.

~

c r e.nc 'W a

. '

E'L 'DES'CilLJBR.IrdD:NTO

H'iJ ,~iji'fii:!!i, a_OJu'l1i~ !l!Jlo cleleml~ Iilante ea ~a, 'hat:li:rria d-e, li!II, Aca;t'!~mua, La dl!Jio1(1rn :i&llb~[ dt:;l Rio ru gtt::s 0' a M~ioJJ nil1£,gn ,dL~ reaMhlr iIliiI dockul3rli:1l 'gle el ex'ttatnjero. :Be ltie;i,u@IJl!poro. ;g. SJU,S c:l~:s, eli ~l WtiJtlllllfill PQLi~ctliico, '" fi,ckmal [em. :lifilaesrna ,d.e ihi.o.log.ia! "'I ''ll!L~mica, IBIII una '~re'!oi\~ac:[.u!!lIilIIl). [P6;TQ cualll"dh q.n'S'O cQ"llSe'gurr mi\!s :noms de h'b~jin .. , el [PM ya fio se 1M 'plildlJl o:f~,eoe.u; ~&~ 'P(f,I}"I.~oilf,a_ciQ.nares, ru.eJj'OO ,a."ooW]das POi e~ 8ioScte.!Ifi!a, ·teel1!ol6giOG.

-a.

'.

.,

'.

'.

a.

Pil1T ;1liZ3I'~ sea ~,o <ID~}e' tleal,tJ]e significa el ~; la Dra Esmlle.r del: RIo h.1Zfl. dos

;:il ..;I :J-..' '. ~"

SftIDlI.beS, ljJesaUDn.I1f~,lelUOllt £u p n;ml2i1"i("l!,

'g(ue, Ilfues;fros, iC1ilIJe_rpOIE: leS~B;ftI, :f'O!I:':niDliThdr),'i; par uIlia ir.rki aesda red de magnetitas

q'l~}"" """"I forma de im "" ...... '" "'''''Iif" ;i!' ............. "i .... ... "'" ""'1,1 ,U', ,',' ',UOJ, '..... ',I.I,I.c>U,",""~ 'LI'U,IlJ,nu 1,1,1>tl!I1

fllljCOOC8;Il'aJl;OCS magfliC:ticf~~'. el ~(!;;gHiifildn~ que el ,i3J,gU8, qlQe fu;3!y dcntro del cuerpo

",., r 11 '''''.. 'IlI,I!n~:!il1 ~~'''''''''_'''''''I'iI (" '~'b'" il"ii -.:.' ~ •

.III"'"" .... ;:" "'~b~ IJi'"U,,'~I"'" ... !liu,;_, "'1!u",: ~liene

camclerrSUe~ de: cris'~,1 oplic® >( c;ris:~~ ]iql1idlo) u

Elm, un'S ]..'m~Bbr,i3is, 1::1 doerora ha elllCQ\I::a,tiliado que S,(liH] os autenticas HutelEl3.'I) y que Sflhffil1QS~ H~~lf';8iJ mente l])]OOlfi10S0S.,

De8pu:e~ de ocp'artir su cumcuhilrn ,pm todas tpil-rtes ,Y de., ~tlCfJif pu:r;;:rtas. ,Con infiniwrl d.c Ce'-1l!tros: de '~j(i, eriC{riIi!~:FO ~~~I; pur cl rnIDrnento. no hab:ia 1!1~(I;a, miW; ralta, ella.

Sm ,cIIlibarg;o.. 'qu~s® la ~eTI!il fOrlIlrM qllle doo ~nves~l;g.Ml]fC$ d!::11 IP~ qille ~3 ,ap'lfcc~aoo[l, Rliucn.o;, le oft.t."C.icnm itiilil cmpleo ]Iioco ,g1mJjto:r-Qoo, :pe:~(J empleo al f1ll1, EH!l)S, eraa ]I1~ docm~ -~~oo nhnm (de 'orige~ '~mngaoo • d.I]J~!.Qr en Cl>1;!IlC~ 13'io~6gUcas). y JOS>e' 'R.,e¥jl (arnmade, ~t~~u.eroJO:~Q'~~ 'liulcmes ~d~1i.il :urovesrlgadoo ,[,ni,vadl.'l e'lill la casa de 'iJJ!lfU)i de C~~I[J(S~

P\lL'!:3 :m.swC!a, q,rnii' bll d4;!iCtl1,l{lII, De'~ RJi)[]i~ CGTlI ~()Ido 'i su macsma (k: lj)l U1Ji,v,sTs,riiiad de Cordoba a eu estas, a£1t;']lIt:,o ;guJstmm el emplieo 'que ~e. ~k.':ilrliH!n gcnll.o"l"tl8!:1mllmlte: C!il!OS bil'.l"mf:irus: 51:'..nllll~ ,mOOe.sitiiIJII:mil.t,~~ ii:lisis1t81lile d~ ~il b O'rB tori 0,_

e

'.' ~
t e -n e 1 a ft."I\"O! la 'vida.. q~e es imI, pnmd6j~ca. ~n .ijJUe:DIleJ. ~lg~ ~~'~:nm.. ,~1 ,ru~ i~iii'!1 w cltfg<:l' ~II preparaOitIn de 1M CQrf~ de leJidQ ~ pM,a, ellmr.i~SA1Jj:io! '~, l~r. qae pDf :10 ,gener.al se asigg~ a, '~QS '~~~ Pero . a.lg~ Uam6 SIll, a~~i~ Pw.~' ~:tl!hitdb q~~ . ~~ID ttD'a en el m!m.~l -de los cm1'c$, &OO:ft inevlliliibie.m,e:l!U"e se ~ a, coo'~ar;, ~Cu_an.dID I~fu ~GdB ',~df~' mil Dm~" 10 que' ihm.o.c. i!:t_"lII!\I:h;~r l~Q:_ho. (]I pas:w.te es la,'Imf' re~, i:ejidb "'J se ,a:c-abOI!1I" 'em, eGa:. '~dtnl:Q:~lo .. €l.rn, d_~I:c.nn en ~jas ifj;j9Qi!Umicas. Y el, aSlmlo 112i' " ush. MM' qlle' Imllesrun 11m: em:un:n~. cudosidad. ·i~1' Iqu.6 ~ IC~Dtamj~1 ~M oo~ ~i dl- I. Il8.Ii ,c,ui dadO M?

S~ [~ UCll:Iirri6 e.ntnll~- R¢Dg" r- 'lQIIet~( ,imf~re2aS (~asi, tm 'p;lJ~v.o) :pam, ~1a.1~~d, nlit~qDo'y inbsQ~~~ LQ',que'mIOOiltm ;~ clJ, :Ii*~. Rbe:~ca01hM sU vid&::aqtLell~ rmpwpliiU1irio, pi d m 'J:liLmM, que 6tl:Jdo

'F~ 'y ,A.,.-i:ikJ; '['~~~,. Ii ,cilo.:~Denlinn

.I,"'u.~ " v"",.!_.- ilUu~liO\:II. 1~i!,'i'Pl.. ~

cKclllllW' ,;n;a. ill, 11 ~m~ ''J 'mas 8~ ~'ililIll:8~i.c.o!~' .

E[ diidl¢f iaquel de" qlile 001 b.a, L'mIl 'IJ}lltli ~pu.jf bhm !Elilll' 'w'¢:lllEil lie;DE! :m dasls de 'wmoo, U1l~, doelam fen ]~i.oquimim pro' bl.e.l1ti!irl1te~ds se ~uparil .de" prepamr. omtes ;a] micrescop • .o, eso llo, haeen I,os 8 ,iS~en1, s, &pLi~ la, dootm,a~ ''''Cwmdc, 1111], ;L1S'istente 'w. .~,] ~ii,do ool!ltaminado~· si.mJ'llle y S'fInCiUamnte. le Ia,¥a, _I,~ mmm 'las pattieu1as de, neml esb\n ~'cades de' ofras :S'!lIiUw.d.ns ,d11 aUQ '(!!eO m,OiJiecl!!lar {iJ:!JlIiS, :~O:Bkl1!lu oe.gr.uep, Iql;le.' mid~ '~~; ,df:' 'UD{i, :miem)~ ;~ ~ bs pn::parBcimJe"S, \mj'o eli diarro d_!e,agtm 0 SllIt:m, flsjjD\l~gl'OO. •. ~' 'a~ tOll el Ifu.ffim" que ~ muy ,pesadJiD'~ .r,m' e~' nBiJie' 1m'bla des:cllbie:rto el .~~ 8J pmte.r ,e'l tGjrido ~jn ',e'l ~~ EI 'mi-nm-l ,~ el~a:"'.

,n PASO ;S!,rnJmNT'H

A'''... -' .a 'I - A "'. "I~.it '1- , ,C,'V seglu!JQ~ _8, li.d)Ci~ma !:!'~!iIJ!ilI! II ,UJ:Ii

&JG:~tm:es 'B]auT.l, y Lezy. :H1l~ caJjJ~, de mmedii:am ~:e. ~m:lm]1~ia ,de' ._qw;:~, ~:mJlaz;go y ii:"G[cv~n, a la Id,odora de SUB 'a Don: de

i:liisl~m, ,/\ plIrtir de e.' 'lIiLomC:lUO,j se ded:i~~8i Im.i~~ a, fur~e:sA:iF el mi,gCll de' il«Jl!l~i O}ci'l!lOI ,de hierro., s~ fioo~L8ba de-s~ ,qu>e'.i'Q,~~'illlu SDstmim,'ml'O

Ffin.v.~Ji,iGra. de b.u;,·

rO:n:nas iOODocidas

basta &1iltfilmc.Il!S •

:~l "liel!fQ "(tUll'b~£D ccuocl'd)~, C(Wl'D1 hi,eno) ~eJ ODtlu.ea:u!'n e;n, dis-

"

'.

'.

tintas fo:m1~~,d~D.tre del O-Fgllni$JlJIIQ.';: UIIidoa gnJp08 -, pimilkos (F.lEM): 'e.nz1mo:.s~ flJa,'VQPiigwft1~,. :rermprotei'mag,' e:tc. ~, LIn miJ)~ ,~mpIltanm :pmqne. estA 'Imido a, QlQ.C.lias :)JfUterDQ~,-

Un ih_bre I~ '71 Id~Dgmmo.S !f"f!ngjj:~re dE

• I' ~

cll8IRJI ~ I.' '~,~ 4l~~L ~ de oDlt'J!iF'>'l!'il, ,~,;;,c~, e;] 'Li';"".;;1;", -00li' ,eieiTJi'lll.o.

. o~-,r, ~~, JQ~ .. L~"liI'!lIj ...,:;p. .• ~Jf ,

.• ..JI,.:c :J.:' . - nlirni I.-~ AI~ .

re"lUl,c['e' ~ ln~' ~, :nUi!;C~,!,i;i5l gE; sus

,p:iiOO~,

.'

.'

.'

.'

.'

i,

,AI I~ ~ifjmd~ COO Ins padi~~ ~ hlm:ro CJj,ooruradas.. se ,I)mcrvllen, ei] esse de' la 1~~lot;:na (que se cmcue,ntr.a delloo d~' Img116b1.'lil(llS 'roJ~, Y' .que 'Ij'GDO 'oomO mncio,n el acarr-em- oxlgcn-o 02 de-~ ~ire y ,feOO,CP[ 10 ' des1iJ~bD8. de blo.:...idu de: ~:~ de' ~; .,[.,·~nwas) 'que ~t;! mD.I~~ cl!lJ ~~ ~paC~~OI "I]~ ]I . IWtin~BWn:eii a:unq,U1!i, ,iI!l!JS~tt;Jl:i~i ~le[mdan108 ,a ~' ~ sa~ bid]w~j~~iI!S., . _ ~£} f<lfmii ~Il o~ es.ljaci~ ~ ,~idailll:S;tI!1 ~ ~,lka.. ,si se' j,akt 'm~Q.Im~Dtc el J ienu ,rBgt grupo, lIFM hlci.a de.lmitf4 les 4 ~ p:mvl~r:as:'qlle 10 rod'eatl se eierran fOl1mllllldiOi esa" pimniitrie ya qi.l_e solo, en esa fOmi13 ,los, t1tictrones, :pi qiJl'e 1DOIIfOr:m.w!i la dab-Be ]i~l,lr'ai pueden e.star en ,-es~oo.anciif4 de' 1.81. fOnDfl. ,qu" 'e;x;isie emmgiIII d,eetm-m.l~C8i

!I..,~1'- -~ ... 'I 'io. • I *~.JIl 1 -.' .... :1._ II!:'

lI:VIl:'lllM4,wi uael;tl, a ,OO~ .~~' li! ]lttamu~, ~!:jlO

I: r.i:!mllo. ~e. rnJl!ite '~ ~, dliJlrofUa. cUYrli ,esnC'liw·;j, es IlUI,)'" ~da p:ro en ~ugnr' de llrii!9:m S'Cl' 'en~e.nJirn. tn:agm:!:sio 'j m se

.,~ne :p~ !I~, '1las mole.elJ!i'l~ qut ~mrl~, lIl'Il ,~JUpl' HHM '~~e.adQ. de ~!i p,i.n\lL1WS ;J 'II ~ ~lin: ~e.p;n;opmle.n, Cfil!DO m~,l,e~m'cas ~l'i\ra~ oo~, dfibl.o' ,fWt~ioo }ta q,l!l'6 ,h.ttill'ri,en'E"n en feD-a:menJlSl Ide f::l<C::flbfn~e-'ti mo.

i,

'.

e-

.'

.'

e.

.,

e-

iiI

.'

IE'i'Ilel ~ de: ,~, ~_og1_obi_·: 0010. se esm, mlJUU1(ilb al ,~-IQ 'Hl1:M: ~ que' 00, ,~I~bim1, ~iOOlii'~, :fiamcioll. 'iinl~b['O< de ~s y

~ cI: 'iiil'a, l~i '" " - -: ;:~tc.-.~,";_i~, ' , ' , ,"

, _ JlNJlI_ """"LYO es mufoY .II!I.i.'!O>JI"'~IU;; ,pulque

~' !~il ;pw'J~ 4e '~.sa ,e'lec~_elii;oo ,p'Janr~, :Y fiIiI1i:i:Jml~, fu~ g ~icl(J pedetifu; I~~ 3b&l~ ell em ,~_, w.smh:;: ,gl,calef'

'V'G&' y IIlQSo'I!rQs e'], mjo,. de la: uma ~j: ,es.~

cnlmes: la ~'I",~..,..,' ,oi~ ,AL,; '-- ,'I' "i' " '

___ -_' !!A!I'M!',~~1!I!1iI! !lRI!, IW1 ce: _M ,~1!Ir.l

'yild.m..

AfDli'lEl,

d~ n»enut

81 g)llll~' HEM.

'" ,La, IIlri~ de~Ihm:JDi~Toilrim3!~, ltimfW, ~~ ~ ~~ !!!~ ~,,'I;~ct;I WMeinl1 i\Jjtie !:JIj 'lim ,~ qIX' rtii~nm3! !;i5Jl!l1~i.!i, '1J[j~ f1'~ lIJ1jlr.i.lliI~gl;l~ ,~li!, mp:~10 pm €"f:mmm, bla:oo!:!G: dl!i U.a ~i~i!J1!! ;f!Jf;3J a~ ~o\, ~t ~~i!iiil(lo ~ mr.liUam!!! ell. ~J!:I'I.fi:i:!I :bclioci~ ~i! d.i:a[~"_:1i ~--- -ilI:o,;;w"r, tJfd~r..d;-

. '" -.,.-"" ,', ' "'"!III'.'=p,I~l~ _ ,~~ ,IJ["

d~ W'i3, :rul~IIU[~U i!I!;' &-~T!I!.1lr.!~Iim, 'Ii!: ~,I:l)J [II« IIJ"cl-.d:man 'J. f!llt;er oomJiJ ulilrn!il iIiiIr~ y se PW_M i!l:isfiilgl:lili d grupo lIHIclllI pir.:mUdriJ f:1!l1nO !o h;!l

,~___pd~ b ,!mi.,:H!an!:l" ,rlIcl, :RIIlI.. '

c i. e, Dei a

Hx:perlm~ntM ean las pa nitiu. las, ,de bile-ern, eJ~.tfQ;:nta:gIl(iti~~ 'f:DcGI1ndo~' de.nltlo de hlS: orlani~n:"o$. vi~~etUe.'.

nULr.te'·~]·,(DirOte~~ d-e ,ver:i:ficilCilotru ~e.·It'C8.~ tizatoo varios ex;perlmeat'Bs_

Se lomarom I~,'" pm1;i~ de hierro y. se ,~~tro ,[0 -sig;uie11le.

lIi A41 ap'liC31:ms 'w m:ido c;iorbkkkn ,debJil~ oon:1Wuat04'i, 001], SU activj(tadi ,eil4ctrottUtm,~~

. .... .) Qf"-

rica.

ell Al·:aiiadidu. ~[ ,i~~.dq IiloAlidriclI ;mem·· Ltcl. particu):'Dc peI'tdi~tw ~£" a.etiviJEiad el,eCDO~ .mapelic~

~, A1 pi)~n~das; en ,1J~CJ~Jl6{1, '.1~nlO!~pef.m1lIne';

"C:~e:~, 'c~ ,ae~,~~da4 le.l~,~,gnetiCill

II ,AI, .:CiP~,Ii~QJ~, . .a 'Q;ml ~~lm:::er:ige'[uJ cimlo e.1 c,o~'~Si'U ~.I(jfr se ~Dac.ltiV"amil y :S¢" de$~myeroB-de infnecMllO'., Mi mt~ Sf' eJwnnlTo ':r:elud60

" ,- : ..

"ootr,e ~iI, GHfeoda (ffii; hie<iito y :ios pr~S08

:c~~~, ,tl:otWido~ ,que' el ,pmcCs.o, ,caIl:c.et'fge.:R:O dis~lill1,uye c.o.l1.side~lem'Cnt~'

';;;m 'i'i""""";>I;ft"li];'m: 'd' e 1,.,~,...;1CI"n T'IiI,O:;; , ..... j_~:"" ... !;;,o!I.'.:I" •. ..,.. ... "' .. ",~.. ~u!U., !_.~.,.Il:u_.,.u.

• A] ~plic.ar,~:.8, 109 &ii'"va4ris !~et potrQ.1~ Y' gas"W, ,patltJculas pe(~ su ,activ"ida.d, s.i ge~ ..I~.'!tP}(e~rra~s ~·se fQm'Ulli.Uil :~rOD en .cadena y se,dcsadivan, todos :100. atomos de. 'bj'etfu),

II 81 seles 'upUea ccbal~Ci' "rlld~~a&.iQnesi1' rOSl 'Mariu~, d~ bi.~, se deS!nI,y:mru-'foulme:n!te.'·Y .se pr.i;rv;oca.1a d~~ni~ID~:d:rm:reafi.~~ a, la 'roo,

"'Un:a; c()~ehllsi{n~, iamedissa de: let»S ~x;peninen".. es. qu~ La, qllii~liatC;np.j~ e,il

U:a-madD b:ieturi q-:u,'im.h:i0 euede set

. If

'llC;rribt~~e~ve ~oritrarpm!d~t,=,iil_

JlJj.fima OOflJi;l;.u'Ideme :~a, dattorn, '!Pufq~e se .SRyl~ La red de ,mB,gnetilt~ y la ,cf*paciJdad, Glc ~':c4h.llu para ,orp_JtiDtse'! _ La doetora, ~~da 'q,~e:~i se V~ a, YMr ~djo:tet::\iIJpia" ,e ~U4ue de .un8, a c~trp 'voces" cuan~o.

·i'i'ili,'iiw"1,..O"'OO-.il:,,,

UJ!_!;( t ,:w-tl8,! ~

NAnlE IS IPRO:VETA ENStJ T1ERRA A.s.i. I,a dcc,t~ Ue.gQ ~ \1M (!OJilol,UJsl0fl ex b'aom iaari a,: '~~,~ui:m:~~ ft:tnn9dos de un sistema, d~' m~c.iom.o.:]e.cE4las que 'f(irm:~n una ·.ood "h!riur ,~ lis leellJla~-, S~ U''8.tta, de llila red ferroso=f6rrica,'"que" '[ie.ta.e corrierae e1iicbiea, ,y. ete~tnuxuI,gf:l:ctrut~" :C.allc~ 1:r;flmoSi' que' e'l euer~ 'tic'n~i: c~a (de' WO mmlon~s, de: esl.t¥s, Jta11~~u],~sJ'l ~.

A,' t,OOfl. esta intftn~da r,ej1:a~j6D de .e:vleotQ.8 y W~~l1dei:leias en el tejido '¢ei:ular!, la doc[or.a l,o ~a: ~!Iilmadg el Sr.s(ei1ll\ ECo.R tf ,ciuernn eJ6¢tn:;m~tlf1:ico ;

. IIrr~·. . I ."

Estamos formad {is: p·'Ot' niveles

._._' ....•.. ,V&IIIt',1. __ :.' - ._: .. __ .;_ ..

d '"

11"1' '11'1I!'ii"Ii,l\!in e.t;

. __ ~ ,IUU1.J.~ , __ .1; . .11

Debemos cuidar las magnetitas

El eomatbr ]j:;xtr:3cehdar de OxJc.1preduu~i6n a' :roOR.. (JO:f: sus ilil le lales en i:fIlgh~s.). S'~ tr,ata, Ide 'looltJ un, sisbiina· que indica, :qU'e'

: ~. j,.,i' '" - . - - - -.rFOi,i:'irr, ,." .. "- .'. ~ ~d" 11 " ,..II' -

~~I!flil? IlIn~. goo:?,w,jl~ e8~eUJ;!1 :;~~1"4? ue

rl~rrO' CUerpOI 1~1l doli1de':'~e tittk8JLl ·'Cllmp'Os. magntM:ioos,- Esl.e. 'sl.steml3i 'miJles:~~, q[l~' rio ,:~~" b':ata de: 'omtt-os' :0 "ZO.IlWS: -cen fmom'~!los: ;,tis]ja.oos:"de ded:mm.gne'li&m0,~ sine que' tu~y iIia,Il~, oip'1iI:~i,a:c:i..(J.~ y I'u,nc~iional:idad. p~l,rfec-, 1~~"H~fffi[,e. ctiJ'f'C·SpOfJ.dj(la-

I!ii
'II!! ~
L.·
I' ~
.~ i!ii!I IIi!!b
I
I
IIW, I! Ii

c.Le.n.c.i.,a

La dDcmm del Rio pr-esern:tO es~O.Hi, Ir'dDaJM 9 vamo's, ~~o· len m9,9'" EI1lJ[DfiC~ ,idie apoJ"u I kIs m iludoll1e;s ofijcjal~ pam. ~ jDvesdgaci.6~ pero ~oaIruIf6, 1000 'l!IlIla 'lllegativ8. abso:lu~ (11 pesarr de las ,gImLd,\eS. imp:li:c.acj(,JF,ntes, que ~,e.]lla, elite' d~'\Cllbrimitenoo) !lporqu,=- Sill lJabajo nQ se apt:~ub:,l a Jm~ temas que eran relevaates para La, adminiSlmt,cioo de aqu~1 Ptomento"~, dire 1$ do ctur.9.. .s.~ trab~os ~Q S~}!;~ il:::l!a,erw rechazad 00,. ,tOO i~lre- se le pidEo, 'que no J!Jmj,ciem 'oms; ruido v par no ,c:can~j]j' ~ los jm.teftScs ~o1i~cos de. Lo irncjornurr"os elli Ilnumo_

"em d~de ·11I!Le.gol 1~8 dm::1Cta. no

~ .... d·' - .' Of D d ~ L

,tlll,diI'i - .ono mll ,1I!IIf-,v\e.stl~tOlili. .,1eiS e esa H~c~a.

.h~, :ffinMciadol ·S1i.IS 'lnIbajos em :f'O~

1I"i"",..,t,,';;...,- -JigIF' . n el !:iI'II'I<"'V ,iI?' ......... ~,. -_ ~ .. ~ . lI-1IoO.,,-it .. "".,.

r'm'!&!i;iU ""',,~ 00 ""i!i"'"-" .... ' li.:au.l.IIlIIOif. ~ uLii!", .. ' ... ~

que, de ha'berse apo~~W\o.~ l.t!IJ mve..·;lipclun ell Mc;)t-ioo Imbria ItaDMOO n]p.'OJl'bmidBld. dc' .re;poiUlr algo 'lTascedem'bd. En 1993, siete afto5 desp;ues de quela doemra Il;resentarn SUl h~llazg~l de lag :mapetitaB lBJ rewsta lJlisw~'" y ,o1ras p1lilblicaciones. ~tf.et.ufic.as. apeaas e.llIlJezimIr.l1 ,a I lIIbbc-ar ~ill'lazJgtog similarcs. i lf~tCiig, aios, de: ~1!lis,f

lJis:C'OJ'" pl!!LMi06 en ~,9-9'3 "La magnetita I~S el 'Fri'mer magneto :p$iIDafie'nte descubieno 'en. liej idlu ttYm~o; magliuni:t,u. que nenmt, propiedad~ fb:itt18 nue'vBS "I novedosas'' 0

En I 99iJ el Dr • .K~r cllinf~a.'IF~ de origen ruse, ~amb,i~n ~nCUIII[tro :mtrngtt1!e~it.g en rtOcdo el cuerpo y en C'1 eerebm sellB]ando II:! ue una d it: SU '1110-' clones es II f.·R i I iW ~~ eambic de ieUl;ei a 'niNe] de :i.a c~]ulla,~',

Dd

RElCDNOC,MIIENmtS,;

,~ IEs,lmien1lbro, cmro la'B' lin Academi;:]l,iilI\e' Cie-mtdas de Nueva y,0'!k ,cmsde 1994.

';I; R wnoolmJeliil~o I~ ,;~ Ii'tlie.~o.i' llr:abaJo, de IlIW\Eiis1igac:iOn {oon oomot:er' de

sob:r~~li'enm) en ellAA~ Sabaticn 1198s..9Jl

10' ftJIe· liilol1!1bllada MLrjeli del AfitJ ~ 995=96, por la UniiVetSi~d ,de, cambridge. Ingl'at€irr-a, por sus ,at~!!!rtaciifiFi!f!i~ a Iii meclilaMI

liNVlES1'1IGA,QIONE5 :S,OB.R1ESAUEtlflES:

~ C'amojD de lal esnGhJra m~~c:cU~:;Jilr del agual dbte.nr€lml'o ,crf~ta'ies liquidos; asij OQrIl'iJ ,Ia oonDlruootiJn ,~'I ~pa_m:lO IpriQIdudoli iDle cris.tal\es liqu]dos; (rje pat. int). ilmbado qllJel SI9I

in i'dO elli'11 '11968. '

,., Orl!!lscubrimh~nfto ,de' Ie wed ferroso-l~mca:s, de magll'leM~as dernrn d&1 ol.!!erpo 'i' de Ira nsferre nda ,eled.lOmagnetiic::p l!!!In 19SB,

hi ucapi e en que debcmos cuidar e1SW, red magneri ca ya que

,Su S' 'CiliedEH!1C~ ales,

Esth~r de'IIRio Selimno as, qL!.Eimniwbioroga 'YJCr parte. 001 1i'i~lihJlQ PdHoonioo iNactonai. IEs '1lUd~1 lail Mlaesma 911'11 Cie-rnems en Bidlog lal Mmllna en la Ulllljv.e~idad .glij' MlarnigEifi; E s'la dos, Unh:los,~ '!i mtis 'larde fiealri Ii.Ifi d~o en Ciermfas, een '9spe.oialidad lB,io.qu flm i ea, lerli ~8! Ul rIIi\il~ rsidad de C6fdllOO. AJige.n1ina.

HlaJ sidn profesora tit.w!laJ~' -C .. en 18 ca~ori~ G~3 de imliliesligadi()i" lbec:arlo de 'liemtpo iOO((iIpt.ew BI'IJ ell.P:N., 'i ha ~do profesQ'fal ,d:G d elm .~ stiiliUw, en ensefta-rn.Za media superior, S:!JlIpe:11It~ii y posgrado. tiI:slmiiSlm;c limpmm las ~ledr,Ells, cI\.e If,i!!lrm~uiO:I' .. "til. A~lmlrni BiolOl] [a Martlil8 "/ Genatrial; 't difigio vania.s, ~·esi.S, de nirvel FicenCiiarunal y dliil' lpOsg rado,

Sus ~J;rIb8JOS, ,ilIe' irnvestiQaciOn than vGi'$_ do 00 _ fie rei a.proye-dt!l,urnr~n~D d'e los Irewmos l1I\i81u~1QS ,d'e Mexico; Iii I1IIliIumcia d~' I'os f-enomenos 'fisicoquimic;cs, en la Qfi~r'Q~ nda de energ[a Ie eGOOrJllagn" liea de~ 1M sistemas "Melllltes~ '!I mstal~ HqUJiJ'eS en e~ hio$.i$ti~mai CU9Imtm loon 4'~' lnib.ajr.lS y' cawroa pubriaacfones. !--iIa ~amcipaaol erll foll\OSt 'naciomile.s e in~:e.m&C:o.MJ$SJ d,'enlro de ,I'os p~mlil11u; de I~ 'O,.IN.U 'i la IF.kO'_

Es fumJleu::l1OO1i de I~, ~ flrnielill du' rnve5.iIlIgad-6li1t Ap;rn~lhIamfe.nto hi~~raI1 de las Mewtr$os N~~IUJaJ~s de M~rm. Fue' Ifiwstl9~do~a asOOla'~\e ,ai ~mJ~rol de ~rlIveslll~cl61'11 '!I IDesa'ffOII'o' de. &OS' ,Recu~· Naru ra' os ~el Es.md.o, de. SOFilom.

IEl8Jl1loi'6 m;a.mriia~ 'dld~r:ltJm au~i1ia_f len ,F'~El!NnaoohrligiKal, de.1'II1lFo del area, del geriatna. IQ;U :oo,lm. al1e en hill Seoclon de GmduBdll~, de, ~;!I E.N.Mo HOI, dondu. fLie Dimdma GIJ. In~s~ig~,dl6.nl '''I Jgfe d,e Ira SeociDn de G~uadM e Inves:tigaciQn.

Ha tli'8_ib~ad;o len la iiiildushia, ceme CCMylb:tlii:im'l' jefe d.€i 00 nlro II ,qlJlTmioo 'ij 'eJe!l:lLUtlllm en el ~"ea de pl'iOduccfon. Aoruanmente M ~n~enb'ai 1mbajaJildo enl ,eI desa nrollo, de.

O!l.t..e'l;105. med:h:::a.mmntQS. -

Lal dootara Esihe- d~ Rio as 'Yale. ,lncal'ftsal!JJe y ha r~rrid'o se!lvas afnoofil8Si, ,a,l.!fih [ana 5" de INiJJ~~ !G.u inaa, Malasfa. 100 la, Nepal. FmpioiillS Y iEll~ UanUJr~~ dell Theml ·enl ·~I liI .et. em Ib~ dQ pla.r1Iws., meCilic lflIah~s.,. ta Fitoqul'rnicaJ es Ulna de sus· llis,p-ecisali:da:des. ~s.:i eerne 1Ei!~ ,!!fSi_tll:ldbD ,d~1 'v~ner.1lO iiJle animat-as, marines_

~ ~
C J e _D C J a

prro~egc a .La lirioquim.tca lCleluhu porque esta 'red es la responsable de predueir energia elect omagncnc:a. i"I La I~~ ft: rmedad -explica-, ocurre-eeaado es rimanes, que' 5~: eneuentran r'II!i'",~ ~i 01 rkl en fnrma de ,oOi\,ido COlD' 5OtpND~

t-: ' , ..JJ..... 11::"'. IiIcnlliE!~!!i )Il GO~

:~el']'[lJ5{II y 01UliJl~J ternco, 10Il"h:II,!!I'" t'o.l'~

C ~,Ie.l]t i 'ri t'('k, ya q [J e. se :pOIlU~' C1ll Ie atred ie ho 1:L1 r~p mac ion de i Ci e I1I'i· fico porquc SLC' cae en un terrene q'lli.e e~t8'ba tornado eomo esoterieo, 51 IJJ crnbargo la conf rmaci6rn, de la preseacla de la red, ma~'1J1ilica se e's,'[a c () m pr ob *-I nd 0 acrualmeete )' I~SfO ~'S stn dada la base cientifica en donde sc apoYaI1 todas las tc.ra,pias alternsri "rtJ:~ come se vef;~ Jl:I,lis adel ante.

,.f\s4 ~'ll!es SIl: p,~~ @impeZftr 8, ICurti ICLUdqui~ enfeuWl~d 00I!lI, el ii}1@ heche de ;moiideuar I~ fiiLd magn~ti~ll~ ~,o eual .se·Ip.1Ue.ae lha.eer sin ,~gliedlir' ai, 'CUeI'pO COIl (tloai,camen ns ,ioo con la apliCltci.on de c Jnf'O~' lTIa'rlcliC'm~ pu~ ~ruu~, rcgu,'laduB, tod.a en fermedad ~mpi,e:m :POI u deseqailtbrio ~c hi red m!ilgru!t~'a;:3, G,llLe .:i :I!iIO se :repe:m,;£!Ii tiempo 'ii.~icn~' un trastorne b'~oquirmjco, uaa enfermedad cmni.ca, y aurn la, rnuerte), UI.1i1 afirl'illac.i,6n de C'Si tao, :h1 do 1 e e s pe I, igrc sa em, le :m ted ios

Lamllill -on BStald:ol d. f8I1!iQ50

y en aquel ~[Jj1:Of.IJ(;·CPf1 t.~ - rnedicinas 3,1 terliI!(:![H vas todnvia, cn:rrn, cO!rLdeutlidla. per ,~] sistema,

'Pem ,Clifo:Eitumld~".n:f.e. hIS CQ~ ci][mbl.arun.

lace unos 'M{m' la UEC dbn Nat]umd Gcogiruphie so i nteresc en sus investigaciones yla, proplillElo p,.VSlL .f.crmul.l' pane de I~ A(:ad:em~,at de LlclllC'ias d~' Nllev~ Y.oik~ de 1<1 q)ue es miembrn O!~tivo de flI de 1994,

ualqni er problema en el fancionamiento del BeOR, ,prOVOCLU ineficiencia en la f\e piracien celular ..

Antes, y de$puas., CCl"fl Unl b'a'taml'eR~D de aguilal cri!S'tal l~quldQ, e:1 'leJido afe~UidD' ip~r

- -

elll cancer :se regener,iIl, pO,rque SII!

lli'8siablecen ItiI$ :s.e~JIllIIe.ntC:ilU CO/IiMeiD$. de illilrormaro~on ell!ltF'8 ~at oelula_5.

,LA RIlO .DE '~"N'FO R,MACION

[I't'to 'ir~o'l 'i,l'Rlfn05 iI,1 ECOR, "l a lila I icemos las, lL'Dlo]ec.~I~ de esta ,red ferroso- ferri~ tie i& te T'C aJ mb] 0 electroIli,ri,gn etico.

Tflda2 ~a" ,ceh,das ~sl'in en h:n::CTII, tJ.ime~f;']'SUm~ y las 'p~nk,lL1las de 'fi~ftit1 puedeu tener ' orma e~~ er.ica u pi'mm1da'l, Su di:Slri,'hllld.oJf1 no cs U1!1l,j, forme: y e.sti1,[j . odeada Sl, de ghJlco~u',otefIli~s, no s<610 es impr1Jrtanl'~ la forma de las mol~' ulas en el esnac in s ino edemas su eleetromagtretismo y '1,,1 ibroeit6rl. de colo]",

~ ~

C 1. CJlC ') [a

lea ma~j'La es tml '~n~, ~U3lIld,o es.Iffi, ,ttl

• ....It.. • ~ ;I ~ _..l._ ..... ida . "

tCIIXlmiC~£}1ID r ,CWImI1l1 esla m~1, l~ene

faJl'l"lfla r6;mJLlj~. Thdas ms, m.'mI,gn.-n!l"m se ,oomuJmi~ lentre' ,!". Cmm:!lo 'Ima dJ, 1&;, parrtI~l8: d o::aridmda [ ~a 0'0 se 't~e: 'Oil' to q~e se ge.mieM, 1:.imI! d ifef n~ia de' 'pc~mcial y pi.U" eo '~ - _ cr~ il!iill '~I ,Iugne . eo par el qu 'fluy~ comeo'te.

W ~e~iw I~_a IBOOR.. pueden Ueg;~f' mc.~UlSo ,fI, mmptu ~ liluJillecu]a de' agua rH20) y en un mome.ni'o IdadO 'priodliIDcir Ql.dgeno de ~iii :rm'i1J,'I6c:~hji lk; ,tdlru. & un I~~S~UO de rl~~8, Iqt[es gemt!a m~, dm::w;JJ;a, d~l. IRJo~ e~~\Uta perf,",Mm; n~~' el.~es.o .~~' e.1 qu ~Op'arrtm oohrevivir 10'S beh re.~ijj: naeidcs que sqndta .':1 'remblol d~ 19851 Y qlIJe viv~elt[on ,aUn d~plles de ~ \f[mos diu ,ri,~os dl;:. Cir""'po par' ,tid ~tm ladn c~lql!,!'j~,~wbh=-m@l, eo el ftm.cioJiW.m~ento. d, l EeOll pro,veta me ~ci;rn.cia enla :resplImCllJOn c~lular;

Pem-o be aqui' q,uc' ~.mu~ n~;g.Eldo a~ ,PUlJto '.' e 'i~¥ooucmr I~ segrm:ciI!LJ .PM de~b-t.in1.k~g~o de la d~, del mo. EI, medlo em el que se da ::] E.OO~ lett decirr en el que "~ mJifism~tle' l.a [energi~ [0 i;MtDmtaC-iOO entre estes , ·~mtent-os[ magn ticos y la ,~·Iula.. es el agua,

:refO'. y ~~tOI I~, 10 tr~cooel.1lfaL~ esa agua [~Dc.a~:1trla, de Q',rtJ:lsJlJJitiir' ~a 'iuformaeLoo e.m'tre' WI oe[iJ!la~,~ no es agua, ,eI]J la lama normal [q[Ile' la, cOO1i.~emo, "n~a. en. cambio, de !ltgpa rnstIJ Uq,~1 ~da que' es WJj "8'~ado i me-HIIlooi.o de ~a, m t~ri.a 0 mesomorfieo 0 co.~o~d~' ~s.ta ,@J!UR ~lJLnq)u.;e es q,ubtimeam.emte i,denri:ca 11 i I] otra tiene' sin emoor-g_o, _a ~u.aljdad unrea 5'WS mO]~!JIjI.as ,esrnn or.~adas ~W, c.~:9!iJ'~'Iru de' ],7 moleeulas de agua ~r ]Ulldemcs decir qu~ t'l [agna, a.istal Uqui~o t±e~e las c'lVacter.i sti cas del f.l1{r'-v~ilDiellifu de. ]0, ]lq'U~dns y las c.araC'llel'1rstj~aJ ; 6pdoas de

if U

~i,'jSl cri~mles., es [dt.c.iw puede frr.aeci[~1' ;'3J 'ClialtJrl·· ~tlfmulll y mwmriM' ~o.Qgimd~' ,de [oudas pero le ~ la haee (wj~ es ql..!L'C g,~ mmll.'1lmcido, 0 ~e imfo:liJ]]J_m:c~lin co.mol mddad d~ .memoria '0 mi rocbips. esta a~u~ en 'un priffi.dpin ln n.m. 'It: '11am6 Dlgg, o~, pma di(tnm,ciQrla Ide' '13, otrn, acIDlm.~nrtf; esia a:,gua. Iii.¢: ~~ ,trOmD ., OUA VlTAE 0 C'mml U([w.da

iI" '13

CrnenCIU

'lCfd'!:). en:llp~e~, a rQrnlil1' s.enil.k~Q sl l~ \i'lee1]QOO con Will 'pe~~cti'l,!'R Oiisoo,m: :nlLi~si:fij.i! Ci1Il'lJIO ~s. ~~, ~S:~l!i!.'ir.::i;e Id~ g;rciltl cQm'PrIJ~!JIrn, era lli que :~a ,uld'o[macio~l, ~l1'ecfa,ta11;~\l:Ue I~~, oo~ cere bro , se ~1'ra1l1mi~",-~ :pOli' lmp'l!I~s;o5 ~lie:cil:rli;llm8ig:!'V~,lic~~. es ~[I~oIlCCS, i liI!:pif"C~.IH~·IIfi'~' dH~~e' q,~Lt:' h_aY1i unraedin P' uu :Hq,~h:l_1[j1 qUi~ ,~ru:rn:JJila la ,c>o:rr~ygi,o~c:,h,~Jli ~e ~olll¥utudes d~' l~nd!iI:_ ibi,itJIiorhl,

ilE'ilIla eehiila ~]jj.y :rnIfliMcl!Ili.lS de ,aTm, e.nm;gii[j, (AW) q~e ,orgi!~ el ,agufl. 'Pam q'Ug' ,[FU~,eda; cit),l1id:l..iicit i;fll'll~~,i;l:~a rel ;:;ictml[mllguU~g Li'i;i;j" :LlI O'Ega[!!iZ;Ul y Jie' dan estro'Owrn. De ud :Wo.l'"!fn~ qae el '@;J~l)UI! ~rfs;I'i~,1 H:qlll'i:do es ua ,!da~ro!o. c~l)IJ CS, 1lI11l dwdleicClSSill!heil1ru Cflll'!, cants, ptmUlgo!1aLc;5: "y he:l;"agOlilaJes ('1120'1 {N3'?) ,), tiene :hl. f~Lt:ilJllt,u:1l de gt.i!81rdar una JIi1C.ltttIina [p[llr SIJi, eSlaciio m~so~:'!ilCi:rfko die {lii.s.tml ,!iiI!Uid~,_,

S011101S, 7j.?/~ die' agna, Por eso el ira,gna (;8 un elemento eruci a 1. de' nuestra cemposicion.

1Ji -L A ~ -u'~ 'N'"C) T"iIi, 'N CD""" iIi};'IIil!'II"'D'~~Ti[i'

,'::"" "','Lil ,··.Mil " .. ~ , . ~"," .. n_~lt.!l,~'~·'1 ,~.il

lI?e-l'O 'CDl~otIJC.CS, ~';qJiJ.le' pam, t::'O'UI, cI :!I!.w.ta, 'sii'rrpTe ~lIire' immmm5" '~'Od'CiS 100, dlas? l.NiD'sirve d~' ,I!]ada'i' st s~, sh've~ 11erui Illaf'.JI, qW!e sirva dehe ,~~i 'mra~s;fQn-m~.da en cristal ~ iqillli~£L &trt P!''OlCeso de 'tml]s:[-Q-Jm~!l;io~ se ne''V,i1i ~~ cabo de Wan~'T;~, :narlmal. iEf.!: 'n'U~!tJ-aj e e~:rIi 1 &'5;.

Sill :embwrgu. 'h1. (I)f]ictlliJ"~, del Ria ha encQ:t1I'trl'lldo illuc: OOI1l:fomle' his ,~e~r1~las; en~!Cee.tlJ" .lot,~ ~el,ul!Ei ~~n :lPeGdiiendo 13 c:a:}.lrillidf"j.dI dle' ~llqmiBlr' c~ ;;I~l!!lJlI. El prn-ccso tile' ]a p6.rdi{]1] dl~, esta 1!.!8PilC~d1ai11 ill'l,icii!ll, i:l ,~diL!d l~mpru[ti:l'" d'[SI!fI,il1llUeJellldfl; ,pmi"Pe&'i,"'"iIi~'!iefi.te.

_j .. A n 11' _ "'"

"ll'eS_Pl!llf:S" i;.e ~{Ii_S: ~" an'!)!!;.

:8o:mos 7.5% dll); <3Jg,U3- ~l,r:Jr e-~o e~ !3;gnm. es 1iJf:!, e~enlle'J!ilh,l ICTi!.]:'C i !II:~ th=, rU;u;:Slm, 'I;O_m~)QsiLl~i1ni. SilIl c~n:bB'Tg:[!i, !Li~jirnli:!(JiJi1.3 lla dmi!P1ullilI; II PQ~ :mii~ '_ ,21S-i)};:l,. ~~. iUgJUli. qlUl;C. tomll:Dll)jIS ,iii 1 dla, s-i ;J;i I: 'L l!Ierp ~ Ill, .. , ,p.~rnf d iJi 0

mennade SIl &a:p.@£Mad de ha!~sfOfmarl,!:!!;, d'J;: :rnIcl~ iSiirvc"" .s.o~,o sed, l11Ulia poc;]., o mucha a~, C!j,'U:e se pneda cenverar ell CIiiI&.til~ '] i q!lJ ~do.,

,E~ cris;~:atl I.iq.lil:tolo or-gaIUz.'l a las prol,dni:IUSi d'lffi.trn de.] i§::l't~t:pQ "!! ~a IcoliiJ,~e-m1i3J ~Ii)~ fDTmi!ll pa1i1e de~. tejiciO cflIflJrl!lJ:ul'!l[}'~ 10 ,p::dmtlw que '~~ dCS:pIOiiil'.li -cu,allldo se pierde Ja fiil;CU!llitcit de ~fH&r~f!ilfil;!.'r 'I:J ~i!:!:lbi~, e~~dl pui;.iC~ :5.r.-:t d-eht~o 8. U[)i!I fS! 1 la orm~.cn"i.w 0 hi,CI!,p,Or la vejez de li!1, Ii::elulg, de ~J",d fun11!l'!, q L~I; lud~Iil!' l,l,1s ",,1:1 rlemt;.d.a.tI~ de: 11:11' p[!l~a,g:e!1lai. 1'l1? JirWl.eJd~~ 'Cl!I~:ar slse ;ad!,U:~[bj'bitrn, este !.i,p~} d~: .l!I(g~)l~I,

Por O!r,;l, :pilr!:e i!1~, I!.m,o. el;.a~l;j;'o!:l ctl tom'NI :mllcIi;o ;ogrLla :peffj SU '!JlU;erp~ yot, ''FIo!a pucdc tml1lsJ'oml[!ij[' e.[fI, cr~~i~1 j,i.qllll,ido se ruedt;: da;_~ar' ~[','i, :rutOcjon renal "I provoear .ad:em!i~ 'YI]II'I (l:"isftlItt:::U011l $.ILI,f.!'r~:m[eul:3L ,:EI clarram C! cr:l.s~~~ ~ iquido cl inrllJliDJ lasmoleculas 'lox L-C:.aS (I radicales liou' SI S"IJ PJU5t1 es (1'9mO unajaula (,v.e',r dibujo ~ 1&.$ wngul~lr'" elli~ h1~ hiclm{g~:n,IJS lIIon d~' ] Q4 ~ '] 0:5 en. tII~na n('l:rma~ si se bombardea coli ito;m-13, ~i1!;Jl!rgLil, se abretl ~, [0.9 ~mdoSi 'Y it~ emp:~cZBr ;a lui:'rr1 ar ~i~l1i!J :f.iiinilllilidt:" 1~l:E1i!hli-dTIc.a r ~'a~'ii tam~ .ei cl(!!cileil:'o~j[hcJ~, de J 7' i!liIo!ec-'i1.liRafli; que serhl. el d;ll'lli:'llliO ~e h a '2~1/ti):il!t8dQ 'tltU;' ,",I UglLl:tI, ~ J ~d:tuID es ,Ih .m~s, li brUi[m cl unit e S~I'iI, em D i:ttg 0 00 es hi lin ica C"1:1 c-I cc-re:brc) existe IGiI, .a,~lla, cdS'rn~ J ~q:Lliao de 3 iJJll!li'&iJ,de~, "i en t::iI J;:(H';!l:Z.~:n1 solo se ~llCI,[iCnn:ii,a.2 l]lo:~~ul,2!$, "

En llii. i3;g'!!HI. ,ammal :~as .. mDieC'LlIa,S;· ~!i!ta~ 6i1l'! deoordeg [porque el ~'l:g!.la ,!CS nn b.i:pitlJ 0 :y !tutiit!i!~.t! ~t=m,t:~ !:e ch~jt:"~ Y' , ... ~ rcpele: en le1 '~Ig-,~Ja ICri$lli~, ,MqllJ!ld!1JI .I a~ mul,Lfuu.l.a"l, C:il~1i! ~n CiW!r:nJp1r!.,t'iJI Gille!) y e-s!f}e' erdense estableee plll!" I:;J$ i;:'ti~~gi~ d1i;' .KiJ~~-O'[b Lunden, ,D~,,)' y ViilD diet lb~.~_

,1E~ 8g.l.ta. es mU!nJ'r-adia ~tej'J e i.:Ji$ iSjg~.I'k:TI;tcs prepiedades: dC's.in:tox~c:lli, aoarrea alimeutos, re,gu~il!. d tc;rml)Ji:j~to dc;1 'CU;Cf[PO: e<$ p<arne' l[h;1 ~cj'i'dljJ muscul:tf' y 'I:~ cia, rono: ,rege;l1era. ellhlgado; a,Y!.!Ldra iW~ t~n.~ iJHlem:(!!. La dIWCf(}r~ i1ii!}GI~l~j:o tOfilUl:f e.s;tm ,~gml Lmltes. y d~;PIJI~ die I)tt :nrl1lC5te~m. pari;) ei I rru:n SIr' los :r,ilIi1Ii eales t~ iI;l r'e'~:;

~ ~

CJ'CaC1P,

,i

'.

'.

"

,I

'.

lEI :secre',o de la ~all'ig:a 'vjid,iJ

Duran~ rrutIos ~ ~ftm'il re w~oms de;f~ aU ~ ,de'll'~ -) iltuIDal1lO '!I dEli '&us ~ ff~ ''I ,qu~. SO

11~,etrll - ,"L '1a1~.IIaI~.I~"a

.' ~'tJ_ ',~,ra~ ,_~,~ I"~ ',,- _l1~001de'

~~ ~ t'I,Ue man tn:asia 1:30 iiJ ' ,)I' li:(!.¥Ii so ~1(J!Oen ~~,~ c~ 00. En BSt.os~ liJgatre.:5 11M iinYl~_~ han, -:_!ado 'II e tipo de ~ han 'len., ~

JIliij~,- _1$:_ ., que lie 'CCiJII"'IS. ~: 58 H~, ~. pa_~, ~ si 001 e' c ~a eI ~ I, " S!!I ilaJpl '1JiIiCb,

Las~; a los que I~ ~ !5OiiI, fIliIX05i. Etn~ ~

'eD!iOlllJe![ltra, ~a ~ ,de IHiiJiWI m" en 10 ~ de !!as

ilJJli!l'daii\aa, ' .... ,dO, m Ilrldia, ' -' :Ila~ de IlHIiMij, 'KuSh.

[- _-;-m' , ,Pe diD Dr:ipn ii1II 13 _ _ ,d ':SI:Ia:Ao, -t.i~ , t,~ 1M:

,- Id - tis, mmiifl:A:!l\aS, fU5ilS~ ilIfl ~, ~ ,~

del~,enl ,:I~I~'- --= d9~II-_-I~)i'I'I~'Ah:

A, ~ de 11SO ellDf. - ~, '~. IiIomtR ' ~ ~I~' ~ QlifflO ef 'p.~ de; ~s, "~" ~ ,~~~, de ~nW$l~ a ~,,, ~ ~ de §~~. Oxoo re~do de 1$08, 'iI1I,--_=-- _' _ .- • eI [II ,: Coo.miaI_egO ,a, 113 ~1iOOi ,de, que118l!1l, Iell ,agt.iiIl de ~ srfi05 ,~! ~~

,.i~ oryTI'_""""""'" " ';jJ' 11<0"""", , ,~"' ...... l~, ,"',,",,' m'l: -il!~,t~

~~'~'lI"imI! _ ,'-IIiCll~. ~~~ _

~I_-'- _ Ia ~ de. Iq , Ii!JI ~ ,do ila bi!grwtdBd de ~Ilas ~ 'M' -~ m ~ IQi.ieI com an; '~18i!m ~'Iai ~ efII 'si e:s; M !B~I i~.,

w,ar"'da1mn,'~ m ' ',,' _'en 11!lil' que b!b' ' -

IEJ ~ '~da em ,'" fa ma:roc 'parte, E su Y.lda (que '_ ~ __ M m;i$ de UMl. ~Ms) en IB bUsquadal d8I ~W ~ ;agU;a, del 11oi1'1iJIWI. A su m~. l~l~' ~ltadcs, de :su irJ/lliSS'tlgooiiiXlr e1.e~ Pa~ IfianagHl'l" tII,wen [~ .. de 00u5 24 ~ llile ~. ~ Ia ~~!.

81 _ ,eII.o Qe fa ~~. de ,a'_~um ~ ~i eli! Ia I~Jm rd agn" Yd, Ig,ue e~

"""""'ifl_ ..... iI"iI~f,l'tbI;;, I~Q;_ . M, rd- ~ '.1 • - -; _,", dedi;. ~ de. es'a'Ucmm molecuw' dep.emlielfl~ de

PI~O~_

,;::-- .... ~ .................... ,.a..:'.,.~ mJ-~' .. n.-r..::"d!;' ~.-46". n... ~am '_ -;-- _ dcf D.~ iii UIII 01;1100.,.,.1 ..

~I ~iI '~-~ ~ ~WIlT.li ~:f4!.~ I '!l-"~~. 1111 1-ImJ~ . _ 1-'!IiA.\I ~ _ - iEI:-'~~ illig'

~,~D"al0flJ: '.' ~ ~lJIa q E!i' ~jje. ~trD., ,~~ If 1!i(Ue. M"1!ts.eW~ (lI1,iI.estm rc;u~,

j" UI'lla". - ~_ a,~~IIas~dtl- ~,,\IIi~ .• ,~I~'yP, m.

Esd - ,Iia ; -', ",en,~.~, - ·-!ilLI!(un_-~w¥im:e-~nquj(lo.

Ad~ ~' ~, ~Iali:ID eon ....",.!!h' '-I que rm'i~ ~l . ~ de'~.

"1m. ~ ~mfjJ~ ~ mtogG'9!fim,y ;m;il~is cLmioos ' - IImI auad~ tefLDe elles

J L~L' ' •. <,j~ .I-~ - , ~I

!l!i_gm'l.m. que' l~1aEI Slw' l~i _ - .' [lJIJr Ie(,

~gJJID s«w cl]!a, lagro ,~os oo.e\mte.. En dicWs ~. ICIS ~ 1mbi:m :ille<mmd, , ~mtc:!!l, Itfitirib1.es "I la, ~fi;mmtc~6:n de '!la, C!U3. em visib'ie., '!P,aa ~~, 8 La tmC1f'D.i:eS,

ILXlO au ,a.gtLII, ~I, UqL(l~dll) y CD ~,roesti(m dl.:' 'm_~I 'mtj~i}]l 'ooIllSlirle:rnld:cm~te_

OI:UlL iei' :agua ,emtall el rejido, se va 1~m1l1l!r)l'~ S;e' 'fegenern.., fPU"ljllle :sc ~'Y\~ II, elirah'I~:cr la ~i1enc:i8i dl, iiDfo:rma~e oollNiChl entre: 'n~ o.~hJl~. reYimiendo cl proCe50' ~ C!.1l'rfi.IpciQD que din on;gnJI ill Ia QJlttuniicacEo rlllCL'JIflrCC'la Q ali:cl'llda.

• •

c.i.e.n.c.r,a

Ahora iie-ll1lf enJ [>iI nDtuml~ b~ d!isijpm!;)s upos & ,cri&ta.fl~~ l' quidos. 'L~ 1"gru:cs ~'le ~a Ll!mJ)! 1m dOlIde ci~ ~a,guf!!, lonSm.lli

I quido. ' e '~l:u'!!l!1tro de !FIIMeia ruliLiLwuii son invru.iablerm:mte pqb~;ac.i.tmes d~ gnm ,a'fdlndl" sil!U~s a C~~, !H; :8.COO m.earos s;dliJoo el, nive] del mm::. &tO$ 1l1{~iU~· san e'l 'vaDe'de HUWA en, 'Ii !India: ,as. [l!l,oJJ1mus de Azem~jian. a. 1';'~OO Illiletroo de ,ailtitml; las

.!I G . ·1IIIi'· 'I: ',,1';'111 d

m fII~ ne I. 'oot7~la. em nYr.:mll: ,e~ 'I(!nC . e

~==~ T ,Vi 1 t3bmrib~ eo, cl Pern y [us pk!1Js, fdtos d~l

• 'Cl.!la.do:fi.

.'

LA 'FNI" TjI]1i.1i'1IJ""'"D D' E'L -A: CT' RN: ", 'A"

.~ '\ , IU~Ol~ lJL & ,-,-ill ,__ ", I:. w_ . ' .. :'" .

JUVENnID

.: .

. . ,,' ..

.,

Ai. I80Ili:\f,qecer ~~ cehdas \l'lIn ~}ucdl:ll!l\Jfi' sin

~ • A ·.....!I·I ... dldt

'I""'-"""er mJ.tnW'liIC~ y IFue'UJlC'B, a ~a{pa.tt::i'l,J ,IJ. e

biBDe.! IMlal~_ .As. IPI!I~ el [;iJj\lITl~ o (h~ 'tmnsJQ]'IDIj'ci611 'del ,a®1~ 'e:tIi ~I euerpo 'es1!~ria,

- ., - ~- _W~, .iI

L!IJ!~~I:e ItIg3i.!1D 3,r: pf.QC~1J! uof.

e.nvejee:imicli'tO,_ Cillmaff;]},e 10 OOGld 3V-~, el r.me:1'Po se 'Va :5eCiiftdio,. P>il)ic 'mb ,a;guBi q1iJe ~:,i~ rof.ru~. 18l!l ceillil. em,ilL!zulli ill, :m r:!J' :1,CDlaime1Jll'e.'. ~ pie1 'Sf' tl!!fm~. ' I m-gamsmL)

• ".1, '. i _". "I~'..I~.;a '11'1' ... 'I, . - -..:II'~

plettlJle ellm;g ~ "i "'l,m 'IIUW.I.. ,m.,.a ,n';lIl,~e¥1~'"

va de: l!:! 1!Eii1iD. de:1l '~ngta~ I ~llli~dd'!'1 :tLl!,legtrfa ~a. dl1Il~ln:ra

.'

"

..

s-

,.
' . ..,
~
"
..
.'
~ ~I " -_. ~ ... " .. IL., ., .. ..1 ... ~.. . ,-."",,.iII~ ~ :aguH. "'ii,"""': ,Ilill, ",.!I!v ~ eIII"""Q_1;!1i

dcs~ titfl[litpi)~ im!fi ·mjalss [PilI' tod~ 'lias, .chri'~i:zac;:O:lIe~ y !!lu'f~~ 'remlI.tl'll ~,_t'~ en e;fecln,. 'Fa :mtlrlL1iSa fiJellOO de !'a jJI!lvc.liLU,U~" 'S'il um; '!(HidJm, 'ontepeI.F ]8 ~8£jd!iid de '!J~OOFi[~r:mi!J!r.:la.;, '1fI1.l ~e<ndrilll: q~e eIllVteJoo~: 'Eol pIi~blwn-a, es S$eT ~tlL~ '~I '10 '~,Y.e. ocasio1llil qiro'it dhda, pim~ C.~iD, ,c~p.acidad .. P.o~ ILJ;IJ bn:iln, (tiDe ~a. i!oe;tom dt:l ru,Q~ !!I"~ ser 'q,!J~ el pro~o ~cl eslr.e~lh"lIlilerrrm vin~nado C@IJI, ~iD' eue 'OOD,OC '11ll0'S Olilfm[!, m'([ijcalc$lflu~es. QI!II~

'ill r- •

:S01i!o. :ri~PO:DS~lbl~, de ijli.lloi e cree dJf~m'dcn ,em las OO~IJ.i1l;a,. 'lJjJimlill8. ,qtl'e: ]a c.mot;e:r,istic.a ptiRdpa] ,del a,gua, ~:ri ,m:~ liqttido es q,ue: Sl1lS mtJ!~ecu.]~ ~.tM; ura nlZllidnsiii

.'

.'

.'

a.

.'

.,

Ii

'.

. '

1:0,51 'p ~[~ Orll!;3!!Si que. vi'lt!01iI en le~H:"S Iugares 'ti enen Ia fama de . 1:"''''[[ 'W(l" 12,0 0 t3i() atl~~. m~ch,o·s m.h a I h~ (le'llPro.m.ei1]o :geue.nd {v,~[ r.ec'LIJ,adn)}.

:P,e~r,o, la, ID r,a,. E s'n. er de I R 0, q_'I:,(t!l: b~, I("eco:r.:riara c~o h.lg,ares y Iha

..

"

,~tud~ado la Clomposkio.n del agu.a. '10 se com.'tvJID6 'con 'saber ,dODde J come e-m esa sga, tan 'lIj)reCnatill.. Los 1Iilrl~s;, die Irnhirjo. ;BrdLio '1ldedicad~, rim:lrhm:m 'fru.to't' Je'11Contto '1I.m. me[o.d!\:ll pam l:rIifIflsfQrnlaF ct ~B!'1!Ia ifi'. mud en .m1rutmmda :f.liIerll ~l, 1,li],aJlin tlU);, Hste". merodoi; ,Lk ~u ,inv>cifid6n. . ~ !patel1le; oygalnj7'1JJ e1, ap14l II;'Ii3Tta, qu.c el IiJrpn,:iB'tno:i uJt.i~.i.ce de 'iflim.cml!lto , '~ifl, 1:cnbii ~'U~ 'rn.m;Jon.l]rui:o., Asii. lias ,e~IiIIS q;ue ~rd~eron. 13 e(lipat::id.~ de' ~~c~[ r;:ristall :~iqrWrlI:ll en !iUS ci:!luilss, PUcdtlill ,ing;er~r ~ ~ ,u:glla la, eS1iJriUctura..dIli~ 'k- que ifJ;diJ.d[tbi~em~,ue 'bcs roEtllulldllJ, 00 sslud,

E'~ a:gl1lU, ~ismJ liq,uido qu;e' se p.roiUIDc en el laiDtmIt@rn'li)J d~ la docluro dil[ R;lio, _ @ ;pur u~a 1t:m'D!:lirm.ml'J~iiJ.]J ql!Ull c.ambhll. !~l ~rr9~'IUr~ mQ'~e[mlnr; Prim~m " ,pwri:ftca. ~ l!I!e',go 'ptlSl;!! ~n, li3pamto. de illiu,nmbameo. dcmdt? se pOI! Il'Iileri.ZirnJ 37 i!E.ol&:.uiI~ ill.!.:' ~1li'U!li pero nO" SIe' '!:lOD.l'bia il!l compos5ciO:n. Se. M.'m:ta Q(! ~li1I~l 1Jr:MI.;li..mu'&Zld:6m de 1e:]i@£tNf!eS y :prm:Olles, (c:a1i11!bio 'tt"ioo. :m.'l' qu:Rm:.ioo ~\, IE~ a,guano es :r:adiactiw~ ,1101 se ~Im ar pCirder y :mmca :p~erde :s."US .l,}ropiOOtuJtes It menos que bi,e:n{ '. !Ptt.WII!IClr cRfda tanlbo. Ide 20 Ih,i)'IQS ~ 40 mirmtos. 'HI &:glW, crista Ii Hq,llLido~ pesa mlJchD ~:nas qUi!: eU agWi oomJat ,L.os'-itllmun!) ~ i3g-~aJ estan lI! ]!al V'ef!i!ta.Cii'i 'R~ cl:liirui:>CI1i':he:rese. DIUqf, que di';ge ~@, do' 100m ,del IU·. q. ~,a cludrurl, d~ Meli'lico

.. s':· ..... 'm· n:: U;ifiRli; ;~i.:!Ii..!ii~'llfiQ:o:I '~'FHi"Inm-l ~ ~~+';';al _ . ~ .u _I ...... " . I UU~ .;Jj~]L'IU'PI~IWv~q ra.Lf.U/~ ~g. l~it~,l.J. W

ma,petil!tasi J (~[ista~, Hqu:wdQ~ Y'

03i ...... ~I~1iJ·l;'1jiO aftfiH'i;;ijjJi:" 1fiIi~;li'a'- k.t;.:-~a·, \ p-f olr el

l~~. ,'Pr ~ 1I:ULLI."'''J~l~ ~.I _ ~ .II.-~. _, ,.1

Icampo :magni'tiool Iqd,1 se produce alrededor de au_e.sttu Ic'U,erpo y que

abarea nues;t;ms, maJ1'OS 'Y pies . N'nestras vibracidnes afectan, dle,finitiv,rune.nre- a :IlJllu.e>.st.f.O derredor y viccvJCiSa Ii •

Para C.llJiJiIl.! 1 ute:. la doc to ra de I, Rio ba,ce IJJD, {liCi!m,~n,t8'rhl OIc' ~rofUiIlda~~ imp~ k:a,C:E{[ifie>S lPaii'8 la 'l'ElediIO':A"Jj},a: ~P,a'L'~a,

""

~ i

C11CnCl,at

!:uror Clnalqmfr f>me,I'JiIlLed~d es neeesanu primere rre~btb~ecet el si.s:1r:nil13, (lc' li:lagnflilfj'S y l:;,liiK'ta1 I fql.lid 01 del lorgm:nimn..o. lo que permit.1.rn Ia cU1liIUfiliea.don adecuada ootre las Ir.:elula. PIOI1[l!l~ cada 9sac~,6~ r.:.au_u scntimi.ell:ro quese produee ~fiI e'l eerebre, es una. moleeula ,qu ilmica iijue en el CSp! 10 tleae 1111111 :Ii:lg,lilllll E~mm.eari~u q,ue l:!;';a,fbsMHI:e disti[JJa~ fongitlJld~, d~ mld t ''''''WJmlJiri~1 ql.!e ~IJiU ~IlH1J1IlJithJ:~ eIiI el cristal :t!qjlll~rlo )' 'L~srt'ntldQ, :IQ,gnmdo que hI! tr.;elru:l~, ~ .F~[tl;, :(!lsi IHi~lllh) can<a, I!Ilfjg,. d,e ,Ua;s; e;IJfJo.c:~!lJ[l;C-s do~ Icue1J)o' es I!JJl~ sUSila:m,.~ia qu,.. !8 :S'I!I ,,'t:z tl,ell'l!e' una ICSInJ~Ujj;jj., '~i:g~d:il, :;)j 'IIUll, cri s.rn I Ifqu_ido,

!'S'Om~ 'U!!!l~ foi'bultn:;i:lI :lliEIIIID1irm3 enlme nlO1hm~tjt~, y c.ri:st ,I U,q~id~: 'Y $ODlns ;tm:lemliS pa'lil!h6l.i!t~s" ,P(JIJ" le:l,ca:IIIIJ,li!:ii, 'l'ii'I1B®;t:iet.iell} qru.'~ se pmlh.u:E' ,Irtded,o,r d'e' ,~n'!.e.sk1li t:liI~rpo y q:rJ~ !!!!.biU'CilI! IELUe8nS! tli1alll00 "j pies. Nrue5trns. yii'mne.tooos, afec~MI, d:efm.iti,vatlIu,nte, 4! !lIl.eSrilL'O d.emd'Oty v;wev~ I,

La, enfenaedad se puede deber a jfitcm~ ex tern 0: como 'virus, h:O:llgas, pmLClulffs wJticas. radiaeiones, etc, 0. inreraas de 'i!l~r.d0n ',(..1iIiIOO 10M' (pslquic(I,) en .cudfqlJl:Ect. CI1IS'il e:sll!J;) fa:otofCS 'prodl!lc~ ~n d~mde!il m~gmLHjco y [a ~[if~~rrupc:IDm d,· :1.8 ,imil;1lti ia '~i'IIl!~ cehlla, !f;iB,gneti~ crista] Ilq,wl'kh eere 00, neuruC:i:~n miser cns'Gd, 'Uqttid(J; tr'i:,lJgnetl~, e.1:C. De lsi J)onll~ que si :solo se ,e;on'Jig,eI;l!! parte bioqujmtca, de I~ ce[ulaJ 0 d~~ ,ooeilPo'.n g~fI.eml, eelular y I1Ci se 'toma ~n, cuenta ,~'~ cljgerp{!l m.a,gntitiQII1 0 sis:~~mll, "'ECOR ~a.. ~I]]le;dacl '0(10 se cnsa tnta:hill'oot-c tlJl iJ.icilll se requiere 'I1lUlchu 1~l;;'m;ptil ,)' et mMicam.eliltn !l:11\1 Il;:' se j::ste' IlSlllildo, !iili~~n~![8 otrld!S :!'Un ,·i enes,

RELACIO::' ENTRE LAS M:AGNET.IT1\S y LOS C[iAJJ(RAS

La le.tltruclllra:a ![]iilli,gIitiiea eiii ~;1 cea:nru del iCt['lP'" res .a]u.t.~ densac eemn se rd~jiD ~i'fiftenol1iflle.n~.c, rQm'i~d'{!i esferas iJ ~~~kF.m'i,t en dillide se enClJelllr:.m las g'li\iiodul . s m~:s; htl(lOrtmlI.t,~ dJ.:'~ C:llerplll!~ que gj estas 'son dobles; ~II esfera eslari r:iIlm..t-dto~ 'pc i m "r' es t i'g,mc ~ iD. ~J!Ie::s, 11 ~,tu mil as s e h i1lI po. d..u d,c

ob~~Nar' que l~ energla que' en estas esfms '. rprodllt::'e' es UlittIJ ei~ei"8~ra :En vartiirc'1 que se conduce de' ab~jo! haci!iJi :;uii:ihll. I nueva comcideutu,jl con 111 do.ble serpiente del caduceo l cuyo e£luiHbrio 'OOF-5eIUllbii, la :!i.iI'I,ud, etema

La lelJj£:t@I~ en "",6~,i::e res c't Pj",o-dll.cto, del

1..' .~ ] ."_ I' i!:.,.i;"""';;

llfiiluQlIo !.lie ,~S' m!iligil1.fl[uru! "eftrlO. 0 "lI;:'!! i! I. W.,

que 'p.iill' e. tar mn~ CeJ,t:iI, UIIlUS de ,cma."l~ 'lmhajiiJfi :mus 'f'aptda:men~I1!' ~CE:'I:~ LiBndo Ia 'ptmlU-¢,f.; ion,~ energia ~1~tf,Oml.6!$me:~i,e4li 'QUE' recibe a St!, v~l ~3 enfrgi'a nl!.:tgIlc~ic2L dd, eerum de ~a, IIlCI'W, alI',mvicsa ](Jfi chnL::r.as y sa~ei Lcd l!lni\re ·0.

s ~ra~,:a SU"'~l 'lillill'n~nt::D en ttquilib.ri.o 8! ~H.q gbliidlIDis O(!,l{!l~p{un:!li~m~ y ,e] m;'lluo tiel:l'!,flL'} \lIl liiravc de: su IU1mtUll4llS regulan ,e.]1

~"'-. " ..:t' I • . I "I

,:U'U!LI,Ii:',lli,.nEm'l[,e~1.'tD 1J.e os <Q:~i:intl}s u·~" .o~e

1II:1t3. iilJlud 1fiIeJtf~t:,l, F~Ua mneho 'nl1!lh~ll i~

, I I..' ". (T 1 .lI~

m'!;le 1j~llX1l!1Ull100 y l$lCO pem ~~rnos

QUIJ,d,blU: "Puro 'traitrur :Ill! CJ]fbrmtd'ad. es neeesario buscar e:1 orlg,eu d·! mal, Parch t, 'TID e " !:i1l!ficicrl'te;, Si:Uo el ~liIiDibiil{l ,e~'!! 'nDidlo:!l les 8!S'pe-ctllJl. n~ic -'qwmic(lS dcil ~lJerpi[l! :jjO~ t.I,~",,~rn~, [La sailud·.'$ ])0' ~c pcidJii llegar a ct.'1a. ~i nese jnt:O:lPgw.J~O 11,;1«, do.ug;tL,us.tk.·Q medicn. el re'3.Wdio "y l.m.t!1:~I'lien¢:o, del: euerpo de ~t!:rc;i:o. o ~I!I!olQJo ei~lwmagl.fletico,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful