Huraian Sukatan Pelajaran Pemprosesan Makanan

KEMENT ERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

PENDAWAIAN DOMESTIK
TINGKATAN EMPAT DAN LIMA

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia
2003.

1

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

PENDAHULUAN
Pendaw aian Domestik adalah satu daripada mata pelajaran elektif vokasional di sekolah menengah akademik. Ia merupakan satu mata pelajaran amali yang berteraskan teknologi untuk tingkatan empat dan tingkatan lima. Mata pelajaran ini adalah lanjutan dan peluasan kepada mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di sekolah menengah rendah. Penggubalan mata pelajaran ini yang berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dirancang untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan produktiviti negara dengan membekalkan tenaga kerja yang berpengetahuan dalam bidang elektrik. Penaw aran mata pelajaran ini merupakan sebahagian usaha Kementerian Pendidikan untuk memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah akademik. Persediaan aw al ini adalah untuk memenuhi keperluan per mintaan tenaga kerja dalam pelbagai bidang industri yang semakin meningkat seperti pembinaan bangunan, automotif, elektrik elektronik, perabot, komputer dan multimedia, penghasilan makanan, perkhidmatan hospitaliti, perikanan dan haiw an, pelandskapan, tekstil dan pakaian, hiasan dalaman, dan perkhidmatan penjagaan. Dalam kurikulum Pendaw aian Domestik, murid didedahkan dengan per kembangan teknologi semasa, keperluan tenaga mahir, prospek kerjaya, keselamatan, peraturan, etika dan budaya kerja.

Apakah Mata Pelajaran Pendawaian Domestik?

Mereka dilatih membuat pendaw aian elektrik menggunakan penguji, mengendalikan litar asas elektrik seperti bekalan kuasa, bahagian kaw alan dan beban litar. Seterusnya kemahiran asas murid ini dipertingkatkan kepada tahap menguji dan memeriksa serta membuat penyenggaraan pendaw aian domestik. Penerapan nilai murni, sikap positif dan budaya kerja yang baik turut disepadukan dalam mata pelajaran ini.

MATLAMAT
Matlamat Mata Pelajaran Pendawaian Domestik

Matlamat mata pelajaran Pendaw aian Domestik adalah untuk melahirkan murid yang ber kemahiran memasang, menyenggara dan membaik pulih pendaw aian elektrik rumah dengan mengamalkan langkah keselamatan dan budaya ker ja yang baik serta boleh menjalankan perniagaan sendiri atau berupaya menjadi penyumbang tenaga ker ja dalam bidang pendaw aian elektrik.

1

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

OBJEKTIF
Kurikulum Pendaw aian Domestik adalah untuk membolehkan mur id : 1. Mengenal pasti sistem pendaw aian di Malaysia 2. Mendaw ai pendaw aian domestik fasa tunggal 3. Memasangkan alat perlindungan pendaw aian 4. Memasang alat lengkap pendaw aian 5. Melakukan pemeriksaan dan pengujian pemasangan 6. Memeriksa, mengesan dan membaiki kerosakan pendaw aian 7. Mentafsir dan melukis lukisan elektrik 8. Membezakan jenis dan saiz kabel pendaw aian 9. Mengamalkan langkah keselamatan dan pertolongan cemas serta budaya kerja yang baik 10. Menyediakan rancangan perniagaan mudah dan berkomunikasi dengan berkesan.
PERANTI PERLINDUNGAN (Arus lebih, Arus bocor ke bumi) KERJA PENDAWAI AN (Permukaan, Pembuluh, Selongsong) BUDAYA KERJ A

RANGKA KONSEP

Objektif Mata Pelajaran Pendawaian Domestik

PENDAWAIAN DOMESTIK
KEUSAHAWANAN Pekerja Juruelektrik Pendawai PW1
(peringkat tinggi)

CETAK BIRU (Lukisan Susun Atur & Pelan Skematik Rumah) PEMERIKSAAN & PENGUJIAN PEMAS ANG AN

KEMAHIRAN LANJUTAN ASAS PENDAWAIAN DOMESTIK

PENYENGG AR AAN & BAIK PULIH (Kerosakan litar pintas, Litar bocor ke bumi, Litar buka) PERATURAN IEE & ABE

KEMAHIRAN ASAS PENDAWAIAN DOMESTIK

ORGANISASI KANDUNGAN
Rangka Konsep

Mata pelajaran ini terbahagi kepada empat bidang pembelajaran yang diolah mengikut rangka konsep seperti berikut:

KESELAMATAN SISTEM PENDAWAI AN (Industri & Domestik) KABEL (Saiz, Kadaran) AL AT LENGKAP (Litar Jujukan Utama & litar Akhir Pengguna)

2

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

Deskripsi empat bidang pembelajaran bagi Kurikulum Pendaw aian Domestik adalah seperti berikut:

3. Kemahiran Lanjutan Pendawaian Domestik Bidang pembelajaran ini adalah lanjutan daripada bidang pembelajaran kemahiran pendaw aian domestik. Mur id melakukan kerja pemeriksaan dan pengujian pemasangan. Mereka mengesan kerosakan litar pintas, litar bocor ke bumi dan litar buka dan seterusnya membaik pulih serta menyenggara pendaw aian elektrik. Latihan cetak biru ter masuk kemahiran mentafsir cetak biru pelan rumah dan penyediaan pelan susun atur serta pelan skematik pendaw aian domestik.

1.

Asas Pendawaian Domestik

Bidang pembelajaran ini merangkumi unit pembelajaran mengenai pengenalan, kepentingan amalan keselamatan, amalan budaya kerja dan sistem pendaw aian di Malaysia. Murid juga didedahkan dengan per kembangan teknologi semasa dan keperluan tenaga kerja dalam bidang pendaw aian domestik. Selain daripada itu murid diperkenalkan kepada peluang kerjaya, prosedur dan undang-undang dalam dunia pekerjaan. Di akhir bidang pembelajaran ini, murid di dedahkan dengan alat perlindung pendaw aian sebagai pencegahan kepada berlakunya kemalangan semasa beker ja. 2. Kemahiran Pendawaian Domestik Murid melakukan pendaw aian permukaan (surface wiring), pendaw aian pembuluh PVC (PVC conduit) dan pendaw aian selongsong PV C (PVC casing). Murid menguasai kemahiran mendaw ai dan memasang litar lampu dan kipas, litar lampu dan kuasa dan papan agihan utama. Di akhir bidang pembelajaran ini murid akan berkeupayaan melakukan kerja pendaw aian elektrik fasa tunggal mengikut peraturan Institute of Electrical Engineers (IEE) dan Akta Belakan Elektrik 1990 (ABE).

4.

Keusahawanan

Dalam bidang pembelajaran ini murid didedahkan kepada teknik berkomunikasi yang berkesan, cara melayan pelanggan dan kemahiran membuat keputusan. Di samping itu, murid dibimbing membuat perancangan perniagaan yang mudah dan mengenal pasti organisasi yang membantu usahaw an. Dalam bidang ini juga, murid didedahkan dengan peluang kerjaya yang terdapat di industri berasaskan elektrik dan pensijilan pendaw ai elektrik yang berkompeten.

3

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

PENDEKATAN DAN PENEKANAN
Pendaw aian Domestik adalah mata pelajaran yang memberi tumpuan terhadap menguasai kemahiran melalui pembelajaran yang dikendalikan secara amali. Teori asas elektrik yang berkenaan diaplikasikan semasa murid menguasai kemahiran asas pendaw aian domestik. Dalam mengendalikan kelas, penggabung jalinan perlu diadakan di antara bidang pembelajaran Keusahaw anan dan bidang pembelajaran mengenai kemahiran menyenggara bagi membolehkan murid berdikari dan memajukan diri semasa menceburi industri berasaskan elektrik dan elektronik. Kemahiran yang diperolehi oleh murid perlulah seiring dengan apa yang dikehendaki di dalam industri berasaskan elektrik dan elektronik serta relevan dengan bidang pekerjaan yang sebenar. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik apabila murid dapat mengaitkan apa yang dipelajar i dengan bidang ker jaya masa depan. Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang baik harus merentasi aktiviti yang dikendalikan. Tumpuan diberi ke arah mur id yang berusaha mencapai kecemerlangan, bersungguh memberikan perkhidmatan kepada pelanggan. Keutamaan juga diberi mengenai kebijaksanaan menggunakan sumber dalam pengendalian dan urusan kerja serta pemeliharaan alam sekitar. Murid harus berfikiran

Kemahiran melalu i Latihan Amali

terbuka, menepati masa semasa menyiapkan kerja, berkeyakinan dalam membuat keputusan, bekerjasama, bertanggungjaw ab dan sentiasa mengutamakan keselamatan diri dan persekitaran. Guru harus memastikan murid dapat menunjukkan dan mengamalkan nilai tersebut semasa menjalankan kerja amali.

Saiz Kelas

Bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam kerja amali, saiz bagi satu kelas mata pelajaran Pendaw aian Domestik mestilah tidak melebihi dua puluh lima orang mur id.

Kemahiran yang Relevan

Keselamatan dan Pengendalian Bengkel

Nilai Murni

Peraturan, langkah dan kod keselamatan hendaklah sentiasa diutamakan dan dipatuhi semasa berada di bengkel pendaw aian elektrik mahupun semasa menjalankan kerja amali di kaw asan luar. Sebarang penggunaan alatan perlu diselia oleh guru untuk mengelakkan kemalangan. Organisasi bengkel dan pengurusan kerja hendaklah dijalankan secara berjadual oleh murid bagi menambahkan pengalaman, semangat bekerjasama dan bertanggungjaw ab serta mempertingkatkan lagi tahap disiplin murid dan sifat kepimpinan mereka.

4

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Murid digalakkan menggunakan komputer bagi mendapatkan maklumat, melayari internet dan berkomunikasi secara elektronik di bidang industri berasaskan elektrik seperti pengeluaran alat lengkap dan bahan elektrik yang terkini.

membantu guru dalam penyediaan pengajaran.

rancangan

Bilangan Waktu Seminggu

Masa pengajaran mata pelajaran Pendaw aian Domestik ialah dua belas w aktu seminggu yang mana setiap w aktu ialah empat puluh minit.

Tunjuk Cara

Guru perlu membuat tunjuk cara pada bahagian yang sesuai sebelum murid menjalankan kerja amali.

Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJ AR AN 1. Asas Pendawaian Domestik 1.1 Pengenalan 1.2 Amalan keselamatan 1.3 Amalan buday a kerja 1.4 Sistem pendawaian di Malay sia 1.5 Jenis dan saiz kabel pendawaian domestik 1.6 Alat lengkap pendawaian domestik 1.7 Alat perlindungan pendawaian 2. Kemahiran Pendawaian Domestik 2.1 Pendawaian permukaan a. b. c. Litar lampu dan kipas Litar lampu dan kuasa Papan agihan utama (27) TINGKATAN 4 (minggu) (7) 1 1 1 2 1 1 1 (24) TINGKATAN 5 (minggu) (1)

Modul Pembelajaran

Modul Pembelajaran Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 disediakan untuk membantu murid menguasai tahap kemahiran dalam setiap unit pembelajaran. Pendekatan dalam modul ini lebih kepada kemahiran praktis di samping maklumat rujukan sebagai pengetahuan teori. Setiap modul mengandungi panduan kerja, maklumat rujukan dan penilaian.

PEMETAAN KANDUNGAN
Susunan kandungan dalam sukatan pelajaran Pendaw aian Domestik untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 adalah seperti dalam Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran. Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan cadangan untuk

Pemetaan Kandungan Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

5 4 18

5

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJ AR AN 2.2 Pendawaian pembuluh PVC 2.3 Pendawaian selongsong PVC 3. Kemahiran Lanjutan Pendawaian Domestik 3.1 Pemeriksaan dan pengujian 3.2 Mengesan kerosakan dan baik pulih 3.3 Cetak biru (blue print ) 4. Keusahawanan 4.1 Kemahiran berkomunikasi 4.2 Kemahiran membuat keputusan 4.3 Membuat anggaran kos projek pendawaian 4.4 Rancangan perniagaan 4.5 Agensi yang membantu usahawan 4.6 Pemasaran 4.7 Pensijilan dan pendaftaran pendawai elektrik berkompeten JUMLAH

TINGKATAN 4 (minggu)

TINGKATAN 5 (minggu) 12 12

FORMAT HURAIAN

(1) 1

(7)

Tiga lajur

Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Dalam lajur pertama bidang pembelajaran, unit pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan. Dalam lajur ini juga cadangan peruntukkan masa pembelajaran dinyatakan bagi membantu guru. Dalam lajur dua iaitu Hasil Pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu guru merancang dan membekalkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. Guru boleh mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling mereka. Huraian untuk tingkatan empat dan tingkatan lima diperincikan seperti berikut:

2 5 (3)

Bidang, Unit dan Tajuk Pembela jaran

Hasil Pembela jaran

Cadangan Aktiviti Pembela jaran

35 minggu

35 minggu

6

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 1. Asas Pendaw aian Dom estik (Cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu) 1.1 Pengenalan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Per kembangan pendaw aian domestik b. Prospek kerjaya

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti pendaw aian permukaan, tersembunyi, pembuluh PV C dan selonsong PV C Mengenal pasti kerjaya pendaw ai elektrik

Menunjukkan contoh sebenar pendaw aian yang berkenaan. Perbincangan mengenai kerjaya dalam bidang pendaw aian elektrik seperti pendaw ai elektrik, penjaga jentera elektrik, juru elektrik, kontraktor elektrik dan pembekal. Rujuk Peraturan IEE dan Buku Akta dan Peraturan Bekalan Elektrik, keluaran Suruhanjaya Tenaga Malaysia (STM).

c. Peranan Institute of Electrical Engineers (IEE) dan Akta Bekalan Elektr ik (ABE)

Menyatakan peranan IEE dan ABE dalam kerja elektrik

9

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 1.2 Am alan Keselam atan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Kepentingan amalan keselamatan b. Punca dan kesan kemalangan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyatakan kepentingan langkah keselamatan dalam ker ja pendaw aian Mengenal pasti punca kemalangan Menyenaraikan langkah menghindar kan kemalangan Menerangkan kesan kemalangan yang sering berlaku di bengkel elektrik

Guru dan murid membuat perbincangan.

Perbincangan mengenai punca dan kesan kemalangan. Ceramah dan pameran keselamatan oleh jabatan dan agensi seperti bomba, National Institute of Occupational Safety and Health ( NIOSH), Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ( PBSM).

c. Peraturan keselamatan bengkel

Mematuhi peraturan bengkel

Perbincangan tentang peraturan bengkel yang perlu dipatuhi semasa: berada dalam bengkel menggunakan peralatan dan mesin

Mengamalkan langkah keselamatan

Tayangan video atau slaid tentang kemalangan yang sering berlaku di tempat kerja.

10

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Perbincangan untuk mengenal pasti punca berlaku kemalangan dan membuat kesimpulan langkah keselamatan dalam bengkel yang perlu diamalkan semasa bekerja berdasarkan tayangan video atau slaid.

d. Kod keselamatan

Menyatakan kod keselamatan elektr ik mengikut kehendak Peraturan IEE dan ABE Melukis kod keselamatan

Perbincangan antara guru dan murid berpandukan carta kod keselamatan elektrik. Lukisan murid boleh diletakkan di tempat kerja. Murid mesti mengamalkan kod keselamatan semasa membuat kerja pendaw aian elektrik.

e. Pertolongan cemas

Menyatakan kesesuaian lokasi kotak kecemasan di dalam bengkel elektrik Mengenal pasti raw atan asas pertolongan cemas bagi kecederaan luka kecil, melecur dan renjatan elektrik Melakukan raw atan pemulihan pernafasan Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR)

Kotak kecemasan mesti diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dicapai. Murid menerangkan prosedur yang betul membantu mangsa renjatan elektrik. Tunjuk cara CPR dari PBSM atau pertubuhan bertauliah.

11

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN f. Alat pemadam api

HASIL PEM BELAJARAN Menyatakan punca kebakaran

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Perbincangan mengenai punca kebakaran dalam bengkel elektrik seperti litar pintas dan percikan bunga api. Penerangan jenis alat pemadam api dan kelasnya. Tunjuk cara penggunaan alat pemadam api oleh murid. Tunjuk cara oleh pihak Bomba.

Menyatakan jenis alat pemadam api

Menerangkan prosedur jika berlaku kebakaran 1.3 Am alan budaya kerja (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Pengurusan yang baik i. Pengurusan masa Menepati masa

Latihan kebakaran (fire drill).

Murid mematuhi jadual tugasan dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan. Murid membuat jadual kerja dan menyiapkan kerja mengikut jangka masa yang ditetapkan untuk sesuatu projek.

Merancang dan menyediakan jadual kerja

12

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN ii. Pengurusan stok

HASIL PEM BELAJARAN Mengurus perolehan stok

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menjalankan perbincangan secara berkumpulan mengenai perolehan stok untuk projek yang dilaksanakan seperti bahan dan kuantiti yang perlu dibeli, pembekal dan perbelanjaan. Perbincangan mengenai dokumen yang berkaitan seperti borang pesanan, nota serahan dan invois.

Merekod stok

Guru menerangkan cara merekod stok barang kekal dan stok barang habis guna. Latihan merekod stok ke dalam Buku Stok atau Kad Inventori Kew . 312 dan Kew . 314. Latihan merekod stok dalam komputer dengan menggunakan aplikasi Word atau Excel.

b. Etika dan budaya kerja

Menerangkan sebab perlunya mengamalkan etika kerja Mengamal etika dan budaya kerja untuk menghasilkan kerja dan produk yang berkualiti

Sumbangsaran perlunya mengamalkan etika dan budaya ker ja. Etika kerja ialah disiplin terhadap ker ja seperti menepati w aktu, amanah, patuh pada peraturan dan undang-undang semasa menjalankan tugas.

13

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Budaya kerja ialah cara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam sesebuah organisasi. Murid menilai amalan etika dan budaya kerja rakan semasa melaksanakan projek seperti kerja kuat, bertanggungjaw ab dan setia kepada organisasi, komited dan sedia berubah ke arah positif. Menganalisis ciri pekerja berdasarkan cerita yang ditonton untuk mengenal pasti ciri seorang pekerja yang berjaya.

c. Peraturan dan undang-undang kerja

Menyenaraikan peraturan yang perlu dipatuhi semasa melaksanakan sesuatu kerja atau projek Menyatakan akta dan undang-undang yang berkaitan dengan pekerja

Perbincangan mengenai peraturan yang perlu dipatuhi semasa melaksanakan sesuatu tugas. Guru menerangkan akta dan undangundang yang berkaitan dengan pekerjaan seperti Akta Pekerjaan 1955 mengenai upah atau gaji, tempoh bekerja, cuti dan penamatan perkhidmatan. Akta Kumpulan Simpanan Pekerja 1991 mengenai hak mencarum ahli dan majikan. Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 seperti Skim Insurans Bencana Pekerjaan dan Skim Pencen Ilat.

14

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN Menyatakan kesan mengabaikan peraturan dan undang-undang pekerjaan semasa bekerja

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengumpulkan maklumat dari pelbagai sumber mengenai kesan pengabaian peraturan kerja dan undangundang pekerjaan. Contoh pekerja yang tidak datang ke pejabat dalam suatu tempoh tertentu tanpa memaklumkan atau memohon cuti boleh diambil tindakan tatatertib. Guru dan murid bekerjasama menganjurkan ceramah oleh pegaw ai dari Jabatan Alam Sekitar di sekolah ber kaitan pencemaran dalam bidang elektrik atau mengadakan law atan. Akta yang melindungi alam sekitar seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang meliputi pencemaran tanah, udara dan air.

d. Pemeliharaan alam sekitar dalam bidang elektrik di industri pembinaan

Menyatakan kepentingan memelihara alam sekitar dalam konteks bidang elektrik di industri pembinaan

Menyatakan kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar dalam konteks bidang elektrik dalam industri pembinaan

Kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar seperti pencemaran akibat sistem perparitan dan saliran yang tersumbat kerana sampah sarap. Murid diberi penerangan bagaimana membersihkan ruang kerja dan pelupusan sisa buangan dengan betul.

15

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpul maklumat dari akhbar, majalah atau internet mengenai kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar dalam bidang elektrik dan peranan juruelektrik menjaga alam sekitar.

Menyenaraikan peranan juruelektrik dalam memelihara alam sekitar

Perbincangan mengenai cara memelihara alam sekitar dalam bidang elektrik berkaitan dengan penggunaan bahan seperti logam.

1.4

Sistem pendaw aian di Malaysia (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Pendaw aian domestik Menyenaraikan sistem pendaw aian domestik di Malaysia Terdapat 4 sistem pendaw aian domestik di Malaysia iaitu pendaw aian permukaan (surface wiring), pendaw aian tersembunyi (concealed wiring), pendaw aian pembuluh PV C (PVC conduit wiring ) dan pendaw aian selongsong PVC (PVC casing wiring). Antara faktor pemilihan sistem pendaw aian domestik ialah kos, jenis bangunan, jenis beban, jangka hayat, keselamatan dan kekemasan.

Menerangkan faktor pemilihan sistem pendaw aian domestik

16

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mendapatkan maklumat tambahan melalui internet. Melihat pendaw aian sebenar.

b. Pendaw aian industri

Menyenaraikan sistem pendaw aian industri di Malaysia

Sistem pendaw aian industri di Malaysia mengandungi: - pendaw aian pembuluh logam - pendaw aian sesalur logam (metal trunking wiring) - pendaw aian salur (duct wiring) - pendaw aian dulang kabel (cable tray wiring) - pendaw aian kabel baw ah tanah (under ground cable wiring). Perbincangan berkumpulan. Mendapatkan maklumat tambahan melalui internet. Melihat pendaw aian sebenar.

Menerangkan faktor pemilihan sistem pendaw aian industri

c. Peraturan IEE dan ABE

Menerangkan peraturan IEE dan ABE berkaitan pendaw aian domestik dan pendaw aian industri

Rujuk buku IEE dan ABE.

17

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 1.5 Jenis dan saiz kabel pendaw aian domestik (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Pengalir

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyatakan definasi pengalir Menyenaraikan jenis pengalir

Bahan pengalir dalam kerja pendaw aian elektrik domestik ialah kuprum, aluminium, nikrom dan tungsten. Bahan penebat dalam kerja pendaw aian elektrik domestik ialah PV C, getah, enamel, bakelit (bakelite) dan kertas. Dapatkan maklumat tambahan berkaitan pengalir dan penebat melalui internet.

b. Penebat

Menyatakan definasi penebat Menyenaraikan jenis penebat

c. Saiz dan kadaran kabel

Menyatakan jenis kabel Menyenaraikan saiz dan kadaran kabel pendaw aian domestik Menerangkan kesesuaian penggunaan kabel

Tunjuk bahan sebenar dan perbincangan guru dengan murid. Rujuk jadual saiz dan kadaran kabel dalam buku Peraturan IEE. Perbincangan mengenai kesesuaian penggunaan kabel mengikut jenis pendaw aian dan litar. Perbincangan guru dengan murid dan merujuk kepada Buku Peraturan IEE dan ABE.

d. Peraturan IEE dan ABE

Menerangkan peraturan IEE dan ABE bagi saiz dan kadaran kabel

18

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 1.6 Alat lengkap pendaw aian domestik (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Papan agihan utama (main distribution board)

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti nama dan simbol alat lengkap papan agihan utama Melakar litar pendaw aian papan agihan utama

Menunjukkan alat lengkap sebenar.

b. Litar akhir (final circuit)

Mengenal pasti nama dan simbol alat lengkap yang digunakan dalam litar akhir Melakar simbol alat lengkap

Menunjukkan alat lengkap sebenar.

Melukis simbol alat lengkap. Menyatakan kadaran peranti pelindung litar dan saiz kabel.

c. Peraturan IEE dan ABE

Menyenaraikan peraturan IEE dan ABE yang berkaitan dengan alat lengkap pada papan agihan utama Menyenaraikan peraturan IEE dan ABE yang berkaitan dengan alat lengkap pada litar akhir

Perbincangan berkumpulan dan merujuk Buku Peraturan IEE dan ABE. Peraturan IEE dan ABE yang berkaitan litar akhir lampu dan kipas, litar kuasa soket alir keluar, litar kuasa penyaman udara, litar kuasa pemanas dan unit pencukur.

19

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 2. Kem ahiran Pendaw aian Dom estik (Cadangan peruntukan masa ialah 27 minggu) 2.1 Pendaw aian permukaan a. Litar lampu dan kipas (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu)

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti alat lengkap pendaw aian Melukis gambarajah litar pendaw aian

Menguji alat lengkap menggunakan meter pelbagai. Sebelum memulakan kerja pendaw aian, murid MESTI melukis gambarajah pendaw aian.

i.

Satu suis sehala mengaw al satu lampu

Mendaw ai dan memasang satu suis sehala mengaw al satu lampu Mendaw ai dan memasang satu suis sehala mengaw al dua lampu siri Mendaw ai dan memasang satu suis sehala mengaw al dua lampu selari Mendaw ai dan memasang dua suis dua hala mengaw al dua lampu selari

ii. Satu suis sehala mengaw al dua lampu siri iii. Satu suis sehala mengaw al dua lampu selari iv. Dua suis dua hala mengaw al dua lampu selari

20

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN v. Dua suis dua hala dan satu suis antara mengaw al satu lampu

HASIL PEM BELAJARAN Mendaw ai dan memasang dua suis dua hala dan satu suis antara mengaw al satu lampu Menguji litar mengikut turutan pengujian

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid menguji semua litar yang telah siap dipasang mengikut turutan pengujian. Turutan pengujian ialah: - Ujian kekutuban - Ujian penebatan - Ujian keterusan litar mati - Ujian keterusan litar hidup AWAS: Ujian keterusan litar hidup mesti di baw ah pengaw asan guru.

b. Litar lampu dan kuasa (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu)

Mengenal pasti alat lengkap pendaw aian Melukis gambarajah litar pendaw aian

Menguji alat lengkap menggunakan meter pelbagai. Melukis simbol piaw ai pendaw aian elektrik Sebelum memulakan kerja pendaw aian, murid MESTI melukis gambarajah pendaw aian.

21

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN i. Satu suis sehala mengaw al dua lampu selari dan dua soket alir keluar 13A litar jejari (radial circuit)

HASIL PEM BELAJARAN Mendaw ai dan memasang satu suis sehala mengaw al dua lampu selari dan dua soket alir keluar 13A litar jejari (radial circuit) Mendaw ai dan memasang dua suis dua hala mengaw al satu lampu dan empat soket alir keluar litar gelang (ring circuit) beserta sulur (spur)

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

ii. Dua suis dua hala mengaw al satu lampu dan empat soket alir keluar litar gelang (ring circuit) beserta sulur (spur)

Menguji litar mengikut turutan pengujian

Murid menguji semua litar yang telah siap dipasang mengikut turutan pengujian. Turutan pengujian ialah: - Ujian kekutuban - Ujian penebatan - Ujian keterusan litar mati - Ujian keterusan litar gelang - Ujian keterusan litar hidup AWAS: Ujian keterusan litar hidup mesti di baw ah pengaw asan guru.

22

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN c. Papan agihan utama (Cadangan peruntukan masa ialah 18 minggu) i. Papan agihan, satu suis sehala mengaw al kipas siling, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour tunggal dan satu soket alir keluar 15 A

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mendaw ai dan memasang papan agihan utama

Mengenal pasti alat lengkap pendaw aian Melukis gambarajah litar pendaw aian Melukis simbol piaw ai pendaw aian elektrik Sebelum memulakan kerja pendaw aian, murid MESTI melukis gambarajah pendaw aian.

Mendaw ai dan memasang papan agihan, satu suis sehala mengaw al kipas siling, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour tunggal dan satu soket alir keluar 15 A

23

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN ii. Papan agihan, satu suis sehala mengaw al kipas dinding, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour kembar dan satu penghidup talian terus (DOL) iii. Papan agihan, satu suis pemalap mengaw al lampu dinding, satu suis tarik mengaw al lampu glob dan satu litar loceng iv. Papan agihan, satu suis pemalap mengaw al satu lampu candelier, dua soket alir keluar litar jejari dan satu unit pemanas air

HASIL PEM BELAJARAN Mendaw ai dan memasang papan agihan, satu suis sehala mengaw al kipas dinding, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour kembar dan satu penghidup talian terus (DOL)

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Direct On Line ( DOL) digunakan seperti penghidup (starter) dalam unit penyaman udara.

Mendaw ai dan memasang papan agihan, satu suis pemalap mengaw al lampu dinding, satu suis tarik mengaw al lampu glob dan satu litar loceng Mendaw ai dan memasang papan agihan, satu suis pemalap mengaw al satu lampu candelier, dua soket alir keluar litar jejari dan satu unit pemanas air

24

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN v. Papan agihan, satu suis peka cahaya mengaw al satu lampu, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour kembar, satu unit kipas ekzos dan satu unit pencukur

HASIL PEM BELAJARAN Mendaw ai dan memasang papan agihan, satu suis peka cahaya mengaw al satu lampu, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour kembar, satu unit kipas ekzos dan satu unit pencukur Menguji litar mengikut turutan pengujian

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid menguji semua litar yang telah siap dipasang mengikut turutan pengujian. Turutan pengujian ialah: - Ujian kekutuban - Ujian penebatan - Ujian keterusan litar mati - Ujian keterusan litar hidup AWAS: Ujian keterusan litar hidup mesti dibaw ah pengaw asan guru. Murid boleh menilai dan membuat ulasan hasil kerja sendiri dan mencatat keputusan pengujian yang diperoleh.

d. Peraturan IEE dan ABE

Menyatakan peraturan IEE dan ABE mengenai pendaw aian permukaan Melakukan kerja pendaw aian mengikut peraturan IEE dan ABE

Membuat rujukan Buku Peraturan IEE dan ABE.

25

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 3. Kem ahiran Lanjutan Pendawaian Dom estik (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) 3.1 Pemeriksaan dan pengujian a. Pemeriksaan penglihatan (visual)

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menilai rupa am pendaw aian Mengenal pasti perbezaan saiz kabel tertentu Mengenal pasti perbezaan kadaran pelindung litar

Guru menunjukkan perbandingan rupa am pendaw aian yang telah siap. Murid memilih pendaw aian yang telah siap dan mengenal pasti penggunaan saiz kabel yang salah. Perbincangan perbezaan dan tunjuk alat pelindung yang sebenar. Murid menerangkan kadaran pelindung litar mengikut keperluan litar akhir.

b. Turutan pengujian

Mengenal pasti dan menggunakan alat pengujian

Guru menunjukkan alat pengujian dan pengukuran seperti penguji penebatan (Megger meter), ohm meter, meter pelbagai, jangka galangan gelung bumi jenis janaan (earth loop tester) atau elektronik, clamp-on meter dan lampu uji. Guru membuat tunjuk cara pengujian kekutupan litar mati dan litar hidup.

Menguji kekutupan litar mati dan litar hidup

26

Huraian Sukatan Pelajaran Pendawaian Domestik

TINGKATAN

4

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid melakukan pengujian mengikut kaedah yang telah ditunjukkan.

Melakukan pengujian keterusan pengalir litar Menguji rintangan penebatan litar

Guru membuat tunjuk cara pengujian keterusan pengalir litar. Guru membuat tunjuk cara pengujian rintangan penebatan litar. Murid melakukan pengujian mengikut kaedah yang telah ditunjukkan.

Melakukan pengujian pembumian

Guru membuat tunjuk cara ujian pembumian. Murid melakukan pengujian mengikut kaedah yang telah ditunjukkan.

Melakukan pengujian litar gelang

Guru membuat tunjuk cara ujian litar gelang. Murid melakukan pengujian mengikut kaedah yang telah ditunjukkan.

c. Peraturan IEE dan ABE

Melakukan pengujian litar mengikut Peraturan IEE dan ABE

Perbincangan dengan guru dan rujukan Buku Peraturan IEE dan ABE.

27

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 1. Asas Pendaw aian Dom estik 1.7 Alat perlindungan pendaw aian (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Per lindung arus lebih (over current protector)

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyatakan maksud perlindung arus lebih

Tunjuk alat sebenar iaitu pengasing (isolator), suis utama berfius (main switch fuse), fius dan pemutus litar miniatur (miniature circuit breaker - MCB). Membincangkan sebab perlunya perlindung arus lebih.

Mengenal pasti penggunaan alat perlindung arus lebih b. Per lindung arus bocor ke bumi Menyatakan maksud perlindung arus bocor ke bumi

Guru menunjukkan contoh pendaw aian yang menggunakan perlindung arus lebih. Tunjuk alat peranti sebenar iaitu pemutus litar bocor ke bumi (Earth Leakage Circuit Breaker – ELCB), pemutus litar arus baki (Residual Current Circuit Breaker – RCCB). Perbincangan mengenai kendalian pemutus litar bocor ke bumi ( ELCB), dan pemutus litar arus baki (RCCB).

Melukis gambarajah litar pemutus litar bocor ke bumi ( ELCB) dan pemutus litar arus baki ( RCCB)

31

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menerangkan perlunya perlindung arus bocor ke bumi dan arus lebih c. Peraturan IEE dan ABE Menyatakan peraturan IEE dan ABE yang berkaitan dengan arus lebih dan arus bocor ke bumi Rujuk Buku Panduan IEE dan ABE.

2. Kem ahiran Pendaw aian Domestik (Cadangan peruntukan masa ialah 24 minggu) 2.2 Pendaw aian pembuluh PV C (PVC conduit) (Cadangan peruntukan masa ialah 12 minggu) a. Litar lampu dan kipas i. Satu suis sehala mengaw al dua lampu selari Mengenal pasti jenis pembuluh, saiz dan alat tambah Mengenal pasti alat lengkap pendaw aian Melukis gambarajah pendaw aian Murid menggunakan peralatan melukis dan simbol pendaw aian piaw ai. Tunjuk bahan dan alat tambah sebenar.

32

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru tunjuk cara membengkok dan offset. Murid mengukur, menanda, memotong, membengkok dan offset. Murid membuat pendaw aian pada ‘wiring bay’ Murid menguji semua litar yang telah siap dipasang mengikut turutan pengujian. Turutan pengujian ialah: - Ujian kekutuban - Ujian penebatan - Ujian keterusan litar mati - Ujian keterusan litar hidup AWAS: Ujian keterusan litar hidup mesti di baw ah pengaw asan guru.

Memotong dan membengkok pembuluh PV C mengikut sudut yang ditetapkan Memasang dan melekap pembuluh PV C mengikut susun atur Mendaw ai dan memasang litar satu suis sehala mengaw al dua lampu selari Menguji litar mengikut turutan pengujian

b. Litar lampu dan kuasa i. Satu suis sehala mengaw al dua lampu selari dan dua soket alir keluar 13 A litar jejari Mengenal pasti jenis pembuluh, saiz dan alat tambah Mengenal pasti alat lengkap pendaw aian Tunjuk bahan dan alat tambah sebenar.

33

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menggunakan peralatan melukis dan simbol pendaw aian piaw ai. Murid membengkok dan offset pembuluh PV C. Murid mengukur, menanda, memotong, membengkok dan offset. Murid membuat pendaw aian pada ‘wiring bay’ Suis antara digunakan sebagai suis perantara di antara dua suis dua hala. Contoh penggunaan di koridor bangunan. Murid membuat pendaw aian pada ‘wiring bay’

Melukis gambarajah pendaw aian Memotong dan membengkok pembuluh PV C mengikut sudut yang ditetapkan Memasang dan melekap pembuluh PV C mengikut susun atur Mendaw ai dan memasang litar satu suis sehala mengaw al dua lampu selari dan dua soket alir keluar 13 A litar jejar i ii. Dua suis dua hala dan satu suis antara (intermediate switch) mengaw al satu lampu dan empat soket alir keluar serta litar gelung sulur (spur) Mendaw ai dan memasang dua suis dua hala dan satu suis antara (intermediate switch) mengaw al satu lampu dan empat soket alir keluar serta litar gelung sulur (spur)

Menguji litar mengikut turutan pengujian

Murid menguji semua litar yang telah siap dipasang mengikut turutan pengujian. Turutan pengujian ialah: - Ujian kekutuban - Ujian penebatan - Ujian keterusan litar mati - Ujian keterusan litar gelang - Ujian keterusan litar hidup

34

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN AWAS: Ujian keterusan litar hidup mesti di baw ah pengaw asan guru.

c. Papan agihan utama

Mengenal pasti jenis pembuluh, saiz dan alat tambah Mengenal pasti alat lengkap pendaw aian

Tunjuk bahan dan alat tambah sebenar. Murid membuat kerja pendaw aian berdasarkan litar akhir yang diberi seperti litar lampu, litar loceng, soket alir keluar, unit penghidup talian terus (DOL), unit kaw alan pemasak dan unit pemanas air. Murid menggunakan peralatan melukis dan simbol pendaw aian piaw ai. Murid membengkok dan offset pembuluh PV C. Dalam ker ja memasang dan melekap pembuluh PV C, pelana dan bar atau pengapit boleh digunakan.

Melukis gambarajah pendaw aian Memotong dan membengkok pembuluh PV C mengikut sudut yang ditetapkan Memasang dan melekap pembuluh PV C mengikut susun atur

35

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN i. Papan agihan utama, satu suis sehala mengaw al kipas siling, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour tunggal dan satu unit pencukur

HASIL PEM BELAJARAN Mendaw ai dan memasang papan agihan utama, satu suis sehala mengaw al kipas siling, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour tunggal dan satu unit pencukur

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid membuat pendaw aian pada ‘wiring bay’ Murid perlu memasang alat lengkap dengan kemas dan kukuh.

ii. Papan agihan utama, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour kembar dan satu penghidup talian terus (DOL) iii. Papan agihan utama, satu suis pemalap (dimmer switch) mengaw al lampu dinding, satu suis tarik (pull switch) mengaw al lampu glob (globe) dan satu litar penggera (alarm circuit)

Mendaw ai dan memasang papan agihan utama, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour kembar dan satu penghidup talian terus (DOL)

Murid membuat pendaw aian pada ‘wiring bay’ Murid perlu memasang alat lengkap dengan kemas dan kukuh.

Mendaw ai dan memasang papan agihan utama, satu suis pemalap (dimmer switch) mengaw al lampu dinding, satu suis tarik (pull switch) mengaw al lampu glob (globe) dan satu litar penggera (alarm circuit)

Murid membuat pendaw aian pada ‘wiring bay’ Murid perlu memasang alat lengkap dengan kemas dan kukuh.

Menguji litar mengikut turutan pengujian

Murid menguji semua litar yang telah siap dipasang mengikut turutan pengujian.

36

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Turutan pengujian ialah: - Ujian kekutuban - Ujian penebatan - Ujian keterusan litar mati - Ujian keterusan litar gelang - Ujian keterusan litar hidup AWAS: Ujian keterusan litar hidup mesti dibaw ah pengaw asan guru.

d. Peraturan IEE dan ABE

Menyatakan peraturan IEE dan ABE mengenai pendaw aian pembuluh PV C

Murid membuat tugasan dan menyenaraikan Peraturan IEE dan ABE yang berkaitan dengan pendaw aian pembuluh bukan logam. Perbincangan dan membuat rujukan Buku Peraturan IEE dan ABE.

Melakukan kerja pendaw aian mengikut peraturan IEE dan ABE 2.3 Pendaw aian selongsong PV C (PVC casing) (Cadangan peruntukan masa ialah 12 minggu)

a. Litar lampu dan kuasa

Mengenal pasti jenis selongsong, saiz dan alat tambah

Tunjuk bahan dan alat tambah sebenar.

37

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid membentuk dan offset selongsong PV C. Murid menggunakan peralatan melukis dan simbol pendaw aian piaw ai. Murid mengukur, menanda, memotong, membentuk dan offset selongsong PVC. Murid perlu memasang alat lengkap dengan kemas dan kukuh. Murid membuat pendaw aian pada ‘wiring bay’ Murid perlu memasang alat lengkap dengan kemas dan kukuh. Murid membuat pendaw aian pada ‘wiring bay’ Murid perlu memasang alat lengkap dengan kemas dan kukuh. Murid menguji semua litar yang telah siap dipasang mengikut turutan pengujian. Turutan pengujian ialah: - Ujian kekutuban - Ujian penebatan

Mengenal pasti alat lengkap pendaw aian Melukis gambarajah pendaw aian Memotong dan membentuk selongsong PV C mengikut sudut yang ditetapkan Memasang dan melekap selongsong PV C mengikut susun atur i. Satu suis sehala mengaw al dua lampu selari dan dua soket alir keluar 13 A litar jejari Mendaw ai dan memasang litar satu suis sehala mengaw al dua lampu selari dan dua soket alir keluar 13 A litar jejar i Mendaw ai dan memasang litar satu suis dua hala dan satu suis antara mengaw al satu lampu dan empat soket alir keluar serta sulur Menguji litar mengikut turutan pengujian

ii . Dua suis dua hala dan satu suis antara mengaw al satu lampu dan empat soket alir keluar serta sulur

38

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN -

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ujian keterusan litar mati Ujian keterusan litar gelang Ujian keterusan litar hidup

AWAS: - Ujian keterusan litar hidup mesti dibaw ah pengaw asan guru. b. Papan agihan utama Mengenal pasti jenis selongsong, saiz dan alat tambah Tunjuk bahan dan alat tambah sebenar.

Mengenal pasti alat lengkap pendaw aian Melukis gambarajah pendaw aian Memotong dan membentuk selongsong PV C mengikut sudut yang ditetapkan Memasang dan melekap selongsong PV C mengikut susun atur

Murid membentuk dan offset selongsong PV C. Murid menggunakan peralatan melukis dan simbol pendaw aian piaw ai. Murid mengukur, menanda, memotong, membentuk dan offset selongsong PVC. Murid perlu memasang alat lengkap dengan kemas dan kukuh.

39

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN i. Papan agihan utama, satu suis sehala mengaw al kipas siling, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour tunggal dan satu unit pencukur (shaver unit)

HASIL PEM BELAJARAN Mendaw ai dan memasang papan agihan utama, satu suis sehala mengaw al kipas siling, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour tunggal dan satu unit pencukur (shaver unit)

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid membuat pendaw aian pada ‘wiring bay’ Murid perlu memasang alat lengkap dengan kemas dan kukuh.

ii. Papan agihan utama, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour kembar dan satu penghidup talian terus (DOL) iii. Papan agihan utama, satu suis pemalap (dimmer switch) mengaw al candelier (chandelier), satu suis tarik mengaw al lampu glob dan satu litar penggera

Mendaw ai dan memasang papan agihan utama, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour kembar dan satu penghidup talian terus (DOL) Mendaw ai dan memasang papan agihan utama, satu suis pemalap (dimmer switch) mengaw al candelier (chandelier), satu suis tarik mengaw al lampu glob dan satu litar penggera

Murid membuat pendaw aian pada ‘wiring bay’ Murid perlu memasang alat lengkap dengan kemas dan kukuh. Murid membuat pendaw aian pada ‘wiring bay’ Murid perlu memasang alat lengkap dengan kemas dan kukuh.

40

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN iv. Papan agihan utama, satu suis peka cahaya (photo switch) mengaw al lampu dinding, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour tunggal dan satu soket alir keluar 13 A kalis air

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid membuat pendaw aian berdasarkan litar akhir yang diberi seperti litar lampu, litar loceng, soket alir keluar, unit penghidup talian terus (DOL), unit kaw alan pemasak dan unit pemanas air.

Mendaw ai dan memasang papan agihan utama, satu suis peka cahaya (photo switch) mengaw al lampu dinding, satu suis sehala mengaw al lampu pendarflour tunggal dan satu soket alir keluar 13 A kalis air Menguji litar mengikut turutan pengujian

Murid menguji semua litar yang telah siap dipasang mengikut turutan pengujian. Turutan pengujian ialah: - Ujian kekutuban - Ujian penebatan - Ujian keterusan litar mati - Ujian keterusan litar gelang - Ujian keterusan litar hidup AWAS: - Ujian keterusan litar hidup mesti dibaw ah pengaw asan guru.

c. Peraturan IEE dan ABE

Menyatakan peraturan IEE dan ABE mengenai pendaw aian selongsong

Murid membuat tugasan dan menyenaraikan Peraturan IEE dan ABE yang berkaitan dengan pendaw aian selongsong atau sesalur bukan logam. Perbincangan dan membuat rujukan Buku Peraturan IEE dan ABE.

Melakukan kerja pendaw aian mengikut peraturan IEE dan ABE

41

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 3. Kem ahiran Lanjutan Pendawaian Dom estik (Cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu) 3.2 Mengesan kerosakan dan baik pulih (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Kerosakan litar pintas (short circuit)

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menerangkan punca litar pintas

Guru membuat tunjuk cara mengesan kerosakan dan baik pulih. Projek contoh perlu disediakan yang mengandungi kerosakan litar pintas untuk murid mengesan dan membaik pulih kerosakan.

Menjalankan pemeriksaan penglihatan Menjalankan pengujian mengikut turutan

Murid membuat pemeriksaan dan pengujian litar. Murid menggunakan alat pengujian iaitu meter pelbagai (multimeter) atau penguji keterusan litar atau lampu uji atau buzzer uji dan Megger meter.

42

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN Mengesan kerosakan dan baik pulih litar pintas

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengesan kerosakan dan baik pulih litar pintas di baw ah pengaw asan guru. Guru membuat tunjuk cara mengesan kerosakan dan baik pulih. Projek contoh perlu disediakan yang mengandungi kerosakan litar bocor bumi untuk murid mengesan dan membaik pulih kerosakan.

b. Kerosakan litar bocor ke bumi

Menerangkan punca litar bocor ke bumi

Menjalankan pemeriksaan penglihatan

Murid membuat pemeriksaan dan pengujian litar.

Menjalankan pengujian mengikut turutan

Murid menggunakan alat pengujian iaitu meter pelbagai (multimeter) atau penguji keterusan litar atau lampu uji atau buzzer uji dan Megger meter. Murid mengesan kerosakan dan baik pulih litar bocor ke bumi di baw ah pengaw asan guru. Guru membuat tunjuk cara mengesan kerosakan dan baik pulih.

Mengesan kerosakan dan baik pulih litar bocor ke bumi c. Kerosakan litar buka

Menerangkan punca litar buka

43

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Projek contoh perlu disediakan yang mengandungi kerosakan litar buka untuk murid mengesan dan membaik pulih kerosakan.

Menjalankan pemeriksaan penglihatan Menjalankan pengujian mengikut turutan

Murid membuat pemeriksaan dan pengujian litar. Murid menggunakan alat pengujian iaitu meter pelbagai (multimeter) atau penguji keterusan litar atau lampu uji atau buzzer uji dan Megger meter. Murid mengesan kerosakan dan baik pulih litar buka di baw ah pengaw asan guru.

Mengesan kerosakan dan baik pulih litar buka 3.3 Cetak biru (blue print) (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) a. Lukisan elektrik Mengenal pasti jenis lukisan elektrik dalam cetakan biru

Cetak biru mengandungi gambarajah blok, gambarajah litar, gambarajah susun atur, litar skematik, litar pendaw aian dan legenda (legend). Guru menunjukkan simbol dalam lukisan elektrik mengikut piaw aian British BS3939.

b. Simbol

Mengenal pasti simbol dalam lukisan elektrik

44

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melukis simbol menggunakan alatan lukisan teknik c. Menyurih (tracing) Menyurih lukisan cetak biru Menunjukkan contoh lukisan cetak biru. Menyurih lukisan sebenar, gambarajah susun atur dan skematik. d. Lukisan susun atur dan skematik Melukis pelan lantai Memilih simbol yang sesuai bagi lukisan susun atur Melukis semula pelan lantai yang diberi. Merujuk simbol BS3939 yang sesuai.

Menentukan kesesuaian kedudukan bagi poin (point) pendaw aian domestik dan kelengkapan Melukis pelan susun atur pendaw aian domestik fasa tunggal Melukis pelan susun atur dan pelan skematik papan agihan utama

Perbincangan faktor penting seperti kedudukan lampu dan suis, pembalikan cahaya lampu dan peraturan IEE dan ABE. Guru memberi butiran dan perincian melukis pelan susun atur.

45

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN Melukis legenda dalam lukisan Mentafsir cetak biru pelan rumah

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Legenda merupakan penunjuk simbol dalam cetak biru. Guru menyediakan cetak biru pelan rumah yang mengandungi lukisan pendaw aian elektrik. Murid menerangkan kandungan cetak biru yang diberi.

4. Keusahaw anan Cadangan peruntukkan masa ialah 3 minggu) 4.1 Kemahiran berkomunikasi Menyatakan maksud berkomunikasi Komunikasi ialah perhubungan yang berlaku antara dua pihak dalam menyampaikan maklumat mengenai sesuatu perkara. Contoh aktiviti seperti simulasi, main peranan, tayangan video mengenai cara berkomunikasi yang berkaitan dalam konteks perniagaan. Murid menjalankan simulasi cara berkomunikasi yang berkesan dalam perbincangan dengan pelanggan mengenai cita rasa pelanggan dari segi

Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan

46

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN harga dan skim bayaran, kualiti, ketahanan, saiz, reka bentuk, tempoh serahan dan perkhidmatan selepas jualan.

Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain

Perbincangan kepentingan membentuk jaringan hubungan dalam konteks perkhidmatan pendaw aian domestik. Murid menjalin perhubungan antara rakan untuk melaksanakan satu projek usahasama.

4.2 Kemahiran membuat keputusan

Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan pendaw aian domestik

Langkah membuat keputusan ialah mengenal pasti masalah, mencari alternatif, memilih penyelesaian yang baik, bertindak dan menilai semula. Contoh masalah adalah seperti ketiadaan bahan yang dikehendaki untuk menghasilkan produk, kekurangan modal untuk perniagaan dan taw ar menaw ar harga produk. Aktiviti sumbangsaran, main peranan dan perbincangan. Murid membuat perbincangan kesan daripada keputusan yang telah dibuat dan kepentingan membuat keputusan yang sesuai.

47

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 4.3 Membuat anggaran kos projek pendaw aian

HASIL PEM BELAJARAN Menyediakan anggaran kos projek pemasangan pendaw aian domestik bagi sebuah rumah Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyediakan anggaran kos bahan bagi pemasangan pendaw aian domestik sebuah rumah kos rendah/kos sederhana/kos tinggi/rumah kedai. Sumbangsaran tujuan menyediakan rancangan perniagaan. Murid membuat rancangan perniagaan mudah berkaitan projek.

4.4 Rancangan perniagaan

4.5 Agensi yang membantu usahaw an

Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahaw an

Perbincangan jenis perkhidmatan dan agensi yang terlibat. Contohnya bimbingan dan latihan oleh MARA dan MEDEC, perlesenan oleh Majlis Kerajaan Tempatan ( MKT), infrastruktur oleh UDA dan kew angan oleh bank. Melayari laman w eb: www.kpun.gov.my, http://www.cidb.gov.my

48

Huraian Sukatan Pelajaran Pendaw aian Domestik

TINGKATAN

5

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 4.6 Pemasaran

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Unsur pemasaran ialah produk, harga, promosi dan tempat. Perbincangan cara mempromosi produk yang ditaw arkan. Menghasilkan iklan untuk mempromosi produk yang ditaw arkan

Mengenal pasti unsur pemasaran Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditaw arkan

4.7 Pensijilan dan pendaftaran pendaw ai elektrik berkompeten

Mengenal pasti kategori sijil pendaw aian elektrik

Kategori sijil pendaw aian elektrik ialah PW1 Pendaw ai Fasa Tunggal (Qualified Single Phase Wireman) dan PW3 Pendaw ai 3 Fasa (Qualified 3 Phase Wireman).

Mengenal pasti agensi yang bertanggungjaw ab mengeluarkan sijil pendaw ai elektrik berkompeten Mengenal pasti agensi yang bertanggungjaw ab meluluskan perdaftaran perniagaan

Mendapatkan maklumat dan prosedur bagi memperoleh pensijilan pendaw ai elektrik berkompeten dar i Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Mendapatkan maklumat dan prosedur bagi memperoleh pendaftaran perniagaan (Registrar of Company ROC ) dari Bahagian Perlesenan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehw al Pengguna.

49