Dedic oceustd carte

Ludnilei Hliiru;na Tolstoi

PREFATA
de atunci ,,Pinocchio" squ ,,Aaenturile unei pdpugi de lemn" (in limba italiand, pdpuga de lemn se cheamd buratino). Dupd ani gi ani, adeseori le istoriseam prietenilor mei,fetile gi bdieli, minunatele pdlanii ale lui Buratino, ;i cuft7 pierdusem cartea, de fiecare datd poaestea era alta, de f iecare datd ,ntiscoceam tot soiul de pdlanii, care nici mdcar nu erau cuprinse ?.n carte. Acum, dupd atita amai tle uretne, nti-am amintit de oechiul meu prieten Buratino, Si m-am gindit sd ud spun gi aoud, fetile Ei bdiefi, minunata poueste a omuIelului de lemn.
ALEXEI TOLSTOI
Pe aremea ctnd erarn copil

mult, -- enumeae foarte mult am citit o carte: se

ili
iJil

lI

;r\w

ifi{

-)

----r'a_-_:

(ln butuc care scinceste cu g[as omenesc
nrrneresfe

in miini[e du[gheru[ur Gruseppe

De mult, tare de mu11., traia intr-un orAqel de pe malui '\16rlr Mediierane un dulgl'rer biririn, De nr!me Girrseppe, poreclit Nas-Vlnil Intr-o bun6 zi ii n lca Datrlnuiul ln nrina un butuc, intru nitnic dt osebit de bu5lgnil care -ce arttt.tcl iarna in foc si dea cildurl ,,'lot e bine, iri zise Giustlppe. Am s5-nccrc sd scot ceva diil ienrnr:l dsta. O fi el l-.rrn micar pentru-n iricior de masa"., $i mestertr I dllgher i;i aga{i1 pe nas ochelarii lcgalr ctr tlll ca:r::: 11r: sioa ri, la fcl de bitrini ca ;i e1 , invirti butucul in nliini ;i-n cele din urma inceiru s5-l ciopleascd cu bdrdi{a. Cum cioplea el a9a, deodati tin :1las pifigaiat din cale-afari prinse a scinci
:

.)

Giuseppe ldsb sa-i lunece ochelarii pe

-- Vileu, vileu 1... ^&lai lncet, nrai

inr.af fia-ti rnild

I

viriul nasului qi

virc'a prin atelier: nu eta ttimeni... Cerceti sub tejghca -- nimeni...

i;i roti pri

gdsi Cotrobii in co;ul cu tala$ - nu ochii nimic... Scoase capul pe u;a ;i-;i arunca in stradi
,,,\1i s-rt

strada ara

prustie...

prirui isi zise Giuseppe. Cine putea sd scinceascS?'' Apucd iar bdrdila, dar cum lovi butucui, auzi din nou glis;ciorul sub{irel :

fi

Nu-nlelegi cZ mi doarc ? De data aceasta, Giuseppe se -sperie de-a binelea ; pind st ocnelarl i i se aburiri de spaimS. RSscoli cr-r privirea toate ungherele inciperii. se viri pina gi-n vatra gi, risucindu-qi gitul, se uitd prirr de:;chiziitu:a
fro rn u lu

- Valeu, valeu !

i.

Nu era nimeni. ,,Oi ii biut poate ceva ct: nu-nti prie;te 1i de-aia-rni iiuie urechii." se glnor larail ur uselipe. Dar nu | In ziua aceea dozrr nu biuse nirnic... Dlrlti ce se rnai iinilti pulin, Giuseppe lui rindcaua; ii potrir i cu ciocanul partca de dinapoi, in a;a [el ca tbi;ul culiiu]ui sii iasi afari doar at'it cit efa ncvoie -'' nici prca rnult, nici prea pu!in -- l,rilse butrtrLil pe tejghra;i. de-abia trase o dzlti cu rindeaua, cd aLrzi din il!,u: Vileu, vileu ! De ce nu-!i r.ezi de treab;L -., [)e ..c irrii tot .lirr pe;ti ? se tinguia cu deznidejde gl :isr:iorul sLrbtircl. Giuseppe scioi rindeaua din m'ini, sc trrse inapoi, un pas sl lnca un pas, pini cdzu de-a dreptul pc dulumea ; isi diduse sca;na sul acela sub{irtl venea diniuntrul butucriiui de iemn
.

Giuseppe daru{esfe butucul oorbttor prietenulut sau Carlo
tocmai atunci veni ia Giuseppe. Carlo fla5netarLrl, un vechi piieten al siu. Pe vremuri, Carlo colinda c-rra lelr', purtind o piliirie cu borurili' largi, ;i-;i agonisea piinea, ciniind din guri Ei din minunata lui flaq neti. I)ar acurn imbitlinise, era holnar'. iar flaqneta era $l ea de mult

Iata

cI

:.tricatd.

- tJu!la zlua, uruseJrno snrrse el inlrind in

du

lgherie.

Ce

f

aci

acolcl pe du5umea ? -- Ei, am pierdLrl ;i eu un gurubel... Dar da-l incolo ca degeaba-l r:aut, rispunse Giuscppe privind chiorig la butuc. Tu, bitrine, crrm o mai duci ? gindesc in fel gi chip cum si-mi - Rau, rdspunsc Carlo. ci;tig bucata dc piinc... Macar dc m-ai ajuta 5i tu I Sau ccl pulin de

lla

mi-ai da un sfat...

ia-l Si du-1 aca:-.ii... '- Eeel raspunse Carlo abatut 5l oe ulma / 5a zlcem ca ouc uu iucul acas;i: dzrr vezi cd-n odzri{a mea n-am nlcl macar o valra cum st cadr. -- Las-ra stiu eLr cr-r-1,t spr.rn, Carlo... Pune mina pe un cufit,ciop le:,rte din butucul i:'ta o p;lpu;i, inr,at-o si rosteasca tot felul de vorbe iiazlii, fa-o si cintc, :li joacc ;si poart-o prin crrriile oamenilor. O sd ci;tigi asticl dt'strri pcritru <., bucatd cic piinc;i un pihircl de vin. Dcodata, de pe tcjgheaua De cai'e se afla butucul. sc auzi un glas r:ior sublirel 1i vcsei: *- Bravo, bine te-ai mai gindit. l'..as-\:inat. Giuseppe tresari din pr;u de spaimri, dar Carlo rloar se uit,i cu, rio-< in jur'. Dc. unde sd fi venit glasLli?

)irrrtii ma: rr.crr. lacrr Vescl Giuseppe. Si-s; <n n s.e in cin ea lui ,,latd un 1li'ilej si m) d,-'scc.rtoro-. sc de butucu I asta afurisit". Nintirmai u;or: Uite, colo pe iejghca e u n butuc str agnic : ti-l dau tie, Carlo,

-- Iti rnul{umesc. Giuseppe, penlrrr sfal.

Ei, fie

! Di-mi butucul

I I I I ....=F- -ll x +G\ -\ . {+A IR *ira'++ H fag ..'f.r+A iuM Jr4.

Gir-rseppe cd nu lua pc Carlo in cap. prietene ! Butucul dsta te-a lovit.i.Hairispunse : Carlo .. /\c llnl insd vad cd egti qi mincinos.Sa ne-impacam !. Ce zici ? .ub braf porni sprc Sc.c.AtLrnci se vede treaba czi m -oi i pocnit sit'rgur in cap Asta nu. f I clc smocurile de pdr alb ce-i cre.. in timp ascu{it de pe tejghea lipa . Dar iie el bine seama.. zdu cd nu.. cei doi biitrini incepurA sa sard unul la altul.i o Cario locuia tntr-o odiiti pititi sub o scard. Nas-\/init. si 1 dridu zorit prietenului siu.. fie ci butucul slri singur.tea pe dupd urechi.ii Dar nici vatra cea frumoasd. iar Giuseppe 1l apucd pe Carlo ! I -.lti dc rur . qtic oricine. Asculta. Carlo ciopleste o papu$d de [emn bofeaza Buratino .l{i ba{i joc de mine ? izbucni Carlo jignit. prietene. tu m-ai lovit Nu eu.. Giuseppe spuse : sd ne-mplcdm 1. s arutar a. ci doar zugrivite pe o bucatd de oinzd veche. de-abia-9i mai lrdgeaLr sufletul.i le tot dddea ghes: ce gla sciorul Da i! Atinge-l I -in cele din urm5.fica butucuI Ba min{i. Ca egti be{it'. in care nu se gasea nimic altceva decit o vatri frumoasi in peretele din fata rrc. . cei doi ba1rlni obosira. Apoi incepurd sd se inghionteascd zdravdn. A9a-a-a ! Care va sd zicd vrei sd te cer{i cu minel striga GiLrsrlnnP Ia rrino mai aproape '_t-t _' Ba vino tu lncoace sd te apuc de nas I Minio. spuse Carlo. nici focul din vatrl 9i riici ceaunul ce fierbea pe foc nu erau adevirate. Carlo il apuci pe Giuseppe de nasul lui vindt. imbrzl{igar5 9i se casa. Carlo cu butucul s. vorba e cd il pocni irr. Iarti-mi. dar nu eu te-am lovit. ld60 I . cl.

ii sPuse C. apoi fruntea. . apoi ciopli nasul . sd creascd 5i a' iunse atit de lung gi de ascu{it. gitrtl. umet'ii." Rdsuci butucul cu indeminare si ciopli mai intii pdrul. pe urmd ochii. qi in scurtii vrerne.. Ca prin farmec. nasul incepu si se lungcasci. hi. incit Carlo bombini strpdrat Nu e bine a9a. ci la el. si-l c-iupt-asci 5i sd'1 : tenOs: -- : ! gidile. aspru.. - mai tirziu. Carlo nu didu nici un semn de spaimS. Dar ti-ai gisit ! Nasul se rot $i sucea gi se risucea gi pinS-n cele din urma rimase un nas asctrfit. .Ia asculti ! .bdtrinul incerci si-i reteze virlul. un nas obraznic si curios nevoie mare. scobi. . copiii tot Buraiino. ha... tziie. .. ha limbi sub{irici ro. Ei ce bine triiau impreuni ! Nu le oisa de nimic!. hai ? /cl . Carlo.i'i-riri fac.. hi.i batd joc de el.. o f amilie. . dupd ce rdsuci butucul pe toate par{ile.r incepu si-l loveasci ctt pumniSo|ii pcste chelie.un nas obi. ha. 9i pe to{i din famiiia asta ii chema Buratino: tatiil .Oare ce nume sd-i dau ? se intreba Carlo Hai si-i zic Buratino Numele dsta o sd-mi poarte noroc.Hi.. ma' ma .ie. care ciuta in fel Ei $i dintre buze rdsiri o 5i chip sa-.nuit. Cunogteam. ins5. lua un culit 9i incepu si ciopleasci dintr-insul o papuqa. mai demult.Buratino. ca JSuratit. i'si vazu de treaba: ciopli.irio. ci gura se dcschise deodatl . de cer vi uitati aga de ciudat la mine'i Dar pipuga ticea ticea poate pentru ci nu avea incE guri Carlo ciopli obrajii. trupul . Cc ai .Buratino.nici rr-atn terminat britr' sa te cioplesc gi ai ii incePut si ni lc tii dc dricii. lung-lung de tot.. lara sa tind seama de toate ispriviler astea. ba dimpotrivd intrebd prie- Ochi. Carlo se apuci apoi sd ciopleascb gura. Dar abia sfirgise de cic plit buzele.tr.. Dar de-abia siir5i carlo sir ciopleascd ultimul degi:!el. e prea lung.i mlinile pipuiii erau gata.deodatd ochii se deschiserb singuri Ei prrvira Iintn Iaid. se aqezd pe singurul scaun de linga masa pchioapd Ei.ori de lemn. birbia..Carlo intra in oddi{d.

. Carlo ii fdcu apoi doua picioare lungi cu tilpi mari. atit fi-ai gisit ! Buratino [ugea pc numai ci tdlpile-i de lemn fdceau toc-poc. netarul asta batrin se preface cE-i om bun numai de ochii lumii. toc-poc. holomanule. of. ingrijorat. privea gi el la tata Carlo. La riscruce strajuia un politist uriag.Ei.nu prea-mi miroase a bine ! . care za Trecitorii sd cea pe caldarim. cind loveau caldarimul. Iar Buratino. dar poli{istul.. $i cu asta. Buratino se cldtina ce se clStini pe piciorugele-i subtiri. .. Auzind vorbele astea. fdri mild. de-a latul. intoarce-ic ! strada intocmai ca un iepLlre. uitindLr-se ia Buratino.. O fi lihnit de foame. care fugea do Trecitorii rideau. sdri peste prag 9i. in vizul tuturor oamenilor. clStinau din czrp. puse biie{elul jos. pe dugumea. ajunse la u95. rupea pimintul. Carlo. fericitul Carlo gi-l tiri la polifie. mintuindu-gi treaba. -. ca mort. 9i vru sd-l bage pe Buratino in buzunarul hainei. Se vede insi ci Buratino n-avea nici un chei ca intr-o zi atit de frumoasi si atirne cu picioarele aiari din buzunarul hainei lui rara Carlo. poli!istul i. Cind vazu omule{ul de lemn alergind.i desficu larg picioarele. poli{istul mustdcios il inhS{i de guler pe ne. .Sirdcuful de el. .incepurd poli{istul. . tu ochii lui rotunzi ca de goricel.spuse se adune gi. . Fla. Se risuci ca o zvirlugi. clar in fundul sufletului e hain. fdcu un P3S' inci unul gi hop-hop. $i se uiti incruntat la Buratino. el ! striga Carlo. Carlo mergea tirEindu-9i papucii si ofta cu oDlo a : Din nigte surcele. * Ei. ci-{i ardt eu lie I spuse Carlo gifiind. dibaci. fugi dupi el. Buratino vru sd i SC strecoare printre picioare. cizu pe caldarim si rimase intins acolo. il tnhi{i de nas si il finu astfel. cuprinzind toati strada.. pini cind sosi Si tata Carlo. spuneau unii.Of.. agteaptd numai..AE ! L-a bdtut Carlo pini i-a scos sufletrrl I spuneau al{ii. .ca sd-l inve{e sd umble. cu mustifile risucite gi cu o pdldrie in trei col{uri.Puneli mina peardtindu-l cu degetul pe Buratino. . o zbu c'hl in stradi.

migcindu-gi necontenit mLrsticioara' Ei..de miine chiar sa incepi a te duce la gcoala..In odai{a asta eu sint srapin I $terge-o de-aici I Bine. Crri-cri I Buratino zdri atunci o fapturi ca. Buratino ridicd lsl roti prir.Asa-a $i acum. deaprivind vesel in jur cu crri-cri . apoi sdri in sus qi fugi. o rtint tca I toaia. nu mai fugi de acasl farl rost . ce sd mai ndscocesc ? Sii nu uitdm cd Buratino era in prima zi a vielii lui. Ce mare nevoie am eu de sfaturile unui greier bdtrtn.dtoare. dar avea un cipgor ca de licustd.unrea. gi scurte. .re aducea la trup cu un gindac negrul. Greierul Vorbitor ii dd [ui Buratino un sfat tnfe[epf jungind in oddif a de sub scari. cu toate cd imi pare riu ci pdrdsesc o daita i1 care am locuit mai bine de o sutd de ani. Asculti siatul meu ! Altsi minteri sa gtii cd te pindesc primejdii mari qi intimpliri inirico.Sint eu. .Crri-cri-cri-cri capul Ei-9i Buratino intoarse I roti ochii prin oddifl. lin ga piciorul mesei.. ca de sticli. mi-am gdsit beleaua cu bdietelul ista denasul. Buraiino.. Girtduril.rdspunse Greierul \irrbitor.lemn . Buratino se trinti pe du. -. -.Eu sint Greierul \Iorbitor. Stitea acclo pe perete. of. care-i acolo ? . Ei. incepu si-l ddscdleascd greieralLii' lasi-te de dricii.' erau r. Deodata se auzi : . mititele. 9i scirfiia lncetiEor ochii tui bulbucafi.. Locuiesc -- l'r odditi de mai bine de o sutd de ani.Of. rdspunse ciudata faptura. rlar tu cine mai eEti ? .irea in jur. Cind strada se mai goli de lume. am si plec. nu strici sd-fi dau un sfat. fopdind. dar inainte de a pleca. Nimeni n-o sd mai dea pe via{a ta nici doi bani ! aceastd I2 .supra vetrei. scurte de tot. ascultd-l pe Carlo. spre cas5. intr-un cuvint.Ei. Buratino.nici.

i ciinii de coada. prost. ai . o sd mi caiirr . . de pc Atunci Buratino sar i =ctrutt pe masa.:J I rYl' iir lr #/il l6 t. Aild de ani I Ei..De-aia ! Pentru cI pe scaun.. se vlri sub vatr5. trri. Vorbitor.. o sd stric cuiburile pdsdrelelor.l r{ t.nu-mi place mai mult ca pdfaniile primejca pe asta nimic dioase ! Chiar miine dis-de-dimineatd o si fug de acasd.? intrebd Buratino.de bdtrin de o sutd Greierul strigi Buratino.. jale.lumeagindac-fleac. Batrinul gi infeleptul greierag suspini din adinc Ai.Ai sd vezi tu . o sd necdjesc bdiefagii. -..De ceee ? intrebd din un cap de lemn. apuca tttt cirrcan si-l zvirli in capul Greierului Vorbitor. plrdsind oddifa pentru totdeauna. ceee".i ! nou Buratino. rispunse . Buratinol Multe lacrimi ai sI tnai r. $i cite altelc n-o sa mai niscocesc ! Jale mi-e de tine.cintlu-. o szi trag pisicile .De ceee. . ft {" ----:--:--> rt ( il' {r -_=-*-:=-::='-- ------_: --=4-E -=- II 1i - r pe garduri.er.i rnustdcioara.

Buratino incepu sd scotoceasca prin toate col{urile -. dar era atit de acoperiti cu fire de pdianjen. Deodatd. ontttleltrlc de lt'mn i Prin coaja spartd. t:t. 11 apuci. lung cum era. fie el si ros de pisici. ia-l de trnde nu-i . in dosul pinzei.i cu ochi.f amestecati cu dulcca{i de zmeurd.burdttno ITtdI t ITIdI Sd Se ptdrdii dtn prictna nechibzutntei sale.smoc de puf in loc de coadi . pcntru cd. Dar din picate. intit mai ci nu sc prrtea deslrrsi nimic. Dinduntrul oului piui un glSscior: ..i.I{i mul{umesc. giina. il asezl pc Pervazul icrestrei si cu nasul .i se uita prin gauri..si burtica lui Buratino. Dat nasul lui Buratino. li acum i se ndzfri cd in fa{a lui se aflb c f arfurie cu budinca de gri9. Se repezi la vatrd gi-. in odAila de sub scarA se iacu un gol mare. nesfirgit de lun' se. Buratino i. ma aSteapid de mult in crtrte. gi vaira gi focul . dupZ cum v-am mai spus. gauri ceattnul..i ceaunul. Pe Derete. in colul cu talag ziri un orr de giin5. sari alari un puilor attritt. doar o gisi vreo cojiiS de piine sau vreun oscior de qEini. Si goald.cioc-cioc "parse coaja.doar.orii veseli.i viri nasul in ceaunul ce fierbea pe foc. . Ziua pirca acum lungd. Deschise repede ochii -. se zbrea ceva care semina cu o ulili. mare de tot.i fumul .i trase la iuleali nasul inapoi . sarmanul Carlo n-avusese ce pregiti pcntrtt cinh.t ttlt. Tata Car[o tt face tmbracaminte dtn htrtie colorata f) $I TI cumpara un abecedar DupA intimplarea cu Greierul Vorbitor.gaina de pe farfurie se iicu nevizuti ! lnchise din nou ochii. i se ndziri cb in fa{a lrri. toate erau zugrivite de sdrmanul Carlo pe o bucati de pinzd veche. Atunci Buratino in{elese c5-i era tare foame. pe o farfurie. Pui5orul sdri peste prichiciul ferestrei t4 st. se aflS o gaind rumenitd. Deschise ochii iarfurl? cu htrdinca de griS 5i drrlcea{5 de zmetlra pieri ca qi cum n-ar fi fosi. El inchise ochii pentru o clipd. deodatS. goald de tot era . __ Rimii cu bine ! Mama mea.

'rr. iidrrl mecind de zor in jurul lui.r."iJ 'llii lt lr iri[i il1 I lil' t\ OI.1ire Dcodata. Cum insi []uratino nrr mirosea a mincare. irlpodobit de o parte.ft//4 +-: .A\" lq l\l\. incet soareie asfin{i. sughi{a inceiiEor ! de foame. ungherul de linga scar b. ririscindu-:i fdra incetare botul negru. Apoi se ivi un animal cenuliu cLt niste lSbute scurte. re-l spirsese B ura tinr. . Ie. rnc. Se indrepti lSrii grabl sprc cr.rSiii cir iiilal qi -sarr iniuntru supa rat.strigi Buratino.h p. mirosind si scormoninrl talasui crre fosnra Cairta pesemne oul pt cz.*i de alla cu citc pairir iirisoare irrngi r. rasdri de sub drrlumea Lrrr cap Irale. Il rnirosr. iar in oclaif d prinse sa sc inturrece Buratino.il{ l. -.rl de foame lncet.i apol din col 1i se apropie clc Iluratino. strins gherr lingi focul zugrivit. of. t5 in . 1ii''indu-si coaria lrrrgit si srrl. I . :c strccura pe linai el.

tati Carlo. gcnurrchi. Dar dezmeticindu-se qi vdzind ci avea cle-a iace ('u un bdiefel de lemn.Ei. t6 . gobolanul o zbughi ca o nlluci sub scard. mititelule. tirindu-l drrpd el gi pe Buratino. dar te puteai stipini sE nu-l apuci de coadl ? $i Buratino il apttcii de coadij.mi-asii fiu sd-ncep gcoala. scrase apoi o cepqoari din brzunar. Strabitind odiifa dintr-un salt. U. $obolanul cel bdtrln 9l rau. Vietatea aceasta era SuEara. $i aici. 5i il agezd p. Iata-mi-s ! rbspunse un glas puternic. de cuminte. Dar vezi. {inindu-1 tragindu-l spre gaura lui de sub scari. sdripe Buratino dc git. dup6 $obolanul pe masd. tati Carlo.a se dddu de perete gi tata Carlo intrd in odiitd. Buratino infipse din{ii in cep. ridicindu-l pe Buratino de pc jos. sd vadd daca era teafar. Grc. De spaimi. Ei. Buratino sdri atunci de pe scaun pe pervaz. eu sint gol-gol uf.qi au si r10 a 0e mine bdiefii la gcoald I fhi ! fdcu Carlo lngindurat. . F-lamind crlm era. scrigni din di nli qi pieri ca o nilucd. inhd{5 -spate el.i o didu gata cit ai clipi. scirpinindu-qi bdrbia piroasa. Tata Carlo I atit apucd sd strige Buratino.Iata unde te-a dus neascultarea I mormai tata Carlo. tnititelule.ierul Vorbitor spus Bine s-a gindit.dupa cl. O cuminte. Il cerceti cu de-aminuntul.oarii. Buratino se sperie de-a binelea de asti datd.Ia de mbninci. ronldind qi plesciind de pllcere. Ai drepiate. pregdtindu-se sd-i roadd beregata. sdri de pe Dervaz pe masa. o crrra{d Si i-o intinse: . Ici sm u lse repede din picior unul din galen{ii lui de lemn qi-l zvirli in gobolanSugara dddu drumul biie{elului de lemn. Sobolanul dupd el. $obolanul . Apoi incepu sd se alintefrecindu-gi cipgorul de obrazul pdros al lui tata Carlo. il trinti pe inapoi pe clulumea. . lisd din mind coada rece a gobolanului gi-qi fdcu vint tocmai sus. pe scaun. se rrsuci in loc cu o furie silbaticd se anrnca ai a:rupra lui. numai lemn .. strins intrell dinfi. ncspus .

:t-L \ \X< "\\ \:=:\ -<* .$s r. / / t\/ t / d-re .\.

Dintr-un carimb rrechi ii ficu pantofi. nici la turtere dulci. Anincindrr-gi pe umerr haina veche. la . dupi ctrm \/orbitor..abe . ci o mie de haine noi. Nici chiar la biie{ii ce inil{au zrner. nici la plScintu{ele umprute cu mac gi miere. cocola{i pe beligoarele lor.Aprinse lampa.-+^ orcplate.. D5-o-ncolo I Nu era cine stie ce de capul ei ! Lasd ! Tu si fii sindtos ! Bur atino isi viri nasul in miinile bune ale bitrinului Carlo O si inv if.. lud foarfecele..coali.. qi o sd-{i cumpir n1r una. Apoi il imbrica pe Buralino cu toate ast('a . . $i-n seara asta.rl de hirtie nu r. t8 ino lruse abecedarui intr-o tra istuli 9i fu . citeva petice de hirtie colorati.-u li nI. mititelu le Tata Carlo se scarpinb tlupi r:eafi. acum ai 9i abecedar Inr. Pe drum nu arunci mdcar o privire nici la dulciurile ingirate pe 1a.. iar dintr-un ciorap.ald sdndtos I . Buratino ar f i vrut din : Tatl Carlo. cea dintii din via{a lui. o si cresc.oia si se uitet . insa fard haina In miini tinea o carte r. ^: ..1. dar crrm sa mi duc la Scoali tiri iui abecedar ' ? tere nrari r-^.i il sfitu ise 1i Greierr"r I Burattno olnde abecedarul si cumpara un btlet pentru featrul de papust Dis-de-dimineaf a. Burat topiind. cleiul. ieqi din odii{d Se intoarse repede. gi-i croi cu indemlnare o hdinufi caienie Ei pantalona.SA le porti sanltos I Ta ia Carlo. Hairra ? Am vindut-o.spuse Ru ra tino. Iath. dar unde {i-e }raina ? poze atrigitoare..r\rru-Llzlr at ''- ioatd inima si nu mai fac 5 nizhitii.. r' cdciulitd o tichic cu cirrcurc.i de un verde aprins. nici la cocoleii din zahir-candel.

Sus. didace crr copilali.ficat cu plScere de coadd I Dar Buratino igi vdzLr cuminte de drun. tocmai atunci igi gdsise sd treacd strada motanul virgat.. Btrralino ctt glas tare. o mltugicd grasi 9i zimbitoare vindea bilete.Bum ! batea toba.. impodobitd cu steaguri de toate ctl ton le. .la . lovitrcit-sc.l de cintec vesel r.i ieti{e. Si ma uit numai o dat5.Ca un fdcut.. La. $i o zbughi spfe mare cit il fint'au p lClCare le. Buratino incepu si se poiicneasczi. Bazilio. pompieri. Picioarele il drtceatr id rd voia lui spre mare. sd ascult un p tc 1i pc urmir alerg drept la . Acolo vizu o baraci rle pinz5.Ti-ti-ti ! {iuia flautul. carc IilIiiarr in adir rea vintului ce bitea din larq.r cnAatTt-vA t . Drumul sprs gcoald cotea spre tiieapta. pe baracS.i. jrrcau 5i cintau patrLr muzicarr{i.Bum ! . talgerele de alarrla . cu atit se auzea mai deslugit un zvol. rnLtzica insa vetlea otn siirrga.Nlediterane . pe care 1-ar fi in. i'inzdtori de limonadS. Jos.enind dinspre {irmrrl Mirii .la -la ! cinta vioa ra l)zirt-rlzin! zbirniiau.Doar nu s-o urni 1c<-rala ditt loc ! lsl zr:.i ciieau cu to{ii un afiS mare: i I TEATRU DE pApu$l NUMAI O SINSURA REPREZENTATIE GRABtTt-VA I onAatTr-va. Cu cit se apropia de -scoala. solda{i. LingI intrare se ingJrlmidise puzderie de lumr.coal5". postagi..la - tlzin-Ia'la ' -. rle ttnde se allrcil - Ti-ti-tiiil Dz in .: biie{a. .

.{ - I { ' 7t* ( r **r/ lrt o o e . ".. I : f\ \.. ././ ).\ s 4-/ I \ \- ^- \- ..) qt 's r_+1 \ ffi- i|iti 7 's fl'{-* '21)}=+ I jt -"a ' i:l \ ' ?u-b <- '#' + .^.q. .-#/ t {r. W.# *n .__ '/) i t' _{\ .r .

Vezi de ta nu-i buni nici si prinzi mormoloci cu ea. omulefule de lemn... printre din{i : . Lua abecedarul si rara Ira gere de inimi ii numird in palmi patru binu{i. intr-ati1 de mult 19r dorea si intre la teatru. iatd.. . '-- .. ....sa-mi imprumuta{i dumneavcastri patru p unga acasa. Buratino ajunse dintr-o sirituri linga matu.Are scnloapa. vi rog. Ji-am ma.Patru binu{i...\lai bine vez. cumpdrafi-mi cu patru banufi abccedarul nreu I cel nou.ica grasa sl ztmDltoare si spuse cu glas sublirel DaIi mi. . Nu gtiu daci mi intelcge{i. . N-ai .... Bine. in glna Buratino printre bdnri{i gi vi dau in sr:hrnrtr hal nuf a asta minunati..i de a ltu i CautS-fi alt prost I Atunci ..tutea bdnuli ? Bbiatul tluieri dispre!uitor : cine .SpuneJi-mi.Taaaaaarelacrimi.. mult vrea si vad . cit costl biietul i Bdiatul abia raspunse.Buratino trase de rnineci un bdielel .Atunci. vI rog. rpus : altul ! Buratino igi simii pini 9i nasul ca rie ghca{d. da-mi-l I spuse baiatul.fi-ai gi gasit pe a$ si prosteqtil. mi-arn u:irar ..i. poze - Daaa ! Sumedenie de poze n nunat eil ? cle des Lt b t litcrt dc-.Patru binu{i o hdinu}i de hirtie ? . Da{i-mi patru gi eu teatrul de papLr.Tichia poate a{i vrea in schimb tichia rnea atit de driguJA . un bilel in rinrirrl irriii ('ntru slngura repre zentaiie a teatrului de pdpuqi.

.'-. FIcu 9i el o pl ecdciune in fa{a prea cinstitului public. cit ai clipi din ochi. tola Dupi ce ficu o Pleciciune ln f^+^ prea cinstitului public. Estc o cornedie plind de haz. De dupd copacul de carton. pe care pluteau doui lcltt'de de Vati cu ciocurile aurite.'orbind astfel se intoarse citre Pierrot li. Pe cortina erau zugravi{i crmule!i care juceru.i lumina intr-un ciob de oglindd. voi fi palmuit.i trei de lovituri in ceaie". Vom juca in fata voastrd comedia numitd : . Fa{a ii era toali presSratd cu o pudrd albd. Pierrot Apuci bitul si -l ! Pcntru cd logodnica mea a fugit Ati vazut ? Ndtiriul I 99 . cu mineci lungi. oameni bbrbo.Ha-ha-ha se lovi pede ris Arlechin.ah. lld vor bat s cu ba{ul. .. ve{i vedea BLrnd ziua trist: numaidecit.i de alta a scenei micriie sirajuiau copaci cle carton. inspSiminlitori.In ttmpuI reprezentaliei.. intr-o bluzi alba. 9i cite alte poze atrigatoare.. r)ro5tulc ? . BunI ziua ! Eu sint Arlechin ! \. avind nas 5i ochi.t r. bietului de el' toatl oudra de pe fali. . spuse I Md numesc Pierrot. ca o tabld de .l. aperLl un omule{ de-o gchioapI. cLr tichii impodgbite tru stele gi sori care aduceau la infS{iiare cu o placinta.. ii pi lipi doui palme atit de risunitoare. risfringindu-. De o parte. Sint trist pentru cd vreau sa ma insor. I)e i'e scincest i. ietile cLr mdSti negre pe obraz.Fetit a cu pirul albastru sau treizt'ci. imbrdcat intr-o hiinu{d numai pdt rd{ele. PaPustle it recunosc pe Buratino Buratino se agez6 in rindul intii ri privi fermecat cortina care aco- perea scena..e insori ? - tivili . De duph celdla It copac de carton aparu aii onrulet. Dea' supra lor atirna un felinar ca o luni. iar din cind in clnd voi primi gi cite una d upd ceaf..i. Si de ce nu i. rispttnse Pierrot. irre it i se scuturd. Un clopot sund de tlei ori si cortina se ridic5.. ca praiul de din{i..

da ! E chiar Buratino ! Hai.. i{i I Cum o cheamd pe logodnica ta? spun ? cheami Malvina sau Fetila cu p6- rul ! rise din nou Arlechin . poznagule ! Buratino siri atunci de pe scauri drept pe cuqca suflerului gi. cu gura ciscati pini la urechi $i-l recunoscu dupi albastru. Papugile ndvalirA din toate parlile. Pdsdrica joacd poLca Pe poiand-n zori. uite. il imbri fiqard. 1l apucari. Apoi incepuri si cinte in cor ..ntc toba.. . ! strigi Arlechin.Buratino ! Da.Polca PdsIricii". coada-n dreapta. il sdrutard.lsta-i polca Barabas. Ha-ha-ha - nasul cel lung gi tichia cu ciucure. Doi gi. de aici hop ! pe scend.. Broasca sufld-n contrabas.-. il ciupir5. Cine-a vlzut in lumea asta feti{e cu parul albastru ? Dar deodatd.Dar n-ai se md bafi dacd-fi agtept .a de lemn. strigard in cor: .ndaci bat stra. ardtindu-l cu Buratino in carne Ei oase ! urld Pierrot. 23 .Ia uitafi-vi ! E chiar Buratino desetul. privind papu. . apropiara cu tolii de luminarile inqirate de-a lungul rampei qi.. vino la noi. coada-n dreapta. filfiindu-qi mineciie lungi De dupd copacii de carton iegira la iveald o mulfime de pipugi.loacd polca Carabas. Un pas. Ciocu-n stinga..Ba bine ci nu. onorat public.a. intorcindu-se spre spectatori.i pe loc ii didu lui Pierrot trei palme dupi ceafi. vino la noi. ciini ldtogi.. -. abiaspun : o Daca-i a.ti negre. qi tot felul de cocogafi cu nasuri cit castra vetele. fe tife crr ma. birbogi inspaimintatori cu tichii pe cap. Judeca{i gi dumneavoastrS. zari pe scaunul din lafi un bdietel de lemn. Se Buratino. cu nast uri in loc de ochi. Ciocu-n stinga.

E ficut clin lemn.a polcd zic Ei eu ! Spectatorii se arltau adinc mi.. gi . A. coada-n dreapta.i atit de lung5. Virindu-gi citirie crpitul birbii in b. il duse in garrleroba tea? Cit ai clipi.. care se roteau in orbiie qi o gurd gtozav de mare. Ciocu-n sttnga. necaji{i. silindu-le sd continue repiezenia{ia.ca{i. Avea o barbi stufoasa. iar spectatorii plecarA care incotro. Doctorul in gtiin{e de pipugi. Aga I Va si zic6 ttt tulburi comediei melc fdri pereche $i inhd{indu-l pe Buratino de cama. ci crocodil adevirat. 24 .uzunar. senior Carabas_Barabas. trului gi-1 atirnr intr-un cui.toacd polca pdsdrica. incit numai privindu-l inghe{ai de frici.ezi in fa{a vetrei. Cum pe vatri nu erau decit cite'i surcele.i. l. din picioare. iar un pompier izbucni chiar in hohote dc p lins. Intorcindu-se apoi la pdpu. Destul ! Nu vd . ca sI nu-l stinghereasci la mincare. papugile jucari mai departe pini la sfirqit. Numai bnie{ii din uliimele binci nu prea se sinchiseau de toate astea qi biteau. intreg Ei doi pui pe deasupra.n"u tn frigare un iepura. din lemn uscat I Am si-t pun pe foc si-mi rumenesc mai repede friptura. In mini [inea un bici cu gapte cozi. . O doica prinse si licrimeze. Apoi cortina cobori. hu ! urli el la Buratino. ho. bitu de trei ori din pa lme. rasarird in fafa lui Arlechin gi pierrot. Era senior Carabas-Barabas. rasari din spatele scenei un om atit de :u.i. de parcd n-ar fi fost om. doctor in gtiin{e de pdpuqi.e ameninfd biciul lui cu gapte cozi.nplii la vedere. ci se tira pc jos.drumu-nainte I mai pupafi atita. niqte ochi bulbuca{i. incilciti . I Ho._lu niorul Carabas-Barabas.crignea din din{i. cd doar nu sintefi copil micil L)ati-i Cind hdrmdlaia era in toi.reprezenta{iahu. $i e ueseld mereu. sd infulece ceva. de ne. I. qnl qrr qFl-. se duse in bu_ -. unde se ir*. aducefi-mi-l aici pe neisprivitul acela de Buratino."'oie. st5pintri teatrului. se a. hu. ho. "u De voie.i muie doud degete in gurd gi incercd friptura : i sc pdru ci nu_i incd gata.

\ \ \ / \ \ I \ (- \ r r( r \)"1 \'y'? 40. .

ile il aduseri pe Buratino gi-l lasara 1os.ird. : raminea s leil dt puteri $i se ficea dintr-o dati mai bun. izbucni (-arabas-Barabas. pe gura lui larg ciscati . pdpugile se duserd atunci in garderobS..i apoi strinuta cu zgomot. cldtinind din cipifinb 9i tropdind din picioare. cind strinuturile se mal domoleall.. 26 . ba chiar si de o stlti de ori $i strdnuti atit de tare. dind ochii oeste Hap. \-r . sentor Carabas. il didrrra pe Bu' in Ioc sa. hap . apoi greu mai oprea: strdnuta de cincizeci de ori.. lingi gratarui vetrei. cerindu-i indurare pentru Caraba s- Plingind.Barabas ti dd cinci galbeni Iasa sa plece acdsa si'[ Clnd papu.ngdneau.Ve mininci pielea ? Unde mi-e biciul ? rdctti Barabas.l drda pe Buratino. Geamurile zorndiau. cap.opti pe furi5 lui Buratino Incearci sd-i vorbe$ti cit timp sirdnuta Hapciu. ochii i se ro. Pierrot ii .. Carabas-Barabas trigea. Bucdtaria se zgilliia din temelii. nasul i se zbirci . hap. cldtinindu-se in cule. In rdstimouri.Arlechin gi Pierrot cdzurl nenorocitul de Buratino. hapciu. Se vede treaba ca'i intrase prai de cirbune pe niri.. aerul. tJuralln() lncep( a SA se tinguiasci cu glSscior sub{irel gi ^linrrirol' P""iiu. incit cenula se ridica virtej in vatra - hap-ciu !. r-atino ios din cui si-l aduserd in bucitdrie -.i curind fa{a toati i se umplu de crefuri. iar tigdile ql cratifele zb. in genunchr. suflind pe nas de te bdga in sperie{i Deodati. 5C Cind doctorul in qtiinfe de pipuqi incepea si strdnute. senior Carabas-Barabas tocmai scormonea cirbunii ctr r'5traiul. nu gltrIIla.. in tir Iar cind sfirgea cu strdnuturiler lui ndstru5nice.

vAzul . senior.... hapciu !.De ce ? intrebd Carabas-Barabas.Ahaa I Carlo e tatdl tiu ! Carabas-Barabas sdri de pe scaun. 27 -- Sirdcu{ de mine.Fdrd mine.i .Sirmanul meu tata traie. ingbimi Buratino.Am mai incercat eu odat5. -. Cum o sb-mi f ie mili ! Tre buie sd irig iepuraqul 9i puii ! Treci pe vatrb ! Senior.. Cum o si gduregti vatra cu nasul ? .ra. nim6nui nu-i este milS de . senior.Ce! prcstie I se mird Carabas-Barabas. TaicS-tIu trdiegte ? . s5-mi bag nasul in vatri. Arlechin la dreapta. nenorc. l..D5-mi pace SI lasi vdicdrelile. senior. mi-e peste putin{i !. doar aqa. Vai.. Carlo.. mn pe o unde aide pinzitu dricia asta : vatr5. Hapciu !. scnlor: \ alra ll ceaunul de pe foc nu erau adevirate.. .. Pirin{ii iii trdiesc ? Eu n-am avut niciodatd mamb. dati-mi drumul ! . dadu din miini .. iar Buratino se invirt i pe loc ca un titirez.. nenorocitul de mine.$i. zgomotos gi cu atita p utere . incit Carabas-Barabas sim{i in urechi in{epiituri de parci l-ar fi impuns careva cu nigte ace El bitu din picior : ' Nu in!elegi sd-mi dai pace !. incit Pierrot zburd la stinga.-'itul de mine ! $i Buratino {ipi atit de asculit. foc ceau n zugrdvite toate ? bucatd In oddi{a tatalui meu. . . ca sd-l audd vor bind pe Buratino gi viicarelile lui si nu-i mai spargi urechile. strigi Carabas-Barabas. ci doar zugrdvite pe o pinza vcche.. dar n-am ficut decit s-o gduresc .Imi incliipui cum se va sim{i iaici-tiu cind o sd afle ci artt iript cu tine urr iepuraq si doi pui. Fie-vi mil5.. rog.Ylata mea.te incd.. . strdnutd Carabas-Barabas. . Eu ii sint singurul sprijin la bbtrinefe.. senior. Ce ma tot incurci-!. Aga ! Va sa zlce in odii{a bdtrinului Carlo se gisegte u9i{a aceea.atita. Noroc qi sdndtate. Hapciu ! I Multumesc.Mii de draci I urlS Carabas-Barabas. Hapciu !. . sirrnanul meu tatd se va prapadi curind de foantt 9i de frig.... Hapciu. n iciodatd..i barba i se resfiri in toate parfile. senior.

sd-l ghion' teascd si iar sa-1 imbra{i.ilor: -' Sn gti{i ci e o taini la mijloc. socoti mai nimerit sd-.i inchida gura cu amin.adica cinci..Dar Carabas-Barabas. iti cltntnou-se cu v Arlechin 9i Pierrot il tluseri pe Buratino in dorntitorul irdpu5ilor Acolo papu..i ii intinse lui Buratino: Ba mai mult.1i mai cu seama si nLr plcce in ruptul capului din oddita lui...it jumitate frip{i. \'zi rog si i-a!i afli irr miini bune.Am si cumpdr pentru tata Carlo o liaini noud.. Va -dat semul{umesc. Jie.i dezvdluie laina. in care se aflS vatra zugravitd pe o bucati de pinzd veche.'tu1 popii dc foame sau de triq.ioi purnnii. Buratintr lsl numara din rr.cze care mai de care. cum o cripa de ziui iusi a ca si. Buratino tnttlneSte doi cer$etori: motanul fJazt[io si ou[pea . scapat in ir-un lel atit de uimitor de la inspdimintdtoarea moarte care'-l aqtepta $i Buratino le . $i ramase a5a o bucatd de vreme. RItr.r du-i iui Carlo. uitindu-se cu ochii holbafi la focui ce se silngea. -c5-l salut gi mairepetd el.. o lui la goani spre cas5.. senior. -pe Bine I spuse el in ceie din urma M-oi rnul{umi cu iepuragul. Ia lunii sd se-ngriieasc) si nuSpu' ne-i spune-i ca-l rog dea . i5i daruiesc via!a.i1e incepurd din nou sd-l imbra{i.11tsa Dis-de-dimirtea!i. sa-l sirute.i in putnn. t lc los : credc{i ci barrii pe care nit In arum spre ff casd... puii I9i strecuri mina pe sub barbd in buzrrnarul de la vestd. pe Iiuratin. temindu-se pesemne ci o sd-. Cu galbenii strin. Ba mai mult.. acestia. Buratino.rlino nrrce t'ei cinci binuii de aur in buz-unar . Acum du-te de ie odihnelte 5i miine.eze.i rispunse.opti pipu.ri banii Avea tocmai atifia bani de aur citc degete la o mina .. scoasc cinci bdnu{i de aur .r. tropdind gi cintind : . il am sa ma( 28 .

rcu5ei de z. care mergea loniic-lorltic./'>- curnpAr o n.- .Buni ziua.i cc. dar vulpea Aiisa ii vorbi smeritd ? bunui meu . in trei labe. Buratino. Bazilio. la : 29 .taia Carlo. amarlli. deSi era la iel de vdrgat qi purta aceiasi numc.:a. cu o zi ntiti-nainti:.ahar-candel pc be{i5oare. Buraiirto didrr si treacd pe linga ei. cind dt'oda1d didu cu ochii o e doi cersetori care abia se tiraLr. traraca teatrului r1e pipuli Si ste a gurile filiiitoare pieriser2i in zare. Motanul acesla. Fdcuse o bucaia buna de drum. i)e drumui plin de colb: aceEtia erau vulpea Alisa. Incotro ala erbbit Acash. Ei motanui Bazilio. n-alca niri o legiitura cu cel pe care ii intilnise Buratino pe sliircld.--:=i-- ---.- . cicii oiir dc-a binei.lultime de placintute cu mac .\ -" I ''':'=::.

. Dupi cc' asculti ce asctrlt5.i a frigului.. laba. mormdi motanul Bazilio. incepu sd croncdneascS: '. des'f Scindu-9i pumnu I gi ardtindu-i cei cinci Dind cu ochii de bani. am tot invd{at gi acum ia uiti-te la mine: am ajuns sd merg in trei - ! ia be.. pul6ind supdrat printre mustili.bietul Carlo Teamb Nu qtiu daci o sd-l mai afli in via{a mi-e cd s-a prapddit din pricina foamei ..Minciuni. dragul meu Buratino De pildd eu: am invdtat. Vulpea spuse De. dobori cu laba cioara de pe creangi . - . Din pricina invdf. iar motanul cdscd ochii.qi-i smulse jumatate din coadd. frumosule Buratino. in copac. vulpea intinse. motane Bazilio? intrebi mirat Bu Abecedar - ? Ved ca prin sitd.iturii dsteia afurisite mi-am pripbdit vederea. Buratino insi nu bdga de seami nimic.Fireqte c-al vrea I Dar cum ? Nimic mai usor Vino cu noi. care licdrird deodati ca doui felinare verzi.. Apoi motanul se prefbcu din nou cd e orb de-a binelea De ce ai ficut una ca asta.Dar p-astea bdnuti de faur. in copacul de la marginea drumului. Buratino.In 'fara Pro. aproape Iard voie. ce ai de gind sa faci cu atifia bani? Vreau sI-i cumpir lui tata Carlo o haind nou5.ls.tilor Ruratino se gindi pufin: Nul Eu ri-ed cb as iace mal blne sa ma fluc acasa. Bunule. of . . . Unde ? 1L' . minciuni I Motanul Bazilio sdri ca ars sr. n-ai vrea s2 a i de zece ori mai mul{i bani decit acuma ? -. si mie sd-mi Vulpea suspind gi zise mai smeritl incd : - cumpar un abecedar. O cioari bitrind se coco{ase pe o creangd uscatd.qi mi s-a pdrui cb ln copac s-a cd!drat un ca{elu9 Acum mergeau tustrei pe drumul praf uit. incit pasirea abia mai putu si-9i ia zborul. le vezi ? icu . Prea multd invaf aturd strici. ratino. Abecedar ? Of . orbi pini mai adineaori.rispunse motatlui.. se caind vulpea Alisa dind din cap.teptulc 9i prea infeleptule Buratino. ia spune.

ix. prinire vii.. ii acoperi cu pdmint. Pina dimineafa dirr groapa asta o sI creasci un copi ^ol ci no rirnrrrelp in ln.)a fie sdndtos cu banii lui '-.La tret pe.. strope.Poftim. Sapi in cintpul dla o gropi{i. zise el. Dar o sd-ti par?i rau ^x lll(-rl o 5d-[l+: ^ ^ -x -x. prefecindu-se lignita Nu vezi cA n-avem cu cine sta de vorbi! .Ba nu. zise el. strimba vulpea din nas. Sb nu dai pe urmi vina pe noi ! spuse vulpea Si nu dai vina pe noi ! mormai Ei motanul $i cind te gindegti cd cei cinci galbeni ar tdi s-ar putea pre face intr-o gramadi de bani. o si atirne bani de aur Ai in{eles? Buratino siri in sus la auzul acest<-rr cuvinte. mix.. spu se vulp ea . Vulpea Aiisa spuse suspinind : .Astea-s minciuni. r'5 cred.dn frrrnz. | * ^-mbi si motan u L Pdlo tau. drix".. cind la stinga . vulpea Alisa 9i motanul Bazilio coborita dealul :. prin aceea.ti bine cu api gi te culci. plna s-aJungl. presari deasrrpra sare.. Bazilio.. pui in grupifb banii de aur.)l .Minciuni.tept ! : ! I si ajungern in fara Progtilor I Ospataria . . vi cred ! Abia a. .. du-te ! Doar nu te tragem cu de-a sila dupa noi.i dupa ce merserd cale indelungatd peste cimpuri.i pbdurice qi prin aceleagi vii.striga Buraiino.tt*or[" Buratino. spui de trei ori. nuntit Cimpul nlinunilor. .iri la tirmul mdrii qi apoi se indepirtard din nou de firm. n-ajungi in Jara Progtilor cu Lrna cu doua. Or6. ie.Ehe.. Itinciuni FIai... .. \rulpca se propti in coadi Ei se linse pe bot I n l'ara Alinciuni ! Stai cd te fac eu si in{elegi numaidecit Progtilor este un cimp vrajit.elul de pe culme gi soarele care se-ndl{ase deasupra lur se vedeau cind la dreapta. . i{i toceqti labele. Buratino se opri cu gura cascata. printr-o pidurice de pini.

dar 5tii. .atri . ceva mai grase. mai marun{el..\. .. lntrara in ospitdrie si se alezari lingi vatri. igi culci hoiul musticio-s pe ele.i pe dcasuprl ntai dd-ne 9i rnielul ila irumrrs r nri'rlit de colo. rrr uscata. sd-rni . boboclrl ila strica sd pe urmi o pereche de porunibei la irigare 9i. Iar. -.toianul Bazilio puse labele pe masi. Iar inairrte de masi di-mi niqte peSte crLrd. -. unde pe frigiri qi in tigai se prdieau tot felul de bunit:iii. Dd-ne trei cojite de piine .i nilte fici{ei la tigaie. inghitind ntincarea cu oase cu toi.. ia adu-ne trei de niine. . . dindu-5i ifose.Mzlcar o i:oji{i de piine rrscatd. . iar boturile le strdluceau de atita grdsime.Nu ne-ar strica si ludm o gustiricd. inclinindu-se adinc. spuse Stipinul le iesi in intimpinare.int. 32 ti spLrse Briratino.. ii pofti si intre. jupine" lh ii:oti vu lpea.Mie vorbi aduci \rreo gase bLrcifi de caracudi. gi nrr-si mai lua ochii i:i. spuse vulpea.rA rREt PEST|$ORI" vechei.cIl Cdtre seara. Burfile aproape si le plesneasci de piine ce erau. Vulpea nu mai contenea sd se lingi pe bot.spuse vulpea. \/ulpea Alisa gi motanul Bazilio sc indopari cu de ioate. de gisci. micar o coji-td de piine. ccruri tot ce se vedea acolo pe r. pentru Buratino nu rimase decit o coji{i de piine.. crcd ci n-ar prii . de la mincare. Lsi smulse tichia de pe capul che$ gi. snuse vu lpea.. si motanul. cdldtorii rrdzura la o margine de drum o casi un acoperig p u{in aplecat si cu o iirmi deasupra intririi : ospATARtA .. Intr-un cur. jupine.1i. Jupinul mai sd pice jos de uimire. cind auzi ce-i cer de mlncare a cemenea oaspeti de seamI.i motanul...N-ar fi riu sd ne odihnim un ceas-doud. 5i motanul. Glumegte. glume5te cu dumneata.Veselul Ei de5teptrrl Euratinr. . jupine ! mormii r..

.--:-:r-"4 cind o bate miezul nopfii. Buratino din frecd la ochi. s-o pornim la drum cu puteri noi.:: /// kk --f 4"o '--2. In vis i se ardti un copdcel cu frunze rotunde de aur. dar cum intindea mina.::: I \' -. nici vulpea. ' ---: :.c. . . jupine ! Vulpea gi motanul se intinserl pe doud paturi moi. e timpul sisdriscoli culcus si se In ugd ciocinea cineva.. Nu uita sa ne trezegti.-z ---. pe culcugul ciinelui. l@ 33 . Nu se vedea nici motanul.22 2.. senior Buratino.. paturile erau goale. te ! A bitut miezul nop!ii.. Buratino se oploEi Ei el intr-un col!.Ei.Cheita de aur .. Jupinul il l5muri : 5 ..i numaidecit incepuri sd sforiie gi si guiere prin somn.

Striga ii striga mereu nu crezi. ca sd mai prindd ceva puteri.) desluqea..pe drumul ce duce spre pierzi porneqti in fugd clipd.Nu-au ldsat nici o vorbd oentru mine Ba nu t Au senior Buratino. pasirca de noapte Striga.Sd nu crezi. departe.nici ocum si trebuie sispus ci domnia ta. sau te stripung ca pe . - numele popular al unei specii de bufnlti.14 . Numai deasupra capului lui Buratino se rotea uqor. drum.. Mustd{ile-i stufoase. Cit face . of ! se viiti Buratino.. it-rtul dormea. Buratino se repezi spre ugd. Atingindu-i nasul cu aripa ei moale..Ce vreite-ncrezi tn ? nu . au qi au pornit la cinsti{ii domniei-tale prieteni au binevoit si se scoale mai gustat cite o pllcintd rece. . 9i Buratino didu si i se strecoare printre picioare qi sd fugi. iri s5 .Oi.spusele vulpii 9i ale motanului I .. Afari era o bezni groasi.Cu totul cu totul un galben.Prea devreme. nemernicute.Si mai sldbegte-md.i-l privi cu ochii micgora{i : Dar masa de-aseari cine-o plite. Ei pirdsi tare necijit afurisita ospatdrie. dar ju- - Buratino este dtacdt de tflhari ln zare apiru deodatd o lumind verzuie Pidurea neagri abia Striga se rdsirea luna. astfel nevoit se-i dee unul din cei cinci un gindac care-i galbeni pe Buratino fu al'ea..Plitegte.ezd in prag . De jur imprejur. R.te ? ? in 9ol- pinul puse mina pe o frigare. {N' . f pidure.. hit. neagrd ca funinginea. si inciudat : sd nu crezi I Buratino se opri cie la mine .Ia fugi mai departe qi auzi cum Striga ii striga din urmS: Buratino Ai griji ci pe drumul dsta miguni tilharii I ! 1 . ? -... ba chiar qi smocurile do pdr de pe lingd urechi i se zburlird. dar jupinul cu miinile proptite duri se a.

Banii. sau viafa . vai ! {ipa Buratino si o zbughi iepuregte spre pddurea cea neagra. in. Buratino de aur i'ncepuri ! cunl stiteau lucrurile.Iailte uitd pe Buratino de banii celdlalt de tilharii.Pungase ficu cd ! nu pricepe ce anurne voiau de la gi Buratino el rdsufli adinc pe nas. unde a ascuns I strigarl .ti din{ii gi mai tare. mai mica de staturi. Una.t. tsuratino priceou. Viri la iu{eald in guri cei patru galbeni gi se abdtu din dium spre marginea codrului nipiditi de rugi de mure. {lnea un co$cogea pistol. qi-l izbird cu capul de pdmint.. Dar mina nu era mlni.. . fird si facd zgomot. Tilharul cel mic de staturd incerc5 sr-i desclegteze din{ii cu ratul culitului. ldsind in . in aer ca pe o minge. totusi. .. Buratino izbuti si scape qi se repezi in stufiriq. Era gata-gata sa-i deschidh gura. cu gura {evei largi ca o pilnie. nemernicule I Te rup in buca{i I . Intre timp. Tilharii il inhafaseri de ceafd 9i-l zgilfiiau fdrd-ncetare. fErd sr scape banii din gur5. Dar nici asta nu le folosi la nimic. ceva mai rdsdritd .) cei doi tilhari il prinseri. ci o labi de pisici..'irlea in mini un cu tit . cealaltd. Era intr-adevir urmdrit de doua fiin{e carc purtau pe cap nigte saci giurifi in dreptul ochilor.Stai ! ci era speriat deStai Cu toate moarte. unul il amenin{a cu pistolul. Tilharii il ridicari cu picioarele in sus. Buratino insd se smuci Ei.Buratino grdbi pasul. I se piru cd cineva se furigeazi pe urmele O rupse la fugi. rdsucindu-se qi lunecind ca o gopirli. Dar aici strigau tilharii. - sd-i zdngine-n gur5. Vai.. il mulci de mini. Unul apucd picioare.I{i sucesc gitul tremura atit de tare. Cel care se furiga dupd el.lirl cap. Dar Buratino incle. ? urlS cel lnalt. Tilharul lipd ca din gurl de garpe. Se afundd printre rugii de mure plini de {epi. alerga acum tn salturi. ci banii De fricd. gi-l zvir.Unde-ai ascuns banii guieri cel mic. i . In gurd 1. iar celdlalt il scotocea prin buzunare. lui. Buratino intoarse capul.

urme-i bucifele din pantalonagi gi din hdinujd . intocmai ca la teatrul de pipu. se prinse de o creangi ce se legina si de aci se c5{ari in copac.i. Tilharii nu-l slSbeau de fel. tilharii il ajunserd din nou. Cu tichia lui albd pe cap..i la suprafa{5 9i apuci lebdda de labe. sSltind prin iarba ud5.'. Cind sb intre-n pidure. Dar vezi cd amindoi lunecard gi..i o rupsc la frrgi de-i sfiriiau calciiele. Buratino se avintl spre dreapta acolo locul era mlaqtinos. Cind ajunse pe malul celilalt. inoti pe -sub apd. drept cdtre luna cea mare care plutea peste dealuri.Prinde-l apropiau din ce in ce mai mult.'au pc pamint umbrr lungi 5i toali paourea parea vargala.. carc dormca lingi mal. IatS-l! Nu-i mai riminea decit si se arunce in apd. aci rdsdrca in bdtaia lrrnii. i1i lua falnic zborul peste lac. Irr urma lui se auzeaLl lu5 spre stinga trosnind ct'engile uscate. Alungind in virful copacului. dupd el. Tilharii sc ca s5-l descopere pe Buratino. Buratino se aruncd in lac. apoi ie.i.i{ee.. Deodati zdri o lebddb alb5. Astiel ajunse la malul unui lac. Sub lumirra lunei. trezindu-se. copacii arun. Buratino i9i facu vint qi siri pe copacul vecin. O gi aici didu de miaitin5. rdzbi de partea cealalti gi o lua la goand spre pddure. Tilharii. in timp ce tilharii erau gata-gata s5-. ! fine-l! . buf !. numai ci sacii de pe cap ii cam stinghereau. Ce glumi proastilasd-mi labele-n pace I Lebada igi desfacu aripile.1 apuce pe Buratino de picioare. 36 . Buratino aci dispirea in umbr5.una se rbsirirrgea strilucind in oglinda apei. Buratino i5i rlSdu drumui din copac . gigii lcbada. Buratino didu drumLri lebedei Ei cdzu jos. [. cu capul ascuns sub alipi. Buratino siri sprinten in sus. prin stuidri5. her. . Cazurb la pimint In timp ce tilharii gemeau qi-si irecau ceafa dc durer. se ridicl iute in picioare qi incepu sa fugi peste movili{ele acoperite cu mulchi.

\\ \\\ \o. ?aPP _.?s.r@" € oo t i 0 0 (/ g \fi iN. .\ V//.. .

.. Bitrr mai tare.Fetifo. Vizindu-l pe Buratino. luna Ei stelele. oameni buni !. povestea bietului Buratino s-ar fi curmat aici. zlri o poianl de toata frumuse{ea. De jur imprejurul casr-r!ei cregteau iiori mari. Trecuserd cu si Buratino bdiea de zor in usd cu pumnii $i cu picioarele. Iati ins. cu pirul numai inele 5i un nisuc cirn . Bzitu in ur5. Potecile erau presirate cu nisip curat.. Avea ochii lipifi de somn... [.Tilhani i[ sptrtzura pe Buratino de un copac Frint de oboseald.irgati in felurite culori. Atunci apdru la geam o feti{i drlgu{6. Buratino abia igi mai rni.ilca I)c prag. se intinse somnoroasd Ei disparu de la geam. Buratino se cafira de-a bu. pisiceSte..resemne ci cei clin casi dormeau dugi. .ca picioarele. . Pe obioane erau zugrdvite soarele. ciscind leneEi gurifa. cu furie. o ciscioard cu patru feresire. iar cel inalt schelilSi vulpegte. tilharii n-ar fi pierdut cufitu I 9i pistolul.l ci din pidure se ivira din nou cei doi tilhali. intocmai ca o musci amorf itl toamna pe pervazul f erestrei. tilharul cel mic de staturd miorlii uricios. printre crengile unui alun.. Deodatzi. in care jLrca o minge nrici.. Deznddijduit.asi-mI dorm I Nici nu pot {ine ochii Ceschiqi.spr-lnse nimeni. Dintr-o finiilrA {iqnitoare se inil{a un fir sub{ire de apa. apa curgea . asupra lui. r.Aha !. in bdtaia razelor de luni. ''_ Ajutor I Siri{i. Buratino se prlbugi cu nasul in nisip qi se prefdcu mort. lacul inot .iroaie de pe ei.i drdgalag. $i dacd in timpul fugii. . Ridicd miinile. deschide-mi uqa I Niste tilhari aleargi si mi prindd ! . Din cisuta nu-i rA. albastre. acum nu ne mai scapi ! Cum l-au chinuit pe sdrmanul Buratino ca sd-l sileasci sd deschidi gura e greu de inchipuit.Uf ! Ce prostie ! spuse fetita. iar in mijlocul ei. 38 Tilharii niviliri ..

'/. frunzele stejarului fremdtau. =---=- I *-''.-' ..r1/* . se stirni un vint rece. intinzindu-.n ?.. Tilharilor li se uri In si tot stea la pindd pe cozile lor ude.i cozile ude Ei aEteptind sd le cadi banii de aur din gura biie{elului.2 ..eele din urmd. iar Buratino se legdna ca o surcicS. 1l legard cu o fringhie de picioare.fr :fi*..*< 7(' . Aproape de revdrsatul zorilor. prietene. han ladeseard ! spuserd ei cu rdutate porniri si gdseascd vre-un o rdscruce de drumuri. titharii se hotdrird sd-l spinzure cu capul in jos. Buraiino rdmase atirnat de o creangi de stejar./ z ----- ( '6:f) (. Tilharii se agezard sub copac.. pinb -gi R5mii aga atirnat.

. pisirile gi chiar un ele gize o indrlgiseri tare mult poate tocmai pentru cd era o feti!a blindd gi la locul ei. clt ai clipi' cre-dinciosul ei cfine. Colofana gterpelea din piali pentru feti{5 bomboane de ciocolatS.Fetifa cu parul albastru In . Broa. Bondarii . Iarba din poianS se fircu mai veide . gaia prajite.i strigd inspiimintata: . cum deschise ochii.ii ei ochii adormi!i 9i apoi ii deschise mari.i florile albastre se acoperiri cu stropi de roui. Fetifa asta era cea mai frumoasi pipu.ile care scirliiau. Rindunelele stirpeau viespile 9i fin{arii care rolau in jurul ca sei. printre crengile stejarului de care atirna Buratino se ivi lumina zor\lor. numai inele. Fluturagii Omizilc aveau griji sd-i aduca pasta pentru curS{itul dintilor Ei unsoare pentru u.tite. infiEurate in poleiald argintie.polen de pe flori. ii aducea franzele. i1i freca mai intii frumo. in loc de pudrd. Uliul . Ietrla cu pdrul albastru il zdri pe Buratino.VietSIile pddurii aveau grijd si-i aducd toate cele trebuincioase pentru trai. Ciinele ei credinc'los. brinzh . l. In dimineala aceea. Nemaiputind indura purtarea grosolani a stdpinului. vai. spinzurat cu capul in jos. .i luZ obrdjorii in palme . de altlel.Vai. Fetila cu pirrul albastru. Artemon. bdlibanindu-.Buratino la otat'a il intoarce pe -sfir$it.ise si-si tundi plrul de pe jumdtatea dinddrlt a corpului.i urechile pleo.i bucd{ele de cirnat.pisdri vinate. $oarecii . PA40 albastrS. se aratd din nou la fereastrS. Cirtila ii aducea tot soiul de legume hrinitoare. lucru pe care-l fdcea zilnic. rislri. Artemon.5 din teatrul de pipuli al lui carabas-Barabas. Tocmai sfir.tele ii aduceau limonadl in coji de nuc5. fugise din teatru gi se aciuise in cdsufa singuratici din poiana Sdlbbticiunile. fel de fel de fructe. vai ! Sub fereastri.zaltir.

l/.tf r.r'i .<*+ '.( 7 t / / ll/(/E((.t-a\ f6 ftf.-4wY I W'. -| -. .\ \ € ffi /at..dfTIryW gl (f .l . W.

cineva..peCheami pede Buratino. Artemonl spuse . Patru sute de furnici destoinice se ingiraril una dupi alta. aga incit nisipul umed zburi cit colo de sub labelc lui.. poate fi inviat sau nu poate fi ini'iat. pe cartruia ingustii. cu doui de iarba uscatb.Bolnavul e mai mult miinile camort. va trii sau .i fclcerifa cdlugari!a.. gopti ea... rdmas in partea din fa{d. -este viu. intoarse nasul intr-o parte 9i ridici buza de sus. Curatd tragerc pe sioari. Apoi plescii din gura ei mare 5i zise: viu decit ..tei i se umflara tofi negii. irezi tot no rodul de furnici gi trimise patru sute dintre ele si roadi fringhia cu care era legat Buratino. Bolnavul e mai mult mort . din pi_ dure. ii era pieptdnat cu ingrijire. s5-l aducemfeti{a. spuse Buha Ei. care semina 1a infi!i9arc cu o agchie uscatd. Artemon il prinse pe Buratino qi il duse irr casa. De furie.ori e viu ori a murit.Sint gata gribit ce era. Cu laba ei umeda. incepu sd-l cerceteze gi ea pe Buratino. privi cu ochii ei bulbuca{i in dreapta .i ve lln0 u -s I I coltll a lDt.i roti capul cu o sutd gitului. fire Felcerifa Cilugari{a.. Broa. . 9i se inapoie tot atit de rcpede cu vestita dofioroaie Buha. Artemon prinse De gata gi de I si Buha iEi apropie urechea de picptul lui Buratino. latrind puternic. Dupa ce-l culci in pat. vorbi ca un folnet felcerifa Cilugzirila. Se repezi mai intii spre un furnicar. Dac5 e mort. zburd in podul intunecos. se invirteasci zorit in loc. desficindu-9i aripile moi.. apoi se urcard pe trunchiul stejarului si roaserd fringhia. pe laba dinainte purta un ceas de argint. .opt zeci de grade in jurul decit viu.Una din doud. cu infirmiera Broasci . se avinta in goand catre un tuii.. impodobit cu o frumoa"si fundi neagrd.i-n stinga. 42 . iar smocul din virful cozii. . dez- Cu labeie din fa!5. Daci nll va trdi. Broasca il cerceta mult timp pe Buratino Ginditoare..rul buclat. Trebuie sa-l ludm deacolo sdrdcuful in casi si si chemAm un doctor.Sint gata Artemon i.

.Uite zahlrul.Sau cu unt de ricin.. numai zahiruuuuul.Cu uni de ricin. sau fird unt de ricin.Buratino. zdren{uit 9i plin de vinatii. Unu. De ... Feti{a i9i frinse drdgdla. stringe-te cu degetele de nas 9i inghite ! Nu vreau.... . nu vrea u ! iul IJuralrno. . aschie uscatd gi se lasi sd cadd afari. pe plapuma. o mie de urechi qi o mie de ochi scdpdrdtori. ifi dau o bucS!ici de zahir.lupi geam Cdlugbri{a.e zah\r in gura. nu vreau. mi simt cit se poaie de bine. bine -Atunci feti{a spuse cu glas aspru.arlatanie ! oricdi ea. Ei. oameni buni. siri in fala gurd 9i-l sdrutd. - $gE.Cu unt de ricin !. gemu : Nu \rreau unt de ricin. igi prinse coada in din{i gi se invirti sub iereastri ca un virtej cu o mie de labe.ele ei miini. Hai I Stringe-te de . mori. . Feti{a cu pdrul albastru se aplecd grijulie deasupra lui : -. pe geam.Da{i-miegti incap5{inat ? Dacd nu bei doctoria.. rise cu dispre{ Buha din pod' ! intr-o I rsll 0e Atunci nenorocitul de Buratino. credinciosul Artemon. trei in pe git. tot una e . . Dacd m-asculti.umed. inchide ochii. -. te rog din suflet.turnd untul de ricinnas 9i uiti-teiiinblgi bucificadoi. pentru orice eventualitate. Un goricu! alb. SI tlrrndu-se De ourta. caruia tot ce se sfirgea cu bine ii era pe p1ac.Gata. asta-i tot ! De bucurie. Felceri{a Cilugdrila se preldcu. cum si-l doftoricesc ? . care {inea o bucdficl rJ.Maice mor decit sd beau unt de ricin. sar I ln beciul . de om mare ! tavan. il capefi numaidecit. apoi de zahdr Ii Dupi ce-nghiji. spuse letifa. ordcdi Broasca din beci.

De-acum am si ma-ngrijesc eu de cregterea ta. Fetila cu pirul albastru il aqtepta in grddina. Ii tremurau genele. sub masZ.i dea /ui Buralino o crestere a/easii Diminea{a. zbenguindu_se.Fetifa cu paru/ a/bastru incearca sd. incolo.. sdrind gi lSsa{i-m5 . prdjiturile de migdale le indesa intregi in grird gi le inghi{ea pe nemestecate. pe care erau rinduite tacimuri mici. . ci se ineci si varsa cacaoa pc fa{a dc mas5. sorbi toati cacaoa dirrtr-insul... Nu minca cLr miinile. te rog.. Iqi biea degetele in chiseaua crr dulceafa. Cind se lisau pe ramrrrile copacilor el iqi inal{a capul.i lasi-l ca oamenii in jos.niru pipugi.. ducindu_l la guri. si iugdreasci plsdrelele 14 !. ca p. cu Lrn picior indoit sub el. mititici. il pizmui in gind .Asta-mi lipsea 1".o celcuia iitrind la ele. fii pe pace ! .. lugdrea pdsirelele.a firimituri unui carlbug batrin.Spune-mi. lse A. Ig..tc de cregterea ta ? . cd doar pentru mincare -sint linguri si furculi{e.i se incrunt5.ii care-i di- mica. iar ndsucul cirn 9i obrijorii pudrase cu polen. dc supiratd cc erir.. Cind apiru il misuri din cap pini in picioare. el apuci ceainicul qi... la urma urmelor. .teptindu-l pe Buratino. Artemon. lingindu-9i-le apoi cu o deosebiti plScere Iar cind feti{a sc intoarse Dentru o clipa ca si arunce ci1er. Buratino se trezi zdravdn gi voios de parcd nu intimp la se nimic.i spdlase fa{a cu apd proaspdtA. Feti{a sc uita lint5 la el si spuse cu asprime: . -. Sorbi cu atita ldcomie. Ii porunci sd se ageze la masd gi ii turni cacao intr. nimeni. se gindi Buratino. Prin iarba din jLrrul casei.Birre se mai pricepe Buratino. ea alunga necij cleau tirccale. .Da' mai Buratino.Din cind in cind tata Carlo. in pace. iti flutuizr. asezati in fa{a mdsu{e. Buratino se asezd la masd. cine se ingrije.Tragc piciorul de sub tine.

cu ciocul ei lung.Vorbd si fie. -t5 Si trecem la dic- . Artemon zburda prin iarbi gi lalra v oios. ii sir git de ! (r Habar n-ai si socotegti. si un vint u let vioi adia prin frunziEul copa- Fiind silit si . Buratino igi incordi mintea. 'iaci si mi-l ia cu de-a sila. iar Lizeta ron{dia afa cind era nevoie Lui Burati'o nu-i prea venea la socoteali si se imbrace cu lucrurik. - : DouL.Sd zicem ce-{i vorbesc.:. pentru a-i rla primele Ieclii de bund purtart. spuse buzunar. feti!a fara si-9i piardi rab':larea.i nevoit si _sg sqhlrnbe. incnrniindu-se 'lare. Pisirelele. croia.. . pufnind pe nas. Buratino ii ficu Siret cu ochiul : . Am si-!i fac rost de lumea . ci n-am niciunul. rosti feti{a cu tristete. In cele din urmd se sfirgi si gustarea asta chinuitoare. Asculti. Forfecili . vechi ale feti{ei.stea atita vreme cuminte la masi.i goarecelc Lizeta injghebari pentru Buratino -din rochiilc r. Ea igi potrivi apoi cutele gi {undifele rochiei. Am si te-nva{ sd socotegti. sim{ea acum furnicituri prin tot trupul. fdra sd se teami de el. dar fu totu.Acum alaza-te la masl qi pune miinilc deasupra. ii spuse fetila ..ele de dinapoi.ca rdsucea firul de afd cu picioru. ciripeau vesele. Asculti din nou . giurea gi cosea. fetila. zise .me$ter singuratic.i gteargd nasul minjit de cacao.te-te bine. in fala ta Cauti sd nu stai cocogat.ilor. Rzidasca _ gindacul cel r-oinic. eiocanitoarea cenusie 9i mo{ata. De ce doud ? Doui. ai in buzunar doui mere. cio cdnitoarea.'echi ale feti{ei un costuma.. poreclit Forfecili . Feti{a ii porunci sd-. -incearci pentru ci cel care mi-a cerut mdrul n-o sa-l capete.i lud o bucalicd de creti.Ia ginde. el .tscunse in buzunarul hdinuiei noi cei patru bani de aur.i ile nigte Patru croitori : racur cel posomorit. de mai mare dragul.o haini cazdrenlele astea de pantalonagi. il lud pe Buratino cle mind si-r duse in casi. Cite mere iti mai rdmin ? Dezbraci pe tine. .Doud. Rida. -.. ci ai doud mere in Si sd zicem ci cineva iti cere un mar.

-. deznidhjduitS.ul u. Feti{a ii spuse incd o datd : . Feti{a iEi impreund miinile.-j=--:- ochigorii ei senini in tavan Ei-i porunct: Scrie !. Buraiino nu vizuse in viala lui nici toc" Igi a{inti nici cilimari.ItiiUltrtl . il apucd sPaima. .lepura. Esti un neastimpdrat cum n-am mai vizut' Am si te pedepsesc ! - 46 .Scrie !" iar el. ai scris ? Acum cite... 9i de ciudd o podidiri lacrimile.. igi viri nasul in cilimard qi cind de pe nas picurd pe o hirtie o patd de cerneala.a rupe !" Ei.te de-andirdtelea fraza asta iermecatd' Dupd cum se gtie insd. negtiind ce sd facd.i..

Acolo-i fcricire gi veselie. Buratino se alezi pe un ciob de oala. nasul tot Buratino i9i ridici una de cerneali.tere aleasd.$i feti{a scoase capul pc. : Credinciosul Artemon aparu in ugi. mai mirii ce mai mirii. il apuci pe Burati'o de hainufa . Agteapt-d sa vini noaptea I motanul - ala se cresc . prin intuneric. ea.i te duc eu in Jara Pro.ori mirun{i. anina{i cle pinzele lor dese... ! . Ciinele..i ardtindu-gi col{ii albi. mai incct I fo.Ariemon. Tre_ clse el prin imprejurdri mai grele decit asta . Dar de vreme ce se apucase sd-i dea o creqtere aleasi. . munca trebuia sd fie dusa cu orice pre{ pini la capit. Buratino. Nu se ginde.Mai incet. Fetifa se a.Tu ce mai vrei ? . clitinafi pinzele.. Ia te uita cine s_a sasit sa-mi dea rnie cre.a_1i 'gu segti prietenii qi vLrlpea.. zdri un liliac ce spinzura cle tavan. qi incepu sa pling5. asteapti pina s-o innopta. acum insi nedreptatea il scotea din fire.tilor. ..Asculta..Tare-i proastaTocmai asta.. Buratino tot bodoganea in maga zia cea intunecoasi : feti. Buratino. lui ce-i pasa ? Liliacul chi{ai din nou: Mai rabdi pu{in.. doar a. du-l pe Buratino in magazia intunecoasi. din ni.. cu capul in jos.a ca si-i bage frica-n oase. Nu ne In magazie se auzi un scirfiit sub{irel.. undc ai .rnci pe patul ei de pipugi. atunci .Oare nu minca copiii ? Asta-i cregtere aleasi. nu speria{i muscu!ifele. a.neau paianjenii de prin colluri. unde prin unghere pindeau piianjeni mari...i trupur um- plut cu vatd. de parci ar fi scrisnit desigur.i il tiri dupi el in magazie.a. ascultd.. -. ...te cd bietul copil poate nici n-a deschis mdcar abecedarul Ea ii di zor cu calimara. ori e chin ? Nu sta aga.A. geam .te din{i. gntit cu dantele.i. amiriti cd fusese nevoiti si se poarte atit de aspru cu biietelul de lemn. :ineva. cu capul ei de por{eran . cu fala sprijiniti_n miini. fugireste pasirelele. gi plecd sa fugareascd din nou pisdrelele. Il inchise acolo.cana .teapta pind se innoptcazi.

.r De ce sd md ciiesc ? Nu mi ciiesc de loc ! Poti sd aqtepti mu Ir O sd stai in magazia asta pind diminea{a. cind. 9i sdri in poiand. Prin gaura de gobolan. nu-!i pare rdu de ce-aide asta. cdlcd pe coad. printr-o bortd prin care treceau de obicei pisicile. in afard cu totul altc glnduri ii incol{iserd in minte. in pivni{). pen! se rdsfringea ca-ntr-o oglindd. Liliecii n-au coad5. din care pricini nu cind in sus. - ! rului. Liliacul agdlat de tavan iEi lud zborul. gata-gata si cadi in cursa pusd acolo pentru guzgani . ln cisu{5. un garpe de casi. fdcut covrig lingd uqa dormito- 48 . se trezi zburind cu capul in jos. . Deasupra florilor albastre se rotea fird zgomot liliacul.Ia-te dupd mine. Bufniia ascunsi in pod se porni pe ris. Buratino se tiri in pivnifi. Trecerea se ficea din ce in ce mai ingust5. iegi din beci sd-si bdldceascd burtica in bdltoacele in care lumina lune! Treaba ta ll Dlne. Gura gi-o lin intotdeauna deschis5. in Jara Progtilor .. Eu ai sd tul de ie a. Apoi zburd af ari prin ferestruica podului. fetifa pleci. In colgobolan care duce in pivnif d.. pendula bdtu miezul nopfii. ci.. cind in jos.suspinind adinc. Buratino ! Te duczboard drept. iar broasca. cu nasul virit sub coadd. iar Buratino fugi catre colful magaziei.. deodatd. dupi ce vdrsi lacrimi de durere. Nu te cdielti? Biie{elul era insd tare nccdjit. afipi qi el. Feti{a se culcd in pdtucul ei de danteld gi intr-un tirziu.i bdielelul abia izbutea sd se strecoare pe sub p5mint. abia sosit din sufragerie. impleticindu-se in firele de pdianjen. $i Veni qi noaptea.gdsegti o gaurl dechi{ai el la urechea biiatr-r1ui. ca pdsdrile.tept in poiand. prietene. Artemon.Burattno ajunge in Tara Prostt[or Feti{a cu pirul albastru se apropie de uga magaziei si zise: ficut ? . unde biuse tot laptele diti cand.i. cu pielea aripilor intinsd intre degete:ii seminind mai curind a dricugori. adormi.'. E Buratino ! Fugi I .colotimpul.Buratino. Paianjenii bodoslnir5 cu rduiate in urma lui. . .

se agezd jos. Numai zgirieturi.in r-n nr.. buruienile ude il plesneau fari cru!are peste obrajiori. Buratino.abecedar cu poze colorate.. posomorit. IatI ci ai ajuns in fara Prostilor.L-am adus !Buratino se priv ali pe un povirniq se rostogoli. ficu motanul.pierde \rremea. In . 1460 49 . r€ Ca din senin.. spre luna roiuncl?i.. Iara 7Chei{a de aur a . ai c|zlI pesemne din luna.-+^-:l . .i dc acolo.i flutura5i de noapte. cu toate ci i se piru oarecum ciudat ci motanul igi purta laba dreapta legati cu o cirp5. inotind prin iarba care-i ajungea pina 1a irrechi.c..tin{c. ingbimii -turte dulci vulpea. ba incolo.te casu{e pe jumatate ddrimate. ! rr !lril<rr Buratino . . lingindu-se pe bot. $i vulpea arita cu laba citre un pocl hoclorogit ce se intindea peste albia seacd a unui piriu. tru ca. Ah. In lui se Indriznelule. de sus.. strigi cuiva : .i prindi hrana din zbor qi si inghiti de ... . printre mormane cle gunoaie. Deodati. Motanul Bazilio mergea in urma lor gontic-sontic.vulpea. un pilc de copat-i usca{i.Tot rbul e spre bine ! spuse vulpea. iar vuipea avea coada niclSitd de nirnol.i mai multe clopotni{e strimbe. curala na ln ula gi pornira sd treaci peste podul stricat. inclinate ba incoace. dupel t-l ce-si scuipi in 1a ua.: +. Era miezul nop{ii.oare. Buratino se bucura cind didu cu ochii de vechile lui cuno. abia se put ea line de el. pentru tata Carlo.hii h olba{i de spa ima. Nidajduiesc ca nu {i-ai pripadit bani5orii... . ! .. spuse _ l\/Ia prinde mirarea ci te mai vid lriu. ci{i poftegti !. 5 rostogoli pini cEzu cu fa{a in niqte fnrnze de brusture. cu gura plina dp nis. cu crengile frinte. cu mutra posomoritd. riiteazule Buratino. . dar in Oragul prostilor nu dormea rnca nlmenl. li[iacul se avintd in vizduh. Pe malr-rl celSlalt.fala iu erai ailau motanul Bazilio gi vulpea Alisa.buneoragul acela se vind rrestitele haine ciptugite cu blani de iepure. drdgu{ule ! \rulpea Alisa ii ajuta baie{elului sa se ridice in picioare 1i.i cocogei de zahir-candel pe bc{i. se deslu. sd-.eau ni.

in lunlina lunei. cu botul in vint. cu ochelari de aur pe nas. Nu uita si spui : . dLrcindu-9i 1a bra! soliile. abia se nrai migcau de S at 'ttuln tr .Be-e-e-e-e ! cu spinarea pleguvi.i gaurifi qi cirpe.Acum strope. pantofi rup!i. care pasea rnindri nevoie mare. stiteau smirni buldogi p rliitiIS5Lti..cri ! la locuitorii flaminzi . NiEte capre ' . costelir..i miscau alene ciottrl de coadd: O vaca. Presard sare ! . ce oftau lihni{i de foame : . mix. motani sdtui. bra{ la bra{ cu cucca}1a vulpe..se plimba !an{o. vlzur| cum se plimbau. Muuu-cenica.A-u-u-u.. {inindLr I mereu dupa ea..li bic Giini..vii99. Vulpea Alisa gopti : plimba cei cart atr setttiinat bani pe Clnpul A{irttrnilor.ix..e. gnti{i fieru u ri care cu cite o pdlirie in trei colturi si al'ind in j utr rl ri1trrl u cit eo zr Lr C zgardd cu {epi.te cu api din baltoaca de colo .. Vulpea nu-l slabea o clipa pe BLrratino. $i dacb semeni. I-uindu-gi vorba din gura.. pagteau iarba przif uita de lingd drum qi-.ului -. Guvernatorul ora. incepurd a glisui care mai de care -' Sapa groapa ..s.i murdari rdtaceau ciini iioirifi plini de scaiefi. 'f Pe ni5te movili{e de noroi se oprise un cird de \'l i) ll Jru rrr u lit e de ici ta Ie pene.. Vulpea gi rnotanul il duseri pe Buratino pe url maidan plin cu cioburi de oale sparte.Pune induntru galbenii ! . la raspintii..Pe o uli{a strimbd .vulpoiul cel gras . $tii. impopo!onate cu - -. Poli{iqtii hamdiau de zor - Cirrrculi ! Jine drrrtapta I Nu sta pe loooc 1...i zdrenfaro. cu crozile smulse.i.. atit de slaba c5-i puteai numzjra coaslele.+ po In schimb.. stropegte bine 1. care n-ar ii zbur ai chiar de lc-ai fi strivit cu pir ioi 1r llre . galo. P-aici -numai inse noaptea asta se mai poate semirla. miine in zori po{i sd culegi o grdmadi de bani 9i sa-!i curnperi cu ei tot ce-!i pofte.te inima. Sa ne grzibim.. Pe trotuar. statea cLr capul p lecat jalnic in jos. iqi spunea ea lnginduratzr.. sc u f i{e. tinind in laba o micsttnica de noapte.. drix !" ! - 50 .

a. a t I I'r t -s. #c r 0. 4!*- t. -. t ffi$ r\f-li ' .u z Ef.<l i . A-..*.r a ai .t< I l: G.**. + 4' f' r. <&' r€t I I .

darvulnea. pitindu-se dupd un morman de gunoi. adaugi si . sc motanul.t'. drix". It fY Yr . r'iri in groapi cci patru bani de aur gi ii acoperi cu pamint.$titi ce: voi s-o Eterge!i de-aici. Dar.Doamne dumnezeule. Scoase din buzunar un pic de sare. mix.. Se preiacura ca se indeparteazd. spuse paze. '1. Lisa!i-mi singur ni. lud din bdltoaci pu{ina apa gi stropi locul.i scirpinl nasul plin de cerneall : I . 1 Buratino i. Buratino sapa la iuleala o groapa..'i prirr . cap nu ne-a trecut si ne uitam unde-fi ingropl banii. spuse in qoapta de trei ori .Doamnedupa cifiva pa1i.ix. trintira 1a pamint.'t.{ ?ii {' '{'' . o presara deasupra. .tc. Se agezi apoi sd agtepte plnd va cregte copacul.

Poltfistii prtnd pe Buratino $t nur'I ingadute sa rosteasca nici o oorbd tn ?[ dpardred sd Vulpea Alisa i.Hot. de spaimd. pdtati de cerneald.. Dar fi-ai gdsit ! El stdtea neclintit pe grimada de gunoi. pentru ce l-au lnnata t? Cu ce se ficuse vinovat ? Dar cei doi deteciivi rispunseri : 53 .i fdcea socotelile ci Buratino se va duce in ceie din urmi la culcare. ba se bi nuiau chiar 9i intre ei ci nutresc ginduri rele. sub picioarele vulpii se ivi pe nea. intr-un galop al lor. Ei apoi. Ham mai departe cd un hot primejdios. cu nasul intins. miriind fdri incetare. viu sau mort. Atunci Alisa il lisi in paza motanului gi dadu o fugd pind la cel mai apropiat post de poli{ie. Cei din urmd o suta de pagi ti ficurd tirig. $i zvirlind in laturi picioarele de dinapoi. Acolo. ldtri atit de tare. fusese vbzul rdlAcind pe un maidan. Buldogul de serviciu.pornirl spre maidan. care nu dormeau niciodatd . intr-o camerd imbicsiti cu fum de !igari. pe Vulpea il lamuri ! nume Bura- tino. rusindu-se de ei sa-i spund pentru ce. ai acestui oras.. Buldogul de serviciu porunci ca ho{ul cel primejdios si fie adus fard intirziere la post. anume scornit. trezit din somn. din rasa Doberman-Pintscher. incit. asteptind cu ribdare ivirea zorilor. il apucari de subsuori gi il tiriri la post. Buratino oaoea din picioare. pe burtd.teptate o mici bfltoac5. n-ai vrea si arestam un hot. In odaie ndvilird numaidecit doi ciini detectivi.. Vulpea ii vorbi cu un giascior mai dulce ca mierea Neinfricatule domn politist . 1 . Detectivii rdspunseri scurt : Ham! . se aruncard asupra lui Buratino. in rala u ner mese.haimana ? O mare pfimejdiede serviciu. Buidogul de serviciu sund indiriit. nu aveau incredere in nimeni. sfordia din rdsputeri un buldog -de serv ic iu. o ? mars ii pagte pe to{i prea cinsti{ii bogd4^^: cetSleni ralJl. dintr-un salt.

impar{ira. incit galbeni din pamint. hlana I'ulpii si cea a motanultti zburi bucdti-buciti.Ham! incerca Buratino si le vorbeasca de tata Carlo SI de pa{aZadarnic niile lui. . Afari cu el din orag. .. de pe inaltul podului. numaidecit ! Detociirrii ri\nnns. Vorrbe! O sa afli la post. si. i.. Sa fie inecat in iaz. al doilea n-ai acte. farl si mai piardi vreme. iar ea cu trei. il tirira in goatla mare aiara din oraq 9i. in sfirsit. Vulpea :-. motanul igi infipse ghearele in botrrl vulpii. ca o minge. esti de trci ori vinovat: mai intii eqti o haimana. Vulpea il cuprinse intre labe.i pe deasupra n-ai nici de ltlcru. scoasera cei palru flr)cr ll :-^^-1. De ciudzi.. lipitori gi larve de gindaci de balta. chiar in rroaptea ace'ea. a motanul se trezi cu un singur ban. Buldogul de serviciu se ridici de lingi masa 1i-l scotoci pe Buratino prip bttzunareNegisind nimic altcer.. Buratino chzu in api . plin cu broalte. Si astfel se rostogolira amindoi pe maidan. Detectivii il ingfdcard la iuteala.te galbenii. $i-n ltrrnina lunii. Nu mai era nimic de facut. ciinele se risti 1a Buratino. Intre timp. facind parte dreapti.Vulpea gi motanul. detectivii il aduseri pe BLrratino Ia post. fri{e. urlind furios : Nemernicule. rl frdl ll l^. il zvirlira intr-un iaz adinc si mrrrdar. u ^tita inrleminare. se ficuri nevdzu{i din ora9.er. Dupd ce-gi JrrpLriri unul al1uia coastele.-<i mdtasea broagtei il acoperi cu paienleniqul ei verde. .a decit o bucii{ica de zahdr 9i citeva firimituri de prajituri cu migdalc.

.

nimereau chiar ele in gura vreunei larve de sindac de balta. af[a ca cei pafru ga[beni i'au fosf furaft si broasca (estoasa Tortila ti darute. lipitori. tremurindu-qi grabite periqorii care le {ineau loc de miini gi de picioare . celelalte fiin{e mdrunte mi.i cautind sa prindi ceva demincare . Se agezi pe ea. ordcdi a treia.tte o chei/a de aur Sa nu uitlm ci Buratino era fbcut din lemn gi deci nu se putea ineca. ordcdi una oln ele.isie. ^t+^ . u.ird prin a-l plictisi pe Buratino. din picaie insa. .ise la lumina 5i se aruncd apoi in apa. care plescai inciudat cu tdlpile in apa. se agezaserd sumedenie de broagte gi priveau la Buratino cu ochii lor bulbuca{i 9i guriie cdscate de uimire.. ordcii aItal.. .E broascd de mare. in sfrigit tot felul de vietdli atit de mici.Are nasul ca un cioc de barzb. Ia mai duce{i-vi 1a naiba ! Cd doar nu-s pisica moarti ! Locuitorii iazului se imprdgtiara. Ca sd poatd rdsufla in voie. indeob. Mormolocii il gidilau cu buzele lor aspre gi morfoleau cu pldcere ciucurele de la tichia lui. Buratino se citlrf pe o frunzi de nufdr ceva mai mare. scildate in razele lunei.or. care incotro. Lipitorile i se strecurau prin buzunarele hainufei. Pe frunzele late si rotunde ale nufSrului de baltd. incit multd vrcme ramase la suprafa{a apei. Un gindac de baltd i se ca{5rl de citeva ori pe nasul care-i ie. cldn{dnind din dinti : 56 . Toate vietitile astea sfir. intocmai ca gimnaqtii cind f ac .i ingina. cu loate astea se sperie in aga hal.rindunica". gindaci de balt5. Buratino se rdsuci pe burtici qi incepu sd Pluteascd. cu lSbufele dinapoi asemenea unor r.ul verde de mdtasea broaqtei' curind. infS. larve care inghit tot ce le iese in cale. cuprinzindu-qi strins genunchii. Parc-ar fi un soi de caracati{a. to{i locuitorii iazului se adunard in jurul lui : mormoloci negri 5i burtogi.unau in jurul lui.Buratino face cunosfinta cu [ocu[tor[i iazului.urai in pdienjeni.te cunoscu{i pentru prostia 1or. incit nici nu se pot vedea cu ochii.

Broagtelor. broaqtele se strinseri roati in jurul lui.Ce porcdrie ! spusese cufundard greala..bdut laptele si dorm in p5. datb in ap5.. Mo{ul de la tichia bdiatului se zburli de fricd. fiin{i fdrd cap. spuse biie{el cu .$tii.i-au amdrit qi tremur pe frunza tucurile lor c5lduroase.sta acasd ri minteda silin{a la inviifitura. dintr-o Atunci toate broaqtele Vilul verde de mitasea broagtei care plutea pe fa{a iazului se cldtind Ei un cap mare.. ridicindu-si numai capetele cu gura mare $l ochii bulbucafi.. Cind Buratino.ii . spuse broasca testoasd. lfr ? mormdi Buratino.La ora asta fetilete 9i bdie{a. se ivi din unde. Mai adineauri. el. o aripd de libeluld.. s-au oprit si bea apd 9i i-am auzit cu urechile mele cum se ldudau cd au dezgroprat banii. Nttmai Tortilla.sc urt d ! I De ce md cerfi aur c. Ai face mai bine sd-mi dai J. increzdtorule. infricosdtor. minte .i cuminte. ca de piatrS. citeva icre de rac gi vreo doui-trei rddicini plttrezite' Dupi ce-i puseri lui Buratino dinainte toate aceste bundtdti. Xlai bine ai ti-ai necuratul te-a impins si te duci ?n Jara Progtilor. aPoi gustd in sil5. Dar nu un Sarpe se ivise din unde. numai eu stau aici asta udi. Banii ti i-a furat vulpea in in{elegere cu motanul. am vrut doar sd fac rost de galbeni mai mul{i Carlo. pentru tata ./ Chella de . Oricine Etie cd broaEtele au singe rece. nu vi fie cu supdrare. Din strifunduri.. broaltele sdrird din nou pe frunzele de nuf-dr. M-apucd . lunecind spre frunza pe care stdtea Buratino..i lesne increzitor..Vai de tine. apoi se cuiundard repede lna dincul iazului. ii aduserl un gindac mort. Se agezard in gir. Altfel sint un bdie{el foooarte bun . Buratino fu cit pe-aci si se rostogoleascd in apd. o buc5licd de namol.. prostufule. cl5n{dnind din din{i. trecind pe lingd iaz. gi de care nu se mai temea nimeni. Se apropiard de el una dupi alta. Buratino duse la nas mincarea ce i-o aduseserd broagtele. 9i rdmasera nemigcate. s-au cam incdierat la impir'leald. da{i-mi sd-mbuc ceva!. ca de garpe.. Dupd cite am inieles din cele ce spuneau.. dar ar fi o mare greseali sd credem ci n-au inimd. Vai de tine.. incepu sa-9i depeno firul pd{aniilor lui nenorocite. scurtd . cu vederca slSbiid din pricina bdtrine{ii. ci broasca {estoasi Tortilla. Inspaimintat.

spuse ea. cA pini 5i brr-ra9- --. o[. dar fie ce-c-r fi.Ant mai ajLrtlrt cLt tldata un om. ! Isi freca ochii cu pumnii . oi. $i.rt rbsplati . ri dre. se lisi incet la Irrrrdul aper. oi ! Ctrm o sa ma te lc suspirrarri in cor: pe asta . Stai aici. anrinteasca ce\ra. 58 .rut szi-ii Broasca lestoasa privi indelung la lttnir. Ei.. s = ==_=:*: o lnina cle aiutor. Ce-o si rnA iac acum ? Vai-vai-vai I intorc la taia Carlo ? Oi. din nou prirri indelung 1a lunii.i-a facLrt piepteni din carapacele bunicii st buniculLtt meu..Of.i si:inci atit de jalnic. Tortilla. Dupa ce-gi trase caprri ca de sarpe in carapace. otnule!ule.+==-=: Sl-. ajrrtii-l onruleltrl de parce af fi r. c:r ett dau o goana pina in fundul iazulLri poate-oi gisi pe-acolo vreun lttcru $or care s5-!i fic de folos.

te-a r'bzut norocul! Lui Buratino inima prinse a-i bate cu putere Ei ochii ii scinteiari. cd trebuia s-o bage in buzunar. n-am Eram tare . inotind spre mal. {inind in guri o chei{d mica. puse acolo cheija gi. spuse Tortiila.. de aur. valul verde prinse a se cldtina din nou . mul{u mindu-i cuviincios broa. Tirziu de tot. 59 . cd-gi lacusera ulte acela . in fa!a lui. ordciird toate intr-un glas: -. Tortilla suspini. gi suspind iari. Ia chei{a asta de aur.i ce s-a rnai rugat de mine sd-i caut cheifa asta pe fundul iazul. multa \"rreme.tilor. se aruncd in apa.Broa.Dar eu penlruvrut s5-l ajut ! piepteni d supdratd pe oameni pe vrenlea aceea..tie o taind rnare.i broas ca lestoasa aparLr.ti. Trecu multd. l-I u mai fi am drit ca motanul gi vulpea {i-au furat galbenii. Cind broagtele ii ziriri umbra neagrd rdsirind pe mal. dar nu mai mi-aduc aminte tot ce spunca.Buratino.tele .f de sufertnfa st Broasca !cstoasi Tortilla nu-i aritasi: insd cum sd iasi din-l'ala Pro. Stelele striluceau pr in f runzi5ul copacilor intuneca!i.. scdpat-o in iaz un om cu o barbi atit de lung5. incit apa ficu bisici. iar in vigduni atirnau nori de cea!5. ticu.tei Tortilla. Ruratino fugea incotro vedea CU ochii. Deodati Buratino zAri ceva mai incolo.i celorlalte broagte. Prostu{ule iara nrinte . Zvirli lipitorile din buzunarele hiinu{ei. Ca prin farmec uiti de toate nenorocirile ce se abituseri asupra lui. Atit tin rninfa' ca' trebuie si deschizi cu ea o ugi gi daczi izbute. $i numaidecit dupa asta auzi un lStrat de ciine.si. entru ca-sl ficuserd ptepteni din carapacea bunicului vr L'illea aceea.i aga de tare.. Multe mai povestea omul acela bdrbos despre cheifa asta. pe care o puse la pieioarclr'lui Buratinc-r. un ghemotoc cenugiu..i lesne-crezator.i-a bunicdi. Luna pieri dup d dealuri. ca si nu-l impiedice la mers.optira: 'Tortilla. Vai. In cale in alf au stinci colfuroase . ai grijrl sd nu pierzi chei{a ! ( Buratino fuge din f ara Prostllor inti[neSte un toodra.

buldogii. -printre suspine. iepurele trecu in fuga drumul. apoi se a.ca. se prdbusi de pe spinarea iepurelui . Buratino incepu sd fugd atit de repede.a de iute. O lua gi o puse pe nasul omulelului care zdcea fira suilare. i$i smulse lipitoarea de pe nas gi gemu : -. Cind ldtratul 9i tropditul se mai indepdrtard. fugarind iepurele. il ciupi de nas. Mrrr Prinde-1. murise de-a binelea. Buratino se lipi la iufeald de o stincS.ham ! le erau plini de riutaie gi nu-l bdgardsdrind pe urmele ochii in seamd nici pe Buratino si nici pe omule{ul cel palid. trecura in goani drumul . se agezl in capul oaselor. gi ingina cu glas pifigdiat .. a. Buldogii. adio pentli totdeauna 1".ternu o linigte Buratino fugea acum a.Vai. Deodata. dupi el. ca unul ce se despdrfea de via!5. hamliau buldogii politigti .. Buratino incepu sa-l zgil{iie gi-l trase de picior.dio pentru totdeauna ! gemu omu1e{ul Buratino se pleci asupra lui gi vazu cu mirare cd era Pierrot. Pe lingd el trecurS.. Pierrot se ridici indatd. in goana mare.|]': i_ deplind. luind-o spre povirni9.iepurelui. Atunci Buratino se ciutd in buzunar si gasi o lipitoare rdtdciib.i in fafa lui. neinteles' . crez ind ni'itsrl-I-1 ne r'. pe drum. Malvina. Zacea inlins. cu capul spinzurindu-i in jos. in bluza lui albh cu mineci lungi. atingind cu capul o rimuric5. nici una nici doud. incit stelele pireau cd aleargd iute-iute pe dupd crengile negre. Ghemotocul cenuglu san speriat de la pimint. Malvina. Pierrot nu se mi. pufnind zgomotos pe nas. | Rdmii cu bine. cilare pe spinarea unui iepure . dldu din cap. se vede treaba cd mai trdiesc ! r 6C .. De pe porrirniE prinserd sa se pravdleascd pietricele. Pentru a treia oari. ca stelele alergau qi ele ca turbate pe dupl crengile negre.Rimii cu bine. Omulelul cel mic.i cizu drept la picioarele lui Buratino. Lipitoarea. Buratino izbuti atur-rci sd deslugeascd un omule{ mic de tot. doi buldogi polif igti din Orasul Prostilor.i \: ir-r +A d*. ghemotocul cenusiu risdri iari..i tinindu-l strins de urechi..

n {t' {{ -{ f .:. - :.t/a o4 q -r€ { 4 r...'..rG: -jal.....i.F i j:.:{:!ffi f a r+€ -**h ffi3 jffi /'-H\\.. '. T ff t# *-f --1 -"-'-t + (t.{ I liI*Y6(o Te+zE ..

. Buratino..Cum ? strigl fericit chei{a. Senior Carabas-Barabas mi rrrm:rreqte zi .i povesteasci ln soapti: .Barabas stiitea la gura sobnebun lt aploua galeata.i ploua cu galeata.i noapte... ili voi dezvdlui taina Buratino. N-am putut rabda 1i am fugit.Ai ales pindpicioare. cum poti s-o gisegti gtiu aur ) ce u 5i{a $tiu unde se aflS . uilindu-se . pe rrn crrlcuq de irunze tuscate.ie cu piianjeni. si o pisiloaga. Uarabas.tsarabas statea gllra sobei si s gea din pipi..cu gdleata..tr\or. Brr rat ino. sp(.i - 62 . Toate pipugile dormeau..riat in fugareau ciinii.jurul lui. Pierrot inceprr -. De ce fugeai cilare pe icpure ? raspunse Pierrot. ca[are pe rcpure Inielegi tu. Pe tnini-' mi. intr-o noapte r. ascrrnde-mi cit mai repede. asemenea Lrnor balonale galbene si m iro s ito a re. nu pe iepLrrele cenusirr.Buratino ii cuprinse in rniini obrajii albi ca prairrl de din!i. Acolo.Ce?mea ? ? Ai vizut-o pe ieti{a ctr pirul albastru ? Ai vizrrt-o pe Malvina ai cules ! O .trn tufis de mimoze incircat dc flori. Cum .. Pterrot pooeste. intr-o noapte vintrrl suiera nehrrn .Du-mi chei{ei de aur I aju!i s-o gisesc pe Malvina.\rai.. Senior Carabas.te cum a djuns in Tara Pro. In depdrtare se auzi rlin nou latratui ciinilor. fi-ai 9i gasit la cine sd te gindesti ! Tare prost rna i egti ! ii tdie -vorba Buratino.. Cunogti taina chei{ei de ... I.1i ()lndeam la fetiia cu pirul albastru. Buratino. ll sarutd Ei-l intrebi : Cum de ai ajuns aici ? . Daci-mi .In{elegi tu. Aseard ietisc ana asta m-a lirit intr-o magaz. BLrratino il apuca pe Pierrot de minecd si il trase intr. NLrmai elr eram treaz... El a tocmit ciinii poli{iqti din Orasul Prostilor.iu sau mort. Buratino. Pierrot siri in din miini : la ea. dind miorliit.intul suiera SI . caci a fdcut jurimint sa ma prirrdi r.

Nlalvina.'ir bAtind tare in geam.sA deschizi cu ea. intr-<-r noapte. Buratino il ldmuri irrsd prin semnc pe acest prostinac ci era prinrejdios s-o porneascd la drum pe intuneric. ca nu cumva sa-i scape vreo vorbd. Am aflat taina. 1N.5 doare burta. fi .... ca de obicei. si mi rca-strd.spuse el. Tare ar maifi vrut Buratino sa se laudc ci acea cheita minunata o Ei ai'ea la el in buzunar. Anr tlas incetisor urr col{ dc perdelu{zi . rrsuc lingb ioc..La dracu'! Nu-rni trebuie nici un Iel de lipitori ! Vino 9i usucd-te la ioc pina n-oi mai putea - : ! i1 Ciorpac - urrt'alti de pescuit pegte nrbrunt.. verde.. crr o ia{a mici . vinziitorul de lipitorr de 1t-ac. ud leoarca.1tit. Silindu-l pe Pierrot sd se ascundd din nou sub tLrii. r'int ul guiera. dorearn foartc mLrlt si viid cum aratii Lrn virrzator de lipitori rlc' leac. LAsa{i-ma sa intru. R. Dar. Purta pe umeri un palton vechi.it si cam peltic..i incre!ita ca un zbirciog. pcrntru ca tot mai f inea tichia in gura : tl i : Pr )esslessle. Senior Carabas-llarabas se ridica din fotoliu. sc impiedica itr barba.anume trebuie. rispunse un glas de aiarzi. Senior Carabas-Balabas mormai : . urma Pierrot. pot pune pe ceafa o jumatate duztna de lipitori stra5nice.aclar. dacd r.. Duremar... tocmai adormisem cind am auzit lre cinr:r. de linga fe.) 63 . Pierrot il rugb fierbinte s5-l duca la ..a doare tarr capul -sau r.irat.Sinteu. iar la cingitoare ii aiirnau clegii.i am bagat capul in cameri. Agadar. dar ca-l r'a duce la Malvina indata ce se \ra lumina dc ziua. ili lua tichia de pe cap gi qi-o indesh in gura.' -Dacd r.Cine 9i-o fi gisit si umble pe o vreme ca asta ?" eu.i tiuie urechile. inclinindu-se de parca arvd fost irint ditr sale. Si ce-mi vad ochii !... Intelegi.ul de mlmoze.. in{elegi. In incapere intra Lrn om lung. ascultind la u$e. Din pricina asta ma cautd Carabas-Barabas cu ciinii lui polif igti. Senior Carabas-Bar:rbas bodogiini . injura. Degpe agtzr ai mai poe.i deschide u9a.. BLrratino s[)rrsr] cu glas inabu. A. cirlige 1i ace. In miini {inea o tinichea qi un ciorpac. de.

Dupi ce mlnca SI bdu. iar de vi dor cumva oasele. gi el se dezbrdca.Duremar se intoarse cu spatele spre r. cind din iaz se ivi. sdri in plcloare. . deodata. Ia de mininci sldninl si bea un pahar ile vin. broasca Atunei Duremar ii istorisi urmdtoarea iniimplare : . parcd ar fi fost de gumd. spune. Senior.ti1or. iar eu smulgeam lipitorile prinse pe el . ln ziua aceea prinsesem o mulfime de lipitori in felul acesta. in timp ce mesteca.sint gata si din pun pe Pengi un pahar de vin tru o vd sale o duzind din cele mai stralnice lipitori. un cap de qarpe.somnul de dupS-masA. Merge prost cu spuse cl llou. .ai bzigat iar spcmie rie{i -la intreaga suflare din minunatul nostru iaz. acum sint sbtul . gata-gata sd-l striveascd sub el gi mugi ca un taur: Duremar. nepre{uitule !estoasi. Apoi iegea la mal. Duremar incepu sd mdnince sldnina gi. ca de obicei.. l.1 | SE stringea gi i se intindea. cdzu peste lnspdimintatul Duremar.a dracu'! Nu-mi trebuie nici un fel de lipitori ! strigi Carabas-Barabas.ce bunule Duremar. Durentar. intra pini la git in apa iazului gi rdminea acolo pini cind lipitorile se prindeau de trupul lui gol.. ceru . in grdi aritarea aceea.atrd. ne tulburi apa.Pe vremea aceea md indeietniceam cu nego{u1 lipitorilor pe care !e prindeam intr-un iaz murdar de lingd Oragul Pro..i m-am incilzit..i il trimiteam din nou in apa. Senior Carabas-Barabas trase din pipd qi rdspunse : In lumea asta e o singurd taina pe care vreau s-o cunosc.. Din paltonul lui verde iegird aburi cu miros de nimol.i pu{in tutun de-o {igar5.bucati de sl5nin5 vinzarea lipitorilor. Carabas-Barabas holbd ochii.. ascultd. r4!. pe care mi-a destdinuit-o Tortilla. Ca si vI rdspldtesc pentru gdzduire. se impiedicd in barb5. Prea . nu-mi mai tihnegte Spune. spuse el. mare. Toate celelalte nu fac nici doud parale ! eu gtiu o taind foarte spuse din nou Duremar. cind ai de gind sd isprivegti cu fdridelegea asta ? 64 .Senior. La aceste cuvinte. Pldteam unui om sdrman patru banuti pe zi. spune mal repede fi-a destiinuit Tortilla. . din pricina ta . o si vI dezrrilui o taind. broasca {estoasd.

Cind ? . .: . geamanian birrin de rpa.i.Omui acela sint eu ! Eu ! Ilu I prra-bunule Durenar. mi-am bdtut irr ala hal joc de broasca lcstori:-ri. l)uremar.. nrrmai si punS mirra pe cheit.Osi zirnbesc cil am sit pot mit i irrrbiclor.. lipitoriit: ri in bait:r r r.. gi zicind ai:estca i1i v'iri eairitui bdrbii inb Llzuitar 1i nIt1q.... incit semdna acum leit cLr r-rn zbirciog fiert zi.sr rrn onl care ar fi gata si facS 0rice pe lumc. ( -ind voi sfirsi de 1. iiP 3. rog' ai putea si 65 li.oies.. tinindu-$i mereu laba ririicirtd in SUS.. zicincir -i .i-si f aca Iumea piepteni dinir-insa..Pe irLndul iazului zace o chei!i lerinei:atI. dc rnolmoloci.. cii pind la urmi..Lt .i cirii ca.si sd nu mai calci niciodata pe aici.riirs tr. n.r glini tif f .'.:r c Ilrt .spiai*sti ? poate vrei sd-mi dai carapiicea dr os in care i!i ascunzi capul si picioarelt:. incit tot poporul diri iaz ::ii mi roage sa i-o dau lui.a. mi-a spus.i laba din apa : --" Fac jrrr.inrint cd nici trr. broa gte. br'ascd firiil minte l clr . Eu o s:-r tla alez pc maiul ia zulu i.. 1i Carabas-Barabas in- -ST :lu l.lace iazul .sn "' .. Si broasca se cufrrnila iri ailli. de gindacii ilc ltalt. -lri ga Carabas-Birrirbzis.. iesindu-si din lire.. s-o irrdirplece pc liroasc:.r : - asta I cepu sd urle cit il tineau puterile: -.. de ce n-ai Iuat atunci cheifa de la broasca testoasi ? Asta-i buni ! rdspunse Duremar.uil -s.. sii rag ca o vacd rdtdcitd de ci readi. Cunc. l/. ridicindu-.. Atunci eu incepui s5-mi bat joc rie i.iil.ri jumirtaie de nrugte grase.re.rroasca {cstoasa.I-lei.i atit de tare chipul.lr.tcstoasl se inverzi de ciutla lj-nll 5puse... Dar abia rostise Duremar a ces te cuvinte.Ti-ir. schimonosindu-. Broasca .Dindu-rni seama ca aritarea acea..ti sd ne lasi in .tt tt. sintem gata sa tc rasplatinr. pe scuri.ia uLt t'l 3 decil r_. festo asi.ii: : tri murdara.il.t iirr . Jrrl cli o i a primi nrrnrai acel om care va izbuti si f:rcd ast_ ir:1.i('rdem tinipril. si ma las pdgubag de lipitori pcntru o biati chei{r.i broiisca les'toasi obiEnuitS.i . Sa pornint nullt a iciec it in fara Froitiloi.att. ii rispunsei fird teami .. r'incle-o (. Am si mi rog dr.-. dacd te irrr. nici nirnerii altrrl nu va cdpata cheila Icrmt'e ati.. A n si le igridu iesc un milion .

care are o cameri sub scard. o pornirlm prin intuneric peste cimpii. Se aflii acolo. vintul guiera gi ploaia bdtea cu furie. Voi cadea in genunchi in fa{a sfirqit cu noi I 66 .. Clzusem in spinarea unui ie pure cenu. S-a noase.i rniniat buza lui spintecata in dou5. Trebuie neapirat sd pun mina pe chei{a asta | $i cind o s-o am. risturnind nigte scaune.. hai sd mai fugim ni{el. iugeau Carabas-Barabas Ei vlnzAtorul de lipitori. o casb.Te rog frumos. in{elegi. l{-am prins cu nriinile de nigte urechi lungi.' O lua ba la dreapta. . Ehe-he ! Asta-i curat ghinion iepuresc ! spuse iepurele' Pun rim5. Incotro ? Nici el nu qtia.ag cd se duc in oraEul Progtilor. iepurele tisni in sus.. vinzatorul de Iipitori. M'am poticnit gi am cazut pe ceva moale gi cald.m-a apucat o curiozitate atit de mare. cizu. am si virs lacrimi de crocodil. iepura. md duc in orag. cu il sirutam pe frurlte: -.. Senior Carabas-Barabas m-a vkzul.celei mai prizlrite broscu{e.i cind am sdrit gardul.si l3 lxmina lui r. ba la stinga. stind pc frunzele vegtede de sub tuligul de mimoze. . vizui la poalele dealului un or5.. Nici nu mai gtiu cind am fost dincolo de fereastrd r. alergir-rd ia zece pa. prin vii gi prin grddiniCind icpurele obosea gi se agcza si mai rasufle u1l pic.umeaua care se zgudui toata.i luna se ivi pe cer. -. Buratino. . Un fulger despicd norul negru de deasupra capului meu . O si pltrund in camera de sub scard. incit am ielit de sub perdea.Auzindu-i vorbind aga. dar eu md !irream strirrs de urechile lui.Sint pierdut!" mi-am zis. dar se irnpiedici din nou in barba 1ui.. Tragi cu urechea.. se intinse cit era uc iung pe du. migcindu-..iu. pe Carabas-Barabas gi pr. Cind norii se imprdgtiarl .e1 cu clopotirile inclinate care cum se nimerea' Pe drumul ce ducea spre ora.i.izui. In bezna de aiar5. Iepurele suspina gi o pornea din nou. undeva.i-am si vir cheifa in broascd.sule. $i astfel. continud Pierrot. o sd glsesc ugi{a micd pe lingd care to{i trcc fird s-o bage in seam5. sd tocmeascd ciini polifigti. nemernicule ! 51 se repezi sh mh prindd gi sd mi zvirle pe foc. De f ricd..i in urma mea.

nind din orag.zul singur. Iepurele nu se clintea.tii.a-tfi=.. Pierrot igi siirgi povestirea gi Buratiuo il intrebi cu bdgare de seamS: Dar in care .In zadar m-am rugat de el. Virindu-qi nasul intre lSbuie.. cu urechile pleogtite. doi buldogi cirni. rimase fintuit locului.. cd o gi zbughi prin pidure de-i sfiriiau calciieie. iepurele prinse sI tremure ca o frunzd in bdtaia vintului 9i abia am apucat si-i sir in spinare.. Insd cind vdzu !i. intr-o fugi nebund. am plins gi i-am cdzul la picioare. Iepurele igi pierdu curajul. purtind cite o banderoid neagri pe laba dreapti.S \:d -'. Urmarea o . cd doar ai vd...cu cheifa aiacasd o fi camera aia de sub scard Ei uqila care se descuie .

rti1or-. dar ii era loame.r.larca lrastru. dar noui ne e totuna. Bulatino nu prea avt'a el chef sa se int. iar :-nirositl de lapte iieri la fttijr err parul alitr.t'd tugd Iar"a tnttz{ere tmpreuna cLI ed sf ciinele Artemort (-iitd soareie se indl{a deasul. Darpistaovezi sL:Oase tLl ? S! cheita d in bttzunar o ureche. Tu ce crezi ? O si sc bucrtre cind m-o itedea ? De rrnde r. De unde vrei si gtirt eu ? In sfirgit. in d. s-o intilneascb mai repede pe tr'lalvina. lluratino.rocul ista.irul a{bastru.l rlSa Buratino la Buratino ..n. Nu ne t. didr-rra cu cchii 1i tle tasu{a ceii llba. . rru alta.i o luzrri la goani peste cimpia pt care biiefelul o stn-rbitttse ctt o noaptt: nai inainte.(-arabas-B arabas il-a tnal a\rut cind sh pomeneasci despre asia. .-r al dealuliti. impreunh cu liliacul. luna De rlbloallc.rei sa ltiit ? Dupa alte cincispri-'zece secrtrtCc. dupa ce ini. Iti venea sd te strici de ris. Ili.ra virirrlui stinc<. chei{a s e afla doar in fundul iazului. iar rlt'asupra ltri plutea un nourag ITlic.cminitor rrnLii capr de pisicd. ce zici. cu soarele.Asculta. Ia uiti-tel lr 5 r. fetifa cu p. Buratino. Pielrc. dnpa ce Iugise din casa feti{ei cu pilrui albasinr. poate it-o sit st bucure.'r'1'11 Je dcparte sd-i sidile nErile od .irti pc srrb nasul lui Pierrot. uitlndLr-te cunt alerga Pierrot. Buradnl si Pieriot ielir5 de sub iufi. Un iiricel de fum se inilfa din itLrrn. ddr stnl tteoolft r . neribdftor.p s[]re'J'ara Pro:. dat noui nc. Ciinele Ar1-r'mon ledca pe prisiri 1i miriia din -ind in cind la nou- -i stelcle zrr-rivile ragul acela. a:.rt intrebel dilt tlou: Asculti.r.s p rezece secunde./ pierr()t sosesc la Malotna. intreba el 1a fiecare 6'ln qi.

dau pe qit cana cu lapie 1i p-aci !i-er drunttrl".Vai.orii ii erau rogii 9i ttmf la{i de plins.: t. la Malvina. ilt timp LT Pierrot abia sc atingee de prdj ituri.nu i-au zburat inca sticietii din cap ! Spald-te.. Se Lrita.i le ntai rngir aici. l'iu ptiu. iar in cealaltS. Mai bine tl sta linistit si-ai rnirrc. spilati-vi numaidecit pt' miini pe dinli Artemon' :rnr miire: 1i riu le i'os. cit sitrt de iericita I gopti ea gi adauga indatd cu glas de . Malvina. rEs-'un:t'Pit'rrot $tii." to1 atunci apirurzi Buratino qi Pierrot Malvina fdcu ocliii mari. ou irrill p()e 7. fluturagi! se rotiri deasupra lor ca nigte frunzttlile albe 9i galbene 9i.Ai vdzut. ca vrajit.' uiti asa? ii intrcbi ea. r'c-lri \'azut la niine i1. totLrgi.r rninca. Vizind-o pe Malvina.. Se spalarS.Baieli. nu st-ncurca.uk:! cLr prdj ituri. ca 5i cum ar fi fost o prijituri cu migdale In cele din urma fata igi i eli din sirite: l\\i rog. alit de mari. Pitrrot incepu sd se bilbiie Rostea cuvintt atit de lipsite de inteles 9i fird nici o leqlturS. -. zbr-r.'isa. Tocmai atunci Malvina ieSi din cisutd lntr-o mini tinea ceainicul de portelan.Dacd feti5cana asta c sd se-aput:e iar sa-nti dea cre.11 plltn tJurauno --. -. iar Artemon 1e scuttrri hlinutele ctr smocttl de : par din virfuI cozii. biir. Apoi se a. Buratino spuse.f-: 1 tln fls. ca i-ar fi pLrtut cuprindt dintr-o ciaia pe amindoi biicfii in adincul lor..ters a ieasi.. curl{5-fi dintii. incit ntr face .. -.. Era sigura ':a guzganr! il tiriserd pe Buratino afard din magazie qi cd-l mincaser5..mormdi tsuratino. un co.E rnulti \ireme.. {i I arn adus ! N-ai decit sd-i dai lec{ii de buna purtare I'lalvina abia atunci inlelesc ci nu r. de cinrl eu nu mtri miininc nimir:.ezari la nrasi. Malvina fi':u iar ochii nrari Da-a ?l Atur:ri spune -ne st ni)ti I :r D---^l:-^ pt rez it I 69 . ca ii cunl rrimic: nu s-ar fi intintplat '' Uite. lluratrnr. pe cine din lumea ASIA n-ar da ea gata cu meteahna asta a curdleniei. Ochi. ili zicea in gind Buratino.l ii la fintind ! -. Se agezi la mdsrrla de pbpursi care se afla pe cirdruia p resirata cu nisip gi florile albastre prinserd numaidecit sd se legcne.

.Sa iugim cit sintem pierduti pe Carabas-Barabas. i-a povestit lui Carabas-Barabas de-a fir a pdr despre chei{a de aur. ttl)l F{olbindu-9i la ei ochii bulbuca{i. du -se Dar n-apuci bine s5-gi sfir. ca aripa unui Ilutura.AjLrnge. holba cu ochii Broasca se ql ei bLrlbui:a{i la toata invalmiqeala asta fi aici peste un sfert de spuse din nou: -ora. Artemon latrd p utern ic 9i sari la Pierrot. Crezind ca e gata si-qi dea suiletul. s-a dus Maluina.easca poezia.. de.si ridicl ochiqorii fru_ moli spre noura. Carabas-Barabas si ciinii polifiiti vor .Maivina f ugi si-gi schimbe rochia.i n-are rost sd le mai insir rici. n-apuci nici i{alvina sa-l arate cit de mult ii plicrrse ci. deznddijduit.. Ar70 . alb.ri sd o pdrdsesc?" rriirei. Pierrot incepu sd spuni poezia cu un glas atit de stins. broasca festoasi Tortilla. bucafele de zahir si bomboane.a. In schirrb.i! \a lv ina se fdcu la la{d albn. ie spuse: . i.Oare n-uS putea l/iala-mi de pdpu. de parcd vorbea din frrndul unei fintini adinci : $i mci-ntreb plingtnd : Da.. deodati. SperiatS. cu gindul aiurea. rosti citeva cuvinte f:iri nici un in{eles. p. i.i nu pricepuse nimic. pierrot. bilbiin! : te rog . . rnai repede ! Daca buldogii poli!iqti il aduc aici . pe care iard. gea miinile 9l incelca si se dea cu capLrl de nisipul cle pe cirare. cici el spila rochiile Ma. ca to{i poe{ii. scumpa A lugit Maluina. Pierrot turna fiertura din ceainic peste ea pi At alvin a se trezi cu rochi{a ei drigu{a plini toati de cacaci.Cu ia{a spriji'ita in minu!a ei ginga. pe cdriruia presiratl cu -:^. apdru o broasci. Pierrot.ul care aducea la infdli.Llalvina didu un !ipbt.I il ingfiica de guler qi-l scuturi pini ce omule{ul ingaimS. Buratino sbri ca ars qi inceprr s5-si umple buzunarele cu przijituri.are cu un cap de pisicd. N-am s-o mai gdsesc! mea .. iegindu-9i din min{i. draga..i frin.Azi-noapte.

I . U.." .z -.'f t_rlz l-rtt t /a .f.( (r..€' --T-. a r?e * V4# r it t L\ ir# F \Lr./'r 1rfi.&" & f .i-=E.*.J t# et t * .V *. alva-.l V* n"E \fi 4 n"i l.l- .7. I :"2 ( *^ -. r:1 // . t(t I t':t 7t r' ('' oi'.r.€7. T' 71.

e in spinarea lui Artemorr doui bor:celu{e in care sc af lau htcrrrriie r:cle mai trebuincioase. Ferinclu-se de soare.r 1crr. cerceta cll luare-amiuie imnreiurimile .iaste in lc.l Iilr!')s . Nri ldtrau gi nu se uitarr la iuqari.nvl ic [r.i facd vint.t' . porni in Irrrnlerr lc-.e d. ci in alta parte.\iaiVlna i. crr mira stieaSinl la ochi. Pu.ina. r\rtt'nron Lr 1€'r rot qi &lair. plirr de. pe care groaza ii fintuisc locului. inspaimintate si ele. pentnr a-i speria rnai tare. O lupta crfncena /a mdr{Jrned Ddourit Senior Carabas-lJzr12[x-s {inea cle zgarda doi ciini poli{i9ti.c de nrinte'sindtoasa. Buratino nu-. atii der mirrrlri crarr rl:. v.i. supra. Apoi. dinapoi ca sd-. irnbricati :.$i acunr. o agczi dca. Cinci ii zari pe fugari.Aha ! ricni el. la rrarginea pddurii risiri barba incilciti a riri CarabasBarabas. 1i in urma lol Pierrot. r\lal virra siltind pe bocceie. Artcmon. ari IInOU-sr din{i coliosi qi mari _. Ugile se trinteau. Doar BLrfni{a din pod. oAr'l.rt?i sr zrrirle panrintrri r:rr pitir. ciinii inrii{i inceouri rnai ir. Ritiha ii rcipa mci-crr tiin buzLrnarul hzrinei sl I sC lil citrca printre picioarr-:. frica ! 7a .i --. isi strin:. Pdrea cd totril este pierdut. cu capul impinat de poezii pri. Apoi se indreptari in pas rtisLrrat spre [3trratino.i iringea miinile: .ind birbategte in irunte. parci inir-adirrs.}tie frumoa:. I-Lri Pierrot ii poninci si sr'{inii clc corda ciiirclrri. Carabas-Barirbas cilca greor ciinilor poli{i5ii.i rog! Nu va pieidel. nii-c. iar pe I{alvina.r.temon ducea in dinli bocceiufa cu t<rt ielul de lucruri de-aie gospoddriei.lcilm intr-c} ror.i capul I Sa iugim t. Vribiile gure)e ciripeau speriate prin tuli. rinii cu t olrtri gura. adica Buratino pri.areir-. - .. Si cind to{i.i cie drirm. ri dea in hohote. iegirri din iarba deasd in cirnp deschis.. currr. putcrc.i picr dLr crimpit ul.uri" Rindurrelelc. alerqind p€' ci'mp1ll dc'schis. 9i slobozi buldogii. zburau atingind cu aripile pimintul. !-Illl'tin.. previiziitoi-.

manii ! Sa- 9i astfel izbuti din nou sd-i jupoaie unuia coastele si celuilalt spinarea. Buldogii cei cirni se infuriard de-a binclea. Buldogii sdrird pentru a treia oari asupra lui.. Dintr-un salt se aruncar. crI 1l Ilnea gura : in ri{i in ajutorul omulelilor de lemn. ^Nlalvina siri jos din spinarea lui Artemon . ciud la dreap ta. hotiri{i sa puna laba pe el. cu coada tiriE prin iarbi. Buratino. In timpul ista.i asupra lui i\rtemon. acolo undc sint iebedele Artemon.ilit du. t4m in loc.i o lui la iugd spre lac. Aratindu-gi col{ii. Miriind indirjifi. ia fata de mind $i fugif spre lac. 'l cu minecile lui lungi atirnindu-i jalnic in lC)s. Buratino cu miinile.'eni in fire. lisindu-i si treacd pe sub el. cu picioalO -. Buldogii polili.ti parcd abia atunci il zirird pe Artemon. alergind in cerc. il cuprinse ln bra{e. dar cu incip5linare.irful unui pin cu trunchiul plin de ri. greoi. voi fiare. coapsa celuilalt. cd{5rat in r. viu sau mort. sdltindu-. Dar Artemon izbuti si se strecoare indeminare printre ei 9i-. strigd el. lncreoln-IaI ca nu mal era nlcl 0 nldejde de scdpare. Carabas-Barabas se apropie de pin. ba aruncindu-se intr-o parte.i infipse col{ii in ciotul de coadd al unuia l . ! - i pregitegie-te de lupta I Imbarbdtatd de glasul lui hotarit. igi scclase ceasul de pe laba $l-$t desficu funda d in viriul cozii..Cheila de arrf .Pierrot. Sdri}i in apararea ncvinova{ilorl. o porni razna pe cimp.c. gi sI scormoneasci pdmintul cu picioa rele dinapoi. gi se napustiri iard. chiar de sub nasul lor. pe urmcle Iui Artemon.i asupra lui. pdsdri 9i gindaci ! Au nar. Siri{i.i ugor rochi{a. da jos boccelelc.D5-te se prinse zdravdn! de o creangd. incepu sd sarir cln o la stinga. striga si urla de acolo de sus. o prlvea ln npctirA nA lvrarvlna. arunci boccelele rlin spinare. scoatc-fi ceasul qi .i incepu sd-l scuiure: jos ! Jos cu tine . Artemon. Acesta sdri sprinten in sus. Buratino fu cel dintii care-qi r. ce veghea singuratic pe cimpie. fugeau firE grab5.\ -.. Buldogii se sucird .Diorr. Pierrot dupd -Artemonea. ba ldsindu-i si se apropie.ini.

Buratino rupse al doilea con . Era vulturul care ii aducea de obicei Malvinei vinat.i. il mu. il izbi puternic cup ieptul. De acolo v azu ca Artemon aDta mai alearg5 gi el.. miniogi..erpi.rele.. Zadarnic cl5nfineau acegtia. incit conurile de pe crengi se cldtinau de mama focului. ba gi cu din{ii. se inil{d in vdzduh cu ciine cu tot $i cind ajunse in inaltul cerului 15si sd-i scape buldogul din gheare. atunci. $erpii tot trebuiau si moari curind. este cam de mirimea unui pepertaE galben gi e destul de greu. cu picioarele incolli pe celSlalt ciine dintr-o parte...i nevinovaf i !. pic5. Aqa de tare scutura Carabas-Barabas copacul. un vultur negru. Artemon gi dupd el ciinii politiqti care. . care rdsuni ca o tobd.. desfici ndu-gi larg aripile lui puternice. Conul pinului. D5-mi cheifa ! urld Carabas-Barabas. I ! Siriti Ne-au incol{it dugmanii strigi din nou Buratino. Iqi infipse ghearele in spinarea unui ciine poli{ist . plin de ghimpi. ajunse in sfirgit in dreptul unui con mai mare Ei incepu s5-i roadd cu dinfii codita de care atirna. - o gurd cit o Buratino se tiri de-a lungul crengii. Cunr Carabas-Barabas zgilliia pomul din ce in ce mai tare. curind. nimeri dreptin guralui cudinfi mari. $i din nou o pornirS. trecea pe sub botul lor ca un fulger cenugiu ! Din nouragul asemeni unui cap de pisic5.i poc ! il repezi drept in ca pul lui Carabas-Barabas. ciinele poiif ist se prdvdli la pimint.orbi de bdtrine{e.cd si apoi slri in lSturi. degi zdrobiti 9i mu.. il . cu limba atirnindu-i din gurd. Urlind inf iordtor.In ajutorul lui Artemon venird nigte broscule care tirau doi .. ca o cirpd rogie. Zburind foarte jos deasupra pdmintului. Cei dintii le venird in ajutor iistunii.cati.. vai gi amar de tine. din din{i: ldstunul doar nu-i muscd: l'ij-j-j I gi gata. fie sub Artemon 74 in sus. Carabas-Barabas se intinse jos cit era de lung. conul greu zburd deodati de pe creangd si.. fdri ve ste. Buratino abia se mai {inea pe creanga zgiltiita virtos. nu-1 sldbeau de fe. tl risturnd. Dacd te pucnegte cumva un con de 5sta.. cdscind 5urd. fugirindu-se prin cimpie in jurul pinului singuratic. Ajutor ! Snri{i in apdrarea unor bdie{a. spintecau aerul drept sub nasul ciinilor.

75 intunecindu-le vederea. .ii aurii .ia1iie ior tungi. cu acele lor veninoase.ii . improscindu-le cu un lichid usturdtor pe care-l fabricd numai ele. ca un sfredel. gi broagtele ii temon pi trat.te bile 9i-9i infipserd lepii ascu{ifi drept in botur ciiniror vrajmagi. soacra ariciului. .i birziunii ii in{epau 9i ei. fognind din aripi. Atunci garpele batrin gi orb se repezi cu capul drept in botul larg deschis al ci in elu i 5i. zumzdind.i gindacii ii mu5cau de burta.i nemdritate ale ariciului gi ariceii cei mici. cimpia rdsuna de scherirXit 9i de ld- $i iati cd unul din cei doi ciini igi cisca botul mare. tirlndu-se incet. Cirdbu. aricioaica. Broscu{ele {ineau gata pregati{i cei gcascd intr-o moarte viteieasci.' . negri_catifelali. Veneau in zbor. Bondarii .i mugtele roiau ca Lrn nor des prin fa{a ochilor lor. furnicile pdtrundeau in nirire ciiniror. Vulturul. hotari{i s_o sfir_ . soseau gi ei. ajutorul lui Artemon siri acum Ei o familie de arici : ariciul. Fdrd sd-9i precupe{eascr via{a.In doi .ritate de-ale ariciului si ariceii cei mici. toate fiarele. cu pliscul lui coroiat.. fdcufi ghem. pisdrile pi gindacii se napustiri asupra nesuferi{ilor ciini poli{i9ti.minge. imbricafi in pelerine aurii. ii pdtrunse ln giilej. bondarii gragi. induplecaserd s5-gi sfirgeasci via{a murind vitejegte. ceie doud mrtu. se apropiau gi bdrzdunii cei haini. din zbor. cind pe celdlait. fie in stcmacul unei berze. crrdbugii de aur gi gindacii mugcdlori. Buldogii se ndpustiri asupra lui 9i to{i trei se rostogoliri ca o o ridicind putredd. Se propti in coadd gi-gi ariti col{ii. urmireau doar un singur lucru : dintr-un salt cutezi^ior si ajungd la beregata lui Arsi-i faci de petrecanie.r. . ii ciocdnea in cregtetul capurui cirrd pe unul. Artemon iqi cldmpanea falcile gi ii jupuia pe dugmani cu ghearele. Buldogii.u . aricioaica. soacra ariciului. Flutura. . ca si str5nute gi sd dea afari lichiciul cel otravitor al furniciror. se rostogoliri intr-o clipitd ca ni. Ariciul. Artemon cel cu suflet mare se hotiri sd treaci la Iupta hotdrttoare. ne{inind seama de mugcdturi gi zgiireturi._ Gra'e 9i linigtite.erpi. doud mdtugi nemd.

nrugca{i gi zgiria{i din toate parlile. se sprijini de trunchiui pinulLri..ie cepe.\l(frt' w Acela. 'tt't.a rffih. /.. de ame{eald.il . Buraiino.::'* ! q/("-44 --- \ 1. Viteazul Artemon iegi invingdtor in lupti.-zrE ---Za- l.I =-{/ -. inabuEindu-se. cocolat drept tul birbii lui Carabas-Barabas. infepeni{i. \r 4{ . ochii i se fdcuserb cit ni. in siir.J /-.it. se zvircoleau acum neputinciogi pe phmint. vizu atunci cum ca pi- . Cldtinindu-se pe picioare.. In vremea asta Carabas-Barabas izbuti.i lucru se intimpl:i gi cu celalalt ciine. Amindoi ciinii.i4 .'.'l tiiltl:l (l ' . sa-gi smulgd din gura lui cea mare conul cu ghimpi. luat de vint. 76 in virIul pinului. Vintul ii resfira barba. Din pricina loviiurii pe care-o primise in cregtet. in gitlejul ciruia pdtrunse cel de al doilea qarpe. se lipise de trunchiul imbibat de rigini.l/.

Barabas intinse miinilc sd-l inha{e tel. Pe cimpul de brtaie rimaseri cei doi ciini poli{igti. cldtinindu-se. gata-gata s5-1 apuce cu degetele lui incovoiatc pe baie{el. Apol mal alergi dati jurul copacului qi incd o data. priveau voioase. albasire. Doctorul in gtiin{e de pdpugi. buimac. ciufulit tot. Pierrot incerca s-o linigteasci.i {ipete dezniddjiluite: Artemon gi Buratino isi vindeau scump pielea.Mi-e fric5.. Ei cind nu mai avu ce sd se incoldceascd.am nedumerite. senior carabas-Barabas.chiopata in urma lui. Arte'mon.i fugi spre iacul lebedelor. Pasdri mici.l f Scindu-i ln ciudd -- Sic. Siri jos gi incepu sd alerge roata in jurul gi. cu barba lipiti de trunchiul pinului data copacul. incleindu-se in rrginS. pe cea Ce-a patra {inind-o in sus. carabas-Barabas . se lui Carabasdupa bdie- Barba i se incolScea 9i ea treptat in jurul trunchiului. moqule.i el pe loc. ca s-o caute pe Malvina gi pe pierrot.. zburind prin stuf aris. in trei labe. se auzeaLr ratraturi indirjite . cd nu m-ai prins $i nici n-ai sd md pnnzl vreocopacului. acoperindu-gi f ata scrldatd in lacrimi cu o frunzd de brusture. Buraiino scoase limba la el . .rald5" in stufarig. in{esat cu aripi de libelule $i cu lintari usca{i. rdmisese .se pocni cu nasul de copac. dar Peste capetele lor se intindea un piienjenig des gi ocrotitor. . Inconjuri o o in t ln pe$tera Malvina gi Pierrot stdteau . pe o moviliJd umedd. la feti{a care plingea amarnic. recitindu_i poezii : 77 . mi-e frici ! suspina llalvina. dar '. Din departare.Buratino cobori atunci pe o alti strigd data ! : creanga ! . in cleznidejdea ei. a ciror via{i nu mai pre{uia nici cit o ceap_d degeratb.

nici de ciini poli!i9ti. Vintul adia r-rsor orin stufig. iar trr. Mi s-a urit. Deodatd.. bdiatule I Ntai bine fd-mi rost de o frunzd proaspdtd de brusture.f ace pe amindoi qi s5-i bage in buzunarele lui fdrd fund. pe qi ca celdlalt mal al lacului.. hirtinit bini.i cu gura pind la urechi. bdiatule. cd asta e ciuruitd toatd qi udd leoarci. Hain din fire cum era. parci fdrd sd ia seami la bucuria Malvinei gi a lui Pierrot.ina igi frlngea miinile. $i el porni voinicegte peste mu.uroaie.. Nu-mi pasd nici de vulpe. ocolind lacul ca sd ajungd de cealaltd parte.se aruncd zdrobitd cu fa{a pe muEchiul verde. vdicdrindu-se : Se gtii cd Artemon gi Buratino s-au prdpidit' s-au prdpadit. credinci<. nici de motan. Vara-ntre. Malvina gi Pierrot nici mdcar nu indrdzneau sd-l intrebe ce se-nt?mplase cu ciinii poli{iqti Ei de ce ntt mai sint urmiri{i de Carabas-Barabas.. Tocmai cu mine gi-au gisit sa se misoare ! spuse Buratino. Cind ajunserl cepn sd schelSiSie sd faci un popas. gi Noi.. Sub rdddcinile uriage ale 78 . nici chiar de Carabas-Barabas ! Ptiu ! Incalecd pe ciine.. cu nasul in vint . zgomotul gi fiPetele din depirtare se stinserd. . m-am siturat de tine.rsul Artemon insd Echiopiteze rdu de tot. Stuful fu dat la o parte gi deodatb apiru Buratino. avea sd-i in. feti!o. S-o pornim la drum. gi lumea Toatd s-o mira Malvina bdtu lnciudatd din picior..or gi incdrcat cu boccelele. tnmiresmate..agd-om sta Singurei. apucd-te de coada lui. Mah. Venea pesemne Carabas-Barabas. In sflrqit se auzi zgomot de Pa9i. In urma iui gchiopdta Artemon. $i Pierrot se frdminta fdri nici un rost in jurul ei. croindu-gi drum cu coateie' prin stufirig. pe mooilild. Omuleiii furd nev o i{i si-i oblojeascd rEnile.Stam moaililo Cu flori minunate Galbene $i rogii.

Pierrot le finea Ei Malvina lega cu ele labele rdnite ale lui Artemon. Malvina ticuse. tirindu-se. lui Buratino ii pieri graiul : Na-fi-o bund ! holbd el ochii la fetigcana atit de dirzd. pe drum pierdu lnsd capacul ceainrcului.Sd nu crezi cumva. broscu{e. Buratino spuse: -.Malvina. iar mai apoi broscu{ele. pleca gi se-ntr. .Repede. fugi de cautd vreascuri pentru foc I Xlalvina se uitd cu d ojand la Buratino..Flutura.i. Buratino fdcuse pansamente. Dar acum nu se mai putu stdpini gi zise cu glas de om mare: dacd te-ai luptat . Fluturagii. cu buzele strinse. fluturi mari inclrcafi cu polenul florilor.unui pin ce cre$tea pe un delugor pietros. care trosnea atit de tare. cu aripioarele desfdcute. se aQezare Pe perefii pegterii. Dupi ce-l ooloJ lra gi-i puserd termometrul. omizi. Dintr-o cimd.rarse cu un bra{ de tulpini{e uscate. dddurd de-o pegteri Cirari 0occelerc ln pc$tera gl tot acolo se tiri gi Artemon. poticnindu-se gi bolborosind felurite poezii.. Buratino. Viieazul ciine i.i lingea cite-o labd qi apoi o intindea Malvinei. Artemon adormi liniEtit Buratino spuse: --. cb de Carabas-Barabascu ciini gi te-ai poli!i9ti Ei i-ai invins.. aEeza{i-vd la mas d I In tot acest timp. in zbor. apoi tot singur adund vreascuri 9i conuri de pin. fdcu la intrarea ln pegteri un foc mare. trlalvina ie. dacd ne-ai scdpat purtat bbrbdtegte. Buratino spuse : -.Pierrot. egii acum scutit si te speli pe miini Ei pe dinti lna inte de masd. venird omizile $r grnoaclr ursuzl orn gunoaie. siltind pe burtd. ddd u din umeri.. incii crengile pinului inalt prinseri si se clatine. Nu trecu nici un minut Ei sosiri. Deasupra f ocului puse la fiert cacao cu ap5... gindaci.Mare belea pe capul meu cu binecresculii dqtia I Aduse singur ap5. De uimire.i din peEtera gi batLr din palme: --.. 79 .u!5 veche a Malvinei. iar apd aduse doar pe fund. sterge-o gi adu apd din lac I Pierrot porni ascultdtor.

ale lui Buratino gi ale lui Pierrot.Pe sint ! spuse Malvina. lislndu-i-se pe nas. Abia atunci le dddu Malvina voie si se ageze la masI. Buratino SI Pierrot. SA nu cadd tn Gindacii de gunoi rostogoleau in bulgdra. motul ei cel rosu care i se zburlea de cite ori gdsea ceva de mirare. Prinzind intre labe omizile cafenii. Piaptdni-md qi f5-mi buclele ! Uite ce zbirlitd dar . cd-i e1a tot una unde-l duc broa$tele. Proptirl crapul in coadi. In loc de oglindd. O altd omide se 9i apuci sd frece dinlii lui Pierrot. care-l tirau oe anproare. DupS ce le curitd. trebuia sd-9i cure{e dinfii. Neastlmpdrala prpdzd o pieptdnd pe . le stoarse de pasta cafenie gi o lntinse pe incilldmintea omulelilor. ba chiar gi gitul. ca se nu se ?ndbuge. igi spdlard miinile. in timp ce-gi aduna firimiturile din poali.Asculti. apoi cu ajutorul cozii lustrui ca oglinda cele trei perechi de ghete : ghetele Malvinei.i tot gunoiul de pe jos gi-l zvirleau afard din pegterS.ca s-o impodobeascd gi ca pdmintul ce s-ar flrimita mincare. cisci alene: he-he-he si se indepirtd cdlclnd leginat. nevrind. O omidd albi . Vrind.i grasd se tirl pe fruntea lui Buratino si.ochii oglinda unde-i ? bulbuca{i ziserS: Atunci broagtele cu aducem . drdguto ! $i. ca un ghemotoc pestri!.use: - 80 . drept in fala Malvinei gi. Dupd masd.. Ap5ru 9i un bursuc somnoros. ca o ra{5. . ! Gata.sp. vrind. incepurd sd-i toarne ap5 din ceainic pe botigor.Vtalvina gi-i fdcu buclele.O broagte noi. Veni in zbor Ei pupAza -^^l-: I rx voioasd gi neastlmpdratd.. . sfirrr !.. cu IJtrsLr r<r. sdltind spre lac. Lui apoi cu grijd de pe p erets un fluturag 9l presara polenul de pe aripioarele lui pe ndsucul ietif ei. si atit de gras gi somnoros.. aduserd porniri Zece un crap lucios ca oglinda. nevrind. zburd din pegterd. ea . care semdna cu un purceluq. drdgufo. Broscu{ele tirird Ei ele crapul-oglindd inapoi in 1ac. ii stoarse p_uf ina pastd de dinti.Pe cine sd pieptdn ? mine.

Cbcll! de !t'r . ll . da'pe ceafi mai potcovit bdiatul ! spuse Duremar.Ba nu-i la boccea. Deodatd. Trebuie sa iie pe aici rlrdeva. prietene. bine te-a .cu rdqind. cu mare greutate. Oftind gi scuipind intr-una el spunea : N-aveau cind sd fugi prea .. barba lui Carabas-Barabas... nasul ii era umflat Ei toatd barba numai smocuri .departe. abia tirindu-Ei picioarele. penarul. qi carabas-Barabas.c. . data trecuta ne-am oprit la dictare. Cind totul se sfirgi. caietul gi chiar un glob pimintesc mititel.Sint Se tiri pind o desficu cu din{ii gi scoase o sticlufi cu cerneald. t460 8I . Prin fa{rr: peEterii trecurd Duremar. cd o si te murddregti de cerneald I spuse Malvina. El mormii: mine tot trebuie pentru scris. vinzdtorul de lipitori se pitise de fricd lnir-un tniiq. ridicindu-gi mhigorii frumoqi spre tavanul peqterii. .N-am la adevdrat I ce-mi ici.. Pe fruntea directorului teatrul ui de pdpugi risirise un cucui rrrare 1i roEu. In timpul lutpei. niNi.Buratino. in'rildtucitd gi incleiati de trunchiul oinului.Ei.i lnclr:iati . bui sd-ti pun doud duzini din cele mai bune lipitori. Lui Buratino ii venea s-o zbugheascl din peqterd Ei si fugl in -Nu prin pe pddrrre. fine tocul a. gi abia atunci se apuci sa smulgi. Dar nu se-ndura si-si plriseascd tovari.. Buratino se hotaraste sd afle cu orice pre( de Ia CarabasoBarabas taina cheitei de aur Duremar gi Carabas-Barabas trecurd incet pe lingd pe.a de strins gi degetele atit de aproape de pe. spre fluturaqi fi.ii nepu tincioqi gi ciinele bolnav. Va tre.. se auzi un trosnet de crengi gi vocl groase. Sd continudm lectia. in boccelu{i ! gemu Artemcn.ter5. agtepti pind ce Artemon qi Buratino se fdcuri nevdzufi prin iarba deasd. cotro vedea cu ochii. vinzdtorul de lipiiori de leac.

. sb ascundi intrarea peEterei cu crengi. Directorul teatrului de pipuqi qedea 82 . Pe nemernicul de Buraiino am si-l tai bucbtele-bucitele. Dar Artemon. nu-l ai pe Pierrot ? Eh ! el doar si spund poez ii e bun !.. Dar ce. la Carabas-Barabas Mi-e fricd si rimin fdrl tine. ciinele trebuia sd doarmi doudzeci qi lratru de ceasuri in gir. mormdi Carabas-Barabas f urios din cale-afar5. . Ca un leu am s-o apir pe Malvina.. qi. dar trecu prin minte ci omuletii de lemn s-au adlpostit in peEteri Ei cd pe deasupra au mai aprins gi focul. aga cum vorbesc de obicei riufdcitorii invechifi in rele. siri Pierrot. Buratino...i neasemuit. cu briceagul. Igi croiau cu miinile drum prin iarbd. Dupd ugi{a asta cici s-ar gisi un lucru m inunat . lo Ydzurit fumul ce se indlta la rdddcina bitrinului pin. Tu nu mi - cunogti lncd. lui $i Bravo.. cu glas rdguqit.rc. $i lucrul acesta ne va aduce fericirea. Pierrot. cercetind cu de-ambnuntut fiecare tufiE Ei scotocind pe dupd fiecare movilifi. ori pier cu tofii ! -- Eu vreau totugi sd aflu cu orice pref de in ce loc se afli uqifa pe care trebuic s-o descui cu chei{a de aur.i fird ajutor in pegterd ? Ascungi in fundul pegterii..Ce-i de fdcut? Sd fusim? pini-n picioare. mi-e fricd ! scinci Malvina. s5-l lase oare pe credinciosul ciine singur . de mult trebuia si te porti aga ! Buratino o lui la fugd pe urmele lui Carabas-Barabas 9i ale Duremar. oblojit din cap Ca si i se vindece rinile. dadu cu ochii de ei. pen tru o mai grabnici tnsdndtogire a lui Artemon.. Buratino spuse : Nu $l nu ! Ori scapa cu toiii. Curind.O sutl de mii de draci ! Hai s-o pornim ctt mai repede po lrrnra nemernicilor dlora ! Caiabas-Barabas Ei Durentar pornira indatd pe urmele fugarilor.Carabas-Barabas se puse p? urlete: . nu - Fugarii se pitird in fundul pegterii. dormea somn adir. Pierrot gi Malvina se slituiri vreme indelungatd in goaptd gi hotdrird sd agtepte zorile. sd-l hrineasci in somn.

f '!'\ \.4 / W f {d W {/2r* {r W .

Am sd md pitesc dupd minunata dumitale coadd care strilucegte in toate culorile. :icuturindu -gi mindru creasta ro.i Duremar. Buratino ll cuprinse de pene.Eu unul aE minca pe loc urr purceluE lntreg qi o ri{ugte. ajunse acolo lnalnlea tul uaraDasBarabas . dar nu se putu sthpini ei-i ciuguli din palmi Senior comandant general. $i aga. tiptil-tiptil. gi i se ascunse dupi coadd.. prietenii se tirirri spre ospitdria . rdspunse posomorit Carabas-Barabas. eu trebuie sa pitrund in ospdtdri* rlar ii-r aqa fel. dar ca s5-gi ascundi neqtiinfa. cdci firma se vedea bine de pe delugor. lncit stipinui s5 nu bage de seami.Senior. pe sub aripi. pitrunse in bucitdrie. lnvirtind la flacdri frigirile 9i cratitele. scormonea pdmintul cu ghearele. te rog. Aproape de u.pr malul riului. 84 co- . senior comandant general I ! Cocolul se uitd aspru la biie{eiul de lemn.a osphtdriei. macn$. hodorog bdtrin. trebuie neapirat sd ne intremdm. cos. tlrziu. care gdsise pesenne un griunte sau vreo firimifd de piine qi. loftind galdgios glinile la ospif -. spunea . . se lnCrepii fan{oE spre ula deschisi a ospitdriei.t.. pereche de Cu chiu cu vai. 1De departe se auzea cum ghiordie zgomotos pintecul lui Carabas- li Barabas Ei cum piuie trist stomacul gol al vinzdtorului de lipitori de leac. Piei de-aici.Servi{i. Buratino se dddu pe lingi un cocot mare. sd faci bunitatea si md duci pini la vatrd I Ne-am lnieles ? - Co-co-co-co I De fapt nu in{elesese nimic. bun de supd I tipd stiplnul la -f5cindu-i vint cu piciorul.ie. chel al ospdtiriei. iar Duremar punea pe cucui o comprese din frunze . pitinJu-se prin iarbA ca sh nu fie vdzr-rt. iar dumneata.1-a trei pegti1ori". chiar pind Ia vatra unde trebdluia stdplnul cel -- Co-co-co-co ! cirii gi mai rnindru cocogul.noaptea Urmirirea nemernicilor s-ar putea prelungi pini Duremar. Dar Buratino.Co-co-co-co Buratino ii intinse pe palmh firimiturile unei prajituri de migdale .

I Cot-coo-dac I drept in ficu ulifd..^^t^{ v. inclinlndu-se adinc in fafa Buratino se virl ln ulciorul de lut 9i se ghemui acolo lor 85 .Cot-coo-dac deznddijduit. -+4t. gi apoi.6'?:.r.t4!.:k . mar. cu un frpil la giinile care dideau semne tle cocogul. pe furi. zburd spaimi.ucf-*\ . pe linga picir_rarele stipinului gi sc piti dupd un urcior mare de lut. . nT/t @ o" . In aceeagi clipd. {in tli (lt( E 714 sl-iui^. Buratino se strecuri. se auzird glasurile lui carabas-Barabas 5i Dure Stlpinul ospdtariei le ieqi inainte. Q) /i7/t i^:41 ii.

ln coaie cu toatd puterea. intdri Duremar.Senior.Buratino afla tatna cheifei de aur Carabas-Barabas fript. .i pini mai sorbili un pahar. seniore. yi cu palma cealalti o s5-i pocnesc una cd praful o sd se-aleagI. spuse el lduddros. cd doar gtia de fuga omuletilor de lemn: Senior. Urciorul ln 86 .Sd-mi iasi buboaie pe limbd gi si md sece junghiul prin gale de vd mint. Stipinul ospitdriei ridich atunci urciorul tsuratino se propti nu lunece in jos. nu trebuie sd vd ostenili ciutindu-|. igi rdsfird barba la focul din vatrd.. urciorul acela . Nul SI Carabas-Barabas izbi cu pumnul in masd.Minti I Ia sI-l vdd ! $i Duremar lnfulecau acum un purcelug bine e gol.$i eu vdd ceva alb. . dupd ce se seturd de bdut. Buratino. iar stlpinul hanului le tot umplea paharele.Vinul piciorugulporcirie .Nemernicul ! Aga gi meritd. . pune-l pe masS. am sd-i chem . ! care se afla Burati no fu agezat intre directorul teatrului de pdpugi gi vinzdtorul de lipitori de leac. ca sd se topeascd riqina lipiti de ea. Carabas-Barabas. Carabas-Barabas zise cdtre stdpinul hanului : toarna-mi dsta e o din urciorul de .Daci-i aEa. Am eu aici doi fldcii dibaci. n-ar s strica sd-i punem niscaiva lipitori. Mai intii si-i iau chei{a de aur.. o si aruncdm in el oasele. Sugind cu poftd un piciorug de purcel. Se bigd atunci in vorbd qi stdpinul hanului. de perefii urciorului. la iufeali. de ell -. ia aritd spre mai binein care se pitise urciorul colo ! $i cu de purcel. sd-i sugd tot singele. Urciorul e gol . spuse Duremar. Dar inainte de asta. rdspunse stdpinul.Am sd-l agez pe Buratino ia aqa in palmd. -. ca sd gi-l risturnd pe masl- -* Vid ceva negru induntru ! striga rdgugit Carabas-Barabas. Peste capul lui Buratino incepuri sd curgd oasele gi resturile din iarfurii. scotocesc ei toatd pidurea 9i vi-l aduc incoace pe Buratino.

Nu.i cea mai ardtoasd..apte cozi.a fac un semn . MLilt temutul Barabas ! Rege sint peste pdpu.Dezviluie taina. Am craaasd noduroasd. Chiar .. ca o smochini uscaiil 87 cine zice sd . . I ci. Impletitd-n . Buratino zise atunci din fundul urciorului : . Cu craoa.Bine Cheama-fi fl5cdii. unde mai pui cd mai trisese gi la misea Fafa zbirci de fric5. f mpletitd-n $apte cozi.uria$eIin fa{a focului.. gi pentru cE se cherchelise incepu sd cinte tdlpile cit 1l finea gura : Prichindelul meu'norod E de lemn gi-i cam nerod.Atunciavea obiceiul dezvilui taina Duremar si creadd in tot felul ? de lucruri tainice. strund.-Cu glas plingdref. tn buzunare. nu eu. Iar pe oiala lui Eu Mult aestitul Carabas.. cum tremurd la u. $i poporul meu de lemn Smirnd std ioacd.Cine-a vorbit ? Tu ? . dezviluie taina ! Carabas-Barabas rimase ca trisnit : apoi pocni din filci Ei se holbi la Duremar: '. nu glumd Uite ici. . stdpin am fost Si eu rdmtn. nenorocitule.i ! $i de cum imi aede burba.i - Ah. Bani. i se invinefi Ei gi se . tn ouzunanu tndte.. spuse Carabas-Barabas.sitmi adund. intinzindu-gi . Se-ncouoaie ca gi iarba.

it ] lar e sd {i-1 aducd qi pe dracul legat fedele5..Iati banii I $i acum banii de citeva ori gi oftd din greu. iar noi 11 vom preda in schimb pe nemernicul de Buratino. Carabas-Barabas scoase zece bani de aur din buzunarul vestei: spune.un ochi. Unde se afld ulita. ^ . dgtia-s t-. fird . lntr-o noapte de toamnd. el strdbltu ca o sigeati camera. . ascunsi de vatra zugrdvitd. nenorocitule. ci stipintrl hanului intrl ln camerd. Uga se afld ln odii{a bitrinrrlui Carlo. Duremar lunecl sub masd. lui Carabas-Barabas tine dintii. ardiS cu laba cdtre masd: Senior... cind cu altul. ln 5i-l izbi cu furie de podea. iar falca lui Carabas-BaraDe spaim5. Carabas-Barabas incercl s5 sard in sus. prelttng. care se opriserb fn prag. dar nu izbuti nici mdcar sI se-iirilte... Ceee feeel dee ta-i-i-i-nd r snuse el bilbiindu-se. unde se aflb u. Numai sd taci. sdrmaniior de noi.ifa ? guierd glasul.. has atirna jalnic in jos. de parc5 ar fi. sd taci t Eopti Carabas-Barabas.qh ne mi$clm din loc. e chiar sub nasul dumitale. Senior Carabas-Barabas ne va d5rui. Carabas-Barabas apuci urciorul - . cind 'cu . li Vulpea.i motanul Bazilio. Iatd flicdii. Ah ia rosti aceste cuvinte. qi el aritl spre vulpea Alisa . Dintre cioburi Ei de sub grdmada de oase sdri Buratino..In timp ce se uita la el.. zece qalbeni. Vulpea igi scoase de pe cap piliria ei veche qi ficu o tnchinSriune adincd..suflat vintul prin horn. un gindac mort. unde-i Buratino ? . dupl ce numird dadu pe din doud cu motanul. ieqi in curte qi se ndpusti spre cocosul care cerceta mindtu. senior ! Oameni de nddejde I Pentru bani. lii spun. se afld pe masl. lnceDu sa-l clan- uezvalule talna I ca de nu.Taina broaqtei {estoase Tortilla. glasul tainic din fundul urciorului. tipi din nou. In timp ce tofi rdrndseseri cu gurile cdscate. 88 t!rclor. Glasul rdspunse : . nu te mai scoli de-aici. Las' c5-fi spun..

nu-l zdreau nicdieri. dealuri 9i cimpii. Duremar qi stipinul ospltdriei.-r=e__=: _ ---_=_=__:_ .-.-. Cocogul. l)ar oricit se uitau. Dar cum tofi qtiau cit e de scurt la minte. l1 .. luindu-se pe urmele iui Buratino.Chctlr dc . cocogul alerga cit ll tineau picioarele.. +_:__. ?.lt 'i14tr vj tL Tu m-ai dat de gol. Buratino se idsS tirit de el ca lntr-un vlrtej. spre pidure..e . Carabas-Barabas. fird sd in{eleagd nici de data asta nimic. 7 a 'l{. pe cimpie. ridicln' rln-gi ameninfdtor nasul. carne de supd I li strigd Buratino... peste drumuri.. Acum ia-o la sdndtoasa cit te fin picioarele ! $i Buratino se prinse cu amindcud miinele de coada lui de general... venindu-$i in fire' tlEniri din cas[. igi desfdcu arioile qi o lud la goand cu picioarele lui pintenate... 1460 89 . doar hdt departe. nimeni nu-l lud ln seamd...

o movilifi de pamint sfirimicios. Mal vina n-avea decit sd-i dea oricite lectii de bunicuviinli. fdrd zgomot.Sinttras de nigte am In cdrucior bune. Erau minecile camigu{ei lui Pierrot. In locul acesta s-a oprit un carucior oi. dar urechi foarte . se indlta deodati. Abia acum igi didu el sear'a cit de 'mult igi iubea prietenii.. Iati 9i pinul de pe delugorul pietros. Sdri de pe delugor SI se uitd sub riddcinile sdunoase. iata . .ului Progtilor. dar ptnii [a urma toafe se sftrsesc cu bine Coco.i pe. ueleclIYlr au raspuns: . Nasul i se infipse adinc in pdmint. arunca!i in cirucior impreund cu boccelele lor si p-aci le-a fost drumul. Inima lui Buratino prinse sd bati cu deznidejde. cu pliscul cis<'at. gedeau vulpoiul.. Guvernatorul a poruncit asa : .ul cu mintea scurti obosrse . strdnuti pi{igdiat de trei ori gi spuse: oarb6. Le ridicb. prietenii tii au fost lega{i. pentru tntita oard tn oiala lui." Btiratino igi ingropd fafa in iarbi.Luali-i pe nemernicii d9tia.Ham !" s-au repezit in pegteri gi am auzit induntru mare hdrmilaie.Ia-o din loc. $i porni de unul singur. abia mai fugea. .tera De jur lmprejur erau imprdgtiate crengi rupte. Lingd capul lui. poeziile lui proaste.i detectivii. Iarba efa Dr azoala de urme de rofi. fie 9i de-o sutd de ori. sfigiate. I-au zvintat in bdtdi pe cei mai buni politiqti ai mei.. prin frunziE. nicr Artemon ! Pe jos se aflau doar doui zdren{e.i cheifa de aur. iar pierrot n-avea decit sd-i spuni. generale ! Intoarce-te 1a glinile tale. din care iegi o cirtifd catifelati. nici Pierrot. cu ldbute trandafirii . "Fdra ind'ia1d ca prieteniimei au fost rdpifi r s-a sfirgit cu ei. Pegtera era goali ! Nici Malvina. guvernatorul Ora.. spre 'locul unde se vedea strdlucind lacul lebedelor. e cuprins de deznadeide. in timp ce-qi ficeau datoria I Ridica{i-i 1.. Buratino didu in sfirgit drumul cozii lui rdvdgite. Brr ratino ar fi dat pind . 90 .Buratino.. numai si-i mai poat6 vedea.

Pierrot gi Artemon. care. sub ocrotirea mStusii Tortilla.a. Ajunse in sfirgit la prdpastia in care se rostogolise cu doud nopfi mai-nainte. lat in filci Ei cu ochelari de aur. numai pielea 9i osu[. In urma cSruciorului pd5eau cei doi clini detectivi DobermanPintscher. Vlntul ll prinse intr-un virtej pe ugurelul Brrratino. el indeplinea slujba de piritor pe lingi guvernator. dar . in negtire. DeodatS. FIrd a sta pe ginduri incepurd si se calere in salturi mari pe urcugul repede.a.rt it i era ficut din lemn. il invirti. N-avea nici un piatt. - z|riri asupra capului gi. Peste boccele erau culca{i Malvina. detectivii iqi ridicari boturile in vint.lul buratino sa ramlna lnllns pe Jos cu nasu I in pdmlnt ?! El siri cit colo Ei-o lui la lugd pe urmele ro{ilor. In spatele lui stdtea vajnicul Vulpoi-guvernator. il rdsuci ca pe un titirez. se preficu . atirna din cirucior. gi-1 lSsi si cadd tn cdrucior. luat a. Buratino. cum . Pe caprl gedea un nrotan gras.i un ticElos. il aruncl de colocolo. zdri iazul murdar in care-qi avea casa Droasca {estoasd Tortilla. cdzind intre brusturi. trecu de lac qi ieEi in cimoia cu iarbi deasii. ugor ca o rindunicS.inat. Pe drumul ce ducea cdtre iaz cobora un caruclor lras de douh oi slabe. Coada lui.ctia La ce i-ar Il IOIOSII una gi bun5: trebuia sd-gi scape cu orice chip prietenii. se aruncd de pe piscul cel mai inalt in iazul rnurdar. dacS nu s-ar fi amestecat vintLr I cel puternic. de pe caprE gi. Descrise mai intii o curbd in aer Si at fi nimerit. qi adulmecind deasupra prdpastiei tichia albd a lui Buratino. odinioard atit de frumos pieptinatd. Fugea mereu. drept in capul Vulpoiulu i-guver n a tor. fird veste. fugea a. cu lina numai zdren{e. acoperit de mdtasea broaqtei. Jos. se pr5. oblojit din cap pinl-n picioare. lnainte insd de a fi ajuns ei sus. iar molul i se tira prin praf. igi ridicd miinile de- Motanul vili cel gras cu ochelari de aur. care nu mai avea unde si se ascundd $i nici incotro si fugi. fira indoial6" in iaz. pentru cI era un fricos le.

gi didu buzna lntr-o vizuind de bursuc. dragi cititori. A1 doiiea detectiv flcu la fel. ridicindu-qi botul tn vint. ra sturn ara cdruciorul. Sc. il vdzurl leEinat pe motanul cel gras. le dezlegd frtnghiile 1i-i puse in libertate. ie fiplnd. cu cozile intre picioare.Ai-ai-ai-u-u-u-u-u I Apoi amindoi o luard iar5gi la goand. turor. cu boccele cu tot. Malvina. . spenale. Pentru a-gi scipa pielea. Pierrot gi Arternon chzurd. ba chiar tare rumeni.ul Progtilor.Vulpoiul-guvernator fricos nevoie mare. pentru cd simfeau de pe acunr loviturile de bici pe spinare . lncit voi. In brusturi zd. Ciinii Doberman-Pintscher coborird povirniqul ln salturi man. scotociri peste tot. Dar a nimerit prost cici bursucii. Primul detectiv. in ciuda dragostei lui pentru poezii. pudra albi i se scuturase de pe fafd gi se vedea acum cd obrajii lui erau la fel ca ai tu. in ceru . Dar Vulpoiul-guvernator nu se zdrea niciieri I Tocmai acela pe care detectivii trebuiau sI-l pdzeasc6 mai dihai ca pe lumina ochilor.. slobozi un schel5liit prelung de deznidejde. Umili{i din pricina neputin{ei lor. se invoird si spund cd pe ciru rn sc intimplase o minune gi cd Guvernatoruf fusese ridicat de viu. dar nu putu sd-l sirute din pricini ci bdiatul avea nasul prea lung.ceau omuletii de lemn 9i ciinele oblojit de la cap la coadd. ulle. Iugrr6 in Ora. Toate astea se petrecuri insi atit de repede. IJUraIlno i ncepu sd se piplie incetigor: picioarele gi mlinile Ir erau intregi. dupd cum se gtie. gindindrr-se ce minciuni si-ndruge la postul de poliiie. 92 . de-a berbeleacul nrintre brusturi. Ajungind in fa{a cdruciorului rlsturnat.ro cind. Minecile lui Pierrot erau rupte pind la coate. se flcuse nevdzut de parci l-ar fi ?nghifit pa mintul.r. Se tiri apoi pini lingi brusturele unde ziceair Malvina si Pierrot. scheldldiau piini de jale. Maivina il imbrS{iEd pe Buratino fdri sd spuna un cuvlnt. nu prea sint bucurogi de astfel de oaspefi gr le fac reoede seama. o rupse la fugd pe povirnig.i veCeau gratiile de fier ale inchisorii. n-afi fi apucat nici mdcar sI vd numdrafi degetele de la o mlnd.

spune poeziile dirt sA murim. Destul acum I Nu vd mai pupafi atit.. Iar tu. mi-e rugine.a c6 lncepu *A-i ademeneascd pe fugari .Nu... : \"'' .M-am luptat vitejeqte. le porunci Buratino.Venifi la mine. $i chiar dacA ne esre . tale cele mai proaste. vd clintifi.oblojit tot.Asta-i bund chiar amenintdtor. merg eu gi singur. Ha-ha-ha I chicoti Carabas.in iaz. ciinele. poate.fi spuse el cupe mine ln r. Malvina. copila9i. Cu toate micile ei metehne.dtunca oriasci. ca pe culme apiruri Carabas-Barabas .i leneg nevoie mare..cheifa de aur.i Durcmar. Sd fugim I Pe Artemon il vom tiri de coadd dupl noi.Nu sd primim moartea cu voiogie.i-l tirirri : ! dupi ei pe povirnig ln sus. nu seapucarieEti inci prea slSbit.. venifi la mine.. la lipitori.o voce groasa. Pierrot o strinse pe Malvina la picpt.. lald cd-mi iese in calc Buratino igi fdcu la iufeali planul cum si scape de primejdia ce se abdtuse iardgi asupra lor. .. cum era.u laba pe fugari. a. Daci . Duremar chicotea . Pierrot. ofta . Malvina era un tovardq minunat.i peria mustatile $i putdia I . Vulpea Alisa ii andta ..ului. cd a. igi pterse iute lacrimile gi prinse sd ridd batjocoritor cdtre cei care-i aEteptau sus. Gras din cale-afard.ecii vecilor. n-ar pus ei mina Malvina ti tntdri spusele .S-a luptat ca un leu ll cuprinse apoi pe Pierrot de git qi-l sirutd pe amindoi obralil.Deasti dati insri nu mai aveau nici o nidejde de scdpare. indoindu-gi degetul lui lung ci1 un cirnal . To{i trei il prinserd pe nenorocitul ciine de coadi . Da{i-mi drumul.a. iia nu mi-ar fi pus piedicd. lui Caraba:Earabas li era greu sd mai coboare pinl in vale. ll VOI .i el in vlrful povirnigului : Senior Carabas-Barabas. . hoiirit se-$i vindd clt mai scump pielea. iar motanul Bazilio i. sd rizi cit te-o fine gura. Dar nici nu sd urce pina la jumitatea porrirni. mormdi Buratino. O sd les5-mi dai niie Cllnrlc DOlnaV.

barba plin cu prostie. holul. r'ino-ncoace sd scuitt drcnt in ia iumulitd.Pierrot nascoci numaidecit o poezie gi o striga in gura mare. In tirnpul acesta.Buratino. Vulpea Alisa zimbi acru . cui mai i-e fricd azi cle tine'?. Eqti teafEr. Carabas-Barabas urli infiordtor. iar Drrremar isi ridici miinile uscate spre cer. Drept rispuns. aici. batirrdtr-si <ie Carabas-Barabas. va spun drept. mi-e siLit.uiertnd.. mai repede.. niai repede I In virful dealului aplru bitrinul tata Carlo. Cit despre Duremar cel proslottac E un neru.. pocnindu-l cu cizma.. sinitos ? Hai. d5-te jos. iar lui Duremar cu cutul. iar pe motanul Bazilio il zvirli cit colo.. . butoi dc berc iara berc..inat. nizdrivanule !. Buratino se strimba in fel 5i chip.rind tare: " tr{ai repede... directore la teatrul de pipugi. I 94 ..r . cu sprincenele iniruntate gi cu minecile suflecate. Lui Carabas-Barabas ii fdcu vint cu umdrul. fiul meu. Pe vulpea i\lisa o croi pe spinare cu mdciuca. l)ar deodati trecuri in zbctr: iastunii. Jinea in miini un ciomag noduros.it. aici lui Carabas-Barabas zbrrrh o cof Deasupra capului oia n a.Aici.. Dupi aceea. Barabas. croncS. se aplecd privind in vale spre locul unde se aflau omulefii de lemn qi strigd bucuros: -.. -oezi bine ! Carabas-Barabas e un fleac. O clipi numai si totul s-ar fi slir. vino mai renede la mine.Dati-mi voie sd le succsc gitul obraznicikrr astora. Iar de Bazilio. --ac de grdsime joc Ei mdi. cu un glas cit se poate de neplicut: De uulpe mie mild C-o agteaptd bdful. Hei..

.o4 ry..'/ lr . ou' '.t/ + .ti#{fr..*r t _$1:6W. . r./r--n/s {'- 7..ffi ryiffi.)r*{ i *.A . tt( . (.'itli.'": .7 ../d -f -. +o-h*ffi. .b' t{fit #* [r-Y'"'f'a/F hFjry{tr&{ t( -/ ( I ./ .W ) ! .fft'j r'-f a t {.. / {'' .:i':... /r' y...** ("''' { ..r' -/ r l%zev\\ .f ) >.ffi ii .ffi./ffi.ffi&S y-&.W'Y".{t /.2" iTt_'' r tfl*o t rtt i gfiffi.r*lt I $l't .*:-tv..

i Il ridica pe umdr ca pe un sac qi. cu capul vlrit lntre umeri. Buratino {isni gi el din sin noi fdrd ciine nu mergem acasi. i{la plin de ciudd. Dar.Tatd Carlo. Ehe-he! . din cind in cind se tot oprea. cu capul intre umeri gi cu ochii holba{i. in picioare. Recunosciiicr. Duremar.. bolboros.de la mine .Buratino SC infoarce TN sf?r.Vd ardt eu voud. tmpreund cu tdta Car[o. Barba ii atirna jalnic" ca un gemotoc de cil{i. cdzind in iaz cu un plesciit asurzitor. cu sprlnconele incruntate. Tata Carlo ii rispunse aspru: Vai de capul tdu I Om bdtrln gi cu cine te-ai lnhiitat ! Cu nigte : ' - 96 ..u dcasd. urcd anevoie pind sLrs. ii bigd in sperie{i pe nemernici. Dar deodatd. unde dirdu dc Carabas-Baraba s: stdtca {intuit locului. rbsuflind greu din pricina poverii. cu un ciomag in mln5..-o sd fie cam greu. credii-rciosttl Artc'mon ridici botul si-i linse nasul lui Carlo. nici o vind. ..ul vostru. Dar papuqile sint ale mele.O sa-1 duc cum oi putea pc cilelu. se opri si *e apleci asupra nenorocitului de ciine. Buratino. se rostogoli de-a rf*ra. Ma/oina. rdspunse Carlo. Ei acum plr. Pierrot si Artemon Ivirea neagteptaid a lui Carlo. bodo ginind intr-una : Eu n-am nici o vind. ridicindu-qi poalele paltonului verde. din pricina loviturii primite. neastimplratilor I $i-i bdgn pe toti in sin. dar acun. Motanul Bazilio zburase cit colo. ameninjindu-i cu degetul : . Nu isc mai vedea decit virful urechilor. Cobori cifiva paqi. cobori dealul. la vreo zece pagi.i el. tndoindu-se de durere. Ei. Carabas-Barabas rdmase locului. treaci ! . Iata Carlo ii lud pe rind in brate. Pierrot gi Malvina se cdldrard indatX pe coastd in sus. Vulpca Alisa se strecurd tiril prin iarba deasd qi de acolo o rupsc ia iusd. ca un cauciuc de bicicletd gdurit. ajrrngind intr-un loc mai povlrnit.

rr c.Pune-fi mina pe ho{toropit furat papugile ! Dar poli!istul. Trecuri de osplt|ria . doctor de pdpuqi! $i Carlo porni pe drumul ce ducea spre oras.ti. bolborosi: de galbeni i{i dau peniru . sco{fnci capul din sin. incolo si incoace.i uili ca -si se aucli in toati pia lz' ! Mi-a .. prin fa{a ugii se inviriea. scrldat de soareie arzitor. pe la spaie.i viri barba in buzunar. Carabas-Barabas. l@ 97 . Gdinile. intra in ord9el. neclintit. Carabas-Barabas il apucd deodati pe Carlo de guler.i tot de acolo ziri orSgelul cel vechi. cocosul cu coada smulsi.oii". Carabas-Barabas. Nu tr-t dar qi nici nu !i-i vind I Cara-te de-aici I Carlo cobori dealul . nici micar nu se clinti din loc. ii . de culoarea nisipului.O sutar\lalvina si Pierrot asteptau pipu.Cbei{a dc a. infelegitoa re.Da-mi pipu. aduse de r. brlzdattt ici gi colo de valuri mai intunecate.pungagi cunoscuti de toata lumea.tineau isonul: -. r'ai. ce jale ! Oi.i. tt . 1n pragul cireia stitea jupinul cel chel.ine iie. povestind plin de minie pozna lui Buratino. De cdldurd gi plictiseala.Nu omulefii. Asa au mers ei qi au tot mers.. statea. Vinde-mi-le mie ! Buraiino. carabas-Barabas sdri atunci la er.Vai.ile inapoi ! -. mustd!ile i se pleogtiserd. de unde putea vedea marea. il urma pa3 cu pa. cu Duremar.Pcntru nimic in lume si nu i le dai ! strigi Buratino.. incoace gi incolo. ru.ti mai hain d ecit un crocodil. de strajd un polifist. intr-o pia{d pustie. {inindu-se la trcri pagi in urma lui Carlo. ncmailuindu-l in seami pc Carabas-Barabas.. of. plictisit 9i de cdlduri. tot cu capul virit intre umeri. cu sufletul la gura sd audi rdspunsul lui Carlo. Acolo. E1 rlspunse hotirit: I Dacil ai ii fost Lt-d) . cerindu-i cu tot dinadinsul sd-l aresteze oe Carlo.'si. dragul nostru cocos ! Carlo se urcd pe un delugor. Dar tu un director bun qi ttn nm r"rr cnflci t: ^^ fi dat inapoi e. Dupi ce-. pleoapele i se inchiseser5.La trci pe.ini. cu motanul gi cu vuipea ! Pe cei mici ii asupregti. iicindu-le pleciciuni 1i arritind cu amindoua miinilc fripturiie ce sfiiiiau pe vatri..ul de pinzd al teatrului de p5pugi. 5i acoperi. iar deasupra pilSriei in trei co[{uri roiau mustele.s. --.

Eu sint senior Carabas-Barabas. Apoi i. bocd. In timp ce Carabas-Barabas se ciorovdia cu el. Dupi ce desfdcu cu grija pansamentul de pe labele lui Artemon. Malvina spuse numaidecit Tati Carlo.. de parcl n-ar fi stat pe masd. vdzu cA rdnile ii erau aproape vindecate.. se apropie de casa in care locuia. Bdie{i. ci pe un titirez' Destut cu viicdreala ! spuse el sdrind jos 9i scofind ceva din buzunar. O farfurie cu terci din fdinl de oviz qi un oscior cu maduvl. Carlo dddu din caP : Fiule. erau abituti. Am sil ies in strada sd spun poezii ..Rochif ele mele I Pantoiiorii rnei cei noi. iar Pierrot.qi sint gata sa mi lupt cu to{i ciinii din oraq ! . cel mai bun prieten al regelui. pe masa. oftd Artemon. pe fundul ripei 1.. ia birdi{a Ei smulge pinza aceea gduritd de pe cu{e Derete. dacd faci una ca asta.Dar tu cinc eqti ? intrebd alene polifistul.Vai. dar cA bietul de el nu se putea miEca din pricini ci era iihnit de foame.i il agezi pe pat. vai ! se caina Carlo. Descuie apoi uga odlifei lui intunecoase de sub scard. vezi. -. drdgu{ele mele pangli: toate au rlmas printre brusturi. cavaler al Nlarelui Ordin. ingindurat. Tati Carlo. te rog.Nu-i nimic.. mai intii de ciine. gi-i agezd unul dupl altLtl. igi freca fr untea cu palma. Mai spre seare dau eu o fugii qi-ti aduc toate boccelele.nind cu bastonul in caldarim. nu fi mihnit5. pe Malvina gi pe Pierrot. afari de Buratino. il didu jos de pe umeri pe Artemon . EI insd zimbea Eiret $l se tot tnvirtea. ciuta s-o impace bdtrinul Carlo.i am sX string de la trecatori o grSmadi de bani.etor ! te Toti. doctor in gtiin{e dc papu. N-am in casi nici macar o firimi{d de piine.. vai. tata Carlo. directorul vestitului teatru.-.i. $i de ce {ipi la mine I zise polifistul. mi-e sd nu dormi la Politie . o si tnchidd ca pe un cer.i tmpreuna miinile cu dezn6dejde: -. Malvina se porni si plinga in hohote.. trece{i indatd la sodlat. dupd aceea ii scoase din sin pe Buratino. . 98 . iar in buzunar nici o le{caie..

Tati Carlo. incit tata Carlo. duoi ce se scir 99 .si mi .i imi inchipui ci este un foc adevdrat. . fiule.-:==:--=ai :- :==--"-:--. si pripidim un tabiorr atjt de minunat ? iarna ia el . Rupe pinza.se face parca mai : cald. arata citre vatrd. citre ccaunul din vatri $i catre dira de fum.ma uitde ce.-==-- ==-r--Cu nasul in iint.--_-:. zugrivite toate pi: bucata de pinzri I'eche. Buratino vorbea atit de r. ci in ceaun fierbc intr-adevir o ciorbi de miel cu usturoi. Carlo se miri Dar .l hotirii. i{i dau cuvintul nteu <le piipu5a ca vei avea c u rin un foc adevarat pe vatri. un ceaun adevarat de iuci si o ciorbi fierbinte.

.a asta micu{a gi chei{a ei de aur.i foarte pl5cuti. des. Sa vedem acum ce se ascunde in dosul ei.nind din din{i. Dupi ce scuturare bine praful.tim.-sul si abia atuncj dadu cu crchii de o uqd micu{a din lemn de stejar. in spatele cdruia. iar la mijloc un omule{ czrre juca.ului. In ceie patru colfuri erau cioplite figuri zimbitoare. zadarnic cdulase Carabas-Barabas sd-l induplece pe poli{istul cel somnoros sI-l aresleze pe Carlo.neti mici Tata Carlo impinse uga.i clatina din cap ntormiind.i grabi{i qi numaldecit il auzir\ pe Carabas-Barabas urlind. care se deschise incet.Dar asta-i spusepoza lui Buratino Buratino. infesat cu rnusculife moarte. nu se gindise la aga ceva. Tocmai atunci risunarl sub fereastrd niqte pa. un omule! cu un nas lung. pina dupa ceafi . cu toate cd... Carabas-Barabas o lud din nou la fLrgi pe stradi. tati Carlo. scir{iind. Bdielii fluierau asurzitcr qi zvirleau dupd el cu mere puirede. numai in pant. Deschide.aloni /o0 . A/talvina. Ilarba lui. se afla un pdienjeni. Pierrot. Viri chei{a in broascd qi o r5suci. pe bitrin u i ! Carabas. tata Carlo pi chiar flimindul Artemon strigari to!i deodatd: chiar . risfirata de vint. Iatd gi cheia ugilei.. U. scri.Barabas patrunde SCdTA in odarfa cle sub Dupa cum gtirn. spuse Carlo.In numele regelui din Tarabari. Carabas-Barabas intrd ln goana mare la primarul ora.cel viclean. arestafi-l pe Carlo. . qi la ora aceea primarul. Era o ri nespus de cilduroasS.tele qi ciocanul pi incepu sa desprinda tabloul. se agi{a de nasturii qi umbrelele trecatorilor. nici $tiam eu. Indata se auzi o melodie vioaie . Insi carabas-Barabas igi ficu loc cu coatele. innegrit de vreme. dupi cun. la drept vorbind. de parca ar f i cintat o f la.au fost ficute de mult de un meqter tare priceput.or paienjeni.i el cu gura cdscate. lui cle. Carlo rnituri inceti. \rizind ci n-o scoate ia capit. ba dimpotrivi rimisese .

l . '.. :'.\ \'il II II n tll It t f 'l . r1::: 't) ' }}^ r fr.\ H- '.1 % .1 I .i ! I .i:: 'q. .'I .j. *i'tt . . il E il I >*l=*= :< - ril rr.:.itl r| .i.r-'!!: t u &li' tf i\ - \- C -5 -u2 \'1-" -t \ ') -<F - '@ 3* l-C- t ...1':.

1a inchisoare.pe acest hof 5i n''1 rncrnic Lraf llSi: eiir lllt lllitlJ I I : . furat. iiira intirzierc.r zu gravita v atr a. intittzindu-si lacrinrile pe ia{ii cu barba lrri .i sa je-fuiasci tot orasui daci nu-l hiigati.oic.ijn ir eret r:.r' nirni'iri. -Cel tnat invt'rsrrnat dustnan al nlcu.no . se repezi intr.ru ! E in .. cei prtru vajnici nnliti<1i naviliri in odaita cle sub scarii.rre si dea foc . siisiata $i mt. pac I se inchise in rurma lui.r'f rasrrflind a ner. a resta 1i . Caraba.. Naviilirlr in otlrriir: t'!ti:rr trt cli p11 t'in tl (.|i-l pe acest preacinsti+. insrilit de cei patrLi polit iqti.un . orian si procedali cum se cuvinc" ln numc'le legii I Carabas-lJzrrabas.diriia de sub scari zacr.r:-icliita. atita s-a jeluit si a 'indrugat la r. Penlru a-si intari sprrsele.. linga f intina lisnitoare.. Ei se racotea cu li- $ase rinduri de barbri avca primarul. Tn spatele lui.a cadi in papLrcrrl primarului.li rr r bas-Barabas striqa iirrisi -. patru pol iii. a. dirdu porunci celor patru polifisti de sub tc.erzi s:i uscatc'..i sl rcum vrea sa dea foc vt'stitrrlrri nreu ltar. Cinimpragiiate iecul cel dulce se stinse.rl 'tlaiiii nu r:l<.In nutrtele regeiui din l'arrabari. incit prinranrl. batrinul Ilalnetar Carlo.u r 1o.-*-Barabas scoase un pumn de galbeni qi i lasa . c. incepu sa urle cit il trnea gufa: 'Sint urr an nenoroi'il.ct. El coborisc cel Cin urmri 1i ugif a .scurti.. /Carabas-Barabas se arunc:i in genunchi in fa{a prinrarului . iar nasul i se pierdea intre iaiciie grase .ti amiri{i nu mai pridideair t:u rlestupatul sticlelor cu limonadi.ezafi sub un tei.tii se opintir:r cu putr:re.ufict la locuin{a 1ui Carlr.i : Urma. El rni'a furat irei din cele nai brrne p2pu.i trandafirii. . si incenu a striga: In nrrmelc regclrri riin Tarabari. tedea in gradina.au numai fase murdare si pinza pe care efr.. Artr iost batjocorit. spargcfi u9a I Polifi. In r.i. batut. ' Cine a crrtezat sir-5i bati joc de un orian ? intrebi primarrrl. labliile prrtrede ale ugii zburara din !i!ini 9i in ziing:rnil lsrrri:itor cler : abii.trtttl.Ca si nu nrai lrrngim vorba. piecirrdu-5i r-errrl trecea preigui uqiiei tirinr:t'ie r. Atunci Carlr- otoliti. monade. spcriat din cale afara.

smulgindu-9i .. In pdmint tat n-om intra.dar simburele de lumini nu rlzbea si lumineze bezna in care se adincea scara. dar totul primarul oraqului cI ingtiinteze ci.. coborau sub pimint pe scara dreapti. insugi necuratul venise in ajutorul bdtrinului fla. UnuL avea nasul julit. Carabas-Barabas i1i smulgea barba de ciudd gi se tivilea pe jos. Pierrot. Fie scsra cit de-abrupta. cind mineca lunga a lui Pierrot . de piatrS. bum. bdlir din picioare 9i racni la poli{i. bolborosea tam-nesam poezii de-ale lui: Pe pereli umbre tot joacri. unul pe celSlalt.. Tata Carlo linea in mind un capdt de luminare.ge undeua !. cra tra bum in ici. Teamd nu mi-e! Ce-or sd-mi taca?. care se fdcuse nevizut prin perete. Infuriat peste mdsura. gi incepu sa loveascd Carabas-Barabas i5i fdcu vint 5i se izbi cu spatele de u5a. ca si ntt izbucneasca in plins. Buratino. pesemne. qi urmafi de tata Carlo..ti : In numele regeiui din Taraltari. 105 In iimp ce Carabas-Barabas se tdvdlea ca un turbat. de fric5. Malvina se ciupea intr-una de urechi. In oddita pustie de sub scar5. r\lalvina. spargef i ula asta blestemati I Poli{i9tii se pipiiau de zor. Bezns cit de ne'ntreruptd. Om ajun. Ce giisesc et tn dosul usi(ei {ainice barba de iurie.Bum. alttrl un cucui in cap. Irlacira ei pilpiitoare arunca pe perete umbre mari. Pierrot gi Artemon.rarele. .Nu peAici nu-i lucru curat Ifdcuserd ei gi in numele legii. . Dar upa ! pornirii intins sd-l goptird I . urlind gi vaicdrindu-se ca un ttrrbat. ca iotdeauna.netar.in Carabas-Barabas se repezi 1a ugifa tainicd ea cu pumnii 5i cu pici..i puteai sd vezi cind capul ciufulit al lui Artemon.. USita nici ca se clinti.

SC

si

Buratino o luase inaintea tovara;ilo r sal, iar tichia lui albi de-abia mai zdrea undeva, in josul scarii. Dnrrdnti sr' uuzi un luicrrt. ccln ca ZLL, rostoqolindu-se . | ., |.|.\|1.' ^| numaidecit dupl asta, glasul plingare + dl lui Buratino rdzbi pina\ I ^l
|
:

la ei

virtej negru.
fip

Ajutor ! Intr-o clipiti, Artemon, uitind ca era rzinit ;i fldnind, se repezi gr risttrrnindu-i pe ,tulalr,'ina ;i pe Pierrot. o porni in jos, pe _sciri, clr ur:
Se auzea cum ii clSnfane din{ii

Sarifi

!

It.

in quri. Pe urmi

larasl izbucni

ur.,

Apoi se asternu Iini;te; doar inirna ,.\talvinei ticiia ca un ceas der.teptitor. O raza mare de lumina scalda dintr-o datd sciriie. ir 1a cira lumindrii din mina lui tata Carlo incepu sd paleasci. strigir - Privi!i, privi{i incoace ! cu tare Buratino. Malvina incepu sd coboare iu{eald scarile, mergind de-a-ndirir-' telea; dupa ea sirea Pierrot, iar cel din urma cobora Carlo, indoit din ;ale ;i pierzindu-si mereu galen{ii pe drum. Jos, acolo unde se sfir;ea scara cea abrupta, ;edea Artemon peo platformi de piatrd ;i se lingea pe bot. La picioarele lui zicea sugru mat guzganul Sulara. Buratino sfi;ie cu amindoud miinile pisla putrezitd care astupa o deschizaturd in peretele de piatrd. De acolo se revdrsa o lumind alba

strd.

Se strecurard cu to!ii prin deschiziturd gi dintr-o data razele soarelui ii izbird drept in och i . Ele cideau din tavan, printr-un ochi de geam rotund. Razele acestea, in care tremurau firicele de praf, dansind necon, tenit, luminau o incipere rotundi cu pere{i de marmurd gdlbuie. In mijlocul ei se afla un teatru de pinu;i nespus de frumos, iar pe cor_ tina stralucea, ;erpuind, un fulger aurit. De amindoui pdr{ile cortinei se indl{au dour turnuri patrate, vopsite in aga fel, incit pirea' cladite din cirimizi mici, ro;ii. Acoperigurile {uguiate, din tabla verde, scinteiau puternic in soare. Pe turnul din stinga se vedea un ceas cu acele de bronz, iar pe
104

/( / i ttl\
/
\

\---

_-1
I

ltt

t

lr
I \

\

: .-' .

,

..-,*_*t

\.__-_*

K.

cadran, in dreptul fiecirrei cifre. erau pictate chipuri zimbitoare de fefetife si ba ie[ i. Pe turnLrl din dreapta se adincea o ierestruici rotunda cu geamuri in multe culori. Deasupra acestei ferestruici, coco{at pe acoperilul din tabla verde' gedea GreierLrl Vorbitor. Cu gurile ciscate de uimire, se oprirA in fa{a acelui teatru minnnat, ;i atttnci greieragrrl grii incet ;i limpede: Ji-am spus eu atunci, Buratino, ca te agteaptd primejdii mari ;i intimpldri inspaimintatoare. Din fericirc, totul s-a sfirlit cu bine. Ar fi putut insd sd se sfirgeasca rdu..' A1a, vezi 1... Greierul Vorbitor avea un glas sfatos, batrinesc 9i pe deasupra parea gi suparat, pentru ci fusese cindva lovit in cap, cu toati virsta lui inaintat-a, de o sutd de ani. 1n ciuda bunita{ii lui inniscute, ntt putuse incd gita obida nemeritatd 9i de aceea nu mai adiriga nirnic: nrilcI din mustdcioare pentru a-gi scutura parci praful de pe ele 9i -rc strecurd incet, lpdeva, intr-o crlpdturi parirsitA, cit mai depatre de zgomottl I lumii. Atunci tata Carlo sptlse Si eu care credearn cd o sd gasim cel pu{in o grimada de aur gi arginiI Cind colo dau peste o jucarie vechc si atita tot... El se apropie apoi de ceasul zidit in trrrrl. bdtu cu unghia pe cadran qi, pentru cd intr-o parte a ceastt lui atirna o cheifa intr-un cui, o
:

iuh

Se auzi un tic-tac puternic 1i acele se miscari. Acui mare se apropie de cifra douisprezece, iar cel mic, de Ease. Inauntrul turnrrlrli se auzi un fi;iit gi un ;uierat, iar ceasul suni tare de lase ori .. Intr-o clipitd, ferestruica cu geamurile colorate din celalalt ttlrn se deschise ii ea; din ea filni o pasire pestri{i, miScindu-se pe un arc si hhiincl din aripi. $i pisarica ciripi de lase ori, chemincl I-a noi I l.a noi I La nr.ri I Lr noi ! I-a noi - la noi I Pasirea se ficu ncvizutS, ferestrttica se inchise 1i incepu sd cinte o ilalneta. Cortina se ridica.. Nimeni, nici chiar tata Car1o, rltt vizuse vreodatd un decor mai
:

;i invirti ceasu1...

irumos.

iniafila o gradina. Prin copSceii cu irunze aurii ;i argintii ,rirliru qr:rrrrr. milcindu-se pe un arc cii o unghie de mare. IJn copdScena
1c6

ui ciprioare. Pe o alti lianl se legina o familie de rnaimirtc. r\sa trecu cant un ninut. Ridicat pe labele dinapoi. fiecare din clc rrrr rni-. iar ire Linir ciiu eie era incoi. aninralele silbaticc'. Sub copaci se plirnbau pduni care. Artcmon se arur. Cu gitul intin:.cenci. in mers leginat.l! +t-i^ n^Lii lt lul nllcl il tal aruncau acunt o cduirLirrra blinda. iiiinclu-l cit mai departe de scend.i cAprioarele iLr gira iir citli-se. . i'ducintl la iniali5are cLr cr riirtrila rtdrgatd.i L. paurrii .*i altceva apdru din laturi.e -[rt'cLr in )iiiluri : rl .lor.el era podeaua . un rirs de cati iea.incircai cu mere.i nrarc decit Lrn bob ..pt si bun ia suf 1et. Dai Artetnc. Graurji antutir. ritrd pe rind..l. prictcnul coplilL. tar tata Carlo cu greu iz-buti sa-l irag.iirca o boniboana de soia.i infricosator. sacalui rrn Iei cle ciine sdlbatic. Ultimul trecu. ciuguleau merele Prin poienila.. r. Scena lnf5!isa Africa Pe nisipLrl auriu. mingc .o? er cJ .-. trecu in goand Ieul cu coama lui stufoasi qi. nrl lmpuilqa iiu il::':\'ill.l sl mtrll ia el. in bataia soarelui arzl.le hrisc:i.railr. iar irr aer iilfiiau fluturasi atit tie rnici.. treceau felLrrite ani ma Ie salbatice. ceva cobori de sus .. de parci un arcuq trecuse peste strunelc unei viori. scuturindu-se de zor.. ^l Llr ri.s1. gi ilvind in fruirte Llrrulr corrriie.nL.. apoi un soare rosu risari deasupra pustiului nisipos. t:u toate ci nu era mai mare ca un motana.icit un garpe boa adevdrat. impungindu-se ci.i r'2 c.i mereu trompa 1n care i. Apcri se auzi ttn sLrnet melodios.in banui cA qo rtroritc. ca abi. . trecu in iuga i' g. Prin irttuncric. A. Veni apoi elef antul.b. cl.. tinindu-se numai 'in cozi.i inapoi de coada. \JL \esLrieritul crocodil apdru . ioarte murdar.-. Cirlr]l ilri arculii irrIipt irrtr-r. iar copacii dispiruri Drin deschizaturile tainice de srlr c.. Din dreapta qi din stinga culiselor sc iviri dintr-o data liane aseniarritoare unor Ecrpi.. saltindu-se in viriui picioarelor. trecri.lo crnm. tinjnd intr-o laba o umbrela. -.r coarilele..a trecura.'lilrdau dr-.rcii asupra lui cu un latrat. Din trei sarituri. Pe fLiirrlalul deccrului apdrurd uisle nori stravezii. pri iea u li vazLi{i.r. Deodata soarele se stinse. paru totu.. miqcindu-.

. copila. Pe balconagele caselor aparuri deodati citeva feti{e. dar omul cu inghefata dddu din miini 9i le spuse: vindut inghe{ata ! . aga da. stribatu piala in fugil Un vinzbtor ambulant impingea prin pia{a cdruciorui lui cu inghetati. imphturite in patru. Ugile caselor se deschiseri indatl 9i din ele ie.i tramvaiul coti pe o straduta lituralnic5. ciulind urechile. copii. de parcd ar fi vrut sa-l intrebe : .te roti mici cit o far ni9 furioari de dulcea{d. cindva toati Italia. am si min calul din oras in ora. cu Pe altl datl fulgerul ei gerpuitor aurit. Buratino. care se urcarl cu tofii intr-un tramvai mic.i ! spuse tata Carlo. qi am sd gdtesc ciorbd de miel cu usturoi.Chei{a de aur sau nemaipomenitele p5{anii ale lui Buratino 9i ale prietenilor sdi. f Scindu-i semne gribite.. milifianul fluieri in urma lui . c Trecu apoi un biciclist pe o bicicleti cr-r ni.. privind cu ochi strilucitori 1a prietenri sdi.i hilete. Un jurnalist cu nigte ziare mici ca nigte foi de calendar. ile rispunserd intr-un gl as: )a invdtim dimineala. cu miinile biqate in buzunare. iar dc-o o sI cutrcierim fi flagneta sd inveselesc preacinstitul public. Iar seara o si juclm la teatru Eu unul si cint din . Pierrot i. ca o jucirie. printre casele inalte.Dar eu ce-am si f ac ?" -o to8 . Stafi. am sb incerc si joc rolul Ltnei ie tife dt-igu{e. ! degeaba m-am murat eu in baltd la mituga Tortilla. Malvina si Pierrot nu-gi ntai veneau in fire de incinta{i ce erau. Eu voi vinde inghelata .. Taxatorul sun6..i ireci cu palma f run:ea incre{iti .Er-r voi scrie comedia asta in versuri minunate. ctt nasul in vint. Pe sceni aparu piala unui ora9. Artemon asculta.zut? Se vede treaba cd nu plesni de ciudd. un bdie{el zorit se cd{ard la iu{eali pe tampoane. dar de invSlaturi cind o sb vi apuc afi? intrebi tata Carlo.. Daca o sa gdsifi ci am gi eu talent.Se aprinseri citeva felinare ca acelea de pe stradd. Atunci Tata Carlo.. Pbpu. 9i-9i risucea capul incoace sl-ncolo.irri in fuga mare cifiva omule{i. In teatrul ista vom reprezenta noi o comedie $tifi care ? .Ei. vatmanul invirti de miner.S-a se ldsd cortina. spuse Malvina." Pun rimdgag ci senior Carabas-Barabas vii : souse lduddros: Ati vb.

va . pe o estradd de scinduri. iar prin a coperiqul giurit al teatrului de pdpuqi ploaia pdtrundea cu putere.uiera ca vintul. Buratino ? intrebard to{i.induse nici un bilet.rr:-^^ fx-x :. -i o cioarS. orologiul biitu ora. Afard ploua cu gdleata. Dimineafa nu se r.intUl Umed cc b. Cine sa se ducd la CarabasBarabas sd-i vadd piesele plictisitoare 9i actorii fldminzi . se in. De trei zile papugile nu mai mincaserd nimic gi cl eveteau inriite.apte cozi.icdscdin gurl o d5. blteau din palnre . ^^-. iar la repeti{ii nimeni nu mai r. sfiriind.. . dar tu.i mulfi din ei intrau in baracS. va rhcni ca leul.Ciudati mai sinteti ! Cum de nu inlelege{i ? In comedie o sd joc cliiar rolul lui Buratino 9i astfel o s-ajung vestit in lumea-ntreaga I Nou[ teatru de papuy dii prtma reprezentafie Carabas-Barabas Eedea in fa{a vetrei cu inima tare citrinitll. Oamenii rideau. in fa{a unei bardci noi de pinza. Peste drum de teatrul iui. Ei. !l -).r^ \'llltUl Ulllrll \ \' Udlqcl . ascuns in culise.| . Deasupra intrarii.-.ase.emnele ude abia ardeau. Picioarele 9i miinile pdpugilor prinseseri umezeali.1 _l..--1. Carabas-Barabas se tiri amdrit in sala de spectacole: sala era goal5 I stra Dracu' si-l ia cinstiiul public ! mormii el ie. De in jur.i .. va scrisni din din{i ca crocodilul Ei.. invirtindu-9i repede coada.tea dinsnre fit a re. clllld\lqd ldl d -x pt->t.i? In turnul din orag. atirnate ca de obicci in cuiele din cimari. nici chiar sub amenin{area bici ului cu .^ lllUllllllE.oia sd joace. In timpul reprezentafiei.i cu tichie pc cap. . suflind intr-o trompcta rdguliti qi strigind ceva. va tropdi ca rinocerul. stitea un bdie{el cu un nas lr-rng .cum iegi.d. privipe prea clipi de citeva ori din ochi .-^ -. Ei ria de mare ca in ca:r [i nrrlrrt inlra crrcca mai mare uiurl rrtb ilriar . Ut. de asemenea va imita toate sunetele de care vom avea nevoie.Buratino mai spuse : Artemon o sd aibS-n paza lui toate lucrurile qi costumele teatrului qi tot el o sd pdstreze qi cheile de la cSmari. Tu ce vrei sd faci in teatru? .i zdren!5ro..

llLrratino.i Reprezenta{ia incepe I iarc se arita curn bietul tata Carlo ciople. Pe estradd. urniiinCu-. Motanul Bazilio. care intrase tol i.itu1 de ploaie. porni baraci de pinzi. privea in jos cu ochii lui riuticio. incretinclu-q. care se streciiriise in teatru lSri bilet.edca Mal \ rla. Acum ledea coco{at intr-ttn copac si. intr-o casu{a de sticii . scrilnind clin rtinti ri smulgindu-ii barba.rlrile *au sa lc matur pr . a junse in sllr\ rt la teatru si broasca {estoasd Tortilla. ini..irtca la flasnetb clipea.i scriu piese in rime.irui iista iriLrrisit r De rinili: a rriai risillt aici ? mirii Czirabas-Barabas.Fulge-singure rui".i . \'reau sd ni duc si cLr la ci.. carabas-Barabas.a nzr la. Pai chiar plpugile. Buratino striga: Prima reprezenta!ie rninunatei . \''rcau si mi rog cle ci ..s.i: .omule{ilor de lemn. sufla in trompeta ragusit. Artemon o trigea afard cle coadi pe'ulpea Alisa. iard si i treaci micar prin minte ci tocmai asta o sa-i $i fugi pe scdricici in jos. Dar al cui o ii te. Tata carlo. cu o Iundd f rumoasa in pdrul ei albastru. _qe apropie de Carabas-Barabas..tri.i-au deschis teatrul lor de pipu. I-)iiremar ardia baraca cca nou5.i. [-a intrarea tcatrului de papusi..t. b. si nu dovcdca -sa lnrpartl bilete celor dornici si vadd o comedie adevir-ata djn viafa -spre noua p rr q retla r. finind in gurd o invita{ie Llrrdl tLcl pe un pergament cu col{ur ile au rite. 5i tot eie le joaca.. ca sa joace prima sceni a comediei. Nu mai rnerge treaba cu iipitorile de ir:ac.te un omule{ de lemn dintr-un butut--. Tirindu-se ane\roie. i. E-he-he ! spuse el acrLr.i.ri tare ca intotdeauna. izhirii sa f r:gd inainte de a fi prins..Srati ! Veti vedea cum i-arn invins pe tlusmanii no. O aintimplare gi atragdtoarei comedii diri via!a ader.*e sa ic aprind lumi_ Dtr ilor. care mirosea a nimcl m. fiindc-am fost iste{i.rri bilr.iret din ochi cdtre prea cinstitul public. ltc . intr-o haina noud de catifea. in acluci fericirea. r'iteji gi nu ne-am p ierdut cr-rmpdtul.i toatzr iaia...i obrajii.

$i Carabas-Barabas rlmase aqa intins in biltoaca. dc flanela. papu5iie fugiseri de la Carabas-Baraba. dupb culise. il dzrclu pcste cap. cu usluroi.'la in cimari.s.toate.i ii smulse cileluqLrl din rnina. nemerniciior I mirii el lntrlcosa to r. cu nasturi in loc de ochi. Carabas-Barabas izbrrti sa prindl doar un cafelu. toatc. I-ua biciul cu qapte cozi 1i deschise ula care sA ntai lenevi{i.ii . li sc pregltise actorilor flaminzi o riorbi fierbinte de miel. sub ploait. In cimaruJa nrt era n imeni. Carabas-Barabas se intoarse posomorit' ia teatrul lui gol . i'rajitorii cu +l tl_ chii instelate in colluri. scnior Car:rb:rs IJaraba-s se nepLrsii in strada. feti{ele cu milti negrc. arapii.i pustiu. Toate pipu. Reprezentafia incepu. P ocn din bici.ile : Arlechinii. t\ci r'5zu cLrm ultinrii lui actori goneau zori{i nrin baltoace spre teatrLrl cei nou. Doar resturile de sforiceie ntai alirnaLr de cuie.i unde se auzeau ropote de aplauze. o S. unde rriLrzica cinta vesel. \ra lnVal eLl nunraidecit cunl sar moni{i publicul la Iealrul nteu. unde rasunarr hohotc voioase de ris . Dar nimeni nu rasDunse. Cu rrn Lrrlet salbatic. cocoga{ii cu uit nas cit castrat'etele. dLrcindu-l cu el in baraca. cu 1 t'\'\ \ . Dar Artcmon rdsiri ca din pimint si se arunca asupra lui. unde. catelu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful