Lucr rile din luna Ianuarie

asigur m lini tea familiilor de albine; supraveghem zborurile de cur ire; prevenim apari ia st rilor anormale; îndep rt m z pada înghe at de pe stupi; îndep rt m ghea a de la urdini ; repar m, cur m i dezinfect m stupii de rezerv , ramele i utilajele; facem cursuri de specialitate sau ne îmbog im preg tirea teoretic , dup caz. continu m s supraveghem zborul de cur ire; complet m rezervele de hran la familiile aflate în dificultate; cur m urdini ul stupilor; supraveghem familiile f când controale auditive; repar m, cur m i dezinfect m inventarul apicol r mas; putem recolta i condi iona primele cantit i de polen de la alun i arin; la nevoie se pune în func iune ad p torul. aliment m ad p torul cu ap c ldu i pu in s rat (5g sare la litru); putem începe hr nirile de stimulare; execut m controlul sumar al familiilor de albine i îndrept m st rile anormale; în zilele favorabile facem revizia de prim var (MAXIM ATEN IE !); strâmtor m cuiburile; împachet m suplimentar stupii; usc m împachetajul existent; mic or m urdini ul dup puterea fiec rei familii. facem controlul general de prim var dac pân acum nu a fost efectuat; l rgim cuiburile; putem efectua "spargerea cuibului"; dezinfect m stupii, mut m familiile în cas nou ; împuternicim familiile slabe cu faguri cu puiet c p cit; începem lucr rile preg titoare în vederea cre terii m tcilor; demar m formarea de familii temporare; introducem primii faguri artificiali în vederea cl dirii lor; introducem rama cl ditoare; deplas m familiile de albine la pomii fructiferi; lu m m suri pentru preîntâmpinarea furti agului. continu m l rgirea cuiburilor; introducem i faguri artificiali; instal m topitorul solar pentru a prelucra primele loturi de cear ; men inem în stare activ toate familiile prin formarea de roi artificiali; unim familiile slabe; înt rim familiile temporare cu puiet c p cit; continu m s introducem faguri pentru depozitarea mierii; extragem primele cantit i de miere; la stupii multietaja i invers m i ad ug m corpuri; facem primele rezerve de faguri cu miere de calitate; putem face primele deplas ri la masivele melifere; execut m primele schimb ri de m tci. extragem mierea; topim ceara ob inut ; preg tim deplas rile la culesurile de var ; form m un num r mare de roiuri; form m nuclee cu m tci de rezerv împerecheate sau neîmperecheate; aplic m o înmul ire dirijat a familiilor de albine; aplic m lucr rile necesare prevenirii frigurilor roitului; alegem rame pline cu miere de calitate pentru a fi trecute la rezerva stupinei; extragem mierea de la culesurile de var ;

Lucr rile din luna Februarie

Lucr rile din luna Martie

Lucr rile din luna Aprilie

Lucr rile din luna Mai

Lucr rile din luna Iunie

reform m i topim fagurii necorespunz tori. repar m utilajele. însârm m rame i fix m faguri artificiali. Lucr rile din luna Iulie înt rim familiile de albine formate în lunile anterioare.reducem urdini urilor în perioadele lipsite de cules. . fâne e.cre tem artificial m tci. etc. .. unificându-le pe cele mai slabe. dezinfect m utilajele apicole. .). complet m rezervele de hran pentru iarn cu faguri de la rezerv . .. protej m suplimentar stupii contra vânturilor reci. efectu m o revizie general a cuiburilor. stimul m i supraveghem zborurile târzii de cur ire. cur im i dezinfect m stupii goi. . îndep rt m f r zgomot ghea a i z pada înghe at de pe scândurile de zbor. aprovizion m stupina cu materialele necesare în sezonul apicol urm tor. supraveghem i control m s pt mânal modul de iernare a familiilor de albine. . în vederea preîntâmpin rii furti agului.. extragem i condi ion m produsele apicole r mase din lunile precedente. înlocuim m tcile b trâne i epuizate cu m tci tinere i prolifice. Lucr rile din luna August .practic m hr niri stimulente în vederea intensific rii cre terii puietului în perioadele cu cules deficitar. Lucr rile din luna Octombrie Lucr rile din luna Noiembrie Lucr rile din luna Decembrie .aplic m tratamentele specifice în cazul apari iei unor boli. . instal m la urdini uri gratiile contra oarecilor.scoatem fagurii cu defecte i cei care nu corespund calitativ (cu celule de trântori etc.echilibr m puterea familiilor. aplic m tratamente pentru combaterea varroozei i nosemozei. recondi ion m inventarul apicol deteriorat în timpul transporturilor.extragem mierea ob inut din culesurile de var . amenaj m perdele de protec ie a stupinei contra vânturilor puternice i a curen ilor reci de aer.form m nuclee de împerechere a m tcilor. supraveghem i control m iernarea familiilor de albine. repar m stupii i utilajele apicole.. . trat m fagurii de rezerv contra g selni ei.desc p cim fagurii destina i reform rii i îi trecem dup diagfragm pentru a fi elibera i de miere. . Lucr rile din luna Septembrie restrângem cuibul i aranj m definitiv fagurii din cuib în vederea iern rii.). sort m fagurii de la rezerva stupinei.facem revizia familiilor de albine pentru îndep rtarea st rilor anormale. extragem i condi ion m mierea ob inut de la culesurile de var . asigur m lini tea familiilor de albine. asigur m lini tea în stupin .trat m faguriii din rezerva stupinei contra g selni ei.deplas m stupii la culesurile târzii de între inere. practic m hr niri stimulente în cazul lipsei culesului i prevenim furti agul. continu m tratamentele în cazul familiilor bolnave de puiet v ros i loc european sau american . împachet m cuibul cu materiale izolatoare împotriva schimb rii bru te de temperatur . stimul m i supraveghem zborurile târzii de cur ire. transport m stupii la un cules de între inere (bost n rii. . stimul m i supraveghem zborurile târzii de cur ire.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.