www.rasuldahri.

com
2


PUASA RAMADAN
Puasa Ramadan mula diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Hitungan hari
puasa yang sempat dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam
hanya 29 hari. Baginda juga sempat melakukannya selama sembilan kali.
Berkata Ibnu Hajar: “Puasa Rasulullah 29 hari lebih banyak dari puasa 30
hari”.
1
Pada bulan Ramadan diwajibkan berpuasa. Kerana puasa
Ramadan termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Rasulullah
bersabda:


ﹺﻡﺎـﹶﻗﹺﺇﻭ ، ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﱠﻥﹶﺃﻭ ، ُﷲﺍ ﱠﻻﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﹶﻻ ﹾﻥﹶﺃ ﺓﺩﺎﻬﺷ ، ﹴﺲﻤﺧ ﻰﹶﻠﻋ ﻡﹶﻼﺳِﻹﹾﺍ ﻲﹺﻨﺑ
ﺖﻴﺒﹾﻟﺍ `ﺞﺣﻭ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﹺﻡﻮﺻﻭ ، ﺓﺎﹶﻛﺰﻟﺍ ِﺀﺎﺘﻳﹺﺇﻭ ، ﺓﹶﻼﺼﻟﺍ .


“Dibina Islam itu di atas lima perkara: Syahadat bahawa
tiada ilah (tuhan yang wajib diibadahi) melainkan hanya Allah
dan Muhamnmad adalah Rasulullah, mendirikan solat,
menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji ke
Baitullah”.
2Dari Abu Ummah al-Bahili radiallahu ‘anhu berkata, aku telah mendengar
Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:


ﹶﻻﺎﹶﻘﹶﻓ ﺍﺮﻋﻭ ﹰﻼﺒﺟ ﻲﹺﺑ ﺎﻴﺗﺄﹶﻓ ، ﻲﻌﺒﻀﹺﺑ ﺍﹶﺬﺧﹶﺄﹶﻓ ، ﻥﹶﻼﺟﺭ ﻲﹺﻧﺎﺗﹶﺃ `ﻢﺋﺎﻧ ﺎﻧﹶﺃ ﺎﻤﻨﻴﺑ : ﺖﹾﻠﹸﻘﹶﻓ ، ﺪﻌﺻﹺﺇ
: ﻪﹸﻘﻴﻃﹶﺃ ﹶﻻ ﻲ`ﻧﹺﺇ . ﹶﻻﺎﹶﻘﹶﻓ : ﺍﹶﺫﹺﺇ ﹺﻞﺒﺠﹾﻟﺍ ﺩﺍﻮﺳ ﻰﻓ ﺖﻨﹸﻛ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﻰﺘﺣ ، ﺕﺪﻌﺼﹶﻓ ، ﻚﹶﻟ ﻪﹸﻠ`ﻬﺴﻨﺳ

1
. H/R Abu Daud 11/297. No. 2322
2
. H/R Bukhari.

www.rasuldahri.com
3


ﻮﺻﹶﺄﹺﺑ ﺓﺪﻳﺪﺷ ﺕﺍ . ﺖﹾﻠﹸﻗ : ﺍﻮﹸﻟﺎﹶﻗ ؟ ﺕﺍﻮﺻَﻷﹾﺍ ﻩﹶﺬﻫ ﺎﻣ : ﻖـﹶﻠﹶﻄﻧﺍ ﻢﹸﺛ ، ﹺﺭﺎﻨﻟﺍ ﹺﻞﻫﹶﺃ ُﺀﺍﻮﻋ ﺍﹶﺬﻫ
ﺎﻣﺩ ﻢﻬﹸﻗﺍﺪﺷﹶﺃ ﹸﻞﻴِﺴﺗ ، ﻢﻬﹸﻗﺍﺪﺷﹶﺃ ﹶﺔﹶﻘﱠﻘﺸﻣ ، ﻢﹺﻬﹺﺒﻴﻗﺍﺮﻌﹺﺑ ﻦﻴﻘﱠﻠﻌﻣ ﹴﻡﻮﹶﻘﹺﺑ ﺎﻧﹶﺃ ﺍﹶﺫﹺﺈﹶﻓ ، ﻲﹺﺑ . ﹶﻝﺎـﹶﻗ :
ﺖﹾﻠﹸﻗ : ﻫ ﻦﻣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ؟ ِﺀﹶﻻ ﺆ : ﻢﹺﻬﻣﻮﺻ ﺔﱡﻠﺤﺗ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﹶﻥﻭﺮﻄﹾ ﻔﻳ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ .

“Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua orang datang
dan memegang pangkal lenganku dan membawa aku ke
sebuah gunung yang tinggi seraya berkata: Naiklah! Lalu aku
mengatakan: Aku tidak boleh (naik). Keduanya berkata lagi:
Kamu akan memberi bantuan kepadamu. Lalu aku pun naik,
sampai kepertengagan, tiba-tiba aku mendengar jeritan yang
kuat. Saya bertanya, suara apakah itu? Mereka menjawab: Itu
suara jeritan panghuni neraka. Kemudian mereka membawa
aku mendaki lagi, tiba-tiba aku melihat sekelompok manusia
yang digantung melalui urat belakang mereka, dari mulutnya
terkeluar darah. Aku bertanya, siapa gerangan mereka itu?
Keduanya menjawab: Mereka adalah orang-orang yang
berbuka puasa (pada bulan Ramadan) sebelum tiba waktu
berbuka”.
3Hadis ini menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan kepada
setiap Muslim yang baligh, berakal, mampu dan dalam keadaan mukim.3
. H/R An-Nasaii (dalam al-Kubra). Ibnu Hibban (dalam Zawaid No.1800). Al-Hakim
1/430. Sanadnya sahih. Lihat: Sahih at-Tagib wat-Tarhib. No. 995.

www.rasuldahri.com
4


BULAN BARAKAH
Ramadan juga adalah bulan yang dipenuhi oleh barkah kerana bulan
turunnya al-Quran. Baginda bersabda:

`ﻙﺭﺎﺒﻣ `ﺮﻬﺷ ﹸﻥﺎﻀﻣﺭ ﻢﹸﻛ َﺀﺎﺟ ﺪﹶﻗ .

"Telah tiba kepada kamu Ramadan, bulan keberkatan".
4ﻪﻤﺼﻴﹾﻠﹶﻓ ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻢﹸ ﻜﻨﻣ ﺪﹺﻬﺷ ﻦﻤﹶﻓ

“Maka barangsiapa antara kamu hadir di negeri tempat
tinggalnya di bulan itu, hendaklah berpuasa di bulan
tersebut”.
5


ﹶﻥﻮﻤﹶﻠﻌﺗ ﻢﺘﻨﹸﻛ ﹾﻥﹺﺇ ﻢﹸ ﻜﱠﻟ `ﺮﻴﺧ ﺍﻮﻣﻮﺼﺗ ﹾﻥﹶﺍﻭ .

“Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu
mengetahui”.
6ﻪﻟ ﺍﻭﺭﺪﹾﻗﺎﹶﻓ ﻢﹸ ﻜﻴﹶﻠﻋ ﻢﹸ ﻏ ﹾﻥﺎﹶﻓ ﺍﻭﺮﻄﹾﻓﺎﹶﻓ ﻩﻮﻤﺘﻳﹶﺍﺭ ﺍﹶﺫﺍﻭ ﺍﻮﻣﻮﺼﹶﻓ ﻩﻮﻤﺘﻳﹶﺍﺭﺍﹶﺫﺍ . ﻰﻓﻭ ﺔﻳﺍﻭﹺﺭ : ﹾﻥﺎﹶﻓ
ﻦﻴﺛﹶﻼﹶﺛ ﹶﻥﺎﺒﻌﺷ ﹶﺓﺪﻋ ﺍﻮﹸﻠﻤﹾﻛﺎﹶﻓ ﻢﹸ ﻜﻴﹶﻠﻋ ﻢﹸ ﻏ


4
. H/R Ahmad (9133) dan 2936. Lihat: Sahih Sunan Abu Daud.
5
. Al-Baqarah. 2:185.
6
. Al-Baqarah. 2:184.

www.rasuldahri.com
5


“Jika kamu melihat anak bulan berpuasalah dan jika
kamu melihat anak bulan berbukalah. Jika tidak kelihatan
genapkanlah.
7
Jika dilindungi awan, sempurnakan Sya’ban 30
hari”.
8ﻥﺎﹶﻗﹺﺮﹸﻔﻟﺍﻭ ﻯﺪﻬﹾﻟﺍ ﻦ`ﻣ ﺕﺎﻨ`ﻴﺑﻭ ﹺﺱﺎﻨﻠﻟ ﻯﺪﻫ ﹸﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﹶﻝﹺﺰﻧﹸﺍ ﻯﺬﱠﻟﺍ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﺮﻬﺷ

"Bulan Ramadan turun al-Quran, petunjuk manusia,
keterangan dari petunjuk dan memperbezakan antara hak dan
batil".
9

7
. H/R Bukhari 2/672 No 1801. Muslim 2/726 No. 1081. (Hadis Mutafaq ‘alaihi).
8
. H/R Bukhari 2/674. No. 1810. Muslim 2/762. No.1081.
9
. Al-Baqarah, 2:185.

www.rasuldahri.com
6


PUASA
Puasa ) مﺎﯿﺼﻟا ( menurut bahasa: “Imsak/Menahan”. Atau menahan diri dari
melakukan sesuatu perbuatan. Jika kuda berhenti berlari, maka ia
diungkapkan: ) سﺮﻔﻟا مﺎﺻ ( : “Kuda itu menahan dirinya dari berlari”. Penyair
Arab berkata:

ﻴﹶﻏ ﻯﺮﺧﹸﺍﻭ `ﻡﺎﻴﺻ ﹲﻞﻴﺧ ﺔﻤﺋﺎﺻ ﺮ

“Kuda itu tidak mahu (berhenti) berlari dan kuda-
kuda lain mahu berlari”.


Allah berfirman:

ﺎﻣﻮﺻ ﹺﻦﻤﺣﺮﻠﻟ ﺕﺭﹶﺬﻧ ﻲ`ﻧﺍ

“Sesungguhnya aku nazar siyam untuk Yang
Maha Pemurah”.
10Maksud sauma pada ayat di atas ini bermaksud “Menahan”. Menurut syara
siyam (puasa) ialah:

1. Menahan dari sesuatu yang khusus (yang membatalkan puasa).

2. Bermula sejak waktu yang khusus (terbitnya fajar yang kedua hingga
tenggelamnya matahari).

3. Dilakukan oleh orang yang khusus, iaitu muslim yang aqil, baligh serta
wanita yang bersih dari haid atau nifas).

10
. Maryam. 26.

www.rasuldahri.com
7Puasa bermula dari terbit fajar subuh sehingga matahari terbenam,
sebagaimana firman Allah Azza wa-Jalla:


ﺍﻮـﻤﺗﹶﺃ ﻢﹸﺛ ﹺﺮﺠﹶﻔﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﻮﺳَﻷﹾﺍ ﻂﻴﺨﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺾﻴﺑَﻷﹾﺍ ﹸﻂﻴﺨﹾﻟﺍ ﻢﹸ ﻜﹶﻟ ﻦﻴﺒﺘﻳ ﻰﺘﺣ ﺍﻮﺑﺮﺷﺍﻭ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛ
ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺍ ﻰﹶﻟﺍ ﻡﺎﻴ`ﺼﻟﺍ .

“Makan dan minumlah hingga nampak benang putih dari
benang hitam iaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa
sampai malam”.
11ﹶﻥﻮﹸﻘﺘﺗ ﻢﹸ ﻜﱠﻠﻌﹶﻟ ﻢﹸ ﻜﻠﺒﹶﻗ ﻦﻣ ﻦﻳﺬﱠﻟﺎىﹶﻠﻋ ﺐﺘﹸﻛﺎﻤﹶﻛ ﻡﺎﻴ`ﺼﻟﺍ ﻢﹸ ﻜﻴﹶﻠﻋ ﺐﺘﹸﻛﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍﺎﻬﻳﹶﺃﺎﻳ

“Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa
sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu
agar kamu bertakwa!”
12Perhatian: Setelah masuk bulan Ramadan, tetapi tidak disedari kerana
tidak sampai berita sehinggalah ditengahari, maka seseorang itu wajib
meneruskan puasanya, walaupun telah makan atau bersetubuh. Namun
tidak wajib mengqada puasanya, dalilnya:


ﻰﻓ ﹶﻥﺫﺆﻳ ﹾﻥﹶﺍ ﻩﺮﻣﹶﺄﹶﻓ ، ﺀﺍﺭﻮﺷﺎﻋ ﻡﻮﻳ ﻢﹶﻠﺳﹶﺃ ﻦﻣ ﹰﻼﺟﺭ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﺚﻌﺑ
ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺍ ﻰﹶﻟﺍ ﻪﻣﺎﻴﺻ ﻢﺘﻴﹾﻠﹶﻓ ﹶﻞﹶﻛﺃ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻦﻣﻭ ﻢﺼﻴﹾﻠﹶﻓ ﻢﺼﻳ ﻢﹶﻟ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻦﻣ ، ﹺﺱﺎﻨﻟﺍ .

“Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengutus lelaki
dari Aslam dihari ‘Asyura, memerintahkan azan kepada
manusia, siapa belum berpuasa, hendaklah berpuasa dan
yang telah makan hendaklah disempurnakan puasanya hingga
menjelang malam.”

11
. Al-Baqarah. 2:187
12
. Al-Baqarah. 2:183

www.rasuldahri.com
8


BERPUASA SEBELUM MASUK
BULAN RAMADANAntara perbuatan bidaah yang wajib dihindari ialah amalan berpuasa
sehari atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Kebiasaannya,
mereka yang melakukannya kerana berjaga-jaga agar tidak tertinggal
puasa Ramadan jika ditakdirkan hilal (anak bulan Ramadan) sudah
muncul. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang perbuatan
seperti ini sebagaimana sabda baginda:


ﻪﻣﻮﺻ ﻡﻮﺼﻳ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﹲﻞﺟﺭ ﹶﻥﻮﹸﻜﻳ ﹾﻥﹶﺍ ﱠﻻﺍ ، ﹺﻦﻴﻣﻮﻳ ﻭﹶﺃ ﹴﻡﻮﻳ ﹴﻡﻮﺼﹺﺑ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺃ ﻦﻣﺪﹶﻘﺘﻳ ﹶﻻ
ﻢﺼﻴﹾﻠﹶﻓ ﻡﻮﻴﹾﻟﺍ ﻚﹶﻟﹶﺫ

“Janganlah kamu berpuasa mendahului Ramadan
sehari atau dua hari sebelum ketibaannya, kecuali orang itu
memang sedang (kebiasaannya) menunaikan pausa, maka
kerjakanlah”.
13“Janganlah salah seorang kamu mendahului Ramadan
sehari atau dua hari, kecuali yang biasa berpuasa tepat hari
puasanya, maka hendaklah berpuasa pada hari itu”.
14“Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan
padanya, maka ia telah menentang Abul Qasim sallallahu
‘alaihi wa-sallam”.
15
13
. H/R Bukhari dan Muslim (Muttafaqun ‘alaihi).
14
. Hadis Muttafaqun ‘alaihi.
15
. Dijelaskan oleh Imam Bukhari. Lihat: Mukhtasar Sahihul Bukhari. Hlm. 444.

www.rasuldahri.com
9Tidak dibolehkan berpuasa Ramadan kecuali setelah kelihatan anak bulan
Ramadan. Rasulullah bersabda:

ﻻ ﺍﻮﻣﻮﺻ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﺍﻮﻣﻮﺼﺗَ ﺍﻮﹸﻠﻤﹾﻛﹶﺎﻓ ﹲﺔﻳﺎﻴﹶﻏ ﻪﻧﻭﺩ ﺖﹶﻟﺎﺣ ﹾﻥﺎﹶﻓ ﻪﺘﻳﺅﺮﻟ ﺎﻣﻮﻳ ﻦﻴﺛﹶﻼﹶﺛ

“Janganlah kamu berpuasa sebelum Ramadan.
Berpuasalah setelah melihatnya anak bulan. Berbukalah
kerana melihatnya. Jika terlindung, sempurnakanlah 30
hari”.
1616
. H/R Tirmizi. Hadis hasan sahih.

www.rasuldahri.com
10


PUASA ENAM
Disunnahkan berpuasa enam hari di bulan Syawal. Boleh bermula pada
awal bulan (bukan diwal Syawal),
17
pertengahan atau akhir bulan asalkan
ia dilakukan dalam bulan Syawal. Tidak kira, apakah dilakukan secara
berselang seli atau berurutan (terus menerus enam hari).
18
Menurut
Syeikh Uthaimin, terlebih dahulu wajib menyempurnakan (mengqada’)
puasa Ramadan yang tertinggal.

Menurut Syeikh Uthaimin rahimahullah:


“Bahawa puasa enam hari di bulan Syawal tidak boleh
didahulukan dari mengqada’ (membayar) puasa Ramadan”.
19ﻪﻣﻮﺼﻳ ﻰﺘﺣ ﻪﻨﻣ ﹸﻞﺒﹶﻘﺘﻳ ﹶﻻ ﻪﻧﺎﹶﻓ ، ﻪﻀﹾﻘﻳ ﻢﹶﻟ ٌﺀﻲﺷ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻦﻣ ﻪﻴﹶﻠﻋﻭ ﻉﻮﹶﻄﺗ ﻦﻣ .

“Barangsiapa yang mengerjakan puasa sunnah
sedangkan ia mempunyai hutang (qada’) Ramadan yang
belum ditunaikan, maka puasa sunnahnya tidak diterima
sampai ia membayarnya”.
20Namun pendapat yang rajih ialah hadis Aisyah radiallahu ‘anha bahawa
beliau mengqada’ puasanya di bulan Syaban dan Nabi Muhammad
sallallahu ‘alaihi wa-sallam membenarkannya:


17
. Haram berpuasa pada awal Syawal (1hb Syawal).
18
. Lihat: Masail Abdullah. Hlm 193.
19
. Lihat: Syarah Al-Mumti’ 6/448. Uthaimin
20
. Lihat: Al-Mugni. 4/401.

www.rasuldahri.com
11


ﹶﻥﺎﺒﻌﺷ ﻰﻓ ﱠﻻﺍ ﻪﻴﻀﹾﻗﹶﺃ ﹾﻥﹶﺃ ﻊﻴﻄﺘﺳﹶﺃ ﺎﻤﹶﻓ ، ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻦﻣ ﻡﻮﺼﻟﺍ `ﻲﹶﻠﻋ ﹸﻥﻮﹸ ﻜﻳ ﹶﻥﺎﹶﻛ .

“Dahulu aku mempunyai hutang puasa Ramadan, maka
aku tidak mampu mengqada’nya kecuali pada bulan
Sya’ban”.
21Maka dibolehkan berpuasa sunnah sebelum mengqada puasa wajib yang
tertinggal,
22
kewajipan mengqada’ puasa tidak dibatasi oleh waktu-wakktu
tertentu.
23


Menurut Imam An-Nawawi: Mazhab Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafie,
Ahmad dan Jumhur Ulama Salaf dan Khalaf, bahawa mengqada’ puasa
Ramadan bagi orang yang meninggalkannya kerana uzur seperti
disebabkan haid atau dalam musafir, maka tidak disyaratkan
mengqada’nya dengan segara setelah mampu melakukannya,
24
kerana
keumuman firman Allah Azza wa-Jalla:


ﺮﺴﻌﹾﻟﺍ ﻢﹸ ﻜﹺﺑ ﺪﻳﹺﺮﻳ ﹶﻻﻭ ﺮﺴﻴﹾﻟﺍ ﻢﹸ ﻜﹺﺑ ُﷲﺍ ﺪﻳﹺﺮﻳ ﺮﺧﹸﺃ ﹴﻡﺎﻳﹶﺃ ﻦﻣ ﹲﺓﺪﻌﹶﻓ .

“Maka berpuasalah pada hari-hari yang lain, Allah
menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki
kesusahan bagi kamu”.
25Menurut Imam Al-Qurtubi rahimullah:

“Ayat ini menunjukkan wajibnya mengqada’ puasa
tanpa ditentukan wakutnya, kerana lafaz ayat tersebut berlaku
sepanjang masa tanpa ditentukan pada masa-masa
tertentu”.
26
21
. H/R Bukhari 1950. Muslim 1146.
22
. Ibid.
23
. Lihat: Bada’ As-Sanai’ 2/104. (rujuk pendapat Al-Kasani).
24
. Lihat: Syara Muslim. 3/213. An-Nawawi.
25
. Al-Baqarah. 2:185..
26
. Lihat: Al-Jami Li Ahkam Al-Quran. 2/282. Al-Qurtibi.

www.rasuldahri.com
12


Tidak boleh berniat menyatukan (dua dalam satu) dengan berniat untuk
mengqada’ puasa Ramadan yang tertinggal, kemudan (disatukan) dengan
puasa enam. Puasa enam boleh dilakukan dengan terus-menerus
berpuasa selama enam hari atau dipisah-pisahkan. Rasulullah bersabda:


ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﱠﻥﹶﺍ ﻪﻨﻋ ُﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺏﻮﻳﹶﺃ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ : ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻡﺎﺻ ﻦﻣ
ﹺﺮﻫﺪﻟﺍ ﹺﻡﺎﻴﺼﹶﻛ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﹴﻝﺍﻮﺷ ﻦﻣ ﺎﺘﺳ ﻪﻌﺒﺗﺍ ﻢﹶﺛ

“Dari Abu Ayyub bahawa Rasulullah bersabda: sesiapa
berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian diikutinya dengan
puasa enam pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa
setahun penuh”.
27

27
. H/R Muslim.

www.rasuldahri.com
13


PENYELAMAT DARI API NERAKA
Puasa terutamanya puasa sebulan pada bulan Ramadan, ia adalah
penyelamat dari neraka dan pembuka pintu syurga. Rasulullah bersabda:


ﹾﻥﹶﺍ ِﷲﺍ ﻰـﹶﻠﻋ ﺎـﻘﺣ ﹶﻥﺎﹶﻛ ، ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻡﺎﺻﻭ ، ﺓﹶﻼﺼﻟﺍ ﻡﺎﹶﻗﹶﺍﻭ ، ﻪﻟﻮﺳﺮﹺﺑﻭ ، ِﷲﺎﹺﺑ ﻦﻣﺁ ﻦﻣ
ﹶﺔﻨﺠﹾﻟﺍ ﻪﹶﻠ`ﺧﺪﻳ .

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
mendirikan solat, berpuasa di bulan Ramadan, satu
kebenaran atas Allah memasukkannya ke syurga".
28ِﷲﺍ ﹺﺏﺍﹶﺬﻋ ﻦﻣ ﹲﺔﻨﺟ ﻡﻮﺼﻟﹶﺍ

"Puasa itu perisai (penyelamat) dari azab Allah".
29ﹺﺭﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﺒﻌﹾﻟﺍ ﺎﻬﹺﺑ ﻦﹺﺠﺘﺴﻳ ﹲﺔﻨﺟ ﻡﺎﻴ`ﺼﻟﹶﺍ .

“Puasa itu perisai, seseorang berperisai dengannya dari
neraka”.
30


ﺎﻣ ﺎﹰﻔﻳﹺﺮﺧ ﻦﻴﻌﺒﺳ ﹺﺭﺎﻨﻟﺍ ﹺﻦﻋ ﻪﻬﺟﻭ ﻚﻟﹶﺬﹺﺑ ُﷲﺍﺪﻋﺎﺑﱠﻻﺍ ِﷲﺍ ﹺﻞﻴﹺﺒﺴىﻓ ﺎﻣﻮﻳ ﻡﻮﺼﻳ ﺪﺒﻋ ﻦﻣ


28
. H/R Bukhari (3581) Al-Jihad.
29
. H/R Ahmad (17233).
30
. H/R Ahmad 3/241, 3/296.

www.rasuldahri.com
14


“Tidaklah ada seorang hamba berpuasa di jalan Allah
kecuali Allah jauhkan dia dari neraka sejauh tujuh puluh
musim (tujuh tahun)”.
31ﹶﺍ ﻭﹶﺍ ﻪﻤﺘﺷ `ﺅﺮﻣﺍ ﻥﺎﹶﻓ ﹾﻞﻬﺠﻳ ﹶﻻﻭ ﹾﺚﹶﻓﺮﻳ ﹶﻼﹶﻓ ، ﺎﻤﺋﺎﺻ ﺎﻣﻮﻳ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺍﹶﺫﺎﹶﻓ ، ﹲﺔﻨﺟ ﻡﻮﺼﻟ
`ﻢﺋﺎﺻ ﻲ`ﻧﺍ ﹾﻞﹸﻘﻴﹾﻠﹶﻓ ﻪﹶﻠﺗﺎﹶﻗ .

“Puasa itu perisai, apabila seorang kamu berpuasa,
janganlah berkata-kata keji, jangan berlaku jahil, jika ada
seseorang memakinya atau mahu membunuhnya, katakan aku
berpuasa"
32ﺐﻴﹾﻃﹶﺍ ﹺﻢﺋﺎﺼﻟﺍ ﹺﻢﹶﻓ ﻑﻮﹸﻠﺨﻟﻭ ، ﻪﹺﺑ ﻯﹺﺰﺟﹶﺍ ﺎﻧﹶﺍﻭ ﻲﻟ ﻪﻧﺎﹶﻓ ، ﻡﻮﺼﻟﺍ ﱠﻻﺍ ﻪﹶﻟ ﻡﺩﺁ ﹺﻦﺑﺍ ﹺﻞﻤﻋ ﱡﻞﹸﻛ
ﻚﺴﻤﹾﻟﺍ ﹺﺢﻳﹺﺭ ﻦﻣ ِﷲﺍ ﺪﻨﻋ .

"Setiap amal Bani Adam (ditulis oleh malaikat) pahlanya,
kecuali orang yang berpuasa, sesungguhnya ia adalah bagiKu
dan Akulah yang memberi pahala puasanya. Dan bau mulut
orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah dari bau
kasturi".
33ﱠﻞﺟﻭﺰﻋ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ : ﹶﺍ ﺎﻧﹶﺍﻭ ﻲﻟ ﻡﻮﺼﻟ ﻡﻮﺼﻟﺍﻭ ﻲﻠﺟﹶﺍ ﻦﻣ ﻪﺑﺮﺷﻭ ﻪﹶﻠﹾﻛﹶﺍﻭ ﻪﺗﻮﻬﺷ ﻉﺪﻳ ﻪﹺﺑ ﻱﹺﺰﺟﹶﺃ
ﻪﺑﺭ ﻰﹶﻘﹾﻠﻳ ﻦﻴﺣ ﹲﺔﺣﺮﹶﻓﻭﺮﻄﹾﻔﻳ ﻦﻴﺣ ﹲﺔﺣﺮﹶﻓ ﻥﺎﺘﺣﺮﹶﻓ ﹺﻢﺋﺎﺼﻠﻟﻭ ﹲﺔﻨﺟ

"Puasa itu untuk Aku, Aku memberinya pahala. Ia
meninggalkan syahwatnya, makanan dan minumannya kerana
Aku. Puasa itu perisai. Bagi orang berpuasa dua
kegembiraan, kegembiraan berbuka dan kegembiraan
menemui Tuhannya".
3431
. H/R Bukhari 6/35. Muslim 1153.
32
. H/R Ahmad. (7714).

34
. H/R Bukhari (6938) At-Tauhid


www.rasuldahri.com
15ﹶﺍﻭ ﻲﻟ ﻡﺎﻴ`ﺼﻟﺍ ﱠﻻﺍ ﺎﻬﻟﺎﹶ ﺜﻣﹶﺍ ﺮﺸﻋ ﻪﹶﻠﹶﻓ ﻡﺩﺁ ﻦﺑﺍ ﺎﻬﹸﻠﻤﻌﻳ ﺔﻨﺴﺣ ﱡﻞﹸﻛ ﻪﹺﺑ ﻱﹺﺰﺟﹶﺍﺎﻧ .

"Segala kebaikan anak Adam baginya sepuluh
kebaikan, kecuali puasa, ia untukKu dan Aku sendiri memberi
ganjarannya".
35


ﺡﹺﺮﹶﻓ ﻩﺍﺰﺠﹶﻓ َﷲﺍ ﻲﻘﹶﻟ ﺍﹶﺫﺍﻭ ﺮﹶﻄﹾﻓﹶﺍ ﺍﹶﺫﺍ ، ﹺﻦﻴﺘﺣﺮﹶﻓ ﹺﻢﺋﺎﺼﻠﻟ ﱠﻥﺍ .

"Bagi yang berpuasa dua kegembiraan, ketika berbuka
dan ketika menemui Allah maka balasannya ialah
kegembiraan".
36


ﻡﺎـﻌﹶﻄﻟﺍ ﻪـﺘﻌﻨﻣ ، `ﺏﺭ ﻱﺃ ﻡﺎﻴ`ﺼﻟﺍ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ، ﺔﻣﺎﻴﻘﹾﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﺪﺒﻌﹾﻠﻟ ﻥﺎﻌﻔﺸﻳ ﹸﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍﻭ ﻡﺎﻴ`ﺼﻟﹶﺍ
ﹸﻝﻮﹸﻘﻳﻭ ، ﻪﻴﻓ ﻲﹺﻨﻌﱢﻔﺸﹶﻓ ﹶﺓﻮﻬﺸﻟﺍﻭ ﹸﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍ : ﻪـﻴﻓ ﻲﹺﻨﻌﱢﻔﺸـﹶﻓ ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺎﹺﺑ ﻡﻮﻨﻟﺍ ﻪﺘﻌﻨﻣ . ﹶﻝﺎـﹶﻗ :
ﻥﺎﻌﻔﺸﻴﹶﻓ .

“Puasa dan al-Quran memberi syafaat kepada yang
berpuasa di Hari Kiamat, puasa berkata: Wahai Rabbku, aku
meghalanginya dari makan dan syahwat, berilah dia syafaat
keranaku! Al-Quran berkata: Aku menghalanginya dari tidur
malam, berilah syafaat keranaku. Rasulullah bersabda:
Keduanya memberi syafaat”.
37


Penjelasan hadis: Menurut Nasruddin al-Albani rahimahullah:

“Hadis ini menjelaskan bahawa amalan itu berjasad,
wajib diimani tanpa ditahrif atau ditakwil. Demikian pegangan
manhaj Salaf as-Soleh serta jalannya mereka yang tidak
diragukan lebih selamat, lebih alim dan tepat. Memadailah
bagimu bahawa itu adalah salah satu syarat beriman: َﻦْﯾِﺬﱠﻟَا
ِﺐْﯿَﻐْﻟﺎِﺑ َنْﻮُﻨِﻣْﺆُﯾ Mereka yang beriman dengan yang ghaib”.
3835
. H/R An-Nasaii (2189) As-Siyam.
36
. H/R Ahmad (6877).
37
. H/R Ahmad 6626. Hakim 1/554. Abu Nu’im 8/161 dari jalan Huyaiy bin Abdullah dari
Abdurrahman al-Hubli dari Abdullah bin ‘Amr yang sanadnya hasan. Al-Haitami berkata
di dalam Majmu’ Zawaid 3/181. Tabrani dalam “Al-Kabir” dan perawinya sahih.
38
. Al-Baqarah. 2:3.

www.rasuldahri.com
16


NIAT PUASA
Setiap amal ibadah wajib dimulakan dengan niat. Rasulullah sallallahu
‘alaihi wa-sallam menjelaskan:


ﹸﻜﻟ ﺎﻤﻧﺍﻭ ﺕﺎﻴ`ﻨﻟﺎﹺﺑ ﹸﻝﺎﻤﻋَﻷﹾﺍ ﺎﻤﻧﺍ ﻯﻮﻧ ﺎﻣ ﹴﺉﹺﺮﻣﺍ ﱢﻞ

“Sesungguhnya setiap amal disertakan dengan niat,
dan setiap seseorang mendapatkan apa yang ia niatkan”.

Berniat untuk berpuasa Ramadan hendaklah diniatkan di malam hari,
kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:


ﻣ ﻪﹶﻟ ﻡﺎﻴﺻ ﹶﻼﹶﻓ ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺍ ﻦﻣ ﻡﺎﻴ`ﺼﻟﺍ ﺖ`ﻴﺒﻳ ﻢﹶﻟ ﻦ .

“Sesiapa tidak berniat pada malam hari (sebelum fajar),
tidak ada puasa baginya”.
39ﻪﹶﻟ ﻡﺎﻴﺻ ﹶﻼﹶﻓ ﹺﺮﺠﹶ ﻔﹾﻟﺍ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﻡﺎﻴ`ﺼﻟﺍ ﹺﻢﺠﻳ ﻢﹶﻟ ﻦﻣ .

“Barang siapa tidak berniat puasa sebelum terbit fajar,
maka tidak ada puasa baginya”.
4039
. Hadis Ibnu Umar dan Hafsah, sanadnya sahih. Lihat: Sahih al-Jami’ as-Saghir. 6410.
40
. H/R Abu Daud 2454. Ibnu Khuzaimah 1933. Al-Baihaqi 4/202.

www.rasuldahri.com
17
Untuk puasa sunnah, dibolehkan berniat walaupun di siang hari
sebagaimana yang diamalkan oleh Abu ad-Darda’, Abu Thalhah, Abu
Hurairah, Ibnu Abbas, Huzaifah bin al-Yaman dan selain mereka.
41

Rasulullah pernah mendatangi ‘Aisyah bukan di bulan Ramadan, lalu
baginda bersabda:


“Apakah engkau mempunyai makanan (sarapan pagi)?
Kalau tidak ada, saya akan berpuasa”.
42Niat bertempat di hati sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah
sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan para Salaf as-Soleh, tidak dilafazkan dan
tidak dibaca dengan jahrah (menguatkan suara). Berniat sejak waktu
malam sebelum terbit fajar. Adalah bidaah jika dibaca dengan nyaring
(dilafazkan) atau dibaca beramai-ramai selepas solat tarawikh.


41
. Lihat: Mukhtasar Sahih al-Bukhari hlm. 448.
42
. H/R Muslim dan Ibnu Khuzaimah No. 1935.

www.rasuldahri.com
18


NAMA-NAMA
PINTU SYURGAﹺﻡﺎﻴ`ﺼﻟﺍ ﹺﺏﺎﺑ ﻦﻣ ﻲﻋﺩ ﹺﻡﺎﻴ`ﺼﻟﺍ ﹺﻞﻫﹶﺍ ﻦﻣ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻦﻣﻭ

"Sesiapa yang tergolong orang yang berpuasa, ia akan
dipanggil (ke syurga) melalui pintu puasa".
43
ﻡﻮﻳ ﹶﻥﻮﻤﺋﺎﺼﻟﺍ ﻪﻨﻣ ﹸﻞﺧﺪﻳ ﹸﻥﺎﻳﺮﻟﹶﺍ ﻪﹶﻟ ﹸﻝﺎﹶﻘﻳ ﺎﺑﺎﺑ ﺔﻨﺠﹾﻟﺎىﻓ ﱠﻥﺍ ﻻ ﺔﻣﺎﻴﻘﹾﻟﺍ `ﺪـﺣﹶﺃ ﻪـﻨﻣ ﹸﻞﺧﺪﻳَ
`ﺪﺣﹶﺃ ﻪﻨﻣ ﹾﻞﺧﺪﻳ ﻢﹶﻠﹶﻓ ﻖﻠﹾ ﻏﹸﺃ ﺍﻮﹸﻠﺧﺩﺍﹶﺫﺎﹶﻓ ﻢﻫﺮﻴﹶ ﻏ ) ﺍﹶﺫﺎﹶﻓ ﺏﹺﺮﺷ ﹶﻞﺧﺩ ﻦﻣﻭ ﻖﻠﹾﻏﹸﺃ ﻢﻫﺮﺧﺁ ﹶﻞﺧﺩ
ﺍﺪﺑﹶﺍ ﹾﺄﻤﹾ ﻈﻳ ﻢﹶﻟ ﺏﹺﺮﺷ ﻦﻣﻭ (

“Sesungguhnya di syurga ada pintu yang disebut pintu
Rayyan, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada Hari
Kiamat melalui pintu tersebut, tiada selain mereka yang
memasukinya. Setelah masuk orang terakhir yang berpuasa,
ditutuplah pintu tersebut. (Sesiapa yang masuk akan minum
dan tidak haus selamanya)”.
44

43
. H/R Bukhari (3393). Al-Munaqib.
44
. H/R Bukhari 4/95. Muslim 1152. Hadis (dalam kurungan) dari Ibnu Khuzaimah dalam
Sahihny 1903.

www.rasuldahri.com
19


AMALAN SUNNAH KETIKA
BERPUASA RAMADANSunnah bertarawikh, bertadarus dan berzikir.

Firman Allah:


ﻦﻴﻗﺩﺎﺼـﻟﺍﻭ ﺕﺎـﺘﹺﻧﺎﹶﻘﹾﻟﺍﻭ ﻦﻴﺘﹺﻧﺎﹶﻘﹾﻟﺍﻭ ﺕﺎﻨﻣ ﺆﹸﳌﺍﻭ ﻦﻴﹺﻨﻣﺆﻤﹾﻟﺍﻭ ﺕﺎﻤﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﱠﻥﺍ
ﻦﻴﻗ`ﺪﺼـﺘﻤﹾﻟﺍﻭ ﺕﺎﻌـﺷﺎ ﺨﹾﻟﺍﻭ ﻦﻴﻌـﺷﺎ ﺨﹾﻟﺍﻭ ﺕﺍﺮﹺﺑﺎﺼـﻟﺍﻭ ﻦﻳﹺﺮﹺﺑﺎﺼـﻟﺍﻭ ﺕﺎﹶﻗﺩﺎﺼﻟﺍﻭ
ﻤﺋﺎﺼﻟﺍﻭ ﺕﺎﹶﻗ`ﺪﺼﺘﻤﹾﻟﺍﻭ َﷲﺍ ﻦﻳﹺﺮﻛﺍﱠﺬﻟﺍﻭ ﺕﺎﹶﻈﻓﺎﺤﹾﻟﺍﻭ ﻢﻬﺟﻭﺮﹶﻓ ﻦﻴ ﻈﻓﺎﺤﹾﻟﺍﻭ ﺕﺎﻤﺋﺎﺼﻟﺍﻭ ﻦﻴ
ﺎﻤﻴ ﻈﻋﺍﺮﺟﹶﺍﻭ ﹰﺓﺮ ﻔﻐﻣ ﻢﻬﹶﻟ ُﷲﺍﺪﻋﹶﺍ ﺕﺍﺮﻛﺍﱠﺬﻟﺍﻭ ﺍﺮﻴ ﺜﹶﻛ

"Sesungguhnya lelaki dan perempuan muslim, lelaki
dan perempuan mukmin, lelaki dan perempuan yang taat
dalam ketaatannya, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki
dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang
khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan
perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang
memelihara farajnya, lelaki dan perempuan yang banyak
mengingati Allah, Allah menyediakan bagi mereka keampunan
dan pahala yang besar".
45
45
. Al-Ahzab, 33:35.

www.rasuldahri.com
20Golongan siddiqin dan syuhada:


ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﻰﹺﺑﹶﺍ ﻦﻋ : ﹶﻥﺎﻀـﻣﺭ ﻡﺎـﹶﻗ ﻦـﻣ ﻢﱠﻠـﺳﻭ ﻪـﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠـﺻ ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ
ﻪﹺﺒﻧﹶﺫ ﻦﻣ ﻪﹶﻟ ﻡﺪﹶﻘﺗﺎﻣ ﻪﹶﻟ ﺮﻔﹸﻏ ﺎﺑﺎﺴﺘﺣﺍﻭﺎﻧﺎﻤﻳﺍ .

"Dari Abi Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah
sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Barang siapa bangun di bulan
Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka
diampunkan dosanya yang telah lalu".
46Dari Amr bin Murrah al-Juhani rahimahullah:

"Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa-
sallam ia berkata: Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku
bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah!
Engkau adalah Rasulullah, aku solat lima waktu, aku tunaikan
zakat, berpuasa Ramadan dan solat tarawikh, termasuk
golongan manakah aku? Termasuk golongan siddiqin dan
syuhada".
47
46
. H/R Bukhari (36) Al-Iman.
47
. H/R Ibnu Hibban No. 11. (1). Lihat: Al-Lubub 1/317. Ibnul Atsir. (2). Lihat: Al-Ansab
3/394. As-San’ani. Sanadnya sahih.

www.rasuldahri.com
21


RAMADAN BULAN PENUH
BERKATBulan Ramadan adalah bulan yang lebih baik dari seribu bulan, kerana
dipenuhi dengan keberkatan dan kebaikan di dalamnya, antaranya:


Pertama: Terdapat Lailatul Qadar, malam yang diturunkan al-Quran


ﹺﺭﺪﹶﻘﹾﻟﺍ ﹸﺔﹶﻠﻴﹶﻟ ﹴﺮﻬﺷ ﻒﹾﻟﹶﺍ ﻦﻣ `ﺮﻴﺧ

"Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan".
48


ﺎـﻨﹸﻛ ﺎﻧﺍ ﺎﻧﺪﻨﻋ ﻦﻣ ﺍﺮﻣﹶﺍ ﹴﻢﻴ ﻜﺣﹴﺮﻣﹶﺍ ﱡﻞﹸﻛ ﻕﺮﹾﻔﻳ ﺎﻬﻴﻓ ﻦﻳﹺﺭﺬﻨﻣﺎﻨﹸﻛﺎﻧﺍ ﺔﹶﻛﺭﺎﺒﻣ ﺔﹶﻠﻴﹶﻠىﻓ ﻩﺎﻨﹾﻟﺰﻧﹶﺍﺎﻧﺍ
ﹰﺔﻤﺣﺭ ﻦﻴﻠﺳﺮﻣ ﻢﻴﻠﻌﹾﻟﺍ ﻊﻴﻤﺴﻟﺍ ﻮﻫ ﻪﻧﺍ ﻚ`ﺑﺭ ﻦ`ﻣ

"Sesungguhnya Kami menurunkan Lailatul Qadar malam
berkat. Sesungguhnya Kami memberi peringatan, pada
malam itu ditetapkan semua perkara dari Kami.
Sesungguhnya Kami mengutus para rasul, sebagai rahmat
Allah Tuhan engkau. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui".
49Waktu Lailatul Qadar:

Terjadi pada malam ganjil sepuluh terakhir ramadan. Ada yang menyakini
Lailatul Qadar tidak terjadi lagi. Inilah pendapat al-Mutawalli dalam “At-
Tatimmah” yang menuduh Lailatul Qadar berasal dari Rafidah. Al-

48
. Surah al-Qadar, 97:3.
49
. Ad-Dukhan, 44:3-6.

www.rasuldahri.com
22


Fakihani pula mengatakan dari Hanafiyah. Ini bertentangan syara kerana
Abdullah bin Yahnus berkata:


“Aku berkata kepada Abu Hurairah: Mereka menyangka
Lailatul Qadar sudah diangkat, Abu Hurairah berkata: Yang
mengatakan serupa itu orang yang telah berbohong ”.
50Aisyah radiallahu ‘anha pernah bertanya kepada Rasulullah:

؟ﺎﻬﻴﻓ ﹸﻝﻮﻗﹶﺍﺎﻣﹺﺭﺪﹶﻘﹾﻟﺍ ﹸﺔﹶﻠﻴﹶﻟ ﺔﹶﻠﻴﹶﻟ ﻱﹶﺍ ﺖﻤﻠﻋ ﹾﻥﺍ ﺖﻳﹶﺍﺭﹶﺍ ِﷲﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭﺎﻳ ﺖﹾﻠﹸﻗ

“Aku bertanya: Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui
malam Lailatul Qadar, apa harus ku ucapkan pada malam
tersebut?”.
51Zurqani rahimahullah menegaskan tentang hadis di atas ini:

“Barangsiapa menyangka Lailatul Qadar sudah diangkat
dia telah silap. Kalaulah benar seperti itu, pasti orang-orang
beriman tidak diperintahkan mencarinya”.
52ﺎﻬﻨﻋ ُﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﹶﺔﺸﺋﺎﻋ ﺖﹶﻟﺎﹶﻗ : ِﷲﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ ! ؟ ﹸﻝﻮﹸﻗﹶﺍ ﺎﻣ ﹺﺭﺪﹶﻘﹾﻟﺍ ﹶﺔﹶﻠﻴﹶﻟ ﺖﹾﻘﹶﻓﺍﻭ ﹾﻥﺍ ﺖﻳﹶﺍﺭﹶﺍ
ﹶﻝﺎﹶﻗ : ﻲﻟﻮﹸﻗ : ﻲ`ﻨﻋ ﻒﻋﺎﹶﻓ ﻮﹾﻔﻌﹾﻟﺍ ﺐﺤﺗ ﻮﹸﻔﻋ ﻚﻧﺍ ﻢﻬﱠﻠﻟﹶﺍ

“Berkata ‘Aisyah: Wahai Rasulullah, apa yang aku
katakan jika aku menepati Lailatul Qadar? Katakanlah: Ya
Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Maaf, maka
maafkanlah aku!”.
5350
. Lihat: Musannaf oleh Imam Abdur Razaq 4/252.
51
. Hadis sahih riwayat Turmizi.
52
. Lihat: Syarah az-Zurkani 2/491.
53
. H/R Turmizi dan Ibnu Majah. Dengan sanad yang sahih.

www.rasuldahri.com
23ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻦﻣ ﹺﺮﺧﺍﻭﻻﹾﺍ ﹺﺮﺸﻌﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹺﺮﺗﹺﻮﹾﻟﺍ ﻰﻓ ﹺﺭﺪﹶﻘﹾﻟﺍ ﹶﺔﹶﻠﻴﹶﻟ ﺍﻭﺮﺤﺗ .

"Pilihlah Lailatul Qadar pada malam ganjil sepuluh
terakhir".
54Imam Syafie rahimahullah berkata:

"Menurut pemahamanku, Nabi setelah ditanya: Apakah
mencarinya pada malam ini? Baginda menjawab: Carilah
pada malam tersebut".
55Ibnu Umar radiallahu ‘anhuma berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-
sallam bersabda:

"Carilah sepuluh terakhir, jika tidak mampu janganlah
tertinggal tujuh hari sisanya".
56Dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha:

“Rasulullah bersungguh pada sepuluh malam terakhir
yang tidak pernah dilakukan pada waktu yang lain".
57‘Aisyah berkata:

“Jika masuk sepuluh terakhir, baginda mengikat kuat
kainnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan
isterinya".
5855
. Lihat: Syarhus Sunnah, 6/388.
56
. H/R Bukhari (3/221). Muslim (1165).
57
. H/R Bukhari (4/233). Muslim (1174).
58
. H/R Muslim.

www.rasuldahri.com
24Kedua: Di malam Lailatul Qadar, para malaikat bersama malaikat
Jibril turun ke langit dunia
59
:

ﹸﻝﺰﻨﺗ ﺡﻭﺮﻟﺍﻭ ﹸﺔﹶﻜﺋﹶﻼﻤﹾﻟﺍ

"Turunlah para malaikat dan malaikat Jibril ".
60
Ketiga: Pengampunan dosa bagi sesiapa yang menghidupkan
malamnya dengan ibadah:


ﻪﹺﺒﻧﹶﺫ ﻦﻣ ﻡﺪﹶﻘﺗ ﺎﻣ ﻪﹶﻟ ﺮﻔﹸﻏ ﺎﺑﺎﺴﺘﺣﺍﻭ ﺎﻧﺎﻤﻳﺍﹺﺭﺪﹶﻘﹾﻟﺍ ﹶﺔﹶﻠﻴﹶﻟ ﻡﺎﹶﻗ ﻦﻣ .

"Sesiapa bangun pada malam Lailatul Qadar dengan
penuh keimanan dan ihtisab, diampunkan dosanya yang
lalu".
61
Keempat: Bertadarus (membaca al-Quran), kerana Nabi sallallahu
‘alaihi wa-sallam bertadarus dengan Jibril:


ﻴﹶﻟ ﱢﻞﹸﻛ ﻰﻓ ﻩﺎﹶﻘﹾﻠﻳ ﹶﻥﺎﹶﻛﻭ ﹶﻥﺁﺮﹶﻘﹾﻟﺍ ﻪﺳﺭﺍﺪﺘﻳ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻦﻣ ﺔﹶﻠ .

"Baginda bertemu Jibril pada setiap malam bulan
Ramadan, baginda bertadarus al-Quran dengan Jibril".
62
59
. Perhatian: Jauhi dan tinggalkan kepercayaan jahiliyah yang tahayyul dan khurafat, iaitu
meyakini bahawa para roh keluarga seperti ibu dan bapa turun lalu pulang ke rumah
keluarga di malam Lalaitul Qadar. Sehingga ada yang menyalakan lampu (pelita)
disekeliling rumah untuk menyambut kepulang roh keluarga yang pulang. Adalah haram
hukumnya mempercayai cerita-cerita khurafat seperti ini.
60
. Al-Qadar, 97:4.
61
. H/R Bukhari (1875) Solat at-Tarawikh.

www.rasuldahri.com
25Kelima: Syaitan dirantai. Pintu neraka ditutup dan pintu syurga
dibuka:


`ﺘﹸﻓ ﹸﻥﺎﻀﻣﺭ َﺀﺎﺟ ﺍﹶﺫﺍ ﻦﻴﻃﺎﻴﺸﻟﺍ ﺕﺪﱢﻔﺻﻭ ، ﻥﺍﺮﻴ`ﻨﻟﺍ ﺏﺍﻮﺑﹶﺍ ﺖﹶﻘﱢﻠﹸﻏﻭ ﺔﻨﺠﹾﻟﺍ ﺏﺍﻮﺑﹶﺍ ﺖﺤ

"Apabila datang Ramadan, dibukalah pintu-pintu syurga,
ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu para syaitan".
63ﻤﺴﻟﺍ ﺏﺍﻮﺑﹶﺍ ﺖﺤ`ﺘﹸﻓ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﹶﻞﺧﺩ ﺍﹶﺫﺍ ﻦﻴﻃﺎﻴ`ﺸﻟﺍ ﺖﹶﻠِﺴﹾﻠﺳﻭ ﻢﻨﻬﺟ ﺏﺍﻮﺑﹶﺍ ﺖﹶﻘﱢﻠﹸﻏ ِﺀﺎ

"Apabila masuk Ramadan, dibuka pintu-pintu langit,
ditutup pintu jahanam dan dirantai para syaitan".
64ﺩﺮﻣﻭ ، ﻦﻴﻃﺎﻴﺸﻟﺍ ﺕﺪﱢﻔﺻ ، ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﹺﺮﻬﺷ ﻦﻣ ﺔﹶﻠﻴﹶﻟ ﹸﻝﻭﹶﺃ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺖـﹶﻘﱢﻠﹸﻏﻭ ، ﻦـﹺﺠﹾﻟﺍ ﹸﺓ
ﻱﺩﺎﻨﻳﻭ ، `ﺏﺎﺑ ﺎﻬﻨﻣ ﻖﹶﻠﻐﻳ ﻢﹶﻠﹶﻓ ﺔﻨﺠﹾﻟﺍ ﺏﺍﻮﺑﹶﺃ ﺖﺤﺘﹸﻓﻭ ، `ﺏﺎﺑﺎﻬﻨﻣ ﺢﺘﹾﻔﻳ ﻢﹶﻠﹶﻓ ، ﹺﺭﺎﻨﻟﺍ ﺏﺍﻮﺑﹶﺃ
ﺩﺎﻨﻣ : ﻨﻟﺍ ﻦﻣ ُﺀﺎﹶﻘﺘﻋ ِﷲﻭ ، ﺮﺼﹾﻗﹶﺃ `ﺮﺸﻟﺍ ﻲﻏﺎﺑ ﺎﻳﻭ ، ﹾﻞﹺﺒﹾﻗﹶﺃ ﹺﺮﻴ ﺨﹾﻟﺍ ﻲﻏﺎﺑ ﺎﻳ ﺔﻠﻴﹶﻟ ﱠﻞﹸﻛ ﻚﻟﹶﺫﻭ ﹺﺭﺎ .

"Apabila malam pertama Ramadan tiba, diikat para
syaitan dan jin jahat, ditutup pintu-pintu neraka dan dibukalah
pintu-pintu syurga, maka tiada satu pintupun yang ditutup.
Menyerulah penyeru: Wahai yang ingin kebaikan, lakukanlah!
Wahai yang ingin keburukan, kurangkanlah! Allah
mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari neraka, itu
terjadi pada setiap malam".
65Maksud: Dibebaskan dari neraka: Lantaran puasa, beristighfar,
membaca al-Quran dan berdoa:

"Allah memiliki para hamba yang dibebaskan dari
neraka setiap siang dan malam Ramadan. Setiap yang berdoa


63
. H/R Bukhari (4/97). Muslim (1079).
64
. H/R Bukhari (1766). As-Saum.
65
. H/R Tirmizi 682. Ibn Majah 1642. Ibnu Khuzaimah 3/188. Hadis Hasan.

www.rasuldahri.com
26


dikabulkan"
66
“Sesiapa mencarinya carilah di dalam tujuh hari
terakhir"
67
Keenam: Dibuka pintu rahmah, diampunkan dosa-dosa dan
dianjurkan memperbanyak doa:


ﺔﻤﺣﺮﻟﺍ ﺏﺍﻮﺑﹶﺍ ﺖﺤ`ﺘﹸﻓ ، ﹸﻥﺎﻀﻣﺭ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺍﹶﺫﺍ

"Apabila tiba Ramadan, dibuka pintu-pintu rahmah".
68ﹰﺓﻮـﻋﺩ ﹴﻢﻠﺴـﻣ ﱢﻞﹸ ﻜﻟ ﱠﻥﹺﺇﻭ ، ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﹺﺮﻬﺷ ﻰﻓ ﹺﺭﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ َﺀﺎﹶﻘﺘﻋ ﺔﹶﻠﻴﹶﻟﻭ ﹴﻡﻮﻳ ﱢﻞﹸﻛ ﻰﻓ ِﷲ ﱠﻥﹺﺇ
ﺎﺠﺘﺴﻴﹸﻓ ﺎﻬﹺﺑﻮﻋﺪﻳ ﻪﹶﻟ ﺏ .

“Sesungguhnya pada setiap siang dan malam, Allah
membebaskan beberapa orang dari api neraka, iaitu di bulan
Ramadan. Dan sesungguhnya setiap orang Islam memiliki
doa yang mustajab (diterima), lalu diterima doa baginya”.
69’Aisyah radiallahu ‘anha berkata:

Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika kau tahu malam
Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan!? Baginda bersabda:
Ucapkanlah (berdoalah):

ﻲ`ﻨﻋ ﻒﻋﺎﹶﻓ ﻮﹾﻔﻌﹾﻟﺍ ﺐﺤﺗ `ﻮﹸﻔﻋ ﻚﻧﺍ ﻢﻬﱠﻠﻟﹶﺍ

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan
Mencintai orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku!".
70


66
. H/R Bazzar 3142. Ahmad 2/254. Ibn Majah 1643. Hadis sahih.
67
. Ibid.
68
. H/R Muslim 1794. As-Siyam.
69
. H/R Ahmad 2/254. Ibnu Majah 1643. Al-Bazzar 3142.
70
. H/R Tirmizi (3706) Ibn Majah (3850) sanadnya sahih. Lihat: Syarah Bughyatul Insan fi
Wadhaifi Ramadan. Hlm. 55-57. Ibn Rejab al- Hambali.

www.rasuldahri.com
27
Ketujuh: Diampunkan dosa walaupun seperti buih di lautan:


ﻪﹺﺒﻧﹶﺫ ﻦﻣ ﻡﺪﹶﻘﺗ ﺎﻣ ﻪﹶﻟ ﺮﻔﹸﻏ ﺎﺑﺎﺴﺘﺣﺍﻭ ﺎﻧﺎﻤﻳﺍ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻡﺎﹶﻗ ﻦﻣ .

"Sesiapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh
iman dan ihtisab, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang
telah lalu".
71ﻦﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻟ `ﺕﺍﺮﱢﻔﹶﻜﻣ ، ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻰﹶﻟﺍ ﹸﻥﺎﻀﻣﺭﻭ ، ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟﺍ ﹸﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍﻭ ﺲﻤ ﺨﹾﻟﺍ ﺕﺍﻮﹶﻠﺼﻟﹶﺍ
ﺮﺋﺎﺒﹶ ﻜﹾﻟﺍ ﺖﺒﹺﻨﺘﺟﺍ ﺍﹶﺫﹺﺇ .

"Solat yang lima, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke
Ramadan penghapus dosa antara waktu tersebut jika menjauhi
dosa besar".
72
Kelapan: Segala ibadah yang tidak disertakan bidaah, pahalanya
digandakan:


ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﹺﻦﻋ : ﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱢﻠﺻ ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎـﻣ ﺩﻮﺟﹶﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛﻭ ﹺﺱﺎﻨﻟﺍ ﺩﻮﺟﹶﺍ ﻢ
ﹶﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍ ﻪﺳﹺﺭﺍﺪﻳ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻦﻣ ﺔﹶﻠﻴﹶﻟ ﱢﻞﹸ ﻜىﻓ ﹶﻞﻳﹺﺮﺒﹺﺟ ﻩﺎﹶﻘﹾﻠﻳ ﻦﻴﺣ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻰﻓ ﹸﻥﻮﹸ ﻜﻳ .

"Ibn Abbas berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-
sallam adalah yang paling pemurah, dia lebih pemurah di
bulan Ramadan, di mana baginda ditemui oleh Jibril pada
setiap malam Ramadan mengajarkannya al-Quran".
73
71
. H/R Bukhari (4/99). Muslim (759). Dan selain mereka kecuali Tirmizi.
72
. H/R Muslim (233). Ahmad dan Tirmizi.


www.rasuldahri.com
28


PAHALA
DILIPATGANDAKANRasulullah melipat gandakan ibadahnya apabila menjelang bulan
Ramadan. Antaranya dengan beriktikaf di masjid sebagaimana dijelaskan
melalui sabda baginda:

ﻪﻴﻓ ﻒﹶﻜﺘﻋﺍ ﻱﺬﱠﻟﺍ ﻪﻧﺎﹶﻜﻣ ﹶﻞﺧﺩ ﹶﺓﺍﺪﹶ ﻔﹾﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﺍﹶﺫﺍﻭ .

"Setelah selesai solat subuh, baginda masuk ke tempat
beriktikaf di bulan Ramadan".
74ﱢﻞﹸ ﻜىﻓ ﻒﻜﺘﻌﻳ ﺘﻋﺍ ﻪﻴﻓ ﺾﹺﺒﹸﻘىﺬﱠﻟﺍ ﻡﺎﻌﹾﻟﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛﺎﻤﹶﻠﹶﻓ ﹴﻡﺎﻳﹶﺍ ﹶﺓﺮﺸﻋ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﺎﻣﻮﻳ ﻦﻳﹺﺮﺸﻋ ﻒﹶﻜ

"Di setiap Ramadan baginda beriktikaf pada sepuluh
(terakhir) dan setelah tahun kewafatannya, beriktikaf dua puluh
yang terakhir".
75ﻲﻌﻣ ﹰﺔﺠﺣ ﻭﹶﺍ ﹲﺔﺠﺣ ﻰﻀﹾﻘﺗ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻰﻓ ﹰﺓﺮﻤﻋ ﱠﻥﺍ .

"Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti satu haji
bersamaku".
76
74
. H/R Bukhari (1900) Al-Iktikaf.
75
. H/R Bukhari (1903) Al-Iktikaf.
76
. H/R Bukhari (1730) Al-Haj.

www.rasuldahri.com
29


PEMBATAL PUASA
SELAIN MAKAN1. Berbekam
77
Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:

ﻡﻮﺠﺤﻤﹾﻟﺍﻭ ﻢﹺﺟﺎﺤﹾﻟﺍ ﺮﹶﻄﹾﻓﹶﺍ .

“Telah berbuka orang yang membekam dan yang
berbekam”.
782. Muntah dengan sengaja:

ُﺀﺎﻀﹶﻘﹾﻟﺍ ﻪﻴﹶﻠﻌﹶﻓ َﺀﺎﹶﻘﺘﺳﺍ ﹺﻦﻣﻭ ، ﻪﻴﹶﻠﻋ َﺀﺎﻀﹶﻗ ﹶﻼﹶﻓ ، ُﺀﻲﹶﻘﹾﻟﺍ ﻪﻋﺭﹶﺫ ﻦﻣ .

“Barangsiapa muntah, maka tiada baginya
mengqada. Sesiapa yang sengaja muntah wajib baginya
mengqada”.
793. Dibolehkan bersetubuh di malam hari, kerana Allah Azza wa-Jalla
berfirman:

ﻢﹸ ﻜﺋﺂﺴﹺﻧ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹸﺚﹶﻓﺮﻟﺍ ﹺﻡﺎﻴ`ﺼﻟﺍ ﹶﺔﹶﻠﻴﹶﻟ ﻢﹸ ﻜﹶﻟ ﱠﻞﺣﹸﺃ .


77
. Berbekam pada mulanya dilarang ketika berpuasa, namun kemudian dibolehkan
berdasarkan hadis: ٌﻢِﺋﺎَﺻ َﻮُھَو َﻢَﺠَﺘْﺣا ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠنَأ . “Sesungguhnya Nabi berbekam, padahal
baginda berpauasa”. H/R Bukhari 4/155 Fathul Bari. Lihat: Nasikhul hadis wa
Mansukhuhu. Hlm. 334-338. Ibnu Syahin.
78
. H/R Abu Daud No. 2369. Ibnu Majah No1681. Darimi No. 1730.
79
. H/R Abu Daud 2/310 No.2380. Tirmizi 3/79 No 720. Ibnu Majah 1/536 No 1676. Ahmad
2/498.

www.rasuldahri.com
30


“Dihalalkan bagimu pada malam bulan puasa
bercampur (bersetubuh) dengan isteri-isterimu”.


Diharamkan bersetubuh pada siang hari bagi mereka yang bukan
musafir. Barangsiapa yang bersetubuh pada siang hari maka wajib
baginya kafarah, iaitu memerdekakan hamba, atau berpuasa 60 hari
berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Isteri tidak terkena
kafarah, kerana ketika dikhabarkan kepada Rasulullah persetubuhan
pada siang Ramadan, baginda hanya mewajibkan satu kafarah
sahaja.
80
Seseorang yang kesiangan dalam keadaan junub boleh
meneruskan puasanya sebagaimana sabda Rasulullah:

ﻡﻮﺼﻳﻭ ﹸﻞِﺴﺘ ﻐﻳ ﻢﹸﺛ ﻪﻠﻫﹶﺃ ﻦﻣ `ﺐﻨﺟ ﻮﻫﻭ ﺮﺠﹶ ﻔﹾﻟﺍ ﻪﹸﻛﹺﺭﺪﻳ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ .

“Rasulullah tidur sehingga kesiangan sedangkan
baginda junub bersama isterinya, kemudian baginda
mandi dan berpuasa”.
81Tiada perbezaan junub kerana bermimpi atau bersetubuh.
Termasuklah wanita yang telah suci dari haid atau nifas, mereka boleh
terus berpuasa dan mandi hadas setelah fajar terbit.


4. Mengeluarkan mani dengan cara (sebab) bercumbu, berkhayal atau
melancap/onani. Jika terkeluar air mani lantaran terlalu sejuk atau
mimpi, maka tidak membatalkan puasa.
825. Makan, minum dan suntikan yang disengajakan. Tetapi tidak
membatalkan puasa jika terlupa:

ﻩﺎﹶﻘﺳﻭ ُﷲﺍ ﻪﻤﻌﹾﻃﹶﺃ ﺎﻤﻧﺎﹶﻓ ﻪﻣﻮﺻ ﻢﺘﻴﹾﻠﹶﻓ ﺏﹺﺮﺷ ﻭﹶﺍ ﹶﻞﹶﻛﹶﺄﹶﻓ ، `ﻢﺋﺎﺻ ﻮﻫﻭ ﻲِﺴﻧ ﻦﻣ .

“Barangsiapa lupa dalam keadaan berpuasa,
kemudian makan dan minum, hendaklah

80
. Lihat: نﺎﻀﻣﺮىﻓ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲﺎىﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا مﻮﺻ ﺔﻔﺻ Salim Iyad al-Hilali & Ali Hasan
81
. H/R Bukhari dan Muslim.
82
. Lihat: Fatwa as-Siyam. Syaikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin.

www.rasuldahri.com
31


menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah-lah
yang memberinya makan dan minum”.
83


ﻩﺎﹶﻘﺳﻭ ُﷲﺍ ﻪﻤﻌﹾﻃﹶﺃ ﺎﻤﻧﹺ ﺈﹶﻓ ، ﻪﻣﻮﺻ ﻢﺘﻴﹾﻠﹶﻓ ﺏﹺﺮﺷﻭ ﹶﻞﹶﻛﹶﺄﹶﻓ ﻲِﺴﻧ ﺍﹶﺫﹺﺇ .

“Sekiranya seseorang itu lupa lalu dia makan dan
minum, maka hendaklah dia menyempurnakan
puasanya, kerana sesungguhnya Allah telah memberi
makan dan minum kepadanya”.
84ﻪﻴﹶﻠﻋ ﺍﻮﻫﺮﹾ ﻜﺘﺳﺍ ﺎﻣﻭ ﹶﻥﺎﻴﺴ`ﻨﻟﺍﻭ ﹶﺄﹶﻄ ﺨﹾﻟﺍ ﻲﺘﻣﹸﺃ ﻦﻋ ﻊﺿﻭ َﷲﺍ ﱠﻥﺍ .

“Sesungguhnya Allah tidak menghukum atas
umatku kerana tersalah, lupa atau dipaksa ke atasnya”.
856. Datang haid atau nifas di siang hari puasa. Maka wajib berbuka dan
mengqada’ puasanya yang tertinggal. Aisyah radiallahu ‘anha berkata:

“Kami kedatangan haid ketika puasa, tetapi kami hanya
diperintahkan untuk mengqada puasa, tidak diperintahkan
mengqada solat’.
86
“Dari Mu’azah radiallahu ‘anhu dia
berkata: Aku pernah bertanya kepada ‘Aisyah radiallahu
‘anha, mengapa orang haid mengqada’ puasanya tetapi tidak
mengqada’ solatnya? Aisyah berkata: Apakah engkau wanita
Haruri? Aku menjawab: Aku bukan Haruri, tetapi hanya
sekadar bertanya: ‘Aisyah berkata: Kamipun haid ketika
puasa, tetapi kami hanya diperintah agar mengqada’ puasa
dan tidak diperintah agar mengqada solat”.
87
83
. Hadis Mutafaq ‘alaihi.
84
. H/R Bukhari 4/135. Muslim 1155.
85
. Lihat: H/R Tahawi dalam Syarhu Ma’anil Atsar 2/56. Al-Hakim 2/198. Ibnu Hazam
dalam Al-Ihkam 5/149 dan Daruquthni 4/171. Sanad hadis ini sahih.
86
. H/R Bukhari 4/429. Dan Muslim 335.
87
. H/R Bukhari 4/429. Muslim 335.

www.rasuldahri.com
32


PERKARA YANG
TIDAK MEMBATALKAN PUASAAntara perbuatan yang tidak membatalkan puasa jika berlaku ialah:

1. Dibolehkan mencium, bercumbu atau bermesra dengan isteri. Iaitu
sekiranya ia mampu mengawal nafsunya dari terlanjur (bersetubuh) atau
terkeluar air mani. ‘Aisyah radiallahu ‘anha berkata:

ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻪﻨﻜﹶﻟﻭ ، `ﻢﺋﺎﺻﻮﻫﻭ ﺮﺷﺎﺒﻳﻭ `ﻢﺋﺎﺻ ﻮﻫﻭ ﹸﻞ`ﺒﹶﻘﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﹶﻠﺻ ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻥﺎﹶﻛ
ﻪﹺﺑﺭِﻹ ﻢﹸ ﻜﹶﻜﹶﻠﻣﹶﺃ .

“Adalah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam
pernah mencium (isterinya) dalam keadaan berpuasa,
bercumbu dalam keadaan puasa, tetapi baginda adalah
yang paling berdaya menahan dirinya”.
88Bagi pemuda yang tidak mampu menahan nafsunya, walaupun
dibolehkan bercumbu atau mencium isterinya, tetapi dimakruhkan
kerana Abdullah bin Amr bin al-Ash pernah berkata:


“Kami pernah berada di sisi Nabi, datanglah
seorang pemuda dan bertanya: Wahai Rasulullah!
Bolehkan aku mencium (isteri) dalam keadaan puasa?
Baginda menjawab: Tidak. Kemudian datang pula
seorang yang sudah tua dan dia bertanya: Bolehkah
aku bercumbu dalam keadaan aku berpuasa? Baginda
menjawab: Ya!. Sebahagian kami memandang kepada
teman-temannya, maka Rasulullah bersabda:

88
. H/R Bukhari 4/131 dan Muslim 1106.

www.rasuldahri.com
33
ﻪﺴﹾﻔﻧ ﻚﻠﻤﻳ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ

“Sesungguhnya orang tua itu mampu menahan
dirinya (nafsunya)”.
892. Dibolehkan berkeadaan junub (berhadas besar), sama ada kerana
bersetubuh, haid atau nifas dan tidak mandi hadas sehinggalah masuk
fajar. Berdasarkan hadis dari ‘Aisyah dan Ummu Salamah radiallahu
‘anhuma:

ﺠﹶﻔﹾﻟﺍ ﻪﹸﻛﹺﺭﺪﻳ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ ﹸﻞِﺴـﺘ ﻐﻳ ﻢﹸﺛ ، ﻪﻠﻫﹶﺃ ﻦﻣ `ﺐﻨﺟ ﻮﻫﻭ ﺮ
ﻡﻮﺼﻳﻭ .

“Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam
masih dalam keadaan berjunub kerana berjima dengan
isterinya, kemudian baginda mandi dan terus
berpuasa”.
903. Bersiwak atau mengosok gigi walaupun waktu petang. Rasulullah
sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:


ٍﺀﻮ ﺿﻭ ﱢﻞﹸﻛﺪﻨﻋ ﻙﺍﻮ`ﺴﻟﺎﹺﺑ ﻢﻬﺗﺮﻣَﻷ ﻲﺘﻣﹸﺃ ﻰﹶﻠﻋ ﻖﺷﹶﺃ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻻﻮﹶﻟ .

“Seandainya tidak menjadi keberatan atas
kaumku, pasti aku perintah mereka bersiwak (gosok
gigi) setiap kali berwuduk”.
91


Menurut Imam Bukhari dan Ibnu Khuzaimah, bahawa hadis ini sebagai
dalil membolehkan bersiwak (gosok gigi) bagi orang yang berpuasa
sama ketika berwuduk, solat atau selainnya.
92
Hadis ini menunjukkan

89
. H/R Ahmad 2/185, 221.
90
. H/R Bukhari 4/123. Dan Muslim 1109.
91
. H/R Bukhari 2/311. Muslim 252.
92
. Lihat: Fathul Bari 4/158. Syarah Sunnah 6/298. Sahih Ibnu Khuzaimah 3/247.

www.rasuldahri.com
34


bahawa perintah bergosok gigi adalah umum di seluruh waktu, sebelum
zawal atau setelahnya.


4. Dibolehkan berbekam berdasarkan hadis sahih dari Nabi sallallahu
‘alaihi wa-sallam, bahawa baginda berbekam ketika puasa:

`ﻢﺋﺎﺻ ﻮﻫﻭ ﻢﺠﺘﺣﺍ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﹺﻦﻋ .

“Dari Ibnu Abbas radiallahu ‘anhuma, bahawa Nabi
sallallahu ‘alaihi wa-sallam berbekam, sedangkan dia
sedang berpuasa”.
935. Tidak membatalkan puasa orang merasa makanan selagi tidak sampai
ke tenggorokannya (tidak ditelan). berdasarkan Hadis:


`ﻢﺋﺎﺻ ﻮﻫﻭ ﻪﹶﻘﹾﻠﺣ ﹾﻞﺧﺪﻳ ﻢﹶﻟﺎﻣ َﺀﻲﺸﻟﺍ ﹺﻭﹶﺃ ، ﱠﻞ ﺨﹾﻟﺍ ﻕﻭﹸﺬﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﺱﹾﺄﺑ ﹶﻻ .

“Tidak mengapa merasa sayur atau sesuatu
(makanan) selagi tidak sampai ke tenggorokannya,
walaupun dia sedang berpuasa”.
946. Tidak membatalkan puasa jika membasahkan badan, menjirus air ke
atas kepala atau mandi, seperti dalam keadaan kepanasan,
sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah:


ﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺎىﱠﻠﺻ ﹶﻥﺎﹶﻛﻭ ﺀﺎﻤﹾﻟﺍ ﺐﺼﻳ ﻢ `ﺮﺤﹾﻟﺍ ﻦﻣﻭﹶﺃ ﹺﺶﹶﻄﻌﹾﻟﺍ ﻦﻣ `ﻢﺋﺎﺻﻮﻫﻭ ﻪﺳﹾﺃﺮىﹶﻠﻋ

“Nabi pernah menjiruskan air ke kepalanya
sedangkan baginda dalam keadaan puasa kerana
kehausan atau kepanasan”.
95
93
. H/R Bukhari 4/155. Lihat: Fathul Bari.
94
. H/R Bukhari 4/154. Ibnu Saibah 3/47. Baihaqi 4/261. Hadis Hasan. Lihat: Tagliqut
Ta’liq 3/151-152.
95
. H/R Abu Daud 2365. Ahmad 5/376,380,408,430 sanadnya sahih.

www.rasuldahri.com
35
“Ibnu Umar pernah membasahkan pakaiannya,
kemudian meletakkan di atas tubuhnya sedangkan dia
dalam keadaan berpuasa”.
967. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ٌقﺎَﺸْﻨِﺘْﺳﻹْا ketika
berwuduk juga tidak membatalkan puasa. Namun dilarang dari
berlebih-lebihan memasukkan air ke hidung bagi orang yang berpuasa.
Rasulullah bersabda:


ﺎﻤﺋﺎﺻ ﹶﻥﻮﹸﻜﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻﹺﺇ ﹺﻕﺎﺸﻨﺘﺳِﻹﹾﺍ ﻰﻓ ﹾﻎﻟﺎﺑﻭ .

“Dan sempurnakanlah (bersungguh-
sungguhnlah) memasukkan air ke dalam hidung, kecuali
dalam keadaan kamu berpuasa”.
978. Tidak membatalkan puasa orang yang mengorek telinga, hidung,
98

memakai celak atau menitiskan obat ke mata. Perkara ini telah
dijelaskan oleh Syeikh al-Albani,
99
Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu
Qaiyim
100
dan Imam al-Bukhari
101
bahawa:

“Anas bin Malik, Hsasan al-Basri dan Ibrahim an-Nakhi
memandang ia tidak mengapa (tidak membatalkan pausa) bagi
yang berpuasa”.
10296
. Lihat: Mukhtasar Sahih al-Bukhari hlm. 451. Al-Albani.
97
. H/R Tirmizi 3/146. Abu Daud 2/308. Ahmad 4/32. Ibnu Abi Syaibah 3/101. Ibnu Majah
407. Nasaii No. 87. Sanadnya sahih.
98
. Mengorek telinga atau hidung sama seperti mengosok gigi, berkumur-kumur dan
istinsyak (memasukkan air ke hidung). Rasulullah bersebda: َنْﻮُﻜَﺗ ْنَأ ﱠﻻِإ ِقﺎَﺸْﻨِﺘْﺳِﻹْا ﻰِﻓ ْﻎِﻟﺎَﺑَو
ﺎًﻤِﺋﺎَﺻ “Dan lakukanlah istinsyak (memasukkan air ke hidung) secara bersungguh-
sungguh, kecuali dalam keadaan berpuasa”.
99
. Lihat: Mukhtasar Sahih al-Bukhari 4551, Al-Albani.
100
. Lihat: Tagliqlut Ta’liq 3/151-152.
101
. Lihat: Fathul Bari 4/153.
102
. Ibid.

www.rasuldahri.com
36


MENJAUHI MAKSIAT DAN
KEMUNGKARANOrang yang berpuasa ialah orang yang menahan dirinya dari melakukan
dosa dan maksiat, antaranya:

1. Jangan berkata bohong, palsu, keji dan haram. Rasulullah
bersabda:

ﹺﺭﻭﺰﻟﺍ ﹶﻝﻮﹶﻗ ﻉﺪﻳ ﻢﹶﻟ ﻦﻣ ِﷲ ﺲﻴﹶﻠﹶﻓ ﹶﻞﻬﺠﹾﻟﺍﻭ ﻪﹺﺑ ﹶﻞﻤﻌﹾﻟﺍﻭ ﻪﺑﺍﺮﺷﻭ ﻪﻣﺎﻌﹶﻃ ﻉﺪﻳ ﹾﻥﹶﺄىﻓ ﹲﺔﺟﺎﺣ

“Barangsiapa yang tidak dapat meninggalkan
perkataan (kata-kata) kotor dan mengerjakannya, serta
tidak dapat meninggalkan kebodohan, maka tidak ada
perlunya bagi Allah (memberi pahala), sekalipun dia
telah meninggalkan makan dan minumnya”.
1032. Jangan melakukan perkara yang sia-sia dan keji:


ﻦﻣ ﻡﺎﻴ`ﺼﻟﺍ ﺎﻤﻧﹺﺇ ، ﹺﺏﺍﺮﺸﻟﺍﻭ ﹺﻞﹾﻛَﻷﹾﺍ ﻦﻣ ﻡﺎﻴ`ﺼﻟﺍ ﺲﻴﹶﻟ ﺚﻓﺮﻟﺍﻭ ﹺﻮﻐﹶﻠﹾﻟﺍ ﻭﹶﺃ `ﺪﺣﹶﺃ ﻚﺑﺎﺳ ﹾﻥﹺﺈﹶﻓ ،
ﹾﻞﹸﻘﹶﻓ ﻚﻴﹶﻠﻋ ﹶﻞﹺﻬﺟ : `ﻢﺋﺎﺻ ﻲ`ﻧﹺﺇ ، `ﻢﺋﺎﺻ ﻲ`ﻧﹺﺇ .

“Bukanlah berpuasa itu berpuasa dari makan dan
minum, tetapi puasa ialah menahan dairi dari perbuatan
sia-sia dan keji. Jika ada seseorang yang mencela kamu,
katakanlah: Aku berpuasa, aku sedang berpuasa”.
104103
. H/R Bukhari. Tirmizi, Abu Daud, al-Bagawi dan selain mereka.
104
. H/R Ibnu Khuzaimah 1996. Al-Hakim 1/431-432. Sanadnya adalah sahih.

www.rasuldahri.com
37ﺶﹶﻄﻌﹾﻟﺍﻭ ﹺﻉﻮﺠﹾﻟﺍ ﻪﻣﺎﻴﺻ ﻦﻣ ﻪﱠﻈﺣ ﹴﻢﺋﺎﺻ ﺏﺭ .

“Alangkah ramai orang yang berpuasa, namun
bahagian yang diperolehi dari puasanya hanyalah lapar
dan haus (dahaga) sahaja”.
105Walaupun perbuatan tersebut tidak membatalkan puasa, tetapi telah
ditetapkan oleh Allah Azza wa-Jalla bahawa perbuatan tersebut
menjadikan puasa seseorang tidak berpahala.
106105
. H/R Baihaqi 4/270 dari jalan Said al-Maqbari dari Abu Hurairah dengan sanadnya yang
sahih. Dirawayatkan juga oleh Ibnu Majah 1/539. Darimi 2/211. Ahmad 2/441, 373.
106
. Lihat: نﺎﺟﺮﻤﻟاو ﺆﻟﺆﻠﻟا hlm. 707. Asy-Syaikani.

www.rasuldahri.com
38


WANITA HAMIL DAN
MENYUSUKANWanita hamil dan menyusukan jika dikhuwatiri menjejaskan janin, bayi
atau Si ibu, maka diboleh berbuka berdasarkan firman Allah:


ﹺﻦﻴﻜﺴﻣ ﻡﺎﻌﹶﻃ ﹸﺔﻳﺪﻓ ﻪﻧﻮﹸﻘﻄﻳ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋﻭ

“Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa,
hendaknya membayar fidyah, dengan memberi makan orang
miskin”.
107Dari Ibnu Jarud, al-Baihaqi dan Abu Daud sanad yang sahih:

“Datuk atau nenek yang sudah tua jika tidak berdaya
berpuasa, termasuk ibu hamil dan sedang menyusukan yang
dikhuwatiri keadaan keduanya supaya berbuka, kemudian
memberi makan setiap hari seorang miskin”.
108Dari Malik dari Nafi’:

“Ibnu Umar ditanya tentang wanita hamil jika ditakuti
memberi kesan kepada bayinya, beliau berkata: Berbuka dan
gantinya memberi makan satu mud gandum setiap hari kepada
seorang miskin”.
109
107
. Al-Baqarah. 2:184.
108
. Al-Baihaqi 4/230. Abu Daud No. 2318. Ibnu Jarud 381.
109
. H/R Al-Baihaqi 4/230. As-Sunan dari jalan Imam as-Syafie sanadnya sahih.

www.rasuldahri.com
39
Ibnu Umar berkata:

“Wanita hamil dan menyusukan boleh berbuka dan tidak
mengqada’ puasanya”.
110Wanita hamil bertanya kepada Ibnu Umar, beliau menjawab:

“Berbukalah dan berilah makan orang miskin setiap hari
dan tidak perlu mengqada”.
111
“Anak permpuan Ibnu Umar
adalah isteri seorang Quraisy, dia hamil dan kehausan ketika
berpuasa Ramadan, Ibnu Umar memerintahkannya berbuka
dan memberi makan fakir miskin”.
112Menurut Ibn Qudamah rahimahullah:

“Tidak seorang sahabatpun yang menentang Ibnu Abbas”.


110
. H/R Daruqutni 1/207.
111
. Ibid.
112
. Sanadnya Jayyid. Lihat: نﺎﻀﻣر ﻰﻓ مﻮﺻ ﺔﻔﺻ Salim al-Hilali & Ali Hasan Ali.

www.rasuldahri.com
40


PUASA ORANG MUNAFIK
ﻰﱠﻠﺻﻭ ﻡﺎﺻ ﹾﻥﺍﻭ ﹶﻥﺎﺧ ﻦﻤﺘﹾﺋﺍ ﺍﹶﺫﺍﻭ ﻒﹶﻠﺧﹶﺍ ﺪﻋﻭ ﺍﹶﺫﺍﻭ ﺏﹶﺬﹶﻛ ﹶﺙﺪﺣﺍﹶﺫﺍ ﹲﺙﹶﻼﹶﺛ ﹺﻖﻓﺎﻨﻤﹾﻟﺍ ﺕﺎﻳﹶﺍ
`ﻢﻠﺴﻣ ﻪﻧﹶﺍ ﻢﻋ ﺯﻭ

"Tanda-tanda munafik tiga: Apabila berkata dia bohong,
apabila berjanji dia mungkir, apabila diberi amanah berkhianat,
sekalipun berpuasa, bersolat dan menyangka dirinya
muslim".
113ﹸﺔﺸﺋﺎﻋ ﺖﻟﺎﹶﻗﻭ ﹰﺔﻴﹺﻧﻭ ﺎﺑﺎﺴﺘﺣﺍﻭ ﹰﻥﺎﻤﻳﺍ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻡﺎﺻ ﻦﻣ : ﻢﹺﻬﺘﻴﹺﻧ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﻥﻮﹸﺜﻌﺒﻳ

“Sesiapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan,
ihtisab dan niat. Akan dibangkitkan menurut niat mereka".
114

113
. H/R Muslim No. 90. Al-Iman.
114
. H/R Bukhari. As-Saum.

www.rasuldahri.com
41


SENGAJA MEMBATALKAN
PUASA RAMADANHaram hukumnya bagi seseorang membatalkan puasa Ramadan dengan
sengaja atau tanpa ada sebab dan keuzuran syarii. Rasulullah sallallahu
‘alaihi wa-sallam bersabda:


ﹶﺃ ﻦﻣ ﹾﻥﺍ ﻪـﱠﻠﹸﻛ ﺮﻫﺪـﻟﺍ ﻪﻣﻮﺻ ﻪﻀﹾﻘﻳ ﻢﹶﻟ ﹴﺽﺮﻣ ﹶﻻﻭ ﺔﺼﺧﺭ ﹺﺮﻴﹶ ﻏ ﻦﻣ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻦﻣ ﺎﻣﻮﻳ ﺮﹶﻄﹾﻓ
ﻡﺎﺻ .

“Sesiapa berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa
kebenaran syarie atau sakit, puasanya sepanjang tahun tidak
boleh menggantikan (yang ditinggalkan), sekalipun
bersungguh-sungguh melakukannya”.
115
115
. H/R Abu Daud No. 2396. Tirmizi No. 723. Ibnu Majah No. 1672. Ibnu Khuzaimah
(dalam Sahihnya) 1987. Tirmizi 723. An-Nasii (dalam Al-Kubra) 373. Al-Baihaqi 4/228.
Ibnu Hajar (dalam Tagliqut Ta’liq) 3/170.

www.rasuldahri.com
42


BERSAHUR
Para ulama telah ijmak tentang keutamaan dan sunnahnya bersahur.
116

Rasulullah bersabda:


ٍﺀﻲﺸﹺﺑ ﺮﺤﺴﺘﻴﹾﻠﹶﻓ ﻡﻮﺼﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﺩﺍﺭﹶﺃ ﻦﻣ .

“Barangsiapa mahu berpuasa hendaklah sahur dengan
sesuatu”.
117ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻪﻨﻋ ُﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﹴﺲﻧﹶﺃ ﻦﻋ : ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ : ﹰﺔﹶﻛﺮﺑ ﹺﺭﻮﺤﺴﻟﺍ ﻰﻓ ﱠﻥﺎﹶﻓ ﺍﻭﺮﺤﺴﺗ .

“Dari Anas berkata: Bersabda Rasulullah: Bersahurlah
kamu sekalian, kerana dalam bersahur itu terdapat
barakah”.
118


ﹺﺮﺤﺴﻟﺍ ﹸﺔﹶﻠﹾﻛﹶﺃ ﹺﺏﺎﺘ ﻜﹾﻟﺍ ﹺﻞﻫﹶﺃ ﹺﻡﺎﻴﺻﻭ ﺎﻨﻣﺎﻴﺻ ﻦﻴﺑ ﺎﻣ ﹶﻞﻀﹶﻓ .

“Perbezaan puasa kami dan puasa Ahli Kitab ialah
bersahur”.
119


116
. Lihat: Fathul Bari 4/139. Ibnu Hajar.
117
. H/R Abi Syaibah 3/8. Ahmad. 3/367. Abu Ya’la 3/438. Al-Bazzar 1/465.
118
. H/R Bukhari 4/120. Muslim 1059. Diriwayatkan juga oleh Tirmizi, Nasaii dan Ibn Majah.
119
. H/R Muslim 1096.

www.rasuldahri.com
43ِﺀﺎﻤﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﺮﺠﹺﺑ ﻮﹶﻟﻭ ﺍﻭﺮﺤﺴﺗ

“Bersahurlah walaupun hanya dengan meminum
seteguk air”.
120Jenis makanan sahur yang afdal ialah buah kurma. Rasulullah bersabda:


ﺮﻤﺘﻟﺍ ﹺﻦﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﺭﻮﺤﺳ ﻢﻌﹺﻧ

“Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin ialah
kurma”.
121ـﻣ ﹰﺔﻋﺮﺟ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺍ ﻉﺮﺠﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻮﹶﻟﻭ ﻩﻮﻋﺪﺗ ﹶﻼﹶﻓ ، ﺔﹶﻛﺮﺑ ﻪﹸﻠﹾﻛﹶﺃ ﺭﻮﺤﺴﻟﹶﺍ َﷲﺍ ﱠﻥﺎـﹶﻓ ٍﺀﺎـﻣ ﻦ
ﻦﻳﹺﺮ`ﺤﺴﺘﻤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﻥْﻮﱡﻠﺼﻳ ﻪﺘﹶﻜﺋﹶﻼﻣﻭ .

“Bersahur makanannya diberkahi, janganlah
meninggalkan sahur walaupun hanya meminum seteguk air
kerana Allah dan malaikat-Nya berselawat kepada orang yang
bersahur”.
122ﻬﻧﺍ ﻪﻋﺪﺗ ﹶﻼﹶﻓ ﺎﻬﻳﺍ ُﷲﺍ ﻢﹸﻛﺎﹶﻄﻋﹶﺃ ﹲﺔﹶﻛﺮﺑ ﺎ .

“Sesungguhnya bersahur itu adalah berkah yang Allah
berikan kepada kamu maka janganlah kamu
tinggalkannya”.
123120
. H/R Abu Ya’la 3340. Ibnu Hibban No 884. Hadis Hasan.
121
. H/R Abu Daud 2/303. Ibnu Hibban 223. Baihaqi 4/237. Sanadnya sahih.
122
. H/R Ibnu Abi Syaibah 2/8. Ahmad 3/12,44.
123
. H/R Nasaii 4/145. Ahmad 5/270. Sanadnya sahih.

www.rasuldahri.com
44ﻙﺭﺎﺒﻤﹾﻟﺍ ِﺀﺍﺪ ﻐﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟﺍ ﻢﱡﻠﻫ : ﺭﻮﺤﺴﻟﺍ ﻲﹺﻨﻌﻳ .

“Marilah menuju ke makanan yang berkah: Iaitu
bersahur”.
124ﺭﻮﺤﺴﻟﺍﻭ ، ﺪﻳﹺﺮﱠ ﺜﻟﺍﻭ ، ﹸﺔﻋﺎﻤﺠﹾﻟﹶﺍ ، ﺔﹶﺛﹶﻼﹶﺛ ﻰﻓ ﹸﺔﹶﻛﺮﺒﹾﻟﹶﺍ .

“Keberkatan itu pada tiga perkara: Jamaah, Sayuran dan
makan sahur”.
125ﹺﻞﻴﹶ ﻜﹾﻟﺍﻭ ﹺﺭﻮﺤﺴﻟﺍ ﻰﻓ ﹶﺔﹶﻛﺮﺒﹾﻟﺍ ﹶﻞﻌﺟ َﷲﺍ ﱠﻥﹺﺇ .

“Sesungguhnya Allah telah memberi keberkatan pada
makan sahur dan takaran (timbangan)”.
126


124
. H/R Ahmad 4/133. Ibnu Hibban 223. Nasaii 4/146. Sanadnya sahih.
125
. H/R Tabrani (dalam al-Kabir) 6127. Al-Khatib (dalam Mawadah ) 1/263.
126
. Diriwayatkan oleh Asy-Syirazi. Lihat: Jami’ as-Sagir 1715.

www.rasuldahri.com
45


MELEWATKAN
MAKAN SAHURAdalah sunnah mensegerakan berbuka dan melewatkan makan sahur,
kerana ‘Amr bin Maimun al-Audi dia berkata:


ُﷲﺎىﱠﻠﺻ ﺪﻤﺤﻣ ﺏﺎﺤﺻﹶﺃ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺍﺭﻮﺤﺳ ﻢﻫ َﺀﺎﹶﻄﺑﺃﻭ ﺍﺭﺎﹶﻄﹾﻓﹺﺇ ﹺﺱﺎﻨﻟﺍ ﻉﺮﺳﹶﺃ ﻰﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ

“Para sahabat Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam
adalah orang-orang yang paling cepat berbukanya dan yang
paling lambat makan sahurnya”.
127Hadis di atas ini disahihkan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari
4/199. Dan Al-Haitami dalam Majma’ Zawaid 3/154.


127
. H/R Abdulrrazzak (dalam al-Musannaf) 7591.

www.rasuldahri.com
46


MENSEGERAKAN
BERBUKA PUASAAdalah sunnah mensegerakan berbuka puasa, kerana mengikut sunnah
Rasulullah sallallahu ‘alaih wa-sallam dan para Salaf as-Soleh yang
menjunjung sunnah, mereka mengambil kelebihan (fadilat) berpuasa
dengan mensegerakan berbuka (tidak melambat-lambatkan), iaitu “Setelah
matahari terbenam, maka baginda terus berbuka”.

Dan sunnah hukumnya melewatkan makan sahur sehingga menghampiri
waktu fajar. Dalilnya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-
sallam:

ﺮﹾﻄﻔﹾﻟﺍ ﺍﻮﹸﻠﺠﻋ ﺎﻣ ﹴﺮﻴ ﺨﹺﺑ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﹸﻝﺍﺰﻳ ﹶﻻ .

“Manusia akan sentiasa dalam kebaikan selama mereka
menyegerakan berbuka (puasanya)”.
128ﻋ ﺎﻣ ﺍﺮﻫﺎﹶﻇ ﻦﻳ`ﺪﻟﺍ ﹸﻝﺍﺰﻳﹶﻻ ﹶﻥﻭﺮ`ﺧﺆﻳ ﻯﺭﺎﺼﻨﻟﺍﻭ ﺩﻮﻬﻴﹾﻟﺍ ﱠﻥَﻷ ، ﹺﺮﹾﻄ ﻔﹾﻟﺍ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﹶﻞﺠ .

“Agama ini (Islam) akan sentiasa zahir selagi umat
manusia mensegerakan berbuka puasa, kerana orang-orang
Yahudi dan orang-orang Nasara mereka melambat-
lambatkannya”.
129128
. H/R Bukhari 4/173. Muslim 1093.
129
. H/R Abu Daud 2/305 dan Ibnu Majah 224, sanad hadis ini hasan.

www.rasuldahri.com
47
ﺰﻳ ﹶﻻ ﻡﻮﺠﻨﻟﺍ ﺎﻫﹺﺮﹾﻄﻔﹺﺑ ﺮﻈﺘﻨﺗ ﻢﹶﻟﺎﻣ ﻲﺘﻨﺳ ﻰﹶﻠﻋ ﻲﺘﻣﹸﺃ ﹸﻝﺍ .

“Ummatku akan sentiasa di atas sunnah selagi tidak
melambatkan (menunda) puasanya sehingga terbit
bintang”.
130ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻪﻨﻋ ُﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺮﻤﻋ ﻦﻋ : ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ : ﹸﻞﻴﱠﻠﻟﺍ ﹶﻞﺒﹾﻗﹶﺃ ﺍﹶﺫﹺﺇ
ﻢﺋﺎﺼﻟﺍ ﺮﹶﻄﹾﻓﹶﺃ ﺪﹶﻘﹶﻓ ﺲﻤﺸﻟﺍ ﺖﺑﺮﹶ ﻏﻭ ، ﺎﻨﻫﺎﻫ ﻦﻣ ﺭﺎﻬﻨﻟﺍ ﺮﹺﺑﺩﹶﺃﻭ ، ﺎﻨﻫﺎﻫ ﻦﻣ .

“Dari Umar radiallahu ‘anhu berkata: Telah bersabda
Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Apabila malam telah
menjelang dari arah sini dan siang telah berlalu dari arah sini,
serta matahari pun telah terbenam, maka berbuklalah orang
yang berpuasa”.
131130
. H/R Ibnu Hibban 891 dengan sanad yang sahih.
131
. H/R Bukhari 4/171- 199. Muslim 1100. Ahmad 4/381. Abu Daud 2352. Abdulrazzak
4/226.

www.rasuldahri.com
48


MEMBERI MAKAN ORANG
YANG BERPUASAAllah Subhanahu wa-Ta’ala melimpahkan pahala yang besar, kebarkahan
dan kebaikan kepada orang yang memberi makan kepada orang yang
berpuasa. Kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:


ﺎﹰﺌﻴﺷ ﹺﻢﺋﺎﺼﻟﺍ ﹺﺮﺟﹶﺃ ﻦﻣ ﺺﹸﻘﻨﻳ ﹶﻻ ﻪﻧﹶﺃ ﺮﻴﹶ ﻏ ﻩﹺﺮﺟﹶﺃ ﹸﻞﹾ ﺜﻣ ﻪﹶﻟ ﹶﻥﺎﹶﻛ ، ﺎﻤﺋﺎﺻ ﺮﱠﻄﹶﻓ ﻦﻣ .

“Barangsiapa memberi makan orang yang berpuasa,
maka baginya pahala seperti pahala yang diperolehi orang
yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangkan pahala orang
yang berpuasa walaul sedikit pun”.
132
Diwajibkan bagi orang yang diundang agar memenuhi undangan orang
yang mengundang, kerana orang yang enggan memenuhi undangan sama
seperti menentang Rasulullah salllallahu ‘alaihi wa-sallam.


Kemudian disunnahkan bagi orang yang diundang setelah berbuka puasa
agar mendoakan orang yang mengundang, (setelah selesai
makan/berbuka).

Tiada doa sebelum makan (sebelum berbuka), sama ada untuk berbuka
atau untuk selainnya.


132
. H/R Ahmad 4/114-115-116. Ibnu Majah 1746. Ibnu Hibban 895. Tirmizi 804 disahihkan
olehnya.

www.rasuldahri.com
49Antara doa-doa yang boleh dibaca setelah makan/berbuka:


ﻲﹺﻧﺎﹶﻘﺳ ﻦﻣ ﹺﻖﺳﺍﻭ ، ﻲﹺﻨﻤﻌﹾﻃﹶﺃ ﻦﻣ ﻢﻌﹾﻃﹶﺃ ﻢﻬﱠﻠﻟﹶﺍ .

“Ya Allah! Berilah makan kepada orang yang telah
memberi aku makan, dan berilah minum orang yang telah
memberi aku minum”.
133ﻢﻬﺘﹾﻗ ﺯﺭ ﺎﻤﻴﻓ ﻙﺭﺎﺑﻭ ، ﻢﻬﻤﺣﺭﺍﻭ ، ﻢﻬﹶﻟ ﺮﻔﹾﻏﺍ ﻢﻬﱠﻠﻟﹶﺍ .

“Ya Allah! Berikanlah keampunan kepada mereka,
kasihilah mereka serta berikanlah keberkahan kepada apa
yang telah Engkau kurniakan kepada mereka”.
134ﹶﻥﻮﻤﺋﺎﺼﻟﺍ ﻢﹸﻛﺪﻨﻋ ﺮﹶﻄﹾﻓﹶﺃﻭ ، ﹸﺔﹶﻜﺋﹶﻼﻤﹾﻟﺍ ﻢﹸ ﻜﻴﹶﻠﻋ ﺖﱠﻠﺻﻭ ، ﺭﺍﺮﺑَﻷﹾﺍ ﻢﹸ ﻜﻣﺎﻌﹶﻃ ﹶﻞﹶﻛﹶﺃ .

“Orang-orang yang baik telah makan makan kamu, para
malaikat bersalawat untuk kamu, dan orang-orang yang
berpuasa telah berbuka puasa di tempat kamu”.
135133
. H/R Muslim 2055.
134
. H/R Muslim 2042.
135
. H/R Nasaii 268. Ibnu Syaibah 3/100. Ahmad 3/118. Sanadnya sahih.

www.rasuldahri.com
50


DOA KETIKA
BERBUKA PUASAAntara waktu-waktu berdoa yang paling makabul (mustajab) atau diterima
oleh Allah Azza wa-Jalla, ialah berdoa masa berbuka puasa.
Sebagaimana hadis dari Abu hurairah radiallahu anhu beliau berkata:


ﻢﻬﺗﻮﻋﺩ ﺩﺮﺗ ﹶﻻ ﹲﺙﹶﻼﹶﺛ : ﹺﻡﻮﹸﻠﹾ ﻈﻤﹾﻟﺍ ﹸﺓﻮﻋﺩﻭ ، ﹸﻝﺩﺎﻌﹾﻟﺍ ﻡﺎﻣِﻹﹾﺍﻭ ، ﺮﻄﹾ ﻔﻳ ﻦﻴﺣ ﻢﺋﺎﺼﻟﺍ .

“Tiga orang yang tidak ditolak doanya: Orang yang
sedang berpuasa ketika dia berbuka, pemimpin yang adil dan
doa orang yang dizalimi”.
136ﺩﺮﺗ ﺎﻣ ﹰﺓﻮﻋﺪﹶﻟ ﻩﹺﺮﹾﻄﻓ ﺪﻨﻋ ﹺﻢﺋﺎﺼﻠﻟ ﱠﻥﹺﺇ .

“Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika
berbuka nescaya doanya tidak akan ditolak”.
137`ﺕﺎﺑﺎﺠﺘﺴﻣ ﺕﺍﻮﻋﺩ ﹸﺙﹶﻼﹶﺛ : ﺩ ﹺﺮﻓﺎﺴﻤﹾﻟﺍ ﹸﺓﻮﻋﺩﻭ ، ﹺﻡﻮﹸﻠﹾ ﻈﻤﹾﻟﺍ ﹸﺓﻮﻋﺩ ، ﹺﻢﺋﺎﺼﻟﺍ ﹸﺓﻮﻋ .


“Tiga jenis doa bagi orang yang berdoa akan dikabulkan
(mustajab): Iaitu doa orang yang berpuasa, doa orang yang
dizalimi dan doa orang yang sedang musafir”.
138136
. H/R Tirmizi 2528. Ibnu Majah 1752. Ibnu Hibban 2407.
137
. H/R Ibnu Majah 1/557. Al-Hakim 1/422. At-Tayalisi 299. Al-Busairi (2/81) mengatakan:
Sanad hadis ini sahih dan rijalnya siqah.
138
. Lihat: Ad-Du’afa 1/72. Al-“Uqaili.

www.rasuldahri.com
51Antara sebaik-baik doa yang boleh dibaca yang warid dari Rasulullah
ialah:


ُﷲﺍ َﺀﺎﺷ ﹾﻥﹺﺇ ﺮﺟَﻷﹾﺍ ﺖﺒﹶﺛﻭ ، ﻕﻭﺮﻌﹾﻟﺍ ﺖﱠﻠﺘﺑﺍﻭ ُﺀﺎﻤﱠ ﻈﻟﺍ ﺐﻫﹶﺫ .

“Telah hilang kehausan, telah basah urat-urat dan telah
ditetapkan pahala insya Allah”.
139
139
. H/R Abu Daud 2/306. An-Nasii (dalam Amalul Yaum wa-Lailah) 269. Al-Baihaqi 4/239 Al-
Hakim 1/422. Menurut Imam ad-Daraqutni (2/185) sanad hadis ini hasan.

www.rasuldahri.com
52


IMSAK TERMASUK
BIDAAHNasruddin al-Albani rahimahullah dan para ulama Salaf berfatwa bahawa
imsak adalah perbuatan bidaah. Baginda bersabda:

ﻪﺘﺟﺎﺣ ﻲﻀﹾﻘﻳ ﻰﺘﺣ ﻪﻌﻀﻳ ﹶﻼﹶﻓ ، ﻩﺪﻳ ﻰﹶﻠﻋ ُﺀﺎﻧِﻹﹾﺍﻭ ، َﺀﺍﺪ`ﻨﻟﺍ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺍ ﻊﻤﺳ ﺍﹶﺫﺍ .

“Jika salah seorang kamu mendengar azan sedangkan
ia masih memegang sepinggan makanan, maka janganlah ia
meletakkannya sehingga ia menyelesaikan hajatnya” .
140Riwayat dari beberapa jalan, dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad
bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata:

“Rasulullah bersabda: Abu Hurairah menyebutkan
hadis: Jika salah seorang kamu mendengar azan sedangkan
ia masih memegang sepinggan makanan janganlah ia
meninggalkan makanannya sehingga menyelesaikan
makanannya”.

Menurut Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Disepakati
oleh az-Zahabi. Hadis hasan. Dalam riwayat Abu Hurairah radiallahu
‘anhu:

ﺮﺠﹶﻔﹾﻟﺍ ﹶﻍﺰﺑ ﺍﹶﺫﺍ ﹸﻥﱢﺫﺆﻤﹾﻟﺍ ﹸﻥﱢﺫﺆﻳ ﹶﻥﺎﹶﻛﻭ

“Dahulu muazin mengumandangkan azan setelah terbit
fajar”.
141


140
. H/R Ahmad 2/423. Abu Daud 1/149. Ibn Jarir dalam tafsirnya 3/529. Hakim 1/426.
Baihaqi 4/218. Dan diriwayatkan oleh selain mereka. Lihat: Fawaid al-Muntaqa. 1/2 Abu
Muhammad al-Jauhari.

www.rasuldahri.com
53Menurut al-Albani rahimahullah: Isnad hadis ini sahih berdasarkan syarat
Muslim. Hadis ini mempunyai syawahid, iaitu:

1. Hadis mursal yang dirawayatkan oleh Hammad dari jalan Yunus dari
Hasan dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam, kemudian menyebutkan
hadis di atas yang dikeluarkan oleh Ahmad 2/423.

2. Hadis mursal diriwayatkan dari al-Husin bin Waqid dari Abu
Umamah ia berkata:

ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺮﻤﻋ ﺪﻳ ﻰﻓ ُﺀﺎﻧﻻﹾﺍﻭ ﹸﺓﹶﻼﺼﻟﺍ ﺖﻤﻴﻗﹸﺍ : ﹶﻝﺎﹶﻗ ﷲﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ ﺎﻬﺑﺮﺷﹶﺍ : ﺎﻬﺑﹺﺮﺸﹶﻓ ﻢﻌﻧ

“Ketika iqamah, Umar memegang segelas air, beliau
bertanya kepada Rasulullah: Apakah masih boleh minum
wahai Rasulullah? Jawab baginda: Ya, minumlah!
Kemudian ia minum”
142


3. Telah diriwayatkan dari Ibnu Lahi’ah dari Abu Zubir ia berkata:

“Aku bertanya kepada Jabir tentang seorang
bermaksud berpuasa masih memegang air untuk
diminum, kemudian mendengar azan. Jabir menjawab:
Kami pernah mengatakan hal seperti ini kepada
Rasulullah, baginda bersabda: Hendaklah ia minum”.
143


Al-Albani rahimahullah berkata: Isnad hadis ini tidak mengapa (diterima
untuk penguat hadis). Al-Walid bin Muslim juga meriwayatkan hadis ini
dari Ibnu Lahi’ah. Dikeluarkan oleh Abu al-Husin al-Kilabi dalam
Nuskah Abu Al-Abbas Tahir bin Muhammad. Para perawi hadis ini
Siqah, termasuk perawi Imam Muslim kecuali Ibnu Lahi’ah. Al-Haithami
dalam al-Majma’ 3/153 diriwayatkan oleh Ahmad isnadnya hasan.

4. Dikeluarkan oleh Ishaq dari Abdullah bin Mu’aqal dari Bilal:

“Aku mendatangi Nabi untuk azan Subuh, padahal
baginda akan berpuasa, kemudian baginda meminta
segelas air untuk diminum, setelah itu baginda

141
. H/R Ahmad 1/510. Ibn Jarir dan al-Baihaqi.
142
. Ibn Jarir 3/527/3017. Melalui dua sanad darinya.
143
. H/R Ahm,ad. 3/348. Beliau berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Musa ia berkata:
Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Lahi’ah.

www.rasuldahri.com
54


mengajak aku untuk minum sama (sedangkan sudah
masuk azan subuh), dan kami keluar untuk solat
subuh”.
144


5. Muthi’ bin Rasyid meriwayatkan:

“Menceritakan kepada kami Taubah al-Ambari, dia
mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah
bersabda: Lihatlah siapa berada di masjid, pergilah, di
sana aku dapati Abu Bakar dan Umar. Aku memanggil
mereka, aku bawakan makanan, aku letakkan di depan
beliau, beliau makan bersama mereka (sedangkan
sudah azan subuh), setelah itu keluar, kemudian
Rasulullah saw bersolat bersama mereka iaitu solat
subuh.
145


6. Qais bin Rabi’ meriwayatkan dari Zuhri bin Abi Tasbit al- A’ma dari
Tamim bin ‘Ayyad dari ibnu Umar ia berkata:

“Alqamah bin Al-‘Ash pernah bersama Rasulullah,
datang bilal untuk azan, kemudian Rasulullah bersabda:
Tunggu sebentar wahai Bilal, Alqamah sedang makan
sahur!”

Dikeluarkan oleh At-Tayalisi 885 dan At-Tabrani dalam al-Kabir.
Lihat: Majma’ 3/153. Al-Albani berkata: Hadis Qais hasan jika ada
syawahidnya, namun kerana Qais sendiri jujur (suduq), dia
meriwayatkan hadis sesuai dengan perawi-perawi siqah lainnya
hadisnya dapat dipakai.

7. Dari Syuhaib bin Gharqadah al-Bariqi dari Hibban bin Haris berkata:

“Kami makan sahur bersama Ali bin Abi Talib,
tatkala selesai sahur Ali menyuruh muazin untuk
iqamah”.

144
. Dikeluarkan oleh Ibn Jarir. 3028 dan 3019. Ahmad 2/12 dan para perawinya siqah
kerana para perawi Bukhari dan Muslim.
145
. Dikeluarkan oleh al-Bazzar 993 dalam Kasyful Astar dab Ibn Hajar berkata dalam az-
Zawaid hlm. 106 bahawa Isnadnya hasan. Al-Albani berkata Al-Haitami berkata seperti
Ibn Hajar dalam al-Majmak. 3/152.

www.rasuldahri.com
55


FATWA
SYEIKH AL-UTHAIMINSyeikh Muhammad bin Salih al-Uthaimin rahimahullah ditanya: Kami
melihat di sebahagian kalendar pada bulan Ramadan terdapat bahagian
dinamakan Imsak, terjadi kira-kira 10 minit sebelum azan fajar, apakah
ada dasarnya dari sunnah ataukah termasuk bidaah? Berilah kami fatwa
semoga anda sentiasa mendapat pahala.

Jawapan Syeikh:

Imsak termasuk perkara bidaah, tidak ada dasarnya dari
al-Quran atau sunnah. Kerana Allah berfirman:

ﻰﺘﺣ ﺍﻮﺑﺮﺷﺍﻭ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﻭ ﹺﺮﺠﹶﻔﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﻮﺳﹶﻻﺍ ﻂﻴﺨﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺾﻴﺑﹶﻻﺍ ﹸﻂﻴﺨﹾﻟﺍ ﻢﹸ ﻜﹶﻟ ﻦﻴﺒﺘﻳ

“Dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang
putih dari benang hitam iaitu fajar”.
146


ﺍﹶﺫﹶﺍ ﺍﻮﻌﻤﺴﺗ ﻰﺘﺣ ﺍﻮﺑﺮﺷﺍﻭ ﺍﻮﹸﻠﹸ ﻜﹶﻓ ، ﹰﻼﻴﹶﻟ ﹸﻥﱢﺫﺆﻳ ﹰﻻﹶﻼﹺﺑ ﱠﻥﺍ ﹸﻥﱢﺫﺆﻳﹶﻻ ﻪﻧﺎﹶﻓ ، ﹺﻡﻮﺘﹾ ﻜﻣ `ﻡﹸﺍ ﹺﻦﺑﺍ ﹶﻥ
ﺮﺠﹶ ﻔﹾﻟﺍ ﻊﻠﹾﻄﻳ ﻰﺘﺣ .

“Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, makan
dan minumlah sehingga mendengar azan Ibnu Ummi Maktum,
kerana ia tidak berazan sehingga terbit fajar”.

Imsak yang dibuat oleh sebahagian orang merupakan tambahan atas apa
yang diajarkan Allah, hal itu termasuk perkara batil dan termasuk tanathu’
(berlebih-lebihan) dalam beragama.

146
. Al-Baqarah. 187.

www.rasuldahri.com
56


BANTAHAN TERHADAP
SYAID SABIQSyaid Sabiq mengatakan: Apabila terbit fajar sedangkan di mulut ada
makanan, wajib baginya membuangnya/memuntahkannya.Bantahan Syaikh Nasruddin al-Albani:

Perkataan ini bertaqlid kepada kitab-kitab fiqih. Tidak berdasarkan
hadis Rasulullah. Bahkan bertentangan dengan sabda baginda:


`ﻨﻟﺍ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺍ ﻊﻤﺳﺍﹶﺫﺍ ﻪﻨﻣ ﻪﺘﺟﺎﺣ ﻲﻀﹾﻘﻳ ﻰﺘﺣ ﻪﻌﻀﻳ ﹶﻼﹶﻓ ﻩﺪﻳ ﻰﹶﻠﻋ ُﺀﺎﻧﻻﺍﻭ َﺀﺍﺪ

“Apabila salah seorang kamu mendengar azan
sedangkan tempat makan masih berada di tangannya,
janganlah dia meletakkannya sampai ia menyelesaikan
hajatnya (makannya).


ﻧﺎﹶﻛﻭ ﺮﺠﹶ ﻔﹾﻟﺍ ﹶﻍﺰﺑ ﺍﹶﺫﺍ ﻥﱢﺫﺆﻳ ﺍﻮ

“Mereka dahulu megumandangkan azan tatkala terbit
fajar”.


www.rasuldahri.com
57Ini sebagai dalil bahawa seseorang yang mendapati fajar mulai terbit,
makanan dan minuman masih di tangannya, masih boleh baginya makan.
Allah berfirman:

ﹸﻠﹸﻛ ﹺﺮﺠﹶﻔﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹺﺾﻴﺑَﻷﹾﺍ ﻂﻴﺨﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺾﻴﺑَﻷﹾﺍ ﹸﻂﻴﺨﹾﻟﺍ ﻢﹸ ﻜﹶﻟ ﻦﻴﺒﺘﻴىﺘﺣﺍﻮﺑﺮﺷﺍﻭﺍﻮ

“Dan Makanlah dan minumlah kamu sehingga terang
bagimu benang putih dari benang hitam iaitu fajar”.
147Tiada pertentangan ayat ini dan hadis-hadis yang semakna dengannya,
tidak dengan ijmak bahkan sahabat dan selain mereka memakai hadis itu
yang menerangkan boleh sahur sampai jelas fajar.
148
Hadis ini
menerangkan bidaahnya imsak seperempat jam sebelum subuh.
Puncanya takut azan subuh sedangkan masih makan sahur. Seandainya
difahami makan itu untuk menyelesaikan sahur walaupun terdengar azan
mereka tidak akan terjerumus ke dalam bidaah
.149147
. Al-Baqarah, 187.
148
. Lihat: Fathul Bari. 2/109-120.
149
. Lihat: Tamamul Minnah Fi Ta’liq An Fiqhi Sunnah. Muhammad Nassruddin al-Albani

www.rasuldahri.com
58


FATWA
Abdullah bin Abdulrahman bin Soleh al-Bassam
(Anggota Majlis Kibarul Ulama)


Menjelaskan melalui hadis Bukhari dan Muslim:


ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻪﻨﻋ ُﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺖﹺﺑﺎﹶﺛ ﹺﻦﺑ ﺪﻳ ﺯ ﻦﻋ : ﻢﹸﺛ ،ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ ﹺﻝﻮﺳﺭ ﻊﻣ ﺎﻧﺮﺤﺴﺗ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺓﹶﻼﺼﻟﺍ ﻰﹶﻟﺍ ﻡﺎﹶﻗ : ﹶﻝﺎﹶﻗ ؟ ﹺﺭﻮﺤﺴﻟﺍﻭ ﻥﺍﹶﺫﹶﻻﺍ ﻦﻴﺑ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻢﹶﻛ ﺪﻳﺰﻟ ﺖﹾﻠﹸﻗ ﹴﺲﻧﹶﺍ :
ﺪﹶﻗ ﹰﺔﻳﺁ ﻦﻴِﺴﻤﺧﺭ .

“Dari Zaid bin Thabit berkata: Kami bersahur bersama
Rasulullah, kemudian baginda bangkit untuk solat Subuh.
Anas berkata, bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara azan
subuh dan sahur? Beliau menjawab: Sekitar bacaan lima
puluh ayat”.
150Azan di hadis ini ialah iqamah. Ia dijelaskan di sahih Bukhari dan Muslim
dari Anas dari Zaid, ia berkata: Kami sahur bersama Rasulullah kemudian
bangkit untuk solat. Anas bertanya. Berapa lama antara sahur dan solat?
Zaid berkata: Sekitar lima puluh ayat”.

Anas meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahawa Zaid bersahur bersama
Rasulullah dan termasuk kebiasaan Rasulullah bersahur menjelang subuh,
setelah bersahur baginda bangkit untuk solat Subuh. Anas bertanya
kepada Zaid: Berapa lama jarak iqamah dan sahur? Zaid berkata:
Sekitar bacaan lima pulah ayat.


150
. H/R Bukhari 4/18. Muslim 1097.

www.rasuldahri.com
59
Kandungan hadis:

1. Keutamaan melewatkan makan sahur hingga menjelang Subuh.

2. Bersegera solat subuh hampir waktunya dengan waktu imsak.

3. Waktu imsak adalah terbit fajar (Subuh). Allah berfirman:


ﹺﺮﺠﹶﻔﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﻮﺳَﻷﹾﺍ ﻂﻴﺨﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺾﻴﺑَﻷﹾﺍ ﹸﻂﻴﺨﹾﻟﺍ ﻢﹸ ﻜﹶﻟ ﻦﻴﺒﺘﻳ ﻰﺘﺣ ﺍﻮﺑﺮﺷﺍﻭ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﻭ

“Dan makan dan minumlah kamu sehingga terang
benang putih dari benang hitam iaitu fajar”.
151


4. Dibolehkan makan, minum dan bersetubuh selama tidak menyedari
fajar telah terbit atau belum.


Allah serta Rasul-Nya telah menerangkan batas terbit fajar sehingga
menjadi jelas (fajar telah terbit). Allah memaafkan kesalahan, kelupaan
serta membolehkan makan, minum dan bersetubuh selama belum jelas
fajar telah terbit. Sesungguhnya terbit fajar adalah satu keyakinan yang
tidak ada keraguan padanya sama sekali.
152Dengan penjelasan ini, apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum
muslimin dengan menentukan waktu Imsak sebelum waktu terbit fajar
(subuh) adalah bidaah yang tidak ada dalilnya. Yang sunnah ialah makan
sahur pada permulaan hampirnya terbit fajar subuh.
153


151
. Al-Baqarah, 187.
152
. Lihat: نﺎﻀﻣر ﻰﻓ ﻰﺒﻨﻟا مﻮﺻ ﺔﻔﺻ
153
. Lihat: Taisir. Syarah Umdatul Ahkam. Hlm. 414-415.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times