You are on page 1of 5

Zagadnienia na zaliczenie przedmiotu

Mała przedsiębiorczość w budownictwie

1. Dualizm przedsiębiorczości

Jako proces ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu


w celu generowania korzyści na rynku (tworzenie przedsiębiorstwa):

- Kreatywność i innowacja
- Umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji
- Ryzyko (niepewność)

Jako sposób postępowania człowieka:

- dynamizm i aktywność
- skłonność do podejmowania ryzyka
- umiejętność przystosowania do zmieniających się warunków
- postrzegania szans i ich wykorzystanie
- innowacyjność

2. Trzy fundamentalne warunki sprzyjające przedsiębiorczości

- Wynalazczość – idea lub pomysł – zalążek powstania przedsiębiorstwa (np. maszyna


parowa – parowóz)
- Istnienie rynku (wolnego) – „potrzeba jest matką wynalazków”
- klimat ekonomiczny kraju – sprzyjanie przedsiębiorczości

3. Różnice menedżer – przedsiębiorca

CECHY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCA


Niezależność, okazja do
Awans (gabinet, podwładni,
Podstawowa motywacja stworzenia czegoś nowego,
władza)
zysk
Cele Krótkoterminowe Rozwój firmy (5-10 lat)
Delegowanie uprawnień, Angażowanie się
Czynności
nadzór bezpośrednie
Skłonność do podejmowania
Mała Umiarkowana
ryzyka
Stosunek do niepowodzeń Unikanie Akceptacja

4. Typy przedsiębiorców (wg Darta)

- Idealiści (24%) – lubią innowacje, praca nad czymś nowym ich cieszy
- Optymiści (21%) – czerpią personalną satysfakcję z bycia właścicielem przedsiębiorstwa
- Hard workers (20%) – przyjemność sprawia im ciężka praca w celu budowy większej firmy,
przynoszącej większe zyski
- Jugglers (20%) – przyjemność sprawia im zajmowanie się wszystkim samemu
- Sustainers (15%) – mając przedsiębiorstwo utrzymują równowagę pomiędzy pracą a życiem
osobistym
5. Teoria rozwoju gospodarczego Schumpetera

- 1911 rok
- kluczowa rola przedsiębiorcy w procesie rozwoju gospodarczego
- kreatywna destrukcja istniejących struktur przemysłowych przez przedsiębiorców
innowatorów
- czynniki produkcji przemysłowej: kapitał, ziemia, praca+wiedza

6. Przedsiębiorczość - zasady ogólne

- zmiany w dziedzinie technologii (technologie informatyczne i telekomunikacyjne)


- nowe możliwości sprzedaży za pośrednictwem Internetu
- ułatwienia w budowaniu więzi kooperacyjnych (także z dużymi organizacjami)
- zmiany preferencji konsumentów – produkcja niszowa
- niwelacja barier dostępu do rynków międzynarodowych

7. Stopa przedsiębiorczości - dwie tendencje

- W krajach o niskim poziomie PKB stopa przedsiębiorczości jest relatywnie wysoka głównie
ze względu na presję ekonomiczną związaną z bezrobociem i ograniczonymi możliwościami
zatrudnienia poza rolnictwem

- wyższy stopień uprzemysłowienia i towarzyszący mu wzrost PKB na głowę prowadzi do


obniżki stopy przedsiębiorczości – głównie ze względu na zwiększone możliwości
zatrudnienia
- od pewnego poziomu PKB/mieszkańca stopa przedsiębiorczości ponownie zaczyna rosnąć –
tercjaryzacja gospodarki – wzrost znaczenia sektora usług

8. Własny biznes jako opcja kariery – argumenty za i przeciw

Za:

- gwałtowny wzrost liczby studentów


- niepewność znalezienia zatrudnienia, które gwarantuje satysfakcję dla rosnącej liczby
młodych wykształconych Polaków
- po okresie burzliwych przemian (lata 90.) – stabilizacja
- kryzys ekonomiczny + zagrożenia polityczne
- globalizacja – pracooszczędny charakter rozwoju

Przeciw:

- trudności w uruchomieniu własnego biznesu (brak środków finansowych, zdobycie


pracowników, klientów)
- konieczność zdobycia doświadczenia w branży
- prozaiczność spraw do załatwienia (ściąganie pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów,
brak dyscypliny pracowników)
- obciążenie pracą, stres (kilkanaście godzin na dobę, ciągła obawa czy zdążymy na czas)
- trudności pogodzenia pracy z życiem rodzinnym
- ryzyko porażki finansowej, odpowiedzialność prawna
- niejasny status społeczny (small business – sektor, gdzie dochodzi do naruszenia zasad
etycznych, wizerunek przedsiębiorcy/oszusta)

9. Finansowy próg opłacalności uruchomienia własnego biznesu

Minimalne dochody z biznesu:


MDB=Z x p x i+K x r
MDB – minimalny dochód z biznesu, oszacowane koszty utraconych korzyści
Z- oczekiwany dochód z pracy etatowej
P – wskaźnik pracochłonności – praca w biznesie/ praca etatowa
I – wskaźnik intensywności pracy (obciążenie psychiczne – stres)
K – kapitał zaangażowany w bizness
R – stopa procentowa (oprocentowanie długoterminowe lokaty)

Inna koncepcja: Wyznaczamy sobie pewnien poziom dochodu, który uznajemy za


satysfakcjonujący

10. Alternatywne ścieżki dochodzenia do biznesu

- włączenie w istniejący biznes rodzinny


- wejście do istniejącego biznesu (opcja dołączenia do grona wspólników – nowa
gałąź działalności, nowy rynek, itp.)
- Franczyza – przejęcie (za opłatą) opracowanego i sprawdzonego pomysłu
- Biznes bez rezygnacji z pracy na etacie
- najpierw praktyka, potem biznes – strategiczny wybór pracodawcy (wiedza i
praktyka, kontakty, …)

11. Determinanty sukcesu w biznesie


-pomysł
-motywy i cechy przedsiębiorcy

Biznes oparty przede wszystkim na dobrej koncepcji i wsparty kluczowymi zasobami


ma tym większe szanse sukcesu im większy i bardziej harmonijny jest udział:
-rozpoznania potrzeb rynku( bazujące na zidentyfikowanych potrzebach rynku)
- innowacyjności oferty (bazujące na własnych przełomowych technologiach)

12. Innowacje a potrzeby społecznie – miejsce budownictwa

Na wykładzie był diagram ale nieczytelny, będzie w książce…

13. Def. Przedsiębiorczości wg Schumpetera


Przeprowadzenie nowych kombinacji w organizacji firmy (nowe produkty, nowy
serwis, nowe źródła surowców, nowe metody produkcji, nowe rynki, nowe struktury
organizacji)
Kluczowa rola przedsiębiorcy w procesie rozwoju gospodarczego. Czynniki produkcji
przemysłowej: kapitał, ziemia, praca+wiedza

14. Uwarunkowania, motywy i cechy niezbędne w przedsiębiorczości


Główne cechy:
-umiejetnosć dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów
-zdolność do wykorzystywania nadażających się okazji
-gotowość do podjęcia ryzyka

15. Cechy osobowe przedsiębiorcy


- potrzeba osiągnięcia czegoś znaczącego (np. próba wykorzystania własnego
pomysłu, bodźce finansowe)
- zachowanie kontroli nad własnym losem – autonomia (np. pełna kontrola nad
finansami)
- skłonność do ryzyka (tam gdzie ostateczny rezultat zależy od ich sprawności)
- wiara we własne siły – pozytywne przekonanie o własnych możliwościach – kolejne
doświadczenia wzmacniają przekonanie o możliwościach osiągnięcia sukcesu

16. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i demograficzne:


- system społeczno – polityczny – system kapitalistyczny oparty na regułach wolnego
rynku połączony z tradycjami demokratycznymi
- płeć – przedsięwzięcia uruchomiane przez kobiety/mężczyzn 1:2 (specjalistyczne
programy wspierania przedsiębiorczości)
- tradycje rodzinne – przebywanie w środowisku ludzi przedsiębiorczych
- status materialny – własne środki finansowe lub pomoc rodziny
- sieć kontaktów i więzi społecznych – rozeznanie rynku, dostęp do potencjalnych
klientów
- przełomowe zmiany w życiu – emigracja, rozwód, zakończenie służby wojskowej,
zakończenie studiów
17. Rola wykształcenia i doświadczenia
- wyższe wykształcenie – 41% przygotowujących się do uruchomienia biznesu / 26%
bez aspiracji przedsiębiorczych
- szkolenia – przedsiębiorczości można się nauczyć
- wcześniejsze doświadczenia biznesowe, także akumulacja doświadczeń z pracy w
danej branży
18. Przedsiębiorczy styl zarządzania
- ciągłe poszukiwanie nowych pomysłów – znalezienie nowych możliwości/ okazji
zmiany
- identyfikacja atrakcyjnych biznesowo pomysłów – możliwości przeoczonych przez
innych
- dążenie do wykorzystania pomysłów – postawa pro aktywna – zidentyfikowany
pomysł ukierunkowany na wdrożenie
- umiejętność działania w warunkach szybkich zmian (brak procedur i reguł
postępowania)
- dążenie do zmian jako element przewagi konkurencyjnej
- skanowanie otoczenia w celu uchwycenia całokształtu zjawisk – analiza
długofalowych trendów i ocena pozycji konkurencji

19. Cechy operacyjne przedsiębiorcy


-pasja w działaniu (pełne zaangażowanie, entuzjazm w działaniu (udzielający się
klientom)
-przyzwyczajenie do ciężkiej pracy (kilkanaście godzin na dobę)
-umiejętność pracy zespołowej i budowania zespołów
-umiejętności negocjacyjne ( klient, kontrahenci, pracownicy, wspólnicy) asertywna
postawa, nie konfrontacja, ale kooperacja
-upór w dążeniu do celu mimo porażek (należy liczyć się z niepowodzeniami i
akceptować obiektywne przyczyny)
-poczucie szybko uciekającego czasu (odpowiedni moment do podjęcia działań,
niecierpliwość)
-perfekcjonizm (dbałość o szczegóły-przewaga konkurencyjna)
-odpowiedzialność (za własny biznes i załogę)
20. Problemy i motywatory młodych przedsiębiorców
21. Algorytm postępowania – kariera w MSP
22. Lider czy zespół – porównanie tendencji światowych i krajowych
23. Warianty uruchomienia własnego biznesu

24. Uwarunkowania optymalnej struktury zespołu


Jednolite:
-system wartości, pochodzenie, wiek
-poziom wniesionych aktywów

Zróżnicowane:
-doświadczenie zawodowe
- struktura rodzajowa zasobów
- kapitał społeczny założycieli
25. Zakres uzgodnień przy zakładaniu biznesu
26. Proszę przedstawić propozycje usprawnienia programu tego przedmiotu