Lucr rile din luna Ianuarie

asigur m lini tea familiilor de albine; supraveghem zborurile de cur ire; prevenim apari ia st rilor anormale; îndep rt m z pada înghe at de pe stupi; îndep rt m ghea a de la urdini ; repar m, cur m i dezinfect m stupii de rezerv , ramele i utilajele; facem cursuri de specialitate sau ne îmbog im preg tirea teoretic , dup caz. continu m s supraveghem zborul de cur ire; complet m rezervele de hran la familiile aflate în dificultate; cur m urdini ul stupilor; supraveghem familiile f când controale auditive; repar m, cur m i dezinfect m inventarul apicol r mas; putem recolta i condi iona primele cantit i de polen de la alun i arin; la nevoie se pune în func iune ad p torul. aliment m ad p torul cu ap c ldu i pu in s rat (5g sare la litru); putem începe hr nirile de stimulare; execut m controlul sumar al familiilor de albine i îndrept m st rile anormale; în zilele favorabile facem revizia de prim var (MAXIM ATEN IE !); strâmtor m cuiburile; împachet m suplimentar stupii; usc m împachetajul existent; mic or m urdini ul dup puterea fiec rei familii. facem controlul general de prim var dac pân acum nu a fost efectuat; l rgim cuiburile; putem efectua "spargerea cuibului"; dezinfect m stupii, mut m familiile în cas nou ; împuternicim familiile slabe cu faguri cu puiet c p cit; începem lucr rile preg titoare în vederea cre terii m tcilor; demar m formarea de familii temporare; introducem primii faguri artificiali în vederea cl dirii lor; introducem rama cl ditoare; deplas m familiile de albine la pomii fructiferi; lu m m suri pentru preîntâmpinarea furti agului. continu m l rgirea cuiburilor; introducem i faguri artificiali; instal m topitorul solar pentru a prelucra primele loturi de cear ; men inem în stare activ toate familiile prin formarea de roi artificiali; unim familiile slabe; înt rim familiile temporare cu puiet c p cit; continu m s introducem faguri pentru depozitarea mierii; extragem primele cantit i de miere; la stupii multietaja i invers m i ad ug m corpuri; facem primele rezerve de faguri cu miere de calitate; putem face primele deplas ri la masivele melifere; execut m primele schimb ri de m tci. extragem mierea; topim ceara ob inut ; preg tim deplas rile la culesurile de var ; form m un num r mare de roiuri; form m nuclee cu m tci de rezerv împerecheate sau neîmperecheate; aplic m o înmul ire dirijat a familiilor de albine; aplic m lucr rile necesare prevenirii frigurilor roitului; alegem rame pline cu miere de calitate pentru a fi trecute la rezerva stupinei; extragem mierea de la culesurile de var ;

Lucr rile din luna Februarie

Lucr rile din luna Martie

Lucr rile din luna Aprilie

Lucr rile din luna Mai

Lucr rile din luna Iunie

stimul m i supraveghem zborurile târzii de cur ire. . instal m la urdini uri gratiile contra oarecilor. aprovizion m stupina cu materialele necesare în sezonul apicol urm tor.reducem urdini urilor în perioadele lipsite de cules. trat m fagurii de rezerv contra g selni ei. sort m fagurii de la rezerva stupinei. . continu m tratamentele în cazul familiilor bolnave de puiet v ros i loc european sau american .form m nuclee de împerechere a m tcilor. complet m rezervele de hran pentru iarn cu faguri de la rezerv . .. . supraveghem i control m s pt mânal modul de iernare a familiilor de albine. în vederea preîntâmpin rii furti agului. repar m utilajele. cur im i dezinfect m stupii goi. înlocuim m tcile b trâne i epuizate cu m tci tinere i prolifice. Lucr rile din luna Septembrie restrângem cuibul i aranj m definitiv fagurii din cuib în vederea iern rii. . .aplic m tratamentele specifice în cazul apari iei unor boli..deplas m stupii la culesurile târzii de între inere. efectu m o revizie general a cuiburilor. asigur m lini tea în stupin ..echilibr m puterea familiilor. Lucr rile din luna Iulie înt rim familiile de albine formate în lunile anterioare. îndep rt m f r zgomot ghea a i z pada înghe at de pe scândurile de zbor.extragem mierea ob inut din culesurile de var . etc.practic m hr niri stimulente în vederea intensific rii cre terii puietului în perioadele cu cules deficitar. aplic m tratamente pentru combaterea varroozei i nosemozei. dezinfect m utilajele apicole. împachet m cuibul cu materiale izolatoare împotriva schimb rii bru te de temperatur . reform m i topim fagurii necorespunz tori.desc p cim fagurii destina i reform rii i îi trecem dup diagfragm pentru a fi elibera i de miere. supraveghem i control m iernarea familiilor de albine. Lucr rile din luna August . protej m suplimentar stupii contra vânturilor reci. .trat m faguriii din rezerva stupinei contra g selni ei. recondi ion m inventarul apicol deteriorat în timpul transporturilor. transport m stupii la un cules de între inere (bost n rii.). amenaj m perdele de protec ie a stupinei contra vânturilor puternice i a curen ilor reci de aer. repar m stupii i utilajele apicole.. unificându-le pe cele mai slabe.facem revizia familiilor de albine pentru îndep rtarea st rilor anormale. asigur m lini tea familiilor de albine. . . extragem i condi ion m produsele apicole r mase din lunile precedente. însârm m rame i fix m faguri artificiali. Lucr rile din luna Octombrie Lucr rile din luna Noiembrie Lucr rile din luna Decembrie . fâne e.cre tem artificial m tci. . stimul m i supraveghem zborurile târzii de cur ire.). practic m hr niri stimulente în cazul lipsei culesului i prevenim furti agul.scoatem fagurii cu defecte i cei care nu corespund calitativ (cu celule de trântori etc. stimul m i supraveghem zborurile târzii de cur ire. extragem i condi ion m mierea ob inut de la culesurile de var .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful