Digitized

by

Google

Digitized

by

Google

Digitized

by

Google

/

BOTANIKH
TIPAKTIKH
"

AIONYIIOY I1YPPOI
IlPOIHPMOIMENH Ell THN
U.TPlltHK lUI OIXONOMU.:rt

Digitized

by

Google

..

I

DiQitizedbyGoogle

ro.A.Ufplrar: ~ix. xtll OlxoroplAr.18 38.~ TID Tl'nOr!A.QTO~ EN AeHNAI~ .r.NAPITOY KAI IATPOAIAAnA.8' 8d'1( lmpe..UrQ.~.O..tp&P6#~ t101C.ov ro rno TOT .letac dvrepaY'It.. Digitized by Google .O"'plY'6)'Y' de 't~r 'larpu. r&ir z..APXIMA. -ri ~OLmlll«pi. .lIP AKTIKI! IIPOIHPMOIMENH ElI THN IATPIKHN KAI OIKONOMIAN M.oJ'r%e rc'r 204 xall:d1tEl)Q.vrC. i1f.ror ICcd zara· o1JOT1/Jl" rov dOloii AW'1al. ~O'l 'P(14 •• ArrEAIAOT.uor tnJn. 81ltJMe'tat ei( 466) ropovt: pi t'a( i:6)rs"· .~ ..O.ida.u ArrEAOr Kaft ft. :epc. 41.al dwr.OT sroxrnor nrrror TOT 9ETTAAOT E. TOMO~ IJP..r uvrrpallt»r. xa:1 &.BOTANIKH .AI mnoror Tor BAIIAIKor mTBPO}.1"&G.. 1f. TArMATO% Tor M.cIII.

Digitized by Google .

<l>IAOXPIIT!}. TAYTHN. TA..nELN{ll. TUN.. ~IlVNoc. E>EOIEBEUATH. KA. BIBAON. O.AMAAIA. ANATI01U:I-~. BAl. Dig~ized by Google . Tii. 'EAAA~O~.JAn:I~. TUX. d.I • .

Digitized by Google .AfA8H TrXH.

cpO.""" O')piy. Xnp'l(v 't~v 3. 't«1t'L~Q_~.'JI1r~c e. )tAUT. 'fI.VO\ AxiaTopI'.' 'TI I1«pV«GG'~" Dl!pC~..lvTllUpe. 1 1tiaGt\. 1tGt'n.«"TI "&'1 ut. ra fU'UpcO'~.a:~ Ntiv'~E' lI. ~po. Kat. 4~L clw(LGtN ifU''" ~tii Kpov£ch ul l8'J1v«nGt'J)twr. CUI1la.(' tA~)tf4~\"cll'. Kat\ THX EJiJiAJOZl . V'I)'t(ll'l x e- •.71 JUl.ovPO\ i1t'<zv~a.I1Aoi.. A. ee~\.)'rEpO~ 'TI t'I xcd eUa1tAGt"f1.. lnoA.wv.' VUTclO'JGGt\. ~Gt' tmltprl'U' 1rctf~p . to"S". DfWTO\ e£ii)v 1'1 x. A()..A. Google Digitized by .o~ )f.TOV 'f' 4.Aalf. . K~vlGt..NAIZA..1. MUPlL'JI~cSvwv 'XCi). . K..wV or.MyepCJ)1to~ h'tpo£ v_( ~ ra .. • O~(. XGtl cp~)'6(Lo.IJPOZ THN s. )tGt.:. 'fpcS~(Lo~ul i1tGtcn e£. ..i'a.ci Iiv6pw1tf4v lie:i"Gt'to~ lipw)'o'~ 8eG'IJGtA.Gt~ ~o'tleoL.ov I'0UIJOtylTGtTI' 1U&1 en.). .Gty«e01tOLlJ.N .o~Jijv. x"PCJ)Y K. 840'.

. '" xal N«px.lOxp6n«.: u'p'X. x.'. loax.l~croy -rOY 'A. oI.u.l"v~l_~C7'IJ. 6v ".yM. 'JIO~pcSxfOOY ~aw. fO!lIC 'Rfnti.eo.. frs'.arl'~p«. ""P Cfft~'" -ray lap1ly ~'fIIC)..w). 1. 6lpx'l'~plnl' Digitized by .CI)Y.Im).i&1!vllG' 1838...6On" ~l ~..pUGIa ~ Api~u. Google ..wv 'P' '. ~).O'l iaa.(cmcml.y '" 'lOocv«".. tll«~o" M'II-rpO'at...a\ 6~.6-r" dna~ 'j. U.AlOWCJ£o\o :ity n£v8oc n~p<»....1rI AfUllCol" Tii. Apl+z. JJ..XIIC\ ~TWV B~Y u\ cro.n..."1'#0. ~cny D'!{Ucw '. lIIoii..cud'l.. 811JaaWu xew" ~ptp~ <. 6). ~f'U'J 1Cf-' '" _1 _rn.au.oy ul ~lO'l ~'l ).>.

't"/:v.~V.r. rino!£O~.: 'rO vi fGCvcd 6~lLl'-wT'po.beL"-1J l.'rL)('~V BOTCZVLX.ov. VOl l'&vov TOU~ . GtUot-~v iJ 1~~rnaL~ ~TOV_..Ar''fl #po"ro~ tftJ '/(.. TOY rY~ x. d.tlU.. XpOY~V 'rnwv. 't~v iC&'rpuf.)ru. xtXpetxT'iipll. l~LTCIC ~ :O'ltond. neo~p(Lr..lXQV (fUv~nv VGtL~ (Lot&7J-r&iv ~.Vel p.uI'-L1f. "'Tp\l!.i (Lou.otV. I'-cXA.F~!'-«.L'NIeel. .«l d. "ru~WYCd T~V 1t'GlpouO'czv(L!lu TCZUTl'IVnp:xX. f£OU £YvOC\ocij-ro.O'(L€'W'I aE9 .xet\ iI~~~j. lIVp sa MoI)(".POO'llP(LoO'l'-iyl'lY d.tO'otV Xp-nGL'I 'rwv 1&1il'rli- £ot'rpL)~lfv (Lou ~(6).etOw. X4'mn«~(a) ~fI)O'GI "'~. ~Y. DiQilizedby Google ~ .> '..ilv l!4'A).naro(/I~'rdtt.~. 'rOY ~)'AOV.o.npO.UO'LXOU.o«l l~oX@Ol'lv clvCUfeAe. TQ' 1t'Al'IO'LOV(Lou.v.>. Ek -Miv ~p&.lor~rckr..~V. plrr.· TO 0fCAO. ~\.. «A)." i'IrEL~~ x.ffr.xn~ce6. Ii.0/ 0""'- EsE-nEIl miGv ~ Bou'ILX. x.lIV x. liv6p6)rinlfO. -Wy. u!£OuO'w ~UOL ~OTotVLl(. aL2: TOlJ'fO ~petX.. '.a'r~ Uc 3wG'fI) c>tp6oca..~l Ii.2p '/'popordXftJ n'.~v ~po"ocPI'-(a)O'fI) cz~'r~ d. cpW~ f'o.. TO. ~Lct«lv 0«).660'1 (Lou.~V· u\ olxov0l'-(ocv: -nTOL d.6)Pi. 'lCQ1Aoii 'Y1. .0.Ot XIX' fGlPf£U~'o\~ K~\ .0v ~LcZ B{C"Ao. .. ti4t&). -rWY ~OT«VCdV. '1« ~~ ai. .OV0I'-Cotv.>. ~'rcz'YPot~V fLlPlxWV fUTiliv.'O~ (LQU IxS(Y'II iWCdA~el'l.'. Kotl.v.~1'L. WV .«~ OllC. X. l. -r1Iv 6~.

LO~Cdev ti.W.o.l't'ou.).. ..6pc.tv.J.jtaAov. nefL~'t'ov..\ • VVOfLIXTCdV.Y orhv i~'~ytlaLv nCdll ax.O'JOCll~ ":'OU't'CdY lx. Tciiv fU't'wv XCd' T~ (JoE f'1l aoj-:wv.IULVL" Af.y(V'(I (l4AL~'ra '4 ~£~).oP. xcx't'« orO l:'. IIU-.. 08£'1.:.~ 't'o:j aocpau ALVVClLOU.:tT!'l'fX~1X \.' XII' TOUp)ttt.€ Vll ~t..v fL.XIlIT.86~ 'rNY (Jo!PWV .~ ~"ij~ ~ig).)l. "I)~ IudfLaTU~ Cllhoii.aL )t:fpr-tilv.I. .£011.p. !till .a4 urian. VII ixcla't'ou t1..cxL ... ". ci.""' XUp.naxflpT.FQC T« ~~~Ldt XCX't'IXYP«CPCll 'TOU.! TOU' «px_tCXTpOU 'to\. xcx'). ow. .. X. :.0!L~e·.7I !£i."''t'6J orh" xpCdfLaTLlJfL(II7jV IL)tO-..UA).I¥l TlIV 80atv Ii.«1 CP~AOfLO~O'OUC tAA"IIV«. x.lv'tl d..<Hv If.o. .(j).fQ..uw CPUT« !IvlX' ':0\1 Cl.A"/ivLn1.0. Tf'TOY Ii. IfiOOLlf.Lf'o....o)'i«v.eplX TWV bo£wy .rr.1. llXTpLlt~ ~poa7jp!L0ap.el' ."CdV...j't'O~ "(ivou.<i»v.o'J 1'0\1 ':1Z?T'Il. d: 'I'OUC 'LAUtpLY!i'.l1". Tiv jItTPL~llV. 6f~rrfUe{V. uL 3. XII' 't'y.o't'"II'o.(o)V i~ 't'WV i~iCdV cpu't'wv ~O't'ciVCdv. Ti't'Ilp't'ov.6xCJ)v. ~LI.pa.=~u CPUTOU: cl'1l~ P'~wV. 6vofLlXa£«.rSO'J" xci't'(o)~!v't'<i)y bOLCdV XIX".«. ". -rliy tipZY.t.~."1l. ¥.~ TGc Gt.cx'W'nVO'J7.. (~~!'Mt TO tu't'ov. h""Lt.CdV.«VOVT~..1hapov '~~""'Ia.{X'OU. . ~FO"«Pj. cl1S«u~Ca•• ~ TT. clL% fLiaol.'1~pov "'F.ad.: Q1jA. l:oul.' .'«'). 't« iv 01.i).wne fLa cx~'t'Ov ':0'1 ':F6r.« 04 Il~ .ALt.'t'civou MO~~cpci n!th' ttp!V't"1l 't'uu BU~IXV't'ioll.fL':.I. ."de.. d't"'0) 'JrpGi'rOY el.oa" Digitized by Google . Tciiv cpu.IXC"'t'CXL "'PoG7lpfLoap.' '.VLX~V. )I..ov"il BOTlXvLW. IXYP~9Cd TllV "'Cl~oi. «xO).V l. TO Otp~A~ ~jj."'CZI.OU.'lt~I.-!.VCdY. r. ~~v 8u~ " VIlp. aufpa. ~a't'O. t~ aLCZ). f!PLltWV apP<4anC)v.. i. .«'1aiCdV )I.y' ~.WY.L:tOU~ ZCXp%XTy.Y ctadY'llY X4l KkoY.aLv TiiJV ~4 x.cpit)'1ITOV.0'1' ay. Ell.~) Y"CdpC'7IX!~.'~XOAO.).. "'CXplt. X). ~!ltL r. TO Ti1.QALV..2qrCdY ~w~~i. Xtll cd..\ ". 'rY.6ITCd riv orwv CPUTWV.po x'r-VCdV ltc "t'"IjV Kwvr..

ft tpllti! ric Ia.u d.1Z [~a~1Z IL! ilLru.(EL ri1>Q i~.-O~TiiI~ O!XICdY 11.OL7:0'l ~'«LpdTC" d~ . !UXOCPLCf'C'tI). r... .~ v~ .OVTii.. . at.a' rl(I.:Lp:l!'t·.awlflllv<ri7Jv 't'Gtd-r'llY p. XIiGa.~"rOU (I)" Ol aunP~f!1'. 1>apLaaOn.1 ". . ~ r..poa&eO'tI)· xa:~ mp.aa6 .".% XIl\ .. ot ').:n~. xoalLf!).''111 'Ii ~'bAO. ~Utl) '\"~I-'0tJ" lxaaro. 01 ~lipij'.t).p&i& oixovo".'Jx.. 1>pO 'IroAAOii.~tI) ~ILtI).w 1>apl!PxojLavo.. :rc6xa:. () '1rpw'rO. 46&. liT).~p7]alZ 'l':pO Xp6~ vr... «). ou~iv -re).u1>tI)aCl 'fa:..CAoY . n~tJtlt~.l'i nOCpLa£OL.I W0P'l"-'POxP'OI Itpi~t" 01 ~~iol liSfiIlICl!JO\. nciAi.. dai . tiTtl> ~Y ~igAOV 'taU CfO<pOU cJlL)..c. 6 ao~~ X."t'A'fIoa.(11)4\LV1I«1'O.). vOtJ B~PTOUX.'tc.• r• .v cip~v.o..'). l. lI.oi.. (I) Sonli t!.u61'~pov. () ~OT«- ft u).e(p«.«~IZ.11.)v {)mttl)'l 'l:!i<lE.aiX lx. En ~ f'ALILtI)Ti(l«.p~«p~tlL ~).l~LaCZV....p~.'lill'61Y.jyr. erl(.W1>OC~~(%.~"ojLa'f 11~Ll(.!.. Y~lf1l.tZ «V{X. 'rij.« ex..Xcr..- H ~O'C'IZVLlt'"IXG"t"7] }. Xoc\ ct. 'fWV :104 <p'JTWV ~'«lJfdVtI)v . 0 Bop~".:.rplxiic lll"pocGICls XlilP. XIt\ ~7tO 'to '1to).hmotJ ML}'Airou rep1'4YOU. '\"&)'1 6. -r'ij. .\· r.1I A!lC. XOCTeX IUG'~lIl'~ 'tou 6~oCotJ.. ltIt~ 0 Pa:~Op7]. ciXOAOUOc1 'r~ -r7lv i~. 'toU-.ov ao<p(~T~POV E).:! .eLOV lv 't"C.LlC.IZ~ TIX imepoyx. TY!V.!p~. i1troaO!~CI x«l l-"pIX.E't'rlLpi«.... TOY I.Aol. -r&)v r.:hoILOY_~iG).. DiQitizedbyGOOgle .v: eptl)~v.ou -rirl ~. etyezl ().~~ .uI'LlC..l3pOtJvL~€)..f(f~.o.(fL'l..nr. xoc\ 't't2.Y!V(~~SAL!L« d.·tCl'II!~ XCII'l. 'tW'I 6~oCW'.oy 'tou GOlj>oiJ 11I)«y. d. .!~V !Lou XIX. ax. TWV O'ltOLWViXP7lIL«T~(fCl 1'Ilt07]T-t.1'1«' r. :AOeAo~.). 0 PtX"(tI.Y ~ro.ol '!VOCL A0l'evIlC.ill.lloIl"ICI!. .lplxi! .=d ix.7]'I1Z v~ xil''P TO . fCZ l1>p6aO .EVWV K(%1t..~" 15 niv"e xti''t'I. .:n" 'IX Itt mp1aT«~L. Y.'. 'twv <p~AO.~OtCl 1-'5V. x.erA . ~ ~o. e'). n'.O.oL7. .tI)V 'tWY <p'JTWVir. lx8L(~ojLiYwv bc. 1>).OV(%.'). 'foiJ ALQ~XO(I"'otJ. ti~o 'r"f.'). . l1ta.:ov <ptJtti.. 016cix\v9o\..

avo.l. Google Digitized by BIXV(AAlI B~TO.IiI.. • • • • x.A.p.woectct • • • 1v«vriI1Lov •••••••• .«~ xox.'I\ •• 73 AX.£' "~. 67 34 W «pLOp!. ~3 :15 lp'~Aox.jU X4LctLcr.6vL'tov VCI~€).l6C1VataLCI ~ClAaIXILL~lI •• u\ il1wXIi~c.£CIC VE\ AW'tLX. • • • • 47 48 49 01 .Lct« .. :18 29 APl'eu60. n AV&rlpLOV . i~ia. Ax. • • llLt:fpuAo.£IlXCl'ny'OU • • • • lXCI~ ACUX.z""..pnILLIJLtZ a..caOGll!ila HIN A~ Twv Bot'rivwv xal1taOwv 't'ou 1tP~'t'ou Tof. • • ~'t1l lC. «'1160. iepli..A71p.••.lXl 8liyx.. • •• f..p.lXl 14 16 I 15 AVL60v I 7 AVLA'rI Ivct. • • • • '.Clx..2.Ap.._ apu..!'-{'lCi.OtX£~LIXL 62..U£a.«\ X. 54 x>"wpll>al. >"IlLI'-0~ • Bo 5. X..ou.".Clnrll. 7g A.x.€tZ • ..&& aepmv'fccp£CC63.\ I X. x. ae.«t r(P«rr0up~tZ 1A0'»1 •••••••••• . • • • • • x.21r«rptZLV~ 8:1.~~ .'>"I1'V'II X.••• 64.OtL 1).6~T1JaL.)v •.(Xp8'i!l-w1h!'-~ !ILuy~«). . • • AILII>P.'»1 • • • • • 57 19 'A~L~. • • • • • • • • 59- 5::>.~.\.21 flaftpwf'OC • • • 56 •• •••••• x. A!'-wILI'0V ILEytX~ ••• AILII>P. 5:l Bpt£9u.ClL X. • • • 68 35 IpL~AQX('lC 61 39 37 4:).!I. *LaLIX lou8atx. • • • 65 x.a'v1l.ACI'tOILClY~~AOt.~ 53..op'tov• •• • l(. ":lOlaL.. . '1rrSALx.Ap·rep.~r"L(XAri«.~l u~oxov<lp(:x ...Ov.OU'P0~UA{CI • A10OtL« 33l!. 41 45 43 .tZ\ x.~£V6LOV • • 69 X. EUy!VLX.«\ cia6ILCI • • • • • 66 31 Aplt&LOV . :17 ~~.ClL x.vuC. 81 )(. • .f• . • 7 I .'»1 ••••• l1CC1vGo...6i).1l~ «tP~ct~.:1 1Xccx..oV x.«L tAp.i..g.CI\ «il.LNlLOV x.l.Cll 6lpl'-"Il ctL~Ad~oualZ lx.€~po.~alil"~Q~.ClX\Cl ClLa6ClVT'X~. ••• 75 7 6. «fwILCltut:n • • 77 '79- 74 . . • • • AlfLCI'tu~UAOV • • • • • • ~X.ov ~ev~i€Ep • • • x.wOe.v6ov I3uU'lnA6X~ .6 p6'tClvov.."Oap. X.A.). • • • • X.

~ I~[ ""t l~~i. . .Q.•••••• x. • • • 91 lCl). 93 fex 1'P£)'.1/ bpoiJlt!.. x. " 127 x«l XIX tiPPO\l'l . 131 ..IX.'I'-L'nI . I'. 95 XIXl. • • • •• • • • • •• Aczql'lOxlp«ao..cC~'lt'1Il 139. .ol'l(l. " 109 "a1 'It'cdwi. . . 99 Kc:lA«f1. • . 133 n6lI'''Ili.1.naplct 84 xcxl. . Mx. J . ~).IpcUp~.«1 cheupLa !. J . . atdppO. .a. . . 8 KOfgecx • • • • • •• XoCll 'j. 170 J 7I 173 175 176 177 178 179 18 I.lvlOY rh'fOY .' Al«vOoyxapotpu). . (pi~a. x.'.oX'1X • • • ".o.: • • . E)'iA£<J~lI.£"n. .•.cxp~).~l lU!pf'~y£CZ.'«: •••• t~ft!fU'A)'OY . " oj 145 147 149 151 ~ 53 155 156 157 159' 160 1M 165 16.. . " 123 EpoUOLOV. 125 Kep«aLIX X. 'l"!.-«. .-'r\Aro[J4 ~. J 43- J. J J II 3 Kia1'b>p ~(j)OY • • •• t)''Mbopo.OL'I'1l. ..·<< . 185 187.P'II<JfLClTCX. " 106 Kccpu8{cz • • • • • .lIx.'ru). 97 KIXX40T£1X eeobpwfI4.op:roG'fO" " 130 K£xl.'lt«p'.'olt(taOotYIX£CZ• • •• rU)'~6?pL~«' .!Xl eipl'-'1l • • •• Epd8L01l EuiiiQ'.. • • Tch(& yo!'-(& yotpll.. ~~ 169 E). " 117 Knprl'l8'tl x«\ Aeur.t!TOY 107 Kl1. • • • 92 f~ eUcdBn • • • r~tpt1). . 103 KIXm'ou8i. .x. .j. . II I xccl.LCX" t 12:1 KaYTOCUp'OV ••••• . . 129 KLyxOY7l(X. ..... ~P.pua£« EI'-!'nx. )(rd I 83 ~1 ~u<J.L'IL2. )'. . .8g C-nlOo~. «p6)I'IX"'xd. .VP~~·.105 x«1 lplr"Il'. II 9 Kccax. 96 In't. \. " 116 K€a1'~Ov ~ ~a. J ..cz\ Tt'lL«.""" .. J 115 KfP!XTOV£CZ ~l. EUyI"'" XJlpu6cpu)). .I\LVoC!'-P-fIl!':OY • • •• O'Tp~nQIJP'" rAUxfllY . I 10 K«PUOqlOLV'X!1X• • • • KIJt1T6CXYCCL«• • • •• Apt. J II Ei.o.laxlfplX ycz). 18~ 183 I GJ: 163 u. t.'. I 32 85 ltGt\ XLTPtllUcz86 fi'AC«vGo" fUr« ..vo) . . . 6y.' .PIlltJ. " 41.X1'wct'tl. Epu6p6!czvoy . Digitized by Googk . A«ql'lo!\8i.• . .LO'I eu&i~t~ . . . • •• " u\ tin«P\~'. . .).).~. 136 139 J I:J1 ~ a. •• • 87 81 J 35 lUI\ peuf'cx· 'fOU t')." " 11:1 KlXaalct aup.L'I!x) • •• ax. .. • .Qi«.• i!*f':0~ XoClUCrTlXO_!..j"p".icz • • .. • • • ". reYT'CZ~ ' • 90 8UI'-O.yyw8·~.' •• M\ iI'IPPcce" . • XIX~ fI4"LIX • • •• ACXTIX!'-OVAcuxov. " 100 Kctl'-tpopecz • A41p'i"ll Eu"(!Vuul •• ' lor KtXr.

xlii Y0vOPfOL.-r.:. ipu9p6v.:wpert%\ ' 1'.c& 32 l~po>-u8po1nx(.. 47 182 )'!uc. . • • 193 '"I' .LUOV cpa).p-it. . • KOpti).«a~«V1l 24-4 - I .. ~01 XOt~ )....L¥P«·..{ctwv .17 .'1P • 27 49-9 ... 159 8pU=6pU1tlXl 164 (I.fOU'j.". 49 wa-ci. . x.:~ 35 «u-rOU-tlU'r..Xu/L"tj). 193 :x..-C?uA). 30 28 're~ilV-1t'!pLaO"~lp«.(Za"..A10'l KO'ru). 33 8p0t1-~ev~~ofLQA6. 197 KOl4l>Pia& """ J 99 k\ .aca. ..{«.:'WPll • • • • •• 191 1t..=reuatv 49 10=19· IO=:!~O .·. " ~08 KoulXal« a1l". • • .Awp07:p~alV« .{V"Ij=ecx.:'Oy~=)'. I J 45 58 8pU1O=ctpO-r.-?JAA'~epo' 45 fLltr«-(l.-w 01OOto...&).tx.c.. .j. 209 nAPOPAMATA 2: I tV.. " u\ ." O~-O~OY'fWnl 'PL)..:'. .-lAA71"MT& 65 AfP-. 195 'rou OT.. ltoutf!fICI • .op-r0y 39 'rOY-orO lI.:'AWpO' 68 7:pep-.l-elvctl Tor DPOTO¥ '~MOT 16 53 i).nsv~pi. apU-UG(<<....0~8p~.. 196 KOJr..189 190 ltL.er." 37 7:fft~-'7:fp8'1I.altp~ 46 UToOX..iv~ 45 79 xa'r . &~~.203 205 206 SO"' 202 Kou«aai:&: 'j.)VUI . JtOXlU"M~lll'otL7:PWOltOUL 19 5 61t'0"'v~L« xotl '7tpLVO. • ..6)'.po' 1 04 01t'OL"U-O~lOU· J I I UToOp-.AOP=X.A~fL« •.lo't~!~ Digitized by Google .~w-rov 88 uv«-X«':'(ZO"XEut! 10I 'EA-x).~v-eipfL·' EpOt-)~&W' Xt'lVW-ItUIXVlIlT. .-~..

'v lU'rOtx. 'l:Otp€~L~OV x«. na~nLoli.OL ?.U TAH THl: IATPIKBl:.lpeO'fI)O'L 'l:EPIXL'rEP6): 8 ~~ vi x.'''. -rot.cxlor«i evapys(~. ">40\ 'fOU x.~. 'rlIv MpyELOtv x..OY ot MOL ~L~ va )'Ywp'aCllO'Lora ~&'TCXVOt x.. ~v 6'1:O{cn eJ'l. lC41 t A 71 v or ~ Ii tOt 'r P s: Yo'ij.cxl ~uv«tLW 1X1hwv..'. II' •• ".-ra.. 6 emXA1Ieel. {) 1~XF'r7I~. '''.~V «V«AUO'W.1"!J:1l'r1X1'l:t%V1'ott x.cx1eq>!XI'LAAIlL 'rWV EnivfI)v. O'Uverp«~ev{)l. nOAAOl 'rOU'r(')V yvwp'G«v-re.cxl XIXTOtyPC£~Wa& l.pei.L~or« ~6'rOtVC& 'rii.'.. vOtOu..6 ea6!ppOtaTOIi. 'r?L. w lAl. 'ltpt)t 7cMo&' u\ ~v bl~AaLC£V "6)'1. 1"OU. -ilOD.AWVO."IJ'I.: ~.OO't-tou.eo••• • « . ~ e. l~wv "ro're ~v tivriyx. n£PIEXOl'l:A Tl~ 24 KAAIEIl:TnN soo BOTANON KAI THN EsIirHIIN TON MEPO~ AtTON EU TO rENIK. x.. BOTANIKH IIPAKTIKH E. Tidv eawv Gtu'rWV:'roil 'j. «PlOtt'o. 0 O'lrOL&..'.'rj'lrLo\i.ON &:EN&PON Tal: BOTAIUIdi~.''I ••.«l"'. ot EUPW'ltOtt'OL.. A&oGXOp'~'II'. ill'idv. '~•'.6p.. "(lU. ~~ ~ O'id~ 'l:poa€~uyov l at. O'x_!~OV~IX 'r?l q>'J'r?l.e'l:'rol'!pW.oXA'IlPOV 'l:pOty(J4n~ BoorlZV &XlIV.s£p'llon Otu'rwv ip19v 8!«palr'rOv.. txU'rwv.. el... 6l~A£COt' (¥u'rciiv Tii)V x.. l~l.ljdV71V: yvida&v 'rc.ot le..xiv )(41 ~LlC. 'r'~V lUI'. trfdV..llI7IXV va 'lrpox_c. 1(<<1'rOUla"A7In-~o~..v ~o-rri~'rO' ¥wv.OU. S 2. K1X6~ (\ M ao~ IIOt'nODigitized by S Ot G<Jogle . XOtAOl.ol. I%A). I. tXO'OaYoum.oAAol x«1 I'ctALa'r~ 6 aoipo.

20.OCI.W'1't'! v::. cipt6f1. Eay Digitized by Google .IX7tA«aLotaaV 'r~Y !t&Cl'ft0Y' d.& (..~voyp«~(Q:. XIX\ «Alo& ~). ECtY 1'li a't'tX'Y[LGt.· y. 'l\ft(i)v. ~)..OU. En'71~tlf.v va 'rGtmt-roall)Gt TO O'UG't"II[Lot ~ij Awvcdou. x.!Jxo. Xot\ o)"yGt~ . 0ft0(6). u 61ror~ IXU-rO.. E[. t7tEL~lI X~~ 0 e!~~ c ~AlXa'".:.tOA.~ x~6' a..v -r'ij.(VlI)v' -rov ~lx. -9J TOU a't'e~"lQu. hexAlIX. £~...vcr noY l:U<r't'"1lI"".Tii· "-pet.o tI: ''irE pLa-r«afl. &'1 ~u't'oov lxcf).. ~C£aL..1X't'Ccra.Q: yivo.).t't'1X'rlt>v Eli p<U7tGt£cuv. ~AU" -«Aox.«6w.wei.tCl'':'EUOVa. Awvcd'l).l~1Jl'ria<l.. t~v -rl%a-r«y!'-oc.ot.o.ron x~l yip. x. JI" .~ 6piotV% 'r{i)y ~u'rwv."reIt~ -rCca'«Y[l4-r1X If.l:~~. dv <p6a:p't'ov -rii..« . 1'ou 07to(ou 'Ilk [i.ci rv~ov TOt. xa. En-!L~iI ltd M.Cc\ Gtlno..c7. ali At K?-ci(m. c:. 't'~'1 6~oCcuv d O'Ua't~p. Xot~~t~otaXot).. B'.lIaa. 811'0'J ix. £!VCXL6 tr~~o.~ 15"1.-h?'l)ye-ro. 2..rzp1t6v.ai cXll~ (k-!po" ilOD.l 7tIlCP% . 24. 'tOY EAAlIVot &tonop£~llY· E7tOAA.vov o~'hA11-QV. Bo't'IXV~lt'ii. 5.ou.ou-nia<l. ~Uax.hQ: f 'r% au~[U't'ot ~v6(Uvx e£. 10. T7lv iv i~:tA'~ Axot~ ..oAAl'lp. 'to 07totOY EjU[L'IIotaG-n[L!v 'ltpO ~AAOU Eli ~v UtXlJta.. cx' eupiaXO'mICL !L. IXt Tot~EL. 0 I'!ao~.~.fO cx. «pL6[LQv.6p-rou xotl ~€vtIn-av x • ~pOy'X.. 'r-hv K).€~ EL~'t'~ yav'lll'tx. 'rOU 8£ou E~. i:npo.ov.~. ~otv"6)".1."-:1%' 'rli ~U't'1% 1X1rGtVT<I KAc:iau.-ov7tO~OUV Y. a1tOu8'ot~ 1'4.OL.Gt\ ot 7ttat-UAOL ~Gt(V6)Y't'ru II-e jU!J. .ciftCCfl. x. 1. +. Do).x .oc.i'IICX 1'1" d.all)O'l 1'0: l~txt! 'r6)V. S 3.pya.2:potx-r'IlP~~OVT~t ft! 'tou. E!V:U-0 vo!'-o. K<I'r~ -ro 1737 O'6). x. a7t€r(L~ i" aUT«j) x. 'm)')."d: O'uc-ri.ex.. !L."lla:t't'w ~ I''ii ~o't'C£Y1IV. s.· :frav ot cipL0lI-o\-rooV~1X'Yftct't'(r)Y U~Ep~a. T«~Et. 15. KGt't'1% 'roij't'O AOt7tOV't'O crua't'"1lftix ~tGttpo:.'t'10"<...OV't'OU. .. 0 61roro. XIX\ Elai.u·d: 0nx"" -roij7tA71OuO'!. X. !~iji - o~...EY '-ra.C£p7n!. 4. llt")"l~(X[LEY'rOY O'o~u Atw«'ou..U aUifpc:i[L[L!. 1"'. x~l ~). 3. NI. ~ ~Exotavvfa.uJ!.v" .Gt01t!P~"'V6)ljt 'TO" <lEltIXEWia. ~ KeifoAO. . . .. rU 1. ~.2:.ocpctx. . .-f)ij -rooV ~o'rot"6)V. El.).OAW-rEPCXcd. Toupva~p't'.a.. -nfL«..~ • d'tlft':XV' toe~r:rv'tl fttlXV 't'()t~u't'"IIV O~IXV. 1. x.«t1tV ~h)pou. ~4.

w't'a:9.....1.rp·JA).llt. 1pe"'c%!Le'lot Y. ti(l'~pOot~-ii 4. r..m81i 14. E~..oii lUK'lU'Il!'-F.. l(. O] )(.«'YOI)(:r01'£.r.'\ .. )'lJpc. "'I n...x·/6<».o~~·ii 15.A!I)vtbO£l. :Av<»6.IJAA% G. OP. X.u r r~v.A«: !..8pLXGtlt. «UTa .Otl " '"001% elval "uV «PI e~nY.-'Jv. _ d..-ip'll.'t'OU.ol. 8 S 6.~~ l\ 6 ' '" '\~ EWlXt I 0 eu)(!)v : 0'1.o""«L o eL.." TW" pl~W" i4ouv . .. GUv£O'.&'lLOt 3.. rXv't'Lxelp.::!p~CJro20t..1\«J'IOU.<»kwvo!'~li 7. tiYoT&3. ... 2 2. eU~1'('m8'-n S.. . § 5.(''')(~OAOj')'.. ~i?~)"A=t 4.'l. lO£'~'iiI6.t.. " l\.ov":ctt 'rot 'UI\I\I%. l(.. lctl(. x. ~'1 't'Q. 4."'Ol ot )toPIJ.. 'rou fJ. l(.u Cit a't'tM. rlUAO€iX :11..6pL.e..'?~PO!. T~ cpu. 9tJ't'wv.@aEl.tlX~OeL~1jr. ~. )~t7t''t'LX.&: ElolJaL 'ltO).. GCjlottptl(. lI.t. ~ r.«' x«\ tf)..01.~.O~Gw~!t' y.£'T'7I:IJ.l" p. ax..nPAltTfKn .).7:~V't'. Gty. ~'7t'npoSi~'~ 20. t.nX 5.lXt 1X1J't'.CX(1!x~. iCOPU!J. «u~tX'IOUIj. ~~).plVOt ~.~1'1 E£~W'I: ~1lA Ope..6.i.v60d10.a't'tX'{[-'!X't'cx:nlZ fU'Y'(').:.£W. ~ " 'Y 1'. Digitized by Google .. cx). 4 .Op6Lt)\ I 0f~~t)VT'Ot 2.oal~:.). xal X.e'frXq. .tCXP% I J.1% 3 7.or..)" OTCO'to)V el"!XL CXLp~IZ~.Cf.1Z tJ-lXp!i.oAAcll'Jl VO~L~i" 2. § 7. -e tp'lt!.ar..O. (15 E'~(. ~ '\' l' ' CPX)(. ". 't'% ~U %: ~1I). ~PtoV(")T« 8.ifIZAOEtO'/1 2: ZSLpOcltl'}j .eVit 17.AWvO\ £(V(1.owl~ I8 .eAAOV:'l'Ito~ oa'l"!.'r~).)(. CP'JAA'. 'I .. >..eO£I~1j 6.'JA". x. l(.'Y~X"« ElVCXl lIM 6p.Yot d~ ivlZ ¥-'" ri~ 11 rz pdQ S 4.x. ltC<P(H "Z'Il!'-:% I. x.a.0PiLoh.t.~o"i~'.?o~o£L8er. uvot 7 't'£-:'P%I'(!)vOt x.6a" 't'PE'PO""c(L xcxl.A<»VW~EL'''. . cXr. ~.1\.~. r.e. jUiL'Io15.Efrm~'~ I9. •~ 3 ' . ttlw~ 8"11A.v (30A~(~~EL~ ). (I''t'Gtupoa. «1(. xetAO~ta7i 5.jpLO'ltO'l"CXI): ~·Il).. xcx\ (I'~X'ptx. 't'?l'P .fiAoe'. (Ull.?cil.(aL e~p((j)(. o6ov.. ' . )'o"{12.- Ave'll 't'Wv S8 TrX IXvlhJ eivlXt r. 1Z 1'(.A~ytOL (3.&: 'ltpt~"La . A. "'1'1 \ '_\.oiJ(49 £t~wvx.: '...rX V£?roeL~'ii 13.~'~ .

v: 6 r'iPO. )(41.LaT0. (JY. 'ltA'ij6o~. in icpu A)..v.. "fJ(LYOL.A'rI\ \ '\ \.y. ""¥" 'r. ClUW6l'rO~. UL MnL06l'rOL.'rcc !TYIXL -rei l:'rciY(Lcx'rcx ee.!~. oro )LQLVW~~Ot£OUlf. 'rei !xprL EC. S I O.cx'). XCCAOU(LlY1l(n6ALVI :TCX).). cxu). . ~~. (a'rci(LoL haAL.6lY U' -rWV x').L'ida hcx).9 )(4\ «Ul'ol.y neTCXA6lY. cWra: aT'IIX' J 7 aL~(.~LclCPOPOLXIX-rIX'rOY ripL6(Loy.T'llXL f u ~'rLV!. aiJpCax.6ty. T~ l:l'ci"{(Lcx'rcx q>cx£VOVUL d~ -rO cev6o~ 'rii.El~ -ro (Llaonwv «y6E6lV !UpCax. noAAWV a£8w . Iip (LCX )(4).~" eLYIXL"I!. l:'rE cpcc YO~ 'ltpoaccyopsua'til" • .t. no~£cx !UpCax. ~'). 'ltcxnlXpouYCE~noAM XlXa ~~.HC8(i. .y E~(i.4 .. elvcxL 5 eLS(i.ci oprlXYCC 'rWY cp~y )(4.!t\'\_ wprLL6l'rCX'rQ:)telL aUCllo'll A" '11171 UL \ 1XU'r".' O). 'rCXL )(4h~nO&cxL lxccy80L n.. (l4ACl)LOL. 6 K. ao ai~wv' -maov a~ 'rcl ~~. 'rO by 'Digitized Google ti~tI'fOV . Tci a-rclr(LCX"-CXXIX' cc1 «v6lp"L a1vcxL . S II.. ElYCXL noAA.'). «UTO~ "p:lt'COUG'L !yOO.ol.o).. XlXlalYCEL7 aL~(i. -r.. At «y&{pCXL CX~'rIXL xocAunToII'rcxL .OY'rCXLrQ.'r-Mt'rLx..H .oct (0'1 Aayml'. ClV:ltPLV(L'/lTIX: rIoMa xpunTa: x.OU(LEVGI:.. 'rei CPUAACC «ySOU.. Mmcxl XIXl. -ro 'lfO~£OY -ro n«'A«L (L£<rJ. iI oUp<i 'r&.. tDtO(L'II EL~«Ul'a: aiJp£a)LQV'rCl' uL IUpt)(4\ 'rp(X.y a. " . «yo~a.awt u. E ''llXL XcxL CXUTIX1. lXud. • .x )(4.ov.LCi'rC.eTClL 6 axA'rIPQ~ KIX~ cp.o). fU 'r~ -rcx 6noi'ot cxUtU a'Clcpana60V't'Gn... 'tei ceXPIX-rWY aTCX1(L~"-6lV xpi(LOVTCXLcxt A.rt\ !AMI cplXVepci.{yoc 'rOy . np(."IXV axOV'rlYMmoTC£~1I XlXl aU6l~eaT«~v A~plX r IV II 11'nx r.u~ aUOQ~ 'lfCXPCXaTCCLYOV't'CXL 'rei .v)(4\ CXUl'ClC. CiUV(vTCXUL «nO noAa ~lp1l. BOTAlfIK. m~(L!PL)LOU~)L0rl-'0U~ )(4' cpu).j. I!Tao~ XU'lfiAAOU: ~L nO'r'rlp£ou. -r(i. k4' Aiyovu..ouj. «no mAo. 'Cwval'eAlx..>. (tXY'rlpCXl 1 TIXALI1'r0.(i. aI'llXLot DlCi'rU'AoL ( nL- S 8. i'Al).IT. xt:d aTvla &CiOY a~ ora CPUA'A«alwtL XIXl )(4l (L!p~«~lllipLCX if.. n i'r IXA cc AiroY'rCXL XIX' aIYIXL 'rOU noAA(i. Kcx66».0~iAlra-ro. To 1'100. X(6)('A6l6£v 'rou 6'l!AUXOVxO(Lmou.fdY. d. Ei.. 'If.to A.-ci dppl!YCC ~PrIXYCX-roU cplJ'fou.v6lp«L aUTwv uu.l((.·) .. So J I E~ '"rI tdCi'IIV 'L"OUciv&ou.ft I \ '\ _ to \ • I POL.. -ra: vUV~a )LOWciVL. -rl'.

.Tw ai~ TIJV jL'i.rp'l\ax.Lt. S 13.'0poL. 'rou ~v6ou.ltIX~ (bOpLlt~ 1t'pOt. 't'o tivOLX.V ct"{LO.lP~ IXtl'ro.t.a.'rQ:.yat'X"II't'OY TO ELt.)t1X\ ltcr.'rpctv: 7]":OL. NEx.0U l.t. .. 'lipowv.r"OY ~~ail BO'l"~vl~V ~ln71v ~(I"n~ov'£i.t. ~L~ VOtTOt cpin 1t'pOt. cp(7.OY e.it.PLIXr.llOI 1r~O E!'-OU . TOU 1t'L~AOU . e'. Ke~ct"C'Lt%:1I"C'OLuAOx. I!8'Ot.Ivcx..(~oei)t'llv 0. «1t'LIX.'rOV ~V6pW7roV. p.o!-C-€Y/j ~LOt't'OU (JcoKiivOt. gyO- Digitized by Google .pL<JE.p1t'OUt.~ oiJTW (l-E'rlXbclAAovTIXL.. o'!. § u.Ivl..upumt."C'lXp XIX!.l SL:x:r-hp'llaLY 't'iit. :a p jL·J.a~ peuoV't'IXL xcd a1. .£ V£'rIXL~AA« ltIXAr.'l'7.~ 1t'IXm~pouva. ~O~IXV IXu-roU (*) JI~l~ T71~ e1t~~~a'l"otaaw.'O.t1t'L~OA'OV 1t'p~pM't'Cn. 1r~~~.ouaL 't'ov -i.~Alr..u 't'pumov.. rilv . To nLa-rUAOY «u-ro ILt.-rpIX -roU <pu'rou. oU ~PP!VO' 1t'LmE.uAOY d. OA' IXV"t'X'rOt ci. Ii. cl>UGClAlluet. ui.: 'Il"OLltlXpUuLIX. ~ &veo~ -n.-h IXOpex.AIOV "v0l"~a~ Tit 1"'~1'I TWV fjlU' Tii>~ TO"1HO'l"~01tW'.LOV)t1X\ ci.''t'OV £1t'L~UAOV"X.7.To 't'IMU't'IXLOY pipo. Bcf"XIXL: ')"C'OL~~UALIX.. jLE).dt ci. Oyx.Ocrr. iI yE.~!.jL€awt.VV'll't'LY.t%jLUY0t%1\IIo 0 . alt(~A'II~: 'ii'rOL IXv'rbt.v mrz. 't'0 ~£ (l-ecrIXLOY IXlhou elvlXL TO ITLa.LEit.L!VOV.f -.~~.I'I&UpLaxOjL£vlX iyx.t71 X7. lta~ x. ELt.). T~UT71V M.u1t~a~. xepocaltic. ctUTWV.6VOVTIXLx.:j A€ye-rlX~ :l:mp(l-IX'rofMlt'll. tv '\.OPLlt~: '~TOL (I-'nAct. ur. eIvIXLx«l 't'o 'Aayo(l-!voy Nix't't%p.!l" 'l:'t%.'(lXh'r·.a.J't'O(l-IX.al.. orO XIX"C'W'rIX'rOV. ~dt T'wIl)J. ltIXl ~)'At% e.bt. XPii-: GLY "'WV tiv6~6>-..lvIXL.V!L Xci. ."'p"X._.aVro XIXAOU{.' (6)A7iYO~. 'rOU CPUTOi)0. N~Ur.. 0 Seat.. 't'~ l"X. <peci. -. t%v'rou OepjLlXLV0!l-SYIXLIXL(I-'iiTplXL o~ a'!. ir.C.a.61t'OU ~LIX!pUAI:h're'rIXL0 (J1t'SPfLOyOVO.l C:. . Q ltap-:. yii. niv't'E e£~WV XlXp1t'ol e. £~ -ro 01W'rOV ilcpuaLt.laat%. yEIIEU.a. xcr. (") § 14.lplX~ " A' " 'l'" ~ '\ .r(&)vx.. cruVtX~" ltIXlm1~EL tv YAUltUXt%\ VO~LjLOYUypov.aTpwllovTIXL.ov't'cxL. TOt «v611 'rIXU"C'''jLO).tw~ ai~ 'I"«~Aa.. l'-€PG~~ij ~L~1.O-:.llPAKTIKH.

't'~ ip . tr. Ti. ot x..VOL. . t~iv~pt~.('O" 't'0 8ev~pOA£~a. x KAIi'n. fL~'Pr6~L-ray rrhGiv dovOI).'t'b yiAALOV. S 15.tt ll. (x..'t'ov cxu't'wv avOot. a. EP:1..EY'~VE\Jf%.cc't'Gte!vGtL .€YLCX. • p . ~. • " (I-!XIP?'.€fL1>'t"I1.'J~"Gt?LIX Ot X'. KA«aL.tluO'w aLe.~ aX«~L6:Gt x-r). -r."A. iI VLXO'tUY'~. rep:J. 5 .. 6"dv~?tx. ()aGt ?u't'a [1.fA. ".. ~v !vOo.6 :80tANIKH. 1Gt[l-0L. 6aIX IPUfa: 'X. KA::tat.0n<1. ova fL'l'C'cz.. KAocl1£w..I'JLTOV .o .~'?f68L't'ov !vOO~':'(')Vf • .. ra -r.cc x. .~~P)SL't'OV. tl-0vava":'cx"{tl-%'t'% ~ • «'J't'WY .6'10" If't'iY!1.t't'ov {'. 3.ViI lLili a-r"il'-ilTGI. 1P:I":a:(zourILV ~~(.1f'~&1 iv IGl. Te't'?~vcl?t!X. 5 2~.(PO« d.K1«risw.. TO S J 6.'t'ili [1-6'10'1a't'«"([l-cc'C'cx!vC:L'r"ii. ~l mmMU. OAr.0uaLVEL.. -n ~!X). 0. if. 't'~ ip!1. lA!AL'1~~.tOV X't'A.9 K1«'1L.. 0 a..cwci). Oar. . a To ~£A?£VLOV. 't'ti IPlpov't'oc Et.ir[l-~'t'« ei..IX't'IX. K1«1f£(. de.fLOl/OVIf't'oty[l. 0 %'100. ev !vOo. 7.A..ou.·fi<f. ICAI OT.&<1..ETVXLl.. ~: (I') t~fL7.t.')\~?Liv« X't'A..."Ii rixouD... Olf« ?U1'« [x..8.Wp.CPPO~'TOV 0WfL!i~of41Y uiiyo &ffcY<1."av.1'Q ~vw~<.(. S 20.. S 1. 5.KACh£(. cx~r~. TO ip . tm~OX«If""&OU . KMa1. l\lovxv~p'IX. vt(D. S 21. ll!v't'ivaptlX. XGt (. 't'0 £vw8ia1'r. cxu't'ci)~ox. 1'PL'P·j').IP'JTa i"l. 't'0 ip[l-~?po~.ourn" 't'p(~ IfTdyp4't'X SI.) 'ri.£t.)[l-0L rLvr£~Ep X. Gtu-:'(.p..~d ~'). r . EWIXL Y. 60'% lP'lTti l1. E-r.). 't'!'1ri"!X?7. KAi'1Lt.'h [7rn'!xcxxouxv«. 6aIX..)e.V'1a.'Il XO!.).. XTA.v60.'ra. iI r~L.ot %fL:1.ti'r"iie. I... 'h S •7.. KACb. TrL«VrlPL«.. Oa~ ?:I't'x rZouaLV [1-0'10'1 r~ c-niyV~'t'cc 1'au Gtv't'OU[l.'/I.a.VOV ~!rOV£X"ifX.lITii> by GQogle . TO 61roiov .' TO:)(z'J'rQU fL'/:)tO'J. xptvo... K).01)lJW tv« IfT«. ip:1.).V't'L«.{v't'! 1'.) fL6vov G'.t't'1i lPu't'«.T. Digitized TO &yO~.I%vC!X. -iJ l~ 'I' ..'t'«"~?L!X.).. AL«v8pL«. 8. 4.~'P?t)~..1I1L. ep[l-Gt?p68~fOV ctVaO~(Gt) £TVGtl I... 6.IV.

t .' Digitized by Googl e .

Digitized by Google .

il ?rop~Aw..epcta£lX. I . botlZ £x.0urr..x. KAdaL..t~ 't'7j~ «-jrij..'t'ot.« [LOvov a-rciy!L«Tot To ecpopblov: .lSXL 'tou r.a:ctrl'-IZTIZ b'Arl ofl-ou ~efl-€n d. 'to cft£~wov x. lVot ep(L"cpp6cl~'tO'l ~ x.. 23. TO fl-EALac6xop't'ov.'A«. -rwv 0100£WV fLlXx.op-rov. § 28.LGt. 'rei ~e AO~1OOtauw fI-~ltp&:Xotl xd't'w.E1xoadvapLIX ElvGtLOM 'ta: <pu'ta:.Iv«~ fl-EydAIX -XIXl. a't'«Yfl-ot'ta x..x.«1O€·m.o. -IS.. ctfl-0. a. XOAA7I(LEva d. Oaa <pu't'a l"f.or.&r. ltctl.'to «X.'t A.. • ~. CPUT~txouaLV E£. ouw fl-LX...o iv~ov fLEpo.pwTtp«. (J. 'tOt Xo.ve~.-tA. K).Lot. Digitized by Google . MovlX~€A<pLa dV«L OAIX ~po. noAutivapLct.«.«pL.. 16..' 0 «mlyrlVO. 0 66!'-0.rx x.x fl-EV ~U(O) E.«vo.I i IIPAKTIJUI. S 17· K'AdaL. 1 I' Aw~..'rl\. a. 13.-r)\. §.plhepoc.6VL't'OV. KActaL.« fl-0vov a-MYfl-ct'tct EIvl. u .dv~?~' 6~ -rOt CPUT«.lrdvw. cl(x. x.«p1O(OU_. iI lfuOp&: ~LyLT&AE. KAdcECr».S 26.' GLVIXr. l~ ~v -r.'J\ rtfl-uyactAEot. 12... Tl.'tjv€«. 2'1 a-r&yfl-lXt'ot. r£1OIXVLIZ '\ -. EIvct~at (LLxpcd 'Z'ar. 0 '2nJ~o. il x.ouow lw{ct ~ovov a-r~y~ct-r". 'to XIXfI-IX(~puov. ':'« 1 I ixou(J\ ~c:.aAulI. S 30. T~_ ip(Ao'l\~~ov x. 'tou y. . S 24· KAtia~. ltOAA'Il..O..EP~x. .«. 'tel: cpuTa. Oaa. AEX.tpbctpI)V x'tA. ora. ot Adfl-LOL. il ~lXfI-OCax.fI-€V« d. . 'ro~€o~r.. ..cpLoc. 9' Evva«~p~.lXpoiJvlX~. 'IJ AEux-n VUfLcpcxLOC. t PG~a. 0 ~«a~ALltoq X. ono'L« • .._o1mv «?to 'reX ~ex. el.. 14. ·d 01OOrottxouaL-a'ri£YfI-~"ot 'Z'AEov'tlilv atiJaEx. ltGC\ ~. TETpot~UVotfl-r«. 0 £AA€'ri "TA. 6 6aawr. XOCe~l. 'rEaa«p" C't'dYfI-OCTot.. KAicn.iaL.0 'Z'EpLxdpmov. T" 0100i'lZllOtJaL '\'~. x. EtxOactVapLrl ""eo.~€x.6Mc tp'JT«. ·rlaa«pa.vw ~Cr». T« euw~€a't'rl"« p6~oc. & ~cluoafLo".r. . 'mlov(a. 10. I § 25. KAden.'tjv€ctil x.. TO 0PE£YIXVOV. .. Mov«clD.. 'rOt Ei.tivar~· TOt cpuTci 'ra: o100'L« £l. At~UVctfL('" ()aoc cpu't'a t1.«O"a.~~ S 29.cxl. 0 'Z'!VTticpUAAOV x-rA. iI x.ctpoccll-a.ouaL at. KAda~.

8

IOTAI'M"

ello; ~':ou. At f'OloX_«l, 8«(L«plv8\: ~'rOL 6 O~U~C'A~, -ro "(!p«vLOV, 7\ «A6~!" )l.T).. S 3I. KAi£aL; 17. &L,,~O.~L". (hit 1'~ tpud:, 1'~ lxov'rlt ~ 11~.iY(L«T« OCU1'WV ~L"!lr'r)JLlv" eL~ cl~CI)(L0vov ~taf'Ou, ~Tv("L -riI; Cl~ KAi£aeCl);. iI x«'INl«, 1'0: MUU£«, x«1 1Zx_,8ov ~Cl -rQ: Oa?;PLIt x«t 1'pL~1AAL« )1.1').. S 3:1. 104aL; 18. Do).udo.f\«' 6>.« 'f?t 6wo~ lx_ouaL 1'0: CJT~TGC clL'tIp'r)~" d; 1'pai';, ~ XII\ 'ltipwlZO'dpou; ~ea(Lo1;. To imtpuc.Ov, -r?, 8a6SpCl)(L", -rQ:)I.£'rp« XIIt u(LOVL« )l.T).. S 33. ~).iaL; 19. %'Jj(ma(oc. 6a~ ~UTO: Ix_ouy 1'0: aTa."t(LItT« IZ~TWV~yCl)l-Llv::&(L'lU (LlG::& Il; iVlZ )l.u'-'v8pov elv(U ~; o IZ'm; K).~asCl);. TO: X_"!Loc((L'IlAOC, 'ltLXP«).£ct~;, Tei (LIZPOUALCl, Clt .

.ro

~"",«,,,o:

'" XLvcipGu, u\ '1\

l.y Y IlL

.. ~.

iI KNia" tlGn! ~clLClLpai'V«'

Ill; .,.lVTe.

El; aurrevtai"v, ~).UYCljL£«v fa"llv • (L«POUMO'I lJ. E£; aurytve'1Cocv, 'J:OAUYIX!Ll«v'lt,.,.AItYCI)(LlV'IjV. )l.uvtir« ~ r. Et; aurrevea(<<v, 'ItO).I)yOC(LllXV 'ltepLT'L"'I)v.-rO «bPOTCZVOV A. Et; aUr(eve.aiczv, ~Auya!L(1XV a.V~yxaJ.lXV. ia )t,(X).€v~ou).« E. £i; Ct1f(avsc;iocv, 'ItO).UYCZ[LllXV l.CI)pLa-nlv. S 34. K~&.aL'. '20. rUVa.V"pLGC. 6).r.( T~ !p'Jn, TO: or.Q~ [louaL TO: a'riy(Ln~ cz·j-:-<i>v:rdvCI) d; TOV 'ltLa-ruAOV, )t.(XL01.' f at;..o mpLx.%p""OV, iI«pLaToAo1.La, ~ clpczxoVTi«. x:r).. S 35. KAclO'L; :1I. ]{OVOOt)l.LCZ. 1mo: lxouO', ut aT«6c;a J. •~, "t[JAtT« XCZL'L~1I.0U~ 'L; TO LOLOVCl)(L~, "'"TjV £L; o~apopattV" 7): " a cl'r)A. at, EV« xOP[L0v, vo: lx'!! ~pyczvcz xttl ~pp~va. a"'Mt&. H (LeY&')"1l~L«, ~ x'IllC.vlcl«, ~ aultlX[J-'Ilvia;, 'il )t.(lIIT«vla., (, mulC.o;, 'to r.O-nlPLO'l, 'il ~uyoo, ia o~llX x~).. S 36. K).clIIL; 22. &LOOLlC.LIX. TO: (!)IJTQ: 'tau «Ij~o;; 6).01: . "tlvo'J" ~GCZl1.0uaL TQ; IITiY[LOtTCZxal 'rOU; 'jMTUAOU~ £1; ~LGCtpOpou; xOp(LO~;: cl'r)l. 00« CP~T~ TOU (XU,,"O;).yivou; £1.0uaL, -rtl:
\ ''I •• .,~ ~ 'I

J...

.ro

xar

a

.

~v Cf"«'Y(LIZ'tr.c6i, tiA).ov r.oppnv, 'roU; "'~Cf'N~f.>'l~~~ov.

iIpAK TIE-Ii

"1'& )tclvd~\ov, cd '1'tlZ', 01 fO(v,u~J 6 ,~&~, TIl
t~IX).'aT'). S 37' K)o£O'\~ .23. no'Auyet:.L£a, (net ~d:' 1x.0Wl or« "Iiyp.tz-rIX ~l 'rOO; r.\O"rIJ'Aou~ e(~ ~ax.CI.Ip'O'Ta elva-II, r.'A'hv e'" -raY' rk,ov xOfll'0v, ~ intl.vCI.I e!, cluoo ~ex.CI.Ip,O''riX CPU'T« 'rOU Clu't'oii .\80IJ;, 1'6 lP1'-IXq>?6~\TQC~1'-w,Gtv61l. iI'npL!V1'«,aIX, TO chper.'Ae;, i ciXIXX(a:' iI O"UX~, -ro 'AiltiX.60V X1). S 38. K'A«'1l, 24. KpU1tTO·[IXp.la:. KpU1tTOYIXP.L«V cl,v IV~ii[Lav elA'>.o, r.ocpiX00"« fU'iX rtoua. T~ Give·I) TCI.IV" T6aov P.L)tpct , &an (Joa"fU(Jovov ~6 IXA(J-OVclav ~tlvcip.e6x '11« 'fiX tclw(L'v. B ~Tlp71, 'fO tia1t)..'I1v\OV, 'tG r.O'AU1tO~LOV, 'fO ti<l,rxv60v XTA. ~ A\ 'tri~e\, "t'WV lIU1'WV X.IXP«X't'"Ilpl~OVTIX\ ti1tQ 'tOY c1p\~oy 'rWY 6·~'AeCl.lv o~rof"l.o)v C'tu~wv: ~·I)A. -n (JoOVOyUVXLO't, a'JrJv«~Y ~ faXlX\ r.o). uyUV«LOV. ita,AOY· e~ tip"(w~I!' ~cir(JoClC, l«v -;.eD.It(Jo&V ix61a,~y _'ta !Jolp~ 't1l11 l(.CC1'IX'(POC'P'hV OAI.o)V -rwv l'!fWV, TWII ~,etfdpCl)v xIXlcivIXp'0I''Il't'CI)v CPIJ"t'wv, ir.EL~~ x.«l 'C'OTI ~e!M 'PY'I) ~'~AO~ X,6.lpu1t'il, ).~rOp.4,,'1G''to'X,tflX ~TCl"\lt'il;, r.pO; l'¥""'v -rwv ,,{ot'l, .

tPI',f~LO't (l'epxoupo.lX"

Digitized

by

Google

BOTANIKH I1PAKTIKH
gPODJPMOlMBl'(U Ell: TUN DPAKTIKIUf lATPlK.Bft

KAI OlltlAIJiN OIE.ONOMUN

~rvlX\ fit&hp.« d; ~'I xM!LO'l, -ronv '"cto'''~y, rlvtzyx.Il'CIl'l xccl ~fUl!LO'" 4aoy '" &pctlt.c ~pftnx~ ~KIly\X"~, ~~P!Loafd'nl '(e 'fO otpe).o; 'file ~'t'OC, 11rel~~ xcc\ 6 lvGp6»'Iro; fG«p1ic Ay, xccQ6,; u\ ori AOl1rGc-rfiy ~W(f)'I, l~eyepOcl, ix. -roil U1rIOU, eli'l r.peml ~11~ illo, r.llpIk 'Ilk a~o).0711 orOy '!S)4G"C"/1'1 10U XIl\ vi fPOV'f£O'1I1~ eup"? orPOf~, ctli • r.A7IPW~ -r«; ' Ihtiyx.«; -roV IfWI"'TO; 'rOU. o· clY9p6»m; 0 .~., d; 't"hv !LeYIl).lIflpcl'l «v«yx.T:'I Tiie ~~e~, 'ffpl'lftl VIZ ~1I-n{1f'!l XCCAO'l"1 e~ov" lCtTpUV, ctl« iMu6ep(~all «";0 "COYxCv~uvov, ~ oroi/Ati:1.llf'rOV, it .'1CyX7I" vat i~nell ei, "CQ .,;!8(o'l lrou Seoul 'Ilk ,uP'II ~'C'Il'10'11 cip(l6BlOY, «maoS7I'C'LXOv'fOU ~«Ooue 'tOu, u\ ~lI91rrlxO'I 'rii; U),'{Il, 'fOU, XIlO6l, lUfLvov u\ i1te.t~ ol «P1"Lo' ).«0\, ot O";O'Ol l<rmalXY d; 'h!L«; d; oB7IyClX; u\ 'C'il; r.pci~£l; 'C'CII'I • . Ali vi o871~~ T~ lOlr.O'l de «u~ -rO uAily, r.pl~el vi r 11) [LCt~jj 'C'ou Jt.«1 O~'l'Y0'l: ilTOl ~l~CO'l ~""lxov, cip!L6~,ov x«l x«loy 8,,z v~ orO'I (,8'l~0'~ e.l, «inO

TH

t1).'I!8eC~,

~''I

«.

'1«

ne;.,,,

«cee~CfCC':

va ..

XIXl 'fOlOU'C'OV~L~COV Elvet' 'A r.etpouO'et ~IZV'X~ r.~'I'IPfLOG'fL€v~d, '"0 0llIAO; lx.«a't'ou «vOpwr.ou, uew; choAou8(a); ~Al~0fL''I "r,"V «A"J)O.,IZ'I, b;8€'C'oV't'l, ~v i~"J)~a''l.
Ta~

olxovlZ~ XIX~ 'f«~

c:,q>c~"cc~. 20~ x,lll l"auwet
Digitized

~"C'''V6)V,
by

Google

---

--- ----------

Dig,Hzed

by

Goog Ie

.
t

.,.tI·~ ".

. ':0 ,

,,-".J!

,.

0-'1,
J\.

I,

Di9;liZed

by

Google

npOIHPMOIMENB

EU

TH;N IATPIKEN

Il

/AY')'!lLx.1J . ; ••••••••• A.ypLoa€l1)v« ., •••••••

Hll'llYtcr·rI. Neo,l).'l)VLa-n.

s· 41.

Arr€lLx.1X APXlXrt'E).LX« • AIXTLYLaTt Ayra).(x. •••• . . . • •• . rlX).ALan. AnD-LXIX ~0!L€rr't'Lx.1X .' •• l-rotlLaT'. Iou!Lr.l.).€ XETC~C • • • • •• TOUpx.La-n.

I'l'«~t~

'KAriaL~

5· ntY1'&y8pLOY
2. ' ctLyUYIlLOY

({>UO'LXOC xa'c XUlLtXo'c
0PIX

aJ't~~ xapaiG't~p~

ax 711'-11I. elm

11 A.neA\l(.1c "~'MI eLYIlL cpu-rOY1'L c:,plXiov -ro "(EYe' -rwv Ge).;~v6)Y 1'OU x."',;o1l, Illho eI~L clLE1'e,: ~TOL 8,xpovov, clLOTL ~~ p.ovov cluw Xpovou;, E~EL-r1X~'II~£vn'«L, cpoa~ll\ !inLO., 'JUpt '-rcX; uypx, x«pri8plX; x.IXLIlu).«x«; 1'1i; t).).r.t8o, UL AO'~ Eup~1nl;, o~ou «vOaL'lt'ept TOV iOUALOVp:ijviz. CleL p£~«' 1'OUCPU1'OU-rou't'ou IevlXL l'lt'LI-':t)l(.EL;, !L"l(.pcd, X.UALV8pr.x.«l, XOVctPIXL,X.A6)VIfl~iL;, l(.IXL!LEA«YXpLV«L e~wOE'/'!Li ~o).).eX pL~'8Lrt ie.,;'Tat 0 l(.0PI'-0; «U1'WV U~OU"«L ~w; 3 ~5 'It'o81X; x«l 1l1h'o; aIY«L xop-r(~C"fI~, AerO;, ea6)OsY x.svo;, eeWaeY !l..E~TLVcX;X.AWVOU;.-reXCPUAAIX IlU-rWY eLYIXLYIXn.?t~l(.a(l'-evGlt (IX), IlUTeXeIvlXL8L'lt''t'EpwTeX x«\-rPLE .,;'1'e~6)T~ (6p« 8'lt'LaaeV CPVAAIX 3). ~A« .. ia, TP£).O~IX, !L'Y«).IX 6b'oy-r6)"ra. ,,"L WoAo"(xoeL8·~, I'i XpW!LIX~(JLeU'lt'p&Ci\YOY, eIVIXL ax.e8o~ 0fLOLIXfIo' "reX<S'EA'IIVIX x.'Il'lt'WV TOU x.oaflo0u, ~WY T« II cuhwv 1!.fLYTIXLEL; 1'eX; x.0pucpx; 't'WY x.oPfLWY x.IXL l(.AWVWV d; et80; IiX.LIX8£wy (OUfL'lt'pD-AWY) ~OAAOTIX1'11 'rOY

«'Ie·

(ct) Evlllli.c~ ).i~v;cl.l, ~TCl~ ~O in,G' ci');Q «no•.

,TO

h ~u).AQV i;ipy'lTa.,

11');0 xOjL~GV XCl' {va.
2

:ia-X

X.eg
by

Digitized

Coogle

BOTAl'UKH llPA.X.TIIW

'e' \ . V .J.! CXpLfLOV, "\ \ XCXL CXXTL CI)TCI, o. XOtpWOl1 TCI)V "v,n "tux«, .f',xpoi, x&L ruMnp'VOl. {)).OV TO fUTUV 'x.uO~I'-~V i,ctovUf.lJv,
y

XCXL y£~y 1MpeV 6'PI'0CX(K4P.CXTL"~V· (Utcxx.''P\~'TCXLai, -rllv icxTp'~Y!v 6).0'1 TO X.OpTOV • .\ U v ct f' L;. .\UYCXfl.fa)TLY.oV eeplI4V'N.Ov • x.cxi. .M u CX a £ p '11 G L ,. Et, TOU, tiapealO Uc Xti»A,"" ai, d., X. "L(f,.a~£cx, (~)x«l «8uvctfl.£CXv ",ii).., tnA4UYfIlV. (y) A 6e L,. Tii)v pL~cAiv "P«I'-L I leal, 2 d, vepOY ~p«, G':'OV clPelf'LCX 100 elL« vQ: ya£y~ xdx.MajUI ("6..6TO)· Ix. TcdV f'Cii)v 'f'ij, A.yyeALX,", XCXT(lax.euci~oUGLV ot puomd AI&' p~OA&cx 7NeUfl.IlCTIX XIXAOUfI.£Yot. l:71f1.,L(r)aL~. To lrreA6tpu'tov TO~TO x.cxTe'YPci~otfl.'v ~pO x.pOv(r)" u\ d, n,v Dp"'tLX~V fI.~~ ICXTPLX~ (S. 10 59) I.wicx e~fiN Aj(aA,x.cx\ elva,,; '" Ap:x.cxne).LxlI, '1\ iyp£CX, 'II 1"too,~'11

XlI'

«~

yat").71, '" Aotfl.~pli, '" ripnvlJ, ~ Uclp6tpuAAoc, ~ ti't'ponopfUP«' 'A .,ii)v . hm(r)v xcx\ 'Ii Til; ~x.oM~, III ~ AyyeAOx_Op'tOV TOUTO fUTOV 6f1.0L«~U -ro OGTpou~hov )IOLvci)c lfl.mpIlTOpLIX, x.cxl TO HpaA"OY, X.0PTOV .,.).~.., (1m ,TVCXL -rpcxx.i(l.

(S) AI,",I~ill. Ir~tll .;, cil.lIIYlucnll. .~ij no""cix,ou l'il.i tZllf1l 1I'poIn,ITCU &11'0 TJJ~ cUu~GI""iGl~.. iITCNl'GII1I'o).).il~ l.oAil~. 'YP«~lfAoOuI'Gli pi~1 ""ou. h) KtlTII.'l'P«1jl1ll i~TGlij8t1 )1.,,1 wl.ouBw; TO~ OPlcr""o'VXt£t TJJV iTU""OAo-yiIl.V ba&O'TOU .«&We ul1l'0'8lv 1I'polPl.lTGI' ",iI Tilv fu..o>.i2.V &xl T&lv ipiftlll'f lll.Tpi;"', liUiI ~liI T'irI ettaAtlll.V T6I~ 1I'01l&lv ti.tll."e.V ,,"cu.

Digitized

by

Google

\:t;
")(F~

!(
".

-t '-:4

Digitized

by

Google

. lfQJllTf'{xio~ p'.. Digitized by Coogle ..

"lO'rl 'rOUTO11'16"11 fotV!P« aev Cxw OAOV'r0XOp't'Ov'XeL 00'!'-1IV!ur.'r01 el. nOAU't'plxWol ••••••••• '. 'rOv. • • • • • • TO"plC.xlIV eaov.«O'l. . elvtXl axf. ciprofLtX't'. ItIXl !'-eAIXVot(.. (!:UpOr.I..11'1 'fp(AObOt.cllpt KIXp« • • • ."U~'t'Ix.&U).fvMe't'Otx.X«'froO!V 1'&)'1 ) Trov cpu). vO'rlO'!. EX'fWV pl~WV .o1roU.. ~ 4· Kpu~1'oyIX!.xomLolxatl i1lf..ultep«v ItOtLo)..S8't1xClti. ~o/"Acixl.Elp£~e'tlXl eL. yocPUfUI.. Krl1nAlsp • .OAU~roOVci~o -to r6YO.. 2· Digitized by 01 iatTp~i TO Google . ".«vOou (xoww. • • • • • • • • • " rotAAllI''rL.~€px. Evp£O'xe't'Cll xIXL £t.. cif€~'1ll'" 't'wv "'IXAtXlWV(IX).A~iIXveoUf' K. • Aot1'lYlO''rC. xoX.e'f~8ElC.e"'1'OL.lInou wPOM't'tX't'Ol)A.. ..U).).6p'tov ~'IlPQVei.U'tOUxapaX't~pEC.(yov t. K). .••••• i'rotA\O''tl. l.rn.o~ov •••••• E)'A'Wl'M1'£.1.. .~Yl~. To l~!IXvaov -ra . !. 1'OU sTYOtlep?.tXVOtxoc\ Aot!'-wpo" 1'« fUI.e8ov«!ptXVei. nIXl. SAotO'1'ol.t'Ott. Myl'rOCL 1"£ocvOov npb.mv.e LV't'Ot.-!Yot a£.0" ax. EI~(xl 1'U'r~lV ?. u -x.. 1'WVop€rov Ml 'rECXOU~'rwv ipEl?. xocl. nm& fLb.n • .oct' ~u pa.. xocl yeuO'lY yl.LO'f'oGf. altA "/I p«' ot XCCp1eo! x.-"'p(6'rCi:to~ Xtlt\ tS'I. T1JV LCIt't'PlXlIV.LroV' oti p~Ot. N£O&).l. ~~lot fU%~pck.XPOt'rou!. tl>ucnxo'c xaa XUlLUGOC rJ. OtlJ't'O~UE't'Otl?. !. 0'1'tIXl1roAAol 'tPlXOEl~Ei'.AIX 'froY eTvcn ivcxiAa~ XEC!'-EVOC.MetSl'-": f. tV&l8u."ol. Op« O'Xiil'-« 2. Kot~SA BevEfE ••••. (at) Am 1'0 18Iaty&~y ~Tat<m&uitoualV 01 lj>atpf'oor. f T«t" I.u~08£rov ?.~ov 8ltX<pIXV7.-lvou. leLoc. 'fWV ).-iot 1rTip'.rm£AA~eV£rt.epL O''rO!'-lot'f14f ~yOta£roy XClt €poo£rov.'t'tpi~v.DPOIHPMOIMENH Ell: TftI'{ IATPIIUIN :13 18{otvOov Tpo.-El.IOV) hof'o~~o'f'o'YOY X~'IL'&A~i~!~L.

_o • (Ii) Emlox.0'1. T7. 8Lac yac :yCv~ xOX.OV.''IOorl1.iilv . cix.i.OU ut WflAe.....IlWV.L. -rPIl'lt£~0E.pWTOV TOU-ro ~voc~ A..uTiilv..1t"EP"'ilL~i" mp1to<p6pov. ex.X. lJ.o!LIlVi. 'ltt!6-n -rou at"li60ui.. -rtlc Q'ltOLot(fUVeLe~OYTCU «m -rtke (-LotLot. -MlV «fLlIVOPPOL«V. Tpvix. -rPL)'. 't"iiv 'ltP«X.tll.oV.P«t.IIJ.aL. . ""llTpG!. lJ.. u\ -ro ~euTepov £lvCl' oro . 41. vEpav (. Au..IvlJ. q>L'). Ep1tSTW8E.v if ')'Uvil eli" ~Ai1t'u n).'Lx. '). 1tMtTU<pU').V fL'IIVIX· Y"'rOV x. '). YUVtXi'x..o EIVIXL OACrOVe~uVlXfLwTlxOV. fL!~a..'O'l ~P«fLLtI 100."Y TWV ')'I.WVELOfLoPpoV I(.a-rocL de -r~v BOTOC.L8!c. (~) AoaL. 'ltA. -rp(ipU')..L'). M! -r IX1 'II a l .. '1\ .TlX. 1t08l<pEpOV.V 'Y'YY. -rOt ~6 Aoma: f.-r').ntl.oVTOC ~uw ei8wv lSltlY&ov f. «. -raeI'ltLAOX.MtafLtX UT« -r~v -rlIYT.0 -rPLx.I Ta.LIX -rwv YUVIXLx. d..r'p£ax. lI. ipu&pov.ct.-tlVfLOU '«TpLX. . IiX.IVIJ.upov.ml ').. UL fL«).o~aIlC.~V 61.').ct orO 18"''1100'1 UL f.').IYotL 18Cotv60v YEq>pou8e.6UXOV..WV.-rPLX. 1'rl!UC".~l ~pW~lX."TIJ.llvO".i.'(61.tVIJ. Tou ~'rIpou loP-ro'J em ~P«fLLtI ~ f.Y. Ei.). l4x.(~. X.')1X.-rLvw-rOv. !~cir"'vov.Alq>!JAAOV.IvlJ. T«.wvw8E.-rp(l. cifL~u. 't'pi<pUAAOV.oUact. cUIi""""'IlvGP~OtlJ.LnlX dp f. Ta. Tiilv ')'I.O£L~£. . KctTinq.)..-rQV.0£L8!. x YU(-LvOv. rii. Digitized by Google . 171.BOTANIKB nPAKTIKH A Ii'll IXfL l.ofLOtyec B. (-LEA«VOV.C:U4fAo1lVIIGf.i- "".L'ltC'110'1.lIv· r. XlZl vii 'ltlV'rlTIX' (fUVf.t.e'ltT~-r«TOV.Ex.t '\"« fdy..

• Digitized by Google .

. ." '( . '~l'-' :J' Digitized by Google ..

~£ot x. I Ji -Mt'l K ).A~VOU' It!Xl '.). .n EL.~ po'iiVel. '\'\ \ .U'j'0UV't'(U 'to\ no '\. .\I1't'L.• Ep~ot IiI'-~plX ~~ IClV't'otI'-Cl~Lc&• •• • . "\ . ~Lilc X:x)'Ao"Lapoo~ . '!r6t\ OClt~.\ '!rpO~ 't'ol .(I!'t'm~£.L EX. E).ov· XlXt (or.ov 'It'epLXUx. jAcia'tpa.lI.AwvouaL ctUTWV CPUOV'tctL POLxpdt )1.... K. raLOL.) TiI~ llIii1rov.1\1lt XOCL "t'lt'tClt P\~LO\o.m xal '!rEV't'ctll. . IXu·d: !IvIXL 't'ii. ~nou .E:. <p€poua\ lI. o).wOe" 'to" lC. A.)..\ IXU1'W" !pUI\I\I%.LOV.DPOIHPMomENH !~owata(cz EI~ THN IATPIKHN 15 Bot). '.EjOCAct\. AUjoua't'o" '1 ! •~ \ '\ • I . 'tilt\ CPUI\.' a!~ 'ro-. BcxAaocpohot BOUA)'ipL~ ••• TIXvcxLa4i Beou~Llp8 Kapuo~u).~'ror..WVWOeL~ poe n01\. rcZA). 'rWV otItLWV. OL.\aTC K. otrfL1JV EUuS~1J xlXl it~ov\X1JV. Cl~'t'Tl .. I 9 a1JrrEVE~\ot T«~\. 'tou.O)'x.~ ociJ't'wv (el).0L)nAilv eivocL Xlltt axA·ltpol.).1X1KotPUO~VA\ s·43.'~'11 Aeor. .u'..oV't'~.ou.~ .ct ax.••••••" Touplt. E). lI:h.OA\V cpu-rov aE£~wov. 3.I\!X • ~ nA(ffEOC.«xa.&a\.·lor.6cx'JIX~(1XAeY!'t'cxL BocAaor:tl-~l(. XIX~ iA).\.<to. civ6Et -. XIXL l(. 't"~..\ " ••t. . IXL pl~~u'tOU It< cpu-ro:J 'to\l't'Ou E Wllt\ ~?neTWO EL.a(or.). 'rOt tlvw6!v 'J.o7tP~(IL"CX LLt 7tO(J.«~o~ cpus't'CX\ ei. ~\Is.!Xl A!Ux.oc 'tOt cp·.aocpoLlt. 6~ov't'w't'~ 1(. ltOCt Ei.o~ xetpUOcpU). Kow&)~.'IJ'M't'L.a'ro~ (J-GU Digitized by Google .\~L ~1't1).OP[J. '1'. nOAUyocpoLa kit eiJw~'fl.XOP!'.O\ 'tw" eww.eL"'Llt!X.(~cr't'o~.).. •••._ ~r"ot\ l).'" 1\. ..A. lOPTWOEL" 4 'tE'tpCC)('O)'- .I\.UT'll~ l"/. iOOA'OV )toc!.O) ..:.J).\.1)EW. xpEfLor. It. ot~"rrJ xo\V(ji~ AE"(E't'cn KiiiaTo.1:11.wvaTClVTWOU. OLTLVS.

~" A~l(. .t(L.8'filv .IXTIX".Lv0l'-ev«.«l .f. iJ 08'OTfalT1!.1iv Inll!'ivlII~v TOU rpi~\l"t"t0.ot'rel 'rO X.'r1X otV0"GllnW'# fUOV-rct' IL~ 'rot antp« 'rOU xoPfLOu Jt.« lC.).«l fL' TlIv aotM'rlXv M"(0l'-ivlIV u\ 'rpwytTIZL.'r.Ae~lXa£tlU SUp&GX.VL.La:p-n.u~ ll1Y:i)v !IVotL M~L8'fal'tO' xa.' T • "" ' .~V lC.£yov ci8'uV. el ~'rEpUI4 ~e£6-tJ 't~~ I'-'I}TplXt. lC.oP'rov l'-eT«x. iJ X.')I. iJ l'-ocx.xL o).\_a' •• J! otUTot !WIX~ U7M1rI"""(r~Vot.v~" lC.lXl Ylua"" mlt.tV1l.I'-€vov (). (6) tt«aawttEvot 'r~ ~u).'C p~aL~. MeTIZx.ot\ tiPfalfL«TLlC.OI1l.o).MlC.·l.f)t.falY5uaCciv lC.p~v Jt. Elv. 'TllV l«1'PLlC."eE&-II'roo Et. 'II ):r.OVTGU: ~~Mc~ 'r1 BIZ). * (~) AI iOIll1. 6 It.~ E" ~rulxOtt.a.I%£' si.j XIIt TOUAc!~\l"t"t0' Digitized by Google .'rA. 8'P«l"'dJ 'Y£"~ 1!. T Ao IU t.a«f-'oLx. cilGV x.ot\ 'r~ x.EIP~).1JV¥«l O£lC. eafalx." Jt..IX!L~LlC. lC..«pLal'-lvov) IXUTOU~8fr)(> WtpE)..~.t U1.1X~Oij. !'~ 'ro A u V IX fL ~~.CCl otu-rO ix. 'rO 8Lij).YlI'-0~ lC.. ~lI~'Ct..16 BOTANIKH DPAKTlIlH .i !LCC).IZI'-O)·nx..«1 ~ ~lp. 100 ~. ~ KOpUI'-~falV xa\ alva" K£-rPL".ov0l'-l«\I.s! d~. cix. . v« T~v tpU).)..eE8'lXi TOO )..c!~'. . TPIXX.). lvOV'TIZL .ri).'!I'I'I"!I tino ~v 10000't'EPtx. x.jV.~. '1\ ~UaLO" iJ ~TEpou8~~. '9AQ"tIllOt.pOtpUA)'O~...."otpull~.falV 8'pIiI'-LGC2 !l~ VCPO" ~PlXaTOV.wvl"v al"o~ axt~'falV.Gl1lC.up'~S'r«L st.p&~ u\ I'-~If.i ttEAIlt'Yx'P''1t1J ~otl 'II atp·llv6ax. o VE'rQtLtSlJVf.~pO~..).~.).ij . n~I~)(. f3ctp!£ccv ul il8'ov~lC.O. 'I'Oij A1l..\ ax).lXal'-ot XCCT!XT1JV 'rix.IJtH8'pwrLlC.'~ lC.0pUl-'-~QE'~~. -n x. oal'-lIv &U08'1I.Ov.

il r• f i I r • ! '- .(.! DiQitizedby Google .

· ···.·!·. -:--l. ·- by Google ...I..'l m:L..AllillTO lwov / t1.. ... Digitized ....

AfLEptlf. .• nWfL' •••.IJtvo.••.OY «7.'ltljtOV ~}. Ap.UAtll. ~t~Tepoo't'Ot.GIC\ '.ro~«<..~ (tlI.''~vo').p«atVoy.«.uplaxoyo:cu Ii.lZfL'It'i''l''O'l 0f1-6J.\ "'0 dl~oii . ciVTtXE£fUva.1]'.••••••• ~ . -r« OCp[LCl.«. ~U). XQtp~t6crX1If'4. '1\".)..o.€rlT«\ xa. TOt<po'A)'« TWV ").0 'rok ~«fer" 8'O'fL fL~ ~ ~tX~1n ~ ~fL«1'1I r. '"'~ ci'l'op&" Tiz a1toitll.npompMO~MENH AlfL«~u).ov Ell: THN IATPIKHN E).. I'1lt).lXi 4»«PV«fL'It'O~ -rij.. . Opll lf1. x.\~'nPIlt (II).• 5·44· b 8l ufLmx. X:iAOU!l-EVOY xal 'fO BpctaCAtOy EtVGCL-t~ XP·/Ia'!l-(J}T.'ru(.itll.71Vlafl 17 •••••••••. To A:lt'4~w. unm e.•.\ Xp&»fUl. OW't'O ).ei« tino niY'C'1 -PJ ~~.lVCXta. ~O?-)'r1'" ef"~" AlfLOI:Td~u).0w fLi).1rl-t«t. tJ-OveyUVCILOY CbuatxQl xaC. .WrWY.« el&'o.•.0).00tZ~U (Jl TO GtlfL« TOU ~c40\l.{'ItXt 'Aeux.W x.~VooV .). 'rii.ij.I"y 'rii.t XP WtJ-1lt xOXXtYOV.•.v'nxelfUV1.•.) £mi£ It~iily .o. DigitizedbyGoogle ~ . "1Xi...••• A.Xr.. iTdt'Atcrn Toup"tl7'ri ..· '1'« «'1611'twv . XVp-tXO't flO'tOU xa~x't"7jp!.£ IKAotl1t<.•••••. qrue'C'«t d~ 't'1tV KII(1.ii['4 4· oihw(" 8... .cv6l1t 't'LVa.p« xcl ~fI). i'PXOVTIIU11. CX~o "{"'Cltt 8IY~pO'l Uo/TJAQV B£~I'IT1 100.tt. x/Xl iCXfLtXixovviiaoy' ~ XOPfLO. 0":'oov ~. 6Up(ax£T<XI: 'to It.. XPWfLII i:x. cifL?).ln). B~tlI. 't'O~ lX .-oC dVllt . Qopaou I'4ltp«) :n xlJtl ). fLtXpdt. IO A!Uv~PtOV I.).•••••••• (T«~t' NEOI'A'A'IIV\a'f( Aftty.tl'4~u'AoufL lC«~JWlVOUfL Aivto X4(LnirtQ .i'«t fu6(LEVII' 'It!pl 'fOVX~(L~" It<<ix.6·. «1ft '"'" ~PIII<n).. .

pOYIIlYTI.. etvlXL fU)IXVOy'~1I.. N~u1. a~6poL TWV ElvlXLTpar.Ll'a ~..)(. 0' 1\ UVIXtJ-L. -rOU ti~&p~~ou. 0 M a T IXX E £ P 71a L...v mAtv.." IIctfjltlc:idy ~U). 'to.. ~lXfOc' 'fii). ~ixrz Cf't'ctYI'IlTIX xlXl EVIX~(.CfTuAov 01 up~o£ T(tlV tTVIlL xapcX'nlX 'f"'Cc d~ tT80.) IPEPVCIt[L~ou'/. XlXt lpov&lI. L2?PO l IXC..l:711'6r:~.~iv8pwv 'fOU'tWV UTCITaKaud~&TI4." aC.(V7l. tiv . Ex.l'a.)(..O(oll"otT(ol~41hidv Tidy Til'. 8uaEvnp~." c.v 'It'Ep\ TOU IXLtJ-IXTOtuAOUTOUTOU S. t180~aTllfuA~' I'A..Ii '~lXf~ TOU ALI'Gt'rOtuAou KIXtJ-~ey£ou elVIXL WPIXLIX )(.lX.01l. il8l (~ nap' ~"'IA"'?"f'IV O). d.. IXUTOfLt't'lXxa.p~!TIXL d.21 ciVOLX.OVOx l'£lXv. ul"v~8u. 'r1JV £CCTp&ll.(lCffLIXXCCTIZ'f-liv Tixv''''v ~ClCL'ICcdpv'tl- : . Ali IH.. ~paP.UI"LX1!YT. l(.OV.yaUerLV yAUxapJcV xrz\ a't'U~TLx'I\v. 1063. AO~Ci)v. BOTANIKH nPAKTIKH ~oTpu80.'1X 8 de 'Y~p~v (3pIXaTov 8pcttJ-lIIX 100 8.LG'TIX d. ~OA)4 ~~r:IX_XoK tiVIXyx.VIX. XIXLI'ti).v iJf:CfI'~TWY. 6lI'LA:~alX(LEv d. . 'C'"I!Y nplXx·t'LX~'" lIXTpLx:r.IIl~ 'I'id~ A!ltXid~ ~Q )(. ' .IIl' Til.'/.Cc va TIXLCfU'fe..'.. . l(.OV X«\ 8UVIXtJ-WTLlf. l:Wlt't'ix.IS . E"" Til' L.'C'0lC.ccLIXa~ 'C'0e. :& TOU ~UAOU.(V'Jl. 'ru1\'1Il6'~l1ct.n.U4w il ~lXf'xlI ovotJ-«~otJ-lv7I A~ (~) XClt'C'ct.Wy ~i aL~ l. TE.W. Digitized by Google . •.'hv ill OLlf. 6AOV TO ~UAOV l'l}' XpWl'1X KOXX&YOV. .TOU eroo'Jc TCi).'/. r'-0 X6X}. ~w"fPlXf(IX' xrzl AOLd.

.. .L1iQitizedby GOOgle .

Digitized by Google .

!.-rWV 6~£(o).~.lIv. 't"« '7.(XAAomG'!'-ov 1(.-o~« aeVCit-nb« •• A!.. ..1"CIt\ . 6p« ax..• T«~£« «ia6av·mc.a x.-i -rw«.. CI' ma. 3 '7.O~£GC TWV ~UAA(O)V elvGtL !'-IXx.!...ctv6a.. BPOCCUAC«Viiv 'rij. pl'urac 'l'ptxac..pU1'SPO\ WV a . Eupw~. 'reU e!vocI ~UAW~71..aTL A«TmG'1't • l'«AAIG'T\ lTGCAln£ ToUpX\a-rL 1Tci~l~ :1 I 3 IIaAuyoc!'-£GC.. wv T . !'-OVOOLX\ClV..w. X. 8LO .a!.elva\ G'lIa\poe\C~ii..08«. 4>vatxoe ':CaejCUll. xiXl VIX.ep(epyo.s.IXX. lc.x.iAU~ au .«v or!.. aUTO . 6ep!'-oui. -r07roU.(XXLGC.\WY )(. 'rIXU":"'Il.-o~ev~pov Digitized by Google . . aUTou ~oQ ~u .s. eTp«y(o)vO.L.. AE~"«.UALV~p\lf.tiCO'c au't~c.A(O)V6>~!I..\WV. X.• y ~ MlfW-. iJ ci~\OAoyo. 'Il.tX~O.(Xl «!'-GCupOX.. X. a). AE~. xapax~.if. TPIKHN 19 ~4~ • c .vAO\ -:-wv «v6€(o)v ~ ElvlX\ TETpix. . EA). 6 -rp'x. 't"ii.OUc.. ~pa'1womp~upoij. AxaxlGC GCLG6cty. . ip-e6. x.~(o)v.lXl-rii. 0 x. ~ Tel clv6'1l T~' A)(. -rWVfLEytXA(O)V AX. IXUTWVxop!'-o.x. A£UX. .(o)-rb.('(!.oc. •• llf. -rae. 't"wv OL1(.. iJ £81.. 0 ~OAV. .0rp. To.GC.). fLriAUJT« aL. 6 X. d I!r~'11alv«\ 58' ~O!'t'OC\~a almJ «ypCcz d.'iifUX 5.«1 <l\ik ~Epl€pyel«V -riiiv ci. 0 In£~'~ o'ACYClV.aTIX01'll.LTPLVCJt~...x.epr. -rlJy.). f'XOUG'L. iCl'CI'«poc TapoeLaif ~u)...iiiv AOL~!dV «xa:X\WV."aUTOciv~ye-r«' £L~ -ro yEva. YAtXa-rpoc..n~71.al 't"plx. cu eft)..(~ I1!YO"I-n6ou!.O.p!X )(.y.-1XX..slf..XL (:).rut't'(o)v. -r(:'p« ~!uAAISpysiTI%I.od lAAIXG'TLXct. oij Elva\ 'Ii . aeVG'E't"LO•••• M\!.. o.:.UPOIBPMOIMENH ElI THN fA. l!'-sp. y XoGCL x....-o~ev~po" u4ou . 0 x. cix.aT" 't'O iI.. En7i'MTL NtOE). .ypE'.-~ap «"("TG'l ••••• 'KlofG'\.

e&~LX.TIU x«t 1'4AlaTIX TO ~£oV IltAa-rou f6). "1J r. 1'YlV~«aLV'rOU fUAAOU. "Ii iJ mapOx«pr.OT1lC TOU '4' . '.'t"1i. viII.A(OU..an·".ml ~TtXXP'fLiTG" nov -rO f6').(JAOU.. TOU I(IU'rOU'rOlhou &UP(IfX. (II.~lI.YI. r.a:l ci8uVIXfL(IXVXIX~~TO: -rlJv "'A~~LV' '{VIXL X«\ «AI.ro n).')...o. iJ ~TlpoeL81!. 6»... iJ aTlvO!f'uAAO.C&TO: -rlJv ~UVIXfLW 'rou l(IV'rou x. .AOV.. lAM r.o.IX~)'A~.""~y" iJ cip«~'x.l TGU.ce1fLEVIL 6»pa:v -rLV~ w.e&n:pL'V~.toiiv a. iJ r. iOt"'l '~A!4I2.Lw'I e. TO!.20 BOTANlKB nPAK. ~ XOttiJ ~. -ti yA«.. ~ ciVIXTOA~V'rOU +.£pL~IXII'U. iJ ciVa:1'O).8~.. MlfLotuYOV ul 7ra:').o(wv 'r« cXvh civoLyoUY XIX~x..TIIt. iJ iuw811C.. cniyx.pO~nO'."t'OE. iJ ci)(IXV6w't"~.I1tXl lu6u~ X.·h.« 'rLVO: I(IUTO:lx_oYTtX OA("(1I'I 'm« tXLa6IXVTLx. EL~ofLev.1 ti. OTL.I 1r1l. GUCr'fiA').IX~ ~UaIXp!CM'OU(UVOV. -ti ~av~pc:. U~DttTOU. 6~ep tinSUEL T«.').ITce&d."Ii 8Ult. x. TOU. ~ 'YprtfLfLc:. 'r« ~LcZI(IOPIXn). ''Ice «~livC& (yAtiV~OUAc&) ~ If.~'1j.LOTp6~L«. TO: 6mL« 7rAlImP-fVtX «1UaTUAOVTtXl. x«. 'riiiv 6r. iJ eTe. iI ~A~Pll.ILTC&& ."Ii IXLa9IXYT"."l'm1JV fAolfAoO~II. jlfI)pil.oAUa-rox_O."Ii aTLyf-Ut'rLX.~ Oi~o.lV i~ vlou «'IOP60UTIXL(IX)' ~ a:La6cevnx6nt.~.oA)4. iJ fLe).EL )!'IXTex0'1l1. x..up~ax. xa. iJ ceLa6tXYTLx. 1mpd~ovn.llt~..up'ouc a."VO: VIUp£ct&tXx«t UypO:. iJ ~par. . lC«\ Digitized by Google . 1'0 fLu£IXypov. ci. I(IU1'OUTOU''t'OU0 lcel(l':P'L X.1'A.) Ei. 'XOt..v '[VII.QUC7I'I 4iUfAo«. "Ii tXlyur. iJ 'roil «1UVaytiAlC.« .)(tXVOWT~. vO!ai.e!ouaL fLE'rtX'r~v 8uatv. TT!Y EupollmY Tty.i. 58er811 lx«x.UTWV.OTlIT«. 6». 'II ilfLEp1I. tplpou~v d.u>o -I t-L ~~'ti" )l~.~ Tol..IXTtXTa:.AOU.VTt «1rO TOU. '1\ 'RTpcZI(IUA)'C. 'V8LX~. .8ufLo" iJ -XOpf{lup«. drilv rilv ctlak. d o ti~71V oo~o.WTtX': «tllA. fLuCa:. ULpoUh )f. 8~.

..0' DigitizedbyGoogle r.

'X o. .

CI!.RPO ~l y0[lo[loIXpt&1t'LX...IXt O«X.pCIt "(a).tI)"lIo·h ••••• rGl~£cc • • .£«. oS l " ''I ~.. Al!.PLVIX. T7i~ Eup(~m). d.. . 't'£aa«pwv OJ . ~tXO' To wp«iov x.Ittoq O:. ~ "iec. 6'1r6- AEUXIX.).LTp'Y(a)'7. «. 1'1% I'le71 l!. TO 'lrpO~ -rOv AVYOUG't'I)V [Ioliv«... KAc!aL~ f Ti~L~ r. .IX\ 6'1\AI) eI'I«L ti.IXx. «tt~y. «no 8 t(r)~ 1 0 ti[loGAai«. eIVI%L g)_o. AxuCIX ~€pll.'1IXt'-Lj'floE'I1X d.f¥.."I)..TEP7l.1d. ' If. ''I '. 'lrAYi60. Digitized Google ~ . JLcXALGTtlC£~ -r1J'I At)'\t'lr1'OVl 'lrEP~ -rQvN£iAOV ltlXAALepy£htlCL Q'lrOU «v6ei' 'Ir01'IX~Ov.1Z 6. . floE1'IX~U TWV ~euyoov T« ~Y97! 't'ij.)a tlC~Tii~ l~€pZ QV'C'GltLX ~wv XA~V(a)V ~t~ tI~o.IXP£(a)V 'up(a~£-r«L XIX' ~(8U(L!H.Arn:alX '1_ 'lrOL TOU £LVIXLlG~e&'t'L!¥ TWc& l'n"[Io.1vccL G~LpOELtt1j l!.p?E'II« . 6 ltOp[loo~ TOU iJ~OU't'«L too. l'lrL[Io-nl!. ~E'~ )tGt\ eIv". It. l~ 00 ltal T~.'I'W. 'rO ~UAOV 1'OU elvczL altA7Ip~1'IXTOY [Io~ x.i. r«AALo"rl 23 noi."C''' poev'lrpoo't'GIt £I IXV't"XE£[Io6VCC.. 6pIX ax.. ' 'leu .'t'UI\(t)V.. [IoE[IoEylltAOY 'IrOOLOV.. E AOL'n'ck'~V«L rjV"C'LXlL[IoIV« 6!~ .OV.outtr.. ZIX[IoUplX'Ir& «'{IXTal. .l Kovw~ AtlCTLVLa~~ 21 NU}.IXt It. ••••• s· 46.pW[IoGitltt't'PW(a)o. 'rou '!VtlCL [l-£AlXn:pLV~.ap.V XAijGLV notbeV~ TOt~ ~1)'rIXY'ltOU' ""J)'lrOU. (lJ 'lrAii60~ a'rpo)1'UAwV rZltlltv6wv· .npO~HPMOl:MENH 'Ax«~'cc EI~ '018 IATPIKHN : E)..\\ 4 ypott'-flowV 71 by l!.uy~[Iolcc fl-0voo(x'O\l AA'7. ~L'n''t'£p(a)'t'I%. 1'oiho ~eYQPov !pU£1'IX' d~ 't'~v n!T~«'av .Ol!. AOyx.. . .~lt"'. ciltIXVS"" Gltu-rwv £lvlX' ~6AoyoeL~er.hilA.Apot~L«Y u\ l!p~Llt-llv ~'i. Tlilv (Luc. XIX). 'JC~p4nUf14 'TOU ltL'rPWOO1tOV.l oi x.XIY(a)'Ir<<. 'lrdp1j~. floE~j'X.1X.pwv !pUA). (LIXx. ltAOOV~~'II~. 15 ~ I 8 'lr6~«. ~ ~vcc.•••• .al xvfJttxoa at1'r~' xap~~'C'ijpsc.. • • •• • TOUPltLa'Tt .'<<. iI!pAOLci ".6mx« AxIXx(<< ~\ rUm'.. 'rll' d <pu).

ti!Lt!).IX1. TOLOiiTOYT1 X.aud.~. 't'0 npoy. ~ O).XCX'r. ALO£VOU. 1'.«1 0' Xctp~ol CXa1'W. Tliv [IX~PLX. lttll tiAAon X. X. x. OA'~6fU'#OL ~£~OU<1L ltO!'-!'-L XctTfI)TiplX.e.-Lot 150 ·"v~ lI. 6aOY Xctl «. &P«ILLIX2 El.£IXV !.O!'-!'-Lix. a.0l'fLL oclho elv«L d.tX ~ia'lI.A0YOU.vapCl)~6't"1l't'<X.IX ~IXV'O.I't'OyEt.IXTCI)TEpcx.OV. 't'(~P« ).)npov XO!'-!'-L.su!~ T~ l'ij'L'nCX ltottd. lI4L IfT'. 1'0(11)'1«m d.pIXnOUp~%V.!'-LclLCXf'lYii.:ix.OV'IIV la.oy clpi!. -rQ TWV iY~LWV TOt. ~ ClUTO!.-CXA« X..(XrOV T·nv. a. 'lErOY ~pcxa.«. l~l 't'o ~utlfTOY It!XctAuA. ~L'7o'Jpl(.xat..mTLx. eultOA1)v XIX~«VIX"{)(. ~Lrip~OLIXv X.. Tilv ALa0'YPI!t~Cocyltott ~IXvoYP%lI~lXv.IX1aC~'Ilpov.) ixp'" A'.~ou" 8.OU!.. :r.ou x0l-'ILCou.. «Y~!.!'p~! TtlL ai..«v6plXx~xOy o~u..«'1'11'1 aut'-~<x6'111'LXlIV iTIJ~walXv. ep'~TLX.p'lIa\f). (IX) ~6 ISL.'ti lUCfUY«. Xctl «!'-ur~cx)'i«.a~L«~ovT£. ~A~v X. rIXAALlI. 't'OY cisp«.GU x::n~pWTIX1'OY. 'rQY xOPf£OY..-<x1'1XCtU1'a 'tii~ BOT<XVtlt1l.-«.22 BOTANIKH nPAKTIKH ~L'~P'llrUVCX (jx:r~ cip6pcx xorAcx. 11 !'-' TIjV Tty'V'IIlI Urpoy ':'L OL«~Y!. _ 6£.6V. Til:. !'-~ & u V a: !'-L.«x..Coc':'OU Isy'r«A 't'WY tV~LWY ~£aeL ee.ii.~.'1)!.j1. Digitized by Google . X. ~O. ~OLOT'll1'O. Eli.plEL Xct1«~ TtX~ xepex<1COC..TO X. cia~llfTou.EYIX«~O Tliv x.ci VIX (OC) iI ALOOypot~(IX ElvlXL . i<pEUpS(L<X T Of to v.UTa: ai. d pYllf'. !'-IXI.AIXtr(La:.x'r'nv 'rexV'llv Ei.u ~). XIX1brinOV1'S~ p.:nxov M E'rIX X."Y ~ott o£XOVOp. st. ciolf!..clUlfEVTtp£IXV XOCL ai. fLe"l'IX1. ax.-lvov.01.o V!pOY.OC" til7~!t. 'r'llY «rop~Y TO xocOClCp(.-~-:ou.LTPWCl)~1l:XlXl T.).-srct:Aov o~eAo.pCtlfLlX't'LT!.. '11 AXctx.XOI'-I'-' cipcxeLxOY X~).("(OY XLTp'YCtl~OY. "III x.-fVOV x.'ov xcx1.XlXl OA'rOV !LClCAI.."'" I"·.' XO!'-!'-L~epL€x.O!'-!'-OC1'«. (~XAcdYCI.AEOV1.tv.O!'-IL'elVIXLr.v T« a1. ~.ro TOU.v'Il 'rL~VE<X~.~Act:lt<X.e).. a.Orll1'O'. y'fI)PLt. !. ~LOCAU1'.

Digitized by Google .

Digitized by Google .

I nOAUYlXfL£«' Movoo(X&OY.)v CPUAAWV.~~lI.• x«nxoii iT«). fW' "lYTpOV T'ij.0 [LLxftX ~UA).'t'w[L!V(dV &£x. K(vlX.Tip<dTa r."OUTOU elvcu 8m-:epwTtX. X.. p.).ciaL.'t'.."A«TE« (x. ITrX~L.·Ap~i. crx.Cl. 4 r. E(d. •• AOt1'&·MTI.W't"a. o~u" auV6E[Llvo. Ei."Il[L«'t'(~ETOtl (~. u.«.a.OUPlLtX~LOt.ivl1\ ~i~')V'')\) '1l(. R Iv~iOt. exoual "«I t.4.PWTEPWVr.Gt.)..o~il{lepoc x.opu<?~ TOU ~£v~pou TOVcpUA)..u«~"UALY~?L)tO~'.auYlI. iI x. "rOt: [LLltpOt: aUYL<f't'IlV't'IlL tl.&pICC. .«X. xwvo.x. \ \ 'ratL «pXE't'~ EW.et""£V"t'E )tGl:l ~LYfL«Tla[L€vo.LOtOt~'t"Il e!VIXI ci'lt'b -ro eT~o~ !!'\ TWV Cp<HVLXWV 'r«L Aplx.ClPO[LOLW. ci1."eVT'~ltOY'ttX ~!uY"I'I.). T« fUAM TOU cpO(VLX. 1(.. ~. v1laou.ELV't'I1L tir..Q' 1'71.'rj·M-n. '\ 'YU[LVOI. i«1roVtLalo. 'rtX.tr.Gtl fLea1lfL~pWa fLEP1l 't''ij. xopuq)'ij.£a. ".. It\. el. r. TO ':"L.i· cd tiXQlV60!L u. )'lr~cdrlJ ipUs't':tL d."o~Cl e!yCl& eml'-~x1I 'l"ii.&a't'£ TOUpX\aT£' KL«'r X..npOIHPMOIME~H .xl fL..0'1X«L WV X«I 't"IlV XI\'IlC1tVEI\«O!V.et lI.x).o TIVet.OU••••••••• ApiltlX M'[Lo~« A)I4X' )t«xou AlCOtx(c )taLl x«-r~xoij ••••••" ..w Tri~!L'.xa.ro ~lx.... Mi «YlwaTpCU"l'Otl. " IK). " 1'(~V iv~wv) . e£.o~Wv 30 "00«. OXTW r.. Xopp.1'x. ~~v y).j-r"h li x..UX'). . r)~lcc.x."6).LV~L • • • • • • .:£1 TOU cpips.waa«v ito 3. "1.. U'r0U~ u' lI.o . cpomx. TOU ~EV~pOU ax. . '1:"1' X«L El. x«.j't'oi) .. 0 1 '.08«.t« x«-rexou ElI THN IATPIKHN ••••• 23 BA" 'l!vta-rt . "r. <l>U(rtXO.Ou. NEO£'). Elvc:u TpL"1.1.. w.LIXP. Toc Digi!iZedbyGoogle . XU ll. ~e YIYLXOt:. ELVeu ~" r. ~~ EW. ~pO<. xa E 21. ~£Urll.. . • A.tXO" Op« au "C~ ~ X apfZx't'~ pEC. .O<. «liTO. TOt: 6... fLrlxpiX rrx£8ov r. r«U&a1'£ r1i )t!lt1'~IC.opup~ A€')'E't"IXL ~i)'o.a.etl(.iifLlX 7.

faE(O). . ~Lti !1€aou 'TOU xOlActa~'TO~ )(.-ot TOUTO:"iTOL -Ii ~'!]T(V7j a.OU)(.E Lp'lia. . l1«ij~ «..TIKH 4y6-n 'Tau ~ey~pou 'TO~TOUiX.-OLO' !. llX"o"'£Gt~.-ipb.<<l'T«."P£~ETotLat.'TO6~rov ~upot. a~o. EL. .-e 'TOYEpOV. 't'L. 'tOii ~UAOUXot1'otax.200 ~iX. l:TU"·m~. ~v XOpU~T. ' "\\.. 'TOl)(. al.cluaevTEp'ot. il ~o!.-~ou.ou.-ci 'TOU. lUd.' XIXP~~ 'f(O)" d~ xeprt.!'-lyOU «'!to 'lrOAA.~ r."6'.0 ~P«!..\\ Digitized by Google .16.o~..To 11 U ~ ot !'.. 10 9 .Ot~ imo'Aeux.-«~E't'otL Kot1'EX. 'T(o)vu~L(O)" !..£~~eTot' x.)Y6~0'(o)v lLYO'l'T«' 0. 10 .veufl-IX 'TOU orVOU. a. £l~o.f. 6"0!. ~u(o) EL~(.a~ 'TOU.O'TGtTot 1%.~o.OU 'TO.£'TG1tL YIp..97· 69..UT'I] "x..o. 13 .-.... ~LIXPpOLot.\ 'TLN" !'-otx.QV L X.lvo'l !.BOTANIKH nPAK.. ~!.. 200 ~pli!.«1 YAuxap«v. !.81) p ltuxtl.' . T'Ii.-1XTOU ofYOu.-€riu.(:~'IOual X«T(o)Oev 't'WY~UAA(O)Y)~ la(o)6eY otUTW".UTO [J.)" K. ~ "~o(:p«a!.a..IX'TlXalc.6.OU)(.UALd!.ua~ If. 1\1! 'tot X.(Xl 1~IX1'!. To OAOV ~p.01) ~i. 10 " . 'TO VEpOV. Kox. xopu!.j ~AOLti'TOUlf4prrou 'Tourou E1yot' l£"T01'«'T1)-x.LEY !.Gtlrii 'Til.-OppotYLIX.cpAoj'waEL~ 'tOU OupotVLall. "ot. ~ ~ .IyO. 71 OLIXA'Ji'-€YOV £1. ~uTtl 'TWYt"~LWV. ai.'T~XOUipx.x.x..0 'to ia(o)~epLltQ" lp(o)!'-ot'haf'.. txl!. 'TOLOU'TOYIXTPLlC. A 6 a t~.)'1 6"0£(0)'1 ax.14.«. 200 . «.73.a.aL reuaLv ~'ZtTLXiJ.-1X'T0.eU«~£u. T . . 10 £(0). lx 'T(.Y...P(o)v'T£cra"p(o)Y OIX)(''TUA(o)V.lXl 'TWY OUAWV TOU 0":6!. ! .l6A.-~«ij )('IX\'Ii ~errlX').-. I-'l\'t'pot~.€)..-. 1.-Lot 'tOU \IXTpLX.. altoY'!]v '«lL5tlu!'-€vov e!.l t\ '.a:\ ~uf<popot "lla.1)fLtlt'T£~O"'TIX''Ttl 4.JTOU"'~pLlle'T«L Bo!. 1'0 ~YEij!. BEn«AGt.. ~u(o) XlXl£bpE" e!.-i -:0 ~Q" -rii~ opYL60~. ei.E'TIXX. ~" LGtTP'Xi)..")(. El.(. Opexp.

L . .~ -...~~.. Digitized by Coogle ... .• n .

.

.utrn K«e~o >4TEO ~ (L(XPL«YO• i"t«ALad Af... «Gn) alYGlL'Y"6)O'~ axe80y et.01. 't'OU ELYIXLPVLO" LaLO" X.OY~p«. TOU: 'lI.lYo(L cpu).lI'M'r£ nxL~OUp4rlf.ur(XlI-~ ~ <l>uat~o'c xa1 XUlLtXOC au't"~~ xapax't"~pec:.ACI)VCI)Oll" 0 fI" utnA~ (CI). \ l(. CX'JTQU.'h)'CI)·. iJ ~(~GI TOU cpuTOU"..~AU~ IlUTWV Digitized by Google 4 ..«yOOU.00.). CPP~T(x~ ~~ Ell«~o~ x..).« . . tiyp(cx:' If. x x«. CXUAGI\ . Ji ).«."(~UlC.)~£~.f..(Xl(IocU. imJl.. (LE Xpw(J-Gt ).u't'CI)6IV CPUAAGI • ~ ILY(xLr. ~fI)())'OYOUYT«L' 'fOUPlC.«\ yMUl(..Oi:iO'LY ill. . 1I-6Y«). !L6ax." K«pct6lJ~ f'4PL«VOU~ .'Illf.lcp!PO" <f'rpoyyu).(XVeO"t'pLX.~ «lpo~ .ey\) 6>. • • ACXTLVLCJ'ri' Kap«tov ~l vOTp a«tu ••• rc). -tav':'f.~up(X. TOV 100YL1)v(Io~CIt..j.4. f4!TIl~U rLvlla"oIl-CI)II-€v« x.Up a.. ~ c1irlJv AY.ervT«~ eL.«\ 'xa:p.E«. ' \. «un.Ou~ii..«.l '..ci~ xE£(Leva:. ileL lPci)"_Ct 'YctMlf. • • • .DPOlHPHOUlBNH EI~ TUN LlTPIlUlN 25 lx«"~ S· 48 Mux. ~LO"L o(LOLIi~eL (LS 'fa.oo't'ou dY(xL ti~pCllf.1I(Lct 'l'pO.. )til.«..(xOo~ ..''T~U ' d.nv ~c!aLY.OOV TQy XtlJl.u-. aI- "tI"L .. 't'poCP~YCUTii)V' «iin! «vOei' TPO. OL0 X..! j'1)rvli 'It'0~1~. "t'ii)v l(.OPII-ii)vX.TO!L8.. OAGU.CI)TO..OL). lC.repCl)t'a. tir£(I)(l'Y"'ITOU~W!ro~. 0' . 'l'rl..WX..j~oti.O'lt'p«(fLYOV.€v ••••••••• TOU~LCf'" • K)."j. tix.'C'(.' ~ xetUAO.jj~ ApyO). '1\ 1lf.).d... .ov lVLIXO(nOV. 'rpwyouC7LY 'rei. tJ. X.\ "t'll GtYCI)Oev ..· 6 1 .t1. m~(X~.lvocL £Yo().«aL~ '9 auyrf.0(1o!VOL 6VOL1. • • E'A). 'rou.LY<<p(x~ TOU If.p« 1il(.£UXollciiTll1x«v&o.oputp«.lI. (ae~a~LlC. c5p~ 'fO axiiiL« 8.WVCl)Y.OtllllVLO'-n .-- .O" "t'o(x.~i "Llf. II-0VOI:X..). 6 X.~ x.LO'Tci 'rO~ .'rOt ti~ ocu't'ii)v x. I "..O...v{aLOY { 'fci~L~ I no).••••• Nf. noptpupOt.(~o" OmlU EUPLO'lf.0PII-u.Qtf. a"t'Lytut'nO'jL€Y« «'1'0 Aeulf. o~ill x.. I'~ 't'ou~ opQJl. II-A"t'« lix.ou.01.lI.

e!8o.CYfl-Of.un8w. af)mx'ije ~l(l6EaEw.L« 8 de vepoy ~p«aTOY ~pr£fl-L(l J 00' (M: v~ ylv'V )(.£Gt.Ct'~·Il~.UTci)VIVIIL fI-E). X21.Ux. £P~!.l ~r. llv fl-ETIX'r'hv ~p&. ax.). 1'~ ')i'. ~).. y fI-! l1'rp0)"Yu). .ou8ii.cd 7J 8LX.UTolliOIJaL yeuaLV y~Ux..~.Gtx.tlnf~~o.x6~uno" 'iJ fI-!). V71Y v~ ~l.olTci)v uypwv -rij.v~w'dj.nv 'rex..tiafl-Of. ti~UVtlfl-6t'rLX. 'rae ~~)'Aa.6tp'.6VOVot a.a1.0n:lC • .!Xveo~ fI-!XAa." auv!x. M«).&~(8l« ~pO.BOTANIKH n1?AKTIKlt elva" WO!~~·~~. Mil'rex X.rix~.·~.« ). ELe ~~oup«v Xt&1.'r~x.ox. &UpCOU'ttlLtiX. fl-e'tGt)"EtP'. x. E ).oyx. iI l!.E1tLOv.·qv ti"ll~·~' A u vex fI-L.r.LE(waL'.d. y€You...tlVLa!L€VOL Et.).uafl-tl'rO.TO.w"l. "'pwt.).). x.cX6tlC XGt1.epwv' o~ TOUrl!. Digitized by Google .«). fl-Efl-Ej&')_:IlV (~~£). l"'rpLV6t~ot'. Aeuu el.U't'OU8ou. f. it cil(... d ul.01.or.>OV't'!XL «UTOU.. 'tou..«crx.opU~llV.0X. 'rou ahou.' fI-! CPUXMipL« 'rLVOf.. E~ ~ 71aLe Ei~~r..llvf)w'ro. A~P. obf. 'r1. C. ti~a.. x.Of.ropo' x.fl-1Tcr. 8~OT' Euf)U..Of..'. !)..oc. fl-EAtXyx. xot'rw XOL).«. )..pa. fl-t TO IL!Al.!Xafl-«xi-:-« . ~Jl!. lawx.o«. tlU).o).).v p.(<<vX!X1. ~v' ~otIJW.xGt1'riOv «Lfl-iTWY.V'I)Ta~ la~€p«. I Evv€Ct e(~ci)v Ax. tX7.. 1t"'4~E'If. xwei: ~y «tfl-0Ppa.O'xGt\ XLv71'r~x.a. lelPC~OV'rOU EL. ciyp£!X.X. ar. ot r. 'ry" (ax.~WTacfU ~uv«'r~' cixcXvf)~. A 6 a'.Ctvf)o~ E~Va.r(tXv TWVlY'..iXp.«UltO.aLV"'p€~El VIXaTptXnLcrf)~ !UO~.Of.'Jpo.~W8·11.TOf.«).Ct\jlVETCtL(~.&').V iGtTpnd.wccpowN" iJ u<pOf.Ctv. evwfI-€vo."OU Of.0fl-71 w MO 'rO ~UTO" Xt&L x. 'ro a«'1.opou.o:J.«l o~€Of. GtLfl-OppOt~". To If.W't'·~.. Of.).!Xafl-!XTOUTO~o).71'. ~po" Tilv x. 8LOcrx.). ~«671 -rou ~€Pfl-!XTO'. )..fl-7:"I'IPO" .OpL~~IX..).ol.e.w. /) Oml?O' Of.OLTOU BU~«VTLOU. x.upatv fI-!V. ~ Y).

c Digitized by Goog Ie ...

Digitized by Google .

OU.HN 27 ..I. "t'oov ~Lxp«). X'1l. 'x«l [..1.~8Ctlv. xuv«p«. cpueTocLd~ TO~ . 'r6aov "t'« [UY«). "rL)V v-ha(a)v 'tOu A.'T~C. • .~'101. li~uy«'t'I)'" tiuv&'. ti8uVIXTOL.. 8\~p7l!1lvOL d. 6poc d ax.veupC!)8'11 gL 0). Oc)OYTWTCt.ft Toupx\aTi " S.«aL~ 19 auyy£ve(11.olg~ Ip~'''r08eL.\"(0'1 i7:LTplxo"T« 'lc TOV XOP!16VIXUTWV. . K!VTlXUpl« ~!v!'tl'r!X K«p8o a«vTO ••. K«p8ov (2'111' . 19'VOo~ hl* . TP«X!Ct XiX'I""CtY(')fl4hllt. i.1.DPOl:HPMODlENH Ell: THN IATPIK.'). 'nou «vOei 1.t"nf. im. cCXlXv9fr)-:0.. l:Le!px~T OTO~ .'1iyouaLV aL.A).111«L 011-0L'%!1e 't'ti. P~~'" EIvIXL!1utpd. 't'ov zl.0p' Tw8eL. 2 'IroAUyIXI1-£OC 1. • E). !1l 'flYIX i'KC!pu').nov. AE1.').j. <l>uaLxoc xa't XrJlLLXO'c a-J'l:1i~ xapax't')1·pe~.yIXCOIIn.etJ'.La.. TOU~ ~llPoP. To [.« <pun«.ou...LXpOV 'roijoro <puTOValvocL lVLotU. x«l. fro~ T~V Xfr)p«~'CtlV Tii~ t.OLmi~ EUf!~'""..Tt%xciTCtlO!V .• •.TcX.~you..oov atwtL !1LXPWTIXT« XIX' 1:'PL!1!PYl~LlIP7lI1-lvlX. 't'a iy871 '1'0\1 aL~U «u-.\lon i1:'«ALO-n iTIX)...)4. .o£'rCtlY!tV«L no). _X3XC Digitized by Google . .l. XOC& Ei. ".XOCIIIXp07:plZaLv«.L .• . tiX!Jtye.7a[. aUAUyLr.-11'11utp« XOCL ! XL'tftv«."r01:OU.fl4)'LtXpo\ x~1.'1)... gL ).49 iK). gl ).110/"1')..op[. It..).-h• '~ • II.f.).lvIX ~Ilt. "r1i:!pUUCIL 6 IXUTWV aIvcuno)..I.).«80~.«.. • JhoeAAlIVLIf-r\ rCt)..0\ Ctl.. rU tixcivO«. oaoy XlXL'fa !1LXP« ).'OL.. 49' ..opu!1~OU...llVlO-rL 8ep!16x0p-rGv . TOVMri..I.ov ~Ti~L.....ov !1iivot.'pO. X. ot x.IX~T.otAL«pO~: d: live'll «1hOOv x!iV"t'«L aL~ 't'1Z «xP« 't'OOv ltAWVCtlV !180. ~oUou~ X). 6 M)'U~ «UTOOV aIvon 8L1. 1. IX!.'Ept.).hltL !1CCxpx 61.

~ xOXWm!'4 (fCV {).. Digitized by Google ..iI 'ip~"II «Gna 1r?'tnl-.«<r1'4 u't« 'ty. hion I"ft~ta _1 ll.. T«l. u60~ ~!v ~'fO" .rii)v 11m 'X" l'iJ- MnlllICplIIJ~.T1.'tpou u&«pOij.~MGI'4 au..oaO'r1)"« v.l.>'i.&iJat.~ 'tl)U 'YMwu 'tou 'tou 'hep~ll" cirlt!-riIv .j':'1t "m)~.. cclTJI.. ri~~ ~~~.Ol). l"~ . e. .1:.""v "l ~~u·«~ '~I'-&Gt 10 Ii." ~J. A uvclu.. n."'I -~ .. «Plll(ou..BOTAIUUI fiPAKnKB ""V.Oy 'to J_6p'tov fU~XUP'~~'tc JC41 I" !" -:ilv w'rpuL1!'1 !~ nO- 'llfGUAO'l h1... l(c 'rOy..ou" .l~.ou...ip:t. "'~'tI (<<) 8i"""" ~w. 'tc}'1 bpt~y.rata pi« 8ipI'-"II.UA~!Jf'4' mltf6l't~v. >J. _.-7. ~.ov. Ii.0 ~y ~P«!Lt (CI)~ Tpi« .. ot Mol rd ~ d IUArIy"II.'1 -r':1...p!.*n~ tprItPQ'n'tGt.i_1I.oUcr«" .i~~.«t r.lpvt'rGC' eNY!7. .OIJI'-G'I.. !i. . ctWA7I".-GL.'T«t ul i"OX.op-rO"l c:.0 lU).~' 'Y(V!"«~ u\ x.u\ l~el8~16!p«1tIuov-" 'rO ~A)'O\.)..(10'1«~u~(a... ~~ aa8mx-n.I.'«.>G".~cl&Gt81aaCl)'..i (I."". r."1\ K£.. ul "pO" y. tfWLl •• '&7.lull iI Tp''' ~.IL~ 'to ~ 'tOU Or'IQIJ. 1.. ar.rZfpoUV avtA. u.).psxnx'l\..(ax..u~ .0pttrw lOspGC'lnUoV'fO.olltixt... U1Ii> -rci)v .«'I lI4l Wtv i1M. 1.ci)".o)..'1. T?'~:&" PI T!T«pT«l«.. "' Ii~ El.~ ~I'-. !. 'to GclCl)P..a"lTlI. Til. X«&pouc.Ls. 'to lxJ. .u'IGV '1. xX-. E£. lIf. .. It. Tit....I):ri~:&ru·'31~ limon~~."'t~xO'I w «vn~'tU6y_ . ""pO" 6p«<r'toy ctplil'-l11 100 XIIL mV1)T«~~ve. xpCiv\x-ft.«&ra 'ro~ IJ'tOI'-!X1. S· 13'3.vo~o&r! iTCICMG'-nBi~~."IO'I d.1)td'«)." ~O'l x. «ltO Til..lluo:irt . (II) To «m5Sp«aJU' CIUToU cl£cll'tc «.i.r.'(Ila4rOn.. 0 f1 ~. iI U. 0). 1«TptxT•• W:. ~~.UJ.£. 1\ i~ . "~u). TO X"I£. hlUlrn t'lTlpfoLllnT l"Gf'os't..ael'lur. «1"""aia.

Digitized by Google .

tizedbyGoogle .Oig.

Ax.).U6l.ot\ "p''.).'Wott ' 7..Gp'VQY x. A~uvctl'-CJ)T\X~T«TOYx«l.-€«...«p.ou e~YGtL i. TQ: u x..O.T" .o~«u"t'ou y£VtTCXliltxu). 1 1. / S· 50. TO n€TIXAOY .-ct ctU':Ou 10.'ii9 ll'iO'·II..xl "ctT!k l!.«r....1I0V. 8.~~ever d.0V p."piilv.(s)Y T ~JXVJl.atVL~ETatL eA£~aTotL ~v)!. 0100Lft)V !IVtIC.-OUTO'I.t'0 tp')"t'QV ' -.).. noAuttv8pt'l'. tAov "0 X. au~.ltlz\ E)." yplX!. AlXfL7:UP«.Totp ctUTWV'XU 1. Opot TO a'Xil!. To r.lXuAaUIXUTcilvauVexOVTIU ci~ l'-L¥pOY 'l>.aTIXA~ 't'WV I4v6sfI)v ctUl'ii)y .oIal d.ac "tQ.?'~ 1..o. U~UTCCl ~. rctllict. 6tpI~Ot.Tci). 3.-!.«~o.BN r. GltO'lllV.)..'t OiiTO ~UTOY CPUITIn ~..« fL'~. P'1l !.)aaa. cX!'-b).~).tpQav -.XIXP!.. " • .-~ "t'WV ].~v til1~~' ltI%\ yaijaL. fU). Au. Ivct r:«'1.8Uc" fa ~a. ££. Tp'yUvctlOV.!L oO'p. 3 Digitized by Google .upq6L1l-ii w. Nctmll. GclTcX E1vlX\)'!LIX.a"".8pLl'-EtctV. ctV0"II ctU't...v 't'OU rXvOPW7:0U. ~U )f..u -..0). -n).tO'!'-«.«\ 0 lU).0chOY..srs TUN IATPIK..ba:-.ovou.nPO'IHPl\U)l:¥E~H .). l'. frlpp..). "EpL~ecp~AIl~«. I'.al'-xTat.ltOWt'OV A-xo'A't'ou. ~ I !'-!'YctAGt.~ .-w8~.u). ..LIX. ~~aed.vct fl-0VOV tL~"." .b). 'tOUEivctl 0P71 'rii..« cpu). .g. cpu). t).\ "\ ~IX\. rtltlllaT. • AltOVl-r..Lv8p'x...uv 'ln1lt.V.~~CJlc.ov 't'0 XQP.'~.optLo.\ o!'-ou l'-l Tilv ~«X. li mlA«!. ~" 'YA(.atxepov.OlO~. AlZTlVl~-n. EAA"II·Mt~. Ii.~.xuAla'l'-« ltI%\ 8~ml. ltI%\ ~VacGXyf!.OVtTOV NIX7:I'A.. (alOi . ~v ~"'rL)t.o\ic It<<lx.o... fl 1(VETCC\ax. O. d. 13.'"·atXUp(~'TCCL ei. -X'n. ~..1'1(1' . iTC(). fLl XP~IX f3ct8u1rp«O-lYOV.d ~.-E-ICC 7.TQV€I(.).l'-ayIiMt.)..~V. iUMa-r. l" .r.L<pepo.av ..OV NIX7:l).. ' L'\ NCC7:IIA). clUyGtTW.fLovCCXIXI £• X fI-~VIXEi'T~~O~~ct culTwv.

x. .aov WoOlC.ouliva.opuqrllv. NGt~D.UTO ~vn!P«Pf'41W1 '~TO ~«.68a..·.pOwxov lC..u lvO"ll 1180.£TP\VGt. ~.l..>. xCtf14 Tci. 'P«pf'IIx.IU1I.GtAoU7.I'PGt).epc ~.uGtVO".. . Gtu-rO u~oiiorot.OV\TOV . G1rI!p&ev npiawGt x. &IVot\ W (LLlt. 'rot.1'1«\ I1xe8ov ojLO&01l I'i 'rO VGt1rD.x. ~ UrLllVOV. ix. 8lpjL7Iv 8&GtAe£~ouaC(v.6v ~.ov avGt (6).Gt'rou . ~" 'PClfjLe!x.OVL't'OVeIYGt. E1r'r« d~cii'l x. 16)... 8. 5.~v x.t.uJt.IvGn fLl Tet !L'yr.pa~Eue'r"L '" -r6llu'r\l!.30 BOTANIKH DP.'lV 8u6). T« lvO~ «UTOU elvaL elva. _\ .).aAOOjL!VOv. Tii.pO. ~ep'lC. Twv 'PUAAOlV ti~o x. ~. -MlV x. ~ «jLura «AlMtLOV (a).«6el1ua). - 6.GtAOUjL!VOV· tix. eI~o.UIA d6JJ.EA« IIv8"l! lC. eI~o.180. ul.0ptpup«..J.XtXfl'v. 'NOtpO!LOL& TO NotnlUov. A 0 a.1KTlKR He'r GtX I! £ p'll In .ox. ~«lf. GlU-ro..OaTOfLOv.ov x. P~X£'MIV aOev~x.r6 Iix.a\ un~cd. T« 'Pu). Digitized by Google . rilv A. jLey«).IvaL «nAou.~I'llou xcr.a..AOV· 8..i If&lll' l{ cr.t. 'rO ~ep'lJa6Tepo' E6).o't" (cr...:l 'l. et. ~ -rO civ6)Oev NGtmA).toU .GtUT6)eaV.iif'll. 'l.upO&L8i1.. e. . 3 .«V.OU.~w.1%1. XGtjL!Lt!pGtlC. eup£ax..TvGt.pOV l.OVLTOV'rwv ~p"IIva(6)1I OP(6)v. 4. .OV 'rT.oy iyofM'tno xdcr.) To ~~ITOY ycr.'. jLA -rilv. ~ipC(. 'm)AA«X. ~). d~ ~p~I1(L«TGt 'rWV «~€V6)V ti~o ')'Gt').Gt.cf~e" u& 'h ~). tiX. 0).oUf4iYOU Af4'PIX.eu(14 TO..«~"II au'rOU G. eI.".ul. d.om·o. AaU)f. (l4ULapo.Elva\ TO !LLXpOVvanl'A).oV\~ 'rOY AV'rOups. "'J.fLep'Jt. 4. X.' i~neux. 6fLO'ci~" fLl ~ I1TOI'" 't'OU AUJt.« «UT« 'r« 'PUT« •Iva.ov X«AoUfLSYOV.OV\TOV AUx. tijLGtUp.>.TO aeunpov elvoa TO A.AOU ~'Pepo~..oV'rat: TO 1rpfd'rov eTva. -rO «Jt.lC. l:71jL!(6)I1. or« IIv071 ct.luA£af'llTO~ ti~ jL. ).Gt\x.«\ lC.Iva. et~ Xpova.. fLevOv' «UTO 'PUtU\ el..OaTOjLOV. -rO tiX.Gti.~«.

• Digitized by Google .

Digitized by Coogle .

otl o~ 1r&~u. orll. ~OAono&.AriaL~ { Tri~L~ 5· n!Y'tiv. x. oro d '(<<MI.. ol XAWYOLcU't"ii)v.otp1tgf. 'tov A. EU1JV\m • Neo!n'rlY&G'T£ • .hil~ V~ouVTot" i&l.'If 31 Ax" .6ttlY« ad x.' «u't"ol iIv«&·ra&o&)14\ x.:d 0"l.o lf4l X. '11 tpAO&. • T(lUp~La-ri.v elY«L 't"pltpUAl. tt.. tt&lefel. ~«fU- . ..otl 'n'epl d~ tpp«x. Icq.i~.."'1rWV. .'t'«~ x. ~\ Mttt'INpotr..1'1«& .u~(dQv. Digitized by Google .x.'t"O'n'P«crWot.opu~.~ ttii)v x. Ix. ot x. «ll6'tL ~-tot& mpl -ri~ .o&VQV 'n'OCl£ov.eCttevcc.&«clw'ftX.DPO!HPMO!MENH HI.ottt68ev8pov x.ct. «VO&X.«\ fUl. IiYO&X.OUfO~'lAl<z. 't"~ 0'1'1%'(1'-"1'« or(a)!l . x.0pcpupottel. X.eot~ orCiW'n'O't'otl'-wv. ~p&iTOY ttCv eIvau'n'pt%O'LvOl&.otl. 51 !«I'-'It06~u~ • • • • • rCAA&aT£' • i-r«A&crd..« x.x.! TBN )ATPIKBJ. A~O~. la& 't"p.1vOl&~c£x. eTBo. Ilihii)v. 'JSP&O~.IY«L 'n'p«a£Y'rI. llyt-tott «x.~~ EA't"ii. TPLyUYGtLOV.&Y&aTC S.A6)VW~e" cpU6't"otL 1repl 't"Oo~ 'ItO-totttOO" x.ope.o6fLOL).G'Uvex.(4 'It~CIt.ot\ tiv'r&x. e~'It ul O'lC. •• KOU~UAlot .1rpLALOV ttiivot. &'n'OU tivtei 1rpll.11rwr« ytvaV'S'CltLr. etvot' x.O&vOY.otl T«1taorOll14 '"'In. 8'.ocl1.Lclljj.-tc. 6tto!w. x.. 't"iiJv x.t. ul. ohtopttol ot.'t"O\x. 't'ii)v x.evoi lO'w8eY."'In x.OPT(i.otl.ACtpep(n. X. " To 'n'o').'ItOclr:ov X.-r-n. Moupa'ip tiyciw • .Aa .lPLov 3.tn'OuXO xofA01M :!aup&i ~'Yi K. x. 't"&lY.rA orL"'.A'lf6-tt. -til cpUAA~' «u-r(i. ~. (x.AtIlVWY CPUoV1'otL wp«iiz au-r~v «v6-tt levU w.otpapot~ X4~ «tJ"Aotx.PWOC\.. ~ii'rO fu-ro.

a:l V.iXbd enx. it~lllo. cXl«p..i.0lLtV ~o clLulllfLEVOVccu-rwv Gclwp.«ltXx:r«leup£ax.tZ10UfL'vov. leou). E(t). ai'v~«l.v.w't'~'Ii~ .icliilv ciX. ee..«. ~ "'peL.oy"C'«s. 1t6clCll.pEtG(~nILEvOv d.OLOV".-nv tOt1'P~~"liY. It. «u-rov.!NIKR nPA. pO'J: ".G(p'" fL!1'G(~:l)....fTEpot It..oporc. i. "'0'. ~&aov ~cl tiv6-rJ orou cpuTOU"C'O~OU.ap'~O'ITtt.T«\ eup£ax. 7i cluvIXI-'-t.ii. ...«ML-:ilL· () x.. UA&>(IlL" x. Tci)v tiv&€wv..'J:Lx..VflJ ILPllP.x.at . ~v.. at. A. ~igitized by Google . Ldp~ ~ x.a~ at x. «x.o]_Nxa~ 't7" law~6pL"jj.~. «'!Co ~cl ~6lJ y£YI"C'''~ ~Ox. orPLii)V t!!~ii)v llXp. d..a: (LE)'Lll'1'<X: ~v a6£vL~v t1lpwm«v.aL TO bx. ~ilx.i 1'1l'l ~tb..iXUpw«.· To x.- -nn.11" "i oml'cCL l]_ouat omi'ov ~pCUl'eev trypOY tXllcli.wv lltuT1) elv«t 'til.e. X.lllv "tel cpU1Az ~OUTOU elv«L lL6y«i.:.j !lx.X. A.jx.«1 . 'J:epL'7:Vtup.op(Lo.V :<. 6lcpeA£L. "C'IX. .. x. orli>v !'YIXLx. Me"C'« X. ~p«~'t1 v'pOv clpafL. ~ E'!CL6ifL"-rCl !i. -ric lw.). cixni' x.x.01t~L" 0r01tOU. 'x. A U '01«ILL. f!UfL«orLap.ovor«L: 1tptj~ov dy(ct 1'- oro d.cX "C'WVlu~cp«1'Llt(j)v cXn'tfwv.".w. 'tOlJt.~'\'"IJ.BOT.p'liap. 8Uw.L- alLlX.0pucp71V' lt0p(Lwv. op.ou.KTllUr ).!:p1tol OfLOL« rd ~U -npWTOU' orp£TOV elclo. rii.. TO cltlh£po~ E!V«L GP..p.Tri j). «~.p.«1J'tI4lrzp.o ~l x'PlHLtXYCt x.cl1t~YI"'«L auvax.:a "C'QivCP)...(...al "t CPAO~G(l'rOO fUT«X. .2 e£.l«.a\ clL«~ptTLx.o£w. x.lcl·ljt..e. d pll a L to.1'tZL d~ iX.x.lIt-rcz -rou a-nlOou. 100 x.<<\ lLa). aL' .... x.'). i«[LG'r.«-r.~l vlXflx. i'l61) x. cplo~.«p.«L ~. l:'lllLELwatt.«·mtuv.OLii)V clprtfLLIX. elv«L x.j).€VOV.. 1'~ p. 'tou. x.V itZ~p~x:~v TeX fLl)'\~«. a~'ItOu x.«l OpELVO~ ~t. . up(onCCL iL( -N.. Tii)v «V6EWV lawf}. cpuerlXL al.OVL«'I a."""1 e!vlXL "(%'01«-:0..<<\ 6iplLCC" ~w6tv.aacc).. ~ 0 at. .. 'lOQVOU. cluv«fLwTLltcX 1'WV Vtupwv.etv«L . DlvorE e.x.OlUpOV. cpu'AA£cpepo. 8l! .. Tii)V «v6lwv.puop.v. 6c1o~ x. eL.

. .Digitized by Google ..

c Digitized byGoogle .

"0~ unou. ~ :H ciAO«\« e1V«L fU. TOU.o· t \I()!Liotv' cxt p"rxL 'r'iJ. ~ U..:. m~Lix..". T6. 't'iX lye1l CXUT(i')v1YCXL e r.fLa:.:x\ O£x. Mov«~e). yeU<fLV E1.!L1l . ~lWX.\ Digitized by tt'1.~vou..t> '1' A'l'lVUA'l'lVP U.ot x.PLWVO. no).~ (JAOV -ro 1.opcpupli.l.'JC'v~Plov. «AliX O~£IX!Le r.AlaTl • jT«AUfT£. ElvltL «8pu'C'oeL8ei'.. "(~epoL.llllV\~£ A«TL'Il'1'rL.i'!iln x "I' ".0 )'U!Lvol.!YT! )." eIvIXL ~ " . xU'rol i. JL?r"ll(dVO. 'rou.~ «~Q e~.· 12. XIX~~"IlPOU'..U"OCL.'.. x«l ~p9nu). 6. .. ).oV r."OlJ «'led' '"!P~ e TOV M«tov 1". Tilv L«TPLx. 1 Ta:~L' 6. ". lw!« fUP"Il.tl~ii'XfZP"X'C~P€~.. (0 ~«"e1v«L «..Ij. i)'&«L"'t. ' <l>vatxoc iG~CXVf1..op(Lor: 't'wv lTvIXL~peLOl. • .ouaLV g!Lw~ .'U~WO"t TO ..'a. 0 XotAIKo CXUTWVEtVCXLt> "\ OL~AOlJ'. A~y8pO«!LOlOx« ... 'rIX fu).sa6v."o8l<pep«. TO <1X_f.It1'£'1.DPOIHPMOnlBNH Ell: Ta~ IATPIKHN al S..~v.\' r.. rOUi(lLe OpalVS..(lvo.'\. Google .6pTOV!LETIX)'.tXO'c Op« a.WO'ilo XCX"'""uV XUPLOV .(p8Loa)'.UrL~O~.O!i!Lou.OCV nACXYX.wv.."Il!L1.]'"ou~ 'rOU )l.' •• AAT«Wt OipfLTG'LY«.')'«~ X£L!LEV«.)V8ev8pofLOA6'1. 52 \. xcx~ yluXt~«v.O. 'r1X1jT"l)t..t£aL~ 16. .oumv !Lu~~811.apte . .A).. «U'tWV ELVGCol i'lOt.ObOO~. Ot.0uaw !L. TOUPl!olG'T£.'at ~L~«L «uT'ij. N'O.iVTOCL 3 EW. r(l). fL! "CLVetpL~£~LIX. ~p61'01J' XolXt i. I IK). • '''1 • . ~weav e£. e1vGtLcia~).oOi.''1« XIXLiOUVLOV.\ ' "I .."0).AATai«. ~ .71" x. !Ll TL"«~ x.e£. 8!LOLIX!L! ..1: •T !uOVTW't'« Et~ UoO~ r. • 9. cloa!LIXl.ELpt~R't'lleLL. exi p~(lL exOTOCLO'"~t"'(lt XCX~6ALtpe... «uri) f1e~L EL..T€« Xo0!LQiJVa• • X«Tel' OTQU •• • . tpu.(.CX G)''l'l ~CI)()tp'J'r'x.IX..~ 't'wv p68wv... T{.

lO!XLOCV xod. -rY.~ !pUT~ ~IZOu1tp&aLVcx. 't'o x.u).1UVCXl'-L~.6aicx.CJ)'IOU. '7repl ".~ . OLIX1p'£~T«'. cl£v~pofLo)'61. or.VCI)elp71fLEVll.).u').wTL~~' alvcxL y).itU~l)ij't'CX1 ~CI)~ ~EU '7Co8«...\ '\ • . .(X\ d..· Tii'>v ~1~ii'>V«lP«I'-1IX 8 d. XIX' '7rOp~UpOiLaii.10TTJ1'ex. ehen ul 'iI A«~(xTiplZ lIoT). (<II) ~Tp«. Uo).«al'-~T«...n'\Jpi« )._ nr. "eX ~'Ie71 'nI. +.i~ '7r«611 't'o~ lfor-hOOU.l ~h ~u~na.ii)v e. iI po8«).6j...AlI ~«. ~'Jae. d. l'-:tL~V.1'141 ~OAM.\1. e. d.).i.:Zv.ItL.«L. x«.\' :l.\' ."('1.tiaf£«~.IXAtX lXLveXmV!'flll'. S'i ~'JClXQLAIO-:"ti. 't'Q.III. x6re~.~ A.). TOi:i~.V(XL £wv T .u)"GfLcl TCI)V.71 ~tVa-pOfLOAOlIX ~e'l8pw(h..(X\ e£.o(Lf.6:~ :ux~ 't'~ '\ I' ". M exT ex X e.«. 6l).lvOt&l'iJ4.ul.v'rItI(IXv.l <IIuTll Tpix. A«pUnO~. . :xciTCI)XOLAC«" '1. orO P I11'OLx. ~I~n d . 6r«.laXf« ~«l I'-«~"T'X.. '7COAA« 0fLOLi~oUGL (LA '"''' A. d.iv'{! X«. "'1«1 lIo«1.'t'wv «v 6' £.A6cda1 e. i11A6«i«\cxunI elvcxLoMlovti<luvcxp.34 BOTANIK. E~CI)'t'!PL~ xii'>. tLLXf. ~~"r.lCl)C1.f'l«.v KUv&.XIZPW. Ex. fA!Yl'-CI)vcS8Tl '7rp'~al'-CXTex. A ocr 1. 't'~ fIJJI.wv ul.TlY x. vepov ~cxa-rov ~pcXI'-t« I 00 ~'eX V~ ~pclaouv If.@(-tGtT«_ .I XCIII -.'. d~U1tEP~O'). 9J ut'«'7r'). S'\lCIXQ').:. (XUT7J \' ~ • '\ .ei'OV.fL£« ~)..OU.LKilv x«ua71V 'til..u ....v £L:eLv ciltOAOu9C1). Digitized by G oog le .Jl. 'Ii O'7Coll.oCcx..«ll1-rp«"("(OupCI%V (:z) '1.~~~. -r1lV ~UaXOL).~ 1tOJl.. X civ6iCl)v ylvn'«..£ P 1I IS : ~ • taCl)Tep1JC.x.y -rl. xone'Y -. £[. 't'« «V\l~ YLYOV't'«& UT«:).. n~~lvit. TOV ~.X« W ~p«nO~ TQi.. "'% u.O. X".v '«"t'PL:X~"_ l:71l'-. Tii'>V. 1tOYOYS'pl:-WV.IL ' .~.- e.'~<i)v A. 0(L0(CI)' u\ 'th ilC.n'«'L TO '!tete.H nPAKTllUI Y(VOV1'«L"ox').. wfiALfLoV £l.L VII ~.OX~<rf'4 ~ 1'lIV ~(Ex.".

. .Digitized by Google .

Digitized by Google .

eL~-rllv EUr(~7t1ly 1L«1 EAAJ.£IX. 't"ut'%U't'a. ~€v. 't'0 ~~o" 6an. -nt'll AI'!Pt"7lV. au~«vu IS xopl'6.. . U'lt'Ol'ov7i~. 400.'Ao'h • • • • • EAA:JlVLIf. x'Xl 15 'lto8a..'XaTiV!tl~ (lu'rii.0 QY0l'~~ouaL aatr.y xa.'JOY lui.. -:. It«l EAA:/jvta-:-l 8iv8pov 't'ii. 't'7I'. 't'o ~€'18pQV .u~(O)O'l. 53 AAI)I. i)r~ 't"b axy.t'lt't'tt XIJ(l'IXt.. ..AIZ·mL'J~'.. •. -:.:t . -:. .oup o't'ou.AO·i!iX. 13.rou~o '['0 !p'J't'tUouaLv ot TOUPlC.t. 't7. l'ed [VIZXf'ovov ~lIp(lvOtk r. 't'~ l''1'11l'at't'(l -rwv r. l~ ~'I X/l- 0..~eTCtt d~ -rllv ..'M~'X. .~IZ. aUTO.... xczl . OaOVT(o)T«. X(lUA~' i(o)~ 4 8otlT'JAOU. { Tc:t~t~ r lUo'loyUvlZtov.o1l fl'llZt ~O'l -:. iI l).x Eat.OVT«l It<<l 6)'L~QV. xal «a'7tpo'7tpianlZ x.'%vQa xa.~ .~r.OAu«x.«\.A"l'lljj. A. S. THN IATPIKHN 35 A. 6 t~ciV~ptov. t!'Iat a-:. !pip(o)v «'1671 XtTptVtlm~ x'Xl a(o)')..IZ. ltlXl ~v elao~ «ytXb71 XIIAOUl'EY1l. l'eT~AOt.\). I«7tO')P .l.OL TOt 11':')')'« 't'~i A. TOU{l"Lni. .a.1'1lZt (UAW~ll~.U'toiJ xapax't~pe~.a\ -:. <l>UO'tXOC xcd xup.lIvo~t"ii· .tXOC U..t el.lZxb.AIflPtlC. 'rOU £(0). ratluan. 07roU elvlXt ~€aT1l. • . IZIl't'lI iXH fUAAec r.loe • • .npOIHPMOIl\tENH ElI. fUeTtzL xa.OAAWTIZTIZ cipL6l'0V. T-faVXLOV vT..')tei.i '7tcS~lZ. [va.V XOPUIfl7lV IflC.cd.t'%~oEta7icl'le71ltt't'ptvlX. 'r0'l nOA~ii)v e~~ci)v lAo7l eup(axeTa. -IJ)"tX.!p1J't'cC alfl'~'t'!u'lV a£. eXE' tC.! TOUpX.jnJ yevvocTa.ro't'! ciY(leA.!P!pIMLCCUl'. KA«at. nOAA« £(0). 30 Xp0'l(o)v 't'ii.AaC'Xv lt~~ E').os.l i~'%'Ias~I't't'IX~U 't'6)V 20 l€. elva.~V.o).% tlu'rii. Digitized by Google . d: Ifluli« 't"~..(L.cn·ep(o)y <<'IT.iXaoet8·~. tMAtlfn choii • • .

.o~ 1X~'r'1I ElYOCL CiX. .O'r6poc~ .u x. 'rci:. lXifLop?ot~IX. -rt ~ocoau..OYTIXtyEjpocp. . 0 y!pOY. 'rli. .36 .0\'AL6'r'11u 't'w~ ci~UVC£TWV. 'il ciPIXX.«1 TpoX. 'iI ILLX. . UTIXO'x.A!r0t':SYOt •.). X4l l)... Digitized by Google ..c. «. OLa.~ «p~~LX. 'Ii TjlontlX.Lw't'ipa: ").IXpLY x. law6ey. 1 I. IO .·nlXll.~t fLa 'ro ~p«aLfLOY 'rwv 1lu). ~ A')'ur. BOTANIK.«L 'ltOAlcd. .ro IO xox. 7: "ti «)'PL«..ll 'rii. t~w6£v' ai. 6iLoLW..aL oa(L~Y e~. 'rolj x. -IJ Y. «a~eYLACc' ~). lX. xoc).t\l'7l't'Llf. X.A'1IPci:.). >. 'n -n:.Ot TOU ~plp« .ovonj. "Ii I ti).j't'WY ul El..w~£.ho'h O'OXO't'p(VIX «p!a'lI 3: AA071 -1J ltOW~..P!fLIXfL€Vll.iYlXt E~ ~o'r'mx. 'jIAaYfLlX'rC!X.iaX..).p0't'ci't''1IY. Acpptxii...1Jt<<). M £ T IXX. M:1. lx.(.'1I!'.0'111. eIYOCLxocl.ocprC(pt't'CXpLrpEpO~' n y. jLVE'rlXt .e!.y"iI ci~UV!XTO" -11 0'X«f()!.OfL~eT«L ai.. ":OV ~LOY fL!TJ%lt.·llltlX.71 yAWO'aOCiX.e'rOCLIt<<6<<pti«'lt0 -r7JYl:olt. AE~t'6cpuno. it.'trfLU't'Ly. 30 fL! TlJ'v .'%1.'IX)'ci~eL ty p'1lTLYwcle~ XIIL ~ol). .1J.Oy 'rii.' 1lUTEUpiYGU !it.. If. lylC. 9: iJ fLtXP-r.oy. 'rou..~) ci~\JytXfLw'rL)("h..AW~lXtct((t. 'As~tX.EOC..~ iI AAo-h 'tW~ iv<ltwy' 5: "Ii t. ipX. Y. peua~ov.. P II a L. : A" at.011 ~.A~uaaL"'(:X. TWV nlXpv'cwv I: J71+ A'Ao~ ~oprrUrQ: 2: .llr«'. 6: II ')(S- ~ u YIX fL L.oulL€Y1I «AO~.·~.ocl V!POY. fLUPIXAojj.. T. x:xl TO meijfL!X T"~~ cX'Aoli.• I~' . lpeOLa"t'Ll(. p. reuatY cX'll~jj x:xl ~Llf. 'r"ilY ~ualf. O'x. "Ii ILtXPOVJAAOt. ({)ct'71XIII..6a(Lov. TIXt.~ 'rou opOa9'rapou. 0')(. iJ ~evctpW~Ij. e ..!.. O''t'tj'IL!X't"tx-/j. . XlXl eli -r7JYim'jlOplXv TWY o~alX).w ai.t/)). iw.UX.PO't'C""li.'ltOC'rLlf. . -r7JY Eupw~'1IY. il octOV't'(J)-n).H nPAKTIKH.'10!L~t. 8: iJ tXXlXvOw'd:.' oJ ~ 7) VEUPWu'Il. Ij 1XlpETLX. 't'1. :\ TpLI%XI)Y't'1X ~uw elctwy «AOIX~ EUp(ax.w PIX't'O!L87J~.X.~~t. d.O.fLwv. T"~' fL'tI't'poc.. -roUTQ ~'11pocyOAv El.tu«~e'rl.. 'r~V :r1iv X.~ aov rl).. .LSPO'.Clt YAil'i't'fl«.' ) e.. 'I) '1tIX"l. ~ '~ It. ~C£lf. AocfL~uPcX: lCiWOEY.· 11 XEXOfL~V'1I' n 'rp~rwyo.

... DigitizedbyGoogle .... .

Digitized by Google .IJ.V.' ~..

ox..• TO\lpXLq-r(. 1'« «v~6€v qlUAAOC 't"wv elllOCL fU)'ocA'ri1'epoc 1'GJv Xot%'t"w6ev.eo. 6JoELa"ii. _ ~o'y. 'tCE «v6l] "[c!)v e'lv«L [LL~... l~&l~ ~AOCt.OX.DPOIHPMOIMENH Ei~ rUN lATPIKHN 31 " I .'.68«.LOCP«.eExou.ulLv~pLx. 't'GJv eemtic. 1'« ) '"'' '>wv 1l1tO IXVWEV e~ ltOCTW uveu «Vnx!L[L£VOC.. eltlo. ~uatXG' xat XUll.1rIJ1~V (lTOU • • . tjlu'rW' tOIlr! 1ro). &.~" _ Digitized by Google • - .wvc:.! etta:l ~i'o. XOpU[Lb01.AELa [Levoc e~ lI. u~1I1oiiCll.AA~CV"tl)tat EAalvlI'.. OpOLOL.j"~ 1&.. o~€ot .OP[Lot 'rpu¥pol.oAU 4.~t_ IV't'ar.'r~pE'.ol. "[ci)v )'fdYT... _ nl%pLn(l~p ) • EpbOC ~L"':PLQ)'~ • • luMan..1t'rI" oci p':~lXt _ TOU ! !vcu LVc:.u.. " 6" . 1'"ii.a.tuv. AOC't"LVLa'tL rlXlALa't'£._ ~-rl a. -. \ _ t Tol~L~ f KAoifIt. • • EJ:AlIVLa·t{ NeOEAA7IVla't"r:.roy 1'QU n't'~x.lTOV e'lvocL 1rOA~WO~ ((l).~£L.l) xall. nOCpLe't"~pL« Of\1'~LV«A'~.'11 lI. ~1rpc{l<ltL' 'r01tOU. x. x. TO o. EAM~o~ x. na.ocl. OAtyOV fLOCALocpol. iy [LOVOY «.. DEpL~LX.01l ip[L0'ip6~''t"« "ocl.oPTGJ~e~ -fOUTO 'i1.\'}'01l To v.:" pOfLb~L811.t%VOuaL '!ronol. J.I.txol l>pa.op't"ov..O&L-rar. ~3 I10A1. ..AWYEL.ii~ Eupc:.. etvcu ?I«1. l~epX&[L£Y« lie.f.lZP.ro'iQ" ".o". • • . • I lIIovooCx.efLEXEL . . tpuaTocL'Et~ '>eo. «u-ro 1tepL€XU 1'0. 1'0 fIXi. . _ f/o«). <luo . l 1rL[L'Oj• ..ue" !v.oc! AOLr.u.~apai(.).. I ~1JI\"« X'/I .l(. at1~ii.GJv 1'WV <pU)..iv "I.!lu. ("l no).[L.j').)v Gix. 0)..OLWV'rL C£VOO~.«1.IyOC~C«.· Il.

Ml '!YIXI 0).~V O'TpctYYOUpL«V.O'(Le WY T6""IIV.6x.£~ .).1%\«).«O'fLIITI%.~V. If. Ml tiYoCyoV'tIIL .. cD.a£vll EupCaxe't'txl: d:AA·1lflo! (L!Yt1A« ~U)'AII If.6pTOV(L'T«X.£10'1 a).0'1 rOYU(~~ll.. ~'t" (It :t"£TplYlXl Y« 0'1*' irt£~OUG'l 'tOV XciT(a)O'Y'IX.~ uTivlX.1It\ .Vot(L(a)TlX.).).).a\ x.· no)." Y£'t'poy~ ~1 lLi«v lJAllV~'t'o~(a)TlIC.iii~. 'h. If.: VIZ' T'O'O'IXI*. p£nouln "C7!v 1'WI!TlX~Y «u-.ov orO X.a £ P'" 0' I.I~o~ V'~I). x l:ll[Lf.1£'1£nTa.(ilv «~. TO a.ll~l~ «UTWy. nlXG'Tlx4~.'t'iil'l ~llriiiY. d.iliy Ep~«~po~i't'(a)Y tiye'(a)Y .n).I. 11 6 0' l ~ TOU X..6pTOU' clplif'oll% 8 fL.(J)v·llv T\V« iX.CyOYti~1. ~. A 6 'W (IlL l .&va(a)'.ot~Opti Y(Va'rl%l E~ II£TCa~ .£. .((a)O'l.uO'-rnplot... «. .. T« 0""01'11 ~ll).38 BOTANIKH nPAKTIKH.pcX.uplXf'O"~.". V Digitized by Google .OVT«l O. ~ vOTl.fXllVTWY«velp(a)v miiiY .·11 (LA I'lX.<<0'fl4 x!d Y« "'€pV!'t'I%' O'Uvex.ueu..p«y d~ «UTOY ul ix... iin~ "'lXpatO"t'IX£veTIXI aUOu.UAlIp." MaT IXX. 't~ O'TtiYfl4'"' -.(J)~OU~ x. If. r. VEpOV~p«aTov 8'pt£lLl« 100 ~la V« y(~ If.d'T(li iI O'U).lx.«tpO(U"~ (La ~a)..lll o).).v X..~Y. M~ i~lpx.O'nx. ~l «u-riI +. TO botov ..i~ c!Uo l'-ipll M~ olh(a).T!(VO'mti . «UT-h . orGt ~i1f'4or" lXuorWY.sp. 1'uO'.. ~ poO'.1%T«"').lLup<iv. x«l ll(L'O'~«'plxii~. t£.iilv d~iiiY E)."e$~'TIX' d~ -rilv l«TPllf..0 ~" ix.O).f.!VOYIXU't'OiJ lJ~(a)p.hiilY '1MTIIAOY.lY(ll al"(.I.plll'-iv« el.OpT(J)~lIXlXl 6).1'1«' ~oo'I'0y' 0(L(a).

Digitized by Google ~ .

Digitized by Goog Ie .~.IS.

~ 0'7tot90EI~)j. tpUE"C'«1 «yp~o.07tOLOUtpUOV"C'CCI cUpl%i'". 0 n£v~ov opo.cfJ~71.IVOV.laO'ou.0.. [LtXJ.looV. .ei'ot.IO''r1%ei. -eeu elva.£O'O'ou...t. '~~~.«. OO'IL71V lxouv EucfJ~"II.1 p.-i)v E7tlIL"liX. 'Tel 7t£Tl%lC£"C'wveIyotl 6. EAAt%~O.6par: "C'O O'X'iiILI%«u't'oa 15.i. O'otpY. 6£0'0'«J. f'!"C'I.x. O£x.-.. • •• • • . 6. TO'll tJ-iiov ~ iv't'ar:u9« )(. (help«.ov Elval Wp«IO-ra.u~ou xapaxt .pooIL« 11.a.(~ot. Digitized by Google . "C'ou.b~~"II. ~ poaeov. yapx.cfJ~"II.. X~7tOU.px."C'IM~ «. Aei'o". Kox. "'110.OUO'IlpuOpox. WP«IO't'I%TOV. NEl)eAA"IIl'tO'-r( Aot"C'IYlft-r£. ol ~OAboL'r(J)V gILw. l[L~Ll x.QV7tIO'TUAOY tv. )('otl "C'wv "C'o671AUx.X.£O'O'o • KtP[L~'( .E't'LVI%67tLtpul. ~ltpoEl~ii.O'uvOeILEvl%«7tO O'ltuJ. XIXL'YAtXIiTP~. •• !'tJ-iPUAI.oVOILL«.p£vwv "C'oi) «')'pou. !'!J-Gfpu1. I1.OX.8ovlX.~ Notpx.aAIEpj'Ei'Tal xotl d.I%IL':I%)(' ••• Taufx. ~• . il ?i~ot "C'oi)tpu"C'QU "C'OUTOU E1vI%I~OJ. EXOV"C'1lX. . E~iy~p~«y. XOP~(~~7I. 39 .TOV. ~I~~. )('OX. tJ-0Y0yUyotIOY. tJ-EyC£l. r«lAtO'~ h«ltO''t'{. "C'wvx. O'«px.XI'lot ~l chp~r« «'1971. O'nJ.pOILuO(v..uyo. el.a"ti.. "C'«!pUA).ot' .. "t~ ~P"ll "C'ii.~po.«"C'WVeIva'p.>.«AJ. el"«1 (l-otAQtX.. ·p€.·g7tOU «ygei' 7tpO.WPIO'TcX 7tO~(<<.aTanot~ILevo.£%' x.opu<p~v "C'oi).A "IIyt. I. Kpiyo.O:IV«. KltXO'~' 6.otl N!px.. <I>ucnxocxa'cxu~txo'c u.. «PW[L«'t'I)('~V x. x.7tvo.{IP01HPMOniENH Ell: THN IATPllUfN E).7tJ.£aO' •• A£AtO x..f-J..07tIO'ILoV T(~V x.'I . eIvotl [L£ [LEYrlA«.').EXUp!tri·otl d..EyiAcc 6. ~ Na.~~'t'L..ro. "C'tX O'''C'tXYIL«"ttX elvlll 6 ILl P-EytXi. eL~ "C'~~x.' 'roti)"C'rt e!w. 6 A~p~AO' £Ival ll~o~ xpivou. 'Aov "C'otpu.a. TooV OiX. So 55... ~wv. ~u.X.. "C'ii. ~p«. "C'ov X.otUora: 'rOU .-r« «'10'..llxpa."IIV.).«. 6 )('oPILo. { Tt%~I.>.

. <pUAAGc..'O'w'J.. ciltPOTipLQV .3 o8ifu'). 8 a. () ciaL«'t'lxo" 16: 0 ~lIXTutpu)'Ao.e). 't'ou.~.nwv e!VGtL0 flLXPQT!- ErV(ltLQp. «'116"11 ?. 20.e)..X«L Wp«'IOL. yllpx.. x. T cituXptJA&~p68se" .oY. C.otL 0 l1OfO.ol W..utOY (Bo')J:~v). 13 ~ a~IXLetx...0 flE).«pUAO' GiP..). l:'Ilp.~'tL~o:-...O. 12.OyotpuA':xo~..a:. 't'~~ 7.o(<<v Aly!'.'!UyriAiX x. "OY l:Er.-CC'n(J. if wp~£:x lPuO'aaL~·. 17. ~ lI.L"0~.. IjIVE-.' 0 W:rPX1G'G'0'.tQjLcc.T<OV jIX1':wvuiiv v'.roP'PUpo.8~LX..II· 6 f/.oi'rt 1x. "(It!.8LXO. 1..wY. lU. lC." U(ltXLVOLY«Jl «vOe. (. .. AP.Evot 'i':'lT(X).r6~ 0\ fjOV ot AEU~O\. p. 18..at c<v6ei' 'i':'pO. 14.! a-nY!. x.0!"TW~'II. XIX'). YuY-n T'f.Atp'pt.pidfllX 't'oo'l I1v&€WY.«pUAO."II~o~~ TU. OL lC.lX(vlX~ .EA'{otYpo.Qt XIX~~plXioL p.: g' ~ x.-aL!!l~(L tJ.prVrt 'rOt.o~~~ 't'O'J p.OALe-jLOVT(~V l("r.40 BOTA. 0'. ~1 .~ .0utSLV «vO'/) "ill.tVIXL «).«. . 1.p~ lI4t p.. I. TillY a.j-.Te~pLov. 6'. Digitized by Google .. ~ yapXLGO'o~ 't'wv (:)pcdwv ru'l«~.P.iflip'). . 61i!LciflJlo.ol 'tV"L AEUX.L"Ot. {) 1':a)..UI'-"'t'<rl~ll'.. {lO~~ '2 4 o G't'PO'('(1JAO-PlJAO.u«y6Xpwo" '0'.0\ at 6yo!J-Gt~6f1SVI)L "pi'vOL. op.c.'%vO~ X.!!t. () 8uO'Tux.IYIXL 8pU6pOIt6XlI. U«XLVOO'.. «ypou.i 60'1':1. r 2..GICL !~ ~. 'ret jLlX. 't'a: Or.0.xat c&.. 6p. .Votv-Oo~.'.~ "rOY )tOAX. 'xlXl .O£OU.1t.Li~.!iw<n.ij. Oi (~fct!OL O~'rOLijLIXpOAOL NipXLlJGOL. ig. ~ VcCp-~L(fGot.. th'80. 5 6 l". () 6. O?.'1 !UW8EG'TtX'n}1. im 't'b' ~').IXXPU«"Oo.fO. ~ 10.(10'1 "cd ot wXpol.NIKH nPAK'IIKH.).p'i'vo.ya'Aa.1 Ii y'ou iIXXWb. ~LoC!pOpOLXUiXVO.O. tS.. ot .L<iGO.d tUW~€tST~'rIX. TL~ ~op~upeoy MXLV60v X!:tAt!.eO~. eIYiXL b)prtta.1':~Y. ii. AEUlC.OL Stvru 20 si~r7lY ui ~L«tpOPO~ l'«T& -.iX'I8r:x~ IS.

• I Digitized by Google .. .

L· ~. Digitized by Google .

ou(1Lv tJo(CltVoa(1.). -: ' TO A""~fLOV TMO . e1. 't"Wpr. T. Ixl 6~ai. A tJ v otll-'.~ apu6pox.iT01J. f K).. lv~£tX. «u'rcz1 ex' ).'~ I. ).cd d. 't'Ccti. f. hCZALCJ"rC." X. 1'«1 a.«l x. l\fovceY~ptov.~'MT~.rv~' !pUTOY ~OAU~(a)OV.«~fLW~71.ltL ~UCd £~oov: ~71AI.01L~w8'eL.8Ux«1 £Iv!XLla(a)Tep'x. x.ocl 1LeAczyxpLVld.1tTOALX~.:lIpal xat r.epoppL~" :ZI~e~p •• Za.Cd'). T~~ '171a9u.'1.OO. . • .'1I. laCd'rapLxOO~ d~ tiep(~~71 X.x!Lioty TOOv iv~ipCdV xa\ 5').·r{A£a.. - S. Mov0j'uVCIt..71V.. I. rX"O!.«l tXv't'(xeLv't'(U 'rOOv !. E)'l:~v&~~l._671 . Digitized by tJoo" Google . axov'!l~ !Xu't'OlJ. «~Uv«!JiGC~ TOY. • _ • •• • Ntoe)..c fU fj'UeTCZLXCl1 !L. r.ceat.0 [). x.oeptl oci !.% CPUAA« ":O1} 1rA«Tla.n~OIHP)JO~MENB Ell TBN lATPIKHN 41 Af4!LWfLoV {IY~ce!P. XLTf'v(a)~pctaLYtX. • . l'CZ)'ALO'''ri.au y'ov~pCtL.'ACZYXPLVOOv.eu ' fLLXPGcfL6 ivGC ~cfrIU" czt p'~or:' .CZ'OV TOU. «vT«l EX"ownv' nOCtOV tipCd1LCltTLl!.'epa.. _ Ta~'rG'Lcpo..••• _.«L eTVI. ti~ T«. cI>UO'tX?' xa1 XUfLtXO' .' T'~. . tiiClt1Lr.E~ .Ov... ..LXCdV.. t TtX. . Il'r. M8 T CIt1.a1 X!v-nO''t"Lxu1..X«~ raiJO'w 6ep!'o«pw1LCIt't"Lx'1l'v. J.OV.(vOOVx. TWV w~(.~bVCIt!"Cd:-L1'.:. i~Cd1'eptlf.OLOV_XCltTaO''t"GCACZrU(L£VOv 't'o ~La: TOO.. ~_6 .Or. -au't~'xapax~~pe.nov P'llTLv~8eL. d p '/1 a L..OV.It8-JJMux.). IJ'tOCCPU). IXL Awx.ou TOU !f@jLCltl'O~.ovo". cX~uv.71v 7J~~VLX.QV xat ip£SLIJ'nxov.OV.L~ ~iiX"ot a~o1L'Xx"'x. ~0fL'VQv m.~X.r6pw~eL.eAocyxpw«£. OI.''rp'''cz" ax.. a.~e El~ ora:. 6 xop-1)'1 'fOV-!pUTOY 'rO~TOU eJvr.. )('£vT~aTLx. ToupXo1a~£..

«w). 0. 6 X.O"~I.1'1"'1'«1 fJoia« Ii.1XOl.. ".l 'Ii Zl"o\lor. ot. -:IZ XpUWfL~TIlt.tVOU<rlVIi. 6 mVG. ~ . .i TO i'YP"v xar. tOYT"L ':'~V pi~Il": -:1J~V d... «. TO' IV'I~OV "lO.lto·J.op~i"'1.UTO. 15 fJou~cri""Il.ro 6 'I.erelWGU~ 6 «.l "or..spou. ).pcri"1l.OVQIaufJo~ot.ar-c-III~O. lI..t~IX'.l a~pOTot..~i«. '). Za(tB.~" ~«l'..GU/LIVOV xWMv. '.\ J.lp(GU ".V e \. 0 1"iK I'-'liTpor. 0 «{".i TO Z'ro'JII-wil xar.. .H ~lIt...L'rO~. lUlL (o)~eA!t 't1Z (Lw. 0 crnot.*"IXII li"eav "(11). aIltAe~lou."Ot." TOii 61rox.O>. '1~p~~ x. 30 (La TO a L~.OV1IV d. ".. ivlIII. VlpoiJ. .ui.TO. ~l.Ox.Cot..i'Y1T«..Ol').w. EAAi%tl" lf41 Toupx.Gv.. (<<) A!£lcri""Il.IX~'IrOVO.. " Digitized by Google .ptnM.(Ilt) •. Xl%l 't6 ~l-'I i V01Ja\ pOu~taT" 'til ~pwt Ot ~Y PW.OU wro.Oill llOlviil.. 0 va.~"Ion a «ip x>.-rl.(taTIlt Et.. sk "rT..:. _). : • .Atxf7(L1lt 'to. o a ~lJ!CZI:t. }.. «.!Lpi. tXTO. ax.).071crnM. "rii~ axo·I'r. lf41 l'{).'/l(LE{W(n~ •.jOV xlf..miTot. TGU. . I" ~ • . '" 01. 'Iii. Toii lir"lll'-ivGU 'YIV-r~lpOU li~cri!LO~' IrVot. .x.lXpnl. -rO t'(L"'rLa-MV xcix.~ ...llZY (LI"C'«X.BOTANIKH A6 nPAKTIK.. ::-x ..

....·. • DiQitizedbyGoogle .. .

.. ....._ ••. .. r .._ .. Digitized by -: .. " -. J. . Google .

"tXp1>O£ To 'Pu-rov 'l'oih'o e!vl1~ 'j.O~.1~~ IL~P~ ~l AE~.0~ ~t(~Lt%.~ 1X~l'0~ oi a~opo\ ~~~ov~~x. ~(1OY fUyCAOY.nv 'T~V x.LOV "rt~UIr6~~PQt s!~ T1}Y «PI~V' Ta ~o.t• . Tel fUl.U\~. ".i'rlyta-n. .ii~1X Clil'rl)u 17.£l¥ "~'TciV elvG&\ ~. "eL"C'~ Ii UAu~ a. a.~"LVb)nO~.ll" "P'¥b)~~~. • • • • N!otl>. • • • • • r«lt).''PuU~· et" ..O!x. • .b)V~\ ~A~T€a.'Pei"*-v..UfLO£ou.o.o~ "" 'l.i. ot.'.~ "LV~ EI".u).~. x 4>5« \ Digitized by Google .~Ot. 'Fa eXvS"1l a.«a" I Movi£Y~Pt0v.'T{l'V~!tP~ awov.''Pe~L.U'C'~ 11ou~L' lpwl't% )f. • ~ h«>. ... 1C!L).d A~ "rb)Ve~lXl iYqtAU~.0Pl'-~ 'Tb)Y dve" fatol.Qv 3~ )'pGttLp.. .0 r~~a~ x. .. I ~cb~1'ArrtLY~C. ~I1T". IXt pa. v OplX . .I.' 'riIv A. ~~1_I). 1~ . • -.'P_u~).e\tx.ax..' . ~r. ~~. l'IX~P! • • • .J.'Il'Itm.t·xol au'CoiJxap. TOri 0r~\~u: 'Ittl)..' rivot.. x. ~ue"~L ~lt.iiN.n. 4.IXV'C'~ 1. "C'p''''(J)VlX..etv. ~!WAl. tJ. ot )f. x.. Movor~vt.&. '. ~ "'lAIXrl~L~Wx.lXt 'tou.W~PtX~L.= ojtlXp«~'("u '§..L~~.rl).~OV 1'" TO.o). !tv~_ ~p«lt itl~"Cfu8'''t.~V« Eit. .v a~UI . )f. t T4~t' 4Il\J(Jf.~'mt~t€~ . . 'ilGt\-'· . Toupxtnt.IXU1~v.p).o~~ ~o)e. Keiiu'v :M:d«v1ia~t.ci)y ~~a~" 4 .u~b)ovJ «~ . ~"a\V EV~ aw..{.U"C'~IJ·ax.~~ ~1l~ ~. • .. "'£pt#x. "r«cfvQ1l "'UTci)V . " K)..'lltLtXT£~quaw E. LVIX uruv~'f) d lr.uov xac xup.f.v8'(lCJ\ (Loax~~ P~.t%~b)v).~~ ILey'~). . •.. Cfllcr«tJ. •• t). .Q~ r~ ~Uff).1~~V If. 0 <i'x. 57" :l~OUfo'rp!i~up.~p".WO~onOEt~~ fL~ 15~~x.wei..Lcm.u. yAIXUxa.!¥E~VIX ILl .

E(. ail.Ou".llOTAl'UKll ".~V n«~I'0I«" TOU 'It'11.. I'0Uacc III n«p«clt. xev't'La . "t'b «V«YtXGIOV.IIpnol o~o" ~. &'pcxtcx..STt' ITYIXL ~powptlfl'i. '7t'U~cX. lw~ 30 d.'feX'YllpO~Vex x.l ~ap~lXpt' .« (L!p'tl TWV tvclLwv: ~'IIA. 8poaL~ouaL xal XwoYQ. at".rev". lea! ot.eptll. AuvIX(Lw'f'll.. aum.).T<iV .&lUV. a~o~ r.).ole1'-&ial· cltcXT«. vii: (Lix W"T«I x«l "eX r. qlCXiV!"t'l%l.oy -&OY.«. AOI'ltOL eUcd~at~)('llpno£. w ~P"~TI":h~.Q)"'I(J-6w: ~lYclpex . ~eqluPQI elt 't9i~ iii..A~pLX... •.aAQ: x«pno!p6pcx ~€v8pcx. d~ CXUTcX Ttl (J-Sp'll' "t7i~ (hCX~oAij~· tp60V'tCXL4).Ojf.a(cx ~eX (LUpla1'~lf4 Kdpu«.ol.va. -NJV «a6avlx'ilv ci'ltO'ltA'tlECcxv. -lIttoVIX« xcxl x.-nv "jcd~'II.s'ltOU.6'n qlUoVTIZLd~ Tee 'iOTe. A0 a. Y. Mon xor.V ~'t'p~"'-nv ".otL oi)(ov0l'£arv (LA (LlyftA'IIV ~i'). Xtitl ~pix.aou l6YOVT(X\ ot )(. X.".ap'ltWV X. d~ -rO MIXACX~«p.'XO" fLT.ywyol. -rij.ep(oo.\ at. ".ltOU~5.W(l1 .al nPAKTIK.). 6'1to1) tV&(J-I~QV01 ncxMlol ~'ltet'TotL 6 i'lt'YE\o~ I1(Xpri~w1C1~. 01 6noiQI. l'e"«XeLp'~ov'r«'llino. fI4.''rOU n~II~U"a.tQl . -rT.Qu.ouaIVau . «m Digitized by Google .H ol l'~ I"~ . UL ). u66l.'f).a".x«p1. Kcxpr.IX' • 01 'lre~T\apivoL' XplaTlocXvo( . ~~ .!YGual ..tl: !u~8'11.ot A U vex flo I.nve~..tpOI d.'reij(tlv "'«UG"Tll!.X.j~.·"v 'rllV 1JfIoEpCXV. II•. ilcx'VO\lI. '" P 11 ~. x. E8i(J-." jliiial" I%UTW"! .oUG'IY o. «nO . T7. ~ Tidv x. cntOv"tiv 1" 'to xpexal xot60").Ioa. "'II).. ."Oll . 'ro XW«!Lw(J-0V. KeuH:v X'tA.IyCX\ 'It'expll'r'tJP'Ti(J-IVOV. -rii~ EY~~" xa:I.O£!'-O"OY!i.'rO~ 4rLOU~' XIX! &'pcx£ou~ 'f.' 01 ar. o'n qllJaWVTe~ ot ~poaepol.'IIp«~ n6'r?«:.a)(oAi8wv.OL U' aT0I'IZJ. il. pol 'rOnlneploy !rO "'PII'I'IYO'I. A. ~cxp~ripwv.. 'ICO)'A-nV p~ "'l"'llv u~ lMtlOV chpw~a~.ti: TIX eU). IlI..voa"I(.ol 1'OU nap(X~e. «~uV«I'£QtY TOU a'C0IJ-DX{JJJ leal «11 'rOU acdfl4To~.1 :K I l' II. )tat ~IOUP!TLx.ot t1X'-7 cloy ". I'II!LeCwln~. 0. 6n Ttl: 1i6!1X xor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful