You are on page 1of 8

E

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2021.01.15 20:52:08
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
69727
Location: Athens, Ethniko
Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαιτείται επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας,


τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση» και η γνώση χει-
Αριθμ. Φ.340/ΑΔ.7513/ΔΣ 1328 ρισμού η/υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου,
Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου,
κατά ειδικότητες των Επαγγελματιών Οπλιτών των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδομένων.
της Πολεμικής Αεροπορίας 3. Αμύνης Φρουρός Μετά Σκύλου (ΟΑΦΜΣ)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ,
ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου σπουδών.
Έχοντας υπόψη: Απαιτείται επιπλέον η γνώση χειρισμού η/υ στα αντι-
1. Την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2936/2001 κείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών
«Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α’ 166). φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη- και των βάσεων δεδομένων.
ση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 4. Αμύνης Αεροδρομίων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΟΑ-
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ
ΑΕΕ)
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
Απολυτήριος τίτλος Λυκείου.
3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ.
5. Μετεωρολόγος (ΟΜΕΤ)
575/2020 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομι-
κών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε Μηχανικών Πληροφορικής ή Μηχανικών Τοπογραφίας
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: και Γεωπληροφορικής, ή
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή τάξης Μα-
Άρθρο 1 θητείας ΕΠΑΛ τομέα Πληροφορικής ή Ηλεκτρολογίας,
Γραμματικές γνώσεις Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.
Οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις των Επαγγελμα- Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η
τιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο
ανά ειδικότητα, είναι οι εξής: «καλή γνώση».
ΤΜΗΜΑ 1 Επιπλέον, για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ απαιτείται η γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της
1. Αμύνης Αεροδρομίων (ΟΑΑΔ) επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των
α. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βά-
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Ενιαίου Πολυ- σεων δεδομένων.
κλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκ-
6. Αστυνομικός (ΟΑΣΤΥ)
παιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών ή Επαγγελματι-
α. Απολυτήριος τίτλος ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΕΠΛ,
κού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ), ή
ΤΕΕ, ή
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικότητας Στελέχους β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη-
Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών του τομέα Ασφά- τας Στελέχους Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών του
λειας (Security). τομέα Ασφάλειας (Security).
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η
γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (η/υ) στα γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας
αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστι- κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών
κών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσι- διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδο-
άσεων και των βάσεων δεδομένων. μένων.
2. Χειριστής RADAR (ΟΧΡΝ) 7. Βοηθός Ελεγκτή Πτήσεων (ΟΒΕΛΠ)
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή ΤΕΕ Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ
Β’ Κύκλου ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ. ή ΕΠΑΣ.
69728 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 6010/31.12.2020

Απαιτείται επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ή Τεχνικού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του
τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση» και η γνώση χει- τομέα Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών/
ρισμού η/υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, Ομάδας Ηλεκτρολογίας ή ειδικότητας Τεχνικού Εσωτε-
των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, ρικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του τομέα Ηλεκτρο-
των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδομένων. λογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή
8. Διασώστης (ΟΔΙΑ) β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ,
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, με πιστο- ΕΠΛ, ΤΕΣ, ΤΕΛ ειδικότητας Τεχνικού Ηλεκτρολογικών
ποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, ειδικότητας Διασώστη - Πλη- Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων του τομέα
ρώματος Ασθενοφόρου του τομέα Υγείας και Πρόνοιας. Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή ει-
ΤΜΗΜΑ 2 δικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του τομέα
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ηλεκτρολογίας ή ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών
1. Τεχνίτης Αεροσκαφών (ΟΤΑΦ) Εργασιών ή Ηλεκτρολόγου Γενικών Εφαρμογών Κλάδου
α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη- Ηλεκτρολογίας ή ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκατα-
τας Τεχνικού (Μηχανοσυνθέτη) Αεροσκαφών του τομέα στάσεων Κτιρίων ή Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχα-
Μηχανολογίας, ή νικών Χώρων ή Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τε- του Ηλεκτρολογικού τομέα.
χνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του Τομέα Μη- Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η
χανολογίας. γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η «καλή γνώση».
γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο 5. Τεχνίτης Συντηρητής Εγκαταστάσεων (ΟΕΓΚ)
«καλή γνώση». α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο
2. Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών (ΟΤΕΤΗ) Ανωτέρας Σχολής ειδικότητας Γυψαδόρου - Σοβατζή ή
α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρο- Ελαιοχρωματιστή ή Κτίστη ή Λιθοξόου - Μαρμαρά - Λι-
νικών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και θοχαράκτη ή Τεχνικού Δομικών Έργων ή Τεχνίτη Δομι-
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών κών Έργων Αλουμινίου και Σιδήρου ή Τεχνίτη Μωσαϊ-
ή Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπι- κών - Πλακοστρώσεων του τομέα Δομικών και Συναφών
κοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων Κατασκευών, ή
και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Πληροφορικής και β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΛ,
Τηλεπικοινωνιών ή Ψηφιακών Συστημάτων, ή ΤΕΣ ειδικότητας Τεχνικού Δομικών Έργων και Γεωπληρο-
β Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας φορικής του τομέα Τεχνολογικών Εφαρμογών/Δομικών
Τεχνικού Αυτοματισμών του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλε- Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού
κτρονικής και Αυτοματισμού ή ειδικότητας Τεχνικού Δι- Σχεδιασμού ή ειδικότητας Κτιριακών Έργων του τομέα
κτύων και Τηλεπικοινωνιών του τομέα Πληροφορικής, ή Κατασκευών ή του Δομικού τομέα ή ειδικότητας Εργα-
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τε- σιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος του τομέα
χνικού Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Δομικών Κατασκευών.
Εγκαταστάσεων ή Τεχνικού Αυτοματισμού ή Τεχνικού 6. Τεχνίτης Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων (ΟΜΜΜ)
Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του τομέα Ηλεκτρολογίας, α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη-
Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. τας Τεχνικού Αυτοκινήτων - Οχημάτων ή Μηχανοτρο-
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η νικής, ή
γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ειδικότη-
«καλή γνώση». τας Τεχνικού Οχημάτων του τομέα Μηχανολογίας ή ειδι-
3. Τεχνίτης Οπλουργός (ΟΟΠΛ) κότητας Τεχνίτη Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου.
α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη- 7. Τεχνίτης Ελασματουργός Μηχανουργός (ΟΕΛΜΗ)
τας Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του τομέα α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη-
Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνικού Αυτοματισμών τας Τεχνικού (Μηχανοσυνθέτη) Αεροσκαφών ή Τεχνικού
του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτομα- Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου (CNC), ή
τισμού, ή β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ειδι-
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τε- κότητας Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του
χνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του τομέα Μη- Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνίτη Εργαλει-
χανολογίας ή ειδικότητας Τεχνικού Ηλεκτρονικών και ομηχανών.
Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων ή Τεχνικού 8. Τεχνίτης Ψυκτικός (ΟΨΚΤ)
Αυτοματισμού του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικό-
και Αυτοματισμού. τητας Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η Κλιματισμού του τομέα Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογί-
γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο ας - Ηλεκτρονικών/Ομάδας Μηχανολογίας ή ειδικότητας
«καλή γνώση». Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματι-
4. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος (ΟΗΛΕ) σμού του τομέα Μηχανολογίας, ή
α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη- β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΛ,
τας Τεχνικού Αυτοματισμών ή Τεχνικού Ανελκυστήρων ΤΕΣ, Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικού Εγκα-
Τεύχος B’ 6010/31.12.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69729

ταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού του τομέα 14. Χειριστής Εγκαταστάσεων Καυσίμου (ΟΧΕΚ)
Μηχανολογίας ή ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου του τομέα Θετι-
και Κλιματισμού ή Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αε- κών Επιστημών Τμήματος Χημείας ή πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολο-
ρισμού και Κλιματισμού του Μηχανολογικού τομέα ή γικών Εφαρμογών ειδικότητας Τεχνολογίας Πετρελαίου
ειδικότητας Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών και Φυσικού Αερίου, ή
Έργων ή ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή Θερμι- β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη-
κών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού τας Τεχνικού Μηχανικού Θερμικών Εγκαταστάσεων και
τομέα ή ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλι- Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
ματισμού του Μηχανολογικού τομέα. του τομέα Μηχανολογίας, ή
9. Χειριστής Εργαλειομηχανών (ΟΧΕΡ) γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τε-
α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη- χνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
τας Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου ή Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
(CNC), ή και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του
β. Πτυχίο ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας Τε- Τομέα Μηχανολογίας.
χνίτη Εργαλειομηχανών. 15. Ξυλουργός (ΟΞΥΛ)
10. Τεχνίτης Αντιδιαβρωτικής Προστασίας (ΟΤΑΠ) α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Δίπλω-
α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη- μα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και
τας Τεχνικού (Μηχανοσυνθέτη) Αεροσκαφών, ή όχι ανώτατη εκπαίδευση) ειδικότητας Ξυλογλύπτου ή
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τε- Ξυλουργού του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών/Ομάδας
χνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του τομέα Μη- Διακόσμησης - Σχεδίασης, ή
χανολογίας. β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ ειδικό-
11. Βοηθός Χημικών Εργαστηρίων (ΟΒΧΕ) τητας Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής του τομέα Εφαρμο-
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου του τομέα Θετι- σμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών/Βιομηχα-
κών Επιστημών Τμήματος Επιστήμης των Υλικών ή ΤΕΙ νικού Σχεδιασμού ή ειδικότητας Επιπλοποιίας του τομέα
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Εφαρμοσμένων Τεχνών ή ειδικότητας Επιπλοποιών του
Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αε- τομέα Επιπλοποιών.
ρίου, ή 16. Χειριστής Συντηρητής Μηχανογραφικών - Φωτο-
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη- τυπικών Τηλεπικοινωνιακών Συσκευών (ΟΧΣΜΣ)
τας Τεχνικού Χημικών Εργαστηρίων και Ελέγχου Ποιότη- α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Πληροφορικής
τας ή Παρασκευαστή Χημείου ή Χειριστή Διακίνησης και ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου
Εμπορίας Πετρελαιοειδών του τομέα Χημικών Εφαρμο- Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμέ-
γών ή ειδικότητας Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού νης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τε-
Αερίου του τομέα Μηχανολογίας, ή χνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληρο-
γ. Πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνολογίας Πετρελαίου φορικής, Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και
και Φυσικού Αερίου του τομέα Μηχανολογίας. Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τη-
γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο λεπικοινωνιών και Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας
«καλή γνώση». Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μη-
Επιπλέον, για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων χανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικού
απαιτείται η γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της Υπολογιστών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊ-
επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των ατρική ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνι-
υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βά- ών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή
σεων δεδομένων. Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Ψηφιακών Συστημά-
12. Οδηγός - Χειριστής Οχημάτων - Μηχανημάτων των ή Πληροφοριακών Συστημάτων ή Επιστήμης και
(ΟΟΧΟΜ) Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφορικής
α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Δίπλω- και Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολο-
μα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και γιστών και Επικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής
όχι ανώτατη εκπαίδευση) ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκι- και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ
νήτων-Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανημάτων Έργων του Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστη-
τομέα Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών/ μάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
Ομάδας Μηχανολογίας, ή νιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΕΠΛ, ΤΕΕ, ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Πληροφορικής και
ΤΕΣ, Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ ειδικότητας Μηχανών και Επικοινωνιών ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανών Αυτοκινήτων του Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τηλε-
Μηχανολογικού τομέα ή ειδικότητας Αγροτικών Μηχα- πληροφορικής και Διοίκησης ή Επιχειρηματικού Σχε-
νημάτων του Γεωργοκτηνοτροφικού τομέα. διασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμο-
13. Πυροσβέστης (ΟΠΥΡ) γών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στη Οικονομία ή
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, Διαχείριση Πληροφοριών ή Μηχανικών Πληροφορικής
ΕΠΛ, ΤΕΕ. Τ.Ε. ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή
69730 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 6010/31.12.2020

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων τομέα Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών/


Τ.Ε. ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής, ή Ομάδας Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνικού Μηχανι-
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη- κού Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικού Τεχνολο-
τας Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικού γίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του τομέα Τεχνο-
Η/Υ ή Τεχνικού Λογισμικού Η/Υ ή Τεχνικού Η/Υ και Δι- λογικών Εφαρμογών/Μηχανολογίας, ή
κτύων Η/Υ. β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΣ
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η του τομέα Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συ-
γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο ντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης ή Τεχνιτών Θερμικών
«καλή γνώση». και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων ή ειδικότητας Τεχνι-
17. Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΟΤΗΥ) κού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τε-
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Πληροφορικής, χνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Τεχνικού
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικού
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμο- Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του τομέα
σμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογικών Εφαρμογών/Μηχανολογίας ή ειδικότητας
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πλη- Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή Υδραυλικών
ροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Θερμικών Εγκαταστάσεων ή Θερμικών και Υδραυλι-
και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφο- κών Εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού τομέα.
ριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών ΤΜΗΜΑ 3
Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Επιστήμης και Τε- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
χνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρονικού Μηχανι- 1. Βοηθός Νοσοκόμος (ΟΝΣ)
κού και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη-
Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής με εφαρ- τας Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του τομέα
μογές στη Βιοϊατρική ή Μηχανικών Πληροφορικής και Υγείας και Πρόνοιας, ή
Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη- β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ειδικότητας
χανικών Η/Υ ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Ψηφι- Βοηθών Νοσηλευτών του τομέα Υγείας και Πρόνοιας ή
ακών Συστημάτων ή Πληροφοριακών Συστημάτων ή Υγείας Πρόνοιας - Ευεξίας ή ειδικότητας Νοσηλευτικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Πληροφορικής και Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληρο- 2. Βοηθός Φαρμακείου (ΟΒΦΑΡ)
φορικής ή Υπολογιστών και Επικοινωνιών ή Μηχανι- Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ειδικότητας
κών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή Βοηθού Φαρμακείου του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών
Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών ή Υγείας και Πρόνοιας ή Υγείας και Πρόνοιας και Ευεξίας.
Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφο- 3. Βοηθός Βιοπαθολογίας (ΟΒΒΙΟ)
ρικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφο- α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη-
ρικής και Πολυμέσων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής τας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων του
ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Γεωπληροφορι- τομέα Υγείας και Πρόνοιας, ή
κής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Τεχνολογί- β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ειδικότητας
ας Υπολογιστών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή Ιατρι-
ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών κών Εργαστηρίων του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών ή
Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοί- Υγείας και Πρόνοιας.
κηση και στη Οικονομία ή Διαχείριση Πληροφοριών ή 4. Βοηθός Ακτινολόγου (ΟΒΑΚΤ)
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Τηλεπικοινωνιακών α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικό-
Συστημάτων και Δικτύων ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών τητας Βοηθός Ακτινολογίας και Ραδιολογίας του τομέα
Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Επιχειρησιακής Πλη- Υγείας και Πρόνοιας, ή
ροφορικής, ή β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΤΕΕ ειδικότητας Βοη-
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη- θών Ακτινολογικών Εργαστηρίων του τομέα Υγείας και
τας Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικού Πρόνοιας.
Η/Υ ή Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων Η/Υ. 5. Βρεφονηπιοκόμος - Βρεφονηπιαγωγός (ΟΒΡΕ)
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Τμήματος Προσχολικής Αγωγής
γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο ή Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.
«καλή γνώση». 6. Αρμενιστής (ΟAΡΜ)
18. Τεχνίτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (ΟΥΔΕΓ) Πιστοποιητικό σπουδών σχολής ναυαγοσωστικής
α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Δίπλω- εκπαίδευσης σύμφωνα με το π.δ. 71/2020 (Α’ 166) και
μα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και απολυτήριος τίτλος Λυκείου τουλάχιστον.
όχι ανώτατη εκπαίδευση) ειδικότητας Τεχνίτη Εγκαταστά- 7. Μάγειρος (ΟΜΑΓ)
σεων Θέρμανσης (Βοηθού Τεχνίτη Θερμοϋδραυλικών α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη-
Εγκαταστάσεων-Θέρμανση ή Τεχνίτη Εγκαταστάσεων τας Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης ή Βοηθού Μαγειρικής
Ύδρευσης  - Αποχέτευσης, Βοηθού Τεχνίτη Θερμοϋ- Τέχνης, ή
δραυλικών Εγκαταστάσεων (Ύδρευση - Αποχέτευση) ή β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΤΕΕ ή ΤΕΣ ειδικότητας
Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Μαγειρικής Τέχνης.
Τεύχος B’ 6010/31.12.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69731

8. Κουρέας (ΟΚΟΥ) 11. Οικονομικός Ταμιακός (ΟΟΙΤ)


α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη- α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Διοίκησης
τας Κομμωτή - Τεχνικού Περιποίησης Κόμης, ή Επιχειρήσεων ή Λογιστικής Σχολής Χρηματοοικονομικής
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ειδικότητας και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
Κομμωτικής Τέχνης του τομέα Αισθητικής - Κομμωτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ή
ή ειδικότητας Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών ή Κομ- β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη-
μωτικής Τέχνης. τας Διοίκησης και Οικονομίας του τομέα Διοίκησης και
9. Ράπτης (ΟΡΑΠ) Οικονομίας ή Υγείας, ειδικότητας Στελέχους Διοίκησης
α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη- και Οικονομίας ή Στελέχους Μηχανογραφημένου Λογι-
τας Κοπτικής - Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων ή Κοπτικής - στηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου ή του τομέα Χρημα-
Ραπτικής Γυναικείας Αμφίεσης ή Κοπτικής - Ραπτικής τοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ειδικότητας
Υποκαμίσου, ή Διοικητικού και Οικονομικού Στελέχους Επιχειρήσεων
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΤΕΛ, ή Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ή Ειδικού
ΤΕΣ, Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας Κοπτικής - Φοροτεχνικού Γραφείου ή Ειδικού Κοστολόγησης στη
Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων ή Κοπτικής - Ραπτικής Βιομηχανία - Βιοτεχνία ή Στελέχους Κοστολόγησης στη
Γυναικείας Αμφίεσης ή Κοπτικής - Ραπτικής Υποκαμίσου. Βιομηχανία - Βιοτεχνία, ή
10. Αναλυτής Προγραμματιστής Η/Υ (ΟΠΡΑ) γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΕΠΛ,
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Πληροφορικής ΤΕΛ ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης Β’ ή Υπαλλήλων
ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Οικονομικών Υπηρεσιών του τομέα Οικονομίας και Διοί-
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης κησης ή ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομι-
Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολο- κών Υπηρεσιών του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών
γίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Υπηρεσιών ή Διοίκησης και Οικονομίας ή ειδικότητας
Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων ή ειδικότητας Στε-
Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινω- λέχους Οικονομικών Υπηρεσιών του Κλάδου Οικονομίας
νιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών ή Υπαλλήλου Λογιστηρίου του τομέα Οικονομίας και
και Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνι-
Διοίκησης ή Υπαλλήλου Διοίκησης του τομέα Οικονο-
ών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικών Υπολο-
μίας και Διοίκησης.
γιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών ή
12. Υλικονόμος - Αποθηκάριος (ΟΥΛΚΑ)
Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Μηχανι-
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Διοίκησης
κών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολό-
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης και Οικονομίας ή Εμπορίας
γων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Πληροφορικής και
και Διαφήμισης - Μάρκετινγκ ή Διεθνούς Εμπορίου ή
Τηλεματικής, Ψηφιακών Συστημάτων ή Πληροφοριακών
Χρηματοοικονομικής - Λογιστικής ή Διοίκησης Εφοδια-
Συστημάτων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
στικής Αλυσίδας (συστημάτων εφοδιασμού), ή
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ή Μηχανικών
Πληροφορικής ή Υπολογιστών και Επικοινωνιών ή Μη- β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικό-
χανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων τητας Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας
ή πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών (LOGISTICS) ή Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας του
Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορι- τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, ή
κής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας
και Πολυμέσων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Πληρο- Υπαλλήλου Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού ή
φορικής και Επικοινωνιών ή Γεωπληροφορικής και Τοπο- Υπαλλήλου Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών του
γραφίας ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.
ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Επιχειρηματικού 13. Βοηθός Βιβλιοθηκονόμου (ΟΒΒΙΒ)
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρ- α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκο-
μογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία νομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ή
ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Μηχανικών Πληροφορικής β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικό-
Τ.Ε. ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Μη- τητας Τεχνικού Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού
χανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Υλικού.
ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής, ή Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικό- γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο
τητας Τεχνικού Λογισμικού ΗΥ ή Τεχνικού Εφαρμογών «καλή γνώση».
Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web designer - Developer/ Επιπλέον, για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων
Videogames), ή απαιτείται η γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της
γ. Πτυχίο τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικού επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των
Λογισμικού ΗΥ ή Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βά-
(Πολυμέσα/Web designer - Developer/Videogames). σεων δεδομένων.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η 14. Τραπεζοκόμος (ΟΤΡΑ)
γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη-
«καλή γνώση». τας Βοηθού Εστιατορικής Τέχνης, ή
69732 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 6010/31.12.2020

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΤΕΕ ή ΤΕΣ ειδικότητας καλή B2), όπου προβλέπεται στις διατάξεις της παρού-
Ξενοδοχειακής - Εστιατορικής Τεχνικής ή Ξενοδοχειακών σας, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο
και Επισιτιστικών Υπηρεσιών. άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.
15. Μουσικός (ΟΜΟΣ) 3. Όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται ως
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου τμήματος Μου- προσόν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ γίνεται
σικών Σπουδών, με προσκόμιση του πτυχίου ειδίκευσης δεκτό και το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής
του προκηρυσσόμενου μουσικού οργάνου στο οποίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδα-
και θα εξετασθούν, ή πής, αντίστοιχης ειδικότητας. Η αντιστοιχία και ισοτιμία
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο Λυκείου και πιστοποι- του τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με τους τίτλους που
ητικό φοίτησης δημοσίου ή ιδιωτικού Ωδείου τουλάχι- χορηγούν τα ελληνικά Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ πιστοποιείται
στον Ανωτέρας Τάξης ή απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.
Μουσικού Λυκείου με επιλογή στο μουσικό όργανο για 4. Όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται ως
το οποίο γίνεται ο διαγωνισμός, ή προσόν το αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα
γ. Πιστοποιητικό φοίτησης σε Φιλαρμονική Μπάντα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής, η έννοια των όρων
τουλάχιστον επτά (7) ετών, που αντιστοιχεί στο προκη- αυτών είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στη-
ρυσσόμενο μουσικό όργανο στο οποίο και θα εξετασθεί. ρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια
Εκτός των παραπάνω απαιτούμενων προσόντων οι το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την
υποψήφιοι εξετάζονται και βαθμολογούνται από επι- προκήρυξη. Την περί αυτού αντιστοιχία χορηγεί το αρμό-
τροπή μουσικών, η οποία ορίζεται με την προκήρυξη, διο όργανο του Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ αντίστοιχα, στο
στην ικανότητα χειρισμού οργάνου μπάντας στα εξής: οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο.
(1) Στην εκτέλεση ενός μουσικού έργου, κοινό για κάθε 5. Όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται ως προ-
προκηρυσσόμενο μουσικό όργανο, το οποίο καθορίζε- σόν τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται δεκτός
ται με την προκήρυξη. και ο ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
(2) Στην πρώτη ανάγνωση (prima vista), κατά την οποία αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Η αντιστοιχία και
ο υποψήφιος υποχρεούται να εκτελέσει ενώπιον της επι- ισοτιμία του τίτλου που χορηγούν σχολές ή σχολεία της
τροπής ένα μουσικό έργο άγνωστο προς αυτόν. αλλοδαπής με τους τίτλους που χορηγούν τα ελληνικά
16. Φωτογράφος Φωτοερμηνευτής (ΟΦΦΩΤ) σχολεία ή σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπι-
α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτε- στώνεται ως εξής:
χνικών Σπουδών, του τμήματος Φωτογραφίας ή Μηχα- α. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μη τεχνι-
νικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, ή κής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότη- από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας
τας Τεχνικού Εργαστηρίου Φωτογραφίας και Τεχνικού και Θρησκευμάτων.
Λήψης Φωτογραφίας του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών. β. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τεχνικής
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και
γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού
«καλή γνώση». Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)
Επιπλέον, για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων
απαιτείται η γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βά- (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από
σεων δεδομένων. την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και
17. Στρατολόγος (ΟΣΤΡ) Θρησκευμάτων σε εικοσαβάθμια κλίμακα.
α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικό-
Άρθρο 3
τητας Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας του τομέα
Καταργούμενες διατάξεις
Διοίκησης και Οικονομίας, ή
β. Πτυχίο Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Επαγγελματικής Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, υπό στοιχεία Φ.400/ΑΔ.414459/Σ.622/22.12.2008 από-
με πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ. φαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’ 2681).
18. Μεταφορέας Ασθενών - Τραυματιοφορέας (ΟΜΑΤ) Άρθρο 4
Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ. Έναρξη ισχύος
Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
Ειδικές ρυθμίσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
1. Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας, αποδεικνύ- Κυβερνήσεως.
εται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 6 του άρ- Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020
θρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
2. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και το επί- Ο Υπουργός
πεδο αυτής (άριστη γνώση Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
69734 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 6010/31.12.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών -
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:


Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-


ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος: www.et.gr


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,


για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02060103112200008*