத ோபாத, அஙோக சமப சாஸதிரயின கடைச
வாசலில

ஏெைடடப

ோபர

கமபலாக

நினற

ோபசிக

ெகாணடரநதாரகள.

அவரகளில

நலலானம அவனைைய மைனவியம ைமததனனம இரநதாரகள.
உமா வணடயிலிரநத இறஙகி மிகநத மனககலககததைன அவரகளிைம வநத,
"சாஸதிர ஐயா வட
ீ டோல இரககாஙகளா?" எனற ோகடைாள.
அவஙகைளததான அமமா, காோணாம! ோபாகப ோபாோறன ோபாகப ோபாோறனன
ெசாலலிககிடடரநதாஙக.

கைைசியிோல,

ோபாயவிடைாஙக

ோபாலிரகக"

எனறான

நலலான.
"நான தான அபபோவ ெசானோனோன, ஐயாவகக எபோபாத ோபாகோவணெமனற
ோதாணிப ோபாசோசா, இனிோம இஙோக இரககமாடைாஙகனன?" எனறான சினனசாமி.
"அவஙக

இவவளவ

பிடவாதமாயிரபபாஙகனன

ெதரஞசா,

நானம

அவஙகோளாை கிளமபியிரபோபோன?" எனறான நலலான.
நலலானைைய மைனவி உமாராணிையச சடெைரததிடபவள ோபாலப பாரதத,
"நீ வநதாலம வநோத, அமமா, எஙகளகெகலலாம சனியன பிடசசடதத. கைநைதைய

-:171:-

உன

வடடோல

விடடடட

வநததிோலயிரநத,

ஐயாவகக

மனோச

சரயாயிலைல.

அததான ஊைர விடோை ோபாயடைாஙக" எனறாள.
உமாவகக
இரநதத.

இநத

ஆனாலம,

வாரதைத
தனகக

பணணிோல

இதவம

ோகாைல

ோவணடம,

விடடக

இனனமம

கததவத

ோபால

ோவணடம

எனற

எணணமம கை இரநதத. இதனால ஒர நிமிஷம ோபச நாெவைாமல தததளிததாள.
பிறக

சமாளிததக

கவைலபபை

ெகாணட,

ோவணைாம.

"என

ோபரோல

ஐயாைவ

பிசகதான.

எபபடயாவத

கணட

ஆனால,
பிடசச

நீஙகளளாம
உஙகளணைை

ெகாணட வநத ோசரககிோறன" எனறாள.
"அபபடோய ெகாைநைதையயம ோசரததக ெகாணைாநத விடடடஙோகா! அமமா!
சார

ோபானதிலிரநத

எஙக

கபபம

கைளோயயிலலாோம

ோபாசச!"

எனறான

அஙக

நினறவரகளில ஒரவன.
உமா விைரநத ெசனற வணடயில ஏறிக ெகாணைாள. அவள மனம ெசாலல
மடயாத ோவதைனைய அநபவிததக ெகாணடரநதத. எபபடோயா அபபாவம சாரவம
சநதிதத

இரணட

ெவறபபினாலதான,

ோபரமாயப
அபபடச

பறபபடடப

ெசாலலாமோல

ோபாயிரககிறாரகள;
கிளமபிச

தனனிைமளள

ெசனறிரககிறாரகள.

'ஐோயா!

பாவி, எனன காரயம ெசயோதன! அபோபாோத அவர காலிோல விழநத 'அபபா'னன கதறி
மனனிபபக

ோகடகாமல

ோபாோனோன!

இரநதடோைோன?

இபோபாத

கைநைதையயம

ஊைர

ோமாசம

விடடத

எனெனனனோமா
ோபாயிடதோத!

தரததிோனோன,

ோயாசைன

தளளாத
பாவி!

பணணிணட

கிைவைரயம,
எஙோக

சினனக

ோபானாரகோளா,

எனனோமா ெதரயவிலைலோய? அகபபடைாலம எனைன மகெமடததப பாரபபாரகளா?
இனிோமல,

நிஜதைதச

ெசானனாலகை

அபபா

நமபவாோரா

எனனோமா

ெதரயவிலைலோய!'
'நலலான! நீயலலவா உததமன? ஊைர விடடக கிளமபகிற ோபாத, "எஜமாைனக