You are on page 1of 6

Pla de cobertura informativa dels mitjans de comunicació de la

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de la campanya


electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya
(14 de febrer del 2021)

Gener 2021

Eleccions al Parlament de Catalunya 2021 als mitjans de comunicació de la CCMA. Pla de cobertura informativa.
Consell 22.01.21 Acord núm. 6
1. INTRODUCCIÓ

El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA),


en compliment de la legislació vigent, defineix el pla de cobertura informativa
de la campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya, del 14
de febrer del 2021.

Els mitjans de comunicació de la CCMA tenen el deure d'oferir una informació


objectiva i plural. Aquesta obligació s'ha de manifestar tant en èpoques en què
els ciutadans estan cridats a votar en unes eleccions o en un referèndum com
durant la resta de l'any. En aquest sentit, la informació electoral ha de tenir especial
importància dins dels diferents espais informatius i s'ha d'elaborar i difondre amb
els mateixos criteris professionals amb què ja es fa la informació política diària:
selecció de les notícies en funció de l'interès informatiu, i respectant els principis
de pluralitat política i social, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa.
Aquest tipus de continguts, doncs, en tant que vinculats directament amb els
principis democràtics que inspiren la societat catalana, han de ser considerats
prioritats informatives i, com a tals, han de formar part de les informacions més
rellevants del dia.

Les eleccions al Parlament de Catalunya seran, doncs, una prioritat informativa;


se'n farà una cobertura àmplia, en horaris de màxima audiència, posant a l'abast
de la ciutadania el ventall més ampli d'opinions, i fent també que el conjunt de
la programació s'impliqui en la divulgació de la informació que envolta aquestes
eleccions.

Durant la campanya electoral, la informació es desenvoluparà bàsicament en


els informatius diaris, els debats, les entrevistes i en els programes especials
d'inici i final de campanya.

Així mateix, el present pla de cobertura també tindrà en consideració el que s'indica
a la resolució 150/2015 elaborada pel Síndic de Greuges, sobre els plans de
cobertura informativa dels mitjans de comunicació de titularitat pública en període
electoral, i a la moció 231/X del Parlament de Catalunya. Per això proposem
aplicar una proporcionalitat ponderada, entenent que suposa una manera molt
més flexible i respectuosa amb el dret a la informació.

En qualsevol cas, i per garantir el principi de proporcionalitat establert a l'article 66.1


de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, la CCMA farà un seguiment diari dels
temps d'emissió de les informacions sobre cadascuna de les formacions.
També es tindrà en compte el que disposa la Instrucció 4/2011 de la Junta
Electoral Central, modificada per Instrucció 1/2015, de 15 d’abril, en relació
amb el tractament informatiu que es donarà als partits que, segons la citada
instrucció, tenen la consideració de grups polítics significatius: Junts per
Catalunya i Vox.

2. INFORMATIUS DIARIS

Els informatius cobriran diàriament la campanya electoral. La durada total diària


dels espais informatius sobre les eleccions al Parlament de Catalunya serà
variable, en funció de l'interès informatiu, i la presència de les diferents
formacions polítiques mantindrà la proporcionalitat en aplicació de la Llei
Orgànica de Règim Electoral General, així com la instrucció 4/2011 de 24 de
març de 2011, de la JEC, i d'acord amb els resultats electorals obtinguts a les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya.
Per determinar l'ordre de representativitat de les forces polítiques s'utilitzarà el
resultat electoral obtingut a les eleccions al Parlament de Catalunya del desembre
de 2017, com també pel que fa al temps dedicat proporcionalment a cada força
política en tota la campanya.

La cobertura informativa dels grups polítics significatius no podrà ser igual o superior
a la dedicada a les candidatures que van obtenir representació a les darreres
eleccions al Parlament de Catalunya. Tanmateix, la cobertura informativa de les
candidatures de formacions polítiques que no van concórrer a les anteriors eleccions
al Parlament de Catalunya, o que no van obtenir-hi representació, no podrà ser igual
o superior a la dedicada a les que tinguin reconeguda la condició de grup polític
significatiu.

• Mitjà Televisió

La informació diària dedicada a la campanya electoral s'inclourà en els


programes “TN matí”, "Els matins", "TN migdia", "TN vespre", "TN cap de
setmana", “Més 324” i les rodes informatives del canal 3/24.

• Mitjà Ràdio

La informació diària dedicada a la campanya electoral s'inclourà en els


programes "El matí de Catalunya Radio", "Catalunya migdia", "Catalunya nit",
"L'informatiu d'EI suplement" i en diferents butlletins i franges horàries de
Catalunya lnformació.

• Mitjans Digitals

Al portal informatiu de la CCMA hi haurà una notícia principal a portada, amb


titular periodístic, on s'explicaran els principals arguments dels partits amb
representació al Parlament de Catalunya i dels grups polítics significatius en les
jornades de campanya electoral.

3. REPORTATGES

Els telenotícies de TV3 i el canal 3/24, Catalunya Ràdio i Catalunya lnformació


podran emetre reportatges sobre els principals reptes d'aquesta convocatòria
electoral. En cas que hi hagi declaracions de candidats de les formacions
polítiques el dia de les eleccions, se seguirà el mateix criteri de presència i
proporcionalitat fixat per aquest Pla.
Així mateix, just abans de l’inici de campanya, farem “La foto dels candidats”,
l’esdeveniment televisiu basat en una foto conjunta de tots els candidats dels
partits amb representació en el Parlament i dels grups polítics significatius en un
lloc emblemàtic.

3
En el cas de la ràdio es podrà emetre un reportatge sobre les propostes
programàtiques i de context polític per a cada partit que recull aquest pla de cobertura
a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació.

4. ENTREVISTES:

Els mitjans de la CCMA emetran entrevistes als candidats designats per les
forces polítiques que van obtenir representació a les darreres eleccions al
Parlament de Catalunya. També s’entrevistarà els candidats designats per Junts
per Catalunya i Vox al ser considerats grups polítics significatius.

• Mitjà Televisió

Hi haurà entrevistes d'uns 25 minuts al pr og ram a “ Els m at ins” als candidats


designats per les forces polítiques que van obtenir representació a les darreres
eleccions al Parlament de Catalunya per ordre de menor a major representació,
els dies 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 i 12 de febrer. També s’entrevistarà els candidats
designats per Junts per Catalunya i Vox al ser considerats grups polítics
significatius. Seguint aquests criteris, el calendari de les entrevistes serà el
següent:

2 de febrer
3 de febrer
4 de febrer
5 de febrer
8 de febrer
9 de febrer
10 de febrer
11 de febrer
12 de febrer

A més, els programes “Planta baixa” i “Tot es mou” també faran entrevistes a les
referides forces polítiques, tot i que no seran polítiques sinó personals i hibridant el
reportatge.

• Mitjà Ràdio

"El matí de Catalunya Ràdio" entrevistarà els candidats designats per les forces
polítiques que van obtenir representació a les darreres eleccions al Parlament
de Catalunya, per ordre de menor a major representació, els dies 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11 i 12 de febrer. L'entrevista tindrà una durada d'uns 25 minuts. També
s’entrevistarà els candidats designats per Junts per Catalunya i Vox al ser
considerats grups polítics significatius. Seguint aquests criteris, el calendari de
les entrevistes serà el següent:

2 de febrer
3 de febrer
4 de febrer
5 de febrer

4
8 de febrer
9 de febrer
10 de febrer
11 de febrer
12 de febrer

• Mitjans Digitals

Totes aquestes entrevistes, de ràdio i televisió, es reproduiran al portal digital


informatiu de la CCMA.

5. DEBATS

5.1. Debat nacional

La campanya electoral tindrà un debat de forma simultània pel mitja televisió, el


mitjà ràdio i els mitjans digitals . En aquest debat hi participaran els candidats
designats per les forces polítiques que van obtenir representació a les darreres
eleccions al Parlament de Catalunya i també els candidats designats per Junts per
Catalunya i Vox al ser considerats grups polítics significatius.

Les candidatures que participaran en aquest debat seran:

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
PDeCAT
ESQUERRA REPUBLICANA-CATALUNYA SÍ
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
CATALUNYA EN COMÚ-PODEM
PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
VOX
JUNTS

5
L'ordre del torn de paraula a l'inici del debat serà de major a menor segons el
resultat obtingut a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya. L'ordre del
torn de paraula al final del debat serà a la inversa.

Els participants en aquest debat disposaran amb antelació de tota la


informació relacionada amb les característiques i l'organització d'aquest
programa, que els serà facilitada pels responsables de les direccions
d'informatius de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio.

El debat es realitzarà el dimarts 9 de febrer a les 22.00 hores i serà emès


simultàniament per televisió, ràdio i mitjans digitals.

6. PROGRAMES ESPECIALS

. Mitjà Televisió

lnici de campanya (28 de gener): cobertura des del programa “Més 324”, a partir de
les 10 del vespre i fins passada la mitjanit, emès només pel 3/24, amb connexions
amb els actes d'inici de campanya de les forces polítiques que van obtenir
representació a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya i els partits
polítics significatius contemplats en aquest pla de cobertura.
Nit electoral (14 de febrer): programació especial simultània durant tot el dia, que
culminarà amb l’”Especial eleccions”, a partir de les 18.50 i fins passada la mitjanit.

. Mitjà Ràdio

Inici de campanya (28 de gener): “Catalunya nit” especial en emissió per


Catalunya Ràdio i Catalunya lnformació a p arti r de l es 21. 00.

Nit electoral: a Catalunya Ràdio i Catalunya lnformació hi haurà un programa


d'emissió conjunta, que començarà a les 19.00 hores.

7. ELS SENYALS EN DIRECTE I REALITZATS

Al llarg de la campanya electoral -sempre en funció de l 'interès informatiu- es


poden fer, seguint els criteris de proporcionalitat establerts, alguns directes dels
actes de campanya de les forces polítiques catalanes.

Totes les imatges i/o sons els produirà TV3 o Catalunya Ràdio amb mitjans
propis. Amb caràcter excepcional, degudament justificat, els professionals podran
fer servir un altre senyal realitzat. No s’acceptarà cap senyal realitzat per les
formacions polítiques si es denega l 'entrada dels nostres mitjans.

En cas que en una part substancial d'una crònica televisiva s'hi utilitzi el senyal
realitzat, es farà saber a l'espectador mitjançant un sobretítol en pantalla mentre
duri el senyal.