Nguyễn Tăng Vũ – Trường Phổ Thông Năng Khiếu 1

www.tangvu.tk
MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

1. Biến đổi hữu tỷ và biến đổi vô tỷ
Bài 1. Cho xy = a, xz = h, yz = c và ahc ≠ û. Tính x
2
+ y
2
+
z
2
theo a, h, c
Bài 2. Cho a, h, c thỏa:
1
a + h + c
=
1
a
+
1
h
+
1
c

Chứng minh rằng
1
a
2û11
+ h
2û11
+ c
2û11
=
1
a
2û11
+
1
h
2û11
+
1
c
2û11

Bài 3. Cho a + h = c + d và a
3
+ h
3
= c
3
+ d
3
.
Chứng minh rằng a
2û11
+ h
2û11
= c
2û11
+ d
2û11

Bài 4. Cho các số a, h thỏa a
3
+ h
3
+ ah = 1. Tìm a + h
Bài 5. Cho a, h, c là các số nguyên thỏa |a − h|
2û11
+ |c −a|
2û11
=
1. Tính giá trị của biểu thức: |a −h| + |h −c| + |c −a|
Bài 6. Cho a = √4
3
+ √2
3
+ 1. Tính giá trị của biểu thức:
A =
3
a
+
3
a
2
+
1
a
3

Bài 7. (PTNK 2002) Cho các số thực a, h, c thỏa mãn điều kiện

a
c
c
b
b
a
1 1 1
+ = + = +
a) Cho a = 1, hãy tìm h, c.
Nguyễn Tăng Vũ – Trường Phổ Thông Năng Khiếu 2
www.tangvu.tk
b) Chứng minh rằng nếu a, h, c đôi một khác nhau thì a
2
h
2
c
2
=
1.
c) Chứng minh rằng nếu a, h, c dương thì a = h = c.
Bài 8. (PTNK 2009). Cho , , , a b c d là các số thực thỏa mãn điều kiện
, . 0
3
a c a c
a c
b d b d
+
= = =
÷
.
Chứng minh rằng:
2 2
b d = .
Bài 9. (Chuyên Toán TPHCM 2009). Cho các số nguyên a, h, c, d
thỏaa ≤ h ≤ c ≤ d và a + d = c + h.
a) Chứng minh rằng a
2
+ h
2
+ c
2
+ d
2
là tổng của ba số chính
phương.
b) Chứng minh hc ≥ ad
Bài 10. (PTNK 1999)
a) Chứng minh đẳng thức
x + y + |x – y| = 2max{x, y} với mọi x, y ∈ R
b) Chứng minh đẳng thức

)
`
¹
¹
´
¦
= +
÷
+
+
+ ÷
÷
+
+
c b a c ab
b a
ab
b a
c ab
b a
ab
b a 1
,
1
,
1
max 4
2 2
với mọi
a, h, c  û.
Trong đó max là ký hiệu số lớn nhất trong các số đi kèm.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful